Page 1

มองอิสลามผ่ านโลกอาหรับทีก่ าลังวิกฤตอยู่ วิกฤติ การณ์ ในโลกอาหรั บช่ วงเดื อนที่ ผ่านมาตั้งแต่ ตูนิเซี ย อิ ยิปต์ เยเมน บะห์ เรน ตลอดจนที่กาลังวุน่ วายไม่เล็ก จนจะกลายเป็ นสงครามกลางเมืองในลิเบีย ของผูน้ าเผด็จการจอม ดื้อรั้น อย่าง มุอมั มาร์ กอซซาฟี และอาจลุกลามไปประเทศอาหรับอื่นๆ ในแถบนั้น สอนอะไร แก่เราบ้างในฐานะประชาชาติอิสลาม เหตุการณ์น้ ี มีการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นไปใน มุมมองต่างๆกัน ผมอยากมองต่างมุมออกไปอีกมิติหนึ่งร่ วมกับนักวิเคราะห์เหล่านั้น ตามประสา มุสลิมคนหนึ่ง โดยวิเคราะห์วกิ ฤติเหล่านั้นว่าเกิดจาก… อ่านต่อ>>>


ประการที่ 1 ธรรมชาติของจิตวิญญาณของอิสลามและคาสอนที่ปรากฏในอัลกุรอ่าน และฮะดิษ อันบริ สุทธิ์ของท่านรสูล(ศ็อลลัลลอฮูอลัยฮิ วะซัลลัม)เอง เป็ นคาสอนที่มีลกั ษณะเป็ นพลวัต หรื อ ไดนามิก มีวญ ิ ญาณที่เป็ นลักษณะการเคลื่อนไหวมีการพัฒนาการ มีชีวิต ไม่รับการหยุดนิ่ ง ที่อยู่ ในรู ปการกดขี่ การสกัดกั้นหรื อการจากัดเสรี ภาพ หรื อ ระบอบที่เป็ นเผด็จการใดๆได้เลย

ประการที่ 2 ธรรมชาติของอีม่านต่ออัลลอฮฺ ผลจากข้อที่

1

มุสลิ มที่ อ่อนแอที่ สุด ก็รับรู ้ ได้ถึง

อันตรายของการกลัวสิ่ งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ หรื ออานาจอื่นนอกจากอานาจของพระเจ้า ในทาง กลับ กัน การปกครองที่ ก ดขี่ ข่ ม เหง การใช้ค วามรุ น แรงต่ อ มุ ส ลิ ม ตลอดจึ ง พฤติ ก รรมการ สนับสนุนศัตรู อิสลามทั้งทางตรงและทางอ้อม กลับจะทาให้มุสลิมที่ถูกกดขี่ จนหาทางออกที่มี คาสอนศาสนารับรองอยูเ่ ป็ นไปอย่างรุ นแรงและรวดเร็ ว กลายเป็ นความกล้าหาญที่ จะต่อสู ้และ ปลดปล่อย อนาคตของชนในชาติ จากผูน้ าทรราชทั้งหลายอย่างที่เป็ นอยูใ่ นโลกอาหรับปั จจุบนั และจะลุกลามไปเรื่ อยๆ อินซาอัลลอฮฺ

ประการที่ 3 ความเชื่อมัน่ ในอนาคตศาสตร์ ของอิสลาม ที่ปรากฎอยูโ่ องการอัลกุรอ่าน อัลฮะดิษ ของท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮฺ อาลัยฮิ วาซัลลัม)ที่บอกกล่าวเอาไว้ถึงอนาคตของประชาชาติน้ ี ว่าจะ ยิ่งใหญ่และมีอานาจเหนื อสังคมโลกอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากความตกต่าระยะหนึ่ งอย่างน่าใจหาย ด้วยคาสอนของอิสลามเป็ นลักษณะไม่เคยตาย มีชีวติ และตื่นอยูเ่ สมอเป็ นปรัชญาที่ทรงพลังเสมอ เพียงแต่อาจถูกทาให้ดูอ่อนแอลงได้ชวั่ ขณะหนึ่ งเท่านั้น ศัตรู อิสลามและผูน้ าจอมทรราชกาลัง โดนพิษสง ของคาสอนจากพระเจ้ายอกอกเข้าเต็มทรวงแล้ว

Kid-Nai-Jai

special

www.muslimpsu.net | 2


ด้วยลักษณะเด่นของอิสลามที่เป็ นคาสอนแบบ “ที่มั่นทางอารยธรรม” หรือ “แก่ นสาร ทางอารยธรรม ” จึ งทาให้ทุกสถานการณ์ของชี วิต ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของความเจริ ญหรื อความ ตกต่า จึงเป็ นแค่ “ปรากฏการณ์ ของพัฒนาการทางอารยธรรมอิสลามอันอมตะ ” เท่านั้น นัน่ เป็ น เพราะว่าทุ กปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในโลกใบนี้ ไม่เคยหลุดออกไปนอกกรอบของเนื้ อหาจาก คัมภีร์อลั กุรอาน และคากล่าวอันถูกต้องแม่นยาของท่านศาสนฑูตมุหัมมัด(ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ วะซัลลัม)ได้แม้แต่นิดเดี ยว เพียงแต่ตวั ละคร วันเวลา สถานที่ ตัวเหตุการณ์เท่านั้นที่ เราจะต้อง สนใจและหาข้อสรุ ปจากมันให้ลงตัวตามความเชื่อของเรา วัลลอฮุอะลัม… สศุกร์ 28 ก.พ. 2011 อับดุมาลิก มูเก็ม

-------------------------------------------------

ถ้อยคำจำกดุมยำต

>>>อุสตาซแลคอ(ดุมยาต อียปิ ต์)

ได้ยินข่าวว่าจะมีการลุกฮือ มีการรวมตัวของประชาชนที่ จตุรัส ตะห์รีร หลังจากนั้น ได้มีโพสข้อความ ในเฟสบุค และ ทวิตเตอร์ในนั้นมีการเขียนเชิญชวน ในสานวนภาษาอาหรับว่า

‫مجعة الغصب لثورة الشعب‬ “ ยุมอาตุล ฆอดอบ ลีเซารี อัชชาอฺบ วันศุกร์ แห่ งความโกรธกริว้ เพือ่ การปฏิวตั ปิ ระชาชน” เพื่อความปลอดภัย ของประชาชนในขณะนั้น จึงมีทหาร มาคอยอานวยความสะดวก ในคืนนั้น (คืนสาม-สี่ ) ของเหตุการณ์ ข้าพเจ้า เล่นคอม ต่อเนต ได้ไม่นาน เฟสบุค ทวิต เตอร์ ก็ถูกตัด อีกสามชัว่ โมงถัดมา อินเตอร์ เนต และระบบการสื่ อสาร ทั้งหมด ถูกปิ ดอย่างถาวร ในวันศุกร์ แรกของการประท้วง นับได้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้นของเรื่ องราวทั้งหมด ตอนไปละหมาด วันศุ ก ร์ ครั้ งนั้น มี การดู แลอย่า งเข้ม งวด ในเรื่ องความสงบ ผูค้ นเตรี ย มพร้ อ ม ที่ จะรวมกลุ่ ม ต่อต้าน ประธานาธิบดี คนมากมาย เดินตามท้องถนน เป็ นกลุ่มใหญ่เลย Kid-Nai-Jai

special

www.muslimpsu.net | 3


ในจานวนผูค้ นมากมายนั้น ก็มีผปู ้ ระสงค์ร้าย ทาลายข้าวของตามท้องถนน ซึ่ งขัดกับ เจตนารมณ์การประท้วงที่ตอ้ งการให้เป็ นไปตามแนวทางแห่งสันติ มีการตักบีร เชิญชวนคนที่ยงั ไม่ได้แสดงพลังออกมา ให้รีบออกมา เพื่ออิสรภาพทางความคิด ส่ วนมาก เป็ นวัยรุ่ น ที่ลงจาก บ้านเรื อนของตัวเอง มาร่ วมกันประท้วง วัยรุ่ น ส่ วนมากมีจิตใจ เร้าร้อน ฮึกเหิ ม ต่างชวนเพื่อน พ้องให้ออกมาประท้วง ตอนนั้นการเดิ นรถ ทุ กอย่างถูกตัดตอน หยุดชะงัก ตัวข้าพเจ้าเองไม่ สามารถเดินทางไปไหนได้เลย มีการเผายาง ตามท้องถนน มีผคู ้ นถืออาวุธ เกิดการจราจล รถ ส่ วนมากตามถนน ถูกตี ถูกทาลาย จากผูไ้ ม่หวังดี แต่ก็ได้มีกลุ่มที่ จดั ตั้ง เพื่อปกป้ อง หมู่บา้ น ตนเอง ไม่วา่ เด็กหรื อผูใ้ หญ่ มีการถืออาวุธ ส่วนมากจะเป็ นมีด หรื อ ไม้กระบอง กลางคืนมีการประกาศเคอฟิ ว ห้ามออกจากบ้าน อย่างเด็ดขาด ในความน่ากลัวนั้น ก็มี การอารักขาจากพี่นอ้ งที่อุทิศตัวเพื่อปกป้ อง หมูบ่ า้ น ทาให้อนุ่ ใจขึ้น มาก เพราะส่วนมาก เป็ นคน ที่รู้จกั มักจี่กนั เป็ นการส่วนตัว ทาให้อยากจะกลับ มาพักที่เมืองต่างจังหวัด (ดุมยาตหลังจากเข้า ไปทาธุระในไคโร) ปกติอยูเ่ มืองดุมยาต อาจจะมีสถานการณ์ที่ดีกว่า ในเมืองหลวง ในขณะที่ข้ ึน รถอยูน่ ้ นั มีกลุ่มชายฉกรรข์ ทาลายข้าวของของทางราชการ ตารวจตรวจรถทุกคัน ตอนนั้นมีทหารติดรถมาด้วย ทหารคนนั้นเริ่ มหงุดหงิ ด เพราะวัยรุ่ นใช้อานาจเกิ นตัว กับทหาร หนึ่งในสามคนที่มาด้วย ก็ได้มีการประจันหน้ากัน เริ่ มมีการต่อล้อต่อเถียงกัน พอหอม ปากหอมคอ ในท้ายที่สุด ทหารต้องยอมแพ้กบั สถานการณ์โดยปริ ยาย ผูโ้ ดยสารทุกคน ไม่มีใครนอนเลย สายตาจับจ้องไปตาม ถนน มองดูเหตุการณ์ตลอด มีอาหรับมาถามว่า “ทาไมเอ็งไม่ กลับบ้ านไปซะ จะอยู่ที่นี่ทาไม มันอันตรายนะ” ตัวฉันเอง ก็คิด อยูต่ ลอด ว่าจะกลับ พอมาถึงเมืองต่างๆ ทุกที่จะมีการตรวจ มีตารวจนอกเครื่ องแบบ เรี ยกหาพาส ปอต วีซ่า ทาทีวา่ จะจับ ป้ ายของ ประธานาธิบดีถูกเผา รถราไม่ค่อยมี

Kid-Nai-Jai

special

www.muslimpsu.net | 4


วัยรุ่ นที่ดุมยาต ดีกว่าที่ไคโรเยอะ มีอธั ยาศัยดีกว่า มีทรรศนะคตีที่ดีกว่า กับคนต่างชาติ โดยรวมแล้ว เงียบเหงา ได้ไปเยีย่ ม พบเจอเพื่อนที่หอพัก นักศึกษาต่างประเทศ แต่ละคนก็วนุ่ วาย จัดการสัมภาระ เพื่อเตรี ยมตัวที่จะบินกลับ ความจริ งแล้ว ไม่อยากจะกลับ เพราะดุมยาตสงบกว่า ที่ไคโรเยอะ แต่ดว้ ยกับว่า เพื่อนทุกคนกลับกันหมด ทาให้อยูค่ นเดี ยวไม่ได้ หลายคน ต้องทิ้ง ของในบ้าน และปล่อยบ้านไปเลย จากนั้นก็เลยต้องกลับ ขณะที่ กลับ รถที่ จัดส่ งพวกเรา ต้องให้ อบู วาฟี ดี น(พ่อของนักศึ กษาต่างประเทศคน หนึ่ง) เป็ นคนดาเนินการ ทางไปสนามบิน ก็ปิด ต้องมาพักที่บา้ นเพื่อน ทาให้ไปสนามบินไม่ได้ คนขับรถอาหรับ ไม่ยอมไปส่งถึงที่ เพราะกลัวว่ากลับไม่ได้ ก็เลยต้องลงจอด แล้วโบกรถกันเข้า ไปอี กที พวกเราเป็ นกลุ่มสุ ดท้าย มี กัน ๑๕ คน ที่ มาจากดุ มยาต ก็ตอ้ งรอรายชื่ อ จากสถาน เอกอัคราชฑูต ประจากรุ งไคโร เรี ยกตัวกลับ แล้ววันนั้นก็ตอ้ งรอเก้อ ไม่มีการติดต่อมา ซึ่ งจริ งๆ แล้ว ควรจะมีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สถานทูต วันนั้นก็ตอ้ งรออีกวัน จากนั้นก็ตอ้ งเสี่ ยง ไปสนามบิน อีกครั้งนึ่ ง มีคนรอเต็มเลย หวังเล็กๆจะได้กลับ บาง คนไม่มีรายชื่อ ก็มาลองเสี่ ยงดูสุดท้ายก็ได้กลับ อย่างปลอดภัย โดยที่ทางเมืองไทย ไม่รู้เลย พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ขาดการติดต่อ รู ้ตวั อีกที ทางการก็เตรี ยมเครื่ องให้ และนาส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัย

Kid-Nai-Jai

special

www.muslimpsu.net | 5


อัสลามมูอาลัยกุมวาเราะมาตุลลอฮ วาบารอกาตุฮ พับ่ พับ่ พับ่ ! เหนื๊อย เหนื่อย ! ฮุด ฮุด เจ้ าเก่ามาแล้ วจ้ า หวังว่าแฟนคงคิดถึงฮุดฮุดแน่เลย (ถุย !) แหม! คุณมะยือ เล่นถุยซะเปี ยก ไปทังหั ้ ว แต่ไม่เป็ นไร ฮุดฮุดไม่แคร์ สื่อ ฮุดฮุดแคร์ อลั ลอฮ(ซาบซึ ้ง

)

เอาล่ะ ที่ฮุดฮุด

หายไปนานเนี่ย ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ เลยไม่ได้ ลงสมินาฯ แต่เอาเป็ นว่า เอามาลงสานต่อละกัน นะ.........ช่วงนี ้ไฟนอลแล้ ว ห้ องละหมาดเนี่ยคนเต็มตลอดเลย แต่ก่อนสอบนะไม่ค่อยเห็นช่วง สอบเนี่ยเพียบ เอ๊ ะ!หรื อข่าวที่ว่า เมื่อมุสลิมมีปัญหาจะเข้ าหาอัลลอฮน่ะเป็ นเรื่ องจริ ง (แต่พอมี สุขกลับลืมซะง้ าน..ตะแง่วๆๆ)..................แต่ก่อนไฟนอลเนี่ย ชมรมมุสลิมเนี่ยมีงานกันแบบว่า ระเบิดระเบ้ อ เหนื่อย แต่สขุ จริ งๆ งัน้ เรามาจารนัยกันเลย........เอาเป็ นว่า งานกลุม่ แรกๆที่เราจะ พูดถึงคืองานติดปี ก เอ้ างง ! ก็งานที่อบรมฝึ กวิชาให้ มสุ ลิมไง เช่น งานสอน Mind

Mapping

ของแบอามีน งานสอนภาษาอาหรับของบังญามาล (ที่จริ ง แบยีทรัพย์ ดูแลอยู่ด้วยนะ) ฯลฯ ซึ่ง ใครที่ได้ เข้ า คงได้ ลองฝึ กวิทยายุทธกันอย่างมันมือกันเลยทีเดียว.........บางสัปดาห์เล่นเอาฮุดฮุด เลือกไม่ถกู เลยว่าจะไปงานใหนดี เช่น งานอบรมนักเขียนซึ่งม.อ.ร่ วมกับมวล.(หาชื่อเต็มเองนะ) และจัดอบรมโดยวารสารโรตี เมาะตะมะ (ไอ้ นนั่ น่ะ พม่า) โรตีมะตะบะ โดยบังดาวุด ลาวังเองจ๊ ะ Kid-Nai-Jai

special

www.muslimpsu.net | 6


มากันเยอะแยะ แต่ ฮุดฮุดเลือกไปอีกงาน คือ นิทรรศการ ฮาลาล งานนี ้ก็ได้ ประเทืองปั ญญา และได้ ติดอาวุธให้ กบั นักศึกษา และแม่ค้าในการเลือกซื ้อ อาหารฮาลาล และการพิจารณาข่าว ลือว่า เฃื่อได้ หรื อไม่ เช่น เฮลล์บลูบอยใส่หมู เรื่ องนี ้สตรอเบอรี่ สดุ ๆเลย ก็ในฐานะมุส ลิม และ ปั ญญาชน เราจึงจาเป็ นในการวิเคราะห์ขา่ วสารให้ มากๆนะจ๊ ะ แต่เอ งานฮาลาลทังที ้ ไหงมีของ มักรู ฮด้ วย (บูดู) แซวเล่นนะจ๊ ะ น้ องวิลดานเขาแซวมาจ๊ ะ.................แถมไปด้ วยงานที่พก หนังสือไปอ่าน นัน่ คือ งาน อิกเราะเดย์ งานนี ้ มีสองช่วงคือ ภาคกลางคืนและภาคกลางวัน ภาค กลางคืนนัน่ จะมีการโต้ วาทีที่คอ่ นข้ างจะเผ็ดร้ อน เล่นเอาพิธีกร ต้ องเอาชื่อชมรมมาขู่ถึงจะยอม สงบ และยังมีการเสวนา ซึ่งผู้ร่วมเสวนาทังสามท่ ้ านนัน้ เรี ยกได้ ว่า สุโค่ย ทัง้ อ.ประกาศ ที่มา แบบเน้ นสันติภาพ และความสงบสุข บังฮาฟี ฟี ที่มาแบบเน้ นการศึกษา และแบกิฟลัน(คนนี ้ขอ ฉบับใหนไม่แซวแกจะอยู่ไม่ได้ ) ที่ตอบไม่ตรงคาถามซักที แต่ว่าตรึ งตาผู้ชมมาก และก็ยงั มีงาน ในภาคกลางวัน ที่เชิญน้ องคุรุสมั พันธ์มารับฟั ง และสอน น้ องๆถึงความสาคัญของการอ่าน หวัง ว่าน้ องๆที่มาในงานนีค้ งจะเป็ นกาลังสาคัญของอิสลามนะ ไม่ใช่แค่น้องเท่านัน้ นะ เมิงด้ วย (หมายถึงคนอ่าน แบบว่าชอบแบบแรงๆ)............ถัดไปอีกวันกับงานที่ยิ่งใหญ่ของชมรมมุสลิม งานที่เทียบเคียงซีเกมส์ได้ เลย (2ปี ครัง้ ) ก็ครื อ แทนแท่นแท๊ น งานสวัสดีอิสลาม ที่เรี ยกได้ ว่าปี นี ้ งดงามทังภาคนิ ้ ทรรศการ ภาคบรรยาย (ได้ ข่าวว่าพี่รุ่งให้ ไปเลย 9/10) และที่ลืมไม่ได้ เลย กับ คลิปที่ขยันออกมา กระตุ้นกระแสได้ ดี ซึ่งริ ฟดีย์ก็ ไม่เคยทาให้ ผิดหวัง กับการแสดงบทคนชั่ว อย่างถึงพริ กถึงขิง เรี ยกได้ ว่า ฉากเซตผมแบบเกาหลี กับบทที่พูดว่า ก็ มีบ้างนิซนึง ฮิ ตกลบ กระแสนักสู้พนั ธุ์ข้าวเหนียวกันเลยทีเดียว....................................ผ่านไปกับงานที่ทรงคุณค่าก็ มาพบกับงานรรยายธรรมที่แสนฮา แต่ทรงภูมิใว้ เช่นกัน มีแอบแฉวงการการเมือง ทาให้ เราได้ ร้ ู ว่าการเมืองนันมั ้ นเป็ นแบบนี ้นี่เอง (สาเนียง ทีวีแชมเปี ้ยน) น่าน พูดซะหมดเปลือก แต่ดนั ไม่ บอกว่าใครบรรยาย หมอแวบรรยายจ๊ ะ.......................และถัดไปอีกสัปดาห์ก็มาถึงงานอาชูรอ

Kid-Nai-Jai

special

www.muslimpsu.net | 7


สัมพันธ์ แต่ละคนก็เฉโลมากวนขนมกันอย่างชื่นมื่น ฮุดฮุดเสียดายจัง ไม่อยู่งานนี ้ อดชิมเลย เนียตจะไปช่วยตัง้ นานแล้ ว กะจะใช้ ปีกอันกระจ้ อยร่ อ ย ของฮุดฮุดบรรจงกวนขนม แล้ วมา แ จ ก จ่ า ย พี่ น้ อ ง แ ค่ คิ ด ก็ ป ลื ม้ แ ล้ ว ( เ ฮ้ อ คิ ด ถึ ง ส มั ย ท า ทั บ ทิ ม ก ร อ บ ส า มั ค คี จัง)...................................นอกจากนี ้ยังมีค่ายเด็กเล็กๆน้ อยๆ ซึ่งบุคคลที่ขาดไม่ได้ นนั่ ก็คือ แบ ชุ ปูชะนียกั บุคคล(ตังใจเขี ้ ยนผิด)ของค่ายเด็กซึ่งได้ รับรางวัลการันตีจากงานบายเนียร์ แล้ วว่า ขวัญใจวัยละอ่อน แต่เอ รางวัลนี ้ จริ งๆแล้ ว แบชุไม่สมควรได้ นะ ถ้ าเป็ นขวัญใจวัยเตอะแตะ ก็ ควรให้ แบชุ แต่ถ้าขวัญใจวัยละอ่อนเนี่ย ทางฮุดฮุดและแก๊ งคฺผ้ รู ้ ายต่างเห็นสมควรจะมอบรางวัล นี ้แก่..........บุคคลที่คุณก็ร้ ู ว่าเขาคือใคร แถมพ่วงรางวัลศิลปิ นแห่งชาติไปอีกอันละกัน (อันนี ้ มะยือ แถมนะ ฮุดฮุดไม่เกี่ยว)...........................................พอพูดถึงรางวัลที่แบชุได้ นัน่ ก็มา จากงานบายเนียร์ ชมรมมุสลิมที่เป็ นงานสุดท้ ายของชมรมในช่วงภาคการเรี ยน ทังอบอุ ้ ่น และ น่ารัก คลิปเซอร์ ไพรส์ซงึ่ แสดงโดยท่านอามีร และอดีตท่านอามีร และนักแสดงรับเชิญ ออกมาได้ จับใจมาก โดยเฉพาะฉากเดินรอบม.อ.เนี่ยตรึงตราตรึ งใจยิ่งกว่าฉากอริ สมันต์ออกมาจากตู้เสีย อีก (คลิปกระตุกอีหม่าน 2 ) และงานนี ้ก็มีตวั แทนรุ่ นพี่ที่มามอบนาซีฮะดีๆแก่เรา และงานนี ้ก็ยงั ดาเนินด้ วยพิธีกรที่ฮดุ ฮุดบอกเลยว่า เป็ นพิธีกรที่ไม่เข้ าขากันเลย แต่ เข้ าทีที่สดุ เลย ขอชื่นชมนะ จ๊ ะ.............จบลงไปแล้ วกับงานของชมรมแต่ เอ๊ ๆๆๆ ฮารู น(ว่าทีอามีร) มาเคาะปี กซ้ ายบอกว่า อย่าลืมค่ายพัฒนาชุมชนที่กระบี่นะ เริ่ ม 12 มีนาคม ส่วนอิมรันเทคนิกการแพทย์ก็มาเคาะปี ก ขวา บอกว่าอย่าลืมมาช่วยค่ายจุดประกายฝั นจากจันทร์ เสี ้ยวด้ วย เริ่ ม 25 เมษายนนะจ๊ ะ.......... สุดท้ ายนี ้ ฮุดฮุดก็ขอให้ น้องๆขยันอ่านหนังสือนะจ๊ ะ หมัน่ ดูอาอ์ และหมัน่ ช่วยเหลือพี่น้องนะจ๊ ะ เข้ าหาอัลลอฮตลอด ไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงที่เรามีปัญหานะ อ้ อ อย่าลืมดูอาอ์ให้ พี่น้องเราในการ ปฏิวตั ิดอกมะลินะ สาหรับฮุดฮุดก็ ขอลาก่อนนะครับ อัสลามมูอาลัยกุม วาเราะมาตลลอฮ วา บารอกาตุฮฺ

Kid-Nai-Jai

special

www.muslimpsu.net | 8

Kid-Nai-Jai SPECIAL  
Kid-Nai-Jai SPECIAL  

ฉบับพิเศษ เนื่องในงานเสวนา "วิกฤตโลก ตะวันออกกลาง" โดยชมรมมุสลิม มอ.หาดใหญ่ ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2011