Page 1

Mehefin 2004

P A P UR B R O D I N AS CA ER DY D D A ’ R CYL CH

Rhif 289

PRYDER AM  YMBELYDREDD  CAERDYDD  YN CAEL EI DDATGAN  YN EWROP  Mae

deisebwyr

o

Gaerdydd

yn

pwyso ar Senedd Ewrop i sicrhau fod ymchwiliad

llawn

i

ymbelydredd

tritium yn y ddinas. Mae’r Achos

ddeiseb y

a

drefnwyd

Gymuned

Concern),

yn

gan

Dr Max Wallis, Eurig Wyn ASE, Clare Sain-Ley-Berry

(Community

pryderu

ac Alan Rosser ym Mrwsels

am

ymbelydredd o’r cemegolyn tritium yn

cael

ei

ollwng

o

LLWYDDIANT YM MÔN

Ganolfan

Maynard ffatri Amersham (GE) yn yr Eglwys Newydd. Cyflwynwyd y ddeiseb

ar

27

Ebrill

i

Bwyllgor

o

Senedd Ewrop mewn gwrandawiad ym Mrwsel. trwydded

gan

y

newydd

Cynulliad

ym

i’r mis

Mawrth a hynny heb wneud asesiad llawn o’r effaith ar yr amgylchedd a iechyd. Mae Achos y Gymuned yn credu

wedi

fod

yr

awdurdodau

yng

Nghymru wedi methu ag ystyried yr holl effeithiau.

nifer

cael

plith

o’r

ardal

llwyddiant yn

Eisteddfod eu

Rhoddwyd ffatri

Roedd

yr

Urdd.

roedd

Yn

Patrick

Bidder o Ysgol Uwchradd Caerdydd Medal rhestr

y

wedi

ennill

dysgwyr.

llawn

fuddugwyr ar

Mae

o’r y

holl

dudalen

cefn.

gan Aelwyd CF1 yn croesawu pawb i Ganolfan y

Ac i gloi’r ðyl cafwyd perfformiad

gwefreiddiol

Cefnogwyd y deisebwyr gan Eurig Wyn,

Aelod

Senedd

Ewrop

Plaid

Dywedodd

Clare

Sain-Ley-Berry

am y perygl i fabanod cyn eu geni oherwydd

fod

tritium

yn

gallu

effeithio ar groth y fam.

y Garth, fod astudiaeth iechyd gan Goleg Imperial Llundain yn dangos cynnydd

yn

y

lefelau

o

gamffurfiadau genedigol a liwcemia mewn

dalgylch

saith

kilomedr

o’r

ffatri. Mae’r coleg yn argymell fod ymchwil pellach yn cael ei wneud er bod y Cynulliad Cenedlaethol wedi penderfynu peidio â gwneud hynny. Disgwylir i Senedd Ewrop sicrhau fod astudiaethau llawn o’r effaith ar yr amgylchedd, yr effaith o lefelau tritium mewn bwyd ac astudiaethau iechyd pellach.

Daeth llu o Gymru o bob cwr o’r wl ad

yn

Addysg y gyfer Juliet’

Dywedodd Alan Rosser, o Waelod

2005.

YMWELD  MATTHEW

Cymru, a siaradodd am y gefnogaeth sylweddol sydd i achos y deisebwyr.

Mileniwm ar gyfer Miri Mawr Mwyaf Ewrop ym

cy nn wy s Cynulliad

perfformiad gan

y

o

Royal

Gwei ni do g i

chwarae’r brif ran. Mae

gyrfa

Matthew

Rhys

wedi

Stratford

ar

datblygu yn gyflym ac yntau yn 30

‘Romeo

&

oed eleni. Mae ganddo res o ffilmiau

Shakespeare

i’w

enw

a

bydd

yn

chwarae

rhan

Company ar ddechrau mis Mai. A’r

Edmund yn King Lear yn ogystal â

prif

reswm roeddynt yna oedd

Romeo yn ei flwyddyn gyntaf gyda’r

fod

Matthew Rhys o Gaerdydd yn

am

RSC.


2

Y DINESYDD   MEHEFIN 2004 

ISSN 1362­7546 

CROESAIR Rhif 48  gan Rhian Williams

Y Di n e sy d d

www.dinesydd.com

Cyhoeddir Y Dinesydd gan Bwyllgor Y Dinesydd. Fe’i cysodir gan gweHendre a’i argraffu gan Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.

Golygydd y rhifyn hwn: Garwyn Davies

Golygydd y rhifyn nesaf:

Peter Gillard  NEWYDDION, ERTHYGLAU, ETC Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer rhifyn Gorffennaf 2004 erbyn 25 Mehefin at: gol@dinesydd.com  Peter Gillard, Tŷ Llwyd, Drope Rd., Sain Siorys, Bro  Morgannwg CF5 6EP (Ffôn: 01446­760007; e­bost:  pagillard@yahoo.co.uk). 

neu at Gadeirydd Pwyllgor Y Dinesydd: Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 029-2062-8754; e-bost: JamesEW@caerdydd.ac.uk).

CALENDR Anfonwch eitemau at Dr E. Wyn James. (Gweler uchod)

DERBYN A DOSBARTHU COPIAU Os

ydych

am

dderbyn

Y

Dinesydd

drwy'r

post,

neu

am

gynorthwyo gyda’r doosbarthu cysylltwch â CERI MORGAN, 43 Australia Rd, Y Mynydd Bychan, CFl4 3BZ Ffon: 07774816209; e-bost: ceri33@btopenworld.com

HYSBYSEBU Mae 3,000 o gopiau o bob rhifyn o'r Dinesydd yn cael eu dosbarthu. Mae'n gyfrwng hwylus i gyrraedd cyfran uchel o Gymry Cymraeg y brifddinas. Os

ydych

am

hysbysebu

yn

Y

Dinesydd

y

mis

nesaf

cysylltwch â CERI MORGAN, 43 Australia Rd, Y Mynydd Bychan,

CFl4

3BZ

Ffôn:

07774-816209;

e-bost:

ceri33@btopenworld.com

CYNORTHWYO'N OLYGYDDOL Gwaith

tîm

Dinesydd. ymuno unrhyw

o

wirfoddolwyr

Rydym

a'r

tîm!

fodd

-

bob

Os

ydych

trwy

yw

amser

yn

yn

gasglu

cynhyrchu croesawu

barod

i

a

pobl

dosbarthu'r newydd

gynorthwyo

newyddion,

teipio

i

mewn

erthyglau,

golygu rhifyn, etc. - yna cysylltwch a Chadeirydd Pwyllgor Y Dinesydd (Gweler uchod)

CYFRANNU'N ARIANNOL Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar roddion gan unigolion a chymdeithasau. Mae ein Trysorydd, CERI MORGAN, yn croesawu

pob

rhodd,

bach

a

mawr.

Anfonwch

ato

yn

43

Australia Rd, Y Mynydd Bychan, CF 14 3BZ Ffôn: 07774816209; e-bost: ceri33@btopenworld.com

APÊL Y DINESYDD

Ar Draws  1.  Yn dawel mae deall dyrys lestr (5)  4.  Gwesty mewn man ar hanner tyle (4)  8.  Gweddnewid gafr Nic i fod yn aderyn (7)  9.  Fel oenig gwamal yn ymdrechu (5)  10. Llyfr anorffenedig â dechrau newydd graenus (4)  11. Cudd goed ag enw diddiwedd i greu coeden arall (8)  13. Criafol cymysg heb ddim yn peri clwyf (6)  14. Mae'n wlyb, ac mae ôl gwag o gwmpas (6)  16.  Nam  gynt  yn  troi  oddeutu'r  hanner  cant  rhwng  Meifod  a  Llansannan (8)  17. Deuparth ymdopi rywsut ag adar du a gwyn (4)  20.  Ffeindio y glaw mewn pydew Rwsiaidd (1,4)  21. Aderyn ag asgell hirach efallai? (7)  22.  'O! ___ fy llygaid i weled  Dirgelwch dy arfaeth a'th air (MR) (4)  23. A yw hon yn ddidwyll? (5)  I Lawr  1.  Cip yn ôl ar y lle sy'n peri gwayw (5)  2.  'Cofia'n gwlad, Benllywydd tirion,  ___ ______ fydda'i grym;' (HEL) (2,10)  3.  A elli a thrap ar yn ail ddal cerpyn? (4)  4.  Mae merch y plwyf yn hanner cestog (6)  5.  Oes cyfle brau mewn tro yn y dref hon? (8)  6.  Arwain flodyn ar gyfeiliorn yn ddifeddwl (2,10)  7.  'Mae munud o edrych ar aberth y groes,  Yn tawel ddistewi môr _____ fy oes (WE) (6)  12.  '_______ a graslawn yw'r Arglwydd,  Hwyrfrydig i lid i roi lle.' (WNW) (8)  13.  O flaen gŵr ystyfnig (6)  15.  Yn fuan fe'i gwelir ym mreichiau llencyn hiraethus (3,3)  18.  'O dan y môr a'i donnau  Mae llawer _____ dlos (JJW) (5) 

Mae pobl yn dal i anfon cyfraniadau i'r Apêl a dydy hi ddim yn rhy hwyr i chi anfon eich cyfraniad tuag at y Gronfa!

Atebion i: 22 Heol Cae Rhys, Rhiwbina,  Caerdydd. CF14 6AN  i gyrraedd erbyn 22 Mehefin 2004.  Atebion Croesair Rhif 47  Ar  draws:  1.  Ysfa;  8.  Croesgadau;  9.  O  gwrando;  10.  Mellt;  12.  Campus;  14.  Parabl;  15.  Cefnog;  17.  Diddymu;  18.  Euog;  19.  Ac  sy'n  awr; 21. Y cwm tu draw; 22. Soddi.    I  lawr: 2. Sy'n gwaredu; 3. Acer; 4.  Poenus;  5.  Sygolp;  6.  Lladmerydd;  7.  Punt;  11.  Lle  bu  mawredd;  13.  Penigamp; 16. Gwallus; 17. Diserch; 18. Eryr; 20. Naws. 

Derbyniwyd 7  o  gynigion  ac  ond  3  ohonynt  yn  hollol  gywir.  Danfonir  y  tocyn  llyfr  at  Margaret  Jones,  4  Heol  Iscoed,  Rhiwbina.    Cafwyd  y  ddau  ateb  cywir  arall  gan  H.O.Hughes,  Pwllheli a Huana Simpson, Llansanwyr.


Y DINESYDD   MEHEFIN 2004 

3

TÎM PÊL­DROED  DAN 14 OED YR  URDD CAERDYDD Yn

dilyn y siom o gael ei diraddio o

Adran

A

i

Adran

B

ar

ddiwedd

Tymor 2002-2003, daeth tro ar fyd i dîm pêl-droed dan 14 oed yr Urdd o Gaerdydd. Erbyn diwedd y Tymor yma (20032004) nid ydynt wedi colli’r un gêm yn Adran B gan orffen ar frig y Tabl,

Sgwad yr URDD

gyda dyrchafiad - hir ddisgwyliedig

Joshua Payne, Miles Martyn, Hywel Dinnick, Sam Good, Luca Floris, Matthew Franks, Michael Alexander, Kane Amos, Jonathan Jones, Thomas Gilbert, Lewis

yn ôl i’w lle priodol yn Adran A.

Roberts, Huw Herrity, Siôn Walis, Rhys John, Sean Waldron,

Yn ystod penwythnos hir - Gðyl y Banc

ym

Minehead

cystadlaethau

pêl-droed

(dan

faner

clwb pêl-droed Caerlyr) ar gyfer dros 600 o blant, o bob oedran. Yng dan

nghategori

14 oed,

tîm

fuddugol, gan un,

(gyda

ennill

sgôr

o

o

Urdd oedd yn pob gêm ond 2-2

Ar y cae bu’r tymor yn galed dros

Newyddion

ben i’r bechgyn, ond tu ôl i’r llenni

chwaraewyr

yr

Ashley Parris, Dafydd Jenkins.

cynhaliwyd

yn

erbyn

rhaid

diolch

J o n es

am

yr

ymdrechion

h y f fo r d d wr

ymroddiad

diflino,

(Decorators)

am

Mike

am

Darren

ei

Gilbert

noddi’r Tîm

gyda

Taith Ymchwil L l o n g y f a r ch i ad a u Hamilton,

14

Dunwyd,

i

Co ur tn ey

mlwydd

mae

hi

yn

oed

o

San

ddisgybl

yn

Worcester). Yr Urdd enillodd y tlws

‘Kit’ a thrac wisg, ac i Rhian John

Ysgol bro Morgannwg a chroeso nôl

‘Chwarae

am

iddi wedi iddi fod yn yr Artig gyda

Teg’

hefyd,

am

eu

hagwedd proffesiynol trwy gydol y gystadleuaeth

Llongyfarchiadau

Gilbert, (o’r Urdd eto!) a gipiodd y

rhan o’r llwyddiant.

am

y

streiciwr,

wythnosol

Tom

Darian

a’r

weinyddu’n

symudiad

gorau

yn

ystod y gemau.

beth

bynnag fo’r tywydd.

saith o bobl ifanc eraill yn mesur rhai i

bawb

a

fu’n

Dewiswyd

Ymlaen nawr fel uned i gyrraedd brig

y

Tabl

yn

o rewlifau mwyaf deheuol Canada.

Adran

A

erbyn

diwedd tymor nesa’!

hi

a’r

bobl

ifanc

eraill

allan o naw mil o ymgeiswyr dros Brydain i wneud y gwaith fel rhan o raglenni’r

BBC

‘Serious

Expeditions’.

Esgob Newydd ym Mangor

GIGS CYMDEITHAS YR IAITH  YN  EISTEDDFOD CASNEWYDD 2004 

Yn

ddiweddar

Crockett,

penodwyd

Anthony

Archddiacon Caerfyrddin,

yn bedwar ugeinfed Esgob Bangor i olynu yr Esgob Saunders Davies. Ar un

adeg

bu’n

fydd rhai o fandiau amlycaf Cymru,

Ng h aer d y d d

yr

yn cynnwys Texas Radio Band, Pep

Rhiwbina. Yn ystod ei gyfnod yng

le

Nghaerdydd

yn

cynnal

nghanolfannau

eu

gorau

gigs

yng

ardal

yr

Eisteddfod. Mewn cydweithrediad â t hri goli on Gymdeithas arbennig,

yr yn

ar d al,

cynnig

gyda

mae'r

dau

arlwy

leoliad

gerddorol

Pew,

Kentucky

AFC

ac

ail

ganolfan

fydd

y

Clwb

hynod

o

boblogaidd o

wyth

perfformio

Gymdeithas

yn

gobeithio

na

fydd

cerddoriaeth

Delyn

yn uwch na £5.

Lovgreen.

Clwb

Pont

Ebw,

sef

y

ganolfan

yn y

cynnwys Meic

pris mynediad unrhyw noson yn codi

Y cyntaf o'r canolfannau hyn yw

a'r

Gymraeg

ganolfan

Stevens,

Ebillion

Dom, a

Bob

Geraint

Bydd Cymdeithas yr Iaith unwaith eto

yn hybu talent newydd Cymru

trwy gynnal cystadleuaeth Brwydr y Bandiau arbennig ble bydd cyfle i'r

i

holl

gwbl

rugl

yn

y

ddigwyddiadau'r Eisteddfod. Ymysg

enillwyr berfformio ar

yr artistiaid fydd yn perfformio yno

olaf yr Eisteddfod.

benodiad

a

phob

dymuniad

da

iddo fel Esgob Bangor.

Pen-blwydd Llongyfarchiadau

i

Len

Rowlands,

Heol Caerffili, Llanishen ar ddathlu ei ben-blwydd yn bedwar ugain oed

few n

c er d d ed

mae’n

yn

yma, yn

agosaf i'r maes ieuenctid ac sydd o p el l t er

hyn

ei

lleoliad

orau

mae'r

erbyn

yn

Yn ogystal, er mwyn cynnig y fargen Eisteddfodwr,

cwrs

Gymraeg. Llongyfarchiadau iddo ar

fewn y ddinas. Bydd rhai o hoelion

bob

mynychu

yn

Gwyddelig yng Nghasnewydd sydd

gynhyrfus o'r safon uchaf fel arfer.

i

bu’n

byw

wlpan yng Nghanolfan yr Urdd ac

Anweledig. Yr

b u ’n

yng

Unwaith eto eleni bydd Cymdeithas Iaith

a

giwrad

nos Sadwrn

ar y 14eg o fis Mai. Bu’n athro yn ysgol uwchradd Llanishen a daw o Dywyn Sir Feirionydd yn wreiddiol.

Dyweddïad Llongyfarchiadau

i

Awen

Penri,

Pentyrch, ar ei dyweddïad â Gareth Skelding, Caerffili.


4

Y DINESYDD   MEHEFIN 2004

Benni

Newyddion Ymddeoliad  Llyfrgellydd Wedi

dros

ddeugain

wasanaeth yn Llyfrgell ddinas

fe

o

Ganolog y

ymddeolodd

Rhyw bythefnos yn ôl ces y fraint o

Un

fod

Benni,

mewn

Brynmor

fa gwr a eth

dylanwad ei

me wn

ar d al

mor

clodwiw

dros

y

gefn

nac

oedd

un

ystyr.

Cymerai

drws o ddifrif, a’r unig gwyn a gefais

un

unrhyw

a

safai

deyrnged

Iaith

grefft.

a

dangos

ddyletswyddau

wrth

y

i

o’r

ganddo oedd pam na châi ef fod wrth

â’r

y drws yn ystod misoedd yr haf, yn

artist

wrth

mae’r

tawelu

a’r

ei

llais

hiwmor

yn ei adnabod.

Benni wedi mynd. Fel y dywedais,

caredig

ei

didrafferth

hyn

wedi

uwchben

glywais

rywiog,

Erbyn

unigryw

allan

sych,

y ddinas

sedd

roedd

ddiwylliedig yn amlwg i bawb sydd

Dechreuodd weithio yn

y

mwy

yno, yn ddieithriad, mewn da bryd.

traddodi’n

yw Brynmor ac y mae

mewn

blynyddoedd. Ymhlith y teyrngedau

Brodor

Ceredigion

selogion

bore Sul yng nghapel y Crwys, ac

gwaith

y

o

hi

ei

ystod

o’m

Roedd yn ffyddlon iawn i’r oedfaon

am

Yn

un

noson

blaen.

Lwyndafydd,

ymddeol

traddodwyd nifer o deyrngedau iddi

Jones ar ddiwedd Mis Mawrth eleni. o

parti

cydweithwyr.

mlynedd

Teyrnged i Benni

wedi’n

gadael.

Mae

lle rhynnu yno yn y gaeaf. ei

wrthod,

diwethaf

ac

yn

ym

y

mis

Pwy allai

blynyddoedd

Gorffennaf

y

gwelid Benni wrth y drws gyda gair o groeso a gwen fach ddireidus.

braint oedd bod yn ei gwmni’r noson

Bu yn gadeirydd y Gymdeithas

yn 1961 ac yn ystod ei amser yng

honno

wrth

ychydig flynyddoedd yn ôl, ac roedd

Nghaerdydd fe fu’n lyfrgellydd

yr

Rhian Tilley a ‘sgytwol yw edrych

ei gyflwyniadau a’i ddiolchiadau yn

Adran Gymraeg; ac

ei

nôl

werth eu clywed.

yrfa

yn

ar

ddiwedd

Lyfrgellydd

Astudiaethau

yr

sylweddoli

hwyl

taw

fawr

dweud

hwyl

fawr roeddwn i wrth Benni hefyd.

“Nid yw’n rhaid o gwbl i’r dyn

Crwtyn un ar bymtheg oeddwn i

weithiwr trylwyr a manwl, ac mae ei

pan gwrddais i â Benni Harris am y

wybodaeth

tro

eang a

Roedd

dweud

yn

Gymraeg

Lleol.

Adran

a

yn

am

hanes

lenyddiaeth

Caerdydd

Cylch yn gwneud argraff sy’n

dod

i

gysylltiad

a’r

ar bawb

ag

ef.

Bydd

cyntaf,

fod yn ddyn diwylliedig.”

wedi A dyna grynhoi cyfraniad Benni i’r Gymdeithas

rheolwr

a

cast

r o dd o d d

Eisteddfod

‘n h ad

fel

Eisteddfod

a

yn

Ro ed d

darganfod rhywun newydd i weithio

colled mawr ar ôl y gðr diymhongar chymwynasgar

nôl

Caerdy dd.

diwylliedig fod yn ysgolhaig, ond dylai’r ysgolhaig

llwyfan

“Y

roedd

yn

Wrach”.

enwogion

nrama’r

Ymhlith fel

y

i’r

dim.

Geiriau

R.T.

Jenkins, gyda llaw.

Emyr

Roedd yn aelod ffyddlon iawn o

Prysor

Gymdeithas Ddrama’r Crwys, wedi

flynyddoedd o wasanaeth i’r Sir, a

Edwards,

dymunwn

Williams a Lis Miles, ac yn gyfrifol

ymddan gos

am y llwyfan - Benni. Ers y dyddiau

gynhyrchiadau

hynny mae ymrwymiad Benni i fyd y

sawl un ar gyfer y cwmni.

ddrama, yn enwedig cwmni’r Crwys,

yn ein hatgoffa yn aml i Siân Phillips

wedi

rannu llwyfan gyda ef, neu efallai y

ymddeoliad hir

a

hapus

iddo.

Celf

Cynllunio Gwobrau  Menter

Wedi’r

ennill y comisiwn i greu y Gwobrau ar

gyfer

Menter a

Busnes.

Mae’r gwobrau i siaradwyr Cymraeg sy’n rhedeg busnesau llwyddiannus a chwmnïau

sy’n

defnyddio’r

Gymraeg i gyfrannu at yr economi lleol. Mae

Nia

gynllunydd metel

yn

a

Wy n

J ones,

gwneuthurwr

cynnwys

yn

gwaith

dodrefn

a

cherflunwaith. Cyflwynir Eistedd fod

y

gwo brau

bod yn

James,

ddiarhebol,

a cholled

mawr fydd ar ei ôl.

Mae Nia Wyn Jones, Caerdydd, wedi

Menter

Glyn

yn

Gen edl aethol

Casnewydd.

Byddai

gwestiynau mawr Benni ar ddechrau pob tymor fyddai, “Pryd ydyn ni am

iddo gael swydd fel Ymgynghorydd

lwyfannu Shakespeare?”

Iaith yng Nghaerdydd. Braint oedd

casáu pantomeim a gwrthododd yn

bod ar ei gyrsiau hyfforddi. Roedd y

llwyr

llais

gefnogi’r cwmni i’r carn.

crafog

yn

hamddenol

a

chymryd

Roedd yn

rhan,

er

iddo

Ef fyddai

lleddfu pryderon athrawon wrth i’r

y cyntaf i ddysgu ei linellau a gwae

Cwricwlwm bondigrybwyll ddod yn

ni y gweddill! Benni yn ddieithriad

rhan o’n gofidiau beunyddiol. Roedd

hefyd fyddai’r cyntaf i gyrraedd yr

ei

ymarferion,

fynych ymweliadau â’r

yn

destun

sgwrs

at hr awo n

am

ymhlith

ysgolion ei

fis o ed d.

gyd-

R wy ’n

a

derbyniai

yr

hwyr-

ddyfodiaid bryd o dafod cellweirus oddi wrtho.

Roedd bod yn gynnar yn

defnyddio’r gair “cyd-athrawon” yn

un o’i rinweddau, a dyma fe yn awr

fwriadol

wedi ein gadael, eto yn gynnar.

achos

anghofiodd

Benni

erioed taw athro oedd e yn y bôn.

Hir yr erys yn ein cof.

Cofio mynd ar gwrs i’r Dyffryn a ar n o ’ n

dadans oddi

Genedigaeth

disgyblion

nodiadau

Dymuna

Cymru ymhlith ei gydweithwyr yn y

gwychach Rhisiart

o

cyfieithu

blynyddoedd heibio heb gwrdd nes,

dwfn,

cyntaf

gallu

Elena

amr y w

wedi

aeth

gwr ando

ac

ac

ffordd arall y dylai hwnna fod! Un o

cyfarfod

barddoniaeth Gwenallt. Gwych gyda

Martin

me wn

dosbarth wrth

chwech

leisio

a

ond

thrafod

gyhoeddi genedigaeth eu mab cyntaf,

sesiwn hwyrol.

Gwion Dafydd, ar 1af Fai 2004, yn

cannoedd

Ysbyty Prifysgol Cymru.

sefyll allan - ei nodiadau. Ddeallais i

o

Un peth ymhlith y

atgofion

amdano

sy’n

erioed mo’i ysgrifen ond roedd e’n

traddodi wedi

am eu

oesoedd

o

hysgrifennu

ar

ddarn o bapur dim mwy na stamp! Mawr

yw

fy

y md d i r i ed aet h ,

niolch ei

iddo

am

g wmni

ei a’i

garedigrwydd. Colled yw tawelwch y llais. Rhodri Jones


Y DINESYDD   MEHEFIN 2004 

Cymdeithas Carnhuanawc Trefnwyd

darlit h

Cymdeithas

5

YSGOL PENCAE 

fl ynyddol

Carnhuanawc

eleni

yn

Theatr Chapter Caerdydd. Y siaradwr gwadd oedd ficer Pennal, y Parchedig Geraint

ap

Iorwerth

ac

Owain

Glyndwr oedd ei destun. Saif Capel Brenhinol Glyndwr, sef St.

Pedr

ad

Vincula, ar

cynhaliwyd cyfarfod

ei

i

senedd

uchelwyr

y

safle

lle

Yn

fan

olaf.

ac

arweinwyr,

roedd yn debyg i Dþ’r Arglwyddi a hefyd yn synod ganoloesol bwysig i'r eglwys yng Nghymru. Yn y pentref bychan hwn ym Meirionydd yn ystod mis

Ma wrt h

1406

fe

Titus a Cullan Wing a Miriam Griffiths gyda’r Tad Matthew Hill

gyfa r f u

tywysogion a chlerigwyr, mynaich a

Mae’r Tad Matthew Hill yn gadael

brodyr i astudio a thrafod "cyflwr a

plwyf Llandaf am blwyf Dowlais a

defnyddioldeb" yr Eglwys Gymreig.

Merthyr.

Cyflwynwyd ddisgyblion

anrheg

Ysgol

iddo

Pencae

gan

mewn

gwasanaeth arbennig.

Canlyniad eu trafodaethau oedd Polisi Pennal, a amlinellwyd yn yr enwog Llythyr Pennal, y ddogfen bwysicaf yn hanes Cymru o bosibl.

GWLAD CARNHUANAWC  (Thomas Price) 

Yn ei hanfod, Cymru rydd i ddewis ei

llwybr

ei

hun,

cydnabyddiaeth

lawn i'r Iaith Gymraeg a chreu dwy brifysgol Gymreig. Yn wreiddiol, roedd y safle hwn a ddefnyddiwyd

yn

ystod

teyrnasiad

YR ARWR  OESOL 

Dim amser? Dim dyfodol?  O dan bwysau? Wedi cael  llond bol? Wedi diflasu ?

Owain Glyndwr yn sefydliad Celtaidd o'r

6ed

G

Tannwg

a

ac

gysegrwyd Eithrias.

i

Seintiau

gweddi

bychan o goed a phlethwaith oedd yr

gan

Alan Jobbins 

adeilad cyntaf. Ailgodwyd yr eglwys o feini tua 1132. Mae eglwys Pennal a'i chynefin yn gofeb deilwng ac yn deyrnged i Owain Glyndwr a'i lys .

Llyfryn newydd a ysgrifennwyd am

Mae'n gartref i, gopi o Lythyr Pennal,

fywyd Thomas Price "Carnhuanawc"

gerflun o ben Owain, furlun trawiadol

Mynnwch gopi: £1.50 trwy’r post.

Aneurin

Jones

o

gynulliad

Cymru

Ffôn 02920 623275

1406. He f yd

yn

ys t od

y

c yf a r f od

cyflwynwyd cynllun cyffrous iawn i

www.dinesydd.com

greu Gardd Goffa i Owain Glyndwr. Caiff

ei

sefydlu

ar

safle'r

Capel

Brenhinol, ar batrwm gardd lysiau o fynachdy canoloesol. Gyda'i llwybrau troellog, ei cheiri a'i hamrywiaeth o lwyni a phlanhigion cynhenid, bydd yr

ardd

yn

cynnwys

meini

coffa

i

Dywysogion Gwynedd, i lys Glyndwr ym

Mhennal

a

hefyd

i'w

wraig

Margaret a'u plant. Bydd

y

addysgu gyfnod

a

mentrau rhoi

pwysig

hyn

gwybod yn

hanes

yn i

help

bobl

i

am

Cymru,

a

byddant o les i'r economi lleol hefyd. Erthygl gan Robin Davies a ymddangososdd gyntaf yn y papur bro Newyddion Gwent.

Cyfle i chi  ddarllen  ôl­rifynnau o’r  Dinesydd  Blwch  arbennig i  ddanfon  newyddion/straeon i’r  Dinesydd  Rhestr o ddigwyddiadau  yng Nghaerdydd 

Cwmni rhyngwladol iechyd  naturiol yn cynnig y cyfle i bobl  egniol a brwdfrydig rhedeg eu  busnes eu hun.  Cyfle i ennill ail gyflog heb  orfod amharu ar eich cyflog  na`ch gyrfa bresennol.  Gweithio o adref.  Dewiswch eich oriau.  Hyfforddiant a chefnogaeth  heb ei ail. 

Cysylltwch â ni yn syth  01656 880981  07966 313 609  neu e­bostiwch ni  naturalhealth@broadhorizons.info 

Safle we:  www.broadhorizons.info 


6

Y DINESYDD   MEHEFIN 2004 

YSGOL GYFUN  BRO MORGANNWG  PARTNERIAID NEWYDD Llong yfar chi ad au

i

ch wech

o

ddisgyblion Blwyddyn 10, sydd wedi cwblhau

cwrs

hyfforddi

i

fod

yn

Bartneriaid Darllen. Yn dilyn y cwrs hyfforddi Pagler,

mae'r

chwech

Gemma

Charles

Saunders,

Pauline

Bevan, Abigail Case, Huw Lewis a Tom

Blumberg

wedi

cynnal

cynllun deg wythnos gyda disgyblion Blwyddyn 7.

YSGOL IACH Mae’r

ysgol

gweithio statws

ar

tuag

hyn

at

o

bryd

yn

cais

am

wneud

Ysgol Iach,

rhan

o

Partneriaid Darllen

gynllun

sy’n cael ei redeg gan Lywodraeth

Ysgoloriaethau Glantaf

Cynulliad Cymru. Er mwyn bod yn gymwys

ar

gyfer

y

wobr,

rhaid

cwblhau tair tasg a fydd yn gwneud gwahaniaeth

go

iawn

i

fywyd

yr

ysgol a’r disgyblion. Rhaid i ddwy o’r

tasgau

fod

yn

rhai

hirdymor

a

gaiff effaith bellgyrhaeddol ar ffordd o fyw. Mae ymgyrch Ysgol Y Fro yn cael ei chydlynu gan Miss Fflur Bedwyr, ac mae’r ysgol wedi dewis y tasgau

·

Goso d

amgylch

ffynh onn au

yr

ysgol,

ac

d ðr

o

annog

y

disgyblion a’r athrawon i gario potel

Gweithio gyda’r ffreutur tuag at

Gweithgaredd

gadw’n

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru

Prifysgol

a Parthian Books yn dathlu cyhoeddi

iach,

ddeunydd

a

Blwyddyn

fydd

yn

arddangos

8

arwain

i

Cymr u,

Bangor.

Dyfarnwyd i Iestyn Gerallt ap Hywel

Gwir

sy’n

Bobl

ddisgybl

yn

Ysgol

Glantaf

ar at

osod

o

gwmpas yr ysgol yn ystod tymor yr

Pob

lwc

i’r

ysgol

gobeithiwn

i

arolygwyr

Llywodraeth

y

Cynulliad ymweld i asesu cynnydd!

M OR G A N N WG

ROWND

DERFYNOL

YN

CWPAN

enillodd

Rhiannon

ysgoloriaeth

Gymraeg.

Daeth

Ann

Adran

llwyddiant

i

y ran

wrth

gy d ag

iddi

gael

ei

ys gol oriaeth

agored.

pencampwriaeth

Cynhaliwyd

y

gêm

ym

hefyd

i

Owen

Ysgol Glantaf ar ennill Ysgoloriaeth Evan

Morgan

i

Goleg

Prifysgol

canmoladwy

a

gôl

gan

Lloyd

Thomas, y Gogs fu’n fuddugol, o 4

“Mae’r

Mr

Richard

y

tîm

a

Chidley, phennaeth

yn

bechgyn wedi

gydol

y

chwarae’n

bencampwriaeth.

haeddu

eu

llwyddiant.

gyda’r

Chwaraewyd y ffeinal mewn ysbryd cyfeillgar tu hwnt, ac er nad enillon

gref

Y

Barri

Ysgol

ar

Syr

4

Mai,

Hugh

Owen,

Caernarfon. Er gwaethaf perfformiad

Gwir

gyfan.

Mae

trefnu

a

i

Grymus

Roedd

yr

un

Lenyddol y Gelli ar ddydd Iau 3ydd o Fehefin. Mae'r

llyfr

yn

rhan

o

brosiect

llenyddiaeth Celfyddydau Anabledd

gan

Geiriau

Flwyddyn

Gwir,

a

noddwyd

Ewropeaidd

Pobl

ystod

mis

Mehefin

2003,

sefydlwyd deg gweithdy ysgrifennu Geiriau Gwir ar gyfer awduron anabl

nhw, rydym i gyd yn hynod o falch ohonyn nhw”.

hynod

o

boblogaidd,

gyda

chyfanswm o 86 person yn cymeryd rhan. Mae'r gwaith hyn yn awr wedi cael

Maen nhw wedi dangos dygnwch a

ac

eu

yng Nghymru. Roedd y gweithdai yn

ôl

hyfforddwr

wych

cael

cyhoeddi

Gymru

Yn

Yn

ysgrifenedig.

wedi

Anabl 2003.

i’r dyfodol.

arwyr lleol yn wynebu cystadleuaeth

Jenner,

dros

Cymru,

Cymru, Aberystwyth.

chydweithrediad ardderchog fel tîm, Mharc

gwaith

cyntaf yn cael ei gynnal yng Ngðyl

Rhys John a Tomos Dafydd Davies o

droed bechgyn Blwyddyn 7 ar ennill

sef

eu

ddathlu

Ysgol Glantaf

Bro Morgannwg:

eleni,

drwy

o

Llongyfarchiadau gwresog i dim pêl

dan 12 cenedlaethol Cymru,

anabl yng Nghymru gael eu clywed

lawnsiadau

Addysg Gorfforol yn Ysgol Gyfun

Rogers

Mae'r llyfr yn galluogi lleisiau pobl

Nerys Rhiannon Jones, hithau hefyd

CYRIL ROGERS

lle yn rownd derfynol Cwpan Cyril

gan

Ng h y mr u.

Elin ap Hywel.

ysgol

gôl i un!

BRO

Ysgrifennu

yng

Golygwyd gan Allan Sutherland ac

fedru cyhoeddi llwyddiant yn fuan ar ôl

Grymus: Anabl

astudiaethau crefyddol. Hefyd o’r un

Longyfarchiadau a dymuniadau da

haf.

a

ysgoloriaeth mewn diwinyddiaeth ag

Llongyfarchiadau

ddarparu prydau iach bob amser ·

ysgoloriaethau a gynigir gan Goleg

chy dn ab od

o ddðr gyda nhw bob amser ·

Mae nifer o ddisgyblion wedi ennill

Protheroe

canlynol;

Ysgrifennu gan  Pobl Anabl

ei

gasglu

i

greu

un

llyfr

-

y

cyntaf o'i fath yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth ynglyn â'r prosiect cyffrous hwn, cysylltwch â: Gwennan Anabledd

Ruddock, Cymru,

Celfyddydau

Sbectrwm,

Heol

Bwlch, Y Tyllgoed, Caerdydd CF5 3EF

Ffon

1 0 4 0 .

a

Minicom:

S af l e

a r

029

2055

y

we :

www.artsdisabilitywales.com


Y DINESYDD   MEHEFIN 2004

7

Taith i Efrog Newydd 

YSGOL GLANTAF  Gðyl y Llysoedd Cafwyd

gðyl

ryng-lysol

arbennig

eto

eleni gyda brwdfrydedd y llysoedd yn amlwg

iawn

mewn

gwahanol

gystadlaethau chwaraeon, gwaith cartref a

llwyfan.

Ngerddi

Bu’r

Soffia

ddau

yn

ddiwrnod

yng

llwyddiannus

dros

ben, gyda phawb yn dangos eu doniau amrywiol

a

phawb

berfformio

neu

yn

cael

cyfle

gymryd

i

rhan

a

chynrychioli eu llys. Enillwyd gan

y

Lys

cystadlaethau

D yf r i g

ac

chwaraeon

e ni l l w y d

y

c a rt r e f

a

Yn gynnar fore dydd Mawrth yr 16eg o

chystadlaethau llwyfan gan Lys Dewi.

Fawrth gadawodd bws mini gydag un ar

Diolchwn

bymtheg o ddisgyblion blynyddoedd 12

c y st a dl ae t ha u

i

gwa it h

Mr

Huw

Thomas

a

Mrs

Sian Thomas am fod mor barod i ddod i

a

feirniadu’r cystadlaethau llwyfan.

dde c h re ua d

Enillwyd Gwenno Tomos

Cadair

yr

Rowlands o

Dafydd

o

Ðyl Lys

Lys

Illtud

yn

ma wr

i ’r

adeiladol

ar

Ðyl

gyfan

fyt hg ofi a d wy

a

o

a

t ri

waith

eleni

taith

Dyma

ail

a

Brydain

f y n yc h o d d

NHSMUN

sef

Roedd

pob

ysgol

arbennig

Roe dd

y

Wedi dros bedair awr o deithio rhwng de

yn

yn

Kenya

cynrychioli

y

m wya fri f

gynhadledd.

ohonom

ar y

ni ’n

pwyllgorau

er

disgyblion Ogledd

Ne wydd,

bu’n

rha i d

i

Yno

Pwrpas

am

Cymraeg

buddiannau

y

gwledydd.

Ymgeisiodd

wyth

bachgen

ac

wyth

merch am y pedair swydd ac roedd yr areithiau’n

rhai

ag

ôl

cynllunio

a

i

ryw

o

broblemau

gytundeb

er

mwyn

mwyaf

dyrys

siarad

cyfri’r

swyddogion

Ysgol

dyma

Gla nta f

bynciau

sy’n

effeithio

ar

wahanol

cyfarfodydd

am

Newydd. State

Cawsom

Building

y

sioe a

ymweld

ac

gerdd

Ynys

Ellis,

Chicago

g we ld

â’r

yn

g o rym da ith

Efrog

ar

y

a

Hoffem

i’r athrawon

daith

Mrs

yn

phrofiadau oll

ddiolch

a’n

hebryngodd

Beca

Jones,

yn

Mrs

Burnhill a Mr Walpole.

ganlynol,

ond

nofel

“Dan

Mihangel

Gadarn

Morgan

am

Gog! A ble gwell i wneud hynny ond mhe ntr ef

diar ff or d d

yng

ngha nol

Na nt môr

a

mynydd. Cawsom

ymweld

â

nifer

o

fannau

sy’n bwysig yn ein hanes ni fel cenedl fel

Tþ’r

Ysgol

Beddgelert Nhrawsfynydd

Rhyd-ddu, a’r ble

Penyberth,

Ysgwrn

y

cawsom

yn

groeso

cawsom hefyd noson Talwrn y Beirdd ysgafn

gyda’r

meuryn

Myrddin

ap

Dafydd yng Nghaffi Meinir yn y Nant a

chawsom

noson

gwis

gystadleuol

iawn yn lolfa bwthyn yr athrawon. Cyn cychwyn yn ôl am adref ar y dydd Sul, fe wnaethom gynnal N gha pe l

y

gwasanaeth yng

Ll w yndyr us,

c a pel

Mr

Williams (trefnydd y daith), a derbyn

-

Steffan Jones

Llongyfarchiadau iddynt oll, a diolch i’r

-

Mari Thomas

swyddogion

Dirprwy Brif Fachgen - Rhys ab Owen Ferc h

oedd

cynnes iawn. Rhwng cyfnodau adolygu

bythgofiadwy

Newydd

gwerthfawr. arbennig

amser

Prif Ferch

B rif

hwn

oriau ar y tro. Ac i ddysgu tipyn bach o

Gwrt he yr n

mewn

Prif Fachgen

Rowlands

y

ym

Buom

flwyddyn 2004 – 2005

Dir pr wy

gan

ein harholiad llafar

wythnos

gan

thlodi.

brif

am

yr

wledydd y byd megis AIDS, rhyfela a

Rhodri ab Owen

pleidleisiau,

ein

ddarlith

penwythnos gyfer

am

Goncrit”

pharatoi manwl arnynt. Wedi

yn

Bangor.

gilydd yn well a dod yn gyfforddus â

dod

Cawsom eleni.

mynd Cymru

ddwy

i

gwraig

ceisio

B r oa d wa y

swyddogion

cawsom

Llanfaes

hefyd er mwyn inni ddod i adnabod ein

flynyddol Gðyl Sant Padrig.

brif

cyn

13

godi’n

Roedd disgyblion o dros y byd i gyd yn

mwynhau

ras

y

amddiffyn

Empire

y

cawsom

a

Siwan,

Brifysgol

ddisgyblion chweched dosbarth Glantaf

Efrog

yn

traffig

arch

Fawr,

i

inni

ddarlithwyr Adran y Gymraeg, sef Dr

hefyd gyfle i fwynhau amser rhydd yn

egnïol

chan

osgoi’r

ag

blaenau

A

Miwmares

Llywelyn

ni

sawl diwrnod o’r wythnos ond cawsom

ac

i

ym

adolygu ar

o

brwd

Cymru.

cyrhaeddodd blwyddyn

ar y Nofel Ôl-fodernaidd a’r Hengerdd.

Yn y pwyllgorau trafodwyd nifer fawr

ymgyrchoedd

Cymraeg

blygeiniol amser

hyd lonydd troellog

canolbarth,

Gerwyn Williams a Dr Peredur Lynch

ein byd.

Cafwyd

y

Togo a’r Deyrnas Unedig. Felly yno, yn

datrys rhai

Prif Swyddogion

gogledd ar

bod ambell un ohonom yn cynrychioli

E frog

Gwenno Rowlands

a

gwledig

ymweld

yn Efrog Newydd.

cynrychioli

Llys Dewi. Llongyfarchiadau iddynt.

a

blynyddol

cystadleuaeth Cenhedloedd Unedig ffug

yr

oedd

g y fa n

gyfarfodydd

gwlad yr

Heathrow.

oedd yr unig ysgol o Gymru ac, yn wir,

ymgeiswyr. Enillwyr

awyr

gyda

diolchwn eto i Dr Christine James am ei beirniadaeth

faes

ddysgodd lawer iawn i ni i gyd. Glantaf

Cadi Newbery o Lys Teilo yn drydydd. L l ongyfa rc hi a da u

i

gan

eleni

Dewi,

13

Penwythnos Adolygu yn Nant Gwrtheyrn, Pen Llþn

-

G we nno

presennol

Luke

Pearce,

Hannah Daniel, Daniel Hefin ac Elinor

croeso cynnes yno a phaned a bwyd i’n cynnal ar y daith hir yn ôl i Gaerdydd. Cawsom

benwythnos

ardderchog,

Evans – am eu holl waith caled dros y

tywydd godidog, ac roedd yn agoriad

flwyddyn ddiwethaf.

llygad i lawer ohonom. Daniel Hefin


8

Y DINESYDD   MEHEFIN 2004

Newyddion o’r Eglwysi

Tabernacl, Caerdydd  Llongyfarchiadau

Minny Street, Caerdydd Minny

Street

i

barhau

swydd am wyth mlynedd.

yn

eu

Daw nifer

o’n diaconiaid presennol i derfyn eu tymor

eleni

ddiffuant hyn

mae’r

Eglwys

yn

iawn ei diolch i’r aelodau

am

dros

ac

eu

cyfraniadau

gwerthfawr

gyfnod eu diaconiaeth.

Buom

wrthi yn enwebu diaconiaid newydd a hyfrydwch yn oedfaon Sul cyntaf Mai oedd

clywed

cyhoeddi

ein

enwau

Gweinidog

naw

aelod

a

Cofio John Evans

Rhannwn lawenydd dau o’r aelodau

Pob pedair blynedd etholir diaconiaid ym

Salem, Treganna 

yn

oedd

ifanc

yn

Cafodd

eu

llwyddiant

Marged

cerddorol.

Jones

ganlyniad

disglair i’w harholiad Gradd 8 ar y piano

yn

ddiweddar.

Llwyddodd

iddi hi a’i hyfforddwraig Joy Aman Davies.

Yn yr un modd cafodd Wil

Lewis

ganlyniad

arbennig

mewn

arholiad Gradd 3 ar y Corn Ffrengig. Dyma gerddor arall sy’n amlwg yn rhoi

llawer

o

amser

i

ymarfer

a

Tabernacl a gafodd lwyddiant mewn arholiadau

mlynedd nesaf.

ddiweddar oedd Bethan Pickard, gan

Diane

Bartholomew,

Nevil

Eilonwy Jones,

Hefin Jones,

gradd

8

offerynnol

yn

arbenigo ar y piano a’r ffliwt. Llongyfarchiadau

Davies, John Albert Evans, Rhiannon Evans,

Jones,

ar

gael

hefyd

ei

ethol

yn

flwyddyn nesaf ac i Rhys ab Owen

â’i

phrysurdeb

arferol

gael

ei

d di sg yb l.

ethol

Glantaf

brif-

ddisgybl

Cymorth Cristnogol

yn

Mae

am

ddirprwy brif-

ll e

g en nym

i

ymhyfrydu yn aeddfedrwydd y ddau

gwasanaeth arbennig i nodi dechrau’r

wrth iddynt dderbyn ymddiriedaeth

Wythnos yn yr Oedfa Gynnar, bore

yr ysgol fel hyn.

Bartholomew yn arwain.

Ar ôl treulio 13 mlynedd yn gweithio yn y Dwyrain Pell, dychwelodd Ken

gwaith yr elusen.

Bu criw

ystod yr Wythnos yn casglu er budd Cymorth bawb Fore

Cristnogol

o’r

ardal

Sadwrn,

Minny

Street,

am

a

diolchwn

eu

i

cefnogaeth.

Mai

15,

ac

fel

nifer

o

‘roedd eglwysi

Cymraeg eraill y ddinas, yn cymryd rhan

yn

y

Bore

Coffi

a

Ffair

a

gynhaliwyd yn y Tabernacl.

yr

Anni bynwyr

Cristnogol

yw

a

Salaam

C h ym o rt h a

Shalom,

elusen yr Eglwys am eleni, mae’r holl weithgarwch sydd er budd yr elusen hefyd

yn

Cristnogol w y t h n os

hybu

Cymorth

yn gyffredinol. d di w e t ha f

ychwanegiadau Street

gwaith

drwy

i

Dros

yr

sicrhawyd

ymdrech

werthiant

Minny

cacennau

a

gwaith llaw Seiriol Davies yn y Festri, ac

yna

letygarwch

John

a Menna Yeoman adref i Brydain, ac roedd yn hyfryd cael

Albert

cwmni Menna

mewn oedfa foreol. Yn yr un oedfa roedd

cenhadwr

sy’n

Hong

Kong

athro

fel

gweithio ar

yr

yn

oedd

Salem.

yn

annwyl

Rydym

yn

ystod y mis diwetha'. Llongyfarchiadau iddynt fel teulu a phob dymuniad da.

Cymanfa Cawsom gymanfa

hynod

o

fywiog

eleni yng nghwmni Dewi Rhisiart a'i

Diolch i bawb a gyfrannodd mewn amrywiol ffyrdd.

Blaenoriaid Newydd Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i ordeinio

5

o

flaenoriaid

newydd i

Salem ym mis Mehefin.

y

mis

oedd

'The

Curious

Mark Haddon.

Criced Rydym yn edrych ymlaen at dymor yr haf prysur, wrth i'r tymor criced nesau!

Gwasanaethau ar y Sul am 10.30 a 6.00

Ymweliad ag Estonia. Ar

fore

Sul,

Ebrill

25ain,

aml-gyfrwng

cafwyd

gan

Alan

Kemp o’r daith a wnaed gan chwech

bod

o aelodau’r eglwys. Roedd yn amlwg

Gobeithio bydd y carpedi yn

fod Hugh a Verina Matthews, Non a

gosod yn fuan wedyn. .

Gwenallt Alwen daith

a

Rees

Kemp

ynghyd ag Alan wedi

sefydlu’r

cael

budd

cysylltiad

yr

organ

yn

gweithio’n

iawn.

cael eu

ac o’r

gyda’r

Cyngor

Egl wysi

Cym r ae g

Caerdydd.

eglwys yn Haapsalu. Y gobaith fydd

Cynhaliwyd oedfa arbennig Nos Iau,

trefnu

13 Mai yn Salem Treganna

modd

i

gynrychiolaeth

o’u

heglwys nhw ymweld â Chaerdydd

nawdd

ac

Caer dydd

efallai

trefnu

taith

arall

o

Gaerdydd i Haapsalu..

Cyngor

Eglwysi

a

Chell

o dan

Cymraeg Gymr aeg

Cristnogion yn erbyn Poenydio. Teitl yr

a

oedfa

oed d

Côr y Tabernacl

ym Mharc Cefn Onn.

i

noson.

taith

yn

mab Anwen a Morgan Hopkins yn

Mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen, er

gychwyn

ni

Hyfryd oedd tystio i fedydd Mefin,

gerdded, o dan arweiniad John Albert,

ar

i

Bedydd

Cerddoriaeth

Evans

iawn

cydymdeimlo'n

fawr a Mary a'r teulu oll.

Atgyweirio’r capel.

Tegwen

oedd

Hen

Destament.

adroddiad

Gan mai apêl ar y cyd rhwng Undeb

Salem

Incident of a Dog at Night time' gan

Mae plant

bychan o amgylch Gerddi’r Affrig yn

un

Llyfr

Dychwelyd adref.

yr Ysgol Sul hefyd wedi bod yn dilyn taflenni

yn

Clwb Llyfrau

Sul, Mai 9, gyda dwy o athrawon yr Elinor Patchell a Dianne

gyd

y

cafwyd

Ysgol Sul,

i

fand. Steffan

Rees.

ar

Ysgol

i

Eleri Morgan, Hywel Pennar a John

Daeth Wythnos

ni

meistroli ei grefft. Un arall o deulu’r

weithredu fel diaconiaid dros yr wyth

naw:

i

clywed am farwolaeth John Evans,

gydag anrhydedd sy’n glod eithriadol

wedi derbyn enwebiadau’r aelodau i

Dymunwn yn dda i’r

Colled

ddyddiad dychwelyd yr adeilad i

a

‘Darll eniad au,

Ffilmiau’

ac

roedd

wedi cyfrannu i’r

ddefnydd addoli gael ei fwrw ymlaen Gwasanaethau ar y Sul 6.00

am 10.30 a

hyd

at

ganol

mis

Mai.

Nid yw’r

trydan wedi ei gysylltu eto, ac felly mae

arafwch

parthed

sicrhau

profi

Gwasanaethau ar y Sul am 10.30 a

6.00


Y DINESYDD   MEHEFIN 2004

Ebeneser, Caerdydd

Mai ,

i

d d efn y d di o

Cafwyd 4

9

Eglwys y Crwys

Eb en es er.

seminar yno,

a

roedd y

capel dan ei sang, bore Sul, 2 Mai,

Cyfnod cymharol dawel yw misoedd

hapus i Dr Emrys Evans, CBE, yn

pan

fy w,

yr haf yn ein heglwysi, ac fel arfer

80

Gwasanaeth Boreol ar Radio 4 – ie, y

nid oes rhyw lawer o weithgareddau

capel yn orlawn!

a

Yn

ogystal

â

mlwydd

mynegi

oed,

pen-blwydd

achubwyd

ar

y

cyfle, fel Eglwys, i fynegi ein diolch i

Emrys

am

ei

ysgrifennydd

waith

ein

diflino,

heglwys

geiriau

yn

15

diffuant

o

Ddydd Sadwrn, 8 Mai, aeth rhyw 30

am roddi i ni noson i’w chofio mewn

Gwerthfawrogwyd y cyfan.

amrywiol

a

chyfoethog.

Emrys

waith eglwys Iesu Grist trwy gydol ei

oes,

ac yn enwedig yng nghyd-

destun

Ebeneser,

gwelwyd

ei

eithriadol

Caerdydd.

well,

o

gan

ei

gydwybodol

gwerthfawr

Bu'r

Parchedig

Ddr

Emlyn

G.

Gwilym Jones teitl

frawddegau

cofiadwy

adlewyrchu

bywyd

J

oedd ein

o o

Prifysgol

Parch

Mae

Ddr

gwadd

John

gywydd yn dwyn y

“EMRYS”.

Parch

Aberystwyth

dor et h

y

a

Dolygaer.

Annibynwyr

Cymru, ymgyrch Arch Noa, i enwi Cyfansoddodd

Pant

yn

gyfrifoldebau eraill, megis yn y Sioe

rhai.

trên

y

ac

yn hwyliog, cymen ac effeithiol.

Frenhinol,

thaith

Tudno Williams o Gapel Seion ger

yn

All t wal i s

a

Bu'n Llywydd Undeb yr Annibynwyr

Amaethyddol

gyda

Mawr yn sir Gar, yn weinidog gyda'r

ddiffwdan

ganddo

Daeth prynhawn

ben

Jenkins, a hanai o ardal y Mynydd

Ebeneser, Caerdydd 0 1947 i 1977.

Mae

i

yn

a

hun yn

a’n

Nis

dyletswyddau

ei

Mrs Mari

tywysydd

fod

ysgwyddau

chyflawni’r

ein

hamddenol rhwng gorsaf

Phencader

a

oedd

Chastell Cyfarthfa.

cymryd cynifer o gyfrifoldebau ar ei

thawel

â thref Merthyr Tudful.

hebryngodd i gartref Joseph Parry a

Gwas i Grist

i

o aelodau y Gymdeithas ar ymweliad

Wiliam

Parch John Gwilym Jones, Bangor, chefnogaeth

ein

Diolch i un o gorau arbennig Cymru

Alun a Geraint Tudur, Eira Jones a’r

a

parwydydd

y gweithgareddau yn gyfan gwbwl.

cyngerdd

lafur

rhwng

Serch hynny ni dderfydd

Côr Caerdydd

werthfawrogiad gan y Parchedigion

am

bwrlwm

festrïoedd.

yn

am

mlynedd. Mynegwyd

d d arl l ed wy d,

nifer

ynddo

cyfoethog

o

sy’n ein

ffrind da.

1975

o

i

weinidogion

Cyhoeddir fydd

o

drigolion

1976. ac

1946,

Bu'n

un

o

ac

yn

un

o

bregethwyr

y

Ieuan

gyfrol

ddiddordeb Caerdydd

Davies,

87

newydd

hon

arbennig gan

i

Ieuan

Heol

Victoria,

Waunarlwydd, Abertawe. SA5 4SY

neu

canlynol

yn

blynyddol.

y

y

pregethwr

cyfarfodydd

Cafwyd ganddo oedfaon

bendithiol gydol y dydd, a chwmni nifer o gyfeillion o eglwysi eraill yn oedfa’r hwyr. Gymdeithas

Ddrama

yn

cyfarfod ar hyn o bryd o dan faner Adran

Ddr ama

Eisteddfod

Genedlaethol Casnewydd.

Maent yn

paratoi i lwyfannu y ddrama ddwy act ‘Yr Aflwydd’ a cheir cyfle i’w gweld yn ein gðyl genedlaethol ar ddechrau mis Awst.

(01792) 879583. y

Sul

Mae’r

Davies. Gellir ei archebu oddi wrth

bersonol

hwn yn gyfaill gafodd.

i

amlycaf ei gyfnod.

Dosberthir

Dyn a roed i’n gwlad yn rhodd,

1940

Y

Mae cefnogwyr Clwb Teithio ’91 cyfrolau

fe'u

naill

hanfonir

post. Pris y gyfrol yw £7.50.

ai'n

drwy'r

erbyn hyn yn edrych ymlaen at eu t ai th

n es af

hyrwyddwr

y ng

ng hwmni

profiadol

Mr

yr

Aled

Goludog ei hwyl ydyw;

Evans.

Uchelwr werinwr yw;

yw’r lleoliad y tro hwn a’r cludwr

Yr enaid mawr, y ffrind mwyn

Paris

a’r

Loire yn Ffrainc

unwaith yn rhagor fydd yr hynaws

a fowldiwyd gan ei Faldwyn”

Elfyn

Thomas

o

gwmni

Arian o Gaernarfon. Gan fod tymor ysgrifenyddiaeth Dr Emrys

Evans

wedi

dod

i

ben,

Yr Eglwys Newydd ac Ysgrifennydd Cyhoeddiadau yw Dr Eilir Jones, 16 Heol

P um

Er w,

B i r ch g r o v e,

Caerdydd.

Hydref 1991. Ddydd Sul, 16 Mai, cynhaliwyd y Gymanfa nghapel

Tabernacl

i

cyngerdd

blynyddol

yn

Daeth

cynulleidfa

fwynhau

cyngerdd

gynnal

Ebeneser.

niferus o

eu

wir

iawn

i

ansawdd.

Llongyfarchiadau iddynt. Roedd

na groeso

ymwelwyr Pr ydain

Cymdeithas yn

ein

gyfeiliant y band mewn cymanfa

oedd

Yr

arweinydd

Mrs

Rhian

hefyd

i

Bedyddwyr

Cynhadledd

Flynyddol yng Nghaerdydd, dechrau

gwadd

James

eleni

Davies

o

Grymych. Nos Lun, 24 Mai, aeth aelodau y Grðp Merched i ymweld ag Abaty Tyndyrn. gwmpas

Arweiniwyd yr

adfeilion

y

gan

daith

o

y Brawd

Thomas, sydd fel y mae ei enw yn awg r ymu

cynnes

yng

Cafwyd

Hyfryd oedd clywed y plant yn canu

yn yr Ais, braf oedd croesawu Côr ac aelodau’r

flynyddol

a’r oedolion yng nghyfarfod yr hwyr.

ganu.

Yn dilyn anawsterau gyda’r Adeilad

Ganu

Salem Treganna.

mawl ar gân gan y plant yn y bore

i

Cydweithio gyda’r Tabernacl

Seren

21ain ers y daith gyntaf yn ôl ym mis

Ysgrifennydd Gohebol Ebeneser yw Mr Malcolm Thomas, 25 Ashgrove,

y

Hon fydd yr

fynach aidd.

yn

p er th y n

Cyn

i

u rd d

dych wel yd

i

Gaerdydd cafwyd cyfle i gael sgwrs a

phryd

o

fwyd

gwesty cyfagos.

derbyniol

mewn


10

Y DINESYDD   MEHEFIN 2004  Gwener, 16 Gorffennaf–Sul, 18

Calendr y Dinesydd 

Cymdeithas

Iau, 10 Mehefin

Gwibdaith

Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd:

gan

Owen John Thomas, A.C, yn

o’r Newydd’, am 7.30 p.m.

Aduniad Ysgol Feithrin Tyllgoed yn Institiwt,

Llandaf.

Jenny

Davies

Manylion (029-2056-

7682).

Llun, 21 Mehefin Cymdeithas

Gymraeg

Rhiwbina:

‘Atgofion.’ Sgwrs gan Mrs Myfanwy J ar man ,

y n gh y d

Blynyddol

y

â

C hy far fo d

Gymd eith as,

ym

Methany, Rhiwbina, am 7.30 p.m.

Sadwrn, 3 Gorffennaf

o’r

gloch.

cystadlaethau

Bydd

barbeciw,

chwaraeon,

Lloegr,

chofeb

Gwenllian

Sempringham

a

man

Gwladus

y

yn

claddu

y

(merch

y

Cyhoeddwyd

mai

dinas

Caerdydd

Tywysog Dafydd, brawd Llywelyn y

yw prif-ddinas

Llyw

y byd. Roedd cystadleuaeth yn erbyn

Olaf)

yn

Sixhills.

Manylion

Masnach Teg

cyntaf

pellach: carnhuanawc@onetel.net.uk

dinasoedd Caeredin a Llundain am y

Llun, 19 Gorffennaf

fraint

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina:

drigolion am nwyddau Masnach Teg

Gwibdaith.

yn

Mercher-Gwener, 4-6 Awst

bananas, gwinoedd a gwaith llaw

Ll wy fa n

Go g l e d d

perfformio

C y mr u

‘Deinameit’

gan

yn Mari

ond

oherwydd

cynnwys

y

siocled,

galw

te,

gan

coffi, fe

ddaeth y clod i Gaerdydd. Mae

dros

100

o

fusnesau

yn

Emlyn a

Gwion Hallam yn Theatr

defnyddio nwyddau Masnach Teg yn

Sherman

am

y ddinas ac mae’r Fforwm Masnach

7.30

p.m.

Tocynnau:

Teg wedi bod yn hybu’r gwerthiant.

Anfonwch fanylion ar gyfer y Kelston Rd., Yr Eglwys Newydd, 8754; E-bost:

Mawl Llandaf 2004. Gwasanaeth o nghwmni'r

beirdd

Gwyneth Lewis a Grahame Davies yn Eglwys

â

Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 2062

Sul, 4 Gorffennaf

yng

ddwyrain

ymweld

Calendr at Dr E. Wyn James, 16

amryw

stondinau a gemau.

ddathlu

i

029-2064-6900.

Ffair Haf Ysgol Glantaf rhwng 12 a 5

gynnwys

Dywysoges

Gwener, 11 Mehefin

pellach:

Carnhuanawc:

haf

Dywysoges

annerch ar y testun ‘Gweld Caerdydd

yr

Caerdydd Prif­ddinas  Masnach Teg  Cyntaf y Byd

Gorffennaf

Gadeiriol Llandaf

JamesEW@caerdydd.ac.uk). Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar

gweHendre Gwasanaeth creu safleoedd gwe o bob math

http://digwydd.caerdydd.org

am

6.30 (ymarfer am 5.45)  Brwydr

Llun, 5 Gorffennaf Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yng Ngwesty 7.00

Churchills,

p.m

ar

Manylion

Llandaf,

gyfer

7.30

pellach

am p.m.

gan

yr

y Bandiau

Rownd Rhanbarthol  Mentrau Morgannwg Gwent 

Ysgrifennydd, Tony Couch (F fôn :

0 29 -2 07 5-36 25;

e-b ost :

ajcouch@yahoo.co.uk).

Wener, 16 Gorffennaf GER AINT ASHOKAN

J ARMAN yn

y

Clwb

AC

Trydan,

Caerdydd. Mynediad £10. Myfyrwyr a

6ed

dosbarth

£6.

Plasmawr Caerdydd.

Elw

Nos Sadwrn, Mehefin 19  5yh  Ffatri Bop, Porth 

i

Mynediad yn rhad ac am ddim 

Ysgol

Ffoniwch: 029 20565658 

Cyfle i chi hysbysebu neu rhoi gwybodaeth fydd ar gael i filiynau o bobl. Prisiau rhesymol. Telerau arbennig ar gyfer gwefannau Cymraeg eu hiaith ac i fudiadau gwirfoddol. I drafod eich gofynion cysylltwch â gwe@hendre.com neu 029 20890040.


Y DINESYDD   MEHEFIN 2004 

11

www.mentercaerdydd.org 029 20565658 Taith

i

weld

Matthew Rhys

yn

Romeo a Juliet yn Stratford. Teithiodd bron i 50 o bobl Caerdydd i

Stratford

upon

Avon

Ddydd

Criw o Fenter Caerdydd gyda Matthew Rhys

Sadwrn, Mai'r 8fed i weld Matthew Rhys yng nghynhyrchiad diweddaraf y

Royal

Shakespeare

Ysgol Undydd

Company,

Newydd o’r Wasg

Romeo a Juliet. Er y tywydd gwlyb yn Stratford, cafwyd diwrnod i'r Brenin, a buom yn ddigon ffodus i fynd i gwrdd â Matthew llofnod

am

ac

baned,

ambell

brechdan,

lun

ar

ôl

y

perfformiad!! R o e d d

p r y d

bendigedig

wed'i

Nghwesty'r

3

c h w r s

drefnu

Bear,

i

ni

yng

Crughywel

cyn

dychwelyd yn ôl i Gaerdydd.

debyg yn y dyfodol.

Nos

Mochyn

Wener,

Du

Mai

dan

y

ei

sang

7fed

pan

gynhaliodd y Fenter Noson Joio yng nghwmni

Dafydd

Hywel,

Sue

Roderick a Band Dr Deilien. Cafwyd amry wi aet h

o

g er d do ri aet h

a

barddoniaeth. Diolch yn fawr i bawb a

gyfrannodd

i

Sadwrn 30

o

22ain

cafodd

ffyddloniaid

Mai

Ysgol

sicrhau

noson

eleni.

Fe

ystod fydd

Gofal

am

Gwyliau’r y

ei ddewis yn nofel y mis gan Gyngor Llyfrau Cymru. Lleolir stori Dafydd

ryw

yn

d d au

g an t

a

h an n er

o

parhau tan Awst y 13eg.

wedi cofrestru tîm yng Nghyngrair Caerdydd

dros

yr

haf

-

ac

mae’r profiad o fydd mawr wrth i’r sgwad ddatblygu!

chwedegau

yr

a

gor ffen

ugeinfed

gwadd

Diwygiad

eleni

yn

ganrif. oedd

y

Y Dr

enill odd

o'r

f ed al

cystadleuaeth g an

Ys g o l

mawr

ef ydd

Jiwdo J i wd o

a

i

Erin

Newydd

a

m ewn

gynhaliwyd Gð y r

ym

byw

yng

rhaglenni ffeithiol y BBC. Gwenno Hughes yw awdur yr ail gyfrol -

A, a, a, Veronica. Llyfr i

blant yw hwn a ddisgrifiwyd fel hyn

Llion

gan

Roberts,

Prifysgol Caerdydd,

yr

athrawes

brofiadol,

Beti

Dr Ioan Matthews, Prifysgol Cymru

Griffiths. “mae’n nofel sy’n darllen

a’r

yn

Athro

J.

Gwynfor

Jones,

rhwydd,

yr

iaith

yn

raenus

ac

Caerdydd. Cynhaliwyd yr ‘Ysgol’ yn

mae’n llawn cyfoeth o eiriau difyr a

Theatr y Crwys o dan nawdd Adran

hiwmor gan awdures sy’n meddu ar

Hanes

fe’i

y ddawn i gyfathrebu’n llwyddiannus

teulu.

â phlant. Mae’r awdures o Gaeathro

‘Ysgol’ mewn

bellach yn byw yng Nghaerdydd ac

Prifysgol

trefnwyd Dyma’r

gan

Caerdydd

Gwynfor

bymthegfed

ac

a’r

yn

cyfres flynyddol.

Mhen cl awd d,

Abertawe

ddydd

Sadwrn, Mai'r 22ain. Enillodd Erin y yn

y

categori

llwyddiant

o

dan

Erin

25kilo.

yn

fwy

arbennig gan ystyried bod nifer o'r plant yn y gystadleuaeth yn aelodau o sgwad jiwdo Cymru! Mae Erin yn aelod brwd o Glwb Jiwdo Menter Caerdydd. Da iawn ti

Eglwys

yn

Erin White o Brifysgol Aberystwyth,

Medal Judo

Brennan

awdur

Cymru.

Nghaerdydd ac yn gweithio yn adran

y

Erin!

Llongyfarchiadau

Gogledd

gychwyn yng nghanol

Mae

Mae clwb Rygbi Merched y Fenter

a

Mae’r

wobr

Rygbi

Touch

Llundain

flynyddoedd yn y cyflwyniadau gan

4

Cynlluniau’n

o’r

Chymdeithas’. Cwmpaswyd ystod o

Haf

dechrau ar Orffennaf yr 20fed ac yn

Dinesydd

Cafodd nofel Llion Iwan ‘Casglwr’

gwneud

sgriptio.

Cynlluniau yn

Bro’r

ar y thema ‘Agweddau ar Grefydd a

Er gwybodaeth, fe fydd y Fenter yn y

â

wrando ar bedair darlith werthfawr

Cynlluniau Gofal Haf 2004

wythnos

chysylltiad

wasg yn ystod y misoedd diwethaf.

lwyddiannus arall!

cynnal

Daeth dau o lyfrau awduron sydd â

Undydd Prifysgol Caerdydd gyfle i

siaradwyr

Noson Joio yn y Mochyn Du y

rhyw

Met hodist ai dd

Gobeithio wir y gallwn drefnu taith

Roedd

Ddydd

Gyda Erin a'i thlws mae'r  hyfforddwr Clwb Jiwdo Menter  Caerdydd , Steve Witherso  Ysgol Judo

gyrfa

o

sgrifennu

a


12

Y DINESYDD   MEHEFIN 2004

TEGWEL ROBERTS  1923 – 2004

Herio’r honiadau  am ddynion  Cymru!

Anerchiad Tegwel

Mae dau bartner busnes o ganolbarth Cymru yn benderfynol o wrthbrofi’r gred

mai dynion Cymru

lleiaf

r h am a n t u s

yw’r

yn

rhai

E wr o p .

Sefydlodd Llion Pughe a Peter Jones o Fro Ddyfi gwmni yn ddiweddar ac maent ar fin lansio ymgyrch gyda’r nod o adfywio rhamant fel rhan o

eu

hymgyrch

ddiweddaraf,

‘Mwy na charden’ â phedwar gwesty uchel eu proffil yn yr ardal ynghyd i greu pecyn hynod ddeniadol fydd yn galluogi pobl ar hyd a lled Cymru i swyno’u Arms

cariadon!

yn

Mae’r

Aberdyfi,

(Tal-y-llyn),

a

Penhelig

Tþ’n-y-Cornel

Gwesty’r

(Mach y n l l et h )

Wynnstay

P en maen d y fi

(Pennal) i gyd wedi cytuno i gynnig nosweithiau am ddim yn eu gwestai fel

rhan

o’r

ymgyrch

i

hyrwyddo

Yn syml iawn, mae gan unrhyw un sy’n prynu carden Lyfi Dyfi 1 cyfle mewn 15 o ddod o hyd i docyn y tu yn

cynnig

llety

i

ddau

am af

noson yn un o’r gwestai hyn. Ar y 1

o Fehefin, bydd siopau ar hyd a lled Cymru yn lansio’r ymgyrch fydd yn para dau fis, a’r cyntaf i’r felin fydd hi wedyn i ddod o hyd i’r tocynnau. Ymhlith y siopau lleol sy’n rhan o’r ymgyrch mae Siop y Felin (Eglwys Newydd),

Serenade

yn

Amlosgfa’r

Ddraenen gan Arthur Morris Jones

(Rhiwbina)

a

Siop yr Hen Bont (Penybont).

Wythnos Bioamrywiaeth  Cymru

meddwl y byd o Eira ar hyd ei oes. Tr a

yn

y

achlysur

dros

fel

bum

hwn mae atgofion

mlynedd

a

thrigain

o

co l eg

ys gr i fennydd Ddadlau.Un

Ar

gyfarfod

y

tro

d aet h

fe’i

hanfonwyd

Gweinidog

Geidwadol.

Ar

y

yn

Gymdeithas i

Llywodraeth

ffordd

yn

y

car

gyfeillgarwch yn dod i’r cof. Roedd

gofynnodd y Gweinidog iddo am ba

Tegwel

yn

garedig,

y st yr lo n, cecr us, egwyddorol

ac

lawagored,

hyd yr oedd wedi bod yn aelod o’r

d d ewr

ac

Blaid

anobeithiol

am

yn

yn

yn

Geidwadol.

Pan

atebodd

teg

mai aelod o Blaid Cymru oedd, fe roddwyd pen ar unrhyw sgwrs yn y

Fe heuwyd had ein cyfeillgarwch Ysgol Sir

Penygroes.

Y

fo

yn

car hwnnw. Wedi

graddio,

bu’n

drefnydd

i

gawr yn y chweched dosbarth a finna

Blaid

yn grwt nerfus iawn yn fy mlwyddyn

Nghaernarfon

gynta. O’r ysgol fe aeth dros dro i’r

Nghaerdydd cyn cael

gwasanaeth sifil yn Llandudno i aros

Gwasanaeth Addysg yn Nigeria. Bu

i gael ei alw i’r lluoedd arfog. Pan

yno

ofynnais iddo beth amser yn ôl pam

swyddog addysg a phrifathro.Tra yn

yr Awyrlu. ‘Wel,’ meddai, ‘ganddyn

Nigeria

nhw oedd yr iwnifform smartia’. Tra

aeth hi allan ar ymweliad â’r wlad

yn

dros y Nadolig 1958. Daeth yn ôl i

y

llu

rhywbeth amdano.

rhamant.

mewn

8

drin arian.

fywyd pob dydd y genedl. Daw

draddodwyd yn angladd

Mawrth

Affrica

awyr na

Ar

fe

fe

ddigwyddodd

soniai ei

fyth

ffordd

suddwyd

ei

bythoedd i

Ogledd

long

ac

fe

Cymru,

am

yn

ac

dair

gyntaf

yna

yma

ei

blynedd

dyweddïodd

yng

ar

â

yng

benodi i’r

ddeg

fel

Megan,

ac

Gymru ymhen rhyw dair wythnos ac fe

aeth

drwy’r

y

newydd

ysgol

ei

fel

bod

tân

wedi

gwyllt cael

ei

dreuliodd oriau yn y dr mewn siaced

hanfon adre at ei mam, am nad oedd

a c h u b

a m

wedi

f e’i

arfer yn y wlad honno mae’n debyg.

h e b

o b a i t h

ac h u b i a et h . F o d d

b y n n ag ,

cwrdd

â’r

gofynion!

Dyna’r

hachubwyd gan long Americanaidd a

Bid a fo am fynnu,

glanio yn Casablanca, ac wedyn yn

ddau ym 1959 a bu Megan yn wraig

Nigeria, gwlad y dychwelodd iddi yn

gariadus,

ddiweddarach.

gydol ei oes.

Fe

ail

gyneuwyd

cyfeillgarwch

ar

ôl

y

gyfarfyddodd y ddau

fflam

ein

rhyfel

pan

ohonom yma

ofalus

fe briododd y

a

ffyddlon

iddo

Ym 1967, fe ddychwelodd yn ôl i Gymru

a

chael

swydd

ymhen

y

rhawg fel Cofrestrydd cyntaf Coleg

yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd,

Llyfrgellwyr

lle’r oeddem ni’n dau yn aelodau o

dwywaith na fu i’w allu fel trefnydd,

nifer

a’i

o

g ymd eith as au.

Fe

fu

Cymru

brofiad

eang

Caerdydd yn bwysig ym myd Teg,

gyfrannu’n

oherwydd

coleg hwnnw.

iddo

gael

llety

yn

32

Column Road, hefo gwraig eithriadol

Ar

ôl

fel

helaeth

oes

a

hir

does

dim

gweinyddwr

at

o

lwyddiant

wasanaeth

y

fe

iawn, Eira Roberts sydd yma hefo ni

ymddeolodd Teg yma i Gaerdydd, i

heddiw. Fe ddaeth Eira yn ffrind oes

blith

Oes arnoch chi awydd chwilota trwy

iddo, ac yn wir roedd 32 yn gartref

gwyddoch

byllau glan môr, ceisio dod o hyd i

oddi cartref i Tegwel, ac yntau yn

creulon.

hen

gyfeillion, fe’i

Er

ac

trawyd

hynny

ac

fel

y

afiechyd

roedden

ni’n

degeirianau neu fynd ar daith mewn

cyfarfod bob dydd Mercher yn gyson

cwch

am

i

chwilio

am

ddolffiniaid?

Wel, dyma rai o’r digwyddiadau sy’n cael

eu

cynnal

B i o amry wi aet h

gan C y mr u

Wythnos (1 9 -2 7

yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch digwyddiadau

Mehefin 2004) ar gyfer y rhai sy’n

Mae’r

gwirioni ar fywyd gwyllt.

wybodaeth

Hyd yn

bioamrywiaeth

www. b i o d i v er si t y wal es . o rg . u k. wefan

yn

cynnwys

angenrheidiol

yr

holl

ynghylch

hyn, mae dros 100 o ddigwyddiadau

gwarchod

wed i

fyd-eang, a hefyd mae’n sôn am yr

eu

tr efnu

tr wy

Gymr u

benbaladr. Mae gwefan newydd wedi ei chreu fel y gallwch gael gafael yn syth ar

bioamrywiaeth

ar

lefel

hyn sy’n cael ei wneud yn eich ardal chi.

Fe

fydd

y

safle’n

cael

ddiweddaru a’i ddatblygu’n gyson.

ei

sgwrs,

tamaid

o

hel

ginio.

atgofion Ond

a

trist

chael

oedd

ei

Nawr, ac yntau wedi’n gadael

fe

weld yn edwino fesul tipyn.

fydd

Megan,

Terfel

frawd

a’u

wir

pawb

o’i

teuluoedd,

ac

gyfeillion

yn

Amdana

Rydw i‘n

fr aint

i? o

fod

yn

ei

teimlo ei

w edi

gyfeillgarwch am gyhyd.

ei

golli.

theimlo’n c ael

ei


Y DINESYDD   MEHEFIN 2004 

13

LLYTHYR AT Y GOLYGYDD . . .

DAWNSWYR YN Y DDINAS 

GWYL GERDD  DINAS POWYS 

20, Coedlan Aubrey,

Mehefin 25­27

Sadwrn 19eg a Iau 24ain –  Sul 27ain Mehefin 2004

Parc Buddug, Caerdydd 25ain o Fehefin, 2004 Annwyl Olygydd, Tu d al en

Os na nodir fel arall, 7.30pm Neuadd

fl ae n

d d i w et h af

y

Dinesydd? – Ardderchog! Enghraifft arall

wych

diffyg

o

gulni,

menter

Gymreig!

plwyfoldeb

affwysol

y

a

Pa genedl arall ar wyneb

bapur newydd dyddiol yn ei hiaith ei

Unwaith

eto

mae’r

Ðyl

yn

dod

i

Gaerdydd. Eleni daw Peretee o Ynys Manaw

i

ogystal

â

baladr.

ymuno

yn

yr

dawnswyr

Mae’r

hwyl

Cymru

yn ben

Penwythnos

yn

dechrau gyda’r Twmpath arferol yng Ngwesty’r

Angel,

yn

dechrau

am

8.00 yr hwyr a chroeso i bawb. Ar

ddydd

orymdaith

Sadwr n

yn

dechrau

o

yr

Rhodfa’r

Afon ac yn symud tu ôl y Pawl Haf ar

hyd

Ffordd

y

Frenhines

ac

yn

gorffen o flaen Neuadd y Ddinas. Yn ôl

yr

arfer

bydd

pawb

yn

cyd-

ddawnsio cyn rhannu i fyny i deithio a dawnsio o gwmpas y ddinas a’r fro. Bydd y prynhawn yn gorffen gyda phawb yn cwrdd ym masn hirgron y Bae i gyd-ddawnsio cyn symud yn ôl i Gaerdydd i baratoi am y Taplas a fydd

eleni

yn

cael

ei

gynnal

yn

Gyfnewidfa Lo.

fore Sul gyda gweithdai yn cael eu cynnal a’r rhain yn agored i bawb. Am fwy o fanylion cysylltwch â James,

50,

yn

gwrth od

erbyn

Prospect

Drive,

Llandaf, Caerdydd CF5 2HN e-bost: dai@gwylifan.org

yr

ac

yn

“Y Byd” y cael ei lansio gyda hyn yn hwb

sylweddol

yng Nghymru. i

i

newyddiaduraeth

Dyma lwyfan gwych

d d at bl y g u

n ewy d di ad u r wyr

newydd, i gael trafodaethau grymus digri

ar

faterion

Britway

Road

(yr

hen

Tocynnau @ £5

Sadwrn 19 Mehefin CÔR CYMUNED DINAS POWYS – Noson o Gerddoriaeth yr Efengyl

£3

egwyddor?

Mae’r gobaith y bydd papur newydd

cyfoes

ac

yn

Iau 24 Mehefin NOSON

YN

Cenedlaethol Cymru

YR

OPERA.

Cerdd

Natalie

Hannah

Robbins,

Morris,

Tenor;

Coleg

a

Drama

Sinnot,

soprano;

contralto; David

Gareth

Thaxton,

baritone, a Dan Perkin, piano

allweddol i gael golwg Cymreig ar faterion eang

lleol,

yn

cenedlaethol

lle

cawl

a

byd-

eil-dwym

o

newyddion Llundain a Washington. Buasai brawf

sefydlu pellach

papur o’n

fel

hyn

hunaniaeth

yn a’n

hyder yn ein gallu ni ein hunain. Diolch

byth

Golygydd

fod

y

i’n

gwell, medd ef yw cyflogi deugain o weithwyr rhan amser i weithio ar ein bro

gwirfoddol A

b et h

-

CARMEN – O NICE! Sientos Los Ecumenicalos yng nghwmni Haydn Jones

a Kate Woolveridge, mezzo-

soprano.

Dewch

mewn

gwisg

fel

yno

harwain ar y llwybr cywir! Llawer

papurau

Gwener 25 Mehefin

Sbaeneg am noson yn Seville

gweledydd

Dinesydd

y s b r y d o l ed i g !

Bydd y penwythnos yn gorffen ar

Dai

ymgyrchu

a

bydd

fy dd ai’n

Plwyf,

bentref), Dinas Powys.

genedl

daear, wrth gael cynnig a gobaith am

hun

y

hollol fy d d ai

Sadwrn 26 Mehefin Merch

Dylan

Thomas

AERONWY

THOMAS yn darllen gwaith ei thad ynghyd

a

C HÔR

C HOR ALE

CYMRY LLUNDAIN – arweinydd Kenneth Bowen £6

canlyniad cyflogi’r 40? – sicrhau y bydd

nifer

y

gwirfoddolwyr

yn

lleihau, a phan ddaw’r arian i ben, marwolaeth

gynamserol

y

papurau

bro – syniad hollol wych! Gyda llaw, “ffaith” anghywir yw dweud fod yr arian “yno” i gyflogi 40 o weithwyr

Sul 27 Mehefin JAZZ

TRADDODIADOL

AMSER

CINIO – Phil Dando a’i Fand Mawr. Bwyd 1.00pm

ar

werth

Neuadd

o

Thyme

Lee,

drws

Out.

nesa

i

Neuadd y Plwyf.

– codi arian mae’r fenter i’w sefydlu

CÔR PLANT  CAERDYDD 

ar sylfaen gadarn ariannol.

dyddiol yn hawdd, yn enwedig gyda gweledigaeth

Mae angen arweinydd newydd i  ddechrau yn Ionawr 2005 

Nos Sul 27 Mehefin

Wrth gwrs ni fydd sefydlu papur

Y

Dinesydd

yn

ben,

ond oni ddylen ni roi ein cefnogaeth

arall

yn

darogan

ffyniant

nifer

o

bapurau dyddiol ieithoedd lleiafrifol. Beth

am

neidio

i’r

tywyllwch,

byddwn feiddgar, credwn ynom ein hunain a da chi prynwch “Y Byd”,

Am wybodaeth bellach:  02920 691247 ( y dydd)  02920 611994 ( gyda'r nos)

SEASONS

nghwmni

Rhys

VIVALDI

Watkins,

yng

ffidil,

a

Cherddorfa Siambr Dewi Sant o dan arweinyddiaeth Wayne Warlow

lwyr i’r fenter? Yn enwedig gyda’r ystadegau o sawl gwlad Ewropeaidd

Ar hyn o bryd mae'r côr yn  ymarfer ar nosweithiau Mawrth  rhwng 7 ­ 8­15 p.m.  Ystod oedran y cantorion 10 ­ 15 

FOUR

Yn gywir, Matthew Evans

Tocynnau

o

swyddfa

Neuadd

y

Plwyf (029 2051 5014); Swyddfa’r Post yn y Twyn, a Camm’s Corner, the

Murch.

Gostyngiad

o

50c

i

noddwyr o 24- 27. Tocyn Gwyl am y chwe digwyddiad, £25.


14

Y DINESYDD   MEHEFIN 2004

Canlyniadau Gwaith  Cartref  Eisteddfod yr Urdd 2004

DAW LLYWYDD  NEWYDD I'R  LLWYFAN 

Rhyddiaith Bl 11 a 12 Dysgwyr: 1af Cafodd

Arthur

benodi

yn

Cymraeg

Morris

Llywydd

y'r

Barri

Jones

Cylch

ei

Cinio

a'r Fro ym mis

Mai fel rhan o Gyfarfod Blynyddol Cyffredinol y mudiad yng Ngwesty'r Mount Sorrel, y Barri. Mae'n cymryd

Laura Smallcombe, Ysgol Uwchradd Caerdydd.

Beth

Smith,

Ysgol

Barddoniaeth dan 8 oed: 2il Ffion Argraffu: Ffion Eurig, Ysgol Pencae

Roblin, Ysgol Gynradd Pwll Coch Barddoniaeth Jams

yr awenau oddi wrth Ceri Rossiter.

2il

Uwchradd Caerdydd.

Powys,

10

12

Ysgol

oed:

3ydd

Gynradd Pwll

Coch.

Ffotograffeg / Graffeg Cyfrifiadurol

Cyfansoddi Cerddoriaeth

15 –

19

oed: 1af Luke Pearce, Ysgol Gyfun Glantaf.

Siwan

Rhys,

Ysgol

Gyfun

Plasmawr.

Ford,

Ysgol

Gyfun

Bro

Morgannwg.

darlledu

Rosgadfan

ac

ger

actio.

Brodor

Caernarfon

o

ydyw,

erbyn hyn yn byw yng Ngwenfô ym Mro

Morgannwg.

Symudodd

i

Gaerdydd yn y 50au lle bu'n astudio yn y Brifysgol ac yn y Coleg Cerdd a Drama.

Hefyd

Academi

Frenhinol

hyfforddi

fel

enwog theatr Bu'n

astudiodd yn

yr

â

yr

Llundain

cynhyrchydd Abbey

ddarllenwr

ogystal

yn

yn

byd

Nulyn.

newyddion

chynhyrchydd

a

yn

theatr

ac

actiwr o fri. Yn hwyrach yn ei yrfa bu' n

darlit hio

ym

i

fyd

y

theatr,

sefydlwyd

Gwobr

Arthur Morris-Jones a gyflwynir bob blwyddyn

gan

Goleg

Brenhinol

Cerdd a Drama Cymru i'r actiwr o fyfyriwr gorau yn y flwyddyn. Mae e hefyd

yn

Gymrawd

Cymdeithas

Frenhinol y Celfyddydau. Dywedodd Cinio oedran,

yn

Arthur,

agored

gan

i

Rydym

siaradwyr

diddorol ydy

g ymd ei th as u Gymraeg,

bawb

gynnwys

Gymraeg.

academaidd

"Mae'r

ond

o.

clywed

o

bob

dysgwyr

yn

tr wy

Cylch

gwahodd nid

Mae'n

peth

gyfle

g y fr wng

sgwrs

y

ddifyr

i y a

1af Hannah Brown, Ysgol Pencae. Pypedau

Bl

3

a

4:

2il:

Hannah

3D Tecstiliau Bl 7 ac 8: 2il Eluned

Evans,

Ysgol

Gyfun

Bro

Katie

Morgannwg. Printiau Lliw Bl 7, Ellis

Galia,

Ysgol

9,

3ydd

Gyfun

Bro

Morgannwg. Gwaith 2D

Bl 6 ac Iau. 2il Catrin

James, Ysgol Melin Gruffudd.

Evans,

Ysgol

8

a 9: 3ydd Gyfun

Bro

Morgannwg.

GRÐP DWYIEITHRWYDD ESGOBAETH LLANDAF

Argraffu Bl 2 ac Iau: 3ydd: Sophie Newman, Ysgol Pencae. Argraffu Bl 5 a 6: 2il Ffion Eurig, Ysgol Pencae.

MAWL LLANDAF  2004 

Argraffu Bl 7 ac 8: 3ydd Hana-Mai Hawkins,

Ysgol

Gyfun

Bro

Morgannwg. Ffotograffeg/ Graffeg Cyfrifiadurol Bl 7 a c 8: 1af Lili Davies, Ysgol Gyfun

Bro

Morgannwg.

2il

mwynhau pryd o fwyd blasus iawn." Aelodau eraill y pwyllgor a gafodd eu

hethol

ar

y

noson

oedd:

"CREU GWIR FEL GWYDR  O FFWRNAIS AWEN"  "IN THESE STONES  HORIZONS SING" 

Rhian

Ford, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

Mhrifysgol

Caerdydd. Fel teyrnged i'w gyfraniad

Ysgol

Llewellyn-Morgan, Ysgol Gyfun Bro

Gwaith Creadigol 3D Bl

myd

Warring,

Gwaith Creadigol Bl9: 3ydd Rozzie

Morgannwg.

Mae Arthur yn adnabyddus iawn

Tomos

Smith, Ysgol Gymraeg Treganna.

Gwaith Creadigol 3D Bl 7 ac 8 2il

fel un a dreuliodd yrfa ddisglair ym

a

Gynradd Pwll Coch.

Todd, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

Lana

Arthur Morris Jones

Ceidiog

Caligraffeg 10 – 12 oed Bl 5 a 6:

Gwaith Lluniadu 2D Bl 7 ac 8: 1af Rhian

Bro Morgannwg. Creu Gwefan dan 12 oed: 3ydd Ben

Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed: 2il

Bl 9: 1af Daisy Evans, Ysgol Gyfun

Elfed

Morgan,

Is-lywydd;

P et er

Hourahane,

Ysgrifennydd;

Alcwyn

Deiniol, Trysorydd; Ceri Rossiter a

Gwasanaeth o ddathlu yng  nghwmni'r beirdd  Gwyneth Lewis  a Grahame Davies  ym mlwyddyn agor  Canolfan Mileniwm Cymru  ym Mae Caerdydd 

Larry Bufton, aelodau cyffredinol. Mae Cylch Cinio'r Barri a'r Fro yn cyfarfod fel arfer ar nos Fercher olaf y mis yng Ngwesty'r Mount Sorrel, y Barri. Croesewir aelodau newydd o blith dynion sy'n siaradwyr Cymraeg ym

Mro

cysylltu

Morgannwg, â'r

a

dylid

Ysgrifennydd,

Peter

Hourahane, ar 01446 738583, os am ddod i gyfarfod.

LLYWYDD ARCHESGOB CYMRU 

EGLWYS GADEIRIOL  LLANDAF  GORFFENNAF 4ydd 6.30  (ymarfer am 5.45) 


Y DINESYDD   MEHEFIN 2004 

15

Cysylltiadau Cyhoeddus 

YMUNO  GIRAFFE

HELPU YMCHWIL  CYSTIC FIBROSIS

Mae Bet Davies, un o’r swyddogion cysylltiadau

Cymerodd Shane Williams, aelod o dîm

rygbi

rhyngwladol

Cymru

ymuno

a

llun

gan

Davies

Brian

Wilkinson

Rygbi’r

Byd

i

yn

ystod

Arwel

cyhoeddus

Cambrensis

sydd

prynu’r llun. Cyflwynwyd yr g o d wy d

o

wert hu’r

wedi

arian a l l un

Brian Davies, Shane Williams ac

Caerdydd

Arwel Ellis Owen yn ystod

Celfyddyd

sesiwn hyfforddi tîm Cymru.

Davies,

ei

hun

yr yn

arlunydd,

dd au

ho ff

chwaraeon

a

chanol fan Manceinion hwn

yn

achos.

-

i

Bu’n

yn

Ewrop

2008.

Mae

cynnwys

Cymru,

c ai s

Brif-ddinas ei

Cwmni

C an olf an -

y

cynllunydd

FFURFIO CWMNI NEWYDD

-

helpu’r

ymweld

Fibrosis

â

ym

ac roedd yn teimlo fod da

fod

yn

bu’n

o Siapan.

Brian

d diddord eb

Cystic

gyfle

i

a

m ar chn at a

gyn-chwaraewr

chelf

ymddiriedolaeth.

a’i

gyn -gyf ar wydd wr

Mileniwm a Yano Tea

rygbi rhyngwladol i Gymru, i gyfuno ei

sydd

Cymru

cleientiaid Wh i s g i

i

Ymddiriedolaeth Cystic Fibrosis. Penderfynodd

yn

g y f a r w y d d wr

Owen,

Prif Weithredwr cwmni cysylltiadau

wedi

cysylltiadau

Gir affe

Datblygu

Cwpan

Ellis

chwmni

cysylltiadau cyhoeddus i Awdurdod

Davies o dacl enwog aflwyddiannus Jonny

â

mwy af

Nghymru

bencadlys yng Nghaerdydd. Mae Bet

toriad byr o’i waith yn ymarfer er cyflwyno

yng

cyhoeddus

seren Cwpan Rygbi’r Byd y llynedd,

mwyn

cyho eddus

adnabyddus

i

gynorthwyo’r

Mae

cwmni

ymgynghori

materion

corfforaethol

cyhoeddus wedi ei gychwyn ym Mae

Bennett

Caerdydd.

Cynulliad

Sefydlwyd

y

cwmni,

yn

S4C

a

bu

arbenigwr

ac Alun Davies. Mae Alun Davies yn

economaidd

gyn-gyfar wyddwr

Llundain.

Nick

ymgynghorydd

Cenedlaethol

Cysylltiadau Bute, gan Nick Bennett

mat er ion

i

mewn ym

ac

i’r yn

datblygu Mr wsel

a

CYNGOR SIR CAERDYDD 

YSGOL GYFUN GYMRAEG GLANTAF  Pennaeth: Mrs Rhiannon Lloyd  Mae Ysgol Glantaf yn nodedig am ei chanlyniadau academaidd a’r llu o weithgareddau allgyrsiol a drefnir gan yr  athrawon.  Bydd dros 1,100 o ddisgyblion yn yr ysgol ym mis Medi 2004, ynghyd â thua 300 o fyfyrwyr yn y chweched  dosbarth.  Chwiliwn am berson cymwys i lenwi’r swydd canlynol ac i ymuno â thîm staff brwdfrydig ac ymroddedig. 

Swyddog gweinyddol  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm swyddfa gweithgar a phrysur, yn enwedig  i gynorthwyo athrawon wrth i’r ysgol ymateb i ofynion amodau gwaith newydd athrawon.  Bydd y dyletswyddau’n amrywiol ac yn ddiddorol.  Chwiliwn am berson sydd â sgiliau rhyng­  bersonol da ac awydd cryf i gydweithio mewn cyd­destun ysgol. Byddai meddu ar sgiliau  cyfrifiadurol yn ddymunol.  Cyflog: Graddfa 1­4 pro rata (i’w drafod yn ôl cymwysterau a phrofiad)  Oriau: tua 25 awr yr wythnos ( i’w drafod)  Ceir manylion pellach a ffurflen gais drwy ysgrifennu neu ffonio : Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf,  Ystum Taf, Caerdydd CF14 2JL. Y rhif ffôn yw 029 20333090.  Dylid danfon eich cais at y Bwrsar yn yr ysgol erbyn 21 Mehefin 2004.  Dyddiad cychwyn: 1 Medi 2004.  Rydym yn rhwymedig i gyfle cyfartal 


16

Y DINESYDD

MEHEFIN 2004

Canlyniadau Llwyfan  Eisteddfod  yr Urdd  2004 Unawd Piano dan 12 oed

Iwan Graff,

2il Alys Walsh, Ysgol Gymraeg Y

Ysgol Gynradd Eglwys Wen.

Wern Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg.

Unawd Piano 15-19 oed

dros 50)

3ydd

1af Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

Glantaf

Unawd Llinynnol dan 12 oed

Unawd Telyn 15-19 oed

1af

3ydd

Iwan

Graff,

Ysgol

Gynradd

Patrick Bidder o Ysgol Uwchradd

Marged Jones, Ysgol Gyfun

Siwan

Lloyd,

Ysgol

Gyfun

Eglwys Wen

Glantaf

Unawd Pres dan 12 oed

Dawns Werin Unigol i Ferched 15-

3ydd Dewi Preece, Ysgol Gymraeg

25 oed

Melin Gruffydd

1af

Unawd Cerdd Dant 10-12 oed

Plasmawr

3ydd Lisa Williams, Ysgol Gynradd

Dawns Disgo Unigol 15-19 oed

Iolo Morganwg

2il

Ymgom dan 12 oed

Glantaf

3ydd Ysgol Gymraeg Treganna

Ensemble 15-25 oed

Dawns

Werin

Unigol

i

Ferched

/

Fechgyn dan 12 oed 3ydd

Rhun

Ys g o l

Walton,

Ysgol

Holly

Parker,

Ysgol

Gyfun

Gyfun

14-25 oed

Drama

(Aelwyd)

2il Cerddorfa Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf

3ydd Hanna Hughes, Ysgol Gynradd

Grwp Llefaru (Aelwyd) 14-25 oed:

Pwll Coch

1af, Aelwyd CF1

Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr 14-

Triawd / Pedwarawd Cerdd Dant 14-

19 oed

25 oed:

1af Patrick Bidder, Ysgol Uwchradd

Pedwarawd

Caerdydd

(Digyfeiliant): Uwchradd

Caerdydd 3ydd

O' Gr ad y ,

Ys go l

Uwchradd Caerdydd

1af

Mari

1af,

(Aelwyd)

P e d w a r a wd

14-25

Ei l i r

oed

Ow e n

Siôn,

3ydd, Aelwyd CF1 Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed

Y Fedal Lenyddiaeth 14-25 oed Aelod

Unigol

1af, C.

Llinos

Angharad

Williams

Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-

Unawd Telyn 12-15 oed

25 oed: 1af, Aelwyd CF1

3ydd Marged Hall, Ysgol Gyfun Bro

Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25

Morgannwg

oed: 1af, Aelwyd CF1

3ydd

Han nah

Co akley,

Parti Ysgol

Cerdd

Dant

(Aelwyd)

14-25

oed: 2il, Aelwyd CF1

Uwchradd Howell

Pedwarawd

Cân Actol dan 15 oed

(Digyfeiliant): 1af, Aelwyd CF1

2il Ysgol Gyfun Plasmawr

Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig

Unawd Bechgyn 15-19 oed

14-25 oed:

1af

Steffan

Jones,

Ysgol

Gyfun

Glantaf

Marged

Glantaf

14-25

oed

3ydd, Ysgol Gyfun Plasmawr Dawns Werin (Aelwyd) 14-25 oed

Unawd Llinynnol 15-19 oed 2il

(Aelwyd)

Jones,

Ysgol

1af, Aelwyd CF1 Gyfun

Côr

S.A.T.B

Colegau):

(Aelwyd

ac

1af, Aelwyd CF1

GERAINT JARMAN  AC  ASHOKAN 

a

Ellen, Aelwyd CF1

Dwyrain Caerdydd

Llefaru Unigol 12-15 oed (D)

9pm - 2am. Tocynnau

1af, Aelwyd CF1

Griffiths, Aelwyd CF1

Dani el

olaf bob mis

Cerddorfa/Band dan 25 oed

Dawns Disgo Unigol dan 12 oed

Ysgol

Mozz a DJ Gareth Potter oedd yn

14-25

Ysgol Gyfun Plasmawr

Smith,

Ym

£5/£4

oed: 1af, Aelwyd CF1

Beth

Eglwys Fair.

a DJ Bethan Elfyn. Nosweithiau Iau

Cyflwyno

2il

Heol yr

le Pew, Heather Jones, Sweet Baboo

oed Thomas,

nos Iau olaf bob mis yng Nghlwb y

mis Ebrill Zabrinski, Elin Fflur, Sam

2il, Ysgol Gyfun Glantaf

3ydd, Ysgol Gyfun Plasmawr

Newton

Mae criw Abri, Cymdeithas yr Iaith

cymryd rhan. Ym mis Mai roedd Pep

Gymnasteg Unigol i Fechgyn 12-15

Rhidian

Hwyl yn y Toucan

Toucan,

Gynradd Pencae

3ydd

Dysgwyr

wedi bod yn trefnu cyfres o gigs ar

Lowri

Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig

Ll ew el y n ,

Caerdydd, enillydd Medal y

eithro

Yn y Clwb Trydan,  Pontcanna, Caerdydd 

Nos Wener,  Gorffennaf 16  Mynediad £10  Myfyrwyr a 6ed dosbarth £6 

Elw i  YSGOL PLASMAWR  CAERDYDD  Tocynnau : 029 20565658 

Dinesydd Mehefin 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you