Page 2

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ avÀÛ, DvÀä ªÀÄvÀÄÛ ±ÀjÃgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå¢AzÀ ªÀåªÀºÀj¹zÁUÀ ¥ÀæPÀÈw ¥Àæ±ÁAvÀ¼ÁVgÀÄvÁÛ¼É. F ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ°è ©ü£ÀßvÉAiÀÄÄAmÁzÁUÀ ¥ÀæPÀÈw vÀ£Àß DPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¹PÉƼÀÄîvÁÛ¼É. ªÀiÁ£ÀªÀ£À¯ÁèUÀĪÀ F ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£É vÁ£ÉÃvÁ£ÁV ¥Àj¸ÀgÀPÀÆÌ ¥À¸Àj¹, ªÁvÁªÀgÀt ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥Àæ±ÁAvÀvɬÄAzÀ ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀzÉqÉUÉ ªÁ®ÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÉÃzÀ ¥ÀÄgÁtUÀ¼À°è ¥ÀæPÀÈwUÉ CvÀå¢üPÀ UËgÀªÀ, C£À£Àå ¥ÀÆeÉ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃgÀ¼ÀªÁV «¢vÀªÁVªÉ. ¥ÀæPÀÈwUÉ «gÀÄzÀÞªÁzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ±Á¸ÀÛç ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÀÄ RAr¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÀÈwUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr DPÉAiÀÄ «PÀÈvÀ ¥ÀæZÀArPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁUÀzÉ £À²¹ ºÉÆÃzÀªÀgÀ zÀȵÁÖAvÀUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ zÉÆgÀPÀÄvÀÛªÉ. »ÃVzÀÆÝ, EA¢£À DzsÀĤPÀ dUÀwÛ£À°è ¥ÀæwPÀëtªÀÇ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄUɯÁè agÀ¥ÀjavÀªÉÃ! ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ £Á£Á gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw©A©¹ DPÉUÉ £ÀªÀÄ£À UËgÀªÀ ¸À°è¸ÀĪÀ zsÉåÃAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ 'rArªÀÄ' ¸ÀAaPÉAiÀÄzÁVzÉ. £ÀªÀÄä ºÀ®ªÁgÀÄ D±ÀÄPÀ«UÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄzÁ¼À¢AzÀ §AzÀ ¨sÁªÀgÀ¸À¨sÀjvÀ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß »vÀªÁVqÀ§ºÀÄzÉA§ £ÀA©PɬÄAzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄwÛzÉÝêÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è £ÀĸÀĽzÀÝ ªÀÄÄzÀæt zÉÆõÀUÀ¼ÀÄß÷£ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀ C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqsÉ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ §gÀ°, nÃPÉUÀ¼ÀÄ EgÀ°! eÉÆvÉUÉà QAavÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀ GªÁZÀUÀ¼ÀÆ §AzÀgÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀézÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÆ ¥Àæ±ÁAvÀªÁV ¸ÁUÀÄvÀÛzÉA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä £ÀA©PÉ! - CuÁÚ¥ÀÄgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄuï ªÀÄÆwð, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

rArªÀÄ

¸ÀA¥ÀÅl ౭  ¸ÀAaPÉ ౧

DINDIMA, a   quarterly newsletter, is brought  to the members of Vidyaranya Kannada Kuta  (VKK). It includes news and reports about the  proceedings and activities at VKK. It also  provides a platform for members to present  and share their creative work and  other useful  information with other members.  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dindima is published by the Dindima Committee  of Vidyaranya Kannada Kuta  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Editors: Annapur Shivakumar & Arun Murthy

The views and opinions expressed herein are  those of the respective authors. They do not  reflect the views and opinions of the editors   of Dindima or the Executive Committee  members of Vidyaranya Kannada Kuta.  Contact Email:    dindima@vidyaranyakannadakuta.org    Visit us online  at:    http://www.vidyaranyakannadakuta.org/ dindima.html     

http://www.facebook.com/pages/ Dindima/220718177773  

http://www.issuu.com/dindima

(»A¢£À ¥ÀÄl¢AzÀ...) D £ÀÈvÀå ¸ÉÆUÀ¸ÁV ªÀÄÆr §A¢vÀÄ. £ÀÈvÀåzÀ §½PÀ ‘»jAiÀÄgÀ £ÀÄr’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è qÁ. gÉÆût GqÀÄ¥À CªÀgÀÄ

ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀÄUÁæªÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è vÀªÀÄUÉ GAmÁzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæxÀªÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À©üPÀgÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉÆAqÀÄ, ¸ÀA¥ÁzÀ£É aPÀÌ¢zÀÝgÀÆ D ªÀÈwÛ CªÀjUÉ PÉÆlÖ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀȦÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀÈzÀAiÀĨsÀjvÀgÁV ¸À©üPÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉÆAqÀgÉ, ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀ ¨ÉÊAiÀÄåtÚ CªÀgÀÄ zÀwÛ ¤¢ü ¸ÀAUÀ滹 ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ »vÀzÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÁV JAzÀÄ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄAzÀ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

Cwy PÀ¯Á«zÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ªÉÆzÀ°UÉ ‘¸ÀAZÁgÀ zÀzsÀgÉ’ JA§ PÀÆa¥ÀÄr £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß £ÀÈvÀå vÀgÀAUÀ qÁ£ïì CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ºÀ¸À£ÀÄäT C¥Àtð ¥Àæ±ÁAvï CªÀgÀÄ CzÀÄãvÀªÁV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ qÁ. dAiÀIJæà ¥Àæ¸Ázï ºÁUÀÆ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ ®WÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀÅ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£ÀvÀt¹vÀÄ. EªÀgÀÄ ¸ÀıÁæªÀåªÁV ºÁrzÀ ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ ‘vÁgÀPÀÌ ©A¢UÉ’ ºÁUÀÆ ZÀ£Àß«ÃgÀ PÀt«AiÀĪÀgÀ ‘«±Àé «£ÀÆvÀ£À «zÁåZÉÃvÀ£À’ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ »vÀªÁVvÉÛAzÀgÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÆ zÀ¤UÀÆr¹ D£ÀA¢¹zÀgÀÄ. vÀgÀĪÁAiÀÄ ²æêÁt ªÉÇPÀÌgÀuÉ CªÀjAzÀ ‘NAPÁgÀ’ PÀÆa¥ÀÄr £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀÅ GvÀÛªÀĪÁV ªÀÄÆr§A¢vÀÄ. UÀt¥Àw ¨sÀlÖ CªÀgÀÄ ªÀAzÀ£É C¦ð¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ rArªÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ ²æà CuÁÚ¥ÀÄgï ²ªÀPÀĪÀiÁgï, F ªÀµÀðzÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ «±ÉõÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀAaPÉUÀ½UÉ PÀªÀ£À, PÀxÉ, ¯ÉÃR£À, avÀæ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ. ¸ÀAaPÉUÀ¼À°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÁUÀÆ QjAiÀÄgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÁV w½¹, ¥ÀwæPÉAiÀÄ AiÀıÀ¹ìUÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀºÀPÁgÀ CwªÀÄÄRå JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¥ÉæÃPÀëPÀgɯÁè PÁvÀgÀ¢AzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄļÀî ‘C¥ÀƪÀð zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ’ «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ±ÀÄgÀĪÁzÁUÀ J®èjUÀÆ vÀÄA¨Á GvÀÄìPÀvÉ. DgÀÄ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ - ªÀÄ°èUÉ, £ÉÊ¢¯É, ¸ÀA¦UÉ, ªÀÄAzÁgÀ, eÁf ºÁUÀÆ PÀªÀÄ® JA§ vÀAqÀUÀ¼ÁV vÁªÉµÀÄÖ ¸ÀªÀÄgÀ¸À¢A¢gÀĪÀgÉAzÀÄ ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä ¸ÀàzsÉðV½zÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀ wgÀĪÀÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ ±À©vÁ gÁeï CªÀgÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ZÀÄgÀÄPÁV ªÀÄvÀÄÛ gÀAd¤ÃAiÀĪÁV £ÀqɹPÉÆlÖzÀÄÝ ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ DºÁèzÀPÀgÀªÁVvÀÄÛ. £Á®ÄÌ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ¼ÁzÀ ¥Àw-¥Àwß ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀªÀiÁ¯É, ¨É¯É H»¹ §ºÀĪÀiÁ£À UÉ°è, ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ºÁUÀÆ ªÀÄÆPÁ©ü£ÀAiÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ MAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁVzÀݪÀÅ. ¥ÉæÃPÀëPÀjUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ CAPÀ UÀ½¸À®Ä CªÀPÁ±À«vÀÄÛ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è £ÉÊ¢¯É ºÁUÀÆ ¸ÀA¦UÉ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ mÉÊ DVzÀݪÀÅ. mÉÊ ¨ÉæÃPÀgï ¥Àæ±ÉßAiÀÄ®Æè ªÀÄvÉÛ ¸ÀªÀĪÁzÁUÀ, qÁæ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¦UÉ vÀAqÀzÀ GµÁ PÉƯÉà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀÄÆ°Ì eÉÆÃr «eÉÃvÀgÁzÀgÀÄ. ¢éwÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÊ¢¯É vÀAqÀzÀ gÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPï CªÀgÀÄ UÀ½¹zÀgÀÄ. ¸Á°£À ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ‘¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¸ÀAPÁæAw’ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ªÀÄÆr§A¢vÀÄÛ. «zÁågÀtå PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀĪÀjUÉ £ÀªÀÄä zsÀ£ÀåªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĨsÁPÁAPÉëUÀ¼ÀÄ. ¥ÀÅl 2

r

rArªÀÄ

Dindima:Jan-Mar 2013  

Dindima:Jan-Mar 2013 (Vol.7 ~ Issue 1) ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

Advertisement