Page 15

»ªÀÄ¥ÁvÀ AiÀÄ®ºÀAPÀzÀ ±ÁgÀzÁ ¨ÉÊAiÀÄtÚ, µÁåA§Uïð, E°£ÁAiÀiï æªÀj wAUÀ¼À JgÀqÉßà vÁjÃRÄ Groundhog ¥Àæ w¥ÁætªÀµÂ ÀðUÀĺɥs/ɧ©®¢AzÀ DZÉ §AzÁUÀ ªÉÆÃqÀ DªÀj¹zÉæ

vÀ£Àß £ÉgÀ¼À£Àß £ÉÆÃqÉÆâ®èªÁ¢æAzÀ Spring season DgÀÄ ªÁgÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉÃ£É ±ÀÄgÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ DUÀÄvÉÛ. MAzï ªÉÃ¼É CªÀvÀÄÛ ©¹°zÉæ, CzÀÄ vÀ£Àß £ÉgÀ¼À£Àß £ÉÆÃrzï vÀPÀët ©®zÀ M¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUï©qÉÆâæAzÀ Winter Season ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÉÛ C£ÉÆßÃzÀÄ E°è£À d£ÀgÀ C£Á¢PÁ®zÀ ªÀÄÆqsÀ £ÀA©PÉ/ºÉýPÉ. F ªÀµÀð ¥sɧæªÀj wAUÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£Éà vÁjÃPÀÄ ªÉÆÃqÀ ªÀÄĸÀÄQ¢æAzÀ D ¥Áæt vÀ£Àß £ÉgÀ¼À£Àß £ÉÆÃqï°®è, Spring Season §AzÉà ©qÀÄvÉÛ CAvÀ n. «. £À°è ºÉýzÀÝ£Àß PÉý `¸ÀzsÀå, F «Algï PÁl ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛ®è', CAvÀ £Á£ÀÄ vÀÄA¨Á RIJ ¥ÀmÉÖ. DzÀgÉ D ºÉýPÉUÉ wgÀĽ®è C£ÉÆßà vÀgÀ ªÀiÁZïð 20£Éà vÁjÃRÄ Spring Season ±ÀÄgÀÄ DUÉÆÃPï ªÀÄÄAZÉ ¨É½UÉÎ ºÉÆvÀÄÛ Temperature 10-15 rVæ EzÀÆæ £ÀªÀÄä «Ar ¹n£À°è «Aqïa¯ï ¥sÁåPïlgï¤AzÀ ¹AUÀ¯ï rfmïUÉ E½vÀ, ªÀÄzsÁåºÀß 30-35 rVæ EzÀÆæ vÀAUÁ½AiÀÄ ºÉÆqÉvÀ, gÁwæ ºÉÆvÀÄÛ ¸À¨ï fûÃgÉÆ rVæAiÀÄ PÉÆgÉvÀ, ¸ÉÆßà PÁlPÀÌAvÀÆ «ÄwãÉà E°ð®è.

ºÉÆgÀmÉ. 1905 Lunt Avenue, Elk Grove ¤AzÀ D ªÉmï ¸ÉÆßãÀ°è PÁgÀ£Àß UÀÄqÀÄV¹PÉÆAqÀÄ Higgins Road £À°ègÉÆà Woodfield Road Intersection ºÀvÀæ ¸ÀAeÉ LzÀÄ UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ £À£ï PÁj£À mÉÊgÀÄ ¸ÉÆßãÀ°è ¹QÌ ºÁPÉÆÌAqÀÄ

Groundhog PÀxÉ ¸ÀļÀÄî CAvÀ ¥ÀÆæªï ªÀiÁqÉÆÃPÉ Spring

±ÀÄgÀÄ DV MAzï ªÁgÀ DzÉäÃ®Æ GvÀÛgÀ zsÀÄæªÀ¢A ªÀÄzsÀå zsÀÄæªÀPÉ (Midwest), ªÀÄzsÀå zsÀÄæªÀ¢A ¥ÀƪÀð zsÀÄæªÀPÉ ZÀÄA§PÀ ©gÀÄUÁ½ ©Ã¹zÉÝà C¯ÉÝ »ªÀÄgÁAiÀÄ£À ClÖºÁ¸ÀPÉÌ ¹®ÄQzÀ PÁgÀÄUÀ¼É®è ¸ÉÆßãÀ°è ºÀÆvÀÄ ºÉÆÃV PÉ®ªÀgÀÄ d£À¸ÀºÁAiÀÄ §gÉÆêÀUÀÆð ZÀ½£À°è PÁAiÀiï¨ÉÃPÁAiÀÄÄÛ CAvÀ UÉÆvÁÛzÁUÀ ªÀÄƪÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 1978gÀ°è §AzÀ aPÁUÉÆÃzÀ Snowstorm PÀuïªÀÄÄAzÉ ¸ÀĽzÀÄ £À£ÀߣÀß UÀvÀPÁ®PÉÌ PÉÆAqÉƬÄÝvÀÄÛ. 1972£Éà E¹é PÉÆ£ÉãÀ°è £Á£ÀÄ ¨Á¸ÀÖ£ï£À°è qÉæöÊ«AUï PÀ°wzÀÆæ PÉ®ì ªÀiÁqÁÛ EgÀ°¯ïªÁzÀÝjAzÀ ¸ÉÆßãÀ°è PÁgÀ£Àß Nqï¸Éà E°ð®è. 1973 £Éà E¹é PÉÆ£ÉãÀ°è aPÁUÉÆÃUÉ ªÀÄÆªï ªÀiÁr 1977gÀ°è PÉ®ìPï ¸ÉÃPÉÆðAqï ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À¯Éèà »ªÀÄ¥ÁvÀzÀ WÉÆÃgÀ C£ÀĨsÀªÀ £À£ÀUÁVvÀÄÛ. n. «. £À°è £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉÃ£É ±ÀÄPÀæªÁgÀ Snowstorm §gÀÄvÉÛ CAvÀ ºÉüÁÛ EzÀÆæ £Á£ÀÄ CzÀ£Àß ¹ÃjAiÀĸï DV vÀUÉÆAr°ð®è. ¥Àæw ¢£Àzï ºÀAUÉ CªÀvÀÆÛ £Á£ÀÄ PÉ®ìPï ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀƪÀgÉ UÀAmÉUÉ EAlgïPÁªÀiï£À°è

‘Because of the severe snow storm prediction, we are closing the office. All of you can go home', CAvÀ

qÀAUÀÆgÀ ºÉÆqÉzÀÄæ. CµïÖ ºÉÆwÛUÁUÉèà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ EAZÀÄ ¸ÉÆßà §AzÀÄ gÉÆÃqÉ®è ©½ÃªÀÄAiÀÄ DVgÉÆÃzÀ£Àß £ÉÆÃqÉÆÃPÉ £ÀªÀiï D¦üøï£À°è QlQãÉà EzÉæ vÁ£É. D ©gÀÄUÁ½Ã£À°è £ÀqÀÄUÀÄvÁÛ PÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀÆwzÀÝ ¸ÉÆßà QèÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄzsÁåºÀß MAzÀÄ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£É PÀqÉ d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2013

ªÀÄÄAzÀPÀÆÌ ºÉÆÃUÁÛ E®è, »AzÀPÀÆÌ ºÉÆÃUÁÛ E®è CAvÀ JAf£ï D¥sï ªÀiÁqÉÝ. `CAiÉÆåà zÉêÉæÃ, K£À¥Áà ªÀiÁqÉÆâÃUÀ' CAvÀ ¨sÀAiÀÄ §AzÀÄ D ZÀ½Ã£À®Æè ¨ÉªÉjzÀAUï DV d®¨ÁzsÉ PÁqÉÆÃPÉ DgÀA¨sÀ DAiÀÄÄÛ. `C¯Éèà ¥ÀPïzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃV d®¨ÁzsÉ ªÀÄÄV¸ÉÆÌAqÀÄ §gÉÆÃt' CAvÀ PÁjAzÀ E½zÀÄ £Á®ÄÌ ºÉeÉÓ EqÉÆà CµÀÖgÀ°è ¹ÃgÉ GmÉÆÌArzÀÝ £À£ÀߣÀß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÉèà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆèà ¨ÉÃqÉÆéà CAvÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¸ÁÛ EzÀÝ PÁgÉÆAzÀÄ £À£ï ¥ÀPÀÌzÀ°è §Azï ¤AvïPÉÆAvÀÄ. D PÁj£À qÉæöʪÀgÀÄ QlQãÀ vÉUÉzÀÄ I have a few Indian friends at

work and I see your car is stuck in the snow. You can't spend the night here in the car alone. If you can tell me where you live, I can take you home", CAzÀ. `FvÀ

¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÉÆÃPÉãÉÆà vÀAiÀiÁgÁVzÁÝ£É, ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzï ºÉAUÀÄì PÀÆwzÁݼÉ. F zÉñÀÝ°è M¨ï UÀAqÀ¹£À eÉÆvÉ MAzÀÄ ºÉAUÀÄì PÁgÀß°è PÀÆwzÉæ CzÀÄ UÀAqÀ-ºÉArÛãÉà DUÉâÃPÁV®è. CªÀÅöî CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVãÉÆà CxÀé UÀ¯ïð ¥sÉæAqÉÆà DV¨ÉÆÃðzÀÄ. ¥Á¥À M¼Éî GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£ÉÎ gÉÊqï PÉÆqÉÆÃPÉ EªÀÅöß vÀAiÀiÁgÁVzÁÝ£É, DzÉæ F ªÀÄ£ÀĵÀå£Àß ºÉAUï £ÀA¨ÉÆÃzÀÄ' C¤ß¸ÀÄÛ. (ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ) ¥ÀÅl 15

Dindima:Jan-Mar 2013  

Dindima:Jan-Mar 2013 (Vol.7 ~ Issue 1) ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

Advertisement