Page 14

¥ÀzÀ§AzsÀ . . . JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ: 1 J®è zÉêÀjVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä FvÀ¤UÉ ¥ÀÆeÉ (4) 3 ZÀåªÀ£À ¥Áæ±À wAzÀÄ G¥À£Áå¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀg?É (4) 5 EªÀ½UÉ M¼Éîà §Ä¢ÞAiÉÄÃ? (3) 6 ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ºÀÄqÀÄV wgÀÄVzÉÝÃPÉ? (3) 8 wgÀÄUÁl;¥ÀAiÀÄt (3) 9 wArAiÀÄ eÉÆvÉUÉ §AzÀzÄÀ Ý (3) 10 ªÀÄUÀß; vÀ°èãÀ (3) 12 ¢üÃgÀ£À ¸ÁºÀ¸À wgÀÄZÁVzÉ (3) 14 UÀÄgÀÄ«UÉ ²µÀå §Ä¢Þ PÀ°¹zÀ jÃw (4) 15 ºÀªÁªÀiÁ£ÀPÀÆÌ EzÀPÀÆÌ ¸ÀA§AzsÀ«zÉAiÉÄÃ? (4)

ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ:

gÀZÀ£É: ²æäªÁ¸À ¨sÀlÖ, §¥sóÀ¯ÉÆà UÉÆæêï F ¥ÀzÀ§AzsÀªÀ£ÀÄß §UɺÀj¹, ¸Àj GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ¼ÀÄ»¹. ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¸Àj GvÀÛgÀU¼ À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸Àj GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪɪÀÅ. - ¸ÀA. (Email: dindima@VidyaranyaKannadaKuta.org)

1 aPÁUÉÆ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ºÉ¸g À ÄÀ (4) 2 wgÀÄPÀ gÁwæ ªÀÄ®VzÁUÀ PÀAqÀzÀÄÝ (3) 3 PÀÈw gÀa¸À®Ä ¤¸ÀUÀð ¨ÉÃPÉ? (3) 4 MA§vÀÄÛ wAUÀ¼ÀÄ (4) 7 Q«UÉÆqÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÁÝV ºÉýzÀg?É (3) 8 F ºÉ¸Àj£À MAzÀÄ ªÀĺÁ¸ÁUÀgÀ«zÉAiÉÄÃ? (3) 9 ¸À¥ÛÀVj ªÁ¸À £É¯É¹gÀĪÀ ¥Àæ¹zÀÞ AiÀiÁvÁæ ¸ÀܼÀ (4) 11 £ÀAiÀĪÁV dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀªÀ£ÁgÀÄ? (4) 12 ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄÄwgÀĪÀ F ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉägÀ§ºÀÄzÀÄ? (3) 13 DªÉñÀ; vÁ¥À (3)

VKK BYLAWS COMMITTEE REPORT At the annual General Body Meeting on December 1, 2012, the Bylaws Committee presented five proposals to enhance the VKK Constitution and Bylaws. All five proposals were approved by General Body. Updated Constitution and Bylaws document now available on the VKK Website includes the following amendments: Composition, Election Procedure and Roles & Responsibilities of the Advisory Board.  Electing the VKK President one year ahead (called President-Elect) replacing the current practice of electing the President for the year immediately following the election. President-Elect will be an exofficio member of the Executive Committee for one year before taking over the President’s position.  Clarification and enhancement to the roles and responsibilities of the Treasurer, Charitable Fund Committee, and Internal Audit Committee.  Requiring the Executive Committee to take into consideration any guidelines approved by the General Body before increasing the annual membership dues. Members may also recall that during 2011, General Body approved ten proposals presented by the Bylaws committee. These proposals mostly enhanced the logistics of VKK operations including having a physical address as the principal place of the organization. 

r

¥ÀÅl 14

rArªÀÄ

Dindima:Jan-Mar 2013  

Dindima:Jan-Mar 2013 (Vol.7 ~ Issue 1) ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

Advertisement