Page 11

D±ÀÄ PÀ«vÉ (»A¢£À ¥ÀÅl¢AzÀ) ... ¥ÀæPÀÈw- ¥ÀæPÉÆÃ¥À, ¥Àæ±ÁAw

ªÀļÉ

¥ÀļÀQ¸ÀĪÀ vÀgÀAUÀzÀ C¯ÉAiÀÄ PÀqÀ®Ä C¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÆUÀÄAiÀiÁå¯ÉAiÀiÁqÀĪÀ ºÀqÀUÀÄ §AiÀÄ®Ä vÀAUÁ½AiÀÄ CªÀÄ®Ä CªÀÄ°£À° §¼ÀPÀĪÀ ºÀ¹gÀ ¹jAiÀÄÄ ¤Ã®ªÀtð ªÀÄÄV®Ä ªÀÄÄV°£À ©¼ÀÄ¥ÀÄ vÁgÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄð®ªÁzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄ£À¹£À D±ÁPÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ®è ¥Àæ±ÁAvÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ NAPÁgÀ £ÁzÀUÀ¼ÀÄ

UÀÄqÀÄ UÀÄqÀÄ JAzÀÄ UÀÄqÀÄUÀÄ ºÉªÉÄä ¬ÄAzÀ £ÀPÁÌUÀ «ÄtÄQ «ÄtÄQ «ÄAZÉÆAzÀÄ ºÁzÁUÀ, CUÀ¸À¢AzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢ PÀjªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ gÉÆAiÉÄåAzÀÄ ©gÀÄUÁ½ ©APÀzÀ° ºÉÆÃzÁUÀ PÀAzÀªÀÄäUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀj ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ PÀtÄäaÑzÁUÀ §AzÀ£ÉÆà ªÀļÉgÁAiÀÄ ¸ÀÄj ¸ÀÄjzÀÄ, dUÀªÀ£É¯Áè vÀt¹zÀ£ÉÆà £À° £À°zÀÄ .

¨sÉÆÃWÀðgÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ¼É ¸ÀÄqÀĪÀ ¨ÉAQAiÀÄeÁé¯É ¸ÀÄAlgÀUÁ½AiÀÄ gÀA¥À ¨sÀƫĹý ¨ÁAiÉÄÛgÉAiÀÄĪÀ ¨sÀÆPÀA¥À PÀ®Ä²vÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ PÉÆïÁºÀ® ªÀÄ£À¹£À zÉéõÁ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ EªÉ®è ¥ÀæPÉÆÃ¥À ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ D¨sÀðl ClÖºÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ £ÁtåzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRUÀ¼ÀAvÉ ªÀÄÄRzÀ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀAvÉ ¥Àæ±ÁAvÀvÉ ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀvÉ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¥ÀæwgÀÆ¥À ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¢éªÀåQÛvÀé §®Ädn® -¤ÃvÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ  

¥ÀæPÀÈw PÀÄAZÀ £À°zÁrzÀgÉ D¢ÃvÀÄ DPÀÈw ¨sÀÆ«Ä £À°zÁrzÀgÉ DUÀĪÀÅzÀÄ IÄvÀĪÀiÁ£À IÄvÀĪÀiÁ£À £À°ªÀÅzÀÄ ZÀAZÀ®zÀ° vÉÆqÀÄvÀ §tÚ §tÚzÀ DPÀÈw £É£ÉßAiÀÄ £É£À¦®è £Á¼ÉAiÀÄ ¨sÀAiÀÄ«®è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ°è CgÀļÀĪÀ CzÉà ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥ÀæPÀÈw DPÀÈw ¥ÀæPÀÈw PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ fêÀ£ÀzÀ ¤Ãw EzÀ£Àß CjvÀªÀ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁªÀÅzÉà ©üÃw §¤ß ¸ÉÃj ¸À«AiÉÆÃt ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ DPÀÈw ¤w£ï ¸ÀgÉÆÃqÉ 

qÁ. GµÁ PÉƯÉà, NPï §ÆæPï 

EªÀ¼É ¥ÀæPÀÈw ¸À馅 ¹Üw ®AiÀÄPÉ D¸ÀgÉ ¥ÀæPÀÈw ºÉtÚAvÉ EªÀ¼À ¥ÀæªÀÈw EªÀ½gÉ ±ÁAvÀ, ªÀÄ£É ªÀÄ£À J®è ¥Àæ±ÁAvÀ §j¹zÉAiÉÆà EªÀ½UÉ PÉÆÃ¥À, ¥ÀæPÉÆÃ¥À ªÀÄ£É ªÀÄ£À fêÀ£ÀªÉà «¨sÁæAvÀ ©nÖgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ EªÀ¼À D¸ÀgÉ Er fêÀ ¸ÀAPÀÄ®ªÉ EªÀ¼À PÉÊ ¸ÉgÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄ ZɮĪÀ M®ªÀ »rAiÀÄzÉ CqÀØ zÁj ¸ÀºÀ ¨Á¼Éé MAzÉà £ÀªÀÄVgÀĪÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁj ¸ÁjºÀÄzÀÄ ªÉÃzÀ "F±ÁªÁ¸Àå«ÄzÀA ¸ÀªÀðA.. dUÀvï" ¨sÀÄf¸ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄzÀ£ÀÄ §AiÀĸÀzÉ Er dUÀvï ¤ªÀð»¸ÀÄ fêÀ£ÀªÀ ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛ ¨sÁªÀzÀ° G½¹-¨É¼É¸ÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ (£Á½£Á ¦Ã½UÉUÉ); zsÀ£ÀåvÉAiÀÄÄ §zÀÄQ£À° - C¤® zÉñÀ¥ÁAqÉ, ¥Áå®mÉÊ£ï 

UÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ. . . ¥ÀæPÀÈw¬ÄA ¥ÉÆgÀVgÀĪÀ £ÀgÀ£ÁgÀÄ ¸ÀȶÖAiÀÄ°? ¸ÀéPÀÈw¬ÄAzÀªÀ£É£ÀĪÀÅzÀªÀ½gÀzÉÆrgÀzÀÄ ¸ÀÄPÀÈvÀªÉ¤¸ÀĪÀÅzÀªÀ¼À ¤ÃA ªÀ±ÀPÉ PÉƼÀĪÀ £ÀAiÀÄ «PÀÈwUÉqÉAiÀiÁUÀ¢gÉÆ - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä || d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2013

IÄvÀÄZÀPÀæ wgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ, PÁ®£ÉzÉ ªÀÄgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄtÂÚAzÀ ºÉƸÀ ºÀÄ®Äè ªÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ Qëw UÀ¨sÀðzsÀj¸ÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ fêÀ ¸ÀvÀvÀ PÀȶAiÉÆà ¥ÀæPÀÈw - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä || ¥ÀÅl 11

Dindima:Jan-Mar 2013  
Dindima:Jan-Mar 2013  

Dindima:Jan-Mar 2013 (Vol.7 ~ Issue 1) ● A quarterly newsletter of Vidyaranya Kannada Kuta

Advertisement