Page 1


G¿ªı E∞∫P¯Õ≤Æ ufl›∞µı¥ ˜£q[P“ & ¶zu∫

\¤®§-µ-˜uıÂ

]

¡-µızv-õ-Øı⁄ Cfl÷ \¤® §-µ-˜uı-Â-©ı-P-ƒÆ A¯©¢x ¬mhx £Uu∫ P-–US Q¯hzu ˆ£∏Ƙ£-”ı-SÆ. ˜u¡∫P“ £ıÿP-h-¯ªU P¯h¢u ˜£ıx ¡ı_Q £ıƶ PUQØ ¬Âz¯u ]¡-ˆ£-∏-©ı˜⁄ Esk ¬mhı∫. C∆¡ı÷ A¡∫ E∞∫P-¯ÕU Pızu ˜¡¯Õ˜Ø §µ-˜uı ˜|µ-©ı-SÆ. £ıÿP-h-¯ªU P¯h-Øz x¡[QØ Gmhı-¡x |ıÕı⁄ AËh-™-Øfl÷ ¬ÂÆ ˆ¡Œ®£mhx. (C-u-⁄ı¿ uıfl AËh™ vv-∞¿ _£-{-PÃa]-P“ ˆ\¥¡-v¿¯ª Gfl” ¡«UPÆ Hÿ£mh-x) AËh™ P»¢x, 11 ¡x |ıÕı⁄ HPı-u-]-Øfl÷ Cµƒ E”UPz¯u-≤Æ ©”¢x ˜u¡∫P-–Æ, A_-µ∫P-–Æ ˆuıh∫¢x P¯h¢u-⁄∫. ©÷-|ı“ (12Æ|ı“) x¡ı-u] vv-Øfl÷ £ıÿP-h-º¿ Aï-uÆ ˜uıfl‘-Øx. Cu-⁄ı¿ uıfl HPı-u-]-Øfl÷ ¬»zv-∏¢x ¬µu-™-∏USÆ £«UPÆ Hÿ£mhx. £ıÿP-h-º¿ C∏¢x G ¢u ªm_-™¯Ø v∏-©ı¿ Hÿ÷UˆPıshı∫. ˜©æÆ, Pı©-˜u›, ]¢uı-©o, Iµı-¡-uÆ, Pÿ£-P-©-µÆ ˜£ıfl”-¯¡-≤Æ Av¿ C∏¢x ˆ¡Œ®£mh⁄. A¡ÿ¯” ˜u¡∫P“ ˆ£ÿ÷UˆPısh-⁄∫. C∆¡Õ-¯¡-≤Æ ˆ£ÿ÷U ˆPısh §fl, u[P-–UPıP ¬Âz¯u˜Ø Esh ]¡-ˆ£-∏-©ı-›US J∏ |fl‘ ˆ\ı¿ªU Th ˜u¡∫P“ ©”¢x ¬mh-⁄∫. §fl⁄∫ u[P“ u¡¯” En∫¢x, 13Æ |ıÕı⁄ vµ-˜Øı-u] vv-Øfl÷ §µ-˜uı ˜¡¯Õ-∞¿ (©ı¯ª 4.30&6) D\¯⁄ ¡»-£ık ˆ\¥u-⁄∫.C¯”-¡-›Æ A¡∫PÕx u¡¯” ©fl¤zu-x-hfl, |¢v-∞fl ˆPıƶ-P-–US |k¬¿ {fl÷ |h-⁄Æ Bi A¡∫P¯Õ ©Qìzuı∫. Auı-¡x ¡ıÃU¯P-∞¿ ˆ£∏Æ u¡÷ ˆ\¥u-¡∫P-–Æ, |fl‘ ©”¢x x˜µı-PÆ C¯«zu-¡∫P-–Æ Th ¬˜©ı-\-⁄Æ ˆ£÷Æ ˜|µ-©ıP "§-µ-˜uı-ÂÆ' A¯©¢x“Õx. C¢u |h-⁄z¯u C¯”-¡fl J∏ \¤UQ-«-¯©-Øfl÷ {PÃzv-Ø-uı-PU T÷-¡∫. Au-⁄ı¿ \¤®§-µ˜uı-ÂÆ, ©ÿ” §µ-˜uı |ımP¯Õ ¬h ]”®£ı-⁄-uı-PU P∏-u®£-k-Q-”x. Cx u¬µ 14Æ |ıÕı⁄ (˜u¥§-¯”) \x∫zu-]-Øfl÷ ]¡ˆ£-∏-©ı¯⁄ Cµƒ ï -¡-xÆ ¬»zv-∏¢x ¡n[Q-⁄∫. C¢|ı˜Õ ]¡-µızvõ B∞ÿ÷.

˜\ı©-`Uu®§µ-um\-nÆ P∞-¯ªUSa ˆ\fl÷, ]¡-ˆ£-∏-©ı¯⁄ ˜u¡∫P“ ¡ªÆ ¡¢u-˜£ıx, Bª-Pıª ¬ÂÆ ˜u¡∫P¯Õ ïfl›Æ §fl›-©ıP xµzv-Øx. Au-⁄ı¿, A¡∫P“ £Ø¢x ˆPısk ¡¢u¡-»-∞-˜ª˜Ø v∏Ƨ-⁄∫. A¢u £UP-ïÆ ¬ÂÆ ¡¢x ¡»-©-‘zx {fl”x. Cu¯⁄ {¯⁄-ƒ-£-kzxÆ ¡¯P-∞¿ §µ-˜uı Pıªzv¿ ]¡ı-ª-Ø[P-Œ¿ §µ-Pı-µz¯u £Uu∫P“ ïfl›Æ §fl›-©ıP ¡ªÆ ¡∏-¡∫. CÆï-¯”-∞¿ Bª-Øz¯ua _ÿ‘ ¡∏-¡-uÿS "˜\ı-©-`Uu® §µ-um\-nÆ' Gfl÷ ˆ£Ø∫.

2

A m ¯h ∞ ¿ ]¡ß¯· ˆ\¥≤Æ ©ı∫UPs˜hØ∫


Øı∏¯hØ E¯«®¯£≤Æ _µshıw∫P“& ¶zu∫

]Á-µõzv-›-¯ßÖ \[Põ-¤-÷å-P® Pı∫zv¯P ©ıuÆ ˜\ı©-¡ı-µzufl÷ ]¡ı-ª-Ø[P-Œ¿ \[Pı-§-˜Â-PÆ |hzx¡x ¡«UPÆ. B⁄ı¿, ]¡-µızv-õ-Øfl÷ |ıflPıÆ ·ı© Pıª ߯·-∞fl ˜£ıx, ˆ\fl¯⁄ uıÆ£-µÆ A∏-Q-æ“Õ •∫UPfl Pıµ¯n Bv-Pı-µ-pÏ¡-µ∫ ˜Pı∞-º¿ 108 \[Pı-§-˜Â-PÆ |hzu®£-k-Q-”x. ˜Pmh-¡∫US ˜Pmh ¡µÆ u∏-£-¡ÕıP C[S“Õ ˆ\ı∫nıƧ¯P AÆ£ı“ A∏“ ˆ\¥Q-”ı“. \[Pı-§-˜ÂP ߯·-∞¿ £[˜PÿP ¬∏ƶ-˜¡ı∫ ˆuıh∫¶ ˆPı“Õ ˜¡siØ Gs: 98400 34105. u¬zu ˜u¡∫P“ P∏-¯nUP-h-ªı⁄ ]¡-ˆ£-∏©ı-¤-hÆ Ki-⁄ı∫P“. u[P“ ïØÿ]-∞-⁄ı¿ Eshı⁄ ïu¿ £Ø-⁄ı⁄ ¬Âz¯u C¯”¡˜⁄ Hÿ÷ A∏Õ-˜¡skÆ Gfl÷ ]¡-ˆ£-∏-©ıfl §µ-˜uı Pıªzv¿ ˜¡siU ˆPısh-⁄∫. Eh˜⁄ ufl A∏-Q¿ ˜u¡∫P-–US A∏-–Æ ¬u-©ıP |¢v-∞fl C∏¢u |s£∫ _¢u-µ-õ-hÆ, £ıÿP-h-º¿ G ¢u ˆPıƶ-P-–US C¯h-∞¿ |h-⁄-©ı-i-⁄ı∫. A¢u ¬Âz¯uU ˆPısk ¡∏-©ı÷ ]¡fl T‘-⁄ı∫. _¢u-µ-∏Æ ]¡-⁄-∏Õı¿ A∆¬-Âz¯u |ı¡ÿP¤ |h-⁄zvfl ˜£ıx, v∏-©ı¿ ™∏-u[PÆ ˜£ıª E∏mi Gkzx ¡¢x ¡ı]zuı∫. ˜u¡∫ u¯ª-¡fl C¯”¡¤-hÆ ˆPısk ¡¢x C¢v-µfl _∏v ´mi-⁄ı∫. ˜\∫zuı∫. Au-⁄ı¿ _¢u-µ-∏US \®uõÊP–Æ Ti {fl”⁄∫. "¬-ÂÆ' Gfl” A¯h-ˆ©ı-»\µÏ¡-v-≤Æ, ªm_-™-≤Æ ˜Øık ˜\∫zx, "B-ªıª √¯n¯Ø ´mi-⁄∫. §µÆ©_¢uµ∫', "Aÿ¶u_¢u-µ∫'Gfl” ˜u-¡∫ uıÕ™mhı∫. ]”®¶® ˆ£-Ø∫P“ E¯©-Ø-¡“ PsS-Œµ ufl Eshı⁄x. © n ı Õ - ¤ fl v∏-|-h-⁄z¯uU Psk Bª-Pı-ªÆ Gfl”ı¿ ©Qâuı“. C∆¡ı÷ \Pª ˆu¥¡[P-–Æ TkÆ Gfl⁄? ˜|µ-©ıP §µ-˜uı ˜u¡∫P-–Æ A_-µ∫P-–Æ ˜ ¡ ¯ Õ Aï-uÆ ˜¡si, ©¢v-µ-©-¯ª¯Ø P∏- u ®£- k - ¡ ©zuıUQ, ¡ı_-Q® £ıƯ£ uı¿ uıfl, |ınıUQ H -|ımP“ £ıÿ §µ-˜uıP-h-¯ªz ˆuıh∫¢x P¯h¢u-⁄∫. Âzvfl ïUQ|ınıP C∏¢u £ıƶ ¡º uı[P Øzx-¡z¯u A‘¢u ©UP“, ïi-Øı-©¿ ¬Âz¯uU C ® ˜ £ ı x PUQ-Øx. A®˜£ıx Ph-º¿ ]¡ı- ª - Ø [P- Œ ¿ C∏¢xÆ ¬ÂÆ ˜uıfl‘-Øx. § µ - ˜ u ı  £ıƧ-hÆ C∏¢x ¡¢u ˜ ¡ ¯ Õ - ∞ ¿ ¬ÂïÆ, Ph-º¿ C∏¢x ¡¢u v∏-¬«ı ˜£ı¿ ¬Â-ï-©ıP Cµsk ¬Â[P“ Tk-Q-”ı∫P“. ˜\∫¢u⁄. BªÆ Gfl”ı¿ ¬ÂÆ. Cµsk Bª[P“ ˜\∫¢x "BªıªÆ' Gfl”ı-⁄x. Cx˜¡ Bªıª ˜ £ a _ - ¡ - « U Q ¿ _¢u-µ∫ "BªPıª¬ÂÆ' Gfl÷ võ¢x ¬mhx. £ıÿP-h-º¿ G ¢u Bª-Pıª ¬Âzv¿ C∏¢x ™S¢u EËnÆ QÕƧ-Øx. ˆ\¥¡-u-‘-Øıx §µ˜uı ]¡fl

§µ-˜uı-ÂzxUS AvP ©UP“ ¡∏¡x Hfl?

3


Pÿ¶ ˆ|‘∞¿ ¡ıÃU¯P |hzx[P“& ¶zu∫

ˆ\ı¿æ[P

Ø>öÞ·Âþ¼ÅVD!

ÖÍ> kV« ü¼éVïD ˆPÕü-£˜u |©Ïx®ØÆ P[Pı \¢zµ Pªı-uµ! A˜È-ÂU˜ª-È-x-õ-uÆ ÌµıÈ˙ ©© È[Pµ!! ˆ£ı∏“: P[¯P-≤Æ, \¢v-µ-¤fl CÕƧ-¯”-∞¯⁄-≤Æ u¯ª-∞¿ `i-Ø-¡˜⁄! £ı∫¡-v-˜u-¬∞fl |ıØ-P˜⁄! E⁄US |©ÏPı-µÆ. ˜Ì! \[Pµ˜⁄! Gfl ©⁄UP-¡¯ª, £ı¡[P“ A¯⁄z¯u≤Æ ˜£ıUQ A∏“ ˆ\¥¡ı-ØıP.

\ª©ÃV¦© Ãz] |fl÷-¯h-Øı-¯⁄z wØ-v-ªı¯⁄ |¯µ-ˆ¡“˜Õ÷ Jfl÷-¯h-Øı¯⁄ E¯©-ˆØı∏ £ıPÆ E¯h-Øı-¯⁄a ˆ\fl”-¯h-Øıu v∏-ƒ-¯h-Øı-¯⁄a ]µı®£“ŒU Sfl÷-¯h-Øı-¯⁄U T” Gfl E“ÕÆ SŒ-∏Ƙ©. ˆ£ı∏“: |fl¯© A¯⁄zxÆ ˆPısh-¡-›Æ, w¯© Gfl£˜u A”˜¡ C¿ªı-u-¡-›Æ, ˆ¡“¯Õ {”Æ ˆPısh õÂ-£z¯uz ufl ¡ıP-⁄-©ı-P® ˆ£ÿ”-¡-›Æ, £ı∫¡-v-¯Øz ufl EhƧ¿ \õ-£ı-vØıP ¯¡zu-¡-›Æ, Gfl÷Æ }[Pıu ˆ\¿¡-¡ÕÆ E¯h-Ø-¡-›Æ, v∏a]-µı®£“Œ Gfl›Æ Sfl‘¿ Si-ˆPısh-¡-›-©ı-QØ ]¡-ˆ£-∏-©ı-¯⁄a ]¢vUP Gfl ©⁄Æ ©Q- Æ.

1. AU¤-º[P-©ıP D\fl C∏USÆ uªÆ... v∏-¡snı-©¯ª 2. A§-˜Â-P®§-õ-Ø-µıP C∏®£-¡∫... ]¡-ˆ£-∏-©ıfl 3. ˜ØıP-]-¡-µızvõ Gfl£x Gfl⁄? v[P“Q-«-¯©-∞¿ ¡∏Æ ]¡-µızvõ 4. ]¡-ˆ£-∏-©ı¯⁄ |¢v (õ-Â-£Æ) ¡n[QØ uªÆ... v∏-¯¡-Øı÷ 5._¢u-µı-⁄¢u∫ Gfl›Æ ]zu-µıP ¡¢x Øı¯⁄US P∏ƶ ˆPıkzu ]¡fl... ©x¯µ ˆ\ıUP-|ı-u∫ 6. |¡-¯P-ªı-Øz uª[P“ G[S“Õ⁄? v∏-ˆ|¿˜¡º, xızxUSi ©ı¡mhÆ 7. u™-«-Pzv¿ E“Õ ˜·ıv∫º[Pzu-ªÆ.... µı˜©Ï¡-µÆ 8.£g\-\-¯£-P-Œ¿ µzv-⁄-\-¯£-ØıP ˜£ıÿ”®£-kÆ uªÆ... v∏-¡ı-ª[Pık 9. |ıØfl©ı∫P“ £ıi-Ø-¡-»-£ımk® £ıh¿P-Œfl ˆuıS®¶... £fl¤∏ v∏-ï-¯”-P“ 10.uı∞-›Æ \ıª® £õ¢u-¡fl Gfl÷ D \ - ¯ ⁄ ® ˜£ıÿ‘-Ø-¡∫... © ı o U P -¡ı-\-P∫.

4

SÇ¢øuPÒ £UP®


P¤¢u E“Õz˜uık §”∫´x Afl¶ Pımk[P“& ¶zu∫

©ı! Gfl Asnfl _uı-P-µfl Pı˜ª-‚˜ª §.PıÆ., £∫Ïm CØ∫ £iUQ-”ıfl. ¡S®§¿ £ıhÆ |hUSÆ ˜£ıx, S÷ƶUPıµ ©ın-¡∫P-–-hfl ˜\∫¢x ˜¡iU¯P-ØıP ˜£_-Q-”ıfl, F¯Õ-∞-k -Q-”ıfl. ]¤-©ı-ƒUS √mkUSz ˆuõ-Ø-©ı˜ª ˜£ı∞-k-”ıfl. "ˆµıÆ£ ˜|µ©ı Pın-¯ª˜Ø, G[˜P ˜£ı˜⁄-'fl› ˜Pmhı¿, "§-µsm √mkUS £iUP® ˜£ı⁄uı ˆ£ı¥ ˆ\ı¿”ıfl. §õfl]-£ı-æUS uP-¡¿ ˜£ı≤Æ Aƒ-∏Æ Psizuı∫. A¡-∏US £Ø®£-k-¡x ˜£ı¿ |iUQ”ı˜⁄ u¬µ, ´skÆ ´skÆ ˆ\¥u-¯u˜Ø v∏Æ£a ˆ\¥”ıfl. AÆ©ı, A®£ı Psizuı-æÆ ˜Pm£-v¿¯ª. }[P A¡-¯⁄U Psia_ ¯¡≤[P,'' Gfl”ı“ ¡ı_-Q-∞fl ˜uı» ¡¤uı. ¡¤-uı-ƒÆ, A¡Õx Asnfl _uı-P-µ-›Æ Afl÷ ¡ı_Q √mkUS ¡¢v-∏¢u-⁄∫. _uı-P-µ¯⁄ A¯«zu \ıƶ-©ı©ı ""-_-uı-Pµı! AUPı ˆ\ı¿”x \õ-uı⁄ı?'' Gfl”ı∫. A¡fl u¯ª-S-¤¢uıfl. A¡-⁄x ïPz¯u {™∫zvØ ©ı©ı, ""|ıfl

©ı

Qh¢u⁄∫. A¡∫PÕx J˜µ S«¢¯u A x ˆPısi-∏¢ux. A¢u SkÆ£zvfl {¯ª-¯Ø® £ı∫zx µı·ı ¡∏zu®£mhı∫. A¢u ¬Øı-£ı-õUS J∏ \¢u-⁄-©-µUPım¯h ˆPıkzu µı·ı, ""-C¯u ¯¡zx §¯«zxU ˆPı“,'' Gfl÷ ˆ\ı¿º-¬mk ˜£ı¥¬mhı∫. Av-æ“Õ ©µ[P¯Õ |fl”ıP ¬ÿ”ı¿ ˜Pıi π£ı¥ ¡¯µ Q¯hUSÆ. |Æ© B–US ¶zv Gfl⁄ıa_ ˆuõ-≤©ı? \¢u-⁄-©-µ[P¯Õ ˆ¡mi-⁄ıfl, ˆ|∏®§¿ ˜£ımk Põ-ØıUQ-⁄ıfl. A˜u C∏-£x π£ı¥ Tº uıfl Q¯hzux. ©¯« Pıªzv¿ £mi-¤-ØıPzuıfl A¢uU SkÆ£Æ Qh¢ux. J∏-|ı“ µı·ı A¢u® £UPÆ ¡¢uı∫. ¬Øı-£ı-õ∞fl Si¯\ ˜Pı¶-µ-©ıQ C∏USÆ G⁄ £ı∫z uı¿, Si¯\ A®£-i˜Ø C∏¢ux. √mifl ïfl⁄ı¿ ˆPıg\Æ Põ Qh¢ux. µ ı · ı A ¢ u H¯«-∞h Æ , " " G fl ⁄ ® £ ı ! \¢u-⁄-©µ[P¯Õ ¬ÿP¬¿¯ªØı? ? E⁄US ˆPıkzu Pım¯h G[˜P?'' Gfl”ı∫. C®˜£ıx S÷UQmh ¡ı_Q, ""I-¯Ø˜Øı! \¢u-⁄-©-µ[P¯Õ Gõa\xUS µı·ı ush¯⁄ ˆPıkzxmhıµı?'' Gfl”ı“. ""-ˆ£ı÷ ¡ı_Q, P¯u˜Ø ïi-Ø®˜£ı-S-˜u-'' Gfl” ©ı©ı P¯u-¯Øz ˆuıh∫¢uı∫. ""-|-h¢u-¯ua ˆ\ıfl⁄ıfl Põ ¬Øı-£ıõ. ""-A-h®£ı¬! |ıfl E⁄US ˆPıkzu \¢u-⁄-©-µ[P¯Õ ¡Õ∫zx ˆ¡mi ¬ÿ‘-∏¢uı¿ C¢ ˜|-µÆ ˜PıjÏ¡-µ-⁄ıQ C∏®£ı˜Ø!'' Gfl”ı-µıÆ. C¢u ¬Øı-£ı-õ-¯Ø® ˜£ıªzuıfl, _uı-P-µfl ˆ\¥u Jfl¯”˜Ø Øı∫ Psizuı-æÆ ˜PmPı-©¿ §i-¡-uı-©ıP £ÿ‘UˆPısi-∏UQ-”ıfl. µı·ı \¢u-⁄-©-µz¯uU ˆPıkzu-¯u® £Øfl£-kzuı-©¿ ¬mhx ˜£ıª, ¡Õ∏Æ Pıªzv¿ ˆ£õ-Ø-¡∫P“ ˆ\ı¿æÆ A‘-ƒ¯µ¯Ø C¯Õ-b∫P“ §fl£ÿ” u¡-”UT-hıx. A®£i u¡-‘-⁄ı¿ A¡∫P-–US uıfl |ËhÆ. } ©mk-©¿ª, Efl |s£∫P-–Æ EÂı-µıQ, C¢uU P¯u-¯Ø® £ıh-©ıP GkzxUˆPıshı¿, EØ∫¢u Ïuı-⁄zvÿS ˆ\¿√∫P“,'' Gfl÷ ïizuı∫ ©ı©ı. _uı-P-µ-¤fl PsP-Œ¿ Psp∫ £¤zux. ""-C¤ ]¿™-Â-ˆ©¿ªıÆ ˆ\¥Ø-©ım˜hfl ©ı©ı. }[P˜Õ £ı∏[P! C¢u ˆ\©Ïh-õ-˜ª˜Ø Gfl £i®§fl ïfl˜⁄ÿ”Æ ˆuõ-≤Æ,'' Gfl”ıfl. ©ı©ı A¡-¯⁄z umiUˆPı-kzuı∫.

ÖMBVkm

!

c­V«Vzºï

J∏ P ¯ u ˆ \ ı ¿ ˜”fl, ˜P–. §izv-∏¢uı Efl Snz¯u ©ızvU˜Pı,'' Gfl”ı∫. G¿ªı-∏-©ıP A©∫¢u-⁄∫. ""-A-k®¶UPõ ¬ÿQ” ¬Øı-£ıõ J∏zufl J∏ Qµı-©zv¿ C∏¢uıfl. v⁄-ïÆ C∏-£x π£ı ªı£Æ Q¯hUSÆ. A¯uU ˆPısk ufl ©¯⁄-¬≤-hfl GŒØ ¡ıÃU¯P ¡ıâx ¡¢uıfl. Fõ¿ {ÿSÆ £mh-©-µ[P“, SÕzu[P¯µ £UP-©ıP {ÿSÆ ï“©-µ[P¯Õ ˆ¡mi ¡¢x Gõzx Põ uØı-õ®£x A¡-⁄x ¡«UPÆ. J∏-ﯔ A∆≈∫ µı·ı A¡fl C∏USÆ Si¯\ £UP-©ıP ¡¢uı∫. Afl÷ |¿ª ©¯«. ¬Øı-£ı-õ-Øı¿ ¬”S ˆ¡mh ˜£ıP-ï-i-Ø-¬¿¯ª. ¡∏-©ı-⁄Æ C¿ªı-u-uı¿ Jfl÷Æ ¡ı[P ¡»-∞fl‘ A¡-›Æ, A¡fl ©¯⁄-¬-≤Æ £mi-¤-Øı-PU

A‘ƒUP¯u

\õ®¦©õ©õ

P¯u ˆ\ı¿Q”ı∫

5


A

¡∫ A¢u PımkUS“ ¡» ˆuõ-Øı-©¿ v¯PzxU ˆPısi-∏¢u ˜£ıx uıfl, BS-P-¯⁄a \¢vzuı∫. ïfl §fl ˆuõ-Øı-u-¡∫ Gfl”ı-æÆ, A¢u ï¤-¡-õfl ïPzv¿ C∏¢u ˜u·Ï A¡-¯⁄U P¡∫¢ux. ""-u-¡-¡-º-¯©-∞¿ ]”¢u-¡˜µ! ¡µ ˜¡skÆ, ¡µ-˜¡skÆ. uı[P“ C¢u Ah∫¢u PımkUS“ G®£i ¡¢w∫P“? C[˜P ˆPıiØ ™∏-P[P“ ©mk-©¿ª, |ıP[P-–Æ võ-Qfl”⁄. C®˜£ıx ©ı¯ª ˜|µÆ ˜¡÷. \ÿ÷-˜|-µzv¿ C∏mi-¬-kÆ. ™∏-P[P“ Cµ-¬¿ uıfl Enƒ ˜ui Av-P-©ıP ˆ¡Œ˜Ø Eª-ƒÆ. uı[P“ A¡ÿ‘-hÆ ]UQUˆPıshı¿...{¯⁄zx® £ı∫UP˜¡ ïi-Ø-¬¿¯ª. E[P-–US |¿ª ˜|µÆ Gfl£-uı¿ uıfl Gfl Pso¿ £mj∫P“. ¡ı∏[P“. G⁄x S¯P-∞¿ u[Q Pı¯ª-∞¿ ˆ\¿ª-ªıÆ. Pımifl G¿¯ª ¡¯µ |ı˜⁄ £ıxPı®£ıP ¡¢x ¡»-Ø-›®§ ¯¡UQ-˜”fl,'' Gfl”ıfl. ï¤-¡-∏Æ A¡fl ˆ\ıfl⁄-v-æ“Õ {Øı-ØÆ A‘¢x, A¡-›-hfl S¯PUSa ˆ\fl”ı∫. ¶ºz˜uı¿ ¬õzx Av¿ A¡¯µ A©-µ-¯¡zuıfl BS-Pfl. A¡-⁄x ©¯⁄¬ BSQ, ˜u¤¿ F” ¯¡zu £ªıa_-¯Õ-P¯Õ A¡-∏US AŒzuı“. ™∏-P[P-¯ÕU ˆPıfl÷ vfl›Æ ˜¡h∫PÕı-∞-›Æ, A¡∫PÕx E“Õzv-æ“Õ CµUP Snz¯uU Psk ©Qâuı∫. A¡-¯⁄® £ÿ‘ ¬\ı-õzu-‘¢uı∫. ""-_-¡ı™! |ıfl §”¢x ¡Õ∫¢uˆu¿ªıÆ C¢uU Pımi¿ uıfl. Gfl ˆ£ÿ˜”ı-¯µ® £ÿ‘ G⁄USz ˆuõ-Ø-¬¿¯ª. G®£i˜Øı ¡Õ∫¢˜ufl, C[S“Õ ™∏-P[P-ˆÕ¿ªıÆ G⁄US |s£∫P“ ˜£ıª. Huı¡x, J∏ ™∏-PÆ G⁄US xfl£Æ ˆ\¥Ø ¡∏-Q-”-ˆufl”ı¿ A¯u ©mk˜© Aizx Es˜£ıÆ. C¿ªı-¬mhı¿, £mi-¤-ØıP C∏¢x ˆPı“˜¡ıÆ,'' Gfl”ıfl. ï¤-¡∫ A¡-⁄x |¿ª SnzvÿPıP \¢˜uı® £mhı∫. ""-S-«¢¯u-P˜Õ! }[P“ C∏-¡-∏Æ ©⁄-ˆ©ızx SkÆ£Æ |hzx-¡x £ÿ‘-≤Æ, ïfl§fl

6

ˆuõØıu¡∫P-¯Õ≤Æ E£-\-õUSÆ ¬uz¯u-≤Æ £ı∫zx ©QÃQ-˜”fl. }[P“ }sh-Pı-ªÆ ¡ı« ˜¡skÆ. Gfl¯⁄ <E-£-\-õzu-uÿS £v¿ E£-Pı-µÆ Jfl÷ ˆ\¥Ø ˜¡skÆ. x”-¬-Øı⁄ Gfl¤-hÆ ˆ£ı∏Õı C∏USÆ, E[P-–USz u∏-¡-u-ÿS! B⁄ı¿, A∏“ Gfl›Æ ˆ£ı∏“ {¯”Ø C∏UQ-”x. A¯u E[P-–US u∏-Q-˜”fl. E[P–US J∏ ¬Â-Øz¯u <E-£-˜u-]UQ-˜”fl,'' Gfl”ı∫. A¡∫P“ £o-ƒ-hfl {fl”-⁄∫. ""-S-«¢¯u-P˜Õ! ©ımk ¡si¯Ø }[P“ £ı∫zv-∏UQ-’∫PÕı?'' Gfl”ı∫. ""-BÆ'' G⁄ A¡∫P“ u¯ª-Ø-¯\zu-⁄∫. ""-A¢u ¡si-∞¿ ©ık uı⁄ı-P˜¡ ˜£ı¥ ufl¯⁄U PmiUˆPı“–©ı?'' Gfl”ı∫. ""-C¿¯ª, ¡siUPı-µfl uıfl Pmk-¡ıfl,'' Gfl”-⁄∫ A¡∫P“. Ax-˜£ı¿, ¡si ©ımifl ´x uı⁄ıP ¡¢x JmiU ˆPı“–©ı?'' Gfl”ı∫. AuÿSÆ A¡∫P“, ""-C¿¯ª,' 'Gfl”-⁄∫. ""-BP, J∏ ©ım¯h ¡si-∞¿ ßmk-£-¡fl ¡siUPı-µfl. Jfl¯” Jfl÷ uı⁄ıP £ÿ‘U ˆPı“¡-v¿¯ª. Ax˜£ı¿, <E-∞∫ G fl ”


£Øz¯u J»zx ©⁄ ¯uõØzxhfl C∏[P“& ¶zu∫

©ım¯h Au-⁄-ufl £ı¡, ¶so-Ø[P-–US Hÿ£, Gv∫£ı∫UP˜¡ C¿¯ª. G∆¡Õƒ EØ∫¢u £s¶ Ehƶ Gfl” ¡siUS“ C¯”-¡fl Gfl›Æ ˆPısh-¡fl C¢u ˜¡hfl G⁄ A\¢x ˜£ı⁄ı∫. ¡siUPı-µfl ßmi ¬k-Q-”ıfl. ¡si-¯Ø® A¡-›-¯hØ ˜¡sk-˜Pı¯Õ A¡-µı¿ ©÷UP £Øfl£-kzu ˜u¯¡-∞¿¯ª Gfl”ı¿, ïi-Ø-¬¿¯ª. ¡si¯Ø≤Æ, ©ım¯h-≤Æ ¡siUPı-µfl G®£i S¯PUS“ ï¤-¡-∏Æ BS-Q-≤Æ £kzx-¬mhP«ÿ‘ ¬k-Q-”ı˜⁄ı, Ax-˜£ı¿, E∞∫P“ Au-⁄- ⁄∫. BS-Pfl ˆ¡Œ˜Ø Pı¡¿ C∏¢uıfl. ufl £ı¡, ¶soØ £ªflP¯Õ A›-£-¬zu |“Œµ¬¿ \ÿ÷ Ps AØ∫¢x ¬h, B≤-uÆ R˜« §”S., C¯”-¡fl E∞¯µ Eh-º¿ C∏¢x Gkzx Qh¢ux. C¢u \©-Øzv¿ ][PÆ Jfl÷ A¡fl ´x ¬k-Q-”ıfl. G⁄˜¡ E∞∫ £ı¥¢x A¡¯⁄ µzua\-P-v§õ¡uÿS“ J∆ˆ¡ı-∏-¡-∏Æ ØıUQ ¬mk ˜£ı¥¬mhx. C¯”-¡-¯⁄a \µ-n-¯hØ C¯uU Psh BSQ <E-∞∫ Gfl” ©ım¯h ˜¡skÆ. }[P“ "]-¡ıØ |©' Au-⁄-ufl £ı¡, ¶so-Ø[ Aª-‘-⁄ı“. Pn¡fl ´x Gfl÷Æ, "KÆ |˜©ı |ıµı-Ø-nı-Ø' P-–US Hÿ£, Ehƶ Gfl” £ı\Æ ˆPısh A¡Õx Gfl÷Æ C¯”-¡-¤fl v∏-|ı¡siUS“ C¯”-¡fl Gfl›Æ E∞∏Æ §õ¢ux. u⁄UPıP ©z¯ua ˆ\ı¿º ©÷-§-”-¬US-õØ uÆ£vØ∫ C∏¡∏Æ E∞∫ ¡siUPı-µfl ßmi ¬k-Q-”ıfl. £ªı-£-ª¯⁄ ˜\∫zx ¬mh £õuı£ {¯ª¯ØU ¯¡≤[P“,' ' Gfl”ı∫ ï¤-¡∫. Psk 嵐∫ ¡∏¢v⁄ı∫. AõØ P∏zˆuıfl¯”, £iUPıu u[P-–US B⁄ı-æÆ, Gfl⁄ ˆ\¥Ø ïi-≤Æ? ¶õ≤Æ ¡¯P-∞¿ Gkzx-¯µzu ï¤-¡-∏US A¡∫PÕx Eh¿ ´x ©¢vµ }¯µ ˆuŒzuı∫. A¡∫P“ |fl‘ T‘-⁄∫. Pm¯h-P-¯Õ® ˆ£ı÷UQ ¡¢x AkUQ, E”[SÆ ˜|µÆ ¡¢x-¬mhx. A¡∫PÕx Eh¿P-–US w âmi-⁄ı∫. A¡∫P“ BS-Pfl A¡-õ-hÆ,""-ï-¤-¡˜µ! uı[P“ AØ∫¢x Gõ-¡-¯u® £ı∫zx ©⁄Æ ˆ£ı÷UP-¬¿¯ª. E”[S[P“. C¢uU S¯P-∞¿ C∏-¡∫ uıfl £kUP A∏-Q¿ C∏¢u Hõ-∞¿ âÃQ A¡-∏Æ E∞¯µ ïi-≤Æ. |ı›Æ, BS-Q-≤Æ E“˜Õ £kzuı¿ ¬mk-¬mhı∫. uı[P“ ˆ¡Œ˜Ø £kUP ˜|õ-kÆ. Cµ-¬¿ ™∏A¢u vØı-Paˆ\Æ©-ªı⁄ ˜¡h˜⁄ {h-u-|ımk P[P“ E[P-¯Õz uıUQ-¬-kÆ. }[P-–Æ, |ı›Æ Aµ-\fl |Õ⁄ı-P® §”¢uıfl. A¡-⁄x ©¯⁄¬ E“˜Õ £kzx BSQ ˆ¡Œ-∞¿ C∏¢uı¿ A¡- BSQ, ¬u∫£ |ımifl Aµ-\fl •©-¤fl ©PÕı-P® –USÆ B£zx. G⁄˜¡, ™∏-P[P“ ¡¢uı-æÆ §”¢x u©-Ø¢v Gfl›Æ ˆ£Ø∫ ˆ£ÿ”ı“. A¡ÿ¯” ˜¡m¯h-Øı-kÆ v”-›“Õ B≤-u- C¡∫PÕı¿ £ªfl ˆ£ÿ” ï¤-¡∫, ïÿ§-”-¬-∞¿ £ıoØı⁄ |ıfl ˆ¡Œ-∞¿ £k®£˜u \õ! }[P-–Æ ufl⁄ı¿ E∞-õ-«¢x §õ¢u A¡∫P¯Õ ´skÆ BS-Q-≤Æ E“˜Õ £k[P“. C¡“ £v-¬-µ¯u. ˜\∫zx ¯¡UP §”-¬-ˆØ-kzuı∫, J∏ Afl⁄® £”uı[P“ A¡-–US u¢¯u ˜£ıfl”-¡∫. C∏-¡-∏Æ ¯¡-ØıP! C¡∫ ©ı¤-h-µı-P® §”¢v-∏UP-ªı˜©! E“˜Õ E”[S-¡-v¿ u¡-‘¿¯ª. |ıfl Hfl J∏ AL‘¯n® ˆ£ı∏ÕıP ¡i-¡Æ B≤uzxhfl £ıx-Pı-¡¿ ˆ\¥Q-˜”fl,'' Gfl”ıfl. Q¯hzux? Czu-¯PØ ˆ£∏¢ufl¯©¯Ø ï¤-¡∫ &ˆuı-h-∏Æ

v ¸

Á õ \P ®

£ıh¿ & 121

©ıoUP ¡ı\P∫ £ıkQ”ı∫

E“Õ-⁄˜¡ {ÿP, C¿ª⁄ ˆ\¥≤Æ ¯©Ø¿ x«¤ ˆ¡“Õfl A˜ª¯⁄ ¬k-v-Pshı¥ ¬Øfl©ız uhU¯P® ˆ£ı“Õ¿ |¿˜¡-«zx Eõ-Øı¥ ¶ªfl{flPs ˜£ıu¿ Jmhı ˆ©“Õ-⁄˜¡ ˆ©ı¥USÆ ˆ|¥US-hÆ ufl¯⁄ G÷ƶ G⁄˜¡! ˆ£ı∏“: Øı¯⁄z ˜uı¯ª B¯h-ØıP Ekzv-Ø-¡˜µ! ˆ|¥ ¡ı\-¯⁄¯Ø ˜ui ¡¢x ˆ©ı¥USÆ G÷ƶUTmhÆ ˜£ıª, Iƶ-ªflPÕı-æÆ A¡-v®£-k-Q˜”fl. ¶ªflP-Œfl ´x ˆPısh £ÿ÷ EƯ© A¯h-Øï-i-Øı-u-£i ukUQfl”x. ˆ©¥®ˆ£ı-∏Õı⁄ EÆ ´x ¬∏®£Æ ˆPı“Õı-©¿ ˆ£ı¥¡ıÃU¯P ¡ıÃQ˜”fl. G⁄US |ı˜⁄ w[Q-¯⁄z ˜uiU ˆPıs˜hfl. Gfl¯⁄U ¯ P ¬ m k - ¬ - h ı - © ¿ Pızu-∏“√-µıP.

˜Pı∞¿P“ £ÿ‘Ø uP¡¿ A‘Ø http://temple.dinamalar.com/

7


13.3.10 & 19.3.10 ¡ı\P∫P˜Õ! §”¢u ˜uv ˆuõØıu¡∫P“ u[P“ ˆ£Øõæ“Õ B[Qª ïu¿ G zvfl Ai®£¯h∞¿ £ªflP¯Õ £iUPªıÆ.

1,10,19,28 A,I,J,Q,Y E[PÕx vmh[P-Œ-æÆ, E[P-–-hfl ˆuıh∫¶ ¯¡zx“Õ-¡∫P-Œ-h-ïÆ ™S¢u P¡-⁄z˜uık ˆ\Ø¿£h ˜¡skÆ. £n-{¯ª _©ı-µı-P˜¡ C∏USÆ. Phfl ¡ı[SÆ §”¯µ Aq-SƘ£ıx, ˆuŒ-¡ı⁄ {¯ª¯Ø Hÿ£kzvU ˆPı“–[P“. Eh¿{-¯ª-∞¿ ˆuı¢uµƒ Hÿ£mh ˜£ıxÆ ˆ£õØ ˆ\ª-ƒ-P“ Hÿ£hıx. E”-¬-⁄∫P“ ¡µƒ Av-P-©ıP C∏USÆ. ˆ£ÿ˜”ı-µı¿ Buı-ØÆ Q¯hUP®ˆ£-÷-√∫P“. ˆuı»-ª-v-£∫P-–US ªı£Æ TkÆ. ¬Øı-£ı-õ-P–US ¬ÿ£¯⁄ Tk-u¿ Gfl” ˜£ıxÆ ˜¡¯ª-ØımPÕı¿ §µa¯⁄-P“ C∏USÆ, P¡⁄Æ. £o-ØıÕ∫P-–US, \P F»-Ø∫P-Œfl ©zv-∞¿ ˜£_Æ ˜£ıx P¡-⁄Æ C∏UPmkÆ. \æ-¯P-P“ £µ-¡ı-∞¿¯ª. ˆ£sP-–US √mkaˆ\-ª-ƒUS ˜£ıx-©ı⁄ £nÆ Q¯hUSÆ. ©ın-¡∫P“ ™P ]”®£ıP C÷vz˜u∫ƒ-P-–US u[P-¯Õz uØı∫ ˆ\¥x ˆPı“¡∫. £nÆ ¡∏Æ ˜uv: 17,19 £Ø-›“Õ GsP“: 7,9

3,12,21,30 C,G,L,S }sh-|ıÕıP ˜£ıµı-ia ˆ\¥u £o Jfl÷ ïi-ƒUS ¡∏Æ. E[P“ _Ø-ˆ\¿¡ıUSÆ, ˆuıh∫¶Æ £ª v∏®£[P¯Õ Hÿ£-kzxÆ. H˜u-›Æ J∏ ¡¯P-∞¿, ]‘Ø ¡ı¥®¶ ¡¢uıæÆ A¯u® £Øfl£-kzvU ˆPı“Õ ]¢v≤[P“. ]ª ˆ¡ÿ‘-P-µ-©ı⁄ ˆ\Ø¿£ı-k-PÕı¿ £n-¡-µƒ TkÆ. u[P-¯Õa _ÿ‘ |s£∫P“ Tmh-ïÆ Av-P-©ıP C∏USÆ Gfl£-uı¿ ˆ\ªƒ TkÆ. P¡-⁄Æ. SkÆ£zv¿ A∆¡®˜£ıx ]ª P\®¶-P“ C∏UPzuıfl ˆ\¥≤Æ. Ehfl§-”¢u-¡∫PÕı¿ uUP ˜|µzv¿ Eu¬ Q¯hUP® ˆ£÷-√∫P“. ˆuı»-ª-v-£∫P–US \¢¯u {ª-¡-µ[P-Œ¿ Afl”ı-hÆ {ªƒÆ ©ıÿ”[P“ Av-P-©ıP ˜Øı]UP ¯¡USÆ. Auÿ˜Pÿ” |h-¡-iU¯P-P¯Õ uı©-u-™fl‘ Gkzx ¬k[P“. ¬Øı-£ı-õ-P-–US ¬ÿ£¯⁄ Tk-u-ªı¿ ªı£Æ Esk. £o-ØıÕ∫P-–US ]µ-©[P“ G¤-›Æ ]”®¶-P-–Æ Esk. ˆ£sP-–US ¡\v ¡ı¥®¶ Tk-u-ªı-SÆ. £nÆ ¡∏Æ ˜uv: 13, 16 £Ø-›“Õ GsP“: 1,4.

8

2,11,20,29 R,K,B ïÿ÷® ˆ£”ı-©¿ C∏¢u §µa¯⁄-P-–US ©ı÷-£mh Aq-S-ï-¯”-Øı¿ ïi-ƒ-P¯Õ Gmk-√∫P“. ¶vØ A‘-ï-P[P“ £Ø-›“ÕuıP C∏USÆ. Eh¿|-ªzv¿ AvP AUP¯” ˜u¯¡®£-h-ªıÆ. SkÆ£zv¿ C÷UP-©ı⁄ `Ã{¯ª {ª-¬-Ø-˜£ı-xÆ Jÿ÷¯© S¯”Øıx. £n-¡-µƒ _©ı∫. ˆ£ÿ˜”ı-µı¿ _£a ˆ\ªƒ TkÆ. ˆuı»-ª-v-£∫P“ ]ª ©ıÿ”[P¯Õa ˆ\¥¡-v¿ ˆ\ªƒ Hÿ£-kÆ. ¬Øı-£ı-õP-–US £ÿ÷ ¡µƒ, \ÿ÷ Pi-⁄-©ıP C∏¢uıæÆ ¡Õ∫a] £ıvUPıx. £o-ØıÕ∫P“, ˜©¿ Av-Pı-õ-P¯Õ A›-\-õzx ˜£ı¡x ]µ-©z¯u S¯”USÆ. \æ-¯P“ KµÕ-ƒUS C∏USÆ. ˆ£sP-–US √mi¿ ˜¡¯ª®£– TkÆ. SkÆ£zv¿ |ÿˆ£-Ø∫ Eshı-SÆ. ©ın¡∫P“ C÷-vz˜u∫ƒ-P-–UPıP Cx-¡¯µ £iUPı-©¿ C∏¢u £ıh[P-¯ÕU Th PkÆ ïØÿ]-∞fl ˜£õ¿ £izx ©v®ˆ£s¯n Av-P-õzxU ˆPı“Õ Gsq-¡∫. £nÆ ¡∏Æ ˜uv: 15, 18 £Ø-›“Õ GsP“: 5,6.

4,13,22,31 D,T,M Akzu-kzu £o-PÕı¿ ©⁄a˜\ı∫ƒ ˆPısiUSÆ E[P-–US C¢u ¡ıµÆ K¥ƒÆ, Eÿ\ı-P-©ı⁄ {PÃ-P-–Æ ¶zxn∫¯¡z u∏Æ. E”-¬-⁄∫P-–Æ, |s£∫P–Æ Eu-¬-Øı-P-ƒÆ, Bu-µ-¡ı-P-ƒÆ C∏®£∫. £n-¡-µƒ ˜£ıx-©ı-⁄-uıP C∏USÆ. < S-kÆ£zv-⁄-õfl Eh¿{-¯ªUPıP ]‘x ©∏zx-¡a ˆ\ªƒ Hÿ£-kÆ. uıØı-õfl Eh¿{-¯ª-∞-æÆ AUP¯” ˜u¯¡®£-kÆ. ˆuı»¿ {¯ª-∞¿ §µa¯⁄ Hÿ£mk ©¯”-≤Æ. ¬Øı-£ı-µzv¿ ¬ÿ£¯⁄ Th ¡ı¥®¶ Esk. £o-ØıÕ∫P“, ˜©ª-v-Pı-õP-Œfl Av-∏®vUS BÕıPı-©¿ £ı∫zxU ˆPı“–[P“. ˆ£sP-–US Pn-¡-∏-hfl CnUP-©ı⁄ ˜£ıUS C∏®£-x-hfl, √mkaˆ\-ª-ƒUSÆ ˜u¯¡-Øı⁄ £nÆ Q¯hUSÆ. ©ın-¡∫P“, C÷-vz˜u∫ƒUS C®˜£ıx E¯«®£¯u ¬h Cfl›Æ P¡-⁄-©ı-P® £izuı¿ ©v®ˆ£sP¯Õ Av-PÆ ˆ£”-ªıÆ. £nÆ ¡∏Æ ˜uv: 16, 19 £Ø-›“Õ GsP“: 2,4.


5,14,23 E,H,N,X uÿ˜£ı-¯uØ A¯©-v-≤Æ, _÷-_-÷®¶Æ ˆuıh-∏©ı Gfl” \¢˜u-Pz˜uık BµÆ£-©ıSÆ C¢u ¡ıµzv¿ A¯©-vUSÆ £ıv®§∏UPıx, £µ-£-µ®§ÿSÆ S¯”-¬-∏UPıx. £n ¬¡-Pı-µ[P-Œ¿ uk-©ıÿ”Æ Hÿ£-kÆ. Ph¯⁄z v∏®§a ˆ\æzx-¡-v¿ uı©-uÆ Hÿ£-hı©¿ £ı∫zxU ˆPı“–-u¿ |ÿˆ£-Ø-¯µz uUP ¯¡zxU ˆPı“Õ Eu-ƒÆ. ˆuı»-ª-v-£∫P“ ©ıÿ”[P“ ˆ\¥Ø EP¢u PıªÆ. ªı£Æ _©ı-µıP C∏USÆ. ¬Øı-£ı-õ-P-–US Gfl⁄uıfl ïØÿ]zuı-æÆ ¬ÿ£-¯⁄-∞¿ C -£‘ {¯ª˜Ø Hÿ£-kÆ. £o-ØıÕ∫P-–US Ch©ıÿ”Æ, x¯”-©ıÿ”Æ Hÿ£-kÆ. ˆ£sP“ G¯u-≤Æ ˆ¡Œ®£-¯h-ØıP ˜£_-¡-¯uz u¬∫zx µP-]-ØÆ Pı®£x G¿ªı ¡¯P-∞-æÆ |fl¯©-Øı-SÆ. ©ın-¡∫P“ ˜Pı¯h ¬k-ï-¯”-∞¿ £i®¶ }[P-ªıP, §” x¯”-P-ŒæÆ v”-¯©¯Ø ¡Õ∫zxU ˆPı“¡ÿuı⁄ vmh[P¯Õ ¡S®£ı∫P“. CuÿS ˆ£ÿ˜”ı∫ FUP-©-Œzuı¿ A¡∫P-Œfl v”¯© ™Œ-∏Æ. £nÆ ¡∏Æ ˜uv: 13, 18. £Ø-›“Õ GsP“: 5,8.

7,16,25 O,Z Q¯hzx“Õ \¢u∫®£z¯u® £Øfl £-kzvU ˆPı“¡uı, ˜¡shı©ı Gfl” S«®£-©ı⁄ {¯ª-∞¿ C¢u ¡ıµÆ BµÆ£-©ı-SÆ. G¢u ¬Â-Øzv-æÆ Cµm¯h-Øı⁄ ©⁄-{-¯ª˜Ø {ª-ƒÆ. uı[P“ ˜©ÿˆPı“–Æ £Ø-nÆ ˆ¡ÿ‘-P-µ-©ı-⁄-uıP A¯©-≤Æ. £n ¬¡-Pı-µ[P-Œ¿ \ıu-P-©ı⁄ `Ã{¯ª G¤-›Æ, ˆ\ª-ƒ-P“ ™PU Pk-¯©Øı-⁄-uıP C∏USÆ. SkÆ£zv¿ J∏ ]ª

8,17,26 F,P |¿ª ˆ\¥v-P-˜Õı-kÆ, £n-¡-µ-ƒ-P-˜Õı-kÆ BµÆ£-©ı-SÆ C¢u ¡ıµÆ ï -¡-xÆ ©QÃa] {ª-ƒÆ. ïUQØ £o-P“ |h¢x ïi-≤Æ. |s£∫P-Œfl Eu¬ £Ø-›“Õ-uıP A¯©-≤Æ. ¶vØ ïØÿ]-P-Œ¿ C”[SÆ ïfl Kfl÷US |ıflS ﯔ B˜ªı-]zu §fl ˆ\Ø¿£-k[P“. SkÆ£zv¿ ˆ£ÿ˜”ı-õ-hÆ Gv∫£ı∫USÆ Eu¬-P“ ˆ£÷-√∫P“. Ehfl§-”¢˜uı-õ-hÆ P∏zx ˜¡÷-£ık ˜uıfl”-ªıÆ. ˜£a]¿ P¡-⁄Æ ˜£n ˜¡si-Øx A¡-]-ØÆ. ˆuı»ªv £∫P–US |¿ª ïfl˜⁄ÿ”Æ Esk. ¶vØ B∫h∫PÕı¿ ªı£Æ Tk-uªıSÆ. ¬Øı-£ı-õ-P–US ¬ÿ£¯⁄ Av-P-©ı-¡-x-hfl ¡Õ∫a]® £o-P-¯Õ-≤Æ ˆ\¥≤Æ ˜ØıP-ïsk. £oØıÕ∫P-–US {∫¡ı-Pzvfl Bu-µ-ƒÆ, \æ-¯P≤Æ Esk. ˆ£sP“ Pn-¡-∏-hfl CnUP-©ıP |h¢x ˆPı“¡-x-hfl, ¶zuı¯h, |¯P ¡ı[SÆ ¡ı¥®¶Æ ˆ£÷-¡∫. ©ın-¡∫P“ ™Pa]-”®£ıP C÷-vz˜u∫ƒUS £i®£∫. £nÆ ¡∏Æ ˜uv: 18, 19 £Ø-›“Õ GsP“: 1,3.

6,15,24 U,V,W J∆ˆ¡ı∏ ˆ\Ø-¯ª-≤Æ Bµı¥¢x ˆ\¥u˜£ı-xÆ uS¢u ˆ¡ÿ‘ C¿¯ª Gfl÷ Bu[P®£mkU ˆPısi-∏¢u u[P-–US, ˆ¡ÿ‘-P-–Æ, £n ¡µ-ƒÆ Eÿ\ı-P® £-kzxÆ. Cfl÷Æ |ı¯Õ-≤Æ ˆ¡Œ ¬¡-Pıµ |h-¡-iU¯P-P“ KµÕ-ƒU˜P \ıu-P-©ıP C∏USÆ. Eh¿ {¯ª-∞¿ Tk-u¿ P¡-⁄Æ GkzxU ˆPı“–[P“. SkÆ£zv¿ ^∫v-∏zu[P¯Õ ˜©ÿˆPı“Õ ˜¡si-∞∏UP-ªıÆ. ˆuı»-ª-v-£∫P-–US ªı£Æ |fl”ıP C∏USÆ. ¬Øı-£ı-õ-P“ ¶vØ ≤UvPÕı¿ ¬ÿ£-¯⁄-¯ØU Av-P-õ®£ı∫P“. £oØıÕ∫P-–US ¶vØ |£∫P-Œfl \¢v®¶ A∆¡Õƒ £Ø-›“Õ-uıP C∏UPıx. P¡⁄Æ. ©ın-¡∫P“ G¯u-≤Æ ˜©Æ˜£ıUPıP ˆPısk ˆ\¿æÆ £«UPz¯u u¬∫zxU ˆPı“–[P“. ˆ£sP-–US ˆ¡Œ-≥∫ §µ-Øı-n[P-Œ¿ Tk-u¿ P¡-⁄Æ |¿ªx. ©ın-¡∫P“ Bsi-÷-vz ˜u∫ƒ-P¯Õ Eÿ\ı-Pzx-hfl G -x-¡ı∫P“. £nÆ ¡∏Æ ˜uv: 18, 19 £Ø-›“Õ GsP“: 6,9. ¬¡-Pı-µ[P-Œ¿ AvP ˆuı¿¯ª Hÿ£-h-ªıÆ. ˆuı»-ª-v-£∫P-–US ïfl˜⁄ÿ”zvÿS ¡ı¥®¶sk. ¬Øı-£ı-µzv¿ ©¢u {¯ª }iUP-ªıÆ. £o-ØıÕ∫P-–US ]ª ©ıÿ”[P“ Hÿ£-h-ªıÆ. B⁄ı¿, Ax˜¡ J∏ ¡¯P-∞¿ |¿ª-uıP C∏USÆ. ˆ£sP-–US B¯h, B£-µ-nÆ ˜\∏Æ. ©ın-¡∫P“ uı©-uz¯u u¬∫zx Cfl›Æ Eÿ\ı-Pzx-hfl £izuı¿, ˜u∫¬¿ Gv∫£ı∫zu-¯u-≤Æ ¬h AvP ©v®ˆ£s ˆ£”-ªıÆ. £nÆ ¡∏Æ ˜uv: 15,17 £Ø-›“Õ GsP“: 4,6.

9,18,27

u[P-Œfl ¶zv T∫¯©US \¡ı-ªıP ]ª ¬¡-Pı-µ[P“ C¢u ¡ıµÆ C∏USÆ. Gv-æÆ A¡-\-µ-©ı⁄ ïi-ƒ-P¯Õ u¬∫zx ¬k[P“. ufl⁄ƧU¯P-˜Øık ˆ\Ø¿£mhı¿ ˆ¡ÿ‘P“ <E[P“ ¡\˜©. Aµ-\ı[P \Æ£¢u®£mh £o-P-Œ¿ uı©-u-©ÿ” ˆ\Ø¿£ık √s ¬µ-Ø[P-¯Õz u¬∫USÆ. Eh¿ |ªzv¿ ]÷]÷ \[P-h[P“ ˜|µ-ªıÆ. SkÆ£zv¿ ©QÃa]US S¯”-¬¿¯ª. ˆuı»-ª-v-£∫ P-–US ªı£Æ Q¯hUSÆ. ¬Øı-£ı-õ-P-–US \ÿ÷ Hÿ”Æ C”UPÆ ˆPısh {¯ª C∏USÆ. £¯«Ø £ıUQ ¡`-ªı-SÆ. £o-ØıÕ∫P-–US \æ¯P Q¯hUSÆ. ¡ıP⁄ ©ıÿ”Æ Hÿ£-h-ªıÆ. ˆ£sP-–US S«¢¯u-PÕı¿ ˆ£∏¯© Hÿ£-kÆ. √mkaˆ\-ª-ƒUSÆ ˜£ıx-©ı⁄ £nÆ C∏USÆ. ©ın-¡∫P“ ™Pa]-”®£ıP £i®£ı∫P“. £nÆ ¡∏Æ ˜uv: 15,18 £Ø-›“Õ GsP“: 5,8.

9


§”¯µ® £»UQfl” ˆ\دª A”˜¡ ¬ªUQ ¬k[P“& ¶zu∫

A]ì

¼ÃVâ½ ˜u∫ƒ ˆ\¥Ø®£kÆ 10 ˜£∏US uªı π.150 £õ\ıP AŒUP®£kÆ.

˜£ımi ïiƒÆ, £õ_ ˆ£ÿ”¡∫P“ ¬£µïÆ 20.3.10 v⁄©ª∫ Cu»¿ ˆ¡ŒØıSÆ

π.

£õ_

1500

u[PÕx ¬¯hP“ ¡∏Æ ¬Øı«›US“ G[P–US ¡¢x ˜\µ ˜¡skÆ ¬¯hP“ A›®£ ˜¡siØ ïP¡õ

¶v∫ ˜£ımi v⁄©ª∫&Bfl™P ©ª∫, i.¬.B∫. ̃Ï, v⁄©ª∫ Aˆ¡fl≥, ©x¯µ & 625 016.

âªÏuı⁄ ¡ı\º¿ Pı¡¿ PıUSÆ C¡¯µ C®£i A¯«®£∫?

£ıh¿ & 187 E¯h-Øı∫ P⁄-©-o-˜Øık Js©ı-xÕÆ ß C¯h ¬µ-¬U ˜Pızu G»¿ ˆuÃQ-˜⁄ık ¬¯h-H÷ Pı£ıº D\fl ¬k-u¢uıfl E¯h-Øı¥! A˜«¿ A˜«¿! uı˜ª˜ªı Eª-PÆ AÕ¢uı˜⁄! uı˜ª˜ªı! ˆ£ı∏“: G¿ªı-¡ÿ¯”-≤Æ E¯h-¯©-Øı-PU ˆPısh-¡˜⁄! Pı¯Õ ¡ıP-⁄zv¿ £¡-¤-¡-∏-£-¡-∏Æ, ¯P∞¿ P£ı-ªz¯u H¢v C∏®£-¡-∏-©ı⁄ ]¡-ˆ£-∏-©ıfl, ˆ£ıfl⁄ı¿ B⁄ ©ıxÕÆß-¬-¯⁄® ˜£ıfl” ©o-P¯Õ A¯\¢uı-kÆ A¯µ-¡-hz¯u (C-k®§¿ Ao-≤Æ \[Q-º) E⁄US £õ-\ı-Pz u¢uı∫. Au-›-hfl E¯h-¡ıÕıP J∏ Pzv-¯Ø-≤Æ A›®§¯¡zuı∫. Gfl Psn˜⁄! A«ı˜u! Eª-Pz¯u AÕ¢u ˆ£∏©ı˜⁄! A«ı-©¿ E”[S-¡ı-ØıP.

ˆ£õØıáı∫ £ık-Q-”ı∫

úzM - _£-ï-T∫zu |ımP“

£[S¤ 8, ©ı∫a 22, v[P“, ¡Õ∫§¯”, \®u™, ˜µıQo, A™∫u˜ØıPÆ _£˜|µÆ: Pı¯ª6.30&7.30 ©o £[S¤ 11 ,©ı∫a 25, ¬Øı«fl, ¡Õ∫§¯”, u\™, ß\Æ, ]zu˜ØıPÆ _£˜|µÆ: Pı¯ª 10.30& 11.30 ©o £[S¤ 17, ©ı∫a 31, ¶ufl, ˜u¥§¯”, x¬v¯Ø, ]zv¯µ, ]zu˜ØıPÆ _£˜|µÆ: Pı¯ª 9.30& 10.30 ©o £[S¤ 18, H®µ¿ 1, ¬Øı«fl, ˜u¥§¯”, võv¯Ø, _¡ıv, A™∫u˜ØıPÆ _£˜|µÆ:

10

Pı¯ª 10.30& 11.30 ©o £[S¤ 22, H®µ¿ 5, v[P“, \®u™, âªÆ, A™∫u˜ØıPÆ _£˜|µÆ: Pı¯ª 6.30& 7.30 ©o £[S¤ 25, H®µ¿ 8, ¬Øı«fl, u\™, v∏˜¡ınÆ, ]zu˜ØıPÆ _£˜|µÆ: Pı¯ª 10.30& 11.30 ©o £[S¤ 26, H®µ¿ 9, ˆ¡“Œ, HPıu], B∞¿ØÆ, ]zu˜ØıPÆ _£˜|µÆ: Pı¯ª 9.30&10.30 ©o £[S¤ 28, H®µ¿ 11, bı∞÷, x¡ıu], \uØÆ, ]zu˜ØıPÆ _£˜|µÆ: Pı¯ª 7.30&8.30 ©o ¡ıÏx|ı“ Q¯hØıx.

˜u¥§¯”, ˜u¥§¯”, ˜u¥§¯”, ˜u¥§¯”,


Pÿ£¯⁄Øı⁄ ¡u¢vP¯Õ® £µ®£ıw∫P“& ¶zu∫

£[SÛ µı]£ªfl _÷-_-÷®£ıP ˆ\Ø¿£-kÆ ˜©Â µı] Afl£∫P˜Õ! E[P“ µı]US u⁄ Ïuı⁄ 1 Pı∫zv¯P Av-£v _UQ-µfl , o µ £ , A_-¬¤ Ea\-©ı-P-ƒÆ, ¯uõØ Ïuı⁄ Av-£v ¶ufl }\©ı-P-ƒÆ C∏¢x `õ-Ø-›-hfl ˜\∫U¯P ˆ£ÿ÷“Õ-⁄∫. Cu-⁄ı¿, uıµıÕ £n-¡-µƒ Q¯hUSÆ. √k, ¡ıP-⁄Æ \ı∫¢u ¡¯P-∞¿ ïfl˜⁄ÿ”Æ Esk. uı¥¡» E”-¬-⁄∫ Av-P-©ı⁄ Afl¶, £ı\zx-hfl |h¢x-ˆPı“¡∫. §“¯Õ-P“ BhÆ£µ ˆ£ı∏mP“ ´x |ımhÆ ˆPı“¡∫. ß∫¡ ˆ\ızv¿ ¡∏-©ı-⁄Æ ˆ£÷-£-¡∫P-–US Auÿ˜Pÿ£ Tk-u-ªı⁄ ˆ\ª-ƒ-P-–Æ C∏USÆ. CËh ˆu¥¡ ¡»-£ık {¯”-˜¡-÷Æ. Eh¿ {¯ª B˜µıUQ-Ø-©ıP C∏USÆ. Gv-õ-P-Œfl ˆuı¢u-µƒ S¯”-≤Æ. uÆ£-v-Ø∫ J∏-¡∫ |ª-¤¿ J∏-¡∫ AUP-¯”-≤-hfl |h¢x ˆPı“¡∫. SkÆ£zv¿ ©QÃa] }izv-∏USÆ. |s£∫PÕı¿ Eu¬ Q ¯ h U P ® ˆ£÷-√∫P“. ˆuı»-ª-v-£∫P–US Eÿ£zv \µı\õØıP C∏USÆ. C∏®§-›Æ £n-¡-µƒ ^µıP Q¯hUSÆ. £oØıÕ∫P-–US P¡⁄US-¯”-¡ı¿ ˜¡¯ª ïiUP uı©u©ı-SÆ. ¬Øı-£ı-õ-P-–US ¬Øı-£ı-µÆ ]”®£ıP C∏USÆ. Gv∫£ı∫zu £n-¡-µ-ƒÆ Q¯hUP®ˆ£-÷Æ. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP“ u[P“ Ph¯© En∫¢x ˆ\Ø¿£mk, {∫¡ı-Pzv-hÆ |ÿˆ£-Ø∫ ˆ£÷-¡∫. ˜¡siØ \æ-¯P-P-–Æ Q¯hUP®ˆ£-÷Æ. SkÆ£z¯uU P¡-¤USÆ ˆ£sP“ Pn-¡-∏hfl A›-\-õzxa ˆ\¿¡∫. B¯h, B£-µn ˜\∫U¯P-≤Æ Esk. _Ø-©ıP ˆuı»¿ ˆ\¥≤Æ ˆ£sP“, Pi-⁄-©ıP E¯«zx ïfl˜⁄ÿ”Æ Pıs£∫. Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P-–US ˆ£ı÷®£ı⁄ ¶vØ £u¬ ˜ui ¡∏Æ. ¬¡-\ı-∞-P-–US ©P-`¿ ]”®£ıP C∏USÆ. ©ın-¡∫P“ Tk-u-ªı⁄ AUP-¯”-≤-hfl £izx |¿ª ©v®ˆ£s ˆ£÷¡∫. EÂı∫|ı“: 2.4.2010 §ÿ£-P¿ 3.01 ©o ïu¿ 4.4.2010 Cµƒ 10.38 ©o ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: ©ı∫a 27, 28 {”Æ: ˜µıÏ, ˆ¡“¯Õ Gs: 1, 9 £õ-Pı-µÆ: ˆ£∏-©ı¯Õ ¡»-£-k-¡-uı¿ ¡ıì¿ \Pª ¡ÕïÆ ˆ£”-ªıÆ.

15.3.10 - 13.4.10

C¤-¯©-Øı-P® ˜£_Æ õ£ µı] Afl£∫P˜Õ! E[P“ µı]-|ı-ufl Pı∫z ¯P _UQ-µfl Ea\Æ 2,3 ˜µıQo, v ˆ£ÿ” {¯ª-∞¿ ™∏-P-^-õ-h,4Æ, 1,2 ©ıu ïÿ£-S-v-∞¿ `õ-Ø-›-hfl BuıØ Ïuı-⁄zv¿ E“Õı∫. Cu-⁄ı¿ E[P“ ˆ\Ø¿£ık, |¯h, E¯h, £ı¡-¯⁄-P-Œ¿ ¡^-P-µz¯uU TmiU ˆPı“√∫P“. √k, ¡ıP⁄ ¡¯P-∞¿ £µı-©-õ®¶ £o-P-¯Õa ˆ\¥√∫P“. §“¯Õ-P-Œfl P¡-⁄US-¯”-¡ı¿ ©∏zx-¡a ˆ\ªƒ Eshı-P-ªıÆ. ß∫¡ ˆ\ızx ¡¯P-∞¿ ]ª §µa¯⁄-P“ Hÿ£h ¡ı¥®¶sk. Eh¿ {¯ª B˜µıUQ-Ø-©ıP C∏USÆ. ¡µ˜¡siØ £ıUQ ¡`-ªı-SÆ. uÆ£-v-Ø∫ P∏zx Jÿ÷-¯©-≤-hfl C∏®£∫. §“¯Õ-P-Œfl Gv∫Pıª ¡ıÃU¯P¯Ø P∏zv¿ ˆPısk, ¶vØ vmh[P“ wmk-¡∫. ˆuı»-ª-v-£∫P-–US Eÿ£zv Av-P-õUSÆ. £n-¡-µ-¬ÿSÆ S¯”¬-∏UPıx. Aµ_ ¡¯P-∞æÆ Gv∫£ı∫zu A›-Tª £ªflP“ Q¯hUSÆ. £o-ØıÕ∫P“ v”Æ£h £o-Øıÿ‘ £u¬ EØ∫ƒ, ¬∏Æ§Ø ChzvÿS ©ıÿ”Æ ˜£ıfl” \æ-¯PP“ Q¯hUP® ˆ£÷-¡∫. ¬Øı-£ı-õ-P-–US ¬ÿ£¯⁄ Av-P-õUSÆ. £n-¡-µ-ƒÆ Tk-u-ªı-PU Q¯hUSÆ. ˆ£sP“ SkÆ£ E÷®§-⁄∫P-Œfl Afl¯£ ˆ£ÿ÷ ©Qá∫. Gv∫Pı-ªz¯uU P∏zv¿ ˆPısk ¡Õ∫a]UPı⁄ vmh[P¯Õ |¯h-ï-¯”®£-kzx-¡∫. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP“ ]”®£ıP ˆ\Ø¿£mk S‘zu Pıªzv¿ £o CªU¯P {¯”-˜¡ÿ÷-¡∫. _Ø-ˆuı-»¿ ¶õ-≤Æ ˆ£sP“ Tk-u-ªıP âª-u-⁄Æ ˆ\¥x, ¬Øı£ıµz¯u A§-¬-∏zv ˆ\¥¡∫. Aµ]Ø¿¡ıvP“ Av-Pı-õ-P-Œfl Bu-µ-ƒ-hfl u[PÕx }sh |ı“ ˜PıõU¯P-P¯Õ {¯”-˜¡ÿ‘U ˆPı“¡∫. ¬¡-\ı-∞-P“ P¡-⁄zx-hfl C∏¢x, Gv∫£ı∫zu ©P-`¿ Q¯hUP®ˆ£-÷-¡∫. ©ın¡∫P“ |fl÷ £izx, |¿ª uµ-˜u∫a] ˆ£÷¡∫. EÂı∫ |ı“: 4.4.2010 Cµƒ 10.39 ©o ïu¿ 7.4.2010 Pı¯ª 8.44 ©o ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: ©ı∫a 29, 30 {”Æ: ©g\“, \¢u-⁄Æ Gs: 3, 6 £õ-Pı-µÆ: ]¡-ˆ£-∏©ı¯⁄ ¡»-£-k-¡-uı¿ ¶vØ ïØÿ]-P-Œ¿ ˆ¡ÿ‘ Av-PÆ Q¯hUSÆ.

11


§”∏¯hØ |ÿSn[P¯Õ® £ıµımk[P“& ¶zu∫

{uı-⁄-ï-hfl ˆ\Ø¿£kÆ ™x⁄ µı] Afl£∫P˜Õ! E[P“ µı]-|ı-ufl ¶ufl ©ıuzvfl , -hÆ 3,4 1, 2, 3 ïÿ£-S-v-∞¿ ™∏-P-^-õ⁄ Æ \ ß ∫ µ, ¶ }\-©ı-P-ƒÆ, v∏-¡ı-v¯ §ÿ£-S-v-∞¿ |¿ª £ªflP¯Õ ¡«[SÆ {¯ª-∞-æÆ E“Õı∫. `õ-Ø-¤fl £zuıÆ Ch A©∫ƒ E[P“ Azu¯⁄ ïØÿ]-P-¯Õ-≤Æ ˆ¡ÿ‘-ˆ£” ¯¡USÆ. C¯ÕØ \˜Pı-u-µ∫P“ u[P-Œfl ¡ıÃU¯P {¯ª¯Ø ˜©Æ£-kzvU ˆPı“¡∫. A¡∫PÕı¿ E[P-–US Eu¬ Q¯hUP®ˆ£-÷Æ. ]ª-∏US √k, ¡ıP-⁄Æ ¡ı[SÆ ˜ØıPÆ E“Õx. CuÿPıP, Gv∫Pı-ªz¯u £ıvUPıu ¡¯P-∞¿ ]‘-uÕƒ Phfl ¡ı[P ˜¡siØ {¯ª-≤Æ C∏USÆ. uı∞fl Afl¶Æ B]-≤Æ £ª-©ıP Q¯hUSÆ. §“¯Õ-P“, §”∫ £ıµımkÆ £-i-ØıP |h¢x ˆ£ÿ˜”ı-õfl Afl¯£ ˆ£÷-¡∫. CËh-ˆu¥¡ A∏“ £õ -ß-µ-n-©ıP x¯n-{ÿSÆ. ß∫√P ˆ\ızv¿ Gv∫£ı∫zu ¡¯P-∞¿ ¡∏-©ı-⁄Æ Q¯hUSÆ. Eh¿ {¯ª B˜µıUQ-Ø©ıP C∏USÆ. ¬¯ª ©v®£ı⁄ ˆ£ı∏mP¯Õ £ıx-Pı®£-v¿ Tk-u¿ P¡-⁄Æ ˜¡skÆ. uÆ£v-Ø∫ J∏-¡-∏UˆPı-∏-¡∫ ¬mkUˆPı-kzx |h¢x ˆPı“¡∫. SkÆ£zv¿ vmh-™mh _£-{-PÃa]-P¯Õ-≤Æ ]”®£ıP |hzzv ïi®£∫. |s£∫P-–-hfl Hÿ£mh P∏zx ˜¡÷-£ık \õ-Øı-SÆ. ˆuı»-ª-v-£∫P“ Eÿ£zv-¯Ø® ˆ£∏UQU ˆPısk, Tk-u-ªıP ªı£Æ Q¯hUP® ˆ£÷-¡∫. £o-ØıÕ∫P“ S‘zu Pıªzv¿ £o CªU¯P {¯”-˜¡ÿ‘ {∫¡ı-Pzv-hÆ |fl©-v®¶ ˆ£÷-¡∫. ]ª-∏US £u¬ EØ∫ƒ ©ÿ÷Æ ¶vØ \æ-¯P-P-–Æ Q¯hUSÆ. ¬Øı-£-õ-P-–US ¬ÿ£¯⁄ TkÆ. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP“ v”-¯©¯Ø ˆ¡Œ® £-kzv £o-Øıÿ÷-¡∫. Cu-⁄ı¿, ˜¡siØ \æ-¯PP-–Æ Q¯hUP® ˆ£÷-¡∫. SkÆ£ ˆ£sP“, Pn¡∫ ˆ\ı¿ ˜Pmk |h¢x ©QÃa]-≤-hfl C∏®£∫. uı¥¡» E”-¬-⁄∫P-Œ-hÆ ©v®¶ EØ-∏Æ. _؈uı-»¿ ¶õ-≤Æ ˆ£sP“, ¬Øı-£ı-µzv¿ A§-¬∏zv £o-P¯Õ ˜©ÿˆPı“¡∫. ªı£-ïÆ Av-PÆ Q¯hUSÆ. Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P-–US Gv∫£ı∫zu £u¬, ˆ£ı÷®¶ Q¯hUSÆ. ¬¡-\ı-∞-P“ ^µı⁄ ©P-`¿ ˆ£÷-¡∫. ©ın-¡∫P“ £i®§¿ ]”¢x ïfl˜⁄ÿ”Æ Pıs£∫. EÂı∫ |ı“: 7.4.2010 Pı¯ª 8.45 ©o ïu¿ 9.4.2010 Cµƒ 8.16 ©o ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: ©ı∫a 31, H®µ¿ 1, 2 {”Æ: \ıÆ£¿, ¡ıhı-©¿º Gs: 1, 4 £õ-Pı-µÆ: ©ıõØÆ©¯⁄ ¡»-£-k¡-uı¿ ˆuı»¿ ¡Õ∫a] ˆ£ÿ÷, £n-¡-µƒ EØ-∏Æ.

12

˜ui¡¢˜uı-∏US C¿¯ª G⁄a ˆ\ı¿ ªı-©¿ Eu-ƒÆ PhP µı] Afl£∫P˜Õ! ¶⁄∫ß-\Æ 4 E [ P “ , ß\Æ, B∞ ¿ØÆ µı]US A›-T-ªÆ u∏Æ Qµ-P[PÕıP \¤, µıS E“Õ⁄∫. ©ıuzvfl ïÿ£-S-v-∞¿ Ea\Æ ˆ£ÿ” _UQµ-›Æ,§ÿ£-S-v-∞¿ ¶u-›Æ AÕ®£-õØ |ÿ£-ªflP-¯Õz u∏-¡∫. ©⁄-v¿ A∆¡®˜£ıx uıà ©⁄®£ıfl¯© E∏-¡ı-SÆ. E[P-Œ-hÆ ˜£ıº-ØıP£«-S-£-¡∫P¯Õ A¯h-ØıÕÆ Psk ˆPı“√∫P“. C¯ÕØ \˜Pı-u-µ∫ Tk-u¿ Afl¶, £ı\zx-hfl |h¢x-ˆPı“¡∫. A¡∫PÕı¿ E[P“ ˜u¯¡-P¯Õ ß∫zv ˆ\¥x ˆPı“√∫P“. |s£∫PÕı¿ Eu¬ Q¯hUP® ˆ£÷Æ. √k, ¡ıP⁄ ¡¯P-∞¿ £µı-©-õ®¶ £o-P¯Õ ˜©ÿˆPısk, £n C«®¯£ \¢vUP ˜|õ-h-ªıÆ, P¡-⁄Æ. uı∞fl ˜u¯¡ A‘¢x ß∫zv ˆ\¥x ¯¡®•∫P“. §“¯Õ-Pı¿ ]÷-]÷ §µa¯⁄-P-¯Õa \¢vUSÆ `Ã{¯ª ¡µ-ªıÆ. A¡∫ P¯Õ FUP®£-kzv ¡» -|-hzx-√∫P“. ]ª-∏US Azv-Øı-¡]Ø ˜u¯¡-P¯Õ {¯”˜¡ÿ” Phfl ¡ı[SÆ `Ã{¯ª A¯©-≤Æ. Eh¿ {¯ª B˜µıUQØ-©ıP C∏USÆ. E”-¬-⁄∫P“ ©zv-∞¿ ©v®¶ EØ-∏Æ. }sh |ı“ §µa¯⁄-P-–US GŒØw∫ƒ Pıs•∫P“. uÆ£-v-Ø∫ ˆ£ı÷®¶-n∫¢x ˆ\Ø¿£mk, ¡ıÃU¯P¯Ø C¤-¯©-ØıP ¯¡zxU ˆPı“¡∫. ˆuı»-ª-v-£∫P“ \õ-ØıP vmh-™mk, ˆ£ı∏“ Eÿ£zv¯Ø Av-P®£-kzx-¡∫. Cu-⁄ı¿, ªı£Æ ˆ£∏-SÆ. £o-ØıÕ∫P“ u[P“ S¯”-P-¯Õz v∏zvUˆPısk, £o CªU¯P ]”®£ıP {¯”-˜¡ÿ÷-¡∫. ¬Øı-£ı-õ -P-–US ¬ÿ£¯⁄ Av-P-õzx, Gv∫£ı∫zu £n-¡-µƒ Q¯hUSÆ. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP“ ]÷ P¡-⁄US-¯”-¡ıª, {∫¡ı-Pzv-hÆ A¡®ˆ£-Ø∫ ˆ£”-ªıÆ. \æ-¯P-P“ Q¯hUP-ƒÆ uı©-u-©ı-SÆ. SkÆ£ ˆ£sP“ ]UP-⁄-©ıP C∏¢x, |ÿˆ£-Ø∫ ˆ£÷-¡∫. E”-¬-⁄∫P“ ©zv∞¿ ©v®¶ EØ-∏Æ. _Ø-ˆuı-»¿ ¶õ-≤Æ ˆ£sP“, S¯”-¡ıP âª-u-⁄Æ ˆ\¥x Tk-u¿ ªı£Æ Q¯hUP® ˆ£÷-¡∫. Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P“ u©x uSv, v”-¯©¯Ø ¡Õ∫zxU ˆPı“¡∫. ¬¡-\ı-∞-P-–US £n-¡-µƒ _©ı-µıP C∏USÆ. Pı¿|-¯h-PÕı-æÆ S¯”¢u ¡∏-©ı-⁄˜© Q¯hUSÆ. ©ın-¡∫P“ |flS £izx, |¿ª uµ-˜u∫a] ˆ£÷-¡∫. EÂı∫ |ı“: 9.4.2010 Cµƒ 8.17 ©o ïu¿ 12.4.2010 Pı¯ª 7.44 ©o ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: H®µ¿ 2, 3 {”Æ: ˆ¡“¯Õ, P∏-}-ªÆ Gs: 2, 8 £õ-Pı-µÆ: `õ-Ø-£-P-¡ı¯⁄ ¡»-£-k-¡-uı¿ ©⁄ ¯uõ-ØÆ TkÆ.


|ıPõP©ıP |ØÆ£h ˜£_[P“& ¶zu∫

|ƧU¯P, xoa\¿ BQØ Sn[P-¯ÕU ˆPısh ]Æ© µı] Afl£∫P˜Õ! E[P“ µı]-|ı-ufl 1 `õØfl AËh© Æ µ v Ez Ïuı-⁄zv¿ ©ı÷©PÆ, ßµÆ, £mh Snzx-hfl \g\-õUQ-”ı∫. C˜u Chzv¿ _UQ-µfl, ¶ufl A›-Tª £ªfl u∏Æ ¡¯P-∞¿ E“Õ-⁄∫. J∆ˆ¡ı∏ ˆ\Ø-¯ª-≤Æ vmh-™mk |hzv ˆ¡ÿ‘ ˆ£÷-√∫P“. Akzu-¡∫ Gfl⁄ ˆ\ıfl⁄ı-æÆ, E[P“ £ı¯u-∞¿ \õ-ØıP ˆ\fl÷ ˆPısi-∏®•∫P“. \â-P® £o∞¿ B∫¡Æ TkÆ. C¯ÕØ \˜Pı-u-µ-õfl ¡ıÃU¯Pzu-µÆ Eص Eu¬ ˆ\¥√∫P“. √k, ¡ıP⁄ ¡¯P-∞¿ uS¢u ¡¯P-∞¿ £ıxPı®¶ £o-P¯Õ ˜©ÿˆPı“√∫P“. §“¯ÕP“ ˆ£ÿ˜”ı∫ ˆ\ı¿˜Pmk |h¢xˆPı“¡∫. ß∫¡ ˆ\ızv¿ ¡∏-©ı-⁄Æ TkÆ. B⁄ı-æÆ, Auÿ˜Pÿ” ˆ\ª-ƒÆ C∏USÆ. Eh¿ |ªÆ A∆¡®˜£ıx £ ı v U P ® £ - k Æ . Gv-õ-P-Œfl ˆuı¿¯ª S¯”-≤Æ. uÆ£-v-Ø∫ J∏¡-∏UˆPı-∏-¡∫ ¬mkU ˆPıkzxa ˆ\¿¡∫. E”¬-⁄∫PÕı¿ Eu¬ Q¯hUP® ˆ£÷Æ. u¢¯u-≤-hfl ¡ıP-⁄zv¿ £Ø-oUSƘ£ıx, P¡-⁄Æ ™P A¡-]-ØÆ. ˆuı»-ª-v-£∫P“ vmh-™mk ˆ\Ø-ªıÿ‘, Eÿ£zv-¯Ø® ˆ£∏UQU ˆPı“¡∫. £n-¡-µ-ƒÆ Gv∫£ı∫zu AÕ¬ÿS Q¯hUSÆ. £o-ØıÕ∫P“ Ez˜¡-Pzx-hfl ˆ\Ø¿¶-õ¢x £o CªU¯P ]”®£ıP {¯”˜¡ÿ÷-¡∫. \P £o-ØıÕ∫P-–-hfl √nı-P® ˜£], §µa¯⁄¯Ø Hÿ£-kzvU ˆPı“¡∫. ¬Øı-£ı-õ-P“ P¤-¡ı-P® ˜£], ¡ıiU¯P-ØıÕ∫P¯Õ P¡∫¡∫. ¬Øı-£ı-µÆ ]”¢x £n-¡-µƒ Av-PÆ Q¯hUSÆ. SkÆ£z¯uU P¡-¤USÆ ˆ£sP-–US ©⁄-v¿ ©QÃa] u[SÆ. Pn-¡-∏-hfl Afl¶Æ, £ı\-ïÆ Av-P-õUSÆ. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP-–US A∆¡®˜£ıx, ©⁄-v¿ C⁄ƶ-õ-Øıu PªUPÆ Eshı-SÆ. Cu-⁄ı¿, ˆ\Ø¿P-Œ¿ P¡-⁄Æ uk-©ı-÷Æ. _Ø-ˆuı-»¿ ¶õ-≤Æ ˆ£sP“ ˜£ımi¯Ø \©ı-Œ®£∫. C∏®§-›Æ, ªı£Æ _©ı-µı⁄ AÕ¬-˜ª˜Ø C∏USÆ. Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P“ {uı-⁄-©ıP ˆ\Ø¿£-k-¡∫. ¬¡-\ı-∞-P-–US Gv∫£ı∫zu AÕ¬ÿS ©P-`¿ Q¯hUSÆ. ©ın-¡∫P“ Eÿ\ı-P-©ıP C∏®£∫. £i®¶Æ |fl”ıP C∏USÆ. EÂı∫ |ı“: 16.3.2010 Av-Pı¯ª 12.18 ©o ïu¿ 18.3.2010 Pı¯ª 9.56 ©o ¡¯µ ©ÿ÷Æ 12.4.2010 Pı¯ª 7.45 ©o ïu¿ 13.4.2010 §fl Cµƒ ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: H®µ¿ 5, 6 {”Æ: £a¯\, ˆ¡“¯Õ Gs: 5, 6 £õ-Pı-µÆ: ufl¡¢v-õ¯Ø ¡»-£-k-¡-uı¿ Eh¿ B˜µıUQ-Ø-©ıP C∏USÆ.

§”¯µ ufl¡-\Æ D∫USÆ£i ˜£_Æ Pfl¤ µı] Afl£∫P˜Õ! E [ P “ Ezv-µÆ 2,3 4, AÏuÆ, ] µı]US C¢u zv¯µ 1,2 ©ıuÆ A›-T-ªÆ u∏Æ Qµ-P-©ıP ˆ\∆¡ı¥ C∏UQ-”ı∫. ©ÿ” Qµ-P[P“ ©ı÷-£mh £ªflP¯Õ ¡«[SÆ Ch[P-Œ¿ E“Õ-⁄∫. uƧ E¯h-Øıfl £¯hUS Ag\ıfl Gfl” £«-ˆ©ı-»US Hÿ£ C¯ÕØ \˜Pı-u-µ∫ ©ÿ÷Æ |s£∫P-Œ¿ C¯Õ-Ø¡∫P-Œfl Eu-¬-Øı¿ AvP |fl¯©-P“ Q¯hUP®ˆ£-÷-√∫P“. ©⁄-v¿ A∆¡®˜£ıx \g\-ªÆ ¡¢x }[SÆ. Eh¿ ˜\ı∫ƒÆ C∏USÆ. ˆ\Ø¿P-Œ¿ Ez˜¡-PÆ TkÆ. \â-P®£-o-∞¿ B∫¡Æ Av-P-õUSÆ. √k, ¡ıP⁄ ¡¯P-∞¿ ©ıÿ”Æ ˆ\¥x, §µa¯⁄-¯Øa \¢v®•∫P“. uı¥¡» E”-¬-⁄∫ P-–-hfl ]÷-]÷ §µa¯⁄-P“ ¡¢x \õ-Øı-SÆ. §“¯Õ-P“ Gv-æÆ B ∫ ¡ z x - h fl ˆ\Ø-ªıÿ‘, u[P“ v”¯©-P¯Õ ¡Õ∫zxU ˆPı“¡∫. ß∫¡ ˆ\ızv¿ ¡¯P-∞¿ ^µı⁄ ¡∏-©ı-⁄Æ Q¯hUSÆ. Sª-ˆu¥¡ uª[P-–USa ˆ\fl÷ ¡∏-√∫P“. ˆ\¥Øıu u¡-÷US ush¯⁄ ˆ£”UT-iØ `«¿ A¯©-≤Æ. P¡-⁄-©ıP C∏¢uı¿ ©mk˜©, A¯u u¬∫UP ïi-≤Æ. Azv-Øı-¡-]Ø ˜u¯¡-P¯Õ {¯”˜¡ÿ”UTh, ]ª ˜|µ[P-Œ¿ Phfl ¡ı[P ˜¡si-∞-∏USÆ. uÆ£-v-Ø∫ ¬mkUˆPı-kUPıu ufl¯©-Øı¿, u[P-–US“ §µa¯⁄¯Ø Hÿ£-kzvU ˆPı“¡∫. ˆuı»-ª-v-£∫P“ Eÿ£zv¯Ø ˆ£∏UQU ˆPı“Õ Tk-u¿ ïØÿ] ˆ\¥¡∫. £o-ØıÕ∫P“ ˆ£ı÷®¶-n∫¢x ˆ\Ø¿£-hı-©¿, {∫¡ı-Pzvfl Psi®§ÿS BÕı¡∫. ¬Øı-£ı-õ-P“ ˆPıkzu Ph¯⁄ v∏Æ£® ˆ£÷-¡-v¿ ]µ-©z¯u \¢v®£∫. ˆ£sP“ ]UP-⁄-™fl¯©-Øı¿ ]ª ]µ-©[P¯Õa \¢v®£∫. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP-–US ˜¡¯ª®£– TkÆ. _Ø-ˆuı-»¿ ¶õ-≤Æ ˆ£sP–US ¬Øı-£ı-µÆ _©ı-µıP C∏USÆ. Aµ-]Ø¿¡ı-v-P“ uıfl Esk, ufl ˜¡¯ª-≤sk G⁄ C∏¢uı¿ ©mk˜© ]µ-©Æ u¬∫UP ïi-≤Æ. ¬¡-\ı-∞-P-–US ©P-`¿ Av-PÆ C∏USÆ. ©ın-¡∫P-–US £i®§¿ AUP¯” TkÆ. EÂı∫ |ı“: 18.3.2010 Pı¯ª 9.57 ©o ïu¿ 20.3.2010 ©ı¯ª 5.03 ©o ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: H®µ¿ 7, 8 {”Æ: Bµg_, Fuı Gs: 1, 8 £õ-Pı-µÆ: ï∏-P¯⁄ ¡»-£-k-¡-uı¿ ˆuı»¿ \ı∫¢u ]µ©Æ ¬ªQ | fl ¯ © - P “ Eshı-SÆ.

13


©ÿ”¡∫PŒfl Cfl£z¯uU Psk ©Q [P“& ¶zu∫

}v, ˜|∫¯©US ïUQ-Øzx-¡Æ u∏Æ xªıÆ µı] Afl£∫P˜Õ! E[P“ µı]-|ı,3 , ¬\ı-PÆ 1, 2 ıv ufl _UQ-µfl Ea\Æ ¡ _ , 4 , 3 ]zv¯µ ˆ£ÿ” {¯ª-∞¿ `õ-Ø-›hfl ˜\∫¢x B”ıÆ Chzv¿ E“Õı∫. S∏, `õ-Øfl, ¶ufl, µıS BQØ Qµ-P[P“ |ÿ£-ªflP¯Õ ¡«[SÆ {¯ª-∞¿ E“Õ-⁄∫. Cu⁄ı¿, Eÿ\ı-P-ï-hfl ˆ\Ø¿£mk |fl©-v®¶ ˆ£÷√∫P“. £n-¡-µ¯¡ Av-P®£-kzvU ˆPı“–Æ ïØÿ]-P-Œ¿ Dk-£-k-√∫P“. C¯ÕØ \˜Pı-u-µ∫P“ E[P-–US E÷-x-¯n-ØıP C∏®£∫. √k, ¡ıP⁄ ¡¯P-∞¿ uıµıÕ-©ıP ˆ\ªƒ ˆ\¥√∫P“. §“¯Õ-P“ u[PÕx _Ø-v-”-¯©¯Ø ¡Õ∫zxU ˆPısk, £i®¶, ˜¡¯ª-∞¿ ïfl˜⁄ÿ”Æ Pıs£∫. ß∫√P ˆ\ızx ¡¯P-∞¿ ¡∏-©ı-⁄Æ TkÆ. A¡ÿ¯” ﯔ-ØıP ˜\™zx ¯¡®•∫P“. Eh¿{¯ª B˜µıUQ-Ø-©ıP C∏USÆ. Gv-õ-P-Œfl ˆuı¿¯ª S¯”-≤Æ. £¯«Ø §µa¯⁄-P-–US GŒØ w∫ƒ Pıs•∫P“. uÆ£-v-Ø∫ J∏-¡∏ U ˆ P ı - ∏ - ¡ ∫ ¬mkUˆPı-kzxa ˆ\¿¡∫. A¡∫P-–US“ Afl¶, £ı\Æ Av-PõUSÆ. |s£∫PÕı¿ Eu¬-P“ Esk. ˆ\¥Øıu u¡-÷UPıP §”-õ-hÆ ush¯⁄ ˆ£”UT-iØ `Ã{-¯ª-Th A¯©-تıÆ. P¡-⁄zx-hfl C∏¢uı¿ §µa¯⁄ ¡µı-©¿ u¬∫zxU ˆPı“ÕªıÆ. ˆuı»-ª-v-£∫P“, ˆuı»-ªıÕ∫P-Œfl Jzx¯«®£ı¿ Eÿ£zv¯Ø Av-P-õzxU ˆPı“¡∫. £n-¡-µ-ƒÆ uıµıÕ-©ıP C∏USÆ. £o-ØıÕ∫P“ v”¯© ˆ¡Œ®£-kƬ-u-©ıP |flS £o-Øıÿ÷¡∫. ]ª-∏US £u¬ EØ∫ƒ, Gv∫£ı∫zu \æ-¯PP-–Æ Q¯hUP®ˆ£-÷Æ. ¬Øı-£ı-õ-P-–US ¬ÿ£¯⁄ uıµıÕ-©ıP C∏USÆ. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP“ S‘zu Pıªzv¿ £o CªU¯P {¯”˜¡ÿ÷-¡∫. SkÆ£ ˆ£sP“ Pn-¡-õfl Afl¯£® ˆ£÷Ƭ-u-©ıP |h¢x ˆPı“¡∫. _Ø-ˆuı-»¿ ¶õ-≤Æ ˆ£sP-–US \¢¯u-∞¿ ˜£ımi S¯”≤Æ. ¬Øı-£ı-µzv-æÆ ïfl˜⁄ÿ”˜© C∏USÆ. Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P-–US Gv∫£ı∫zu £u¬, ˆ£ı÷®¶-P“ ˜ui ¡∏Æ. ¬¡-\ı-∞-P-–US ©P`¿ TkÆ. Pı¿|-¯h-PÕı-æÆ ¡∏-©ı-⁄Æ Av-PÆ Q¯hUSÆ. ©ın-¡∫P“ £i®§¿ ]”¢x |¿ª uµ˜u∫a] ˆ£÷-¡∫. EÂı∫ |ı“: 20.3.2010 ©ı¯ª 5.04 ïu¿ 22.03.2010 Cµƒ 9.54 ©o ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: ©ı∫a 15, H®µ¿ 9, 10 {”Æ: ˜µıÏ, ©g\“ Gs: 1, 3 £õ-Pı-µÆ: \‹Ï¡µ¯µ ¡»-£-k-¡uı¿ ¡ıÃU¯Pz u-µÆ EØ-∏Æ.

14

v ” - ¯ © U S ïUQ-Øzx-¡Æ u∏Æ ¬∏a]P µı] Afl£∫P˜Õ! E [ P “ ¬\ı-PÆ 4, A›-ÂÆ, ˜ µı]US I¢uıÆ Pm¯h Chzv¿ `õ-Ø-›Æ, |ÿ£-ªflP-¯Õz u∏Æ {¯ª-∞¿ _UQ-µfl, \¤-≤Æ E“Õ-⁄∫. ˜£a]¿ Pk¯© TkÆ. C¯ÕØ \˜Pı-u-µ-∫PŒfl ˆ\ı¿æUS ©v®£Œ®•∫P“. uı¥¡» E”-¬-⁄∫P-Œ-hÆ §µa¯⁄-P“ ¡¢x ¬ª-SÆ. uÆ£-v-Ø∫ ¬mkUˆPı-kzxa ˆ\¿¡∫. |s£∫PÕı¿ Eu¬ Q¯hUP®ˆ£-÷-√∫P“. √k, ¡ıP⁄ ¡¯P-∞¿ ©⁄Æ ¬∏Æ§Ø ¡¯P∞¿ £µı-©-õ®¶ £o ˜©ÿˆPı“√∫P“. §“¯ÕP“, ˆ£ÿ˜”ı∫ ˆ\ı¿ ˜Pmk |h®£xhfl, £i®§-æÆ ïfl˜⁄ÿ”Æ ˆ£÷-¡∫. E[P“ ´x AUP¯” ˆPısh |¿˜ªı-õfl Eu¬ Q¯hUP® ˆ£÷-√∫P“. Eh¿ |ªÆ A∆¡®˜£ıx £ıvUP®£-kÆ. Gv-õPÕı¿ ˆuı¢u-µƒ EshıQ §fl \õ-ØıSÆ. ¡«US, ¬¡-Pıµ[PÕı-æÆ ©⁄-v¿ S«®£Æ C∏USÆ. ˆuı»-ª-v-£∫P“ Eÿ£zv¯Ø ˆ£∏UP ïØÿ]®£∫. G¿ªıÆ ¯P Ti ¡∏Æ ˜¡¯Õ∞¿ ]‘Ø uh[P¿ Hÿ£mk, §fl A¢{¯ª ©ı÷Æ. £oØıÕ∫P“ ˜\ıÆ£ªı-æÆ, ˆ£ı÷®§fl¯©-ØıæÆ {∫¡ı-Pzvfl Av-∏®vUS BÕıP ˜|õ-kÆ. ¡∏-©ı-⁄Æ S¯”-¢u AÕ¬-˜ª˜Ø C∏USÆ. ¬Øı-£ı-õ-P-–US \¢¯u-∞¿ ˜£ımi Av-PõUSÆ. Phfl ¡`-ªı-¡-v¿ uı©uÆ Hÿ£kÆ. SkÆ£ ˆ£sP“ ©⁄-{Æ©-v-≤-hfl C∏®£∫. S«¢¯u-PÕı-æÆ ©QÃa]-Øı⁄ {¯ª˜Ø C∏USÆ. ]ª-∏US ˆ£ıfl, ˆ£ı∏“ ˜\∫U¯PEshı-SÆ. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP“, ˜¡¯ª ˆ\¥≤-™-hzv¿ √nı-P® ˜£], u[P“ ©v®¯£ S¯”zxU ˆPı“¡∫. Cu-⁄ı¿, £o¯Ø {¯”˜¡ÿ÷-¡-v-æÆ uı©uÆ Hÿ£kÆ. _Ø-ˆuı-»¿ ¶õ-≤Æ ˆ£sP“ S¯”¢u âª-u-⁄zx-hfl, Pi-⁄-©ıP E¯«zx ïfl˜⁄ÿ”Æ Pıs£∫. Aµ]Ø¿¡ı-v-P-–US Bu-µ-¡ıÕ∫PÕı¿ |fl¯©Øı⁄ £ªflP“ Q¯hUSÆ. ¬¡-\ı-∞P–US _©ıµı⁄ ¡∏-©ı-⁄Æ C∏USÆ. ïUQØ ˜u¯¡ Jfl÷US ˜u¯¡®£mh £nÆ, ˜Pmka ˆ\¿ªı-©-˜ª˜Ø GŒ-uı-PU Q¯hUSÆ. ©ın¡∫P“ B]-õ-Ø∫P-Œ-hÆ |fl©-v®¶ ˆ£÷Æ ¡¯P-∞¿ |fl”ıP £i®£∫. EÂı∫ |ı“: 22.3.2010 Cµƒ 9.55 ïu¿ 25.3.2010 Av-Pı¯ª 1.11 ©o ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: ©ı∫a 16, 17 {”Æ: £a¯\, Bµga Gs: 7, 9 £õ-Pı-µÆ: Bg\-˜|-دµ ¡»-£-k-¡-uı¿ ]µ-©Æ C¿ªıu {¯ª Hÿ£kÆ.


£Ø⁄ÿ”¯u® ˜£] ˆ£ı ¯uU P»UPıw∫P“& ¶zu∫

ˆPı“¯P-∞¿ E÷v ˆPısh u › _ µ ı ] Afl£∫P˜Õ! E[P“ µı]US Æ1 h ı9, 10Æ Ch[ µ v z E , Æ âªÆ, ßµı-h PÕı⁄ u∫©-P∫© Av£-v-P“ `õ-Øfl, ¶ufl C∏-¡-∏Æ ´⁄zv¿ E“Õ-⁄∫. _UQ-µ-¤fl A›-T-ª-ïÆ £ª-©ıP E“Õx. Cu-⁄ı¿, ˜\ıu-¯⁄-P-¯ÕUTh E[P-Œfl u¤®£mh v”-¯©-Øı¿ \ıu-¯⁄-ØıP ©ıÿ÷-√∫P“. £n ¡µ-¬ÿS £g\-™-∏UPıx. C∏®§-›Æ, ïUQ-Øz ˜u¯¡ Jfl÷UPıP Phfl ¡ı[P ˜¡siØ `Ã{-¯ª-Hÿ£kÆ. √k, ¡ıP⁄ ¡¯P-∞¿ ˜u¯¡-Øı⁄ ©ıÿ”[P¯Õ ©⁄Æ ¬∏Ƨ-Ø-£i ˆ\¥x ©QÃ√∫P“. §“¯Õ-P“, ˆ£ÿ˜”ı∫ ˆ\ı¿ ˜Pmk |¿¡-»-∞¿ |h®£∫. v”-¯©-P-¯Õ-≤Æ ¡Õ∫zxUˆPısk ]”®§-hÆ ˆ£÷-¡∫. ß∫√P ˆ\ızx ¡¯P-∞¿ ¡∏-©ı-⁄Æ _©ı-µıP C∏USÆ. £¯«Ø PhflP¯Õ KµÕƒ A¯h®•∫P“. u¯h-£mh _£-{-PÃa] C¤-uıP {¯”-˜¡-÷Æ. E h ¿ { ¯ ª B˜µıUQ-Ø-©ıP C∏USÆ. uÆ£-v-Ø∫ Jÿ÷-¯©-≤-hfl ˆ \ Ø ¿ ¶ - õ ¢ x , SkÆ£zvfl {¯ª¯Ø EØ∫zx-¡∫. |s£∫P–-hfl Bfl™-Pz uª[P-–USa ˆ\fl÷ ¡∏-√∫P“. ˆuı»-ª-v-£∫P“ Eÿ£zv¯Ø ^µıUQ ïfl˜⁄ÿ”Æ Pıs£∫. £oØıÕ∫P“ Pk-¯©-ØıP E¯«zx, u[P“ CªU¯P GŒ-¯©-ØıP {¯”-˜¡ÿ÷-¡∫. \æ¯PP–Æ KµÕ-¬ÿS Q¯hUP®ˆ£-÷-¡∫. ¬Øı-£ı-õ-P“, ¡ıiU¯P-ØıÕ∫P-Œ-hÆ {毡 £nUP-h¯⁄ ¡`-º®£-v¿ B∫¡Æ ˆPı“¡∫. ¬Øı-£ı-µ-ïÆ |fl”ı-P˜¡ C∏USÆ. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP“ B∫¡-©ı-Pa ˆ\Ø¿£mk, £o CªU¯P ß∫zv ˆ\¥¡∫. SkÆ£ ˆ£sP“ AUPÆ £UPzu-¡-∏-hfl √nıP® ˜£], u[P“ ©v®¯£U S¯”zxU ˆPı“¡∫. _Ø-©ıP ˆuı»¿ ˆ\¥≤Æ ˆ£sP“, ¬Øı-£ıµ ﯔ-∞¿ ]ª ©ıÿ”[P¯Õ Hÿ£kzvU ˆPı“¡∫. £n-¡-µ-ƒÆ |fl”ı-P˜¡ C∏USÆ. Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P-–US ˜¡¯ª®£– Av-PõUSÆ. ¬¡-\ı-∞-P-–US S¯”-¡ı⁄ ©P`¿ Q¯hUSÆ. C∏¢uı-æÆ, £n ¡µ-¬ÿS S¯”¬-∏UPıx. ©ın-¡∫P“ v”-¯©-Øı-P® £izx, |¿ª uµ-˜u∫a] Pıs£∫. EÂı∫ |ı“: 25.3.2010 Av-Pı¯ª 1.12 ©o ïu¿ 27.3.2010 Av-Pı¯ª 3.34 ©o ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: ©ı∫a 18, 19, 20 {”Æ: ]¡®¶, ˆ¡“¯Õ Gs: 1, 2 £õ-Pı-µÆ: ¬|ı-Ø-P¯µ ¡»-£-k-¡-uı¿ ¬¯⁄P“ G¿ªıÆ }[Q, ¡ıì¿ \Pª |fl¯©P-–Æ Q¯hUP®ˆ£-÷Æ.

£µ¢u ©⁄®£ıfl¯© ˆPısh ©Pµ µı] Afl£∫P˜Õ! E[P“ µı]US `õ-Øfl, _UQ-µfl, Ezv S∏, ˜Px BQØ v∏-˜¡ı-n-µÆı-hÆ 2, 3, 4, , A¬mhÆ 1 Qµ-P[P“ |ÿ ,2 £-ªflP-¯Õz u∏Æ Ch[PŒ¿ E“Õ-⁄∫. ˜£a]-æÆ ˆ\Ø-º-æÆ P¤ƒ, ¡^-P-µÆ Av-P-õUSÆ. £n-¡-µƒ TkÆ. √k, ¡ıP⁄ ¡¯P-∞¿ ©⁄Æ ¬∏Ƨ-Ø-£i ©ıÿ”Æ ˆ\¥x ©QÃ√∫P“. E”-¬-⁄∫P-Œ-hÆ EõØ ©õ-Øı¯u ˆ£÷-√∫P“. §“¯Õ-P-Œfl ¬∏®£[P¯Õ ˜Pmh-‘¢x {¯”-˜¡ÿ‘ ¯¡®•∫P“. ]ª-∏US ¶vØ ˆ\ızx ¡ı[P-ƒÆ, C∏USÆ ˆ\ızxUP¯Õ A§-¬-∏zv ˆ\¥Ø-ƒÆ |¿ª ˜ØıPÆ Esk. Eh¿ |ªÆ A∆¡®˜£ıx £ıvUP®£-kÆ. uÆ£-v-Ø-∏US“ A∆¡®˜£ıx P∏zx-˜¡-÷-£ık Hÿ£mka \õ-Øı-SÆ. ©¯⁄¬ ¡»-∞¿ ©∏zx-¡a ˆ\ªƒ Av-P-õUP-ªıÆ. |s£∫P-Œfl ˜u¯¡-Ø‘¢x ß∫zv ˆ\¥x ¯¡®•∫P“. C∏®§›Æ, A¡∫P-“ ´uı⁄ |ƧU¯P S¯”-≤Æ. ˆuı»-ª-v-£∫P“, ˆuı»-ªıÕ∫P-Œfl {Øı-Ø©ı⁄ ˜PıõU¯P-P-¯Õ® ß∫zv ˆ\¥x ¯¡®£∫. Cu-⁄ı¿, ˆ£ı∏“P-Œfl Eÿ£zv-≤Æ Av-P-õUSÆ. ]ª-∏US ¶vØ J®£¢u[P“ ˜ui ¡∏Æ. £o-ØıÕ∫P-–US £oa_¯© Av-P-õUSÆ. C∏®§-›Æ, v”Æ£h £o-¶-õ¢x CªU¯P {¯”-˜¡ÿ÷-¡∫. ¬Øı-£ı-õ-P–US ¬ÿ£¯⁄ Av-P-õUSÆ. £n ¡∏-©ı⁄zvÿSÆ S¯”-∞-∏UPıx. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP“ ˆ£ı÷®¶-n∫¢x ˜¡¯ª ˆ\¥¡∫. {æ-¯¡® £o-P-¯Õ-≤Æ v”-¯©-ØıP {¯”-˜¡ÿ‘ ¯¡zx, {∫¡ı-Pzv-hÆ |ÿˆ£-Ø∫ ˆ£÷-¡∫. ]ª-∏US \æ-¯P-P“ ˜ui ¡∏Æ. SkÆ£ ˆ£sP“, Pn-¡-õfl ©⁄-{¯ª A‘-Øı-©¿ ˜£], ]UP¯ª Hÿ£-kzvU ˆPı“¡∫. √mka ˆ\ª-¬ÿS ˜u¯¡-Øı⁄ £nÆ GŒ-uı-PU Q¯hUSÆ. _؈uı-»¿ ¶õ-≤Æ ˆ£sP“ Tk-u-ªıP âª-u-⁄Æ ˆ\¥x, ¡Õ∫a]®£-o-P¯Õ {¯”-˜¡ÿ÷-¡∫. Aµ-]Ø¿¡ı-v-P-–US Gv∫£ı∫zu £u¬, ˆ£ı÷®¶-P“ ˜ui ¡∏Æ. ¬¡-\ı-∞-P-–US ©P-`¿ Av-P-õUSÆ. E£õ £n-¡-µ-ƒÆ Q¯hUP® ˆ£÷Æ. ©ın-¡∫P“ ˆ£ı÷®¶-n∫ƒ-hfl £izx |¿ª uµ-˜u∫a] ˆ£÷-¡∫. EÂı∫ |“: 27.3.2010 Av-Pı¯ª 3.35 ©o ïu¿ 29.3.2010 Pı¯ª 6.08 ©o ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: ©ı∫a 21, 22 {”Æ: \¢u-⁄Æ, }ªÆ Gs: 3, 8 £õ-Pı-µÆ: §µ-˜uı |ıŒ¿ |¢wÏ¡-µ¯µ ¡»£-k-¡-uı¿ ˆuı»¿ ]”¢x uıµıÕ £n¡-µƒ Q¯hUSÆ.

15


E“Õzv¿ ˆ¡÷®§¯⁄a ]‘xÆ ¡Õ∫zxU ˆPı“Õıw∫P“& ¶zu∫

¡ ı ¥ ® ¶ P ¯ Õ u¡”¬hıuSÆ£-µı] Afl£∫P˜Õ! E[P“ µı]US C¢u ©ıuÆ A›3 , 2 , ßµmhıv 1, T-ªÆ u∏-Q” Qµ-P[ Æ Ø u \ , 4 , 3 A¬mhÆ PÕıP _UQ-µfl, ˆ\∆¡ı¥, µıS E“Õ-⁄∫. ˆu¥√P ]¢u¯⁄ ¡Õ∏Æ. £n¡µƒ _©ıµıP C∏USÆ. √k, ¡ıP⁄ ¡¯P-∞¿ v∏®v-P-µ-©ı⁄ ©ıÿ”Æ ˆ\¥√∫P“. §“¯Õ-P-Œfl SnÆ A‘¢x, A¡∫P¯Õ |¿¡-»®£-kzx-√∫P“. ß∫√P ˆ\ızx ¡¯P-∞¿ _©ı-µı⁄ ¡∏-©ı-⁄Æ Q¯hUSÆ. Phfl £ıUQ-P¯Õ v∏®§ ˆ\æzx-√∫P“. Ps ˆuıh∫£ı⁄ ˜|ı¥ Hÿ£mk \õ-Øı-SÆ. Cu-⁄ı¿, ©∏zx-¡a ˆ\ª-ƒÆ Hÿ£-kÆ. ]‘Ø ¬Â-ØÆTh Av-PÆ ˜Pı£®£-kzxÆ. ˆ£ı÷-¯©¯Ø P¯h-§i®£-uı¿ ]µ-©Æ Eshı-Pı-©¿ u¬∫UP-ªıÆ. uÆ£-v-Ø∫ J∏-¡-∏UˆPı-∏-¡∫ ¬mkU ˆPı-kUSÆ ©⁄®£ıfl¯©-≤-hfl |h¢x ˆPı“¡∫. ¶vØ |s£∫P-Œfl A‘-ïPÆ Q¯hUSÆ. A¡∫PŒfl Eu-¬-Øı¿, E[P“ {¯ª¯Ø EØ∫zvU ˆPı“√∫P“. ˆuı»-ª-v£∫P“, ˆ£ı∏mP¯Õ uµ©ıP Eÿ£zv ˆ\¥¡∫. AuÿS |¿ª ¡µ˜¡ÿ¶Æ, Aufl âªÆ Tk-u¿ ¡∏-©ı-⁄-ïÆ Q¯hUP® ˆ£÷-¡∫. £oØıÕ∫P“ Jzx-¯«®¶ ^µıP Q¯hUSÆ. £n-¡-µ¬ÿSÆ S¯”-¬-∏UPıx. Aµ_, u¤-Øı∫ x¯”-∞¿ £o-Øıÿ÷-£-¡∫P“ £o-∞-hzv¿ |ÿˆ£-Ø∫ ˆ£÷¡∫. Av-Pı-õ-P-Œfl Bu-µ-ƒ-hfl \Æ£Õ EØ∫ƒ ˜£ıfl” \æ-¯P-P“ Q¯hUP®ˆ£-÷-¡∫. ¬Øı-£ı-õ-P–US ¬ÿ£¯⁄ Av-P-™-∏USÆ. ¡ıiU¯P-ØıÕ∫P–Æ Av-PÆ ˜ui ¡∏-¡∫. Aµ_ Av-Pı-õ-P-Œfl A›T-ª-©ı⁄ Eu-¬-≤Æ Q¯hUSÆ. ˆ£sP“ Tk-u¿ ˆ£ı÷®¶-hfl ˆ\Ø¿£mk SkÆ£ E÷®§-⁄∫P-Œ-hÆ |fl©-v®¶ ˆ£÷-¡∫. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP“ Ez˜¡-Pzx-hfl ˆ\Ø¿£mk, £o¯Ø S‘zu Pıªzv¿ {¯”˜¡ÿ÷-¡∫. _Ø-ˆuı-»¿ ¶õ-≤Æ ˆ£sP-–US ¬Øı£ı-µÆ Av-P-õUSÆ. £¯«Ø Phfl £ıUQ-P-¯Õ-≤Æ \õ-ˆ\¥¡∫. Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P“ Bu-µ-¡ıÕ∫P-Œfl ˜u¯¡-P¯Õ {¯”-˜¡ÿ‘ ¯¡®£∫. ¬¡-\ı-∞-P–US ©P-`¿ Av-P-õUSÆ. Pı¿|¯h ¡Õ∫®§-æÆ ªı£Æ Av-PÆ Q¯hUSÆ. ©ın-¡∫P“ £i®§¿ ]”¢u ˜u∫a]-≤Æ, P¿¬ {÷-¡-⁄zv-hÆ £ıµımkÆ ˆ£÷-¡∫. EÂı∫ |ı“: 29.3.2010 Pı¯ª 6.09 ©o ïu¿ 31.3.2010 Pı¯ª 9.35 ©o ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: ©ı∫a 23, 24, 25 {”Æ: Bµga, £a¯\ Gs: 5, 7 £õ-Pı-µÆ: ¯£µ-¡¯µ ¡»-£-k-¡-uı¿ ¡ıì¿ ]µ-©Æ S¯”¢x |fl¯© TkÆ.

16

_÷-_-÷®£ıP ˆ\Ø¿£kÆ´⁄ µı] Afl£∫P˜Õ! E[P“ µı]∞¿ `õ-Øfl, ßµmhıv 4, _UQ-µfl, ¶ufl Ezv-µmhıv , ˜µ¡v E“Õ-⁄∫. C¡∫PŒ¿ _UQ-µfl ©mk˜© A›Tª £ªfl u∏Æ ¡¯P-∞¿ µı] ©ÿ÷Æ Cµshı-™-hzv¿ \g\-õUQ-”ı∫. £n¡µƒ Gv∫£ı∫zu¯u ¬h S¯”¡ıP C∏USÆ. √k, ¡ıP⁄ ¡¯P-∞¿ ©⁄Æ ¬∏Ƨ-Ø-£i £µı-©-õ®¶ £o ˆ\¥√∫P“. §“¯Õ-P“ P¡-⁄US-¯”-¡ı¿ ]ª ]UP¿P¯Õ Hÿ£-kzvU ˆPı“¡∫. A¡∫P-¯ÕU Psi®£-v-æÆ {uı-⁄z¯u® §fl£ÿ” ˜¡skÆ. C¿ªı¬mhı¿, √s §µa¯⁄-¯Øzuıfl \¢vUP ˜¡si-∞-∏USÆ. ß∫¡-ˆ\ızv¿ S¯”-¡ı⁄ ¡∏-©ı-⁄˜© Q¯hUSÆ. Sª ˆu¥¡Æ, CËh ˆu¥¡ uª[P-–USa ˆ\fl÷ ¡∏-√∫P“. ©⁄-v¿ ¶zx-n∫a] C∏USÆ. Eh¿ |-ªz¯u ^µıP £µı-©õ®£-v¿ FmhÆ u∏Æ Enƒ, |¿ª £«UP ¡«UP[P“ x¯n {ÿSÆ. ¡«US ¬¡-Pı-µ[P–US w∫ƒ Q¯hUP uı©-u-©ı-SÆ. ©¯⁄-¬∞fl Gsn[P-–US ©vzx ˆPıkzx, ¡ıÃU¯P¯Ø µ\-¯⁄≤-hfl ©ıÿ‘U ˆPı“ √∫P“. E”-¬-⁄∫P“ Eÿ” x¯n-ØıP ˆ\Ø¿£-k-¡∫. ˆuı»-ª-v-£∫P“ Tk-u¿ ïØÿ]-∞-⁄ı¿ Eÿ£zv CªU¯P ™P GŒ-uıP {¯”-˜¡ÿ÷-¡∫. C∏®§-›Æ, £n-¡-µƒ _©ı-µı⁄ AÕ¬¿ C∏USÆ. Aµ_ ©ÿ÷Æ u¤-Øı∫ x¯”-∞¿ £o¶-õ-£-¡∫P“ P¡-⁄-™fl‘ £o-Øıÿ‘, A¡®ˆ£Ø∫ ˆ£÷Æ {¯ª E“Õx. ¬Øı-£ı-õ-P-–US ¬ÿ£¯⁄ _©ı-µı-P˜¡ C∏USÆ. ]ª∫, ˆuı»¯ª ¬õ-¡ıUPÆ ˆ\¥Ø Gso, ˆ£ı∏“ C«®¯£a \¢vUP ˜|õ-kÆ. SkÆ£ ˆ£sP“ Pn-¡-õfl Snzvÿ˜Pÿ£ |h¢x ˆPı“¡∫. £o-¶-õ-≤Æ ˆ£sP“, ˆ£ı÷®§fl¯© Pıµ-n-©ıP {∫¡ı-Pzv-hÆ A¡®ˆ£-Ø∫ ˆ£”-ªıÆ. _Ø-ˆuı-»¿ ¶õ-≤Æ ˆ£sP“ AÕ¡ı⁄ âª-u-⁄Æ ˆ\¥v-∏¢uı-æÆ, Pi-⁄-©ı⁄ E¯«®£ı¿ Gv∫£ı∫zu-¯u-¬h Tku-ªı⁄ ªı£Æ Q¯hUP® ˆ£÷-¡∫. Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P-–US Bu-µ-¡ıÕ∫P“, ©UP“ ©zv-∞¿ ©v®¶ TkÆ. ¬¡-\ı-∞-P-–US ©P-`¿ |fl”ıP C∏USÆ. Pı¿|¯h ¡¯P-∞¿ ˆ\ªƒ Av-P-õUSÆ. ©ın-¡∫P-–US ¬¯ÕØımi¿ B∫¡Æ TkÆ. EÂı∫ |ı“: 31.3.2010 Pı¯ª 9.36 ©o ïu¿ 2.4.2010 §ÿ£-P¿ 3 ©o ¡¯µ ˆ¡ÿ‘ |ı“: ©ı∫a 25, 26 {”Æ: ¡ıhı-©¿º, ©g\“ Gs: 7, 8 £õ-Pı-µÆ: ˆum]-nı-â∫zv¯Ø ¡»-£-k-¡uı¿ ¡ıÃU¯P ¡Õƈ£-÷Æ.


˜£µı¯\ ˆPısk xfl£zv¿ ©ımiU ˆPı“Õıw∫P“& ¶zu∫

g]®ˆ£-õ-Ø-¡∫ BÿPık A∏-Q-æ“Õ ß¯\-©-¯ªUS®£Æ ©hzv¿, 1930¿ u[Q-∞-∏¢uı∫. A¢u ©hzv¿ C∏¢u Øı¯⁄ ©Pı® ˆ£-õ-Ø-¡-¯µU Pshı¿ xvU¯P-¯Øz xıUQ |©ÏPı-µÆ ˆ\¥≤Æ. ˆ£õ-Ø-¡-∏Æ Øı¯⁄-¯Øz uh-¬U ˆPıkzx Afl¶ Pımk¡ı∫. J∏-|ı“ Cµ-¬¿ Øı¯⁄-¯ØU Pmi-∞-∏¢u ˆPımh¯P w®£ÿ‘U ˆPıshx. Øı¯⁄ \[Q-º¯Ø A÷zxU ˆPısk Ki-¬mhx. ©÷|ı“ £ıP-›Æ, ©hzx BmP-–Æ Pımi¿ Øı¯⁄-¯Øz ˜ui A¯ª¢xÆ C∏USÆ Chz¯u A‘Ø ïi-Ø-¬¿¯ª. ]ª-|ımP“ P»zx, ©hzv-º-∏¢x Gmk Q.´.,ˆuı¯ª-¬¿ E“Õ SÕzv¿ Ax {fl÷ ˆPısi-∏®£-uıP uP-¡¿ Q¯hzux. £ıPfl SÕzv¿ C”[Q,

A¡¯µ ˜Pı£zx-hfl xıUQ-Øx. A¡∫ £Øzv¿ |k[Q-⁄ı∫. B⁄ı¿, ¡ı¥ ©mkÆ ""\¢v-µ-˜\-Pµı D\ı--'' Gfl” |ı©z¯u ˆ\ı¿ª ©”UP-¬¿¯ª. A®˜£ıx Av-\-ØÆ Jfl÷ {Pâux. ©uÆ ˆPısh Øı¯⁄ J∏ {™-Âzv¿ A¯©-v-Øı-⁄x. Bimh¯µ R˜« C”UQ ¬mk¬mk £ıP-›-¯hØ Pmk®£ımkUS“ ¡¢x ©si-∞mhx. £Uu∫P“ C¯u® £ı∫zx Av-\-Ø®£mh-⁄∫. _¡ı-™-P-Œfl ´x |ı¥USÆ Th £Uv Esk. 1927¿ ©hzv¿ |ı¥ Jfl÷ ¡Õ∫¢x ¡¢ux. ©hzx ˆ£ı∏mP-¯Õ-≤Æ, Pı¿|-¯hP-¯Õ-≤Æ £ıx-Pızx ¡¢ux. _¡ı-™-P“ J∆ˆ¡ı∏ |ı–Æ "|ı¥US BPı-µÆ ˆPıkzuıQ ¬mhuı?'' Gfl÷ AUP-¯”-Øı¥ ¬\ı-õ®£ı∫. A¡-¯µU Psh-ƒ-hfl Ax _ÿ‘a _ÿ‘-¡-∏Æ.

Põg]-°ß Pø» ÷Põ-°À Pı¯µ \[Pµı Øı¯⁄¯Ø ˆPısk ¡µ ïØÿ]zuıfl. Ax ¡µ ©÷zx AhƧ-izux. ¬Â-Ø-©-‘¢u ˆ£õ-Ø-¡∫ uı˜⁄ SÕzvÿS ˆ\fl÷, Øı¯⁄¯Ø Afl¶-hfl J∏ £ı∫¯¡ £ı∫zuı∫. Øı¯⁄-∞fl PsP-Œ¿ Psp∫ ˆ£∏QØx. SÕz¯u ¬mk ˆ¡Œ˜Ø ¡¢x A¡∫ A∏-Q¿ {fl”x. ˆ£õ-Ø-¡∫ A¯uz uh-¬U ˆPıkzx \©ı-uı-⁄Æ ˆ\¥uı∫. C˜u-˜£ıª, Øı¯⁄-∞-hÆ ]UQØ £Uu-¯µU Pızu {PÃa] Jfl÷Æ |h¢ux. ]uÆ£-µzv¿ Bimh-µıP C∏¢u-¡∫ £ıª-_®µ-©sØÆ. C¡∫ u™Ãzuızuı E.˜¡.\ı. £µÆ£-¯µ-∞¿ ¡¢u-¡∫. A¡∫ ©Pı-ˆ£-õ-Ø-¡-õfl w¬-µ-£Uu∫. G®˜£ı-xÆ ""-\¢v-µ-˜\-Pµı D\ı-'' Gfl÷ Ea\-õUSÆ ¡«UPÆ ˆPısh-¡∫. J∏-|ı“ ]uÆ£-µÆ |h-µı-·¯µ uõ-]UP ˆ\fl” Bimh-∏US Av∫a] Pızv∏¢ux. ˜Pı∞¿ Øı¯⁄US ©uÆ §izx ¡¢u-¡∫P¯Õ® £Ø-ï-÷zvU ˆPısi-∏¢ux. A®˜£ıx Bimh∫ E“˜Õ ~¯«¢uı∫. Ax

J∏-ﯔ ]÷-¡fl J∏-¡fl A¢u |ı¯ØU P¿ªı¿ Aizxz xfl¶-÷zv-⁄ıfl. Aufl §fl Ax £ı∫®£-¡∫P¯Õ G¿ªıÆ PiUP BµÆ§zux. ©hzx Av-Pı-õ-P“ |ı¯Ø 40 Q.´., xıµzv¿ C∏USÆ Qµı-©zv¿ ˆPısk ¬mk-¬mk ¡¢u-⁄∫. ©Pı-ˆ£-õ-Ø¡-∏US C¢u ¬Â-ØÆ ˆuõ-Øıx. B⁄ı¿, |ı¯Ø ¬mk ¡¢u-¡∫P“ ©hzvÿS ¡∏-¡-uÿS ïfl |ı¥ ©hzvÿS ¡¢x ˜\∫¢ux. ©hzx BmP-Œ-hÆ, "|ı¥ ¡¢x ¬mhuı?'' Gfl÷ ˜Pmhı∫ ˆ£õ-Ø-¡∫. |ı≤Æ Afl˜£ık ˆ£õ-Ø-¡-õ-hÆ ¡¢x {fl÷ \ı¢u-©ı-⁄x. ©hzv¿ C∏®£-¡∫P“ ˆ£õ-Ø-¡∫ ˆ\¥u Aÿ¶-uz¯u Gso ¬Ø¢u-⁄∫. ©hzx |ı¥US C∏¢u £UvE-n∫ƒ ©¤-u∫ PÕı⁄ |©US C∏UPmkÆ. &ˆuı-h-∏Æ

3

17


µı-©-º[P-_-¡ı-™

º[P ]¡ı-ª-ØÆ

∞-æUS® ˜£ı⁄ı¿, âªÏuı-⁄zv¿ J∏ ]¡-º[Pz¯u˜Øı, §µ-Pı-µzv¿ £õ-¡ıµ â∫zv-PÕıP ˜©æÆ ]ª º[P[P¯Õ˜Øı uıfl uõ-]zv-∏®•∫P“. B⁄ı¿, J˜µ ˜Pı∞-º¿ 108 º[P[P“, ⪡∫PÕıP A∏“£ı-ºUSÆ Aÿ¶u uªz¯u uõ]zv-∏UQ-’∫PÕı? ug\ı-≈∫ A∏-Q-æ“Õ £ı£-|ı-\Æ µı©-º[P-_-¡ı™ ˜Pı∞-æUSa ˆ\fl”ı¿ C¢u uõ\⁄Æ ˆ£”-ªıÆ. ]¡-µızvõ v∏-¬«ı C[S ¬˜\Â-©ıP |hUSÆ. uª ¡µ-ªı÷: Cª[¯P-∞¿ ^¯u¯Ø ´mh, µı©§-µıfl µı˜©Ï¡-µzv¿ u⁄US Hÿ£mh ˜uıÂÆ }[P ]¡-߯· ˆ\¥x, A˜Øızv v∏Ƨ-⁄ı∫. B⁄ı-æÆ, µı¡-n-¤fl \˜Pı-u-µ∫P“ Pµs, xıÂnfl BQ-˜Øı-¯µU ˆPıfl” ˜uıÂÆ, u[P¯Õ® §flˆuı-h∫¡¯u En∫¢uı∫. ˜uıÂÆ }[P 107 ]¡-º[P[P-¯Õ® §µ-v˯h ˆ\¥uı∫. Bg\-˜|-دµ Pı]US A›®§, J∏ º[PÆ ˆPısk ¡µaˆ\¥uı∫. A¯u-≤Æ ˜\∫zx 108 º[P[P-¯Õ® ß‚zu µı©-§-µıfl, ˜uıÂÆ }[P®ˆ£ÿ”ı∫. §µ-uı⁄ ]¡-›US, µı©-õfl ˆ£Øµı¿ "µı-©-º[P-_-¡ı-™' Gfl” ˆ£Ø∫ Hÿ£mhx. A›-©fl ˆPısk ¡¢u º[PÆ A¡µx ˆ£Ø-µı¿ "A-›-©¢u-º[PÆ' Gfl” ˆ£Ø-õ¿ E“Õx. C[S“Õ AƧ¯PUSÆ £∫¡-u-¡∫zv¤ Gfl÷ ˆ£Ø∫. ]¡fl Gv˜µ £_: ]¡-\fl⁄v Gv˜µ |¢v

˜Pı

18

©mk˜© C∏®£x ¡ıiU¯P. C[S |¢v-≤-hfl Pı©-˜u› £_-ƒÆ C∏UQ-”x. CuÿS APzv-ؘµ §µ-˜uı ߯· ˆ\¥u-uıP uª ¡µ-ªı÷ T÷-Q-”x. ˜©ÿS ˜|ıUQØ ˜Pı∞¿P-Œ¿ ˜¡sk-u¿ ¯¡zuı¿ Eh˜⁄ {¯”-˜¡-÷Æ Gfl£x |ƧU¯P. Cx-ƒÆ ˜©ÿS ˜|ıUQØ ˜Pı∞˜ª BSÆ. 108 º[P[P-–Æ ˜©ÿS ˜|ıUQ˜Ø E“Õ⁄. µı©-º[P _¡ı™ \fl⁄-vUS ¡ª®¶-”ï“Õ ©sh-£Æ ˜£ıfl” A¯©®§-æ“Õ \fl⁄-v∞¿ 3 ¡õ-¯\-∞¿ 106 º[P[P“ E“Õ⁄. A›-©¢u º[PÆ \fl⁄v, ˜Pı∞-æUS ˆ¡Œ˜Ø E“Õx. £Uu∫P“ âªÏuı⁄ º[PÆ u¬µ, ©ÿ” 107 º[P[P-–USÆ uı[P˜Õ ß xı¬ ¡n[P-ªıÆ. §µ-˜uı-Âzufl÷ ©v-ØÆ 107 º[P[P-–USÆ ¬˜\ ߯· |hUSÆ. ]¡-µızvõ ]”®¶: µı©-º[P-_-¡ı™ \fl⁄v ¬©ı-⁄Æ µı˜©Ï¡-µÆ ˜Pı∞¿ A¯©®§-æÆ, A›-©¢u-º[P \fl⁄v ¬©ı-⁄Æ Pı] ¬Ï¡-|ı-u∫ ˜Pı∞¿ A¯©®§-æÆ E“Õx. Pı], µı˜©Ï¡-µÆ ˆ\¿ª ïi-Øı-u-¡∫P“ C[S ¡¢x ¡»-£mk ˜|∫zvUP-hflP¯Õ {¯”-˜¡ÿ”-ªıÆ. ]¡-µızv-õ-Øfl÷ 108 º[P[P-–USÆ ∏zµ ©¢v-µÆ ˆ\ı¿º |ıflS Pıª ߯· |hUSÆ. µı©-º[P _¡ı-™US ∏zµı-§-˜Â-PÆ ˆ\¥¡∫. Afl÷ Cµ-¬¿ £Uu∫P“ ˜Pı∞¯ª 108 ﯔ _ÿ‘ ¡∏-¡∫. I®£] £ƒ∫n-™-Øfl÷ 108 º[P[P-–USÆ Afl⁄ı-§-˜Â-PÆ |hUSÆ. A›-©fl, _Uü-¡fl: µı©-§-µı-¤fl £ı¡Æ }[P®ˆ£ÿ”-uı¿ Czu-ªzvÿS "£ı-£-|ı-\Æ' Gfl” ˆ£Ø∫ Hÿ£mhx. Rõı-˜©Ï¡-µÆ Gfl” ˆ£Ø-∏Æ


wØ Snï¯hØ¡∫P¯ÕU Pshı¿ ¬ªQ {¿æ[P“ & ¶zu∫

]Á-µõzv› ìö£-åÀ

£∫¡-u-¡∫zv¤ Esk. ˜Pı∞¿ ïP®§¿ `õØ w∫zuÆ E“Õx. A‘-Øı-©¿ ˆ\¥u £ı¡Æ, §x∫˜uı-ÂÆ }[P _¡ı-™US ˜ufl, £ı¿ A§-˜Â-PÆ ˆ\¥Ø-ªıÆ. ©ı∫P» v∏-¡ı-v-¯µ-Øfl÷ |h-µı-·∫ ¶”®£ık Esk. µı©∫, ªm_-n∫, ^¯u, Bg\-˜|-Ø∫ BQ˜Øı∫ ]¡-º[P ߯· ˆ\¥≤Æ ¶¯h®¶a ]ÿ£-ïÆ C[S E“Õx. µı©ı-Ø-nz˜uık ˆuıh∫¶-¯hØ ˜Pı∞¿ Gfl£-uı¿, §µ-Pı-µzv¿ Bg\-˜|-Ø∫, _Uü-¡∫ ¡n[Q-Ø-£i {ÿSÆ ]¯ªP“ E“Õ⁄. §µ-Pı-µzv¿ ¡“Œ ˆu¥¡ı-¯⁄-≤hfl _®§-µ-©-o-Ø∫ E“Õ-⁄∫. ˜©æÆ, Pı] ¬\ıªım], Afl⁄-ß-µo BQ-˜Øı∫ J∏ \fl⁄v∞-æÆ, Pıª-¯£-µ-¡∫, \‹Ï¡-µ∫, `õ-Ø-£-P¡ıfl BQ-˜Øı∫ C¯n¢x ©ÿˆ”ı∏ \fl⁄v∞æÆ E“Õ-⁄∫. Gv∫©¯” Qµ-P[PÕı⁄ `õ-Ø-›Æ, \¤-≤Æ C¯n¢v-∏®£-uı¿ \¤˜uıÂÆ E“Õ-¡∫P“ C¢u \fl⁄-v¯Ø ¡»-£mk ¯£µ-¡∫ A∏Õı¿ |ªÆ ˆ£”-ªıÆ. v∏-¬«ı: ]¡-µızvõ, |¡-µızvõ. C∏®§-hÆ: ug\ı-≈-õ¿ C∏¢x SÆ£˜PınÆ ˆ\¿æÆ ¡»-∞¿ 25 Q.´., xıµzv¿ £ı£-|ı-\Æ E“Õx. £Ï Ïhı® A∏-Q¿ ˜Pı∞¿ C∏UQ-”x. SÆ£-˜Pı-nzv¿ C∏¢x 15 Q.´., xıµÆ ©mk˜©. v”USÆ ˜|µÆ: Pı¯ª 6.30& ©v-ØÆ 12.30 ©o, ©ı¯ª 4& Cµƒ 8.30 ©o. ˜£ıfl: 97901 16514.

108 º[P \fl⁄v

|¡UQµPÆ

19


¬¯µ¬¿ ˆ\¿¡¢u⁄ıP ï¯⁄£¡fl ˆ¡SŒØ¿ª& ¯£§“

J

CUPmhı⁄ {¯ª-∞-æÆ £ıx-Pı®£-¡∫

A®ˆ£s, ufl SkÆ£z¯uU Pı®£ıÿ‘Ø P∫zu∏US |fl‘ ˆ\ı¿º ˆ·§zuı“. ""-Gfl¯⁄ }∫ CUPmkUS ¬ªUQU Pızx Cµm\sØ® £ıh¿P“ Gfl¯⁄ `âx ˆPı“–Æ£i ˆ\¥√∫'' GflQ-”x ¯£§“. |Ư© Gfl÷Æ CUPmhı⁄ `Ã{¯ª∞º∏¢x PıUSÆ P∫zu∫ ´x |ƧU¯P ˆPısk ˆ·§-≤[P“. A¡∫ E[P¯Õ ¯P¬-h©ımhı∫.

∆ˆ¡ı-∏-¡-∏USÆ Huı-¡x J∏ ˜|µzv¿ CUPmhı⁄ `Ã{¯ª ¡µzuıfl ˆ\¥≤Æ. |Æ©ı¿ Av-º-∏¢x u®£ ïi-Øıu {¯ª-∞-æÆTh, P∫zu∫ ´x |ƧU¯P ¯¡UP ˜¡skÆ. A¡∫ |Ư© G¢u `Ã{-¯ª-∞¿ C∏¢xÆ, ™P GŒ-uı-PU Pızx-¬-k-¡ı∫. µËØı-¬¿ Pn-¡¯⁄ C«¢u ˆ£s J∏zv, Cµsk ©P“P“, F⁄-ïÿ” J∏ ©P-›-hfl µshıÆ ~ıÿ”ısifl x¡UPzv¿ ˜£ıº¡]zx ¡¢uı“. A¢ua]-÷-¡-⁄ı¿ ˆ¡Œ-∞¿ G[SÆ ˆ\¿ª ïi-Øıx. ˜u¡ı-ª-ØzvÿS ©mkÆ Pı∫® Gfl” ˜£ıu-P∫ C∏¢uı∫. A¡∫ C˜Ø-_¯¡ A¡-⁄x \˜Pı-u-õ-P“ xıUQa ˆ\¿¡∫. J∏-\-©-ØÆ, ¡n[QØ Pıµ-nzuı¿, ˜µı©fl B˜ªı-\¯⁄ µËØı ´x ˆ|®˜£ı-º-Øfl £¯h-ˆØ-kzuı∫. Ax \[Pzv-⁄∫ A¡¯µ ]¯”®§-izu-⁄∫. A¡-õ-hÆ, £¤UPı-ªÆ Gfl£-uı¿, √µ∫PÕı¿ SŒ-¯µz uı[P C˜Ø_ ´uı⁄ ¬_-¡ı-\z¯u ¬mk-¬-kÆ£i T‘-⁄∫. A¡∫ ˜PmP-¬¿¯ª. Cu-⁄ı¿, A¡∫ ïi-Ø-¬¿¯ª. Cu-⁄ı¿, ˆ|®˜£ı-º-Øfl ˜£ı∫ ©µn ush¯⁄ ˆ£” ˜¡skÆ Gfl÷ ˆuıkUPı-©¿, ufl £¯h-∞-⁄-∏-hfl |ık A¡∫P“ Ga\-õzxÆ, A¡∫ Psk-ˆPı“Õv∏Ƨ-⁄ıfl. ¬¿¯ª. ˜£ı∫ ¶õ-Øı-u-uı¿ ˜Pı£Æ ˆPısh ""-|ıfl 86 Bsk-PÕıP Gfl C˜Ø-_¯¡ √µ∫P“, ¡»-∞¿ C∏¢u £ª Qµı-©[P¯Õ ˜\¬UQ-˜”fl. A¡∫ G⁄US G¢u |ı\®£-kzv-⁄∫. ˆ|®˜£ı-º-Ø-¤fl w¯©≤Æ ˆ\¥u-v¿¯ª. Gfl¯⁄ £¯hUS £Ø¢u ©UP“, u[P“ Cµm]zu A¡¯µ G®£i C∏®§-h[P¯Õ ¬mk QÕƧ-⁄∫. ©÷uºzx xıÊ®˜£fl,'' Pn-¡¯⁄ C«¢u ˆ£sqUS ufl Gfl”ı∫. A¡-µx ¡ı∫z¯u-¯ØU ©P¯⁄ xıUQaˆ\¿ª ïi-Øıu {¯ª. ˜Pmk ˜Pı£®£mh-¡∫P“, A¡Õı¿ ©P¯⁄ ¬mka ˆ\¿ª-ƒÆ ™∏-P[P-–US ©zv-∞¿ ©⁄Æ ¡µ-¬¿¯ª. G⁄˜¡, ¯¡zx ]zv-µ-¡¯u ˆ\¥u-⁄∫. ©P“P¯Õ ©mkÆ u®§a E∞-˜µık Gõzx ¬k-˜¡ıˆ\¿æÆ £i ˆ©⁄ Ga\-õzu-⁄∫. ˆ\ıfl⁄ı“. A®˜£ı-xÆ ˜£ıº-Pı∫® A¡∫P-–Æ uıÆ A¯©-v-ØıP, ""-}[P“ Gfl \˜Pı-u-µ-›-h˜⁄ ´x w ¯¡zuı¿, C∏®£-uı-Pa ˆ|ıi®ˆ£ı- -v¿ AU¤ ˆ\ı¿º-¬mh-⁄∫. Gfl¯⁄ Gõzx-¬-kÆ. {¯ª-¯©-≤-n∫¢u ]÷B⁄ı¿, E[P-¯Õ® ˜£ıfl” ¡fl, uı∞-hÆ ufl¯⁄ A¡-£Uv-Øı-˜⁄ı-∏US {zvØ A[˜P˜Ø ¬mkaˆ\fl÷, BUQ-¯⁄-Øı-QØ AU¤UP-h¿ A¡∫PÕı-¡x u®§zxU ¯¡UP®£mi-∏UQ-”x ˆPı“–Æ£i ˆ\ıfl⁄ıfl. Gfl£¯u A‘-Øı-v-∏UQB⁄ı¿, A¡∫P“ ˜PmP-¬¿¯ª. ’∫P˜Õ Gfl÷-uıfl |ıfl |h®£x |hUPmkÆ. P∫zu∫ xUP®£-k-Q-˜”fl,'' Gfl”-¡∫, |Ư©U Pı®£ı∫ G⁄ |Æ§Ø C˜Ø-_¯¡ ˜|ıUQ, A¡∫P“, ""-Bsh-¡˜µ! CUPmi¿ ""-§-uı˜¡, EƯ©z xvUQC∏USÆ G[P-¯ÕU Pı®£ıÿ÷Æ'' ˜”fl. C¢u |ıŒ¿ E©UPıP Gfl÷ |ƧUP-≤-hfl ˆ·§zu-⁄∫. Gfl „¡¯⁄ A∫®£-oUP Afl‘-µ-¬¿ ˆ|®˜£ı-º-Øfl Gfl¯⁄® £ızv-µ-⁄ıP £¯h-∞-⁄∫ A¢uUQ-µı-©zvÿS“ Gso-‹˜µ! AuÿPıP ¶S¢u-⁄∫. A[Q-∏¢u ˆ£∏Æ£ı-ªı⁄ ©⁄®ß∫¡-©ıP EƯ©z √k-P¯Õ |ı\Æ ˆ\¥x-¬mka xvUQ-˜”fl,'' Gfl”ı∫. ˆ\fl”⁄∫. B⁄ı¿, Pn-¡¯⁄ C«¢u Cx˜¡, A¡-µx P¯h] ˆ£sofl √miÿS ©mkÆ Jfl÷Æ ˆ·£-©ı-P-ƒÆ C∏¢ux. BP-¬¿¯ª. ©÷-|ı“ Pı¯ª-∞¿ C˜Ø_-ƒUPıP ufl¯⁄˜Ø √miÿS ˆ¡Œ˜Ø ¡¢u-¡-–US A∫®£ozx, A¡-∏-hfl Ba\õ-ØÆ Pızv-∏¢ux. √m¯ha IUQØ-©ı-⁄ı∫ ˜£ıº-Pı∫®. _ÿ‘æÆ £¤ E¯”¢x, ©v¿ ˜£ıª ""-uÆï-¯hØ S©ı-µ-›Æ C∏¢ux. Cu-⁄ı¿, £¯h-∞-⁄∫ |Æï-¯hØ P∫zu-∏-©ı-∞-∏UQ” A[S √k C˜Ø_ Q‘Ïx-ƒ-h˜⁄ C∏¢u-¯uU IUQØ©ı∞-∏®£-uÿS P¡- ¤ UPıE[P¯ÕA¯«zu ˜u¡fl Es¯©©¿ ˆ\fl÷-¬mh≤“Õ-¡∫,'' GflQ-”x ⁄∫. P¸øn ©øÇ ¯£§“. ©Qâu

E∞-∏US Ag\ıu Ezu-©∫

C

20


E¯«zx EsqÆ ¡ıÃU¯P˜Ø ]”¢ux& S∫Bfl

B¯h ¬Â-Øzv¿ P¡-⁄Æ A‘-¬®£ıÕ∫: Aß-È-±z A¿Szü-(-µ-º) C¯”¡¤fl P∏-¯n® £ı∫¯¡¯Ø C«¢x |ıfl Asn¿ |§-(-È¿) A¡∫P“ |¬-ªU ¬k˜¡˜⁄ı?)'' AuÿS Asnªı∫, ""-C¿¯ª; ˜Pm˜hfl: ""-C-¯”-|ƧU¯P-ØıÕ-¤fl ˜¡mi }∫ P∫¡zuı¿ ˜¡mi¯Ø C zxa ˆ\¿£-¡-(-R-«[Q: Pı¿\m¯h) A¡-⁄x ˆPs¯hUPı-º¿ µ¿ª∫. (G-⁄˜¡, C¯”-¡-¤fl A∏m£ı∫¯¡¯Ø £ıv-¡¯µ C∏USÆ. Au-¯⁄-¬-hU R˜«-≤Æ }∫ C«UP ©ımj∫)-'' Gfl÷ £vª-Œzuı∫P“. PqUPı¿P-–US ˜©˜ª-≤Æ C∏¢uı¿ Au-⁄ı¿ (¶-Pı-õ) ¬ÕUPÆ: Aß-£UP∫ ÍzwU(-µ-º) A¡∫P“ £ı¡Æ Hx-™¿¯ª. Cfl›Æ Au-¯⁄-¬-hU R˜« uÕ∫¢x ˜£ı⁄-uÿS Pıµ-nÆ C∏®£x |µ-PzvÿS-õ-Ø-uı-SÆ. (A-uı-¡x Ax ˜¡mi £ı¡-P-µ-©ı⁄ J∏ ˆ\Ø¿) Cu-¯⁄-(-C¢uU P¯h] A¡∫P–USz ˆuı®¯£ ˜£ımi-∏¢ux Gfl£¡ıUQ-Øz¯u ©UP-–US Cufl ïUQ-Øzx-¡Æ ufl÷. ©ı”ıP A¡∫P“ J¿º-ØıP C∏¢ux uıfl Pıµ-nÆ. ""-P∫¡zv-⁄ı-æÆ ˆuŒ-¡ıQ ¬hmkÆ Gfl£-uÿPı-P) Asn-ªı∫ CuÿSU PqUPı¿P¯Õ âfl÷-ﯔ T‘-⁄ı∫P“. §”S ˆ£∏¯©≤n∫¬-⁄ı-æÆ ""AP¢¯u≤n∫¬⁄ı¿ ufl R«[Q-¯Ø® ß™-∞¿ ©¯”USÆ ¡snÆ ˜¡mi-Ø-o¢x |h®£-¡˜⁄ P∏-¯n®£ı∫¯¡¯Ø C«¢x C zu ¡snÆ |hUSÆ ©¤-u¯⁄ C¯”-¡fl C¯”-¡-¤fl ©÷-¯©-|ı-Œ¿ H‘mkÆ £ı∫UP ©ımhıfl'' Gfl÷ ¬k-¡ıfl'' Gfl÷-uıfl Asn-ªı∫ |¬fl”ı∫P“. C¢u A∏“ˆ©ı» ï -¡-¯u-≤Æ AßAsn-ªı∫ T‘-⁄ı∫P“. (A-ß-uı-≈z) £UP∫(µº) A¡∫P“ ˆ\¬-≤ÿ”ı∫P“. A‘-¬®£ıÕ∫: C®› E©∫ (µ-º) uÿˆ£∏¯©∞-⁄ı¿ ˜¡sk-ˆ©fl˜” uıÆ Asn¿ |§-(-È¿) A¡∫P“ A∏-Œ-⁄ı∫P“: A∆¡ı÷ ˆ\¥Ø¬ ¿¯ª Gfl£¯ u≤ Æ A¡∫P“ ""-G-¡fl ufl Pı¿\m¯h¯Ø P∫¡zx-hfl ß™-∞¿ C zxa ˆ\¿Qfl”ı˜⁄ı A¡¯⁄ A‘¢˜u-∞-∏¢uı∫P“. B∞-›Æ, J∏ ©¤-u¯⁄ A¿ªı ©÷-¯©-|ı-Œ¿ Hˆ”-kzxÆ ©÷¯© £ÿ‘Ø P¡¯ª P∆¬U ˆPı“–Ƙ£ıx, £ı∫UP ©ımhıfl. (P-∏-¯n® £ı∫¯¡ £ı∫UP £ı¡zvfl {«¿P-¯ÕU Pshı-æÆ Th A¡ÿ¯” ¬mk A¡∫ ¬ªQ Kk-Q-”ı∫. ©ımhıfl)-'' (Asn¿ |§-PÕı∫ Aß-£UP∫ ÍzwU(-µ-º) A¡∫P“ ¬⁄¬⁄ı∫P“: ¡ı줘ª... ~ıº¿ ""-|ıfl §izx ¯¡zu ¡snÆ C∏UPıC∏¢x) ¬mhı¿ Gfl ˜¡mi uÕ∫¢x PqUPı¿P-–USU R˜« Cߣa÷\õø» ˜£ı¥¬kQfl”x. (|ı-›Æ Gfl

21


ˆ\¿¡Æ Gfl÷˜© {¯ªØı⁄u¿ª& ¯£§“

¬∏ƶ-¡¯u \ı®§-k[P“

£

˜¡uÆ ©ı÷-¡-v¿¯ª

Uu-¤fl ¯P∞¿ ¯£§“ C∏¢uı¿ A¯u ¡ı]®£ıfl, ˆ£ıUQ-ÂÆ ˜£ıª £ıx-Pı®£ıfl. Ax˜¡ £¯«Ø ˜£®£∫ P¯hUS® ˜£ı¥, ˜¡÷ H˜uı P¯hUS ¬ÿP®£mhı¿, A¯u ˆ£ımh-ªÆ ˜£ıh £Øfl£-kzx-¡ı∫P“. B⁄ı¿, G¢u {¯ª-∞-æÆ ˜¡uÆ ufl CØ¿§¿ C∏¢x ©ı÷-¡-v¿¯ª. J∏ ©Œ-¯PUP-¯hUPı-µ-∏US £¯«Ø ˜£®£∫ £ı∫\-º¿ ¯£§“ Jfl÷ ¡¢ux. A¡∫ Aufl A∏-¯©¯Ø A‘-Ø-¬¿¯ª. ¡«UPÆ ˜£ıª Q»zxU Q»zx ˆ£ı∏mP¯Õ ©izxU ˆPıkzx ¡¢uı∫. J∏ |£∫ A¢uU P¯h-∞¿ J∏ ˆ£ı∏“ ¡ı[Qa ˆ\fl”ı∫. A¡∫ J∏ ˆPı¯ª-Pı-µ∫. ˆPı¯ª-¯Øa ˆ\¥u §”S, ©⁄{Æ©-v-∞¿ªı-©¿ võ¢x ˆPısi-∏¢uı∫. ¯P∞¿ C∏¢u £ı∫\-¯ª® §õzx, ˆ£ı∏¯Õ ©¯⁄-¬-∞-hÆ ˆPıkzx ¬mh A¡∫, A¢uzuı¯Õ xıUQ √\ C∏¢u ˜|µzv¿, "A-v¿ Gfl⁄ uıfl G -v-∞-∏UQ-”x £ı∫®˜£ı-˜©' Gfl÷ £izuı∫. ""-C-µzuÆ ]¢x-u-º¿ªı-©¿ ©fl¤®¶ <Eshı-Pı-x-'' Gfl” ¡\-⁄Æ A¡-¯µU P¡∫¢ux. A®£-i-Øı-⁄ı¿, uıfl ˆ\¥u £ı¡zxUS u⁄x µzuz¯uU ˆPıkzuı-ªfl‘ £ı¡-©fl¤®¶ Q¯hUPıx Gfl÷ E“ÕÆ E÷zv-Øx. A¡∫ ´skÆ A˜u P¯hUSa ˆ\fl”ı∫. ©ÿˆ”ı∏ ˆ£ı∏“ ¡ı[Q-⁄ı∫. A®˜£ı-xÆ, A˜u ¯£§-Œ¿ C∏¢x Cflˆ⁄ı∏ ˜£®£-õ¿ ˆ£ı∏“ ©izxU ˆPıkzuı∫ P¯hUPı-µ∫. A¯u B¡-˜ªık ¬õzx® £ı∫zuı∫ A¢u ˆPı¯ª-Pıµ |£∫. ""-C-˜Ø-_-Q-‘Ïx-¬fl CµzuÆ \Pª £ı¡[P-¯Õ-≤Æ }UQ |Ư©a _zv-P-õUSÆ,'' Gfl÷ Cflˆ⁄ı∏ ¡\-⁄Æ C∏¢ux. ""-BÆ...|©x £ı¡z¯u® ˜£ıUP-¡¿ª-¡∫ Q‘Ïx ©mk˜©! A¡∫ Psp∫ ¡izx ©fl”ı-k-˜¡ıÆ Gfl” GsnÆ ˆPıshı∫. J∏ ˆPı¯ª-Pı-µ¯⁄ £Uv ©ı∫UPzv¿ v∏Æ§Ø ˆ£∏¯© A¢u ¡\-⁄[P-–US C∏¢ux. ""-˜¡-u-¡-\-⁄Æ ˆ¡÷-¯©-Øı¥z v∏ƶ-¡v¿¯ª-'' (H\ı.55:11) Gfl÷ ˜¡uÆ ufl¯⁄®£ÿ‘ uı˜⁄ ˆuõ-¬®£¯u C[˜P ¶õ¢x ˆ P ı “ Õ ˜¡skÆ.

22

A‘-¬®£ıÕ∫; C®› A®£ıÏ(-µ-º) Asn¿ |§ (È¿) A¡∫P“ T÷-Qfl”ı∫P“: ""-}[P“ ¬∏ƶ-¡¯u Esq[P“; ¬∏ƶ¡¯u Ao-≤[P“. B⁄ı¿, J∏ {£¢u¯⁄. E[PŒ-hÆ P∫¡-ïÆ, √s¬-µ-Ø-ïÆ C∏UPUT-hıx.''(-¶-Pı-õ) A‘-¬®£ıÕ∫: A®x¿ªı §fl E©∫(-µ-º) Asn¿ |§ (È¿) A¡∫P“ |¬fl”ı∫P“: ""C-÷-vz w∫®¶-|ı“, ˆPık-¯©UPı-µ-›US C∏“ ™UP-uı¥ BQ-¬-kÆ.''-(-¶-Pı-õ) A‘-¬®£ıÕ∫: A∆Ï §fl Â˙µ•¿(-µ-º) Asn¿ |§-(-È¿) A¡∫P“ T” |ıfl ˜Pmi∏UQ-˜”fl: ""-J-∏-¡fl J∏ ˆPık-¯©UPı-µ-›US& A¡fl ˆPık-¯©UPı-µfl Gfl£¯u A‘¢v-∏¢xÆ x¯n-¶-õ¢x ¡æ-≈mi-⁄ı¿, A¡fl CϪız¯u-¬mk ˆ¡Œ-˜Ø-‘-¬mhıfl.'' (™ËPız) ¬ÕUPÆ: A‘¢v-∏¢xÆ J∏ ˆPık-¯©U Pı-µ-›USz x¯n-¶-õ-¡-xÆ, Jzx-¯«®£-xÆ C¯”-|ƧU¯PUSÆ CϪızvÿSÆ ïµ-nı-⁄-uı-SÆ. A‘-¬®£ıÕ∫: Aß-Ì˙-¯µµı (µ-º) Asn¿ |§-(-È¿) A¡∫P“, ""-¡-‘-Ø-¡fl (£g¯\®£-µı-õ) Gfl£-¡fl Øı∫?'' Gfl÷ ¬⁄-¬-⁄ı∫P“. ©UP“, ""-G-¡-õ-hÆ v∫Ì-˜©ı-(-ˆ¡“Œ |ın-Ø-˜©ı) ˜¡ˆ”¢u® ˆ£ı∏-–˜©ı C¿¯ª˜Øı, A¡˜µ G[P-Œ¿ ¡‘-Ø-¡∫ B¡ı∫'' Gfl÷ T‘-⁄∫. Asn-ªı∫ £v-ª-Œzuı∫P“: ""-J-∏-¡fl ©÷-¯©-|ı-Œ¿ ufl ˆuı -¯P-≤-h-›Æ, ˜|ıfl¶h›Æ A¿ªı¬-hÆ B·-µı-¡ıfl. A¡ÿ÷-hfl A¡fl Eª-Q¿ G¡-¯µ-˜Ø-›Æ vmi∞-∏®£ıfl; G¡∫ ´uı-¡x CmkUPmi A¡-xı÷ T‘-∞-∏®£ıfl; G¡-˜µ-›Æ J∏-¡-õfl ˆ\¿¡z¯u® £‘zxz vfl‘-∏®£ıfl; G¡¯µ˜Ø›Æ ˆPıfl÷-¬mi-∏®£ıfl; G¡-¯µ˜Ø-›Æ {Øı-Ø-™fl‘ Aizv-∏®£ıfl. G⁄˜¡, A¢u A}-vUS“Õı-⁄-¡∫P“ A¯⁄-¡-õ-¯h-˜Ø-≤Æ A¡-⁄x |fl¯©-P“ £[Q-h®£mk-¬-kÆ. §”S, A¡-⁄x |fl¯©-P“ w∫¢x-˜£ı¥, A}-vUS“Õı-⁄ ¡∫P-Œfl Eõ-¯©-P“ Cfl›Æ Gg]-∞-∏¢uı¿ A¡∫P-Œfl £ı¡[P“ A¡-⁄x PnUQ¿ G u®£mk-¬-kÆ. §”S, A¡fl |µ-Pzv¿ √] G‘-Ø®£-k-¡ıfl. Azu-¯P-˜Øı˜µ Es¯©-∞¿ £g¯\®£-µıõ B¡∫.'' (ïϺÆ) ..........

£Uva\µÆ


|¿ª¯u ©mk˜© |ık£¡µıP ¡ı [P“& ¶zu∫

ˆ¡ÿ‘¯Ø GmkÆ ¡¯µ ˜£ıµı-k[P“

|ƧU¯P-≥mk-Q-”ı∫ Aµ-¬¢u∫ ❖

❖ ïØÿ]-¯Ø-≤Æ, |ƧU¯P-¯Ø-≤Æ J∏˜£ı-xÆ ¯P¬-hı-w∫P“. |Æï-¯hØ ªm]-Øz¯u |Æ©ı¿ A¯hØ C¯¡ ™P-ƒÆ A¡-]-ØÆ. A‘ƒ ]ÿ”-‘ƒ. ❖ |Æï-¯hØ C¯”-¡-›-¯hØ A‘ƒ ˜£µ-‘ƒ. |Æ A‘-¯¡U ˆPısk vmh[P“ ¡Szuı-æÆ, A¯u {¯”-˜¡ÿ÷-¡x C¯”-¡˜⁄. Cfl‘-Ø-¯©-Øı-ux ❖ ©¤-u-¡ıì¿ Jfl÷ C∏US-©ı-⁄ı¿ Ax Cx uıfl. ˆ¡ÿ‘ Q¯hUSÆ¡¯µ ï ©-⁄-x-hfl ïØfl÷ ˆPısi-∏®£x ©mk˜©. ❖ ªm]-Øz¯u ïfl¯¡zx ˆ\Ø¿ £-k[P“. AuÿPı⁄ `«-æÆ, P∏-¬-≤Æ A¯©-Øıx ˜£ı⁄ı-æÆ Th ïØÿ]-¯ØU ¯P¬-k-u¿ Gfl£x Thıx. ❖ _P-˜£ı-Pz¯u |ıi ¬∏Ƨ Kk-Q˜”ıÆ. B⁄ı¿, A¯u-≤Æ Ph¢x ˜©˜ª ˆ\fl”ı¿ J»Ø C¯”-¡-⁄ı-QØ ˜£õfl£z¯u A¯hØ ïi-Øıx. ❖ §”∫ |ªÆ ˜£q-¡-uı¿ |Æï-¯hØ _P[P“ ˜£ı¥ ¬kÆ Gfl÷ Gsq-Q”ı∫P“. B⁄ı¿, §”∫ |ªÆ ˜£q-¡xÆ _Ø-|-ªzvfl ˆ£õØ ¡i-¡Æ Gfl” Es¯©¯Ø Øı∏Æ A‘-¡-v¿¯ª. ❖ G¢u {¯ª-∞-æÆ vØı-PÆ ˆ\¥Øz uØı-µı-S[P“. Hˆ⁄fl”ı¿ EªP E∞∫P-–UPı-P-ƒÆ, Ph-ƒ-–UPı-P-ƒÆ A¯ua ˆ\¥Q-’∫P“.

|À»-ÁºP-ÐUS Eu-Ä[PÒ A‘-ƒ-÷zx-Q-”ı∫ A∆¯¡-Øı∫ ◆ ˆufl¯⁄-©-µÆ ˜¡õ-⁄ı¿ E‘g]Ø }¯µ C¤-¯©-Øı⁄ CÕ}-µıP ©ıÿ‘ |©US ¡«[S-Q-”x. Ax-˜£ıª, |¿ª¡∫P-–USa ˆ\¥≤Æ Eu¬ {a\-Ø-©ıP |©US |¿ª £ª¯⁄ ˆ£ÿ÷z u∏Æ. ◆ |¿ª-¡∫P-–USa ˆ\¥u Eu¬ P¿º¿ ¡izu G zx˜£ıª GUPı-ªzv-æÆ |Æ ˆ£Ø-¯µa ˆ\ı¿ºU ˆPısi∏USÆ. B⁄ı¿, wØ-¡∫P-–USa ˆ\¥u Eu-¬˜Øı }õ¿ G zx-˜£ıª ©¯”¢x-¬-kÆ. ◆ £ı¿ _ha_h ©nUQ-”x. ˆ¡s\[S _ha_h Aufl {”zv¿ ©ı÷-¡-v¿¯ª. Ax-˜£ıª, EØ∫¢u¡∫P“ xfl£Æ ¡¢u ˜£ıv-æÆ ufl |¿ª CØ¿¯£ ©ıÿ‘U ˆPı“Õ ©ımhı∫P“. ◆ £∏-¡-Pı-ªzvÿS uS¢uıÿ˜£ıª, ©µ[P“ P¤-P-¯Õz u∏-Qfl”⁄. ©ÿ” Pıª[P-Œ¿ A¯¡ £«[P-¯Õz u∏-¡-v¿¯ª. C¯u® ˜£ıª |Æï-¯hØ ïØÿ]-P-–Æ AuÿPı⁄ £∏-¡zv¿ uıfl £ªfl ˆPıkUSÆ.

˜Pı£®£-k[P“...|fl¯©UPıP.. ¬zv-Øı-\-©ı¥ ˆ\ı¿Q-”ı∫ ˜¡uızõ ©P-õÊ * ©⁄¯u AhUP {¯⁄zuı¿ A¯ª-≤Æ. Au¯⁄ A‘Ø {¯⁄zuı¿ Ax Ah[SÆ. ©⁄¯u uıÃzvU ˆPı“¡xÆ, EØ∫zvU ˆPı“¡-xÆ ©¤-u-¤-hÆ uıfl C∏UQ-”x. * G¿ªı E∞∫P-Œ-h-ïÆ C¯”-¡-¯⁄U Pıs£-¡∫P“ ˜©fl¯©-Øı-⁄-¡∫P“. A‘-ƒ-{-¯ª-∞¿ ˜©Æ£mh¡∫PÕı¿ ©mk˜© A¢{-¯ª¯Ø A¯hØ ïi-≤Æ. * bı⁄z¯u A¯h¢u-uÿPı⁄ A¯h-ØıÕÆ, G¢ua `Ã{¯ª-∞-æÆ ˜Pı£Æ J∏-¡-¯⁄z wshı-©¿ C∏UP ˜¡skÆ. * ˜u¯¡-Øı⁄ Chzv¿ ]⁄Æ ˆPıshx ˜£ıª |iUPªıÆ. B⁄ı¿, Gv-µı-Œ-∞fl |fl¯©UPıP uıfl A¢uU ˜Pı£Æ C∏UP ˜¡skÆ. * ©⁄-v¿ GsoØ GsnÆ G¿ªıÆ J∏-|ı“ D˜h-÷Æ. B⁄ı¿, |Æ ©⁄-v¿ E÷-v-≤Æ, J UP-ïÆ C∏¢uı¿ Afl‘ GsnÆ D˜h-÷-¡-uÿPı⁄ \ızv-ØÆ C¿¯ª. * J∏ ˆ\i-¯Ø® £ı∫zxU Th ¡ıÃP ¡Õï-hfl Gfl÷ ¡ıÃzx[P“. Au⁄ı¿, Aaˆ\-i-∞¿ E“Õ £ª-√-⁄Æ }[Q ¡Õï-hfl ˆ\»zx ¡Õ∏Æ. * ˜u¯¡-P-¯Õ® ˆ£∏UQU ˆPıs˜h ˆ\¿¡-uı¿ |Æ ©⁄Æ BhÆ£-µzv¿ |ımhÆ ˆPısk-¬-kÆ. A®˜£ıx |Æï-¯hØ §”-¬a \[Q-º-∞¿ C∏¢x |Æ©ı¿ ¬k-£h ïi-Øıx.

v⁄©ª∫ C-u»fl C¯n®£ıP \¤UQ-«-¯© ˆ¡Œ-¡-∏¡x v⁄©ª∫&-Bfl™-P ©ª∫. £¯h®¶-P¯Õ _∏UP-ƒÆ, v∏zu-ƒÆ v⁄©ª∫ Cu US Eõ¯© Esk. £¯h®¶-P¯Õ A›®¶Æ˜£ıx A¢u¢u £S-v-∞fl u¯ª®¯£ ïP-¡-õ-∞¿ G -u-ƒÆ. i.¬.B∫. ̃Ï, v⁄©ª∫ Aˆ¡fl≥, ©x¯µ & 625 016. ˆuı¯ª˜£]: 0452 & 238 0903-&04. Bfl™PÆ 5 ©ª∫ 28

23


Anmegamalar-2010-03-13.pdf  
Anmegamalar-2010-03-13.pdf  

Anmega malar, Hindu, Muslim, Cristions

Advertisement