Page 1


∆HMOΣ KOZANHΣ

EΠIΣTHMONIKO ΣYΝΕ∆ΡΙΟ στη µνήµη των ευεργετών της Kοζάνης Κοζάνη, 27-30 Σεπτεµβρίου 2012 Kοβεντάρειο

Kοζάνη, 600 χρόνια Iστορίας

H

Γ έ ν ε ση και Ανάπτυξη µ ι α ς Mα κ εδο νική ς Mητρόπολ ης

Kοζάνη, ιδρυµένη κατά τον 15ο αιώνα, τις πρώτες δεκαετίες µετά την οθωµανική κατάκτηση της περιοχής (τέλ. 14ου αι.), από πληθυσµούς της γύρω περιοχής και ενισχυµένη από εγκαταστάσεις πληθυσµών από τον ευρύτερο ελληνικό χώρο, αναπτύχθηκε οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, βασιζόµενη αρχικά στη γεωργοκτηνοτροφία και εξελίσσοντας στη συνέχεια το εµπόριο µε τη Kεντρική και Nότια Eυρώπη. Έτσι, από το τέλος του 18ου αιώνα, η πόλη εµφανίζει στοιχεία «αστικής» κοινωνίας, χωρίς να λείπουν δεινές κοινωνικές και προσωπικές διαµάχες. Tαυτοχρόνως, η Kοζάνη ανέδειξε εξέχουσες προσωπικότητες των γραµµάτων και του εµπορίου, οι οποίες βέβαια καταξιώθηκαν στις µεγάλες µητροπόλεις της Kεντρικής Eυρώπης. Aπό την απελευθέρωση του 1912 κ.ε., και ιδιαιτέρως µετά την εγκατάσταση των προσφύγων από τη M. Aσία, η περιοχή αντιπαρατέθηκε µε τις δυσκολίες της ελεύθερης ζωής, µετέχοντας στη µοίρα του ελληνισµού, µε όλες τις θετικές και αρνητικές συνέπειες.

Mε την ευκαιρία του εορτασµού των 100ών ελευθερίων της Kοζάνης, το συνέδριο «Kοζάνη, 600 χρόνια Iστορίας» στοχεύει στην προβολή νέων πρωτότυπων επιστηµονικών δεδοµένων αναφορικά µε κοµβικά θέµατα της τοπικής ιστορίας από την ίδρυση της πόλης έως σήµερα, µε τρόπο εποπτικό και θεµατικό, ώστε να υποβοηθήσει την προώθηση της επιστηµονικής ιστορικής έρευνας.

Στόχος του συνεδρίου είναι, επίσης, να συµβάλει στη µετάβαση, ως προς την προσέγγιση της ιστορίας, από τη γεγονοτολογία στην ερµηνεία των ιστορικών γεγονότων και φαινοµένων µέσω της ανίχνευσης νοοτροπιών καθώς και της συνθετικότερης αντιµετώπισης του ιστορικού γίγνεσθαι. Περαιτέρω επιδίωξη αποτελεί η ένταξη/αντιπαραβολή του ειδικού και ιδιαίτερου της τοπικής ιστορίας στο γενικό της ελληνικής, βαλκανικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.

Tο τελικό ζητούµενο του συνεδρίου είναι να συντελέσει στην ανάλυση και κατανόηση του παρελθόντος δίχως εθνική-ιστική παρόρµηση ή συναισθηµατική φόρτιση και δίχως δικονοµική -καταδικαστική διάθεση, ώστε να βοηθήσει τη σύγχρονη τοπική κοινωνία στη συλλογική αυτογνωσία και αυτοσυνείδηση. Yπό αυτήν την έννοια, το συνέδριο αποτελεί µια απάντηση του πολιτισµού στη σηµερινή πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική νεοβαρβαρική σύγχυση.

Η Επιστηµονική επιτροπή

∆ιοργάνωση

Oργανωτική επιτροπή εκδηλώσεων εορτασµού 100 χρόνων ελεύθερης Kοζάνης

Iωάννα Bόµβα | Φωτεινή ∆ιάφα | Eυαγγελία Παπαδοπούλου Iωάννης Kαραχισαρίδης Επιστηµονική επιτροπή

Xαρίτων Kαρανάσιος, πρόεδρος Eυάγγελος Kαρλόπουλος | ∆ηµήτριος Μυλωνάς Kωνσταντίνος Nτίνας | ∆ηµήτριος Σκρέκας


Πέµπτη 27 Σεπτεµβρίου 2012

17.00-18.00: Eγγραφή συνέδρων. 18.00: Έναρξη συνεδρίου.

18.00-18.10: Χαιρετισµός εκ µέρους της Eπιστηµονικής επιτροπής. 18.10-18.20: Χαιρετισµός δηµάρχου Kοζάνης κ. Λαζάρου Mαλούτα. 18.20-19.00: Προβολή µαγνητοσκοπηµένου αφιερώµατος

για τους Bαλκανικούς πολέµους. Eπιµέλεια: Nίκος Kέφαλος – Γιάννης Kαραχισαρίδης. KENTPIKH OMIΛIA

19.00-19.45: Aθανάσιος Kαραθανάσης, Oι Kοινότητες των Eλλήνων

στη Mακεδονία και τα Bαλκάνια, και η συµβολή τους στην Aναγέννηση του Nέου Eλληνισµού και στην ανάπτυξη του νεοελληνικού κράτους.

19.45-22.00: ∆εξίωση ∆ηµάρχου Kοζάνης για τους συνέδρους.

Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2012

A. Aπό την ίδρυση στην απελευθέρωση, 15ος αι. – 1912 1. OIKIΣMOI – ∆IOIKHΣH Προεδρείο: Γ. Σαλακίδης / Γ. Tσότσος

09.00-09.15: Xριστίνα Zιώτα, Οικιστικές εγκαταστάσεις και ανθρώπινες

δραστηριότητες στην περιοχή της Κοζάνης κατά την αρχαιότητα. Μια διαχρονική συνοπτική παρουσίαση.

09.15-09.30: Γεώργιος Tσότσος, Tο ζήτηµα του εποικισµού στη ∆υτική

Mακεδονία 15ος-17ος αιώνας.

09.30-09.45: ∆ηµήτριος Λαµπράκης, Ο καζάς Σερβίων τον 16ο αιώνα.

Η περίπτωση τριών χωριών, µέσα από τα οθωµανικά απογραφικά κατάστιχα.

09.45-10.00: Kωνσταντίνος Kαµπουρίδης, Η οθωµανική απογραφή

των Γρεβενών 1564.

10.00-10.15: Γεώργιος Σαλακίδης, Το οθωµανικό σύστηµα του

µαλικιανέ (malikane) και η Κοζάνη.

10.15-11.00: Συζήτηση 11.00-11.30: ∆ιάλειµµα

2. KOINΩNIA – OIKONOMIA Προεδρείο: A. Παληού / Ίκ. Mαντούβαλος

11.30-11.45: Aναστασία Παληού, ∆ιοίκηση και οικονοµικοκοινωνική

διαστρωµάτωση στην Κοζάνη του 17ου-19ου αιώνα.

11.45-12.00: Eυάγγελος Kαραµανές, H κτηνοτροφία στην περιοχή

Kοζάνης-Γρεβενών: µία διαχρονική παραγωγική δραστηριότητα και οι κοινωνικές και πολιτισµικές της διαστάσεις.

12.00-12.15: Ίκαρος Mαντούβαλος – Xαρίτων Kαρανάσιος, Συντεχνίες

της Kοζάνης, τον 18ο µε αρχές του 19ου αιώνα βάσει της διδακτορικής διατριβής της Mαρίας Tσικαλουδάκη.

12.15-12.30: Kατερίνα Παπακωνσταντίνου, Η ανάπτυξη του

βαλκανικού εµπορίου µε την Ευρώπη τον 18ο αιώνα.

12.30-12.45: Ίκαρος Mαντούβαλος, Θεσµικές συνδηλώσεις της

‘ελληνικής’ παρουσίας στην Κεντρική Ευρώπη: η ∆ιασπορά των Κοζανιτών (18ος αι. - αρχές 19ου αι.).

12.45-13.30: Συζήτηση

3. ΠAI∆EIA – ΛOΓIOI

Προεδρείο: N. Ψηµµένος / Kων. Πέτσιος

17.00-17.15: Nικόλαος Ψηµµένος, H διένεξη των σχολών στην ελληνική

εκδοχή της.

17.15-17.30: Kωνσταντίνος Πέτσιος, Φιλοσοφικά χειρόγραφα στη

∆ηµοτική Bιβλιοθήκη της Kοζάνης.

17.30-17.45: Bενετία Xατζοπούλου, Η παιδεία στην Κοζάνη κατά τον

18ο αιώνα µέσα από τα χειρόγραφα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Kοζάνης.


17.45-18.00: Xαρίτων Kαρανάσιος, Ιστορικό περίγραµµα της ∆ηµοτικής

Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

18.00-18.15: Kωνσταντίνος Nτίνας, Ο γλωσσικός χάρτης του νοµού

Kοζάνης.

18.15-19.00: Συζήτηση / ∆ιάλειµµα

4. IATPIKH – TEXNH

Προεδρείο: Mαρίνα Bρέλλη / Mαρίζα Tσιάπαλη

19.00-19.15: Bασιλική Nοτοπούλου, H παράδοση της Iατρικής στην

Kοζάνη και τη Σιάτιστα, 18ος αι. µε αρχές του 19ου αιώνα.

19.15-19.30: Σταυρούλα Λοφίτη, H βιβλιοθήκη του ιατροφιλοσόφου

Γεωργίου Σακελλαρίου.

19.30-19.45: Mαρίζα Tσιάπαλη, Bυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία

του νοµού Κοζάνης.

19.45-20.00: Mαρίζα Tσιάπαλη – Πασχάλης Aνδρούδης, Mακεδονική

Aρχιτεκτονική. Mορφολογία και διάκοσµος των αρχοντικών Kοζάνης και Σιάτιστας.

20.00-20.15: Mαρίνα Bρέλλη, Tοπικές φορεσιές της περιοχής Kοζάνης

στο Λαογραφικό Aρχείο του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων.

20.15-21.00: Συζήτηση

Σάββατο 29 Σεπτεµβρίου 2012 5. Η ΚΟΖΑΝΗ 1821-1912

Προεδρείο: ∆. Kαραµπερόπουλος / I. Mπουνόβας

09.00-09.15: ∆ηµήτριος Kαραµπερόπουλος, Λογιοσύνη και επανάσταση.

Οι Σιατιστινοί και Κοζανίτες σύντροφοι του Pήγα.

09.15-09.30: ∆ηµήτριος Mυλωνάς, Το φαινόµενο του ευεργετισµού στην

Kοζάνη, 17ος-19ος αιώνας.

09.30-09.45: Bασιλική ∆ιάφα, Μορφές γαµήλιων παροχών στην Κοζάνη

κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Νάχτι και Τράχωµα.

09.45-10.00: Iωάννης Mπουνόβας, H εκπαίδευση στην περιοχή Kοζάνης

1830-1912.

10.00-10.15: Mαριάννα Mαλούτα, H γυναικεία εκπαίδευση στην Kοζάνη,

τέλη 19ου µε αρχές του 20ου αιώνα. Tο Παρθεναγωγείο Kοζάνης βάσει ανέκδοτων εγγράφων.

10.15-11.00: Συζήτηση 11.00-11.30: ∆ιάλειµµα

B. H ελεύθερη Kοζάνη 1912-2012 6. KOINΩNIA–OIKONOMIA

Προεδρείο: Μ. Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη / Eυστ. Πελαγίδης

11.30-11.45: Iωάννης Γκλαβίνας, Eκλογικές αναµετρήσεις στην Kοζάνη

την περίοδο του Eθνικού ∆ιχασµού 1915-1920: κόµµατα, υποψήφιοι και εκλογικές συµπεριφορές.

11.45-12.00: Eυστάθιος Πελαγίδης, Οι πρόσφυγες της Μ. Ασίας ως

παράγων ανάπτυξης της περιοχής.

12.00-12.15: Aθανάσιος Kαλλιανιώτης, Mεσοπόλεµος, Kατοχή και

Eµφύλιος στην περιοχή Kοζάνης.

12.15-12.30: Mαρία Nεγρεπόντη-∆ελιβάνη, Αναπτυξιακές δυνατότητες

και χαµένες ευκαιρίες της Κοζάνης στον 20ο αιώνα.

12.30-12.45: Ευάγγελος Καρλόπουλος – Tουρλιδάκης Aντώνιος, Bιωσιµότητα λιγνιτικής βιοµηχανίας και τοπική κοινωνία. 12.45-13.30: Συζήτηση

7. EKKΛHΣIA – ΠOΛITIΣMOΣ Προεδρείο: Π. Καµηλάκης / A. ∆άρδας

17.00-17.15: Aναστάσιος ∆άρδας, Συνόψιση εκκλησιαστικής ιστορίας

σε Σέρβια, Κοζάνη και Σιάτιστα.

17.15-17.30: ∆ηµήτριος Σκρέκας, Tο συγγραφικό έργο του µακαριστού

µητροπολίτη Σερβίων και Kοζάνης κυρού ∆ιονυσίου Ψαριανού.


17.30-17.45: Aγνή Παπακώστα, Πολιτιστική κίνηση στην Kοζάνη µετά

την απελευθέρωση. Λογοτεχνία, Θέατρο, Mουσική.

17.45-18.00: Παναγιώτης Καµηλάκης, Eπισηµάνσεις για τον λαϊκό

πολιτισµό της επαρχίας Bοΐου Kοζάνης.

18.00-18.15: Zωή Mάργαρη, Λαϊκά δρώµενα στην Kοζάνη και την

περιοχή Tσιαρτσιαµπά.

18.15-19.00: Συζήτηση / ∆ιάλειµµα

8. ΣYΓXPONEΣ ΠPOKΛHΣEIΣ Προεδρείο: I. Kαραχισαρίδης / ∆. Σκρέκας

19.00-19.15: Nικόλαος Aσηµόπουλος, H τριτοβάθµια εκπαίδευση στην

Kοζάνη και τη ∆υτική Mακεδονία ως παράγων κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης.

19.15-19.30: Eυθύµιος Mπατιάνης, Προοπτικές ανάπτυξης της

αγροτικής οικονοµίας στην περιοχή Κοζάνης.

19.30-19.45: Kωνσταντίνος Kυριακίδης, Oι προοπτικές του τοπικού

εµπορίου στη σύγχρονη εποχή.

19.45-20.00: Λάζαρος Τσικριτζής, H πρόκληση για µια πράσινη

µεταλιγνιτική περίοδο.

20.00-20.15: π. Aυγουστίνος Mύρου, Tοπική εκκλησία: αναχρονιστική

λαϊκή παράδοση ή παραδεδοµένο αποκαλυπτικό Γεγονός υπαρξιακής αυτοσυvειδησίας και κοινοτικής κοινωνικής δοµής;

20.15-20.30: Aθανάσιος Παπαδηµητρίου, H προβολή του τοπικού

πολιτισµού και τουρισµού ως παράγων ανάπτυξης.

20.30-21.00: Συζήτηση

Kυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012 9. AΠEΛEYΘEPΩΣH

Προεδρείο: Άννα Mανδυλαρά / ∆. Mυλωνάς

11.00-11.15: Κωνσταντίνος ∆ιώγος, Ο Μακεδονικός Αγώνας στην

περιοχή της Κοζάνης και η προσφορά των Κοζανιτών.

11.15-11.30: Βασίλειος ∆ηµητριάδης – Όλγα Mπελεγάκη,

H απελευθέρωση της Mακεδονίας στο πλαίσιο των εθνικών ανταγωνισµών στα Bαλκάνια.

11.30-11.45: Άννα Mανδυλαρά, Η απελευθέρωση της Κοζάνης:

η τοπική κοινωνία και το εθνικό κράτος γιορτάζουν.

11.45-12.00: Παρουσίαση εγγράφων της ∆ηµοτικής Bιβλιοθήκης

για την απελευθέρωση της Kοζάνης. Eπιµέλεια: Eλένη Mαργαρίτη.

10. ΣTPOΓΓYΛH TPAΠEZA Συντονισµός: Xαρ. Kαρανάσιος

12.00-14.00: Tο µέλλον της Kοζάνης και της περιοχής.

Λάζαρος Μαλούτας (εντοπιότητα προβληµάτων και προκλήσεις)

Μαρία Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη (σύγχρονα προβλήµατα οικονοµίας)

Πέτρος Πατιάς (πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και οικονοµία)

Λάζαρος Τσικριτζής (ενέργεια και οικονοµία)

Aικατερίνη Πολυµέρου-Kαµηλάκη (λαϊκός πολιτισµός και ανάπτυξη) Iωάννης Kαραχισαρίδης (πολιτισµός και οικονοµία)

π. Eφραίµ Tριανταφυλλόπουλος (κοινωνία και αυτοσυνείδηση)

14.00-14.30: Συµπεράσµατα συνεδρίου: Xαρ. Kαρανάσιος.


Ε Ι Σ Η Γ Η Τ E Σ

1. AN∆POY∆HΣ Πασχάλης, δρ. DEA βυζαντινής αρχαιολογίας, Université PARIS I – Panthéon-Sorbonne, ΜΑ αναστηλωτής IoAAS University of York, αρχιτέκτων µηχανικός ΑΠΘ, υποψ. δρ. βυζαντινής ιστορίας της École des Hautes Études en Sciences Sociales

2. AΣHMOΠOYΛOΣ Nικόλαος, καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολογίας και αντιπρόεδρος TEI ∆υτικής Mακεδονίας

3. BPEΛΛH Mαρίνα, αναπλ. καθηγήτρια λαογραφίας Πανεπιστηµίου Iωαννίνων 4. ΓKΛABINAΣ Iωάννης, δρ. νεότερης και σύγχρονης ιστορίας Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

5. ∆ΑΡ∆ΑΣ Aναστάσιος, δρ. εκκλησιαστικής ιστορίας

6. ∆HMHTPIA∆HΣ Bασίλειος, υποψ. δρ. νεότερης και σύγχρονης ιστορίας

Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, υπότροφος Eρευνητικού Kέντρου της Eταιρείας Mακεδονικών Σπουδών

7. ∆ΙΑΦΑ Bασιλική, δρ. ιστορίας του δικαίου Nοµικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

8. ∆IΩΓOΣ Κωνσταντίνος, υποψ. δρ. ιστορίας Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, επιστηµονικός συνεργάτης Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

9. ZIΩTA XPIΣTINA, προϊσταµένη Λ΄ Eφορείας Προϊστορικών και Kλασικών Aρχαιοτήτων

10. KAΛΛIANIΩTHΣ Aθανάσιος, δρ. νεότερης και σύγχρονης ιστορίας Φιλοσοφικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

11. ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ Παναγιώτης, διευθυντής ερευνών Kέντρου Eρεύνης της Eλληνικής Λαογραφίας της Aκαδηµίας Aθηνών

12. ΚΑΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ Kωνσταντίνος, δρ. ιστορίας-αρχαιολογίας Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Παράρτηµα Κοζάνης

13. KAPAΘANAΣHΣ Aθανάσιος, καθηγ. ιστορίας του Eλληνισµού, πρόεδρος Tµήµατος Ποιµαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

14. KAPAMANEΣ Eυάγγελος, κύριος ερευνητής Kέντρου Eρεύνης της Eλληνικής Λαογραφίας της Aκαδηµίας Aθηνών

15. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµήτριος, δρ. ιστορίας της ιατρικής, πρόεδρος Επιστηµονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

16. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Xαρίτων, διευθυντής ερευνών Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισµού της Ακαδηµίας Αθηνών

17. ΚAPΛOΠOYΛOΣ Ευάγγελος, MSc χηµικός µηχανικός, ερευνητής Ινστιτούτου Tεχνολογίας και Eφαρµογών Στερεών Kαυσίµων του Eθνικού Kέντρου Έρευνας και Tεχνολογικής Aνάπυξης

18. KYPIAKI∆HΣ Kωνσταντίνος, πρόεδρος Eµπορικού και Bιοµηχανικού Eπιµελητηρίου Kοζάνης

19. ΛAMΠPAKHΣ ∆ηµήτριος, πολιτικός επιστήµων-ιστορικός, υποψ. δρ. οθωµανικής ιστορίας στο Iόνιο Πανεπιστήµιο

20. ΛOΦITH Σταυρούλα, MA νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Kύπρου

21. ΜΑΛΟΥΤΑ Mαριάννα, καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας ∆ευτεροβάθµιας Eκπαίδευσης, MA γλωσσοδιδακτικής Φιλοσοφικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, υποψ. δρ. Tοµέα Iστορίας και Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

22. ΜΑΝ∆ΥΛΑΡΑ Άννα, επίκουρος καθηγήτρια ιστορίας νεοτέρων χρόνων Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

23. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ Ίκαρος, λέκτορας νεότερης ιστορίας ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

24. ΜAPΓAPH Zωή, ερευνήτρια Kέντρου Eρεύνης της Eλληνικής Λαογραφίας της Aκαδηµίας Aθηνών


25. ΜAPΓAPITH Eλένη, βιβλιοθηκονόµος ∆ηµοτικής Bιβλιοθήκης Kοζάνης

26. MΠATIANHΣ Eυθύµιος, γεωπόνος-οινολόγος, MSc Aριστοτελείου

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Τµήµα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας, Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας

27. MΠEΛEΓAKH Όλγα, υποψ. δρ. νεότερης και σύγχρονης ιστορίας

Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, υπότροφος Eρευνητικού Kέντρου της Eταιρείας Mακεδονικών Σπουδών

28. MΠOYNOBAΣ Iωάννης, δρ. παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Iωαννίνων

29. ΜΥΛΩΝΑΣ ∆ηµήτριος, δρ. κλασικής αρχαιολογίας

30. π. Aυγουστίνος MYPOY, δρ. θεολογίας Πανεπιστηµίου Durham Aγγλίας

31. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-∆ΕΛΙΒΑΝΗ Mαρία, καθηγήτρια οικονοµικών σπουδών

και πρώην πρύτανης Πανεπιστηµίου «Μακεδονία», σύµβουλος Υπουργείου Συντονισµού, της ΥΠΑΒΕ, του ΟΟΣΑ των Παρισίων, µέλος του ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συµβουλίου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του Πανεπιστηµίου Μασσαλίας, αντιπρόεδρος Ένωσης Οικονοµολόγων Γαλλικής Γλώσσας, αντιπρόεδρος και δευθύντρια του CEDIMES Ελλάδας, Jean Monnet Fellow, µέλος της Ακαδηµίας Επιστηµών της Ρουµανίας, πρόεδρος του ιδρύµατος «∆ηµήτρης και Μαρία ∆ελιβάνη»

32. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Bασιλική, δρ. νεότερης ιστορίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, βιολόγος

33. ΝΤΙΝΑΣ Kωνσταντίνος, καθηγητής γλωσσολογίας Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας

34. ΠΑΛΗΟΥ Aναστασία, υποψ. δρ. ιστορίας του δικαίου της Nοµικής Σχολής

Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, δικαστική αντιπρόσωπος A΄ Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

35. ΠAΠA∆HMHTPIOY

Aθανάσιος, MSc διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων Aνοικτού Πανεπιστηµίου, ∆ιεύθυνση Aνάπτυξης Περιφέρειας Kεντρικής Mακεδονίας

36. ΠAΠAKΩNΣTANTINOY Kατερίνα, δρ. νεότερης ιστορίας, διδάσκουσα Eλληνικού Aνοικτού Πανεπιστηµίου

37. ΠAΠAKΩΣTA Aγνή, δρ. νεοελληνικής φιλολογίας Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

38. ΠATIAΣ Πέτρος, αντιπρόεδρος ∆ιοικούσας Επιτροπής Πανεπιστήµιου ∆υτικής Μακεδονίας, πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών, καθηγητής Τµήµατος Aγρονόµων Tοπογράφων Mηχανικών Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

39. ΠEΛAΓI∆HΣ Eυστάθιος, οµότ. καθηγητής νεότερης ιστορίας Πανεπιστηµίου ∆υτικής Mακεδονίας

40. ΠETΣIOΣ Kωνσταντίνος, καθηγητής φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Iωαννίνων

41. ΠOΛYMEPOY-KAMHΛAKH Aικατερίνη, διευθύντρια Kέντρου Eρεύνης της Eλληνικής Λαογραφίας της Aκαδηµίας Aθηνών

42. ΣΑΛΑΚΙ∆ΗΣ Γεώργιος, επίκουρος καθηγητής τουρκικής γλώσσας και φιλολογίας ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

43. ΣKPEKAΣ ∆ηµήτριος, δρ. βυζαντινής φιλολογίας Πανεπιστηµίου Oξφόρδης 44. ΤOYPΛI∆AKHΣ Αντώνιος, αναπλ. καθηγητής του Τµήµατος Mηχανολόγων Mηχανικών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας

45. π. Eφραίµ TPIANTAΦYΛΛOΠOYΛOΣ, δρ. θεολογίας Aριστοτελείου

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος παιδαγωγικών-κοινωνιολογίας, πρωτοσύγκελλος I. Mητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης

46. TΣIAΠAΛH Mαρίζα, δρ. βυζαντινής αρχαιολογίας, διευθύντρια 17ης Eφορείας Bυζαντινών Aρχαιοτήτων

47. TΣΙΚΡΙΤΖΗΣ Λάζαρος, αναπλ. καθηγητής ΤΕΙ ∆υτικής Mακεδονίας, µέλος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης

48. ΤΣΟΤΣΟΣ Γεώργιος, αγρονόµος τοπογράφος µηχανικός Aριστοτελείου

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, DEA ιστορίας επιστηµών και τεχνολογίας Πανεπιστηµίου Charles De Gaulle – Lille III, δρ. Τοµέα Πολεοδοµίας, Xωροταξίας και Περιφερειακής Aνάπτυξης της Aρχιτεκτονικής Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

49. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Bενετία, δρ. φιλολογίας Πανεπιστηµίου Σορβόνης/Παρίσι 50. ΨHMMENOΣ Nικόλαος, οµότ. καθηγητής φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Iωαννίνων


Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας

O ∆ήµος Κοζάνης, επιθυµώντας να συµβάλει στην έρευνα και προβολή της τοπικής ιστορίας, µε χαρά και συναίσθηση της ευθύνης για τον τόπο, διοργανώνει το Επιστηµονικό Συνέδριο «Κοζάνη, 600 χρόνια Ιστορίας». Με αφορµή τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης και της περιοχής από την οθωµανική κυριαρχία, το Συνέδριο προσπαθεί να ζωντανέψει στιγµές της πορείας αυτού του τόπου στην οικιστική ανάπτυξη, την κοινωνία, την οικονοµία, την παιδεία, την τέχνη και τον πολιτισµό. Το Συνέδριο και ο εορτασµός των 100ών ελευθερίων της πόλης συµπίπτουν µε µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο για τη χώρα. Βιώνουµε ίσως τη βαθύτερη µεταπολεµική οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική κρίση, η οποία προβάλλει την αδήριτη ανάγκη για την περιοχή, µετά από µια περίοδο 30ετούς «ευδαιµονίας», να χαράξει νέα πορεία σε ένα τοπίο µικρότερης εξάρτησης από τον λιγνίτη. Ακριβώς στον παραπάνω προβληµατισµό για το µέλλον του τόπου µας µπορεί να συµβάλει το Συνέδριο αυτό, µέσω του διάλογου που θα αναπτυχθεί. H ιδιαίτερη βαρύτητα του Συνεδρίου έγκειται στο γεγονός ότι συµµετέχουν σε αυτό εισηγητές υψηλού πανεπιστηµιακού επιπέδου, οι οποίοι καλούνται να µας δώσουν µια όσο το δυνατόν «αντικειµενική» εικόνα της περιοχής, και περαιτέρω να σκιαγραφήσουν µια νέα πορεία, αλλά πάνω και πρώτα από όλα, να σπάσουν τα στερεότυπα. H Κοζάνη και η ευρύτερη περιοχή έχει να επιδείξει µια δηµιουργική διαδροµή 600 χρόνων, κατά την οποία αναδείχθηκε η κοµβική της θέση στα νοτιοδυτικά Βαλκάνια, αναπτύσσοντας ενεργειακές υποδοµές, προωθώντας την παιδεία και καλλιεργώντας τον πολιτισµό. Οι αρετές των κατοίκων, µε την ανάπτυξη του εµπορίου από τους πραµατευτάδες και τα καραβάνια προς τη Μεσευρώπη, κατέστησαν την πόλη οικονοµικό κέντρο στον ενιαίο χώρο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, και καταξίωσαν την Κοζάνη ως Μακεδονική Μητρόπολη. Βασικό στοιχείο της δηµιουργικότητας των προγόνων µας ήταν η εξωστρέφεια, η επιτυχής ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των προϊόντων, αλλά επίσης και η δυναµική προσαρµογή στις εκάστοτε συνθήκες των καιρών. Οι σύγχρονοι κάτοικοι της πόλης, κληρονόµοι µιας µακράς και πλούσιας παράδοσης, ζούµε σε έναν τόπο όµορφο, παραγωγικό, µε ένα εξαίρετο φυσικό απόθεµα, µα πάνω από όλα µε ένα ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό. Σήµερα, λοιπόν, αφού διδαχθούµε από την εµπειρία του ιστορικού γίγνεσθαι, «ξαναδιαβάζοντας» την ιστορία του τόπου, καλούµαστε να χαράξουµε µια νέα πορεία στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, αναπτύσσοντας τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. Η αναδροµή στη Γένεση και Ανάπτυξη της Μακεδονικής Μητρόπολης Κοζάνης στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Κοζάνη, 600 χρόνια Ιστορίας», ας αποτελέσει τον καταλύτη στη συζήτηση για τις αποφάσεις σχετικά µε το µέλλον του τόπου µας.

Ο ∆ήµαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας

Eπιστημονικό συνέδριο για την Iστορία της Kοζάνης (27-30/9): Το πρόγραμμα  
Eπιστημονικό συνέδριο για την Iστορία της Kοζάνης (27-30/9): Το πρόγραμμα  

Eπιστημονικό συνέδριο για την Iστορία της Kοζάνης (27-30/9): Το πρόγραμμα