SPAREBANKEN MØRE

Page 1

Gjev tilbake til lokalsamfunnet


Samarbeidspartnarar UM 2015

Gjev tilbake til lokalsamfunnet Sparebanken Møre er kjend for å være ein svært engasjert samfunnsaktør. Kvart år deler banken ut midlar til lag og organisasjonar, der alle har som felles mål å skape gode opplevingar og gjere det betre å bu og leve akkurat her vi bur. Banken får svært gode tilbakemeldingar på dette engasjementet, samtidig so er det litt vanskeleg å forstå kva som faktisk gjer at banken har slike midlar å dele ut. Vi har snakka med banksjef Nina Holm Sundgot for å få ho til å forklare kva dette er slags opplegg.

GNIST mørestipend Sparebanken Møre har også eit eige talentstipend retta mot ungdom mellom 15 og 35 år. - Her i fylket har vi mange friidrettstalent, og fleire av desse har faktisk motteke toppstipendet på heile 100.000 kroner. I fjor var det Dimna sin eigen gullgut Karsten Warholm som stakk av med dette stipendet, tidlegare har også sprintarane Sondre Nyvold Lid og Simon Rønsholm Sandvik fått det same. Til saman deler vi ut rundt 15 større og mindre stipend kvart år. Her er det ein sjanse for alle med talent og vilje til å satse, avsluttar Nina.

side 14


Samarbeidspartnarar UM 2015 Overskot gir gode vilkår for kundar

Fokus på barn og unge

- Disse pengane, som vi kallar samfunnsutbytte, er

- Så du seier dermed at disse pengane er

rett og slett delar av bankens sitt overskot fortel Nina.

lokalsamfunna sin rettmessige del av overskotet?

Kundane våre som har vore med på å skape overskotet får dermed delar av dette tilbake gjennom tilskot til betre kulturtilbod, idrettsaktivitetar og andre tiltak som skal gjere det attraktivt å bu i Ulstein kommune.

- Det stemmer. Vi får mange søknadar kvart år til disse midlane. Fokuset vårt er å gjere det meir attraktivt å være innbyggjar og næringsdrivande i nærmiljøet vårt, med eit særskilt fokus på barn og unge. Overskot i bedrifter går på ulike vis tilbake til

- Men kan ikkje de bruke dette overskotet til å gi

eigarane, og i Sparebanken Møre er vi så heldige at

kundane endå betre prisar og teneseter?

lokalsamfunnet rundt oss er ein stor eigar. Som kunde i banken vår bidreg ein til dette overskotet, og

- Som bank er vi avhengig av å ha eit godt overskot. Det er nemleg slik at vi låner ut meir pengar enn vi har i innskot, og då må vi sjølv låne pengar i kapitalmarknaden. Slik er det også for andre bankar. Eit godt overskot er eit synleg bevis på at vi driv godt,

dette får ein igjen for gjennom gode samfunnsutbytte til viktige formål i kommunen. Men dette vil aldri gå ut over konkurransedyktige prisar til kundane våre, lovar Nina.

og då kan vi sjølv låne til gunstige prisar. Så ein kan seie at når banken får eit godt resultat, så er det avgjerande for at vi skal kunne gi kundane våre konkurransedyktige vilkår, understrekar Nina. Frå kornlager til eigenkapital i bank Bakgrunnen for dette samfunnsutbytte strekkjer seg over 170 år tilbake i tid. Grunnkapitalen til sparebankane som vart skipa på 1800-talet var kornlager bøndene hadde vorte samde om å byggje opp i tilfelle uår. - Desse kornlagra vart etter kvart selde, og pengane vart nytta som startkapital til fleire sparebankar. Når bankane gjekk med overskot, vart overskotet nytta til ei vidare oppbygging av kapitalen slik dei kunne auke utlåna sine. Denne kapitalen utgjer no rundt halvparten av eigenkapitalen til Sparebanken Møre, og dermed eig dei

Ein stolt og glad Karsten Warholm tok imot 100.000 kroner i GNIST mørestipend frå banksjef Nina Holm Sundgot i fjor.

ulike lokalsamfunna i fylket halvparten av banken, fortel Nina. Når Sparebanken Møre går med overskot og skal dele ut utbytte, so går dermed halvparten av dette utbytte tilbake til lokalsamfunna.

Sparebanken Møre er stolt hovudsamarbeidspartner for blant andre arrangørklubben Dimna IL, Norsk Friidrett Møre og Romsdal og UM 2015.

side 15