Page 1

VAKTIJDSCHRIFT VOOR ARCHITECTEN & CONSULTANCY

JAARGANG 11 APR-MEI-JUN 2017 - N44

DIMENSION

Afgiftekantoor Oostende X - P602602 - Driemaandelijks tijdschrift - Verantwoordelijke uitgever: Filip Cossement - Bld. des Canadiens 118 - B-7711 Dottignies

ARCHITECT@HOME PAUL CORBEEL, CEO VK ARCHITECTS & ENGINEERS • REGELGEVING TIPS VOOR EEN VLOTTE OMGANG MET ARCHEOLOGIE • STAD IN DE KIJKER HASSELT • EVENT DOSSIER ARCHITECT@WORK 2017

Bessems Staalarchitectuur bvba © Foto: Yannick Milpas


IMAGINE‌ Ramen, deuren en glasgevels van Reynaers Aluminium

Fotograaf: Philippe Van Gelooven - Architect: Jaspers-Eyers

in al uw ontwerpen.

Uw ontwerp verdient extra aandacht. De raam- en deurprofielen van Reynaers Aluminium vullen perfect uw plannen aan met esthetische en functionele oplossingen, waar u trots op kan zijn. Creatief passen ze door hun veelzijdigheid bij elk ontwerp: modern of klassiek, nieuwbouw of renovatie. Bovendien geven ze uw klanten ook nog jaren extra woonplezier door het beperkte onderhoud, de goede isolatie en het duurzame materiaal.

Nieuw inspiratieluik voor architecten op reynaers.be


© Studio Dann

© Studio Dann

08

38

“Alles staat of valt met onze medewerkers”

“We hebben een razendsnelle inhaaloperatie uitgevoerd”

Paul Corbeel, CEO VK Architects & Engineers

Eerste schepen Tom Vandeput Hasselt

© Steven_Massart

VAKTIJDSCHRIFT VOOR ARCHITECTEN & CONSULTANCY

DIMENSION

INHOUD

56

Uw project in de kijker? Pagina 20, 36, 44 & 56

58 ‘Architectuur en Licht’ in de schijnwerpers

29

44

DIMENSION

36

© Dries Luyten

32

16

© Cafeïne

© Cafeïne

14

© Poorters

COVER Architect Johan Bessems, Bessems Staalarchitectuur bvba. Foto © Yannick Milpas Uw project in de kijker? Lees meer op pagina 20

© Woodface® by Outdoor Wood Concepts®

Helpdesk 06 Regelgeving 22 Actua 74 Media 76 Productspot 78 News 80

© Duco

Dossier ARCHITECT@WORK 2017

03


DISCOVER THE FUTURE WAY OF WORKING

www.kinnarps.com


VAKTIJDSCHRIFT VOOR ARCHITECTEN & CONSULTANCY

DIMENSION

VOORWOORD

Periodiciteit Driemaandelijks Hoofdredactie Tilly Baekelandt T +32 (0)56 33 42 72 tilly.baekelandt@fcomedia.be Redactie Staf Bellens & Colette Demil, Philip Declercq, Alex Baumans Reclame-advies Katja Wijffels GSM +32 (0)473 86 59 70 katja.wijffels@fcomedia.be Vormgeving marieke.veys@fcomedia.be Verantwoordelijk uitgever FCO Media: Filip Cossement Boulevard des Canadiens 118, 7711 Dottignies - T 056 77 13 10

In samenwerking met Communicatiecoördinator Pieter De Groote - T 02 212 26 99 Dimension wordt ook verstuurd naar interieurarchitecten - AiNB Version française sur simple demande Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open-

100 bladzijden Nee, dat is niet de omvang van de roman die de Man Booker Prize heeft gewonnen. Het is het aantal bladzijden (in Word) met alle opmerkingen die we ontvingen naar aanleiding van een enquête over de digitale bouwaanvraag in Vlaanderen. Wij architecten hebben een huizenhoge tolerantiedrempel inzake administratieve rompslomp. Sisyfus achterna rollen we dagelijks een onmenselijke last de berg op, om de volgende dag braafjes opnieuw te beginnen. Een fenomeen dat zich niet stoort aan taal-, gewest-, provincie-, gemeente- of andere grenzen. In mijn wildste dromen zie ik soms, in 3D en kleur, hoeveel meer architectuur we hadden kunnen maken zonder die verspilde tijd. Dromen… Wij architecten hebben een administratief rinocerospantser gekweekt. Maar door wat de Vlaamse overheid presteert met de digitale bouwaanvraag, staan we ook nog eens voor aap. Sinds 23 februari moet een bouwaanvraag in Vlaanderen verplicht digitaal gebeuren. Maar dat digitale loket blijkt een moeras waaruit zelfs de befaamde vlecht van baron von Münchhausen geen uitweg meer biedt. Uit de ellenlange lijst van opmerkingen bij de enquête hebben enkele uitspraken mij sterk getroffen. Waarom wordt het altijd complexer in plaats van eenvoudiger? Waarom is een deugdelijke testfase onmogelijk? Hoe noem je een helpdesk die je geen byte vooruit helpt (iets waar de mensen van de helpdesk zelf weinig aan kunnen doen)? Wij zijn grote voorstanders van digitalisering. Maar de eerste de beste tiener (of jonger) weet dat er dan wel een aantal randvoorwaarden zijn. Een voldoende krachtige server bijvoorbeeld. Inlog- en inputmogelijkheden die niet gemodelleerd zijn op de Mexicomuur van Trump. Een transparant overzicht met wat gelukt is aan upload. En zo kan ik nog wel even doorgaan. 100 bladzijden, om precies te zijn.

baar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor ondertekende artikels zijn alleen de auteurs aansprakelijk. Voor de inhoud van de advertenties zijn enkel de adverteerders aansprakelijk. De uitgever erkent geen enkele verplichting tot opname van aangeboden

Kati Lamens, Voorzitter Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) www.nav.be/opinie @navarchitecten

advertenties.

DIMENSION

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

05


HELPDESK

HELPDESK 01

Wat als de eigenaar van het naburige perceel weigert dat er een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt of weigert om deze te ondertekenen?

DIMENSION

Een plaatsbeschrijving heeft tot doel de plaatsgesteldheid van de aan een werf palende, bestaande gebouwen en aanhorigheden tegensprekelijk vast te stellen. Een dergelijke tegensprekelijke vaststelling laat toe na te gaan of de aansprakelijkheid van de bouwheer ten aanzien van de aanpalende eigenaars bij einde van de werken al dan niet in het gedrang komt. De bouwheer is er op grond van de theorie inzake burenhinder (artikel 544 B.W.) immers toe gehouden om de abnormale hinder die zijn werken aan naastliggende eigendommen veroorzaken, te vergoeden. De plaatsbeschrijving zal toelaten na beëindiging van de werken vast te stellen of er schade of hinder door de werken werd veroorzaakt. Het verdient aanbeveling dat iedere bouwheer voor aanvang van de werken het initiatief neemt tot een plaatsbeschrijving van de naastliggende, bestaande gebouwen en aanhorigheden. ABR-verzekeraars en BA-verzekeraars leggen daartoe overigens vaak een verplichting op aan de aannemer/bouwheer. De plaatsbeschrijving wordt bij voorkeur tegensprekelijk opgesteld. De bouwheer

06

nodigt de aanpalende eigenaars daartoe uit. Zij kunnen hun akkoord, dan wel hun opmerkingen aangaande de plaatsbeschrijving alsdan laten gelden. De aanpalende eigenaars hebben er alle belang bij hun medewerking te verlenen aan de opmaak van de plaatsbeschrijving door o.m. toegang tot hun eigendom te verlenen, de rondgang mee op te volgen en het PV van plaatsbeschrijving mee te ondertekenen. Zo een eigenaar vergoeding wenst van de bouwheer wegens vermeende schade of hinder ingevolge de bouwwerken, zal hij immers het bewijs van het beweerd geleden nadeel moeten leveren (artikel 870 Ger.W.). Een eigenaar die zijn medewerking aan de opmaak van de plaatsbeschrijving bij aanvang van de werken weigerde, zal het moeilijker hebben de nodige bewijzen van zijn geleden nadeel voor te leggen. Zonder akkoord van de eigenaar kan een bouwheer zich evident niet begeven op diens eigendom om een plaatsbeschrijving op te maken. Bij gebreke van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving, zal eventuele schade geacht worden reeds voor aanvang van de werken te hebben bestaan, tenzij de eigenaar daarvan het tegenbewijs kan leveren. Het verdient aanbeveling dat de bouwheer de eigenaars hierop wijst wanneer hij hen uitnodigt tot een tegensprekelijke plaatsbeschrijving. Mr. Christophe Lenders, GSJ Advocaten

02

Ik ben bezig met het ontwerpen van mijn eigen woning. Naast mezelf is ook mijn vriend (niet getrouwd/ niet wettelijk samenwonend) opdrachtgever. Voor de geleverde prestaties wil ik geen ereloon vragen. Moet er in desbetreffend geval btw op de prestaties betaald worden en zo ja, hoe wordt die dan berekend?

Er zal in dat geval geen btw moeten worden betaald op het ontwerpen van de woning. Voor de prestatie die “gratis” voor uzelf en uw vriend worden verricht (niet voor beroepsdoeleinden), is er btw-technisch geen gelijkstelling met een dienstprestatie waar btw op moet betaald. Dit is enkel het geval wanneer het zou gaan om “werken in onroerende staat”. Aangezien het ontwerpen van een woning een intellectuele dienstprestatie is die nooit wordt beschouwd als een werk in onroerende staat (enkel materieel werk aan een onroerend goed), is hier geen sprake van een gelijkstelling met een dienst. Hierop moet dan ook geen btw worden afgedragen. De dienst wordt gratis verricht en dat mag voor btw. Er is geen wettelijke gelijkstelling met een dienst. Bovendien wordt er sowieso niet voorzien in een “normale waarde”, namelijk een minimum maatstaf van heffing waarop sowieso btw moet worden afgedragen,

»


HELPDESK

aangezien u en uw vriend niet als verbonden partijen worden beschouwd. U mag dan ook gratis uw huis ontwerpen. Wel moet worden bekeken of u materiaal gebruikt voor het ontwerpen van uw woning die werd aangekocht op de btw-plichtige activiteit en waarvoor btw-aftrek werd genoten. Normaal gezien is hier wel een gelijkstelling met een dienstprestatie en moet een deel van het afgetrokken btw-bedrag worden terugbetaald. Nu, een sporadisch privĂŠgebruik wordt wel aanvaard, maar ik zou hier wel rekening mee houden, afhankelijk van het gebruikte materiaal.

Als er werken worden uitgevoerd waarvoor een vergunning noodzakelijk is, dan zal die eerst moeten worden aangevraagd. Hier is geen uitzondering mogelijk, zelfs niet om stabiliteitsredenen. Als de stabiliteit van de bestaande constructie in het gedrang is gekomen dan dient de bestaande constructie geschoord te worden. Indien de werken worden aangevangen zonder vergunning, dan riskeert de architect uiteraard ook mee op het matje te worden geroepen. Philip Adam, adviseur NAV

Leslie Rottiers, SBB Accountants & Adviseurs

03

In regel geldt dat wijzigingen aan de draagstructuur de medewerking van een architect en een stedenbouwkundige vergunning verplicht maken. Wat indien blijkt dat een snelle ingreep zich opdringt? Een houten dakstructuur is aangetast door (wellicht) huisboktor en houtrot. Mij lijkt het verstandiger om onmiddellijk naar uitvoeringsontwerp, aanbesteding en uitvoering te gaan. Het lijkt mij eveneens verstandiger om het concept van de dakstructuur te wijzigen om beter tegemoet te komen aan de hedendaagse functies van het dak; het louter vervangen van elementen is dus niet aan de orde. Hoe lost men dit het best op, zonder buiten de wet te treden en zonder dat ikzelf in een toestand beland waarin ik niet wettelijk en niet deontologisch bezig ben en waarin ik niet verzekerd ben?

04

Voor de uitvoering van onze kelder is het noodzakelijk dat de muur van de gebuur onderschoeid wordt. Deze muur staat volledig op het perceel van de gebuur en is dus niet gemeen. Kan de aanpalende buur ons verhinderen om deze scheidingsmuur te onderschoeien? De technische noodzaak tot ondervanging botst in de door u geschetste situatie met het eigendomsrecht van de nabuur, die aan de tweede bouwer toelating kan weigeren om zijn eigendom te betreden en zijn privatieve, bestaande scheidsmuur te ondervangen. Mogelijks zal in een dergelijke situatie de buur die resoluut zijn medewerking en toestemming weigert, zich schuldig maken aan rechtsmisbruik. Bij gebreke van wettelijke regels ter zake, dringt een praktische regeling zich op. Een voorafgaande ondervanging van de scheidsmuur kan immers de aangewezen werkwijze zijn om de schade maximaal te beperken. Zowel de eigenaar van de scheidsmuur als de buur die een nieuwe constructie wil oprichten, heb-

ben er belang bij dat de scheidsmuur t.g.v. de nieuwbouwwerken ondervangen wordt. De oorspronkelijke eigenaar kan best in samenspraak met de bouwer besluiten tot de werkwijze van de ondervanging. In beginsel gebeurt de ondervanging op kosten van de bouwer. De rechtsleer oordeelt doorgaans dat een ondervanging in zulke omstandigheden niet kan worden beschouwd als een wens vanwege de bouwer om scheidsmuur in bezit te nemen. De ondervanging is immers enkel een uitvoeringsmethode, zo luidt de redenering. Men kan zich de vraag stellen wiens eigendom het ondervangingsmetselwerk wordt. De rechtsleer oordeelt uiteenlopend. Ook de kwestie of de eigenaar van de scheidingsmuur een vergoeding verschuldigd is indien hij ooit, bijvoorbeeld naar aanleiding van de constructie van een kelder, gebruik zou maken van de ondervanging is uitermate betwist. Discussies kunnen het best vermeden worden door voor aanvang van de ondervangingswerken een overeenkomst uit te werken met de eigenaar van de scheidsmuur, waarin de eigenaar van de scheidingsmuur aan de bouwer zijn toestemming geeft om de scheidingsmuur te ondervangen, waarin uitsluitsel wordt gegeven omtrent het eigendomsrecht van het ondervangingsmetselwerk, en eventueel duidelijk wordt gesteld wie de kosten van constructie zal dragen. Mr. Dominique De Bie, GSJ advocaten

De NAV-helpdesk heeft als doel eerstelijnsvragen van zijn leden op te lossen binnen een redelijke termijn van enkele dagen. NAV doet in dit kader een beroep op een netwerk van adviseurs en specialisten: architecten, UNIZO/Federatie Vrije Beroepen, SBB Accountants & Adviseurs, het advocatenkantoor GSJ Advocaten en het adviesbureau VEKMO. NAV en de beantwoorders zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en interpretatie van de antwoorden.

DIMENSION

Âť

07


DIMENSION

© Studio Dann

@HOME

08


@HOME

“Alles staat of valt met onze medewerkers” Het interdisciplinaire ontwerpbureau VK Architects & Engineers is een buitenbeentje in de Belgische wereld van architecten- en ingenieursbureaus. VK biedt enkel in de zorgsector architectuur maar is de engineeringpartner van menig ander architect voor iconische gebouwen zoals de NATO Headquarters, de nieuwe VRT en De Krook. Het bureau is gestructureerd als een ‘gewone’ onderneming en hanteert een langetermijnstrategie van groei, met sinds een tiental jaar een sterke focus op internationale expansie. Dat resulteerde onder meer in een fraai succesverhaal in Vietnam. Stof te over voor een gesprek met architect Paul Corbeel, CEO van de groep.

Hoewel hij afkomstig is van Kraainem, koos Paul Corbeel in 1986 niet voor een architectuuropleiding in Brussel. Zijn voorkeur ging uit naar Gent, waar hij zich inschreef aan het Hoger Architectuur Instituut De Bijloke. Een begrijpelijke keuze, want de ‘Academie’ trok eind jaren ’70 en begin jaren ’80 veel jong talent aan en werd door docent Jo Crepain toen omschreven als de boeiendste architectuurschool van Vlaanderen. Na zijn studies volbracht Paul Corbeel zijn stage in het bureau van Dirk Bontinck, waar hij enkele jaren werkte als projectarchitect. In 1997 maakte hij de overstap naar VK Architects & Engineers. “In die periode was ik, samen met Francis Catteeuw en Stefaan Platteau, ook actief met een eigen bureau onder de naam CCP Architecten. Samen hebben we een aantal leuke opdrachten gedaan.” Mooie referenties zijn onder andere het kantoorgebouw voor Belgosuc in Beernem, en een gebouw met een spectaculaire overkraging voor Quadrat Medical Software (nu Agfa) in Sint-Martens-Latem. Aan die veelbelovende samenwerking kwam even later een einde. “In 1998 nam VK, in tijdelijke vereniging met Richard Rogers en Ove Arup, deel aan de internationale architectuurwedstrijd voor een nieuw gerechtsgebouw

in Antwerpen, waar we als laureaat werden uitgeroepen. Toen het project in 2000 van start ging, bleek dat al snel al mijn tijd op te slorpen. Ik moest dus willens nillens afhaken bij mijn toenmalige vrienden/partners van CCP. Het leven bestaat uit keuzes maken.” Binnen VK groeide Paul de daaropvolgende jaren door tot hoofd van de afdeling Healthcare. VK had een decennium voordien de strategische keuze gemaakt om binnen die sector totaalaanbieder te worden van architectuur en engineering. Toen de toenmalige CEO en eigenaar Peter Van Kerckhove compleet onverwacht zijn vrouw verloor, besloot die zich meer te gaan toeleggen op de strategie als voorzitter. De leiding van het kantoor vertrouwde hij in 2011 toe aan de nieuwe CEO Paul Corbeel.

Gezond groeien Commercieel richt VK zich op twee grote activiteiten die elk zowat de helft van de omzet vertegenwoordigen: healthcare design en building engineering. Aan dat hybride businessmodel wordt meticuleus vastgehouden. Binnen healthcare verzorgt VK meestal een totaalinvulling van architectuur en engineering. Als building engineer treedt VK op als partner van de ontwikkelaar, architect

of publieke bouwheer in kantoorprojecten, Scholen van Morgen, winkelcentra, industriële projecten of residentiële ontwikkelingen. Operationeel hanteert VK een opdeling in disciplines: architectuur, stabiliteit, technieken en ‘advanced engineering’. Onder die laatste pijler ressorteren de bijzondere disciplines akoestiek, façade engineering, brandveiligheid en duurzaamheid. In totaal telt de groep 280 medewerkers, van wie er een 60-tal in het buitenland aan de slag zijn. Paul Corbeel: “Gezien onze schaalgrootte moeten we – wellicht meer nog dan onze collega’s – de vinger aan de pols houden. Onze structuur is niet ontstaan vanuit hiërarchische motieven, maar wil onze medewerkers de kans bieden in optimale omstandigheden en volle autonomie te werken. Onze core business en bron van inkomsten zijn immers architectuur en engineering, niet het management of de organisatie.”

“In onze advanced engineering ontwikkelen we ook academische activiteiten die de business as usual overstijgen. Zo investeren we in de intelligentie van het bureau.”

Net zoals in een klassieke onderneming is groei voor VK een evidente doelstelling. “Wij trachten daarvoor de juiste strategie te ontwikkelen. Waarop mikken we op langere termijn? Hoe kunnen we ons beter wapenen tegen wijzigingen in de markt en andere toekomstige ontwikkelingen? Groei is nodig om als bedrijf te overleven maar ook om je medewerkers een carrièrepad te kunnen bieden. Maar in een sector waar de hoeveelheid werk sterk kan schommelen, moet groeien omzichtig en op een gezonde manier gebeuren. De afgelopen zeven jaar bleef onze omzet – in weerwil » van de crisis – elk jaar stijgen.” DIMENSION

Paul Corbeel, CEO VK Architects & Engineers

09


@HOME

01

Drie groeimotoren

DIMENSION

Groei wordt volgens architect Paul Corbeel gevoed door drie motoren: kwaliteit, inhoud en een bewust beleid van internationale expansie. “Kwaliteit spreekt voor zich. De term inhoud, die ik prefereer boven het modewoord innovatie, slaat op onze advanced engineering. In akoestiek, façade engineering, duurzaamheid en brandveiligheid hebben we als high end speler een sérieux opgebouwd waardoor we de meest competente, technisch onderlegde, visionaire en ondernemende mensen kunnen aantrekken. Die afdelingen overstijgen de business-as-usual aanpak en hebben ook een academische dimensie. Geregeld werken onze experten samen met universiteiten en andere onderzoeksinstituten aan onderzoekstrajecten of aan de uitwisseling van projecten. Om dergelijk onderzoek te financieren, eigenlijk een pure investering, heb je eens te meer groei nodig.” En dan is er het internationale verhaal. “Een tiental jaar geleden kwamen we na een strategische denkoefening tot het besluit dat we onze groei vooral in het buitenland zouden moeten realiseren, omdat ons marktaandeel in België stilaan tegen het plafond stootte. Maar waar zouden we dan naartoe trekken? Met welk product of discipline? We beslisten dat we met VK wilden loskomen van de louter Westerse invloedssfeer.

10

Eigen research en enkele prille contacten brachten ons in Sint-Petersburg. Een commercieel avontuur in alle opzichten, met veel inzet aan mankracht en middelen. Maar de lokale businesscultuur, de dikwijls weinig transparante procedures en de afwijkende bouwnormen maakten het quasi onmogelijk om een project te laten landen. Doe daar de geopolitieke saus bovenop, en je beseft dat high-end services exporteren geen sinecure is. Daarom hebben we sindsdien gekozen in te zetten op een structurele aanwezigheid.”

01. Voor de passiefschool in het parkgebied Oude God in Mortsel van Crepain Binst Architecture nam VK de stabiliteit en de technieken op zich. Het project kadert in het DBFM-project Scholen van Morgen. 02.De nieuwe hoofdzetel van de NAVO in Evere betekende een fikse uitdaging voor VK. Het interdisciplinaire bureau werd ingeschakeld voor de stabiliteit, de technieken, de gevelengineering, de infrastructuur, de fire safety engineering en het akoestisch advies. Architecten: SOM – ASSAR. 03. Het Bach Mai II ziekenhuis in Phu Ly City met 1.000 bedden wordt nog dit jaar in gebruik genomen. VK tekende voor de duurzaamheidsstudie, de programmering, het ontwerp, de stabiliteit en de technieken. 04. In 2018 opent het nieuwe ziekenhuis AZ

Internationale expansie Een tweede regio die na research weerhouden werd, was Zuid-Oost-Azië. Binnen die regio viel de keuze uiteindelijk op Vietnam als uitvalsbasis en op ziekenhuisarchitectuur als product. “We hebben gekeken welke van onze activiteiten daar een hiaat kon opvullen en welke knowhow voldoende kon worden gehonoreerd. De nood aan nieuwe ziekenhuisinfrastructuur en de bevolkingsgroei in die regio zijn groot en de publieke druk dus legio. Ziekenhuizen ontwikkelen is bovendien een sociaal gegeven, wat gemakkelijker deuren opent. Met dat alles in het achterhoofd zijn we de uitdaging aangegaan en is de eerste prospectie opgezet. Veel vlieguren later zijn we, ondersteund door een lokale vertegenwoordiger die de markt voor

Sint-Maarten in Mechelen de deuren. Het complex groepeert drie bestaande sites onder een dak en omvat 645 ziekenhuisbedden en 98 plaatsen in dagkliniek. Het wordt gerealiseerd met toepassing van BIM. VK Architects & Engineers staat in voor de programmering, de architectuur, het interieur, de gevelengineering en de fire safety engineering.

ons screende, uit de startblokken geraakt met een paar wedstrijdprojecten. Initieel gingen we een joint venture aan met een lokaal bureau. Na een tweetal jaar zijn we op eigen kracht doorgegaan. Dat resulteerde in 2011 in onze eerste ziekenhuisopdracht, het VinMec International Hospital. Dat ziekenhuis met 500 bedden in Hanoi opende in januari 2012 de deuren en zette ons in één klap op de markt in de regio. Maar de


@HOME

“Bij VK pleiten wij ervoor het beroep van architect en ingenieur het respect te geven dat het verdient, door eensgezind de merites correct te laten honoreren.” wereldwijde financiële crisis sloeg ook daar toe, een moeilijke periode die we wisten te overbruggen door Europese opdrachten mee in Vietnam te laten uitwerken. Zo creëerden we een leertraject voor de Vietnamezen en deden we een investering in mensen, die niet verloren was. Nu doet Vietnam het economisch een stuk beter dan de wereldeconomie. Je moet een beetje meeval hebben, maar je moet er vooral je schouders on-

der blijven zetten en uiteraard je werk goed doen. Vandaag beschikken we over kantoren in Hanoi en in Ho Chi Minh, die bemand zijn met uitsluitend lokale mensen en ook worden gepercipieerd als lokale bureaus. Alleen de algemeen directeur, een Brit, en de operationele directeur, een Nederlander, zijn Europeaan, maar zij wonen al heel lang ter plekke. Momenteel werken we aan twee ziekenhuizen van 1.000 bedden in Phu Ly, even ten zuiden van de hoofdstad Hanoi. We steken veel energie in het begrijpen van de klant en de lokale gebruiken, want kamers, patiëntenstromen, input van familie en dergelijke zijn heel anders dan hier.” De volgende stap ligt al vast. “We willen Vietnam gebruiken als hub om pro-

jecten op te starten in de omringende landen. Het verst staan we in Indonesië, waar zich enkele mooie kansen aanbieden en we normaal dit of volgend jaar een eerste project moeten kunnen aanvatten. Maar eens te meer luidt de boodschap: niet te snel, dan breekt het lijntje niet.” “Verrassend was ook de impact van onze buitenlandse expansie op de mensen hier. Medewerkers kwamen terug uit Vietnam met aanstekelijke verhalen die een echte cultuuromslag veroorzaakten en een internationale mindset binnenbrachten. Het contact met andere werkmethodieken en culturele gebruiken gaf onze mensen een heel nieuwe dynamiek. Door het werken over lange afstand werd ook steeds meer En- »

02

04

DIMENSION

03

11


@HOME

05

05. Voor het Viet Duc II ziekenhuis in Phu Ly City (Vietnam), dat 1.000 ziekenhuisbedden en ruim 40 operatiezalen telt en in de loop van dit jaar de deuren zal openen, verzorgt VK Architects & Engineers de duurzaamheidsstudie, het ontwerp, de stabiliteit en de technieken. 06. In Waregem wordt de Zuidboulevard omgevormd tot een nieuw stedelijk weefsel met bibliotheek, appartementen en retail. Voor VK werd het pakket stabiliteit, technieken, duurzaamheidsstudie, akoestisch advies, energierapportering en infrastruc-

gels gebruikt, vandaag de voertaal in het bureau. Een enorme stimulans was ten slotte de Future Health Projects Award die we op het World Architecture Festival 2011 in Barcelona wonnen voor het kinderziekenhuis Binh Chanh in Ho Chi Minh City. Een erkenning van het hoogste formaat.”

Elasticiteit en flexibiliteit

tuur gereserveerd. Architecten: Robbrecht en Daem – Goedefroo + Goedefroo Architecten.

05

DIMENSION

06

12

In eigen land heeft VK momenteel vestigingen in Roeselare, Merelbeke, Anderlecht en Charleroi. “Die locaties bieden iedereen de nodige flexibiliteit en zijn dikwijls een antwoord op de fileproblematiek. Wie waar werkt, maakt ons weinig uit. Als het de klant maar ten goede komt.” Teams worden samengesteld op basis van het project. “Als link tussen het bureau en de klant fungeert de projectmanager die projectarchitecten en projectingenieurs aanstuurt. De invulling van die staf gebeurt op basis van de vereiste ervaring, de affiniteit met het project en andere criteria. De projectmanager wordt geruggensteund door de principal op disciplineniveau en door de director op marktniveau. Opnieuw streven we naar de juiste omstandigheden met een minimale hiërarchie rond de klant. Als basis hebben we, gezien onze grote kritische massa, ook grote projecten nodig, maar die brengen geregeld hoofdbrekens met zich mee. Of je de wedstrijd voor het nieuwe hoofdkantoor van de NAVO in Evere wel of niet wint, maakt bijvoorbeeld een wereld van verschil uit. Nadien vergt een dergelijk project dan zoveel energie gedurende een lange

“We willen Vietnam nu gebruiken als hub om projecten op te starten in de omringende landen.” periode, dat je goed moet uitkijken dat het je bureau niet destabiliseert. Als een project zoals het nieuwe ziekenhuis van Charleroi, het Grand Hôpital de Charleroi, voor onbepaalde tijd bevroren wordt, moeten wij wendbaar zijn en onze mensen heel snel andere uitdagingen kunnen geven. Een hele opgave voor het management, te meer daar onze medewerkers stuk voor stuk hoog opgeleide mensen zijn met een eigen visie en verwachtingspatroon én een sterk karakter. Bovendien moeten zij vandaag dikwijls in stresserende omstandigheden werken, want de markt draait weer op volle toeren. Alles moet almaar sneller, de relaties tussen de verschillende bouwpartners wijzigen voortdurend, er zitten steeds meer spelers mee aan de tafel, projecten worden complexer… Daarom pleiten wij bij VK – en wij doen een oproep naar de volledige sector architectuur & engineering – om het beroep van architect en ingenieur het respect te geven dat het verdient, door eensgezind de merites correct te laten honoreren. Lees: een correcte vergoeding voor een rol die maatschappelijk minstens even relevant is als die van pakweg een advocaat. Zodat onze mensen kunnen doen waarin zij excelleren: ontwerpen en engineeren.” Door Colette Demil & Staf Bellens

www.vkgroup.be uu


DucoSun Ellips Architecturale zonwering

De ellipsvormige lamellen van de DucoSun Ellips zorgen voor een maximum aan diffuus daglicht. De lamellen zijn vast of elektronisch verstelbaar. Dankzij het groot aantal hellingshoeken kan het systeem een ruimte optimaal beschaduwen, ongeacht de glasoppervlakte of de stand van de zon.

We inspire at www.duco.eu

20121219_Dimension_liggend.indd 25

23/03/17 15:50

De collectie

Creativity is yours 1 Spring Larch 2 Autumn Larch 3 Winter Larch 4 Clean Spruce 5 Vivid Spruce 6 Honey Pine 7 Snow Birch 8 Wild Pine

8 designs om naar je hand te zetten !

Nørdus is een toegankelijke collectie van gefineerd plaatmateriaal die perfect past bij de trend naar een meer Scandinavische en modernistische interieurvormgeving. Voor 'Nørdus' wordt alleen het beste naald- en berkenhout verzameld en zorgvuldig verwerkt tot dun gesneden fineer. De 'Nørdus' collectie bevat 8 designs die perfect passen bij een hedendaags interieur en die aanzetten tot creativiteit. Door de unieke mixmatch-techniek krijgen de fineerplaten een massief karakter, zonder optische onderbreking. “Nørdus” is verkrijgbaar als gefineerd plaatmateriaal, flex en bijpassende kantenbanden. Laat u inspireren op www.nordusdecospan.com.

KORTRIJK 27-28 april 2017 stand 87

KEULEN 16-19 mei 2017 Hal 6, stand C-041


PROJECT

01

Architectuur en zonwering in perfecte symbiose In de industriezone van Wijnegem nam Power Solutions recent zijn intrek in een gloednieuw en stijlvol kantoorgebouw. Architectenbureau BOfA en Duco verbazen met een geslaagde combinatie van een uitpakkende architectuur, duurzaamheid en een comfortabel binnenklimaat.

In de schaduw van het Bosuilstadion staan de gebouwen van Power Solutions en XL Boom broederlijk naast elkaar. Het betreft twee bedrijven met uiteenlopende kernactiviteiten, al lijken ze naar de buitenwereld haast hetzelfde karakter uit te stralen. De inspiratie voor de gevelbekleding haalde Power Solutions (gespecialiseerd in de (inter)nationale verhuur van stroomgeneratoren) bij het nabijgelegen bedrijfsgebouw van XL Boom, een ontwerp van Architectenbureau BOfA.

Kruisbestuiving

DIMENSION

Scholen, woningen en kantoorgebouwen: allemaal verdienen ze een hippe buitenschil. “Bij Power Solutions zijn we nog een stap verder gegaan dan bij XL Boom”, aldus Steven Winderickx, architect bij BOfA. “We gingen voor een even intrigerende architectuur die evenwel geen kopie mocht worden. Door een soort kruisbestuiving van hedendaagse architectuur te creëren zijn we er in geslaagd een zekere rust en harmonie te bekomen. De zwarte gevelbekleding zorgt ervoor dat het gebouw een mooi

14

voorbeeld is van hoe techniek en architectuur hand in hand kunnen gaan. Aan de basis van het gevelbekledingsontwerp ligt een nauwe samenwerking met Duco. De weldoordachte, gediversifieerde architectuur beantwoordt aan de huidige noden van de bouwheer, en speelt in op zijn toekomstige behoeften”, aldus Winderickx.

beperkt worden, zo kwamen we voor deze gevel bij DucoSun Wing terecht. De grote, vleugelvormige lamellen, vervaardigd uit zwart, geperforeerd plaatmateriaal, kregen speciaal voor dit project afwijkende afmetingen mee. Het systeem werkt dus niet enkel als zonwering maar vervult tevens een esthetische functie, die in sterke mate de architecturale verschijningsvorm van het gebouw bepaalt. De efficiënte zonweringsoplossing houdt het binnenklimaat op een esthetisch geraffineerde wijze beheersbaar, tegen een realistische kostprijs.” Door Philip Declercq Foto’s: Duco

www.duco.eu uu

Uniek, architecturaal zonweringconcept Met de vele types zonwering – van screens tot structurele zonwering – vandaag op de markt, boet architectuur niet langer in aan stijl omwille van technieken. “XL Boom was het eerste project waar ellipsvormige lamellen van het type DucoSun Ellips in verschillende maatvoeringen verticaal voor de gevel werden gemonteerd om een speels effect te creëren”, verduidelijkt de architect. “Bij Power Solutions werd voor een andere oplossing, op maat van het gebouw, gekozen. Vanuit esthetisch oogpunt opteerden we hier voor een uniek, architecturaal zonweringconcept. Het rechtstreeks invallende zonlicht moest

02 01. Om het rechtstreeks invallende zonlicht te beperken, werd voor DucoSun Wing geopteerd. De vleugelvormige lamellen kregen speciaal voor dit project afwijkende afmetingen. 02. “De efficiënte zonweringsoplossing houdt het binnenklimaat op een esthetisch geraffineerde wijze beheersbaar, tegen een realistische kostprijs.”


Geberit doucheplaat Setaplano

Voorgemonteerd.

Bij een traditionele montage van een douche, heeft u vaak meer dan 90 losse componenten.

→ www.geberit.be/setaplano/nl

Met Geberit Setaplano worden vele componenten voorgemonteerd geleverd.


PROJECT

01

Donker geborstelde accenten voor luxeappartement In een residentie langs de Knokse Kustlaan werden recent twee appartementen verbouwd tot een ruim, luxueus appartement. Naast wit en eik, domineert ook de donker geborstelde uitvoering van, onder meer, het Vola-kraanwerk de interieurinrichting.

een grote leefruimte met ruime keukenhoek, 2 badkamers en 3 slaapkamers. Twee slaapkamers zijn middels een gemeenschappelijke badkamer in één looplijn verbonden wat een doorlopend visueel effect genereert.

Na enkele verbouwingen in de voorbije decennia werden de gevels van het 6 bouwlagen tellende hoekgebouw – dat dateert uit 1955 - gerenoveerd en werden 2 verdiepingen in houtskeletbouw toegevoegd. Bij de renovatie van de gevel werd onder meer Portugese natuursteen verwerkt, en werden nieuwe aluminiumramen geplaatst.

Vier materialen

Optimale symmetrie Het appartement op de tweede verdieping – met een oppervlakte van 135 m² – werd casco verkocht. Voor de inrichting ging de nieuwe eigenaar in zee met interieurarchitect Frederik D’Hooghe uit Ardooie. “De vroegere wooneenheden werden tot op de betonnen skeletstructuur gestript. Omdat de kans bestond dat bepaalde binnenmuren inmiddels een dragende functie hadden, werden de be-

01. In de leefruimte contrasteren overwegend witte wanden met een blokvormig volume, bekleed in geborstelde donkerbruine eikfineer. 02. De Vola baddouche-kraanoplossingen in een DIMENSION

zwart geborstelde uitvoering

16

tonnen kolommen en balken verstevigd door middel van stalen C-profielen. De nieuwe binnenmuren bestaan uit lichte stijlwanden, een combinatie van metalstud met akoestische gipskarton platen” aldus Frederik D’Hooghe. Bouwheer en interieurarchitect gingen voor een optimaal ruimtegebruik, met onder meer

De minimalistische insteek en de strakke belijning staan functionaliteit en huiselijkheid niet in de weg. Vier materialen domineren de binnenhuisinrichting: wit laminaat, donkere eikfineer, parket en keramiek. In de leefruimte met overwegend witte wanden zorgt een blok-


vormig volume, bekleed in geborstelde donkerbruine eikfineer, voor contrast. Hierin zijn nagenoeg onmerkbaar alle technische functies (toilet, één van de badkamers, technische ruimte…) ondergebracht. In de leefruimte zorgen nissen en wisselende plafondhoogtes voor speelse architectuur. De eiken parketvloer, in lange planken van 26 cm breed doorheen de diverse ruimtes, werkt een ruimtelijk effect in de hand. Keukeneiland en badkamers zijn uitgevoerd in dezelfde keramiek, een marmer-imitatie.

Detaillering doorgetrokken Met hun keuze voor tijdloos kraanwerk brengen bouwheer en interieurarchitect een ode aan ontwerper Arne Jacobsen. In de badkamers resulteerde dit in de keuze voor Vola wastafelkranen en de baddouche-kraanoplossingen en accessoires. Het kraanwerk is ingewerkt in, uit Corian vervaardigde, op maat gemaakte wastafeltabletten. In het toilet zijn het kraanwerk en de toilethouders eveneens van Deense makelij. Ook aan de spoelbak van het keukeneiland werd een Vola keukenkraan met dubbel draaibare bek ingewerkt. Bij de kleurkeuze trok de interieurarchitect de detaillering van de zwart gelakte metalen balustrades en de donkere accenten van de heringerichte inkomhall door. In overleg met de bouwheer opteerde hij hier voor een zwart geborstelde uitvoering van het kraanwerk – er is ook een zwart gepolijste variant. Het betreft specifieke Vola-kleuren op maat voor complete projecten. Door Philip Declercq Foto’s: Cafeïne

WATERBESPARING

www.vola.be uu

DUURZAAMHEID

uu www.dhooghe-spruytte.be

HYGIENE TOEGANKELIJKHEID DELABIE biedt een ruime keuze van oplossingen die beantwoorden aan de specifieke noden van alle collectieve toepassingen. Kranen voor Utiliteiten Kranen voor zorginstellingen Toegankelijkheid en hygiëne accessoires RVS sanitaire toestellen

02

Meer informatie op delabiebenelux.com


PROJECT

01

Licht en lucht voor onze schoolgebouwen De VELUX modulaire lichtstraat vindt zijn weg in onze architecturale projecten. Als een dakbeglazingsoplossing die intelligent design, innovatieve materiaaleigenschappen en moduleerbaarheid combineert. Licht en lucht, naar waarde geschat. Ook in nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen bieden deze modulaire lichtstraten een surplus.

DIMENSION

Het concept van de VELUX modulaire lichtstraten vloeit voort uit de samenwerking van de Deense fabrikant met Foster + Partners. Bij dit volledig geprefabriceerd ontwerp, voorzien van een enkelvoudig modulesysteem, zijn alle onderdelen exact in overeenstemming met het volledige systeem ontwikkeld. De hoge functionaliteit, de perfecte pasvorm van het systeem, en de eenvoudige installatie bieden de architect tal van creatieve mogelijkheden. Het concept laat toe een zeer minimalistisch concept zonder uitstekende onderdelen te creëren. De modulaire lichtstraten vergen geen aanpassingen ter plaatse. Zo zijn de ventilatie-onderdelen subtiel geïntegreerd in het ontwerp van de modulaire lichtstraat. Het framemateriaal van de modulaire lichtstraten – 80% ononderbroken glasvezel en 20% tweecomponenten polyurethaanhars – verzekert een grote profielsterkte en sterke isolatieprestaties. Er is ook de

18

energie-efficiënte beglazing met een zeer lage U-waarde.

‘Schoolvoorbeelden’ In winkelcentra en kantoorpanden, maar ook in schoolgebouwen, gelden VELUX modulaire lichtstraten inmiddels als strakke en elegante architecturale oplossingen, zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten. In de Gentse Sint-Vincentiusschool werd de voormalige binnenkoer door inbreiding omgebouwd tot een polyvalente ruimte. De architect opteerde voor lessenaarsdaken, rijen van VELUX modulaire lichtstraten. Dankzij de voorgemonteerde beugels en klemmen konden deze veilig en snel geïnstalleerd worden. Hier werden de lichtstraten op een helling op 5° geïntegreerd. Er werden 38 VELUX modules geïnstalleerd, waaronder 9 INTEGRA rookafvoer/ventilatiemodules. De lichtinval versterkt in aanzienlijke mate de ruimtelijkheid van het gebouw.

Variaties Een markant voorbeeld van eigentijdse architectuur met modulaire lichtstraten bij onze noorderburen is de Amsterdamse Tobias school. Dit gebouw werd nieuw leven ingeblazen door een grondige verbouwing en uitbreiding. De architect opteerde voor 5 modulaire lichtstraten in lessenaarsdak met muuraansluiting op 5°. In een overgang tussen 2 verschillende bouwlagen wordt vaak van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Het design met de gootstukken maakt een configuratie onder een hellingsgraad van 5 tot 40° mogelijk. Ook bij een zadeldak met steunbalk kan in een modulaire lichtstraat worden voorzien. Door Philip Declercq Foto’s: Jasper Leonard

www.velux.be uu

02 01. Lessenaarsdaken in de Sint-Vincentiusschool 02. De modulaire lichtstraten in de polyvalente ruimte van de Gentse school werden op een helling op 5° geïntegreerd.


Wij brengen uw ideeën tot leven

© 2017 VELUX GROUP ® VELUX EN HET VELUX LOGO ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN GEBRUIKT ONDER LICENTIE DOOR DE VELUX GROEP.

Modulaire lichtstraten door Foster & Partners en VELUX

VELUX innoveert en geeft nieuwe inzichten aan uw commerciële en institutionele projecten. VELUX BIM Objects Snel, eenvoudig & nauwkeurig

DESIGN BETROUWBAARHEID SERVICE

Download ze nu op modulairelichtstraten.velux.be


© Yannick Milpas

© Yannick Milpas

Compacte staalskeletwoning middenin de akkers

• Staalskeletwoning – Zingem • Ontwerpteam: Bessems Staalarchitectuur bvba, Architect Johan Bessems • Jaar van oplevering: augustus 2014

lend laag. Het budget blijft gerespecteerd door de logische opbouw van de structuur en het zichtbaar laten van de industriële materialen.

Projectbeschrijving

Speciale kenmerken

De woning bevindt zich aan de rand van een landelijke woonkern. De spoorlijn aan de overzijde van de weg doorklieft het akkerland en is daardoor het meest bepalend voor het ontwerp van deze compacte staalskeletwoning. Een matzwarte stalen doos hangt over een houten wand. De bewoners worden overladen met licht en ervaren de seizoenen volop middenin de akkers. De leefruimte op de verdieping volgt de avondzon over de spoorwegberm heen. De doorlopende houten tuinwand benadrukt de lineariteit van de spoorlijn en markeert duidelijk een grens op het perceel. Het terras wordt een tuinkamer, met uitzicht op het akkerland. Het ontwerp volgt uit de mogelijkheden en niet zozeer uit de beperkingen van de structuur. De keuze voor een staalskeletwoning is ook een budgettaire keuze, de eenheidsprijs blijft opval-

Een staalskeletwoning laat de bouwheer de nodige vrijheid voor de invulling van zijn project en budget. Aangezien de geïsoleerde bouwschil onafhankelijk van de draagstructuur en à la carte opgebouwd wordt, kan het isolatiepeil van de staalskeletwoning in functie van de ambitie of het vermogen van de bouwheer bepaald worden. De levenscyclus van de woning en de gebruikte materialen dient eveneens bekeken te worden. In een latere fase zou de indeling eenvoudig gewijzigd kunnen worden zonder ingrijpende constructieve maatregelen. Een aanzienlijk deel van de gebruikte materialen is recycleerbaar. De woning verzoent de semi-industriële bouwmethode van een staalskeletwoning met een meer traditionele afwerking, zonder te vervallen in de behoefte om de industriële elementen te verbergen.

DIMENSION

uu www.bessems.be

20

© Yannick Milpas

UW PROJECT IN DE KIJKER


© Johan Bessems

Wenst u ook een project in te sturen voor een van de komende edities? Laat dit dan weten via tilly.baekelandt@fcomedia.be

DIMENSION

© Yannick Milpas

© Yannick Milpas

© Johan Bessems

© Johan Bessems

© Yannick Milpas

UW PROJECT IN DE KIJKER

21


© Stefaan De Witte

PROJECT REGELGEVING

Tips voor een vlotte omgang met archeologie Naar aanleiding van de turbulente tijden rond de archeologieregelgeving organiseerde NAV drie opleidingsavonden. Vanuit de architectenpraktijk werden verschillende tips gegeven voor een vlotte omgang met archeologie. Dit artikel geeft aan de hand van een praktijkvoorbeeld een overzicht en bundelt enkele veel gestelde vragen.

DIMENSION

We vatten de turbulente tijden kort samen: de archeologiewetgeving had tot gevolg dat bij het vergunningsdossier van een aantal projecten een archeologienota moet worden gevoegd, opgemaakt door een erkende archeoloog en bekrachtigd door het Agentschap Onroerend Erfgoed (vanaf nu: Agentschap OE). Lange wachttijden bij de erkende archeologen en het uitblijven van bekrachtigingen leidden tot aanzienlijke vertragingen. Sinds 1 januari 2017 zijn enkele bijsturingen van kracht die de grootste pijnpunten zouden verzachten. Het artikel vertrekt van een concrete case: een nieuwbouw kantoorontwikkeling in een gemeente vlakbij Gent. Het braakliggend perceel heeft een oppervlakte van ca. 5.700 m2. De ontwikkeling bestaat uit twee kantoorgebouwen, die verbonden zijn door een ondergrondse parking, samen goed voor een BVO van 9.500 m2. (zie foto hiernaast)

22

Stap 1: heeft mijn project een archeologienota nodig? In het kader van de informatieplicht onderzoek je of een project een archeologienota vereist en informeer je de bouwheer hierover. Door de beslissingsboom1 opgemaakt door het Agentschap OE te overlopen, weet je of er al dan niet een archeologienota nodig is. Het is belangrijk dat je correct kan informeren, zodat niet nodeloos een erkende archeoloog wordt aangesteld en zodat de bouwheer de financiële gevolgen van de archeologieregelgeving kent. In de beslissingsboom worden enkele vragen gesteld: ligt de aanvraag binnen een ‘gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt’, binnen een ‘beschermde archeologische site’, binnen een ‘vastgestelde archeologische zone’…? Deze informatie vind je via een interactieve kaart op www.geo.onroerenderfgoed.be. Ook de

oppervlakte van het perceel en van de bodemingreep is van belang (‘perceelsoppervlakte’ en ‘bodemingreep’ wordt verderop geduid). In de hierboven geïntroduceerde case bleek de opmaak van een archeologienota vereist: het projectgebied ligt niet binnen een archeologische site of zone, maar heeft een perceelsoppervlakte groter dan 3.000 m2 en een bodemingreep groter dan 1.000 m2 door het uitgraven van de ondergrondse parking. Een veelgehoorde vraag betreft regularisatiedossiers. Hier is tot op vandaag geen eenduidigheid over. Het Agentschap Onroerend Erfgoed gaat uit van volgende theorie: als de werken waarvoor de regularisatie wordt aangevraagd reeds volledig zijn uitgevoerd, dan is er in principe geen bodemingreep meer. Een archeologienota is enkel vereist bij bepaalde vergunningsaanvragen die gepaard gaan met een bodemingreep. Bij regularisatieaanvragen waar de bodemingrepen reeds zijn uitgevoerd hoeft bijgevolg geen archeologienota worden toegevoegd aan de regularisatieaanvraag. Let wel op, het uitvoeren van een vergunningsplichtige handeling, zoals een bodemingreep, zonder geldige stedenbouwkundige vergunning blijft strafbaar. De theorie van het Agentschap geeft blijk van een werkbare,


REGELGEVING

Perceelsoppervlakte? Eén van de criteria bij de archeologieregelgeving is de perceelsoppervlakte. Deze term slaat op de oppervlakte van het kadastrale perceel waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft, niet op de oppervlakte van het projectgebied. Situeert het project zich over meerdere kadastrale percelen, dan worden de oppervlaktes van alle percelen opgeteld. Het feit dat het projectgebied slechts een klein deel van een kadastraal perceel beslaat, of dat er na de voltooiing van het project gronden worden overgedragen aan het openbaar domein, heeft geen impact. In de case strekte de geplande kantoorontwikkeling zich uit over twee braakliggende kadastrale percelen, met samen een oppervlakte van ca. 5.700 m2 .

Wat is een bodemingreep? De definitie van een ‘bodemingreep’ is heel ruim. Het ligt voor de hand dat ondergrondse bouwlagen en funderingen een bodemingreep zijn, maar

ook sloopwerken waarbij de vloerplaat afgebroken wordt, paalfunderingen, de werfzone en alle omgevingsaanleg (verhardingen, ophogingen of afgravingen, rooien en ontwortelen van bomen) vallen onder de definitie. Bij paalfunderingen wordt niet enkel de paal zelf beschouwd als bodemingreep, maar telt het ganse oppervlak van het gebied waarin de palen worden geplaatst. Een archeologienota is enkel vereist voor werken die vergunningsplichtig zijn. Een tip om het aantal m2 bodemingreep te beperken is om alle werken die vrijgesteld zijn van vergunning, zoals bijvoorbeeld opritten, tuinhuizen en carports3, niet aan te duiden op het plan en niet mee te tellen als bodemingreep.

Uitgesteld traject en archeologienota ‘light’? Bovenstaande casus volgde het uitgesteld traject omdat de grond werd verkocht met opschortende voorwaarden. Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag wordt enkel een bureaustudie

Kantoren ATAP © Arch&Teco

praktijkgerichte en logische uitvoering van de archeologiewetgeving, maar kent spijtig genoeg niet overal navolging. Sommige steden en gemeenten geven aan dat ze ook bij regularisatiedossiers met reeds uitgevoerde bodemingrepen een archeologienota zullen vragen (indien dit vereist is volgens de beslissingsboom), zo niet wordt het dossier onvolledig en onontvankelijk verklaard. Het is iets complexer als de vergunningsaanvraag een combinatie van een regularisatie met nieuwe handelingen betreft. Als de nieuwe, nog uit te voeren handelingen wél een bodemingreep inhouden, dan gelden de oppervlaktecriteria zoals opgenomen in de beslissingsboom2. Bij een regularisatieaanvraag wordt dus enkel gekeken naar de oppervlakte van een bijkomende, nog uit te voeren bodemingreep om te bepalen of een archeologienota vereist is. Tip: je kan ter ondersteuning van de stedenbouwkundige ambtenaar in de beschrijvende nota duiden waarom geen archeologienota is toegevoegd.

DIMENSION

»

23


PROJECT REGELGEVING

opgemaakt. Eventuele terreinwerken worden pas na het verkrijgen van de vergunning uitgevoerd. Een nadeel van het uitgesteld traject is dat de bouwheer nog geen volledig zicht heeft op de impact van archeologie bij het indienen van de vergunningsaanvraag. De bureaustudie van de kantoorontwikkeling concludeerde dat er een middelhoge verwachting is op archeologisch erfgoed, onder andere uit de metaaltijd. Er is verder vooronderzoek nodig, met name via drie proefsleuven. Voor een terrein van ca. 5.700 m2 duurt het trekken van deze proefsleuven twee werkdagen. De conclusie tot verder vooronderzoek in de vorm van proefsleuven is in onze ervaring geen uitzondering. Sinds 1 januari 2017 bestaat de archeologienota ‘light’4. In sommige situaties kan de archeoloog heel snel vaststellen dat er geen verder onderzoek nodig is. Dan is een beknopte archeologienota voldoende. Door de verlaging van de werklast, zal ook de kostprijs dalen. Als architect heb je echter geen impact hierop, de beslissing dat het project in aanmerking komt voor een archeologienota ‘light’ ligt bij de erkende archeoloog en bij het Agentschap OE.

Wie betaalt welke prijs?5

DIMENSION

De initiatiefnemer van de vergunningsaanvraag (lees: de bouwheer) betaalt de erkende archeoloog. De prijzen voor archeologisch vooronderzoek variëren naargelang de locatie en oppervlakte van het projectgebied. In onze ervaring is de gemiddelde prijs voor de opmaak van een bureaustudie en de administratieve afhandeling van de bekrachtiging 2.505€6. Het kostenplaatje in de besproken case liep op tot ca. 5.500€. De archeologiewetgeving brengt ook voor de architect een extra kost met zich mee: de werklast. De bouwheer adviseren, het opvragen van offertes, alle informatie bezorgen aan de archeoloog, het opvolgen van de administratie en de terreinwerken: het leidt al gauw tot een werklast van een 20-tal uren. Tip: bespreek op voorhand met de

24

bouwheer of je deze werklast forfaitair verrekent in het ereloon of aanrekent per gepresteerd uur.

Impact bij vergunningverlening? Ook na de bekrachtiging van de archeologienota heeft de archeologieregelgeving een impact. De wetgeving omtrent de dossiersamenstelling werd aangepast, zodat een vergunningsaanvraag die onterecht geen bekrachtigde archeologienota bevat, onvolledig wordt verklaard. Sinds 1 januari 2017 kan de vergunningsaanvraag reeds worden ingediend met een bewijs van indiening van de archeologienota bij het Agentschap OE. Op die manier win je 21 kalenderdagen, dit is de tijd die het Agentschap heeft om de archeologienota te bekrachtigen. Een risico hierbij is dat het vergunningsdossier wordt geweigerd als de archeologienota niet wordt bekrachtigd. Vergeet niet om nadien de officiële bekrachtiging te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid. In de vergunningsvoorwaarden wordt opgenomen dat de bouwheer de maatregelen uit de archeologienota, zoals het trekken van proefsleuven of een opgraving, moet uitvoeren. Bij een uitgesteld traject, zoals in de casus van de kantoorontwikkeling, geldt de vergunningsvoorwaarde dat een bekrachtigde nota moet worden bekomen alvorens de werken van start gaan. In deze nota wordt geconcludeerd welk archeologisch erfgoed te verwachten is en of een opgraving nodig is7. Dit is een bijkomend nadeel van het uitgesteld traject: je verliest de gewonnen tijd doordat de conclusies van het terreinwerk moeten bekrachtigd worden. Tijdens de uitvoering van een opgraving wordt de vervaltermijn van de vergunning geschorst.

Wanneer start ik een archeologienota op? In een ideale wereld betrek je de archeoloog zo vroeg mogelijk. Op die manier kunnen de bevindingen van de archeoloog worden meegenomen in het

ontwerp, bijvoorbeeld door een ondergrondse parking in te planten waar de impact op het archeologisch erfgoed kleiner is. In de praktijk moet je rekening houden met een wachttijd die door een overbevraging oploopt tot zo’n 8 à 10 weken. Het archeologisch onderzoek zelf duurt ca. 2 weken voor de opmaak van een bureaustudie buiten een archeologische zone tot ca. 12 weken voor een project in een complexe archeologische zone. Samengevat: contacteer een archeoloog ten minste tussen de 10 en 22 weken vóór de voorziene indiening van de vergunningsaanvraag. De archeologienota kan echter pas ter bekrachtiging worden voorgelegd als de geplande werken voor wat betreft de bodemingrepen definitief vastliggen, zowel qua locatie als qua dimensie. De archeologienota omschrijft immers welke verstoringen worden verwacht. De werken beschreven in de archeologienota moeten overeenkomen met de werken in de vergunningsaanvraag8. Dit betekent dat het ontwerp enkele weken voor het indienen van de vergunningsaanvraag definitief klaar moet zijn wat betreft de funderingen, ondergrondse bouwlagen en omgevingsaanleg. Aspecten die irrelevant zijn voor de archeologienota (materiaalkeuze, interne inrichting en indeling, isolatie, …) hoeven nog niet vast te liggen.

Welke informatie heeft de archeoloog nodig? Om een archeologisch onderzoek uit te voeren heeft de archeoloog minstens volgende informatie nodig: --een recent opmetingsplan, --beschrijving van de huidige toestand: zijn er reeds verstoringen in het gebied, zoals ondergrondse bouwlagen? --alle informatie over de toekomstige ontwikkeling, met een overzicht van de geplande bodemingrepen. --andere informatie, zoals reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek of sonderingsverslagen.


REGELGEVING

Conclusie: wettelijke taken – in de praktijk De wettelijke taken van de architect bestaan uit de informatieplicht naar de bouwheer, het verlenen van medewerking aan de archeoloog en het opvolgen van de vergunningsvoorwaarden in verband met archeologie. In de praktijk is de architect een aanspreekpunt voor de erkende archeoloog en kan hij de taak op zich nemen om voor de bouwheer een erkende archeoloog aan te stellen. Emma Vanderstraeten werkt als zelfstandig adviseur ruimtelijke planning bij Arch & Teco Architec-

www.onroerenderfgoed.be, doorklikken naar archeologie, beslissingsboom.

1 2

100 m2 in archeologische zones, 1.000 m2 buiten archeologische zones, 5.000 m2 buiten woon-of

recreatiegebied. 3

Zie hiervoor het Besluit Vlaamse Regering betreffende de handelingen die vrijgesteld zijn van

vergunningsplicht. Er zijn telkens enkele voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om vrijgesteld te zijn. In het verleden is dit besluit reeds meerdere keren gewijzigd. 4

De officiële benaming is een archeologienota met beperkte samenstelling.

5

Er zijn twee flankerende maatregelen om de kostprijs van archeologie te beperken. Het archeologisch

solidariteitsfonds voor grote ontwikkelaars werd echter nog niet opgericht. Occasionele bouwers kunnen een premie aanvragen indien ze geconfronteerd worden met buitensporige opgravingskosten. Deze maatregelen kunnen niet ingeroepen worden bij archeologisch vooronderzoek. 6

Deze gemiddelde prijs (excl. btw) vindt zijn oorsprong in een vergelijking van telkens 3 offertes voor

4 projecten van Arch & Teco Architecture and Planning. 7

De conclusies van het proefsleuvenonderzoek waren bij schrijven van dit artikel nog niet bekend.

8

Als de werken uit de bekrachtigde archeologienota niet overeenkomen met de aangevraagde/ uit te

ture and Planning. Op de NAV MEMO Archeologie

voeren werken, dan moet er een bekrachtigde nota worden bekomen bij het Agentschap OE vooraleer

in Hasselt, Roeselare en Wijnegem gaf ze vanuit

de werken starten. Dit betekent dat de erkende archeoloog de archeologienota moet aanpassen en dat

de architectenpraktijk concrete voorbeelden en tips

het Agentschap opnieuw 21 kalenderdagen heeft om hierover een beslissing te nemen.

voor een vlotte omgang met de archeologieregelgeving.

Meeting professionals, sharing experience.

COOL&COMFORT HAPPENING 2017 R E F R I G E R A T I O N I V E N T I L A T I O N I H E AT P U M P S

BRABANTHAL LEUVEN

1 8-1 9.1 0.20 1 7

C&CHappening_2017_Engineeringnet_185x130.indd 1

18/01/17 10:42

DIMENSION

w w w. c o o l a n d c o m fo r t . b e

25


PROJECT

Het uitnodigende pleingevoel van Grote Heide 01

Op het nieuw aangelegde Regenboogplein in Neerpelt realiseerde Kempisch Tehuis het project Grote Heide, dat 21 wooneenheden in 3 bouwvolumes omvat. Dit sociaal huisvestingsproject voorziet in diverse woontypologieën en een gevarieerde architectuur, die perfect aansluit bij de kleinschalige en uitnodigende leefomgeving.

kend onder de productnaam Muria. Het gevelmetselwerk, met accentvlakken op strategisch gekozen plaatsen, werd in dunbedmortel uitgevoerd”, aldus Stefan Timmers van Nelissen Steenfabrieken.

Groene Lente Als deelgemeente van Neerpelt kenmerkt Grote Heide zich door zijn kleinschalige bebouwing: een complex van kleine schoolgebouwen, huizen met tuintje en een kleine kerk. Het gelijknamige woonproject op het heraangelegde dorpsplein omvat 3 gebouwen, in een L-vorm geschakeld, samen goed voor 17 appartementen en 4 woningen. Kleinschalige en centrumversterkende architectuur.

mooie plek en het leven er rondom: het kerkplein, het verkeersvrije binnengebied of het openbare parkje. Dit moet de levendigheid, het sociale weefsel en de toevallige contacten verder versterken”, aldus de architect. Het door de stedenbouwkundige voorschriften opgelegde zadeldak van bouwblok A harmonieert mooi met het speciale hellende dak van bouwblok B, en de twee smalle lessenaarsdaken van blok C.

Do Modus tekende niet enkel voor de architectuur maar ook onder meer voor de groenaanleg rondom het Regenboogplein. Het betreffende project werd tweede laureaat van de wedstrijd Groene Lente – categorie ‘plein’ -, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen, die de beste groenrealisaties van 2016 bekroont. Door Philip Declercq Foto’s: Do Modus – P-photography

DIMENSION

uu www.nelissen.be

26

Dakenspel

Complementaire kleuren

Elke woning beschikt over een zuidelijk georiënteerde private buitenruimte. Elf wooneenheden, drempelloos ontworpen voor levenslang wonen, hebben een gelijkvloerse inplanting. Architect Nicole Driesen Melotte van architectenbureau Do Modus uit Zonhoven combineerde meerdere woontypologieën en volumes om het terrein optimaal te benutten zonder aan ruimtelijke of architecturale kwaliteit in te boeten. “Door deze differentiatie krijgt het project een kleinschalig en spontaan karakter. Door de wooneenheden te koppelen wordt een besloten pleinwand gecreëerd. Toch hebben alle bewoners zicht op een

Voor de gevelbekleding opteerden opdrachtgever en architect voor handvormstenen van Nelissen Steenfabrieken in drie complementaire, perfect bij de omgeving passende, kleuren. “Voor het gebouw parallel aan het Regenboogplein werd gekozen voor grijs gesmoorde gevelstenen die mooi verouderen. Het gebouw dat dichtst aanleunt bij de kerk is opgetrokken in de nieuwe Arte lichtgrijze gevelstenen die mooi harmoniëren met deze van het gerenoveerde kerkgebouw. Een derde gevelsteenvariante die werd toegepast is de grijs gesmoorde gevelsteen in combinatie met vlakken in grijs mangaan, inmiddels be-

uu www.domodus.be

01. De Arte lichtgrijze gevelstenen (woonblok C) harmoniëren mooi met deze van het gerenoveerde kerkgebouw. 02. De differentiatie aan woontypologieën en volumes geeft het project een kleinschalig en spontaan karakter


ONTDEK DE NIEUWSTE GENERATIE LICHTKOEPELS ... NIEUW

... en haal de hemel in huis met de Skylux® iWindow3

Gevelsteen. Zoekt. Architect. Langdurige relatie gewenst.

Belgische gevelsteen beschikbaar in verschillende maten, kleuren en vormen. Soms heetgebakerd, maar koelt snel af. Kan overal mee op vakantie: hittebestendig en ook bestand tegen vriestemperaturen. Wil u me graag eerst uitproberen voordat u met me in zee gaat? Vraag het gerust aan. Ik ga graag met u mee. Benieuwd hoe ik eruit zou zien in huis? Bekijk mijn profielpagina op nelissen.be. Mijn foto’s kan u zelfs downloaden en in uw CAD programma importeren. Als ik dan nog niet spannend genoeg ben, kan u altijd extra kleuren toevoegen om dat gewenste effect te krijgen via onze Mix en Voeg module. Klink ik niet als de ideale gevelsteen?

• superisolerend lichtkoepel : Ug-waarde van 0,5 W/m2K • geschikt voor alle platte daken en bij helling 0° en 25°. Advies 5° (om vervuiling & waterstagnatie te voorkomen) • veilig dankzij het verharde 3-wandige glas • geluidsdempend 41 dB • strakke look, perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische boord en slanke omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm • maximale lichtinval (lichtmaat = dagmaat) • binnenkort beschikbaar

www.skylux.be Met de ingebouwde motor in de opstand sluit en open je de koepel met de meegeleverde afstandsbediening. Dankzij de elektrische zonnewering hou je de warmte buiten. Je hebt de keuze uit twee opengaande modellen: • model LV met motor, ledverlichting en afstandsbediening. • model LVS met motor, ledverlichting, elektrische binnenzonwering en afstandsbediening.

member of Passive for architects

Probeer me gerust uit op www.nelissen.be


Ontdek ons elegant design dat perfect bij jouw stijl past. Laat je inspireren of vraag advies aan een gespecialiseerde BTicino installateur, die zet altijd de juiste schakelaar op de juiste plaats. Ontdek al onze slimme oplossingen of maak een afspraak met een BTicino installateur op www.BTicino.be.


PROJECT

Discrete renovatie en verfijnde afwerking voor Brugse stadswoning 01

Grote rijwoningen met uitgestrekte tuinen. Ze lijken op het eerste gezicht verrassend maar komen wel meer voor in het hart van de Brugse binnenstad. De bestaande woning – met een diepe uitbouw met plat dak – had reeds een centraal gelegen patio en een lange, smalle patio aan de rechterzijde. Op het houten raamwerk na bleef de voorgevel van de stadswoning – van de hand van de Brugse architect Arthur Degeyter – onaangeroerd, vooral om de nieuwe bewoners privacy en quality time te kunnen verzekeren. Verder werd er tot op het betonskelet gestript, en onderging de gebouwstructuur grondige wijzigingen.

Nieuwe uitbouw De massieve gelijkvloerse uitbouw werd gesloopt en vervangen door een stalen constructie die iets dieper werd doorgetrokken. Aan de tuinzijde deint de gerenoveerde woning aan weerszijden breed uit in een ruime, groene oase – annex zwembad en poolhouse. De achterge-

vel bestaat over de volledige breedte uit grote, kamerhoge glaspartijen – met een opvallende knik. Vanuit de uitgestrekte leefruimte is er zijdelings een prachtig zicht op de toren van de nabijgelegen Magdalenakerk. De hoge glaspartijen zorgen tevens voor een schaduwtuin die doorloopt tot over het zwembad.

Patio’s opgewaardeerd De centraal gelegen patio werd iets versmald ten gunste van de flankerende keukenruimte (zie verder). “Met een oplopend tuinpad in porfierbeton en een volgroeide magnoliaboom kreeg deze een experimentele aankleding. Een koperen detailbekleding zorgt voor een opvallend accent”, aldus architect Xaveer Claerhout van architectenbureau Claerhout-Van Biervliet uit KnokkeHeist. “Over de volledige lengte van de smalle patio aan de rechterzijde trekt een buitenmuur opgetrokken in zwartrode gevelstenen van Scandinavische oorsprong de aandacht. Elke steen van

Petersen-makelij heeft de duimafdruk van de arbeider aan de bakoven.” Uitspringende gevelstenen brengen een speels element in de architectuur van deze gevelwand die vergroent door de tijd en mooi oud wordt.

“Ruimtelijkheid, duidelijke looplijnen, en verrassende lichten en zichten typeren dit renovatieproject” - architect Xaveer Claerhout Lichten en zichten “Ruimtelijkheid, een opmerkelijk gangenpatroon met duidelijke looplijnen, en verrassende lichten en zichten typeren dit renovatieproject. Wat de binneninrichting betreft, zorgen vooral de houten wanden in palissander – tot op plafondhoogte en al dan niet met deurfunctie – voor een bijkomende dimensie”, aldus de architect. “Vanuit de vernieuwde dokterspraktijk aan de voorzijde van de woning genereert een verschuifbare houten wand een doorkijk tot aan het zwembad.” Ook de bestaande trappenhal werd gerestaureerd.

Looplijnen gerespecteerd De linkerzijde van de nieuwe uitbouw wordt ingenomen door de keuken en de bijkeuken. In deze laatste ruimte zorgt » DIMENSION

In de Brugse binnenstad werd een typerende dokterswoning uit de jaren 60 gerenoveerd naar een ontwerp van architecten Xaveer Claerhout en Barbara Van Biervliet. Een geslaagde make-over die ruimtelijkheid, het doordacht gebruik van patio’s en een opmerkelijk gangenpatroon combineert, en uitmondt in architectuur op mensenmaat.

29


PROJECT

een Skylux lichtkoepel voor invallend daglicht. In de keukenruimte werden de verhoudingen tot op de millimeter precies uitgemeten. De doorgangen tussen kastenwand en keukeneiland, of tussen keukeneiland en raampartijen, zijn volledig in symmetrie. De looplijnen, eigen aan de woning, worden perfect gerespecteerd”, aldus Xaveer Claerhout.

Sober en sterk herkenbaar Voor de keukeninrichting stelde de bouwdame kwalitatieve materialen, soberheid, discretie en verfijnde afwerking voorop. “Het bulthaup b3 concept, waarvoor geopteerd werd, staat voor volledige vrijheid bij het ontwerpen en inrichten. Dit zowel naar indeling, materiaal- als kleurenkeuzes”, aldus Jan De Bruycker van bulthaup b vorm uit Brugge. “Hier worden een puristisch keukeneiland – een langwerpig werkblad uit Corian met aansluitende eettafel – en een vormgevende functionele wand gecombineerd. Keuken en bijkeuken bestaan over de volledige buitenmuurlengte uit op maat gemaakte kasten in wit gelakte mdfplaat. De subtiel in de kastenwand geïntegreerde glazen wandpanelen zijn aan de achterzijde wit gelakt. Door haar sober en sterk herkenbaar karakter integreert de bulthaup-keukenomgeving zich perfect in de woning zonder dat ze zich opdringt.”

02

Zwart-wit contrast De symmetrie en de verhoudingen domineren, de interne circulatie en de relatie van de keukenruimte tot de binnenpatio lijken te primeren op het keukengebeuren. Bij geopende schuiframen gaat de keuken als het ware op in de omgeving. De architectuur en het zwartwit contrast – het zwart van de aluminium buitenconstructie en het wit van de kastenwand – trekken de aandacht, eerder dan de keuken zelf. Het vanuit de patio invallende daglicht scheert als het ware langs de witte kastenwand.

Groene droom

DIMENSION

“Deze verbouwing illustreert perfect de evoluties in het huidige schrijnwerk-

30

03

landschap, waar lichte materialen en grote glaspartijen steeds meer de voorkeur krijgen op massieve bouwsels en metselwerk”, aldus de architect. Het uitgestrekte platte dak van het stalen uitbouwvolume biedt een schitterend platform voor de aanleg van een groendak dat zich verder zou kunnen uitrollen over de diepergelegen tuin. De droom van de bouwdame wordt vooralsnog opgeborgen.

04

01. Een buitenmuur in zwart-rode gevelstenen van Scandinavische oorsprong strekt zich over de volledige lengte van de smalle patio aan de rechterzijde uit. 02. Het bulthaup b3 concept combineert soberheid en sterke herkenbaarheid. 03. Met een oplopend tuinpad in porfierbeton en een volgroeide magnoliaboom kreeg de binnenpatio een experimentele aankleding. 04. Vanuit de dokterspraktijk aan de voorzijde van de woning genereert een verschuifbare houten wand een doorkijk tot aan het zwembad.

Door Philip Declercq Foto’s: Cafeïne

uu www.bulthaup.com


ARCHITECTURAL VERTICAL ALUMINIUM FACADE SYSTEM

ALINEL Type A : Unieke verticale symmetrische en blokvormige lijnen

ALINEL Type B : Diepe verticale symmetrische en blokvormige lijnen

Îť 0.020 W/m.K

10 Goede redenen om uw geventileerde gevels te isoleren met de eerste resolschuim KoolthermÂŽ K15 vliesgevelplaat.

De ALINEL systeembenadering werd ontwikkeld met uitdrukkelijk oog voor details, zoals hoeken en raamaansluitingen. ALINEL is een totaalsysteem, een volledig uitgewerkte samenstelling voor de bekleding van zowat elk denkbaar oppervlak. ALINEL omvat een reeks van 8-10 profielen per type profiel. Samen vormen ze een uniek en gepatenteerd systeem. Een slimme manier waarmee de profielen onzichtbaar bevestigd zijn en op een inventieve manier in elkaar schuiven, waardoor ze zich aanpassen aan elk oppervlak. Design: Dit is Belgisch !

ALINEL Type C : Unieke verticale symmetrische en blokvormige lijnen, variatie in diepte

ALINEL Type D : Koelribachtige vinnen

Uitzonderlijke thermische prestatie Slanke constructie Ruimtewinst Besparing door kortere beugels Meer daglichttoetreding

Geoptimaliseerde esthetiek Brandveilig - Euroclass B-s1,d0 Milieuvriendelijk - BREEAM A+ Vezelvrije kern Gesloten cellen - Stabiele thermische prestatie

www.kingspaninsulation.be

ALINEL NV

info@alinel.be

www.alinel.be


© Woodface® by Outdoor Wood Concepts®

PROJECT

Canal Grande: stedelijk wonen aan water

01

Eisden Dorp, een voormalige mijngemeente, is vandaag een onderdeel van het stedelijk gebied Maasmechelen. De impact van de mijnactiviteit is er enorm: het dorp verzakte meer dan 5m en kwam daardoor achter metershoge dijken van de Zuid-Willemsvaart te liggen. Onder het motto ‘Eisden Dorp, weer boven water!’ sloegen de lokale buurtwerking ‘Netwerk Eisden Dorp’ en het multidisciplinaire bedrijvencentrum ‘Depot des Arts’ de handen in elkaar. Er werden eerst een aantal publieke en toeristische projecten gerealiseerd. De particuliere sector volgde al snel met het project ‘Canal Grande’, een eerste stedelijk woonproject aan het water.

In de dijk geschoven

DIMENSION

Het ging om een ondiep terrein waarop destijds een dijk voor het kanaal werd aangelegd. Het gebouw werd letterlijk in de dijk geschoven. Het gelijkvloers dat aansluit op het straatniveau ligt ongeveer even hoog als de bodem van het kanaal. Het vormt een sokkel waarop 2 bouwvolumes zijn geplaatst, een hoger met 6 bouwlagen en een lager met 4. Door zijn cruciale inplanting accentueert de toren de grens van het stedelijk gebied en ontstaat er een stedelijk gezicht aan het water. Beide volumes zijn per verdieping met elkaar verbonden door een buitentrap en een galerij. De

32

appartementen zijn voorzien van veel daglicht. Door hun uitzicht bieden ze de bewoners een permanent ‘vakantiegevoel’, zeker als je ’s morgens bij het ontbijt een kanaalschip ziet langsvaren of een zwaan uit het water ziet opstijgen.

king in Woodface®, een gevelsysteem waarbij houten planken (padoek) met een variërende breedte worden gecombineerd met aluminium tussenprofielen in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.”

Duurzame en eerlijke materialen

Depot des Arts: ontwerpers op alle vlakken

“We wilden graag een gebouw met een sterk architecturaal karakter,” zegt Frank Jaspers van Architectuur Depot: “Voor de sokkel en de toren werd geopteerd voor een donkere baksteen. Voor de galerijen werd gekozen voor prefabzichtbeton. Maar het meest in het oog springend is de gevel- en plafondafwer-

“Bij nieuwe materialen worden we vaak geconfronteerd met detailleringsproblemen,” zegt Frank Jaspers. “Maar ontwerpen in een multidisciplinair team is een geweldig pluspunt. Woodface® is in opdracht van Outdoor Wood Concepts ontworpen door Roel Vandebeek, zelf

© Woodface® by Outdoor Wood Concepts®


www.fakro.be

Vlak platdakvenster def ook actief in Depot des Arts. Daardoor kon heel wat bouwervaring en praktisch bouwinzicht worden uitgewisseld. Door de keuze voor 9 standaard houtmaten en 3 houtsoorten is er heel wat ontwerpvrijheid en kan er budgettair makkelijk worden bijgestuurd. Er is ook een ontwerptool waarmee een architect een gepersonaliseerde gevel kan ontwerpen. Voor een houten gevelbekleding is er een meer dan behoorlijke brandreactieklasse (Ds2d0). Verder zijn er gestandaardiseerde hoek- en eindoplossingen. Er kunnen zelfs ledstrips in de aluminiumprofielen worden ingewerkt.” Het materiaal is bovendien op meerdere vlakken inzetbaar. Ook de buitenplafonds van de galerijen zijn afgewerkt in Woodface®.

Feel the Silence

© Woodface® by Outdoor Wood Concepts®

uu www.outdoorwoodconcepts.be

Dankzij zijn prachtig design kreeg het vlak platdakvenster DEF een Red Dot Design Award in 2016.

Geniet van de rust, ongeacht het weer. Ervaar zelfs op regenachtige dagen het comfort van stilte dankzij de vlakke platdakvensters type F die een uitstekende weerstand tegen het geluid veroorzaakt door regen* bieden. De vlakke platdakvensters van FAKRO zorgen voor ventilatie en een zee van natuurlijk licht in de ruimte die zich eronder bevindt. Ze hebben tevens een uitstekende functionaliteit en verzekeren hoge thermische prestaties.

Ontdek ons uitgebreid assortiment aan platdakvensters (vlak en met koepel) op Batibouw! * het niveau van de geluidsintensiteit in de ruimte terwijl het regent bedraagt LIA = 36 [dB] volgens ISO 10140-1/A2:2014


REPORTAGE

“Naar meer transparantie in offertes” 01

DIMENSION

DPas biedt haar flexibele ‘prijsofferte’ software in 3 gebruikersniveaus (small, medium en large) aan. “Met ons systeem kan een calculator – door 1 druk op de knop – zien waar zijn collega’s prijs vragen. Prijsvergelijkingen kunnen door iedereen geraadpleegd worden. Onze bestaande database van  geregistreerde onderaannemers omvat om en bij de 14.000 bedrijven, en vergroot de mogelijkheid op offertes. Onderaannemers kunnen gefilterd worden op een aantal criteria, waardoor actuele prijsoffertes voor het gevraagde werk worden gegenereerd. Ook wie niet werd aangeschreven, kan deze raadplegen en eventueel prijs ingeven”, aldus Van Grieken. “Aannemers vullen hun offerte online in zodat de prijsvergelijking automatisch opgemaakt wordt. Voor kleinere

34

onderaannemers is het online gebeuren vaak nog geen evidentie. Een andere ‘werkwijze’ wordt meestal in gang gezet door grotere bouwbedrijven, en pas in een later stadium ook door andere aannemingsbedrijven overgenomen.”

Meerwaarde voor de architect “DPas heeft ook zijn meerwaarde voor de architect”, aldus Van Grieken. “Vele architecten nemen tegenwoordig ook de functie van coördinator van bouwprojecten op zich. In die hoedanigheid dienen ze prijsaanvragen in voor verschillende posten van een bouwproject. Een volledig dossier samenstellen vraagt heel wat organisatie en opvolging. Dit zijn zaken die via DPas volledig geautomatiseerd verlopen, met meer transparantie inzake offertes tot gevolg. De architect krijgt een duidelijk overzicht van de verschillende offertes en kan de bouwheer correct en volledig informeren.” Om prijzen voor verschillende bouwprojecten te standaardiseren ziet Van Grieken Building Information Modelling (BIM) als de katalysator. “Standaardisatie in de Belgische bouwsector is geen evidentie. Het BIM-gebeuren kan mee de aanzet vormen om tot een standaard meetstaat en een lastenboek te komen. In verschillende buurlanden is dit reeds een verplichting geworden. De aanzet is gegeven, ons land kan op termijn niet achter blijven”, aldus Van Grieken.

Optimale tijdsbesparing “Ons systeem laat toe eigen meetstaten in te lezen en deze te koppelen aan een geselecteerde lijst zodat er automatisch onderaannemers worden gezocht en prijsaanvragen verstuurd. Voor residentiële projecten, bijvoorbeeld, baseren we ons op de VMSW-meetstaat”, aldus Van Grieken. “Standaard meetstaten laten toe de prijsaanvragen volledig te automatiseren. Met één druk op de knop kan een project worden toegevoegd, en prijsaanvragen verstuurd. Hierdoor kan de tijdsbesparing worden geoptimaliseerd, en kan de architect zich volledig focussen op de ontwerpmatige aspecten van het project.” uu www.dpas.be

02

© Dpas

Met haar software digitaliseert DPas het volledige lastenboek en wordt het verzenden en opvolgen van prijsaanvragen in het bouwproces geautomatiseerd. “Ook voor architecten heeft DPas zijn meerwaarde”, aldus director Jurgen Van Grieken. “Meer en meer architecten nemen ook de functie van coördinator van bouwprojecten op zich.”

01. “Werken met DPas zorgt voor tijdswinst en meer transparantie in offertes.” 02. “De architect kan zich volledig focussen op de ontwerpmatige aspecten van zijn project”, aldus Jurgen Van Grieken en Xavier Mortelmans van DPas.


NATURALLY FEELING GOOD... Healthbox® 3.0

Dé slimme oplossing voor gezonde binnenlucht in de woning • Snelle, kwalitatieve & betrouwbare installatie via de app • Communicatie met andere slimme toestellen via SmartConnect • Extra energiezuinige en stille ventilator • Tot 11 ruimtes aan te sluiten • Slim omgaan met luchtkanalen in kleine ruimtes dankzij klepcollectoren

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT ARCHITECT KORTRIJK @WORK @WORK LUXEMBOURG STAND 125 & 126

BELGIUM

THE NETHERLANDS

Kortrijk Xpo 27 - 28 April 2017

Rotterdam Ahoy 14 -15 September 2016

Luxexpo 25 - 26 April 2018

Liège Expo 1 - 2 June 2017

dimension_205x132_NL_0317.indd 1

ARCHITECT @WORK FRANCE

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT

ARCHITECT

@WORK @WORK www.renson.be

UNITED KINGDOM

Paris Event Center Olympia London 22 - 23 September 25 - 26 January 2016 2017

GERMANY

AUSTRIA

Station Berlin 9 - 10 November 2016

Wiener Stadthalle 12 - 13 October 2016

Parc Expositions La Beaujoire - Nantes 1 - 2 Dec. 2016

Messe Stuttgart 7 - 8 December 2016

Parc Chanot Marseille

Zenith Halle Munich

16/03/17 13:41

Fabrikant vanvan gevelbekledingen en terrassen in hout Fabrikant gevelbekleding & terrassen

Fa b r i ca n t d e b a r d a g e s e t te r ra s s e s e n b o i s

Free Willy®- Vitra Belgium Houtsoort : Padoek

• Originele, unieke, architecturale producten

Woodface® - Callebaut Chocolate Academy Houtsoort : W.R. Ceder

• Grote keuze in houtsoorten en profielen • Sterke technische ondersteuning

Woodface® - The Original Houtsoort : W.R. Ceder behandeld met Sikkens Cetol zwart

Doorniksesteenweg 202 8580 Avelgem, België

Bezoek onze website

www.outdoorwoodconcepts.be

Tel.: +32 (0)56 64 40 42 info@outdoorwoodconcepts.be


UW PROJECT IN DE KIJKER

Spectaculaire façade als eyecatcher voor nieuw kantoorgebouw

• Nieuwbouw kantoorgebouw met twee appartementen – Hasselt • Opdrachtgever: de associatie van gerechtsdeurwaarders Heines-Palet-Van Elst • Ontwerpteam: BUNTINX-PYCNKET Architecten • Jaar van oplevering: 2016

Projectbeschrijving Het project is gelegen in de Hasseltse stationsbuurt, in de onmiddellijke nabijheid van het Hasseltse gerechtsgebouw. De ideale plek voor een deurwaarderskantoor. De architecten ontwierpen een compact en functioneel kantoorgebouw met een volledig beglaasde voorgevel voor maximale lichtinval. De bouwheer wou een eyecatcher, een karaktervolle gevel die bijdraagt tot de opwaardering van de buurt. Geïnspireerd door de spoorwissels kreeg het gebouw een spectaculaire façade in gebogen stalen profielen. Het gelijkvloers herbergt het loket en de parkeergarage. De kantoren bevinden zich op de bovenliggende niveaus. Het grondplan is eenvoudig: open landschapskantoren rondom een centrale circulatiekern. Helemaal bovenaan bevinden zich twee appartementen met een fenomenaal uitzicht op de stad. Het interieur is volledig op maat ontworpen. Het sobere, voornamelijk witte meubilair, zorgt voor rust en is gecombineerd met frivole verlichtingsarmaturen voor een speelse toets.

Speciale kenmerken • Gebogen staalstructuur • Voorgespannen vloerplaten die op de werf nog zijn nagespannen. Hierdoor konden landschapskantoren gerealiseerd worden zonder centrale kolommen en kon de dikte van het vloerpakket beperkt blijven. • Naadloos akoestisch plafond

DIMENSION

uu www.buntinx-pyncket.be

36


UW PROJECT IN DE KIJKER

Wenst u ook een project in te sturen voor een van de komende edities? Laat dit dan weten via tilly.baekelandt@fcomedia.be

DIMENSION

Fotografie: Poorters

37


STAD IN DE KIJKER

Eerste schepen Tom Vandeput - Hasselt

DIMENSION

© Studio Dann

“We hebben een razendsnelle inhaaloperatie uitgevoerd”

38


STAD IN DE KIJKER @HOME

De nieuwe thuishaven voor deze diensten die momenteel verspreid zitten over een zevental compleet uitgeleefde vestigingen, wordt de voormalige rijkswachtkazerne. Het beschermde gebouw op de site zal, na restauratie en aanpassing aan de 21-eeuwse vereisten, de raadszaal en ruimtes voor protocollaire functies herbergen. Daarnaast komt een opvallende nieuwbouw met een spectaculaire schuine spiegelwand. Tom Vandeput, schepen van economie, ruimtelijke ordening, grondbeleid, landbouw en de Grenslandhallensite: “Wij hebben bewust gekozen voor een verbinding tussen oud en nieuw binnen de Groene Boulevard, de kleine ring rond ons stadscentrum. Zo worden de pakweg 1000 bezoekers die hier vanaf volgend jaar dagelijks over de vloer komen meteen potentiële consumenten voor de handel en horeca in ons centrum.” Het Stadskantoor wordt gebouwd in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Stad Hasselt AGB. Over het prijskaartje van ruim 52 miljoen euro werd politiek al flink gebakkeleid. Tom Vandeput blijft er kalm onder: “In het voorjaar van 2018 gaan we de huidige vestigingen in alle transparantie op de markt brengen via een openbare verkoop. Bedoeling is die locaties te laten invullen met appartementen en eventueel retail op het gelijkvloers. Met de opbrengst van die verkoop recupereren we minstens de helft van de investering in het Stadskantoor. Even belangrijk zijn de voordelen voor de bevolking doordat alle diensten gecentraliseerd zitten, te weten een transparanter beleidspro-

ces en een betere dienstverlening met goed op elkaar afgestemde loketten, een meer correcte doorverwijzing en flexibele openingsuren in de zomer.”

Zwembadsite Een ander groot stadsproject dat de tongen losmaakt is de zwembadsite, waar het nieuwe stedelijk zwembad intussen in gebruik is genomen. “Bewust vullen we zelf de exploitatie in, zodat iedereen hier tegen democratische prijzen terecht kan en we de scholen en jeugdverenigingen bij de werking kunnen betrekken. Het omliggende Kapermolenpark wordt heringericht. Omwille van de ligging op wandel- en fietsafstand van het centrum en een heleboel faciliteiten, en de aangrenzende vestigingen van de PXL Hogeschool en de UHasselt, hebben we besloten hier ook een studentencampus te ontwikkelen. In vijf woontorens realiseert de privésector hier circa 350 studentenkamers en een aantal starterswoningen. Zo willen we de studentenhuisvesting in onze stad kanaliseren. Bestaande studentenkoten in het centrum blijven vergund of worden geregulariseerd, maar sinds enkele jaren is een nieuwe opdeling van eengezinswoningen in kamers niet langer toegestaan. Zo willen we overlast voor de centrumbewoners voorkomen en vermijden dat goedkope kamers een publiek trekken dat zich hier zonder domiciliëring vestigt. Anderzijds brengen die studenten na 18 uur de nodige dynamiek in het centrum, wat welkom is. Het blijft zoeken naar het gepaste even-

wicht tussen leven en overlast. In ieder geval beschouwen we de aanwezigheid van studenten in onze stad als een fikse meerwaarde. Met de starterswoningen op de zwembadsite willen wij hen na hun opleiding in de stad houden.”

Wonen voor iedereen Huisvesting is een belangrijk issue voor Hasselt, gezien de jaarlijkse bevolkingsaangroei met netto 2000 inwoners. “We tellen vandaag 78.000 Hasselaren en houden rekening met een potentiële groei naar 100.000 mensen. In 2010 besliste de bewindsploeg om grote bouwprojecten af te remmen tot na de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor tevens het extra aanbod aan woningen achterwege bleef. Ook daar hebben we een inhaaloperatie moeten maken. Om alles in goede banen te leiden, hebben we een woonkwaliteitsplan opgemaakt waarin onder andere de densiteiten zijn vastgelegd.”

“Deze legislatuur hebben we sterk geïnvesteerd in infrastructuur om de stad kwaliteitsvoller te maken voor de gebruiker en haar voor te bereiden op de toekomst.” “Een belangrijk project voor Hasselt is de Blauwe Boulevard, de herontwikkeling van de oude industriële site aan de kanaalkom. Op Uplace na is dat momenteel het grootste bouwproject in Vlaanderen, met dat verschil dat hier intussen alle vergunningen zijn uitgereikt en de werken zijn gestart. De privésector realiseert hier 22.000 m² winkeloppervlakte en 400 appartementen in het hogere gamma, in een opvallende architectuur. Daarnaast komt er een openbare parking. De Blauwe Boulevard wordt een compleet nieuw stadsdeel dat aansluit bij het centrum en vergezeld gaat van voetgangers- en fietserbruggen en een nieuw Gelatinepark.” » DIMENSION

“De Hasselaar heeft heel wat bekende referentiepunten ingrijpend zien veranderen tijdens deze beleidsperiode”, beaamt Tom Vandeput op het einde van het gesprek. “Dat roept soms vragen en onrust op. Maar wij zetten sinds 2013 dan ook in op een ambitieuze inhaaloperatie wat infrastructuur en gebouwen betreft.” Bijna symbolisch wordt die operatie in juni 2018, op het einde van de legislatuur, beklonken met een verhuizing van alle stedelijke en OCMW-diensten naar het nieuwe Stadskantoor.

39


B2Ai © Danica Kus

STAD IN DE KIJKER

01

01. Een blikvanger op de Blauwe Boulevard is het project Zuidzicht, een ontwerp van B2Ai. Verspreid over 4 fasen komen hier in totaal circa 290 wooneenheden en een beperkte oppervlakte voor handen of kantoren. Fase I (61 luxeappartementen en 3 winkelruimtes) en fase II (75 luxeappartementen) zijn intussen gerealiseerd en de rest zit op schema. Zicht op het water, penthouses met veel glas waardoor de volumes minder zwaar ogen en een vormgeving die de sfeer van vakantie oproept, kenmerken deze ontwikkeling van Kolmont Woonprojecten.

“Met de studentenkamers en de starterswoningen op de onderwijscampus tillen we het concept studentenkamer naar een hoger niveau en willen wij de toekomstige student in Hasselt verankeren.”

DIMENSION

“Bij de vastlegging van het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk kregen wij vanuit Vlaanderen een belangrijke taak toebedeeld inzake wonen, met woonuitbreidingsgebieden in de deelgemeenten Godsheide, Runkst, Kiewit en Kuringen. In participatie met de buurten stellen we daar nu verkavelingsplannen op. Hier komen overwegend betaalbare woningen op percelen van 4 are, want daaraan bestaat er duidelijk behoefte. Door de verkavelingen gefaseerd aan te bieden op de markt, streven we naar een kwaliteitsvolle invulling. Ontwikkelaars maken per perceel 2500 euro vrij waarmee we flankerende maatregelen

40

betalen om de cohesie van de buurt te garanderen. Ik denk dan aan investeringen in het openbaar domein, de infrastructuur, sociale voorzieningen. Door de fases op meerdere plekken tegelijkertijd in gang te zetten, willen we vraag en prijs in evenwicht houden en de betaalbaarheid garanderen. Intussen heeft de privésector ook betaalbare appartementen gerealiseerd nabij de jeugdherberg, op wandelafstand van de Grote Markt, en in het project West langs de grote ring, die deze wat verwaarloosde wijken een nieuwe impuls geven.”

INCubator voor jonge ondernemers Om jongeren in Hasselt te houden of te halen, wordt niet alleen de woonmarkt in stelling gebracht. Een krachtige troef is ook de Corda Campus, de voormalige Philips productiesite waar een architecturaal opvallende INCubator 1 werd gebouwd voor startende ondernemers in nieuwe media en technologieën, ICT en high tech. “We zijn daarvoor als medeaandeelhouder in het project een partnership aangegaan met de LRM. Met de INCubator willen wij zeker niet de bestaande kantoormarkt beconcurreren, maar bieden wij een ecosysteem aan waar jonge ondernemers in een dynamische omgeving en tegen betaalbare prijzen aan de slag kunnen. Zij kunnen rekenen op een brede ondersteuning: secretariaat, bedrijfsrestaurants, lezingencycli en op termijn extra faciliteiten

als een kapperszaak, superette, wassalon en kindercrèche. Ondernemers die doorgroeien, kunnen op de rest van de campus terecht voor de huur of aankoop van gebruikelijke kantoorruimte. De eerste vestiging is een succes. Er zijn wachtlijsten, de werkgelegenheid klokt af op 3000 jobs en het groeipad stelt er 5000 voorop tegen 2020. Vandaar dat intussen de bouw van een tweede INCubator is gestart.”

Parkeren sturen Hasselt is een retailstad bij uitstek, waar handel en horeca de kroon spannen, aangevuld met cultuur en kantorenmarkt. “In de ranking van handelssteden in België neemt Hasselt de vierde plaats in. Je vindt hier alle grote retailspelers terug, waaronder enkele nieuwe: Primemark, Inno, Nespresso, Starbucks, COS, & Other Stories, Ellis Gourmet Burger, Foodmaker, Ikea, Decathlon. De middenstand in het centrum moet opboksen tegen het perifere aanbod en het comfort dat die zaken bieden: parkeren voor de deur, shoppen, inladen en wegrijden. In het centrum zetten wij daarom in op belevingswinkelen als toeristische aantrekkingspool. Omdat parkeergelegenheid daarin een belangrijke rol vervult, nemen we dat mee op in ons beleid. Vroeger had de stad heel wat parkings in eigen beheer, maar die werden op de markt aangeboden via allerlei formules als concessie en erfpacht. Gezien de consolidatie in de sec-


STAD IN DE KIJKER @HOME

tor zien we ons nu geconfronteerd met één grote speler die de ticketprijzen binnen de Groene Boulevard bepaalt. Die speler staat vandaag te koop, zodat we niet weten met welke contracterende partij we morgen rond de tafel moeten zitten. Daarom zetten we zelf in op parkings. Naast de parking bij het zwembad en een kleinere elders realiseren we in de Blauwe Boulevard op dit ogenblik 2000 ondergrondse parkeerplaatsen die we publiek aanbieden. Hoe de exploitatie zal gebeuren, staat nog niet vast, maar we zullen in ieder geval de prijzen bewaken. Intussen hebben we ook bijna 3 miljoen euro uitgetrokken voor een slim parkeergeleidingssysteem waarmee we wagens naar de meest nabije vrije parkeerplaats kunnen loodsen.”

02

Uitdagingen voor morgen Wat ligt er nog op het bord? Een groot vraagteken blijft het stationsgebouw van Hasselt. “In het masterplan voor de stationsomgeving dat was goedgekeurd

02. De herinrichting van de kanaalzone tot een Blauwe Boulevard die aansluit bij het centrum omvat onder andere het project Quartier Bleu van de nv Kanaalkom (Chateaux Real Estate en Matexi), met als deelprojecten de Kade, de Promenade en de Armand Hertzstraat en met een grote publieke parking. De stad neemt de inrichting van het openbaar domein voor haar rekening. De architectuur is van De Gregorio & Partners in samenwerking met Anto-

03

nio Citterio Patricia Viel and Partners. Visualisatie: Quickit. 03 De Promenade legt de verbinding tussen het Quartier Bleu en de binnenstad en biedt volop gelegenheid om te shoppen. De architectuur is rijker, met veel natuursteen en een verfijnde detaillering. Visualisatie: Quickit.

administratieve diensten worden ondergebracht. Partners van dit project: AGB, politiezone Limburg Regio Hoofdstad LRH, Hulpverleningszone ZuidWest Limburg, Kumpen, Democo, Strabag, Demtec (onderhoud), Algemene Directie Civiele Veiligheid, Regie der Gebouwen, dbv-architecten (ontwerp brandweerkazerne) en AVApartners (ontwerp politiekantoor in samenwerking met dbv-architecten).

04

» DIMENSION

pus H waar politie, brandweer, hulpcentrales en

© Regie der Gebouwen

04. Vogelperspectief op de veiligheidssite Cam-

41


STAD IN DE KIJKER

05. Op de voormalige Herkenrodekazerne zal de THV Refugehuis, een samenwerking tussen Kolemont Woonprojecten en Vestio, betaalbare woningen realiseren conform de randvoorwaarden die de stad samen met het studiebureau BUUR opstelde. Ontwerpteam: Abscis – Atelier Kempe Thill – UAU – VK – Land. 06. Samen met de zwembadsite maakte POLO Architects een masterplan voor het Kapermolenpark en de omringende campus, dat zal resulteren in een campuspark met vijf torens: vier met studentenkamers, een met starterswoningen. Voor het complete project sloeg de tijdelijke vereniging Samenwerkingsverband Hasselt de handen in elkaar, met als partners Artabel, POLO Architects, Grontmij, Kolmont Woonprojecten, Vanhout, ACH Bouw & ACH Construct, Lotec en Cegelec. 07. Een consortium met Kumpen-Democo, Eurostation Design Team en de ontwerpers Jaspers-Eyers / SAQ Architects / MASSarchitects / Architectenbureau Michel Janssen won de wedstrijd die de stad in 2013 uitschreef voor een nieuw Stadskantoor aan de Groene Boulevard. Het gaat in totaal om 17.000 m² kantoor- en dienstenruimte, waarvan 14.000 m² nieuwbouw, aangevuld met de restauratie van een voormalige rijkswachtkazerne.

door alle partijen, was onder andere vastgelegd dat Hasselt het vertrekpunt zou zijn van Spartacus, de snelle tramverbindingen naar Maasmechelen en Maastricht, en dat er in 2019 een nieuw stationsgebouw zou worden gebouwd. Daarmee zou de site het start- en eindpunt zijn voor heel wat vervoersplannen. Van dat masterplan zijn vandaag het nieuwe gerechtsgebouw en de jeugdherberg met een aangrenzend park gerealiseerd, terwijl het Spartacusproject weer volop in beweging zit na een periode vol onzekerheid. Maar de overtunneling van de spoorlijnen en het nieuwe stationsgebouw zijn in een federale saneringsoperatie vrij arbitrair geschrapt. Onze burgemeester maakt er een strijdpunt van om dat in Brussel terug aan te kaarten en te ijveren voor de belangen van Hasselt en Limburg. Intussen nemen wij als stadsbestuur een aantal maatregelen om er de veiligheid en de leefbaarheid te verhogen. Maar

© POLO Architects

05

DIMENSION

06

42

07

voor de volledig nieuwe ontwikkeling blijft het wachten op het bovenlokale niveau.” Voor de toekomst zet de schepen in op een Hasselt dat alle voordelen van de centrumstad te bieden heeft zonder de gebruikelijke nadelen. “De voordelen zijn er vandaag al. Wonen kan verdicht in het centrum of kwaliteitsvol binnen de grote ring, in sociaal gedifferentieerde buurten. We hebben twee hogescholen en een universiteit, een uitstekend

“We hebben al 15 jaar een lokale verordening wonen boven winkels. Stilaan sluit die niet langer aan bij de realiteit. Retailers die huren, staan liever geen lopende meters van hun etalage af voor een aparte ingang, en willen dikwijls de verdiepingen zelf gebruiken.”


© architect: eld nv

STAD IN DE KIJKER @HOME

08

ziekenhuis, handel en horeca, een cinemacomplex met 14 zalen, bedrijvencentra, een golfclub, een rijk aanbod aan cultuurbeleving en stedelijke musea, evenementenhallen. Met de Versuz kunnen we prat gaan op een discotheek met internationale uitstraling die wereldwijd op nummer 58 prijkt. De nadelen die we bestrijden, zijn verkeerscongestie, parkeerproblemen, de daarmee gelieerde gezondheidsaspecten en onveiligheid. Een prima zaak is dat wij hier

geen problemen hebben met bepaalde bevolkingsgroepen, in tegenstelling tot heel wat andere centrumsteden.” “Om dat alles te realiseren en gezien de achterstand die we hadden opgelopen, hebben we deze legislatuur heel snel moeten schakelen. Niet iedereen verteert dat even vlot. Na enkele andere pleinen gaat weldra ook de Grote Markt serieus van aanschijn veranderen. Politie en brandweer verhuizen naar een nieuwe campus aan de grote ring. Idem

voor de diverse stadsdiensten en het OCMW. Ik ben overtuigd van de meerwaarde van dat alles, maar het duurt even voor iedereen die ondervindt. Nu, de volgende legislatuur zal nog weinig infrastructurele ingrepen op een soortgelijk niveau moeten uitvoeren. De uitdaging voor morgen is dat we terug de wijken in moeten voor een inhaaloperatie op het vlak van ontmoetingscentra, sportclubs en andere ketens die het sociale weefsel versterken.” Door Colette Demil en Staf Bellens

© Sami Bouchafrati voor De Gregorio & Partners

© Regie der Gebouwen

08. Het spectaculaire Corda 1 gebouw op de Corda Campus, de voormalige Philips productiesite, krijgt

09

10

09. Ook het woonproject Stadshaven van De

er weldra Corda 2 en Corda 3 bij wegens een overweldigend succes. Het multidisciplinaire ontwerpbureau eld nv stond in voor het masterplan (samen met studio Farris) en voor het architectuurontwerp van Corda 1, dat naast de INCubator ook facilitaire diensten en andere kantoren herbergt. Gregorio & Partners in samenwerking met Andrea Leonardi & Arassociati maakt deel van het Quartier Bleu. De 62 gevarieerde wooneenheden vormen de schakel tussen het stadscentrum en de Promenade. 10. Impressie van het toekomstige brandweergebouw op Campus H. Ontwerp: dbv-architecten en AVApartners.

© Regie der Gebouwen

11. Impressie van het toekomstige politiegebouw op 12. Vlakbij het station werd Hostel H gerealiseerd, de eerste jeugdherberg van Hasselt. Het ontwerp van het architectenbureau F.C.S. telt 40 kamers met in totaal 120 bedden, waarvan een derde rolstoeltoegankelijk is. Het zes meter hoge gevelraam 12

is bedoeld als etalage voor kunst of om plaatselijke evenementen aan te kondigen. DIMENSION

11

Campus H. Ontwerp: dbv-architecten.

43


UW PROJECT IN DE KIJKER

Intergenerationeel dorp met focus op gebruiksgemak en duurzaamheid

• Bella Vita (woningen & diensten) – Een vernieuwend en intergenerationeel concept – Waterloo • Opdrachtgever: Bella Vita nv (Immobel, JCX Immo) • Ontwerpende architecten: THV FCM Architects en Baudouin Courtens & Associés Uitvoerende architecten: FCM Architects en Jaspers-Eyers Architects • Jaar van oplevering: 2016

dagverblijf en uiteraard een zorgcentrum (beheerd door Europa Ziekenhuizen), een rust- en verzorgingstehuis en serviceflats beschikbaar zijn. Alle woningen zijn toegankelijk voor minder mobiele personen. FCM Architects heeft meegewerkt aan de bouw van 182 appartementen (van 47 tot 163 m²) en 87 huizen (van 125 tot 250 m²) en aan de verschillende inrichtingen op de site. Gebruiksgemak en duurzaamheid, twee thema’s die het bureau na aan het hart liggen, gingen daarbij hand in hand.

Projectbeschrijving Dit project omvat de bouw van een hele wijk en de vernieuwbouw van een geklasseerde site, waar de vroegere BoerderijSchool van Waterloo was gevestigd. Een unieke opdracht op een oppervlakte van 15 hectare. Het ontwerp is vernieuwend maar tegelijk geïnspireerd op vroeger: een echt intergenerationeel dorp met gemeenschappelijke diensten, waar senioren kunnen wonen in een evolutieve omgeving die aan hun behoeften kan worden aangepast, en waar tegelijk voor alle bewoners buurtwinkels, een zwembad, een kinder-

Speciale kenmerken • Respect voor het milieu • De verwarming van de 290 wooneenheden wordt aangedreven door een gecentraliseerd pelletsysteem, een primeur in België. • Lage- en zeer lage-energiewoningen dankzij de doorgedreven thermische isolatie en de geïnstalleerde dubbelstroomventilatie. • Het regenwater wordt opgevangen en gerecupereerd of infiltreert in de bodem.

DIMENSION

uu www.fcmarchitects.be/bellavita_nl.html

44


© Bella Vita Waterloo/JCX

UW PROJECT IN DE KIJKER

Wenst u ook een project in te sturen voor een van de komende edities? Laat dit dan weten via tilly.baekelandt@fcomedia.be

DIMENSION

Fotografie: Serge Brison

45


REPORTAGE

Vlaamse overheid stimuleert beter renoveren Op Batibouw werd duidelijk wat BENOveren – het nieuwe werkwoord dat de Vlaamse overheid eind vorig jaar lanceerde – precies inhoudt. “Door enkel te renoveren via de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen halen we de ambities van het Renovatiepact2050 niet. Daarom moeten we nu werk maken van beter renoveren of BENOveren”, aldus Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein die ook werk maakt van nieuwe stimuli.

Wat de tendensen inzake bouwen en renoveren betreft, haalde Minister Tommelein cijfers van het Vlaams Energieagentschap aan. “Wat eengezinswoningen betreft, bouwt de Vlaming al sinds 2014 dubbel zo energiezuinig als in 2006. In 2015 daalde het E-peil van E43 naar E39. Waarmee we een flinke voorsprong opgebouwd hebben. Deze score zit een stuk onder de wettelijke norm van E50 die sinds 2016 van kracht is. Ook wat renoveren betreft, moeten we een versnelling hoger schakelen.”

BENOvatietraject

DIMENSION

Met het ‘Ik BENOveer’-label wil de Vlaamse overheid de ambities van het Renovatiepact2050 vertalen naar kandidaat-verbouwers. De begeleidende campagne voert vier bekende Vlamingen op, elk met hun eigen BENOvatie-argumenten: van een lagere energiefactuur, over meer wooncomfort en een hogere vastgoedwaarde, naar minder CO2-uitstoot. De website www.mijnBENOvatie. be gidst de kandidaat-verbouwer door-

46

heen zijn traject. Dit voorziet in principe 5 stappen die betrekking kunnen hebben op respectievelijk het dak, de buitenmuren, het glas, het schrijnwerk, de vloer en de technieken. ‘Door beter te renoveren kunnen ook de ambities op het vlak van energieprestaties worden verhoogd’, luidt de boodschap. Grondiger renoveren impliceert goed gepland en met deskundig advies renoveren, zodat de verscheidene stappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Deze digitale tool helpt elke kandidaat-renoveerder zijn eigen BENOvatietraject stap voor stap uitstippelen. Een 13-tal fabrikanten van bouwmaterialen en een bankinstelling ondersteunen de campagne.

Drie nieuwe stimuli Om de Vlaming meer en sneller aan het BENOveren te krijgen, introduceert de Vlaamse overheid, bovenop de bestaande premies en subsidies voor energiebesparende maatregelen, bijkomende

stimuli. Drie extra initiatieven moeten de drempel verder verlagen: de totaalrenovatiebonus, vermindering van de onroerende voorheffing en gratis projectbegeleiding bij collectieve renovatie. Wie aanspraak wil maken op de totaalrenovatiebonus moet binnen de 5 jaar investeren in drie of meer van 7 energiebesparende ingrepen. Deze kunnen isolatie (dak, zolder, muur of vloer), nieuwe beglazing, zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem betreffen. Een tweede maatregel is de vermindering van de onroerende voorheffing voor Ingrijpende Energetische Renovaties, die de belastingvermindering voor dakisolatie vervangt. Een derde stimulus is de gratis projectbegeleiding bij collectieve renovatie, waarbij de eigenaars van minstens 10 woningen investeren in minstens één bepaald renovatie-aspect (bv. dakisolatie, zonneboiler…). Door Philip Declercq

www.mijnBENOvatie.be uu


DO 22 JUNI

I N N OVATI E F ARCHITECTENBUREAU

AUL A AC A DE M I C A GENT CARRIÈREPRIJS

BELOFTEVOL STARTEND ARCHITECTENBUREAU

www.jocrepainprijzen.be

E E N I N I T I AT I E F VA N

M A I N PA R T N E R

PA R T N E R S

M E D I A PA R T N E R S


PROJECT

Siciliaanse authenticiteit in hartje Genk Gedreven door zijn culinaire passie, opende Chef Peppe Giacomazza van La Botte in Genk onlangs een nieuwe zaak: Peppe’s. Huiselijkheid vormt de rode draad doorheen het interieurconcept, waarvoor Peppe een beroep deed op vriend aan huis Massimo Pignanelli van UAU Collectiv. “Het gewelfde glas en de kleine gekleurde Mosa-tegels doen denken aan mijn grootmoeders keuken in Toscane”, mijmert de architect.

Peppe’s betreft een totaalconcept dat Sicilië ademt. Enerzijds een bistro waar je terechtkan voor Siciliaanse specialiteiten. Anderzijds een foodstore waar je de benodigde ingrediënten op de kop kan tikken. Voor het interieurconcept klopte Peppe aan bij Massimo Pignanelli van het architectenbureau UAU Collectiv, die eerder al achter de tekentafel kroop voor de inrichting van La Botte.

Italiaanse huiselijkheid

DIMENSION

Open de deur van deze bistro en je waant je meteen in een Siciliaanse woonkamer. Peppe verkoopt in deze ruimte de ingrediënten die hij zelf gebruikt. Doorkruis vervolgepns de woonkamer/foodstore en maak kennis met het kloppend hart van Peppe’s: la cucina of het middelpunt van elk Italiaans huis. In de transparante keuken die als centraal element fungeert, zie je de chefs aan het werk achter glas met golvend reliëf. Achter de keuken plaatste Massimo het eetgedeelte. Vanuit elke ruimte heeft iedere

48

gast zicht op wat er gebeurt in de zaak. Peppe wenste voor dit project sobere kleuren als uitgangspunt. “Denk zwart, wit en grijs”, legt Massimo uit. “Italiaanse producten staan immers garant voor levendige kleuren. Vandaar het rustige kader met hier en daar kleuraccenten zoals de stoelen of de speelse Blendtegels van Mosa. Hetgeen deze zaak te bieden heeft staat centraal, niet het ontwerp. Architectuur is wat dit betreft een bijzaak.” De keuze voor ruwe basismaterialen sluit aan op de Siciliaanse afkomst van Peppe. Het eiland staat immers bekend om zijn eenvoud en draagt huiselijkheid hoog in het vaandel. “Als je het pand betreedt, valt ook meteen de lichtgrijze betonnen vloer op. Het plafond hangt vol met technische elementen. Buizen en ventilatiekanalen die zwart geschilderd zijn. Daartussen zweven sobere hangarmaturen, die samen met antieke stukken uit ruw hout het geheel een industrieel karakter geven.”

Kleine tegels als visuele prikkel De maar liefst twintig meter lange toog, vervaardigd uit wit Carrara-marmer uit Toscane, springt meteen in het oog. De nissen in de wand erachter zijn betegeld met de kleine 15 x 15 cm Blend-Tegels van Mosa. Massimo: “De zeven kleuren – zachte pasteltinten van geel, groen en blauw tot licht wit – vormen een verfrissend contrast met de robuuste en donkere zwarte en grijze tonen. De kleuren vestigen de aandacht op het dynamische eiland waar zowel gekookt als verkocht wordt. Grote tegels zijn al snel te zakelijk. Kleinere exemplaren stralen een huiselijk gevoel uit en zorgen voor een visuele prikkel.” Het kleine formaat keert ook terug in de vloer van het eetgedeelte, waar de keuze viel op de exclusieve Mosa Scenes-tegel met een geleidelijk kleurenverloop. Grijstinten voornamelijk, die soms naar zwart neigen. “Hier zorgen de gekleurde metalen frames van de houten stoelen voor kleurrijke toetsen”, aldus Massimo. “In de sanitaire ruimtes en in de keuken hebben we zelfs doelbewust gekozen voor de combinatie van betegelde vloeren en betegelde wanden. In andere ruimtes zie je betegelde vloeren en betonnen wanden of vice versa. Daardoor krijg je een duidelijke visuele scheidingslijn tussen de verschillende entiteiten: toog, keuken en eetgedeelte.” uu www.mosa.com


de

Perfect Finish

app

Ontdek hoe u een mooi en strak interieur bekomt dat vele jaren meegaat!

Met de PERFECT FINISH app ervaart u verschillende afwerkingsmogelijkheden binnen de droge afbouw. Gebruik de app samen met uw klanten!

Ontdek de Perfect Finish app!

zoekwoord: Best Finish


©Armstrong

PROJECT

01

Duurzaam en akoestisch comfort voor metroreizigers In de voorbije vijf jaar werd het station Kunst-Wet – één van de oudste van het Brusselse metronet – aan een totaalrenovatie onderworpen. Met het oog op een vlottere passage en een optimaal reizigerscomfort werd o.m. in grotere publieke ruimtes, nieuwe toegangen en evacuatieroutes voorzien. Met de keuze voor de Q-Clip F metalen cassettes van Armstrong Ceilings Solutions hield architectenbureau CERAU ook rekening met de duurzame insteek en het akoestisch comfort.

selse net. De bouwwerken werden aangevat in 1969. Met 140.000 bezoekers per dag betreft het één van de drukste punten op het net. In de voorbije decennia werden reeds kleinschalige renovatieen moderniseringswerkzaamheden uitgevoerd. Een grondige totaalrenovatie en herinrichting drong zich op”, aldus Jacques Vansteenkiste van de Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer (DIOV) van Brussel Mobiliteit. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van – en gefinancierd door – Beliris, een samenwerkingsverband tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

©Armstrong

Totaalrenovatie

02

In zijn oorspronkelijke vorm kenmerkte het ondergrondse kunstwerk zich vooral door zijn architecturale symmetrie. Deze leende zich evenwel niet meer tot de hedendaagse comforteisen van de reizigers. Ir.architect Philippe Detry van het Brusselse architectenbureau CERAU

tekende de grote lijnen van dit renovatieproject uit, rekening houdend met het continu verzekerd blijven van het metroverkeer en de ruimtelijke beperkingen. Met het oog op een vlottere passage en optimale veiligheid van de reizigers werden – naast nieuwe toegangen en evacuatieroutes – grotere, publieke ruimtes en gangen ontworpen. Ook de installatie van nieuwe roltrappen was een voornaam aandachtspunt. Tevens werd in bijkomende technische ruimtes, en een modern ingerichte communicatieruimte, voorzien. Gezien de toename aan technieken werden doorlopende verlaagde plafonds aangebracht, o.m. voor de kanalen van de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie.

Geperforeerde metalen cassettes Binnen het door de ‘DIOV’ van Brussel Mobiliteit geschetste referentiekader opteerde het architectenbureau voor hedendaagse, performante plafondbekleding in de publieke ruimtes (gangen » DIMENSION

Met bijna 50 jaar op de teller is het Brusselse metronet een vrij jonge metro. Zeker als men de vergelijking maakt met deze van bijvoorbeeld Londen of Parijs. “De rijkdom van ons metronet is dat elk station architecturaal anders geconcipieerd werd, in functie van de beschikbare oppervlakte en de omgeving. De inplanting en de configuratie is telkens verschillend. ‘Kunst-Wet’ is één van de allereerste metrostations van het Brus-

51


PROJECT

en verbindingsruimtes). De nieuwe plafondbekleding moest zich lenen tot de beperkte bouwlaag hoogte (3 meter) van dit station, en verder brandveilig (30’), geluidsabsorberend, vandalismebestendig en onderhoudsvriendelijk zijn. De keuze van de architecten viel op de robuuste Q-Clip F OP19  RG18 21 metalen cassettes van Armstrong Ceilings Solutions. “Hierbij staat ‘OP19’ voor de akoestische absorptiegraad, terwijl met ‘RG18 21’ de diameter van de perforatie en het percentage van de opening worden aangeduid. In deze metalen cassette zorgt een tussenlaag in minerale vezels ervoor dat het geluid van metrotreinstellen die het station binnen- of buitenrijden, voldoende geabsorbeerd wordt. De Q-Clip F metalen cassettes – in formaat 500 x 500 mm – werden in een aan het zicht onttrokken systeem geïnstalleerd en zijn met een security clip functie uitgerust. Op openbaar toegankelijke plaatsen is dit essentieel met het oog op vandalismebestendigheid. De swing down functie zorgt voor het onderhoudsvriendelijke karakter van het systeem. Indien nodig, kan men herstellingen uitvoeren door slechts één of enkele cassettes weg te nemen”, aldus Marc Verstraeten, Account Manager Armstrong Building Products.

past. Wat de kleurenkeuze voor het plafondsysteem in Kunst-Wet betreft ging de voorkeur van de DIOV uit naar RAL 9010”, aldus Marc Verstraeten. Beide Armstrong plafondsystemen werden geïnstalleerd door de firma AXION Construct uit Geer.

DIMENSION

52

Door Philip Declercq

www.armstrongplafonds.be uu

Kunst in de metro Een opmerkelijke trend is dat metrostations ook op andere manieren worden geherwaardeerd. Onder meer door kunstenaars en hun oeuvre bij het metrogebeuren te betrekken. Zo werden in ‘Kunst-Wet’ de bestaande kunstwerken – van de hand van Jean Rets en Gilbert Decock – volledig gerenoveerd. Nu worden er ook foto’s over het verloop van de werkzaamheden aan het metrostation Kunst-Wet, van de hand van fotograaf Jeroen De Vlaminck, her en der verspreid over de ruimtes, uitvergroot. In een driedelig fotoluik voert hij de rei-

Performante akoestiek

03

©Armstrong

Boven de roltrappen wou het architectenbureau een akoestisch performante plafondoplossing, om de mededelingen voor de reizigers voldoende duidelijk te laten weerklinken. “De metalen cassettes moeten voldoende geluid absorberen, noodzakelijk voor het comfort van de reizigers. Maar overmatige absorptie zou, zeker gezien de lage plafondhoogtes boven de roltrappen, ongewenste effecten genereren”, aldus Vansteenkiste. De architecturale keuze viel op de BH300 stalen plafondsystemen – afmetingen 1500 x 1000 mm – van Armstrong Ceilings Solutions. “Dit plafondsysteem in thermogelakt staal werd ook reeds in metrostations (o.m. Paddington Station) van de Londense Underground toege-

ziger mee in de wereld van de renovatie van het metrostation. Het symboliseert atypische, onverwachte werkomstandigheden waarmee het bouwteam geconfronteerd werd tijdens de werf.

04

01. Fotograaf Jeroen De Vlaminck voert de reiziger mee in de wereld van de renovatie van het metrostation. 02. Voor de plafondbekleding in de meeste publieke ruimtes (gangen en verbindingsruimtes) werd geopteerd voor de robuuste Q-Clip F metalen cassettes. 03. Boven de roltrappen koos het architectenbureau voor BH-300, een akoestisch performante plafondoplossing in thermogelakt staal. 04. Met het oog op een vlottere passage van de reizigers werden – naast nieuwe toegangen en evacuatieroutes – ook grotere, publieke ruimtes en gangen gerealiseerd.


Nieuwe formaten creëren eindeloze mogelijkheden Moduleo® introduceerde Moods, een creatieve studio, op Design District. De bekende Transform en Impress collecties worden uitgebreid met 8 innovatieve formaten. De geometrische vormen zijn onderling compatibel, ook met de standaard Moduleo® planken en tegels. Daardoor zijn eindeloze verlegpatronen mogelijk. Ontdek de uitgebreide collectie op www.moduleomoods.com Voor meer informatie projectsbelux@ivcgroup.com


PROJECT

01

Eigentijdse zorgflats met karakter voor Stabroek In Stabroek, een gemeente in de Antwerpse polders, werd recent ‘Den Agger’ (goed voor 41 assistentiewoningen) gerealiseerd. In dit nieuwe zorgcomplex – naar een ontwerp van LLOX architecten – zijn niet enkel assistentiewoningen, maar ook een kinderdagverblijf ondergebracht.

Door de ligging op Laageind, de toegangsweg tot Stabroek, is het WZC Godshuis Aalmoezenier Cuypers één van de meest opvallende gebouwen in de gemeente. De bouwheer vroeg LLOX Architecten om op dezelfde site een nieuw gebouw voor 41 assistentiewoningen te ontwerpen. Het project moest zich op het karakter van het bestaande ‘godshuis van Stabroek’ enten.

Twee balkvolumes

DIMENSION

‘Den Agger’ bestaat uit twee balkvormige baksteenvolumes, verbonden door een volume in blauwe hardsteen. Aan de ene zijde verwijzen de twee balkvolumes naar de vleugels van het vroegere godshuis, aan de andere zijde verwijzen ze naar de containers van de nabijgelegen Antwerpse haven. De vele overkragingen en de grote binnenpatio zorgen voor een belangrijke dynamiek. Architect Geert Bekaert van LLOX architecten verduidelijkt: “Door de vele glaspartijen en het vermijden van kolommen krijgt het gebouw een licht en luchtig karakter. Zo kon het klassieke beeld van de

54

lange, monotone gangen in seniorenresidenties worden vermeden.”

Duurzame insteek In de grotere, opvallende nieuwbouw, worden de kenmerkende bouwmaterialen van het bestaande WZC (baksteen en breuksteen) hernomen. De architecturale vormgeving, de ritmiek van de ramen en de gevels, en de technische infrastructuur, zorgen evenwel voor moderne accenten. Het nieuwe gebouw is opgetrokken uit Boston gevelstenen van Vandersanden Group. Deze werden niet gemetseld, maar verlijmd in wildverband. Dit geeft de gevelvlakken een egaal uitzicht. Als alternatief voor de breuksteen uit beton, koos de architect voor gekloofde blauwe hardsteen, een bouwmateriaal dat klasse uitstraalt. Het project voldoet tevens aan de hedendaagse eisen op het vlak van duurzaamheid. Onder meer omwille van de hoogwaardige aluminium ramen en de dikte van de isolatielaag van het dak. “De groendaken zorgen voor een bufferend effect tijdens zware regenval en

geven extra bescherming aan de dakdichting”, legt Geert Bekaert uit.

Ankerpunt Naast assistentiewoningen is in ‘Den Agger’ – naast een cafetaria en kantoren – ook kinderdagverblijf ‘De Cruypers’ ondergebracht. “Die bijkomende functie-invulling en de goede onderlinge wisselwerking zorgen ervoor dat de site is uitgegroeid tot een ankerpunt voor de zorgverlening binnen de lokale leefgemeenschap”, aldus algemeen directeur Jos Grootaers. Door Philip Declercq Foto’s: Vandersanden Group

www.vandersandengroup.be uu

02 01. ‘Den Agger’: twee balkvormige volumes in verlijmde Boston gevelstenen, verbonden door een volume in blauwe hardsteen. 02. De overkragende delen zorgen voor dynamiek en geven het gebouw een levendig karakter.


COMPOSIETCASSETTES VOOR VLAKKE GEVELS MET MESSCHERPE LIJNEN

Villa Trefz / Silbermetallic 500 Architect: Ing. Kai Dongus, Freier Architekt BDA Photography: Schwarz Fotodesign

Limmat Tower / Anodized look Architect: Huggenbergerfries Architekten AG, ZĂźrich Photography: Florian Licht

COMPOSIETCASSETTES ONOVERTROFFEN SCHERPKANTIGHEID UNIEKE KLEURNUANCES ONZICHTBARE BEVESTIGING

www.limeparts.be

Karma House / Anodized look & Spectra Sahara Crystal Architect: HTA Design LLP / Photography: Richard Gooding

Canary Wharf / White Architect: Adamson Associates - Mauricio Jasso Photography: Richard Gooding

Gevelcassettes in composiet lenen zich bij uitstek voor moderne, vlakke gevels. Het strakke karakter van de grote cassettes wordt bovendien versterkt door de messcherpe hoeken. Voor het plooien worden de composietplaten diep ingefreesd, dwars door de kunststofkern. Het resultaat: een superstrakke gevel met een buitengewoon scherpe belijning, dankzij de kleine buigradius. De composietcassettes hebben een PVDF-laklaag als afwerking. Deze biedt een enorm scala aan kleuren en oppervlakteafwerkingen. Zoals alle geveloplossingen van Limeparts, worden ook composietcassettes onzichtbaar bevestigd met het gepatenteerde montagesysteem. Het systeem biedt ook praktische voordelen: elke individuele cassette kan te allen tijde eenvoudig individueel gedemonteerd worden, zonder gebruik van gereedschappen of andere tools.

Limeparts nv, GZ-Zone 8, Oosterring 21 B-3600 Genk T +32(0)89 62 09 11 info@limeparts.be


UW PROJECT IN DE KIJKER

Nieuwbouw en restauratie van de Muziekacademie te Tienen

• Ontwerpteam: NV Architecten- en Studiebureau Rimanque • Opdrachtgever: Stad Tienen • Jaar van oplevering: 2016

gebouwen. Op het binnenplein zorgt een patroon, dat afwisselend het assenstelsel van beide gebouwen gebruikt, ervoor dat beiden evenwaardig op het binnenplein gericht zijn.

© Steven Massart

Projectbeschrijving Dit project omvat de realisatie van een nieuwe vleugel op het binnenplein en de restauratie van de bestaande, historisch waardevolle gebouwen aan de Grote Markt van Tienen. Voor de nieuwbouw ligt een functioneel rationeel ontwerp aan de basis, wat resulteerde in een strakke architectuur. Voor de restauratie van het oude gebouw is men vertrokken vanuit de bestaande structuren en indelingen. Via enkele weldoordachte complexe ingrepen vormen beide entiteiten samen één geheel. De twee trappentorens zijn bepalend voor het ontwerp. Lijnrecht tegenover de monumentale trappenhal in het oude gebouw, die deels gerestaureerd en deels gereconstrueerd werd, staat in het nieuwe gedeelte de trappentoren met zichtbare betonstructuur, geïntegreerde TL-armaturen en een ultradunne glazen vliesgevel. De trappen maken daardoor een visueel contact naar het binnenplein en verbinden zo de twee

Speciale kenmerken In het historisch waardevolle gedeelte werd de nodige aandacht besteed aan het behoud en de restauratie van de bijzondere elementen, allen in nauw overleg met de dienst Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Zo werd het polychrome decoratieve stucplafond in de leraarskamer volledig hersteld, de historische, polychrome schilderingen op de binnendeuren vrijgelegd en de houten trap gerestaureerd. Zowel in de nieuwbouw als in de restauratie werden de strenge akoestische eisen voor een muziekschool vertaald naar enkele opmerkelijke ingrepen. Zo werd er in beide gebouwen gewerkt met dezelfde grijze akoestische platen die één geheel vormen in het project. In de grote concertzaal werd er gebruik gemaakt van geprofileerde bekistingsmatten voor de betonwanden om zowel een diffuus oppervlak te verkrijgen alsook een decoratieve meerwaarde.

DIMENSION

uu www.rimanque.be

56


Wenst u ook een project in te sturen voor een van de komende edities? Laat dit dan weten via tilly.baekelandt@fcomedia.be

DIMENSION

© Steven Massart

© Steven Massart

UW PROJECT IN DE KIJKER

57


architect meets innovations

Kortrijk Xpo 27- 28 april 2017

ARCHITECT @WORK

8° editie - 10:00-20:00

BELGIUM

Liège Expo 1-2 juni 2017

5° editie - 13:00-20:00 Organisatie

T +32 (0)56 24 11 11 belgium@architectatwork.com

in samenwerking met

THEMA: ARCHITECTURE & LICHT < EXHIBIT Lovely Light by MATERIA < IMAGES by DAPh < PROJECT WALL by world-architects.com < SEMINARS > DONDERDAG 27 APRIL 2017 - 14:00 Groen Licht Vlaanderen & ENERGIK: > Licht verteerbaar > VRIJDAG 28 APRIL 2017 - 10:00 NAV / AiNB > Brandend actuele brandwetgeving > VRIJDAG 28 APRIL 2017 - 14:00 BVA / KBKW > Landscape of the future / Daan Roosegaarde

@ATW_INTL #ATWBE @architect_at_work #ATWBE WWW.ARCHITECTATWORK.BE

BELGIUM

ARCHITECT @WORK

THE NETHERLANDS

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

ARCHITECT @WORK

SWITZERLAND

ITALY

LUXEMBOURG

SPAIN

FRANCE

DENMARK

UNITED KINGDOM

SWEDEN

GERMANY

TURKEY

AUSTRIA

CANADA


DOSSIER

‘Architectuur en Licht’ in de schijnwerpers tijdens ARCHITECT@WORK 2017 ARCHITECT@WORK vindt dit jaar opnieuw plaats op twee locaties in België. Op 27 en 28 april 2017 wordt de achtste editie in Kortrijk georganiseerd, op 1 en 2 juni vindt de vijfde editie in Luik plaats in Liège Expo. Naast tal van productinnovaties biedt dit totaalevenement ook een hoogstaand seminarprogramma. MUZE’UM L te Roeselare vormde het perfecte kader voor de voorstelling van het centrale thema ‘Architectuur en Licht’.

fijnen en een aantal zaken toevoegen omtrent beleving. We tellen momenteel 324 standen en kiezen er bewust voor om niet groter te worden.”

Door Tilly Baekelandt

Randprogramma Alle seminars vinden plaats in de XXL van Kortrijk Xpo Meeting Center. Op vrijdag 28 april geeft NAV/AiNB in de voormiddag een infosessie onder de noemer ‘Brandend actuele brandwetgeving’. Diverse topsprekers maken u wegwijs in het vernieuwde KB Basisnormen voor preventie van brand en ontploffing en de nieuwe TV Brandwerende doorvoeren. ir.-arch. Koen Willem stelt diverse praktijkoplossingen voor. Architecten die hun inspiratie willen stimuleren dienen de lezing van BVA/ KBKW met kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde (Studio Roosegaarde) in de namiddag met stip aan te duiden in de agenda. Op donderdagnamiddag

uu u www.architectatwork.be

De persconferentie rond Architect@Work 2017 vond plaats in MUZE’UM L, dat door arch. Marc Van Schuylenbergh toegelicht werd. Het gebouw bestaat uit betonnen wanden van 1m80 en is discreet in het landschap verwerkt. Maarten Callebert verduidelijkte het project ‘The light meridian’. DIMENSION

ARCHITECT@WORK betreft de internationale succesformule van een vakevenement, seminars, exposities en netwerking. De focus ligt op productinnovaties exclusief voor architecten, interieurarchitecten en voorschrijvers. Wat het exposantenprofiel betreft is deelname voorbehouden aan fabrikanten, exclusieve invoerders of verdelers met een nationale distributie van ruwbouw/buitenafwerking; technieken; binnenafwerking; diensten, software & media. In 2015 werden 5.353 voorschrijvers geregistreerd in Kortrijk Xpo, in Liège Expo waren dat er 1.638. Nathalie Sandra (Group Exhibition Manager): “Het is een uitdaging om ARCHITECT@WORK sterk in de markt te blijven zetten. Onze internationale uitstraling, het unieke standenconcept van C4 – Creative Fo(u)r en de exclusieve focus op nieuwigheden zijn de sterkhouders. Naar de toekomst willen we het concept nog verder ver-

staat ook een uiteenzetting van Groen Licht Vlaanderen & ENERGIK op het programma rond licht en welzijn. Een aanrader is de nieuwe tentoonstelling ‘Lovely Light’, die Materia exclusief voor ARCHITECT@WORK samenstelde en opgebouwd is rond een ontdekkingstocht langs 125 bijzondere materialen die een relatie hebben met licht. Ook de Project Wall by world-architects. com, een reizende tentoonstelling die een selectie toont van leden van worldarchitects, loont de moeite. DAPh, een collectief van gespecialiseerde architectuurfotografen, maakte speciaal voor ARCHITECT@WORK nieuw werk dat past binnen het thema. Ook zal er art te zien zijn van William Sweetlove.

59


ARCHITECT @WORK BELGIUM

Confort Smartline: het slimme thermische aluminium schuifraam Kingspan Kooltherm® K15 resolschuim isolatieplaat voor geventileerde gevels Het Kooltherm® K15 resolschuim combineert een opmerkelijke thermische prestatie met een BREEAM A+ score en een Euroclass B-s1,d0. Dit isolatiemateriaal heeft een lambda van 0,020 W/m.K, daar waar traditionele isolatiematerialen een lambdawaarde hebben tussen 0,021 en 0,038 W/m.K. De uitzonderlijke thermische prestatie van het resolschuim maakt het mogelijk de dikte van het isolatiemateriaal in geventileerde gevels te verkleinen. Daar waar men voor hoge gebouwen over het algemeen 180 mm minerale wol (λ 0,035) nodig heeft om een R van 5 te bekomen, volstaat slechts 100 mm Kooltherm® K15 resolschuim. En wie dunnere isolatiedikte zegt, zegt ‘compactere constructie’. De gevel wordt harmonieuzer, maakt een groter detailniveau mogelijk en vooral, wordt een grotere vloeroppervlakte gegenereerd (meerwaarde). Tot slot heeft dit ook een positieve impact op de lengte en dus ook de prijs van de bevestigings- en afwerkingsaccessoires.

Architect: CONIX RDBM architects

DIMENSION

uu www.kingspaninsulation.be

60

Delabie stelt inbouwurinoir voor utiliteiten voor Het inbouwurinoir Tempomatic 4 van Delabie combineert waterbesparing, hygiëne en design. Delabie heeft een intelligente urinoirspoeler ontwikkeld die drukke periodes kan herkennen en de spoelwerking daaraan aanpast. De Tempomatic 4 zal dan niet langer spoelen dan nodig. De hygiëne is verzekerd dankzij de aanrakingsvrije werking en de automatische spoeling bij lange stilstand. De afdekplaat van de Tempomatic 4 heeft een tijdloos design. Bovendien is het systeem voorzien van een innoverende gepatenteerde dichting. Zowel onderhoud als installatie van deze urinoirspoeling verlopen probleemloos. uu www.delabiebenelux.com

Het globale uitzicht van een schuifraam wordt bepaald door de aanzichtbreedte van de middenstijl. Hoe breder de middenstijl, hoe zwaarder het schuifraam eruitziet. De breedte van deze middenstijl wordt door menig (ver)bouwer over het hoofd gezien. Sapa Building System stelt het nieuw hoogwaardig aluminium schuifraam Confort Smartline voor, dat met een versmalde aanzichtbreedte van slechts 36 mm het smalste schuifraam is in zijn soort. Ter vergelijking: evenwaardige reeksen hebben een aanzichtbreedte tussen 100 en 125 mm. Confort Smartline voldoet bovendien aan de strenge EPB-regelgeving waarbij de isolatiewaarde van het raam (Uw) lager dient te zijn dan 1.5 W/m²K . Het maximale vleugelgewicht bedraagt 330 kg voor hefschuif- en 250 kg voor schuiframen. Confort Smartline is voortaan ook beschikbaar in een rustieke uitvoering zodat het perfect aansluit bij een landelijke stijl. Het product combineert alle voordelen van aluminium in één intelligente en unieke oplossing zodat er geen compromis moet gemaakt worden tussen isolatie of design.

Architect: Arcad bvba - Luc Delouw

uu www.sapa-ramen.be


ARCHITECT @WORK BELGIUM

VMZINC: nieuwe kleuren PIGMENTO® on DEMAND, geperforeerd zink op maat

Sanitair specialist Desco neemt voor het eerst deel aan Architect@work. En daar hebben ze een goede reden voor, want het is meteen ook de primeur van de Uni.8, een innovatief radiatormodel met bijzondere troeven voor nieuwbouw en renovatie. Het revolutionaire ontwerp maakt de radiator ‘universeel toepasbaar’, wat resulteert in meer flexibiliteit en vrijheid voor de architect. Met de 8 taps universele radiator uni.8 schrijft de verwarmingsspecialist geschiedenis. Waar het radiatoraanbod erg gesegmenteerd was, combineert uni.8 voortaan alle voordelen van elke reeks in één model. Een uiterst flexibele toepassing en montage voorop. Daardoor leent uni.8 zich voor elk project, van nieuwbouw tot renovatie, en voor elke ruimte in huis. Met een rechtse kraan en middenaansluiting kunnen aansluitpunten al in een vroege fase worden ingetekend en geplaatst. Hoogte, lengte en type van de radiator kunnen achteraf worden bepaald.

uu www.desco.be

uu www.vmzinc.be

Nieuw groendakstysteem ZinCo Urban Climate Roof ZinCo is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen van duurzame, innovatieve en toekomstgerichte systeemoplossingen voor groentoepassingen op daken, gevels en ondergrondse parkeergarages. Het is algemeen bekend dat Vlaanderen stilaan één grote volgebouwde  agglomeratie aan het worden is (niet voor niets is een ‘Betonstop’ voor 2040 aangekondigd). Het ‘betonneren’ van de natuur is niet enkel verantwoordelijk voor overstromingen bij hevige regenval door overbelasting van de riolering, maar zorgt ook voor een verhoging van de temperaturen door stralingswarmte in verstedelijkt gebied (Urban Heat Island Effect). Studies tonen aan dat dit een negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit en dat te drukkende en hoge temperaturen als zeer onaangenaam ervaren worden. Het ZinCo Urban Climate Roof komt hieraan tegemoet : niet enkel worden overstromingen door wateroverlast vermeden (vertraagde waterafvoer) maar ook worden de omgevingstemperatuur en de concentraties van fijnstof verlaagd terwijl de biodiverstiteit en de levenskwaliteit toenemen. uu www.zinco.be DIMENSION

Revolutionaire radiator Uni.8 van Desco

Pionier in oppervlaktebehandeling van gewalst zink en nu opnieuw innovatief: VMZINC® introduceert PIGMENTO® in een kleur op maat. Verderbouwend op het huidige gamma blijft het natuurlijke uitzicht van het zink steeds behouden. Dit aanbod is ongezien in de huidige markt en voegt een volledig spectrum aan nuances toe. Een bron van inspiratie en een boost voor de creativiteit van elke architect. VMZINC® staat voor originele oplossingen op maat om een gebouw te personaliseren: bijvoorbeeld door een unieke kleur of door perforaties in het zink. Een breed aanbod aan perforaties zijn mogelijk, afhankelijk van de gewenste transparantie en het gebruikte systeem van VMZINC®. De uitvoeringen zijn quasi onbeperkt: afbeeldingen, motieven, repetitieve of willekeurige, ronde of hoekige perforaties. Door het spel van licht en schaduw worden unieke creaties gerealiseerd.

61


ARCHITECT @WORK BELGIUM

PURE kantlat van De Coene Products De PURE kantlat van De Coene Products is de oplossing bij uitstek om beschadigingen van RF-deuren (door bedden, karren, valiezen,…) te beperken. Deze kantlat is een stootvaste randafwerking van 7mm dik, vervaardigd uit 2 component PU-hars. Dit wordt naadloos tegen het deurblad gegoten, is in de massa gekleurd (RAL-kleur naar keuze), hoeft niet meer na bewerkt te worden en mag toegepast worden op brandwerende draai –en zwaaideuren RF30 en RF60 min. van De Coene Products. Een vaak voorkomend probleem bij plaatsing van RF-deuren is de nood aan extra speling tussen de vloer en onderzijde van de deur. Naar aanleiding van recente RF-proeven mogen de RF30 en RF60 deuren van De Coene Products standaard geplaatst worden met 7 mm speling tussen deur en vloer. Mits optionele toevoeging van een grafietstrip 30x2mm mogen deuren geplaatst worden met 11 mm speling tussen deur en vloer. (Technische fiches en attesten via onderstaande website)

DIMENSION

uu www.decoeneproducts.be

62

Healthbox 3.0: een klare kijk op luchtkwaliteit en slimme ventilatie

Lucia, de eerste CJC-schakelaar met touchtechnologie

Healthbox 3.0 zorgt – als onderdeel van het ventilatiesysteem C+ – op een slimme en volautomatische manier voor gezonde lucht in huis. Deze nieuwe generatie vraaggestuurde ventilatie is klaar voor alle ‘smart homes’, want communiceert zowel met de installateur als de bewoner. Dankzij de ingebouwde sensoren die het vochtgehalte, het CO2- en/of VOC -niveau continu monitoren, past Healthbox 3.0 het ventilatieniveau aan waar en wanneer nodig. De compacte unit is uitgerust met een nieuwe, extra energiezuinige en stille ventilator. De installatie-app maakt installatie en inregeling voor installateurs nog gemakkelijker en geeft hen toegang tot een ‘webportal’ waar zij al hun installaties kunnen beheren en opvolgen. In een aparte gebruikersapplicatie krijgt de bewoner in één oogopslag zicht op de binnenluchtkwaliteit.

Lucia is de eerste CJC-collectie met touchtechnologie en combineert een hoge funfactor met de strakke huisstijl in aluminium. Het design is een streling voor het oog en dankzij de speelse technologie beleeft men elke keer opnieuw plezier aan het swipen. ‘Lucia’ is een knipoog naar licht in het Latijn (lux) of Italiaans (luce). Daarmee wordt niet alleen verwezen naar de mogelijkheid om met Lucia de verlichting te bedienen. Er werd namelijk een RGB-licht verwerkt in de aanraakgevoelige balkjes die reageren op handelingen of aangeven waar men de schakelaar moet aanraken. Dankzij de leds die subtiel oplichten, is de schakelaar het eerste dat men ziet in een donkere ruimte. Met een eenvoudige swipe beweging bepaalt men in een handomdraai de sfeer in huis. Deze collectie wordt verder ontwikkeld om nog meer speelse – maar nuttige – features aan te bieden. Daarom wordt ze ook als rechtstreekse KNX-versie gelanceerd.

uu www.renson.be

uu www.cjcsystems.com


ARCHITECT @WORK BELGIUM

Latero Avorio

Wienerberger gevelstenen: een knipoog naar het verleden AluX by Limeparts

uu www.limeparts.be

In de nieuwe collecties gevelstenen van Wienerberger duiken heel wat gevelstenen op die door hun tint, vorm, verschijning, afmetingen en mogelijkheden alluderen op de modernistische art-decostijl. De Galleria Geel uit de Metropolis collectie lijkt dankzij zijn lange en smalle formaat geconcipieerd voor een gelaagde, geometrische architectuur. De favoriet met stip voor een dynamische asymmetrie van volumes met gebogen, vloeiende vormen is de gevelsteen Latero Avorio. De gevelsteen Giallo uit de Linaqua collectie geeft met zijn lange formaat, natuurlijke look en zachte okergele tint een horizontale architectuurtaal een diepere klank, waarin het verleden doorklinkt. Daarnaast is er vandaag ook een eclatant succes weggelegd voor lange, smalle gevelstenen zoals de collecties Imperium en Metropolis van Terca, die in historische architectuurstijlen zijn geworteld. uu www.wienerberger.be

Finstral lanceert ForRes Raamfabrikant Finstral stelt haar jongste product voor inzake raamverduistering, zonwering en zichtwering: ForRes. Dit materiaal is samengesteld uit rijstpeulen en gerecycleerd pvc uit de eigen recyclage installatie. Het innovatieve materiaal leent zich tot talrijke nieuwe toepassingen. Een mooi uitzicht, aangenaam om aan te raken en goed voor het milieu. Het materiaal respecteert niet alleen de natuurlijke rijkdommen, maar is zelf ook recycleerbaar. De voordelen van ForRes profielen aan de buitenzijde: weerbestendig, waterbestendig, UV-bestendig, ongevoelig voor blaas- of scheurvorming, resistent tegen schimmels en onderhoudsvriendelijk, onvervormbaar, minimale uitzetting, onderhoudsvriendelijk, personaliseerbaar. De voordelen van ForRes profielen aan de binnenzijde: onderhoudsvriendelijk, personaliseerbaar, lasbaar, 100% loodvrij, aangenaam om aan te raken, in de massa gekleurd en scheurvast, gladde oppervlakte. uu www.finstral.com DIMENSION

Een robuuste geveloplossing in alle mogelijke kleuren, zonder toegevingen op het vlak van vormgeving. Met AluX by Limeparts geniet u van grenzeloze ontwerpvrijheid. Het gamma bestaat uit zes types profielen in aluminium die men naar wens horizontaal en verticaal kan combineren. Strak minimalistisch of juist heel expressief. Repetitief of uit de losse pols. De extrusieprofielen zijn makkelijk te plaatsen en vergen een minimum aan studiewerk. AluX is de budgetbewuste en creatieve keuze voor elke gevel, klein en groot. Tevens wordt de milieu-impact van het ontwerp beperkt. Limeparts vervaardigt de extrusieprofielen zeer bewust uit gerecycleerd aluminium met even hoogwaardige eigenschappen als de primaire variant. Daardoor is het product de ideale keuze voor het behalen van bepaalde duurzaamheidsstandaarden (bv. BREEAM) en dat zonder in te boeten aan constructieve en esthetische kwaliteit.

63


ARCHITECT @WORK BELGIUM

Axolute Air

Een prachtig uitzicht met Aluk Infinium Aluk introduceert de Infinium, een highend schuifdeur systeem dat ontworpen werd om te voldoen aan de moderne architecturale eisen. Dankzij grote glasvlakken, uiterst slanke zijlijnen en een middenstijl van amper 21mm, biedt het product een minimalistische uitstraling en onbeperkt zicht. Door het moderne systeemdesign met ongeëvenaarde thermische en akoestische prestaties, voldoet Infinium ruimschoots aan de huidige normen. Het schuifraam is in verschillende configuraties verkrijgbaar en kan afmetingen van 3 m (W) en 3,5 m (H) per vleugel aan. Dit maakt de Infinium tot een heel efficiënt en innovatief systeem dat gemakkelijk te vervaardigen en te installeren is. Bovendien kan het ook volledig automatisch werken. Door het aansluiten van een volledig geïntegreerde elektromotor, kan de gebruiker door een enkele druk op de knop zonder enige moeite grote raamoppervlakken openen.

DIMENSION

uu www.aluk.be

64

Axolute Air en Classe 300 van Bticino Extra dun zijn ze, de metalen afdekplaten uit het Axolute Air assortiment. Met hun 3,5 mm zijn ze de discrete en elegante keuze voor wie gaat voor minimalistische esthetiek. De axiale bedieningen – schakelaars en drukknoppen – en vlakke stopcontacten liggen egaal verzonken in de afdekplaten. Trendy modellen in wit, Tech of antraciet. De videofoon Classe 300 X13E haalt het beste uit het BTicino-tweedraadssysteem en de koppeling naar smartphone via Wi-Fi en 3/4G. De installateur sluit het toestel rechtstreeks aan op het tweedraadssysteem videofonie. Nieuwbouw of renovatie: het kan allebei. Wat moet de eindgebruiker nog doen? Enkel een app – iOs of Android – op de smartphone installeren om hem als tweede virtuele, interne unit te kunnen gebruiken. uu www.legrandgroup.be

De Handcraft collectie van modulyss De Handcraft collectie gaat op zoek naar het verband tussen natuur en ambacht, en sluit hiermee aan bij de macrotrend om de natuur in de werkruimte te halen. Elk ontwerp vertaalt de afwisseling tussen subtiele patronen en organische tinten naar praktische, handige tapijttegels voor commerciële ruimtes. Moss is een eerbetoon aan de prachtige details die men vaak pas ziet als men de natuur beter bestudeert. Gevallen bladeren die de herfst inluiden vormen de inspiratiebron voor het intrigerende, verweerde patroon van Leaf. Het ontwerp van Willow weerspiegelt de onverwachte wendingen van organische creativiteit. Grind doet denken aan onverharde wegen in het landschap. Deze mini-tuft tapijttegel is eerder een ode aan de reis dan aan de bestemming. Combineer Moss, Leaf en Willow tot een organisch geheel en voeg met Grind bewust accenten toe. Als associate partner member van Healthy Seas®, heeft modulyss de Handcraft collectie ontworpen op basis van 100% ECONYL® nylon garen, teruggewonnen uit gebruikte visnetten en ander afvalmateriaal. uu www.modulyss.com


ARCHITECT @WORK BELGIUM

Nieuwe rubber vloerbekleding noraplan Iona

Climeleon Wave: geluidsdempende omkasting voor warmtepompen Climeleon lanceerde in samenwerking met warmtepompfabrikant General een geluidsdempende cover voor airco- en warmtepompbuitenunits. De omkasting verlaagt het brongeluid met minstens 7 decibel en is tegelijkertijd mooi en discreet, zonder aan het rendement van het toestel te raken. Hierdoor kan een warmtepomp op meer plaatsen worden toegepast. Het doordachte design en de grote ventilatieopeningen zorgen ervoor dat verse lucht optimaal wordt aangevoerd. De Climeleon ‘ademt’ zuiver en verzekert zodoende ook een hoog werkingsrendement van de warmtepomp. De Climeleon Wave is gebouwd uit duurzame kunststof (zwart) met hoge UVbestendigheid. De constructie is winden vorstbestendig en tevens berekend op een maximum sneeuwbelasting van 60kg/m². De hoge geluiddemping wordt verzekerd door het uniek samengestelde akoestische materiaal. Het akoestisch dempend materiaal is weer- en vochtbestendig en is demonteerbaar gemonteerd aan de binnenzijde van de vleugel. uu www.climeleon.com

Xentro® technology van Recticel Insulation Met Xentro® technology in PU-hardschuimplaten isoleert u ruim 13% beter dankzij de lambdawaarde van 0,019  W/mK. Deze verbetering van de thermische isolatie met 13% is berekend in vergelijking met de gebruikelijke waarde van 0,022 W/mK voor PU-hardschuimplaten binnen spouw- en vloertoepassingen. Als architect wil u alleen het allerbeste voor uw project. Vooruitstrevende architectuur heeft nood aan vooruitstrevende en innovatieve oplossingen, waarbij u niet wenst in te boeten op design of creativiteit. Kies daarom bewust voor kwaliteitsvolle oplossingen met een lange levensduur. De nieuwe oplossingen met Xentro® technology bieden die garanties. Hiermee isoleert u maximaal met ultradunne isolatieplaten terwijl u weinig ruimte inneemt. Recticel Insulation lanceert de oplossingen Eurowall® Xentro® en Eurofloor Xentro®, beide met een lambda isolatiewaarde van 0,019 W/mK. uu www.recticelinsulation.be

uu www.nora.com DIMENSION

© Foto: Durabrik

Noraplan lona biedt nieuwe designmogelijkheden dankzij een innovatieve technologie. De naam is ontleed aan het Spaanse woord voor canvas. Dankzij dit product kunnen nu uiteenlopende grafische designs in de vloerbekleding worden geïntegreerd. De vloerbekleding in zijn basiskleur vormt de grondslag. Met de verschillende designkleuren kan de ontwerper zijn creatieve ideeën verwezenlijken. Afhankelijk van de kleurencombinatie en het gezichtspunt is de ruimtelijke werking steeds verschillend. Hierdoor krijgt de vloer zijn individuele karakter en wordt daarmee een kunstwerk. Noraplan lona bestaat volledig uit rubber, waarmee deze jongste telg overtuigt door de bewezen producteigenschappen van rubber. Denk aan een goede ergonomie, uitstekende akoestiek en milieuvriendelijkheid. Net als alle nora vloerbekledingen is ook noraplan lona vrij van pvc en weekmakers (ftalaten), wat bijdraagt tot het creëren van een gezond binnenklimaat.

65


ARCHITECT @WORK BELGIUM

HeartFelt® plafondsysteem van Hunter Douglas

Nieuw assortiment gevelbekleding ROCKPANEL® Stones

Met het modulaire HeartFelt® plafondsysteem geeft Hunter Douglas architecten, installateurs en gebouweigenaren een systeem in handen om de akoestiek in elke ruimte nauwgezet te regisseren. HeartFelt® is een modulair, lineair, vilten paneel dat vervaardigd is van niet-geweven thermo-gevormde PES vezels. De viltpanelen bieden ontwerpers vele designmogelijkheden; variatie in paneelgrootte, voegbreedte, montagehoogte en leverbaar in 5 tinten grijs. De akoestische eigenschappen van HeartFelt® zijn bovengemiddeld. Voor de productie van het juiste soort vilt is er uitvoerig onderzoek gedaan, waarbij brandveiligheid het belangrijkste uitgangspunt was. HeartFelt® is daarnaast 100% recyclebaar en Cradle to Cradle gecertificeerd. Voor het productieproces van de panelen en het draagsysteem werd een gepatenteerde techniek ontwikkeld waarbij het materiaal wordt gevormd met behulp van verhitting. Het materiaal veert na impact in de regel terug in zijn oorspronkelijke vorm.

ROCKPANEL Stones is een nieuwe lijn gevelbekleding die de pure uitstraling van steen en beton combineert met een laag gewicht en een eenvoudige verwerking. Dat maakt van ROCKPANEL Stones een visueel doeltreffend, economisch interessant en duurzaam alternatief voor conventionele gevelontwerpen met natuursteen of beton. De buigzaamheid van het plaatmateriaal maakt bovendien buitengewone contouren in de gevel mogelijk. Met de drie verbluffend authentieke looks ‘Mineral’, ‘Basalt’ en ‘Concrete’ die in elf designs leverbaar zijn, beschikken architecten en ontwerpers over een breed palet gevelpanelen om visionaire gevels met een stenen look te ontwerpen. De panelen zijn voorzien van vier lagen hoogwaardige, watergedragen coating die er voor zorgt dat de uitstraling, kleurechtheid en glans van de panelen gedurende vele jaren behouden blijven. Daarnaast wordt ROCKPANEL Stones standaard geleverd met een transparante ProtectPlus laag die extra bescherming biedt tegen graffiti en UV-straling. ProtectPlus verbetert bovendien de zelfreinigende eigenschappen van de panelen.

DIMENSION

uu www.hunterdouglas.be

66

Reynaers Aluminium lanceert MasterLine 8 Het MasterLine 8-concept biedt vier designvarianten met een eigen look en feel: Functioneel, Renaissance, Verborgen Vleugel en Deco. Dat maakt dat het systeem geschikt is voor gelijk welke architectuurstijl. De MasterLine 8 kan naadloos gecombineerd worden met andere Reynaers systemen. MasterLine 8 biedt drie verschillende isolatieniveaus, met een oplossing voor huizen met hoge isolatiegraad, laag energieverbruik, en zelfs voor passiefhuizen. De inbouwdiepte van de profielen blijft steeds 87mm, ongeacht de gewenste isolatiegraad. Dit resulteert in een grote flexibiliteit en designvrijheid. Het systeem biedt een uitstekende waterdichtheid en geeft een zeer beperkt luchtverlies tot 600Pa luchtdruk bij een uitstekende stabiliteit. Deze ultieme prestaties zijn haalbaar dankzij het algemene concept en een optimale overlapping van de dichtingen tussen kader en vleugel. Naast deze prestaties is de MasterLine 8 perfect geschikt om grote elementen te fabriceren, gebruik makend van smalle maar tevens stevige profielen. uu www.reynaers.com

uu www.rockpanel.be


ARCHITECT @WORK BELGIUM

Poederlak hoogglans van Polylak

Dornbracht lanceert mengkranenserie Vaia Met Vaia breidt Dornbracht zijn vormenpallet uit. Geïnspireerd op de Transitional Style-trend in interior design wordt de nieuwe premium designkraan gekenmerkt door zijn elegant en tegelijk progressief design. Op die manier past Vaia net zo goed in klassieke en moderne badkamerinterieurs als in badkamers waar in lijn met de Transitional Style elementen verschillende stijlen met elkaar gecombineerd worden. De serie vertolkt een zachte, harmonieuze vormentaal en een basishouding die openstaat voor nieuwe dingen. De verfijnde uitloop pakt een klassieke vorm op en vertaalt deze naar een nieuw en open silhouet. De eveneens klassiek aandoende grepen – beschikbaar als kruisgrepen of hendel – verbinden geometrische met zachte contouren. De conische rozetten zorgen voor een bijzonder zachte overgang naar de wastafel. Dankzij de duidelijke vormentaal biedt Vaia een antwoord op de steeds complexer wordende (interieur-)wereld van morgen en past elegant in de veelvoud aan moderne woonstijlen. uu www.dornbracht.com

uu www.polylak.be

Technische elementen naadloos geïntegreerd met TechZone Armstrong Ceiling Solutions lanceert het Techzone plafondsysteem. Dit nieuwe concept biedt oplossingen waarmee technische elementen anders ingericht kunnen worden en nieuwe technologieën makkelijk te integreren zijn, zodat een strak plafond ontstaat, bijna monolithisch. Deze nieuwe oplossing past in architectonische trends. TechZone is een product waarover al in de bestekfase nagedacht kan worden. Samen met de verschillende partners kan zo één esthetische oplossing geboden worden. Voor een perfecte esthetiek hebben alle producten die geïntegreerd kunnen worden, aangepaste randdetails en zijn ze qua kleur afgestemd op de plafondtegels en ophangsystemen. Door de minimale zichtbaarheid van het ophangsysteem krijgt een plafond een ruimtelijke en verfijnde uitstraling. Armstrong biedt een uitgebreid assortiment plafondtegels, zodat voor elke ruimte de meest geschikte akoestische oplossing gekozen kan worden. uu www.armstrong-europe.com DIMENSION

© Foto: Thomas Popinger

Met poederlak hoogglans werd een fantastisch alternatief gecreëerd voor een glanzende lakafwerking van het interieur. Polylak is al jaren gespecialiseerd in zowel poederlakken als hoogglanslakken op MDF. Door beide afwerkingen te combineren is er een uitmuntend product ontstaan dat in alle opzichten een onweerstaanbare afwerking vormt voor elke interieurvormgever. Het fundament wordt opgebouwd met MDF en een poederlak. Een milieuvriendelijke lakafwerking met poederstof die een zeer hoge chemische en mechanische resistentie heeft. Het geheel is volledig naadloos en geniet de hoogste graad van kwaliteit. De toepassing leent zich uitstekend voor de moderne, trendy afwerking van het totaalinterieur. Door het glad en strak uitzicht is de afwerking tevens zeer gemakkelijk te onderhouden. Deze innovatieve manier van lakken is mogelijk in 24 toonaangevende interieurkleuren. Hoogglans op poederlak is zeer innovatief en biedt een mix van kwaliteit, duurzaamheid en trendy look&feel.

67


ARCHITECT @WORK BELGIUM

Sto-Ecoshapes: hyperpersonaliseerbaar, dun, onderhoudsarm en duurzaam Sto zag de afgelopen twee jaar een verdubbeling in de vraag naar harde bekledingen. Het gaat dan voornamelijk om keramische steenstrippen en tegels. Daarbij worden steeds vaker strakke sierpleisters gecombineerd met bakstenen en steenstrippen. Om aan die trend tegemoet te komen lanceert Sto een nieuw gamma: de Sto-Ecoshapes. Deze steenachtige strippen zijn hyperpersonaliseerbaar, dun, onderhoudsarm en duurzaam. De nieuwste generatie steenstrippen is beschikbaar in verschillende vormen, kleuren en structuren. De vorm kan zowel lang en smal (60 x15 cm) als vierkant (30 x 30 cm) zijn of elke vorm die daartussen ligt. Ook ronde en gebogen gevelelementen zijn mogelijk. Doordat er met hele dunne steenstrippen (4 tot 8 mm) gewerkt wordt, bieden de StoEcoshapes de esthetische en productspecifieke kwaliteiten van traditioneel keramisch metselwerk zonder de nadelen ervan. Zo is er meer ruimte voor gevelisolatie, is het productieproces veel milieuvriendelijker en zijn zowel het transport als de installatie efficiënter en energiezuiniger.

UNSEEN in het kleinste kamertje

Thermia MEGA warmtepomp De Mega van Thermia is een warmtepomp ontworpen om een optimaal jaarrendement te leveren. Via de modulerende compressor levert de Mega een variabel vermogen van 21 tot 88 kW, met de hoogste SPF op de markt. Een maximaal vermogen van 1400 kW kan bereikt worden in cascade. De invertertechnologie maakt van de Mega een uiterst flexibel product, dat kan worden geïnstalleerd in alle soorten gebouwen, ongeacht de omstandigheden. Elke oplossing kan worden afgestemd op de nodige verwarming, koeling en warmwaterbehoefte. De invertertechnologie past continu het vermogen van de warmtepomp aan, naargelang de warmtevraag. Een variabel vermogen betekent ook dat er geen extra buffers nodig zijn om het pendelen van de warmtepomp te voorkomen. Met HGW* heeft Thermia een unieke gepatenteerde methode ontwikkeld voor de productie van sanitair warm water. Op hetzelfde moment dat het water wordt verwarmd voor het verwarmingssysteem van het gebouw, wordt er sanitair warmwater geproduceerd bij zeer hoge temperaturen door een extra warmtewisselaar.

Potier Stone komt met een bijzonder product op de markt. Unseen: een in steen geïntegreerde druktoets, op maat gemaakt en gepersonaliseerd. De gloednieuwe drukplaat is geschikt als spaarspoeltoets: men kan aan beide kanten op de plaat drukken, voor zowel een grote als een kleine spoeling van het toilet. Er kan geopteerd worden voor een drukknop in marmer, kalksteen, blauwsteen, keramiek, composiet... Zo kan er op zoek worden gegaan naar een bijzonder patroon of een sprekende ader in bijvoorbeeld marmer. De drukplaat bestaat uit een eenvoudig, egaal oppervlak en vormt één mooi geheel met de achterwand, zonder naden of randen en zonder extra knoppen of toetsen. Door een zachte druk op de plaat treedt de spoelbak van het toilet in werking. Het concept is toepasbaar op elke locatie: niet enkel in huis, maar ook in hotels, restaurants of bars. Potier Stone is expert in natuursteenverwerking en realiseert al 4 generaties lang badkamers, keukens, haarden, wanden, trappen en vloeren in steen en op maat.

© Photo: Cafeine – architecture by Insight-In

DIMENSION

uu www.sto.be

68

uu www.geotherma.be

uu www.potierstone.be


ARCHITECT @WORK BELGIUM

BALKENHOUT panelen

ME2 Mirror Moduleo® MOODS© zet de trend

uu www.alke.be

- www.groupdekeyzer.be

Een unieke uitstraling, een hyperrealistisch steen- of houteffect, langdurig slijtvast en makkelijk te onderhouden: Belgisch specialist in luxevinyl Moduleo® (onderdeel van IVC Group) pakt uit met MOODS©, een compleet nieuwe manier om in woningen en commerciële ruimtes creatief aan de slag te gaan. Moduleo® MOODS© is een baanbrekende vloeroplossing, dankzij de complementariteit van tal van innovatieve geometrische dessins uit bestaande collecties die onderling compatibel zijn, maar ook met de standaard Moduleo® formaten. Zo zijn eindeloze verlegpatronen mogelijk, van uiterst speels tot strak-modern of traditioneel. Bijkomende troef is dat je verschillende zones in de ruimte kan afbakenen, met elk dessin afgestemd op het specifieke doel. In deze ‘zoning’ of ‘interior landscaping’ is MOODS© een onbetwiste trendsetter: verschillende dessins die de verschillende functies verenigen in één harmonieuze look. uu www.moduleomoods.com

uu www.gesibois-abc.be DIMENSION

We maken in de badkamer al eens rare kronkels om toch maar ons achterhoofd, onze nek of rug te bereiken. De ME2 Mirror toont tegelijk voor en achter en maakt het ons zo een stuk makkelijker. De ME2 Mirror bestaat uit twee pivoterende panelen met aan beide zijden spiegels. In het linkerpaneel is aan de binnenkant een camera van 5 megapixel geïntegreerd. Functionele ledverlichting helpt om een perfect zicht te krijgen op de achterkant van het bovenlichaam: je achterhoofd, nek en rug. In de spiegel van het rechterpaneel is er geheel naadloos een scherm ingebouwd – ter grootte van een normale tablet – voor de beeldweergave. De compacte camera van de ‘ME2 Mirror’ werkt zoals een webcam, maar verschilt van veel webcams omdat hij zijn beelden in realtime en high definition doorstuurt. Men ziet direct elke handeling die men uitvoert en krijgt een vloeiend en haarscherp beeld zonder enige vertraging. Zodra de panelen van de spiegel opengeklapt worden, treedt het systeem in werking.

Voor designers met een voorliefde voor hout in zijn meest pure vorm biedt BALKENHOUT, van de producent LEEUWENBURGH, tal van mogelijkheden. GESIBOIS-abc nv is als exclusief verdeler van decoratief plaatmateriaal steeds op zoek naar nieuwe, hoogwaardige materialen. Elk BALKENHOUT paneel is uniek en is een weergave van eik in zijn zuiverste vorm: natuurlijk hout met barsten, kwasten en natuurlijke verkleuringen. Ruwe stroken eiken balken worden verlijmd op een zwarte ondergrond. Deze techniek creëert een massieve indruk maar biedt veel meer mogelijkheden naar verwerking toe. Alle beperkingen van massief hout, zoals gewicht, kromtrekken, gelimiteerde vormgeving, moeilijk verzagen… worden vermeden. De panelen zijn onbehandeld waardoor kleuren met olie of vernis naar keuze mogelijk is. Naast de BALKENHOUT EIKEN NATUREL is er keuze uit natuurlijk verkleurde panelen: vergrijsd, gerookt en licht gerookt. De keuze tussen fineerdikte 0,9 of 2,5 mm op een dragend paneel en buigzaam fineer 1,2 mm op vel, biedt tal van mogelijkheden om de juiste look en feel te creëren.

69


ARCHITECT @WORK BELGIUM

Print Acoustics by Triplaco TecnoSpace introduceert TecnoWood® Als specialist in kantoorafwerking heeft TecnoSpace alle kennis in huis inzake het inrichten van de werkplek. Naast modulaire systeemwanden in glas, is het bedrijf specialist in gyproc- en plafondwerken, vloerbekleding, schilderwerk, maatmeubilair enz. Met TecnoWood® wordt een gedeponeerd houten profielsysteem voor modulaire glazen wanden geïntroduceerd. De slanke bamboe-profilering creëert een karakter-glaswand en beantwoordt aan de stijgende vraag naar ecologische producten. Volle side-pressed bamboe-profielen staan garant voor een verhoogde akoestische isolatie en laten zich ook onbehandeld toepassen. De glaspanelen worden in het profiel afgerubberd en kunnen onderling door een transparant tussenprofiel naadloos worden geplaatst. Het deurframe is geschikt voor zowel volle als glazen kamerhoge deuren. Bovendien is TecnoWood® compatibel met de akoestische plug-in TecnoGreen®, wat de mogelijkheid biedt een persoonlijke touch met comfort te combineren.

Architecten, studiebureaus en interieurdesigners zijn continu op zoek naar oplossingen om de akoestiek in een gebouw te optimaliseren. Print Acoustics, een divisie van Triplaco, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van akoestisch dempende panelen voor wanden, plafonds, deuren en losse elementen. Deze geperforeerde houten akoestische panelen dempen het geluid, waardoor de storende nagalm verdwijnt. Ze zijn ideaal voor auditoria, vergaderruimtes en kantoren, scholen, zorginstellingen, sportcentra, horecatoepassingen… . Ze bestaan uit een kern in zwarte waterwerende MDF, een akoestisch dempend glasvlies en een bovenlaag in Print HPL van Abet Laminati, fineer, lak of geweven vinyl. Het gamma omvat verschillende types: gegroefd, geboord, met microperforatie, met textiel. Print Acoustics presenteert een vernieuwde en uitgebreide collectie met meer dan 30 verschillende versies, meer dan een verdubbeling van het gamma. Met Flex Acoustics stelt de firma een reeks innovatieve, kras- en stootvaste geluidsabsorberende oplossingen voor gebogen wanden en elementen voor.

Ubie linkt KNX en Qbus met Internet of Things Ubie is een Internet of Things gateway, die verschillende home and building automation systemen zoals KNX en Qbus linkt met Internet of Things toestellen zoals Sonos, Hue, Nest…. Via één makkelijk te configureren en te bedienen Cloud-interface kan van om op het even welk platform (iOS, Windows, Android) van overal ter wereld een installatie met verschillende toestellen en systemen bediend worden alsof het één enkel systeem zou zijn. Zo zal de “Alles Uit”-sfeer zowel alle uitgangen van de domotica uitzetten, en ook de Sonos audio uitschakelen en de Philip Hue lamp doven. Acties zoals het instellen van kloktijden, e-mails en tekstberichten versturen, gebruikers beheren etc. kunnen makkelijk door de eindklant uitgevoerd worden. Ubie is beschikbaar op www.ubiebox.com en bij de elektrische groothandel.

© Foto: Dennis De Smet

DIMENSION

uu www.tecnospace.com

70

uu www.triplaco.be

- www.printacoustics.be

uu www.qbus.be


ARCHITECT @WORK BELGIUM

3 nieuwkomers bij Outdoor Wood Concepts® Outdoor Wood Concepts® stelt drie nieuwkomers voor: het tuinscherm Neighbours®, de Woodface®-tuinwand en een uitgebreid dossier met technische details en tekeningen. Neighbours® is de ideale oplossing voor een innovatieve buitenafwerking met een onzichtbaar, ondergronds montagesysteem. Dit tuinscherm springt in het oog door de strakke vormgeving die toch warmte uitstraalt. De klant houdt contact met de omgeving, maar behoudt zijn privacy. Met de Woodface®-tuinwand krijgt de gevel diepte en contrast. Dit verticaal gevelconcept, ontworpen door designer Roel Vandebeek, bestaat uit massief houten latten die beschikbaar zijn in drie verschillende breedtes en diktes. Voor nog meer sfeer kunnen led-strips op een eenvoudige en subtiele manier in het geheel worden verwerkt. De look van het gebouw wordt buiten verdergezet. Outdoor Wood Concepts® onderscheidt zich door architecten een gloednieuw dossier met technische details aan te bieden waarin een antwoord wordt gegeven op elke technische vraag.

FLAM presenteert het Combi-FLAM systeem

Nieuw gamma gashaarden ‘True Vision’ M-design daagt zichzelf constant uit om te zoeken naar verbetering, vandaar het innovatief gamma van hout- en gashaarden. Het nieuwste gamma gashaarden ‘True Vision’ biedt een nieuwe kijk op het vuur en dit met een verbluffend realisme. Dansende vlammen, geïntegreerd in de houtstammen, zijn bijna niet te onderscheiden van een echt houtvuur. Het realisme van een open haard met het gebruiksgemak van een gasvuur. uu www.m-design.be

FLAM brengt dé oplossing voor appartementsgebouwen die toelaat aan iedereen om te genieten van de intense momenten rond een gashaard. Het gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat via een concentrische schouwbuis zowel de verse lucht aangezogen wordt, als de rookgassen afgevoerd worden. Dankzij het wegzuigen van de rookgassen krijgt de gashaard een nog mooier vlammenbeeld en is men verzekerd van een uiterst veilige werking. Zowel voor bouwpromotoren, ontwikkelaars als architecten is dit een eenvoudige manier om appartementsbewoners te laten genieten van de intense momenten van een Flam gashaard. Het Combi-FLAM systeem biedt een oplossing tot maximaal 12 haarden/verdiepingen. Daarnaast zorgt Flam voor een maximale interieurvrijheid door de Flex-Box. Deze box zorgt ervoor dat de rookgassen niet noodzakelijk naar boven afgevoerd moeten worden, maar horizontaal of zelfs neerwaarts kunnen weggezogen worden.

Neighbours®

uu www.flam.be DIMENSION

uu www.outdoorwoodconcepts.be

71


ARCHITECT @WORK BELGIUM

Nieuwe slanke oplossingen van Schüco Gevelsystemen Een veeleisende transparante architectuur vereist meer dan enkel grote glasoppervlakken.Pas in combinatie met subtiele puristische profielsystemen krijgt de architectuur een perfect karakter. De Panorama-Designgevel Schüco FWS 35 PD is het ultieme compromis tussen esthetische en filigrane eisen. De innovatieve aluminium gevel biedt een unieke gereduceerde aanzichtsbreedte van 35 mm – en vult daarbij thermische isolatiewaarden op passiefhuisniveau in. Met het gevelsysteem Schüco FWS 60 CV (Concealed Vent) ontwikkelde Schüco een revolutionaire oplossing voor niet zichtbare openingselementen in moderne gevels. Met de meest smalle aanzichten, de hoogste mate van functionaliteit en met een optimale thermische isolatie. Het innovatieve systeem genereert maximale transparantie dankzij de combinatie van de te openen raamprofielen met het stijl- en regelwerk: vaste velden en te openen ramen zijn van buitenaf niet te onderscheiden: dit is uniek voor de branche. Aan de binnenkant zijn de te openen ramen slechts te herkennen aan een vlakke filigrane schaduwvoeg en de raamgreep.

DIMENSION

uu www.schueco.be

72

Nieuw venster van Velux

Beldeco natuursteentegels met de charme van weleer Kleurrijke retropatronen zijn weer trending. Door de kleine natuursteentegels uit de Beldeco reeks van Beltrami in diverse formaten materialen, kleuren, texturen en structuren met elkaar te combineren, creëer je een creatief spel dat het interieur een bijzondere, unieke, trendy en karaktervolle uitstraling schenkt. Beltrami haalde haar inspiratie bij de patroontegels die bijzonder populair waren in herenhuizen en publieke gebouwen tijdens de Belle Epoque. Op vraag van de klant ontwikkelt Beltrami natuursteentegels in diverse op maat gekozen materialen, diktes, afwerkingen, motieven, kleuren, formaten, etc. In haar gloednieuw Stonelab worden de tegels verzaagd en bewerkt uit natuursteenplaten in het gewenste formaat en motief en met de zelf gekozen oppervlaktebehandeling. De Beldeco STANDAARD retrovloeren zijn vierkantige natuursteentegeltjes in formaat 19,7 x 19,7 cm. Ze zijn beschikbaar in een vaste reeks van 28 materialen en in 2 afwerkingen. Antico weerspiegelt een eerder ‘verouderde’ look. De gloednieuwe Diamante afwerking staat voor een uiterst matte feeling. uu www.beltrami.be

Dit nieuw venster is uitgerust met CurveTech, een technologie met tal van voordelen. Doordat regenwater rechtstreeks van het gebogen glas naar het dakvlak stroomt, valt het licht optimaal naar binnen. Het krasvrije beschermglas verlengt de gebruiksduur van het venster. Het ‘glass-to-edge’-design zorgt voor een oppervlak zonder profielen en voor een perfecte waterdichtheid. De drie glaslagen, een combinatie van dubbele beglazing en het gebogen beschermglas, bieden een uitstekende akoestische en thermische isolatie. De modulaire lichtstraten kunnen op verschillende manieren worden geconfigureerd (van 1 tot 5 modules). Hierdoor behoort een volledige transformatie van het dak tot de mogelijkheden, met als resultaat een aangenamere woning. Elegantie, design en energie-efficiëntie: de perfecte combinatie voor een maximale lichtinval en zoveel mogelijk verse lucht in huis. De lichtstraten zijn in complete pakketten verkrijgbaar: de modules, de profielen, de grootstukken en het dampscherm. Het unieke systeem van montagebeugels met een simpel klemsysteem zorgt voor een snel montageproces.

uu www.velux.be


ARCHITECT @WORK BELGIUM

Nieuwe vloertegelserie Mosa μ Mosa μ is een vloertegelserie die een nieuwe manier biedt om tijd en ruimte te definiëren. De tegels reageren op veranderingen in de lichtinval, waardoor de kleur van het oppervlak in de loop van de dag subtiel verandert. De serie is geïnspireerd op de bijzondere relatie tussen licht en het kleurenspectrum en gebaseerd op diepgaande kennis van keramiek. Natuurkundige principes, kunst, trends op het gebied van architectuur en de visie van oude Griekse filosofen op kleur en licht speelden een essentiële rol bij de totstandkoming van Mosa μ. Mosa’s specialisten onderzochten keramische pigmenten, hun onderlinge interactie en de relatie met elementen zoals licht, afstand en invalshoek, en gekleurde objecten. Hierdoor werd het mogelijk om op vernuftige wijze verschillende tinten te verweven in één enkel oppervlak, zodat er inherente dynamiek ontstaat. Mosa is sinds 1883 een Nederlandse tegelproducent, gevestigd in Maastricht. Hier worden de tegels ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd. Met respect voor anderen, de omgeving en materialen.

Een Scandinavisch interieur dankzij Nørdus van Decospan Decospan lanceert de nieuwste collectie Nørdus, een gamma gefineerde platen geïnspireerd op de Scandinavische woonstijl. Deze collectie bevat 8 designs die perfect passen bij een hedendaags interieur en die aanzetten tot creativiteit. Daarom worden er in de brochure ook bij elke houtsoort een aantal mogelijke afwerkingen met lak of olie voorgesteld. Met Nørdus biedt Decospan een toegankelijke collectie van gefineerd plaatmateriaal die perfect past bij de trend naar een meer Scandinavische en modernistische interieurvormgeving. Deze collectie laat toe om de schoonheid van de natuur te delen en er van te genieten op een milieuvriendelijke en verantwoorde manier. Voor Nørdus wordt alleen het beste naald- en berkenhout verzameld en zorgvuldig verwerkt tot dus gesneden fineer. Op die manier wordt de grondstof geoptimaliseerd. Door de unieke mixmatchtechniek krijgen de fineerplaten een massief karakter, zonder optische onderbreking. Nørdus is verkrijgbaar als gefineerde plaat, flex en bijpassende kantenbanden.

Battista by Anselmi Technisch, onzichtbaar, esthetisch: op het eerste zicht zijn dit tegenstrijdige adjectieven. Dit geldt niet voor Battista, de zelfsluitende scharnier van Anselmi. Battista is een onzichtbaar, 3D-regelbaar scharnier met ingebouwde deursluiter. Er komen geen zichtbare scharnieren of storende deurpompen aan te pas. Het is verkrijgbaar met of zonder soft-close functie. De soft-close uitvoering is bestemd voor particuliere woningen en heeft een vasthoudstand op 120°. De snelheid van de deursluiterfunctie is regelbaar. De versie zonder soft-close is ontwikkeld voor brandwerende deuren in publieke gebouwen.* Battista kan net als de andere onzichtbare scharnieren uit de Istar reeks ingewerkt worden volgens dezelfde infreesmaten. Er zijn geen extra bewerkingen van het deurblad nodig om de scharnier te monteren. *Afhankelijk van de Belgische normen en classificaties inzake brandwerendheid. Sedert 2005 beschikt Anselmi over het ISO 9001 certificaat en werkt het nauw samen met internationale overheidsdiensten zoals CATAS, IFT en LGA.

uu www.nordusdecospan.com

uu www.finterio.com DIMENSION

uu www.mosa.com

73


ACTUA

01

DIMENSION

De bezoeken zijn gratis mits voorregistratie: www.devlaamserenovatiedag.be

74

02

01

In beeld: Barcohoofdkwartier 2.0

Proeven van een vleugje Silicon Valley: het kan ook in Kortrijk! NAV nam samen met een groep nieuwsgierige leden een kijkje in het nieuwe hoofdkantoor van Barco. De technologiereus knipte vorig jaar het lint door van deze landmark. Vooral ‘The Circle’, de kern van de nieuwe site, spreekt tot de verbeelding. De ronde vorm straalt dynamiek, openheid en compactheid uit. Architect John Eyers pakt uit met een krachtig concept en een unieke mix aan materialen. De ‘One Campus’ is niet zomaar een nieuw gebouw, maar staat ook voor een volledig nieuwe manier van werken. Barco is ervan overtuigd dat mensen het best presteren en geïnspireerd zijn wanneer er ruimte is voor ontmoetingen en flexibiliteit. Daarom bouwde Barco een open infrastructuur, met verschillende werkplekken, zoals sociale hubs en interactiezones.

© Ties Bemelmans / Frank Stabel

Zondagnamiddag 28 mei zwaaien tal van renovaties hun deuren open tijdens een nieuwe editie van De Vlaamse Renovatiedag. Deze openhuizendag van NAV en Ik ga Bouwen & Renoveren reikt bezoekers een staalkaart aan van toonaangevende renovaties. Jaarlijks vinden heel wat toekomstige verbouwers zo de architect die hen op het lijf geschreven is. Architecten Niels Van der Straeten en Dries Van Nieuwenbergh (Objekt Architecten) pakken dit jaar uit met een uniek project in Dilbeek. Naast een nieuwbouwwoning wenste hun bouwheer de oude schuur te bewaren. De ontwerpers kwamen met een even origineel als ingenieus compromis. Enkel de buitenmuren van de schuur blijven behouden en dienen als perimeters voor een nieuw volume binnenin. Dit contrast tussen oud en nieuw wordt eveneens doorgetrokken in het constructief concept. “De bestaande schil van de schuur is niet meer dan de regenjas van de nieuwe constructie”, zegt Van der Straeten. “Tegen het bestaande metselwerk komt een betonnen muur. Deze nieuwe betonwand vormt de draagstructuur voor de prefab betonnen skeletconstructie er bovenop. De isolatieschil op de verdieping komt zo aan de binnenzijde te liggen waardoor ze volledig met glas ingevuld kan worden.” Een tussenbouw, in dezelfde nieuwe vormentaal, maakt de verbinding tussen de bestaande woning en de aanliggende schuur. “Deze schuur is typerend voor het landelijke karakter van de omgeving en we kozen ervoor om dit beeld zo weinig mogelijk te verstoren”, aldus Van der Straeten.

© B2 ARCHITECTUURFOTOGRAFIE

Spel tussen oud en nieuw: De Vlaamse Renovatiedag verrast verbouwers met originele oplossingen

02


NAV brengt architecten samen. Veel architecten kampen met dezelfde obstakels. Gelukkig moet u er niet alleen tegen opboksen. NAV gaat voluit voor het verenigen van belangen, kennis en mensen. Want samen staan we sterker.

ĂŠĂŠn netwerk voor architecten

NAV bundelt in 2017 de krachten met deze partners

nav.be | meeroverepb.be | zoekeenarchitect.be | waterbewustbouwen.be


MEDIA

Belgium New Architecture 6

Dense + Green In 2025 zullen er 35 megasteden zijn, drie keer zoveel als in 2011. Ruim 60% van de wereldbevolking zal in steden leven. De leefbaarheid van steden wordt een belangrijke uitdaging voor stadsplanners en architecten. Groen kan de verbindende schakel zijn tussen hoge dichtheid, duurzaamheid en woonkwaliteit, stelt Dense + Green. Het boek presenteert casestudies, innovatieve gebouwtypes voor een duurzame stedelijke architectuur en toont inspirerende voorbeelden in Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Spanje, de Verenigde Staten, Japan, Singapore. Groene componenten in de architectuur bijvoorbeeld hangende terrassen, groene gevels, groendaken en verticale parken, hebben geleid tot de ontwikkeling van innovatieve architectonische typologieën. Experts gaan dieper in op de technologische, ecologische, landschappelijke en stedenbouwkundige aspecten.

DIMENSION

‘Dense + Green’ Innovative Building Types for Sustainable Urban Architecture – Thomas Schröpfer – 304 pagina’s – Engels – Birkhäuser – ISBN 978-3-03821-579-0.

76

Met deze zesde editie blikt Belgium New Architecture alweer terug op een aantal interessante recente realisaties. Daarnaast probeert het naslagwerk evoluties in het hedendaagse architectuurlandschap te detecteren of, uitgaande van maatschappelijke en sociale ontwikkelingen, te projecteren naar de toekomst. Dat gebeurt onder andere via een gesprek van Pierre Loze met architect Christian Kieckens waarin die laatste zich afvraagt welke architectuur wij over vijf of tien jaar zullen hebben. De collectieve visie en politieke wil bepalen mee de toekomst van de architectuur. Het economisch klimaat en de milieubekommernissen doen de geesten evolueren maar het effect daarvan op de architectuur is nog niet echt zichtbaar. Idem dito voor de nieuwe leefwijzen en de daaruit voortvloeiende manieren van ontwerpen. Vandaag overheersen vooralsnog de individuele kasteeltjes die het imago van bedrijven of particulieren weerspiegelen. Morgen zal het accent veeleer liggen op de ontwikkeling van nieuwe woonprogramma’s met bijvoorbeeld ruimte voor het samenwonen van verschillende generaties, het combineren van functies, gemeenschappelijke tuinen. De kiemen voor vernieuwing zullen eerder gedijen in dit soort projecten en ‘samenlevingsmodellen’ die de collectieve mentaliteit van jongeren weerspiegelen en aansluiten bij een andere manier van leven en wonen. In een andere bijdrage behandelt architect Victor Lévy de invloed van de digitale revolutie op de architectuur. Digitaal gestuurde productietechnieken, 3D-printers en robots scheppen nieuwe mogelijkheden, zo bewijzen een aantal voorbeelden. Steven Beckers focust op de evolutie naar een stedelijke voedselproductie via onder andere Building Integrated Greenhouses waaronder de BIGH-hoeve op het dak van de Anderlechtse Foodmet en ECF-farmsystems zoals de Maltzfabrikhoeve in Berlijn. Verder bundelt het naslagwerk 62 projecten waaronder het stadhuis in Montignyle-Tilleul van vers plus de bien-être V+/Bureau Bouwtechniek; Barco in Kortrijk van Jaspers-Eyers Architects; het Havenhuis in Antwerpen van Zaha Hadid Architects; Brussels Greenbizz van Architectesassoc.; AGC Glass Europe in Ottignies van Philippe Samyn & Partners/BEAI; het Montigny-gebouw in Antwerpen van Meta Architectuurbureau; de TR-Residence in Knokke van Vincent Van Duysen Architects; de Live Box in Brussel van Claisse Architectures; het Lievehof Gent van 360 Architecten; een woning van Pascal François Architects; de VUB U-residence van Bogdan & Van Broeck; het treinstation in Herstal van ARJM Architecture; Muzeum L in Roeselare van Marc Van Schuylenbergh; het congrescentrum in Mons van Studio Libeskind/H2A IR Architectes & Associés; de bibliotheek in Sint-Pieters-Woluwe van Plusoffice; het Zwin Natuur Park van Coussée & Goris Architecten/Gafpa. ‘Belgium New Architecture 6’ – Hans Wolfgang Hoffmann – 288 pagina’s – Nederlands/Frans/Engels – Prisme Editions – ISBN 978-2930451213.

Door Colette Demil


EEN SOLIDE BESCHERMING VOOR EEN STEVIG BEROEP AiNB wordt ondersteund door:

www.argentalu.be

www.gira.be

www.miele.be

www.ntgrate.eu

De perfecte mix tussen passie, techniek en esthetiek

www.aristide.be

www.axor-design.be

www.giroflex.be

www.moduleo.com

www.potierstone.be

Vraag nu onze brochures en cases aan !

www.bosspaints.be

Vertrouw op Libert Paints

www.ledro.eu

Zoekt u een industriële-, gebouwen-, hygiëne- of decoratieve verfoplossing? Reken op ons. Want verf zit al meer dan 100 jaar in ons bloed.

www.nmc.be

Met wereldwijde referenties in 42 landen biedt Libert Paints keer op keer de geknipte oplossing voor de meest veeleisende klanten en projecten.

www.sigma.be

www.ainb.be

AINB-PartnerAdv NL+FR 01-2017.indd 1

8/02/17 13:18

www.libertpaints.com I info@libertpaints.com


PRODUCTSPOT

Elegant design in de keuken: Alessi Swan by Hansa De samenwerking tussen designfirma Alessi en kraanwerkfabrikant Oras Group startte een kleine twintig jaar geleden met Oras One, een kraanserie die deel uitmaakte van het badkamerconcept Il Bagno Alessi. Op de jongste ISH-beurs in Frankfurt werd een nieuwe stap gezet met de keukenkraan Alessi Swan by Hansa. Dit is meteen ook de eerste keer dat een ontwerp van Alessi wordt uitgebracht onder het merk Hansa. De opvallende vormgeving is van de hand van Mario Trimarchi, die ons zijn werkwijze toelichtte.

Alessi is een van de klinkende namen van Italiaans design. In 2001 creëerde het team rond Alberto Alessi zijn eerste badkamercollectie, waarbij het kraanwerk werd ontwikkeld in samenwerking met Oras. Deze eerste serie werd enkele jaren later gevolgd door de Dot-reeks. De overname van Hansa door de Oras Group opende nieuwe mogelijkheden. Dat resulteerde in de introductie van nieuwe Alessi-series onder het merk Hansa: de Alessi Swan en Alessi Sense. De Alessi Swan is daarbij een blikvanger in elke keuken.

Feestelijk water

DIMENSION

Ontwerper Mario Trimarchi wilde resoluut breken met de klassieke vormgeving. “Van de waterwinning tot bij ons thuis wordt water getransporteerd door leidingen.” legt hij uit. “De gemakkelijkste oplossing is dan ook om de kraan de vorm van een buis te geven. Ik wilde echter het feestelijke aspect van het water weer tot uiting brengen. Uiteindelijk blijft het een wonder dat we zomaar

78

over drinkbaar water kunnen beschikken in onze woningen.”

Complexe vormen “Daarbij was het een voordeel dat ik nog nooit eerder een kraan ontworpen had. Zo kon ik vanuit een onbevooroordeelde positie vertrekken en ‘domme’ vragen stellen om de vaste gewoontes te doorbreken. Voor deze kraan had ik een complexe vorm voor ogen. Vele ontwerpen kun je in een oogopslag vatten, het zijn immers eenvoudige geometrische omtrekken. Ik wilde een vorm die je vanuit verschillende hoeken moest bekijken om hem te vatten, net als een menselijk gezicht. Het is een ontwerp dat over 360° interessant blijft. Zo kwam ik bij de zwaan uit, een watervogel die elegantie uitstraalt. Dat is belangrijk, want door ons te omringen met elegante dingen, verrijken we ons leven. Bovendien moest de vorm uitnodigen tot aanraken. Voor de bedieningshendels liet ik me inspireren door de delicate vleugels van een dansende zwaan.”

Een uitdaging voor de fabrikant Het productieteam van Hansa ging de uitdaging aan om deze visie tot realiteit te brengen. De gietvorm voor het kraanhuis werd met 3D printing ontwikkeld. Bij dit proces ging het niet alleen om vormgeving, maar ook om spitstechnologie. Zo is de kraan voorzien ledverlichting die temperatuur van het water aangeeft: vanaf 32°C wordt het rood en boven 45°C begint het knipperen. Handig is ook de Tiptronic Flex-toets. Als de gebruiker hierop drukt, stroomt er water aan een vooringestelde temperatuur uit de kraan. Na 60 seconden sluit de kraan vanzelf. De combinatie van een organische vorm met functionaliteit door intelligente techniek maakt deze kraan tot een uniek element voor de keuken. Door Alex Baumans Foto’s: Hansa

www.hansa-belgium.be uu

01. Een led geeft de watertemperatuur aan. 02. De complexe vormen van de Alessi Swan by Hansa blijven fascineren over 360°.

01

02


Nieuw

ARCHITECT@WORK 27 – 28 april Kortrijk Xpo Stand 90

Verwelkom bezoekers met een groet, logo of slogan

Met emco INOX® Quadro

Bekijk de video

• Reproductie volledig op basis van uw design wensen • Slijtvast dankzij lasertechnologie • Achtergrond in alle kleuren leverbaar • Eenvoudig te integreren in de entreemat

entrees mooi ontwerpen

emco Benelux B.V. ⋅ Tel.:     ⋅ bouwtechniek@benelux.emco.de ⋅ www.emco-bau.com ⋅ entrees mooi ontwerpen


NEWS

Basalte presenteert nieuwe design HVAC-bediening De Belgische fabrikant introduceerde recent de nieuwe versie van de Deseocontroller, voor een eenvoudige en comfortabele bediening van HVAC. Deseo combineert elegant design met kwaliteitsmaterialen en innovatieve technologie. Met de OLED-gebruikersinterface kunnen de temperatuurwaarde, ventilatorsnelheid en verschillende temperatuurprogramma’s eenvoudig bediend worden. Een mooie extra is de multitouchfunctionaliteit om de lichten snel aan/uit te schakelen. Deseo integreert in KNX. u www.basalte.be

Water Mirror van Alke Langs buiten ziet de Water Mirror er erg clean en gelikt uit, met een subtiele integratie van alle comfortniveaus die je in een luxebadkamer mag verwachten: bijna onzichtbaar geïntegreerde kranen, sfeerverlichting en sensorschakelaar. Een pareltje van productdesign, met een sterke focus op het optimaliseren van het comfortgevoel: grote spiegelvlakken, efficiënte gezichtsverlichting, minder onderhoud… Verkrijgbaar in een elegante spiegelpaneel- en een comfortabele spiegelkast-versie. u www.alke.be

EES-rookafvoersysteem van Bodart & Gonay

Elegant en progressief kraanwerk

DIMENSION

De Vaia-mengkraanserie van Dornbracht vertegenwoordigt de Transitional Style, die elementen uit verschillende stijlen combineert. De verfijnde uitloop vertaalt een klassieke vorm naar een nieuw en open silhouet. De klassiek aandoende grepen verbinden geometrische lijnen met zachte contouren. De conische rozetten zorgen voor een zachte overgang naar de wastafel. De duidelijke vormentaal biedt een antwoord op de complexiteit van de wereld en past in een veelvoud van moderne woonstijlen. Een uitgebreide reeks accessoires vervolledigt de reeks. u www.dornbracht.com

80

Het EES-rookafvoersysteem bevrijdt de plaatsing van een haard van alle klassieke regels voor de installatie van afvoerbuizen. Het systeem laat een buislengte tot 50 meter toe, zij het horizontaal, dalend of in alle andere richtingen. Bovendien maakt het EES-systeem het mogelijk meerdere haarden (maximaal 15) op eenzelfde afvoerbuis aan te sluiten, wat het aantal nodige schoorstenen aanzienlijk kan terugdringen. u www.bgfires.com

Desco opent vestiging in Malmédy Desco, groothandel in sanitair en verwarming, heeft in Malmédy een nieuwe vestiging geopend. De laatste jaren noteert de onderneming een forse groei. Sinds 2012 zijn er acht nieuwe showrooms geopend, waaronder vijf verkooppunten in Wallonië. Verder kwam er een volledig nieuw verkoopen logistiek complex in Lummen. De filosofie van het bedrijf is even simpel als doeltreffend: ‘groeien en toch klein blijven’. Dat vertaalt zich in een businessmodel waarin een familiale structuur en sfeer gecombineerd worden met een sterk netwerk van filialen om lokaal een sterke poot te houden. Desco heeft nu 13 vestigingen in Vlaanderen en 6 in Wallonië. Het nieuwe verkooppunt Desco Malmédy opende eind 2016 al de deuren voor de professionele installateur. Nu kan ook de consument er terecht voor een totaalaanbod van badkamerinspiratie. Het gebouw werd compleet gerenoveerd en omgetoverd tot een aangename toonzaal met de laatste nieuwigheden rond badkamercomfort. (Foto’s: Desco) uu www.desco.be


Klimaatplafonds, Giacomini systemen Klimaatplafonds van Giacomini bieden verschillende mogelijkheden: metaalplafonds of gipsplafonds, actieve of niet-actieve systemen, hydraulische verbindingen die een inregeling per zone toelaten.

 Contacteer onze plafond specialist, dhr. Wim Gijbels op +32 (0)498 91 21 42 of via email wim.gijbels@giacomini.be  Of bezoek www.koelplafond.be

GIACOMINI BENELUX N.V. Rue Provinciale, 273 • B-1301 Bierges (Wavre) Tel. : +32 (0)10 42 06 50 • Fax : +32 (0)10 42 06 99 • info@giacomini.be • www.giacomini.be

Solesia, geïntegreerde zonnepanelen van Eternit

De Daikin Nexura is een multisplit systeem dat via een buitenunit warmte aan de buitenlucht onttrekt en deze als warme lucht toevoert in de woning via een wand- of vloerunit. Het gaat om uiterst compacte, strak vormgegeven toestellen die het beeld van bijvoorbeeld de slaapkamer niet verstoren. u www.daikin.be

Duco vervolledigt aanbod architecturale zonwering Duco beschikt naast verticale doekzonwering ook over een ruim gamma van structurele zonwering. In het gamma architecturale zonwering vormen de aluminium vouwpanelen van DucoSlide BiFold en QuadraFold de laatste ontwikkeling. De enkele vouwpanelen van DucoSlide BiFold staan synoniem voor een dynamische vorm van architecturale zonwering. Ook dubbele vouwpanelen zijn voortaan mogelijk met DucoSlide QuadraFold. u www.duco.eu DIMENSION

Ultrazuinige Daikin Nexura lucht-lucht warmtepomp

Solesia van Eternit is een geïntegreerd fotovoltaïsch systeem dat groene energie genereert. De zonnepanelen zijn combineerbaar met dakpannen en leien. De voordeligste oplossing is die met leien. De nieuwe Quarto-techniek, uitgevoerd met grootformaatleien (45/32 en 60/32), in combinatie met Solesia zorgt ervoor dat een zonnedak niet enkel esthetisch maar ook betaalbaar is. Solesia kan ook met dakpannen. De zonnepannen zijn speciaal ontwikkeld om te worden gebruikt met de dakpannen Eternit Domino en Stonewold. uu www.solesiacalculator.com/nl

81


NEWS

Nieuwe daktrechters van Geberit Een goed regenwaterafvoersysteem moet maar één ding doen – water snel en gecontroleerd afvoeren van het dak. Om de installatie van het Pluvia regenwaterafvoersysteem nog te vereenvoudigen, heeft Geberit zijn daktrechters volledig hertekend. De nieuwe daktrechters zijn niet alleen gemakkelijker te hanteren, ze zijn ook compacter. u www.geberit.be

IKO totaaloplossing voor het platte dak

Recticel Insulation begeleidt bij BREEAM-project

IKO biedt een compleet gamma producten voor het platte dak aan. Omdat al deze producten (isolatie, dakrollen en vloeibare waterdichtingssystemen) elkaar aanvullen, vormen ze steeds één, doeltreffende totaaloplossing. Komt daarbij de verzekerde garantie en de uitgebreide support bij ontwerp en uitvoering. u http://be.iko.com

Recticel Insulation werkte een nuttige gids uit om architecten in het bouwproces te helpen bij de BREEAMcertificering. Met de oplossingen van Recticel Insulation in combinatie met andere bouwelementen kunnen tot 36 credits behaald worden. In de gids wordt per milieuthema het gewicht van de score, het doel en de beoordelingscriteria opgegeven. De gids aanvragen kan via recticelinsulation@recticel.com. uu www.recticelinsulation.be

Luxelaminaat van Mobalpa Werkbladen in laminaat zijn makkelijk te onderhouden, betaalbaar en authentiek. De luxeversie van Mobalpa is met de hand afgewerkt en zorgt dankzij een antistatische en antibacteriële bekleding voor een perfect hygiënisch werkblad. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur is het luxelaminaat beschikbaar in twee variaties: het Fenix-gamma, fluweelzacht bij het aanraken en met een matte finish, of het Futura-gamma, waar de afwerking in de kern van de stof gegraveerd is, voor een authentiek gevoel. u www.mobalpa.be

Online inspiratieplatform voor architecten

DIMENSION

Reynaers Aluminium lanceert op zijn website voor architecten een gloednieuw inspiratieplatform. Blader door de projectdatabase en bekijk aantrekkelijke foto’s, projectinformatie en informatieve filmpjes. Laat u inspireren door de mogelijkheden en projectoplossingen op maat. u www.reynaers.be

82

L-Door en Renson lanceren verticale bekleding in aluminium voor garagepoorten Zowel gevelbekleding als garagepoort worden in hetzelfde vlak bekleed in aluminium, uitgevoerd in verticale belijning. Het aluminium kan in een kleur naar keuze gepoederlakt worden. Tussen de belijning kunnen er extra opties gekozen worden, zoals hout of ledverlichting. De keuze voor deze toevoegingen geeft een extra dimensie aan het geheel, waardoor de gevel een unieke uitstraling krijgt. (Uitvoerbaar vanaf november 2017) uu www.cre-8-ive.be uu www.l-door.be


Klimaatplafonds met gipspanelen, het GKC gamma van Giacomini Op gebied van design en efficiëntie, zijn de gips klimaatplafonds van Giacomini geschikt zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.  Uitzicht als een klassiek plafond.  Geen onderhoud, geruisloos.

 Contacteer onze plafond specialist, dhr. Wim Gijbels op +32 (0)498 91 21 42 of via email wim.gijbels@giacomini.be  Of bezoek www.koelplafond.be

GIACOMINI BENELUX N.V. Rue Provinciale, 273 • B-1301 Bierges (Wavre) Tel. : +32 (0)10 42 06 50 • Fax : +32 (0)10 42 06 99 • info@giacomini.be • www.giacomini.be

Space en Fields van Kinnarps Space en Fields, de nieuwste gamma’s uit het Kinnarpsassortiment, zijn de winnaars van de prestigieuze iF Product Design Award 2017. Zowel Space als Fields zijn flexibele producten voor de moderne werkplek, die voldoen aan de individuele eisen en wensen van het huidige werkritme. u www.kinnarps.com

Railkokersysteem van Legrand Meer flexibiliteit, meer installatiegemak en de kracht van een universeel systeem, dat zijn de troeven van LB plus, het geprefabriceerde railkokersysteem van Legrand. Dit assortiment werd recent uitgebreid met LB plus data. In vergelijking met het basissysteem, ligt bij LB plus data een extra lijn in de railkoker met een bus om lichtsturingen door te geven. Dankzij de aftakopeningen met stekker is het systeem erg flexibel. De dataconnectoren in geel zijn bovendien meteen herkenbaar. u www.legrand.be

Elektronisch sanitairsysteem van Schell

DIMENSION

Met de nieuwe Xeris-lijn introduceert Schell een nieuwe, uitgebreide serie wastafelarmaturen met een fraai en functioneel design. De Xeris E-T is een nieuwe wastafelarmatuur met infraroodsensor, thermostaat en temperatuurbegrenzer. Met afgeronde lijnen en fraaie geometrische vormen heeft het Keulse ontwerpteam van Uwe Spannagel de nieuwe Xeris-armaturen een nieuw karakteristiek uiterlijk gegeven. De kranen hebben een licht gebogen kraanmond voor een goede waterafvoer. u www.schell.eu

83


NEWS

Schneider Electric: connected home sleutel naar energie-efficiëntie Schneider Electric stelt intelligente oplossingen voor om energie te besparen in woningen en kantoren. In het connected home staan apparaten binnenshuis verbonden met een netwerk om gegevens uit te wisselen en helpt domotica de bewoners niet alleen om huishoudtoestellen slimmer te gebruiken, maar geeft het onder andere ook inzicht in het verbruik. Schneider Electric biedt verschillende oplossingen aan om efficiënt met energie om te springen, zoals homeLYnk en U Motion. u www.schneider-electric.be

DHE Touch en DHE Connect van Stiebel Eltron Stiebel Eltron maakt een grote stap voorwaarts in de evolutie van de doorstromers, met de DHE Touch en DHE Connect. Op het verlichte aanraakscherm kan de gebruiker het energieverbruik volgen en alle persoonlijke instellingen regelen. Deze doorstromers zijn vanop afstand te bedienen met het afneembaar bediendeel of, bij de Connect, via een app. De DHE Connect beschikt ook over een wififunctie, internetradio en luidspreker, en geeft het weerbericht aan. uu www.stiebel-eltron.be

Nieuw Proslide inbouwgeleidingsprofiel Een nieuw Proslide inbouwgeleidingsprofiel zorgt voor een net zo onopvallende integratie van schuifdeuren in een minimalistisch interieur. Het invisidoor SDX125-pakket bevat reeds het in te pleisteren deurkader en schuifdeurbeslag dat de strakke look alleen maar benadrukt. Nu is er ook dit nieuwe Proslide inbouwgeleidingsprofiel om onopvallend in het plafond in te bouwen. Dit stevige 3-kamer-profiel (geleidings- en afwerkingsprofiel in één) is voorzien van een zwaluwstaartprofilering. u www.renson.be

Viega stelt nieuwe bedieningsplaten voor Zo ‘zwaarwichtig’ de Megapress-innovaties bij Viega zijn, zo verfijnd van design zijn de nieuwe wc-bedieningsplaten: de Visign for More 105 of de met contactloze activering uitgeruste Visign for More 105 sensitive en Visign for Style sensitive overtuigen door een duidelijke en geminimaliseerde vormgeving. Tegelijkertijd is Viega erin geslaagd om functies zoals intuïtieve herkenning van de dubbele spoeling in het hoogwaardige design te integreren. u www.viega.be

Natura 4000-douche van Duka De producent van douchedeuren Duka brengt Natura 4000 op de markt, met verticale en horizontale aluminiumprofielen die het glas omkaderen. Het systeem is modulair en beschikbaar in verschillende speciale en standaardmaten voor plaatsing in hoeken of niches. Voor de deuropening zijn er verschillende opties, met schuif-, pivoteer- of vouwdeur. De profielen kunnen afgewerkt worden in gepolijst of mat zilver, voor het glas kan geopteerd worden voor helder of satijnglas. u www.sorexint.com

ARCHICAD STAR(T) Edition 2017

DIMENSION

GRAPHISOFT® presenteert de nieuwste versie van het kleine broertje van ARCHICAD. De ARCHICAD STAR(T) Edition 2017 is voorzien van dezelfde gloednieuwe, hoge resolutie, grafische interface als ARCHICAD 20: overzichtelijk, fris en modern. Daarnaast kent STAR(T) Edition 2017 een aantal belangrijke functionele verbeteringen die voor zowel gebruikers als voor samenwerkende partijen van belang zijn. Hiermee verstevigt GRAPHISOFT® haar positie als marktleider in BIM voor de kleinere bureaus. u www.kubusinfo.nl

84


Exchange tower Vancouver

Metalen klimaatplafonds, de evolutieve formule van Giacomini Metalen klimaatplafonds zijn altijd toegankelijk en modulair. Dankzij de hydraulische inregeling van Giacomini kan elke kring in functie van de bezetting en de bestemming van de ruimtes worden ingeregeld.

 Design panelen met mogelijke integratie  Contacteer onze plafond specialist, dhr. van verlichting Wim Gijbels op +32 (0)498 91 21 42 of  Geen onderhoud, geruisloos via email wim.gijbels@giacomini.be  Maximale modulariteit  Of bezoek www.koelplafond.be

GIACOMINI BENELUX N.V. Rue Provinciale, 273 • B-1301 Bierges (Wavre) Tel. : +32 (0)10 42 06 50 • Fax : +32 (0)10 42 06 99 • info@giacomini.be • www.giacomini.be

Vaillant optimaliseert ecoTEC pure Vaillant brengt een verbeterde versie uit van de condenserende gaswandketel ecoTEC pure. De afmetingen en aansluitingen zijn dezelfde als die van de overige Vaillant-ketels. Een ander voordeel is de onderhoudsvriendelijkheid. Alle componenten zijn langs de voorkant bereikbaar. Voor de gebruiker is vooral het verlicht scherm met functie-aanduidingen handig. De ecoTEC pure heeft hoge prestaties (A-klasse energielabel) voor verwarming en SWW. De ontsteking en de ionisatie-elektrode hebben een lange levensduur. u www.vaillant.be

Rymaskon: multifunctionele bedieningsunit van S+S Regeltechnik voor ruimtes Iedere Rymaskon is individueel configureerbaar en laat toe om het klimaat en de verlichting in een ruimte te sturen en te monitoren, dit in een modbus RTU-netwerk. Er zijn 3 digitale ingangen en een universele ingang om bijvoorbeeld 4 externe drukknoppen aan te sluiten. Elke unit meet de temperatuur, relatieve vochtigheid en dauwpunt. De display kan gedimd worden en is voorzien van intuïtieve symbolen voor een duidelijke weergave van alle beschikbare data. u www.velek.be

Potier Stone – Een natuursteen die 100% vlekbestendig is Potier Stone ontwikkelde in haar labo de nieuwe XQUISE oppervlakte-afwerking. In combinatie met de QTOP® Protect & Clean producten waarborgt dit een optimale onderhoudsvriendelijkheid. Toepassingen in natuursteen in de keuken, eetkamer of badkamer zijn hierdoor voor 100% vlekbestendig. Met XQUISE haalt Potier Stone een wereldprimeur in huis. Het is het enige natuursteenverwerkend bedrijf dat voor marmer een onderhoudsgarantie biedt. (Foto Studio 52 - Ontwerp Kordekor) u www.potierstone.be


NEWS

Visgraatmotief en hexagons in Bianco Carrara CD Muren in natuursteen mozaïeken voegen een extra waarde toe aan het interieur. Het zijn aandachtstrekkers, die met hun elegantie en klassevolle uitstraling een eigentijdse en creatieve toets uitstralen. Nieuw in de reeks Bianco Carrara CD zijn de verrassende motieven in hexagons (van 2,5 en 7 cm) en visgraten. Beschikbare formaten: Type HX2 Hexagon 2,5 cm 29/30/1 cm – verzoet, Type HX7 Hexagon 7 cm 29/31/1 cm – verzoet, Type HB Visgraat 2,5 cm 31/29/1 cm – verzoet. (Foto: Beltrami Natuursteen)u www.beltrami.be

IVC Group ontwikkelt Xtrafloor® Silent BIM’en met XELLA

Om contactgeluid te reduceren, ideaal voor hotels, ontwikkelde IVC Group de ondervloer Xtrafloor® Silent, die in combinatie met het luxevinyl van Moduleo de oplossing biedt: een designvolle, duurzame, onderhoudsvriendelijke en geluiddempende vloer. De erg makkelijke plaatsing met click is een extra troef bij renovatie- of opknappingswerken. uu www.ivcgroup.com

Om het bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, investeert Xella al geruime tijd in Bouw Informatie Modelering. De grote kracht van BIM is de integrale samenwerking van alle partijen. Voor het vlotte verloop van elk BIM-project heeft Xella een gespecialiseerde BIM-coördinator die de partners begeleidt. u www.xella.be

CreaZen van Betafence Deceuninck stelt nieuwe massieve terrasplank in Twinson® voor

DIMENSION

Deceuninck, die dit jaar zijn 80ste verjaardag viert, stelt zijn hoogkwalitatieve, massieve terrasplank in Twinson® voor. Deze nieuwe omkeerbare plank van 14 cm breed in pvc-houtcomposiet werd specifiek ontwikkeld voor intensief gebruik. De massieve terrasplank voldoet aan alle visuele en comforteisen van de hedendaagse architectuur: zij koppelt een warme en natuurlijke uitstraling aan een bijzonder aangename tactiliteit. uu www.deceuninck.be

86

Zaxor LED-O grondspot Met zijn nieuwe Zaxor LED-O grondspot verruimt Bel-Lighting zijn gamma met een krachtig en compact model met een richtbaarheid tussen (360°-30°). Met een inbouwdiepte variërend tussen 14cm en 19cm is dit toestel leverbaar met of zonder geïntegreerde voeding 220240V. Het koellichaam voor de led is geïntegreerd in het toestel terwijl er gebruikgemaakt wordt van een led met de COB technologie leverbaar standaard tussen 330 en 1300 lumen ( 3,2W tot 9,5W ) maar ook in 2700K en 5000K met een reflector van 20° of 40°. u www.bel-lighting.com

CreaZen is een opmerkelijke paneelafrastering met kriskras door elkaar lopende natuurlijke lijnen, geïnspireerd op de hedendaagse trend van terug naar de natuur in een kwaliteitsjas. Het concept combineert spijlenpanelen met de standaard Bekafix-paal en bevat verschillende compatibele draaipoorten. CreaZen-panelen zijn 2400 mm breed en beschikbaar in vijf verschillende standaardhoogtes (1000, 1200, 1500, 1700 en 2000 mm). Antraciet (RAL 7016) is de standaardkleur, bestellen in elke andere RAL-kleur is mogelijk. uu www.betafence.be


VOLA Studio Tour & Taxis Havenlaan 86C 1000-Bruxelles Tel.: 02 465 96 00 The first VOLA taps were designed by Arne Jacobsen. VOLA is manufactured in Denmark according to the strictest environmental requirements.

sales@vola.be www.vola.be


Anvaign - Luc Moulin & Ass

I

LEIEN: BRON VAN INSPIRATIE Vraag snel uw gratis kleurstaal aan via

Ontvang ons boek met de meest inspirerende referenties: Best of Slates 4

— samplerequest.eternit.be

— Ga naar: www.eternit.be/nl/dak/best-of-slates/

Als architect weet u als geen ander dat de gevel en het dak bepalend zijn voor de uitstraling van een huis. Klanten zoeken een stijl die bij hen past, waarbij ze geen toegevingen willen doen aan de kwaliteit van de materialen. Duurzame oplossingen, met ijzersterke garanties, dat is waar de bouwheer naar streeft. Eternit is de geknipte partner om u wegwijs te maken in ons kwalitatief hoogstaand assortiment, zodat u uw klant optimaal kan adviseren.

LEIEN BETONDAKPANNEN KERAMISCHE DAKPANNEN ZONNEDAKEN GROENDAKEN

Eternit NV - Kuiermansstraat 1 - 1880 Kapelle-op-den-Bos - België - Tel. +32 (0)15 71 73 54 - Fax +32 (0)15 71 71 79 - info@eternit.be - www.eternit.be

DIMENSION 44 - NL  

Vaktijdschrift voor architecten en consultancy - APR/MEI/JUN 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you