Page 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за изпълнение на целите за 2010 г. Наименование на администрацията: Агенция по енергийна ефективност

1

2

3

Цели за 2010 г.

Дейности

Резултат

1. Намаляване на енергийното потребление с 1%

2. Разработване на политики и инструменти за насърчаване на ЕЕ

Отчет за 2009 г. на изпълнението на Първия национален план за действие по енергийна ефективност (ПНПДЕЕ) 2008-2016 г.

Изготвен отчет за изпълнението на ПНПДЕЕ за 2009 г.

4 Индикатор за изпълнение Индикатор за Индикатор целево за текущо състояние състояние /заложен в /отчетен в началото на края на 2010 2010г./ г./

1 бр.

5

Индикатор за самооценка

1 бр.

Напълно постигната цел

Разработен проект на Участие в разработването на концепция на Национална Национална стратегия за стратегия за енергийна енергийна ефективност ефективност

1 бр.

1 бр.

Изпълнено. Работен проект на Стратегия по ЕЕ е предаден в МИЕТ. Предстои обсъждане на междуведомствена РГ

Издаване на указания за определяне на задължителните критерии, свързани с минимизиране на енергийните разходи при провеждане на обществени поръчки

1 бр.

1 бр.

Напълно постигната цел

Изработени Указания за задължителни критерии, свързани с минимизиране на енергийните разходи при провеждане на обществени поръчки

1


Създаване на информационна система за състоянието на ЕЕ. Стартиране на процедура за сключване на доброволни споразумения за дейности по енергийна ефективност Разработване на инструменти по Плана за действие по ЕЕ за изпълнение на индикативните цели на Националната стратегия по ЕЕ

3. Взаимодействие с централните и териториални органи на изпълнителната власт, браншови организации, НПО и др.

Изработена информационна система за състоянието на ЕЕ в страната

1 бр.

1 бр.

Напълно постигната цел

Сключени доброволни споразумения

2 бр.

2 бр.

Напълно постигната цел

Разпределение на националната цел за енергийни спестявания на задължените лица, по чл. 10, ал. 1 от ЗЕЕ

1 бр.

1 бр.

Напълно постигната цел

1 бр.

1 бр.

Напълно постигната цел

20 бр.

27 бр.

Напълно постигната цел

-

5 бр.

Напълно постигната цел

Изготвен анализ за състоянието на изпълнението на Актуализация на Първия националната индикативна цел национален план за за енергийни спестявания като действие по ЕЕ база при разработката на Втория национален план за действие Участие в разработването на Изготвени становища и планове, програми, дейности експертни оценки по и мерки за повишаване на представените в АЕЕ планове и енергийната ефективност и програми за ЕЕ, както и за предоставянето на подходящи дейности за енергоефективните услуги намаляване на потреблението Оказване на експертна помощ при обучение на общински служители по Провеждане и участие в енергиен мениджмънт и обучителни семинари по енергийно планиране, както енергиен мениджмънт и и при обучение на енергийни регионалното енергийно мениджъри от МСП по планиране ефективно ползване на енергията и управление на енергийното стопанство

2


Провеждане на регионални семинари по енергийната ефективност и по изпълнението на националните планове за действие по енергийна ефективност

Координация и методическа помощ на централните органи на изпълнителната власт и на областните съвети по ЕЕ при изготвянето на програмите и реализацията на проектите по енергийна ефективност Съвместни дейности с браншови и неправителствени организации при подготовката, изготвянето и реализацията на планове и програми по ЕЕ 4. Разработване, Анализ на възможностите за координиране, финансиране на програми и администриране и проекти по ЕЕ от местни и мониторинг на международни банки, планове, програми и екологични фондове, проекти по финансови инструменти на енергийна ЕС, енергийни програми на ефективност и ЕС, правителствени околната среда програми на СЧ на ЕС и др.

Проведени регионални семинари

Провеждане и участие в срещи и осъществени контакти с цел предоставяне на информация за изпълнение на задълженията по чл.12 от ЗЕЕ

6 бр.

28 бр.

2 бр.

Частично изпълнена цел поради липса на средства за пътувания. Подготвен е планграфик за провеждане на регионални срещи в районите за икономическо планиране през 2011 г.

28 бр.

Постигната цел. Работата продължава през 2011 г.

Провеждане и участие в семинари, кръгли маси, конференции

18 бр.

18 бр.

Постигната цел. Работата продължава през 2011 г.

Извършени анализи на възможностите за финансиране на програми и проекти по ЕЕ

15 бр.

20 бр.

Напълно постигната цел

3


Участие в работна група за определяне на сгради за изпълнение на мерки по енергийна ефективност, чрез усвояване средствата от търговия на емисии. Участие в работна група към комитет по наблюдение по Ос 3 „Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” от Програмата за развитие на селските райони Участие в Комитет за наблюдение по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Проведени срещи на работната група

-

2 бр.

Напълно постигната цел

Проведени срещи на работната група

6 бр.

6 бр.

Напълно постигната цел

Проведени срещи на комитета за наблюдение

2 бр.

2 бр.

Напълно постигната цел

Анализиране на резултатите от изпълнението на индивидуалните индикативни цели, заложени в националните планове за действие по ЕЕ и околната среда

Изготвен анализ на резултатите от изпълнението на индивидуалните индикативни цели на база предоставената в АЕЕ информация от задължените лица за изпълнени мерки и дейности за намаляване на потреблението

1 бр.

1 бр.

Напълно постигната цел

Обобщаване и анализиране на ежегодните отчети на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление за изпълнението на плановете за ЕЕ и програмите за тяхното изпълнение, съгласно изискванията на ЗЕЕ

Изготвяне на обобщение и анализ на подадените отчети за изпълнението на плановете за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ

1 бр.

1 бр.

Напълно постигната цел

4


5. Изпълнение на европейската политика за повишаване на ЕЕ и предоставянето на енергийни услуги

Изготвяне на становища и отговори на въпроси, свързани с оценка на емисиите на парникови газове, екологични проблеми и др. Участие в Комитетите и работни групи по изпълнение на Директивата 2006/32/ЕС за ЕЕ при крайното потребление /ESD/ и Директивата 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите към ГД „Енергетика и транспорт” на ЕК; Участие в разпространителски и информационни програми за провеждане на европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани европейски организации, като Европейската енергийна мрежа, „Енергийните общини или Display”, „Устойчива енергийна седмица”, „Енергийни градове”, „Споразумението на кметовете за пестене на енергия” и др. Участие в заседанията и работните групи към Енергийната Харта в частта „ЕЕ и ефекта върху околната среда”

Изготвени становища и отговори 10 бр. на въпроси

10 бр.

Напълно постигната цел

Участие в заседания на комитетите и работните групи

5 бр.

1 бр.

Частично изпълнена цел поради липса на финансови средства

Участие в програми за провеждане на европейската енергийна политика

5 бр.

3 бр.

Частично изпълнена цел поради липса на финансови средства

0 бр.

Неизпълнена цел поради липса на финансови средства

Участие в заседанията на работните групи

1 бр.

5


6. Насърчаване предоставянето на ESCO услуги

Изготвяне на доклади до Европейската Комисия по изпълнение и хармонизиране на европейските директиви в областта на Енергийната ефективност Участие в изпълнението на конкретни международни проекти на базата на двустранното международно сътрудничество за осъществяването на трансфер на технологии, знания и опит по различните приложения на Енергийната ефективност Организиране и участие в съвместни международни и национални информационни и образователни кампании и събития за приложение на добрата европейска практика в областта на ЕЕ Разработка и мониторинг върху резултатите от националните планове за действие за ЕЕ и изготвяне на съответните отчети до Европейската Комисия 1. Издаване на удостоверения за спестена енергия 2. Селекция на подходящи обекти за финансиране изпълнение на мерки по ЕЕ чрез ESCO договори

Изготвени становища и позиции за разработката на директива Директива 2010/31/ЕС

-

3 бр.

Напълно постигната цел

Организирани международни семинари с австрийската енергийна агенция на база двустранно подписан договор за сътрудничество

3 бр.

3 бр.

Напълно постигната цел

Организиране на международни конференции семинари

2 бр.

3 бр.

Напълно постигната цел

Извършен мониторинг съгласно графика на Европейската Комисия

1 бр.

1 бр.

Напълно постигната цел

Издадени удостоверения за спестена енергия

10 бр.

Изготвени предложения

1

0 1

бр.

Целите са изпълнени частично - работата продължава през 2011 г. Оценени са 5 предложения.

6


7. Контрол по изпълнението на задължителни дейности и мерки по ЕЕ

8. Изпълнение на проект „Разработване и внедряване на мерки за повишаване на прозрачността и почтеността в дейността на Агенцията по енергийна ефективност”

1. Извършване на контролни проверки. - сгради - промишлени системи 2. Извършване на контролни обследвания - на сгради - на промишлени системи Управление на проекта. Организация на дейността на екипа. Наблюдение и контрол на проектните дейности Проучване и анализ на наличната информация в АЕЕ и на публичната информация, която АЕЕ трябва да предоставя на администрацията, гражданите и бизнеса по въпросите на енергийната ефективност Разработване на правила за въвеждане, съхранение, актуализиране и управление на информацията и нейното публикуване по отношение сертифициране на сгради за ЕЕ, енергийно обследване на обекти, проекти, планове и програми за енергийна ефективност, жалби

Изпълнение на предписани мерки от предходни обследвания

Целите са изпълнени.

27 16

28 16

Подобряване на извършените дейности от регистрираните фирми, съгласно чл. 23, ал. 1 и чл. 34, ал. 1

7 4

7 4

Подготвени план за действие, план график и план за текущо наблюдение. Изготвяне на доклади и отчети.

22 бр.

22 бр.

Напълно постигната цел

Изготвени доклади от проучването и анализа.

2 бр.

2 бр.

Напълно постигната цел

Повишаване на публичността и информираността на гражданите и бизнеса относно административната дейност и обслужване от страна на АЕЕ

6 бр.

6 бр.

Напълно постигната цел

Целите са изпълнени.

7


Изграждане на регистри и бази данни; редизайна на Интернет сайта на АЕЕ, изграждане на онлайн обратна връзка и електронни информационни бюлетини

9. Популяризиране на дейностите и мерките за повишаване на ЕЕ

Проектирана геобаза данни, описана технология за въвеждане, съхранение, актуализиране и управление на информацията. Разработени и въведени регистри и бази данни и уеб приложение и раз-ширение на Интернет сайта на АЕЕ.

10 бр.

10 бр.

Напълно постигната цел

Одит и финален одитен доклад

Доклади за извършен одит на проекта

4 бр.

3 бр.

Частично постигната цел – финален одитен доклад ще се изготви в началото на 2011 г.

Информация и публичност. Провеждане на информационна кампания

Популяризиране на резултатите от проекта и на добрите практики чрез бюлетини и статии, брошури, листовки и плакати; Провеждане на информационна кампания

20 бр.

20 бр.

Напълно постигната цел

Предприемане на дейности за повишаване на обществената култура в областта на ЕЕ и културата на потребление на енергията

1. Подготвени материали за медиите в областта на ЕЕ 2. Участие в срещи и семинари по въпросите на ЕЕ

-

10 бр.

Напълно постигната цел

-

10 бр.

Сътрудничество с университети, учебни институции, неправителствени организации

1. Подписан договор за сътрудничество с Българска стопанска камара 2. Подготовка на договор за сътрудничество с Българска академия на науките

-

1 бр.

-

1 бр.

Напълно постигната цел Напълно постигната цел Частично постигната цел – предстои подписване на споразумението в началото на 2011 г.

8

proba1  

Probata 2222

Advertisement