Page 1


ΑΙ΢ΘΗΣΙΚΗ


ΦΡΩΜΑ


Φρώμα -60/30/10 Τν όηη έλα δσκάηην είλαη κίληκαι δε ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα είλαη νιόιεπθν. Τν κίληκαι έρεη λα θάλεη πεξηζζόηεξν κε ηηο γξακκέο θη αλ επηιέμεηε έπηπια κε απιέο θαη θαζαξέο γξακκέο ηόηε κπνξείηε άθνβα λα πξνζζέζεηε θαη ρξώκα. Μηα πνιπζξόλα ζε έληνλν θίηξηλν θαη έλα ραιί κε γεσκεηξηθά ζρέδηα κπνξνύλ λα θάλνπλ ηε δηαθνξά. Όηαλ πξόθεηηαη λα επηιέμεηε παιέηα ρξσκάησλ γηα λα δηαθνζκήζεηε ηνλ εζσηεξηθό ρώξν ελόο δσκαηίνπ, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε πεξηζζόηεξα από 3 ρξώκαηα. Ο θιαζηθόο θαλόλαο πνπ ηζρύεη ζηα ρξώκαηα γηα ηελ δηαθόζκεζε ζπηηηνύ είλαη ν θαλόλαο 60-30-10. Απηό ζεκαίλεη, 60% ηνπ ρώξνπ πξέπεη λα είλαη ην θσρίαρτο ρξώκα, ην 30% ην δεσηερεύολ θαη 10% ην ρξώκα έκθαζες. Παξαπάλσ από 3 ρξώκαηα ζεκαίλεη όηη θηλδπλεύεηε λα θάλεηε ην δσκάηην πνιύ βαξύ θαη θνπξαζηηθό. Ωο γλσζηόλ ηα ζθνύξα ρξώκαηα ελώ έρνπλ πνιύ ελδηαθέξνλ, κηθξαίλνπλ ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Καηά ηελ επηινγή ησλ ρξσκάησλ πξέπεη λα ειέγμεηε πνηα δσκάηηα έρνπλ πινύζην θπζηθό θσηηζκό θαη πνηα όρη, έηζη ώζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ειαθξύηεξα ρξώκαηα γηα ηνπο ρώξνπο κε ιηγόηεξν θπζηθό θσο. ✖Tip: Βάυηε μόνο έναν ηοίτο ζε ένηονο τρώμα ανηί για ολόκληρο ηο δφμάηιο ή ένα ημήμα ηοσ ηοίτοσ π.τ ένα ηρίγφνο πίζφ από ηον καναπέ ποσ θα ζας βοηθήζει να ηοποθεηήζεηε ηα έργα ηέτνης ζας. ✖Tip:Τονίζηε ηο τρώμα ηφν ηοίτφν επιλέγονηας μια πιο θφηεινή απότρφζη για ηην οροθή.

-Η υστοιογία ηφλ τρφκάηφλ


ΔΑΠΕΔΑ


Δάπεδα -Σσλοτή Μελ επηιέγεηε δηαθνξεηηθό πάησκα γηα θάζε δσκάηην. Η ζπλνρή ζηα πιηθά ζα αθήζεη ην κάηη λα «θπιάεη» από δσκάηην ζε δσκάηην δίλνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε όηη ν ρώξνο είλαη πνιύ κεγαιύηεξνο! Σε έλα κηθξό δσκάηην παξαιείςηε ηα ραιηά θαη αθήζηε ην πάησκα εκθαλέο. Σε κεγαιύηεξνπο ρώξνπο βέβαηα, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δαπέδσλ ζπκβάιιεη ζηελ ορηοζέηεζε ηφλ ιεηηοσργηώλ θαη βειηηώλεη ην νπηηθό απνηέιεζκα. Ξύιν ζην ζαιόλη, πιαθίδηα ζηελ θνπδίλα θαη ςεθίδα ζην κπάλην. Γηαθνξεηηθή εκπεηξία ζε θάζε ρώξν.


ΥΩΣΙ΢ΜΟ΢


Υωτισμός -Κοσδίλα

-Τραπεδαρία

Δζηηάζηε ζην θσηηζκό πάλφ από ηο τώρο καγεηρέκαηος κε dimmers, ώζηε λα ειέγρεηε ηελ πξνζπίπηνπζα πνζόηεηα θσηόο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Ιδαληθά γηα ηελ θνπδίλα είλαη ηόζν ηα θσηηζηηθά νξνθήο, όζν θαη ν θξπθόο θσηηζκόο θάησ από ηα ληνπιάπηα.

Τξαβήμηε ην ελδηαθέξνλ θάλνληαο ηελ ηραπεδαρία ηο πηο θφηεηλό ζεκείο ηοσ ζπηηηού. Τνπνζεηείζηε έλαλ πνιπέιαην ή έλα κνληέξλν θσηηζηηθό νξνθήο θεληξηθά πάλσ από ην ηξαπέδη κε κηα maximum έληαζε ησλ 100 watt. Πέξαλ ηνπ ηξαπεδηνύ ρξεζηκνπνηείζηε έκκεζν θσηηζκό, κηθξά επηηξαπέδηα θσηηζηηθά θαη ζπνηάθηα.


Υωτισμός -Καζηζηηθό

-Υπλοδφκάηηο

Φσηίζηε ηξεηο από ηηο ηέζζεξεηο γσλίεο ηνπ δσκαηίνπ θαη εζηηάζηε ζε έλα ηδηαίηεξν δηαθνζκεηηθό ζηνηρείν (πίλαθα, θπηό, έπηπιν designer). Δπηιέμηε έλα ζσλδσαζκό θφηηζηηθώλ δαπέδοσ θαη επηηραπέδηφλ κε θαηεύζπλζε θσηεηλήο δέζκεο ηόζν πξνο ην δάπεδν, όζν θαη πξνο ηελ νξνθή. Αλ επηζπκείηε επηπιένλ θεληξηθό θσηηζηηθό, ηνπνζεηήζηε έλα κε dimmer.

Σηνρεύζηε ζε κηα cozy αηκόζθαηξα. Οη απιίθες εθαηέξσζελ ηνπ θξεβαηηνύ είλαη κηα θαιή ιύζε γηα όζνπο αγαπνύλ ηε λπρηεξηλή αλάγλσζε. Πεξηζζόηεξνο θσηηζκόο ρξεηάδεηαη ζηελ πεξηνρή έλδπζεο θαη ζηελ ηνπαιέηα νκνξθηάο αλ ππάξρεη.

-Μπάληο Η πιένλ ιεηηνπξγηθή ιύζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην καθηγηάδ είλαη νη απιίθεο εθαηέξσζελ ηνπ θαζξέπηε. Πξναηξεηηθά ζε κεγάινπο ρώξνπο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε λα επηπιένλ θεληξηθό θσο.


ΕΠΕΝΔΤ΢ΕΙ΢


Επενδύσεις -Ταπεηζαρίες θαη επελδύζεης Αλ ζέιεηε λα δώζεηε ζηηι ρξεζηκνπνηώληαο ηαπεηζαξίεο ζε κηθξνύο ρώξνπο κελ επηιέμεηε εθείλεο πνπ έρνπλ κεγάια θαη έληνλα κνηίβα. Καιό είλαη λα έρνπλ σο βάζε ηνπο ην ιεπθό. Μπνξείηε λα βξείηε αλνηρηόρξσκεο ή αλάγιπθεο ηαπεηζαξίεο κε θφηεηλά κοηίβα ή πηο ατλά ζτέδηα. Αληίζεηα, ζε κεγαιύηεξνπο ρώξνπο ηνικήζηε ηα ζθνύξα ρξώκαηα, αιιά θαη ηηο έληνλεο αληηζέζεηο γηα λα ηνλίζεηε ηδηαίηεξεο γσλίεο ηνπ ζπηηηνύ ζαο.

Οη ηαπεηζαξίεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε θνκβηθέο ζέζεηο (πρ. ηνίρνο επίπινπ ηειεόξαζεο, ηνίρνο- θεθαιάξη θξεβαηηνύ) θαη πνηέ ζε εθηεηακέλεο πεξηνρέο ή ζε θάζε ηνίρν ηνπ δσκαηίνπ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζην είδνο θαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ηνίρνπ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε, όπνπ απαηηνύληαη ζπαηνπιαξηζηέο ιείεο επηθάλεηεο.

-Kοσρηίλες Αλαθνξηθά κε ηηο θνπξηίλεο θαιό ζα είλαη λα επηηξέπνπλ ζην θσο λα ηηο δηαπεξλάεη. Όζν περηζζόηερο θσζηθό θφς έρεηε, άιισζηε, ηόζν ην θαιύηεξν. Τνπνζεηήζηε ηηο θιαζζηθέο θνπξηίλεο ζε κεγάιν ύςνο, ώζηε λα δίλεηαη ζπλέρεηα ζηνλ ηνίρν. Πξνηηκήζηε πάλει, ξόκαλ, roll on θηι.


Επενδύσεις -Patterns Γηάιεμε ηελ ρξσκαηηθή ζνπ παιέηα: Πξηλ μεθηλήζεηε λα δηαιέγεηε ηα patterns πνπ αγαπάηε, πξέπεη πξώηα λα δηαιέμεηε ηα ρξώκαηα πνπ ζα έρεηε. Βξείηε ηελ παιέηα ρξσκάησλ πνπ ζα ηαηξηάμεη θαιύηεξα ζηνλ ρώξν ζαο θαη παίμηε κε ζρέδηα πνπ έρνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ηόλνπο ρξσκάησλ. Ο πην απιόο δξόκνο: Γηα λα έρεηε έλα αζθαιέο απνηέιεζκα ην πην απιό είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ιεσθό background θαη ζηε ζπλέρεηα λα παίμεηε κε ηα patterns. Αλ βέβαηα ζέιεηε θάηη πην ηδηαίηεξν κπνξεί ην θόλην ζαο λα παίμεη ζε δηάθνξα βαζηθά ρξώκαηα, όπσο αζπξό-καύξν, κπιε ζθνύξν, κπεδ θ.α. Σπλδπάζηε ηα ποσά, ηηο chevron ξίγεο θαη ηηο ξίγεο κεηαμύ ηνπο κε απνρξώζεηο ηνπ background πνπ έρεηε επηιέμεη θαη ζαπκάζηε ην απνηέιεζκα. Γήηλα ρξώκαηα θαη κεγάια prints: Όηαλ έρεηε επηιέμεη επηθάλεηεο κε κεγάια ζρέδηα ν θαιύηεξνο ζπλδπαζκόο είλαη ηα γήηλα ρξώκαηα. Μαιαθώλνπλ ην απνηέιεζκα θαη δίλνπλ κηα δηαθνξεηηθή εηθόλα. Γηαιέμηε νη ηνίρνη θαη ην πάησκά ζαο λα παίδνπλ ζε γήηλεο απνρξώζεηο θαη απιώζηε κηα κνθέηα κε κεγάιν pattern. Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε κεξηθνύο κπεδ θαλαπέδεο θαη επαλαιάβεηε ηα patterns ζε καμηιάξηα θαη ξηρηάξηα. Παίμηε κε ηελ θιίκαθα ησλ patterns: Όηαλ επηιέμεηε ηα ζρέδηα πνπ ζέιεηε θαιό είλαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθή θιίκαθα. Γειαδή, κπνξεί κηα θαξέθια ζην ρώξν λα έρεη έληνλα κεγάια prints θαη ηα καμηιάξηα θάπνηα πην κηθξά.

Πάληα βέβαηα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ρξσκαηηθή παιέηα. Όζν πεξηζζόηεξε δηαθνξά θιίκαθαο ππάξρεη, ηόζν πην άλεην θαη εππξόζδεθην ζα είλαη ην απνηέιεζκα. Μηα άιιε έμππλε ιύζε γηα ηελ άκεζε αιιαγή ηνπ ρώξνπ ζαο κε ειάρηζην νηθνλνκηθό θόζηνο είλαη ε εθαξκνγή βηλπιηθώλ επελδύζεσλ. Τα ζρέδηα ηνπο απεξηόξηζηα θαη ε εθαξκνγή ηνπο από πόξηεο θαη βηβιηνζήθεο κέρξη νιόθιεξεο θνπδίλεο θαη δάπεδα.


Γενικά tips ✖ Τνπνζεηήζηε ην ηξαπεδάθη ηνπ ζαινληνύ ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 40 εθ. από ηνλ θαλαπέ. ✖ Μελ ηνπνζεηείηε πνηέ θαζξέθηε αλάκεζα ζε δύν παξάζπξα. Γεκηνπξγεί απνπξνζαλαηνιηζκό θαη ράλεηε ηελ νπηηθή ζέα πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα παξάζπξα. ✖ Μεηξήζηε ην βάζνο ησλ επίπισλ ζαο πξηλ αγνξάζεηε ηα ραιηά πνπ ζέιεηε. Τν ραιί πξέπεη λα ζηακαηάεη πξηλ ηα έπηπια ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο.

✖ Έλα ραιί ηνπνζεηεκέλν ζηελ ηξαπεδαξία πξέπεη λα εμέρεη ηνπιάρηζηνλ 10 εθ. από ηελ άθξε ησλ θαξεθιώλ θαη όρη λα είλαη ηα δπν πόδηα πάλσ θαη ηα άιια δύν θάησ. ✖ Όηαλ θξεκάηε θνπξηίλεο μεθηλήζηε ηηο από ην ύςνο ηνπ ηαβαληνύ γηα λα θαίλεηαη ν ρώξνο πην ςειόο. ✖ Απνθύγεηε ηα ζεηαξηζκέλα έπηπια θξεβαηνθάκαξαο. ✖ Γελ πξέπεη λα δηαιέγεηε ηίπνηα ρσξίο κεδνύξα ή θαη ρσξίο ηελ θάηνςε ηνπ θαηλνύξηνπ ζπηηηνύ ζαο. Μεηξήζηε ζρνιαζηηθά ην δσκάηην πξηλ βγείηε ζηα καγαδηά, θάληε ηελ έξεπλά ζαο παίξλνληαο ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο όισλ ησλ επίπισλ πνπ ζαο άξεζαλ θαη, όηαλ επηζηξέςεηε ζην ζπίηη, βγάιηε πάιη ηελ κεδνύξα θαη ρξεζηκνπνηώληαο ραξηνηαηλία ζεκαδέςηε ζην δάπεδν ηηο δηαζηάζεηο ησλ επίπισλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο δείηε εθαξκνζκέλεο ζην ρώξν ζαο.


πηγές Http://freshome.com/2014/02/27/choose-living-room-layout-according-personal-needs-infographic/ http://www.realsimple.com/home-organizing/decorating/decorating-tips-techniques/interior-lighting/lighting-each-room http://www.tlife.gr/deco/127/deco-spiti/0-25364

Becode  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you