Page 1

β Κ Δ Ι Δ Ο Μ β Ν Ο Ν γπο

ε π ιτ ρ ο π ε ίΑ ο

χηο

Α γτογ

εγ Λ Ο Γ ίΑ ι τ ο γ εεκΑΟ Μ . Μ Η τ ρ ο π ο Α ίτ ο γ

κ ογ

μ υ τ ιλ η ν η ο

ι χ κ ω κ ο γ

Λ ΐε γ ο γ Ν Τ Η ε :

6Μ Μ .

Γ.

Μ γ Τ ΙΧ Η Ν Χ ΙΟ Ο

π ρα οτο π ρεεΒ γτερο ε

Π €ΡΙ€ΧΟ /Λ€Ν Α άρίστη

πρός τήν

Παναγίαν

Ε. Γ. Μ., Ρητορικά έγκώμια είς

τιμή...................................... Σελ. 33 τήν Θεοτόκον...................

»

35

ΕΥΑ ΓΓ. Γ. ΚΛ ΕΟ Μ ΒΡΟ ΤΟ Υ , Ανέκδοτα ίστορικά έγγρα­ φα περί τής Α γιάσου.............................................................

» 36

ΣΤΡΑΤΗ ΚΟΛΑΞΙΖΕΛΛΗ,

Ή τοπωνυμία τής Αγιάσου. .

» 41

ΕΜΜ. Γ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, Πρωτοπρεσβ., Τό περισωθέν πα­ λαιόν άρχείον τοΰ Ί. Ναοΰ τής Παναγίας Α γιάσου (2)

» 43

Ε. Γ. Μ., «Ό "Αμβων τής «Ά γιας Σιών» : Ή θρησκεία τής χαράς..............................................................................................

» 45

ΧΡΟΝΙ ΚΑ Επίσημοι προσκυνηταί.......................................................................

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΤΟΣ Α'

»

47

1937 ΑΡΙΘΜ. 3

ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ Α_3  

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΑΣΩ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ Α_3  

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΑΣΩ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Advertisement