Page 1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λασρεωτικῆς 24 Νοεμβρίοσ 2011

Οη ηειεπηαίεο κέξεο ραξαθηεξίδνληαη από έληνλεο θηλεηνπνηήζεηο, δηαβνπιεύζεηο, ζπδεηήζεηο, αληηπαξαζέζεηο θαη αλεζπρία ζρεηηθά αθελόο κελ κε ηελ αδπλακία κεγάιεο κεξίδαο πνιηηώλ ηεο ρώξαο καο λα αληαπνθξηζνύλ ζην έθηαθην ηέινο αθηλήησλ, πνπ σο κε όθεηιε επέβαιε ἡ Κπβέξλεζε κέζσ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ΓΔΗ, αθεηέξνπ δε κε ηελ πξσηνβνπιία πνπ αλακέλεηαη λα αλαιάβεη ε Κπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη εππαζείο νκάδεο πνιηηώλ (αλαπήξνπο, αλέξγνπο, πνιπηέθλνπο θ.ιπ.). Ο Σεβ. Μεηξνπνιίηεο καο, ν νπνίνο από ηελ πξώηε ζηηγκή ύςσζε ηε θσλή ηνπ, ζηάζεθε ζην πιεπξό θαη ππνζρέζεθε ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ζε όζνπο αδπλαηνύλ λα πιεξώζνπλ ηνλ δπζβάζηαρην απηόλ θόξν, κεηαμύ ησλ άιισλ, απέζηεηιε θαη επηζηνιή-έθθιεζε ζηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Κπβεξλήζεσο θαη Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θ. Δπάγγειν Βεληδέιν, κε παξάιιειε πξόηαζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο πξσηνβνπιίαο από πιεπξάο ηεο Μεηξνπόιεσο Μεζνγαίαο & Λαπξεσηηθήο, ώζηε λα ιάβεη ε Κπβέξλεζε ηα απαξαίηεηα αλαθνπθηζηηθά κέηξα γηα όζνπο αδπλαηνύλ λα πιεξώζνπλ ηελ εηζθνξά κέζσ ηεο ΓΔΗ. Η απνζηνιή ηεο επηζηνιήο έγηλε ειεθηξνληθά, αξγά ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο 20 Ννεκβξίνπ. Ο θ. Υπνπξγόο απάληεζε άκεζα (κέζα ζε δύν κόιηο ώξεο), θαη κάιηζηα ζε κεηακεζνλύρηην ρξόλν, κε επγέλεηα θαη θαηαλόεζε. Αλακέλνληαο ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ θαη θαζαξώλ κέηξσλ πνπ ζα δώζνπλ αλάζα ζηνλ ιαό πνπ αζθπθηηά θαη ειπίδα επηθξάηεζεο ηεο ινγηθήο θαη αλζξσπηάο ζηηο κέξεο καο, παξαζέηνπκε ηελ επηζηνιή ηνπ Μεηξνπνιίηνπ καο θ. Νηθνιάνπ θαη ηελ απάληεζε ηνπ Υπνπξγνύ θ. Βεληδέινπ, πξνο ελεκέξσζε θαη ησλ πξσηνβνπιηώλ ηεο Μεηξνπόιεώο καο, αιιά θαη ησλ πξνζέζεσλ ηεο πνιηηείαο καο.


† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1423 Αρ. Διεκπ.: 690 Σπάτα, 18 Νοεμβρίου 2011 Εξοχώτατο κ. Ευάγγελο Βενιζέλο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ, Με μεγάλη μας ανακούφιση πληροφορηθήκαμε ότι η Κυβέρνηση, αισθανόμενη την απόγνωση και αδυναμία ευπαθών ομάδων (άνεργοι, ανάπηροι, πολύτεκνοι κ.λπ.) να ανταποκριθούν στο έκτακτο τέλος ακινήτων, πρόκειται να βρει δικλείδες ανακούφισής τους. Με συγκίνηση επίσης ακούσαμε από το στόμα Σας την αποστολή προς Εσάς e-mail πολύτεκνης μητέρας 16 παιδιών, αλλά και τη δική Σας κατανόηση και ευαισθησία στο οπωσδήποτε «ακραίο» και φυσικά όχι και τόσο αντιπροσωπευτικό της πραγματικής καταστάσεως αυτό παράδειγμα. Με την επιστολή μου αυτήν, θα ήθελα να Σας καταστήσω κοινωνό της πραγματικής εικόνας της κοινωνίας μας, τουλάχιστον στα Μεσόγεια και τη Λαυρεωτική, όπως την αντιλαμβάνομαι ως Επίσκοπος της περιοχής, και να σας παρακαλέσω να μην διστάσετε να προχωρήσετε τολμηρά, έξυπνα και αρχοντικά στα απαραίτητα ανακουφιστικά μέτρα για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανέχειας και αδυναμίας να καταβάλουν την εισφορά. Αντιλαμβάνομαι ότι η όποια κίνησή Σας θα πρέπει να γίνει με πολλή σύνεση, δεδομένου του ορατού κινδύνου κατάχρησης και εκμετάλλευσης των ανακουφιστικών μέτρων που θέλατε πάρει. Το ενδεχόμενο όμως να συντριβούν κοινωνικά και να συνθλιβούν ψυχολογικά συνάνθρωποί μας, στην περίπτωση που δεν ληφθεί πρόνοια, είναι πλέον ή ορατό. Κύριε Υπουργέ, μη περιφρονήσετε την αδύνατη φωνή μας. Δεν είναι πολιτική φωνή με σκοπιμότητες ή κρυμμένη ιδιοτέλεια. Είναι λαϊκός αναστεναγμός και κραυγή κοινωνικής απελπισίας. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν φαίνονται, αλλά και δεν μπορούν.


Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ, εκ μέρους αυτών που ειλικρινά αδυνατούν να ανταποκριθούν στα μέτρα της Κυβέρνησης, να τους προστατεύσετε όπως εσείς κρίνετε και μπορείτε, εκφράζοντας τη δική σας ανθρωπιά και προστατεύοντας με πολιτική λογική τη δική τους αξιοπρέπεια. Δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο. Εγώ από τη μεριά μου προτίθεμαι να καταβάλω, όπου, όποτε και με όποιον τρόπο Εσείς μου υποδείξετε, για λογαριασμό τέτοιων ανθρώπων και σε ένδειξη συμμετοχής μου στην όλη δραματική κατάσταση, το ποσό των 50.000€ από το υπόλοιπο του Φιλοπτώχου Ταμείου της Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής. Το ποσό αυτό προέρχεται από άτυπο έρανο που διενήργησα μεταξύ συνεργατών και φίλων της Μητροπόλεώς μας, οι οποίοι, αφού κατέβαλαν το αναλογούν σε αυτούς τέλος στη ΔΕΗ για λογαριασμό τους, κατέθεσαν και ανάλογο ποσό στη Μητρόπολη για εμπερίστατους συμπολίτες τους. Ίσως τα χρήματα αυτά, αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη απρόοπτη αλλά επιτακτική κοινωνική ανάγκη, θα μπορούσαν να δοθούν και σε μη εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία φροντίζουν παιδιά με νοητική στέρηση, νευρομυϊκές παθήσεις, παραλύτους, κ.λπ. και λειτουργούν στην Ανατολική Αττική, προς στήριξη του κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες επιτελούμενου σπουδαίου έργου τους, που κυριολεκτικά κινδυνεύει, λόγω αδυναμίας του Κράτους να καταβάλει τις πάγιες χορηγίες του προς αυτά. Ο λόγος που δεν κάνουμε εμείς την απευθείας διανομή των χρημάτων σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη είναι προφανώς ότι η λύση πρέπει να είναι γενική και από το Κράτος και όχι αποσπασματική και μερική από κάποιον φορέα, έστω και αν αυτός είναι η Εκκλησία. Το κράτος δεν υποκαθίσταται, υποβοηθείται. Αντιλαμβάνομαι ότι το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό για να αντισταθμίσει το οικονομικό έλλειμμα από την μη καταβολή του έκτακτου τέλους, είναι όμως, κ. Υπουργέ, συμβολικά πολύ μεγάλο για να καταδείξει την ανάγκη της κοινωνικής μας αξιοπρέπειας και αλληλέγγυων πρωτοβουλιών. Έτοιμος να συμβάλω με όποιον τρόπο Εσείς μου υποδείξετε στην ανακούφιση του κόσμου και βέβαιος για τη δική σας πολυϋπεύθυνη ευαισθησία, κατανόηση και πολιτική ευστροφία, διατελώ

Με τιμή και ευχές,

† Ο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ Απνζηνιή: Γεπ 21/11/2011 1:26 πκ Από: Evangelos Venizelos Πξνο: Σεβ. Μεηξνπνιίηεο ΜΜΛ Νηθόιανο Κνηλ.: Φάξεο Θενράξεο; Γηάλλεο Καπειέξεο; Φξηζηίλα Μαλσιόπνπινπ; Παληειήο Οηθνλόκνπ; Ηιίαο Πιαζθνβίηεο; Άληα Κηνύξθα Θέκα: Απάληεζε ζε επηζηνιή

Σεβαζκηώηαηε, Σαο επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ ππνδεηγκαηηθή, από πιεπξάο εθθιεζηαζηηθνύ, αιιά θαη θνηλσληθνύ θαη πνιηηεηαθνύ, ήζνπο, επηζηνιή θαη πξσηνβνπιία Σαο. Σηελ επίζεκε απάληεζε κνπ, πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζα πεξηιακβάλεηαη ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο Σαο από ηελ πνιηηεία. Η πξσηνβνπιία Σαο δείρλεη όηη κπνξνύκε λα είκαζηε κε πξαθηηθό ηξόπν ππεξαζπηζηέο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, λα ζηεξίδνπκε ην θξάηνο ζε πεξίνδν ππαξμηαθήο δεκνζηνλνκηθήο αλάγθεο θαη ηαπηνρξόλσο λα είκαζηε δίπια ζηνπο πξαγκαηηθά θησρνύο θαη αλήκπνξνπο ζπκπνιίηεο καο, κε νπζηαζηηθό θαη αζόξπβν ηξόπν, ρσξίο εύθνινπο ιατθηζκνύο. Η δηάθξηζε κεηαμύ νξηδόληηαο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαη εμαηνκηθεπκέλεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο, είλαη κηα από ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην λνκνζρέδην πνπ εηνηκάδνπκε γηα ην Δζληθό θνξνινγηθό ζύζηεκα . Σην κεηαμύ ειπίδσ, κε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, κε ηε βνήζεηα ηεο θνηλήο ινγηθήο, λα ιύζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο πξώηεο εθαξκνγήο ηνπ εηδηθνύ ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ εηζπξάηηεηαη κέζσ ηεο ΓΔΗ . Τν κέηξν θαηέζηε αλαγθαίν ιόγσ ηεο αδπλακίαο απόδνζεο πνιιώλ άιισλ κέηξσλ. Τα αηειή θαη θαθά αξρεία ησλ δήκσλ, αιιά θαη ηεο ΓΔΗ, καο θέξλνπλ ηώξα αληηκέησπνπο κε αδηθίεο θαη παξαινγηζκνύο, πνπ ειπίδσ λα δηνξζώζνπκε γξήγνξα. Έσο όηνπ γίλεη απηό, ζα αληηκεησπίζνπκε κε επαηζζεζία θάζε πξαγκαηηθό πξόβιεκα ζε αηνκηθή βάζε. Με ηηκή

Δπ. Βεληδέινο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς (24/11/2011)  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς (24/11/2011)