Page 1

9/9/2013

GENTLEMAN & DANDY

Ο Καλφτεροσ Τρόποσ να Επιλέξετε το Σωςτό Γαμπριάτικο Κουςτοφμι


Παιηά νη άληξεο δελ ελδηαθεξόληνπζαλ πνιύ γηα ηελ εκθάληζή ηνπο ζην γάκν. Όκσο νη θαηξνί άιιαμαλ θαη ε επηινγή ηνπ ζσζηνύ γακπξηάηηθνπ θνπζηνπκηνύ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ γάκνπ, κε άπεηξεο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηα ζρέδηα, ηα ρξώκαηα θαη ην ζηηι.

Γιατί να επιλέξω το σωστό γαμππιάτικο κοςστούμι;

 Τν γακπξηάηηθν θνπζηνύκη ζα πξέπεη λα έρεη άςνγε εκθάληζε θαη λα θάλεη ηνλ γακπξό λα λνηώζεη άλεηα θαη γεκάην απηνπεπνίζεζε.  Ο γάκνο είλαη κηα κεγάιε κέξα γηα ην δεπγάξη πνπ ζα μερσξίδεη γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπο.  Τν ζσζηό πνηνηηθά θνπζηνύκη ζα πξέπεη λα έρεη άςνγε εθαξκνγή ζην ζώκα ηνπ γακπξνύ θαη κέζα από ηελ πνηθηιία ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ ζρεδίσλ ν γακπξόο θάλεη ηε δηθή ηνπ δήισζε κε ην θνπζηνύκη πνπ ζα θνξέζεη. Η αγνξά ηνπ γακπξηάηηθνπ θνπζηνπκηνύ κπνξεί λα είλαη δύζθνιε ιόγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο θαη ε επηινγή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε δηάθνξα ζηνηρεία.

Τι ππέπει να αναλογιστείτε όταν επιλέγετε το γαμππιάτικο κοςστούμι σαρ

 Μπνξεί λα απνγνεηεπηείηε ζηελ αξρή κε ηε δπζθνιία πνπ ζα ζπλαληήζεηε ζηελ επηινγή ηνπ γακπξηάηηθνπ θνπζηνπκηνύ ιόγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο. Πξώηα απ’ όια δελ κπνξείηε λα πάξεηε ηε ζσζηή απόθαζε αλ δελ γλσξίδεηε ην πόζα ρξήκαηα κπνξείηε λα δηαζέζεηε. Έρεηε επίζεο ζην λνπ ζαο όηη ην θνπζηνύκη είλαη κέζν έθθξαζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπ ζηάηνπο ηνπ άληξα.  Επίζεο ζεκαληηθό είλαη λα έρεηε ζην κπαιό ζαο ηελ εκεξνκελία ηνπ γάκνπ γηα λα μεθηλήζεηε ηελ αλαδήηεζε κε αζθάιεηα ρξόλνπ. Θα πξέπεη αθόκα λα δώζεηε κεγάιε ζεκαζία ζην ζηηι θαη ζην θόςηκν ηνπ θνπζηνπκηνύ πνπ ζέιεηε, όπσο επίζεο ζην ύθαζκα θαη ζην ρξώκα. Πξηλ επηιέμεηε όια απηά πξέπεη λα αλαινγηζηείηε ηνλ θαηξό (ρεηκώλαο/θαινθαίξη) θαη ηελ ώξα ηνπ γάκνπ ζαο (εκέξα/λύρηα), αιιά θαη ην ελδερόκελν «ζέκα» πνπ ζα έρεη (ρξσκαηηθά, πθνινγηθά, θ.ιπ.)


 H επηινγή ηεο ελνηθίαζεο ελόο θνπζηνπκηνύ δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ γακπξηάηηθνπ θνπζηνπκηνύ, θαζόηη ηα κεγέζε είλαη θηηαγκέλα ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο ζσκαηόηππνπο. Κάπνηα ζα είλαη κεγαιύηεξα από όηη πξέπεη θαη άιια κηθξόηεξα. Η πην αζθαιήο επηινγή είλαη ην χειροποίητο κουστούμι.  Τν ζηηι είλαη από ηα πην βαζηθά ζηνηρεία γηα ην ηέιεην γακπξηάηηθν θνπζηνύκη. Τν γεληθόηεξν ζηηι εμαξηάηαη από ηελ πξνζσπηθή δήισζε πνπ ζέιεη λα θάλεη ν θαζέλαο γηα ην άηνκό ηνπ θαη ην ίδην ηζρύζεη θαη γηα ηνλ γακπξό. Εηδηθόηεξα αλ ν γάκνο έρεη θάπνην ζέκα, όπσο έλα ζπγθεθξηκέλν ρξώκα, ηόηε ην ζηπι κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηνπο ζρεηηθνύο θαλόλεο.  Η ζσζηή ρξσκαηηθή επηινγή ηνπ θνπζηνπκηνύ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην ρξώκα ηεο επηδεξκίδαο. Επίζεο, κπνξείηε λα ζπδεηήζεηε θαη κε ηελ λύθε ην ρξώκα ηνπ θνπζηνπκηνύ ώζηε λα έρεηε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ζπλδπαζκό. Τα θιαζηθά ρξώκαηα γηα γαμπριάτικο κουστούμι είλαη ην καύξν, ην γθξη θαη ην κπιε.  Σηηο κέξεο καο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηύνπ, ν γακπξόο κπνξεί λα θάλεη ηελ έξεπλά ηνπ ζε κεγάιν βαζκό κέζα από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Μπνξεί λα απνθηήζεη κηα πξώηε άπνςε από ην ζηηι πνπ επηζπκεί λα έρεη ζην γάκν, όπσο επίζεο λα ζπγθξίλεη ηηκέο θαη πνηόηεηεο.  Αθνύ απνθηήζεηε ην γακπξηάηηθν θνζηνύκη ζαο κπνξείηε λα πιένλ λα ηαηξηάμεηε ηα αμεζνπάξ. Τν πξώην αμεζνπάξ είλαη ηα καληθεηόθνπκπα θαη ε κπάξα γηα ηε γξαβάηα. Επίζεο, ζα πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ην ρξώκα θαη ην ζηηι ηνπ θνπζηνπκηνύ θαη κεηαμύ ηνπο ηα ππνδήκαηα θαη ε δώλε. Έλα αθόκα απόιπην αμεζνπάξ γηα ηνλ γακπξό είλαη θαη ην ξνιόη.  Να ζπκάζηε όηη κπνξεί λα επηζπκείηε ην γακπξηάηηθν θνπζηνύκη ζαο λα ην θνξέζεηε θαη κεηά ην γάκν. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα επηιέμεηε έλα θνπζηνύκη πνπ λα κελ είλαη γηα κηα κόλν θνξά θαη λα είλαη δηαθξηηηθό, ρσξίο πνιύ ακπηγηέ ραξαθηήξα. Απηέο ήηαλ κεξηθέο ζπκβνπιέο γηα ην πώο λα επηιέμεηε ην ζσζηό γακπξηάηηθν θνπζηνύκη. Αλ επηζπκείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζηε ζειίδα www.gdmensuits.gr.

Ο καλύτερος τρόπος να επιλέξετε το σωστό γαμπριάτικο κουστούμι  

Το γαμπριάτικο κουστούμι θα πρέπει να έχει άψογη εμφάνιση και να κάνει τον γαμπρό να νοιώθει άνετα και γεμάτο αυτοπεποίθηση.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you