Page 1

Ýnþaatýn her alanýnda...


KONAKLAR GROUP HAKKINDA Konaklar Group Mehmet Fesih KONAK tarafýndan 1997 yýlýnda Diyarbakýrda kurulmuþtur. Ticari hayatýna nakliyecilik yaparak baþlamýþ Adana, çorlu, Tekirdað, Ýstanbul'da nakliyecilik yapmýþtýr. Son yýllarda kendi adýna nakliye yapan kamyonlar dýþýnda 150 araç kendisinin adýna kiralýk olarak çalýþtýrmýþtýr. M.Fesih konak 1998 yýlýnda Diyarbakýr da konaklar petrol adýyla akaryakýt istasyonu kurmuþtur. 2004 yýlýnda 20 personel ile kum eleme tesisi faailiyetine baþlamýþtýr. 2007 yýlýnda 2.kum ocaðýný açmýþ olup, personel sayýsýný 45’e yükseltmiþtir. Konaklar inþaat, 2008 yýlýnda Diyarbakýrýn en büyük kum ocaðýna ve araç parkuruna sahip olmuþtur. Konaklar inþaat ayný zamanda hazýr beton sektörüne de girmiþtir. Konaklar inþaat sunduðu hizmetler,kalite ve istikrarlý büyüme stratejisi ile piyasanýn lider firmasý konumuna yükselmiþtir.inþaat sektörünün geliþmesi ve talebin büyümesi ile 2010 yýlýnda 3.kum ocaðý ve kýrma eleme tesisini açmýþ ve tesislerin arazilerini de þirket bünyesine katmýþtýr. 2011 yýlýnda 2.hazýr beton tesisini de kuran konaklar inþaat piyasanýn büyük bölümüne hizmet vermeye devam ederek araç sayýsýný artýrmýþtýr. Konaklar Group 1997’den bugüne yaptýðý yatýrýmlar ve hizmetlerle öncü firma haline gelmiþtir. Hýzlý yükleþinin ardýnda kararlý yatýrýmlarý, kaliteli hizmetleri ve güçlü ekibi yer almaktadýr. Bünyesinde 2 Hazýr Beton santrali, 3 Kum ocaðý, 1 kongrasör taþ kýrma tesisi, Akaryakýt istasyonu ayrýca Araç parkurunda 28 12 m3 mikser,3 52 mt’lik pompa,1 38 mt’lik pompa,60 damperli nakliye aracý, 8 TIR, 8 Ekskavatör, 6 yükleyici ile en büyük araç parkuruna sahiptir.


Kalitede ve Güvende Öncü...

Kalitede ve Güvende Öncü...

KONAKLAR GROUP Özellikle son yýllarda gösterdiði baþarýlý faaliyetler sonucu elde ettiði mükemmel yükseliþin ve hýzlý büyümenin sonucunda kurumsallaþmayý hedefleyip bu hedefle aile sýcaklýðýnýn yaný sýra takým anlayýþý ve iþbirliði ile yoluna devam etmektedir. Faaliyetlerinde insan gücü ve ürün yelpazesi kalitesinden asla ödün vermeden, yaratýcýlýk ve ekip ruhunu en üst düzeyde kullanarak doðru rüzgârlarý yakalamýþ olup kendisinden hizmet almak isteyen kurum ve kuruluþlara bu anlayýþ çýtasýný sürekli yükselterek hizmet sunma kararlýlýðýndadýr. KONAKLAR GROUP 'un yýllar önce baþlayan baþarý serüveni içerisinde, giderek artan iþ kapasitesi ve geniþleyen hizmet yelpazesi nedeniyle, günümüzde faaliyet alanlarýnýn sýnýflandýrýlmasý gereði ortaya çýkmýþtýr. Hazýr Beton - Akaryakýt - Kum Ocaðý - Ýnþaat Misyonumuz Türkiye ve yurtdýþýnda, özellikle ortadoðu ülkeleri baþta olmak üzere, yakýn iliþkiler kurmak, ticaret, inþaat ve enerji alanlarýnda faaliyetleri baþlatmak ve geliþtirmek. Vizyonumuz Etkin ve teknolojik çözümler üretmek, Yenilikleri sürekli takip etmek, Müþterilerimize ekonomik ve kaliteli hizmet ve ürün sunmak, Yüksek nitelikli insan gücünü küresel standartlarla kurumsallaþtýrarak, sektöründe önde gelen kurum olmak.


AKARYAKIT


Temiz akaryakýt,güleryüzlü hizmet anlayýþýyla...

AKARYAKIT


Kalitede ve Güvende Öncü...

AKPET AKARYAKIT BAYÝLÝÐÝ: 1998 yýlýnda aytemiz petrol bayiliðini alan firma, Diyarbakýr Ergani yolu 3.km bulunan 13.000 m2 alan üzerinde Diyarbakýr da tek aytemiz akaryakýt istasyonunu kurarak faaliyete baþlamýþtýr. 2006 yýlýnda yapýlan yeni yapýlanma sonrasý aytemiz Akpet olarak deðiþmiþtir. Ayný zamanda Gap Gaz LPG bayisi olan firma Diyarbakýr'da þehir merkezinde bulunan tek Ak-pet Akaryakýt istasyonudur. 2010 yýlýnda akpet olan bayiliðimiz lukoil olmuþtur Ýstasyonda 4 adet yakýt 2 adet LPG olmak üzere 6 adet pompa,market,yönetim bölümü bulunmaktadýr.


AKARYAKIT


DoĂ°ru planlama, eĂžsiz projelere imza atar....


HAZIR BETON


HAZIR BETON


Kalitede ve Güvende Öncü... HAZIR BETON TESÝSÝ HAKKINDA; Konaklar inþaat grubu hazýr beton yatýrýmýna girmeden önce bilindiði üzere Akaryakýt,kum ocaðý iþletmeciliði ve inþaat sektöründe 2004 yýlý 2008 tecrübesi ile lider kuruluþ haline gelmiþtir. Geniþ bir araç ve makine parkýna sahiptir.Firmanýn sahip olduðu bu araç,makine parký ve yýllardan sonra alýnan tecrübeyle hazýr beton tesisi kurmak için planlama yapmýþtýr. Bunun için gerekli olan laboratuvar,deney malzemeleri,agrega deney malzemeleri,damperli kamyonlar,yükleyici makine,arazi kamyonlarý,mikserler beton pompalarý servis araçlarý , deneyimli personel ile hazýr beton tesisini faaliyete geçirmiþtir. Firmamýz daha önceden kum ocaðýnda üretilen kumlarý hazýr beton santrallerine, inþaat firmalarýna ,müteahhitlere,yol yapým firmalarýna sattýðýndan dolayý piyasayý çok iyi bilmektedir. Bu deneyim sayesinde hazýr beton müþterisi ile iyi bir diyalog kurulmuþ olup 2008 yýlýnda açýlan hazýr beton tesisisin 2009 yýlýndaki cirosu iki katýna yükseltilmiþtir. Hazýr Beton Santralimiz Deneyimli kadrosu, kaliteli ve hýzlý üretimi ile müþteri memnuniyetini en üst seviye tutmaktadýr.


HAZIR BETON


a K

ý l r ra

, þ i l e s k yü

a þ ba

r i t e g rý

. . ir.


KUM OCAÐI


KUM OCAÐI


Kalitede ve Güvende Öncü...

KUM OCAÐI ÝÞLETMECÝLÝÐÝ: 2004 yýlýnda kum ocaðý iþletmeciliðine baþlamýþtýr. Ýlk kum ocaðý eleme tesisimiz saatte 300 ton malzeme üretimi yaparken, bugün kurduðumuz tüm tesislerde saatte 600 ton malzeme üretimi yapmaktayýz. Gelen talepler doðrultusunda, en iyi ve keliteli malzemeyi üretmekteyiz. Konaklar Group çatýsý altýnda 2004 yýlýndan bu yana faaliyet gösteren Konaklar Kum Ocaðý tesisleri sektöründe öncü firma olmayý devam ettirmektedir.


KUM OCAÐI


Ýn

n ýn ala her týn þaa

da .

..


BAZI REFERANSLAR


BAZI REFERANSLAR

ÖZ AMED YAPI


BAZI REFERANSLAR Diyarbakýr Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnþaatý


Yaþamý planlýyoruz...


Elazýð Yolu 3.Km. / DÝYARBAKIR

Ýnþaatýn her alanýnda...

katalogg  
katalogg  

katalogggggg

Advertisement