Page 1

рекламное издание

TUSPZŠHB[FUBSV ¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

®³¢ª©¥ ª ¯«Ÿ­¸

‹ – 

ËÇÏܾÍÜ 

™Æ¹ËÇÄÁ«¡¤µ ÁɾÃËÇɽ¾È¹É˹žÆ˹ ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔÁ¼É¹½Ç† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ¼Ä¹»ÆÔ ¹ÉÎÁ˾ÃËÇɧÅÊù

2012:ЧТО БЛАГОУСТРОЯТ?


«É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................8 ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ .............................9 2012: ×ÒÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎßÒ? .................................................10 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ ............................................12

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØ œª¥«ÇÈÄÁ»Ç

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

13          

62

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻǼǽ¾ÃÇɹÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÉÇо¾

         

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

70

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ

 

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ £ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

  

80   

84       

89  

90      

94 95 96


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ¥¤©©¬š¤ž¢ š¬ž«¦™¨©™›¤ž¦§ ¦™ª«©§¡«ž¤µª«›§ §£©¬Ÿ¦§¢§©§œ¡

°¹ÊËÕÌÄÁÏÔ

ª»ÇØ¥£™

£É¹ÊÁ»ÇɹºÇ˹ËÕ

¢•¨ £¡¦Ÿ£ž£§Ÿ¥°§¤š¥—°ž

¦§¥£§š ±¦§—££Ÿ¥¨›¢£ž™£¥£˜

– •˜£¨¦§¥•—•š§¦´§š¥¥§£¥´œ•—£™• ¤£¤¥£œ—£™¦§—¨¤£ ¤¥£¤ š¢•

£§¥š¡£¢§¥£—•¢¢°ž¨¬•¦§£Ÿ

¦¹ʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ½¾ÆÕÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ɹºÇËÔƹȾɻÇÅÌйÊËþ½ÇÉǼÁ ÇËÌÄ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹½ÇÌģ̆ ºÔѾ»¹À¹»¾ÉѾÆÔ¨ÉÇÁÀ»¾½¾Æ¹ ÌÊ˹ÆǻùÊËÇĺǻ ÊÅÇÆËÁÉÇ»¹Æ Ê»¾ËÇÍÇÉ ÃÇËÇÉÔÂÈÇùɹºÇ˹¾Ë »ɾ¿Áž¿¾ÄËǼÇÅÁ¼¹ÆÁØ ÈÇÀ½† ƾ¾ÇÆƹÐƾËɹºÇ˹ËÕ»ÆÇÉŹÄՆ ÆÇÅɾ¿Áž »ϾÄØÎÈÇ»ÔѾÆÁØ ½ÇÉÇ¿ÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÈĹÆÁÉ̆ ¾ËÊØƹƾʾÆÁ¾ɹÀžËÃÁ£¹ÃÀ¹Ø† »ÁÄ›ÁÃËÇɱɾ½¾É ½ÇÉÇ¿ÆǾ ½»Á¿¾ÆÁ¾ƹȾɻÇÅÌйÊËþºÔÄÇ ÇËÃÉÔËÇÇÃËغÉØ

¢•¬¢š§¦´—˜£™¨

›†¼¼ÈĹÆÁÉ̾ËÊØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÇÃÉÌ¿ÆǽÇÉǼÁ ¼§ÅÊù¨Ç½¹ÆÆÔÅɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇ¼Ç ¥ÁÆÊËÉÇØ ƹʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ½¾ÆÕ ɹÀɹºÇ˹ƹÈÉǾÃËÆdžÊžËƹØ ½ÇÃÌžÆ˹ÏÁØƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ÇÃÉÌ¿ÆǽÇÉǼÁǺҾÂÈÉÇËØ¿¾Æ† ÆÇÊËÕ×ºÇľ¾ ÃŦǻ¹Ø¹»Ëdž ½ÇÉǼ¹ÈÉǽ¾ËÈÇ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ§Å† ÊÃÇ¼Ç ¤×ºÁÆÊÃǼÇÁ¥¹ÉÕØÆÇ»ÊÃÇ¼Ç É¹ÂÇÆÇ» ÊǾ½ÁÆÁËǺĹÊËÆÇÂϾÆËÉ Ê½»ÌÅØ;½¾É¹ÄÕÆÔÅÁËɹÊʹÅÁ ½Ç«×žÆÁÁ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊù ÈÇÀ»Ç† ÄÁËËɹÆÀÁËÆÇÅÌËɹÆÊÈÇÉË̽ǺÁ† ɹËÕÊؽǨ¹»Äǽ¹É¹ ÅÁÆÌاÅÊà ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÇÃÉÌ¿ÆǽÇÉǼÁ ǺҾÂÊËÇÁÅÇÊËÕ×ºÇľ¾ÅÄɽÉ̺† ľÂºÌ½¾ËÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ËÕÊØÁÀǺĹʈ ÆǼÇÁ;½¾É¹ÄÕÆǼǺ׽¿¾ËÇ»

¤Õ»ÁƹؽÇÄØ –£ šš¤£ £—¢°™£¥£›¢£˜£ ©£¢™•–¨™š§¢•¤¥•— š¢£

§ÈÇɹ½»Á¿¾ÆÁØ ¥š¡£¢§ š¢¢˜¥•™¦Ÿ£˜£¡£¦§•

¢•¦š ±¦Ÿš™£¥£˜

—°­š ¢•©¢­¢¨³¤¥´¡¨³

›ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇź׽¿¾Ë¾¼Ç½¹ ºÌ½ÌËÀ¹ÄÇ¿¾ÆÔÊɾ½ÊË»¹½ÇÉÇ¿ÆÇ¼Ç ÍÇƽ¹§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ»ǺӾž ÅÄɽÉ̺ľÂ¡ÀǺҾÂÊÌÅÅÔ ÅÄɽÉ̺ľÂºÌ½¾ËƹÈɹ»Ä¾ÆÇ ƹÊǽ¾É¿¹ÆÁ¾ÁɾÅÇÆËʾÄÕÊÃÁÎ ½ÇÉǼÁ ÅÄɽÉ̺ľÂsƹ½ÇÉǼÁ ǺĹÊËÆǼÇϾÆËɹ «¹Ã¿¾¼Ä¹»Ç¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ ÇËžоÆÇ ÐËÇÆÇ»¹Ø½ÇÉǼ¹ž¿½Ì ɹÂÇÆÆÔÅÁϾÆËɹÅÁ„ ƹžÆùs«¾»† ÉÁÀ”ºÌ½¾ËÈÇÊËÉǾƹ½ÇÆÇغÉØ

¦¹†ÂÇÈÇɾ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇ¼Ç ÅÇÊ˹ƹÈÇÊľ½Æ¾Å ËɾËվŠ ÌйÊËþ»ÔÈÇÄƾÆÅÇÆ˹¿ÆÇ»Ç¼Ç ½¾ÍÇÉŹÏÁÇÆÆǼÇÑ»¹ ÈÉÇÁÀ»¾† ½¾ÆÆǼÇ»œ¾ÉŹÆÁÁ§ÉÁ¾ÆËÁÉdž »ÇÐÆǽÇÇÃËغÉØÈǽÉؽƹØÇɆ ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁØ„¥ÇÆ˹¿ÆǾɾÅÇÆËÆdž ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾”ÈĹÆÁ† É̾ËÀ¹»¾ÉÑÁËÕɹºÇËÔÈÇÀ¹Å¾Æ¾ ½¾ÍÇÉŹÏÁÇÆÆǼÇÑ»¹ƹ†ÂÇÈÇɾ ÈÇÊľо¼Ç»Ê¾ǼɹÆÁоÆÁؽÇÉÇ¿† ÆǼǽ»Á¿¾ÆÁØƹ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇÅ ÅÇÊË̺̽ÌËÊÆØËÔ

¦¹Ã¹ÆÌƾÈÌÊùÀ¹»Ç½¹ÈÇÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»ÌÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ǺӾÃËƾÍ˾† ÎÁÅÁоÊÃǼÇÃĹÊ˾ɹÈÉǾÃ˹„¨™©£” ¹ÃËÁ»ÆÇÁ½ÌËɹºÇËÔÈǺĹ¼ÇÌÊËÉdž ÊË»Ì˾ÉÉÁËÇÉÁÁɹÀɹ»ÆÁ»¹¾ËÊØÈÄdž Ò¹½Ã¹ ÈÉÇÃĹ½Ô»¹¾ËÊؽÇÉÇ¿ÆǾÈdž ÃÉÔËÁ¾ ɹÊÑÁÉؾËÊØÊËÇØÆù½Äع»† ËÇÅǺÁľÂ¨Ç»Ê¾Â˾ÉÉÁËÇÉÁÁÀ¹»Ç½¹ ÈÉÇÁÊÎǽÁË»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁ¾¼ÉÌÆ˹ ½ÇƾǺÎǽÁÅǼÇÌÉÇ»ÆØ«¾ÉÉÁËÇÉÁØ ÇʻǺǿ½¹¾ËÊØÇËÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔλ¹† ¼ÇÆÐÁÃÇ» ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÈĹÆÁÉǻù ɹÀžҾÆÁØÈÇʹ½ÇÃÁÃÄÌź ¹Ã¹Æ† ÐÁ»¹×ËÊØɹºÇËÔÈÇǺÑÁ»Ã¾À½¹ÆÁ ʹ½ÁƼÇÅ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁʾ½ÁÆÔÅ ÊËÁľÅÈɾ½ÈÉÁØËÁØ

¨¾ÊйÆÔ¾ùÉÕ¾ÉÔ ™£–°¬•¤š¦Ÿ•¢•Ÿ£¥¡ £—¦Ÿ£¡ ¡š¦§£¥£›™š¢¢•¬¢š§¦´—¢£´–¥š

£ÇÅȹÆÁØ„£»¹ÉϼÉÌÈȔ»ÆÇ؆ ºÉ¾¼Ç½¹ÈĹÆÁÉ̾ËÈÉÇ»¾ÊËÁ ÈÉǺÆÌ×ÈÉÇÅÔÑľÆÆÌ׽ǺÔÐÌ Ã»¹ÉϾ»Ç¼ÇȾÊùƹ£ÇÉÅÁÄÇ»ÊÃÇŠžÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁÁ»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ¶ËÇÊǺÔËÁ¾ÊË¹Æ¾Ë ÈÇÊÌËÁ ƹй† ÄÇÅȾɻǼÇÖ˹ȹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ »¨ÉÁÁÉËÔÑÕ¾ÊǻɾžÆÆǼǼÇÉÆdž ǺǼ¹ËÁ˾ÄÕÆǼÇÃÇÅÈľÃʹ›ù† оÊË»¾ÈÇ˾ÆÏÁ¹ÄÕÆÔÎÈÇËɾºÁ† ˾ľÂÈÉǽÌÃÏÁÁ£ÇÉÅÁÄÇ»ÊÃǼÇ œ§£¹ƹÀÔ»¹×˽¾ÂÊË»Ì×ÒÁ§ņ ÊÃÁÂÊ˾ÃÇÄÕÆÔÂÀ¹»Ç½ÁÃÉÌÈƾ† ÑÁ»ž»ÉÇȾÃÇÆϾÉÆsÈÉÇÁÀ»Ç† ½Á˾ÄÕÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÊ˾ÃĹs"($ (MBTT&VSPQF ÃÇËÇÉÔÂÌ¿¾ƹйÄÈdž ÁÊû§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÈÄÇÒ¹½ÃÁ½ÄØ »ÇÀ»¾½¾ÆÁØÊǻɾžÆÆǼÇÀ¹»Ç½¹ ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

4


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

ª«™¤µ¦´ž

™¤·¥¡¦¡ž›´ž

не требовательны к качеству теплоносителя, привлекательный дизайн, невысокая стоимость

гигиеничность, привлекательный дизайн, отсутствие проблем с давлением

интересный дизайн, небольшой вес, хорошая теплоотдача. Выдерживает высокое давление

неустойчивость к гидравлическим ударам, требуют покраски и протяжки межсекционных соединений перед монтажом

теплоотдача и устойчивость к коррозии, не слишком высокие

нужно следить за кислотностью

š¡¥ž«™¤¤¡°žª£¡ž высокий запас прочности, выдерживают высокое давление, простота монтажа/демонтажа, высокая надежность соединения

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

°¬œ¬¦¦´žВыбор радиатора

|5


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

¾ÅÇÆÊËɹÏÁØ ÈÉǼɾÊʹ £¡¦Ÿ•´£– •¦§±¤¥¡š§¨¬•¦§š ——°¦§•—Ÿš63#"/5&$—Ÿš ±¢š

ªÈÇÇÃËغÉؼǽ¹ »£¾ÄÕƾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÇÊËÇÁËÊØ¥¾¿† ½ÌƹÉǽƹØ»ÔÊ˹»Ã¹˾ÎÆÇÄǼÁ ɹÀ»ÁËÁؼÇÉǽǻ6SCBO5FD† ƹÃÇËÇÉǺ̽¾ËÈɾ½Ê˹»Ä¾Æ¹ ÖÃÊÈÇÀÁÏÁاÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ 6SCBO5FD†ÈÉÇÎǽÁËÈǽÄÇÀÌƆ ¼ÇÅ„¬ÅÆÔ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØɹÀ»Á† ËÁؼÇÉǽǻ”›ÔÊ˹»Ã¹»ÃÄ×й¾Ë »ʾºØ˹ÃÁ¾˾ŹËÁоÊÃÁ¾ɹÀ† ½¾ÄÔ ùÃÖÃÇÄǼÁØ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ÁɹÀɹºÇËÃÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ÁÆÍÇɆ ŹÏÁÇÆÆÔ¾ ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ† ÇÆÆÔ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ

ªËÇû¹ÉËÁÉ —£¡¦Ÿ£ž£– •¦§——£™§¦´ —²Ÿ¦¤ ¨•§•«³Ÿ—•¥§¥

›šÇÄÕѾɾоÆÊÃÇÅ ©ÌÊÊÃdž ¨ÇÄØÆÊÃÇÅÁ°¾ÉĹÃÊÃÇÅɹÂÇƹÎ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÈÇÈÉǼɹÅžȾɾ† ʾľÆÁØÁÀ¹»¹ÉÁÂÆǼÇ¿ÁÄÕØÈÇʈ ÉǾÆÔȾɻԾû¹ÉËÁÉ»½ÇŹÎ Ìʹ½¾ºÆǼÇËÁȹ ÇÃÇÆϹ¼Ç½¹»ɹ† ÇƹΧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁºÌ½¾ËÈÇÊËÉdž ¾ÆÇŹÄÇÖ˹¿ÆÔÎ½ÇŹ½ÄØȾɾ† ʾľÆÁØÁÀ¹»¹ÉÁÂÆǼÇ¿ÁÄÍÇƽ¹

¿Á˾ľÂ¦¹ÖËÁϾÄÁ»ɹÅùÎ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÂÈÉǼɹÅÅÔÁÀ»Ê¾Î ÁÊËÇÐÆÁÃÇ»ÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØƹÈɹ† »Ä¾ÆÇºÇľ¾ÅÄÆÉ̺ľÂ

¨¾É¾ÅÔÐù ÊÁÆÆÇ»¹ÏÁ¾Â ¢£—•´™£¥£˜•¦£š™¢ • ™—•¤£¦š š¢´£¡¦Ÿ£ž£– •¦§

›§ÃÇƾÑÆÁÃÇ»ÊÃÇÅɹÂÇƾž¿½Ì ʾÄÇÅ ÇÄÇ˹ئÁ»¹Á½¾É¾»Æ¾Âš¾É¾† ÀǻùÈÇÊËÉǾƹÆÇ»¹Ø½ÇÉǼ¹ÈÉÇË؆ ¿¾ÆÆÇÊËÕ×ºÇľ¾ ÃŦ¹ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»ÇǺӾÃ˹ƹÈɹ»Ä¾ÆÇºÇľ¾ ÅÄÆÉ̺ľÂ¨ÇÅƾÆÁ×ÊȾÏÁ¹ÄÁ† ÊËÇ»ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ¥ÁÆÊËÉÇØ º×½¿¾Ë† ÆÔ¾Êɾ½ÊË»¹ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÔÊŹÃÊÁ† ŹÄÕÆÇÂÇ˽¹Ð¾ÂÀ¹ÊоËÈÉÁžƾÆÁØ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁÂÁÊǻɾžƆ ÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ¨ÉÁÌÃĹ½Ã¾½ÇÉÇ¿ÆǼÇ ÈÇÃÉÔËÁØÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÁÊÕÇɼ¹ÆÇÅÁƾ† ɹÄÕÆԾʞÊÁÊ»ÃÄ×оÆÁ¾ÅºÁËÌÅÆÔÎ ÖÅÌÄÕÊÁ¦ǻ¹Ø½ÇÉǼ¹ÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÈÇ»ÔѾÆÆÇÂÈÉÇÐÆÇÊËÁƾÈÇËɾºÌ¾Ë ɾÅÇÆ˹ùÃÅÁÆÁÅÌŽ¾ÊØËÇÃľË

£ÇƾÏɾÅÇÆ˹ —˜£¥£™š™£¤£ ¢§š ±¢££§¥š¡£¢§ ¥£—•¢£¦—°­š™—£¥£—°ª§š¥¥§£¥ž

»ÇÉǻԾ˾ÉÉÁËÇÉÁÁÁÀÅÆdž ¼Çû¹ÉËÁÉÆÔνÇÅÇ» »ÇѾ½ÑÁÎ

»½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÂÊ ÈÁÊ Çà ÈÉǾÃ˹„¦Ç»Ô¾½ÇÉǼÁ¼ÇÉǽǻ ©ÇÊÊÁÁ” ÇËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ÆÔ»§ÅÊþ ƹʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ½¾ÆÕ›ϾÄÇÅɹºÇËÔ ÈÇɾÅÇÆË̽ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆǼÇÊÈÁÊù ½»ÇÉÇ»ÔÎ˾ÉÉÁËÇÉÁ»ÔÈÇÄƾÆÔ ƹ §ºÒ¹ØÈÄÇÒ¹½ÕÆǻǼÇ ¹Ê͹ÄÕËǺ¾ËÇÆÆǼÇÈÇÃÉÔËÁØ ÊÇÊ˹»ÄؾËËÔÊûžËÉÇ» ¦¹ºÉ¹ÆÆÔ¾˾ÅÈÔɹºÇ˻ʾÄØ×Ë Ì»¾É¾ÆÆÇÊËÕ¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ¼Ç† Éǽ¹§ÅÊù»À¹»¾ÉѾÆÁÁɾ¹ÄÁÀ¹† ÏÁÁÈÉǼɹÅÅÔɾÅÇÆ˹½»ÇÉÇ»ÔÎ ˾ÉÉÁËÇÉÁÂÃƹžоÆÆÇÅÌÊÉÇÃÌs ÇÃËغÉØ˾ÃÌÒ¾¼Ç¼Ç½¹

š×½¿¾ËƹØÀ¹ºÇ˹ ¡¢£˜£Ÿ—•¥§¥¢°š™£¡•£§¥š¡£¢ §¥¨³§œ•¦¬š§¦¥š™¦§—£– •¦§¢£˜£ –³™›š§•

»¹ÈØËÁÖ˹¿ÆÔοÁÄÔÎ½ÇŹ »ÅÁÃÉÇɹÂÇƾ£ÉÌ˹ØœÇÉù §ÃËغÉÕÊÃǼǹ½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆǼÇ ÇÃÉ̼¹¼§ÅÊùºÌ½ÌËÈÇÄÆÇÊËÕ× ÇËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ÆÔ»ºÄÁ¿¹ÂѾ¾ »É¾ÅØÀ¹ÊоËÊɾ½ÊË»ǺĹÊËÆǼÇ º×½¿¾Ë¹›ÃɹËйÂÑÁÂÊÉÇú̽¾Ë Èǽ¼ÇËǻľƹÈÉǾÃËÆdžÊžËƹØ ½ÇÃÌžÆ˹ÏÁØ ÇϾƾÆǺӾÅɹºÇË ÁƹйËɾÅÇÆ˝ǬÅÈɾ½ÊËÇÁË À¹Å¾Æ¹ÃÉÇ»ÄÁ ÖľÃËÉÇÈÉǻǽÃÁ ÁÌÃɾÈľÆÁ¾Ê˾Æ ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ» „§ÅÊùؼ̺¾ÉÆÁؔ „›¾ÊËÁÅÖÉÁÁ” ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

¬›™Ÿ™ž¥´ž©ž£¤™¥§™«ž¤¡ „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»† ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅÁÊËÇÐÆÁ† ÃÇÅ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ½ÄØ ÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊËÇ» Á ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

žŸž¥žª¸°¦§ ›´®§¸« «ž¥™«¡°žª£¡ž¦§¥ž©™ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇ ɹÊÃÉÔËÕ ǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ× ˾† ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺÌйÊËÆÁùÎ ÉÔÆù ÈÉÁ»¾ÊËÁÊɹ»ÆÁ˾ÄՆ ÆÌ× ˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁ† À¹ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕÁùоÊË»¾Æ† ÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ

«¾Å¹ÆÇžɹ §š §©©´¦£™¦™¨§¤µ¦´®¨§£©´«¡¢ ¤™¥¡¦™« ¨™©£ž« ¨©§š£™

¹Ë¹»ÔÎǽ¹ÇÃËغÉؼǽ¹ ¬ÊÄÇ»ÁØÌйÊËÁبÉÁɹÀžҾÆÁÁɾÃĹÅÆǼÇŹþ˹

ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆǼÇɹÀžɹ»ÔÈÇÄÌй¾Ë¾˹ÃǼÇ¿¾ǺӾŹ ª«™«µ·šžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ʻǾ ÃÇÅȹÆÁÁ Ç ÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹Î »¹Ñ¾Â ÈÉǽÌÆ

¬¦¡£ ™¤µ¦™¸›§ ¥§Ÿ¦§ª«µ§š©™«¡«µª¸£¬ £§¢ ¯ž¤ž›§¢™¬¡«§©¡¡  ™¡¦«ž©žª§›™¦¦§¢¡¥ž¦¦§ ›¨©§¬£¯¡¡©´¦£™¦™¨§¤µ¦´®¨§£©´«¡¢ ÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾ÂƹÉÔÆþ ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»»§ÅÊþ

¶ÃÇÆÇÅÁоÊùػԼǽ¹ tÖÃÇÆÇÅÁؽ¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» t»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»Ç¹̽ÁËÇÉÁÁ t ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ÐÁÊĹ ÐÁ˹˾ľÂ „ªËÉdž ¼¹À¾ËԔtÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

©ž™£¯¡¸„ª«©§¢† œ™ ž«´”¨©¡œ¤™±™ž« ›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž 

¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇƾ»Ê¾ÊÇǺҾÆÁØÅǼÌËƾÊËÁÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇƆ ÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉdž »¹ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹

ɹÀžÊËÁ»½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ×

¨Ç½ÉǺƾ¾ ÈÇ ˾ľÍÇƹÅ † † ††† šÌ½¾Åɹ½ÔÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕɹÀ»ÁËÁ×»¹Ñ¾¼ÇºÁÀƾʹ

ÈÇÄÄÈÀÃÐÓÏÏÀ ÌÅ ÀÒÅËÜÑÊ Àß«ÄÈÌÀÐÊ» ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ÏÐÈ¨Ì ËÀÌÛ ÐÅÊ ÏÎ ËÀÌÛ ÒÅË: ÏÎ 949-100 ÒÅË: 949-100

6


ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

ª¾ÀÇÆÆǾÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ «É¹½ÁÏÁÇÆÆÇ»ÃÇÆϾʾÀÇƹÌËÇɼǻÇÂÃÇÅȹÆÁÁ „ªÁºÁ˧ÅÊÔƾºÇÄÕÑǾÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ϾÆƹ¼¹ÀǺ¾ËÇÆ „ª¡š¡«”ÄØÈÇÃÌȹ˾ľÂ½¾ÂÊ˻̾ËÊÁÊ˾ŹÇÈĹËÁ ʾÂйÊtÀ¹º¾ÉÁ»¾ÊÆǼǽ¹ªÃĹ½ÁÉÇ»¹ÆÁ¾Ëdž »¹É¹tÀ¹ÊоËÃÇÅȹÆÁÁ«¹Ã¿¾Èɾ½Ä¹¼¹×ËÊØÖÊÃÁÀÆÁÃÁ Á¼ÇËǻԾÈÉǾÃËÔ½ÄØÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹

¾ÆÕÉÇ¿½¾ÆÁØ

»½»¹ɹÀ¹žÆÕѾºÌɾÆÁØÆÇ»ÇÂÊû¹¿ÁÆÔ Ê˹ɹØÅdž ¿¾ËºÔËÕǺÆǻľƹ½ÇÁ½¾¹ÄÕÆǼÇÊÇÊËÇØÆÁØ

ªÄ¹¿¾ÆƹØɹºÇ˹ £¹ÃÊÇǺҹ¾ËÈɾÊʆÊÄÌ¿º¹§™§„§ÅÊÛǽÇùƹĔ ƹÖËÇÂƾ½¾Ä¾ÃÇÅȹÆÁØÈÉÇ»¾Ä¹ºÇÄÕÑÇÂǺӾÅ ÈĹÆǻdžÈɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆÔÎɾÅÇÆËÇ»›йÊËÆÇÊËÁ ºÔĹÀ¹Å¾Æ¾Æ¹À¹½»Á¿Ã¹ƹÊ˹ÄÕÆÇŻǽÇÈÉǻǽ¾ ÈÇÌÄ£Áʾľ»¹ ÇÃËغÉØÀ¹Å¾Æ¾Æ¹»¹ÉÁÂÆÔÂÌйÊËÇà »Ç½Ç»Ç½¹½Á¹Å¾ËÉÇÅÅÅÈǣɹÊÆÇØÉÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¹˹ÿ¾¹»¹ÉÁÂÆÔÂÌйÊËÇÃËÉ̺Ô½ÄÁÆÇžËÉÇ»

›оÊËÕ½ÆØÉÇ¿½¾ÆÁØÉÌÃǻǽÁ˾ÄØžËÁÀƹØÃÇņ ȹÆÁا§§„©ÇƽǔǺÓØ»ÁĹÇÊÃÁ½Ã¹Î½ÇÃÇÆϹÇÃËغÉØ ƹ»Ê¾¼ÉÌÈÈÔËÇ»¹ÉÇ»

›Ëɾƽ¾ÅÁÉÇ»ÔÎ˾ƽ¾ÆÏÁ ™ÃÏÁØ „£ÇÉ»¾Ë†ÊȾÏǽ¾¿½¹”ÈÉǻǽÁËÇоɾ½ÆÌ×¹ÃÏÁ× ÈÉÁÌÉÇоÆÆÌ×ƼǽǻÒÁƾÃÇÅȹÆÁÁªÇÃËغÉØ ºÇËÁÆÃÁÃÇ¿¹ÆÔ¾ÊÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇ»ÇÂÈǽÇÑ»ÇÂÈÉǽ¹×ËÊØ ÊÇÊÃÁ½ÃÇÂ

§Ê¾ÆÆÁÂËɾƽ

§§§„«¾ÎªÆ¹º£ÇÅÈľÃ˔ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÌØÊÕƹÅÁÉǻԾ ˾ƽ¾ÆÏÁÁÈÉÁžƾÆÁØÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁÂÁÖÃdž ÆÇÅÁÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÇÈÇÄÆÁÄǹÊÊÇÉËÁžÆËÈÇÄÁÈÉdž ÈÁľÆÇ»ÔÅÁËÉ̺¹ÅÁÁÍÁËÁƼ¹ÅÁ»¾½ÌÒ¾¼ÇÈÇÊ˹»ÒÁù ¨¨ÊÁÊ˾Å«¥‡130"26"ÈÇϾƹÅÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Äبɾ† ÁÅÌÒ¾ÊË»¹ÈÉÁžƾÆÁØ130"26"»ÊÁÊ˾ŹÎ¼ÇÉØо¼Ç ÁÎÇÄǽÆǼǻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÆÁÀùØϾƹÅÇÆ˹¿¹ ÁÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ ½ÄÁ˾ÄÕÆÔÂÊÉÇÃÊÄÌ¿ºÔ ÈÉÇÊËÇ˹ ÁÌ»¾ÄÁоÆÁ¾ÊÃÇÉÇÊËÁÅÇÆ˹¿¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽ¹»†ɹÀ ÖÃÇÄǼÁоÊùغ¾À»É¾½ÆÇÊËÕ

›Ê»ØÀÁÊÇËžÆÇÂȾɾÎǽ¹ƹÀÁÅƾ¾»É¾ÅØÁ­¾½¾† ɹÄÕÆÔÅÀ¹ÃÇÆÇÅǺÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁÁÃÇÅȹÆÁØ„›¾ÊÕ Ê»¾Ë”Ì»¾ÄÁÐÁĹ¹ÊÊÇÉËÁžÆËÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁÎĹÅÈ £¤¤Á©› ÈÉÁǺɾ˹×ÒÁλʾºÇÄÕÑÌ×ÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÕ ÁÈÉÁÀ»¹ÆÆÔÎÀ¹Å¾ÆÁËÕÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ĹÅÈÇÐÃÁǺҾ¼Ç ƹÀƹоÆÁØ

¨Ç¼Ç½¹»½Çž ªƹйÄÇÅÇËÇÈÁ˾ÄÕÆǼÇʾÀÇƹ£ÇÅȹÆÁØ„©ÌÊÃÄÁ† ŹË§ÅÊÔÈɾ½Ä¹¼¹¾ËÊ»ÇÁÅÃÄÁ¾Æ˹ÅÆǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾ ÃÇËÄÔ&MFDUSPMVY½»ÌÎʾÉÁÂÖÃÇÆÇÅÁÐÆÇÂ#BTJD ÅÇÒÆÇÊËÕ×ÛËÁÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÇÂ)J†5FDI ÅÇÒÆÇÊËÕ×ÛË

§ºÆǻľÆÁ¾ ªƹйÄÇÅÇʾÆƾ¼ÇʾÀÇƹ§§§„šÌɆ»Ç½”Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë ÌÊÄ̼ÌÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇÆËÌÊû¹¿ÁÆ ¹ÊËÇÁÅÇÊËÕ

„ª«©§¢†œ™ ž«™” ™¨¬ª£™ž«¦§›¬·©¬š©¡£¬ „¦§›§ª«¡£§¥¨™¦¡¢” ÃÇËÇɹغ̽¾ËɹÊÊùÀԆ »¹ËÕÇÆÇ»ÇÊËØÎÃÇÅȹÆÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇʾ¼Å¾Æ˹

¶ËÇÅÇ¿¾ËºÔËÕÀ¹ÈÌÊÃÆÇ»ÇÂÄÁÆÁÁÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÈÇÈÇÄƾÆÁ¾¹ÊÊÇÉËÁžÆËÆÇ ÄÁÆÁÁ ÇËÃÉÔËÁ¾ÆÇ»ÇÂËÇɼǻÇÂËÇÐÃÁ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ÆÇ»ÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁ ¼ÄǺ¹ÄՆ ÆÔ¾ÊÃÁ½ÃÁ ÇÊǺԾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØ Ìй† ÊËÁ¾»»ÔÊ˹»Ã¹ÎÁ˽

¦Ç»ÇÊËÕ½ÇĿƹºÔËÕÁÆÍÇÉŹËÁ»ÆÇÂÁÇË»¾Ð¹ËÕƹ »ÇÈÉÇÊÔÐËÇ ¼½¾ ÃǼ½¹ ùÃÁÈÇоÅÌÈÉÇÁÀÇÑÄǺ̆ ½¾ËÈÉÇÁÊÎǽÁËÕ °ËÇǺÇÀƹй¾Ë½¹ÆÆǾÊǺÔËÁ¾½ÄØ ÃÇÅȹÆÁÁÃÄÁ¾ÆËÇ»

¨ÉÁÊÔĹÂ˾ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÇÆǻdž ÊËØλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁÁƹF†NBJM SFEBLUPS!EJNBSLSVÄÁºÇÊÇǺҹ† ˾ÈÇ˾ľÍÇÆ̆ ½Çº 

¬›™Ÿ™ž¥´ž ¨©¡œ¤™±™ž¥›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž ¨™©«¦ž©´ ›žž¦™¨§¤¦ž¦¡¡

ÈÇÄÄÈÀÃÐÓÏÏÀ ÌÅ ÀÒÅËÜÑÊ Àß«ÄÈÌÀÐÊ» ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ÏÐÈ¨Ì ËÀÌÛ ÐÅÊ ÏÎ ËÀÌÛ ÒÅË: ÏÎ 949-100 ÒÅË: 949-100

8


ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

PNTL[BLB[SV

Тендеры

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

§š±¡›£™­™ª™§›

[BLB[PNTLSV

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ 

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLVQLJHPWSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

[BLVQLBSV ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

SPT[BLVQSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹ »ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇɾÅÇÆËÌ ÁǺÑÁ»Ã¾͹ʹ½Ç»ʹ½ÁƼÇÅ

£ÇÆ˹ÃËÔ™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁØ£¹Ä¹ÐÁƆ ÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ ©­  §ÅÊùØǺÄ ¼£¹Ä¹ÐÁÆÊà ÌĪǻ¾ËÊÃ¹Ø ¦Ç»ÇÄǽÊùØ ÇØ·ÉÕ¾»Æ¹ Ë   ͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹H[LBMB!NBJMSV

¹Ã¹ÀÐÁ휚§¬›¨§ªÁºœ¬­£ £ÇÆ˹ÃËÔ§§§„¯¾ÆËɼÇÊ̽¹É†

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž

ÊË»¾ÆÆǼÇÀ¹Ã¹À¹” ©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌĆت¾»¾É† Æ¹Ø ™ ©ÇŹÆÇ»¡¼ÇÉÕ¨¾Ë† ÉÇ»ÁÐ ˾Ä͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹NBJM!DH[SGSV

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÆÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž

ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

 §ÅÊùØǺÄ ¼£¹Ä¹ÐÁÆÊà ÌĨ¡ÄÕÁо»¹ ½Ç¼

POMJOFDPOUSBDUSV

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÆÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

UFOEFSFSSV

ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇƆĹÂÆ

ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

USBEFTV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË

˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

J†UFOEFSTSV ˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

WPMHB†LPOLVSTSV ˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

UFOEFSCQPTESV

©­ §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌÄ¥¹ÊľÆÆÁÃÇ»¹ ½Á½™ ­œš§¬ªÁºœ¬­£ ÄÁϾ»¹ØÊËÇÉÇƹ ǺҾ¿ÁËÁØ’ »˾оÆÁ¾ ùľƽ¹ÉÆÔνƾÂÊÅÇžÆ˹ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÀ¹Ã¹ÀÐÁÃÇÅÈǽÈÁʹƆ ÆǼÇÖľÃËÉÇÆÆdžÏÁÍÉÇ»ÇÂÈǽÈÁÊÕ× ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇÃÇÆËɹÃ˹ÇȾ† ɹËÇÉÌÖľÃËÉÇÆÆÇÂËÇɼǻÇÂÈÄdž Ò¹½ÃÁ ÆÇƾÈÇÀ½Æ¾¾¼

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

š¤™œ§¬ª«©§¢ª«›§ «ž©©¡«§©¡¡

¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œVB†UFOEFSTDPN

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹

˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

BMMUFOEFSTL[ »¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

GPSVNUFOEFSZSV ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ »ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈǺĹ¼ÇÌÊËÉdž ÊË»ÌÁÇÀ¾Ä¾Æ¾ÆÁ×˾ÉÉÁËÇÉÁÁÅÌÆÁ† ÏÁȹÄÕÆǼǺ׽¿¾ËÆǼǽÇÑÃÇÄՆ ÆǼÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆǼÇÌÐɾ¿½¾ÆÁØ „¾ËÊÃÁÂʹ½’”¼£¹Ä¹ÐÁÆÊù §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

¹Ã¹ÀÐÁÃÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǾ º×½¿¾ËÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾„¯¾ÆËÉ ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆǼÇǺ¾ÊȾоÆÁØÌÐɾ¿† ½¾ÆÁ»Ê;ɾǺɹÀÇ»¹ÆÁؔ £¹Ä¹ÐÁÆÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇ ɹÂÇƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË

¼

©ž¥§¦«­™ª™™ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇËÈÇɾÅÇÆËÌ ͹ʹ½¹À½¹ÆÁØ ¹Ã¹ÀÐÁçÅÊÃÊË¹Ë £ÇÆ˹ÃËÔ§ÅÊÃÊË¹Ë ©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà Ìħɽ¿ÇÆÁ† ÃÁ½À¾ ™¼¾¾ÆÃǙƹËÇÄÁ™ƽɾ† ¾»ÁÐ ËÍ   ÖÄÈÇÐ˹TUBU!PNTLTUBUSV

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÆÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà Ìħɽ¿ÇÆÁ† ÃÁ½À¾ ÊÇÊľ½Ì×Ò¾¼Ç½ÆØÈÇÊľ ½¹ËÔÈǽÈÁʹÆÁؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ ÃÇÆËɹÃ˹½Ç¼

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

£«§›¤™žž«¡¦­§©¥™¯¡ž¢ «§«›¤™žž«¥¡©§¥

XXX[BLVQLJHPWSV

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£

9


10

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

œ¤™›¦´¢™©®¡«ž£«§©œ§©§™©™ªª£™ ™¤§¨ž©ª¨ž£«¡›™® £§¥¨¤ž£ª¦§œ§š¤™œ§¬ª«©§¢ª«›™

2012: что благоустроят? «§°£™ ©ž¦¡¸

™Æ¹ËÇÄÁ«¡¤µ

ÁɾÃËÇɽ¾È¹É˹žÆ˹¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔ Á¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ¼Ä¹»ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÇɧÅÊù

«

Городу необходимы 400 километров дорог, финансовых же ресурсов крайне мало

»

ÁɾÃËÇɽ¾È¹É˹žÆ˹¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔÁ¼É¹½ÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹ ¼Ä¹»ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÇɧÅÊù™Æ¹ËÇÄÁ«ÁÄÕ ÈɾÊʆÃÇÆ;ɾÆÏÁ× ÈÇÊ»ØÒ¾ÆÆÌ×ÁËǼ¹ÅɹºÇËÔ ʻǾ¼Ç»¾½ÇÅÊË»¹ ƹйÄÊ»ÇÈÉÇʹ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆǼÇ ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ»§ÅÊþÌË»¾É¿½¾ÆÇºÇľ¾ ÈÉǾÃËÇ»ÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ¶ËÇÇÀƹй¾Ë ÐËÇùʹ† ˾ÄÕÆÇÌùÀ¹ÆÆÔÎ˾ÉÉÁËÇÉÁ¾ÊËÕƾËÇÄÕÃǼ¾Æ¾É¹ÄՆ ÆÔÂÈĹÆÀ¹ÊËÉÇÂÃÁÁÀ¾ÅľÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ÆÇÁȹɹ† žËÉÔǺӾÃËÇ»ùÈÁ˹ÄÕÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇÀ»ÇÄØ×ËÀ¹ÊËÉÇÂÒÁùÅÁÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁùÅÌÊȾÑÆÇ ɹÀɹº¹ËÔ»¹ËÕÈÉǾÃËÆdžÊžËÆÌ×½ÇÃÌžÆ˹ÏÁרÉdž ¾ÃËÔÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ˾ÉÉÁËÇÉÁÂɹÊÊŹËÉÁ»¹×ËÊØƹ¼É¹½Ç† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÊÇ»¾Ë¹Î ¹À¹Ë¾ÅÊ˹ÆÇ»ØËÊØǺӾÃ˹ÅÁ È̺ÄÁÐÆÔÎÊÄÌѹÆÁ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÇÊÆÇ»ÆÇ ¹ÃϾÆËʽ¾Ä¹ÆƹªË¹ÉÇÅ£ÁÉÇ»Êþ ¼½¾¼É¹½ÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕƹØǺÊ˹Æǻù½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÀ¹ÈÌ˹ƹ ÇÃÇÆϹ¼Ç½¹ÈĹÆÁÉ̾ËÊØÀ¹»¾ÉÑÁËÕɹºÇËÔÈÇÈdž Ê˹Æǻþƹù½¹ÊËÉÇ»ÔÂÌо˾ҾÈÇÉؽù˾ÉÉÁ† ËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÎÀÇÆ À¹ÁÊÃÄ×оÆÁ¾Å;½¾É¹ÄÕÆÔÎÀ¾Å¾ÄÕ ¼½¾ºÇľ¾ÊÄǿƹØÊÁË̹ÏÁØ ¨ÇÄÆÇÊËÕ×À¹»¾ÉѾÆÇɾÀ¾É»ÁÉÇ»¹ÆÁ¾À¾Å¾ÄÕ ÈǽÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÀƹÐÁÅÔ¾ǺӾÃËÔ ÑÃÇÄÔ ÈÇÄÁ† ÃÄÁÆÁÃÁ ½¾ËÊÃÁ¾ʹ½ÔÁËÈ ÃÇËÇÉǾ »ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê;½¾É¹ÄÕÆÔÅÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØ ƹľË À¹Ë¾Å¾¼ÇÅÇ¿ÆÇÈÉÇÄÇƼÁÉÇ»¹ËÕ ÇÉǼÁžÊËÆǼÇÀƹоÆÁØ ùÃÁÄ׺ǽÉ̆ ¼ÇÂǺӾÃË Èǽľ¿¹ËȹÊÈÇÉËÁÀ¹ÏÁÁ£¹ÃÈɹ»ÁÄÇ ÖËÇ À¾ÅÄÁǺҾ¼ÇÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ƹÃÇËÇÉÔκ̽ÌËɹÀž† Ò¾ÆÔÄÁƾÂÆÔ¾ǺӾÃËÔ »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÖľÆ ËÉÇʾËÁÁ½É̼Á¾ÊÁÊ˾ÅÔ¿ÁÀƾǺ¾ÊȾоÆÁØ sºÇľ¾ ÈÇÄÌËÇɹËÔÊØÐƹÁžÆÇ»¹ÆÁÂÌÄÁÏ©¹ºÇ˹»¾½¾ËÊØ »½»ÌÎƹÈɹ»Ä¾ÆÁØΦ¹Ì¿¾ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁνÇÉǼ¹ÎÊÇ»† žÊËÆÇʽ¾È¹É˹žÆ˹ÅÁ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔ ½ÇÉÇ¿Æǽ¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÁÁÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎÇËÆÇѾÆÁÂÈÉǻǽÁËÊØȹʆ ÈÇÉËÁÀ¹ÏÁØ ÍÇÉÅÁÉÌ×ËÊØÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ÃɹÊÆÔ¾ÄÁÆÁÁ ù½¹ÊËÉÇ»ÔÂÌоË›½¹ÄÕƾÂѾÅƹÀ¾Å† ÄØÎǺҾ¼ÇÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁغ̽¾ËÌÊ˹ÆǻľÆÈ̺ÄÁÐÆÔ ʾɻÁËÌË ÃÇËÇÉÔÂÈÇÀ»ÇÄÁËÁžËÕÈɹ»ÇÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹† ×ÒÁ¾½ÇÃÌžÆËÔ½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÄÁƾÂÆÔÎǺӾÆ ËÇ»§Ë½¾ÄÕƹØɹºÇ˹sÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾À¾Å¾ÄՆ ÆÔÎÌйÊËÃÇ»ÈǽÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ̽ÌÒÁνÇÉǼ ÈÉǽ¾ÆÖ˹ÈÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁ 

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

˾ÃÊ˝ÈÂÇνÊÁͽ®©®«ª«Ÿ


¦¹»ÇÈÉÇÊ ùÃÁ¾½ÇÉǼÁËɾºÌ×ËÊاÅÊÃÌ»ȾɻÌ×Çоɾ½Õ ™Æ¹ËÇÄÁ«ÁÄÕÇË»¾ËÁÄ ÐËǼÇÉǽÌƾǺÎǽÁÅÔÃÁÄÇžËÉÇ» ½ÇÉǼ ÍÁƹÆÊÇ»Ôο¾ɾÊÌÉÊÇ»ÃɹÂƾŹÄǦ¾ÇºÎǽÁÅÇÀ¹»¾É† ÑÁËÕɹºÇËÔÈÇÌÄ›ÇļǼɹ½ÊÃÇÂs½ÇÊËÉÇÁËÕËɹÆÊÈÇÉËÆǾ ÃÇÄÕÏÇÈÇÌĤÌùѾ»Áй¨ÉǽÇÄ¿ÁËÕÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃÌ×ʻԆ ÎǽÇÅƹÌÄœ¾ÉϾƹÁƹº¾É¾¿ÆÌ׫Ìιо»ÊÃǼÇ ŹÄǾËɹÆʆ ÈÇÉËÆǾÃÇÄÕÏÇ Ź¼ÁÊËɹÄÕÇˤ¾ÆÁƼɹ½ÊÃǼÇÅÇÊ˹Ê»ÔÎdž ½ÇÅƹÅÇÊËÁņľËÁØ›¤£ª¥©¾ÑÁËÕ»ÇÈÉÇÊÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁØ ÌĪ̻ÇÉÇ»¹ÁÈÌ˾ÈÉǻǽ¹ÈÇÌÄ«ÇɼǻÇ«ɾºÌ¾ËɾѾÆÁØ»ÇȆ ÉÇÊÈÇÌÄÁϹŝ¾Ã¹ºÉØ †Ø™ÅÌÉÊÃ¹Ø £ÉÌÈÊÃÇÂÊ»ÔÎǽÇÅ ƹžÆÁʾÂÊÃÌ×ÁªÌ»ÇÉÇ»¹

В Старом Кировске запутанная градостроительная обстановка §Ë½¾ÄÕÆǼĹ»ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇÊ˹ÆÇ»ÁÄÊØƹȾÉÊȾÃËÁ»¹Î

ÃÇÅÈľÃÊÆǼǺĹ¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ ›ªÇ»¾ËÊÃÇÅÇÃÉ̼¾À¹»¾ÉѾƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÈÉÇʆ ȾÃ˹£ÌÄÕËÌÉÔ›¼ÈÉǽÇÄ¿ÁËÊØÃÇÅÈľÃÊÈÉǾÃËÆdž ÁÀÔÊù˾ÄÕÊÃÁÎɹºÇËÈÇɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁªÇ»¾ËÊÃǼÇȹÉù ¹Ì¿¾ »¼½ÇÄ¿¾ÆºÔËÕ»ÔÈÇÄƾÆȾɻÇÇоɾ½ÆÇÂÖ˹ÈsÌÊËÉdž ÊË»ÇϾÆËɹÄÕÆÇÂȾɾÎǽÆÇÂÖÊÈĹƹ½Ô›ȾÉÊȾÃËÁ»¾ÖËÇ ºÌ½¾ËȹÉÃÇ˽ÔιÊÇÊÈÇÉËÁ»ÆÔÅÌÃÄÇÆÇÅs¼ÇÉÆÇÄÔ¿ÆÔ ÊÈÌÊà ϾÆËɺÇÉÕºÔ ÊÈÇÉËÁ»ÆÔ¾ÈÄÇÒ¹½ÃÁ½ÄØ»ÀÉÇÊÄÔÎÁ½¾Ë¾Â »ËÐÈɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØÌÊËÉÇÂÊ˻ǻ¾ÄÇÊÁȾ½ÆÔÎÁÈÉǼÌÄÇÐÆÔÎна

™©ž ž©›¡©§›™¦´ ž¥¤¡ ¨§ª§¯¡™¤µ¦§ ¦™°¡¥´ž §š³ž£«´

лет

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

½ÇÉÇ¿¾Ã§Ë»¾Ð¹Øƹ»ÇÈÉÇÊÇÊÇÎɹÆÆÇÊËÁ À¾Ä¾ÆÔÎƹʹ¿½¾ÆÁ ¼Ä¹»ÆÔÂÇÅÊÃÁÂÀǽ† ÐÁÂÌ»¾ÉÁÄ¿ÌÉƹÄÁÊËÇ» ÐËÇÀ½ÇÉǻԾ ½¾É¾»ÕØÁ½¾É¾»ÕØϾÆÆÔÎÈÇÉǽÆÁÃËÇ ƾÊǺÁɹ¾ËÊØ»ÔÉ̺¹ËըĹƆÈÉǾÃË ÇÀ¾Ä¾Æ¾ÆÁØȹÉùɹÀɹº¹ËÔ»¹×Ë ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄԆ½¾Æ½ÉÇÄǼÁ ÁÌƾ¼ÇƾË ÇÊÆÇ»¹ÆÁÂÁÅƾ½Ç»¾ÉØËաžÆÆÇÖËÇËÈÉdž ¾ÃËÇÈɾ½¾ÄÁË ¼½¾ùÃÁ¾ÈÇÉǽÔ½¾É¾»Õ¾» ºÌ½ÌË»Ôʹ¿Á»¹ËÕÊØ ›¯¾ÆËɹÄÕÆÇÅÇÃÉ̼¾À¹»¾ÉѾÆÇ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»ÇÊû¾É¹ÅÁÃÉÇɹÂÇƹ„¨¾É»Ç† ÃÁÉÈÁÐÆÔ” »Êľ½Ì×Ҿżǽ̻ÈÇÄÆÇÅ ǺӾžºÌ½ÌË»ÔÈÇÄƾÆÔÈÉǾÃËÆdžÁÀÔʆ ù˾ÄÕÊÃÁ¾ɹºÇËÔÈÇɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁʹ½¹ „ªÁºÁÉՔ¨ÉǽÇÄ¿ÁËÊØɾÊ˹»É¹ÏÁØÁɾ† ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÇÅÊÃÇÂÃɾÈÇÊËÁ ¼½¾À¹† »¾ÉÑÁËÊØÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆǼÇ ÃÇÅÈľÃʹ›йÊËÆÇÊËÁ ÈÇÄÌɹÀÉÌѾÆÆÔ ǺÇÀÆÔÂʹɹÂǺӾÃËÇÅÃÌÄÕËÌÉÆǼÇƹÊľ† ½ÁØƾØ»ÄؾËÊØ ÈÇÖËÇÅÌÅÖÉÁØǺÓØ»ÄؾË ÃÇÆÃÌÉÊƹÄÌÐѾ¾ǺӾÅÆdžÈĹÆÁÉÇ»ÇÐÆǾ Á¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾɾѾÆÁ¾ÖËǼÇÀ½¹ÆÁØ ›¤¾ÆÁÆÊÃÇÅÇÃÉ̼¾ǺĹ¼ÇÉÇ¿¾Æ ºÌÄÕ»¹É­¾½Çɹ£ÉÔÄÇ»¹ »ÈĹƹÎsºÄ¹¼Ç† ÌÊËÉÇÂÊË»Ç˾ÉÉÁËÇÉÁ ÈÉÁľ¼¹×ÒÁÎ ÃÎɹÅÌÈÇÌÄœÌÉËÕ¾»¹ ¹˹ÿ¾ÃÇÅÈľÃÊ ÈÉǾÃËÆdžÁÀÔÊù˾ÄÕÊÃÁÎɹºÇËÈÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»ÌÆǻǼÇȹÉùƹȾɾʾоÆÁÁ ªÁºÁÉÊÃǼÇÈÉÇÊȾÃ˹ÁÌÄœ¹Ñ¾Ã¹«¹Å ¼½¾ʾÂйÊ»¾½¾ËÊØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÎɹŹ »¼ÈĹÆÁÉ̾ËÊØÀ¹ÃĹ½Ã¹ÆǻǼÇȹÉù ›§ÃËغÉÕÊÃÇźĹ¼ÇÌÊËÉǾÆȾѾÎǽ† ÆÔºÌÄÕ»¹ÉÁŨÇÆÇŹɾÆÃÇ ƹÇоɾ½Á ¾Ò¾ǽÁÆs»ÅÁÃÉÇɹÂÇƾ ¼É¹ÆÁйҾÅÊÌÄÁ† Ͼ†ثɹÆÊÈÇÉËÆ¹Ø s½ÇÌÄÁÏÔ£ÁÉÇ»¹ ›£ÁÉÇ»ÊÃÇÅÇÃÉ̼¾ÈÉÁ»¾½¾Æ»ÈÇÉ؆ ½ÇÃÊû¾ÉÁŝ¾Ã¹ºÉؼǽ¹ ›ºÄÁ¿¹ÂѾź̽ÌҾŻȾɻԾ ºÌ½¾Ë»Ô† ÈÇÄƾƹ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇʾÉÕ¾ÀƹØɹºÇ˹ÈÇÊÇÀ† ½¹ÆÁ×ÀÇÆÔÇ˽Ôι»ÇÀľÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆǼÇ »Ç½Ç¾Å¹»™»Á¹¼ÇÉǽþ ÌÄ™»Á¹ÏÁÇÆÆ¹Ø šÌ½ÌËÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÔ½ÆÇ̼Ä̺Á˾ÄÕÆÔ¾ɹ† ºÇËÔ ÌÃɾÈľÆÁ¾º¾É¾¼¹ ÈÇÊËÉǾÆÔÊÈÌÊÃÁ ÁǺĹ¼ÇÉÇ¿¾ÆÔÈÉÁľ¼¹×ÒÁ¾˾ÉÉÁËÇÉÁÁ £ÉÇžËÇ¼Ç »Êľ½Ì×Ҿżǽ̺̽¾Ë»ÔÈÇĆ ƾÆǺĹ¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»ÇȾѾÎǽÆǽÁ¹¼Ç† ƹÄÁÇËÌÄÁÏÔ›ÀľËÆǽÇÌÄÁÏԪ˾ȹÆϹ Ê»ÔÎǽÇÅƹÈÉÇÊȾÃË£ÇŹÉÇ»¹

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª§›ž«ª£¡¢¨™©£ ¨§ª¤ž©ž£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¬ž«¨™©£§¥§«´®™ ª§ª¨§©«¡›¦´¥ ¬£¤§¦§¥

11

XXXUPQSV

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ


12

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ ÃÄź¿¼ ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö ¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉ ļ̹·ÉÁÊ ŸÅÇÅÉÄÒÌ ÈǼ»Èɹ ˜·ÇɼÇ s Å»¿Ä ¿¾ ¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌÇ·Ä¿Õ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ s ÌÅÇÅÏ¿À ÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½ÔÄà ¶µÅǺÅÂÃÁÈöÁºÂÈ™µÂµÔÈÆÀȸµÄÀµÇµÔ¦ÇýÁÃÆÇÑÉÊÈÆÂÀ öÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̍ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã·ÄźĽµ Â½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹Ã×

¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ–•¥§š¥öŵε¾ÇºÆÑÄÃǺÀºÉõÁÃǹºÀµź¿ÀµÁÐ  † † † † † †¦Ã½É× ˜ÅÀÉÂÀŸ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

™»ËÇÅǺÁÄÕ)6/%":40/"5"¼

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ

††

š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà ­šª þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ ȾɾÅÔÐÃÁ ÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ» ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¾ É»¹ÆÔÂùžÆÕ ºÇɽ×É ÈÇɾºÉÁÃÁ˽

¯¾Å¾ÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä þɹÅÀÁË ¹»ËÇÌÊÄ̼Á ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ ¹»ËÇÅǺÁÄÁ ¼ÉÌÀ ľ¼ «¦¨ ÊÁÊ˾ÅÔ»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ žº¾ÄÕ ºÔËÇ»¹ØÁÇɼ˾Î

†† ††

›ÔÈÇÄÆÁÅÅÇÆ˹¿ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ»

©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††

œÇÉÇѾÃÀ¾Ä¾ÆÔ Ê˾ÃÄØÆƹغ¹Æù ¼

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¹»ËÇ©¹ÊÊÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ †† ††

Ÿš¡ ÈÄÁËÔ ¨œ††™ ¨œ††™¬›«ÑË ¨£†††ÑË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÈǽǼǻÇɾÆÆÇÊËÁ ›ªÑË ¨£††ÑË º¹ÄÃÁ š©†ÆÑË ÄÇËÃÁ¤†ÑË ÍÌƽºÄÇÃÁ ­šª†††ÑË ŸšÃÇÄǽ¾Ï ŹÉÑľÊËÆ ¼¹É¹¿ŸšÑË ÄÁÊËÔÊ˾ÆǻԾ¨ª† ¨ª††

†† ††

Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉ ϾÅ ÃÁÉÈ Ç˽¾ÄŹ˾ɨÉǽÌÃËÔÈÁ˹ÆÁØ †† ††

£»¹ÉËÁÉÔ ÃÇÅžÉоÊùØƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾÅ ÃÁÉÈÁÐ ȾÊÇà Ç˽¾ÄŹ˾É †† †† ÈÁÄÇŹ˾É ÈÉǽÌÃËÔÈÁ˹ÆÁØ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ

£¾É¹ÅÀÁË §ÅÊà ÃÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂ

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ º¾ËÇÆ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ

†† ††

£ÁÉÈÁÐ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ºÄÇÃÁ û¹ÉËÁÉÔ

Ÿš¡ ϾžÆË ËɹÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á ž˹ÄÄ

††

¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «ÌÉÏÁØ

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ

††

§Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›®

ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÃÁÉÈÁÐ É»¹ÆÔÂùžÆÕ Å¾Ë¹ÄÄÇоÉ

††††

§ºÌоÆÁ¾»¹»ËÇÑÃÇľ ™»ËÇËɹÆÃÇÄľ½¿

§Ê»¾ËÁËÈÉÁºÇÉÔÁÖľÃËÉÇÅÇÆËÁÀ½ º¹Æ½¹¿ÆÔ¾ÊÃɾȹ †† ÁľÆ˹ À¹¿ÁÅÔ¹ÆþÉÆÔÂÁ¼¾ÉžËÈÉÇùÄÔ»¹×ÒÁ  ª¡¨ ÁÀÇľÆ˹ ÈÁÊËÇľËÊÃǺÇÀ¹º ÊÃÇºÔ ÊÁÄÁÃÇÆ ÊŹÀù ƾÀ¹Å¾ÉÀ¿Á½ÃÇÊËÕ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ º¾ÆÀÁÆ À¹ÈйÊËÁ½ÈÉÁÀŹËÉÇƹ ÃľÂǺÇÂÆÔÂÁ¨›™ ¹»ËÇ»ÔÑù ÊȾÏǽ¾¿½¹

§Ë½ÔλȹÉÆÇ˾ľ¥¾Ð˙

»¾ÉÁžË ¨›® ÇÃÆÇǼƾÊË ¨›® ȾÊÇÃÊËÉÇÁË ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ Ê˾ÃÄÇ¿¹ÉÇÊË ÊȾÏǽ¾¿½¹ ľËÀÁÅ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ʹÆ˾Î ÃɹÊù ÃÇľÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÎÁÅÁؽ»Ç½ÇÇÐÁÊËÃÁ

††††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ

›¹¼ÇÆù ¼¹ÀǻԾÃÇËÄÔ ÇÃƹ¨›®

††††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

§ÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǾºÉ¾»ÆÇ ºÉÌÊ ½ÇÊùǺɾÀƹØ

††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ÃÁÉÈÁÐ

††

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ

††††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ

§Ãƹ¨›® ¼ÉÌÀ¹»ËÇ ùÆÁÊËÉÔ Ä þɹÅÀÁË Çɼ˾Î

††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà ¼ùÉËÇÆ ù;ÄÕ ÇÃƹ¨›® ÊȾÏ˾ΠĹ ††

¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÅǺÁÄØœ™ ¾ÄÕ ÇËÃÉÔËÔ  Ë ½ÇÅ

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇÃ¹Ë Ÿš¡ ÃÁÉÈÁÐ ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ£ÀºÆº•Â½Æ¿½Âþ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ÿš¡ ÃÁÉÈÁй ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø½ÅÇÆÇÄÁËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ½¾Ñ¾»Ä¾ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ʹÅǻԻÇÀ š¾ËÇƼÁ½ÉÇ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÊÌÄÕ͹ËÇÊËÇÂÃÁÂ8† š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥†

 ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

 ÇËÉ É É É É  ÇËÉ É É É É É É É É

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¾½¹Ä¨ª£ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¨ÉÇËÇÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ¨£­š© ¨ÉÇËÇÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¨ÉÇËÇÊ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¨ÉÇËÇÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › 

    

É É É É É É É É

¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† ¥†ÇÊ˹»Ã¹ ʹÅǻԻÇÀ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å     Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É É É É É É ÇËÉ É É É É É É É É É É É É

ª¾É»ÁÊÊËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ¨ÉÇËÇÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¨£­š© ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔÂÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

13


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇƤ׺ԾŹÉÃÁÁÃÇÄÁоÊ˻ǝÇÊËÈǼÇÉǽ̺¾ÊÈÄ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÃ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ 

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ª¥ §ÈÇɹ §§§ ¨ÉÇËÇÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

 

ÇËÉ 

™ÃËÁ» ™ÃËÁ» ™ÃËÁ»

  

š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«  ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÅŪ£¡£¡ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ  Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ  Ê˾ÆǻǠ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂÊ˾ÆǻǠšÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎνÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎνÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ

 Ã̺Å Ã̺Å ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å  

ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄ À¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄ À¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ XXXQFOPCMPLPNTLSV šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ XXXQFOPCMPLPNTLSV

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½

†† †††† †† ††††

šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎνÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË»¹ÊÊ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÊ˾ÆǻԾÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡« ÎÎ Ⱦɾ¼ÇÉ šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡«  ÎÎ Ê˾ÆÇ» šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ÈÇœ§ª«Ì šÄÇÃÁȾɾ¼ÇÉǽ þɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÎÎ¥ ¥ šÄÇÃÁȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾Ê˾ÆǻԾÎÎ †ØªÇÄƾÐÆ¹Ø ™ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ À¹ÄÁ»Ã¹ šÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÎÎ †ØªÇÄƾÐÆ¹Ø ™ šÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ þɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÎÎ¥ ¥ šÇɽ×Éš© ÈÇɾºÉÁà šÇɽ×Éš© šÇɽ×Éš©ÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅÇ¿¾ÆɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ

  ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇË É ÇË É ÇË É É É É É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É ÇËÉ

™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ª« ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £¨¥ £¨¥ ªÇ×ÀªËÉÇ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ šÁÀƾʆªËÉÇ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÇ×ÀªËÉÇ  š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ §ÈÇɹ §§§ §ÈÇɹ §§§ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾

14

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÇɽ×É š©†† ÈÇɾºÉÁà †XXXPNTLHSBESV šÇɽ×É š©†† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» †XXXPNTLHSBESV šÇɽ×ÉÔš© šÇɽ×ÉÔš© šÇɽ×ÉÔš©

ÑË ÑË  

É É É É É

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨

†† †† †† †† †††† †† ††††

›¹ÀÇÆÔÏ»¾ËÇÐÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾†XXXPNTLHSBESV ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˺¾ÊÈ ›¹ÉÅÁË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ œ¹ÀǺ¾ËÇÆÈÇɹÀžÉÌÀ¹Ã¹ÀÐÁù œ¹ÀǺ¾ËÇÆÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ œÁºÃÁ¾Ê»ØÀÁÁÀÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁù º¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆœ¡©§†ª¬¤µ­™«§ª«§¢£™¸¨¾Æ¾ËÉÇÆ™¥¡£ª Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁ À¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ ÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ÈÇË¹Ñ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Çº¹»ÃÁ½º¾ËÇÆÇ»ÁÊËÉÇÁËɹÊË»ÇÉÇ» Çº¹»ÃÁ½ÄØÌÃĹ½ÃÁº¾ËÇƹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÎ˾ÅȾɹËÌÉ Çº¹»ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀÆÔ¾¨¥¨ ŸšÁÀ½¾ÄÁØ Ê»¹Á ¨£ ¨¦ ºÄÇÃÁ­šª Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É É ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

Ÿš¡¶ª£ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ ¾½¹Ä¨ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨£­š©  ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ™ª¥ ¨¾Ë¹Ä §«  ™ª¥ ¥ª£ ¥¾Ë¹ÎÁÅ ÇºÉÇÊËÉÇ ™ª¥ ¥ª£

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÁÅÇÆ˹¿ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ÁÅÇÆ˹¿ Ÿš¡ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØšÌ ¹Å¾Æ¹Ê˹ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ½¾Ñ¾»Ä¾ Ê˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊË¹ÉŹËÌɹ £¹Å¾ÆÕÉ»¹ÆÔ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ¥†  À¹»Ç½ÊÃÇ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÈÇœ§ª«Ì À¹»Ç½ÊùØÈÉÇȹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇà   ÈÉÇȹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽ »ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÊ˹»Ã¹

   ÈÅ  ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ É ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ «¶»¾É¾ÊË §§§ ©¾¹ÄÇÅ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨£­š© ¾½¹Ä¨ª£ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ ¨£­š©  £ÇÀÄÇ» ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ  ÔÃÇ» ¡¨ ¶ÃÇ®ÁÅ ª£¡ÉËÔÑ ¾Ë¹ÄÕÊËÉÇ ¾Ë¹ÄÕÊËÉÇ «¶»¾É¾ÊË §§§

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÈÌÊËÇËÆÇÊËÁ ¥ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ÈÇÇÈËÇ»ÔÅϾƹŝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÎÎ¥ ¥ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÁÅÁÈÉǽ¹¾Å †ØªÇÄƾÐÆ¹Ø ™ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾÎÎ¥ ¥ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎÅÅ ÎÎÅÅ ÑĹÃǺÄÇÃ

»ƹÄÁÐ ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË 

 ÇËÉ É É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ šÁÀƾʆªËÉÇ ™ª« £ÇÀÄÇ» ¡¨ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ ªÇ×ÀªËÉÇÂ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

15


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐ £ÁÉÈÁÐ £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁл¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥†ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ÊËÉÇÁË ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† ®¹ÉÁÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁ»¾Ä×ÉǻԠ£ÁÉÈÁÐÃÄÁÆǻDZš† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÇØÉÊÃÁ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐ¥ §¦¨ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù

 »ƹÄÁÐ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇË É ƾ½ÇÉǼÇ ÇË É ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ

«¹ÉÊÃ¹Ø š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂʾɻÁÊ «¹ÉÊÃ¹Ø ¶¼Á½¹ ¥ª£ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ «¹ÉÊÃ¹Ø ÇºÉÇÊËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇÂ

†††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐ¥ À¹»Ç½ª£ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥†þɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨ ùĹÐÁÆÊÃÁ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊË £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÃɹÊÆÔ  £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† þɹÅÁоÊÃÁ£ ª¥ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔ ÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ ÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔ ¿¾ÄËÔ¸ºÄÇÐÃÇ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ§¦¨  £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ§¦¨  £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻÇÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆÇ»ÇÂÈǽÀ¹Ã¹À £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁЧ¦¨  £¹Ä¹ÐÁÆÊà À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ

ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÇËÉ ÑË

ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ɇ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇË É ÇË É É ÇËÉ  É

§ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ «¶»¾É¾ÊË §§§ ™ª« ¶¼Á½¹ ÇºÉÇÊËÉÇ ¶¼Á½¹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¶¼Á½¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÃĹ½’ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ  £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ

†††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††††

£ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ È›ÁÆÀÁÄÁ ¼«×žÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕоÉÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂʾÉÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂоÉÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÇÄÇžÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ£¹ÅÔÑÄǻù

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É É É É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇË É É É É É É É É É ÇË É

 ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶¼Á½¹ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù

†††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

16

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ£¹ÅÔÑÄǻù £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥¹ÉÕØÆǻù £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥¹ÉÕØÆǻù £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹ½ÃÇÄǽϾ» ŝÇÊ˹»Ã¹ÁÌÊ˹Æǻù £ÇÄÕϹÃÇÄǽ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ Ä×ÃÁ º¾ËÇÆ Ð̼ÌÆ ¨¬ ÇÊË ÅÇÆË £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊʆXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ÃÉÔÑÃÁ Ä×ÃÁ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ ¤ÇËÃÁÄÁ»Æ¾»ÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾Ë ÃÉÔÑÃÁÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º¾ËÇÆ †XXXPNTLHSBESV ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÁ»ÇÊÊ˺¾ËÇƹ†Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ/BOPDSFUF ¨¾ÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ÄØȾɾÃÉÔËÁØÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉØÅÁÁÇÃƹÅÁ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ȹƾÄÁȾɾÃÉÔËÁ½ÄØÊÁºÁ˹ ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÀ¹»Ç½ÊÃÇ »Ê¾ŹÉÃÁ¨¹ÊÈÇÉËÈÇœ§ª«Ì ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É É É É É É É É É

ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ÔÃÇ» ¡¨ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹  Ÿš¡¶ª£ ¨£­š©   Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹  Ÿš¡¶ª£ ¨¾Ë¹Ä §«  ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º  Ÿš¡¶ª£ ªÁºÁ˧ÅÊà ¨£­š©  ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ £ÇÀÄÇ» ¡¨ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉÇËÇÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉÇËÇÊ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉÇËÇÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†††† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇɹÊË»Çɹ º¾ËÇƹ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹØÎ Å ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦ ÎÎ Å ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦ÎɆÉÎÎÅņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ¨ÄÁ˹À¹ºÇɹ™ÄŹÀƹؼɹÆÕ Î Î Å †XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÅņÈÌÊËÇË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅÅ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب£†Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À †XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹØ£ Î Å ËÇÄÒÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب¨† Î Å ËÇÄÒÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆԾƹÄÁ»ÆÔ¾.BTUFSUPQ ¨ÇË¹Ñ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹؽǺ¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ¨ÉÁÊ˹»Ô¨«s ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇà ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ¨¹ÊÈÇÉËÈÇœ§ª«Ì ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆԝÇÊË ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆԝÇÊË ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆԝÇÊË ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆԝÇÊË ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥†

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ä ü ÑË    Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É É É ÇËÉ É É ÆÁÀùØ É É É É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É É É É É É É É

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ¶ÃÇÄ¡Æ  Ÿš¡¶ª£ ÇºÉÇÊËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨¾Ë¹Ä §«  ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ §ÈÇɹ §§§ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¨ÉÇËÇÊ ¨£­š©  £ÇÀÄÇ» ¡¨ ¨ÉÇËÇÊ ¨ÉÇËÇÊ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÃ̺Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

17


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÑËÌùËÌÉÆÔÂ

Ã̺Å 

É ÇËÉ ÇËÉ

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨£­š© 

†† †† †† †† †† ††

©¹ÊË»ÇÉÑËÌùËÌÉÆÔ ÃĹ½ÇÐÆÔÂ»Ê¾ÎŹÉÇà ª»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÀ¹ºÁ»Æ¹Ø-Ç˽ÇÅ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹؽÄÁƹLjŝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù À¹ºÁ»Ã¹ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÁƹÅ †XXXPNTLHSBESV ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹتºÇ ½ÄÅ ºÇÊËÉÁØ XXXPNTLHSBESV ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù º¾ÀÇÊËÉÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØ-Ç˽ÇÅ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁ˽ÄÁƹ ÅÅ ªÁºÁ˽ÄØÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† 

Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ÈÇɹ §§§ §ÈÇɹ §§§ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ §ÈÇɹ §§§ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÅ¾ÊÁ&NBDP½ÄØɾÅÇÆ˹ÁÀ¹ÒÁËÔº¾ËÇƹ ªËÇÂù»ÁºÉÁÉÇ»¹Æƹت›s ªËÇÂù»ÁºÉÁÉÇ»¹Æƹت›s ªËÇÂù»ÁºÉÁÉÇ»¹Æƹت›s ªËÌȾÆÁ¤ª†c ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁ†À¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ½Äغ¾ËÇƹ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ­šª ­šª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÁºÉǺ¾ËÇÆ ­Ìƽ¹Å¾ÆË»Ãɾ½ÁË ®ÇÌţɾ½ÁË ­Ìƽ¹Å¾ÆËƹ»ÁÆËÇ»ÔÎÊ»¹ØÎ ­Ìƽ¹Å¾ÆËÈǽÃÄ×Ð ­Ìƽ¹Å¾ÆËÊ»¹ÂÆÔ ¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÇÝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾Æ˨¯†»žÑùÎÈÇü «ÇÈÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ ÇÊ˹»Ã¹ ¯ª¨ÎÇËcÅÅ ±Ä¹ÃǺÄÇÃÁÎÎ

ü ÑË ÑË ÑË      ÑË žÑÇà žÑÇà ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ  É ÇËÉ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É

¨¾Ë¹Ä §« §ÈÇɹ §§§ §ÈÇɹ §§§ §ÈÇɹ §§§ ¨£­š©  ¨¾Ë¹Ä §«  œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ª£¡ÉËÔÑ ¨£­š©  ¨£­š©  ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ™ª¥ ž©¥™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË  c ²¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË Ï¾Å¾ÆË›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ  c £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍÉ þɹÅÀ ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † ȾÊÇÃÄ׺ÇÂÍɲ¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË Ï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ †Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ †£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ™Ç£¾É¹ÅÀÁË  c Ò¾º¾ÆÕ ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀŪ¹ÅǻԻÇÀ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ Ï¾Å¾ÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕ  c þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™ÆËÁÃÇÉÁ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ†ÊžÊÁ&NBDP ™Ê͹ÄÕË ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ›ÇÀź¾ÀƝÇÊ˹»

       ü Ë

 †É †É †É †É †É    ÇËÉ †É

£¹ÉÕ¾É £¹ÉÕ¾É ™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂÁ£ ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ ¨¾Ë¹Ä §« œÉÁÆ»¾Â

†††† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †††† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†††† †† †† ††

™Ê͹ÄÕË ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ›ÇÀź¾ÀƝÇÊË ™Ê͹ÄÕËÈÇÉÁÊËÔ ÈÄÇËÆÔ ȾÊйÆÆÔ›ÇÀź¾ÀƝÇÊ˹»Ã¹ ™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊËºÌ ȾÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ š¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ»

Ë   

†É ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ  

œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â £ÇÀÄÇ» ¡¨ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ 

†† †† †† †† †† ††††

18

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà þɹÅÀÁË ½ÇÊË œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊÕ ȾÊÇÛÇÀź¾ÀƝÇÊË œÄÁƹ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏ »ÇÀź¾ÀÆ

 ü ü ûÅ Ë 

º¾ÀƹÄ ÇËÉ ÊȾÏϾƹ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÑ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â

†††† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÄÁƹ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å Ⱦɾ¼ÆÇÂ

Ë

ÇËÉ††††

œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ œÉÌÆË À¾ÅÄØÈÄǽÇÉÇ½Æ¹Ø ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà œÉÌÆË Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØÈÄǽÇÉ»ÇÀź¾ÀƝÇÊË ¾ÅÄØÈÄǽÇÉ Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ»ÇÀź¾ÀƝÇÊË  ¾ÅÄØÈÄǽÇÉÇ½Æ¹Ø ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ  ¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊËºÌ  ¾ÅÄØ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÊ˹»Ã¹  ¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ  ¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å Ⱦɾ¼ÆÇ ¼ÉÌÆË ÊËÉÇÁË¥ÌÊÇÉ ÑĹà ÇÊË ¡À»¾ÊËÕ ü ü ü ¡À»¾ÊËÕ¼¹Ñ¾Æ¹ØÈÌÑÇÆù ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Ø ƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË

 Ë  Ë   ü ü ü  

 É  ÇËÉ  º¾ÀƹÄ ÇË É  ÇË É É †É †É 

¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¨£­š© ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

£¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ҿº¾ÆÕ È¾ÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † †ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁˆ † † þɹÅÀÁË»žÑùНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁËÇÃɹћǽÇÊË ÍɆ ü XXX[TJDQVMTDFOSV £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ʾËùÃĹ½ ϾžÆË ȾÊÇûžÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹

     ü  

†É †É ÆÁÀùØ †É †É  ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ  ƾ½ÇÉǼÇ

¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ÔÃÇ» ¡¨  ª¡£ §§§ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ  ÔÃÇ» ¡¨

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ÅɹÅÇÉƹØÃÉÇÑù ÊÌȾÊÕ††††

£¾É¹ÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾ÆË›ÇÀź¾ÀƹĝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹغ¾Ä¹Ø ʾɹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÇÃɹѾƻǽÇÊËÇÂÃ¹Ø ÍÉ † ½Ç ÅÅ ü £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÊšÁ¼†º¾¼¹Î £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ͹ʹ½Æ¹Ø £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍÉ † ÅÅ ¥£©ü XXX[TJDQVMTDFOSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍÉ † ÅÅ ¥£©ü XXX[TJDQVMTDFOSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍÉ † ÅÅ ¥£©ü XXX[TJDQVMTDFOSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍÉ † ÅÅ ¥£©ü XXX[TJDQVMTDFOSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍÉ † ÅÅ ¥£©ü XXX[TJDQVMTDFOSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍÉ † ÅÅ Ã̺ǻÁ½Æ¹Ø XXX[TJDQVMTDFOSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍÉ † ÅÅ ¥£©ü XXX[TJDQVMTDFOSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ †ÅņÅņÅÅ XXX[TJDQVMTDFOSV ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅǻԠ¥¥Ÿ¨ ¥¾Ä¥« ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ §ÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇÃ

Ã̺Å    Ë ü Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë ü ü ü ü ÑË ÑË   

É †É †É †É †É †É É ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É ÇË É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» †É †É ÇËÉ ÇËÉ

 ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ª¡£ §§§ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ  ª¡£ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ  ª¡£ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¨£­š©  ¨ÉÇËÇÊ

†† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

19


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÊÇà † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË Ï¾Å¾Æ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¨¾ÊÇà Ë ¨¾ÊÇÃû¹ÉÏÇÃɹѻǽÇÊË  ÅÅ ü ¨¾ÊÇÃû¹ÉÏ  ÅÅ ¥£©ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¨¾ÊÇÃû¹ÉϾ»Ôº¾ÄÔ½ÄػǽÇÇÐÁÊËÃÁ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË»žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹½ÇË ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùÎü XXX[TJDQVMTDFOSV ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΝÇÊ˹»Ã¹

 ŹÑÁƹ ü Ë ü ü 

†É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾

™šªªËÉÇ  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§ ¨ÉǼɾÊÊ «£ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ  ª¡£ §§§ £ÇÀÄÇ» ¡¨

†† ÊÇË †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ

Ë

ÇËÉ††

¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¼ÄÁƹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԝÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ¨¾ÊÇà œ™ ¾ÄÕ½ÇËÇÆÆ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ÊÌȾÊÕ º¹ÄĹÊË ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ

    

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ 

 ™ª¥ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¨ÉÇËÇÊ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÇà ÊÌȾÊÕ ¼ÉÌÆË ¨¾ÊÇà ϾžÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØÈÄǽÇÉ»ÇÀź¾ÀƝÇÊË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØÈÄǽÇÉ»ÇÀź¾ÀƝÇÊË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ϾžÆË ÅÉÃÉÇÑù ÇÈÁÄÃÁ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇò¾º¾ÆÕ¬¼ÇÄÕš¹É¹ºÁÆÊÃ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔÂ»Ê¾ÎŹÉÇà ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ªÌȾÊÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ªÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÉÌÆË ªÌȾÊÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ªÌȾÊÕ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØÈÄǽÇÉ»ÇÀź¾ÀƝÇÊ «¾Î̼ľÉǽ ʹ¿¹ ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ

Ë Ë   Ë Ë  Ë  ü 

Ç蠃 ƾ½ÇÉǼÇ   ƾ½ÇÉǼÇ É É  ÇËÉ  ÇËÉ ÆÁÀùØ 

œÉÁÆ»¾Â §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â «É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨ ªªª£ §§§ ªËÉÇÂÁƽÌÊËÉÁØ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ œÉÁÆ»¾Â §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ œÉÁÆ»¾Â  ª¡£ §§§ ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ÊÇË¦Ç¼»Â·º·¼Ã

¦œ¨¥¡ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË Ï¾Å¾Æ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¬¼ÇÄÕÃÇÅÃǻǧËÄÁÐÆǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁÂÃÇÅÃǻǠŹÉÃÁÉ Ç Èà »ÔÊÇ㨝ÇÊË ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁ ÃÇÅÃÇ»ÇÂŹÉÃÁ© § «¨£›ÇÀź¾ÀƝÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅ ȾÊÇà À¾Å ¼ÄÁƹ ϾžÆË ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹£ÌÀº¹ÊÊÃÇÅÃǻǠ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ̼ÇÄժƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ÇËËÇÆÆÔ½Çc ²¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆËü¥†¨¯ ¹»Ç½ÊùØ͹ÊǻùÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾Æ˺¾ÄÔÂ¥ž¼ÁÈ¾Ë ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¯¾Å¾Æ˺¾ÄÔÂ¥«ÌÉÏÁØ"EBOB ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¯¾Å¾ÆË»žÑùÎ

20

Â֕

 Ë         ü ü 

†É É ÆÁÀùØ º¾ÀƹÄ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ †É †É †É †É ÆÁÀùØ †É †É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¹ŸüÄÄ·ļ»¹¿½¿ÃÅÈÉÓ ˜Ÿ ÈÉÇſɼÂÓÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ ɼÌÄ¿ÁÊ ɼÂ

 ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÑ œÉÁÆ»¾Â «É¹ÆÊÁ£  ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ª¡£ §§§  ª¡£ §§§ ¨£­š© 

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† ÊÇË

†† †† ÊÇË

†† †††† †† †† †† †† †††† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† ††

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¯¾Å¾ÆË¿¾ÄËÔÂ¥ XXX[TJDQVMTDFOSV ¯¾Å¾ÆËÀ¾Ä¾ÆÔÂ¥ XXX[TJDQVMTDFOSV ¯¾Å¾ÆËÃɹÊÆÔÂ¥ XXX[TJDQVMTDFOSV ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥†ü ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¯¾Å¾ÆË¥ü ¡ÊÃÁËÁÅ ¯¾Å¾ÆË¥† þɹÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÊÌȾÊ՝ÇÊË ¯¾Å¾ÆË¥† ¥† žÑÃÁü ¥£© À¹»Ç½ÌȹÃǻùÇÊË ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇËÆ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯†¼¡ÊÃÁËÁÅü ¯¾Å¾Æ˨¯† ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯†† ü ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇËÆ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯† žÑÃÁü ¥£© À¹»Ç½ÊùØÌȹÃǻùÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯††»žÑùÎÈÇü ¯¾Å¾ÆË°¡ª«´¢ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¨¯††ÈÇü

ü ü ü   žÑÇà  ÑË Å žÑÇà ÑË žÑ žÑ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇËÉ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ É É

ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§ ¨ÉÇËÇÊ ¨ÉÇËÇÊ ™ª« ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ™ª¥ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¡Æ˾ɪËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª¥ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† žÑÇÃü À¹»Ç½͹Êǻù »ÇÆÁ˾ ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ¥£© ƹ»¹Ä »¹¼ÇÆÈÇÊË ¯¾Å¾ÆË †ü ¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà þɹÅÀÁË »Ê¾»žÑùΠ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË «ÇÈÃÁ ͹Êǻù  ü ¯¾Å¾ÆË «ÇÈÃÁ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ

ü ü ü ¥£© žÑÇà žÑÇà    

É É É É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ †É  ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ †É

š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¨ÉÇËÇÊ ™ª¥ ž©¥™£ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ  ©¾¼ÁÇÆ ©¾¼ÁÇÆ ™ª¥ ™šªªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

°¾ÉÆÇÀ¾Å À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆÇ ȾÊÇà þɹÅÀÁË

Ë

ÇËÉ††

±ËÌùËÌÉù#30;&9½ÄØÉÌÐÆǼÇƹƾʾÆÁØü ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † † † £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ

Å   Ë  

ÇËÉ †É †É †É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ †É ÆÁÀùØ

¡Æ˾ɪËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™šªªËÉÇ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ™¼ÉÇʾɻÁÊ 

†† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †††† †† †† ÊÇË

††

²¾º¾ÆÕ† † † †ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ§Ð¾ÆÕ½¾Ñ¾»Ç ²¾º¾ÆÕÄ׺Ç »ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÔÎÍɹÃÏÁ»ÇÀº¾ÀƹĝÇÊ˻ùÈǼÇÉÁǺÄ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÔÎÍɹÃÏÁ»ÇÀº¾ÀƹĝÇÊ˻ùÈǼÇÉÁǺÄ ²¾º¾ÆÕÅɹÅÇÉÇÃɹѾƛǽÇÊË ÍɆ XXX[TJDQVMTDFOSV ²¾º¾ÆÕÅɹÅÇÉÇÃɹѾÆÅÁƾɹÄÃɹÊùÅÁ ÍÉ †ÅÅ ü ²¾º¾ÆÕɹÀÄÁÐÆÔÎÍɹÃÏÁ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕ͆ ͆ ͆

 Ë Ë Ë ü ü 

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

 ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªªª£ §§§ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ª¡£ §§§  ª¡£ §§§ ¨ÉÇËÇÊ ¨£­š© 

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÔÎÍɹÃÏÁÂÉË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

21


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † †ÇÊ˹»Ã¹ »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ†ÅÅ ÊÈǼÉÌÀÃÇ †XXXPNTLHSBESV ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † † † † †

 Ë Ë Ë

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ

¨ÉÇËÇÊ ¨ÉÇËÇÊ ªªª£ §§§ Ÿš¡¶ª£ ªªª£ §§§

†††† †† †† †† †† †† †† †† ††

²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ؆ ²¾º¾ÆÕÍɹÏÁÁÁ† ²¾º¾ÆÕÍɹÏÁÁÁ† ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇѝÇÊË ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØÈÄǽÇÉ»ÇÀź¾ÀƝÇÊË ²¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ» þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕªÃÁ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ† † † † ÇÈÁÄÃÁ¨¾ÊÇà ½ÇÊË›ÇÀź¾ÀƹÄ

Ë   Ë   

É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÉ  ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ 

š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ™ª¥ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ  œÉÁÆ»¾Â ÔÃÇ» ¡¨ ¨ÉÇËÇÊ ªËÉÇÂŹÑ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †††† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ,/"6'ÄÁÊËÎœ£¤ ÅÅÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇǼƾÊËÇÂÃÁÂœ£¤ ›§ ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËǼƾÊËÇÂÃÁÂœ£¤ § ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'†ÊÌȾÉÈÇÄÎÎÅÅ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÇÏÁÆÃÈÇËÇÄÇÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ƾÃÇƽÁÏÁØ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  œ¹ÀǺ¾ËÇƶÃÇËÇÆš† š† š† š† œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ

22

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å   ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË

 É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É  É É É É É É É É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ÇË É ºÈÇÊÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ºÈÇÊÉ

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ £¨¥ £¨¥ £¨¥ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂɆÉ Î Å Ë ÅņXXXPNTLHSBESV œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÅÇÆ˹¿¹œ£¤ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب§¤¦§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب¬ª«§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨ÄÁËÔœÁÈÊǻԾÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ ÅÅ ¨Ç½»¾ÊÈÉÇÍÁľÂÈÉØÅÇÂÎ ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅÇÂÎ  ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅÇÂœ£¤ XXX[TJDQVMTDFOSV ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿Á»ÆÌËɾÆɹºÇ˧˾оÊË»¾ÆÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ ¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ;†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍÁÄÕœ†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ Á½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ

ÑË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å ÈÅ ÈÅ ÑË

ÇË É ºÈÇÊÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ É É É É É ÇË É ÆÁÀùØ É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ £¹É§ ª¡£ §§§ ·ËÉÁϾÆËÉ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ  ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨¦Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¬¹Ä×Å ÇÏÁÆÎÎÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ ˾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ª¾ËùŹÄØÉƹØÎÅÅÅÅÅ ª¥¤ÅÅ ª¥¤¨É¾ÅÁÌÅÎÅ ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÕǽÆÇÌÉǻƾ»Ô ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ÃÇźÁ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁº¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ’»©ÇÊÊÁÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ½ÄؽÇÅÇ»ÈÇùƹ½ÊÃÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ Î Î «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕʾËйËÔ ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÑË   ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É ÇË É É É É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ½ÁľÉÊÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É

¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ ¡Æ˾ɪËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡Æ˾ɪËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¡Æ˾ɪËÉÇ £¹É§ ªÇ×ÀªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁº¶ÃǪËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

23


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฃยนร…ยพร†ร•รรร€ยฝยพร„รร˜รร€ร†ยพยผร‡ ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน ยผร‰ยนร†รร‹ยน ร‹ร‰ยนยปยพร‰ร‹รร†ยน ร‡ร†รรƒรŠยน ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ร‚ ยœยนยบยบร‰ร‡ ร„ยนยบร‰ยนยฝร‡ร‰รร‹ ยผร‰ยนร†รร‹ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยœยนร„ร•รƒยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„4UBS(BMBYZ รยพร‰ร†ร”ร‚รŠร€ร‡ร„ร‡ร‹ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„4UBS(BMBYZ รยพร‰ร†ร”ร‚รŠร€ร‡ร„ร‡ร‹ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚#BJOCSPPLCSPXO รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยป รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚$IJOBHSFFO ร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚(PME%FTFSU ยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยšยพร„ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ ยบยพร„ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยšยพร„ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ ยบยพร„ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ย›รรƒร‡ร†ร‹ ยบยพยฟรŠรยพร‰ร† รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยžร…ยพร„ร•ร˜ร†ร‡ยปรŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยกร…รˆยพร‰รยนร„ยฉยพยฝ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃยนร†ร‹ร‰ร รŠยปยพร‹ร„ร‡ย†รŠยพร‰ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃยนรˆรŒรŠร‹รร†รŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃยนร‘รร†ยนยผร‡ร‰ยน รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃร„ยพร†ร‡ยปร”ร‚ร„รรŠร‹ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃรŒร€ร‰ยพรยพร†รŠรƒรร‚ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃรŒร‰ร‹รร†รŠรƒรร‚ รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยครยปยนยฝรร˜ ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยครยปยนยฝรร˜ ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฅยนร†รŠรŒร‰ร‡ยปรŠรƒรร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฅยพยฟยฝรŒร‰ยพรยพร†รŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร† รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„รร‰ ร‘ร„รร รŠรƒยนร„ยน ยปรŠยพรยปยพร‹ยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฉร‡รŠรŠร‡ยจร‡ร‰รร†ร‡ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยชยนยปยนร†ร†ยน ยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŽรŽ 

รƒยปร… รˆร… รƒยปร… ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฐยพร‰ร†ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ รยพร‰ร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰รŠร‰ยพยผรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยกร€ยฝยพร„รร˜รร€รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยน รŠร‹รŒรˆยพร†ร ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ยฝยพรƒร‡ร‰ ยกร€ยฝยพร„รร˜รร€ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยนรˆร‡รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร•ร†ร”ร…ร€ยนรƒยนร€ยนร…ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ยกร€ยฝยพร„รร˜รร€ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน ยผร‰ยนร†รร‹ยน ร‹ร‰ยนยปยพร‰ร‹รร†ยนรร‡ร†รรƒรŠยน ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝรรƒรร‚ รˆร„รร‹รƒยนรˆร‡ยฝรˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• รŒยผร„ร‡ยปร”ยพร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป รƒยนร…รร†ร‡ยปรรร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร‡ยปยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ร‰ยปยนร†ร”ร‚รŽรŽ รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ รŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพยบร„ร‡รƒรรŽรŽ รŽรŽ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ รˆยพรŠรยนร†ร†รรƒยฝร‡ร‹ยฝยพร„รƒรรŠร‹ยพร† รร‡รƒร‡ร„ร–ร‹ยนยฟยพร‚ ยฝร‡ร‰ร‡ยฟยพรƒ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ร‰ยนรŠรŠร„ร‡ยพร†ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รŽรŽ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฃรร‹ยนร‚ รŽรŠร… ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŽ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ ยผยฑยนรŽร‹ร” รŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽยžยปร‰ร‡ย†ยฃยพร‰ยนร…รรƒยนรŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยปยนรŠรŠยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ยฆรร€รƒรยพรยพร†ร”ยฆยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยคยนยบร‰ยนยฝร‡ร‰รร‹ยœร‡ร„ร‡ยปรร†รŠรƒรร‚ รยพร‰ร†ร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ย›ยพร‰ยฝยพยœยปยนร‹ยพร…ยนร„ยน ร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยฃร‰ยพร…ยนยฆร‡ยปยน ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยฉร‡รŠรŠร‡ยคยพยปยนร†ร‹ยพ ยปรร‘ร†ยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยชยนร˜ร†ร‡ยผร‡ร‰รŠรƒรร‚ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร‡ย†รŠยพร‰ร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยซร‰ยนยปยพร‰ร‹รร† ยฝร‡ร„ร‡ร…รร‹ ยฆยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร•ยชร„ยนร†ยพรย›รŠยพรยปยพร‹ยน ยจร„รร‹รƒยนยบยนร€ยนร„ร•ร‹รŠยพร‰ร”ร‚ ยจร„รร‹รƒยนยผร‰ยนร†รร‹ยปรŠยพรยปยพร‹ยนยฌร†ยนรŠยฝยพร‘ยพยปร„ยพ

รƒยปร…    รˆร…  รƒยผ รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒยปร…  รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‰   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ 

ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยชยชยชยฃ ยงยงยง ยฉยžยœยกยงยฆยชยญ ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยถรƒร‡ร„ยกร† ย™รƒยปรร„ร‡ร† ย™รƒยปรร„ร‡ร† ยœร‡ร‰ร‡ยบรยพร†รƒร‡ ยชยฃยกร‰ร‹ร”ร‘ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยถรƒร‡ร„ยกร† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

24

ร‚ร–ย•

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV

ยฏร‚รŽรร‹ยฟร˜ร†รร‚รƒร…ร‰


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÄÁËù¼É¹ÆÁËÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ ˾ÉÅÇǺɹºÇ˹ÆÆÔ ¨ÄÁËù½ÇÄÇÅÁËÃÇÉÁÐƾ»ÔÂU†ÅÅ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØΠΞ»Édž£¾É¹ÅÁù ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØΞ»Édž£¾É¹ÅÁù ¨ÄÁËùÅɹÅÇÉÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ ¨ÄÁËùÅɹÅÇÉɹÀÆǼÇÏ»¾Ë¹¬ƹʽ¾Ñ¾»Ä¾ ¨ÄÁËùÅɹÅÇÉÁ¼É¹ÆÁËƹØÊǻʾ¼ÇÅÁɹƹXXXOBUVSFTUPOFSV ¨ÄÁËùǺÄÁÏÇ»ÇÐƹؽÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»ÁÀ¼ÁÈʹ ǺľÐ ¨ÄÁËùËɹ»¾ÉËÁÆ¿¾ÄËÔÂU†ÅÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁÁÀ¼É¹ÆÁ˹ ÅɹÅÇɹ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÊËÌȾÆÁ ÊËÇľÑÆÁÏÔ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇÂ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ªÄ¹Æ¾ÏƹËÌɹÄÕÆÔ ªÄ¹Æ¾ÏÈÉÁÉǽÆÔ ÃɹÊÆÔ оÉÆÔ À¾Ä¾ÆÔ  ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆԾʹÆËÁÊÃÇÄÕÀǺɹºÇËÃÇ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾˾ÉÅÇǺɹºÇ˹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ šÇɽ×ɽÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁɆÉÎÎÊņXXXPNTLHSBESV šÇɽ×ɽÇÉÇ¿ÆÔ ÄÁËÕ¾ ÎÎ šÇɽ×ÉÔ ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹É ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁÁÑĹÃǺ ›Ç½ÇÊËÇýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁɆÉÎÎÊņXXXPNTLHSBESV ›Ç½ÇÊËÇÃÁ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ ɹÀ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔÂÊÄÇ  œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ« Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ®¾½Á˹Ä Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÈĹÊËÁÃǻԻʺÇɾ ɾѾËùÈĹÊËÁà Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÈĹÊËÁÃǻԻʺÇɾ ɾѾËùÊ˹ÄÕÆ¹Ø Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÊɾѾËÃÇ £¹Æ¹ÄÔÈĹÊËÁÃǻԾ ɾѾËÃÁ½ÄØÄÁ»Æ¾»ÔÎÊÁÊ˾Å £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ £ÁÉÈÁÐËÉÇË̹ÉÆÔÂ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ü ÑË ÑË ÑË ÑË 

 É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ Ÿš¡¶ª£ ª›¼ÉÌÈÈ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ  Ÿš¡¶ª£ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ™¥¡ª š¡ ª›¼ÉÌÈÈ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ š¡ š¡ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁË °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¤ÇËÇûǽÇÇ˻ǽÆÔÂÈĹÊËÁÃǻԠŠ ¤ÇËÇûǽÇÇ˻ǽÆÔº¾ËÇÆÆÔ  Å ¤ÇËÇûǽÇÇ˻ǽÆÔº¾ËÇÆÆÔ Š ¤ÇËÇÃÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÊɾѾËÃÇÂÈĹÊËÁÃÃÄ™ ÃÇÅÈľÃË ¤ÇËÇÃÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÊɾѾËÃÇÂÊ˹ÄÕÆÇÂÃÄ™ ÃÇÅÈľÃË ¨¾ÊÃÇÌÄÇ»Á˾ÄÕÈĹÊËÁÃǻԠ¨¾ÊÃÇÌÄÇ»Á˾ÄÕÈĹÊËÁÃǻԻʺÇɾ ɾѾËùÊ˹ÄÕÆ¹Ø ¨¾ÊÃÇÌÄÇ»Á˾ÄÕÈĹÊËÁÃǻԻʺÇɾ ɾѾËùÐ̼ÌÆÆ¹Ø ¨Á¼Å¾Æ˿ǽÄغ¾ËÇƹÃɹÊÆÔÂŹÉÃÁ£©ÇÊÊÁØ ¥£©ü ¨Á¼Å¾Æ˿ǽº¾ËÇƹ¿¾ÄË£Á˹ ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¨Á¼Å¾Æ˿ǽº¾ËÇƹÃÇÉ£Á˹ ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¨Á¼Å¾Æ˿ǽº¾ËÇƹÊÁÆÁ£Á˹ ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¨Á¼Å¾Æ˿ǽº¾ËÇƹоÉ£Á˹ ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¨Á¼Å¾Æ˿ǽº¾ËÇƹÀ¾Ä¾Æ£Á˹ ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¨Á¼Å¾Æ˿ǽº¾ËÇƹÃɦ†£Á˹ ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¨Á¼Å¾Æ˿ǽº¾ËÇƹÃɦ†£Á˹ ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¨Á¼Å¾Æ˿ǽº¾ËÇƹÇɹƿ4£Á˹ ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¨Á¼Å¾Æ˿ǽÄغ¾ËÇƹÃÇÉ£Á˹ ü XXX[TJDQVMTDFOSV ¨Á¼Å¾Æ˿ǽÄغ¾ËÇƹÃɹÊÆ«©†°¾ÎÁØ ü ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ £Á˹  ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÔÊÇÃùІ»Ç ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ¨ÄÁËù½Äت«§ ÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžÒ ¼¹É¹¿¾Â

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ š¡ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§ ª›¼ÉÌÈÈ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¤ÇËÇûǽÇÇ˻ǽÆÔº¾ËÇÆÆÔÂÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

25


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÄÁËùÃÄÁÆþÉƹØ ¨ÄÁËùÃÄÁÆþÉƹØ ¨ÄÁËùÄÁËÕ¾»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉ¾ÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À »¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ÌÃĹ½Ã¹ÊÃÁ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎ/FXÎ Î ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹعÆËÁÊÃÇÄÕÀØÒ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ºÇɽ×É ÈÇɾºÉÁà ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ûÅ

 ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ ·ËÉÁϾÆËÉ š¡ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ª¥¨ ª›¼ÉÌÈÈ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªÇ×ÀªËÉÇ ž©¥™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾Éº¾Ä¹Ø Ê¾É¹Ø XXX[TJDQVMTDFOSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾ÉÏ»¾ËÆ¹Ø XXX[TJDQVMTDFOSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É £¹ËÌÑù £ÁÉÈÁÐÁÃËÇÄÒ ÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É ©ÇŹÑù œÇËÁù ÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÄÁËÕ¾»¹ØœÄ¹½Ã¹ØÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÄÁËÕ¾»¹Ø£¹ÄÁÍÇÉÆÁØÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÄÁËÕ¾»¹Ø¨¹ÉþËÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÄÁËÕ¾»¹ØªÇÄÆϾÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇ˽ÇÊÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Äئ¹ÊÃĹ½¾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Äئ¹ÊÃĹ½¾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÈɾÊÊÇ»¹Ø›ÇÄƹÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÈɾÊÊÇ»¹Ø£¹ËÌÑùÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÈɾÊÊÇ»¹Ø£»¹½É¹ËÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÈɾÊÊÇ»¹Ø£ÁÉÈÁÐÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÈɾÊÊÇ»¹Ø©ÇźÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÈɾÊÊÇ»¹Ø«ÇÄÊËÌÑùÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÈɾÊÊÇ»¹Ø±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ©ÇŹÑùº¾Ä¹Ø Ê¾É¹Ø XXX[TJDQVMTDFOSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ©ÇŹÑùÏ»¾ËÆ¹Ø XXX[TJDQVMTDFOSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ­Á¼Ìɹ £ÁÉÈÁо  ÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉÆ¹Ø Î Î ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉÆ¹Ø û¹½É¹ËƹØ»Á½Ç» Ï»¾ËƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÏ»¾Ë¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø †ØªÇÄƾÐÆ¹Ø ™ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ ÈÇɾºÉÁÃÁ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÉÇȹÉù ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ×ÉÔ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø »¹ÀÇÆÔ ÈÇɾºÉÁÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà ºÇɽ×É »Ç½ÇÊËÇà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà »Ç½ÇÊËÇÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½ÇÃƹºÇÄÕÑÇÂǺӾÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ùоÊË»¾ÆƹØÌÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£ÁÉÈÁÐÁà ©ÇŹÑù ©ÇÃÃǪÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ˾ÉɹÊÆ¹Ø ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨Ç½½ÇÆÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÈÉÁ½»¾ÉÆÔ ɾѾËùÃƾÅÌ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ ɹÀÆÔÎɹÀžÉÇ» ¨ÇɾºÉÁýÄØÈÄÁËÃÁÏ»¾ËÆÇ XXX[TJDQVMTDFOSV ¨ÇɾºÉÁÃÁÎÎ ÎÎ ¨ÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ͹ʹ½ÆØÈÄÁËù ªËÌȾÆÁ ­ÇÉÅÔ½ÄØÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÆÇÂÁ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁ›ÑÁÉÇÃÇŹÊÊ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª›¼ÉÌÈÈ ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ ª›¼ÉÌÈÈ ·ËÉÁϾÆËÉ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ £ÉÇÊË §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§  ª¡£ §§§  ª¡£ §§§  Ÿš¡¶ª£ ª›¼ÉÌÈÈ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ª›¼ÉÌÈÈ ¶ÃÇÄ¡Æ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉdž­¹Ê¹½ ª£¡ÉËÔÑ ªÇ×ÀªËÉÇ ›¹ÊÁÄÕ¾»¹ ¡¨ ª›¼ÉÌÈÈ ª›¼ÉÌÈÈ ªËÉdž­¹Ê¹½ ›¹ÊÁÄÕ¾»¹ ¡¨ š¡ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ  ª¡£ §§§ š¡ ª›¼ÉÌÈÈ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹ž˹ÄÄÇÈÉÇù˹ ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™ÉŹËÌɹ†ÅÅ ™ÉŹËÌɹ™***†ÅÅÊËœª œª ™ª ™ÉŹËÌɹ™*†™*** †ÅÅ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁË

26

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

 ÑË ü ü

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¥ª£ ªÇÄÁ½¾À ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† ††


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนยบยนร€ยนร„ร•ร‹ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ร‡ยผร†ยพรŒรˆร‡ร‰ร†ยนร˜ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรƒร‡ร…รˆร‡ร€รร‹ร†ยนร˜ย†รˆร‰ร‡รร†ยพยพ ยฝยพร‘ยพยปร„ยพ ร„ยพยผรยพรŠร‹ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ ร€ยนร…ยพร†ยนรŠร‹ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ร” ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยนร…ยพร†ยนรŠร‹ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ร” ยœรยบรƒรยพรŠยปร˜ร€รยฝร„ร˜รƒรร‰รˆรรร†ร‡ร‚รƒร„ยนยฝรƒร ยยปยพร‰รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพ ยปร‡ร‰ร‡ร‹ยน ร‰ยพร‘ยพร‹รƒร ร€ยนยบร‡ร‰ร” ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ ยฃยปยนยฝร‰ยนร‹รŽย†รŽรŠร‹ยชยจ ยฃยปยนยฝร‰ยนร‹ย†ร…ร…ยชร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร€รร‹ยฅย† ยฃร‡รŠร‹ร”ร„ร•รˆรŒร‹ยพยปร‡ร‚ยฟยฝยฃย†รŠยผ ยฃร‰รŒยผ ย†ร…ร…ยชร‹ ยฃร‰รŒยผ ย†ร…ร…

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร‘ร‹  รƒยผ รƒยผ รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย† ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยšร„ยนยผร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยšร„ยนยผร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยšร„ยนยผร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยšร„ยนยผร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยšยฏยฉยฆรยฟยพยผร‡ร‰ร‡ยฝยพรรยฃ ยšยฏยฉยฆรยฟยพยผร‡ร‰ร‡ยฝยพรรยฃ ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยคยพร…ยนร† ยฅยชยฃ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร† ยฅยชยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃร‰รŒยผรร†รŠร‹ร‰รŒร…ร…ร…ยชร‹ยฎยญ ยฃร‰รŒยผร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… รŽร†ร‹ ยฃร‰รŒยผ รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ ร‘ยพรŠร‹รยผร‰ยนร†ร†รรƒ ยฃร‰รŒยผรย†ร…ร…รŠร‹ยชยจ  ยฎ ยœยช ยฎยœยชย™ ยฎยฆย™ ยฌย™ ยครรŠร‹ ย† ร…ร…ยชร‹ ยครรŠร‹ รŽ ร… ยชร‹ ยครรŠร‹ร…ร… รŽ ยชร‹ ยครรŠร‹ย†ร…ร…ยชร‹ รŽร… ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟ ย† ร…ร…ยชร‹ยฎยฆยซ ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ รŽรŽร…ร… ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร…"*4*   ยครรŠร‹ร‡รรร† รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยปร‡ร€ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚  ร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŽรŽร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รŽรŽ  ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยครรŠร‹ยจย›ยค ยครรŠร‹รˆยพร‰รร‡ร‰รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รรร€ยฝยพร„รร˜รร€ร†ยพยผร‡ยจร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ร‡รƒร‰ยนรŠรƒยนรˆร‡ยฉย™ยค ยครรŠร‹ร‰รรร„ยพร†ร”ร‚ย†ย†ร…ร…

รƒยผ รƒยผ ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒยปร… รƒยผ รƒยผ

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‰ ร‰ ย† ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰  ร‰

ยคยพร…ยนร† ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ย™ยชยซ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยคยพร…ยนร† ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยคยพร…ยนร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

27


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¤ÁÊËÎà ÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆà † ÅÅ ¤ÁÊËÎà ÅŪËÈÊ ¤ÁÊËÔ †ÅÅÊË  ® œª œ £¨ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØÁ½É̼ÁΞ˹ÄÄÇ»ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄÁÊËǻǠÊÇÉËǻǠ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄ׺Ç©¾ÀùÈÇɹÀžÉÇÊË›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁË ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËƾɿ¹»¾×ÒÁ §Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø†ÅÁÃɆÉÌù» ¨ÇÄÇʹÎÎªË ¨ÇÄÇʹ¼ÃΆΠ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕƹØ

Ë ü ü ü ÑË ü Ë Ë Ë ÑË Å ü ü ü

ÇËÉ † É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É † É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

£ÇÅÊ˹É ¤¾Å¹Æ ¤¾Å¹Æ ªÇÄÁ½¾À ¥ª£ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ £ÇÅÊ˹É ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ £ÇÅÊ˹É œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ž©¥™£ ¤¾Å¹Æ ªÇÄÁ½¾À §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ ÈÉÌ¿ÁÆÆ¹Ø Æ¿ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÅÅ ©¾Àùž˹ÄĹƹ¼ÁÄÕÇËÁƾ ©¾ÄÕÊÔ ÑȹÄÔ ÃɾȾ¿Á¿½ ª»ØÀÁÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃǻԾ¼ÁºÃÁ¾ «É̺¹Î†Î ªË  «É̺¹›œ¨½Ì†ªË  «É̺¹ƾɿÎ Î ÅŪËΦ« «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÅÅÎÅÅÎÅÅÁ½É «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕÆÎÎ ÎÎ ÅÅªË  «É̺¹ÖÄÊ» «É̺¹ÖÄÊ»¬¬¬¬¬¬›œ¨ «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍ       «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍ        «É̺ÔE†œ§ª«ÁºÌ «É̺Ô›œ¨ ÖÄÊ» ÏË ÇÏÁÆà «É̺ÔÈÉÇÍÁÄÕÆԾΆÎΆΠ¬¼ÇÄÇÃÎcΪËÈÊ ¬¼ÇÄÇà        ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄľÉ †ªË ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃƾɿÅŪˮ¦«

Ë ûÅ Ë ÑË ü ü ü Å Å ü ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ë ü ü ü ÈÅ ü ü ü ü ü

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ †É

£ÇÅÊ˹É ¤¾Å¹Æ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ £ÇÅÊ˹É šÄ¹¼ÇÊËÉÇ §§§ ¤¾Å¹Æ ¤¾Å¹Æ ¤¾Å¹Æ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤¾Å¹Æ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ £ÇÅÊ˹É ªÇÄÁ½¾À ªÇÄÁ½¾À ¤¾Å¹Æ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ªÇÄÁ½¾À ªÇÄÁ½¾À ¤¾Å¹Æ ªÇÄÁ½¾À ¤¾Å¹Æ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ ™ÉŹËÌɹ š¹Äù šÔËÇ»ÃÁ XXXLJPTLSV ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ½»¾ÉÁ ›ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉÔ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ ùÄÁËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œ»ÇÀ½Á      ÅÅ ÌȹÃü 

 ûÅ  ûÅ  ü

 ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¡¦ª¡ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ›¹»ÁÄÇƆ§ÅÊà ™©«¹ ªÇ×ÀªËÉÇ  «ÉÁ†™ ªÃĹ½’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»¦ÁÀϾÆ  ¹ºÇÉÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ˾ÈÄÁÏÔ¨§¤¡£§©š§¦™«  ¹ºÇÉÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ˾ÈÄÁÏÔ¨§¤¡£§©š§¦™«  ¹ºÇÉÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ˾ÈÄÁÏÔ¨§¤¡£§©š§¦™«  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿Ä׺ÔΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÁÁÀ½¾ÄÁ ¡À½¾ÄÁØÃÇ»¹ÆÔ¾›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÇÊÃÁ XXXLJPTLSV ¤¾ÊËÆÁϹ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹ØÎ »ÔÊÇ˹† ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¤¾ÊËÆÁϹоɽ¹ÐƹØ'",30

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É

¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁņ¿ ¾ÅÃÁ» ¡¨ ›¹»ÁÄÇƆ§ÅÊà «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

28

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç¨ÇÄÁžÉƹØÇÃɹÊùÈÇ©™¤ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹Æ¼¹Ä ½ÁÈÄÇŹËÊÃĹ½ÆÇÂÁÀÊ˹ÄÁ ËÇÄÒÅÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÄ׺Ծ›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÄ׺Ծ›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁËÇɼȹ» ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ §ÈÇÉÔÊ»¾ËǻԾ ËÇÉѾËÆÔ¾ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔ XXXLJPTLSV ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ »¾ÉÎÆ¿ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ƹÀ¹Ã¹À ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ 

ÑË ûÅ  ÑË  Ë  ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¥ª §§§ ¾ÅÃÁ» ¡¨ ¾ÅÃÁ» ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£  ›¹»ÁÄÇƆ§ÅÊà «¹ÉÊùØ «¹ÉÊùØ «¹ÉÊùØ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† ††

¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕÌ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆԝÄÁƹÄ׺¹ØÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿©¹ÊоË ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄÁƹÄ׺¹ØÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿©¹ÊоË ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ©¾Ñ¾ËÃÁ »ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉÔ ª»¹Éù¹Ä×ÅÁÆÁØ Æ¿Ê˹ÄÁ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÄÇ» ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÑËÌùËÌÉÃÁ¯¨›ª ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊùØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾†XXXPNTLHSBESV ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØØÐ ÅÅ  Å ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØØÐ ÅÅ  Å ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø Î Å ØÐÎÁÎÅņXXXPNTLHSBESV ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø Î Å ØÐÎÁÎÅņXXXPNTLHSBESV ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ ÎÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÑË ÑË Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÊÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ †É †É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

«¹ÉÊùØ ¥¥ª §§§ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ªËÁÄÄ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÁÄÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¥ª §§§ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ™ª« ™ª« Ÿš¡¶ª£ «ÉÁ†™ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ £ÌƼÌÉϾ» ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØØЮÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØØЮÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

†† †† †† ††

ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹»ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹»ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÊ»¹ÉÆ¹Ø ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùÊËØ¿ÃÁÈÇĹ Î Å ØÐÎÅÅ ›É†½Á¹ÅÅÅ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØûÅ ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØûÅ ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØûÅ ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ  Å ÈÉÇ» ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ  Å ÈÉÇ» ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹºÇľ¾ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î  Å ØÐ ÁÅÅ XXXPNTLHSBESV ªË¾ÃÄÇʾËù͹ʹ½Æ¹Ø ÁÆ˾ÉÕ¾ÉƹØ ªË¾ÃÄÇʾËùÑËÌùËÌÉƹØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ «É̺¹›œ¨ š± ËÇÄÊËÇÊ˾ÆƹØ ¬¼ÇÄÇà ±¹ÑÄÔÐÆÔ¾ ù; ÅÁÆÁ†Å¹¼¹ÀÁÆÔ ±»¾ÄľÉ ±ÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¹»ËÇÅÇÂÃÁ ¹»ËÇŹ¼¹ÀÁÆÔ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

  ÈÅ ÑË ûÅ ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ûÅ   ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ûÅ ûÅ ÈÅ   

É É É ÇËÉ É ÇËÉ É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ

™ª« ™ª« ™ª« ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÅÌɪËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨  Ÿš¡¶ª£ šÄ¹¼ÇÊËÉÇ §§§ šÄ¹¼ÇÊËÉÇ §§§ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ›¹»ÁÄÇƆ§ÅÊà ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ›¹»ÁÄÇƆ§ÅÊà ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÉÉÌÄÇÆ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

29


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ™ÆþÉÔ ¹ÆþÉÆÔºÇÄËʼ¹ÂÃÇ ÃÇÄÕÏÇÅ ÃÉ×ÃÇÅ šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼É¹»¾É ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËÔ ¼¹ÂÃÁ ѹºÔ ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆ%† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    ÈÉ¥¹ÉÃʹ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾

ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ÑË ü ÑË ü »ƹÄÁÐ ü ü ü ü ü

ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ §ÅÇÅ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ž©¥™£ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ͹Êǻùü ½ÄÁƹÇË½Ç œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊ ͹ÊǻùÇËü †XXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ×º¾ÄÕ͹ʹ½ÆÔÂ'JTIFS .VOHP 5FDI†,SFQ ×º¾ÄÕ͹ʹ½ÆÔÂ'JTIFS .VOHP 5FDI†,SFQ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Á ½×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Á ½×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ 8†. E  ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ ºÇÉËÁà ÈÇ˹ º¹ºÇÐù ¹»¾ÉËÃÁ žιÆÁÀÅÔ©††ÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹Ä »¹ÊÊ XXXTDSV  ¹ÃľÈÃÁÏ»¾ËÆÔ¾  ¹ÅÃÁ"QFDT .PUUVSB $JTB ,BMF ¥VM†U†MPDL XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ#PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨©§†ª™¥ œ™©¡™¦ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB œ¹É½Á¹Æ #PSEFSÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇûɾÀÆÇ ƹ»¾ÊÆÇ »ÔÊÇÃÇÂʾÃɾËÆÇÊËÁ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇÞ¿ÃÇÅƹËÆÔº¾ÊÑÌÅÆǼÇÀ¹ÈÁɹÆÁØ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹Ò¾Äù†ÉÌÐùž¿ÃÇÅƹËƹØ™ÉʾƹÄ £Ä×м¹¾ÐÆÔ ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ ƹÃĹ½ÆÇ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  £ÄØÅžÉÔÃɾȾ¿ÆÔ¾

ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇË É ÇËÃÇÈ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂÃɾȾ¿ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ¥Ìɹ»¾Â ©ÇƽÇ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£É¾È¾¿ £É¾È¾¿ȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÇÈË £ÉÇÆÑ˾ÂÆÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ$JTB ¥VM†U†MPDL ,BMF "QFDT XXXMPDLT†LFZTSV ¨¾ÉÍÇɹÏÁØ ÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕ ÇÈÇɹ ½¾É¿¹Ë¾ÄÕ ̼ÇÄÇà ¨¾ËÄØĹËÌÆƹØ1BMMJEVN ¨ÇÉÌÐÆÁ ľÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»Ê˹ÄÁ ª¹ÅÇɾÀœ£¤ ½¾É¾»Ç ž˹ÄÄ Ï»¾ËÆÔ¾ ª¹ÅÇɾÀ½ž˹ÄÈÉÇÍÁÄØE «¹Â»¹ÆÕ ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀ¿ȹÊÊÁÉ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂE ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀž˹ÄÄE ½Ä ª¹ÅÇɾÀÈÑ Ê»¾ÉÄÇ3BMM ª¹ÅÇɾÀÈÑ Ê»¾ÉÄÇ3BMM ª¹ÅÇɾÀÈÑ    ÇÊËɹØ ª¹ÅÇɾÀÈÑ    ÇÊËɹØ ª¹ÅÇɾÀÈÑ    Ê»¾ÉÄÇ ª¹ÅÇɾÀÈÑ    Ê»¾ÉÄÇ

ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÃÇÈ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ

ªËÉÇÁ˾ÄÕ ™ÉË£Çūɾ½ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇƽÇ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ¥Ìɹ»¾Â ™Ã»¹ÅÁÉ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† ††††

30

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‡ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†รŒE  ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‡ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†รŒE ยฝร„ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‡ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†รŒE ยฝร„ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยปยนรŠรŠ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยฆร‡ยปรร†รƒยน ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜  ร‡ร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ยพ ยชรƒร‡ยบยนรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ยชรƒร‡ยบร”รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพE  รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยชร…ยพรŠรร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รƒรŒรŽร†ร-FNFO ยซร‰ร‡รŠE ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยซร‰ร‡รŠEย†ร… ยซร‰ร‡รŠร” รยพรˆร ยฏยพรˆรยฝร„รร†ร†ร‡ร€ยปยพร†ร†ร”ยพ รƒร‡ร‰ร‡ร‹รƒร‡ร€ยปยพร†ร†ร”ยพ ยฏยพรˆร•ยฅย†ยฅ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑยนร‚ยบยนรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ยนร˜ยรŒร…ร… ยฑยนร‚ยบยนรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ยนร˜ยรŒร…ร… ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบ ยฅ E      รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบร‡ยปยนร˜ร„ร—ยบร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบร‡ยปยนร˜ร„ร—ยบร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยฑรˆร„รร†ร‹ร”ยœยงยชยซย†E ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรŒร‰รŒรˆรˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ รŽย†ร…ร… ยฑรŒร‰รŒรˆรŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ ยผร„รŒรŽยนร‰ร• Eย† ยฑรŒร‰รŒรˆย†ยผร„รŒรŽยนร‰ร• รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ Eย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรŒร‰รŒรˆร”รˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ยฆยนยผยพร„ร• ยฑรŒร‰รŒรˆร”รˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ยฆยนยผยพร„ร• ยฑรŒร‰รŒรˆร” รŠยนร…ร‡ร‰ยพร€ร” ยฝร—ยบยพร„ร˜ ยนร†รƒยพร‰ร”

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร… ร… ร… ร… ร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยฏยชยฃ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยชร‹รร„ร„ ยฅรร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยฏยชยฃ ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยซยนร‰รŠรƒยนร˜ ยซยนร‰รŠรƒยนร˜ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฐรยบร‡ร‹ยนร‰ร•ยžย› ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยคยพรŠร‡รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยชร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟ -ยšยนร„ร˜รŠรร†ยนยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„รŽรŽยฝยพรƒรร†ยผ -ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ -ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ

ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

-ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนย™รŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนยชรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย™รŒรŠร„รŒยผรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยน รƒยผย†ร‹ร† ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร•ย†ร–รƒรŠรˆยพยฝรร‹ร‡ร‰ ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒ ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰รŒยบร” ร…ร‡รŽ XXXEPNQSPGTSVCSV ยšยนร†ร ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยปรŠย‘รร€รƒยพยฝร‰ยน ยšยพร‰ยพร€ยน ร‡รŠรร†ยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‘ร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒ ร… ยšยพรŠยพยฝรƒรรŠยนยฝร‡ยปร”ยพ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšยพรŠยพยฝรƒร ร…ยนร„ร”ยพรร‡ร‰ร…ร” ร‡รƒร†ยน ร…ยพยบยพร„ร•รร€ร…ยนรŠรŠรยปยนยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยšยพรŠยพยฝรƒร รŽร‡ร€ยบร„ร‡รƒร ยšร„ร‡รƒร‡รƒร‡ร†ร†ร”ร‚ยพยปร‰ร‡ร‡รƒร†ยนรร€ร…ยนรŠรŠรยปยนรŠร‡รŠร†ร” ยšร„ร‡รƒรร‡รƒร‡ร†ร†ร”ยพยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”ยพ ยบยพรŠยพยฝรƒร ร€ยนยบร‡ร‰ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ร…ร… ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ย™ย›รŽรŽร…ร… ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน

รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…  รƒยปร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‡ร‹ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยชรร‹รยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยฅรร‘รŒรƒร‡ยป ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฆยพรŠร‹ยพร‰ร‡ยปรรยชย› ยกยจ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยนยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

31


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜  ยšร‰ยพยปร†ร‡ร‡รรร„รร†ยฝร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยพEย†รŠร… ยšร‰รŒรŠ ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ยบรŠ ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ย ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ย ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร… รŽรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠ ยฝร„รร†ยนร… รŠร‡รŠร†ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ รŽรŽร…รŽรŽร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…

ยšร‰รŒรŠยฝยปยพร‰ร†ร‡ร‚รƒร‡ร‰ร‡ยบรƒร รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… รŽร…ร… ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยพยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน ร…ร… ยšร‰รŒรŠรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠ     ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽ รŽ รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ร†ยพรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚รƒยพยฝร‰ ยšร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝรŽร…ร…รยบร‡ร„ยพยพ ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน XXXEPNQSPGTSVCSV ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน XXXEPNQSPGTSVCSV ยšร‰รŒรŠร‡รƒร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร• รŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร• รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร• ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร• ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฝร„ร˜ยบยนร†รรรŠยนรŒร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŽรŽร…ร…

32

ร‚ร–ย•

รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ย›รรƒร‹ร‡ร‰รร˜ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยคยพรŠร†ร‡ยพยฝยพร„ร‡ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ยฝร‡ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV

ยฏร‚รŽรร‹ยฟร˜ร†รร‚รƒร…ร‰


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยนรŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร ร… รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร ร… รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฃร„ยนรŠรŠรรƒยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†ยบรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร‡ยบร†ยนร„รรรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠยนร‚ยฝรร†ยผ รˆร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‹ยพรˆร„รรร”ยจยงยคยกยฃยงยฉยšยงยฆย™ยซ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠยนร‚ยฝรร†ยผ รˆร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‹ยพรˆร„รรร”ยจยงยคยกยฃยงยฉยšยงยฆย™ยซ

รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยนยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ย™ร‰รƒยนย†ยฝยน ย™ร‰รƒยนย†ยฝยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠยนร‚ยฝรร†ยผ รˆร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‹ยพรˆร„รรร”ยจยงยคยกยฃยงยฉยšยงยฆย™ยซ ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยยปยพร‰รยปรŽร‡ยฝร†ร”ยพ ร…ยพยฟรƒร‡ร…ร†ยนร‹ร†ร”ยพยชร‡รŠร†ยน ยฝรŒยบ ยบรŒรƒยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยยปยพร‰รยฝร„ร˜ยบยนร†ร ยร‡รŠรƒยนยบยพร‰ยพร€ร”ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร€ยนยบร‡ร‰ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร‡รˆรร„รƒร ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รƒยพยฝร‰ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‡รŠรร†ยน ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ  ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยฝร„รร†ยนร… รŠร‡รŠร†ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒยปร… รƒรŒยบร… ร…ยนร‘รร†ยน ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ยปร†ยนร„รร รƒรŒยบร… 

ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร‰ ร‰ 

ย™ร‰รƒยนย†ยฝยน ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยฉยพยนร„ยร‡ร… ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยคยพรŠร†ร‡ยพยฝยพร„ร‡ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยšยนร‰ยนยบรร†รŠรƒยนร˜ยบยนร€ยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยคยพรŠร†ร‡ยพยฝยพร„ร‡

ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‰รƒรŒยบร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #39 (586) 10.10.11

33


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠรƒยพยฝร‰ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‡รŠรร†ยนร„ร—ยบร‡ยพรŠยพรยพร†รยพ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยน   ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ  ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยฝร„ย† ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽร‡ร‹ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร… รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร… รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ร‡ยปยนร˜รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย† ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร‡รˆรร„รƒร ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”ยนร†ยผยนร‰รŠรƒ ร‘รร‰ ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร”รŽรŽย†ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€รŠร‡รŠร†ร” ยบรŠรŒรรƒร‡ยปยนร˜ รŽร…ร…

34

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #39 (586) 10.10.11

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…  รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ย›รรƒร‹ร‡ร‰รร˜ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยกร€ยฝยพร„รร˜รˆร‡ยผร‡ร†ยนยฟร†ร”ยพ ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยปยนยผร‡ร†รƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร‡ยบร†ยนร„รรรƒยน ยกร€ยฝยพร„รร˜รˆร‡ยผร‡ร†ยนยฟร†ร”ยพยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยกร€ยฝยพร„รร˜รŠร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพ ร‡รƒร†ยน ยฝยปยพร‰ร ยบยพรŠยพยฝรƒร ร…ยพยบยพร„ร•รร‹ยฝ ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยคยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ร…ร… ร…ร…รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยคยร‡รŠรƒยนรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜  ยคยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยพร„ร•ยปยพร‹  ยคยฆยนร„รรร†รรƒรˆร„ร‡รŠรƒรร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยคยฆยนร„รรร†รรƒรˆร‡ร„รŒรƒร‰รŒยผร„ร”ร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยคยฆยนร’ยพร„ร•ร†รรƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน รˆร„ยนร†รƒยนร‡ร‹ ยฝร‡ ร… ยคยจยพร‰รร„ยนยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ ยคยจร„รร†ร‹รŒรŠยฃร‡ร‰ร‡ร†ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยจร„รร†ร‹รŒรŠยคร‡ยฝร‡รรƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยจร‡ร„ร‡รƒยฝร„ร˜รŠยนรŒร†ร”รร€ย™ยšย™ยฑยก ยฃยนร…ยพร‰รŒร†  ยคยจร‡ร„ร‡รƒรร€ร„รรˆร”รŽ ยคยชยนร‚ยฝรร†ยผยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽรŽ ยคยชร‹ร‡ร„ยบรŒยผร„ร‡ยปร‡ร‚ยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„  ยคยฌยผร‡ร„ร‡รƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน ร†ยนร„รรร†รรƒ รˆร„รร†ร‹รŒรŠร‡ร‹ยฝร‡ ยคยพรŠร‹ร†รรร” รˆยพร‰รร„ยน ร‡ยผร‰ยนยฟยฝยพร†รร˜ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… ยฅยพยบยพร„ร•รŠยนยฝร‡ยปยนร˜ รŠยนยฝร‡ยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ รยปยพร‹ร‡รร†รรร” รˆยพร‰ยผร‡ร„ร” ยฅร‡รŽยปร…ยพร‘รƒยนรŽ XXXEPNQSPGTSVCSV ยฆยนร„รรร†รรƒ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…ยฝร„ รˆร… ยงยบร†ยนร„รรรƒยน ร†ยนร’ยพร„ร•ร†รรƒรร€รŠร‡รŠร†ร” ยงยบร†ยนร„รรรƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยงรˆรร„รƒร ยงรˆรร„รƒร ยงรˆรร„รƒรรƒร‰รŒรˆร†ร”ยพ ร…ยพร„รƒรยพ ยงรˆรร„รƒรรŠรŒรŽรยพรรรŠร‹ร”ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡ยปร…ยพร‘รƒยนรŽ ยงรˆรร„รƒร XXXEPNQSPGTSVCSV ยงรˆรร„รƒร รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ร„ยพรŠร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ยปยนรŠรŠ

รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… ร‘ร‹ รˆร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ ร…ยพร‘ร‡รƒ รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฆยพรŠร‹ยพร‰ร‡ยปรรยชย› ยกยจ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยฆยพรŠร‹ยพร‰ร‡ยปรรยชย› ยกยจ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยฅรร‘รŒรƒร‡ยป ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ  ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ ร„ร—ยบร‡ยพรŠยพรยพร†รยพ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝE  ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ XXXEPNQSPGTSVCSV ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽ รŽ รŽ รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽ รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽ รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽ รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽ รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ XXXEPNQSPGTSVCSV ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ XXXEPNQSPGTSVCSV ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รƒยพยฝร‰ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร„ร—ยบร”ยพร‰ยนร€ร…ยพร‰ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รŠรŒรŽร‡ร‚ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ร‡ร„ร•รŽยนยšยนร‰ร‹ยพร‰ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร„ยนยผร รŠร‹ร‰ร‡รˆรร„ยน ร‡ยบร‰ยพร‘ยพร‹รƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยปรŠยพรŽยปรยฝร‡ยป ยจร„ยนร†รƒยพร†รƒยพยฝร‰ รŠร‡ร‰ร‹ยช ยจร„รร†ร‹รŒรŠรŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยจร„รร†ร‹รŒรŠร„ย†รยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรˆยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน รŠร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร…รรƒรƒ ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ร†ยนร„รรร†รรƒ ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยบร‰รŒรŠร‡รƒรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยจร„รร†ร‹รŒรŠ รŒยผร‡ร„ร‡รƒรร€รŠร‡รŠร†ร” ยจร‡ยฝยฝร‡ร†ร” ยบยพร‰ยพร€ยน รŠร‡รŠร†ยน ยจร‡ยฝยฝร‡ร†ร”รˆร‡ยฝรƒรร‰รˆรร ยชร‡รŠร†ยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยชร‡รŠร†ยนยบร‰รŒรŠ  ยชร‡รŠร†ยนยบร‰รŒรŠ  ยชร‡รŠร†ยนยฝร‡รŠรƒยนร€ยนยบร‡ร‰ร†ยนร˜รŽรŽ ยชร‡รŠร†ยนยฝร‡รŠรƒยนร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ ยชร‡รŠร†ยนร†ยนร’ยพร„ร•ร†รรƒ ยชร‡รŠร†ยนรˆยพร‰รร„ยน ยชร‡รŠร†ยนรˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยชร‡รŠร†ยนร‘ร‹ยนรˆรรƒ ยชร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รƒยพยฝร‰ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยชร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รƒยพยฝร‰ร†ยนร„รรร†รรƒ ยชร‰รŒยบร” ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ร…ร‡รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… ร…  ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยปร… รˆร… รˆร… ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ   ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชรƒร„ยนยฝย’ ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยฃรŒร€ร•ร…รร†ร‡ยปย›ยจ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

35


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ

   

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Ê¹½ÔÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ±Ë¹Ã¾Ë ±Ë¹Ã¾ËλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÎÎÅÅ ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÁ Å ±Ë¹ÈÁÃ

  ûÅ ÑË ÑË ÈÅ

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ¨ÇľÒÌÙ¨ ¡¨ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ šÇØÉÃÁƹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† ††

É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#ÅÅ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ оÉÆÇ»ÇÂÈÇÄ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ оÉÆÇ»ÇÂÈÇÄ 04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04# ÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ¤¹Ë»ÁØ 04›ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅ ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½ «ÌÉÁÆÊà ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨  ¼Éš ¼¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊÃ

36

Â֕

 ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË

 ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ž©¥™£ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ §¥ª£¤žª«§©œ ™ÅÌɪËÉÇ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ž©¥™£ ™ª« ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇÃ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›¨  ŹÉù«ª¼ÉšÊÇÉ˼šÉ¹ËÊà ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ ›¨Î ÅÅ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ›¨ÎÎ ÅÅ ¼šÉ¹ËÊà ›¨Î ÎÅÅ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ÎÎ ÅÅ ¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊà ÇÊ˹»Ã¹ ›¨¦«   ¼£ÁÉÇ» ›¨¦«   ¼£ÁÉÇ» ›¨ɆÉ Î Å ËÇÄÒ ÅņXXXPNTLHSBESV ›¨«¼Éš   ¼£ÁÉÇ» ›¨ Î ›¨ ª¨½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ ›¨§  ºÌÃÊ»¾ËÄÔÂÇÄÕι»ÁÑÆØÇÃÊÍÇɽÊÇÉË ›¨§  ÍÇƺ¾ÄÔÂʾÉÔÂÃɾÅÇ»ÔÂÊÇÉË ›¨§ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ª¨ ª¨ ª¨ÊÇÉ˹ɆÉ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË

ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ †É

©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÅÌɪËÉÇ §¥ª£¤žª«§©œ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà §¥ª£¤žª«§©œ ­¹Æ¼É¹½ ›¹ËÉÌÊ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨ ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÊ ¼š¹ÉƹÌÄ ª¨ ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÊ ¼š¹ÉƹÌÄ ª¨ ÅÅÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÑÄÁ͝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨Îžº ÊËÉÇÁË ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¨ ÅÅÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÑÄÁ͝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ ÑĻĹ¼ÇÊËÇÂùØ&((&3 ª¨ Î žº¾ÄÕƹØ Î ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ žº¾ÄÕƹب™†ªÇÉË ¼¨¾ÉÅÕ ª¨ žº¾ÄÕƹب™† ¼¥ÌÉÇÅ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨žº¾ÄÕƹØÎÎÅÅ ª¨žº¾ÄÕÆ¹Ø ÑÄÁÍÇ» Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ª¨ÊËÉÇÁ˽ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ Î ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ Î  ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ÎÅÅ ª¨ÑÄÁÍ   ¤ª¨ ¤ª¨ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ¤ª¨ ÎÎ ±Ìضœœž© ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ ±Ìضœœž© ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ ¥§¦ ™ ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ £ÇÊËÉÇŹ ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ ¨¾ÉÅÕ ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ °¾É¾ÈÇ»¾Ï ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¥­ÎÎ ÅÅ ¥­ÊÇÉËÎÎ ÅÅ ¥­ÊÇÉË ɹÀžÉÎÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨ÄÁ˹04#ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØɆÉ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø  ÅÅ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË     

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ËÇɼ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç †É ÇËÉ É É É É É É É É É É É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ

©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªÃĹ½’ ™ÅÌɪËÉÇ ªÃĹ½’ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà £ÌÀØ Ź¼ ™ª« §¥ª£¤žª«§©œ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª« ž©¥™£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ›¹ËÉÌÊ §¥ª£¤žª«§©œ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà §¥ª£¤žª«§©œ §¥ª£¤žª«§©œ ­¹Æ¼É¹½ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÃĹ½’ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¤ª¨ÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

37


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยšยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ ยปร‡ร€ร…ยบร† รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนย†ร…ร…ยบยพร‰ยพร€ยน รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนย†ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ร…ร… ยจยพร‰ร…ร• ยชร”รƒร‹ร”ยปรƒยนร‰ ยญยนร†ยพร‰ยนยง4#ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนร‰ย†ร‰ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’  รร…ร…ย†XXXPNTLHSBESV ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…  รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ      ร…ร…

  รƒรŒยบร…  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‹ร‡ร‰ยผ  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ย™ยชยซ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยซยยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ  ร…ร…  รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…  รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญยปร„ยนยผ ร…ร… ร…ร… ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญยปร„ยนยผ ร…ร… ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽยปร‡ร‚ร†ยนร˜ยญยชยญ รŽรŽ ยšร‰ยนร‹รŠรƒ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽยปร‡ร‚ร†ยนร˜ยญยชยญ รŽรŽ ยšร‰ยนร‹รŠรƒ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽยปร‡ร‚ร†ยนร˜ยญยชยญ รŽรŽ ยšร‰ยนร‹รŠรƒ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยน ยซยญยฃรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยย›ยจยยชยจยจร‡ร„ร†ร”ร‚ยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยฆรร€รƒรยพรยพร†ร” ยฏยชยจร…ร… ยฏยชยจ  ร…ร…ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

  ร„รรŠร‹   ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰     ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰    ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยžยฉยฅย™ยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

38

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #39 (586) 10.10.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¯ª¨ Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨ Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨   ÅÅ ¯ª¨Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÎÎcÅŝÇÊ˹»Ã¹

 ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË

É ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ ÆÁÀùØ

™ª« ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ š¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœ»ÇÀ½ÁE ÅÅ œ¾ÉžËÁýÄؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÊÉ̺ǻ™£¯ž¦«† œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԠ½ÄØÊÉ̺ǻ 

 ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ü ü

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ»

¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ÇŹÃÇÅÈľÃË ºÉÌÊ º¹ÄÃÁ ÊËÉÇÈÁÄÔ ÈÇÄ ÈÇËÇÄÃÁ ÊÇÊƹ ½ÇÊË ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ XXXPCFSFH†PNTLSV §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ªºÇÉùÊÉ̺ǻ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½½É¾»¾Ê ÈÇϾƹÅÈÉÇÁÀ» XXXPCFSFH†PNTLSV ªÉ̺Ô   Á½ÉɹÀžÉÔ ÊÇÊƹ ÃÇÅÈľÃË ½ÇÊ˹»Ã¹

  ûÅ ü ÉÌÄÇÆ ûÅ ÑË ü 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ 

¾É¾»ÇÊËÉÇ ¤¾ÊÆǾ½¾ÄÇ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ §º¾É¾¼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ §ÅÇÅ §º¾É¾¼ ¤¾ÊÆǾ½¾ÄÇ

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

39


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ÊÇÊƹ ĆϹ ªÉ̺Ô½ÇÅÇ»Áº¹ÆÕÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ É̺ÁÅ»оÉ˾¼ÇÉǽ¹ÁÄÁƹ»¹Ñ¾ÅÌйÊËþ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ XXXEPNQSPGTSVCSV ªÉ̺ÔÉÌÐÆÇÂÉ̺ÃÁÊÇÊƹ ªÉÌºÔ ºÉÌÊǻԾ½ÇŹ º¹ÆÁ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ

Ã̺Å ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ÇŨÉÇͪÉ̺ ÇŨÉÇͪÉ̺ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¦ª« ¦ª« ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ »¾ÉÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ž»ÉÇÃÉÇÅù £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆ¹Ø »ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¥ÇÄÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¼ÆÌËǾÊ˾ÃÄÇ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ §É¼Ê˾ÃÄÇ  Åņ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ

 ÈÅ Ã̺Å ÏÁÃÄ ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† ††

§É¼Ê˾ÃÄÇÈÉÇÀɹÐÆǾ ÅÇÄÇÐÆǾ†ÅÅ Ï»¾ËÆǾ†ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ¨Ä¹ÊËÁè›®†ÅÅ ©ÇÊÊÁØ £Á˹  ¨Ä¹ÊËÁ趫 ª™¦ †ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë

  ûÅ ûÅ ÄÁÊË »ƹÄÁÐ ÄÁÊË 

 ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¾ÆÇÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨  ¾ÆÇÆ  ¾ÆÇÆ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹË  ÅÅ ˾ÈÄÁÏÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹË  ÅÅ ˾ÈÄÁÏÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹË  ÅÅ ˾ÈÄÁÏÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÀɹÐÆÔ ÅÇÄÇÐÆÔ Ï»¾ËÆÇ  ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËǻԠÅÇÆÇÄÁËÆÔ ɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃʹÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  «ÉÁÈľÃʽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂɹÀÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ «ÉÁÈľÃÊÏ»¾ËÆÇ ­ÇËÇȾйËÕƹÊ˾ÃľÁÀ¾Éùľ

ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ¾ÆÇÆ ¥¾¼¹ÈÇÄÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾¼¹ÈÇÄÁÊ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ £ÌÀØ Ź¼ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

40

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ #FSHBVG(SBOJUÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ÁËØ¿¾ÄǼÇÈÉÁÉǽÆǼÇùÅÆØ #FSHBVG,FSBNJLÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ #FSHBVG,FSBNJL.BYJNVNÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁÌÊÁľÆÆÔ #FSHBVG,FSBNJL130ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ÈǽÎǽÁ˽ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ #FSHBVG.PTBJLÃľÂº¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁÁÈÉÇÀɹÐÆÇÂÈÄÁËÃÁ ,/"6'†¨¾ÉÄÍÁÃÊÃľÂÅÇÆ˹¿ÆÔ½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†­Ä¾ÃÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁüÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ ,/"6'†­ÄÁÀ¾ÆÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁüÌÊÁľÆÆÔ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂš™ §›´¢ü œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ü œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂª¡¤µ¦´¢ü½ÄØÈÄÁËËØ¿¾ÄÔÎ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉžËÁÃ#"6."45&34BOJUBS¨©§ ©ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."44BOJUBS¨©§ ©ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."44BOJUBSšž¤´¢ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBMšž¤´¢ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBM¨©§ ©™°ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."šž¤´¢ÅÄ™£©¡¤§›´¢ œ¾ÉžËÁýÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎѻǻ«ž£«§© ÍÈÅÄ œ¾ÉžËÁýÄؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÊÉ̺ǻ™£¯ž¦«† œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ™£¯ž¦«† ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ«ž£«§© ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¶¤¬©†« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž˹ÄÄÃÉÇ»ÄÁ«ž£«§©­¤ž£ª ÍÈÅÄ œ¾ÉžËÁÃȹÉÇÈÉÇÆÁϹ¾ÅÔ½ÄØÅÇÆ˹¿¹ÇÃÇÆ™£¯ž¦«† ÅÄ œ¾ÉžËÁÃ8FQPTU8PPE½Ä؝ž©ž›¸¦¦§œ§§¥§ª«©§ž¦¡¸ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«†½Äؼ¾ÉžË½¾ÍÇÉÅѻǻ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«†½Äؼ¾ÉžË½¾ÍÇÉÅѻǻ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«†½Äؼ¾ÉžË½¾ÍÇÉÅѻǻ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™

ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ü ÑË ü ü ü ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«†½Äؼ¾ÉžË½¾ÍÇÉÅѻǻ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† ½ÄØÊËÔÃÇ»ÅÇÊËÇ» žËÃÉÇ»ÄÁ ½ÇÉǼ œ¾ÉžËÁêËÁÀ†™ ™ÃÉÁÄǻԼ¾ÉžËÁÃȹÉÇÈÉÇÆÁÏ ½ÌÊ˹ÆÇ»ÃÁÇÃÇÆ œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’ÅĽÊ˾ÆÇ»ÔÎÁÈÇËÇÄÇÐȹƾľÂ ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’ÅÄÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’¼É½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ £Ä¾Á ŹÊËÁÃÁ»¹ÊÊ £Ä¾Â5*5#0/%ÅĽÅÇĽÁƼǻºÊÇÄÕ»¾ÆËÇ» ÊÁÆÁÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÅÆǼÇϾľ»Ç ÃɹÊÆÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÈÇ»ÔѻĹ¼ÇÊËÇÂÃÇÊËÁ º¾ÄÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÊ»¾ÉÎÊÁÄÕÆÔ ¿¾ÄËÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄƾ»Á½ÁÅÔÂÅÇÆ˹¿ ¼ÇÄ̺ÇÂùÉËÉ £Ä¾Â%FGZ¨ÉÇÍÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â,-&06MUSBƹûżɽÊ˾ÃÄÇǺǾ»ÍÄÁÀÇÊÆ £Ä¾Â,-&0&YUSBƹûżɽǺǾ»ƹÍÄÁÀÇÊÆÇ»¾ £Ä¾Â2VBMJUJ»ÁÆÁÄ £Ä¾Â2VBMJUJÌÆÁ»¾ÉʹÄ £Ä¾Â2VFMZE»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊº¹ÀǻԠ£Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Â½Äؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ›¹ÉÅÁË £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ£ª†ü#30;&9 £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄÄ×ÃʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ £Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ £Ä¾Â£¥¯ XXX[TJDQVMTDFOSV £Ä¾Â¥¹Ê˾É»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â¥¯¼É £Ä¾Â¥¯¼É £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ10-:&9 £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ99*

 ü ü ÅÄ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ü ü ü žÑÇà ŠžÑÇà ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü

É É É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É †É É É †É †É †É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ É ÇË É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É †É ÇËÉ †É †É †É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

«™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ¨ÉÇɹº ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁº¶£ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ª¡£ §§§ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ɺ¹ÄÄÇÆ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

41


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê ¤¹Ë¾ÃÊ ÃľÂ¹ÃÉÁÄǻԠ ¤¾Æ˹ʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؼ¾ÉžËÁÃÅÎÊÅ ¤¾Æ˹ʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؼ¾ÉžËÁÃÅÎÊÅ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØ ü ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;Äت˹ƽ¹ÉËüÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;ÄتÌȾÉÈÇÄÁžÉü ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;ÄضÃÇÆÇÅü §ÐÁÊËÁ˾ÄÕÅÇÆËȾÆÔ1VUFDI ÅÄ ©ÇÊÊÁØ ¨¾Æ¹1FOPTJM/&8(6/ÈÉÇ;ÊÊÅĻʾʾÀÇÆƹØʹ½¹È˾ÉÇÅ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹45&3/13&.*6.ÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹6-5*."(6/ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅĻʾʾÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÊÅÄ¼É † ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÊÅļÉÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÊÅÄ¼É †  ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÊÅļÉÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹45&3/1SFNJVNÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹6-5*."ÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø 130'* ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø1VUFDI ÅÄ©ÇÊÊÁØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇÍ5ZUBOÅĨÇÄÕѹ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¼¾ÉžËÁÃÁ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ÊÁÄÁÃÇÆ ¿Á½ÃÁ¾¼»ÇÀ½ÁÁ½É†XXXPNTLHSBESV ·ÆÁÊ99*ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü ·ÆÁÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü

ü ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ žÑÇà ÑË ÑË ÑË º¹ÄÄÇÆ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË º¹ÄÄÇÆ º¹ÄÄÇÆ ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¶ÃÇ®ÁÅ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™¥¡ª ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ž»ÉÇĹÃÁ ™¥¡ª ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ™¥¡ª °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ #FSHBVG#BV1VU[;FNFOUÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ #FSHBVG#BV1VU[(JQTÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø #FSHBVG1SBLUJLÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øľ¼Ã¹Ø¥™±¡¦¦™¸ $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†¬ÆÁÍÄÇËÑȹËľ»Ã¹½ÄØѻǻœ£¤üœ¾ÉŹÆÁØ ,/"6'†®¨ªË¹ÉËÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†®¨­ÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†Á¹Å¹ÆËÑËÌùËÌÉùüº¾Ä¹Ø ,/"6'†£ÇË˾½¿Æ¹ØÑËÌùËÌÉùüÃĹ½ÇÐÊžÊÕ ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹ü­™ª™¦™¸ϾžÆËƹØ ,/"6'†©Ç˺¹Æ½ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†©Ç˺¹Æ½­¡¦¡±ÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†¬š§ÊËؿùϾžÆËƹØüÊȾÆÇÈĹÊËÇÅ ,/"6'†¬Æ˾ÉÈÌËϬ¨ÑËÌùËÌÉùü͹ʹ½Æ¹ØϾžÆËƹØ ,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà œ¾ÉÃÌľÊ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ™£›™†ª«§¨ü

ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É É É É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ¾ÉÃÌľÊʹÅÇÆÁ»¾ÄÁÉÌ×ÒÁÂÈÇÄü œ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇĹü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹œ¡¨ª§›™¸üº¾Ä¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹º¾ÀÌʹ½ÇÐƹØü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹»Ç½ÇÊËÇÂùØüº¾Ä¹ØÈÇÄÁžÉƹØ œ¾ÉÃÌľÊ¼ÉÌÆËǻùš¾ËÇÆÃÇÆ˹ÃËÄ œ¾ÉÃÌľÊÀ¹ËÁÉù ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ œ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺ÔÂü½ÄØÈÇĹ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹º¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Øü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ œÉÌÆËǻù¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«ž£ª ÁÊȾÉÊÁب›™ £Ä¾Â½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË ü £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ£ª†ü#30;&9 £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ£ª†ü#30;&9 £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ÑË ü ü ü Ä ü ü Å Å ȹÐù

 É É É É É É É ÇË É É ÇË É ÇË É É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¶ÃÇ®ÁÅ ªÁºÁ˧ÅÊà ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¤¾»Ñ¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

42

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ žÄÃ͹Ê,/"6'†¬ÆÁÍÄÇËÑȹËľ»Ã¹½ÄØѻǻœ£¤ü žÄÃ͹Ê,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ¦ÇÉŹÊËؿù½ÄØÈÇĹü ¦ÇÉŹ¼É̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹü ¦ÇÉŹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊئ™¤¡›¦§¢ÈÇÄü ¦ÇÉŹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØƹÄÁ»ÆÇÂÈÇÄü¬ª¡¤ž¦¦´¢ ¦ÇÉŹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ­¡¦¡±¦´¢ÈÇÄü ¨Ä¾ÆùȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁËƹØ ©Ç˺¹Æ½œ©¬¦¼ÉÌÆËǻù,/"6'ü ©Ç˺¹Æ½¨¹Ê˹ÑȹËľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø,/"6'ü ©Ç˺¹Æ½¨¹Ê˹ÑȹËľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø,/"6'ü ©Ç˼ÁÈÊÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü¨¾ÉÅÕ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾$FSFTJU¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê $FSFTJ Á½É̼Á¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁÊÌÎÁ¾Ãľ¾»Ô¾ ÑȹÃľ»ÇÐÆÔ¾ ÑËÌùËÌÉÆÔ¾ ªÅ¾ÊÕº¾ÀÌʹ½ÇÐƹؽÄØÀ¹ÈÇÄƾÆÁØÈÌÊËÇ˪Ãɾȹ¥ ªÅ¾ÊÕ½ÄØɾÅÇÆ˹Á»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁغ¾ËÇÆÈÇ»¾ÉÎƪÃɾȹ¥ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ ¯¾Å¾ÆËɹÊÑÁÉØ×ÒÁÂÊØ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ ºÔÊËÉǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ.BDGMPX ±È¹Ãľ»Ã¹œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ±È¹Ëľ»Ã¹¨Ì͹Ê ±È¹Ëľ»Ã¹¬ÆÁÍÄÇË ±È¹Ëľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ£Æ¹ÌÍ ª†¨º °¾ÄغÁÆÊà ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊšÄÁüÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ£©§¦ÈÇÄÁžÉƹØÍÁÆÁÑƹØÊÌȾɺ¾Ä¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ͹ʹ½º¾ÄÔÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÑË ÑË  ü  ÑË  ü ü žÑÇà ü ü ü ü ü ü ü ü ü

 É É É É É É É ÇËÉ É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ƾ½ÇÉǼÇ Ç˽Áľɹ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ž©¥™£ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¨ÉÇɹº ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¨ÇªËÉÇÂù ªÁËÁªËÉÇ §§§ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¨£­š© ¨£­š©  ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨¾Ë¹Ä §«  ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±ËÌùÉÌËù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÈǼ¹ÀǺ¾ËÇÆÌ ±ËÌùËÌÉù#30;&9½ÄØŹÑÁÆÆǼÇƹƾʾÆÁØü ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄǼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉùÈǼ¹ÀǺ¾ËÇÆÌ ü ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈÊ/&8¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʪ«™¦™©«¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉùËÇÆÃÇÊÄÇÂƹؽÄؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉÃÁ ÑȹËľ»ÃÁ ÃľÂ†XXXPNTLHSBESV ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇĹüϾžÆËƹØ ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬ¦¡›ž©ª™¤µ¦´¢üƹÄÁ»ÆÇÂÈÇÄ ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈÊžÊÕÊÌιØü½ÄØÌÊËÉÈÇÄÇ» ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø ·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÆÑËÌùËÌÉùº¾Ä¹Øü¼ÁÈÊÇ»¹Ø ·ÆÁÊ­¹Ê¹½ÑȹËľ»Ã¹º¾Ä¹Øü ·ÆÁʙľº¹ÊËÉü ·ÆÁÊšÄÁÃÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Øüº¹ÀÇ»¹Ø ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾¿

ü ü ü žÑÇà ü ü ü ü ü ü žÑÇà ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇË É ÇËÉ »ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É̺ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É

ªÁºÁ˧ÅÊà ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™Ã»¾ÊË›ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ùº¾ÄÕ ½¾É¾»Ç XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾Ê˪ǼƾÀ¹ÒÁËÃɹÊù½ÈÌ˾ÂÖ»¹Ã̹ÏÁÁ XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ž˹ÄÄ XXXPHOF[BCJPSV ™ÆËÁʾÈËÁÚÁÇ˾ÃʬÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªº¾ÊÏ»¾ËÆÔÂÄ ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ À¹ÒÁ˹½É¾»ÁÊÁÆÔ ™Ï¾ËÇÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆ˹ÃÉÁÄÇ»Ô堀 ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÉÌÆËœ­† Ï»¾Ë¹ œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ œÉÌÆËœ­†ʾÉÔ ÃɆÃÇÉ ü ü ü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ʾÉÔ  Áü 

TUSPZŠHB[FUBSV

ü ü ü ü ÑË Ä ÑË ÑË Ä ü ü ü ü

É É É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇË É É

¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ª«©§¢¥§ž©¦ ž»ÉÇĹÃÁ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ­ÁÆÃɹÊù ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

43


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔÂü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ œÉÌÆËÊ˹ºÁÄÁÀÁÉÌ×ÒÁ¦ÇÉŹÄ¹ÆËÁ¼ÉÁºÃ½Çº¹»ÃÁ œÉÌÆËǻù¬¦¡›ž©ª™¤«¾ÃªüÈÉÇÈÁËÇÐƹعÃÉÁĹËƹØ œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø¼ÄÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ͹Êǻù†  Ä œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾ÃªüÈÉÇÆÁù×ҹعÃÉÁĹËƹؽ»ÆÌËɹº œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾ÃªüÈÉÇÆÁù×Ò™ÃÉÁĹ˽»ÆÌËɹºÇË ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ¤¹ÀÌÉÇÄ ª¾Æ¾¿ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ £¾½É™¦²£§¦¯ÈÉÁU†¼É ǼƾÀ¹ÒÁ˹½½¾É¾»¹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½ÉľËÆÁÂǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÇÊ˹»½½¾É¾»¹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†Å¾Ë†£ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØž˹ÄĹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†Å¾Ë†ª§ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÑËÌùËÌÉù½ž˹ÄĹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†¥¾Ë†£ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ž˹ÄÄ XXXPHOF[BCJPSV £¾½É†¥¾Ë†ª§†ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÊÌιØÑËÌùËÌÉù XXXPHOF[BCJPSV £É¹Êù £É¹Êù £É¹Êù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» £É¹Êù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹Êù»º¹ÄÄÇƹιÖÉÇÀÇÄÕƹØ3BMM £É¹Êù»½¨§«§¤£™¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¡¦«ž©µž©¦™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½›¤™œ§ª«§¢£™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¥§·²™¸ª¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½&-*5&&953"."5«¾Ãª™ÃÉÁĹËƹØÄ üº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¨§«§¤£™§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¤¸¨§«§¤£™Áª«ž¦§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½½ÄØÊË¾Æ ÈÇËÇÄÃÇ»ü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü

ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ü ü ü ü ü ü Ä ü  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

£É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹبÉÇÍÁÃÊÊÌȾɺ¾Ä¹Øü £É¹Êùž»ÉÇ ÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù £É¹Êù¨­† ü ü ü ü £É¹Êù­™ª™¦™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹ÊùоÉƹØ®› XXX[TJDQVMTDFOSV £É¹ÊÃÁ»½)FMJPT £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁ ÖŹÄÁ ĹÃÁ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹Ã¦¯† ¦¯† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹Ã¹ÄÃÁ½ÆÔ ¹ÃÉÁÄǻԠÈÉÇÈÁËÃÁ Áü ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¹Ãžº¾ÄÕÆÔº¾ÊÏ»¾ËÆÔ¦¯ XXX[TJDQVMTDFOSV ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹ÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁÈÉǽÌÃÏÁÁ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù ¤¹ÃÇÃɹÊù¤¹Ãɹ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؤ«ª¥ XXXPHOF[BCJPSV ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¥¡œ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ£¨ ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ÃÇ»ÉÇ»¨ÇÃÉÔËXXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ ͹ʹ½ÆÔ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃǼƾÀ¹ÒÁ˹ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆª ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ÊÁÆ˾ËÁÐËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ® ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ®šËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ± ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ѾÉÊËØÆËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV §º¾ÊÈÔÄÁ»¹Ë¾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ §¼Æ¾† ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»ÁÊÁÆÔ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÇÊ˹»£Çɽ©Ç¼Æ¾½¹Ä §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÈÉÇÈÁËÃÁÉÌÄÇÆÔ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥š§© ž˹Äĺ¾ËÇÆ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ž˹ÄĹ §ÀÇÆǼƾÀ¹ÒÁ˹ §ÄÁ͹§ÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹¬Èɹ»½ÇŧÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹¬Èɹ»½ÇŧÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹ ͹Êǻù†   ƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ 

ÑË É ÑË ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ü ÇË É ÑË É ÑË ÇËÉ ü ÇËÉ ü   Ä ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ Ä ÇËÉ ÑË ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ Å É ü ÇËÉ ü ÇËÉ  ü É ü É ü †É ü É ü É ü É ü É ü ÇËÉ  ü ÇËÈÉÇÁÀ» ÑË É  ùÆÁÊËɹ É    ÑË É ÑË É ÑË É ÑË ÇËÉ

44

Â֕

ÇËÉ É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É  É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É ÇË É É É

ªÃĹ½’ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¤¾»Ñ¹ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¶ÃÇ®ÁÅ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª¡£ §§§ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ  ª¡£ §§§ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ¨ÇªËÉÇÂù ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¨ÉÇɹº ¨ÉÇɹº «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ·ËÁÊ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ §ÅÇÅ ª«©§¢¥§ž©¦ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ §ÄÁ͹¦¨ Ä §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊ Ä XXXPHOF[BCJPSV ¨ÁÉÁĹÃÊ 4BWJMV ǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄغ¾ËÇƹ ü ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾ÃʆÇÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ º¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËùǺ¾ÊÈÔÄÁ»¹×ҹؽÄغ¾ËÇÆÆÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾ªÁÄÁù˨ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹ ¹ÒÁ˹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹£¾½É»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆÃÇÆϾÆËɹË ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈ  ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆɹÊË»ÇÉ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈ XXXPHOF[BCJPSV ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʪª† ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà üü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXPHOF[BCJPSV ¨ÉÇÈÁËùªÇÊ˹»™ÊÍÇɆ¶ÃÊËɹ ǼƾÀ¹Ò†¹ÆËÁʾÈ XXXPHOF[BCJPSV ¨ÉÇÈÁËÃÁÈǽ¾É¾»Ì ©† ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ™Ï¾ËÇÆ §ÄÁ͹»ùÆÁÊËɹÎÈÇÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ»¹ÊÊ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä ª¹Æ¹Ë¾ÃÊʹÆÁÉÌ×Ò¾¾Êɾ½ÊË»Ç Ä ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÊ˹»¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂÆÔ½ÄØÊ˹ÄÁ º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй©¡£§¤ ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù†  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  «¡¨©§¥£¤×Ãʆ¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ À¹ÒÁ˹ÃÁÉÈÁРùžÆÕ ½¾É¾»Ç «¡¨©§¥™†¹ÆËÁʾÈËÁà ºÇÉÕº¹ÊÈľʾÆÕ× ÊÁƾ»Ç ¼ÉÁºÃ¹ÅÁ «¡¨©§¥¥†¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ À¹ÒÁ˹ÃÁÉÈÁРùžÆÕ ½¾É¾»ÇËɹËÈÄÁËù «¡¨©§¥§­†ÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ» «¡¨©§¥§¯†ÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ»ÁÈØ˾Æ «¡¨©§¥†¨Ä×ʆÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ»ÁÈØ˾Æ ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¶Å¹ÄÁ¦¯† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾Ë¹ ¶Å¹ÄÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉƦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ üÁü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãªº¾Ä¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃʼÇÄ̺¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãª¿¾Ä˹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªÃɹÊƹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªʾɹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªоÉƹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†º¾Ä¹Ø Ï»¾ËƹØü ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­† ½ÄØÈÇĹü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üº¾Ä¹Ø ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üʾɹØ ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üÊÁÆØØ ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üоÉƹØ

ÑË Ä ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü  ü ü ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË Ä Ä Ä Ä Ä Ä ÑË ü ü ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË

 É  ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ †É É †É †É É ÆÁÀùØ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É

ª«©§¢¥§ž©¦ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¨£­š© §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªÃĹ½’ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨¾Ë¹Ä §«  ªËÉÇÂŹÉÃÇ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «­œ©™¦™« ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ £©§¦™†ªÁºÁÉÕ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª ž©¥™£ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ $PMPSDPBU1SJTNB ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ʹ½ÁƼ Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà 'FSPPGÃÇÅÈÇÀÁËƹØž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î ½ÄØƹÉÌ¿ÆÁ»ÆÌËÉɹºÇË 04#†ÈÄÁ˹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØɹÀÄÁÐÆÔÎËÇÄÒÁƧоÆÕÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ 1MBTUNP†»Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ÊÃÁ½ÃÁ½Ç ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹ÃÉÇ»Ź˾É ü†Ë »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁË ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ©™ª°ž« ™¥ž©šžª¨¤™«¦§ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ªžÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ¬ÆÁÃÈÇÃÉÔËÁ¾œ¹É¹ÆËÁØÄ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØŹÆʹɽÆÔÎÇÃÇÆ'",30 šÁÃÉÇÊË šÁÃÉÇÊË ÌÆÁÍľÃÊ šÁËÌÅ šÁËÌÅ»žÑùΛÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ†ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË       ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ  É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

45


¸ ¨  ¥ ­ ¢ ¯  © ¦ « ®¯­ ®«®§¨¡¥¬«¡¤§¤ ©ÂϽÈÈˊ ÔÂÍÂÌÅÓ½ с полимерным покрытием

¡ ¢ š •  ’ ª ’ — ž

• Широкая цветовая гамма • Низкая цена, отличное качество • Монтаж • Европейское качество • Эстетичная и надёжная • Множество форм и цветов • Долгосрочная гарантия • От официального представителя • Монтаж • От официального представителя • Уникальная кровля • С защитным базальтовым слоем • Бесшумна при дожде • Эффект натуральной черепицы • Монтаж

С-8, С-10, С-19, МП-20, С-21, НС-35, С-44, Н-60, Н-75, Н-107, Н-117

С-8, С-10, МП-20, С-21, НС-35, С-44, Н-60, Н-75, Н-107, Н-114

  ‡  ‡   ‡ ‡ ‡‡

´ÂÍÂÌÅÓ½ ÀžǽÜ 5&(0-"

§ËÉÌËÄÅÏʽÜ ÔÂÍÂÌÅÓ½ .FUSP#POE (Бельгия)

¬ÍËÑʽÎÏÅÈ с полимерным покрытием

¬ÍËÑʽÎÏÅÈ оцинкованный

¤ ¢ •   ” ­ — š £ ¤ ¢   š ¤ —  ® Ÿ ­ —   ¢ • ’ Ÿ š ™ ’ ¨ š š

• Парник • Укрывной материал АГРОТЕКС

ºÈÂÉÂÊÏØÁ˾ËÍÊØ ÁÈÜÇÍË¿ÈÅ ѽνÁË¿ ËÇËÊ • Низкие цены • Изготовление любой сложности • Монтаж

®½ÆÁÅÊÀ ¿ÅÊÅÈË¿ØÆ709

• Широкая цветовая гамма • Доступная цена и высокое качество • Необычный размер • Монтаж

®ËÑÅÏÊØÂ̽ÊÂÈÅ ¿ÅÊÅÈË¿ØÂ

• Для подшивки и карнизов • Сплошные и перфорированные • Белые и коричневые • От официального представителя • Низкая цена • Монтаж

®½ÆÁÅÊÀ ¿ÅÊÅÈË¿ØÆ 7"3*'03. ®µ

• Широкая цветовая гамма • Долгосрочная гарантия • От официального представителя • Монтаж

œ £ ¤ ¢ ¥ – Ÿ š © — £ ¤ ” ¥¯ÂÌÈÅÓØ ®ËÏË¿ØÆ ÌËÈÅǽ;ËʽÏ

®ÅÎÏÂɽ ¿ËÁËÎÏËÔʽÜ .630-¬Ÿ² §½Ê½Á½

• Белая, коричневая • От официального представителя • Отличное качество • Простота и удобство в монтаже • Монтаж

®½ÆÁÅÊÀÓËÇËÈÙÊØÆ • Для отделки цоколя и фасадов • Имитация камня и кирпича • Широкая цветовая гамма • Всегда в наличии • Монтаж

¯ÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅÜ ÎÏÂÇÈË¿ËÈËÇÊË *407&3 ,/"6' 634" ˆ¯¥®©˜ ÅÁÍ

• В наличии и под заказ, низкие цены

¯ÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅÜ ¾½Ä½ÈÙÏË¿½Ü -*/&30$, ˆ¯¢²ª«˜ ˆº§«Ÿ¢­˜ÅÁÍ ®½ÆÁÅÊÀ ÉÂϽÈÈÅÔÂÎÇÅÆ • С полимерным покрытием • Широкая цветовая гамма

¬½ÊÂÈÅ ÓËÇËÈÙÊØ ÉÂϽÈÈ

• С полимерным покрытием • Под цвет кровли • Различные размеры

ÅÁÍË̽Í˿Š ÏÍËÅÄËÈÜÓÅÜ ÁÈÜÇÍË¿ÈÅ ÅѽνÁ½ ˆ¥ÄËÎ̽ʘ ˆ»Ï½˜ 5:7&,

«¬¯ ­«¤ª¥³ ¤½ÉÂÍ ͽÎÔÂÏ

¾ÂÎÌȽÏÊË

®§¥¡§¥ ¡ËÎϽ¿Ç½ ©«ª¯£

¯ËÍÀË¿½ÜÇËÉ̽ÊÅ܈¯¢ª¥§˜

ÈÂÏ­§§ ËÑ ¯§ˆ¤ŠÆ­½Ä×ÂÄÁ˜

¨ÎÈÊÆÂÆÄÊ¿¾ÂÌ ÁºÃÆ ǺÆ¿ËÌ¿ ««ˆÈÙѽŠ¾½Êǘ ¨§ˆÍŽÁʽ˜


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ Á ü ÇÊ˹»Ã¹ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ºÌÎ˹ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü 

Ë ÑË ÑË

ÆÁÀùØ É É

ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÇÃɹѾÆÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ ÇË É ÇËÉ

¡¦ª¡ ªËÁÄÄ ªËÁÄÄ

†† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP º¾ÄÔ¾ Ï»¾ËÆÔ¾ ¨ÇÄÕѹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾÇÊ˹»Ã¹

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† ††

›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›ÇÉÇÆÃÁ ¹ÖɹËÇÉÔ ›ÇÉÇÆÃÁ ¹ÖɹËÇÉÔ ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›¹¼ÇÆùº¾Ä¹Ø ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›¹¼ÇÆùº¾Ä¹Ø ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹œÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ £¹Ë¾È¹Ä ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁƼĹÊ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹œÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ £¹Ë¾È¹Ä ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁƼĹÊ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹œÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ £¹Ë¾È¹Ä ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁƼĹÊ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹£ÇÆÕÃÁ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹£ÇÆÕÃÁ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ª¹Â½ÁƼ »ÁÆÁÄ ž˹ÄĨ§¤¡£§©š§¦™« ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ª¹Â½ÁƼ »ÁÆÁÄ ž˹ÄĨ§¤¡£§©š§¦™« ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹ÎÎ  ÅÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™ž˹ÄÄÁоÊùØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®%0$,&š¾ÊÈĹËÀ¹Å¾É ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®1-"45.0š¾ÊÈĹËɹÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË0/%6-*/&ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¡©§¡ §¤¸¯¡¸«ZWFL ·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ©¹ÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦†" # $ %›Ô¼Ç½ÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¤™£¡¢¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇÃɹѾÆÊÇÊÃĹ½¹ÇÊ˹» ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´Ê˹ƽ¹ÉËÁÈǽÀ¹Ã¹À›ÊÉÇà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´ÃÇÆÕÃÁ ùÉÆÁÀÔ ̼ÇÄÃÁ ÈĹÆÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥¹ÆʹɽÆÔ¾ÇÃƹ'",30 7&-69Á¹ÃʾÊÊ̹ÉÔÃÆÁÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™4VQFSNPOUFSSFZ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉ7*,*/( ±»¾ÏÁØ ¦Ç»ÁÆù ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å13*4." ­ÁÆÄØƽÁØ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨ÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ؝ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆ¥¨ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦ©¹ÊБ˺¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦª¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪªÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪ›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁª™¥§©ž ´ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆ »¹ÊÊ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ¾ÉžËÁýÄØž˹ÄÄÃÉÇ»ÄÁ«ž£«§©­¤ž£ª ÍÈÅÄ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5ZWFL œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5ZWFL ¡ÀÇÊȹÆ™ ›ÇÊ˹»Ã¹

ü  ûÅ ûÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ü ü ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÆÁÀùØ ª£¡£¡ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É É ÇË É ÇË É

¡¦ª¡ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÁÄÄ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ «­œ©™¦™« «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÁÄÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

47


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹»Ä¾ÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁبš£† ŸÁ½ÃÁÂÉ̺¾ÉÇÁ½ ½ÃÉÇ»ÄÁ ÃÇÀÔÉÕÃÇ» º¾ËÇƹ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ œÉÌÆËǻùºÁËÌÅƹØ  ü ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎÈĹÆÇýÄØÃÉÇ»ÄÁ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÃÇÆÍÁ¼›Ê¾Ï»¾Ë¹ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô £¹Ë¾È¹Ä ¡£§¨™¤ºÁËÌÅƹØоɾÈÁϹ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇƑà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £É¾È¾¿½ÄØÊÖƽ»Áо £©§›¤¡ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕ £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦ Î ÈÉÁÈÇÃÌÈþÈǽ¹ÉÇà ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔÂÇƽÌÄÁÆ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ¤ÁÊË»ÇÄÆǻǧƽÌÄÁÆ›ÃÇÅÈľÃ˾ÍÁÉžÆÆÔμ»ÇÀ½¾Â›Ê¾Ï»¾Ë¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁÂÇÃɹѾÆÆÔÂ»ÈľÆþÊÇÊÃĹ½¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁÂÇÃɹѾÆÆÔ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿£ÇÅÈľÃ˹ÏÁ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÊÇÊÃĹ½¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆà ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ©™ªª©§°£™ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹÑ ÄÁƹÄ׺¹ØÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ ª† ªª† ¥¨†Á˽ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù

48

Â֕

ÑË Äü ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  ÈÅ  ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê «™¤¡¥™¦ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÁÄÄ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¯ª£ ªËÁÄÄ ¯ª£ ªËÁÄÄ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕ¯¾ÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÁÄÄ ªËÁÄÄ ·ËÉÁϾÆËÉ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô ª¥¤ ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô»ÔÊѾ¼ÇÊÇÉ˹ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§Æ½ÌÄÁƨǽ¹ÉÃÁ ¤ÁÊËÔÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾©™ªª©§°£™ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØ  ü ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕƹØ žÑÃÁÈÇü †XXXPNTLHSBESV ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕƹØ#JUVNBTU ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¥¹ÊËÁÃÁ ºÁËÌÅÆÔ¾ ǺŹÀÇÐÆ¹Ø ÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ£«£ÉÇÅ šÁÃÉÇËÇÄÕ £«­Ä¾ÃÊ £«¶Ä¹ÊË ¥¾ÅºÉ¹Æ¹¨›® ¥¾ÅºÉ¹Æ¹«¨§ ¨›®»¹ÊÊ©¾ÀÁËÉÁÃÊ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ûÅ  ÑË  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ  ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ

·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÉÇÂŹÉÃÇ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÁÄÄ  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¿ÇÃ¾É £¹Êù½ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¹É¹ÆËÁØ À¹Å¾ÉÔšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÁÄÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ »Ê¾Ï»¾Ë¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Ê¾ÎÏ»¾ËÇ»¦¹É¾Àù»ɹÀžÉ±ÇÆϾÆÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ™¥ž©¡©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ¥ÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ¥ÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÈÇ›¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ       ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ

™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ¨ÉÇÍÁÄÕ¯¾ÆËÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄÄÃÇÅÈľÃˆ§Å ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

49


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÁÅÈÈÇÃÉÔËÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà ¼¹É¹Æ˵˝ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉ$PMPSDPBU1SJTNB¬ÆÁùÄÕÆԾϻ¾Ë¹œ¹É¹ÆËÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å›ÁÃÁƼ ±»¾ÏÁØ ¨ÉÁÀŹ ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ÃÇÅÈľÃ˹ÏɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùº¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùº¾ÊÈĹËÆÇ

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾɥÇÆ˾ÉɾÂɆÉ Î Å†XXXPNTLHSBESV ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦¹É¾Àù©¹ÀÆÇǺɹÀÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ÈÉÁ»¾À¾Å ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ɹÊÊÐÁ˹¾Å ÈÉÁ»¾À¾Å©™ªª©§°£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨Ä¹ÊËÁÀÇÄœ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨©¡ ¥™ ­ÁÆ œ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ÃÇÆÊ ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÄÁƹÄ׺¹Ø©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹Ï¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ÇÆ˹¿£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇÂÊÃɾÈľÆÁ¾Å §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ž˹ÄĹº¾ËÇƹ §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30 7&-69ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ Î ÁÃÇÅÈħÍÁÏÁ¹ÄÕÆǾÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊ˻Ǜʾϻ¾Ë¹

ÄÁÊË ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË    ÄÁÊË

É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ É ½¾Ñ¾»Ç É ÆÁÀùØ É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ

«ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ™Éù†½¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÌÊËÇ» ¡¨ ªËÁÄÄ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¯ª£ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™¥¡ª ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÀ¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÀ¾Ä ÃÇÉÁÐ ÃɹÊÆ ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁÆ À¾Ä ÃÇÉ ÃɹÊÆ 

 ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† ††

50

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊȹÆ ¨›®žźɹƹ¨Ä¹ÊËÍÇÁÄ ¨Ä¾Æù    ¨Ä‘ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆËÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨É¹ÂžÉºÁËÌÅÆÔ ¨É¹ÂžÉÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ  ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÄÁÊË£ÁÉÈÁÐÁà »Ê¾Ï»¾Ë¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÃɹѾÆÆÔª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄśʾ¼½¹ƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦªÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊ ÏÁÆà ÇÃɹѾÆ ÄÁƹÄ׺©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÀ¹Å¾É ɹÊоËÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÁÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ÇÏÁÆÃÇ» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ª†À¹ºÇÉ ͹ʹ½ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆà ÊÈÇÃÉÔËÏ»©¹ÊÊÉ©¹ÊÐ ÃÇÅÈľÃ˹Ï ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å  ÅÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂɆÉ Î Å†XXXPNTLHSBESV ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ À¹Å¾ÉÔÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃÉ À¹Å¾É ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃɹÑ »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À©¹ÊоË ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ÈÇÄÁÅ¾É ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹Æ Ä׺½ÄÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹Æ Ä׺½ÄÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹÑ ƹɾÀù»ɹÀžÉ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾†XXXPNTLHSBESV ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆ»ÈÇÄÆÇŹÊÊÇÉËÁžÆ˾±ÇÆϾÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨Ä׺½ÄÁƹ½Ç ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔªÄ׺¹Ø½ÄÁƹ½Ç ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ©¹ÊоËÁÀ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»

TUSPZŠHB[FUBSV

  Å  ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ   ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ

ÇÈËÇ»¹Ø  ÇËÉ ÇË É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ̽Á»ÁË ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÁÄÄ £ÇÉÊ §§§ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÇÉÊ §§§ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› £ÇÉÊ §§§ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÇÉÊ §§§  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ ªËÁÄÄ ¯ª£ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £ÌÊËÇ» ¡¨ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ ¯ª£ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥¾Ë¹ÄÄÃÇÅÈľÃˆ§Å §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨ÉÇÍÁÄÕ¯¾ÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¡¦ª¡ ¡¦ª¡

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

51


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†  §ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Ä¦ª ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Ä¥¨ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½ÄÈÇœ§ª«Ì ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Äª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ª† ¦ª† Ä׺½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆÆÔ † ÅÅ©™ªª©§°£™ÇÊË ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ   ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¨ª† ª† ¨ª†ÇÏÇÃÉ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ    ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¡¦ª¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦†ɹÊЩ¹ÊÊÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦†ɹÊЩ¹ÊÊÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆÇ»ÇÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¡À¼ÇËÄ׺½Ä »ƹÄƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ» ÇÃɹÑ †Åª½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨ÉÇÍƹÊËÁħËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ §ª«™›£™ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØ ©¾Ñ¾ÆÁ¾ÈÇÄÆǾÃÉÇ»¾ÄÕÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ©™ªª©§°£™¥§¦«™Ÿ ©ÁÀÇÄÁÆÅؼùØÃÉÇ»ÄØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ©ÁÀÇÄÁÆʹÅÇÃľØÒÃÉÇ»ÄØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£†»ÉÌÄÇƹÎÈÇ Å†XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ©¦¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ©¦£†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾Å¹ÊË É̺¾ÉÇÁ½ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½ ©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊË ºÁËÌÅ ºÁËÌÅƹØŹÊËÁù »žÑùΠ¨©™¢¥ž© ©Ìº¾ÉÇÁ½¿Á½ÃÁ   ü ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ©¨¨† ©£¨† ½ÇÊ˹»Ã¹»ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊËÈÇÀ» ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ©£¨† ©££†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠº¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԩÇÊÊÁØœ¾ÉŹÆÁØ¥ÇÆ˹¿©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼžËš©ž›¦§ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ

ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ  ûÅ ûÅ ÑË  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ »ƹÄÁÐ  ÑË  ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ûÅ   ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ÑË ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ËÇɼ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ É  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ËÇɼ †É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÎÇÉϾƹ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª« ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª« ªÃĹ½’ ž©¥™£ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª« ªÃĹ½’ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ¯ª£ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ  ¹ÂϾ» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÁÄÄ ªËÁÄÄ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

52

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Å¹É¹ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ º¾ÊÈÄ ™¥ž©¡¥©™ªª°¡«™ž¥©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ÊÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ÊÃÁ½ÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ¨›® ž˹ÄÄ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ  ™¥ž©¡¥ šžª¨¤™«¦§©™ªª°¡«™ž¥ ÈÉÁ»¾À¾Å ©™ªª©§°£™ ª¹ÅÇɾÀÔÃÇÆÕÃǻԾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÈĹÊËɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄÈĹÊËÁà ¥ÇÆ˹¿©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄÈĹÊËÁà ÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É  ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 º¾Ä ÃÇÉ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÊÃÁ½ÃÁ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ    ÈÅ  

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É  É ÆÁÀùØ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¯ª£ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕ¯¾ÆËÉ ªËÁÄÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÁÄÄ ªËÁÄÄ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžË ÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÃÉ̼ÁÈÉØÅÇ̼ʾоÆÁØ ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄĨ›® ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ¥¨¨É¾ÊËÁ¿ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ¥¨¥Ç½¾ÉÆ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™Ÿ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø/*$0-- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ™¥ž©šžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ÊÃÁ½Ã¹ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1-"45.0 /*$0-- ©™ªª©§°£™

  ÈÅ  ÈÅ ÈÅ  ÑË      ÈÅ ÈÅ ÈÅ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ª¬¨ž© ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÍÁÄÕ¯¾ÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹϾžÆËÆdžȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹƹËÌɹÄÕƹØϾņȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉϾņȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ½ÇºÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À »Ê¾½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹϾžÆËÆdžȾÊÐƹËÌɹÄÕÆÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀž˹ÄĹÃÉ̼ÄǼÇÁû¹½É¹ËÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀ¨›®%0$,& 1-"45.0ªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ¨Ä¹ÊËÅÇ ©ÌÈĹÊË ‘þ ªÁÊ˾ÅÔÈĹÊËÁÃǻԾ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕËÉ̺йËÔ ªÇÍÁËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ º¾ÄÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô  ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ É̺¾Å¹ÊË ®¨¨»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ šÁÃÉÇÊË šÁÈÇÄÕ ¬ÆÁÍľÃÊ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ ©Ìº¾Å¹ÊË ªÖƽ»ÁЩ¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ1*3 ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁº¹À¹ÄÕË ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÊÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÅÌ˾ÈÄÁ˾ľÅ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ

ÈÅ ÑË ÈÅ ÈÅ  ÑË ÑË ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯ª£ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «­œ©™¦™« «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¯ª£ ¯ª£ ¯ª£ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¯ª£ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

53


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÁ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ

ÑË ÑË ÑË  ÈÅ ÈÅ ÈÅ 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¯ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÈÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ ,/"6' ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌżÁºÃ¹Ø,BUFQBMº¾ÊÈÄÀ¹Å¾ÉÁÅ©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*DPQBM 3VGMFY ÇÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4IJOHMBT 5FHPMBÇÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø,BUFQBM 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø4IJOHMBTT *$01"- °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø 3VGMFY 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø 3VGMFY 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ

 ÑË ÉÌÄÇÆ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ

ÇËÄÁÐƹØ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÁÄÄ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÁÄÄ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,BUFQBM3VGMFY *DPQBM 4IJOHMBT£ÇÅÈľÃËÌ×Ò©¹ÊÐ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø3VGMFY ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹÅؼùØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ±Á;Ɇ»ÇÄÆ Î Å ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻdž¼£É¹ÊÆÇØÉÊÆXXXPNTLHSBESV ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»Ç ΠŠ¡ÊÃÁËÁŝÇÊË›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁË ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»ÇÂÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹»ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ £É¹ÊÆÇØÉÊÃ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ½ÇÊ˹»Ã¹ †É ÇËÉ ÇËÉ É †É

·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±Á;É›§¤¦™†£§¤§©†»ÇÄÆǻǠ£©™ª¦§†£§©¡°¦ž›´¢ ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂɆÉ Î Å†XXXPNTLHSBESV ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÈÉÇÎǽÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ»˾нÆØ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¤×ºÊÄÇ¿ÆÇÊË՝ÇÊË©¹ÊоË ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ

ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÈÅ ÑË ÈÅ 

É É É É †É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

«ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £ÌÀØ Ź¼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªËÁÄÄ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

54

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¶ÄÁËƹØž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ›ÁÃÁƼ (FSBSE $MPVEZ ¨ÉÁÀŹ ,MJOLFS

  ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ *TPCPY «¾ÎÆÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ *407&3 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ™ÉÅÇÍÇÄ ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™ª«©™«ž£˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆþɹÅÁоÊÃǾÈÇÃÉÔËÁ¾888ª¡š«ž¨¤§©­ šÁÈÇÄÕ ºÁÃÉÇÊË ÌÆÁÍľÃÊ ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø-*/&30$, «ž®¦§ 30$,800- ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆÇ ¶ÃÇ»¾É ¤¹ÂÆÉÇà ¨¨Ÿ ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ634" *407&3©™ªª©§°£™ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ÅÅÈÇÅ ›ÁºÉÇÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁب¾ÆÇ˾ÉÅ ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5ZWFL œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥žœ™­¤ž£ª†XXXPNTLHSBESV œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥žœ™­¤ž£ª†XXXPNTLHSBESV œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾ÃTPGU œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇĆ% œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ž»ÉÇËÁÀÇÄ ž»ÉÇĹÂË ÈÄûÅ »ÌÃdž ˾ÈÄdž ÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¨¾ÆÇ˾ÉÅ

 Ã̺Å ÈÅ ûÅ ü ü ü Ä ûÅ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÌȹÃÇ» ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É É É ÆÁÀùØ É É ÇË É ÆÁÀùØ

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¦ª« §ÅÇÅ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¦ª« ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡ §¤¤™«†ÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄÇÆÀ»ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ   ÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆĹ»Ê¹ÆÇņ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ ¡ÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÏÇÃÇÄØ Èǽ»¹ÄÇ» £ÉÇÑù ½ÉǺľÆù ȾÆÇÈĹÊ˹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊ˹ žÑÇÃÈÖÃ̺Å ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø ¤¾Æ ľÆ˹ ɆÉÎÅÅ Å ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ™ª«©™«ž£ ¥¹ËÔ¥†ÈÉÇÑÁ»ÆÔ¾ËÇÄÒÁƹÅÅ ¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥ ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥ÁÆ»¹Ë¹»¹Êʝ§ª«™›£™

Ä ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ 

É ÇËÉ É É É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™¥¡ª ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ªÃĹ½’ §ÅÇÅ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁº«¾ÈÄǪƹº ­¹ÊÃÃÇÅ ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

¥ÇÎÉ

£ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨

††††

§¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÉ̺ľÆÔνÇÅÇ» §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùΠľÆËÇÐƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÅ Å

 ü  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ 

ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

™¥¡ª §ÅÇÅ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÇÅ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

55


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø ȹÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ü ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø Ë×ÃÇ»¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹ؆ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇƦ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY ƾÊÔÈľËÊØ ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊËÄÁÊËǻǨªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹

ü  ü ü ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË

É †É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É  É É É É ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ž©¥™£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¹ÂϾ» ¡¨ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˥Π  ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÎÅÅ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹»ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇˆÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »Ê¾ŹÉÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅņXXXPNTLHSBESV ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ËÇɼ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É

ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™ª« ™ª« ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

56

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹʈÃÉÇÑù ¨¾ÆÇÈľÃÊ ¶ÃÊËÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ   ÁÅÅ ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ ÖÃÊËÉÌÀȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÄÖÃʆ£

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË  Ã̺Å ÑË 

É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É  ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ É ÇËÉ ÇËÉ 

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĪËÇÈľÃÊ Ã̺ÅÌȹà ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ«¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕÎÎ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈľÃÊÁ½É ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔª«§¨¤ž£ª ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĶ£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔª«§¨¤ž£ª ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÅĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨¾É¾¼ÇÉǽù¹ÃÌÊË ÈÄÁ˹,/"6'*OTVMBUJPO Åû ÅÃ̺ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾Æùž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹Æƹئ¨¶»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÌȹÃÇ» Ã̺Å ÑË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ

É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

¦ª« ž©¥™£ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÇ×ÀªËÉÇ ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ª«©§¢¥§ž©¦ §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¾Æùž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹Æƹئ¨¶»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾«¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¨ÄÁ˹«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO5FSNP4MBCÅû ¨ÄÁËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¨† ¨† ¨† ¨¨Ÿ† ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ †ÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ©ÁÀÇÄÁÆʹÅÇÃľØÒȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ©ÌÄÇÆ«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO5FSNP3PMM Åû ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ E†ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51- ªË¾ÃÄÇ»¹Ë¹ÉÌÄÇÆƹØ ûÅÉÌÄ ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫 ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫†

ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÑË Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ ÑË ÉÌÄÇÆ ü ÈÅ

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ ÇË É É  É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» †É ÇËÉ ÇËÉ É É É

«ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª«©§¢¥§ž©¦ ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ª«©§¢¥§ž©¦ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¦ª« ¦ª« ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊËÉÄÁÊË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

57


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶†«†«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶À† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ÍÇÄÕŹ ªËÇÈľÃÊÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ «¾ÆËÇ»¹Ø¨›®ËùÆÕ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ 3PDLXPPM -JOFSPDL «ÁÀÇÄ ¶ÃÇ»¾É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3»ÈÄÁ˹Π»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ™¢« «¾ÎÆǚ¤§£ «¾ÎÆǛž¦« «¾ÎÆÇ©¬­ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ30--&5›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ-*/&30$,›ƹÄÁÐÁÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*TPWFS «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É›ÇÀŽÇÊËÈÇÀ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™ÃÊÁ ¤¹ÂÆÉÇà ¶ÃÇ»¾É ¨¾ÆÇÈľÃÊ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕˤ™¢¦©§£ «¡ §¤ ¶£§›ž© «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å ûÅ ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å ÌȹÃÇ»

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¤ÁÆÊÁÁ §§§ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §Ë½¾Ä†Ã¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø-*/&30$, £Æ¹ÌÍ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ›¾ÄÇ˾ÉÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹«¾ÎÆÇ ¬Éʹ £Æ¹ÌÍ ¤¹ÂÆÉÇêÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅǼÇ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ»ÈǽϾžÆËÆÌ×ÊËØ¿ÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊEÇËÅŽÇÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÑËÌùËÌÉÆǼÇ͹ʹ½¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊùØ¡ÀÇÄĹË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™¥† ûÅ Ã̺Å ½ÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™¨† ûÅ Ã̺Å ½ÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™ £¦™¬­ ¬©ª™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™†¤¹ÂË¥† ûÅ Ã̺Å ½ÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØʹÄ×ÅÍÇÄռǨÇÉÁľÃÊt¨¾ÆÇÍÇÄ œÉÁÆĹÂÆ «¾ÉÅÇÃÇƦ¨¶ ÈǽÄǿù »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «¾ÉÅÇÃÇƦ¨¶ ÈǽÄǿù »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «¾ÎÆÇÉÇÃĹÂËÎÎ «ÁÊŹ¥† ¥†ûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «ÁÊŹ¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡ÀÇ»¾É «ÁÊŹ £Æ¹ÌÍ 3PMMFU ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺ÇÂ

ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ûÅ  ÈÅ  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃÇ»  ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ»

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨£­š© ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨£­š©   ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ¦ª« ¦ª« «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ž©¥™£ ™ª« ™ª« ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU Ã̺Å ÇȈÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU )BOTPM û» ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÊËɹ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ª«©™ɆÉ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕË ÅÁÆ»¹Ë¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡ «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ  Ã̺ÅÌȹà ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ  Ã̺ÅÌȹà ¬«ž¨¤¡«ž¤µº¹À¹ÄÕËǻԫ¾ÎÆÇ ™ÃÊÁ ¤¹ÂÆÉÇà ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ

ÌȹÃÇ» ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ÉÌÄÇÆ  Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £ÌÊËÇ» ¡¨ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¹ÂϾ» ¡¨ ¦ª« ¦ª« ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

58

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡ ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÀÁÅƾ¼Çº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁبÇÉÁľÃÊÊÈđÆÃÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ŹÆʹɽ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØËÉ̺ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØËÉ̺ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄգƹÌÍ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆ©Çè ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¨¨¬ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ©§£¤™¢« º¹À¹ÄÕËǻԠ ņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕª«ž£¤§›™«™ ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬«ž¨¤¡«ž¤µÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ¡ÀÇ»¾É £Æ¹ÌÍ ©ÇÄľË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬©ª™©™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÈÄÁËÔ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™¤™¢«¥† »ÉÌÄÇƾ ņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¨† ºÉÁþˆXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ÍÇÄÕ¼¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ™ÉÅÇÍÇÄ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø¦¨¶»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø¦¨¶»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†®ÇÄÊË ­ÇÄÕŹÎÇÄÊË Ê˾ÃÄÇËùÆÕ

ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ûÅ ûÅ ûÅ ÌȹÃÇ» ûÅ Ã̺Å ÌȹÃ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃÇ» Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ   ûÅ ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ËÇɼ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ É ÇË É É À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÎÇÉÇÑÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

£¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ž©¥™£ ™ÅÌɪËÉÇ ¦ª« «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª« ¦ª« ­¹ÊÃÃÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™¥¡ª §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¦ª« «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¦ª« §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ šÄÇÆιÌÊ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ)PM[CMPDL ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØ͹ʹ½Ç» ʹ½ÁƼ þɹÅǼɹÆÁË ÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾ȹƾÄÁ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF œ¾ÉŹÆÁØ ›Ê¾Ï»¾Ë¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ.JUUFO £¹Æ¹½¹ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ©ÇÊÊÁØ ÇÊ˹»Ã¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ¼ÄØÆϾ»Ô§©«§ ©ÇÊÊÁØ ¦Ç»ÁÆù ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œž˹ÄÄÁÐÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¹Å¾Éº¾ÊÈÄ¥ÇÆ˹¿ ¦¹ÈÔľÆÁ¾͹ʹ½Ç»ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ¨¨¬ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÁÀÌÆÁùÄÕÆǼÇÍÁÆÊÃǼÇÊÔÉÕØÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å17%' ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÈɆ»Ç¶Ä¾ÃËÉÇÒÁˆª¹Å¹É¹ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾¥¾ËÀ¹Å¾ÉÔ ɹÊÐ¾Ë ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨¹Æ¾ÄÁÏÇÃÇÄÕÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÃÁÉÈÁÐ ÊÄ¹Æ¾Ï ùžÆÕ ¨¹Æ¾ÄÕ¹Ä×ÅÃÇÅÈÇÀÅÅ Î Î ƹÀ¹Ã¹À†ÅÅ ÃĹÊÊœ ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾É ÇËÈÉÇÁÀ

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ÑË ûÅ ûÅ

 ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ «­œ©™¦™« ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªËÁÄÄ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¡¦ª¡ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨¾Ë¹Ä §« ™¥¡ª ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÁÄÄ  ¾ÆÇÆ ¡¦ª¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» ÅÇÒ¾ÆÁØ ÌÊËɆ»¹ÈÇÄÇ»ÁľÊËÆÁÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇËɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ»Á͹ÃËÌɝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨Ç½ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØû¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÅ͹ʹ½¹Å ¹Ä×Å ÇÏÁÆÃǻùÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÇɾºÉÁÃÄÁËÕ¾»Ç »Ç½ÇÊËÇà ÃÇÀÔɾà ¨ÉÇÍÁÄÕùÊʾËÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&©¹ÊÊÇÐù ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'JOF#JSšÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼš©ž›¦§ ž˹ÄÄÁоÊÃÁ»ÁÆÁÄǻԠ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄ©ÇÊÊÁØœ¾ÉŹÆÁØ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃË¥ÇÆ˹¿ÇÊË ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠœ¾ÉŹÆÁØ §ÍÁϨɾ½Ê˹»©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹

 ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ  ÑË   ÑË ÑË ÑË 

 ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾Ë¹Ä §« ªËÉÇÂËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÁÄÄ ªËÁÄÄ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

59


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& )PM[QMBTU»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ)PM[QMBTU ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԝ‘þ ©ÇÊÊÁØ §©«§ ©ÇÊÊÁØ ¥ÁË˾Æ £¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»

ÑË  ûÅ ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê «­œ©™¦™« ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁÐ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ Ä׺ԾÏ»¾Ë¹ÁɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÛÇÀÅƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ©¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª™¢¡¦œž˹ÄÄÁоÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÈǽÀ¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÃÇÅÈľÃËÈÇ»¹ÑÁÅɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԠɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"-*5& §©«§ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй©¹ÀÄÁÐÏ»¾ËÇ»©¹ÊÐ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾Ï»¾Ë¹ ªÁÊ˾ÅÔÅÇÆ˹¿Æ½ÃÇÅÈÇÀÁ˹ ¹Ä×ÅÈÉÇÍÁÄÕ"-6†'"45 Å ÅÅ ªÄ¹Æ¾ÏǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ «¾ÉÅÇȹƾÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ «¾ÉÅÇȹƾÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ­¹Ê¹½»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ɹÊÐÃÇÅÈľÃË »¹ÉÁ¹ÆǺÄÁÏ ɹÊк¾ÊÈÄ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊоËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈǽÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»¾ÆË͹ʹ½Ç» ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

ÑË ÑË ÑË ÑË  ûÅ ÑË   ÑË  ÑË ÑË ÑË ûÅ  ÑË ûÅ  ûÅ   

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ  ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ

™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ £ÌÊËÇ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £ÌÊËÇ» ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªËÁÄÄ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÁÄÄ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¾ÆÇÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂËÇɼ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔ½¾É¾»¹ ›¾ËÉdž »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁ˹ ›¾ËÉǼÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÊȹÆ œ¾ÇÃÇÅÈÇÀÁ˽ɾƹ¿ÆÔÂ2%SBJO œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕœ¾ÇÊȹÆ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØtžźɹÆԪȹÆ˾ÃÊ œÁ½ÉÇ †»¾ËÉÇ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ «¾ÎÆÇÖĹÊË ¬ÆÁÍľÃÊ šÁÈÇÄÕ šÁÃÉÇÊË œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ ™Ä¾Æ˾ÃÊ 5ZWFL œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ûÅ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›ž«©§ ™²¡«™«¹Â»¾Ã ¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›ž«©§ ™²¡«™·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏ£™¤µ¥™«©§¦s ½Çº¹»Ã¹»º¾ËÇƆüÃ̺Å œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹؽǺ¹»Ã¹»º¾ËÇƨ¾Æ¾ËÉÇÆ™½ÅÁÃÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈÉÇÃĹ½Ã¹¨¾Æ¾ËÉÇƨ¾Æ¾º¹É œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁ؆¿Á½Ã¹ØɾÀÁƹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÆËÇÆÁËÇ»¹Ø8"5&34501 œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØœ¡©§šž«§¦ª©œ† ª©œ† ÊžÊÕɾÅÇÆËƹØ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÌÊËɹƾÆÁØƹÈÇÉÆÔÎ˾о»º¾ËÇƾ›¹Ë¾ÉÈĹ¼ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÌÊËɹƾÆÁØƹÈÇÉÆÔÎ˾о»º¾ËÇƾ¨¾Æ¾ÈĹ¼ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØѻǻ ÊËÔÃÇ» ËɾÒÁÆ»º¾ËÇƾ¨¾Æ¾ÃÉÁË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ͹ʹ½Ç» ŹÆʹɽ¦ÁÀϾÆ

60

Â֕

 ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü  ûÅ ÈÅ ü ü  ÉÌÄÇÆ

ÆÁÀùØ ÇËÉ É ÇËÉ  ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É É É ÇËÉ

™¥¡ª ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË £»¹ÉËÁÉÇË»¾Ë «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¦ª« ªËÁÄÄ ™¥¡ª ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ©žœ¡§¦ª­ ¨£­š© ¨£­š©  œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ·ËÁÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ©žœ¡§¦ª­ ¨£­š©  ¨£­š©  ¨£­š©  ·ËÉÁϾÆËÉ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦ ÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ ü œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦†¶£§¦§¥ ÈÉÇÆÁà º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹü œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£§¤µ¥™«ž£ª ÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø º¾Ä¹Ø º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ ü œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾†.BTUFSTFBM &NBDP ü œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ ÃÉÇ»ÄÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽǻľÆ˹¤« œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁبš£† ŸÁ½ÃÁÂÉ̺¾ÉÇÁ½ ½ÃÉÇ»ÄÁ ÃÇÀÔÉÕÃÇ» º¾ËÇƹ ü œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽ»¹ÄÇ» º¹ÊʾÂÆÇ»ÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ©¡£§¤ ü œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؚ¡«©§¦½Äغ¹Ê¾ÂÆÇ» º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй Äü œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؽÄغ¾ËÇƹœÁ½ÉÇÎÁË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؽÄغ¾ËÇƹ¨¾Æ¾ËÉÇÆ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁت«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ ü œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«ÁÈÉÇżÁ½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»Áº¹ÊʾÂÆÇ» ü œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, §Æ½ÌËÁÊ ÉÌÄÇÆ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ ûÅ ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ·Ë¹ÍÇÄ °¾ÎÁØ ûÅ ¡ÀÇÊÈ¹Æ «¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ûÅ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ º¹Æù ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ#JUVNBTU ¥¾ÅºÉ¹Æ¹¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆƹØ¡ÀÇÊË̽ ûÅ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆƹØ«¾ÍÇƽ ûÅ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹¡ÀÇÊȹÆ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ûÅ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇÄ ¡ÀÇÊȹÆ©™ªª©§°£™ ûÅ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ÈÅ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ûÅ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ÈÅ ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ÈÅ ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ûÅ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÉ É  ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

©žœ¡§¦ª­ ©žœ¡§¦ª­ ©žœ¡§¦ª­ ¨¾Ë¹Ä §« ¨£­š©  ™¥¡ª «™¤¡¥™¦ ¨¾Ë¹Ä §«  «™¤¡¥™¦ ¨£­š©  ¨£­š©  ·ËÁÊ ¨£­š©  ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ £»¹ÉËÁÉÇË»¾Ë £»¹ÉËÁÉÇË»¾Ë §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™¥¡ª §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø

ÈÅ

 †É

™ªª†¨¹Ã §§§

†† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©ÁÀÇÄÁÆʹÅÇÃľØÒž¿Ö˹¿Æ¹Ø¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ªÁÊ˾Ź&57&/5 † «ÁÀÇÄ ªÃÇÉÄÌÈÔ Ç˻ǽÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÅ¾ÊÁɾÅÇÆËÆÔ¾ÁÆÓ¾ÃÏÁÇÆÆÔ¾½Äغ¾ËÇÆÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ ƾ¼ÆÁ×Ò¹ØÇÊÆÇ»¹ ƹÈĹ»ÄؾÅÔ  ¯¾Å¾ÆË¥†¥† ü»žÑ«ÇÐÆÔ»¾Ê¦ÁÀÃÁ¾ϾÆԝÇÊ˹»Ã¹

ÈÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ  ûÅ ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÇÅ ªÁºÁ˧ÅÊà ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¨£­š© ™¥¡ª ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ ™ÊºÇùÉËÇÆ š¹ÄÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ½ÄÁƹÅ¥§ž©¦ š¹ÄÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ½ÄÁƹÅ©ž«©§ š¾ÆÀÁƆùÄÇѹ ƾÍɹʪ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¾Æ˹ÃÇÆ»¾Â¾ÉƹØ ¤¾Æ˹ËɹÆÊÈÇÉ˾ÉƹØ ¤ÁËÇÄü ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø™¨ ™¨© ¤¨ ™œ¡ ™ª ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥š§© ž˹Äĺ¾ËÇÆ §É¼Ê˾ÃÄÇ ¨¹ÉÇÆÁ˨¥š ¨§¦†š

ü ü ü ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË  ü ü ÑË Å Å ü ü  ÄÁÊË ü

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ É

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ™¥¡ª ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨Éü

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

61


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÄÁ˹ɾÀÁÆÇÃÇɽƹØ  ¨ÇÃÉÔËÁ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù†  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù† Ä ªÉ¾½ÊË»ÇÅÇ×Ò¾¾ÈÇ»ÔÊÇĹÅƹÃÁÉÈÁо ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ «¾ÎÈĹÊËÁÆÔ¥šª «¥£² ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

 ÄÁÊË Å ÑË ÑË ü ÑË ü ü ü 

É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ #FSHBVG#BTFÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹϾžÆËÆÔ Ç˽ÇÅÅ #FSHBVG#PEFO'JOBMʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØÈÇÄ Ç˽ÇÅÅ #FSHBVG#PEFO(SPTTÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ Ç˽ÇÅÅÅ #FSHBVG#PEFO*OUFS(SPTTƹÄÁ»ÅÁƾɹÄÈÇÄ ¼ÄØÆÏÈÇ»¾ÉÎÆ †ÅÅ #FSHBVG#PEFO.FEJVNƹÄÁ»ÆÇÂÈÇÄ †ÅÅ #FSHBVG1SBLUJLº¹ÀÇ»¹ØÊËؿù½ÄØÈÇĹ¥ ¥ ›ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾º¾ËÇÆÆǼÇÈÇĹ œÉÌÆËǻùœ­†ÃɆÃÇÉ ʾɹØü#30;&9 œÉØÀ¾À¹ÒÁËÆÔ¾ÃÉÌÈÆÇØоÁÊËÔ¾ɾÀÁÆǻԾÃÇ»ÉÔÎ ¡Æ½ÁØ œÉØÀ¾À¹ÒÁËÆÔ¾ÃÉÌÈÆÇØоÁÊËÔ¾ɾÀÁÆǻԾÃÇ»ÉÔÎ ¡Æ½ÁØ œÉØÀ¾À¹ÒÁËÆÔ¾ÃÉÌÈÆÇØоÁÊËÔ¾ɾÀÁÆǻԾÃÇ»ÉÔÎ ¡Æ½ÁØ ¤¹ÅÁƹË ¤¹ÅÁƹË#BMUFSJP ,BJOEM 7PHVF 1SFNJVN 2VJDL4UFQ ¤¹ÅÁƹË1SFNJVNÃÄ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU "CFSIPG 2VJDL4UFQ $MBTTJD ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÃÄ À¹ÅÇƼÇÉØÐÁ»ÇÊà §¨«©§ ¦¡¯™ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ ÃÄ ÅÅ ¼ÇÉØÐÁ»ÇÊà §¨«©§ ¦¡¯™ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÃÄ ¼ÇÉØÐÁ»ÇÊà XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÈËÉÇÀÆ

ü ü ü ü ü ü º¹Æù ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æº¾É¼ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¡Æ˾ɪËÉÇ ®ÇÀØÁÆ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÃÄ ¼ÇÉØÐÁ»ÇÊà XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÈËÉÇÀÆ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÃÄ ÅÅ À¹ÅÇƼÇÉØÐÁ»ÇÊà §¨«©§ ¦¡¯™ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁ†ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁ†ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁ†ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆ Ëùƾ»Ô¾½ÃÇ»ÉÇ»ÈÇÃÉÔËÁÂÁÄÁÆÇľÌÅÇ» ¤ÁÆÇľÌÅ ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUUºÔËǻǠÑÁÉ Å ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUUÃÇÅÅ ÑÁÉ Å ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUUÈÇÄÌÃÇÅ ÑÁÉ Å ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠªÔÃËÔ»Ã¹É š¾ÄÕ¼ÁØ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅžÉÐ ¼ÇÅǼ 5BSLFUU ÅÁÆȹÉËÁØÉÌÄ ½ÇÊË ¤ÁÆÇľÌŨ›® ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅ ÑÁÉ  Å ½ÇÊË ÅÁÆȹÉËÉÌÄ ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅžÉÐÊÃÁÂÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÄÇ ÅÅ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþË˺ÔËÇ»ÇÂÑÁÉÁƹÅ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÃÇÅžÉоÊÃÁ ÑÆÌÉ ÃľÂ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÈÇÄÌÃÇÅžÉÏÁØÑÁÉÁƹÅ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÃÇÅžÉоÊÃÁ ÈÇÄÌÃÇÅÅ ºÔËǻǠ  Å §ÐÁÊËùǺ̻Á›ÇÉÊǻǾÈÇÃÉÔËÁ¾ÊǺɹÅľÆÁ¾Å ÈÉØÅÇà ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË À¹ÅÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇÈËϾÆÔ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ É É

ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÁÄÕÆÔÂÈÇÄ ªËÁÄÕÆÔÂÈÇÄ ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ®ÇÀØÁÆ ªËÁÄÕÆÔÂÈÇÄ ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ªËÉÇÂËÇɼ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ªËÉÇÂËÇɼ ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

62

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨¹ÉþËÈÉǺÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨¹ÉþËÈÉǺÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌʨ›®Ê½»ÇÂÆÔÅùº¾ÄՆùƹÄÇÅÁÅؼÃÁÅÃɹ¾Å ¨ÄÁÆËÌʨ›®Êùº¾ÄՆùƹÄÇÅ»ÔÊÇ˹ ÊÅ ¨Ç½ÄǿùÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈǽȹÉÃ¾Ë ĹÅÁƹËɾºÉÁÊ˹Ø ÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁƹˆÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁÆ¹Ë ȹÉþËÇËÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽˑÈÄÔÂÈÇĨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¥¾¼¹ÍÇÄ ¨ÇÃÉÔËÁ¾½ÄØÈÇĹÈÇÄÁžÉÆǾ ¨ÇÃÉÔËÁ¾¨›® ¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÅǽÌÄÕÆǾ ÎÎ ¨ÇÃÉÔËÁ¾¨›® ÅǽÌÄÕÆǾ ÎÎ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ›¾ËÇÆÁËʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺Ô½ÄØÈÇĹ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊؽÇÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆǶÃÇÈÇļÁÈÊǻԠ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆ˶£§ †ÅÅ œ¡¨ª§›´¢

ûÅ ûÅ Å Å Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ü ûÅ ûÅ ü ü ü ü ü ü ü

¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁʆœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈ †ÅÅ ¨ÇÄ˾ÈÄÔ ƹùËÌÑþ ƹʾËþ ÈľÆÇÐÆÔ  ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ$"-&0 ÈľÆÇÐÆÔ À¹йʹÊ»ÇÁÅÁÉÌùÅÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ6/*."5 »ÊËØ¿ÃÌÁÄÁÃľÂ¥ÇÆ˹¿ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ$"-&0 6/*."5 ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÈľÆÇÐÆÔÂÈǽĹÅÁÆ¹Ë ÃÇ»ÉÇÄÁÆ ÄÁÆÇľÌź¾ÀÊËØ¿ÃÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÊ»¾ÉÎËÇÆÃÁ ÈǽÈÄÁËÃÌ ™Æ¼ÄÁØœ¹É¹ÆËÁØľË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÆÍɹÃɹÊÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÐ5IFSNP ±»¾ÏÁØ ½»Ä¹¿ÆÈÇžҾÆÁ §¨«©§ ¦ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÐ5IFSNP ±»¾ÏÁØ ½»Ä¹¿ÆÈÇÅ §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ ÈľÆÇÐÆÔ ƹʾËþ ƹùËÌÑþ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂÈǽĹÅÁÆ¹Ë §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂÈǽĹÅÁÆ¹Ë §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂÈǽÊËØ¿ÃÌ §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ÈǽºÇÉÈǽ»¹ÑÁËɾºÇ»¹ÆÁØÃÈÇžҾÆÁ× ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ ¨ÇÄÔƹÄÁ»ÆÔ¾ ¨ÇÄÔƹÄÁ»ÆÔ¾»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔ¾ÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ¨ÇÄÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ¨ÇÄÔÊÌÈÉÇÐƾÆÆÔÅ»¾ÉÎÆÁÅÊÄǾÅ

ÇËÉ É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¦ª« ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¦ª« ¦ª« ·ËÁÊ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ü ÇËÉ ü ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÃÇÅÈľÃË ÇËÉ ÃÇÅÈľÃË ÇËÉ ûÅ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ûÅ ÇËÉ ûÅ É ûÅ É ÃÇÅÈÄ ÇËÉ ûÅ ÇËÉ ÈÅ ÇËÉ ûÅ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ  ü ÇËÉ   

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ª£ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¡Æº¾É¼ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¡Æº¾É¼ ¡Æº¾É¼ ¡Æº¾É¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾

¡Æº¾É¼

††

¨ÇÉǼÁ"M ÈĹÊËÁÃǻԾ½ƹÈÇÄÕÆÈÇÃÉ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆ ¨ÇÉǼÁ"M ̼ÄǻԾ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨ÉÁ½»¾ÉÆÔ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆÔ¾ɾÀÁÆǻԾÃÇ»ÉÁÃÁÎ ¡Æ½ÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÉǺùƹÊ˾ÆÆ¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÉǺùƹÊ˾ÆÆ¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÎÅÅ º¾¿ º¾Ä ÇɾΠÊÄÃÇÊËÕ ÇÊÇù ªËؿù½ÄØÈÇĹ·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›¾ËÇÆÁË £Æ¹Ì͆¬š§ ªËؿùÈÇĹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ ›¾ËÇÆÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªËØ¿ÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾

ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ žÑÇà 

É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ 

¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¡Æº¾É¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂÎ ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂÎ ɾÄÕ¾Í ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*."ÃÁÊÄÇËÇÊËÇÂÃ¹Ø Î ÅÅ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ÈÇÄÁÉ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ¬É¹Ä Î ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁ Î ƾÈÇÄÁÉ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁ Î ÈÇÄÁÉ £¹Å¾ÆÕƹËÌɹÄÕÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Í¾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ ÊÇÉË £¾É¹ÅǼɹÆÁË Î ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ £Á˹  ¥ÇÀ¹Áù £Á˹  ¥ÇÀ¹Áù ©ÇÊÊÁØ ¨ÄÁËùÁÊÃÉÇƾ½¹×Ò¹Ø5&33";;0 ¨ÄÁËùù;ÄÕƹØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨ÇÄÕѹ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ

TUSPZŠHB[FUBSV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ™Ã»ÁÄÇÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¦Ç»ÇʾÄ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ªËÉÇÂËÇɼ ¤¾»Ñ¹ ¨ÉÇɹº ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

63


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยกรŠรˆยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยฑรร‰ร‡รƒรร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยปร†ยนร„รรรร ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนรƒรรŠร„ร‡ร‹ร‡รŒรˆร‡ร‰ร†ยนร˜ยจยพรยพร‰ยนรŽ ยจร„รร‹รƒยนยฃร„รร†รƒยพร‰  ยจร„รร‹รƒยนร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรยชรƒรยฝรƒรยฝร‡ ยชร‹รŒรˆยพร†รรร€รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยน รŽรŽ

  รƒยปร… ร‘ร‹  ร‘ร‹

 ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰

ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร&-:4*6. ร‘ยพร„รƒร‡ยผร‰ยนรรร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยงยบร‡ร ยœร‡ร…ยพร„ร• ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร รร…รˆร‡ร‰ร‹ร†ร”ยพ ยปยนรŠรŠ ยงยบร‡ร ยฃร‡ร‰ร—รƒร‡ยปรƒยน ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ รŽร… รร„รร€ รยปยพร‹ร† ยงยบร‡ร ยจยนร„รร‹ร‰ยน ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยงยบร‡ร ยจยพร†ร€ยน ยปยนรŠรŠ ยงยบร‡ร ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ร…ร‡ร—ร’รยพรŠร˜ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…รˆยพร†ยนยนรƒร‰รร„ ยงยบร‡ร ยซรŒร‰รร†รŠรƒ รŽ ร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡ร รร‡ร‹ร‡ ยซรŒร„ยน ร‡รˆร‹ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยงยบร‡ร รร‡ร‹ร‡ ยฌรƒร‰ยนรร†ยน ร‡รˆร‹ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ

ร‰รŒร„ร‡ร† ร‘ร‹ ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยคยพยปร‘ยน ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร&SJTNBOO รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡ร3BTDI รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร†ร”ยพ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร…รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร•รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…รˆยพร†ยนยนรƒร‰รร„ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยฝรŒรˆร„ยพรƒรŠ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹7*1ย†รƒร„ยนรŠรŠ รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹7*1ย†รƒร„ยนรŠรŠ รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร…รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร… รร„รร€ รยปยพร‹ร† ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยจยนร„รร‹ร‰ยนรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรŽร… ยงยบร‡ร ยจยพร†ร€ยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยจยนรŒร‹รร†รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยรยนยผร‡ร†ยนร„ร• ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยฉร‡ยผร‡ยฟรƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยฉร‡ร…ยบ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยžร„รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŽร‡ร„รŠร‹ รˆยนรŒร‹รร†รƒยน 8FMMUPOย†ร–รƒร‡ร†ร‡ร…ร…ยผร…รƒยป

ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…

ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰  ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ ยปยนรŠรŠ ร‡ร‹ ร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‡ร‹ร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยงยบร‡ร3BTI ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยงยบร‡ร3BTI ยงยบร‡ร3BTI ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพ 4VQFSรˆยนร†ยพร„รยจย›ยฎยคย™ยฅยกยฆยกยฉยงย›ย™ยฆยฆยดยžยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‡รˆร‹

 ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‰ร‡ร€ร†

ร‘ร‹

ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

64

ร‚ร–ย•

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV

ยฏร‚รŽรร‹ยฟร˜ร†รร‚รƒร…ร‰


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËƹØ «×žÆÕ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËÆ¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® ÅÇÆ˹¿›Ô¼Ç½ÆǾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ºÇľ¾ɹÊÏ»¾ËÇÚ¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®¼ÄØƾϽÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ĹÅÁƹ˽ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ž˹ÄÄÁýÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® ɾÂù½ÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ »¹¼ÇÆù ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®º¾Ä¹Ø Ê˾ÉÅÇȾйËÕ× ÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

ÑË ÑË ûÅ ÑË ûÅ ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË Å ûÅ ûÅ

É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË ÇËÉ ºÈÇÊÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÁºÁ˧ÅÊà ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨Ç½ÇÄØà ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¤¾»Ñ¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁ œÉ¾º¾ÆùÈÇËÇÄÇÐƹØ›«/-Å ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ £¦™¬­†™ÃÌÊËÁù¨¨œ †ª†£›†¨£†ÎÎ £ÇÅÈľÃËÈǽ»¾ÊÇ»"ÄÕ͹†7 ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØš¹ÂùÄ  ÅÅÅ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØžÆÁʾ  ÅÅÅ ¨Ç½»¾Ê½ÄØÈÇËÇÄÃÇ» Å ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ ÈľÆÇÐ ùº¾ÄÕÆ ÈǽÈÄÁËÃÌ Ä¹ÅÁÆ¹Ë ÄÁÆÇľÌÅ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËؿƺ¾ÊÑÇ»ÆËùƾ»Ô¾%FTDPS $MJQTP XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËؿƺ¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾"MZPTÆÇ»ÁÆù XXXFVSPQBSV

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ

 É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª«©§¢¥§ž©¦ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¦¹ËØ¿ÆÇGG 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËؿƺ¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$FSVUUJ¡Ë¹ÄÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆŹËǻԾ ʹËÁÆ ¼ÄØÆÏ œ¾ÉŹÆÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÃÄÁÆÇ»¹ØÊÁÊ˾Ź ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԠĹà º¾ÊÑÇ»ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ËÇÄÕÃÇ»ÇÃËغɾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPMÃĹÊʹÄ×ÃÊ ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPM %FDLFOGFTU 3FOPMJU »¹ÊÊ ÇÉÁ¼ÁƹÄ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾™£¯¡¸œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԠʹËÁÆ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾™£¯¡¸¡Ë¹ÄÁØ ¼ÄØÆ¾Ï ŹËǻԠʹËÁÆ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾™£¯¡¸ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ʾÉËÁÍ ¼¹É¹ÆËÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾™£¯¡¸œ¾ÉŹÆÁØ ¼ÄØÆ¾Ï Ï»¾ËÆÇ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾™£¯¡¸§ËÈÉÇÁÀ» XXXQTPNTLOFU ¦ž«£¡«™¸ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ «¹Â»¹ÆÕ ™£¯¡¸ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆԾʺľÊËùÅÁ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÊÍÇËÇȾйËÕ× ÈÇËÇÄÃÁ Ê˾ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$MJQTP &EFMXFJTT ±»¾ÂÏ œ¾ÉÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾%FTDPS œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÃĹÊʹÄ×ÃÊ &YUFO[P ­É¹ÆÏÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ĹÃǻԾº¾ÀÑ»¹ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ 

ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ    ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

 «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ¨ÇËÇÄÃÇ»³ ¨ÇËÇÄÃÇ»³ «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË 1"364 «ž©¥§«ž® ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ 1MBGPOE «ž©¥§«ž® ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¥ÁÄľÆÁÌÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ©¹ÊÃĹ½Ã¹ Ï»¾Ëº¾ÄÔÂŹËǻԠÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

65


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ĹÃǻԾ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ʹËÁÆǻԾº¾ÀÑ»¹ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈľÆÇÐÆÔ¾ ¨›® ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ɹÀÆÔÎ͹ÃËÌÉ ¼ÄØÆ¾Ï ʹËÁÆ ŹË ž˹ÄÄÁà ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ™£¯¡¸§ËÈÉÇÁÀ»º¾ÀÑ»¹ ËùÆÕ°¾ÉÌËËÁÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ™£¯¡¸¶Ãdž ÍÇËÇȾйËÕƹÈÇËÇÄþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÀÑ»¹ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾Éƹج­†È¾Ð¹ËÕ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈÉǽ¹¿¹ ɾÅÇÆË ÌÊ˹Æǻù

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ 

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ 

1"364 1"364 ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¥ÁÄľÆÁÌÅ ¥ÁÄľÆÁÌÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÃÇ»³ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ž»ÉÇÊËÉÇÂ

Выбор натяжных потолков 

°«§¦¬Ÿ¦§ª¨©§ª¡«µ ¬£§¦ª¬¤µ«™¦«™

¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ &%&-8&*44 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ ±»¾ÂϹÉÁØ $-*140 ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ%FDPSBUJWF ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǧ¹ÀÁÊ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǶ»¾É¾ÊË ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ¨›® ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,ÊÌȾÉÎÉÇÅ-Å ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,6:º¾ÄÔÂŹËÇ»ÔÂ-Å ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʽÄØÉÌÐÆǼÇƹƾʾÆÁØü

В какие сроки осуществляется монтаж? Кто производитель? Есть ли гарантия? Есть ли сервисное обслуживание? Какая существует система скидок?

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

£§¦ª¬¤µ«™¦«¨§¦™«¸Ÿ¦´¥ ¨§«§¤£™¥ª¨©§ª¡«¬›™ª £¹ÃÇ»¹ÈÄÇÒ¹½ÕÈÇËÇÄù ªÃÇÄÕÃÇ̼ÄÇ»»ÃÇÅƹ˾ ÄÁƹÊ˾ÆÈÇȾÉÁžËÉÌ ›Á½ÈÇËÇÄùŹËǻԠ¼ÄØÆϾ»Ô žÊËÕÄÁËÉÌºÔ ÌÎǽØÒÁ¾»ÈÇËÇÄÇà ªÃÇÄÕÃǺ̽¾ËÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ» ¦Ì¿¾ÆÄÁÅÇÆ˹¿¼¹É½ÁÆ

¨ÇËÇÄÃÇ»³ ¨ÇËÇÄÃÇ»³ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ®ÇÀØÁÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ šÉÇƾƹÃĹ½ÃÁ ½Ç»Ç½ÐÁÃÁ ÈĹÊËÁÆÔÀ¹ÒÁËÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÅÁº¾À¤×ÃÁ¥ÇÆË ÁÀ¼ÇËÇ»Ä »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÈɆ»Ç£¦©†XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁ؆XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ̽¹ÉÇÈÉÇÐÆǼÇÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁĹÅÁÆ¹Ë ÑÈÇÆ »¾ÉÁÄ׺Ծ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔ ƹÀ¹Ã¹ÀÇÊ˹»Ã¹ ÌÊ˹Æǻù »¾ÉÁž¿ÃÇÅƧÈËÁÅ š¾Ã¹É £É¹ÊÆǽ¹É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ

ÑË  ÑË ÑË   ÑË  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ §¼¾Æ¾À¹ÒÁ˹ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â ÇŤ¾Ê §§§ ®ÇÀØÁÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É »¾ÉÁœÌ½ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††††

»¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ ÑÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÇËÖÄÁËÆÔÎ͹ºÉÁà »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾©™ª¨©§™Ÿ™†XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË«ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ 

 ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É

»¾ÉÕ »¾ÉÕ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË  »¾ÉÁœÌ½ ·ËÉÁϾÆËÉ ®ÇÀØÁÆ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

66

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË› ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË©ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇʈ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪¥ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÍÁľÆйËÔ¾ º¹ÆÆÔ¾­¹Ê¹½ÔÁÀŹÊÊÁ»¹§ËÈÉÇÁÀ»Ç½

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ »¾ÉÁœÌ½ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â ¦¾Ê˾ÉÇ»ÁЪ› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¹ÅÃÁ¼¹É¹¿ÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÃǽǻԾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ XXXTDSV §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ¨¾ËÄÁ½ÄØÊ»¹ÉÃÁ XXXTDSV ¨¾ËÄÁÈÉÁ»¹ÉÆÔ¾ ÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÊÃǺ¹ ÃÆÇÈù ÈÇ»ÇÉÇË ɹÀ½ XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎ ž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ªÁÊ˾Ź¹ÆËÁȹÆÁù XXXTDSV ªÁÊ˾ÅÔ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â XXXTDSV ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆÆ¹Ø XXXMPDLT†LFZTSV ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹Ò¾ÄÃÁ À¹½»Á¿ ÌÈÇÉÔ½»¾É XXXMPDLT†LFZTSV

    ÑË ÑË  ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ 035&9 1-"'&/ &9130' ,#& -( ¹Å¾É ÅÇÆ˹¿D¼¹É¹ÆËÁ¾Â ™ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½É½ÄØÇÃÇƨ›®ƾ½ÇÉǼÇ ™ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½É½ÄØÇÃÇƨ›®ƾ½ÇÉǼÇ ™ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½É½ÄØÇÃÇƨ›®ƾ½ÇÉǼÇ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÁÇËÃÇÊÔ½ÇÃÇÆ ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ¾¾Ñ¾»Ç œ¾ÉžËÁÃȹÉÇÈÉÇÆÁϹ¾ÅÔ½ÄØÅÇÆ˹¿¹ÇÃÇÆ™£¯ž¦«† ÅÄ œ¾ÉžËÁêËÁÀ†™ ™ÃÉÁÄǻԼ¾ÉžËÁÃȹÉÇÈÉÇÆÁÏ ½ÌÊ˹ÆÇ»ÃÁÇÃÇÆ œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  £¹ºÁÆÃÁª™¦«ž®¦¡°žª£¡ž¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ§­¡ª¦´ž"- ¤Ç½¿ÁÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎÇÃÇÆ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ §ÃƹÁÄǽ¿ÁÁÁÀÈÉÇÍÁÄاSUFY 1MBGFO ,#& -( &YQSPG §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30©¹ÊÊÉÇÐù §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¨›® (FBMBO ,#& 0SUFY &YQSPG ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆ §Ãƹ¨›®»£©ž¡« §§§©¾Æ¾ÊʹÆÊ ÉÊÊÉÇÐùÈĹ˾¿¹ §Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù

ÑË  ÑË ÑË ÅÄ    ÑË ÑË    

ÆÁÀùØ  ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ  ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ «™¤¡¥™¦ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ÇŤ¾Ê §§§ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ªËÁÄÄ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ  

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹Äà Äǽ¿ÁÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹Ï §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ ¹ÉÃÁ Äǽ¿ÁÁ›ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç §Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™šž  ™¥ž©™§ª«™›£™É §Ãƹ¨›®"%&1-"45 -( 1-"'&/£¹Ð¾ÊË»Ç §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ›ž©¡ ¤§Ÿ¡¡ ›¡«©™Ÿ¡¨›®¡"-ªÉÇÃÁÀ¼ÇËǻľÆÁ؆½Æ¾Â §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿ÁÂ

   ûÅ  ûÅ    

   ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ   À»ÇÆÁ˾

 ¯¾ÆËɆÊ;ɹ¨Ä¹ÊË  ·ËÉÁϾÆËÉ £ª¥†§Ãƹ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ £ª¥†§Ãƹ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ   ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

67


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© §Ê˾ÃľÆÁ¾ÁÇ˽¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊÃÉÔÑÁ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ»£ÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ¨ÉÁ¾ÅľÅÔ¾ϾÆÔ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ»Äǽ¿ÁÂÈǽÃÄ×УÉÔѹ›ÔÆÇÊ §Ë½¾Äù¤§Ÿ¡¢¡š™¤£§¦§›¨£¤·°›´¦§ª§ª¥ £©´±™ §Ë½¾ÄùÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›® §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ Î    §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁнÄػƾÑÁ»ÆÌËÉÇ˽ ¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›®†ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¹ÊËÁè›® ɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ä¹ÊËÁè›® ɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªË¾ÃÄÇȹþËÔÈǽÄ׺ÇÂÀ¹Ã¹À ªË¾ÃÄÇȹþËÔÈǽÄ׺ÇÂÀ¹Ã¹À ªË¾ÃÄÇȹþËÔÈǽÄ׺ÇÂÀ¹Ã¹À ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùÈǽÇÃÇÆÆÁÃÇ»¨›® ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ"1&$4 «©¡š™«©§¦ XXXMPDLT†LFZTSV

 ûÅ  ÈÅ ÄÁÊË ûÅ         ÑË ÑË ÑË    ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ †É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ      À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ    ÇËÉ

«¾ÎÆÇϾÆËÉ §§§ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¦¾Ê˾ÉÇ»ÁЪ› ¡¨ ªËÁÄÄ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ  ¾ÆÇÆ       ¥¹Ê˾ɪËÉÇ š­«†§ÅÊà  ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ    œÄ¹½Ã¾»ÁÐ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ©¾Ñ¾ËÃÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ ÈĹÊËÁà ©¾Ñ¾ËÃÁʹ½Ç»Ô¾ À¹ºÇÉÆÔ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ »¹ÊÊ

 ûÅ

 ÇËÉ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦ª«

†† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† ††

¥¹Ê˾É ¥¹Ê˾É š¡§¦ š¡§¦ š­«†§ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ š¡§¦ š¡§¦ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ê˾É ¥¹Ê˾É š¡§¦ š­«†§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ­É¾ÊÃÁ ¼ÇËǻԾ ÁƽÁ»Á½½ÁÀ¹ÂƾÉɾѾÆÁØ ƾÊ˹ƽ¹ÉËɹÀÅ¾É ­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ ­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ

ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾sÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾Ë Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»¾Ë¹£É¹ËйÂÑÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆËŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁœ§©¡ §¦« ›ž©«¡£ ©¬¤§¦¦´ž±«§©´­§«§Ÿ™¤· ¡ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÖľÃËÉdž ÉÌÐÆǾÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿ ±ËÇÉÔÉÌÄÇÆÆÔ¾

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ É

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ

68

Â֕

Å Å Å Å

ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ

«™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† ††

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁú¾ÄÔ¨›®ÅÅ XXX[TJDQVMTDFOSV ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†5*$*"/0¡«™¤µ¸¦ª£¡¢¡ ™¢¦ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ 

Å Å Å Å Å Å Å ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ÇËÉ É É É É

«™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ª¡£ §§§ «™¤¡¥™¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ÅɹÅÇÉÆÔ¾ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁƹËÌɹÄÕÆÔ¼ɹÆÁË ÅɹÅÇÉ ÇÆÁÃÊ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¦¹É¾Àù ªËÇľÑÆÁÏԻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÎÎÅÅ Ï»¾ËÇ» ªËÇľÑÆÁÏÔ½ÄØÃÌÎÆÁœÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ªËÇľÑÆÁÏÔƹʹÂ˾XXXOBUVSFTUPOFSV ªËÇľÑÆÁÏÔÈǽÃÌÎÇÆÆÔ¼¹ÉÆÁËÌÉ ªËÇľÑÆÁÏÔÈǽÅÇÂÃÌ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁÅɹÅÇÉÆÔ¾ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÑË ûÅ   

 É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ §¥ª£¤žª«§©œ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¨ÉǼɾÊÊ «£ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ ¦¾Í˾ùÅÊà »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ «»¾ÉÕ »¹ÊÊ ›¡£ÁÅÈÇÉËÆ¹Ø ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁÁÀŹÊÊÁ»¹ƹÀ¹Ã¹À £ÉÇ»¹ËÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾†Á†ØÉÌÊÆÔ¾ÆǻԾÁºÌ £ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ¥¾º¾ÄÕÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùŬ­†ÊÃľÂù ±Ã¹ÍԆÃÌȾ

ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ  ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ

«Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ù; Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÊÃĹ½ÊÃǾȾɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÊ˾ÃŝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¨¾É¾¼ÉÌÀÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

™©«¹ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ

†† †† †† †† ††

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ªËÉdžºÔË ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† ††

¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á

›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ ¾ÉùĹ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ  ¾ÉùÄÇÅÅ»ƹɾÀÃÌ  ¾ÉùÄÇ ɾÀù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ©¾Àù ǺɹºÇËùÀ¾ÉùĹÁÊ˾ÃĹÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ

ûÅ ûÅ 

ÇËÉ É ÇËÉ É 

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¾ÉùÄÇ»ƹɾÀÃÌÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

69


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ ¤¾ÊËÆÁÏÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾À»ÇÆÁ˾

°ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨

††††

£¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔƹʹÂ˾XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔƹËÌɹÄÕÆÔ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ»Á½Ç» £¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔÊÇ»ÊËÉǾÆÆÇÂËÇÈÃÇ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄԼɹÆÁËÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÅɹÅÇÉÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÊɾÀÆÔŽ¾ÃÇÉÇÅ £¹ÅÁÆÔÃĹ½Ã¹ ǺÌÊËÉÇÂÊË»Ç £Ä¹½Ã¹ùÅÁÆÇ» ÉÌÊÊÃÁÎȾо º¹Éº¾Ã× §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ùÅÁÆÇ» ȾоÂ

 ÑË ÑË ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™¥¡ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËÔʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻǼǽ¾ÃÇɹÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ ›Ê¾½ÄØʹ½¹†Ç¼ÇÉǽ¹ ʾžƹ††††

§Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÉÇо¾ ¨ÉÇÍÁÄÕɾÀÁÆǻԽÄØÊËÌȾƾÂ4VSFTUFQÅÅ

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂËÇɼ

†† ††

§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´ ¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ

™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë ÅÔÄÕÆÁϹ ›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ʹÆ˾ÎÆÁù ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ ÁÊȾÆʾɽÄØË̹ľËÆÇÂºÌŹ¼ÁÁÈÇÄÇ˾ƾÏ ÇÀ¹ËÇɽÄØ¿Á½ÃǼÇÅÔĹ ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ £¹ºÁƹ½ÌѾ»¹ØʼÁ½ÉÇŹÊʹ¿¾Å £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁع»ËÇÆÇÅƹؽÄؽ¹Ð ½ÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁبÇÄÁ˾à ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ¥¾º¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂùÊ˹ÄÕƹØÖŹÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø »Ç½¹ ¼¹À 

70

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

    ÈÅ   ÑË  ÑË

É É ÇËÉ É ƾ½ÇÉǼÇ  ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É ÇË É

ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ªËÉdžºÔË ¨ÇªËÉÇÂù ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË «¹ÉÊùØ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¶ÄÕÍ œ£

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ   ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÁºÇÉÔÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÊоËÐÁÃÁ ŹÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ0B[JT $BMJEPS4VQFS 1PMP 3PZBM ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾§™ ¡ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ©¹ÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ˾ÎÆÁù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ªÁÍÇÆÔ½ÄØɹÃÇ»ÁÆÁ»¹ÆÆ™ÆÁ†¨Ä¹ÊË ©ÇÊÊÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ»¹Æƹ½ÌÑ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÃÌÎÆÁ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÌÅÔ»¹ÄÕÆÁù ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË 

 ÑË ÑË ÑË ÑË  ʾÃÏÁØ ÑË ÑË  

É ÆÁÀÃÁ¾ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ É ÇË É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀÃÁ¾ É É É

ªËÉdžºÔË «¹ÉÊùØ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË ¶ÄÕÍ œ£ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ›§£ª ªËÉdžºÔË ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¬œ¬¦¦´ž не требовательны к качеству теплоносителя, привлекательный дизайн, невысокая стоимость

ªÌÑÁÄù½ÄØÉÌà «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ¬ÆÁ˹À½¾ËÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÈÉØÅÇ»ÔÎǽÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ­ÁÄÕËÉE†ÅÅ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÇÆ˹ÆÐÁÃÁÈÁËÕ¾»Ô¾½ÄØÑÃÇÄ ±Ä¹Æ¼Á½ÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆ ƹÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾ ÇË Å ¶ÃɹÆÈǽ»¹ÆÆÌÈĹÊËÁà Å ©ÇÊÊÁØ 

 Å  ÑË  ÑË 

ª«™¤µ¦´ž гигиеничность, привлекательный дизайн, отсутствие проблем с давлением

 ÇË É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÉВыбор радиатора ™¤·¥¡¦¡ž›´ž интересный дизайн, небольшой вес, хорошая теплоотдача. Выдерживает высокое давление

ªËÉdžºÔË ›§£ª ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË ™Ã»¹ÈĹÊË ªËÉdžºÔË

š¡¥ž«™¤¤¡°žª£¡ž высокий запас прочности, выдерживают высокое давление, простота монтажа/демонтажа, высокая надежность соединения

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ

™Èȹɹ˽ÄؼÁ½É¹»ÄÁоÊÃÁÎÁÊÈÔ˹ÆÁ ÇÈɾÊÊÇ»ÒÁà ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ+*' ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉÆ¹Ø ÃɹÆÔѹÉǻԾ#&45 45. ™ÖɹËÇÉ »ÇÀ½ÌÑÆÔÂÃĹȹƽÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ š¹ÊʾÂÆÔ«É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ¨›®½ÄػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁº¹ÊʾÂÆÇ» ›¾ÆËÁÄÁÐ̼ÌÆÆÔ¾$J ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»Ô弃 ºÈ Ì† ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂºÈ šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ弃 šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐÈ ÃÐÈ ÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕѹÉÇ»ÇÂE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¾ÆËÁÄÕѹÉǻǺÉÇÆÀ¹E† ©ÇÊÊÁØ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃE†E›«® ›«œÍĹÆϾ»Ô ›Ç½ÇÊБËÐÁÃEª›£ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃEª›£ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃE†EÅÌÍËÇ»ÔÂ

TUSPZŠHB[FUBSV

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É É É ÇËÉ É  À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¶ÄÕÍ œ£ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ªª™ §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊÃ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

71


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ›ÔÎǽùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ­ÁÆÄØƽÁØ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȝ£ ¹¼ÄÌÑùÖÄÄÁÈËÁоÊùØœ§ª«½Ì  ¹¼ÄÌÑÃÁ›©¦©Ì†  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾  ¹¼ÄÌÑÃÁÖÄÄÁÈËÁоÊÃÁ¾Ì†ÊË ¼Ê  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ºÇй˹  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹ؝̆  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØоÉƹØ  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ† ƾÍËÕ ¼¹À  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ  ¹½»Á¿Ã¹½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì©Ì  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì©Ì  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì©Ì  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì©Ì  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†Ì  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØÐºÉ  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆Ì  ¹½»Á¿ÃÁÊǺɾÀÃÄÁÆÇÅÐ̼ÌÆÆÔ¾$J  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾$J ©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾$J ©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ »Ç½¹ ¼¹À  ¹½»Á¿ÃÁ À¹Ë»ÇÉÔ ÍĹÆÏÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾  ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ »Ç½¹ÊÆ¿ ¼¹Àкɝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԠªÄÇ»¹ÃÁØ Ì†  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆Ì  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾

  ÑË   ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË 

É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇË É ÇË É É É É É ÇËÉ ÇËÉ  É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾  ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªª™ §§§ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªÆ¹ºªËÉǪ¾É»ÁÊ ªÆ¹ºªËÉǪ¾É»ÁÊ ªÆ¹ºªËÉǪ¾É»ÁÊ ªÆ¹ºªËÉǪ¾É»ÁÊ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªª™ §§§ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¨£­š©  « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ªª™ §§§ ªª™ §§§ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ªÁº«¾ÈÄǪƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾$J ¡ÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾ÊǾ½ÁƾÆÁØ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø  ©ÇÊÊÁØ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆԝ̆Ì £Ä¹È¹ÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ À»ÇÆÁ˾ £Ä¹È¹Æԝ̆ £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾ĹËÌÆÆÔ¾45* £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾Ð̼ÌÆÆÔ¾$J £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £É¹ÆÈÊĹ˝̆ £É¹ÆËɾÎÎǽǻǺºÃ £É¹Æѹɹ»Ç »Ç½¹ šÈÌ†Ì £É¹Æѹɹ»ÇÂɹÀºÇÉÆÔÂÊȝ̆Ì £É¹Æѹɹ»ÇÂÍĹÆϾ»Ô̆Ì £É¹ÆѹÉǻǚ¨ E† £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ ¼¹À £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ »Ç½¹ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% DD ÍÍ £É¹ÆѹÉǻǝ̆ ¹Å¾ÉÁùÆù £É¹ÆѹÉǻǪ«™¦™©« ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÆѹÉǻԠ  ĹËÌÆÕ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉǻԠ   ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ £É¹ÆÔ¼¹ÀǻԾ £É¹Æԝ̆ £É¹ÆÔÊ˹ÄÕÆÔ¾$J

ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ ÇË É ÇË É É É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É †É É É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾  ÇËÉ ÇË É ¼ÁºÃÁ¾ ÇË É

¶ÄÕÍ œ£ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™£›™§§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ªÁº«¾ÈÄǪƹº « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ªª™ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªª™ §§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¶ÄÕÍ œ£ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¶ÄÕÍ œ£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

72

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £É¹ÆÔËÁȺȽ̆ £É¹ÆÔѹÉǻԾ £É¹ÆÔѹÉǻԾ45* £É¹ÆÔѹÉǻԾĹËÌÆÆÔ¾$J £É¹ÆÔѹÉǻԾÊ˹ÄÕÆÔ¾ £É¹ÆÔ ÃĹȹÆÔ »¾ÆËÁÄÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¾È¾¿½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺† ¤¾ÆʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÇ˼ ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁȤ оÉÆÔ ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ  ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁÈ« ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȤ ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁÈ« ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†† ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†¬­ ¥¨†¬­ ¥¨†¬­cüÊûÅ»¹ÊÊ ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì†Ì† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹ؝̆ ¥ÌÍËÔ ËÉÇÂÆÁÃÁ ̼ÇÄÕÆÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾8*-0 §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì† §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ê˹ÄÕÆÇÂÎ §Ë»Ç½ÔÌ†

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË       ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ   É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É É ÇË É É É É É ¼ÁºÃÁ¾

§ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¨£­š© ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨£­š©  ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªÆ¹ºªËÉǪ¾É»ÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ §Ë»Ç½Ô ÈÉǺÃÁ ÃÇÆËɼ¹ÂÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Í4"/)"/JSP4BO†1SFTTƾɿ¹»Ê˹Äէ˻ǽ‰Î›ÈɆ¦© ¨¾É¾ÎǽÎ ¨¾É¾Îǽ¨£ ȾɾÎǽ¨¶ ¨¾É¾ÎǽÔÃÇÆϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ¨¾É¾ÎǽÔÊË ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÖÃÊϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø½ÄػǽԆÊÅ ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"GJU†1SFTTžËÈĹÊË¥ÌÍ˹ȾɾÎǽΛÈɆ›© ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"GJU†1SFTTž˹ÄÄÇÈĹÊË«ÉÇÂÆÁÃΛÈɆ›©†›¨É ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"GJU†1SFTTž˹ÄÄÇÈĹÊ˛ǽÇÉÇÀ¾ËùΛÈɆ›© ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"/JSP4BO†1SFTTƾɿÊ˹ÄÕ¦ÁÈȾÄÕȾÉΛÈÉ ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"/JSP4BO†1SFTTƾɿ¹»Ê˹Äէ˻ǽ‰›ÈɆ›¨É ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"/JSP4BO†1SFTTƾɿ¹»Ê˹ÄÕ«ÉÇÂÆÁÃÎΛÈÉ ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"†5IFSN̼ľÉÊ˹ÄÕ¨¾É¾Î©¾½ÌÃÏBΛÈɆ¦¨É ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"†5IFSN̼ľÉÊ˹ÄÕ¬¼ÄÇ»ÇÂȾɾÎǽΛ¨É†¦© ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"GJU†1SFTTž˹ÄÄÇÈĹÊˬ¼ÇĉΛÈɆ›© ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"GJU†1SFTTž˹ÄÄÇÈĹÊËÁì¼Çĉ›¨É ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"/JSP4BO†1SFTTƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¹¼ÄÌÑù›¨É ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"†5IFSN̼ľÉǽÁÊ˹ØÊ˹Äէ˻ǽ‰›¨É†¦¨É ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"†5IFSN̼ľÉǽÁÊ˹ØÊ˹Äէ˻ǽ‰›¨É†›¨É ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"†5IFSN̼ľÉǽÁÊ˹ØÊ˹ÄÕ«ÉÇÂÆÁÃÎΛ¨É ¨ÉǺùɹ½Á¹ËÇÉƹØ ¨Éǽ¹ÅÀ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾¬† ¨Éǽ¹ÅÀ¹Ë»ÇÉԝ¬† ¨Éǽ¹ÅÃĹȹÆǺɹËÆÔ½»ÌÎÊË»ÇÉйËԝ¬† ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ȹÉÇÆÁËÇ»¹ØE† ©¾ÀÕº¹Ì†Ì† ª¼ÇƝ̆Ì† ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ª¼ÇÆÔ ɾÀÕºÔ ºÇй˹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆËÉÇÄØÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁª¡£  ª™£  ªÁÊ˾ÅԻǽÇÈÉǻǽÆÔ¾1JMTB%JTBJO 7BMUFL ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂ

 ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÃÇÅÈÄ ÑË

ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É É ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ

ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ ¨£­š© ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ §ÅÊë¾Î¨ÉÇÅ §ÅÊë¾Î¨ÉÇÅ §ÅÊë¾Î¨ÉÇÅ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨£­š©  ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £É¹ÆÔѹÉǻԾ ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

73


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹œ©™¦† ľËsž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä ªÐ‘ËÐÁü¹À¹#,†(5D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹#,†(5 D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹#,†(5D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹ªœš¥†šž«™© ľËsž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ ªÐ‘ËÐÁÃÁÎÇÄÁ¼ÇɻǽÔ;FOOFSÌ†Ì ÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎ «¾ÉÅÇžËɪ «É¹ÈÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ÈÉØÅÔ¾ÃÇÊÔ¾ «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË¼Ê «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË «ÉÇÂÆÁÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ËÉ̺¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾ÅE† ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ °¾ÎÁØ «É̺¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇÅE† ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ»ÆËÌÉƹÉ̿ƹØ  ©ÇÊÊÁØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø  ©ÇÊÊÁØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† ʾÉÔ °¾ÎÁØ «É̺¹˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹ؆¨ÇÉÁľÃÊ ¶Æ¾É¼ÇÍľÃÊ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾE†1/

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÈÅ ÈÅ  ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

É É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ™£›™§§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¶ÄÕÍ œ£ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÅÌÍË ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÍĹÆÏ ­ÁÄÕËÉ­¥¥Ì†ÌĹËÌÆÕ1̼¹À»Ç½¹ ­ÁÄÕËÉ­¥¥Ì†Ì ­¥­Ì†ÌÐ̼ÌÆ1Ì«½Ç‰ª ­ÁÄÕËÉԝ̆ ­ÁÄÕËÉÔÅÌÍËǻԾ ÍĹÆϾ»Ô¾Ì† ­ÁÄÕËÉÔÍĹÆϾ»Ô¾Ì†Ì ­ÁÄÕËÉÔ­¥¥ ­¥­ ­ÁÄÕËÉÔ ŹÆÇžËÉÔ ÊоËÐÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÁËÁƼÁ113$ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô ¡Ë¹ÄÁØ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺ÔE† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÌ† ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1SPBRVB½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØžËËÉ̺(FCP ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺† «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† ʾÉÔ °¾ÎÁØ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁËÉ̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻǻ¹ÊÊ%† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁÏ»ÊÈĹ»45* ­ÁËÁƼÁоÉÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ÈÉÇÃĹ½ÃÁÌ†Ì ­Ä¹Æ¾ÏÌ†Ì ­Ä¹ÆÏÔœ§ª«†½Ì ­Ä¹ÆÏÔœ§ª«†½Ì ­Ä¹ÆÏԝ̆ ­Ä¹ÆÏԝ̆©Ì† ­Ä¹ÆÏÔÈÄÇÊÃÁ¾ »ÇÉÇËÆÁÃǻԾ ©ÇÊÊÁØ ®ÇÅÌËËÉ̺ÆÔÂ45* ®ÇÅÌËÔËÉ̺ÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾† ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’†

ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇË É ÇË É  ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇË É Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÇË É É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É É ¼ÁºÃÁ¾ É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¨£­š©  ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ ¶ÄÕÍ œ£ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ¶ÄÕÍ œ£ ªËÉdžºÔË ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ™£›™§§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 †É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇͽÁľÉ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨¾Ë¹Ä §« ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ›§£ª

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ÉÌºÔ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹE†ÅÅ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ §ÈÇÉÔÊ»¾ËǻԾ ËÇÉѾËÆÔ¾ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ÍÇÄÕŹ «É̺¹113$.FFS1MBTU «É̺¹113$£ÇÆËÌÉ «É̺¹113ª1/E†ÅÅ1*-4"

74

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

 ÈÅ ÑË ûÅ Å Å Å

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹعÄ%†ÅÅ1*-4" «É̺¹113ª1/Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇE†ÅÅ1*-4" «É̺¹4"/)"̼ľÉǽÁÊ˹ØÊ˹ÄÕÎ «É̺¹4"/)"ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÎ «É̺¹4"/)"ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÎ «É̺¹4"/)"ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÎ «É̺¹4"/)"ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÎ «É̺¹»›¬ªÁÀÇÄØÏÁÁ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ ÊžËɹ¿ÇÅ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØƹÉÌ¿ÆØØEÅżÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØƹÉÌ¿ÆØØEÅżÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹئ¨›® «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹبÇÄÁ˾à «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ°£ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ E  «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺¹ƹÈÇÉƹØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø»Ç½ÇÈÉÇ»Ç½Æ¹Ø ¼¹ÀÇÈÉǻǽƹØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1SPBRVB ÍÁËÁƼÁ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø оÉÆ¹Ø ÈÁËÕ¾»¹ØE   Á˽ «É̺¹¨¶½»ÌÎÊÄÇÂƹؽÄØÄÁ»Æ¾»ÇÂÁº¾ÀƹÈÇÉÆÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ

Å Å Å Å Å Å Å  ÈÅ ÈÅ ÑË  ÈÅ ÈÅ  ÈÅ

ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ É †É

›§£ª ›§£ª ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ¨¾Ë¹Ä §« ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¦ª« ¦ª« ªª™ §§§ ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ªª™ §§§ ªª™ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ªËÉdžºÔË ¨¾Ë¹Ä §«  £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË ¨¾Ë¹Ä §« 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹°£ «É̺Թʺ¾ÊËÇϾžÆËÆÔ¾ƹÈÇÉÆÔ¾Áº¾ÀƹÈÇÉÆÔ¾»¹ÊÊ «É̺ÔÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂǺÇÄÇÐþ EÅņÅÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ÁÍÁËÁƼÁ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃE «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃÁÍÁËÁƼÁÃÆÁÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ ÍÁËÁƼÁª«£ ©ÇÊÊÁØ «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾE  «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾ45*ÁÍÁËÁƼÁÃÆÁÅ «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾ ÍÁËÁƼÁ ¡Ë¹ÄÁØ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ.FFS1MBTUÁÍÁËÁƼÁÃÆÁÅ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾƾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ÍÁËÁƼÁ&LPQMBTUJL °¾ÎÁØ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ÄػǽǼ¹ÀÇÈÉǻǽ¹ÇË% «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾÇË%ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ «É̺ÔÈɾ½ÔÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÈÇÄÁÖËǺÇÄÇÐþEÅņÅÅ «É̺Ô¨¶† ¨¶† ÈÁËÕ¾»¹ØÇË% «É̺Ô©©3$ ÍÁËÁƼÁ «ÌÉÏÁØ ©ÇÊÊÁØ 

ÑË ÑË ÑË  ÑË  Å Å  ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ 

ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶ÄÕÍ œ£ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨¾Ë¹Ä §« ™Ã»¹ÈĹÊË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¶ÄÕÍ œ£ ±¹ËËĨÄ×Ê ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¶ÄÕÍ œ£ ±¹ËËĨÄ×Ê ¶ÄÕÍ œ£ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË šÄ¹¼ÇÊËÉÇ §§§ šÄ¹¼ÇÊËÉÇ §§§ ¨¾Ë¹Ä §«  šÄ¹¼ÇÊËÉÇ §§§ ±¹ËËĨÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕËÉ̺ÆÔ¨ÇÉÁľÃÊ ­ÇÄÕŹ†®ÇÄÊË ­ÁËÁƼÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË

Å ÈÅ ÑË  

ÇËÉ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¦ª« ™Ã»¹ÈĹÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ /&8º¹ÃÁ œ™¤ž™ žźɹÆÆÔ¾ÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ /&8À¹»¾ÊÔ œ™¤ž™ ˾ÈÄǻԾ /&8˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉ œ™¤ž™ƹÄ׺ÔλÁ½¹ÎËÇÈÄÁ»¹ ™»ËÇŹËÁù½ÄØƹÊÇÊÇ»»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ XXXPWLSV ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø š¹ÃÁžźɹÆÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾8&45&3 "26"4:45&.ÇËÄ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇËÄÁËÉÇ» š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ» ½ÇйÊÇ»¹»ËɹºÇËÔ XXXPWLSV

TUSPZŠHB[FUBSV

   ʾÃÏÁØ ÑË  ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÇËÉ É

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶ÄÕÍ œ£ ™Ã»¹ÈĹÊË ±¹ËËĨÄ×Ê ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¹ÉÊùØ ­ÄǼÁÊËÇÆ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

75


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼ÉÈÉÇËÇÐÆÖľÃËÉ&MFDUSPMVYÛË†Ã›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ ƾɿ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ&-&$530-69 ±»¾ÏÁØ ƾɿ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ7&,503 0"4*4 £¦© "3*450/ ¡Ë¹ÄÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÖľÃËÉǻǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐ6/*5)&3. 4UJFCFM&MUSPO œ¾ÉÅ †ÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ™ÉÁÊËÇÆ XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ÇËĽÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ™ÉÁÊËÇƆÄÁËÉÇ» ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔ¼¹Àǻԧ™ ¡ª†ÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖÄƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ§™ ¡ª†Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖľÃËɨÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›ÇÀ½ÌÎÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ¼¹ÀÇ»ÔÂ¥¹Ê˾É#-1Å ›ÇÀ½ÌÎÇ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁÇÐÁÊËÁ˾ÄÁƹXXXLMJNBUÊÃÁ½ÃÁ ›Ê¾»Á½ÔɹºÇËÇËÇÈÁ˾ÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØœ¹É¹ÆËÁØ œÁ½ÉǹÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMP XXXPWLSV

    ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÑË   

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™Ã»¹ÈĹÊË ›§£ª ›§£ª ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ™ÁɪÁº£ÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÉÌÈȹº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÇËĹ ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ#BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË £¹ÉËÉÁ½¿Ô ÊžÆÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÍÁÄÕËÉÇ»¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ £Ä¹È¹ÆÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ œ¾ÉŹÆÁØ º¹É º¹É º¹É £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉ #"--6 /PJSPU &MFDUSPMVY ¾ÄÊÇË šÉÁÀ &EJTTPO £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ † Ã›Ë /PJSPU #BMMV XXXPWLSV £Ç˾ļ¹ÀÇ»ÔÂ'FSSPMJ ¡Ë¹ÄÁØ ÛË £ÇËÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ º¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾Æ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾ÆÆÔ¾"MJYJB ­É¹ÆÏÁØ »ÃÇÅÈľÃ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾ÆÆÔ¾%"&800† ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À ƹÊ˾ÆÆÔ¾&MFLUSPMVY†ÃÇÆ˼ǽ¹¼¹É¹ÆËÁÁ ¹ÃÏÁØ £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ%"&800†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ'&330-*†ÛË ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÈÇÄ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÊ˾Æ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ&MFDUSPMVY ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶»¹Æ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ£ÇÆÇɽ ·ÆþÉÇËÛË ©ÇÊÊÁØ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾4*.&†ÛË ¡Ë¹ÄÁØ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾5)&3.†ÛË °¾ÎÁØ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾.03" °¾ÎÁØ #*"4J ¡Ë¹ÄÁØ ÇËÛË £ÇËÄÔ¼¹ÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉÆÔ¾«¾ÉÅÇÄǼÁØ

ÑË   ÑË  ÑË ÑË        

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ 

¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËËĨÄ×Ê ™Ã»¹ÈĹÊË ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ±¹ËËĨÄ×Ê †Ø™ÅÌÉÊÃ¹Ø 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

76

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £ÇËÄÔƹÇËɹºÇËþ&OFSHZ-PHJD†ÛË ª±™ XXXPWLSV £ÇËÄÔƹÈÇÄÕÆÔ¾¼¹ÀǻԾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾»¹ÊÊ ©ÇÊÊÁØ £ÇËÄÔƹÊ˾ÆÆÔ¾¼¹ÀǻԾ Û˧™ ¡ª £ÇËÄÔÇËÇÈÖľÆÁ¾8"3.04 ¶Ä»ÁÆ ©ÇÊÊÁØ 1305)&3. ªÄÇ»¹ÃÁØ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ƹÀ¹Ã¹À £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÁÉÇÄÁÀÆÔ¾ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ £ÇËÄÔÈÁÉÇÄÁÀÆÔ¾«¾ÉÅÇÄǼÁØ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ ÐƹǽÆÇÂÀ¹ÃĹ½Ã¾½ÉÇ» £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾7*"%364†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ÇÆ ©ÇÊÊÁØ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾,041&-†ÛË ¨ÇÄÕѹ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾1SPUIFSN†ÛË ªÄÇ»¹ÃÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾5)&3.†ÛË °¾ÎÁØ £É¹Æ¥¹¾»ÊÃǼÇ ʺÉÇÊÆÁà ¥ÇÆ˹¿½ÔÅÇÎǽǻ ¥ÇÆ˹¿ÃÇ˾ÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾ ;ùÄÕÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË         

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

­ÄǼÁÊËÇÆ ›§£ª ›§£ª ±¹ËËĨÄ×Ê «¹ÉÊùØ «¹ÉÊùØ «¹ÉÊùØ †Ø™ÅÌÉÊÃ¹Ø ¾ÅÃÁ» ¡¨ «¶¥ §§§ «¶¥  §§§ «¶¥  §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† ††

¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾42 (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾46#-*/& ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏ»¹ÊÊ (SVOEGPT 8JMMP œ¾ÉÅ XXXPWLSV §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁÁÇËÃÉÔËÔÎÈÄÇÒ¹½Çà §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁ ùƹÄÁÀ¹ÏÁ §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉ ùƹÄÁÀ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» ÃÇÅÈÄÇË½Ç §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4BVOSBJO ÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ #"--6 'SJDP ƹ¼ÁÈÊÇùÉËÇƾ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇà ¨ÇÄÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ˾ÈÄÔÂ$"-&0 6/*."5 ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ$&*-)*5 ¡ÊȹÆÁØ ¼¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔº¾ÀÊËØ¿ÃÁÈǽÃÇ»ÉÇÄÁÆ ÄÁÆÇľÌÅ ĹÅÁƹË ¨ÇÄ˾ÈÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ5IFSNP†±»¾ÏÁØ &OFSHZ†™Æ¼ÄÁØ «¾ÈÄÇÄ×Ãʆ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ5IFSNP†±»¾ÏÁØ &OFSHZ†™Æ¼ÄÁØ «¾ÈÄÇÄ×Ãʆ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ%FWJ ¹ÆÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ùº¾ÄÕ ÈľÆù¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¨ÇÄÖľÃËÉÁоÊÃÁ«ž¨¤§¤·£ª $&*-)*5»¹ÊÊ XXXPWLSV ¨ÇÊ˹»Ã¹ÇËÇÈÁ˾ÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ¨ÉǺÃÁ½ÄعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÎɹ½Á¹ËÇÉÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÉŹÄ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÎ Î ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÎ Î ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ £Á˹ ©¹½Á¹ËÇɺÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ$'† ¡Ë¹ÄÁØ 4*3"(3061 ©¹½Á¹ËÇɺÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ.FUBM† ¡Ë¹ÄÁØ 4*3"(3061 ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†¥ ¦†«¹¼ÁÄ 

  ÈÅ ÈÅ   ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË      ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ  ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ 

 ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ä¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾  ÆÁÀùØ ÇËÉ É  É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ †É ÇËÉ 

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ª£ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË £ª£ £ª£ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ™Ã»¹ÈĹÊË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªËÉdžºÔË ªª™ §§§ ªª™ §§§ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¥¾ÄÕÆÁоÆÃÇ ¡¨ ¥¾ÄÕÆÁоÆÃÇ ¡¨ ªª™ §§§ ªª™ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ÇÆ ©ÇÊÊÁØ É

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

77


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ©¹½Á¹ËÇÉÊ˹ÄÕÆÇÂËÉ̺Ð&MJTJP† †ËÉÌºÔ ¡Ë¹ÄÁØ 4*3"(3061 ©¹½Á¹ËÇÉ«† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾$BMJEPS ,POOFS §¹ÀÁÊ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾1SJEF/PWB ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾3PZBM0QUJNBM ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾4JSBHSPVQ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾4VQFS$BMJEPS4 ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾§™ ¡ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾§¹ÀÁʨɾÅÁÌÅ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾45* ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ©¹½Á¹ËÇÉÔÇËÇÈľÆÁعÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾45* ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ¥ª†©¾Ê˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ

ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¥¾ÄÕÆÁоÆÃÇ ¡¨ ªª™ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ™Ã»¹ÈĹÊË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ±¹ËËĨÄ×Ê ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ›§£ª ž»ÉǪ¹Æ«¾ÎÆÁù ¶ÄÕÍ œ£ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¶ÄÕÍ œ£ ©¹½Á¹ËÇÉÔ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ©¾½ÌÃËÇɽ¹»Ä¾ÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ©¾ÅÇÆ˽ÁÀ¾ÄÕÆÔÎÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇà ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉÔÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªÁÊ˾ÅÔ¹ÆËÁǺľ½¾Æ¾ÆÁØÁÊƾ¼Ç˹ØÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔ¹ÆËÁǺľ½¾Æ¾ÆÁØ ǺǼɾ»ËÉ̺ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» ªÁÊ˾ÅÔǺɹËÆǼÇÇÊÅÇʹºÔËǻԾ ÊËÌȾƾ ¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØйÊËÆǼÇʾÃËÇɹ›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ªÌÑÁÄÃÁ½ÄØÉÌÃ6/*5)&3. œ¾ÉŹÆÁØ «¾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄÕ¦ÁÃǼ¾ÄՆ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇɺÔËÇ»ÇÂ*.*5½ÄØÖľÃËÉÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô XXXPWLSV ­ÁÄÕËÉÔ½»Ç½ÔºÔËǻԾŹ¼ÁÊËɹÄÕÆÔ¾ ÃÌ»ÑÁÆԦǻ¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV

 ʾÃÏÁØ ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ   Ä Å  

ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ÌùÉË ¡¨ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ™Ã»¹ÈĹÊË «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ª£ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ±¹ËËĨÄ×Ê ¾ÅÃÁ» ¡¨ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ™Ã»¹ÈĹÊË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ

†††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄعËËɹÃÏÁÇÆÇ» /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁ»Ç½Ô

  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™

†† †† †† †† †† †† †† ††

/&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ Èǽ»Ç½ÆǾÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÎÁÅɾ¹¼¾ÆËÔ ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ†¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆƹØ»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿

  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

œ™¤ž™ œ™¤ž™ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† †† †† †† †† †† ††

78

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยยคยธยกยฆยŸยžยฆยžยฉยฆยดยฎยชยกยชยซยžยฅ ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ยฝร„ร˜ยฝยนรร ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รร€รƒร‡รƒย†รˆร‡ร„รร–รŠร‹ยพร‰ยน XXXBRVBNJSSV ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รร€ร†ยพร‰ยฟรŠร‹ยนร„รรรยพร‰ร†ร‡ยผร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„ยน XXXBRVBNJSSV ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ รƒยนรˆรร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพ ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ รยนร‘รรˆร‰รŒยฝยน XXXBRVBNJSSV ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ย™รƒรŠยพรŠรŠรŒยนร‰ร” ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รŽรร…รˆร‡ยฝยผร‡ร‹ร‡ยปรƒยนยปร‡ยฝร” ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ยฅรร†รย†ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ยผรยฝร‰ร‡ร…ยนรŠรŠยนยฟร†ร”ยพรŠร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร… ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป ยคยพรŠร‹ร†รรร”รร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„รยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ยพยฝร„ร˜ร‡ร‹ยฝยพร„รƒรยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยฅร‡ร€ยนรรƒยนยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปยปยนรŠรŠ XXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป XXXPWLSV

     รƒยปร… รƒยปร…  

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ 

ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร…รร‰ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รรร„ร•ร‹ร‰ยนรรร˜ รˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยปร‡ยฝร†ร”รŽยนร‹ร‹ร‰ยนรƒรรร‡ร†ร‡ยป XXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รˆร‰ร‡ยผร‰ยพยปยนยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน XXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รร‡ร†ร‹ยนร†ร‡ยป XXXBRVBNJSSV ยงยบร‰ยนยบร‡ร‹รƒยนรรŒรŽร‡ยฝร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ยฎรร…รˆร‰ยพรˆยนร‰ยนร‹ร”ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รรˆร‰รŒยฝร” ยงยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรŠยพร‰ยปรรŠร†ร‡ยพ ยงรŠยปยพร’ยพร†รยพรˆร‡ยฝยปร‡ยฝร†ร‡ยพ รŠยปยพร‹ร‡ยฝรร‡ยฝร†ร‡ยพ XXXBRVBNJSSV ยงร‹ยฝยพร„รƒยนยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรˆร„ยพร†รƒร‡ร‚ยจย›ยฎ XXXBRVBNJSSV ยฉยพยนยผยพร†ร‹ร”รŽรร…รรยพรŠรƒรยพยฝร„ร˜รŒรŽร‡ยฝยนร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ ยชยนรŒร†ร”รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟรรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยนยฆร‡ยปรร†รƒยน ยชยปยพร‹รร„ร•ร†รรƒรยฝร„ร˜รˆร‡ยฝยปร‡ยฝร†ร‡ยผร‡ร‡รŠยปยพร’ยพร†รร˜ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† XXXBRVBNJSSV ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร XXXBRVBNJSSV ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรˆร‡ยฝรƒร„ร—ร ยซยพรˆร„ร‡รˆยนร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร…รŠยนร„ร—ร…รร‡ร„ร•ยผร‡ร‚ยฝร‡ย‰ยช ยฌรŽร‡ยฝร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพ รŽรร…รรยพรŠรƒรยพรŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปยน ยญรร„ร•ร‹ร‰ร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร”ร‡ร‹รˆร‰ร‡รŠร‹ร”รŽยฝร‡ร–ร„รร‹ร†ร”รŽ ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร”รŒร„รรร†ร”ยพ รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ร”ยพ รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒร—ร’รยพ XXXBRVBNJSSV ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร” ร†ยนรŠยนยฝรƒร ร†ยนรŠร‡รŠร” รรร„ร•ร‹ร‰ร” รˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒยน ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร” รร‡ร†ร‹ยนร†ร†ร”ยพรƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ร”รŠร†ยนรŠยนยฝรƒยนร…รรรˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒร‡ร‚ ยฎรร…รˆร‰ยพรˆยนร‰ยนร‹ร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รˆร‰รŒยฝร‡ยป XXXBRVBNJSSV

   ร…ยพรŠร˜ร  รƒยปร…   รƒยปร…    

 ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยฆยชยซ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร…รร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜รรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†รร‰ร‡ยปยนร†รยพ %BJLJO ,FOUBUTV #BMMV 1BOBTPOJD -( .JUTVCJTIJ &MFLUSPMVY .J /&8รŒยปร„ยนยฟร†รร‹ยพร„รยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ยœย™ยคยžย™ รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพรยบร”ร‹ร‡ยปร”ยพ ย™ยปร‹ร‡ร…ยนร‹รรƒยนยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ยนร˜ XXXPWLSV ย›ยพร†ร‹รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยน&MFLUSPMVY รˆร‰รร‹ร‡รย†ยปร”ร‹ร˜ยฟ /&8 ร‰ยพรƒรŒรˆรร‰ยนรรร˜ ย›ยพร†ร‹รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยนรˆร‰รร‹ร‡รร†ร‡ย†ยปร”ร‹ร˜ยฟร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ XXXPWLSV ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”รƒยนร†ยนร„ร•ร†ร”ยพ ร‰ยนยฝรยนร„ร•ร†ร”ยพ รƒร‰ร”ร‘ร†ร”ยพ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”%PTQFM )"3%* ย›ยžยฆยซยชยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ ร‰ยนยฝรยนร„ร•ร†ร”ยพ ร‡รŠยพยปร”ยพรยฝร‰ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพ รˆร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ร…ยนร„ยนร˜ รˆร‰ร‡ร… ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยนรŽรรŠยนรŒร†ยนรŽ ร‡รŠรŒร‘รร‹ยพร„รยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยซยงรˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜

   ร‘ร‹ ร‘ร‹  

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยœย™ยคยžย™ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ย™ร†รƒร‡ร‰ย†ยปยพร†ร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย™รร‰ยชรยบยฃร„รร…ยนร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยชยจยžยฏยจยฉยžยยคยงยŸยžยฆยกยžยฝร„ร˜รƒยปรรƒร‡ร‹ร‹ยพยฝ ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚รร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚รร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”"-Eย† ร… ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปรƒรรร†ยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒรยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŠรˆรร‰ยนรรร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡รŒยปร„ยนยฟร†รร‹ยพร„รรร‡รรรŠร‹รร‹ยพร„รร†ยนXXXLMJNBUรŠรƒรยฝรƒร ย›รŠยพยปรยฝร”รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร‡ยปย›ร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ย›ร”รŽร‡ยฝยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ ยญรร†ร„ร˜ร†ยฝรร˜ ยœยนร€ร‡รŽร‡ยฝร”รร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ยยปยพร‰รร”รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพ ร„ร—รƒร)"3%* ย›ยžยฆยซยชยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน

  ร‘ร‹    ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰

ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยซยพรŽร†ร‡รƒร‰ยนร‹ ย™ร†รƒร‡ร‰ย†ยปยพร†ร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยซยพรŽร†ร‡รƒร‰ยนร‹ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ย™รร‰ยชรยบยฃร„รร…ยนร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยซยพรŽร†ร‡รƒร‰ยนร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

79


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"*,*/ ,&/5"546¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(&MFDUSPMVY¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,&/5"546 1BOBTPOJD -(Á½É £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*%&" #BMMV»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*456#*4)*&-&$53*$»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾¥ÇÆ˹¿ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÁÀ¸ÈÇÆÁÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾¥ÇÆ˹¿ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÄ׺Ծ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾œ¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾#BMMV &MFLUSPMVY £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË «§ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ªÃÁ½ÃÁ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ »ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXXPWLSV ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠΠÇÈËÉÇÀÆ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¶ÃÇÍÇÄÊÃľ¾»ÔÅÊÄǾÅ «É̺Ô»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ­ÁÆÄØƽ ©¹ÀÄÁÐÏ»¾Ë¹¦ÁÀÃϾÆÔ

       ÑË ûÅ 

É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ £ª£ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¦ª« ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¤¹Åȹ(&Ê»¾Ð¹ÈÉÇÀɹÐƹØ8ž  ¤¹Åȹ©¤ ¤¹Åȹ¤ ¤¹ÅȹÄ×Å1IJMJQT0TSBN†8 ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×Ò£¤¤ÈÉÇÅÔÑľÆƹ؆›Ë ž†ž ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×ҹػ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾5%.&MFDUSJD ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹئ™›¡œ™«§©»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾Æ7†7 ¤¹ÅÈԝ©¤ ¦™« ¥œ¤ ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆ1)*-*14 4*-7"/*" ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁƾÊÏ043".8†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇË8½Ç8 ¤¹ÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾2FFQTÊÈÁɹÄÕ ¤¹ÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾2FFQTÊÈÁɹÄÕ 8 ¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ §ÈÇÉÔÊ»¾ËǻԾ ËÇÉѾËÆÔ¾ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ ¨ÉÇ¿¾ÃËÇɪ›ž«§¡§¦´¢›Ë À¹Å¾ÆؾË›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ›Ë5%.&MFDUSJD ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ª»¾ËÁÄÁÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÁÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨š8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÊɾÑ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䛧Á¤¨§Î›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧ΛËʶ¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁ䪨ΛË*1 »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ  ª»¾ËÁÄÕÆÁ樚 ¦¨¨ ¦¨§ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԻÊËɹÁ»¹¾ÅÔ ª¤™¥¨™¥¡ Λ« ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈǽĹÅÈÌƹùÄÁ»¹ÆÁت¹Ìƹ ©ÇÆ½Ç ®ÉÌÊ˹ÄÕ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾3† 3† 3† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾Èǽ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈÌ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÌÄÁÐÆÔ©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁùÉÆÁÀÇ»¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÐ¾ËÐÁÆ͹ÀÆÔª£™«¥†±©†™&,'

  ÑË Å ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË

 É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢  ¾ÆÇÆ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¤Áƾ»ÁЪš ¡¨ ¤Áƾ»ÁЪš ¡¨ ¨ÇªËÉÇÂù ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ª«©§¢¥§ž©¦ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ·ËÉÁϾÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ 

80

Â֕

ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡«

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ›ÔÃÄ×й˽ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˽ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˽ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˽ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˽ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˽ÁÍËÇù¬ §-3 É ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˽ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˽ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˽ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁЛ™† ›™† ¬ §›† ™† ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ¯»¾ËŹËÀÇÄÇËÇ ¹Ä×Å ¿¾ÅÐÌÆdžʾÉ ȾÊÇ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁȪ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹˆÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř ÁÍ͹»ËÇŹË™›«©Ç˽ǙŹ5%.&MFDUSJD  »ÇÆÃÁ(/4† ¼ÇƼ½»ÌÎËÇƹÄÕÆÔšÁņºÇÅ ¨ÇÄÕѹ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ½»Æ¾ÑÈÉÇÃĹ½ÃÁ ù˾ ȹÉÔ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ùË ȹÉÔ ½ÄØȹËÐ /FD ±»¾ÏÁØ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ù˾ ȹÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä ÎÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÁÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄÎ51MBTU Å £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄƹÈÇÄÕÆÔ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ 

     ÑË  ÑË            Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË ÑË Å Å Å  Å Å Å Å Å          Å Å Å

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ »ƹÄÁÐÁÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇË É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ™Æ˹ɹ¦Êà ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡«

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ ÉÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

81


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ÅÅû œ¾ÉŹÆÁØ £ÆÇÈÃÁÀ»ÇÆù™† † ›Á˾ºÊà £ÇÄǽùÃľÅÅƹØÅÅ™ £ÇÉǺùÇË»¾Ë»Ç̺ÉÔÀ¼£§™ÊÃÇÆËɼÉÌÈÈÇ £ÇÉǺùɹÊÈɾ½º¾Ä¹ØÊÈÅÅ £ÇÉǺùɹÊÈɾ½ÇȺ¾Ä¹Ø†ÉÇ¿ÃÇ»¹Ø £ÇÉǺùÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƹت¥ ÊÁÆØØ œÌÊÁ £ÇÉǺÃÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»ÃÁÉÈÁÐ º¾ËÇÆ œ£¤ £ÇÉǺÃÁɹÊȹØÐÆÔ¾½ÄØÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¾È¾¿†ÃÄÁÈʹ½ÄØËÉ̺¨›® E ¤ÇËÃÁľÊËÆÁÐÆÔ¾ ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾0TUFD ©ÇÊÊÁØ † ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾†  ÅÅ045&, ¤ÇËÃÁÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾0TUFD ©ÇÊÊÁØ †Î ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨¹Æ¾ÄÁÃÇÅÅÌ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ ù˾ 3+ †ÈÇÉËÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÃÇÅÅÌ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ ù˾ ËÁÈ †ȹÉ ©¹ÀÓ¾ÅÔÊÁÄǻԾ 1 / 1F ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ©ÇÀ¾Ëù£ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇ˽Ǚ †› ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ (64*&-&$53*, ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ 130%"9 ›¾Æ¼ÉÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ š¾Ä¹ÉÌÊÕ ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF #5*$*/0 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ (BMFB-JGF MFHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ .PTBJD -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 4BHBOF -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 4VOP -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 7BMFOB -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ¦ž¨«¬¦ ľ˾Æ ­É¹ÆÏÁ؆©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÈÉÁŹ ›¾ÊʾƆ¶Ä¾ÃËÉÇ ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ Ê»¾ËÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ˾ľÍÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ¶Ä¾ÃËÉÇŹÃÊ ¬ÃɹÁƹ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÎÁ†ÎžÊË-FHSBOE ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ªËØ¿ÃÁ ÊÃǺÔùº¾Ä ÇËÅŽÇÅÅ ªÐ¾ËÁÐÃÁÖÄÖƾɼÁÁ†Á†Í¹ÀÆÔ¾ «É̺¹¿‘ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃÊʾÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø¨›®E†ÅÅ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø½Á¹Å†ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ .",&- «ÌÉÏÁØ ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ²ÁËÔ†Á†Í¹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ» ž˹ÄÄ5%.&MFDUSJD

82

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

Å Å Å Å Å    ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å  ÑË ÑË Å ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË Å Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËԆºÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾ²©¦ › †¨Ç˽ÇÅǽÌľÂ5%.&MFDUSJD ¶Ä¾ÃËÉÁù

ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉÇÁ˾ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊБËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉ £ÇÉǺù»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò‘ÄÃÇÂE† «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%†ÅÅ «É̺¹¨›®¿‘ÊËùØ%†ÅÅ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ

  ÑË   

ÊÃÁ½ÃÁ É É ÇËÉ ÇË É ½¾Ñ¾»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿‘ÄËdžÀ¾Ä‘Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹Ë £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF 

      Å Å

É É É ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ É É ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ651/FPMBOȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ651 ùË/&9"/4 £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ»Á˹Øȹɹ651 '51ùË ȹÉÔ £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕž½ÆÔÂÎ ..+ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©Ã 3(† £¹º¾ÄÕ©£††™ £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(

  Å Å Å Å Å Å Å    Å  Å Å  Å Å Å Å Å Å Å Å Å

 É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

83


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹º¾ÄÕ ÈÉǻǽ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ¨›ªÎ ¨Éǻǽ¨›ª ±››¨ ¨¬œ¦¨ £ª¨› ¨Éǻǽ¨›ª ¨¬¦¨ ¨¬œ¦¨ ±››¨ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ª«¶­ ª­ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉù™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ

  ü Å Å Å Å Å Å ü ü ü 

É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É

©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ™¤ž™ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊÃ

†† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ /&8ÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔËÇù

 

ÇËÉ 

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù /&8º¾ËÇÆÇɹÊË»ÇÉÇÊžÊÁ˾ÄÁ œ™¤ž™ /&8»ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ œ™¤ž™

 

ÇËÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™

†† †† †† ††

¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ™»ËÇÈÇÄǼ¹¨›®ÁºÉ¾À¾ÆËǻԾ Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ

 ÑË

À»ÇÆÁ˾ É

¤ÁÆÊÁÁ §§§ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†††† ††

±ËÇÉÔ¼¹É¹¿ÆÔ¾ Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ±ËÇÉÔ½Äع»ËÇÅǾà Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ 

 ûÅ

À»ÇÆÁ˾ É

¤ÁÆÊÁÁ §§§ ¤ÁÆÊÁÁ §§§

†††† ††††

É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¡¨Á™ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅÅ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†

84

Â֕

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¡ÆÊËÉÌžÆËÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ¥¨ ¥¹ÆÇžËÉÔ ƹÈÇÉÇžÉÔ ÊоËÐÁÃÁ¼¹À¹ ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹»Ç½Ô ˾ÈĹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾):%3045" ·£ÇÉ¾Ø ªÐ¾ËÐÁûǽԺÔËǻǠªÐ¾ËÐÁûǽԺÔËǻǠªÐ¾ËÐÁûǽԺÔËǻǠªÐ¾ËÐÁü¹À¹œÉ¹Æ½† ªÐ¾ËÐÁü¹À¹ªœ†©ÇľÉÇ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹ªœš¥š¾Ë¹É

ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É

°ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¤Áƾ»ÁЪš ¡¨ ¤Áƾ»ÁЪš ¡¨ ¤Áƾ»ÁЪš ¡¨ ¤Áƾ»ÁЪš ¡¨ ¤Áƾ»ÁЪš ¡¨ ¤Áƾ»ÁЪš ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÐ¾ËÐÁÃǽÆÇ͹ÀÆÔ¤ž†ƹ%*7ɾÂÃÌ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¥ª† ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¦ž›™40†%*/ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«††±­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­† ™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½Ô  ªÐ¾ËÐÁÃÁÖÄÖƾɼÁÁÁƽÌÃÏÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «¾ÉÅÇžËÉÔ «¾ÉÅÇžËÉÔºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉËÇù Ê»¾É½ÄÇ»ÊÃÁ ««††

ÑË ÑË   ÑË ÑË  

ÇËÉ ÇËÉ É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ϾÆÇȹ½ ÇËÉ É ÆÁÀùØ

¤Áƾ»ÁЪš ¡¨ ¤Áƾ»ÁЪš ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ¡»¹ÆÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ /&8ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ œ™¤ž™ ™É¾Æ½¹Ê»¹ÉÇÐÆǼǹÈȹɹ˹½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ† ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ÅņÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¥©† ª ¤¶  ¼¥ÇÊû¹

 ÊÌËÃÁ ȹÐù

ÇËÉ É †É ÇË É

œ™¤ž™ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ž©¥™£ ©ÇƽÇ

†† †† †† †† †† †† †† ††

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ™Ã»¹ÈĹÊË ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ÊÇÊÔ /&8ÅÇËÇÈÇÅÈÔ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ »Ê¾ÎËÁÈÇ»ÁɹÀžÉÇ» /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ Ê˹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ ÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÈÇ»ÔѾÆÁؽ¹»Ä¾ÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÔ ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊÔºÔËǻԾ Ä׺Ծ

  ÑË      

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂÉ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

85


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÈǼÉÌ¿ÆÔ¾&$0 ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾&$0 ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾(36/%'04 ¹ÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾ ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½É¾Æ¹¿ÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔ;ùÄÕÆÔ¾4'" ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾5"*'6† † † ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾5"*'6† † † ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ† † † œ¾ÉŹÆÁØ ƹÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ† † † œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾Á½É̼Á¾ÊÇÊÃÁ½ÃÇÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªË¹ÆÏÁÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃǼǻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ªË¹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ ªË¹ÆÏÁØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØÇË»¾½¾ÆÁØÊËÇÃÇ» Ä

   ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË

ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

±¹ËËĨÄ×Ê ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ™Ã»¹ÈĹÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ÁÊ˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ ÈÇÉÑƾ»Ô¾Á»ÁÆËǻԾ /&8Èƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË œ™¤ž™ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾

  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­¡™£ ­¡™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â ™Æ˹ɹ¦Êà °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™Æ˹ɹ¦Êà ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¨ÇªËÉÇÂù °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ™ÈȹɹËʹ»ÉÇÐÆÔ¶˹ÄÇÆ™¥ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔº¾ÀËɹÆÊÍÇÉŹËÇÉÆÔ™¥ š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉ)JUBDIJ4$ L7 š¾ÆÀÇÈÁĹ)VTHWBSOB š¾ÆÀÇÈÁĹ45*)-.4 š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾Äն˹ÄÇÆ ÁÊÃ¹ÄŹÀÆÔÂÈǺ¾ËÇÆÌ)BHFO É¾ÄÕ#04$)(4#3& É¾ÄÕ.BLJUB)1 ̺ÁÄÇ#04$)ÅÅ ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ)JUBDIJ™¥ ¤ÇºÀÁÃ.BLJUB ¥¹ÑÁƹÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ̼ÄÇ»¹Ø%FXBMU ¥ÇÄÇËÇÃÇ˺ÇÂÆÔÂ.BLJUB$ ¦¹¼É¾»¹Ë¾ÄÕ¼¹ÀÇ»ÔÂ14 ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ%FXBMU%, ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3 ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3 ¨Áù#04$)ÅÅ ¨ÔľÊÇÊ#04$)("4 «ÇÐÁÄǨɹÃËÁù ¬±¥)JUBDIJ44 ­É¾ÀÔ#04$) ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ#04$)(43 † W ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ)JUBDIJ%7' ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO  ÌºÉ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆËԬɹ¼¹Æ  ÌºÉ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÉÌÐÆǽÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺E† ›¾ÊÕ¹ÊÊÉÌÐÆǼÇÁÆÊËÉÌžÆ˹§ÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆ˽ÄØÀ¹ÐÁÊËÃÁ¹ÉÅÁÉËÉ̺† †  ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ ÃÁÊËÁ ¡ÆÊËÉÌžÆËÊËÇÄØÉÆÔ ÊľʹÉÆÔ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ Î ¤Ì¼¹ ¦¹Ê¹½ÃÁƹÊ»¹ÉÇÐÆÔ¹Èȹɹ˽ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ† ¦Ç¿ÆÁÏÔ½ÄØɾÀÃÁÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺† † ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¬ÉÇ»¾ÆÕ(FOFTJTH-ÅÅ,BQSP

86

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ÑË

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʾÉËÁÍÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ »ÔÊÇ˹½ÇžËɹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔɹÀºÇÉÆÔ¾Ç˽ǞËɹ ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ † †Ê¾ÃÏľÊËÆÁÏÔ ËɹÆÊÍÇÉžÉÔ¹Ä×Å œ¾ÉŹÆÁØ ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÃɹÑ ʾÉËÁÍ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÊËɾÅØÆÃÁ ÈǽÅÇÊËÁ,3"64& ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ  ûÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË £©™¬ ž†§ÅÊà ™Æ˹ɹ¦Êà ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† ††

©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ ¨¾ÉйËÃÁª¨ž¯ «©™£«ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔË Ĺ˾ÃÊÆÔ¾ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª»¾ÉĹ ºÌÉÔÈÇž˹ÄÄÌ ½¾É¾»Ì º¾ËÇÆÌ

ȹɹ ÑË

ÇË É ÇËÉ

©ÇƽÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† ††

§ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǩ¨«£ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ½ÇÅÇÍÇÆÔª£¬ÅÇÆ˹¿ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ½ÇÅÇÍÇÆÔª£¬ÅÇÆ˹¿ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾¥ÇÆ˹¿»Á½¾ÇùžÉÊÏÁÍÉÀ¹ÈÁÊÕ×ÁÆÍÇÉÅ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÅÁº¾À¤×ÃÁ¥ÇÆË ÁÀ¼ÇËÇ»Ä »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿ž ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» ÇÅÇÍÇÆÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾¥ÇÆ˹¿ ¹ÅÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV  Æ¹ÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ £Ä¹È¹ÆÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¤×ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿ž ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù XXXPCFSFH†PNTLSV ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ  ¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ XXXPHOF[BCJPSV ¥ÇÆ˹¿ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ XXXPCFSFH†PNTLSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»ØÆ ŸšÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄ ¿º¾ËÇÆÃÇÆÊËÉ XXXPCFSFH†PNTLSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØËùƾ ÃÇ»ÉÇ» »ÇÀ½ÌÎǻǽ XXXPCFSFH†PNTLSV §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §ÈÇ»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾

    ÑË ÑË         

É ùоÊË»  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ É  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ½¾Ñ¾»Ç

¯¾ÆËɨÁɹÆË ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¹¼É¹½ªÁÊ˾ÅÔ ™ºÊÇÄ×˪¾É»ÁÊ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ §¼¾Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ ™Ä¼ÇÉÁËÅ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©§ ž«£™¨¤·ª ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË §º¾É¾¼ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ªËÉÇ»¾ÉËÁùÄÕ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©§ ž«£™¨¤·ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ Î Å ¨ÉÁºÇÉÔÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÈÉÁ‘ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǚœ ª ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ©¹ÀɹºÇËùÈĹÆǻֻ¹Ã̹ÏÁÁÈÉÁÈÇ¿¹É¾ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©† ©Ìù»¹ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ©ÌÐÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆƹØÁÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆǽ¾ÃĹɹÏÁÁÁɹÊоËÈÇ¿¹ÉÆǼÇÉÁÊù ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½½¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ ªË»ÇÄÔ ¼ÇÄÇ»ÃÁ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉǾÆ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾

         

É ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» ùоÊË» ùоÊË» ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É 

¯¾ÆËɨÁɹÆË ©§ ž«£™¨¤·ª ¨Ä¹ÀŹ ¨¨™¥¹ÉÊ §º¾É¾¼ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ©§ ž«£™¨¤·ª ¨Ç¿Æ¾Í˾¼¹ÀÈÉǾˆ¥ §º¾É¾¼ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

87


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ¡ÆÊËÉÌžÆËʹ½Ç»ÔÂ

ÑË

ÇËÉ

°ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

††

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ™»ËÇŹËÁù#'5 ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË ÑĹ¼º¹ÌÅÔªÃÁ½ÃÁ ™»ËÇŹËÁù½ÄػʾÎËÁÈÇ»»ÇÉÇ˪™¥ž ¡Ë¹ÄÁØ %003)"/ ©ÇÊÊÁØ ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁùª™¥ž ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄػʾλÁ½Ç»»ÇÉÇË ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¼¹É¹¿ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØš¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ÁÀÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆǼÇÄÁÊ˹ ›ÇÉÇ˹ÈǽӾÅÆdžʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ›ÇÉÇ˹¥ÇÆ˹¿ª¾É»ÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾

     ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ  ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

š­«†§ÅÊà ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¹¼É¹½ªÁÊ˾ÅÔ ™ºÊÇÄ×˪¾É»ÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØʽ»Á¿ÆÔλÇÉÇË §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ʾɻÁÊÆǾÁɾÅÇÆËǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁت™¥ž §¼É¹¿½¾ÆÁØȹƾÄÕÆÔ¾'FOTZT ¨ÉÁ»Ç½Ô½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ¨ÉÁ»Ç½Ôª™¥ž½ÄغÔËÇ»ÔÎÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔλÇÉÇË ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ™²¡«¦´ž%003)"/ Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÉÇÄÕ»ÇÉÇ˹ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÉÇÄÕ»ÇÉÇ˹ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËÇ»ÁÅ»ɹÀžÉʼ¹É¹ÆËÁ¾Â ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁСÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ¥ÇÆ˹¿

    ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ  ¹¼É¹½ªÁÊ˾ÅÔ ™ºÊÇÄ×˪¾É»ÁÊ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÇÄÕ»ÇÉÇ˹ ª¾É»ÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾¹»ËÇŹË ʾÃÏÁÇÆÆÔλÇÉÇË ª¾É»ÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾¹»ËÇŹË ʾÃÏÁÇÆÆÔλÇÉÇË ª¾ËùÅÇÊÃÁËƹØ ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾'SBUFMMJ$PNVOFMMP ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÇËùËÆÔλÇÉÇË «ÌÉÆÁþËÔ ÊÁÊ˾ÅÔǼɹÆÁоÆÁØÁÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹª™¥ž «ÌÉÆÁþËÔ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁØ»ÇÉÇË «ÌÉÆÁþËÔ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁØ»ÇÉÇË «ÌÉÆÁþËÔ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ­ÇËÇƹÊ˾Ãľ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¨¹ÉÃÇ»ÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔÁϾÈÆÔ¾º¹ÉÕ¾ÉÔª™¥ž ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF 'BBD ('" .BSBOUFDªÃÁ½ÃÁ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¥ÇÆ˹¿œ¹É¹ÆËÁØ

     ûÅ   ûÅ

ÆÁÀùØ  É ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ É ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ¹¼É¹½ªÁÊ˾ÅÔ ™ºÊÇÄ×˪¾É»ÁÊ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà  ¹¼É¹½ªÁÊ˾ÅÔ ™ºÊÇÄ×˪¾É»ÁÊ š­«†§ÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

88

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ šÇËÁÆÃÁšÁÀÇÆÃÇ¿¨¬¥šª ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ šÇËÁÆÃÁ¤Á¼¹†§ÉÁ¼ÁƹÄÃÇ¿¨¬¥šª£²ª ™ÃÏÁØ šÇËÁÆÃÁ¤Á¼¹†¶ÃÊËɹÃÇ¿¨¬¥šª£²ª ž˹ÄÆÇÊ ™ÃÏÁØ šÉ¾À¾ÆË›§ §¨†ÑÊÅ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ šÉ×ÃÁÀÁÅÆÁ¾Ê»ÔÊÇÃÁÅÈÇØÊÇÅ œ¹ÄÁÏÔɹºÇÐÁ¾Ê½»ÇÂÆƹĹ½ÇÆÆÁÃÇÅ ŸÁľËÊÁ¼Æ¹ÄÕÆÔ ÈÇÄÁÖÊËÉ ÇɹƿÁÄÁÄÁÅÇÆ £ÇÊË×ŨÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÁÃʺÉ×ùÅÁ ʹɿ¹ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ £ÇÊË×ŨÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÁÃÊÈÃÇź ʹɿ¹ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ £ÇÊË×ŨÉÇ;ÊÊÁÇƹÄʺÉ×ùÅÁ ʹɿ¹ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ £ÇÊË×ŪȾÃËÉʺÉ×ùÅÁ ʹɿ¹ ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ £ÇÊË×Ū˹ƽ¹ÉËʺÉ×ùÅÁ ÊžÊǻù ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ £ÌÉËùÀÁÅƪÁºÌÉÁÄÁ™ÅùÉ̽ÄÁÆƑÆ ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ £ÌÉËùÀÁÅƶÃÊȾÉËÌÃÇÉÇÐ ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ ¦¹ÉÌù»ÆÁÃÁ ºÉ¾À¾ÆË §ºÌ»Õ»¹Ä¾ÆƹØÁº¹ÎÁÄÔÊÑÁȹÅÁ §ºÌ»ÕɾÀÁÆÇ»¹ØÁÄÁ¨›® ¨ÃÇźÁƾÀÇÆÀÁÅÆÁ ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ ¨¾ÉйËÃÁ ÉÌù»ÁÏÔ Ãɹ¼Á ŹÊÃÁ ÇÐÃÁ ùÊÃÁ ɾÊÈÁɹËÈÉÇËÁ»Ç¼¹ÀÔ ©Ìù»ÁÏԺɾÀ¾ÆËǻԾ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ ª¹ÈǼÁ ÌºÉ·£¨¬¥šª ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ ª¹ÈǼÁ ÌºÉ†£©·£¨¬¥šªÊɾ¼ÌÄØËÇÉÇÅ ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ ­¹ÉËÌÃʼÉ̽ÃÇ ºÉ¾À¾ÆË 

   ȹɹ       ÑË ȹɹ ÑË  

É É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É É É

£§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« ¤ÁÆÊÁÁ §§§ £§©›ž« ™ª« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« ™Æ˹ɹ¦Êà £§©›ž« ¤ÁÆÊÁÁ §§§ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž«

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ¶ÃÇ®ÁÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †††† ††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ ›ÔÎǽ¹Æ˾ÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ £ÁÊËÁ »¹ÄÁÃÁ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ¥¾ËĹÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊÁÆ˾ËÁоÊÃÁ¾ ¨Ä¾ÆùȹÉÆÁÃÇ»¹Ø ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÂ

 ÑË  ü

ÇËÉ ÇË É É ÇË É À»ÇÆÁ˾ É

«¹É¹¬È¹Ãǻù ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   šÌËÔÄù¨›®ÈÉÇÀɹÐÆ¹Ø Ä XXX[TJDQVMTDFOSV ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ÁÊȾÆʾÉÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ žÑÃÁ½ÅÌÊÇɹÄ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø

ÈÅ ÑË ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

¥ÇÉÇÀ ¡¨ ª¡£ §§§ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø  ÅÃÉ ÉÌù» Å ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊ ¹¼ÉÇ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø «¾ÉÅÇȹþË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÑË ü ÑË ÑË

 É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É É É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÃĹ½’ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

89


©™š§«´¬ª¤¬œ¡

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ÁÀ¹ÂÆÁÆ˾Éվɹ »ÁÀ̹ÄÁÀ¹ÏÁØ% ɹÊÃĹ½Ã¹ÁɹÊоËÈÄÁËÃÁ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ¹»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» ͹ʹ½Ç»™»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ §ÍÇÉÅľÆÁ¾ÁÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾ȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÔȾɾ»Ç½¹ÁȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ

 ûÅ ûÅ ûÅ Ë ûÅ ûÅ ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

 ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ £ÇÆËɹÊË ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£

†††† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ /&8ÅÇÆ˹¿º¹ÊʾÂÆǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ œ™¤ž™ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ™ÄŹÀƹØɾÀù¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƹËÇÄÒÁÆÇÂÅÅ ™ÄŹÀƹØɾÀùÃÁÉÈÁй¾ÅÇÆ˹¿ ™ÄŹÀƹØɾÀùÈÉǾÅÇ»¨ÉǾÃË ™ÄŹÀƹØɾÀùÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÃÇÄÇÆÆ ÅÇÆÇÄÁËÆÔÎȾɾÃÉÔËÁ ™ÄŹÀƹØɾÀù ÅÇÆ˹¿ ÌÊÁľÆÁ¾ ™ÄŹÀÆǾºÌɾÆÁ¾ÇË»¾ÉÊËÁ½ÇÅÅ ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™Æ¼¹ÉÔª›™©§°¦´ž©™š§«´ ™ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØǺɹºÇËùž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ȾÊÃÇÊËÉÌ š¹ÆÁ ʹÌÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾ÄùÈǽÃÄ×Ð ›ÁºÉÇÌÃĹ½Ã¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ ›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾ÄùÇÍÁÊÇ» û¹ÉËÁÉ ½ÇÅÇ» º¹ÆÕ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›ÔÈÇÄÆؾÅÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â

  ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ      ü ÈÅ

ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ

œ™¤ž™ ž»ÉÇÊËÉÇ ™£›™†¥§¦«™Ÿ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ž»ÉÇÊËÉÇ XXXBMQPNTLSV ž»ÉÇÊËÉÇ ·ËÁÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ªÁËÁªËÉÇ §§§ ¨Ä¹ÀŹ ™ÄÕÃÇÉ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ©žœ¡§¦ª­ ¾½¹Ä¨ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹ÄÁ»Ã¹ÈÇÄÇ» Ì˾ÈľÆÁ¾ÈÇÄÇ» ÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ ÃÁÉÈÁÐƹØÃĹ½Ã¹Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ  ½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÆÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËȹÉþËÆÔÎÉÇÀ¾Ë ºÇɽ ÅǽÌľÂƹ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¹Æ¼¹ÉÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÁÉÊÇ» ÈÉÁйÄÇ» ÅÇÊËÇ» ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆËÁɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £ÁÇÊÃÁ ËÇɼǻԾȹ»ÁÄÕÇÆÔ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ £ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔƹÈÔľÆÁ¾ÅȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¨¨¬ ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ù; ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľ  ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ÁÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿«§ ɾÅÇÆ˻ʾλÁ½Ç»ÃÇƽÁÏ »¾ÆËÁÄØÏÁÁœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿Î̽ǿȹÉþËÆÔÎÈÇÄÇ»ÊÈÉÁÅ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ ¦¹É̿ƹØÇ˽¾ÄùÀ½¹ÆÁ Ð½ Ä׺Ծ»Á½ÔŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» £ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §ºÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ §Ê˾ÃľÆÁ¾ÁÌ˾ÈľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ë½¾ÄùÈÇžҾÆÁ º¹ÄÃÇÆÇ»ÈÉÁÉǽÆÔÅùÅƾÅ §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ §ÍÇÉÅľÆÁ¾ÁÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾ȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ

 ûÅ Ë    ûÅ ûÅ Ë Ë   ûÅ   

½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ  ½¾Ñ¾»Ç É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ   

ªÇ×ÀªËÉÇ ž»ÉÇÊËÉÇ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ªÁËÁªËÉÇ §§§ ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ªËÁÄÄ ™ÄÕÃÇÉ ¾½¹Ä¨ª£ ¨¾Ë¹Ä §« ™©«¹ ¾½¹Ä¨ª£ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¾½¹Ä¨ª£ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ™ÄÕÃÇÉ ™ÁɪÁº£ÄÁŹË ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ªËÁÄÄ ·ËÁÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™Ã»ÁÄÇÆ ž»ÉÇÊËÉÇ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹

†† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† ††

90

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ ¨ÇÄÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¨ÉǺÁ»Ã¹ÇË»¾ÉÊËÁ»Ä׺ÇÅËÁȾÊ˾Æ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆԾʼɹÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÊ˹ÉǼÇÍÌƽ¹Å¾Æ˹º¾À½¾ÅÇÆ˹¿¹ ©¾ÅÇÆ˺¾ËÇÆÆÔÎÈÇÄÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â ÇÍÁÊÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÈǽӾÀ½Ç» ÃÇË˾½¿¾Â ½ÇÅÇ» ©¾ÅÇÆËÈǽÃÄ×Ð »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ½Ç¼Ç»ÇÉ ¼¹É¹ÆËÁØ ©¾ÅÇÆËÈǽӾÀ½Ç»ÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžҾÆÁ ©¾ÅÇÆË Ç˽¾Äù ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹ÐÈǽÃÄ×Ð

  ûÅ ÑË Ã̺Å ûÅ ÑË     

ÆÁÀùØ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ   ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ  

 ·ËÁÊ ž»ÉÇÊËÉÇ ¾½¹Ä¨ª£ ­ÌƽÖÃÊ « ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¾½¹Ä¨ª£ ­ÌƽÖÃÊ « ·ËÁÊ ž»ÉÇÊËÉÇ ™ÄÕÃÇÉ ªÁËÁªËÉÇ §§§ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™ÄÕÃÇÉ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ½¹ÐÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¬ÃĹ½Ã¹ÑËÌÐÆȹÉþ˹ ŹÊÊÁ» ȹÉþËƹؽÇÊù ¬Ê˹ÆǻùǼɹ¿½¾ÆÁ À¹ºÇÉÇ» ¬Ê˹ÆǻùÍÌƽ¹Å¾Æ˹º¾ÀÀ¾ÅÄØÆÔÎɹºÇË ¬Ê˹ÆǻùÍÌƽ¹Å¾Æ˹ÃÉ̼ÄÔ¼ǽÈÉÁÄ׺ÇÂÈǼǽ¾ ¬Ê˹ÆǻùÍÌƽ¹Å¾Æ˹ƹÊÄÇ¿ÆÇÅɾÄվ; ¬Ê˹ÆǻùÍÌƽ¹Å¾Æ˹Èǽ¤¶¨ ¬Ê˹ÆǻùÍÌƽ¹Å¾Æ˹ÈǽÈÉÁÊËÉÇÂÃÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾Å̽ÇÅÌ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇȾÊÃdžϾžÆËÆÔÎÊËØ¿¾Ã ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ» ­Ìƽ¹Å¾ÆËÀ¹½¾ÆÕ ®Ì½Ç¿¾ÊË»¾ÆƹØÉÇÊÈÁÊÕÊ˾Æ ±ÄÁÍǻù½¾É¾»ØÆÆÔÎ ȹÉþËÆÔÎÈÇÄÇ» ɾÊ˹»É¹ÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

ûÅ  ûÅ     ÑË ûÅ 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ 

¾½¹Ä¨ª£ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ªËÁÄÄ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ·ËÁÊ ·ËÁÊ ­ÌƽÖÃÊ « ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎÁ͹ʹ½ÆÔÎɹºÇË ™ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØǺɹºÇËùž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ›¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾͹ʹ½Ô©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ›¾ÊÕ¹ÄÕÈÁÆÁÀÅ »ÔÊÇËÆÔ¾ɹºÇËÔ ›Ê¾»Á½ÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎÁ͹ʹ½ÆÔÎɹºÇË ›ÔÊÇËÆÔ¾ɹºÇËÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÊÑÇ»Æ¹Ø ºÁËÌÅÇɾÀÁÆǻǾÈÇÃÉÔËÁ¾ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» º¹ÊʾÂÆÇ» œÁ½ÉÇÊËÉÌÂÆ¹Ø ȾÊÃÇÊËÉÌÂƹØÇÐÁÊËù ¹ÐÆÔ»ÇÈÉÇÊ ¹ºÇÉÔ ÈǼÇɾº¹ ÃÉÇ»Äب¾ÆÊÁÇƾɹÅÊÃÁ½ÃÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ƹ»¾ÊÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½ÈǽÃÄ×Ð £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £©§›ž¤µ¦´ž©™š§«´ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ

 ûÅ ûÅ      

ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ    ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  

™£›™†¥§¦«™Ÿ ¥¾½»¾½¾» ¡¨ ªËÁÄÄ XXXBMQPNTLSV ªËÁÄÄ ¥¾½»¾½¾» ¡¨  ¥¾½»¾½¾» ¡¨ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨Ä¹ÀŹ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¥¾½»¾½¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁÈÉÇÍƹÊËÁÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»ÄØÃÉÔÑ Ç˽¾Äùʹ½ÁƼÇÅ ÌÊ˹ÆÇ»À¹ºÇÉÇ»Á»ÇÉÇË ¥ÇÆ˹¿£ÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ¥ÇÆ˹¿­¹Ê¹½Ç»ÁÀ»Ê¾Î»Á½Ç»Ź˾ÉÁ¹Ä¹¦¾½ÇÉǼÇ ¥ÇÆ˹¿ª¹Â½ÁƼ¹»ÁÆÁÄǻǼÇÁž˹ÄÄÁоÊÃǼÇœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿›Ç½ÇÊËÇÐÆÔÎÊÁÊ˾ÅšÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇ ¥ÇÆ˹¿¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÅؼÃÇÂÃÉÇ»ÄÁ§ºÉ¹Ò¹Â˾ÊÕ ÈÇÅÇ¿¾Å ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÎ͹ʹ½Ç» ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÆ˹¿ÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ žËоÉ ÈÉÇÍÄÁÊË©¹Êо˨ÇÄƹØÃÇÅÈľÃË

 ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 ÇËÉ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

™ÄÕÃÇÉ ªËÁÄÄ ž»ÉÇÊËÉÇ  ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÁÄÄ

†† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

91


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÈÇÊ˹»Ã¹ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÌÃĹ½Ã¹ §ÐÁÊËùÄÁ»Æ¾»ÔÎÊÁÊ˾Å ¨ÇÃɹÊùÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉÇÐÁÊËù ÈÉÇÅԻùùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔÎÊÁÊ˾Å ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØ ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËԤ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÁÀºÁËÌÅÆÔÎÉÌÄÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁΞźɹÆÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ­¹Ê¹½ÔɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§¥ÇÆ˹¿ °ÁÊËùÃÉÇ»¾ÄÕÇËÊƾ¼¹ ±»Ôž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÁ¾ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽdž‰ª

    ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¥¾½»¾½¾» ¡¨ XXXBMQPNTLSV ¥¾½»¾½¾» ¡¨  §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÁÄÄ ªËÁÄÄ ¥¾½»¾½¾» ¡¨ ªËÁÄÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË XXXBMQPNTLSV XXXBMQPNTLSV

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËœ¹É¹ÆËÁØ ùоÊË»Ç ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ƹÉÌ¿ʾËÁ ÃÇËÄÇ»¹ÆÔ ÇÍÇÉŽÇÃÌÅ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ÇÈÄÇźÇ¼Ç» ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËÈǽÃÄ×Ð ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË §›£ ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÁʾɻÁʼ¹ÀÇ»ÔÎÃÇËÄÇ» XXXUIFSNPOB†TJCSV ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»ÃÇË˾½¿¹Î ÇÍÁʹÎ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV

        

ƾ½ÇÉǼÇ  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ   ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ 

™£›™†¥§¦«™Ÿ ªËÉÇ»¾ÉËÁùÄÕ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ™ÁɪÁº£ÄÁŹË «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ª¾»¾É†·¼ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ª¥¨ ™ÁɪÁº£ÄÁŹË «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ™£›™§§§ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»йÊËÆÔÎ½ÇŹÎ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¼¹ÀǻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾Å ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾Å˾ÈÄÇÊƹº¿¾ÆÁØÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁšÔÊËÉÇ ùоÊË»¾ÆÆÇ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËԛʾ»Á½Ô ºÔÊËÉÇ ùоÊË»¾ÆÆÇ ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ¬ÀÄÔ˾ÈÄǻԾ¹»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ» ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ» ¬Ê˹Æǻù ɾ¼ÁÊËɹÏÁػǽÇÊоËÐÁÃÇ»

        ÑË

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ä¾  ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½¾Ñ¾»Ä¾ À»ÇÆÁ˾  É

­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªÁº«¾ÈÄǪƹº ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ª¾»¾É†·¼ ™ÄÕÃÇÉ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™ÄÕÃÇÉ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¾½¹Ä¨ª£ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ¨¹ÊÈÇɈÈÉÇËÇÃÇÄƹÌоËÆdžÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¾ÊËÕª©§ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÈÉǾÃ˹Å ªºÇÉùÖľÃËÉÇÒÁËÇ» ÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª

92

Â֕

 Ë  

 ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ÁÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ªÇºÁɹ¾ÅÑùÍÔ™›«§¥™«¡ ™¯¡¡Á¬¨©™›¤ž¦¡¸ ªÇºÁɹ¾ÅÒÁËÔÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎĹºÇɹËÇÉÁÁ½Ç› ¨ÉÇÀ»ÇÆù ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ÉÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

   

 ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø šÌÉǻԾɹºÇËÔ ÌÊ˹Æǻù¤¶¨  ¾ÅÄØÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ÀɹºÇËùËɹÆѾ ÃÇËÄÇ»¹ÆÇ»›Ô»ÇÀ¼ÉÌÆ˹ £ÇÄǽÏÔÈÃÄ×Ð »Ô¼É¾ºÆÔ¾ØÅÔ £ÇÄǽÏÔÈÃÄ×Ð ÐÁÊËù ɾÅÇÆË ¨ÉÇÃĹ½Ã¹º¾ÊËɹÆѾÂƹØÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻžËǽÇÅœ¦š ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾

ÈÅ ÈÅ   ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ É   É ÇËÉ ÇËÉ

šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ ¹¼É¾ºÁƤ¦ ¡¨ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹  ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¾½¹Ä¨ª£

†† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˺¾ÊÈ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ¹»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËƹعÉÎÁ˾ÃËÌɹ

 

À»ÇÆÁ˾ 

 ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹

†††† †† ††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔ½ÁÀ¹ÂÆÁ¹ÉÎÁ˾ÃËÌɹ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÄÕÈÁÂÊÃÁμÇÉÇà ÈÉ̽ǻ ÍÇÆ˹ÆÇ» ©¾»ÁÀÁÇÆÆÔ¾Ä×ÃÁÈĹÊËÁà ©¾»ÁÀÁÇÆÆÔ¾Ä×ÃÁÐ̼ÌÆ ©¾Ñ¾Ëù¼¹ÀÇÆƹض£§È¹ÉÃǻùÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÎ ÅǽÌÄÕ À¾Ä¾Æ¹Ø ©¾Ñ¾Ëù¼¹ÀÇÆƹض£§È¹ÉÃǻùÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÎ ÅǽÌÄÕ оÉƹØ ©¾Ñ¾Ëù¼¹ÀÇÆƹض£§È¹ÉÃǻùÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÎ ÅǽÌÄÕ À¾Ä¾Æ¹Ø ©¾Ñ¾Ëù¼¹ÀÇÆƹض£§È¹ÉÃǻùÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÎ ÅǽÌÄÕ оÉƹØ

ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£ÇÆËɹÊË ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œ™ † ʹÅÇÊ»¹Ä ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕƾ½ÇÉǼÇ†† ††

›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ʹÅÇÊ»¹Ä ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔÂÈǼÉÌÀÐÁà 

À»ÇÆÁ˾††

¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÈÉǾÅÔ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁʻԻÇÀÇÅÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ›ԻÇÀž˹ÄĹ ¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈÁй º¾ËÇƹ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ 

  ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

ª¾»¾É†·¼ ­™¨ §§§ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

  Ë ÑË ÑË

™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ™Ë Á¤†ÃÇÄÎÇÀ†½ÇˣɹÀ†›ÇÄջdž½ÇË ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÇÈɾÊÊÇ»ÃÁ ÈÉǽ̻ÃÁ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÈƾ»ÅÇžιÆÁÀÅÇ» ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹ȹÉþËÆdžÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÇÂŹÑÁÆÔ¨Éǽ¹¿¹ ©ÇÊÊÁØ ¥™  œ™ † œ™ ¾ÄÕ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄØ ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ »Ç½ÇÇËÄÁ»¹ ¬ÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¶§º¾Ä¹ÉÌÊÕ ¼Á½ÉÇÅÇÄÇË ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ  ¬ÊÄ̼ÁËɹĹ

 Êžƹ Êžƹ Êžƹ ÊÌËÃÁ   

†É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥ÇÊËÇ»Áà ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ¨£­š© ª¾»¾É†·¼ ¨£­š©  ¨£­š© 

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄØÇËÉ

†† ÊÇË

†† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

93


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊÆ ª½¹×ËÊØÈÇžҾÆÁØ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊÆ ªÅ¾ËÆÔ¾ɹÊоËÔ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË

ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ 

«¹ÉÊùØ «¹ÉÊùØ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† ††

«É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ™ÃɹÆ†Ë Å ™ÃɹÆ†Ë Å ™ÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔ˹Ø ™ÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔË¹Ø Ë ½ÇÅ ™»ËÇ»ÔÑù Å ƹĺ¾ÀƹÄ ™»ËÇÃɹÆË ™»ËÇȾɾ»ÇÀÃÁ £™¥™ ÈÄÇÒ¹½Ã¹ ºÇÉËÊɹÀ½»Á¿ÃÇÆÁùÅÁ½ÇÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Á.JUTVCJTIJ†'VTP ºÇÉË Å ¼ÈË œ™ ¾ÄÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾȆ Å ƾ¼¹º¹ÉÁË ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾȆ Å ƾ¼¹º¹ÉÁË ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™  ʹÅÇÊ»¹ÄÁ£¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾÈ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ™ËÇȾɾ»ÇÀÃÁ£™¥™ ÊʽÇÅ ½ÇËÆ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œ™ † ¥™  ʹÅÇÊ»¹Ä ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ £¹Å™   Á¤ œÉÌÀǻԾȾɾ»ÇÀÃÁ œȾɾ»ÇÀÃÁ ¡¤ ÍÌɼÇÆË ¹ÈȹɾÄÕ†Ë œ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔ˹Ø œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ¼ÇÉǽ ž¿¼ÇÉǽ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ À¹Ã¹ÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÊȾϹ»ËÇ˾ÎÆÁÃÁ ¡ÀÇÄØÏÁØ˾ÈÄÇËɹÊÊÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹEÅņÅÅ ¨¾É¾»ÇÀùƾ¼¹º¹ÉÁËÆÔμÉÌÀÇ» ¼¹É¹¿Á Ÿš¡Á˽ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ¼ÈË ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀÃÁžË¼¹É¹¿¾Â ª¹ÅÇÊ»¹ÄË ¬ÊÄ̼ÁʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ºÇɈ Å Ë ÊËɾĹ†Ë 

йÊ йÊ йÊ йÊ йÊ  йÊ йÊ    йÊ   йÊ    йÊ

É É É †É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ É  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ

™›«§ª¡¤™ ™›«§ª¡¤™ «¹ÉÊùØ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ™»ËÇËɹÊË ¨£­š© £ÉÇÆÁ½ ™›«§ª¡¤™ ™›«§ª¡¤™ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ¨£­š©   «¹ÉÊùØ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁņ¿ ¨¾Ë¹Ä §«  £ÉÇÆÁ½  £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ™»ËÇËɹÊË œÇÄÇ»ÆØ ¡¨ ™»ËÇËɹÊË «¹ÉÊÃ¹Ø 

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

¬ÊÄ̼ÁÍÉÇÆ˹ÄÕÆǼÇÈǼÉÌÀÐÁùÃ̺Å ËÇÆÆÔ

йÊ

À»ÇÆÁ˾††

¬ÊÄ̼ÁØÈÇÆÊÃǼǹÃɹƹ ÊËɾĹ†Å ¼È†Ë¡Æ½Á»Á½ÈǽÎǽ††

œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¥¾½»¾½¾» ¡¨ ¥¾½»¾½¾» ¡¨ ™©«¹ §¥ª£¤žª«§©œ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™©«¹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ª¥¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á ™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ÊÈÌËÆÁÃǻԾ ¦«› «ÉÁÃÇÄÇÉ )PUCJSE ›Á½¾ÇÁÆÊȾÃÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÁÊÁÊË»¾ÆËÁÄØÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ËÇɼǻÔÎǺӾÃËÇ»ÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ ¥¹ËɹÏÔ ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ ÇÉËÇȾ½ÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ §Ê˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÃÇÅÈľÃÊÔ ȹ»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾÆǻǼÇǺɹÀϹ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½Ç» ©¾ÅÇÆËÊоËÐÁÃǻ־ÃËÉÇÖƾɼÁÁ ª½¹Ð¹ÈÇžҾÆÁ»¹É¾Æ½Ì «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ

  ûÅ  ûÅ   

ÇËÉ  É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ

£¬¨¡¥ °™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸

¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁËÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ÊÇËÇÃ

94

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

ÊÇËù 

É É

£ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† ††††


| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 95

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #39 (586) 10.10.11

©™ª¨©§ª«©™¦ž¦¡ž„ª«©§¢†œ™ ž«´”›§¥ª£ž ЭлектроСтрой, ¨£­

¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ 

ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁË ÁÀÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇ ƹÂËÁʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁ ƾÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ

Департамент строительства администрации г. Омска

¤ÁºÃƾÎ˹£ 

ÈÇÇÍÁʹÅÈɾ½ÈÉÁØËÁÂÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂÖÃÀ ɾÃĹÅÆÔÂÇ˽¾Ä„ªËÉdž¼¹À¾ËԔ ÖÃÀ ƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÉÔÆùΧÅÊù ·¿ÆÔ †Ø¨Ì˾»¹Ø ÖÃÀ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽÖÃÀ ¤¾»Çº¾É¾¿ÆÔ ™»ËÇ»ÇÃÀ¹Ä £ÇŹÉÇ»¹ ÖÃÀ ¤¾ÆÁÆÊÃÁÂÊËÉÇÂÉÔÆÇà ©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ÖÃÀ ®ÁËÉÔÂÉÔÆÇà ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø ™ ÖÃÀ ¸ÉŹÉù„ ¹º¹ÂùÄÕÊùؔ ¥Áɹ ™ ÖÃÀ »ÃÉÌÈƾÂÑÁÎÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÎŹ¼¹ÀÁƹÎ ƹÍÁÉžÆÆÔÎÊËÇÂùÎÖÃÀ ÈÇ¿ÁÄÁÒÆÔÅÌÈɹ»ÄØ×ÒÁÅ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØŧÅÊù ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ ­Ì¼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” ÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” ľË§ÃËغÉØ ™ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÖË ††

²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

СтройМодерн,ËÇɼǻ¹ØʾËÕ

¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø ™

Стилл,«ª£

¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø 

Полимакс,ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆdž ÃÇÅžÉоÊùØÍÁÉŹ

£ÁÉÇ»¹ 

Все для ремонта и дома, ËÇɼǻÔÂÃÇÅÈľÃÊ

£ÁÉÇ»¹ 

Старик Хоттабыч, магазин

¥¹ÉÃʹ£ 

Планета плитки

¥¹ÉÃʹ£ ™

АкваМастер

¥¹ÉÃʹ£ 

Двери Центр, ʾËÕÍÁÉžÆÆÔÎʹÄÇÆÇ»

¥¹ÉÃʹ£ 

Хозяин,ʾËÕʹÄÇÆÇ»

¥¹ØÃÇ»ÊÃÇ¼Ç 

Русклимат

¥¹ÉÃʹ£ 

Рея,ËÇɼǻ¹ØÍÁÉŹ

¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø†Ø ™

KERAMA MARAZZI,ËÇɼʾËÕ

¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ 

Гарант-Пласт

§ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ ›

Стройбат,ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ»

¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ 

На Окружной,ÊËÉÇÂÉÔÆÇÃ

§ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ 

Электроинструмент Bosch,«

¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ 

Партнер-Гарант,¬£

§ÊÅÁÆÁƹ¨ ™

Водяной,Ź¼¹ÀÁÆʹÆ˾ÎÆÁÃÁ

¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ ȹ»ÁÄÕÇÆ

Сибирский коммунальник

®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø 

Дельфин,Ź¼¹ÀÁÆ

¦¹ÎÁÅÇ»¹ 

СибитОмск,«£

§ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÇÍ

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª©

Русклимат

§ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™

Гидросфера,ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ»

£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ 

Ламинат СтройДом

§ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™

Омский Посад,ËÇɼÃÇÅÈľÃÊ

§ÅÊÃ¹Ø 

ТрейдАрт

¦Çº¾Ä¾»ÊÃÁÂËÌÈÁà ÇÍ 

Левша,Ź¼¹ÀÁÆ

©¹ºÁÆÇ»Áй 

Рынок Южный,ȹ»ÁÄÕÇÆ’

¨Ì˾»¹Ø†Ø 

Жилищник 03,¬£

ª¾»¾ÉƹØ†Ø š

Рынок Южный,ȹ»ÁÄÕÇÆ’

¨Ì˾»¹Ø†Ø 

Теплодвери,ʾËÕʹÄÇÆÇ»

ª¾»¾ÉƹØ†Ø 

Теплодвери,ʾËÕʹÄÇÆÇ»

¨Ì˾»¹Ø†Ø 

ª¾»¾ÉƹØ†Ø 

Рынок Южный, žº¾ÄÕÆÔÂÃÇÉÈÌÊ

Бион,ÇÈËǻdžÉÇÀÆÃÇÅȹÆÁØ

ª¾»¾ÉƹØ†Ø 

Гидросфера,ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ»

АСК СтройМаркет

¨Ì˾»¹Ø†Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁà 

ª¾»¾ÉƹØ†Ø ÇÍ

Власенко О.В., ¡¨

¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø ÊÃĹ½

Сибарс,ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆdž ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÃÇÅȹÆÁØ

¨Ì˾»¹Ø†Ø ȹ»Á† ÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

Водопроводчик,Ź¼¹ÀÁÆ

ªË¹ÄÕÊÃǼǪ 

Линолеум Tarkett, Обои Rasch, ¬Ð¾ºÆ¹Ø Ź¼¹ÀÁÆ

Фаскком,ËÇɼ†ÊËÉÇÁËÃÇÅȹÆÁØ ¤ÁÆÁØ†Ø 

Центр кровли

­ÉÌÆÀ¾ ÇÍ 

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª© Большой Дом Древесины ¦§¬†®™¬ª §§§

Гласспром

Евролаки, Ź¼Ç˽¾ÄŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ľË§ÃËغÉØ 

°¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç ÇÍ 

Городские решения

Интерьер двери,ʹÄÇÆ

±¾º¹Ä½Áƹ 

ľË§ÃËغÉØ 

Юза,ÈÉÇÁÀ»Ç½†ËÇɼǻ¹ØÍ

Немецкий поселок,Ź¼¹ÀÁÆ

¾Ã¹ºÉØ 

¸Ãǻľ»¹ Ö˹¿

Толмачевский двор

ľË§ÃËغÉØ 

Электроинструмент Bosch, «

ľË§ÃËغÉØ 

Атеника

ľË©££™ ÇÍ 

Стройдом,Ź¼¹ÀÁÆ

ľË§ÃËغÉØ 

Комплектные системы

†Â™ÉÅÁÁ 

Отделочные материалы

ľË§ÃËغÉØ žÊËÇ

™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ»ºÌÄÕ»¹É 

Василенко В.В. Магазин строительных материалов

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª©

¾Ã¹ºÉØ 

œ¹¼¹ÉÁƹ ÇÍ

Квартирный Вопрос?, ʾËÕʹÄÇÆÇ»

š¹ÉιËǻǠ Ö˹¿

ЦентрЖилСервис,¬£

œ¾ÉϾƹ 

Герконс

¹»Ç½ÊÃ¹Ø ÇÍ

Бриз,ʾËÕʹÄÇÆÇ»ÑËÇÉ

›¹ËÌËÁƹ š

Центр-Сфера

¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

Борей,ËÇɼǻdžÈÉÇÅÍÁÉŹ

ÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

Абразивщик

¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

Сибирь Керамика,ËÇɼʾËÕ

ÅÁËÉÁ¾»¹ 

Парма

£ÇÉÇľ»¹™Ã¹½¾ÅÁù ÇÍ

Стройпроектмонтаж, ËÇɼǻ¹ØÃÇÅȹÆÁØ

£¹À¹ÎÊ˹ÆÊùØ†Ø Ö˹¿

Перспектива,Ź¼¹ÀÁÆ

¥Áɹ 

Новосел, ÊËÉÇÂŹÉþË

£Çƾ»¹ ™

Планета Электрика,ËÇɼʾËÕ

¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø ÇÍÁÊ

Натяжные потолки

¤¾ÊÆÇÂÈÉǾÀ½ 

БИКОМП,¦¨¨

¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø ÇÍ

Техномаркет,ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆdž ¥ÇÊùľÆÃÇ Ö˹¿ ÃÇÅžÉоÊùØÍÁÉŹ ÇÍ

¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø†Ø 

Мировой инструмент

œ¾ÉϾƹ 

Кима, ÈÉÇÁÀ»Ç½†ËÇɼÍÁÉŹ

œ¾ÉϾƹ 

Аквапласт,ËÇɼ†ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÍ

œÌʹÉÇ»¹ 

Полет,Ÿ£§

¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» 

Компания Y3 центр

¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ™

Жилищник 04,¬£

ÇƾÏÃ¹Ø 

Строймастер,ËÇɼ†ÅÇÆ˹¿ÆÍ

¹»¾ÉËؾ»¹ 

Макрас, ËÇɼǻ¹ØÃÇÅȹÆÁØ

†Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

Армснаб,ËÇɼǻÔ½ÇÅ

Керама-Омск

£É¹ÊÆÔ¨ÌËÕ 

Прораб, Ź¼¹ÀÁÆ

MachineStore, ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ»

£ÌºÔѾ»¹ Ã

Строительный портал,«ª­

£ÌºÔѾ»¹ ™

Департамент архитектуры и градостроительства админи- ¤¾ÆÁƹ ™ страции г. Омска

Магазин хозяйственных товаров

§Ä¾¼¹£ÇѾ»Ç¼Ç 

От и До,ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ½ÇÅ

§Ä¾¼¹£ÇѾ»Ç¼Ç ™

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

Комплектные системы

ª¾½Ç»¹ ›

Мир обоев,Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½

ľË©££™ 

ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

Домотехника,œ£

ľË©££™ 

Кузя, Ź¼¹ÀÁÆ Республиканская база снабжения Омская

ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡ ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å¥¨«©©­ùÃɾÃĹÅÆǾª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»†»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇËŸ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁš¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV —»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † †§œ›—¡­Ÿ¶šÂ·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇ™™›ÔѾ¼ÇÉǽϾ»¹ WBB!EJNBSLSV ¢¿É¼Ç·ÉÊÇÄÒÀǼ»·ÁÉÅǦ™¹»Ô½Ç»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ¥É¹¼ÉÈɹ¼ÄÄÒÀȼÁǼɷÇÓ£¦šÔÊËÉÌÑÃÁƹ ›¿¾·ÀÄ ¹ÇÈÉÁ·¡§±¹Ä¹¾»¹ ™›£ÁÂÃÇ £žªÔɺ̦›«ÉÌÑÆÁÃÇ»¹™›šÌÆÕÃÇ»¡ÅÇǼÁÉÊÇ·ªš£¹À¹ÆϾ»¹¤·¸ÅÇ«¨™»ÁÄÇÐÃÁƹ«ÅÉźǷ˿¿™›¯Ô¼¹ÆÃÇ» ¥©›œ¢§œ¡¢—£²¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††«¹ËÕØƹ«¹É¹Æ††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹†††¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹††††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹&†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV¦¼Î·ÉÓ§§§„«ÁÈǼɹÍÁØ „¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ¦ÇžÉÈǽÈÁʹÆ»ȾйËÕÈǼɹÍÁÃÌÁ͹ÃËÁоÊÃÁ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾ Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»Ä¾Æ ÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐù ÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾Ë¾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľ† ÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

Вниманию предприятий и организаций! žÊÄÁ »Ô ƾ ÈÇÄÌÐÁÄÁ Çоɾ½ÆÇ ÆÇžÉ „ª«©§¢†œ™ ž«´” s ÈÇÀ»ÇÆÁ˾ ÈÇ ˾Ä † Á ÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌ šžª¨¤™«¦§

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

›ÔÊÇùØÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÕÇËɹÀžҾÆÁØ


96 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #39 (586) 10.10.11 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬ф┬Ф┬Е

"┬є;

┬Џ

ISOVER ..............................................................55, 58 KATEPAL ..................................................................54 URSA .................................................................55, 58

лњлљлЊлълЮлџлљ ....................................... 31-35, 47, 64-65 лњлљлЊлълЮлџлљ лЉлЋлЏлљл».................................................... 47 лњлљлЊлълЮлџлљ лЪлњлЦ ..................................................64-65 лњлљлЊлълЮлДлўлџлў ...........................................................28 лњлљлЌлълЮлФ ....................................................15, 26, 93 лњлљлЏлўлџлў...................................................................89 лњлљлЮлЮлљ лАлблљлЏлглЮлљл».................................................70 лњлљлЮлЮлљ лДлБлЊлБлЮлЮлљл».................................................70 лњлљлЮлЮлљ .....................................................................70 лњлљлблљ лЉлљлЌлљлЏлглблълњлљл» .............................................55 лњлљлблљ люлўлЮлЋлалљлЏлглЮлљл» ...........................................55 лњлЋлЮлблўлЏлў .......................................................... 71, 73 лњлЋлЮлблўлЏлг .......................................................... 71, 87 лњлЋлЮлблўлЏлг лЉлалълЮлЌлълњлФлЎ........................................ 71 лњлЋлЮлблўлЏлг лЪлълќлљлалЮлФлЎ ......................................... 87 лњлЋлЮлблўлЏл»лблълалФ ......................................................79 лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўл» .........................................................79 лњлЋлалЋлњлџлљ ...................................................39, 55, 89 лњлЋлблълЮлўлб ..........................................................43, 63 лњлўлЉлалълълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ ......................................84 лњлўлћлЋлълЮлљлЉлЏл«лћлЋлЮлўлЋ ........................................... 87 лњлўлЏлљлблЋлалю .............................................................. 41 лњлўлЏлџлљ...............................................................80, 82 лњлўлЮлўлЏлўлАлџлълќлљ .....................................................69 лњлўлЮлб ........................................................................30 лњлўлблалљлќлў .........................................................67, 69 лњлўлблалљлќлў лЦлБлћлълќлЋлАлблњлЋлЮлЮлФлЋ...........................69 лњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг .............................................. 76 лњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлў.............................................. 76 лњлълћлълЪлалълњлълћ ..........................................70, 77, 92 лњлълћлълълблЏлўлњлФ ................................... 29, 47, 55, 67 лњлълћлълАлблълџ .................................................25-26, 59 лњлълћлълАлблълџлў ....................................... 25-26, 47, 54 лњлълћлълАлДлЋлблДлўлџ.......................................................84 лњлълћлълАлДлЋлблДлўлџлў ....................................................84 лњлълЌлћлБлЦлълњлълћлФ ........................................79-80, 90 лњлълЌлћлБлЦлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг ....................................... 76 лњлълЎлЏлълџ ............................................................39, 55 лњлълЏлюлљ .......................................................23, 41, 43 лњлълЏлюлљ-лАлЏлълЎ .........................................................43 лњлълалълЮлџлў ................................................................ 47 лњлълалълблљ................................................ 27-29, 69, 88 лњлълалълблљ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ...............................88 лњлълалълблљ лЊлљлалљлќлЮлФлЋ .............................................28 лњлълАлџ ........................................................................62 лњлблБлЏлџлљ .............................................................62, 84 лњлФлњлълЌ люлБлАлълалљ ......................................20, 22, 93 лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлг ..................................................... 81 лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў ........................................80-82, 93 лњлФлЦлълћ лљлЮлблЋлЮлЮлФлЎ ..............................................89 лњлФлЦлълћ лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўлълЮлЮлФлЎ ..............................79 лњлФлелџлў-лблБлалФ ....................................................... 87

лљ лљлњлблълњлФлелџлљ .........................................................94 лљлњлблълюлљлблўлџлљ ...........................................75, 79, 88 лљлњлблълюлљлблўлџлљ лћлЏл» лњлълалълб...................................88 лљлњлблълюлълЎлџлў ..........................................................29 лљлњлблълБлАлЏлБлЊлў ...........................................................94 лљлњлблълГлЏлЋлџлблалълълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ .................................75 лљлџлњлљлалўлБлюлФ..........................................................70 лљлџлАлЋлАлАлБлљлалФ .................................... 45, 47, 70, 79 лљлЏлЋлЉлљлАлбла ...............................................................43 лљлЏл«люлўлЮлўлЎ ...........................................................67 лљлЏлглЪлўлЮлўлЌлю .......................................................... 91 лљлЮлЊлљлалФ...................................................... 28, 90-91 лљлЮлџлЋла ......................................................................30 лљлЮлџлЋлалФ ............................................................ 30-31 лљлЮлблЋлЮлЮлФ ................................................................94 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџ............................................31, 43, 45 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџлў..........................................43-44, 60 лљлЪлЪлљлалљлб .......................................................... 71, 86 лљлЪлЪлљлалљлб лАлњлљлалълДлЮлФлЎ........................................86 лљлалЋлЮлћлљ ...............................................85, 87, 93-94 лљлалџлў ........................................................................67 лљлалюлљлблБлалљ ...............13, 15, 18, 26-28, 70-71, 75 лљлалюлљлблБлалљ лЌлљлЪлълалЮлљл» ........................................ 71 лљлАлЉлЋлАлб ............................................................. 55, 61 лљлАлЉлълблЋлџлАлблълЏлўлб ...................................................83 лљлАлцлљлЏлглб ...........................................................18-20 лљлблблалљлџлдлўлълЮлФ лњлълћлЮлФлЋ ....................................78 лљлдлЋлблълЮ.............................................................43, 45 лљлГлалљлблъла ................................................................. 71

лЉ

├ѕ├Є├ё├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ├ї├Ё ├ђ├њ├Ё├І├ю├Љ├і ├ђ├Ъ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├љ├Ё├і ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├І├ђ├ї├Џ ├љ├Ё├і ├Ј├ј ├І├ђ├ї├Џ ├њ├Ё├І: ├Ј├ј 949-100 ├њ├Ё├І: 949-100

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лЉлљлџлў .................................................................. 75-76 лЉлљлџлў лалљлАлелўлалўлблЋлЏлглЮлФлЋ ............................ 75-76 лЉлљлЏлџлљ ......................................................................28 лЉлљлЏлџлў............................................................... 39, 61 лЉлљлЏлЏлљлАлб............................................................18-20 лЉлљлЏлЏлълЮ ...................................................................42 лЉлљлЏл»лАлўлЮлљ.............................................................. 31 лЉлљлЮлў ........................................ 31-33, 39-40, 90-91 лЉлљлЮлў, лАлљлБлЮлФ ........................................................90 лЉлљлАлАлЋлЎлЮ .................................................................78 лЉлљлАлАлЋлЎлЮлФ ................................................ 71, 78-79 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлљ ...........................................................86 лЉлЋлАлЋлћлџлў ............................................ 31, 35, 39, 91 лЉлЋлблълЮ ................. 13-15, 17-18, 25, 43, 60-61, 83 лЉлЋлблълЮлълАлюлЋлАлўлблЋлЏлг .............................................86 лЉлўлџлалълАлб ............................................45, 53, 55, 60 лЉлўлЪлълЏлг .....................................................53, 55, 60 лЉлўлблБлю ................................................ 45, 47, 52, 54 лЉлЏлљлЊлълБлАлблалълЎлАлблњлъ ..............................................93 лЉлЏлълџ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЎ ................................. 14, 47 лЉлЏлълџ лълџлълЮлЮлФлЎ ................................................... 31 лЉлЏлълџ лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЎ....................................... 14 лЉлЏлълџлў лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...............................14, 22 лЉлЏлълџлў лълџлълЮлЮлФлЋ ................................................. 31 лЉлЏлълџлў лЪлЋлЮлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ..................................... 14 лЉлЏлълџлў лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...................... 14 лЉлЏлълџлў лАлблЋлЮлълњлФлЋ................................................14 лЉлълЎлЏлЋлалФ................................................................75 лЉлълџлАлФ.....................................................................83 лЉлълЏлб .........................................................................30 лЉлълЏлблФ .....................................................................30 лЉлълблўлЮлџлў ................................................................89 лЉлълДлљлблљ ..............................................................72-73 лЉлалЋлњлЮлљ .............................................................39-40 лЉлалЋлњлЮлъ .....................................................32, 52, 59 лЉлалЋлЌлЋлЮлб..................................................................89 лЉлалълЮлЌлљ ................................................................... 71 лЉлалБлА ............................................................ 31-35, 39 лЉлалБлАлълџ....................................................... 31-32, 35 лЉлБлалФ.................................................................. 86-87 лЉлБлалЋлЮлўлЋ ..........................................................90, 93 лЉлФлблълњлџлў............................................. 28-29, 90-91

лЊ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮ......................................................15, 22 лЊлљлЌлълЦлълћлФ ..............................................................79 лЊлљлЎлџлљ ......................................................................30 лЊлљлЎлџлў ......................................................................30 лЊлљлЏлглџлљ .................................................................... 24 лЊлљлалљлќлў ...................................................................94 лЊлњлЏ ............................................................................22 лЊлњлълЌлћлў..................... 28, 30, 39, 41-42, 47, 49-50 лЊлЋлълблЋлџлАлблўлЏлг ..................................................25, 60 лЊлЋлалџлБлЏлЋлА ................................................... 41-43, 63 лЊлЋлалюлЋлблўлџ.................................... 39, 41-42, 47, 67 лЊлЋлалюлЋлблўлџлў ...................................................... 41-42 лЊлўлћлалълЪлљлалълњлЋлблалълўлЌлълЏл»лдлўл» ................... 47, 61 лЊлўлћлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ... 42, 47-48, 55, 60-61, 90-92 лЊлўлћлалълюлълЏлълб .........................................................93 лЊлўлћлалълцлълЉлўлЌлљлблъла ............................................... 61 лЊлўлЏлглЌлФ ...................................................................82 лЊлўлЪлА .........................................................................19 лЊлўлЪлАлълџлљлалблълЮ ..........................................19, 22-23 лЊлџлЏ .................................................. 22-23, 30, 41-43 лЊлЏлўлЮлљ ................................................................18-22 лЊлълЏлълњлџлў ................................................................. 87 лЊлълалЉлФлЏлг.................................................... 31-33, 35 лЊлълалЋлЏлџлў ................................................................. 76 лЊлълалЋлЏлџлў лЊлљлЌлълњлФлЋ .............................................. 76

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лЊлълцлалълблалБлЉлљ.......................................................... 81 лЊлалљлЮлўлб ..................................15, 24-25, 63, 69, 93 лЊлалљлЮлўлб лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлўлЎ....................................63 лЊлалљлЮлўлб лЮлљлблБлалљлЏлглЮлФлЎ....................................... 24 лЊлалљлЮлБлЏлљ ..................................................................55 лЊлалљлцлўлб ..............................................................80-82 лЊлалБлЌлълЪлЋлалЋлњлълЌлџлў ................................................94 лЊлалБлЮлб .............................................19-20, 22, 43-44 лЊлалБлЮлблълњлџлљ.........................................42-44, 48, 62 лЊлалБлЪлЪлФ лњлЦлълћлЮлФлЋ ...............................................67

лћ лћлњлЋлалў ....................... 27-28, 33, 35, 40, 66-67, 87 лћлњлЋлалў лњлЦлълћлЮлФлЋ ...........................................33, 66 лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................66 лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................66 лћлњлЋлалў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ ............................. 27, 66 лћлњлЋлалў лалљлЌлћлњлўлќлЮлФлЋ .........................................67 лћлњлЋлалў лАлблЋлџлЏл»лЮлЮлФлЋ ...........................................40 лћлњлЋлалг лЪлалълблўлњлълЪлълќлљлалЮлљл» ............................. 87 лћлњлЪ .....................................................................36-38 лћлњлЪлъ ........................................................................ 37 лћлЋлџлъла ............................................................... 24, 68 лћлЋлюлълЮлблљлќ .........................................80, 90, 93-94 лћлЋлалќлљлблЋлЏлг ............................................................30 лћлўлЌлљлЎлЮ.....................................................69, 90, 93 лћлўлЌлљлЎлЮ-лЪлалълЋлџлб ..............................59, 65, 90, 93 лћлўлАлџ ........................................................................86 лћлўлАлџлў ..................................................................... 87 лћлЮлўлЕлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ.........................................15 лћлълЉлљлњлџлљ лњ лЉлЋлблълЮ .......................... 15, 17, 25, 60 лћлълЉлљлњлџлў лЪлалълблўлњлълюлълалълЌлЮлФлЋ ...................... 15 лћлълЉлълалЮлФлЋ лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ ............................... 47, 49 лћлълњлълћлДлўлџлў...........................................................66 лћлълќлћлЋлЪлалўлЋлюлЮлўлџ ........................................25, 72 лћлълюлљ, лЉлљлЮлў ............................................. 39-40, 91 лћлълюлълцлълЮлФ ........................................................... 87 лћлълАлџлљ лћлЏл» лЪлълЏлљ...........................................33, 35 лћлълАлџлљ лЮлЋлълЉлалЋлЌлЮлљл» ...........................................33 лћлълАлџлљ лълЉлалЋлЌлЮлљл» ..........................................33-35 лћлълАлџлљ лАлблалълЊлљлЮлљл» ..............................................35 лћлълАлџлљ лЪлљлалџлЋлблЮлљл» ..............................................34 лћлалЋлЏлг ......................................................................86 лћлалЋлЮлљлќ ..................................................................86 лћлАлЪ ..................................................................... 37-38 лћлФлюлълЦлълћлФ ........................................................... 76 лћл«лЉлЋлЏл» .................................................................. 31 лћл«лЉлЋлЏлг ..................................................................30 лћл«лЉлЋлЏлг-лЊлњлълЌлћлў ..................................................30

лЋ лЋлњлалълњлљлЊлълЮлџлљ .......................................................34 лЋлњлалълълџлЮлљ.............................................................. 31

лќ лќлљлЏл«лЌлў .................................................................68 лќлЉлў ............................................................13, 15, 94 лќлўлЏлЋлб......................................................................89

лЌ лЌлљлЉлўлњлџлљ лАлњлљлЎ .....................................................90 лЌлљлЉлъла ........................................................ 15, 31, 51 лЌлљлЉлълалФ ..................................................... 27-29, 91 лЌлљлњлЋлАлФ лблЋлЪлЏлълњлФлЋ ............................................. 76 лЌлљлЊлЏлБлелџлљ ........................................................72-73 лЌлљлЊлЏлБлелџлў ..............................................................72 лЌлљлћлњлўлќлџлљ .............................................................72 лЌлљлћлњлўлќлџлў .......................................................72-73 лЌлљлюлџлў .................................................30, 66-68, 87 лЌлљлюлълџ ..............................................................30, 62 лЌлљлЪлДлљлАлблў...............................................................84 лЌлљлблњлъла ....................................................................72 лЌлљлблњлълалФ ..........................................................72-73 лЌлљлблўлалџлљ ...........................................................42-43 лЌлљлЕлЋлЏлџлў................................................................67 лЌлњлълЮлџлў................................................................... 81 лЌлЋлюлЏл» ...............................................................18-22 лЌлЋлалџлљлЏлъ ..........................................................29, 69 лЌлЋлалџлљлЏлљ .................................................................69 лЌлЮлљлџлў лЪлъ лЪлЉ......................................................... 87

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬А лўлЌлњлЋлАлблг лЊлалљлЮлБлЏлўлалълњлљлЮлЮлљл»...........................19 лўлЌлњлЋлАлблг лџлълюлълњлљл» .............................................19 лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ люлЋлЉлЋлЏлў ....................................69 лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлЎ .. 27, 90 лўлЌлълњлЋла .............................................................58-59 лўлЌлълЏлЋлЮлблљ ...............................................................83 лўлЌлълЏлълЮ ............................................................23, 55 лўлЌлълАлЪлљлЮ ........................ 47-48, 51, 55, 57, 60-61 лўлЮлњлЋлЮлблљлалг ............................................................89 лўлЮлњлЋлалблъла ..............................................................86 лўлЮлњлЋлалблъла лАлњлљлалълДлЮлФлЎ.....................................86 лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ......... 28, 41, 44, 76, 83-84, 86, 88 лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб лљлЉлалљлЌлўлњлЮлФлЎ ............................. 41 лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб люлљлЏл»лалЮлФлЎ .................................44 лўлГлџ.....................................................................80-83

лџ лџлљлЉлЋлЏлг .........................................43, 77, 81, 83-84 лџлљлЉлЋлЏлг-лџлљлЮлљлЏ ...................................................... 81 лџлљлЉлЋлЏлг-лџлљлЮлљлЏлФ ............................................ 81-82 лџлљлЉлўлЮлљ лћлБлелЋлњлљл» ...............................................70 лџлљлЉлўлЮлФ лћлБлелЋлњлФлЋ .............................................70 лџлљлюлЋлЮлг .............15-16, 19, 23-26, 59, 63, 69-70 лџлљлюлЋлЮлг лћлЋлџлълалљлблўлњлЮлФлЎ .................................. 24 лџлљлюлЋлЮлг лълЉлЏлўлдлълњлълДлЮлФлЎ .......................... 24-26 лџлљлюлЋлЮлг лЪлалўлалълћлЮлФлЎ ........................................ 24 лџлљлюлЋлЮлг лалњлљлЮлФлЎ.......................................... 15, 24 лџлљлюлўлЮлФ .................................................................70 лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл».................................70, 72, 77, 92 лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл» лЪлЏлљлАлблўлџлълњлљл».........................72 лџлљлЮлўлАлблалљ ........................................................44-45 лџлљлЪлалълЏлълЮ.......................................................61, 84 лџлљлалЉлўлћ лџлљлЏлглдлўл» ............................................... 61 лџлљлалЮлўлЌлФ ........................................................ 47, 68 лџлљлАлАлЋлблФ.................................................................59 лџлљлАлАлЋлблФ лцлљлАлљлћлЮлФлЋ ..........................................59 лџлљлцлЋлЏлг ...................................................................63 лџлњлљлћлалљлб............................................................ 26-27 лџлЋлалљлюлЌлўлб ................................................. 18-22, 27 лџлЋлалљлюлЌлўлблълЉлЏлълџлў ................................. 15, 24-26 лџлЋлалљлюлълЊлалљлЮлўлб ...................................... 24, 59, 63 лџлЋлалълАлўлЮ ................................................................ 61 лџлўлълАлџлў................................................ 28-29, 90-91 лџлўлалЪлўлД...... 13, 15-17, 25-26, 35, 45, 59, 61, 82 лџлўлалЪлўлД лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлўлЎ .................................. 16 лџлўлалЪлўлД лџлалљлАлЮлФлЎ .............................................. 16 лџлўлалЪлўлД лАлўлЏлўлџлљлблЮлФлЎ ....................................... 16 лџлўлалЪлўлД лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЎ............................. 16-17 лџлўлАлблў ...............................................................86, 89 лџлЏлљлЪлљлЮ ...................................................... 71-73, 76 лџлЏлљлЪлљлЮ лЪлалЋлћлълЦлалљлЮлўлблЋлЏлглЮлФлЎ ...................... 76 лџлЏлљлЪлљлЮ лълЉлалљлблЮлФлЎ .......................................72-73 лџлЏлљлЪлљлЮлФ .................................................. 72-73, 87 лџлЏлљлЪлљлЮлФ лЪлалЋлћлълЦлалљлЮлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ................... 72 лџлЏлљлЪлљлЮлФ лълЉлалљлблЮлФлЋ..........................................72 лџлЏлЋлў................................................................... 40-41 лџлЏлЋлЎ...................................................... 41-43, 62-63 лџлЏлЋлЎ лЊлЋлалџлБлЏлЋлА ..................................................... 41 лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў.......................................... 41-42 лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў.......................................... 41-42 лџлЏлЋлЎ лълЉлълЎлЮлФлЎ ............................................. 41-42 лџлЏлЋлюлюлФ .................................................................82 лџлЏл«лДлў ................................................30, 66-68, 87 лџлЏл»люлюлЋлалФ............................................................30 лџлЮлълЪлџлў ..................................................................82 лџлълњлалўлџлў ................................................................63 лџлълњлалФ.....................................................................62 лџлълњлалълЏлўлЮ.......................................................63, 77 лџлълЌлФлалЋлџ ................................................................59 лџлълЌлФлалглџлў .............................................................28 лџлълЏлълћлџлљ.................................................................82 лџлълЏлглдлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ ........................................ 17 лџлълюлЪлЏлЋлџлблљлдлўл» ..... 47-48, 50, 53-54, 60, 90-92 лџлълюлЪлЏлЋлџлблБл«лЕлўлЋ .. 23, 48-51, 55, 78-80, 84, 88 лџлълюлЪлалЋлАлАлълалФ.....................................................86 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ ........................................................ 76 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ лАлблљлЏлглЮлФлЋ................................... 76 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ лГлЏлЋлџлбла. ........................................ 76 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлЋлалФ............................................79-80 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлўлалълњлљлЮлўлЋ .....................................79


┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лџлълЮлглџлў................................................................... 47 лџлълалълЉлџлљ ..........................................................82-83 лџлълалълЉлџлў ................................................................82 лџлълалълЉлџлљ лБлАлблљлЮлълњлълДлЮлљл» .................................82 лџлълАлблФлЏлг ................................................................ 27 лџлълблЋлЏ....................................................................... 76 лџлълблЏлФ................................................................ 76-77 лџлълблЏлФ лЊлљлЌлълњлФлЋ .................................................. 76 лџлълблЏлФ лълблълЪлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ...................................... 77 лџлълблЏлФ лблњлЋлалћлълблълЪлЏлўлњлЮлФлЋ .............................. 77 лџлалљлЮ .................................................................72, 77 лџлалљлЮ люлљлЋлњлАлџлълЊлъ ................................................ 77 лџлалљлЮ лелљлалълњлълЎ ...................................................72 лџлалљлЮлФ............................................................... 71-73 лџлалљлЮлФ лелљлалълњлФлЋ ........................................ 71, 73 лџлалљлАлџлљ .............................................................43-44 лџлалљлАлџлљ лљлџлалўлЏлълњлљл» ...........................................44 лџлалљлАлџлў .............................................................44-45 лџлалЋлЪлЋлќ........................................30-31, 44, 48, 73 лџлалЋлЪлЋлќ-лџлЏлўлЪлАлљ ..................................................82 лџлалълњлљлблў .................................................................69 лџлалълњлЋлЏлглЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ....................................... 91 лџлалълњлЏлў ................. 22, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47-51, 53-55, 58-61, 67, 77, 88, 90-91, 94 лџлалълњлЏл» ..................................................... 48, 52, 91 лџлалълюлџлў ..................................................................40 лџлалълелџлљ люлалљлюлълалЮлљл» .......................................19 лџлалълелџлљ лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлглЮлљл».............................40 лџлалБлЊ ................................ 27, 30, 53, 61-62, 84, 86 лџлалБлЊ лЮлЋлалќлљлњлЋл«лЕлўлЎ ........................................ 27 лџлалБлЊ лълблалЋлЌлЮлълЎ .............................................30, 86 лџлБлалблџлљ ....................................................................89 лџлБлЦлЮлў ........................................................ 31, 69, 71

лЏ лЏлљлЉлалљлћлълалўлб ......................................................... 24 лЏлљлџ ....................................................................44, 65 лЏлљлџлў ........................................................................44 лЏлљлюлўлЮлљлб ......................................62-63, 65-66, 77 лЏлљлюлЪлљ .....................................................................80 лЏлљлюлЪлФ .............................................................. 80-81 лЏлљлблБлЮлг ............................................................. 72, 74 лЏлћлАлЪ......................................................................... 37 лЏлЋлЮ ....................................................................55, 73 лЏлЋлЮлблљ лАлўлЊлЮлљлЏлглЮлљл» ............................................89 лЏлЋлЮлблљ лблалљлЮлАлЪлълалблЋлалЮлљл» ................................... 61 лЏлЋлЮлблљ лБлЪлљлџлълњлълДлЮлљл» .........................................89 лЏлЋлЮлблФ лџлЏлЋлЎлџлўлЋ .....................................62, 70, 89 лЏлЋлЪлЮлўлЮлљ ................................................................68 лЏлЋлАлљ ......................................................................... 87 лЏлЋлАлблЮлўлдлљ...............................................................28 лЏлЋлАлблЮлўлдлФ...........................28, 30, 35, 70, 79, 87 лЏлЋлАлблЮлўлдлФ лћлЋлалЋлњл»лЮлЮлФлЋ ..................................70 лЏлўлЮлълЏлЋлБлю ................................................. 62-63, 77 лЏлўлАлб ....................................... 22-24, 27, 29, 36-40, 45, 47-51, 54-57, 61-62, 68, 84 лЏлўлАлб лЊлЏлљлћлџлўлЎ.......................................................48 лЏлўлАлб лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлФлЎ......................... 27, 29, 48 лЏлўлАлб лЪлЏлълАлџлўлЎ ..............................................29, 48 лЏлўлАлб лЪлалълцлўлЏлўлалълњлљлЮлЮлФлЎ ........................ 48-49 лЏлўлАлб лЪлЋлалцлълалўлалълњлљлЮлЮлФлЎ........................ 27, 29 лЏлўлАлблФ ........................................................28, 49-50 лЏлўлблглЋ................................................................25, 39 лЏлўлблглЋ лЪлЋлДлЮлълЋ ......................................................39 лЏлълЉлЌлўлџ ...................................................................86 лЏлълћлќлўлў ..................................................................67 лЏлълблџлў ............................................................... 17, 82 лЏлълблџлў лЏлўлњлЮлЋлњлълЎ лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўлў .................. 17 лЏлълблълџ ......................................................................25

лю люлљлЮлълюлЋлбла .............................................................73 люлљлЮлълюлЋлблалФ ............................................71, 74, 85 люлљлАлблўлџлљ ...........................................42, 49, 52, 61 люлљлАлблўлџлљ лЉлўлблБлюлЮлљл» ............................ 42, 49, 61 люлљлАлблўлџлљ лџлалълњлЋлЏлглЮлљл»......................................49 люлљлАлблўлџлў .........................................................41, 49 люлљлблЋлалўлљлЏ ................................................35, 49, 55 люлљлблЋлалўлљлЏлФ .............................13, 18, 22, 25, 36, 43-45, 55, 59, 62, 70, 79, 85, 87 люлљлблЋлалўлљлЏлФ лЪлЏлЋлЮлълДлЮлФлЋ .................................79 люлљлелўлЮлљ лелЏлўлцлълњлљлЏлглЮлљл» ..............................86

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

люлљлелўлЮлФ ...............................................................93 люлљл»лДлълџ ............................................................22-23 люлћлц .................................................................. 37, 65 люлЋлЉлЋлЏлг ...............................................31, 35, 69-70 люлЋлЉлЋлЏлг лћлЏл» лњлљлЮлЮлФлЦ лџлълюлЮлљлб ........................ 70 люлЋлЏ...........................................................................19 люлЋлюлЉлалљлЮлљ............................................... 49, 51, 61 люлЋлюлЉлалљлЮлФ.....................................................49, 60 люлЋлблљлЏлЏлълўлЌлћлЋлЏлўл» .........................................28-29 люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлў........................28-29, 90 люлЋлблљлЏлЏлълЪлЏлљлАлблўлџ ........................................73, 75 люлЋлблљлЏлЏлълЪлалълџлљлб ...........................................26, 28 люлЋлблљлЏлЏлълДлЋлалЋлЪлўлдлљ .......... 45, 47, 49-50, 55, 91 люлЋлблўлЌлФ ..................................................................29 люлЋлблЏлљ ......................................................................89 люлЋлЦлљлЮлўлЌлюлФ .........................................................30 люлЋлелџлў .......................................19, 21, 49, 89, 93 люлЋлелџлў лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлФлЋ ..........19, 89, 93 люлўлЮлњлљлблљ ...................................................55, 58-59 люлўлЮлў-лЉлљлАлАлЋлЎлЮлФ ................................................79 люлўлЮлў-люлљлЊлљлЌлўлЮлФ ................................................29 люлълћлБлЏлг лЪлълалълелџлълњлълЊлъ лЪлълќлљлалълблБлелЋлЮлўл» .. 87 люлълЌлљлўлџлљ ........................................................63, 79 люлълЎлџлљ ....................................................................70 люлълЎлџлў ....................................................................70 люлълЏлълблълџ ................................................................86 люлълЏлълблълџ лълблЉлълЎлЮлФлЎ .........................................86 люлълЮлблљлќ .................................................................15, 17, 28-29, 31,33, 35, 40-41, 47-54, 59-61, 63, 65-69, 75, 77-80, 85, 87-88, 90-92, 94 люлълЮлблљлќ лЪлљлњлўлЏлглълЮлълњ................................69, 90 люлълЮлблљлќ лАлўлАлблЋлю лълблълЪлЏлЋлЮлўл» ..................90, 92 люлълАлблўлџ ..................................................................50 люлълблълЪлълюлЪлФ.........................................................85 люлалљлюлъла ....................................... 21-22, 24-25, 69 люлБлцлблљ......................................................................73 люлБлцлблФ ....................................................................73

лЮ лЮлљлЉлўлњлџлљ ................................................................ 61 лЮлљлњлЋлА ...................................................................... 87 лЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг.........................................................86 лЮлљлџлълЮлЋлДлЮлўлџ ........................................................82 лЮлљлџлълЮлЋлДлЮлўлџлў лџлљлЉлЋлЏлглЮлФлЋ .............................83 лЮлљлЏлўлДлЮлўлџ .............................................................35 лЮлљлЪлълалълюлЋлалФ.......................................................85 лЮлљлАлълА......................................................................85 лЮлљлАлълАлФ .......................................73, 77, 79, 85-86 лЮлљлАлълАлФ лЉлФлблълњлФлЋ..............................................85 лЮлљлАлълАлФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ ....................................79 лЮлљлЕлЋлЏлглЮлўлџ ..........................................................35 лЮлълќлЮлўлдлФ ..............................................................86

лъ лълЉлълЊлалЋлњ ........................................................... 77-78 лълЉлълЊлалЋлњлљлблЋлЏлў ..................................................... 77 лълЉлълў.................................................................41, 64 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ...................... 79 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлълњ ................... 79 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЪлълћлълЊлалЋлњлљ лњлълћлФ ....... 78 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лАлњлљлалълДлЮлълЋ ...........................85 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лАлџлЏлљлћлАлџлълЋ ............................69 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лблълалЊлълњлълЋ ...............................69 лълЉлалљлЉлълблџлљ лў лЪлълЏлўлалълњлџлљ лџлалълюлџлў лАлблЋлџлЏлљ ..................................................40 лълЉлалљлЉлълблџлљ лў лБлЦлълћ лЌлљ лњлълћлълЎ .........................79 лълЉлалљлЉлълблџлљ лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблЮлљл» .................... 39, 87 лълЉлАлЏлБлќлўлњлљлЮлўлЋ ...............................68, 77-79, 88 лълЊлЮлЋлЉлўлълЌлљлЕлўлблљ............................39, 44, 55, 59 лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблљ .......................43-45, 50, 61, 70, 87 лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлў .................................................... 87 лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлг..................................................... 87 лълЊлалљлќлћлЋлЮлўлЋ .........................................................50 лълЊлалљлќлћлЋлЮлўл»..................................................35, 88 лълЌлЋлЏлЋлЮлЋлЮлўлЋ..........................................................93 лълџлЮлљ ...................................... 31, 35, 47, 50, 67-68 лълџлЮлљ лћлЋлалЋлњл»лЮлЮлФлЋ.............................................67 лълџлЮлљ люлљлЮлАлљлалћлЮлФлЋ.....................................50, 67 лълџлЮлљ лЪлњлЦ ...............................................................67 лълџлЮлъ........................................................................67 лълџлалљлАлџлљ.......................................................... 27, 29 лълЏлўлцлљ ...............................................................44-45

| ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | 97

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лълЮлћлБлЏлўлЮ...........................................................48-50 лълЪлўлЏлџлў.........................................19-20, 22, 33-35 лълалЊлАлблЋлџлЏлъ ...................................................... 40, 61 лълАлблЋлџлЏлЋлЮлўлЋ ............................................40, 67, 90 лълАлБлелўлблЋлЏлў ...........................................................79 лълАлБлелўлблЋлЏлў лњлълЌлћлБлЦлљ ........................................79 лълблЉлЋлЏлўлњлљлблЋлЏлг ......................................................45 лълблњлълћ ...............................................................28, 73 лълблњлълћлФ .................................................... 57, 61, 73 лълблћлЋлЏлџлљ.............................................. 68, 79, 90-91 лълблџлълАлФ ................................. 29, 47-48, 55, 67-68 лълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ .....................................................75, 92 лълДлўлАлблўлблЋлЏлг ...................................................42, 45 лълДлџлў ........................................................................89

лЪ лЪлљлџлЏл».........................................................39, 55-56 лЪлљлЮлЋлЏлў ........................................ 17, 59, 64-65, 82 лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлњлЦ ....................................................64-65 лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ......................................65 лЪлљлЮлЋлЏлў лАлблЋлЮлълњлФлЋ .......................................64-65 лЪлљлЮлЋлЏлў лцлљлАлљлћлЮлФлЋ ............................................59 лЪлљлЮлЋлЏлг.............................................................59, 65 лЪлљлЮлЮлъ .....................................................................69 лЪлљлалџлЋлб ................................................26, 35, 62-63 лЪлљлалълЊлўлћлалълњлЋлблалълўлЌлълЏл»лдлўл» .......................... 51 лЪлљлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ........... 39, 47, 51, 55-57, 59-61 лЪлљлалълЮлўлб ................................................................ 61 лЪлљлАлблљ.......................................................................43 лЪлЋлЮлљ ........................................................... 41-42, 64 лЪлЋлЮлълълЉлалљлЌлълњлљлблЋлЏлг ........................................... 17 лЪлЋлЮлълЪлЏлљлАлб ............................................... 23, 55-57 лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлАлблўлалълЏ......................................... 57-58 лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ.........................................23, 59 лЪлЋлЮлълАлблЋлџлЏлъ.......................................................... 57 лЪлЋлЮлълблЋлалю ............................40, 55, 57-58, 63, 79 лЪлЋлЮлълцлълЏ .........................................................55, 58 лЪлЋлалЋлњлълЌлџлў............................................................94 лЪлЋлалЋлЊлълалълћлџлў лълцлўлАлЮлФлЋ ..................................67 лЪлЋлалЋлЊлЮлълЎ...............................................................19 лЪлЋлалЋлюлФлДлџлў................................................... 15, 17 лЪлЋлалЋлЦлълћ .................................................................73 лЪлЋлалЋлЦлълћлФ..............................................................73 лЪлЋлалўлЏлљ ...................................................................35 лЪлЋлалцлълалљлблъла .........................................................86 лЪлЋлалДлљлблџлў........................................................ 87, 89 лЪлЋлАлџлълЉлЋлблълЮ................................................... 14, 17 лЪлЋлАлълџ ...................................................18-22, 93-94 лЪлЋлблЏлў.......................................................................67 лЪлЋлДлў .................................................................29, 70 лЪлўлЊлюлЋлЮлб .................................................................25 лЪлўлЊлюлЋлЮлблФ .............................................................25 лЪлўлџлљ ........................................................................86 лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏ....................................................35 лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏлФ ................................................35 лЪлЏлљлЮлџлљ ...................................................................35 лЪлЏлљлАлблўлџ лЪлњлЦ .................................................40, 68 лЪлЏлљлАлблўлџ лЪлГлб .........................................................40 лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла........................................... 17, 25 лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблълалФ ..............................................15 лЪлЏлЋлЮлџлљ .........................28, 43, 51, 57, 61, 77, 89 лЪлЏлЋлЮлџлљ лљлалюлўлалълњлљлЮлЮлљл» .................... 57, 61, 89 лЪлЏлЋлЮлџлў ..............................................51, 57, 61, 89 лЪлЏлўлЮлблБлА .....................................29, 33, 35, 63, 65 лЪлЏлўлблљ лћлълалълќлЮлљл» ............................................... 17 лЪлЏлўлблљ лЪлЋлелЋлЦлълћлЮлљл»........................................... 17 лЪлЏлўлблџлљ лџлљлцлЋлЏлглЮлљл» ...........................................63 лЪлЏлўлблџлљ лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлљл» ...............25, 59, 63-64 лЪлЏлўлблџлљ лЮлљлЪлълЏлглЮлљл» ...........................................64 лЪлЏлўлблџлљ лЪлълблълЏлълДлЮлљл» .........................................65 лЪлЏлўлблџлљ лблалълблБлљлалЮлљл» ....................................25-26 лЪлЏлўлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» ......................................26, 59 лЪлЏлўлблФ лЊлўлЪлАлълњлФлЋ ...............................................23 лЪлЏлўлблФ люлўлЮлЋлалљлЏлълњлљлблЮлФлЋ ............................... 57 лЪлЮлЋлњлюлълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб .........................................86 лЪлълЊлълЮлљлќ ................................................................ 31 лЪлълћлњлЋлА лЪлал»люлълЎ .................................................23 лЪлълћлњлълћлџлљ лЊлўлЉлџлљл» ......................................70, 73 лЪлълћлћлълЮлФ ...............................................................35 лЪлълћлЏлълќлџлљ ......................................................58, 63 лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџ ..................................................68-69 лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџлў ........................................25, 68-69

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџлў лЪлњлЦ ............................................68 лЪлълџлалљлАлџлљ ..............................................................92 лЪлълџлалФлблўлЋ ..................................50, 55, 62-63, 91 лЪлълџлалФлблўл» .............................................................62 лЪлълЏ ............................36, 39, 42-43, 62-63, 65, 77 лЪлълЏ лблЋлЪлЏлФлЎ ............................................63, 65, 77 лЪлълЏлўлџлљлалЉлълЮлљлб ....................................................40 лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮ ................................................... 57 лЪлълЏлўлАлблўлалълЏ ......................................................... 57 лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлЉлЋлблълЮ .............................................14 лЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ ..........................................................62 лЪлълЏлўлГлАлбла ..............................................................89 лЪлълЏлълАлљ ...................................................................28 лЪлълЏлълблЋлЮлдлЋлАлБлелўлблЋлЏлў ....................................... 71 лЪлълЏлълблЋлЮлдлЋлАлБлелўлблЋлЏлг........................................ 71 лЪлълЏлълблЮлўлЕлЋ лЪлалълблўлњлълЪлълќлљлалЮлълЋ ................. 87 лЪлълЏлФ .................................................. 17, 25, 63, 91 лЪлълЏлФ лЮлљлЏлўлњлЮлФлЋ ................................................63 лЪлълалЋлЉлалўлџ ..........................................14-15, 26, 59 лЪлълалЋлЉлалўлџлў ...........................................................26 лЪлълалўлЏлЋлџлА ............... 23, 40, 55, 57-59, 74-75, 80 лЪлълалълЊлў ...................................................................63 лЪлълалблљлЏлФ ................................................................70 лЪлълблљле .............................................................. 15, 17 лЪлълблълЏлџлў ....................................................39, 65-66 лЪлълблълЏлџлў лЮлљлбл»лќлЮлФлЋ ....................................65-66 лЪлълблълЏлълџ .................................................................66 лЪлълблълЏлълџ лЪлълћлњлЋлАлЮлълЎ ........................................66 лЪлълблълЏлълџ лалЋлЋлДлЮлФлЎ .............................................66 лЪлалљлЎлюлЋла .......................................................... 51-52 лЪлалЋлћлюлЋлблФ лўлЮлблЋлалглЋлалљ ......................................69 лЪлалЋлълЉлалљлЌлълњлљлблЋлЏлг лалќлљлњлДлўлЮлФ ...................... 45 лЪлалўлЉлълалФ ................................... 71, 80, 85, 87, 92 лЪлалўлњлълћлФ ...............................................................88 лЪлалълЉлџлљ ............................................................63, 73 лЪлалълЉлџлљ лЮлљлАлблЋлЮлЮлљл» ...........................................63 лЪлалълЉлџлљ лалљлћлўлљлблълалЮлљл» ......................................73 лЪлалълЉлџлў............................................................73, 77 лЪлалълњлълћ .............................................................83-84 лЪлалълњлълЏлълџлљ ...........................................................28 лЪлалълЋлџлблўлалълњлљлЮлўлЋ............. 29, 77, 79, 87, 90-93 лЪлалълЋлюлФ .................................................................93 лЪлалълќлЋлџлблъла ...........................................................80 лЪлалълќлЋлџлблълалФ .......................................................80 лЪлалълЪлўлблџлљ ................................................. 44-45, 87 лЪлалълЪлўлблџлў........................................................44-45 лЪлалълцлўлЏлг лљлЏлЉлЋлА ..................................................23 лЪлалълцлўлЏлг лћлЏл» лЊлџлЏ ...............................................23 лЪлалълцлўлЏлг люлљл»лДлълџ ..............................................22 лЪлалълцлўлЏлг лЪлБ ..........................................................23 лЪлалълцлЏлўлАлб ................................................ 47, 51, 91 лЪлалълцлЮлљлАлблўлЏ................. 28-29, 33, 47, 51-52, 91 лЪлБлелџлў лблЋлЪлЏлълњлФлЋ............................................... 77 лЪлФлЏлЋлАлълА ................................................................86

ла лалљлЉлўлдлљ ...................................................................29 лалљлЉлълблФ лЉлЋлблълЮлЮлФлЋ............................................. 91 лалљлЉлълблФ лџлалълњлЋлЏлглЮлФлЋ ................................52, 92 лалљлЉлълблФ лълблћлЋлЏлълДлЮлФлЋ ........................................ 91 лалљлЉлълблФ лАлњлљлЎлЮлФлЋ...............................................93 лалљлЉлълблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ..........................................92 лалљлћлўлљлблъла......................................................... 77-78 лалљлћлўлљлблълалФ ............................................. 71, 78, 85 лалљлЌлфлЋлюлФ ...............................................................82 лалљлАлџлЏлљлћлџлљ ..............................................35, 66, 90 лалљлАлблњлъла ................................ 14-15, 17-18, 20, 45 лалЋлћлБлџлблъла ...............................................................78 лалЋлЌлўлЮлљ ...................................................................60 лалЋлЌлглЉлљ .............................................................30, 73 лалЋлЎлџлљ......................................................................65 лалЋлџлълЮлАлблалБлџлдлўл»............................................ 90-91 лалЋлюлълЮлб ....................66, 78, 80, 88, 90-91, 93-94 лалЋлелЋлблџлў .....................................25, 27-29, 68, 80 лалЋлелЋлблџлў лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўлълЮлЮлФлЋ ..........................80 лалЋлелЋлблџлў лалљлћлўлљлблълалЮлФлЋ ..................................80 лалълЌлЋлблџлў ....................................................80-82, 93 лалълЏлглАлблљлњлЮлў...................................................68, 88 лалълАлЪлўлАлг лАлблЋлЮ ...................................................... 91 лалБлЉлЋлюлљлАлб.........................................................52-53 лалБлЉлЋлалълўлћ ................................................ 48, 52, 61 лалБлџлљлњ ........................................................28, 87, 89

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #39 (586) 10.10.11


98 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #39 (586) 10.10.11 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лалБлџлљлњ лЪлълќлљлалЮлФлЎ .............................................. 87 лалБлџлљлњлљ.................................................................... 87 лалБлџлљлњлљ лЪлълќлљлалЮлФлЋ ............................................ 87 лалБлџлљлњлўлдлФ .............................................................89 лалБлДлџлў ............................................................... 67, 87

├ѕ├Є├ё├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ├ї├Ё ├ђ├њ├Ё├І├ю├Љ├і ├ђ├Ъ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├љ├Ё├і ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├І├ђ├ї├Џ ├љ├Ё├і ├Ј├ј ├І├ђ├ї├Џ ├њ├Ё├І: ├Ј├ј 949-100 ├њ├Ё├І: 949-100

лА лАлљлЎлћлўлЮлЊ ........... 33, 35, 45, 47, 52-53, 59-60, 63 лАлљлЎлћлўлЮлЊ лњлўлЮлўлЏлълњлФлЎ...................52, 59-60, 63 лАлљлЎлћлўлЮлЊ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЎ .................52-53, 60 лАлљлЏлглЮлўлџлў.............................................................. 61 лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџ .................................................94 лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџлў ..............................................94 лАлљлюлълалЋлЌ .......................................................... 30-31 лАлљлюлълалЋлЌлФ............................................... 31, 47, 53 лАлљлЮлблЋлЦлЮлўлџлљ ................................................... 70-71 лАлљлЮлцлљл»лЮлА ............................................................. 71 лАлљлЪлълЊлў....................................................................89 лАлљлБлЮлљ ......................................................................80 лАлљлБлЮлФ ..........................................32, 35, 78-79, 90 лАлњлљлў ........................................................................15 лАлњлљлалџлљ ...................................................................29 лАлњлљл» ........................................................................18 лАлњлЋлалЏлљ .............................................................. 86-87 лАлњлЋлалЏлъ ....................................................................30 лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџ .........................................................80 лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџлў..........................................79-80, 93 лАлњл»лЌлў..................................................15, 18, 27-28 лАлЊлълЮ .........................................................................73 лАлЊлълЮлФ ............................................................... 72-74 лАлЋлалЋлЉлал»лЮлџлљ .........................................................45 лАлЋлблџлљ........................19-21, 23, 29, 57, 86-88, 92 лАлЋлблџлљ люлљлЏл»лалЮлљл» .........................................23, 29 лАлЋлблџлљ люлълАлџлўлблЮлљл» .............................................88 лАлЋлблџлљ лАлњлљлалЮлљл» ...................................................29 лАлЋлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» ..................... 29, 57, 86-87, 92 лАлЋлблџлљ лелблБлџлљлблБлалЮлљл» .........................................29 лАлЋлблџлљ-лалљлЉлўлдлљ ......................................................29 лАлўлЉлўлб .................................................14, 18, 22, 42 лАлўлЊлЮлљлЏлўлЌлљлблълалФ .................................................78 лАлўлЊлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл».................................................... 87 лАлўлџлљлблўлњ .................................................................62 лАлўлЏлўлџлълЮ ................................................................42 лАлўлАлблЋлюлљ лњлълћлълАлблълДлЮлљл» ...................................53 лАлўлАлблЋлюлФ лњлълћлълАлблълДлЮлФлЋ ..........................53, 60 лАлўлАлблЋлюлФ лџлълЮлблалълЏл» ..........................................73 лАлўлАлблЋлюлФ лълблълЪлЏлЋлЮлўл» .......................................78 лАлўлцлълЮлФ ................................................................. 71 лАлџлљлюлЋлЎлџлў ......................................................15, 93 лАлџлўлЪлўлћлљла..............................................................62 лАлџлълЉлљ...............................................................31, 67 лАлџлълЉлФ................................................31, 39, 57, 82 лАлџлълблД ............................................................... 57, 89 лАлюлљлЌлџлў .................................................................. 87 лАлюлЋлАлў лАлБлЦлўлЋ ........................................................43 лАлюлЋлАлўлблЋлЏлў............................................................43 лАлюлЋлАлўлблЋлЏлг ..................................................... 31, 71 лАлюлЋлАлўлблЋлЏлг лћлЏл» лџлБлЦлЮлў............................... 31, 71 лАлюлЋлАлг ..............................................................43, 60 лАлюлЋлАлг лАлБлЦлљл» ........................................................43 лАлЮлЋлЊлълЌлљлћлЋлалќлљлблЋлЏлг лблалБлЉлДлљлблФлЎ.................... 53 лАлълЋлћлўлЮлўлблЋлЏлг ................................................23, 30 лАлълЏлглњлЋлЮлб ...............................................................62 лАлълАлблљлњлЏлЋлЮлўлЋ лАлюлЋлб ............................................94 лАлълцлўлблФ...........................................................53, 80 лАлЪлЋлдлълћлЋлќлћлљ ..................................................88-89 лАлЪлЋлдлблЋлЦлЮлўлџлљ .......................................................84 лАлалЋлћлАлблњлъ ........................................................45, 62 лАлалЋлЌлџлљ.......................................................32-33, 35

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лАлалБлЉлФ .................................................31, 35, 39-40 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ..................................................78 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ лЮлљлЪлал»лќлЋлЮлўл» ..................... 78 лАлблљлЏлг.................23, 26, 48, 54, 59-60, 73, 75-76 лАлблљлЏлг лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлљл»...............................48, 60 лАлблљлЮлџлў....................................................................84 лАлблљлЮлдлўлў лЮлљлАлълАлЮлФлЋ ..........................................78 лАлблњлълЏ лЪлълќлљлалЮлФлЎ .............................................. 87 лАлблЋлџлЏлъ .............................................................40, 45 лАлблЋлџлЏлъ лќлўлћлџлълЋ...................................................45 лАлблЋлџлЏлълълЉлълў .........................................................64 лАлблЋлџлЏлълЪлЏлљлАлблўлџ............................................. 57-58 лАлблЋлџлЏлълблЋлџлАлблълЏлўлб ........................................62, 84 лАлблЋлџлЏлълблџлљлЮлг........................................... 58-59, 74 лАлблЋлџлЏлълЦлълЏлАлб ........................................................64 лАлблълЎлџлљ ...................................................................18 лАлблълЎлџлў ............................................................25, 69 лАлблълЏлЉ.......................................................................35 лАлблълЏлЋлелЮлўлдлФ ..........................................25, 68-69 лАлблалЋлЎлД-лЪлЏлЋлЮлџлљ....................................................89 лАлблалЋлюл»лЮлџлў ........................................................... 87 лАлблБлЪлЋлЮлў лЊлалљлЮлўлблЮлФлЋ .........................................25 лАлбл»лќлџлљ................................................42-43, 62-63 лАлбл»лќлџлў .............................................29, 63, 77, 82 лАлБлЪлЋлалЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблълалФ ..................................18 лАлБлелўлЏлџлљ................................................................ 71 лАлБлелўлЏлџлў ...............................................................78 лАлБлелўлЏлџлў лћлЏл» лалБлџ ..............................................78 лАлДлЋлблДлўлџ лњлълћлФ..............................................73, 85 лАлДлЋлблДлўлџлў ......................................... 71, 74, 85, 92 лАлДлЋлблДлўлџлў лњлълћлФ ...........................................85, 92 лАлГлЮлћлњлўлД .........................................................53, 68 лАлГлЮлћлњлўлД-лЪлљлЮлЋлЏлў ............................22-23, 53, 65

лб лблљлЎлњлЋлџ ....................................................... 57, 60-61 лблљлалљ .........................................................................89 лблЋлџлАлблълЏлўлб .......................................................83-84 лблЋлЮлб ...................................................................53-54 лблЋлЪлЏлўлдлФ ..................................................28, 33, 40 лблЋлЪлЏлълњлЋлЮлблўлЏл»лблъла ..............................................75 лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» ........................................... 57-58 лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» лћлЏл» лблалБлЉ ..............................58 лблЋлЪлЏлълЮлълАлўлблЋлЏлг...................................................78 лблЋлалюлълюлЋлбла ........................................................... 74 лблЋлалюлълюлЋлблалФ................................................. 71, 85 лблЋлалюлълЪлалълцлўлЏлг .....................................23, 29, 54 лблЋлалюлълалЋлЊлБлЏл»лблъла ................................................78 лблЋлалюлълалЋлЊлБлЏл»лблълалФ.............................................63 лблЋлЦлЮлълЏлљлЎлб.............................................................58 лблЋлЦлЮлълЏлљлЎлб.............................................................58 лблЋлЦлЮлълГлЏлљлАлб ..........................................................60 лблЋлЦлЪлЏлљлАлблўлЮлФ.......................................................62 лблўлАлюлљ ..................................................54-55, 58-59 лблџлљлЮлг .................................................44, 58, 61, 66 лблълЪлЏлўлњлъ................................................................. 61 лблълДлўлЏлъ ...................................................................86 лблалљлЮлАлцлълалюлљлблълалФ .............................................84 лблалљлЮлАлцлълалюлљлблъла .................................................85 лблалљлЪлФ ..................................................................... 74 лблалълЎлЮлўлџ ................................................................73 лблалълЎлЮлўлџлў ....................................................... 73-74 лблалълА ......................................................................... 31 лблалълАлФ ..................................................................... 31 лблалБлЉлљ......................... 18, 28-29, 74-75, 82-83, 93 лблалБлЉлљ лњлЊлЪ.........................................................28-29 лблалБлЉлљ лЊлълцлалўлалълњлљлЮлЮлљл» ...................................83 лблалБлЉлљ лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўлълЮлЮлљл» ........................ 74-75 лблалБлЉлљ люлЋлблљлЏлЏлълЪлЏлљлАлблўлџлълњлљл» .................. 74-75

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лблалБлЉлљ лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлљл» ...................... 74-75 лблалБлЉлФ лњлЊлЪ .............................................................28 лблалБлЉлФ лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўлълЮлЮлФлЋ ............................75 лблалБлЉлФ люлЋлблљлЏлЏлълЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ ...................... 75 лблалБлЉлФ лЪлалълцлўлЏлглЮлФлЋ .........................................28

лДлЋлалЋлЪлўлдлљ лџлалълњлЋлЏлглЮлљл» ...................................54

лБ

лелљлЎлЉлФ ...................................................................30

лБлљлЎлб-лАлЪлўлалўлб .........................................................45 лБлњлЏлљлќлЮлўлблЋлЏлў ......................................................79 лБлЊлълЏлълџ ................................................23, 28-30, 35 лБлЊлълЏ...................................................................68, 73 лБлЊлълЏлџлў .................................................................... 47 лБлЊлълЏлълџ ................................................23, 28-30, 35 лБлЊлълЏлълџ (лАлблљлЏлг) .....................................................23 лБлЊлълЏлг ..........................................................18-22, 77 лБлЊлълЏлглЮлўлџлў ............................................................73 лБлћлЏлўлЮлўлблЋлЏлў ..........................................................82 лБлЌлъ ..................................................................... 81-82 лБлЌлЏлФ лблЋлЪлЏлълњлФлЋ ..................................................92 лБлџлЏлљлћлџлљ .................................................... 26, 91-92 лБлЮлўлблљлЌ .................................................................... 71 лБлЮлўлблљлЌ лА лЉлљлДлџлълю ............................................... 71 лБлЮлўлцлЏлЋлџлА .........................................45, 53, 55, 60 лБлЪлЏлълблЮлўлблЋлЏлў........................................................54 лБлЪлЏлълблЮлўлблЋлЏлг .................................................23, 54 лБлалЮлФ ................................................................15, 93 лБлалълњлЋлЮлг .................................................................86 лБлАлЏлБлЊлў ........................................................90, 93-94 лБлАлблљлЮлълњлџлў ............................................................82 лБлблЋлЪлЏлЋлЮлўлЋ ......................................................90, 92 лБлблЋлЪлЏлўлблЋлЏлг ................................40, 54, 58-59, 75 лБлЦлълћ лЌлљ лњлълћлълЎ лњ лЉлљлАлАлЋлЎлЮлЋ............................79

лелЋлАлблўлЊлалљлЮлЮлўлџ .............................................26-28

лц лцлљлЮлЋлалљ .............................................................35-38 лцлљлЮлЋлалљ лЏлљлюлўлЮлўлалълњлљлЮлЮлљл» ............................38 лцлљлАлљлћлЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ......................................90-92 лцлљлАлљлћлФ ................................36, 54, 60, 67, 91-92 лцлљлАлљлћлФ лњлЋлЮлблўлЏлўлалБлЋлюлФлЋ ........................54, 60 лцлўлЏлглбла .............................................................71, 74 лцлўлЏлглблалФ ................................................... 74, 78-79 лцлўлЏлглблалФ лЉлФлблълњлФлЋ ...........................................78 лцлўлЏлглблалФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ ..................................79 лцлўлблўлЮлЊлў ....................................................71, 74-75 лцлЏлљлЮлЋлд ................................................................... 74 лцлЏлљлЮлдлФ .......................................................... 72, 74 лцлълЏлглЊлљ.............................................................40, 59 лцлълЏлглюлљ-лЦлълЏлАлб ..............................................59, 75 лцлълЮлблљлЮлФ ...............................................................79 лцлалЋлЌлФ.....................................................................86 лцлблълалълЪлЏлљлАлб ..................................................62, 84 лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлб ....................................................18, 91 лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблФ ................................................91, 93 лцлБлалЮлўлблБлалљ ......................................................66-69

лДлЋлалЮлълЌлЋлю..............................................................19

ле лелљлЎлЉлљ .............................................................. 30-31 лелњлЋлЏлЏлЋла ..........................................................28-29 лелўлцлЋла ....................................................................54 лелџлљлц ...................................................................... 87 лелџлљлц лЪлълќлљлалЮлФлЎ .............................................. 87 лелџлљлцлФ.....................................................83, 87, 93 лелџлљлцлФ-лџлБлЪлЋ ........................................................69 лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ..........................................................88 лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ..................... 88 лелЏлљлЮлЊлў .....................................................71, 74, 78 лелЏлљлЮлЊлў лЊлљлЌлълњлФлЋ ...............................................78 лелЏлўлцлълњлџлљ ............................................................ 91 лелЮлБла .......................................................................62 лелЪлљлЊлљлб ...................................................................89 лелЪлљлџлЏлЋлњлџлљ ..........................................................43 лелЪлљлЏлФ ...................................................................28 лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЉлЋлЏлљл» ..............................................43 лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл» ................................42-43 лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ люлљлАлЏл»лЮлъ-лџлЏлЋлЋлњлљл» ..................... 42 лелЪлљлблЏлЋлњлџлў ...........................................................43 лелЪлўлЏлглџлљ ............................................................... 31 лелЪлўлЏлглџлљ лалЋлЌлглЉлълњлљл» ....................................... 31 лелЪлълЮ ......................................................................66 лелблљлџлЋлблЮлўлџ ........................................................... 31 лелблљлЪлўлџ ............................................................35-36 лелблълалФ.............................................................68, 84 лелблБлџлљлблБлалџлљ .....................................21, 42-44, 66 лелблБлџлљлблБлалџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл»..............................42-43 лелблБлџлљлблБлалџлљ лдлЋлюлЋлЮлблЮлљл»........................... 42-43 лелблБлџлљлблБлалџлў ..................................................29, 43 лелБлалБлЪ ..................................................................... 31 лелБлалБлЪ-лЊлЏлБлЦлљлалг .................................................... 31 лелБлалБлЪлълњлЋлалб .........................................................86 лелБлалБлЪлФ ................................................................. 31 лелБлалБлЪлФ, лАлљлюлълалЋлЌлФ ......................................... 31

лЕ лЕлЋлЉлЋлЮлг ...............................................18-22, 93-94 лЕлўлблФ лалљлАлЪлалЋлћлЋлЏлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ..........................83

лГ лГлЉлълЮлўлб ............................................................62, 84 лГлџлълцлълЏ ...........................................................63, 80 лГлџлалљлЮ...................................................................... 71 лГлџлалљлЮ лЪлълћ лњлљлЮлЮлБ ............................................... 71 лГлЏлЋлњлљлблъла ............................................................... 74

лЦ

лГлЏлЋлџлблалўлџлљ ............................................................83

лЦлълюлБлб...................................................................... 74 лЦлълюлБлблФ .................................................................. 74

лГлЏлЋлџлблалълћлФ ...........................................................85

лд лдлЋлюлЋлЮлб ...............................................18-22, 43, 61 лдлЋлЪлў ........................................................................ 31 лдлЋлЪлг ........................................................................ 31 лдлАлЪ..............................................................18, 38-39

лГлЏлЋлџлблалълњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлў ............................ 76 лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ........................................86 лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлблФ ....................................86 лГлЏлЋлџлблалълџлљлалблълЮ ..................................................84 лГлЏлЋлџлблалълАлблљлЮлдлўлў ...............................................84 лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ лћлълЉлълалЮлФлЋ ...............................54, 60 лГлюлљлЏлў...............................................................44-45 лГлюлљлЏлг .....................................................................45

лД

л«

лДлЋлалЋлЪлўлдлљ ................................................. 47-48, 54

л«лЮлўлА.......................................................... 41-43, 63

┬ъ┬ф┬ц┬А┬д┬Ў┬▒┬А┬░┬А┬Ф┬Ў┬Ф┬ъ┬ц┬А┬«┬Д┬Ф┬И┬Ф┬е┬Д┬Ю┬ъ┬ц┬А┬Ф┬х┬ф┬И┬ф┬Џ┬Д┬А┬Ц┬Ц┬д┬ъ┬д┬А┬ъ┬Ц┬Д┬д┬Ў┬▒┬ъ┬Ц┬А┬а┬Ю┬Ў┬д┬А┬А ┬Ц┬┤┬ф┬г┬Ю┬Д┬Џ┬Д┬ц┬х┬ф┬Ф┬Џ┬А┬ъ┬Ц┬Д┬е┬г┬џ┬ц┬А┬Б┬г┬ъ┬Ц┬ф┬Ў┬Ц┬┤┬ъ┬А┬д┬Ф┬ъ┬Е┬ъ┬ф┬д┬┤┬ъ┬е┬А┬ф┬х┬Ц┬Ў


³¤®œ¥®¡ ž­§¡ ¯ºµ¡¨ ©ª¨¡¬¡

œ¤™›¦™¸«ž¥™

¦§›´¢§¥

– ËÇÏܾÍÜ

ª«©§¢¨©§¡ª±žª«›¡ž §ÈÉÁÐÁƹÎƾÊйÊËÆÔÎÊÄÌй¾» ƹÊËÉÇÂùμÇÉǽ¹

¨©ž¬ª¥§«©ž«µ

§¨™ª¦§ª«µ

ÄÁÃÌÈÁËÕ Á Õ Ë Á Ç É Ë Ê Ç È °ËÇÄÌÐѾ


Строй-газета №39 (586)  

от 10 октября 2011 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you