Page 1

®³¢ª©¥ ª ¯«Ÿ­¸

‹ – 

ÎÂÊÏܾÍÜ 

Ч ТО БУД Е Т

          

š•œ¶´ÅÅÂÄƼÀ¹Áƹ

•™¦¢¡¶Å¹ÉÀ´Ä¾ •¿Â¾¼£¥• ˜ÂÅÆ´¶¾´¥¾¼¸¾¼ Æ ·¢Àž ÃÄ ¼Ä´ FNBJM[THC!ZBOEFYSV XXX[THCSVрекламное издание

¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

НА

Х А Н АИ Р К О?


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4

§ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÈÍÄÅÊÑ ÖÅÍ ÍÀ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ......................................7

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................8

§Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ .............................9 ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ ÍÀ ÎÊÐÀÈÍÀÕ? ..................................................10 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÍÈÃÀ .......................................................13 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ........................................... 14

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

15

Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØ œª¥«ÇÈÄÁ»Ç

         

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

74

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻǼǽ¾ÃÇɹÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÉÇо¾

         

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô83  

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ £ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ» ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

 

92   

95       

100  

101      

106 107 108 110 112


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

™ÖÉÇÈÇÉË̺ÔËÕ —£¡¦Ÿ£ž£– •¦§¦£œ™•™¨§£•£ ‚£¡¦Ÿž•²¥£¤£¥§‚©š™£¥£—Ÿ•

¦¹À¹Ê¾½¹ÆÁÁɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ ùºÁƾ˹ÅÁÆÁÊËÉÇ»ÈǽÈɾ½Ê¾† ½¹Ë¾ÄÕÊ˻ǿ̺¾ÉƹËÇɹ¤¾ÇÆÁ† ½¹¨Çľ¿¹¾»¹¹»¼ÌÊ˹ºÔÄÇ ÈÉÁÆØËÇɹÊÈÇÉØ¿¾ÆÁ¾ǺÌйÊËÁÁ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ»ÊÇÀ½¹ÆÁÁ§™§„§Å† ÊÃÁ¹ÖÉÇÈÇÉË„­¾½ÇÉǻù”§Å† ÊùØǺĹÊËÕ»ÔÊËÌÈÁËÊÇÌÐɾ† ½Á˾ľÅÇËÃÉÔËǼǹÃÏÁÇƾÉÆdž ¼ÇǺҾÊË»¹ÊǺÒÁÅǺӾÅÇÅÁƆ »¾ÊËÁÏÁÇÆÆÔλÄÇ¿¾ÆÁÂÁÀǺ † ĹÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹ÈÇÉؽù  ÅÄɽÉ̺Á ÅÄɽÉ̺ ÁÀ»Æ¾º×½¿¾ËÆÔÎÁÊËÇÐÆÁÃÇ» ›ùоÊË»¾ǽÆǼÇÁÀÈÇ˾ÆÏÁ† ¹ÄÕÆÔÎÁÆ»¾ÊËÇÉÇ»ɹÊÊŹËÉÁ»¹† ¾ËÊئ¨§„¥ÇÊËÇ»ÁÔ Èɾ½ÄÇ¿Á»† Ѿ¾ÊǻžÊËÆÌ×ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ× ÈÉǾÃ˹ÈÇɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊ˻̹ÖÉÇÈÇÉ˹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǟ¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ¹ÖÉÇÈÇÉ˹ÊǼĹÊÆǺÁÀƾʆÈĹÆÌ À¹»¾ÉÑÁËÊØ»¼Ç½ÌÊƹйÄÇÅ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇÂÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁǺӾÃ˹ ʼǽ¹

 млрд руб §š²¡¢§š³ž¥¡¦›žª«¡¯¡¢ ›§™§„§¥ª£¡¢™¶©§¨§©« „­ž§©§›£™”

¨É¾ÇºÉ¹¿¾ÆÁ¾ÌÄÁÏÔ

¤¾ÊÆÔ¾»Á½Ô

¢•¨ «š£¡¦Ÿ£ž¤¥£™£ ›•š§¦´

–¨™š§¥š• œ£—•¢¥£¦¦ž¦Ÿ£

¥š¡£¢§™£¥£˜

˜š¥¡•¢¦Ÿž¤¥£šŸ§

ª¾ÂйÊƹÇ˽¾ÄÕÆÔÎÌйÊËùÎ ½ÇÉǼÁ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÈÉǾÃËÇÅ ÈÉǽÇÄ¿¹×ËÊØɹºÇËÔÈǾ¾ɹÊÑÁ† ɾÆÁ׽džžËÉÇ» ÌÊ˹ƹ»ÄÁ† »¹×ËÊØÇÈÇÉÔƹÉÌ¿ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾† ÆÁØ ǺÇÉ̽̾ËÊØÀ¹ÃÉÔ˹ØÄÁ»Æ¾† »¹ØùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ›ϾÄÇÅ ɹºÇËÔÈÇǺÌÊËÉÇÂÊË»Ì ˹ÃƹÀÔ»¹¾ÅǼÇÃÇÉÔ˹Èǽ½ÇÉÇ¿† ÆÌ×ǽ¾¿½Ì»ÔÈÇÄƾÆÔƹÇËÀ¹† ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÎǺӾÅÇ»¦¹½¹ÆÆÔ ÅÇžÆËƹÌйÊËþÇËÌÄ¥¹ÉѹĹ ŸÌÃÇ»¹½ÇÌģ̺ÔѾ»¹½ÇÉÇ¿ÆÁ† ÃÁÈÉÁÊËÌÈÁÄÁÃÌÈÄÇËƾÆÁ×ȾÊù ½¹Ä¾¾ºÌ½¾ËÌÃĹ½Ô»¹ËÕÊØÇоɾ½† ÆÇÂÊÄǺ̽ÌҾ½ÇÉǼÁÁÀÒ¾ºÆØ ÈÇËÇÅs¹Ê͹ÄÕËǺ¾ËÇÆƹØÊžÊÕ ¦¹ù¿½ÇÅÖ˹ȾÈÉǻǽØËÊØĹºÇ† ɹËÇÉÆÔ¾ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØùоÊË»¹ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÁÊǺÄ׆ ½¾ÆÁØ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ºÒ¹ØÊËÇÁÅÇÊËÕɹºÇËÁÀ;† ½¾É¹ÄÕÆǼÇÁ¼ÇÉǽÊÃǼǺ׽¿¾ËÇ» ÊÇÊ˹»ÁËÅÄÆÉ̺

¨ÉÁ»¹ËÁÀ¹ÏÁØ £¡¬¤¥—•§œ¥¨³§œš¡š ±¢°š ¨¬•¦§Ÿ

šÇľ¾ËÔÊØн¹ÐÆÔÎÌйʈ ÃÇ»º¾ÊÈĹËÆÇÈÉÁ»¹ËÁÀÁÉÇ»¹ÆÔ ¿Á˾ÄØÅÁ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù Èǽ¹ÆÆÔÅ ƹʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ½¾Æ՝¾È¹É˹žÆË ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎÇËÆÇѾÆÁ¹½ÅÁÆÁ† ÊËɹÏÁÁ¼ÇÉǽ¹Èɹ»¹¼É¹¿½¹ÆƹÀ¾† žÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁ »ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊ À¹ÃÇÆÇÅ ÇÍÇÉÅÄؾË»ÌÈÉÇÒ¾ÆÆÇÅ ÈÇÉؽþ ¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁǺҾ ÈÄÇÒ¹½Õ× ¼¹ ÇËÆÇÊØÒÁ¾ÊØ ÃÁÅÌÒ¾ÊË»ÌǺҾ¼ÇÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ʹ½Ç»Ç½Ð¾ÊÃÁÎǺӾ½ÁƾÆÁ Èɾ† ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÔ»ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ ǺӾ½ÁƾÆÁØÅ ©¾¹ÄÁÀ¹ÏÁØ„½¹ÐÆǹÅÆÁÊËÁÁ” ÈÇÀ»ÇÄؾ˻ǻľùËÕʹ½Ç»Ô¾ À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁùÃǺӾÃËÔ ƾ½»Á¿ÁÅǼÇÁÅÌÒ¾ÊË»¹»¼É¹¿† ½¹ÆÊÃdžÈɹ»Ç»ÇÂǺÇÉÇË ÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ËÕÁλùоÊË»¾À¹ÄǼ¹ »ËÇÅÐÁʆ ľ½ÄØϾľÂÁÈÇ˾ÐÆǼÇ¿ÁÄÁÒÆǼÇ Ãɾ½ÁËÇ»¹ÆÁØ ÈÇ»ÔѹËÕ½ÇÎǽÔ žÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹ Ⱦɾ½¹»¹ËÕ ÁÎÈÇƹÊľ½ÊË»Ì

¤£ š¦£¤š¥š¥•–£§Ÿš

œÉÌÈȹÃÇÅȹÆÁ„ªËÉÇÂÅÇƆ ˹¿Ë¾ÎÆÇÄǼÁؔÁƾžÏùØÍÁÉŹ /*8"t)BOEFMT(NC)½ÇÊËÁ¼ÄÁ ½Ç¼Ç»ÇɾÆÆÇÊËÁÇÊǻžÊËÆÇÂɾ¹† ÄÁÀ¹ÏÁÁÈÉǾÃ˹ÈÇÀ¹¼ÇËǻþ Á¼Ä̺ÇÃÇÂÃÇÅÈľÃÊÆÇÂȾɾɹ† ºÇËþľÊÆÔÎɾÊÌÉÊÇ»ƹʾ»¾É¾ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ¨¾ÉÊȾÃËÁ»ÆÔÅ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ÅÇÈɾ½¾Ä¾ÆÇÁÀ¼ÇËÇ»† ľÆÁ¾ÊǻɾžÆÆÔκÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç† ½ÁÅÔνÇÅÇ»ÁÀÃľ¾ÆǼǺÉÌʹ ÁÃľ¾ÆÇÂŹÊÊÁ»Æǽɾ»¾ÊÆÇ ÈÄÁËÔ ¹˹ÿ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǺÁdž ËÇÈÄÁ»¹ÁÀ½É¾»¾ÊÆÔÎÇËÎǽǻ ¨ÇÌÊÄÇ»ÁØŽǼǻÇɹƾžÏùØ ÍÁÉŹÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÍÁƹÆÊÁÉdž »¹ÆÁ¾ÈÉǾÃ˹ ÈÇÊ˹»ÃÌÁÅÇÆ˹¿ ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ǺÌоÆÁ¾ȾÉÊÇƹĹ ˾ÎÆÇÄǼÁо† ÊÃǾÊÇÈÉǻǿ½¾ÆÁ¾ÈÉǾÃ˹ ¨É¾ÉǼ¹ËÁ»¹ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÂÊËÇÉÇÆÔs ÊÔÉÕ¾»Ç¾Ǻ¾ÊȾоÆÁ¾ ɹÀɹºÇˆ ùÈÉǾÃËÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»ÇÁÀ¹ÈÌÊÃÀ¹»Ç½¹ÈÇȾɾ† ɹºÇËþ½É¾»¾ÊÁÆÔ

®¹ÄËÌɹƾÈÉǽ¾Ë œ•¢šŸ•¬š¦§—š¢¢°ž¥š¡£¢§ ™—£¥£—¤£¤ •§´§¦´¦§¥£§š ±¢°š £¥˜•¢œ•«

ÇÉÇ¿ÆÁÃÇ» ƾùоÊË»¾ÆÆǻԆ ÈÇÄÆÁ»ÑÁÎɾÅÇÆ˽»ÇÉÇ»ÁÈÉǾÀ† ½Ç» À¹Ê˹»ØËȾɾ½¾ÄÔ»¹ËÕɹºÇ† Ę̈ÉÁ»»Ç½¾½ÇÉÇ¿ÆÔÎǺӾÃËÇ»» ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×ÈÉǻǽØËÊØÍÁÀÁо† ÊÃÁ¾À¹Å¾ÉÔÁĹºÇɹËÇÉÆÔ¹ƹ† ÄÁÀ¹Ê͹ÄÕËǻǼÇÈÇÃÉÔËÁØ ¹˹ÿ¾ÌÐÁËÔ»¹¾ËÊØÅƾÆÁ¾¿Á˾† ľ »Ç½»ÇɹÎÃÇËÇÉÔÎÈÉǻǽÁËÊØ ɾÅÇÆ˧ºÆ¹ÉÌ¿¾ÆÆÔ¾ÁÀÓØÆÔ »ÆǻǏÊ͹ÄÕËÇ»ÇÅÈÇÃÉÔËÁÁ ÈÉǾÀ½¹ÈÇÌĝǺÉÇ»ÇÄÕÊÃǼǺ̆ ½ÌËÌÊËɹÆØËÕÊØÀ¹ÊоËÈǽÉؽÐÁ† ù¨ÇÅƾÆÁ×ÃÇÅÁÊÊÁÁ ÊÇÊËÇ؆ Ò¾ÂÁÀÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»¥ÁÆÊËÉÇØ ÁœÄ¹»ÆǼÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁؽÇÉÇ¿Ædž ¼ÇÎÇÀØÂÊË»¹§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ Ê̺† ÈǽÉؽƹØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁت¨£„ÇɆ ÊËÉÇ”ƹÉÌÑÁĹÆÇÉÅÌÈÄÇËÆÇÊËÁ ¹Ê͹ÄÕ˹ÈÉÁÌÃĹ½Ã¾«¾È¾ÉÕÈǽ† ÉؽÐÁýÇÄ¿¾ÆºÌ½¾ËÀ¹Ê»ÇÂÊоËÈdž ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

4


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

|5


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

ÄÇ¿ÁËÕ¹Ê͹ÄÕËÀ¹ÆǻǛÈÉÇËÁ»ÆÇÅ ÊÄÌй¾ǺӾÃËƾÈÉÁÅÌË»ÖÃÊÈÄ̹˹† ÏÁ× ¹ɹºÇËÔƾºÌ½ÌËÇÈĹоÆÔ

ƹú¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™£¥£›¢°šœ¢•Ÿ£–¢£— š¢° ¨¦§•¢£— š¢°¨­Ÿ£ 

šÇľ¾½ÇÉÇ¿ÆÔÎÀƹÃÇ»ƾ† ǺÎǽÁÅǺÔÄÇÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕƹÌйʈ ùΠÈÉÁľ¼¹×ÒÁÎÃǺҾǺɹÀÇ»¹† ˾ÄÕÆÔÅÌÐɾ¿½¾ÆÁØÅ©¹ºÇËÔÈÇǺ† Êľ½Ç»¹ÆÁ×ÈÉÁľ¼¹×ÒÁÎÃǺɹ† ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÅÌÐɾ¿½¾ÆÁØÅ˾ÉÉÁ† ËÇÉÁ»¾Ä¹ÃÇÅÁÊÊÁØ »ÊÇÊ˹»ÃÇËdž ÉÇ»ÎǽÁÄÁÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÁ¹½ÅÁÆÁ† ÊËɹÏÁÁ¼ÇÉǽ¹ œÇʹ»ËÇÁÆÊȾÃÏÁÁ Á½ÇÉÇ¿ÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔÎÊÄÌ¿º ¬Ê˹ÆǻľÆÇºÇľ¾Èɾ½ÌÈɾ† ¿½¹×ÒÁÎÀƹÃÇ»„¨¾Ñ¾ÎǽÆÔÂȾɾ† Îǽ”ÁÈɾ½ÌÈɾ¿½¹×ÒÁÎÀƹÃÇ» „¾ËÁ” ¹˹ÿ¾ÇÃÇÄǽÉ̼ÁÎÁƆ ÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔνÇÉÇ¿ÆÔÎÀƹÃÇ»

£ÉÌÈƾÂѹØÊËÉÇÂù ¤¥£™£ ›•š§¦´¦§¥£§š ±¦§—£Ÿ¥•¦ ¢£˜£¥¦Ÿ£˜£—£™£¤£™¯š¡¢£˜£ ˜™¥£¨œ •

›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÊËÉÇÁ˾ÄÁ £É¹ÊÆǼÇÉÊÃǼǻǽÇÈǽӾÅÆǼÇ

¼Á½ÉÇÌÀĹÀ¹»¾ÉÑÁÄÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¾ ½»ÌÎÀ¾ÅÄØÆÔÎȾɾÅÔоûÉÌÊľ ɾÃÁ ÊÇÀ½¹»ÑÁÎÃÇÆËÌÉÔÃÇËÄÇ»¹† ƹÑÁÉÁÆÇÂÅ ½ÄÁÆÇÂs Á¼Ä̺ÁÆǽǞËÉÇ»ªÄ¾½Ì׆ ÒÁÂÖ˹ÈsÌÃɾÈľÆÁ¾¾¼ÇÊ˾ÆÇà ÊÈÇÅÇÒÕ×ÑÈÌÆ˹¦¹ÊËÉÇÂÈÄdž Ò¹½ÃÌÈÉÁºÔĹȾɻ¹ØȹÉËÁØ ÑÈÌÆ˹¤¹ÉʾƹǺӑÅÇÅËÇÆÆ ©¹ºÇËÔ»ÔÈÇÄÆØ×ËÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ ȾɻǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆǼÇ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁئ¨§„¥ÇÊËÇ»ÁÔ

¦¹Ð¹ËÇÈɾ½»¹ÉÁ˾ÄÕÆǾÊǼĹÊdž »¹ÆÁ¾»ÔºÇɹÀ¾Å¾ÄÕÆǼÇÌйÊËù ÈǽÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÇÌĨ¾É¾Ä¾Ë¹ »ɹÂÇƾ¼ÇÊËÁÆÁÏÔ„¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø”

©¹ÊÑÁÉØ×Ë ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ¢•¢¤Ÿ‚¦–¥¦Ÿž š¦œ•—š¥­• š§¦´¡£¢§•›¢£—£ž§šª¢£ £˜ ¬š¦Ÿ£ž ¢

ÇÅÈÇÅÇÒÁ ¨§—š¥›™š¢•Ÿ£¢«š¤«´¦£œ™•¢´ ¡¨ ±§©¨¢Ÿ«£¢• ±¢£˜£«š¢§¥• ™ ´¢—• ™£—

›ÈØËÆÁÏÌ ¹»¼ÌÊ˹ ªÇ»¾Ë Èǽ¾Ä¹ÅÁÆ»¹ÄÁ½Ç»ÈÉÁ¼Ìº¾ÉƹËÇɾ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÌË»¾É½ÁÄÃÇÆϾȆ ÏÁ×ÊÇÀ½¹ÆÁØÅÌÄÕËÁÍÌÆÃÏÁÇƹÄՆ ÆǼÇϾÆËɹɾ¹ºÁÄÁ˹ÏÁÁ¼É¹¿½¹Æ ÊǼɹÆÁоÆÆÔÅÁ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËØÅÁ ¦¹Èɾ½ÈÉǾÃËÆÌ×Èǽ¼ÇËÇ»ÃÌ ÁɹÀɹºÇËÃÌÈÉǾÃËÆdžÊžËÆǽdž ÃÌžÆ˹ÏÁÁ½ÇÃÇÆϹ¼Ç½¹ ÁÀǺĹÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹ºÌ½¾Ë»Ô½¾† ľÆÇÅÄÆÉ̺ľÂªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ƹÐƾËÊØ»¼Ç½ÌÊ»»Ç½Çżdž ËǻǼÇǺӾÃ˹»ÊËÉÇ»¼Ç½Ì

¦¹§§§„¦¨£„ªÁºÁÉÊÃÁÂľʔ À¹»¾Éѹ¾ËÊØÅÇÆ˹¿»ËÇÉÇÂ˾ÎÆdž ÄǼÁоÊÃÇÂÄÁÆÁÁÈÇ»ÔÈÌÊÃÌÑÈÇƹ Á͹ƾÉÔ¦¹À¹»Ç½¾»«¹É¾À¹»¾É† ѾÆÔɹºÇËÔÈÇÌÊ˹ÆǻþƾǺÎdž ½ÁÅǼÇ»ÊÈÇÅǼ¹Ë¾ÄÕÆǼÇǺÇÉ̆ ½Ç»¹ÆÁØ»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÇÅϾ† ξ›¾½¾ËÊØÅÇÆ˹¿ÖľÃËÉÁоÊÃÇ ÈÉǻǽÃÁÁÇÊÆÇ»ÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹† ÆÁØ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÇÂÄÁÆÁÁ›Ê»ØÀÁ ÊɹÊÑÁɾÆÁ¾ÅÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÃÇņ ȹÆÁØÈĹÆÁÉ̾ËÌ»¾ÄÁÐÁËÕ ƹËÔÊÃ̺Å»¼Ç½À¹¼ÇËÇ»ÃÌ ľÊÆÔÎɾÊÌÉÊÇ»

¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ» „§ÅÊùؼ̺¾ÉÆÁؔ „›¾ÊËÁÅÖÉÁÁ” ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

¬›™Ÿ™ž¥´ž©ž£¤™¥§™«ž¤¡ „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»† ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅÁÊËÇÐÆÁ† ÃÇÅ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ½ÄØ ÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊËÇ» Á ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

žŸž¥žª¸°¦§ ›´®§¸« «ž¥™«¡°žª£¡ž¦§¥ž©™ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇ ɹÊÃÉÔËÕ ǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ× ˾† ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺÌйÊËÆÁùÎ ÉÔÆù ÈÉÁ»¾ÊËÁÊɹ»ÆÁ˾ÄՆ ÆÌ× ˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁ† À¹ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕÁùоÊË»¾Æ† ÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ

«¾Å¹ÆÇžɹ

§š §©©´¦£™«ž¨¤§† œ¡©§† ›ž«©§¡ §¤¸¯¡¡ ¹Ë¹»ÔÎǽ¹ʾÆËغÉؼǽ¹

¬¦¡£ ™¤µ¦™¸›§ ¥§Ÿ¦§ª«µ§š©™«¡«µª¸£¬ £§¢¯ž¤ž† ›§¢™¬¡«§©¡¡  ™¡¦«ž©žª§›™¦¦§¢¡¥ž¦¦§›¨©§† ¬£¯¡¡©´¦£™«ž¨¤§† œ¡©§† ›ž«©§¡ §¤¸¯¡¡¬ÊÄÇ»ÁØÌйÊËÁبÉÁɹÀžҾÆÁÁɾÃĹÅÆǼÇŹþ˹ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆǼÇɹÀžɹ»ÔÈÇÄÌй¾Ë¾˹ÃǼÇ¿¾ǺӾŹ ª«™«µ·šžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ʻǾ ÃÇÅȹÆÁÁ Ç ÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹Î »¹Ñ¾Â ÈÉǽÌÆ ÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾ÂƹÉÔÆþ ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»»§ÅÊþ

¶ÃÇÆÇÅÁоÊùػԼǽ¹ tÖÃÇÆÇÅÁؽ¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» t»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»Ç¹̽ÁËÇÉÁÁ t ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ÐÁÊĹ ÐÁ˹˾ľÂ „ªËÉdž ¼¹À¾ËԔtÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

©ž™£¯¡¸„ª«©§¢† œ™ ž«´”¨©¡œ¤™±™ž« ›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž 

¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇƾ»Ê¾ÊÇǺҾÆÁØÅǼÌËƾÊËÁÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇƆ ÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉdž »¹ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹

ɹÀžÊËÁ»½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ×

¨Ç½ÉǺƾ¾ ÈÇ ˾ľÍÇƹÅ † † ††† šÌ½¾Åɹ½ÔÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕɹÀ»ÁËÁ×»¹Ñ¾¼ÇºÁÀƾʹ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

6


7

ÑÒÐÎÉÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ

©™ ››ž¦žž¤¡ ª«©§¢†œ™ ž«™ ¨©žª«™›¤¸ž« ¡¦ž£ª¯ž¦ ¦™§ª¦§›¦´ž ª«©§¢¥™«ž©¡™¤´ ›§¥ª£ž

¡Æ½¾ÃÊϾÆÇÊÆÇ»¹Æƹ½¹ÆÆÔÎÃÇÅȹÆÁ†ÄÁ½¾ÉÇ»ÉÔÆùsÈÇÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ »ù¿½ÇÅʾ¼Å¾Æ˾ÈǼÉÌÈȾËÇ»¹ÉÇ» ¹º¹ÀÇ»Ì×»¾ÄÁÐÁÆÌÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØÊɾ½Æ¾¾ÀƹоÆÁ¾ϾÆÔÀ¹ƾ½¾Ä×ƹÇÈɾ† ½¾Ä¾ÆÆÌ×¼ÉÌÈÈÌËÇ»¹É¹ǽÆÇÂŹÉÃÁ ǽÆǼÇǺӾŹ ÊÌоËÇÅÁÄÁº¾ÀÌо˹ ¦ªÁ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼ º¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥ º¾À½Çº¹»ÇÃÁº¾À½ÇÊ˹»ÃÁ ÃÁÉÈÁÐ¥ÈÉÇÊËÇ º¾À½ÇÊ˹»ÃÁÁɹÀ¼ÉÌÀÃÁ Ê˾ÃÄÇ¥ »ƹɾÀþ ϾžÆË¥ »žÑùΠ ž˹ÄÄÁоÊùØ¹ÉŹËÌɹœª ʦª 

¡ÀžƾÆÁ¾Êɾ½ÆÁÎϾÆÈÇËÇ»¹ÉÆÔżÉÌÈȹÅ»§ÅÊþ §ÊÕ¬sÊɾ½ÆØØϾƹ»É̺ÄØÎ ÇÊÕ®s½¹Ë¹ 

£¡©¨¡°ª«ž£¤§

šž«§¦   

 

   

 

 

 

ªË¾ÃÄÇ¥ ûÅ ÅÅ £ÁÉÈÁÐ¥ ÑË ÈÉÇÊËÇÂ 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

  

  ¯¾Å¾ÆË¥ Ë

 

 

  

 

 

 

 

   

 ¥¾Ë¹ÄÄ¹ÉŹËÌɹœª ½Á¹Å¾ËÉ Ë™©¥™«¬©™

¯ž¥ž¦«  

  

 «¹ºÄÁϹÏ¾Æ ÀËÁ

ÌËÄÅÓÅÜ=Á½Ï½

ž¢¯«ªÏË¿½ÍÊØÆ©ÎÍÌȽÎÏÅÔ ÍоĽÉ

§¥­¬¥´© ÌÍËÎÏËÆ ÍоĽÕÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¯¢§¨«© ÍоĽÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ³¢©¢ª¯© ÍоĽÏ©ÂϽÈȝ­©¯°­ ®%ÉÉ ÍоĽÏÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11          

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥ Ã̺Å

                   
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

£ÇÆ»¾ÃËÇÉÆǻǼÇÈÇÃÇľÆÁØ

"L[P/PCFM£ÉÇžËÇ¼Ç ÐËÇÇÆÇÈÉÁ½¹¾Ëž˹ÄÄÇоɾ† ÈÁϾºÄ¹¼ÇÉǽÆÔ»ƾÑÆÁ»Á½ ÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾ „›ÁÃÁƼ¥¨‡”ǺĹ½¹¾ËºÇÄÕѾÂÈĹÊËÁÐÆÇÊËÕ× ÌÊËdž ÐÁ»ÇÊËÕ×ûÔÏ»¾Ë¹ÆÁ×ÁÈÇ»ÔѾÆÆÇÂÀ¹ÒÁËÇÂÇË»ÇÀ† ½¾ÂÊË»Áع¼É¾ÊÊÁ»ÆÇÂÊɾ½Ô

¾Ñ¾»Ô¹ƹÄǼ ªÃÇÆϹ¹»¼ÌÊ˹£ÇÅȹÆÁØ%PPSMPDLTÈɾ½Ä¹¼¹¾Ëʻdž ÁÅÃÄÁ¾Æ˹ŻɾÀÆÔ¾À¹ÅÃÁÁ¼¹ÉÆÁËÌÉÌËÇɼǻÇÂŹɆ ÃÁ'6"30½ÄØÈĹÊËÁÃÇ»Ôν»¾É¾Â¸»ÄØØÊÕÈÇÄÆÔÅ ¹Æ¹ÄǼÇÅ,'7 À¹ÅÃÁ'6"30Áž×ËºÇľ¾ÆÁÀÃÌ×ϾÆÌ

¨ÇÈÇÄƾÆÁ¾¹ÊÊÇÉËÁžÆ˹ ›¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾žËÁÀÆÇÂÃÇÅȹÆÁÁ§§§„©Çƽǔ ÈÇØ»ÁÄÁÊÕ¼¹ÂÃÁÆÁÀÃÁ¾œ§ª«

£¾½ÉǻԽÇÅ £ÇÅȹÆÁØ„©ÌÊÃÄÁŹË§ÅÊÔ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½† Ê˹»Á˾ÄÕÃÇÅȹÆÁÁ&MFDUSPMVY ÊÇǺҹ¾Ë ÐËÇÊÃÇƆ Ϲ¹»¼ÌÊ˹»ÈÉǽ¹¿ÌÈÇÊËÌÈÁĹÄÁƾÂùÖƾɼÇÖÍ;Æ ËÁ»ÆÔÎÃÇÆ»¾ÃËÇÉÇ»ÆǻǼÇÈÇÃÇľÆÁØ"JS(BUF ›ÇËÄÁÐÁ¾ÇËǺÔÐÆÔÎÃÇÆ»¾ÃËÇÉÇ» ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÇ ÍÌÆÃÏÁ¾ÂÃÇËÇÉÔÎØ»ÄؾËÊØƹ¼É¾»»ÇÀ½Ìι ÆÇ»ÁÆù ÇËÑ»¾½ÊÃÇÂÃÇÅȹÆÁÁÁž¾ËÅÆǼÇÊËÌȾÆйËÌ×ÊÁÊ˾† ÅÌÍÁÄÕËɹÏÁÁ ÇÐÁÒ¹×ÒÌ×»ÇÀ½ÌÎÇËÈÔÄÁÁÅÁÃÉdž йÊËÁÏ »É¾½ÇÆÇÊÆÔκ¹Ã˾ÉÁÂÁ»ÁÉÌÊÇ»

¦Ç»¹ØÁÀÇÄØÏÁØ §§§„œ¹É¹Æˆ¨Ä¹Ê˔ ÃÇËÇÉǾØ»ÄؾËÊØɾ¼ÁÇƹÄՆ ÆÔÅÈɾ½Ê˹»Á˾ľÅÀ¹»Ç½¹„¬É¹ÄÈĹÊËÁÔ»§ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ÊʾÆËغÉØÈɾ½Ê˹»ÄؾËÊȾÏÁ¹ÄÕÆÌ×˾ÈÄdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁ×½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ„¨¾ÆÇ˾ÉŤ­”¥¹Ë¾† ÉÁ¹ÄƾÈĹ»ÁËÊØ½Ç ‰ªÁƾ»Ô½¾ÄؾË»ÈÇžҾÆÁÁ ËÇÃÊÁÆÔÁƾÈÉÁØËÆÔ¾À¹È¹ÎÁ«¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ½ÌºÄÁÉÇ»¹Æ¹ÍÇÄռǠÐËÇÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇÊÇÃɹҹ¾Ë »É¾ÅØƹƹ¼É¾»¹ÆÁ¾ÁÖÃÇÆÇÅÁËÖƾɼÇÀ¹ËɹËÔ

¦¹Èɾ½ÈÉÁØËÁÁ„ªÁºÁÉÊÃÁÂþ½É”ʹ»¼ÌÊ˹À¹È̆ Ò¾ÆÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÁÈÉÁÆÁŹ×ËÊØÀ¹Ã¹ÀÔƹÁÀ¼ÇËÇ»† ľÆÁ¾º¹ÆÕ ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ»ÁÃÇË˾½¿¾Â ºÉÌÊÇ»ÔÎ ÁùÉùÊÆǼÇËÁȹ ÁÀŹ˾ÉÁ¹Ä¹„ªÁºÁÉÊÃÁÂþ½É”

™ÃÏÁØ ª¹»¼ÌÊ˹»ʾËÁŹ¼¹ÀÁÆÇ»„¶Ä¾ÃËÉÇÅÁɔÊ˹ÉËdž »¹Ä¹¹ÃÏÁØƹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ĹÅÈÇÐÃÁ¶©™ ¨ÉÁÈÇÃÌÈþĹÅȽ»¾½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆǽ¹×ËÊØ»Èdž ½¹ÉÇÙÃÏÁØÈÉǽÄÁËÊؽÇÃÇÆϹʾÆËغÉØ

¦Ç»ÔÂŹ¼¹ÀÁÆ ¬ÃÇÅȹÆÁÁ„ªËÉdžšÔ˔Êƾ½¹»Æ¾¼Ç»É¾Å¾ÆÁLj ÃÉÔÄÊØÆÇ»ÔÂÊÃĹ½†Å¹¼¹ÀÁƪ¹Æ˾ÎÆÁù ÊÁÊ˾ÅÔ ÇËÇÈľÆÁØÁžº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹËÈɾ½Ä¹¼¹×ËÊØ ÃÄÁ¾Æ˹ÅÈǹ½É¾ÊÌľË§ÃËغÉØ 

¹ÒÁ˹„›ÁÃÁƼ¹”

ªÃÁ½ÃÁ»оÊËÕ׺ÁľØ

œÉÌÈȹÃÇÅȹÆÁ„¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄՔÊÈÉÇÑÄÇÂƾ† ½¾ÄÁÅÇ¿¾ËÈɾ½ÄÇ¿ÁËÕž˹ÄÄÁоÊÃÌ×ÃÉÇ»Ä×ÊÇÊdž ºÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å„›ÁÃÁƼ¥¨‡”sɹÀɹºÇËÃÌÃÇÅȹÆÁÁ

›оÊËÕʻǾ¼Ç†Ä¾ËÁØÃÇÅȹÆÁØ„£ÇÉ»¾Ë† ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹”Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾËÊÃÁ½ÃÁÇ˽Çƹ»¾ÊÕ ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ƾ»ÇѾ½ÑÁ»¹ÃÏÁÁÁɹÊÈÉǽ¹¿Á

„ª«©§¢†œ™ ž«™” ™¨¬ª£™ž«¦§›¬·©¬š©¡£¬ „¦§›§ª«¡£§¥¨™¦¡¢” ÃÇËÇɹغ̽¾ËɹÊÊùÀԆ »¹ËÕÇÆÇ»ÇÊËØÎÃÇÅȹÆÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇʾ¼Å¾Æ˹

¶ËÇÅÇ¿¾ËºÔËÕÀ¹ÈÌÊÃÆÇ»ÇÂÄÁÆÁÁÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÈÇÈÇÄƾÆÁ¾¹ÊÊÇÉËÁžÆËÆÇ ÄÁÆÁÁ ÇËÃÉÔËÁ¾ÆÇ»ÇÂËÇɼǻÇÂËÇÐÃÁ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ÆÇ»ÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁ ¼ÄǺ¹ÄՆ ÆÔ¾ÊÃÁ½ÃÁ ÇÊǺԾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØ Ìй† ÊËÁ¾»»ÔÊ˹»Ã¹ÎÁ˽

¦Ç»ÇÊËÕ½ÇĿƹºÔËÕÁÆÍÇÉŹËÁ»ÆÇÂÁÇË»¾Ð¹ËÕƹ »ÇÈÉÇÊÔÐËÇ ¼½¾ ÃǼ½¹ ùÃÁÈÇоÅÌÈÉÇÁÀÇÑÄǺ̆ ½¾ËÈÉÇÁÊÎǽÁËÕ °ËÇǺÇÀƹй¾Ë½¹ÆÆǾÊǺÔËÁ¾½ÄØ ÃÇÅȹÆÁÁÃÄÁ¾ÆËÇ»

¨ÉÁÊÔĹÂ˾ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÇÆǻdž ÊËØλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁÁƹF†NBJM SFEBLUPS!EJNBSLSVÄÁºÇÊÇǺҹ† ˾ÈÇ˾ľÍÇÆ̆ ½Çº 

¬›™Ÿ™ž¥´ž ¨©¡œ¤™±™ž¥›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž ¨™©«¦ž©´ ›žž¦™¨§¤¦ž¦¡¡

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

8


ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLB[PNTLSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLVQLJHPWSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

[BLVQLBSV

Тендеры ª«©§¡«ž¤µª«›§ Ÿ¡¤§œ§§¥™ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹ »ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ì †Ã»¹ÉËÁÉÆǼÇ¿ÁÄǼÇ½ÇŹ ÈÇÌÄšÇÄÕÆÁÐÆ¹Ø »¼¡ÊÁÄÕÃÌÄÕ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇ˧ÅÊùØǺÄ §½¾ÊÊÃÁÂÉ†Æ Ê§½¾ÊÊÃǾ ÌĤ¾º¾† ½¾»¹ ™ ÊÅÇžÆ˹À¹ÃÄ×оÆÁØ ÃÇÆËɹÃ˹½Ç¼

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ

ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

¥¬„¡ÊÁÄÕÃÌÄÕÊÃÁ©¯ÈÇ£ªœ”

SPT[BLVQSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

£ÇÆ˹ÃËÔ©­ 

¼

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

UFOEFSFSSV ˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

POMJOFDPOUSBDUSV ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇƆĹÂÆ

USBEFTV ˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

J†UFOEFSTSV ˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

WPMHB†LPOLVSTSV ˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

UFOEFSCQPTESV ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ

VB†UFOEFSTDPN ˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

BMMUFOEFSTL[ »¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

GPSVNUFOEFSZSV ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ

¹Ã¹ÀÐÁÃ

§ÅÊùØǺÄ ¡ÊÁÄÕÃÌÄÕÊÃÁÂÉ†Æ ¼¡ÊÁÄÕÃÌÄÕ ÌĪǻ¾ËÊÃ¹Ø  ¨ÉÁŹÐÌä¹ÉÁʹ¨¾ËÉǻƹ Ë   ͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹BENJO!JTNSPNTLQPSUBMSV

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ

ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË©­  §ÅÊùØǺÄ ¡ÊÁÄÕÃÌÄÕÊÃÁÂÉ†Æ ¼¡ÊÁÄÕÃÌÄÕ ÌÄšÇÄÕÆÁÐÆ¹Ø  »˾оÆÁ¾žÊØϾ»ÊÅÇžÆ˹ À¹ÃÄ×оÆÁØÃÇÆËɹÃ˹

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

£™¨©ž¥§¦« ™¦¡¸ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇÄƾ†

ÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇÆËÌ ÊÄÌ¿¾ºÆdžÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆǼÇÀ½¹ÆÁØ §½¾ÊÊÃǼÇ˹ÅÇ¿¾ÆÆǼÇÈÇÊ˹

¹Ã¹ÀÐÁçÅÊùØ˹ÅÇ¿ÆØ £ÇÆ˹ÃËÔ §ÅÊùØǺÄ 

¼§ÅÊà ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹  ­ÁÄÁÈÕ¾»¹ª»¾ËĹƹ›Ä¹½ÁÅÁÉǻƹ Ë   ͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹UPSHJDVTUPNT!CLSV

©ž¥§¦« ™¦¡¸ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇĆ ƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇɾÅÇÆËÌÀ½¹ÆÁØÈÇ ¹½É¾Ȩ̂ÅÊùØǺÄ ¤×ºÁÆÊÃÁÂÉ†Æ ÉȤ׺ÁÆÊÃÁ Ìģɾ½ÁËÆÔ ȾɾÌÄÇà ™  ¹Ã¹ÀÐÁìÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ¤×ºÁÆÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ £ÇÆ˹ÃËÔ™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁؤ׺ÁƆ ÊÃǼÇ¥© ©­ §ÅÊùØǺÄ ¤×ºÁÆÊÃÁÂÉ†Æ ÉȤ׺ÁÆÊÃÁ  Ìľ˧ÃËغÉØ š¾ÄÇÌÊÇ»¹žÄ¾† ƹœ¾Æƹ½Õ¾»Æ¹ Ë   ͹ÃÊ  ÖÄÈÇÐ˹ FCFMPVTPWB!MCOPNTLQPSUBMSV ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË §Å† ÊùØǺÄ ¤×ºÁÆÊÃÁÂÉ†Æ ÉȤ׺ÁƆ ÊÃÁ Ìģɾ½ÁËÆÔÂȾɾÌÄÇà ™ » ˾оÆÁ¾ùľƽ¹ÉÆÔνƾ ÊÅÇžÆ˹À¹ÃÄ×оÆÁØÃÇÆËɹÃ˹

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

 É̺

¼

£«§›¤™žž«¡¦­§©¥™¯¡ž¢ «§«›¤™žž«¥¡©§¥

XXX[BLVQLJHPWSV

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£

9


10

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

œ©™ª§›ž«¨©¡¦¸¤¨©§ž£«¨¤™¦¡©§›£¡«ž©©¡«§©¡¡°™ª«¡ ¤ž¦¡¦ª£§œ§™§¡£§¦¯ž¨¯¡·ª«©§¡«ž¤µª«›™«ž¦¦¡ª¦§œ§ ¯ž¦«©™›£¡©§›ª£§¥™§

Что будет на окраинах? §š²™¸¨¤§²™µ ¨©§ž£«¡©¬ž¥§¢«ž©©¡«§©¡¡ ¤ž¦¡¦ª£§œ§§£©¬œ™ ¬›ž¤¡°¡«ª¸

®

 тыс. м2

ÁË

тыс. м2

¹Ê¾½¹ÆÁ¾¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÊÇ»¾Ë¹ ƹÃÇËÇÉÇźÔÄÈÉÁÆØË ÈÉǾÃËÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ׼dž»ÇÊËÇÐÆÇÂÇÃɹÁÆÔÈɹ»Çº¾É¾¿ÆÇÂйʆ ËÁ§ÅÊù»¤¾ÆÁÆÊÃÇÅÇÃÉ̼¾ÁÃÇÆϾÈÏÁØɹÀžҾÆÁØ˾ÆÆÁÊÆdž ¼ÇϾÆËɹƹÌÄÁϾ¨¾É¾Ä¾Ë¹ ÈÉÇÑÄÇ»ÊÈÇÃÇÂÆÇÂÁ½¾ÄÇ»ÇÂǺÊ˹† Æǻþsº¹Ë¹ÄÁÁÀ½¾ÊÕÊÄÌй×ËÊØËÇÄÕÃÇÈÇÈǻǽÌϾÆËɹÄÕÆÔÎ ÌÄÁϧÅÊù¦¹ÖËÇËɹÀÐľÆԼɹ½ÊÇ»¾Ë¹ºÔÄÁÄÇØÄÕÆÔ ¾Ò¾ɹÀ Èǽ˻¾É½Á»Ê˹ÉÌ×ÁÊËÁÆÌ ÐËÇÈÄ¹Æ ½¹¿¾¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ sÖËÇ ƾšÁºÄÁØÁƾ£ÇÆÊËÁËÌÏÁØ›ƾ¼ÇÅÇ¿ÆÇ»ÆÇÊÁËÕÁÀžƾÆÁØ ™Ä¾ÃʹƽɬѹÃÇ» ¼Ä¹»ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉ„§ÅÊüɹ¿½¹Æ† ÈÉǾÃ˹” Èɾ½Ê˹»ÁÄÈÉǾÃËÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ˾ÉÉÁËÇÉÁÁÇÃÉ̼¹ À¹Ã¹ÀÐÁÃÇÅÃÇËÇÉǼÇ»ÔÊËÌÈÁĝ¾È¹É˹žÆ˹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔ Á¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹§ÅÊù ªʾ»¾É¹˾ÉÉÁËÇÉÁØǼɹÆÁÐÁ»¹¾ËÊØÈÇÄÇÊÇÂÇ˻ǽ¹¿¾Ä¾ÀÆÇ ½ÇÉǼÁ§ÅÊÃs¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊê׼dž»ÇÊËÇùs¼É¹ÆÁϾ¼ÇÉǽÊÃÇ оÉËÔ Ê׼džÀ¹È¹½¹s½ÇÉǼÇÂ;½¾É¹ÄÕÆǼÇÀƹоÆÁØ ÊÀ¹È¹½¹s ȾÉÊȾÃËÁ»ÆǽÇÉǼÇÂƹȪ»¾ËÄÔ ȾɾÎǽØÒ¾Âƹʾ»¾Édž À¹È¹½¾»ÌĨ¾É»ÇÃÁÉÈÁÐÆÌ×›¼É¹ÆÁÏÔÈÉǾÃËÁÉ̾ÅǼÇɹÂÇƹ ÈÇȹ½¹×˪˹ɹإÇÊÃǻù ÈÇʾÄÃÁ¨ËÁϾ͹ºÉÁù šÌĹËÇ»Ç £ÁɆ ÈÁÐÆÔ ¹ÄÕÆÁª»ØÀÕÊϾÆËÉÇżÇÉǽ¹ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØÈÇÌÄÁ† Ϲņت˹ÆÏÁÇÆƹØÁ¦Ç»ÇÃÁÉÈÁÐƹبǽÇÉǼ¾ƹÈÇʪ»¾ËÄÔ  ÈÇÌÄÁϹņت˹ÆÏÁÇÆƹØÁ¥¹ÑÁÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ÅÇ¿ÆÇÈÇȹÊËÕ ƹ;½¾É¹ÄÕÆÌ×¹»ËǽÇÉǼÌ §ºÒ¹ØÈÄÇÒ¹½Õ¿ÁÄǼÇÍÇƽ¹sËÔÊÅ »ËÇÅÐÁÊľÅÆǼdž Ö˹¿ÆÔ¾À¹ÊËÉÇÂÃÁsËÔÊŬʹ½¾ºÆÔ¾ǽÆÇÖ˹¿ÆÔ¾ À¹ÊËÉÇÂÃÁsËÔÊŦ¹Ê¾Ä¾ÆÁ¾sËÔÊØÐоÄÇ»¾ÃªÉ¾½ÆØØ ¿ÁÄÁÒƹØǺ¾ÊȾоÆÆÇÊËÕ ÅƹоÄÇ»¾Ã¹ šÇÄÕѹØйÊËÕ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ¿ÁÄÇÂÀ¹ÊËÉÇÂÃÁ»½ÇÄՆª˹ÆÏÁ† ÇÆÆÇÂÈɾ½Ê˹»Ä¾Æ¹йÊËÆÔÅʾÃËÇÉÇŨØËÁÖ˹¿ÆÔ¾ÊËÉǾÆÁØ ɹÊÈÇĹ¼¹×ËÊØƹʾ»¾É¾ÌĆت˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø »ʹÅÇž¾ƹйľ ƹȾɾʾоÆÁÁÊÌĦǻÇÃÁÉÈÁÐÆÇ ›»ÇÊËÇÐÆÇÂйÊËÁ ºÄÁ¿¾Ã¨ËÁϾ͹ºÉÁþ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÔʹ† ½Ç»Ç½Ð¾ÊÃÁ¾ËÇ»¹ÉÁÒ¾ÊË»¹ §ºÓ¾ÃËÔ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»Ædž½¾ÄǻǼÇǺҾÊË»¾ÆÆǼÇ ÀƹоÆÁØÊÃÇÆϾÆËÉÁÉÇ»¹ÆÔ»ÇÊÆÇ»ÆÇÅ»½ÇÄÕÌÄÁφت˹Ɔ ÏÁÇÆƹØÁ¦Ç»ÇÃÁÉÈÁÐƹØ ËÇɼǻÔÂÃÇÅÈľÃÊƹȾɾʾоÆÁÁ ÖËÁÎÌÄÁÏ ÃÉÔËÔÂľ½Ç»ÔÂùËÇÃÁÅ™£Ç¿¾»ÆÁÃÇ»¹ ËÇɼǻdž ɹÀ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ÇÅÃÌÄÕËÌÉÔ„Ÿ¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿ÆÁÔ 

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

˾ÃÊ˝ÈÂÇνÊÁͽ®©®«ª«Ÿ


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

¡Å¾ÆÆÇÀ½¾ÊÕ ÊǼĹÊÆÇœ¾ÆÈĹÆÌ ɹÊÈÇĹ¼¹¾ËÊØϾÆËɽ¹ÆÆǼÇɹ† Çƹ ½¾ÊÕ¿¾ƹÎǽØËÊØÈÇ¿¹ÉƹØ йÊËÕ ÈÉÇËÁ»ÇË̺¾ÉÃÌľÀÆÔ½Áʆ ȹÆÊ¾É »ÇÁÆÊùØйÊËÕ ¼¾ÉÇÆËÇÄdž ¼ÁоÊÃÁÂϾÆËÉ ÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹Æ† ƹØÃÇÉɾÃÏÁÇÆƹØÑÃÇĹ §ºÓ¾ÃËÔǺɹÀÇ»¹ÆÁØ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔÈÉÇÍ˾ÎÌÐÁÄÁҾŠ ËɾÅØǺҾǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÅÁÑÃdž ĹÅÁ ѾÊËÕ×½¾ËÊÃÁÅÁʹ½¹ÅÁ† ØÊÄØÅÁ¥¾ÊË»½¾ËÊÃÁνÇÑÃÇÄÕÆÔÎ ÌÐɾ¿½¾ÆÁØÎÁÑÃÇĹÎƾ½ÇÊ˹ËÇІ ÆÇ ÈÇÖËÇÅ̺̽¾ËÈÇÊËÉǾƹÑÃÇĹ ƹÌйÒÁÎÊØÁ½¾ËÊÃÁÂʹ½ ƹžÊË « ɹÆÊÈÇÉËƹØÊ»ØÀÕ ž¿½Ì ÖľžÆ˹ÅÁÈĹÆÁÉÇ»ÇÐÆÇÂÊËÉÌÆ ËÌÉÔŹ¼ÁÊËɹÄÕǺҾ¼ÇÉǽÊÃǼÇ ÀƹоÆÁØƾÈɾÉÔ»ÆǼǽ»Á¿¾ÆÁØs ÌĦǻÇÃÁÉÈÁÐƹØÊÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ† ¾ÅȾÉÊȾÃËÁ»ÆǽÇÉǼÁƹÈÇÊ ª»¾ËÄÔ ¹˹ÿ¾Ź¼ÁÊËɹÄÕɹ† ÇÆÆǼÇÀƹоÆÁØs†ØªË¹ÆÏÁÇÆƹØ ÊÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ÅÈÇÌÄ¥ÇËÇÉÆÇ †Â ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇ ›¹Ä¾ÆËÁÆÔšÁÊØÉÁ† ÆÇ›ȾÉÊȾÃËÁ»¾Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÇ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÈǽÀ¾ÅÆǼÇËɹÆʆ ÈÇÉ˹sžËÉÇÈÇÄÁ˾ƹ ËɹÊʹÃdž ËÇÉÇ¼Ç ÊǼĹÊÆÇœ¾ÆÈĹÆÌ ÈÉÇÎdž ½ÁËÈǦǻÇÃÁÉÈÁÐÆÇÂsªÁºÁÉÊÃdž ÅÌÈÉÇÊȾÃËÌ

›ÈÉÇϾÊʾɹºÇËÔƹ½ ÈÉǾÃËÇźÔÄÇɾѾÆÇLj ùÀ¹ËÕÊØÇËÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁØ ÇÃÉÌ¿ÆǽÇÉǼÁ»Èɾ½¾Ä¹Î ÈÉǾÃËÁÉ̾ÅÇÂ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ǼɹÆÁÐÁ»ÑÁÊÕÇÃÉÌ¿Æǽdž ÉǼÇÂÀ¹¼ÇÉǽÊÃÇÂоÉËÇÂ

«§°£™ ©ž¦¡¸

«

Обсуждение концепции крытого физкультурно-оздоровительного сооружения «Теннисный центр» было, по сути, формальностью ªÄÇ¿ÆÇÊËÕÀ¹ÃÄ×йĹÊÕ»ËÇÅ ÐËÇƹÅÇžÆËɹÀɹºÇËÃÁœ¾ÆÈņ ƹƾºÔÄ»ÔÈÇÄƾÆÈÉǾÃËÀ¾Åľ̆ ÊËÉÇÂÊË»¹ ÁйÊËÕÌйÊËÃÇ» ÈÇÃdž ËÇÉÔÅÈÉÇÎǽÁËÈɾ½ÈÇĹ¼¹¾Å¹Ø ËɹÊʹ Ê˹ĹйÊËÆÇÂÊǺÊË»¾ÆÆdž ÊËÕ×£ÖËÇÅ̽Ǻ¹»ÄؾËÊØÊÄÇ¿† ÆÇÊËÕÈÉÇÎÇ¿½¾ÆÁØоɾÀ¿¾Ä¾À† ÆÌ×½ÇÉǼÌ ŸÁĹØÀ¹ÊËÉÇÂùÊɾ½Æ¾ÂÖ˹¿† ÆÇÊËÁÇËÌĆت˹ÆÏÁÇÆƹؽÇÌÄš¹† ËÌÅÊÃ¹Ø »ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ÊÇÎɹÆؾËÊØ ªÆÇÊØËÊØǽÆÇÖ˹¿ÆÔ¾¿ÁÄÔ¾½ÇŹ »½ÇÄÕÌÄÁÏԝ¾ÈÇ»ÊÃÇ ƹÎǽØÒÁ† ¾ÊØ»ÀÇƾÑÌÅǻǼÇ»ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØ ¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉǼÁ™ǽÆÇÖ˹¿ÆÔ¾ ½ÇŹ»½ÇÄÕÌĆت˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø š¹† ËÌÅÊÃ¹Ø †Ø¤¾ÆÁƼɹ½ÊùØÊÆÇÊ؈ ÊØÁÀ¹Å¾Ò¹×ËÊØ¿ÁÄÔÅÁû¹É˹ņ ÅÁÊɾ½Æ¾ÂÖ˹¿ÆÇÊËÁ ¥¾¿½ÌÌÄÁϹÅÁ†ØªË¹ÆÏÁÇƆ ƹØÁ†ØªË¹ÆÏÁÇÆƹØɹÀžÊËÁˆ ÊØùÈÁ˹ÄÕƹØÊɾ½Æ¾Ö˹¿Æ¹ØÀ¹† ÊËÉÇÂùÊ»ÃÄ×оÆÁ¾Åû¹É˹ÄÇ» ŹÄÇÖ˹¿ÆÇ ÊÇÎɹÆØËÊØž¿Ìʹ†

™Ä¾Ãʹƽɬ±™£§› œÄ¹»ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉ„§ÅÊüɹ¿½¹ÆÈÉǾÃ˹”

В процессе работы над проектом было решено отказаться от продолжения окружной дороги в пределах проектируемой территории

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

11

»

½¾ºÆÔ¾À¹ÊËÉÇÂÃÁ·¿Æ¾¾†ÂªË¹Æ† ÏÁÇÆÆÇ ÇË˾ÉÉÁËÇÉÁÁ»ÇÁÆÊÃÇ йÊËÁ½Ç†Â¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇ ɹÀ† žÊËÁËÊØÊžѹÆƹØÀ¹ÊËÉÇÂùÊ »ÃÄ×оÆÁ¾Å»ƾ¾ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ҿ ÅÆǼÇÖ˹¿ÆÇ ¨ÇȾÉÁ;ÉÁÁÊÇÎɹÆØËÊØÊÌÒ¾† ÊË»Ì×ÒÁ¾û¹É˹ÄÔÌʹ½¾ºÆÇÂÀ¹† ÊËÉÇÂÃÁ§Ë»ÇÁÆÊÃÇÂйÊËÁ½Ç†Â ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇÂɹÀžÊËØËÊØÊɾ½† ƾÖ˹¿ÆÔ¾½ÇŹ¦¹ȾɾʾоÆÁÁ ÌĆؤ¾ÆÁƼɹ½ÊùØÁ†ØªË¹ÆÏÁ† ÇÆƹغ̽¾ËÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÅÁÃÉdž ɹÂÇÆÆÔÂÈǽϾÆËÉ£»¹É˹ÄÔйʈ ÆÇÂÌʹ½¾ºÆÇÂÀ¹ÊËÉÇÂÃÁLj¤¾† ÆÁƼɹ½ÊÃǽdž¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇ ÊÇÎɹÆØËÊؚ̽ÌËÊƾʾÆÔ½ÇŹ »ÀÇƾÑÌÅǻǼÇ»ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØ¿¾† ľÀÆǽÇÉǼÁ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔ¾» ɹÂÇƾÇÊ˹ÆÇ»ÇÐÆǼÇÃÇÅÈľÃʹ †ÂÃÁÄÇžËÉ ÈÇÊ£ÁÉÈÁÐÆÔÂÁ ÈÇʝ¹ÄÕÆÁÂ


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

 

¥

¨¤§²™µ ™ª«©§¢£¡£©´«§œ§ ­¡ £¬¤µ«¬©¦§†§ §©§›¡«ž¤µ¦§œ§ ª§§©¬Ÿž¦¡¸„«ž¦¦¡ª¦´¢¯ž¦«©”

¨ÉÁɹÀɹºÇËþÈÉǾÃ˹ÈÇËɾºÆÇÊËÕ»¼¹É¹¿¹ÎÇÈɾ½¾ÄØĹÊÕÁÀ ɹÊо˹ǽƹʾÅÕØsǽÆÇŹÑÁÆdžžÊËǪľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ƾǺÎdž ½ÁÅÔŹÑÁÆdžžÊ˪¾ÂйÊÁλ½¾ÊØËÕɹÀžÆÕѾ ÇÃÇÄÇËÔÊØÐÁ Á ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÔÇÆÁ»ÇÊÆÇ»ÆÇÅž¿½ÌÌÄÁϹÅÁ†Ø¨Ì˾»¹ØÁ†ØªË¹ÆÏÁÇƆ ƹØs»ÈÇÄÇʾÇ˻ǽ¹¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉǼÁ¨ÉǾÃËÇÅÈɾ½ÌÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØÈÇֆ ˹ÈÆǾÁÎÀ¹Å¾Ò¾ÆÁ¾ƹÅÆǼÇÖ˹¿ÆÔ¾¼¹É¹¿Á »ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁÎÃÇÇȾɹ† ËÁ»¹ÎÊÇÎɹÆؾËÊØÈÇÉؽùŹÑÁÆdžžÊË©¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔ¾»½ÇÄÕÄÁÆÁÁ ¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉǼÁÅÆǼÇÖ˹¿ÆÔ¾¼¹É¹¿Á ÈÇÅƾÆÁ×ÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÇ» ÊÇÀ† ½¹½Ì˹ÃÌÊËÁоÊÃÁÂÖÃÉ¹Æ À¹ÒÁÒ¹×ÒÁ¿ÁÄÌ×À¹ÊËÉÇÂÃÌÇËÑÌÅǻǼÇ»ÇÀ† ½¾ÂÊË»ÁاºÒ¾¾ÃÇÄÁоÊ˻ǏÑÁÆdžžÊË»ÖËÁμ¹É¹¿¹ÎÈÄ×ÊÅÆǼÇÖ˹¿† ÆÔ¾¼¹É¹¿Á ÃÇËÇÉÔ¾ƹÎǽØËÊØ»ÆÌËÉÁÀ¹ÊËÉÇÂÃÁÈÄ×ÊÊÇÎɹƾÆÆÔ¾ÊÌÒ¾† ÊË»Ì×ÒÁ¾ÊÇÊ˹»ÄØ×˦¾½ÇÊ˹×ÒÁ¾ŹÑÁÆdžžÊ˺̽ÌËɹÀž† Ò¹ËÕÊØ»ÏÇÃÇÄÕÆÔÎÖ˹¿¹ÎÁÈǽÀ¾ÅÆÔμ¹É¹¿¹Î»ÆÌËÉÁ½»ÇÉÇ» ›¼É¹ÆÁϹÎÈÉǾÃËÁÉ̾ÅǼÇɹÂÇƹ ÊǼĹÊÆÇùÉ˾¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdž ¼ÇÀ¹Å¾É¹ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØɹÀ»ÁËÁ¾ƾÊÃÇÄÕÃÁÎɾÃɾ¹ÏÁÇÆÆÔÎÀÇÆ Çƹ©†Á©†sȹÉÃÇ˽Ôι Á©†sÈÉÁºÉ¾¿Æ¹ØÀÇƹÇ˽Ôιƹʾ»¾Édž »ÇÊËÇþ¨¹ÉÃÌ¿¾ɹÊÊŹËÉÁ»¹ÄÊØƹǺĹÊËÆÇÅÁ¼ÇÉǽÊÃÇÅÊÇ»¾Ë¹Î ÈÇÖËÇÅÌÇ˽¾ÄÕÆǾ¼ÇǺÊÌ¿½¹ËÕƾÊ˹ÄÁ °ËÇùʹ¾ËÊØÈÉÁºÉ¾¿ÆÇÂÀÇÆÔÇ˽Ôι»ɹÂÇƾÁÊÃÌÊÊË»¾Æ† ÆÔλǽǾÅÇ»s˾ÉÉÁËÇÉÁØƾÇʻǾƹÁÀ¹ÈÌҾƹ ˹ÅÈÇØ»ÄØ×ËÊØƾ† ʹÆÃÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÆԾʻ¹ÄÃÁ ǼÇÉǽÔÁ½¹ÐÆÔ¾ÊËÉǾÆÁا½Æ¹ÃÇ»»Ç½Ç¾† ŹÎ»Ç½ÁËÊØÉÔº¹Á¼Æ¾À½ØËÊػǽÇÈĹ»¹×ÒÁ¾ÈËÁÏÔ¥¾ÊËÇŹÄÇÈÉÁ»Ä¾† ù˾ÄÕÆǽÄؼÇÉÇ¿¹Æ¦Ç¾ÊÄÁÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ËÕÉÔºÇÄÇ»ÆdžÊÈÇÉËÁ»ÆǾÎdž ÀØÂÊË»Ç ÈÉÁ»Ä¾ÐÕÁÆ»¾ÊËÇÉÇ» ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÁËջǽǾÅÔ ÇÀ¾Ä¾ÆÁËÕº¾É¾† ¼¹ ÊÇÀ½¹ËÕÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉ̹ÃËÁ»ÆǼÇÇ˽Ôι ù; ÈÌÆÃËÔÈÉÇù˹ ȹ† ĹËÇÐÆÔ¾¼ÇÉǽÃÁ˽ Ê×½¹ÈÇËØÆÌËÊØƾËÇÄÕÃÇžÊËÆÔ¾¿Á˾ÄÁ ÆÇÁ˾ ÃËÇ¿Á»¾Ë»½É̼ÁÎɹÂÇƹΧÅÊù ¨É¾½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØÊÁÊ˾ŹÀ¾Ä¾ÆÔÎƹʹ¿½¾ÆÁ»½ÇÄÕÇÊÆÇ»ÆÔÎŹ¼Á† ÊËɹľÂÁ¿ÁÄÔÎÌÄÁÏ»Èɾ½¾Ä¹Îž¿Ã»¹É˹ÄÕÆÔÎÁ»ÆÌËÉÁÅÁÃÉÇɹÂÇƆ ÆÔÎ˾ÉÉÁËÇÉÁªÇÎɹÆØ×ËÊؽ¹ÐÆÔ¾Áʹ½Ç»Ô¾ÌйÊËÃÁ ›ÈÉÇϾÊʾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁǽÆǻɾžÆÆÇɹÀɹº¹ËÔ»¹×ËÊØÁÆ¿¾Æ¾É† ÆÔ¾ʾËÁ ÈÉǺľÅÈǻǽÇÊƹº¿¾ÆÁ×Á˾ÈÄÇÊƹº¿¾ÆÁ×ƾ˧½Æ¹ÃÇ ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÕ׺ÁÇÄǼÁоÊÃǼÇÊËÉǾÆÁØÖËÇÂ˾ÉÉÁËÇÉÁÁØ»ÄؾËÊغÄÁÀ† ÃǾÀ¹Ä¾¼¹ÆÁ¾»Ç½ÇÌÈÇÉÆÔÎÊÄǾ» ºÇÄÇËÇ ÐËÇÊÈÇÊǺÊ˻̾˺ÔÊËÉdž ÅÌÈǽӾÅ̼ÉÌÆËÇ»ÔλǽÁÈǽËÇÈľÆÁ× Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ »Ç½ÇÇË»¾½¾†

ÆÁ¾À½¾ÊÕÀ¹ËÉ̽ƾÆǧºÒ¹ØÊξŹ »ÃÄ×й¾Ë»ʾºØÌйÊËÃÁÄÁ»Æ¾»Ç ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁÀ¹ÃÉÔËǼÇËÁȹsÈÇ ÇÊÆÇ»ÆÇÅÌËɹÆÊÈÇÉËÆÇÅÌƹÈɹ»† ľÆÁ× ¹˹ÿ¾»Ç½ÇÇË»Ç½Ô Ç˻ǽ† ÆÔ¾ÄÇËÃÁ›¾ÊÕǺӾÅÈÇ»¾ÉÎÆÇʈ ÆǼÇÊËÇùºÌ½¾ËƹÈɹ»ÄØËÕÊØ» ¾½ÁÆÔÂÃÇÄľÃËÇÉÈÇÌÄ¥¹ÑÁÆdž ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ»½ÇÄÕȾÉÊȾÃËÁ»ÆÇ ½ÇÉǼÁƹÈÇʪ»¾ËÄÔÂÊÈǽÃÄ×о† ÆÁ¾ÅÌ¿¾ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾¼ÇÃÇÄľÃËdž ɹ½Á¹Å¾ËÉÇÅÅÅÈÇÌĝǻ¹† ËÇɹ »ËÇÉǼÇÄÁ»Æ¾»Ç¼ÇÃÇÄľÃËdž ɹ½Á¹Å¾ËÉÇÅÅÅÈÇÌĸÉÇʆ Ĺ»¹œ¹Ñ¾Ã¹§ºÒÁÂǺӾÅÈÇ»¾ÉΆ ÆÇÊËÆǼÇÊËÇùÇ˻ǽÁËÊØƹÇÐÁʈ ÆÔ¾ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØ»ɹÂÇƾ¹»ËÇËɹƆ ÊÈÇÉËÆǼÇÅÇÊ˹оɾÀ¡ÉËÔÑ ¨ÇÈÉǼÆÇÀ¹ÅÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁ† ÃÇ» ¿ÁÄÁÒÆÔÂÍÇƽ½¹ÆÆÇÂ˾ÉÉÁ† ËÇÉÁÁÌ»¾ÄÁÐÁËÊؽÇËÔÊÅ ǺҾÂÈÄÇÒ¹½Á ÅÆǼÇÖ˹¿Æ¹ØÀ¹† ÊËÉÇÂùÊÇÊ˹»ÁË ËÔÊÅ Ìʹ½¾ºÆ¹ØsËÔÊÅ ƹʾľÆÁ¾ Ì»¾ÄÁÐÁËÊؽÇоÄÇ»¾Ã§º¾† ÊȾоÆÆÇÊËÕ¿ÁÄÕ¾ÅÊÇÊ˹»ÁË ÅƹоÄÇ»¾Ã¹šÌ½¾ËÊƾʾÆÇ ËÔÊÅ »ÆÇ»ÕÈÇÊËÉǾÆÇ ËÔÊÅ£ÇÄÁоÊË»Çû¹ÉËÁÉ »ÊÇÎɹÆÁ»Ñ¾ÂÊØÀ¹ÊËÉÇÂþs »ÈÉǾÃËÁÉ̾ÅÇÂs ›ËÇÉÔÅ ÁÈÇÊľ½ÆÁÅ »Ç† ÈÉÇÊÇÅǺÊÌ¿½¹Ä¹ÊÕÃÇÆϾȆ

ÏÁØÃÉÔËǼÇÍÁÀÃÌÄÕËÌÉÆdž ÇÀ½ÇÉÇ»Á˾ÄÕÆǼÇÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØ „«¾ÆÆÁÊÆÔÂϾÆËɔƹÌĨ¾É¾Ä¾† ˹»£ÁÉÇ»ÊÃÇÅÇÃÉ̼¾ ÃÇËÇÉÔÂÊdž ºÁɹ¾ËÊØÈÇÊËÉÇÁËÕÁƽÁ»Á½Ì¹ÄՆ ÆÔÂÈɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÕ›Á˹ÄÁª¹† ɹº¾¾»¨ÉǾÃËÈɾ½Ê˹»ÁĽÁɾÆ ËÇÉ„™Éκ×Édž”™Æ½É¾Â£ÇÊÇņ ÈÇ»¨ÄÇÒ¹½ÕÌйÊËùs ¼¹ ÈÄÇÒ¹½ÕÀ¹ÊËÉÇÂÃÁs Å §ºÊÌ¿½¾ÆÁ¾ÖËǼÇ»ÇÈÉÇʹºÔÄÇ ÈÇ ÊÌËÁ ÍÇÉŹÄÕÆÇÊËÕ× ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ» ¼¾ÆÈĹƾ¼ÇÉǽ¹À½¾ÊÕÈɾ½ÈÇĹ¼¹† ÄÇÊÕÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇËÇɼǻǼÇÃÇņ ÈľÃʹ ÁÈÉÇËÁ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ƹ ¾¼ÇžÊ˾Ã̽¹ºÇľ¾ƾǺÎǽÁÅǼÇ ½ÄØÇÅÁоÂÊÈÇÉËÁ»ÆǼÇÊÇÇÉÌ¿¾† ÆÁØÆÁÃËÇƾ»ÇÀɹ¿¹Ä

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

12


ÑÒÐÎÉÊÍÈÃÀ

13

Устройство полов ¨¬¤­°ž¥ª ©¯¢­¥¨¸¥¯¢²ª«¨« ¥¥ ª¨ºš®›†¨¾Ë¾ÉºÌɼ sÊ ª¾ÉÁØ„ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁ¹ÉÎÁ˾ÃËÌɹ”

©®¬Å¿Ë¿½ÍË¿½

¢¢ÉÂÈÙÜÊË¿

»¥µÐÒɽÊ

ª§›©ž¥ž¦¦´¢ ª¨©™›§°¦¡£ §«ž¤§°¦¡£™

±£§¤™©ž µš´ ¨§ž©ž›¬

œ™©™Ÿª«©§¡¥ª™¥¡

©ÇÊËÇ»†Æ¹†ÇÆÌ­¾ÆÁÃÊ tÊ ª¾ÉÁØ„¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǾ ŹÊ˾ÉÊ˻ǔ

©ÇÊËÇ»†Æ¹†ÇÆ̛Ĺ½ÁÊ tÊ

©ÇÊËÇ»†Æ¹†ÇÆÌ­¾ÆÁÃÊ tÊ ª¾ÉÁØ„ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁ½ÁÀ¹ÂƔ¬ÉÇÃÁ½ÄØƹÐÁƹ×ÒÁÎ

Ÿ¥ª½Ä½ÍË¿ Ÿ¥­ØÃÂÊÇË ›§§ª¦™šŸž¦¡ž ¡£™¦™¤¡ ™¯¡¸ §¥™¡¬°™ª«£™ ¥§ÆÁÃÊ tÊ«ž®¦¡°žª£™¸£¦¡œ™ §ÅÊà ¨ÌÑÃÁƹ ¨É¾½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÔÂÀ¹Ã¹ÀÈÇ˾ľÍÇÆ̆† ©¾¿ÁÅɹºÇËÔŹ¼¹ÀÁƹt º¾ÀǺ¾½¹Á»ÔÎǽÆÔÎ »»ÇÊÃɾʾÆÕ¾t ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100¨ÇÄsǽÁÆÁÀ»¹¿Æ¾ÂÑÁÎÖľžÆËÇ»ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁÁÆ˾† ÉվɹÀ½¹ÆÁجÊËÉÇÂÊË»ÇÈÇÄǻػÄؾËÊØǽÆÁÅÁÀƹÁºÇľ¾ ËÉ̽ǾÅÃÁÎÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÈÉÇϾÊÊÇ»›¼É¹¿½¹ÆÊÃÇÅÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¾ËÉ̽ǾÅÃÇÊËÕÁÀ¼ÇËǻľÆÁØÈÇÄÇ»ÊÇÊ˹»Äؾˆ ÇËǺҾÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË£ÈÇÄÌÈɾ½ÓØ»ÄؾËÊØÃÇÅÈľÃÊ ËɾºÇ»¹ÆÁ ɹÀÆÇǺɹÀÆÔÎÁÈÇÉÇÂÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁ»ÔÎ À¹»ÁÊ؆ ÒÁÎÇËƹÀƹоÆÁØÈÇžҾÆÁØ ›ÃÆÁ¼¾ǺǺҾƹÁÊÁÊ˾ŹËÁÀÁÉÇ»¹Æ¹ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇÊǻɾ† žÆÆÔÎÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹Ä¹Î ÈÇÃÉÔËÁØÎÁ˾ÎÆÇÄǼÁØÎ ÈÉÁ† žÆؾÅÔÎÈÉÁÌÊËÉÇÂÊË»¾ɹÀÄÁÐÆÔÎËÁÈÇ»ÈÇÄÇ»»ÈÇžҾÆÁØÎ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ¿ÁÄǼÇÁǺҾÊË»¾ÆÆǼÇƹÀƹоÆÁØ šÇÄÕÑǾ»ÆÁŹÆÁ¾̽¾Ä¾ÆÇ»ÇÈÉÇÊÌÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁÈÇĹÈǽ ÈÇÃÉÔËÁ¾ º¾ËÇÆÆǾÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾ ÊËØ¿ÃÁ ¨ÉÁ»¾½¾ÆÔŹ˾† ÉÁ¹ÄÔÁ˾ÎÆÇÄǼÁÁÌÊËÉÇÂÊË»¹ɹÀÄÁÐÆÔλÁ½Ç»ƹÈÇÄՆ ÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ϾžÆËÆdžº¾ËÇÆÆÔ¾ ÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¿ÁÄÔÎÁǺҾÊË»¾ÆÆÔÎÀ½¹† ÆÁØÎ ȹÉÃ¾Ë ÄÁÆÇľÌÅ ĹÅÁÆ¹Ë ÈÉǺù ÈÄÁËù ùžÆÕÁ½É »ÊÈÇÉËÁ»ÆÔÎÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØÎÁ»¿Á»ÇËÆǻǽоÊÃÁÎÈÇžҾÆÁØÎ ©¹ÊÊÅÇËɾÆÔ˾ÎÆÇÄǼÁÁÌÊËÉÇÂÊË»¹„˾ÈÄǼÇÈÇŔ ͹ÄÕц ÈÇĹÁ„ÈĹ»¹×Ò¾¼ÇÈÇŔ¨ÉÁ»¾½¾ÆÔÍÁÀÁÃdžžιÆÁоÊÃÁ¾ι† ɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ǺĹÊËÕÁÎÈÉÁžƾÆÁØ ÁÊÈÇÄÕÀ̾† ÅÔ¾»ɹºÇ˹ÎÈÇÌÊËÉÇÂÊË»ÌÈÇÄÇ»žιÆÁÀÅÔÁǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¡À½¹ÆÁ¾ºÌ½¾ËÁÆ˾ɾÊÆǽÄØÁÆ¿¾Æ¾ÉÆdž˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹ† ºÇËÆÁÃÇ» À¹ÆÁŹ×ÒÁÎÊØÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Å ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅ ÁÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ¾ÂÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂ


14

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ ÃÄź¿¼ ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö ¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉ ļ̹·ÉÁÊ ŸÅÇÅÉÄÒÌ ÈǼ»Èɹ ˜·ÇɼÇ s Å»¿Ä ¿¾ ¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌÇ·Ä¿Õ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ s ÌÅÇÅÏ¿À ÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû ¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ–•¥§š¥öŵε¾ÇºÆÑÄÃǺÀºÉõÁÃǹºÀµź¿ÀµÁÐ  † † † † † †¦Ã½É× ˜ÅÀÉÂÀŸ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

™»ËÇÅǺÁÄÕ#.8J¼ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

Ÿš¡ þɹÅÀÁË º¾ËÇÆ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃ

†† ††

™»ËÇÅǺÁÄÕ)6/%":40/"5"¼

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ

††

™»ËÇÅǺÁÄÕ1SJPSB¼

Ÿš¡ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÁ˽

††

š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà ­šª þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ ȾɾÅÔÐÃÁ ÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ» ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¾ É»¹ÆÔÂùžÆÕ ºÇɽ×É ÈÇɾºÉÁÃÁ˽

¯¾Å¾ÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä þɹÅÀÁË ¹»ËÇÌÊÄ̼Á ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ ¹»ËÇÅǺÁÄÁ ¼ÉÌÀ ľ¼ «¦¨ ÊÁÊ˾ÅÔ»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ žº¾ÄÕ ºÔËÇ»¹ØÁÇɼ˾Î

†† ††

›ÔÈÇÄÆÁÅÅÇÆ˹¿ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ»

©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††

œÇÉÇѾÃÀ¾Ä¾ÆÔ Ê˾ÃÄØÆƹغ¹Æù ¼

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¹»ËÇ©¹ÊÊÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ †† ††

Ÿš¡ ÈÄÁËÔ ¨œ††™ ¨œ††™¬›«ÑË ¨£†††ÑË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÈǽǼǻÇɾÆÆÇÊËÁ ›ªÑË ¨£††ÑË º¹ÄÃÁ š©†ÆÑË ÄÇËÃÁ¤†ÑË ÍÌƽºÄÇÃÁ ­šª†††ÑË ŸšÃÇÄǽ¾Ï ŹÉÑľÊËÆ ¼¹É¹¿ŸšÑË ÄÁÊËÔÊ˾ÆǻԾ¨ª† ¨ª††

†† ††

Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉ ϾÅ ÃÁÉÈ Ç˽¾ÄŹ˾ɨÉǽÌÃËÔÈÁ˹ÆÁØ †† ††

£»¹ÉËÁÉÔ ÃÇÅžÉоÊùØƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾÅ ÃÁÉÈÁÐ ȾÊÇà Ç˽¾ÄŹ˾É †† †† ÈÁÄÇŹ˾É ÈÉǽÌÃËÔÈÁ˹ÆÁØ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ

£¾É¹ÅÀÁË §ÅÊà ÃÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂ

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ º¾ËÇÆ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ

†† ††

£ÁÉÈÁÐ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ºÄÇÃÁ û¹ÉËÁÉÔ

Ÿš¡ ϾžÆË ËɹÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á ž˹ÄÄ

††

¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «ÌÉÏÁØ

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ

††

§Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›®

ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÃÁÉÈÁÐ É»¹ÆÔÂùžÆÕ Å¾Ë¹ÄÄÇоÉ

††††

§ºÌоÆÁ¾»¹»ËÇÑÃÇľ ™»ËÇËɹÆÃÇÄľ½¿

§Ê»¾ËÁËÈÉÁºÇÉÔÁÖľÃËÉÇÅÇÆËÁÀ½ º¹Æ½¹¿ÆÔ¾ÊÃɾȹ †† ÁľÆ˹ À¹¿ÁÅÔ¹ÆþÉÆÔÂÁ¼¾ÉžËÈÉÇùÄÔ»¹×ÒÁ  ª¡¨ ÁÀÇľÆ˹ ÈÁÊËÇľËÊÃǺÇÀ¹º ÊÃÇºÔ ÊÁÄÁÃÇÆ ÊŹÀù ƾÀ¹Å¾ÉÀ¿Á½ÃÇÊËÕ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ º¾ÆÀÁÆ À¹ÈйÊËÁ½ÈÉÁÀŹËÉÇƹ ÃľÂǺÇÂÆÔÂÁ¨›™ ¹»ËÇ»ÔÑù ÊȾÏǽ¾¿½¹

§Ë½ÔλȹÉÆÇ˾ľ¥¾Ð˙

»¾ÉÁžË ¨›® ÇÃÆÇǼƾÊË ¨›® ȾÊÇÃÊËÉÇÁË ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ Ê˾ÃÄÇ¿¹ÉÇÊË ÊȾÏǽ¾¿½¹ ľËÀÁÅ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ʹÆ˾Î ÃɹÊù ÃÇľÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÎÁÅÁؽ»Ç½ÇÇÐÁÊËÃÁ

††††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ

›¹¼ÇÆù ¼¹ÀǻԾÃÇËÄÔ ÇÃƹ¨›®

††††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕι

™»ËÇ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ

††††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ

§Ãƹ¨›® ¼ÉÌÀ¹»ËÇ ùÆÁÊËÉÔ Ä þɹÅÀÁË Çɼ˾Î

††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà ¼ùÉËÇÆ ù;ÄÕ ÇÃƹ¨›® ÊȾÏ˾ΠĹ ††

¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÅǺÁÄØœ™ ¾ÄÕ ÇËÃÉÔËÔ  Ë ½ÇÅ

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇÃ¹Ë Ÿš¡ ÃÁÉÈÁÐ ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ£ÀºÆº•Â½Æ¿½Âþ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½ÔÄà ¶µÅǺÅÂÃÁÈöÁºÂÈ™µÂµÔÈÆÀȸµÄÀµÇµÔ¦ÇýÁÃÆÇÑÉÊÈÆÂÀ öÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̍ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã·ÄźĽµ Â½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹Ã×


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ÿš¡ ÃÁÉÈÁй ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø½ÅÇÆÇÄÁËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ½¾Ñ¾»Ä¾ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ʹÅǻԻÇÀ š¾ËÇƼÁ½ÉÇ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÊÌÄÕ͹ËÇÊËÇÂÃÁÂ8† š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥†

 ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å

 ÇËÉ É É É É  ÇËÉ É É

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¾½¹Ä¨ª£ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¨ÉÇËÇÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ¨£­š© ¨ÉÇËÇÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† ¥†ÇÊ˹»Ã¹ ʹÅǻԻÇÀ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É É É É É É

¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¨ÉÇËÇÊ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¨ÉÇËÇÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ¨ÉÇËÇÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

15


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › 

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å   

š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾

 

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV

É É É É É É ÇËÉ É É É É É ÇËÉ 

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¨£­š© ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ™ÃËÁ» ™ÃËÁ» ™ÃËÁ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††  

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É É É

ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

    

É É É É É É É É

¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇƤ׺ԾŹÉÃÁÁÃÇÄÁоÊ˻ǝÇÊËÈǼÇÉǽ̺¾ÊÈÄ š¾ËÇÆ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«  ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃœš›™©¥¡« Î Î šÄÇÃÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂÊ˾ÆǻǠšÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É

™ª¥ §ÈÇɹ §§§ ªŸš’ ¨ÉÇËÇÊ  ªŸš’ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ªËÉǺ¹Ë ¨ÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎνÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎνÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎνÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ª£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË»¹ÊÊ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å    Ã̺Å ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É ÆÁÀùØ É ÇË É ÇË É ÇË É É É

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ª« «¶ªª ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › 

16

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÊ˾ÆǻԾÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡« ÎÎ Ⱦɾ¼ÇÉ šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡«  ÎÎ Ê˾ÆÇ»

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É

¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £¨¥ £¨¥

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄ À¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄ À¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ XXXQFOPCMPLPNTLSV šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ XXXQFOPCMPLPNTLSV

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½

†† †††† †† ††††

šÄÇÃÁÁÀØоÁÊ˺¾ËÇƹ¶£§«§¦¥ ÎÎÅÅ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ÈÇœ§ª«Ì šÄÇÃÁȾɾ¼ÇÉǽ þɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÎÎ¥ ¥ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ¥† ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹  šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ¥† ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹  šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾  ¥  ¥  ¥ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨ªš šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¥ ƾÊÌÒÁ¾ Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ»

ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÇ×ÀªËÉÇ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ɹÀÄɹÀžÉÇ»ªÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ À¹ÄÁ»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ þɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÎÎ¥ ¥ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÇɽ×Éš© ÈÇɾºÉÁà šÇɽ×Éš© šÇɽ×Éš©ÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅÇ¿¾ÆɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ šÇɽ×É š©†† ÈÇɾºÉÁà †XXXPNTLHSBESV šÇɽ×É š©†† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» šÇɽ×ÉÔš© šÇɽ×ÉÔš©

 Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É É É É

›¹ÉÅ §§§ ªÇ×ÀªËÉÇ ªŸš’ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§  ªŸš’ §ÈÇɹ §§§ §ÈÇɹ §§§ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

šÇɽ×ÉÔš© ›¹ÀÇÆÔÏ»¾ËÇÐÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˺¾ÊÈ ›¹ÉÅÁË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›ÇÄÇÃÆǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½Äغ¾ËÇƹ ÍÁºÉ¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ œ¹ÀǺ¾ËÇÆ œ¹ÀǺ¾ËÇÆÎÎ œ¹ÀǺ¾ËÇÆÎÎ œ¹ÀǺ¾ËÇÆÈÇɹÀžÉÌÀ¹Ã¹ÀÐÁù œÁºÃÁ¾Ê»ØÀÁÁÀÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁù º¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆœ¡©§†ª¬¤µ­™«§ª«§¢£™¸¨¾Æ¾ËÉÇÆ™¥¡£ª Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁ À¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ ÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ Çº¹»Ã¹Ãº¾ËÇÆÌš¾ÆÇ˾ΥǽÌÊ»žÑùÎÈÇü Çº¹»ÃÁ½º¾ËÇÆÇ»ÁÊËÉÇÁËɹÊË»ÇÉÇ» Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇƹª† ¬†¨† ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀ ÈÇÉÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕª§ Çº¹»ÃÁ½ÄØÌÃĹ½ÃÁº¾ËÇƹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÎ˾ÅȾɹËÌÉ Çº¹»ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀÆÔ¾¨¥¨

 ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ü Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü 

É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

£ÄÇÈÇ»™› ¡¨ Ÿš¡¶ª£ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ §Å¤×ÃÊ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ ¾½¹Ä¨ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨£­š©  ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£  Ÿš¡¶ª£ ™ª¥ §Å¤×ÃÊ ¨¾Ë¹Ä §«  ™ª¥

†††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

17


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ŸšÁÀ½¾ÄÁØ Ê»¹Á ¨£ ¨¦ ºÄÇÃÁ­šª Ÿš¡ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÁÅÇÆ˹¿ Ÿš¡ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØšÌ ¹Å¾Æ¹Ê˹ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ½¾Ñ¾»Ä¾ Ê˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊË¹ÉŹËÌɹ £¹Å¾ÆÕÉ»¹ÆÔ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ¥†  À¹»Ç½ÊÃÇ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÈÇœ§ª«Ì À¹»Ç½ÊùØÈÉÇȹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ

ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË   ÈÅ  ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É ÆÁÀÃÁ¾ É

¥ª£ «¶»¾É¾ÊË §§§ ¥¾Ë¹ÎÁÅ ÇºÉÇÊËÉÇ ªŸš’  ªŸš’ ™ª¥ ¥ª£ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ©¾¹ÄÇÅ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨£­š©  ¾½¹Ä¨ª£ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ ¨£­š©  £ÇÀÄÇ» ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ  ÔÃÇ» ¡¨ ¾Ë¹ÄÕÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÊ˾ÆÇ»ÇÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¶ÃǺÄÇà ÎÎ

ÑË

É

ªÁº¶ÃÇ©¾ÊÌÉÊ

††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎΝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ÈÇÇÈËÇ»ÔÅϾƹŝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÎÎ¥ ¥ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾÎÎ¥ ¥ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾÎÎ

ÑË »ƹÄÁÐ  ÑË  ÑË ÑË 

ƾ½ÇÉǼÇ  É É É ÇËÉ É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É

¾Ë¹ÄÕÊËÉÇ ª£¡ÉËÔÑ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ «¶ªª «¶ªª ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ ™ª« £ÇÀÄÇ» ¡¨ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†††† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎÅÅ ÎÎÅÅ ÑĹÃǺÄÇà £ÁÉÈÁÐ £ÁÉÈÁÐ £ÁÉÈÁУ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁУ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁл¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐ ÊËÉÇÁ˾Ä ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐ ÊËÉÇÁ˾Ä ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐ ÊËÉÇÁ˾Ä ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐ ÊËÉÇÁ˾Ä ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥†ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ÊËÉÇÁË ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† ®¹ÉÁÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁ»¾Ä×ÉǻԠ£ÁÉÈÁÐÃÄÁÆǻDZš† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÇØÉÊÃÁ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂ¥†  £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐ¥ §¦¨  ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥ À¹»Ç½ª£ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ

 ÑË  »ƹÄÁÐ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ƾ½ÇÉǼÇ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É

¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ ªÇ×ÀªËÉÇ «¹ÉÊÃ¹Ø š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂʾɻÁÊ «¹ÉÊÃ¹Ø ¶¼Á½¹ ªËÉÇÂËɹÆÊÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂËɹÆÊÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂËɹÆÊÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂËɹÆÊÃÇÅÈÄ ¥ª£ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ «¹ÉÊÃ¹Ø ÇºÉÇÊËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ «ÇɼǻÔÂÃÁÉÈÁнÇÅ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ™ª«

†† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

18

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨ ùĹÐÁÆÊÃÁ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊË £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÃɹÊÆÔ  £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ÃɹÊÆÔ ¿‘ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥† ÃɹÊÆÔ ¿‘ÄËÔÂ

  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ɇ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É

¶¼Á½¹ ÇºÉÇÊËÉÇ ¶¼Á½¹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¶¼Á½¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÃĹ½’ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐ¥† ÃɹÊÆÔ ¿‘ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥† ÃɹÊÆÔ ¿‘ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥† ÃɹÊÆÔ ¿‘ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆÔ ÃɾÅľ»ÊÃÁ ¿¾ÄËغÄÇÐÃÇ ½ÇÊË £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆÔ ÃɾÅľ»ÊÃÁ ¿¾ÄËغÄÇÐÃÇ ½ÇÊË £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆÔ ÃɾÅľ»ÊÃÁ ¿¾ÄËغÄÇÐÃÇ ½ÇÊË £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆÔ ÃɾÅľ»ÊÃÁ ¿¾ÄËغÄÇÐÃÇ ½ÇÊË £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔ ¿¾ÄËÔ¸ºÄÇÐÃÇ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻÇÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆÇ»ÇÂÈǽÀ¹Ã¹À £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁЧ¦¨ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁЧ¦¨ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁЧ¦¨ªÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁЧ¦¨ªÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇË É É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇËÉ  ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ

«¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂËɹÆÊÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂËɹÆÊÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂËɹÆÊÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂËɹÆÊÃÇÅÈÄ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †††† ††††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

19


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔÎŹÉÇÃÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ¦¾½ÇÉ ÊÉÇÐÆÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ È›ÁÆÀÁÄÁ ¼«×žÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÇɹƿ¾»ÔÂ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 É ÇË É É É É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇË É É É É É É

 ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶¼Á½¹ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕоÉÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂʾÉÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂоÉÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁЪ£ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁЪ£ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÇÄÇžÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¥ÇÊÃÇľÆÃÁ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¥ÇÊÃÇľÆÃÁ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹ½ÃÇÄǽϾ» ŝÇÊ˹»Ã¹ÁÌÊ˹Æǻù £ÇÄÕϹÃÇÄǽ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ Ä×ÃÁ º¾ËÇÆ Ð̼ÌÆ ¨¬ ÇÊË ÅÇÆË £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆԾŠÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ÃÉÔÑÃÁ Ä×ÃÁ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ ¤ÇËÃÁÄÁ»Æ¾»ÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾Ë ÃÉÔÑÃÁÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º¾ËÇÆ ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÁ»ÇÊÊ˺¾ËÇƹ†Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ/BOPDSFUF

ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

É É É É É É É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶»¾É¾ÊË « ¶»¾É¾ÊË « ¶»¾É¾ÊË « ¶»¾É¾ÊË « ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉÇÂʾɻÁÊ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ÔÃÇ» ¡¨ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹  Ÿš¡¶ª£ ª£¡ÉËÔÑ ¨£­š©   Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹  Ÿš¡¶ª£ ¨¾Ë¹Ä §« 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§º¾ÊÈÔÄÁ»¹ÆÁ¾ÈÇÄÇ» ¨¾ÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ȾɾÃÉÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾É ÇÃƹÅÁ »Á½¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ȹƾÄÁȾɾÃÉÔËÁ½ÄØÊÁºÁ˹ ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÀ¹»Ç½ÊÃÇ »Ê¾ŹÉÃÁ¨¹ÊÈÇÉËÈÇœ§ª«Ì ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†

ûÅ ü ÑË ÑË ÑË Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É É É É É É É

›¹ÉÅ §§§ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º Ÿš¡¶ª£  ªŸš’  ªŸš’ ªÁºÁ˧ÅÊà ¨£­š©  £ÇÀÄÇ» ¡¨ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¨ÉÇËÇÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉÇËÇÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

20

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇɹÊË»Çɹ º¾ËÇƹ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹØÎ Å ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ¨ÄÁ˹À¹ºÇɹ™ÄŹÀƹؼɹÆÕ Î Î Å ¨ÄÁ˹ȹÀǼɾºÆ¾»¹Ø½Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎ ›ÇÄŹÇÊ˹»Ã¹ ËÇɼ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅņÈÌÊËÇË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅÅ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب£†Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹØ£ Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب¨† Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹Ê˾ÆÇ»¹Ø  Å ¨ÄÁËÔªËÇÈľÃÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾  ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄËÇ»¹ÉÆÔ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆԾƹÄÁ»ÆÔ¾.BTUFSUPQ ¨ÉÁÊ˹»Ô¨«s ¨Éǽ¹Å½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ÈÄÁËÔ ºÌ Î Î Î Î ¨Éǽ¹ÅÊ»¹Á»¼£¹Ä¹ÐÁÆÊþ ©¹ÊË»ÇÉ

Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ä ÑË  

É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ É É É É É É É É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É  ÇËÉ

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¨ÉÇËÇÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ¶ÃÇÄ¡Æ  Ÿš¡¶ª£ ÇºÉÇÊËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ ªËÉǺ¹Ë  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ ªËÉǺ¹Ë  ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’ ¨¾Ë¹Ä §«  §ÈÇɹ §§§  ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† ††

©¹ÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇà ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ¨¹ÊÈÇÉËÈÇœ§ª«Ì ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆԝÇÊË ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆԝÇÊË ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆԝÇÊË ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥ÁÀϾžÆ˹¥Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆԝÇÊË ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥†

  Ë Ë Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

 ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É É É É É É É É É

¨ÉÇËÇÊ ¨£­š© £ÇÀÄÇ» ¡¨ ¨ÉÇËÇÊ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¨ÉÇËÇÊ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÑËÌùËÌÉÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÑËÌùËÌÉÆÔ ÃĹ½ÇÐÆÔÂ»Ê¾ÎŹÉÇà ª»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÀ¹ºÁ»Æ¹Ø-Ç˽ÇÅ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹؽÄÁƹLjŝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù À¹ºÁ»Ã¹ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÁƹÅ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÁƹÅ º¾ÀÇÊËÉÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù º¾ÀÇÊËÉÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØ-Ç˽ÇÅ

Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ»

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨£­š© §ÈÇɹ §§§ §ÈÇɹ §§§ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ §ÈÇɹ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂÉÃ̺Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

21


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁ˽ÄÁƹ ÅÅ ªÁºÁ˽ÄØÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇÝÇÊ˹»Ã¹

ÑË Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†††† †† †† †† ††

ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† 

Ã̺Å Ã̺Å 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† ††

ªÅ¾ÊÁ&NBDP½ÄØɾÅÇÆ˹ÁÀ¹ÒÁËÔº¾ËÇƹ ªËÇÂù»ÁºÉÁÉÇ»¹Æƹت›s ªËÇÂù»ÁºÉÁÉÇ»¹Æƹت›s ªËÇÂù»ÁºÉÁÉÇ»¹Æƹت›s ªËÇÂÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ª› ÈÉÁÊ˹»ÃÁ½½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÈÇÉ ¨« ªËÌȾÆÁ¤ª†c ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ½Äغ¾ËÇƹ ªÌÉÁà ÇÃÊÁ½¿¾Ä¾À¹ ÃɹÊÆÔ†XXXPNTLHSBESV «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÃÇÅÈľÃÊÆÇÂÊËØ¿ÃÁÈÇÄÇ» ¬Ë¾ÈľÆÁ¾ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÇÅÈÇÄÇ» ÊË¾Æ ÃÉÇ»ÄÁ ­šª ­šª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÁºÉǺ¾ËÇÆ ­Ìƽ¹Å¾ÆË»Ãɾ½ÁË ®ÇÌţɾ½ÁË ­Ìƽ¹Å¾ÆËƹ»ÁÆËÇ»ÔÎÊ»¹ØÎ ­Ìƽ¹Å¾ÆËÈǽÃÄ×Ð ­Ìƽ¹Å¾ÆËÊ»¹ÂÆÔ ¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÇÝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾Æ˨¯†»žÑùÎÈÇü «ÇÈÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ ÇÊ˹»Ã¹ ¯ª¨ÎÇËcÅÅ ¶ÃǺÄÇà ÇÈÁÄÃǺ¾ËÇÆ ÎÎ

ü ÑË ÑË ÑË ÑË  ü  ûÅ ûÅ    ÑË žÑÇà žÑÇà ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  É ÇËÉ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É

¨¾Ë¹Ä §« §ÈÇɹ §§§ §ÈÇɹ §§§ §ÈÇɹ §§§  ªŸš’ ¨£­š©  ¨¾Ë¹Ä §«   Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ›¹ÉÅ §§§ ›¹ÉÅ §§§ ª£¡ÉËÔÑ ¨£­š©  ¨£­š©  ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ™ª¥ ªÁº¶ÃÇ©¾ÊÌÉÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË  c ²¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË Ï¾Å¾ÆË›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ  c £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍÉ þɹÅÀ ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † ȾÊÇÃÄ׺ÇÂÍɲ¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË Ï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ †Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ †£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ™Ç£¾É¹ÅÀÁË  c Ò¾º¾ÆÕ ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀŪ¹ÅǻԻÇÀ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ Ï¾Å¾ÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕ  c þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™ÆËÁÃÇÉÁ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ†ÊžÊÁ&NBDP

22

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

       ü

 †É †É †É †É †É    ÇËÉ

£¹ÉÕ¾É £¹ÉÕ¾É ™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂÁ£ ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ ¨¾Ë¹Ä §« 

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† †††† †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †††† †††† †† ÊÇË †††† †† ÊÇË †††† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË š¹ÄĹÊËºÌ ȾÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË¿½ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ̼ÇÄ՝ÇÊËÈǼÇÉǽÌÁǺÄ š¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ š¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà ¼ÉÌÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ š¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ» š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà þɹÅÀÁË ½ÇÊË œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¹Ä¾º¹ÊËÉ œ† ü ü ü ü ü ü œÁÈÊ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÄÁƹ

     ü žÑÇà ü ûÅ 

ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ  ÊÃÁ½ÃÁ  º¾ÀƹÄ ÇËÉ ÇË É ÊȾÏϾƹ ÇËÉ ÆÁÀùØ

£ÇÀÄÇ» ¡¨  ªÈ¾Ï¹»ËÇ  ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §Å¤×ÃÊ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ 

†† †† †† †† ÊÇË †††† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÄÁƹ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å Ⱦɾ¼ÆÇÂ

Ë

ÇËÉ††††

œÄÁƹÊËÉÇÁË ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÑĹÝÇÊËÈǼÇÉǽÌÁǺÄ œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË º¹ÄĹÊË œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊ՝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¾ÅÄØ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇÛԻÇÀÅÌÊÇɹ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà  ¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ȾÊÇà ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ  ¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊËºÌ  ¾ÅÄØ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÊ˹»Ã¹  ¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ  ¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å Ⱦɾ¼ÆÇ ¼ÉÌÆË ÊËÉÇÁË¥ÌÊÇÉ ÑĹà ÇÊË  ¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ  ¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾ÅÇÊ˹»Ã¹ ¡À»¾ÊËÕ ü ü ü ¡À»¾ÊËÕ¼¹Ñ¾Æ¹ØÈÌÑÇÆù ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Ø ƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¡À»¾ÊËÕƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ÈÌÑÇÆù ü ü ü ü ¥£© ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË

 É    ÆÁÀùØ     ü ü ü žÑÇà 

  ÊÃÁ½ÃÁ  ÆÁÀùØ  ÊÃÁ½ÃÁ  º¾ÀƹÄ  ÇË É  ÇË É É ÇËÉ †É

ªÈ¾Ï¹»ËÇ   ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨   §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ  ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¨£­š© ªÁÄÁù˪ËÉÇ §Å¤×ÃÊ ¥ÇÊËÇ»ÁÃ

†† ÊÇË †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË 

£¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ÅɹÅÇÉƹØÃÉÇÑù ÊÌȾÊÕ††††

£¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ҿº¾ÆÕ È¾ÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË † † † ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ȾÊÇÝÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † †ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁˆÅÅ»¥£©ÈÇ Å £¾É¹ÅÀÁˆ žÄÃÁ † Êɾ½ÆÁ ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁˆ † † þɹÅÀÁË»žÑùНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁË † Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ʾËùÃĹ½ ϾžÆË ȾÊÇûžÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ ȾÊÇà £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾ÆË›ÇÀź¾ÀƹĝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹغ¾Ä¹Ø ʾɹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÊšÁ¼†º¾¼¹Î £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ ÅÅ †ÅÅ †ÅÅ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ͹ʹ½Æ¹Ø £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £ÌÈÄ×Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÃ

 †É  †É †É ÆÁÀùØ †É †É ÆÁÀùØ   ¥£© É ÆÁÀùØ ÇËÉ   ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ   ÆÁÀùØ     ƾ½ÇÉǼÇ Ã̺Å É †É †É  †É †É †É Ë É Ë É Ë É Ë ÇËÉ Ë É Ë É  ÊÃÁ½ÃÁ

ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ Ÿš¡¶ª£  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ  ÔÃÇ» ¡¨ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ   ÔÃÇ» ¡¨ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ §Å¤×ÃÊ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ 

†††† †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †††† †† ÊÇË †† ÊÇË †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

23


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅǻԠ¥¥Ÿ¨ ¥¾ÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥«† sü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥É¹ÅÇÉÅÇÄÇËÔÂÍɹÃÏÁØ ÅÅ ÅÅ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ §ÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÅÌÊÇÉ ¨¹Ê˹ÁÀ»¾ÊËÃÇ»¹Ø§¥¤·£ª ü ü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇÃ

ü žÑÇà ü ü ÑË ÑË Ë ȹþË 

 É ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ †É 

ªÁÄÁù˪ËÉÇ §Å¤×ÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §Å¤×ÃÊ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ §Å¤×ÃÊ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË †† ÊÇË 

¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË Ï¾Å¾Æ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¨¾ÊÇà Ë ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË»žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹½ÇË ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË ¼ÄÁƹ ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ÇËʾ» þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË¿½ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹

  ŹÑÁƹ  ÇËÉ 

†É ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ   ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¥ÇÊËÇËÉؽ ¨ÉÇËÇÊ ¨£­š© ™šªªËÉÇ  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ªÈ¾Ï¹»ËÇ  £ÇÀÄÇ» ¡¨ ™ª¥

†† ÊÇË †† †† †† †† †† ÊÇË †† †† †† †† ÊÇË †††† †† †† †† ††

¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ

Ë

ÇËÉ††

¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ¨¾ÊÇÃÊÌÎÇ ÍɹÃÏÁ؆ ÅÅ  Áü ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ º¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ÊÌȾÊÕ º¹ÄĹÊË ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ ¨¾ÊÇà ϾžÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊË »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ϾžÆË ÅÉÃÉÇÑù ÇÈÁÄÃÁ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹

Ë žÑÇà     Ë    Ë

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾    ƾ½ÇÉǼÇ  ÊÃÁ½ÃÁ  ƾ½ÇÉǼÇ É

 §Å¤×ÃÊ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¨ÉÇËÇÊ  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ    §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ «É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨ ªªª£ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇò¾º¾ÆÕ¬¼ÇÄÕš¹É¹ºÁÆÊÃ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† »žÑùÎ †ÉÉüÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† »žÑùÎ †ÉÉüÇÊ˹»Ã¹ ªÁÆÕù ͹ÊǻùÇË¼É ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ªÌȾÊÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ªÌȾÊÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ

 žÑÇà ȹþË   

ÆÁÀùØ É É ÇËÉ  ÆÁÀùØ 

 ªËÉÇÂÁƽÌÊËÉÁØ ž©¥™£ ž©¥™£ §Å¤×ÃÊ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ÊÇË 

24

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË Ï¾Å¾Æ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¬¼ÇÄÕÃÇÅÃǻԠ»ÔÊÇÃÁ£¨ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁÂÃÇÅÃǻǠŹÉÃÁÉ Ç Èà »ÔÊÇ㨝ÇÊË ¬¼ÇÄÕ »ÔÊÇÃÁ£¨ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅ ȾÊÇà À¾Å ¼ÄÁƹ ϾžÆË ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹£ÌÀº¹ÊÊÃÇÅÃǻǠ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË

 Ë   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

†É É ÆÁÀùØ º¾ÀƹÄ   †É †É

 ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÑ «É¹ÆÊÁ£  ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ

†† ÊÇË †† †† ÊÇË †††† †††† †††† †† †† †† †††† †† ÊÇË ††††

¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ̼ÇÄժƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ÇËËÇÆÆÔ½Çc ²¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆËü¥†¨¯ ¹»Ç½ÊùØ͹ÊǻùÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË»žÑùÎ ¯¾Å¾Æ˼ÄÁÆÇÀ¾ÅÁÊËÔ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥†

      

†É †É ÆÁÀùØ †É †É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ½ÁľÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ¨£­š© §Å¤×ÃÊ ¨ÉÇËÇÊ ¨ÉÇËÇÊ

†† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †††† †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥†ü ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¯¾Å¾ÆË¥† þɹÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÊÌȾÊ՝ÇÊË ¯¾Å¾ÆË¥† ¥† žÑÃÁü ¥£© À¹»Ç½ÌȹÃǻùÇÊË ¯¾Å¾ÆË¥†ƹ»¹Ä ¯¾Å¾ÆË¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯† ¯¾Å¾Æ˨¯† ¯¾Å¾Æ˨¯† ¯¾Å¾Æ˨¯† ¯¾Å¾Æ˨¯† ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯†¼¡ÊÃÁËÁÅü ¯¾Å¾Æ˨¯† ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯†† ü ¯¾Å¾Æ˨¯† žÑÃÁü ¥£© À¹»Ç½ÊùØÌȹÃǻùÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯††»žÑùÎÈÇü ¯¾Å¾ÆËÊÌȾɺ¾ÄÔÂü ¥ «ÌÉÏÁØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ü ü ü ü ü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË°¡ª«´¢ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¨¯††ÈÇü ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† žÑÇÃü À¹»Ç½͹Êǻù »ÇÆÁ˾ ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ¥£© ƹ»¹Ä »¹¼ÇÆÈÇÊË ¯¾Å¾ÆË ü ¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà þɹÅÀÁË »Ê¾»žÑùΠ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ËÇÈÃÁ ͹Êǻù  ü ¯¾Å¾ÆË ËÇÈÃÁ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ

   Ë Ë   ÑË Å žÑÇà žÑÇà žÑÇà žÑÇà žÑÇà ü ü ü ¥£© žÑÇà žÑÇà    

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É   É ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇËÉ ÇË É É É É É É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É  ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ †É

™ª« ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ™ª¥ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ¡Æ˾ɪËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ™ª¥ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¨ÉÇËÇÊ ™ª¥ ž©¥™£ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ  ©¾¼ÁÇÆ ©¾¼ÁÇÆ ™ª¥ ™šªªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË 

°¾ÉÆÇÀ¾Å À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆÇ ȾÊÇà þɹÅÀÁË

Ë

ÇËÉ††

±ËÌùËÌÉù#30;&9½ÄØÉÌÐÆǼÇƹƾʾÆÁØü ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀźÆ

Å   Ë  

ÇËÉ †É †É †É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ †É

¡Æ˾ɪËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™šªªËÉÇ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ™¼ÉÇʾɻÁÊ

†† †† †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† †††† †† †† ÊÇË 

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ²¾º¾ÆÕÉË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

25


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ²¾º¾ÆÕ † † † £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ ²¾º¾ÆÕ »ËÇÉÁÐ ²¾º¾ÆÕ† † † †ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ²¾º¾ÆÕ† † † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ§Ð¾ÆÕ½¾Ñ¾»Ç ²¾º¾ÆÕÄ׺Ç »ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÅɹÅÇÉÆÔÂÍɹÃÏÁ؆ÅÅ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ²¾º¾ÆÕÅɹÅÇÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇÂÍɹÃÏÁ؆ÅÅ ²¾º¾ÆÕɹÀÄÁÐÆÔÎÍɹÃÏÁ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕ͆ ͆ ͆ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ

ÆÁÀùØ  ÇËÉ Ë Ë ü  

 É  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

 ¨ÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ  ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªªª£ §§§ §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ¨ÉÇËÇÊ ¨£­š© ¨ÉÇËÇÊ¦Ç¼»Â·º·¼Ã

¦œ¨¥¡ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † †ÇÊ˹»Ã¹ »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ†ÅÅ ÊÈǼÉÌÀÃÇ  ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † † † † † ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ†£¹Ð¾ÊË»Ç ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ†£¹Ð¾ÊË»Ç ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ†£¹Ð¾ÊË»Ç ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ†£¹Ð¾ÊË»Ç ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ†£¹Ð¾ÊË»Ç ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ؆ ²¾º¾ÆÕ † ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ ²¾º¾ÆÕ ƾ½ÇÉǼÇ ²¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇѝÇÊË ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ùɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ» þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ²¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹÊËÉÇÁË þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕªÃÁ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ† † † † ÇÈÁÄÃÁ¨¾ÊÇà ½ÇÊË›ÇÀź¾ÀƹÄ ²¾º¾ÆÕ† † † ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ

 Ë Ë Ë   Ë    Ë    

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ   É ÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÆÁÀùØ  ÇËÉ  ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ 

†††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¹ŸüÄÄ·ļ»¹¿½¿ÃÅÈÉÓ ˜Ÿ ÈÉÇſɼÂÓÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ ɼÌÄ¿ÁÊ ɼÂ

¨ÉÇËÇÊ ªªª£ §§§ Ÿš¡¶ª£ ªªª£ §§§ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™ª¥  ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ   ªÈ¾Ï¹»ËÇ  ÔÃÇ» ¡¨ ¨ÉÇËÇÊ ªËÉÇÂŹÑ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †††† †† ÊÇË †† †† †††† †† †† ††††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇǼƾÊËÇÂÃÁÂœ£¤ ›§ ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÎœ£¤ ÅÅÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËǼƾÊËÇÂÃÁÂœ£¤ § ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'†ÊÌȾÉÈÇÄÎÎÅÅ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÇÏÁÆÃÈÇËÇÄÇÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É  É É É É É

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾

Å Å Å Ã̺Å

 É É É É

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ £¨¥

†† †† †† †† †† †† ††††

26

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  œ¹ÀǺ¾ËÇƶÃÇËÇÆš† š† š† š† œ›¤ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÌȾÉϾƹ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ ÅÅ

Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË   ÄÁÊË ûÅ ûÅ

É É ÇËÉ É ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£¨¥ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǺ¹Ë ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVG¨¾ÉÅ՝ÇÊ˹»Ã¹ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂɆÉ Î Å Ë ÅņXXXPNTLHSBESV œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅ՝ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅ՝ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÅÇÆ˹¿¹œ£¤ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب§¤¦§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب¬ª«§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨ÄÁËÔœÁÈÊǻԾÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ ÅÅ ¨Ç½»¾ÊÈÉÇÍÁľÂÈÉØÅÇÂÎ ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅÇÂÎ  ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅǽÄب¨ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿Á»ÆÌËɾÆɹºÇ˧˾оÊË»¾ÆÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ ¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ;†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍÁÄÕœ†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨¨ ¨¨¦ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ Á½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨ª ¨ª†ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨¦Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄù« º¾ÄÔ  ¤×ÅÊ»¾Ë ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄù« º¾ÄÔ  ¤×ÅÊ»¾Ë ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄù« º¾ÄÔ  ¤×ÅÊ»¾Ë ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄùÈĹÆù"SNTUSPOH¨©¡¤·Î ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄùÈĹÆù"SNTUSPOH¨©¡¤·ÎÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄùÈǽ»¾Ê6&3

ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Å ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å ÈÅ Å ÈÅ Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ºÈÇÊÉ ÇË É ºÈÇÊÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ºÈÇÊÉ ÇË É ºÈÇÊÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É ÆÁÀùØ É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦ª« ªËÉǺ¹Ë ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ £¹É§ ªËÉǺ¹Ë ·ËÉÁϾÆËÉ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

27


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจร‰ร‡รรร„ร•ร…ยนร˜รรƒร‡ยปร”ร‚ร…ร… ร…ร… ยจร‰ร‡รรร„ร•ร…ยนร˜รรƒร‡ยปร”ร‚ยจยฅรŽ ยจยฅรŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•ร‡รŠร†ร‡ยปร†ยนร˜ร†ยนรˆร‰ยนยปร„ร˜ร—ร’ยนร˜"SNTUSPOHยจยฉยกยคยทยรŽร…ร… ยจร‰ร‡รรร„ร•ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยจยฆรŽ ยจร‰ร‡รรร„ร•ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยจยฆรŽ ยจร‰ร‡รรร„ร•ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยจยจยฆรŽ ยจร‰ร‡รรร„ร•ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยจยจยฆรŽ ยจร‰ร‡รรร„ร•ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยจยจยฆรŽ ยจร‰ร‡รรร„ร•ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยจยชรŽ ยจร‰ร‡รรร„ร•ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยจยชรŽ ยจร‰ร‡รรร„ร•ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยจยชรŽ

ร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

รŠรƒรยฝรƒร ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยฃยนร‰ยง ยฃยนร‰ยง ยฃยนร‰ยง ยฃยนร‰ยง ยฃยนร‰ยง ยฃยนร‰ยง ยฃยนร‰ยง ยฃยนร‰ยง

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจย›ยฎยนร‰ร‡รร†ร”ร‚ ยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจย›ยฎร‡ร‹ยฝยพร„ร‡รร†ร”ร‚ ยปยนรŠรŠ ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•รˆยพร‰รร‡ร‰รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รŒยผร„ร‡ร€ยนร’รร‹ร†ร”ร‚ ร…ยพร‹ยนร„ร„ ยปยนรŠรŠ ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจยฆรŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจยฆย†รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจยฆย†รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจยฆย†รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจยจรŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจยชย†รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจยชย†รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจยชย†รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจยฌยนร„ร—ร… ร‡รรร†รŽรŽรŽ ยจร‰ร‡รรร„ร•ยซยบยพร„ ร… ยจร‰ร‡รรร„ร•ยซยบยพร„ ร… ยจร‰ร‡รรร„ร•ยซยบยพร„ ร… 

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยกร†ร‹ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

28

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ ˾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ª¾ËùŹÄØÉƹØÎÅÅÅÅÅ ª¥¤ÅÅ ª¥¤»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ËÇɼÌžÊË¾Æ ÅÁÆÁŹÄÕƹØ ª¥¤¨É¾ÅÁÌÅÎÅ ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÕǽÆÇÌÉǻƾ»Ô ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÕǽÆÇÌÉǻƾ»Ô£ɹºÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ÃÇźÁ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁº¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔÎÈÄÁËÇ˽ÇÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹÇ˽ÇÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ’»©ÇÊÊÁÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ½ÄؽÇÅÇ»ÈÇùƹ½ÊÃÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ Î Î «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕʾËйËÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ

ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ÑË Å    ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½ÁľÉÊÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡Æ˾ɪËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǺ¹Ë ¡Æ˾ɪËÉÇ £¹É§ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªÇ×ÀªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥£ §§§  ¥£ §§§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁº¶ÃǪËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹ Ëɹ»¾ÉËÁƹ ÇÆÁÃʹ šÇɽ×ɼɹÆÁËÆÔ œ¹ººÉÇ ĹºÉ¹½ÇÉÁË ¼É¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œ¹ÄÕù œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ#BJOCSPPLCSPXO ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ» ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ$IJOBHSFFO À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ(PME%FTFSU ¿¾ÄËÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ›ÁÃÇÆË º¾¿ÊоÉÆ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔžžÄÕØÆÇ»ÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¡ÅȾÉÁ¹Ä©¾½ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÆËÉÁ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÈÌÊËÁÆÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÑÁƹ¼Çɹ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ľÆÇ»ÔÂÄÁÊË ÉÇÀǻԠÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ÌÀɾоÆÊÃÁ ÉÇÀǻԠÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ÌÉËÁÆÊÃÁ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ 

ûÅ ÈÅ ûÅ Ë ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É

¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¹ÆÊÌÉÇ»ÊÃÁ ʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¾¿½ÌɾоÆÊÃÁ ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂÈÇÄÁÉ ÑÄÁÍ ÊùĹ »Ê¾Ï»¾Ë¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ©ÇÊÊǨÇÉÁÆÇ ÉÇÀǻԠÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔª¹»¹Æƹ ¿¾ÄËÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ°¾ÉÆÔ¿¾ÅÐ̼ оÉÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉÊɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÊÃĹ½¹ ¡À½¾ÄÁØÁÀþɹÅǼɹÆÁ˹ ÊËÌȾÆÁ ºÇɽ×ÉÔ ½¾ÃÇÉ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÀ¹Ã¹À¹ÅÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹ Ëɹ»¾ÉËÁƹÁÇÆÁÃʹ ¡ÆÊËÉÌžÆËÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÌÐÆÇ »¹ÊʝÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ £¹Å¾ÆÕ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    ÈÅ  

É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É   À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªËÉÇÂËÇɼ ¶›ž©žª« ¶›ž©žª« ªËÉǺ¹Ë ªªª£ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆÇ»ÇÂÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

29


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝรรƒรร‚ รˆร„รร‹รƒยนรˆร‡ยฝรˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• รŒยผร„ร‡ยปร”ยพร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป รƒยนร…รร†ร‡ยปรรร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร‡ยปยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยฃยนร…ยพร†ร•รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ร”ร‚ XXXPNTLย†OFXTUPOFSV รยปยพร‹ยปยนรŠรŠ ยฃยนร…ยพร†ร•ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปรˆร‰รร‰ร‡ยฝ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒ ยบร‰รŒรŠรยนร‹ร†รรƒ ร€ร…ยพยพยปรรƒ ยผยนร„รรร†รรƒ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปรˆร‰รร‰ร‡ยฝ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒ ยบร‰รŒรŠรยนร‹ร†รรƒ ร€ร…ยพยพยปรรƒ ยผยนร„รรร†รรƒ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ร‰ยปยนร†ร”ร‚รŽรŽ รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ รŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพยบร„ร‡รƒรรŽรŽ รŽรŽ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ รˆยพรŠรยนร†ร†รรƒยฝร‡ร‹ยฝยพร„รƒรรŠร‹ยพร† รร‡รƒร‡ร„ร–ร‹ยนยฟยพร‚ ยฝร‡ร‰ร‡ยฟยพรƒ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ร‰ยนรŠรŠร„ร‡ยพร†ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รŽรŽ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฃรร‹ยนร‚ รŽรŠร… ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŽ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽร…ร… (SBTBSP ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽรŽร…ร… (SBTBSP ร‡ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยบยพยฟยพยปร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยบยพยฟยพยปร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ 

รƒยผ รƒยปร…   รƒรŒยบร… รƒยปร…  รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

 ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฉยžยœยกยงยฆยชยญ ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ  ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยถรƒร‡ร„ยกร† ย™รƒยปรร„ร‡ร† ย™รƒยปรร„ร‡ร† ยœร‡ร‰ร‡ยบรยพร†รƒร‡ ยชยฃยกร‰ร‹ร”ร‘ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยถรƒร‡ร„ยกร† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยฑรŒยนร†ยครŒร† ยฑรŒยนร†ยครŒร† ยฑรŒยนร†ยครŒร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽร…ร… (SBTBSP ยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยปยนรŠรŠยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ยฆรร€รƒรยพรยพร†ร”ยฆยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยคยนยบร‰ยนยฝร‡ร‰รร‹ยœร‡ร„ร‡ยปรร†รŠรƒรร‚ รยพร‰ร†ร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ย›ยพร‰ยฝยพยœยปยนร‹ยพร…ยนร„ยน ร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยฃร‰ยพร…ยนยฆร‡ยปยน ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยฉร‡รŠรŠร‡ยคยพยปยนร†ร‹ยพ ยปรร‘ร†ยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยชยนร˜ร†ร‡ยผร‡ร‰รŠรƒรร‚ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร‡ย†รŠยพร‰ร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยซร‰ยนยปยพร‰ร‹รร† ยฝร‡ร„ร‡ร…รร‹ ยฆยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร•ยชร„ยนร†ยพรย›รŠยพรยปยพร‹ยน ยจร„รร‹รƒยนยบยนร€ยนร„ร•ร‹รŠยพร‰ร”ร‚ ยจร„รร‹รƒยนยผร‰ยนร†รร‹ยปรŠยพรยปยพร‹ยนยฌร†ยนรŠยฝยพร‘ยพยปร„ยพ ยจร„รร‹รƒยนยผร‰ยนร†รร‹รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‹ยพร‰ร…ร‡ร‡ยบร‰ยนยบร‡ร‹ยนร†ร†ร”ร‚ ยจร„รร‹รƒยนยฝร‡ร„ร‡ร…รร‹รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚Uย†ร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร…ร‰ยนร…ร‡ร‰รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร„รร‹รƒยนร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร‰ยนร€ร†ร‡ยผร‡รยปยพร‹ยนยฌร†ยนรŠยฝยพร‘ยพยปร„ยพ ยจร„รร‹รƒยนร…ร‰ยนร…ร‡ร‰รยผร‰ยนร†รร‹ร†ยนร˜รŠร‡ยปรŠยพยผร‡ร…รร‰ยนร†ยนXXXOBUVSFTUPOFSV ยจร„รร‹รƒยนร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยปรรร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร‡ยปรร€ยผรรˆรŠยน ร‡ยบร„ยพร ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ยนยปยพร‰ร‹รร†ยฟยพร„ร‹ร”ร‚Uย†ร…ร… ยจร‡ยฝร‡รƒร‡ร†ร†รรƒรรร€ยผร‰ยนร†รร‹ยน ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน ร„ร—ยบร‡ร‚รยปยพร‹ ยจร‡ยฝร‡รƒร‡ร†ร†รรƒร รŠร‹รŒรˆยพร†ร รŠร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรร” ยบยนร‰ร†ร”ยพรŠร‹ร‡ร‚รƒร ยจร‡ร„ร”ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพรˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ รŠรŒรƒร„ยนยฝรƒร‡ร‚ ยจร‡ร„ร”ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพรˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ รŠรŒรƒร„ยนยฝรƒร‡ร‚ ยจร‡ร„ร”ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพรˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ รŠรŒรƒร„ยนยฝรƒร‡ร‚ ยชร„ยนร†ยพรร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ ยชร„ยนร†ยพรรˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รยพร‰ร†ร”ร‚ ร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ ยชร‹รŒรˆยพร†รยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพรˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ยชร‹รŒรˆยพร†รยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพรŠยนร†ร‹รรŠรƒร‡ร„ร•ร€ร‡ยบร‰ยนยบร‡ร‹รƒร‡ร‚ ยชร‹รŒรˆยพร†รยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพร‹ยพร‰ร…ร‡ร‡ยบร‰ยนยบร‡ร‹ยนร†ร†ร”ยพ ยชร‹รŒรˆยพร†รยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ยชร‹รŒรˆยพร†รยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพยงยผร‰ร‡ร…ร†ร”ร‚ยปร”ยบร‡ร‰

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฑรŒยนร†ยครŒร† ยฑรŒยนร†ยครŒร† ยฑรŒยนร†ยครŒร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยœร‰ยนร†รร‹ยพรƒรŠ ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

30

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ š¹É¾ÄÕ¾ÍÔ½ÄØù; º¹ÆÕ º¹ÊʾÂÆÇ» û¹ÉËÁÉ šÇɽ×É šÇɽ×ɽÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁɆÉÎÎÊņXXXPNTLHSBESV šÇɽ×ɽÇÉÇ¿ÆÔ ÄÁËÕ¾ ÎÎ šÇɽ×ɽÇÉÇ¿ÆÔÂÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ XXXKBOVT†TFSWJTSV šÇɽ×Éʹ½Ç»Ô ºÇɽ×ɽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ »Ç½ÇÊËÇà XXXKBOVT†TFSWJTSV šÇɽ×ÉÔ šÉÌÊйËùž»ÉÇȹ ÇÉƹžÆËÔÁ˽ XXXKBOVT†TFSWJTSV šÉÌÊйËù£¹Å¾ÆƹØÉÇÀ¹ XXXKBOVT†TFSWJTSV šÉÌÊйËù Ï»¾ËÄ׺Ç XXXKBOVT†TFSWJTSV ›¹Ñ¤§œ§«¡¨ ¨©¡›ž«ª«›¡ž›šž«§¦ž XXXKBOVT†TFSWJTSV ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹É ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁÁÑĹÃǺ ›Ç½ÇÊËÇýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁɆÉÎÎÊņXXXPNTLHSBESV ›Ç½ÇÊËÇÃÁ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ ɹÀ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔÂÊÄÇ  œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ« Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ®¾½Á˹Ä Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÈĹÊËÁÃǻԻʺÇɾ ɾѾËùÈĹÊËÁà Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÈĹÊËÁÃǻԻʺÇɾ ɾѾËùÊ˹ÄÕÆ¹Ø Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÊɾѾËÃÇ ¡À½¾ÄÁØÁÀº¾ËÇƹÈÇоÉ˾¿¹Å ȹɹȾËÔ ƹ»¾ÉÑÁØ ËÁÅȹÆÔÁËÄ £¹Å¾ÆÕ͹ʹ½ÆÔÂƹ»ÌÄùÆÁоÊÃÁÎÈÇÉǽ¹Î ŹÄÔ»¾Ê £¹Å¾ÆÕ͹ʹ½ÆÔ XXXKBOVT†TFSWJTSV

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ ü ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ

 ÇËÉ É É ÇËÉ É É ÇËÉ É É ÇËÉ ©™ª°ž« É É ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ É É ÇËÉ ɹÊоË ÇËÉ ÇËÉ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ Ÿš¡¶ª£ ª›¼ÉÌÈÈ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ  Ÿš¡¶ª£ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ™¥¡ª š¡ ª›¼ÉÌÈÈ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ š¡ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹Æ¹ÄÔÈĹÊËÁÃǻԾ ɾѾËÃÁ½ÄØÄÁ»Æ¾»ÔÎÊÁÊ˾Å £¹ÉËÌѤ¾» »ÎǽƼÉÌÈȹ XXXKBOVT†TFSWJTSV £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ £É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁË °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¤ÇËÇûǽÇÇ˻ǽÆÔÂÈĹÊËÁÃǻԠŠ ¤ÇËÇûǽÇÇ˻ǽÆÔº¾ËÇÆÆÔ  Å ¤ÇËÇûǽÇÇ˻ǽÆÔº¾ËÇÆÆÔ Š ¤ÇËÇÃÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÊɾѾËÃÇÂÈĹÊËÁÃÃÄ™ ÃÇÅÈľÃË ¤ÇËÇÃÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÊɾѾËÃÇÂÊ˹ÄÕÆÇÂÃÄ™ ÃÇÅÈľÃË ¨¾ÊÃÇÌÄÇ»Á˾ÄÕÈĹÊËÁÃǻԠ¨¾ÊÃÇÌÄÇ»Á˾ÄÕÈĹÊËÁÃǻԻʺÇɾ ɾѾËùÊ˹ÄÕÆ¹Ø ¨¾ÊÃÇÌÄÇ»Á˾ÄÕÈĹÊËÁÃǻԻʺÇɾ ɾѾËùÐ̼ÌÆÆ¹Ø ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ £Á˹  ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÔÊÇÃùІ»Ç ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ¨ÄÁËù½Äت«§ ÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžÒ ¼¹É¹¿¾Â ¨ÄÁËùÄÁËÕ¾»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉ¾ÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À »¹ÊÊ

ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü  ûÅ ûÅ

ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ

š¡ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ š¡ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ª›¼ÉÌÈÈ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É ©ÇŹÑù œÇËÁùËÇÄÒ ÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É £¹ËÌÑù £ÁÉÈÁÐÁÃËÇÄÒ ÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ­Á¼Ìɹ £ÁÉÈÁоÂËÇÄÒ ÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ÃÇÄľÃÏÁÇÆÆ¹Ø XXXKBOVT†TFSWJTSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ÌÃĹ½Ã¹ÊÃÁ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎ/FXÎ Î ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹعÆËÁÊÃÇÄÕÀØÒ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ºÇɽ×É ÈÇɾºÉÁà ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉË ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ¡ÄÄ×ÀÁØ ÎÎ XXXKBOVT†TFSWJTSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÄÁËÕ¾»¹ØœÄ¹½Ã¹ØÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÄÁËÕ¾»¹Ø£¹ÄÁÍÇÉÆÁØÅÅ

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É †É †É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª¥¨ š¡ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ª›¼ÉÌÈÈ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªÇ×ÀªËÉÇ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ª›¼ÉÌÈÈ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§ š¾ÄÇùžÆÆ¹Ø §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

31


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร„รร‹ร•ยพยปยนร˜ยจยนร‰รƒยพร‹ร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร„รร‹ร•ยพยปยนร˜ยชร‡ร„ร†รยพร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร‡ร‹ยฝร‡รŠร…ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ยฆยนรŠรƒร„ยนยฝยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ยฆยนรŠรƒร„ยนยฝยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รˆร‰ยพรŠรŠร‡ยปยนร˜ย›ร‡ร„ร†ยนร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รˆร‰ยพรŠรŠร‡ยปยนร˜ยฃยนร‹รŒร‘รƒยนร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รˆร‰ยพรŠรŠร‡ยปยนร˜ยฃยปยนยฝร‰ยนร‹ร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รˆร‰ยพรŠรŠร‡ยปยนร˜ยฃรร‰รˆรรร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รˆร‰ยพรŠรŠร‡ยปยนร˜ยฉร‡ร…ยบร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รˆร‰ยพรŠรŠร‡ยปยนร˜ยซร‡ร„รŠร‹รŒร‘รƒยนร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รˆร‰ยพรŠรŠร‡ยปยนร˜ยฑยพรŠร‹รยผร‰ยนร†ร†รรƒร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รŠยพร‰ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รรยผรŒร‰ร†ยนร˜ รŽ รŽ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รรยผรŒร‰ร†ยนร˜ รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ร†ยนร˜ยปรยฝร‡ยป รยปยพร‹ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รยปยพร‹ยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รยปยพร‹ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ XXXPNTLย†OFXTUPOFSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยบร‡ร‰ยฝ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒร รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒรรˆร‰ร‡รˆยนร‰รƒยน

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšยพร„ร‡รƒยนร…ยพร†ร†ยนร˜ ยงยงยง ยšยพร„ร‡รƒยนร…ยพร†ร†ยนร˜ ยงยงยง ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยญยพร‘ร†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยฃร‰ร‡รŠร‹ ยงยงยง ยšยพร„ร‡รƒยนร…ยพร†ร†ยนร˜ ยงยงยง ยšยพร„ร‡รƒยนร…ยพร†ร†ยนร˜ ยงยงยง ยšยพร„ร‡รƒยนร…ยพร†ร†ยนร˜ ยงยงยง ยšยพร„ร‡รƒยนร…ยพร†ร†ยนร˜ ยงยงยง ยšยพร„ร‡รƒยนร…ยพร†ร†ยนร˜ ยงยงยง ยšยพร„ร‡รƒยนร…ยพร†ร†ยนร˜ ยงยงยง ยšยพร„ร‡รƒยนร…ยพร†ร†ยนร˜ ยงยงยง ยกยฆย›ยžยชยซยชยจยžยฏยชยซยฉยงยข ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยœร‰ยนร†รร‹ยพรƒรŠ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยกยฆย›ยžยชยซยชยจยžยฏยชยซยฉยงยข ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ ยถรƒร‡ร„ยกร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยปยนร€ร‡ร†ร” รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒร ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยœรยบรƒยนร˜รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŠรƒรยฝร‡รƒร†ยนยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ร‡ยบร“ยพร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜รŒรƒร„ยนยฝรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยฃรร‰รˆรรรรƒ ยฉร‡ร…ยนร‘รƒยน ยฉร‡รƒรƒร‡ยชรƒรยฝรƒร ยจร„รร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ XXXPNTLย†OFXTUPOFSV ยจร„รร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ ร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‡ยฝยฝร‡ร†รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ร‚รˆร‰รยฝยปยพร‰ร†ร”ร‚ ร‰ยพร‘ยพร‹รƒยนรƒร†ยพร…รŒ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ร‰ยนร€ร†ร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรรŽรŽ รŽรŽ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒร ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร รยนรŠยนยฝร†ร˜รˆร„รร‹รƒยน ยจร‡รŠร‹ยนร…ยพร†ร‹ยฝร„ร˜ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยนรŠยปยพร‹รร„ร•ร†รรƒร‡ยป XXXKBOVTย†TFSWJTSV ยชรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรรรƒยนร‹ร‡ร‰ยชย† ยญร‡ร‰ร…ร”ยฝร„ร˜รร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รรยนรŠยนยฝร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรย›ร‘รร‰ร‡รƒร‡ร…ยนรŠรŠ ยญร‡ร‰ร…ร”ยฝร„ร˜รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รร˜ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒร ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยนร‰รŽรร‹ยพรƒร‹รŒร‰ร†ร”ยพ รˆรร„ร˜รŠร‹ร‰ร” ร‰รŒรŠร‹ร‡ยปร”ยพรƒยนร…ร†รรร‹ยฝ 

  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยญยนรŠยนยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยญยนรŠยนยฝ ยชยฃยกร‰ร‹ร”ร‘ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ย›ยนรŠรร„ร•ยพยปยน ยกยจ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยญยนรŠยนยฝ ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ ย›ยนรŠรร„ร•ยพยปยน ยกยจ ยšยก ยจร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ยบยพร‹ร‡ร† ยœร‰ยนร†รร‹ยพรƒรŠ ยšยก ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยธร†รŒรŠยชยพร‰ยปรรŠ ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ ยธร†รŒรŠยชยพร‰ยปรรŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยชร‹ยนร„ร•ยฐรŒยผรŒร†ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รŠร‹ยนร„ร• ย™รŒรŠร„รŒยผรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยน รƒยผย†ร‹ร† ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร•ย†ร–รƒรŠรˆยพยฝรร‹ร‡ร‰ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย†ร…ร… ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย™***ย†ร…ร…รŠร‹ยœยช ยœยช ย™ยช ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย™*ย†ย™*** ย†ร…ร…ยฉยพร€รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนย›ร‡ร€ร…ร‰ยนรŠรยพร‹รŠยปร‡ยฝรร‹ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠยฝร‡ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยนร…ยพร†ยนรŠร‹ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ร” ยšยนร„รƒยน ยฝยปรŒร‹ยนยปร‰ ยยปยพร‰รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพ ยปร‡ร‰ร‡ร‹ยน ร‰ยพร‘ยพร‹รƒร ร€ยนยบร‡ร‰ร” ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ ยฃยปยนยฝร‰ยนร‹รŽย†รŽรŠร‹ยชยจ ยฃยปยนยฝร‰ยนร‹ย†ร…ร…ยชร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร€รร‹ยฅย† ยฃร‡รŠร‹ร”ร„ร•รˆรŒร‹ยพยปร‡ร‚ยฟยฝยฃย†รŠยผ ยฃร‰รŒยผ ย†ร…ร…ยชร‹ ยฃร‰รŒยผ ย†ร…ร…

32

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

 ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ ร†รร€รƒยนร˜ รˆร… ร†รร€รƒยนร˜  รƒยผ รƒยผ รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹

 ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย† ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยฅยชยฃ ยชร‡ร„รยฝยพร€ ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยฐยพร„ร˜ยบร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยฐยพร„ร˜ยบร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ ยšยฏยฉยฆรยฟยพยผร‡ร‰ร‡ยฝยพรรยฃ ยšยฏยฉยฆรยฟยพยผร‡ร‰ร‡ยฝยพรรยฃ ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยคยพร…ยนร† ยฅยชยฃ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร† ยฅยชยฃ

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฃร‰รŒยผรร†รŠร‹ร‰รŒร…ร…ร…ยชร‹ยฎยญ ยฃร‰รŒยผร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… รŽร†ร‹ ยฃร‰รŒยผ รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ ร‘ยพรŠร‹รยผร‰ยนร†ร†รรƒ ยฃร‰รŒยผรย†ร…ร…รŠร‹ยชยจ  ยฎ ยœยช ยฎยœยชย™ ยฎยฆย™ ยฌย™ ยครรŠร‹ ย† ร…ร…ยชร‹ ยครรŠร‹ ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฝร‡ ยครรŠร‹ รŽ ร… ยชร‹ ยครรŠร‹ร…ร… รŽ ยชร‹ ยครรŠร‹ย†ร…ร…ยชร‹ รŽร… ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟ ย† ร…ร…ยชร‹ยฎยฆยซ ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ รŽรŽร…ร… ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร…รŽ รŽร† รŽร†ร‹ ยครรŠร‹ร‡รรร† รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยปร‡ร€ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚  ร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŽรŽร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รŽรŽ รŽรŽ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยครรŠร‹ยจย›ยค

รƒยผ รƒยผ ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒยปร… ร„รรŠร‹ รƒยผ

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร‰ ย† ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰

ยคยพร…ยนร† ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยคยพร…ยนร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยพร‹ยนร„ร„ ยซยฃ ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ย™ยชยซ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยžยฉยฅย™ยฃ ยคยพร…ยนร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยครรŠร‹รˆยพร‰รร‡ร‰รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รรร€ยฝยพร„รร˜รร€ร†ยพยผร‡ยจร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ร‡รƒร‰ยนรŠรƒยนรˆร‡ยฉย™ยค ยครรŠร‹ร‰รรร„ยพร†ร”ร‚ย†ย†ร…ร… ยครรŠร‹รŠร‹ยนร„ร•ร†ร‡ร‚รร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยครรŠร‹รŽรƒ รŽรŽ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒ ย† ร…ร… ยครรŠร‹รŽรƒ ร…ร…ยชร‹รˆรŠ ยครรŠร‹ร” ย†ร…ร…รŠร‹  ยฎ ยœยช ยœ ยฃยจ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹รร€ยนร„ร—ร…รร†รร˜รยฝร‰รŒยผรรŽร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร„รรŠร‹ร‡ยปร‡ร‚ รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร„ร—ยบร‡ร‚ยฉยพร€รƒยนรˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยร‡รŠร‹ย›ร‡ร€ร…ร‰ยนรŠรยพร‹รŠยปร‡ยฝรร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ ยงร‹ยปร‡ยฝร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยพร‰รƒยนร„ร•ร†ร”ร‚ ร…ยนร‹ร‡ยปร”ร‚ ยจร‡ร„ร‡รŠยนรŽรŽยชร‹ ยจร‡ร„ร‡รŠยนยผรƒรŽย†รŽ ยจร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒยนยปร˜ร€ยนร„ร•ร†ยนร˜ ยจร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒยนยงยฃ รˆร‰รŒยฟรร†ร†ยนร˜ ร†ยฟ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร…ร… ยฉยพร€รƒยนร…ยพร‹ยนร„ร„ยนร†ยนยผรร„ร•ร‡ร‹รร†ยพ ยฉยพร„ร•รŠร” ร‘รˆยนร„ร” รƒร‰ยพรˆยพยฟรยฟยฝ ยชรรŠร‹ยพร…ร”ร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ร”ร…ยพร‹ยนร„ร„ยน ยซร‰รŒยบยนรŽย†รŽ ยชร‹  ยซร‰รŒยบยนย›ยœยจยฝรŒย†ยชร‹  ยซร‰รŒยบยนยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร†ยนร˜ รƒร‰รŒยผร„ยนร˜ รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ร†ยนร˜ ยซร‰รŒยบยนร†ยพร‰ยฟรŽ รŽ ร…ร…ยชร‹รŽยฆยซ

 รƒยผ ร†รร€รƒยนร˜ ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ รƒยผ ร‹ ร‹ ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‹ รƒยปร… ร‹ รƒยผ รƒยผ ร†รร€รƒยนร˜ รƒยผ

 ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ร‰ ร‰ ร‰

ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยคยพร…ยนร† ยฐยพร„ร˜ยบร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยฅยชยฃ ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยคยพร…ยนร† ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยงร…ยร‡ร… ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร† ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยซยพรŽรˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยฐยพร„ร˜ยบร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ ยคยพร…ยนร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซร‰รŒยบยนร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รˆร‰ร‡รรร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽรŽร…ร…รยฝร‰ ยซร‰รŒยบยนร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รƒร‰รŒยผร„ยนร˜ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร…"*4* รŽร†ร‹ ยซร‰รŒยบยนรˆร‰ร‡รรร„ร•ร†รŽรŽ รŽรŽ ร…ร…ยชร‹  ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปยยยยยยยย ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปยยฌยยฌยยฌยยฌยยฌยยฌย›ยœยจ ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปรˆร‰ร‡ร       ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปรˆร‰ร‡ร        ยซร‰รŒยบยนร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŠยปยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠยฉยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฝร‡ ยซร‰รŒยบร”Eย†ยœยงยชยซรยบรŒ

ร… ร… รƒยผ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยคยพร…ยนร† ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยพร‹ยนร„ร„ ยซยฃ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยฑยพรŠร‹รยผร‰ยนร†ร†รรƒร‰รƒยผ

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

33


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «É̺Ô›œ¨ ÖÄÊ» ÏË ÇÏÁÆà «É̺ÔÈÉÇÍÁÄÕÆԾΆÎΆΠ¬¼ÇÄÇÃÎcΪËÈÊ ¬¼ÇÄÇà        ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª ¬¼ÇÄÇÆ©¾ÀùÇÊ˹»Ã¹½Ç ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕÆÇÂʽÇ

ü ü ü ÈÅ ü ÆÁÀùØ

ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

ªÇÄÁ½¾À ªÇÄÁ½¾À ¤¾Å¹Æ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ªÇÄÁ½¾À ªËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ «£ °¾Äغž˹ÄÄÇÈÉÇùË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄľÉ †ªË ±»¾ÄľÉ†©¾ÀùÇÊ˹»Ã¹½Ç ±»¾ÄľÉÊ ½Ç ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃƾɿÅŪˮ¦«

ü ü ÆÁÀùØ ü ü

ÇËÉ † É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ †É

ªÇÄÁ½¾À ¤¾Å¹Æ ªËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ «£ °¾Äغž˹ÄÄÇÈÉÇùË ªÇÄÁ½¾À ¤¾Å¹Æ

†† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ ™ÉŹËÌɹ š¹Äù ›¹¼ÇƆ½ÇŹ ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ½»¾ÉÁ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ ùÄÁËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œ»ÇÀ½Á      ÅÅ ÌȹÃü »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»¦ÁÀϾÆ  ¹ºÇÉÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ˾ÈÄÁÏÔ  ¹ºÇÉÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ˾ÈÄÁÏÔ  ¹ºÇÉÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ˾ÈÄÁÏÔ  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ  ½¹ÆÁع½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆdžºÔËǻԾÅǽÌÄÕÆÔ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿Ä׺ÔΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÁÁÀ½¾ÄÁ ¡À½¾ÄÁØÃÇ»¹ÆÔ¾›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ

 ûÅ  ûÅ  ü   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

 ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¡¦ª¡ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¥£ §§§ ™©«¹ ªÇ×ÀªËÉÇ «ÉÁ†™ ªÃĹ½’   ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ¬ËÃÁƹ °¨  ¥£ §§§ ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁņ¿ ¾ÅÃÁ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

£ÁÇÊÃÁ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆ¹Ø À¹ºÇÉÔ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁªÃÁ½ÃÁ ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¤¾ÊËÆÁϹоɽ¹ÐƹØ'",30 ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç¨ÇÄÁžÉƹØÇÃɹÊùÈÇ©™¤ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹Æ¼¹Ä ½ÁÈÄÇŹËÊÃĹ½ÆÇÂÁÀÊ˹ÄÁ ËÇÄÒÅÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÄ׺Ծ›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÄ׺Ծ›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁËÇɼȹ» ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ §ÈÇÉÔÊ»¾ËǻԾ ËÇÉѾËÆÔ¾ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ƹÀ¹Ã¹À ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕÌ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕÌ »¾ÉÎÆ¿ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ

 ûÅ  ÑË ûÅ  ÑË   Ë  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Å 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¥£ §§§ £ÁŹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¥ª §§§ ¾ÅÃÁ» ¡¨ £ÁŹ «¶ªª «¶ªª ¾ÅÃÁ» ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£  «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ¥¥ª §§§ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹  ¥£ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

34

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª»¹Éù¹Ä×ÅÁÆÁØ Æ¿Ê˹ÄÁ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÄÇ» ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÑËÌùËÌÉÃÁ¯¨›ª ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊùØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØØÐ ÅÅ  Å ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØØÐ ÅÅ  Å ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ ÎÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹»ÇÀź¾ÀƹÄ

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÊÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË  ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË ÇËÉ †É †É ÇËÉ É ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É

¥£ §§§ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¥ª §§§ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ª« ™ª«  Ÿš¡¶ª£ «ÉÁ†™ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ £ÌƼÌÉϾ» ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ™ª« ™ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØØЮÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØØЮÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

†† †† †† ††

ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹»ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÊ»¹ÉÆ¹Ø ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùÊËØ¿ÃÁÈÇĹ Î Å ØÐÎÅÅ ›É†½Á¹ÅÅÅ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØûÅ ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØûÅ ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØûÅ ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ  Å ØоÂÃÁ ÁÅÅ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ  Å ÈÉÇ» ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ  Å ÈÉÇ» ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹºÇľ¾ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ ªÇÇÉÌ¿¾ÆÁØʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ªÇÇÉÌ¿¾ÆÁØÊÈÇÉËÁ»ÆÔ¾ ªË¹ÆÏÁÁ¹»ËÇÀ¹Èɹ»ÇÐÆÔ¾ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ «É̺¹›œ¨ š± ËÇÄÊËÇÊ˾ÆƹØ ¬¼ÇÄÇà ±»¾ÄľÉ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

 ÈÅ ÑË ûÅ ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ûÅ   ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ÈÅ  

É ÇËÉ É ÇËÉ É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÆÁÀùØ

™ª« ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÅÌɪËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨  ¥£ §§§  ¥£ §§§  ¥£ §§§ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÉÑ

¹ÅÇûɾÀÆÇÂ"QFDT ]†"#£Ä¹ÊÊÁоÊÃÁ ÏÁÄÁƽÉdž »Ô ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆÔÂXXXTDSV

††

ªÃǺØÆù†¯¾ÆËÉ

 Ë Š ÉÑ

ÇË

 Ë Š ÉÑ

ÇË

 Ë Š ÉÑ

Ç»Ç½ÐÁý»¾ÉÆÇÂ"QFDT

¹ÅÇûɾÀÆÇÂ"QFÊT

¹ÅÇÃƹÃĹ½ÆÇ„¶ÄÕºÇɔ

›ª††'†.†4†Ê¾É¾ºÉÇ XXXTDSV

†3†/½Äؽ»¾É¾ÂÁÀ¨›®ÈÉdž ÍÁÄØXXXTDSV

XXXTDSV

††

ªÃǺØÆù†¯¾ÆËÉ

††

ªÃǺØÆù†¯¾ÆËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔÇË

 Ë Š

††

ªÃǺØÆù†¯¾ÆËÉ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

35

«§¨†£™«™¤§œ

ÇË¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ™ÆþÉÔ ¹ÆþÉÆÔºÇÄËʼ¹ÂÃÇ ÃÇÄÕÏÇÅ ÃÉ×ÃÇÅ šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼É¹»¾É ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËÔ ¼¹ÂÃÁ ѹºÔ ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆ%† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    ÈÉ¥¹ÉÃʹ 

ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ÑË ü ÑË ü »ƹÄÁÐ ü ü ü

ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇË É ÇËÉ

©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ §ÅÇÅ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ž©¥™£ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ͹Êǻùü ½ÄÁƹÇË½Ç œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊ ͹ÊǻùÇËü †XXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ×º¾ÄÕ͹ʹ½ÆÔÂ'JTIFS .VOHP 5FDI†,SFQ ×º¾ÄÕ͹ʹ½ÆÔÂ'JTIFS .VOHP 5FDI†,SFQ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Á ½×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Á ½×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ 8†. E  ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ ºÇÉËÁà ÈÇ˹ º¹ºÇÐù ¹»¾ÉËÃÁ žιÆÁÀÅÔ©††ÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ XXXTDSV  ¹ÃľÈÃÁÏ»¾ËÆÔ¾  ¹ÅÃÁ"QFDT .PUUVSB $JTB ,BMF ¥VM†U†MPDL XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ#PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨©§†ª™¥ œ™©¡™¦ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB œ¹É½Á¹Æ #PSEFSÊȾɾÃǽÁÉ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇûɾÀÆÇ ƹ»¾ÊÆÇ »ÔÊÇÃÇÂʾÃɾËÆÇÊËÁ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇÞ¿ÃÇÅƹËÆÔº¾ÊÑÌÅÆǼÇÀ¹ÈÁɹÆÁØ XXXMPDLT†LFZTSV £Ä×м¹¾ÐÆÔ ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ ƹÃĹ½ÆÇ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  £ÄØÅžÉÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É¾È¾¿ £É¾È¾¿ȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÇÈË £ÉÇÆÑ˾ÂÆÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ$JTB ¥VM†U†MPDL ,BMF "QFDT XXXMPDLT†LFZTSV ¨¾ÉÍÇɹÏÁØ ÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕ ÇÈÇɹ ½¾É¿¹Ë¾ÄÕ ̼ÇÄÇà ¨ÇÉÌÐÆÁ ľÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»Ê˹ÄÁ ª¹ÅÇɾÀœ£¤ ½¾É¾»Ç ž˹ÄÄ Ï»¾ËÆÔ¾ ª¹ÅÇɾÀ½ž˹ÄÈÉÇÍÁÄØE «¹Â»¹ÆÕ ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀ¿ȹÊÊÁÉ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂE ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀž˹ÄÄE ½Ä ª¹ÅÇɾÀÈÑ Ê»¾ÉÄÇ3BMM ª¹ÅÇɾÀÈÑ Ê»¾ÉÄÇ3BMM ª¹ÅÇɾÀÈÑ    ÇÊËɹØ ª¹ÅÇɾÀÈÑ    ÇÊËɹØ ª¹ÅÇɾÀÈÑ    Ê»¾ÉÄÇ ª¹ÅÇɾÀÈÑ    Ê»¾ÉÄÇ ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE  ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE ½Ä ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE ½Ä ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊ

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇË É ÇËÃÇÈ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÃÇÈ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇË É ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ

«£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ©ÇƽÇ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ™ÉË£Çūɾ½ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇƽÇ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ™Ã»¹ÅÁÉ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †††† †† †† †† †† †† ††

36

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยฆร‡ยปรร†รƒยน ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜  ร‡ร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ร‡รƒร‡ร†ร†ร”ยพ รรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ร†ร”ยพยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ยพ ยชรƒร‡ยบยนรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ยชรƒร‡ยบร”รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพE  รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน 

  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยฏยชยฃ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฅรร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚ ยฏยชยฃ ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยฉร‡ร†ยฝร‡

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชร…ยพรŠรร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รƒรŒรŽร†ร-FNFO ยซร‰ร‡รŠE ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยซร‰ร‡รŠEย†ร… ยซร‰ร‡รŠร” รยพรˆร ยฏยพรˆรยฝร„รร†ร†ร‡ร€ยปยพร†ร†ร”ยพ รƒร‡ร‰ร‡ร‹รƒร‡ร€ยปยพร†ร†ร”ยพ ยฏยพรˆร•ยฅย†ยฅ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบ ยฅ E      รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบร‡ยปยนร˜ร„ร—ยบร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบร‡ยปยนร˜ร„ร—ยบร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยฑรˆร„รร†ร‹ร”ยœยงยชยซย†E ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรŒร‰รŒรˆรˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ รŽย†ร…ร… ยฑรŒร‰รŒรˆร‰ยนร…ร†ร”ร‚รˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ย†ร…ร… ยฑรŒร‰รŒรˆรŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ ยผร„รŒรŽยนร‰ร• Eย† ยฑรŒร‰รŒรˆย†ยผร„รŒรŽยนร‰ร• รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ Eย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรŒร‰รŒรˆร”ยฝร„ร˜รร…รˆร‡รŠร‹ยน ยฑรŒร‰รŒรˆร”รˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ยฆยนยผยพร„ร• ยฑรŒร‰รŒรˆร”รˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ยฆยนยผยพร„ร• ยฑรŒร‰รŒรˆร” รŠยนร…ร‡ร‰ยพร€ร” ยฝร—ยบยพร„ร˜ ยนร†รƒยพร‰ร”

 ร… ร… ร… ร… ร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ รƒร‡รˆ ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร† ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฐรยบร‡ร‹ยนร‰ร•ยžย› ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยคยพรŠร‡รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยชร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟ -ยšยนร„ร˜รŠรร†ยนยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„รŽรŽยฝยพรƒรร†ยผ -ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ -ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนย™รŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนยชรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย™รŒรŠร„รŒยผรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยน รƒยผย†ร‹ร† ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร•ย†ร–รƒรŠรˆยพยฝรร‹ร‡ร‰ ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒ ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰รŒยบร” ร…ร‡รŽ XXXEPNQSPGTSVCSV ยšยนร†ร ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยปรŠย‘รร€รƒยพยฝร‰ยน ยšยพร‰ยพร€ยน ร‡รŠรร†ยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‘ร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒ ร… ยšยพรŠยพยฝรƒรรŠยนยฝร‡ยปร”ยพ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšยพรŠยพยฝรƒร รŽร‡ร€ยบร„ร‡รƒร ยšร„ร‡รƒรร‡รƒร‡ร†ร†ร”ยพยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”ยพ ยบยพรŠยพยฝรƒร ร€ยนยบร‡ร‰ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ร…ร… ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ย™ย›รŽรŽร…ร…

ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…  รƒยปร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹  รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยชรร‹รยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยฅรร‘รŒรƒร‡ยป ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยนยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รƒยปร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

37


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜  ยšร‰รŒรŠ ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร… รŽรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ รŽรŽร…รŽรŽร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠ   ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

 รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ย›รรƒร‹ร‡ร‰รร˜ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชรƒร„ยนยฝย’

ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽ รŽ รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ร†ยพรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚รƒยพยฝร‰ ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร†ร”ร‚ ยบรŠ ยšร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝรŽร…ร…รยบร‡ร„ยพยพ ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน XXXEPNQSPGTSVCSV ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน XXXEPNQSPGTSVCSV ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ร‰ยนรŠรˆรร„รˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ร‰ยนรŠรˆรร„รˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ร‰ยนรŠรˆรร„รˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ยฝร‡ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‰ ร‰ ร‰ ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

38

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฝร„ร˜ยบยนร†รรรŠยนรŒร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยนรŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร ร… รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร ร… รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฃร„ยนรŠรŠรรƒยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร‡ยบร†ยนร„รรรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠยนร‚ยฝรร†ยผ รˆร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‹ยพรˆร„รรร” ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠยนร‚ยฝรร†ยผ รˆร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‹ยพรˆร„รรร” ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠยนร‚ยฝรร†ยผ รˆร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‹ยพรˆร„รรร” ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยยปยพร‰รยปรŽร‡ยฝร†ร”ยพ ร…ยพยฟรƒร‡ร…ร†ยนร‹ร†ร”ยพยชร‡รŠร†ยน ยฝรŒยบ ยบรŒรƒยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยยปยพร‰รยฝร„ร˜ยบยนร†ร ยร‡รƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ยร‡รŠรƒยนยบยพร‰ยพร€ร”ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‡ร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… ร…ยนร‘รร†ยน ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‰

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยชร”ร‰ยปยนรยพยปยน ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยนยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ย™ร‰รƒยนย†ยฝยน ย™ร‰รƒยนย†ยฝยน ย™ร‰รƒยนย†ยฝยน ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยคยพรŠยฅยนร† ยฉยพยนร„ยร‡ร… ยชร”ร‰ยปยนรยพยปยน ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

39


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รƒยพยฝร‰ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ  ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠรƒยพยฝร‰ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยฝร„ย† ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠรŽรˆยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยปยนยผร‡ร†รƒยน

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ยปร†ยนร„รร รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… 

ร†รร€รƒรยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยšยนร‰ยนยบรร†รŠรƒยนร˜ยบยนร€ยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ ย›รรƒร‹ร‡ร‰รร˜ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง 

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽร‡ร‹ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร… รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร… รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ร‡ยปยนร˜รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย† ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”ยนร†ยผยนร‰รŠรƒ ร‘รร‰ ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร”รŽรŽย†ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€รŠร‡รŠร†ร” ยบรŠรŒรรƒร‡ยปยนร˜ รŽร…ร… ยกร€ยฝยพร„รร˜รˆร‡ยผร‡ร†ยนยฟร†ร”ยพ ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยปยนยผร‡ร†รƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร‡ยบร†ยนร„รรรƒยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยคยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ร…ร… ร…ร…รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ 

รƒรŒยบร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…  รƒยปร… รˆร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‰  ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

40

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยคยร‡รŠรƒยนรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜  ยคยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยพร„ร•ยปยพร‹  ยคยฆยนร„รรร†รรƒรˆร„ร‡รŠรƒรร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยคยฆยนร„รรร†รรƒรˆร‡ร„รŒรƒร‰รŒยผร„ร”ร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยคยฆยนร’ยพร„ร•ร†รรƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน รˆร„ยนร†รƒยนร‡ร‹ ยฝร‡ ร… ยคยจยพร‰รร„ยนยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ ยคยจร„รร†ร‹รŒรŠยฃร‡ร‰ร‡ร†ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยจร„รร†ร‹รŒรŠยคร‡ยฝร‡รรƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยจร‡ร„ร‡รƒยฝร„ร˜รŠยนรŒร†ร”รร€ย™ยšย™ยฑยก ยฃยนร…ยพร‰รŒร†  ยคยจร‡ร„ร‡รƒรร€ร„รรˆร”รŽ ยคยชยนร‚ยฝรร†ยผยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽรŽ ยคยชร‹ร‡ร„ยบรŒยผร„ร‡ยปร‡ร‚ยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„  ยคยฌยผร‡ร„ร‡รƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน ร†ยนร„รรร†รรƒ รˆร„รร†ร‹รŒรŠร‡ร‹ยฝร‡ ยคยพรŠร‹ร†รรร” รˆยพร‰รร„ยน ร‡ยผร‰ยนยฟยฝยพร†รร˜ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… ยฅยพยบยพร„ร•รŠยนยฝร‡ยปยนร˜ รŠยนยฝร‡ยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ รยปยพร‹ร‡รร†รรร” รˆยพร‰ยผร‡ร„ร” ยฆยนร„รรร†รรƒ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…ยฝร„ รˆร… ยงยบร†ยนร„รรรƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยงรˆรร„รƒยน รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน ยงรˆรร„รƒร ยงรˆรร„รƒรรƒร‰รŒรˆร†ร”ยพ ร…ยพร„รƒรยพ ยงรˆรร„รƒรรŠรŒรŽรยพรรรŠร‹ร”ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยงรˆรร„รƒร XXXEPNQSPGTSVCSV ยงรˆรร„รƒร ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ร‚ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ร„ยพรŠร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ยปยนรŠรŠ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ ร„ร—ยบร‡ยพรŠยพรยพร†รยพ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ XXXEPNQSPGTSVCSV ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ XXXEPNQSPGTSVCSV

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… ร‘ร‹ รˆร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยฅรร‘รŒรƒร‡ยป ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ  ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยชร”ร‰ยปยนรยพยปยน ยกยจ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ XXXEPNQSPGTSVCSV ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รƒยพยฝร‰ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร„ร—ยบร”ยพร‰ยนร€ร…ยพร‰ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รŠรŒรŽร‡ร‚ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ร‡ร„ร•รŽยนยšยนร‰ร‹ยพร‰ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รŽยปร‡ร‚ร†ร”ร‚ยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ร‰ยนรŠรˆรร„รˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รŽยปร‡ร‚ร†ร”ร‚ยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ร‰ยนรŠรˆรร„รˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร„ยนยผร รŠร‹ร‰ร‡รˆรร„ยน ร‡ยบร‰ยพร‘ยพร‹รƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยปรŠยพรŽยปรยฝร‡ยป ยจร„รร†ร‹รŒรŠรŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยจร„รร†ร‹รŒรŠร„ย†รยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรˆยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน รŠร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร…รรƒรƒ ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ร†ยนร„รรร†รรƒ ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยบร‰รŒรŠร‡รƒรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยจร‡ยฝยฝร‡ร†ร” ยบยพร‰ยพร€ยน รŠร‡รŠร†ยน ยชร‡รŠร†ยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยชร‡รŠร†ยนยบร‰รŒรŠ  ยชร‡รŠร†ยนยบร‰รŒรŠ  ยชร‡รŠร†ยนยฝร‡รŠรƒยนร€ยนยบร‡ร‰ร†ยนร˜รŽรŽ ยชร‡รŠร†ยนยฝร‡รŠรƒยนร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ ยชร‡รŠร†ยนร†ยนร’ยพร„ร•ร†รรƒ ยชร‡รŠร†ยนรˆยพร‰รร„ยน ยชร‡รŠร†ยนรˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยชร‡รŠร†ยนร‘ร‹ยนรˆรรƒ ยชร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รƒยพยฝร‰ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยชร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รƒยพยฝร‰ร†ยนร„รรร†รรƒ ยชร‰รŒยบร” ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ร…ร‡รŽ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร

รƒยปร…    รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… ร… ร‘ร‹ รƒยปร… รˆร… รˆร… ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร…        

ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร†   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยฃรŒร€ร•ร…รร†ร‡ยปย›ยจ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญร‰รƒรŒยบร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

41


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­šª †ÅÅ «×žÆÕ º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ

    

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»

    ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç   

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂà «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ±Ë¹Ã¾Ë ±Ë¹Ã¾ËλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÎÎÅÅ ±Ë¹ÈÁÃ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÈÅ

  ÇËÉ ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ¨ÇľÒÌÙ¨ ¡¨ šÇØÉÃÁƹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#ÅÅ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ оÉÆÇ»ÇÂÈÇÄ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ оÉÆÇ»ÇÂÈÇÄ 04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04# ÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ 04#†»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ÅÅ

42

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

 ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË 

½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ

­¹Æ¼É¹½ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ž©¥™£ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ §¥ª£¤žª«§©œ «¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ 04›ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅ ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½ «ÌÉÁÆÊà ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨  ¼Éš ¼¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊà ›¨  ŹÉù«ª¼ÉšÊÇÉ˼šÉ¹ËÊà ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ ›¨ÎÅÅ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ›¨ÎÎ ÅÅ ¼šÉ¹ËÊà ›¨Î ÎÅÅ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ÎÎ ÅÅ ¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊà ÇÊ˹»Ã¹

  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÆÁÀùØ

™ÅÌɪËÉÇ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ž©¥™£ ™ª« ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÅÌɪËÉÇ §¥ª£¤žª«§©œ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¨¦«   ¼£ÁÉÇ» ›¨¦«   ¼£ÁÉÇ» ›¨ɆÉ Î Å ËÇÄÒ ÅņXXXPNTLHSBESV ›¨«¼Éš   ¼£ÁÉÇ» ›¨ Î ›¨ ª¨½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ ›¨§  ºÌÃÊ»¾ËÄÔÂÇÄÕι»ÁÑÆØÇÃÊÍÇɽÊÇÉË ›¨§  ÍÇƺ¾ÄÔÂʾÉÔÂÃɾÅÇ»ÔÂÊÇÉË ›¨§ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ª¨ ª¨ ª¨ÊÇÉ˹ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ª¨ ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÊ ¼š¹ÉƹÌÄ ª¨ ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÊ ¼š¹ÉƹÌÄ ª¨ ÅÅÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÑÄÁ͝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨Îžº ÊËÉÇÁË ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¨ ÅÅÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÑÄÁ͝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ ÑĻĹ¼ÇÊËÇÂùØ&((&3 ª¨ ÅÅÑÄÁÍžº¾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ Î žº¾ÄÕƹØ Î ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ žº¾ÄÕƹب™†ªÇÉË ¼¨¾ÉÅÕ ª¨ žº¾ÄÕƹب™† ¼¥ÌÉÇÅ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ËÇɼ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ

©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà §¥ª£¤žª«§©œ ›¹ËÉÌÊ ­¹Æ¼É¹½ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªÃĹ½’ ™ÅÌɪËÉÇ ªÃĹ½’ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªÃĹ½’ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

43


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨žº¾ÄÕƹØÎÎÅÅ ª¨žº¾ÄÕÆ¹Ø ÑÄÁÍÇ» Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ª¨ÊËÉÇÁ˽ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ Î ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ Î 

 ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

À»ÇÆÁ˾ É É †É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ

£ÌÀØ Ź¼ ™ª« §¥ª£¤žª«§©œ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ž©¥™£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ÎÅÅ ª¨ÑÄÁÍ   ¤ª¨ ¤ª¨ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ¤ª¨ ÎÎ ±Ìضœœž© ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ ±Ìضœœž© ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ ¥§¦ ™ ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ £ÇÊËÉÇŹ ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ ¨¾ÉÅÕ ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ °¾É¾ÈÇ»¾Ï ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¥­ÎÎ ÅÅ ¥­ÊÇÉËÎÎ ÅÅ ¨ÄÁ˹04#ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ÅÅ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø  ÅÅ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ­¹Æ¾É¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾  ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ

ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   

É ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç †É ÇËÉ É É É É É É É É É É É É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ›¹ËÉÌÊ §¥ª£¤žª«§©œ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà §¥ª£¤žª«§©œ §¥ª£¤žª«§©œ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÃĹ½’ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǺ¹Ë ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅš¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹ÎΆÅÅ ÊÇÉË ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ÎÇ˽ÇÅÅ ½ÇÊË»ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹†Åź¾É¾À¹ Î 

         Ã̺Å 

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ËÇɼ 

ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

44

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนย†ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ร…ร… ยฃรร‹ยนร‚ ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ร…ร… ยฃรร‹ยนร‚ ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ร…ร… ยจยพร‰ร…ร• ยชร”รƒร‹ร”ยปรƒยนร‰ ยญยนร†ยพร‰ยนยง4#ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนร‰ย†ร‰ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’  รร…ร…ย†XXXPNTLHSBESV ยญยนร†ยพร‰ยนยญยšยช ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…  รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ      ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ  ร…ร…  รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…  รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญยปร„ยนยผ ร…ร… ร…ร… ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญยปร„ยนยผ ร…ร… ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽยปร‡ร‚ร†ยนร˜ยญยชยญ รŽรŽ ยšร‰ยนร‹รŠรƒ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽยปร‡ร‚ร†ยนร˜ยญยชยญ รŽรŽ ยšร‰ยนร‹รŠรƒ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽยปร‡ร‚ร†ยนร˜ยญยชยญ รŽรŽ ยšร‰ยนร‹รŠรƒ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยน ยซยญยฃรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยย›ยจยยชยจยจร‡ร„ร†ร”ร‚ยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยฆรร€รƒรยพรยพร†ร”

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹        ร„รรŠร‹   ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰   ร‡ร‹ร‰     ร‡ร‹ร‰   ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยฑรŒยนร†ยครŒร† ยฑรŒยนร†ยครŒร† ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยฏยชยจร…ร…ร‰ร„รรŠร‹

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

45


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¯ª¨ÅÅ ¯ª¨  ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÎÎcÅŝÇÊ˹»Ã¹

 ÄÁÊË  Ã̺Å ÄÁÊË

É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ž©¥™£ ™ª« ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ š¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǾE†ÊÅ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœ»ÇÀ½ÁE ÅÅ œ¾ÉžËÁýÄؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÊÉ̺ǻ™£¯ž¦«† œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԠ½ÄØÊÉ̺ǻ ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

 Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ü ü  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ §ÅÇÅ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇλžÑùΠXXXEPNQSPGTSVCSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ XXXPCFSFH†PNTLSV §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ªºÇÉùÊÉ̺ǻ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ

žÑÇà ûÅ ü ÉÌÄÇÆ ûÅ 

É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É 

ÇŨÉÇͪÉ̺ §º¾É¾¼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

46

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½½É¾»¾Ê ÈÇϾƹÅÈÉÇÁÀ» XXXPCFSFH†PNTLSV ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ÊÇÊƹ ĆϹ ªÉ̺Ô½ÇÅÇ»Áº¹ÆÕÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ É̺ÁÅ»оÉ˾¼ÇÉǽ¹ÁÄÁƹ»¹Ñ¾ÅÌйÊËþ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ XXXEPNQSPGTSVCSV

ÑË ü Ã̺Å ûÅ ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É

§ÅÇÅ §º¾É¾¼ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ÇŨÉÇͪÉ̺ ÇŨÉÇͪÉ̺

†† †† †† †† †† †† †† †††† ††††

ªÉ̺ÔÉ̺ľÆÔ¾ ªÉ̺ÔÉÌÐÆÇÂÉ̺ÃÁÊÇÊƹ ªÉÌºÔ ºÉÌÊǻԾ½ÇŹ º¹ÆÁ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ

  ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇË É ÇË É ÇËÉ

ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¦ª« ¦ª« ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ»¾ÉÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ž»ÉÇÃÉÇÅù £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆ¹Ø »ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˺¾ÊÈÄ £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆ¹Ø »ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˺¾ÊÈÄ £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆ¹Ø »ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¥ÇÄÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¼ÆÌËǾÊ˾ÃÄÇ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ §É¼Ê˾ÃÄÇ  Åņ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇÈÉÇÀɹÐÆǾ ÅÇÄÇÐÆǾ†ÅÅ Ï»¾ËÆǾ†ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ¨Ä¹ÊËÁè›®†ÅÅ ©ÇÊÊÁØ £Á˹  ¨Ä¹ÊËÁ趫 ª™¦ †ÅÅ

 ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÏÁÃÄ ÈÅ   ûÅ ûÅ ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ž»ÉÇÈĹÊË «ÇɼÈĹÊË ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¾ÆÇÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨  ¾ÆÇÆ  ¾ÆÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

47


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹË  ÅÅ ˾ÈÄÁÏÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹË  ÅÅ ˾ÈÄÁÏÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹË  ÅÅ ˾ÈÄÁÏÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÀɹÐÆÔ ÅÇÄÇÐÆÔ Ï»¾ËÆÇ  ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ

»ƹÄÁÐ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹  ¾ÆÇÆ ¥¾¼¹ÈÇÄÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËǻԠÅÇÆÇÄÁËÆÔ ɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÄÁÊË ÄÁÊË   ûÅ ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ

·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾¼¹ÈÇÄÁÊ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ £ÌÀØ Ź¼ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃʹÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  «ÉÁÈľÃʽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂɹÀÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ «ÉÁÈľÃÊÏ»¾ËÆÇÂ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ #FSHBVG(SBOJUÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ÁËØ¿¾ÄǼÇÈÉÁÉǽÆǼÇùÅÆØ #FSHBVG,FSBNJLÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ #FSHBVG,FSBNJL.BYJNVNÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁÌÊÁľÆÆÔ #FSHBVG,FSBNJL130ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ÈǽÎǽÁ˽ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ #FSHBVG.PTBJLÃľÂº¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁÁÈÉÇÀɹÐÆÇÂÈÄÁËÃÁ ,/"6'†¨¾ÉÄÍÁÃÊÃľÂÅÇÆ˹¿ÆÔ½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†­Ä¾ÃÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁüÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ ,/"6'†­ÄÁÀ¾ÆÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁüÌÊÁľÆÆÔ œ™©™¦«ŹÊËÁùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØÊÁÄÁùËƹأľÁ˻ʾ

48

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË †ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇÈËÉÇÀÆ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂš™ §›´¢ü œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ü œ¾ÉÃÌľÊÃľÂª¡¤µ¦´¢ü½ÄØÈÄÁËËØ¿¾ÄÔÎ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÈÄÁËÃÁ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊ˹»Ã¹ œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ½Äت¡š¡«™ÇÊ˹»Ã¹ œ¾ÉžËÁÃ#"6."45&34BOJUBS¨©§ ©ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."44BOJUBSšž¤´¢ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."44BOJUBS¨©§ ©ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBMšž¤´¢ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBM¨©§ ©™°ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."šž¤´¢ÅÄ™£©¡¤§›´¢ œ¾ÉžËÁùû¹ÉÁÌÅÆÔ¨¾ÆÇÊÁÄоÉÆ ÈÉÇÀÉ œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄÇ»ÔÂ8FMMÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄǻԻ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉžËÁýÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎѻǻ«ž£«§© ÍÈÅÄ œ¾ÉžËÁýÄؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÊÉ̺ǻ™£¯ž¦«† œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ™£¯ž¦«† ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ«ž£«§© ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¶¤¬©†« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž˹ÄÄÃÉÇ»ÄÁ«ž£«§©­¤ž£ª ÍÈÅÄ œ¾ÉžËÁÃȹÉÇÈÉÇÆÁϹ¾ÅÔ½ÄØÅÇÆ˹¿¹ÇÃÇÆ™£¯ž¦«† ÅÄ œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆÇ»ÔÂ8FMMÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆǻԻ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆÇ»ÔÂÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÔ¨¾ÆÇÊÁÄ œ¾ÉžËÁÃ8FQPTU8PPE†¹ÃÉÁÄǻԼ¾ÉžËÁý½¾É¾»½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† ™ÃÉÁÄǻԠ½Äؼ¾ÉžË½¾ÍÇÉÅѻǻ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† «ÁÇÊǽ¾É¿¹ÒÁ ½Äؼ¾ÉžË½¾ÍÇÉÅѻǻ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† ¨ÇÄÁÌɾ˹ÆǻԠ½Äؼ¾ÉžË½¾ÍÇÉÅѻǻ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† ¨ÇÄÁÌɾ˹ÆǻԠ½Äؼ¾ÉžË½¾ÍÇÉÅѻǻ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«†  ¨ÇÄÁÊÌÄÕÍÁ½ÆÔ ½ÄØÊËÔÃÇ»ÅÇÊËÇ» œ¾ÉžËÁêËÁÀ†™ ™ÃÉÁÄǻԼ¾ÉžËÁÃȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ  œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’ÅÄÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’¼É½ÄػʾÎɹºÇË ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’¼É½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’ÅĽÊ˾ÆÇ»ÔÎÁÈÇËÇÄÇÐȹƾľÂ ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ £Ä¾Á ŹÊËÁÃÁ»¹ÊÊ £Ä¾Â5*5#0/%ÅĽÅÇĽÁƼǻºÊÇÄÕ»¾ÆËÇ» ÊÁÆÁÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÅÆǼÇϾľ»Ç ÃɹÊÆÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÈÇ»ÔѾÆÆÇ»Ĺ¼ÇÊË º¾ÄÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÊ»¾ÉÎÊÁÄÕÆÔ ¿¾ÄËÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄƾ»Á½ÁÅÔÂÅÇÆ˹¿ ¼ÇÄ̺ÇÂùÉËÉ £Ä¾Â%FGZ¨ÉÇÍÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â,-&06MUSBƹûżɽÊ˾ÃÄÇǺǾ»ÍÄÁÀÇÊÆ £Ä¾Â,-&0&YUSBƹûżɽǺǾ»ƹÍÄÁÀÇÊÆÇ»¾ £Ä¾Â2VBMJUJ»ÁÆÁÄ £Ä¾Â2VBMJUJÌÆÁ»¾ÉʹÄ £Ä¾Â2VFMZE»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊº¹ÀǻԠ£Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Â½Äؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ›¹ÉÅÁË £Ä¾Â½ÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ,OBVG†1FSMGJYÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ª¡š¡«™œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ6OJTÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉÊ ÊÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ½ÄØ»ÆÌËɾÆÆÁÎÁƹÉÌ¿ÆÔÎɹºÇË#FSHBVG,FS £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ£ª†ü#30;&9 £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁƹÊ˹ºÁÄÕÆÔ¾ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁªÌȾÉÈÇÄÁžÉœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄÄ×ÃʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â¿Á½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á8FMM-/ ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ £Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ £Ä¾Â¥¹Ê˾É»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â¥¯¼É £Ä¾Â¥¯¼É

ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É  ü ÇËÉ ü ÇËÉ ÑË ÉÌ ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ùÉËÉ ÇËÉ ÄÁÊË É ùÉËÉ ÇËÉ ü À»ÇÆÁ˾ ü É ü ÇËÉ ü À»ÇÆÁ˾ ü É ü À»ÇÆÁ˾ ü É ÑË É ÄÁÊË É ùÉËÉ ÆÁÀùØ ùÉËÉ É ü ÇËÈÉÇÁÀ» ü É ü É ü É ü É ü É ÅÄ É ÑË ÇËÉ ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË †É ÑË É ÑË É ÑË †É ÑË †É ÑË †É ü ÇËÉ ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇËÉ ü É ü ÇË É ü É ü É ü É ü É ü ÇËÉ ü É  ü ÇËÉ žÑÇà ÇËÉ ü ÇËÉ ü É Å ÇËÉ ü ÇË É ü É ü É žÑÇà ÇËÉ ü É É ÑË †É ÑË †É ÑË †É ÑË †É ÑË †É

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ¨ÉÇɹº ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁº¶£ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁÆÇȾ «£ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ÉÑË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

49


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ10-:&9 £Ä¾ÂǺÇÂÆÔ¨Ì͹Ê»ÁÆÁÄ ÍÄÁÀ¾ÄÁÆ ÖÃÊÈɾÊÊ ÊÁƽÁùËÇÉÇÅ £Ä¾Â¨›™ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔªËÉÇÁ˾ÄÕü¤¹Ãɹ†ªÁÆË £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ99* £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê ¤¾Æ˹ʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؼ¾ÉžËÁÃÅÎÊÅ ¤¾Æ˹ʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؼ¾ÉžËÁÃÅÎÊÅ ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;Äت˹ƽ¹ÉËüÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;ÄتÌȾÉÈÇÄÁžÉü ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;ÄضÃÇÆÇÅü §ÐÁÊËÁ˾ÄÕÅÇÆËȾÆÔ1VUFDI ÅÄ ©ÇÊÊÁØ ¨¾Æ¹1FOPTJM/&8(6/ÈÉÇ;ÊÊÅĻʾʾÀÇÆƹØʹ½¹È˾ÉÇÅ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹165&$)ÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹6-5*."(6/ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅĻʾʾÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹011"ÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÊÅÄ¼É † ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅļÉÅÇÆ˹¿ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÊÅÄ¼É †  ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÊÅļÉÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹45&3/1SFNJVNÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹6-5*."ÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 13&.*6.(6/Ä 406%"-ÄÁ½É ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 406%"-Ä 6-5*." #"6."45&3 ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø 130'* ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø1VUFDI ÅÄ©ÇÊÊÁØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇÍ5ZUBOÅĨÇÄÕѹ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅĝÇÄÁËÉÇ» ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¼¾ÉžËÁÃÁ ªÁÄÁÃÇƽÄØÅɹÅÇɹÁ¼É¹ÆÁ˹ ª¥¯¾É¾ÀÁËÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ü ª¥¯¾É¾ÀÁËÃľÂü ·ÆÁÊ99*ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü ·ÆÁÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü

 ȹÐù ÑË ü ü ü ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÑË º¹ÄÄÇÆ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ç˺¹Ä º¹ÄÄÇÆ ÑË ÑË º¹ÄÄÇÆ º¹ÄÄÇÆ º¹ÄÄÇÆ º¹ÄÄÇÆ º¹ÄÄÇÆ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇË É ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É ÇÈËÉÇÀÆ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É É É É

©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž©¥™£ ž©¥™£ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™¥¡ª ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ž»ÉÇĹÃÁ ™¥¡ª ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ™¥¡ª ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªÁÆÇȾ «£ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ #FSHBVG#BV1VU[;FNFOUÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ #FSHBVG#BV1VU[(JQTÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø #FSHBVG1SBLUJLÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øľ¼Ã¹Ø¥™±¡¦¦™¸ $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†¬ÆÁÍÄÇËÑȹËľ»Ã¹½ÄØѻǻœ£¤üœ¾ÉŹÆÁØ ,/"6'†®¨ªË¹ÉËÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†®¨­ÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†Á¹Å¹ÆËÑËÌùËÌÉùüº¾Ä¹Ø ,/"6'†£ÇË˾½¿Æ¹ØÑËÌùËÌÉùüÃĹ½ÇÐÊžÊÕ ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹ü­™ª™¦™¸ϾžÆËƹØ ,/"6'†©Ç˺¹Æ½ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†©Ç˺¹Æ½­¡¦¡±ÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†¬š§ÊËؿùϾžÆËƹØüÊȾÆÇÈĹÊËÇÅ ,/"6'†¬Æ˾ÉÈÌËϬ¨ÑËÌùËÌÉùü͹ʹ½Æ¹ØϾžÆËƹØ ,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà 4)&&530$,ÑȹËľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Øü ›ÇÄŹ†ÊÄÇÂü ÑËÌùËÌÉù ›ÇÄŹ†ÍÁÆÁÑü žÑ ÑȹÃľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹؼÁÈÊ œ¾ÉÃÌľÊ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ™£›™†ª«§¨ü œ¾ÉÃÌľÊʹÅÇÆÁ»¾ÄÁÉÌ×ÒÁÂÈÇÄü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹º¾ÀÌʹ½ÇÐƹØü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹»Ç½ÇÊËÇÂùØüº¾Ä¹ØÈÇÄÁžÉƹØ œ¾ÉÃÌľÊ¼ÉÌÆËǻùš¾ËÇÆÃÇÆ˹ÃËÄ œ¾ÉÃÌľÊÀ¹ËÁÉù ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ œ¾ÉÃÌľÊÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ ÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ œ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺ÔÂü½ÄØÈÇĹ œ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇĹü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹œ¡¨ª§›™¸üº¾Ä¹Ø

50

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇË É ÊÃÁ½ÃÁ É É É

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹º¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Øü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ œ¾ÉÃÌľʆÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ ÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ œ¾ÉÃÌľʆÑËÌùËÌÉùϾžÆËÆ¹Ø ¼ÁÈÊÇ»¹ØÇÊ˹»Ã¹ œÉÌÆËǻù¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«ž£ª ¹ËÁÉù"UMBT œ¾ÉÃÌľÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË ü £Ä¾Â½ÄØƹÃľÁ»¹ÆÁØÈÄÁËÃÁ»º¹ÊʾÂƾ§¥¤·£ª ü ½ÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ£ª†ü#30;&9 £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ£ª†ü#30;&9 £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ§¥¤·£ª½ƹÉÌ¿ »ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇË  ü £Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ¼¹Àdž ȾÆǺÄÇÃÇ» §¥¤·£ª ü £Ä¾ÂǺÇÂÆÔ žÄÃ͹Ê,/"6'†¬ÆÁÍÄÇËÑȹËľ»Ã¹½ÄØѻǻœ£¤ü žÄÃ͹Ê,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ¦ÇÉŹÊËؿù½ÄØÈÇĹü ¦ÇÉŹ¼É̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹü ¦ÇÉŹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊئ™¤¡›¦§¢ÈÇÄü ¦ÇÉŹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØƹÄÁ»ÆÇÂÈÇÄü¬ª¡¤ž¦¦´¢ ¦ÇÉŹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ­¡¦¡±¦´¢ÈÇÄü ©Ç»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ#FSHBVG;FNFOU ½ÇÅÅ ©Ç»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ¼É̺ÔÂœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ©Ç»ÆÁ˾ÄÕÈÇĹ¼É̺Ô ÊËؿù §¥¤·£ªü ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ç˺¹Æ½¨¹Ê˹ÑȹËľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø,/"6'ü ©Ç˺¹Æ½¨¹Ê˹ÑȹËľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø,/"6'ü ©Ç˼ÁÈÊÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü¨¾ÉÅÕ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾$FSFTJU¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾,OBVG 'VHFOGVMMFS °¾ÄغÁÆÊÝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê $FSFTJ Á½É̼Á¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁÊÌÎÁ¾Ãľ¾»Ô¾ ÑȹÃľ»ÇÐÆÔ¾ ÑËÌùËÌÉÆÔ¾ ªÅ¾ÊÕº¾ÀÌʹ½ÇÐƹؽÄØÀ¹ÈÇÄƾÆÁØÈÌÊËÇ˪Ãɾȹ¥ ªÅ¾ÊÕ½ÄØÈÇĹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×Ò¹ØÊØ ªÅ¾ÊÕ½ÄØÈɾ½»¹ÉÁ˾ÄÕÆǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ#FSHBVG†#BTF ªÅ¾ÊÕ½ÄØɾÅÇÆ˹Á»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁغ¾ËÇÆÈÇ»¾ÉÎƪÃɾȹ¥ ªËؿù½ÄØÈÇĹ#FSHBVG ÊÄdžÅÅ

ü ü ÑË ü ü ü ü ü Ä ü ü žÑÇà ŠŠžÑÇà žÑÇà ȹÐù ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü žÑÇà ÑË ÑË ÑË ü  ü  ÑË  ü ü

ÇË É ÇË É É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É ÇËÉ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É  ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ƾ½ÇÉǼÇ Ç˽Áľɹ ÇËÉ É ÇË É É É É

ªËؿù½ÄØÈÇĹœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ü É ªËؿùϾžÆËƹØ,OBVG†6CPÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ü É ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ ü ÇËÉ ¯¾Å¾ÆËɹÊÑÁÉØ×ÒÁÂÊØ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ ºÔÊËÉǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ.BDGMPX ü ÇËÉ ±È¹Ãľ»Ã¹œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ žÑÇà ÇËÉ ±È¹Ëľ»Ã¹,OBVG†6OJGMPUU ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ü É ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ü ÇËÉ ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ü É ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ü É ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØÍÁÆÁÑƹ؝ÇÊ˹»Ã¹  ü ÆÁÀùØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊË †ü É ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ †ü ÆÁÀùØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ»Ä¹¼ÇÊËϾžÆËƹغ¾Ä¹ØÇÊ˹»Ã¹  üÆÁÀùØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ †ü ÆÁÀùØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ÍÁÆÁÑƹØÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ †ü É ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø ­§©¥™¦ ü É ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø4IFFUSPDL ª±™ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ü É ±È¹Ëľ»Ã¹§¥¤·£ª¼ÁÈÊÇ»¹Ø  ü žÑÇà ÇËÉ ±È¹Ëľ»Ã¹§¥¤·£ªϾžÆËƹØ  ü žÑÇà ÇËÉ ±È¹Ëľ»Ã¹ÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂùØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê º¾Ä¹ØÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ü É ±È¹Ëľ»Ã¹¨Ì͹Ê ü À»ÇÆÁ˾ ±È¹Ëľ»Ã¹¬ÆÁÍÄÇË ü ÇËÉ ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ6OJT#MJLÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ü É ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ7FUPOJU,3ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ü É ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ7FUPOJU-3ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ü É ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ7FUPOJU7) º¾ÄÔ ʾÉԝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ü É ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹغ¾Ä¹ØϾžÆËƹØ žÑÇà ÇËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÁ˧ÅÊà §Å¤×ÃÊ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ¤¾»Ñ¹ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë §Å¤×ÃÊ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ªËÉǺ¹Ë ž©¥™£ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¨ÉÇɹº ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¨ÇªËÉÇÂù ªÁËÁªËÉÇ §§§ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¨£­š© ªÁÆÇȾ «£ ªËÉǺ¹Ë ¨£­š©  ªËÉǺ¹Ë

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨¾Ë¹Ä §« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë §Å¤×ÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

51


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ£Æ¹ÌÍ ª†¨º °¾ÄغÁÆÊà ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊšÄÁüÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ£©§¦ÈÇÄÁžÉƹØÍÁÆÁÑƹØÊÌȾɺ¾Ä¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ͹ʹ½º¾ÄÔ ±ËÌùÉÌËù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÈǼ¹ÀǺ¾ËÇÆÌ ±ËÌùËÌÉù#30;&9½ÄØŹÑÁÆÆǼÇƹƾʾÆÁØü ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄǼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«œ¡¨ªÇÊ˹»Ã¹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«œ¡¨ªÇÊ˹»Ã¹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø6OJT5FQMPOÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØǺľ¼Ð¾Æƹا¥¤·£ª  ü ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©Ç˼ÁÈÊ¥± ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ©Ç˺¹Æ½ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ©Ç˺¹Æ½ °¾ÄغÁÆÊÝÇÊ˹»Ã¹ ±ËÌùËÌÉù§¥¤·£ªÁÀ»¾ÊËÃǻdžϾžÆËƹØ  ü ±ËÌùËÌÉùÈǼ¹ÀǺ¾ËÇÆÌ ü ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈÊ/&8¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü žÑÇà žÑÇà ü ü ü žÑÇà ü ü ü ü

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ »ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇË É̺ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É

ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §Å¤×ÃÊ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë §Å¤×ÃÊ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʪ«™¦™©«¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ±ËÌùËÌÉùËÇÆÃÇÊÄÇÂƹؽÄؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ ±ËÌùËÌÉù­§©¥™¦ü ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ͹ʹ½Æ¹Ø,OBVG†6OUFSQVU[ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬ¦¡›ž©ª™¤µ¦´¢üƹÄÁ»ÆÇÂÈÇÄ ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇĹüϾžÆËƹØ ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈÊžÊÕÊÌιØü½ÄØÌÊËÉÈÇÄÇ» ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾¿ ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø ·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÆÑËÌùËÌÉùº¾Ä¹Øü¼ÁÈÊÇ»¹Ø ·ÆÁÊ­¹Ê¹½ÑȹËľ»Ã¹º¾Ä¹Øü ·ÆÁÊšÄÁÃÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Øüº¹ÀÇ»¹Ø

ü ü ü ü žÑÇà ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ É ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É É É É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉǺ¹Ë ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 461*-"6%&460+"À¹ÒÁ˹½ÈÇĹ ŹÊÄØÆÔÂÊÇÊ˹»5JLLVSJMB 461*4"6/"460+"À¹ÒÁËÊÇÊ˹»½»Ä¹¿ÈÇÅ5JLLVSJM¹ ™Ã»¾ÊË›ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ùº¾ÄÕ ½¾É¾»Ç XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾Ê˪ǼƾÀ¹ÒÁËÃɹÊù½ÈÌ˾ÂÖ»¹Ã̹ÏÁÁ XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ž˹ÄÄ XXXPHOF[BCJPSV ™ÆËÁÈÁɾÆÔ ǼƾÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ™ÆËÁʾÈËÁÚÁÇ˾ÃʬÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªº¾ÊÏ»¾ËÆÔÂÄ ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½¾É¾»¹ ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ À¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ™Ï¾ËÇÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ™Ï¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ̹ˆÊÈÁÉÁË š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- šÁÇÈÁɾÆÔ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆ˹ÃÉÁÄÇ»Ô堀 ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÉÌÆ˹ÃÉÁÄǻԼÄ̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ œÉÌÆËœ­† Ï»¾Ë¹ œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ œÉÌÆËœ­†ÈÇž˹ÄÄÌÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ œÉÌÆËœ­†ʾÉÔ ÃɆÃÇÉ ü ü ü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ʾÉÔ  Áü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔÂü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ œÉÌÆËÈÉÇÈÁËÔ»¹×ÒÁÂ(SPTT Ä œÉÌÆËÊ˹ºÁÄÁÀÁÉÌ×ÒÁ¦ÇÉŹÄ¹ÆËÁ¼ÉÁºÃ½Çº¹»ÃÁ œÉÌÆËÌÃɾÈÄØ×ÒÁÂ(SPTTÄ œÉÌÆ˯¾É¾ÀÁ˪«Ä œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾ÃªüÈÉÇÆÁù×Ò¹ÃÉÁĹËƹؽ»ÆÌËɹºÇË œÉÌÆËǻù¬¦¡›ž©ª™¤«¾ÃªüÈÉÇÈÁ˹ÃÉÁĹ˽ƹÉÌ¿»ÆÌËÉɹº œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø¼ÄÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ͹Êǻù†  Ä œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø§¥¤·£ª Ä Ä Ä Ä Ä ½ÇÊ˹»Ã¹

52

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

Ä ÇËÉ Ä ÇËÉ ü É ü É ü É ü É  ÑË É Ä ÇËÉ   ÑË ÇËÉ Ä ÆÁÀùØ ÑË À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ Ä É Ä É ü ÇËÉ ü É ü ÆÁÀùØ ü ÇË É ü É ü ÇËÉ ÑË É ÑË É É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË ÇËÉ ùÆÁÊËɹ ÇËÉ

­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ª«©§¢¥§ž©¦ ž»ÉÇĹÃÁ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ­ÁÆÃɹÊù ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªÃĹ½’ ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §Å¤×ÃÊ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÉÌÆËǻù¼Ä̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ؝ÇÊ˹»Ã¹ Ä œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾ÃªüÈÉÇÆÁù×Ò¹ÃÉÁĹËƹؽ»ÆÌËɹºÇË ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ¤¹ÀÌÉÇÄ ª¾Æ¾¿ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ £¾½É™¦²£§¦¯ÈÉÁU†¼É ǼƾÀ¹ÒÁ˹½½¾É¾»¹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½ÉľËÆÁÂǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÇÊ˹»½½¾É¾»¹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†Å¾Ë†£ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØž˹ÄĹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†Å¾Ë†ª§ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÑËÌùËÌÉù½ž˹ÄĹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†¥¾Ë†£ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ž˹ÄÄ XXXPHOF[BCJPSV £¾½É†¥¾Ë†ª§†ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÊÌιØÑËÌùËÌÉù XXXPHOF[BCJPSV £Ä¾Â¨›™ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ§¥¤·£ª Ä Ä £ÇľÉ16'".*9 Ï»¾Ë¹ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÃÇÆϾÆËɹË £É¹Êù £É¹Êù £É¹Êù#&50-69½ÈÇÄÇ» Ìɾ˹Ædž¹ÄÃÁ½5JLLVSJMB £É¹Êù&.1*3&½ÄØžº¾ÄÁ5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù)"3.0/:¹ÃÉÁĹËƹØÊŹËÇ»¹Ø5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù+0,&3Ĺ˾ÃÊÆ¹Ø º¾ÀÀ¹È¹Î¹5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù.*/&3"-4530/(͹ʹ½Æ¹Ø5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù.*3"/0-»¼ÄØÆËÁÃÊÇËÉÇȹÄÃÁ½5JLLVSJMB £É¹Êù0"4*41-64»½ÅÇ×Ò¹ØÊØ5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù1"/44"3*.""-*½ÃÉÔÑȼÄØÆ5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù1&450ÈŹË¹ÄÃÁ½Æ¹Ø5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù4*301-64½ÄØÈÇËÇÄÃÇ»5JLLVSJMB £É¹Êù:,*ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ͹ʹ½Æ¹Ø5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» £É¹Êù»º¹ÄÄÇƹιÖÉÇÀÇÄÕƹØ3BMM £É¹Êù»½¨§«§¤£™¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¡¦«ž©µž©¦™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½›¤™œ§ª«§¢£™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¥§·²™¸ª¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½&-*5&&953"."5«¾Ãª™ÃÉÁĹËƹØÄ üº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½&VSP»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ £É¹Êù»½š¾ÄÇÊƾ¿Ã¹ ¶½¾ÄÕ»¾ÂÊ £É¹Êù»½¨§«§¤£™§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¤¸¨§«§¤£™Áª«ž¦§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½½ÄØÊË¾Æ ÈÇËÇÄÃÇ»ü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹبÉÇÍÁÃÊÊÌȾɺ¾Ä¹Øü

 É ÑË É ü ÇËÉ ÑË ÇËÉ ü É ü É ü É ü É ü ü ùÆÁÊËɹ ÇËÈÉÇÁÀ» ÅÄ ÇËÉ Ä É ü ÇËÉ Ä ÇËÉ Ä ÇËÉ Ä ÇËÉ Ä ÇËÉ Ä ÇËÉ Ä ÇËÉ Ä ÇËÉ Ä ÇËÉ Ä ÇËÉ Ä ÇËÉ Ä ÇËÉ  ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É Ä É †ü ÇÈËÉÇÀÆ ÑË É ÑË É ÇË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË ÇËÉ

ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §Å¤×ÃÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¤¾»Ñ¹ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£É¹Êùž»ÉÇ ÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù £É¹Êù¨­† ü ü ü ü £É¹Êù­™ª™¦™¸›™£†§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªü £É¹ÊÃÁ&630  ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾5JLLVSJMB £É¹ÊÃÁ»½)FMJPT £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹Ã¦¯† ¦¯† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹Ã6/*,"461&3Ìɾ˹Ædž¹ÄÃÁ½5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ ¤¹Ã¹ÄÃÁ½ÆÔ ¹ÃÉÁÄǻԠÈÉÇÈÁËÃÁ Áü ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹ÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁÈÉǽÌÃÏÁÁ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù ¤¹ÃÇÃɹÊù¤¹Ãɹ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؤ«ª¥ XXXPHOF[BCJPSV ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¡œ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ£¨ ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ÃÇ»ÉÇ»¨ÇÃÉÔËXXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ ͹ʹ½ÆÔ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃǼƾÀ¹ÒÁ˹ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆª ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ÊÁÆ˾ËÁÐËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ® ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ®šËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ± ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ѾÉÊËØÆËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV §º¾ÊÈÔÄÁ»¹Ë¾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ §¼Æ¾† ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½Äؽ¾É¾»¹ ž˹ÄĹ »ÇÀ½ÌÎǻǽ

 ü ÑË Ä ü ü Ä Ä ÑË Ä ÑË  Å ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË

À»ÇÆÁ˾ ­ÁÆÃɹÊù ÇË É ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ  É ª«©§¢¥§ž©¦ ÇËÉ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ÇËÉ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ ÇËÉ ž»ÉÇĹÃÁ À»ÇÆÁ˾ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ÇËÉ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ É §É¼É¾ÅÊËÉÇ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ÇËÉ ž»ÉÇĹÃÁ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ À»ÇÆÁ˾ ­ÁÆÃɹÊù ƾ½ÇÉǼÇ ¨ÇªËÉÇÂù É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÇËÉ ¨ÉÇɹº ÇËÉ ¨ÉÇɹº É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ †É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÇËÉ ·ËÁÊ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ Ç˽Áľɹ «¾ÎÈǽÉؽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ §ÄÁ͹ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

53


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÇÊ˹»£Çɽ©Ç¼Æ¾½¹Ä §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÈÉÇÈÁËÃÁÉÌÄÇÆÔ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹º¾ËÇƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥š§© ¥¾Ë¹Äĺ¾ËÇÆ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ž˹ÄĹ §ÀÇÆǼƾÀ¹ÒÁ˹ §ÄÁ͹§ÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹¬Èɹ»½ÇŧÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹¬Èɹ»½ÇŧÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹ ͹Êǻù†   ƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  §ÄÁ͹¦¨ Ä §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊ Ä XXXPHOF[BCJPSV §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ½ÄØÅÇÆ˹¿ÆÇÂȾÆÔ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;Ê ºÔËÇ»¹Ø,MBEF[ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄ8FMMUPBN »ÔÎǽ Ä ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÁÉÁĹÃÊǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄغ¾ËÇƹ ü ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ ü

ü ÇËÈÉÇÁÀ» ÑË É  ùÆÁÊËɹ É      ÑË É ÑË É ÑË É ÑË ÇËÉ ÑË É Ä ÑË É ÑË É ÑË É  ÑË ÇËÉ ÑË É ÑË É

§ÅÇÅ ª«©§¢¥§ž©¦ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÈÁËùºº¾ÊÈÔÄÁ»¹×ҹؽÄغ¾ËÇÆÆÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾ªÁÄÁù˨ ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾ÃʆÇÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ º¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹ ¹ÒÁ˹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹£¾½É»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆÃÇÆϾÆËɹË ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈ  ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆɹÊË»ÇÉ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈ XXXPHOF[BCJPSV ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʪª† ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà üü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXPHOF[BCJPSV ¨ÉÇÈÁËùªÇÊ˹»™ÊÍÇɆ¶ÃÊËɹ ǼƾÀ¹Ò†¹ÆËÁʾÈ XXXPHOF[BCJPSV ¨ÉÇÈÁËÃÁÈǽ¾É¾»Ì ©† ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ™Ï¾ËÇÆ §ÄÁ͹»ùÆÁÊËɹÎÈÇÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ»¹ÊÊ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä ª¹Æ¹Ë¾ÃÊʹÆÁÉÌ×Ò¾¾Êɾ½ÊË»Ç Ä ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä ªÅԻù¾ÊËÉÌÃËÇɽɹÀÉÌѾÆÁØÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÊ˹»¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂÆÔ½ÄØÊ˹ÄÁ º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй©¡£§¤ ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù†  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  «¡¨©§¥£¤×Ãʆ¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ À¹ÒÁ˹ÃÁÉÈÁРùžÆÕ ½¾É¾»Ç «¡¨©§¥¬†¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ À¹ÒÁ˹ÃÁÉÈÁРùžÆÕ ½¾É¾»Ç «¡¨©§¥™†¹ÆËÁʾÈËÁà ºÇÉÕº¹ÊÈľʾÆÕ× ÊÁƾ»Ç ¼ÉÁºÃ¹ÅÁ «¡¨©§¥¥†¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ À¹ÒÁ˹ÃÁÉÈÁРùžÆÕ ½¾É¾»Ç «¡¨©§¥§­†ÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ» «¡¨©§¥§¯†ÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ»ÁÈØ˾Æ «¡¨©§¥†¨Ä×ʆÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ»ÁÈØ˾Æ ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ±È¹Ãľ»Ã¹ŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Ø§¥¤·£ª ü ü ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ ©ÇÊÊÁØ ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ ¶Å¹ÄÁ¹ÖÉÇÀÇÄÕÆÔ¾ ž˹ÄÄÁÃÀÇÄÇËÇ ÎÉÇÅ ʾɾºÉÇ Ï»¾ËÆÔ¾ ¶Å¹ÄÁ¦¯† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁÈÉÇÅ5JLLVSJMB$0"5*/(4 «¾Å¹ÃÇÌË «¾Å¹Ä¹Ã «¾Å¹½ÌÉ «¾Å¹ÍÄÇÉ ¶Å¹ÄÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾À¹»Ç½¹œ¹ÅŹ†5JLLVSJMB ¬©†Á½É 

 ÑË ü ü ü ü  ü ü ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ä ÑË ü ÑË Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä ÑË žÑÇÃ Ä Ç˺¹Ä ü Ä Ä

¨£­š© ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªÃĹ½’ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨¾Ë¹Ä §«  ªËÉÇÂŹÉÃÇ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §Å¤×ÃÊ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

54

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

É É ÇËÉ ÇËÉ †É É †É †É É ÆÁÀùØ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾Ë¹ ¶Å¹ÄÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¶Å¹ÄÕ.*3"-,*%»¼ÄØƹÄÃÁ½5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉƦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ üÁü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãªº¾Ä¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãª¿¾Ä˹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªÃɹÊƹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªʾɹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªоÉƹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃʼÇÄ̺¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†º¾Ä¹Ø Ï»¾ËƹØü ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­† ½ÄØÈÇĹü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üº¾Ä¹Ø ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üʾɹØ ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üÊÁÆØØ ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üоÉƹØ

ü ü ü ü Ä ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É

°ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÉÑ

 Ë Š ÉÑ

Š

ÇË ÉûÅ

Š

ÇË ÉûÅÇË

 Ë Š

›Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

ª¹Â½ÁƼ

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ

¥¾Ë¹ÄÄ ÈĹÊËÁé¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É

›ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆǝÇÊ˹»Ã¹

„ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ” ɹÀÄÁÐÆÔ¾ Ï»¾Ë¹ ÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À

¨ÄÇÊÃÁÂÄÁÊË ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÊÈÇÄÁ† žÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ɹÀÆԾϻ¾Ë¹

† ††

† ††

§§§„¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄՔ

„¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄՔ

†† †† §§§„¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄՔ

†† †† §§§„¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄՔ

$PMPSDPBU1SJTNB ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ʹ½ÁƼ Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà 'FSPPGÃÇÅÈÇÀÁËƹØž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î ½ÄØƹÉÌ¿ÆÁ»ÆÌËÉɹºÇË 04#†ÈÄÁ˹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØɹÀÄÁÐÆÔÎËÇÄÒÁƧоÆÕÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ 1MBTUNP†»Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ÊÃÁ½ÃÁ½Ç ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹ÃÉÇ»Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁË ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ©™ª°ž« ™¥ž©šžª¨¤™«¦§ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ªžÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ¬ÆÁÃÈÇÃÉÔËÁ¾œ¹É¹ÆËÁØÄ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØŹÆʹɽÆÔÎÇÃÇÆ'",30 šÁÃÉÇÊË šÁÃÉÇÊË ÌÆÁÍľÃÊ šÁËÌÅ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË     

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ 

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «­œ©™¦™« ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ £©§¦™†ªÁºÁÉÕ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÁËÌÅ šÁËÌÅ»žÑùΛÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ†ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ Á ü ÇÊ˹»Ã¹ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ºÌÎ˹ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

   ü Ë ÑË ÑË Ã̺Å

 É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ É É ÇËÉ

«¾ÎÆǜÉÌÈÈ ž©¥™£ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¡¦ª¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

55

«§¨†£™«™¤§œ

ÇË£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ


¸ ¨  ¥ ­ ¢ ¯  © ¦ « ®¯­ ®«®§¨¡¥¬«¡¤§¤ ©ÂϽÈÈˊ ÔÂÍÂÌÅÓ½ с полимерным покрытием

¡ ¢ š •  ’ ª ’ — ž

• Широкая цветовая гамма • Низкая цена, отличное качество • Монтаж • Европейское качество • Эстетичная и надёжная • Множество форм и цветов • Долгосрочная гарантия • От официального представителя • Монтаж • От официального представителя • Уникальная кровля • С защитным базальтовым слоем • Бесшумна при дожде • Эффект натуральной черепицы • Монтаж

С-8, С-10, С-19, МП-20, С-21, НС-35, С-44, Н-60, Н-75, Н-107, Н-117

С-8, С-10, МП-20, С-21, НС-35, С-44, Н-60, Н-75, Н-107, Н-114

  ‡  ‡   ‡ ‡ ‡‡

´ÂÍÂÌÅÓ½ ÀžǽÜ 5&(0-"

§ËÉÌËÄÅÏʽÜ ÔÂÍÂÌÅÓ½ .FUSP#POE (Бельгия)

¬ÍËÑʽÎÏÅÈ с полимерным покрытием

¬ÍËÑʽÎÏÅÈ оцинкованный

¤ ¢ •   ” ­ — š £ ¤ ¢   š ¤ —  ® Ÿ ­ —   ¢ • ’ Ÿ š ™ ’ ¨ š š

• Парник • Укрывной материал АГРОТЕКС

ºÈÂÉÂÊÏØÁ˾ËÍÊØ ÁÈÜÇÍË¿ÈÅ ѽνÁË¿ ËÇËÊ • Низкие цены • Изготовление любой сложности • Монтаж

®½ÆÁÅÊÀ ¿ÅÊÅÈË¿ØÆ709

• Широкая цветовая гамма • Доступная цена и высокое качество • Необычный размер • Монтаж

®ËÑÅÏÊØÂ̽ÊÂÈÅ ¿ÅÊÅÈË¿ØÂ

• Для подшивки и карнизов • Сплошные и перфорированные • Белые и коричневые • От официального представителя • Низкая цена • Монтаж

®½ÆÁÅÊÀ ¿ÅÊÅÈË¿ØÆ 7"3*'03. ®µ

• Широкая цветовая гамма • Долгосрочная гарантия • От официального представителя • Монтаж

œ £ ¤ ¢ ¥ – Ÿ š © — £ ¤ ” ¥¯ÂÌÈÅÓØ ®ËÏË¿ØÆ ÌËÈÅǽ;ËʽÏ

®ÅÎÏÂɽ ¿ËÁËÎÏËÔʽÜ .630-¬Ÿ² §½Ê½Á½

• Белая, коричневая • От официального представителя • Отличное качество • Простота и удобство в монтаже • Монтаж

®½ÆÁÅÊÀÓËÇËÈÙÊØÆ • Для отделки цоколя и фасадов • Имитация камня и кирпича • Широкая цветовая гамма • Всегда в наличии • Монтаж

¯ÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅÜ ÎÏÂÇÈË¿ËÈËÇÊË *407&3 ,/"6' 634" ˆ¯¥®©˜ ÅÁÍ

• В наличии и под заказ, низкие цены

¯ÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅÜ ¾½Ä½ÈÙÏË¿½Ü -*/&30$, ˆ¯¢²ª«˜ ˆº§«Ÿ¢­˜ÅÁÍ ®½ÆÁÅÊÀ ÉÂϽÈÈÅÔÂÎÇÅÆ • С полимерным покрытием • Широкая цветовая гамма

¬½ÊÂÈÅ ÓËÇËÈÙÊØ ÉÂϽÈÈ

• С полимерным покрытием • Под цвет кровли • Различные размеры

ÅÁÍË̽Í˿Š ÏÍËÅÄËÈÜÓÅÜ ÁÈÜÇÍË¿ÈÅ ÅѽνÁ½ ˆ¥ÄËÎ̽ʘ ˆ»Ï½˜ 5:7&,

«¬¯ ­«¤ª¥³ ¤½ÉÂÍ ͽÎÔÂÏ

¾ÂÎÌȽÏÊË

®§¥¡§¥ ¡ËÎϽ¿Ç½ ©«ª¯£

¯ËÍÀË¿½ÜÇËÉ̽ÊÅ܈¯¢ª¥§˜

ÈÂÏ­§§ ËÑ ¯§ˆ¤ŠÆ­½Ä×ÂÄÁ˜

¨ÎÈÊÆÂÆÄÊ¿¾ÂÌ ÁºÃÆ ǺÆ¿ËÌ¿ ««ˆÈÙѽŠ¾½Êǘ ¨§ˆÍŽÁʽ˜


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP º¾ÄÔ¾ Ï»¾ËÆÔ¾ ¨ÇÄÕѹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾÇÊ˹»Ã¹

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† ††

›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›ÇÉÇÆÃÁ ¹ÖɹËÇÉÔ ›ÇÉÇÆÃÁ ¹ÖɹËÇÉÔ ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›¹¼ÇÆùº¾Ä¹Ø ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›¹¼ÇÆùº¾Ä¹Ø ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹œÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ £¹Ë¾È¹Ä ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁƼĹÊ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹œÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ £¹Ë¾È¹Ä ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁƼĹÊ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹œÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ £¹Ë¾È¹Ä ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁƼĹÊ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹£ÇÆÕÃÁ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹£ÇÆÕÃÁ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ

ü  ûÅ ûÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÆÁÀùØ ª£¡£¡ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¡¦ª¡ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ª¹Â½ÁƼ »ÁÆÁÄ ž˹ÄÄ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ª¹Â½ÁƼ »ÁÆÁÄ ž˹ÄÄ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹ÎÎ  ÅÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™ž˹ÄÄÁоÊùØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®%0$,&š¾ÊÈĹËÀ¹Å¾É ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®1-"45.0š¾ÊÈÄɹÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË0/%6-*/&ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¡©§¡ §¤¸¯¡¸«ZWFL ·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ©¹ÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦†" # $ %›Ô¼Ç½ÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¤™£¡¢¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇÃɹѾÆÊÇÊÃĹ½¹ÇÊ˹» ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´Ê˹ƽ¹ÉËÁÈǽÀ¹Ã¹À›ÊÉÇà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´ÃÇÆÕÃÁ ùÉÆÁÀÔ ̼ÇÄÃÁ ÈĹÆÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥¹ÆʹɽÆÔ¾ÇÃƹ'",30 7&-69Á¹ÃʾÊÊ̹ÉÔÃÆÁÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™4VQFSNPOUFSSFZ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉ7*,*/( ±»¾ÏÁØ ¦Ç»ÁÆù ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å13*4." ­ÁÆÄØƽÁØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆ¥¨ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦ©¹ÊБ˺¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦª¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪªÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪ›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁª™¥§©ž ´ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆ »¹ÊÊ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ¾ÉžËÁýÄØž˹ÄÄÃÉÇ»ÄÁ«ž£«§©­¤ž£ª ÍÈÅÄ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5ZWFL œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹»Ä¾ÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁبš£† ŸÁ½ÃÁÂÉ̺¾ÉÇÁ½ ½ÃÉÇ»ÄÁ ÃÇÀÔÉÕÃÇ» º¾ËÇƹ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ü ü ûÅ ÑË Ä ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ É ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É É ÇË É ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ «­œ©™¦™« «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê «™¤¡¥™¦ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

57


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÉÌÆËǻùºÁËÌÅƹØ  ü ×º¾ÄØ ʹÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÃÇÆÍÁ¼›Ê¾Ï»¾Ë¹ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô £¹Ë¾È¹Ä ¡£§¨™¤ºÁËÌÅƹØоɾÈÁϹ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇƑà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £©§›¤¡ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕ £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦ Î ÈÉÁÈÇÃÌÈþÈǽ¹ÉÇà ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔÂÇƽÌÄÁÆ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ¤ÁÊË»ÇÄÆǻǧƽÌÄÁÆ›ÃÇÅÈľÃ˾ÍÁÉžÆÆÔμ»ÇÀ½¾Â›Ê¾Ï»¾Ë¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆà ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÔÂÎÎ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ©™ªª©§°£™ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù

  ûÅ  ÈÅ  ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô ª¥¤ ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô»ÔÊѾ¼ÇÊÇÉ˹ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§Æ½ÌÄÁƨǽ¹ÉÃÁ ¤ÁÊËÔÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾©™ªª©§°£™ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØ  ü ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕƹØ žÑÃÁÈÇü †XXXPNTLHSBESV ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕƹØ#JUVNBTU ¥¹ÊËÁù¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¥¹ÊËÁÃÁ ºÁËÌÅÆÔ¾ ǺŹÀÇÐÆ¹Ø ÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ£«£ÉÇÅ šÁÃÉÇËÇÄÕ £«­Ä¾ÃÊ £«¶Ä¹ÊË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼ÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔƹÈĹ»ÄؾÅÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹¨›® ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¹É¹ÆËÁØ À¹Å¾ÉÔšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ûÅ  ÑË  ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ¤×ºÁÆÊÃ¹Ø «£ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªË¹ÉËɾ½ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

58

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ

ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ »Ê¾Ï»¾Ë¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Ê¾ÎÏ»¾ËÇ»¦¹É¾Àù»ɹÀžÉ±ÇÆϾÆÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ™¥ž©¡©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ¥ÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¹ÂϾ» ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄÄÃÇÅÈľÃˆ§Å ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ¥ÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹƹÊÃĹ½¾ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÈÇ›¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÁÅÈÈÇÃÉÔËÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà ¼¹É¹Æ˵˝ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉ$PMPSDPBU1SJTNB¬ÆÁùÄÕÆԾϻ¾Ë¹œ¹É¹ÆËÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å›ÁÃÁƼ ±»¾ÏÁØ ¨ÉÁÀŹ ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ÃÇÅÈľÃ˹ÏɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

     ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ «¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùº¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùº¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾɥÇÆ˾ÉɾÂɆÉ Î Å†XXXPNTLHSBESV ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦¹É¾Àù©¹ÀÆÇǺɹÀÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ÈÉÁ»¾À¾Å ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ɹÊÊÐÁ˹¾Å ÈÉÁ»¾À¾Å©™ªª©§°£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨Ä¹ÊËÁÀÇÄœ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨©¡ ¥™ ­ÁÆ œ¹É¹ÆËÁØľË

ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ¯ª£ ™Éù†½¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

59


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ÃÇÆÊ ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹

ûÅ ûÅ  ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ÇÆ˹¿£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇÂÊÃɾÈľÆÁ¾Å §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ž˹ÄĹº¾ËÇƹ §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ

ûÅ ûÅ ÑË  

É ½¾Ñ¾»Ç É ÆÁÀùØ É ÊÃÁ½ÃÁ

¯ª£ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™¥¡ª ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30 7&-69ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾3050 œ¾ÉŹÆÁØ 'BLSP §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾3050 7&-69 §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ Î ÁÃÇÅÈħÍÁÏÁ¹ÄÕÆǾÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊ˻Ǜʾϻ¾Ë

   ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªË¹ÉËɾ½ ªË¹ÉËɾ½ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÀ¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÀ¾Ä ÃÇÉÁÐ ÃɹÊÆ ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔÂ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÉ

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ À¾Ä ÃÇÉ ÃɹÊÆ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊȹÆ ¨›®žźɹƹ¨Ä¹ÊËÍÇÁÄ ¨Ä¾Æù    ¨Ä‘ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆËÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™

ÄÁÊË  Å   ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ

ÇËÉ ÇÈËÇ»¹Ø  ÇËÉ ÇË É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

60

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÄÁ˹§ª¨†ÅÅ ¤¹Ë»ÁØ ¨É¹ÂžÉºÁËÌÅÆÔ ¨É¹ÂžÉºÁËÌÅÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ  ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ

ûÅ   

À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªË¹ÉËɾ½ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¤×ºÁÆÊÃ¹Ø «£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÃɹѾÆÆÔª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄśʾ¼½¹ƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦªÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÀ¹Å¾É ɹÊоËÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÁÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔÂ

 ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ  ûÅ

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£ÇÉÊ §§§ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÇÉÊ §§§ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› £ÇÉÊ §§§ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÇÉÊ §§§  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ ¯ª£ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ÇÏÁÆÃÇ» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨ ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ª†À¹ºÇÉ ͹ʹ½ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆà ÊÈÇÃÉÔËÏ»©¹ÊÊÉ©¹ÊÐ ÃÇÅÈľÃ˹Ï

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¯ª£ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªË¹ÉËɾ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å  ÅÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ  ΠņXXXPNTLHSBESV ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ À¹Å¾ÉÔÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃÉ À¹Å¾É

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ûÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ̽Á»ÁË ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªË¹ÉËɾ½ ªË¹ÉËɾ½ ªË¹ÉËɾ½ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ­¾ÑƪËÉÇ §§§ ¯ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

61


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ ยปร†ยนร„รรรรรร†ยนร€ยนรƒยนร€ยฉยนรŠรยพร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร‡รƒร‰ยนร‘ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยปร‰ยนร€ร…ยพร‰ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยปยนรŠรŠย†XXXPNTLHSBESV ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ยปรˆร‡ร„ร†ร‡ร…ยนรŠรŠยฑร‡รƒย†รยพร†ร” ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนรˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰รŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฅยจร„ร—ยบยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยชร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฉยนรŠรยพร‹รร€ยนร…ยพร‰ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†  ยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฆยช ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฅยจ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยชย† ยฆยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยชย† ยฆยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ย† ร…ร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚   ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… ร„รรŠร‹ รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…    รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยฅยพร‹ยนร„ร„รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ย†ยงร… ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…  ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช ยฆ ยฆ ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช รˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช รรร†รƒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช ยฅยจ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยจยชย† ยชย† ยจยชย†ร‡รร‡รƒร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยฆยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยฆยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยฆย†ร‰ยนรŠรยฉยนรŠรŠร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยฆยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยฆย†ร‰ยนรŠรยฉยนรŠรŠร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช ยช ยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‡รรร†รƒร‡ยปยกร€ยผร‡ร‹ร„ร—ยบยฝร„ ยปร†ยนร„ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‡รรร†รƒร‡ยป ร‡รƒร‰ยนร‘ ย†ร…ยชยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยงร‹ร€ยนร…ยพร‰ยนยฝร‡ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยนยฆรร€รƒรยพรยพร†ร”ยจร‡ร„ร†ยนร˜รƒร‡ร…รˆร„ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฅยงยฆยซย™ยŸ ยยงยชยซย™ย›ยฃย™ ยฉยนยบร‡ร‹ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ รยนรŠยนยฝร†ร”ยพยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฉยพร‘ยพร†รยพรˆร‡ร„ร†ร‡ยพรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร‡ร‚รŠรรŠร‹ยพร…ร”ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยฅยงยฆยซย™ยŸ ยฉรร€ร‡ร„รร†ร…ร˜ยผรƒยนร˜รƒร‰ร‡ยปร„ร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰รŒร„ร‡ร† ยฉรร€ร‡ร„รร†รŠยนร…ร‡รƒร„ยพร˜ร’รƒร‰ร‡ยปร„ร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰รŒร„ร‡ร† ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ยฎยจยจ ยฎยฃยจ ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ยฉยฆยฃ ยฉยฆยจ ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ยฉยฆยฃย†ยปร‰รŒร„ร‡ร†ยนรŽรˆร‡ ร…ย†XXXPNTLHSBESV ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ยฉยฆยฃย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ยฉยฆยฃย† ยฉยฆยจย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบร† รŠรƒรยฝรƒร ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ยฉยฆยจย† รƒยปร… ยฉยฆยฃย† รƒยปร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ยฉยฆยจย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ยฉยฆยจย† ยฉยฆยฃย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ ร‰รŒยบยพร‰ร‡รยฝ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฉรŒยบยพร‰ร‡รยฝ ยฉรŒยบยพร‰ร‡รยฝ ร‰รŒยบยพร…ยนรŠร‹ ยบรร‹รŒร… ยบรร‹รŒร…ร†ยนร˜ร…ยนรŠร‹รรƒยน ยปร…ยพร‘รƒยนรŽ ยจยฉย™ยขยฅยžยฉ ยฉยฌยšยžยฉยงยกยยปยนรŠรŠ ยฉรŒยบยพร‰ร‡รยฝยฟรยฝรƒรร‚  รƒยผ ยฉรŒยบยพร‰ร‡รยฝยฉยฃยฃ ยฉยฃยจ ยฉยจยจ

รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร…  ร‘ร‹  ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ยปร†ยนร„รร  

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ยนรŠรˆร‰ร‡ยฝ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‹ร‡ร‰ยผ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยžยปร‰ร‡รˆร‰ร‡รรร„ร• ยžยปร‰ร‡รˆร‰ร‡รรร„ร• ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยซยพรŽร†ร‡ร†รรƒร‡ร„ร• ยกยฆยชยก ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยซ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฉรร€ร‡ร„รร† ยงยงยง ยฉรร€ร‡ร„รร† ยงยงยง ยซยพรŽร†ร‡ร†รรƒร‡ร„ร• ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ย™ยชยซ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ย™ยชยซ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยžยฉยฅย™ยฃ ยšยนร‰ยนยบรร†รŠรƒยนร˜ยบยนร€ยน ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยซยพรŽร†ร‡ร†รรƒร‡ร„ร• ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

62

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ©¨¨† ©£¨† ½ÇÊ˹»Ã¹»ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊËÈÇÀ» ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ©£¨† ©££†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠº¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Å¹É¹ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ º¾ÊÈÄ ™¥ž©¡¥©™ªª°¡«™ž¥©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼ¨›® ž˹ÄÄ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ  ™¥ž©¡¥ šžª¨¤™«¦§©™ªª°¡«™ž¥ ÈÉÁ»¾À¾Å ©™ªª©§°£™ ª¹ÅÇɾÀÔÃÇÆÕÃǻԾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÈĹÊËɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

ÑË  ÑË  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ûÅ   ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  

É ÇËÉ ËÇɼ †É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ É É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÎÇÉϾƹ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÆÁÀùØ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯ª£ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ  ¹ÂϾ» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯ª£ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ¤×ºÁÆÊÃ¹Ø «£ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 º¾Ä ÃÇÉ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžË ÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄĨ›® ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ¥¨¨É¾ÊËÁ¿ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ¥¨¥Ç½¾ÉÆ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™Ÿ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- 361-"45 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø/*$0-- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿  ™¥ž©šžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ÊÃÁ½Ã¹ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾

 ÈÅ    ÈÅ  ÈÅ ÈÅ  ÑË       ÈÅ ÈÅ ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ª¬¨ž© ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¤×ºÁÆÊÃ¹Ø «£ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªË¹ÉËɾ½ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªË¹ÉËɾ½ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

63


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1-"45.0 /*$0-- ©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀž˹ÄĹÃÉ̼ÄǼÇÁû¹½É¹ËÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀ¨›®%0$,& 1-"45.0ªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ¨Ä¹ÊËÅÇ ©ÌÈĹÊË ‘þ ªÁÊ˾ÅÔÈĹÊËÁÃǻԾ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾

 ÈÅ ÑË ÈÅ ÈÅ 

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

«¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯ª£ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕËÉ̺йËÔ ªÇÍÁËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ º¾ÄÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô  ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ É̺¾Å¹ÊË ®¨¨»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ šÁÃÉÇÊË šÁÈÇÄÕ ¬ÆÁÍľÃÊ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ ©Ìº¾Å¹ÊË ªÖƽ»ÁЩ¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ1*3 ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÊÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÅÌ˾ÈÄÁ˾ľÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ º¹À¹ÄÕË «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÁ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÈÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ ,/"6' ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌżÁºÃ¹Ø,BUFQBMº¾ÊÈÄÀ¹Å¾ÉÁÅ©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©¹ÊÊÉÇÐù

 ÑË ÑË ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË  ÈÅ ÈÅ ÈÅ  ÑË ÉÌÄÇÆ  ûÅ

É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÄÁÐƹØ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «­œ©™¦™« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¯ª£ ¯ª£ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¯ª£ ¯ª£ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¯ª£ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ$FSUBJO5FFE ª±™ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM3VGMFY 4IJOHMBT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

ªË¹ÉËɾ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªË¹ÉËɾ½ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø,BUFQBM 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø4IJOHMBTT *$01"- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ«¾ÎÆǦÁÃÇÄÕ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9†ª¬¨ž©¯ž¦™É °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø 3VGMFY 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø 3VGMFY 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ 

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É  ÇËÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªË¹ÉËɾ½ ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

64

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฐยพร‰ยพรˆรรยนยผรยบรƒยนร˜*$01"- ยญรร†ร„ร˜ร†ยฝรร˜ ร€ยนร…ยพร‰ ร‰ยนรŠรยพร‹ รŠรƒรยฝรƒร ยฐยพร‰ยพรˆรรยนยผรยบรƒยนร˜,BUFQBM3VGMFY *DPQBM 4IJOHMBTยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒร—ร’ยฉยนรŠร ยฐยพร‰ยพรˆรรยนยผรยบรƒยนร˜3VGMFY ยญรร†ร„ร˜ร†ยฝรร˜ 

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฐยพร‰ยพรˆรรยนรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ยนร˜ ร…ร˜ยผรƒยนร˜ยฃยนร‹ยพรˆยนร„ ยญรร†ร„ร˜ร†ยฝรร˜ ยฐยพร‰ยพรˆรรยนร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒยนร˜#BOHBยฅยฐย† รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยฐยพร‰ยพรˆรรยนร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒยนร˜+PLFSยฅยฐย† รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยฐยพร‰ยพรˆรรยนร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒยนร˜/PSUIFSO4IBLFยฅยฐย† รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยฐยพร‰ยพรˆรรยนร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒยนร˜ ร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยนรรร˜ ยฐยพร‰ยพรˆรรยนร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒยนร˜ยฉยนรŠรŠร‰ร‡รรƒยน

 รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฐยพร‰ยพรˆรรยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ร‡ย†รˆยพรŠรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” ยฐยพร‰ยพรˆรรยนร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ยนร˜รยพร…ย†รˆยพรŠรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ร‰ยนรŠรยพร‹ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฐยพร‰ยพรˆรรยนร†ยนร‹รŒร‰รยพร…ย†รˆยพรŠรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยฝร‡ยบร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” ยฐยพร‰ยพรˆรรยนร†ยนร‹รŒร‰รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยปรŠยพยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” ยฐยพร‰ยพรˆรรยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ร‡ย†รˆยพรŠรร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ร‰ยนรŠรยพร‹ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฐยพร‰ยพรˆรรยนร…ร˜ยผรƒยนร˜*$01"- ยญรร†ร„ร˜ร†ยฝรร˜ ร‰ยนรŠรยพร‹ รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยนรรร˜ ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร† รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ย†ยผยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒย†XXXPNTLHSBESV ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ รŽ ร… ยกรŠรƒรร‹รร…ยร‡รŠร‹ย›ร‡ร€ร…ร‰ยนรŠรยพร‹รŠยปร‡ยฝรร‹ ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ รŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ ยกรŠรƒรร‹รร… 

รƒยปร…  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย†ร‰

ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยซ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฑรรยพร‰ย†ร…รยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยปร‡ร€ร…ยบร† รŠรƒรยฝรƒร ยฑรรยพร‰ย›ยงยคยฆย™ย†ยฃยงยคยงยฉย†ยปร‡ร„ร† ยฃยฉย™ยชยฆยงย†ยฃยงยฉยกยฐยฆยžย›ยดยข XXXPNTLHSBESV ยฑรรยพร‰รยฝร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รŠร‡รŠรƒ ยนยป ร…ยนร‰ร‘ ยฑรรยพร‰รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ ยฑรรยพร‰รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยฑรรยพร‰รˆร„ร‡รŠรƒรร‚รŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฑรรยพร‰รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ร‰ย†ร‰ รŽ ร…ย†XXXPNTLHSBESV

 ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰

ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยฃรŒร€ร˜ ร…ยนยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ย™ยชยซ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹รรƒร‰ร‡ยปร„ร ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹รรƒร‰ร‡ยปร„ร ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร„ร˜รƒร‰ร‡ยปร„รยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพรรˆร‰ร‡รŽร‡ยฝร†ร”ยพ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพยฝรƒร‰ร‡ยปร„รรรยนรŠยนยฝยนรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ยปร‹ยพรยฝร†ร˜ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพยฝรƒร‰ร‡ยปร„รรรยนรŠยนยฝยนยฆยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพยฝร„ร˜รƒร‰ร‡ยปร„รรรยนรŠยนยฝยน

รˆร… ร‘ร‹ รˆร… 

ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒร—ร’รยพยฝร„ร˜รƒร‰ร‡ยปร„ร ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”รƒร‰ร‡ยปร„รยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ ยปร‡ยฝร‡ร‡ร‹ร„รยปร” ร‡ร‹รƒร‡รŠร” ยถร„รร‹ร†ยนร˜ร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนย›รรƒรร†ยผ (FSBSE $MPVEZ ยจร‰รร€ร…ยน ,MJOLFS

 รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‹ร‡ร‰

ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซยพรŽรˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠรรŠร‹ยพร…ยน ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยซยพรŽร†ร‡ร†รรƒร‡ร„ร• ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยงร…ยร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซยพรˆร„ร‡ร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ &630ย†ยคย™ยขยซยบยนร€ยนร„ร•ร‹ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยฝร„ร˜รŠร‹ยพร† รˆร‡ร„ยน รยนรŠยนยฝยน รƒร‰ร”ร‘ *TPCPY ยซยพรŽร†ร‡ ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” *407&3 634" 08&/4$03/*/( ยซยกยชยฅย™ยยงยชยซย™ย›ยฃย™ ย™ยผร‰ร‡ร‹ยพรƒรŠ  ร‘   ย™ยฃยชยกยคย™ยขยซ ย™ยฃยชยกยฉยฌยญ ย™ร‰ร…ร‡รร‡ร„ ย™รŠยบยพรŠร‹ร„รรŠร‹

รŒรˆยนรƒร‡ยป รƒรŒยบร… รˆร… รƒยปร… รƒยผ

ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยกร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยจร‡ร‰รร„ยพรƒรŠ ร‰รƒยปร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

65


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™ª«©™«ž£˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆþɹÅÁоÊÃǾÈÇÃÉÔËÁ¾888ª¡š«ž¨¤§©­ ™ª«©™«ž£˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆþɹÅÁоÊÃǾÈÇÃÉÔËÁ¾888ª¡š«ž¨¤§©­ ™ª«©™«ž£˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆþɹÅÁоÊÃǾÈÇÃÉÔËÁ¾888ª¡š«ž¨¤§©­ ™ª«©™«ž£˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆþɹÅÁоÊÃǾÈÇÃÉÔËÁ¾888ª¡š«ž¨¤§©­

ü ü Ä Ä Ä Ä

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÁÈÇÄÕ ºÁÃÉÇÊË ÌÆÁÍľÃÊ šÁËÌÅ ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø-*/&30$, «ž®¦§ 30$,800- ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆÇ «ÁÀÇÄ ¤¹ÂÆÉÇà ¨¨Ÿ ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ634" *407&3©™ªª©§°£™ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÁºÉÇÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁب¾ÆÇ˾ÉÅ ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5ZWFL œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾ÃTPGU œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇĆ% œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ

 ûÅ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å 

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»  É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» 

«¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ ¦ª« §ÅÇÅ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ž»ÉÇËÁÀÇÄ ž»ÉÇĹÂË ÈÄûÅ ¹ÃÌȹ¾ÅÇËÎǽÔȾÆÇÈĹÊ˹  »ÌÃdž ˾ÈÄdž ÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¨¾ÆÇ˾ÉÅ ¡ §¤¤™«†ÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄÇÆÀ»ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ   ÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆĹ»Ê¹ÆÇņ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ ¡ÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÏÇÃÇÄØ Èǽ»¹ÄÇ» £ÉÇÑù ½ÉǺľÆù ȾÆÇÈĹÊ˹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊ˹ žÑÇÃÈÖÃ̺Å ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ™ª«©™«ž£ ¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥ ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥ÁÆ»¹Ë¹»¹Êʝ§ª«™›£™

Ã̺Å É Ã̺Å ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù É  ûÅ ÇË É ûÅ ÆÁÀùØ Ä É ûÅ ÇËÉ ûÅ É ûÅ É ÈÅ É  Ã̺Å ÆÁÀùØ Ã̺Å ÇËÉ Ã̺Å ÇËÈÉÇÁÀ» Ã̺Å É ÇËÉ Ã̺Å ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ›¹ÉÅ §§§ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¦ª« ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™¥¡ª ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ªÃĹ½’ §ÅÇÅ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

¥ÇÎÉ

£ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨

††††

§¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÉ̺ľÆÔνÇÅÇ» §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùΠľÆËÇÐƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø 

 ü  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

™¥¡ª §ÅÇÅ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

66

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÅ Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø ȹÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ü ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø Ë×ÃÇ»¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹ؆ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

 ü  ü ü

ÇËÉ É †É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ž©¥™£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇƦ ¨¾ÆÇÁÀÇÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY ƾÊÔÈľËÊØ ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ

ÉÌÄÇÆ ûÅ ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É  É É É É ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä

†† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊËÄÁÊËǻǨªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÎÅÅ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹»ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇˆÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »Ê¾ŹÉÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅņXXXPNTLHSBESV ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË

É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ËÇɼ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É

¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¹ÂϾ» ¡¨ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™ª« ™ª« ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ž»ÉÇÈĹÊË «ÇɼÈĹÊË «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

67


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร” ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยชย†ยชย†ยชย†ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ย†รƒร‰ร‡ร‘รƒยน

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  ร„รรŠร‹  

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰  ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰  ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ร‰

ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยžยปร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ยซร‡ร‰ยผรˆร„ยนรŠร‹ ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยžยปร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ยซร‡ร‰ยผรˆร„ยนรŠร‹ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจยพร†ร‡รˆร„ยพรƒรŠ ยจยพร†ร‡รˆร„ยพรƒรŠ ยถรƒรŠร‹ร‰ร‡ร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ร–รƒรŠ ยจยพร†ร‡รˆร„ร–รƒรŠย†ยฃ ยจยพร†ร‡รˆร„ร–รƒรŠ   รร…ร… ยจยพร†ร‡รˆร„ร–รƒรŠ ร–รƒรŠร‹ร‰รŒร€รˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ยชร‹ร‡รˆร„ยพรƒรŠ รƒรŒยบร…รŒรˆยนรƒ ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร‹ยพรŽร†ร‡ร†รรƒร‡ร„ร•รŽรŽ ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจยพร†ร‡รˆร„ยพรƒรŠรยฝร‰ ยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยชยซยงยจยคยžยฃยช ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ยถยฃยชยซยฉยฌยยกยฉยงย›ย™ยฆยฆยดยขยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒร€รร‡ร†ร†ร”ร‚ยชยซยงยจยคยžยฃยช ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจยพร†ร‡รŠร‹ยพรƒร„ร‡ยผร‰ยนร†รŒร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยพยฅ ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร…รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ยปรŠรˆยพร†ยพร†ร†ร”ร‚ ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร…รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร† ยฝรŒยบร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร…ยพร‹ยนร„ร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร…ร„ยนยปรŠยนร†ร‡ร… ยจยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝรƒยนยนรƒรŒรŠร‹รˆร„รร‹ยน,/"6'*OTVMBUJPO ร…รƒยป รƒรŒยบร… ยจร„ยพร†รƒยนยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยจร„ยพร†รƒยนยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ร‘  ยจร„ยพร†รƒยนยปร‡ร€ยฝรŒร‘ร†ร‡ย†รˆรŒร€ร”ร‰ร•รƒร‡ยปยนร˜ ยจร„ยพร†รƒยนยฝร„ร˜ยผรยฝร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร รยพร‰ร†ยนร˜ ยจร„ยพร†รƒยนยฝร„ร˜รˆยนร‰ร‡ยผรยฝร‰ร‡ยปยพร‹ร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรรยกร€ร‡รŠรˆยนร†ย™ ย› ยช % ยจร„ยพร†รƒยนรˆร‡ร„รร–ร‹รร„ยพร†ร‡ยปยนร˜รŠร‡ร‰ร‹ ร‹ยพรˆร„รรร†ยนร˜ ยจร„ยพร†รƒยนรˆร‡ร„รร–ร‹รร„ยพร†ร‡ยปยนร˜รŠร‡ร‰ร‹ รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ยจร„ยพร†รƒรรˆร‡ยฝรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพยซยนร‚ยปยพรƒ ยทร‹ยนรร‡ร„ ยจร„รร‹ยนยซยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜,/"6'*OTVMBUJPO5FSNP4MBCรƒยปร… ยจร„รร‹ร”ร…รร†ยพร‰ยนร„ร‡ยปยนร‹ร†ร”ยพยจย† ยจย† ยจย† ยจยจยŸย† ยจร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… ยจร‡ร‰รร„ยพรƒรŠรˆร‡ร„รร–ร‹รร„ยพร†ยปรŠรˆยพร†ยพร†ร†ร”ร‚ยปยนรŠรŠ ยฉรร€ร‡ร„รร†รŠยนร…ร‡รƒร„ยพร˜ร’รˆยนร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰รŒร„ร‡ร†

 รƒรŒยบร…  ร‘ร‹ รŒรˆยนรƒ  รƒรŒยบร… ร‘ร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹  รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… ร‰รŒร„ร‡ร† ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… 

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ 

ยชร‹ยนร‰ร‹ร‰ยพร‚ยฝ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยซยพรŽร†ร‡ยœร‰รŒรˆรˆ ยซยพรŽร†ร‡ยœร‰รŒรˆรˆ ย™ยฅยกยช ยซยพรŽร†ร‡ยœร‰รŒรˆรˆ ยฆยชยซ ยžยฉยฅย™ยฃ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยšร‡ร†ยฝยนร‰ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยชร‹ยนร‰ร‹ร‰ยพร‚ยฝ ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒรŠ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยงร…ยร‡ร… ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยจยฃยญยซยพรˆร„ร‡ยปรรƒ ยงยงยง ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฉรร€ร‡ร„รร† ยงยงยง

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

68

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ©ÌÄÇÆ«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO5FSNP3PMM ûÅ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ E†ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51- ªË¾ÃÄÇ»¹Ë¹ ªË¾ÃÄÇ»¹Ë¹ÉÌÄÇÆƹØ ûÅÉÌÄ ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫 ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶†«†«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶À† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ÍÇÄÕŹ ªËÇÈľÃÊÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3»ÈÄÁ˹Π»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ™¢« «¾ÎÆǚ¤§£ «¾ÎÆǛž¦« «¾ÎÆÇ©¬­ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ30--&5›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ-*/&30$,›ƹÄÁÐÁÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*TPWFS «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É›ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»

ÑË ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ ÑË ÉÌÄÇÆ ü ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ»  ÉÌÄÇÆ

É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» †É ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ É É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ª«©§¢¥§ž©¦ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¦ª« «¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ ¦ª« ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¤×ºÁÆÊÃ¹Ø «£ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªË¹ÉËɾ½ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™ÃÊÁ ¤¹ÂÆÉÇà «ÁÀÇÄ ¨¾ÆÇÈľÃÊ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕˤ™¢¦©§£ «¡ §¤ ¶£§›ž© «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø-*/&30$, £Æ¹ÌÍ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ›¾ÄÇ˾ÉÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹«¾ÎÆÇ ¬Éʹ £Æ¹ÌÍ ¤¹ÂÆÉÇêÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅǼÇ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ»ÈǽϾžÆËÆÌ×ÊËØ¿ÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊEÇËÅŽÇÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÑËÌùËÌÉÆǼÇ͹ʹ½¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊùØ¡ÀÇÄĹË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈÄÁ˹¨† ¨†ƾ¼ÇÉ×ÐÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ¹ÂË «¾ÎÆǚÄÇà «¾ÎÆǛ¾ÆË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§¦¡£§¤µ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™¥† ûÅ Ã̺Å ½ÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™¨† ûÅ Ã̺Å ½ÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™ £¦™¬­ ¬©ª™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™†¤¹ÂË¥† ûÅ Ã̺Å ½ÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØʹÄ×ÅÍÇÄռǨÇÉÁľÃÊt¨¾ÆÇÍÇÄ œÉÁÆĹÂÆ «ž®¦§¦¡£§¤µ914 œ œ»¹ÊÊ «¾ÎÆÇÉÇÃĹÂËÎÎ

 Ã̺Å Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ûÅ  ÈÅ  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃÇ»  ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ÌȹÃ

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ É

«¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªË¹ÉËɾ½ §Ë½¾Ä†Ã¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨£­š© ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨£­š©   ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ «¹ÉÊÃ¹Ø ªË¹ÉËɾ½ ªË¹ÉËɾ½ «¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ¦ª« ¦ª« «¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ ž©¥™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ªË¾ÃÄÇËùÆÕÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

69


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «ÁÊŹ¥† ¥†ûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «ÁÊŹ¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡ÀÇ»¾É «ÁÊŹ £Æ¹ÌÍ 3PMMFU ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG*OTVMBUJPO5FSNP3PMM ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFUÎÎÅÅ Ã̺ŝÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU Ã̺Å ÇȈÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU )BOTPM û» ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÊËɹ Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ª«©™ɆÉ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-JOF3PDL ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡ «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹

 ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÌȹÃǻù ÌȹÃǻù ÌȹÃǻù ÌȹÃǻù ÌȹÃǻù ÌȹÃǻù ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÉÌÄÇÆ  ÉÌÄÇÆ  Ã̺Å

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

™ª« ™ª« ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªË¹ÉËɾ½ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԞ»ÉÇËÁÀÇÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԣƹÌÍ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ  Ã̺ÅÌȹà ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾»ÉÇËÁÀÇÄÇ˽Áľɹ ¬«ž¨¤¡«ž¤µº¹À¹ÄÕËǻԫ¾ÎÆÇ ™ÃÊÁ ¤¹ÂÆÉÇà ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԫ¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡ ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÀÁÅƾ¼Çº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁبÇÉÁľÃÊÊÈđÆÃÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ŹÆʹɽ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØˑÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¥¾¼¹ÍÇÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØËÉ̺

 ÌȹÃ ÌȹÃÇ» Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ËÇɼ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É

ªË¹ÉËɾ½ ªË¹ÉËɾ½ ¦ª« «¾ÎÈǽÉؽ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªË¹ÉËɾ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ÅÌɪËÉÇ ¦ª« «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª ¦ª« ™¥¡ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØËÉ̺ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄգƹÌÍ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ£¦™¬­ɆÉ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆ©Çè ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¨¨¬ 

 ÌȹÃÇ» ÉÌÄÇÆ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

 ÇËÉ É É ÇË É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾

«¾ÎÆǜÉÌÈÈ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ¦ª« ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

70

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÈÄÁ˹¨† ¨†ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ©§£¤™¢«ɆÉ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕª«ž£¤§›™«™ ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬«ž¨¤¡«ž¤µÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ¡ÀÇ»¾É £Æ¹ÌÍ ©ÇÄľË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬©ª™©™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÈÄÁËÔ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™¤™¢«¥† »ÉÌÄÇƾ ņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¥† ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV

ÌȹÃÇ» ÌȹÃ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃÇ» Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

«¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¨† ºÉÁþˆXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ÍÇÄÕ¼¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ™ÉÅÇÍÇÄ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†®ÇÄÊË ­ÇÄÕŹÎÇÄÊË Ê˾ÃÄÇËùÆÕ

ÌȹÃ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÎÇÉÇÑÁ¾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™¥¡ª §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¦ª« §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÉÑ

ÉÑ

ÇË

 Ë Š ÉÑ

†† †† †† †† ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ šÄÇÆιÌÊ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ)PM[CMPDL ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF œ¾ÉŹÆÁØ ›Ê¾Ï»¾Ë¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ.JUUFO £¹Æ¹½¹ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ©ÇÊÊÁØ ÇÊ˹»Ã¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ¼ÄØÆϾ»Ô§©«§ ©ÇÊÊÁØ ¦Ç»ÁÆù ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œž˹ÄÄÁÐÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¹Å¾Éº¾ÊÈÄ¥ÇÆ˹¿ ¦¹ÈÔľÆÁ¾͹ʹ½Ç»ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ¨¨¬ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÁÀÌÆÁùÄÕÆǼÇÍÁÆÊÃǼÇÊÔÉÕØÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å17%' ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÈɆ»Ç¶Ä¾ÃËÉÇÒÁˆª¹Å¹É¹ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾¥¾ËÀ¹Å¾ÉÔ ɹÊÐ¾Ë ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨¹Æ¾ÄÕ¹Ä×ÅÃÇÅÈÇÀÅÅ Î Î ƹÀ¹Ã¹À†ÅÅ ÃĹÊÊœ ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾É ÇËÈÉÇÁÀ ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» ÅÇÒ¾ÆÁØ ÌÊËɆ»¹ÈÇÄÇ»ÁľÊËÆÁÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇËɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ»Á͹ÃËÌɝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨Ç½ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØû¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÅ͹ʹ½¹Å ¹Ä×Å ÇÏÁÆÃǻùÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÇɾºÉÁÃÄÁËÕ¾»Ç »Ç½ÇÊËÇà ÃÇÀÔɾà ¨ÉÇÍÁÄÕùÊʾËÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&©¹ÊÊÇÐù

ÇË

 Ë Š Ë ŠÇË Ë Š

ÉÑ

†† ††  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ  ÑË  

 ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ «­œ©™¦™« ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¡¦ª¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨¾Ë¹Ä §« ™¥¡ª ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË  ¾ÆÇÆ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾Ë¹Ä §«  ªËÉÇÂËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹

«§¨†£™«™¤§œ

ÇË­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

71


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'JOF#JSšÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠœ¾ÉŹÆÁØ §ÍÁϨɾ½Ê˹»©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& )PM[QMBTU»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ)PM[QMBTU ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ4":("

 ÑË ÑË  ûÅ 

É É É ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ

¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê «­œ©™¦™« «¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԝ‘þ ©ÇÊÊÁØ §©«§ ©ÇÊÊÁØ ¥ÁË˾Æ £¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»

ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹ ™Éù†½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁÐ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ Ä׺ԾÏ»¾Ë¹ÁɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÛÇÀÅƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ©¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª™¢¡¦œž˹ÄÄÁоÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÈǽÀ¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÃÇÅÈľÃËÈÇ»¹ÑÁÅɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԠɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"-*5& §©«§ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй©¹ÀÄÁÐÏ»¾ËÇ»©¹ÊÐ ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

ÑË  ûÅ ÑË    ÑË ÑË ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

™Éù†½¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ «¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾Ï»¾Ë¹ ªÁÊ˾ÅÔÅÇÆ˹¿Æ½ÃÇÅÈÇÀÁ˹ ¹Ä×ÅÈÉÇÍÁÄÕ"-6†'"45 Å ÅÅ ªÄ¹Æ¾ÏǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ­¹Ê¹½»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ɹÊÐÃÇÅÈľÃË »¹ÉÁ¹ÆǺÄÁÏ ɹÊк¾ÊÈÄ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊоËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ±ËÌùËÌÉÆÔ¾͹ʹ½Ô ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈǽÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»¾ÆË͹ʹ½Ç» ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

 ÑË ûÅ ûÅ   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¾ÆÇÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂËÇɼ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

72

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ 5&/%¼Á½Édž »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ƾ¼ÇÉ×йØ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔ½¾É¾»¹ ›¾ËÉdž »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁ˹ ›¾ËÉǼÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÊȹÆ œ¾ÇÃÇÅÈÇÀÁ˽ɾƹ¿ÆÔÂ2%SBJO œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕœ¾ÇÊȹÆ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ Æ¾ËùÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØtžźɹÆԪȹÆ˾ÃÊ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ ™Ä¾Æ˾ÃÊ 5ZWFL œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ûÅ œÁ½Édž »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ œÁ½Édž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ'PMEFS œÁ½Édž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾Ã œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›ž«©§ ™²¡«™«¹Â»¾Ã ¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›ž«©§ ™²¡«™·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏ£™¤µ¥™«©§¦s ½Çº¹»Ã¹»º¾ËÇƆüÃ̺Å œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹؽǺ¹»Ã¹»º¾ËÇƨ¾Æ¾ËÉÇÆ™½ÅÁÃÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈÉÇÃĹ½Ã¹¨¾Æ¾ËÉÇƨ¾Æ¾º¹É œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁ؆¿Á½Ã¹ØɾÀÁƹ

ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ  ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü  ûÅ

É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ É ÇËÉ  ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ É

«¾ÎÈǽÉؽ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ™¥¡ª ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË £»¹ÉËÁÉÇË»¾Ë «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¦ª« ™¥¡ª ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ ªË¹ÉËɾ½ ªË¹ÉËɾ½ ªÁºÁ˧ÅÊà ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¤×ºÁÆÊÃ¹Ø «£ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ©žœ¡§¦ª­ ¨£­š© ¨£­š©  œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÆËÇÆÁËÇ»¹Ø8"5&34501 œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÊÑÇ»Æ¹Ø ºÁËÌÅÇɾÀÁÆǻǾÈÇÃÉÔËÁ¾ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØœ¡©§šž«§¦ª©œ† ª©œ† ÊžÊÕɾÅÇÆËƹØ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÌÊËɹƾÆÁØƹÈÇÉÆÔÎ˾о»º¾ËÇƾ›¹Ë¾ÉÈĹ¼ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÌÊËɹƾÆÁØƹÈÇÉÆÔÎ˾о»º¾ËÇƾ¨¾Æ¾ÈĹ¼ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØѻǻ ÊËÔÃÇ» ËɾÒÁÆ»º¾ËÇƾ¨¾Æ¾ÃÉÁË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ͹ʹ½Ç» ŹÆʹɽ¦ÁÀϾÆ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦ ÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦†¶£§¦§¥ ÈÉÇÆÁà º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£§¤µ¥™«ž£ª ÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø º¾Ä¹Ø º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» º¹ÊʾÂÆÇ» œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾†.BTUFSTFBM &NBDP œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ ÃÉÇ»ÄÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽǻľÆ˹¤« œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁبš£† ¿Á½É̺¾ÉÇÁ½ ½ÃÉÇ»ÄÁ ÃÇÀÔÉÕÃÇ» º¾ËÇƹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽ»¹ÄÇ» º¹ÊʾÂÆÇ»ÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ©¡£§¤ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؚ¡«©§¦½Äغ¹Ê¾ÂÆÇ» º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؽÄغ¾ËÇƹœÁ½ÉÇÎÁË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؽÄغ¾ËÇƹ¨¾Æ¾ËÉÇÆ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁت«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«ÁÈÉÇżÁ½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»Áº¹ÊʾÂÆÇ» œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ·Ë¹ÍÇÄ °¾ÎÁØ ¡ÀÇÊÈ¹Æ «¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ#JUVNBTU ¥¹ÊËÁù¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ«¾ÎÆÇŹÊË ¥¾ÅºÉ¹Æ¹¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆƹØ¡ÀÇÊË̽ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆƹØ«¾ÍÇƽ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄÕ¼ÇÂ

ÈÅ ü ü  ÉÌÄÇÆ ü ü ü ü  ü ü Ä  ü  ü ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ º¹Æù  ûÅ ûÅ  ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ

·ËÁÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ©žœ¡§¦ª­ ¨£­š© ¨£­š©  ¨£­š©  ·ËÉÁϾÆËÉ ©žœ¡§¦ª­ ©žœ¡§¦ª­ ©žœ¡§¦ª­ ¨¾Ë¹Ä §«  ¨£­š©  ™¥¡ª «™¤¡¥™¦ ¨¾Ë¹Ä §«  «™¤¡¥™¦ ¨£­š©  ¨£­š©  ·ËÁÊ ¨£­š©  ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ «¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ £»¹ÉËÁÉÇË»¾Ë £»¹ÉËÁÉÇË»¾Ë §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™¥¡ª §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

73


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇÄ ¡ÀÇÊȹÆ©™ªª©§°£™ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹¡ÀÇÊȹÆ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø 

ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ

ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆǜÉÌÈÈ §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø

ÈÅ

 †É

™ªª†¨¹Ã §§§

†† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©ÁÀÇÄÁÆʹÅÇÃľØÒž¿Ö˹¿Æ¹Ø¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ªÁÊ˾Ź&57&/5 † «ÁÀÇÄ ªÃÇÉÄÌÈÔ Ç˻ǽÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÅ¾ÊÁɾÅÇÆËÆÔ¾ÁÆÓ¾ÃÏÁÇÆÆÔ¾½Äغ¾ËÇÆÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ ƾ¼ÆÁ×Ò¹ØÇÊÆÇ»¹ ƹÈĹ»ÄؾÅÔ  ¯¾Å¾ÆË¥†¥† ü»žÑ«ÇÐÆÔ»¾Ê¦ÁÀÃÁ¾ϾÆԝÇÊ˹»Ã¹

ÈÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ  ûÅ ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÇÅ ªÁºÁ˧ÅÊà ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¨£­š© ™¥¡ª ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ š¹ÄÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ½ÄÁƹÅ¥§ž©¦ š¹ÄÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ½ÄÁƹÅ©ž«©§ š¾ÆÀÁƆùÄÇѹ ƾÍɹʪ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø™¨ ™¨© ¤¨ ™œ¡ ™ª ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥š§© ž˹Äĺ¾ËÇÆ §É¼Ê˾ÃÄÇ ¨¹ÉÇÆÁ˨¥š ¨§¦†š ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÇÃÉÔËÁ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù†  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù† Ä ªÉ¾½ÊË»ÇÅÇ×Ò¾¾ÈÇ»ÔÊÇĹÅƹÃÁÉÈÁо ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ «¾ÎÈĹÊËÁÆÔ¥šª «¥£² ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

ü ü ü ÑË ÑË ÑË  ü ü ÑË ü  ÄÁÊË ü Å ÑË ÑË ü ÑË ü ü ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ™¥¡ª ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ #FSHBVG#BTFÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹϾžÆËÆÔ Ç˽ÇÅÅ #FSHBVG#PEFO'JOBMʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØÈÇÄ Ç˽ÇÅÅ #FSHBVG#PEFO(SPTTÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ Ç˽ÇÅÅÅ #FSHBVG#PEFO*OUFS(SPTTƹÄÁ»ÅÁƾɹÄÈÇÄ ¼ÄØÆÏÈÇ»¾ÉÎÆ †ÅÅ #FSHBVG#PEFO.FEJVNƹÄÁ»ÆÇÂÈÇÄ †ÅÅ #FSHBVG1SBLUJLº¹ÀÇ»¹ØÊËؿù½ÄØÈÇĹ¥ ¥ œÉÌÆËǻùœ­†ÃɆÃÇÉ ʾɹØü#30;&9 œÉØÀ¾À¹ÒÁËÆÔ¾ÃÉÌÈÆÇØоÁÊËÔ¾ɾÀÁÆǻԾÃÇ»ÉÔÎ ¡Æ½ÁØ 

ü ü ü ü ü ü º¹Æù ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªËÉÇÂËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÉØÀ¾À¹ÒÁËÆÔ¾ÃÉÌÈÆÇØоÁÊËÔ¾ɾÀÁÆǻԾÃÇ»ÉÔÎ ¡Æ½ÁØ œÉØÀ¾À¹ÒÁËÆÔ¾ÃÉÌÈÆÇØоÁÊËÔ¾ɾÀÁÆǻԾÃÇ»ÉÔÎ ¡Æ½ÁØ ¤¹ÅÁƹË ¤¹ÅÁƹË#BMUFSJP ,BJOEM 7PHVF 1SFNJVN 2VJDL4UFQ ¤¹ÅÁƹË1SFNJVNÃÄ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU "CFSIPG 2VJDL4UFQ $MBTTJD

ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¡Æ˾ɪËÉÇ ®ÇÀØÁÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

74

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยฝยปรŒรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร† ร‹รƒยนร†ยพยปร”ยพยฝรƒร‡ยปร‰ร‡ยปรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚รร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรƒร‡ร…ร… ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รƒร‡ร…ร…ยพร‰ร ยผร‡ร…ร‡ยผ 5BSLFUU ร…รร†รˆยนร‰ร‹รร˜ร‰รŒร„ ยฝร‡รŠร‹ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยจย›ยฎ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… ร‘รร‰  ร… ยฝร‡รŠร‹ ร…รร†รˆยนร‰ร‹ร‰รŒร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ร‘รร‰รร†ยนร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ ร‘ร†รŒร‰ รƒร„ยพร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รรร˜ร‘รร‰รร†ยนร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร… ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚   ร… ยงรรรŠร‹รƒยนร‡ยบรŒยปรย›ร‡ร‰รŠร‡ยปร‡ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรŠร‡ยบร‰ยนร…ร„ยพร†รยพร… รˆร‰ร˜ร…ร‡รƒ ยจร„รร†ร‹รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน รŠร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร…รรƒรƒ

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ ร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡รˆร‹รยพร†ร” ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„ ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยฎร‡ร€ร˜รร† ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎรŠยฝยปร‡ร‚ร†ร”ร…รƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…รร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร… ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎรŠรƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…ยปร”รŠร‡ร‹ยน รŠร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ยนร˜รˆร‡ยฝรˆยนร‰รƒยพร‹ ร„ยนร…รร†ยนร‹ร‰ยพยบร‰รรŠร‹ยนร˜ ร…ร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ย†ร…ร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ รˆยนร‰รƒยพร‹ร‡ร‹ร…ร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร‹ย‘รˆร„ร”ร‚รˆร‡ร„ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร… ยถรƒร‡รร‡ร„ ยฅยพยผยนรร‡ร„ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ยพ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพยจย›ยฎ ยผร‰ร˜ร€ยพร€ยนร’รร‹ร†ร‡ยพร…ร‡ยฝรŒร„ร•ร†ร‡ยพ รŽรŽ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพยจย›ยฎ ร…ร‡ยฝรŒร„ร•ร†ร‡ยพ รŽรŽ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยบร”รŠร‹ร‰ร‡ร€ยนร‹ยปยพร‰7FUPOJUยร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยบร”รŠร‹ร‰ร‡ร‹ยปยพร‰ยฝยพร—ร’รร‚ ''4$)/&-- ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยผร‰รŒยบร”ร‚ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยฝร‡ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยป7FUPOJUยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยถรƒร‡รˆร‡ร„ยผรรˆรŠร‡ยปร”ร‚ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ยฌร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ยถยฃยง ย†ร…ร… ยœยกยจยชยงย›ยดยข ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠย†ยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ย† ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ ร†ยนรƒยนร‹รŒร‘รƒยพ ร†ยนรŠยพร‹รƒยพ รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚$"-&0 รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ ร€ยนรยนรŠยนรŠยปร‡รร…รร‰รŒรƒยนร…ร ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚6/*."5 ยปรŠร‹ร˜ยฟรƒรŒรร„รรƒร„ยพร‚ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚$"-&0 6/*."5 ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ รƒร‡ยปร‰ร‡ร„รร† ร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบยพร€รŠร‹ร˜ยฟรƒร ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚รŠยปยพร‰รŽร‹ร‡ร†รƒรร‚ รˆร‡ยฝรˆร„รร‹รƒรŒ ย™ร†ยผร„รร˜ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ร„ยพร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ ร†ยนรŠยพร‹รƒยพ ร†ยนรƒยนร‹รŒร‘รƒยพ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ รˆร‡ยฝยบร‡ร‰รˆร‡ยฝยปยนร‘รร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†รร˜รƒรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร— ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ ร‹ยพร‰ร…ร‡ร‰ยพยผรŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร” ยฉร‡รŠรŠรร˜ ย™ร†ยผร„รร˜ ยจร‡ร„ร”ร†ยนร„รยปร†ร”ยพยปร”รŠร‡รƒร‡รˆร‰ร‡รร†ร”ยพรˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร†ร‡ยปร”ยพ ยจร‡ร‰ร‡ยผร"M รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพยฝร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†รˆร‡รƒร‰ ยผยนร…ร…ยนรยปยพร‹ร‡ยป ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร† ยจร‡ร‰ร‡ยผร"M รŒยผร„ร‡ยปร”ยพ ยผยนร…ร…ยนรยปยพร‹ร‡ยป ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยจร‰รยฝยปยพร‰ร†ร”ยพยผร‰ร˜ร€ยพร€ยนร’รร‹ร†ร”ยพร‰ยพร€รร†ร‡ยปร”ยพรƒร‡ยปร‰รรƒรรŽ ยกร†ยฝรร˜ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รŽร…ร… ยบยพยฟ ยบยพร„ ร‡ร‰ยพรŽ รŠร„รƒร‡รŠร‹ร• ร‡รŠร‡รƒยน ยชร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยทร†รรŠ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ ยฃร†ยนรŒรย†ยฌยšยง ยชร‹ร˜ยฟรƒยนรˆร‡ร„ยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยทร†รรŠ ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

 ร… ร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยผ รƒยปร… รƒยปร… รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒร‡ร…รˆร„ รƒร‡ร…รˆร„ รƒยปร…  รƒร‡ร…รˆร„  รƒยผ รˆร… รˆร… ร‘ร‹ รƒยปร… ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยฆยชยซ ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยฆยชยซ ยฆยชยซ ยทร‹รรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรร†ร‡รˆยพ ยซยฃ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยฃยชยฃ ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รˆร„รร‹รƒยน ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ร”รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรยพยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚รŽ ร†ยพรˆร‡ร„ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚รŽ ร‰ยพร„ร•ยพร ร†ยพรˆร‡ร„ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚&45*."รƒรรŠร„ร‡ร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ รŽ ร…ร… ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚&45*." รŽ ร†ยพรˆร‡ร„ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚&45*." รŽ รˆร‡ร„รร‰ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚ยฌร‰ยนร„ รŽ ร†ยพรˆร‡ร„ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚ รŽ ร†ยพรˆร‡ร„รร‰ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚ รŽ รˆร‡ร„รร‰ ยฃยนร…ยพร†ร•ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ ยฃยนรยพร„ร•ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ รŽ รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ 

ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ยชรร†ร‡รˆยพ ยซยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ย™รƒยปรร„ร‡ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฆร‡ยปร‡รŠยพร„

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

75


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฅร‡ร€ยนร‚รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยฅร‡ร€ยนร‚รƒยนรŠร‹ยพรƒร„ร˜ร†ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรรŠรƒร‰ร‡ร†ยพยฝยนร—ร’ยนร˜5&33";;0 ยจร„รร‹รƒยนรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฐยพรŽรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ยฑรร‰ร‡รƒรร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยกรŠรˆยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยฑรร‰ร‡รƒรร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยปร†ยนร„รรรร ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนรƒรรŠร„ร‡ร‹ร‡รŒรˆร‡ร‰ร†ยนร˜ยจยพรยพร‰ยนรŽ ยจร„รร‹รƒยนยฃร„รร†รƒยพร‰  ยจร„รร‹รƒยนร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยน ร…ร‡ร€ยนร‚รƒยนรŠร„ยนร†รยพยปยนร˜ ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรยชรƒรยฝรƒรยฝร‡ ยชร‹รŒรˆยพร†รรร€รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยน รŽรŽ ยซร‰ยนยปยพร‰ร‹รร†ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ

รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร… ร‘ร‹  ร‘ร‹ 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยชรร†ร‡รˆยพ ยซยฃ ยชรร†ร‡รˆยพ ยซยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยคยพยปร‘ยน ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยชรร†ร‡รˆยพ ยซยฃ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชรร†ร‡รˆยพ ยซยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร&-:4*6. ร‘ยพร„รƒร‡ยผร‰ยนรรร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยงยบร‡ร ยœร‡ร…ยพร„ร• ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร รร…รˆร‡ร‰ร‹ร†ร”ยพ ยปยนรŠรŠ ยงยบร‡ร ยฃร‡ร‰ร—รƒร‡ยปรƒยน ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ รŽร… รร„รร€ รยปยพร‹ร† ยงยบร‡ร ยจยนร„รร‹ร‰ยน ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยงยบร‡ร ยจยพร†ร€ยน ยปยนรŠรŠ ยงยบร‡ร ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ร…ร‡ร—ร’รยพรŠร˜ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ

ร‰รŒร„ร‡ร† ร‘ร‹ ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰

ยคยพยปร‘ยน ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…รˆยพร†ยนยนรƒร‰รร„ ยงยบร‡ร ยซรŒร‰รร†รŠรƒ รŽ ร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡ร รร‡ร‹ร‡ ยซรŒร„ยน ร‡รˆร‹ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยงยบร‡ร รร‡ร‹ร‡ ยฌรƒร‰ยนรร†ยน ร‡รˆร‹ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยงยบร‡ร&SJTNBOO รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡ร3BTDI รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร†ร”ยพ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร…รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร•รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…รˆยพร†ยนยนรƒร‰รร„ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยฝรŒรˆร„ยพรƒรŠ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹7*1ย†รƒร„ยนรŠรŠ รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹7*1ย†รƒร„ยนรŠรŠ รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร…รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร… รร„รร€ รยปยพร‹ร† ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยจยนร„รร‹ร‰ยนรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ5&,ย™ยซยžยฃรŽ ร… ยปยนรŠรŠ ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรŽร… ยงยบร‡ร ยจยพร†ร€ยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยจยนรŒร‹รร†รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยรยนยผร‡ร†ยนร„ร• ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยฉร‡ยผร‡ยฟรƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยฉร‡ร…ยบ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยžร„รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŽร‡ร„รŠร‹ รˆยนรŒร‹รร†รƒยน 8FMMUPOย†ร–รƒร‡ร†ร‡ร…ร…ยผรƒยปร… ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŽร‡ร„รŠร‹รˆยนรŒร‹รร†รƒยน ยผร‰ร…

ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร… ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร… รƒยปร…

ย†ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰  ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยปยนรŠรŠ ร‡ร‹ ร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‡ร‹ร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยงยบร‡ร3BTI ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยงยบร‡ร3BTI ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยงยบร‡ร3BTI ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

76

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ 4VQFSȹƾÄÁ¨›®¤™¥¡¦¡©§›™¦¦´ž¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËƹØ «×žÆÕ 

 ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ûÅ

ÇËÉ ÇË É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É

¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ¯¾ÆËɆÊ;ɹ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËÆ¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® ÅÇÆ˹¿›Ô¼Ç½ÆǾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ºÇľ¾ɹÊÏ»¾ËÇÚ¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®¼ÄØƾϽÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ĹÅÁƹ˽ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ž˹ÄÄÁýÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® ɾÂù½ÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ »¹¼ÇÆù ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®º¾Ä¹Ø Ê˾ÉÅÇȾйËÕ× ÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔÎÈÄÁËÇ˽ÇÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹÇ˽ÇÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË Å ûÅ  ûÅ

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË ÇËÉ ºÈÇÊÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªÁºÁ˧ÅÊà ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨Ç½ÇÄØà ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¤¾»Ñ¹ ¥£ §§§  ¥£ §§§ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁ œÉ¾º¾ÆùÈÇËÇÄÇÐƹØ›«/-Å ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ £¦™¬­†™ÃÌÊËÁù¨¨œ †ª†£›†¨£†ÎÎ £ÇÅÈľÃËÈǽ»¾ÊÇ»"ÄÕ͹†7 ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØš¹ÂùÄ  ÅÅÅ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØžÆÁʾ  ÅÅÅ ¨Ç½»¾Ê½ÄØÈÇËÇÄÃÇ» Å ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ ÈľÆÇÐ ùº¾ÄÕÆ ÈǽÈÄÁËÃÌ Ä¹ÅÁÆ¹Ë ÄÁÆÇľÌÅ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËؿƺ¾ÊÑÇ»ÆËùƾ»Ô¾%FTDPS $MJQTP XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËؿƺ¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾"MZPTÆÇ»ÁÆù XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËؿƺ¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$FSVUUJ¡Ë¹ÄÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆŹËǻԾ ʹËÁÆ ¼ÄØÆÏ œ¾ÉŹÆÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÃÄÁÆÇ»¹ØÊÁÊ˾Ź

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ

 É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª«©§¢¥§ž©¦ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¦¹ËØ¿ÆÇG   «ž©¥§«ž®

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԠĹà º¾ÊÑÇ»ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPM %FDLFOGFTU 3FOPMJU »¹ÊÊ ÇÉÁ¼ÁƹÄ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPMÃĹÊʹÄ×ÃÊ ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ «¹Â»¹ÆÕ ™£¯¡¸

ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

«ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇG ¦¹ËØ¿ÆÇG «ž©¥§«ž® ¨ÇËÇÄÃÇ»³ ¨ÇËÇÄÃÇ»³ «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¦¹ËØ¿ÆÇG 1"364

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØ ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

77


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆԾʺľÊËùÅÁ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÊÍÇËÇȾйËÕ× ÈÇËÇÄÃÁ Ê˾ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$MJQTP &EFMXFJTT ±»¾ÂÏ œ¾ÉÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÃĹÊʹÄ×ÃÊ &YUFO[P ­É¹ÆÏÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ĹÃǻԾº¾ÀÑ»¹ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅ

ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÊÃÁ½ÃÁ

«ž©¥§«ž® ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË «ž©¥§«ž® ¥ÁÄľÆÁÌÅ 1"364

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ™£¯¡¸§ËÈÉÇÁÀ» œ¾ÉŹÆÁØ-BDLGPMJF ¼ÄØƾÏ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ™£¯¡¸§ËÈÉÇÁÀ» ¡Ë¹ÄÁØ.BMQFOTB ŹËǻԠʹËÁÆ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÇËÈÉÇÁÀ» œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԠʹËÁÆ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¦ž«£¡«™¸œ¹É¹ÆËÁØ ʾÉËÁÍÁÃ¹Ë XXXQTPNTLSV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ

†† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ĹÃǻԾ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ʹËÁÆǻԾº¾ÀÑ»¹ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈľÆÇÐÆÔ¾ ¨›® ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ɹÀÆÔÎ͹ÃËÌÉ ¼ÄØÆ¾Ï ʹËÁÆ ŹË ž˹ÄÄÁà ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÀÑ»¹ ËÇÄÕÃÇ»ʾÆËغɾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾Éƹج­†È¾Ð¹ËÕ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈÉǽ¹¿¹ ɾÅÇÆË ÌÊ˹Æǻù ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ &%&-8&*44 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ ±»¾ÂϹÉÁØ $-*140 ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

1"364 ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¥ÁÄľÆÁÌÅ ¥ÁÄľÆÁÌÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÃÇ»³ ¦¹ËØ¿ÆÇG ž»ÉÇÊËÉÇ ¨ÇËÇÄÃÇ»³ ¨ÇËÇÄÃÇ»³ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH»¹Êʪ¡ª«ž¥™ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH§¹ÀÁÊ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOHª¡ª«ž¥™ £Á˹ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH š¹ÂùÄ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ%FDPSBUJWF ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ÎÅÅ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǧ¹ÀÁÊ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǶ»¾É¾ÊË ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ ¡«™¤µ¸¦ª£¡¢¡ ™¢¦ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ¨›® ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,ÊÌȾÉÎÉÇÅ-Å ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,6:º¾ÄÔÂŹËÇ»ÔÂ-Å ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʽÄØÉÌÐÆǼÇƹƾʾÆÁØü

ûÅ ûÅ ÑË Ã̺Å ÑË ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ÑË  ÑË ÑË Å

ºÈÇÊÉ É É É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ®ÇÀØÁÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ šÉÇƾƹÃĹ½ÃÁ ½Ç»Ç½ÐÁÃÁ ÈĹÊËÁÆÔÀ¹ÒÁËÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÅÁº¾À¤×ÃÁ¥ÇÆË ÁÀ¼ÇËÇ»Ä »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÈɆ»Ç£¦©†XXXPNTLHSBESV

78

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

ÑË  ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ §¼¾Æ¾À¹ÒÁ˹ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† ††


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁ؆XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ̽¹ÉÇÈÉÇÐÆǼÇÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁĹÅÁÆ¹Ë ÑÈÇÆ »¾ÉÁÄ׺Ծ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔ ƹÀ¹Ã¹ÀÇÊ˹»Ã¹ ÌÊ˹Æǻù »¾ÉÁž¿ÃÇÅƧÈËÁÅ š¾Ã¹É £É¹ÊÆǽ¹É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ ÑÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾§ÄÇ»Á  ΝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÇËÖÄÁËÆÔÎ͹ºÉÁà »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾©™ª¨©§™Ÿ™†XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË«ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË› ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ 

ÑË  ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË     ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ª¹ËÌÉÆ ¨£ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â ÇŤ¾Ê §§§ ®ÇÀØÁÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É »¾ÉÁœÌ½ »¾ÉÕ ªËÉǺ¹Ë »¾ÉÕ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « »¾ÉÁœÌ½ ·ËÉÁϾÆËÉ ®ÇÀØÁÆ     ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË©ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇʈ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪¥ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÊǺÊË»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ªÃÁ½ÃÁ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¹ÅÃÁ¼¹É¹¿ÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÃǽǻԾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ XXXTDSV §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ¨¾ËÄÁ½ÄØÊ»¹ÉÃÁ XXXTDSV ¨¾ËÄÁÈÉÁ»¹ÉÆÔ¾ ÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁÇËǺӾŹ ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÊÃǺ¹ ÃÆÇÈù ÈÇ»ÇÉÇË ɹÀ½ XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎ ž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ª¾ÂÍÔªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź¹ÆËÁȹÆÁù XXXTDSV ªÁÊ˾ÅÔ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â XXXTDSV ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆÆ¹Ø XXXMPDLT†LFZTSV ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹Ò¾ÄÃÁ À¹½»Á¿ ÌÈÇÉÔ½»¾É XXXMPDLT†LFZTSV

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË      ÑË ÑË   ÑË ÑË

É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ »¾ÉÁœÌ½ £ÁŹ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ £ÁŹ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ £ÁŹ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ  ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ 035&9 1-"'&/ &9130' ,#& -( ¹Å¾É ÅÇÆ˹¿D¼¹É¹ÆËÁ¾Â ™ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½É½ÄØÇÃÇƨ›®ƾ½ÇÉǼÇ ™ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½É½ÄØÇÃÇƨ›®ƾ½ÇÉǼÇ ™ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½É½ÄØÇÃÇƨ›®ƾ½ÇÉǼÇ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÁÇËÃÇÊÔ½ÇÃÇÆ ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ¾¾Ñ¾»Ç œ¾ÉžËÁÃȹÉÇÈÉÇÆÁϹ¾ÅÔ½ÄØÅÇÆ˹¿¹ÇÃÇÆ™£¯ž¦«† ÅÄ œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÆÔ¾ »ÁËɹ¿Á ͹ʹ½Ô œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  £™š¡¦£¡ª™¦«ž®¦¡°žª£¡ž¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ§­¡ª¦´ž"- ¤Ç½¿ÁÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ¨›®ÈǽÃÄ×Ð

ÑË  ÑË ÑË  

ÆÁÀùØ  ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

79


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¤Ç½¿ÁÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ §ÃƹÁÄǽ¿ÁÁÁÀÈÉÇÍÁÄاSUFY 1MBGFO ,#& -( &YQSPG §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30©¹ÊÊÉÇÐù §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆ §Ãƹ¨›®»£©ž¡« §§§©¾Æ¾ÊʹÆÊ ȾɻÇƹйÄÕÆÔ»ÀÆÇÊ §Ãƹ¨›®ÁÀƾžÏÃǼÇÈÉÇÍÁÄØÈǽÃÄ×Ð

  ÑË ÑË  

À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ É

¥¹Ê˾ɪËÉÇ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ÇŤ¾Ê §§§ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¨›®ÁÀƾžÏÃǼÇÈÉÇÍÁÄØ™Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾Äǽ¿ÁÁ §Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹Äà Äǽ¿ÁÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹Ï §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ ¹ÉÃÁ Äǽ¿ÁÁ›ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç §Ãƹ¨›® ÅÇÊÃÁËÆÔ¾ʾËÃÁ §Ãƹ¨›® Ç˽¾ÄùÇËÃÇÊÇ» §Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™šž  ™¥ž©™§ª«™›£™É §Ãƹ¨›®"%&1-"45 -( 1-"'&/£¹Ð¾ÊË»Ç §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® »ÁËɹ¿Á Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ §Ãƹ ›ž©¡ ¤§Ÿ¡¡ ›¡«©™Ÿ¡¨›®¡"-§«¨©§¡ ›§¡«ž¤¸ §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿ÁÂÁÀ¨›® §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊÃÉÔÑÁ §Ë½¾Äù¤§Ÿ¡¢¡š™¤£§¦§›¨£¤·°›´¦§ª§ª¥ £©´±™ §Ë½¾ÄùÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›® §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ Î    §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁнÄػƾÑÁ»ÆÌËÉÇ˽ ¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›®†ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¹ÊËÁè›® ɾÀù»ɹÀžÉ

   ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ  ÈÅ ÄÁÊË ûÅ 

É   ÇËÉ  ÇËÉ  ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ †É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ

   ¯¾ÆËɆÊ;ɹ §Ãƹ¨›®  ·ËÉÁϾÆËÉ £ª¥†§Ãƹ §Ãƹ¨›® §Ãƹ¨›® ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ £ª¥†§Ãƹ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ §Ãƹ¨›®  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ   ¥¹Ê˾ɪËÉÇ §Ãƹ¨›® ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ  ¾ÆÇÆ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¹ÊËÁè›® ɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨ÇȾɾÐÁƹ½ÄØÅÇÊÃÁËÆÔÎʾËÇÃÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÅÇÊÃÁËÆÔÎʾËÇÃÅ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ª¾ËùÅÇÊÃÁËƹØ † Å ÅÉÌÄÇÆ ªË¾ÃÄÇȹþËÔÈǽÄ׺ÇÂÀ¹Ã¹À ªË¾ÃÄÇȹþËÔÈǽÄ׺ÇÂÀ¹Ã¹À ªË¾ÃÄÇȹþËÔÈǽÄ׺ÇÂÀ¹Ã¹À ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùÈǽÇÃÇÆÆÁÃÇ»¨›®

   ÑË   ÑË  ÉÌÄÇÆ  ÑË ÑË ÑË 

ÆÁÀùØ   É   É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ  ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ

   ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ    ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ š­«†§ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ   ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

80

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ½ÄØÅÇÊÃÁËÆÔÎʾËÇÃÃɾÈľÆÁØ ÑÆÌÉ ̼ÇÄÃÁ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ"1&$4 «©¡š™«©§¦ XXXMPDLT†LFZTSV

   ÑË ÑË

   ÆÁÀùØ ÇËÉ

   ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ©¾Ñ¾ËÃÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ ÈĹÊËÁà ©¾Ñ¾ËÃÁʹ½Ç»Ô¾ À¹ºÇÉÆÔ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ »¹ÊÊ «¾ÈÄÁÏÔ ÈÇÄÁùɺÇƹË

 ûÅ 

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦ª« ¤×ºÁÆÊÃ¹Ø «£

†† †† †† †† ††

¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔ ­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ ­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ

 

 ÇËÉ ÇËÉ

¥¹Ê˾É ™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ

†† †† ††

­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ"QQMJDP½ÄØÊË¾Æ ÈÇËÇÄÃÇ»Á͹ʹ½Ç»ÇËÉ

™É˚¾ÊË£ÌÄ

††

­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ ­É¾ÊÃÁ ¼ÇËǻԾ ÁƽÁ»Á½½ÁÀ¹ÂƾÉɾѾÆÁØ ƾÊ˹ƽ¹ÉËɹÀÅ¾É ­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ ­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ

 ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™É˚¾ÊË£ÌÄ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† ††

¥¹Ê˾É ¥¹Ê˾É š¡§¦ š¡§¦ š­«†§ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ š¡§¦ š¡§¦ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ê˾É š¡§¦ š­«†§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾sÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾Ë Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»¾Ë¹£É¹ËйÂÑÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆËŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁœ§©¡ §¦« ›ž©«¡£ ©¬¤§¦¦´ž±«§©´­§«§Ÿ™¤· ¡ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÖľÃËÉdž ÉÌÐÆǾÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿ ±ËÇÉÔÉÌÄÇÆÆÔ¾

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†5*$*"/0¡«™¤µ¸¦ª£¡¢¡ ™¢¦ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å ûÅ ÈÅ

ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ ʻǺǽÆ É É

«™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ÅɹÅÇÉÆÔ¾ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁƹËÌɹÄÕÆÔ¼ɹÆÁË ÅɹÅÇÉ ÇÆÁÃÊ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¦¹É¾Àù

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ

 É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®ÉÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

81


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ªËÇľÑÆÁÏԻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÎÎÅÅ Ï»¾ËÇ» ªËÇľÑÆÁÏÔ½ÄØÃÌÎÆÁœÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ªËÇľÑÆÁÏÔƹʹÂ˾XXXOBUVSFTUPOFSV ªËÇľÑÆÁÏÔÈǽÃÌÎÇÆÆÔ¼¹ÉÆÁËÌÉ ªËÇľÑÆÁÏÔÈǽÅÇÂÃÌ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁÅɹÅÇÉÆÔ¾ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ

ÑË ûÅ   

É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

§¥ª£¤žª«§©œ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¨ÉǼɾÊÊ «£ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ ¦¾Í˾ùÅÊà »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ «»¾ÉÕ »¹ÊÊ ›¡£ÁÅÈÇÉËÆ¹Ø ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁÁÀŹÊÊÁ»¹ƹÀ¹Ã¹À £ÉÇ»¹ËÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾†ØÉÌÊÆÔ¾ÆǻԾÁºÌ £ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ¥¾º¾ÄÕÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùŬ­†ÊÃľÂù ±Ã¹ÍԆÃÌȾ

ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ  ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ

«Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ù; Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÊ˾ÃŝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¨¾É¾¼ÉÌÀÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ûÅ 

ÇËÉ ÆÁÀùØ

™©«¹ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ

†† †† †† ††

¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ  ¾ÉùĹ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ 

ûÅ 

ÇËÉ É

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ªËÉdžºÔË

†† ††

¾ÉùÄÇÅÅ»ƹɾÀÃÌ  ¾ÉùÄÇ ɾÀù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ©¾Àù ǺɹºÇËùÀ¾ÉùĹÁÊ˾ÃĹÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ

ûÅ 

ÇËÉ É 

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† ††

¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ ¤¾ÊËÆÁÏÔ»ÁÆËǻԾ ŹÉѾ»Ô¾¡À¼ÇË ÅÇÆ˹¿ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀŹÊÊÁ»¹ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ ¹Å¾É

 

 ÇËÈÉÇÁÀ»

™ÄÕ˾ÉƹËÁ»¹ ¤¾Ê¥¹Æ

†††† †† ††

£¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔƹʹÂ˾XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔƹËÌÉ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ »Á½Ç»

ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÊÇ»ÊËÉǾÆÆÇÂËÇÈÃÇ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN

ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† †† †† ††

82

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄԼɹÆÁËÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÅɹÅÇÉÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÊɾÀÆÔŽ¾ÃÇÉÇÅ £¹ÅÁÆÔÃĹ½Ã¹ ǺÌÊËÉÇÂÊË»Ç £Ä¹½Ã¹ùÅÁÆÇ» ÉÌÊÊÃÁÎȾо º¹Éº¾Ã× §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ùÅÁÆÇ» ȾоÂ

ÑË ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™¥¡ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËÔʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻǼǽ¾ÃÇɹÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ ›Ê¾½ÄØʹ½¹†Ç¼ÇÉǽ¹ ʾžƹ††††

§Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÉÇо¾ ¨ÉÇÍÁÄÕɾÀÁÆǻԽÄØÊËÌȾƾÂ4VSFTUFQÅÅ

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂËÇɼ

†† ††

§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´ ¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ

™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë ÅÔÄÕÆÁϹ ›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ʹÆ˾ÎÆÁù ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ ÁÊȾÆʾɽÄØË̹ľËÆÇÂºÌŹ¼ÁÁÈÇÄÇ˾ƾÏ ÇÀ¹ËÇɽÄØ¿Á½ÃǼÇÅÔĹ ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ £¹ºÁƹ½ÌѾ»¹ØʼÁ½ÉÇŹÊʹ¿¾Å £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁبÇÄÁ˾à ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺

    ÈÅ  ÑË

É É ÇËÉ É ƾ½ÇÉǼÇ  ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É

ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ªËÉdžºÔË ¨ÇªËÉÇÂù ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË «¹ÉÊÃ¹Ø §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾º¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂùÊ˹ÄÕƹØÖŹÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø »Ç½¹ ¼¹À ¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ   ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÁºÇÉÔÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÊоËÐÁÃÁ ŹÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ0B[JT $BMJEPS4VQFS 1PMP 3PZBM ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾§™ ¡ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ©¹ÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ª¹Æ˾ÎÆÁù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ©ÇÊÊÁØ ªÁÍÇÆÔ½ÄØɹÃÇ»ÁÆÁ»¹ÆÆ™ÆÁ†¨Ä¹ÊË ©ÇÊÊÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ»¹Æƹ½ÌÑ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË 

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ʾÃÏÁØ  ÑË ÑË 

É É É ÇË É É ÆÁÀÃÁ¾ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ É ÇË É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É

ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¶ÄÕÍ œ£ ªËÉdžºÔË «¹ÉÊÃ¹Ø ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË ¶ÄÕÍ œ£ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ›§£ª ªËÉdžºÔË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªËÉÇÁ˾ÄÕ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

83


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÃÌÎÆÁ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÌÅÔ»¹ÄÕÆÁù ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÌÑÁÄù½ÄØÉÌà «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ¬ÆÁ˹À½¾ËÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÈÉØÅÇ»ÔÎǽÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ­ÁÄÕËÉE†ÅÅ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÇÆ˹ÆÐÁÃÁÈÁËÕ¾»Ô¾½ÄØÑÃÇÄ ¶ÃɹÆÈǽ»¹ÆÆÌÈĹÊËÁà Å ©ÇÊÊÁØ 

  Å  ÑË  

É É ÇË É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ›§£ª ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ

™Èȹɹ˽ÄؼÁ½É¹»ÄÁоÊÃÁÎÁÊÈÔ˹ÆÁ ÇÈɾÊÊÇ»ÒÁà ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉÆ¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉÆ¹Ø ÃɹÆÔѹÉǻԾ#&45 45. ™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ¾Å¹Ø œ¾ÉŹÆÁØ ™ÖɹËÇÉ »ÇÀ½ÌÑÆÔÂÃĹȹƽÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ š¹ÊʾÂÆÔ«É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ¨›®½ÄػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁº¹ÊʾÂÆÇ» ›¾ÆËÁÄÁÐ̼ÌÆÆÔ¾$J ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»Ô弃 ºÈ Ì† ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂºÈ šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ弃 šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂšÉ šÈ š¹Ä¹¼Ç¾ E† ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐÈ ÃÐÈ ÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕѹÉÇ»ÇÂE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¾ÆËÁÄÕѹÉǻǺÉÇÆÀ¹E† ©ÇÊÊÁØ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃE†E›«® ›«œÍĹÆϾ»Ô ›Ç½ÇÊБËÐÁÃEª›£ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃEª›£ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃE†EÅÌÍËǻԠ›ÔÎǽùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ­ÁÆÄØƽÁØ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȝ£ ¹¼ÄÌÑÃÁ›©¦©Ì†  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾  ¹¼ÄÌÑÃÁÖÄÄÁÈËÁоÊÃÁ¾Ì†ÊË ¼Ê  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ºÇй˹  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØоÉƹØ  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ† ƾÍËÕ ¼¹À  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ

84

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË  ÑË

ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É É É ÇËÉ É  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É É É É É

›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¶ÄÕÍ œ£ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ªª™ §§§ £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªª™ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†Ì  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØE†  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØÐºÉ  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆Ì  ¹½»Á¿ÃÁÊǺɾÀÃÄÁÆÇÅÐ̼ÌÆÆÔ¾$J  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾$J ©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾$J ©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ »Ç½¹ ¼¹À  ¹½»Á¿ÃÁ À¹Ë»ÇÉÔ »¾ÆËÁÄÁ ÃɹÆÔ ÍÁÄÕËÉÔ ÃĹȹÆÔ888ª¡š«ž¨¤§©­  ¹½»Á¿ÃÁ À¹Ë»ÇÉÔ »¾ÆËÁÄÁ ÃɹÆÔ ÍÁÄÕËÉÔ ÃĹȹÆÔ888ª¡š«ž¨¤§©­  ¹½»Á¿ÃÁ À¹Ë»ÇÉÔ »¾ÆËÁÄÁ ÃɹÆÔ ÍÁÄÕËÉÔ ÃĹȹÆÔ888ª¡š«ž¨¤§©­  ¹½»Á¿ÃÁ À¹Ë»ÇÉÔ »¾ÆËÁÄÁ ÃɹÆÔ ÍÁÄÕËÉÔ ÃĹȹÆÔ888ª¡š«ž¨¤§©­

ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   

ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªª™ §§§ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹½»Á¿ÃÁ À¹Ë»ÇÉÔ ÍĹÆÏÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆Ì  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾$J ¡ÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾ÊǾ½ÁƾÆÁØ £¹º¹ÄùE† £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø  ©ÇÊÊÁØ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆԝ̆Ì £Ä¹È¹ÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ À»ÇÆÁ˾ £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾ĹËÌÆÆÔ¾45* £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾Ð̼ÌÆÆÔ¾$J £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £ÇÆËɼ¹ÂùE† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £É¹ÆÈÊĹ˝̆ £É¹Æѹɹ»Ç »Ç½¹ šÈÌ†Ì £É¹Æѹɹ»ÇÂɹÀºÇÉÆÔÂÊȝ̆Ì £É¹Æѹɹ»ÇÂÍĹÆϾ»Ô̆Ì £É¹ÆѹÉǻǚ¨ E† £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ ¼¹À £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ »Ç½¹ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% DD ÍÍ £É¹ÆѹÉǻǝ̆ ¹Å¾ÉÁùÆù £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂĹËÌÆÆÔš¨E† £É¹ÆѹÉǻǪ«™¦™©« ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÆѹÉǻԠ  ĹËÌÆÕ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉǻԠ   ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂÊ˹ÄÕÆÇÂÍĹÆϾ»Ô ÈǽÈÉÁ»¹ÉÃÌ £É¹ÆÔ¼¹ÀǻԾ £É¹ÆÔÊ˹ÄÕÆÔ¾$J £É¹ÆÔѹÉǻԾ £É¹ÆÔѹÉǻԾ45* £É¹ÆÔѹÉǻԾĹËÌÆÆÔ¾$J £É¹ÆÔѹÉǻԾÊ˹ÄÕÆÔ¾ £É¹ÆÔ ÃĹȹÆÔ »¾ÆËÁÄÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¾È¾¿½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺† ¤¾ÆʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÇ˼ ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁȤ оÉÆÔ ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ 

  ÑË ÑË ÑË ü  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ  ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É †É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾  ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

¨£­š© ªª™ §§§ ªª™ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £¹Å¾ÄÁØ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™£›™§§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ªª™ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ªª™ §§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ £¹Å¾ÄÁØ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¨£­š©  ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

85


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁÈ« ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȤ ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁÈ« ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†† ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†¬­ ¥¨†¬­ ¥¨†¬­cüÊûÅ»¹ÊÊ ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì†Ì† ¥ÌÍ˹ÈÉØÅ¹Ø ȾɾÎÇ½Æ¹Ø Ð̼ÌÆƹØE† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹØE† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹ؝̆ ¥ÌÍËÔ ËÉÇÂÆÁÃÁ ̼ÇÄÕÆÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾8*-0 §Ë»Ç½E† §Ë»Ç½E† §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì† §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË        ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

  É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É ÇË É É É É

ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨£­š© ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ §Ë»Ç½Ô ÈÉǺÃÁ ÃÇÆËɼ¹ÂÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾É¾ÎǽÔÃÇÆϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ¨¾É¾ÎǽÔÊË ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÖÃÊϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø½ÄػǽԆÊÅ ¨ÉǺùɹ½Á¹ËÇÉƹØ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ȹÉÇÆÁËÇ»¹ØE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾ ɾÀÁÆǻԾ ɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾ ©¾ÀÕº¹E† ʼÇÆE† ºÇй˹E† ©¾ÀÕº¹Ì†Ì† ª¼ÇƝ̆Ì† ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ª¼ÇÆÔ ɾÀÕºÔ ºÇй˹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÈÉǻǽÆÔ¾1JMTB%JTBJO 7BMUFL ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆËÉÇÄØÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁª¡£ ª™£  ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹œ©™¦† ľËsž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä ªÐ‘ËÐÁü¹À¹#,†(5D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹#,†(5 D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹#,†(5D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹ªœš¥†šž«™© ľËsž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ ªÐ‘ËÐÁÃÁÎÇÄÁ¼ÇɻǽÔ;FOOFSÌ†Ì ÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎ «¾ÉÅÇžËɪ «É¹ÈÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ÈÉØÅÔ¾ÃÇÊÔ¾ «ÉÇÂÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂE† «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË¼Ê «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË «ÉÇÂÆÁÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ËÉ̺¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾ÅE† ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ °¾ÎÁØ «É̺¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇÅE† ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ»ÆËÌÉƹÉ̿ƹØ  ©ÇÊÊÁØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø  ©ÇÊÊÁØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† ʾÉÔ °¾ÎÁØ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¨¶† ¨¶† «É̺¹˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹ؆¨ÇÉÁľÃÊ ¶Æ¾É¼ÇÍľÃÊ

 ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË  ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÈÅ ÈÅ  ÈÅ ÈÅ Å ÈÅ

ÇËÉ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ ¨£­š© £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨£­š©  ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ™£›™§§§ £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¶ÄÕÍ œ£ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

86

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾE†1/ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÈÉØÅÇÂÐ̼ÌÆÆÔÂE† ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÅÌÍË ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÍĹÆÏ ­ÁÄÕËÉÅÌÍËǻԺÉÇÆÀÇ»ÔÂE† ­ÁÄÕËÉ­¥¥Ì†ÌĹËÌÆÕ1̼¹À»Ç½¹ ­ÁÄÕËÉ­¥¥Ì†Ì ­¥­Ì†ÌÐ̼ÌÆ1Ì«½Ç‰ª ­ÁÄÕËÉÔÅÌÍËǻԾ ÍĹÆϾ»Ô¾Ì† ­ÁÄÕËÉÔÍĹÆϾ»Ô¾Ì†Ì ­ÁÄÕËÉÔ­¥¥ ­¥­ ­ÁÄÕËÉÔ ŹÆÇžËÉÔ ÊоËÐÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô ¡Ë¹ÄÁØ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺ÔE† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1SPBRVB½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØžËËÉ̺(FCP ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺† «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† ʾÉÔ °¾ÎÁØ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁËÉ̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻǻ¹ÊÊ%† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁÏ»ÊÈĹ»45* ­ÁËÁƼÁоÉÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ÈÉÇÃĹ½ÃÁÌ†Ì ­Ä¹Æ¾ÏÌ†Ì ­Ä¹ÆÏÔE† ­Ä¹ÆÏԝ̆©Ì† ­Ä¹ÆÏÔÈÄÇÊÃÁ¾ »ÇÉÇËÆÁÃǻԾ ©ÇÊÊÁØ ®ÇÅÌËËÉ̺ÆÔÂ45* ®ÇÅÌËÔËÉ̺ÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾† ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’  ¶Ä¾»¹ËÇÉ’†

ÈÅ ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇË É Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÇË É É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™£›™§§§ £¹Å¾ÄÁØ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ £¹Å¾ÄÁØ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¨£­š© ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ ¶ÄÕÍ œ£ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ¶ÄÕÍ œ£ ªËÉdžºÔË ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ™£›™§§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ÉÌºÔ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹE†ÅÅ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ §ÈÇÉÔÊ»¾ËǻԾ ËÇÉѾËÆÔ¾ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ

 ÈÅ ÑË ûÅ

 †É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨¾Ë¹Ä §« ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† †††† †† ††

ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ÍÇÄÕŹ «É̺¹113ª1/E†ÅÅ1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹعÄ%†ÅÅ1*-4" «É̺¹113ª1/Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇE†ÅÅ1*-4" «É̺¹»›¬ªÁÀÇÄØÏÁÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØƹÉÌ¿ÆØØEÅżÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØƹÉÌ¿ÆØØEÅżÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹئ¨›® «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ°£ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺¹ƹÈÇÉƹØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø»Ç½ÇÈÉÇ»Ç½Æ¹Ø ¼¹ÀÇÈÉǻǽƹØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1SPBRVB ÍÁËÁƼÁ

 Å Å Å ÈÅ ÈÅ   ÈÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾

¥ÇÉÇÀ ¡¨ ›§£ª ›§£ª ›§£ª ¨¾Ë¹Ä §« ¦ª« ¦ª« ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªËÉdžºÔË ¨¾Ë¹Ä §«  £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾

Å

ÇËÉ

™É˚¾ÊË£ÌÄ

††

«É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø оÉÆ¹Ø ÈÁËÕ¾»¹ØE   Á˽ «É̺¹¨¶½»ÌÎÊÄÇÂƹؽÄØÄÁ»Æ¾»ÇÂÁº¾ÀƹÈÇÉÆÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ «É̺¹°£ «É̺Թʺ¾ÊËÇϾžÆËƹÈÇÉÆÔ¾Áº¾ÀƹÈÇÉ»¹ÊÊ XXXPNTLHSBESV «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾ «É̺ÔÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂǺÇÄÇÐþ EÅņÅÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ÁÍÁËÁƼÁ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃE 

 ÈÅ ÑË ÑË Å Å Å  

É †É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªËÉdžºÔË ¨¾Ë¹Ä §« ¶ÄÕÍ œ£ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ¨¾Ë¹Ä §«  §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

87


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃÁÍÁËÁƼÁÃÆÁÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ ÍÁËÁƼÁª«£ ©ÇÊÊÁØ «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾE  «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾ45*ÁÍÁËÁƼÁÃÆÁÅ «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾ ÍÁËÁƼÁ ¡Ë¹ÄÁØ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ.FFS1MBTUÁÍÁËÁƼÁÃÆÁÅ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ

ÑË  Å Å 

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É 

¶ÄÕÍ œ£ ±¹ËËĨÄ×Ê ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¶ÄÕÍ œ£ ±¹ËËĨÄ×Ê ¶ÄÕÍ œ£ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾƾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ ÊžËɹ¿ÇÅ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ «É̺ÔÈɾ½ÔÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÈÇÄÁÖËǺÇÄÇÐþEÅņÅÅ «É̺Ô©©3$ ÍÁËÁƼÁ «ÌÉÏÁØ ©ÇÊÊÁØ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕËÉ̺ÆÔ¨ÇÉÁľÃÊ ­ÇÄÕŹ†®ÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË

  ÈÅ Å ÈÅ  

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨¾Ë¹Ä §« ±¹ËËĨÄ×Ê ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¦ª« ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ /&8º¹ÃÁ œ™¤ž™ žźɹÆÆÔ¾ÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ /&8À¹»¾ÊÔ œ™¤ž™ ˾ÈÄǻԾ /&8˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉ œ™¤ž™ƹÄ׺ÔλÁ½¹ÎËÇÈÄÁ»¹ ™»ËÇŹËÁù½ÄØƹÊÇÊÇ»»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ XXXPWLSV ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾8&45&3 "26"4:45&.ÇËÄ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇËÄÁËÉÇ» š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ» ½ÇйÊÇ»¹»ËɹºÇËÔ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼ÉÈÉÇËÇÐÆÖľÃËÉ&MFDUSPMVYÛË†Ã›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ ƾɿ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ&-&$530-69 ±»¾ÏÁØ ƾɿ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ7&,503 0"4*4 £¦© "3*450/ ¡Ë¹ÄÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÖľÃËÉǻǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐ6/*5)&3. 4UJFCFM&MUSPO œ¾ÉÅ †ÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ™ÉÁÊËÇÆ XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ÇËĽÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔ¼¹Àǻԧ™ ¡ª†ÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖÄƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ§™ ¡ª†Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖľÃËɨÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›ÇÀ½ÌÎÇ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁÇÐÁÊËÁ˾ÄÁƹXXXLMJNBUÊÃÁ½ÃÁ œÁ½ÉǹÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMP XXXPWLSV œÉÌÈȹº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÇËĹ ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV  ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ#BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË £¹ÉËÉÁ½¿Ô ÊžÆÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÍÁÄÕËÉÇ»¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉ #"--6 /PJSPU &MFDUSPMVY ¾ÄÊÇË šÉÁÀ &EJTTPO £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ † Ã›Ë /PJSPU #BMMV XXXPWLSV £ÇËÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ º¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾Æ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾ÆÆÔ¾"MJYJB ­É¹ÆÏÁØ »ÃÇÅÈľÃ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾ÆÆÔ¾%"&800† ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À ƹÊ˾ÆÆÔ¾&MFLUSPMVY†ÃÇÆ˼ǽ¹¼¹É¹ÆËÁÁ ¹ÃÏÁØ £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ%"&800†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ'&330-*†ÛË ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÈÇÄ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÊ˾Æ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ&MFDUSPMVY ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶»¹Æ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ£ÇÆÇɽ ·ÆþÉÇËÛË ©ÇÊÊÁØ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾4*.&†ÛË ¡Ë¹ÄÁØ 

88

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

   ʾÃÏÁØ  ÑË     ÑË  ÑË ÑË ÑË ÈÅ   ÑË    ÑË       

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶ÄÕÍ œ£ ±¹ËËĨÄ×Ê ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¹ÉÊÃ¹Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ±¹ËËĨÄ×Ê ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›§£ª ›§£ª ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾5)&3.†ÛË °¾ÎÁØ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾.03" °¾ÎÁØ #*"4J ¡Ë¹ÄÁØ ÇËÛË £ÇËÄÔ¼¹ÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉÆÔ¾«¾ÉÅÇÄǼÁØ £ÇËÄÔƹÇËɹºÇËþ&OFSHZ-PHJD†ÛË ª±™ XXXPWLSV £ÇËÄÔƹÈÇÄÕÆÔ¾¼¹ÀǻԾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾»¹ÊÊ ©ÇÊÊÁØ £ÇËÄÔƹÊ˾ÆÆÔ¾¼¹ÀǻԾ Û˧™ ¡ª £ÇËÄÔÇËÇÈÖľÆÁ¾8"3.04 ¶Ä»ÁÆ ©ÇÊÊÁØ 1305)&3. ªÄÇ»¹ÃÁØ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ƹÀ¹Ã¹À £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÁÉÇÄÁÀÆÔ¾ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ £ÇËÄÔÈÁÉÇÄÁÀÆÔ¾«¾ÉÅÇÄǼÁØ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ ÐƹǽÆÇÂÀ¹ÃĹ½Ã¾½ÉÇ» £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾7*"%364†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ÇÆ ©ÇÊÊÁØ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾,041&-†ÛË ¨ÇÄÕѹ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾1SPUIFSN†ÛË ªÄÇ»¹ÃÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾5)&3.†ÛË °¾ÎÁØ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹Æ¥¹¾»ÊÃǼÇ ʺÉÇÊÆÁà ¥ÇÆ˹¿½ÔÅÇÎǽǻ

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË        

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾

«¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ±¹ËËĨÄ×Ê †Ø™ÅÌÉÊÃ¹Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ›§£ª ›§£ª ±¹ËËĨÄ×Ê «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø †Ø™ÅÌÉÊÃ¹Ø ¾ÅÃÁ» ¡¨ «¶¥ §§§ «¶¥  §§§ «¶¥  §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¥ÇÆ˹¿ÃÇ˾ÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÃÇ˾ÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾ ;ùÄÕÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾42 (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾46#-*/& ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏ»¹ÊÊ (SVOEGPT 8JMMP œ¾ÉÅ XXXPWLSV §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁÁÇËÃÉÔËÔÎÈÄÇÒ¹½Çà §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁÁÇËÃÉÔËÔÎÈÄÇÒ¹½Çà §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉ ùƹÄÁÀ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» ÃÇÅÈÄÇË½Ç §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4BVOSBJO ÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ #"--6 'SJDP ƹ¼ÁÈÊÇùÉËÇƾ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇà ¨ÇÄÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ˾ÈÄÔÂ$"-&0 6/*."5 ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ$&*-)*5 ¡ÊȹÆÁØ ¼¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔº¾ÀÊËØ¿ÃÁÈǽÃÇ»ÉÇÄÁÆ ÄÁÆÇľÌÅ ĹÅÁƹË ¨ÇÄ˾ÈÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ5IFSNP†±»¾ÏÁØ &OFSHZ†™Æ¼ÄÁØ «¾ÈÄÇÄ×Ãʆ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ5IFSNP†±»¾ÏÁØ &OFSHZ†™Æ¼ÄÁØ «¾ÈÄÇÄ×Ãʆ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ùº¾ÄÕ ÈľÆù¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¨ÇÄÖľÃËÉÁоÊÃÁ«ž¨¤§¤·£ª $&*-)*5»¹ÊÊ XXXPWLSV ¨ÇÄÁÖËÁľÆÊÑÁËÔ ¨ÉǺÃÁ½ÄعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÎɹ½Á¹ËÇÉÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÉÅÇÄ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÎ Î ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÎ Î ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¡Ë¹ÄÁØ

    ÈÅ ÈÅ   ûÅ ûÅ ûÅ       ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ä¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾  ÆÁÀùØ ÇËÉ É  É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾

«¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ª£ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË £ª£ £ª£ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªËÉdžºÔË ªª™ §§§ ªª™ §§§ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

89


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ £Á˹ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†¥ ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ«† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁƾ»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾$BMJEPS ,POOFS §¹ÀÁÊ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾4JSBHSPVQ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾§™ ¡ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾45* ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ©¹½Á¹ËÇÉÔÇËÇÈľÆÁعÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾45* ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ¥ª†©¾Ê˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ©¾ÅÇÆ˽ÁÀ¾ÄÕÆÔÎÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇà ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉÔÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªÁÊ˾ÅÔ¹ÆËÁǺľ½¾Æ¾ÆÁØÁÊƾ¼Ç˹ØÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔ¹ÆËÁǺľ½¾Æ¾ÆÁØÁÊƾ¼Ç˹ØÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔǺɹËÆǼÇÇÊÅÇʹºÔËǻԾ ÊËÌȾƾ ¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØйÊËÆǼÇʾÃËÇɹ›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ªÌÑÁÄÃÁ½ÄØÉÌÃ6/*5)&3. œ¾ÉŹÆÁØ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇɺÔËÇ»ÇÂ*.*5½ÄØÖľÃËÉÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô XXXPWLSV ­ÁÄÕËÉÔ½»Ç½ÔºÔËǻԾŹ¼ÁÊËɹÄÕÆÔ¾ ÃÌ»ÑÁÆԦǻ¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV

  ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ  ʾÃÏÁØ ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ   Å  

ÆÁÀÃÁ¾  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ±¹ËËĨÄ×Ê ›§£ª ¶ÄÕÍ œ£ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¶ÄÕÍ œ£ ©¹½Á¹ËÇÉÔ Ìùɽ ¡¨ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ª£ ±¹ËËĨÄ×Ê ¾ÅÃÁ» ¡¨ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ

/&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄعËËɹÃÏÁÇÆÇ» /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁ»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ Èǽ»Ç½ÆǾÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÎÁÅɾ¹¼¾ÆËÔ ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ†¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆƹØ»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ š¹ÊʾÂƽÄؽ¹ÐÁ š¹ÊʾÂÆÔÁÀÃÇÆÈÇÄÁÖÊ˾ɹ XXXBRVBNJSSV š¹ÊʾÂÆÔÁÀƾɿÊ˹ÄÁÁоÉÆǼÇž˹ÄĹ XXXBRVBNJSSV š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ ùÈÁ˹ÄÕÆÔ¾§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ йÑÁÈÉ̽¹ XXXBRVBNJSSV š¹ÊʾÂÆÔ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½º¹ÊʾÂÆÇ» ÎÁÅÈǽ¼ÇËǻù»Ç½Ô š¹ÊʾÂÆÔ¥ÁÆÁ†º¹ÊʾÂÆÔ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ÆÔ¾ÊǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å š¹ÊʾÂÆÔ§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»»¹ÊÊ XXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXXPWLSV

90

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

         ûÅ ûÅ   

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹ÅÁÉ ™Ã»¹ÅÁÉ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹ÅÁÉ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁÉ ­ÄǼÁÊËÇÆ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยยคยธยกยฆยŸยžยฆยžยฉยฆยดยฎยชยกยชยซยžยฅ ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รรร„ร•ร‹ร‰ยนรรร˜ รˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยปร‡ยฝร†ร”รŽยนร‹ร‹ร‰ยนรƒรรร‡ร†ร‡ยป XXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รˆร‰ร‡ยผร‰ยพยปยนยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน XXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รร‡ร†ร‹ยนร†ร‡ยป XXXBRVBNJSSV ยงยบร‰ยนยบร‡ร‹รƒยนรรŒรŽร‡ยฝร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ยฎรร…รˆร‰ยพรˆยนร‰ยนร‹ร”ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รรˆร‰รŒยฝร” ยงยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรŠยพร‰ยปรรŠร†ร‡ยพ ยงรŠยปยพร’ยพร†รยพรˆร‡ยฝยปร‡ยฝร†ร‡ยพ รŠยปยพร‹ร‡ยฝรร‡ยฝร†ร‡ยพ XXXBRVBNJSSV ยงร‹ยฝยพร„รƒยนยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรˆร„ยพร†รƒร‡ร‚ยจย›ยฎ XXXBRVBNJSSV ยฉยพยนยผยพร†ร‹ร”รŽรร…รรยพรŠรƒรยพยฝร„ร˜รŒรŽร‡ยฝยนร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ ยชยนรŒร†ร”รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟรรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยนยฆร‡ยปรร†รƒยน ยชยปยพร‹รร„ร•ร†รรƒรยฝร„ร˜รˆร‡ยฝยปร‡ยฝร†ร‡ยผร‡ร‡รŠยปยพร’ยพร†รร˜ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† XXXBRVBNJSSV ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร XXXBRVBNJSSV ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรˆร‡ยฝรƒร„ร—ร ยซยพรˆร„ร‡รˆยนร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร…รŠยนร„ร—ร…รร‡ร„ร•ยผร‡ร‚ยฝร‡ย‰ยช ยฌรŽร‡ยฝร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพ รŽรร…รรยพรŠรƒรยพรŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปยน ยญรร„ร•ร‹ร‰ร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร”ร‡ร‹รˆร‰ร‡รŠร‹ร”รŽยฝร‡ร–ร„รร‹ร†ร”รŽ ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร”รŒร„รรร†ร”ยพ รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ร”ยพ รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒร—ร’รยพ XXXBRVBNJSSV ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร” ร†ยนรŠยนยฝรƒร ร†ยนรŠร‡รŠร” รรร„ร•ร‹ร‰ร” รˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒยน ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร” รร‡ร†ร‹ยนร†ร†ร”ยพรƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ร”รŠร†ยนรŠยนยฝรƒยนร…รรรˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒร‡ร‚ ยฎรร…รˆร‰ยพรˆยนร‰ยนร‹ร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รˆร‰รŒยฝร‡ยป XXXBRVBNJSSV

   ร…ยพรŠร˜ร  รƒยปร…   รƒยปร…    

 ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยฆยชยซ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร…รร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜รรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†รร‰ร‡ยปยนร†รยพ %BJLJO ,FOUBUTV #BMMV 1BOBTPOJD -( .JUTVCJTIJ &MFLUSPMVY .J /&8รŒยปร„ยนยฟร†รร‹ยพร„รยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ยœย™ยคยžย™ รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพรยบร”ร‹ร‡ยปร”ยพ ย™ยปร‹ร‡ร…ยนร‹รรƒยนยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ยนร˜ XXXPWLSV ย›ยพร†ร‹รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยน&MFLUSPMVY รˆร‰รร‹ร‡รย†ยปร”ร‹ร˜ยฟ /&8 ร‰ยพรƒรŒรˆรร‰ยนรรร˜ ย›ยพร†ร‹รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยนรˆร‰รร‹ร‡รร†ร‡ย†ยปร”ร‹ร˜ยฟร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ XXXPWLSV ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”%PTQFM )"3%* ย›ยžยฆยซยชยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน

   ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยœย™ยคยžย™ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”รƒยนร†ยนร„ร•ร†ร”ยพ ร‰ยนยฝรยนร„ร•ร†ร”ยพ รƒร‰ร”ร‘ร†ร”ยพ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ ร‰ยนยฝรยนร„ร•ร†ร”ยพ ร‡รŠยพยปร”ยพรยฝร‰ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ร…ยนร„ยนร˜ รˆร‰ร‡ร… ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยนรŽรรŠยนรŒร†ยนรŽ ร‡รŠรŒร‘รร‹ยพร„รยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพ รˆร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยชยจยžยฏยจยฉยžยยคยงยŸยžยฆยกยžยฝร„ร˜รƒยปรรƒร‡ร‹ร‹ยพยฝ ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”"-Eย† ร… ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚รร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚รร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปรƒรรร†ยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒรยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŠรˆรร‰ยนรรร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡รŒยปร„ยนยฟร†รร‹ยพร„รรร‡รรรŠร‹รร‹ยพร„รร†ยนXXXLMJNBUรŠรƒรยฝรƒร ย›ร”รŽร‡ยฝยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ ยญรร†ร„ร˜ร†ยฝรร˜ ยœยนร€ร‡รŽร‡ยฝร”รร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร

 ร‘ร‹   ร‘ร‹    

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ 

ย™ร†รƒร‡ร‰ย†ยปยพร†ร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยซยพรŽร†ร‡รƒร‰ยนร‹ ย™ร†รƒร‡ร‰ย†ยปยพร†ร‹ ยซยพรŽร†ร‡รƒร‰ยนร‹ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยซยพรŽร†ร‡รƒร‰ยนร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยยปยพร‰รร”รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพ ร„ร—รƒร)"3%* ย›ยžยฆยซยชยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”%"*,*/ ,&/5"546ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”"&( #BMMV 1BOBTPOJDยšยพร€ยปร”รŽร‡ยฝร†ร”รŽ ยฝร‡ร ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(&MFDUSPMVYยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”,&/5"546 1BOBTPOJD -(รยฝร‰ ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”.*%&" #BMMVยปยนรŠรŠ XXXPWLSV ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”.*456#*4)*&-&$53*$ยปยนรŠรŠ XXXPWLSV ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”ยบร”ร‹ร‡ยปร”ยพ รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”รยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ร†ยนร„ยนยฝรƒยน รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพ ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”รยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ร†ยนร„ยนยฝรƒยน รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพ

ร‘ร‹     

ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร†

ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ย™ร†รƒร‡ร‰ย†ยปยพร†ร‹ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฃยชยฃ ย™ร‰ร‹ยšยพรŠร‹ยฃรŒร„ ย™ร‰ร‹ยšยพรŠร‹ยฃรŒร„

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”รยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ร†ยนร„ยนยฝรƒยน รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร†ยนร˜

ย™ร‰ร‹ยšยพรŠร‹ยฃรŒร„

ย†ย†

ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”รยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ร†ยนร„ยนยฝรƒยน รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพ ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”รร€ยธรˆร‡ร†รร ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”ร„ร—ยบร”ยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฝยพร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ร‹ยพรŽร‡ยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”ร…ร‡ยบรร„ร•ร†ร”ยพ#BMMV &MFLUSPMVY ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”ร…ร‡ยบรร„ร•ร†ร”ยพ&MFDUSPMVY #"--6 ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร” ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ ร‹ยพรˆร„ร‡ยปร‡ยพร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ ร‹ยพรŽร‡ยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร‡ยปยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ ยซยงรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร‡ยปยชรƒรยฝรƒร ยฉยพร‘ยพร‹รƒรยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพ)"3%* ย›ยžยฆยซยชยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยฉยพร‘ยพร‹รƒรยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพ ยปร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รรƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒร—ร’รยพ XXXPWLSV

    ร‘ร‹ 

ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ 

ย™ร‰ร‹ยšยพรŠร‹ยฃรŒร„ ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ย™ร‰ร‹ยšยพรŠร‹ยฃรŒร„ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (581) 05.09.11

91


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠΠÇÈËÉÇÀÆ ªÁÊ˾ÅÔǼƾÀ¹ÒÁËÔ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¶ÃÇÍÇÄÊÃľ¾»ÔÅÊÄǾÅ «É̺Ô»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ­ÁÆÄØƽ ©¹ÀÄÁÐÏ»¾Ë¹¦ÁÀÃϾÆÔ

  ûÅ 

É ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÆÁÀùØ

¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà «¾ÎÈǽÉؽ ¦ª« ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ

¤¹Åȹ(&Ê»¾Ð¹ÈÉÇÀɹÐƹØ8ž  ¤¹Åȹ©¤ ¤¹Åȹ¤ ¤¹ÅȹÄ×Å1IJMJQT0TSBN†8 ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×Ò£¤¤ÈÉÇÅÔÑľÆƹ؆›Ë ž†ž ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×ҹػ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾5%.&MFDUSJD ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹئ™›¡œ™«§©»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾Æ7†7 ¤¹ÅÈԝ©¤ ¦™« ¥œ¤ ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆ1)*-*14 4*-7"/*" ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾043".8†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇË8½Ç8 ¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ §ÈÇÉÔÊ»¾ËǻԾ ËÇÉѾËÆÔ¾ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ ¨ÉÇ¿¾ÃËÇɪ›ž«§¡§¦´¢›Ë À¹Å¾ÆؾË›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ›Ë5%.&MFDUSJD ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ª»¾ËÁÄÁÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨š8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÊɾÑ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䛧Á¤¨§Î›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧ΛËʶ¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁ䪨ΛË*1 »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ  ª»¾ËÁÄÕÆÁ樚 ¦¨¨ ¦¨§ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԻÊËɹÁ»¹¾ÅÔ ª¤™¥¨™¥¡ Λ« ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈǽĹÅÈÌƹùÄÁ»¹ÆÁت¹Ìƹ ©ÇÆ½Ç ®ÉÌÊ˹ÄÕ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁɹÊËÉǻԾ ÊĹÅȹÅÁ ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾3† 3† 3† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾Èǽ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈÌ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÌÄÁÐÆÔ©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁùÉÆÁÀÇ»¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÐ¾ËÐÁÆ͹ÀÆÔª£™«¥†±©†™&,'

  ÑË Å ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË

 É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½‘Ѿ»Ç ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢  ¾ÆÇÆ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨ÇªËÉÇÂù ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ª«©§¢¥§ž©¦ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ªËÉǺ¹Ë ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ·ËÉÁϾÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁЛ™† ›™† ¬ §›† ™† ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ¯»ŹËÀÇÄÇËÇ ¹Ä×Å ¿¾ÅÐÌÆdžʾÉÔ ȾÊÇà ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™

92

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË 

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ »ƹÄÁÐÁÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ™Æ˹ɹ¦Êà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř ÁÍ͹»ËÇŹË™›«©Ç˽ǙŹ5%.&MFDUSJD »ÇÆÃÁ(/4† ¼ÇƼ½»ÌÎËÇƹÄÕÆÔšÁņºÇÅ ¨ÇÄÕѹ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä ÎÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÁÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄÎ51MBTU Å £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄƹÈÇÄÕÆÔ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ÅÅû œ¾ÉŹÆÁØ £ÆÇÈÃÁÀ»ÇÆù™† † ›Á˾ºÊà £ÇÄǽùÃľÅÅƹØÅÅ™ £ÇÉǺùÇË»¾Ë»Ç̺ÉÔÀ¼£§™ÊÃÇÆËɼÉÌÈÈÇ £ÇÉǺùɹÊÈɾ½º¾Ä¹ØÊÈÅÅ £ÇÉǺùɹÊÈɾ½ÇȺ¾Ä¹Ø†ÉÇ¿ÃÇ»¹Ø £ÇÉǺùÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƹت¥ ÊÁÆØØ œÌÊÁ £ÇÉǺÃÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»ÃÁÉÈÁÐ º¾ËÇÆ œ£¤ £ÇÉǺÃÁɹÊȹØÐÆÔ¾½ÄØÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¾È¾¿†ÃÄÁÈʹ½ÄØËÉ̺¨›® E ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾†  ÅÅ045&, ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹ÆÁØ¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹ÆÁØ¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨Éǽ¹¿¹ÊоËÐÁÃǻ־ÃËÉÇÖƾɼÁÁÁ¼¹À¹ ©¹ÀÓ¾ÅÔÊÁÄǻԾ 1 / 1F ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ ùËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇ˽Ǚ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ (64*&-&$53*, ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ 130%"9 ›¾Æ¼ÉÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ š¾Ä¹ÉÌÊÕ ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF #5*$*/0 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ Ê»¾ËÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ˾ľÍÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆÔ¾†Á†Å¾ÊË-FHSBOE ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ªÐ¾ËÁÐÃÁÖÄÖƾɼÁÁ†Á†Í¹ÀÆÔ¾ «É̺¹¿‘ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø¨›®E†ÅÅ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø½Á¹Å†ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ .",&- «ÌÉÏÁØ ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£

 Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË ÑË   Å Å Å Å Å              ÑË ÑË Å  Å     ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË Å Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇË É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶«¡ª†ª¾É»ÁÊ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ ÉÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

93


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ²ÁËÔ†Á†Í¹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ» ž˹ÄÄ5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËԆºÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾ²©¦ › †¨Ç˽ÇÅǽÌľÂ5%.&MFDUSJD ¶Ä¾ÃËÉÁù

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉÇÁ˾ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊБËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉ £ÇÉǺù»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò‘ÄÃÇÂE† «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%ÅņÅÅ «É̺¹¨›®¿‘ÊËùØ%ÅņÅÅ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ

  ÑË   

ÊÃÁ½ÃÁ É É ÇËÉ ÇË É ½‘Ѿ»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿‘ÄËdžÀ¾Ä‘Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùË £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF £¹º¾ÄÕ651/FPMBOȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ651 ùË/&9"/4 £¹º¾ÄÕ››œÎ 

      Å Å  Å

É É É ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ»Á˹Øȹɹ651 '51ùË ȹÉÔ £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ£œÎ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕž½ÆÔÂÎ ..+ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©Ã 3(† £¹º¾ÄÕ©£††™

Å Å Å Å Å Å    Å Å  Å Å  Å Å Å Å

 À»ÇÆÁ˾   É É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

94

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3( £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹º¾ÄÕ ÈÉǻǽ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ¨›ªÎ ¨Éǻǽ¨›ª ±››¨ ¨¬œ¦¨ £ª¨› ¨Éǻǽ¨›ª ¨¬¦¨ ¨¬œ¦¨ ±››¨ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ª«¶­ ª­ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉù™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ

Å Å Å Å Å   ü Å Å Å Å Å Å ü ü ü 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É

šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ™¤ž™ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊÃ

†† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ /&8ÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔÈÇÆÁ¿¹×ÒÁ¾«ª ¡ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔËÇù

 

ÇËÉ ÇËÉ 

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù /&8º¾ËÇÆÇɹÊË»ÇÉÇÊžÊÁ˾ÄÁ œ™¤ž™ /&8»ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ œ™¤ž™ ›ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)%-& ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)(-.7' ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)(-. ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)1-3 ¹ÄÕÆÇžÉÔĹÀ¾ÉÆÔ¾ ¾Ë¾ÃËÇÉÊÃÉÔËÇÂÈÉǻǽÃÁ#04$)(.4 £ÇľÊǽÇÉÇ¿ÆǾ$45#FSHFS ½ÅÅ % ÊÅ ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)(-- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)(--†1 ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)1$- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)1$- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)1-- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)2VJHP ¦Á»¾ÄÁÉÇÈËÁоÊÃÁÂ#04$)(0-% ¦Á»¾ÄÁÉÇÈËÁоÊÃÁÂ$45#FSHFS4"-/% ¦Á»¾ÄÁÉÉÇ˹ÏÁÇÆÆÔÂĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)(3-)7 -3 3$ 8. ¦Á»¾ÄÁÉÔÇÈËÁоÊÃÁ¾$45#FSHFS ¦Á»¾ÄÁÉÔÇÈËÁоÊÃÁ¾7&(" ¦Á»¾ÄÁÉÔÇÈËÁоÊÃÁ¾¬§¥ ¦Á»¾ÄÁÉÔÉÇ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ĹÀ¾ÉÆÔ¾ ÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÁÈÄÇÊÃÇÊ˾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËɹÊÊÇÈÇÁÊÃǻǾ ©¹½ÁÇÊ˹ÆÏÁÁ½ÄØÊËÉÇÁ˾ľÂ ©¾ÂùÆÁ»¾ÄÁÉƹØ$45#FSHFS ÅÊоÎÄÇÅ ©¾ÂÃÁ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ©¾ÂÃÁÆÁ»¾ÄÁÉÆԾŠŠŠ©ÌľËù*/%&9®£›Å Ê˹ÄÕƹØÊƾÂÄÇÆÇ»ÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ©ÌľËÃÁĹÀ¾ÉÆÔ¾%JTUP% %" % ©ÌÐùĹÀ¾ÉƹØ#04$)1-- ªÄ¾Ê¹ÉÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË «¹Î¾ÇžËÉÔ/JLPO 'PDVT 5SJNCMF «¾Ç½ÇÄÁËÖľÃËÉÇÆÆÔÂÏÁÍÉÇ»ÇÂ$45#FSHFS%(5 «¾Ç½ÇÄÁËÔÇÈËÁоÊÃÁ¾«¨ «¨ «£¨ «¾Ç½ÇÄÁËÔÖľÃËÉÇÆÆÔ¾7&(" (&0#09 4065) ¬¼ÄÇžÉ#04$).' ±Ë¹ËÁ»$45#FSHFS¹Ä×ÅÁÆÁ¾»ÔÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ±Ë¹ËÁ»Ô¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÆÁ»¾ÄÁÉÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ 

    ÑË      ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

95


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ

ÑË

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

£¡¨Á™ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅÅ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE† ¡ÆÊËÉÌžÆËÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔ ¥¹ÆÇžËÉ¥¨¨©† ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ƹÈÇÉÇžÉÔ ÊоËÐÁÃÁ¼¹À¹ ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹»Ç½Ô ˾ÈĹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¨Éǽ¹¿¹ÁÌÊ˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ»˾ÈĹ »Ç½Ô

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË 

É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ 

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¶«¡ª†ª¾É»ÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾):%3045" ·£ÇÉ¾Ø ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¦ž›™40†%*/ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«††±­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­† ™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½Ô  ªÐ¾ËÐÁÃÁÖÄÖƾɼÁÁÁƽÌÃÏÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «¾ÉÅÇžËÉ ÇÈɹ»¹½ÄØ˾ÉÅÇžËɹ ºÇºÔÑù «¾ÉÅÇžËÉÔ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉËÇù Ê»¾É½ÄÇ»ÊÃÁ ««††

ÑË   ÑË ÑË  

É É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ϾÆÇȹ½ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê £¹Å¾ÄÁØ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ /&8ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ œ™¤ž™ ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ(FGFTU"3$ ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ108&3.™/ ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔª™¡† ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔ­ÇÉʹ¿ 

96

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

 ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ

œ™¤ž™ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ™ÈȹɹËȹ»ËÇŹËÁоÊÃÇÂÊ»¹ÉÃÁ5FMXJO ™ÈȹɹËȹ»ËÇŹËÁоÊÃÇÂÊ»¹ÉÃÁª™¡¨™† ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ5FMXJO ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆԝ̼¹† ™É¾Æ½¹Ê»¹ÉÇÐÆǼǹÈȹɹ˹½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ† š¹ÄÄÇƼ¹ÀǻԠÃÁÊÄÇÉǽ ̼ľÃÁÊÄ ¹Ï¾ËÁÄ¾Æ ¹É¼ÇÆ ÈÉÇÈ¹Æ œ¾Æ¾É¹ËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾†™&OESFTT 5FMXJO )VUFS ¡Æ»¾ÉËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾†™ £¹º¾ÄÕÊ»¹ÉÇÐÆÔ ÊÁÄǻǠ£É̼ÁÇËɾÀÆÔ¾ À¹ÐÁÊËÆÔ¾ £¤« ÃɹÏÇ»ÃÁ ¨ÇÄ̹»ËÇŹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›œª ¥Ï¾ÆÊà &4"#Á½É ©¾½ÌÃËÇÉÔš£§ š¨§ š™§ ©¾À¹ÃÁÈÉÇȹÆǻԾ ¹Ï¾ËÁľÆǻԾ ©¾À¹ÃÁ ¼ÇɾÄÃÁ ɾ½ÌÃËÇÉÔ ŹÆÇžËÉÔ ©Ìù»ÃÁÊÄÇÉǽÆÔ ÈÉÇȹÆǻԠ¹É¼ÇÆǻԠª»¹ÉÇÐƹØÈÉÇ»ÇÄÇùÇž½Æ¾Æƹؽ ÅÅ ª»¹ÉÇÐƹØÈÉÇ»ÇÄÇùÇž½Æ¾Æƹؽ ÅÅ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¡¨Ô ¶Ä¾ÃËÉǽÔ-#6 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ-#† ÅÅ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ4&ÅÅ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ4&ÅÅ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©†ªÊÁÆÁ¾ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ÅņÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ¬§¦¦¡Á½É &4"# ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¥©† ª ¤¶  ¼¥ÇÊû¹ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£†ÅÅ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£†ÅÅ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÊÌËÃÁ ÑË ÑË ÑË Å ÑË ÑË ü ÑË ÑË Å ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü ȹÐù ü ü

½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉü ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ †É À»ÇÆÁ˾ ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ

™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ª›™©§œ ª›™©§œ ª›™©§œ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ª›™©§œ ª›™©§œ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ª›™©§œ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼ ž©¥™£ ª›™©§œ ©ÇƽÇ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ±¹ËËĨÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ÊÇÊÔ /&8ÅÇËÇÈÇÅÈÔ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ »Ê¾ÎËÁÈÇ»ÁɹÀžÉÇ» /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ Ê˹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ ÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÔ ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊÔºÔËǻԾ Ä׺Ծ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÈǼÉÌ¿ÆÔ¾&$0 ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾&$0 ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾(36/%'04 ¹ÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾ ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½É¾Æ¹¿ÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔ;ùÄÕÆÔ¾4'" ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾5"*'6† † † ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾5"*'6† † † ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ† † † œ¾ÉŹÆÁØ ƹÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ† † † œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾Á½É̼Á¾ÊÇÊÃÁ½ÃÇÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªË¹ÆÏÁÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃǼǻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ªË¹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ 

          ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË 

£ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ÁÊ˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ ÈÇÉÑƾ»Ô¾Á»ÁÆËǻԾ /&8Èƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË œ™¤ž™ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔÇ˽ÇÄÅÁÆ%FO[FM 3FNF[B "JSDBTU ¥ÇÄÇËÃÁÇ˺ÇÂÆÔ¾Èƾ»Å¹ËÁоÊÃÁ¾ ÈÁÃÁÃÆÁÅ

  ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­¡™£ ª›™©§œ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª›™©§œ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ª›™©§œ ª›™©§œ

†† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË œ¾Æ¾É¹ËÇÉÔº¾ÆÀÁÆǻԾÇË ½ÇÛË ¡ÆÊËÉÌžÆËÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾À¹ÉؽÆǾ ÈÌÊÃÇÀ¹ÉؽÆǾ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁØ †ÛË

ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË £ÁÉÇ» ÇËÉ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

97


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË £ÁÉÇ» ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË.BLJUB )JUBDIJ ̺É ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO  ÌºÉ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆËԬɹ¼¹Æ  ÌºÉ

 ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

§ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ª›™©§œ ™Æ˹ɹ¦Êà °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ¦¹ºÇÉÁÆÊËÉÌžÆ˹»¹ÊÊ.BUSJY 'PSDF +POOFTXBZ ª»¾ÉĹ ɾÀÏÔ ÈĹÑÃÁ žÐÁÃÁ

ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ª›™©§œ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ

†† †† †† ††

›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™Æ˹ɹ¦Êà ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¨ÇªËÉÇÂù °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÉÌÐÆǽÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺E† ›¾ÊÕ¹ÊÊÉÌÐÆǼÇÁÆÊËÉÌžÆ˹§ÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆ˽ÄØÀ¹ÐÁÊËÃÁ¹ÉÅÁÉËÉ̺† †  ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ ÃÁÊËÁ ¡ÆÊËÉÌžÆËÊËÇÄØÉÆÔ ÊľʹÉÆÔ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ Î ¤Ì¼¹ ¦¹Ê¹½ÃÁƹÊ»¹ÉÇÐÆÔ¹Èȹɹ˽ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ† ¦Ç¿ÆÁÏÔ½ÄØɾÀÃÁÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺† † ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʾÉËÁÍÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ »ÔÊÇ˹½ÇžËɹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔɹÀºÇÉÆÔ¾Ç˽ǞËɹ ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ † †Ê¾ÃÏľÊËÆÁÏÔ ËɹÆÊÍÇÉžÉÔ¹Ä×Å œ¾ÉŹÆÁØ ÁÊÃÁ ÃɹÏÇ»ÃÁ»¹ÊÊ ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ £É̼À¹ÐÁÊËÆÇÂΤ̼¹ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ †¤Ì¼¹ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ )JUBDIJ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ )JUBDIJ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ ¤Ì¼¹ £É̼Á¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ¾»¹Êʤ̼¹ )JUBDIJ ,MJOHTQPS ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÃɹÑ ʾÉËÁÍ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÊËɾÅØÆÃÁ ÈǽÅÇÊËÁ,3"64& ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ  ûÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË £©™¬ ž†§ÅÊà §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ™Æ˹ɹ¦Êà ª›™©§œ ª›™©§œ ª›™©§œ ª›™©§œ ª›™©§œ ª›™©§œ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† ††

©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ ¨¾ÉйËÃÁª¨ž¯ «©™£«ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔË Ĺ˾ÃÊÆÔ¾ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª»¾ÉĹ ºÌÉÔÈÇž˹ÄÄÌ ½¾É¾»Ì º¾ËÇÆÌ

ȹɹ ÑË

ÇË É ÇËÉ

©ÇƽÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† ††

§ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǩ¨«£ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾¥ÇÆ˹¿»Á½¾ÇùžÉÊÏÁÍÉÀ¹ÈÁÊÕ×ÁÆÍÇÉÅ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÅÁº¾À¤×ÃÁ¥ÇÆË ÁÀ¼ÇËÇ»Ä »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿ž ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» ÇÅÇÍÇÆÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾¥ÇÆ˹¿ ¹ÅÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV  Æ¹ÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾

98

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

   ÑË ÑË 

É ùоÊË» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É ½‘Ѿ»Ç

¯¾ÆËɨÁɹÆË ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ §¼¾Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ ™Ä¼ÇÉÁËÅ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« £Ä¹È¹ÆÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¤×ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿ž ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù XXXPCFSFH†PNTLSV ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ  ¥ÇÆ˹¿ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁØÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ XXXPHOF[BCJPSV ¥ÇÆ˹¿ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ XXXPCFSFH†PNTLSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»ØÆ ŸšÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄ ¿º¾ËÇÆÃÇÆÊËÉ XXXPCFSFH†PNTLSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØËùƾ ÃÇ»ÉÇ» »ÇÀ½ÌÎǻǽ XXXPCFSFH†PNTLSV §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À 

        

 À»ÇÆÁ˾ É ɹÊоË  ɹÊоË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË §º¾É¾¼ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÊË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ªËÉÇ»¾ÉËÁùÄÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÊË ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ÈÇ»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ Î Å ¨ÉÁºÇÉÔÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÈÉÁ‘ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǚœ ª ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ©¹ÀɹºÇËùÈĹÆǻֻ¹Ã̹ÏÁÁÈÉÁÈÇ¿¹É¾ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©† ©Ìù»¹ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ©ÌÐÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆƹØÁÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆǽ¾ÃĹɹÏÁÁÁɹÊоËÈÇ¿¹ÉÆǼÇÉÁÊù ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½½¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ ªË»ÇÄÔ ¼ÇÄÇ»ÃÁ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉǾÆ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾

          

½‘Ѿ»Ç É ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» ùоÊË» ùоÊË» ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É 

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨Ä¹ÀŹ ¨¨™¥¹ÉÊ §º¾É¾¼ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨Ç¿Æ¾Í˾¼¹ÀÈÉǾˆ¥ §º¾É¾¼ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

††

ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ¡ÆÊËÉÌžÆËʹ½Ç»ÔÂ

ÑË

ÇËÉ

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ™»ËÇŹËÁù#'5 ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄػʾÎËÁÈÇ»»ÇÉÇ˪™¥ž ¡Ë¹ÄÁØ %003)"/ ©ÇÊÊÁØ ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁùª™¥ž ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄػʾλÁ½Ç»»ÇÉÇË ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¼¹É¹¿ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØš¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾

   ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ

š­«†§ÅÊà ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ÁÀÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆǼÇÄÁÊ˹ ›ÇÉÇ˹ÈǽӾÅÆdžʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ›ÇÉÇ˹¥ÇÆ˹¿ª¾É»ÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØʽ»Á¿ÆÔλÇÉÇË §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ʾɻÁÊÆǾÁɾÅÇÆËǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁت™¥ž §¼É¹¿½¾ÆÁØȹƾÄÕÆÔ¾'FOTZT ¨ÉÁ»Ç½Ô½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ¨ÉÁ»Ç½Ôª™¥ž½ÄغÔËÇ»ÔÎÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔλÇÉÇË ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ™²¡«¦´ž%003)"/Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËÇ»ÁÅ»ɹÀžÉʼ¹É¹ÆËÁ¾Â ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁСÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ¥ÇÆ˹¿ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÇÄÕ»ÇÉÇ˹

ûÅ      ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ

·ËÉÁϾÆËÉ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

99


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ª¾ËùÅÇÊÃÁËƹØ ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾'SBUFMMJ$PNVOFMMP ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÇËùËÆÔλÇÉÇË «ÌÉÆÁþËÔ ÊÁÊ˾ÅÔǼɹÆÁоÆÁØÁÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹª™¥ž «ÌÉÆÁþËÔ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ­ÇËÇƹÊ˾Ãľ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¨¹ÉÃÇ»ÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔÁϾÈÆÔ¾º¹ÉÕ¾ÉÔª™¥ž ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¥ÇÆ˹¿œ¹É¹ÆËÁØ

  ûÅ   ûÅ

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà š­«†§ÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ šÇËÁÆÃÁšÁÀÇÆÃÇ¿¨¬¥šª ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ šÇËÁÆÃÁÃÇ¿¹ÆÔ¾› XXXUEGPSUSV šÇËÁÆÃÁÃÇ¿¹ÆÔ¾›Æ XXXUEGPSUSV šÇËÁÆÃÁ¤Á¼¹†§ÉÁ¼ÁƹÄÃÇ¿¨¬¥šª£²ª ™ÃÏÁØ šÇËÁÆÃÁ¤Á¼¹†¶ÃÊËɹÃÇ¿¨¬¥šª£²ª ž˹ÄÆÇÊ ™ÃÏÁØ šÉ×ÃÁÀÁÅÆÁ¾Ê»ÔÊÇÃÁÅÈÇØÊÇÅ œ¹ÄÁÏÔɹºÇÐÁ¾Ê½»ÇÂÆƹĹ½ÇÆÆÁÃÇÅ Ÿ¡¦ªȾÉÐÊÈÁÄÇÃÃÇźÁÆÁəƼ¹É¹ XXXUEGPSUSV ŸÁľËÊÁ¼Æ¹ÄÕÆÔÂÇɹƿ¾»Ô XXXUEGPSUSV ŸÁľËÊÁ¼Æ¹ÄÕÆÔ ÈÇÄÁÖÊËÉ ÇɹƿÁÄÁÄÁÅÇÆ £¹ÊùÊËÉÇÁ˾Ä º¾Ä¹Ø Çɹƿ¾»¹Ø ¿‘ÄË¹Ø ÊÁÆØØ XXXUEGPSUSV £ÇÅÈľÃÊÆǾÊƹº¿¾ÆÁ¾ XXXUEGPSUSV £ÇÊË×ŨÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÁÃʺÉ×ùÅÁ ʹɿ¹ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ £ÇÊË×ŨÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÁÃÊÈÃÇź ʹɿ¹ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ £ÇÊË×ŨÉÇ;ÊÊÁÇƹÄʺÉ×ùÅÁ ʹɿ¹ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ £ÇÊË×ÅɹºÇÐÁÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ÊÁÆÁ ιÃÁ XXXUEGPSUSV £ÇÊË×ŪȾÃËÉʺÉ×ùÅÁ ʹɿ¹ ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ £ÇÊË×Ū˹ƽ¹ÉËʺÉ×ùÅÁ ÊžÊǻù ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ £ÌÉËùÀÁÅƪÁºÌÉÁÄÁ™ÅùÉ̽ÄÁÆƑÆ ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ £ÌÉËùÀÁÅƶÃÊȾÉËÌÃÇÉÇÐ ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ ¥¹ÊÃÁÊ»¹ÉÒÁù ÇÐÃÁ ȾÉйËÃÁ Ãɹ¼ÁÁ˽ ¦¹ÉÌù»ÆÁÃÁ ºÉ¾À¾ÆË §ºÌ»Õ»¹Ä¾ÆƹØÁº¹ÎÁÄÔÊÑÁȹÅÁ §ºÌ»ÕɾÀÁÆÇ»¹ØÁÄÁ¨›® ¨ÃÇźÁƾÀÇÆÀÁÅÆÁ ¨¾ÉйËÃÁκʨ›® ÆÁËÁ ¼É XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁ"κʨ›® ÆÁËÁ XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκʨ›® ÃĹÊÊ ¼É XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκÃĹÊÊ ÆÁËÁ XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκÆÁËÁ ¼É XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκÆÁËÁ ¼É XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκʨ›® ÆÁËÁ ¼É XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκʨ›® ¼É XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκ ÆÁËÁ ¼É XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκÆÁËÁ оÉÆ¹Ø ¼É XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκʨ›® ÆÁËÁ ¼É XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκʨ›®ÆÁËÁ ¼É XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκʨ›® ÆÁËÁ ¨›®D½»ÌÎÊËÇÉÇÆ ¼É ¨¾ÉйËÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÃÇ¿¹ÆÔ¾ ©¹½Ì¼¹ XXXUEGPSUSV ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ ¨¾ÉйËÃÁ ÉÌù»ÁÏÔ Ãɹ¼Á ŹÊÃÁ ÇÐÃÁ ùÊÃÁ ɾÊÈÁɹËÈÉÇËÁ»Ç¼¹ÀÔ ©Ìù»ÁÏÔÊÈÁÄÃǻԾ XXXUEGPSUSV ©Ìù»ÁÏÔκʺɾÀ¾ÆË §¨ ƹĹ½ÇÆÆÁÃÇÅ ÊÈǽĹ½ÇÆÆÁÃÇÅ ©Ìù»ÁÏÔκÊÈÇÄÁžÉÆÔÅ ¨›® ƹĹ½ÇÆÆÁÃÇÅ XXXUEGPSUSV ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ ª¹ÈǼÁ ÌºÉ·£¨¬¥šª ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ ª¹ÈǼÁ ÌºÉ†£©·£¨¬¥šªÊɾ¼ÌÄØËÇÉÇÅ ™ÃÏÁت¾ÆËغÉÕ ­¹ÉËÌÃʼÉ̽ÃÇ ºÉ¾À¾ÆË ­Ì˺ÇÄù1"/01-: 4 . - 9- 99- 999- Ê¾É¹Ø ÊÁÆØØ

   ȹɹ       ÑË          ÑË   ÑË   

É ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇË É É É É É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É

£§©›ž« ­§©« « ­§©« « £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« ™ª« ­§©« « ­§©« « £§©›ž« ­§©« « ­§©« « £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« ­§©« « £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« ª›™©§œ £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ™Æ˹ɹ¦Êà £§©›ž« ­§©« « ­§©« « ­§©« « °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ £§©›ž« £§©›ž« £§©›ž« ­§©« «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­§©« « ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ­§©« « œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ­§©« « ­§©« « ­§©« «

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ šÁ¼†šÖ¼ †ÊËÉ  ÆÁÀ¼ÄÌÎÇ ½»ÌÎÊÄ »¾ÉÎÇËÃÉ ¼ûÅ ›ÔÎǽ¹Æ˾ÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ £ÁÊËÁ »¹ÄÁÃÁ ¤¾Æ˹½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁغ¾ÄdžÃɹÊÆÅÅÎÅ XXXUEGPSUSV ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ¥¾ËĹÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊÁÆ˾ËÁоÊÃÁ¾ ¥¾ÑÃÁÈÈšž¤´ž ÊÅƹü ˾ÉÅÇǺɾÀ ¼É ¥¾ÑÃÁÈÈšž¤´ž ÊÅƹü ˾ÉÅÇǺɾÀ ¼É ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ ž¤¦´ž ÎÊÅƹü ¼É XXXUEGPSUSV

100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

  ÑË  

 É ÇËÉ ÇË É É É ÇË É É É ÇË É

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ ž¤¦´ž ÎÊÅƹü ¼É XXXUEGPSUSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ž¤¦´ž YÊÅƹü ¼É ¥¾ÑÇêž©´¢ DIJOB XXXUEGPSUSV ¨¹Ã¾ËÔ½ÄØÅÌÊÇɹ¨¦ ÑË ÄÅÃÉ XXXUEGPSUSV ¨¹Ã¾ËÔ¨›ÎÊÅÅÃÅ XXXUEGPSUSV ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԠ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԠ˾ÃÊ XXXUEGPSUSV

   ü 

ÇË É ÇË É É É É É É

­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « ­§©« « œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ­§©« «

 †† †† †† †† †† †† ††

«¹É¹¬È¹Ãǻù $ÃÇËÐʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÂ51-Å XXXUEGPSUSV ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ÁÊȾÆʾÉÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ £É¾ÈÈÅÅÎÅ XXXUEGPSUSV ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ žÑÃÁ½ÅÌÊÇɹÄ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ

 ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ

 É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É É ÇËÈÉÇÁÀ»

­§©« « ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ­§©« « œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø  ÅÃÉ ÉÌù» Å ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊ ¹¼ÉÇ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐÅÅÅÃŨÉÇÀɹÐÆÔ ŠXXXUEGPSUSV ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂшÅÅÎÅ XXXUEGPSUSV ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁÂÅÅÎÅ XXXUEGPSUSV ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø «¾ÉÅÇȹþË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÈÅ  ÑË ü ÑË ÑË

 É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É É É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÃĹ½’ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ­§©« « ­§©« « ­§©« « œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ¹»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» ͹ʹ½Ç» ¹»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ §ÍÇÉÅľÆÁ¾ÁÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾ȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÔȾɾ»Ç½¹ÁȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ

 ûÅ ûÅ ûÅ Ë ûÅ ûÅ ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ £ÇÆËɹÊË ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£

†† †††† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ /&8ÅÇÆ˹¿º¹ÊʾÂÆǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ œ™¤ž™ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™Æ¼¹ÉÔª›™©§°¦´ž©™š§«´ ™ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØǺɹºÇËùž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ȾÊÃÇÊËÉÌ š¹ÆÁ ʹÌÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾ÄùÈǽÃÄ×Ð ›ÁºÉÇÌÃĹ½Ã¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ

  ûÅ  

ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

œ™¤ž™ ž»ÉÇÊËÉÇ ™£›™†¥§¦«™Ÿ ¾½¹Ä¨ª£ ž»ÉÇÊËÉÇ XXXBMQPNTLSV ž»ÉÇÊËÉÇ ·ËÁÊ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¹ºÁ»Ã¹Ê»¹ÂÉÈÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

101


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ›ÆÌËɾÆØØÇ˽¾ÄùÇÍÁÊÇ» û¹ÉËÁÉ ½ÇÅÇ» º¹ÆÕ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›ÔÈÇÄÆؾÅÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ

   ü

 ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾  

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ªÁËÁªËÉÇ §§§ ¨Ä¹ÀŹ ™ÄÕÃÇÉ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ©žœ¡§¦ª­

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¹ÐÆÔ»ÇÈÉÇÊ ¹ºÇÉÔ ÈǼÇɾº¹ ÃÉÇ»Äب¾ÆÊÁÇƾɹÅÊÃÁ½ÃÁ  ¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â  ¹ÄÁ»Ã¹ÈÇÄÇ» Ì˾ÈľÆÁ¾ÈÇÄÇ» ÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ ÃÁÉÈÁÐƹØÃĹ½Ã¹Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹±ËÌùËÌÉÆÔ¾ɹºÇËÔªËؿùÈÇÄÇ»Ç¼Ç»ÇÉ  ½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÆÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËȹÉþËÆÔÎÉÇÀ¾Ë ºÇɽ ÅǽÌľÂƹ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¹Æ¼¹ÉÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÃÁÇÊÃÇ» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ºÔËÇ»Çà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÁÉÊÇ» ÈÉÁйÄÇ» ÅÇÊËÇ» ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆËÁɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂ

 ÈÅ  ûÅ Ë   

 ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ  ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ

 ¾½¹Ä¨ª£ ªÇ×ÀªËÉÇ ž»ÉÇÊËÉÇ §ºÌ†ªËÉÇÂù ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ªÁËÁªËÉÇ §§§ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ªËÁÄÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† ††

£¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £ÁÇÊÃÁ ËÇɼǻԾȹ»ÁÄÕÇÆÔ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ £Ä¹½Ã¹ÁÀÄ׺ǼÇÃÁÉÈÁйÁÑĹÃǺÄÇÃÇ»šÔÊËÉÇÁùоÊË»Ç¼Ç»ÇÉ £ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔƹÈÔľÆÁ¾ÅȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¨¨¬ ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ù; ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľ  ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ÁÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿Î̽ǿȹÉþËÆÔÎÈÇÄÇ»ÊÈÉÁÅ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ ¦¹»Ê¾¼½¹ÌÊËɹÆÁÅÈÉÇžÉÀ¹ÆÁ¾»¹ÑÁÎÊ˾Æ888ª¡š«ž¨¤§©­ ¦¹»Ê¾¼½¹ÌÊËɹÆÁÅÈÉÇžÉÀ¹ÆÁ¾»¹ÑÁÎÊ˾Æ888ª¡š«ž¨¤§©­ §ºÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂ

  ûÅ ûÅ Ë Ë  ûÅ ûÅ 

 ½¾Ñ¾»Ç É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ 

™ÄÕÃÇÉ §ºÌ†ªËÉÇÂù ¾½¹Ä¨ª£ ¨¾Ë¹Ä §« ™©«¹ ¾½¹Ä¨ª£ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¾½¹Ä¨ª£ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ™ÄÕÃÇÉ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ·ËÁÊ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

§Ê˾ÃľÆÁ¾ÁÌ˾ÈľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ë½¾ÄùƹÉÌ¿ÆÀ½¹ÆÁ Ð½ÇÅÇ» ¤×ºÔ¾»Á½ÔŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» £ÇÅÈľÃË §Ë½¾ÄùÈÇžҾÆÁ º¹ÄÃÇÆÇ»ÈÉÁÉǽÆÔÅùÅƾÅ §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ §ÍÇÉÅľÆÁ¾ÁÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾ȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ ¨ÇÄÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¨ÉǺÁ»Ã¹ÇË»¾ÉÊËÁ»Ä׺ÇÅËÁȾÊ˾Æ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆԾʼɹÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÊ˹ÉǼÇÍÌƽ¹Å¾Æ˹º¾À½¾ÅÇÆ˹¿¹ ©¾ÅÇÆ˺¾ËÇÆÆÔÎÈÇÄÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â ÇÍÁÊÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÈǽӾÀ½Ç» ÃÇË˾½¿¾Â ½ÇÅÇ» ©¾ÅÇÆËÈǽӾÀ½Ç»ÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžҾÆÁ ©¾ÅÇÆË Ç˽¾Äù ©¾ÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÃÇÊžËÁÃÁ½Ç¾»ÉÇɾÅÇÆ˹

    ûÅ ÑË Ã̺Å ûÅ ÑË    

 ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ   ƾ½ÇÉǼÇ  

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ªËÁÄÄ ™Ã»ÁÄÇÆ ž»ÉÇÊËÉÇ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ·ËÁÊ ž»ÉÇÊËÉÇ ¾½¹Ä¨ª£ ­ÌƽÖÃÊ « ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¾½¹Ä¨ª£ ­ÌƽÖÃÊ « ·ËÁÊ ž»ÉÇÊËÉÇ ™ÄÕÃÇÉ ªÁËÁªËÉÇ §§§ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™ÄÕÃÇÉ §ºÌ†ªËÉÇÂù

†† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

102

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËԤ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿£Ä¹½Ã¹Ä׺ǼÇÃÁÉÈÁйÇ¼Ç»ÇÉ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹ÐÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ 

  ûÅ 

  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

£ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà §ºÌ†ªËÉÇÂù ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¾É¾»ÇÊËÉÇÂ

†† †† †† †††† †† †† ††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ½¹ÐÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¬ÃĹ½Ã¹ÑËÌÐÆȹÉþ˹ ŹÊÊÁ» ȹÉþËƹؽÇÊù ¬Ê˹ÆǻùǼɹ¿½¾ÆÁ À¹ºÇÉÇ» ¬Ê˹ÆǻùÍÌƽ¹Å¾Æ˹º¾ÀÀ¾ÅÄØÆÔÎɹºÇË ¬Ê˹ÆǻùÍÌƽ¹Å¾Æ˹ÃÉ̼ÄÔ¼ǽÈÉÁÄ׺ÇÂÈǼǽ¾ ¬Ê˹ÆǻùÍÌƽ¹Å¾Æ˹ƹÊÄÇ¿ÆÇÅɾÄվ; ¬Ê˹ÆǻùÍÌƽ¹Å¾Æ˹Èǽ¤¶¨ ¬Ê˹ÆǻùÍÌƽ¹Å¾Æ˹ÈǽÈÉÁÊËÉÇÂÃÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾Å̽ÇÅÌ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇȾÊÃdžϾžÆËÆÔÎÊËØ¿¾Ã ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÁÀºÁËÌÅÆÔÎÉÌÄÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ» ­Ìƽ¹Å¾ÆËÀ¹½¾ÆÕ ®Ì½Ç¿¾ÊË»¾ÆƹØÉÇÊÈÁÊÕÊ˾Æ ±ÄÁÍǻù½¾É¾»ØÆÆÔÎ ȹÉþËÆÔÎÈÇÄÇ» ɾÊ˹»É¹ÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

 ûÅ      ÑË ûÅ 

ÆÁÀùØ ÇËÉ     ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ 

ªËÁÄÄ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ­ÌƽÖÃÊ « ·ËÁÊ ªËÁÄÄ ·ËÁÊ ­ÌƽÖÃÊ « ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎÁ͹ʹ½ÆÔÎɹºÇË ›¾ÊÕ¹ÄÕÈÁÆÁÀÅ »ÔÊÇËÆÔ¾ɹºÇËÔ ›Ê¾»Á½ÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎÁ͹ʹ½ÆÔÎɹºÇË ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ƹ»¾ÊÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½ÈǽÃÄ×Ð £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £©§›ž¤µ¦´ž©™š§«´ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔºÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇ¡ÀÄ׺Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁÈÉÇÍƹÊËÁÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½

     

ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ 

™£›™†¥§¦«™Ÿ XXXBMQPNTLSV ªËÁÄÄ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨Ä¹ÀŹ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ™ÄÕÃÇÉ §ºÌ†ªËÉÇÂù ªËÁÄÄ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»ÄØÃÉÔѧ˽¾Äùʹ½ÁƼÇŨ¾ÆÊÁÇƾɹÅÊÃÁ½ÃÁ ¥ÇÆ˹¿£ÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ¥ÇÆ˹¿­¹Ê¹½Ç»ÁÀ»Ê¾Î»Á½Ç»Ź˾ÉÁ¹Ä¹¦¾½ÇÉǼÇ ¥ÇÆ˹¿ª¹Â½ÁƼ¹»ÁÆÁÄǻǼÇÁž˹ÄÄÁоÊÃǼÇœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿›Ç½ÇÊËÇÐÆÔÎÊÁÊ˾ÅšÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇ ¥ÇÆ˹¿¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÅؼÃÇÂÃÉÇ»ÄÁ§ºÉ¹Ò¹Â˾ÊÕ ÈÇÅÇ¿¾Å ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÎ͹ʹ½Ç» ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¼¹É¹ÆËÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÆ˹¿ÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ Å¾Ë¹ÄÄÇоÉ ÈÉÇÍÄÁÊË ºÁËÌÅƹØоɾÈÁϹ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÈÇÊ˹»Ã¹ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÌÃĹ½Ã¹ ¨ÇÃɹÊùÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ»ÔÈÇÄÆÁÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËԝǼǻÇÉ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªËÉÇÂùÊÆÌÄØ›ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾Ê˾ÆÁÀÄ׺ŹˆĹ£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ªËÉÇÂùÊÆÌÄØ£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁΞźɹÆÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ºÇ˹¾ÅÊÄ׺Ź˾ÉÁ¹ÄÇÅœ¹É¹ÆËÁØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ­¹Ê¹½ÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ­¹Ê¹½ÔɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§¥ÇÆ˹¿ °ÁÊËùÃÉÇ»¾ÄÕÇËÊƾ¼¹ ±»Ôž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÁ¾ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽdž‰ª

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ ûÅ    ûÅ ÈÅ

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

ž»ÉÇÊËÉÇ  ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÁÄÄ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ XXXBMQPNTLSV §ºÌ†ªËÉÇÂù §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ºÌ†ªËÉÇÂù §ºÌ†ªËÉÇÂù ªËÁÄÄ §ºÌ†ªËÉÇÂù ªËÁÄÄ ªËÁÄÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË XXXBMQPNTLSV XXXBMQPNTLSV

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

103


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËœ¹É¹ÆËÁØ ùоÊË»Ç ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ƹÉÌ¿ʾËÁ ÃÇËÄÇ»¹ÆÔ ÇÍÇÉŽÇÃÌÅ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ÇÈÄÇźÇ¼Ç» ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËÈǽÃÄ×Ð ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË §›£ ¥ÇÆ˹¿ÁʾɻÁʼ¹ÀÇ»ÔÎÃÇËÄÇ» XXXUIFSNPOB†TJCSV ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»йÊËÆÔÎ½ÇŹÎ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»ÃÇË˾½¿¹Î ÇÍÁʹÎ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV

        

ƾ½ÇÉǼÇ  ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ 

™£›™†¥§¦«™Ÿ ªËÉÇ»¾ÉËÁùÄÕ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ª¾»¾É†·¼ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ª¥¨ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ™£›™§§§ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¼¹ÀǻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾Å˾ÈÄÇÊƹº¿¾ÆÁØÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»ÆÁ¾ƹ½ÇÅÌ ÖÄÊƹº¿¾ÆÁ¾ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ

   

 ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ä¾ 

­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ­¾½ÇÉÇ»ª› ¡¨ ª¾»¾É†·¼

†† †† †† †† †† †† †††† ††

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁšÔÊËÉÇ ùоÊË»¾ÆÆÇ ª¹Æ˾ÎɹºÇËÔ ÇËÇÈľÆÁ¾ Ê»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇƹÉÌ¿ʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¼¹É¹ÆËÁØ ¬ÀÄÔ˾ÈÄǻԾ¹»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ» ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ» ¬Ê˹Æǻù ɾ¼ÁÊËɹÏÁػǽÇÊоËÐÁÃÇ»

    ÑË

 ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ä¾ À»ÇÆÁ˾  É

™ÄÕÃÇÉ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ªËÉǪÁÊ˾Ź ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ™ÄÕÃÇÉ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ›ÔÈÇÄƾÆÁ¾ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË ¥ÇÆ˹¿ÁÀ¹Å¾Æ¹ÖľÃËÉÇÊоËÐÁÃÇ»Ç¼Ç»ÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ¨¹ÊÈÇɈÈÉÇËÇÃÇÄƹÌоËÆdžÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾»¿ÁÄÔÎ½ÇŹΠÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÂÅÇÆ˹¿ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¾ÊËÕª©§ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£

  Ë  

  ÇËÉ ÇËÉ  ÆÁÀÃÁ¾

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªÄ¹½ÁÅ ªÄ¹½ÁÅ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¾½¹Ä¨ª£ ªÄ¹½ÁÅ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÈÉǾÃ˹Å ªºÇÉùÖľÃËÉÇÒÁËÇ» ÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ÁÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ªÇºÁɹ¾ÅÑùÍÔ™›«§¥™«¡ ™¯¡¡Á¬¨©™›¤ž¦¡¸ ªÇºÁɹ¾ÅÒÁËÔÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎĹºÇɹËÇÉÁÁ½Ç› ¨ÉÇÀ»ÇÆù ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ »Ô¾À½ŹÊ˾ɹƹ½ÇÅ Ç¼Ç»ÇÉœ¹É¹ÆË ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ»¿ÁÄÔÎ½ÇŹÎ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ

    

ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç  ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾  

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªÄ¹½ÁÅ œ¾ÉÃÇÆÊ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

104

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø šÌɾÆÁ¾ ɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌÉǻԾɹºÇËÔ ÌÊ˹Æǻù¤¶¨  ¾ÅÄØÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ÀɹºÇËùËɹÆѾ ÃÇËÄÇ»¹ÆÇ»›Ô»ÇÀ¼ÉÌÆ˹ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹º¾ÊËɹÆѾÂƹØÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻžËǽÇÅœ¦š ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾

 ÈÅ ÈÅ  ÈÅ Å Å ÈÅ

 ÇËÉ É  É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ ¹¼É¾ºÁƤ¦ ¡¨ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ªÁº«¾ÈÄǪƹº  ªŸš’  ªŸš’ ¾½¹Ä¨ª£

†††† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˺¾ÊÈ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ¹»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËƹعÉÎÁ˾ÃËÌɹ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔ½ÁÀ¹ÂÆÁ¹ÉÎÁ˾ÃËÌɹ

  ûÅ

À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ

 ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ £ÇÆËɹÊË

†††† †† †† ††††

¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÄÕÈÁÂÊÃÁμÇÉÇà ÈÉ̽ǻ ÍÇÆ˹ÆÇ» ©¾»ÁÀÁÇÆÆÔ¾Ä×ÃÁÈĹÊËÁà ©¾»ÁÀÁÇÆÆÔ¾Ä×ÃÁÐ̼ÌÆ ©¾Ñ¾Ëù¼¹ÀÇÆƹض£§È¹ÉÃǻùÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÎ ÅǽÌÄÕ À¾Ä¾Æ¹Ø ©¾Ñ¾Ëù¼¹ÀÇÆƹض£§È¹ÉÃǻùÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÎ ÅǽÌÄÕ оÉƹØ ©¾Ñ¾Ëù¼¹ÀÇÆƹض£§È¹ÉÃǻùÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÎ ÅǽÌÄÕ À¾Ä¾Æ¹Ø ©¾Ñ¾Ëù¼¹ÀÇÆƹض£§È¹ÉÃǻùÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÎ ÅǽÌÄÕ оÉƹØ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ£¹Å™  Á¤ »ÇÀÅǿƹÈÇÅÇÒÕ¼ÉÌÀÐÁÃÇ» ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œ™ † ʹÅÇÊ»¹Ä ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ

 

 ƾ½ÇÉǼÇ

 

†† †† ††

›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ʹÅÇÊ»¹Ä ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔÂÈǼÉÌÀÐÁà 

À»ÇÆÁ˾††

¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÈÉǾÅÔ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁʻԻÇÀÇÅÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ›ԻÇÀž˹ÄĹ ¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈÁй º¾ËÇƹ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ 

  ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

ª¾»¾É†·¼ ­™¨ §§§ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †††† †† †† †† †† †† ††

  Ë ÑË ÑË

™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ™Ë Á¤†ÃÇÄÎÇÀ†½ÇˣɹÀ†›ÇÄջdž½ÇË ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹ȹÉþËÆdžÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÇÂŹÑÁÆÔ¨Éǽ¹¿¹ ©ÇÊÊÁØ ¥™  œ™ † œ™ ¾ÄÕ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄØ ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ »Ç½ÇÇËÄÁ»¹ ¬ÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¶§º¾Ä¹ÉÌÊÕ ¼Á½ÉÇÅÇÄÇË ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ  ¬ÊÄ̼ÁËɹĹ

 ÊÌËÃÁ   

†É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥ÇÊËÇ»Áà ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ¨£­š© ª¾»¾É†·¼ ¨£­š©  ¨£­š© 

†† ÊÇË †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ††

·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊ ª½¹×ËÊØÈÇžҾÆÁØ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË

ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ 

«¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ™ÄÕÃÇÉ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÉйÊ

†† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

105


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ™ÃɹÆ†Ë Å ™ÃɹÆ†Ë Å ™ʹÅÇÊ»¹ÄÔ£¹Å™ ›ÇÀÅǿƹ½ÇļÇÊÉÇÐƹعɾƽ¹ ™ÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔ˹Ø ™ÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔË¹Ø ˽ÇÅ ™»ËÇ»ÔÑù Å ƹĺ¾ÀƹÄ ™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÈǼÇÉÇ½Ì ©ÇÊÊÁÁ ¦ÁÊÊ¹Æ ˾ÆË †Ë ™»ËÇÃɹÆ ™»ËÇÃɹÆË ™»ËÇȾɾ»ÇÀÃÁ £™¥™ ÈÄÇÒ¹½Ã¹ ºÇÉËÊɹÀ½»Á¿ÃÇÆÁùÅÁ½ÇÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Á.JUTVCJTIJ†'VTP ºÇÉË Å ¼ÈË œ™ ¾ÄÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾȆ Å ƾ¼¹º¹ÉÁË ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾȆ Å ƾ¼¹º¹ÉÁË

йÊ йÊ йÊ йÊ йÊ йÊ ÉйÊ  йÊ йÊ

É É ÇËÉ É †É É ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É

™›«§ª¡¤™ ™›«§ª¡¤™ ªÈ¾Ï¹»ËÇ «¹ÉÊÃ¹Ø ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ §Å¤×ÃÊ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ™»ËÇËɹÊË ¨£­š© £ÉÇÆÁ½ ™›«§ª¡¤™ ™›«§ª¡¤™

†† †† †† ÊÇË †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ʹÅÇÊ»¹ÄÁ£¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾÈ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ¹ ʹÅÇÊ»¹Ä¹ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ËɹĹ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ¹ ʹÅÇÊ»¹Ä¹ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ËɹĹ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ™ËÇȾɾ»ÇÀÃÁ£™¥™ ÊʽÇÅ ½ÇËÆ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œ™ † ¥™  ʹÅÇÊ»¹Ä ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ÁÄ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ÁÄ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ £¹Å™   Á¤ œÉÌÀǻԾȾɾ»ÇÀÃÁ œ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔ˹Ø œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ À¹Ã¹ÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÊȾϹ»ËÇ˾ÎÆÁÃÁ ¡ÀÇÄØÏÁØ˾ÈÄÇËɹÊÊÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹEÅņÅÅ ¨¾É¾»ÇÀùƾ¼¹º¹ÉÁËÆÔμÉÌÀÇ» ¼¹É¹¿Á Ÿš¡Á˽ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ¼ÈË ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀÃÁžË¼¹É¹¿¾Â ª¹ÅÇÊ»¹ÄË ¬ÊÄ̼ÁʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ºÇɈ Å Ë ÊËɾĹ†Ë 

 йÊ йÊ   ÆÁÀùØ йÊ  йÊ ÉйÊ    йÊ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÊÃÁ½ÃÁ  É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ

¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªŸš’  ªŸš’ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ¨£­š©    «¹ÉÊÃ¹Ø ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁņ¿ ¨¾Ë¹Ä §«  £ÉÇÆÁ½ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ™»ËÇËɹÊË œÇÄÇ»ÆØ ¡¨ ™»ËÇËɹÊË «¹ÉÊÃ¹Ø 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ÊÇË †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

¬ÊÄ̼ÁÍÉÇÆ˹ÄÕÆǼÇÈǼÉÌÀÐÁùÃ̺Å ËÇÆÆÔ

йÊ

À»ÇÆÁ˾††

¬ÊÄ̼ÁØÈÇÆÊÃǼǹÃɹƹ ÊËɾĹ†Å ¼È†Ë¡Æ½Á»Á½ÈǽÎǽ††

 œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ™©«¹ §¥ª£¤žª«§©œ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™©«¹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ª¥¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº 

††º»ÔÎ †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á ™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ¥› ¥› ÊÈÌËÆÁà «ÉÁÃÇÄÇÉ«› ¦«› ©¹½Ì¼¹«› ™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ÊÈÌËÆÁÃǻԾ ¦«› «ÉÁÃÇÄÇÉ )PUCJSE ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ËÇɼǻÔÎǺӾÃËÇ»ÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ ¥¹ËɹÏÔ ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ ÇÉËÇȾ½ÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ §Ê˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÃÇÅÈľÃÊÔ ȹ»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾÆǻǼÇǺɹÀϹ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ©¾ÅÇÆËÊоËÐÁÃǻ־ÃËÉÇÖƾɼÁÁ ª½¹Ð¹ÈÇžҾÆÁ»¹É¾Æ½Ì «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ ¬Ê˹ÆǻùÀ¹ºÇÉÇ»Á»ÇÉÇËÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ›Ô¾À½À¹Å¾ÉÒÁùº¾ÊÈÄ

 ûÅ  ûÅ   

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ÇËÉ 

£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸

£ÌÈÄ׺¾É¾ÀÌÃÉ̼ÄØà ȾɻÔÂÊÇÉË ¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁËÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ÊÇËÇÃ

106

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

 ÊÇËù 

À»ÇÆÁ˾ É É

 £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† †††† ††††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 107

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ™›™†£¼»¿·«¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô ÇÍ Ë††

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì

¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ †

§¼Á·÷¹Ǽº¿ÅÄ·Ì ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĨÇ˹ÆÁÆÊÃ¹Ø † Ë †† ††

´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

§£¡„¨¿¸¿Çӓ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  £É¹ÊÆÔÂÈÉÇÊȾÃË Ç͆ Ë ††

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊà ÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿† ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»ľÆÁ¾ÅÅÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹ ©­Èǽ¾Ä¹ÅȾйËÁ ˾ľɹ½ÁÇ»¾Ò¹ÆÁØÁÊɾ½ÊË»ŹÊÊÇ»ÔÎ ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÂùÃɾÃĹÅÆǾª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇË Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁ š¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV

—»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † §œ›—¡­Ÿ¶šÂ·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇ™™›ÔѾ¼ÇÉǽϾ»¹ WBB!EJNBSLSV ¢¿É¼Ç·ÉÊÇÄÒÀǼ»·ÁÉÅǦ™¹»Ô½Ç»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ¥É¹¼ÉÈɹ¼ÄÄÒÀȼÁǼɷÇÓ£¦šÔÊËÉÌÑÃÁƹ›¿¾·ÀÄ ¹ÇÈÉÁ·¡§±¹Ä¹¾»¹ ™›£ÁÂÃÇ £žªÔɺ̦›«ÉÌÑÆÁÃÇ»¹¡ÅÇǼÁÉÊÇ·ªš£¹À¹ÆϾ»¹¤·¸ÅÇ«¨™»ÁÄÇÐÃÁƹ «ÅÉźǷ˿¿™›¯Ô¼¹ÆÃÇ»¦¼Î·ÉÓ§§§„«ÁÈǼɹÍÁØ„¨ÉÁÆËÁƼ”  ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ ›Ÿ¨©§Ÿ˜ª­Ÿ¶š¾ÊÈĹËÆǾɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾»¾½‘ËÃÌÉÕ¾ÉÊùØ ÊÄÌ¿º¹„¥¹ÃʨɾÊʆÅÖÂĔ ˆ † † »ÆÌËɾÆÆÁÂ

¥©›œ¢§œ¡¢—£²¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††«¹ËÕØƹ«¹É¹Æ †††§Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹ †††¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹††††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹ &†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ¦Å»Æ¿È·ÄŹƼηÉÓ͹ÃËÁоÊÃÁÁÈǼɹÍÁÃÌ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁ  ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÆ ĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊ ËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾Ë¾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØ È̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅǽ̆ ľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊ ÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½† »¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹ҆ ÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

™Ä¿Ã·Ä¿ÕÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿ÀžÊÄÁ»ÔƾÈÇÄÌÐÁÄÁÇоɾ½ÆÇÂÆǞɼ¹À¾ËÔtÈÇÀ»ÇÆÁ˾ÈÇ˾ĆÁÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌšžª¨¤™«¦§ ¹ÈÇÄÆÁ˾ÃÌÈÇÆÈǽÈÁÊÃÁÁÇËÈɹ»Õ˾Èǹ½É¾ÊÌ ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ÁÄÁÈÇ͹ÃÊ̆

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

›¼Â¼¼¹· Ÿ¦«¯ À¹ÄÌÊÄ̼

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ Ë ††


108 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

„¡¿Ã·“ Ź¼¹ÀÁÆ ¥¹ÄÕϾ» ÌÄœ¾ÉϾƹ 

—¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø † ††

¨Á·»‘ ¿Â¿ÐÄ¿Á ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ Ÿ¦™Â·È¼ÄÁŠоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† §§§ ÇƾÏùØÌÄ ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ †† †† †† ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ¿ÁÄÁÒÆdž Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ †† ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ ÖľÃËÉÇËÇ»¹ÉÔ ʹÆ˾ÎÆÁù

Ÿ¦ªÈ¼ÄÁÅ „¨ÉÇÅÀ›ÅÓ ÌħÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™ ††

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀÆÅÇÉ·Â ËÇɼǻdžÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÍÁÉŹ §§§¨É¾ÊËÁ¿ £ÌºÔѾ»¹ ™ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Á Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¥¹ÉÃʹ †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË™·È¿Â¼ÄÁÅ™™ °¨ œ¹¼¹ÉÁƹ ††

ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ¼¹À¹ ˾ÈĹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ „™¼ÂÅē ¬Ð¾ºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

£·º·¾¿ÄÈÉÇſɼÂÓÄÒÌ ÷ɼǿ·ÂŹ ¥¹»Ä×ËÇ»©© ¡¨

œ¾ÉϾƹ 

„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À ¼§ÅÊÃÖÃÀ ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ Ä·ÈÉÇſɼÂÓÄÒÌÇÒÄÁ·Ìº¥ÃÈÁ· ·¿ÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà †Ø¨Ì˾»¹Ø ÖÃÀ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ ØÉŹÉù ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃÖÃÀ ¤¾»Çº¾É¾¿ÆÔÂÉÔÆÇà ™»ËÇ»ÇÃÀ¹Ä £ÇŹÉÇ»¹ ÖÃÀ ¤¾ÆÁÆÊÃÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà ©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ÖÃÀ ®ÁËÉÔÂÉÔÆÇà ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø ™ÖÃÀ ¸ÉŹÉù„ ¹º¹ÂùÄÕÊùؔ ÈÉ¥Áɹ ¹ÖÃÀ ¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ ™ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÖË ††

„¢¼¹Ï·“ Ź¼¹ÀÁÆ ©¹ºÁÆÇ»Áй †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ¼¾ÉžËÁÃÁ ÃɾȾ¿ÆÔ¾ÁÀ† ½¾ÄÁØ ǺÇÁ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

„—Á¹·Æ·Èɓ ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ÌÄœÌʹÉÇ»¹  †† ††

ʹÄÇÆ Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ ľË§ÃËغÉØ 

††

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

¥¥¥„¨ÉÇÅÀ†Ã·ÈɼǓ©£« ÌÄ ¹»¾ÉËؾ»¹ 

„¡·Äȼdž¨¿¸¿Çӓ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÇÃƹ Äǽ¿ÁÁ

†† ††††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ ½»¾ÉÁ ɾÅÇÆË Ç˽¾ÄùÈÇžҾÆÁ  ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾

„£¿ÇÁ¼Ç·Ã¿Á¿” ÇÈËǻdžÉÇÀÆÁÐƹØ „¨ÉÇÅÀ¸·É“ ÷º·¾¿Ä ÃÇÅȹÆÁØ §§§„²¾¼¼Á” „£¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄɓ ŸÌÃÇ»¹ ľË§ÃËغÉØ œ¾ÉϾƹ † † †† †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉdž º¾ÆÀdž þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË Á ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ã¾É¹ÅǼɹÆÁË ù;ÄÕ Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ „˜¿Åē

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

KERAMA MARAZZI

Ź¼¹ÀÁÆ „¨É·Ç¿Á¬ÅÉÉ·¸ÒΓ £É¹ÊÆÔ¨ÌËÕ Ź¼¹ÀÁÆ †† ¥¹ÉÃʹ þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù †† ù;ÄÕ þɹÅǼɹÆÁË ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ ǺÇÁ ¼¾ÉžËÁù ÃľÁ ʹÆ˾ÎÆÁù Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ¤ÁºÃƾÎ˹£ÌÄ Ö˹¿ †† †† ¥ÖÉÁؼÇÉǽ¹§ÅÊù

1PMJGBSC Èɾ½Ê˹»Áˆ»Ç»§ÅÊþ ľË§ÃËغÉØ †† †† ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„µ¾·“ ¨«­ §§§ ¸Ãǻľ»¹ †† ††

„­¼ÄÉÇÁÇŹ¿“ ­ÉÌÆÀ¾ ÇÍ †† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹºÇËÔ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ņÄÔ

¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ¹ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø †† †Â™ÉÅÁÁ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ËÉÇË̹ÉƹØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÄÁËù ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ¹»ËÇÅ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ »ÇÉÇ˹ ÄÁÆÇľÌÅ Ì˾ÈÄÁ† ˾ÄÁÁĹÅÁÆ¹Ë „›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉǓ „¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿“ šÂ·ÈÈÆÇÅà §§§ ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ ¥¹ÉÃʹ ™ °¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç † †† †† .BDIJOF4UPSF ÊÌȾÉŹÉþË žιÆÁÀÅÇ»ÁŹÑÁÆ Ìģ̺ÔѾ»¹  „—¾¸ÊÁ·¡ÅÃËÅÇÉ·“©› §§§ †Ø¤ÁÆÁØ  †† ††

KERAMA MARAZZI ŸÌÃÇ»¹ ††

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª© „¨ÉÇÅÀ»ÅÓ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ††

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ¯ÂÒÁŹ·œµ ¡¨ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÖË ÇÍ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

„œ¹ÇÅ·Á¿“ ľË§ÃËغÉØ 

††

ĹÃÇÃɹÊÇÐƹØÈÉǽÌÃÏÁØ

©¡„¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·»“ §ÅÊÃ¹Ø †† ††

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ª¾»¾Éƹ؆ØÌÄš †† ††

„šÇ·ËŸ©“ ž—¥ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„¦·Ç÷“ ¥¥¥ 

ÌÄ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍ

††††

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ „¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ ¹ÅÆÇÅȓ š¹ÉιËǻǠ †† ½»¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔ¾§Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ

„—ÇÃÈÄ·¸“« §§§ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ††

„¦ÇÅÇ·¸“ †Ø¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

š¼ÇÁÅÄÈ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ÇÍ ††

„¦¼ÇÈƼÁÉ¿¹·“ Ź¼¹ÀÁÆÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÉ¥Áɹ ȹ» †††† „—¸Ç·¾¿¹Ð¿Á“ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „˜¿ÁÅÃƓ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·“ §§§  ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

„£¿ÇŸż¹“ Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½ ľË©££™ ††

„›ÅÃÅɼÌÄ¿Á·“ ľË©££™ †† Ê˾ÄĹ¿ÁÁ»ÁËÉÁÆÔ ÃÇƽÁ† ÏÁÇƾÉÔ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¥¥¥„©¨¡„¨É¿Â“ ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø Ɉ† »Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁËɹºÇË £ÉÇ» ͹ʹ½Ź˾ÉÁ¹Ä »Ç½ÇÊËÊÁÊ˾ÅÔ žË½»¾ÉÁ

„¬Å¾Ö¿Ä“ ™§ ¥¹ØÃÇ»ÊÃÇ¼Ç †† †† ÅÃÇÅƹËÆÔ¾ »ÎǽÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ½Äؽ»¾É¾Â

„¡ÅÃÈÅÃÅÂÓÈÁ·Ö ÈÉÇÅÀÁ·“ †Ø«É¹ÆÊÈÇÉËÆ¹Ø ™ †† ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾† ÉÁ¹ÄÔ ºÔËÇ»¹ØÎÁÅÁØ Ÿ¾Å»ÅÆ¥ÃÈÁ §§§ ľË©££™ ÇÍ †† 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¢ª¦š

¿Â¿ÐÄ¿Á „¡ÅÃÆ·Ä¿Ö ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ „š·Ç·ÄɆ¦Â·Èɓ ¥¥¥ §§§ ľË§ÃËغÉØ ÌÄ™ ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ » †† ˆ ÅÆǼÇùÆ

†† ŸÁÄÁÒÆdž ¼Á½ÉÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„˜Ç¿º·»·­¦¨“ §§§ ±¾º¹Ä½Áƹ ††

¦ÅÂ¼É ¡¥ §§§ ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ»ÌÄ †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

„¦·ÇÉļdžš·Ç·Äɓ ¬£ ™§ §ÊÅÁÆÁƹ ™ †† ††

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ¨Ì˾»¹Ø †† žº¾ÄÕ ʹÆ˾ÎÆÁù ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

¦¥¢Ÿ£—¡¨ §§§ ¨£­ £ÁÉÇ»¹ ††

„¨¿¸¿ÇÈÁ¿À ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á“ ™§ ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø †† ††

„¨ÉÇÅÀ£Å»¼Çē ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø ¹ † Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¤·¥ÁÇʽÄÅÀ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà §ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃ

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ» ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¨Ì˾»¹Ø ††

„œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À“Ź¼¹ÀÁÆ „§ÊÈÁ¿÷ɓ „š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ «É̽¹ ¥¹ÉÃʹ ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ †† †† ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØ ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾ŠÊÁÊ˾ÅÔȾɾ¼ÇÉǽÇà Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

£†Ä„™Å»ÅÆÇŹŻοÁ“ ªË¹ÄÕÊÃÇ¼Ç †† »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ†Ø ÇËÇÈĆ¾

„¨¿¸·Çȓ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔÂÀ¹Ä ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ¨Ì˾»¹Ø  ȹ» ºÌËÁà †† ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ¿ ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌĤ¾ÆÁƹ ¹ ˆ†

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ·

ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹  ˆ†

ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹† ÄÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žº¾ÄÕ ÅØ¼Ã¹Ø ÁÆÊËÉÌžÆË

„¤Å¹Åȼ“ÊËÉÇÂŹÉÃ¾Ë £Çƾ»¹ ™ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ Ê¹Æ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

„¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ“

„˜ÅǼÀ“ 

††

«¨­ §§§ ÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

¡ªž¶ ÷º·¾¿Ä ¥¥¥ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ††

†Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ þɹÅÁÐÈÄÁËù ù;ÄÕ

„¨¿¸¿ÇÓÁ¼Ç·Ã¿Á·“ ÅÁËÉÁ¾»¹ 

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª© ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

††

††

„£·ÁǷȓ Ź¼¹ÀÁÆ

¾Ã¹ºÉØ 

„¦·ÄÅǷ÷† „¨ÉÇÅÀ† ­¼ÄÉǓ ÷ɼǿ·Â҆“ ľË©££™ ÇÍ ÌÄ£ÁÉÇ»¹ «¾Ä͹Ãʆ† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ

 §œ¶ †Ø¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ¹ †† †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ¬ ¨ ª  ¨ œ š ¹ ®

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄż ŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À ÌĸÃǻľ»¹  ˆ†

††

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

­¼ÄÉǝ¿Â¨¼Ç¹¿È ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ»ºÌÄÕ»¹É  †† †† ŸÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

¨ÉÇÅÀ¦ÇżÁÉ £ÅÄÉ·½ ¥¥¥ £¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÈÉÇÍÁÄÕ

Ÿ»¼·ÂÓÄÒÀÆÅÉÅÂÅÁ ʹÄÇÆ ¤¾ÊÆǨÉǾÀ½ «£§¹ÀÁÊ ††  ÈÇËÇÄÃÁ

©¼ÌÄÅ÷ÇÁ¼É ¦¡« §§§ ¥ÇÊùľÆÃÇÌÄ ÇÍ  ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÇ¿¹ÉÆdžÇÎɹÆÆÔÎÊÁÊ˾Å

£¿ÁÇÅÇ·ÀÅĆ´Ä¼Çº¿Ö §§§ ­Ì¼¾ÆÍÁÉÇ»¹ÌÄ †† †† ŸÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ÊÄÌ¿ºÔ

„¬Å¾Ã¼¸¼ÂÓÉÅǺ“ §£ÇѾ»Ç¼Ç 

†† ††

„§ÊÈÁ¿÷ɓ

„˜Ç¿¾“ʹÄÇÆ

††

±ËÇÉÔ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ§ºÇÁ £É¾È¾¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

«ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

„©†¥ÃÈÁ“ §§§ †Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà „¥©¿›¥“ §£ÇѾ»Ç¼Ç ™

„¨ÉÇÅÀ†›ÅÓ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà 

ȹ»ÁÄÕÇÆ

„¦Å¨ÉÇÅÀÁ·“ ÌÄš™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» †††† Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

›¹ËÌËÁƹ š

††

˜ÅÂÓÏÅÀ»Åà »Ç¼¹¼È¿ÄÒ

†¼Ç¾Ã¹ºÉØ 

†† †† »Ê¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ

ª¾½Ç»¹ ›

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

Ÿ¦šÂ·»Á¼¹¿Î™— ÊËÉÉÔÆÇ侻Ǻ¾É¾¿ Éؽ žÊËÇ †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÃÇÅÈľÃË̆ ×Ò ÊÌÎÊËÉÇÁËÊžÊÁ ʹ½ÁƼ ȹƾÄÁÊ˾Æ

#04$) ľË§ÃËغÉØ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

§¼ÈÆʸ¿Á·ÄÈÁ·Ö ¸·¾·ÈÄ·¸½¼Ä¿Ö ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 109


110 | ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

ÌÍÂÃÊÂÂʽĿ½ÊÅÂÀ½ÄÂÏØ ½ÄÂϽÅÄÁ½ÂÏÎÜÎÑ¿ͽÈÜÀËÁ½

¬œ­²¡©¦¤

ƹɹÀžҾÆÁ¾ɾÃĹÅÔʼ »ɹÊϾÆÃÁ»ÎǽÁËÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ȾйËÕÁɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾¼¹À¾ËÔ

©Ÿ§—ÔÁ¾

«ÅÇ÷É™¦¼Î·ÉÓǺÄǿù†žÄÇ»¹ÆƹØºÌŹ¼¹ ¼ÉûÅ »ÃľÂÃÁs žÄÇ»¹ÆƹØºÌŹ¼¹ ¼ÉûÅ »ÆÌËɾÆÆØØйÊËÕs ¼¹À¾ËƹØºÌŹ¼¹¼ÉûÅ ¥¸Ñ¼Ã†ÈÇÄÇÊÔ ¥Æ¿È·Ä¿¼„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”†ÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁÇ ϾƹÎƹËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼Á ɹÊÊÐÁ˹ÆƹØƹÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÁÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ›ù¿½ÇÅ ÆÇžɾÇÃÇÄÇϾÆÇ»ÔÎÊËÉÇáÀ½¹ÆÁ¾ÇÊ»¾Ò¹¾Ë ÉÔÆÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ɾÅÇÆËÆdž

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË »ÇÈÉÇÊÔÁÆ˾ÉվɹÁ ½ÁÀ¹Âƹ ÇÎɹÆÆÔÎÁ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÇÆÆÔÎÊÁÊ˾Š ÊÁÊ˾ÅÃÄÁŹˆÃÇÆËÉÇÄØ ®¿É·É¼ÂÓÈÁ·Ö·Ê»¿ÉÅÇ¿ÖÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁÁžƾ½¿¾ÉÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÃÇÅȹÆÁ ÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÁ ÈÉÇɹºÔ ¡«© ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÁÈÉǽ¹»ÏÔÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» йÊËÆÔ¾ À¹ÊËÉÇÂÒÁÃÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ºÉÁ¼¹½Ô ¦¼Ç¿Å»¿ÎÄÅÈÉÓ¹ÒÌÅ»·ɹÀ»ƾ½¾Ä× ÈÇƾ½¾ÄÕÆÁà Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ¨Âʽ¸·»ÅÈÉ·¹Á¿ ™§."91SFTT†.BJM

¨ª ¯§¸©œ»¬¡¦§œ¨œª§ª¢¦¤ ž¦§¡¥¦¤ ©¹ÀÅ¾É ÅÅ ¼ÇÉλ¾ÉË

­ÇÉÅ¹Ë   ÈÇÄÇʹ ÈÇÄÇʹ ÈǽǺɾÀ

£ÇɾÑÇà §ÊÆǻƹØÊ˹ËÕØ

Î Î Î Î Î Î Î Î Î ††† †††

¨ÄÇÒ¹½Õ ûÊÅ    

† † ǺÄÇ¿ÃÁ

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ

   ††† †††

   ††† †††

†Ø ǺÄǿù

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ

   ††† ††† †††

©¹ÀžÉÅÅ †Ø †Ø ǺÄǿù ǺÄǿù

   ††† ††† †††

Î Î

 ††† ††† ††† ††† 

Î Î

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ  ††† ††† ††† ††† †††

š§¦¬ª ÆÂǺÄǿþ

ÈÇÄÇÊÔ»ÆÌËÉÁ

ÈÇÄÇʹ»ÆÌËÉÁ ††† ††† ††† ††† ††† ÈÇÄÇÊÔ»ÆÌËÉÁ

¨ª ¯§¸©œ»¬¡¦§œ¨œž©¯®¬¡©©¤¡«ª§ª­·

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­ÇÉŹË

©¹ÀÅ¾É ÅÅ ¼ÇÉλ¾ÉË

ÊȾÏÅǽÌÄÕ Ã¹Ë¹ÄǼ   ÈÇÄÇʹ ÈÇÄÇʹ ÈǽǺɾÀ

£ÇÄÇÆËÁËÌÄ»¾ÉÎÆÁ £ÇÄÇÆËÁËÌÄÆÁ¿ÆÁÂ

Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Y Î Î Î

¨ÄÇÒ¹½Õ ûÊÅ

›ÆÌËɾÆÆÁ¾ÈÇÄÇÊÔ

     

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ

     

††† †††   ††† ††† ††† ††† †††

¨ÉÁÆÁŹ×ËÊØÀ¹Ø»ÃÁƹÌÊ˹ÆÇ»ÃÌ ÍÁÉžÆÆÔμ¹À¾ËÆÔÎÊËǾĪËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÇÊ˹»Ã¹ËɾºÌ¾ÅǼÇÃÇÄÁоÊË»¹ ÖÃÀ¾ÅÈÄØÉÇ»¼¹À¾Ëù¿½Ì×ƾ½¾Ä× ªÇǺÒÁ˾ÇʻǾÅ¿¾Ä¹ÆÁÁ»¹Ñ¾ÅÌ ȾÉÊÇƹÄÕÆÇÅÌžƾ½¿¾ÉÌ

­®¬ª³©œ»¬¡¦§œ¨œž©¯®¬¡©©¤¡«ª§ª­· £ÇÄÁоÊË»ÇÊËÉÇà ªËÇÁÅÇÊËÕǽÆÇÂÊËÉÇÃÁ ›Ô½¾Ä¾ÆÁ¾ÊËÉÇþ½ÁÆÔźÄÇÃÇÅ ÃÇÄÁоÊË»ÇÊËÉÇà ªËÇÁÅÇÊËÕǽÆǼǺÄÇù

†

†

†

†

Á

 

 

 

 

 

®ÏÍËǽ ˆª½ÅÉÂÊË¿½ÊÅ ÏË¿½Í½˜ ÎËÁÂÍÃÅÏ Ê ¾ËÈ  ÎÅÉ¿ËÈË¿ ¿ÇÈÛÔ½Ü ÌÍ˾ÂÈØ Å ÄʽÇÅ ÌÍÂÌÅʽÊÅÜ °Ç½Ä½ÊÅ ÓÂÊØ Ü¿ÈÜÂÏÎÜ ˾ÜĽÏÂÈÙÊØÉ

¨ÉÁÀǻԾÊËÉÇÃÁɹÀžҹ×ËÊØËÇÄÕÃÇ»ËÇÅ¿¾ÆÇžɾ ÐËÇÁÅǽÌÄÕƹØɾÃĹŹ

­¦¤ ¦¤ ›Ô¼Ç½ÆǾƹйÄÇÈÉÁȾɻÇÅɹÀžҾÆÁÁ»ÆÇžɹΆ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ

©œ²¡©¦¤ ɹÀžҾÆÁ¾Źþ˹»ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÇÅžÊ˾ÈÇÄÇÊÔ† ƹÈÁʹÆÁ¾Ê˹˾†¸¼ÈÆ·ÉÄÅ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ɾÃĹÅÆÔÎŹþËÇ» ÁÀžƾÆÁØ»ŹþËÔ† ¸¼ÈÆ·ÉÄÅ

¤ÃÀ¼ÎÁÇØÍƼÛ¿ÌÏË˼ˆ Ĩ¼ÌƗ œ ¬¡­ ªÈÍÆ ÏÇ®¼ÌÍÆ¼Û œ Ùμ &."*-PGGJDF!EJNBSLSV )551XXXEJNBSLSV ®¡§ª® ¡§œ¬¡¦§œ¨·    ¤ÌÄɼ¯ÍÎØÛÉÒÁ¾¼ ®¼ÎØÛɼ®¼Ì¼É ªÇÁÍÛœÉÄÍÆÄɼ ž¼ÇÁÉÎÄɼ¼Ç¼Ôʾ¼ ©¼Î¼ÇØÛ­ÁƼÓÁ¾¼ ªÆͼɼ´¼Ñʾ¼


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (581) 05.09.11

| ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ | 111

¬œ£¨¡¬·¬¡¦§œ¨©·±¨ª ¯§¡¥ ¬

¬

¬

 ¬

¬ ¬

¬ ¬¬

¬

®¬¡ªžœ©¤»¦¹§¡¦®¬ª©©·¨ ž¡¬­¤»¨ª¬¤Ÿ¤©œ§¨œ¦¡®ªž ¥¹Ã¾ËÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØËÇÄÕÃÇ»ÍÇÉŹ˾ž©4ÁËÇÄÕÃÇ»»Á½¾ǽÆǼÇ͹ÂĹ º¾ÀÊÊÔÄÇÃƹ½É̼Á¾͹ÂÄÔ «¾ÃÊË ÄǼÇËÁÈÔÁÊξÅÔ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»»¾ÃËÇÉÆÇÅ»Á½¾›Ê¾ÑÉÁÍËÔ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾ»¾½¾ÆÔ»ÃÉÁ»Ô¾£ÉÁ»Ô¾½ÇÄ¿ÆÔÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ ÌÀÄÇ»°¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÌ˾ÃÊËÇ»½ÇÄ¿¾ÆÊÇÊËÇØËÕËÇÄÕÃÇÁÀ›M¹Êà ¹ƾÁÀ»Ê¾Î оËÔɾÎÏ»¾ËÇ»¦¾ÇºÎǽÁÅÇÑÉÁÍËÔžÄÃǼÇþ¼ÄØÈÇÊ˹»ÁËÕÇW¾¼ÉSJOU ¡ÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÈÇžҾÆÆÔ¾»Å¹Ã¾Ë ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÍÇÉŹ˾5*''ɹÀɾ† ѾÆÁ¾ÅEQJº¾ÀÊ¿¹ËÁØÁŹÊÑ˹ºÁÉÇ»¹ÆÁØ­¹ÂÄƾ½ÇÄ¿¾ÆÊǽ¾É¿¹ËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔιÄÕ͹†Ã¹Æ¹ÄÇ»ÁÈÌ˾›ʾϻ¾Ë¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»›¹Ñ¾Â È̺ÄÁùÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»ÁÅÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÖľžÆ˹Πƾ† ǺÎǽÁÅÇȾɾ»¾ÊËÁ»$.:,ÄØÈÇÄÌоÆÁØùоÊË»¾ÆÆǼÇоÉÆǼÇÏ»¾Ë¹ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊÇÊ˹»ÆÇÂоÉÆÔ ª¥:£  ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ ÊÄÇ  ƾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ»Á½ÁÅÔÎ ǺӾÃËÇ» „ÅÌÊÇɹ” ÃÇËÇÉÔ ÅǼ ÈÇØ»ÁËÕÊØ » ÈÉÇϾÊʾ ɹºÇËÔ ƹ½ ŹþËÇÅ ›Ê¾ ÖľžÆËÔŹþ˹ ½¹¿¾ƾ»Á½ÁÅÔ¾ ƾ½ÇÄ¿ÆÔ»ÔÎǽÁËÕÀ¹ɹÀžÉÔÅdž ½ÌÄÕÆÇÂʾËÃÁ ¹ÈɾҾÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»ÇÉÁ¼ÁƹĆŹþ˹ÎÊ»¾ÉÎËÇÆÃÌ× „»ÇÄÇÊØÆÌה Ǻ»Ç½ÃÌǺӾÃËÇ» ¥¹Ã¾Ë ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØ ƹ ½ÁÊþ˹Î ;*1  *0.&(" Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ½Áʆ þ˹Îq »ÇÀÅǿƹ¹ÉÎÁ»¹ÏÁØ™3+ ;*1 3"3 ɹÊȾйËùƹÈÉÁÆ˾ɾ ƾžƾ¾EQJ»ǽÆÇÅÖÃÀ¾ÅÈÄØɾ ËÇÐÆÇÊǻȹ½¹×Ò¹ØÊ˾ŠÐËǺ̽¾Ë »Ô»¾½¾ÆÇƹÈľÆÃÌ žÊÄÁ ŹþË ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ÖËÁÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƾ ƾʾË ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊù¿¾ÆÁØ»È̺ÄÁùÏÁØÎ

®¬¡ªžœ©¤»¦«ª œ³¡­®¬ª³©ª¥¬¡¦§œ¨· ¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØйÊËÕÊËÉÇÃÁ½ÇĿƹÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ÀƹÃÇ» »ÃÄ׆ йØÈÉǺ¾ÄÔ ÁƹÐÁƹËÕÊØÊÇÈɾ½¾ÄØ×Ò¾¼ÇÊÄÇ»¹ ÁžÆÁÊÌÒ¾ÊË»Á˾ÄՆ ÆÇ¼Ç ƹÉÁϹ˾ÄÕÆǼǨÉÁºÇÄÕѾÅÃÇÄÁоÊË»¾ÀƹÃÇ»ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾË À¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊÇÃɹҾÆÁئ¾½ÇÈÌÊù×ËÊØ»ƹйľÊËÉÇÃÁ ĹËÁÆÊÃÁÂÑÉÁÍË ù»ÔÐÃÁ ÊÄÇ»¹ÁÀÈÉÇÈÁÊÆÔκÌû ªÇÉËÁÉǻùÊËÉÇÃÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃÇÅÈÕ×˾ÉÇŝ»¹ȾɻÔÎÊÄÇ»¹ÊËÉÇÃÁ ƾÊÇÃɹҹ×ËÊئ¹À»¹ÆÁ¾ÍÁÉÅÔȾй˹¾ËÊØÊËÉÇÐÆÔÅÁºÌû¹ÅÁ ÃÉÇž ¹ººÉ¾»Á¹ËÌÉ ›¼É¹Í¾„«¾Ä¾ÍÇÆԔ›ÔÅÇ¿¾Ë¾ÌùÀ¹ËÕƾºÇľ¾½»ÌÎ˾ľÍdž ÆÇ»›ÆÁŹÆÁ¾¨ÉÁÇÍÇÉÅľÆÁÁÀ¹Ã¹À¹Êľ½Ì¾ËÌùÀ¹ËÕƹÀ»¹ÆÁ¾ɹÀ½¾Ä¹ » ÃÇËÇÉÇź̽¾ËɹÀžҾƹÁÆÍÇÉŹÏÁØ©¾½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»Ç ɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ̺ÉÁÃÇÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ! Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализую