Page 1

¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

‹

– 

½¿ÀÐÎϽ 

§Ãʹƹ ªž›™ª«·£ ¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ½ÁɾÃËÇÉ §§§„¬£„¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ

У Кменяемитет

рекламное издание

л а т мен
ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÓÊ: ÌÅÍßÅÌ ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒ ....................................................9 ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÎÉ ÀÐÌÀÒÓÐÛ .....................12 ÒÏÀ – ÎÑÍÎÂÀ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß ..................................16 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ...........................................19

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÆÊÓ: ÍÞÀÍÑÛ ÍÎÂÛÕ ÏÐÀÂÈË........................................... 22

§Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ........................... 24 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÍÈÃÀ ....................................................... 25

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

26

ŸºÁ£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØ œª¥«ÇÈÄÁ»Ç

         

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

82

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ

        ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ £ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ¤ÁÍËԨǽӾÅÆdžËɹÆÊÈÇÉËÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ

93   

104   

107       

114  

114

¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á 

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ» ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

121 122 123 124 126 128


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

¨ÉǼɹÅŹ„ŸÁÄÁÒ¾” —£¡¦Ÿ£ž£– •¦§£–®ž£–¯š¡¥•¦ ª£™£—¢•¥š• œ•«³™£ ˜£¦¥£¬ ¢£ž«š š—£ž¤¥£˜¥•¡¡°‚› ®š ¢•˜£™°¨—š ¬§¦´ ¦™£ ¡ ¥™¥¨– šž

¦Ç»¹Øɾ½¹ÃÏÁØÈÉǼɹÅÅÔ ÌÐÁ† ËÔ»¹×ҹؽ»ÌÃɹËÆǾÌ»¾ÄÁоÆÁ¾ À¹ÊоË»ÃÄ×оÆÁØ»ǺÒÁÂǺӾÅ ÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÊËÌÈľÆÁÂϾľ† »ÔÎ;½¾É¹ÄÕÆÔÎÊɾ½ÊË» ÌË»¾É¿† ½¾Æ¹Èɹ»Á˾ÄÕÊË»ÇŧÅÊÃÇÂǺņ ÊËÁÈǽÈɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄÕÊ˻ǿ̺¾É† ƹËÇɹ¤¾ÇÆÁ½¹¨Çľ¿¹¾»¹§ºÓ¾† ÅÔÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØÈÉǼɹÅÅÆÔÎ žÉÇÈÉÁØËÁÂÃÇÆÃɾËÆÇƹ ¼Ç½˹ÿ¾ÁÀžƾÆÔ»ÊËÇÉÇÆÌÀƹ† ÐÁ˾ÄÕÆǼÇÌ»¾ÄÁоÆÁØsÊÅÄɽ ½Ç ÅÄɽÉ̺ľÂªËÇÁËÇËž† ËÁËÕ ÐËÇ»Èɾ¿Æ¾Âɾ½¹ÃÏÁÁ½ÇÃ̆ žÆ˹ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾;½¾É¹ÄÕÆÔÎ Êɾ½ÊË»ƹɹÀ»ÁËÁ¾ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÇ ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ Ǻ¾ÊȾоÆÁ¾¿Á† ÄÕ¾ÅÅÇÄǽÔÎʾžÂÁÄÕ¼ÇËÆÔÎù† ˾¼ÇÉÁ¼ɹ¿½¹Æ ¹˹ÿ¾ƹɹʆ ʾľÆÁ¾ÁÀ¹»¹ÉÁÂÆǼÇÍÇƽ¹Áù† ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆËÅÆǼÇû¹ÉËÁɆ ÆÔνÇÅÇ»ÈÉǼÆÇÀÁÉÇ»¹ÄÇÊÕ»Ǻӆ ¾Å¾ÈÇÉؽù†ÅÄÆÉ̺ľÂ ¾¿¾¼Ç½Æǧ½Æ¹ÃÇù»¼ÌÊ˹ƹɾ† ¹ÄÁÀ¹ÏÁמÉÇÈÉÁØËÁÂÈÉǼɹÅÅÔ ÁÀ;½¾É¹ÄÕÆǼǺ׽¿¾Ë¹Ì¿¾ÈÉÁ† »Ä¾Ð¾ÆÇºÇľ¾ ÅÄɽÉ̺ľÂ

§ÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ËÕÊØƹÆǻԾǺӆ ¾ÅÔ»»Ç½¹¿ÁÄÕØ»ʾÄÕÊÃÇžʈ ÆÇÊËÁsƾžƾ¾ËÔÊØÐû¹† ½É¹ËÆÔΞËÉÇ»»¼Ç½Ìs¥ÁƆ ÊËÉÇ×ǺĹÊËÁÈÇÉÌÐÁļ̺¾ÉƹËÇÉ ¤¾ÇÆÁ½¨Çľ¿¹¾»›¼Ç½ÌºÌ† ½¾Ë»»¾½¾ÆÇƾžƾ¾ËÔÊØÐ û¹½É¹ËÆÔΞËÉÇ»¿ÁÄÕئ¹Êľ† ½Ì×ÒÁ¼ǽÈĹÆùÊ˹»ÁËÊؾҾ »ÔѾsƹËÔÊØÐû¹½É¹ËÆÔÎ žËÉÇ» §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ»Ô½¾Ä¾ÆÔ;½¾† ɹÄÕÆÔ¾Êɾ½ÊË»¹ƹǺ¾ÊȾоÆÁ¾ ¿ÁÄÕ¾ÅÅÇÄǽÔÎʾžÂ»ɹÀžɾ ºÇľ¾ÅÄÆÉ̺ľÂžÒ¾ÅÄÆ É̺ľÂÈɾ½ÌÊÅÇËɾÆÇƹÖËÁϾÄÁ »ǺĹÊËÆÇź׽¿¾Ë¾ªÉ¾½ÊË»¹ɹʆ Èɾ½¾Ä¾ÆÔÈÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÅǺ† ɹÀÇ»¹ÆÁØÅÊÌоËÇÅÊÈÁÊÃÇ»¼É¹¿† ½¹ÆsÈɾ˾ƽ¾ÆËÇ»ƹÈÇÄÌоÆÁ¾¼Ç† Ê̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÈǽ½¾É¿ÃÁ¨ÉÁÆ؆ ËÔÂÈÉǾÃËÈÇÊ˹ÆǻľÆÁØÈÇÀ»ÇÄÁË ÈÇÅÇÐÕ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ÁÈÉÁǺɾ† ˾ÆÁÁ¿ÁÄÕØÅÇÄǽÔÅʾÅÕØÅ ¹˹ÿ¾ÇùÀ¹ËÕ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÌ× Èǽ½¾É¿ÃÌ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ÁÄÁɾ† ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǼÇ¿ÁÄdž ¼Ç½ÇŹ¾Ò¾ƾžƾ¾ʾÅÕØÅ

§ËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ÆÔ ½ÇÉǼÁ —£¡¦ŸšŸ£¡¦¦£¢¢£¤¥¢´§ ™£¥£›¢°ž£–¯šŸ§ ˜™š£Ÿ¥¨› ¢°¡¨¤¥•— š¢´¡– •˜£ ¨¦§¥£ž¦§—•—°¤£ ¢š¢•—•¥ž¢£

¨Ä¹ÆÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ¤£¬§™£¤£ ¡  £¢•Ÿ—•™¥•§¢°ª ¡š§¥£—¨—š ¬š¢°¤ •¢°¦§¥£§š ± ¦§—•› ±´¢•¦š š—£¡¦Ÿ£ž£– • ¦§¢•˜£™

—£¦¦§•¢£—§š ±¢°ž¥š¡£¢§

›ɹºÇ˾ÃÇÅÁÊÊÁÁ ÃÇËÇɹØ ÇϾÆÁ»¹¾Ë ƹÊÃÇÄÕÃÇùоÊË»¾Æ† ÆÇ»ÔÈÇÄƾÆɾÅÇÆ˽ÇÉǼžÊËÆdž ¼ÇÀƹоÆÁØ ¹˹ÿ¾ɹÀ»ÇÉÇËÆÔÎ ÁÇÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔÎÈÄÇÒ¹½Çà ÈÉÁÆÁ† Ź×ËÌйÊËÁ¾ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ½¾È¹É†

˹žÆ˹½ÇÉÇ¿Æǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ÅÖÉÁÁ ¼ÇÉǽÊÃdž ¼ÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁØǺҾÊË»¾ÆÆǺ¾Àdž ȹÊÆÇÊËÁ ¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÂÇÃÉ̼ǻ ÇÃÉÌ¿ÆÔÎÌÈɹ»Ä¾ÆÁºĹ¼ÇÌÊËÉdž ÊË»¹ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÁœ¡š¼ÇÉǽ¹ §ÅÊù ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÎȹÊʹ¿ÁɆ ÊÃÁÎÈɾ½ÈÉÁØËÁ £ÇÅÁÊÊÁÇÆÆÔ¾ǺÊľ½Ç»¹† ÆÁØ ƹÐÁƹØʹ»¼ÌÊ˹ ÈÉǻǽØËÊØ »¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÇÅɾ¿Áž ƹù¿½Ô ÇÃÉ̼ÈÇǽÆÇÅ̽Æ× ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÃÇÅÁÊÊÁ¾Â ÈÉÁÆØËÇÇËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ǺӾÃËÇ»¦¾ËÀ¹Å¾Ð¹ÆÁÂýÇÉÇ¿† ÆÁùŧÃËغÉÕÊÃǼÇÇÃÉ̼¹¨Ç»ËÇɆ ÆÔ¾ÈÉÇ»¾ÉÃÁÈÇùÀ¹ÄÁ ÐËÇÇȾɹ† ËÁ»ÆÇÁùоÊË»¾ÆÆÇÌÊËɹÆØ×Ëɾ½† ÃÁ¾À¹Å¾Ð¹ÆÁØÇÃÉÌ¿ÆÔ¾ÌÈɹ»Ä¾† ÆÁغĹ¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ªÇ»¾ËÊÃǼÇ Á£ÁÉÇ»ÊÃǼÇÇÃÉ̼ǻ ¨Ç†Èɾ¿Æ¾Å̺ÇÄÕѾ»Ê¾¼ÇÈɾ† ˾ÆÀÁÂï¾ÆËɹÄÕÆÇÅÌÇÃÉÌ¼Ì ¼½¾ ÃÇÅÁÊÊÁ¾ÂƾÈÉÁÆØËÇƹÁºÇÄՆ Ѿ¾ÃÇÄÁоÊË»ÇÇËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹Æ† ÆÔÎÌйÊËÃÇ» »йÊËÆÇÊËÁ ÈÇÌĆ ©¹ÀÓ¾À½ ¯ÁÇÄÃÇ»ÊÃÇ¼Ç †Ø¬ÐÎÇÀ† Æ¹Ø œÌʹÉÇ»¹ †Â™ÉÅÁÁÁ½É

¨ÇÄÇ¿Á˾ÄÕƹØ ˾ƽ¾ÆÏÁØ £–¯š¡°—°¥•–£§Ÿ² šŸ§¥£²¢š¥˜ —£¡¦Ÿ£ž£– •¦§¥•¦§¨§

¨ÉÁÉÇÊË»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÖľÆ ËÉÁоÊÃÇÂÖƾɼÁÁ»§ÅÊÃÇÂǺņ ÊËÁÈÇÁËǼ¹Å¹»¼ÌÊ˹ÊÇÊ˹»ÁË ÈÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×ʹƹÄǼÁÐÆÔÅȾÉÁdž ½ÇÅÈÉÇÑÄǼǼǽ¹¨ÇÄÇ¿Á˾ÄÕƹØ ˾ƽ¾ÆÏÁØ»ÇÅÊÃǼ¾Æ¾É¹ÏÁÁÊ˹† ºÁÄÕÆÇÊÇÎɹÆؾËÊØƹÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁ žÊØϾ»ÈǽÉؽ ÈÉÁоÅ»Èdž Êľ½Æ¾¾»É¾ÅØÈÇùÀ¹Ë¾ÄÁÌ»¾ÄÁ† ÐÁ»¹×ËÊØÇÊǺ¾ÆÆǺÔÊËÉǦ¹ÈÉÁ† Å¾É »Á׾ÈÉÁÉÇÊËÊÇÊ˹»ÁÄÇÃdž ÄÇ›¥ÁÆÈÉÇžǺĹÊËÁÈÇÀÁ† ËÁ»ÆÔÂËɾƽÊ»ØÀÔ»¹×ËÊÌÊËÇÂÐÁ† »ÔÅÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÅÉÇÊËÇÅ»¨ÉÁ† ÁÉËÔÑÕ¾ÈÇÁËǼ¹ÅȾɻǼÇÈÇÄ̼dž ½ÁØÇÆÊÇÊ˹»ÁÄÇÃÇÄÇ ÐËǻԆ ѾÊɾ½Æ¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎÈÇùÀ¹Ë¾Ä¾Â §¿Á½¹¾ËÊØ ÐËÇ»ºÄÁ¿¹ÂѾÂȾɆ ÊȾÃËÁ»¾˹ùؽÁƹÅÁùƾËÇÄՆ ÃÇÊÇÎɹÆÁËÊØ ÆÇÁÈÇÄÌÐÁËÆǻǾ ɹÀ»ÁËÁ¾›¼Ç½Ì ÈÇÈÉǼÆdž ÀÌÖÃÊȾÉËÇ» »ÔɹºÇËùÖľÃËÉÁо† ÊÃÇÂÖƾɼÁÁƹ«¶¯ÊÇÊ˹»ÁËÇÃdž ÄÇÅÄɽÃÁÄÇ»¹ËˆйÊÇ»  ÃÌÉÇ»Æ׼ǽ¹ ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆ˾ÉƾˆʹÂËÇ» ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

4


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

|5


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

6 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

|7


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

8 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÃËÀÂÍÀßÒÅÌÀ

¡©­¬µ¤ª¤±Ÿ£ª¾¥©´¬Ÿ°±²®Ÿ¤±¢­¯¾¶Ÿ¾®­¯Ÿ®¯§ ª§¥Ÿ½±°¾´­ª­£Ÿ §¬Ÿ£­²°®¤±» ­°¬­¡Ÿ±¤ª»¬­®­£¢­±­¡§±»¥§ª­¨³­¬£©¦§«¤®­¼±­«²°ª²¶Ÿ½°¤¢­£¬¾²¬Ÿ° ¡¢­°±¾´­©°Ÿ¬Ÿ°¤¡Ÿ°±½© ¢¤¬¤¯Ÿª»¬º¨£§¯¤©±­¯­­­Š²©Šµ¤¬±¯¥§ª°¤¯¡§°š ®¤¯¡­¨ ©­«®Ÿ¬§§¡­«°©¤ °±Ÿ¡·¤¨­ ªŸ£Ÿ±¤ª¤«Š¦¬Ÿ©Ÿ£­¡¤¯§¾¬Ÿ°¤ª¤¬§¾š

УК: меняем менталитет ±ÄÉÐÑŸÜÔÂÎȽ¿ °¨¼¢Ÿ

¯¡«™«™

§Ãʹƹª¾»¹ÊË×à 

ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈÃÇÏÄÉÑÍÏ ­­­Š²©ŠµÄÌÑÏ¥ÇÊ°ÄÏÁÇК

«Мы стали первыми обладателями «Знака доверия населения». Эта победа очень важна – значит, мы выбрали верное направление своей работы». ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

t§Ãʹƹ›Ä¹½ÁÅÁÉǻƹ ƾÊÃÇÄÕÃÇÊÄǻǻ¹Ñ¾Â ÃÇÅȹÆÁÁ t¦¹ÇÅÊÃÇÅÉÔÆþŸ£®ÅÔɹºÇ˹¾Åʼǽ¹ÁÌ¿¾ ÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÄÁÊǺÊË»¾ÆÆÌ×˾ÎÆÇÄǼÁ×ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁؽÇÅÇ» ›½¹ÄÕƾÂѾÅÅԺ̽¾ÅɹÀ»Á»¹ËÕÊػžÊ˾ÊÉÔÆÃÇŦ¹ʾ† ¼Ç½ÆØÑÆÁ½¾ÆÕ»ƹѾÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁÁƹÎǽÁËÊØÅÆǼÇû¹É† ËÁÉÆÔοÁÄÔνÇÅÇ»£ÁÉÇ»ÊÃǼÇÇÃÉ̼¹ǺҾÂÈÄÇÒ¹½Õ׺dž ľ¾ËÔÊØÐû¹½É¹ËÆÔΞËÉÇ»§ºÊÄÌ¿Á»¹¾ÅÔ¾ƹÅÁ½ÇŹ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÔ»ÅÁÃÉÇɹÂÇƹÎ’ ’ ’ ’ ’ ’ ›ƾÃÇËÇÉÔÎ½ÇŹÎƹÅÈÉÁÑÄÇÊÕÈÇÄÆÇÊËÕ×À¹Å¾ÆÁËÕÊÁÊ˾† ÅÌÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ »ÇÊÊ˹ÆÇ»ÁËÕž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔ¾ Ñ»ÔÁÅÆǼǾ½É̼Ǿ«¹Ã¿¾ɾѹ¾Å½É̼Á¾»ÇÈÉÇÊÔÊÊǺ† ÊË»¾ÆÆÁùÅÁ ÃÇËÇÉÔ¾ »ÇÊÆÇ»ÆÇÂŹÊʾ ƹÊÈǽ½¾É¿Á»¹† ×˪»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÅÖËǼÇØ»ÄؾËÊØËÇË͹ÃË ÐËÇÅÔÊ˹ÄÁȾɆ »ÔÅÁǺĹ½¹Ë¾ÄØÅÁ„ ƹù½Ç»¾ÉÁØƹʾľÆÁؔ¶Ë¹ÈǺ¾½¹ ÇоÆÕ»¹¿Æ¹sÀƹÐÁË ÅԻԺɹÄÁ»¾ÉÆǾƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ʻdž ¾ÂɹºÇËÔ ¦¹Ñ¹ÃÇÅȹÆÁعÃËÁ»ÆÇÌйÊ˻̾ËÁ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔΞÉdž ÈÉÁØËÁØÎ ÃÇËÇÉÔ¾ÈÉǻǽØËÊØ»¼ÇÉǽ¾ »йÊËÆÇÊËÁ »ƹѾÅ ÇÃÉ̼¾¥ÔÊ˹ɹ¾ÅÊØÈǽ½¾É¿Á»¹ËÕ˾ÊÆÌ×Ê»ØÀÕÊÄ×½ÕÅÁ ºÔËÕ»ÃÌÉʾËÇ¼Ç ÐËÇÁÎÁÆ˾ɾÊÌ¾Ë ÈÇÅǼ¹ËÕÁŸÊÐÁË¹× ÐËÇÖËÇ»¹¿Æ¹ØйÊËÕɹºÇËÔÌÈɹ»ÄØ×Ò¾ÂÃÇÅȹÆÁÁ t£¹ÃǺÊËÇØ˽¾Ä¹ƹÆÁ»¾ɾÅÇÆ˹ÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ t«¾ÃÌÒÁÂɾÅÇÆËÅÔÈĹÆÁÉ̾ÅÇ˽¾ÄÕÆÇÈÇù¿½ÇÅ̽dž ÅÌ›ƹйľ¼Ç½¹ÊÇÊ˹»ÄؾŽ¾Í¾ÃËÆÌ×»¾½ÇÅÇÊËÕ ǺǺҹ† ¾ÅÀ¹Ø»ÃÁÁǺɹҾÆÁؼɹ¿½¹Æ›ɾÀÌÄÕ˹˾ÈÇÄÌй¾ÅÈÄ¹Æ À¹Ë¾ÅɹÊÊÐÁËÔ»¹¾ÅǺÒÌ×ÊÌÅÅÌÈĹ˾¿¾ÂÈÇÖËÇÅ̽ÇÅÌ ÁÇÈɾ½¾ÄؾŽÇÄ× ÃÇËÇɹØÈÉÁÎǽÁËÊØƹ˾ÃÌÒÁÂɾÅÇÆË ›À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËÈÇÄÌоÆÆÇÂÊÌÅÅÔÃÇÉɾÃËÁÉ̾ÅÈĹÆÁÊdž Ê˹»ÄؾÅȾɾоÆÕÇÊÆÇ»ÆÔÎɹºÇ˨ĹÆǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇÊǼņ ÊǻԻ¹¾ÅÊÊǺÊË»¾ÆÆÁùÅÁ›ÁËǼ¾¿Á˾ÄÁÈÇÄÌй×ËËÇ À¹ ÐËÇÈĹËØË §ËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ÆÇºÇľ¾¿ÁÄǼÇÍÇƽ¹ÈÇ;½¾É¹ÄՆ ÆÇÂÈÉǼɹÅžùÈɾÅÇÆ˹›ȾɻÌ×Çоɾ½Õ»ÔÈÇÄÆØÄÁ˾ »Á½ÔɹºÇË ÃÇËÇÉÔ¾¿Á˾ÄØźÔÄǺÔÊÄÇ¿ÆÇÇÈĹËÁËÕʹÅdž ÊËÇØ˾ÄÕÆǶËÇÀ¹Å¾Æ¹ÄÁÍËÇ» ɾÅÇÆËÅؼÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÁÁƆ ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾Å °¹ÊËÕÊɾ½ÊË»Á½¾ËƹºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊ˻ǻÔʹ¿Á»¹×ËÊؽ¾† ɾ»ÕØ ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹×ËÊØŹÄÔ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔ¾ÍÇÉÅÔ ÌÊ˹† ƹ»ÄÁ»¹×ËÊØǼɹ¿½¾ÆÁØÁÈÉ ¬Ð¹Ê˻̾Å»Ê̺ºÇËÆÁùÎÁù¿½Ô¼ǽ»ÃÇÆÃÌÉʾÈǺĹ¼Ç† ÌÊËÉÇÂÊË»ÌÁÇÀ¾Ä¾Æ¾ÆÁׄ¥ÁÆÁ†ÍÄÇɹ”šÄ¹¼ÇÌÊËɹÁ»¹¾ÅÈdž Éؽù†ÈÉÁ½ÇÅÇ»ÔÎ˾ÉÉÁËÇÉÁ»¼Ç½ÁÊÁĹÅÁƹѾ¼ÇÃÇĆ ľÃËÁ»¹ ÁÊÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾Å¹ÃËÁ»ÆÔοÁ˾ľÂ½ÇÅÇ»£Ç¼½¹

9


10

ÃËÀÂÍÀßÒÅÌÀ

¿ÁÄÕÏÔÌйÊË»Ì×Ë»Ê̺ºÇËÆÁùΠËÇ ÈÇËÇÅÇоÆÕº¾É¾¿ÆÇÇËÆÇÊØËÊØÃÈdž ÉؽÃ̻ǽ»ÇɹÎÀ¹ÆÁŹ×ËÊØÈÇʹ½† Ãǽ¾É¾»Õ¾» ÃɹÊØËǼɹ¿½¾ÆÁØ Á»ϾÄÇź¾É¾¼ÌËÇË»¹Æ½¹ÄÇ»Ź† ÄÔ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔ¾ÍÇÉÅÔ °ËÇ¿¾ùʹ¾ËÊØƾÈÇÊɾ½ÊË»¾Æ† ÆÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄؽ¾ËÊÃÁÎÈÄÇÒ¹† ½Çà ËǾ¼Ç»ÇÊÆÇ»ÆÇÅÀ¹Ã¹ÀÔ»¹¾Å ¹»Ç˽ÇÅÁÃÁ ƹÈÉÁÅ¾É ½¾Ä¹¾Åʹ† ÅÁœÄ¹»ÆǾ ÐËǺÔùоÄÁ†Ã¹ÉÌʾÄÁ ÁžÄÁ»Ê¾ƾǺÎǽÁÅÔ¾ʾÉËÁÍÁ† ùËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ™ƾ½¹»ÆÇʹ† ÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇʽ¾Ä¹ÄÁ»ÇľºÇÄՆ ÆÔ¾ÈÄÇÒ¹½ÃÁ©¹ºÇ˹¾ÅÊÃÉÌÈÆԆ ÅÁ ÈÉÇ»¾É¾ÆÆÔÅÁÃÇÅȹÆÁØÅÁ ƹ† ÈÉÁžÉÆÇ»ÇÊÁºÁÉÊÃÁÅÍÁÄÁ¹ÄÇÅ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆdžËÇɼǻÇÂÃÇÅȹÆÁÁ ™§„£ª¡¤” ¹˹ÿ¾ÌйÊ˻̾Å»ɹÀ† ÄÁÐÆÔμɹÆ˹ÎÊ£«§ª¹ÅÁ ªÇËÉ̽ÆÁÃÁ¬£„¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Á† ʹ”ÈÉǻǽØ˺ÇÄÕÑÌ×ɹºÇËÌ ÃÉÇž ËÇ¼Ç ÈÉÁ»Ä¾Ã¹¾ÅÈǽÉؽÐÁÃÇ»†ÖËÇ »Ô¼Ç½Æ¾¾ оÅÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÇ» t¨ÇùÃÁÅÈÉÁÆÏÁȹÅɹºÇ˹† ¾Ë¾ÊÈǽÉؽÐÁùÅÁÁȹÉËƾɹÅÁ t›ȾɻÌ×Çоɾ½ÕÇÉÁ¾ÆËÁÉ̆ ¾ÅÊØƹùоÊË»ÇÁɾÈÌ˹ÏÁ×ÃÇņ ȹÆÁÁ »¾½ÕƹÂËÁÎÇÉÇÑÁÎÈǽÉؽ† ÐÁÃÇ»ʾÂйÊÊÄÇ¿ÆÇ›ÃÉÁÀÁÊÊÈǽ† ÉؽÐÁùÅÁºÔÄÇËØ¿¾ÄÇ »¼ ƹÎǽÁÄÁ»ÊÈÁÊùι½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ ÃÇÅȹÆÁÁ ÃÇËÇÉÔ¾ÅǼÌËʽ¾Ä¹ËÕɾ† ÅÇÆ˺ÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇ£ËÇÅÌ

¿¾ÅÔǺҹ¾ÅÊØÊÃÇÄľ¼¹ÅÁ ÌÀƹ† ¾Å ùÃǾÈɾ½ÈÉÁØËÁ¾ºÇľ¾ƹ† ½¾¿ÆǪ¾ÂÐ¹Ê ÃÈÉÁžÉÌ ȾɾÑÄÁ ÃÌÊ˹ÆǻþÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎÇÃÇÆÁ»Ô† ºÉ¹ÄÁƾÊÃÇÄÕÃÇÍÁÉÅÊǽÁƹÃǻԆ ÅÁɹÊϾÆùÅÁ§½ÆÁƾ¼ÇËÇ»Ôɹ† ºÇ˹ËÕºÔÊËÉÇ Ì½É̼ÁÎsžƾ½¿¾† ÉÔƾÈÇùÀÔ»¹×ËʻǾÂÀ¹ÁÆ˾ɾ† ÊÇ»¹ÆÆÇÊËÁÁ˽­¹ÃËÁоÊÃÁʾÂйÊ ÅÔÀ¹ÆÁŹ¾ÅÊØÁÀÌоÆÁ¾ÅÉÔÆù ÁÇ˺Áɹ¾ÅËÇÄÕÃÇ˾ΠÃËǼÇËÇ»ɹ† ºÇ˹ËÕùоÊË»¾ÆÆÇÁ¹ÃËÁ»ÆÇ ÈÉdž Ø»ÄØØÊ»Ç×À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÇÊËÕ £¹ÃÈɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄÕ£ÇÇɽÁƹÏÁÇÆÆdž ¼ÇÊÇ»¾Ë¹ÌÈɹ»ÄØ×ÒÁÎÃÇÅȹÆÁ ª©§ØÊÇÊ»ÇÁÅÁÃÇÄľ¼¹ÅÁÈÇÊ˹»Á† ĹǽÁÆÁÀ»ÇÈÉÇÊÇ»½ÄØÌÈɹ»ÄØ׆ ÒÁÎÃÇÅȹÆÁÂÊÇÀ½¹ÆÁ¾º¹ÀÔ½¹Æ† ÆÔÎÈɾ½ÈÉÁØËÁ ÃÇËÇÉÔ¾ÈÇÊ˹»Ä؆ ×ËÇÈËÁŹÄÕÆÔ¾ùоÊË»¾ÆÆÔ¾ƾ† ½ÇÉǼÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄԻʿ¹ËÔ¾ÊÉÇÃÁ ›ÈÉÁÆÏÁȾÅÔɹÊÊŹËÉÁ»¹¾Å»Ê¾ ÐËÇÃƹÅÈÉÁÎǽÁË ¹ÎÇ˾ÄÇÊÕ ÐËǺÔ »Ê¾ºÔÄÇÊÁÊ˾ŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆǨÉdž ÊËÇƾǺÎǽÁÅÇƹÂËÁº¹À̽¹ÆÆÔÎ Á»ÔºÉ¹ËÕÐËÇÆÌ¿ÆÇ žÊÄÁ¼Ç»ÇÉÁËÕÇȹÉËƾɹΠËÇ ÈÉÁÆÏÁÈÔÇÊ˹×ËÊØ˹ÃÁÅÁ¿¾ÍÁ† ƹÆÊÇ»¹ØÊ˹ºÁÄÕÆÇÊËÕ ÇËÊÌËÊË»Á¾ ÈÉǺľÅÊÈɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÅÁÇɆ ¼¹Æ¹ÅÁ¨ÉÁÆÏÁÈÁ¹ÄÕÆÇƾɹºÇ˹† ¾ÅÊǽÆǽƾ»Ã¹ÅÁsƾǺÎǽÁÅÔƾ ËÇÄÕÃÇÇÈËÁŹÄÕƹØϾƹ ÆÇÁÈÉÁ† ¾ÅľÅǾùоÊË»Ç

£ÉÇžËÇ¼Ç ½Äغ̽ÌÒÁÎȹÉËƾ† ÉÇ»ÁÈǽÉؽÐÁÃÇ»ÅÔÌÊËɹÁ»¹¾Å ˾ƽ¾ÉÔ ÐËÇÈÉÁÆÇÊÁËÊ»ÇÁÈÄǽÔ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ÇËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ËÕÈǽӾÀ½ †Ö˹¿ÆǼÇ½ÇŹÌƹÊÊËÇÁËÇËËԆ ÊØÐÉ̺ľ »À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËÊÇÊËdž ØÆÁØ ¹ÌÃÇÆÃÌɾÆËÇ»†ËÔÊØÐ É̺ľÂ¶ËÇʻǾ¼ÇÉǽ¹ÖÃÇÆÇÅÁØ Êɾ½ÊË»¿Á˾ľÂ t°Ëǽ¹¾Ëª©§„¦¨„ªÇ½¾Â† ÊË»Á¾ɹÀ»ÁËÁן£®”§ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ t›ÊËÌÈÁËÕ»ª©§ÊÅÇ¿¾Ëƾ ù¿½¹ØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØsƾǺÎǽÁÅÇ ƹÄÁÐÁ¾ʾÉÕ¾ÀÆÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÕÆdž ˾ÎÆÁоÊÃǺ¹ÀÔ ù½ÉǻǼÇÈÇ˾Ɔ ÏÁ¹Ä¹ÁʾÉËÁÍÁùÏÁÁƹÇÊÌҾʈ »Ä¾ÆÁ¾ʻǾ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ¦¹ÄÁ† ÐÁ¾ÃÇÅȾÆʹÏÁÇÆÆǼÇÍÇƽ¹ª©§ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾Ë ÐËÇ»ÊÄÌй¾º¹ÆÃÉLj ÊË»¹ùÃdžÄÁºÇÃÇÅȹÆÁÁ ½É̼Á¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ¾¾ÈǽÊËɹÎÌ×Ë»ÇÀՆ ÅÌËƹʾºØǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾¾¾½Ç† ÅÇ» »ÇÀžÊËØËùÃÁ¾†ÄÁºÇɹÊÎdž ½Ô¿Á˾ÄØÅÁÄÁÈǽ¼ÇËÇ»ØËǺӾÆ ËÔÃÀÁžª¾¼Ç½ÆØ ØÊÐÁË¹× »ª©§ À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÔ˾Çɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁÁ ÃÇËÇÉÔÅƾº¾ÀɹÀÄÁÐƹÊÁË̹† ÏÁØƹÉÔÆþ ÁÇÆÁ¼ÇËÇ»ÔɹºÇ˹ËÕ ÈÇÈɹ»ÁĹźɹËÕƹʾºØǺØÀ¹† ˾ÄÕÊË»¹Á»ÔÈÇÄÆØËÕÁΨÇÀ»ÇÆÁ» »ª©§ ¿Á˾ÄÕÅÇ¿¾ËÌÀƹËÕÁÇϾ† ÆÁËÕÃÇÅȹÆÁ× »ÔØÊÆÁËÕ ÌÃǼǺdž ľ¾½ÇºÉÇÈÇÉؽÇÐƹØɾÈÌ˹ÏÁØ


ÃËÀÂÍÀßÒÅÌÀ

£ËÇÅÌ¿¾À½¾ÊÕÈɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÆÇ»ÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁ »À¹† ÁÅÇǺžÆÊɹÀÄÁÐÆÔÅÁÇɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁØÅÁÈÇÁÆ˾ɾÊÌ×ÒÁÅ»ÇÈÉÇʹŠ ÃÇËÇÉÔ¾ƾÊ˹»ÁÄÁÊÕɹƾ¾ª©§ ½¹¾Ë»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕºÔÊËɾ¾ɾѹËÕ »ÇÀÆÁÃÑÁ¾ÈÉǺľÅÔ ƹÈÉÁÅ¾É Èǽ»ÇÂÆÔÅûÁ˹ÆÏÁØŪǼĹÊÁ† ˾ÊÕ ÐËÇǽÆÇÂÃÇÅȹÆÁÁÊ»ÇÁÈÉdž ºÄ¾ÅÔɹÀɾѹËÕËÉ̽ƾ¾›ª©§ÁÎ ¡¾Ò‘ оÅÊÁÄÕƾ¾ÌÈɹ»ÄØ׆ Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ ˾Å»ÔѾùоÊË»Ç ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁØ tªùÃÁÅÁÊÄÇ¿ÆÇÊËØÅÁÈÉÁ† ÎǽÁËÊØÊ˹ÄÃÁ»¹ËÕÊØ tªÄÇ¿ÆÇÊ˾ÂÅÆÇ¼Ç ¹ÇÊÆÇ»† ƹØsÊÇÊËÇØÆÁ¾½ÇÅÇ»ªÉ¾½ÊË»Ź† ÄÇ ½¾Ä½ÇÊ˹ËÇÐÆǦ¹ÈÉÁÅ¾É ƾË ù½ÉÇ»ÇÂÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁÁžÆÆǽÄØɹ† ºÇËÔ»ÌÈɹ»ÄØ×ÒÁÎÃÇÅȹÆÁØλÆdž »ÇÅ»Á½¾ÆÁÁŸÁÄÕÏÔËÇ¿¾ÎÇËØË ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÆǻǼÇÌÉÇ»ÆØ ¹ÁÎ »§ÅÊþƾ¼ÇËÇ»Ø˨ɹ»½¹ À¹»É¾ÅØ ɹºÇËÔ»Ÿ£®ƹÑÁÊÇËÉ̽ÆÁÃÁƹ̆ ÐÁÄÁÊÕǺҹËÕÊØÊƹʾľÆÁ¾Å ¿Á† ˾ÄÕ½ÄØƹÊs¼Ä¹»ÆÔÂÀ¹Ã¹ÀÐÁà ¦Çƾ»Ê¾ÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÁÇÒÌÒ¹† ×ËʾºØ˹ÃÇ»ÔÅÁºÇÄÕѾÃÉÁËÁ† ÃÌ×Ë ƾÈÇÆÁŹØÈÉǺľÅÁÆÇ»ÔÎ ÌÊÄÇ»Á¿ÁÀÆÁ¥ÆǼÁ¾ ÃÊÇ¿¹Ä¾† ÆÁ× ƾ¼ÇËÇ»ÔÃȾɾžƹŬÊËdž Ø»ÑÁÂÊØÊÊÇ»¾ËÊÃÁλɾžƞÆ˹† ÄÁ˾ËÆÌ¿ÆÇžÆØËÕ¥ÆǼǾÀ¹»ÁÊÁË ÇËÄÁÐÆÔÎùоÊË»Ê˹ÉÑÁÎÈǽÇÅÌ

11

¬ª«§¸›±¡¢ª¸ªª§›ž«ª£¡®›©ž¥ž¦ ¥ž¦«™¤¡«ž«¦¬Ÿ¦§¥ž¦¸«µ¥¦§œ§ž ™›¡ª¡«§«¤¡°¦´®£™°žª«› ª«™©±¡®¨§§¥¬

žÊÄÁоÄÇ»¾ÃǺĹ½¹¾ËÇɼ¹ÆÁÀ¹ËÇɆ ÊÃÁÅÁÊÈÇÊǺÆÇÊËØÅÁ ËÇÁ½ÇÅÌƾ† ¼Ç»ÈÇÉؽþ t›ÈÉÇÑÄÇżǽ̺Ĺ¼Ç½¹ÉØ ;½¾É¹ÄÕÆÇÂÈÉǼɹÅž¬£„¯¾ÆËɆ ŸÁĪ¾É»Áʔ̽¹ÄÇÊÕÇËɾÅÇÆËÁÉdž »¹ËÕ½ÇÅÇ» ÈÉÁ½Çľ»ÇÅÌйʆ ËÁÁÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÇ»£¹ÃÇ»¹ÊÁË̹† ÏÁØʾÂÐ¹Ê t¬ƹÊ»Çоɾ½ÁƹùÈÁ˹ÄՆ ÆÔÂɾÅÇÆ˽ÇÅ ¹Ø»ÃÁÈǽ¹† ÆÔ»¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁ× ÆÇÈÇù»º×½† ¿¾Ë¾ƾλ¹Ë¹¾ËÊɾ½ÊË»™»˹ÉÁ† ͹ÎÌÈɹ»ÄØ×ÒÁÎÃÇÅȹÆÁÂɹÊÎdž ½ÔƹùÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆËƾÈɾ½† ÌÊÅÇËɾÆÔ¦ÇÈÇËɾºÆÇÊËÕ»ÖËÇÅ ǼÉÇÅÆ¹Ø ÈÇÊÃÇÄÕÃ̽ÇļÁ¾¼Ç† ½Ô¿ÁÄÇÂÍÇƽÈɹÃËÁоÊÃÁƾ ɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ÄÊØ ›ÈÉÇÑÄÇżǽÌ̽¹ÄÇÊÕÈÇž† ÆØËÕÄÁÍËÔ ÃÉÇ»Ä×ÁǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ »Èǽ»¹Ä¹ÎƹǺÒÌ×ÊÌÅÅÌºÇľ¾ ÅÄÆÉ̺ľÂº×½¿¾ËÆÔÎÊɾ½ÊË»

t£¹Ã»¹Å̽¹¾ËÊØÊǻžҹËÕ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÕ½ÁɾÃËÇɹ¬£ÁÈɾ½Ê¾† ½¹Ë¾ÄØ£ÇÇɽÁƹÏÁÇÆÆǼÇÊÇ»¾Ë¹ ¬£ª©§„¦¨„ªÇ½¾ÂÊË»Á¾ɹÀ»ÁËÁ× Ÿ£®”§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ t¨É¾½Ê¾½¹Ë¾Ä¾ÅžÆØƹÀƹÐÁ† ÄÁƾ½¹»ÆÇ ¹»ÌÈɹ»ÄØ×Ò¾ÂÃÇņ ȹÆÁÁØɹºÇ˹×ÊǽÆØÇÊÆÇ»¹ÆÁØ ªÌËÕ£ÇÇɽÁƹÏÁÇÆÆǼÇÊÇ»¾Ë¹ »Ådž ¾ÅÈÇÆÁŹÆÁÁ ÖËÇǺǺҾÆÁ¾Åƾ† ÆÁÂÌÈɹ»ÄØ×ÒÁÎÃÇÅȹÆÁÂÁ½Ç»¾† ½¾ÆÁ¾ÁνǪ©§§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÊ˹† ËÌÊÈÇÀ»ÇÄÁËÖËǽ¾Ä¹ËÕºÔÊËɾ¾ÁÊ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÅÁÈÇÄÆÇÅÇÐÁØÅÁ ›ϾÄÇÅ ƾÊÅÇËÉØƹËÇ ÐËǬ£ ÅÆǼÇÉ̼¹×Ë ÁÅÀ¹½¹×ËÁƾŹÄÇ »ÇÈÉÇÊÇ»ÈÇɹÀÄÁÐÆÔÅ˾ŹÅƹ† ÈÉÁÅ¾É Öƾɼ¾ËÁþ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ× Á½¹¿¾ÈÇ»ÇÊÈÁ˹ÆÁ×½¾Ë¾Â®ÇËØ ÖËÇƾƹÑÁÈÉØÅÔ¾ǺØÀ¹ÆÆÇÊËÁ ÆÇ ÈÇÄÌй¾ËÊØ˹à ÐËÇÅÔºÄÁ¿¾ÃÄ׆ ½ØÅÁÊ˹ɹ¾ÅÊØÁÅÈÇÅÇÐÕ tªÈ¹ÊÁºÇÀ¹ÁÆ˾ɻÕ×

¬›™Ÿ™ž¥´ž©ž£¤™¥§™«ž¤¡ „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»† ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅÁÊËÇÐÆÁ† ÃÇÅ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ½ÄØ ÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊËÇ» Á ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

žŸž¥žª¸°¦§ ›´®§¸« «ž¥™«¡°žª£¡ž¦§¥ž©™ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇ ɹÊÃÉÔËÕǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ×˾ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺÌйÊËÆÁùÎÉÔƆ ù ÈÉÁ»¾ÊËÁ Êɹ»ÆÁ˾ÄÕÆÌ× ˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾ† ºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕ Á ùоÊË»¾Æ† ÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ

©ž™£¯¡¸„ª«©§¢† œ™ ž«´”¨©¡œ¤™±™ž« ›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž ɹÀžÊËÁ»½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ× ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

«¾Å¹ÆÇžɹ§š §©©´¦£™«ž¨¤§¡ §¤¸¯¡¡ ¹Ë¹»ÔÎǽ¹ʾÆËغÉؼǽ¹¬¦¡£ ™¤µ¦™¸›§ ¥§Ÿ¦§ª«µ§š©™«¡«µª¸£¬ £§¢ ¯ž¤ž›§¢™¬¡«§©¡¡  ™¡¦«ž©žª§›™¦¦§¢¡¥ž¦¦§ ›¨©§¬£¯¡¡©´¦£™«ž¨¤§¡ §¤¸¯¡¡

¬ÊÄÇ»ÁØÌйÊËÁبÉÁɹÀžҾÆÁÁɾÃĹÅÆǼÇŹþ˹ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆǼÇɹÀžɹ»ÔÈÇÄÌй¾Ë¾˹ÃǼÇ¿¾ǺӾŹ ª«™«µ·šžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ʻǾ ÃÇÅȹÆÁÁ Ç ÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹Î »¹Ñ¾Â ÈÉǽÌÆ ÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾ÂƹÉÔÆþ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ»§ÅÊþ

¶ÃÇÆÇÅÁоÊùػԼǽ¹ sÖÃÇÆÇÅÁؽ¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» s»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»Ç¹̽ÁËÇÉÁÁ s ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ÐÁÊĹ ÐÁ˹˾ľÂ „ªËÉdž ¼¹À¾ËԔsÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ ¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇƾ»Ê¾ÊÇǺҾÆÁØÅǼÌËƾÊËÁÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇƆ ÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉdž »¹ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹

¨Ç½ÉǺƾ¾ ÈÇ ˾ľÍÇƹÅ † † ††† šÌ½¾Åɹ½ÔÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕɹÀ»ÁËÁ×»¹Ñ¾¼ÇºÁÀƾʹ


12

ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ

Обзор рынка трубопроводной арматуры ÈÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅXXXUFIQSPNSV]XXXNFUBQSPNSV XXXOQB†BSNPSH]XXXGMBOFDDPN

§ËÃÄ×йËÕ ɹÊÈɾ½¾ÄØËÕÁÊžÑÁ»¹ËաžÆÆÇ˹ùØ »¹¿Æ¹ØÉÌÃǻǽØÒ¹ØÉÇÄÕƹÀƹоƹËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹ† ËÌɾ «™«¨™ ¬Ê˹ƹ»ÄÁ»¹¾Å¹ØƹËÉ̺ÇÈÉǻǽ¹Î«¨™ÌÈɹ»ÄؾË¿Á½† ÃÁÅÁ ¼¹ÀÇǺɹÀÆÔÅÁ ÈÇÉÇÑÃÇǺɹÀÆÔÅÁ ¼¹ÀÇ¿Á½ÃÇÊËÆԆ ÅÁÁ½É̼ÁÅÁɹºÇÐÁÅÁÊɾ½¹ÅÁÈÌ˾ÅÁÀžƾÆÁØÈÄÇÒ¹† ½ÁÈÉÇÎǽ¹«™Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×˽ÄØÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¹ ɾÅÇÆ˹ÁɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁÎÁËÉ̺ÇÈÉdž »Ç½ÆÔÎÊÁÊ˾ÅÆÁÀÃǼÇÁ»ÔÊÇÃǼǽ¹»Ä¾ÆÁØƹÈɾ½ÈÉÁØËÁ† ØÎÖƾɼ¾ËÁÃÁ ž˹ÄÄÌɼÁоÊÃÇ ƾÍ˾ÎÁÅÁоÊÃÇ ƾÍ˾† ¼¹ÀÇ»ÇÂÁÈÁÒ¾»ÇÂÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ ª¾¼Ç½ÆØËÉ̽ÆÇƹÂËÁ¼ÇÉǽ ½¾É¾»Æ×ÁÄÁ½É̼ÇÂƹʾ† ľÆÆÔÂÈÌÆÃË »ÃÇËÇÉÇÅƾÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÊغÔËÉ̺ÇÈÉǻǽ §ËÇÈľÆÁ¾ ¼¹ÀÁùƹÄÁÀ¹ÏÁØÈÇÊËÌȹ×Ë»ƹÑÁ½ÇŹо† ɾÀѹÉǻԾÃɹÆÔÁ»¾ÆËÁÄÁÈÇɹÀÄÁÐÆÔÅÍÁËÁƼ¹ÅÁËÉ̆ ºÇÈÉǻǽ¹Å›ÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁËÉ̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹË̆ ɹÁÊÈÇÄÕÀ̾ËÊØ»ɹÀÔйҾÇË»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔλÇÀ½ÌÎdž »Ç½Ç»½ÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ½ÄØɹÀÄÁÐÆÔν¾Â† ÊË»Ì×ÒÁÎÊÁÊ˾Å«É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹ»ÔÈÇÄÆؾËŹʆ ÊÌÍÌÆÃÏÁ§ƹƾǺÎǽÁŹ½ÄØÊǾ½ÁƾÆÁØÁÈǽÃÄ×оÆÁØ ÈÉÁºÇÉÇ»ÁËÉ̺¡À¼Ç˹»ÄÁ»¹¾ËÊØ˹ùØ¹ÉŹËÌɹÁÀÊ˹† ÄÁ ¹Ä×ÅÁÆÁØ ËÁ˹ƹ ºÉÇÆÀÔ Ð̼Ìƹ ɹÀÄÁÐÆÔÎÈÇÄÁžɆ ÆÔÎÁÊÁÆ˾ËÁоÊÃÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»†»Ê¾À¹»ÁÊÁËÇËÊ;ÉÔ ÈÉÁžƾÆÁØ

›Á½ÔËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ª¾¼Ç½ÆØÉÔÆÇÃËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔÈɾ½Ê˹»Ä¾Æ Êľ½Ì×ÒÁÅÁ¾¾»Á½¹ÅÁ ¹ÈÇÉƹØ¹ÉŹËÌɹÈɾ½Æ¹Àƹоƹ½ÄØÈÇÄÆǼÇȾɾ† ÃÉÔËÁØÈÇËÇùÊɾ½Ô§ÊÆÇ»ÆÔÅËɾºÇ»¹ÆÁ¾ÅØ»ÄؾËÊؼ¾É† žËÁÐÆÇÊËÕùûÀ¹Ë»Çɾ ˹ÃÁÈÇÇËÆÇѾÆÁ×ûƾÑƾ Êɾ½¾ ¹ÈÇÉƹØ¹ÉŹËÌɹ˹ÿ¾ÈÉÁžÆؾËÊؽÄØȾɾÀ¹† ÈÌÊùÈÇËÇùÁÄÁ¾¼ÇйÊËÁÁÀǽÆÇ»¾Ë»ÁÊÁÊ˾ÅÔ»½É̼Ì× ÄØʺÉÇʹɹºÇÐÁÎÊɾ½ÁÀɾÀ¾É»Ì¹ÉÇ»ÁÊÁÊ˾ÅËÉ̺ÇÈÉdž »Ç½¹À¹ÈÇÉƹØ¹ÉŹËÌɹÃĹÊÊÁÍÁÏÁÉ̾ËÊØùÃÊÈÌÊÃƹØ ½É¾Æ¹¿Æ¹Ø ¹ÉŹËÌɹÄؽÉÇÊʾÄÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇËÇùÊɾ½Ô ÊÌ¿¾ÆÁ¾ËÉ̺ÇÈÉǻǽ¹ÊϾÄÕ×ÁÀžƾÆÁؽ¹»Ä¾ÆÁØÁ˾ņ ȾɹËÌÉÔ ǺÔÐÆÌ×À¹ÈÇÉÆÌ×¹ÉŹËÌÉÌ¿¾Ä¹Ë¾ÄÕÆÇƾÈÉÁ† žÆØËÕ ˹ÃùÃÇƹÈÉÁÖËÇÅÁÀ†À¹ÖÉÇÀÁÁ »ÁºÉ¹ÏÁÁÁϾÄdž ¼ÇÉؽ¹½É̼ÁÎÈÉÁÐÁƺÔÊËÉÇÁÀƹÑÁ»¹¾ËÊ؝ÄØÇÊÌҾʈ »Ä¾ÆÁØ˹ÃÁÎ˾ÎÆÁоÊÃÁÎÇȾɹÏÁÂɹÀɹºÇ˹ƹ½ÉÇÊʾÄՆ ƹØ ɾ½ÌÃÏÁÇÆÆ¹Ø ¹ÉŹËÌɹ £ÇÆËÉÇÄÕƹØ¹ÉŹËÌɹÈÇùÀÔ»¹¾ËÌÉÇ»¾ÆÕɹºÇо Êɾ½Ôª×½¹¿¾ÇËÆÇÊØËÊØÁÌÊËÉÇÂÊË»¹ÌùÀ¹Ë¾Ä¾ÂÌÉÇ»ÆØ

¦™¨É¾½ÇÎɹÆÁ˾ÄՆ ™›™©¡¢ª›¸ ™¦§¡¥ž¦¦§ ƹØ¹ÉŹËÌɹÈɾ½Æ¹† ª¦ž¡ª¨©™›¦§ª«µ· Àƹоƹ½ÄØǺ¾ÊȾо† ™©¥™«¬©´ ÆÁØÀ¹½¹ÆÆǼǽ¹»Ä¾ÆÁØ ÊÁÊ˾ÅÔ¶ËÇÈÉÇÁÊÎǽÁËÈÉÁ йÊËÁÐÆÇÅ»ÔÈÌÊþɹºÇо¼ÇÈdž ËÇùÈÉÁÈÇ»ÔѾÆÁÁ½¹»Ä¾ÆÁؽÇÀ¹† ɹƾ¾À¹½¹ÆÆÇ»¾ÄÁÐÁÆÔ ©¾¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø¹ÉŹËÌɹ ÃĹȹÆÔ Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹¾Ë ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ȹɹžËɹÅÁÈÇËÇùÊɾ½ÔɹÊÎǽÇÅ ½¹»Ä¾† ÆÁ¾ÅÁ˾ÅȾɹËÌÉÇÂÈÌ˾ÅÁÀžƾÆÁØÈÉÇÎǽÆǼÇʾоÆÁØ £¹¿½ÇÂÁÀÈÇÀÁÏÁÂɹºÇо¼ÇÇɼ¹Æ¹ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾ËÇÈɾ½¾† ľÆÆǾÀƹоÆÁ¾ȹɹžËɹ ËǾÊËÕɾ¼ÌÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÃĹȹÆÔ Áž×ËÄÁƾÂÆÌ×ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÌ›ÊÁÊ˾ŹÎÈǽ¹ÐÁ¿Á½ÃÇ Êɾ½Ô˹ÃÇ»Á½¹ÉŹËÌÉÔØ»ÄؾËÊØʹÅÔÅɹÊÈÉÇÊËɹƾƆ ÆÔÅ»Á½ÇÅɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¾¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹  ¹ÈÇÉÆdžɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø¹ÉŹËÌɹÊǻžҹ¾Ë»ʾº¾ ÍÌÆÃÏÁÁÀ¹ÈÇÉÆÇÂÁɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¾Â¹ÉŹËÌÉÔ §ºÉ¹ËƹØ¹ÉŹËÌɹǺ¾ÊȾÐÁ»¹¾ËÈÉÇÎǽɹºÇо¼ÇÈdž ËÇùËÇÄÕÃÇÄÁÑÕ»ǽÆÇÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁÁÁÈɾ½Ç˻ɹҹ¾ËǺ† ɹËÆǾ½»Á¿¾ÆÁ¾ɹºÇоÂÊɾ½ÔÈÇ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁÅÊÇǺ† ɹ¿¾ÆÁØÅ«¹Ã¿¾ɹÀɹºÇ˹Æ»Á½ǺɹËÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ »Ãdž ËÇÉǾÊËÕ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÉÁÆ̽Á˾ÄÕÆǼÇÀ¹ÃÉÔËÁضËÇ ƾ»ÇÀ»É¹ËÆdžÀ¹ÈÇÉƹØ¹ÉŹËÌɹ™»ÇËÊ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ×ÈÉÁ† Æ̽Á˾ÄÕÆǼÇÀ¹ÃÉÔËÁØ ÇËÃÉÔËÁØÁÄÁǼɹÆÁоÆÆǼÇÎdž ½¹ǺɹËƹØ¹ÉŹËÌɹÃĹÊÊÁÍÁÏÁÉ̾ËÊØùÃƾ»ÇÀ»É¹ËÆdž ÌÈɹ»ÄؾŹØ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹ½ÄØɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÈÇËdž ùɹºÇоÂÊɾ½Ô»ÆÌ¿ÆÇÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁÁÄÁºÇ½ÄØÊž† ÑÁ»¹ÆÁØÈÇËÇÃÇ»ÇËÆÇÊÁËÊØûÁ½ÌɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆdž ÊžÊÁ˾ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔžÊÄÁÈÇ˾ÎÆÁоÊÃÇÅÌÈÉǾÆ ËÌËɾºÌ¾ËÊØɹÀ½¾Ä¾ÆÁ¾ɹºÇÐÁÎÊɾ½ ÃÇËÇÉÔ¾ÅǼÌËƹÎdž ½ÁËÕÊØ»ɹÀÄÁÐÆÔÎ͹ÀÇ»ÔÎÊÇÊËÇØÆÁØÎ ËÇÈÉÁžÆØ×Ë͹† ÀÇɹÀ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÌ×¹ÉŹËÌÉÌ ›ÇÁÀº¾¿¹ÆÁ¾ƾÈɾ½ÌÊÅÇËɾÆÆÔÎÁÄÁƾ½ÇÈÌÊËÁÅÔÎ ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁÅÈÉÇϾÊÊÇÅÊÁË̹ÏÁÂÊÁÀžƾÆÁ¾Åȹɹ† žËÉÇ»ɹÀɹºÇ˹ƹÀ¹ÒÁËƹØ ÇËÃÄ×й×Ò¹Ø ¹ÉŹËÌɹ ɹºÇ˹×ҹػ¹»ËÇŹËÁоÊÃÇÅɾ¿ÁžªÈÇÅÇÒÕ×ÖËǼÇ »Á½¹¹ÉŹËÌÉÔÅÇ¿ÆÇ˹ÿ¾ÌÈɹ»ÄØËÕƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅÁÈdž ËÇÃÇ»ɹºÇоÂÊɾ½ÔÄÁºÇÈÇÄÆÇÊËÕ×ÇËÃÄ×йËÕ ȾɾÃÉԆ »¹ËÕ ÁÎ ªÌÒ¾ÊË»Ì×˾ҾÃÇƽ¾ÆʹËÇÇ˻ǽÐÁÃÁ½ÄØƾÈÉÇÈ̆ ÊùÆÁØÁÄÁйÊËÁÐÆǼÇÈÉÇÈÌÊùÆÁØȾɾ¼É¾ËǼÇȹɹ ¹˹Æ ¿¾½ÄØ̽¹Ä¾ÆÁØÃÇƽ¾Æʹ˹

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«¾ÃÊË¢ÈÂʽž¢­¢ª¡¢¢Ÿ


ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ

£¹ÉŹËÌɾÇËÆÇÊØË˹ÿ¾ÁÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕÆÔ¾Öľ† žÆËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻsÍĹÆÏÔ ËÉÇÂÆÁÃÁ ÃÇÅȾÆʹ† ËÇÉÔ ȾɾÎǽÔÁ½É̼Á¾ÍÁËÁƼÁ ›ϾÄÇÅ »Ê¾ÖËÁÖľžÆËÔ½ÇÄ¿ÆÔǺ¾ÊȾÐÁËÕº¾Àdž ȹÊÆÇÊËÕɹºÇËԻʾÎËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÔÎÊÁÊ˾ŨɹÃËÁù ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁÁ¹Æ¹ÄÁÀ¹ÈÉÁÐÁƹ»¹ÉÁÂÆÔÎÊÁË̹ÏÁ ƹ† ÈÉÁÅ¾É »ÌÊ˹ÆǻùÎÁÊÁÊ˾ŹÎÎÁÅÁоÊÃÁÎ ƾÍ˾ÎÁÅÁ† оÊÃÁÎÁƾÍ˾Ⱦɾɹº¹ËÔ»¹×ÒÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË» ¼Ç»ÇÉÁË ÇËÇÅ ÐËÇÇÃÇÄǹ»¹ÉÁÂÊ»ØÀ¹ÆÇÁžÆÆÇÊƾÁÊÈɹ»Ædž ÊËÕ×¹ÉŹËÌÉÔ

13

¬­«¥¤Ÿ«¡¥¯¢¨¥ «ÌÏË¿Ø ÇËÉ̽ÊÅÅ ÐÍË¿ÊÜ «ÌÏË¿Ø ÇËÉ̽ÊÅÅ ÐÍË¿ÊÜ «ÌÏË¿Ø ÇËÉ̽ÊÅÅ ÐÍË¿ÊÜ

«ž¶¢­«®®¥¦®§¥¢ «§­°£ª¸¢ ­¢ ¥«ª¨¹ª¸¢

§ºÒ¹ØιɹÃ˾ÉÁÊËÁùÉÔÆù ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÉÇÊÊÁÂÊÃÁÂÉÔÆÇÃËÉ̺ÇÈÉǻǽ† ÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ÈÇÅƾÆÁ×ÅÆǼÁÎÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ƾÊÅÇËÉØ ƹËÇ ÐËÇÇÆÈɹÃËÁоÊÃÁÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹Æ ƹÎǽÁËÊØƹÖ˹† ȾÊÇÀ½¹ÆÁØÆÇ»ÔÎÉÔÆÇÐÆÔÎÁÆÊËÉÌžÆËÇ» ƹÈɹ»Ä¾Æ† ÆÔÎƹÈÇ»ÔѾÆÁ¾ùоÊË»¹ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹¾ÅÔÎÁɾ¹ÄÁÀ̆ ¾ÅÔÎÁÀ½¾ÄÁ¶ËÇÈǽ˻¾É¿½¹¾ËÁÊÇÀ½¹ÆƹؾҾ» ¼Ç½Ì¦¹ÌÐÆdžÈÉÇÅÔÑľÆƹعÊÊÇÏÁ¹ÏÁØ¹ÉŹËÌÉÇÊËÉÇÁ˾† ľ ÃÇËÇɹØǺӾ½ÁÆؾËºÇľ¾ÇÊÆÇ»ÆÔÎɹÀɹºÇËÐÁ† ÃÇ» ÁÀ¼ÇËÇ»Á˾ľÂÁÈÇÊ˹»ÒÁÃÇ»ËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹ† ËÌÉÔÁÈÉÁ»Ç½Ç»ÁÀ©ÇÊÊÁÁ ¬ÃɹÁÆÔ š¾Ä¹ÉÌÊÁÁ£¹À¹ÎÊ˹† ƹ¶Ë¹Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØØ»ÄؾËÊØÐľÆÇÅž»ÉÇȾÂÊÃǼÇÃÇÅÁ† ˾˹ÈÇ¹ÉŹËÌÉÇÊËÉǾÆÁ× $&*3 «¨¨©­™ÊÊÇÏÁ¹ÏÁØɹÀ† ɹº¹ËÔ»¹¾ËÁɾ¹ÄÁÀ̾ËžÉÇÈÉÁØËÁØÈÇɹÀ»ÁËÁ×ÁÊÇ»¾É† ѾÆÊ˻ǻ¹ÆÁ×¹ÉŹËÌÉÇÊËÉǾÆÁØ Èɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÕÊË»¹ »½¹ÆÆÇÂǺĹÊËÁ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÁÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ÆÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ¹˹ÿ¾ÈÇÈÇ»ÔѾÆÁ× ÃÇÆÃÌɾÆËÇÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔÇËžй×Ë ÐËÇÃÊÇÀ½¹ÆÁ×½¾ÂÊË»¾ÆÆÔÎ žιÆÁÀÅÇ»ÃÇÆËÉÇÄØÀ¹ùоÊË»ÇÅËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹ† ËÌÉÔ»ÔÆÌ¿½¹¾Ë»ȾɻÌ×Çоɾ½Õƾ½ÇºÉÇÊÇ»¾ÊËƹØÃÇƆ ÃÌɾÆÏÁØ ÃÇËÇɹØ»Ôɹ¿¹¾ËÊØ»ËÇÅ ÐËÇÈǽ¾ÅÈÁƼǻÔÅ ϾƹŻԺɹÊÔ»¹¾ËÊØÈÉǽÌÃÏÁØÊÇÅÆÁ˾ÄÕÆǼÇÈÉÇÁÊÎdž ¿½¾ÆÁضËÇʾÉÕ¾ÀÆǽ¾ÍÇÉÅÁÉ̾ËÉÔÆÇÃÁƹÆÇÊÁËÌҾɺ ùýǺÉÇÊÇ»¾ÊËÆÔÅÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØņÈÇÊ˹»ÒÁùŠ˹à ÁƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÔÅÈÇËɾºÁ˾ÄØÅžÊ˾ÊË»¾ÆÆÇ ÊËɹ½¹¾Ë ÁÖÃÇÆÇÅÁùÊËɹÆÔ»ϾÄÇÅ ›©ÇÊÊÁÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅĹËÌÆÆÇÂËÉ̺ÇÈÉǻǽÆǹɆ ŹËÌÉÔÀ¹ÆÁŹ×ËÊØÈÇÉؽùÀ¹»Ç½Ç» »¾½ÌÒÁ¾ÁÀÃÇËdž ÉÔÎsšÇÄǼǻÊÃÁÂ¹ÉŹËÌÉÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆÀ¾ÆÊÃÁÂ¹ÉŹ† ËÌÉÆÔÂÀ¹»Ç½ ¥Ç¿¹ÂÊÃÁÂ¹ÉŹËÌÉÆÔÂÀ¹»Ç½ „ª¹Æ˹ÉŔ žÊËÕ˹ÿ¾ƾÊÃÇÄÕÃÇÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ»ÊËɹƹΪ¦œ „›¾É† ʹÆ˔ ¬ÃɹÁƹ „¯»¾ËÄÁ˔ œÉǽÆÇ š¾ÄÇÉÌÊÊÁØ ¨ÇÅƾÆÁ×ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ùоÊË»¾ÆƹØËÉ̺ÇÈÉǻǽ† ƹØ¹ÉŹËÌɹ ÁÀ¼ÇËǻľÆƹØÈÇÊǻɾžÆÆÔÅ˾ÎÆÇÄdž ¼ÁØÅ ƾÅÇ¿¾ËÁžËÕÊËÇÁÅÇÊËÕ„ÆÁ¿¾À¹»Ç½ÊÃÇ”¨ÇÖËdž ÅÌ ɾѹØ»ÇÈÉÇʻԺÇɹÈÇÊ˹»ÒÁù¹ÉŹËÌÉÔ ÇÉÁ¾ÆËÁ† ÉÇ»¹ËÕÊØƹƹÁžÆÕÑÁ¾ÇËÈÌÊÃÆÔ¾ϾÆԺ̽¾ËƾÊǻʾÅ Èɹ»ÁÄÕÆǨÉÁ˹ÃÇÅÈǽÎǽ¾ÈÉÇÊËÇÁ¼ÆÇÉÁÉÌ×ËÊØÊÇǺ† ɹ¿¾ÆÁØƹ½¾¿ÆÇÊËÁÁº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ›ϾÄÇÅ »ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÈÉÇÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØ˾ƽ¾Æ† ÏÁØsϾÆÔƹ¹ÉŹËÌÉÌÈÇÊ˾ȾÆÆÇÈÉÁºÄÁ¿¹×ËÊØÃÅÁÉdž »ÔÅ¡ÊÃÄ×оÆÁ¾À½¾ÊÕÊÇÊ˹»ÄؾËËÇÄÕÃÇÈÉǽÌÃÏÁØ ÁÀ¼Ç† ËǻľÆƹØÁÄÁ„ÇËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ÆƹؔƾÁÀ»¾ÊËÆÔÅÁÍÁÉŹ† ÅÁ ˹ÃƹÀÔ»¹¾ÅÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ„оÉÆǼǔÉÔÆù É̼ÇÂÅÇžÆË »ÇÈÉÇÊϾƹ†Ã¹Ð¾ÊË»ÇÇÈɾ½¾ÄؾËÈdž ˾ÆÏÁ¹ÄÕÆÌ×ÈÇËɾºÁ˾ÄÕÊÃÌ׹̽ÁËÇÉÁ×¥¹ÊÊÇ»Ì×Ä׆ ºÇ»Õý¾Ñ¾»ÇÂÁƾùоÊË»¾ÆÆÇÂÃÁ˹ÂÊÃÇÂËÉ̺ÇÈÉǻǽ† ÆÇÂ¹ÉŹËÌɾÈÉÇØ»ÄØ×Ë¿ÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÎÇÀ؆ ÊË»¹Á»Ç½ÇùƹÄÔ§ËÊ×½¹†»Ê¾¼½¹ƾɹÀɾÑÁÅÔ¾ÈÉdž ºÄ¾ÅÔŸ£®ÁÊÃĹ½ÔÉ¿¹»¾×Ò¾Â¹ÉŹËÌÉÔÅÆǼÇÐÁÊľƆ ÆÔÎɾź¹À ª¾¼Ç½ÆØ»§ÅÊþÀƹÐÁ˾ÄÕÆÌ×йÊËÕÉÔÆùÀ¹ÆÁŹ×Ë ÍÁÉÅÔ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁ¾ÇÈËÇ»Ì×ÈÉǽ¹¿ÌËÉ̺ÇÈÉǻǽ† ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

¬«¯­¢ž¥¯¢¨¥

©Áʬ­«¥¤Ÿ«¡¥¯¢¨¥¬«°­«Ÿª¼©

ÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔÇ˾оÊË»¾ÆÆÔÎÁÀ¹É̺¾¿ÆÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á† ˾ľÂšÇÄÕÑÌ×йÊËÕƹѾ¼ÇÉÔÆù ÇÃÇÄÇ À¹ÆÁ† Ź¾ËÁÅÈÇÉËƹØÈÉǽÌÃÏÁØ ǽƹÃÇÖËÇùʹ¾ËÊØ»ÇÊÆÇ»† ÆÇÅʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÇÂ¹ÉŹËÌÉÔƾºÇÄÕÑǼǽÁ¹Å¾Ëɹ ›ÈÉÇоÅɹÊÊÅÇËÉÁŻʾÈÇÈÇÉؽÃÌ ¦ÇžÆÃĹËÌÉÆÔÂÉؽÇ˾оÊË»¾ÆÆÇÂËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇ ¹ÉŹËÌÉÔƾÊÄÁÑÃÇÅÑÁÉÇöËÇ»ÇÊÆÇ»ÆÇÅÃĹȹÆÔ À¹ÈÇÉÆÔ¾ »¾ÆËÁÄÁ ѹÉǻԾÃɹÆÔɹÀÄÁÐÆÔÎÁÊÈÇĆ ƾÆÁ ÍÁÄÕËÉÔ ǺɹËÆÔ¾ÃĹȹÆÔ ÈÉÁÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÖľžÆËÔ ÍÁËÁƼÁɹÀÄÁÐÆÔÎÅǽÁÍÁùÏÁ ªËÉÌÃËÌɹÉÔÆù©ÇÊÊÁÁÁž¾ËÊľ½Ì×ÒÁ¾ÇÊǺ¾ÆÆdž ÊËÁ›¹¿Æ¾ÂÑÁÅÀ»¾ÆÇÅ»ʺÔËÇ»ÇÂϾÈÇÐþØ»ÄØ×ËÊØ ÇÈËǻԾÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ¡ÎÍÌÆÃÏÁØsʺÇÉÁÃÇÅÈľÃ˹† ÏÁØËÇ»¹ÉÇ»ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂƹǽÆÇÅÊÃĹ½¾¡ÎÌÊÄÇ»† ÆÇÅÇ¿ÆÇɹÀ½¾ÄÁËÕƹËÉÁÌÉÇ»ÆØǺҾÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¾ ÇÃÉÌ¿ÆÔ¾ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔ¾ ÊÅÉÁÊ

§ÊÆÇ»ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØƹÉÔÆþ«™ «¾È¾ÉÕɹÊÊÅÇËÉÁÅÈǽÉǺƾ¾ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ƹÉÔÆþËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ùû§ÅÊþ ˹ÃÁ» ©ÇÊÊÁÁ ±¹ÉǻԾÃɹÆÔsǽƹÁÀʹÅÔÎɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÆÔÎ ÈÇÀÁÏÁÂƹÉÔÆþÀ¹ÈÇÉÆÇÂËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ §ÆÁÁÊÈÇÄÆØ×ËÊØ»ɹÀÄÁÐÆÔλ¹ÉÁ¹Æ˹ΠÇËÄÁй×ÒÁÎÊØ ÈÇ»ÎǽÆÔÅÇË»¾ÉÊËÁØÅ ÅÌÍ˹†ÅÌÍ˹ ÅÌÍ˹†É¾ÀÕº¹ »Á† ½ÌÉÌÐÃÁ ÉÔй¼ º¹ºÇÐù ¦¹ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅÉÔÆþѹÉÇ»ÔÎÃɹÆÇ»ʾÉÕ¾ÀÆÇ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔÁÅÆǼÁ¾¾»ÉÇȾÂÊÃÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ ›ËÇ¿¾»É¾ÅØ ÁžÆÆÇºÇľ¾½ÇÉǼÌ×¹ÉŹËÌÉÌÁÀ»¾Êˆ ÆÔξ»ÉÇȾÂÊÃÁκɾƽǻйҾ»Ê¾¼Ç͹ÄÕÊÁÍÁÏÁÉÌ×Ë ÃÁ˹ÂÊÃÁ¾ÁƹÑÁ„ÉǽÆÔ¾”ÅÇѾÆÆÁÃÁ ¨Ç½Ó¾ÅÆÔ¾ǺɹËÆÔ¾ÃĹȹÆÔÁž×ËÀ¹Ë»ÇÉ Êdž »¾Éѹ×ÒÁ»ÇÀ»É¹ËÆdžÈÇÊËÌȹ˾ÄÕÆǾ½»Á¿¾ÆÁ¾ȾɆ ȾƽÁÃÌÄØÉÆÇƹÈɹ»Ä¾ÆÁ×½»Á¿¾ÆÁØɹºÇоÂÊɾ½Ô »ËÉ̺ÇÈÉǻǽ¾ ¨ÉÌ¿ÁÆÆÔ¾ÃĹȹÆÔÁž×ËÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»ÇȾɾ½ ÈǽӾÅÆÔÅÁÈÉÇÁÀ»ÇÄÕÆǾɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ƹËÉ̺ÇÈÉdž »Ç½¾ ŹÄÔ¾¼¹º¹ÉÁËÆÔ¾ɹÀžÉÔ ƾËɾºÌ×Ë˾ÎÆÁо† ÊÃǼÇÇÊÅÇËɹÈÇÊľÅÇÆ˹¿¹ƹËÉ̺ÇÈÉǻǽ¾ £ÍÁËÁƼ¹ÅÇËÆÇÊØËÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕÆÔ¾½¾Ë¹ÄÁËÉ̺dž ÈÉǻǽǻ ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾ÅÔ¾»žÊ˹ÎÈÇ»ÇÉÇËÇ» Ⱦɾ† Îǽǻ ɹÀ»¾Ë»Ä¾ÆÁÂÁÊǾ½ÁƾÆÁÂÀ»¾ÆÕ¾»ËÉ̺ ÅÌÍËÔ ̼ÇÄÃÁ ËÉÇÂÆÁÃÁ ÃɾÊËÇ»ÁÆÔ ÃÇÆËɼ¹ÂÃÁ ʼÇÆÔ ­Á† ËÁƼÁ½¾Ä¹×ËÊØÁÀÐ̼ÌƹÁĹËÌÆÁ°Ì¼ÌÆs½¾Ñ¾»ÔÂŹ† ˾ÉÁ¹Ä ÆÇÉ¿¹»¾¾Ë ÈÇÖËÇÅÌÁÀ½¾ÄÁØÁÀÐ̼ÌƹÁž×Ë ǼɹÆÁоÆÆÔÂÊÉÇÃÊÄÌ¿ºÔ›ÈÇÊľ½Æ¾¾»É¾ÅغÇÄÕѾ ÈÉÁžÆØ×ËÊØÍÁËÁƼÁÁÀĹËÌÆÁ


ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ

›Ê¾Ç˾оÊË»¾ÆÆÔ¾ÍÁËÁƼÁÁž×ËǽÁƹÃÇ»Ì×ÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁ×ÁÁÀ¼ÇËÇ»ÄØ×ËÊØÈÇËɾºÇ»¹ÆÁØÅœ§ª«¹¨ÉÇÁÀ»Ç† ½Ø˽¹ÆÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ×ÁÅÆǼǾÁÀËÇ¼Ç ÐËÇƹÀ»¹ÆÇ šÇÄdž ¼Ç»ÊÃÁ ¨¾ÆÀ¾ÆÊÃÁ £É¹ÊÆÇÃÌËÊÃÁ™ Á½É £Ä¹È¹ÆÀ¹ÈÇÉÆÔ »¾ÆËÁÄÕ sǽÆÇÁÀʹÅÔÎÈÇÈÌÄØɆ ÆÔÎÁžÆÆÇ»©ÇÊÊÁÁÁÀ½¾ÄÁ¨ǽ»Á¿ÆÔÅÖľžÆËÇÅ»¾ÆËÁ† ÄØØ»ÄؾËÊØÑÈÁƽ¾ÄÕ »»ÁÆÐÁ»¹¾ÅÔ»ɾÀÕºÌƾÈǽ»Á¿ÆÇ ÎǽǻǼ¹ÂÃÁ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÇ»ÃÉÔÑþÁÄÁºÌ¼¾Ä¾¨ÉÁž† ƾÆÁ¾ÎǽǻÇÂɾÀÕºÔ ǺĹ½¹×Ò¾ÂÊ»ÇÂÊË»¹ÅÁʹÅÇËÇÉÅdž ¿¾ÆÁØ ÈÇÀ»ÇÄؾËÇÊ˹»ÄØËÕÀ¹ÈÇÉÆÔÂÇɼ¹Æ»Ä׺ÇÅÈÉÇž† ¿ÌËÇÐÆÇÅÈÇÄÇ¿¾ÆÁÁº¾À¾¼ÇʹÅÇÈÉÇÁÀ»ÇÄÕÆǼÇÁÀžƾÆÁØ Èǽ½¾ÂÊË»Á¾Å½¹»Ä¾ÆÁبÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÃÇÉÈÌʹ»¾ÆËÁÄÁ ÈǽɹÀ½¾ÄØ×ËÊØƹÈÉÇÎǽÆÔ¾ ̼ÄǻԾÁÈÉØÅÇËÇÐÆÔ¾ ­ÁÄÕËÉʾËйËÔÂÈɾ½Æ¹ÀƹоƽÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô»ËÉ̆ ºÇÈÉǻǽÆÇÂÊÁÊ˾žÇËžιÆÁоÊÃÁÎÈÉÁžʾÂÁÈÉǽÌÆ ËÇ»ÃÇÉÉÇÀÁÁ ›§ÅÊþÀ¹ÈÇÉÆÌ×ÁÀ¹ÈÇÉÆdžɾ¼ÌÄÁÉÌ×ÒÌ×¹ÉŹË̆ ÉÌÈɾ½Ä¹¼¹×ËÈÇÉؽùËÇɼǻÔÎÍÁÉÅ ˹ÃÁÎù秧 «£„™ÉŹËÌÉÆdžÍĹÆϾ»ÔÂÀ¹»Ç½” §§§„£ÇÅȹÆÁØ«¾ÎÖƾɆ ¼Ç” §§§«„™ÉÅÊƹº” «£„™»¾ÃǼÉÌÈȔ §§§„¶Æ¾É¼ÇÊ˹Ɔ ½¹É˔ §§§„ªÁºÖƾɼÇÃÇÅÈľÃËʾɻÁʔ §§§„ªÁºË¾ÎÊƹº” ›ÈÉǽ»Á¿¾ÆÁÁÊ»ÇÁÎÁÀ½¾ÄÁ»ÇÅÆǼÇÅÄÁ½ÁÉÌ×ËÀ¹É̆ º¾¿ÆÔ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ¦¹ÈÉÁÅ¾É ¼ÉÌÈȹÃÇÅȹÆÁÂÁÀ¡Ë¹† ÄÁÁ#POPNJ(SPVQÈɾ½Ê˹»ÄؾË»§ÅÊþ˹ÃÁ¾ŹÉÃÁ ùà r3VCJOFUUFSJF#SFTDJBOFsѹÉǻԾÁÀĹËÌÆÁ½ÄØ»Ç½Ô Á¼¹À¹ ÊËÇÈÇÉÆÔ¾ÁɹÀÓ¾½ÁÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ÃĹȹÆÔ

°™²ž›ªžœ§­™¤µª¡­¡¯¡† ©¬·«§©§œ¬·™©¥™«¬©¬ ¡ ›žª«¦´®š©ž¦§› r7BMQSFTsѹÉǻԾÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÁ̼ľÉǽÁÊËÇ Ê˹ÄÁ Ð̼ÌƹÁ½ÉÇÊʾÄÕÆÔ¾ÃĹȹÆÔ £ÉÇžÖËǼÇƹÉÔÆþÈɾ½Ê˹»Ä¾Æ¹ÈÉǽÌÃÏÁØÁ½É̼ÁÎ Á˹ÄÕØÆÊÃÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂÀ¹ÈÇÉÆÇÂ¹ÉŹËÌÉԼɹ¿½¹Æ† ÊÃǼÇÁÈÉÇÅÔÑľÆÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ˹ÃÁÎùÃ7BMCJB 45$ (JBDPNJOJ #VHBUUJ 'FSSFSP &OPMHBT 7*3 *UBQ 3BTUFMMJ 5JNNF Á½É̼Á¾ ÇÊ˹ËÇÐÆÇÁÀ»¾ÊËƹ»©ÇÊÊÁÁÈÉǽÌÃÏÁØƾžÏÃÁÎ ÃÇÅȹÆÁÂsÀ¹ÈÇÉÆdžɾ¼ÌÄÁÉÇ»ÇÐƹØ¹ÉŹËÌɹ07&5301 ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ7*&("(NCI ž½ÆÔ¾ÁĹËÌƆ ÆÔ¾ÍÁËÁƼÁ4"/)" «¾ÈÄÇʾËØÅÁÑÁÉÇÃÇÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØÃɹÆÔѹÉǻԾÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»¹ÍÁÉÅ/"7"-Á)0('034 ­ÁÆÄØƽÁØ ¥ÆǼÁÅÀ¹ÊËÉÇÂÒÁùÅÁÀ»¾ÊËƹÊÁÊ˾Ź%S8BTTFS Èɾ½Ê˹»ÄØ×Ò¹ØÊǺÇÂÈÇÄÆÔÂÃÇÅÈľÃÊŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ½ÄØÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»ÊǻɾžÆÆÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ¹˹ÿ¾½ÄØɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¿ÁÄÔÎÈÇžҾ† ÆÁÂÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÀ½¹ÆÁªÉÇÃÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁÊÁÊ˾ÅÔ »ÆÇÉŹÄÕÆÔÎÌÊÄÇ»ÁØÎÊÇÊ˹»ÄؾËÊ»ÔѾľË ±ÁÉÇÃÇÈɾ½Ê˹»Ä¾Æ¹ƹÉÔÆþÈÉǽÌÃÏÁØÃÇÆϾÉƹ*.* ™Æ¼ÄÁØ ›йÊËÆÇÊËÁ ˾ÉÅÇÊ˹ËÁоÊÃÁ¾ÃĹȹÆÔÁÀ¹ÈÇÉÆdž ɾ¼ÌÄÁÉÌ×ÒÁ¾»¾ÆËÁÄÁÃÇÅȹÆÁÁ)&*.&*&3†ƾžÏÃǼÇLj ½¾Ä¾ÆÁØÃÇÆϾÉƹÁº¹Ä¹ÆÊÁÉÇ»ÇÐÆÔ¾»¾ÆËÁÄÁ ɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ½¹»Ä¾ÆÁØÁɹÊÎǽ¹ÃÇÅȹÆÁÁ5063"/%&3440/sÑ»¾½† ÊÃǼÇÇ˽¾Ä¾ÆÁØÃÇÆϾÉƹ*.* £ÇÅȹÆÁØ%BOGPTT ¹ÆÁØ ÁÀ»¾ÊËƹ»©ÇÊÊÁÁùÃÈÉdž ÁÀ»Ç½Á˾ÄÕÁÈÇÊ˹»ÒÁÃɹ½Á¹ËÇÉÆÔÎ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÇ» ½ÄØÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ Êɾ½ÊË»¹»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁÁÊÁÊ˾Å˾ÈÄdž Êƹº¿¾ÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØÁËÉ̺ÇÈÉǻǽ† ÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ

£ÉÇžÖËÁÎÃÇÅȹÆÁ Ç˾оÊË»¾ÆÆÔÅÀ¹Ã¹ÀÐÁùÅÈɾ½† Ĺ¼¹¾ËÊØÈÉǽÌÃÏÁØÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ¬ÃɹÁÆÔ ¨ÇÄÕÑÁ Á°¾ÎÁÁ £É¹ÂƾƾºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÔÅ͹ÃËÇÉÇÅ ÇùÀÔ»¹×ÒÁÅ ÊÁÄÕÆǾ»ÄÁØÆÁ¾ƹÈÉÁËÇÃÁÅÈÇÉËÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔƹÉÇÊÊÁ† ÊÃÁÂÉÔÆÇà Ø»ÄؾËÊØÈÇÄÆǾÇËÊÌËÊË»Á¾»©ÇÊÊÁÁÈÉÁ»Ä¾† ù˾ÄÕÆÇ ÊËÇÐÃÁÀɾÆÁØÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆdž ÍÁƹÆÊÇ»ÇÂÈÇÄÁËÁÃÁžÒ¾ǽÁÆÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÂÁƾŹÄdž »¹¿ÆÔÂÅÇžÆËÀ¹ÃÄ×й¾ËÊØ»ËÇÅ ÐËÇÁÅÈÇÉËÆǾǺÇÉ̽dž »¹ÆÁ¾ ùÃÈɹ»ÁÄÇ ƾɹÊÊÐÁ˹ÆÇƹÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×»¿¾Êˆ ÃÁÎ ¹ËÇÁ¿¾ÊËÇйÂÑÁÎÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎÌÊÄÇ»ÁØΙɾÅÇÆËÁņ ÈÇÉËÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ»ÇÀÅÇ¿¾ÆËÇÄÕÃÇÊÈÇÅÇÒÕ×Áņ ÈÇÉËÆÔÎÀ¹ÈйÊ˾ šÇÄÕÑǾ»ÄÁØÆÁ¾ƹÉÔÆÇÃËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ »©ÇÊÊÁÁÁž¾ËƹÄÁÐÁ¾ÃÇÆËɹ͹ÃËÆÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁ ¹˹Æ ¿¾½¾Ñ¾»ÇÂÁÀ¹Ð¹ÊËÌ×ƾùоÊË»¾ÆÆÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁÁÀ£Á† ˹Ø›ÈÇÊľ½Æ¾¾»É¾ÅØÇ˾оÊË»¾ÆÆÔÅÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØŽdž Ê˹ËÇÐÆÇËØ¿¾ÄÇÊÇȾÉÆÁйËÕÊÖËÁÅػľÆÁ¾Å¶ÃÇÆÇÅÁо† ÊÃÁÎ͹ÃËÇÉÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ÅǼÄÁºÔÈÇžѹËÕÁÅÈÇÉ˾ɹŠ »ƹÊËÇØÒÁÂÅÇžÆËÆ¾Ë ÈÇÖËÇÅÌÅÇ¿ÆÇÈÉǼÆÇÀÁÉÇ»¹ËÕ Á½¹ÄÕƾÂÑÁÂÉÇÊËÈÇÊ˹»ÇÃÈÉǽÌÃÏÁÁÁÀ£Á˹Ø

¨ÉǺľÅÔÁȾÉÊȾÃËÁ»Ô ¡Ë¹Ã ÈÇÇϾÆþÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ƹÑÉÔÆÇÃËÉ̺ÇÈÉǻǽ† ÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔÁž¾ËÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔÂÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä½ÄØɹÀ»ÁËÁØ ¶ËÇÊ»ØÀ¹ÆÇ»ȾɻÌ×Çоɾ½ÕÊÇÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔÅÁÀÆÇÊÇŹɆ ŹËÌÉÔ»ËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÔÎÊÁÊ˾ŹÎ¨Ç»ÔѾÆÆÔÂÊÈÉÇÊ ƹ¹ÉŹËÌÉ̽ÇÃÉÁÀÁʹ»ÔÀÔ»¹ÄÁÉÇÊË˾ÅÈÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¹ª¾¼Ç½ÆØ ƾÊÅÇËÉØƹÌÎÌѾÆÁ¾ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇÂÊÁË̹† ÏÁÁ ÇоÆÕ»¹¿ÆÇÈÇÊ˹»ÁËÕƹ½¾¿ÆÔÂÀ¹ÊÄÇÆƾùоÊË»¾Æ† ÆÇ ͹ÄÕÊÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÇÂËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌɾ ¨É¾½ÈÉÁØËÁØÅƾǺÎǽÁÅÇÈÇÆÁŹÆÁ¾ÀƹÐÁÅÇÊËÁÁ¹Ã† Ë̹ÄÕÆÇÊËÁ»¾½¾ÆÁغÇÉÕºÔÊǺÇÉÇËÇÅÈǽ½¾ÄÕÆÇÂÁ͹ÄՆ ÊÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾»ǺҾÊË»¾ ÁÊɾ½ÁÈɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾ľÂÅƾÆÁØÇƾ½ÇÈÌÒ¾ÆÁÁƾ½ÇºÉdž ÊÇ»¾ÊËÆÇÂÃÇÆÃÌɾÆÏÁÁ Èǽ½¾ÄÇÃÁ͹ÄÕÊÁÍÁùÏÁÁÈÉǽÌÆ ÏÁÁ»ÔػľÆÁ×͹ÃËÇ»ƾ½ÇºÉÇÊÇ»¾ÊËÆÇÂÃÇÆÃÌɾÆÏÁÁ Èǽ½¾ÄÇÃÁ͹ÄÕÊÁÍÁùÏÁÁ Êǽ¾ÂÊË»Á¾ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ×Ã̼dž ÄÇ»ÆÇ ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÇÂÁ¼É¹¿½¹ÆÊÃÇÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆdž ÊËÁ»ÁÆÇ»ÆÔλÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁʽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÅÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄՆ ÊË»ÇÅ©ÇÊÊÁÁÊǽ¾ÂÊË»Á¾¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅÇɼ¹Æ¹Å»»Ô»Ç† ½¾ÁÀǺÇÉÇ˹Èǽ½¾ÄÕÆÇÂËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ¨ÇÅƾÆÁ×ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ɾѾÆÁ¾ÖËÁÎÀ¹½¹ÐÈÇÀ»ÇÄÁË ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇÊÆÁÀÁËÕ»¾ÉÇØËÆÇÊËÕ¹»¹ÉÁÂƹǺӾÃ˹Π¼½¾ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÌ×¹ÉŹËÌÉÌ ¦¹ÑÁÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔÃÇÆÊ˹ËÁÉÌ×Ë ÐËÇÊǻɾžÆÆÔÂÉԆ ÆÇÃËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ»§ÅÊþ ƾÊÅÇËÉØƹÃÉÁÀÁÊ ιɹÃ˾ÉÁÀ̾ËÊØȾɾƹÊÔÒ¾ÆÆÇÊËÕ×ƾÃÇËÇÉÔÅÁ»Á½¹† ÅÁÈÉǽÌÃÏÁÁ ÊǽÆÇÂÊËÇÉÇÆÔ Á½¾ÍÁÏÁËÇÅʽÉ̼Ç™ƾ† ̽ǻľ˻ÇɾÆÆÔÂÊÈÉÇÊƹÉÔÆþ»¾½¾ËÃÈÇػľÆÁ×ƹƾÅ ÈÉǽÌÃÏÁÁÁÅÈÇÉËÆǼÇÈÉÇÁÊÎÇ¿½¾ÆÁØ ¹Ä¾ÃÇƾÈÇÊľ½Æ¾¾žÊËÇ»̽ǻľ˻ÇɾÆÁÁÈÇËɾº† ÆÇÊ˾ÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁɾÅÇÆËÆÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ»ËÉ̺ÇÈÉdž »Ç½ÆÇÂ¹ÉŹËÌɾ»§ÅÊþÀ¹ÆÁŹ×ËÈɾ½ÈÉÁØËÁØÇÈËǻdž ÉÇÀÆÁÐÆÇÂËÇɼǻÄÁ§ÆÁÈɾ½ÇÊ˹»ÄØ×ËÃÇÅÈľÃÊÌÊÄ̼ ƹ† Èɹ»Ä¾ÆÆÔÎƹÈÇ»ÔѾÆÁ¾ÈÇËɾºÁ˾ÄÕÊÃÇÂÊËÇÁÅÇÊËÁËdž »¹É¹˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÃÇÆÊÌÄÕ˹ÏÁÁ »É¾Å¾ÆÆÔ¾¼É¹ÍÁÃÁÈÇÊ˹† »ÇÃÈÉǽÌÃÏÁÁ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»s½¹Ä¾ÃÇƾÈÇÄÆÔ ȾɾоÆÕÈɾ½Ä¹¼¹¾ÅÔÎ˹ÃÁÅÁÍÁÉŹÅÁÌÊÄ̼ £¹Ð¾ÊË»ÇÈÉǽÌÃÏÁÁ½ÄØÊǻɾžÆÆǼÇÈÇËɾºÁ˾ÄØs ÖËÇǽÁÆÁÀ»¹¿Æ¾ÂÑÁÎȹɹžËÉÇ»¦¹ÄÁÐÁ¾½ÇÃÌžÆËÇ» Èǽ˻¾É¿½¹×ÒÁÎùоÊË»ÇsÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»ÇÍÁÉÅ Ê̺ӾÆ ËÇ»ÉÔÆùËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ šÄ¹¼Ç½¹ÉÁÅƹÑÁÎÖÃÊȾÉËÇ»™Æ½É¾Ø›¹ÉÍÇÄÇž¾»¹ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄØËÇɼǻÇÂÃÇÅȹÆÁÁ„™»¾ÃǼÉÌÈȔ ™Ä¾Ãʹƽɹš¾ÄÇÀ‘ÉÇ»¹ ½ÁɾÃËÇɹ§§§„£ÇÅȹÆÁØ «¾ÎÖƾɼǔ ™Ä¾ÃʹƽɹªÄ×ʹɾÆÃÇ À¹Å½ÁɾÃËÇɹ §§§«£„™ÉŹËÌÉÆdžÍĹÆϾ»ÔÂÀ¹»Ç½”

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

14


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

| 15

2-я Солнечная, 41, 3 этаж, офис 2 тел. 33-14-52

www.poli-s.ru

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

21732


16

ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÂÜÞ

¶¦ž©œ§ªšž©žŸž¦¡·ªžœ§¦¸¬ž¤¸ž«ª¸š§¤µ±§ž›¦¡¥™¦¡ž›ª¡š¡©ª£¡® ¬ª¤§›¡¸® £§œ™š§¤µ±¬·°™ª«µœ§™¤¡«ª¸§«§¨¡«ž¤µ¦´¢ªž §¦ ¦™¨ž©›´¢ ¨¤™¦›´®§¡«¨§œ§«§›£™£¦§›´¥®§¤§™¥

™Ä¾ÃʹƽÉ š¾ÄÇÀ¾ÉÇ» ½ÁɾÃËÇɧ§§ „£ÇÅȹÆÁØ«¾ÎÖƾɼǔ

«¾ÃÊË«ÈÙÀ½¤²­¢³

™Ä¾ÃʹƽÉš¾ÄÇÀ¾ÉÇ» ½ÁɾÃËÇɧ§§ „£ÇÅȹÆÁØ«¾ÎÖƾɼǔ ÈÇÖËÇÅÌÈǻǽÌÁž† ¾ËʻǑ»Á½¾ÆÁ¾£¹ÃÁ¾¹ÊȾÃËÔɹºÇËÔ »½¹ÆÆÇÂǺĹÊËÁʾÂйÊÇÊǺ¾ÆÆÇ»¹¿ÆÔ »ÔØÊÆØÄƹÑÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆË t™Ä¾ÃʹƽɦÁÃÇĹ¾»ÁÐ ʾ¼Ç½† ÆØ ÃǼ½¹ǺҾÊË»ÇÈÉǽÇÄ¿¹¾ËȾ† ɾ¿Á»¹ËÕËÉ̽ÆÔ¾»É¾Å¾Æ¹ ÈÉÇÁÊÎdž ½ÁËȾɾÇÊÅÔÊľÆÁ¾ÈÉÇÁÊÎǽØÒ¾¼Ç £¹ÃÊÃĹ½Ô»¹¾ËÊØÊÁË̹ÏÁØƹ»¹Ñ¾Å Èɾ½ÈÉÁØËÁÁ t¦¹½¹ÆÆÔÂÅÇžÆËÌƹÊÊÁË̹ÏÁØ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÊ˹ºÁÄÕƹئ¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽ† ÆÌ×¹ÉŹËÌÉÌ «™«¨™ ÃÇËÇÉÌ×ÅÔÈɾ½† Ĺ¼¹¾Å »ȾɻÌ×Çоɾ½Õ»ÄÁؾËʾÀÇƆ ÆÔÂιɹÃ˾ÉÊÈÉÇʹ ¹ƾÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁ¾ ÈÉǺľÅԪ˹ºÁÄÕÆÇÊËÁÅÔ½ÇÊËÁ¼¹¾ÅÀ¹ Êо˺ÇÄÕÑÇÂÃÄÁ¾ÆËÊÃǺ¹ÀÔ ÈÇÊÃÇÄՆ ÃÌɹºÇ˹¾ÅƹÇÅÊÃÇÅÉÔÆþºÇľ¾ËɾÎ ľËÁÀ¹É¾ÃÇžƽǻ¹ÄÁʾºØùÃÈÇÊ˹»ÒÁ† ÃÁÊÁ½¾¹ÄÕÆÇÂɾÈÌ˹ÏÁ¾Â ¹»É¾ÅØɹ† ºÇËÔƹѾÂÃÇÅȹÆÁ¾ÂƹÃÇÈľÆ½ÇÊ˹ËÇІ ÆÇ»ÆÌÑÁ˾ÄÕÆÔÂÊÈÁÊÇÃÈÇÊËÇØÆÆÔÎÃÄÁ† ¾ÆËÇ» ÊÃÇËÇÉÔÅÁÅÔÊÇËÉ̽ÆÁй¾ÅÁÈǽ† ½¾É¿Á»¹¾ÅÌÉÇ»¾ÆÕʻǾÂɹºÇËÔ»ɹ»Ædž »¾ÊÁÁ ƾÊÅÇËÉØƹÃÉÁÀÁÊ»ÊËɹƾ tª¾ÂйÊÅÆǼǼǻÇÉÁËÊØǺÖÃÇÆdž ÅÁÁ»Öƾɼ¾ËÁþ¶ËÇÅÌ͹ÃËÇÉÌ»§ÅÊþ ̽¾ÄؾËÊØÇÊǺǾ»ÆÁŹÆÁ¾£¹ÃÇ»Ôƹ† ɹºÇËÃÁ„«¾ÎÖƾɼǔ»ÖËÇÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁÁ t¨É¹ÃËÁоÊÃÁ»Ê¾ƹÑÁƹɹºÇËÃÁ ÊÖËÁÅÁÊ»ØÀ¹ÆÔ¦¹Ñ¹Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÈÇÀÁ† ÏÁÇÆÁÉ̾ËʾºØùÃÈÇÊ˹»ÒÁÃËÉ̺ÇÈÉdž »Ç½ÆÇÂÀ¹ÈÇÉÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ÃÇËÇɹػʻÇ× Çоɾ½ÕÁØ»ÄؾËÊØÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¾Â¦Ç ¼Ä¹»ÆǾ ƹÐËÇÅÔ½¾Ä¹¾ÅÇÊÆÇ»ÆÇÂÌÈÇÉs ÖËÇϾƹ ÇȾɹËÁ»ÆÇÊËÕÁÊ˹ºÁÄÕÆÇÊËÕ ¦¹Ñ¹½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕƹÈɹ»Ä¾Æ¹ƹ̽¹ÐÆǾ ÊÇо˹ÆÁÁÁžÆÆÇÖËÁÎËɾÎȹɹžËÉÇ» t›оÅÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÁ»ÔÎǽ¹»¹Ñ¾Â Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁÁÀÊÄÇ¿ÆÔÎÖÃÇÆÇÅÁо† ÊÃÁÎÌÊÄÇ»Á t›ȾɻÌ×Çоɾ½Õ ùÃÌ¿¾ÇËžй† ÄÇÊÕ ɹºÇ˹ÊÈÇÊËÇØÆÆÔÅÁÃÄÁ¾Æ˹ÅÁ «¹Ã¿¾ÅÔ»¾½¾Å¹ÃËÁ»ÆÌ×ÈÇÄÁËÁÃÌÈÉÁ† »Ä¾Ð¾ÆÁØÆÇ»ÔΦ¾ÄÕÀØƾÇËžËÁËÕÁʹÅ ÈǽÎǽÃÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÊÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÅÁ ¦¹Ñ¹ÃÇÅȹÆÁØ»ÔÊËÌȹ¾ËƾËÇÄÕÃÇùÃ

ÈÉǽ¹»¾ÏËÇ»¹É¹ÈÇÍÁÃÊÁÉÇ»¹ÆÆÇÂÊËdž ÁÅÇÊËÁ ÆÇÁÈɾ½ÇÊ˹»Äؾ˽É̼Á¾ÌÊÄ̆ ¼Á ÊÇÈÉØ¿¾ÆÆÔ¾ÊÈÉǽ¹¿¾ÂÁÌÄÌÐѹ׆ ÒÁ¾ÌÊÄÇ»ÁØ»ȾɻÌ×Çоɾ½Õ½ÄØÈÇÃÌȹ† ˾Äئ¹ÈÉÁǺɾ˾ÆÁ¾ËÉ̺ÇÈÉǻǽÆǹɆ ŹËÌÉÔÅÔÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅ»¾ÊÇÅÔ¾Ãɾ½Á† ËÔÁÀ¹ÂÅÔª¹ÅÔÅ»¹¿ÆÔŽÄØƹʻʾ¼½¹ ÇÊ˹¾ËÊØʹÅÈÇÃÌȹ˾ÄÕ t£¹ÃÁÀžÆÁÄÁÊÕÀ¹»É¾ÅØÃÉÁ† ÀÁʹ»¹ÑÁÃÄÁ¾ÆËÔ ȹÉËƑÉÔ ùÃÇ»Ô Ê˹ÄÁÁÎËɾºÇ»¹ÆÁØÃÈɾ½Ä¹¼¹¾ÅÇ ÈÉǽÌÃÏÁÁ žÊ˾ÊË»¾ÆÆÇ ÐËÇ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÃÉÁÀÁʹ ÈÉÇÁÀÇÑÄÁƾÃÇËÇÉÔ¾ÁÀžƾÆÁØ»ɹºÇ˾ ƹѾÂÃÇÅȹÆÁÁœÄ¹»ÆǾ ÐËÇÊľ½Ì¾Ë»Ô† ½¾ÄÁËÕsÖËÇÀƹÐÁ˾ÄÕÆǾÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ǺӾ† ŹÀ¹Ã¹ÀÇ»›Êɾ½Æ¾ÅÖËdž ¹ÈÉdž ÊÔ¿¾ÃÄÁ¾ÆËÇ»ÇÊ˹ÄÁÊÕÈɾ¿ÆÁÅÁù† оÊË»ÇËÇ»¹É¹ ÊÉÇÃÁÈÇÊ˹»Çà ÇȾɹËÁ»† ÆÇÊËÕÁÊ˹ºÁÄÕÆÇÊËÕ¦¹Ñ¹½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ƹÈɹ»Ä¾Æ¹ƹ̽¹ÐÆǾÊÇо˹ÆÁ¾ÖËÁÎо† ËÔɾÎȹɹžËÉÇ» t™Ä¾ÃʹƽɦÁÃÇĹ¾»ÁÐ »ÈÇÊľ½† ƾ¾»É¾ÅØÌйÊËÁÄÁÊÕ¹»¹ÉÁÁ Ê»ØÀ¹Æ† ÆԾʫ™°¾ÅÖËÇ»ÔÀ»¹ÆÇÁùÃÇ»Á½Á† ˾»ÔÎǽÁÀÈÇÄÇ¿¾ÆÁØ t›ȾɻÌ×Çоɾ½ÕÖËÇÊ»ØÀ¹ÆÇÊÈdž ÄÁËÁÃÇÂÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔλĹÊ˾¡À†À¹ ¼ÄǺ¹ÄÕÆÇÂÖÃÇÆÇÅÁÁÈÉÇÁÊÎǽÁËÖÃÇÆdž ÅÁØÁƹŹ˾ÉÁ¹Ä¹Î ÇËо¼ÇÁÈÉÇÁÊÎdž ½ØË»ÔѾÌÈÇÅØÆÌËÔ¾ÊÄÌйÁ«¹Ã¿¾ǽÆÇ ÁÀƹÁºÇľ¾йÊËÔÎÈÉÁÐÁƹ»¹ÉÁÂØ»Äؾˆ ÊØƾÈɹ»ÁÄÕÆÔÂÄÁºÇƾ½ÇºÉÇÊÇ»¾ÊËÆÔ ÅÇÆ˹¿ËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ t£¹ÃÇ»Ô ƹ»¹Ñ»À¼Äؽ ȾÉÊȾÆ ËÁ»Ôƹ½¹ÄÕƾÂѾ¾ɹÀ»ÁËÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½† ÊË»¹ÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ«™»ÊǻɾžÆÆÔÎ ÌÊÄÇ»ÁØÎ t®ÇÐÌÈÉÁÀƹËÕÊØ ÐËÇ«¨™½Ç»ÇÄÕÆÇ ÈÉÁºÔÄÕÆÔºÁÀƾÊ›ȾɻÌ×Çоɾ½ÕÖËÇ Ê»ØÀ¹ÆÇÊ˾ÅÁÃÄÁŹËÁоÊÃÁÅÁÌÊÄÇ»Á؆ ÅÁ »ÃÇËÇÉÔÎÅÔÈÉÇ¿Á»¹¾Å »¾½ÕÀ¹ÈÇɆ ƹØ¹ÉŹËÌɹƹÈÉØÅÌ×Ê»ØÀ¹Æ¹ÊÇËÇÈľ† ÆÁ¾Å™»ÀÁÅƾ¾»É¾Åؼǽ¹ÖËÇºÇľ¾оÅ ¹ÃË̹ÄÕÆǻǻʾÎÀ½¹ÆÁØÎ ÐËÇÁØ»Äؾˆ Êؼ¹É¹ÆËÇÅÈÇÊËÇØÆÆÇ»ÇÊËɾºÇ»¹ÆÆÇÊËÁ »½¹ÆÆÇÂÊ;ɾ»Ç»É¾ÅØÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁÃÇËdž ÈÁ˾ÄÕÆÇÅÌʾÀÇÆÌ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ТПА – основа энергосбережения


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

| 17
 

 

 

 

®¢ «¡ª¼¡°©¯¹ «¤Ÿ¯­µª¢©¡ª¢ §½ÇÌËǽÄØ¿½ÂÏÌͽÇÏÅǽ ÌÍÅÐÎϽÊË¿ÇÂÊÂǽÔÂÎÏ¿ÂÊÊØÒ ɽÏÂÍŽÈË¿ʽÎÅÎÏÂÉØËÏËÌÈÂÊÅÜÅ¿ËÁËÎʽ¾ÃÂÊÅÜ¿ÏÂÔÂÊÅ ÈÂÏÚÇÎÌÈнϽÓÅÅÎÐÉɽÎÍÂÁÎÏ¿ ÌËÏͽÔÂÊÊØÒʽɽÏÂÍŽÈØ ÊÅÄÇËÀËǽÔÂÎÏ¿½ ¿ØͽÎϽÂÏ¿ͽÄغÏËÎÇȽÁØ¿½ÂÏÎÜÅÄĽÏͽÏ ʽÁËÌËÈÊÅÏÂÈÙÊØÂͽÎÒËÁØ ˾ÐÎÈË¿ÈÂÊÊؾØÎÏÍØÉÅÄÊËÎËÉ ˾ËÍÐÁË¿½ÊÅÜ ÊÂÌÍÂÁʽÄʽÔÂÊÊËÀËÁÈÜΞÅÍÎÇËÀËÇÈÅɽϽ ¯ÂÉÌÂͽÏÐÍÊØÂÀͽÑÅÇÅʽÕÂÀËÍÂÀÅËʽÎÅÈÙÊËËÏÈÅÔ½ÛÏÎÜËÏ ÏÂÉÌÂͽÏÐÍÓÂÊÏͽÈÙÊËÆÅÛÃÊËÆÔ½ÎÏÅ­ËÎÎÅÅ ½ɽÏÂÍŽÈØ ÅÎÌËÈÙÄÐÛÏÎÜÏÂì͞ËÈÙÕÅÒÌÂÍÂÀÍÐÄǽÒÎÍËÇÎÈÐþØɽŠ ÏÂÍŽÈË¿ÍÂÄÇËÎÊÅýÂÏÎÜ ÔÏË¿ÌËÎÈÂÁÎÏ¿ÅÅÌÍÅ¿ËÁÅÏÇÏËÉÐ ÔÏËÊÂ˾ÒËÁÅÉËÉÂÊÜÏÙÔ½ÎÏÅÔÊËÅÈÅÌËÈÊËÎÏÙÛÅÊÃÂÊÂÍÊØ ÎÅÎÏÂÉØ¡ÂÉËÊϽÃÎϽÍËÆÎÅÎÏÂÉØ ÇËÏËͽÜÌÍÜÔÂÏÎÜ¿ÎÏÜÃÇ ¿ÎÏÂÊ½Ò Ï;ÐÂϾËÈÙÕÅÒĽÏͽÏʽÍÂÉËÊÏÅÎÏÍËÆɽÏÂÍŽÈØ ÌÈÅÏǽ ̽ÍÇÂÏ ËÏÁÂÈǽÅÉÊËÀËÂÁÍÐÀË ǽÇÅÉËÊϽÃÊË¿ËÆ ÎÅÎÏÂÉجÍÅÏËÉÊÂÅÎÇÈÛÔÂʽ¿ËÄÉËÃÊËÎÏÙʽÎÏÐÌÅÏÙÁ¿½ ͽĽʽËÁÊÅÅÏÂÃÂÀͽ¾ÈÅ §ËÉ̽ÊÅ܈Ç¿½ÎÅÎÏÂɘÊÂͽ¾ËϽÂÏÎÎËÉÊÅÏÂÈÙÊØÉÅ ÌÍËÅÄ¿ËÁÅÏÂÈÜÉÅ˾ËÍÐÁË¿½ÊÅÜÁÈÜÅÊÃÂÊÂÍÊØÒÎÅÎÏÂɬÍÅ ¿Ø¾ËÍÂÌËÎϽ¿ÖÅÇË¿ÉØÍÐÇË¿ËÁÎÏ¿ÐÂÉÎÜǽÔÂÎÏ¿ËÉɽÏÂÍŽŠ ÈË¿ ÅÒÉËÈÂÇÐÈÜÍÊØÉÅοËÆÎÏ¿½ÉÅ ÁËÈÀË¿ÂÔÊËÎÏÙÛÅͽ¾ËÏˊ ÎÌËÎ˾ÊËÎÏÙÛÌÍÅÊÅÄÇÅÒÏÂÉÌÂͽÏÐͽÒ«ÁÊÅÉÅÄÌÍÅËÍÅÏÂϊ ÊØÒɽÏÂÍŽÈË¿ÁÈÜÎÅÎÏÂÉËÏËÌÈÂÊÅÜÉØ¿ØÁÂÈÜÂÉ˾ËÍÐÁË ¿½ÊÅÂÇËÉ̽ÊÅÅ3&)"6  ÂÍɽÊÅÜ ¬ÈÛÎØÁ½ÊÊËÆÎÅÎÏÂÉØ ¿ÏËÉ ÔÏ˾ȽÀËÁ½ÍÜǽÔÂÎÏ¿ÐÎÕÅ¿ÇÅÌËÈÅÚÏÅÈÂʽÅËÎ˾ËÉÐ ÎËÂÁÅÊÂÊÅÛʽÑÅÏÅÊÀ½Ò ÊÂÅÉÂÛÖÂÉÐĽÐÃÂÊÅÜÎÂÔÂÊÅÜ®ÅÎÏÂÉØʽÎÏÂÊÊËÀËËÏËÌÈÂÊÅÜ®ÅÎÏÂÉØ¿ËÁËÌÍË¿ËÁ½ÅͽÁŽÏËÍÊËÆ ͽĿËÁÇÅ®ÅÎÏÂÉØ¿ÂÊÏÅÈÜÓÅÅ®ÅÎÏÂÉØ˾ËÀÍ¿½ÅËÒȽÃÁÂÊÅÜ ÌË¿ÂÍÒÊËÎÏÂÆ®ÅÎÏÂÉØÓÂÊÏͽÈÅÄË¿½ÊÊËÆÌØÈÂоËÍÇÅ®ÅÎÏÂÉØ ÕÐÉËÌËÀÈËÖ½ÛÖÂÆǽʽÈÅĽÓÅÅŸ¿ËÁØÇËÉÉÐÊÅǽÓÅÆ¿ÄÁ½ÊÅ ¡ÍÂʽÃÊØÂÎÅÎÏÂÉدÍоËÌÍË¿ËÁØÁÈÜÒËÄÜÆÎÏ¿ÂÊÊˊ¾ØÏË¿ËÆÅ ÁËÃÁ¿ËÆǽʽÈÅĽÓÅůÍоËÌÍË¿ËÁØÁÈÜÎÂÏÂÆÓÂÊÏͽÈÅÄË¿½ÊÊËÀËÅ ½¿ÏËÊËÉÊËÀËÏÂÌÈËÎʽ¾ÃÂÊÅÜ®ÅÎÏÂÉØǽ¾ÂÈÙÊËÆǽʽÈÅĽÓÅÅ ŸËÁËÌÍË¿ËÁÊØÂÏÍоØÅĬŸ² ÌËÈÅÚÏÅÈÂʽÅÎÕÅÏËÀËÌËÈÅÚÏÅÈÂʽ

¿ÊÐÏÍÂÊÊÅÆÁŽÉÂÏÍÏÍоØÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÂÏ¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÉÐ ÁŽÉÂÏÍÐÑÅÏÅÊÀ½ Á½ÃÂÌÍÅÌÍËÉÂÍĽÊÅÅÎÅÎÏÂÉØËÏˊ ÌÈÂÊÅÜËʽËÎϽÂÏÎÜͽ¾ËÔÂƬÍÅ˾ËÀÍ¿ÂÂÎÏÂÎÏ¿Âʊ ÊØÉÌÐÏÂÉÏÍо½ÅÑÅÏÅÊÀÅÊÂÏÂÍÜÛÏοËÅÒοËÆÎÏ¿ ¬ÍËÅÄ¿ËÁÅÏÂÈÙvÑÅÍɽ3&)"6vÁ½ÂÏÀ½Í½ÊÏÅÛÈÂÏ ʽ˾ËÍÐÁË¿½ÊÅÂÁÈÜÅÊÃÂÊÂÍÊØÒÎÅÎÏÂɺϽÀ½Í½ÊÏÅÜ ËÎϽÂÏÎÜÐÎ˾ÎÏ¿ÂÊÊÅǽ ÅÌÍÅÍÂÇȽɽÓÅËÊÊØÒÎÈÐÔ½Š ÜÒÎÐÉɽÇËÉÌÂÊνÓÅÅËÀË¿ËÍÂʽvÁË¿ÍË ÐÔÅÏØ¿½ÜĽÏͽÏØÏÍÂÏÙÅÒÈÅÓ ʽÌÍÅÉÂÍ ÎËÎÂÁÅ ŸÎÜ ÌÍËÁÐÇÓÅÜÇËÉ̽ÊÅňÇ¿½ÎÅÎÏÂɘϽÇÃÂÅÉÂÂÏÀ½Í½ÊŠ ÏÅÛÅÎÏͽÒË¿ÇпÎÏͽÒË¿ØÒÇËÉ̽ÊÅÜÒ ͽ¾ËϽÛÖÅÒʽ ÏÂÍÍÅÏËÍÅÅ­± ®ÌÂÓŽÈÅÎÏØʽÕÂÆÇËÉ̽ÊÅÅͽÄͽ¾½ÏØ¿½ÛÏÌÍˊ ÂÇÏØÎÐÔÂÏËÉ¿ÎÂÒÊÛ½ÊÎË¿ÅÌËÃÂȽÊÅÆĽǽÄÔÅǽŸ ÎÈÐÔ½ÜÒÅÊÁÅ¿ÅÁнÈÙÊËÀË¿ØÌËÈÊÂÊÅÜÎÅÎÏÂÉËÏËÌÈÂÊÅÜ Å¿ËÁËÎʽ¾ÃÂÊÅÜÉØξËÈÙÕÅÉÐÁË¿ËÈÙÎÏ¿ÅÂÉÌÍÂÁŠ ȽÀ½ÂÉÇÈÅÂÊÏÐɽÎÎÐÅÊÏÂÍÂÎÊØÒÅÑÐÊÇÓÅËʽÈÙÊØÒ ÌÍËÂÇÏË¿ª½Õ¿ĽÅÉËÁÂÆÎÏ¿ÅÂÎÌÍËÅÄ¿ËÁÅÏÂÈÜÉÅ ÌËÄ¿ËÈÜÂÏÌÍËÅÄ¿ÂÎÏÅÅ¿ÊÂÁÍÅÏÙ˾ËÍÐÁË¿½ÊÅÂÌËÁ ÅÊÁÅ¿ÅÁнÈÙÊØÆĽÌÍËÎ ͽÄÉÂÍØ Ó¿ÂÏ ŸÎÏͽſ½ÂÉØ ¿ÌËÈÇËÊ¿ÂÇÏËÍØ.PIMFOIPGG ÂÍɽÊÅÜ ÌÍÂÁʽÄʽŠ ÔÂÊÊØÂÁÈÜ¿ËÁÜÊËÀËËÏËÌÈÂÊÅÜÅ˾ËÀÍ¿½ËÎÏÂÇÈÂÊÅÜ ÑͽÊÓÐÄÎÇÅÂËÇʽ ÄÅÉÊÅÂνÁØ ¾½ÎÎÂÆÊØvÌͽÇÏŊ ÔÂÎÇſοØÌËÈÊÜÛÏÎÜÌËĽǽÄÐÇÈÅÂÊϽŸÇÈÛÔ½ÜÓ¿ÂÏ ÁÂÇËͽÏÅ¿ÊËÆÍÂÕÂÏÇÅ ÇËÏËÍÐÛÉØÉËÃÂÉÅÄÀËÏË¿ÅÏÙ ÌË˾ͽÄÓÐĽǽÄÔÅǽ «ÄʽÇËÉÅÏÙÎÜÎʽÕÂÆÌÍËÁÐÇÓÅÂÆÉËÃÊËʽ ËÑÅÓŽÈÙÊØÒνÆϽÒÌÍËÅÄ¿ËÁÅÏÂÈÂÆXXXSFIBVSV XXXNPFIMFOIPGGSV ©Ø¾ÐÁÂÉͽÁØ¿½ÉÌËÉËÔÙÎËÄÁ½ÏÙÅÁ½ÈÙÊØÆÁËÉ ¿½ÕÂÆÉÂÔÏØ®п½ÃÂÊÅÂÉ ÇËÉ̽ÊÅ܈Ç¿½ÎÅÎÏÂɘ

«««ˆÇ¿½ÎÅÎÏÂɘ ÐÈŸ½ÏÐÏÅʽ ÏÂÈŠŠ ŠŠ FŠNBJMBRVBTJTUFN!NBJMSV


ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ

19

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ¹ÊÈÂŹ¿ÖÌÁÇ¿¾¿È·ÃÄź¿¼ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Öʽ¼¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉļ̹·ÉÁÊŸÅÇÅÉÄÒÌÈǼ»Èɹ ¹Ǽ¾ÊÂÓɷɼ μºÅ Ä· ÇÒÄÁ¼ ÈÉǼÿɼÂÓÄÅ ķοķ¼É ¹Å¾ÇŽ»·ÉÓÈÖ ¸·ÇɼÇ ™ ȹ־¿ È ÔÉ¿Ã „¨ÉÇÅÀº·¾¼É·’ ÅÉÁÇÒ¹·¼É ÄŹÊÕ ÇʸǿÁÊ„¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿ÖÄ·˜—§©œ§’˜·ÇɼÇȼºÅ»ÄÖrÔÉÅÅ»¿Ä¿¾¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÁÅÉÅÇÒÀÆÅÃŽ¼Éʹ¼Â¿Î¿ÉÓ ÆÇÅ»·½¿¿ÈÅÌÇ·Ä¿ÉÓ¹·ÏÁ·Æ¿É·Â

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

—Â÷þÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·Àº ½Ô Äà ¶µÅǺÅÂÃÁÈ öÁºÂÈ ™µÂµÔ ÈÆÀȸµ ÄÀµÇµÔ ¦ÇýÁÃÆÇÑ ÉÊÈÆÂÀöÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̍ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã· ÄÅºÄ½ÂµÂ½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹ýÁ

¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ–•¥§š¥öŵε¾ÇºÆÑÄÃǺÀºÉõÁÃǹºÀµź¿ÀµÁÐ  † † † † † †¦Ã½É× ˜ÅÀÉÂÀŸ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

#.8¼ Ï»¾ËоÉÆÔÂŹËÇ»ÔÂ

²¾º¾ÆÕ†ËʽÇÊ˹»ÃÇÂƹÌĜ̺ÃÁƹ

††††

Авто. Мерседес-бенц гелендваген 97 г.

Пожар.оборуд., огнетуш., рукава или авто с доплатой 8-913-970-49-56

™»ËÇÌÊÄ̼ÁʹÅÇÊ»¹ÄÇ»)PXP ¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ľ  ȾÊÃǺ¾ËÇÆ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ ȾÊÇà ­šª

£¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ

††††

š¾ËÇÆ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃ

£»¹ÉËÁÉÔ ÊȾÏ˾ÎÆÁù

†† ††

Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÈÄÁËÔ¨£ ­šª ¨¥Á½É Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ»

œÉÌÀǻԾÁÄÁľ¼ÃǻԾ¹»ËÇ ¹½»Á¿ÃÁ½Á¹Å¾ËÉÇÅÁ

†† ††

Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ þɹÅÀÁË

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ

†† ††

£¹º¾ÄÕ ÈÉǻǽ ÖÄŹ˾ÉÁ¹Ä

¶Ä¾ÃËÉÇ½Ô ÃÉ̼ÁÇËɾÀÆÔ¾

††

£»¹ÉËÁÉÔ ÃÇÅžÉоÊÃÌ×ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË

†† ††

£ÇÉÈÌÊƹØžº¾ÄÕ ÃÌÎÆÁ ÊËÇÄÔ ÑùÍÔÁ˽

›¨

††

£É¹ÆÃÇÀÄǻǣ£† †Ãû¹ÉËÁɹ ÇÊùÈÇĹ »¹¼ÇÆù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÈÇȾɾɹºÇËþľʹ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔÂ

††

¤ª¨ ª¨ ›¨ ›¨§ ¥­ 04# ͹ƾɹ

§Ë½¾ÄŹˆÄÔ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ÖľÃËÉÇŹË £¹ÆϾÄØÉÊÃÁ¾ËÇ»¹ÉÔ

††††

¦¹ºÁ»ÃÁʹÄÕÆÁÃǻԾ»¹ÊÊ

£ÇÆ˾ÂƾÉË ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ

†† ††

¦¹ÉÌ¿ɾÃÄƹ»Ó¾À½¾†»Ô¾À½¾»¼§ÅÊà »Ê¾ƹÈɹ»

§É¼Ë¾ÎÆÁù Ç˽¾ÄŹ˾É ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††

§ºÌоÆÁ¾»¹»ËÇÑÃÇľ ™»ËÇËɹÆÃÇÄľ½¿

§Ê»¾ËÁËÈÉÁºÇÉÔÁÖľÃËÉÇÅÇÆËÁÀ½ º¹Æ½¹¿ÆÔ¾ÊÃɾȹ †† ÁľÆ˹ À¹¿ÁÅÔ¹ÆþÉÆÔÂÁ¼¾ÉžËÈÉÇùÄÔ»¹×ÒÁ  ª¡¨ ÁÀÇľÆ˹ ÈÁÊËÇľËÊÃǺÇÀ¹º ÊÃÇºÔ ÊÁÄÁÃÇÆ ÊŹÀù ƾÀ¹Å¾ÉÀ¿Á½ÃÇÊËÕ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ º¾ÆÀÁÆ À¹ÈйÊËÁ½ÈÉÁÀŹËÉÇƹ ÃľÂǺÇÂÆÔÂÁ¨›™ ¹»ËÇ»ÔÑù ÊȾÏǽ¾¿½¹

§Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® ÑùÍԆÃÌȾ ÃÌÎÆÁ ɹÊÃÉǤª¨

¤ª¨ ÅÇÆ˹¿Ⱦƹ žËÁÀÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›® ɾÃĹŹ ††

£Ç¹ºÀ¿µ¹Åº·ºÆ½Âþ¶µÂÑ ÆÇÅýǺÀÑÆÇ·ÃƵÈÂ

™ºÅº·ÃöÅÆǵ¿½ ÆÇÅþÁµÇºÅ½µÀЗµÅ½µÂÇÐОтделочные, строительные материалы

Квартира

58-05-16, 32-18-31

§Ë½ÔλȹÉÆÇ˾ľ¥¾Ð˙

»¾ÉÁžË ¨›® ÇÃÆÇǼƾÊË ¨›® ȾÊÇÃÊËÉÇÁË ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ Ê˾ÃÄÇ¿¹ÉÇÊË ÊȾÏǽ¾¿½¹ ľËÀÁÅ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ʹÆ˾Î ÃɹÊù ÃÇľÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÎÁÅÁؽ»Ç½ÇÇÐÁÊËÃÁ

††††

¨¾ÆÇÈĹÊË ÌÊÄ̼Á¹ÅÇÂÃÁɾÊËÇɹƹ ÖÅÇÆËɹºÇËÔ

£ÇÅȆÉÔ ͹ÃÊ ÖľÃËÉǺÔË˾ÎÆÁÃÌ ɹÊÊÅÇË»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

¨¾ÊÇÃ

Ÿš¡ ÊËÉÇÁËŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ ˾ÎÆÁù

††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

¨Ç¼Çƹ¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ »¹¼ÇÆù ½ÇÊùÈÇĹšÉÌÊÇà ÊËÉǼ¹ÆÔ ƹÄÁÐÆÁÚÄÇÆιÌÊ

¦Ç»Ô¹Šœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ» ˾ÆË £¹Å™ † ºÌ ­¹Æ¾É¹ ›¨ É̺¾ÉÇÁ½ ÇƽÌÄÁÆ ϾžÆË

††††

¨¾ÆÇÈĹÊË ÌÊÄ̼ÁɾÊËÇɹƹ ¹ÅÇÂù ÖÅÇÆ˹¿

ªËÇŹËÇÄǼÁоÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á£ÇÅÈÕ×˾ÉÔ ͹ÃÊ

††††

«¾ÈÄÔÂÈÇÄ ÖÄÁÆÍɹÃɹÊƹØÊÁÊËÇËÇÈÄ ÈÉǾÃËÁÉ

£ÇÅȆÉÔ ͹ÃÊ ÖľÃËÉǺÔË˾ÎÆÁÃÌ ɹÊÊÅÇË»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

¶ÄÁËÆÔÂÃÇË˾½¿ Ĺ»ËÇÅǺÁÄÕ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ£ÀºÆº•Â½Æ¿½Âþ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


—½¹ÐÇÅȶÃÄÅ÷ùÂþµÅÁµÇÈÅÐ

ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÎÉ ÀÐÌÀÒÓÐÛ

 —ùÃÄÅ÷ù ̽¿ ƵÂǺÊ ÁµÅ¿ºÇ •Ÿ —• £££ —£Ÿ¦ £££

Ô•ÁÈÅ Æ¿µÔ  Ç 

¥µ¹Ì½¿ •Àº¿ÆµÂ¹Å ¦ÇºÄµÂà ·½Ì

¨ÁŽʽ Ԧº·ºÅ ÂµÔ ¿ÃÅÄ •Àº¿Æº¾ ¤µ·À÷½Ì Ç

ÀºÇ£¿ÇÔ ¨Æ÷¸ÃÅÑ –ºÅº¸ ¸ÅÈÄ ¢½¿ÃÀµº ĵ¿ÃÁĵ½¾ ¶ÅÔ  ·½Ì Ç £££  —¼ÀºÇ Äź¹ œµ·ºÅÇÔº·µ ™È¶½Â ÄŽÔǽº £™£ Ç £Àº¸•Àº¿ ƺº·½Ì 

­µÅ÷к¿ÅµÂÐ ź¸ÈÀÔÇÃÅйµ·Àº Â½Ô Äź¹ÃÊŵ½ ǺÀÑÂк¿ÀµÄµÂÐ

ǺÅÁÃź ¸ÈÀÔÇÃÅÐ ·µÆÆÃÅǽ ÁºÂǺ

͵Å÷к¿ÅµÂÐ ·µÆÆÃÅǽ ¼µ¹·½»¿½ ·ºÂǽÀ½ ÁºÂǺ

£ÇÃĽǺÀÑÂµÔ ·Ã ¹ÃÄÅÃ·Ã¹ÂµÔ ¿µ µÀ½¼µË½ÃµÔ· µÆÆÃÅǽÁºÂǺ

¦µÂǺʽ̺ƿµÔ· µÆÆÃÅǽÁºÂǺ

ÀÓ ÍÇ Äøà¶µÔ Âо ÁºÇÅ

ÀÓ ¶µÔ

ÍÇ

¥ÃÆÆ½Ô Äź¹ÃÊŵ ¿ÃÀÀº¿Çà ǺÅÁà ÇµÀ½Ô ÁºÇÅÐ ½ǺÀÑÂк ÅÐ ÁµÂÃÁºÇÅÐ Ÿ½Çµ¾ ¿ÀµÄµÂÐ

ÀÓ ¶µÔ

ÍÇ

ÀÓ ¶µÔ

¥ÃÆÆ½Ô §ºÅÁÃÁº ÇÅпÃÇÀà ·Ðº ǺÅÁà ÁºÇÅйÀÔ ǺÄÀÃȼÀ÷ ÁµÂÃÁºÇÅÐ ·µÆÆÃÅǽ ÁºÂǺ Äź¹ÃÊŵ ¿ÃÀÀº¿Çà ÁµÂÃÁºÇÅÐ ¥ÃÆÆ½Ô ÇµÀ½Ô ½ǺÀÑÂк ÅÐ ¿ÀµÄµÂÐÍÇ

¥µÆÄź ¹ºÀ½ ǺÀÑÂà ÆÁºÆ½ ǺÀѵÔ

·µÆÆÃÅ ǽÁºÂǺ

¥º¸ÈÀ½ÅÈÓ εÔ ¿ÀµÄµ ¤Åº¹ÃÊŵ ÂÐ ¼µÄÃÅ ½ǺÀÑÂµÔ ÂÃź¸ÈÀ½ ÅÈÓεÔÃÇöϺÁµ 

ÃÇ ÅȶÀº¾

£Ç ÃÇöϺ Áµ ½Â¹½ ·½¹ÈµÀÑ µÔ¶ÃÀºº ÀºÇ

ÀºÇ

£ÄÇ Åü ½˵ £ÄÇ Åü ½˵

ÀºÇ

£ÄÇ Åü ½˵

¶ÃÀºº ÀºÇ

ÀºÇ

ÀºÇ

¶ÃÀºº ÀºÇ

£ÄÇ Åü ½˵ 

¶ÃÀºº ÀºÇ

Äùà £ÄÇ ¸Ã·ÃÅ Åü ½˵

¤Åº ¦Åÿ ŸÃÀ ¹Ã £ÄÇ ŵ¶Ã ·Ã ÄÀµ Åü Çß Çе ǵ· ½˵ ÇÃ̺¿ Åпº ½À½ Åȶ

£ÄÇ Åü ½˵  £ÄÇ ÄÃÆÇ Åü ŸÀ½ ½˵ ºÂǵÁ ÃÇ ÆÅÃÌ ¿µ ÄÀµÇº »µ ÃÇöϺÁµ £ÄÇ Åü ½˵

¤Åý¼ š¹½Â½ ©ÃÅ ¢µ¼·µÂ½º ·Ã¹½ÇºÀÑ Ëн¼ Áµ ¦¿½¹¿½ •¹ÅºÆ ©£ÅÈ¿Ã Ž ¿ÃÁĵ½½ Äà ŸÃÂÇÅÃÀÑ µÅÁµÇÈÅÐ ÁºÅº ÃÄÀµ · ǺÀºÉà·Ã¹½ÇºÀÔ œµÄÃÅÂµÔ µÀɵ·½ÇÈ

ÃǺÌ ÂµÔ ÇР½Ô ¼µÅÈ ¶º»Â

 ¥ÃÆÆ½Ô ÍÇ ÀÓ ÃÇöϺ —µÅÉÃÀà ӿ½ ÄÃÀ½ÄÅÃĽ •·º¿Ã¸ÅÈÄÄ Ô¦ÃÀºÌ ¶µÔ Áµ ÃÇ ÀºÂ÷µÔ ÄÃÀ½Òǽ ÂµÔ  Ç Áºº·•Â Çß÷µÔ Àӿ÷ ÃÇ  ¹Åº¾•Àº¿ ÀºÂ÷µÔ ¸ÃÉŵ· ¿ÃÁÄµÂ½Ô ¹Ã µÆÆÃÅǽÁºÂǺ ƺº·½Ì  ÇµÀ½Ô ÍÇ ÀÓ ÃÇöϺÁµ ͵Å÷к¿ÅµÂÐ §ºÅÁÿÀµ £¶ÅµÇÂк ¿ÃÀÀº¿Çà  •¿·µÆ½ÆǺÁ —µÇÈǽµ  –ºÀԿ÷ ÁºÇÅ ¶µÔ ŵ¹½µÇÃÅРĵÂÐ ¿ÀµÄµÂÐ ÅÐ ÆÁº •Àº¿Æº¾ £££ Ç Äź¹ÃÊŵ ƽǺÀÑ •Àº¿ÆµÂ ½ǺÀÑÂк ÂкȼÀÐ ¹Å÷½Ì ¿ÀµÄµÂÐ §ÈÅË½Ô ÍÇ ÀÓ ÃÇöϺÁµ Äź¹ÃÊŵ ¦ÇµÀÑÂк½ÌȸÈ ǺÅÁÃź •ÀÑǺÅÄÀµÆÇ ˜ºÅ˺µ  ™Åºº· ÇµÀ½Ô ¶µÔ ™Á½ÇŽ¾ Âк¼µ¹·½»¿½ ¿Åµ ¸ÈÀÔÇÃÅÐ ½ǺÀÑÂк ¦½¶½ÅÑ £££ Ç ŵ¹½µÇÃÅÐ ¿ÀµÄµÂÐ ³ÅѺ·½Ì ÂÐ ·ºÂǽÀ½ ÍÇ ÀÓ Äùøà ¥ÃÆÆ½Ô –Åü÷к ÌȸÈ  •ÅÁƵ¶ ÇÃÅ ¢ºÉǺ¼µ·Ã¹ šÅºÁ½Â ¶µÔ ·ÃÅ ÃÇ ÇµÀ½Ô Âк ºŻµ·ºÓ Æ¿µÔ  •Àº¿Æº¾ ¸Ã·Ð¾¹ÃÁ öϺÁµÃÇ §µ¾·µÂÑ ¢½¿ÃÀµº νº ÆǵÀÑÂк· Ç £££ µÆÆÃÅǽÁºÂǺ ·½Ì 

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

20 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ย•ยนร…ยบร† ร‡ยบร€ยบร‰รƒร‚

ยฉยยฃร…รˆยฟรƒ ยทรƒยนยฝร‡ยบร€ร” ยœยตร„รƒร…ร‚ยตร”รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ยœยตยนยทยฝยปยฟยฝ ยฟร…ยตร‚ร ยทยตร†ร†รƒร…ร‡ยฝ ยทยบร‚ร‡ยฝร€ยฝ รƒร‡ยทรƒยนร รยบร‚ร‡ยบ ร„ยบร…ยบรŠรƒยนร ร‰ร€ยตร‚ร‹ร

ยฉร…รˆร‚ยผยบ  ร’ร‡ยตยป ร‡  

 ยงยœย•ยฃรร†ยฟ ร†ยบร…ยทยฝร† ยฃยฃยฃ

ยŸยฝร†ร‡ยตร‚รƒ ยทยตยณร€ยฝร” ยคยตยทร€รƒยทร‚ยต

ยกยบร€ยบรยฟรƒ ยœยตยนยทยฝยปยฟยฝ ยผยตร‡ยทรƒ ยทยตร†ร†รƒร…ร‡ยฝ ย•ร€ยบยฟร†ยตร‚ยนร… ร…ร ยฟร…ยตร‚ร ยทยบร‚ร‡ยฝร€ยฝ รยบร‚ร‡ยบ ย—ยตร€ยบร…ร‘ยบ ยทยฝรŒ

ยธรƒยคยตร…ร‡ ร†รยบยผยนยต  ร‡ 

ยŸร€ยตร„ยตร‚ ร‚ยบร‡ ร„ร…ยบยนรƒรŠ ร…ยตร‚ยฝร‡ยบร€ร‘ ร‚รยพ

ร„ร…ยบยนรƒรŠร…ยต ร‚ยฝร‡ยบร€ร‘ร‚รยบ ยฟร€ยตร„ยตร‚ร

ยงยบร…รรƒยธรƒ ร„ร…ยบยนรƒรŠร…ยต ร†รยบร†ยฝ ร€รƒยทยฟยฝร‚ยต ร‚ยฝร‡ยบร€ร‘ร‚รยบ ร‡ยบร€ร‘ร‚รยบ ร…ยตยนยฝยตร‡รƒร…ร ยฟร€ยตร„ยตร‚ร รˆยผร€ร

 ยฒร‚ยบร…ยธรƒร†ร‡ยตร‚ ยนยตร…ร‡ ยฃยฃยฃ

ยŸร…ยตร‚รรยตร…รƒยทรยบยท ยตร†ร†รƒร…ร‡ยฝรยบร‚ร‡ยบ

ย˜รƒร€รˆยถยบยท ย—ยตร€ยบร…ยฝยพ ยยทยตร‚รƒยทยฝรŒ

ย™ยบยฟยตยถร…ร” ยครˆรŠรƒยทยต ยครƒร€ยฝร„ร…รƒร„ยฝร€ยบร‚รƒยทยตร” ร‡ ย•ร€ยบยฟร†ยตร‚ ยทยตร†ร†รƒร…ร‡ยฝรยบร‚ร‡ยบ ยนร…ยตย˜ร…ยฝยธรƒ ร…ร‘ยบยทร‚ยต

รร‡

ร€ร“ ยถยตร”

ยทยตร†ร†รƒร…ร‡ยฝ รยบร‚ร‡ยบ

ยถยบยผ ร‚ยต ร€ยฝรŒ ร‚ยตร”

ร€ร“ ยถยตร”

ร€ร“ ยถยตร”

รร‡ ยฅรƒร† ร†ยฝร” ยร‡ยต ร€ยฝร” ยฆร€รƒ ยทยตยฟยฝร” ยจยฟร…ยตยฝร‚ยต

รร‡

รร‡

ร€ร“ ยถยตร”

ยฅรƒร†ร†ยฝร” ยร‡ยตร€ยฝร”

ยงรˆร…ร‹ยฝร”

ยร‡ยตร€ยฝร” รร‡ ร‚ยต ย˜ยบร…รยตร‚ยฝร” ร„รƒยธรƒร‚ ร€ยฝรŒ ร‚รยพ ร‚ยตร” รยบร‡ร…

ยฅรƒร†ร†ยฝร” ยร‡ยตร€ยฝร”

รยตร‚รƒรยบร‡ร…ร ยฅรƒร† รร‡ ยทยตร†ร†รƒร…ร‡ยฝ ร†ยฝร” ยฆร€รƒ รยบร‚ร‡ยบ ยทยตยฟยฝร” ย˜ยบร…รยตร‚ยฝร”

ร‡ยบร…รรƒร…ยบยธรˆ ร„ร…ยบยนรƒรŠร…ยต ยทยตร†ร†รƒร…ร‡ยฝ ร€ร”ร‡รƒร…ร ร‚ยฝร‡ยบร€ร‘ร‚รยบ รยบร‚ร‡ยบ ยฟร€ยตร„ยตร‚ร

 ยญยตร‡ร‡ร€ยคร€ร“ร† ยŸรƒร‡ยบร€ร‘ร‚ยฝยฟรƒ ยฃยฃยฃ ยทยต  ร‡ 

 ยครˆรŠรƒยทยต ย•ย˜ ยยค

ยญร„ยตยฟรƒยท ยญยตร…รƒยทรยบยฟร…ยตร‚ร ร†ยฟยฝยพย—ร€ยต ยทยบร‚ร‡ยฝร€ยฝ ยนยฝรยฝร…ย—ยต ร€ยบร…ร‘ยบยทยฝรŒ

 ยฃร‡ยทรƒยน ยญร„ยต ร€ยบร‡ยฃยฟร‡ร” ยฟรƒยทร†ยฟยฝยพย—ย— ยถร…ร” ร‡ ยยค  ย–ยตยถยฝ รยบร‡ยตร€ร€ยฝรŒยบร†ยฟยตร”ยท ยฟรƒยทยยธรƒร…ร‘ ยตร†ร†รƒร…ร‡ยฝรยบร‚ร‡ยบ ยฉยบยนรƒร…รƒยทยฝรŒ

ยธรƒยคยตร…ร‡ ร†รยบยผยนยต  ร‡ 

 ยฃรร†ยฟรยบร‡ยตร€ ร€รƒรƒร„ร‡ร‡รƒร…ยธ ยฃย•ยฃ

ร€ร“ ยถยตร”

ร€ร“ ยถยตร”

ยฉรƒร… รยต รƒร„ร€ยต ร‡ร

ย˜ยบร…รยตร‚ยฝร” รร‡ ร€ร“ ร„รƒยธรƒร‚ ยถยตร” ร‚รยพ รยบร‡ร…

ยฅรƒร†ร†ยฝร” รร‡ ยงยบร…รรƒรยบ ร‡ร…ร ยทยตยฟรˆ ยร‡ยตร€ยฝร” รˆรรยบร‡ร…ร ย˜ยบร…รยตร‚ยฝร” รยตร‚รƒรยบร‡ร…ร

ยคร…รƒยฝยผ ยšยนยฝร‚ยฝ ยทรƒยนยฝร‡ยบร€ร‘ ร‹รยฝยผ ยŸรƒร‚ร‡ร…รƒร€ร‘ ยตร…รยตร‡รˆร…ร รยบร…ยบ รƒร‡ยบรŒ ร‚ยตร” ร‚ยฝร” ยผยตร…รˆ ยถยบยปร‚

 ยฅรƒร†ร†ยฝร” รร‡ รยบร‡ร…ยขยบยพยถรˆร‡ยต ย• ย–ยบร€รƒยผยบร…รƒยท ยœยตยนยทยฝยปยฟยฝ ยฟร…ยต ยคร…ยบยนรƒรŠร…ยต ร„ร…ยบยนรƒรŠร…ยต ยทยตร†ร†รƒร…ร‡ยฝ ร‡ ย•ร€ยบยฟร†ยตร‚ยนร… ร‚ร ยทยบร‚ร‡ยฝร€ยฝ รƒร‡ยทรƒ ร‚ยฝร‡ยบร€ร‘ร‚รยบ ร‚ยฝร‡ยบร€ร‘ร‚รยบ รยบร‚ร‡ยบ ยขยฝยฟรƒร€ยตยบ ยนร ร„ยบร…ยบรŠรƒยนร‚ยฝยฟยฝ ยฟร€ยตร„ยตร‚ร ยฟร€ยตร„ยตร‚ร ยทยฝรŒ ร‰ร€ยตร‚ร‹ร ร‡ยบร…รรƒร…ยบยธรˆ ร€ร”ร‡รƒร…รยฅยตร†ร„ร…ยบ ยนยบร€ยฝ ร‡ยบร€ร‘ร‚รƒ ร†รยบร†ยฝ ร‡ยบร€ร‘ร‚ยตร”

 ยกยตร‚ยธยตยผยบร” ย™ย–ยบยนร‚รƒยธรƒ  ยฆร‡รˆร„ยฝร‚ ยกยบร‡ยตร€ร€รƒร„ร€ยตร†ร‡ยฝ ยกยฝยฟร…รƒยฟร€ยฝรยตร‡ ร‡ ย•ร€ยบยฟร†ยตร‚ยนร… ยฟรƒยทยตร”ยฝร„รƒร€ยฝ ยคร€ร“ร† ยฃยฃยฃ ยณร…ร‘ยบยทยฝรŒ ร„ร…รƒร„ยฝร€ยบร‚รƒยทยตร”ยท ยตร†ร†รƒร…ร‡ยฝรยบร‚ร‡ยบ

 ยŸรƒรร„ยตร‚ยฝร” ยงยบรŠร’ร‚ยบร…ยธรƒ ยฃยฃยฃ

 ย˜ยฝยนร…รƒยฝร‚ยปยฝ ยฆยตยผรƒร‚รƒยทยต  ย–ยตยฟรˆร€รƒยท ยคย—ยชยฟร€ยบยบยทยตร”ยท ร‚ยฝร…ยฝร‚ยธยฃรร†ยฟ ร‡ ย•ร€ยบยฟร†ยตร‚ยนร… ยตร†ร†รƒร…ร‡ยฝรยบร‚ร‡ยบ ยฃยฃยฃ ยฆยบร…ยธยบยบยทยฝรŒ

ยขยตยผยทยตร‚ยฝยบ ยŽ ยฟรƒรร„ยตร‚ยฝยฝ ร„รƒ ยตร€ร‰ยตยทยฝร‡รˆ

ยฅยบยธรˆร€ยฝร…รˆร“ รŽยตร” ยฟร€ยตร„ยต ยคร…ยบยนรƒรŠร…ยต ร‚ร ยผยตร„รƒร… ร‚ยฝร‡ยบร€ร‘ร‚ยตร” ร‚รƒร…ยบยธรˆร€ยฝ ร…รˆร“รŽยตร”

ย—ยฝยนรร‡ร…รˆยถรƒร„ร…รƒยทรƒยนร‚รƒยพยตร…รยตร‡รˆร…ร

รŽรร‡รŽร รร›รรŠร€ ร’รร“รรŽรรรŽร‚รŽร„รรŽร‰ ร€รรŒร€ร’ร“รร›

ยฃร„ร‡ ร…รƒยผ ร‚ยฝร‹ยต

ยฃร„ร‡ ร…รƒยผ ร‚ยฝร‹ยตรƒร‡รƒยถรยบรยต ร„รƒยนรƒ ยฃร„ร‡ ยธรƒยทรƒร… ร…รƒยผ ร‚ยฝร‹ยต

รƒร‡รƒยถรยบรยต ยฝร‚ยนยฝ รƒร„ร‡ ยทยฝยนรˆ   ยฝร‚ ยตร€ร‘ร‚รƒ ยนยฝยทยฝยนรˆ ยตร€ร‘ร‚ยตร”

ย–รƒร€ยบยบ ร€ยบร‡

ยถรƒร€ยบยบ ร€ยบร‡

ยถรƒร€ยบยบ ร€ยบร‡

รƒร‡รƒยถรยบ รƒร‡ รยต ยฝร‚ยนยฝ ยทยฝยนรˆยตร€ร‘ ร‚ยตร”

ร…รƒยผ ร‚ยฝร‹ยต

ยธรƒยนยต

ยถรƒร€ยบยบ ร€ยบร‡

ยถรƒร€ยบยบ ร€ยบร‡

ร€ยบร‡

รƒร‡รƒยถรยบรยต  ยฃร„ร‡ รƒร‡ ยฝร‚ยนยฝ ร…รƒยผ ยทยฝยนรˆ ร‚ยฝร‹ยต ยตร€ร‘ร‚รƒ

รƒร‡รƒยถรยบรยต ร‚ยตยผยต ยฃร„ร‡ ยฟยตยผรƒร‡ ร…รƒยผ ร‚ยฝร‹ยต

รƒร‡ร‡รƒร‚ร‚ยต ยปยต ร‚ยตยฟรƒ ร„ยฝร‡ยบร€ร‘ร‚ยตร” รƒร‡ ร…รˆยถ

รƒร‡ 

ย–รƒร€ยบยบ ร€ยบร‡

รƒร‡รƒยถรยบ ร„รƒยนรƒ ยฃร„ร‡ รยต ยฝร‚ยนยฝ ยธรƒยทรƒร… ร…รƒยผ ร‚ยฝร‹ยต ยทยฝยนรˆยตร€ร‘ ร‚ยตร” ร„รƒ ยนรƒยธรƒยทรƒร…

รยบร‚ยบยบ ยธรƒยนยต

ยฃร„ร‡ ร…รƒยผ ร‚ยฝร‹ยต

รƒร‡รƒยถรยบรยต รƒร‡

ยฆยฟยฝยนยฟยฝ ยท

ยคร…ยบ ยฆร…รƒยฟ ยŸรƒร€ ยนรƒ ยฃร„ร‡ ร…ยตยถรƒ ยทรƒ ร„ร€ยต ร…รƒยผ ร‡รƒร…ยธ ร‡รร‚ยต ร‡ยตยท ร‚ยฝร‹ยต ร‡รƒรŒยบยฟ ร…รร‚ยฟยบ ยฝร€ยฝ ร…รˆยถ

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10

| 21


22

ÑÒÐÎÉÏÀËÈÒÐÀ

¨§ª¤ž¦¡ž¡¦¡¯¡™«¡›´¥¡¦©žœ¡§¦™›´ ›™¦´¨™ž¦¡ž¥ª§š¡©™ž¥§ª«¡ ¨¤™«žŸž¢ ™Ÿ£¬ ¡£™£ª¤žª«›¡žs¨™ž¦¡ž§®§§›¨©ž¨©¡¸«¡¢ Ÿ¡¤¡²¦§†£§¥¥¬¦™¤µ¦§¢ª­ž©´

ЖКУ: нюансы новых правил ›ʹÅǾºÄÁ¿¹ÂѾ¾»É¾ÅØÉÇÊÊÁ† Øƾ ƾÌÊ˹ÆÇ»Á»ÑÁ¾ÊоËÐÁÃÁƹ¼Ç† ÉØÐÌ×ÁÎÇÄǽÆÌ×»Ç½Ì ºÌ½ÌËÈĹËÁËÕ À¹Ÿ£¬ÀƹÐÁ˾ÄÕÆǺÇÄÕѾ§ºÖËÇÅ ƹ»ÊËɾоÊ¿ÌÉƹÄÁÊ˹ÅÁÀ¹Ø»ÁÄ À¹ÅÅÁÆÁÊËɹɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇɹÀ»Á† ËÁØ©­™Æ¹ËÇÄÁ¨ÇÈÇ» ¨ÇÊÄÇ»¹ÅÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ¥ÁÆɾ† ¼ÁÇƹ ½ÄØ˾ΠÃËÇƾÌÊ˹ÆÇ»ÁÄ»ʻdž ÁÎû¹ÉËÁɹÎÊоËÐÁÃÁƹ»Ç½Ì ÊØÆ»¹ÉØ ¼Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØÌ»¾ÄÁÐÁËÕɹʆ ϾÆÃÁƹÌÊÄ̼ÁŸ£®ƹ ¹Ê¼ ÈǽÆØËÕÁνǛËÇ¿¾»É¾ÅØ ÈÉÁ ÌÊ˹ÆǻþÈÉÁºÇÉÇ»Ìо˹ºÌ½¾ËÈɾ† ½ÌÊÅÇËɾƹɹÊÊÉÇÐù½ÇľËƹÁÎÈdž ÃÌÈÃÌÁÌÊ˹ÆÇ»ÃÌ ¨ÇɹÊо˹ÅÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»¥ÁÆɾ¼Á† Çƹ ÃÇËÇÉÔ¾ÇÀ»ÌÐÁęƹËÇÄÁ¨ÇÈÇ» ÌÊ˹Æǻù»Ê˹ƽ¹ÉËÆÇÂû¹ÉËÁɾÊоˆ ÐÁÃÇ»ÎÇÄǽÆÇÂÁ¼ÇÉØо»ǽԺ̽¾Ë ÊËÇÁËÕÇ˽ÇËÔÊÉ̺¨ÉÁоŠÖËÌ ÊÌÅÅÌÅÇ¿ÆǺ̽¾Ë»ÔÈĹÐÁ»¹ËÕÈØËÕ

¦™

¡«

 

¨§¦¡¥¬«©™ª¯ž¦£¡ ¦™¬ª¤¬œ¡Ÿ£®¤¸«ž® £«§ ¦ž¬ª«™¦§›¡¤›£›™©«¡©™® ª°ž«°¡£¡¦™›§¬

ľË»ɹÊÊÉÇÐÃÌ »»Á½¾½ÇÈĹËÔ»É̺þ¿¾Å¾ÊØÐÆÔÅÈĹ˾¿¹Å ÈÇŸ£¬°ËÇùʹ¾ËÊØÃÇÆÃɾËÆÔÎÊÃÁ½ÇÃÁ½Ç˹ÏÁÂŹÄÇÁÅÌÒÁÅ ÁȾÆÊÁÇƾɹÅÈÉÁÌÊ˹ÆǻþÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÈÉÁºÇÉÇ»»Ç½ÇÌо˹ ËǻʾÖËÁ»ÇÈÉÇÊÔ½ÇÄ¿ÆÔɾѹËÕÊØƹÌÉǻƾÇ˽¾ÄÕÆÔÎɾ¼ÁÇÆÇ» »ɹÅùΞÊËÆÔÎÈÉǼɹÅÅÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁØ ›ËÇ¿¾»É¾ÅØÊÌÊ˹ÆÇ»ÃÇÂÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎû¹ÉËÁÉÆÔÎÊоËÐÁ† ÃÇ»˾ÈĹ ½Äغ¹Ë¹É¾ÂÇËÇÈľÆÁØ »¥ÁÆɾ¼ÁÇƹÈÇùɾѾÆÇÈdž »É¾Å¾ÆÁËÕ¶ËÇÊ»ØÀ¹ÆÇÊƾǺÎǽÁÅÇÊËÕ×ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹ËÕÈǽǺÆÔ¾ ÊоËÐÁÃÁƹù¿½ÔÂÊËÇØú¹Ë¹É¾ÁÇËÇÈľÆÁØ ¹»ºÇÄÕÑÇÂû¹ÉËÁ† ɾÅÇ¿¾ËºÔËÕƾÊÃÇÄÕÃÇÊËÇØÃÇ» ÁŹÄÔÅÊÉÇÃÇÅɹºÇËÔÈǽǺÆÔÎ ÈÉÁºÇÉÇ» †Ä¾Ë ÈÇÊľо¼ÇÁÎƾǺÎǽÁÅÇÀ¹Å¾ÆØËÕ›ÖËÇÅÊÄ̆ й¾ÌÊ˹Æǻù˾ÈÄÇÊоËÐÁÃÇ»ÊÇ»¾ÉѾÆÆÇƾÇÃÌȹ¾ËÊبÇÖËÇÅÌ »¥ÁÆɾ¼ÁÇƹÈÉÁÆØÄÁɾѾÆÁ¾ǺǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇÂÌÊ˹Æǻþ»ÅÆdž ¼Çû¹ÉËÁÉÆÔÎÀ½¹ÆÁØÎƾÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇ¼Ç ¹¾½ÁÆǼÇǺҾ½ÇÅǻdž ¼ÇÊоËÐÁù˾ÈŨÇÖËÇÅÌƾºÌ½¾ËÈÉÁžÆØËÕÊØÆÁùÃÁÎÑËɹÍÆÔÎ ʹÆÃÏÁÂÄÁºÇÈÇ»ÔѾÆÁØ˹ÉÁÍÇ»ƹÇËÇÈľÆÁ¾»ÇËÆÇѾÆÁÁ˾Î ¼É¹¿½¹Æ ÃÇËÇÉÔ¾ƾÀ¹ÎÇËØËÌÊ˹ÆÇ»ÁËջʻÇÁÎû¹ÉËÁɹÎÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÔ¾˾ÈÄÇÊоËÐÁÃÁ ¬Ê˹ÆǻùÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÊоËÐÁÃÇ»˾ÈĹÈĹÆÁÉ̾ËÊØÄÁÑÕ »ÆÇ»ÔοÁÄÔÎ½ÇŹΠ¼½¾ÊËÇÁÅÇÊËÕÖËÁÎÈÉÁºÇÉÇ»¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ »ÃÄ×й¾ËÊØ»ÊËÇÁÅÇÊËÕʹÅÇÂû¹ÉËÁÉÔ™¾ÊÄÁ¿ÁÄǽÇÅÈÉÁÀƹÆ ¹»¹ÉÁÂÆÔÅ ËÇÈÉÇ¿Á»¹×ÒÁ¾»ƾżɹ¿½¹Æ¾»ÇǺҾÇʻǺǿ½¹×ˆ ÊØÇËùÃÁΆÄÁºÇǺØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»ÈÇÌÊ˹ÆǻþÈÉÁºÇÉÇ»»Ç½ÇÌо˹ °ËÇùʹ¾ËÊØÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÊоËÐÁÃÇ»ƹ¼¹ÀÈÇÊÃÇÄÕÃ̼¹Àdž »Ô¾ÊоËÐÁÃÁ½ÇÉǼÁ Áž×˺ÇÄÕÑÇÂÊÉÇÃÇÃÌȹ¾ÅÇÊËÁÁÊÄÇ¿ÆÔ »ÌÊ˹Æǻþ ËÇ»ÁÎÇËÆÇѾÆÁÁ¥ÁÆɾ¼ÁÇƹÈÉÁÆØËÇɾѾÆÁ¾sǼɹ† ÆÁÐÁËÕÊØÅÇÆ˹¿Çž½ÁÆǼÇǺҾ½ÇÅǻǼÇÊоËÐÁù¼¹À¹ ƾËɾºÌØ Ç˼ɹ¿½¹ÆÌÊ˹ÆÇ»ÃÁÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔμ¹ÀÇ»ÔÎÊоËÐÁÃÇ» ›Ê¾ÖËÁ»ÇÈÉÇÊԺ̽ÌËÀ¹ÄÇ¿¾ÆÔ»ÈÉǾÃ˾¨ÇÊ˹ÆǻľÆÁØ ÃÇËdž ÉǾ¥ÁÆɾ¼ÁÇƹÈĹÆÁÉ̾˻ƾÊËÁ»Èɹ»Á˾ÄÕÊ˻ǩ­Ì¿¾»ÖËÇÅʾƆ Ëغɾ¨ÇÄÆÇÊËÕ×ÈÉǾÃË¥ÁÆɾ¼ÁÇƹƹÀÔ»¹¾ËÊØ˹ħºÌË»¾É¿½¾† ÆÁÁÈɹ»ÁÄÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÈÉÁÇÊ˹ÆÇ»ÃÁÁǼɹÆÁоÆÁØÈɾ½Ç† Ê˹»Ä¾ÆÁØÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔÎÌÊÄ̼ÊǺÊË»¾ÆÆÁùÅÁÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾ÄØÅ ÈÇžҾÆÁ»ÅÆǼÇû¹ÉËÁÉÆÔÎ½ÇŹÎÁ¿ÁÄÔÎ½ÇŹÎÁǻƾʾ† ÆÁÁÁÀžƾÆÁ»ƾÃÇËÇÉÔ¾ÈÇÊ˹ÆǻľÆÁØÈɹ»Á˾ÄÕÊË»¹©­ ÈÇ»ÇÈÉÇʹÅǺ¾ÊȾоÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔÎÌÊÄ̼” ¦Ç»Ô¾„¨É¹»ÁĹÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ¿ÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔÎÌÊÄ̼”Lj žÆØ×ËÈɾ½Ô½ÌÒÁ½ÇÃÌžÆË »»¾½¾ÆÆÔ¨ÇÊ˹ÆǻľÆÁ¾ÅÈɹ»Á† ˾ÄÕÊË»¹©­’ ¼ ›ÈÉÇϾÊʾÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁ˾ÃÊ˹½¹ÆÆǼÇÈÇÊ˹ÆǻľÆÁØÌÐÁËÔ»¹† ÄÁÊÕÀ¹Å¾Ð¹ÆÁØ­¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÊÄÌ¿ºÔÈÇ˹ÉÁ͹Š™ÆËÁÅÇÆÇÈÇÄՆ ÆÇÂÊÄÌ¿ºÔ ­™ª ¥ÁÆÖÃÇÆÇÅɹÀ»ÁËÁØÁ½É̼ÁÎÀ¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÔÎ »¾½ÇÅÊË»žÊÄÁÈÉǾÃËÈÇÊ˹ÆǻľÆÁØ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÆÔÂ¥ÁÆɾ¼Ádž

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

˾ÃÊËžËÍÅÎ ¨¢ž«Ÿ


ÑÒÐÎÉÏÀËÈÒÐÀ

ƹ»Èɹ»Á˾ÄÕÊ˻ǩ­ºÌ½¾ËÌË»¾É¿† ½¾Æ ËÇÖËÇÈÇÀ»ÇÄÁË¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»Ìɾ† ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇɹÀ»ÁËÁØ©ÇÊÊÁÁÊØƆ »¹Éؼǽ¹ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇ»»¾ÊËÁ »½¾ÂÊË»Á¾„¨É¹»ÁĹÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ¿ÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔÎÌÊÄ̼” ÃÇËdž ÉÔ¾½ÇÄ¿ÆÔÈǽÉǺÆÇǼǻ¹ÉÁ»¹ËÕ »Ê¾Æ×¹ÆÊÔÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»¿ÁÄÔÎ½ÇŹÎ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÈÉÁºÇÉÇ»Ìо˹ §½Æ¹ÃÇÖËÁÈɹ»ÁĹÈɾ½ÌÊŹËÉÁ† »¹×ËƾËÇÄÕÃÇÑËɹÍÆÔ¾ʹÆÃÏÁÁ ÆÇÁÈɾ;ɾÆÏÁÁ½Äؼɹ¿½¹Æ ÌÊ˹† ÆÇ»Á»ÑÁλʻÇÁÎû¹ÉËÁɹÎÁƽÁ† »Á½Ì¹ÄÕÆÔ¾ÊоËÐÁÃÁƹ»Ç½ÌªÃÁ½† ÃÁ˹ÃÁÅÈÇËɾºÁ˾ÄØŽÇÄ¿ÆÔÈɾ† ½ÇÊ˹»ÄØËÕÊØƾɾ¿¾ɹÀ¹»û¹É† ˹ÄÁɹÊÈɾ½¾ÄØËÕÊØÈÉÇÈÇÉÏÁÇƹÄՆ ÆÇÈÄÇÒ¹½Á¿ÁÄÕاÈĹ˹ÇÊ»¾Ò¾† ÆÁØžÊËǺҾ¼ÇÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ˾ȾÉÕ ˹ÿ¾ºÌ½¾ËɹÊÊÐÁËÔ»¹ËÕÊØÈÉdž ÈÇÉÏÁÇƹÄÕÆÇÈÄÇÒ¹½Áû¹ÉËÁÉÔ ¹ƾ»À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËÈÇËɾºÄ¾ÆÆÇ ־ÃËÉÇÖƾɼÁÁ «¹Ã¿¾»„¨É¹»ÁĹÎÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾† ÆÁØ¿ÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔÎÌÊÄ̼” ÌùÀ¹ÆÔÊÄÌйÁ »ÃÇËÇÉÔμɹ¿½¹† ƹÅÅǼÌ˺ÔËÕƹÐÁÊľÆÔÈÇ»Ôѹ† ×ÒÁ¾ÃÇÖÍÍÁÏÁ¾ÆËÔÀ¹ÇÈĹËÌŸ£¬ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ¾ÊÄÁ»Ä¹½¾Ä¾Ïû¹ÉËÁ† ÉԻǻɾÅØƾÀ¹Å¾ÆÁËƾÁÊÈɹ»† ÆÔÂÊоËÐÁÃƹÆÇ»ÔÂÁÄÁƾÈÌÊËÁË »û¹ÉËÁÉÌɹÀ¹ÈǽÉؽÃÇÆËÉÇľ† ɹ ÄÁºÇ¾ÊÄÁÈÇ»Áƾ¿ÁÄÕÏÇ»Êоˆ ÐÁûǽÔÊÄÁÑÃÇÅйÊËÇÄÇŹ¾ËÊØ ¨ÉÁоŠÈÇÆÇ»ÔÅÈɹ»ÁĹŠÃÇÆËÉdž ľɹŠÈÉÇ»¾ÉØ×ÒÁÅÈÇùÀ¹ÆÁØÁƆ ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÈÉÁºÇÉÇ»Ìо˹ ɹʆ ÑÁÉØËÁÎÈɹ»¹«¾È¾ÉÕÃÇÆËÉÇľÉÔ ÊÅǼÌËÈÉÇ»¾ÉØËÕû¹ÉËÁÉÆÔ¾ÈÉÁºÇ† ÉÔÌо˹ƾɹÀ»ÈÇļǽ¹ ¹ɹÀ» žÊØϹ

ª§¥¦ž¦¡¸¨§¦§›§¥¬¨©§ž£«¬ ªÌ½ØÈǻʾÅÌ ÈÇÊľ½ÆÁ¾ÁÆÁ† ÏÁ¹ËÁ»Ô¥ÁÆɾ¼ÁÇƹ»ÔÀ»¹ÆÔȹ† ½¾ÆÁ¾ÅÊǺÁɹ¾ÅÇÊËÁÈĹ˾¿¾Â À¹Ÿ£¬ ÁùÃÊľ½ÊË»Á¾sȹ½¾† ÆÁ¾½ÇÎǽǻÈɾ½ÈÉÁØËÁ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÇÂÊ;ÉÔ¶ËÇ͹ÃËÁо† ÊÃÁÈÉÁÀƹÄÁÀ¹ÅÅÁÆÁÊËɹɾ¼Ádž ƹÄÕÆǼÇɹÀ»ÁËÁؙƹËÇÄÁ¨ÇÈÇ» À¹Ø»Á»ÑÁ ÐËÇÈÇÁËǼ¹ÅȾɻǼÇ ÈÇÄ̼ǽÁؼÊǺÁɹ¾ÅÇÊËÕÈņ ˾¿¾ÂÊÆÁÀÁĹÊÕ½ÇÈÉÇϾÆËÇ» ›ËÇ¿¾»É¾ÅØ »ÈÉÇÑÄÇżǽÌÊǺÁ† ɹ¾ÅÇÊËÕÊÇÊ˹»ÄØĹÈÉÇϾÆ˹ ÇÎǽÔÈɾ½ÈÉÁØËÁŸ£®»¼ ƾÈɾ»ÔÊÁÄÁÅÄɽÉ̺ ÈÉÁǺ† Ò¾¼Ç½Ç»ÇÅǺÇÉÇ˾»Ê¾ÂÇËɹÊÄÁ ËÉÄÆÉ̺«¹Ã¿¾Ì»¾ÄÁÐÁĹÊÕ½¾† ºÁËÇÉÊùØÀ¹½ÇÄ¿¾ÆÆÇÊËÕÃÇÅȹ† ÆÁŸ£®sÅÄɽÉ̺ÈÇÁËǼ¹Å ȾɻǼÇÈÇÄ̼ǽÁØÈÉÇËÁ»ÅÄɽ É̺»¼Ç½Ì ¦ÇƾÄÕÀØÀ¹ºÔ»¹ËÕ ÐËÇÌÊ˹ÆÇ»† ùÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÊоËÐÁÃÇ»Ådž ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

¿¾ËÇùÀ¹ËÕÊØƾÊËÇÄÕÌ¿»Ô¼Ç½† ÆǽÄØʾžÂÆǼǺ׽¿¾Ë¹ªÃ¹† ¿¾Å û¹ÉËÁÉÆÔ¾ÊоËÐÁÃÁ»ÇÀÅÇ¿† ÆÇÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹ËÕÄÁÑÕƹÆǻԾ ƾ ɹÀÓ¾½¾ÆÆÔ¾ÅÆǼÇľËƾÂÃÇÉÉdž ÀÁ¾ÂËÉ̺Ô ƹÐÁË ÅÆÇ¿¾ÊË»ÌÉÇʆ ÊÁØÆ ¿Á»ÌÒÁλû¹ÉËÁɹλÊ˹† ÉÔÎÅÆǼÇÖ˹¿ÆÔÎ½ÇŹÎ ÈÇÊËÉdž ¾ÆÆÔλs†¾¼Ç½ÔÈÉÇÑÄǼÇ»¾† ù ˹Š¼½¾ËÉ̺ԻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ƾžÆØÄÁÊÕÐÌËÕÄÁƾÄ¾Ë Êƹ† йĹÈÉÁ½¾ËÊØÀ¹Å¾ÆÁËÕ»Ê×ÊÁÊ˾† Å̻ǽÇÊƹº¿¾ÆÁØƹÃÌÎƾ »Ë̹ľ† ˾Á»»¹ÆÆÇÂÃÇÅƹ˾¶ËÇǺǽ¾Ë† ÊػĹ½¾ÄÕϹÅ¿ÁÄÕØºÇľ¾оÅ» ËÔÊÉ̺ľÂ¹ÁÀ¹ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ÊоËÐÁÃÇ»ÈÉÁ½¾ËÊؾ¿¾¼Ç½ÆÇ»ÔÃņ ½Ô»¹ËÕÈÇÐËÁÉ̺›ÉؽÄÁȾƆ ÊÁÇƾÉÔÁŹÄÇÁÅÌÒÁ¾ÈÇËØÆÌËÈdž ½ÇºÆÔ¾ɹÊÎǽÔ›ÊØƹ½¾¿½¹ƹÈdž ÅÇÒÕžÊËÆÔκ׽¿¾ËÇ» £ËÇÅÌ¿¾»ÔÀÔ»¹¾ËÊÇÅƾÆÁ¾ Á×ÉÁ½ÁоÊùØÊËÇÉÇƹÆǻǼÇÈÉdž ¾Ã˹¥ÁÆɾ¼ÁÇƹ͹ÃËÁоÊÃÁ ÈǻԆ

23

¤×½ÁÁ˹ÃȾɾÈĹÐÁ»¹×˨ÇÅƾ† ÆÁ×¼†Æ¹¸ÆÁƹ ¾ÊÄÁ»Ä¹ÊËÁÈɾ½Ädž ¿¹ËÇÈØËÕÌ»¾ÄÁÐÁËÕÈĹËÌÀ¹Ÿ£¬ ËÇ ÖËÇÅÇ¿¾Ë»ÔÀ»¹ËÕ»ÇÀÅÌÒ¾ÆÁ¾ÁÊdž ÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈÉÇ˾ÊËŹÄÇÁÅÌÒÁμɹ¿† ½¹Æ™˹ÃÁλ©ÇÊÊÁÁsºÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ÇÊǺ¾ÆÆÇ»½Ç˹ÏÁÇÆÆÔÎɾ¼ÁÇƹÎ ¥¾¿½ÌÈÉÇÐÁÅ ƹÇÆÌ »¼š¹† ˹ÂÊþ ½¾ÄÇƾ˹ý¹»ÆǽÇÑÄÇ ½ÇÌÄÁÐÆÔκ¹ÉÉÁù½ÁɹÀºÁ»¹† ÆÁØû¹ÉËÁÉÆÔÎÊоËÐÁÃÇ»ÃÌ»¹Ä½¹† ÅÁ¾ÄÇ»ËÇÅ ÐËÇÈÇÊľÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ »û¹ÉËÁɹÎÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÊоˆ ÐÁÃÇ»ƹ»Ç½Ì ƾÃÇËÇÉÔ¾¿ÁÄÕÏÔ Ê˹ÄÁÈĹËÁËÕÀ¹Ÿ£¬ƾžÆÕѾ ¹š§¤µ±ž ¾ÄÇ»ËÇÅ ÐËÇ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ ʨÇÊ˹ÆǻľÆÁ¾ÅÈɹ»Á˾ÄÕÊË»¹ ©­’ ¼ „§ÈÇÉؽ† þÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇÅÅÌƹÄՆ ÆÔÎÌÊÄ̼¼É¹¿½¹Æ¹Å”ÁÈÉÁÄÇ¿¾ÆÁ† ¾Å’ÃÖËÇÅÌÈÇÊ˹ÆǻľÆÁׄ©¹Ê† оËɹÀžɹÇÈĹËÔÀ¹ÃÇÅÅÌƹÄՆ ÆÔ¾ÌÊÄ̼Á”ɹÀÆÁϹž¿½ÌÈÇù†

¨§ª¤ž¬ª«™¦§›£¡›£›™©«¡©™® ¡¦¡›¡¬™¤µ¦´®ª°ž«°¡£§›¦™›§¬ ¦ž£§«§©´žŸ¡¤µ¯´ª«™¤¡¨¤™«¡«µ ™Ÿ£¬ ¦ž¥ž¦µ±ž ™š§¤µ±ž ѾÆÁ¾ϾÆÔƹÌÊÄ̼ÁŸ£®Ø»Äؾˆ ÊØÑËɹÍÆÇÂʹÆÃÏÁ¾Â¦ÇÊÌоËÇÅ ÈÉÁÆÏÁÈÇ»¼ÇÊɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØÃÇÅÅ̆ ƹÄÕÆÔÎ˹ÉÁÍÇ» ǽÁÆÁËÇË¿¾Ëdž »¹É »Ç½¹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁØ ˾ÈÄÇ ¼¹ÀÁ˽ ÊÁ½¾ÆËÁÐÆÔÅÁÊ»ÇÂÊË»¹ÅÁ ÁùоÊË»ÇÅ ÈÇÊ˹»ÄؾÅÔ»ǽÁÆ ÁËÇË¿¾½ÇÅ ƾÅÇ¿¾ËÁžËÕɹÀÄÁІ ÆÌ×ϾÆÌ«¹Ã¿¾ÁÊÃÇÅÅÌƹÄÕÆԆ ÅÁÌÊÄ̼¹ÅÁÀ¹»Ç½Ç† ÖľÃËÉdž ˾Ȇ ÄdžÁ¼¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁ¾¶ËÁÌÊÄ̼Á Èɾ† ½ÇÊ˹»ÄؾÅÔ¾ÈÇËɾºÁ˾ÄØÅ Áž׆ ÒÁÅÊоËÐÁà ÄÁºÇƾÁž×ÒÁÅÈÉÁ† ºÇÉÇ»Ìо˹ ÆÁоÅÈÉÁÆÏÁÈÁ¹ÄÕÆÇ ƾÇËÄÁй×ËÊØ ÁÈÇÖËÇÅÌƾÅǼÌËLj ÄÁйËÕÊØÁϾÆÇ £¹ÃÀ¹Ø»ÁÄÈɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄÕÈɹ»† ľÆÁØ¥¾¿½ÌƹÉǽÆÇÂÃÇÆ;ɾƆ ÏÁÁǺҾÊË»ÈÇËɾºÁ˾ľÂÅÁËÉÁ ¸ÆÁÆ„¶ËÇËÈÉǾÃ˽ÇÄ¿¾Æ»ÔÀ»¹ËÕ »ÇÈÉÇÊÔÌÃÇÆËÉÇÄÁÉÌ×ÒÁÎÇɼ¹ÆÇ» »ǺĹÊËÁÀ¹ÒÁËÔÈɹ»ÈÇËɾºÁ˾† ľ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÈÇÄÌй¾ËÊØ ÐËÇÌÊ˹† ƹ»ÄÁ»¹¾ËÊØɹÀÆÔÂ˹ÉÁÍÀ¹ǽÆÌ ÁËÌ¿¾ÌÊÄ̧̼½ÁÆÈÇËɾºÁ˾Äպ̆ ½¾ËÈĹËÁËÕºÇÄÕѾ ½É̼ÇžÆÕѾ” ª¾¼Ç½ÆØÌÈÇËɾºÁ˾ľÂÁº¾À»»¾½¾† ÆÁØÊоËÐÁÃÇ» ÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÈɾ˾Ɔ ÀÁÂÃØ»ÆÇÀ¹»ÔѾÆÆÔÅÆÇÉŹËÁ»¹Å ɹÊÎǽ¹¼ÇÉØоÂÁÎÇÄǽÆÇ»ǽÔ

À¹ÆÁØÅÁƹÌÀľÌо˹ ÌÊ˹ÆǻľƆ ÆÇÅƹ»¾ÊÕ½ÇÅ»ɹÂÇƾ„À¹½»Á¿† ÃÁ” Á»ÆÌËÉÁû¹ÉËÁÉÆÇÅÊоËÐÁþ ÇÈĹÐÁ»¹¾ËÊØÎÇÀØÁÆÇÅû¹ÉËÁÉÆdž ¼ÇÊоËÐÁù¡Å¾ÆÆÇÇÆÃÇÅȾÆÊÁÉ̆ ¾ËÁÀʻǾ¼ÇùÉŹƹ»Ê¾»ÆÌËÉÁ½Ç† ÅǻԾÈÇ˾ÉÁƾÌÐ˾ÆÆÔÎɹÊÎǽǻ »Ç½Ô „cªÇºÊË»¾ÆÆÁÃÁÈÇžҾÆÁ »ÅÆǼÇû¹ÉËÁÉÆÇŽǞƾÊÌËǺ؆ À¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÈÇÇÈĹ˾ÃÇÅÅÌƹÄՆ ÆÔÎÌÊÄ̼ ÁÊÎǽØÁÀÈÇùÀ¹ÆÁÂÃÇĆ ľÃËÁ»ÆǼÇ ǺҾ½ÇÅÇ»Ç¼Ç ÈÉÁºÇ† ɹÌо˹¨ÉÁǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁÁÅÆdž ¼Çû¹ÉËÁÉÆǼÇ½ÇŹÃÇÄľÃËÁ»ÆԆ ÅÁ ǺҾ½ÇÅÇ»ÔÅÁ ÈÉÁºÇɹÅÁÌо† ˹ÁÇ˽¾ÄÕÆÔÎÈÇžҾÆÁÂsÁƽÁ† »Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÁÈÉÁºÇɹÅÁÌо˹ɹÀ† žÉÈĹËÔÀ¹ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÌÊÄ̼Á ÈÇËɾºÄ¾ÆÆÔ¾»¿ÁÄÇÅÈÇžҾÆÁÁ ƾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÆÇÅÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÁ ÈÉÁºÇɹÅÁÌо˹ ÇÈɾ½¾ÄؾËÊØ»Êdž ÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÈÌÆÃËÇÅƹÊËÇØÒÁÎ ¨É¹»ÁÄc” ¨ÉÁžйÆÁ¾ÈÌÆÃË’Ǽǻ¹ÉÁ† »¹¾Ë»ÇÈÉÇÊÔƹÐÁÊľÆÁØÈĹ˾¿¾Â ÈÇÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾ÅÔŻĹÊËØÅÁÆÇɆ ŹËÁ»¹ÅÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ


24

ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

Тендеры ©ž¥§¦«¦´ž ©™š§«´ ¦ÇžÉÁÀ»¾Ò¾ÆÁØ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾† ɹ›ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɾÅÇƈ ÆÔÎɹºÇË ¹Ã¹ÀÐÁÃ¥ÌÆÁÏÁȹÄՆ ÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾À½É¹»Ç† ÇÎɹƾÆÁØ„£ÇÉÅÁÄÇ»ÊùØ ϾÆËɹÄÕƹØɹÂÇÆƹØ ºÇÄÕÆÁϹ” ™½É¾Ê §ÅÊùØ ǺĹÊËÕ ÉÈ£ÇÉÅÁÄǻù ÌĪ»¾É½ÄÇ»¹ ½ ©ÌÃǻǽÁ˾ÄծǽÇʾ† »ÁОľƹ›ØоÊĹ»Ç»Æ¹ Ë † †† £ÇÆ˹ÃËÔ¨ÇÄ˾»¹¦Á† ƾÄՙľÃʹƽÉǻƹ ·Ê† ÆÁÃÇ»¹§Ä¾ÊØ¡»¹Æǻƹ Ë † †† †† ͹ÃÊ † †† DSC@LPSNJM@H[!NBJMSV ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹† ùÀ¹ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ ªË¹ËÌʽ¾ÂÊË»Ì¾Ë ¡ÊËÇÐÆÁÃÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹† ÆÁØǺĹÊËÆǺ׽¿¾Ë ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹† ÆÁØ É̺ ¨ÇÉؽÇÃÇÈĹËÔȾ† ɾÐÁÊľÆÁ¾½¾Æ¾¿† ÆÔÎÊɾ½ÊË»ƹɹÊоˆ ÆÔÂÊо˼¾ÆÈǽÉؽÐÁù ÈÇ͹ÃËÌ»ÔÈÇÄƾÆÁØɹ† ºÇËÁÇÍÇÉÅľÆÁعÃËÇ» »ÔÈÇÄƾÆÆÔÎɹºÇË ÍÇɆ ÅÔ’£ª†Á’£ª† ÆÇ ƾÈÇÀ½Æ¾¾ ¼Ç½¹

XXXPNTL[BLB[SV

¥¾ÊËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁØɹ† ºÇ˧ÅÊùØǺĹÊËÕ £ÇɆ ÅÁÄÇ»ÊÃÁÂɹÂÇÆ ÉÈ £ÇÉÅÁÄǻù ÌĪ»¾É½Ädž »¹ ªÉÇÃÁÈÉÇ»¾½¾ÆÁØɹ† ºÇË»˾оÆÁ¾ùľƆ ½¹ÉÆÔνƾÂÊÅÇžÆ˹ À¹ÃÄ×оÆÁØÅÌÆÁÏÁȹÄՆ ÆǼÇÃÇÆËɹÃ˹ ¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇûÈÁÊՆ žÆÆÇÂÍÇÉžÈǹ½É¾† Ȩ̂ÅÊùØǺĹÊËÕ 

ÉÈ£ÇÉÅÁÄǻù ÌĪ»¾É½ÄÇ»¹ ùº »ɹºÇÐÁ¾½ÆÁʆ ¹»¼ÌÊ˹¼½Ç† йÊÇ»ʾÆËغÉØ ¼ »É¾ÅØÇÅÊÃǾ 

¦¹Ð¹ÄǹÌÃÏÁÇƹ ¼ Èǹ½É¾ÊÌ À¹Ã¹ÀÐÁù

¦¹Ð¹ÄǹÌÃÏÁÇƹ ¼Èǹ½É¾ÊÌ À¹Ã¹ÀÐÁù Ö˹¿ ¹ÃËdž »ÔÂÀ¹Ä

¦ÇžÉÁÀ»¾Ò¾ÆÁØ 

ª«©§¡«ž¤µª«›§ ­™¨™ ¦ÇžÉÁÀ»¾Ò¾ÆÁØ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾† ɹªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǭ™¨¹ ½ÇŹ†ÇÍÁʹ»É¹Ð¹Ǻ† Ò¾ÂÈɹÃËÁÃÁ »½°¾ÉÆdž ÅÇÉù¨ÇÄ˹»ÊÃǼÇɹÂdž ƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ¹Ã¹ÀÐÁèÇÄ˹»ÊÃÁ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÂɹÂÇÆ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ™½É¾Ê §ÅÊùØ ǺĹÊËÕ ÉȨÇÄ˹»Ã¹ ÌĤ¾ÆÁƹ ©ÌÃǻǽÁ˾Äռņ »¹¨ÇÄ˹»ÊÃǼÇÅÌÆÁ† ÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ§Å† ÊÃÇÂǺĹÊËÁ¥ÁĹѾÆÃÇ ™Ä¾ÃʹƽÉ›¹ÊÁÄÕ¾»ÁÐ

›ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾ÆǻǼÇ Ç˽¾Ä¾ÆÁØ

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾† ɹªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÆ;Æ ÏÁÇÆÆǼÇÇ˽¾Ä¾ÆÁت¾† ½¾ÄÕÆÁÃÇ»ÊÃÇÂϾÆËɹÄՆ ÆÇÂɹÂÇÆÆǺÇÄÕÆÁÏÔ ʪ¾½¾ÄÕÆÁÃÇ»Ç ¹Ã¹ÀÐÁÙ½ÅÁÆÁÊËɹ† ÏÁت¾½¾ÄÕÆÁÃÇ»ÊÃǼÇÅ̆ ÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ§Å† ÊÃÇÂǺĹÊËÁ ™½É¾Ê §ÅÊùØ ǺĹÊËÕ Êª¾½¾ÄÕÆÁÃdž »Ç ÌÄ¡ÀºÔѾ»¹ ™ ùº’ ©ÌÃǻǽÁ˾ÄÕ®ÉÁÒ¾ÆÃÇ ¦ÁÃÇĹ«ÁÅÇ;¾»ÁÐ Ë †† £ÇÆ˹ÃËÔœ¹ÄÁÆÊùØ ¥¹ÂؙľÃʹƽÉǻƹ ͹ÃÊ †† TFEFMPSH!NBJMSV ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹† ùÀ¹ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ ªË¹ËÌʽ¾ÂÊ˻̾Ë

£ÇÆ˹ÃËԨĹÊËÌÆ ™Ä¾ÃʹƽɦÁÃÇĹ¾† »ÁÐ Ë † ͹ÃÊ † QPMUBW!NSPNTLQPSUBMSV

¡ÊËÇÐÆÁÃÍÁƹÆÊÁÉdž »¹ÆÁØÊɾ½ÊË»¹§­ª© Êɾ½ÊË»¹ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆdž ¼ÇɹÂÇƹ

ªÈÇÊǺɹÀžҾ† ÆÁØÀ¹Ã¹À¹ÇËÃÉÔËÔ ¹ÌÃÏÁÇÆ

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹† ÆÁØ É̺

ªË¹ËÌʽ¾ÂÊË»Ì¾Ë ¡ÊËÇÐÆÁÃÍÁƹÆÊÁÉdž »¹ÆÁØÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔ º×½¿¾Ë ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹† ÆÁØ É̺ ¥¾ÊËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁØɹ† ºÇ˧ÅÊùØǺĹÊËÕ ¨ÇÄ˹»ÊÃÁÂɹÂÇÆ ÉȨÇÄ˹»Ã¹ °¾ÉÆÇÅÇɆ ÊÃ¹Ø ªÉÇÃÁÈÉÇ»¾½¾ÆÁØɹ† ºÇË»˾оÆÁ¾½Æ¾Â ÊÅÇžÆ˹À¹ÃÄ×оÆÁØ ÃÇÆËɹÃ˹

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£ PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLB[PNTLSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLVQLJHPWSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

[BLVQLBSV ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

SPT[BLVQSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

UFOEFSFSSV ˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

POMJOFDPOUSBDUSV ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇƆĹÂÆ

USBEFTV ˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

J†UFOEFSTSV ˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

WPMHB†LPOLVSTSV ˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

¥¾ÊËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁØɹ† ºÇ˧ÅÊùØǺĹÊËÕ ª¾† ½¾ÄÕÆÁÃÇ»ÊÃÁÂɹÂÇÆ ʪ¾½¾ÄÕÆÁÃÇ»Ç ÌÄœÇÉՆ ÃÇ¼Ç 

UFOEFSCQPTESV

ªÉÇÃÁÈÉÇ»¾½¾ÆÁØɹ† ºÇËÊÅÇžÆ˹À¹ÃÄ׆ оÆÁØÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇ ÃÇÆËɹÃ˹ÈÇÇÃËغÉØ ¼Ç½¹

VB†UFOEFSTDPN

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»Çà ʼ ÈǼ Èǹ½É¾ÊÌ À¹Ã¹ÀÐÁù

»¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

¦¹Ð¹ÄǹÌÃÏÁÇƹ Èǹ½É¾ÊÌ À¹Ã¹ÀÐÁù

£«§›¤™žž«¡¦­§©¥™¯¡ž¢ «§«›¤™žž«¥¡©§¥

¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ ˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

BMMUFOEFSTL[

GPSVNUFOEFSZSV ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ


ÑÒÐÎÉÊÍÈÃÀ

25

Что нужно знать! §ÈÛ¿ ¥

¨™©£ž«°¡£ ¡À½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊÃÁÂϾÆËÉ„™Ã¹½¾ÅÁؔ ¼¥ÇÊû¹ ¼Ç½ ÊËÉªÇ»É¾Å¾ÆÆÔ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁÈÇÀ»ÇÄÁÄÁÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇÌÈÉdž ÊËÁËÕùÃÈÉÇϾÊÊÁÀ¼ÇËǻľÆÁØȹÉþËÆÔÎÁÀ½¾ÄÁÂɹÀÄÁІ ÆǼÇËÁȹ ˹ÃÁÈÉÇϾÊÊÌÃĹ½ÃÁ¨ÇÄÔÁÀȹÉþ˹ƹÊËÁņ ×ËÊØ»¿ÁÄÔÎÁǺҾÊË»¾ÆÆÔÎÀ½¹ÆÁØÎ ÇÆÁÇËÄÁй×ËÊØÃɹ† ÊÁ»ÔŻƾÑÆÁÅ»Á½ÇÅ ŹÄÇÂ˾ÈÄdžÁÀ»ÌÃÇÈÉǻǽÆÇÊËÕ× ¹ÆÆǾÌоºÆǾÈÇÊǺÁ¾ÈÇÅÇ¿¾ËǻĹ½¾ËÕÇÊÆÇ»¹ÅÁ ȹÉþËÆÔÎɹºÇËÁ½¹ÊË»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ»½¹ÄÕƾÂѾÅÊ˹ËÕ ŹÊ˾ÉÇÅʻǾ¼Ç½¾Ä¹ ¡ÀÌÐÁ»½¹ÆÆǾÈÇÊǺÁ¾ »ÔºÌ½¾Ë¾ÀƹËÕÈÇÉǽԽɾ† »¾ÊÁÆÔ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅÔ¾½ÄØÁÀ¼ÇËǻľÆÁØȹÉþ˹ÈÇÉÇÃÁ ½É¾»¾ÊÁÆÔÁÁλÁ½Ô»Á½ÔȹÉþËÆÔÎÁÀ½¾ÄÁ ÈÉÁžÆؾ† ÅÔ¾½ÄØÌÊËÉÇÂÊË»¹ȹÉþËÆÔÎÈÇÄǻʻÇÂÊË»¹Á»Á½ÔŹ† ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅÔνÄØÌÊËÉÇÂÊË»¹ÇÊÆÇ»¹ÆÁÂÈǽȹɆ þËÌÊËÉÇÂÊË»ÇÉÌÐÆÔÎÁžιÆÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÁÆÊËÉÌžÆËÇ» ÁÊ˹ÆÃÇ» ÈÉÁžÆؾÅÔλÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ȹÉþËÆÔÎɹºÇË »Á½ÔÁÌÊËÉÇÂÊË»ÇÇÊÆÇ»¹ÆÁÂÈǽȹÉþËÆÔ¾ÈÇÄÔÁÊÈÇÊǺÔ ÌÃĹ½ÃÁÑËÌÐÆǼÇȹÉþ˹ ȹÉþËÆÔνÇÊÇÃÁ½ÇÊÇÃÁÀŹʆ ÊÁ»¹ÊÈÇÊǺÔÁÈÉÁ¾ÅÔÏÁÃľ»¹ÆÁØÁÑÄÁÍÇ»¹ÆÁØȹÉþˆ ÆÔÎÈÇÃÉÔËÁÂ˾ÎÆÇÄǼÁ×ÌÊ˹ÆÇ»ÃÁÈÄÁÆËÌÊÇ» ¼¹Ä˾ľÂ ÁÈÇÉÇ¿ÃÇ»ÈÉÁ¾ÅÔÇ˽¾ÄÃÁȹÉþËÆÔÎÈÇÃÉÔËÁÂŹÊËÁù† ÅÁÁĹùÅÁ»Á½Ô¹ÆËÁʾÈËÁÉÌ×ÒÁÎÁǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÎŹ˾† ÉÁ¹ÄÇ»ÇÊÆÇ»ÆÔ¾Èɹ»ÁĹº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁËÉ̽¹ÈÉÁÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¾ȹÉþËÆÔÎɹºÇË ¡À½¹ÆÁ¾Èɾ½Æ¹ÀƹоÆǽÄØÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁÁȾɾÈǽ¼Ç† ËÇ»ÃÁ ɹºÇÐÁÎÈÇÈÉÇ;ÊÊÁÁȹÉþËÐÁåǿ¾ËºÔËÕÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÇ»ÌÐɾ¿½¾ÆÁØÎƹйÄÕÆǼÇÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǼÇ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ

«®ËÏÊÅÇË¿½ Ÿª©ÂÈÙÇÐÉË¿

®½ÉËÆÈË¿Ÿ®

¢®ÅÉËÊË¿ ¬§½Ä½ÇË¿ œÁÈÊÇùÉËÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔ Ê»ÇÁÅÁÉÌùÅÁ

¨ÉÇÊËÔ¾ÈÉÁ¾ÅÔ ½ÇŹÑƾ¼ÇɾÅÇÆ˹

¡À½¹Ë¾ÄÕÊ˻ǪȺ†¨ÁË¾É ¼ ÊËÉ

¡À½¹Ë¾ÄÕÊ˻DŽ¶ÃÊÅǔ ¥ÇÊû¹¼Ç½ÊËÉ

¥„™ª›” ȾɾÈÄ¾Ë ÊËÉ

ª¾ÉÁØ„¨ÉÁÌʹ½¾ºÆǾÎÇÀØÂÊ˻ǔ ¡À½¹Ë¾ÄÕÊ˻Ǚª« ¥ÇÊû¹ ¼Ç½ ÊËÉ

«¾ÈÄÇÊƹº¿¾ÆÁ¾

¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈǼɾºÇ» ÁĹº¹ÀÇ»

«ž®¦¡°žª£™¸£¦¡œ™ §ÅÊà ¨ÌÑÃÁƹ ¨É¾½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÔÂÀ¹Ã¹ÀÈÇ˾ľÍÇÆ̆† ©¾¿ÁÅɹºÇËÔŹ¼¹ÀÁƹ† º¾ÀǺ¾½¹Á»ÔÎǽÆÔÎ »»ÇÊÃɾʾÆÕ¾† ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร†รรˆ. รŠรˆรรรˆร—. ร‘ร’ร…รรŽร‚ร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›

26 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10

ยญยฎยฌยชยคยฎยกยงยธยฉยทยกยจยœยฎยกยฌยคยœยงยทยคยฆยชยฉยญยฎยฌยฏยฆยฒยคยค ยขยยคยฆยคยฌยซยคยณยญยฎยกยฉยชยžยทยกยจยœยฎยกยฌยคยœยงยท ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย›  ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย›  ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย›  ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› 

ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ

    

ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร†

ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†

ยšยพร‹ร‡ร† ร„ร—ยบยนร˜ร…ยนร‰รƒยน ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒยšยพร€รˆร‡รŠร‰ยพยฝร†รรƒร‡ยป ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†

     รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… 

    ร‰ ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‰ ร‰

 ยฏยพร†ร‹ร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฏยพร†ร‹ร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฉยพรŠรŒร‰รŠ ยฉยพรŠรŒร‰รŠ  ยฏยพร†ร‹ร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฏยพร†ร‹ร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฉยพรŠรŒร‰รŠ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยฏยพร†ร‹ร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†

  รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฏยพร†ร‹ร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฏยพร†ร‹ร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยฏยพร†ร‹ร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฏยพร†ร‹ร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇņŠš¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇÅƹ»ÔÊÇË̆Šš¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇÅƹ»ÔÊÇË̆Šš¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ.†    š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ.†    š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ.†    š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ.†    š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å йÊ йÊ    Ã̺Å 

À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ †É †É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É

©¾ÊÌÉÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ¡Æʹ½ ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¡Æʹ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†

 Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ 

¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¡Æʹ½ ¯¾ÆËɪËÉÇ ©¾ÊÌÉÊ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ©¾ÊÌÉÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆԝÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ

†††† †††† ††††

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å    Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å         ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¯¾ÆËɪËÉÇ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËɪËÉÇ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉÇŨÇÄ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ š¾ËÇÆÆÔÂÈÉÇÅÁ¹½ÅÈÇÄ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁÅ¾É Ǻ¾ÊÈÔľ» šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«  ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¨§©ž›¡«ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔª¡š¡«ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 27

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

28 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇлÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ËÇÄÒ  ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁÀ¹¼Çº¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË»¹ÊÊ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡« ÎÎ Ⱦɾ¼ÇÉ šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡«  ÎÎ Ê˾ÆÇ» šÄÇÃÁÁÀØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ¶£§«§¦ ¹Æ¹ÄǼªÁºÁ˹ ÎÎÅÅ šÄÇÃÁÁÀØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ¶£§«§¦ ¹Æ¹ÄǼªÁºÁ˹ ÎÎÅÅ šÄÇÃÁÁÀØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ªÁºÁË šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾Ê˾ÆǻԾÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎΪËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ À¹ÄÁ»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ À¹ÄÁ»Ã¹ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª†† †† šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª†† †† šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª†† †† šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šªÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ Ê»¹Á šÇɽ×Éš©†† ÎÎ šÇɽ×Éš©†† ÎÎ šÇɽ×Éš©†† ÎÎ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË   Ã̺Å  ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË  Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÅÅ       

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É É É É É É É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ̺   É ϾÆÔÀ¹»Ç½ ϾÆÔÀ¹»Ç½ ϾÆÔÀ¹»Ç½ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ †É ÆÁÀùØ É É É

š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ªÁºÁ˧ÅÊà ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªËÉÇÈ¹Æ §§§ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÁºÁ˧ÅÊà ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £¨¥ £¨¥ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË  ¹ÂϾ» ¡¨ ™ÆËÇÆ ªËÉÇÂÊƹº ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ªÇ×ÀªËÉÇ ¨ªš ¨Ÿ« š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¡Æʹ½ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ¡Æʹ½ ¡Æʹ½ ¡Æʹ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÇɽ×É š©†† ÈÇɾºÉÁà †XXXPNTLHSBESV šÇɽ×É š©†† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» †XXXPNTLHSBESV ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ›ÇÄÇÃÆǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½Äغ¾ËÇƹ ÍÁºÉ¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ œ¹ÀǺ¾ËÇÆšÄÇÃÁ¨Ç»¾ÉÁËš¨† š¨† š¨† š¨† œ¹É¹¿ÁŸš œ¹É¹¿ÁŸš ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ E Å XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ E Å XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ E Å XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¾ÃÇÄǽ¾ÀÆǾ¨¦ E Å ÆÁÒ¾ÃÇÄǽ¾ÀÆǾ¨¦ E Å ÆÁÒ¾ÃÇÄǽ¾ÀÆǾ¨¦ E Å Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ4JLB

ÑË ÑË ü  ÑË ÑË ÑË  ü

É É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ §Å¤×ÃÊ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¡Æʹ½ ¡Æʹ½ ¡Æʹ½ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇƹª† ¬†¨† ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀ ȾÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕª§ Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇÆÇ»ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹÊË»ÇÉÇ» Çº¹»ÃÁ½ÄØÌÃĹ½ÃÁº¾ËÇƹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÎ˾ÅȾɹËÌÉ Ÿš¡ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÄÇËÃÁ ľÊËÆÁÏÔ þɹÅÀÁËÁ½É Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡ŹÉÑÁ Ÿš¡ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ÈÄÁËÔ Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ ¡À½¾ÄÁØŸš ºÄÇÃÁ­šª À¹ºÇÉ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ ȾɾÅÔÐÃÁ Ê»¹Á £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ

 ü  ÑË       ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ §Å¤×ÃÊ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨¾Ë¹Ä ª£ ¨Ÿ« ¥¾Ë¹ÎÁÅ ¥¹ÃÉÇÊ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¤¹½ÆǾ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¥¹ÃÉÇÊ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¯¾ÆËɪËÉÇ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ   £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ

   ÑË

ÇËÉ É É É ÆÁÀùØ ÇËÉ

š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ™ª« ©¾ÊÌÉÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÌÊËÇËÆÔ¾ Ê˾ÆǻԾ

ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

©¾ÊÌÉÊ ¯¾ÆËɪËÉÇ ©¾ÊÌÉÊ ªËÉÇÂÊÁº ©¾ÊÌÉÊ

†† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù

  ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªËÉÇÂÊÁº ¶ÃÇÄ¡Æ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¶ÃÇÄ¡Æ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ

†† † †† †† †† ††

£ÁÉÈÁлʾλÁ½Ç»ÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÆÁÀùØ

¶ª«™

†† ††

£ÁÉÈÁÐ £ÁÉÈÁÐ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ £¹ÅÔÑÄǻù ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ £¹ÅÔÑÄǻù ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨ ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨  ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁУ  ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁУ  ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁл¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ É É É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

 ªËÉÇÂŹÉÃÇ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù «¹ÉÊÃ¹Ø ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù «¹ÉÊÃ¹Ø 

†††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †††† ††††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 29

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

30 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÁÀ¼ÇËÇ»Á˾ľÂ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂʽÇÊ˹»ÃÇÂÁɹÀ¼ÉÌÀÃÇ £ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂÏ»¾ËÆÇ»ƹÄÁÐÁÁ £ÁÉÈÁнÄØȾоÂÁùÅÁÆÇ» £ÁÉÈÁп¾ÄËÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥†

ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

«¹ÉÊÃ¹Ø ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ  «¹ÉÊÃ¹Ø ªÁº¶£ ªÁº¶£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÊÊÉÇÐù º¹ÉË¾É £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁ¿¾ÄËÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÄ׺Ç £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǽÁƹÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ„š¾É¾Ê˹” £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÊÇÄÇžÆÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÍÁ¼ÌÉÆÔ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÏ»¾ËȾÊÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔ ÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨  ùĹÐÁÆÊÃÁ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ËÔÊÑË   ËÔÊÑË   ÑË   

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ

ªÁº¶£ ªÁº¶£ ¨£­£ ª¥ §§§ ¨£­£ ª¥ §§§ ¨£­£ ª¥ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™ª« ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ½Çº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥ À¹»Ç½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ Ê»ÔѾË £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÃɹÊÆÔ ÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ  £ÁÉÈÁÐ¥ ¥ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥ ¥ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¦¾Í˾À¹»Ç½ £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ¥† ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐ¥†

 ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË 

ÆÁÀùØ É É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ

¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¨£­£ ª¥ §§§ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ¥†ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ§¦¨ £¹Ä¹ÐÁÆÊÝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻÇÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆǻǠ£ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÄ׺Ç £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁЧ¦¨ ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇÂʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐÈÌÊËÇ˾ÄÔÂþɹÅÁоÊÃÁ ÃɹÊÆÔ  £ÁÉÈÁÐÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ È›ÁÆÀÁÄÁ ¼«×žÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾¿¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¼ÇÄ̺ÇÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ÑË  ÑË ÑË  ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË

ÇË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ   É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ É †É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹

ªÃĹ½’ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¨£­£ ª¥ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ½Çº

†† ½Çº

†† †† †† ½Çº

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ½Çº

†† †† ½Çº

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ À¾Ä¾ÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ Çɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ É»¹ÆÔÂùžÆÕ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÉÇÀǻԠ£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ˾ÅÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ оÉÆÔ ʾÉÔ  £ÁÉÈÁиºÄÇÐÃÇ¥† £ÁÉÈÁÐ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁЪÉÇÐÆǦ¾½ÇÉǼǧºÅ¾Æ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹ½ÃÇÄǽϾ» ŝÇÊ˹»Ã¹ÁÌÊ˹Æǻù £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊ XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕϹÃÇÄǽϾ»E ŝÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù ÅÇÆ˹¿ ùоÊ˻ǪÃÁ½ÃÁ £ÇÄÕϹ ÃÉÔÑÁ ½ÆÁÒ¹½ÃÇÄǽϾ»Á»Ô¼É¾ºØŪÃÁ½ÃÁ £ÇÄÕϹ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϾ»E Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å ¼ÇÉÄÇ»Áƹ½ÄØÃÇÄǽϾ» £ÇÄÕÏÇ£ª† † £ÇÄÕÏÇÊ˾ÆǻǾ£ª E Å £ÇÄÕÏÇÊ˾ÆǻǾ£ª E Å £ÇÄÕÏÇÊ˾ÆǻǾ£ª E Å £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å

ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ÑË   ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË   

ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ É  ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ œÉÁÆ»¾Â ÔÃÇ» ¡¨ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË  Ÿš¡¶ª£  ¹»Ç½ª«£ ª«£ ¥¹ÃÉÇÊ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¡Æʹ½ ¡Æʹ½ ¡Æʹ½ ¡Æʹ½

†† †† †† ½Çº

†† †† ½Çº

†† ½Çº

†† †† †† †† ½Çº

†† †† ½Çº

†† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 31

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

32 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º¾ËÇÆ XXXPNTLHSBESV ¥¹ÉÑÁľÊËÆÁÐÆÔ¾ ÊËÌȾÆÁ ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÁ»ÇÊÊ˺¾ËÇƹ†Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ/BOPDSFUF ¨¾ÆǺ¾ËÇÆ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÅÇÆ˹¿ ¨¾ÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌʹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ȾɾÃÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉØÅÁÁÇÃƹÅÁ †»Á½¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÇ˨š½Ç¨šÇ˨š½Ç¨š ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÇ˨š†½Ç¨š† ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ȹƾÄÁȾɾÃÉÔËÁ½ÄØÊÁºÁ˹ ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÃʽÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†

ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å ÑË ÑË  Ã̺Å Ã̺Å 

É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É †É ÇË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

Ÿš¡¶ª£ ¡Æʹ½  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¡Æʹ½  Ÿš¡¶ª£ ¨Ÿ« ¨¾Ë¹Ä ª£ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ªÁºÁ˧ÅÊà  Ÿš¡¶ª£ ¡Æʹ½ ¡Æʹ½ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂÊÁº §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¡Æʹ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥ ¥ÇÊ˹»Ã¹ÈǼÇÉǽÌÁǺĹÊËÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ͹ÊÇ»¹ÆÆÔžÑÇÃüÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÊÇà ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª† ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇɹÊË»Çɹ º¾ËÇƹ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹØÎ Å ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ÎÎÅÅ XXXPNTLHSBESV

 Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å žÑÇà    ÑË

É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ É É

¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ­¾ÊË ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ¶ÃÇÄ¡Æ  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† ††

¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅņÈÌÊËÇË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب£†Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À †XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹØ£ Î Å ËÇÄÒÊÅ XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب¨† Î Å ËÇÄÒÊÅ XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ÈÇÃÉÔËÁØÈÉÇÅÀ½¹ÆÁ†¨œ†¹Ë†7 ÎÅÈÄÁ˹ɾºÉÁÊ˹Ø ¨£Ÿ ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆԾΠŠËÉÇË̹ÉƹØÈÄÁËùÇË ÊÅ ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦† ¨ÄÁËÔÈÌÊËÇËÆÔ¾ ɾºÉÁËÊËÔ¾ ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ¨ÄÁËÔ ȾɾÃÉÔËÁب£ ¨«™ ÈÄÁËÔÀ¹ºÇɹ ÈÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾Á½É ¨ÇÄÁÊ˾ÉÇĺ¾ËÇÆ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆԾƹÄÁ»ÆÔ¾.BTUFSUPQ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×É ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇÃ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË     

É ÇËÉ É É É  ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ 

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨Ÿ« ¤¹½ÆǾ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ¥¹ÃÉÇÊ ¨ªš ¨¾Ë¹Ä ª£ ¨ªš ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¯¾ÆËɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥ ¥ÇÊ˹»Ã¹ʹÅÇÊ»¹ÄÇÅ ÅÁÃʾÉÇÅ ¼ÇÉǽ ǺÄ ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÑËÌùËÌÉÆÔ ©¹ÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ª»¹ÁÇËŽÇÅ

   Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å   

½Ç¼Ç»ÇÉ É É ÇËÉ É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ  †É

¤¹½ÆǾ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¡Æʹ½ ­¾ÊË ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¤¹½ÆǾ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¡Æʹ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­šª†††††† ­šª†††††† ­šª††††††

 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ

†††† †† ††††

ª»¹Á ÈÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ ½ÄÁƹÅ ºÇÊËÉÁØ XXXPNTLHSBESV ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ª»ØÀÁÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØË ªÁºÁ˽ÄÁƹ ÅÅ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å

 É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇË

¨Ÿ« Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¡Æʹ½ ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† ††

ªÁºÁ˽ÄØÊ˾Æ  Î ªÁºÁ˽ÄØÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ªÅ¾ÊÁ&NBDP½ÄØɾÅÇÆ˹ÁÀ¹ÒÁËÔº¾ËÇƹ ªËÌȾÆÁ¤ª†  ªËÌȾÆÁ¤ª†  ªËÌȾÆÁ¤ª†  ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ½Äغ¾ËÇƹ «¾ÉÅǺÄÇÃÁªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ¬¼ÇÄÕ£ÌÀº¹ÊÊ Ò¾º¾ÆÕ Ã¾É¹Å ȾÊÇà À¾Å ¼ÄÁƹ ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇÑù ­ÁºÉ¹6-53"'*#&3 ­ÁºÉ¹Ê˹ÄÕƹØ ¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÇÝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾Æ˨¯† ü «ÇÈÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å      žÑÇà žÑÇà 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ ƹĺ¾ÀƹÄ  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ 

ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¨¾Ë¹Ä ª£ ¡Æʹ½ ¡Æʹ½ ¡Æʹ½ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨¾Ë¹Ä ª£ ªËÉÇÂÊƹº «É¹ÆÊÁ£ ·ËÁÊ ·ËÁÊ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÉÕ¾É £¹ÉÕ¾É ™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ ¨¾Ë¹Ä ª£ 

†††† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†††† †††† †† ÊÇË

†††† †† †† ††

­·«¯³¤¡¨œ®¡¬¤œ§·œ­°œ§¸®  c ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ  c £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍÉ þɹÅÀ ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † ȾÊÇÃÄ׺ÇÂÍɲ¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ †Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ †þɹÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ™Ç£¾É¹ÅÀÁË  c Ò¾º¾ÆÕ ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕ  c þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™ÆËÁÃÇÉÁ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ†ÊžÊÁ&NBDP š¹ÄĹÊËºÌ ȾÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹

       

  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ    À»ÇÆÁ˾ 

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 33

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

34 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà þɹÅÀÁË ½ÇÊË œ¾ÇʾËù ¼¾ÇɾѾËù ¼¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¹Ä¾º¹ÊËÉ œ† ü ü ü ü ü ü œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ žÑÇÃüÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÁÈʆ»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹ À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊ՝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ œÄÁƹ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ ÇÊ˹»Ã¹²¾º¾ÆÕ¦ÁÀùØϾƹ ¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ  ¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¡À»¾ÊËÕ ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Øƾ¼¹Ñ¾Æ¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Ø ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ

 ÉÌÄÇÆ ü žÑÇà žÑÇà ü     Ë žÑÇà Ë

º¾ÀƹÄ ÇËÈÉÇÁÀ» ºÈÇÊÉ ½ÁľÉ À»ÇÆÁ˾ ÊȾÏϾƹ   À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ  À»ÇÆÁ˾ 

ªËÉÇÂŹÑ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂŹÑ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ £ÌÀº¹ÊÊ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ½Çº

¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹عÃËÁ»Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹عÃËÁ»Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹ؼÁ½É¹ËƹØ ¡À»¾ÊËÕƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ÈÌÑÇÆù ü ü ü ü ¥£© ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † †ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁËʽÇÊ˹»ÃÇ £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ƹ»¹Ä žÑÃÁ ŹÑÁƹ½ÇË ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÈÇœ§ª«Ì À¹»Ç½ÊùØÈÉÇȹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ÈÇÇÈËÇ»ÔÅϾƹŝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ

 Ë žÑÇà   Ã̺Å          Ã̺Å  

  ½ÁľÉ   ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ƾ½ÇÉǼÇ  ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ 

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §Å¤×ÃÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥¹ÃÉÇÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ ÔÃÇ» ¡¨ ¤¹½ÆǾ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨  ÔÃÇ» ¡¨ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™¼ÉÇʾɻÁÊ  ÔÃÇ» ¡¨ £ÇÀÄÇ» ¡¨ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ

†† ½Çº

†† ½Çº

†† †† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË


£ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾ÆË›ÇÀź¾ÀƹĝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÅÌùÍɹÃÏÁÁ †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅÇ»ÔÂ¥¥Ÿ¨ ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅÇ»ÔÂ¥¥Ÿ¨ ¥¾ÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥«† sü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾ÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ žÑÇÃüÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¨¾ÊÇûžÑùÎ

 ¥£© Ë Ë žÑÇà žÑÇÃ Ë Ë ÑË ÑË   

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÁľÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ 

¥ÇÊËÇ»Áà ™šªªËÉÇ §Å¤×ÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËɪËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ÔÃÇ» ¡¨

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† ½Çº

†† ½Çº

†† †† †† †† †† †† ½Çº

†† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† ††

¨¾ÊÇýÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԝÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ¨¾ÊÇÃÊÌÎÇÂʾØÆÔ ÍɹÃÏÁ؆ ÅÅ  Áü ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕš¾ÀÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ» ¨¾ÊÇà Ä׺ԾǺӑÅÔ ¨¾ÊÇà ʹÅÇÊ»¹ÄÔ†Ë ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ§Ëʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÂÅÌÊÇÉ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ

  žÑÇà    

É  ÇËÈÉÇÁÀ»   ÇËÉ  

£ÌÀº¹ÊÊ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË §Å¤×ÃÊ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¯¾ÆËɪËÉÇ   ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ªËÉÇÂŹÑ 

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †† ÊÇË

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇæÁÀùØϾƹ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª† ªÇÄÕÈÁÒ¾»¹Ø ÃÇÉÅÇ»¹Ø ªÇÄÕÈÁÒ¾»¹Ø ÃÇÉÅÇ»¹Ø ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ªÌȾÊÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁÂÊÇÉËǻǧËÄÁÐÆǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄժƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ÇËËÇÆÆÔ½Çc ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ©ÇÊÊÁØ ¯¾Å¾ÆËËÇÆÆϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆËü†Å¾ÑÇà ¯¾Å¾ÆËü¥†¨¯ ¹»Ç½ÊùØ͹ÊǻùÇÊ˹»Ã¹›ÇÀźÆ

 Ë   Ë Ë           

ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ É À»ÇÆÁ˾   ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ    ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

 ÔÃÇ» ¡¨ ªªª£ §§§ £ÌÀº¹ÊÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà  ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™šªªËÉÇ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉÇÂÈǽÉؽ

†††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† ÊÇË

†† ††††

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 35

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

36 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¯¾Å¾ÆË™§Ä׺ÇÂϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ¯¾Å¾Æ˼ÄÁÆÇÀ¾ÅÁÊËÔÂœ† ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥ü ¡ÊÃÁËÁÅ ¯¾Å¾ÆË¥†»žÑùÎüʽÇÊ˹»ÃÇ ¯¾Å¾ÆË¥†¥† ü»žÑ«ÇÐÆÔ»¾Ê¦ÁÀÃÁ¾ϾÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†¥£© ¯¾Å¾ÆË¥†ÉÇÊÊÔÈÕ× ½ÇÊ˹»Ã¹ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥† žÑÃÁü ÅÃÉË ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯†»žÑùΝ ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯†»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊË ¯¾Å¾Æ˨¯†½ÇÊ˹»Ã¹ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾Æ˨¯†ÉÇÊÊÔÈÕ ¯¾Å¾Æ˨¯ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹Ä »¹¼ÇÆÈÇÊË ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯††ÈÇü XXXPNTLHSBESV ¯¾Å¾Æ˨¯ À¹»Ç½ÊùØÌȹÃǻù ¯¾Å¾Æ˨¯†ÉÇÊÊÔÈÕ ¯¾Å¾Æ˨¯†»žÑùΝ ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯†»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊË ¯¾Å¾Æ˨¯†½ÇÊ˹»Ã¹ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾Æ˨¯†§ ¥£©†ËÇÆƹ ¯¾Å¾Æ˨¯††ÈÇü XXXPNTLHSBESV ¯¾Å¾ÆËÊÌȾɺ¾ÄÔÂü ¥ «ÌÉÏÁØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË«ÇÈÃÁ͹Êǻù  ü ¯¾Å¾ÆË«ÇÈÃÁϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾ÆË«ÇÈÃÁÆÊÃÁÂ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ü ü ü ü ü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆËϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾Æ˱¨¯†»¥£© ¯¾Å¾Æ˱¨¯†»¥£©ÈÇüÊÈÖËÁÄ»ÃĹ½ÔѾŠXXXPNTLHSBESV ¯¾Å¾Æ˱¨¯†ÈÇü XXXPNTLHSBESV ¯¾Å¾Æ˱¨¯†ÉÇÊÊÔÈÕ ¯¾Å¾Æ˱¨¯† »žÑùÎ ¯¾Å¾Æ˱¨¯† žÑÇÃü À¹»Ç½͹Êǻù »ÇÆÁ˾ ¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà þɹÅÀÁË »Ê¾»žÑùНÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË ÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† »žÑùÎ üÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ¨¯†žÑü ¥£© ƹ»¹Ä ¯¾Å¾ÆË ¨¯†žÑü ¥£© ƹ»¹Ä ¯¾Å¾ÆË ±¨¯†žÑü ¥£© ƹ»¹Ä ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ±ËÌùËÌÉù©§«œ¡¨ªü ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ† † † †ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆÔ ÍɹÃÏÁ؆ ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍɹÃÏÁØ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ§Ð¾ÆÕ½¾Ñ¾»Ç ²¾º¾ÆÕÄ׺Ç »ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕɹÀÄÁÐÆÔÎÍɹÃÏÁ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕ͆ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ͆ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ

   žÑÇà Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å   Ë žÑÇà     žÑÇà žÑÇà žÑÇà   žÑÇà žÑÇà  žÑÇà žÑÇà  ¥£© žÑÇà žÑÇà žÑÇà  žÑÇà   ÑË     Ë Ë Ë  Ë Ã̺Å Ã̺Å 

 Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø †É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ †É ½ÁľÉ  ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É †É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ É   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÇÊËÌÈƹØ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ §Å¤×ÃÊ £ÌÀº¹ÊÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™ª« ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÊÃÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº ª§ËÁÇ Ÿš¡¶ª£ §Å¤×ÃÊ ©¾¼ÁÇÆ ©¾¼ÁÇÆ §Å¤×ÃÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÊÁº «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÊÁº ªËÉÇÂÊÁº £ÌÀº¹ÊÊ ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ ž©¥™£ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™šªªËÉÇ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ žÆ¹ ¡¨ ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁà  ¤¹½ÆǾ ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ ªªª£ §§§ £ÌÀº¹ÊÊ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† †† ÊÇË

†††† †† †† †††† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††


²¾º¾ÆÕÍɆ † † ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † †ÇÊ˹»Ã¹ »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † † † † †ƹÀ¹Ã¹À »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ²¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕªÃÁ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ† † † † ÇÈÁÄÃÁ¨¾ÊÇà ½ÇÊË›ÇÀź¾ÀƹÄ

 Ë Ë   Ë  

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ƾ½ÇÉǼÇ É ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ 

£ÌÀº¹ÊÊ ªªª£ §§§ ªªª£ §§§ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨  ÔÃÇ» ¡¨ £ÌÀº¹ÊÊ ªËÉÇÂŹÑ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †††† †† ††

¨œ®¡¬¤œ§· §»«¡¬¡Ÿª¬ª ª¦­¹© ž¤³«œ©¡§¤ ,/"6'†ÊÌȾÉÈÇÄÎÎÅÅ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦† Î -ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î -ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î -ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î -ÅÇÏÁÆÃÈÇËÇÄÇÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î -ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª† Î -ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î -ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î -ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ šÄÇÃÅǽÌÄÕÆÔ¤žœ§ºÄÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÊ˾ÆǻԾÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾

ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË Ã̺Å

 É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªÇ×ÀªËÉÇ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £¨¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  œ›¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅÊÌȾÉÄÁÊËÍ,/"6'Î œ›¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅÊÌȾÉÄÁÊËÍ,/"6'Î œ›¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ DÌȾÉÄÁÊËÍ,/"6'Î œ›¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅÊÌȾÉÄÁÊËÍ,/"6'Î œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ

Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»  É É É É ÆÁÀùØ  ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ

£¨¥ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªËÉǺ¹Ë ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œ£¤ › »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁšž¤œ¡¨ª ÅÅ Î œ£¤ › »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁšž¤œ¡¨ª ÅÅ Î œ£¤ ›§ »ÄǼƾÊËÇÂÃÁšž¤œ¡¨ª ÅÅ Î œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔšž¤œ¡¨ª ÅÅ Î œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔšž¤œ¡¨ª ÅÅ Î »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÅÇÆ˹¿¹œ£¤ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب§¤¦§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب§¤¦§«ž¤™¸ÅÅÎ,/"6' ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب¬ª«§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎÅÅ ¨Ç½»¾ÊÈÉÇÍÁľÂÈÉØÅÇ ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿ÆÔÎÁ»ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇ˧˾оÊË»¾ÆÈÉÇÁÀ»

ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÇËÃÇÉ ÑË ÑË ÑË ûÅ 

ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  É É É ºÈÇÊÉ 

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ¦ª« ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª­£ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ. ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 37

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÊÀÌÅÍÜ È ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÍÅÃÎ

38 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¨ÉÇÍÁÄÕ;†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍÁÄÕœ†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ Á½É ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ ˾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ª¾ÉÈØÆùʹÅÇÃÄ ÊÅ ¦ª ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ÃÇźÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ8PPMCFSH ÈÇùƹ½ÊÃÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡º¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ 

 ÈÅ ÈÅ   

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË  ª­£ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÃľ¾ÆÔ¾ÁÈÇÖľžÆËÆÔ¾ ÊÃÁ½ÃÁľË§ÃËغÉØ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ’»©ÇÊÊÁÁ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁÁËɾÎÊÄÇÂÆÔ¾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ˾ÆÇÄǼÁضÃÇȹƆÊÄÇÂƹØž˹ÄÄÇȹƾÄÕ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ˾ÆÇÄǼÁضÃÇȹÆÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Ê˾ÆǻԾ ÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ˾ÆÇÄǼÁضÃÇȹÆȾɾÃÉÔËÁؽ½ÇÅÇ»   Å ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ˾ÆÇÄǼÁضÃÇȹÆÊ˾ƽº¹ÆÕ ½ÇÅÇ»   Å ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ˾ÆÇÄǼÁضÃÇȹÆÊ˾ƽ½ÇÅÇ» º¹ÆÕ   Å ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ˾ÆÇÄǼÁضÃÇȹÆÊ˾ÆǻԾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ÅÅ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ

  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÊÃÁ½ÃÁ ½ÁľÉÊÃÁ¾ ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É ÇËÄÁÐƹØ

«©¡™™ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊƹº ª£†ª¡š¡©µ ª£†ª¡š¡©µ ª£†ª¡š¡©µ ª£†ª¡š¡©µ ª£†ª¡š¡©µ ª£†ª¡š¡©µ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªËÉÇÂËÇɼ ¶›ž©žª« ¶›ž©žª« ªªª£ §§§ ¶›ž©žª« ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦œ¨¡©¸¤¤£ ¡§¤»¤£©¡Ÿª šÇɽ×ɼɹÆÁËÆÔ œ¹ººÉÇ ĹºÉ¹½ÇÉÁË ¼É¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ#BJOCSPPLCSPXO ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ» ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ$IJOBHSFFO À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ(PME%FTFSU ¿¾ÄËÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ ÊÇÊÃÄ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ ÊÇÊÃÄ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ›ÁÃÇÆË º¾¿ÊоÉÆ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔžžÄÕØÆÇ»ÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¡ÅȾÉÁ¹Ä©¾½ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÆËÉÁ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÈÌÊËÁÆÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÑÁƹ¼Çɹ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ľÆÇ»ÔÂÄÁÊË ÉÇÀǻԠÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ÌÀɾоÆÊÃÁ ÉÇÀǻԠÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ÌÉËÁÆÊÃÁ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¹ÆÊÌÉÇ»ÊÃÁ ʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¾¿½ÌɾоÆÊÃÁ ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂÈÇÄÁÉ ÑÄÁÍ ÊùĹ »Ê¾Ï»¾Ë¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ©ÇÊÊǨÇÉÁÆÇ ÉÇÀǻԠÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔª¹»¹Æƹ ¿¾ÄËÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ°¾ÉÆÔ¿¾ÅÐ̼ оÉÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉÊɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÊÃĹ½¹ ¡À½¾ÄÁØÁÀþɹÅǼɹÆÁ˹ ÊËÌȾÆÁ ºÇɽ×ÉÔ ½¾ÃÇÉ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÀ¹Ã¹À¹ÅÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹ Ëɹ»¾ÉËÁƹÁÇÆÁÃʹ £¹Å¾ÆÕ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ £¹Å¾ÆÕ½ÄØ͹ʹ½Ç» ùÅÁÆÇ»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ £¹Å¾ÆÕÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ XXXPNTL†OFXTUPOFSV £¹Å¾ÆÕÄ׺Ç ƹÀ¹Ã¹À £¹Å¾ÆÕƹËÌɹÄÕÆÔ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂƹËÌɹÄÕÆÔÂ

ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ      ûÅ  ûÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 39

£¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÉ»¹ÆÔÂÎÎ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ Ê˾ÆǻԾºÄÇÃÁÎÎ ÎÎ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂĹƽѹÍËÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ ȾÊйÆÆÁýÇ˽¾ÄÃÁÊË¾Æ ÏÇÃÇÄÖ˹¿¾Â ½ÇÉÇ¿¾Ã £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆÇ»ÇÂÁǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÊǺƹ¿¾ÆÆÇÂ͹ÃËÌÉÇ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ÃɹÊÆÔÂÎÎ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ʾÉÔ ÃɹÊÆÔ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¹Å¾ÆÕ͹ʹ½ÆÔ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ £¹Å¾ÆÕÏÇÃÇÄÕÆÔÂÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔ »Á½Ç» £¹Å¾ÆÕÈÄÁËÆÁà ʾÉÏÁË »¹ÄÌÆ ¼¹ÄÕù ÊùĹ ºÉÌÊÐ ÈÄÁËùËÉÇÈÁÆ £¾É¹ÅǼɹÆÁË £¾É¹ÅǼɹÆÁË £Á˹ ÎÊÅ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ©ÇÊÊÁØ Î £¾É¹ÅǼɹÆÁË»¹Êʬ½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À £¾É¹ÅǼɹÆÁËšÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤¹ºÉ¹½ÇÉÁËœÇÄÇ»ÁÆÊÃÁ оÉÆÔ ÎÎ ¤¹Ã½ÄØùÅÆØ ¥É¹ÅÇɹÆËÁÐÆÔ º¾¿¾»Ô À¾Ä¾ÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¡Æ½ÁØ ¥É¹ÅÇÉ›¾É½¾œ»¹Ë¾Å¹Ä¹ À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɣɾŹ¦Ç»¹ º¾¿¾»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ ¥É¹ÅÇÉ©ÇÊÊǤ¾»¹Æ˾ »ÁÑƾ»Ô ÎÎ ¥É¹ÅÇɪ¹ØÆǼÇÉÊÃÁ ÉÇÀǻdžʾÉÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɫɹ»¾ÉËÁÆ ½ÇÄÇÅÁË ¥É¹ÅÇÉ ¼É¹ÆÁË º¹À¹ÄÕËÀž¾»Áà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇË ÊÅ ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØɹÀÆÔ¾ɹÀžÉÔÁÏ»¾Ë¹ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁÁÀ¼É¹ÆÁ˹ ÅɹÅÇɹ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÊËÌȾÆÁ ÊËÇľÑÆÁÏÔ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ©¾Ðƹؼ¹ÄÕù »¹ÄÌÆ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆԾʹÆËÁÊÃÇÄÕÀǺɹºÇËÃÇ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾˾ÉÅÇǺɹºÇ˹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ ªËÌȾÆÁÁÀþɹÅǼɹÆÁ˹ ÎÎ

     ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ ü ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ë ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ 

  ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  É É À»ÇÆÁ˾ É É É É À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶ÃÇÄ¡Æ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ œÇÉǺоÆÃÇ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã š¾ËÇÊËÁÄÕ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¡»¹ÆǻԨÉǾÃËÔ ¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™Ã»ÁÄÇÆ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªËÉÇÂËÇɼ

†† †††† †††† †††† †††† †† † †† † †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÊËÁÄÕ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ª›†œÉÌÈÈ ¨£­š¡

†† †† †† †† †† ††

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÌÎÙÅÍÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

šÇɽ×ɽÇÉÇ¿ÆÔš©  šÇɽ×ÉËÉÇË̹ÉÆÔÂÎÎÅÅ šÇɽ×ÉÔ ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ͹ʹ½Æ¹ØÈÄÁËù šÇɽ×ÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV

ÑË ÑË 

É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹

ûÅ

ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ¨¹ËÉÇÊ

††

šÇɽ×ÉÔ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ» šÇɽ×ÉÔ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ» šÉÌÊйËùÎÎÅÅ ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹É ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁÁÑĹÃǺÄ ›Ç½ÇÊËÇÃÎÅÅ ›Ç½ÇÊËÇýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÎÎÊÅ ʾÉÔ XXXPNTLHSBESV œ¾Ç˾ÃÊËÁÄ՝ÇÉÆÁË ÈÄÇËÆÇÊËÕÇ˽ǼûÅ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ XXXQMJULBPNTLSV ¹ºÇÉÔ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ»  ¹ºÇÉÔ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ» £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ £¹Æ¹ÄԽɾƹ¿ÆÔ¾ÈĹÊË ɾѾËÃÁ XXXQMJULBPNTLSV £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ¥† ¥† ÈÉÇȹÉù »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹

 ûÅ ÑË ÑË ûÅ   

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ 

¨ÉÇϾÆÃÇ ¨ÉÇϾÆÃÇ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ Ÿš¡¶ª£ ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ ¨£­š¡ ¨ÉÇϾÆÃÇ ¨ÉÇϾÆÃÇ ™Ã»ÁÄÇÆ ¨£­š¡ 

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† ††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ £É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁË °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÔÊÇÃǾùІ»Ç ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ¨ÄÁËù½Äت«§ ÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžÒ ¼¹É¹¿¾Â

   

  À»ÇÆÁ˾ 

¶ÃÇÄ¡Æ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ

† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨œ®¡¬¤œ§· §»¨ªµ¡©¤»


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÌÎÙÅÍÈß

40 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¨ÄÁËùǺÄÁÏÇ»ÇÐÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹Ø ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ǼɹÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎÎ ÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎ Î ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØƹÁžÆÇ»¹ÆÁ Ï»¾Ëƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎÎÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹعÆËÁÊÃÇÄÕÀØÒ¹Ø »¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ƹÊÃĹ½¾ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ƹÀ¹Ã¹À Ï»¾ËƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ËÇÄÒÁƹ†ÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØžÄÕ ÎÊÅ ËÇÄÒ ÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£¹ÄÁÍÇÉÆÁØ Ê¾É¹Ø ÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£¹ËÌÑù ÃÁÉÈÁÐʾÉÔ ÃɹÊÆÔ ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£ÁÉÈÁÐ ©ÇÃÃÇ ¨¹ÉþË ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾ÉʾÉÔ ÃɹÊÆÔ ËÇÄÒ ÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É œÇËÁù ©ÇŹÑù ËÇÄÒ ÊÅ XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É £¹ËÌÑù £ÁÉÈÁÐÁÃʾɹØÁÃɹÊ ËÇÄÒÊÅ

 ûÅ  ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É †É

¨ÉǼɾÊÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ª›†œÉÌÈÈ ¨¹ËÉÇÊ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ªËÉdž­¹Ê¹½ ¨ª££ÉÇÊË ªËÉdž­¹Ê¹½ ¨£­š¡ ¨ÉǼɾÊÊ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ¨ª££ÉÇÊË Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É ËÇÄÒ ÊŝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÁºÉÇÄÁËÕ¾ »¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄجÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄجÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÈǽÃÄ×Ð ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØɾËÉÇ Êɾ½Æ¾»¾ÃÇ»¹Ø ËÇÄÒÇËÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ©ÇŹÑù ›ÇÄƹ £¹ËÌÑù ¨¹ÉþË ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØʾËÇÐù ͹Æ˹ÀÁØÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ­Á¼Ìɹ ÃÁÉÈÁо ÎÊÅʾɹØÁÃɹÊ ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉÆ¹Ø û¹½É¹ËƹØ»Á½Ç» Ï»¾ËƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉƹØ©ÇŹÑù £Ä¾»¾É ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹحɾÊÃÇ ÎÊÅ ËÇÄÒÊŤ¾ËÆØØɹÊÈÉǽ¹¿¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÖÃÊÃÄ×ÀÁ»Æ¹Ø¸Ò¾ÉÁϹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø XXXPNTL†OFXTUPOFSV

ûÅ  ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

¨ª££ÉÇÊË ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ š¹Ã¹Â›¡ ¡¨ š¹Ã¹Â›¡ ¡¨ ª›†œÉÌÈÈ š¾ËÇÊËÁÄÕ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ Ÿš¡¶ª£ ª›†œÉÌÈÈ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ¨ª££ÉÇÊË ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ ÈÇɾºÉÁÃÁ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÉÇȹÉù ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ×ÉÔ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ×ÉÔ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø »¹ÀÇÆÔ ÈÇɾºÉÁÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà »Ç½ÇÊËÇà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà »Ç½ÇÊËÇÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà »Ç½ÇÊËÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ËÇÄÒÊŧËÈÉÇÁÀ» ƹÊÃĹ½¾ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹ØªÃÁ½ÃÁ

   ÑË ûÅ ûÅ 

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ

¶ÃÇÄ¡Æ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉdž­¹Ê¹½ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ¨ª££ÉÇÊË ›¹ÊÁÄÕ¾»¹ ¡¨ ¨ÉǼɾÊÊ ¨ª££ÉÇÊË ªËÉdž­¹Ê¹½

† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø Ï»¾Ë¹ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹبÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ» ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹبÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ»

  

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¨ÉǼɾÊÊ ¨¹ËÉÇÊ ¨¹ËÉÇÊ ¨ÉÇϾÆÃÇ ¨ÉÇϾÆÃÇ

†††† †† †† †† ††††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 41

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹؾÄÇÐù ѹÎŹËùÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÃÁÉÈÁÐÁà ÉÇÃÃÇ ÉÇŹÑù ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ÃÇÄÇËÔÂùžÆÕ ÊĹƾÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ˾ÉɹÊÆ¹Ø ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

š¾ËÇÊËÁÄÕ š¾ËÇÊËÁÄÕ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ›¹ÊÁÄÕ¾»¹ ¡¨

†† †† †††† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV šÇɽ×ÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV £¹Æ¹ÄԽɾƹ¿ÆÔ¾ÈĹÊË ɾѾËÃÁ XXXQMJULBPNTLSV œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ XXXQMJULBPNTLSV

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¨£­š¡ ¨£­š¡ ¨£­š¡ ¨£­š¡ ¨£­š¡

†† †† †† †† ††

¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ÏÇÃÇÄÕÆ¹Ø ÃÇÄÇËÔÂùžÆÕ ÊĹƾÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ ÃÇÄÇËÔÂùžÆÕ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×É ½ÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ XXXPNTLHSBESV ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ ÅÏ»¾ËÆÇ ¨ÇɾºÉÁà Š¨ÇɾºÉÁýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÇɾºÉÁÃʹ½Ç»Ô »Ç½ÇÊËÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÇɾºÉÁÃʹ½Ç»Ô »Ç½ÇÊËÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† ¬ÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ­ÇÉÅÔ½ÄØÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÆÇÂÁ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁ›ÑÁÉÇÃÇŹÊÊ

 ûÅ ÑË ÑË   ûÅ 

ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ 

¨¹ËÉÇÊ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ Ÿš¡¶ª£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¨¹ËÉÇÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† ††

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ. ÑÒÀËÜ. ×ÓÃÓÍ. ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

¨¡®œ§§ª«¬ª¦œ®­®œ§¸³¯Ÿ¯©©¡¬¢œž¡ºµœ»­®œ§¸ ü ü ü ü ü  ü ü ü ü

É É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É † É É

¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªËÉǪ¾É»ÁÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ §ÅÅ¾Ë §™§ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ªÇÄÁ½ÖÀ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ªÈÉÇÊ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

™ÉŹËÌɹÊË ™ÉŹËÌɹ†ÅŪ˜ª ™ÉŹËÌɹ™***†ÅÅÊËœª œª ™ª ™ÉŹËÌɹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ š¹Äù†ªË š¹Äù†ÊË œª »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ÇÊ˹»Ã¹ž˹ÄÄÇÈÉÇù˹ÊÇÈĹËÇÂƹžÊ˾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £»¹½É¹ËΆÎÊ˪¨ £»¹½É¹Ë £»¹½É¹Ë†ÅÅªË £É̼ÊËÈÊÊÈ


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

รŒร…ร’ร€ร‹ร‹รŽรรรŽรŠร€ร’. ร‘ร’ร€ร‹รœ. ร—ร“รƒร“ร. รร…รร†ร€ร‚ร…รžร™ร€รŸ ร‘ร’ร€ร‹รœ

42 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10 ยฃร‰รŒยผร…ร…ยชร‹ยฎยญ ยฃร‰รŒยผรŠร‹รˆรŠรŠรˆ ยฃร‰รŒยผย†ร…ร…ยชร‹ ยฃร‰รŒยผร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… รŽร†ร‹ ยฃร‰รŒยผรย†รŠร‹ยชยจ  ยฎ ยœยช ยฎยœยชย™ ยฎยฆย™ ยฃร‰รŒยผรย†รŠร‹ยชยจ ยฃร‰รŒยผรรƒยนร„รยบร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพย†ร…ร… ยคยพร†ร‹ยนยนร„ร—ร…รร†รยพยปยนร˜ ย›ย ร‹ ย† ร…ร… ยครรŠร‹ ย† ร…ร…ยชร‹ รŽ ร… ยครรŠร‹ ย† ร…ร…ยชร‹ ยครรŠร‹ย†รŠร‹  ยฎ ยฎยœยชย™ ยครรŠร‹ยผรƒยชยซยง รŽรŽ ยครรŠร‹ยผรƒยชยซยงรŽรŽ ยครรŠร‹ยผรƒยชยซยงรŽรŽ ยครรŠร‹ยผรƒ รŽรŽ ยครรŠร‹ยผรƒรŽรŽ ยครรŠร‹ยผรƒรŽรŽ ยครรŠร‹ยผรƒรŽรŽ ยครรŠร‹ยผรƒรŽรŽ ยครรŠร‹ร…ยพยฝร†ร”ร‚ยฅ ยฅ ร‹ ย†ร…ร… ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร…"*4*   ยครรŠร‹ร‡รรร† รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚  ร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ย† รŽรŽ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รŽรŽ รŽรŽ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยครรŠร‹ยจย›ยค ยครรŠร‹ร‰รรร„ยพร†ร”ร‚ย†ร…ร… ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ   รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ  ร‘ร‹  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒยผ รƒยผ

ร‰ ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ย† ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรˆร‰ร‡รŠ ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยชรˆร‰ร‡รŠ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยงยงยง ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยฅยพร‹ยนร„ร„รŒร‰ยผ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยชรยบยจร‰ร‡ร…ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยซยยฅยฅยฃ ยซยยฅยฅยฃ ยซยยฅยฅยฃ ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„รŒร‰ยผ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยงยงยง ย™ยชยซ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยšยนร€ยนร†ยนยฃยนรŽร‡ยปรŠรƒร‡ยผร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยชร‡ร„รยฝร–ร€

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒ ย† ร…ร… ยครรŠร‹รŽรƒ ย† ร…ร…ยชร‹รˆรŠ ยครรŠร‹ร” ย†รŠร‹  ยฎ ยœยช ยœ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยปรˆร‡ร„ร†ร‡ร…ยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฆยนร‰ยพร€รƒยนยฆรร€รƒรยพรยพร†ร” ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†รƒร‰รŒยผร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร„ยพร†ร‹ยนร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร„รรŠร‹ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร‡ร‹ยปร‡ยฝร”ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†รˆร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒยนร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€Eร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†รŠยพร‹รƒยนร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร‹ร‰รŒยบยนร€ยพร‰รƒยนร„ร‡ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€Eร‡ร‹ยฝร‡ ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร‹ร‰รŒยบยนรƒร‰รŒยผร„ยนร˜ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร‹ร‰รŒยบยนรˆร‰ร‡รรร„ร•ร†ยนร˜ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร‘ยพรŠร‹รยผร‰ยนร†ร†รรƒร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยงร‹ยปร‡ยฝร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยพร‰รƒยนร„ร•ร†ร”ร‚ ร…ยนร‹ร‡ยปร”ร‚ ยจร‡ร„ร‡รŠยนรŽรŽยชร‹ ยจร‡ร„ร‡รŠยนยผรƒรŽย†รŽ ยจร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒยนยปร˜ร€ยนร„ร•ร†ยนร˜ ยจร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒยนยงยฃร‹ร‡ ยปร˜ร€ยนร„ร•ร†ยนร˜ ยจร‰ร‡รƒยนร‹ ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยน ยบยนร„รƒยน รŒยผร‡ร„ร‡รƒ ร‘ยปยพร„ร„ยพร‰รร‹ยฝ ยจร‰ร‡รƒยนร‹ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ร†ร”ร‚ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยน ร…ร‡ร‹รƒร รŠร‹ยชยœยงยชยซย† ยจร‰ร‡รƒยนร‹ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ร†ร”ร‚ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยน ร…ร‡ร‹รƒร รŠร‹ยชยœยงยชยซย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ย† ร…ร… ยจร‰รŒร‹ร‡รƒรŽยฆยซ Eย†ร…ร… ยจร‰รŒร‹ร‡รƒยบร‰ร‡ร†ร€ร‡ยปร”ร‚ยšยฉย™ยŸย† ยšยฉยงยฏยชEย†ร…ร… ยจร‰รŒร‹ร‡รƒร…ยพยฝร†ร”ร‚ยฅ Eย†ร…ร… ยจร‰รŒร‹ร‡รƒรŠร‹ยนร„ร•ร†ร‡ร‚Eย† ร‰ยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยน ยจรŒยฝร‰ยนยนร„ร—ร…รร†รยพยปยนร˜ยจย™ยจย† ยจย™ยจย† ยชยพร‹รƒยนรƒร„ยนยฝร‡รร†ยนร˜รŽรŽร…ร… รŽ ร… ยชร‹ยนร„ร•รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‡ร†ร†ยนร˜ รƒร‰รŒยผ ยชร‹ยนร„ร•ร„รรŠร‹ร‡ยปยนร˜ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ รŽรŽยฎยฑย†ยจยฆยจยชรˆร‡ย† ยชร‹ยนร„ร•ร„รรŠร‹ร‡ยปยนร˜ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽรŽยฎยฑย†ยจยฆยจยชรˆร‡ย† ยชร‹ยนร„ร•ร„รรŠร‹ร‡ยปยนร˜ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽรŽยฎยฑย†ยจยฆยจยชรˆร‡ย† ยชร‹ยนร„ร•ร„รรŠร‹ร‡ยปยนร˜ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽรŽยฎยฑย†ยจยฆยจยชรˆร‡ย† ยชร‹ยนร„ร•ร„รรŠร‹ร‡ยปยนร˜ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽรŽยฎยฑย†ยจยฆยจยชรˆร‡ย† ยซร‰รŒยบยนรŽ  รŽ ร…ร…ยชร‹รŽยฆยซ ยซร‰รŒยบยนรŽย†รŽ ยชร‹  ยซร‰รŒยบยนยนร„ร—ร…ย›ยย†EรŽรŽ ยซร‰รŒยบยนย›ยœยจยฝรŒย†ยชร‹ 

รƒยผ รƒยผ รƒยผ      ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ   รƒยปร… รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹    รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ

 ย† ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป  ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยชรˆร‰ร‡รŠ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยงยงยง ยชรˆร‰ร‡รŠ ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยงร…ยร‡ร… ยฅยพร‹รร€รˆร‰ร‡ร…รŠยพร‰ยปรรŠ ยงร…ร…ยพร‹ ยงย™ยง ยซยยฅยฅยฃ ยซยยฅยฅยฃ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยฅยพร‹ยนร„ร„รŒร‰ยผ ยฅยพร‹ยนร„ร„รŒร‰ยผ ยฅยพร‹ยนร„ร„รŒร‰ยผ ยฅยพร‹ยนร„ร„รŒร‰ยผ ยฅยพร‹ยนร„ร„รŒร‰ยผ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยงร…ร…ยพร‹ ยงย™ยง ยซยยฅยฅยฃ ยซยยฅยฅยฃ ยซยยฅยฅยฃ ยซยยฅยฅยฃ ยซยยฅยฅยฃ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยฅยพร‹ยนร„ร„รŒร‰ยผ ยชรˆร‰ร‡รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†


«É̺¹›œ¨ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† «É̺¹›œ¨ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† «É̺¹›œ¨ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† «É̺¹›œ¨ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† «É̺¹›œ¨ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† «É̺¹›œ¨ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† «É̺¹›œ¨ E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÅÅÎÅÅÎÅÅÁ½É «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕÆÎÎ ÎÎ ÅÅªË  «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØ  «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØ  «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØ  «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÎ «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÎ «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØû¹½É¹ËƹØΆΠ«É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÈÉØÅÇ̼ÇÄÕƹØÇËνÇÎ «É̺¹ÖÄÊ» «É̺¹ÖÄÊ»¬¬¬¬¬¬›œ¨ «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍ        «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍ       «É̺¹ÖÄÊ» E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺Ô›œ¨½Ì† ÖÄʻΠ†Î «É̺ÔÈÉÇÍÁÄÕÆÔ¾ÎÎ †ÎÎ «É̺ÔÈÉÇÍÁÄÕÆÔ¾ ›œ¨ ÖľÃËÉÇÊ»¹ÉÆÔ¾ «É̺ÔÏËΆΠ¬¼ÇÄÎÎÎ ÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎ ÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎ ÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎ ÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎ ÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÇÃÎÎªË ¬¼ÇÄÇÃΆΠ¬¼ÇÄÇÃΆΠ¬¼ÇÄÇÃÎcΪËÈÊ ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª ¬¼ÇÄÇÃÎÎ ¬¼ÇÄÇÃÎÎ ¬¼ÇÄÇÃÎÎ ¬¼ÇÄÇÃÎÎ °ÌÑù¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™£ ™£¥ ™£¨ ±»¾ÄľÉ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±»¾ÄľÉ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±»¾ÄľÉ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±»¾ÄľÉ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±»¾ÄľÉ¬ÎÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄľÉ †ªË ±»¾ÄľÉ ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±»¾ÄľÉ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃÅŪˮ¦« ±Áƹ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™« »Ê¾ɹÀžÉÔ

    Å Å ü ü ü ü ü ü ü ü Ë Ë Ë Ë ü  ü    ü Ë ü ü ü ü ü ü ü   ü ü  ü ü ü

É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ †É  É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ  ÇËÉ É É É É É É É É É  † É ÇËÉ     ÇËÉ É É É É É ÇËÉ É É É ÇËÉ †É ÇËÉ

«¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §§§ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §§§ ªÈÉÇÊ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÁº¨ÉÇŪËÉÇ ªÁº¨ÉÇŪËÉÇ ªÇÄÁ½ÖÀ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ ªÈÉÇÊ ¨ÉÇÅÅž˹ÄÄ š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ «¥¥£ «¥¥£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¡®œ§§ª¦ª©­®¬¯¦²¤¤¨¡®œ§§ª¤£ ¡§¤» ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ š¹ÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇǺӾŹÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ¾ÅÃÇÊËÁ šÔËÇ»ÃÁ ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ

   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç

¡¦ª¡ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ «¹ÉÊÃ¹Ø ™©«¹ §É¾Á½ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ

†† †† †† †† †† †† †† †††† ††

›ÇÉÇ˹ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ» ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÈÉǽ¹¿¹ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ ùÄÁËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œ»ÇÀ½Á     ÅÅ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÊÈǽʻ¾ËÃÇÂ

  ü 

½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ 

¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ª¡š™©ª ª¡š™©ª ªËÉǪ¾É»ÁÊ ªÃĹ½’ §É¾Á½

†† †† †† †† †† †† †† †† ††††

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 43

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

44 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¹ºÇÉÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ  ¹ºÇÉÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾Ê»¹ÉÆÔ¾ÁÁÀÈÉÇÍÄÁÊ˹  ¹ºÇÉÔÊ»¹ÉÆÔ¾ÃÇ»¹ÆÔ¾  ¹ºÇÉÔʾËù†É¹ºÁϹ  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À½¾ÄÁØÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÇÂÃÇ»ÃÁ ¼ÇËǻԾÁÈǽÀ¹Ã¹À ÊÃÁ½ÃÁ ¡À½¾ÄÁØÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ÄǼÇËÁÈÔ ÍÄ×¼¾É¹ ɹÀÄÁÐÆÔ¾ÌÀÇÉÔÁ˽ £¹Ð¾ÄÁ†Å¾ÊËÆÔ¾ £Ç»Ã¹À¹ºÇɹ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆ¹Ø À¹ºÇÉÔ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁªÃÁ½ÃÁ

      ûÅ

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ

 À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç  À»ÇÆÁ˾  ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ

§É¾Á½ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ¤Á;ÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ¬ËÃÁƹ °¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ «©¡™™ §ÅÅ¾Ë §™§ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ £ÁŹ

†††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ 

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

†† ††††

£ÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔÉÕÃÁ £ÌÈÄ×ÈÉÇ»ÇÄÇÃÌ›©†ÅÅÁ½Éž˹ÄÄ ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¤¾ÊËÆÁϹоɽ¹ÐƹØ'",30 ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ȾÉÁĹ ÈÇÉÌÐÆÁ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾ ¤¾ÊËÆÁÏÔËɹÆÊÍÇÉÅ¾É Ñ¹ÉÆÁÉ ††Ê¾ÃÏ »Ô½»Á¿ ÊËɾÅØÆÃÁ ÈǽÅÇÊËÁ ¤ÁÊË ƾɿ¹»¾×ÒÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁ˽ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔºÌμ¹Ä˾ÉÊÃÁ¾ ž½ÁÏÁÆÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔɹÀ½¾»¹ÄÕÆÔ¾ ËÌźÔ ¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾½»¾ÉÁ†ÃÇÆÊËÉÌÃËÇÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ »ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ľÊËÆÁÏÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁËÇɼȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇǺɹºÇËù ɾÀù»ɹÀÅ¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉǽÌÃÏÁØ ¹ÉŹËÌɹ ̼ÇÄÇà Ñ»¾ÄÄ¾É ÄÁÊË žËÁÀÔ ¥ÇÂÃÁ† †Ê¾ÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ¥ÇÆ˹¿ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔκÔËÇ»Çà ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾÁž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾ ɾÅÇÆËÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ľÊËÆÁÐÆǾ §¼É¹¿½¾ÆÁØÁÀ¹ÆǽÁÉÇ»¹ÆÆǼǹÄ×ÅÁÆÁØ Ï»¾Ë¹ ¨¾ÉÁĹ ÈÇÉÌÐÆÁÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕÌ Ì ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕÌ »¾ÉÎÆ¿ 

    ÑË           ÈÅ ÑË ÑË

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç  À»ÇÆÁ˾ ÃÌÈÄ× ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾     ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¤Á;ÆÃÇ ¡¨ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ¤Á;ÆÃÇ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £©™¬ ž†§ÅÊà §ÅÅ¾Ë §™§ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ §É¾Á½ £ÁŹ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ §ÅÅ¾Ë §™§ §ÅÅ¾Ë §™§ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ž»ÉÇÎǽ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø 

†††† †††† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† ††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©† EÅÅ ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕÆ¹Ø E ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ©¾ÀùÈĹÀžÆƹØÈĹÊËÁÆÔ ʾÃËÇɹ ÍĹÆÏÔ À¹Ò¾ÄÃÁ ÃÇÄÕϹÁ½É ©¾Ñ¾ËÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÄÇ» ØÐÎ ʾÐ ÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÑËÌùËÌÉÃÁ¯¨›ª ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØXXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊùØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ

 Å  ÑË ÑË ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

 ÇËÉ ÃÌÈÄ× ÈÉǽ¹Å ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ   ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË 

®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ™Éù†¹ ™Éù†¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÅ¾Ë §™§ ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 45

ª¾ËùÃĹ½ÇЪËÉÖƪ†½¹ÉÅÁÉɹÀÄÁÐÆÔÎÊÄǾ» ÅÅ ¨ÇÄÁÈÉÇÈ ª¾ËùÃĹ½ÇЪËÉÖƪ†½¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØϾžÆËÊËØ¿¾Ã  ¨ÇÄÁÈ ª¾ËùÃĹ½ÇЪËÉÖƪ†½ÃÁÉÈÃĹ½ÃÁ  ¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ XXXPNTLHSBESV ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ XXXPNTLHSBESV ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ Î ÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊ ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÊ»¹ÉÆ¹Ø ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùªËÉÖƪ†½ÌÃÉÔ»ÊËÇÉÁËľÊÇ»ØÐ ÅÅ ¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÊËØ¿ÃÁÈÇĹ Î Å ØÐÎÅÅ ›É†EÅÅ XXXPNTLHSBESV ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½¼Á½ÉÇÁÀÑËÌùËÌɨÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½оÉÆÇ»ÑËÌùËÌɨÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½ÊÄǾ»†ÊŨÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½ÍÁÆÁÑÑËÌùËÌɨÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Å ØоÂÃÁ ÁÅÅ XXXPNTLHSBESV ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ÅØÐ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÁÀÇÏÁÆÞ˹ÄĹ ªË¾ÄĹ¿Á ÊËÇÄÔɹÀ½¾ÄÇÐÆÔ¾ÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ «É̺Ô ›œ¨ ÈÉÇÍÁÄÕÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Á˽ ¬ÊÄ̼ÁÈǽÇÊ˹»Ã¾ž˹ÄĹ ½ÇÊ˹»Ã¹ÊŹÆÁÈÌÄØËÇÉÇÅ ±¹ÉÆÁÉÔ½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁν»¾É¾ÂÁ»ÇÉÇË ±Ã¹ÍÔÃÇÄľÃËÇÉÆÔ¾ ±Ã¹ÍÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ËÌÅºÔ Ê˾ÄĹ¿Á ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾

ÉÌÄÇÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç    ûÅ ºÈÇÊÉ    É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÑË É  ÉÌÄÇÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ûÅ ºÈÇÊÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ ÑË É ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾      ÇÈËÉÇÀÆ   ÆÁÀùØ

¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ª« ™ª« ªËÉǪ¾É»ÁÊ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ £ÌƼÌÉϾ» ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ™ª« ™ª« ™ª« ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ  Ÿš¡¶ª£ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ ¬ËÃÁƹ °¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÅ¾Ë §™§ §ÅÅ¾Ë §™§ §É¾Á½ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ™ª ™›™†ÈÉÇÅ ©ÇƽÇ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ™ª §ÅÇÅ ž©¥™£ ©ÇƽÇ ¤¾Ê†¶ÃÊÈɾÊÊ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ ™ª «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÌÅÒÈÇÛ. ÑÊÎÁßÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ™ÆþÉÔ ™ÆþÉÔ ÑÈÁÄÕÃÁ ™ÆþÉÔ ÁÆ¿¾ÃÏŹÊÊÔ È¾ÉÍÇÉÃɾȾ¿ ͹ʹ½ÆÔ¾½×º¾ÄØ ¼¹ÂÃÁ ÑÈÁÄÕÃÁ šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔ šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼É¹»¾É ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆ%† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO ›ÁÆËÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔÂEJO  œ¹ÂÃÁÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ œ¹ÂÃÁ ºÇÄËÔ ºÇÄËÔžº¾ÄÕÆÔ¾ ѹºÔ œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† œ»ÇÀ½ÁÁ½É̼Á¾žËÁÀÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ©¹ÀÌÅÆÔ¾ϾÆÔ œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾† œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©¾»½¹ †ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV

ÑË ÌȹÃ ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ü ü

ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É É

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨¡®¤£·­¦ª»©·¡¤£ ¡§¤»


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

46 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊ ͹ÊǻùÇËü †XXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ËÇľ»Ô¾ ÑÁ;ÉÆÔ¾ œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ÃɾȾ¿½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ×º¾ÄÕ»¹ÊÊ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ 8†. E  ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¹»¾ÉËÃÁ žιÆÁÀÅÔ©†ÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊ  ¹ÃľÈÃÁÏ»¾ËÆÔ¾  ¹ÅÃÁ¶ÄÕºÇÉ œ¹É½Á¹Æ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹Å œ¾ÉÁÇÆÁ½É  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB œÇɽÁ¹Æ #PSEFSÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ  ¹ÅÃÁ.VM†U†-PL .PUUVSB $JTB "QFDT #PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨Édžª™¥  ¹ÅÃÁ½ÄØž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â žº¾ÄÁÁÇÃÇÆ"CMPZ ­ÁÆ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ º¾ÊÑÌÅÆǾÀ¹ÃÉÔ»¹ÆÁ¾  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇÂÁ½É ¡À½¾ÄÁØÃɾȾ¿ÆÔ¾ £ÄØÅžÉÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É¾È¾¿ÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ™ Φ ™ ÃÁÊÄÇËÇÊËÇÂÃ¹Ø £ÉÇÆÑ˾ÂÆÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ºÇľ¾»¹ÉÁ¹ÆËÇ» §ÈÇɹºÉÌʹ ½¾É¿¹Ë¾ÄÕº¹ÄÃÁ ̼ÇÄÃÁ ÈĹÊËÁÆÔ ¨¾ËÄÁŹØËÆÁÃǻԾ ùй×ÒÁ¾ÊØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ¨ÇÉÌÐÆÁ ľÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»Ê˹ÄÁ ¨ÉǽÌÃÏÁØžËÁÀƹØ ʾËù ÈÉÇ»ÇÄÇù Ã¹Æ¹Ë ÃɾȾ¿ ÖľÃËÉÇ½Ô ª¹ÅÇɾÀ½ž˹ÄÈÉÇÍÁÄØE «¹Â»¹ÆÕ ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ÈÉ¥¹ÉÃʹ 

ü ü ü ü ü ÑË  ÑË   ÑË ÑË   ÑË ÑË ÌȹÃ ÑË  ÑË ÑË

É É É ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾  É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

«ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇƽÇ ™ª ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇƽÇ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇƽÇ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ™ª ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ™Ã»¹ÅÁÉ §ÅÅ¾Ë §™§ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÅÇɾÀ¿ȹÊÊÁÉ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂE ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE  ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊ ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹ÅÇɾÀÔÈÇœ£¤ ½¾É¾»Ì ž˹ÄÄÌ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¹ÅÇɾÀÔÈÇœ£¤ ʹÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ª¹ÅÇɾÀÔ ½×º¾ÄÁ ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾E  «ÉÇÊ «ÉÇÊÔ ϾÈÁ ùɹºÁÆÔ ˹ÄɾÈÔ ÃÇÌÑÁ ºÄÇÃÁ ¯¾ÈÁ ±ÈÁÄÕùɾÀÕº ¥ E      ±ÈÁÄÕùɾÀպǻ¹Ø ±ÈÁÄÕÃÁɾÀպǻԾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ±ÈÄÁÆËÔœ§ª«†E † ±ÌÉÌÈÈÇ˹ÂÆ ÈÇÄÌÃÉ̼E† ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÌÉÌÈʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ ¼ÄÌιÉÕ ±ÌÉÌȆ¼ÄÌιÉÕ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ E† ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÌÉÌÈÔÈǺ¾ËÇÆÌ ±ÌÉÌÈÔ ʹÅÇɾÀÔ ½×º¾ÄØ ¹ÆþÉÔ

ÑË ÑË  ÑË  ÌȹÃ ÑË ÑË ÑË  ü ü ÑË ÑË

ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  É ÇËÉ ÇË É ÇË É

©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ž©¥™£ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ™ª ¬ËÃÁƹ °¨ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ™ª ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¡­ª«¤§ª¨œ®¡¬¤œ§·­®ª§»¬©·¡¤£ ¡§¤»«ªŸª©œ¢ ™ÆËÁʾÈËÁà ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊÉÌºÔ ÅÇÎ š¹ÄØÊÁƹ£ÇÄÇÆÁ¹ÄÎν¾ÃÁƼ šÄÇÃÇÃÇÆÆÔÂÁº¹ÄÃÇÆÆÔÂÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ šÄÇÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ º¹ÄÃÇÆÆÔ¾ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ

 ÑË ûÅ 

½¾Ñ¾»Ç É ÇËÉ 

ÇŨÉÇͪÉ̺ ¤¾ÊÃÇÅ °ÁÊËÁÄÁƹ ¡¨ ÇŤ¾Ê

†††† † †† †††† ††††

š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃĆϹ  †ÊÇÉË™ š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃĆϹ  †ÊÇÉË›

ÈÅ ÈÅ

É É

š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª

†† †† †† ††


ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ย†ร…ร… ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน    ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…   

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰   

ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยร‡ร…ยคยพรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน   

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽ รŽ รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพร„ร—ยบร‡ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรยฝร‡รŠรƒยนย›รŠยพยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ยฉยนร€รŒร…ร†ร”ยพรยพร†ร” ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบรƒรรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบรƒรรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบรƒรรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยšร‰รŒรŠรŽรˆยปยนรŠรŠยร„รร†ยนยฝร‡ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยšร‰รŒรŠ ยบร‰รŒรŠร‡รƒร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร„รรˆยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรƒยพยฝร‰  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรƒยพยฝร‰  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรƒยพยฝร‰  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช

 รˆร…   รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร…

 ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡   ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร‰

 ยฃร‡รยพร‹ร‡ยปยน ยฐรรŠร‹รร„รร†ยน ยกยจ  ยคยพรŠย†ยถรƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยชรƒร„ยนยฝย’ ยœร‰รยบยนร†ร‡ยป ยฐยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 47

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

48 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10 ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน รŠร‡ร‰ร‹ย ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน รŠร‡ร‰ร‹ย ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡รŠร‡รŠร†ยน รŽย†ร…ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ย†รŽย†ร…ร… ยšร‰รŒรŠยฝยปยพร‰ร†ร‡ร‚รƒร‡ร‰ร‡ยบรƒร รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยฝร„รร†ยนย† ร…ร…

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน  รŽรŽย†ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนย™รŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนยชรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฝร„ร˜ยบยนร†รรร€ร„รรˆร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร…

รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰

ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยฐรรŠร‹รร„รร†ยน ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฃร„ยนรŠรŠรรƒยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ย™ยœยงยฆยฃย™ร„รรŠร‹ยปยพร†ยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธยคยทยฃยช รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ย™ยœยงยฆยฃย™ร„รรŠร‹ยปยพร†ยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธยคยทยฃยช รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยนรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ร†ยพรƒร‡ร†ยฝรรรร˜ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รˆร‡ร„ร‡รƒรร€ร„รรˆร” รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร†ยนร„รรร†รรƒ

 รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… 

ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜

 ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ย™ยบรŠร‡ร„ร—ร‹ยฅยนรŠร‹ยพร‰ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ 

ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร•รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยร‡รŠรƒยนยบยนร†ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยฎ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ย†ร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ร…ยนร‘รร†ยน รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‰

ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยร‡ร…ยคยพรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ  ยฃร‡รยพร‹ร‡ยปยน ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน

ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฑร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒ ร‡ยปยนร„ร•ร†ร”ร‚ รรยผรŒร‰ร†ร”ร‚ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฃรŒร€ร•ร…รร†ร‡ยป ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜   ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜   ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝ รŠร‡รŠร†ยน ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝ รŠร‡รŠร†ยน ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝ รŠร‡รŠร†ยน ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝ รŠร‡รŠร†ยน ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ร…ร… ร…ร…รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ   ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ   ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยน   ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆยปยนรŠรŠยร„รร†ยนยฝร‡ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ย†ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‡ร‹ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยน ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฃร‡รยพร‹ร‡ยปยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฐรรŠร‹รร„รร†ยน ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ยคยทยฃยช รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ยคยทยฃยช รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยจยฉยกยฅย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยป ร‘รˆรŒร†ร‹รŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยป ร‘รˆรŒร†ร‹รŽ  ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽรŽย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร…ยนรŠรŠรยปร†ยนร˜ ยบยพร„ยนร˜ยบยพร‰ยพร€ยน ยชรƒรยฝรƒร ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร…ยนรŠรŠรยปร†ยนร˜ ร‹ยพร‰ร…ร‡ร…ร‡ยฝรรรรรร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ยบยพร‰ยพร€ยน ยชรƒรยฝรƒร

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ย†ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช  ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 49

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

50 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10 ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽร‡ร‹ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ร‡ยปยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยร‡รŠรƒยนรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜  ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยพร„ร•ยปยพร‹  ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠ รŠร‰รŒยบร” ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ย†ร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽ ร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร”รŽรŽย†ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร” ยบรŠรŒรรƒร‡ยปยนร˜รŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€รŠร‡รŠร†ร” ร‘รร‰ ยฝร„รร†ยน  ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยฆยนร„รรร†รรƒ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…ยฝร„ รˆร… ยฆยนร„รรร†รรƒรˆร„ร‡รŠรƒรร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยฆยนร„รรร†รรƒรˆร‡ร„รŒรƒร‰รŒยผร„ร”ร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยฆยนร„รรร†รรƒรรยผรŒร‰ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰รŒยผร„ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ยฝร„รร†ยน ร… ยฆยนร’ยพร„ร•ร†รรƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน รˆร„ยนร†รƒยนร‡ร‹ ยฝร‡ ร… ยงยบร†ยนร„รรรƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยงรˆรร„รƒร ยงรˆรร„รƒรรŠรŒรŽรยพรรรŠร‹ร”ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡ยปร…ยพร‘รƒยนรŽ ยงรˆรร„รƒร รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน ยงร‹รŽร‡ยฝร”รƒรŒรŠรƒร‡ยปร”ยพ รŠรŒรŽรยพ ยจยพร‰รร„ยนยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยบยพร‰ยพร€ยน ยพรŠร‹ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚ยปร„ยนยฟร†ร‡รŠร‹ร ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยบยพร‰ยพร€ยน ยพรŠร‹ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚ยปร„ยนยฟร†ร‡รŠร‹ร ร‡รˆยนร„รŒยบรƒยน ร‡ยผร‰ยนยฟยฝยพร†รร˜ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยบยพร‰ยพร€ยน ร‡รŠรร†ยน 

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… ร‘ร‹ รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ย™ยบรŠร‡ร„ร—ร‹ยฅยนรŠร‹ยพร‰ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยฃร‡รยพร‹ร‡ยปยน ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡ร‹ร‡ยปยน ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยร‡ร…ยคยพรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡รยพร‹ร‡ยปยน ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ยคยพรŠรƒร‡ร… ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ยœร‰รยบยนร†ร‡ยป ยฐยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยบยพร‰ยพร€ยน ร‡รŠรร†ยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร‡รˆรร„รƒร ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร„ร—ยบร”ยพร‰ยนร€ร…ยพร‰ร” ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร‡รˆรร„รƒร ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร‡รˆรร„รƒร ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยบยพร‰ยพร€ยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยปรŠยพรŽยปรยฝร‡ยป ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยจร„รร†ร‹รŒรŠยฃร‡ร‰ร‡ร†ยนรŠร‡รŠร†ยน ยจร„รร†ร‹รŒรŠยคร‡ยฝร‡รรƒยนรŠร‡รŠร†ยน ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน รŠร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร…รรƒรƒ ยจร„รร†ร‹รŒรŠรˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ร”ร‚ รˆร‡ร„ร‡ยปร‡ร‚ ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ร†ยนร„รรร†รรƒ ยฝร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ยจร‡ยฝยฝร‡ร†ร” ยบยพร‰ยพร€ยน รŠร‡รŠร†ยน ยจร‡ยฝยฝร‡ร†ร” ยบยพร‰ยพร€ยน รŠร‡รŠร†ยน ยจร‡ร„รƒรรƒยพยฝร‰ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยจร‡ร„รƒรร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยจร‡ร„รƒรร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยจร‡ร„ร‡รƒยฝร„ร˜ยบยนร†ร รŠยนรŒร†ร”รร€รƒยพยฝร‰ยนรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยจร‡ร„ร‡รƒยฝร„ร˜รŠยนรŒร†ร”รร€ย™ยšย™ยฑยก ยฃยนร…ยพร‰รŒร†  ยจร‡ร„ร‡รƒรร€ร„รรˆร”รŽ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽรŽ ยชร‰ยพร€รƒยน ร‡รˆรร„รƒร ยชร‹ร‡ร„ยบรŒยผร„ร‡ยปร‡ร‚ยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„  ยชร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ ยฝยปยพร‰ร ร‡รƒร†ยน ยปร†ยนร„รรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ยฉยนร€รŒร…ร†ร”ยพรยพร†ร” ยฌยผร‡ร„ร‡รƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน ร†ยนร„รรร†รรƒ รˆร„รร†ร‹รŒรŠร‡ร‹ยฝร‡ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร…  ร‘ร‹ ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… ร‘ร‹ รˆร…    

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ยนร€รŒร…ร†ร”ยพ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยœร‰รยบยนร†ร‡ยป ยฐยจ ยœร‰รยบยนร†ร‡ยป ยฐยจ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠย†ยถรƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠย†ยถรƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 51 ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ±Ë¹Ã¾Ë ²ÁËžº¾ÄÕÆÔªÃÁ½ÃÁ

 ÑË Ã̺Å

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç É ÇËÉ

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ™›™ÃÇÅȹÆÁ

†† †† †† †† †† †† ††

ž©¥™£ ¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ž©¥™£ ž©¥™£ §¥ª£¤žª«§©œ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª« ™ª« ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ £ÌÀØ Ź¼ ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà §¥ª£¤žª«§©œ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04#† »Ä¹¼½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ» Ê˾Æ °¾ÎÁ؆¤¹Ë»ÁØ ™£ª¡ ™Êº¾ÊËÄÁÊËÇ»ÇÂË šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÀÎ ÊÇÉË™ › ›¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ Å ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ÊÇÉËÎÎ ÅÅ šÉ¹ËÊà ›¨ Î Å ËÇÄÒ ÅÅ XXXPNTLHSBESV ›¨ Î Ë»¾É½¹Ø «ÌÉÁÆÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½ «ÌÉÁÆÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨Î ›¨  ¼Éš¼¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊà ›¨  ŹÉù«ª¼ÉšÊÇÉ˼šÉ¹ËÊà ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ ›¨Î ÎÅÅ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ÎÎ ÅÅ ¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊà ÇÊ˹»Ã¹ ›¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ›¨¦«   ¼£ÁÉÇ» ›¨¦«   ¼£ÁÉÇ» ›¨«¼Éš   ¼£ÁÉÇ» ›¨§  ºÌÃÊ»¾ËÄÔÂÇÄÕι»ÁÑÆØÇÃÊÍÇɽÊÇÉË ›¨§  ½ÌºÅľÐÆÔ½̺»¾Æ¼¾ÇɾνÇÆÊÃÇÂÊÇÉË ›¨§  ÍÇƺ¾ÄÔÂʾÉÔÂÃɾÅÇ»ÔÂÊÇÉË ›¨§ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › 

ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË  ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É †É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬¡ž¡­©ª«§¤®©·¡¨œ®¡¬¤œ§·


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

52 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÎÎ ÊÇÉË# ª¨ÑÄÁÍ  «×žÆÕ ª¨ÑÄÁÍ  £¹ÆÊÃ

ûÅ 

É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

«¾ÎÆÇÈÉÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† ††

ª¨ žº¾ÄÕƹب™†¼£¹ÆÊà ª¨ ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØʼš¹ÉƹÌÄ ª¨ ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØʼš¹ÉƹÌÄ ª¨ ÅÅÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ ÅÅÑÄÁÍÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ ÑĻĹ¼ÇÊËÇÂùØ&((&3 ª¨ Î žº¾ÄÕƹØ Î ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ žº¾ÄÕƹب™†¼«×žÆÕ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨ žº¾ÄÕƹب™†ªÇÉ˼¨¾ÉÅÕ ª¨ ÅÅÑÄÁÍžº¾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ ÅÅÑÄÁÍÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨žº¾ÄÕƹØ ª¨žº¾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨žº¾ÄÕƹØÊÇÉ˹ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ª¨žº¾ÄÕƹØÊÇÉ˹ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ª¨ÊËÉÇÁ˽ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ É †É ÇËÉ

©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ £ÌÀØ Ź¼ ™ª« §¥ª£¤žª«§©œ ž©¥™£ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË# ž»ÉÇ»¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ¤ª¨ÎÎÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ¤ª¨ ÎÎ ±Ìضœœž© ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ ¥§¦ ™ ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ £ÇÊËÉÇŹ ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ ¨¾ÉÅÕ ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ °¾É¾ÈÇ»¾Ï ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ɹÊÃÉÇ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ¨ÄÁ˹04#ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÄÁ˹04# »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ª±™ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø ÎÎ  ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹Ë»ÁØ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ª¥¤ÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹ Î ËÇÄÒ  ÁÅÅ ÊÇɈXXXPNTLHSBESV ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅš¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹ÎΆÅÅ ÊÇÉË ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹†Åź¾É¾À¹ Î ­¹Æ¾É¹º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ­¹Æ¾É¹º¾É¾ÀÇ»¹Ø­£ ÎΫ¹»½¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹º¾É¾ÀÇ»¹Ø­£ ÎΫ¹»½¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹º¾É¾ÀÇ»¹Ø­£ ÎΫ¹»½¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹º¾É¾ÀÇ»¹Ø­£ ÎΫ¹»½¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹º¾É¾ÀÇ»¹Ø­£ ÎΫ¹»½¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹º¾É¾ÀÇ»¹Ø­£ ÎΫ¹»½¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹º¾É¾ÀÇ»¹Ø­£ ÎΫ¹»½¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØÎÎÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹§4#ÅÅÅÅÅÅÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ  ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ  

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Å ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË       ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

ÆÁÀùØ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ž©¥™£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ §¥ª£¤žª«§©œ ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ¡ÅȾÉÁ؆§ÅÊÆʾɻÁÊ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ «©¡™™ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 53

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

54 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£      ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂà «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ ÅÅÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼  ÅÅÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ ÅÅÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹Æ¾É¹λÇÂƹØ­ª­ ÎÎ šÉ¹ËÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹λÇÂƹØ­ª­ ÎÎ šÉ¹ËÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ

ÄÁÊË  ÄÁÊË  ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹     ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 55

­¹Æ¾É¹λÇÂƹØ­ª­ ÎÎ šÉ¹ËÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ÑÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹Æ¾É¹ÑÄÁÍÎΆÅÅ ÊÇÉË ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅÎ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¯ª¨Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÎÎcÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¯ª¨ËÇÄÒÇ˽ÇÅÅ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁÂ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇÈËÇÅ †É

©Á»Õ¾É¹†»Ì½ÊËÇà œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ž©¥™£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ™ª« ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ¤¹½ÆǾ œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÐÓÁÛ. ÄÎÌÀ. ÁÀÍÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

š¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ ½ÇŹ ÎÇÀÈÇÊËÉÇÂÃÁ£¹Ð¾ÊË» ºÔÊËÉÇ É¹ÀÌÅÆÔ¾ϾÆÔ š¹ÆÁ ȹÉÁÄÃÁÁÀ½¾É¾»¹ š¹ÆÁ ÈÇžҾÆÁ؆Ç˽¾Äù½É¾»¾ÊÁÆÇ XXXSVTBVOBUJVSV ÇŹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÁÀĹ;˹ ÈÇÆÇÉ»¾¿ÊÃÇÂ˾ÎÆÇļÁÁ ÇŹÅǺÁÄÕÆÔ¾Èǽ½¹ÐÁ ÇÍÁÊÔ ËÇɼǻԾȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÈÉÇÎǽÆÔ¾ ÇŹÅǺÁÄÕÆԾʻÆÌËɾÆƾÂÇ˽¾ÄÃÇÂÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ

  Ã̺Å 

 ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¤¾Ê†¶ÃÊÈɾÊÊ ±ÇÊ˹à ¡¨ ©ÌʹÌƹ §§§ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ

†† †† †† †† †††† ††††

ÇŹÉ̺ľÆÔ¾E† ÇÅÇÃÇÅÈľÃË ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇȹÆ4†ûÅ ÇÅÇÃÇÅÈľÃË ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇȹÆ4†ûÅ ÇÅÇÃÇÅÈľÃË ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇȹÆ4†ûÅ £ÇËÄÔº¹ÆÆÔ¾ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÇλžÑùÎ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÊž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕתËÉÇÁÀÇÄ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»Ä׺ɹÀžÉÇ»ÁÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ ÊÇÊƹ 

Ã̺Å  ÑË žÑÇà ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ûÅ

ÇËÉ É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

£É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ ª£†ª¡š¡©µ ª£†ª¡š¡©µ ª£†ª¡š¡©µ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ÇŨÉÇͪÉ̺ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ §ÅÇÅ ÇŤ¾Ê ªÉ̺†Ê¾É»ÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ÊÇÊƹ ĆϹ E† ªÉ̺Ô½ÇÅÇ» º¹ÆÕ ÃÇÄǽϾ»»¾ÉÁ ÇÃƹ ½ÇÊùÈÇĹ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ ªÉ̺ÔÉÌÐÆÇÂÉ̺ÃÁ ªËÉÇÁŽ¹ÐÆÔ¾½ÇŹ ÃÇË˾½¿ÁƹÀ¹Ã¹À ˾ζÃÇÈ¹Æ Ä׺ԾÈÉǾÃËÔ ªËÉÇÁÅÃÇË˾½¿ÁƹÀ¹Ã¹À ½¹ÐÆÔ¾½ÇŹ ˾ζÃÇÈ¹Æ Ä׺ԾÈÉǾÃËÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¹Ð ½ÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â «¾ÈÄÁÏÔÊÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÁÀÈÇÄÁùɺÇƹ˹ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ «¾ÈÄÁÏÔ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ»ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏÇ»ÔÂ Ä¾Æ ½¿ÌË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕ

Ã̺Å ûÅ ûÅ Ã̺Å   ûÅ ÈÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÇËÈÉÇÁÀ» Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

š¦§¬†®™¬ª ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ÇŨÉÇͪÉ̺ ÇŨÉÇͪÉ̺ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ª£†ª¡š¡©µ ª£†ª¡š¡©µ ªÇ×ÀªËÉÇ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ ¦ª« ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ ¦ª« ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­¬¯· ª¨œœ©¤


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÅÊËÎ. ÑÂÅÒÎÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÅ ÏËÀÑÒÈÊÈ. ÎÐÃÑÒÅÊËÎ

56 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ­®¡¦§ª­ž¡®ª«¬ª£¬œ³©·¡«§œ­®¤¦¤ª¬Ÿ­®¡¦§ª œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ½ÄØÀ¾ÉÃ¹Ä Ê˾ÃĹ ¦ª »¾ÉÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕƹØ»ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺđƹ؝ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÄÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼Áº¹ÆÁ¾Ê˾ÃĹ ¦¹É¾ÀùÊ˾ÃĹ»ɹÀžÉÅÅ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉÃ¹Ä ¬­†ÊÃľÂù §©œª«ž£¤§  Åņ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿

ÇÈË  ûÅ   

 ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

ª­£ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ¨£ª¹ËÌÉÆ ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ¨£ª¹ËÌÉÆ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›® ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›® ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¹ÊËÁÃÄÁÊËǻǠ   ÅÅ ƹɾÀù ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËǻԠªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿

 ÄÁÊË   ÑË  

¹ÃÏÁØ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  

¨ÇÄÁžÉ«É¾Â½ ¨ÇÄÁžÉ«É¾Â½ £©§¦¡ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÃÄÇǺɹºÇËùÃÉÇÅÇà Ê»¾ÉľÆÁ¾ ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «¾ÈÄÁÏÔÁÀÊÇËǻǼÇÈÇÄÁùɺÇƹ˹ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿

    

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† ††††

ª­£  ª­£ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ  ª­£ ¨ÉÇɹº «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨  ª­£ ªËÉǺ¹Ë °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦§¡¤¨œ­®¤¦¤Ÿ¡¬¨¡®¤¦¤ œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾-/  ª±™ ¦ª œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄ ¹ÃÉÁĆÊÁÄÁÃÇÆ Ï»¾ËÆÇ ¦ª œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻª¹ÀÁĹʈ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¶ÄÌÉ œ¾ÉžËÁÃÌÆÁ»¾ÉʹÄ ʹÆÁ˹É )BVTFS ¦ª œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ œ¾ÉžËÁÃÁª¹ÀÁĹÊËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÍÇƹɾÂÇÊ˾ÃľÆÁØ ½ÇÉǼ ÅÇÊËÇ» œ¾ÉžËÁÃÁª¹ÀÁĹÊËÔ½¼¾ÉžËÁÀ¹ÏÁÁ½¾ÍÇÉÅѻǻ ÈÇÄÁÌɾË ¹ÃÉÁÄ ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¦ª £Ä¾Á ¼¾ÉžËÁÃÁ £Ä¾Á ŹÊËÁÃÁ»¹ÊÊ £Ä¾Â,-&0&YUSBƹûÅ ¼½ǺǾ»ƹÍÄÁÀÇÊÆÇ»¾ £Ä¾Â,-&06MUSBƹûÅ ¼½Ê˾ÃÄÇǺǾ»ƹÍÄÁÀÇÊÆÇ»¾ £Ä¾Â1VGBT œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÄ׺ÔÎÃɹÊÇÃÁĹÃÇ» ¦ª £Ä¾ÂšÔÊËÉǺ¹Àǻԯž¦™†£™°žª«›§

ÇÈË ÇÈË  ÇÈË ü ü ÑË ÇÈË ÑË ÑË ÑË ÇÈË ü

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 57

£Ä¾ÂšÔÊËÉǪ«™¦™©«»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾ÂšÔÊËÉÇÂÌÆÁ»¾ÉʹĽÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊº¹ÀǻԠ£Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄÄ×ÃʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾ÂÃÇÆ˹ÃËÆÔÂ8JMTPOBSU03† ª±™ £Ä¾Â¥ÇžÆË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾ÂÅÇÆ˹¿ÆÔº¾ÀɹÊË»ÇÉÁ˾ľÂ½ÄØÈÇÉÁÊËÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» #&-*/," £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ10-:&9¼ £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ2VBMJUZ ¥¹Ê˾ɧÈË©ÇÀÆÁϹ £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾ÂÊËÁÉÇÈÇÉ26"-*5:§ÈË©ÇÀÆÁϹ £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ99* £Ä¾Â·ÆÁÊš¾ÄÍÁÃʺ¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁ ÅɹÅÇɹ ȹÆÆÇ £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê £Ä¾Â·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÃľÂ½ÄØÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ £ÇÅÈľÃËÔ½ÌÎǽ¹À¹ÇÃƹÅÁ¨›® Ⱦƹ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ$PTNPGFO   ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹئ¾½ÇÉǼÇ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø 130'* ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÄ5ZUBO ,WBESP .BHJD'PBN ¦ª ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆ¹Ø ºÔËÇ»¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¼¾ÉžËÁÃÁ ¨ÉÇÅԻù½ÄØȾÆÔ ªÅÇŶ† ªÌȾÉÃľÂ¥¹Ê˾ɧÈË©ÇÀÆÁϹ ·ÆÁÊ†ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ü ·ÆÁÊ99*†ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ü

ü ü  ü ü ü ü ü ü ü žÑÇà žÑÇÃ Ä ÑË ÑË ÑË ¼ ü ü ü ü ü ü ÑËÄÁËÉ  ÇÈË ÑË ÑË ÇÈË ÑË ÑË ü ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ž»ÉÇĹÃÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇĹÃÁ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ¥ÁÉǺǾ» ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥ÁÉǺǾ» ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ «™¤¡¥™¦ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ª­£ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ  ª­£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹ ¥ÁÉǺǾ» ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ¨¾Ë¹Ä ª£ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¨ÉÇɹº œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ¨¾Ë¹Ä ª£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ. ÂßÆÓÙÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

œÁÈÊœ†ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùÎÈÇü†XXXPNTLHSBESV ¹ËÁÉùœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ £Ä¾Â½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË ü £Ä¾Â½ÄØƹÃľÁ»¹ÆÁØÈÄÁËÃÁ»º¹ÊʾÂƾ§¥¤·£ª ü ½ÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ§Å¤×ÃʽÄØƹÉÌ¿ÆÔÎ »ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇË  ü £Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ¼¹Àdž ȾÆǺÄÇÃÇ» §¥¤·£ª ü ½ÇÊ˹»Ã¹ £Æ¹Ì͆ÃÇË˾½¿Æ¹ØÑËÌùËÌÉù ü ÃĹ½ÇÐƹØÊžÊÕ £Æ¹Ì͆¬š§†ÊËؿùϾžÆËÆ¹Ø ü ÊȾÆÇÈĹÊËÇÅ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØɾÅÇÆ˹½ÇÉÇ¿ÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁцÑȹËľ»Ã¹͹ʹ½Æ¹Ø ü ϾžÆËƹØ ¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁцȹÊ˹†ÑȹËľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø ü ¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁцȹÊ˹†ÑȹËľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø ü ©Ç»ÆÁ˾ÄÕÈÇĹ¼É̺Ô ÊËؿù §¥¤·£ªü½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ç˼ÁÈÊÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü¨¾ÉÅÕ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾$FSFTJU¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾»¹ÊÊ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾Ãľ¾»Ô¾ ÑȹËľ»ÇÐÆÔ¾ ÑËÌùËÌÉÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¬Æ˾ÉÈÌËϬ¨†ÑËÌùËÌÉù͹ʹ½Æ¹Ø ü ϾžÆËƹØ ­ÄÁÀ¾ÆÃľº¾É†ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ü ®¨†­ÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹ ü,/"6'£Ìº¹ÆÕ ¯¾Å¾ÆËɹÊÑÁÉØ×ÒÁÂÊØ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ ºÔÊËÉǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ¥™£­¤§¬ ±È¹Ãľ»Ã¹œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ±È¹Ëľ»Ã¹›ÇÄŹ†±Ç» ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø

žÑÇà ü žÑÇà žÑÇà žÑÇà ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË žÑÇà ÑË  ÑË   ÑË ÑË ÑË žÑÇà ü ü ü ü ü ü ü

É ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­¯±¤¡­¨¡­¤ž»¢¯µ¤¡


ร‹ร€รŠรŽรŠรร€ร‘รŽร—รร›ร… รˆ ร‡ร€ร™รˆร’รร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›

58 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ รŠยพร‰ยนร˜ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรรร†รร‘ร†ยนร˜ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยปร…ยพร‘รƒยนรŽรˆร‡รƒยผ ย†XXXPNTLHSBESV ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนร…ยนรŠร„ร˜ร†ร‡ย†รƒร„ยพยพยปยนร˜ยซยพรƒรŠ ยฃรŒร€ร•ร…รร ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยงยฅยคยทยฃยชรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜  รƒยผยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜  รƒยผ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยจรŒรยนรŠ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยฌร†รรร„ร‡ร‹ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยญรŒยผยพร†รร—ร„ร„ยพร‰ยฃร†ยนรŒร ยชย†ยจยบ ยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยšร„รรƒยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รรร†รร‘ร†ยนร˜ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยชร„ยนร‚ยฝ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยญยนรŠยนยฝยบยพร„ร”ร‚ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยญยนรŠยนยฝรŠยพร‰ร”ร‚ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนย›ร‡ร„ร…ยนย†รŠร„ร‡ร‚ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรร€ยปยพรŠร‹รƒร‡ยปร‡ย†รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜

รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร…ยพร‘ร‡รƒ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ

ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยซยยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ยšรร‡รˆร„ยนรŠร‹ยชรŒรˆยพร‰รยพร†ยน ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ยšรร‡รˆร„ยนรŠร‹ยชรŒรˆยพร‰รยพร†ยน ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ร‡ร„ร…ยน ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยฃร†ยนรŒรยร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ยฆร‡ยปยนย†ย™ ยปร…ยพร‘รƒยนรŽรˆร‡รƒยผ ย†XXXPNTLHSBESV ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ร‡ยบร„ยพยผรยพร†ร†ยนร˜ยงยฅยคยทยฃยช  รƒยผ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยงยฅยคยทยฃยชรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜  รƒยผ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝ ยฃร†ยนรŒร ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠย†ยฅยฑยฅย™ยฑยกยฆยฆย™ยธยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยฃร†ยนรŒรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยทร†รรŠยซยพรˆร„ร‡ร†ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยทร†รรŠยบร„รรƒย†ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ รƒยผ ยบยนร€ร‡ยปยนร˜ ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ยฝร„ร˜รŠร‹ร˜ยฟรƒรรˆร‡ร„ยน รƒยผ รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ รƒยผ ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รˆร‡ร„ ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ย†ย†รŠร…ยพรŠร•รŠรŒรŽยนร˜ รƒยผ ยฝร„ร˜รŒรŠร‹ร‰รˆร‡ร„ร‡ยป ยทร†รรŠยซยพรˆร„ร‡ร†ย†ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยบยพร„ยนร˜ รƒยผ ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยทร†รรŠยญยนรŠยนยฝย†ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยบยพร„ยนร˜ รƒยผ

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร‘ร‹ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร…ยพร‘ร‡รƒ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยซยยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅร‡ยฝยพร‰ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ยงยœยฆยชยฆยฌยœยญยชยณยฉยทยกยคยฃยœยตยคยฎยฉยทยกยจยœยฎยกยฌยคยœยงยท ย™รƒยปยพรŠร‹ย›ร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ร†ยนร˜รƒร‰ยนรŠรƒยนยฝร„ร˜ยปร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร‡ยป ย™รƒยปยพรŠร‹ยชรƒร‰ยนรŠรƒยนยปร‡ยฝร‡ยฝรรŠรˆยพร‰รŠรร‡ร†ร†ยนร˜ ย™รƒยปยพรŠร‹รƒร‰ยนรŠรƒยน ร…ยพร‹ยนร„ร„ ย™ร†ร‹รรƒรŠยพร‰ยพยบร‰ยšยนร€ยนยฝร„ร˜รˆร‰รยฝรŠร‹ยนร‰รร†ร”ยฟยพร„ยพร€ร†รร€ยฝ )&-*04 ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒรยฝร„ร˜ยฝยพร‰ยพยปยน#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," ร„ ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒรยฝร„ร˜ยฝยพร‰ยพยปยน#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," ร„ ย™รยพร‹ร‡ร† รยนรŠร‡ยปรƒยน ร„ ร„ ร„ ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ย™รยพร‹ร‡ร†ร„ ยร€ยพร‰ยฟรร†รŠรƒ ยšยนร„ร„ร‡ร†รรรƒรรŠรƒร‰ยนรŠรƒร‡ร‚ ยปรŠยพรยปยพร‹ยนรˆร‡3"- ยšยพร†ร€รร†ย†รƒยนร„ร‡ร‘ยน ร†ยพรร‰ยนรŠยช รยนรŠร‡ยปรƒยนย† ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ย›รŠร˜รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร˜ยซยกยฃยฃยฌยฉยกยคย™ รƒร‡ร„ยพร‰ร‡ยปรƒยน ยœร‰รŒร†ร‹$FSFTJU ยจรŒรยนรŠ ยฎร‡ร…ยนร‹ร‡ร† ยœร‰รŒร†ร‹3PTUJ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ร„ยนรƒร‰ยน ยซยพรƒรŠ ร„รยปร†ยน ยจร‰ร‡รรรƒรŠ ยœร‰รŒร†ร‹ยนรƒร‰รร„ร‡ยปร”ร‚ย†ร„ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยœร‰รŒร†ร‹ยœยนร…ร…ยนย†ยฌยฉย†ยนรƒร‰รร„รŒร‰ยพร‹ยนร†ยฝร„ร˜ร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รƒร‡ร†รŠร‹ร‰ ย†รƒร‡ร…รˆร…

รƒยผ รƒยผ รƒยผ  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ ร„ ร„รร‹ร‰ รƒยผ

  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰

ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยกยจ ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยกยจ ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยกยจ ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰รยผร‡ร‰ร•ยพยปยน ยกยจ ยงร‰ยผร‰ยพร…รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยญรร†รƒร‰ยนรŠรƒยน ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยœยนร…ร…ยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


œÉÌÆËœ­† Ï»¾Ë¹ œÉÌÆËœ­†ÃɆÃÇÉ ʾÉü œÉÌÆËœ­†ÃɆÃÇÉÁÐ ʾÉ ü ¼©ÇÊËÇ» œÉÌÆËœ­†ÃɆÃÇÉÁÐ ʾÉ ü ¼©ÇÊËÇ» œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ʾÉÔ  Áü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔÂü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ œÉÌÆ˽Äؽ¾É º¾ÄÔ ¦¯ †ÃÇÅÈÊ»ÔÊÊÌÎÇÊË )&3#&354 )&-*04 œÉÌÆË«¹ÆÃÈɹÂŽ»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽÌà †ÃÇÅÈ œÉÌÆ˶ÈÁÈɹÂÅÅšÖÈÇÃÊÁ½ ÎÁÅÇÊ˽ž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ü œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø Ä Ä Ä Ä ½ÇÊ˹»Ã¹ œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø¼ÄÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Ä œÉÌÆËǻù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ» ¼Ä̺ÇÃÇÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø œÉÌÆËǻù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ» ¼Ä̺ÇÃÇÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾ÃªüÈÉÇÆÁù×ҹعÃÉÁĹËƹؽÄØ»ÆÌËɹºÇË œÉÌÆËǻù¬¦¡›ž©ª™¤«¾ÃªüÈÉÇÈÁ˹ÃÉÁĹËƹؽƹÉÌ¿»ÆÌËÉɹºÇË ›¨ ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ¤¹ÀÌÉÇÄ ª¾Æ¾¿  ¹ÒÁ˹ž˹ÄĹ¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØ  ¹ÒÁ˹¨¨¨ ǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÇÊ˹»½½É¾»¾ÊÁÆÔ ü **¼É  ¹ÒÁ˹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ©¡£§¤§¥ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ¦ª £¾½É ľËÆÁ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù½½É¾»¾ÊÁÆÔ  ü * **¼É £¾½É£ÃɹÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹ ü £¾½É†½ÇÃËÇÉ™ÆËÁʾÈËÁý½É¾»¾ÊÁÆÔ ü £¾½É†Å¾Ë†£ ÃɹÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽž˹ÄÄÇÃÇÆ  ü ½Ç3 £É¹Êù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» £É¹Êù»½¡¦«ž©µž©¦™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½›¤™œ§ª«§¢£™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¨§«§¤£™¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¥§·²™¸ª¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü

ü ÇËÉ ü É ü ÇË É ü ÇË É ü É ü É ü ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ü É ü É ùÆÁÊËɹ ÇËÈÉÇÁÀ» ÑË É ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË É ÑË É ÄÁÊË É ü ÇËÉ  ü É ü É ÑË À»ÇÆÁ˾ ÇÈË ü É ü É ü É ü É  ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É

°ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªÃĹ½’ ž»ÉÇĹÃÁ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ·ËÁÊ §º¾É¾¼ ¨¾Ë¹Ä ª£ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ª­£ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½&-*5&&953"."5«¾Ãª¹ÃÉÁĹËƹØÄ üº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¨§«§¤£™§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¤¸¨§«§¤£™Áª«ž¦§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½¶£§½ÈÇËÇÄÃÇ»ü £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹبÉÇÍÁÃÊ ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø ü £É¹Êù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ»ŹËÇ»¹Ø«™¢œ™›†›™†ü £É¹Êù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ»ŹËÇ»¹Ø«™¢œ™›†›™†ü £É¹Êù½ÄØ͹ʹ½Ç»º¾Ä¹Ø«™¢œ™›†™£†ü £É¹Êùž»ÉÇ ÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù £É¹Êù͹ʹ½Æ¹Ø›™£†§ÈËÁÅÌÅü £É¹Êù ÁÅÁËÁÉÌ×Ò¹ØÊËÉÌÃËÌÉ̽¾É¾»¹ ¡ÊȹÆÁØ Ï»¾Ë¹»¹ÊÊ £É¹ÊÃÁ»½)FMJPT £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁÖŹľ»Ô¾Á»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹ÀÌÉÕ¹ÃÉÁĹËƹؽÄØÇÃÇƆº¾Ä ËÇÆÁÉ ÈÉÇÀɹÐƹØ )&-*04 ¤¹ÀÌÉÕ½ÄØʹÌÆ º¾ÊÏ»¾ËÆ¹Ø »Ç½Æ¹Ø #&-*/,"*OUFSJFS4BVOB ¤¹Ã¦¯† ¦¯† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹Ã¹ÄÃÁ½ÆÔ ¹ÃÉÁÄǻԠÈÉÇÈÁËÃÁ Áü ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¹Ã½ÄØÄǽÇƼÄØÆÏ ŹËǻԠÈÇÄÌŹËǻԠ#&-*/," 5&44"30- ¤¹Ã¦¯†ÃÇÅÈÈÇÄÁÌɾË †ÃÈÇÄÁÌɾË )&3#&354 )&-*04 ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹Ã¶¨† ¬©† ¤¹ÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁÈÉǽÌÃÏÁÁ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÇÈË ü ü     ÑË   ÑË ü 

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ­ÁÆÃɹÊù ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ª­£ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ ·ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¦¹½¾¿½¹ ­ÁÆÃɹÊù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 59

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

60 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؤ«ª¥† ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¾ÄÃÁ ÍÄÇŹÊ˾ÉÔ½Äؽ¾É¾»¹ ½ÄØɾÊ˹»É¹ÏɹºÇË œ¾ÉŹÆÁØ ¥¡œ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾Ãʆ£¨ ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ÃÇ»ÉǻǾÈÇÃÉÔËÁ¾ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ ͹ʹ½ÆÔ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾Ãʆª ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ÊÁÆ˾ËÁоÊùØËùÆÕ ¦ÇÉ˾Ãʆ® ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ®šËùÆÁ ¦ÇÉ˾Ãʆ± ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ѾÉÊËØÆÇÂËùÆÁ §º¾ÊÈÔÄÁ»¹Ë¾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §ÄÁ͹ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊÄ Ä Ä §Ë»¾É½Á˾ÄÁ’ ’ ¨¶¨™ ¨¹Ê˹ÁÀ»¾ÊËÃÇ»¹Ø§¥¤·£ª ü ü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾Æ¹,-"%&;45&&-»Ê¾Ê¾ÀÇÆÆ¹Ø ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿ÈÉÇÍÁÅÄ ¨ž¦™ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹ØÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄغ¾ËÇƹ ü ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾ÃʆÇÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ º¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾Ãʆ¨ÉÇÍÁĹÃËÁù½Äؽ¾É¾»¹ ü ¹ÆËÁʾÈËÁà ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆÃÇÆϾÆËɹË ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà  ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆɹÊË»ÇÉ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ¼ ¨ÉÇÈÁËù¨¾ÉÁĹÃÊ ǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ¨ÉÇÈÁËù¨¾ÉÁĹÃÊ«¾ÉÅÇ ǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʪª† ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ºÇÐùü ¨ÉÇÈÁËùªÇÊ˹»™ÊÍÇɆ¶ÃÊËɹ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ©† ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ¹Ï¾ËÇÆ ÇÄÁ͹»ùÆÁÊËɹÎÈÇÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ»¹ÊÊ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ©† ©† ©† ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕÄ À¾É¿ÁÆÊà ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔÂɹÀÆÔ ª¹Æ¹Ë¾ÃÊʹÆÁÉÌ×Ò¾¾Êɾ½ÊË»Ç Ä ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù† Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÅԻùÊÇÄÁÄ ÍÁÉŹª¹¼ÌÊ ÊÃÁÉÈÁй ùÅÆØ ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÇÊ˹»¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂÆÔ½ÄØÊ˹ÄÁ º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй©¡£§¤ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½½É¾»¾ÊÁÆÔ ž˹ÄĹ ªÈ¾ÏÖŹÄÁ ĹÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ªÈ¾ÏÖŹÄÁ ĹÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù† Ä ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  «ÁÈÉÇÅ™†¹ÆËÁʾÈËÁÃÈÇÊľ½Æ¾¼ÇÈÇÃÇľÆÁØ ÈľʾÆÕ ¼ÉÁºÇà ÈÇоÉƾÆÁ¾ «ÁÈÉÇÅ£†œÁ½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ »Ç½ÇÇ˹ÄÃÁ»¹×Ò¹ØÈÉÇÈÁËù «ÁÈÉÇÅ¥†œÁ½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ ÖÍ;ÃË¥ÇÃÉÔÂùžÆÕ »Ç½ÇÇËÈÉÇÈÁËù «ÁÈÉÇŨÄ×ʆ§ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹Ê ÇËÊÇľ»ÔÎÇËÄÇ¿ ¹ËÅÇÊÍÀ¹¼ÉØÀ ÈØË¾Æ «ÁÈÉÇŬ†œÁ½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ »Ç½ÇÇ˹ÄÃÁ»¹×Ò¹ØÈÉÇÈÁËù «ÁÈÉÇŧ­†§ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» ÇËÊÇľÂÊÌÄÕ͹ËÁùɺÇƹËËÁȹ «ÁÈÉÇŧ¯†§ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» ÈØËƹÃĹ½ÇÐÆǼÇɹÊË¡ÊÇľ»Ç¼ÇƹÄ ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¬¹ÂˆªÈÁÉÁË ¹Ï¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄՆ ©† ÊÇÄÕ»¾ÆË ¬ÈÉÇÐÆÁ˾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ ±È¹Ëľ»Ã¹¶¨†ÃɆÃÇÉ ¶Å¹ÄÁ¦¯† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾Ë¹ ¶Å¹ÄÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¶Å¹ÄÕœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹Æ ÎÁÅÇÊËÇÂýž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ¶Å¹ÄÕ½ÄØɹ½Á¹ËÇÉÇ» #&-*/," º¾Ä¹Ø ¼ÄØÆÏ ÈÇÄÌŹËǻԠ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉÆ ¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü

ÇÈË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ü ÑË Ä ü ȹþË ÑË ÑË ÑË ÇÈË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ºÇÐù ü ü ºÇÐù ºÇÐù ºÇÐù ÑË ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ä ÑË ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÄÁËÉ ÄÁËÉ ÄÁËÉ ÄÁËÉ ÄÁËÉ ÄÁËÉ ü ÑË Ä ü ü ü ü ü ü ü ü

  ÇËÉ     ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ      ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇË É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ª­£ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¨ÉÇɹº ž»ÉÇĹÃÁ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ·ËÁÊ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¦¹½¾¿½¹ §Å¤×ÃÊ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§›  ª­£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªÃĹ½’ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¦¹½¾¿½¹ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨¾Ë¹Ä ª£ §º¾É¾¼ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¤¡£š™¤¤§› ·ËÁÊ ¦¹½¾¿½¹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ œ¹ÅŹ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 61

¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ üÁü ¶Å¹ÄÕ¦¯†оÉÆ¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãª ¼ÇÄ̺¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†º¾Ä¹Ø ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†º¾Ä¹Ø ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†ɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ» ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†оÉÆ¹Ø º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­† º¾Ä¹Øü ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­† Ï»¾Ë¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­† ¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ«¹ÆÃȾÂÆ˽»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽ †ÃÇÈÅ ¶Å¹ÄÕ¶¨† ¶¨† ¨­†

ü ÑË ü ü ü ü ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü

É À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

§É¼É¾ÅÊËÉÇ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ œ¹ÅŹ ¦¹½¾¿½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

$PMPSDPBU1SJTNB ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ʹ½ÁƼ Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î ½ÄØƹÉÌ¿ÆÁ»ÆÌËÉɹºÇË 1MBTUNP†»Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ÊÃÁ½ÃÁ½Ç ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ©™ª°ž« ™¥ž©šžª¨¤™«¦§ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ªžÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ¬ÆÁÃÈÇÃÉÔËÁ¾œ¹É¹ÆËÁØÄ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØŹÆʹɽÆÔÎÇÃÇÆ'",30 šÁÃÉÇÊË šÁÈÇÄÕ¨Éǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ šÁËÌÅ

 ûÅ    

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

šÁËÌÅ»žÑùΛÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ†ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÁËÌÅƾÍËØÆÇÂÊËÉÇÁËš¦»ºÌÎ˹ÎÈÇü†XXXPNTLHSBESV šÁËÌÅÊËÉš¦ ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ºÌÎ˹ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ †ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ºÌÎ˹ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕƹØÁÖľžÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ľË§ÃËغÉØ ›¾ËÉdž »Ä¹¼ÇÁÀÇÄØÏÁتËÉÇÁÀÇĽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½Ç»ûÅ ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹&-5&5& ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹5ZWFL ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊȹÆ ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ªËÉÇÁÀÇÄ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÇËÃÇÊÔÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ%PDLF†¼¹É¹ÆË˹ÄÇÆƹľË ›Ç½ÇÊËÇÃÁ%PDLF†¼¹É¹ÆË˹ÄÇÆƹľË

 ÑË ü ü Ë ÑË ÑË Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

ž©¥™£ ™ª« «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¡¦ª¡ «©¡™™ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ%PDLF†¼¹É¹ÆË˹ÄÇÆƹľË ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP º¾ÄÔ¾ Ï»¾ËÆÔ¾ ¨ÇÄÕѹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ º¾Ä¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø »§ÅÊþ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ ž½Æ¹Ø À¾Ä¾Æ¹Ø ƹÀ¹Ã¹À ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ Ê¾É¹Ø ÃɹÊÆ¹Ø ƹÀ¹Ã¹À ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾÇÊ˹»Ã¹

 ÑË ÑË ÑË ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

 ªÁºÁ˧ÅÊà £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ¨ÇÄÕѹ ÊÃÁ½ÃÁ ›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½Ç» Ì˾ÈÄÁ˾ÄÁ

 ü 

ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ª£¡£¡ ÊÃÁ½ÃÁ

ªÁºÁ˧ÅÊà ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¬ªž¡§¸©·¡¨œ®¡¬¤œ§·


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

62 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹ÎÎ  ÅÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™ž˹ÄÁоÊùØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®%0$,&š¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®1-"45.0š¾ÊÈĹËÆÔÂɹÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË0/%6-*/&ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä‘ÆÔ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ4)*/(-"44 ©ÇÊÊÁØ ªÃÁ½ÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¡©§¡ §¤¸¯¡¸«ZWFL ·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ©¹ÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦†" # $ %›Ô¼Ç½ÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¤™£¡¢¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆÊÇÊÃĹ½¹ÇÊ˹»Ã¹ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´Ê˹ƽ¹ÉËÁÈǽÀ¹Ã¹À›ÊÉÇà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´ÃÇÆÕÃÁ ùÉÆÁÀÔ ̼ÇÄÃÁ ÈĹÆÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥¹ÆʹɽÆÔ¾ÇÃƹ'",30 7&-69Á¹ÃʾÊÊ̹ÉÔÃÆÁÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™4VQFSNPOUFSSFZ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉ7*,*/( ±»¾ÏÁØ ¦Ç»ÁÆù ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å13*4." ­ÁÆÄØƽÁØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆ¥¨ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦ©¹ÊБ˺¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦª¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪªÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪ›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁª™¥§©ž ´ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆ »¹ÊÊ ›ÔÎǽÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÃɹÊÆ ÃÇÉ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾»ÔÎÇ½Ô ÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÁ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä оÉÆ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾½ÄØÄ׺ÇÂÃÉÇ»ÄÁÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä оÉÆ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄ՝ÇÉÆÁË ÈÄÇËÆÇÊËÕÇ˽ǼûÅ œÁºÃ¹»Ê¾Î½ÇºÇÉÆÔÎÖľžÆËÇ» ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾½¾ÆÕœÇËǻԾÊÇÊÃĹ½¹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ ´¥¦¡£¡ƹËÉÌºÌ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÃÇÆÍÁ¼›Ê¾Ï»¾Ë¹ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»ÔÁ˽ £¹Ë¾È¹Ä ±ÁÆ¼Ä¹Ê ºÁËÌÅƹØоɾÈÁϹ

ÄÁÊË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÊÃÁ½½Ç  ÊÃÁ½ÃÁ   À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ £Ä¾»¾É £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ «©¡™™ ž»Éǫɾ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÃÉÇ»ÄÁ Ï»¾Ë»¹ÊÊÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £Çƾà  Å £ÇƑà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»ÄÁ»Ê¾Î»Á½Ç» ºÔÊËÉÔÂÅÇÆ˹¿ À¹Å¾ÉÔÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ £©§›¤¡ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕÀÁŹ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕľËÇ ûÅ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ£«†ÍľÃÊ ûÅ £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦ Î £«†ÍľÃÊ ËùÆÕ ÎÇÄÊË ÈÇÄÁÖÊËÉ ¤¾ÆËÔÅÇÆ˹¿ÆÔ¾¼¾ÉžËÁÀÁÉÌ×ÒÁ¾ºÌËÁÄùÌÐÌÃǻԾªËÉÇÁÀÇÄ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾'BLSP»ÑÁÉÇÃÇŹÊʦÁÀùØϾƹ ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔÂÇƽÌÄÁÆ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁƬ¯ž¦ž¦¦´¢ ¤ÁÊË»ÇÄÆǻǧƽÌÄÁÆ›ÃÇÅÈľÃ˾ÍÁÉžÆÆÔμ»ÇÀ½¾Â›Ê¾Ï»¾Ë¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ#JUVXFMM Î ÊŝÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ#JUVXFMM ¼ÄØÆ¾Ï ŹËÇ»ÔÂƹÊÃĹ½¾ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ#JUVXFMM ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔÂ

   ÈÅ    ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ  ÑË

ɹÊÈÉǽ¹¿¹   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÁƽÈǽÎǽ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¨ª££ÉÇÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»Éǫɾ½ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ «©¡™™ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ#JUVXFMM ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ»ÇÄÆÁÊËÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆà ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ ÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÃɹѾÆÆÔ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ©™ªª©§°£™ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆà ÇÃɹÑ ½ÇÊ˹»Ã¹ ª£¡£¡ľË§ÃËغÉØ ÇÍ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô ª¥¤ ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô»ÔÊѾ¼ÇÊÇÉ˹ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§¦¬¤¡¦ ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§Æ½ÌÄÁƨǽ¹ÉÃÁ ¤ÁÊËÔÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾

 ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ  ûÅ        ÄÁÊË  ÄÁÊË ÑË ûÅ

ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ   ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾    À»ÇÆÁ˾  ÇË ÇËÉ 

¨ª££ÉÇÊË ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ž»Éǫɾ½ ž»Éǫɾ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ «©¡™™ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ž»Éǫɾ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 63

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

64 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¤ÁÊËÔÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾©™ªª©§°£™ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔ»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔ£«­Ä¾ÃÊ £«£ÉÇÅ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÉÌÄÇÆÆÔÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ£« ÈǽÃĹ½ÇÐÆÔ ÊÈÇÊÔÈÃÇ  ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ É̺¾ÉÇÁ½ É̺ÁŹÊË ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¹É¹ÆËÁØ À¹Å¾ÉÔšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

  ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÅ¾Ë §™§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ž»Éǫɾ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÇËÈÉÇÁÀ» ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Á½Ç» ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†¥ÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†¥ÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†¥ÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†¥ÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ           

À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ

¨ª££ÉÇÊË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ3"65"1064* ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4$"/%*/"7*" ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ›ªž¯›ž«™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª£©§¢šžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ™¥ž©¡©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

£ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÈÇ›¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÁÅÈÈÇÃÉÔËÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà ¼¹É¹Æ˵˝ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉ$PMPSDPBU1SJTNB¬ÆÁùÄÕÆԾϻ¾Ë¹œ¹É¹ÆËÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å›ÁÃÁƼ ±»¾ÏÁØ ¨ÉÁÀŹ ­ÁÆÄØƽÁØ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ÃÇÅÈľÃ˹ÏɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ  ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ º¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÃĹÊÊÁоÊÃÁ»ƾÑÆÁ»Á½ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÆÁÀùØϾƹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÇËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ Ê˹ƽ¹ÉËÄÁÊËÔÊÇÊÃĹ½¹ 

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £Ä¾»¾É ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦¹É¾Àù©¹ÀÆÇǺɹÀÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂÈÇÄÁÖÊËÉ ÈÉÁÀŹ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ºÔÊËÉÔÂÁû¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÇÆ˹¿ľË§ÃËغÉØ

  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

 À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ž»Éǫɾ½ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂÊƹº ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ «©¡™™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ɹÊÊÐÁ˹¾Å ÈÉÁ»¾À¾Å©™ªª©§°£™ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁÅ ÈÉÁ»¾À¾Å ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨Ä¹ÊËÁÀÇÄœ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨©¡ ¥™ ­ÁÆ œ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ÃÇÆÊ ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ºÁËÌÅƹØоɾÈÁϹ¨Éǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ

 ûÅ  ûÅ   

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ 

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 65

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

66 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¨ÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ»¹Ñ¾ÂÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥§¦«™Ÿ£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÈÉÇÍƹÊËÁĹ »Ô¼Ç½Æ¹ØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ žËоɆϹ ÈÉÇÍÄÁÊË ©¹Êо˨ÇÄƹØÃÇÅÈľÃË ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇÂÊÃɾÈľÆÁ¾Å §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §£¦™7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30 7&-69ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ £Ä¹ÊÊÁù §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ º¾ÄÔ¾½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë »Ç½ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ¨¹ÆÇɹŹ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ¶ÃÇÆÇÅ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ §ÃÆdžÄ×à §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ›ÔÎǽƹÃÉÔÑÌ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ §ÃÆdžº¹ÄÃÇÆ §£¦™¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾ÁľÊËÆÁÏÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾ оɽ¹ÐÆÔ¾ľÊËÆÁÏÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ §Æ½ÌÄÁÆ Î ÁÃÇÅÈħÍÁÏÁ¹ÄÕÆǾÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊ˻Ǜʾϻ¾Ë¹ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÀ¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡

  ûÅ  ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   

 À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ É É ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ  

¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £Ä¾»¾É £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £ÉÇÆÁ½ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £ÉÇÆÁ½ ž»Éǫɾ½ «©¡™™ ·ËÉÁϾÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈÄ û¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÇÆ˹¿ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÀ¾Ä ÃÇÉÁÐ ÃɹÊÆ ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁƬ¯ž¦ž¦¦´¢ §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔÂ

 ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË

 ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾  ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

£ÉÇÆÁ½ «©¡™™ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ §Æ½ÌÄÁÆ ¦ÌĹÂÆÀ¾Ä ÃÇÉ ÃɹÊÆ ¼ÇÄ̺ §Æ½ÌÄÁƆ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ÈÉÁÈÇÃÌÈþ†Èǽ¹ÉÇà §Æ½ÌÄÁƆÃÉÇ»ÄØ ¾ÊËÕ¬¯ž¦ž¦¦´¢ §Ë½¾ÄùƹÉÌ¿ÆÀ½¹ÆÁ Ð½ÇÅÇ» ¤×ºÔ¾»Á½ÔŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» £ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §ËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ȹɹȾËÔ Ä׺ԾÈĹÆÃÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ º¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ½ÄØÈǽÑÁ»ÃÁùÉÆÁÀÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÆÁÀùØϾƹ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÇÈĹ˹ÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÊÈÄÇÑÆÔ¾ÁȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹتËÉÖƆ™ ™ ™ ™¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ¨Ä‘ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆËÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ °¾ÎÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ™ÆËÁÃÀ¾Ä¾ÆÔ ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐÆ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ £Ä¹ÉÇÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ÊÁÆÁ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ƹËÌÉÀ¾Ä ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ ʾÉÔÂ

 ÄÁÊË ÄÁÊË     ÉÌÄÇÆ    ÉÌÄÇÆ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ

ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ     ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ­¹ÊÃÃÇÅ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ «¾Å¹À¾Ä ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ ʾÉÔ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"-ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 'PYZ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ +B[[Z ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ž½ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ ,BUSJMMJ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 3PDLZ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ž½ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 3PDLZ ÊÁÆÁ ÀÇÄȾÊÇà ½×ƹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ  ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÊ˾ÆǻǠ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÄÁÊË ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾»ƹɾÀ ¨©§­¦™ª«¡¤ª«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÃɹѾÆÔª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª ª ª†Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄśʾ¼½¹ƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆÃ

ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ     

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ

£Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ¨¾Ë¹Ä ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¨ª££ÉÇÊË ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’¦ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’¦ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĽÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ À¹ºÇÉÇ»ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÀ¹Å¾É ɹÊоËÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÁÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ÇÏÁÆÃÇ» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂ¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆà ÊÈÇÃÉÔËÏ»©¹ÊÊÉ©¹ÊÐ ÃÇÅÈľÃ˹Ï ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å  ÅÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂ

           ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ       

ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   ̽Á»ÁË   

£ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ž»Éǫɾ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»Éǫɾ½ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 67

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

รŠรรŽร‚ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›

68 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10 ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ ยปร†ยนร„รรรรรร†ยนร€ยนรƒยนร€ยฉยนรŠรยพร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร‡รƒร‰ยนร‘ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยปร‰ยนร€ร…ยพร‰ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฅยจร„ร—ยบยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยชร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… รŠรƒรยฝรƒร ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†  ยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฆยช ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฅยจ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ย† ร…ร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚   ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป

     รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร„รรŠร‹  รƒยปร…    รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…           

     ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰    

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รรร„ร•รˆร„ร—รŠ ยซยฉยกย™ยย™ ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠร†ยนยบ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¨ª† ª† ¨ª†ÇÏÇÃÉ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦†ɹÊЩ¹ÊÊÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦†ɹÊЩ¹ÊÊÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ¥¨ ª ¦ª ª ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ¨† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ¨† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆÇ»ÇÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¡À¼ÇËÄ׺½Ä »ƹÄƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ» ÇÃɹÑ †Åª½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨ÉÇÍƹÊËÁħËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØ ©¾Ñ¾ÆÁ¾ÈÇÄÆǾÃÉÇ»¾ÄÕÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ©™ªª©§°£™¥§¦«™Ÿ ©ÁÀÇÄÁÆ ÅؼùØÃÉÇ»ÄØ ÉÌÄÇÆ ©ÁÀÇÄÁÆ ÈǽÃĹ½ÇÐÆÔÂÃÇ»¾É ÉÌÄÇÆ ©ÁÀÇÄÁÆ ʹÅÇÃľØÒÃÉÇ»ÄØ ÉÌÄÇÆ ©ÁÀÇÄÁÆ ʹÅÇÃľØÒȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ÉÌÄÇÆ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÄÁƹ Å †XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ©¦¨†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË É̺¾ÉÇÁ½ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊË ºÁËÌÅ ºÁËÌÅƹØŹÊËÁù »žÑùΠ¨©™¢¥ž© ©Ìº¾ÉÇÁ½¿Á½ÃÁ¨š£† ÈÇÄÁžÉÆdžºÁËÌÅƹØÃÇÅÈÇÀÁÏÁØ ª¹ÀÁĹÊËÔ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÄÁƹÅ ºÉÇÆÁɆXXXPNTLHSBESV

  ûÅ ûÅ   ûÅ          ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ÑËÄÁËÉ ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾   ɹÊÈÉǽ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ É

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ž»Éǫɾ½ ž»Éǫɾ½ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¡¦ª¡ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª« ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª« ªÃĹ½’ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª« ž©¥™£ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «™¤¡¥™¦ œÉ¹Æ½ªËÉÇ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÄÁƹÅ †XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ©¨¨† ©££†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊËÈÇÀ» ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&

 ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  

ÇËÉ †É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ

™ª« «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª« ªÃĹ½’ ™ª« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ž»Éǫɾ½ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©™ªª©§°£™ ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,&»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠº¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©™ªª©§°£™ ª™¢¡¦œž˹ÄÄ »ÁÆÁÄ ɹÊÐ¾Ë ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ

  ÑË     

ÆÁÀùØ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉϾƹ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾  

¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 69

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

70 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Å¹É¹ ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÁ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ º¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©™ªª°¡«™ž¥©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼ¥Á˾Æ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ¨›® ž˹ÄÄ ª¹Â½ÁƼ­¹ÂƚÁÉ

ûÅ  ûÅ   ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

§Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £ÉÇÆÁ½ ž»Éǫɾ½ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ ™¥ž©¡¥ šžª¨¤™«¦§©™ªª°¡«™ž¥ ÈÉÁ»¾À¾Å ©™ªª©§°£™ ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊ ª¹ÅÇɾÀÔÃÇÆÕÃǻԾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹØ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇù1SPGJM ¨ÇÄÕѹ ¥ÇÆ˹¿ ɹÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ º¾Ä¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø

  ÑË  ÑË   

ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ 

¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»Éǫɾ½ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ž»Éǫɾ½ ™Éù†¹ ž»Éǫɾ½ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÆÁÀùØϾƹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇÈÄÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÇÍÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÈÉÇÊËÁ̽ǺÊ˻ǻÅÇÆ˹¿¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 º¾Ä ÃÇÉ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1SPGJM ¨ÇÄÕѹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžËÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

       ÈÅ

    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇÆÁ½ §Ë½¾Ä†Ã¹ ž»Éǫɾ½ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÇÏÁÆà ÇÃɹÑÇËÈÉÇÁÀ» ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà Ä׺ǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄĨ›® ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ

    

 ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ɹÊÈÉǽ¹¿¹   

·ËÉÁϾÆËÉ ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™Ÿ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø/*$0-- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0

     

ª¬¨ž© ÎÇÉÇѹØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ž»Éǫɾ½ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÇËÈÉÇÁÀ» ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ™¥ž©šžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ÊÃÁ½Ã¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹتÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐƨ›® ž˹ÄÄÁÐ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ÊÃÁ½ÃÁ

    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ª££ÉÇÊË §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà «©¡™™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾%PDLF†Ï»¾ËÇ» ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾%PDLF†Ï»¾ËÇ» ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾%PDLF†Ï»¾ËÇ» ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾%PDLF†Ï»¾ËÇ» ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾%PDLF†Ï»¾ËÇ» ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1MBTUNP %PDLF Ï»¾ËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1-"45.0 /*$0-- ©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀž˹ÄĹÃÉ̼ÄǼÇÁû¹½É¹ËÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ¨Ä¹ÊËÅÇ ©ÌÈĹÊË ‘þ ªÁÊ˾ÅÔÈĹÊËÁÃǻԾ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ ª¤¡›´ÇÃÇÆÆÔ¾ ÇËÃÇÊÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕËÉ̺йËÔ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ º¾ÄÔ ª±™

    ÈÅ  ÈÅ  ÑË

   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

   £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ªËÉÇÂÊƹº ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £Ä¾»¾É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ º¾ÄÔ ¨ÇÄÕѹ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ ÑÇÃÇĹ½ ª±™ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ ÑÇÃÇĹ½ ¨ÇÄÕѹ ªÇÍÁËÏ»¾ËÆÇ ÈǽÑÁ»Ã¹ùÉÆÁÀ¹ ªÇÍÍÁËÔ%PDLF†Ï»¾ËÇ»

ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ »ƹÄÁÐÁÁ

£Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 71

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

72 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ªÇÍÍÁËÔ%PDLF†Ï»¾ËÇ» ªÇÍÍÁËÔ%PDLFÖÄÁËÊÇÊÃÉÔËÇÂȾÉÍÇɹÏÁ¾ÂÄØÄÌÐÑÁνÇÅÇ» ªÇÍÍÁËÔ%PDLFÖÄÁËÊÇÊÃÉÔËÇÂȾÉÍÇɹÏÁ¾ÂÄØÄÌÐÑÁνÇÅÇ» ªÖƽ»ÁЩ¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡͹ʹ½ÆÔ¾ ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ

  ûÅ  ÑË ÑË ÑË

»ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÉǼÇ ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

  ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ž»Éǫɾ½ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÈÅ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÁÀºÁËÌÅÆÔÎÉÌÄÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁΞźɹÆÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ 634" ,/"6' ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ­¹Ê¹½ÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ­Ä×¼¾ÉÔƹÃÉÔÑÌ оÉÆÔ¾ ÀÇÄÇËÁÊËÔ¾»¾ÉËÁùÄÕÆǾÃɾÈľÆÁ¾ ­Ä×¼¾ÉÔƹÃÉÔÑÌ оÉÆÔ¾ ÀÇÄÇËÁÊËÔ¾¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆǾÃɾÈľÆÁ¾ °¾É¾ÈÁϹ,"5&1"-»¹ÊÊ ÊÃÁ½ÃÁ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌżÁºÃ¹Ø,BUFQBMº¾ÊÈÄÀ¹Å¾ÉÁÅ©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©¹ÊÊÉÇÐù

ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å  ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË     ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ž»Éǫɾ½ ¨¾Ë¹Ä ª£ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ž»Éǫɾ½ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ¨ª££ÉÇÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø,BUFQBM 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø4IJOHMBTT *$01"- °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ 

 ûÅ   

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ  

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,BUFQBM3VGMFY *DPQBM 4IJOHMBT£ÇÅÈľÃËÌ×Ò©¹ÊоË

 

 

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø£¹Ë¾È¹Ä ±ÁÆ¼Ä¹Ê ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾ÉÔ ÊÃÁ½ÃÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø±ÁÆ¼Ä¹Ê £¹Ë¾È¹Ä©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

  ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨ª££ÉÇÊË ªËÉÇÂÊƹº §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡¦ª¡

†† †† †† †† †† †† †† †† ††


°¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹÅؼùØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹÅؼùØ3VGMFY *,0 ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»Ç ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ûÅ ûÅ   ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ž»Éǫɾ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»Éǫɾ½ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ª« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ£É¹ÊÆÇØÉÊÆXXXPNTLHSBESV ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ £É¹ÊÆÇØÉÊà ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÈÉÇÎǽÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇÆ¡À¼ÇË»ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ

ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË   

†É  É †É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

«ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÌÀØ Ź¼ ™ª« «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƤ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦ¾Ê˹ƽÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƪ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅÖÊÃÁÀ¹Å

    

 À»ÇÆÁ˾   

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»Éǫɾ½ ªÁÄÕÆؼÁÆ ¡¨ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ÃÉÇ»ÄÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ÇÏÁÆÃÁÇÃɹѾƽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ª£¡£¡ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÈĹÆÃÁ ȹɹȾËÔ ¹Ã»ÁÄÇÆÔ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾

  

 ÊÃÁ½½Ç À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê «©¡™™ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¦«£«¾Å¹Ê §§§ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ ¦ª« ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ §ÅÇÅ §ÅÅ¾Ë §™§ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÅÇÅ

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®¡«§ª£ž¯¦ª¤£ª§»²¤» *TPCPY «¾ÎÆÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ *407&3 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ 634"˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™ÊËɹ˾ÿÁ½ÃÇþɹÅÁоÊùØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXOULUFNBTSV ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ634" *407&3©™ªª©§°£™ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÁºÉÇÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁب¾ÆÇ˾ÉÅ ÅÅ ›ÇÂÄÇÃ Ä¾Æ ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœÁ½Édž ˾ÈÄdžÁÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾ÃTPGU œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇĆ% œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ

  ÈÅ ü ü ü  ÉÌÄÇÆ ûÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÈÉÇÁÀ» Ç˽Áľɹ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ»

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 73

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

74 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØœ† œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ ¡ÀÇ»¾É,-† ,«†»ÈÄÁ˹ÎÁÉÌÄÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ÊÃÁ½ÃÁ ¡ §¤¤™«ÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄÇÆÀ»ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ   ÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆĹ»Ê¹ÆÇņ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊ˹ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ™ª«©™«ž£ ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¡¦›™«™»¹Êʝ§ª«™›£™ ¥ÁÆÈÄÁ˹¨¨Ÿ† §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùΠľÆËÇÐƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄؽ¿ÌËÇ»¹ØÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø 

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ  ûÅ  Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ü  ÉÌÄÇÆ

ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ¦ª« «©¡™™ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¬ÆÁ»¾ÉʹĨÄ×Ê §ÅÇÅ ª«ª ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ Ä¾Æ ½¿ÌË ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØľÆÅ Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø ȹÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ü ü ›§¢¤§£Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØÄÕÆØƹØË×à ü ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹ؆ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇƦ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ¨ªš†ª†͹ʹ½ÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ

ÈÅ ÉÌÄÇÆ  ü ü ü ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ž©¥™£ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÇÅ ž©¥™£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨ž¦§¨¤™ª«»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊËÄÁÊËǻǨªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ

ÑË  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† ††


ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยฅย†ร‡ร‹ร…ร…ย†ร…ร… ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยฅ รŽร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยฅ รŽร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยฅย† ยฅย†รŽร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยฅย† ยฅย†รŽรŽcร…ร… ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽ ร‹ร‡ร„ร’ย†ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽ ย†ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รƒร‰ร‡ร‘รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽ ร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

 ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ย†ยฌร‰ยนร„ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รƒร‰ร‡ร‘รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร” ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยชย†ยชย†ยชย†ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ยผร‰รŒรˆรˆยนยผร‡ร‰ร—รยพรŠร‹รยœย† ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ยผร‰รŒรˆรˆยนยผร‡ร‰ร—รยพรŠร‹รยœย† ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ รร…รˆร‡ร‰ร‹ร†ร‡ยพรŠร”ร‰ร•ยพ ยœย† ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ รร…รˆร‡ร‰ร‹ร†ร‡ยพรŠร”ร‰ร•ยพ ยœย† ยจยพร†ร‡รˆร„ยพรƒรŠ ยถรƒรŠร‹ร‰ร‡ร„ ยจยžยฆยงยจยคยžยฃยชย† ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰รˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ รŠรƒรยฝรƒร

 รƒรŒยบร…   รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… 

 ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป  ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜  ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ รŠรƒรยฝรƒร

ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ย†ยฌร‰ยนร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ย†ยฌร‰ยนร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ย†ยฌร‰ยนร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ย†ยฌร‰ยนร„ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยซยฉยกย™ยย™

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจยพร†ร‡รˆร„ยพรƒรŠรยฝร‰ ยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยถรƒรŠร‹ร‰ร‡ร„ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยžยฆยงยจยงยคยกยชยซยกยฉยงยคยถยฃยชยซยฉยฌยยกยฉยงย›ย™ยฆยฆยดยขยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รŠร‹ยพรƒร„ร‡ยผร‰ยนร†รŒร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยพยฅ ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร…รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ยปรŠรˆยพร†ยพร†ร†ร”ร‚ ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร…รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ยปรŠรˆยพร†ยพร†ร†ร”ร‚ ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร…รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร† ยฝรŒยบร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร…ยพร‹ยนร„ร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร…ร„ยนยปรŠยนร†ร‡ร… ยจยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝรƒยนยนรƒรŒรŠร‹รร รˆร„รร‹ยน,/"6'*OTVMBUJPO รƒยปร… รƒรŒยบร…

      ร‘ร‹

 ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ยฝยพร‘ยพยปร‡   ร‰

ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร”ร‰ยปยนรยพยปยน ยกยจ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยšร‡ร†ยฝยนร‰ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒรŠ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅร‡ยฝยพร‰ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร’ร…รร‹รŽร‡ร‚ร“รŠรŽรˆร‡รŽร‹รŸร–รˆรŸ

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 75

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

76 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø  ÅÃÉ ÉÌù» Å ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾«¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ¨ÄÁ˹ÅÁƾɹÄÇ»¹Ëƹب¨Ÿ† ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ¨¾ÆÇÈľÃÊ †ÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ©ÁÀÇÄÁÆ ʹÅÇÃľØÒÀ»ÌÃÇÁÀÇÄŹ˾ÉÁ¹Ä ÉÌÄÇÆ ©ÌÄÇÆ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO5FSNP3PMM Åû ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ 

ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å  ÑË ûÅ ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÃĹ½’ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ½Çº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÍÇËEÅŽÇEÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51- ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫 ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÁÉÇ»ÁƼǻԾ«©† «©† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ

ÑË  ÑË  ûÅ ÈÅ 

ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ½ÁľÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ 

§ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä ª£ ª«ª ¦ª« ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¦¹½¾¿½¹ ¨ÉÇÅÊÄ×½¹ §§§ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄÇËùÆÕÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆƹØ«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªËÇÈľÃÊÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É›ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3»ÈÄÁ˹Π»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ™¢« «¾ÎÆǚ¤§£ «¾ÎÆǛž¦« «¾ÎÆÇ©¬­ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ30--&5›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ-*/&30$,›ƹÄÁÐÁÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*TPWFS «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3s¬Ë¾ÈÄؾ» »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3 »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

ÈÅ ûÅ ÈÅ  ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ   

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½ÁľÉ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   

¦¹½¾¿½¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅǼÇ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ»ÈǽϾžÆËÆÌ×ÊËØ¿ÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊEÇËÅŽÇÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÑËÌùËÌÉÆǼÇ͹ʹ½¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §›ž©†£¦™¬­†«¡ª¥™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØƹÇÊÆÇ»¾ÅÁƾɹÄÇ»¹ËÔ º¹À¹ÄÕ˹ ȾÆÇÈÇÄÁÊË ÊÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ûÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ÉÌÄÇÆ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹحÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™ £¦™¬­ ¬©ª™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

Ã̺Å  ÈÅ  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ Ã̺Å  ÉÌÄÇÆ

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ÈľÆÃÁ ¼Á½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¹ÊÊ ÁÀÇÄÇÆ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØʹÄ×ÅÍÇÄռǨÇÉÁľÃʆ¨¾ÆÇÍÇÄ «ÁÊŹ¥† ¥†ûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «ÁÊŹ¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¬Éʹ ¡ÀÇ»¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹Ê»ÔѾÃ̺ź¾ÊÈĹËÆÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ

ÇËÉ  Ç˽Áľɹ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾

§Ë½¾Ä†Ã¹ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ «©¡™™ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¦ª« ™Éù†¹ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 À»ÇÆÁ˾ ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÑË ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾  Ã̺Å ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ

¨ª££ÉÇÊË ¦ª« ¦ª« ™ª« ™ª« Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ª££ÉÇÊË ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÁÀÇÄ ÄÁÊËÔ ÃÉÇÑù À¹ÄÁ»Ã¹ 

Ã̺Å

šÌËÇ» ¡¨

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ÎÅ ½¾Ñ¾»Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ)BOTPM Ã̺Å ÇȈÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU )BOTPM û» ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ634" ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ6STB ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡ «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԦœ»¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԫ¾ÎÆÇ ™ÃÊÁ ¤¹ÂÆÉÇà ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÀÁÅƾ¼Çº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁبÇÉÁľÃÊÊÈľÆÃÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¡ÀǽÇÅ ›ÁĹ˾ÉÅ E†ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¡ÀǽÇÅ ›ÁĹ˾ÉÅ E†ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆ©Çè ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¨¨¬ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨¨Ÿ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ¡ÀÇ»¾É £Æ¹ÌÍ ©ÇÄľË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬©ª™©™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆÅ ŹË ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ Î Å ËÇÄÒÅÅ»ÉÌÄÇƾûÅ XXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬Éʹ ¡ÀÇ»¾É «ÁÊŹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬«ž¨¤¸ž› ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ®¹ÆÊÇÄ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ÍÇÄÕ¼¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊËÅÅ ÅÁÆ»¹Ë¹ ÍÇÄÕ¼¹ ½Çª

ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ºÈÇÊÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÑË ºÈÇÊÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ Ìȹà À»ÇÆÁ˾   ûÅ Ç˽Áľɹ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ûÅ Ç˽Áľɹ É ûÅ Ç˽Áľɹ ÎÇÉÇÑÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ Ìȹà À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ †É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ

ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª« ™Éù†¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÉÇÆÁ½ ¨ª££ÉÇÊË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ¦ª« ™ª« ¦ª« §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨¾Ë¹Ä ª£ ™Éù†¹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÉ¹Æ½ªËÉÇ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §Ë½¾Ä†Ã¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦ª« ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇËÉ

°œ­œ ©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤¦ª©­®¬¯¦²¤¤ $¹Â½ÁƼ%PDLF†¼¹É¹ÆË˹ÄÇÆƹľË $¹Â½ÁƼ%PDLF†¼¹É¹ÆË˹ÄÇÆƹľË $¹Â½ÁƼ%PDLF†¼¹É¹ÆË˹ÄÇÆƹľË ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF œ¾ÉŹÆÁØ ›Ê¾Ï»¾Ë¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ.JUUFO £¹Æ¹½¹ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ©ÇÊÊÁØ ÇÊ˹»Ã¹

  ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

  ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 77

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

78 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ¼ÄØÆϾ»Ô§©«§ ©ÇÊÊÁØ ¦Ç»ÁÆù ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œž˹ÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾ ÊÃÁ½ÃÁľË§ÃËغÉØ ÇÍ ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¹Å¾Éº¾ÊÈÄ¥ÇÆ˹¿ ¦¹ÈÔľÆÁ¾͹ʹ½Ç»ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ¨¨¬ ¦Ç»ÁÆÃÁ%PDLFÄØƹÁÄÌÐѾÂÇ˽¾ÄÃÁ͹ʹ½¹ ¦Ç»ÁÆÃÁ%PDLFÄØƹÁÄÌÐѾÂÇ˽¾ÄÃÁ͹ʹ½¹ ¦Ç»ÁÆÃÁ%PDLFÄØƹÁÄÌÐѾÂÇ˽¾ÄÃÁ͹ʹ½¹ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÁÀÌÆÁùÄÕÆǼÇÍÁÆÊÃǼÇÊÔÉÕØÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å17%'

ÑË ÑË ûÅ     

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ  À»ÇÆÁ˾ ÌËÇÐÆØÂ˾ ÌËÇÐÆØÂ˾ ÌËÇÐÆØÂ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¡¦ª¡ «©¡™™ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨¾Ë¹Ä ª£  ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÈɆ»Ç¶Ä¾ÃËÉÇÒÁˆª¹Å¹É¹ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾¥¾ËÀ¹Å¾ÉÔ ɹÊÐ¾Ë ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» ÅÇÒ¾ÆÁØ ÌÊËÉÇÂÊË»¹ÈÇÄÇ»ÁľÊËÆÁÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇËɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ»Á͹ÃËÌɝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨Ç½ÊÁÊ˾Ź½ÄØƹ»¾ÊÆÔλ¾ÆËÁÄÁÉÌ×ÒÁÎ͹ʹ½Ç»ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÉÇÍÁÄÕùÊʾËÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¹ºÇËÔ͹ʹ½ÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄÇ»ÔÂ¥¡««ž¦ ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&

 ûÅ     ÑË ûÅ ûÅ 

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨£­š¡ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾Ë¹Ä ª£ «©¡™™ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ž»Éǫɾ½ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยชยนร‚ยฝรร†ยผ#-0$,)064& ยชยนร‚ยฝรร†ยผ#-0$,)064&ยฉยนรŠรŠร‡รรƒยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผ%PDLF ยชยนร‚ยฝรร†ยผ%PDLF ยชยนร‚ยฝรร†ยผ%PDLF ยชยนร‚ยฝรร†ยผ%PDLF ยชยนร‚ยฝรร†ยผ%PDLFย†รยปยพร‹ร‡ยป

   

ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน   

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชยนร‚ยฝรร†ยผ%PDLFย†รยปยพร‹ร‡ยป ยชยนร‚ยฝรร†ยผ%PDLFย†รยปยพร‹ร‡ยป ยชยนร‚ยฝรร†ยผ%PDLยพ ยชยนร‚ยฝรร†ยผ'*/&#&3 ยชยนร‚ยฝรร†ยผ'*/&#&3 ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงรรรยจร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ยปรŠยพยผยฝยนยปร†ยนร„รรรร ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร€ยนร…ยพร‰ ร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร†รร€รƒยนร˜รยพร†ยนร€ยนยปร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน

     

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰   

  ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยย‘รƒยพ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยงยฉยซยง ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฅรร‹ร‹ยพร† ยฃยนร†ยนยฝยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ รŠรƒรยฝรƒรร„ยพร‹ยงรƒร‹ร˜ยบร‰ร˜ ร‡ร ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร€ยนร…ยพร‰ ร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ร†ร”ยพร„รรŠร‹ร”รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รร ยปรŠยพยผยฝยนยปร†ยนร„รรรรร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพ ร„ร—ยบร”ยพรยปยพร‹ยนรร‰ยนร€ร… ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚รยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚

 ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹    รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ 

ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยฅรร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยซยฉยกย™ยย™ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยฅรร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยžยปร‰ร‡ยซร‰ยพร‚ยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร”ร€ร‘ร€ร„รร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 79

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10


ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÂÅÒÐÎÈÇÎËßÖÈß

80 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÈǽÀ¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÃÁ½ÃÁľË§ÃËغÉØ ÇÍ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ›ÇÀÅƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ©¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԠɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼƾ¼ÇÉ×ÐÁ»ÁÆÁÄǻԠƹÄÁÐÁ¾»Ê¾ÎʾÉËÁÍÁùËÇ» ª¹Â½ÁƼƾ¼ÇÉ×ÐÁ»ÁÆÁÄǻԠƹÄÁÐÁ¾»Ê¾ÎʾÉËÁÍÁùËÇ» ª¹Â½ÁƼƾ¼ÇÉ×ÐÁ»ÁÆÁÄǻԠƹÄÁÐÁ¾»Ê¾ÎʾÉËÁÍÁùËÇ» ª¹Â½ÁƼƾ¼ÇÉ×ÐÁ»ÁÆÁÄǻԠƹÄÁÐÁ¾»Ê¾ÎʾÉËÁÍÁùËÇ» ª¹Â½ÁƼƾ¼ÇÉ×ÐÁ»ÁÆÁÄǻԠƹÄÁÐÁ¾»Ê¾ÎʾÉËÁÍÁùËÇ» ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÁÅÁ˹ÏÁØùÅÆØÁÃÁÉÈÁй

      ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «©¡™™ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ   ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ½ÄØÇ˽¾ÄÃÁÏÇÃÇÄØ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй©¹ÀÄÁÐÏ»¾ËÇ»©¹ÊНÇÊË ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾Ï»¾Ë¹ ªÇÍÍÁËÔ%PDLF†Ï»¾ËÇ» ªÇÍÍÁËÔ%PDLFÖÄÁËÊÇÊÃÉÔËÇÂȾÉÍÇɹÏÁ¾ÂÄØÄÌÐÑÁνÇÅÇ» ­¹Ê¹½»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÂƹ»¾ÊÆÇ »Ê¾ÊÁÊ˾ÅÔ ɹÊÐ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Ê¹½»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ɹÊÐÃÇÅÈľÃË »¹ÉÁ¹ÆǺÄÁÏ ɹÊк¾ÊÈÄ

  ûÅ    

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ »ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÉǼÇ ÊÃÁ½ÃÁ 

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ  «©¡™™ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ À¹Å¾É ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾͹ʹ½¹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈǽÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»¾ÆË͹ʹ½Ç» ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊƹº ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ž»Éǫɾ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

Ÿ¤ ¬ª¤£ª§»²¤»¤ž¡®¬ª¤£ª§»²¤» ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø½ÄØÃɾÈľÆÁØÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5ZWFL 'JCSPUFL œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ XXXPNTLHSBESV œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ûÅ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ 5:7&, ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊÊ ÊÃÁ½ÃÁ œÁ½Édž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁتËÉÇÁÀÇÄûÅ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹5ZWFL œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾¼¹ÍľÃÊ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹­ÁºÉÇ˾à œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›ž«©§ ™²¡«™«¹Â»¾Ã ¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›ž«©§ ™²¡«™·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ

ÈÅ  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ   ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÅ¾Ë §™§ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ «©¡™™ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹ ¿ºÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÆËÇÆÁËÇ»¹Ø8"5&34501 œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÊÌιØÊžÊÕ ™Ã»¹ÊËÇÈ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ͹ʹ½Ç» ŹÆʹɽ¦ÁÀϾÆÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾†.BTUFSTFBM &NBDP

  ü 

À»ÇÆÁ˾  ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾

£ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ·ËÁÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾Ë¹Ä ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽ»¹ÄÇ» º¹ÊʾÂÆÇ»ÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ©¡£§¤ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽÀ¾ÅƹØ4JLB¨›® «¨§ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÇÄÁžÉƹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁت«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»Áº¹ÊʾÂÆÇ» œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØѻǻ ¿¼ÌË ¨ÇÉÁľÃÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, &-5&5& œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™

ü ûÅ   ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ

É ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ 

¨¾Ë¹Ä ª£ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ·ËÁÊ ·ËÁÊ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕƹاƽÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ   

£ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇÈÄÇź¹ª«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ·Ë¹ÍÇÄ °¾ÎÁØ ¡ÀÇÊȹÆ™ š ª  ¡ÀÇÊÈ¹Æ «¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔȹÉǼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ûÅ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇÄ ¡ÀÇÊȹÆ©™ªª©§°£™ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ

  ûÅ  ÉÌÄÇÆ   ÈÅ

  ÊÃÁ½ÃÁ  ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ»

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾Æùž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ûÅ XXXPNTLHSBESV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÈÇƹÈÔľÆÁ×ÃÉÇ»¾ÄÕ Ê˾ÆÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ

ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ªÁºÁ˧ÅÊà ¨¾Ë¹Ä ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÁÀÇÄÁÆ ʹÅÇÃľØÒ¼Á½ÉÇÁÀ½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽ ÉÌÄÇÆ ©ÁÀÇÄÁÆ ʹÅÇÃľØÒž¿Ö˹¿¼Á½ÉÇÁÀ ÉÌÄÇÆ ©ÁÀÇÄÁÆ ʹÅÇÃľØÒ¼Á½ÉÇÁÀÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÉÌÄÇÆ ©ÁÀÇÄÁÆ ʹÅÇÃľØÒÃÉÇ»¾ÄÕƼÁ½ÉÇÁÀ ÉÌÄÇÆ ªÃÇÉÄÌÈÔ Ç˻ǽÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÁ¥† ûÅ XXXPNTLHSBESV

   ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É

©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ª«ª «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÂÅÒÐÎÈÇÎËßÖÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 81

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß. ÕÈÌÏÐÎÄÓÊÖÈß. ÃÑÌ. ÒÎÏËÈÂÎ

82 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¬¡£¤©ª®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»±¤¨«¬ª ¯¦²¤»Ÿ­¨®ª«§¤žª ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ ™ÊºÇùÉËÇÆ ¹ÊºÇËùÆÕ ¹ÊºÇÑÆÌÉ š¾ÆÀÁÆ™¡ ›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ œª¥ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  £Ç»ÉÔɾÀÁÆǻԾ žźɹÆÆǾÈÇÄÇËÆÇ ÌÈÄÇËÉ̺йËÔ ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø™¨ ™¨© ¤¨ ™œ¡ ™ª

ü ü ü   ü  ü ÑË 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ 

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ¨Ÿ« ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨Ÿ« ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ºÁ»Ã¹ ȹÉÇÆÁË ˾ÎÈĹÊËÁÆÔ ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª §É¼Ê˾ÃÄÇ ¨¹ÉÇÆÁ˨¥š ¨§¦†š ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÇÃÉÔËÁ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ©¾ÀÁƹ»¹ÃÌÌÅÆ¹Ø ÈÇÉÁÊË¹Ø ÈÁÒ¾»¹Ø ˾ÎÆÁÐ ©¾ÅÆÁÃÄÁÆǻԾÁ½É»Á½Ç» ©Ìù»¹ɾÀÁÆǻԾÁ¨›®Æ»ÁƹÈÇÉÆ E††ÅÅ ÎÇÅÌËÔ ªÉ¾½ÊË»ÇÅÇ×Ò¾¾ÈÇ»ÔÊÇĹÅƹÃÁÉÈÁо ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ «¾ÃÊËÇÄÁË «¾ÎÈĹÊËÁÆÔ¥šª «¥£² ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ «ÇÈÄÁ»Ç½ÁÀ¾ÄÕÆǾ ϾƹÆÁ¿¾º¹ÀÔ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ­ËÇÉÇÈĹÊË ÈÇÄÁÌɾ˹Æ ­ÌņľÆ˹ ­ÌņÑÆÌÉ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

      ü ü  ü  ü ü 

  À»ÇÆÁ˾    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨Ÿ« ®¨¡ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ®¨¡ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª® ¡§ª³©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤©®¡¬¸¡¬ «ª¦¬·®¤» §»«ª§œ¦ªž¬ªž·¡«ª¦¬·®¤» œ¾ÉžËÁÃÁÁÑȹËľ»ÃÁÏ»¾ËÆÔ¾ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ¾ ¦ª ÇÊùȹÉþËƹ؝¬š œ¾ÉŹÆÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹظʾÆÕ œ¾ÉŹÆÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ"MQFOIPM[ œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùȹÉþËƹØ›ž¦œž ĹÃѾÊËÁÊÄÇÂÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹ؝¬š¦™«¬©½»ÌÎÀ¹ÅÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùŹÊÊÁ»Æ¹Ø"NCFS8PPE œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùŹÊÊÁ»Æ¹Ø.BHFTUJL ÇÊùȹÉþËƹØ&LPQBSLFUU ºÉÇÑÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÇÊùȹÉþËƹØ)BSP

ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 É É ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ

ª­£ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜1BSLZ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ร‡ยฝร†ร‡รˆร‡ร„ร‡รŠร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜5BSLFUU ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜5FSIVSOF ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ร–ร„รร‹ร†ยนร˜ยปรยฝร‡ยป ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜8PPE#FF ร‡ยฝร†ร‡รˆร‡ร„ร‡รŠร†ยนร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽ ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน ร…ร…ย†ร‰ยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยน ยคยนร…รร†ยนร‹#BMUFSJP ,BJOEM 7PHVF 1SFNJVN 2VJDLTUFQ ยคยนร…รร†ยนร‹5BSLFUU "CFSIPG 2VJDL4UFQ $MBTTJD ยคยนร…รร†ยนร‹5BSLFUU 2VJDL4UFQย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยšร‡ร„ร•ร‘ยปร”ยบร‡ร‰ยฆรร€รยพร†ร” ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผรƒร„ ร…ร…ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผรƒร„ ร…ร…ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚รƒร„ยนรŠรŠ ร…ร…ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚รƒร„ ร…ร…ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽ&DPGMPPSJOH รƒร„ ยœยพร‰ร… ร…ร… ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽ&VSP'MPPSJOH รƒร„ ยœยพร‰ร… ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽ(36/%&ยœยพร‰ร…ร…ร…รƒร„ยนรŠรŠ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽ(36/%&ยœยพร‰ร…ร…ร…รƒร„ยนรŠรŠ

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยฆยชยซ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยฎร‡ร€ร˜รร† ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽ,BJOEM รƒร„ ย™ยปรŠร‹ร‰รร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽ2VJDL4UFQ$PVOUSZ รƒร„ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽ2VJDL4UFQ&MJHOB รƒร„ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽ2VJDL4UFQ1FSTQFDUJWF รƒร„ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽ5BSLFU8PPETUPLรƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽ"CFSIPG รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ร†ยนร€ยนร…รƒยนรŽรŠรŒรˆยพร‰ยผร„ &MFTHP4VQFSHMBO[ รƒร„ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ รƒร„ยนรŠรŠร…ร…ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยฝยปรŒรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร† ร‹รƒยนร†ยพยปร”ยพยฝรƒร‡ยปร‰ร‡ยปร”รŽรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚รร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ยฆรร€รƒรยพรยพร†ร” ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฅย™ยฉยฅยงยคยžยฌยฅ XXXMBNJOBUPNTLSV ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฅย™ยฉยฅยงยคยžยฌยฅ XXXMBNJOBUPNTLSV ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฅย™ยฉยฅยงยคยžยฌยฅ XXXMBNJOBUPNTLSV ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฅย™ยฉยฅยงยคยžยฌยฅ XXXMBNJOBUPNTLSV ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฅย™ยฉยฅยงยคยžยฌยฅ XXXMBNJOBUPNTLSV ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ ร‘ร†รŒร‰ รƒร„ยพร‚

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  ร…รƒยป ร…รƒยป ร…รƒยป ร…รƒยป ร…รƒยป รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡รˆร‹รยพร†ร” ร‡รˆร‹รยพร†ร”

ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยฎร‡ร€ร˜รร† ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยร‡ยบร‰ร‡ยฝยพร„ ยร‡ยบร‰ร‡ยฝยพร„ ยร‡ยบร‰ร‡ยฝยพร„ ยร‡ยบร‰ร‡ยฝยพร„ ยร‡ยบร‰ร‡ยฝยพร„ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รรร˜ ร… ยจยนร‰รƒยพร‹1FSHPยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ร„ยพร‹ รƒร„รรƒย†รŠรรŠร‹ยพร…ร” ยฑยปยพรรร˜ ยจยนร‰รƒยพร‹ยจยฉยงยšยฃยงย›ยดยขยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹ยจยฉยงยšยฃยงย›ยดยขยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹ยจยฉยงยšยฃยงย›ยดยขยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹ยจยฉยงยšยฃยงย›ยดยขยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹ยจยฉยงยšยฃยงย›ยดยขยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹ร‘ร‹รŒรร†ร”ร‚ ยบยพร„ยนร˜ยบยพร‰ยพร€ยน ยชรƒรยฝรƒร ยจยนร‰รƒยพร‹ร‘ร‹รŒรร†ร”ร‚ ร‹ยพร‰ร…ร‡ร…ร‡ยฝรรรรรร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ยบยพร‰ยพร€ยน ยชรƒรยฝรƒร ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ยบยพร‰ยพร€ยน ยชรƒรยฝรƒร ยจร„รร†ร‹รŒรŠ2VJDL4UFQร‘รˆร‡ร†รร‰ ร„ยนร…รร†รร‰ ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน รŠร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร…รรƒรƒ ยจร„รร†ร‹รŒรŠรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ร‚709รƒร„รรƒ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ยจร„รร†ร‹รŒรŠรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ร‚709 ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รƒร‡ร‰ร‡ยบรƒยน ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ยจร„รร†ร‹รŒรŠรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รƒร‡ร‰ร‡ยบรƒยนรŠร‰ยพร€รร†รƒร‡ร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ย†ร…ร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ รˆยนร‰รƒยพร‹ร‡ร‹ร…ร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร‹ยพรˆร„ร”ร‚รˆร‡ร„ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร… ยถรƒร‡รร‡ร„ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ยพ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ยพรˆรร’ยพยปร‡ยพ

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… ร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… 

ร‡รˆร‹รยพร†ร” ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน 

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ยžยปร‰ร‡รˆร‡ร„ ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยšร‰รร€ ยšร‰รร€ ยšร‰รร€ ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยฆยชยซ ยฆยชยซ ยทร‹รรŠ ยทร‹รรŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

รรŽรŠรร›ร’รˆรŸ ร„ร‹รŸ รรŽร‹ร€. รŠรŽร‚รรŽร‚ร›ร… รรŽรŠรร›ร’รˆรŸ

| รŽร’ร„ร…ร‹รŽร—รร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. รˆรร’ร…รรœร…ร | 83

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÀß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÏËÈÒÊÀ

84 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¨ÇÃÉÔËÁØƹÈÇÄÕÆÔ¾ ¨ÇÄĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ4DBOEJLœ¹É¹ÆËÁØľË£ÄÁÆÊÁÊ˾ÅÔ ±»¾ÏÁØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ›¾ËÇÆÁËʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÄ×ÃʽÇÅÅ йʹ /FX ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺Ô½ÄØÈÇĹ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊؽÇÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ£ƹÌͬš§ ÊËؿùϾžÆËƹØÊȾÆÇÈÇÄÁÊ˽ÇÊÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆǶÃÇÈÇļÁÈÊǻԠ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁʆœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄÈǽǼɾ»¹¾ÅÔ¦¾½ÇÉǼÇ ¨ÇÄÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ º¾ËÇÆÆÔ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁžÉ ¨ÇÄʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈ †ÅÅ ¨ÇÄ˾ÈÄÔ ƹùËÌÑþ ƹʾËþ ÈľÆÇÐÆÔ  ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ$"-&0 ÈđÆÇÐÆÔ À¹йʹÊ»ÇÁÅÁÉÌùÅÁ

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü  ü 

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ

ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ¨ÉÇŨÇÄ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ6/*."5 ÈǽÊËØ¿ÃÌ Ãľ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÈľÆÇÐÆÔÂÈǽĹÅÁÆ¹Ë ÃÇ»ÉÇÄÁÆ ÄÁÆÇľÌź¾ÀÊËØ¿ÃÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÊ»¾ÉÎËÇÆÃÁ ÈǽÈÄÁËÃÌ ™Æ¼ÄÁØœ¹É¹ÆËÁØľË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ ÈľÆÇÐÆÔ ƹʾËþ ƹùËÌÑþ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ3BZDIFNʹÅÇɾ¼ÌÄÁÉ̾ÅÔ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ÈǽºÇÉÈǽ»¹ÑÁËɾºÇ»¹ÆÁØÃÈÇžҾÆÁ× ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ ¨ÇÄÔƹÄÁ»ÆÔ¾»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔ¾ÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ/.( ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB ÈÁÒ¾»Ç¾ ÎÁÅÁоÊÃǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB ÊÃĹ½Ô ȹÉÃÁƼÁ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB¹ÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁ¾

  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ É ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

£ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ª«©§¢§¥ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ÁÆÇľÌÅ XXXTUSPZNBTUFSSVÇËÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É

††

¨ÇÄÔ˾ÈÄÔ¾ º¾ÀÈǽǼɾ»¹ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇȹÆ ¨ÇÉǼÁ"M ÈĹÊËÁÃǻԾ½ƹÈÇÄÕÆÈÇÃÉ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆ ¨ÇÉǼÁ"M ̼ÄǻԾ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊËƹÀ¹ÅùÎ ÅÅ"CFSIPG œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË Ãľ¾»¹Ø3PCJOTPO ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎ8JDBOEFST ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 835 ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 17$ ¨ÉǺù¦™ª«ž¦¦™¸ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÉǺù¦™ª«ž¦¦™¸ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÉǺù¦™ª«ž¦¦™¸ XXXMBNJOBUPNTLSV ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÎÅÅš¾¿ º¾Ä ÇɾΠÊÄÃÇÊËÕ ÇÊÇù ª»¹ÉùÎÇÄǽƹؽÄØѻǻÄÁÆÇľÌŹ4JOUFY)† ÅÄ Ɲª ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ ËùÆÕ ÈľÆù ½ÄØƹÈÇÄÕÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ªÅ¾ÊÕš´ª«©§¢±£¯†½ÃĹ½ÃÁ ÑËÌùËÌÉÃÁ ÈÇĹ ªËؿùšÔÊËÉǦ› †ÅÅ ªËؿùšÔÊËÉǦ›¯ †ÅÅ ʹÅÇ»ÔÉ ªËؿù½ÄØÈÇĹ·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›¾ËÇÆÁË «¹ÊË £Æ¹Ì͆¬š§ ªËؿùÈÇĹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ ›¾ËÇÆÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÔÂÈÇÄ ÈǽÊËØ¿ÃÌ º¾ÀÊËØ¿ÃÁ «¾ÈÄÔÂÈÇÄ˾ÈÄÇÄ×ÃÊ ƹùËÌÑþ ƹʾËþ 

ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÇÈË ÇÈË ü ü ü žÑÇà 

É ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ  ÇË É ÇË É ÇËÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ª£†ª¡š¡©µ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª­£  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª§¤²ªžª³©œ»¦¡¬œ¨¤³¡­¦œ»«§¤®¦œ œÉ¹ÆÁËùƹ½ÊÃÁš¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË œÉ¹ÆÁËùƹ½ÊÃÁš¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ƾÈÇÄ

ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ªËÉÇÂËÇɼ

†† †† †† ††

œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ɾÄÕ¾Í ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ÈÇÄÁÉ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ɾÄÕ¾Í ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ7JUSB Î ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁ Î ƾÈÇÄÁÉ

  ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø XXXTUSPZNBTUFSSV ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË Î ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÆÇ»ÁÆÃÁ¼ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;* ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùغ¾Ä¹ØÎ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ»ƹÄÁÐÁÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØÁþɹÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ¶ÃÇÆÇÅÃĹÊÊ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØÁþɹÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ¶ÃÇÆÇÅÃĹÊÊ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØÁþɹÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ¶ÄÁˆÃĹÊÊ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØÁþɹÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ¶ÄÁˆÃĹÊÊ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØÅÇÆÇÃÇÄÇÉ7*53" ¨ÄÁËù£¾É¹ÅÁоÊùØÈÄÁËùº¾Ä¹Ø š¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨ÄÁËù£¾É¹ÅÁоÊùØÈÄÁËùº¾Ä¹Ø š¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ¼¨¾Ð¾ÉÔš¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ¼¨¾Ð¾ÉÔš¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹š¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùج½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØÁþɹÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ¨É¾ÅÁÌņÃĹÊ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØÁþɹÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ¨É¾ÅÁÌņÃĹÊ ¨ÄÁËùƹÈÇÄÕƹج½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ,&3"."."3";;* ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁªÃÁ½ÃÁ½Ç

ûÅ ÑË ÑË  ûÅ  ûÅ  ûÅ  ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ    

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂËÇɼ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªËÉdž¥¹Ê˾É ¥¹Ê˾ɨÄÁË ¥¹Ê˾ɨÄÁË £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ «©¡™™ £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ £ž3™¥™†.BSB[[J ¦Ç»ÇʾÄ ª­£ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨ÉÇɹº ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥¹Ê˾ɨÄÁË ¥¹Ê˾ɨÄÁË ¥¹Ê˾ɨÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††ÆÁÀùØ

ªËÉdž¥¹Ê˾É

††

    ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ 

£ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ªËÉÇÂËÇɼ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† ††

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ª­£ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ

†† †† †† †† †† †† ††

ªª¤

›¹ÄÁÃÁ Ñȹ˾ÄÁ½ÄØÈÉÁùËÃÁǺǾ» ÃľÂǺÇÂÆÔ ¦ª £Ä¾Â%FGZ¨ÉÇÍÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â2VBMJUJ»ÁÆÁÄ £Ä¾Â2VBMJUJÌÆÁ»¾ÉʹÄ

ÇÈË ÑË ÑË ÑË

ÎÁÎÈ

œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁ Î ÈÇÄÁÉ £¹ÉËÁÆÔþɹÅÁоÊÃÁ¾š¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË £¹ÉËÁÆÔþɹÅÁоÊÃÁ¾š¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË £¹Í¾ÄÕ £¹Í¾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ƾÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¼±¹ÎËÔ ÇÈË £¾É¹ÅǼɹÆÁË   ¼±¹ÎËÔ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ Î Î Î Î £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ ÊÇÉË £¾É¹ÅǼɹÆÁËΠΡ˹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ»¹ÊÊ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ Î ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª£¡£¡ľË§ÃËغÉØ £¾É¹ÅǼɹÆÁË,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÃÁÉÇ»ÊÃÁš¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊËÌȾÆÕ,&3"."."3";;* £¾É¹ÅǼɹÆÁË Î ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ £Á˹  £É¾ÊËÁÃÁ½ÄØÈÄÁËÃÁ †† ††††ÅÅ ¥ÇÀ¹Áù £Á˹  ¥ÇÀ¹Áù £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¥ÇÀ¹Áù ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÀ¹Áù ÊžÊÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨ÇÄÕѹ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØÊÇÉËš¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØÊÇÉËš¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØÊÇÉËš¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØÊÇÉËš¾ÊÈĹËÆÔ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¦¾ÍÉÁˆ£¾É¹ÅÁù ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¼¬Í¹ ÇÈË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¼±¹ÎËÔ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 85

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

รŽรรŽรˆ

86 | รŽร’ร„ร…ร‹รŽร—รร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. รˆรร’ร…รรœร…ร | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10 ยฃร„ยพร‚2VFMZEยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃร„ยพร‚ยฃยฅยฏยผร‰ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยฃร„ยพร‚ยฃยฅยฏยผร‰ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยฃร„ยพร‚ยฅยนรŠร‹ยพร‰ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃร„ยพร‚ยฅยฏยผร‰ ยฃร„ยพร‚ยฅยฏยผร‰ ยฃร„ยพร‚ยจร‡ร„รร–รƒรŠยผร‰ ยšรร‚รŠรƒ ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยœร‡ร…ยพร„ร• ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร รร…รˆร‡ร‰ร‹ร†ร”ยพ ยปยนรŠรŠ ยงยบร‡ร ยฃร‡ร‰ร—รƒร‡ยปรƒยน ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ รŽร… รร„รร€ รยปยพร‹ร† ยงยบร‡ร ยจยนร„รร‹ร‰ยน ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยงยบร‡ร ยจยพร†ร€ยน ยปยนรŠรŠ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…รˆยพร†ยนยนรƒร‰รร„ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยซรŒร‰รร†รŠรƒ รŽ ร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡ร รร‡ร‹ร‡ ยซรŒร„ยน ร‡รˆร‹

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†

ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜

ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร รร‡ร‹ร‡ ยฌรƒร‰ยนรร†ยน ร‡รˆร‹ ยงยบร‡ร ยธร‰ร‡รŠร„ยนยปร„ร• รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ร…ร‡ร—ร’รยพรŠร˜ ยงยบร‡ร&SJTNBOO รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡ร3BTDI รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร†ร”ยพ ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ยฝรร€ย†ยนร… XXXWFSTBMย†PNTLSV ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ยฝรร€ย†ยนร… XXXWFSTBMย†PNTLSV ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยœร‡ร…ยพร„ร• รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ยฝรร€ย†ยนร… XXXWFSTBMย†PNTLSV ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยร†ยพรˆร‰ร‡ร…ยนร‚ร† รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ยฝรร€ย†ยนร… XXXWFSTBMย†PNTLSV ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยกร‹ยนร„รร˜ รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ยฝรร€ย†ยนร… XXXWFSTBMย†PNTLSV ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃร‡ร‰ร—รƒร‡ยปรƒยน รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ยฝรร€ย†ยนร… XXXWFSTBMย†PNTLSV ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฅรร†รŠรƒ รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ยฝรร€ย†ยนร… XXXWFSTBMย†PNTLSV ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ยฝรร€ย†ยนร… XXXWFSTBMย†PNTLSV ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร…รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร•ยปรร†รร„ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร•รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…รˆยพร†ยนยนรƒร‰รร„ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยฝรŒรˆร„ยพรƒรŠ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹7*1ย†รƒร„ยนรŠรŠ รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹7*1ย†รƒร„ยนรŠรŠ รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร…รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร… รร„รร€ รยปยพร‹ร† ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ยพ ยบยนร…ยบรŒรƒ ยฝยฟรŒร‹ XXXWFSTBMย†PNTLSV ยงยบร‡รยจยนร„รร‹ร‰ยนรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒร…"35 ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพ รŽร… รยปยพร‹ร†ร”ยพ XXXWFSTBMย†PNTLSV ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร… ยบยพร„ร”ยพ XXXWFSTBMย†PNTLSV ยงยบร‡ร ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ยนร˜รˆร‰ร‡ยบรƒยน XXXWFSTBMย†PNTLSV ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร4XFEUFYยรยนยผร‡ร†ยนร„ร• ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร4XFEUFYยžร„รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร4XFEUFYยจยนรŒร‹รร†รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร4XFEUFYยฉร‡ยผร‡ยฟรƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร4XFEUFYยฉร‡ร…ยบ ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŽร‡ร„รŠร‹ รˆยนรŒร‹รร†รƒยน 8FMMUPOย†ร–รƒร‡ร†ร‡ร…ร…ยผร…รƒยป ยญร‡ร‹ร‡ร‡ยบร‡รยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน

ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†     ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†   ร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร… 

ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜     ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰  ยปยนรŠรŠ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยšร‰รร€ ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅร‡ยฝยพร‰ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅร‡ยฝยพร‰ร† ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 87 ÏÎÒÎËÊÈ

«œ©¡§¤­®¡©ªž·¡

4VQFSȹƾÄÁ¨›®¤™¥¡¦¡©§›™¦¦´ž¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ›¹¼ÇÆùº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ›¹¼ÇÆù¨›® º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø Å ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®Î Å «×žÆÕ ÇÈËÁÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø «×žÆÕ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËƹØ «×žÆÕ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËÆ¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ £Ä¾Â ¿Á½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á½ÄØȹƾľ ÈĹÊËÁÃÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÁ»¹¼ÇÆù¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ š¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î ÅÁÅÁ˹ÏÁؽ¾É¾»¹ ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å Ï»¾ËÆÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ºÇľ¾»Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Πŝ¤¸™°¡¡œ™©™Ÿ™ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å Ï»¾ËÆÇÂÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ÈǽÀ¹Ã¹À½ÇŽÄÁÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ »¹¼ÇÆù ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ûÅ ÑË ûÅ ÑË ÇÈË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÁºÁ˧ÅÊà  ª­£  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇÃ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¼ÁÈÊÇ»ÁÆÁÄÇ»¹Ø›ÁÈĹË Ï»¾ËÇ» ¨¹Æ¾ÄÕœ£¤Ê¹ÃÉÁÄÇ»ÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å£ÉÁÈĹË Ï»¾ËÇ» ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨¹Æ¾ÄÕÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»¹Ø Ï»¾ËÇ» ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

 ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ûÅ Å 

 ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ ÇËÉ 

œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ž»ÉÇÎǽ ž»ÉÇÎǽ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇÎǽ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ QPUPMPLSV ÇËÉ ÇËÉ É É

¨É¾ÊËÁ¿†ª¾É»ÁÊ ¥ÁÉǺǾ» ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªËÉǺ¹Ë ¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¾ÅʹÆ «ž©¥§«ž® ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ™¦«¬©™Ÿ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ª®ª§¦¤

¦¾ÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅÈľÆÃÌÆÁÀÃǼÇùоÊË»¹ ©ÇÊÊÁØ £Á˹ ¨ÇÄÕѹ ¨Ä¹ËÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇħÈË©ÇÀÆÁϹ ¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾°¹ÉÌËËÁ ¡Ë¹ÄÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ 3&/0-*5 ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËº¾ÄÔ Ï»¾ËÆÇ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁÆ ÅÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ

  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÏÎÒÎËÊÈ

88 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ Ê¹ËÁÆ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÏ»¾ËÆÇ †ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ Ê¹ËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ Ä¹ÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ Ï»¾ËÇ»ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É É É É É †É †É †É †É É É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ

­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ©¾ÅʹÆ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ «ž©¥§«ž®

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#"33*40- ­É¹ÆÏÁØ »¹ÊÊ ÇÉÁ¼ÁƹÄ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾%FDLFOGFTU œ¾ÉŹÆÁØ 3FOPMJUÊÅÇÆË ÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»Ëùƾ»Ô¾$MJQTP &EFMXFJTT ±»¾ÂÏ œ¾ÉÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾†ÍÇËÇȾйËÕ ÈÇËÇÄÃÁ Ê˾ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾%FTDPS œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É †É É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ¨É¾ÊËÁ¿†ª¾É»ÁÊ «ž©¥§«ž® ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØž½ÌÐɾ¿½¾ÆÁ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØÑÃÇÄÁ½¾Ëʹ½Ç» XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÈÇÄÌÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆԾʺľÊËùÅÁ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÊÍÇËÇȾйËÕ× XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÃÇÅÈÄÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ†¹Å XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ºÇľ¾Ï» ÈľÆÇÐÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾Ï»¾ËÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À¹Åѹ ž˹ÄÄÁà ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À»¾À½ÆǾƾºÇ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ 

     ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ

     ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É

$-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ™¦«¬©™Ÿ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ 1"364 1"364 1"364 ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ À¹ÅÃÆÌËÔ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©™ª°ž«ª«§¡¥§ª«¡POMJOF ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©ÇÊÊÁØ ŹË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÀ¹½¾ÆÕ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¼Ç½¹ƹÉÔÆþ ùоÊË»Ç ÈÉÇ»¾É¾ÆÆǾ»É¾Å¾Æ¾Å ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ »Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹ »ÔÈÉÇÊËÇÖÃÇÆÇÅÁ˾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÊǺÊË»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÅÇÒÆÇÊËÕ½ÇûÅžÊ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ËÇÆÃÁ¾ËÇоЪ»¾ËÁÄÕÆ IÅÅ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕƹËùÆÁÁ¨›® ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»›Ê¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Ç¼Ç»ÇÉ ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ &%&-8&*44 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ ±»¾ÂϹÉÁØ $-*140 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾%FTDPS ÑÁÉÁƹ½ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ­©™¦¯¡¸ º¾ÄÔÂĹà ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǺ¾ÊÑÇ»ÆÔÂ%&4$03 &EFMXFJTT ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ­É¹ÆÏÁØ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿Æǽ»ÌÎÌÉǻƾ»Ô ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂŹËǻԠ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ©¾ÆÇÄÁËÈɾÅÁÌņÃĹÊʹ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂʹËÁÆǻԠ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂËùƾ»Ôº¾ÊÑÇ»ÆÔÂ$-*140­ÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǤÁÄÁØ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ÊÌȾÉÀÇÄÇËÇ º¾ÄÔ ÊÌȾÉÎÉÇÅ Å Å ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,6:º¾ÄÔÂŹËÇ»ÔÂ-Å ©¾Âù"/"ª†ÊÌȾÉÎÉÇÅ- ©¾Âù"/"6:º¾ÄÔÂŹËÇ»ÔÂ- ¶Ê˾ËÁù¦¹ËØ¿ÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 89

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË 

ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É ¼¹É¹ÆËÁØ QPUPMPLSV ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÆÁÀùØ ¼¹É¹ÆËÁØ ÇËÈÉÇÁÀ» ¼¹É¹ÆËÁØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ QPUPMPLSV QPUPMPLSV QPUPMPLSV  ½ÇÊËÌÈƹØ QPUPMPLSV  ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ É É É É

©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨É¾ÊËÁ¿†ª¾É»ÁÊ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨É¾ÊËÁ¿†ª¾É»ÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿†ª¾É»ÁÊ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨É¾ÊËÁ¿†ª¾É»ÁÊ $-*140†§ÅÊà ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹ ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ­É¹ÆªË̽ÁÇ ©¾ÅʹÆ «ž©¥§«ž® ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ®ÇÀØÁÆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇÈÇÄ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ 

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

ÄÂÅÐÈ. ÈÇÄÅËÈß ÄËß ÏÐÎÅÌÎÂ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

šÄÇÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ šÄÇÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ šÄÇÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÉÁ ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ŹÊÊÁ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾†XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁ½ÄØʹÌÆÔϾÄÕÆÇÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ËÇÆÁÉǻù ­ÁÆÄØƽÁØ »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ̽¹ÉÇÈÉÇÐÆǼÇÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ ÊÇÊƹ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ À¹Å¾É ÅÇÆˡƽÈǽÎǽ©¹ÊÊÉ »¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁÄ׺Ծ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔƹÀ¹Ã¹À »¾ÉÁ¥­

   ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¸Ê¾ÆÕ ¸Ê¾ÆÕ ž»ÉÇȾÂÊÃÁ ªÁºÉ¾Åžº¾ÄÕ °ÁÊËÁÄÁƹ ¡¨ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¨£ª¹ËÌÉÆ ™Ë¹¾»¹ ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ÇŤ¾Ê ¡Æ˾Éվɝ»¾ÉÁ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †††† ††

»¾ÉÁž¿ÃÇÅƧÈËÁÅ š¾Ã¹É £É¹ÊÆǽ¹É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ŹÊÊÁ» §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »ÎǽÆÔ¾¨ÇÄÇËÆÇ ÃÇÉǺù›ÊØÍÌÉÆÁËÌɹÇ¼Ç»ÇÉ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ¨›®†ÆÇ»ÁÆù »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ÃɹÊù ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ 

    ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

®ÇÀØÁÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É ·ËÉÁϾÆËÉ °ÁÊËÁÄÁƹ ¡¨ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹ ž»ÉÇȾÂÊÃÁ ž»ÉÇȾÂÊÃÁ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË

†† †† †† †† †††† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ž¡¬¤¤£ ¡§¤» §»«¬ª¡¨ªž°¯¬©¤®¯¬œ


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÊÍÀ. ËÎÄÆÈÈ

90 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 »¾ÉÁž˹Ä»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾ ¶ÄÕºÇÉ ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ» »¾ÉÁž˹Ä»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾ ¶ÄÕºÇÉ ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ» »¾ÉÁž˹Ä»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾ ¶ÄÕºÇÉ ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ» »¾ÉÁž˹Ä»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾ ¶ÄÕºÇÉ ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ» »¾ÉÁž˹Ä»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾ ¶ÄÕºÇÉ ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ» »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁØ £Á˹  »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »¾ÉÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË«ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË«ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË4. ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É É

¶ÄÕºÇÉ ¶ÄÕºÇÉ ¶ÄÕºÇÉ ¶ÄÕºÇÉ ¶ÄÕºÇÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ¡Æ˾Éվɝ»¾ÉÁ ®ÇÀØÁÆ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ

†† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ XXXTUSPZNBTUFSSVÇËÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É

††

»¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË©ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪¥ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÔ½ÄØƹ»¾ÊÃÁ"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ »¾ÉÁÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å¨›® »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÊǺÊË»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ªÃÁ½ÃÁ »¾ÉÁ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ Ç»Ç½ÐÁÃÁ(&;& %03." 1BMMBEJVN ,PS¹M†ü † Ç»Ç½ÐÁÃÁÇËü£†%0. £ÇÉ¾Ø Çˆ‰½Ç ‰ Ç»Ç½ÐÁÃÁÇËü"CMPZLj‰½Ç ‰ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½»¾ÉÆÔκÄÇÃÇ»ÁÀŹÊÊÁ»¹ ¦¹ÄÁÐÆÁý»¾ÉÆǺ¾ÄÔ ÑÈÇÆ ĹÅÁƹË † Å ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ E  ÅÅ ¨¾ËÄÁ½»¾ÉÆÔ¾ ȾËÄÁÊÈǽÑÁÈÆÁÃÇÅ ¡ÊȹÆÁØ ­ÁÆÄØƽÁØ ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ º¹ÉÆÔ¾ ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁÇËǺӾŹ ©ÇÄÁÃÁ À¹ÅÃÁƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ¾½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ½½»¾É¾Â5*99 3&/; 1BMMBEJVN "SDIJF &ETPO "EFQUÁ½É ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ ÇÃÇÆÆÔ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎÁž¿ÃÇÅƽ»¾É¾Â"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎÁž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ†À¹Ò¾ÄÃÁ ѹÉÔ ÃÆÇÈÃÁ ÉÌÐÃÁ†ÊÃǺÔ ª¾ÂÍÔªÃÁ½ÃÁ ªÃǺÔ½»¾ÉÆÔ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹ÊÇ»Ô À¹½»Á¿ÃÁ ÌÈÇÉÔ½»¾ÉÆÔ¾

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË  ÑË 

É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¡Æ˾Éվɝ»¾ÉÁ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¡Æ˾Éվɝ»¾ÉÁ £ÁŹ ¡Æ˾Éվɝ»¾ÉÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¸Ê¾ÆÕ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÃǺØÆùϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¦©œ§ª ¢¤¤ 035&9 1-"'&/ &9130' ,#& -( ¹Å¾É ÅÇÆ˹¿D¼¹É¹ÆËÁ¾Â œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  ÄØ»ÆÌËÉÁƹÉÌ¿ÆÇËÃÇÊÇ»ÊÖƽ»ÁÐ ȹƾÄÁÊƹÄÁÐ ÇËÄÁ»ÔÈĹÊË

ÑË ÑË

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÉÇÀÆ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ «™¤¡¥™¦

†† †† †† †† †† †

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÃÇÆʽ»ÌÎùžÉÆÔÅÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ ¡À½¾ÄÁب›®©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Цž§©§œ§ ¤Ç½¿ÁÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØ

 

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

¸Ê¾ÆÕ £ª¥†§Ãƹ ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† ††


§Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÈǾ»ÉÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÊÍÇÉËÇÐÃÇ £ª«¨† §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆԾʽ»ÌÎùžÉÆÔÅÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ §ÃƹÁÄǽ¿ÁÁÁÀÈÉÇÍÁÄاSUFY 1MBGFO ,#& -( &YQSPG §ÃƹÁÀŹÊÊÁ»¹ À¹Å¾É ÅÇÆ˹¿¡Æ½Á»Á½ÈǽÎǽ©¹ÊÊÇÐù §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'BLSP ¨ÇÄÕѹ 7FMVY ¹ÆÁØ ›¹ÊʦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7FMVY ¹ÆÁØ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30©¹ÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›® §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆ §Ãƹ¨›®Á"- ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ™ÉÇÐÆÔ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›® † † †Ã¹Å À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ľË§ÃËغÉØ ÇÍ §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹Äà Äǽ¿ÁÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ

 ÑË     

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ 

¾É¾»ØÆÆÔ¾¾»ÉÇÇÃƹ ¸Ê¾ÆÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™Ë¹¾»¹ ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ¥¹Ê˾ɪËÉÇ £ª¥†§Ãƹ ªË¾ÃÄdž¨¹Ã «©¡™™ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¨›® XXXTUSPZNBTUFSSV ¤Ç½¿ÁÁ¨›® XXXTUSPZNBTUFSSV

 

ÆÁÀùØ ÇËÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É ªËÉdž¥¹Ê˾É

†† ††††

§Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® º¹ÄÃÇÆÔ Äǽ¿ÁÁ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ¨›® §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊÃÉÔÑÁ §Ë½¾ÄùÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›® §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ ÅÅÎ §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆƹÉÌ¿ÆÔ¾ ž˹ÄÄ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁнÄػƾÑÁ»ÆÌËÉÇ˽¾ÄÃÁ

      

 ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç 

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã £ª¥†§Ãƹ ÇŤ¾Ê ªÁºÉ¾Åžº¾ÄÕ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹ÂϾ» ¡¨ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›® ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›® ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÃÇƽÄؽ»ÇÂÆǼÇÇÊ˾ÃľÆÁØ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÃÇƽÄØǽÁƹÉÆǼÇÇÊ˾ÃľÆÁØ ¹Ä×ÅÁÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùÈǽÇÃÇÆÆÁÃÇ»¨›® ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ

 ÄÁÊË Å Å ÑË ÑË ÑË 

¹ÃÏÁØ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ 

¨ÇÄÁžÉ«É¾Â½ ¨ÇÄÁžÉ«É¾Â½ ž»ÉÇÎǽ ž»ÉÇÎǽ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£œµ¤®©·¡¤ªŸ¬œ¢ œºµ¤¡¦ª©­®¬¯¦²¤¤  ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»¦ÁÀÃϾƹ ¥ÇÆ˹¿À¹ºÇÉÇ»ÁÀÈÉÇÍÄÁÊ˹

 

 

·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨

†† †† ††

©¾Ñ¾ËÃÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ ÈĹÊËÁà ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿ªËÉÖƪ† ª† ª† ØÐ ÅÅ ÅÅ ¨ÇÄÁÈÉÇÈ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁتËÉÖƪ† À¹ºÇÉÆǾÈÇÄÇËÆǨÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ±ÌÅÇÈǼÄÇÒ¹×ÒÁ¾ ÑÌÅÇÇË˹ÄÃÁ»¹×ÒÁ¾Ǽɹ¿½¾ÆÁØ

 ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ 

 ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ £ÇÆÊËÉÌÃÏÁØ

†† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡¦ª¬§¡«©¤©œ £¹ÉÆÁÀÔ ÅÇĽÁƼÁ ÃÇÄÇÆÁÀÈÇÄÁÌÉ (BVEJ%FDPS ÊȾÏÈɾ½½ÁÀ¹ÂÆ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÇÃÇÄÇƹÁžÆÇ»¹ÆÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÅÁÆÔ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ†¹Å XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÈÁ˾ÄÁ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ†¹Å XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÉÆÁÀÔ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ†¹Å XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ†¹Å XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÌÈÇĹ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ†¹Å XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÅÇĽÁƼÁ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ†¹Å XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹȹÆÆÇ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ†¹Å XXXWFSTBM†PNTLSV

    

ÆÁÀùØ    

ÄÅÊÎÐ. ËÅÏÍÈÍÀ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 91

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÆÀËÞÇÈ. ÊÀÐÍÈÇÛ. ØÒÎÐÛ

92 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÄÁÆËÌÊÔ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ†¹Å XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÇÄÌÃÇÄÇÆ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ†¹Å XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÉÇÀ¾ËÃÁ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ†¹Å XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÔ¾ÁÀÁÀÈÇÄÁÌɺÇɽ ȹÆÆÇ ÉÇÀ¾Ë ÃÌÈÇĹ ÈÁÄØÊËÉÔ(BVEJ%FDPS ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔÂ

  

  ÆÁÀùØ 

›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥¹Ê˾É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¢œ§º£¤¦œ¬©¤£·´®ª¬· Ÿ¹Ä×ÀÁ½¾Ñ¾»Ç

ÕØÃÇ» ¡¨

††

Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ» Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»¾Ë¹£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆËŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ÑËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÖľÃËÉdž ÉÌÐÆǾÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ

¥¹Ê˾É ¥¹Ê˾É š¡§¦ š¡§¦ ·ËÉÁϾÆËÉ š¡§¦ š¡§¦ ªÁÅÈľÃʧÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¥¹Ê˾É š¡§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ª ª¦ª©©¤¦¤«¡¬¡Ÿª¬ª ¦¤­®ª§¡´©¤²· ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨§§£§¦¦¡£¨›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ÅɹÅÇÉÆÔ¾ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁƹËÌɹÄÕÆÔ¼ɹÆÁË ÅɹÅÇÉ ÇÆÁÃÊ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ªËÇľÑÆÁÏԻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÎÎ ÅÅ Ï»¾ËÇ» ªËÇľÑÆÁÏÔ½ÄØÃÌÎÆÁœÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ

ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ §¥ª£¤žª«§©œ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† †† ††

­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ¸Ê¾ÆÕ ¸Ê¾ÆÕ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É ¨£ª¹ËÌÉÆ ªÁºÉ¾Åžº¾ÄÕ ¸Ê¾ÆÕ ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨¡¡§¸°¯¬©¤®¯¬œ ›¹ËÁÆžº¾ÄÕÆÔ  ÅÅ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ ¦¾Í˾ùÅÊà »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ «»¾ÉÕ »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁƹÀ¹Ã¹À ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ¥¾º¾ÄÕÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ ¥¾º¾ÄÕÃÇÉÈÌÊƹØ ÑùÍԆÃÌȾ ÃÌÎÆÁÁ˽ ¥¾º¾ÄÕƹÀ¹Ã¹À ±Ã¹ÍԆÃÌȾ

ûÅ ûÅ ûÅ    

ÇËÈÉÇÁÀ»  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

®ª¬Ÿªžªž·­®œžª³©ª¡¤­¦§œ ­¦ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ¥ÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ù; Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÊÃĹ½ÊÃǾȾɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹

 

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

™©«¹ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¨£ª¹ËÌÉÆ

†† †† †† ††

¨£ª¹ËÌÉÆ ªËÉdžºÔË ¨£ª¹ËÌÉÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¨£ª¹ËÌÉÆ

†† †† †† †† ††

£¡¬¦œ§œž¤®¬œ¢¤

›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆǾÁÀÊ˾ÃĹ ¾ÉùĹ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ  ¾ÉùĹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÀ¹Ã¹ÀÌ  ¾ÉùÄÇ ɾÀù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ©¾Àù ǺɹºÇËùÀ¾ÉùĹÁÊ˾ÃĹÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 93

«¬¡ ¨¡®·¤©®¡¬¸¡¬œœ¦žœ¬¤¯¨·²ž¡®· ¤¾ÊËÆÁÏÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀÄ׺ǼÇŹÊÊÁ»¹©¹ÀÌÅÆÔ¾ϾÆÔ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀŹÊÊÁ»¹ ÊÇÊƹ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ À¹Å¾É ÅÇÆˡƽÈǽÎǽ©¹ÊÊÉ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

£ÇÀÄÇ»œ› £ÇÀÄÇ»œ› ™Ë¹¾»¹ ¡¨

†††† †††† ††††

¦œ¨¤©·«¡³¤ £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLSV 

ÑË ÑË

 

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔƹËÌɹÄÕÆÔ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ»Á½Ç» £¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¡ÉĹƽÁØ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ £Á˹ ½ÁÊ˹ÆÏÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ ËÇÈÃÁ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨¾ÐÁ ùÅÁÆÔ¬ÃĹ½Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË 

   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø «ÌŹÆÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß È ÀÐÌÀÒÓÐÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§· §»¤©¢¡©¡¬©·±­¤­®¡¨ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë ÅÔÄÕÆÁϹ ™É¾Æ½¹Ê»¹ÉÇÐÆǼǹÈȹɹ˹½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ

 ÑË

À»ÇÆÁ˾ ªËÉdžºÔË ÉÊÌËÃÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁÃ

†† †† ††

ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ»¹Æƹ½ÌÑ ©ÇÊÊÁØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

™ÖɹËÇÉÔ »ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÃĹȹÆÔ ›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË 

ÑË 

ÇË É À»ÇÆÁ˾

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË

†† †† ††

›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å ÁÅÈÇÉËƹØÀ»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ 

 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ªËÉdžºÔË

†† †† ††

¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ  ©ÇÊÊÁØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

›¹ÆÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ «œÇɹ ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà ›¾ÆËÁÄջǽÇÈÉǻǽÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ 

 ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¨©§¥™©¥™«¬©™ ™Ã»¹ÈĹÊË

†† †† ††

¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

›¾ÆËÁÄÕ¼¹ÀǻԠ¡Ë¹ÄÁØ »¾ÉÏÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ Ä×ÃÁ)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ

ÑË ÑË

É ÊÃÁ½Ã¹

™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊÃ

†† †† ††

™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë ÈÇÄùÀ»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ  ¹Ò¾ÄÃÁ ÃÆÇÈÃÁ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÁË̹ľËÇ»"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾

ÈÅ ÑË 

ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ

«¹ÉÊÃ¹Ø ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇÃ

†† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­œ©®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»¤œ¬¨œ®¯¬œ


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

94 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁبÇÄÁ˾à £¹ÉËÉÁ½¿½ÄØÊžÊÁ˾ÄØE† ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ¥¹Æ¿¾ËÔɾÀÁÆǻԾ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂùÊ˹ÄÕƹØÖŹÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈ 

 ÑË ÑË  

½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ¨¥ǺɹÀÆÔ ©ÇÊÊÁØ »¹ÊÊÀ»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

¥ÇÂÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔ;ùÄÕÆÔ¾4'" ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø¥ÇÆÇÍľÃÊ

 ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾

¨©§¥™©¥™«¬©™ ™£›™ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† ††

¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ   ©ÇÊÊÁØ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† ††

¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁƹÃĹ½ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÇÃĹ½ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ȹɹÆÁËǻԾ ¨ÉÇÃĹ½ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɾÀÁÆǻԾ

ÑË ÑË ÑË

ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

«¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁÃ

†† †† †† †† †† ††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇɺÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ#3&&;& 5*"/36/3"%*"503 ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹ÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ª¹Æ˾ÎÆÁù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ©ÇÊÊÁØ ªÁÍÇÆÔ™ÆÁ†¨Ä¹ÊË ªÁÍÇÆÔ½ÄØɹÃÇ»ÁÆ »¹ÆÆ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁÃÇ»™¦¡ ªÄÁ»Ô½ÌÆÁ˹À ͹ÆËÉÌºÔ ÊÁÍÇÆÔ½ɹÃÇ» »¹ÆÆ ½ÌÑùº »¹ÊÊ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ»¹Æƹ½ÌÑ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË 

    ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË ÑË 

É ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀÃÁ¾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾

™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ›§£ª ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ªËÉdžºÔË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÃÌÎÆÁ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÌÅÔ»¹ÄÕÆÁù ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾1134 «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾE† ¬ÆÁ˹À½¾ËÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÈÉØÅÇ»ÔÎǽÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ­ÁÄÕËÉE†ÅÅ ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁÎËÉ̺(FCP ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁɾÀպǻԾʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ­ÌņľÆ˹ ®ÇÅÌËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹Æ¼»Ç½ÇÈÉǻǽÆÔÂÇËÊÅ ±Ä¹Æ¼Á½ÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆ ƹÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾ ÇË Å ±Ä¹Æ¼ÁÀ¹ÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾½ÄØÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆÇË ņ Å ¶ÃɹÆÈǽ»¹ÆÆÌÈĹÊËÁà ŠŠ©ÇÊÊÁØ 

 ÑË ÈÅ  ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™£›™ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™£›™ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ®¨¡ ™£›™ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁŹÃÊ ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®¬¯ª«¬ªžª ©œ»œ¬¨œ®¯¬œ¤­ª¡ ¤©¡©¤» ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔËÉ̺ÇÈÉǻǽÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ™Èȹɹ˽ÄؼÁ½É¹»ÄÁоÊÃÁÎÁÊÈÔ˹ÆÁ ÇÈɾÊÊÇ»ÒÁà 

 ÑË

¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ

« ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁÃ

†† †† †† ††


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 95

šÇй˹E† šÇÐÇÆÇÃœ§ª«†Ì† ›¾ÆËÁÄÁºÉ ºÈ ›¾ÆËÁÄÁÃÐÈ ÃÐÈ ›¾ÆËÁÄÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì ›¾ÆËÁÄÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»Ô弃 ºÈ Ì† ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂÇ˝¬ ›¾ÆËÁÄÕÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔš ÉE† ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐÈ ÃÐÈ ÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂE†

   ÑË ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

£¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £¹Å¾ÄÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄÕѹÉÇ»ÇÂE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¾ÆËÁÄÕѹÉǻǺÉÇÆÀ¹E† ©ÇÊÊÁØ ›ÔÎǽùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ­ÁÆÄØƽÁØ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÁ ¹¼ÄÌÑÃÁ›©¦©Ì†  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ƹ¼¹ÀÇ˝¬  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾  ¹¼ÄÌÑÃÁÊË  ¹¼ÄÌÑÃÁÊ;ÉÁоÊÃÁ¾Ç˝¬½Ç¬  ¹¼ÄÌÑÃÁÖÄÄÁÈËÁоÊÃÁ¾Ì†ÊË ¼Ê  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ† ƾÍËÕ ¼¹À  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØE†  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆  ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ ÊÆ¿  ¹½»Á¿ÃÁÐºÉ  ¹½»Á¿ÃÁÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾»Ç½¹ ¼¹À  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾Ç˝̽ǝÌ

  ÑË     ÑË ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ™ÉÅÊƹº« ª«ª « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ™ÉÅÊƹº« £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™ÉÅÊƹº« ª«ª ™ÉÅÊƹº«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

96 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÇËÌ½ÇÌ  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ÇËÌ½ÇÌ  ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ »Ç½¹ÊÆ¿ ¼¹Àкɝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԠªÄÇ»¹ÃÁØ Ì†  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÔ½ÁÊÃǻԾ ÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾8"554  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾½ÁÊÃǻԾ™Ã»¹Ë¾ÃÇ˝¬½Ç¬ ¡ÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾ÊǾ½ÁƾÆÁØ £¹º¹ÄùE† £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø £Ä¹È¹ÆšÈÌ† £Ä¹È¹ÆšÉÌ† £Ä¹È¹ÆкÉǺɹËÆԝ̆ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂÊÍÁÄÕËÉÇÅE† £Ä¹È¹ÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾ÁÀÆ¿ÇË©Ì½Ç©Ì £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾Ê˹ÄÕÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £Ä¹È¹ÆÔɾ¼ÌÄÁÉÌ×ÒÁ¾ £Ä¹È¹ÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì £ÇÄÕϹÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂ͹ÊÇÆÁÆÔE† £Çƽ¾ÆʹËÇÇ˻ǽÐÁÃÁ £ÇÆËɼ¹ÂùE† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £É¹ÆšÈ »Ç½¹š™ Ì†

  ÑË   ü   ÑË ÑË ÑË   ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ É É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾

™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ª«ª ™ÉÅÊƹº« ª«ª £¹Å¾ÄÁØ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ª«ª ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™ÉÅÊƹº« £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£É¹ÆšÈ ¼¹Àš™ Ì† £É¹Æ½ŹÆšºÃÊÈÄÇÒ¹½ÃÇ £É¹Æ¥¹¾»ÊÃǼǝ̆ £É¹ÆÈÊĹ˝̆ £É¹ÆËɾÎÎǽǻǽÄØŹÆÇžËɹšºÃÊÉÌÐÃÇ £É¹ÆѹÉǻǚ¨ E† £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ ¼¹À £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ »Ç½¹ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆѹÉǻǺÉÇÆÀÇ»ÔÂƹ¼¹ÀÁ»Ç½ÌÇ˝¬ £É¹ÆѹÉǻǝ̆ ¹Å¾ÉÁùÆù £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂĹËÌÆÆÔš¨E† £É¹ÆÔѹÉǻԾ £É¹ÆÔѹÉǻԾ7BMUFD £É¹ÆÔѹÉǻԾš¹ÄÄÇŹÃÊ %;5ÈǽÈÉÁ»¹ÉÃÌÇ˝¬½Ç¬ £É¹ÆÔѹÉǻԾš¹ÄÄÇŹÃÊ %;5ÍĹÆϾ»Ô¾Ç˝¬½Ç¬ £É¹ÆÔѹÉǻԾ ÍÌÉÆÁËÌɹ £É¾È¾¿½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺ ¤¾ÆʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÇË¼É ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†† ¥ÌÍ˹Ì† ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì†Ì† ¥ÌÍ˹ÈÉØÅ¹Ø ȾɾÎÇ½Æ¹Ø Ð̼ÌÆƹØE† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹØE† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹ؝̆

  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË

¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ É ÇËÉ É É É †É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É ¼ÁºÃÁ¾ É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

« ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¾Ä¾Ê¦¨§ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ™ÉÅÊƹº« ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ª«ª Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾8*-0 ¦ÁÈȾÄÕɹ½Á¹ËÇÉÆÔ §Ë»Ç½E† §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì† §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½ÃÇÉÇËÃÁ¼ÆÌËÔÂÇÏÁÆÝ̆ §Ë»Ç½ÃÉÌËÇÁÀǼÇÏÁÆÝ̆ §Ë»Ç½ÔÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ªÃÉÌËÇÁÀǼÆÌËÔ¾¬½Ç¬ ¨¾É¾Îǽ¨£ ȾɾÎǽ¨¶ ¨¾É¾ÎǽÔÃÇÆϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ¨¾É¾ÎǽÔÊË ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾

       ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É ÇË É É É É ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ™ÉÅÊƹº« ª«ª ™ÉÅÊƹº« « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ª«ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ÃÇÆÁоÊÃÁ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÖÃÊϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø†ÊÅ ¨ÉǺùɹ½Á¹ËÇÉƹØ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ȹÉÇÆÁËÇ»¹ØE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁ ȹÉÇÆÁË Ì† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾ ɾÀÁÆǻԾ ɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾ ©¾ÀÕº¹E† ©¾ÀÕº¹œ§ª«†Ì† ©¾ÀÕº¹Ì†Ì† ª¼ÇÆE† ª¼ÇÆœ§ª«†Ì† ª¼ÇƝ̆Ì† ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÈÉǻǽÆÔ¾1JMTB%JTBJO 7BMUFL ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ «¾ÉÅÇžËɪ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ«† † «† † «É¹ÈÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ «ÉÇÂÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂE† «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË¼Ê «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË «ÉÇÂÆÁÃÁÊË ËÉÇÂÆÁÃÁÊË¼Ê «ÉÇÂÆÁÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾¬½Ç¬ ©Ì† «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ

 ÑË ÑË    ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ É É ÇËÉ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™ÉÅÊƹº« £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ™£›™ £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ™ÉÅÊƹº« ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 97

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÒÐÓÁÛ

98 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ¨›®½ÄػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁº¹ÊʾÂÆÇ» «¶¦¼ÁºÃÁ½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ˾ÈÄÁÏ ¬¼ÇÄÕÆÁÝ̆ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÈÉØÅÇÂÐ̼ÌÆÆÔÂE† ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÅÌ͈ ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÍĹÆϝ̆ ­ÁÄÕËÉÅÌÍËǻԺÉÇÆÀÇ»ÔÂE† ­ÁÄÕËÉÔžιÆÁоÊÃÁ¾ÁŹ¼ÆÁËÆdžžιÆÁоÊÃÁ¾ ­ÁÄÕËÉÔ­¥¥ ­¥­ ­ÁÄÕËÉÔ­¥­™Ã»¹Ë¾ÃÇ˝¬½Ç¬ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺ÔE† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺ƹØÀ¹¼ÇËǻùÇ˝¬ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁËÉ̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻǻ¹ÊÊ%† ÁÅÈÇÉË ­Ä¹Æ¾ÏÌ†Ì ­Ä¹ÆÏÔE† ­Ä¹ÆÏÔ»ÇÉÇËÆÁÃǻԾÇËÌ½ÇÌ ­Ä¹ÆÏԝ̆ ­Ä¹ÆÏԝ̆©Ì† ­Ä¹ÆÏÔÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ­Ä¹ÆÏÔÈÄÇÊÃÁ¾ÇËÌ½ÇÌ ©Ì† ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’ ’ ’ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’† ¶Ä¾ÃËÉÇÈÉÁ»Ç½ÔÃÀ¹½»Á¿Ã¹Å

    ÑË    ÑË ÑË    ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇͽÁľÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË ™Ã»¹Ä¹ÂÆ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ™ÉÅÊƹº« ªËÉdžºÔË ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™ÉÅÊƹº« ›§£ª £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉdžºÔË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ™ÉÅÊƹº« « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ™ÉÅÊƹº«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¬¯· ™ÉŹËÌɹɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø0WFOUSPQ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹE†ÅÅ £ÇÅÈľÃ˹ÏÁØÁÊ»¹ÉùÈÇÄÁÖËÁÈÇÄÁÈÉÇÈËÉ̺ E†ÅÅ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ¨ÇÄÁÖËÁľÆÊÑÁËÔÂ,"/†UIFSN ©¹½Á¹ËÇÉÔ§¹ÀÁÊ

ÑË  ÑË 

Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾  Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨¾Ë¹Ä ª£ œÉ¹Ë §§§ ·ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ª¾È¹É¹ËÇÉÔÑĹŹ41307&/5 «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª 1/1*-4" «É̺¹113ª 1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØE† «É̺¹ÁÀÊÑÁËǼÇÈÇÄÁÖËÁľƹ3&)"6 œ¾ÉŹÆÁØ 

ÑË     ÈÅ 

Ç˽Áľɹ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ›§£ª ›§£ª ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª ™£›™ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹ÁÀÊÑÁËǼÇÈÇÄÁÖËÁľƹ ƹ½»Á¿Æ¹Ø¼ÁÄÕÀ¹3&)"6 œ¾ÉŹÆÁØ «É̺¹ÁÀÊÑÁËǼÇÈÇÄÁÖËÁľƹ ƹ½»Á¿Æ¹Ø¼ÁÄÕÀ¹3&)"6 œ¾ÉŹÆÁØ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ

 ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É É É É É À»ÇÆÁ˾ É É

™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 99

«É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ E  «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø7BMQFY «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÈɾÊʆÍÁËÁƼ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE†™£›™†ÈĹÊËÁÃ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ

œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ™£›™ ™£›™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

«©¬š™ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1*-4" ÍÁËÁƼÁ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø оÉÆ¹Ø ÈÁËÕ¾»¹ØE   Á˽ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØE†ÅÅ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ «É̺ÆÔÂÌ˾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ÇÉÁľÃÊ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «É̺ÔÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂǺÇÄÇÐþ EÅņÅÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÊɹÊËÉ̺ÇŝÄÁƹÈÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃE «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾE  

 ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË  

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ ¦ª« ¨¾Ë¹Ä ª£ ™Ã»¹ÈĹÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØE† ÁÅÈÇÉË À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

«É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾƾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ÍÁËÁƼÁ&LPQMBTUJL °¾ÎÁØ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ ÊžËɹ¿ÇÅ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½† «É̺ÔÈɾ½ÔÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÈÇÄÁÖËǺÇÄÇÐþEÅņÅÅ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁ ­ÁËÁƼÁ½ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô ¡Ë¹ÄÁØ E  ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô7BMQFY ­ÁËÁƼÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE†™£›™†ÈĹÊËÁÃ

Å  ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨¾Ë¹Ä ª£ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ™Ã»¹ÈĹÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Ã»¹ÈĹÊË ™£›™ ™£›™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E-Å Å Å

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

/&8º¹ÃÁ œ™¤ž™ žźɹÆÆÔ¾ÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ /&8À¹»¾ÊÔ œ™¤ž™ ˾ÈÄǻԾ /&8˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉ œ™¤ž™ƹÄ׺ÔλÁ½¹ÎËÇÈÄÁ»¹ ™»ËÇŹËÁù½ÄØƹÊÇÊÇ»»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØXXXPWLSV ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ

  

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©ÇÊÊÁØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø%"/'04 š¹ÃÁžźɹÆÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾8FTUFS "26"4:45&.†Ä š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV

ÑË ÑË   

Ç˽Áľɹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄÕɹ½Á¹ËÇÉÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ  ›Ç½Çƹ¼ÉÈÉÇËÇÐÆÖľÃËÉ6OJUIFSNÇËÃ›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»ÈÉÇË ƹÃÇÈÖľÃ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ"SJTUPO ¡Ë¹ÄÁØ 7FLUPS £¦© ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾6OJUIFSN 4UJFCFM&MUSPO œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO 5IFSNFY ¡Ë¹ÄÁØ   Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO 5IFSNFY ¡Ë¹ÄÁØ †Ä

ÑË   

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Ã»¹ÈĹÊË ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª®ª«§¡©¤¡¤Ÿª¬»³¡¡žª ª­©œ¢¡©¤¡


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

100 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO 5IFSNFY ¡Ë¹ÄÁØ ƾɿ¹»¾Âù †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÈÉÇËÇÐÆÔ¾ #04$)†+6/,&34 œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÖľÃËÉǻǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ©¾¹Ä†«¾ÉÅÇ ©ÇÊÊÁØ  Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ™ÉÁÊËÇÆXXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ™ÉÁÊËÇƆÄÁËÉÇ» ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔ¼¹Àǻԧ™ ¡ª†ÛË ›Ç½ÇÊоËÐÁꛣ† ÌÆÁ»¾ÉÊû¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁꜛ† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁê®›† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EDÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†Eª£› ª£›œÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EËÌɺÁÆÆÔ¾›«® ›«œ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ œÁ½ÉǹÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾3JFMMP (JFSTDIXXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMPXXXPWLSV œÉÌÈȹº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÇËĹ ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV  ¹»¾ÊÔ»ÇÀ†Ë¾È #BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË £¹ÉËÉÁ½¿Á ÊžÆÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÍÁÄÕËÉÇ»¦Ç»¹Ø»Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ £Ä¹È¹ÆÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ œ¾ÉŹÆÁØ º¹É º¹É º¹É £ÇÅÈľÃÊÔ¼¹ÀǻԾƹº¹À¾ÊоËÐÁÃÇ»ªœ†¥« 37( #,†(†#,†( £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÐ̼ÌÆÆÔÅɹ½Á¹ËÇɹÅ £ÇÆ»¾ÃËÇÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ»ÈÇÄ º¹ÊʾÂÆÔ ͹ʹ½Ô.PIMFOIPGG œ¾ÉŹÆÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ»ÈÇÄ º¹ÊʾÂÆÔ ͹ʹ½Ô.PIMFOIPGG œ¾ÉŹÆÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔ£ª£©ÇÊÊÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾™ÃÃÇɽ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹÈÇÄÕÆÔ¾£¨¦£ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾¬ÆÁ»¾ÉʹÄ£ª£ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃË #"--6 /PJSPU&MFDUSPMVY &EJTTPO «¾ÈÄÇÍÇÆšÉÁÀ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ † Ã›Ë œ¾ÉŹÆÁØXXXPWLSV £Ç˾ļ¹ÀÇ»ÔÂ'POEJUBM ¡Ë¹ÄÁØ ÛË £ÇËÄÔ#6%&364 œ¾ÉŹÆÁØ 4*.& ¡Ë¹ÄÁØ %",0/ °¾ÎÁØ £ÇËÄÔ#6%&364 œ¾ÉŹÆÁØ %"&800 "3*450/ªÃÁ½Ã¹ £ÇËÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾Æ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾ÆÆÔ¾%"&800†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À ƹÊ˾ÆÆÔ¾&MFLUSPMVY £ÇËÄÔ¼¹À ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ °¾ÎÁØ £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ%"&800†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV

  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË     ÑË ÑË   ÑË    ÑË    

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ   À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÈĹÊË ›§£ª ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ'&330-*†ÛË ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÈÇÄ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÊ˾Æ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ#04$)†+6/,&34 #6%&364 £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ&MFDUSPMVY ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶»¹Æ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ£ÇÆÇɽ† ÛË ©ÇÊÊÁØ XXXUFSNPOB†TJCSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÈÇÄÕÆÔ¾5)&3.†ÛË °¾ÎÁØ XXXUFSNPOB†TJCSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾5)&3.†ÛË °¾ÎÁØ XXXUFSNPOB†TJCSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾6OJUIFSN "SJTUPOÇËÛË £ÇËÄÔ½ÁÀ¾ÄÕ #6%&364 £ÇËÄÔƹÇËɹºÇËþ&OFSHZ-PHJD†ÛË ª±™ XXXPWLSV £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ƹÀ¹Ã¹À £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹË»¾É½ÇÅËÇÈÄÁ»¾ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾8"3.04 ¶Ä»ÁÆÇËÛË £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾

      ÑË ÑË  ÑË

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø §Å¤×ÃÊ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ «¹ÉÊÃ¹Ø 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾#6%&364 £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾7*"%364†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾,041&-†ÛË ¨ÇÄÕѹ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾5)&3.†ÛË °¾ÎÁØ XXXUFSNPOB†TJCSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶£§†ÛË ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV ¥¹ÆÇžËÉÔ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾¥¨†¥¨ Ç˽ÇüÊÊÅû ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ† † † †6/*16.1 ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† † œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ½ÄØÇËÇÈľÆÁØ ¦¹ÊÇÊÔ%"# ,4# 8JSCFM (&/&3"-1VNQ Ç˺ÔËÇ»ÔνÇÈÉÇÅÔÑ ¦¹ÊÇÊÔ%"# ,4# 8JSCFM (&/&3"-1VNQ Ç˺ÔËÇ»ÔνÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾ ;ùÄÕÆÔ¾XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾42 (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾46#-*/& ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ÇË ½Ç ÛË §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4BVOSBJO §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ 'SJDP *1 Áƹ¼ÁÈÊÇùÉËÇƾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖÄ5FSNPÊÈǽ¹»Ä¾ÆÁ¾ÅÖÄÈÇľÂœ™©™¦«¡¸ľË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖÄ5IFSNP ±»¾ÏÁØ ½»Ä¹¿ÆÈÇžҾÆÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÐ5IFSNP ±»¾ÏÁØ ½»ÌοÁÄÕÆÔ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁШ¤ž¦§°¦´¢ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁШ¤ž¦§°¦´¢ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ¨¤ž¦§°¦´¢ÈǽÊËØ¿ÃÌ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ±»¾ÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ±»¾ÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ%FWJ ¹ÆÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÁ»Ç½ØÆÇÂ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ¨¤ž¦§°¦´¢ÈǽĹÅÁƹË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ¨¤ž¦§°¦´¢ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÇÄÖľÃËÉÁоÊÃÁ«ž¨¤§¤·£ª»¹ÊÊXXXPWLSV ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇɺÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ#3&&;& 5*"/36/3"%*"503 ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ307"-¹Ä×Å ©¹½Á¹ËÇÉÔ30:"- §ÈËÁŹÄ¹Ä×Å ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾,0//&3 §™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾4JSB(SPVQ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾Ä׺ÔÎŹÉÇà ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ©¹½Á¹ËÇÉÔ¡½¾¹ÄÃÇÅÍÇÉË ©¹½Á¹ËÇÉÔÇËÇÈľÆÁعÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¾½ÌÃËÇɽ¹»Ä¾ÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉÔÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªÁÊ˾ÅÔǺɹËÆǼÇÇÊÅÇʹºÔËǻԾ ÊËÌÈ ¦Ç»¹Ø»Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ(SVOEGPT &TQB š¾Ä¹ÅÇÊ ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ªÌÑÁÄÃÁ½ÄØÉÌÃ6OJUIFSN œ¾ÉŹÆÁØ 

    ÑË ÑË ÑË      ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÃÇÅÈÄ  ÑË ûÅ ûÅ ÑË           ÑË ʾÃ  ÑË    ÑË    

À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ   ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÃÌÈÄ× À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÈÉǽ¹Å ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥¹Æ¼¹À¾Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ™Ã»¹ÈĹÊË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ­ÄǼÁÊËÇÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ›§£ª ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¬ËÃÁƹ °¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¬ËÃÁƹ °¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ­ÄǼÁÊËÇÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ Ìùɽ ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 101

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÑÀÓÍÛ. ÁÀÑÑÅÉÍÛ. ÀÊÂÀÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

102 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ªÐ¾ËÐÁü¹ÀǻԪœš¥†š¾Ë¹Éž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹ÄľË ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†( #,†(¶¤µª«ž© ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†(«†›£†(«Ê˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇŶ¤µª«ž©” «¾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄÕ¦ÁÃǼ¾ÄՆ «‘ÈÄÔÂÈÇÄ£¹º¾ÄÕƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÆÔÂ%&7* ¹ÆÁØ «¾ÉÅÇžËÉÔ¿Á½ÃÇÊËÆÔ¾ª¨†¨ ª¨†¬ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉ*.*5½ÄØÖÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 «¶¦Ô»Ç½ØÆÔ¾Ç˽ÇÛË «¶¦Ô»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÇË ½ÇÛË ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½ÔXXXPWLSV ­ÁÄÕËÉÔ½ÄػǽԺÔËǻԾŹ¼ÁÊËɹÄÕÆÔ¾ ÃÌ»ÑÁÆԦǻ¹Ø»Ç½¹ ©ÇÊ ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊXXXPWLSV ¶ÄùÄÇÉÁ;ÉÔÇ˽ÇÛË ¶ÄÃÇÆ»¾ÃËÇÉƹÊ˾ÆÆÔÂÇË ½ÇÛË ¶ÄÃÇËÄÔ«¶¦Ç»Ô¾Ç˽ÇÛË

ÑË ÑË ÑË Ä ÑË     

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ  

¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ™Ã»¹ÈĹÊË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­œ¯©·œ­­¡¥©·œ¦žœ®¡±©ª§ªŸ¤¤ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄعËËɹÃÏÁÇÆÇ» /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁ»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ Èǽ»Ç½ÆǾÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÎÁÅɾ¹¼¾ÆËÔ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ†¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆƹØ»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿

    

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¹ÊʾÂƽÄؽ¹ÐÁ š¹ÊʾÂÆÔÁÀÃÇÆÈÇÄÁÖÊ˾ɹXXXBRVBNJSSV š¹ÊʾÂÆÔÁÀƾɿÊ˹ÄÁÁоÉÆǼÇž˹ÄĹXXXBRVBNJSSV š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ £¹Æ¹½¹ ÊǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ ùÈÁ˹ÄÕÆÔ¾§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ йÑÁÈÉ̽¹XXXBRVBNJSSV œ¾Ç˾ÃÊËÁÄ՝ÇÉÆÁËÈÄÇËÆÇ˽ǼûÅ ½¼Á½ÉÇ˾ÎÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ  ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻ4JLB ¥ÁÆÁ†º¹ÊʾÂÆÔ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ÆÔ¾ÊǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ 

    ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ   

ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹ÅÁÉ ™Ã»¹ÅÁÉ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹ÅÁÉ ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»XXXPWLSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»»¹ÊÊXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÁÄÕËɹÏÁØ Èǽʻ¾Ëù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ» œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ»XXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ôº¹ÊʾÂƹ œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈÉǼɾ»¹º¹ÊʾÂƹXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁº¹ÊʾÂƹXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƹÊÇÊÆdžÍÁÄÕËÉÇ»¹ÄÕÆǾ œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÉ¹ºÇËùÁÌÎǽÀ¹»Ç½Ç®ÁÅÈɾȹɹËÔš¹ÊʾÂÆÔÁÈÉ̽Ô §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ §Ê»¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾ Ê»¾ËǽÁǽÆǾXXXBRVBNJSSV §Ë½¾Äùº¹ÊʾÂÆÇ»ÈľÆÃǨ›®XXXBRVBNJSSV ¨Ä¾Æù¨›®½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»

       

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÅÁÉ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™Ã»¹ÅÁÉ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™Ã»¹ÅÁÉ ™Ã»¹ÅÁÉ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁÉ ™Ã»¹ÅÁÉ ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 103

¨É¾È¹É¹ËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄػǽԻº¹ÊʾÂƾ ÈÉ̽Ì ©¾¹¼¾ÆËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç ª¹ÌÆÔ†ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØŹ˾ÉÁ¹ÄÇÅ XXXSVTBVOBUJVSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÆÕÁʹÌÆXXXBRVBNJSSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁXXXBRVBNJSSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÁËÁƼÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ†ËÉ̺¹¨›® ­ÇÆ˹ÆÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ ­ÇÆ˹ÆÔÌÄÁÐÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXXBRVBNJSSV ­ÇÆ˹ÆÔ ƹʹ½ÃÁ ƹÊÇÊÔ ÍÁÄÕËÉÔ Èǽʻ¾Ëù Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ­ÇÆ˹ÆÔ ÍÇÆ˹ÆÆÔ¾ÃÇÅÈľÃËÔÊƹʹ½Ã¹ÅÁÁÈǽʻ¾ËÃÇ ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻXXXBRVBNJSSV °¹Ñ¹º¹ÊʾÂƹÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ

   ûÅ     

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥¹Æ¼¹À¾Ø ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ©ÌʹÌƹ §§§ ™Ã»¹ÅÁÉ ™Ã»¹ÅÁÉ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¦ª« ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹ÅÁÉ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹ÅÁÉ ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

ÂÅÍÒÈËßÖÈß È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

%BJLJO ,FOUBUTV #BMMV 1BOBTPOJD -( .JUTVCJTIJ &MFLUSPMVY .JEFB /&8̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι œ™¤ž™ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ÁºÔËǻԾ ›¾Æ˹»ËÇŹËÁùXXXPWLSV ›¾ÆËɾѾËÃÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽÔXXXPWLSV ›¾ÆËÌÊ˹ÆǻùÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËؿƹØ»¹ÊÊXXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ%PTQFM )"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ4)6'5 ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ ÃÉÔÑÆÔ¾ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ Çʾ»Ô¾ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ Çʾ»Ô¾Á½É

   ÑË  ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÊÃÁ½Ã¹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹

,-*."5 œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¥ÁľÆ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ­ÇÉÅÁà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØ»º¹ÊʾÂƹÎÁʹÌƹΠÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι ›¾ÆËÁÄØÏÁØû¹ÉËÁÉÆ¹Ø Å¹Ä¹Ø ÈÉÇÅ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË ›¾ÆËÁÄØÏÁØÇËÈÉǾÃ˹½ÇÅÇÆ˹¿¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁبÇÊ˹»Ã¹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ›¾ÆËÁÄØÏÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÇÊ˹»Ã¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÈÉǾÃË ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ ›ÇÀ½ÌÎǻǽ¼ÁºÃÁ Š ›ÇÀ½ÌÎǻǽÈÇÄÌ¿¾ÊËÃÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô Š ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ »¾ÆËÁÄØÏÁØ ¹ÊÈÁɹÏÁØ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ¡À¼ÇËÇ»ƹÀ¹Ã¹À ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ"-E† Å §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ŹÊÈÁɹÏÁÁ ›ÔÎǽ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ œ¹ÀÇÎǽÊ˹ÄÕÆÇ Š œ¹ÀÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ÁÍÍÌÀÇÉÔ ¹Æ¾ÅÇÊ˹ËÔ ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ † ÛË ¡À½¾ÄÁØÁÀÇÏÁÆÃÊ˹ÄÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"*,*/ ,&/5"546¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"/5&9 #"--6 .*%&" £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"/5&9 .*546#*4) .*%&"¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,&/5"546 1BOBTPOJD -(Á½É £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*%&"»¹ÊÊXXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*456#*4)*&-&$53*$»¹ÊÊXXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ1BOBTPOJD )JUBDIJ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÄ׺Ծ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾XXXLMJNBUSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ«§ À¹Èɹ»Ã¹ÍÉÁÇÆÇÅ À¹ÃĹ½Ã¹ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ÆÇ»ÇʾĹņÊÃÁ½ÃÁ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ÈÇÊɾ½ÆÁùÅ

    ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË      

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ PËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ Ìƹʽ¾Ñ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ªÁÄÕÆؼÁÆ ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¥ÁľÆ ­ÇÉÅÁà ­ÇÉÅÁà ª¹Å¹ÉÁÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™ÆÃÇɆ»¾ÆË «¾ÎÆÇÃɹË ¥ÁľÆ «¾ÎÆÇÃɹË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ­ÇÉÅÁà «¾ÎÆÇÃɹË ­ÇÉÅÁà ­ÇÉÅÁà ­ÇÉÅÁà ¥ÁľÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ,-*."5 ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ,-*."5 ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ,-*."5 ,-*."5

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ž¡©®¤§»²¤»¤¦ª© ¤²¤ª©¤¬ªžœ©¤¡


ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ

104 | ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ¤×ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¤×ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ0B[JT $BMJEPS4VQFS 1PMP ©¾Ñ¾Ëù»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆ¹Ø ÈÇËÇÄÇÐÆ¹Ø ɹ½Á¹ËÇÉƹØ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠΠÇÈËÉÇÀÆ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂÅÇÆ˹¿ÆÔ Å «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¶ÃÇÍÇÄÊÃľ¾»ÔÅÊÄǾÅ ®ÇÅÌËÔÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ ½Á¹Å†ÅÅ

 ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË ûÅ ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇË É

£ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ­ÇÉÅÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ­ÇÉÅÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ­ÇÉÅÁà ¦ª« ­ÇÉÅÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ª§ËÁÇ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ›¾ÊÕÊ»¾Ë §§§ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ›¾ÊÕÊ»¾Ë §§§ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ›¾ÊÕÊ»¾Ë §§§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ›¾ÊÕÊ»¾Ë §§§ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ª§ËÁÇ ·ËÉÁϾÆËÉ ›¾ÊÕÊ»¾Ë §§§

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† ††

¹§¡¦®¬ª®¡±©¤¦œ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª­ž¡®¤®¡§¸©·¡«¬¤ª¬· ¤¹Åȹ©¤ ¤¹Åȹ¤ ¤¹ÅȹÄ×Å80TSBN ½Æ¾»ÆÇÂÊ»¾Ë ¤¹ÅȹÄ×Å1IJMJQT0TSBN†8 ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆ¹Ø ©¤ ¤¹ÅȹÖʺ¾É¾¼¹×Ò»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾-JOFM ¤¹ÅȹÖʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø/BWJHBUPS666 ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹئ™›¡œ™«§©»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾ÆǻԾ7†7 ¤¹ÅÈԝ©¤ ¦™« ¥œ¤ ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾1)*-*148†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØ1)*-*14ÇË8½Ç8 ¤¹ÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ ÈÇËɾºÄØ×ÒÁ¾ÇË½Ç›Ë ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉ/BWJHBUPS›Ë º¾Ä/'-†3T  ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉ/BWJHBUPS›Ë оÉÆ/'-†3T  ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔÖƾɼÇʺ¾ÉÇË½Ç›Ë ž˹ÄÄǼ¹ÄǼ¾ÆÆÔ¾ ĹÅÈÔ ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨š8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÊɾÑ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䛧Á¤¨§Î›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧ΛËʶ¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧 ¤ª¨ ¤¨¨Î ª»¾ËÁÄÕÆÁ䪨ΛË*1 »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ  ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄןÔËǻǤ¨šÇË½Ç›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ樚 ¦¨¨ ¦¨§ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ½ÄØÑÃÇÄÕÆÔνÇÊÇ䚧 Î  ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¦ª¨ÇË½Ç›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈǽĹÅÈÌƹùÄÁ»¹ÆÁت¹Ìƹ ©ÇÆ½Ç ®ÉÌÊ˹ÄÕ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈǽÄ×ÅÁÆĹÅÈÔΛËÎ›Ë Ê˾ÃÄÇɾÑ ÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹Ò ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1 1IJMJQT ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾3† 3† 3† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾Èǽ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈÌ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÌÄÁÐÆÔ©£¬ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¹ÆËÁ»¹Æ½¹ÄÕÆÔ Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ ©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁùÉÆÁÀÇ»¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ­ÇƹÉÁ¹ÃÃÌÅÌÄØËÇɽÇÐƾÈɾÉÔ»ɹººÈǽÀ¹ÉؽÃÁƹÊÇÄƺ¹Ë

  ÑË  ÑË ÑË     ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  Å ÑË  ÑË ÑË ÑË  

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ  ½¾Ñ¾»Ç

¹§¡¦®¬ª¯­®œ©ªžª³©·¡¤£ ¡§¤» ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™«¥ ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™«¥

ÑË ÑË

ÇË É ÇËÉ


  ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË ÑË Å   Å Å Å Å Å ÑË ÑË        ÑË ÑË ÑË ÑË  Å  ÑË Å Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

«¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ª§ËÁÇ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ™Æ˹ɹ¦Êà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

™»ËÇŹË½Á ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹËÔ ½Á͹»ËÇŹËÔ ¬ § ÖÄÒÁËÔ ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř«¥ ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř«¥ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËŹËǻǾÀÇÄ ¹Ä×Å ¿¾ÅІʾÉÔ ȾÊÇà -FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅEÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅEÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅEÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř ÁÍ͹»ËÇŹË™›«©Ç˽Ǚř«¥ £¹º¾ÄÕ»Á˹Øȹɹ651 '51ùË ȹÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä ÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä Î ÅņÎ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%. £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%. £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ÅÅû œ¾ÉŹÆÁØ £ÇÉǺÃÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»ÃÁÉÈÁÐ º¾ËÇÆ œ£¤ £ÇÉǺÃÁɹÊȹØÐÆÔ¾½ÄØÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¾¼É¹Æ½$"3*7"º¾Ä™  ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾†  ÅÅ ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨¹ËÉÇÆÔþɹÅÁоÊÃÁ¾ £Á˹ ž ©¹ÀÓ¾ÅÑ˾ÈÊ©±›±™› †ÑËÔÉÕà ©ÇÀ¾Ëù¼ÆÇÈ©™†§ÉѹÊÈǽÈÉÃÇÆË  ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇË™½Ç™ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1 ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ (64*&-&$53*, ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ 130%"9 ›¾Æ¼ÉÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF #5*$*/0 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÁ†Å¾ÊË-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ Ê»¾ËÇɾ¼ ˾ÄÁ«›†ÉÇÀ¾ËšÇÄÕÑÏ»¾Ë¼¹ÅŹ-FHSBOE $BSJWB ªÁÄǻԾɹÀÓ¾ÅÔ 1 / 1F ÇË™½Ç™«¥ ªÈÁɹÄÁ½ÄØÖÄÃÇÆÍÇÉÇ㶆 £¶† £¶† ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ,44 ªÐ¾ËÁÐÃÁÖÄÖƾɼÁÁ†Í¹ÀÆÔ¾Á†Í¹ÀÆÔ¾ ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ Í ÁƽÌÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ «É̺¹¿‘ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø¨›® E†ÅÅ«¥ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø EÅÅ ÅÅ ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ .",&- «ÌÉÏÁØ ¬ §›†©Ç˽Ǚř«¥ ¬ §›†©Ç˽Ǚř«¥ ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬Ê˹ÆǻùÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹ØÀ¹ÒÁËƹØ ¶§¬ Ç˽ÇÛË ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄƾÆÁ¾*1*1 «¥

| ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | 105

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

106 | ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄƾÆÁ¾*1*1 «¥ ²ÁËԆ͹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ ž˹ÄÄ ²ÁËԆ͹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ ž˹ÄÄ ²ÁËÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†«¥ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†«¥ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦† ²©¦†«¥ ¶ÄÃÇÆÍÇÉÃÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ºÔËǻԾ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ™£›™ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ª¨ª©®œ¢©·¡¤£ ¡§¤» šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊБËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ £ÇÉǺù»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ¨ÇÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾˾ÈÄÔ¾ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò‘ÄÃÇÂE† «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%†ÅÅ «É̺¹¨›®¿‘ÊËùØ%†ÅÅ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ

   ÑË ÑË            

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç ÇË É ƹÀ¹Ã¹À ½‘Ѿ»Ç ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦œ¡§¸«¬ªžª ¤£ª§»²¤» ™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿‘ÄËdžÀ¾Ä‘Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.ÎʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ 

   

 À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ/:.ÎʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùË £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF ÊȾÏÁ¹ÄÕƹؼ¹É¹ÆËÁØ £¹º¾ÄÕ651".1ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ 

  Å Å  Å Å Å Å Å Å Å  

ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ £œ £¹º¾ÄÕ››œ ¨¬¦¨ ¨›† £¹º¾ÄÕ»Á˹Øȹɹ651 '51ùË ȹÉÔ £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÆԝ¹ÆÁØ%&7* £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£††™ £¹º¾ÄÕ©£† †™ 4"5† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3( £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹º¾ÄÕ ÈÉǻǽ £¹º¾ÄՆùƹÄÇËνÇÎ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ››œÎ ¨Éǻǽ››œÎ ¨Éǻǽ››œÎ оÉÆÔ  ¨Éǻǽ¨›ªÎ ¨Éǻǽ¨›ª ¨¬¦¨ ¨¬œ¦¨ ±››¨ ¨Éǻǽ¨›ª ±››¨ ¨¬œ¦¨ £ª¨› ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ±››¨Î  ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ª«¶­ ª­ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉù™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «É̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁ ¼ÇÍɹ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ²ÁËÔºÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾ²©¦†¨Ç˽ÇÅǽÌľÂ«¥ ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ

    Å   Å Å Å Å Å Å Å Å Å   ü  Å Å Å Å Å Å Å Å ü  ü  ü   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç É É  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ 

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ª§ËÁÇ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ª§ËÁÇ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ®¨¡ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ª§ËÁÇ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ™¤ž™ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ §Å¤×ÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ªªª¬¯ ªžœ©¤¡ /&8ÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ ›ÇÀ½ÌÎÇÇÐÁÊËÁ˾ÄÕ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÕ7FOUB œ¾ÉŹÆÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔËÇù ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨†›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁØ£›« ½ÁÀ¾ÄÕ ƹѹÊÊÁ™«†¥

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ËÇɼ

½Ç¼Ç»ÇÉ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

®¡±©¤¦œªª¬¯ ªžœ©¤¡¤©­®¬¯¨¡©® ­®¬ª¤®¡§¸©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ª¬ª¢©œ»®¡±©¤¦œ­«¡²®¡±©¤¦œ "#4ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ÈǼÉÌÀÐÁÃÁ ËØ¿¾ÄÔ¾ʹÅÇÊ»¹ÄÔ »Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ÅÌÊÇɹ /&8º¾ËÇÆÇɹÊË»ÇÉÇÊžÊÁ˾ÄÁ œ™¤ž™ /&8»ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ œ™¤ž™ šÌÉÔ4%4 4%4NBY ÈÁÃÁ ÄÇȹËÃÁ ÃÇÉÇÆÃÁ ÑËÉǺÔ ›ÁºÉ¹ËÇÉÔ ËɹÆÊÍÇÉŹËÇÉÔ »ÁºÉÇƹÃÇƾÐÆÁÃÁ ¼ÁºÃÁ¾»¹ÄÔ»¹ÊÊ ›ÁºÉÇÈÄÁËÔÇ˽Çü ½»Á¼)POEB ÃÇľʹ ÊÇÊÃĹ½¹ ¼¹É¹ÆËÁØ

   

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  

™šªªËÉÇ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÄÎÐÎÆÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ. ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ

| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 107

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÑÒÀÍÊÈ. ÇÀÏ×ÀÑÒÈ. ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

108 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ›ÁºÉÇɾÂÃÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾Ç˽ÇÅ ÊÇÊÃĹ½¹ œ¾Æ¾É¹ËÇÉÔ'0(0 ¨ÇÄÕѹ ½ÁÀ¾ÄÕÆ º¾ÆÀÁÆǻԾ½»Á¼¹Ë¾ÄÕ)0/%" œ¾Æ¾É¹ËÇÉÔº¾ÆÀÁÆǻԾ)JUBDIJÇË Û˽ÇÃ›Ë .JUTVCJTIJ ÁÊÃÁ¹ÄŹÀÆÔ¾ÈǺ¾ËÇÆÌ ¹Ê͹ÄÕËÌ ¼É¹ÆÁËÌ þɹÅÁþ/0350/ ¹ÒÁ˹¨¨¨ ǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÇÊ˹»½½É¾»¾ÊÁÆÔ ü **¼É £¾½É ľËÆÁ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù½½É¾»¾ÊÁÆÔ  ü * **¼É £¾½É£ÃɹÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹ ü £¾½É†½ÇÃËÇÉ™ÆËÁʾÈËÁý½É¾»¾ÊÁÆÔ ü £¾½É†Å¾Ë†£ ÃɹÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽž˹ÄÄÇÃÇÆ  ü ½Ç3 ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¥¹ÑÁÆÔÅÇÀ¹ÁÐÆdžÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾ š¾Ä¹ÉÌÊÕ ¥¹ÑÁÆÔÊËÉǼ¹ÄÕÆÔ¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÈÇÄÇ» š¾Ä¹ÉÌÊÕ ¥ÁÆÁ†ËɹÃËÇÉ®«†

  ü ü ü ü ü  ÑË

  É É É É É À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ·£§¦ ·£§¦ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËž˹ÄĹ ÈÉǾÃË »ÇÀ½ÌÎǻǽǻ ¿ºÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ÃÇÆÊËÉ Ëùƾ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ÃÇÆÊËÉÌÃËÁ»Æ¹ØÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËɽÇ3 ¨ÄÁËÃÇɾÀÔ/0350/ ¤×ÃʾźÌɼ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÑÁËƹØÇË½ÇľË ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÂÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË )*5"$)* ÊÇÊÃĹ½¹ ©¾ÀÐÁÃÁѻǻ ÈÉÇÈÁÄLjÅÅ ½ÁÊÃÁ¹Ê͹ÄÕË º¾ËÇÆ»¹ÊÊ ª»¾ÉÄÁÄÕÆÔ¾ÌÊËÉÇÂÊË»¹ƹŹ¼ÆÁËÆÇÅÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ#%4 À¹ÈйÊËÁ ÍɾÀÔ ªË¹ÆÃÁ½ÄØɾÀÃÁÁ¼ÁºÃÁ¹ÉŹËÌÉÔÊÇÊÃĹ½¹ ªË¹ÆÃÁ½ÄØɾÀÃÁùÅÆØ/0350/ ¤×ÃʾźÌɼ ÊÇÊÃĹ½¹

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾   

§º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ·£§¦ §º¾É¾¼ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«¬ª¨·´§¡©©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡­®œ©¦¤£œ«³œ­®¤¦ª¨«§¡¦®¯ºµ¤¡ ÁÊÃÁÈÁÄÕÆÔ¾-&6ª0½ÍÇÉŹËÆdžɹÊÃÉÊ˹ÆÃÇ»ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ÈǽɾÀÆÔ¾  Á¼†Å¹ÑÁÆÔÉÌÐÆÔ¾ÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ ¤ÁÊËǼÁºÔÉÌÐÆÔ¾ ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ ¦Ç¿ÁÊËÉǼ¹ÄÕÆÔ¾-&6$0 œ¾ÉŹÆÁØ ÑÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¦Ç¿ÆÁÏÔ¼ÁÄÕÇËÁÆÆÔ¾¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ ÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ ¨ÁÄÇɹŹľÆËÇÐƹØ«¹Â¼¹ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ¨ÁÄÇɹŹľÆËÇÐƹØ«¹Â¼¹ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ¨ÁÄÔľÆËÇÐÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÁÄÔľÆËÇÐÆÔ¾½ÄØÈÁľÆÁؽ¾É¾»¹ ž˹ÄĹ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÁÄÔľÆËÇÐÆÔ¾½ÄØÈÁľÆÁؽ¾É¾»¹ ž˹ÄĹ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ÉĹ½ÈÉÁʹ½ÇÐÊ˹ÆÃÇ» ¼ÄÌÎÁ¾ ÊûÇÀÆÔ¾ йѾÐ-&6$0 œ¾ÉŹÆÁØ ªË¹ÆÃÁ½¾É¾»ÇǺɹº¹ËÔ»¹×ÒÁ¾†ºÔËǻԾ ŹÊ˾ɆÌÆÁ»¾ÉʹÄ ªË¹ÆÃÁľÆËÇÐÆÇÈÁÄÕÆÔ¾ À¹¼c ªË¹ÆÃÁÅÆǼÇÈÁÄÕÆÔ¾ ɹÅÆÔ¾Á½ÁÊÃǻԾ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ªË¹ÆÃÁÅÆǼÇÈÁÄÕÆÔ¾©¹ÅÆÔ¾Á½ÁÊÃǻԾ ªË¹ÆÃÁËÇùÉÆÔ¾ ÍɾÀ¾ÉÆÔ¾ Ê»¾ÉÄÁÄÕÆÔ¾ ªË¹ÆÃÁÍÇÉŹËÆdžɹÊÃÉǾÐÆÔ¾ ªË¹ÆÇà Ê»¾ÉÄÁÄÕÆdžÈÉÁʹ½ÇÐÆÔ ªË¹ÆÇà ÍÇÉŹËÆdžɹÊÃÉǾÐÆÔ ÃÉÇÅÃÇǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ªË¹ÆÇà Í̼ǻ¹ÄÕÆÔ ɾÂÊÅÌÊǻԠªËÉÌ¿ÃÇÇËÊÇÊÔ¬›¨ »ÇÀ½ÌÎÇ»Ç½Ô žÑÃÁ ÍÁÄÕËÉÔ

    Å Å Å   À»ÇÆÁ˾   

   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ  

·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ·£§¦ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªËÉǼɹ½ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà £¹Å¾ÄÁØ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¤«¤œ ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅÅ›ª£¥ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ›Ç½ÇÊоËÐÁꛣ† ÌÆÁ»¾ÉÊû¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁꜛ† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁê®›† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EDÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†Eª£› ª£›œÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EËÌɺÁÆÆÔ¾›«® ›«œ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁª£š ª›£ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁ ª£š ª›£ ¡ÆÊËÉÌžÆËÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔ £ÇÅÈľÃÊÔ¼¹ÀǻԾƹº¹À¾ÊоËÐÁÃÇ»ªœ†¥« 37( #,†(†#,†( ¥¹ÆÇžËÉ¥¨¨©† ¥¹ÆÇžËÉÔ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË 


¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾¥¨†¥¨ Ç˽ÇüÊÊÅû ¥¹ÆÇžËÉÔ ƹÈÇÉÇžÉÔ ÊоËÐÁÃÁ¼¹À¹ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾):%3045" ·£ÇÉ¾Ø ©¾¼ÌÄØËÇÉ˾ÅȾɹËÌÉÔ»Ç½Ô ¿Á½ÃÇÊËÆÇ£ÇɹÄÄ©«›Ÿ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹ªœ£†( ¼›ÇÉÇƾ¿ ªÐ¾ËÐÁü¹ÀǻԪœš¥†š¾Ë¹Éž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹ÄľË ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«††±­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†( #,†(¶¤µª«ž© ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†(«†›£†(«Ê˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇŶ¤µª«ž© «¾ÉÅÇžËÉ««Ÿ¥ ÇÈɹ»¹À¹ÒÁËÆ¹Ø ºÇºÔÑù «¾ÉÅÇžËÉÔ «¾ÉÅÇžËÉÔ¿Á½ÃÇÊËÆÔ¾ «¾ÉÅÇžËÉÔ¿Á½ÃÇÊËÆÔ¾ª¨†¨ ª¨†¬

| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 109 ÑË   ÑË ÑË   ÑË ÑË  ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›¾Ä¾Ê¦¨§ §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

/&8ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ œ™¤ž™ ™¼É¾¼¹ËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ÁËɹÆÊÍÇÉŹËÇÉÔ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔ ËɹÆʆËÇÉ »ÔÈÉØŠȹ»ËÇÅ¹Ë ¹É¼†½Ì¼ ËÇоÐ ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ¾ ™ ü œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ™ÈȹɹËÔËÇоÐÆÇÂÊ»¹ÉÃÁ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ©ÇÊÊÁØ ™É¼ÇÆÆdž½Ì¼Ç»¹ØÊ»¹Éù œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ©ÇÊÊÁØ ºÔËÈÉÇÍ ›ÔÈÉØÅÁ˾ÄÁÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾› ›¥ Ì¼¹Á½É ›ÔÈÉØÅÁ˾ÄÕÊ»¹ÉÇÐÆÔ›†§ÈË©ÇÀÆÁϹ œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈÇÄ̹»ËÇŹ˹Å «›J œ¾ÉŹÆÁØ œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾«¡œ ŸÁ½ÃÇÊËÁ¹ÆËÁÈÉÁ¼¹ÉÆÔ¾ ȹÊËÔÁÊÈɾÁÈÉÇËÁ»ºÉÔÀ¼ ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ 

      

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ    ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

œ™¤ž™ «¹ÉÊÃ¹Ø ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ·£§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔª»¹ÉǼ ¡Æ»¾ÉËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP ¦¾ÇÆ&4"# £¹º¾ÄÕ£œY Î £¹º¾ÄÕÊ»¹ÉÇÐÆÔ£œ £É̼ÁÀ¹ÐÁÊËÆÔ¾ ÇËɾÀÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾ ľȾÊËÃǻԾ ¥¹ÑÁÆÔËÇоÐÆÇ ÑÇ»ÆÇÂÁɾÄÕ¾ÍÆÇÂÊ»¹ÉÃÁ œ¾ÉŹÆÁØ ¥¾ÄÃÁÁŹÉþÉÔÈÇž˹ÄÄÌ Ê˾ÃÄÌ ÈĹÊËÁÃÌ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØ«¡œÊ»¹ÉÃÁ ¨Ä¹ÀŹËÉÇÆÔÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈĹÀŹËÉÇƹÅ ¨ÇÄ̹»ËÇŹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP&4"# ¨Ä¹ÀŹ ¨ÇÄ̹»ËÇŹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹Éƹت›œªÇž½Æ¾ÆƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹØÈÇƾɿ¹»Á¹Ä×ÅÁÆÁ×

  Å    ü 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

›ÊØÊ»¹Éù §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ›ÊØÊ»¹Éù §ÅÊöľÃËÉǽ ·£§¦ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ·£§¦ ›ÊØÊ»¹Éù §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›œª ©¾½ÌÃËÇÉÔ¼¹ÀǻԾ ɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ÃĹȹÆÔ ÀÐÃÆÁÅ ©¾À¹ÃÁÁ¼¹ÀǻԾ¼ÇɾÄÃÁ ©Ìù»¹ÃÁÊÄÇÉǽÆÔ¾ÁÈÉÇȹÆǻԾ ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÁùº¾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉǽǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ ÃľÅÅÔÀ¹À¾ÅľÆÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ503/"%0 ¡Ë¹ÄÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ »ÔÈÉØÅÁ˾ÄÁ ɾÇÊ˹ËÔ ¨Ä¹ÀŹ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉǹ¼É¾¼¹ËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ&# †83 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ-#6 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ»ÇÄÕÍɹÅǻԾ ÈÉÁʹ½ÈÉÌËÃÁ½ÄØ«¡œ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØƹÈĹ»ÃÁ ɾÀÃÁž˹ÄÄÇ» ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØÊ»¹ÉÃÁƾɿ¹» ž½Á Ð̼Ìƹ ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥1† ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

   ÑË  ÑË   

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ

§ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ž©¥™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­žœ¬ª³©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§·


ÍÀÑÎÑÛ

110 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©† ª ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©† ª ¤¶  ¼¥ÇÊû¹ §£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¬§¦¡ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¬§¦¡¡ ¥Ï¾ÆÊà ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¬§¦¡¡ ª¶  

 ü   ü ü

ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÊöľÃËÉǽ ©ÇƽÇ ž©¥™£ ž©¥™£ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ›ÊØÊ»¹Éù ›ÊØÊ»¹Éù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

©œ­ª­· /&8ÅÇËÇÈÇÅÈÔ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ »Ê¾ÎËÁÈÇ»ÁɹÀžÉÇ» /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ Ê˹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ ÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ™ÉŹËÌɹ#SBOEPOJ ¡Ë¹ÄÁØ †ÃɹÆÔ À¹½»Á¿ÃÁ ÃÇÅȾÆʹËÇÉÔÁÈÉ œÉØÀ¾»ÁÃÁ ¥ÇÂÃÁ»ÔÊÇÃǼǽ¹»Ä¾ÆÁØ"//07*3&7&3#&3* ¡Ë¹ÄÁØ ÑÁɻԺÇÉ ¼¹É ¥ÇËÇÈÇÅȹ,PTIJO4&)†- 9 ¸ÈÇÆÁØ ¥ÇËÇÈÇÅȹÁ¼¾Æ¾É¹ËÇɺ¾ÆÀÁÆǻԾ4QFSPOJ ¡Ë¹ÄÁØ ¦¹ÊÇÊ$BMQFEB ¡Ë¹ÄÁØ ÈǼÉÌ¿ÆÇ ;ùÄÕÆÔÂœ¹É¹ÆËÁØ ¦¹ÊÇÊ$"-1&%"ÃÇÆÊÇÄÕÆÔÂœ™©™¦«¡¸ ¦¹ÊÇÊ$"-1&%"Êû¹¿ÁÆÆÔ¾ ¼Ä̺ÁÆÆÔ¾Á¹»ËÇŹËº¾ÀÇȹÊÆÃÆÁÅ ¼¹É ¦¹ÊÇÊ$"-1&%" ."3*/" ½É¾Æ¹¿ÆÔ¾¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ œ™©™¦«¡¸

    ÑË   

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ·£§¦ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ·£§¦ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ÊÇÊ$"-1&%" ."3*/" ƹÊÇÊÆÔ¾Ê˹ÆÏÁÁ½ÃÇË˾½¿¾Â œ™©™¦«¡¸ ¦¹ÊÇÊ»¹ÃÌÌÅÆÔÂ'JOEFS1PNQF ¡Ë¹ÄÁØ ªÃĹ½ª¾É»ÁÊœ¹É¹ÆËÁØ ¦¹ÊÇÊÈÇ»ÔѾÆÁؽ¹»Ä¾ÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ† † † †6/*16.1 ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊÔºÔËǻԾ Ä׺Ծ ¦¹ÊÇÊÔ½ÄؽÁÀËÇÈÄÁ»¹ÁŹʾÄ."3*/" $"-1&%" œ™©™¦«¡¸ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾(SVOEGPT ¹ÆÁØ &TQB ¡ÊȹÆÁØ š¾Ä¹ÅÇÊ ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾(SVOEGPT ¹ÆÁØ š¾Ä¹ÅÇÊ ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾ ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½É¾Æ¹¿ÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾%"# ªË¹ÆÏÁع»ËÇŹËÁоÊùػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ+&5†4 ªË¹ÆÏÁØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØÇË»¾½¾ÆÁØÊËÇÃÇ» Ä ­ÁÄÕËÉÔ ­¥¥ ­¥­ 

 ÑË ÑË        ÑË ÑË 

 É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

·£§¦ ·£§¦ ™Ã»¹ÈĹÊË ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ·£§¦ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

¦ª¨«¬¡­­ª¬·«©¡ž¨ª¤©­®¬¯¨¡©® /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ÁÊ˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ ÈÇÉÑƾ»Ô¾Á»ÁÆËǻԾ /&8Èƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË œ™¤ž™ ™Èȹɹ˺¾À»ÇÀ½ÌÑɹÊÈÔÄ, £ £†› ª£¡£¡ ™ÈȹɹËÔȾÊÃÇÊËÉ%4( † ÁÃÇÅÈľÃËÑĹƼÁ ÊÇÈĹ À¹ÒÁ˹½ÔιÆÁØ ™ÈȹɹËÔȾÊÃÇÊËÉÖÆ¿¾ÃËÇÉÆǼÇËÁȹ¡†½ƾºÇÄǺӾÅÇ»ɹºÇË

   

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ"UMBT$PQDP š¾ÄÕ¼ÁØ Ê¾ÉÁÁ(9 ("ÈÉÇÁÀ»Ç½†ËÕÇË ÊÃÁ½ÃÁ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ"UMBT$PQDP š¾ÄÕ¼ÁØ Ê¾ÉÁÁ-& -«†º¹É ¼¹É¹ÆËÁØ ÊÃĹ½ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'JOJ".*$0 £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'*/*5*(&3 ɾÊÁ»¾ÉÄ ¹ËÅ ÄÅÁÆ ¼¹É¹Æ ª£¡£¡ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'*/*›£† ɾÊÁ»¾ÉÄ ¹ËÅ ÄÅÁÆ ŹÊÄ¾Æ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'*/*ŹÄÇÑÌÅÆÔ º (FOJVT ¹ËÅ ÄÅÁÆ ºŹÊÄØÆ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'*/*¥£†¥ ɾÊÁ»¾ÉÄ ¹ËÅ ÄÅÁÆ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'*/*ª*"0 ɾÊÁ»¾ÉÄ ¹ËÅ ÄÅÁÆ ºŹÊÄØÆ ª£¡£¡ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ»ÁÆËÇ»ÇÂ'*/* ¡Ë¹ÄÁØ 3PUBSÄÅÁÆ ª£¡£¡ 

  ÑË   

À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾   

©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ·£§¦ ·£§¦ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 111

£ÇÅÈɾÊÊÇÉ»ÁÆËÇ»ÇÂ'*/* ¡Ë¹ÄÁØ 3PUBSÄÅÁÆ ª£¡£¡ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ»ÁÆËÇ»ÇÂ'*/* ¡Ë¹ÄÁØ ›4$ÄÅÁÆ ª£¡£¡ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ»ÁÆËÇ»ÇÂ'*/*$6#&5"ÄÅÁÆ ƹÊÃĹ½¾ª¨º ª£¡£¡ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ»ÁÆËÇ»ÇÂ'*/*(*("†ÄÅÁÆ ª£¡£¡ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ»ÁÆËÇ»ÇÂ'*/*.&("ÄÅÁÆ ª£¡£¡ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔ ©ÇÊ £† £† £† £›† £† £† ÁÅÈ £† £† £† £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔ ©ÇÊ £†ÖľÃËÉÁоÊÃÁ ÄÅÁÆ ¹ËÅ ª£¡£¡ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔ ©ÇÊ ª† ª† ª† ¥ £›† ÄÅÁÆ ¹ËÅ ÊÃÁ½ÃÁ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔ ÖľÃËÉ »ÁÆËǻԾÊ˹ÏÁÇƹÉ'*/*ÇË †ÅÅÁƪ£¡£¡ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ £É¹ÊÃÇÈÌÄÕË("7 "45630 ¡Ë¹ÄÁØ 4"5"ÈÉÇ;ÊÊ œ¾ÉŹÆÁØ ª£¡£¡ §ÊÌÑÁ˾ÄÁÊ¿¹ËǼÇ»ÇÀ½Ìι¹½ÊÇɺÁÉ0.* )-†ÄÅÁÆ ÊÃĹ½ §ÊÌÑÁ˾ÄÁÊ¿¹ËǼÇ»ÇÀ½ÌιɾÍÉÁ¿¾É¹ËÇÉ0.* &%†ÄÅÁÆÊÃĹ½ ¨Æ¾»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË("7 ¡Ë¹ÄÁØ †ÑÄÁÍŹÑÁÆÃÁ ѹÉÇ¿ÃÁÈƾ»ÅÇËÁÐ ¨Æ¾»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË("7 ¡Ë¹ÄÁØ †ÑËÁÍËÇÀ¹ºÁ»ÁÊÃǺÇÀ¹ºÁ»ÈÁÊËÇľËÔ ¨Æ¾»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË("7 ¡Ë¹ÄÁØ †ÑÌÉÌÈÇ»¾ÉËÔ ½É¾ÄÁÈÉØÅÔ¾Á̼ÄǻԾ ©Ìù»¹½ÄØȾÊÃÇÊËÉÌÂÆÔÎÌÊ˹ÆÇ»Çà %†ÅÅ ÈÇžËÉÇ» ©Ìù»¹½ÄØÊ¿¹ËǼÇ»ÇÀ½Ì騛®ÁÅÅ »ÁËÔ¾ÊÑËÌϾɹÅÁ Èƾ»ÅÇÁÆ ­ÁÄÕËÉÔÅÆǼÇÊËÌȾÆйËÇÂÇÐÁÊËÃÁ0.* ¡Ë¹ÄÁØ 4"5" œ¾ÉŹÆÁØ 

         

         

·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ­¡™£ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦ ·£§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª šÉÁ¼¹½¹¯¨ª ™Æ˹ɹ¦Êà °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ª ™ª ™Æ˹ɹ¦Êà ª­£ ™ª

†† †† †† †† †† †† †† ††

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÁÐÀÇÈÂÛ. ÑÌÀÇÊÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

¡©£ª ¹§¡¦®¬ª¤©­®¬¯¨¡©® ™ÃÃÑÌÉÌÈÇ»¾ÉË%F8"-5» ¦Å ™ÃÃÑÌÉÌÈÇ»¾ÉË%F8"-5» ¦Å ™ÃÃÑÌÉÌÈÇ»¾ÉË%F8"-5» ¦Å É¾ÄÕ%F8"-5›Ë ¦Å †ÊÃÇÉ É¾ÄÕ%F8"-5›Ë ºÀÈ ¤ÇºÀÁÃ%F8"-5›Ë ÅÅ ŹØËÆÁà ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ%F8"-5›Ë†¿ ÅÅ4%4†NBY ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ%F8"-5›Ë†¿ ÅÅ4%4†NBY ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ%F8"-5›Ë ¿ ÅÅ4%4†QMVT ©¾ÅÇÆË%F8"-5 4QBSLZ )JUBDI* ¶ÆÃÇÉÁ½É ©Ìº¹ÆÇÃ%F8"-5›Ë ÅÅ ¬±¥%F8"-5›Ë ÅÅ»þÂʾ ¬±¥%F8"-5›Ë ÅÅ ¬±¥%F8"-5›Ë ÅÅ ¬±¥%F8"-5›Ë ÅÅ ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ̺É £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆËԬɹ¼¹Æ  ÌºÉ

        ÑË ÑË

É É É É É É É É É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

¬¯³©ª¥¤©­®¬¯¨¡©® šÁËÔ8IJSMQPXFS šÌÉÔ Ê»¾ÉŶ¦£§© ›¾ÊÕ¹ÊÊÉÌÐÆǼÇÁÆÊËÉÌžÆ˹§ÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ»¹ÊÊ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ»ƹÄÁÐÁÁ ¦ª ¬ÉÇ»ÆÁ#.*

ÌȹÃ ÑË ÑË ÇÈË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʾÉËÁÍÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ľʹ͹ʹ½ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ Î ¤Ì¼¹ ¤¾Ê¹ɹÅÇÐÆǼÇËÁȹ ÈǽÅÇÊËÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¦¾½ÇÉǼÇ ¤¾Ê¹Ê˹ÄÕÆÔ¾͹ʹ½ÆÔ¾ɹÅÇÐÆǼÇËÁȹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÃɹÑ ʾÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ »ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ÇÃɹѪ¾ÉËÁÍ ÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÛƹÄÁÐÁÁ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ÎÅ ûÅÉÌÄÇÆ 

 ÑË  ÑË ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

›¾Ê˹¨ÉÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈÄ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈÄ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¬œ­±ª ©·¡¨œ®¡¬¤œ§·œ¬œ£¤ž·­¨œ£¦¤ ÁÊÃÇËɾÀÆÇÂ¹ÄŹÀÆÔÂÈÉÇÍ ,"3#04"/ Î ËÌÉºÇ ʾ¼Å¾ÆË ÁÊÃÇËɾÀÆÇÂ¹ÄŹÀÆÔÂÈÉÇÍ ,"3#04"/ Î ËÌÉºÇ ʾ¼Å¾ÆË ÁÊÃÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¤¬œ™Î Î ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ £É̼À¹ÐÁÊËÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î £É̼ÇËɾÀÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î  £É̼ÇËɾÀÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î 

  ÑË  

ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇË É ÇË É

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ªÁº¨ÉÇŪËÉÇ ™Æ˹ɹ¦Êà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ªª¬¯ ªžœ©¤¡ §»¬œª®­®¬ª¤®¡§¸©·¡§¡­œ


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÕÐÀÍÍÎÅ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

112 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 £É̼ÇËɾÀÆÇÂ,"3#04"/ Î Î £É̼ÇËɾÀÆÇÂ,"3#04"/ Î Î £É̼ËÇÉϾ»ÇÂľȾÊËÃǻԠ£¤«Î À¾ÉÆÇ© © £É̼ÁÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾ÉйËÃÁªœž¯ «©™£«ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å Ĺ˾ÃÊÆÔ¾ ª»¾ÉĹ ºÌÉÔÈÇž˹ÄÄÌ ½¾É¾»Ì º¾ËÇÆÌ ±ÃÌÉùÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ© © š¾Ä¼ÇÉǽ °¾ÄغÁÆÊà ¶Ä¾ÃËÉǽÔ

  ÑË ÑË 

ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ 

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ©ÇƽÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª±¬œ©©ª¡¤«¬ª®¤žª«ª¢œ¬©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ™ª¬ ÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÇÆËÉÇÄÕ½ÇÊËÌȹ ÅÇÆ˹¿ ™ª¬ »Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ™ª¬ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ™ª¬ ǼƾÀ¹ÒÁ˹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǩ¨«£ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾¥ÇÆ˹¿»Á½¾ÇùžÉÊÏÁÍÉÀ¹ÈÁÊÕ×ÁÆÍÇÉÅ ›Ç½ÇÈÉǻǽÈÇ¿¹ÉÆÔ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ œÁ½É¹ÆËÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» ÇÅÇÍÇÆÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾¥ÇÆ˹¿  ¹ÅÃÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ÆÔ¾ ÈÇ»ÔÑʾÃɾËÆÇÊËÁ"CMPZ ­ÁÆ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁÃǽǻԾÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ £ÇÉ¾Ø  ¹ÉؽùǼƾËÌÑÁ˾ľ ˾ÎÆÁоÊÃǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾  Æ¹ÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ  Æ¹ÃÁÈÇ¿¹ÉÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¡ÀžɾÆÁ¾ÊÇÈÉÇËÁ»ÄÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀžɾÆÁ¾ȹɹžËɹÀ¹À¾ÅľÆÁØ ¡Æ»¾Æ˹ÉÕÈÇ¿¹ÉÆÔ ¡Æ»¾Æ˹ÉÕÈÇ¿¹ÉÆÔ ¥¹Ê˾ɆÊÁÊ˾ÅÔ ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ 

      ÑË ÑË ÑË     

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

™ª¬ †† ™ª¬ †† ™ª¬ †† ™ª¬ †† ¯¾ÆËɨÁɹÆË †† †† ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ †† œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¨ÉÇÅ˾Î †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ™Ä¼ÇÉÁËÅ †† œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ †† ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË †† ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË †† ¨ÉÇÅ˾Î †† †† ¯¾ÆËɨÁɹÆË †† †† ¨ÉÇÅ˾Î †† †† ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ †† †† ¯¨š ¹ÒÁ˹ †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¡ÅÈÌÄÕÊ †† ††  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ †† †† ¯¾ÆËɨÁɹÆË †† ††

¥ÇÆ˹¿ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾»Ç½ÇȾÆÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆǾ Êɾ½ÊË»¹ÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»ØÆÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ§¨ §¬ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ«¾ÎÆÁоÊÃǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨ À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨ À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §ÈÇ»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ǼƾÊËÇÂùØ ¨Ä¹Ã¹ËÔÈÇÈÇ¿¹ÉÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ˾ÉÉÇÉÁÀÅÌ ÇÎɹƾËÉ̽¹ ¨Ç¿¹ÉÇËÌѾÆÁ¾¹»ËÇŹËÁоÊÃǾ¨ÉǾÃËÁÉ ÅÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ Î Å ¨ÉÁºÇÉÔÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÈÉÁ‘ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆdž˾ÎÆÁоÊÃǼÇÅÁÆÁÅÌŹ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ©¹ÀɹºÇËùÈĹÆǻֻ¹Ã̹ÏÁÁÈÉÁÈÇ¿¹É¾ ©¹ÊоËù˾¼ÇÉÁÂÈÇžÒÈÇ»ÀÉÔ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÇ ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÇȹÊÆÇÊËÁ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ½ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ½ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ½»ʺÇɾœ©† ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©† ©Ìù»¹ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆƹØÁÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆƹØÁÈÇ¿¹ÉƹØ¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ¿¹ÉƹØ

     ÇËÉ ÇËÉ        É    

 À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É É ½¾Ñ¾»Ç É  É ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» À»ÇÆÁ˾

¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¡ÅÈÌÄÕÊ †† †† ¯¨š ¹ÒÁ˹ †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¯¨š ¹ÒÁ˹ †† †† ¯¨š ¹ÒÁ˹ †† †† ¡ÅÈÌÄÕÊ †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¯¨š ¹ÒÁ˹ †† †† ¨ÉÇÅ˾Î †† †† ¯¾ÆËɨÁɹÆË †† †† ¨ÉÇÅ˾Î †† †† ¯¾ÆËɨÁɹÆË †† †† ¯¾ÆËɨÁɹÆË †† †† ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¯¨š ¹ÒÁ˹ †† †† ¯¾ÆËɨÁɹÆË †† †† ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ †† †† ¯¨š ¹ÒÁ˹ †† †† ¨¨™¥¹ÉÊ †† †† ¡ÅÈÌÄÕÊ †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¯¨š ¹ÒÁ˹ †† †† ¨ÉÇÅ˾Î †† †† ¨ÉÇÅ˾Î †† †† ¨ÉÇÅ˾Î †† †† ¯¾ÆËɨÁɹÆË †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ †† †† ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ †† œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¡ÅÈÌÄÕÊ †† ††


| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 113

ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ¿¹ÉƹبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ÇÎɹƹ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾Ź½ÔÅÇ̽¹Ä¾ÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉ ÅÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ªÁÊ˾ÅÔÇÈÇ»¾Ò¾ÆÁØÇÈÇ¿¹É¾ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ªÁÊ˾ÅÔÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÉ¾½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉǾÆ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ²ÁËÈÇ¿¹ÉÆÔ»ÃÇÅÈľÃ˾ ²ÁËÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ¾Â

      

 ùоÊË» ùоÊË» ½¾Ñ¾»Ç ùоÊË» É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¯¨š ¹ÒÁ˹ †† †† ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ †† ¯¨š ¹ÒÁ˹ †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¯¾ÆËɨÁɹÆË †† †† ¨ÉÇÅ˾Î †† †† ¯¾ÆËɨÁɹÆË †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† †† ¨ÉÇÅ˾Î †† †† ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ †† ††

­œ ªžª«œ¬¦ªžœ»®¡±©¤¦œ ¡ÆÊËÉÌžÆËʹ½Ç»Ô ¨Ä¾Æù¨›®½ÄØÈÉ̽ǻ ­ÇÆ˹ÆÔ ÈÉÌ½Ô ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ½¾ÃÇÉÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ

ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

°ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† †† ††

ÂÎÐÎÒÀ. ØËÀÃÁÀÓÌÛ.ÒÓÐÍÈÊÅÒÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

1ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ¿¹Ä×ÀÁ ËÌÉÆÁþËÔ ÊÃÁ½ÃÁľË§ÃËغÉØ ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉLjÈÉǽ¹¿¹ ʾɻÁÊÆÔÂϾÆËÉ ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË »ÇÉÇ˹Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË ÑĹ¼º¹ÌÅÔªÃÁ½ÃÁ ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË

  

ÁƽÈǽÎǽ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

«©¡™™ ª¡š™©ª ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ

†† †† †† †† †† †† †† ††

™»ËÇŹËÁù½ÄػʾÎËÁÈÇ»»ÇÉÇË#'5 /JDF 'BBD ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾

 

Èǽ¹ÉÃÁ Èǽ¹ÉÃÁ

ªÁÅÈľÃʧÅÊà ªÁÅÈľÃʧÅÊÃ

†† †† †† ††

š¹ÉÕ¾ÉÔϾÈÆÔ¾ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁÐ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÊÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾

   ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ

ª¡š™©ª «©¡™™ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ɾѾËÃÁ ½»¾ÉÁ ›ÇÉÇ˹ÈǽӾÅÆdžʾÃÏÁÇÆÆÔ¾©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ

  

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

·ËÉÁϾÆËÉ ©¾Ñ¾ËÆÁÃÇ» ¡¨ ª¡š™©ª ª¡š™©ª

†† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹ʽ»Á¿ÆÔ¾©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ ¨ÉÁ»Ç½Ô¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾½ÄØɹÊȹÑÆÔλÇÉÇË©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ ¨ÉÁ»Ç½Ô¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾½ÄØʽ»Á¿ÆÔλÇÉÇË©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ ¨ÉÁ»Ç½Ô¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾½ÄØʾÃÏÁÇÆÆÔλÇÉÇË©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ ¨ÌÄÕËÔ½ÌÈÉǽ¹¿¹ ©ÇÄÕ»ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ

    

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ª¡š™©ª ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¡š™©ª ª¡š™©ª ª¡š™©ª ª¡š™©ª ª¡š™©ª ª¡š™©ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™›£†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ™›£†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ™›£†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ™›£†ªÁºÁÉÕ§ÅÊÃ

†† †† †† ††

  ûÅ ûÅ 

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» 

ªÁÅÈľÃʧÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¡š™©ª ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹ÈǽӾÅÆdžʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ÑĹ¼º¹ÌÅÔœ¹É¹ÆËÁØ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËÇ»ÁÅ»ɹÀžÉʼ¹É¹ÆËÁ¾Â ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁСÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ¥ÇÆ˹¿

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

žª¬ª®œ´§œŸœ¯¨·®¯¬©¤¦¡®·


ËÈÔÒÛ. ÏÎÄÚÅÌÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

114 | ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¬ÊÁľÆÁ¾¼¹É¹¿ÆÔλÇÉÇË

®¹ÉоÆÃÇ ¡¨

†† ††

«ÌÉÆÁþËÔ ÊÁÊ˾Ź£ÇÆËÉÇÄÕ½ÇÊËÌȹ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾#'5 /JDF 'BBDªÃÁ½ÃÁ

 

Èǽ¹ÉÃÁ Èǽ¹ÉÃÁ

ªÁÅÈľÃʧÅÊà ªÁÅÈľÃʧÅÊÃ

†† †† †† ††

±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF 'BBD ('" .BSBOUFDªÃÁ½ÃÁ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¥ÇÆ˹¿œ¹É¹ÆËÁØ

  ûÅ

ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ª¡š™©ª ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† ††

§¤°®·«ª ¶¡¨©ª®¬œ©­«ª¬®©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ©¾ÅÆÁÊËØ¿ÆÔ¾ ËÆÅ

ÑË

É

ªÁº¨ÉÇŪËÉÇÂ

†† ††

­«¡²ª ¡¢ œ±ª£®ªžœ¬·®œ¬œ ­«¡²ª ¡¢ œ¤­¬¡ ­®žœ¤© ¤ž¤ ¯œ§¸©ª¥£œµ¤®· £ÇÊË×ÅÊ»¹ÉÒÁùºÉ¾À¾ÆËǻԠÊÇÊÈÁÄÃÇÅ ÁÀÊÈÁÄù ÃÇ¿Á ¥¹ÊÃÁÊ»¹ÉÒÁùËÁȹ®¹Å¾Ä¾ÇÆ ¨¾ÉйËÃÁɾÀÁÆ4 . - 9- κÊɾÀÁÆËÇÐ ©ÇÊÊÁØ ¼ÇÄÁÏÔ ¦ª ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ ©Ìù»ÁÏԺɾÀ¾ÆËǻԾ Ãɹ¼ÁÊ»¹ÉÒÁùºÉ¾À¾ÆËǻԾ ÊÈÁÄÃǻԾ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ ²ÁËÃÁÊ»¹ÉÒÁÃÇ» À¹ÒÁËÆÔ¾ùÊÃÁ ÇÐÃÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ª§¥  

 ÇÈË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

§ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ª­£ ™Æ˹ɹ¦Êà §ÅÊöľÃËÉǽ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™Ë¹¾»¹ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

±ª£®ªžœ¬·¤©ž¡©®œ¬¸ ›ÔÎǽ¹Æ˾ÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÊÃÇËÐ Áž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ±ÆÌɨ™½Á¹Å ÅÅ ±È¹¼¹Ë£±†½¿ÌË Ä¾Æ ÄÕÆǽ¿ÌË ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԠ±È¹¼¹Ë¨¨˾Î ÈÄÇÊÃÁÂ

  ÈÅ ü ü

À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®œ¬œ¯«œ¦ªž¦œ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄ՝ÇÉÆÁËÈÄÇËÆÇ˽ǼûÅ ½ÄØʹ½¹ÁǼÇÉǽ¹ ÁÊȾÆʾÉÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÊËؼÁ»¹×Ò¹ØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾƹÀ¹Ã¹À ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊÊÁØ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø1& «¹É¹½¾É¾»ØÆƹØÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ «¾ÉÅÇȹþË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÈÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ    ÑË ÑË ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ     

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»    ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»     

¬œª®·¯­§¯Ÿ¤ ¤£·­¦œ©¤»«¬ª¡¦®¤¬ªžœ©¤¡¤ ¤£œ¥© ™ª¬ ÈÉǾÃËÆÔ¾ɹºÇËÔÁÊÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç˾ÉÉÁËÇÉÁ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔ½ÁÀ¹ÂÆ™Ê͹ÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ œ¾ÆÁ¹ÄÕÆÔ¾ÁÈɹÃËÁÐÆÔ¾½ÁÀ¹ÂƾÉÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ ÁÀ¹Âƻʾ»Á½Ô Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ÁÀ¹ÂÆÈÇËÇÄÃÇ» Ê˾ƆÍÇËÇȾйËÕ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ¥¹Ã¾ËÔÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ

   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ƾ½ÇÉǼÇ

™ª¬ ª›†œÉÌÈÈ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¥¹Ã¾Ë§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† ††††


      

  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

·ËÁÊ ™Æ¹ÄÁËÁù š¾ÄÕÍÇÉË ¥¹Ã¾Ë§ÅÊà ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¨¾ËÉÇ»¹ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ §ÅÊù¼ÉÇÊËÉÇÂÈÉǾÃË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† ††

¬¡¨ª©®©ª­®¬ª¤®¡§¸©·¡¤ª® ¡§ª³©·¡¬œª®·

"CTPMVUOP»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎÁɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË ù;ÄÕ†É̺ľÂ /&8ÅÇÆ˹¿º¹ÊʾÂÆǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ œ™¤ž™ 7*1†É¾ÅÇÆË ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾œ¹É¹ÆËÁÂÆÔ½ǼǻÇÉ

  

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç

¶¼Á½¹†ÊËÉÇ œ™¤ž™ ž»ÉÇɾÅÇÆË ªËÉǼɹ½

†† †† †† †† †† †† ††

™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË›¹ÆƹØÈǽÃÄ×ЫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ϾÆԫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÃÇÊžËÁоÊÃÁÎÁɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇ˝ǼǻÇÉ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØǺɹºÇËùž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ

    

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉǼɹ½ ªËÉǼɹ½ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹ ™ºÊÇÄ×Ë¥¹Ê˾É £¹Êù½ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ™ÄÕÈÉÇÅ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

™Ê͹ÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÌÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁœ¹É¹ÆËÁؤÁϾÆÀÁØÀ»ÇÆÁ˾

·««™

††††

š¹ÆÁ ʹÌÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾ÄùÈǽÃÄ×Ð š¾ËÇÆÆÔÂÈÉÇÅÔÑÈÇÄ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁžÉ šÉÁ¼¹½¹ÊËÉÇÁ˾ľÂšÔÊËÉÇ ùоÊË»¾ÆÆÇ ɹÀÌÅÆÔ¾ϾÆÔ ›¹ÆÆÔ¾ÃÇÅƹËÔ û¹ÉËÁÉÔÈǽÃÄ×НǼǻÇÉ ›¹ÆÆÔ¾ÃÇÅƹËÔ û¹ÉËÁÉÔ ÇÍÁÊÔÈǽÃÄ×НǼǻÇÉœ¹É¹ÆËÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç ›ÁºÉÇÌÃĹ½Ã¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ

   

  À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½½Ç 

«ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¨ÉÇŨÇÄ ¤¾Ê†¶ÃÊÈɾÊÊ ¨ÉÇÍ©¾ÅÇÆË ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹ ·ËÁÊ

†† †† †† †††† †† †† †† †† ††ÆÁÀùØ

¨¹ËÉÇÊ

††

  

 ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ

ž»ÉÇɾÅÇÆË ž»ÉÇɾÅÇÆË ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊÃ

 †† †† †† ††

ªËÉdž¥¹Ê˾É

††

      ûÅ 

 ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ   ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¾½¹Ä¨ª£ ­¹ÊÃÃÇÅ ™ÄÕÃÇÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ž»ÉÇɾÅÇÆË ž»ÉÇɾÅÇÆË ¾½¹Ä¨ª£ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ §ºÌ†ªËÉÇÂù ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ª£†ª¡š¡©µ ¾½¹Ä¨ª£

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††††

™Ê͹ÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¬ÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾Äùû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾ÄùÇÍÁÊÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â XXXTUSPZNBTUFSSV ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›ÔÈÇÄÆؾÅÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ »¾ÉÁ ɾÅÇÆË ÌÊ˹Æǻù©¾ÅÇÆËÀ¹ÅÃÇ» ½Ç»Ç½ÐÁÃÇ» ž»ÉÇɾÅÇÆËùоÊË»¾ÆÆÇ ¼¹É¹ÆËÁØ ž»ÉÇɾÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹¥ÇÆ˹¿­šª ȾɾÃÉÔËÁ  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹±ËÌùËÌÉÆÔ¾ɹºÇËÔªËؿùÈÇÄÇ»  ½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÆÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿»¹¼ÇƆºÔËÇ»Çà ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇȹÆ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ»

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

§ºÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ §ºÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ §ËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁÈǽÃÄ×нÁÀ¹ÂÆ ÊËÉÇÁË ɾÅÇÆË ÅÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ ¨¾É¾ÈĹÆÁÉǻùû¹ÉËÁÉÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¨Ç½½¾É¿Ã¹ÈÉǾÃËƹØ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾½ÇÅÇ»ÁÃÇË˾½¿¾ÂÁÀ¹ÂÆÁÇ˽¾ÄùÈÇžҾÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ǺӾÃËÇ»Ä׺ÊÄÇ¿ÁǺÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ©¹ºÇËÔÈÉǾÃËÆÔ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

| ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | 115

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

รร…รŒรŽรร’รรŽ-ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รˆ รŽร’ร„ร…ร‹รŽร—รร›ร… รร€รรŽร’ร›

116 | รร€รรŽร’ร›. ร“ร‘ร‹ร“รƒรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #34 (530) 30.08.10 ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพรร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”รŽร„ยนร‰ร•รƒร‡ยป ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร˜ยถรƒร‡รˆยนร† ยฃยนรˆรร‹ยนร„ร•ร†ร”ร‚ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹รร‰ยพรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร˜ร€ยฝยนร†รร‚ ยฃยนรˆรร‹ยนร„ร•ร†ร”ร‚ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ร‡รรรŠร‡ยป ร…ยนยผยนร€รร†ร‡ยป

รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ 

ยยชยฃย†ยชยกยšยกยฉยต ยญยนรŠรƒรƒร‡ร… ยžยปร‰ร‡ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนรˆรร‹ยนร„ร•ร†ร”ร‚ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ ร‰ยพรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร˜ร€ยฝยนร†รร‚ ยฃยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜รŒรƒร„ยนยฝรƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒร ยฃรร‡รŠรƒร ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ยพรˆยนยปรร„ร•ร‡ร†ร” ยบร”ร‹ร‡ยปรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรƒร‡ร…รˆร„ยพรƒรŠร” ยฃรร‰รˆรรร†ยนร˜รƒร„ยนยฝรƒยนร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ยฃร„ยนยฝรƒยนรร€ร„ร—ยบร‡ยผร‡รƒรร‰รˆรรยนรร‘ร„ยนรƒร‡ยบร„ร‡รƒร‡ยปยšร”รŠร‹ร‰ร‡รรƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ ยฃร„ยนยฝรƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรรรƒยนร…ร†ร˜ ยฃร‡รŠร…ยพร‹รรยพรŠรƒรร‚ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ร‡รรรŠร‡ยป ร…ยนยผยนร€รร†ร‡ยป ยฃร‡ร‹ร‹ยพยฝยฟรยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพ รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ ยฃร‡ร‹ร‹ยพยฝยฟรยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ย†รรŠยนร†ร‹ยพรŽร‡ยบยพรŠรˆยพรยพร†รยพ ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพรรยนรŠยนยฝร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร†ยนรˆร”ร„ยพร†รยพร…รˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร†ยน ยจยจยฌ ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹รยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยคร‡ร…ยนยพร…รŠร‹ยพร†ร” รˆร‰ร‡ยพร…ร” ร‡ร‹ยปยพร‰รŠร‹รร˜ร„ร—ยบร”ยพยปยบยพร‹ร‡ร†ยพ รƒรร‰รˆรรยพ ยฅยนยผยนร€รร†ร” รƒรร‡รŠรƒร รƒยนรยพ ยบร”ร‹ร‡ยปรƒรรร€รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚ ยบรŒยฝรƒรร‡รŽร‰ยนร†ร”รˆรƒร„ร—ร

      

  ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹ร‰  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ย™ร„ร•รƒร‡ร‰ ยซรร…ร‡ร‘ยพร†รƒร‡ยžย™ ยกยจ ยซรร…ร‡ร‘ยพร†รƒร‡ยžย™ ยกยจ ยงยบรŒย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน ยฉยนร€ยปรร‹รยพ ยžยปร‰ร‡ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยœยนร„ยพร‰ยพร˜ยžยปร‰ร‡ยฝรร€ยนร‚ร† ยจยพร‹ยนร„ ยชยฃ ยฃร‰ร‡ยปยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ร…ยนรŠร‹ยพร‰ ยฅรรŽยนร„ร”รรยฃ ยกยจ ย™ยฉยซยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร‡ยปรรŠรรŠร‹ยพร…ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยนรรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรรยปรยนรŠร‹ร†ร”รŽยฝร‡ร…ยนรŽ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปร‡ยฝร‡รŠร†ยนยบยฟยพร†รร˜ รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรŽร‡ร„ร‡ยฝรร„ร•ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยฆยนยฝร€ร‡ร‰ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ยฆรร€รƒรยพรยพร†ร” ยฆยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹รƒยปยนร‰ร‹รร‰ ร‡รรรŠร‡ยป ร„ร—ยบร”ยพร‡ยบร“ยพร…ร”ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยงรƒร†ยนยจย›ยฎยบยพร€ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยน ยงร‹ยปยพร‰รŠร‹รร˜ยบยพร€ร†ยนร‰รŒร‘ยพร†รร˜รยนรŠยนยฝยนยปรƒรร‰รˆรรยพ ยงร‹ยปยพร‰รŠร‹รร˜รยฝยพยนร„ร•ร†ร”ยพยบยพร€ร†ยนร‰รŒร‘ยพร†รร˜รยนรŠยนยฝยนยปยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ร…ยบยพร‹ร‡ร†ยพ ยงร‹ยฝยพร„รƒยนรƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜ ยงร‹ยฝยพร„ร‡รร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ยงร‹ยฝยพร„ร‡รร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ยงร‹ยฝยพร„ร‡รร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร รˆร‡ยฝรƒร„ร—รยฃรŒรŽร‡ร†ยผยนร‰ร†รร‹รŒร‰ยปรˆร‡ยฝยนร‰ร‡รƒ ยจยนยปรร„ร•ร‡ร†ร”ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ยพ รƒรร‡รŠรƒร ยบร”ร‹ร‡ยปรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรƒร‡ร…รˆร„ยพรƒรŠร” ยจร‡ร„ร”รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ยพ ยจร‰ร‡ยบรยปรƒยนร‡ร‹ยปยพร‰รŠร‹รร‚ยปร„ร—ยบร‡ร…ร‹รรˆยพรŠร‹ยพร† ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡รƒร‡ร‹ร‹ยพยฝยฟยพร‚ร‡ร‹ร†รŒร„ยพยปร‡ยผร‡รรรƒร„ยนรˆร‡ยฝรƒร„ร—ร ยจร‰ร‡ยพรƒร‹ร”รˆยพร‰ยพรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปรƒรรƒยปยนร‰ร‹รร‰ ยจร‰ร‡ยพร…ร”ยปยฟยพร„ยพร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ยพรรƒรร‰รˆรรยพยจร‰ร‡ยพรƒร‹ร†ยนร˜รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยฟรƒยน ยฉยนยบร‡ร‹ร”ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพ ร…ร‡ร†ร‡ร„รร‹ร†ร”ยพรรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร” รˆยพร‰ยพรƒร‰ร”ร‹รร˜รยฝร‰ ยฉยนยบร‡ร‹ร”ร‡ร‹ยฝยพร„ร‡รร†ร”ยพรŠยผร‰ยนร†รร‹ร‡ร… ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร‡ร… ยฉยนยบร‡ร‹ร”รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย›รŠยพยปรยฝร” ยฉยนยบร‡ร‹ร”รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยฆรร€รƒรยพรยพร†ร” ยฉยพรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร˜ร€ยฝยนร†รร‚รรŠร‡ร‡ร‰รŒยฟยพร†รร‚ยจร‰ร‡ยพรƒร‹ร”ร†ยนร‰ยพรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร— ยฉยพร…ร‡ร†ร‹ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”รŽรˆร‡ร„ร‡ยป ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รรŒรŠรร„ยพร†รยพยบยนร„ร‡รƒรรˆร‰ร‡ยผร‡ร†ร‡ยปรŒยผร„ยพยปร‡ร„ร‡รƒร†ร‡ร… ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รรŒรŠรร„ยพร†รยพยฝยปยพร‰ร†ร”รŽรˆร‰ร‡ยพร…ร‡ยปรŒยผร„ยพยปร‡ร„ร‡รƒร†ร‡ร… ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รรŒรŠรร„ยพร†รยพร…ร‡รŠร‹ร‡ยปร”รŽรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚รŒยผร„ยพยปร‡ร„ร‡รƒร†ร‡ร… ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รรŒรŠรร„ยพร†รยพร†ยพรŠรŒร’รรŽรŠร‹ยพร†รŒยผร„ยพยปร‡ร„ร‡รƒร†ร‡ร… ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รรŒรŠรร„ยพร†รยพรˆยพร‰ยพรƒร‰ร”ร‹รร‚รŒยผร„ยพยปร‡ร„ร‡รƒร†ร‡ร… ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร”ร‚ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รƒยปยนร‰ร‹รร‰รร‡รรรŠร‡ยป ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รƒยปยนร‰ร‹รร‰ รƒร‡ร‹ร‹ยพยฝยฟยพร‚ ร‡รรรŠร‡ยป ร…ยนยผยนร€รร†ร‡ยป ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รƒยปยนร‰ร‹รร‰ ร‡รรรŠร‡ยป ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รƒยปยนร‰ร‹รร‰ ร‡รรรŠร‡ยป ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รƒยปยนร‰ร‹รร‰ ร‡รรรŠร‡ยป ร…ยนยผยนร€รร†ร‡ยป ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รŽร‡ร„ร‡ยฝรร„ร•ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร‡ยป ยฉยพร…ร‡ร†ร‹ ร‡ร‹ยฝยพร„รƒยน ยฉยพร…ร‡ร†ร‹ร†ร‡ย†ร‡ร‹ยฝยพร„ร‡รร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ยฉยพร…ร‡ร†ร‹ร†ร‡ย†ร‡ร‹ยฝยพร„ร‡รร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ยงร‹รƒร‡รŠร…ยพร‹รรƒรยฝร‡ยพยปร‰ร‡ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ยน ยฉยพร…ร‡ร†ร‹ร†ร‡ย†รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ยร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜

           รƒยปร…   รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…      

 ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰    ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ย™ร†รƒร‡ร‰ย†ยปยพร†ร‹ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ย™ร„ร•รƒร‡ร‰ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒรŠ ยถยปยพร‰ยพรŠร‹ ยงยงยง ยฉยนร€ยฝร‡ร„ยบยนร‚ย†รŠยพร‰ยปรรŠ ยฉยนร€ยฝร‡ร„ยบยนร‚ย†รŠยพร‰ยปรรŠ ยœยนร„ยพร‰ยพร˜ยžยปร‰ร‡ยฝรร€ยนร‚ร† ยจรŒร€ร”ร‰ยพยปยชย› ยกยจ ยซรร…ร‡ร‘ยพร†รƒร‡ยžย™ ยกยจ ยฑร‡รŠร‹ยนรƒ ยกยจ ยทร‹รรŠ ยซรร…ร‡ร‘ยพร†รƒร‡ยžย™ ยกยจ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยฉยนร€ยฝร‡ร„ยบยนร‚ย†รŠยพร‰ยปรรŠ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒรŠ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยทร‹รรŠ ยงร…รŠรƒยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยงยงยง ยงร…รŠรƒยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยงยงยง ยงร…รŠรƒยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยงยงยง ยงร…รŠรƒยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยงยงยง ยงร…รŠรƒยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยงยงยง ยžยปร‰ร‡ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ ยฉยพร…รŠยนร† ยซรร…ร‡ร‘ยพร†รƒร‡ยžย™ ยกยจ ย™ร„ร•รƒร‡ร‰ ยถยปยพร‰ยพรŠร‹ ยงยงยง ยจรŒร€ร”ร‰ยพยปยชย› ยกยจ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ย™ร„ร•รƒร‡ร‰ ยžยปร‰ร‡ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ ยงยบรŒย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน ยฃร‰ร‡ยปยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


| ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | 117

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ£Ä¹½Ã¹ÁÀÄ׺ǼÇÃÁÉÈÁй ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» º¹ÆÕÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÇ˽¾Äùº¹ÆÁ ʹÌÆÔ º¹ÊʾÂƹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǾ¿ÁÄÁÒÆǾÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾

   

ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¨ªš §ºÌ†ªËÉÇÂù ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£

†† †† †††† †† †† †† ††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ½¹ÐÆÔνÇÅÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅÇÆÇÄÁËÆǾÁùÉùÊÆǾ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ Ç˽¾Äùº¹ÆÕÈǽÃÄ×Ð XXXSVTBVOBUJVSV ªËÉÇÂùÊÆÌÄØ£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇȾÊÃdžº¾ËÇÆÆÔÎÊËØ¿¾Ã ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ» ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

    

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ  À»ÇÆÁ˾ 

­¹ÊÃÃÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ÌʹÌƹ §§§ §ºÌ†ªËÉÇÂù ·ËÁÊ ·ËÁÊ £ÉÇ»ªËÉdž¥¹Ê˾É ™ÄÕÃÇÉ

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ È ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

™ÄÕÈÁÆÁÀÅÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ ɹºÇËÔ»ÔÊÇËÆÔ¾ ™Æ¼¹ÉÔ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÈǽÀ¹Ã¹À£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØÈǻԼǽÆÇÂϾƾ ›ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾Ê˹ÉÇÂÃÉÇ»ÄÁ£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ ºÔÊËÉÇ ƾ½ÇÉǼÇ

 

½Ç¼Ç»ÇÉ 

™ÄÕÈÉÇÅ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨

†† †† ††

›ÔÊÇËÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ¨ÉÇÅÔѹÄÕȾÆÁÀÅ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¹ÄÃÇÆÇ» ¼¹É¹¿¾Â ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ƹ»¾ÊÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ͹ʹ½ÆÔ¾ùÊʾËÔ ÅÇÆ˹¿ ɹÊÐ¾Ë ÁÆ˾ɾÊƹØϾƹ

 ûÅ 

½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ 

§ÅϾÆËÉÇÊËÉÇ ™ÄÕÈÉÇÅ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨

†† †† †† ††

£ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½ÈǽÃÄ×Ð £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ

 

½Ç¼Ç»ÇÉ 

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÄÕÃÇÉ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨

†† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ºÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇ¡ÀÄ׺ÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔœ¹É¹ÆËÁØ ùоÊË»Ç

 

 ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾

ž»Éǫɾ½ §ºÌ†ªËÉÇÂù œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †††† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ¹Å¾Æ¹Ê˹ÉÇÂÃÉÇ»ÄÁƹÆÇ»Ì× £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËԡƽÁ»Á½ÈǽÎǽÃù¿½ÇÅÌÃÄÁ¾ÆËÌ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½

 

 ɹÀÌÅÆÔ¾ 

 ¤¾Ê†¶ÃÊÈɾÊÊ 

†††† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»ÄØÅؼùØ¥ÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ¥ÇÆ˹¿ùоÊË»¾ÆÆÇ»ÊÉÇà ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃ˺¾ÊÈÄ £ÉÔÑÁ ÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½Ô¥ÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¹ÆʹɽÆÔ¾ÇÃÇƹ¥ÇÆ˹¿¨Éǽ¹¿¹ÇÊ˹»Ã¹ ¥¹ÆÊ¹É½Ô ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ

   

   

«ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨

†† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¬ªž¡§¸©·¡¤°œ­œ ©·¡¬œª®·


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

118 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 ¥¾ÅºÉ¹Æ¹©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ÅÇÆ˹¿ ½ÁÀ†ÈÉǾÃË ¥ÇÆ˹¿£ÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ¥ÇÆ˹¿­¹Ê¹½Ç»ÁÀ»Ê¾Î»Á½Ç»Ź˾ÉÁ¹Ä¹¦¾½ÇÉǼÇ ¥ÇÆ˹¿ª¹Â½ÁƼ¹»ÁÆÁÄǻǼÇÁž˹ÄÄÁоÊÃǼÇœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿›Ç½ÇÊËÇÐÆÔÎÊÁÊ˾ÅšÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇ ¥ÇÆ˹¿¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÅؼÃÇÂÃÉÇ»ÄÁ§ºÉ¹Ò¹Â˾ÊÕ ÈÇÅÇ¿¾Å ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»ÄÁÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç ¥ÇÆ˹¿ÄÁ»Æ¾»ÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ 

¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÈÉÇÍƹÊËÁĹ »Ô¼Ç½Æ¹ØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥ÇÆ˹¿ʹ½ÁƼ¹ ͹ʹ½ÆǼÇÈÉÇÍÄÁÊ˹ ¥ÇÆ˹¿ÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ¥Ø¼Ã¹ØÃÉÇ»ÄØɾÅÇÆË ÅÇÆ˹¿¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ

  

 À»ÇÆÁ˾ 

¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ 

†† †† †† ††

§ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÈÇÊ˹»Ã¹ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÌÃĹ½Ã¹ ¨ÇÃɹÊùÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÇÊËÇÉÁÅÃÉÔÑÌ ŹÆÊ¹É½Ì ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇÈ¹Æ Ö˹¿ ¨ÇÊËÇÉÁÅŹÆÊ¹É½Ì ÃÉÔÑÌ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇÈ¹Æ Ö˹¿ ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÈÇÃɹÊù͹ʹ½Ç»Áž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ›ÔÊÇËɹºÇËÔ ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ»ÔÈÇÄÆÁÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾

    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™ÄÕÈÉÇÅ ª£†ª¡š¡©µ ª£†ª¡š¡©µ ¨ÉÇřÉË §ºÌ†ªËÉÇÂù ¾½¹Ä¨ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©¹ºÇËÔ͹ʹ½ÆÔ¾ ©¾ÅÇÆ˻ʾÎËÁÈÇ»ÃÉÇ»ÄÁ ©¾ÅÇÆËѻǻ ÈÇÃɹÊù͹ʹ½Ç»Áž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ

  ûÅ ûÅ 

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

¨ªš ¾½¹Ä¨ª£ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ §ÅϾÆËÉÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ž»Éǫɾ½

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ùоÊË»¾ÆÆÇ ƾ½ÇÉÇ¼Ç ǼÉÇÅÆÔÂÇÈÔË ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ºÇ˹¾ÅÊÄ׺ÔÅÁŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾¥ÇÆ˹¿ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁتÃÁ½ÃÁ ­¹Ê¹½ÔÁÃÉÇ»ÄÁÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ­¹Ê¹½ÔɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§¥ÇÆ˹¿ ±»Ôž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÁ¾ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽdž‰ª

   ÈÅ

 ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ

¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ §ºÌ†ªËÉÇÂù ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ±ÇÊ˹à ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ÄÕÈÉÇÅ

†† †††† †† †† †† †† ††

™¼ÉÇʾɻÁÊ ¶¼Á½¹†ÊËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉǼɹ½ ¥ÇÊËÇ»Áà £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ±ÇÊ˹à ¡¨ ¥ÇÊËÇ»Áà ©¾ÅʹÆ

†† ÊÇË

†† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† ÊÇË

†† ††

­œ©®¡±©¤³¡­¦¤¡¬œª®· ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËœ¹É¹ÆËÁØ ÄÁϪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎɹºÇ˪оËÐÁÃÁ»Ç½Ô¬Ê˹Æǻù ÇÈÄÇźÁÉǻù ™ÇÅÁÆÊÉÇÃÁ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ ÇËÇÈīɾº†Ë¾½Ç¼ÈǽÉؽ¹ ™ÇʹÆ˾ÎɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØùІ»¹ÊËÉÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹Ï ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ™ºÊÇÄ×ËùІ»ÇʹÆ˾ÎɹºÇË Ä׺»Á½ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ«É¾ºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØœ¹É¹ÆËÁØ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾Ç¼Ç»ÇÉ ÄÁϾÆÀÁ؛ǽÇùƹĹ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÅÇÆ˹¿

     

 ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾


›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ÇÈÄÇźÇ¼Ç»ÇÉ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁ؝ǼǻÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË §›£ ¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔÎÊÁÊ˾Å ¥ÇÆ˹¿ÁʾɻÁʼ¹ÀÇ»ÔÎÃÇËÄÇ» XXXUFSNPOB†TJCSV ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØÁÈÉÁºÇÉÇ»Ìо˹ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¼¹Àdž »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ùоÊË»¾ÆÆÔ »ÆÌËÉÁƹÉÌ¿ʹÆ˾Îʾ˾ÂÁÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁœ¹É ÄÁÏ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ ª¹Æ˾ÎÆÁù›Ê¾»Á½Ôɹº©¾Å À¹Å¾Æ¹£» ÇÍÁÊÔÁ˽ľËƹÉÔÆþÌÊÄ̼ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¬ÀÄÔ˾ÈÄǻԾ¹»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾†ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ» 

ÊÃÁ½½Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ 

| ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | 119

±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹ ¨ÉÇÍ©¾ÅÇÆË £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ª¾»¾É†·¼ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ ™Ã»¹ÊÁÊ˾ņª¾É»ÁÊ ™Ã»¹ÊÁÊ˾ņª¾É»ÁÊ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ª«ª œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¤Á½¾É¥ÇÆ˹¿ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¾»¾É†·¼ ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¨§™«¤™¦« ™ª¬ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¨ÉÇŚÔ˶ƾɼÇ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¤¾Ê†¶ÃÊÈɾÊÊ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¨ÉÇÍ©¾ÅÇÆË  ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹ ±ÇÊ˹à ¡¨  ¤¾Ê†¶ÃÊÈɾÊÊ

†† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† ††††

ÇÅÌËßÍÛÅ, ÁÓÐÎÂÛÅ, ÑÂÀÅÁÎÉÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

™Ç©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾½ÇÛ§ËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ™ª¬¶Ä¾ÃËÉÁù »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ™ª¬¶Ä¾ÃËÉÁù »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÔÂÐľÆª©§ ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ¥ÇÆ˹¿»ÆÌËɾÆÆÁÎÁƹÉÌ¿ÆÔÎÖľÃËÉÇʾ˾ÂÇË™½Ç¸ ¥ÇÆ˹¿»ÆÌËɾÆÆÁÎÁƹÉÌ¿ÆÔÎÖľÃËÉÇʾ˾›ÔÀǻ־ÃËÉÁù ¨¹ÊÈÇɈÈÉÇËÇÃÇÄƹÌоËÆdžÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÔÂÐľÆª©§ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾½ÇÛ§ËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¾ÊËÕª©§ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÈÉǾÃ˹Å ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÔÂÐľÆª©§ ªºÇÉùÖľÃËÉÇÒÁËÇ» ÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËԡƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÂÈǽÎǽÃù¿½ÇÅÌÃÄÁ¾ÆËÌ ªÇºÁɹ¾ÅÑùÍÔ™›«§¥™«¡ ™¯¡¡Á¬¨©™›¤ž¦¡¸ ªÇºÁɹ¾ÅÒÁËÔÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁÐĹºÇɹ˽Ǜ ÈÉÇÀ»ÇÆù ¶Ä¾ÃËÉÁù »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ¶Ä¾ÃËÉÁù »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÔÂÐľÆª©§ ¶Ä¾ÃËÉÁù›Ê¾»Á½ÔɹºÇË š¹ÆÃÁ û¹ÉËÁÉÔ ½ÇŹ ÇÍÁÊÔ Á˽ ¶Ä¾ÃËÉÁù›Ê¾»Á½Ôɹº©¾Å À¹Å¾Æ¹£» ÇÍÁÊÔÁ˽ľËƹÉÔÆþÌÊÄ̼ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ùоÊË»¾ÆÆÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿Ä׺ÊÄÇ¿ª½¹Ð¹»¶Æ¾É¼Çƹ½ÀÇɝǼǻÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿Ä׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁª½¹Ð¹»¶Æ¾É¼Çƹ½ÀÇɝǼǻÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÈÇÈÉǾÃËÌ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÈÇÈÉǾÃËÌ ¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÔÂÐľÆª©§ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ÖľÃËÉÇĹº ¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÔÂÐľÆª©§ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËԡƽÁ»Á½ÈǽÎǽÃù¿½ÇÅÌÃÄÁ¾ÆËÌ

                

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç ɹÀÌÅÆÔ¾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ɹÀÌÅÆÔ¾

£¡¨§»©·¡ ¯¬ªž·¡ ­žœ¡ª¥©·¡¬œª®· °¯© œ¨¡©®· šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø šÌɾÆÁ¾ ɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹¥ÇÆ˹¿­šª ȾɾÃÉÔËÁ £¹ÈɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆ ÄÁûÁ½¹ÏÁغ¾À»Ç½ÆÔÎÊû¹¿ÁÆ £ÇÄǽÏÔÈÇÄÃÄ×Ð ÐÁÊËù ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻžËǽÇÅœ¦š ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ ­Ìƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ɹºÇËÔ

      

     À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ šÌɆ»Ç½ šÌɆ»Ç½ šÌɆ»Ç½ šÌɆ»Ç½ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ šÌɆ»Ç½ ª«ª ¾½¹Ä¨ª£ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ

†††† †††† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¹§¡¦®¬ª¨ª©®œ¢©·¡¬œª®·


ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÅ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ. ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

120 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10 §œ© ´œ°®©ª¡«¬ª¡¦®¤¬ªžœ©¤¡ª£¡§¡©¡©¤¡§œŸª¯­®¬ª¥­®žª ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ £¹Ð¾ÊË»¾ÆƹØÌÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ©¹ÀÌÃÄÇÆù ÄÁ»Æ¾»Ã¹ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔ½ÁÀ¹ÂÆ ÇÀ¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ 

À»ÇÆÁ˾ 

 «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¤Ì¿ÇÃ

†††† †† ††

¡¨ª©®œ¢ž·žª£¤¯ª¬¦œ¨¯­ª¬œ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ

  

¾ÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ

   

™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ  

£ÇÉÊ

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †††† †††† ††

›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨™ † ʹÅÇÊ»¹Ä ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁʻԻÇÀÇÅÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈÁй º¾ËÇƹ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¥¾ËĹ žιÆÁоÊÃǾÈǽž˹ÆÁ¾ ¥¾ËĹ žιÆÁоÊÃǾÈǽž˹ÆÁ¾ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ 

    ÑË

ƾ½ÇÉǼÇ  ƾ½ÇÉǼÇ  ÇËÈÉÇÁÀ»

 ª¾»¾É†·¼ ­™¨ §§§ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ «ÌŹÆÇ» ¡¨  §ÅÇÅ

†††† †† †††† †† †† †††† †††† †† ††

¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ¬ºÇÉùÅÌÊÇɹ ¬ºÇÉùÅÌÊÇɹ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

ÑË   

ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

§ÅÇÅ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ  œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †††† †††† ††

œ¬¡© œ ª¬ª¢©ª¥¤­®¬ª¤®¡§¸©ª¥®¡±©¤¦¤

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

™Ë Á¤†ÃÇÄÎÇÀ†½ÇˣɹÀ†›ÇÄջdž½ÇË£† ÍÉÇÆË ÇËÐ ™ËÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔÂÈǼÉÌÀÐ ÃÇ»Ñ Ã̺Å ÉЪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™ËϾžÆËÇ»ÇÀ Á¤†ÃÇÄÎÇÀ½ÇˣɹÀ†›ÇÄջǽÇ˪ƹº¿ÈɾÅÁÁ

 

 

¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ¥ÇÊËÇ»ÁÃ

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ††

™»ËÇÌÊÄ̼Á†£¹Å™  Á¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ »Ç½ÇÇËÄÁ»¹ 

 

ªËÉÇÂŹÑ ª¾»¾É†·¼

†††† ††

º¬¤ ¤³¡­¦¤¡¤°¤©œ©­ªž·¡¯­§¯Ÿ¤ž­®¬ª¤®¡§¸­®ž¡¬¤¹§®ª¬­¦¤¡¯­§¯Ÿ¤ ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊÆ ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÇÍÁÊÇ» ËÇɼǻÔÎÈÇžҾÆÁ ™É¾Æ½¹˾ÈÄǼÇÊÃĹ½¹ûÅ ª½¹×ËÊØÈÇžҾÆÁØ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊÆ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË

 ûÅ  

½Ç¼Ç»ÇÉ É À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ 

«¹ÉÊÃ¹Ø ›Ê¾½ÄØɾÅÇÆ˹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† ††

®¬œ©­«ª¬®©·¡¯­§¯Ÿ¤œ¬¡© œ®¬œ©­«ª¬®œ ™ÃɹÆË ÊËɾĹÅ ™Å¥¹  ÈÄÇÒ¹½Ã¹ Å ™Å¥¹  ÈÄÇÒ¹½Ã¹ Å ™»ËÇ»ÔÑù žÎÉÌù  ŝǼǻÇÉ ƹĺ¾ÀƹĪÃÁ½ÃÁƹǺӾÅÔ ™»ËÇ»ÔÑù Å ƹĺ¾ÀƹÄ ™»ËÇÃɹÆË ™»ËÇÃɹƼÈË ÊËɾĹË ™»ËÇÃɹÆԼȆ ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÃɹÆԼȆ ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÅǺÁÄÁ† Ë Ê¼Á½ÉǺÇÉ˹ÅÁ¼È½Ç Ë ™»ËÇÌÊÄ̼Á ™»ËÇÌÊÄ̼Á.JUTVCJTIJ†'VTP ºÇÉË Å ¼ÈË œ™ ¾ÄÁ

  йÊ йÊ    

  É É    À»ÇÆÁ˾

   ™»ËÇËɹÊË  žÆÁÆ ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ £ÉÇÆÁ½

†† †††† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† ††


| ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß | 121

™»ËÇÌÊÄ̼ÁÈǼÇÉÇ½Ì ©ÇÊÊÁÁ ¦ÁÊÊ¹Æ ˾ÆË †Ë œ™ ¾ÄÕ  Á¤ ÁÆÇŹÉÃÁ ¼ÉÌÀÐÁÃÁ œÁ½ÉÇÅÇÄÇË œÁ½ÉÇÅÇÄÇË œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÈǼÇÉÇ½Ì ǺĹÊËÁ ©ÇÊÊÁÁ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ À¹Ã¹ÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÊȾϹ»ËÇ˾ÎÆÁÃÁ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁšÔÊËÉÇ ùоÊË»¾ÆÆÇ ɹÀÌÅÆÔ¾ϾÆÔ ¡ÀÇÄØÏÁØ˾ÈÄÇËɹÊÊÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹEÅņÅÅ ¨¾É¾»ÇÀùƾ¼¹º¹ÉÁËÆÔμÉÌÀÇ» ¼¹É¹¿Á Ÿš¡Á˽ ¨¾É¾»ÇÀÃÁž¿½Ì¼ÇÉǽÆÁ¾ ¨Ç¼ÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ¨Ç¼ÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË Æ¹Ä º¾ÀÆ¹Ä ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ÊËɾĹ½ÇË ½ÄÁƹºÇÉ˹ Î 

      йÊ  

½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ  ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾

§Å¤×ÃÊ  ¥¾½»¾½¾» ¡¨ ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁÅÅÇÆ˹¿ ¤¾Ê†¶ÃÊÈɾÊÊ ¨¾Ë¹Ä ª£ £ÉÇÆÁ½    ª«£ 

†† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †† †† ††††

ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ¼ÈË ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀÃÁžË¼¹É¹¿¾Â ¬ÊÄ̼Á¹Ãɹƹ Ë ¬ÊÄ̼Á¹Ãɹƹ,0#&-$0Ë ¬ÊÄ̼Á¹Ãɹƹ,0#&-$0Ë ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÆǼÇƹÊÇʹ ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÃɹƹ£™«§Ë »ÔľËÊËɾÄÔÅ †ÂÖ˹¿À½¹ÆÁØ ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇʹÅÇÈǼÉšÇÉË Å ¼ÈË ÊËɾĹ¼È½ÇË ½ÄÁƹÅ ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¬ÊÄ̼ÁʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ºÇÉË†Ë ÊËɾĹ†Ë ¬ÊÄ̼ÁʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁùØÈÇÆÊÃǼÇ ºÇÉË†Ë ÊËɾĹ†Ë ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹ%004"/ ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹ)JUBDIJ ¶ÃÊù»¹ËÇÉ ¶ÃÊù»¹ËÇÉ ¸ÅǺÌÉE ÅÅ ½ÇÅ ¸ÅǺÌÉE ÅÅ ½ÇÅ

    йÊ     

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    É À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾   

£ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ™»ËÇËɹÊË œÇÄÇ»ÆØ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ¹»Ç½ª«£ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨  

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† ††††

 œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¸Ê¾ÆÕ ¸Ê¾ÆÕ š¾Ë¹Æ™™ ¡¨ ™©«¹ ™Ë¹¾»¹ ¡¨ §¥ª£¤žª«§©œ ™©«¹ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ œ¹Ä¾É¾Øž»ÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«ª š¾Ë¹Æ™™ ¡¨

†† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

™Æ˾Æƹ«› »Ê¾»Á½ÔÌÊÄ̼ ªÈÌËÆÁÃǻǾ«› «ÉÁÃÇÄÇÉ ¦«› )PU#JSE ™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ÊÈÌËÆÁÃǻԾ ¦«› «ÉÁÃÇÄÇÉ )PUCJSE ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½»¾ÉÆÔκÄÇÃÇ»ÁÀŹÊÊÁ»¹ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÃÇÆʽ»ÌÎùžÉÆÔÅÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁɾÅÇÆ˺¾ËÇÆÇžѹÄÇÃÇËÄ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ËÇɼǻÔÎǺӾÃËÇ»ÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿Æ ¡ÊÈÇÄÆÁÅÈÇËÇÐÆǾÈÉÇÁÀÁÀ½¾ÄÁÂÁÀŹÊÊÁ»¹ ɹÊÈÁÄÃÉ̼ľʹ ¥¹ËɹÏÔÄ׺Ծ ÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾ ¥Ç½¾ÉÆÁÀ¹ÏÁØÃÁÇÊÃÁ »ÁËÉÁÆÔ ÈÉÁĹ»ÃÁ"-ÈÉÇÍÁÄÕ Ê˾ÃÄÇ À¾ÉùÄÇ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ»ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆÔÂÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¥ÇÆ˹¿Ê˹ÄÕÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ÃÇÄÇÆÆÔ ɾ¼ÁÄÁ ;ÉÅÔ ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ ¨Ç½¼ÇËǻù˾ÉÉÁËÇÉÁÁÈǽÀ¹ÊËÉÇÂÃÌ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ©¾ÅÇÆËÊоËÐÁÃǻ־ÃËÉÇÖƾɼÁÁ ªÆÇÊÀ½¹ÆÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇà «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ «ÇùÉÆdžÍɾÀ¾ÉÆÔ¾ɹºÇËÔ

         

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¦¯«¤¨³œ­®©·¡ª¶»ž§¡©¤» ™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ £ÌÈÄמ˹ÄÄ ÄÁÊË Ñ»¾ÄľÉ £ÌÈÄ×ÈÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ¹ÖÉǽÉÇÅÆÔ¾ºÌ ÑË £ÌÈÄ×ÈÉÇÍƹÊËÁÄºÌ £ÌÈÄ×ÌйÊËÇÆÊÇËÇà ÊÃÇÅÅÌÆÁùÏÁØÅÁÈǽ¿ÁÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÌÈÄ×ϾžÆË þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¤ÁÊË §Ë»Ç½Ô «É̺¹

     

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË §ÅÊÝÁÀ¾ÄÕ  ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË

†† †† †† †† †††† †††† †††† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«¬ª³¤¡¯­§¯Ÿ¤


122 | ÑËÓÆÅÁÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #34 (530) 30.08.10

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ! Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуютс