Page 1

¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

®³¢ª©¥ ª ¯«Ÿ­¸

‹

– 

½¿ÀÐÎϽ

Т Р А Т С Н ДА » У М О Н «У Ю Т

    

š•œ¶´ÅÅÂÄƼÀ¹Áƹ

•™¦¢¡¶Å¹ÉÀ´Ä¾ •¿Â¾¼£¥• ˜ÂÅÆ´¶¾´¥¾¼¸¾¼ ·¢Àž ÃÄ ¼Ä´ FNBJM[THC!ZBOEFYSV XXX[THCSVÆ 


«É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................8

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ «ÓÞÒÍÎÌÓ».......................................................10

§Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÑÒÐÎÉÏÐÎÁËÅÌÀ ..............................................................13 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ........................................... 14

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØ œª¥«ÇÈÄÁ»Ç

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ ¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻǼǽ¾ÃÇɹÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ

15          

71         

81 

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ £ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ» ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

  

90   

94       

101  

101      

106 107 108 110 112


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

©¾ÅÇÆ˽ÇÉǼ

›»Ç½¿ÁÄÕØ

—£¡¦Ÿš¤¥£™£ ›•š§¦´¥š¡£¢§™£

—£¡¦Ÿ£¡¥š˜£¢š¦¢•¬• •˜£™•¤£

¥£˜¡š¦§¢£˜£œ¢•¬š¢´

¦§¥£š¢£–£ šš§°¦Ÿ—¡š§¥£—

¨Ç½¹ÆÆÔÅƹ¹»¼ÌÊ˹ ÇÃÉÌ¿† ÆÔÅÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÅÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉdž ÊË»¹ÇËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ÆǽÇÉÇ¿† ÆÔÎǺӾÃËÇ» ¶ËÇÈÇÐËÁÇËÀ¹ÈĹÆÁÉdž »¹ÆÆÔÎǺӾÅÇ» ùÃÈÇØÊÆÁÄƹ† йÄÕÆÁÃÇ˽¾Ä¹¼ÇÉǽÊÃǼǽ¾È¹É† ˹žÆ˹½ÇÉÇ¿Æǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÁ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹™Ä¾ÃʹƽÉŸ¾É¾º† ÏÇ» »Ê¾¼Ç»ÖËÇżǽÌÈɾ½ÊËÇÁËLj ɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ËÕ½ÇÉÇ¿ÆÔÎǺӆ ¾ÃËÇ»¦¹ÁºÇÄÕÑÁÂÈÉÇϾÆË»ÔÈÇĆ ƾÆÁØ̽ÇÉÇ¿ÆÁÃÇ»§ÃËغÉÕÊÃǼÇ ÇÃÉ̼¹sÈÇÐËÁ›Æ¾¼É¹ÍÁùs ÈÇǺɹҾÆÁØÅ¿Á˾ľÂsÇËɾÅÇƆ ËÁÉÇ»¹ÆǽÇÉÇ¿ÆÔÎǺӾÃËÇ» ºÇÄÕÑÁÆÊË»ÇÁÀÆÁλ£ÁÉÇ»ÊÃÇÅ Á¤¾ÆÁÆÊÃÇÅÇÃÉ̼¹Î

› ±´

›§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÀ¹ʾÅÕž† ÊØϾ»ÊƹйĹ¼Ç½¹»»¾½¾ÆÇ»ÖÃʆ ÈÄ̹˹ÏÁ×ÇÃÇÄÇ ËÔÊûž† ËÉÇ»¿ÁÄÕبÇÈɾ½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÔÅ ½¹ÆÆÔÅɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ¥ÁÆÊËÉÇØ »ØÆ»¹É¾†Á׾ ËÔÊûž† ËÉÇ»ÈÇÊËÉǾÆÇ»ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÎ ɹÂÇƹΠ ËÔÊûžËÉÇ»s »ǺĹÊËÆÇÅϾÆËɾ›Á׾ʽ¹† ÆÇºÇľ¾ËÔÊûžËÉÇ»¿ÁÄÕØ »ÇÊÆÇ»ÆÇÅÌʹ½¾ºÆǼÇËÁȹ ›ɹÂÇƹΧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ¹ÃËÁ† »ÁÀÁÉÇ»¹ÄÇÊÕÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǾ¿Á† ÄÁÒÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÀ¹ÊËÉÇÂÒÁ† ùÅÁ»»¾½¾ÆÇÊƹйĹ¼Ç½¹ÇÃdž ÄÇËÔÊûžËÉÇ»¿ÁÄÕØ »ËÇÅ ÐÁÊľ»ǺĹÊËÆÇÅϾÆËɾs ËÔÊûžËÉÇ»

ªËÉÇÁ˾ľÂƹ¼É¹½ÁÄÁ –£ šš ¨¬­ª¦¤š«• ¦§£— £¥˜•¢œ•«ž¦§¥£žŸ£¡¤ šŸ¦• ¥š˜£¢•¤£ ¨¬ ¢•˜¥•™°

¹»¼ÌÊ˹ƹËÇÉ¿¾ÊË»¾ÆÆÔÎ žÉÇÈÉÁØËÁØÎ ÈÇÊ»ØÒ¾ÆÆÔΝÆ× ÊËÉÇÁ˾ÄØ ºÔÄÁƹ¼É¹¿½¾ÆÔºÇľ¾ ÄÌÐÑÁÎɹºÇËÆÁÃÇ»ÁÈɾ½† ÈÉÁØËÁÂÇËɹÊÄÁ¨ÇоËÆÔ¾¼É¹Ådž ËÔ¥ÁÆɾ¼ÁÇƹ©­ÈÇÄÌÐÁÄÁо† ÄÇ»¾ÃšÄ¹¼Ç½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅÈÁÊÕÅÇÅ ¼Ìº¾ÉƹËÇɹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÁÈdž оËÆÔÅÁ¼É¹ÅÇ˹ÅÁɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ ¨É¹»Á˾ÄÕÊË»¹ƹ¼É¹¿½¾ÆÔо† ÄÇ»¾Ã¹¦¹™Äľ¾ÊËÉÇÁ˾ľÂÈÉdž ÑÄÇоÊ˻ǻ¹ÆÁ¾ÈǺ¾½Á˾ľÂÃÇƆ ÃÌÉʹÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǼÇŹÊ˾Ɇ ÊË»¹ÈÇÆÇÅÁƹÏÁØÅÁƹ¼É¹¿½¾† ÆÁ¾ÄÌÐÑÁÎÈɾ½ÈÉÁØËÁÂÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆǼÇÃÇÅÈľÃʹ¦¹¼É¹½Ô»ÉÌÐÁÄÁ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹ÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÊȾ† ÏÁ¹ÄÕÆÇÊ˾ÂÁsÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÅ ¦¹ËÇÉ¿¾ÊË»¾ÆÆÇÅÊǺɹÆÁÁ» £ÇÆϾÉËÆÇÅÀ¹Ä¾»ÉÌоÆÔ»ÔÊÑÁ¾ ÇËɹÊľ»Ô¾ƹ¼É¹½Ô »¹ÆÁØ„ ¹† ÊÄÌ¿¾ÆÆÔÂÊËÉÇÁ˾ÄÕ§ÅÊÃÇÂǺ† ĹÊËÁ”̽ÇÊËǾÆÔª¾É¼¾Â¸Ãǻľ† »ÁКÇƽ¹ÉÕ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕɹºÇË §§§ª£„«É¾ÊË’”Á¦ÁÃÇĹ­¾½Ç† ÉÇ»ÁЛ¹ÃÌľÆÃÇ ÅÇÆ˹¿ÆÁÃɹÀ† Éؽ¹ÈǽӾÅÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ §§§„ªÇ×ÀÄÁÍËÅÇÆ˹¿”¦¹¼É̽† ÆÔÅÀƹÃÇÅ„¨ÇоËÆÔÂÊËÉÇÁ˾ÄÕ ©ÇÊÊÁÁ”ƹ¼É¹¿½¾ÆÇоÄÇ»¾Ã¨Ç† оËÆÔ¾¼É¹ÅÇËÔÁºÄ¹¼Ç½¹ÉÊË»¾Æ† ÆÔ¾ÈÁÊÕŹɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ¥ÁƆ ÊËÉÇØ»ÉÌÐÁÄÁ»ËÉ̽ǻÔÎÃÇÄľÃËÁ»¹Î ÄÌÐÑÁÅɹºÇËÆÁùÅÇËɹÊÄÁ

¨Ç½½¾É¿Ã¹ʾÄÕÊËÉÇØ ¦§¥£§š ¡• £²§•›¢£˜£› ±´¢• ¦š š¤£ ¨¬•§¤£™™š¥›Ÿ¨¤¥£¤ •§š ¤¥£«š¢§£—¤£Ÿ¥š™§•¡

¶Æ¾É¼ÇÖÍ;ÃËÁ»ÆǾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç —£¡¦Ÿ£ž£– •¦§œ•—š¥­•š§¦´

¹ÊËÉÇÂÒÁùŠ»ÀØ»ÑÁź¹Æ† ÃÇ»ÊÃÁ¾Ãɾ½ÁËÔƹɹÀ»ÁËÁ¾ÈÄdž Ò¹½ÇÃʾÄÕÊÃǼÇ¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹ ºÌ½ÌË»ÇÀžҾÆÔÀ¹Ëɹ† ËÔƹÌÈĹËÌÈÉÇϾÆËÇ»À¹ÊоËǺ† ĹÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹¨ÇÉؽÇÃÇùÀ¹† ÆÁØÈǽǺÆÇÂÈǽ½¾É¿ÃÁºÔÄɹʆ ÊÅÇËɾÆ»Êɾ½Ì ¹»¼ÌÊ˹ ɾ¼Á† ÇƹÄÕÆÔÅùºÁƾËÇÅÅÁÆÁÊËÉÇ» ›ÇÀžҾÆÁ¾À¹ËɹËÈÇÌÈĹ˾ÈÉdž ϾÆËÇ»ÈÇÃɾ½Á˹Å×ÉÁ½ÁоÊÃÁÅ ÄÁϹÅÁÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÈɾ½† ÈÉÁÆÁŹ˾ÄØź̽¾ËÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËՆ ÊØÈÉÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ŹÄÇÖ˹¿ÆÔÎ ½ÇÅÇ»ÁǺӾÃËÇ»ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÇÂÁƆ ÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔƹÈÄÇÒ¹½Ã¹ÎÃÇņ ÈľÃÊÆÇÂÀ¹ÊËÉÇÂÃÁ»ɹÂÇƹΧņ ÊÃÇÂǺĹÊËÁ ›ɹÅùÎɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÂÈÉdž ¼É¹ÅÅÔÈÇɹÀ»ÁËÁ׿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ƹÖËÁϾÄÁ»ǺĹʈ ÆÇź׽¿¾Ë¾ƹ¼Ç½Èɾ½ÌÊÅdž ËɾÆÇÅÄÆÉ̺ľ ¹½Ç¼Ç† ½¹sÅÄÆÉ̺ľÂ§ºÓ¾ÅÔÍÁƹƆ ÊÁÉÇ»¹ÆÁغ̽ÌËÌËÇÐÆØËÕÊØ»ɹņ ùÎÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾Â;½¾É¹ÄÕÆÇ ÈÉǼɹÅÅÔ ¶Ë¹žɹÈǽ½¾É¿ÃÁºÌ½¾Ë˹Æ ¿¾ɹÊÈÉÇÊËɹÆØËÕÊØƹÁÆ»¾ÊËÁ† ÏÁÇÆÆÔ¾ÈÉǾÃËÔ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÔ¾ ƹÃÇÆÃÌÉÊÆÔÂÇ˺ÇɽÄØÌйÊËÁØ »ÃÇÆÃÌÉʾ¥ÁÆɾ¼ÁÇƹ©­

¦§¥£§š ±¦§—£¤š¥—£˜£²¢š¥˜£²© ©šŸ§—¢£˜£‚¨¡¢£˜£™£¡•

›ɹÂϾÆËɾ©ÌÊÊùبÇÄØƹ »¾½¾ËÊØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻džû¹É† ËÁÉÆǼÇÖƾɼÇÖÍ;ÃËÁ»ÆǼǽdž Ź¨¾É»Ô½ÇÅ ÇÊƹҾÆÆÔÂÖƾɆ ¼Çʺ¾É¾¼¹×ÒÁÅÁÊÁÊ˾ŹÅÁ¾»Édž ȾÂÊÃǼÇùоÊË»¹ ºÌ½¾Ë»»¾½¾Æ

§£§¤§

¦™

 ©²¨¡™£

Ÿ¡¤µ¸››žž¦§ ›¶£ª¨¤¬™«™¯¡·›§¥ª£§¢ §š¤™ª«¡ ™¥žª¸¯ž› ª¦™°™¤™œ§™

ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

4


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

|5


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÃÇÃËغÉ×›ɹÅùÎɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇ ½ÇļÇÊÉÇÐÆÇÂϾľ»ÇÂÈÉǼɹņ ÅÔÈÇÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁ×ƹ¾¼Ç ÇÊƹҾÆÁ¾ÊǻɾžÆÆÔÅÁÊÁÊ˾† ŹÅÁÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁØÁÀº×½¿¾† ˹§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁƹÈɹ»Ä¾ÆÇÇÃdž ÄÇÅÄÆÉ̺ľÂ¨ÉÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ÈÉÁžÆØ×ËÊØÆÇ»¾ÂÑÁ¾ÖƾɼÇʺ¾† ɾ¼¹×ÒÁ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ǺÇÉ̽ǻ¹† ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔs¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ºÄÇÃÁ„›¹ÉÅÁ˔ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ÖÃÇ»¹Ë¹›ÈÉǾÃ˾Èɾ½ÌÊÅÇËɾƹ ÊǻɾžÆƹØÊÁÊ˾Ź»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ʹ»ËÇŹËÁоÊÃÁÅÈǽ½¾É¿¹ÆÁ¾Å À¹½¹ÆÆÇÂ˾ÅȾɹËÌÉÔ»ÈÇžҾ† ÆÁØÎ Ê»¾ËǽÁǽÆÔ¾ĹÅÈÔƹÍdž ËÇÖľžÆ˹ΠËɾÎÊÄÇÂÆÔ¾Ê˾ÃÄdž ȹþËÔƹÇÃƹΝÇź̽¾ËÇ˹ÈÄÁ† »¹ËÕÊØÇËÃÇ˾ÄÕÆÇŸÁ˾ÄÁÊÅǼÌË Ⱦɾ¾Î¹ËÕ»ÖÃÇÆÇÅÁÐÆÔ½ÇÅÌ¿¾ »*7û¹É˹ľ˾ÃÌÒ¾¼Ç¼Ç½¹

ľÆÆÔ¾Êɾ½ÊË»¹ÈÇÀ»ÇÄØËÇËɾÅÇƆ ËÁÉÇ»¹ËÕÃÆÇغÉ×ƹÁºÇľ¾ÀƹÐÁ† ÅÔ†ÃÁÄÇžËÉÇ»ÔÂÌйÊËÇÄ«¾»† ÉÁÀs ƹžÆÊÃǾ”Ì¿¾ÃƹйÄÌÆdž غÉبÇǺÆǻľÆÆÇÂËɹÊʾºÌ½¾Ë Ǻ¾ÊȾоÆÇƹ½¾¿ÆǾËɹÆÊÈÇɈ ÆǾÊÇǺҾÆÁ¾ž¿½Ì½»ÌÅØʾ»¾É† ÆÔÅÁɹÂÇÆÆÔÅÁϾÆËɹÅÁ ¹˹Æ ¿¾Ⱦɾ»ÇÀÃÁÊËɹ˾¼ÁоÊÃÁ»¹¿† ÆǼǽÄØɾ¼ÁÇƹÊÔÉÕØs½É¾»¾ÊÁ† ÆÔ½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹¿ÁÄÕØ Àƹ† žÆÊÃǼÇÄÕƹÈÇÊľȾɻÁÐÆÇÂǺ† ɹºÇËÃÁ ÈÉǽÌÃÏÁÁ¹¼ÉÇÈÉÇÅÔц ľÆÆÔÎÃÇÅÈľÃÊÇ»

£¹ÈɾÅÇÆ˯©š —«š¢§¥• ±¢£ž–£ ±¢«š§•—¥¬š ¦Ÿ£˜£¥•ž£¢•˜£§£—´§¦´Ÿ£§Ÿ¥°§³ ™—¨ª¡š›¥•ž£¢¢°ª«š¢§¥£—

ÇÉǼ¹ „«¾»ÉÁÀs ƹžÆÊÃǾ” •—§£¡£– ±¢¨³™£¥£˜¨‚§š—¥œq œ¢•¡š¢¦Ÿ£š——š™¨§—²Ÿ¦¤ ¨•§•«³ Ÿ¢•¬• ¨¢£´–¥´

¡ÀǺĹÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹ƹɾ† ÅÇÆ˹»ËÇÅǺÁÄÕÆǽÇÉǼÁ„§ÅÊÃs «¹É¹s¬ÊËՆ¡ÑÁŔ»¼Ç½Ìƹ† Èɹ»Ä¾ÆÇ ÅÄÆÉ̺ľÂ›Ô½¾†

›ľоºÆÔÎÃÇÉÈÌʹÎϾÆËɹÄՆ ÆÇÂɹÂÇÆÆǺÇÄÕÆÁÏÔ«¹»ÉÁо† ÊÃǼÇɹÂÇƹƹÊɾ½ÊË»¹ »Ô½¾† ľÆÆÔ¾ÈÇ;½¾É¹ÄÕÆÇÅÌÈÉǾÆ ËÌȹÉËÁÁ„ž½ÁƹØ©ÇÊÊÁؔ ¹ÖËÇ ÅÄÆËÔÊÉ̺ľ Á½ÌËɾÅÇƈ ÆÔ¾ɹºÇËÔÌ˾ÈÄØ×ËÊØÇÃÇÆÆÔ¾ ºÄÇÃÁ žÆؾËÊØÊÁÊ˾ŹÇËÇÈľÆÁØ ¹»¾ÉѾÆɾÅÇÆËÃÉÇ»ÄÁȾɻǼÇ ľоºÆǼÇÃÇÉÈÌʹ ¼½¾ɹÊÈÇÄÇ¿¾† ÆÔ½¾ËÊÃǾ ÎÁÉÌɼÁоÊÃǾÁ¼Áƾ† ÃÇÄǼÁоÊÃǾÇ˽¾Ä¾ÆÁØ »É¾Å¾ÆÆÇ ɹÀžҾÆÆÔ¹ÃÌѾÉÊÃÁÂÊ˹ÏÁdž

ƹÉ›Ê˹½ÁÁÀ¹»¾ÉѾÆÁØɾÅÇÆË ÃÉÇ»ÄÁ»ËÇÉǼÇľоºÆǼÇÃÇÉÈÌʹ ªÄ¾½Ì×ÒÁÂÖ˹ÈùÈɾÅÇÆ˹¯©šs ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ »¹ÃÌѾÉÊÃÇÅÃÇÉÈÌʾÁ¾¼Ç»Æ̆ ËɾÆÆÁÂÃÇÊžËÁоÊÃÁÂɾÅÇÆË

£¹Å¾ÆÕÈÇÖËÌ ¢••  šš §š¥•§£¥£—¤£´— ¦´ ¢£—°žŸ•¡š¢±

¦¹™Äľ¾ÄÁ˾ɹËÇÉÇ» ÐËÇƹÎdž ½ÁËÊØƹºÌÄÕ»¹É¾¤¾ÇÆÁ½¹¥¹ÉËԆ ÆÇ»¹ ÊÇÊËÇØÄÇÊÕÇËÃÉÔËÁ¾¨¹Å؈ ÆǼÇùÅÆØ ÈÇÊ»ØÒ¾ÆÆǼdžľ† ËÁ×ÊǽÆØÉÇ¿½¾ÆÁØÁÀ»¾ÊËÆdž ¼ÇÊÁºÁÉÊÃǼÇÈÇÖ˹›ÁÄÕØŹ§Àdž ÄÁƹ§ÊÆÇ»¹ÆƹØÈÇÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¾ §ºÒ¾ÊË»¹ÃÇɾÆÆÔÎÇÅÁо §£§ »¼žÅÇÉÁ¹ÄÕƹØ¹ÄľØ¾¿¾† ¼Ç½ÆÇÈÇÈÇÄÆؾËÊØÆÇ»ÔÅÁȹÅ؈ ÆÔÅÁÀƹùÅÁÊÁžƹÅÁÄÁ˾ɹ† ËÇÉÇ» ÐÕؽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕºÔĹʻ؆ À¹Æ¹Ê§ÅÊÃÇŦÔƾÑÆÁÂùžÆÕ ùÃÁÈɾ½Ô½ÌÒÁ¾½¾ÊØËÕ ÌÊ˹ÆÇ»† ľÆÔƹÊɾ½ÊË»¹ÈÇоËÆǼÇÐľ† ƹ§£§ ½¾ÈÌ˹˹ ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆdž ¼ÇªÇºÉ¹ÆÁØ ÁÀ»¾ÊËÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄØ ›¹Ä¾ÉÁØ£ÇÃÇÉÁƹ ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ» „§ÅÊùؼ̺¾ÉÆÁؔ „›¾ÊËÁÅÖÉÁÁ” ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

¬›™Ÿ™ž¥´ž©ž£¤™¥§™«ž¤¡ „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»† ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅÁÊËÇÐÆÁ† ÃÇÅ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ½ÄØ ÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊËÇ» Á ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

žŸž¥žª¸°¦§ ›´®§¸« «ž¥™«¡°žª£¡ž¦§¥ž©™ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇ ɹÊÃÉÔËÕ ǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ× ˾† ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺÌйÊËÆÁùÎ ÉÔÆù ÈÉÁ»¾ÊËÁÊɹ»ÆÁ˾ÄՆ ÆÌ× ˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁ† À¹ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕÁùоÊË»¾Æ† ÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ

«¾Å¹ÆÇžɹ§š §©©´¦£™§®©™¦¦§¢ ¨©§«¡›§¨§Ÿ™©†

¦§¢ª¡œ¦™¤¡ ™¯¡¡

¹Ë¹»ÔÎǽ¹¹»¼ÌÊ˹¼Ç½¹

¬¦¡£ ™¤µ¦™¸›§ ¥§Ÿ¦§ª«µ§š©™«¡«µª¸£¬ £§¢¯ž¤ž† ›§¢™¬¡«§©¡¡  ™¡¦«ž©žª§›™¦¦§¢¡¥ž¦¦§›¨©§† ¬£¯¡¡©´¦£™¤™£§£©™ª§°¦´®¥™«ž©¡™¤§› ¬ÊÄÇ»ÁØÌйÊËÁبÉÁɹÀžҾÆÁÁɾÃĹÅÆǼÇŹþ˹ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆǼÇɹÀžɹ»ÔÈÇÄÌй¾Ë¾˹ÃǼÇ¿¾ǺӾŹ ª«™«µ·šžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ʻǾ ÃÇÅȹÆÁÁ Ç ÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹Î »¹Ñ¾Â ÈÉǽÌÆ ÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾ÂƹÉÔÆþ ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»»§ÅÊþ

¶ÃÇÆÇÅÁоÊùػԼǽ¹ tÖÃÇÆÇÅÁؽ¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» t»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»Ç¹̽ÁËÇÉÁÁ t ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ÐÁÊĹ ÐÁ˹˾ľÂ „ªËÉdž ¼¹À¾ËԔtÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

©ž™£¯¡¸„ª«©§¢† œ™ ž«´”¨©¡œ¤™±™ž« ›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž 

¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇƾ»Ê¾ÊÇǺҾÆÁØÅǼÌËƾÊËÁÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇƆ ÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉdž »¹ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹

ɹÀžÊËÁ»½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ×

¨Ç½ÉǺƾ¾ ÈÇ ˾ľÍÇƹÅ † † ††† šÌ½¾Åɹ½ÔÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕɹÀ»ÁËÁ×»¹Ñ¾¼ÇºÁÀƾʹ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

6

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

›É¾ÀÆÔ¾À¹ÅÃÁ

«¾ÈÄǻԾÀ¹»¾ÊÔ

›Ź¼¹ÀÁƾ%003-0$,4»ÈÉǽ¹¿¾ÈÇØ»ÁÄÁÊջɾÀ† ÆÔ¾À¹ÅÃÁƹÈĹÊËÁÃǻԾ½»¾ÉÁÍÁÉÅÔ„­Ì¹Éǔ ¹Æ¹ÄǼ ¼¾ÉŹÆÊÃÁÎÀ¹ÅÃÇ»,'7 ž¿Çʾ»Ç¾ɹÊÊËÇØÆÁ¾sÅÅ

¨Éǽ¹¿¹»ɹÊÊÉÇÐÃÌ §ÅÊÃÁÂÍÁÄÁ¹Ä¼ÉÌÈÈÔÃÇÅȹÆÁ„¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄՔÊ ¹»¼ÌÊ˹ƹйÄÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØËÕÈÉǽ¹¿Ì»ɹÊÊÉÇÐÃÌ оɾÀ§™§„§«¨š¹ÆÔ

¨ÇÈÇÄƾÆÁ¾ÖľÃËÉÇÆÆÔÎÈÇÄÇà ¡Æ˾ÉƾˆŹ¼¹ÀÁÆÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎŹ† ˾ÉÁ¹ÄÇ»3VTI8PPEƾÈɾÃɹҹ¾ËÈÇÈÇÄƾÆÁ¾Ê»ÇÁÎ ÖľÃËÉÇÆÆÔÎÈÇÄÇÛºÄÁ¿¹ÂѾ¾»É¾ÅØƹʹÂ˾ÅÇ¿† ÆÇÌ»Á½¾ËÕº¾ËÇÆǺÄÇÃÁ ʹ½ÁƼ É̺¾ÉÇÁ½ ¼ÁºÃÌ× оɾÈÁÏÌÁÅÆǼǾ½É̼Ǿ«¹Ã¿¾ÈÉÁÈÇÃÌÈþÇË É̺½¾ÂÊ˻̾˹ÃÏÁØ„š¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹”

¦Ç»¾ÂѹØÄÁƾÂù À»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¡ÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÁÂϾÆËɧ§§„¬É¹ÄÈĹÊËÁÔÀ¹È̆ ÊËÁÄÆÇ»Ì×ÄÁƾÂÃÌÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÆǻǼÇÈÇÃÇľÆÁؚɾƽ'MPP3FTsÌÄÌÐѾÆƹØÀ»ÌÃdž ÁÀÇÄØÏÁؽÄØȹÉþ˹ÁĹÅÁƹ˹ ÁÀ¼ÇËǻľÆƹØÈÇ ÆÇ»ÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁÈÉÁÆ̽Á˾ÄÕÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁÇÊÆÇ»Ô ÈÇŶËÇËÈÉǽÌÃËÇËÃÉÔ»¹¾ËÆÇ»Ì×ÄÁƾÂÃÌŹ˾ÉÁ† ¹ÄÇ»„ªÐ¹ÊËÄÁ»Ô½ÇŔ Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹×ÒÁÎÁÌÊ˹ƹ»ÄÁ† »¹×ÒÁÎÆǻԾÊ˹ƽ¹ÉËÔÃÇÅÍÇÉ˹ÁùоÊË»¹¿ÁÀÆÁ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÌ¿¾ÈÇØ»ÁÄÊØƹÊÃĹ½¾§§§„œ¹É¹Æˆ¨Ä¹Ê˔ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼǽÁÊËÉÁºÕ×ËÇɹ»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ §§§„ªÁº¶ÃÇ©¾ÊÌÉʔƹйÄÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÌÆÁùÄՆ ÆÔÂŹ˾ÉÁ¹Äs¶£§š¤§£ ½¾É¾»Çº¾ËÇÆ ¶ËÇľ¼ÃÁ º¾ËÇÆƹÇÊÆÇ»¾»ÔÊÇÃÇÊÇÉËÆǼÇϾžÆ˹Á½É¾»¾ÊÁ† ÆÔ¸»ÄؾËÊØÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÅŹ˾ÉÁ¹ÄÇŽÄØ»ÇÀ»¾† ½¾ÆÁØƾÊÌÒÁÎÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇើ˻ÔÊÇÃÁ¾˾† ÈÄÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ùоÊË»¹ ƾÈǽ»¾É¿¾Æ¼ÆÁ¾ÆÁ× ƾ ¼ÇÉÁË ¹˹ÿ¾ľ¼ÃÇÈǽ½¹¾ËÊØǺɹºÇËþÊ»¾ÉľÆÁ¾Å ÈÁľÆÁ¾Å¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁž¾ËÊØ»ÈÉǽ¹¿¾ƹÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆÔÎÉÔÆùμÇÉǽ¹

›§§§„¥ÁÉÃÄÁŹ˹”¹ÊÊÇÉËÁžÆËÈÇÈÇÄÆÁÄÊØ ˾ÈÄÇ»ÔÅÁÀ¹»¾Ê¹ÅÁ ¥Ç½¾ÄÕÆÔÂÉؽ˾ÈÄÇ»ÔÎÀ¹»¾Ê Èɾ½Æ¹ÀƹоÆÆÔÎ ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÇËÈÇȹ½¹ÆÁØÎÇÄǽÆǼÇ»ÇÀ½Ìι»ÆÌËÉÕÈdž žҾÆÁØ Èɾ½ÌÊŹËÉÁ»¹¾ËÅÆÇ¿¾ÊË»ÇËÁÈÇɹÀžÉÇ» Á»¹ÉÁ¹ÆËÇ»ÁÊÈÇÄƾÆÁØ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆǾ »¾ÉËÁùÄՆ ÆǾ ùÃÊÖľÃËÉÁоÊÃÁÅ ˹ÃÁʻǽØÆÔÅƹ¼É¾»ÇÅ

©¹½Á¹ËÇÉÔ30:"-5)&3.0 ›ÃÇÅȹÆÁÁ„©ÌÊÃÄÁŹ˧ÅÊÔ¹ÊÊÇÉËÁžÆËƹØÄÁƾ† ùÈÇÈÇÄÆÁĹÊÕɹ½Á¹ËÇɹÅÁ30:"-5)&3.00QUJNB†- ©¹½Á¹ËÇÉÔÇËÄÁй×ËÊØ»ÔÊÇÃÇÂ˾ÈÄÇÇ˽¹Ð¾Â ÃÇËÇɹØ ºÔĹ½ÇÊËÁ¼ÆÌ˹À¹ÊоËÌ»¾ÄÁоÆÁØʾоÆÁØÃÇÄľÃËÇɹ ƹšÄ¹¼Ç½¹ÉØÖËÇÅÌ˾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄÕʻǺǽÆÇÏÁɆ ÃÌÄÁÉ̾ËÈÇÈÉÁºÇÉÌ »Ê¾ʾÃÏÁÁÖÍ;ÃËÁ»ÆÇƹ¼É¾»¹† ×ËÊØʹÅÁÁǺǼɾ»¹×ËÃÇÅƹËÌ£ÉÇžËǼÇ»ɹ½Á¹Ëdž ɹÎ0QUJNB†-ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÂÊÈĹ»¹Ä×ÅÁ† ÆÁØ ÃɾÅÆÁØÁËÁ˹ƹ ÐËÇÈÇ»Ôѹ¾Ë¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂÆÔ¾ Ê»ÇÂÊË»¹ÈÉÁºÇɹ

¨ÇÊËÌÈľÆÁ¾ÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÎ ¹ÈȹɹËÇ» ›."$)*/&4503&ÃÃÇÆÏ̹»¼ÌÊ˹Ç¿Á½¹¾ËÊØÈÇÊËÌÈľ† ÆÁ¾ÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔιÈȹɹËÇ»ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǼÇËÁȹ ƹÊžÆÌÊ˹ÉÇÂÄÁƾÂÃÁ™ÈȹɹËÔÊ˹ÄÁÃÇÅȹÃËƾ¾ Á½¾Ñ¾»Ä¾ ƾÈÇžÆػʻÇÁÎùоÊË»›ÁÆ»¾ÉËÇɹÎÈdž Èɾ¿Æ¾ÅÌÁÊÈÇÄÕÀ̾ËÊØÀ¹È¹Ë¾ÆËÇ»¹ÆƹØÊÁÊ˾Ź*(#5 £ÉÇžËǼÇÊÆÁÀÁÄÊØÈÇÉǼ»ÇÄÕ˹¿¹s˾ȾÉÕ¹ÈȹɹË ɹºÇ˹¾ËÇË›¯ÁÃÄs ɹºÇ˹Ç˽ÔÎ 

¨ÉǻǽØË˾ƽ¾É §§§„ªÇÄƾÐÆÔ¼ÇÉǽ”ÈÉǻǽÁË˾ƽ¾ÉÈÇǺÄÁ† Ïǻþ͹ʹ½¹ÃÇÅÈÇÀÁËÆÔÅÁȹƾÄØÅÁ„™Ä×ÃÇŔ ƹǺӾÃ˾ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÇÅÈǹ½É¾Ê̼§ÅÊà Ìģɹʆ ÆÔ¨ÌËÕ »ª™§¼§ÅÊù ÇÊË„œÇɛǽÆÁÃÇ»” 

„ª«©§¢†œ™ ž«™” ™¨¬ª£™ž«¦§›¬·©¬š©¡£¬ „¦§›§ª«¡£§¥¨™¦¡¢” ÃÇËÇɹغ̽¾ËɹÊÊùÀԆ »¹ËÕÇÆÇ»ÇÊËØÎÃÇÅȹÆÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇʾ¼Å¾Æ˹

¶ËÇÅÇ¿¾ËºÔËÕÀ¹ÈÌÊÃÆÇ»ÇÂÄÁÆÁÁÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÈÇÈÇÄƾÆÁ¾¹ÊÊÇÉËÁžÆËÆÇ ÄÁÆÁÁ ÇËÃÉÔËÁ¾ÆÇ»ÇÂËÇɼǻÇÂËÇÐÃÁ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ÆÇ»ÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁ ¼ÄǺ¹ÄՆ ÆÔ¾ÊÃÁ½ÃÁ ÇÊǺԾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØ Ìй† ÊËÁ¾»»ÔÊ˹»Ã¹ÎÁ˽

¦Ç»ÇÊËÕ½ÇĿƹºÔËÕÁÆÍÇÉŹËÁ»ÆÇÂÁÇË»¾Ð¹ËÕƹ »ÇÈÉÇÊÔÐËÇ ¼½¾ ÃǼ½¹ ùÃÁÈÇоÅÌÈÉÇÁÀÇÑÄǺ̆ ½¾ËÈÉÇÁÊÎǽÁËÕ °ËÇǺÇÀƹй¾Ë½¹ÆÆǾÊǺÔËÁ¾½ÄØ ÃÇÅȹÆÁÁÃÄÁ¾ÆËÇ»

¨ÉÁÊÔĹÂ˾ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÇÆǻdž ÊËØλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁÁƹF†NBJM SFEBLUPS!EJNBSLSVÄÁºÇÊÇǺҹ† ˾ÈÇ˾ľÍÇÆ̆ ½Çº 

¬›™Ÿ™ž¥´ž ¨©¡œ¤™±™ž¥›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž ¨™©«¦ž©´ ›žž¦™¨§¤¦ž¦¡¡

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

8


10

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Дан старт «Уютному» ¦™©™ ›¡¤£ž§©§œ §¦™¡ £§«§©´®›žž«›¨ª›ž«¤´¢ ©¬œ™¸s ¦™„¥§ª£§›£¬†” ¨©§±¤™¨©ž ž¦«™¯¡¸Ÿ¡¤§œ§£›™©«™¤™„¬·«¦´¢”

ŸÁÄÇÂû¹É˹Ä»ɹÅùÎÈÉǾÃ˹ „¨ÉÇÊËÇƹÐÆÁ¿ÁËՔ +VTU'JU-JGF »ÇÀ»Ç† ½Á˼ÉÌÈȹÃÇÅȹÆÁÂÊǽÆÇÁžÆÆÔÅƹ† À»¹ÆÁ¾Å+645'*5-*'& »§ÅÊþ¾¾Èɾ½† Ê˹»ÄؾËÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆdžÈÉÇÅÔÑľÆƹØ ÃÇÅȹÆÁØ„ŸÁÄÊËÉÇ”

§ÊǺ¾ÆÆÇÊËÕû¹É˹ÄÇ»+VTU'JU -JGFsƹľ»Çº¾É¾¿Õ¾Ì¿¾ÈÇÊËÉǾÆÈdž ½ÇºÆÔ ƹÀÔ»¹¾ËÊØ„¤×ºÁÅÔ”s»Ź† ľÆÕÃÁÎÃÇÅȹÃËÆÔÎû¹ÉËÁɹΠÈÄdž Ò¹½ÕÃÇËÇÉÔÎ Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ÁϾƹ ÌžÆÕѾƹÀ¹ÊоËɹÏÁÇƹÄÕÆǼÇɹʆ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁØÃÇÅƹËÁÈÇÄÆÇÂÇÊƹҾƆ ÆÇÊËÁ»ÊËÉǾÆÆÇžº¾ÄÕ×ÁºÔËǻǠ˾ÎÆÁÃÇ ªËÇÁÅÇÊËÕǽÆÇÃÇÅƹËÆÇÂû¹ÉËÁÉÔ ǺҹØÈÄÇÒ¹½Õ Å ¿ÁĹØs Å sÇËËÔÊÉ̺ľ  ½»ÌÎÃÇÅƹËÆÇ  Ås Å s ÇË ÅÄÆÉ̺ ËɾÎÃÇÅƹËÆÇ  Ås Å sÇË ÅÄÆÉ̺ ­ÁƹÆÊÇ»ÔÅÁȹÉËƾɹÅÁ»ÔÊËÌȹ×Ë

„ªº¾Éº¹ÆÔÁ›«š† ÃÇËÇÉÔ¾Èɾ½Ä¹¼¹×ËÁÈÇ˾ÐÆǾÃɾ½ÁËÇ»¹† ÆÁ¾ÊÅÁÆÁŹÄÕÆÔÅÁÈÉÇϾÆËÆÔÅÁÊ˹»Ã¹ÅÁ ¨É¾À¾Æ˹ÏÁØÈÉÇÑĹÊǻʾÅÁǺҾÈÉÁÆØËÔÅÁ¹ËÉÁºÌ˹ÅÁÀ¹† ÃĹ½ÃÇÂùÈÊÌÄÔÊÈÇÊĹÆÁ¾ÅÈÇËÇÅùŠÀ¹ºÁ»ÃÇÂÊ»¹ÁÁÅÇľº† ÆÇÅ ¹Ë¾ÅÌйÊËÆÁÃÁÈÉǾÃ˹ÇË»¾ËÁÄÁƹ»ÇÈÉÇÊÔ¿ÌÉƹÄÁÊËÇ»

œ¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ½ÁɾÃËÇÉ¡¨£„ŸÁÄÊËÉÇ”›ÁÃËÇɨÇÄÌù† ÉÇ»ɹÊÊùÀ¹Ä ÐËÇ„ŸÁÄÊËÉÇ”Áž¾ËºÇÄÕÑÇÂÇÈÔËÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ǺӾÃËÇ»ʹÅÇÂɹÀÆÇÂÊ˾ȾÆÁÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ§½Æ¹ÃÇ»ùÃdžËÇÅdž žÆËÊ˹ÄÇÈÇÆØËÆÇ ÐËÇÈÇÊËÉÇÁËÕsÖËÇÈÇĽ¾Ä¹¦¹ÅÆǼÇÊÄÇ¿† ƾ¾ÊÇÀ½¹ËÕËÇ»¹É ÃÇËÇÉÔÂƹÉÔÆþºÌ½¾ËÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØÊÈÉÇÊÇÅ ¡Å¾ÆÆÇÈÇÖËÇÅ̺ÔÄÁÈÉÇ»¾½¾ÆÔʾÉÕ¾ÀÆÔ¾ŹÉþËÁƼǻԾÁʆ Êľ½Ç»¹ÆÁØÁɹÀɹºÇ˹ƹÈÉǼɹÅŹ„¨ÉÇÊËÇƹÐÆÁ¿ÁËՔ ÈÇÀ»ÇÄØ×ҹؽ¾Ä¹ËÕ¿ÁÄÁÒÆÌ×ùÉÕ¾ÉÌ „¡Å¾Ø»ùÉŹƾ»Ê¾¼ÇËÔÊÉ̺ľ ºÄ¹¼Ç½¹ÉØÌйÊËÁ×ƹ† ÑÁÎȹÉËƾÉÇ» »йÊËÆÇÊËÁ „ªº¾Éº¹Æù” ÅÇ¿ÆÇÃÌÈÁËÕû¹ÉËÁ† ÉÌ sǺÓØÊÆÁÄ›ÁÃËÇɦÁÃÇĹ¾»ÁÐ sȾɻÔÂû¹É˹Ä„¤×ºÁÅÔ” ÅÔÀ¹ÄÇ¿ÁÄÁƹľ»Çº¾É¾¿Õ¾»ÈÉÇÑÄÇÅ¼Ç½Ì »ÖËÇżǽÌÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»ÇÀ¹»¾Éѹ¾ËÊت¾¼Ç½Æؽ¹ÆÊ˹É˾ҾǽÆÇÅÌû¹É˹ÄÌs „¬×ËÆÔ” ½ÇÅÇ»ÍÇÉŹ˹„»Ê¾»ÃÄ×оÆǔÇËÄÁÐƹغÔËÇ»¹Ø˾Ά ÆÁù žº¾ÄÕ§ËÃÉÔ»¹¾ÑÕÃÄ×ÐÁÃÇÅsÁÅÇ¿ÆÇ¿ÁËÕ ËÇÄÕÃÇÀ¹† ÃÌÊÃÌÊÊǺÇÂÈÉÁƾÊËÁªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÖËǼÇû¹É˹ĹɹÊÊÐÁ˹ÆÇ ƹ†¼¼šÇľ¾û¹ÉËÁɺ̽¾ËÀ¹Ê¾Ä¾ÆÇ»Êľ½Ì×ҾŠ¼Ç½Ì¦ÇƹÖËÇÅÅÔƾÇÊ˹ÆÇ»ÁÅÊØ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

˾ÃÊ˝ÈÂÇνÊÁͽ®©®«ª«Ÿ


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ŸÁÄÁÒƹØùÉվɹƹÐÁƹ¾Ë† ÊØÊŹÄÇ¼Ç À¹Ë¾ÅÇƹ½ÇĿƹɹÀ† »Á»¹ËÕÊبÇÖËÇÅÌ ÃÉÇžû¹É˹Ĺ „¬×ËÆÔ” »ÃÁÄÇžËɾÇËƾ¼ÇÁ½¾Ë ¹ÃËÁ»ÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾û¹É† ˹Ĺ„ ¾Ä¾Æ¹Ø½ÇÄÁƹ” À½¾ÊÕ˹Æ ¿¾Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÔ½»¹Ö˹ȹÃǼ† ½¹ÐÌËՆÐÌËÕɹÀºÇ¼¹Ë¾ÄsƾºÇÄՆ ÑÁ¾½ÇÅÁÃÁ†Å ɹÀºÇ¼¹Ë¾Ä ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇsºÇľ¾ÊÇÄÁ½ÆǾÈÉdž ¾ÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¤×½Á ƾÅÆǼÇÈÇ¿Á» »ƾÇоÆÕºÇÄÕÑÁÎ ÆÇÇоÆÕ½¾Ñ¾† »ÔÎû¹ÉËÁɹΠʽ¾Ä¹»ÊÄÌ¿¾ºÆÌ× ùÉÕ¾ÉÌ À¹É¹ºÇ˹»½¾Æ¾¼ ÅǼÌË Ⱦɾ¾Î¹ËÕ»ºÇľ¾ÃÇÅÍÇÉ˹º¾ÄՆ ÆÔ¾½ÇŹ

¥ÁÆÁÊËÉÖÃÇÆÇÅÁÃÁ¡¼ÇÉÕ ¥Ìɹ¾»ǺÓØÊÆÁÄ ÈÇоÅ̽ÄØÈɹ† »Á˾ÄÕÊË»¹»¹¿ÆÇËÇ ÐËÇÀ½¾ÊÕÈÉdž ÁÊÎǽÁ˪ÆǻǼǼǽ¹»§ÅÊÃÇÂǺņ ÊËÁɾ¹ÄÁÀ̾ËÊØÈÉǼɹÅŹº¾ÊÈÉdž ϾÆËÆǼÇÁÈÇ˾ÐÆǼÇÃɾ½ÁËÇ»¹ÆÁØ ›ʻǾ»É¾ÅØÃÇÅÈľÃÊÆÇÀ¹† ÊËɹÁ»¹ÄÊØÅÁÃÉÇɹÂÇÆ„¨Çľ˔ À¹† ˾Å»ËÇɹØÈÄÇÒ¹½Ã¹s„¥ÇÊÃǻù†”

„¬×ËÆÔ”»ÇÀ»Ç½ÁËÊØƹÈÄdž Ò¹½Ã¾ÃÇÅÈľÃÊÆÇÂÀ¹ÊËÉÇÂÃÁ »ɹÅùκ¾ÊÈÉÇϾÆËÆÇÂÁÈdž ˾ÐÆÇÂÈÉǼɹÅÅÔ ÃÇËÇɹØɾ† ¹ÄÁÀ̾ËÊØºÇľ¾ľË ¹ÊоËǺĹÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹ Èǽ»¾½¾ÆÔÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÁœ¹ÀÇ»¹Ø ÃÇ˾ÄÕƹØÌ¿¾ƹÊľ½Ì×ÒÁ¼ǽ ºÌ½¾Ë½¹»¹ËÕ˾ÈÄÇ»ÈÇÊËÉǾÆÆÔ¾ ƹÖËÇÂÈÄÇÒ¹½Ã¾ ¼¾Ã˹ÉÇ» ½Ç† ŹsºÇľ¾ËÔÊÅ¿ÁÄÕبÄdž Ò¹½Ã¹ÈÇÄÆÇÊËÕ×ÇÊƹҾƹÃÇÅÅ̆ ÆÁùÏÁØÅÁ ¾ÊËÕÖľÃËÉÇÖƾɼÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ʾ† ËÁ ÊÇÀ½¹ÆԻʾÌÊÄÇ»ÁؽÄØ¿ÁÄÁ҆ ÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ¨¾É»Ô½ÇÅÖËÇÂÈÉǼɹÅÅÔ 

«§°£™ ©ž¦¡¸

»»¾½¾ÆÆÔ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×»ÈÉdž ÑÄÇÅ¼Ç½Ì Ì¿¾À¹Ê¾Ä¾Æ›ºÄÁ¿¹Â† Ѿ¾»É¾Åغ̽¾Ëʽ¹Æ»ËÇÉǽÇÅs û¹ÉËÁɛʾÖËÇÊËÉÇÁËÊØ À¹ÊоËǺĹÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹ °ËǺÔÈÄÇÒ¹½ÃÌŹÃÊÁŹÄÕÆÇ ¹ÃËÁ»ÁÀÁÉÇ»¹ËÕ Ê×½¹À¹ÑĹÃÇņ ȹÆÁØ„ŸÁÄÊËÉÇ”¨ÄÇÒ¹½Ã¹ÃÇņ ÈľÃÊÆǼÇ¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¹Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾Ë»ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾ ǺӾÃËÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÁÆÍɹÊËÉÌÆ ËÌÉÔsÑÃÇÄÔ ºÇÄÕÆÁÏÔ ÊÌȾÉŹɆ þ˹£ÇÅÈľÃÊƹØÈÉǼɹÅŹɹÀ† »ÁËÁØ¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ƹÄÁÏÇ ¨Ç½Îǽ ÃÇËÇÉÔÂÈɹ»Á˾ÄÕÊË»Ç ÁÁÆ»¾ÊËÇÉÃÇÆÊÇÄÁ½ÁÉÌ×Ë ½¹¾Ë»ÇÀ† ÅÇ¿ÆÇÊËÕǺ¾ÊȾÐÁ»¹ËÕÇÅÁо¿Á† ÄÕ¾ÅÈÇƾ»ÔÊÇÃÁÅϾƹÅ­ÇÉŹ† ËÔû¹ÉËÁɽÇÊËÌÈÆÔɹÀÄÁÐÆÔÅù† ˾¼ÇÉÁØżɹ¿½¹Æ¡Æ»¾ÊËÇÉƾËɹ† ËÁËÊØƹÈǽ»¾½¾ÆÁ¾ÃÇÅÅÌÆÁù† ÏÁ ÐËÇÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ̽¾Ñ¾»ÄؾË ÊËÇÁÅÇÊËÕû¹½É¹ËÆǼÇžËɹªËÇÁ† ÅÇÊËÕ¿ÁÄÕØ»ÖËÁÎ½ÇŹÎsÊÇ˽¾Ä† ÃÇÂsÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇÆÁ¿¾ оÅÊÄÇ¿Á† ÄÇÊÕƹÉÔÆþƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ›ÔÈÇĆ ÆؾËÊØÇÊÆǻƹØÀ¹½¹Ð¹sǺ¾ÊȾо† ÆÁ¾¼É¹¿½¹Æƾ½ÇÉǼÁÅÁÃÇÅÍÇɈ ÆÔÅ¿ÁÄÕ¾Å

¥ÁÆÁÊËÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÁŸ£®›Á˹ÄÁ¶ÉÄÁÎƹÀ»¹Ä ÃÇÅȹÆÁׄŸÁÄÊËÉÇ”ÅÇÒÆÔÅ ¹»ËÇÉÁ˾ËÆÔÅ ÊÇÀƹ˾ÄÕÆÔÅÁ¼Édž ÃÇÅƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÅÉÔÆþ ÃÇËdž ÉÔÂÁÀ»¾Ê˾Æɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ¾ÂÈÉdž ¾ÃËÇ»ǺĹÊËÆǼÇÈɹ»Á˾ÄÕÊË»¹ ÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÌǺӾÃËÇ»ÊÇÏÁ† ¹ÄÕÆÇÂÊ;ÉÔsľ½Ç»Ô¾½»ÇÉÏÔ »¡ÊÁÄÕÃÌľ «×ùÄÁÆÊþ ÑÃÇÄÔ »¨¹»ÄǼɹ½Ã¾ £ÇÉÅÁÄǻþ ϾÆËÉ Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆǼÁÅƹÊËÁÃÁ§Ëž† ËÁÄÌйÊËÁ¾„ŸÁÄÊËÉÇؔ»ɾ¹ÄÁÀ¹† ÏÁÁÈÉǼɹÅÅÔ¿ÁÄÁÒÆÇÂÈÇÄÁËÁ†

›ÁÃËÇɨ§¤¬£™©§›

œ¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ½ÁɾÃËÇÉ¡¨£„ŸÁÄÊËÉÇ”

«Побывайте в нашей квартире, сравните с хрущевкой – небо и земля. Совсем другой проект» ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

11

§«

¦™«´ª©¬š¤ž¢sª«§¡¥§ª«µ §¦§£§¥¦™«¦§¢£›™©«¡©´› Ÿ¡¤§¥£›™©«™¤ž„¬·«¦´¢”

ÃÁ¨Ç½Ë»¾É½ÁÄ ÐËÇû¹ÉËÁÉÔ„»Ê¾ »ÃÄ×оÆǔÈÇÄÕÀÌ×ËÊغÇÄÕÑÁÅ ÊÈÉÇÊÇÅ ŸÁÄÕ¾ÖÃÇÆÇÅÃĹÊʹÊÖľžƆ ˹ÅÁÖƾɼdžÁɾÊÌÉÊÇʺ¾É¾¿¾ÆÁØ ÈÇÅƾÆÁ×ÅÁÆÁÊËɹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ̽ǺÆÇÁÈÉÁ¾ÅľÅÇùýÄØÅÇÄdž ½ÔÎʾž ˹ÃÁ½Äؼɹ¿½¹ÆÈɾ† ÃÄÇÆÆǼÇ»ÇÀɹÊ˹¡»ÔɹÀÁÄÌ»¾† ɾÆÆÇÊËÕ ÐËÇÌйÊËÆÁÃÁ›¾ÄÁÃÇ §Ë¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ»ÇÂÆÔ ÈÇÄÌÐÁ»¿Á† ÄÁÒÆÔÂʾÉËÁÍÁÃ¹Ë ºÌ½ÌËÈÉÁǺɾ† ˹ËÕ¿ÁÄÕ¾ƾƹ»ËÇÉÁÐÆÇÅÉÔÆþ ¹»ÆÇ»ÇÊËÉÇÂùΠ»ËÇÅÐÁÊľ»ÅÁ† ÃÉÇɹÂÇƾ„¬×ËÆÔ” ›ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÁÀ½¾ÊÕÌ¿¾»Ädž ¿¾ÆÇºÇľ¾ÅÄÆÉ̺ľ ÈÉǽÇĆ ¿¹¾ËÊØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǽ¹ÀÇ»ÇÂÃdž ˾ÄÕÆÇ„¥Ôʾ¼Ç½ÆØÇʻǺǿ½¹¾Å À¹ÊËÉÇÂÒÁùÇËƾǺÎǽÁÅÇÊËÁɾ† ѹËÕÈÉǺľÅÔÊÈÉÇÃĹ½ÃÇÂÃÇņ


รƒร‹ร€ร‚รร€รŸ ร’ร…รŒร€

ร…รŒร†รรƒยนรรร‚ ร‡รŠยปร‡ยบร‡ยฟยฝยนยพร…ร‡ร‹รˆร„ยนร‹ร”ร€ยนรˆร‰รย† รŠร‡ยพยฝรร†ยพร†รยพ ยนรŠยพยผร‡ยฝร†ร˜ร–ร‹ร‡ยปยพรŠร•ร…ยนร€ร†ยนรรร‹ยพร„ร•ย† ร†ร”ยพรŠรŒร…ร…ร” sยปรŠยพร–ร‹ร‡รŠรƒยนร€ร”ยปยนยพร‹รŠร˜ร†ยนรยพร†ยพร‰ยพย† ยนร„รร€รŒยพร…ร‡ยผร‡รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ร†ร‡ยผร‡ร…ยพร‹ร‰ยนยฃยนรƒยปรยฝรร‹ยพ รƒร‡ร‰ยนยบร„ร•ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ รˆร‡ยฟยพร„ยนยพร…ร–ร‹ร‡ร…รŒรƒร‡ร‰ยนยบร„ร— รŠรยนรŠร‹ร„รยปร‡ยผร‡รˆร„ยนยปยนร†รร˜ รˆร‡รŠรƒร‡ร„ร•รƒรŒรŠร„ยพยฝร‡ร…ยปร‹ร‡ย† ร‰ร‡ร‚ร–ร‹ยนรˆsรƒร‡ร…รˆร„ยพรƒรŠร†ยนร˜รˆร„ร‡ร’ยนยฝรƒยนร…ยนร„ร‡ร–ร‹ยนยฟย† ร†ร‡ร‚ร€ยนรŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒรย”

ย›ร‡รˆร‰ร‡รŠ ร†ยพยปร‡ร€ร†รรƒยนร—ร‹ร„รรŒร€ยนรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร’รย† รƒร‡ยปยนรŠรŠร‡รรยนรรรรŠรŽร‰รŒร’ยพยปรƒยนร…ร ยปร”ร€ยปยนร„ รŒยผยพร†ยพร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡ยฝรร‰ยพรƒร‹ร‡ร‰ยนย„ยŸรร„รŠร‹ร‰ร‡ร˜ย” ยบรŒร‰ร—ร–ร…ร‡รรร‚ sยชร„ร‡ยผยนร†ร†ยนร‘ยพร‚รƒร‡ร…รˆยนร†รรย„ยฅร”รŠร‹ร‰ร‡รร… ร†ยนรŠร‹ร‡ร˜ร’ยพยพย”ยฃร‹ร‡รˆร‡รŠร‹ยนร‰ร‘ยพ รˆร‡ร…ร†รร‹sยปร†ยนย† ร‘ยพร‚รŠร‹ร‰ยนร†ยพยปรŠยพยปร‰ยพร…ร˜รŠร‹ร‰ร‡รร„รยบรŒยฝรŒร’ยพยพย™ร„ร—ย† ยฝรรŽร‡ร‹ร˜ร‹ยฟรร‹ร•ร€ยฝยพรŠร•รรŠยพร‚รยนรŠยจร‡ยพร€ยฝรยปรˆร‡ร‰ยนร€ย† ร†ร”ร…รŠร‹ร‰ยนร†ยนร… ยปรยฝยพร„ รร‹ร‡รˆร‡ยฝร‡ยบร†ร‡ยพยฟรร„ร•ยพยฝยนยปย† ร†ร‡ยปร‡รŠร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†ร‡ยจร‡ยบร”ยปยนร‚ร‹ยพยปร†ยนร‘ยพร‚รƒยปยนร‰ร‹รย† ร‰ยพ รŠร‰ยนยปร†รร‹ยพรŠรŽร‰รŒร’ยพยปรƒร‡ร‚sร†ยพยบร‡รร€ยพร…ร„ร˜ยชร‡ย† ยปรŠยพร…ยฝร‰รŒยผร‡ร‚รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ยžรŠร„รยปร€ร˜ร‹ร•ย„ยงรƒรŒย”รย„ยซร‡ร‚ร‡ร‹รŒ ยฎยนร‚ร†รย” ยปร‰ร‡ยฝยพยบร”ยฝยปยนร‡ยฝรร†ยนรƒร‡ยปร”รŽรˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰รŒ ยนยปร‹ร‡ร…ร‡ยบรร„ร˜ ร†ร‡รˆร‡รˆร‰ร‡ยบรŒร‚ร‹ยพร‰ยนร€ร…ยพรŠร‹รร‹ร•รŠร˜ ยปย„ยงรƒยพย”รรˆร‡รˆร‰ร‡ยบรŒร‚ร‹ยพยปย„ยซร‡ร‚ร‡ร‹ยพย”ยšรŒยฝยพร‹ยปรˆยพย† รยนร‹ร„ยพร†รยพ ยบรŒยฝร‹ร‡รร€ร…ยนร„ยพร†ร•รƒร‡ร‚ร…ยนร‘รร†ร”รˆร‡ย† รˆยนร„ยปร‡ยผร‰ร‡ร…ร†รŒร—ยšร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ร˜รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ร†ร‡ร…รŒร‰ยพร‘ยพย† ร†รร—ร‹ยนรƒร‡ยพยฟยพร‡ร’รŒร’ยพร†รยพยปร‡ร€ร†รรƒยนยพร‹ยปร†ยนร‘รรŽ รƒยปยนร‰ร‹รร‰ยนรŽ

ยซรรˆร‡ยปยนร˜ย†รƒร‡ร…ร†ยนร‹ร†ยนร˜ รŽร‰รŒร’ยพยปรƒยน

ยฆยนรƒรŒรŽร†ยพ ยปย†รƒร‡ร…ร†ยนร‹ร†ร‡ร‚ รŽร‰รŒร’ยพยปรƒยพ ยพรŠร‹ร•ร‡รƒร†ยน

ยจร„ยนร†รƒยปยนร‰ร‹รร‰ร”ยปยฝร‡ร…ยพ รƒยปยนร‰ร‹ยนร„ยนย„ยฌร—ร‹ร†ร”ร‚ย”

ย›รรƒร‹ร‡ร‰ยนยจร‡ร„รŒรƒยนร‰ร‡ยปยนรˆร‡ยฝยฝยพร‰ยฟยนร„ย›รร‹ยนร„รร‚ยถร‰ร„รรŽ sยร‡ร‰ร‡ยผยนร„ร‡ยฟรƒยนรƒร‡ยบยพยฝรŒยถร‹ร‡รŠยพร‚รยนรŠร‹ยพร‰ร…รร†ย„รŽร‰รŒย† ร’ยพยปรƒยนย”รŠร‹ยนร„ร‡ร‹ร‰รรยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡ย†ร†ยนร‰รรยนร‹ยพร„ร•ร†ร”ร… ยนยปย†ยพ รƒร‡ยผยฝยนร„ร—ยฝรรˆยพร‰ยพรŠยพร„ร˜ร„รรŠร•รร€ร‹ร‰รŒร’ร‡ยบยปยบร„ยนยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ย† ยพร†ร†ร”ยพรƒยปยนร‰ร‹รร‰ร” ร‡ร†รยบร”ร„รร†ยนยปยพร‰รŽรŒรŠรยนรŠร‹ร•ร˜ยจร‰ร‡ร‘ร„ร‡ ร„ยพร‹ ร‹ยพรˆยพร‰ร•ร–ร‹รรƒยปยนร‰ร‹รร‰ร”รŠร‹ยนร„รร†ยพรƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ย†ร†ร”ร…ร ยซยพร… ยฝร„ร˜รƒร‡ยผร‡รŠร‹ร‰ร‡รร‹รŠร˜ร†ร”ร†ยพร‘ร†ยพยพยฟรร„ร•ยพ ยพรŠร‹ร• รƒรŒยฝยนรŠร‹ร‰ยพร…รร‹ร•รŠร˜sร†ยนรร†รยฟรร‹ร•ร„รŒรร‘ยพยยนรยปร†ยพร‘ร†รร‚ยปรยฝ รŠร‰ยนยปร†รยปยนร‹ร•รŠรˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”ร…รยฝร‡ร…ยนร…รร‹ร‡ยฟยพร†ยพรƒร‡ร‰ร‰ยพรƒร‹ร†ร‡ ยกรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒร‹รยป รร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”sยปรŠยพรŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ยพยจร‰รย† ร…ยพร†ร˜ร—ร‹รŠร˜ร–ร†ยพร‰ยผร‡รŠยบยพร‰ยพยผยนร—ร’รยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรรรƒยนรƒรŠร‹ร‡รรƒร ร€ร‰ยพร†รร˜รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยป ร‹ยนรƒรรŠร‹ร‡รรƒรร€ร‰ยพร†รร˜ร†ยนรŠร”ร’ยพย† ร†รร˜ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร… ร…ยพยบยพร„ร•ร— ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ร‹ยพรŽร†รรƒร‡ร‚ ยงร‹ร‡ร… รƒยนรƒยบรŒยฝยพร‹ร‰ยพร‘ยนร‹ร•รŠร˜รˆร‰ร‡ยบร„ยพร…ยนร‹ร‰ยนร†รŠรˆร‡ร‰ร‹ย† ร†ร‡ร‚ยฝร‡รŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร ยพรŠร„รรŒยฟยพรŠยพร‚รยนรŠรˆร‡ยฝร‡ร‰ร‡ยผยพร†ยนร‰ยนยบร‡ร‹รŒ รรŠร‰ยนยบร‡ร‹ร”ยฟรร‹ยพร„รย„ยฅร‡รŠรƒร‡ยปรƒรย”รยชยปยพร‹ร„ร‡ยผร‡ร‹ร‡รยฝยพร„ร‡รˆร‡รˆยนย† ยฝยนร—ร‹ยปยนยปร‹ร‡ร…ร‡ยบรร„ร•ร†ร”ยพรˆร‰ร‡ยบรƒร ย›รร‹ยนร„รร‚ยถร‰ร„รรŽร‡ร‹ยปยพร‹รร„ sยจร‰ร‡ร’ยพยปรŠยพยผร‡รŠรƒยนร€ยนร‹ร• รร‹ร‡ร–ร‹ร‡รˆร‰ร‡ยบร„ยพร…ยนร…รŒร†รรรย† รˆยนร„รร‹ยพร‹ยนยจร‡ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร…รŒรŠรยพร‹รŒร–ร‹ร‡ร‹ยนรƒรยพรŠร‹ร•ยจร‡ร†ร˜ร‹ร†ร‡ รร‹ร‡ร†ยนยฝร‡ยบรŒยฝยพร‹รˆยพร‰ยพรŠร…ยนร‹ร‰รยปยนร‹ร•รยฝร‡ร‰ร‡ยฟร†รŒร—รŠยพร‹ร• รร†ยนย† รŠร”ร’ยพร†ร†ร‡รŠร‹ร•ร…ยนร‰ร‘ร‰รŒร‹ยนร…รยžรŠร‹ร•ร„รรˆร‰ร‡ยพรƒร‹ร” ร‰ยพร‘ยนร—ร’รยพ ร–ร‹รŒรˆร‰ร‡ยบร„ยพร…รŒ ร†ยพยผร‡ร‹ร‡ยปรŠรƒยนร€ยนร‹ร• ยธรŠร†ร‡รŠร‹ร•ยปร†ยพรŠยกยผร‡ร‰ร•ยฅรŒร‰ยนยพยป sยžรŠร‹ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ ร†ยนยฝร‡รร‹ร‰ยนร†รŠรˆร‡ร‰ร‹ร†รŒร—รŠยพร‹ร•รˆยพร‰ยพรŠร…ยนย† ร‹ร‰รยปยนร‹ร• รร†ยนรŠร”ร’ยพร†รยพร…ยนร‰ร‘ร‰รŒร‹ร‡ยปร–ร‹ร‡ร‚รŠยพร‹ร รรˆร‰ร‡ยบร„ยพย† ร…รŒยนยปร‹ร‡ร…ร‡ยบรร„ร•ร†ร”รŽรˆร‰ร‡ยบร‡รƒร‰ยพร‘ยนร‹ร•ย„ยฅร‡รŠรƒร‡ยปรƒยนย”ร†ยพร‰ยนรŠย† รŠร…ยนร‹ร‰รยปยนร„ยนรŠร•ยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡ร…รƒยนรƒรˆยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปร†ร‡ยพร…ยพรŠร‹ร‡ร€ยนย† รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร‡รˆร‡ยฝรร‡ร‰ร…ยนร‹ร–ร‹ร‡ยผร‡ร…รรƒร‰ร‡ย† ร‰ยนร‚ร‡ร†ยนรˆยพร‰ยพรŠร‹ร‰ยนรยปยนร‹ร•รร‹ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพยพรŠร‹ร•รร‹ร‰ยพย† ยบรŒร—ร‹ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ยน รร‰ยนร€ยปร˜ร€รƒร รร‡ยบร“ยพร€ยฝร”ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปร†ยนร˜ ยปยพร’ร•ยšรŒยฝยพร…รˆร„ร‡ร’ยนยฝรƒรŒรˆร‡ยฝยนยปยนร‹ร•ยปยฅรร†ร‰ยพยผรร‡ร†ร†ยนรƒร‡ร†ย† รƒรŒร‰รŠsรร…ยพร†ร†ร‡รˆร‡รยนรŠร‹รร‰ยพร‘ยพร†รร˜ยฝร‡ร‰ร‡ยฟร†ร”รŽร‰ยนร€ยปร˜ร€ร‡รƒ

ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ยพยพsร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพXXXKVTUGJUMJGFSV ยผยฝยพร…ร‡ยฟร†ร‡ร€ยนร‰ยพยผรรŠร‹ร‰รร‰ร‡ยปยนร‹ร•รŠร˜ ยปร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ร†ร†ร‡ร‚ร‡รยพร‰ยพยฝรร†ยนรˆร‰รร‡ยบร‰ยพร‹ยพร†รยพ รƒยปยนร‰ร‹รร‰ร”ยปรƒยปยนร‰ร‹ยนร„ยพย„ยฌร—ร‹ร†ร”ร‚ย”

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

12


ÑÒÐÎÉÏÐÎÁËÅÌÀ

13

Сэкономить на теплоэнергетике ˾ÃÊËŸÅÇÏËͧŸ¥³¥ª®§¥¦

§½ÆÁÅÁÀÇÊÆÇ»ÆÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁÎÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁ ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹Åǽ¾ÉÆÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÈɾ½ÈÉÁØËÁÂÊËÉdž ÁƽÌÊËÉÁÁØ»ÄؾËÊØƾÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾À¹ËɹËÆǼÇÌÊ˹† ɾ»Ñ¾¼ÇȹÉÇÊÁÄǻǼÇÎÇÀØÂÊË»¹ÊǻɾžÆÆÇÅÌ˾ÎÆdž ÄǼÁоÊÃÇÅÌÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻̛ɾÀÌÄÕ˹˾ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁ ÖÍ;ÃËÇËÈÉÁžƾÆÁØÊǻɾžÆÆÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁÂÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹º¾ËÇÆÆÔÎÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÁÀ½¾ÄÁ„ÊÓ¾½¹† ¾ËÊؔÀ¹ËɹËÆÇÂ˾ÈÄÇÖƾɼ¾ËÁÃÇ ¶Æ¾É¼¾ËÁоÊÃÁ¹ƹÄÁÀȹÉÇÊÁÄǻǼÇÎÇÀØÂÊË»¹ ƾÃÇËÇÉÔÎÀ¹»Ç½Ç»Ÿš¡ »ÔÈÇÄƾÆÆÔÂÊȾÏÁ¹ÄÁ† Ê˹ÅÁÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÇÂÃÇÅȹÆÁÁ¡¦«ž©š¤§£ À¹ÆÁŹ† ×Ò¾ÂÊØÊÇÀ½¹ÆÁ¾Å˾ÈÄÇÖƾɼ¾ËÁоÊÃÁÎǺӾÃËÇ» ½ÄØÈɾ½ÈÉÁØËÁÂÊËÉÇÂÁƽÌÊËÉÁÁ «¶£ ž˹ÄÄÌɼÁÁ ÎÁÅÁоÊÃÇ ÈÁÒ¾»ÇÂÁ½É̼ÁÎÇËɹÊľÂÈÉÇÅÔÑľÆÆdž ÊËÁ »ÔØ»ÁÄÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔÂȾɾɹÊÎǽ˾ÈÄÇ»ÇÂÖƾɆ ¼ÁÁÈÉÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾º¾ËÇÆÆÔÎÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÁÀ† ½¾ÄÁ§ÊÆÇ»ÆÔÅÁÈÉÁÐÁƹÅÁÀ¹»ÔѾÆÆǼÇÈÇËɾºÄ¾† ÆÁØ˾ÈÄÇ»ÇÂÖƾɼÁÁØ»ÄØ×ËÊØÌÊ˹ɾ»ÑÁ¾ÆÇÉŹ† ËÁ»Ô ÃÇËÇÉÔÅÁ½ÇƹÊËÇØÒ¾¼Ç»É¾Å¾ÆÁÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ Èɾ½ÈÉÁØËÁØŸš¡ÈÉÁɹÊо˹ÎÃÇÄÁоÊË»¹˾ÈÄǻǠÖƾɼÁÁƹÅ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÁÀ½¾ÄÁ ƾǺÎǽÁÅÇ ½ÄØÁÎ˾ÈÄÇ»ÇÂǺɹºÇËÃÁ ¹˹ÿ¾ƾÊÇ»¾ÉѾÆÆÔ¾ ÌÊ˹ɾ»ÑÁ¾ȹÉǻԾÃÇËÄÔÁ½É̼Ǿ˾ÈÄÇÖƾɼ¾ËÁ† оÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾›ɾÀÌÄÕ˹˾ËÇÄÕÃÇǽÁÆÀ¹»Ç½ Ÿš¡Êɾ½Æ¾ÂÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕÆÇÊËÁº¾ÊÈÇľÀÆǻԺɹ† ÊÔ»¹¾Ë»¹ËÅÇÊ;ÉÌÇÃÇÄÇÅÄÆÉ̺ľÂ»¼Ç½ ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÈɾ½ÈÉÁØËÁØÁÊÈÇÄÕÀÌ×Ë„›É¾† žÆÆÔ¾ÆÇÉÅÔ½ÄØɹÊо˹ɹÊÎǽ¹˾ÈÄÇ»ÇÂÖƾɼÁÁ ÈÉÁ˾ÈÄǻĹ¿ÆÇÊËÆÇÂǺɹºÇËþʺÇÉÆÔκ¾ËÇÆÆÔÎ Á¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÁÀ½¾ÄÁ»À¹»Ç½ÊÃÁÎÌÊÄÇ»ÁØΔ ª¦s ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔ¾»¼ ÁȾɾÁÀ½¹ÆÆÔ¾ ¥§ž¤µ «¾ÈÄÇ»¹ØÅÇÒÆÇÊËÕ ÛË

«¾ÈÄÇ»¹ØÅÇÒÆÇÊËÕ œÃ¹Ä

¶Ã»ȹÉÇÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄՆ ÆÇÊËÕ ËÐ

¨ÇËɾºÄؾŹØÅÇÒÆÇÊËÕ ÛË

©¹ÊÎǽ»Ç½Ô ÄÅÁÆ

¥¹ÃÊɹÊÎǽÈÉÁÉǽÆǼÇ ¼¹À¹ ÅÐ

¥¹ÃÊɹÊÎǽÈÉÇȹƹ ÄÐ

¥¹ÃÊɹÊÎǽ½ÁÀËÇÈÄÁ† »¹ ÄÐ

›¾ÊÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ Ë

©™ ¥ž©´½ÄÁƹ Å

ÑÁÉÁƹ Å

»ÔÊÇ˹ Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

§£§¤§

?

¥§ž©¦¡ ™¯¡¸¨™©§ª¡¤§›§œ§®§ ¸¢ª«›™ ¨©ž¨©¡¸«¡¢ª«©§¢¡¦¬ª«©¡¡£©™¢¦ž ¦ž§š®§¡¥™©§ªª¡¡

45†I 45†I 45†I      

  

  £¢¤§ª˜¢œ ™š¥› šžª¨§¤ž ¦§›´š©™ª´›™ž« ›™«¥§ª­ž©¬§¡¦ ™›§Ÿš¡ ª©ž¦ž¢¨©§¡ ›§¡«ž¤µ¦§ª«¡ »¼¶ËÇ˽ÇÃÌžÆ˽¾ÃĹÉÁÉ̾ËÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ Á ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ÇÈĹËÌ ˾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄØ ȹɹÁÄÁ ƹ¼É¾ËÇÂ»Ç½Ô ÃÉ̼ÄǼǽÁÐÆÇ ƾÀ¹»ÁÊÁÅÇÇËÈÇËɾº† ÆÇÊ˾ »ÃÄ×йØ»ÔÎǽÆÔ¾½ÆÁ »É¾ÅØƹÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÁÎɹºÇË ÇËÊÌËÊË»Á¾ÁÀ½¾ÄÁ»ÈÉÇȹ† ÉÇÐÆÔÎùžɹÎÁËÈ›ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÌùÀ¹ÆÆÔŽdž ÃÌžÆËÇÅÆÇÉŹËÁ»ÆÔÂɹÊÎǽȹɹƹ˾ÈÄǻĹ¿ÆÇʈ ÆÌ×ǺɹºÇËÃÌÅ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÁÀ½¾ÄÁÂÇÈɾ½¾† ÄؾËÊØ» s œÃ¹Ä ©¾¹ÄÕƹØÈÇËɾºÆÇÊËÕ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»»˾ÈÄÇ»ÇÂÖƾɼÁÁ ɹÊÊÐÁ˹ÆƹØÊȾÏÁ¹ÄÁ† Ê˹ÅÁÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÇÂÃÇÅȹÆÁÁ¡¦«ž©š¤§£ÈÇž¿½Ì† ƹÉǽÆÔÅžËǽÁùŠÈÉÁºÄÁÀÁ˾ÄÕÆÇ»sɹÀ ÆÁ¿¾¦¾Ì½Á»Á˾ÄÕÆÇÈÇÖËÇÅÌ ÐËÇÊËÇÁÅÇÊËÕǽÆÇ œÃ¹Ä˾ÈĹƹÅÆǼÁÎÈɾ½ÈÉÁØËÁØΩÇÊÊÁÁÐɾÀ»Ô† йÂÆÇ»ÔÊÇùªÇ»¾ÉѾÆÆÇÇо»Á½ÆÇ ÐËÇƹÀɾĹ ƹÊËÇØ˾ÄÕƹØƾǺÎǽÁÅÇÊËÕɹÀɹºÇ˹ËÕÆǻԾ ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÔ˾ÈÄÇ»ÇÂǺɹºÇËÃÁº¾ËÇƆ ÆÔÎÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÁÀ½¾ÄÁ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÊdž »É¾Å¾ÆÆÔÅÁžËǽÁùÅÁÁÆÇ»ÔÅÁ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËØÅÁ ˾ÈÄÇÖƾɼ¾ËÁоÊÃǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ¡À»¾ÊËÆÇ ÐËÇÅǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁØȹÉÇÊÁÄǻǼÇÎÇÀ؆ ÊË»¹Ø»ÄؾËÊØǽÆÁÅÁÀÃÄ×о»ÔÎÖ˹ÈÇ»ÈÉÇϾÊʹÊdž ÃɹҾÆÁØÀ¹ËɹËƹÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç˾ÈÄÇ»ÇÂÖƾɼÁÁ ÊÆÁ¿¾ÆÁØʾº¾ÊËÇÁÅÇÊËÁ»ÔÈÌÊù¾ÅÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁÁɾ† ¹ÄÕÆǼÇÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁØ›À¹Å¾ÆÌÊ˹ɾ»ÑÁÎÃÇËÄÇ» ÃÇÅȹÆÁØÈɾ½Ä¹¼¹¾ËÈÇÊ˹»ÃÌ»ÔÊÇÃÇÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎ ÊǻɾžÆÆÔÎȹÉǼ¾Æ¾É¹ËÇÉÇ»ʾÉÁÁ45›˾оÆÁ¾ ÅÆǼÁÎľËÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁÇÆÁÌÊȾÑÆÇÀ¹É¾ÃÇžƽǻ¹† ÄÁʾºØƹÈɾ½ÈÉÁØËÁØΩÇÊÊÁÁ ¬ÃɹÁÆÔ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹ ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁÁ £¹Æ¹½Ô £ÁË¹Ø ¦ÇÉ»¾† ¼ÁÁ ª±™ ·¿ÆÇ£ÇɾÁ ¨ÉÁžƾÆÁ¾ȹÉǼ¾Æ¾É¹ËÇÉÇ»ʾÉÁÁ45»˾Ά ÆÇÄǼÁоÊÃÁÎÈÉÇϾÊʹÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÇËÇÈľÆÁÁ Áœ›ªǺ¾ÊȾÐÁ»¹¾ËÊÇÃɹҾÆÁ¾À¹ËɹËƹËÇÈÄÁ»Ç ƹsÈÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×ÊËɹ½ÁÏÁÇÆÆÔÅÁÃÇËÄdž »ÔÅÁ˾ÎÆÇÄǼÁØÅÁ ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØȹÉǼ¾Æ¾É¹ËÇÉÔʾÉÁÁ45Ø»† ÄØ×ËÊØʹÅÔÅÁÖÃÇÆÇÅÁÐÆÔÅÁ»ʻǾÅÃĹÊʾǺÇÉ̆ ½Ç»¹ÆÁØ ÇÆÁǺ¾ÊȾÐÁ»¹×ËÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆǾÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ ʾº¾ÊËÇÁÅÇÊËÁ»ÔÈÌÊù¾ÅÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁÁƾºÇÄÕÑÇ ÊÉÇÃÇÃÌȹ¾ÅÇÊËÁ


14

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ ÃÄź¿¼ ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö ¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉ ļ̹·ÉÁÊ ŸÅÇÅÉÄÒÌ ÈǼ»Èɹ ˜·ÇɼÇ s Å»¿Ä ¿¾ ¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌÇ·Ä¿Õ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ s ÌÅÇÅÏ¿À ÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû ¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ–•¥§š¥öŵε¾ÇºÆÑÄÃǺÀºÉõÁÃǹºÀµź¿ÀµÁÐ  † † † † † †¦Ã½É× ˜ÅÀÉÂÀŸ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

™»ËÇÅǺÁÄÕ#.8J¼ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

Ÿš¡ þɹÅÀÁË º¾ËÇÆ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃ

†† ††

™»ËÇÅǺÁÄÕ)6/%":40/"5"¼

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ

††

š¾ËÇÆ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃ

£»¹ÉËÁÉÔ ÊȾÏ˾ÎÆÁù

†† ††

š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà ­šª þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ ȾɾÅÔÐÃÁ ÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ» ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¾ É»¹ÆÔÂùžÆÕ ºÇɽ×É ÈÇɾºÉÁÃÁ˽

¯¾Å¾ÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä þɹÅÀÁË ¹»ËÇÌÊÄ̼Á ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ ¹»ËÇÅǺÁÄÁ ¼ÉÌÀ ľ¼ «¦¨ ÊÁÊ˾ÅÔ»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ žº¾ÄÕ ºÔËÇ»¹ØÁÇɼ˾Î

†† ††

›ÔÈÇÄÆÁÅÅÇÆ˹¿ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ»

©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††

œÇÉÇѾÃÀ¾Ä¾ÆÔ Ê˾ÃÄØÆƹغ¹Æù ¼

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¹»ËÇ©¹ÊÊÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ †† ††

Ÿš¡ ÈÄÁËÔ ¨œ††™ ¨œ††™¬›«ÑË ¨£†††ÑË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÈǽǼǻÇɾÆÆÇÊËÁ ›ªÑË ¨£††ÑË º¹ÄÃÁ š©†ÆÑË ÄÇËÃÁ¤†ÑË ÍÌƽºÄÇÃÁ ­šª†††ÑË ŸšÃÇÄǽ¾Ï ŹÉÑľÊËÆ ¼¹É¹¿ŸšÑË ÄÁÊËÔÊ˾ÆǻԾ¨ª† ¨ª††

†† ††

Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉ ϾÅ ÃÁÉÈ Ç˽¾ÄŹ˾ɨÉǽÌÃËÔÈÁ˹ÆÁØ †† ††

£»¹ÉËÁÉÔ ÃÇÅžÉоÊùØƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾÅ ÃÁÉÈÁÐ ȾÊÇà Ç˽¾ÄŹ˾É †† †† ÈÁÄÇŹ˾É ÈÉǽÌÃËÔÈÁ˹ÆÁØ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ

£¾É¹ÅÀÁË §ÅÊà ÃÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂ

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ º¾ËÇÆ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ

†† ††

£ÁÉÈÁÐ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ºÄÇÃÁ û¹ÉËÁÉÔ

Ÿš¡ ϾžÆË ËɹÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á ž˹ÄÄ

††

¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «ÌÉÏÁØ

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ

††

§Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›®

ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÃÁÉÈÁÐ É»¹ÆÔÂùžÆÕ Å¾Ë¹ÄÄÇоÉ

††††

§ºÌоÆÁ¾»¹»ËÇÑÃÇľ ™»ËÇËɹÆÃÇÄľ½¿

§Ê»¾ËÁËÈÉÁºÇÉÔÁÖľÃËÉÇÅÇÆËÁÀ½ º¹Æ½¹¿ÆÔ¾ÊÃɾȹ †† ÁľÆ˹ À¹¿ÁÅÔ¹ÆþÉÆÔÂÁ¼¾ÉžËÈÉÇùÄÔ»¹×ÒÁ  ª¡¨ ÁÀÇľÆ˹ ÈÁÊËÇľËÊÃǺÇÀ¹º ÊÃÇºÔ ÊÁÄÁÃÇÆ ÊŹÀù ƾÀ¹Å¾ÉÀ¿Á½ÃÇÊËÕ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ º¾ÆÀÁÆ À¹ÈйÊËÁ½ÈÉÁÀŹËÉÇƹ ÃľÂǺÇÂÆÔÂÁ¨›™ ¹»ËÇ»ÔÑù ÊȾÏǽ¾¿½¹

§Ë½ÔλȹÉÆÇ˾ľ¥¾Ð˙

»¾ÉÁžË ¨›® ÇÃÆÇǼƾÊË ¨›® ȾÊÇÃÊËÉÇÁË ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ Ê˾ÃÄÇ¿¹ÉÇÊË ÊȾÏǽ¾¿½¹ ľËÀÁÅ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ʹÆ˾Î ÃɹÊù ÃÇľÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÎÁÅÁؽ»Ç½ÇÇÐÁÊËÃÁ

††††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ

›¹¼ÇÆù ¼¹ÀǻԾÃÇËÄÔ ÇÃƹ¨›®

††††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕι

™»ËÇ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ

††††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ

§Ãƹ¨›® ¼ÉÌÀ¹»ËÇ ùÆÁÊËÉÔ Ä þɹÅÀÁË Çɼ˾Î

††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà ¼ùÉËÇÆ ù;ÄÕ ÇÃƹ¨›® ÊȾÏ˾ΠĹ ††

¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÅǺÁÄØœ™ ¾ÄÕ ÇËÃÉÔËÔ  Ë ½ÇÅ

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇÃ¹Ë Ÿš¡ ÃÁÉÈÁÐ ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ£ÀºÆº•Â½Æ¿½Âþ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½ÔÄà ¶µÅǺÅÂÃÁÈöÁºÂÈ™µÂµÔÈÆÀȸµÄÀµÇµÔ¦ÇýÁÃÆÇÑÉÊÈÆÂÀ öÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̍ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã·ÄźĽµ Â½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹Ã×


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยŸยšยกยฃรร‰รˆรรยชร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ย™รŒรŠร„รŒยผรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยŸยšยก รƒรร‰รˆรรยน รƒยผย†ร‹ร† ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร•ย†ร–รƒรŠรˆยพยฝรร‹ร‡ร‰ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡ย†ยบยนร€ยนร„ร•ร‹ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยฝร…ร‡ร†ร‡ร„รร‹รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ ยฝยพร‘ยพยปร„ยพ ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠยนร…ร‡ยปร”ยปร‡ร€

รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… 

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ 

ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยจยฃยญ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยกยฆย›ยžยชยซยชยจยžยฏยชยซยฉยงยข ยกยฆย›ยžยชยซยชยจยžยฏยชยซยฉยงยข ยกยฆย›ยžยชยซยชยจยžยฏยชยซยฉยงยข ยกยฆย›ยžยชยซยชยจยžยฏยชยซยฉยงยข ยจร‰ร‡ร‹ร‡รŠ ยงร„รร…รˆรยนยฝยนยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅ ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅ

 รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… 

ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยจร‰ร‡ร‹ร‡รŠ ยกยฆย›ยžยชยซยชยจยžยฏยชยซยฉยงยข ยชยฅยซ ยงยงยง ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร… ยจร‰ร‡ร‹ร‡รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

 

ร‡ร‹ร‰ 

ย™รƒร‹รยป ย™รƒร‹รยป ย™รƒร‹รยป

  

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ 

ยชยฅยซ ยงยงยง ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยจร‰ร‡ร‹ร‡รŠ ยชยฅยซ ยงยงยง ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยงร„รร…รˆรยนยฝยนยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร† รˆยพรŠรƒร‡ยบยพร‹ร‡ร† ยฉยนรŠร‹ยปร‡ร‰รƒร„ยนยฝร‡รร†ร”ร‚ ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰ร†ร”ร‚ ยฃยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒรรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพ รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รร†ร”ยพ ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅ ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยฅย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠยนร…ร‡ยปร”ยปร‡ร€

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

15


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ š¾ËÇÆ¥†

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É É É É É

¨ÉÇËÇÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  œ§ª«† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › œ§ª«† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › œ§ª«† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › œ§ª«† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › œ§ª«† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › 

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

É É É ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ É É É

ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¹»Ç½ª«£ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ  ¹»Ç½ª«£ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ  ¹»Ç½ª«£ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ  ¹»Ç½ª«£ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ  ¹»Ç½ª«£ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆ »Ê¾ŹÉÃÁ š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ þɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇƤ׺ԾŹÉÃÁÁÃÇÄÁоÊ˻ǝÇÊËÈǼÇÉǽ̺¾ÊÈÄ š¾ËÇÆ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å 

É É É É É É É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ª¥« §§§ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÃÇÅ §ÈÇɹ §§§ ¥¹ÃÉÇÊ  ªŸš’ ªËÉÇÂÃÇÅ ¨ÉÇËÇÊ  ªŸš’ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

16

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«  ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃœš›™©¥¡« Î Î šÄÇÃÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂÊ˾ÆǻǠšÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV

ÑË Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É

ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ªËÉǺ¹Ë ¨ÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ª¥« §§§ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎνÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎνÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎνÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å   

É É É É É É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ª£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË»¹ÊÊ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÊ˾ÆǻԾÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡« ÎÎ Ⱦɾ¼ÇÉ šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡«  ÎÎ Ê˾ÆÇ»

 Ã̺Å ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É ÆÁÀùØ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É

™ª« ™ª« «¶ªª ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £¨¥ £¨¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄ À¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄ À¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ XXXQFOPCMPLPNTLSV šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ XXXQFOPCMPLPNTLSV

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½

†† †††† †† ††††

šÄÇÃÁÁÀØоÁÊ˺¾ËÇƹ¶£§«§¦¥† ÎÎÅÅ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ÈÇœ§ª«Ì šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ¥† ÅÅ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ¥† ÅÅ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾  ¥  ¥  ¥ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨ªš šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¥ ƾÊÌÒÁ¾ Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ» šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ɹÀÄɹÀžÉÇ»ªÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ À¹ÄÁ»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¨ªš ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å ÑË

É ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÇ×ÀªËÉÇ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’ ›¹ÉÅ §§§ ªÇ×ÀªËÉÇ  ªŸš’ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆÊËÉÇ  ªŸš’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ š¾ËÇÆÉÃ̺Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

17


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÇɽ×Éš© ÈÇɾºÉÁà šÇɽ×Éš© šÇɽ×Éš©†† ÈÇɾºÉÁà šÇɽ×Éš©ÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅÇ¿¾ÆɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ šÇɽ×É š©†† ÈÇɾºÉÁà †XXXPNTLHSBESV šÇɽ×É š©†† ½»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» †XXXPNTLHSBESV šÇɽ×ÉÔš© šÇɽ×ÉÔš© šÇɽ×ÉÔš©

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É

§ÈÇɹ §§§ §ÈÇɹ §§§ ª¥« §§§ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† ††††

›¹ÀÇÆÔÏ»¾ËÇÐÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾†XXXPNTLHSBESV ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ›¹ÉÅÁË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›™©¥¡«ÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù œ¹ÀǺ¾ËÇÆ œ¹ÀǺ¾ËÇÆÎÎ œ¹ÀǺ¾ËÇÆÎÎ œ¹ÀǺ¾ËÇÆÈÇɹÀžÉÌÀ¹Ã¹ÀÐÁù œÁºÃÁ¾Ê»ØÀÁÁÀÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁù º¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁ À¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ ÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ Çº¹»Ã¹Ãº¾ËÇÆÌš¾ÆÇ˾ΥǽÌÊ»žÑùÎÈÇü†XXXPNTLHSBESV Çº¹»ÃÁ½º¾ËÇÆÇ»ÁÊËÉÇÁËɹÊË»ÇÉÇ» Çº¹»ÃÁ½ÄØÌÃĹ½ÃÁº¾ËÇƹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÎ˾ÅȾɹËÌÉ Çº¹»ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀÆÔ¾¨¥¨ ŸšÁÀ½¾ÄÁØ Ê»¹Á ¨£ ¨¦ ºÄÇÃÁ­šª 

ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

Ÿš¡¶ª£ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ª«£ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ ¾½¹Ä¨ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£  Ÿš¡¶ª£ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨¾Ë¹Ä §«  ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ª£

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › 

    

É É É É É É É É

¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ÿš¡ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ľÊËÆÁÏÔ þɹÅÀÁËÁ½É Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡›¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÁÅÇÆ˹¿ Ÿš¡ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¹Å¾Æ¹Ê˹ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ½¾Ñ¾»Ä¾ Ê˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊË¹ÉŹËÌɹ ¡À½¾ÄÁØŸš ºÄÇÃÁ­šª À¹ºÇÉ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ ȾɾÅÔÐÃÁ Ê»¹Á £¹Å¾ÆÕÉ»¹ÆÔ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ¥†  À¹»Ç½ÊÃÇ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÈÇœ§ª«Ì À¹»Ç½ÊùØÈÉÇȹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ

 ÑË ÑË  ÑË ÑË   ÈÅ  ÑË ÑË ÑË »ƹÄÁÐ 

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É ÆÁÀÃÁ¾ É ƾ½ÇÉǼÇ  É É

«¶»¾É¾ÊË §§§ ¥¾Ë¹ÎÁÅ ¥¹ÃÉÇÊ ªŸš’  ªŸš’ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ª£ ÇºÉÇÊËÉÇ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ©¾¹ÄÇÅ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¥¹ÃÉÇÊ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ £ÇÀÄÇ» ¡¨ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ  ÔÃÇ» ¡¨ ¾Ë¹ÄÕÊËÉÇ  ™§ ¾Ë¹ÄÕÊËÉÇ  ™§ ª£¡ÉËÔÑ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ «¶ªª «¶ªª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† ††††

18

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎΝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ÈÇÇÈËÇ»ÔÅϾƹŝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÇÄ̺ÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù

ÑË    ÑË

É ÇËÉ É ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ

¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ ™ª« £ÇÀÄÇ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¶ÃÇÄ¡Æ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¶ÃÇÄ¡Æ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎÅÅ ÎÎÅÅ ÑĹÃǺÄÇà £ÁÉÈÁÐ £ÁÉÈÁÐ £ÁÉÈÁУ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁУ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁл¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ÊËÉÇÁË ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ÊËÉÇÁË ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ÊËÉÇÁË ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ÊËÉÇÁË ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁª£¡£¡ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁª£¡£¡ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁ»¾Ä×ÉǻԠ£ÁÉÈÁÐÃÄÁÆǻDZš† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÇØÉÊÃÁ¿¾ÄËÔÂ

ÑË »ƹÄÁÐ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÇË É ƾ½ÇÉǼÇ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É É É ÇËÉ ÇËÉ

›¹ÊÁÄÕ¾» ¡¨ ªÇ×ÀªËÉÇ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ «¹ÉÊÃ¹Ø ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂʾɻÁÊ «¹ÉÊÃ¹Ø ¶¼Á½¹ ¥ª£ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «¹ÉÊÃ¹Ø   ªËÉÇÂÃÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂ¥†  £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂùĹÐÁÆÊÃÁÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ £ÁÉÈÁÐ¥ §¦¨ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥ À¹»Ç½ª£ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥†À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ†XXXPNTLHSBESV £ÁÉÈÁÐ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨  ùĹÐÁÆÊÃÁ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊË £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÃɹÊÆÔ  £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥†ÄÁϾ»ÇÂÃɹÊÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ÃɹÊÆÔ ¿‘ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥† ÃɹÊÆÔ ¿‘ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥† ÃɹÊÆÔ ¿‘ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥† ÃɹÊÆÔ ¿‘ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥† ÃɹÊÆÔ ¿‘ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† ¥†À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥†ÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆ ÃɾÅľ»ÊÃÁ ¿¾ÄËغÄÇÐÃÇ ½ÇÊË £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆ ÃɾÅľ»ÊÃÁ ¿¾ÄËغÄÇÐÃÇ ½ÇÊË £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆ ÃɾÅľ»ÊÃÁ ¿¾ÄËغÄÇÐÃÇ ½ÇÊË £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆ ÃɾÅľ»ÊÃÁ ¿¾ÄËغÄÇÐÃÇ ½ÇÊË £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔ ¿¾ÄËÔ¸ºÄÇÐÃÇ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ §¦¨  £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻÇÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆÇ»ÇÂÈǽÀ¹Ã¹À £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁЧ¦¨ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁЧ¦¨ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁЧ¦¨ Ê½ÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁЧ¦¨ªÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ɇ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇË É É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉ  É É ÇËÉ É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É

«ÇɼǻÔÂÃÁÉÈÁнÇÅ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¶¼Á½¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ªÃĹ½’ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ «¶»¾É¾ÊË §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÃĹ½’ ª«£ ¨ª££ÉÇÊË   §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ¨ª££ÉÇÊË ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ÇºÉÇÊËÉÇ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù

†† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

19


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁЧ¦¨ªÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔÎŹÉÇÃÁÈÉÇÁÀ»¦¾½ÇÉǼǪÉÇÐÆÇ›ÇÀÅǺžÆ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ È›ÁÆÀÁÄÁ ¼«×žÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ¿¾ÄËÔÂ

ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ  É ÇË É É É É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇË É É É

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶¼Á½¹ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕоÉÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂʾÉÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂоÉÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁЪ£ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁЪ£ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÇÄÇžÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¥ÇÊÃÇľÆÃÁ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¥ÇÊÃÇľÆÃÁ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹ½ÃÇÄǽϾ» ŝÇÊ˹»Ã¹ÁÌÊ˹Æǻù £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊʆXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆԾŠÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾E ŝÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ Ä×ÃÁ º¾ËÇÆ Ð̼ÌÆ ¨¬ ÇÊË ÅÇÆË £ÇÄÕϹ £©´±£¡ ¦¡²™£§¤§¯ž› ›´œ©žš¸¥ £ÇÄÕϹ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½Á¹Å Å £ÇÄÕϹ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϾ»E Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

É É É É É É É É É É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É É ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ƾ½ÇÉǼÇ É

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶»¾É¾ÊË « ¶»¾É¾ÊË « ¶»¾É¾ÊË « ¶»¾É¾ÊË « ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉÇÂʾɻÁÊ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ÔÃÇ» ¡¨  Ÿš¡¶ª£ ª£¡ÉËÔÑ  ¹»Ç½ª«£ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­  ¹»Ç½ª«£ ª¥« §§§ ¥¹ÃÉÇÊ  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

ÑË

É

ªÁº¶ÃÇ©¾ÊÌÉÊ

††††

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ü ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ É É É É É É É É É É É É É

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­  Ÿš¡¶ª£ ¨¾Ë¹Ä §«  ›¹ÉÅ §§§ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º  Ÿš¡¶ª£ ª¥« §§§  ªŸš’  ªŸš’ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÇÀÄÇ» ¡¨ ¨ÉÇËÇÊ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¨ÉÇËÇÊ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉÇËÇÊ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÊ˾ÆÇ»ÇÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¶ÃǺÄÇà ÎÎ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ XXXPNTLHSBESV ¤ÇËÃÁÄÁ»Æ¾»ÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾Ë ÃÉÔÑÃÁÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º¾ËÇÆ †XXXPNTLHSBESV ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÁ»ÇÊÊ˺¾ËÇƹ†Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ/BOPDSFUF §º¾ÊÈÔÄÁ»¹ÆÁ¾ÈÇÄÇ» ¨¾ÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ȾɾÃÉÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉØÅÁÁÇÃƹÅÁ †»Á½¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ȹƾÄÁȾɾÃÉÔËÁ½ÄØÊÁºÁ˹ ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÀ¹»Ç½ÊÃÇ »Ê¾ŹÉÃÁ¨¹ÊÈÇÉËÈÇœ§ª«Ì ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†

20

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ »Ê¾ŹÉÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

É É É É É É É É É É É É ÇËÉ É É É ÇËÉ

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¥« §§§ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇɹÊË»Çɹ º¾ËÇƹ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹØÎ Å ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ÎÎÅņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹À¹ºÇɹ™ÄŹÀƹؼɹÆÕ Î Î Å †XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȹÀǼɾºÆ¾»¹Ø½Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎ ›ÇÄŹÇÊ˹»Ã¹ ËÇɼ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅņÈÌÊËÇË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅÅ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب£†Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À †XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹØ£ Î Å ËÇÄÒÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب¨† Î Å ËÇÄÒÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ÈÇÃÉÔËÁØÈÉÇÅÀ½¹ÆÁ†¨œ†¹Ë†7 ÎÅÈÄÁ˹ɾºÉÁÊ˹Ø ¨£Ÿ ¨ÄÁ˹Ê˾ÆÇ»¹Ø  Å ¨ÄÁËÔªËÇÈľÃÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾  ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄËÇ»¹ÉÆÔ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆԾƹÄÁ»ÆÔ¾.BTUFSUPQ ¨ÉÁÊ˹»Ô¨«s ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇà ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ¨¹ÊÈÇÉËÈÇœ§ª«Ì ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥†

ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ä ÑË   Ë Ë Ë Ë 

É É É É É É É É ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É É É É É 

¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ¶ÃÇÄ¡Æ ÇºÉÇÊËÉÇ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªËÉǺ¹Ë  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ ªËÉǺ¹Ë  ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’ ¨¾Ë¹Ä §«  §ÈÇɹ §§§ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¨ÉÇËÇÊ £ÇÀÄÇ» ¡¨ ¨ÉÇËÇÊ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¨ÉÇËÇÊ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥†

Ë Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É É É É É

¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÑËÌùËÌÉÆÔ ÃĹ½ÇÐÆÔÂ»Ê¾ÎŹÉÇà ©¹ÊË»ÇÉÑËÌùËÌÉÇÐÆÔ ÃĹ½ÇÐÆÔ ª»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÀ¹ºÁ»Æ¹Ø-Ç˽ÇÅ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹؽÄÁƹLjŝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù À¹ºÁ»Ã¹ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÁƹÅ †XXXPNTLHSBESV

 Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §ÈÇɹ §§§ ª¥« §§§ §ÈÇɹ §§§ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹØÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

21


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÅ ºÇÊËÉÁ؆XXXPNTLHSBESV ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù º¾ÀÇÊËÉÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å

ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† ††

ª»¹ØÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØ-Ç˽ÇÅ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁ˽ÄÁƹ ÅÅ ªÁºÁ˽ÄØÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† 

ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ÈÇɹ §§§ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÅ¾ÊÁ&NBDP½ÄØɾÅÇÆ˹ÁÀ¹ÒÁËÔº¾ËÇƹ ªËÇÂù»ÁºÉÁÉÇ»¹Æƹت›s ªËÇÂù»ÁºÉÁÉÇ»¹Æƹت›s ªËÇÂù»ÁºÉÁÉÇ»¹Æƹت›s ªËÇÂÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ª› ÈÉÁÊ˹»ÃÁ½½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÈÇÉ ¨« ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ½Äغ¾ËÇƹ ªÌÉÁà ÇÃÊÁ½¿¾Ä¾À¹ ÃɹÊÆÔ†XXXPNTLHSBESV «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÃÇÅÈľÃÊÆÇÂÊËØ¿ÃÁÈÇÄÇ» ¬Ë¾ÈľÆÁ¾ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÇÅÈÇÄÇ» ÊË¾Æ ÃÉÇ»ÄÁ ­šª ¯¾Å¾Æ˺¾ÄÔÂ¥† «ÌÉÏÁØ ü ¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÇÝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÎÇËcÅÅ ¶ÃǺÄÇà ÇÈÁÄÃǺ¾ËÇÆ ÎÎ

ü ÑË ÑË ÑË ÑË ü  ûÅ ûÅ žÑÇà žÑÇà ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ É

¨¾Ë¹Ä §« §ÈÇɹ §§§ §ÈÇɹ §§§ §ÈÇɹ §§§  ªŸš’ ¨¾Ë¹Ä §«   Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ›¹ÉÅ §§§ ›¹ÉÅ §§§ ª£¡ÉËÔÑ £¹Å¾ÆÆÔÂÊËÁÄÕ §§§ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁº¶ÃÇ©¾ÊÌÉÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††††

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË  c ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ  c £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍÉ þɹÅÀ ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † ȾÊÇÃÄ׺ÇÂÍɲ¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ †Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ †£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ™Ç£¾É¹ÅÀÁË  c Ò¾º¾ÆÕ ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕ  c þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™ÆËÁÃÇÉÁ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ†ÊžÊÁ&NBDP ™Ê͹ÄÕË ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ›ÇÀź¾ÀƝÇÊ˹»Ã¹ ™Ê͹ÄÕË ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ›ÇÀź¾ÀƝÇÊ˹»Ã¹ ™Ê͹ÄÕËÈÇÉÁÊËÔ ÈÄÇËÆÔ ȾÊйÆÆÔ›ÇÀź¾ÀƝÇÊ˹»Ã¹

22

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

       ü Ë Ë 

 †É †É †É †É †É    ÇËÉ †É †É ÇËÉ

£¹ÉÕ¾É £¹ÉÕ¾É ™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ ¨¾Ë¹Ä §« œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†††† †††† †† ÊÇË

†††† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË š¹ÄĹÊËºÌ ȾÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ š¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà ¼ÉÌÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà þɹÅÀÁË ½ÇÊË š¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ» œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÄÁƹ œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË º¹ÄĹÊË œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊÕ ȾÊÇÛÇÀź¾ÀƝÇÊË

    ü ü  Ë

ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ  ÊÃÁ½ÃÁ º¾ÀƹÄ ÇËÉ ÊȾÏϾƹ ÆÁÀùØ É ÇËÉ

£ÇÀÄÇ» ¡¨   ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ  œÉÁÆ»¾Â

†† †† †† †††† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÄÁƹ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å Ⱦɾ¼ÆÇÂ

Ë

ÇËÉ††††

œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊ՝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏ »ÇÀź¾ÀƝÇÊË œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ œÉÌÆË À¾ÅÄØÈÄǽÇÉÇ½Æ¹Ø ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà œÉÌÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ œÉÌÆË Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØÈÄǽÇÉ»ÇÀź¾ÀƝÇÊË ¾ÅÄØ  ¾ÅÄØÈÄǽÇÉ Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ»ÇÀź¾ÀƝÇÊË  ¾ÅÄØÈÄǽÇÉÇ½Æ¹Ø ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇÛԻÇÀÅÌÊÇɹ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà  ¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ȾÊÇà ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ  ¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊËºÌ  ¾ÅÄØ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹  ¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ  ¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å Ⱦɾ¼ÆÇ ¼ÉÌÆË ÊËÉÇÁË¥ÌÊÇÉ ÑĹà ÇÊË  ¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾ÅÇÊ˹»Ã¹ ¡À»¾ÊËÕ ü ü ü ¡À»¾ÊËÕ¼¹Ñ¾Æ¹ØÈÌÑÇÆù ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ £¾É¹ÅÀÁË

   Ë   Ë     ü ü ü Ã̺Å

 ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ  º¾ÀƹÄ ÇË É  É ƾ½ÇÉǼÇ

  œÉÁÆ»¾Â ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â   §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥¹ÃÉÇÊ

†††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ÅɹÅÇÉƹØÃÉÇÑù ÊÌȾÊÕ††††

£¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË † † † ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † †ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁˆÅÅ»¥£©ÈÇ Å†XXXPNTLHSBESV £¾É¹ÅÀÁˆ žÄÃÁ † Êɾ½ÆÁ ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁˆ † † þɹÅÀÁË»žÑùНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁË † Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ

      ¥£©   

†É †É †É †É ÆÁÀùØ †É †É ÆÁÀùØ  É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ 

¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ Ÿš¡¶ª£  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ÔÃÇ» ¡¨ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË †† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

23


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇÐ ϾžÆË ȾÊÇûžÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ ȾÊÇà £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ

     Ã̺Å  

 ÆÁÀùØ  ½ÇÊËÌÈƹØ  ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ƾ½ÇÉǼÇ É †É †É 

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž žÆ¹ ¡¨  žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ ÔÃÇ» ¡¨ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

£ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾ÆË›ÇÀź¾ÀƹĝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹغ¾Ä¹Ø ʾɹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÊšÁ¼†º¾¼¹Î £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ͹ʹ½Æ¹Ø £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £ÌÈÄ×Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅǻԠ¥¥Ÿ¨ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ §ÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇÃ

  Ë Ë Ë Ë Ë  ü ü ü ÑË ÑË  

†É †É †É É É É É É ÊÃÁ½ÃÁ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ †É 

¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ™šªªËÉÇ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¨ÉÇËÇÊ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¨¾ÊÇà Ë ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË»žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹½ÇË ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹

 ŹÑÁƹ   Ë  

†É †É ÇËÉ  ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  £ÇÀÄÇ» ¡¨ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¨ÉÇËÇÊ

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ

Ë

ÇËÉ††

¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹÇÊË ¨¾ÊÇà ÊÌȾÊÕ º¹ÄĹÊË ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ ¨¾ÊÇà ÊÌȾÊÕ ¼ÉÌÆË ¨¾ÊÇà ϾžÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊË »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØÈÄǽÇÉ»ÇÀź¾ÀƝÇÊË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØÈÄǽÇÉ»ÇÀź¾ÀƝÇÊË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ϾžÆË ÅÉÃÉÇÑù ÇÈÁÄÃÁ

 Ë Ë    

 Ç蠃 ƾ½ÇÉǼÇ  ÊÃÁ½ÃÁ  

 œÉÁÆ»¾Â §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž   §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â «É¹ÆÊÁ£

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

24

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇò¾º¾ÆÕ¬¼ÇÄÕš¹É¹ºÁÆÊÃ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† »žÑùÎ †ÉÉüÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† »žÑùÎ †ÉÉüÇÊ˹»Ã¹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ªÌȾÊÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ªÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÉÌÆË ªÌȾÊÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ªÌȾÊÕ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØÈÄǽÇÉ»ÇÀź¾ÀƝÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀźÆ

 Ë žÑÇà  Ë   

ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ É É É  ÇËÉ  ÆÁÀùØ †É ÆÁÀùØ

ÔÃÇ» ¡¨ ªªª£ §§§ ªËÉÇÂÁƽÌÊËÉÁØ ž©¥™£ ž©¥™£ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ œÉÁÆ»¾Â §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž œÉÁÆ»¾Â ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇ»ÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË¦Ç¼»Â·º·¼Ã

¦œ¨¥¡

¹ŸüÄÄ·ļ»¹¿½¿ÃÅÈÉÓ ˜Ÿ ÈÉÇſɼÂÓÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ ɼÌÄ¿ÁÊ ɼÂ

¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁÂÃÇÅÃǻǠŹÉÃÁÉ Ç Èà »ÔÊÇ㨝ÇÊ˺ƹÄ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁ ÃÇÅÃÇ»ÇÂŹÉÃÁ© § «¨£›ÇÀź¾ÀƝÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ »ÔÊÇÃÁ£¨ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅ ȾÊÇà À¾Å ¼ÄÁƹ ϾžÆË ÅÉÃÉÇÑù ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹£ÌÀº¹ÊÊÃÇÅÃǻǠ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË¥†ÇËü ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄժƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ÇËËÇÆÆÔ½Çc ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆËü¥†¨¯ ¹»Ç½ÊùØ͹ÊǻùÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥†

      ÑË    

 ÇËÉ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ †É †É †É †É ÇËÉ †É ÆÁÀùØ †É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹÑ œÉÁÆ»¾Â «É¹ÆÊÁ£  ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¶ÃÇ®ÁÅ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ¨ÉÇËÇÊ ¨ÉÇËÇÊ

†††† †† †††† †† †† †† †††† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† †† †† ††

¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥†ü ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¯¾Å¾ÆË¥ü ¡ÊÃÁËÁÅ ¯¾Å¾ÆË¥†¥† ü»žÑ«ÇÐÆÔ»¾Ê¦ÁÀÃÁ¾ϾÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥† þɹÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÊÌȾÊ՝ÇÊË ¯¾Å¾ÆË¥† ¥† žÑÃÁü ¥£© À¹»Ç½ÌȹÃǻùÇÊË ¯¾Å¾ÆË¥£­ ¯¾Å¾ÆËƹ»¹Ä ¯¾Å¾Æ˨¯† ¯¾Å¾Æ˨¯† ¯¾Å¾Æ˨¯†

  žÑÇà žÑÇà  Ë Ë  

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É  

™ª« ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢  

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† ††††

¯¾Å¾Æ˨¯† ¯¾Å¾Æ˨¯† ¯¾Å¾Æ˨¯† žÑÇÃü ¡ÊÃÁËÁÅ «ÇÈÃÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯††»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯†† ü ¯¾Å¾Æ˨¯† žÑÃÁü ¥£© À¹»Ç½ÊùØÌȹÃǻùÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË°¡ª«´¢ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¨¯††ÈÇü ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† žÑÇÃü À¹»Ç½͹Êǻù »ÇÆÁ˾ ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ¥£© ƹ»¹Ä »¹¼ÇÆÈÇÊË ¯¾Å¾Æ˱¨¯††»žÑùÎÈÇü ¯¾Å¾ÆË ü ¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

  ÑË žÑÇà žÑÇà ü ü ü ¥£© žÑÇà žÑÇà žÑÇà 

  É É ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É 

 ªÃĹ½’ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¨ÉÇËÇÊ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ž©¥™£ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž

†††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¯¾Å¾ÆËÉžÑÇÃ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

25


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà þɹÅÀÁË »Ê¾»žÑùΠ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ËÇÈÃÁ ͹Êǻù  ü ¯¾Å¾ÆË ËÇÈÃÁ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ

  

 ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ †É

 ©¾¼ÁÇÆ ©¾¼ÁÇÆ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™šªªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

°¾ÉÆÇÀ¾Å À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆÇ ȾÊÇà þɹÅÀÁË

Ë

ÇËÉ††

²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † † † £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ ²¾º¾ÆÕ »ËÇÉÁÐ ²¾º¾ÆÕ† † † †ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ²¾º¾ÆÕ† † † ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ§Ð¾ÆÕ½¾Ñ¾»Ç ²¾º¾ÆÕÄ׺Ç »ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÔÎÍɹÃÏÁ»ÇÀº¾ÀƹĝÇÊ˻ùÈǼÇÉÁǺÄ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÔÎÍɹÃÏÁ»ÇÀº¾ÀƹĝÇÊ˻ùÈǼÇÉÁǺÄ ²¾º¾ÆÕɹÀÄÁÐÆÔÎÍɹÃÏÁ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ ²¾º¾ÆÕÍɆ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † †ÇÊ˹»Ã¹ »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ†ÅÅ ÊÈǼÉÌÀÃÇ †XXXPNTLHSBESV ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † † † † †ƹÀ¹Ã¹À »ƹÄÁÐ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ†£¹Ð¾ÊË»Ç ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ†£¹Ð¾ÊË»Ç ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ†£¹Ð¾ÊË»Ç ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ†£¹Ð¾ÊË»Ç ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ†£¹Ð¾ÊË»Ç ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ؆ ²¾º¾ÆÕÍɹÏÁÁÁ†

       Ë Ë Ë  Ë Ë Ë Ë Ë   Ë 

†É †É †É ÆÁÀùØ †É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ½ÇÊËÌÈƹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ   É ÇËÉ

™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ  žÆ¹ ¡¨ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªªª£ §§§ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨ÉÇËÇÊ ¨ÉÇËÇÊ ¨ÉÇËÇÊ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ªªª£ §§§ Ÿš¡¶ª£ ªªª£ §§§   š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ œÉÁÆ»¾Â

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† †† ÊÇË

†††† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †††† †† †† ††

²¾º¾ÆÕÍɹÏÁÁÁ† ²¾º¾ÆÕ † ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç ²¾º¾ÆÕ ƾ½ÇÉǼÇ ²¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇÑùÇÊË ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ùɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÉÌÆË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØÈÄǽÇÉ»ÇÀź¾ÀƝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ» þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕªÃÁ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ† † † † ÇÈÁÄÃÁ¨¾ÊÇà ½ÇÊË›ÇÀź¾ÀƹÄ ²¾º¾ÆÕ† † † ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ

     Ë    

ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ÆÁÀùØ  ÇËÉ  ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ 

œÉÁÆ»¾Â ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨  ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  œÉÁÆ»¾Â ÔÃÇ» ¡¨ ¨ÉÇËÇÊ ªËÉÇÂŹÑ 

†† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† ††††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ¨Ç½»¾ÊÈÉÇÍÁľÂÈÉØÅÇÂÎ ,/"6'ÄÁÊËÎœ£¤ ÅÅÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇǼƾÊËÇÂÃÁÂœ£¤ ›§ ÅÅ Î ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅ Î ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅ Î ,/"6'ÄÁÊËǼƾÊËÇÂÃÁÂœ£¤ § ÅÅ Î ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅ Î ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅ Î ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ÅÅ Î ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ ÅÅ Î ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ ÅÅ Î ,/"6'†ÊÌȾÉÈÇÄÎÎÅÅ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ

26

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË Å ÑË

 É É É É É É É É É É É É É É É

ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÇÏÁÆÃÈÇËÇÄÇÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ƾÃÇƽÁÏÁØ

ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Ã̺Å

 É É É É É É É É  É É É É É É É É ÇËÉ

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ £¨¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  œ¹ÀǺ¾ËÇƶÃÇËÇÆš† š† š† š† œ›¤ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÌȾÉϾƹ œÁÈÊÇ»ÇÄÇÃÆÇ œ›¤†ÊÌȾÉÄÁÊË ªË¹Æ½¹ÉËÆÔ¾Á»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ»¹ÊÊ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ 

É É É ÇËÉ É É ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

£¨¥ £¨¥ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǺ¹Ë ™¦¡ ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÃĹ½’

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊË ÊÃÁ½ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVG¨¾ÉÅ՝ÇÊË ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƣ̺¹ÆՆ£Æ¹Ìͪ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÁǼƾÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ  Î Å Ë ÅņXXXPNTLHSBESV œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅ՝ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅ՝ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤œ›¤ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÅÇÆ˹¿¹œ£¤ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب§¤¦§«ž¤™¸ÅÅ Î ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب¬ª«§«ž¤™¸ÅÅ Î ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎÅÅ ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅÇÂÎ  ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅǽÄب¨ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉɹºÇ˧˾оÊË»¾ÆÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨Î -ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨¦Î -ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ;†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍÁÄÕœ†ÇºÉ¹ÀÆÔÂ

ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ  ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÈÅ Å Å Å Å Å Å Å Å ÈÅ 

ºÈÇÊÉ ÇË É ºÈÇÊÉ É É É É É ÇË É ºÈÇÊÉ ÇË É ºÈÇÊÉ †É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ É É ÇËÉ É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦ª« ªËÉǺ¹Ë ™¦¡ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £¹É§ ªËÉǺ¹Ë ·ËÉÁϾÆËÉ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

27


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨¨ ¨¨¦ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ Á½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨ª ¨ª†ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄù« º¾ÄÔ  ¤×ÅÊ»¾Ë ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄù« º¾ÄÔ  ¤×ÅÊ»¾Ë ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄù« º¾ÄÔ  ¤×ÅÊ»¾Ë ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄùÈĹÆù"SNTUSPOH¨©¡¤·Î ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄùÈĹÆù"SNTUSPOH¨©¡¤·ÎÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄùÈǽ»¾Ê6&3 ¨ÉÇÍÁÄÕŹØÐÃÇ»ÔÂÅÅ ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕŹØÐÃǻԨ¥Î ¨¥ÎÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ ¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÊÆǻƹØƹÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø"SNTUSPOH¨©¡¤·ÎÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨›®¹ÉÇÐÆÔ »¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨›®Ç˽¾ÄÇÐÆÔ »¹ÊÊ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ̼ÄÇÀ¹Ò ž˹ÄÄ »¹ÊÊ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ

Å ÈÅ Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ É É É É É É ÊÃÁ½ÃÁ É É É É É É É É É É É É É É É É

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉǺ¹Ë £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ ˾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØœ£¤œ›¤ ª¥¤ÅÅ ª¥¤»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ËÇɼÌžÊË¾Æ ÅÁÆÁŹÄÕƹØ ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÕǽÆÇÌÉǻƾ»Ô ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÕǽÆÇÌÉǻƾ»Ô£ɹºÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ÃÇźÁ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁº¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔÎÈÄÁËÇ˽ÇÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹÇ˽ÇÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ’»©ÇÊÊÁÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ½ÄؽÇÅÇ»ÈÇùƹ½ÊÃÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ Î Î «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕʾËйËÔ ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ  ÄÁÊË ÑË ÑË Å    ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÃÇÈ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½ÁľÉÊÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É

ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™¦¡ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǺ¹Ë £¹É§ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªÇ×ÀªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥£ §§§  ¥£ §§§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁº¶ÃǪËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† ††

£¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹ Ëɹ»¾ÉËÁƹ ÇÆÁÃʹ šÇɽ×ɼɹÆÁËÆÔ œ¹ººÉÇ ĹºÉ¹½ÇÉÁË ¼É¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ 

28

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ûÅ ÈÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยœยนร„ร•รƒยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚#BJOCSPPLCSPXO รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยป รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚$IJOBHSFFO ร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚(PME%FTFSU ยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚4UBS(BMBYZ รยพร‰ร†ร”ร‚รŠร€ร‡ร„ร‡ร‹ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚4UBS(BMBYZ รยพร‰ร†ร”ร‚รŠร€ร‡ร„ร‡ร‹ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยšยพร„ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ ยบยพร„ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยšยพร„ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ ยบยพร„ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ย›รรƒร‡ร†ร‹ ยบยพยฟรŠรยพร‰ร† รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยžร…ยพร„ร•ร˜ร†ร‡ยปรŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยกร…รˆยพร‰รยนร„ยฉยพยฝ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃยนร†ร‹ร‰ร รŠยปยพร‹ร„ร‡ย†รŠยพร‰ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃยนรˆรŒรŠร‹รร†รŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃยนร‘รร†ยนยผร‡ร‰ยน รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃร„ยพร†ร‡ยปร”ร‚ร„รรŠร‹ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃรŒร€ร‰ยพรยพร†รŠรƒรร‚ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃรŒร‰ร‹รร†รŠรƒรร‚ รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยครยปยนยฝรร˜ ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยครยปยนยฝรร˜ ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฅยนร†รŠรŒร‰ร‡ยปรŠรƒรร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฅยพยฟยฝรŒร‰ยพรยพร†รŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร† รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„รร‰ ร‘ร„รร รŠรƒยนร„ยน ยปรŠยพรยปยพร‹ยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฉร‡รŠรŠร‡ยจร‡ร‰รร†ร‡ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยชยนยปยนร†ร†ยน ยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฐยพร‰ร†ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ รยพร‰ร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV

ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ 

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰รŠร‰ยพยผรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยกร€ยฝยพร„รร˜รร€ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยนรˆร‡รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร•ร†ร”ร…ร€ยนรƒยนร€ยนร…ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ยกร€ยฝยพร„รร˜รร€ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน ยผร‰ยนร†รร‹ยน ร‹ร‰ยนยปยพร‰ร‹รร†ยนรร‡ร†รรƒรŠยน ยกร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ร‰รŒรร†ร‡ร‚ ยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝรรƒรร‚ รˆร„รร‹รƒยนรˆร‡ยฝรˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• รŒยผร„ร‡ยปร”ยพร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป รƒยนร…รร†ร‡ยปรรร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร‡ยปยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยฃยนร…ยพร†ร•รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ร”ร‚รรยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ รรŠรƒรŒรŠรŠร‹ยปยพร†ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ร”ร‚ XXXPNTLย†OFXTUPOFSV รยปยพร‹ยปยนรŠรŠ ยฃยนร…ยพร†ร•ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚รˆร‰รร‰ร‡ยฝ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒ ยบร‰รŒรŠรยนร‹ร†รรƒ ร€ร…ยพยพยปรรƒ ยผยนร„รรร†รรƒ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚รˆร‰รร‰ร‡ยฝ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒ ยบร‰รŒรŠรยนร‹ร†รรƒ ร€ร…ยพยพยปรรƒ ยผยนร„รรร†รรƒ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ร‰ยปยนร†ร”ร‚รŽรŽ รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ รŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพยบร„ร‡รƒรรŽรŽ รŽรŽ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ รˆยพรŠรยนร†ร†รรƒยฝร‡ร‹ยฝยพร„รƒรรŠร‹ยพร† รร‡รƒร‡ร„ร–ร‹ยนยฟยพร‚ ยฝร‡ร‰ร‡ยฟยพรƒ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ร‰ยนรŠรŠร„ร‡ยพร†ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รŽรŽ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฃรร‹ยนร‚ รŽรŠร… ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŽ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽร…ร… (SBTBSP ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ ยผยฑยนรŽร‹ร” รŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽยžยปร‰ร‡ย†ยฃยพร‰ยนร…รรƒยนรŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽรŽร…ร… (SBTBSP ร‡ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽร…ร… (SBTBSP ยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยปยนรŠรŠยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ยฆรร€รƒรยพรยพร†ร”ยฆยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยคยนยบร‰ยนยฝร‡ร‰รร‹ยœร‡ร„ร‡ยปรร†รŠรƒรร‚ รยพร‰ร†ร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ย›ยพร‰ยฝยพยœยปยนร‹ยพร…ยนร„ยน ร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยฃร‰ยพร…ยนยฆร‡ยปยน ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยฉร‡รŠรŠร‡ยคยพยปยนร†ร‹ยพ ยปรร‘ร†ยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยชยนร˜ร†ร‡ยผร‡ร‰รŠรƒรร‚ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร‡ย†รŠยพร‰ร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยซร‰ยนยปยพร‰ร‹รร† ยฝร‡ร„ร‡ร…รร‹ ยจร„รร‹รƒยนยบยนร€ยนร„ร•ร‹รŠยพร‰ร”ร‚ ยจร„รร‹รƒยนยผร‰ยนร†รร‹ยปรŠยพรยปยพร‹ยนยฌร†ยนรŠยฝยพร‘ยพยปร„ยพ ยจร„รร‹รƒยนยผร‰ยนร†รร‹รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‹ยพร‰ร…ร‡ร‡ยบร‰ยนยบร‡ร‹ยนร†ร†ร”ร‚ ยจร„รร‹รƒยนยฝร‡ร„ร‡ร…รร‹รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚Uย†ร…ร… ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รŽ รŽยžยปร‰ร‡ย†ยฃยพร‰ยนร…รรƒยน ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รŽยžยปร‰ร‡ย†ยฃยพร‰ยนร…รรƒยน

     รƒยผ รƒยปร… รƒยปร…  รƒรŒยบร… รƒยปร…   รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชยชยชยฃ ยงยงยง ยฉยžยœยกยงยฆยชยญ ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยฃยนร…ยพร†ร†ร”ร‚รŠร‹รร„ร• ยงยงยง ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร•  ยถรƒร‡ร„ยกร† ย™รƒยปรร„ร‡ร† ย™รƒยปรร„ร‡ร† ยœร‡ร‰ร‡ยบรยพร†รƒร‡ ยชยฃยกร‰ร‹ร”ร‘ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยถรƒร‡ร„ยกร† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ยฑยพยปร†รร† ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ร‰รƒยปร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

29


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÄÁËùÅɹÅÇÉÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ ¨ÄÁËùÅɹÅÇÉɹÀÆǼÇÏ»¾Ë¹¬ƹʽ¾Ñ¾»Ä¾ ¨ÄÁËùÅɹÅÇÉÁ¼É¹ÆÁËƹØÊǻʾ¼ÇÅÁɹƹʹÂ˾XXXOBUVSFTUPOFSV ¨ÄÁËùǺÄÁÏÇ»ÇÐƹؽÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»ÁÀ¼ÁÈʹ ǺľÐ ¨ÄÁËùËɹ»¾ÉËÁÆ¿¾ÄËÔÂU†ÅÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁÁÀ¼É¹ÆÁ˹ ÅɹÅÇɹ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÊËÌȾÆÁ ÊËÇľÑÆÁÏÔ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇÂ

ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ªÄ¹Æ¾ÏƹËÌɹÄÕÆÔ ªÄ¹Æ¾ÏÈÉÁÉǽÆÔ ÃɹÊÆÔ оÉÆÔ À¾Ä¾ÆÔ  ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆԾʹÆËÁÊÃÇÄÕÀǺɹºÇËÃÇ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾˾ÉÅÇǺɹºÇ˹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ

ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ

ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ š¹É¾ÄÕ¾ÍÔ½ÄØù; º¹ÆÕ º¹ÊʾÂÆÇ» û¹ÉËÁÉ šÇɽ×ɽÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÎÎÊņXXXPNTLHSBESV šÇɽ×ɽÇÉÇ¿ÆÔ ÄÁËÕ¾ ÎÎ šÇɽ×ɽÇÉÇ¿ÆÔÂÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ XXXKBOVT†TFSWJTSV šÇɽ×Éʹ½Ç»Ô ºÇɽ×ɽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ »Ç½ÇÊËÇà XXXKBOVT†TFSWJTSV šÇɽ×ÉʾÉÔ šÇɽ×É ÈÇɾºÉÁà šÇɽ×ÉÔ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ Ÿš¡¶ª£ ª›¼ÉÌÈÈ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¨ÉÇϾÆÃÇ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††††

šÇɽ×ÉÔ »Ç½ÇÊËÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ šÉÌÊйËùž»ÉÇȹ ÇÉƹžÆËÔÁ˽ XXXKBOVT†TFSWJTSV šÉÌÊйËù£¹Å¾ÆƹØÉÇÀ¹ XXXKBOVT†TFSWJTSV šÉÌÊйËù Ï»¾ËÄ׺Ç XXXKBOVT†TFSWJTSV ›¹Ñ¤§œ§«¡¨ ¨©¡›ž«ª«›¡ž›šž«§¦ž XXXKBOVT†TFSWJTSV ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹É ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁÁÑĹÃǺÄ ›Ç½ÇÊËÇýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÎÎÊņXXXPNTLHSBESV ›Ç½ÇÊËÇÃʾÉÔ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ ɹÀ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔÂÊÄÇ  œ¾Ç˾ÃÊËÁÄ՝ÇÉÆÁË ÈÄÇËÆÇÊËÕÇ˽ǼûÅ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ« Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ®¾½Á˹Ä Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÊɾѾËÃÇ ¹ºÇɽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔŸš¡ ¡À½¾ÄÁØÁÀº¾ËÇƹÈÇоÉ˾¿¹Å ȹɹȾËÔ ƹ»¾ÉÑÁØ ËÁÅȹÆÔÁËÄ £¹Å¾ÆÕ͹ʹ½ÆÔÂƹ»ÌÄùÆÁоÊÃÁÎÈÇÉǽ¹Î ŹÄÔ»¾Ê £¹Å¾ÆÕ͹ʹ½ÆÔ XXXKBOVT†TFSWJTSV £¹Æ¹ÄÔÈĹÊËÁÃǻԾ ɾѾËÃÁ½ÄØÄÁ»Æ¾»ÔÎÊÁÊ˾Å £¹ÉËÌѤ¾» »ÎǽƼÉÌÈȹ XXXKBOVT†TFSWJTSV £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ £É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁË °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÊÃÇÌÄÇ»Á˾ÄÕÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ

 ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ü ÑË ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ÑË ü ÑË

ÇËÉ É É ÇËÉ ©™ª°ž« ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ɹÊоË ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É

ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ Ÿš¡¶ª£ ¨ÉÇϾÆÃÇ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ™¥¡ª ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ š¡ ª›¼ÉÌÈÈ š¡ ¨ÉÇϾÆÃÇ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ š¡ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ š¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

30

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ £Á˹  ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÔÊÇÃǾùІ»Ç ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ¨ÄÁ˹ËÉÇË̹ÉƹØÎ ±¹¼É¾ÆÕ ¨ÄÁËù½Äت«§ ÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžÒ ¼¹É¹¿¾Â ¨ÄÁËùÄÁËÕ¾»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÎÎ ¨ÄÁËùǺÄÁÏÇ»ÇÐÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹Ø ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉ¾ÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ǼɹÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É ©ÇŹÑù œÇËÁù ÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ­Á¼Ìɹ £ÁÉÈÁоÂËÇÄÒ ÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É £¹ËÌÑù £ÁÉÈÁÐÁà ÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ÃÇÄľÃÏÁÇÆÆ¹Ø XXXKBOVT†TFSWJTSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ÌÃĹ½Ã¹ÊÃÁ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØΣ¹ÄÁÍÇÉÆÁØ ­¹Æ˹ÀÁØ ›ÇÊËÇà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØƹÁžÆÇ»¹ÆÁ Ï»¾Ëƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎΫÌÐù ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎ/FXÎ Î ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ™¿ÌÉ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹعÆËÁÊÃÇÄÕÀØÒ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ºÇɽ×É ÈÇɾºÉÁà ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂ

 ü ü   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É †É †É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ª›¼ÉÌÈÈ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨ÉǼɾÊÊ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ¨ª££ÉÇÊË š¡ ª¥¨ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ª›¼ÉÌÈÈ ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ¨¹ËÉÇÊ ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ¨ÉÇϾÆÃÇ ªËÉdž­¹Ê¹½ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆÊËÉÇ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªÇ×ÀªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †††† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ËÇÄÒÁƹ†ÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ›ÇÊËÇÐƹØÉÇŹÑù ÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØœ¿¾ÄÕ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØžÄÕ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ¡ÄÄ×ÀÁØ ÎÎ XXXKBOVT†TFSWJTSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£¹ÄÁÍÇÉÆÁØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£¹ÄÁÍÇÉÆÁؼĹ½ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£¹ÄÁÍÇÉÆÁØѹ¼É¾ÆÕ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£¹ËÌÑù ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£ÁÉÈÁÐ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇ˽ÇÊÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Äئ¹ÊÃĹ½¾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Äئ¹ÊÃĹ½¾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹبÁùÊÊÇ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ©ÇŹÑù ›ÇÄƹ £¹ËÌÑù ¨¹ÉþË ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØʾɹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉÆ¹Ø Î Î

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ É ÇËÉ

¨ª££ÉÇÊË ¨ÉǼɾÊÊ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ª›¼ÉÌÈÈ ®ÇÄǽǻ›› ¡¨ ¨ÉÇϾÆÃÇ ¨ª££ÉÇÊË ¸ÆÌʪ¾É»ÁÊ ¨ÉÇϾÆÃÇ ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ª›¼ÉÌÈÈ ¨ª££ÉÇÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ £ÉÇÊË §§§ ¨ª££ÉÇÊË šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ª›¼ÉÌÈÈ

†† †† †††† †††† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

31


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รรยผรŒร‰ร†ยนร˜ รŽ รŽ รŽ ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนย†ร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รรยผรŒร‰ร†ยนร˜ รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ร†ยนร˜ยปรยฝร‡ยป รยปยพร‹ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รรยผรŒร‰ร†ยนร˜ยฉร‡ร…ยนร‘รƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รยปยพร‹ยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รยปยพร‹ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร–รƒรŠรƒร„ร—ร€รยปร†ยนร˜ยฉร‡ร…ยบ ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยบร‰รŒรƒ ยธร’ยพร‰รรยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ XXXPNTLย†OFXTUPOFSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยบร‡ร‰ยฝ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒร รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒรรˆร‰ร‡รˆยนร‰รƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยปยนร€ร‡ร†ร” รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒร ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ

  รƒยปร… รƒยปร…    

รŠรƒรยฝรƒร ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ 

ยจยนร‹ร‰ร‡รŠ ยœร‰ยนร†รร‹ยพรƒรŠ ยชรยบร‹ยพรˆร„ร‡รŠยพร‰ยปรรŠ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยกยฆย›ยžยชยซยชยจยžยฏยชยซยฉยงยข ยชรยบร‹ยพรˆร„ร‡รŠยพร‰ยปรรŠ ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ ยถรƒร‡ร„ยกร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยญยนรŠยนยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‰ยพรŠรŒร‰รŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยญยนรŠยนยฝ ยชยฃยกร‰ร‹ร”ร‘

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รยปยพร‹ยนรรƒร‡ร†รรยผรŒร‰ยนรรรยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฌรƒร„ยนยฝรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รยปยพร‹ร†ยนร˜ ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฌรƒร„ยนยฝรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รยปยพร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปรยบร‰ร‡ร„รร‹ร•ยพ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปยนรŠรŠ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยœรยบรƒยนร˜รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŠรƒรยฝร‡รƒร†ยนยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ร‡ยบร“ยพร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜รŒรƒร„ยนยฝรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยฃรร‰รˆรร ยฉร‡รƒรƒร‡ ยจยนร‰รƒยพร‹ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยพร„ร• ร‘ยนรŽร…ยนร‹ร” ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยฃรร‰รˆรรรรƒ ยฉร‡ร…ยนร‘รƒยน ยฉร‡รƒรƒร‡ยชรƒรยฝรƒร ยจร„รร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ XXXPNTLย†OFXTUPOFSV ยจร„รร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ รƒร‡ร„ร‡ร‹ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• รŠร„ยนร†ยพร ยจร„รร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ ร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜

 รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰

ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ย›ยนรŠรร„ร•ยพยปยน ยกยจ ยจร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠ ยจร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠ ยจยนร‹ร‰ร‡รŠ ยชรยบร‹ยพรˆร„ร‡รŠยพร‰ยปรรŠ ยชรยบร‹ยพรˆร„ร‡รŠยพร‰ยปรรŠ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‰ยพรŠรŒร‰รŠ ยชรยบร‹ยพรˆร„ร‡รŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยญยนรŠยนยฝ ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ ยšร„ร‡รƒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ย›ยนรŠรร„ร•ยพยปยน ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ รร‡รƒร‡ร„ร•ร†ยนร˜ รƒร‡ร„ร‡ร‹ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• รŠร„ยนร†ยพร ยจร‡ยฝยฝร‡ร†รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ร‚รˆร‰รยฝยปยพร‰ร†ร”ร‚ ร‰ยพร‘ยพร‹รƒยนรƒร†ยพร…รŒ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ร‰ยนร€ร†ร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚รŽรŽ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒ ยปยนร€ร‡ร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรรŽรŽ รŽรŽ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒร ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร รยนรŠยนยฝร†ร˜รˆร„รร‹รƒยน ยจร‡รŠร‹ยนร…ยพร†ร‹ยฝร„ร˜ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยนรŠยปยพร‹รร„ร•ร†รรƒร‡ยป XXXKBOVTย†TFSWJTSV ยชรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรรรƒยนร‹ร‡ร‰ยชย† ยญร‡ร‰ร…ร”ยฝร„ร˜รร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รรยนรŠยนยฝร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรย›ร‘รร‰ร‡รƒร‡ร…ยนรŠรŠ ยญร‡ร‰ร…ร”ยฝร„ร˜รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รร˜ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒร ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยนร‰รŽรร‹ยพรƒร‹รŒร‰ร†ร”ยพ รˆรร„ร˜รŠร‹ร‰ร” ร‰รŒรŠร‹ร‡ยปร”ยพรƒยนร…ร†รรร‹ยฝ 

 ร‘ร‹ ร‘ร‹   ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยจยนร‹ร‰ร‡รŠ ยšยก ยœร‰ยนร†รร‹ยพรƒรŠ ยงร…รŠรƒร‰ยพยผรร‡ร†รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยšร„ร‡รƒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยจยนร‹ร‰ร‡รŠ ยจร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ยบยพร‹ร‡ร† ยšยก ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยธร†รŒรŠยชยพร‰ยปรรŠ ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ ยธร†รŒรŠยชยพร‰ยปรรŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยชร‹ยนร„ร•ยฐรŒยผรŒร†ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รŠร‹ยนร„ร• ย™รŒรŠร„รŒยผรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยน รƒยผย†ร‹ร† ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร•ย†ร–รƒรŠรˆยพยฝรร‹ร‡ร‰ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย†ร…ร… ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย™***ย†ร…ร…รŠร‹ยœยช ยœยช ย™ยช ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย™*ย†ย™*** ย†ร…ร…ยฉยพร€รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟยพร†ร‰ยนรŠรยพร‹รŠยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร… ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยนร…ยพร†ยนรŠร‹ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ร” ยยปยพร‰รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพ ยปร‡ร‰ร‡ร‹ยน ร‰ยพร‘ยพร‹รƒร ร€ยนยบร‡ร‰ร” ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ ยฃยปยนยฝร‰ยนร‹รŽย†รŽรŠร‹ยชยจ ยฃยปยนยฝร‰ยนร‹ย†ร…ร…ยชร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร€รร‹ยฅย† ยฃร‡รŠร‹ร”ร„ร•รˆรŒร‹ยพยปร‡ร‚ยฟยฝยฃย†รŠยผ ยฃร‰รŒยผ ย†ร…ร…ยชร‹ ยฃร‰รŒยผ ย†ร…ร… ยฃร‰รŒยผรร†รŠร‹ร‰รŒร…ร…ร…ยชร‹ยฎยญ ยฃร‰รŒยผร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… รŽร†ร‹ ยฃร‰รŒยผ รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ ร‘ยพรŠร‹รยผร‰ยนร†ร†รรƒ ยฃร‰รŒยผรย†ร…ร…รŠร‹ยชยจ  ยฎ ยœยช ยฎยœยชย™ ยฎยฆย™ ยฌย™รƒยนร„รยบร‰ ยครรŠร‹ ย† ร…ร…ยชร‹ ยครรŠร‹ ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฝร‡

32

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

 ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ รˆร…  รƒยผ รƒยผ รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ ร‹ รƒยผ รƒยผ 

 ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย† ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยจยฃยญ ยฅยชยฃ ยชร‡ร„รยฝยพร€ ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยจยฃยญ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยšยฏยฉยฆรยฟยพยผร‡ร‰ร‡ยฝยพรรยฃ ยšยฏยฉยฆรยฟยพยผร‡ร‰ร‡ยฝยพรรยฃ ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยคยพร…ยนร† ยฅยชยฃ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร† ยฅยชยฃ ยคยพร…ยนร† ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยคยพร…ยนร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยพร‹ยนร„ร„ ยซยฃ

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยครรŠร‹ รŽ ร… ยชร‹ ยครรŠร‹ร…ร… รŽ ยชร‹ ยครรŠร‹ย†ร…ร…ยชร‹ รŽร… ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟ ย† ร…ร…ยชร‹ยฎยฆยซ ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ รŽรŽร…ร… ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร…รŽ รŽร† รŽร†ร‹ ยครรŠร‹ร‡รรร† รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚  ร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŽรŽร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รŽรŽ รŽรŽ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒยปร… ร„รรŠร‹

 ร‰ ร‰ ย† ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ย™ยชยซ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยžยฉยฅย™ยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยครรŠร‹ยจย›ยค ยครรŠร‹รˆยพร‰รร‡ร‰รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รรร€ยฝยพร„รร˜รร€ร†ยพยผร‡ยจร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ร‡รƒร‰ยนรŠรƒยนรˆร‡ยฉย™ยค ยครรŠร‹ร‰รรร„ยพร†ร”ร‚ย†ย†ร…ร… ยครรŠร‹รŽรƒ รŽรŽ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒ ย† ร…ร… ยครรŠร‹รŽรƒ ร…ร…ยชร‹รˆรŠ ยครรŠร‹ร” ย†ร…ร…รŠร‹  ยฎ ยœยช ยœ ยฃยจ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยปรˆร‡ร„ร†ร‡ร…ยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฆยนร‰ยพร€รƒยนยฆรร€รƒรยพรยพร†ร” ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹รร€ยนร„ร—ร…รร†รร˜รยฝร‰รŒยผรรŽร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร„รรŠร‹ร‡ยปร‡ร‚ รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร„ร—ยบร‡ร‚ยฉยพร€รƒยนรˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยร‡รŠร‹ย›ร‡ร€ร…ร‰ยนรŠรยพร‹รŠยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร… ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ ยงร‹ยปร‡ยฝร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยพร‰รƒยนร„ร•ร†ร”ร‚ ร…ยนร‹ร‡ยปร”ร‚ ยจร‡ร„ร‡รŠยนรŽรŽยชร‹ ยจร‡ร„ร‡รŠยนยผรƒรŽย†รŽ ยจร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒยนยปร˜ร€ยนร„ร•ร†ยนร˜ ยจร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒยนยงยฃ รˆร‰รŒยฟรร†ร†ยนร˜ ร†ยฟ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร…ร… ยฉยพร„ร•รŠร” ร‘รˆยนร„ร” รƒร‰ยพรˆยพยฟรยฟยฝ ยชรรŠร‹ยพร…ร”ร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ร”ร…ยพร‹ยนร„ร„ยน ยซร‰รŒยบยนรŽย†รŽ ยชร‹  ยซร‰รŒยบยนย›ยœยจยฝรŒย†ยชร‹  ยซร‰รŒยบยนร†ยพร‰ยฟรŽ รŽ ร…ร…ยชร‹รŽยฆยซ ยซร‰รŒยบยนร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รˆร‰ร‡รรร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽรŽร…ร…รยฝร‰ ยซร‰รŒยบยนร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รƒร‰รŒยผร„ยนร˜ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร…"*4* รŽร†ร‹ ยซร‰รŒยบยนรˆร‰ร‡รรร„ร•ร†รŽรŽ รŽรŽ ร…ร…ยชร‹  ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปยยยยยยยย ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปยยฌยยฌยยฌยยฌยยฌยยฌย›ยœยจ ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปรˆร‰ร‡ร       ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปรˆร‰ร‡ร        ยซร‰รŒยบยนร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŠยปยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠยฉยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฝร‡ ยซร‰รŒยบร”Eย†ยœยงยชยซรยบรŒ ยซร‰รŒยบร”ย›ยœยจ ร–ร„รŠยป รร‹ ร‡รรร†รƒ ยซร‰รŒยบร”รˆร‰ร‡รรร„ร•ร†ร”ยพรŽย†รŽรŽย†รŽ ยฌยผร‡ร„ร‡รƒรŽcรŽยชร‹รˆรŠ ยฌยผร‡ร„ร‡รƒ        

รƒยผ รƒยผ ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ ร‹ รƒยผ ร‹ ร‹ ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‹ รƒยปร… ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร… ร… รƒยผ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รˆร…

 ร‰  ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยคยพร…ยนร† ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยจยฃยญ ยคยพร…ยนร† ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยฅยชยฃ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยคยพร…ยนร† ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยงร…ยร‡ร… ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร† ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยซยพรŽรˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยคยพร…ยนร† ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยพร‹ยนร„ร„ ยซยฃ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยชร‡ร„รยฝยพร€ ยคยพร…ยนร† ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‰ร„รรŠร‹

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

33


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª ¬¼ÇÄÇÆ©¾ÀùÇÊ˹»Ã¹½Ç ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄľÉ †ªË

ü ü ü

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ † É

ªÇÄÁ½¾À ªËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½¾À ¤¾Å¹Æ

†† †† †† †† †† ††

±»¾ÄľÉ†©¾ÀùÇÊ˹»Ã¹½Ç ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃƾɿÅŪˮ¦«

 ü ü

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ †É

ªËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½¾À ¤¾Å¹Æ

†† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ ™ÉŹËÌɹ š¹Äù ›¹¼ÇƆ½ÇŹ ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ʹÅÇƾÊÌÒÁ¾ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ½»¾ÉÁ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ ùÄÁËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¹ºÇÉÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾Ê»¹ÉÆÔ¾ ÁÀɹºÁÏÔ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ  ½¹ÆÁع½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆdžºÔËǻԾÅǽÌÄÕÆÔ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿Ä׺ÔΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÁÁÀ½¾ÄÁ ¡À½¾ÄÁØÃÇ»¹ÆÔ¾›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÇÊÃÁ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆ¹Ø À¹ºÇÉÔ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁªÃÁ½ÃÁ £ÌÈÄ×ÈÉÇ»ÇÄÇÃÌ›©†ÅÅÁ½Éž˹ÄÄ ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¤¾ÊËÆÁϹоɽ¹ÐƹØ'",30 ¤¾ÊËÆÁÏÔ»ÁÆËǻԾ ŹÉѾ»Ô¾¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿§ËÈÉÇÁÀ» ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ȾÉÁĹ ÈÇÉÌÐÆÁ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ž˹ÄǼɹ¿½¾ÆÁØ ÃÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔɾà ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç¨ÇÄÁžÉƹØÇÃɹÊùÈÇ©™¤ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹Æ¼¹Ä ½ÁÈÄÇŹËÊÃĹ½ÆÇÂÁÀÊ˹ÄÁ ËÇÄÒÅÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÄ׺Ծ›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÄ׺Ծ›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»ÇÉÇ˹ ½»¾ÉÁ ɾѾËÃÁÁÄ׺½É̼Ǿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁËÇɼȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ

 ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ   ûÅ   ÈÅ ÑË ûÅ  ÑË   Ë 

 ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ¡¦ª¡ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¥£ §§§ ™©«¹ 4UBUVT ªÇ×ÀªËÉÇ «ÉÁ†™ ¡¦ª¡ ¤Á;ÆÃÇ ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨  ¥£ §§§ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆÊËÉÇ ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁÅÅÇÆ˹¿ ¾ÅÃÁ» ¡¨  ¥£ §§§ £ÁŹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 4UBUVT ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¤Á;ÆÃÇ ¡¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¥ª §§§ ¾ÅÃÁ» ¡¨ £ÁŹ «¶ªª «¶ªª ¾ÅÃÁ» ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ¤Á;ÆÃÇ ¡¨ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† ††††

§¼É¹¿½¾ÆÁØƾɿ¹»¾×ÒÁ¾ Ï»¾Ë¹ §ÈÇÉÔÊ»¾ËǻԾ ËÇÉѾËÆÔ¾ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ §ÍÇÉÅľÆÁ¾Ç˽¾ÄÕÆǼÇ»Îǽ¹ ÃÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ¨¾ÉÁĹƾɿ¹»¾×ÒÁ¾ Ï»¾Ë¹ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ƹÀ¹Ã¹À ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕÌ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕÌ »¾ÉÎÆ¿ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª»¹Éù¹Ä×ÅÁÆÁØ Æ¿Ê˹ÄÁ ª»¹Éùº¾ÀÖľÃËÉÁоÊË»¹ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÄÇ» ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÑËÌùËÌÉÃÁ¯¨›ª ØÐÎ ʾÐ ÅÅ

ÈÅ  ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Å  ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÊÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É

¨¾ÉÁÄÇÍÍ 4UBUVT ¨¾ÉÁÄÇÍÍ «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ¥¥ª §§§ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¥£ §§§  ¥£ §§§ ™Éù†¹ ™Éù†¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¥ª §§§ ¤Á;ÆÃÇ ¡¨ ™ÉņʾËÇÐÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÇÐÀ¹»Ç½

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

34

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¾Ëù½ÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊùØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾†XXXPNTLHSBESV ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø Î Å ØÐÎÁÎÅņXXXPNTLHSBESV ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø Î Å ØÐÎÁÎÅņXXXPNTLHSBESV ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø Î Î ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ ÎÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹

ûÅ ûÅ ûÅ   ÑË ûÅ ÑË ÑË 

ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ É ÇËÉ †É ½¾Ñ¾»Ç †É †É ÆÁÀùØ 

™ÉņʾËÇÐÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÇÐÀ¹»Ç½ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ª« ™ª« Ÿš¡¶ª£ «ÉÁ†™  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªÃĹ½’ £ÌƼÌÉϾ»

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÊ»¹ÉÆ¹Ø ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùÊËØ¿ÃÁÈÇĹ Î Å ØÐÎÅÅ ›É†EÅņXXXPNTLHSBESV ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØûÅ ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØûÅ ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØûÅ ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ  Å ÈÉÇ» ÅÅ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ  Å ÈÉÇ» ÅÅ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹºÇľ¾ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î  Å ØоÂÃÁ ÁÅņXXXPNTLHSBESV ªÇÇÉÌ¿¾ÆÁØʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ªÇÇÉÌ¿¾ÆÁØÊÈÇÉËÁ»ÆÔ¾ ªË¹ÆÏÁÁ¹»ËÇÀ¹Èɹ»ÇÐÆÔ¾ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ «É̺¹›œ¨ š± ËÇÄÊËÇÊ˾ÆƹØ ¬¼ÇÄÇà ±»¾ÄľÉ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÈÅ ÑË ûÅ ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ûÅ    ÉÌÄÇÆ ÑË  ÈÅ  

É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ É ÇËÉ É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÆÁÀùØ

¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ™ª« ™ª« ™ª« ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÅÌɪËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨  Ÿš¡¶ª£  ¥£ §§§  ¥£ §§§  ¥£ §§§ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ™ÆþÉÔ ¹ÆþÉÆÔºÇÄËʼ¹ÂÃÇ ÃÇÄÕÏÇÅ ÃÉ×ÃÇÅ šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼É¹»¾É ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËÔ ¼¹ÂÃÁ ѹºÔ ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆ%† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½Á

ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ÑË ü ÑË »ƹÄÁÐ

ÇË É̺ ÇËÉ ÇË É̺ ÇË É̺ ÇË ÇËÉ̺ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ̺ ÇË É̺ 

©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ͹Êǻùü ½ÄÁƹÇ˽Ç

ü ü ü ü ü ü ü

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇË É̺ ÇËÉ̺ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ

§ÅÇÅ ž©¥™£ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ªËÉÇÂÃɾȾ¿

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

35


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊ ͹ÊǻùÇËü †XXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾ ÅÅÈÇü ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ×º¾ÄÕ͹ʹ½ÆÔÂ'JTIFS .VOHP 5FDI†,SFQ ×º¾ÄÕ͹ʹ½ÆÔÂ'JTIFS .VOHP 5FDI†,SFQ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Á ½×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Á ½×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ 8†. E  ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ ºÇÉËÁà ÈÇ˹ º¹ºÇÐù ¹»¾ÉËÃÁ žιÆÁÀÅÔ©††ÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊ XXXTDSV  ¹ÃľÈÃÁÏ»¾ËÆÔ¾  ¹ÅÃÁ"QFDT .PUUVSB $JTB ,BMF ¥VM†U†MPDL XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ#PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨©§†ª™¥ œ™©¡™¦ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB œ¹É½Á¹Æ #PSEFSÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXTDSV

ü ü ü ü ü ü  ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË 

É É É É É ÇËÉ  ÇË É̺ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇË É̺ ÇËÃÇÈ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇÛ©ž ¦§¢ ¦™›žª¦§¢ ›´ª§£ªž£©ž«¦§ª«¡ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇÃ¥žŸ£§¥¦™«¦´¢šžª±¬¥¦§œ§ ™¨¡©™¦¡¸ XXXMPDLT†LFZTSV £Ä×м¹¾ÐÆÔ ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ ƹÃĹ½ÆÇ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  £ÄØÅžÉÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É¾È¾¿ £É¾È¾¿ȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÇÈË £ÉÇÆÑ˾ÂÆÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉǻԾ$JTB ¥VM†U†MPDL ,BMF "QFDT XXXMPDLT†LFZTSV ¨¾ÉÍÇɹÏÁØ ÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕ ÇÈÇɹ ½¾É¿¹Ë¾ÄÕ ̼ÇÄÇà ª¹ÅÇɾÀœ£¤ ½¾É¾»Ç ž˹ÄÄ Ï»¾ËÆÔ¾ ª¹ÅÇɾÀ½ž˹ÄÈÉÇÍÁÄØE «¹Â»¹ÆÕ ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀ¿ȹÊÊÁÉ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂE ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀž˹ÄÄE ½Ä ª¹ÅÇɾÀÈÑ Ê»¾ÉÄÇ3BMM ª¹ÅÇɾÀÈÑ Ê»¾ÉÄÇ3BMM ª¹ÅÇɾÀÈÑ    ÇÊËɹØ ª¹ÅÇɾÀÈÑ    ÇÊËɹØ ª¹ÅÇɾÀÈÑ    Ê»¾ÉÄÇ ª¹ÅÇɾÀÈÑ    Ê»¾ÉÄÇ ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE  ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE ½Ä ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE ½Ä ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊ ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾'BWPS'BTU œ¾ÉŹÆÁØ  3BMM¦Ç»ÁÆù ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾'BWPS'BTU œ¾ÉŹÆÁØ  3BMM¤×ºÏ»¾Ë»ƹÄÁÐ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾'BWPS'BTU œ¾ÉŹÆÁØ  ÇÏ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾'BWPS'BTU œ¾ÉŹÆÁØ  3BMM¤×ºÏ»¾Ë»ƹÄÁÐ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾'BWPS'BTU œ¾ÉŹÆÁØ  3BMM¤×ºÏ»¾Ë»ƹÄÁÐ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾'BWPS'BTU œ¾ÉŹÆÁØ  3BMM¤×ºÏ»¾Ë»ƹÄÁÐ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾'BWPS'BTU œ¾ÉŹÆÁØ  3BMM¤×ºÏ»¾Ë»ƹÄÁÐ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾'BWPS'BTU œ¾ÉŹÆÁØ  3BMM¤×ºÏ»¾Ë»ƹÄÁÐ ª¹ÅÇɾÀÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÍÌÉÆÁËÌÉÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹ÅÇɾÀÔÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ¾ ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ

 ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇË ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÃÇÈ ÇË É̺ ÇË É̺ ÇË É̺ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇË É̺ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇË É ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ

¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ©ÇƽÇ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ™ÉË£Çūɾ½ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇƽÇ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¬ËÃÁƹ °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †††† †† †† †† ††

36

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยชรƒร‡ยบร”รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพE  รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยชร…ยพรŠรร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รƒรŒรŽร†ร-FNFO ยซร‰ร‡รŠE ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยซร‰ร‡รŠEย†ร… ยซร‰ร‡รŠร” รยพรˆร ยฏยพรˆรยฝร„รร†ร†ร‡ร€ยปยพร†ร†ร”ยพ รƒร‡ร‰ร‡ร‹รƒร‡ร€ยปยพร†ร†ร”ยพ ยฏยพรˆร•ยฅย†ยฅ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบ ยฅ E      รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบร‡ยปยนร˜ร„ร—ยบร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบร‡ยปยนร˜ร„ร—ยบร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยฑรˆร„รร†ร‹ร”ยœยงยชยซย†E ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรŒร‰รŒรˆรˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ รŽย†ร…ร… ยฑรŒร‰รŒรˆร‰ยนร…ร†ร”ร‚รˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ย†ร…ร… ยฑรŒร‰รŒรˆรŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ ยผร„รŒรŽยนร‰ร• Eย† ยฑรŒร‰รŒรˆย†ยผร„รŒรŽยนร‰ร• รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ Eย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรŒร‰รŒรˆร”ยฝร„ร˜รร…รˆร‡รŠร‹ยน ยฑรŒร‰รŒรˆร”รˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ยฆยนยผยพร„ร• ยฑรŒร‰รŒรˆร”รˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ยฆยนยผยพร„ร• ยฑรŒร‰รŒรˆร” รŠยนร…ร‡ร‰ยพร€ร” ยฝร—ยบยพร„ร˜ ยนร†รƒยพร‰ร”

ร‘ร‹ ร… ร… ร… ร… ร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ ร‰รŒยบ ร‰ ร‡ร‹ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ ร‰รŒยบ ร‡ร‹ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰รŒยบ ร‡ร‹ รƒร‡รˆ ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร† ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹ ร‰รŒยบ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฐรยบร‡ร‹ยนร‰ร•ยžย› ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยคยพรŠร‡รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยชร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟ -ยšยนร„ร˜รŠรร†ยนยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„รŽรŽยฝยพรƒรร†ยผ -ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ -ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนย™รŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนยชรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย™รŒรŠร„รŒยผรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยน รƒยผย†ร‹ร† ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร•ย†ร–รƒรŠรˆยพยฝรร‹ร‡ร‰

ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… 

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ 

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยจยฃยญ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒ ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰รŒยบร” ร…ร‡รŽ XXXEPNQSPGTSVCSV ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒรยชยžยฆยžยŸยฝร€ยนร’รร‹ร”ยฝร‰ยพยปยพรŠรร†ร”ร‡ร‹ยปร‡ร€ยผร‡ร‰ ยผร†รยพร†รร˜ รˆร„ยพรŠยพร†ร ยšยนร†ร ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยปรŠย‘รร€รƒยพยฝร‰ยน ยšยพร‰ยพร€ยน ร‡รŠรร†ยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‘ร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒ ร… ยšยพรŠยพยฝรƒร ร…ยนร„ร”ยพรร‡ร‰ร…ร” ร‡รƒร†ยน ร…ยพยบยพร„ร•รร€ร…ยนรŠรŠรยปยนยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยšร„ร‡รƒร‡รƒร‡ร†ร†ร”ร‚ยพยปร‰ร‡ร‡รƒร†ยนรร€ร…ยนรŠรŠรยปยนรŠร‡รŠร†ร” ยšร„ร‡รƒรร‡รƒร‡ร†ร†ร”ยพยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”ยพ ยบยพรŠยพยฝรƒร ร€ยนยบร‡ร‰ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยšร‰รŒรŠ ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร… รŽรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…

 รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรร‹รยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยฅรร‘รŒรƒร‡ยป ยกยจ ยฆยพรŠร‹ยพร‰ร‡ยปรรยชย› ยกยจ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ย›รรƒร‹ร‡ร‰รร˜ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ร‰รˆร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

37


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร”ร‰ร‡ร‚ ยšร‰รŒรŠรŽร†รŠร‹ร‰ รŠร‡รŠร†ยน รŠร”ร‰ร‡ร‚ ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ รŽรŽร…รŽรŽร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽ รŽ รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบรƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบรƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบรƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒรŠยพร ร„รรŠร‹ย†รยน รŠรŒรŽร‡ร‚ รŠร‹ร‰ร‡ยผ ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒรŠยพร รŠร‡รŠร†ยน รŠรŒรŽร‡ร‚ รŠร‹ร‰ร‡ยผ ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒร‡ยผร‡รŠยพร รŠร‡รŠร†ยนร…ยพร‹รŠร†ยนร˜ ร†รŠร‹ ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนร…ยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†รŠร‹ ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠรŒรŽร‡ร‚ รŠร‹ร‰ร‡ยผ ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŠรŒรŽร‡ร‚ รŠร‹ร‰ร‡ยผ ยšร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚รƒยพยฝร‰ ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยบรŠ ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยบรŠ ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยบรŠ ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร”ร‚รŠร‰ยนร’ รŠร‡ร‰ร‹ ยšร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝรŽร…ร…รยบร‡ร„ยพยพ ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน XXXEPNQSPGTSVCSV ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน XXXEPNQSPGTSVCSV ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ร‹ยพรƒรŠร‹รŒร‰ยคยทยฃยช รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย›

38

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร• ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ย› รŽ รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ ร‡รŠรร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ รƒยพยฝร‰ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รƒร„ยนรŠรŠรรƒยน รŽ รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รƒร„ยนรŠรŠรรƒยน รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รƒร„ยนรŠรŠรรƒยน รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยพยปร‰ร‡รŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร ร… รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร ร… รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒร„ยนรŠรŠรรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒร„ยนรŠรŠรรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒร„ยนรŠรŠรรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒร„ยนรŠรŠรรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†ยบรŠ

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยชร”ร‰ยปยนรยพยปยน ยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร‡ยบร†ยนร„รรรƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยยปยพร‰รยปรŽร‡ยฝร†ร”ยพ ร…ยพยฟรƒร‡ร…ร†ยนร‹ร†ร”ยพยชร‡รŠร†ยน ยฝรŒยบ ยบรŒรƒยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยย›ยจ  ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร‡ร‹ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ยร‡รŠรƒยนยบยพร‰ยพร€ร”ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‡ร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รƒยพยฝร‰ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร…ยนร‘รร†ยน ร‘ร‹  รƒรŒยบร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ยปร†ยนร„รร รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร†รร€รƒรยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยฅร‡ร‚ยฝร‡ร… ยงยงยง ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยคยพรŠยฅยนร† ยฉยพยนร„ยร‡ร… ยชร”ร‰ยปยนรยพยปยน ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยšยนร‰ยนยบรร†รŠรƒยนร˜ยบยนร€ยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

39


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนร…ยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†รŠร‹ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยนร…ยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†รŠร‹ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠรƒยพยฝร‰ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร†รŠร‹ร‰ รŠรŒรŽยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยน   ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยฝร„รร†ยนย† ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠรŽรˆยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ยคยทยฃยช รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŽ รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŽ รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนยยจ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนยยจ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนยยจ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนยยจ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร… รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน  ร… รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย† ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠย›รŠยพร…ย›รŠยพร… ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ร‘ร„รร ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

40

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…  รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ ย›รรƒร‹ร‡ร‰รร˜ ยฅร‡ร‚ยฝร‡ร… ยงยงยง ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร… ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยฃร‡ร‹ร‡ยปยน ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนยšร„ร‡รƒย†ยฎยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนยšร„ร‡รƒย†ยฎยนรŒรŠรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ร”ร‚ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยกร€ยฝยพร„รร˜รˆร‡ยผร‡ร†ยนยฟร†ร”ยพยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยกร…รร‹ยนรรร˜ยšยฉยฌยชย™ ร…ร…รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยคยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ร…ร… ร…ร…รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยคยร‡รŠรƒยนรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜  ยคยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยพร„ร•ยปยพร‹  ยคยฆยนร„รรร†รรƒรˆร„ร‡รŠรƒรร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยคยฆยนร„รรร†รรƒรˆร‡ร„รŒรƒร‰รŒยผร„ร”ร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยคยฆยนร’ยพร„ร•ร†รรƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน รˆร„ยนร†รƒยนร‡ร‹ ยฝร‡ ร… ยคยจยพร‰รร„ยนยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ ยคยจร„รร†ร‹รŒรŠยฃร‡ร‰ร‡ร†ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยจร„รร†ร‹รŒรŠยคร‡ยฝร‡รรƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยจร‡ร„ร‡รƒยฝร„ร˜รŠยนรŒร†ร”รร€ย™ยšย™ยฑยก ยฃยนร…ยพร‰รŒร†  ยคยจร‡ร„ร‡รƒรร€ร„รรˆร”รŽ ยคยชยนร‚ยฝรร†ยผยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽรŽ ยคยชร‹ร‡ร„ยบรŒยผร„ร‡ยปร‡ร‚ยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„  ยคยฌยผร‡ร„ร‡รƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน ร†ยนร„รรร†รรƒ รˆร„รร†ร‹รŒรŠร‡ร‹ยฝร‡ ยคยพรŠร‹ร†รรร” รˆยพร‰รร„ยน ร‡ยผร‰ยนยฟยฝยพร†รร˜ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… ยฆยนร„รรร†รรƒยฆ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ยฆยนร„รรร†รรƒยฆ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ยฆยนร„รรร†รรƒยฆ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ยงยบร†ยนร„รรรƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยงยบร†ยนร„รรรƒยน ร†ยนร’ยพร„ร•ร†รรƒรร€รŠร‡รŠร†ร” ยงยบร†ยนร„รรรƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยงรˆรร„รƒยน ยงรˆรร„รƒยน รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน ยงรˆรร„รƒร ยงรˆรร„รƒรรƒร‰รŒรˆร†ร”ยพ ร…ยพร„รƒรยพ ยงรˆรร„รƒรรŠรŒรŽรยพรรรŠร‹ร”ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยงรˆรร„รƒร XXXEPNQSPGTSVCSV ยงรˆรร„รƒร ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ร‚ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ร„ยพรŠร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ 

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… ร‘ร‹ รˆร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰

ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฆยพรŠร‹ยพร‰ร‡ยปรรยชย› ยกยจ ยฆยพรŠร‹ยพร‰ร‡ยปรรยชย› ยกยจ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยฅรร‘รŒรƒร‡ยป ยกยจ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยฅร‡ร‚ยฝร‡ร… ยงยงยง ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ  ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ 

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ยปยนรŠรŠ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ ร„ร—ยบร‡ยพรŠยพรยพร†รยพ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ XXXEPNQSPGTSVCSV ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ XXXEPNQSPGTSVCSV ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ XXXEPNQSPGTSVCSV ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รƒยพยฝร‰ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร„ร—ยบร”ยพร‰ยนร€ร…ยพร‰ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รŠรŒรŽร‡ร‚ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ร‡ร„ร•รŽยนยšยนร‰ร‹ยพร‰ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร„ยนยผร รŠร‹ร‰ร‡รˆรร„ยน ร‡ยบร‰ยพร‘ยพร‹รƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยปรŠยพรŽยปรยฝร‡ยป ยจร„ยนร†รƒยพร†รƒยพยฝร‰ รŠร‡ร‰ร‹ยช ยจร„รร†ร‹รŒรŠร„ย†รยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรˆยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน รŠร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร…รรƒรƒ ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ร†ยนร„รรร†รรƒ ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยบร‰รŒรŠร‡รƒรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยจร„รร†ร‹รŒรŠ รŒยผร‡ร„ร‡รƒรร€รŠร‡รŠร†ร” ยจร„รร‹ยน04#ย†ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ รŽรŽ ยฃยนร†ยนยฝยน ยจร‡ยฝยฝร‡ร†ร” ยบยพร‰ยพร€ยน รŠร‡รŠร†ยน ยจร‡ร„ร‡รƒ ร‡รŠรร†ยน ยจร‡ร„ร‡รƒ ร‡รŠรร†ยน ยจร‰ร‡ยฝยนร…รˆร‡ยฝยฝร‡ร†ร” ยพยปร‰ร‡ ยชยนยฝร‡ยปยนร˜ร…ยพยบยพร„ร• รŠยนยฝร‡ยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ รยปยพร‹ร‡รร†รรร” รˆยพร‰ยผร‡ร„ร” ยชยนยฝร‡ยปร”ยพยบยพรŠยพยฝรƒร ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชร‡รŠร†ยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยชร‡รŠร†ยนยบร‰รŒรŠ 

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… ร…  ร‘ร‹ รˆร… รˆร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยปร… รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร†  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยชร”ร‰ยปยนรยพยปยน ยกยจ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย†

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ร‰รˆร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

41


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÇÊƹºÉÌÊ  ªÇÊƹ½ÇÊùÀ¹ºÇÉƹØÎÎ ªÇÊƹ½ÇÊùžº¾ÄÕƹØ ªÇÊƹƹҾÄÕÆÁà ªÇÊƹȾÉÁĹ ªÇÊƹÈÄÁÆËÌÊ ªÇÊƹÑ˹ÈÁà ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ þ½É»¹¼ÇÆù ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ þ½ÉƹÄÁÐÆÁà ªÉ¾Àù ªÉÌºÔ ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊɾÀù ÅÇÎ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ

ÈÅ ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å   

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¥Ç½ÇÅ §§§ £ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

        ûÅ ÑË ÑË ÑË ÈÅ

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç      À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ É

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ªÃĹ½’ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ¨ÇľÒÌÙ¨ ¡¨ ¥Ç½ÇÅ §§§ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† ††­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅ   ÊÇÉË ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ   ÊÇÉË ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅ   ÊÇÉË ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹­£ »Ä¹¼ÇÊËÎÎÅÅÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ÇË ½ÇÊË ­¹Æ¾É¹­£ »Ä¹¼ÇÊËÎÎÅÅ ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ÇË ½ÇÊË ­¹Æ¾É¹­£ »Ä¹¼ÇÊËÎÎÅÅ ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ÇË ½ÇÊË ­¹Æ¾É¹­£ »Ä¹¼ÇÊËÎÎÅÅ ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ÇË ½ÇÊË ­¹Æ¾É¹­£ »Ä¹¼ÇÊËÎÎÅÅ ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ÇË ½ÇÊË ­¹Æ¾É¹­£ »Ä¹¼ÇÊËÎÎ ÅÅÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ÇË ½ÇÊË ­¹Æ¾É¹­£ »Ä¹¼ÇÊËÎÎÅÅ ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ÇË ½ÇÊË ­¹Ê¹½ÔÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ¯ª¨ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ±Ë¹Ã¾Ë ±Ë¹Ã¾ËλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÎÎÅÅ ±Ë¹Ã¾ËÆÁà ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÁ Å ±Ë¹ÈÁÃÊÇÊƹ ºÊ

É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#ÅÅ 04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04# ÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ 04›ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅ ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½ «ÌÉÁÆÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨  ¼Éš ¼¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊà ›¨  ŹÉù«ª¼ÉšÊÇÉ˼šÉ¹ËÊà ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ ›¨ÎÅÅ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ›¨ÎÎ ÅÅ ¼šÉ¹ËÊà ›¨Î ÎÅÅ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨¦«   ¼£ÁÉÇ» ›¨¦«   ¼£ÁÉÇ» ›¨«¼Éš   ¼£ÁÉÇ» ›¨ Î Å ËÇÄÒ ÅņXXXPNTLHSBESV

42

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

 ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

 É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É

ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ž©¥™£ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ §¥ª£¤žª«§©œ ™ÅÌɪËÉÇ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ž©¥™£ ™ª« ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÅÌɪËÉÇ §¥ª£¤žª«§©œ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

›¨ Î ›¨ ª¨½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ ›¨§  ºÌÃÊ»¾ËÄÔÂÇÄÕι»ÁÑÆØÇÃÊÍÇɽÊÇÉË ›¨§  ÍÇƺ¾ÄÔÂʾÉÔÂÃɾÅÇ»ÔÂÊÇÉË ›¨§ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ª¨ ª¨ ª¨ÊÇÉ˹ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ª¨ ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÊ ¼š¹ÉƹÌÄ ª¨ ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÊ ¼š¹ÉƹÌÄ ª¨Îžº ÊËÉÇÁË ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¨ ÑĻĹ¼ÇÊËÇÂùØ&((&3 ª¨ Î žº¾ÄÕƹØ Î ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ žº¾ÄÕƹب™†ªÇÉË ¼¨¾ÉÅÕ ª¨ žº¾ÄÕƹب™† ¼¥ÌÉÇÅ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇËÉ ÇËÉ ËÇɼ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà §¥ª£¤žª«§©œ ­¹Æ¼É¹½ ›¹ËÉÌÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ™ÅÌɪËÉÇ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨žº¾ÄÕƹØÎÎÅÅ ª¨žº¾ÄÕÆ¹Ø ÑÄÁÍÇ» Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ª¨ÊËÉÇÁ˽ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ Î ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ Î  ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ÎÅÅ ª¨ÑÄÁÍ   ¤ª¨ ¤ª¨ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ¤ª¨ ÎÎ ±Ìضœœž© ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ ±Ìضœœž© ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ ¥§¦ ™ ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ª¨ ÎÎ £ÇÊËÉÇŹ ½¾ÃÇÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ

 ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ É É †É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£ÌÀØ Ź¼ ™ª« §¥ª£¤žª«§©œ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ž©¥™£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ›¹ËÉÌÊ §¥ª£¤žª«§©œ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

43


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยคยยชยจ รŽรŽ ยจยพร‰ร…ร• ยฝยพรƒร‡ร‰ร‡ยป ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยคยยชยจ รŽรŽ ยฐยพร‰ยพรˆร‡ยปยพร ยฝยพรƒร‡ร‰ร‡ยป ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยฅยยญรŽรŽ ร…ร… ยฅยยญรŠร‡ร‰ร‹รŽรŽ ร…ร… ยฆยนร‰ยพร€รƒยนยคยยชยจยปยนรŠรŠ ยจร„รร‹ยน04#รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยจร„รร‹ยน04#ร…ร… ร…ร… ยจร„รร‹ยน04#ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยจร„รร‹ยน04#ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร…ย†XXXPNTLHSBESV ยจยชยจรŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ 

รƒยปร… รƒยปร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒยปร… ร„รรŠร‹ รƒยปร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยงยฅยชยฃยคยžยชยซยงยฉยœ ยงยฅยชยฃยคยžยชยซยงยฉยœ ยครยฝยพร‰รˆร„ร—รŠ ยงยงยง ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ย†ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยšยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบร† รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนย†ร…ร…ยบยพร‰ยพร€ยน รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹       รƒรŒยบร…  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‹ร‡ร‰ยผ  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ยญยฃ รŽรŽยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนย†ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยง4#ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ      ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร…

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹    ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ยฉรยปร•ยพร‰ยนย†ย›รŒยฝรŠร‹ร‡รƒ ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยจยฃยญ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

44

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹Æ¾É¹λÇÂƹØ­ª­ ÎÎ šÉ¹ËÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹λÇÂƹØ­ª­ ÎÎ šÉ¹ËÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹λÇÂƹØ­ª­ ÎÎ šÉ¹ËÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î Å ËÇÄÒ  ÁÅņXXXPNTLHSBESV ­¹Æ¾É¹ «­£ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹›¨ª¨¨ÇÄÆÔ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¯ª¨ÅÅ ¯ª¨  ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨   ÅÅ ¯ª¨Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË  ÄÁÊË Ã̺Å

    ÇËÉ ÇËÉ    À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ

ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ©Á»Õ¾É¹†›Ì½ÊËÇà ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·ËÉÁϾÆËÉ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ž©¥™£ ™ª« ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾É¾»ÇÊËÉÇ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ š¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǾ ¹Æ¼¹ÉÊùØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǾ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǾE†ÊÅ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ

À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠÉÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

45


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœ»ÇÀ½ÁE ÅÅ œ¾ÉžËÁýÄؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÊÉ̺ǻ™£¯ž¦«† œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԠ½ÄØÊÉ̺ǻ ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹

ÉÌÄÇÆ ü ü ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§ÅÇÅ §ÅÇÅ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ §ÅÇÅ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾É¾»ÇÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ ÃÇÄǽÏÔÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÇλžÑùΠXXXEPNQSPGTSVCSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ XXXPCFSFH†PNTLSV §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹Âƽ¾É¾»ØÆÆÔÎÊËÉǾÆÁÂ

 žÑÇà ûÅ ü ÉÌÄÇÆ ûÅ 

ÇËÈÉÇÁÀ» É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É À»ÇÆÁ˾

¥Ç½ÇÅ §§§ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ÇŨÉÇͪÉ̺ §º¾É¾¼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™Æ¼¹ÉľÊ§£

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªºÇÉùÊÉ̺ǻÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½½É¾»¾Ê ÈÇϾƹÅÈÉÇÁÀ» XXXPCFSFH†PNTLSV ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ÊÇÊƹ ĆϹ E† ªÉ̺ÔÄ׺Ծ É̺ÁÅ»оÉ˾¼ÇÉǽ¹ÁÄÁƹ»¹Ñ¾ÅÌйÊËþ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ XXXEPNQSPGTSVCSV ªÉ̺ÔÉ̺ľÆÔ¾ ªÉÌºÔ ºÉÌÊǻԾ½ÇŹ º¹ÆÁ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏÇ»ÔÂ Ä‘Æ ½¿ÌË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ

 ÑË ü Ã̺Å ûÅ ûÅ  ûÅ ÈÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ

™Æ¼¹ÉľÊ§£ §ÅÇÅ §º¾É¾¼ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ÇŨÉÇͪÉ̺ ÇŨÉÇͪÉ̺ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¦ª« ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ ¦ª« ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ »¾ÉÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ž»ÉÇÃÉÇÅù £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆ¹Ø »ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˺¾ÊÈÄ £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆ¹Ø »ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˺¾ÊÈÄ £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆ¹Ø »ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¥ÇÄÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¼ÆÌËǾÊ˾ÃÄÇ 

 ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÏÁÃÄ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ž»ÉÇÈĹÊË «ÇɼÈĹÊË ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† ††

§ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ §É¼Ê˾ÃÄÇ  Åņ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇÈÉÇÀɹÐÆǾ ÅÇÄÇÐÆǾ†ÅÅ Ï»¾ËÆǾ†ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ §Ê˾ÃľÆÁ¾ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ç¼ÇÈÉÇÍÁÄØ

ÈÅ   ûÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É

ª¹ËÌÉÆ ¨£ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¾ÆÇÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§

†† †† †† †† †† †† †† ††

46

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ¨Ä¹ÊËÁè›®†ÅÅ ©ÇÊÊÁØ £Á˹  ¨Ä¹ÊËÁ趫 ª™¦ †ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë

ûÅ ûÅ ÄÁÊË »ƹÄÁÐ ÄÁÊË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¾ÆÇÆ  ¾ÆÇÆ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÀɹÐÆÔ ÅÇÄÇÐÆÔ Ï»¾ËÆÇ  ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËǻԠÅÇÆÇÄÁËÆÔ ɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃʹÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  «ÉÁÈľÃʽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂɹÀÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ «ÉÁÈľÃÊÏ»¾ËÆÇÂ

ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË   ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¾ÆÇÆ ¥¾¼¹ÈÇÄÁʆªÁºÁÉÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾¼¹ÈÇÄÁʆªÁºÁÉÕ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§ £ÌÀØ Ź¼ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ #FSHBVG(SBOJUÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ÁËØ¿¾ÄǼÇÈÉÁÉǽÆǼÇùÅÆØ #FSHBVG,FSBNJLÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ #FSHBVG,FSBNJL.BYJNVNÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁÌÊÁľÆÆÔ #FSHBVG,FSBNJL130ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ÈǽÎǽÁ˽ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ #FSHBVG.PTBJLÃľÂº¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁÁÈÉÇÀɹÐÆÇÂÈÄÁËÃÁ ,/"6'†¨¾ÉÄÍÁÃÊÃľÂÅÇÆ˹¿ÆÔ½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†­Ä¾ÃÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ üÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ ,/"6'†­ÄÁÀ¾ÆÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ üÌÊÁľÆÆÔ œ™©™¦«ŹÊËÁùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØÊÁÄÁùËƹأľÁ˻ʾ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂš™ §›´¢ ü œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ü œ¾ÉÃÌľÊÃľÂª¡¤µ¦´¢ ü½ÄØÈÄÁËËØ¿¾ÄÔÎ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÈÄÁËÃÁ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊ˹»Ã¹ œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ½Äت¡š¡«™ÇÊ˹»Ã¹ œ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBMšž¤´¢ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBM¨©§ ©™°ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."šž¤´¢ÅÄ™£©¡¤§›´¢ œ¾ÉžËÁÃ6-5*."44BOJUBS¨©§ ©ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."44BOJUBSšž¤´¢ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁùû¹ÉÁÌÅÆÔ¨¾ÆÇÊÁÄоÉÆ ÈÉÇÀÉ œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄÇ»ÔÂ8FMMÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄǻԻ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉžËÁýÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎѻǻ«ž£«§© ÍÈÅÄ œ¾ÉžËÁýÄؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÊÉ̺ǻ™£¯ž¦«†

ü É ü É ü É ü É ü É ÑË É ÑË É ÑË É †ü ÇÈËÉÇÀÆ ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É  üÇËÉ ü ÇËÉ ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ùÉËÉ ÇËÉ ÄÁÊË É ùÉËÉ ÇËÉ ü À»ÇÆÁ˾ ü É

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

47


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ™£¯ž¦«† ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ«ž£«§© ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¶¤¬©†« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž˹ÄÄÃÉÇ»ÄÁ«ž£«§©­¤ž£ª ÍÈÅÄ œ¾ÉžËÁÃȹÉÇÈÉÇÆÁϹ¾ÅÔ½ÄØÅÇÆ˹¿¹ÇÃÇÆ™£¯ž¦«† ÅÄ œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆÇ»ÔÂ8FMMÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆǻԻ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆÇ»ÔÂÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÔ¨¾ÆÇÊÁÄ œ¾ÉžËÁÃ8FQPTU8PPE†¹ÃÉÁÄǻԼ¾ÉžËÁý½¾É¾»ØƽÇÅÇÊËÉǾÆÁØ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† ½¼¾ÉžËÁÀ¹ÏÁÁ½¾ÍÇÉÅѻǻ ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† ½¼¾ÉžËÁÀ¹ÏÁÁ½¾ÍÇÉÅѻǻ ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† ½¼¾ÉžËÁÀ¹ÏÁÁ½¾ÍÇÉÅѻǻ ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«Ô½ÃÉÇ»ÄÁ ½ÇÉǼ ÅÇÊËÇ»  ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™ œ¾ÉžËÁÃÁ œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’ÅĽÊ˾ÆÇ»ÔÎÁÈÇËÇÄÇÐÆÔÎȹƾľÂ ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’ÅÄÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’¼É½ÄػʾÎɹºÇË ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’¼É½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ £Ä¾Á ŹÊËÁÃÁ»¹ÊÊ £Ä¾Â5*5#0/%ÅĽÄØÅÇĽÁƼǻºÊÇÄÕ»¾ÆËÇ» ÊÁÆÁÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÅÆǼÇϾľ»Ç ÃɹÊÆÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÈÇ»ÔѾÆÆÇ»Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÇÊËÁ º¾ÄÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÊ»¾ÉÎÊÁÄÕÆÔ ¿¾ÄËÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄƾ»Á½ÁÅÔÂÅÇÆ˹¿ ¼ÇÄ̺ÇÂùÉËÉ £Ä¾Â%FGZ¨ÉÇÍÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â,-&0&YUSBƹûÅ ¼É½ǺǾ»ƹÍÄÁÀÇÊÆÇ»¾ £Ä¾Â,-&06MUSBƹûÅ ¼É½Ê˾ÃÄÇǺǾ»ÍÄÁÀÇÊÆ £Ä¾Â2VBMJUJ»ÁÆÁÄ £Ä¾Â2VBMJUJÌÆÁ»¾ÉʹÄ £Ä¾Â2VFMZE»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾ÂšÌÊËÁĹË£ÌÀÕŹ†¥¹Ê˾É £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊº¹ÀǻԠ£Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Â½Äؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ›¹ÉÅÁË £Ä¾Â½ÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ,OBVG†1FSMGJYÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ª¡š¡«™œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÃÇÅžÉоÊÃǼÇÄÁÆÇľÌŹ'PSCP )PNBLPMM 5IPNTJU £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ6OJTÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉÊ ÊÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ½ÄØ»ÆÌËɾÆÆÁÎÁƹÉÌ¿ÆÔÎɹºÇË#FSHBVG,FS £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁƹÊ˹ºÁÄÕÆÔ¾ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁªÌȾÉÈÇÄÁžÉœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄÄ×ÃʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â¿Á½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á8FMM-/ ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ £Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ £Ä¾Â¤¹Ãɹ½ÄØ»ÁÆÁÄÇ»ÔÎ ÍÄÁÀ¾ÄÁÆÇ»ÔÎÁÊ˾ÃÄÇǺǾ» £Ä¾Â¥¹Ê˾É»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â¥¯¼É £Ä¾Â¥¯¼É £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ10-:&9 £Ä¾ÂǺÇÂÆÔ¨Ì͹Ê»ÁÆÁÄ ÍÄÁÀ¾ÄÁÆ ÖÃÊÈɾÊÊ ÊÁƽÁùËÇÉÇÅ £Ä¾Â¨›™ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÖÃÊËɹ £Ä¾Â¨›™ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ÖÃÊËɹ £Ä¾Â¨›™ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔªËÉÇÁ˾ÄÕü¤¹Ãɹ†ªÁÆË £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ99*

48

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ü ü ü ü ü ÑË ÄÁÊË ùÉËÉ ùÉËÉ ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  ü žÑÇà ü ü ü ü ü žÑÇà ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ȹÐù ÑË ÑË ÑË ü ü ü

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É É É ÆÁÀùØ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É †É É É †É †É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É É É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É É É ÇËÉ É É †É †É ÇËÉ †É †É †É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É ÇË É ÇË É

­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ™¥¡ª ¨ÉÇɹº ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¶ÃÇ®ÁÅ ž»ÉÇĹÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁº¶£ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™¦¡ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªÁÆÇȾ «£ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ™¦¡ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¶ÃÇ®ÁÅ ¶ÃÇ®ÁÅ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £Ä¾Â·ÆÁÊš¾ÄÍÁÃʺ¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁ ÅɹÅÇɹ ȹÆÆÇ £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê £Ä¾Â·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÃľÂ½ÄØÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ £Ä¾Â†ÎÇÄǽƹØÊ»¹Éù½¨›®8FSOFS.VMMFS±»ÔƹÊËÔùÎƾÀ¹Å¾ËÆÔ ¤¹Ë¾ÃÊ ÃľÂ¹ÃÉÁÄǻԠ ¤¾Æ˹¼Á½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹؤÁÈľÆË œ¾ÉÄ¾Æ ¤¾Æ˹ʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؼ¾ÉžËÁÃÅÎÊÅ ¤¾Æ˹ʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؼ¾ÉžËÁÃÅÎÊÅ ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;Äت˹ƽ¹ÉËüÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;ÄتÌȾÉÈÇÄÁžÉü ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;ÄضÃÇÆÇÅ ü ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄ ÅÇÆ˹¿ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄ ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹165&$)ÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹011"ÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅÄ¼É † ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅļ ÅÇÆ˹¿ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅÄ¼É †  ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅļ ÅÇÆ˹¿

ü ü ü ÑË ÅÈ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇË É ÇËÉ ÇË É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ¶ÃÇ®ÁÅ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ž©¥™£ ž©¥™£ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹45&3/1SFNJVNÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹6-5*."(6/ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅĻʾʾÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹6-5*."ÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 13&.*6.(6/Ä 406%"-ÄÁ½É ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 406%"-Ä 6-5*." #"6."45&3 ¨¾Æ¹1FOPTJM/&8(6/ÈÉÇ;ÊÅĻʾʾÀÇÆƹØʹ½¹È˾ÉÇÅ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø 130'* ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇ;ÊÊ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÕ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅĝÇÄÁËÉÇ» ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¼¾ÉžËÁÃÁ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ ªÁÄÁÃÇƽÄØÅɹÅÇɹÁ¼É¹ÆÁ˹ ª¥¯¾É¾ÀÁËÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ü ª¥¯¾É¾ÀÁËÃľÂü ·ÆÁÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ü ·ÆÁÊ99*ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ü

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ç˺¹Ä º¹ÄÄÇÆ ÑË ÑË º¹ÄÄÇÆ ÑË º¹ÄÄÇÆ º¹ÄÄÇÆ º¹ÄÄÇÆ ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË

 É É É É É ÇÈËÉÇÀÆ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É É É É É

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™¥¡ª ž»ÉÇĹÃÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ™¥¡ª ªÁÆÇȾ «£ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ #FSHBVG#BV1VU[;FNFOUÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ #FSHBVG#BV1VU[(JQTÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø #FSHBVG1SBLUJLÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øľ¼Ã¹Ø¥™±¡¦¦™¸ $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ $FSFTJUªžÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†¬ÆÁÍÄÇËÑȹËľ»Ã¹½ÄØѻǻœ£¤ü œ¾ÉŹÆÁØ ,/"6'†®¨ªË¹ÉËÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†®¨­ÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†£ÇË˾½¿Æ¹ØÑËÌùËÌÉù üÃĹ½ÇÐÊžÊÕ ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹ü­™ª™¦™¸ϾžÆËƹØ ,/"6'†©Ç˺¹Æ½ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†©Ç˺¹Æ½­¡¦¡±ÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†¬š§ÊËؿùϾžÆËÆ¹Ø üÊȾÆÇÈĹÊËÇÅ ,/"6'†¬Æ˾ÉÈÌËϬ¨ÑËÌùËÌÉùü͹ʹ½Æ¹ØϾžÆËƹØ ,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ›ÇÄŹ†ÊÄÇÂü ÑËÌùËÌÉù ›ÇÄŹ†ÍÁÆÁÑü žÑ ÑȹÃľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹؼÁÈÊ œ¾ÉÃÌľÊʹÅÇÆÁ»¾ÄÁÉÌ×ÒÁÂÈÇÄü œ¾ÉÃÌľÊ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ™£›™†ª«§¨ü œ¾ÉÃÌľÊ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ™£›™†ª«§¨ü œ¾ÉÃÌľÊ¼ÉÌÆËǻùš¾ËÇÆÃÇÆ˹ÃËÄ œ¾ÉÃÌľÊÀ¹ËÁÉù ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ 

ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË 

É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇË É

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁ º¾Ä¹Ø ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

49


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œ¾ÉÃÌľÊÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ ÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ œ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺ÔÂü½ÄØÈÇĹ œ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇĹü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹º¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹»Ç½ÇÊËÇÂùØüº¾Ä¹ØÈÇÄÁžÉƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹œ¡¨ª§›™¸ üº¾Ä¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Øü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑÆ¹Ø ü œ¾ÉÃÌľÊÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ œ¾ÉÃÌľʆÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ ÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ œ¾ÉÃÌľʆÑËÌùËÌÉùϾžÆËÆ¹Ø ¼ÁÈÊÇ»¹ØÇÊ˹»Ã¹ ÁÊȾÉÊÁب›™ ¹ËÁÉù"UMBT œ¾ÉÃÌľÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË ü £Ä¾ÂǺÇÂÆÔ ¥™¨ž¡ÊÌÎÁ¾ÊžÊÁ½ÄØɾÅÇÆ˹º¾ËÇƹ ¥¾ÄÃ͹Ê,/"6'†¬ÆÁÍÄÇËÑȹËľ»Ã¹½ÄØѻǻœ£¤ü ¥¾ÄÃ͹Ê,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ¦ÇÉŹÊËؿù½ÄØÈÇĹü ¦ÇÉŹ¼É̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹü ¦ÇÉŹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊئ™¤¡›¦§¢ÈÇÄü ¦ÇÉŹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ­¡¦¡±¦´¢ÈÇÄü ¨ÇÄÔʹÅÇ»Ôɹ»›¾ËÇÆÁË ·ÆÁÊ ,OBVG œ¾ÉÃÌÄ¾Ê #FSHBVG ©Ç»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ#FSHBVG;FNFOU ½ÇÅÅ ©Ç»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ¼É̺ÔÂœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ©Ç˺¹Æ½¨¹Ê˹ÑȹËľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø,/"6'ü ©Ç˺¹Æ½¨¹Ê˹ÑȹËľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø,/"6'ü ©Ç˼ÁÈÊÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü¨¾ÉÅÕ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾$FSFTJU¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾,OBVG 'VHFOGVMMFS °¾ÄغÁÆÊÝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾

ü ÑË ÑË ü ÑË ü ÑË ÑË ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü ȹÐù ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË žÑÇà ü ü ÑË ÑË ÑË ü  ü 

ÊÃÁ½ÃÁ É É ÇË É É ÇË É É É ÇË É ÇË É É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ  É É É É É É ÇËÉ É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É  ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¶ÃÇ®ÁÅ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÁ˧ÅÊà ¤¾»Ñ¹ ªÁºÁÉÕ«É̺«Çɼ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™¦¡ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ªËÉǺ¹Ë ž©¥™£ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¨ÉÇɹº ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê $FSFTJ Á½É̼Á¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁÊÌÎÁ¾Ãľ¾»Ô¾ ÑȹÃľ»ÇÐÆÔ¾ ÑËÌùËÌÉÆÔ¾ ªÅ¾ÊÕ½ÄØÈÇĹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×Ò¹ØÊØ ªÅ¾ÊÕ½ÄØÈɾ½»¹ÉÁ˾ÄÕÆǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ#FSHBVG†#BTF ªËؿù½ÄØÈÇĹ#FSHBVG ÊÄdžÅÅ ªËؿù½ÄØÈÇĹœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ªËؿùϾžÆËƹØ,OBVG†6CPÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ ¯¾Å¾ÆËɹÊÑÁÉØ×ÒÁÂÊØ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ ºÔÊËÉǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ.BDGMPX ±È¹Ãľ»Ã¹œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹,OBVG†6OJGMPUU ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ±È¹Ëľ»Ã¹¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø£ÌÀÕŹ†¥¹Ê˾ÉƹÉÌ¿»ÆÌËÉ ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØÍÁÆÁÑƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊË ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ»Ä¹¼ÇÊËϾžÆËƹغ¾Ä¹ØÇÊ˹»Ã¹ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ÍÁÆÁÑƹØÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø ­§©¥™¦ ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø4IFFUSPDL ª±™ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹ŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Ø£ÌÀÕŹ†¥¹Ê˾É ±È¹Ëľ»Ã¹ÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂùØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê º¾Ä¹ØÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹¨Ì͹Ê ±È¹Ëľ»Ã¹¬ÆÁÍÄÇË ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ6OJT#MJLÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ7FUPOJU,3ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ7FUPOJU-3ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ7FUPOJU7) º¾ÄÔ ʾÉԝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ£Æ¹ÌÍ ª†¨º °¾ÄغÁÆÊà ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊšÄÁüÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ£©§¦ÈÇÄÁžÉƹØÍÁÆÁÑƹØÊÌȾɺ¾Ä¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ͹ʹ½º¾ÄÔ ±ËÌùÉÌËù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÈǼ¹ÀǺ¾ËÇÆÌ ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄǼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«œ¡¨ªÇÊ˹»Ã¹

 ÑË ü ü ü ü ü ü žÑÇà ü ü ÑË ü ü  ü †ü †ü  ü †ü †ü ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ƾ½ÇÉǼÇ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÇË É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É »ÇÆÁ˾ É

¨ÇªËÉÇÂù ªÁËÁªËÉÇ §§§ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªÁÆÇȾ «£ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨¾Ë¹Ä §« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¶ÃÇ®ÁÅ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¶ÃÇ®ÁÅ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

50

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«œ¡¨ªÇÊ˹»Ã¹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø6OJT5FQMPOÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©Ç˼ÁÈÊ¥± ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ©Ç˺¹Æ½ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ©Ç˺¹Æ½ °¾ÄغÁÆÊÝÇÊ˹»Ã¹ ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹË ¡Ë¹ÄÁØ ©ÇÊÊÁØ ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ ±ËÌùËÌÉùÈǼ¹ÀǺ¾ËÇÆÌ ü ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈÊ/&8¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʪ«™¦™©«¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ±ËÌùËÌÉùËÇÆÃÇÊÄÇÂƹؽÄؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ

ü ü žÑÇà ü ü ü Ä ü ü ü ü ü ü ü

É É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇË É̺ É ÇË É É É É ÇË É

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±ËÌùËÌÉù­§©¥™¦ü ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ͹ʹ½Æ¹Ø,OBVG†6OUFSQVU[ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø ·ÆÁÊšÄÁÃÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø üº¹ÀÇ»¹Ø ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇĹüϾžÆËƹØ ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬ¦¡›ž©ª™¤µ¦´¢üƹÄÁ»ÆÇÂÈÇÄ ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈÊžÊÕÊÌιØü½ÄØÌÊËÉÈÇÄÇ» ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø ·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÆÑËÌùËÌÉùº¾Ä¹Øü¼ÁÈÊÇ»¹Ø ·ÆÁÊ­¹Ê¹½ÑȹËľ»Ã¹º¾Ä¹Øü

ü žÑÇà ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É É É É É

ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 4)&&530$,ÑȹËľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Øü ™Ã»¾ÊË›ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ùº¾ÄÕ ½¾É¾»Ç XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾Ê˪ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÈÌ˾ÂÖ»¹Ã̹ÏÁÁ XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ž˹ÄÄ XXXPHOF[BCJPSV ™ÆËÁÈÁɾƬʹ½Õº¹ ™ÆËÁʾÈËÁÚÁÇ˾ÃʬÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªº¾ÊÏ»¾ËÆÔ Ä ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔ½¾É¾»¹ ™Ï¾ËÇÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ™Ï¾ËÇÆÇË Ä ™Ï¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ̹ˆÊÈÁÉÁË š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆ˹ÃÉÁÄÇ»Ô堀 ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÉÌÆ˹ÃÉÁÄǻԼÄ̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ œÉÌÆËœ­† Ï»¾Ë¹ œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ œÉÌÆËœ­†ÈÇž˹ÄÄÌÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ œÉÌÆËœ­†ʾÉÔ ÃɆÃÇÉ ü ü ü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ʾÉÔ  Áü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ Áü œÉÌÆËÈÉÇÈÁËÔ»¹×ÒÁÂ(SPTT Ä œÉÌÆËÊ˹ºÁÄÁÀÁÉÌ×ÒÁ¦ÇÉŹÄ¹ÆËÁ¼ÉÁºÃ½Çº¹»ÃÁ œÉÌÆËÌÃɾÈÄØ×ÒÁÂ(SPTTÄ œÉÌÆ˯¾É¾ÀÁ˪«Ä œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾ÃªüÈÉÇÆÁù×ҹعÃÉÁĹËƹؽÄØ»ÆÌËɹºÇË œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãª üÈÉÇÆÁù×ҹعÃÉÁĹËƹؽÄØ»ÆÌËɹºÇË œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø¼ÄÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ͹Êǻù†  Ä œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø¼ÄÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ£ÌÀÕŹ†¥¹Ê˾É œÉÌÆËǻù¼Ä̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ؝ÇÊ˹»Ã¹ Ä œÉÌÆËǻù¬¦¡›ž©ª™¤«¾ÃªüÈÉÇÈÁË™ÃÉÁĹ˽ƹÉÌ¿»ÆÌËÉɹºÇË ¾ÃÇɬʹ½Õº¹ ¾»ÉǺ¹Æù ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ¤¹ÀÌÉÇÄ ª¾Æ¾¿ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ £¾½É™¦²£§¦¯ÈÉÁU†¼É ǼƾÀ¹ÒÁ˹½½¾É¾»¹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½ÉľËÆÁÂǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÇÊ˹»½½¾É¾»¹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†Å¾Ë†£ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØž˹ÄĹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†Å¾Ë†ª§ǼƾÀ¹ÒÁËÑËÌùËÌÉù½ž˹ÄĹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†¥¾Ë†£ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ž˹ÄÄ XXXPHOF[BCJPSV £¾½É†¥¾Ë†ª§†ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÊÌιØÑËÌùËÌÉù XXXPHOF[BCJPSV £ÇľÉ16'".*9 Ï»¾Ë¹ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÃÇÆϾÆËɹË

ÑË É ü É ü É ü É ü É ü É ÑË É Ä ÇËÉ ÆÁÀùØ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ Ä ÆÁÀùØ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ Ä É Ä É ü ÇËÉ ÇËÉ ü É ü ÆÁÀùØ ü ÇË É ü É ÇËÉ ÑË É ÑË É É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ É ÑË É ü É ü ÇËÉ ÑË ÇËÉ ü É ü É ü É ü É ü ü ÅÄ ÇËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ª«©§¢¥§ž©¦ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ª«©§¢¥§ž©¦ ž»ÉÇĹÃÁ ™¥¡ª ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¶ÃÇ®ÁÅ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ­ÁÆÃɹÊù ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªÃĹ½’ ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¶ÃÇ®ÁÅ ªËÉǺ¹Ë ª«©§¢¥§ž©¦ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

51


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÇÆʾɻ¹Æˬʹ½Õº¹ £É¹Êù £É¹Êù £É¹Êù0"4*41-64»½ÅÇ×Ò¹ØÊØ5*,,63*-" ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» £É¹Êù»º¹ÄÄÇƹιÖÉÇÀÇÄÕƹØ3BMM £É¹Êù»½¨§«§¤£™¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¡¦«ž©µž©¦™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½›¤™œ§ª«§¢£™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¥§·²™¸ª¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½&-*5&&953"."5«¾Ãª™ÃÉÁĹËƹØÄ üº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½&VSP»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ £É¹Êù»½š¾ÄÇÊƾ¿Ã¹ ¶½¾ÄÕ»¾ÂÊ £É¹Êù»½¨§«§¤£™§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¤¸¨§«§¤£™Áª«ž¦§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½½ÄØÊË¾Æ ÈÇËÇÄÃÇ»ü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹؤ¹ÃÉ 1BSBEFÄØǺǾ» ÈÇËÇÄÃÇ» »¹ÆÆÇ £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹبÉÇÍÁÃÊÊÌȾɺ¾Ä¹Øü £É¹Êùž»ÉÇ ÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù £É¹Êù¨­† ü ü ü ü £É¹Êù­™ª™¦™¸›™£†§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªü £É¹ÊÃÁ&630  ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾5*,,63*-" ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹ÊÃÁ»½)FMJPT £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹Ã¦¯† ¦¯† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹Ã¹ÄÃÁ½ÆÔ ¹ÃÉÁÄǻԠÈÉÇÈÁËÃÁ Áü ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¹Ãš«† ¤¹Ã½ÄØÊ˾ƼÄØÆϾ»Ô ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹ÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁÈÉǽÌÃÏÁÁ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù ¤¹ÃÇÃɹÊù¤¹Ãɹ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؤ«ª¥ XXXPHOF[BCJPSV ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¡œ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ£¨ ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ÃÇ»ÉǻǾÈÇÃÉÔËÁ¾ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ ͹ʹ½ÆÔ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃǼƾÀ¹ÒÁ˹ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆª ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ÊÁÆ˾ËÁоÊùØËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ® ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ®šËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ± ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ѾÉÊËØƹØËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV §º¾ÊÈÔÄÁ»¹Ë¾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½Äؽ¾É¾»¹ ž˹ÄĹ »ÇÀ½ÌÎǻǽ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÉ̺ľÆÔνÇÅÇ» §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹¬Ê¹½Õº¹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÈÉÇÈÁËÃÁÉÌÄÇÆÔ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹º¾ËÇƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥š§© ž˹Äĺ¾ËÇÆ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥š§© ž˹Äĺ¾ËÇÆ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ž˹ÄĹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ž˹ÄĹº¾ËÇƹ §ÄÁ͹§ÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹¬Èɹ»½ÇŧÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹¬Èɹ»½ÇŧÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹ ͹Êǻù†   ƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  §ÄÁ͹¦¨ Ä §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊ Ä XXXPHOF[BCJPSV §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ½ÄØÅÇÆ˹¿ÆÇÂȾÆÔ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;Ê ºÔËÇ»¹Ø,MBEF[ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄ8FMMUPBN »ÔÎǽ Ä ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄغ¾ËÇƹ ü ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ ü ¨ÉÇÈÁËù½Äغ¹ÆÕ ʹÌÆ ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾ÃʆÇÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ º¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹ ¹ÒÁ˹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹£¾½É»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆÃÇÆϾÆËɹË ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà  ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆɹÊË»ÇÉ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXPHOF[BCJPSV

52

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ü Ä ü Ä ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ä †ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË Ä ü ü Ä  ÑË ü Ä ÑË  Å ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË ü ü    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ä ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ü ü ü ü

É ™Æ¼¹ÉľÊ§£ É ªËÉÇÁ˾ÄÕ ÇËÉ ¤¾»Ñ¹ ÇËÉ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ É «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ªËÉǺ¹Ë ÇÈËÉÇÀÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ ÇË É ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ  É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ ÇËÉ ™¦¡ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ À»ÇÆÁ˾ ­ÁÆÃɹÊù ÇË É ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ  É ª«©§¢¥§ž©¦ ÇËÉ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ÇËÉ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ ÇËÉ ž»ÉÇĹÃÁ À»ÇÆÁ˾ §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ É §É¼É¾ÅÊËÉÇ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ À»ÇÆÁ˾ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ É ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ÇËÉ ž»ÉÇĹÃÁ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ À»ÇÆÁ˾ ­ÁÆÃɹÊù ƾ½ÇÉǼÇ ¨ÇªËÉÇÂù É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÇËÉ ¨ÉÇɹº ÇËÉ ¨ÉÇɹº É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ †É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÇËÉ ·ËÁÊ Ç˽Áľɹ «¾ÎÈǽÉؽ ÆÁÀùØ ™¥¡ª ÇËÈÉÇÁÀ» §ÅÇÅ ÆÁÀùØ ™¥¡ª É ™Æ¼¹ÉľÊ§£ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ É ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ É ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ÆÁÀùØ ™¥¡ª É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ É ª«©§¢¥§ž©¦ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ªËÉǺ¹Ë É ªËÉǺ¹Ë É ªËÉǺ¹Ë ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ™Æ¼¹ÉľÊ§£ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÇËÉ §º¾É¾¼ ÇËÉ §º¾É¾¼ †É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʪª† ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà üü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXPHOF[BCJPSV ¨ÉÇÈÁËùªÇÊ˹»™ÊÍÇɆ¶ÃÊËɹ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXPHOF[BCJPSV ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ»¹ÊÊ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁÇÄÁ͹ ¹Ï¾ËÇÆ »ùÆÁÊËɹÎÈÇÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä ª¹Æ¹Ë¾ÃÊʹÆÁÉÌ×Ò¾¾Êɾ½ÊË»Ç Ä ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÊ˹»¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂÆÔ½ÄØÊ˹ÄÁ º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй©¡£§¤ ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù†  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  «¡¨©§¥£¤×Ãʆ¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ À¹ÒÁ˹ÃÁÉÈÁÐ ùžÆÕ ½¾É¾»Ç «¡¨©§¥¬†¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ À¹ÒÁ˹ÃÁÉÈÁÐ ùžÆÕ ½¾É¾»ÇËɹËÈÄÁËù «¡¨©§¥™†¹ÆËÁʾÈËÁà ºÇÉÕº¹ÊÈľʾÆÕ× ÊÁƾ»Ç ¼ÉÁºÃ¹ÅÁ «¡¨©§¥¥†¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ À¹ÒÁ˹ÃÁÉÈÁÐ ùžÆÕ ½¾É¾»ÇËɹËÈÄÁËù «¡¨©§¥§­†ÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ» «¡¨©§¥§¯†ÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ»ÁÈØ˾Æ «¡¨©§¥†¨Ä×ʆÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ»ÁÈØ˾Æ ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¶Å¹ÄÁ¹ÖÉÇÀÇÄÕÆÔ¾ ž˹ÄÄÁÃÀÇÄÇËÇ ÎÉÇÅ ʾɾºÉÇ Ï»¾ËÆÔ¾ ¶Å¹ÄÁ¦¯† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾À¹»Ç½¹œ¹ÅŹ†5*,,63*-" ¬©†Á½É ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾Ë¹ ¶Å¹ÄÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¶Å¹ÄÕ.*3"-,*%»¼ÄØƹÄÃÁ½5*,,63*-" ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉƦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ üÁü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªÃɹÊƹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãªº¾Ä¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃʼÇÄ̺¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãª¿¾Ä˹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªʾɹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªоÉƹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­† ¨­†»¹ÊÊ Áü ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üº¾Ä¹Ø ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üʾɹØ ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üÊÁÆØØ ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üоÉƹØ

 ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä ÑË Ç˺¹Ä ü Ä ü ü ü ü Ä ü ü ÑË ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË

†É †É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É

¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªÃĹ½’ ª«©§¢¥§ž©¦ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨¾Ë¹Ä §« ªËÉÇÂŹÉÃÇ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÉÑ

Š

ÇË ÉûÅ

ÇË

 Ë ŠÇË ÉûÅŠ Ë Š

ÉÑ

ª¹Â½ÁƼ

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ

›Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

›ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆǝÇÊ˹»Ã¹

„ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ” ɹÀÄÁÐÆÔ¾ Ï»¾Ë¹ ÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À

¨ÄÇÊÃÁÂÄÁÊË ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÊÈÇÄÁ† žÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ɹÀÆԾϻ¾Ë¹

¥¾Ë¹ÄÄ ÈĹÊËÁé¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É

†† ††

† ††

† †† „¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄՔ

†† †† §§§„¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄՔ

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ $PMPSDPBU1SJTNB ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ʹ½ÁƼ Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà 'FSPPGÃÇÅÈÇÀÁËƹØž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î ½ÄØƹÉÌ¿ÆÁ»ÆÌËÉɹºÇË 1MBTUNP†»Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ÊÃÁ½ÃÁ½Ç ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹ÃÉÇ»Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ©™ª°ž« ™¥ž©šžª¨¤™«¦§

§§§„¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄՔ

ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§§§„¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄՔ

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «­œ©™¦™« ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËÉûÅ

«§¨†£™«™¤§œ

ÇË£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

53


¸ ¨  ¥ ­ ¢ ¯  © ¦ « ®¯­ ®«®§¨¡¥¬«¡¤§¤ ©ÂϽÈÈˊ ÔÂÍÂÌÅÓ½ с полимерным покрытием

¡ ¢ š •  ’ ª ’ — ž

• Широкая цветовая гамма • Низкая цена, отличное качество • Монтаж • Европейское качество • Эстетичная и надёжная • Множество форм и цветов • Долгосрочная гарантия • От официального представителя • Монтаж • От официального представителя • Уникальная кровля • С защитным базальтовым слоем • Бесшумна при дожде • Эффект натуральной черепицы • Монтаж

С-8, С-10, С-19, МП-20, С-21, НС-35, С-44, Н-60, Н-75, Н-107, Н-117

С-8, С-10, МП-20, С-21, НС-35, С-44, Н-60, Н-75, Н-107, Н-114

  ‡  ‡   ‡‡ ‡‡

´ÂÍÂÌÅÓ½ ÀžǽÜ 5&(0-"

§ËÉÌËÄÅÏʽÜ ÔÂÍÂÌÅÓ½ .FUSP#POE (Бельгия)

¬ÍËÑʽÎÏÅÈ с полимерным покрытием

¬ÍËÑʽÎÏÅÈ оцинкованный

¤ ¢ •   ” ­ — š £ ¤ ¢   š ¤ —  ® Ÿ ­ —   ¢ • ’ Ÿ š ™ ’ ¨ š š

• Парник • Укрывной материал АГРОТЕКС

ºÈÂÉÂÊÏØÁ˾ËÍÊØ ÁÈÜÇÍË¿ÈÅ ѽνÁË¿ ËÇËÊ • Низкие цены • Изготовление любой сложности • Монтаж

®½ÆÁÅÊÀ ¿ÅÊÅÈË¿ØÆ709

• Широкая цветовая гамма • Доступная цена и высокое качество • Необычный размер • Монтаж

®ËÑÅÏÊØÂ̽ÊÂÈÅ ¿ÅÊÅÈË¿ØÂ

• Для подшивки и карнизов • Сплошные и перфорированные • Белые и коричневые • От официального представителя • Низкая цена • Монтаж

®½ÆÁÅÊÀ ¿ÅÊÅÈË¿ØÆ 7"3*'03. ®µ

• Широкая цветовая гамма • Долгосрочная гарантия • От официального представителя • Монтаж

œ £ ¤ ¢ ¥ – Ÿ š © — £ ¤ ” ¥¯ÂÌÈÅÓØ ®ËÏË¿ØÆ ÌËÈÅǽ;ËʽÏ

®ÅÎÏÂɽ ¿ËÁËÎÏËÔʽÜ .630-¬Ÿ² §½Ê½Á½

• Белая, коричневая • От официального представителя • Отличное качество • Простота и удобство в монтаже • Монтаж

®½ÆÁÅÊÀÓËÇËÈÙÊØÆ • Для отделки цоколя и фасадов • Имитация камня и кирпича • Широкая цветовая гамма • Всегда в наличии • Монтаж

¯ÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅÜ ÎÏÂÇÈË¿ËÈËÇÊË *407&3 ,/"6' 634" ˆ¯¥®©˜ ÅÁÍ

• В наличии и под заказ, низкие цены

¯ÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅÜ ¾½Ä½ÈÙÏË¿½Ü -*/&30$, ˆ¯¢²ª«˜ ˆº§«Ÿ¢­˜ÅÁÍ ®½ÆÁÅÊÀ ÉÂϽÈÈÅÔÂÎÇÅÆ • С полимерным покрытием • Широкая цветовая гамма

¬½ÊÂÈÅ ÓËÇËÈÙÊØ ÉÂϽÈÈ

• С полимерным покрытием • Под цвет кровли • Различные размеры

ÅÁÍË̽Í˿Š ÏÍËÅÄËÈÜÓÅÜ ÁÈÜÇÍË¿ÈÅ ÅѽνÁ½ ˆ¥ÄËÎ̽ʘ ˆ»Ï½˜ 5:7&,

«¬¯ ­«¤ª¥³ ¤½ÉÂÍ ͽÎÔÂÏ

¾ÂÎÌȽÏÊË

®§¥¡§¥ ¡ËÎϽ¿Ç½ ©«ª¯£

¯ËÍÀË¿½ÜÇËÉ̽ÊÅ܈¯¢ª¥§˜

ÈÂÏ­§§ ËÑ ¯§ˆ¤ŠÆ­½Ä×ÂÄÁ˜

¨ÎÈÊÆÂÆÄÊ¿¾ÂÌ ÁºÃÆ ǺÆ¿ËÌ¿ ««ˆÈÙѽŠ¾½Êǘ ¨§ˆÍŽÁʽ˜


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ªžÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ¬ÆÁÃÈÇÃÉÔËÁ¾œ¹É¹ÆËÁØÄ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØŹÆʹɽÆÔÎÇÃÇÆ'",30 šÁÃÉÇÊË ÌÆÁÍľÃÊ šÁËÌÅ šÁËÌÅ»žÑùΛÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

  

ÆÁÀùØ ÇËÉ  É

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ž©¥™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ†ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ Áü ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ºÌÎ˹ü †XXXPNTLHSBESV šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ºÌÎ˹ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP º¾ÄÔ¾ Ï»¾ËÆÔ¾ ¨ÇÄÕѹ 

  ü ÑË ÑË ÑË Ã̺Å 

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

™ª« ™ÅÌɪËÉÇ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¡¦ª¡ ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÊËÇÐƹØÊÁÊ˾ŹÄ׺ǼǽÁ¹Å¾Ëɹ

 

À»ÇÆÁ˾ 

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ª££ÉÇÊË

†† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÐƹØÊÁÊ˾ŹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ›Ç½ÇÊËÇÐƹØÊÁÊ˾ŹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆ¹Ø ÇÃɹѾÆƹØ ›Ç½ÇÊËÇÐƹØÊÁÊ˾ŹÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›ÇÉÇÆÃÁ ¹ÖɹËÇÉÔ ›ÇÉÇÆÃÁ ¹ÖɹËÇÉÔ ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½Ç» Ì˾ÈÄÁ˾ÄÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦´žª¡ª«ž¥´ÁÀž˹ÄĹÁÈĹÊËÁù ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ ›¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¡©§†Á¨™©§¡ §¤¸¯¡¸«ZWFL ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´ÃÇÆÕÃÁ ùÉÆÁÀÔ ̼ÇÄÃÁ ÈĹÆÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁž»ÉÇÑÁ;É0/%6-*/&»Ê¾Ï»¾Ë¹œ»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™4VQFSNPOUFSSFZ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ

  ü   ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ

  ÇËÉ ÆÁÀùØ ª£¡£¡ ÊÃÁ½ÃÁ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ¡¦ª¡ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Éù†¹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄ՝ÇÉÆÁË ÈÄÇËÆÇÊËÕÇ˽ǼûÅ œ¾ÉžËÁýÄØž˹ÄÄÃÉÇ»ÄÁ«ž£«§©­¤ž£ª ÍÈÅÄ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5ZWFL œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹»Ä¾ÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ œÉÌÆËǻùºÁËÌÅƹØ  ü ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÃÇÆÍÁ¼›Ê¾Ï»¾Ë¹ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»ÔÁ˽ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £Çƾà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £©§›¤¡ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕ £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦ Î ÈÉÁÈÇÃÌÈþÈǽ¹ÉÇÃ

ü ûÅ ü ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ  ÈÅ  ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË

É ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ «­œ©™¦™« «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ªËÉÇÂŹÉÃÇ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

55


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾'BLSP»ÑÁÉÇÃÇŹÊʦÁÀùØϾƹ ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔÂÇƽÌÄÁÆ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ¤ÁÊË»ÇÄÆǻǧƽÌÄÁÆ›ÃÇÅÈľÃ˾ÍÁÉžÆÆÔμ»ÇÀ½¾Â›Ê¾Ï»¾Ë¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆà ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÔÂÎÎ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ©™ªª©§°£™ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù

ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô ª¥¤ ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô»ÔÊѾ¼ÇÊÇÉ˹ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§Æ½ÌÄÁƨǽ¹ÉÃÁ ¤ÁÊËÔÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾©™ªª©§°£™ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØ  ü ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕƹØ žÑÃÁÈÇü †XXXPNTLHSBESV ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¥¹ÊËÁÃÁ ºÁËÌÅÆÔ¾ ǺŹÀÇÐÆ¹Ø ÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ£«£ÉÇÅ šÁÃÉÇËÇÄÕ £«­Ä¾ÃÊ £«¶Ä¹ÊË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼ÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¹É¹ÆËÁØ À¹Å¾ÉÔšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ ™¥ž©

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ûÅ ÑË ÉÌÄÇÆ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ›ªž¯›ž«™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª£©§¢šžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ™¥ž©¡©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

56

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ¥ÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ¥ÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÈÇ›¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÁÅÈÈÇÃÉÔËÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà ¼¹É¹Æ˵˝ÇÊË

      ûÅ 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

£ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉ$PMPSDPBU1SJTNB¬ÆÁùÄÕÆԾϻ¾Ë¹œ¹É¹ÆËÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ÃÇÅÈľÃ˹ÏɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾɥÇÆ˾Éɾ  ΠņXXXPNTLHSBESV ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦¹É¾Àù©¹ÀÆÇǺɹÀÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹

 ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ɹÊÊÐÁ˹¾Å ÈÉÁ»¾À¾Å©™ªª©§°£™ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁÅ ÈÉÁ»¾À¾Å ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨Ä¹ÊËÁÀÇÄœ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨©¡ ¥™ ­ÁÆ œ¹É¹ÆËÁØľË

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ÃÇÆÊ ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ÇÆ˹¿£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇÂÊÃɾÈľÆÁ¾Å §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ

ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ½¾Ñ¾»Ç É É

§Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30 7&-69ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ Î ÁÃÇÅÈħÍÁÏÁ¹ÄÕÆǾÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊ˻Ǜʾϻ¾Ë¹ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÀ¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ

  ÄÁÊË ÄÁÊË

ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ·ËÉÁϾÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

57


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆÀ¾Ä ÃÇÉÁÐ ÃɹÊÆ ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É

¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁÆ À¾Ä ÃÇÉ ÃɹÊÆ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¾Æù    ¨Ä‘ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆËÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨É¹ÂžÉºÁËÌÅÆÔ ¨É¹ÂžÉÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ  ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÈÇÄÁžÉ

 ÄÁÊË ÄÁÊË Å   ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ   ûÅ   ûÅ ûÅ 

ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÉ ÇË É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ £ÇÉÊ §§§ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÇÉÊ §§§ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› £ÇÉÊ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

58

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÃɹѾÆÆÔª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄśʾ¼½¹ƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦªÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÀ¹Å¾É ɹÊоËÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ÇÏÁÆÃÇ» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂ¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨ ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ª†À¹ºÇÉ ͹ʹ½ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆà ÊÈÇÃÉÔËÏ»©¹ÊÊÉ©¹ÊÐ ÃÇÅÈľÃ˹Ï ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å  ÅÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂ¥¨† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª†

ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ̽Á»ÁË ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÇÉÊ §§§ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÇÉÊ §§§ £ÇÉÊ §§§ ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ  ΠņXXXPNTLHSBESV ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ À¹Å¾ÉÔÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃÉ À¹Å¾É ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃɹÑ »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À©¹ÊоË ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ÈÇÄÁÅ¾É ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹÑ ƹɾÀù»ɹÀžÉ©¹ÊÊÉÇÐùÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹Æ Ä׺½ÄÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹Æ Ä׺½ÄÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾†XXXPNTLHSBESV ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨Ä׺½ÄÁƹ½Ç ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔªÄ׺¹Ø½ÄÁƹ½Ç ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ©¹ÊоËÁÀ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†  §ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Ä¦ª ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Ä¥¨ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½ÄÈÇœ§ª«Ì ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Äª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆÆÔ † ÅÅ©™ªª©§°£™ÇÊË ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»©™ªª©§°£™

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ÄÁÊË ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ­¾ÑƪËÉÇ §§§ ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ª££ÉÇÊË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ª££ÉÇÊË ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

59


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ   ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¥¨ ¦ª ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¨ª† ª† ¨ª†ÇÏÇÃÉ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦†ɹÊЩ¹ÊÊÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦†ɹÊЩ¹ÊÊÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆÇ»ÇÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¡À¼ÇËÄ׺½Ä »ƹÄƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ» ÇÃɹÑ †Åª½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨ÉÇÍƹÊËÁħËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ

ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ª££ÉÇÊË ¡¦ª¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª« ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹϾņȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹƹËÌɹÄÕƹØϾņȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉϾņȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ½ÇºÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À »Ê¾½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹϾņȾÊÐƹËÌɹÄÕƹØÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ §ª«™›£™ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØ ©¾Ñ¾ÆÁ¾ÈÇÄÆǾÃÉÇ»¾ÄÕÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ©™ªª©§°£™¥§¦«™Ÿ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£†»ÉÌÄÇƹÎÈÇ Å†XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ©¦¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ©¦£†ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾Å¹ÊË É̺¾ÉÇÁ½ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½ ©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊË ºÁËÌÅ ºÁËÌÅƹØŹÊËÁù »žÑùΠ¨©™¢¥ž© ©Ìº¾ÉÇÁ½¿Á½¨š£†½ѻǻ ËɾÒÁÆ ÊËÔÃÇ» ¨š£† ª¹ÀÁĹÊËÔ  ©Ìº¾ÉÇÁ½¿Á½ÃÁ   ü ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ©¨¨† ©£¨† ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊËÈÇÀ» ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ©£¨† ©££†ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠº¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ

  ÑË  ÉÌÄÇÆ  »ƹÄÁÐ Äü  ÑË  ÑË  ÉÌÄÇÆ ÑË ûÅ   ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ÑË ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ËÇɼ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ  ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ËÇɼ †É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÎÇÉϾƹ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª« ªÃĹ½’ ž©¥™£ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «™¤¡¥™¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ™ª« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

60

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Å¹É¹ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ º¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©™ªª°¡«™ž¥©¹ÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼ¥Á˾Æ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ¨›® ž˹ÄÄ ª¹Â½ÁƼ­¹ÂƚÁÉ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ  ™¥ž©¡¥ šžª¨¤™«¦§©™ªª°¡«™ž¥ ÈÉÁ»¾À¾Å ©™ªª©§°£™ ª¹ÅÇɾÀÔÃÇÆÕÃǻԾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÇÐù

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË  ûÅ  ÈÅ 

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

§Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Éù†¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 º¾Ä ÃÇÉ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžË ÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄĨ›® ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ¥¨¨É¾ÊËÁ¿ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ¥¨¥Ç½¾ÉÆ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™Ÿ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø/*$0-- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿  ™¥ž©šžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ÊÃÁ½Ã¹ ªÁÊ˾ŹÈǽǼɾ»¹ÃÉÇ»ÄÁÁ»Ç½ÇÊËÇÃÇ»Y-BEFS ÅÇÆ˹¿ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1-"45.0 /*$0-- ©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀ¨›®%0$,& 1-"45.0ªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÈĹÊËÁÃǻԾ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕËÉ̺йËÔ ªÇÍÁËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ º¾ÄÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô  ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ É̺¾Å¹ÊË ®¨¨»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ šÁÃÉÇÊË šÁÈÇÄÕ ¬ÆÁÍľÃÊ ªÖƽ»ÁЩ¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ1*3 ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÊÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÅÌ˾ÈÄÁ˾ľÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ º¹À¹ÄÕË «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½ «É̺¹»Ç½ÇÊËÇÐƹØÇÃɹѾÆƹØ «É̺¹»Ç½ÇÊËÇÐƹØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÁ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ

   ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ  ÑË  ÈÅ ÈÅ       ÑË ÈÅ  ÑË ÑË  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË  ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ª¬¨ž© ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É 

¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÅ¹ÉË£ÄÁŹË ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «­œ©™¦™« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™¥¡ª ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ¯¾ÆËÉÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

61


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÈÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ ,/"6' ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌżÁºÃ¹Ø,BUFQBMº¾ÊÈÄÀ¹Å¾ÉÁÅ©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø,BUFQBM 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø4IJOHMBTT *$01"- °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9†ª¬¨ž©¯ž¦™É

 ÑË ÉÌÄÇÆ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÄÁÐƹØ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ É

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ž»ÉÇÈÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø 3VGMFY 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø 3VGMFY 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,BUFQBM3VGMFY *DPQBM 4IJOHMBT£ÇÅÈľÃËÌ×Ò©¹ÊоË °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø3VGMFY ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ 

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹÅؼùØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ±Á;Ɇ»ÇÄÆ Î Å ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻdž¼£É¹ÊÆÇØÉÊÆXXXPNTLHSBESV ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»Ç ΠŠ¡ÊÃÁËÁŝÇÊË›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ 

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ½ÇÊ˹»Ã¹ †É ÇËÉ É †É

¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±Á;ɆÅÁ»ÇÄÆÇ»ÇÂÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ±Á;É›§¤¦™†£§¤§©†»ÇÄÆǻǠ£©™ª¦§†£§©¡° †XXXPNTLHSBESV ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ  ΠņXXXPNTLHSBESV ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÈÉÇÎǽÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ»˾нÆØ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

 ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÈÅ ÑË ÈÅ ÈÅ 

ÇËÉ †É É É É †É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

™ÅÌɪËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « £ÌÀØ Ź¼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ª« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

 

ÇËÉ ÆÁÀùØ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† ††

«¾ÎÈǽÉؽ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ &630†¤™¢«º¹À¹ÄÕË˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÊË¾Æ ÈÇĹ ͹ʹ½¹ ÃÉÔÑ *TPCPY «¾ÎÆÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ *407&3 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ  

62

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ÌȹÃÇ» Ã̺Å ÈÅ

É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ™ÉÅÇÍÇÄ ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™ª«©™«ž£˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆþɹÅÁоÊÃǾÈÇÃÉÔËÁ¾888ª¡š«ž¨¤§©­ ™ª«©™«ž£˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆþɹÅÁоÊÃǾÈÇÃÉÔËÁ¾888ª¡š«ž¨¤§©­ ™ª«©™«ž£˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆþɹÅÁоÊÃǾÈÇÃÉÔËÁ¾888ª¡š«ž¨¤§©­ ™ª«©™«ž£˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆþɹÅÁоÊÃǾÈÇÃÉÔËÁ¾888ª¡š«ž¨¤§©­ šÁÈÇÄÕ ºÁÃÉÇÊË ÌÆÁÍľÃÊ šÁËÌÅ ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø-*/&30$, «ž®¦§ 30$,800- ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆÇ ¶ÃÇ»¾É ¤¹ÂÆÉÇà ¨¨Ÿ ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ634" *407&3©™ªª©§°£™ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ

ûÅ ü ü ü Ä Ä Ä Ä   Ã̺Å ÉÌÄÇÆ

É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÁºÉÇÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁب¾ÆÇ˾ÉÅ ÅÅ ›ÇÂÄÇÃ Ä‘Æ ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5ZWFL œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾ÃTPGU œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇĆ% œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ž»ÉÇËÁÀÇÄ ž»ÉÇĹÂË ÈÄûÅ ¹ÃÌȹ¾ÅÇËÎǽÔȾÆÇÈĹÊ˹  »ÌÃdž ˾ÈÄdž ÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¨¾ÆÇ˾ÉÅ ¡ §¤¤™«†ÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄÇÆÀ»ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ   ÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆĹ»Ê¹ÆÇņ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ ¡ÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÏÇÃÇÄØ Èǽ»¹ÄÇ» £ÉÇÑù ½ÉǺľÆù ȾÆÇÈĹÊ˹ £ÉÇÑù ½ÉǺľÆù ȾÆÇÈĹÊ˹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊ˹ žÑÇÃÈÖÃ̺Å ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ™ª«©™«ž£ ¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥ ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥ÁÆ»¹Ë¹»¹Êʝ§ª«™›£™

ûÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ Ä ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ 

ÇËÉ ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ»  É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» É ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç

¦ª« ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ §ÅÇÅ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆÊËÉÇ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÅÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ›¹ÉÅ §§§ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¦ª« ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™¥¡ª §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆÊËÉÇ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ªÃĹ½’ §ÅÇÅ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

¥ÇÎÉ

£ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨

††††

§¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùΠľÆËÇÐƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ Ä‘Æ ½¿ÌË ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÅ Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø ȹÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ü ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø Ë×ÃÇ»¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹ؆ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇƦ ¨¾ÆÇÁÀÇÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ü  ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ü  ü ü ÉÌÄÇÆ ûÅ ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å

ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É †É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É 

§ÅÇÅ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ §ÅÇÅ ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ž©¥™£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

63


«ÏͽýÛÖ½ÜÏÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅÜ ¯½Ç ǽÇ ÏÂÌÈË ÌÂÍÂÁ½ÂÏÎÜ ÌËÎÍÂÁÎÏ¿ËÉ ÅÄÈÐÔÂÊÅÜ ÈÐÔÅÎÏËÀË ÏÂÌȽ ÏË ÂÀË ÉËÃÊË ËÎϽÊË¿ÅÏÙ ÎÌËÉËÖÙÛËÏͽÃÂÊÅÜ ´ÏË ϽÇË ËÏͽýÛÖ½Ü ÅÄËÈÜÓÅÜ §½Ç Ìͽ¿ÅÈË ÚÏË ÏËÊÇÅÆ ÍÐÈËÊÊØÆ ɽÏÂÍŽÈ ÁË ÎÉ ÎËÎÏËÜÖÅÆ ÅÄ ËÎÊË¿Ø Å ËÏͽýÛÖÂÀË ÎÈËÜ «ÎÊË¿ÊËÆ ÇÍÅÏÂÍÅÆ ÌË ÇËÏËÍËÉÐ ɽÏÂÍŽÈ ÉËÃÊË ËÏÊÂÎÏÅ Ç ËÏͽýÛÖÂÆ ÅÄËÈÜÓÅÅ Š ÚÏË ÇËÚÑÑÅÓÅÂÊÏØ ÏÂÌÈË¿ËÀË Å ËÌÏÅÔÂÎÇËÀË ËÏͽÃÂÊÅÜ «ÌÏÅÔÂÎÇË ËÏͽÊ ÊÅ ÁËÈÃÊË ¾ØÏÙ Ê ÉÂÊ  ÏÂÌÈË¿Ë Š Ê ÉÂÊ  Ÿ ǽÔÂÎÏ¿Â ËÏͽýÛÖÂÀË ÚÈÂÉÂÊϽ ÏÂÌÈË¿ËÀË ÄÂÍǽȽ ÅÎÌËÈÙÄÐÂÏÎÜ ÌËÈÅÍË¿½ÊʽÜ ½ÈÛÉÅÊÅ¿½Ü ÑËÈÙÀ½ Ëʽ  ËÏͽýÂÏ ÁË ÈÐÔÅÎÏËÀË ÏÂÌȽ §ËÉ̽ÊÅ܈°­¨¬¨®¯¥§˜ À¢Ç½ÏÂÍÅʾÐÍÀ Ü¿ÈÜÂÏÎÜÈÅÁÂÍËÉ¿ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ÂËÏͽýÛÖÂÆÅÄˊ ÈÜÓÅÅ ʽ ËÎÊË¿Â ¿ÎÌÂÊÂÊÊØÒ ÐÏÂÌÈÅÏÂÈÂÆ ÌÂÊËÌÅÈÅÚÏÅÈÂʽ ˆ¬«­¥¨¢§®˜ Å ÌÂÊËÌËÈÅÌÍËÌÅÈÂʽ ˆ¬¢ª«Š ¯¢­©˜ÁÈÜÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÀËÇËÉÌÈÂÇνÅÁÍÐÀÅÒËÏͽÎÈÂÆŸÊÂÕÊÂÌËÒËÃÅ ÚÏÅɽÏÂÍŽÈØÅÉÂÛÏͽÄÈÅÔÊØ ÑÅÄÅÇˊÉÂÒ½ÊÅÔÂÎÇÅ ҽͽÇÏÂÍÅÎÏÅÇÅ ¯½Ç ÌÂÊËÌËÈÅÌÍËÌÅÈÂÊ ÄʽÔÅÏÂÈÙÊË ÈÐÔÕ ÌÍËÏÅ¿ËÁÂÆÎÏ¿ÐÂÏ ÎÃŊ ɽÛÖÅÉÅͽÎÏÜÀÅ¿½ÛÖÅÉÐÎÅÈÅÜÉ«¾È½Á½Ü¾ËÈÂÂͽ¿ÊËÉÂÍÊØÉͽÎÌÍÂÁÂÈÂÊÅÂÉÌËÍ¿˾×ÂÉ ËÊÉÂÊ ÌËÁ¿ÂÍÃÂÊ¿ËÁËÌËÀÈËÖÂÊÅÛÅ˾ȽÁ½ÂÏÉÂÊÙÕÅÉ ʽ ÏÂÈÐÔÕÅÉÇËÚÑÑÅÓÅÂÊÏËÉÏÂÌÈËÌÍË¿ËÁÊËÎÏÅ «ÁʽÇË νÉØÉ ÎÂÍÙÂÄÊØÉ ͽÄÈÅÔÅÂÉ Ü¿ÈÜÂÏÎÜ ÏË ÔÏË ÏÂÉÌÂͽÏÐͽ ÌÍÅÉÂÊÂÊÅÜ Ð ÌÂÊËÌËÈÅÚÏÅÈÂʽ Ê ¾ËÈ ® ½ÐÌËÈÅÌÍËÌÅÈÂʽŠÁË ®¯ËÈÙÇËÇËÉ̽ÊÅ܈°­¨¬¨®¯¥§˜˾ȽÁ½ÂÏÊÂ˾ÒËÁÅÉØÉ ˾ËÍÐÁË¿½ÊÅÂÉÁÈÜÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿½¿ÎÌÂÊÂÊÊËÀËÌËÈÅÌÍËÌÅÈÂʽˆ¬¢ª«¯¢­©˜ŸØÊ¿ÎÏÍÂÏÅÏ¿½ÎÎËÍÏŊ ÉÂÊÏÂÇËÉ̽ÊÅÅɽÏÂÍŽÈØ¿ÏËÍËÀËÎËÍϽÅÈžͽǭ½ÎÌÍËÎÏͽÊÂÊÅÂÌÍËÁÐÇÓÅÅËÎÐÖÂÎÏ¿ÈÜÂÏÎÜÔÂÍÂÄÎÂÏÙ ÐÌËÈÊËÉËÔÂÊÊØÒÁÅÎÏÍžÙÛÏËÍË¿ ÇËÏËͽÜʽÎÂÀËÁÊÜÕÊÅÆÁÂÊÙËÒ¿½ÏØ¿½ÂÏ¿ÎÛ­ËÎÎÅÛ ˆ¬«­¥¨¢§®‹ ª¬º ¨±˜ Š ÚÏË ÏÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅËÊÊØÆ ̽ÍËÅÄËÈÜÓÅËÊÊØÆ Å Ä¿ÐÇËÅÄËÈÜÓÅËÊÊØÆ ɽÏŠ ÍÅ½È ÇËÏËÍØÆÎËÎÏËÅÏÅÄËÎÊË¿ØÅÌËÈÅÍË¿½ÊÊËƽÈÛÉÅÊÅ¿ËÆÑËÈÙÀÅ ÌËÏÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅËÊÊØÉοËÆÎÏ¿½É ËÏÊËÎÜÖÅÆÎÜÇÇȽÎÎÐËÏͽýÛÖÂÆÅÄËÈÜÓÅÅŸǽÔÂÎÏ¿ÂËÎÊË¿ØÅÎÌËÈÙÄÐÛÏÎÜÌËÈÅÚÏÅÈÂÊË¿ØÂÌÂÊØͽÄÊËÆ ÌÈËÏÊËÎÏÅ ÎÏÍÐÇÏÐÍØÅÏËÈÖÅÊرËÈÙÀ½ʽÊËÎÅÏÎÜÉÂÏËÁËÉÏÂÍÉÅÔÂÎÇËÆο½ÍÇÅÅËÏÌËÈÅÍË¿½Ê½ÁËÇËÚÑÑŊ ÓÅÂÊϽËÏͽÃÂÊÅÜÊÂÉÂʯËÈÖÅʽÑËÈÙÀÅŠÉÅÇÍËʯËÈÖÅʽÌÂÊËÌËÈÅÚÏÅÈÂʽ¿½ÍÙÅÍÐÂÏÎÜËÏ ÁË ÉÉ «ÏͽýÛÖ½Ü ÏÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅÜ ʽ ËÎÊË¿Â ¿ÎÌÂÊÂÊÊËÀË ÌËÈÅÚÏÅÈÂʽ ÌÍÅÉÂÊÜÂÏÎÜ ÏËÈÙÇË ÁË ® ÌÍÅ ÌË¿ØÕÂÊÊØÒ ÏÂÉÌÂͽÏÐͽÒ Ëʽ ÌȽ¿ÅÏÎÜ Ï • ÌÍÅÉÂÊÂÊÅ ÊÂÁËÌÐÎÏÅÉË ¿ ̽ÍÅÈÙÊØÒ ËÏÁÂÈÂÊÅÜÒ¾½ÊÙÅνÐÊ ŸØÎËÇËÏÂÉÌÂͽÏÐÍʽÜËÏͽýÛÖ½ÜÅÄËÈÜÓÅ܈¬¢ª«¯¢­©‹ª¬¬¨±˜ŠÚÏË¿ÅÁÏÂÌÈË̽ÍËÅÄËÈÜÓÅÅ ÎÌÂÓŽÈÙÊËͽÄͽ¾ËϽÊÊØÆÁÈܾ½ÊÙÅνÐÊ©½ÏÂÍŽÈÊÂÌȽ¿ÅÏÎÜÁË ®ÅÊ¿ØÁÂÈÜÂÏ¿ÌËÉÂÖÂÊÅ ÊÅǽÇÅÒÏËÇÎÅÊË¿ÅÊÂÌÍÅÜÏÊØÒĽ̽ÒË¿ ª½ËÉÎÇËÉÍØÊÇÂÌÍÂÁÎϽ¿ÈÂÊËÊÂÎÇËÈÙÇËɽÏÂÍŽÈË¿ ÌËÒËÃÅÒʽˆ¬«­¥¨¢§®ª¬º¨±˜ŸËÎÊË¿Š ÊËÉÚÏËɽÏÂÍŽÈØʽËÎÊË¿ÂÌÂÊËÌÅÈÅÚÏÅÈÂʽÅȽ¿Î½ÊË¿ËÆÌÈÂÊÇÅÎʽÌØÈÂÊÅÂɱÅÄÅÔÂÎÇÅÊ¿ËÄÉËÃÊË ʽÀȽÄËÌÍÂÁÂÈÅÏÙ ǽÇËÆÇËÚÑÑÅÓÅÂÊÏËÏͽÃÂÊÅÜ¿ÅÊÑͽÇͽÎÊËÉÁŽ̽ÄËÊÂÅÉÂÂÏɽÏÂ͎Ȫ½ÌÍÅÉÂÍ ɽÏÂÍŽÈØÎÏËÊÇËÆȽ¿Î½ÊË¿ËÆÌÈÂÊÇËÆ¿Ë˾ÖÂÊÂËÏͽýÛÏÅÊÑͽÇͽÎÊË ÏÂÌÈË¿Ë ÅÄÈÐÔÂÊÅ ¡ÈÜÏËÀËÔÏ˾ؾØÈËËÏͽÃÂÊÅ¿ÅÊÑͽÇͽÎÊËÉÎÌÂÇÏÍ ÊÐÃʽÅÉÂÊÊËÌËÈÅÍË¿½ÊʽܽÈÛÉÅÊÅ¿½ÜÑËÈي À½ Îͽ¿ÊÅÏÂÈÙÊËÏËÈÎϽܝÁÈÜËÏͽÃÂÊÅÜ¿ÅÁÅÉËÆÔ½ÎÏÅÎÌÂÇÏͽ ɽÏÂ͎ȾÈÂÎÏÅÏ ÁËÎϽÏËÔÊËËÔÂÊÙ ÏËÊÇËÀËʽÌØÈÂÊÅܪ½ÈÅÔÅÂÎÈË¿ËÎËÔÂϽÊÅ܈ËÏͽýÛÖ½ÜÅÄËÈÜÓÅܘ¿ÍÂÇȽÉÂÉÊËÀÅÒÐÏÂÌÈÅÏÂÈÂÆ ĽԽÎÏÐÛÜ¿ÈÜÂÏÎÜÈÅÕÙÍÂÇȽÉÊØÉÒËÁËÉ ÊËÊÂÌËÄ¿ËÈÜÂÏÌËÈÐÔÅÏÙÊÐÃÊËÀËÚÑÑÂÇϽËÏÌËÇÐÌÇÅ ÏÂÚÇËÊËÉÅÜËǽÄØ¿½ÂÏÎÜÈÅÌË¿ËÆ Ÿ«ÉÎÇËÆ˾ȽÎÏÅÌÍËÁÐÇÓÅÛÇËÉ̽ÊÅň°­¨¬¨®¯¥§˜ÉËÃÊËÌÍÅ˾ÍÂÎÏÅÐ ÁÅÎÏÍžÙÛÏËͽ«««ˆª®¯˜Ì˽ÁÍÂÎÐÀ«ÉÎÇ ÐÈÈÂÏ«ÇÏܾÍÜ ËÑ ¬ËÏÂÈÂÑËʽÉŠŠ ŠÅÉ˾ŠŠŠÉÂÊÂÁÃÂÍØÇËÉ̽ÊÅÅÁ½ÁÐÏÇ¿½ÈÅÑÅÓÅÍË¿½ÊÊÐÛ ÇËÊÎÐÈÙϽÓÅÛ¥ÊÑËÍɽÓÅËÊÊØÂɽÏÂÍŽÈØʽÒËÁÜÏÎÜʽνÆϽÒXXXOTUPNTLSVÅXXXQFOPUFSNSV ¯ÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅÜʽÕÂÆÇËÉ̽ÊÅÅ ËÏÈÅÔ½ÛÖ½ÜÎÜ¿ØÎËÇÅÉÅǽÔÂÎÏ¿ÂÊÊØÉÅҽͽÇÏÂÍÅÎÏÅǽÉÅ ˾ËÆÁ•ÏÎÜ¿½ÉÊÂÁËÍËÀË

–

¯ËÈÖÅʽÏÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅÅ ª½ÅÉÂÊË¿½ÊÅÂÏÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅËÊÊËÀË ¯ÂÌÈË¿ËÂÎËÌÍËÏÅ¿ÈÂÊÅÂ3 ÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÛÖ½ÜÐǽĽÊÊËÉÐ ɽÏÂÍŽȽ Ç¿É ®ŸÏ ÏÂÌÈË¿ËÉÐÎËÌÍËÏÅ¿ÈÂÊÅÛ ÉÉ¬ÂÊËÏÂÍɋª¬¬¨±

 

ÉÉ‹

¬ËÍÅÈÂÇÎ ª¬º¨±

 

ÉÉ¬ÂÊËÌȽÎÏ

 

ÉÉ©ÅÊÂͽÈÙʽÜ¿½Ï½

 

ÉÉ¡ÂÍ¿Ë

 

ÉÉ§ÅÍÌÅÔʽÜÇȽÁǽ

 

ÉÉ 

®Í½¿ÊÅÏÂÈÙʽÜϽ¾ÈÅÓ½ÏÂÌÈËÅÄËÈÜÓÅËÊÊØÒοËÆÎÏ¿ͽÄÈÅÔÊØÒɽÏÂÍŽÈË¿


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ÑË ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ÑË ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ÑË ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ÑË ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Ã̺Å ¨¾ÆÇÈĹÊËY ƾÊÔÈľËÊØ ƾÃÉÇÑÁËÊØ Ã̺Å ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ÄÁÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÄÁÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÄÁÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÄÁÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÄÁÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÄÁÊË ¨¾ÆÇÈĹÊË»¹Êʝ§ª«™›£™ Ã̺Å ¨¾ÆÇÈĹÊËÄÁÊËǻǨªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅÅ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅÅ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅÅ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅÅ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅÅ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÎÅÅ ÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇˆÅÅ Ã̺Å ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »Ê¾ŹÉÃÁ Ã̺Å ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Ã̺Å

 É É É É ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ É É É É É ÇËÉ    ÇËÉ ËÇɼ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¹ÂϾ» ¡¨ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™ª« ™ª« ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅņXXXPNTLHSBESV ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É

¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ž»ÉÇÈĹÊË «ÇɼÈĹÊË «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊËÉÄÁÊË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

65


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É  É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É  É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ž»ÉÇÈĹÊË «ÇɼÈĹÊË ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ž»ÉÇÈĹÊË «ÇɼÈĹÊË «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹʈÃÉÇÑù ¨¾ÆÇÈľÃÊ ¶ÃÊËÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ   ÁÅÅ ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ ÖÃÊËÉÌÀȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÄÖÃʆ£ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĪËÇÈľÃÊ Ã̺ÅÌȹà ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ˾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕÎÎ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈľÃÊÁ½É ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔª«§¨¤ž£ª ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĶ£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔª«§¨¤ž£ª ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÅĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨¾É¾¼ÇÉǽù¹ÃÌÊËÁоÊùØÈÄÁ˹,/"6'*OTVMBUJPO ûÅ Ã̺Å ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø  ÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾«¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¨ÄÁ˹«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO5FSNP4MBCûÅ ¨ÄÁËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¨† ¨† ¨† ¨¨Ÿ† ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ †ÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ©ÌÄÇÆ«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO5FSNP3PMM ûÅ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃÁ½ÃÁ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ£ ÅÅ ÉÄÁÊË ÅÅ ÉÄÁÊË ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ E†ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51- ªË¾ÃÄÇ»¹Ë¹ÉÌÄÇÆƹØ ûÅÉÌÄÇÆ 

 ûÅ  Ã̺Å ÑË  ÌȹÃÇ» Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÑË Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ ÑË ÉÌÄÇÆ

 ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ É ÇËÉ ÇËÉ  É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» †É ÇËÉ ÇËÉ É

ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¦ª« ž©¥™£ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÇ×ÀªËÉÇ ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ª«©§¢¥§ž©¦ §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÃĹ½’ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª«©§¢¥§ž©¦ ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ª«©§¢¥§ž©¦ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ™¥¡ª §ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¦ª« ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

66

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫 ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶†«†«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶À† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ÍÇÄÕŹ ªËÇÈľÃÊÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É›ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ 3PDLXPPM -JOFSPDL «ÁÀÇÄ ¶ÃÇ»¾É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*TPWFS «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™ÃÊÁ ¤¹ÂÆÉÇà ¶ÃÇ»¾É ¨¾ÆÇÈľÃÊ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕË Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆǝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕˤ™¢¦©§£ «¡ §¤ ¶£§›ž© «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø-*/&30$, £Æ¹ÌÍ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹«¾ÎÆÇ ¬Éʹ £Æ¹ÌÍ ¤¹ÂÆÉÇêÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ»

ü ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å ûÅ  ÌȹÃÇ» Ã̺Å Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ûÅ

 É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ·ËÉÁϾÆËÉ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ §Ë½¾Ä†Ã¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅǼÇ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ»ÈǽϾžÆËÆÌ×ÊËØ¿ÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊEÇ˽ÇÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÑËÌùËÌÉÆǼÇ͹ʹ½¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §›ž©†£¦™¬­†«¡ª¥™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈÄÁ˹¨† ¨†ƾ¼ÇÉ×ÐÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™ £¦™¬­ ¬©ª™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØʹÄ×ÅÍÇÄռǨÇÉÁľÃÊt¨¾ÆÇÍÇÄ «¾ÎÆÇÉÇÃĹÂËÎÎ «ÁÊŹ¥† ¥†ûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «ÁÊŹ¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡ÀÇ»¾É «ÁÊŹ £Æ¹ÌÍ 3PMMFU ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG*OTVMBUJPO5FSNP3PMM ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFUÎÎÅÅ Ã̺ŝÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU Ã̺Å ÇȈÉÇÀÆÁϹ

 ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÌȹÃÇ» Ã̺Å ûÅ ûÅ ÌȹÃ  ûÅ Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÉÌÄÇÆ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É ÇË É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ ™Éù†¹ ™Éù†¹ «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦ª« ¦ª« ž©¥™£ ™ª« ™ª« ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU )BOTPM û» ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ634" ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÊËɹ Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ª«©™ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡ «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ  Ã̺ÅÌȹà ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾»ÉÇËÁÀÇÄÇ˽Áľɹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÀÁÅƾ¼Çº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁبÇÉÁľÃÊÊÈđÆÃÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ŹÆʹɽ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØˑÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØËÉ̺ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØËÉ̺

 ÌȹÃÇ» ÉÌÄÇÆ  Ã̺Å ÌȹÃÇ» Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ  ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ËÇɼ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ 

™ª« ™Éù†¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ ¦ª« «¾ÎÈǽÉؽ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ÅÌɪËÉÇ ¦ª« «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ™¥¡ª ¦ª« ™¥¡ª «¾ÎÆǜÉÌÈÈ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

67


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄգƹÌÍ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ£¦™¬­ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆ©Çè ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ

ÌȹÃÇ» ÉÌÄÇÆ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ É É ÇË É É É É É É É É É

§Ë½¾Ä†Ã¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ¦ª« ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¨¨¬ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÈÄÁ˹¨† ¨†ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨¨Ÿ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ©§£¤™¢« Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕª«ž£¤§›™«™ ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬©ª™©™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÈÄÁËÔ ûÅ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÉÌÄÇÆ ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» Ã̺Å 

É É É É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« «¹ÉÊÃ¹Ø ™Éù†¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¥† ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ÍÇÄÕ¼¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†<ÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹÎÇÄÊË Ê˾ÃÄÇËùÆÕ

 ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ÈÅ

ÇËÉ É ÇËÉ ÎÇÉÇÑÁ¾ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™¥¡ª §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦ª« ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÉÑ Ë Š ÉÑÇË

 Ë Š ÉÑÇË

 Ë ŠÇË Ë ŠÇË«§¨†£™«™¤§œ

­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÉÑª¹Â½ÁƼ»¾ÉËÁùÄÕÆÔÂ%PDLF

ªÇÍÍÁËÔ%PDLF

›Ç½ÇÊËÇÃÁ%PDLF

ª¹Â½ÁƼ%PDLF

¦Ç»ÁÆù¼Ç½¹sºÄÇÃιÌÊ „›ÃÌÊÆÔ¾”Ï»¾Ë¹

ªÈÄÇÑÆÔ¾ÁÊȾÉÍÇɹÏÁ¾Â „›ÃÌÊÆÔ¾”Ï»¾Ë¹

„›ÃÌÊÆÔ¾”Ï»¾Ë¹

£Çɹº¾ÄÕÆÔºÉÌÊ ¾ÄÇÐù „›ÃÌÊÆÔ¾”Ï»¾Ë¹

†† †† †† †† †† †† †† †† ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ šÄÇÆιÌÊ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ)PM[CMPDL ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄ ž˹ÄÄ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¹Å¾Éº¾ÊÈÄ¥ÇÆ˹¿

68

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

  ÑË ûÅ ûÅ ûÅ

 ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ «­œ©™¦™« ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¡¦ª¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¦¹ÈÔľÆÁ¾͹ʹ½Ç»ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ¨¨¬ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÁÀÌÆÁùÄÕÆǼÇÍÁÆÊÃǼÇÊÔÉÕØÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å17%' ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÈɆ»Ç¶Ä¾ÃËÉÇÒÁˆª¹Å¹É¹ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾¥¾ËÀ¹Å¾ÉÔ ɹÊÐ¾Ë ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨¹Æ¾ÄÕ¹Ä×ÅÃÇÅÈÇÀÁËÅÅ Î Î ƹÀ¹Ã¹À†ÅÅ ÃĹÊÊœ ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» ÅÇÒ¾ÆÁØ ÌÊËÉÇÂÊË»¹ÈÇÄÇ»ÁľÊËÆÁÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØÃÇÄÇËÔÂùžÆÕ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇËɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ»Á͹ÃËÌɝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÇɾºÉÁÃÄÁËÕ¾»Ç »Ç½ÇÊËÇà ÃÇÀÔɾÃ

ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ 

†É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ †É ÇËÉ

¨¾Ë¹Ä §« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË  ¾ÆÇÆ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾Ë¹Ä §«  

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨ÉÇÍÁÄÕùÊʾËÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄÇ»ÔÂ¥¡««ž¦ ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&©¹ÊÊÇÐù ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'JOF#JSšÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠœ¾ÉŹÆÁØ §ÍÁϨɾ½Ê˹»©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& )PM[QMBTU»¹ÊÊ

 ÑË ûÅ ûÅ   ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ)PM[QMBTU ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁÐ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ Ä׺ԾÏ»¾Ë¹ÁɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÈǽÀ¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÃÇÅÈľÃËÈÇ»¹ÑÁÅɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ›ÇÀÅƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ©¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԠɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"-*5& §©«§ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй©¹ÀÄÁÐÏ»¾ËÇ»©¹ÊНÇÊË ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾Ï»¾Ë¹ ªÁÊ˾ÅÔÅÇÆ˹¿ÆÔ¾½ÃÇÅÈÇÀÁ˹ ¹Ä×ÅÈÉÇÍÁÄÕ"-6†'"45 Å ÅÅ ªÄ¹Æ¾ÏǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ­¹Ê¹½»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ɹÊÐÃÇÅÈľÃË »¹ÉÁ¹ÆǺÄÁÏ ɹÊк¾ÊÈÄ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈǽÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»¾ÆË͹ʹ½Ç» ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

 ûÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ  ÈÅ  ÑË ÑË ûÅ  ÑË ûÅ   

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê «­œ©™¦™« §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¾ÆÇÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, §Æ½ÌËÁÊ 5&/%¼Á½Édž »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ƾ¼ÇÉ×йØ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   šÁËÌÅ ›¾ËÉdž »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁ˹ ›¾ËÉǼÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÊȹÆ œ¾ÇÃÇÅÈÇÀÁ˽ɾƹ¿ÆÔÂ2%SBJO œ¾ÉÃÌľÊ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ÊÌιØÊžÊÕ ™£›™ª«§¨ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ûÅ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ ™Ä¾Æ˾ÃÊ 5ZWFL œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁ؆¿Á½Ã¹ØɾÀÁƹ

ÉÌÄÇÆ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ü ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź «¾ÎÈǽÉؽ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ™¥¡ª ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË £»¹ÉËÁÉÆÔÂÇË»¾Ë «£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ™¥¡ª œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÉûÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

69


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؚ¡«©§¦ŹÉù£ÇÆϾÆËɹË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÆËÇÆÁËÇ»¹Ø8"5&34501 œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹ ùÅÆØ ÃÁÉÈÁй š¡«©§¦ŹÉù œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØœ¡©§šž«§¦ª©œ† ª©œ† ÊžÊÕɾÅÇÆËƹØ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ͹ʹ½Ç» ŹÆʹɽ¦ÁÀϾÆÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦ ÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ

ü ÈÅ ü ü ü ûÅ ü

É ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

«™¤¡¥™¦ ·ËÁÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ «™¤¡¥™¦ ©žœ¡§¦ª­ ·ËÉÁϾÆËÉ ©žœ¡§¦ª­

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦s ½Çº¹»Ã¹»º¾ËÇƆüÃ̺Å Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦†¶£§¦§¥ ÈÉÇÆÁà º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£§¤µ¥™«ž£ª ÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø º¾Ä¹Ø º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾†.BTUFSTFBM &NBDP œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽ»¹ÄÇ» º¹ÊʾÂÆÇ»ÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ©¡£§¤ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؚ¡«©§¦ŹÉù£ÇÆϾÆËɹË¿Á½ÃÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؚ¡«©§¦ŹÉù±ËÌùËÌÉÆÔ½º¹ÊʾÂÆÇ» œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؚ¡«©§¦ŹÉùœÁ½ÉÇÈÄÇź¹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁت«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»Áº¹ÊʾÂÆÇ» œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ

ü ü ü ü ü Äü ü ü ü ü ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç

©žœ¡§¦ª­ ©žœ¡§¦ª­ ©žœ¡§¦ª­ ¨¾Ë¹Ä §« ™¥¡ª ¨¾Ë¹Ä §«  «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ·ËÁÊ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ·Ë¹ÍÇÄ °¾ÎÁØ ¡ÀÇÊȹÆ™ š ª  ¡ÀÇÊÈ¹Æ «¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¤¾Æ˹¼Á½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹؤÁÈľÆË œ¾ÉÄ¾Æ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆƹØ¡ÀÇÊË̽ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆƹØ«¾ÍÇƽ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇÄ ¡ÀÇÊȹÆ©™ªª©§°£™ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÅÈ º¹Æù ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £»¹ÉËÁÉÆÔÂÇË»¾Ë «£ £»¹ÉËÁÉÆÔÂÇË»¾Ë «£ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™¥¡ª §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø

ÈÅ

 †É

™ªª†¨¹Ã §§§

†† ††

¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ªÁÊ˾Ź&57&/5 † «ÁÀÇÄ ªÃÇÉÄÌÈÔ Ç˻ǽÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ

ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆǜÉÌÈÈ ªÁº«¾ÈÄǪƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† ††

©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ ™ÊºÇÁÀ½¾ÄÁØ ÍËÇÉÇÈĹÊËÔ ƹºÁ»ÃÁ ɾÅÆÁ ȹÉÇÆÁË ľÆ˹ÃÇÆ»¾Â¾ÉƹØ š¾ÆÀÁƆùÄÇѹ ƾÍɹʪ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇÃ

70

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ü ü ü  ÑË  ü

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù†   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø™¨ ™¨© ¤¨ ™œ¡ ™ª ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª §É¼Ê˾ÃÄÇ ¨¹ÉÇÆÁ˨¥š ¨§¦†š ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÇÃÉÔËÁ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ©Ìù»¹ÁËÉ̺ÃÁɾÀÁÆǻԾÁ¨›®E† ÊǾ½ÌÊËÉÇÂÊË»¹ ÎÇÅÌËÔ ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù†  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù† Ä ªÉ¾½ÊË»ÇÅÇ×Ò¾¾ÈÇ»ÔÊÇĹÅƹÃÁÉÈÁо ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ «¾ÎÈĹÊËÁƹ«¥£²Á¥šª ɾÀÁƹÈÇÉÁÊË¹Ø ÈÁÒ¾»¹Ø ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ «¾ÎÈĹÊËÁÆÔ¥šª «¥£² ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

ü ÑË ü ÄÁÊË ü Å  ÑË ÑË ü ÑË ü  ü ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É

§ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ #FSHBVG#BTFÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹϾžÆËÆÔ Ç˽ÇÅÅ #FSHBVG#PEFO'JOBMʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØÈÇÄ Ç˽ÇÅÅ #FSHBVG#PEFO(SPTTÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ Ç˽ÇÅÅÅ #FSHBVG#PEFO*OUFS(SPTTƹÄÁ»ÆÇÂÅÁƾɹÄÈÇÄ ¼ÄØÆÏÈÇ»¾ÉÎÆ †ÅÅ #FSHBVG#PEFO.FEJVNƹÄÁ»ÆÇÂÈÇÄ †ÅÅ #FSHBVG1SBLUJLº¹ÀÇ»¹ØÊËؿù½ÄØÈÇĹ¥ ¥ ™É¾Æ½¹ÃÇ»ÉÇ» ›Ê¾½ÄØÈÇĹÁÀœ›¤ ÇÊùȹÉþËƹØÁÀɹÀÄÁÐÆÔÎÈÇÉǽ½¾É¾»¹5BSLFUU ªÁÆ˾ÉÇÊ ¤¹ÅÁƹË ¤¹ÅÁƹËÃĹÊʹšÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ›ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç ¤¹ÅÁƹËÃĹÊÊ ¤¹ÅÁƹË#BMUFSJP ,BJOEM 7PHVF 1SFNJVN 2VJDL4UFQ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU "CFSIPG 2VJDL4UFQ $MBTTJD ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU 2VJDL4UFQ "CFSIPG 2VBMJUZ$SBGU ªÁÆ˾ÉÇÊ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU 2VJDL4UFQ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǚÇÄÕћԺÇÉ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÃÄ À¹ÅÇƼÇÉØÐÁ»ÇÊà §¨«©§ ¦¡¯™ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ ÃÄ ÅÅ ¼ÇÉØÐÁ»ÇÊà §¨«©§ ¦¡¯™ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÃÄ ¼ÇÉØÐÁ»ÇÊà XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÈËÉÇÀÆ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÃÄ ¼ÇÉØÐÁ»ÇÊà XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÈËÉÇÀÆ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÃÄ ÅÅ À¹ÅÇƼÇÉØÐÁ»ÇÊà §¨«©§ ¦¡¯™ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁ†ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁ†ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁ†ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆ Ëùƾ»Ô¾½ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁÂÁÄÁÆÇľÌÅÇ» ¤ÁÆÇľÌÅ ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUUºÔËǻǠÑÁÉ Å

ü ü ü ü ü ü ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥ÁÉ°ÁÊËÇËÔ ™¦¡ ™¦¡ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ™¦¡ ™¦¡ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ®ÇÀØÁÆ ™¦¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÁÄÕÆÔÂÈÇÄ ªËÁÄÕÆÔÂÈÇÄ ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ªËÁÄÕÆÔÂÈÇÄ ®ÇÀØÁÆ ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUUÃÇÅÅ ÑÁÉ Å ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUUÈÇÄÌÃÇÅ ÑÁÉ Å ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǚÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¤ÁÆÇľÌÅ™¦«¡ª«™«¡°žª£¡¢½ÄØɾÆ˼¾Æ†Ã¹ºÁƾËÇ» ¤ÁÆÇľÌŹÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁÂÁËÇÃÇÈÉǻǽØÒÁ ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠÈÇÄÌÃÇÅÅ ÃÇÅžÉоÊÃÁ§ª«™›£™šžª¨¤™«¦§ ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠªÔÃËÔ»Ã¹É š¾ÄÕ¼ÁØ ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǬÀÇÉÔÈǽ½¾É¾»ÇÁ¹ºÊËɹÃÏÁØ ÑÁÉ  ¤ÁÆÇľÌż¾Ë¾ÉǼ¾ÆÆÔÂÃÇÅžÉнÈÇžÒÊ»ÔÊÇÃÇÂƹ¼ÉÌÀÃÇÂƹÈÇÄ ¤ÁÆÇľÌżÇÅǼ¾ÆÆÔÂÃÇÅžÉÐ ÌÊËÇÂÐÁ»ÃžιÆÁлÇÀ½¾ÂÊË»ÁØÅ ¤ÁÆÇľÌŽŹ¼¹ÀÁÆÇ»Á«¯¥ÆÇ¿¾ÊË»ÇɹÊÏ»¾ËÇà ÁÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÇÊËÕ ¤ÁÆÇľÌŽËɾƹ¿¾ÉÆÔÎÁÍÁËƾʆÀ¹ÄÇ»™ÆËÁÊÃÇÄÕÀ ÁÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÁ ¤ÁÆÇľÌŽÄع½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÔÎÈÇžҾÆÁ£ĹÊÊÁùÁ¹ºÊËɹÃÏÁØ ¤ÁÆÇľÌŽÄؽ¾ËÊÃÁÎÁÑÃÇÄÕÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¤ÁÆÇľÌŽÄØž½ÁÏÁÆÊÃÁÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¤ÁÆÇľÌŽÄØǺӾÃËÇ»§ÈËǻԾϾÆÔÇËÉÌÄÇƹªÃÁ½ÃÁ ¤ÁÆÇľÌŽÄØÇȾɹÏÁÇÆÆÔÎÁɾ¹ÆÁŹÏÁÇÆÆÔÎÀ¹Äǻʺ¹Ã˾ÉÁϪÄǾÅ ¤ÁÆÇľÌŽÄØÊÈÇÉËÁ»ÆÔÎÀ¹ÄÇ»

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼ ÇËÉ

¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ·ËÉÁϾÆËÉ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

71


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¤ÁÆÇľÌŽÄØÎÁÅÁоÊÃÁÎĹºÇɹËÇÉÁ ÌÊËÇÂÐÁ»ÔÂÃÀ¹¼ÉØÀƾÆÁØÅ ¤ÁÆÇľÌÅÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ½ÃÁÆÇ˾¹ËÉÇ»ÁÊË̽ÁÂÀ»ÌÃÇÀ¹ÈÁÊÁ ¤ÁÆÇľÌÅÁÃÇ»ÉÇÄÁƽÄؼÇÊËÁÆÁÏÁºÁÀƾʆϾÆËÉÇ» ¤ÁÆÇľÌÅƹËÌɹÄÕÆÔ¨ÉÁÉǽŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ÅƆ»ÇɹÊÏ»¾ËÇý½ÁÀ¹Âƹ ¤ÁÆÇľÌŨ›® ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅžÉоÊÃÁÂ5BSLFUU¡ÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÁÂÁÃɹÊÁ»Ô ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅžÉÐÊÃÁÂÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÄÇ ÅÅ ¤ÁÆÇľÌÅÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔÂœÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœÄØÈÌ˾ÂÖ»¹Ã̹ÏÁÁ ¤ÁÆÇľÌÅÊʹÆÁ˹ÉÆÔÅÁÁÖÃÇÄǼÁоÊÃÁÅÁʾÉËÁÍÁù˹ÅÁ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþË˺ÔËÇ»ÇÂÑÁÉÁƹÅ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÃÇÅžÉоÊÃÁ ÑÆÌÉ ÃľÂ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÈÇÄÌÃÇÅžÉÏÁØÑÁÉÁƹÅ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÃÇÅžÉоÊÃÁ ÈÇÄÌÃÇÅÅ ºÔËǻǠ  Å ¤ÁÆÇľÌÅÖÃÇÆÇÅÃĹÊʹ ÑÁÉÅ ¦¹É¾ÀùÁ¼¾ÉžËÁÀ¹ÏÁؽ¾ÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎѻǻÈÇĹ

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

½Ç¼ ½Ç¼ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇÈËϾÆÔ É À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾

™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ™¦¡ ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ™¦¡ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ™¦¡ ¡Æº¾É¼ª­

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË À¹ÅÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨¹ÉþËÈÉǺÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨¹ÉþËÈÉǺÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÄÁÆËÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔÂÊùº¾ÄՆùƹÄÇÅÁÊÁÄÁÃÇÆÇ»ÔÅÃɹ¾Å£¹Ð¾ÊË»Ç ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌʨ›®Ê½»ÇÂÆÔÅùº¾ÄՆùƹÄÇÅÁÅؼÃÁÅÃɹ¾Å ¨ÄÁÆËÌʨ›®Êùº¾ÄՆùƹÄÇÅ»ÔÊÇ˹ ÊÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁƹˆÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁÆ¹Ë ȹÉþËÇËÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽˑÈÄÔÂÈÇĨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¨ÇÃÉÔËÁ¾½ÄØÈÇĹÈÇÄÁžÉÆǾ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÅǽÌÄÕÆǾ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÈÇĹÊÇÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÅËɾºÇ»¹ÆÁ¾Å ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÈÇÄÁžÉÆǾÈÇĹª™¥§›´©™›¦¡›™·²¾¾ÊØ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÈÉǺÃǻǾƹÈÇÄÕÆǾ ÖÃÇÄǼ ÊÆÁ¿¹×Ò¾¾ƹ¼ÉÌÀÃÁƹÊÌÊ˹»Ô ¨ÇÄùɺÇÆÇ»ÔÂ˾ÈÄÔÂ6/*."5ÈǽÈÄÁËÃÌ ÅÇÆ˹¿ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆǺÔÊËÉÇÀ¹Ë»¾É7FUPOJUÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÇĦ™¤¡›¦§¢š´ª«©§ ™«›ž©ž›™·²¡¢ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆǺÔÊËÉÇË»¾É½¾×ÒÁ ''4$)/&-- ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ›¾ËÇÆÁËʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  Å Å Å ûÅ ûÅ ûÅ ü ûÅ ûÅ ûÅ ü  ü

É ÇËÉ É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ

ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǺ¹Ë ™¦¡ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¦ª« ¦ª« ·ËÁÊ ž»ÉÇ»Îǽ ¡Æº¾É¼ª­ ¡Æº¾É¼ª­ ™¦¡ ªÅ¹ÉË£ÄÁŹË ªËÉǺ¹Ë ¡Æº¾É¼ª­ ªÁÆÇȾ «£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺Ô½ÄØÈÇĹ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊؽÇÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂʹÅÇ»Ôɹ»7FUPOJUÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆǶÃÇÈÇļÁÈÊǻԠ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁʆœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄÈľÆÇÐÆÔÂ˾ÈÄÔÂ$"-&0ÈǽĹÅÁÆ¹Ë ÅÇÆ˹¿ ¨ÇÄʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈ †ÅÅ ¨ÇÄ˾ÈÄÔ ƹùËÌÑþ ƹʾËþ ÈľÆÇÐÆÔ  ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ$"-&0 ÈľÆÇÐÆÔ À¹йʹÊ»ÇÁÅÁÉÌùÅÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ6/*."5 »ÊËØ¿ÃÌÁÄÁÃľÂ¥ÇÆ˹¿ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ$"-&0 6/*."5 ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÈľÆÇÐÆÔÂÈǽĹÅÁÆ¹Ë ÃÇ»ÉÇÄÁÆ ÄÁÆÇľÌź¾ÀÊËØ¿ÃÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÊ»¾ÉÎËÇÆÃÁ ÈǽÈÄÁËÃÌ ™Æ¼ÄÁØœ¹É¹ÆËÁØľË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÆÍɹÃɹÊÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÐ5IFSNP ±»¾ÏÁØ ½»Ä¹¿ÆÈÇžÒ §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÐ5IFSNP ±»¾ÏÁØ ½»Ä¹¿ÆÈÇžÒ §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ ÈľÆÇÐÆÔ ƹʾËþ ƹùËÌÑþ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂÈǽĹÅÁÆ¹Ë §¨«©§ ¦¡¯™

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ÃÇÅÈÄ ÃÇÅÈÄ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ÃÇÅÈÄ ûÅ

ÇË É ÇË É ÇË É É É É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÅ¹ÉË£ÄÁŹË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ª£ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉǝÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

72

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂÈǽĹÅÁÆ¹Ë §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂÈǽÊËØ¿ÃÌ §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ÈǽºÇÉÈǽ»¹ÑÁËɾºÇ»¹ÆÁØÃÈÇžҾÆÁ× ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ ¨ÇÄÔº¾ËÇÆÆÔ¾ÊÌÈÉÇÐƾÆÆÔÅ»¾ÉÎÆÁÅÊÄǾÅ ¨ÇÄÔƹÄÁ»ÆÔ¾»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔ¾ÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ¨ÇÄÔƹÄÁ»ÆÔ¾Áº¾ËÇÆÆÔ¾ÊËØ¿ÃÁ ¨ÇÄÔ¨©§¥´± œ™©™Ÿ¡ £©´«´ž¨™©£§›£¡ ™›«§¥™ª«ž©ª£¡ž ¨ÇÄÔ¨©§¥´±¤ž¦¦´ž ¨©§¡ ›§ª«›§®¡¥¡°žª£§ž ¨¡²ž›§ž ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾Á¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÔ¾ ¨ÇÉǼÁ"M ÈĹÊËÁÃǻԾ½ƹÈÇÄÕÆÈÇÃÉ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆ ¨ÇÉǼÁ"M ̼ÄǻԾ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨ÇÉǼÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ºÉÇÆÀ¹ ʾɾºÉÇ ÀÇÄÇËÇ Èǽ½¾É¾»Ç ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÉǺùƹÊ˾ÆÆ¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ¨ÉǺùƹÊ˾ÆÆ¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV §¨«©§ ¦¡¯™ ©¾ÅÇÆËÁ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾Ê˹ÉÔκ¾ËÇÆÆÔÎÊËØ¿¾Ã ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÎÅÅ º¾¿ º¾Ä ÇɾΠÊÄÃÇÊËÕ ÇÊÇù ªËؿù½ÄØÈÇĹ·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›¾ËÇÆÁË £Æ¹Ì͆¬š§ ªËؿùÈÇĹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ ›¾ËÇÆÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ÆÌÉÔ½ÄØÊ»¹ÉÃÁÄÁÆÇľÌŹšÇľ¾Ï»¾ËÇ»

ÈÅ ûÅ  ûÅ ü ûÅ  ûÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ žÑÇà ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ É

ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¡Æº¾É¼ª­ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¡Æº¾É¼ª­ ¡Æº¾É¼ª­ ¡Æº¾É¼ª­ ¡Æº¾É¼ª­ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ™¦¡ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ªËÉǝÇÅ ¡Æº¾É¼ª­ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™¦¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù šÇɽ×ÉÔþɹÅÁоÊÃÁ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂÎ ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*."ÃÁÊÄÇËÇÊËÇÂÃ¹Ø Î ÅÅ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁ Î ƾÈÇÄÁÉ £¹Å¾ÆÕƹËÌɹÄÕÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Í¾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ ÊÇÉË £¾É¹ÅǼɹÆÁË Î ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ £Á˹  ¥ÇÀ¹Áù £Á˹  ¥ÇÀ¹Áù ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÀ¹ÂùþɹÅÁоÊùØ ¥ÇÀ¹ÂùÊ˾ÃÄØÆƹØ ¨ÄÁËùù;ÄÕƹØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨ÇÄÕѹ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ»ƹÄÁÐÁÁ

ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ  ûÅ ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ  

ªÁÆÇȾ «£ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ™Ã»ÁÄÇÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¦Ç»ÇʾÄ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ªÁÆÇȾ «£ ªÁÆÇȾ «£ ¤¾»Ñ¹ ¨ÉÇɹº ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùج½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùƹÈÇÄÕƹج½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËù ÅÇÀ¹ÂùÊĹÆϾ»¹Ø ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁªÃÁ½ÃÁ½Ç «É¹»¾ÉËÁÆƹËÌɹÄÕÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

   

ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇË É ÇË É

¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ªÁÆÇȾ «£ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ªÁÆÇȾ «£

†† †††† †††† †† †† †† †† ††

ÇËÉ É ÇËÉ †É ÇËÉ É ÇËÉ †É ÇËÉ †É †É †É †É †É †É †É †É ÇËÉ ÇËÉ †É †É

™¦¡ ¤¾»Ñ¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÇÁ ŸÁ½ÃÁ¾ǺÇÁsƾÈÇ»ËÇÉÁÅÔ»Á½»¹ÑÁÎÊ˾Æ §ºÇÁ §ºÇÁ §ºÇÁ&-:4*6. ѾÄÃǼɹÍÁØ ©ÇÊÊÁØ §ºÇÁ œÇžÄÕ §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ÁÅÈÇÉËÆÔ¾ »¹ÊÊ §ºÇÁ £ÇÉ×Ãǻù §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà ÎÅ ÍÄÁÀ Ï»¾ËÆ §ºÇÁ ¨¹ÄÁËɹ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ºÇÁ ¨¾ÆÀ¹ »¹ÊÊ §ºÇÁ ©ÇÊÊÁØ ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ ÅÇ×ÒÁ¾ÊØ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎÅȾƹ¹ÃÉÁÄ §ºÇÁ «ÌÉÁÆÊà Î ÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ ÍÇËÇ «ÌĹ ÇÈË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ºÇÁ ÍÇËÇ ¬ÃɹÁƹ ÇÈË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ºÇÁ&SJTNBOO ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ3BTDI ÎÅ ÍÄÁÀ 

ûÅ ÉÌÄÇÆ ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ §ºÇÁÉÉÌÄÇÆ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

73


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© §ºÇÁºÇɽ×ÉÆÔ¾ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎŧÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ»ÁÆÁÄǻԾ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ §ºÇÁ»ÁÆÁÄǻԾ ÅÇ×ÒÁ¾ÊØ §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎÅȾƹ¹ÃÉÁÄ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎŽÌÈľÃÊ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË7*1†ÃĹÊÊ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË7*1†ÃĹÊÊ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ ÍÄÁÀ Ï»¾ËÆ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ¨¹ÄÁËɹÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎŧÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ˾ÃÊËÁÄÕÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ

ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

 †É †É †É †É ÇËÉ ÇËÉ †É †É †É †É †É †É É †É É †É †É †É †É ÇËÉ 

ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» §ºÇÁ3BTI ™¦¡ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» §ºÇÁ3BTI

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÇÁ«ÌÉÁÆÊýÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔΧš³ž£«§›§È˪¹ÅÔ¾ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆÈǽÈÇÃɹÊÃÌ5&,™«ž£Î Å »¹ÊÊ ËÇɼÌžÊ˾Æ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÎÅ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÑÁÉÁÆÇÂÅš¾ÄÕ¼ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ºÇÁÖÄÁËÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ §ºÇÁÖÄÁËÆÔ¾ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÁÖÄÁËÆÔ¾ ª±™ §ºÇÁÖÄÁËÆÔ¾ ¸ÈÇÆÁØ §ºÇÁ ¨¾ÆÀ¹ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÈÉǺÃǻǾƹÊ˾ÆÆǾ¶ÃÇÄǼÁÐÆǾÁÊËÁÄÕÆǾ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ ªË¾ÃÄÇǺÇÁÁÊÇÉË ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFY¨¹ÌËÁÆù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFYÁ¹¼ÇƹÄÕ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFY©Ç¼Ç¿Ã¹ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFY©Çź ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFYžÄù ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊË ȹÌËÁÆù 8FMMUPO†ÖÃÇÆÇÅżûÅ ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅ

 Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Å ûÅ

½Ç¼ É ½Ç¼ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ »¹ÊÊ ÇËÉ ÇË É ºÈÇÊÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ É ÇËÉ

™¦¡ ªËÉǺ¹Ë §ºÇÁ3BTI ™¦¡ ™¦¡ ¶ÄÁˆÇÅ ¶ÄÁˆÇÅ ¶ÄÁˆÇÅ ¶ÄÁˆÇÅ ¥ÁÉǺǾ» ™¦¡ ª«©§¢¥§ž©¦ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª«©§¢¥§ž©¦ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ 4VQFSȹƾÄÁ¨›®¤™¥¡¦¡©§›™¦¦´ž¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ›¹¼ÇÆùº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø 

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ

¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËƹØ «×žÆÕ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËÆ¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ¨¹Æ¾ÄÁœ£¤½ÄØ»ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇË ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® ÅÇÆ˹¿›Ô¼Ç½ÆǾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ºÇľ¾ɹÊÏ»¾ËÇÚ¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®¼ÄØƾϽÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ĹÅÁƹ˽ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ž˹ÄÄÁýÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® ɾÂù½ÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹

ûÅ ÑË ûÅ ÑË ûÅ  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË

ÇËÉ ÇË É É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÁºÁ˧ÅÊà ¶ÄÁˆÇÅ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

74

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ »¹¼ÇÆù ¨¹Æ¾ÄÁª¥¤½ÄØƹÉÌ¿ÆÔÎɹºÇË ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø

ÑË ÑË ûÅ  ÑË ÑË

ÇËÉ ÇË ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ É

·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¶ÄÁˆÇÅ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁª¥¤ Ï»¾Ë¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¹Æ¾ÄÁœ£¤ËÉ̽ÆǼÇÉ×ÐÁ¾ ɹÀÆÔÎÏ»¾ËÇ»

ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ

¶ÄÁˆÇÅ ¶ÄÁˆÇÅ

†† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®º¾Ä¹Ø Ê˾ÉÅÇȾйËÕ× ÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔÎÈÄÁËÇ˽ÇÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹÇ˽ÇÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

ÑË ÑË Å ûÅ  ûÅ

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨Ç½ÇÄØà ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¤¾»Ñ¹ ¥£ §§§  ¥£ §§§ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁ œÉ¾º¾ÆùÈÇËÇÄÇÐƹØ›«/-Å ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ £¦™¬­†™ÃÌÊËÁù¨¨œ †ª†£›†¨£†ÎÎ £ÇÅÈľÃËÈǽ»¾ÊÇ»"ÄÕ͹†7 ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØš¹ÂùÄ  ÅÅÅ

ÑË ÑË ÑË ÑË

 É É É ÇËÉ É

ª«©§¢¥§ž©¦ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™¦¡ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØžÆÁʾ  ÅÅÅ ¨Ç½»¾Ê½ÄØÈÇËÇÄÃÇ» Å ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ ÈľÆÇÐ ùº¾ÄÕÆÔ ÈǽÈÄÁËÃÌ ĹÅÁÆ¹Ë ÄÁÆÇľÌÅ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÃÄÁÆÇ»¹ØÊÁÊ˾Ź ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԠĹà º¾ÊÑÇ»ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁÆÏ»¾Ë ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁÆ ÊÅ

ÑË ÑË ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ †ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÏ»¾ËÆÇ †ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ĹÃÇ»ÔÂÏ»¾ËÆÇ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ËÇÄÕÃÇ»¹»¼ÌÊ˾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ Ê¹ËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ĹÃǻԠÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ĹÃǻԠ†ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ Ä¹ÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

†É †É †É †É É É É ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ­É¹ÆªË̽ÁÇ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ¨ÇËÇÄÃÇ»³ š¹ÌϾÆËÉ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ¨ÇËÇÄÃÇ»³ š¹ÌϾÆËÉ «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž®

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

75


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPM %FDLFOGFTU 3FOPMJU »¹ÊÊ ÇÉÁ¼ÁƹÄ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPMÃĹÊʹÄ×ÃÊ ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ «¹Â»¹ÆÕ ™£¯¡¸ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»Ëùƾ»Ô¾$MJQTP &EFMXFJTT ±»¾ÂÏ œ¾ÉÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆԾʺľÊËùÅÁ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÊÍÇËÇȾйËÕ× ÈÇËÇÄÃÁ Ê˾ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾"MZPTÆÇ»ÁÆù XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$FSVUUJ¡Ë¹ÄÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾%FTDPS $MJQTP XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÃĹÊʹÄ×ÃÊ &YUFO[P ­É¹ÆÏÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ĹÃǻԾº¾ÀÑ»¹ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ

ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ 

É †É É ÇËÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ «ž©¥§«ž® ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¦¹ËØ¿ÆÇGG 1"364 «ž©¥§«ž® ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ  ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË «ž©¥§«ž® ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ 1"364

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ™£¯¡¸§ËÈÉÇÁÀ» ¡Ë¹ÄÁØ ¼ÄØÆ¾Ï ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ™£¯¡¸§ËÈÉÇÁÀ» ¡Ë¹ÄÁØ ŹËǻԠÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÇËÈÉÇÁÀ»œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԠʹËÁÆ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¦ž«£¡«™¸ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ XXXQTPNTLSV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É É É É

¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿ʾɻÁÊ

†† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ĹÃǻԾ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ʹËÁÆ ¼ÄØÆÏ œ¾ÉŹÆÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ʹËÁÆǻԾº¾ÀÑ»¹ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈľÆÇÐÆÔ¾ ¨›® ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ɹÀÆÔÎ͹ÃËÌÉ ¼ÄØÆ¾Ï ʹËÁÆ ŹË ž˹ÄÄÁà ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾Éƹج­†È¾Ð¹ËÕ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈÉǽ¹¿¹ ɾÅÇÆË ÌÊ˹Æǻù ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ &%&-8&*44 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ ±»¾ÂϹÉÁØ $-*140 ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH»¹Êʪ¡ª«ž¥™ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH§¹ÀÁÊ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOHª¡ª«ž¥™ £Á˹ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH š¹ÂùÄ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ%FDPSBUJWF ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ÎÅÅ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ ¡«™¤µ¸¦ª£¡¢¡ ™¢¦ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ¨›® ¨ÇËÇÄÇÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇÁÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ»¥ÇÆ˹¿º¾ÊÈÄ ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,ÊÌȾÉÎÉÇÅ-Å ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,6:º¾ÄÔÂŹËÇ»ÔÂ-Å

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË Ã̺Å ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ûÅ ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ É É É É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É

1"364 ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÃÇ»³ š¹ÌϾÆËÉ ž»ÉÇÊËÉÇ ¨ÇËÇÄÃÇ»³ š¹ÌϾÆËÉ ¨ÇËÇÄÃÇ»³ š¹ÌϾÆËÉ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ®ÇÀØÁÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ™¦¡ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ šÉÇƾƹÃĹ½ÃÁ §›§°¡£¡ ¨¤™ª«¡¦´ ™²¡«¦´ž XXXMPDLT†LFZTSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÅÁº¾À¤×ÃÁ¥ÇÆË ÁÀ¼ÇËÇ»Ä »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ £¦©†XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁ؆XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ̽¹ÉÇÈÉÇÐÆǼÇÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁĹÅÁÆ¹Ë ÑÈÇÆ »¾ÉÁÄ׺Ծ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔ ƹÀ¹Ã¹ÀÇÊ˹»Ã¹ ÌÊ˹Æǻù »¾ÉÁž¿ÃÇÅƧÈËÁÅ š¾Ã¹É £É¹ÊÆǽ¹É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ŹÊÊÁ» §¼ÉÇŻԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ ÑÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾§ÄÇ»Á  ΝÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÇËÖÄÁËÆÔÎ͹ºÉÁà »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾©™ª¨©§™Ÿ™†XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾

76

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ÑË   ÑË ÑË   ÑË  ÑË  ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ §¼¾Æ¾À¹ÒÁ˹ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â 4UBUVT ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â ÇŤ¾Ê §§§ ®ÇÀØÁÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É »¾ÉÁœÌ½ ·ËÉÁϾÆËÉ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ »¾ÉÕ ªËÉǺ¹Ë »¾ÉÕ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « »¾ÉÁœÌ½

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† ††


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ §¼ÉÇŻԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË«ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË› ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË©ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇʈ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É É É É É

·ËÉÁϾÆËÉ ®ÇÀØÁÆ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪¥ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÊǺÊË»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ªÃÁ½ÃÁ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÍÁľÆйËÔ¾ º¹ÆÆÔ¾­¹Ê¹½ÔÁÀŹÊÊÁ»¹§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »¾ÉƹØÃÇÉǺù£ Î ÊÇÊƹ ¹ÅÃÁ¼¹É¹¿ÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÃǽǻԾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ XXXTDSV ¨¾ËÄÁ½ÄØÊ»¹ÉÃÁ XXXTDSV ¨¾ËÄÁ¨©¡›™©¦´ž ª³ž¥¦´ž ¬¦¡›ž©ª™¤µ¦´ž XXXMPDLT†LFZTSV ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁÇËǺӾŹ ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ÊÃǺ¹ ÃÆÇÈù ÈÇ»ÇÉÇË ɹÀ½ ƹÈĹÆþ XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎ ž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ª¾ÂÍÔªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź¹ÆËÁȹÆÁù XXXTDSV ªÁÊ˾ÅÔ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â XXXTDSV ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆÆ¹Ø XXXMPDLT†LFZTSV ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹Ò¾ÄÃÁ À¹½»Á¿ÃÁ À¹ÊÇ»Ô ÌÈÇÉÔ½»¾ÉÆ XXXMPDLT†LFZTSV

ÑË   ÈÅ    ÑË ÑË   ÑË ÑË

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Ä¼ÇÉÁËÅ »¾ÉÁœÌ½ £ÁŹ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â ¦¾Ê˾ÉÇ»ÁЪ› ¡¨ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ £ÁŹ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ £ÁŹ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ  ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¥¹Ê˾ɪËÉÇ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ÇŤ¾Ê §§§ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ    ¯¾ÆËɆÊ;ɹ §Ãƹ¨›®  ·ËÉÁϾÆËÉ £ª¥†§Ãƹ §Ãƹ¨›®

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ £™š¡¦£¡ª™¦«ž®¦¡°žª£¡ž¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ§­¡ª¦´ž"- ™ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½É½ÄØÇÃÇƨ›®ƾ½ÇÉǼÇ ™ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½É½ÄØÇÃÇƨ›®ƾ½ÇÉǼÇ ™ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½É½ÄØÇÃÇƨ›®ƾ½ÇÉǼÇ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÁÇËÃÇÊÔ½ÇÃÇÆ ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ¾¾Ñ¾»Ç œ¾ÉžËÁÃȹÉÇÈÉÇÆÁϹ¾ÅÔ½ÄØÅÇÆ˹¿¹ÇÃÇÆ™£¯ž¦«† ÅÄ œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÆÔ¾ »ÁËɹ¿Á ͹ʹ½Ô œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  ¤Ç½¿ÁÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ¨›®ÈǽÃÄ×Ð ¤Ç½¿ÁÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'BLSP ¨ÇÄÕѹ 7FMVY ¹ÆÁØ ›¹ÊʦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30©¹ÊÊÉÇÐù §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆ §Ãƹ¨›®»£©ž¡« §§§©¾Æ¾ÊʹÆÊ ȾɻÇƹйÄÕÆÔ»ÀÆÇÊ §Ãƹ¨›®ÁÀƾžÏÃǼÇÈÉÇÍÁÄØÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÁÀƾžÏÃǼÇÈÉÇÍÁÄØ™Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾Äǽ¿ÁÁ §Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹Äà Äǽ¿ÁÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ ¹ÉÃÁ Äǽ¿ÁÁ›ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç §Ãƹ¨›® ÅÇÊÃÁËÆÔ¾ʾËÃÁ

  ÑË ÑË    ÑË ÑË      ûÅ  ûÅ 

ÆÁÀùØ  ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ É É   ÇËÉ  ÇËÉ 

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»ÔÉÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

77


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© §Ãƹ¨›® Ç˽¾ÄùÇËÃÇÊÇ» §Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™šž  ™¥ž©™§ª«™›£™É §Ãƹ¨›®"%&1-"45 -( 1-"'&/£¹Ð¾ÊË»Ç §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® »ÁËɹ¿Á Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ §Ãƹ ›ž©¡ ¤§Ÿ¡¡ ›¡«©™Ÿ¡¨›®¡"-§«¨©§¡ ›§¡«ž¤¸ §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §ÃÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁľɹÅÁÇÈËÇ»ÁùÅ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿ÁÂÁÀ¨›® §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊÃÉÔÑÁ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ»£ÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ¨ÉÁ¾ÅľÅÔ¾ϾÆÔ §Ë½¾Äù»ÆÌËɾÆÆØغ¹ÄÃÇÆÇ» §Ë½¾Äù¤§Ÿ¡¢¡š™¤£§¦§›¨£¤·°›´¦§ª§ª¥ £©´±™

ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÆÁÀùØ

§Ãƹ¨›® ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ £ª¥†§Ãƹ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ §Ãƹ¨›®  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ   ¥¹Ê˾ɪËÉÇ §Ãƹ¨›® ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¦¾Ê˾ÉÇ»ÁЪ› ¡¨ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ

†††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

§Ë½¾ÄùÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›® §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ Î    §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô ÈǽÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁнÄػƾÑÁ»ÆÌËÉÇ˽¾ÄÃÁ ¨›®ÈǽÃÄ×Ð ¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›®†ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¹ÊËÁè›® ɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ä¹ÊËÁè›® ɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®»Ê¾Î»Á½Ç» ƾ½ÇÉǼÇ ¨ÇȾɾÐÁƹ½ÄØÅÇÊÃÁËÆÔÎʾËÇÃÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ%J†GFODFÁÇÃƹ ÇÈËÁ½ÁľɹÅɹÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÅÇÊÃÁËÆÔÎʾËÇÃÅ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ª¾ËùÅÇÊÃÁËƹØ † Å ÅÉÌÄÇÆ ªË¾ÃÄÇȹþËÔÈǽÄ׺ÇÂÀ¹Ã¹À ªË¾ÃÄÇȹþËÔÈǽÄ׺ÇÂÀ¹Ã¹À ªË¾ÃÄÇȹþËÔÈǽÄ׺ÇÂÀ¹Ã¹À ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùȾɾ¼ÇÉǽÇÃÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ç¼ÇÈÉÇÍÁÄØ ¬Ê˹ÆǻùÈǽÇÃÇÆÆÁÃÇ»¨›® ¬Ê˹ÆǻùÉÇÄÕÊ˹»Æ¾Â ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ(6 œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÇÃÇÆ ƾ½ÇÉǼÇ ­ÌÉÆÁËÌɹ½ÄØÅÇÊÃÁËÆÔÎʾËÇÃÃɾÈľÆÁØ ÑÆÌÉ ̼ÇÄÃÁ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ"1&$4 «©¡š™«©§¦ XXXMPDLT†LFZTSV

ÈÅ ÄÁÊË ÈÅ ûÅ    ÑË   ÑË  ÉÌÄÇÆ  ÑË ÑË ÑË ûÅ    ÑË ÑË

ÇËÉ †É ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ   É   É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ  ÇË É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ   ÆÁÀùØ ÇËÉ

¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§  ¾ÆÇÆ    ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ    ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ š­«†§ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ   ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§   ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ™É¾Æ½¹ÃÇ»ÉÇ»  ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»¦ÁÀÃϾƹ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÅǽÌÄÕÆǾ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÃÉÔËÁØ ̽¾É¿Á»¹×ÒÁ¾¼ÉØÀÕ ©¾Ñ¾ËÃÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ ÈĹÊËÁà ©¾Ñ¾ËÃÁʹ½Ç»Ô¾ À¹ºÇÉÆÔ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ »¹ÊÊ

78

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ÑË ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥ÁÉ°ÁÊËÇËÔ ·ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇ»Îǽ ž»ÉÇ»Îǽ ž»ÉÇ»Îǽ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦ª«

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ(BVEJ%FDPS ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹž»ÉÇÈĹÊË ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ» ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ þÊÊÇÆÔ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÊ˹ËÌÁ ÆÁÑÁ ÍÇÆ˹ÆÔ ¾ÃÇɽÄØ͹ʹ½¹À½¹ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔ ­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ

      

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ¥¹Ê˾É ™É˚¾ÊË£ÌÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ"QQMJDP½ÄØÊË¾Æ ÈÇËÇÄÃÇ»Á͹ʹ½Ç»ÇËÉ

™É˚¾ÊË£ÌÄ

††

­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ ­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ ­É¾ÊÃÁ ¼ÇËǻԾ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔ¾½ÁÀ¹ÂƾÉÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ ­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ

 ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† ††

™¦¡ ¥¹Ê˾É ¥¹Ê˾É š¡§¦ š¡§¦ š­«†§ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ š¡§¦ ™¦¡ š¡§¦ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ê˾É š¡§¦ š­«†§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁà ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾©¹ÀÆÇǺɹÀÁ¾˾ÃÊËÌÉÁɹÊÏ»¾ËÇà Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾sÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ» Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»¾Ë¹£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆËŹ˾ɣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁœ§©¡ §¦« ›ž©«¡£ ©¬¤§¦¦´ž±«§©´­§«§Ÿ™¤· ¡ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÖľÃËÉdž ÉÌÐÆǾÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿ ±ËÇÉÔÉÌÄÇÆÆÔ¾

ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ

†É  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®¨Ç½ÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†5*$*"/0Á˹ÄÕØƽÁÀ¹ÂÆƾÁž¾Ë¹Æ¹ÄǼǻ»©ÇÊÊÁÁ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ 

Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ʻǺǽ ʻǺǽ ʻǺǽ ʻǺǽ ʻǺǽ ʻǺǽ ʻǺǽ ʻǺǽ ʻǺǽ ʻǺǽ É É É É É

«™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ÅɹÅÇÉÆÔ¾ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁƹËÌɹÄÕÆÔ¼ɹÆÁË ÅɹÅÇÉ ÇÆÁÃÊ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¦¹É¾Àù ªËÇľÑÆÁÏԻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÎÎÅÅ Ï»¾ËÇ» ªËÇľÑÆÁÏÔ½ÄØÃÌÎÆÁœÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ªËÇľÑÆÁÏÔƹʹÂ˾XXXOBUVSFTUPOFSV ªËÇľÑÆÁÏÔÈǽÃÌÎÇÆÆÔ¼¹ÉÆÁËÌÉ ªËÇľÑÆÁÏÔÈǽÅÇÂÃÌ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁÅɹÅÇÉÆÔ¾ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÑË ûÅ   

 É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ §¥ª£¤žª«§©œ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

79


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ ›¹ËÁÆžº¾ÄÕÆÔ ÅÅ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ ¦¾Í˾ùÅÊà »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ «»¾ÉÕ »¹ÊÊ ›¡£ÁÅÈÇÉËÆ¹Ø ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»¹ËÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾†ØÉÌÊÆÔ¾ÆǻԾÁºÌ £ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁÈǽÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ¥¾º¾ÄÕÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùŬ­†ÊÃľÂù ±Ã¹ÍԆÃÌȾ ±Ã¹ÍԆÃÌȾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾

ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ  ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ¨ÉǼɾÊÊ «£ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§ ªËÉdž¥¹Ê˾É ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ù; Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÊÃĹ½ÊÃǾȾɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÊ˾ÃŝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ

ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

™©«¹ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ

†† †† †† †† ††

¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á

›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ ¾ÉùĹ»ƹɾÀÃÌ  ¾ÉùĹ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ 

ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ É

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§ ªËÉdžºÔË

†† †† †† ††

¾ÉùÄÇÅÅ»ƹɾÀÃÌ  ¾ÉùÄÇ ɾÀù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ©¾Àù ǺɹºÇËùÀ¾ÉùĹÁÊ˾ÃĹÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ

ûÅ 

ÇËÉ É 

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† ††

¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ ¤¾ÊËÆÁÏÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀŹÊÊÁ»¹ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ ¹Å¾É ÅÇÆË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

°ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ¤¾Ê¥¹Æ

†††† †† ††

£¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔƹʹÂ˾XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔƹËÌɹÄÕÆÔ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN 

ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ »Á½Ç» £¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÊÇ»ÊËÉǾÆÆÇÂËÇÈÃÇ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

80

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄԼɹÆÁËÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÅɹÅÇÉÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÊɾÀÆÔŽ¾ÃÇÉÇÅ £¹ÅÁÆÔÃĹ½Ã¹ ǺÌÊËÉÇÂÊË»Ç §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ùÅÁÆÇ» ȾоÂ

ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ™¥¡ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËÔʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻǼǽ¾ÃÇɹÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ ›Ê¾½ÄØʹ½¹†Ç¼ÇÉǽ¹ ʾžƹ††††

§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´ ¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ

™»ËÇÅÇÂÃÁ ½Äع»ËÇÅÇÂÃÁÉÍ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë ÅÔÄÕÆÁϹ š¹Ã½ÄؽÌѹÄ»ÃÇÅÈľÃ˾ÊľÂÃÇÂÁ»ÎǽÆÔÅȹËÉ̺ÃÇÅ š¹ÃÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÈÁÒ¾»ÇÂÄ ›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ›¹ÆÆÔÊ»¹ÉÆÔ¾ÁÀÈĹÊËÁù ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ʹÆ˾ÎÆÁù ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ ÁÊȾÆʾɽÄØË̹ľËÆÇÂºÌŹ¼ÁÁÈÇÄÇ˾ƾÏ ÇÀ¹ËÇɽÄØ¿Á½ÃǼÇÅÔĹ žÅÃÇÊËÁÈÁÒ¾»Ô¾½ÄػǽÔÄÊÃÉÔÑÃÇ žÅÃÇÊËÁÈĹÊËÁÃǻԾ ¾ÅÃÇÊËÁÈĹÊËÁÃǻԾÉÍ žÅÃÇÊËÕÈÁÒ¾»¹Ø»¾ÉËÁùÄÕƹض›œ†Ä žÅÃÇÊËÕÈÁÒ¾»¹Ø¶›œ†Ä Ä ŸÁÉÇÌÄÇ»Á˾ÄÁ½ÄØɾÊËÇɹÆÇ» ¿ÁÉÇÄÇ»ÌÑÃÁÉÍ ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ £¹ºÁƹ½ÌѾ»¹ØʼÁ½ÉÇŹÊʹ¿¾Å £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁبÇÄÁ˾à ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺

ÑË    ÑË   ÑË  ÑË ÈÅ  ÑË

À»ÇÆÁ˾ É É É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ  É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É

š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ ªËÉdžºÔË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªËÉdžºÔË ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ªËÉdžºÔË š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ ¨ÇªËÉÇÂù ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ «¹ÉÊÃ¹Ø §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾º¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂùÊ˹ÄÕƹØÖŹÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈ §ÐÁÊËùÊËÇÃÇ» ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ §ÐÁÊËùÎÇÀ;ùÄÕÆÔÎÊËÇÃÇ» ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø »Ç½¹ ¼¹À ¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ   ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÁºÇÉÔÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÊоËÐÁÃÁ ŹÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ0B[JT $BMJEPS4VQFS 1PMP 3PZBM ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾§™ ¡ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ©¹ÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ª¹Æ˾ÎÆÁù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ©ÇÊÊÁØ ªš§ Ê˹ÆÏÁÁºÁÇÄǼÁоÊÃÇÂÇÐÁÊËÃÁÉÍ 

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ʾÃÏÁØ  ÑË ÑË

É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É É ÆÁÀÃÁ¾ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ É ÇË É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ ¶ÄÕÍ œ£ ªËÉdžºÔË «¹ÉÊÃ¹Ø ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË ¶ÄÕÍ œ£ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ›§£ª ªËÉdžºÔË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªËÉÇÁ˾ÄÕ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕÉ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

81


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ªÁÍÇÆÔ½ÄØɹÃÇ»ÁÆÁ»¹ÆÆ™ÆÁ†¨Ä¹ÊË ©ÇÊÊÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ»¹Æƹ½ÌÑ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÃÌÎÆÁ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÌÅÔ»¹ÄÕÆÁù ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÌÑÁÄù½ÄØÉÌà «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ¬ÆÁ˹À½¾ËÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÈÉØÅÇ»ÔÎǽÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ­ÁÄÕËÉE†ÅÅ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÇÆ˹ÆÐÁÃÁÈÁËÕ¾»Ô¾½ÄØÑÃÇÄ ¶ÃɹÆÈǽ»¹ÆÆÌÈĹÊËÁà Å ©ÇÊÊÁØ 

ÑË   Å  ÑË  

ÆÁÀÃÁ¾ É É É ÇË É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ›§£ª ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ

™Èȹɹ˽ÄؼÁ½É¹»ÄÁоÊÃÁÎÁÊÈÔ˹ÆÁ ÇÈɾÊÊÇ»ÒÁà ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉÆ¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉÆ¹Ø ÃɹÆÔѹÉǻԾ#&45 45. ™ÉŹËÌɹɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø À¹ÈÇÉƹØœ¾ÉÏ ™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ¾Å¹Ø œ¾ÉŹÆÁØ ™ÖɹËÇÉ »ÇÀ½ÌÑÆÔÂÃĹȹƽÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ š¹ÊʾÂÆÔ«É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ¨›®½ÄػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁº¹ÊʾÂÆÇ» ›¾ÆËÁÄÁÐ̼ÌÆÆÔ¾$J ›¾ÆËÁÄÕº¹Ä¹ÆÊÁÉÇ»ÇÐÆÔÂÌ ™»ÊËÉÁØ ›¾ÆËÁÄÕº¹Ä¹ÆÊÁÉÇ»ÇÐÆÔÂÌ ™»ÊËÉÁØ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»Ô弃 ºÈ Ì† ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂºÈ šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ弃 šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂšÉ šÈ š¹Ä¹¼Ç¾ E† ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐÈ ÃÐÈ ÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕѹÉÇ»ÇÂE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¾ÆËÁÄÕѹÉǻǺÉÇÆÀ¹E† ©ÇÊÊÁØ ›Ç½ÇÇ˻ǽËÇоÐÆÔ ½Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÁ ÃÇÅÈ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃE†E›«® ›«œÍĹÆϾ»Ô ›Ç½ÇÊБËÐÁÃEª›£ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃEª›£ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃE†EÅÌÍËǻԠ›ÔÎǽùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ­ÁÆÄØƽÁØ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȝ£ ¹¼ÄÌÑÃÁ›©¦©Ì†  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾  ¹¼ÄÌÑÃÁÖÄÄÁÈËÁоÊÃÁ¾Ì†ÊË ¼Ê  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ºÇй˹  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØоÉƹØ  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ† ƾÍËÕ ¼¹À  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØE†  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкÉ

82

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË 

ÇËÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É É É É É ÇËÉ É  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É É É É É ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ 

›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›ÇÊÎǽ §§§ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¶ÄÕÍ œ£ ›ÇÊÎǽ §§§ ›ÇÊÎǽ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ªª™ §§§ £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉÇÂËÇɼ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªª™ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªª™ §§§ ªª™ §§§ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªª™ §§§

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¹½»Á¿ÃÁÊǺɾÀÃÄÁÆÇÅÐ̼ÌÆÆÔ¾$J  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾$J ©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾$J ©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ »Ç½¹ ¼¹À  ¹½»Á¿ÃÁ À¹Ë»ÇÉÔ »¾ÆËÁÄÁ ÃɹÆÔ ÍÁÄÕËÉÔ ÃĹȹÆÔ888ª¡š«ž¨¤§©­  ¹½»Á¿ÃÁ À¹Ë»ÇÉÔ »¾ÆËÁÄÁ ÃɹÆÔ ÍÁÄÕËÉÔ ÃĹȹÆÔ888ª¡š«ž¨¤§©­  ¹½»Á¿ÃÁ À¹Ë»ÇÉÔ »¾ÆËÁÄÁ ÃɹÆÔ ÍÁÄÕËÉÔ ÃĹȹÆÔ888ª¡š«ž¨¤§©­  ¹½»Á¿ÃÁ À¹Ë»ÇÉÔ »¾ÆËÁÄÁ ÃɹÆÔ ÍÁÄÕËÉÔ ÃĹȹÆÔ888ª¡š«ž¨¤§©­  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾$J ¡ÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾ÊǾ½ÁƾÆÁØ £¹º¹ÄùE† £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø  ©ÇÊÊÁØ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ £Ä¹È¹ÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ À»ÇÆÁ˾ £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾ĹËÌÆÆÔ¾45* £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾Ð̼ÌÆÆÔ¾$J £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £ÇÆËɼ¹ÂùE† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £É¹ÆÈÊĹ˝̆ £É¹ÆѹÉǻǚ¨ E† £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ ¼¹À £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ »Ç½¹ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% DD ÍÍ £É¹ÆѹÉǻǝ̆ ¹Å¾ÉÁùÆù £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂĹËÌÆÆÔš¨E† £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇÂ/"7"-Ì £É¹ÆѹÉǻǪ«™¦™©« ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÆѹÉǻԠ  ĹËÌÆÕ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉǻԠ   ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂÊ˹ÄÕÆÇÂÍĹÆϾ»Ô ÈǽÈÉÁ»¹ÉÃÌ £É¹ÆÔ¼¹ÀǻԾ £É¹ÆÔÊ˹ÄÕÆÔ¾$J £É¹ÆÔѹÉǻԾ £É¹ÆÔѹÉǻԾ45* £É¹ÆÔѹÉǻԾĹËÌÆÆÔ¾$J £É¹ÆÔѹÉǻԾÊ˹ÄÕÆÔ¾ £É¾È¾¿½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺† ¤¾ÆʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÇ˼ ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁȤ оÉÆÔ ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ  ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁÈ« ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȤ ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁÈ« ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†† ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†¬­ ¥¨†¬­ ¥¨†¬­cüÊûÅ»¹ÊÊ ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì†Ì† ¥ÌÍ˹ÈÉØÅ¹Ø ȾɾÎÇ½Æ¹Ø Ð̼ÌÆƹØE† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹØE† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹ؝̆ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ† ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾8*-0 §Ë»Ç½E† §Ë»Ç½E† §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½Ì

ÑË ÑË ÑË    ÑË  ÑË ü  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË        ÑË

ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É †É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀÃÁ¾  ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ   É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £¹Å¾ÄÁØ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™£›™§§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ªª™ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ›ÇÊÎǽ §§§ ªª™ §§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ £¹Å¾ÄÁØ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›ÇÊÎǽ §§§ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

83


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ §Ë»Ç½Ì† §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÃÇÆϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ¨¾É¾ÎǽÔÊË ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÖÃÊϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø½ÄػǽԆÊÅ ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"GJU†1SFTTžËÈĹÊË¥ÌÍ˹ȾɾÎǽΛÈɆ›© ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"GJU†1SFTTž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÛǽÇÉÇÀ¾ËùΛÈɆ›© ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"GJU†1SFTTž˹ÄÄÇÈĹÊËÁëÉÇÂÆÁÃΛÈɆ›©†›¨É ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"/JSP4BO†1SFTTƾɿ¹»Ê˹Äէ˻ǽ‰Î›¨É†¦© ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"†5IFSN̼ľÉÊ˹ÄÕ¨¾É¾Îǽ©¾½ÌÃÏBΛÈɆ¦¨É ¨É¾ÊʆÍÁË4"/)"†5IFSN̼ľÉÊ˹ÄÕ¬¼ÄÇ»ÇÂȾɾÎǽΛ¨É†¦© ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"GJU†1SFTTž˹ÄÄÇÈĹÊËÁì¼Çĉ›¨É ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"GJU†1SFTTž˹ÄÄÇÈĹÊËÁì¼ÇĉΛ¨É†›© ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"/JSP4BO†1SFTTƾɿÊ˹ÄÕ¦ÁÈȾÄÕȾÉΛÈɆ¦© ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"/JSP4BO†1SFTTƾɿ¹»Ê˹Äէ˻ǽ‰›¨É†›¨É ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"/JSP4BO†1SFTTƾɿ¹»Ê˹ÄÕ«ÉÇÂÆÁÃÎΛ¨É ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"/JSP4BO†1SFTTƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¹¼ÄÌÑù›¨É ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"†5IFSN̼ľÉǽÁÊ˹ØÊ˹Äէ˻ǽ‰›¨É†¦¨É ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"†5IFSN̼ľÉǽÁÊ˹ØÊ˹Äէ˻ǽ‰›¨É†›¨É ¨É¾ÊʆÍÁËÁƼ4"/)"†5IFSN̼ľÉǽÁÊ˹ØÊ˹ÄÕ«ÉÇÂÆÁÃÎΛ¨É ¨ÉǺùɹ½Á¹ËÇÉƹØ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ȹÉÇÆÁËÇ»¹ØE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾ ɾÀÁÆǻԾ ɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾ ©¾ÀÕº¹E† ʼÇÆE† ºÇй˹E†

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

ÇË É É É É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É

›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶ÄÕÍ œ£ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶ÄÕÍ œ£ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÀÕº¹Ì†Ì† ª¼ÇƝ̆Ì† ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ªÁÊ˾ŹÄÁƾÂÆǼǻǽÇÇ˻ǽ¹ º¾ËÇÆÆÔ¾ÄÇËÃÁ ªÁÊ˾ŹÄÁƾÂÆǼǻǽÇÇ˻ǽ¹ ȾÊÃÇÌÄÇ»Á˾ÄÕ ªÁÊ˾ŹÄÁƾÂÆǼǻǽÇÇ˻ǽ¹ ÈĹÊËÄÇËÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÈÉǻǽÆÔ¾1JMTB%JTBJO 7BMUFL ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆËÉÇÄØÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁª¡£ ª™£  ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹œ©™¦† ľËsž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä ªÐ‘ËÐÁü¹À¹#,†(5D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹#,†(5 D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹#,†(5D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ‘ËÐÁü¹À¹ªœš¥†šž«™© ľËsž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ ªÐ‘ËÐÁÃÁÎÇÄÁ¼ÇɻǽÔ;FOOFSÌ†Ì ÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎ «¾ÉÅÇžËɪ «É¹ÈÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ÈÉØÅÔ¾ÃÇÊÔ¾ «ÉÇÂÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂE† «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË¼Ê «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË «ÉÇÂÆÁÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ËÉ̺¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾ÅE† ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ °¾ÎÁØ «É̺¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇÅE† ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ»ÆËÌÉƹÉ̿ƹØ  ©ÇÊÊÁØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø  ©ÇÊÊÁØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† ʾÉÔ °¾ÎÁØ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¨¶† ¨¶† «É̺¹˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹ؆¨ÇÉÁľÃÊ ¶Æ¾É¼ÇÍľÃÊ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾE†1/

ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÑË ÈÅ ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÈÅ ÈÅ  ÈÅ ÈÅ Å ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ™£›™§§§ £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¶ÄÕÍ œ£ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

84

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÈÉØÅÇÂÐ̼ÌÆÆÔÂE† ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÅÌÍË ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÍĹÆÏ ­ÁÄÕËÉÅÌÍËǻԺÉÇÆÀÇ»ÔÂE† ­ÁÄÕËÉ­¥¥Ì†ÌĹËÌÆÕ1̼¹À»Ç½¹ ­ÁÄÕËÉ­¥¥Ì†Ì ­¥­Ì†ÌÐ̼ÌÆ1Ì«½Ç‰ª ­ÁÄÕËÉÔÅÌÍËǻԾ ÍĹÆϾ»Ô¾Ì† ­ÁÄÕËÉÔ­¥¥ ­¥­ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô ¡Ë¹ÄÁØ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺ÔE† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1SPBRVB½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØžËËÉ̺(FCP ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺† «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† ʾÉÔ °¾ÎÁØ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁËÉ̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻǻ¹ÊÊ%† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁÏ»ÊÈĹ»45* ­ÁËÁƼÁоÉÆÔ¾ ­Ä¹Æ¾ÏÌ†Ì ­Ä¹ÆÏÔE† ­Ä¹ÆÏԝ̆©Ì† ­Ä¹ÆÏÔÈÄÇÊÃÁ¾ »ÇÉÇËÆÁÃǻԾ ©ÇÊÊÁØ ®ÇÅÌËËÉ̺ÆÔÂ45* ®ÇÅÌËÔËÉ̺ÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾† ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’  ¶Ä¾»¹ËÇÉ’†

 ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇË É Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÇË É É ÇË É ÇË É ÇËÉ É É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£¹Å¾ÄÁØ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ £¹Å¾ÄÁØ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªËÉdžºÔË ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ ¶ÄÕÍ œ£ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ¶ÄÕÍ œ£ ªËÉdžºÔË ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ™£›™§§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ÉÌºÔ ™ÌÊÄ̼ÁÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ü†ËÆ »Ç½Á˾ÄՆÖÃÊȾ½ÁËÇÉ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹE†ÅÅ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ §ÈÇÉÔÊ»¾ËǻԾ ËÇÉѾËÆÔ¾ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ ªÃÇÉÄÌȹ¨¨¬EÅņÅÅ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ÍÇÄÕŹ «É̺¹113ª1/E†ÅÅ1*-4"

 ÈÅ ÑË ÈÅ ûÅ Å

 †É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇͽÁľÉ

™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ¨¾Ë¹Ä §« ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁÉÕ«É̺«Çɼ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ›§£ª

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹعÄ%†ÅÅ1*-4" «É̺¹113ª1/Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇE†ÅÅ1*-4" «É̺¹4"/)"̼ľÉǽÁÊ˹ØÊ˹ÄÕÎ «É̺¹4"/)"ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÎ «É̺¹4"/)"ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÎ «É̺¹4"/)"ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÎ «É̺¹4"/)"ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÎ «É̺¹»›¬ªÁÀÇÄØÏÁÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹئ¨›® «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ°£ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺¹ƹÈÇÉƹØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø»Ç½ÇÈÉÇ»Ç½Æ¹Ø ¼¹ÀÇÈÉǻǽƹØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1SPBRVB ÍÁËÁƼÁ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø оÉÆ¹Ø ÈÁËÕ¾»¹ØE   Á˽ «É̺¹¨¶½»ÌÎÊÄÇÂƹؽÄØÄÁ»Æ¾»ÇÂÁº¾ÀƹÈÇÉÆÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ

Å Å Å Å Å Å Å   ÈÅ  ÈÅ

ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ É É É É É À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ É †É

›§£ª ›§£ª ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË ¨¾Ë¹Ä §« ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªËÉdžºÔË ¨¾Ë¹Ä §«  £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË ¨¾Ë¹Ä §« 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾

Å

ÇËÉ

™É˚¾ÊË£ÌÄ

††

«É̺¹°£ «É̺¹ÖľÃËÉÇÊ»¹ÉƹØÁº¾ÊÑǻƹØEÅņÅÅ «É̺Թʺ¾ÊËÇϾžÆËÆÔ¾ƹÈÇÉÁº¾ÀƹÈÇÉ»¹ÊʆXXXPNTLHSBESV «É̺Թʺ¾ÊËdžϾžÆËÆÔ¾ ɹÀĽÁ¹Å¾Ëɹ ÅÌÍËÔ¦ÁÀÃÁ¾ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾ «É̺ÔÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂǺÇÄÇÐþ EÅņÅÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ÁÍÁËÁƼÁ

ÑË ÈÅ ÑË ÈÅ Å Å Å 

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶ÄÕÍ œ£ ªÁºÁÉÕ«É̺«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ·ËÉÁϾÆËÉ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ¨¾Ë¹Ä §« §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ÉÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

85


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃE «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃÁÍÁËÁƼÁÃÆÁÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ ÍÁËÁƼÁª«£ ©ÇÊÊÁØ «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾE  «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾ45*ÁÍÁËÁƼÁÃÆÁÅ «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾ ÍÁËÁƼÁ ¡Ë¹ÄÁØ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ.FFS1MBTUÁÍÁËÁƼÁÃÆÁÅ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾƾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ ÊžËɹ¿ÇÅ 

 ÑË  Å Å  

ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É  ÇËÉ

¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¶ÄÕÍ œ£ ±¹ËËĨÄ×Ê ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¶ÄÕÍ œ£ ±¹ËËĨÄ×Ê ¶ÄÕÍ œ£ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ «É̺Ô¨¨¬EÅņÅÅ «É̺ÔÈɾ½ÔÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÈÇÄÁÖËǺÇÄÇÐþEÅņÅÅ «É̺Ô©©3$ ÍÁËÁƼÁ «ÌÉÏÁØ ©ÇÊÊÁØ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕËÉ̺ÆÔ¨ÇÉÁľÃÊ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË

 ÈÅ ÈÅ Å ÈÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªÁºÁÉÕ«É̺«Çɼ ¨¾Ë¹Ä §« ±¹ËËĨÄ×Ê ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¦ª« ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ /&8º¹ÃÁ œ™¤ž™ žźɹÆÆÔ¾ÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ /&8À¹»¾ÊÔ œ™¤ž™ ˾ÈÄǻԾ /&8˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉ œ™¤ž™ƹÄ׺ÔλÁ½¹ÎËÇÈÄÁ»¹ ™»ËÇŹËÁù½ÄØƹÊÇÊÇ»»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ XXXPWLSV ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾8&45&3 "26"4:45&.ÇËÄ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇËÄÁËÉÇ» š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ» ½ÇйÊÇ»¹»ËɹºÇËÔ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV

   ʾÃÏÁØ  ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶ÄÕÍ œ£ ±¹ËËĨÄ×Ê ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¹ÉÊÃ¹Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½Çƹ¼ÉÈÉÇËÇÐÆÖľÃËÉ&MFDUSPMVYÇËÛ˽ÇÃ›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ ƾɿ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ&-&$530-69 ±»¾ÏÁØ ƾɿ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ7&,503 0"4*4 £¦© "3*450/ ¡Ë¹ÄÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÖľÃËÉǻǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐ6/*5)&3. 4UJFCFM&MUSPO œ¾ÉŹÆÁØ †ÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ™ÉÁÊËÇÆ XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ÇËĽÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔ¼¹Àǻԧ™ ¡ª†ÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖÄƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ§™ ¡ª†Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖľÃËÉÈÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›ÇÀ½ÌÎÇ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁÇÐÁÊËÁ˾ÄÁƹXXXLMJNBUÊÃÁ½ÃÁ œÁ½ÉǹÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV

    ÑË  ÑË ÑË ÑË  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ±¹ËËĨÄ×Ê ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›§£ª ›§£ª ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

86

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMP XXXPWLSV œÉÌÈȹº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÇËĹ ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ#BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË £¹ÉËÉÁ½¿Ô ÊžÆÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÍÁÄÕËÉÇ»¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉ #"--6 /PJSPU &MFDUSPMVY ¾ÄÊÇË šÉÁÀ &EJTTPO £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ † Ã›Ë /PJSPU #BMMV XXXPWLSV £ÇËÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ º¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾Æ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾ÆÆÔ¾"MJYJB ­É¹ÆÏÁØ »ÃÇÅÈľÃ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾ÆÆÔ¾%"&800† ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À ƹÊ˾ÆÆÔ¾&MFLUSPMVY†ÃÇÆ˼ǽ¹¼¹É¹ÆËÁÁ ¹ÃÏÁØ £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ%"&800†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ'&330-*†ÛË ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÈÇÄ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÊ˾Æ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ&MFDUSPMVY ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶»¹Æ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ£ÇÆÇɽ ·ÆþÉÇËÛË ©ÇÊÊÁØ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾4*.&†ÛË ¡Ë¹ÄÁØ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾5)&3.†ÛË °¾ÎÁØ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾.03" °¾ÎÁØ #*"4J ¡Ë¹ÄÁØ ÇËÛË £ÇËÄÔƹÇËɹºÇËþ&OFSHZ-PHJD†ÛË ª±™ XXXPWLSV

 ÑË    ÑË        

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇËÄÔƹÈÇÄÕÆÔ¾¼¹ÀǻԾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾»¹ÊÊ ©ÇÊÊÁØ £ÇËÄÔƹÊ˾ÆÆÔ¾¼¹ÀǻԾ Û˧™ ¡ª £ÇËÄÔÇËÇÈÖľÆÁ¾8"3.04 ¶Ä»ÁÆ ©ÇÊÊÁØ 1305)&3. ªÄÇ»¹ÃÁØ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ƹÀ¹Ã¹À £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾7*"%364†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ÇÆ ©ÇÊÊÁØ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾,041&-†ÛË ¨ÇÄÕѹ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾1SPUIFSN†ÛË ªÄÇ»¹ÃÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾5)&3.†ÛË °¾ÎÁØ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹Æ¥¹¾»ÊÃǼÇ ʺÉÇÊÆÁà ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾ ;ùÄÕÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾42 (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾46#-*/& ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ (SVOEGPT 8JMMP œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉ ùƹÄÁÀ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» ÃÇÅÈÄÇË½Ç §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁÁÇËÃÉÔËÔÎÈÄÇÒ¹½Çà §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁÁÇËÃÉÔËÔÎÈÄÇÒ¹½Çà §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4BVOSBJO ÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ #"--6 'SJDP ƹ¼ÁÈÊÇùÉËÇƾ ¨ÇÄÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ˾ÈÄÔÂ$"-&0 6/*."5 ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ$&*-)*5 ¡ÊȹÆÁØ ¼¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔº¾ÀÊËØ¿ÃÁÈǽÃÇ»ÉÇÄÁÆ ÄÁÆÇľÌÅ ĹÅÁƹË ¨ÇÄ˾ÈÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ5IFSNP†±»¾ÏÁØ &OFSHZ†™Æ¼ÄÁØ «¾ÈÄÇÄ×Ãʆ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ5IFSNP†±»¾ÏÁØ &OFSHZ†™Æ¼ÄÁØ «¾ÈÄÇÄ×Ãʆ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ùº¾ÄÕ ÈľÆù¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË        Å ÈÅ ÈÅ  ûÅ ûÅ ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ

›§£ª ›§£ª ±¹ËËĨÄ×Ê «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ¾ÅÃÁ» ¡¨ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ª£ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË £ª£ £ª£ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

87


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¨ÇÄÖľÃËÉÁоÊÃÁ«ž¨¤§¤·£ª $&*-)*5»¹ÊÊ XXXPWLSV ¨ÇÄÁÖËÁľÆÊÑÁËÔ ¨ÉǺÃÁ½ÄعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÎɹ½Á¹ËÇÉÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÉÅÇÄ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÎ Î ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÎ Î ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ £Á˹ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†¥ ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ«† ¦†«¹¼ÁÄ 

     ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ   

ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾  ÇËÉ É  É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾  

­ÄǼÁÊËÇÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªËÉdžºÔË ªª™ §§§ ªª™ §§§ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ™£›™§§§ ™£›™§§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁƾ»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾$BMJEPS ,POOFS §¹ÀÁÊ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾4JSBHSPVQ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾§™ ¡ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾45* ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ©¹½Á¹ËÇÉÔÇËÇÈľÆÁعÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾45* ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ¥ª†©¾Ê˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉÔÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªÁÊ˾ÅÔ¹ÆËÁǺľ½¾Æ¾ÆÁØÁÊƾ¼Ç˹ØÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔ¹ÆËÁǺľ½¾Æ¾ÆÁØÁÊƾ¼Ç˹ØÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔǺɹËÆǼÇÇÊÅÇʹºÔËǻԾ ÊËÌȾƾ ¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØйÊËÆǼÇʾÃËÇɹ›Ô¾À½ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ªÌÑÁÄÃÁ½ÄØÉÌÃ6/*5)&3. œ¾ÉŹÆÁØ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇɺÔËÇ»ÇÂ*.*5½ÄØÖľÃËÉÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô XXXPWLSV ­ÁÄÕËÉÔ½»Ç½ÔºÔËǻԾŹ¼ÁÊËɹÄÕÆÔ¾ ÃÌ»ÑÁÆԦǻ¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV

ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ  ʾÃÏÁØ ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ     

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¬ËÃÁƹ °¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ±¹ËËĨÄ×Ê ›§£ª ¶ÄÕÍ œ£ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¶ÄÕÍ œ£ ©¹½Á¹ËÇÉÔ Ìùɽ ¡¨ ¶ÄÕÍ œ£ ¶ÄÕÍ œ£ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ª£ ±¹ËËĨÄ×Ê ¾ÅÃÁ» ¡¨ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ /&8™Ã»¹ÅÁÉ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØÈÉ̽ǻ /&8™Ã»¹ÅÁÉ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» /&8™Ã»¹ÅÁÉš¹ÊʾÂÆÔÁÀÃÇÆÈÇÄÁÖÊËɹ /&8™Ã»¹ÅÁÉš¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ йÑÁÈÉ̽ǻ /&8™Ã»¹ÅÁÉ ¹ÃĹ½ÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈĹÊËÁà ƾɿÊ˹ÄÕ /&8™Ã»¹ÅÁɦ¹ÈÔľÆÁ¾ÈÇÄÁžÉÆǾ /&8™Ã»¹ÅÁɧºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»»¹ÊÊ ¡ÊȹÆÁØ £¹Æ¹½¹ /&8™Ã»¹ÅÁɧʻ¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾ Ê»¾ËǽÁǽÆǾ /&8™Ã»¹ÅÁÉ­ÇÆ˹ÆÆÔ¾ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ ÍÇÆ˹ÆÔ½Äؽ¹Ð ÃÇË˾½¿¾Â /&8™Ã»¹ÅÁÉ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄعËËɹÃÏÁÇÆÇ» /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ô

88

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

   ûÅ    

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยยคยธยกยฆยŸยžยฆยžยฉยฆยดยฎยชยกยชยซยžยฅ /&8ยบยนรŠรŠยพร‚ร† ยœย™ยคยžย™ ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รรร„ร•ร‹ร‰ยนรรรยปร‡ยฝร” /&8ยบยนรŠรŠยพร‚ร† ยœย™ยคยžย™ รˆร‡ยฝยปร‡ยฝร†ร‡ยพร‡รŠยปยพร’ยพร†รยพ /&8ยบยนรŠรŠยพร‚ร† ยœย™ยคยžย™ รŽรร…ร‰ยพยนยผยพร†ร‹ร” ย™ร‹ร‹ร‰ยนรƒรรร‡ร†ร”ยปร‡ยฝร†ร”ยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ย™ร‹ร‹ร‰ยนรƒรรร‡ร†ร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยนย†ยผยพร‚ร€ยพร‰ รรŠรƒรŒรŠรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜ยปร‡ร„ร†ยน ยผรยฝร‰ร‡ร…ยนรŠรŠยนยฟ ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ยฝร„ร˜ยฝยนรร ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รร€รˆร„ยนรŠร‹รรƒยน ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพร‰ร ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ

   ร‘ร‹ 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰

ยœย™ยคยžย™ ยœย™ยคยžย™ ยœย™ยคยžย™ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยšย›ยซยถรƒร‡ร‡รˆร‹รร…ยน ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ รƒยนรˆรร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพ ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ย™รƒรŠยพรŠรŠรŒยนร‰ร” ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รŽรร…รˆร‡ยฝยผร‡ร‹ร‡ยปรƒยนยปร‡ยฝร” ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ยฅรร†รย†ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ยผรยฝร‰ร‡ร…ยนรŠรŠยนยฟร†ร”ยพรŠร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร… ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป ย›ร‡ยฝร‡รˆร‡ยฝยผร‡ร‹ร‡ยปรƒยน ยปร‡ยฝร‡รˆร‡ยฝยผร‡ร‹ร‡ยปรƒยนร‰ร ยœยพร‡ร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ยร‡ร‰ร†รร‹ รˆร„ร‡ร‹ร†ร‡ร‹ย†ยผรƒยปร… ยฝร„ร˜ยผรยฝร‰ร‡ร‹ยพรŽรŠร‡ร‡ร‰รŒยฟยพร†รร‚ ยžร…รƒร‡รŠร‹รรร€รˆร„ยนรŠร‹รรƒยน ยพร…รƒร‡รŠร‹รรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพร‰ร ยคยพรŠร‹ร†รรร”รร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„รยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ยพยฝร„ร˜ร‡ร‹ยฝยพร„รƒรยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยฅร‡ร€ยนรรƒยนยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป XXXPWLSV

  ร‘ร‹ รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร…  

ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ 

ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ยšย›ยซยถรƒร‡ร‡รˆร‹รร…ยน ยญย†รƒยนร†ยพร‹รƒยนร†ร…ยนร‹ยพร‰ย†ร‡ยป ยšย›ยซยถรƒร‡ร‡รˆร‹รร…ยน ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร†

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รรร„ร•ร‹ร‰ยนรรร˜ รˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒยน ยงยบร‰ยนยบร‡ร‹รƒยนรรŒรŽร‡ยฝร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ยฎรร…รˆร‰ยพรˆยนร‰ยนร‹ร”ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รรˆร‰รŒยฝร” ยงยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรŠยพร‰ยปรรŠร†ร‡ยพ ยฉยพยนยผยพร†ร‹ร”รŽรร…รรยพรŠรƒรยพยฝร„ร˜รŒรŽร‡ยฝยนร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ ยชยนรŒร†ร”รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟรรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยนยฆร‡ยปรร†รƒยน ยชยปยพร‹รร„ร•ร†รรƒรยฝร„ร˜รˆร‡ยฝยปร‡ยฝร†ร‡ยผร‡ร‡รŠยปยพร’ยพร†รร˜ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรˆร‡ยฝรƒร„ร—ร ยซยพรˆร„ร‡รˆยนร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร…รŠยนร„ร—ร…รร‡ร„ร•ยผร‡ร‚ยฝร‡ย‰ยช ยฌรŽร‡ยฝร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพ รŽรร…รรยพรŠรƒรยพรŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปยน ยญรร„ร•ร‹ร‰ร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร”ร‡ร‹รˆร‰ร‡รŠร‹ร”รŽยฝร‡ร–ร„รร‹ร†ร”รŽ ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร” ร†ยนรŠยนยฝรƒร ร†ยนรŠร‡รŠร” รรร„ร•ร‹ร‰ร” รˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒยน ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร” รร‡ร†ร‹ยนร†ร†ร”ยพรƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ร”รŠร†ยนรŠยนยฝรƒยนร…รรรˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒร‡ร‚

 ร…ยพรŠร˜ร รƒยปร…  รƒยปร…   

 ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยฆยชยซ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜รรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†รร‰ร‡ยปยนร†รยพ %BJLJO ,FOUBUTV #BMMV 1BOBTPOJD -( .JUTVCJTIJ &MFLUSPMVY .JEFB /&8รŒยปร„ยนยฟร†รร‹ยพร„รยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ยœย™ยคยžย™ รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพรยบร”ร‹ร‡ยปร”ยพ ย™ยปร‹ร‡ร…ยนร‹รรƒยนยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ยนร˜ XXXPWLSV ย›ยพร†ร‹รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยน&MFLUSPMVY รˆร‰รร‹ร‡รย†ยปร”ร‹ร˜ยฟ /&8 ร‰ยพรƒรŒรˆรร‰ยนรรร˜ ย›ยพร†ร‹รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยนรˆร‰รร‹ร‡รร†ร‡ย†ยปร”ร‹ร˜ยฟร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ XXXPWLSV

  

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ 

ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยœย™ยคยžย™ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”รยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ร†ยนร„ยนยฝรƒยน รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร†ยนร˜

ย™ร‰ร‹ยšยพรŠร‹ยฃรŒร„

ย†ย†

ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”%PTQFM )"3%* ย›ยžยฆยซยชยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”รƒยนร†ยนร„ร•ร†ร”ยพ ร‰ยนยฝรยนร„ร•ร†ร”ยพ รƒร‰ร”ร‘ร†ร”ยพ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ ร‰ยนยฝรยนร„ร•ร†ร”ยพ ร‡รŠยพยปร”ยพรยฝร‰ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ร…ยนร„ยนร˜ รˆร‰ร‡ร… ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยนรŽรรŠยนรŒร†ยนรŽ ร‡รŠรŒร‘รร‹ยพร„รยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜รร€รˆร„ยนรŠร‹รรƒยน ร–รƒร‡ร‡รˆร‹รร…ยนร‰ร ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพ รˆร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยชยจยžยฏยจยฉยžยยคยงยŸยžยฆยกยžยฝร„ร˜รƒยปรรƒร‡ร‹ร‹ยพยฝ ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”"-Eย† ร… ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚รร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚รร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปรƒรรร†ยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒรยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€รˆร„ยนรŠร‹รรƒยน ร–รƒร‡ร‡รˆร‹รร…ยนร‰ร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŠรˆรร‰ยนรรร

ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‘ร‹  ร‘ร‹  ร‘ร‹ 

ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ 

ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ย™ร†รƒร‡ร‰ย†ยปยพร†ร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยšย›ยซยถรƒร‡ร‡รˆร‹รร…ยน ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยซยพรŽร†ร‡รƒร‰ยนร‹ ย™ร†รƒร‡ร‰ย†ยปยพร†ร‹ ยšย›ยซยถรƒร‡ร‡รˆร‹รร…ยน ยซยพรŽร†ร‡รƒร‰ยนร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”ร‰

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

89


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ›ÇÀ½ÌÎÇÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ†ÇÀÇƹËÇÉÔ%*3&$5+"1"/ ›ÇÀ½ÌÎÇ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁÇÐÁÊËÁ˾ÄÁƹXXXLMJNBUÊÃÁ½ÃÁ ›ÔÎǽ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ œ¹ÀÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ »¾ÉÏÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ Ä×ÃÁ)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ

  ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É

ªÅ¹ÉË£ÄÁŹË ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÃɹË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† ††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"*,*/ ,&/5"546¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(&MFDUSPMVY¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,&/5"546 %"*,*/ .JUTVCJTIJ ÅÇÆ˹¿ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,&/5"546 1BOBTPOJD -(Á½É £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*%&" #BMMV»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*456#*4)*&-&$53*$»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾¥ÇÆ˹¿ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÁ»¾ÆËÁÄØÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÁ»¾ÆËÁÄØÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÁ»¾ÆËÁÄØÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÁÀ¸ÈÇÆÁÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾¥ÇÆ˹¿ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÄ׺Ծ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾œ¹É¹ÆËÁØ

      

É ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ

¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÅ¹ÉË£ÄÁŹË ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ £ª£ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾#BMMV &MFLUSPMVY £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ »¾ÆËÁÄØÏÁØ ˾ÈÄǻǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË «§ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ªÃÁ½ÃÁ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ »ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXXPWLSV ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠΠÇÈËÉÇÀÆ ªÁÊ˾ÅÔǼƾÀ¹ÒÁËÔ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¶ÃÇÍÇÄÊÃľ¾»ÔÅÊÄǾÅ

   ÑË   ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà «¾ÎÈǽÉؽ ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¤¹Åȹ(&Ê»¾Ð¹ÈÉÇÀɹÐƹØ8ž  ¤¹ÅȹÄ×Å1IJMJQT0TSBN†8 ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×Ò£¤¤ÈÉÇÅÔÑľÆƹ؆›Ë ž†ž ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×ҹػ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾5%.&MFDUSJD ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹئ™›¡œ™«§©»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾Æ7†7 ¤¹ÅÈԝ©¤ ¦™« ¥œ¤ ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆ1)*-*14 4*-7"/*" ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁƾÊÏ043".8†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇË8½Ç8 ¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ §ÈÇÉÔÊ»¾ËǻԾ ËÇÉѾËÆÔ¾ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ ¨ÉÇ¿¾ÃËÇɪ›ž«§¡§¦´¢›Ë À¹Å¾ÆؾË›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ›Ë5%.&MFDUSJD ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ª»¾ËÁÄÁÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÁÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨š8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÊɾÑ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䛧Á¤¨§Î›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧ΛËʶ¨©™

90

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

 ÑË Å ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË

 É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½‘Ѿ»Ç É É É ÇËÉ ÇËÉ

¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢  ¾ÆÇÆ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¨ÇªËÉÇÂù ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ª»¾ËÁÄÕÆÁ䪨ΛË*1 »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ  ª»¾ËÁÄÕÆÁ樚 ¦¨¨ ¦¨§ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԻÊËɹÁ»¹¾ÅÔ ª¤™¥¨™¥¡ Λ« ª»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԻÊËɹÁ»¹¾ÅÔ ª¤™¥¨™¥¡ Λ« ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈǽĹÅÈÌƹùÄÁ»¹ÆÁت¹Ìƹ ©ÇÆ½Ç ®ÉÌÊ˹ÄÕ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁɹÊËÉǻԾ ÊĹÅȹÅÁ ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾3† 3† 3† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾Èǽ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈÌ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÌÄÁÐÆÔ©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁùÉÆÁÀÇ»¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÐ¾ËÐÁÆ͹ÀÆÔª£™«¥†±©†™&,'

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇË É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ªËÉǺ¹Ë ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ·ËÉÁϾÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁЛ™† ›™† ¬ §›† ™† ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 É ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ¯»¾ËŹËÀÇÄÇËÇ ¹Ä×Å ¿¾ÅÐÌÆdžʾÉ ȾÊÇà ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁȪ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř ÁÍ͹»ËÇŹË™›«©Ç˽ǙŹ5%.&MFDUSJD  »ÇÆÃÁ(/4† ¼ÇƼ½»ÌÎËÇƹÄÕÆÔšÁņºÇÅ ¨ÇÄÕѹ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ½»Æ¾ÑÈÉÇÃĹ½ÃÁ ù˾ ȹÉÔ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ùË ȹÉÔ ½ÄØȹËÐ /FD ±»¾ÏÁØ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ù˾ ȹÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä ÎÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ

ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË       ÑË            Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË ÑË Å Å Å 

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ »ƹÄÁÐÁÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ™Æ˹ɹ¦Êà ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

91


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÁÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄÎ51MBTU Å £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄƹÈÇÄÕÆÔ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ÅÅû œ¾ÉŹÆÁØ £ÆÇÈÃÁÀ»ÇÆù™† † ›Á˾ºÊà £ÇÄǽùÃľÅÅƹØÅÅ™ £ÇÉǺùÇË»¾Ë»Ç̺ÉÔÀ¼£§™ÊÃÇÆËɼÉÌÈÈÇ £ÇÉǺùɹÊÈɾ½º¾Ä¹ØÊÈÅÅ £ÇÉǺùɹÊÈɾ½ÇȺ¾Ä¹Ø†ÉÇ¿ÃÇ»¹Ø £ÇÉǺùÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƹت¥ ÊÁÆØØ œÌÊÁ £ÇÉǺÃÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»ÃÁÉÈÁÐ º¾ËÇÆ œ£¤ £ÇÉǺÃÁɹÊȹØÐÆÔ¾½ÄØÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¾È¾¿†ÃÄÁÈʹ½ÄØËÉ̺¨›® E ¤ÇËÃÁľÊËÆÁÐÆÔ¾ ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾0TUFD ©ÇÊÊÁØ † ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾†  ÅÅ045&, ¤ÇËÃÁÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾0TUFD ©ÇÊÊÁØ †Î ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨¹Æ¾ÄÁÃÇÅÅÌ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ ù˾ 3+ †ÈÇÉËÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÃÇÅÅÌ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ ù˾ ËÁÈ †ȹÉ ©¹ÀÓ¾ÅÔÊÁÄǻԾ 1 / 1F ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ©ÇÀ¾Ëù£ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇ˽Ǚ †› ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ (64*&-&$53*, ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ 130%"9 ›¾Æ¼ÉÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ š¾Ä¹ÉÌÊÕ ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF #5*$*/0 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ (BMFB-JGF MFHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ .PTBJD -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 4BHBOF -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 4VOP -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 7BMFOB -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ 

92

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

 Å Å Å Å Å          Å Å Å Å Å Å Å Å    ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å  ÑË ÑË Å ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É É ÇË É ÇË É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É É É ÇË É ÇË É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡«

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ¦ž¨«¬¦ ľ˾Æ ­É¹ÆÏÁ؆©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÈÉÁŹ ›¾ÊʾƆ¶Ä¾ÃËÉÇ ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ Ê»¾ËÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ˾ľÍÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ¶Ä¾ÃËÉÇŹÃÊ ¬ÃɹÁƹ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÎÁ†ÎžÊË-FHSBOE ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ªËØ¿ÃÁ ÊÃǺÔùº¾Ä ÇËÅŽÇÅÅ ªÐ¾ËÁÐÃÁÖÄÖƾɼÁÁ†Á†Í¹ÀÆÔ¾ ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ Í ÁƽÌÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ «É̺¹¿‘ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃÊʾÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø¨›®E†ÅÅ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø½Á¹Å†ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ .",&- «ÌÉÏÁØ ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ²ÁËÔ†Á†Í¹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ» ž˹ÄÄ5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËԆºÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾ²©¦ › †¨Ç˽ÇÅǽÌľÂ5%.&MFDUSJD ¶Ä¾ÃËÉÁù

 ÑË   ÑË ÑË Å Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ©™­¡« œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉÇÁ˾ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊБËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉ £ÇÉǺù»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò‘ÄÃÇÂE† «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%†ÅÅ «É̺¹¨›®¿‘ÊËùØ%†ÅÅ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ

  ÑË   

ÊÃÁ½ÃÁ É É ÇËÉ ÇË É ½‘Ѿ»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ©§ ž«£™¨¤·ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿‘ÄËdžÀ¾Ä‘Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹Ë £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF £¹º¾ÄÕ651/FPMBOȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ651 ùË/&9"/4 £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ»Á˹Øȹɹ651 '51ùË ȹÉÔ £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ£œÎ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ 

      Å Å  Å Å Å Å Å Å Å    Å ÈÅ Å 

É É É ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇË É  É É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £¹º¾ÄÕǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔÂÉÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

93


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« £¹º¾ÄÕž½ÆÔÂÎ ..+ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©Ã 3(† £¹º¾ÄÕ©£††™ £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3( £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà ¤ÇËÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ž˹Ä ÇϤ¨ ¤¨¦Î†ÎÊÖÄÃɾÈ ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ¨›ªÎ ¨Éǻǽ¨›ª ¨¬¦¨ ¨¬œ¦¨ ±››¨ ¨Éǻǽ¨›ª ±››¨ ¨¬œ¦¨ £ª¨› ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ª«¶­ ª­ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉù™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ

 Å Å  Å Å Å Å Å Å Å Å Å  ü Å Å Å Å Å Å Å ü ü ü 

É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É

©§ ž«£™¨¤·ª šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁº¶Æ¾É¼Ç¦¹Ä¹½Ã¹ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ™¤ž™ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ

†† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ /&8ÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔÈÇÆÁ¿¹×ÒÁ¾«ª ¡

 

ÇËÉ ÇËÉ

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù /&8º¾ËÇÆÇɹÊË»ÇÉÇÊžÊÁ˾ÄÁ œ™¤ž™ /&8»ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ œ™¤ž™ ›ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)%-& ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)(-.7' ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)(-. ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)1-3 ¹ÄÕÆÇžÉÔĹÀ¾ÉÆÔ¾ ¾Ë¾ÃËÇÉÊÃÉÔËÇÂÈÉǻǽÃÁ#04$)(.4 £ÇľÊǽÇÉÇ¿ÆǾ$45#FSHFS ½ÅÅ % ÊÅ ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)(-- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)(--†1 ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)1$- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)1$- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)1-- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)2VJHP ¦Á»¾ÄÁÉÇÈËÁоÊÃÁÂ#04$)(0-% ¦Á»¾ÄÁÉÇÈËÁоÊÃÁÂ$45#FSHFS4"-/% ¦Á»¾ÄÁÉÉÇ˹ÏÁÇÆÆÔÂĹÀ¾ÉÆÔÂ#04$)(3-)7 -3 3$ 8. ¦Á»¾ÄÁÉÔÇÈËÁоÊÃÁ¾$45#FSHFS ¦Á»¾ÄÁÉÔÇÈËÁоÊÃÁ¾7&(" ¦Á»¾ÄÁÉÔÇÈËÁоÊÃÁ¾¬§¥ ¦Á»¾ÄÁÉÔÉÇ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ĹÀ¾ÉÆÔ¾ ÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÁÈÄÇÊÃÇÊ˾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËɹÊÊÇÈÇÁÊÃǻǾ ©¹½ÁÇÊ˹ÆÏÁÁ½ÄØÊËÉÇÁ˾ľÂ ©¾ÂùÆÁ»¾ÄÁÉƹØ$45#FSHFS ÅÊоÎÄÇÅ ©¾ÂÃÁ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ©¾ÂÃÁÆÁ»¾ÄÁÉÆԾŠŠŠ©ÌľËù*/%&9®£›Å Ê˹ÄÕƹØÊƾÂÄÇÆÇ»ÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ©ÌľËÃÁĹÀ¾ÉÆÔ¾%JTUP% %" % ©ÌÐùĹÀ¾ÉƹØ#04$)1-- ªÄ¾Ê¹ÉÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË «¹Î¾ÇžËÉÔ/JLPO 'PDVT 5SJNCMF «¾Ç½ÇÄÁËÖľÃËÉÇÆÆÔÂÏÁÍÉÇ»ÇÂ$45#FSHFS%(5 «¾Ç½ÇÄÁËÔÇÈËÁоÊÃÁ¾«¨ «¨ «£¨

94

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

    ÑË      ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« «¾Ç½ÇÄÁËÔÖľÃËÉÇÆÆÔ¾7&(" (&0#09 4065) ¬¼ÄÇžÉ#04$).' ±Ë¹ËÁ»$45#FSHFS¹Ä×ÅÁÆÁ¾»ÔÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ±Ë¹ËÁ»Ô¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÆÁ»¾ÄÁÉÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ 

ÑË  ÑË

À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ

¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥ž©™ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§

†† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ™»ËÇÅÇÂÃÁ ½Äع»ËÇÅÇÂÃÁÉÍ šÌžɹƼ ºÌžɹƼÉÍ ›¹ÆÆÔ¼¹ÄÕ»¹ÆÁоÊÃÁ¾ ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÎÁÅÁоÊÃÁÊËÇÂùØ ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ žÅÃÇÊËÁº¹ÉºÇ˹¿ÆÔ¾ ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ žÅÃÇÊËÁÈÉÇÅÔÑľÆÆǼÇÈÉÁžƾÆÁØ ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ

†† †† †† †† †† ††

ŸÁÉÇÌÄÇ»Á˾ÄÁ½ÄØɾÊËÇɹÆÇ» ¿ÁÉÇÄÇ»ÌÑÃÁÉÍ ŸÁÉÇÌÄÇ»Á˾ÄÁ½ÄØɾÊËÇɹÆÇ» ¿ÁÉÇÄÇ»ÌÑÃÁÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÐÁÊËÃÁ¼¹ÄÕ»¹ÆÁоÊÃÁÎÊËÇÃÇ» ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÐÁÊËÃÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÊËÇÃÇ» ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÐÁÊËÃÁÎÇÀ;ùÄÕÆÔÎÊËÇÃÇ» ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆǾÁÀÈĹÊËÁùÈǽÀ¹Ã¹À ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ ªË¹ÆÏÁÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ƹÊÇÊÆÔ¾ ÃÆÊÇÅÊÃÉÍ ªË¹ÆÏÁÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ ÃÆÊÇÅÊÃÉÍ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¡¨Á™ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅÅ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE† ¡ÆÊËÉÌžÆËÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹ÆÇžËÉ¥¨¨©† ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ƹÈÇÉÇžÉÔ ÊоËÐÁÃÁ¼¹À¹ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹»Ç½Ô ˾ÈĹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾):%3045" ·£ÇÉ¾Ø ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¦ž›™40†%*/ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«††±­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­† ™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½Ô  «¾ÉÅÇžËÉ ÇÈɹ»¹½ÄØ˾ÉÅÇžËɹ ºÇºÔÑù «¾ÉÅÇžËÉÔ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉËÇù Ê»¾É½ÄÇ»ÊÃÁ ««††

 ÑË ÑË   ÑË  

É ÇËÉ É ÇËÉ É É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

£¹Å¾ÄÁØ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ £¹Å¾ÄÁØ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

95


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ /&8ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ œ™¤ž™ ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ(FGFTU"3$ ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ108&3.™/ ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔª™¡† ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔ­ÇÉʹ¿ ™ÈȹɹËȹ»ËÇŹËÁоÊÃÇÂÊ»¹ÉÃÁ5FMXJO ™ÈȹɹËȹ»ËÇŹËÁоÊÃÇÂÊ»¹ÉÃÁª™¡¨™† ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ5FMXJO ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆԝ̼¹† ™É¾Æ½¹Ê»¹ÉÇÐÆǼǹÈȹɹ˹½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ† š¹ÄÄÇƼ¹ÀǻԠÃÁÊÄÇÉǽ ̼ľÃÁÊÄ ¹Ï¾ËÁÄ¾Æ ¹É¼ÇÆ ÈÉÇÈ¹Æ œ¾Æ¾É¹ËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾†™&OESFTT 5FMXJO )VUFS ¡Æ»¾ÉËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾†™ £¹º¾ÄÕÊ»¹ÉÇÐÆÔ ÊÁÄǻǠ£É̼ÁÇËɾÀÆÔ¾ À¹ÐÁÊËÆÔ¾ £¤« ÃɹÏÇ»ÃÁ ¨ÇÄ̹»ËÇŹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›œª ¥Ï¾ÆÊà &4"#Á½É ©¾½ÌÃËÇÉÔš£§ š¨§ š™§ ©¾À¹ÃÁÈÉÇȹÆǻԾ ¹Ï¾ËÁľÆǻԾ ©¾À¹ÃÁ ¼ÇɾÄÃÁ ɾ½ÌÃËÇÉÔ ŹÆÇžËÉÔ ©Ìù»ÃÁÊÄÇÉǽÆÔ ÈÉÇȹÆǻԠ¹É¼ÇÆǻԠª»¹ÉÇÐƹØÈÉÇ»ÇÄÇùÇž½Æ¾Æƹؽ ÅÅ ª»¹ÉÇÐƹØÈÉÇ»ÇÄÇùÇž½Æ¾Æƹؽ ÅÅ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¡¨Ô ¶Ä¾ÃËÉǽÔ-#6 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ-#† ÅÅ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ4&ÅÅ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ4&ÅÅ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©†ª¤¶  ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©†ªÊÁÆÁ¾ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ÅņÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ¬§¦¦¡Á½É &4"# ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¥©† ª ¤¶  ¼¥ÇÊû¹ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£†ÅÅ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£†ÅÅ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÊÌËÃÁ ÑË ÑË ÑË Å ÑË ÑË ü ÑË ÑË Å ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü ü ȹÐù ü ü

ÇËÉ œ™¤ž™ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ É ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ À»ÇÆÁ˾ ª›™©§œ À»ÇÆÁ˾ ª›™©§œ ÇËÉ ª›™©§œ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ À»ÇÆÁ˾ ª›™©§œ ÇËÉü ª›™©§œ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ÇËÉ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ÇËÉ ª›™©§œ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ À»ÇÆÁ˾ ª›™©§œ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ †É ž©¥™£ À»ÇÆÁ˾ ª›™©§œ ÇË É̺ ©ÇƽÇ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ™ÉÅÁ¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ÊÇÊÔ

¦¹ÊÇÊÔ;ùÄÕÆÔ¾4'" /&8ÅÇËÇÈÇÅÈÔ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ »Ê¾ÎËÁÈÇ»ÁɹÀžÉÇ» /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ Ê˹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ ÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ 

96

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ÑË   

™£›™§§§ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÔ ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊÔºÔËǻԾ Ä׺Ծ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÈǼÉÌ¿ÆÔ¾&$0 ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾&$0 ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾(36/%'04 ¹ÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾ ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½É¾Æ¹¿ÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾5"*'6† † † ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾5"*'6† † † ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ† † † œ¾ÉŹÆÁØ ƹÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ† † † œ¾ÉŹÆÁØ ªË¹ÆÏÁÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃǼǻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ªË¹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ 

       ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÇËÉ

±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ±¹ËËĨÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ÁÊ˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ ÈÇÉÑƾ»Ô¾Á»ÁÆËǻԾ /&8Èƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË œ™¤ž™ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔÇ˽ÇÄÅÁÆ%FO[FM 3FNF[B "JSDBTU ¥ÇÄÇËÃÁÇ˺ÇÂÆÔ¾Èƾ»Å¹ËÁоÊÃÁ¾ ÈÁÃÁÃÆÁÅ

  ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­¡™£ ª›™©§œ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË œ¾Æ¾É¹ËÇÉÔº¾ÆÀÁÆǻԾÇË ½ÇÛË ¡ÆÊËÉÌžÆËÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾À¹ÉؽÆǾ ÈÌÊÃÇÀ¹ÉؽÆǾ

ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ª›™©§œ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ª›™©§œ

†† †† †† †† †† ††

ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁØ †ÛË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË £ÁÉÇ» ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË.BLJUB )JUBDIJ ̺É ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO  ÌºÉ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆËԬɹ¼¹Æ  ÌºÉ

ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

ª›™©§œ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ª›™©§œ ™Æ˹ɹ¦Êà °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË .$#.BSTIBM¥ ÈÉÇÁÀ»† ɾÊÊÁ»¾É†Ä ÅÇÒƽ» ÛË ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂ.8% ÅÇÒÆÇÊËÕ ۙ ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂ.8% ÅÇÒÆÇÊËÕ ۙ ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔª™¡ †™ ÖľÃËÉǽ †ÅÅ ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔª™¡ †™ ÖľÃËÉǽ †ÅÅ ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔª™¡ †™ ÖľÃËÉǽ†ÅÅ ™ÈȹɹËÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÊ»¹ÉÇÐÆÔª™¡ †™ ÖľÃËÉǽ†ÅÅ ™ÈȹɹËÉÌÐÆǽ̼ǻÇÂÊ»¹ÉÃÁ.8#¥ª»¹ÉÇÐËÇÆ™ ™ÈȹɹËÉÌÐÆǽ̼ǻÇÂÊ»¹ÉÃÁ.8# .ª»¹ÉÇÐÆÔÂËÇÆ™ ™ÈȹɹËÉÌÐÆǽ̼ǻÇÂÊ»¹ÉÃÁ.8#.ª»¹ÉÇÐÆÔÂËÇÆ™ ™ÈȹɹËÉÌÐÆǽ̼ǻÇÂÊ»¹ÉÃÁ.8#.ª»¹ÉÇÐÆÔÂËÇÆ™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂ.8% 3FOHFSª»¹ÉËÇÆ™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂ.8% 3FOHFSª»¹ÉËÇÆ™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂ.8% 3FOHFSª»¹ÉËÇÆ™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂ.8% 8BSSJPS ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂ.8% 8BSSJPS ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂ.8% 3FOHFS ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂ.8% 3FOHFS ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂ.8% 8BSSJPS œ¾Æ¾É¹ËÇɺ¾ÆÀÁÆÇ»ÔÂ.( Ã›Ë ŹÃÊÅÇÒƆ ÛË œ¾Æ¾É¹ËÇɺ¾ÆÀÁÆÇ»ÔÂ.( Ã›Ë ŹÃÊÅÇÒƆ ÛË

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É

ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

97


ยซยžยฎยฆยกยฃย™ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฆยชยซยฉยฌยฅยžยฆยซ ยœยพร†ยพร‰ยนร‹ร‡ร‰ยบยพร†ร€รร†ร‡ยปร”ร‚.( รƒย›ร‹ ร…ยนรƒรŠร…ร‡ร’ร†ย† รƒย›ร‹ ยœยพร†ยพร‰ยนร‹ร‡ร‰ยบยพร†ร€รร†ร‡ยปร”ร‚.( รƒย›ร‹ ร…ยนรƒรŠร…ร‡ร’ร†ย† รƒย›ร‹ ยœยพร†ยพร‰ยนร‹ร‡ร‰ยบยพร†ร€รร†ร‡ยปร”ร‚.( รƒย›ร‹ ร…ยนรƒรŠร…ร‡ร’ร†ย† รƒย›ร‹ ยร‰ยพร„ร•ยยฌยถยฉ ร…ร‡ร’ร†ย›ร‹ ร‡ยบร…รร† ยกร†ร‹ยพร‰รŠรƒร‡ร„ ยฃร‡ร…รˆร‰ยพรŠรŠร‡ร‰ยบยพร€ร…ยนรŠร„ร˜ร†ร”ร‚รƒร‡ยนรƒรŠรยนร„ร•ร†ร”ร‚ ร‰ยพรŠรŠรยปยพร‰ย†ร„ ยฃร‡ร…รˆร‰ยพรŠรŠร‡ร‰ร…ยนรŠร„ร˜ร†ร”ร‚รƒร‡ยนรƒรŠ ร‰ยพรŠรŠรยปยพร‰ย†ร„.$#.BSTIBM ยฃร‡ร…รˆร‰ยพรŠรŠร‡ร‰ร…ยนรŠร„ร˜ร†ร”ร‚รƒร‡ยนรƒรŠ ร‰ยพรŠรŠรยปยพร‰ย†ร„.$#.BSTIBM ยฃร‡ร…รˆร‰ยพรŠรŠร‡ร‰ร…ยนรŠร„ร˜ร†ร”ร‚รƒร‡ยนรƒรŠ ร‰ยพรŠรŠรยปยพร‰ย†ร„.$#.BSTIBM ยฃร‡ร…รˆร‰ยพรŠรŠร‡ร‰ร…ยนรŠร„ร˜ร†ร”ร‚รƒร‡ยนรƒรŠ ร‰ยพรŠรŠรยปยพร‰ย†ร„.$#.BSTIBM ยฃร‡ร…รˆร‰ยพรŠรŠร‡ร‰ร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ร‚ ร„ .$# รˆร‰ร‡รร€ยปร„ร…รร† รƒยกร‹ ยฃร‡ร…รˆร‰ยพรŠรŠร‡ร‰ร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ร‚ ร„ .$# รˆร‰ร‡รร€ยปร„ร…รร† รƒยกร‹ ยฅร‡ร‹ร‡รˆร‡ร…รˆยนยบยพร†ร€รร†ร‡ยปยนร˜ยฅยฉย† รˆร‰ร‡รร€ยปร„ร…รร† ยผร„รŒยบรร†ยนยปรŠยนรŠร”ยปร… ยฅร‡ร‹ร‡รˆร‡ร…รˆยนยบยพร†ร€รร†ร‡ยปยนร˜ยฅยฉย† รˆร‰ร‡รร€ยปร„ร…รร† ยผร„รŒยบรร†ยนยปรŠยนรŠร”ยปร… ยฅร‡ร‹ร‡รˆร‡ร…รˆยนยบยพร†ร€รร†ร‡ยปยนร˜ยฅยฉย† รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยบร…รร† ยผร„รŒยบรร†ยนยปรŠยนรŠร”ยปร… ยฅร‡ร‹ร‡รˆร‡ร…รˆยนยบยพร†ร€รร†ร‡ยปยนร˜ยฅยฉย† รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยบร…รร† ยผร„รŒยบรร†ยนยปรŠยนรŠร”ยปร… ยฅยชย›*/%6453*"- รˆร‰ร‡รร€ยปร„ร…รร† ร‰ยพรŠรŠรยปยพร‰ย†ร„ ยฆยนยบร‡ร‰รร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ยนยปยนรŠรŠ.BUSJY 'PSDF +POOFTXBZ ยจร‡ร„รŒยนยปร‹ร‡ร…ยนร‹รŠยปยนร‰ร‡รร†ร”ร‚.8"  รƒย›ร‹ รŠยปยนร‰ร‡รร†ร”ร‚ร‹ร‡รƒย†ย™ ยชยปยพร‰ร„ยน ร‰ยพร€รร” รˆร„ยนร‘รƒร ร…ยพรรรƒร ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ รŽรŽร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพรŽรŽร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฃรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ รŽรŽร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ รŽรŽร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพรŽรŽร…ร…ยฉรˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฃรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฃรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฃรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅยฃรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชยปยพร‰ร„ร‡รŠรˆรร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยพร…ร…รˆร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„รŒยฉยฅรƒรŽ ยชร‹ยนร†ร‡รƒร‹ร‡รƒยนร‰ร†ร‡ย†รร‰ยพร€ยพร‰ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ยบรร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ Eร€ยนยผร‡ร‹ร‡ยปรƒรร…ร… ยฌยฑยฅ(84#04) ยฌยฑยฅยถ ย†ร‡ยบร…รร†ยกร†ร‹ยพร‰รŠรƒร‡ร„ ยฌยฑยฅยฅร‡ยบร…รร†ยกยฆยซยžยฉยชยฃยงยค ยฌยฑยฅ44)*5"$)*ร… ย›ร‹ ร‡ยบร…รร† ยฌยฑยฅ ร‘ร„รรร…ยนร‘รร†ยนรŒยผร„ร‡ยปยนร˜ ร…ร‡ร’ร†ย›ร‹ ร‡ยบร…รร† ยฌยฑยฅย†ยฅ ร‡ยบร…รร† ย›ร‹ ยกร†ร‹ยพร‰รŠรƒร‡ร„ ยฌยฑยฅย†ยฅ ร‡ยบร…รร† ย›ร‹ ยกร†ร‹ยพร‰รŠรƒร‡ร„ ยฑร„รรร…ยนร‘รร†ยนรŒยผร„ร‡ยปยนร˜ยฌยฑยฅยฅ ร…ร‡ร’ร†ย›ร‹ ร‡ยบร…รร† ยฑร„รรร…ยนร‘รร†ยนรŒยผร„ร‡ยปยนร˜ยฌยฑยฅย†ยฅ ย›ร‹ ร‡ยบร…รร†

98

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #31 (578) 15.08.11

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รŒรˆยนรƒร‡ยป ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชย›ย™ยฉยงยœ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยงร…รŠรƒย†ยกร†รŠยพร‰ยปรรŠ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยชรยบรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÉÌÐÆǽÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺E† ›¾ÊÕ¹ÊÊÉÌÐÆǼÇÁÆÊËÉÌžÆ˹§ÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆ˽ÄØÀ¹ÐÁÊËÃÁ¹ÉÅÁÉËÉ̺† †  ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ ÃÁÊËÁ ¡ÆÊËÉÌžÆËÊËÇÄØÉÆÔ ÊľʹÉÆÔ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ Î ¤Ì¼¹ ¦¹Ê¹½ÃÁƹÊ»¹ÉÇÐÆÔ¹Èȹɹ˽ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ† ¦Ç¿ÆÁÏÔ½ÄØɾÀÃÁÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺† † ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™Æ˹ɹ¦Êà ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¨ÇªËÉÇÂù °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™£›™§§§ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʾÉËÁÍÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ »ÔÊÇ˹½ÇžËɹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔɹÀºÇÉÆÔ¾Ç˽ǞËɹ ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ † †Ê¾ÃÏľÊËÆÁÏÔ ËɹÆÊÍÇÉžÉÔ¹Ä×Å œ¾ÉŹÆÁØ ÁÊÃÁ ÃɹÏÇ»ÃÁ»¹ÊÊ ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ žÅÃÇÊËÁÁÀÈĹÊËÁù ¾ÅÃÇÊËÁÈĹÊËÁÃǻԾÉÍ £É̼À¹ÐÁÊËÆÇÂΤ̼¹ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ †¤Ì¼¹ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ )JUBDIJ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ )JUBDIJ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ ¤Ì¼¹ £É̼Á¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ¾»¹Êʤ̼¹ )JUBDIJ ,MJOHTQPS ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÃɹÑ ʾÉËÁÍ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÊËɾÅØÆÃÁ ÈǽÅÇÊËÁ,3"64& ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ  ûÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË £©™¬ ž†§ÅÊà §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ™Æ˹ɹ¦Êà š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ ª›™©§œ ª›™©§œ ª›™©§œ ª›™©§œ ª›™©§œ ª›™©§œ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† ††

©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ ¨¾ÉйËÃÁª¨ž¯ «©™£«ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔË Ĺ˾ÃÊÆÔ¾ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ȹɹ ª»¾ÉĹ ºÌÉÔÈÇž˹ÄÄÌ ½¾É¾»Ì º¾ËÇÆÌ ÑË

ÇË É̺ ©ÇƽÇ ÇËÉ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† ††

§ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǩ¨«£ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾¥ÇÆ˹¿»Á½¾ÇùžÉÊÏÁÍÉÀ¹ÈÁÊÕ×ÁÆÍÇÉÅ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÅÁº¾À¤×ÃÁ¥ÇÆË ÁÀ¼ÇËÇ»Ä »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿ž ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» ÇÅÇÍÇÆÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾¥ÇÆ˹¿ ¹ÅÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV  Æ¹ÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¡Æ»¾Æ˹ÉÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ

   ÑË ÑË  

É ùоÊË» ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËɨÁɹÆË ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ «¾ÎÆǜÉÌÈÈ §¼¾Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ ™Ä¼ÇÉÁËÅ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©§ ž«£™¨¤·ª ¨Ç¿¹ÉÆǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¹È¹ÆÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¤×ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿ž ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù XXXPCFSFH†PNTLSV ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ  ¥ÇÆ˹¿ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁØÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ XXXPHOF[BCJPSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾»Ç½ÇȾÆÆǾ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ XXXPCFSFH†PNTLSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»ØÆ ŸšÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄ ¿º¾ËÇÆÃÇÆÊËÉ XXXPCFSFH†PNTLSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËËùƾ ÃÇ»ÉÇ» »ÇÀ½ÌÎǻǽǻ XXXPCFSFH†PNTLSV §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ

       

 À»ÇÆÁ˾ É ɹÊоË ɹÊоË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË §º¾É¾¼ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÊË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÊË ¨Ç¿¹ÉÆǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¨Ç¿¹ÉÆǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

99


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §ÈÇ»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ Î Å ¨ÉÁºÇÉÔÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÈÉÁ‘ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǚœ ª ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ©¹ÀɹºÇËùÈĹÆǻֻ¹Ã̹ÏÁÁÈÉÁÈÇ¿¹É¾ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©† ©Ìù»¹ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ©ÌÐÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆƹØÁÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆǽ¾ÃĹɹÏÁÁÁɹÊоËÈÇ¿¹ÉÆǼÇÉÁÊù ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½½¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ ªË»ÇÄÔ ¼ÇÄÇ»ÃÁ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉǾÆ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾

    ûÅ        

É É É ½‘Ѿ»Ç É ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É 

¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©§ ž«£™¨¤·ª ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©§ ž«£™¨¤·ª ¨Ä¹ÀŹ ¨¨™¥¹ÉÊ ¨Ç¿¹ÉÆǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ §º¾É¾¼ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ¨Ç¿¹ÉÆǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ©§ ž«£™¨¤·ª ¨Ç¿Æ¾Í˾¼¹ÀÈÉǾˆ¥ §º¾É¾¼ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ

†† †† ††

ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù š¹ÊʾÂÆÔÁÀÈĹÊËÁù º¹ÊʾÂÆÔÈĹÊËÁÃǻԾÉÍ ¡ÆÊËÉÌžÆËʹ½Ç»Ô ¨É̽ÔÁÀÈĹÊËÁù ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ 

ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ™»ËÇŹËÁù#'5 ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË ÑĹ¼º¹ÌÅÔªÃÁ½ÃÁ ™»ËÇŹËÁù½ÄػʾÎËÁÈÇ»»ÇÉÇ˪™¥ž ¡Ë¹ÄÁØ %003)"/ ©ÇÊÊÁØ ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁùª™¥ž ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄػʾλÁ½Ç»»ÇÉÇË

  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ 

š­«†§ÅÊà ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¼¹É¹¿ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØš¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ÁÀÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆǼÇÄÁÊ˹ ›ÇÉÇ˹ÈǽӾÅÆdžʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ›ÇÉÇ˹¥ÇÆ˹¿ª¾É»ÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØʽ»Á¿ÆÔλÇÉÇË §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ʾɻÁÊÆǾÁɾÅÇÆËǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁت™¥ž

  ûÅ ûÅ    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ

ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ 4UBUVT ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

§¼É¹¿½¾ÆÁØȹƾÄÕÆÔ¾'FOTZT ¨ÉÁ»Ç½Ô½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ¨ÉÁ»Ç½Ôª™¥ž½ÄغÔËÇ»ÔÎÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔλÇÉÇË ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ™²¡«¦´ž%003)"/Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁСÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ¥ÇÆ˹¿ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÇÄÕ»ÇÉÇ˹ ª¾ËùÅÇÊÃÁËƹØ ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾'SBUFMMJ$PNVOFMMP ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÇËùËÆÔλÇÉÇË «ÌÉÆÁþËÔ ÊÁÊ˾ÅÔǼɹÆÁоÆÁØÁÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹª™¥ž

  ûÅ  

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ

£™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ «ÌÉÆÁþËÔ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ­ÇËÇƹÊ˾Ãľ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¨¹ÉÃÇ»ÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔÁϾÈÆÔ¾º¹ÉÕ¾ÉÔª™¥ž ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF 'BBD ('" .BSBOUFDªÃÁ½ÃÁ

 ûÅ   

ÇËÉ É ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ

š­«†§ÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ œ¹ÄÁÏÔɹºÇÐÁ¾Ê½»ÇÂÆƹĹ½ÇÆÆÁÃÇÅ ¥¹ÊÃÁÊ»¹ÉÒÁù ÇÐÃÁ ȾÉйËÃÁ Ãɹ¼ÁÁ˽ ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ

ȹɹ ÑË ÑË ÑË

É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ

™ª« ª›™©§œ ™Æ˹ɹ¦Êà ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ¶ÃÇ®ÁÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †††† ††

¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ ›ÔÎǽ¹Æ˾ÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ £ÁÊËÁ »¹ÄÁÃÁ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ¥¾ËĹÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊÁÆ˾ËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹Æ¼ÈÇÄÁ»ÇÐÆÔ½Á¹ÅÅÅ ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÂ

 ÑË ÈÅ ü

ÇËÉ ÇË É É ÇË É ÇËÉ É

«¹É¹¬È¹Ãǻù ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄ՝ÇÉÆÁË ÈÄÇËÆÇÊËÕLj¼ûÅ ½ÄØʹ½¹ÁǼÇÉǽ¹ ÁÊȾÆʾÉÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ žÑÃÁ½ÅÌÊÇɹÄ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊÊÁØ ¹¼ÉÇ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø «¾ÉÅÇȹþË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÈÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÑË ü ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É É É

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǹƼ¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÔȾɾ»Ç½¹ÁȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ

ûÅ ûÅ Ë ûÅ ûÅ ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ±¹ÆÊ ¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨Ä¾ÆùÇËÉûÅ

†† †† †† †††† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

101


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇÆÆÔξÅÃÇÊ˾ ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ /&8ÅÇÆ˹¿º¹ÊʾÂÆǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ œ™¤ž™ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ™ÄŹÀƹØɾÀù¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƹËÇÄÒÁÆÇÂÅÅ ™ÄŹÀƹØɾÀùÃÁÉÈÁй¾ÅÇÆ˹¿ ™ÄŹÀƹØɾÀùÈÉǾÅÇ»¨ÉǾÃËÇËÉ̺žËÉÈǼÇÆÆÔÂɾÀ¹

ÑË  ÈÅ ÈÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ 

š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ œ™¤ž™ ž»ÉÇÊËÉÇ ™£›™†¥§¦«™Ÿ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† ††

™ÄŹÀƹØɾÀùÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÃÇÄÇÆÆ ÅÇÆÇÄÁËÆÔÎȾɾÃÉÔËÁ ™ÄŹÀƹØɾÀù ÅÇÆ˹¿ ÌÊÁľÆÁ¾ ™ÄŹÀÆǾºÌɾÆÁ¾ÇË»¾ÉÊËÁ½ÇÅ ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™Æ¼¹ÉÔ ÊÃĹ½Ô ÅǽÌÄÕÆÔ¾À½¹ÆÁØsÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™Æ¼¹ÉÔª›™©§°¦´ž©™š§«´ ™ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØǺɹºÇËùž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ȾÊÃÇÊËÉÌ š¹ÆÁ ʹÌÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾ÄùÈǽÃÄ×Ð ›ÁºÉÇÌÃĹ½Ã¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɾÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›ÔÈÇÄÆؾÅÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â  ¹ÄÁ»Ã¹ÈÇÄÇ» Ì˾ÈľÆÁ¾ÈÇÄÇ» ÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ ÃÁÉÈÁÐƹØÃĹ½Ã¹Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹±ËÌùËÌÉÆÔ¾ɹºÇËÔªËؿùÈÇÄÇ»Ç¼Ç»ÇÉ  ½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃË

ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ   ûÅ  ü ÈÅ  ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾  ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ  ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ  ÇËÉ

©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ±¹ÆÊ ¨ª£ ž»ÉÇÊËÉÇ XXXBMQPNTLSV ž»ÉÇÊËÉÇ ·ËÁÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ±¹ÆÊ ¨ª£ ¨Ä¹ÀŹ ªÁËÁªËÉÇ §§§ ™ÄÕÃÇÉ ©žœ¡§¦ª­ ¾½¹Ä¨ª£ ªÇ×ÀªËÉÇ ž»ÉÇÊËÉÇ §ºÌ†ªËÉÇÂù ¾½¹Ä¨ª£

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ  ½¾Ñ¾»Ç É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

¾½¹Ä¨ª£ ªÁËÁªËÉÇ §§§ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ±¹ÆÊ ¨ª£ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ªËÁÄÄ ª­ªÈ¾ÏÈǽÉؽ §§§ ™ÄÕÃÇÉ §ºÌ†ªËÉÇÂù ¾½¹Ä¨ª£ ¨¾Ë¹Ä §« ™©«¹ ¾½¹Ä¨ª£ ±¹ÆÊ ¨ª£ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¾½¹Ä¨ª£ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ™ÄÕÃÇÉ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ ·ËÁÊ ªËÁÄÄ

†††† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¡À¼ÇËž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÆÈÇÃÉÁ½É Ë ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¹Æ¼¹ÉÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÃÁÇÊÃÇ» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ºÔËÇ»Çà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ Ë ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ȹÉþËÆÔÎÉÇÀ¾Ë ºÇɽ ÅǽÌľÂƹ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆËÁɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ  £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ  £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ  £ÁÇÊÃÁ ËÇɼǻԾȹ»ÁÄÕÇÆÔ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ £Ä¹½Ã¹ÁÀÄ׺ǼÇÃÁÉÈÁйÁÑĹÃǺÄÇÃÇ»šÔÊËÉÇÁùоÊË»Ç¼Ç»ÇÉ £ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ûÅ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔƹÈÔľÆÁ¾ÅȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¨¨¬  ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ù; ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľ ºÌ½ÃÁÇÎɹÆÔÈÃÄ×Ð ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ Ë ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ Ë ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ÁÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ Ë ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿Î̽ǿȹÉþËÆÔÎÈÇÄÇ»ÊÈÉÁÅ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ ¦¹»Ê¾¼½¹ÌÊËɹÆÁÅÈÉÇžÉÀ¹ÆÁ¾»¹ÑÁÎÊ˾Æ888ª¡š«ž¨¤§©­ ûÅ ¦¹»Ê¾¼½¹ÌÊËɹÆÁÅÈÉÇžÉÀ¹ÆÁ¾»¹ÑÁÎÊ˾Æ888ª¡š«ž¨¤§©­ ûÅ §ºÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ  §Ë½¾ÄùƹÉÌ¿ÆÀ½¹ÆÁ Ð½ÇÅÇ» ¤×º»Á½ÔŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» £ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ 

102

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ §Ë½¾ÄùÈÇžҾÆÁ º¹ÄÃÇÆÇ»ÈÉÁÉǽÆÔÅùÅƾÅ §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ ¨ÇÄÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¨ÉǺÁ»Ã¹ÇË»¾ÉÊËÁ»Ä׺ÇÅËÁȾÊ˾Æ ¨ÉǻǽÁËÊØ˾ƽ¾ÉƹǺÄÁÏÇ»ÃÌ͹ʹ½¹™Ä×ÃÇÅ4À½¹ÆÁ؆ûÅ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆԾʼɹÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ

   ûÅ ÑË Ã̺Å ûÅ

 ÆÁÀùØ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

™Ã»ÁÄÇÆ ž»ÉÇÊËÉÇ  ·ËÁÊ ž»ÉÇÊËÉÇ ªÇÄƾÐÆÔ¼ÇÉǽ œ£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†††† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† ††

©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÅÇÆ˺¾ËÇÆÆÔÎÈÇÄÇ» ©¾ÅÇÆËÁÇ˽¾Äù¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ƾ½ÇÉǼÇ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â ÇÍÁÊÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» »¹ÆÆÔÎÃÇÅƹËÈÃÄ×НǼǻÇÉ ¼¹É¹ÆËÁØ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÈǽӾÀ½Ç» ÃÇË˾½¿¾Â ½ÇÅÇ» ©¾ÅÇÆËÈÇžҾÆÁ ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿Ç¼Ç»ÇÉ ¼¹É¹ÆËÁØ ÊÃÁ½ÃÁ ©¾ÅÇÆË Ç˽¾Äù ©¾ÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÃÇÊžËÁÃÁ½Ç¾»ÉÇɾÅÇÆ˹ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ªÁÊ˾ŹºÁÇÄǼÁоÊÃÇÂÇÐÁÊËÃÁÈǽÃÄ×Ð ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿£Ä¹½Ã¹Ä׺ǼÇÃÁÉÈÁйÇ¼Ç»ÇÉ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǹ»ËÇÅǾÃÈǽÃÄ×Ð ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð ÖÃÇÇÈËÁŹÉÍ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ½¹ÐÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¬ÃĹ½Ã¹ÑËÌÐÆȹÉþ˹ ŹÊÊÁ» ȹÉþËƹؽÇÊù ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇȾÊÃdžϾžÆËÆÔÎÊËØ¿¾Ã ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÁÀºÁËÌÅÆÔÎÉÌÄÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ» ±ÄÁÍǻù½¾É¾»ØÆÆÔÎ ȹÉþËÆÔÎÈÇÄÇ» ɾÊ˹»É¹ÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

ÑË      ÑË ÑË ÑË ûÅ  ûÅ   ûÅ 

ÇËÉ ÆÁÀùØ  ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ  ÆÁÀùØ ÇËÉ 

¾½¹Ä¨ª£ ·ËÁÊ ªËÉÇÁņľ¼ÃÇ ž»ÉÇÊËÉÇ ™ÄÕÃÇÉ ™ÉÎÁ˾ÃËÇÉ ªÁËÁªËÉÇ §§§ ™ÄÕÃÇÉ §ºÌ†ªËÉÇÂù £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ §ºÌ†ªËÉÇÂù š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ š›«¶ÃÇÇÈËÁŹ ¾½¹Ä¨ª£ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ªËÁÄÄ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ·ËÁÊ ªËÁÄÄ ·ËÁÊ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎÁ͹ʹ½ÆÔÎɹºÇË ›¾ÊÕ¹ÄÕÈÁÆÁÀÅ »ÔÊÇËÆÔ¾ɹºÇËÔ ›Ê¾»Á½ÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎÁ͹ʹ½ÆÔÎɹºÇË ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ƹ»¾ÊÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½ÈǽÃÄ×Ð £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔºÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇ¡ÀÄ׺Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁÈÉÇÍƹÊËÁÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÆ˹¿ÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ Å¾Ë¹ÄÄÇоÉ ÈÉÇÍÄÁÊË ºÁËÌÅƹØоɾÈÁϹ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÈÇÊ˹»Ã¹ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÌÃĹ½Ã¹ ¨ÇÃɹÊùÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ»ÔÈÇÄÆÁÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËԝǼǻÇÉ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ 

          ûÅ

ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÈÉÇÁÀ»

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

™£›™†¥§¦«™Ÿ XXXBMQPNTLSV ªËÁÄÄ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨Ä¹ÀŹ ª­ªÈ¾ÏÈǽÉؽ §§§ ™ÄÕÃÇÉ §ºÌ†ªËÉÇÂù ªËÁÄÄ ž»ÉÇÊËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÁÄÄ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ XXXBMQPNTLSV §ºÌ†ªËÉÇÂù §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

103


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªËÉÇÂùÊÆÌÄØ›ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾Ê˾ÆÁÀÄ׺Ź˾ÉÁ¹Ä¹£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ªËÉÇÂùÊÆÌÄØ£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁΞźɹÆÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ºÇ˹¾ÅÊÄ׺Ź˾ÉÁ¹ÄÇÅœ¹É¹ÆËÁØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ­¹Ê¹½ÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ­¹Ê¹½ÔɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§¥ÇÆ˹¿ °ÁÊËùÃÉÇ»¾ÄÕÇËÊƾ¼¹ ±»Ôž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÁ¾ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽdž‰ª

ûÅ    ûÅ ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÇÅ §ºÌ†ªËÉÇÂù §ºÌ†ªËÉÇÂù ªËÁÄÄ §ºÌ†ªËÉÇÂù ªËÁÄÄ ªËÁÄÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË XXXBMQPNTLSV XXXBMQPNTLSV

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËœ¹É¹ÆËÁØ ùоÊË»Ç ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ƹÉÌ¿ÆÔ¾ʾËÁ ÃÇËÄÇ»¹ÆÔ ÇÍÇÉŽÇÃÌžÆËÇ» ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ÇÈÄÇźÇ¼Ç»ÇÉ ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËÈǽÃÄ×Ð ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË §›£ ›Ê¾ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ɾÅÇÆË»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ¥ÇÆ˹¿ÁʾɻÁʼ¹ÀÇ»ÔÎÃÇËÄÇ» XXXUIFSNPOB†TJCSV ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»йÊËÆÔÎ½ÇŹÎ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»ÃÇË˾½¿¹Î ÇÍÁʹÎ

      

ƾ½ÇÉǼÇ  ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ  ½Ç¼Ç»ÇÉ 

™£›™†¥§¦«™Ÿ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ª­ªÈ¾ÏÈǽÉؽ §§§ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÁņľ¼ÃÇ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ª¾»¾É†·¼ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¼¹ÀǻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁšÔÊËÉÇ ùоÊË»¾ÆÆÇ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇƹÉÌ¿ʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¼¹É¹ÆËÁØ ¬ÀÄÔ˾ÈÄǻԾ¹»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ» ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ» ¬Ê˹Æǻù ɾ¼ÁÊËɹÏÁػǽÇÊоËÐÁÃÇ»

        ÑË

 À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾  É

ª¥¨ ™£›™§§§ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¾»¾É†·¼ ™ÄÕÃÇÉ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ªËÉǪÁÊ˾Ź ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™ÄÕÃÇÉ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ª­ªÈ¾ÏÈǽÉؽ §§§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ¨¹ÊÈÇɈÈÉÇËÇÃÇÄƹÌоËÆdžÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¾ÊËÕª©§ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÈÉǾÃ˹Å ªºÇÉùÖľÃËÉÇÒÁËÇ» ÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª ªÇºÁɹ¾ÅÑùÍÔ™›«§¥™«¡ ™¯¡¡Á¬¨©™›¤ž¦¡¸ ªÇºÁɹ¾ÅÒÁËÔÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎĹºÇɹËÇÉÁÁ½Ç› ¨ÉÇÀ»ÇÆù ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ

 Ë     

 ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ 

¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø šÌÉǻԾɹºÇËÔ ÌÊ˹Æǻù¤¶¨  ¾ÅÄØÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ÀɹºÇËùËɹÆѾ ÃÇËÄÇ»¹ÆÇ»›Ô»ÇÀ¼ÉÌÆ˹

104

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É 

šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ ¹¼É¾ºÁƤ¦ ¡¨ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† †††† †† †††† †††† †† †††† †††† †††† ††


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ £¹ÈɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆ ÄÁûÁ½¹ÏÁغ¾À»Ç½ÆÔÎÊû¹¿ÁÆ £¹ÈɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆ ÄÁûÁ½¹ÏÁغ¾À»Ç½ÆÔÎÊû¹¿ÁÆ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹º¾ÊËɹÆѾÂƹØÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻžËǽÇÅœ¦š ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾

ÈÅ ÈÅ ÈÅ Å Å ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ªŸš’  ªŸš’ ¾½¹Ä¨ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ©¾»ÁÀÁÇÆÆÔ¾Ä×ÃÁ ÈĹÊËÁà ©¾»ÁÀÁÇÆÆÔ¾Ä×ÃÁ Ð̼ÌÆ ªÁÊ˾ŹÈǽǼɾ»¹½ÇÉǼÁÇËÃÉÔËÔÎÈÄÇÒ¹½ÇÃY#FBNFS ÅÇÆ˹¿

 ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

 ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªÅ¹ÉË£ÄÁŹË

†††† †† †† †† †† ††

¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ£¹Å™  Á¤ »ÇÀÅǿƹÈÇÅÇÒÕ¼ÉÌÀÐÁÃÇ» ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œ™ † ʹÅÇÊ»¹Ä ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ

 

›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ʹÅÇÊ»¹Ä ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔÂÈǼÉÌÀÐÁà  ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁʻԻÇÀÇÅÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ›ԻÇÀž˹ÄĹ ¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈÁй º¾ËÇƹ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨Ä¹ÊËÁÃǻԾÃÇÆ˾ÂƾÉÔ½ÄØÅÌÊÇɹ

 Ë ÑË ÑË 

 ƾ½ÇÉǼÇ

 

†† †† ††

À»ÇÆÁ˾††

 ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É

ª¾»¾É†·¼ ­™¨ §§§ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºË¾ÈÄÇÃÇÅÈľÃË

†† †††† †† †† †† †† †† †† ††

™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ™Ë Á¤†ÃÇÄÎÇÀ†½ÇˣɹÀ†›ÇÄջdž½ÇË ™»ËÇ»ÔÑù žÎÉÌù  ŝǼǻÇÉ ƹÄÁЪÃÁ½ÃÁƹǺӾÅÔ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÇÈɾÊÊÇ»ÃÁ ÈÉǽ̻ÃÁ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÈƾ»ÅÇžιÆÁÀÅÇ» ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹ȹÉþËÆdžÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÇÂŹÑÁÆÔ¨Éǽ¹¿¹ ©ÇÊÊÁØ ¥™  œ™ † œ™ ¾ÄÕ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ÊËɾĹË ºÇÉËË ÃÌÀÇ» Å ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ »Ç½ÇÇËÄÁ»¹

 Êžƹ Êžƹ Êžƹ ÊÌËÃÁ  

†É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É  

¥ÇÊËÇ»Áà ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹ §ÉºÁ˹ ª¾»¾É†·¼

†† ÊÇË

†† †† †† †† †††† †††† †††† †† ††

·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊ ª½¹×ËÊØÈÇžҾÆÁØ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË

ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ 

«¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† ††

«É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ™ÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔ˹Ø ™ÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔË¹Ø ˽ÇÅ ™»ËÇ»ÔÑù žÎÉÌù  ŝǼǻÇÉ ƹÄÁЪÃÁ½ÃÁƹǺӾÅÔ ™»ËÇ»ÔÑù Å ƹĺ¾ÀƹÄ ™»ËÇÃɹÆ ™»ËÇÃɹÆË ™»ËÇÌÊÄ̼Á.JUTVCJTIJ†'VTP ºÇÉË Å ¼ÈË œ™ ¾ÄÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ½ÇÅ ¼ÉÌÀÇÈǽ Ë ¼ÉÌÀÐÁÃÁ

йÊ йÊ йÊ йÊ  йÊ

É †É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

«¹ÉÊÃ¹Ø   ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ™»ËÇËɹÊË £ÉÇÆÁ½ 

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ʹÅÇÊ»¹ÄÁ£¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾÈ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ¹ ʹÅÇÊ»¹Ä¹ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ËɹĹ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ¹ ʹÅÇÊ»¹Ä¹ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ËɹĹ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œ™ † ¥™  ʹÅÇÊ»¹Ä ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ÁÄ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ

 йÊ йÊ  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÊÃÁ½ÃÁ

¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªŸš’  ªŸš’ ªËÉÇÂʾɻÁÊ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÉйÊ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

105


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ £¹Å™  Á¤ œÉÌÀǻԾȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ÁÄ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ œ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔ˹Ø

 йÊ

ÆÁÀùØ É

 «¹ÉÊÃ¹Ø 

†† †††† ††

œÉÌÀǻԾȾɾ»ÇÀÃÁ œ™ ¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹Ä ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁà œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ§ÅÊÆ©ÇÊÊÁ؆£¹À¹ÎÊ˹ÆœÉÌÀÐÁÃÁ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ À¹Ã¹ÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÊȾϹ»ËÇ˾ÎÆÁÃÁ  ¹Ã¹ÀʹÅÇÊ»¹Ä¹ ¡ÀÇÄØÏÁØ˾ÈÄÇËɹÊÊÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹEÅņÅÅ ¥¹ÆÁÈÌÄØËÇɆ¹»ËÇ»ÔÑù Å ÊËɾĹË ºÇÉˈ Å ¨¾É¾»ÇÀùƾ¼¹º¹ÉÁËÆÔμÉÌÀÇ» ¼¹É¹¿Á Ÿš¡Á˽ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ¼ÈË ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀÃÁžË¼¹É¹¿¾Â ª¹ÅÇÊ»¹ÄË ¬ÊÄ̼Á¹Ãɹƹ Ä׺Ծ»Á½ÔɹºÇË ¼ÇÉǽ ǺÄ ¼ÈË ÊËɾĹÅ

  йÊ йÊ йÊ    

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

ª­ªÈ¾ÏÈǽÉؽ §§§ ¥¾½»¾½¾» ¡¨ ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁÅÅÇÆ˹¿ ¨¾Ë¹Ä §« ª«£ £ÉÇÆÁ½ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ™»ËÇËɹÊË œÇÄÇ»ÆØ ¡¨ ™»ËÇËɹÊË 

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

¬ÊÄ̼ÁÍÉÇÆ˹ÄÕÆǼÇÈǼÉÌÀÐÁùÃ̺Å ËÇÆÆÔ

йÊ

À»ÇÆÁ˾††

¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÃɹƹ£™«§Ë »ÔľËÊËɾÄÔÅ †ÂÖ˹¿À½¹ÆÁØ ¬ÊÄ̼ÁʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ºÇɈ Å Ë ÊËɾĹ†Ë ¬ÊÄ̼ÁØÈÇÆÊÃǼǹ»ËÇÃɹƹ ÊËɾĹ†Å ¼È†Ë

йÊ йÊ 

É ÇËÉ 

ª«£ «¹ÉÊÃ¹Ø 

†† †† †† †† ††

 œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ™©«¹ §¥ª£¤žª«§©œ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™©«¹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ª¥¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº

††º»ÔÎ †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á ™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ¥› ¥› ÊÈÌËÆÁà «ÉÁÃÇÄÇÉ«› ¦«› ©¹½Ì¼¹«› ™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ÊÈÌËÆÁÃǻԾ ¦«› «ÉÁÃÇÄÇÉ )PUCJSE ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ËÇɼǻÔÎǺӾÃËÇ»ÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ ¥¹ËɹÏÔ ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ ÇÉËÇȾ½ÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ §Ê˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÃÇÅÈľÃÊÔ ȹ»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾÆǻǼÇǺɹÀϹ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ©¾ÅÇÆËÊоËÐÁÃǻ־ÃËÉÇÖƾɼÁÁ ª½¹Ð¹ÈÇžҾÆÁ»¹É¾Æ½Ì «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ

 ûÅ  ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ÇËÉ

£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸

¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ÊÇËÇÃ

106

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ÊÇËù 

É É

£ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ §Å¤×ÃÊ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† ††††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 107

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ™›™†£¼»¿·«¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô ÇÍ Ë††

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì

¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ †

§¼Á·÷¹Ǽº¿ÅÄ·Ì ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĨÇ˹ÆÁÆÊÃ¹Ø † Ë †† ††

´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

§£¡„¨¿¸¿Çӓ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  £É¹ÊÆÔÂÈÉÇÊȾÃË Ç͆ Ë ††

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊà ÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿† ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»ľÆÁ¾ÅÅÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹ ©­Èǽ¾Ä¹ÅȾйËÁ ˾ľɹ½ÁÇ»¾Ò¹ÆÁØÁÊɾ½ÊË»ŹÊÊÇ»ÔÎ ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÂùÃɾÃĹÅÆǾª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇË Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁ š¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV

—»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † §œ›—¡­Ÿ¶šÂ·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇ™™›ÔѾ¼ÇÉǽϾ»¹ WBB!EJNBSLSV ¢¿É¼Ç·ÉÊÇÄÒÀǼ»·ÁÉÅǦ™¹»Ô½Ç»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ¥É¹¼ÉÈɹ¼ÄÄÒÀȼÁǼɷÇÓ£¦šÔÊËÉÌÑÃÁƹ›¿¾·ÀÄ ¹ÇÈÉÁ·¡§±¹Ä¹¾»¹ ™›£ÁÂÃÇ £žªÔɺ̦›«ÉÌÑÆÁÃÇ»¹¡ÅÇǼÁÉÊÇ·ªš£¹À¹ÆϾ»¹¤·¸ÅÇ«¨™»ÁÄÇÐÃÁƹ «ÅÉźǷ˿¿™›¯Ô¼¹ÆÃÇ»¦¼Î·ÉÓ§§§„«ÁÈǼɹÍÁØ„¨ÉÁÆËÁƼ”  ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ ›Ÿ¨©§Ÿ˜ª­Ÿ¶š¾ÊÈĹËÆǾɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾»¾½‘ËÃÌÉÕ¾ÉÊùØ ÊÄÌ¿º¹„¥¹ÃʨɾÊʆÅÖÂĔ ˆ † † »ÆÌËɾÆÆÁÂ

¥©›œ¢§œ¡¢—£²¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††«¹ËÕØƹ«¹É¹Æ †††§Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹ †††¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹††††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹ &†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ¦Å»Æ¿È·ÄŹƼηÉÓ͹ÃËÁоÊÃÁÁÈǼɹÍÁÃÌ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁ  ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÆ ĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊ ËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾Ë¾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØ È̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅǽ̆ ľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊ ÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½† »¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹ҆ ÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

™Ä¿Ã·Ä¿ÕÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿ÀžÊÄÁ»ÔƾÈÇÄÌÐÁÄÁÇоɾ½ÆÇÂÆǞɼ¹À¾ËÔtÈÇÀ»ÇÆÁ˾ÈÇ˾ĆÁÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌšžª¨¤™«¦§ ¹ÈÇÄÆÁ˾ÃÌÈÇÆÈǽÈÁÊÃÁÁÇËÈɹ»Õ˾Èǹ½É¾ÊÌ ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ÁÄÁÈÇ͹ÃÊ̆

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

›¼Â¼¼¹· Ÿ¦«¯ À¹ÄÌÊÄ̼

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ Ë ††


108 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

„¡¿Ã·“ Ź¼¹ÀÁÆ ¥¹ÄÕϾ» ÌÄœ¾ÉϾƹ 

—¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø † ††

¨Á·»‘ ¿Â¿ÐÄ¿Á ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ Ÿ¦™Â·È¼ÄÁŠоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† §§§ ÇƾÏùØÌÄ ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ †† †† †† ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ¿ÁÄÁÒÆdž Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ †† ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ ÖľÃËÉÇËÇ»¹ÉÔ ʹÆ˾ÎÆÁù

Ÿ¦ªÈ¼ÄÁÅ „¨ÉÇÅÀ›ÅÓ ÌħÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™ ††

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀÆÅÇÉ·Â ËÇɼǻdžÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÍÁÉŹ §§§¨É¾ÊËÁ¿ £ÌºÔѾ»¹ ™ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Á Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¥¹ÉÃʹ †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË™·È¿Â¼ÄÁÅ™™ °¨ œ¹¼¹ÉÁƹ ††

ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ¼¹À¹ ˾ÈĹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ „™¼ÂÅē ¬Ð¾ºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

£·º·¾¿ÄÈÉÇſɼÂÓÄÒÌ ÷ɼǿ·ÂŹ ¥¹»Ä×ËÇ»©© ¡¨

œ¾ÉϾƹ 

„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À ¼§ÅÊÃÖÃÀ ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ Ä·ÈÉÇſɼÂÓÄÒÌÇÒÄÁ·Ìº¥ÃÈÁ· ·¿ÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà †Ø¨Ì˾»¹Ø ÖÃÀ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ ØÉŹÉù ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃÖÃÀ ¤¾»Çº¾É¾¿ÆÔÂÉÔÆÇà ™»ËÇ»ÇÃÀ¹Ä £ÇŹÉÇ»¹ ÖÃÀ ¤¾ÆÁÆÊÃÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà ©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ÖÃÀ ®ÁËÉÔÂÉÔÆÇà ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø ™ÖÃÀ ¸ÉŹÉù„ ¹º¹ÂùÄÕÊùؔ ÈÉ¥Áɹ ¹ÖÃÀ ¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ ™ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÖË ††

„¢¼¹Ï·“ Ź¼¹ÀÁÆ ©¹ºÁÆÇ»Áй †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ¼¾ÉžËÁÃÁ ÃɾȾ¿ÆÔ¾ÁÀ† ½¾ÄÁØ ǺÇÁ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

„—Á¹·Æ·Èɓ ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ÌÄœÌʹÉÇ»¹  †† ††

ʹÄÇÆ Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ ľË§ÃËغÉØ 

††

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

¥¥¥„¨ÉÇÅÀ†Ã·ÈɼǓ©£« ÌÄ ¹»¾ÉËؾ»¹ 

„¡·Äȼdž¨¿¸¿Çӓ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÇÃƹ Äǽ¿ÁÁ

†† ††††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ ½»¾ÉÁ ɾÅÇÆË Ç˽¾ÄùÈÇžҾÆÁ  ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾

„£¿ÇÁ¼Ç·Ã¿Á¿” ÇÈËǻdžÉÇÀÆÁÐƹØ „¨ÉÇÅÀ¸·É“ ÷º·¾¿Ä ÃÇÅȹÆÁØ §§§„²¾¼¼Á” „£¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄɓ ŸÌÃÇ»¹ ľË§ÃËغÉØ œ¾ÉϾƹ † † †† †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉdž º¾ÆÀdž þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË Á ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ã¾É¹ÅǼɹÆÁË ù;ÄÕ Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ „˜¿Åē

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

KERAMA MARAZZI

Ź¼¹ÀÁÆ „¨É·Ç¿Á¬ÅÉÉ·¸ÒΓ £É¹ÊÆÔ¨ÌËÕ Ź¼¹ÀÁÆ †† ¥¹ÉÃʹ þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù †† ù;ÄÕ þɹÅǼɹÆÁË ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ ǺÇÁ ¼¾ÉžËÁù ÃľÁ ʹÆ˾ÎÆÁù Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ¤ÁºÃƾÎ˹£ÌÄ Ö˹¿ †† †† ¥ÖÉÁؼÇÉǽ¹§ÅÊù

1PMJGBSC Èɾ½Ê˹»Áˆ»Ç»§ÅÊþ ľË§ÃËغÉØ †† †† ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„µ¾·“ ¨«­ §§§ ¸Ãǻľ»¹ †† ††

„­¼ÄÉÇÁÇŹ¿“ ­ÉÌÆÀ¾ ÇÍ †† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹºÇËÔ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ņÄÔ

¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ¹ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø †† †Â™ÉÅÁÁ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ËÉÇË̹ÉƹØ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÄÁËù ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ¹»ËÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ »ÇÉÇ˹ ÄÁÆÇľÌÅ Ì˾ÈÄÁ† ˾ÄÁÁĹÅÁÆ¹Ë „›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉǓ „¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿“ šÂ·ÈÈÆÇÅà §§§ ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ ¥¹ÉÃʹ ™ °¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç † †† †† .BDIJOF4UPSF ÊÌȾÉŹÉþË žιÆÁÀÅÇ»ÁŹÑÁÆ Ìģ̺ÔѾ»¹  „—¾¸ÊÁ·¡ÅÃËÅÇÉ·“©› §§§ †Ø¤ÁÆÁØ  †† ††

KERAMA MARAZZI ŸÌÃÇ»¹ ††

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª© „¨ÉÇÅÀ»ÅÓ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ††

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ¯ÂÒÁŹ·œµ ¡¨ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÖË ÇÍ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

„œ¹ÇÅ·Á¿“ ľË§ÃËغÉØ 

††

ĹÃÇÃɹÊÇÐƹØÈÉǽÌÃÏÁØ

©¡„¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·»“ §ÅÊÃ¹Ø †† ††

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ª¾»¾Éƹ؆ØÌÄš †† ††

„šÇ·ËŸ©“ ž—¥ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„¦·Ç÷“ ¥¥¥ 

ÌÄ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍ

††††

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ „¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ ¹ÅÆÇÅȓ š¹ÉιËǻǠ †† ½»¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔ¾§Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ

„—ÇÃÈÄ·¸“« §§§ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ††

„¦ÇÅÇ·¸“ †Ø¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

š¼ÇÁÅÄÈ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ÇÍ ††

„¦¼ÇÈƼÁÉ¿¹·“ Ź¼¹ÀÁÆÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÉ¥Áɹ ȹ» †††† „—¸Ç·¾¿¹Ð¿Á“ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „˜¿ÁÅÃƓ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·“ §§§  ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

„£¿ÇŸż¹“ Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½ ľË©££™ ††

„›ÅÃÅɼÌÄ¿Á·“ ľË©££™ †† Ê˾ÄĹ¿ÁÁ»ÁËÉÁÆÔ ÃÇƽÁ† ÏÁÇƾÉÔ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††¬ ¨ ª  ¨ œ š ¹ ®

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

¥¥¥„©¨¡„¨É¿Â“ ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø Ɉ† »Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁËɹºÇË £ÉÇ» ͹ʹ½Ź˾ÉÁ¹Ä »Ç½ÇÊËÊÁÊ˾ÅÔ žË½»¾ÉÁ

„¬Å¾Ö¿Ä“ ™§ ¥¹ØÃÇ»ÊÃÇ¼Ç †† †† ÅÃÇÅƹËÆÔ¾ »ÎǽÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ½Äؽ»¾É¾Â

„¡ÅÃÈÅÃÅÂÓÈÁ·Ö ÈÉÇÅÀÁ·“ †Ø«É¹ÆÊÈÇÉËÆ¹Ø ™ †† ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾† ÉÁ¹ÄÔ ºÔËÇ»¹ØÎÁÅÁØ Ÿ¾Å»ÅÆ¥ÃÈÁ §§§ ľË©££™ ÇÍ †† ¢ª¦š

§œ¶ †Ø¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ¹ †† †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ „¡ÅÃÆ·Ä¿Ö„šÅÇÆ·Èɓ §§§ ľË§ÃËغÉØ ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ » ÌÄ™ ˆ ÅÆǼÇùÆ

†† ¼Á½ÉÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ †† ŸÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„˜Ç¿º·»·­¦¨“ §§§ ±¾º¹Ä½Áƹ ††

¦ÅÂ¼É ¡¥ §§§ ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ»ÌÄ †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

„¦·ÇÉļdžš·Ç·Äɓ ¬£ ™§ §ÊÅÁÆÁƹ ™ †† ††

¦¥¢Ÿ£—¡¨ §§§ ¨£­ £ÁÉÇ»¹ ††

„¨¿¸¿ÇÈÁ¿À ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á“ ™§ ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø †† ††

„¨ÉÇÅÀ£Å»¼Çē ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø ¹ † Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¤·¥ÁÇʽÄÅÀ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà §ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃ

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª© ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ¨Ì˾»¹Ø †† žº¾ÄÕ ʹÆ˾ÎÆÁù ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ» ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¨Ì˾»¹Ø ††

„œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À“Ź¼¹ÀÁÆ „§ÊÈÁ¿÷ɓ „š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ «É̽¹ ¥¹ÉÃʹ ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ †† †† ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØ ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾ŠÊÁÊ˾ÅÔȾɾ¼ÇÉǽÇà Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

£†Ä„™Å»ÅÆÇŹŻοÁ“ ªË¹ÄÕÊÃÇ¼Ç †† »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ†Ø ÇËÇÈĆ¾

„¨¿¸·Çȓ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔÂÀ¹Ä ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ¨Ì˾»¹Ø  ȹ» ºÌËÁà †† ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ¿ ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌĤ¾ÆÁƹ ¹ ˆ†

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ·

ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹  ˆ†

ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹† ÄÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žº¾ÄÕ ÅØ¼Ã¹Ø ÁÆÊËÉÌžÆË

„¤Å¹Åȼ“ÊËÉÇÂŹÉÃ¾Ë £Çƾ»¹ ™ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ Ê¹Æ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

„¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ“

„˜ÅǼÀ“ 

††

«¨­ §§§ ÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

¡ªž¶ ÷º·¾¿Ä ¥¥¥ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ††

†Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

¾Ã¹ºÉØ 

„¦·ÄÅǷ÷† „¨ÉÇÅÀ† ­¼ÄÉǓ ÷ɼǿ·Â҆“ ľË©££™ ÇÍ ÌÄ£ÁÉÇ»¹ «¾Ä͹Ãʆ† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

††

††

„£·ÁǷȓ Ź¼¹ÀÁÆ

¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄż ŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À ÌĸÃǻľ»¹  ˆ†

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ þɹÅÁÐÈÄÁËù ù;ÄÕ

„¨¿¸¿ÇÓÁ¼Ç·Ã¿Á·“

„¬Å¾Ã¼¸¼ÂÓÉÅǺ“ §£ÇѾ»Ç¼Ç 

†† ††

„§ÊÈÁ¿÷ɓ

„˜Ç¿¾“ʹÄÇÆ

††

±ËÇÉÔ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ§ºÇÁ £É¾È¾¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

ÅÁËÉÁ¾»¹ 

«ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃ

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

††

­¼ÄÉǝ¿Â¨¼Ç¹¿È ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ»ºÌÄÕ»¹É  †† †† ŸÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

¨ÉÇÅÀ¦ÇżÁÉ £ÅÄÉ·½ ¥¥¥ £¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÈÉÇÍÁÄÕ

Ÿ»¼·ÂÓÄÒÀÆÅÉÅÂÅÁ ʹÄÇÆ ¤¾ÊÆǨÉǾÀ½ «£§¹ÀÁÊ ††  ÈÇËÇÄÃÁ

©¼ÌÄÅ÷ÇÁ¼É ¦¡« §§§ ¥ÇÊùľÆÃÇÌÄ ÇÍ  ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÇ¿¹ÉÆdžÇÎɹÆÆÔÎÊÁÊ˾Å

£¿ÁÇÅÇ·ÀÅĆ´Ä¼Çº¿Ö §§§ ­Ì¼¾ÆÍÁÉÇ»¹ÌÄ †† †† ŸÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ÊÄÌ¿ºÔ

„©†¥ÃÈÁ“ §§§ †Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

ªÕÉÄÒÀ»Åà †† †† ľË§ÃËغÉØ ÇÍ

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà „¥©¿›¥“ §£ÇѾ»Ç¼Ç ™

„¨ÉÇÅÀ†›ÅÓ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà 

ȹ»ÁÄÕÇÆ

„¦Å¨ÉÇÅÀÁ·“ ÌÄš™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» †††† Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

›¹ËÌËÁƹ š

††

˜ÅÂÓÏÅÀ»Åà »Ç¼¹¼È¿ÄÒ

†¼Ç¾Ã¹ºÉØ 

†† †† »Ê¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ

ª¾½Ç»¹ ›

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

Ÿ¦šÂ·»Á¼¹¿Î™— ÊËÉÉÔÆÇ侻Ǻ¾É¾¿ Éؽ žÊËÇ †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÃÇÅÈľÃË̆ ×Ò ÊÌÎÊËÉÇÁËÊžÊÁ ʹ½ÁƼ ȹƾÄÁÊ˾Æ

#04$) ľË§ÃËغÉØ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

§¼ÈÆʸ¿Á·ÄÈÁ·Ö ¸·¾·ÈÄ·¸½¼Ä¿Ö ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 109


110 | ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

ÌÍÂÃÊÂÂʽĿ½ÊÅÂÀ½ÄÂÏØ ½ÄÂϽÅÄÁ½ÂÏÎÜÎÑ¿ͽÈÜÀËÁ½

¬œ­²¡©¦¤

ƹɹÀžҾÆÁ¾ɾÃĹÅÔʼ »ɹÊϾÆÃÁ»ÎǽÁËÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ȾйËÕÁɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾¼¹À¾ËÔ

©Ÿ§—ÔÁ¾

«ÅÇ÷É™¦¼Î·ÉÓǺÄǿù†žÄÇ»¹ÆƹØºÌŹ¼¹ ¼ÉûÅ »ÃľÂÃÁs žÄÇ»¹ÆƹØºÌŹ¼¹ ¼ÉûÅ »ÆÌËɾÆÆØØйÊËÕs ¼¹À¾ËƹØºÌŹ¼¹¼ÉûÅ ¥¸Ñ¼Ã†ÈÇÄÇÊÔ ¥Æ¿È·Ä¿¼„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”†ÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁÇ ϾƹÎƹËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼Á ɹÊÊÐÁ˹ÆƹØƹÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÁÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ›ù¿½ÇÅ ÆÇžɾÇÃÇÄÇϾÆÇ»ÔÎÊËÉÇáÀ½¹ÆÁ¾ÇÊ»¾Ò¹¾Ë ÉÔÆÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ɾÅÇÆËÆdž

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË »ÇÈÉÇÊÔÁÆ˾ÉվɹÁ ½ÁÀ¹Âƹ ÇÎɹÆÆÔÎÁ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÇÆÆÔÎÊÁÊ˾Š ÊÁÊ˾ÅÃÄÁŹˆÃÇÆËÉÇÄØ ®¿É·É¼ÂÓÈÁ·Ö·Ê»¿ÉÅÇ¿ÖÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁÁžƾ½¿¾ÉÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÃÇÅȹÆÁ ÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÁ ÈÉÇɹºÔ ¡«© ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÁÈÉǽ¹»ÏÔÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» йÊËÆÔ¾ À¹ÊËÉÇÂÒÁÃÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ºÉÁ¼¹½Ô ¦¼Ç¿Å»¿ÎÄÅÈÉÓ¹ÒÌÅ»·ɹÀ»ƾ½¾Ä× ÈÇƾ½¾ÄÕÆÁà Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ¨Âʽ¸·»ÅÈÉ·¹Á¿ ™§."91SFTT†.BJM

¨ª ¯§¸©œ»¬¡¦§œ¨œª§ª¢¦¤ ž¦§¡¥¦¤ ©¹ÀÅ¾É ÅÅ ¼ÇÉλ¾ÉË

­ÇÉÅ¹Ë   ÈÇÄÇʹ ÈÇÄÇʹ ÈǽǺɾÀ

£ÇɾÑÇà §ÊÆǻƹØÊ˹ËÕØ

Î Î Î Î Î Î Î Î Î ††† †††

¨ÄÇÒ¹½Õ ûÊÅ    

† † ǺÄÇ¿ÃÁ

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ

   ††† †††

   ††† †††

†Ø ǺÄǿù

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ

   ††† ††† †††

©¹ÀžÉÅÅ †Ø †Ø ǺÄǿù ǺÄǿù

   ††† ††† †††

Î Î

 ††† ††† ††† ††† 

Î Î

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ  ††† ††† ††† ††† †††

š§¦¬ª ÆÂǺÄǿþ

ÈÇÄÇÊÔ»ÆÌËÉÁ

ÈÇÄÇʹ»ÆÌËÉÁ ††† ††† ††† ††† ††† ÈÇÄÇÊÔ»ÆÌËÉÁ

¨ª ¯§¸©œ»¬¡¦§œ¨œž©¯®¬¡©©¤¡«ª§ª­·

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­ÇÉŹË

©¹ÀÅ¾É ÅÅ ¼ÇÉλ¾ÉË

ÊȾÏÅǽÌÄÕ Ã¹Ë¹ÄǼ   ÈÇÄÇʹ ÈÇÄÇʹ ÈǽǺɾÀ

£ÇÄÇÆËÁËÌÄ»¾ÉÎÆÁ £ÇÄÇÆËÁËÌÄÆÁ¿ÆÁÂ

Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Y Î Î Î

¨ÄÇÒ¹½Õ ûÊÅ

›ÆÌËɾÆÆÁ¾ÈÇÄÇÊÔ к

     

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ

     

††† †††   ††† ††† ††† ††† †††

¨ÉÁÆÁŹ×ËÊØÀ¹Ø»ÃÁƹÌÊ˹ÆÇ»ÃÌ ÍÁÉžÆÆÔμ¹À¾ËÆÔÎÊËǾĪËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÇÊ˹»Ã¹ËɾºÌ¾ÅǼÇÃÇÄÁоÊË»¹ ÖÃÀ¾ÅÈÄØÉÇ»¼¹À¾Ëù¿½Ì×ƾ½¾Ä× ªÇǺÒÁ˾ÇʻǾÅ¿¾Ä¹ÆÁÁ»¹Ñ¾ÅÌ ȾÉÊÇƹÄÕÆÇÅÌžƾ½¿¾ÉÌ

­®¬ª³©œ»¬¡¦§œ¨œž©¯®¬¡©©¤¡«ª§ª­· £ÇÄÁоÊË»ÇÊËÉÇà ªËÇÁÅÇÊËÕǽÆÇÂÊËÉÇÃÁ ›Ô½¾Ä¾ÆÁ¾ÊËÉÇþ½ÁÆÔźÄÇÃÇÅ ÃÇÄÁоÊË»ÇÊËÉÇà ªËÇÁÅÇÊËÕǽÆǼǺÄÇù

†

†

†

†

Á

 

 

 

 

 

®ÏÍËǽ ˆª½ÅÉÂÊË¿½ÊÅ ÏË¿½Í½˜ ÎËÁÂÍÃÅÏ Ê ¾ËÈ  ÎÅÉ¿ËÈË¿ ¿ÇÈÛÔ½Ü ÌÍ˾ÂÈØ Å ÄʽÇÅ ÌÍÂÌÅʽÊÅÜ °Ç½Ä½ÊÅ ÓÂÊØ Ü¿ÈÜÂÏÎÜ ˾ÜĽÏÂÈÙÊØÉ

¨ÉÁÀǻԾÊËÉÇÃÁɹÀžҹ×ËÊØËÇÄÕÃÇ»ËÇÅ¿¾ÆÇžɾ ÐËÇÁÅǽÌÄÕƹØɾÃĹŹ

­¦¤ ¦¤ ›Ô¼Ç½ÆǾƹйÄÇÈÉÁȾɻÇÅɹÀžҾÆÁÁ»ÆÇžɹΆ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ

©œ²¡©¦¤ ɹÀžҾÆÁ¾Źþ˹»ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÇÅžÊ˾ÈÇÄÇÊÔ† ƹÈÁʹÆÁ¾Ê˹˾†¸¼ÈÆ·ÉÄÅ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ɾÃĹÅÆÔÎŹþËÇ» ÁÀžƾÆÁØ»ŹþËÔ† ¸¼ÈÆ·ÉÄÅ

¤ÃÀ¼ÎÁÇØÍƼÛ¿ÌÏË˼ˆ Ĩ¼ÌƗ œ ¬¡­ ªÈÍÆ ÏÇ®¼ÌÍÆ¼Û œ Ùμ &."*-PGGJDF!EJNBSLSV )551XXXEJNBSLSV ®¡§ª® ¡§œ¬¡¦§œ¨·    ¤ÌÄɼ¯ÍÎØÛÉÒÁ¾¼ ®¼ÎØÛɼ®¼Ì¼É ªÇÁÍÛœÉÄÍÆÄɼ ž¼ÇÁÉÎÄɼ¼Ç¼Ôʾ¼ ©¼Î¼ÇØÛ­ÁƼÓÁ¾¼ ªÆͼɼ´¼Ñʾ¼


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11

| ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ | 111

¬œ£¨¡¬·¬¡¦§œ¨©·±¨ª ¯§¡¥ ¬

¬

¬

 ¬

¬ ¬

¬ ¬¬

¬

®¬¡ªžœ©¤»¦¹§¡¦®¬ª©©·¨ ž¡¬­¤»¨ª¬¤Ÿ¤©œ§¨œ¦¡®ªž ¥¹Ã¾ËÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØËÇÄÕÃÇ»ÍÇÉŹ˾ž©4ÁËÇÄÕÃÇ»»Á½¾ǽÆǼÇ͹ÂĹ º¾ÀÊÊÔÄÇÃƹ½É̼Á¾͹ÂÄÔ «¾ÃÊË ÄǼÇËÁÈÔÁÊξÅÔ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»»¾ÃËÇÉÆÇÅ»Á½¾›Ê¾ÑÉÁÍËÔ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾ»¾½¾ÆÔ»ÃÉÁ»Ô¾£ÉÁ»Ô¾½ÇÄ¿ÆÔÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ ÌÀÄÇ»°¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÌ˾ÃÊËÇ»½ÇÄ¿¾ÆÊÇÊËÇØËÕËÇÄÕÃÇÁÀ›M¹Êà ¹ƾÁÀ»Ê¾Î оËÔɾÎÏ»¾ËÇ»¦¾ÇºÎǽÁÅÇÑÉÁÍËÔžÄÃǼÇþ¼ÄØÈÇÊ˹»ÁËÕÇW¾¼ÉSJOU ¡ÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÈÇžҾÆÆÔ¾»Å¹Ã¾Ë ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÍÇÉŹ˾5*''ɹÀɾ† ѾÆÁ¾ÅEQJº¾ÀÊ¿¹ËÁØÁŹÊÑ˹ºÁÉÇ»¹ÆÁØ­¹ÂÄƾ½ÇÄ¿¾ÆÊǽ¾É¿¹ËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔιÄÕ͹†Ã¹Æ¹ÄÇ»ÁÈÌ˾›ʾϻ¾Ë¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»›¹Ñ¾Â È̺ÄÁùÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»ÁÅÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÖľžÆ˹Πƾ† ǺÎǽÁÅÇȾɾ»¾ÊËÁ»$.:,ÄØÈÇÄÌоÆÁØùоÊË»¾ÆÆǼÇоÉÆǼÇÏ»¾Ë¹ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊÇÊ˹»ÆÇÂоÉÆÔ ª¥:£  ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ ÊÄÇ  ƾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ»Á½ÁÅÔÎ ǺӾÃËÇ» „ÅÌÊÇɹ” ÃÇËÇÉÔ ÅǼ ÈÇØ»ÁËÕÊØ » ÈÉÇϾÊʾ ɹºÇËÔ ƹ½ ŹþËÇÅ ›Ê¾ ÖľžÆËÔŹþ˹ ½¹¿¾ƾ»Á½ÁÅÔ¾ ƾ½ÇÄ¿ÆÔ»ÔÎǽÁËÕÀ¹ɹÀžÉÔÅdž ½ÌÄÕÆÇÂʾËÃÁ ¹ÈɾҾÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»ÇÉÁ¼ÁƹĆŹþ˹ÎÊ»¾ÉÎËÇÆÃÌ× „»ÇÄÇÊØÆÌה Ǻ»Ç½ÃÌǺӾÃËÇ» ¥¹Ã¾Ë ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØ ƹ ½ÁÊþ˹Î ;*1  *0.&(" Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ½Áʆ þ˹Îq »ÇÀÅǿƹ¹ÉÎÁ»¹ÏÁØ™3+ ;*1 3"3 ɹÊȾйËùƹÈÉÁÆ˾ɾ ƾžƾ¾EQJ»ǽÆÇÅÖÃÀ¾ÅÈÄØɾ ËÇÐÆÇÊǻȹ½¹×Ò¹ØÊ˾ŠÐËǺ̽¾Ë »Ô»¾½¾ÆÇƹÈľÆÃÌ žÊÄÁ ŹþË ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ÖËÁÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƾ ƾʾË ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊù¿¾ÆÁØ»È̺ÄÁùÏÁØÎ

®¬¡ªžœ©¤»¦«ª œ³¡­®¬ª³©ª¥¬¡¦§œ¨· ¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØйÊËÕÊËÉÇÃÁ½ÇĿƹÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ÀƹÃÇ» »ÃÄ׆ йØÈÉǺ¾ÄÔ ÁƹÐÁƹËÕÊØÊÇÈɾ½¾ÄØ×Ò¾¼ÇÊÄÇ»¹ ÁžÆÁÊÌÒ¾ÊË»Á˾ÄՆ ÆÇ¼Ç ƹÉÁϹ˾ÄÕÆǼǨÉÁºÇÄÕѾÅÃÇÄÁоÊË»¾ÀƹÃÇ»ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾË À¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊÇÃɹҾÆÁئ¾½ÇÈÌÊù×ËÊØ»ƹйľÊËÉÇÃÁ ĹËÁÆÊÃÁÂÑÉÁÍË ù»ÔÐÃÁ ÊÄÇ»¹ÁÀÈÉÇÈÁÊÆÔκÌû ªÇÉËÁÉǻùÊËÉÇÃÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃÇÅÈÕ×˾ÉÇŝ»¹ȾɻÔÎÊÄÇ»¹ÊËÉÇÃÁ ƾÊÇÃɹҹ×ËÊئ¹À»¹ÆÁ¾ÍÁÉÅÔȾй˹¾ËÊØÊËÉÇÐÆÔÅÁºÌû¹ÅÁ ÃÉÇž ¹ººÉ¾»Á¹ËÌÉ ›¼É¹Í¾„«¾Ä¾ÍÇÆԔ›ÔÅÇ¿¾Ë¾ÌùÀ¹ËÕƾºÇľ¾½»ÌÎ˾ľÍdž ÆÇ»›ÆÁŹÆÁ¾¨ÉÁÇÍÇÉÅľÆÁÁÀ¹Ã¹À¹Êľ½Ì¾ËÌùÀ¹ËÕƹÀ»¹ÆÁ¾ɹÀ½¾Ä¹ » ÃÇËÇÉÇź̽¾ËɹÀžҾƹÁÆÍÇÉŹÏÁØ©¾½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»Ç ɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ̺ÉÁÃÇÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ! Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

¨ © ¡ ¦ ž ª § š ¤ ·  ž ¦ ¡ ¡ « © ž š § › ™ ¦ ¡ ¢ © ž  ™ £ ¯ ¡ ¸ œ™ ž«´ ›¨©™› ž §«£™ ™«µ › ©™ ¥ž²ž¦¡¡ ¥™« ž† ©¡™ ¤ ™ ©ž™£¯¡¸ ¦ž ¦žªž« §«› ž«ª «›ž¦¦ §ª«¡  ™ §ª«§›ž©¦§ª«µ ¦™¨ž°™«™¦¦§¢ ¡¦­ §©¥ ™† ¯¡¡ › ª›¸  ¡ ª š´ª « © ´¥ ¡ ¥ž¦ž¦¡ž¥ ¯ž¦

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

«¬¤¡¨¬¡¦§œ¨· »ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾»ÔÈÌÊÃÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØƾÈÇÀ½Æ¾¾ÌùÀ¹ÆÆÔÎÊÉÇÃÇ»

 ¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™

¬¡¦§œ¨©·¥ª® ¡§

‘

­¹¼ÉÄÅÀ ŸÂŽÁ¿

™ÄÊÉǼÄļºÅ¸ÂÅÁ·

™ÒÌÅ»¿¾Ƽηɿ

ˆ † † † †

 

½Ç

½Ç ¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ††††

 

½Ç

½Ç «¹ËÕØƹ«¹É¹Æ†††† ›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹††††

šÉÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾žÊËƹǺÄǿùÎƹÊÉÇÃºÇľ¾žÊØϾ»ƾÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ

 ¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹†††† §Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹††††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬


112 | ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #31 (578) 15.08.11 ¦™¡¥ž¦§›™¦¡ž«§›™©™

ª«©

ª«©

"†;

›

*407&3† ,"5&1"-  634"† 

›™œ§¦£™ † † † ›™œ§¦£™šž¤™¸ ›™œ§¦£™¨›® ›™œ§¦°¡£¡ ›™ §¦´  ›™¤¡£¡ ›™¦¦™ª«™¤µ¦™¸ ›™¦¦™°¬œ¬¦¦™¸ ›™¦¦™ ›™¦¦´  ›™«™š™ ™¤µ«§›™¸ ›™«™¥¡¦ž©™¤µ¦™¸ ›ž¦«¡¤¡ † ›ž¦«¡¤µ  ›ž¦«¡¤µš©§¦ §›´¢ ›ž¦«¡¤µ¨§Ÿ™©¦´¢ ›ž¦«¡¤¸«§©´ ›ž¦«¡¤¸¯¡¸† ›ž©ž›£™  ›ž«§¦¡« † ›¡š©§§š§©¬§›™¦¡ž ›¡ž§¦™š¤·ž¦¡ž ›¡¤™«ž©¥ ›¡¤£™ † ›¡¦¡¤¡ª£§Ÿ™ ›¡¦« ›¡«©™Ÿ¡† ›¡«©™Ÿ¡®¬§Ÿžª«›ž¦¦´ž ›§§¦™œ©ž›™«ž¤µ ›§§¦™œ©ž›™«ž¤¡ ›§§¨©§›§  ›§§§«¤¡›´  ›§§ª«§£  ›§§ª«§£¡ †  ›§§ª°ž«°¡£ ›§§ª°ž«°¡£¡ ›§ ¬®§›§ ›§ ¬®§›§´ † ›§¢¤§£  ›§¤¥™  † ›§¤¥™†ª¤§¢ † ›§¤¥™†­¡¦¡± ›§©§¦£¡ ›§©§«™  † ›§©§«™™›«§¥™«¡°žª£¡ž  ›§©§«™œ™©™Ÿ¦´ž ›§ª£ ›«¬¤£™  ›´›§ ¥¬ª§©™†  ›´£¤·°™«ž¤µ ›´£¤·°™«ž¤¡ † ›´£¤·°™«ž¤µ™›«§¥™«¡°žª£¡¢ ›´®§™¦«ž¦¦´¢ ›´®§›ž¦«¡¤¸¯¡§¦¦´¢ ›´±£¡†«¬©´

™ ™›«§›´±£™ ™›«§¥™«¡£™ † ™›«§¥™«¡£™¤¸›§©§«† ™›«§¥§¢£¡  ™›«§¬ª¤¬œ¡ ™›«§¶¤ž£«©§§«§¨¤ž¦¡ž ™£›™©¡¬¥´ ™£ªžªª¬™©´ † † ™¤·¥¡¦¡¢ ™¤µ¨¡¦¡ ¥ ™¦œ™©´ † ™¦£ž© ™¦£ž©´  ™¦«ž¦¦´ ™¦«¡¨¡©ž¦ ™¦«¡ªž¨«¡£ † ™¦«¡ªž¨«¡£¡ † ™¨¨™©™« † ™¨¨™©™«ª›™©§°¦´¢ † ™©œ§¦ ™©ž¦™   ™©£¡ ™©¥™«¬©™   † ™©¥™«¬©™ ™¨§©¦™¸ ™ªšžª«  ™ªš§«ž£ª«§¤¡« ™ª­™¤µ« † ™««©™£¯¡§¦´›§¦´ž ™¯ž«¡¤ž¦ ™¯ž«§¦  ™¶©™«§©

š

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦™¡¥ž¦§›™¦¡ž«§›™©™

š™£ š™£¡ † š™£¡©™ª±¡©¡«ž¤µ¦´ž † š™¤£™ š™¤¤™ª« † š™¤¤§¦  š™¤¸ª¡¦™ š™¦¡ † † š™¦¡ ª™¬¦´ š™ªªž¢¦ † š™ªªž¢¦´ † šžªž£¡  † šž«§¦† †  š¡£©§ª«  š¡¨§¤µ  š¡«¬¥ † š¤™œ§¬ª«©§¢ª«›§ š¤§£œ™ §šž«§¦¦´¢ † š¤§£§£§¦¦´¢ š¤§£¨§¤¡ª«¡©§¤šž«§¦¦´¢ š¤§£­¬¦™¥ž¦«¦´¢ š¤§£¡œ™ §šž«§¦¦´ž  š¤§£¡§£§¦¦´ž š¤§£¡¨ž¦§šž«§¦¦´ž š¤§£¡¨§¤¡ª«¡©§¤šž«§¦¦´ž š¤§£¡­¬¦™¥ž¦«¦´ž š§š´±£™ š§¢¤ž©´ š§£ª´ š§¤« š§¤«´ š§©·©´£ž©™¥¡°žª£¡ž š§°™«™  š©ž›¦™ † š©ž›¦§  š©§¦ ™  š©¬ª † š©¬ª§£† š©¬ª°™«£™ š¬©´ š¬©ž¦¡ž  š´«§›£¡ †

œ œ™ §šž«§¦  œ™ §®§´