Page 1

¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

‹

– 

ÅÛÊÜ 

ПОДВЕЛ

? Т О Л И П О АВТ

рекламное издание
ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

«É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4 ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ .............................8 ÏÎÄÂÅË ÀÂÒÎÏÈËÎÒ? ........................................................10

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÊÐÎÂËß ÇÀÃËÓØÈËÀ ÈÌÏÎÐÒ ..................12

§Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ..........................15 ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ............................ 22 ÇÀÂÎÄ ÁÓÄÅÒ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÌ ............................................... 23 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ........................................... 24 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÍÈÃÀ ....................................................... 25

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

26

ŸºÁ£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¯»¾ËÆÔ¾ž˹ÄÄԪȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ÊÈĹ»Ô ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥ «ÇÈÄÁ»Ç

          

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

82

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ

        

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

93

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ £ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ¤ÁÍËԨǽӾÅÆdžËɹÆÊÈÇÉËÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ

  

105   

108       

113  

114

¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á 

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ» ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

121 122 123 124 126 128


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

¥ÇÊËÇË„¥ÇÊËÇ»Áù” «´ª¸°¡«§¦¦¡š§•  £ Ÿ£¢¦§¥¨Ÿ«ž™ ´¤¥£ š§£— ¡£¦§•¦™§ª«©§›©¬ªª£¡¢ œ˜£§•— —•³§¦´ —£¡¦Ÿ£ž£– •¦§

§º»¹ÄÁÄÊØÈÇËÇÄÇÃ

­ÇÉÌŽÄؽÇÉÇ¿ÆÁÃÇ»

¦¨––£§¢¡¨§¥£¡³¢´ ›«§©† œ§›§¥ ™¤ž«£„ž©¥™£”¤£•™¥š¦¨

¡š›¤¥•—§š ±¦§—š¢¢°ž¦£—š§

¨ ¢š©§šœ•—£™¦Ÿ•´ £–—•  •¦±

™ªž™¦¡ž›§¥ª£§¢§š¤™ª«¡

¬•¦§±¤£™—š¦¢£˜£¤£§£ Ÿ•

†¾À¹Ê¾½¹ÆÁ¾¥¾¿Èɹ»Á˾ÄՆ ÊË»¾ÆÆǼÇÊÇ»¾Ë¹½ÇÉÇ¿ÆÁÃÇ»ÊËɹÆ ª¦œɾѾÆÇÈÉÇ»¾ÊËÁ»§ÅÊÃÇÂǺņ ÊËÁ»Á׾›ɹºÇ˾ÍÇÉÌŹÈÉÁÅÌË ÌйÊËÁ¾ÇÃÇÄÇÈɾ½Ê˹»Á˾ľÂÈɹ† »Á˾ÄÕÊË»ÊËɹƪ¦œÁɾ¼ÁÇÆÇ»©Çʆ ÊÁÁ ­¾½¾É¹ÄÕÆǼǽÇÉÇ¿ÆǼǹ¼¾Æˆ ÊË»¹ ÌоÆÔÎ¥¾¿½ÌƹÉǽÆǹù½¾† ÅÁÁËɹÆÊÈÇÉ˹£À¹ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÆÇÅÌ ƹ†Á×ÄØÊǺÔËÁ׺̽¾ËÈÉÁÌÉÇоÆÇ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾»ÔÊ˹»ÃÁ„™»ËǽÇÉÖÃÊÈdž ª¦œ†”ÁƹÌÐÆdžÈɹÃËÁоÊÃÇÂÃÇƆ ;ɾÆÏÁÁ„¨ÌËÁɾѾÆÁØÈÉǺľÅ½Ç† ÉÇ¿ÆÇÂÇËɹÊÄÁª¦œÁȾÉÊȾÃËÁ»Ô ɹÀ»ÁËÁØÅÇÊËÇÊËÉǾÆÁؔ ¨É¾½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØɹÊÊÅÇËɾËջdž ÈÉÇÊÔ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÊËÉÌÃËÌÉÌÈɹ»† ľÆÁؽÇÉǼ¹ÅÁÊËɹƪǽÉÌ¿¾ÊË»¹ ƾÀ¹»ÁÊÁÅÔμÇÊ̽¹ÉÊË»ÁÌÊÄÇ»ÁØ ÊǺÄ×½¾ÆÁØ¥¾¿¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ Ê˹ƽ¹É˹ÈÉÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾½ÇÉǼ ¥¾¿Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¾ÆÆÔÂÊÇ»¾Ë ½ÇÉÇ¿ÆÁÃÇ»À¹ÆÁŹ¾ËÊØ»ÇÈÉÇʹÅÁ ÃÇÇɽÁƹÏÁÁ½ÇÉÇ¿ÆÔν¾Ä»ɹÅùÎ ª¦œ ÇùÀÔ»¹¾ËÊǽ¾ÂÊË»Á¾ɹÀ»Á† ËÁ×»À¹ÁÅǻԼǽÆÔÎÇËÆÇѾÆÁÂ

¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÈÄÁËÃÁÁû¹½É¹Ë† ÆԾʻ¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊËÉ̺йËÔÅÁÄ׆ ÅÁƾÊϾÆËÆÔÅÁĹÅȹÅÁÈÇÊÔȹ† ÄÁÊÕÈÉØÅÇ»ÈÉÇÎǽËÇɼǻǼÇÀ¹Ä¹ ÁƹÈÉÁĹ»ÃÁšÄ¹¼Ç ½¾ÆÕºÔÄ¿¹É† ÃÁÅ ½¹ÃËÇÅÌ¿¾ »ÔÎǽÆÔÅ ÁŹ¼¹† ÀÁÆÈÌÊËÇ»¹Ä ÈÇÖËÇÅÌÆÁÃËÇƾÈdž ÊËɹ½¹Ä¦ÇÀɾÄÁÒ¾ºÔÄÇƾÁÀÈÉÁ† ØËÆÔÎs½¹¿¾ȾɾÈ̼¹ÆÆÔ¾ÈÉǽ¹»† ÏÔ»Ôº¾¿¹ÄÁƹÌÄÁÏÌ c¦¾ÃÇËÇÉԾʻ¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ºÇÄ˹ÄÁÊÕÈÉØÅÇƹÖľÃËÉÁоÊÃÁÎ ÈÉǻǽ¹ÎÁÄÁùйÄÁÊÕƹÁÀǼÆÌËÔÎ ƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÎ ÊÇÀ½¹»¹ØÇÒÌÒ¾ÆÁ¾ ÈǼÉÇŹ»ÊÌȾÉŹÉþ˾½ÄØÃÁÆdž ÊÓ¾ÅÇúǾ»Áùª»¾Ë»ËÇɼǻÇÅ À¹Ä¾ÊɹÀÌÈǼ¹Ê¨ÉÁÐÁÆÇ°¨ÊË¹Ä Èdž»Á½ÁÅÇÅÌ ƾùоÊË»¾ÆÆÔÂÅÇƆ ˹¿Èǽ»¾ÊÆÇÂÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ½¾Ãdž ɹËÁ»ÆǼÇÈÇËÇÄùÊÇ»ÊËÉǾÆÆԆ ÅÁÊ»¾ËÁÄÕÆÁùÅÁ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾† ÅØÈÇÊľ½ÊË»Áع»¹ÉÁÁÌÊËɹÆØ×ËÊØ ËÇɼǻÔÂÃÇÅÈľÃÊÈÉǽÇÄ¿¹¾Ëɹ† ºÇËÌ»ǺÔÐÆÇÅɾ¿Áž

™£¥£›¢Ÿ£—¦§¥•¢¦¢˜¤¥£—š™š§

В июле в Омской области решено провести 31-е заседание Межправительственного совета дорожников стран СНГ.

§ÅÊÃÁÂÀ¹»Ç½ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÆ ÏÁ¦¨§„¥ÇÊËÇ»ÁÔ»ÔÈÇÄÆؾËƹ »ÔÊÇÃÇ˾ÎÆÇÄǼÁÐÆÇÅǺÇÉ̽ǻ¹† ÆÁÁ¾»ÉÇȾÂÊÃǼÇÌÉÇ»ÆØÀ¹Ã¹À ǺӾÅÇÅËÔÊØÐÁËÇÆÆÃÉÌÈÆdž ¼¹º¹ÉÁËÆÔÎȹƾľÂ¶ËÇÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁÁɹÀžÉÇÅƹž† ËÉÇ»Á»¾ÊÇÅÇ˽ÇËÇÆÆ ¦¹½ÆØÎƹÇÅÊÃÇÅÀ¹»Ç½¾À¹»¾ÉѾ† ƹÃÇÆËÉÇÄÕƹØʺÇÉùȹƾľÂž† ˹ÄÄÁоÊÃǺ¹ÄÃÁ¿¾ÊËÃÇÊËÁ½ÄØ ÉÌÊÄǻǼÇÈÉÇľËÆǼÇÊËÉǾÆÁØÖËdž ¼ÇÅÇÊ˹›ºÄÁ¿¹ÂѾ¾»É¾ÅØÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁÁºÌ½ÌËÇËÈɹ»Ä¾ÆÔƹÊËÉdž Á˾ÄÕÆÌ×ÈÄÇÒ¹½ÃÌƹÈÇÄÌÇÊËÉÇ»¾ ¦¹ÀÁÅÇ»¹¹ÄÕƾÂѹØʺÇÉùȹ† ƾľÂƹÐƾËÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊØƾÈdž Êɾ½ÊË»¾ÆÆÇƹÊËÉÇÂÈÄÇÒ¹½Ã¾ ƹÊ˹Ⱦľ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔÈɾ½ÈÉÁØËÁØƹž† Ê˾À¹»¾ÉÑÁÄÁÅÇÆ˹¿ºÄÇùȾɾ† ½»Á¿ÆÔÎÈǽÅÇÊ˾ ÊÇÊËÇØÒ¾¼Ç ÁÀÈÉǽÇÄÕÆÔÎƾÊÌÒÁκ¹ÄÇà ǺÒÁÅ»¾ÊÇÅÇÃÇÄÇËÇÆÆ šÄÇÃÈǽÆØËƹ»ÔÊÇËÌÈÇÉؽù žËÉÇ»¨¹É¹ÄľÄÕÆÇ»¾½¾ËÊØ º¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÈÄÁËÔÈÉǾÀ¿¾Â йÊËÁÖÊ˹ù½ÔÊÇÊËÇÉÇÆÔÈÇÄ̆ ÇÊËÉÇ»¹¦¹ÀÁÅÇ»¹ ¥ÇÊËоɾÀÈÉÇÄÁ»šÇÊÍÇÉ ›ÇÊËÇÐÆÔ»ÎǽÁË»ÐÁÊÄÇǺӾÆ ËÇ»ÈÉǼɹÅÅÔɹÀ»ÁËÁ؛Ĺ½Á† »ÇÊËÇùùÃϾÆËɹž¿½ÌƹÉǽ† ÆǼÇÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»¹»™ÀÁ¹ËÊÃdž ËÁÎÇÇþ¹ÆÊÃÇÅɾ¼ÁÇƾ Á½ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕÈÇÊËÉǾÆÃʹÅÅÁËÌ™«¶ª Ãdž ËÇÉÔÂÊÇÊËÇÁËÊØ»¼Ç½Ìƹ ÇÊËÉÇ»¾©ÌÊÊÃÁ ¥ÇÊËÈÉǽ¾ËÇËÈÇÄÌÇÊËÉÇ»¹ ¦¹ÀÁÅÇ»¹Èǹû¹ËÇÉÁÁÈÉÇÄÁ»¹ šÇÊÍÇÉ›ÇÊËÇÐÆÔ½ÇÅÔʹ¦Ç»Ç† ÊÁÄÕÊÃǼÇƹÇÊËÉÇ»¾©ÌÊÊÃÁÄÁ† ƹÅÇÊËǻǼÇȾɾÎǽ¹ÊÇÊ˹»ÁË ÃŪ¹ÅÔ½ÄÁÆÆÔ»ÅÁɾ»¹Æ† ËÇ»ÔÂÈÉÇľËsÅsÈÉÇËØƾˆ ÊØž¿½Ì½»ÌÅØÇÈÇɹÅÁ»ÔÊÇËÇ» Å ÃÇËÇÉÔ¾˹ÿ¾Ê˹ÆÌËʹÅԆ ÅÁ»ÔÊÇÃÁÅÁÈǽǺÆÔÅÁÊÇÇÉÌ¿¾† ÆÁØÅÁ»ÅÁɾ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ »¾½¾ËÊØÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¾ÈÁÄÇÆÇ» »Ô† ÊÇ˹ÃÇËÇÉÔÎÌ¿¾½ÇÊËÁ¼¹¾Ëž† ËÉÇ» Áº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÖÊ˹ù½ÆÇ йÊËÁÅÇÊ˹ ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

4


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

|5


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

„©Á;”ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÁË ĹËÇÌÊË

ʹżÇÉÇ¿¹Æ§ÆÈɾ½ÄÇ¿ÁÄÅÖÉÁÁ¼Ç† Éǽ¹»Ô½¾ÄÁËÕƹÖËÁϾÄÁÅÁÄÄÁ† ÇÆÇ»É̺ľ ÈÉÁоÅÉÌÃǻǽÊË»ÇǺ† ĹÊËÁ¼ÇËÇ»ÇÈÉÁƾǺÎǽÁÅÇÊËÁÇù† À¹ËÕÍÁƹÆÊÇ»Ì×Èǽ½¾É¿ÃÌ

—˜£¥£™šœ •§£¨¦§£¥˜•¢œ£—•¢•

›´ª«™›£™›´ª§£§«ž®¦§¤§œ¡°¦§¢ «ž®¦¡£¡¤¥š™¤¥´§´ ¦¾½¹»ÆÇÄÁ½¾ÉÌ»ÁºÉÇÈɾÊÊÌ׆ Ò¾¼ÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄØÊËÉÇÂÁƽ̆ ÊËÉÁÁsÌɹÄÕÊÃÇÅÌÀ¹»Ç½Ì„ªËÉdž ˾ÎÆÁù”sÁÊÈÇÄÆÁÄÇÊÕľË ›ÆÇ»ÕÁÀºÉ¹ÆÆÔ¼̺¾ÉƹËÇÉ°¾Ä؆ ºÁÆÊÃÇÂǺĹÊËÁ¥ÁιÁķɾ»Áл Îǽ¾ʻǾ¼ÇȾɻǼÇ»ÁÀÁ˹» ņ ËÇÌÊËÈÇʾËÁÄ»ÔÊ˹»ÃÌÁ½¹Ä»ÔÊdž ÃÌ×ÇϾÆÃ̽¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÃÇÄľÃËÁ† »¹À¹»Ç½¹§ÆÇÊǺÇÇËžËÁÄÁÆÆÇ»¹† ÏÁÇÆÆÔ¾ÈǽÎǽÔ»ɹºÇ˾ƹÌÐÆdž ˾ÎÆÁоÊÃǼÇȾÉÊÇƹĹÈɾ½ÈÉÁ؆ ËÁØ»ɹÀɹºÇËþ»ÁºÉÇÈɾÊÊÌ×Ò¾¼Ç ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ„©Á;” ÃÇËÇÉǾÌ¿¾ ½»¹½¾ÊØËÁľËÁØÈÇÊ˹»ÄØ×ËÀ¹»Ç½† йƾƹÉÇÊÊÁÂÊÃÁÂÉÔÆÇà ¥ÁιÁķɾ»ÁÐÀ¹Å¾ËÁÄ ÐËÇÈÄÁˆ ÃÇÂÁùÅÆØÅÁ ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹¾ÅԆ ÅÁƹǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁÁ„ªËÉÇÂ˾ÎÆÁù” Êľ½Ç»¹ÄǺÔÀ¹ÅÇÊËÁËÕÌÄÁÏÔÁËÉdž Ë̹ÉÔ¼ÇÉǽ¹ ÈÉÁ½¹ËÕ¾Å̺ÇÄÕѾ Ê»¾¿¾ÊËÁÁÃɹÊÇËÔ ¨ÇÅƾÆÁ׼̺¾ÉƹËÇɹ ʾ¼Ç½ÆØ ÊĹ»ÆÔ¼ÇÉǽÇÉÌ¿¾ÂÆÁÃÇ»½ÇÊËÇÁÆ ÊÇÀ½¹ÆÁØÆÇ»ÇºĹ¼ÇÌÊËÉǾÆÆǼdž ÉǽÊÃÇÂÊɾ½Ô ÇË»¾Ð¹×Ò¾ÂÀ¹ÈÉdž

›ÇÀ»Ç½ÁËÊØȾɻ¹Ø Çоɾ½ÕºÁÇÃĹÊ˾ɹ ¢—š¦§«—¦§¥£§š ±¦§—£¤š¥—£ž £¬š¥š™£–¯šŸ§£—£¡¦Ÿ£˜£•˜¥£¤¥£ ¡°­ š¢¢£˜£–£Ÿ •¦§š¥•§¯ž¦¡†

›™·«ª¸›¥¤©©¬š¤ž¢ ›§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ»ÇÀ»Ç½ÁËÊØ Ⱦɻ¹ØÇоɾ½ÕǺӾÃËÇ»¹¼ÉÇÈÉdž ÅÔÑľÆÆǼǺÁÇÃĹÊ˾ɹsÃÇźÁ† ÃÇÉÅÇ»ÔÂÀ¹»Ç½ÁÊ»ÁÆǻǽоÊÃÁ ÃÇÅÈľÃÊ ¹»Ç½ÈÉǾÃËÆÇÂÅÇÒÆÇÊËÕ× ËÔÊËÇÆÆÃÇźÁÃÇÉÅÇ»¾¿¾¼Ç½† ÆÇÈĹÆÁÉ̾ËÊØ»»¾ÊËÁ»ÖÃÊÈÄ̹˹† ÏÁ×¾Ò¾½ÇÃÇÆϹ¼Ç½¹›ƹ† ÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ¼Ä¹»ÆǼÇÃÇÉÈÌʹÈɾ½ÈÉÁØËÁØÀ¹† »¾ÉѾÆÅÇÆ˹¿¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂȾɻǼÇØÉÌʹ »ÇÀ† »Ç½ØËÊØÀ½¹ÆÁع½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»Ædž ºÔËǻǼÇÁÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆǼÇƹÀƹо† ÆÁØ ƹй˹Èǽ¼ÇËǻùÃÈÉÇÃĹ½Ã¾ ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ›¹»¼ÌÊ˾Ç¿Á½¹¾Ë† ÊØÈÇÊËÌÈľÆÁ¾ȾɻÇÂȹÉËÁÁÑ»¾Â†

ϹÉÊÃǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄØÁÀžÄՆ оÆÁØÁ¼É¹ÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÁغÁÇŹÊÊÔ ¦¹À¹»Ç½¾ƹ½ÌËÈÉÁžƾÆÁ¾ËÇÄՆ ÃÇʹÅÔ¾ÊǻɾžÆÆÔ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ˾ÅȾɹËÌÉÆǼÇǺ¾ÀÀ¹É¹¿Á»¹ÆÁØ ÃÇÉÅÇ»ÊÊÁÊ˾ŹÅÁƹÈÔľÆÁØ;Ɇ žÆËÇ» »¾ËÈɾȹɹËÇ»Á»Á˹ÅÁ† ÆÇ»¨ÉǼɹÅÅÆǾǺ¾ÊȾоÆÁ¾ºÌ† ½¾Ë»ÔÈÇÄÆØËÕ¹»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆǾ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅÁÊǺÄ׆ ½¾ÆÁ¾ÌÊÄÇ»ÁÂËÇÐÆǼǽÇÀÁÉÇ»¹ÆÁØ ÃÇÅÈÇƾÆËÇ» ¨Ç½Ê»ÁÆǻǽоÊÃÁÂÃÇÅÈľÃÊ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕÆÇÊËÕ×ËÔʼÇÄÇ» »¼Ç½ÇË»¾½¾Æ¹˾ÉÉÁËÇÉÁØÈÄÇÒ¹½Õ× ËÔÊØÐÁ¼¾Ã˹ÉÇ»»ʾľ¨¾ËÉÇ»ÊÃǾ §ÅÊÃÁÂɹÂÇÆ ›ÊÇÊ˹»¾¿Á»Çˆ ÆǻǽоÊÃǼÇÃÇÅÈľÃʹsÈľžƆ ƹØ;ÉŹ ÈÄÇÒ¹½ÃÁ½ÄØÅÇÄǽÆ؆ ùÁÇËÃÇÉŹÊ»Áƾ¨ɾ½ÌÊÅÇËɾÆÇ ɹÀ½¾ÄÕÆǾÊǽ¾É¿¹ÆÁ¾ù¿½Ç»ÇÀ† ɹÊËÆǼÉÌÈÈÔ¿Á»ÇËÆÔÎ ÁÀɹÏÁdž ƹÈÁ˹ÆÁØÃÇËÇÉÔκ̽ÌËÁÊÃÄ×оÆÔ ľùÉÊË»¾ÆÆÔ¾½Çº¹»ÃÁ ¦¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÀ¹»Ç½¹ÈÇÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»ÌÃÇźÁÃÇÉÅÇ»ÁÊ»ÁÆdž ÃÇÅÈľÃʹsǺӾÃËÇ»ȾɻǼÇÖ˹† ȹºÁÇÃÇÅÈľÃʹsºÌ½¾ËƹÈɹ»Ä¾† ÆÇÇÃÇÄÇÅÄɽÉ̺ľÂ¡Æ»¾ÊËÁÏÁ† ÇÆÆÔÂÈÉǾÃËɾ¹ÄÁÀ̾ËÊØƹÌÊÄÇ»Á† ØÎйÊËÆdž¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇȹÉËƾɆ ÊË»¹ÊÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ÅÊɾ½ÊË»›Æ¾Ñ† ÖÃÇÆÇź¹Æù ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆ˾ÉƾˆʹÂËÇ» ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

¬›™Ÿ™ž¥´ž©ž£¤™¥§™«ž¤¡ „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»† ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅÁÊËÇÐÆÁ† ÃÇÅ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ½ÄØ ÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊËÇ» Á ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

žŸž¥žª¸°¦§ ›´®§¸« «ž¥™«¡°žª£¡ž¦§¥ž©™ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇ ɹÊÃÉÔËÕǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ×˾ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺÌйÊËÆÁùÎÉÔƆ ù ÈÉÁ»¾ÊËÁ Êɹ»ÆÁ˾ÄÕÆÌ× ˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾ† ºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕ Á ùоÊË»¾Æ† ÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ

©ž™£¯¡¸„ª«©§¢† œ™ ž«´”¨©¡œ¤™±™ž« ›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž ɹÀžÊËÁ»½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ×

«¾Å¹ÆÇžɹ§š §©©´¦£™¤™£§£©™ª§°¦´®¥™«ž©¡™¤§› ¹Ë¹»ÔÎǽ¹Á×Äؼǽ¹¬¦¡£ ™¤µ¦™¸›§ ¥§Ÿ¦§ª«µ§š©™«¡«µª¸£¬ £§¢ ¯ž¤ž›§¢™¬¡«§©¡¡  ™¡¦«ž©žª§›™¦¦§¢¡¥ž¦¦§ ›¨©§¬£¯¡¡©´¦£™¤™£§£©™ª§°¦´®¥™«ž©¡™¤§›

¬ÊÄÇ»ÁØÌйÊËÁبÉÁɹÀžҾÆÁÁɾÃĹÅÆǼÇŹþ˹ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆǼÇɹÀžɹ»ÔÈÇÄÌй¾Ë¾˹ÃǼÇ¿¾ǺӾŹ ª«™«µ·šžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ʻǾ ÃÇÅȹÆÁÁ Ç ÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹Î »¹Ñ¾Â ÈÉǽÌÆ ÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾ÂƹÉÔÆþ ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»»§ÅÊþ

¶ÃÇÆÇÅÁоÊùػԼǽ¹ sÖÃÇÆÇÅÁؽ¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» s»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»Ç¹̽ÁËÇÉÁÁ s ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ÐÁÊĹ ÐÁ˹˾ľÂ „ªËÉdž ¼¹À¾ËԔsÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ ¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇƾ»Ê¾ÊÇǺҾÆÁØÅǼÌËƾÊËÁÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇƆ ÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉdž »¹ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹

¨Ç½ÉǺƾ¾ ÈÇ ˾ľÍÇƹÅ † † ††† šÌ½¾Åɹ½ÔÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕɹÀ»ÁËÁ×»¹Ñ¾¼ÇºÁÀƾʹ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

6


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

|7


8

ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

Тендеры £™¨¡«™¤µ¦´¢ ©ž¥§¦« ¬¨©™›¤ž¦¡¸ ¨­© ¦ÇžÉ¹ÌÃÏÁÇƹ 5"5

¦ÇžÉÁÀ»¾Ò¾ÆÁØ ¨É¾½Å¾ËÃÇÆËɹÃ˹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǻǽÇÀ¹† ºÇÉÆÇÂÊû¹¿ÁÆÔ¨É¾½Å¾ËÃÇÆËɹÃ˹ ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ ÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ¹Ã¹ÀÐÁÙ½ÅÁÆÁÊËɹ† ÏÁØšÇÄÕѾÌÃÇ»ÊÃǼÇ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

¹Ã¹ÀÐÁÃœÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾„§Ë½¾Ä¾† ÆÁ¾¨¾ÆÊÁÇÆÆǼÇ­Çƽ¹ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ÈǧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ”

™½É¾Ê §Å† ÊùØǺĹÊËÕ ©ÌÊÊÃdž ¨ÇÄØÆÊÃÁÂɹÂÇÆ Ê£¹† ÄÁÆÁÆÇ ÌĤ¾ÆÁƹ ™ Ë͹Ãʆ ††

™½É¾Ê §ÅÊùØ ǺĹÊËÕ šÇÄÕѾÌÃÇ»† ÊÃÁÂɹÂÇÆ Êš†¬ÃÁ ÌĤ¾ÆÁƹ ùº  ††

™½É¾Ê ¼§ÅÊà ÌÄ°¹È¹¾»¹  † †† PQGSPNTL!QGSSV

©ÌÃǻǽÁ˾ÄÕ ¾Éù† ©ÌÃǻǽÁ˾ÄÕ£¹Àƹо† ÄÁ·ÉÁ™ľÃʹƽÉÇ»ÁÐ ¾»ª¾É¼¾Â¦ÁÃÇĹ¾»ÁÐ §É¼¹ÆÁÀ¹ËÇÉÌÈÇÄÆÇÅdž §É¼¹ÆÁÀ¹ËÇÉÌÈÇÄÆdž оÆÆÔÂÇɼ¹Æ¶ÃÇÆÇÅÁ† оÊÃÁÂÇ˽¾Ä¹½ÅÁÆÁÊËɹ† ÅÇоÆÆÔÂÇɼ¹Æ™½ÅÁ† ÆÁÊËɹÏÁØšÇÄÕѾÌÃÇ»† ÏÁÁ©ÌÊÊÃdž¨ÇÄØÆÊÃǼÇ ÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ  ɹÂÇƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ §ÅÊùØǺĹÊËÕ ÉÈ©Ìʆ ªÈÇÊǺɹÀžҾ† ÊùبÇÄØƹ ÌÄ£ÇÅÊdž ÆÁØÀ¹Ã¹À¹ÇËÃÉÔËÔ ÅÇÄÕÊÃ¹Ø ¹ÌÃÏÁÇÆ £ÇÆ˹ÃËÔ£ÖÅ ¡ÊËÇÐÆÁÃÍÁƹÆÊÁÉdž ›Ä¹½ÁÅÁÉ›¹ÊÁÄÕ¾»ÁÐ »¹ÆÁØ¥ÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔ  †† SVTQPM!NSPNTLQPSUBMSV º×½¿¾Ë

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ÄÇ˹ ›ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇù† ÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇÆËÌÀ½¹† ÆÁج¨­©»¥ÌÉÇÅϾ»† ÊÃÇÅɹÂÇƾÈǹ½É¾ÊÌ §ÅÊùØǺĹÊËÕ ÉÈ¥ÌÉÇÅϾ»Ç ÌĤ¾ÆÁƹ ©¹ÀžÉǺ¾ÊȾоÆÁØ É ±¹¼ËÇɼǻÇË ½ÇÉ ¯¾Æ¹ÃÇÆËɹÃ˹ É ¥¾ÊËÇ»ÔÈÇÄƾÆÁØ ɹºÇ˧ÅÊùØǺĹÊËÕ ÉÈ¥ÌÉÇÅϾ»Ç ÌĤ¾ÆÁƹ †ØÇоɾ½Õ

¨É¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¹Ê̺ӆ ¾Ã˹ÅŹÄǼÇÈɾ½† ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÕÊË»¹ ÌÊ˹ÆǻľÆÔ XXXUFOEFSFSSV

ª«©§¡«ž¤µª«›§ ©ž£§¦ª«©¬£¯¡¸ [BLB[PNTLSV ›§§ ™š§©¦§¢ £§«ž¤µ¦´® ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ ª£›™Ÿ¡¦´ ¦ÇžÉÁÀ»¾Ò¾ÆÁØ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

¹Ã¹ÀÐÁÙ½ÅÁÆÁÊËɹ† ÏÁØ£¹ÄÁÆÁÆÊÃǼÇʾÄՆ ÊÃǼÇÈÇʾľÆÁØ

™½É¾ÊÖľÃËÉÇÆÆÇ ÈÄÇÒ¹½ÃÁ[BLB[SGSV

¨Ç½¹Ð¹À¹Ø»Çà ¼ ©¹ÊÊÅÇËɾÆÁ¾À¹Ø»Çà ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼ 

PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

¨É¾½Å¾ËÃÇÆËɹÃ˹ ›ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇË ÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇƆ ËÌÀ½¹ÆÁج¨­©»¥ÌÉÇņ Ͼ»ÊÃÇÅɹÂÇƾ

­ÇÉŹËÇɼǻÇËÃÉԆ ËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇƆ ÆÇÂÍÇÉž

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ÄÇ˹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǻǽÇÀ¹† ºÇÉÆÇÂÊû¹¿ÁÆÔ ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹† ÆÁØ É̺

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹† ÆÁØ É̺ ¤ÇËÔÊÈÇÊǺ¹À¹ÃÌȆ ÃÁÈÇɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÃÇ˾ÄÕÆÔÎ

¡ÊËÇÐÆÁÃÍÁƹÆÊÁÉdž »¹ÆÁØÊɾ½ÊË»¹ǺĹʈ ÆǼÇÍÇƽ¹

¨É¾½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹† ÏÁÁº¾ÊÈĹËÆÇ ÊÁ׆ Æؼǽ¹Çɼ¹ÆÁÀ¹† ªÇÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ËÇɹÌÃÏÁÇƹƹÇÊÆÇ»¹† ɹÊÎǽǻÊɾ½ÊË»¹ ÆÁÁÈÁÊÕžÆÆǼÇÀ¹Ø»† žÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹ ľÆÁØÀ¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆdž ¥¾ÊËÇ»ÔÈÇÄƾÆÁØɹ† ¼ÇÄÁϹ»˾оÆÁ¾½»ÌÎ ºÇ˧ÅÊùØǺĹÊËÕ ©ÌÊÊÃdž¨ÇÄØÆÊÃÁÂɹÂÇÆ ɹºÇÐÁνƾÂÊǽÆؾ¼Ç ÈÇÄÌоÆÁØ Ê£¹ÄÁÆÁÆÇ ¨É¾½ÇÊ˹»ÄؾÅÔ¾ ªÉÇÃÁ»ÔÈÇÄƾÆÁØɹ† ºÇˆ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹ƾ Èɾ½ÇÊ˹»ÄØ×ËÊØ ¨É¾½ÇÊ˹»ÄؾÅÔ¾ ¨Ç½¹Ð¹À¹Ø»Çà ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹ƾ † Èɾ½ÇÊ˹»ÄØ×ËÊØ ¨Ç½¹Ð¹À¹Ø»Çà †Èǹ½É¾ÊÌ À¹Ã¹ÀÐÁù

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼ Èǹ½É¾ÊÌÀ¹Ã¹ÀÐÁù

£«§›¤™žž«¡¦­§©¥™¯¡ž¢ «§«›¤™žž«¥¡©§¥

[BLVQLJHPWSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

[BLVQLBSV ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

SPT[BLVQSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

UFOEFSFSSV ˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

POMJOFDPOUSBDUSV ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇƆĹÂÆ

USBEFTV ˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

J†UFOEFSTSV ˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

WPMHB†LPOLVSTSV ˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

UFOEFSCQPTESV ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ

VB†UFOEFSTDPN ˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

BMMUFOEFSTL[ »¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

GPSVNUFOEFSZSV ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ


10

ÃËÀÂÍÀßÒÅÌÀ

«©§žª«©§¡«ž¤ž¢¨§¤¬°¡¤¡«¸Ÿž¤´ž«©™›¥´ §¡¦¨§œ¡š ›©ž ¬¤µ«™«ž§š©¬±ž¦¡¸£§¦ª«©¬£¯¡¢§¤œ§ª«©§¸ ›§¥ª£ž¨§¬¤¡¯ž«·¤ž¦¡¦™ 

Подвел автопилот? À¹ÈÁʹŝÈÂÇνÊÁͽ®©®«ª«Ÿ

MJGFOFXTSV

½ÇùÀ¹ËÕÈÉǺľŹËÁÐÆÇ ¹ÉǽÊË»¾ÆÆÁÃÁ»ÉÇÀÔÊÃƾ Èǽ¹½ÌË £ƾÊйÊËÆÇÅÌÊÄÌÐ¹× ÈÉÇÁÀÇѾ½Ñ¾ÅÌƹÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¾†Ö˹¿ÆǼÇ¿ÁÄǼÇ½ÇŹÈÇÌÄÁϾ«×ľÆÁƹ  ÁÊËÇÉÁØʼ¹Ê˹ɺ¹Â˾ɹÅÁ ùûÔØÊÆÁÄÇÊÕ ÇËÆÇѾÆÁØ ƾÁž¾Ë›Ê¾о˻¾ÉÇÈÇÊËɹ½¹»ÑÁÎs ÁľË sÇÈÔËÆÔ¾ÅÇÆ˹¿ÆÁÃÁÊ˹ÄÕÆÔÎÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁ Ñ˹ËÆÔ¾ɹºÇËÆÁÃÁ§§§ª£„ªËÉǺ¾ËÇƔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÅǺӾÃ˹ÅƹÌī׾ÆÁƹs ¹ÇÀ¾É† ƹØƾÈÇ»¾ÀÄÇÁÀƹйÄÕÆǽÇÃÉÁÀÁʹÌÊȾÄÁ»ÇÀ»¾ÊËÁ ÄÁÑÕÃÇÉǺÃÁ§ºÅ¹ÆÌËÔ¾½ÇÄÕÒÁÃÁÊ̽ØËÊØÊÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆÇÂÃÇÅȹÆÁ¾Â Á»ÔÁ¼ÉÔ»¹×Ë ÊËÉÇÂÈÄÇÒ¹½ÃÁÈ̆ ÊËÌ×Ë »É¾ÅØÇ˻ɾžÆÁ»ÇÀǺÆÇ»ÄؾÅÔ¾ÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ɹºÇËÔËÇÁ½¾ÄÇÈɾÉÔ»¹×ËÊØ™º¾½¹ ùÃÁÀ»¾ÊËÆÇ ƾ ÎǽÁËǽƹsÁ×ÆØ»œ¬¥°ªÈÇÊËÌÈÁÄÇÊÇǺҾÆÁ¾ ÐËÇ »Ç»É¾ÅØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇËÈÉÇÁÀÇÑÄÇ ǺÉÌѾÆÁ¾ÈÄÁËÔƹÖ˹¿¾ÊËÉÇØÒ¾¼ÇÊØ½ÇŹ £¹ÉËÁƹËɹ¼¾½ÁÁ »ÇÊÊ˹ÆǻľÆƹØÃÇÅÁÊÊÁ¾Â »Ô† ¼ÄؽÁË˹ĨÉÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇ˺ÔĹ ÌÊ˹Æǻľƹ ÆÇƾÀ¹ÃɾÈľƹ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆƹغ¹Ä† ù ÉÁ¼¾ÄÕ ÈÇÊľо¼ÇɹºÇÐÁ¾Ê˹ÄÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÅÇƆ ˹¿ÈÄÁËȾɾÃÉÔËÁØ ÌÃĹ½Ô»¹ØÁÎƹƾÀ¹ÃɾÈľÆÆÔÂ

¦¬Ÿ¦§°™²ž § ›¬°¡›™«µ¦ž «§¤µ£§«ž®¦¡£¬ šž §¨™ª¦§ª«¡ ¦§¡¨©§¡ª®§† ¸²¡ž›§«©™ª¤¡ °¨ °«§š´ ª«©§¡«ž¤¡š´¤¡ §ª¥§«©¡«ž¤µ¦žž

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¹À¹»Ç½¹Î­Çɽ¹»ÁʾÄÁÈĹùËÔ„©¹ºÇÐÁ ÈÇÅÆÁ œÇÊÈǽ՚Ǽ ÊÇÀ½¹»¹ØоÄÇ»¾Ã¹ ƾÈÉÁ½ÌŹÄÃƾÅÌÀ¹† ȹÊÆÔÎйÊ˾” ®ÇÉÇÑǺÔÈǽǺÆÔ¾ÈÉÁÀÔ»Ô»Ô»¾ÊÁËÕƹù¿½ÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÅǺӾÃ˾ªËÉÇÂùsÈÇÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ×s žÊËÇ ¼½¾»Ê¾½»Á¿¾ËÊØ ȹ½¹¾ËÁÈÉÇ»¹ÄÁ»¹¾ËÊبÇÄdž »ÁƹÊžÉ˾ÄÕÆÔÎÊÄÌй¾»ƹÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÈÉÁÎǽÁËÊØ ÁžÆÆÇƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÌ×ÇËɹÊÄ՝¹¿¾»ÈÉÇÑÄÇÅ¼Ç½Ì ÃǼ½¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈɹÃËÁоÊÃÁÌžÉÄÇÁƹȾɻǾ žÊËÇÈÇËɹ»Å¹ËÁÀÅÌ»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ„»ÔÉ»¹ÄÇÊՔ ʾÄÕÊÃǾÎÇÀØÂÊË»Ç À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÇËØ¿ÃÁÎ ÊÄÌÐ¹Ø ÁÀÆÁμÉÌÈÈÇ»ÔÎ ÈǼÁºÄÁоÄÇ»¾Ã ¡ÖËÇËÇÄÕÃÇÇÍÁÏÁ¹ÄÕƹØÊ˹ËÁÊËÁùªÃÇÄÕÃÇ ¼¹Ê˹ɺ¹Â˾ÉÇ»Ëɹ»ÅÁÉÇ»¹ÄÁÊÕÈÉÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇËsǽÆÇÅ̺ǼÌÁÀ»¾ÊËÆÇ«É̽؈ ÊØÇÆÁ ùÃÈɹ»ÁÄÇ ƾľ¼¹ÄÕÆÇ »ÄÌÐѾÅÊÄÌй¾sÈÇ ¼É¹¿½¹ÆÊÃdžÈɹ»Ç»ÇÅ̽ǼǻÇÉÌ ÁÊÃÄ×й×Ò¾ÅÌÇË»¾Ë† ÊË»¾ÆÆÇÊËÕÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÃÇÆ˹ÃËǻʻņ ÊËØÅÁÁÀº¾¼¹×Ë ƹ»ÇÈÉÇÊ ¼½¾ÈÇÊËɹ½¹»ÑÁ ÃÇËÇÉÔ »Ð¾É¹ÌȹÄÊʾ½ÕÅǼÇÖ˹¿¹ Èɾ½ÓØ»ÄØ×ËɾÀ»ÇÊùÐ̆ Ò¾¼ÇÊÇÇ˾оÊË»¾ÆÆÁù ¹ÇÆÖËÇÁÄÁ½É̼Ç ÁƾÈÇÃdž ÁËÊØÄÁÈǽÄÁÆÆÔÂÊËɹ½¹Ä¾Ï»ºÄÁÀľ¿¹Ò¾ÂÉÇÒÁϾs


รƒร‹ร€ร‚รร€รŸร’ร…รŒร€

11

ยซะŸั€ะพะธะทะฒะพะดัั‚ะฒะตะฝะฝั‹ะต ั‚ั€ะฐะฒะผั‹ ะฟะพะปัƒั‡ะฐัŽั‚, ะบะฐะบ ะฟั€ะฐะฒะธะปะพ, ะปัŽะดะธ, ะธะผะตัŽั‰ะธะต ะพะฟั‹ั‚ ั€ะฐะฑะพั‚ั‹. ะœะพะปะพะดั‹ะต ะฑะพัั‚ัั, ัƒ ะฝะธั… ะตัั‚ัŒ ั‡ัƒะฒัั‚ะฒะพ ัั‚ั€ะฐั…ะฐ. ะžะฟั‹ั‚ะฝั‹ะต ะฟั€ะธะฒั‹ะบะฐัŽั‚, ั€ะฐะฑะพั‚ะฐัŽั‚ ะฝะฐ ะฒั‹ัะพั‚ะต ะฑะตะท ะบะฐัะพะบ ะธ ัั‚ั€ะฐั…ะพะฒะพั‡ะฝั‹ั… ะฟะพััะพะฒ, ะธ ั‚ั€ะฐะณะตะดะธั ะฝะต ะทะฐัั‚ะฐะฒะปัะตั‚ ัะตะฑั ะถะดะฐั‚ัŒยป. ยฏยกยซย™ยซย™

ยซยนร‹ร•ร˜ร†ยนยฃร†ร˜ร€ยพยปยน ยผร‡รŠรŒยฝยนร‰รŠร‹ยปยพร†ร†ร”ร‚รร†รŠรˆยพรƒร‹ร‡ร‰ร‹ร‰รŒยฝยนยœร‡รŠรŒยฝยนร‰รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚รร†รŠรˆยพรƒรรรร‹ร‰รŒยฝยนยปยงร…รŠรƒร‡ร‚ร‡ยบร„ยนรŠร‹ร

ร‰รยผยพร„ร•ยฌร„ร‡ยฟรยปรˆร„รร‹รŒ ร‡ยฝรร†รร€ร‰ยนยบร‡รรรŽรŠร‹ยนร„รˆร‡รˆร‰ยนยปร„ร˜ร‹ร• ยพยพร„ร‡ร…ร‡ร…ร†ยพร€ยนรƒร‰ยพรˆร„ยพร†ร†ร”ร‚ร‰รยผยพร„ร•รˆยพร‰ยพยปยพร‰ร†รŒร„รŠร˜ รˆร‰ร‡ย† รร€ร‡ร‘ร„ร‡ร‡ยบร‰รŒร‘ยพร†รยพยฝยปรŒรŽรˆร„รร‹รร‰รยผยพร„ร˜ ยปรŠร„ยพยฝรŠร‹ยปรยพรยพยผร‡ ร‰ยนยบร‡รรร‚ รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรยปร‘รร‚ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟรˆร„รร‹ร” ร‡รƒยนร€ยนร„รŠร˜รˆร‰รย† ยฝยนยปร„ยพร†ร‰รยผยพร„ยพร… ร†ร‡ยผรยปร‹ร‡ร‰ร‡ยผร‡ร€ยนยฟยนร‹ร”รŒรˆยนยปร‘ยพร‚รˆร„รร‹ร‡ร‚ ยฝยปร‡ยพรˆร‡ร„รŒรรร„รร‹ร‰ยนยปร…ร”ยผร‡ร„ร‡ยปร”รร†ร‡ยผรˆร‰รรˆยนยฝยพร†รรย”ยกร‹ร‡ยผ ย†ร„ยพร‹ร†รร‚ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†รรƒรˆร‡ยผรยบ รŒยฝยปร‡รรŽsรˆยพร‰ยพร„ร‡ร…ร”ร†ร‡ยผ รŒ ร‡ยฝร†ร‡ยผร‡sร€ยนรƒร‰ร”ร‹ยนร˜ร‹ร‰ยนยปร…ยนยผร‡ร„ร‡ยปร”รร†ร‡ยผยฉยนรŠรŠร„ยพยฝร‡ยปยนร†รยพ ยพร’ยพร†ยพร€ยนยปยพร‰ร‘ยพร†ร‡ ร†ร‡รƒร‡ร„ร„ยพยผรร†ยนรŠร‹ยนรยปยนร—ร‹ร†ยนร‹ร‡ร… รร‹ร‡ ยปรร†ร‡ยปยพร†รˆร‡ยผรยบร‘รร‚ยงร†ยบร”ร„รŠร‹ยนร‰ร‘รร… ร‡ร†ร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร„ร„ร‡ร…ร‡ร… ร รˆร‡ร„รŒรรยปรŒรƒยนร€ยนร†รร˜ร…ยนรŠร‹ยพร‰ยนรรˆร‰ร‡ร‰ยนยบยนรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรร‹ร•ร‰รย† ยผยพร„ร• ร†ยพร€ยนรƒร‰ยพรˆรร„ยพยผร‡ ยนรˆยพร‰ยพร‘ยพร„รƒร…ร‡ร†ร‹ยนยฟรŒรˆร„รร‹ร” ยจร‡รŠร„ร‡ยปยนร…รร†รŠรˆยพรƒร‹ร‡ร‰ยนยœร‡รŠรŒยฝยนร‰รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚รร†รŠรˆยพรƒรรร ร‹ร‰รŒยฝยนยปยงร…รŠรƒร‡ร‚ร‡ยบร„ยนรŠร‹รยซยนร‹ร•ร˜ร†ร”ยฃร†ร˜ร€ยพยปร‡ร‚ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜ยปร‡ร€ย† ยผร„ยนยปร„ร˜ยพร‹รƒร‡ร…รรŠรŠรร—รˆร‡ร‰ยนรŠรŠร„ยพยฝร‡ยปยนร†รร—ร–ร‹ร‡ยผร‡ร†ยพรŠรยนรŠร‹ย† ร†ร‡ยผร‡รŠร„รŒรยนร˜ ร–รƒรŠรˆยพร‰ร‹รร€ยนยพร’ยพร†ยพร€ยนยปยพร‰ร‘ยพร†ยนsร†ยนร‰ยนรŠย† รŠร„ยพยฝร‡ยปยนร†รยพร‡ยบร”รร†ร‡ร‡ร‹ยปร‡ยฝรร‹รŠร˜ยฝร†ยพร‚ ร‡ยฝร†ยนรƒร‡รŠร‰ร‡รƒร…ร‡ย† ยฟยพร‹ยบร”ร‹ร•รˆร‰ร‡ยฝร„ยพร†ยงรƒร‡ร†รยนร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยปร”ยปร‡ยฝร”ยบรŒยฝรŒร‹ร‡ร€ยปรŒรยพย† ร†ร”ร†ยนรŠร„ยพยฝรŒร—ร’ยพร‚ร†ยพยฝยพร„ยพ ร†ยนร€ยนรŠยพยฝยนร†รรรƒร‡ร…รรŠรŠรรยบรŒยฝยพร‹ รˆร‰รรŠรŒร‹รŠร‹ยปร‡ยปยนร‹ร•ยปยฝร‡ยปยนรˆร‡ยผรยบร‘ยพยผร‡รรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปรร‹ยพร„รยงยงยง ยยชยฃย„ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยพร‹ร‡ร†ย”ยงยฝร†ยนรƒร‡รˆร‰รรรร†ยนร‹ร‰ยนยผยพยฝรรรŒยฟยพร˜รŠร†ยน ร†ยนร‰รŒร‘ยพร†รยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรรร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยนรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ยซร‡ร‹รยนรƒร‹ 

รร‹ร‡ยปรŠยพรˆร‡รŠร‹ร‰ยนยฝยนยปร‘รยพsร‡รˆร”ร‹ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร†รรƒร รร…ยพร—ร’รยพ รŠร‡ร„รยฝร†ร”ร‚รŠร‹ยนยฟยปรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร‚ร‡ร‹ร‰ยนรŠร„ร ยซยนร‹ร•ร˜ร†ยนย™ร†ยนร‹ร‡ย† ร„ร•ยพยปร†ยนรˆร‰ร‡รƒร‡ร…ร…ยพร†ร‹รร‰ร‡ยปยนร„ยนร‹ยนรƒย„ยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ร”ยพ ร‹ร‰ยนยปร…ร”รˆร‡ร„รŒรยนร—ร‹ รƒยนรƒรˆร‰ยนยปรร„ร‡ ร„ร—ยฝร รร…ยพร—ร’รยพร‡รˆร”ร‹ร‰ยนย† ยบร‡ร‹ร”ยฅร‡ร„ร‡ยฝร”ยพยบร‡ร˜ร‹รŠร˜ รŒร†รรŽยพรŠร‹ร•รรŒยปรŠร‹ยปร‡รŠร‹ร‰ยนรŽยนยงรˆร”ร‹ย† ร†ร”ยพรˆร‰รยปร”รƒยนร—ร‹ ร‰ยนยบร‡ร‹ยนร—ร‹ร†ยนยปร”รŠร‡ร‹ยพยบยพร€รƒยนรŠร‡รƒรรŠร‹ร‰ยนรŽร‡ย† ยปร‡รร†ร”รŽรˆร‡ร˜รŠร‡ยป รร‹ร‰ยนยผยพยฝรร˜ร†ยพร€ยนรŠร‹ยนยปร„ร˜ยพร‹รŠยพยบร˜ยฟยฝยนร‹ร•ย” ยกรŠรŽร‡ยฝร˜รร€ร–ร‹ร‡ยผร‡ ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠรƒยนร€ยนร‹ร• รร‹ร‡ร‡รˆร”ร‹ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ย† รรยพ ยฝยนรร†ยพร‹ร‡ร„ร•รƒร‡รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร รยนร’ยพยปรŠยพยผร‡ร‹ร‰รŒยฝร˜ร‹รŠร˜ร†ยน ยนยปร‹ร‡รˆรร„ร‡ร‹ยพsร‡ร†รรˆรŠรรŽร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรร†ยนรŠร‹ร‰ร‡ยพร†ร”ร‹ยนรƒ รร‹ร‡ ย„ร€ร†ยนร†รยพsรŠรร„ยนย” รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜ร†ยพรˆร‡ยฝยปยพยฝยพร‹ยซร‡ รร‹ร‡ร…ร‡ยฟยพร‹ร€ยนย† รƒร‰รŒยฟรร‹ร•รŠร˜ยปยฝร‰รŒยผยผร‡ร„ร‡ยปยน รˆร‡ยฝยปยพรŠร‹รรˆยนร…ร˜ร‹ร•รร„รรƒยนร…ยพร†ร• ร†รร‡ร‹รƒรŒยฝยนรˆร‡ยฝยปยพร‰ร†ยพร‹รŠร˜รˆร‡ยฝร†ร‡ยผรŒ ร‡ยบร”รร†ร‡ยปร‰ยนรŠรยพร‹ร†ยพยบยพย† ร‰ยพร‹รŠร˜ยจร‡ร‹ร‡ร…รŒย†ร‹ร‡รรŠร‡ยปยพร‰ร‘ยนร—ร‹รŠร˜รˆร‡ยฝร‡ยบร†ร”ยพรร†รยพยฝยพร†ร‹ร” รˆร‡รƒยนรƒร‡ร‚ย†ร„รยบร‡รŠร„รŒรยนร‚ร†ร‡รŠร‹รยฆร‡รร†ร‡ยผยฝยนร€ยนรƒร‰ยนยฝร”ยปยนยพร‹รŠร˜ รรŠร‡ร…ร†ยพร†รยพsยนรยนรŠร‹ร‡ร„รรˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร˜ร‹รŠร˜ร‰ยนยบร‡ร‹ร‡ยฝยนร‹ยพร„ยพร… รร†รŠร‹ร‰รŒรƒร‹ยนยฟรรˆร‡ร‹ยพรŽร†รรƒยพยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹รรร„รรŠร‹ยนยฟรรŠร‹รˆร‰ร‡ย† รŠร‹ร‡รยพร‰รƒร†ยพร‹รŠยปร‡ร—รˆร‡ยฝรˆรรŠร•ร†ยนยบร„ยนร†รƒยพ รร‹ร‡รˆร‰ร‡รร†รŠร‹ร‰รŒรƒย† ร‹รร‰ร‡ยปยนร†รรˆร‰ร‡ยฝร‡ร„ยฟยนยพร‹ร‰ยนยบร‡ร‹รŒ ย›ร‡ยปรŠร˜รƒร‡ร…รŠร„รŒรยนยพ ร†รŒยฟย† ร†ร‡รยนร’ยพร‡ร€ยปรŒรรยปยนร‹ร•ร†ยพร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ร‹ยพรŽร†รรƒรŒยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹ร ร†ร‡รรˆร‰ร‡รรŠรŽร‡ยฝร˜ร’รยพยปร‡ร‹ร‰ยนรŠร„รยฐยจ รร‹ร‡ยบร”รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„รยบร”ร„ร ร‡รŠร…ร‡ร‹ร‰รร‹ยพร„ร•ร†ยพยพ

14ยชรร‹รŒยนรรร˜ยบร‡ร„ยพยพร…ยพร†ยพยพร˜รŠร†ยน ร†ร‡รƒร‡ร…ร…ยพร†ร‹รร‰ร‡ยปยนร‹ร•รˆร‰ร‡รร€ร‡ร‘ยพยฝย† ร‘ยพยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„รยยชยฃย„ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยพร‹ร‡ร†ย” รˆร‡ร†ร˜ร‹ร†ร‡ ร‡ร‹รƒยนร€ร”ยปยนร—ร‹รŠร˜sรŠรรร‹ยนร—ร‹ ร‹ยนรƒยนร˜ย„ร‰ยพรƒร„ยนร…ยนย”รร…ร†ยพร†รŒยฟร†ยนย›ร‡ยปรŠร˜ย† รƒร‡ร…รŠร„รŒรยนยพ รˆร‰รรˆร‡รˆร”ร‹รƒยพรˆร‰รยผร„ยนรŠรร‹ร• รƒร‹ยพร„ยพรร‡ร†รŒย™ร„ยพรƒรŠยนร†ยฝร‰ยนย›ร„ยนยฝรร…รร‰ร‡ย† ยปรรยนยจยพร‹ร‰รรƒยน รŒรƒยนร€ยนร†ร†ร‡ยพร†ยนร‡ยผร‰ยนยฟย† ยฝยพร†รรรŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒรร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยพร„รรร‡ รŠยพรƒร‰ยพร‹ยนร‰ร•ย„ยปรŠร‹ยนร„ยนยผร‰รŒยฝร•ร—ย” ร‡ร‹ยปยพร‹รยป รร‹ร‡ร‡ร†ร†ยนรŒรยนรŠร‹รƒยพย™ร†ยนรŒรยนรŠร‹รƒยพรŠรƒร‡ร„ร•ย† รƒร‡ยบร”ร†ยพรŽร‡ยฝรร„รsร‹ร‡ร„ร•รƒร‡รŠร‹ร‡ร‰ร‡ยฟ ยผร‡ย† ร†ร˜ร—ร’รร‚ยปรŠยพรŽรยปรŠร˜ยร„ร˜รยพยผร‡ร‹ยพร„ยพรร‡ร† ร†ยนรŠร‹ยพร†ยฝยพsร†ยพรˆร‡ร†ร˜ร‹ร†ร‡ ย™ยปร‡ร‹รŠยปร”ยปร‡ยฝยนร…รรƒร‡ร…รรŠรŠรรร…ร‡ยฟย† ร†ร‡ยบรŒยฝยพร‹ร‡ร€ร†ยนรƒร‡ร…รร‹ร•รŠร˜ยปรŠร„ยพยฝรŒร—ร’ยพร… ยปร”รˆรŒรŠรƒยพย„ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยผยนร€ยพร‹ร”ย”

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #25 (521) 28.06.10


12

ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÂÜÞ

Отечественная кровля заглушила импорт £™£§›™ª¡«¬™¯¡¸ªžœ§¦¸¦™©´¦£ž£©§›ž¤µ¦´®¥™«ž©¡™¤§› ¦™›§¨©§ª´ ¦™±žœ§£§©©žª¨§¦ž¦«™§«›ž°™ž«¡©ž£«§©§§§«ª£„¥¡©£©§›¤¡”ž¦¡ªš¬«¬ §› ˾ÃÊ˨ÛÁÉÅȽ¬¢¯­«Ÿ®§¼

s¾ÆÁʙƹËÇÄÕ¾»ÁÐ ƹ»¹Ñ»À¼Äؽ ÐËÇÁÀž† ÆÁÄÇÊÕƹÉÔÆþÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»»ϾÄÇÅ À¹ÈÇÊľ½ÆÁ¾¼Ç½†½»¹ s›ÈÇÊľ½ÆÁ¾¼Ç½ÔÉÔÆÇÃÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ɹÀ»Á»¹ÄÊؽÇÊ˹ËÇÐÆǽÁƹÅÁÐÆÇ›¾½ÌÒÁ¾ÇȾɹ† ËÇÉÔÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁƹɹÒÁ»¹ÄÁǺӾÅÔÈÇÊ˹»Çà ¹ÅÇÄǽԾÍÁÉÅÔÊËÉÇÁÄÁ¹ÅºÁÏÁÇÀÆÔ¾ÈĹÆÔƹºÌ† ½ÌÒ¾¾§½Æ¹ÃǼÉØÆÌÄÃÉÁÀÁÊ ÁÊÁË̹ÏÁØÁÀžÆÁĹÊÕ §ºÓ¾ÅÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÌȹÄÁ ¹ÊÆÁÅÁsÁǺӾÅÔ ÈÉǽ¹¿ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»¸ÅǼÌÃÇÆÊ˹ËÁÉÇ»¹ËÕÊdž ÃɹҾÆÁ¾ÈÉÁžÉÆÇƹ†»ǺĹÊËÁйÊËÆǼǽdž ÅÇÊËÉǾÆÁØ ÁÈÇÉؽù ¹ÈÇƾÃÇËÇÉÔŽ¹ÆÆÔÅÁ sùÈÁ˹ÄÕÆǼÇ›žÆÕѾÂÊ˾ȾÆÁÊÇÃɹËÁÄÁÊÕ ÈÉǽ¹¿ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»½ÄØÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕÊɾ½Æ¾¼ÇÁ ÆÁÀÃǼÇϾÆǻǼÇʾ¼Å¾Æ˹ »ºÇÄÕѾÂsÉÌÄÇÆÆÔÎŹ† ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¹˹ÿ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÇ»ÈɾÅÁÌÅÃĹÊʹ °ËÇùʹ¾ËÊØÊËÉÌÃËÌÉÔÉÔÆùÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎŹ˾† ÉÁ¹ÄÇ» ËÇÇÊÆÇ»ÆÔ¾ÁÀžƾÆÁØÈÉÇÁÀÇÑÄÁ»ȾɻÌ× Çоɾ½ÕƹǺӾÃËÆÇÅÉÔÆþÃÇÄÁоÊË»ÇǺӾÃËÇ» ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇÌžÆÕÑÁÄÇÊÕ ÇÊǺ¾ÆÆÇÖËÇÀ¹Å¾ËÆÇ» Ê;ɾ¿ÁÄÁÒÆǼÇÁùÈÁ˹ÄÕÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ s£¹Ã¹ØйÊËÕÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» Èɾ½† Ê˹»Ä¾ÆÆÔÎƹÇÅÊÃÇÅÉÔÆþ ÈÉÁÎǽÁËÊØƹÇ˾о† ÊË»¾ÆÆÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľ ùùØƹÀ¹É̺¾¿ÆÔÎ ªоÅÖËÇÊ»ØÀ¹ÆÇ s«ÇÐÆǼÇÇË»¾Ë¹ƾËžÊÄÁ¼Ç»ÇÉÁËÕÇÈÄÇÊÃÁÎ ÃÉÇ»ÄØκÁËÌÅÆÔÎÁÈÇÄÁžÉÆdžºÁËÌÅÆÔÎŹ˾ÉÁ¹† ĹΠËÇÖËÇÈɹÃËÁоÊÃÁÊËÇÈÉÇϾÆËÆÇÇ˾оÊË»¾ÆÆÔ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ©ÇÊÊÁÂÊÃÁÅÁÈɾ½ÈÉÁØËÁØÅÁÈÉÇÁÀ† »Ç½ÁËÊغÇÄÕÑǾÃÇÄÁоÊ˻Ǐ˾ÉÁ¹ÄÇ»½ÄØÅؼ† ÃÇÂÃÉÇ»ÄÁ ÈÉÁоŽÇÊ˹ËÇÐÆÇ»ÔÊÇÃǼÇùоÊË»¹ £ÉÌÈƾÂÑÁÅÈÇÊ˹»ÒÁÃÇźÁËÌÅÁÆÇÀÆÔÎŹ˾ÉÁ¹† ÄǻػÄؾËÊØÃÇÅȹÆÁØ„«¾ÎÆǦ¡£§¤µ” ÇÊÆÇ»ÆÔÅÁ ÈÇÊ˹»ÒÁùÅÁÉ̺¾ÉÇÁ½¹»ÔÊËÌȹ×˦Á¿¾¼ÇÉǽÊÃÁ £© ÃÇÅȹÆÁÁ„«¾ÎÆǦ¡£§¤µ”  ™§„©ØÀ¹ÆÊÃÁ£© ”  ™§„¨ÇÄÁžÉÃÉÇ»Äؔ  ™§„£ÉÇ»Äؔ ›Ä¹½ÁÅÁÉÊùØ ǺÄ  ™§„¥Ø¼Ã¹ØÃÉÇ»Äؔ ¼ª¹Å¹É¹ §™§„§ÅÊÆ ÃÉÇ»Äؔ ¼§ÅÊà ¦¹ÃÉÇ»¾ÄÕÆÇÅÉÔÆþ˹ÿ¾ÈÉÁ† ÊÌËÊ˻̾ËÁÁÅÈÇÉËƹØÈÉǽÌÃÏÁØ ÆÇ»§ÅÊþÇƹƾ Èɾ½Ê˹»Ä¾Æ¹ ª¾¼Å¾ÆËÃÉÇ»ÄÁÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆǼÇž˹ÄĹÊÈdž ÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ž˹ÄÄÇоɾÈÁ† Ϲ ˹ÿ¾ÈɹÃËÁоÊÃÁÈÇÄÆÇÊËÕ×Èǽ¾ÄÁÄÁž¿½ÌÊdž ºÇÂÇ˾оÊË»¾ÆÆÔ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ Ê»¾½ØÃÅÁÆÁÅÌÅÌ ǺӾÅԹƹÄǼÁÐÆÇÂÁÅÈÇÉËÆÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁ ÌƹÊÖËÇ ËÇÄÕÃÇ3VVLLJ ­ÁÆÄØƽÁØ 

 

ГОДУ

¨©ž¨§¤™œ™ž«ª¸›´®§¦™§£©¡ ¡ª¦´¢ ¬©§›ž¦µ©´¦£™ª«©§¢¥™«ž©¡™¤§›


ร‘ร’รรŽร‰รˆรร’ร…รร‚รœรž

13

ะšั€ะธะทะธัะฝะฐั ัะธั‚ัƒะฐั†ะธั ะธะผะตะตั‚ ะธ ัะฒะพะธ ะฟะพะปะพะถะธั‚ะตะปัŒะฝั‹ะต ัั‚ะพั€ะพะฝั‹. ะšะพะผะฟะฐะฝะธะธ, ะบะพั‚ะพั€ั‹ะต ัะผะพะณะปะธ ะฟะตั€ะตะถะธั‚ัŒ ั…ะพั‚ั ะฑั‹ ะพะดะธะฝ ะบั€ะธะทะธั, ะฟั€ะธะพะฑั€ะตั‚ะฐัŽั‚ ะฑะตัั†ะตะฝะฝั‹ะน ะพะฟั‹ั‚ ะฒั‹ะถะธะฒะฐะฝะธั ะฒ ั€ะฐะทะปะธั‡ะฝั‹ั… ัƒัะปะพะฒะธัั….

ย™ยปร‡ร‹รร‹ร‡รƒยนรŠยนยพร‹รŠร˜ยพยปร‰ร‡ร‘รรยพร‰ยน ร‹ร‡ยฝร‡ร†ยพยฝยนยปร†ยพย† ยผร‡ยปร‰ยพร…ยพร†รร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒรร‚ร‰ร”ร†ร‡รƒร–ร‹ร‡ยผร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยนรŠรŒร’ยพย† รŠร‹ยปร‡ยปยนร„รรŠรƒร„ร—รรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร€ยนรŠรยพร‹รร…รˆร‡ร‰ร‹ยน ยปร‡รŠร†ร‡ยปร†ร‡ร… รŠร‡รŠร‹ร‡ร‰ร‡ร†ร”รร‰ยนร†รรŒร€รŠรƒร‡ร‚รƒร‡ร…รˆยนร†รร0OEVMJOF(SPVQย› ยผร‡ยฝรŒ0OEVMJOF(SPVQร€ยนรƒร‡ร†รรร„ยนร‹ร‰ยพรŽร„ยพร‹ร†ยพยพรŠร‹ร‰ร‡ย† รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยผร‡ร€ยนยปร‡ยฝยนยปยฆรยฟร†ยพร…ยฆร‡ยปยผร‡ร‰ร‡ยฝยพ ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒรŠยพร‚รยนรŠร‡ร†ยฝรŒร„รร†รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝร˜ร‹รยปยฉร‡รŠรŠรร ยจร‰รร…ยพร‰ร†ร‡ร‹ยนรƒยนร˜ยฟยพรŠรร‹รŒยนรรร˜รŠยผรยบรƒร‡ร‚รยพร‰ยพรˆรรยพร‚ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜ร‰ยนร†ยพยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร„ยนรŠร•รรŠรƒร„ร—รรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร€ยนยผร‰ยนย† ร†รรยพร‚ 3VGMFY *DPQBM 5FHPMB ยนรŠยพร‚รยนรŠรƒร‡ร‰รˆร‡ร‰ยนรรร˜ 5FHPMB$BOBEFTFรรƒร‡ร†รยพร‰ร†*DPQBMร‡ร‹รƒร‰ร”ร„รรŠยปร‡รรˆร‰ร‡รร€ย† ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนยปยฉร‡รŠรŠรรยซยนรƒยฟยพยผรยบรƒรŒร—รยพร‰ยพรˆรรรŒรˆร‡ยฝร…ยนร‰รƒร‡ร‚ 4IJOHMBTDยผร‡ยฝยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒยนร˜รƒร‡ร…รˆยนร†รร˜ ย„ยซยพรŽร†ร‡ยฆยกยฃยงยคยตย” sยฐร‹ร‡รŠยพยผร‡ยฝร†ร˜ร†ยนรยบร‡ร„ยพยพยปร‡รŠร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†ร‡รร€รƒร‰ร‡ย† ยปยพร„ร•ร†ร”รŽร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยปรรˆร‡รยพร…รŒ sย›รยนรŠร‹ร†ร‡ร…ยฝร‡ร…ร‡รŠร‹ร‰ร‡ยพร†รรร–ร‹ร‡ ร‹ร‰ยนยฝรรรร‡ร†ร†ร‡ ร…ยพย† ร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยกรŠร‹ร‡ร‰รรยพรŠรƒรร‹ยนรƒรŠร„ร‡ยฟรร„ร‡รŠร• รร‹ร‡ยปยฉร‡รŠย† รŠรรร‡ร†ยนรˆร‡รˆรŒร„ร˜ร‰ร†ยนรร„ร—ยบรร…ยนยฌร†ยนร‘ยพยผร‡รˆร‡รƒรŒรˆยนร‹ยพร„ร˜ร†ยพย† รƒยนร˜ร‹ร˜ยผยนรƒร…ยพร‹ยนร„ร„รŒรร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒร‡ร‚รƒร‰ร‡ยปร„ยพยปรยนรŠร‹ร†ร‡ย† รŠร‹รยฃร‹ร‡ร…รŒยฟยพร–ร‹ร‡ร‡รˆร‹รร…ยนร„ร•ร†ร‡ยพรŠร‡ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รยพรยพร†ยนย† รƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยžรŠร‹ร•รƒร„รยพร†ร‹ร” รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพร†ยพยฟยพร„ยนร—ร‹ รร‹ร‡ยบร” รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร‡ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร‰ยนร€ร‰รŒร‘ยนร„ร‡รŠร•ร‡ร‹รƒร‡ร‰ร‰ร‡ร€รร ร†ร‡รŽร‡ย† ร‹ร˜ร‹ รร‹ร‡ยบร”ร‡ร†ร‡ยปร”ยผร„ร˜ยฝยพร„ร‡ร†ยนร‰ร˜ยฝร†ร‡รร†ยนรˆร‡ร…รร†ยนร„ร‡รยพร‰ยพย† รˆรรรŒย›ร–ร‹ร‡ร…รŠร„รŒรยนยพsร„รยบร‡ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ยนร˜รยพร‰ยพรˆรรยน ร„รย† ยบร‡ยบรร‹รŒร…ร†ยนร˜ ยฆยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ยนร˜รยพร‰ยพรˆรรยนรร…ยพยพร‹ยปยพรŠยบร‡ร„ยพยพรƒยผร†ยน ร‡ยฝรร†รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ร†ร”ร‚ร…ยพร‹ร‰ยฆยพรƒยนยฟยฝร”ร‚ยฝร‡ร…ร‰ยนรŠรŠรรร‹ยนร†ร†ยน ร‹ยนรƒรŒร—ร†ยนยผร‰รŒร€รƒรŒ ยฝยนรรŠร‹ร‡รร‹ร‹ยนรƒยนร˜รยพร‰ยพรˆรรยนร‡รยพร†ร•ยฝร‡ย† ร‰ร‡ยผร‡ รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒยฝร„ร˜ยบร‡ร„ร•ร‘รร†รŠร‹ยปยนรƒร„รยพร†ร‹ร‡ยปรˆร‡ยฝรŽร‡ยฝรร‹ยบรย† ร‹รŒร…ร†ยนร˜รยพร‰ยพรˆรรยนยซยนรƒยฟยพรˆร‡รˆรŒร„ร˜ร‰ร†ร”ร–รƒร‡ร†ร‡ร…ยปยนร‰รยนร†ร‹ร” ร‘รรยพร‰รยพยปร‰ร‡ร‘รรยพร‰ รˆร‰ร‡รรร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร„รรŠร‹ sยยพร†รรŠย™ร†ยนร‹ร‡ร„ร•ยพยปรร ยนรƒยนรƒร‡ร‚ร‡รˆร”ร‹รˆร‰รร‡ยบร‰ยพร„ยน ยปยนร‘ยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร˜ยปร‰ยพร€รŒร„ร•ร‹ยนร‹ยพรƒร‰รร€รรŠร†ร‡ร‚รŠรร‹รŒยนรรร sยฅร”รร€ร†ยนรยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹ยนร‰ยนร„รรŠร•รŠร…ร‡ร‹ร‰ยพร‹ร•ร†ยนยปรŠยพร‡รˆร‹รย† ร…รรŠร‹รรร†ร‡ ยปยพยฝร•รƒร‰รร€รรŠร†ยนร˜รŠรร‹รŒยนรรร˜รร…ยพยพร‹รรŠยปร‡รรˆร‡ย† ร„ร‡ยฟรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร†ร”ยฃร‡ร…รˆยนร†รร รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพรŠร…ร‡ยผร„รรˆยพย† ร‰ยพยฟรร‹ร•รŽร‡ร‹ร˜ยบร”ร‡ยฝรร†รƒร‰รร€รรŠ รˆร‰รร‡ยบร‰ยพร‹ยนร—ร‹ยบยพรŠรยพร†ร†ร”ร‚ ร‡รˆร”ร‹ยปร”ยฟรยปยนร†รร˜ยปร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŒรŠร„ร‡ยปรร˜รŽยฉร‡รŠร‹ยนรˆร‰ร‡ย† ยฝยนยฟยปรˆร‰ร‡ร‘ร„ร‡ร…ยผร‡ยฝรŒ รƒร‡ร†ยพรร†ร‡ ร†ยพยบร”ร„ร‡ ร†ร‡รรŠรร„ร•ร†ร‡ย† ยผร‡รˆยนยฝยพร†รร˜ร†ยนร…รŒยฝยนร„ร‡รŠร•รร€ยบยพยฟยนร‹ร•ยชยพร‚รยนรŠร…ร”ร‹ยนรƒยฟยพ ยปยบร‡ร„ร•ร‘ยพร‚รŠร‹ยพรˆยพร†รร‡ร‰รยพร†ร‹รร‰รŒยพร…รŠร˜ร†ยนร‰ร‡ร€ร†รรร†รŒร—ร‹ร‡ร‰ย† ยผร‡ยปร„ร— รร‹ร‡รŠร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ยพร‹รˆร‰รร…ยพร‰ร†ร‡ร†ยนร‘ยพยผร‡ร‡ยบร‡ร‰ร‡ย† ร‹ยน ร‹ร‡ยผยฝยนรƒยนรƒยฝร‡รƒร‰รร€รรŠยนรˆร‰ยพร‡ยบร„ยนยฝยนร„ร‡รˆร‹ย›ร…ยพรŠร‹ร‡รŒยปยพย† ร„รรยพร†รร˜ร‰ร”ร†ร‡รร†ร‡ร‚ยฝร‡ร„รรˆร‰ร‡ยฝยนยฟร‡รŠร‡ยบร‡ยพยปร†รร…ยนร†รยพร‰ยพย† ร‘รร„รรŒยฝยพร„ร˜ร‹ร•ร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡รŠร‹รยปยปยพยฝยพร†รร—ยฝร‡รˆร‡ร„ร†รย† ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #25 (521) 28.06.10

ร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽรŒรŠร„รŒยผรรŠยพร‰ยปรรŠยน รŠรˆยพรรยนร„ร•ร†ร”รŽรˆร‰ร‡ยผร‰ยนร…ร…ยฝร„ร˜ ร‰ยนร€ร†ร”รŽรƒยนร‹ยพยผร‡ร‰รร‚รˆร‡รƒรŒรˆยนร‹ยพร„ยพร‚ยซยนรƒยฟยพรŠร‰ยพยฝรยนร†ร‹รย† รƒร‰รร€รรŠร†ร”รŽร…ยพร‰รŒยปยพร„รรยพร†รยพยผยพร‡ยผร‰ยนรรรรŠยบร”ร‹ยน ยปยปยพยฝยพย† ร†รยพร†ร‡ยปร”รŽยบร‰ยพร†ยฝร‡ยปรร‰ยนร€ยปรร‹รยพร†ร‡ยปร”รŽร†ยนรˆร‰ยนยปร„ยพร†รร‚ ร†ยนรˆร‰รร…ยพร‰ ร‹ยนรƒรรŽรƒยนรƒรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ร…ยนร„ร‡ร– ร‹ยนยฟร†ร”รŽยฝร‡ย† ร…ร‡ยปร–รƒร‡ร†ร‡ร…รƒร„ยนรŠรŠยน sยฐร‹ร‡ร†ร‡ยปร‡ยผร‡ร‡ยฟรยฝยนยพร‹รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ร‚ร‰ร”ร†ร‡รƒ ยปยบร„รยฟยนร‚ร‘ยพร‚รˆยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยพ sยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ร‰ร”ร†ร‡รƒร‹ยพรŠร†ร‡รŠยปร˜ร€ยนร†รŠยฝร‰รŒยผรร…รร‡ร‹ย† ร‰ยนรŠร„ร˜ร…รยงร†ร‹ยนรƒยฟยพร€ยนยปรรŠรร‹ร‡ร‹รˆร„ยนร‹ยพยฟยพรŠรˆร‡รŠร‡ยบร†ร‡รŠร‹รร†ยนย† รŠยพร„ยพร†รร˜ร‹ยพ รˆร‡รŠรŒร‹ร ร‡ร‹ร–รƒร‡ร†ร‡ร…รรยพรŠรƒร‡ร‚รŠรร‹รŒยนรรรยปรยพย† ร„ร‡ร…ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒรยปร‡รŠรŠร‹ยนร†ร‡ยปร„ยพร†รยพยพยผร‡ยบรŒยฝยพร‹รŠยปร˜ร€ยนร†ร‡รŠ ร‡ยบร’ยพร‰ร”ร†ร‡รร†ร”ร…ร‰ยนร€ยปรร‹รยพร…ยจร‡ร‡รˆร‹รร…รรŠร‹รรร†ร”ร…รˆร‰ร‡ย† ยผร†ร‡ร€ยนร…ยฉยšยฃ ยปรŠร„ยพยฝรŒร—ร’ยพร…ยผร‡ยฝรŒรˆร‡ยบร‡ร„ร•ร‘รร†รŠร‹ยปรŒยปรยฝร‡ยป รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยปรˆร‰ร‡รร€ร‡ร‚ยฝยพร‹ยปร‡ร€ยปร‰ยนร‹รƒร‡ยบร“ย† ยพร…ยนร…รˆร‡ร‹ร‰ยพยบร„ยพร†รร˜ร†ยนรยนร„ยนยผร‡ยฝยน รยปยผร‡ยฝรŒs ยปร”รŽร‡ยฝร†ยนร€ยนรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฝร‡รƒร‰รร€รรŠยนรŒร‰ร‡ยปยพร†ร• ยฐร‹ร‡รƒยนรŠยนยพร‹รŠร˜ร†ร‡ยปร”รŽรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”รŽร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยป ร‹ร‡ ร‡ร†รรˆร‡ร˜ยปร„ร˜ร—ร‹รŠร˜ ร†ร‡ร†ยนร€ยปยนร‹ร•รƒยนรƒรยพย†ร‹ร‡รร€ร†รรŽร†ยนรยบร‡ร„ยพยพ รˆยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปร†ร”ร…รรร„รรŒยฝยนรร†ร”ร…รร˜ร†ยพร…ร‡ยผรŒยชร‡ยปยพร‰ร‘ยพร†ย† รŠร‹ยปรŒร—ร‹รŠร˜ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยนร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรˆร‰รร†รรรˆร”รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝย† รŠร‹ยปยนร†ยพร…ยพร†ร˜ร—ร‹รŠร˜ยร„ร˜ยผร„รร†ร˜ร†ร‡ร‚รยพร‰ยพรˆรรร”ร‰ยนร€ร‰ยนยบร‡ร‹ยนย† ร†ร”ร‰ยนร€ร„รรร†ร”ยพรยปยพร‹ร‡ยปร”ยพยฝร‡ยบยนยปรƒร ยฝร„ร˜ร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรย† รร”sร†ร‡ยปร”ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ ยบร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ร˜รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร…ร…ยพร‹ยนร„ร„รŠร‹ยนร„ ยบร‡ร„ยพยพรŠร‹ร‡ร‚รƒรร…รƒยนยผร‰ยพรŠรŠรยปร†ร”ร…รŠร‰ยพยฝยนร…ยชร‡ร€ยฝยนร†ร”ยบร‡ร„ยพยพ รŠร‡ยปยพร‰ร‘ยพร†ร†ร”ยพร…ร‡ยฝรรรรƒยนรรรยบรร‹รŒร…ยน sยยพร†รรŠย™ร†ยนร‹ร‡ร„ร•ยพยปรร ร†ยนรˆร‰รร…ยพร‰ยพรŠยปร‡ยพร‚รรร‰ร…ร” รร‹ร‡ยปร„รร˜ยพร‹ร†ยนยปร”ยบร‡ร‰รˆร‡ร‹ร‰ยพยบรร‹ยพร„ยพร…ร‹ร‡ยผร‡รร„รรร†ร‡ยผร‡ ยปรยฝยนรˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร sยชยนร…ร”ร‚ยผร„ยนยปร†ร”ร‚รยพร„ร‡ยปยพรƒยปร†ยนร‘ยพร‚รรร‰ร…ยพsรƒร„รยพร†ร‹ ยฆยนร‘ยนร€ยนยฝยนรยน รร‹ร‡ยบร”ร€ยนรƒยนร€รรรƒร†ยนยฝร‡ร„ยผรยพยผร‡ยฝร”ร‡รŠร‹ยนยปยนร„ย† รŠร˜ยฝร‡ยปร‡ร„ยพร† รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒร…ร”รŠร‹ยนร‰ยนยพร…รŠร˜รˆร‡ยฝร‡ยบร‰ยนร‹ร•ยปร…ยพรŠร‹ยพรŠ ร†รร…ร‹ยนรƒร‡ร‚รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร‚ยบร”ร‡ร‹ยปยพรยนร„ รรˆร‡ยฟยพร„ยนร†รร˜ร…รƒร„รยพร†ร‹ยน รรŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปร‡ยปยนร„ยบร”ร–รƒร‡ร†ร‡ร…รย† รยพรŠรƒร‡ร‚รร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒร‡ร‚รยพร„ยพรŠร‡ร‡ยบร‰ยนร€ร†ร‡รŠร‹ร ยฅร†ร‡ยผรยพรƒร„รยพร†ร‹ร”รŽร‡ร‹ร˜ร‹รˆร‡ยฝยพร‘ยพยปร„ยพ ร†ร‡รˆร‰รยปร”ยบร‡ร‰ยพ รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร‡ยผร‡รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ร€ยนยบร”ยปยนร—ร‹ รร‹ร‡ร‡รƒร‡ร†รยนร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ รŠร‹ร‡รร…ร‡รŠร‹ร•ยผร‡ร‹ร‡ยปร‡ร‚รƒร‰ร”ร‘รรŠร„ร‡ยฟรร‹รŠร˜ร†ยพรˆร‰ร‡รŠร‹ร‡รร€รยพย† ร†ร”ร€ยนรƒยปยนยฝร‰ยนร‹ร†ร”ร‚ร…ยพร‹ร‰รŠยนร…ร‡ยผร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยน ร†ร‡รยปรŠยพรŽ ยพยพรŠร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ร—ร’รรŽ รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รŒร‹ยพรˆร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ย† ร‹ยนยฟร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ร‹ร‰ยนร†รŠรˆร‡ร‰ร‹รร‹ยฝ ยฃร‰ร‡ร…ยพร‹ร‡ยผร‡ ร†รŒยฟร†ร‡ ร‡ยบร‰ยนร‹รร‹ร•ยปร†รร…ยนร†รยพร†ยนรŠร‰ร‡รƒรŠร„รŒยฟยบร”ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยปยฐยพร… ยฝร‡ร„ร•ร‘ยพยบรŒยฝยพร‹รŠร„รŒยฟรร‹ร•รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ร†ยพร†รŒยฟย† ยฝยนร˜รŠร•ยปร‰ยพรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร ร‹ยพร…รˆร‰ร‡รˆร‡ร‰รรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ร†รยฟยพ รƒร‡ร†ยพรร†ยนร˜รยพร†ยนยผร‡ร‹ร‡ยปร‡ร‚รƒร‰ร‡ยปร„รร†ยนยผร‡ยฝร–รƒรŠรˆร„รŒยนร‹ยนรรร sยชรˆยนรŠรยบร‡ร€ยนรร†ร‹ยพร‰ยปร•ร—


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

14 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ

15

£©§›¤¸s§¦™¡ ª™¥´®§©§œ§ª«§¸²¡®ª§ª«™›¤¸·²¡® £©´±¡©™ªª¥§«©¡¥£¤™ªª¡­¡£™¯¡· ¡°«§¨©§¡ª®§¡« ªžœ§¦¸¦™©´¦£ž¶«§œ§ªžœ¥ž¦«™

Обзор рынка кровельных материалов ˾ÃÊË¢ÈÂʽž¢­¢ª¡¢¢Ÿ ÈÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅXXXNVLIJOSV]XXXWTFPLSPWMFSV

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÆÔ¾ƹÉÇÊÊÁ† ÊÃÇÅÉÔÆþ ÇоÆÕɹÀÆÇǺɹÀÆÔ¶ËÇǽƹÁÀʹÅÔνdž ÉǼÇÊËÇØÒÁÎÊÇÊ˹»ÄØ×ÒÁÎÃÉÔÑÁ£ÉÇžËÇ¼Ç ¾½ÁƆ ÊË»¾ÆÆÔÂŹ˾ÉÁ¹ÄƹÎǽØÒÁÂÊØƹÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁsƹ»Á† ½Ì§Ê˹ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔƹÎǽØËÊØ»ÆÌËÉÁ„ÃÉÇ»¾ÄÕÆǼÇ ÈÁÉǼ¹”ÁÈɾ½Ê˹»ÄØ×ËÊǺÇÂÊËÉÇÈÁÄÕÆÌ×ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ÖľžÆËԻǽÇÇ˻ǽ¹ ÈǽǼɾ»¹ÃÉÇ»ÄÁÁÃÉÇ»¾ÄÕÆÇ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ¨ÇÊÃÇÄÕÃÌÃÉÇ»Ä×»Á½ÆÇËÇÄÕÃÇÊƹÉÌ¿Á ËÇ ÅÆǼÁ¾ÈÇËɾºÁ˾ÄÁÊÐÁ˹×Ë ÐËǻԺÇÉŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÃÉÇ»† ÄÁÁƹÐÁƹ¾ËÊØ ÁÀ¹Ã¹ÆÐÁ»¹¾ËÊØɾѾÆÁ¾Å»ÇÈÉÇʹs ÐËÇ¿¾ÈÇÄÇ¿ÁËÕÈÇ»¾ÉÎÃÉÔÑÁ¨ÇÖËÇÅÌɹÊÊÅÇËÉÁźdž ľ¾ÈǽÉǺÆÇ ÐËÇÈɾ½Ê˹»ÄؾËÊǺÇÂÃÉÇ»ÄØ ÁÀо¼ÇÇƹ ÊÇÊËÇÁËÁÐËÇÈÉÇÁÊÎǽÁËƹÉÔÆþÖËǼÇʾ¼Å¾Æ˹

£Ä¹ÊÊÁÍÁùÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕ ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»½ÄØƾ¾ §ÊÆÇ»ÆǾƹÀƹоÆÁ¾ÃÉÔÑÁsǼɹ¿½¹ËÕÀ½¹ÆÁ¾ Ê»¾ÉÎÌÇ˹ËÅÇÊ;ÉÆÔλÇÀ½¾ÂÊË»Á ½Ç¿½Ø Êƾ¼¹ ÃÇľ† º¹ÆÁÂ˾ÅȾɹËÌÉÔƹÉÌ¿ÆǼÇ»ÇÀ½Ìι ÊÇÄƾÐÆÇÂɹ½Á† ¹ÏÁÁÁ»¾Ëɹ ¨ÇÍÇÉžÃÉÇ»Ä×½¾ÄØËƹÊùËÆÌ×ÁÈÄÇÊÃÌמ¾ ÍÇÉŹÇÈɾ½¾ÄؾËÊعÉÎÁ˾ÃËÌÉÇÂÀ½¹ÆÁØÁ¾¼ÇÃÇÆÍÁ¼Ì† ɹÏÁ¾Â»ÈĹƾ£ÉÔѹºÔ»¹¾ËǽÆÇÊùËÆ¹Ø ½»ÌÊùËÆ¹Ø ѹËÉÇ»¹Ø »¹ÄÕÅÇ»¹Ø оËÔɾÎÊùËÆ¹Ø ÈÇÄÌ»¹ÄÕÅÇ»¹Ø ½»ÌÊùËƹØÊÍÇƹɾŠÊ»Ç½Ð¹Ë¹Ø ÊÃĹ½Ð¹Ë¹Ø ÃÌÈÇÄdž ǺɹÀÆ¹Ø ÃɾÊËÇ»ÔÂʻǽ ÒÁÈÏÇ»¹Ø ÑÈÁľǺɹÀÆ¹Ø Ê;ÉÁоÊùØǺÇÄÇÐù ÁÀÃÇÊÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾ Ê»Æ̆ ËɾÆÆÁŻǽÇÊËÇÃÇÅ ÈÄÇÊùØ ÖÃÊÈÄ̹ËÁÉÌ¾Å¹Ø ¨ÇƹÀƹоÆÁ×ɹÀÄÁй×ËÖÃÊÈÄ̹ËÁÉ̾ÅÔ¾ ÊÇÄ؆ ÉÁÁ ÊÈÇÉËÁ»ÆÔ¾ÈÄÇÒ¹½ÃÁ ù;Á½É ÁƾÖÃÊÈÄ̹ËÁÉ̆ ¾ÅÔ¾ÃÉÇ»ÄÁ ¨ÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÃÉÇ»ÄÁɹÀÄÁй×ËùÃоɽ¹ÐÆÔ¾ ˹ÃÁº¾Êоɽ¹ÐÆÔ¾›À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇË˾ÅȾɹËÌÉÆdž »Ä¹¿ÆÇÊËÆǼÇɾ¿ÁŹ»¾ÉÎƾÂǼɹ¿½¹×Ò¾ÂÃÇÆÊËÉÌÆ ÏÁÁÀ½¹ÆÁغ¾Êоɽ¹ÐÆÔ¾ ÊǻžҾÆÆÔ¾ ½¾ÄØËƹƾ† »¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾Á»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ °¾É½¹ÐÆÔ¾ÃÉÔÑÁ»ÔÈÇÄÆØ×ËÊÎÇÄǽÆÔÅÁÄÁ˾ÈÄÔÅ оɽ¹ÃÇÅš¾Êоɽ¹ÐÆÔ¾ÃÉÔÑÁÅǼÌ˺ÔËÕÎÇÄǽÆÔÅÁ ƹ½ƾÇ˹ÈÄÁ»¹¾ÅÔÅÁÊËÉǾÆÁØÅÁ Á˾ÈÄÔÅÁ ƹ½Ç˹† ÈÄÁ»¹¾ÅÔÅÁÀ½¹ÆÁØÅÁ š¾Êоɽ¹ÐÆÔ¾ÃÉÔÑÁÌÊËɹÁ»¹† ×Ëùû¿ÁÄÔÎÁǺҾÊË»¾ÆÆÔÎ ˹ÃÁ»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾Æ† ÆÔÎÀ½¹ÆÁØÎÈÉÇÅÔÑľÆÆǼÇÁʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆǼÇ ƹÀƹоÆÁØ

¥¹ÆʹɽÆÔ¾ÃÉÔÑÁÌÊËɹÁ»¹×Ë»ÊÄÌйØÎ ÃǼ½¹оɆ ½¹ÐÆÔ¾ÈÇžҾÆÁØÁÊÈÇÄÕÀÌ×˽ÄØ¿ÁÄÕØÁÄÁÁž×ËÊÄ̆ ¿¾ºÆǾƹÀƹоÆÁ¾ ¹»ÔѾÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÆÔÅɹÀÆÇǺɹÀÁ¾ÅÃĹÊÊÁÍÁ† ùÏÁÁ»Á½Ç»ÃÉÇ»ÄÁs¾Ê˾ÊË»¾ÆÆǾ¿¾Ä¹ÆÁ¾ÊËÉÇÁ˾† ľÂÁÈÉǽ¹»ÏÇ»ÌùÀ¹ËÕÈÇËɾºÁ˾ÄØÅƹ»¹¿ÆÔ¾ ÊÁÎ ËÇÐÃÁÀɾÆÁØ ùоÊË»¹ÁιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ»¶ËÇɾѹ¾ËÊØ ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ À¹Êо˹ÃϾÆËÁ† ÉÇ»¹ÆÁØ»ÆÁŹÆÁØÈÇÃÌȹ˾ÄØƹùÃÇņÄÁºÇǽÆÇŻԆ Á¼ÉÔÑÆÇÅÈÉÁÀƹþ ƹÃÇËÇÉÇÅÁÊËÉÇÁËÊØÃĹÊÊÁÍÁù† ÏÁؤ׺ÇÈÔËÆÇ ÐËÇ˹ÃǾɹÀÆÇǺɹÀÁ¾ÃĹÊÊÁÍÁù† ÏÁ½ÄؽÉ̼ÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» »ÎǽØÒÁλ„ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÈÁ† ÉǼ” ÇËÊÌËÊ˻̾Ë¡ÎɹÀÆÇǺɹÀÁ¾ ùÃÈɹ»ÁÄÇ ½¾ÄÁËÊØ ÈÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÇÅÌÈÉÁÀƹÃÌs»ÇËȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »ÇË ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁبÉÁÐÁƹ ÊÃÇɾ¾»Ê¾¼Ç ÁžÆÆÇ»ƾÀ¹† žËÆÇÊËÁÖËÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÈÉÁ»À¼Äؽ¾ƹ½ÇÅÊƹÉÌ¿Á ¹ ÀƹÐÁË ÁžÆÕѾÅ»ÆÁŹÆÁÁÈÉÁ½ÁÉÐÁ»ÔÎÈÇÃÌȹ˾ľÂ ¡Ë¹Ã ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ½¾ÄØËÊØƹËØ¿¾ÄÔ¾Á ľ¼ÃÁ¾ ƹÁž×ÒÁ¾»ÆÌËɾÆÆ×׻ǽÇÊËÇÂÃÌ×ÈÇ»¾ÉΆ ÆÇÊËÕÁƾÁž×ÒÁ¾¾¾™ƾÃÇËÇÉÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÀ½¹† ÆÁؽ¹¿¾½¾ÄØ˻ʾÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔƹÈÄÇÎÁ¾Á ÎÇÉÇÑÁ¾ »Á½ÁÅÇ ÐËǺÔºÔÄÇÈÇÆØËƾ¾ ËÇÄÕÃÇÈÇËÇÅs ƹ»Ê¾ÇÊ˹ÄÕÆÔ¾ªÈÇÊľ½Æ¾ÂÃĹÊÊÁÍÁùÏÁ¾ÂÎÇоËÊØ „ÊÈÇÉÁËÕÁƾÊǼĹѹËÕÊؔ¡½¾¹ÄÕÆǼÇÁÄÁÌÆÁ»¾ÉʹÄՆ ÆǼÇÃÉÇ»¾ÄÕÆǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ƾÊÌÒ¾ÊË»Ì¾Ë ùÃƾÊÌÒ¾† Ê˻̾ËÁÃÉÁ˾ÉÁؽÄØÖËÇÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÇÊËÁ›¹¿ÆÇ ÐËdž ºÔŹ˾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»ÄÁºÔÄʺ¹Ä¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆʽÉ̼ÁÅÁÖľ† žÆ˹ÅÁÃÉÇ»ÄÁ ÊËÉÇÈÁÄÕÆÇÂÊÁÊ˾ÅÇ ½É̼ÁÅÁ¹ÉÎÁ† ˾ÃËÌÉÆÔÅÁÖľžÆ˹ÅÁÃÉÔÑÁÁ½ÇŹ»ϾÄÇŝ¾ÂÊË»Á† ˾ÄÕÆÇ ¾ÊËÕËØ¿¾ÄÔ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÃÇËÇÉÔ¾ ƾËÇÐËÇƾ»ÊØùØÊËÉÇÈÁÄÕƹØÊÁÊ˾Ź ¹ƾ»ÊØÃÁ ùÉùÊÆÔ½ÇŻԽ¾É¿ÁË ¨ÇÊÇÊ˹»ÌÅÇ¿ÆǻԽ¾ÄÁËÕÇɼ¹ÆÁоÊÃÁ¾ ÅÁƾ† ɹÄÕÆÔ¾Áž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £Çɼ¹ÆÁоÊÃÁÅÇËÆÇÊØËÊØÊ˹ɾÂÑÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔsÊÇÄÇŹ ½É¹ÆùÁÊǻɾžÆÆÔ¾sºÁËÌÅÆÔ¾ ºÁËÌÅÆdžÈÇÄÁžÉÆÔ¾ÁÈÇÄÁžÉÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¹ÃÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄԽǻÇÄÕÆǺÔÊËÉÇÊ˹ɾ×Ë Èǽ½¾ÂÊË»Á¾Å¬­†ÁÀÄÌоÆÁØÁÃÁÊÄÇÉǽ¹¥ÆǼÁ¾ÁÀÆÁÎ ÊÃÄÇÆÆÔÃÀ¹¼ÆÁ»¹ÆÁ× Á»Ê¾ÇËÆÇÊØËÊØüÇÉ×ÐÁÅŹ˾† ÉÁ¹Ä¹ÅÇļǻ¾ÐÆÇÊËÕÇɼ¹ÆÁоÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎŹ˾† ÉÁ¹ÄǻLj½Ç†ľË £É̼ÅÁƾɹÄÕÆÔÎ ùžÆÆÔÎ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ† ¹Äǻ̿¾¶ËÇÁž×ÒÁ¾ÅÆǼǻ¾ÃÇ»Ì×ÁÊËÇÉÁ×ÊĹÆϾ†


16

ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ

»Ô¾ÈÄÁËÃÁ þɹÅÁоÊùØоɾÈÁϹÁÊǻɾžÆÆÔ¾Ź† ˾ÉÁ¹ÄԹʺ¾ÊËÇϾžÆËÆÔ¾ÄÁÊËÔ ÑÁÍ¾É ÁϾžÆËÆdž ȾÊйƹØоɾÈÁϹ¶ËÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊ»¾ËdžÁ¼ÆÁÄÇÊËÇÂÃÁ §ÊÆÇ»ÆÔÅɹÀÉÌÑÁ˾ÄÕÆÔÅ»ÇÀ½¾ÂÊË»Á¾Å½ÄØÆÁÎÊÄ̆ ¿ÁËÈÇȾɾžÆÆǾÀ¹ÅÇɹ¿Á»¹ÆÁ¾ÁÇË˹Á»¹ÆÁ¾¡Î½ÇĆ ¼Ç»¾ÐÆÇÊËÕÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ»ÔѾ оÅÌÇɼ¹ÆÁоÊÃÁÎ ¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ»ƹѾ»É¾ÅØ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔÄÁÊ˹ÅÁÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ÃÉÇ»¾ÄՆ ÆǼÇ¿¾Ä¾À¹ ¹˹ÿ¾ÁÀÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ËÁ˹ƹ ž† ½Á ÏÁÆù ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¡ÀÆÁÎƹÁžƾ¾½Çļǻ¾ÐƹÇÏÁƆ ÃÇ»¹ÆƹØÊ˹ÄÕs†ľËÇļǻ¾ÐÆÇÊËÕÏÁÆÃÇ»ÔÎÁ » ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÁ ž½ÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕÈɾ»Ôѹ¾ËľË ¨Ç»¾ÄÁÐÁƾÁ»Æ¾ÑƾÅÌ»Á½ÌÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ† ¹ÄÔÅÇ¿ÆÇɹÀ½¾ÄÁËÕƹÊľ½Ì×ÒÁ¾¼ÉÌÈÈÔ ÄÁÊËǻԾ ¹Êº¾ÊËÇϾžÆËÆÔ¾ÄÁÊËÔ ÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹Æ† ÆÔ¾ÁÈÄÇÊÃÁ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÄÁÊËÔ ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÇƽÌÄÁÆÁ½É ÅؼÃÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÃÆÁÅÇËÆÇÊØËÊØÉ̆ ÄÇÆÆÔ¾ Ⱦɼ¹ÅÁÆ É̺¾ÉÇÁ½ÁÁÎÊǻɾžÆÆÔ¾Ådž ½ÁÍÁùÏÁÁ ÁÈľÆÇÐÆÔ¾ ɾÀÁÆǻԾÁÈÇÄÁžÉÆÔ¾ žźɹÆÔ 

ÑËÌÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ оɾÈÁϹ ÊÄ¹Æ¾Ï ÈÉÁÉǽÆÔ ÑÁÍ¾É ¼ÁºÃ¹ØоɾÈÁϹÁËÈ ŹÊËÁÃÁ ºÁËÌÅÆÔ¾ÁÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¶Ëǽ¾Ä¾ÆÁ¾½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÌÊÄÇ»ÆǾ ËÃÑËÌÐÆÔ¾ÁÄÁ† ÊËǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔйÊËÇÇËÄÁй×ËÊØËÇÄÕÃÇɹÀžɹÅÁ ™˾ȾÉÕÌËÇÐÆÁÅÌÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÐËÇÆÌ¿ÆÇÌÐÁËԆ »¹ËÕÈÉÁ»ÔºÇɾÃÉÇ»¾ÄÕÆÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁ §Ã¹ÀÔ»¹¾ËÊØ ƹÀƹоÆÁ¾À½¹ÆÁØÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾Ź˾ÉÁ¹Ä¹ÃÉÇ»ÄÁÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁÁÃÉÔÑÁÁ½É̼ÁÅŹ˾ÉÁ¹Ä¹Å„ÃÉÇ»¾ÄÕÆǼÇÈÁ† ÉǼ¹”ÃÄÁÅ¹Ë ÃÇľº¹ÆÁØ˾ÅȾɹËÌÉÔ »Ä¹¿ÆÇÊËÁÁ˽ ÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾ÈĹÆÁÉ̾ÅǽÇļǻ¾ÐÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁÁÀ½¹† ÆÁØ»ϾÄÇÅÖÊ˾ËÁùÁËɾºÇ»¹ÆÁØÅǽÔÖÃÇÆÇÅÁо† ÊÃÁ¹ÊȾÃË »ÃÄ×йØËÉ̽ǾÅÃÇÊËÕÅÇÆ˹¿¹ ǺÊÄÌ¿Á»¹† ÆÁØ ʺ¹Ä¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÆÇÊËÕʽÉ̼ÁÅÁŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ÃÇÄÁ† оÊË»ÇÇËÎǽǻÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁØÁ˾ÈÄÇʺ¾É¾¿¾ÆÁ¾ÈÇ»¾† ½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÈÇÇËÆÇѾÆÁ×ÃÇʹ½Ã¹Å ›Ê¾»ÔѾÊùÀ¹ÆÆǾÈÇÅÇ¿¾ËÈÇËɾºÁ˾ÄØÅ ÆÇƾÄÁц ÆÁź̽¾ËǺɹËÁËÕÊؾҾɹÀƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇÃÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊ˹ÅÃÇÅȹÆÁ Èɾ½Ä¹¼¹×ÒÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÆÌ×ÈÉǽÌÆ ÏÁש¹ÊÊÅÇËÉÁŻžÊ˾ÊƹÑÁÅÁÖÃÊȾÉ˹ÅÁÈÇÄÇ¿¾† ÆÁ¾ƹÉÔÆþ»§ÅÊþÁ»ϾÄÇÅÈÇ©ÇÊÊÁÁ

¦™ФИРМ¨©žª«™›¤ž¦§ ¦™§¥ª£§¥©´¦£ž £©§›ž¤µ¦´® ¥™«ž©¡™¤§› ›œ§¬

¦¹ÇÅÊÃÇÅÉÔÆþÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»»¼Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÇÈÇÉؽ† ùÍÁÉÅ »¼ÁκÔÄÇƹžÆÕѾ ¹»ÇË»¼˹ÃÇ»ÔÎƹÊÐÁËԆ »¹ÄÇÊջʾ¼Ç ›§ÅÊþÁž¾ËÊØÊ»ÇÁÎÃÇÅȹÆÁÁ ÈÉÇÁÀ»Ç½ØÒÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ† ¹ÄÔ¶Ëǧ§§„§ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾Ê˔ ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹÁÈÉÇÍÄÁÊË „™ËĹƈ ÈÉÇÍÁÄՔ §§§„¥ÇÆ˹¿ÈÉǾÃ˔ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÌÁÈÉÇÍƹÊËÁÄ §™§„§ÅÊÃÃÉÇ»Äؔ À¹»Ç½ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎÁ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÈÉdž ÁÀ»Ç½ÁËËɹ½ÁÏÁÇÆÆÔ¾ÁƹÈĹ»ÄؾÅÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ»ÔÈÌÊù×Ëž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÌ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ É̺¾ÉÇÁ½Á½É Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™ʹÅÔ¾ÃÉÌÈÆÔ¾ÁÆǼÇÉǽÆÁ¾Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊË»¹s„¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄՔ „ªË¹Ä¾ÈÉÇÅÔÑľÆƹØÃÇÅȹÆÁؔ „«¾ÎÆǦ¡£§¤µ” „¡¦ª¡” „Á¹Æ¹†ªÁºÁÉՔ ¼ÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ„©ÌÍľÃʔ „™Éʆ¨ÉÇŧÅÊÔ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊË»ÇËמÆÊÃdž ¼ÇÀ¹»Ç½¹ÈÉÇÍƹÊËÁĹ Á½É̼Á¾ ªËÇÁËÇËžËÁËÕ ÐËǺÇÄÕÑÁÆÊË»ÇÍÁÉÅ»ÔÊ˹»ÄØ×ËƹÉÔÆÇÃËÇ»¹ÉÇÈɾ† ½¾Ä¾ÆÆǼÇÃĹÊʹÁËÇɼǻÔÎŹÉÇæÇÈɾ½Ä¹¼¹¾ËÊØƾËÇÄÕÃÇÈÉǽÌÃÏÁØ ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÆÇÁ»ÃÇÅÈľÃʾ½É̼Á¾ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԝÄØÖËǼÇ»§ÅÊþ¾ÊËÕ ÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ËÇɼǻԾËÇÐÃÁ йÊËÁÐÆÇÇÆÁÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔ»˹ºÄÁϾ ¼½¾ËÇɼÌ×ËÁÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÅÁŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ÁÌ˾ÈÄÁ˾ÄØÅÁ ÁÈÉÇÐÁÅ¡ÀÇɆ ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹºÇ˹×ÒÁÎÊÃÉǻľ ÇÃÇÄÇÁžÄÁ½ÇÃÉÁÀÁʹÈdžŹ¼¹† ÀÁÆÇ»ÁÊËÇÄÕÃÇ¿¾Èdž ÇÊ˹ÄÕÆÔ¾sǽÆÌËÇɼǻÌ×ËÇÐÃ̪¾¼Ç½ÆØ̺ÇÄՆ ÑÁÆÊË»¹ÇÊ˹ÄÇÊÕÈÇËÇɼǻÇÂËÇÐþ ÎÇËØ̼ÉÌÈÈÔÃÇÅȹÆÁ„«ÉÁ¹½¹”Á«ª£ „£ÉÇÆÁ½”ÁÎ ¹ÌÃÇÅȹÆÁ„ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ” „¥¹Ê˾Ɇ£ÇÅÈľÃ˔ ¡¨ Ÿº¹ÆÇ»·œÈÇËÇÐÃÁ¦¾É¾½ÃÇÈÉǽÌÃÏÁ×ÇÍÇÉÅÄØ×Ë»ÇÍÁʾ »ºÇÄÕѾ Ê˾ȾÆÁÖËÇùʹ¾ËÊØÇÈËÇ»ÔÎÈÉǽ¹¿ ¹À¹Ë¾ÅÇËÈÌÊù×ËÈÉØÅÇÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÇÐËÁ»Ê¾ÇÅÊÃÁ¾ÍÁÉÅÔ ɾ¹ÄÁÀÌ×ÒÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ× Áž×ËÊ»ÇÁ ÊÃĹ½ÊÃÁ¾ÈÇžҾÆÁØ ž¿¾¼Ç½ÆÔÂÈÉÁÉÇÊËÉÔÆùÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»»©ÇÊÊÁÁ ƹÈÉÇËØ¿¾† ÆÁÁÈÇÊľ½ÆÁÎËɾÎÈɾ½ÃÉÁÀÁÊÆÔÎÄ¾Ë ÈÇÅƾÆÁ×ÖÃÊȾÉËÇ» ÊÇÊ˹»ÄØĆ ÃÃÇÆÏ̼ƹºÄ×½¹Ä¹ÊÕ˾ƽ¾ÆÏÁØÊÆÁ¿¾ÆÁØǺӾÅÇ»ÃÉÇ»¾ÄÕÆdž ¼ÇÉÔÆùÈÉÁºÄÁÀÁ˾ÄÕÆÇ˹ÿ¾ ùÃÁÉÇÊĹsƹ ¨ÇÅƾÆÁ×ƹÑÁÎÖÃÊȾÉËÇ» ÊƹйĹʾÀÇƹÇ¿Á½¹ÆÁ¾ÉÇÊ˹ϾÆȾɾ† ÎǽÁËÁÀžÊØϹ»žÊØÏ ǽƹÃÇÈÇÊ˹»ÒÁÃÁÈÉǽÌÃÏÁÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇƹ† ÀƹоÆÁØ ÁÀº¹»Á»ÇËÈÌÊÃÆÌ×ϾÆÌÇËÊȾÃÌÄØËÁ»ÆÇÂÊÇÊ˹»ÄØ×Ҿ ˾Åƾ žƾ¾ ÐÌ»ÊË»Ì×ËÇÊËÉÌ×ÃÇÆÃÌɾÆÏÁ×»ʻǾÂÊɾ½¾ÁÃÈÇ»ÔѾÆÁ×ϾÆÈdž ùƾ¼ÇËǻԪ¹ÅÔ¾½ÇÉǼÁ¾ʾ¼Ç½ÆØÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔsÃÇÅÈÇÀÁËƹØ оɾÈÁϹ ¼ÁºÃ¹ØоɾÈÁϹÁÃÇÈ¹Ä ÉÌÍľÃÊ ˾¼ÇĹ™ʹÅÔ¾½¾ÅÇÃɹËÁÐÆÔ¾ ϾÆÔƹÑÁ;É ϾžÆËÆdž¹Êº¾ÊËÇ»ÔÂÄÁÊË ÁÉ̺¾ÉÇÁ½¯¾ÆÔƹž˹ÄÄÇо† ɾÈÁÏÌÁÈÉÇÍƹÊËÁÄÇÊ˹ÄÁÊÕÈÉÁžÉÆÇƹËÇÅ¿¾ÌÉǻƾ ÐËÇÁ»¼Ç½Ì ª¾¼Ç½ÆØÊɾ½ÆØØϾƹƹž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÌ»§ÅÊþ†É̺ûÅ ¹¼Áº†

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ªÇÊËÇØÆÁ¾ÉÔÆù


ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ

kra

hif ms

ùØоɾÈÁϹÁÇƽÌÄÁÆÊËÇ؈É̺À¹ÄÁÊË ¡ÊÎǽØÁÀÆÔƾÑƾÂÉÔÆÇÐÆÇÂÊÁË̹ÏÁÁ »¼Ç½Ì ÇÊÆÇ»ÆÇÂÊÈÉÇÊƹÈɹ»Ä¾ÆƹÑÁ;É ¹Êº¾ÊËÇϾžÆËÆÔ¾ ÄÁÊËÔ ÃÇËÇÉÔÂØ»ÄؾËÊغ׽¿¾ËÆÔÅŹ˾ÉÁ¹ÄÇŨÉÁ† ÐÁƹs¾¼ÇÆÁÀùØϾƹ¦¾ÇËÈ̼ÆÌËÈÇËɾºÁ˾ÄØÁ˹ÃÁ¾ ƾ½ÇÊ˹ËÃÁÑÁ;ɹ ùÃÎÉÌÈÃÇÊËÕ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔ»¾Ê ƾÖÊ˾ËÁÐÆÇÊËÕ ÖÃÇÄǼÁоÊùØÈÉǺľŹËÁÐÆÇÊËÕÁƾ† ̽ǺÊË»ÇÅÇÆ˹¿¹¡»ϾÄÇÅ »ȾÉÁǽÃÉÁÀÁʹƾÃÇËdž ÉÔ¾À¹ÊËÉÇÂÒÁÃÁºÔÄÁ»ÔÆÌ¿½¾ÆÔÈÉÁº¾¼ÆÌËÕÃÑÁ;Ɇ ÆÇÅÌÈÇÃÉÔËÁק½Æ¹ÃÇÊËÇÁËÈÇÅÆÁËÕ ÐËÇƾÁÀº¾¿ÆÔ» ½¹ÄÕƾÂѾÅɾÅÇÆËÁÄÁÀ¹Å¾Æ¹˹ÃÇÂÃÉÇ»ÄÁƹÆÇ»Ì× ÁÀºÇľ¾ÊǻɾžÆÆǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ ÈÉÁ»¾½¾ËÃÀƹÐÁ† ˾ÄÕÆÇÅÌ̽ÇÉÇ¿¹ÆÁ×ÈÉǾÃ˹ £ÖÃÇÆÇÅ»¹ÉÁ¹ÆËÌ˹ÿ¾ÇËÆÇÊØËÊØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ Ê˹ÄÕÁ¾»ÉÇÑÁ;É ÁÀ¼ÇËǻľÆÁÀϾÄÄ×ÄÇÀÆdžùÉËÇƆ ÆÔλÇÄÇÃÇÆ Ê˾ÃĹÁÄÁÈÇÄÁžÉÆÔÎÎÇÄÊËÇ» £ù˾¼Ç† ÉÁÁ¾»ÉÇÑÁ;ɹÇËÆÇÊØËÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ¾ÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ÄÁÊËÔ ÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÁÈÇÄÌÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ ªÉ¾½Æ¾Ï¾ÆÇ»ÇÂʾ¼Å¾ÆËÈɾ½Ê˹»ÄؾËÅؼùغÁËÌņ ƹØоɾÈÁϹsÑËÌÐÆÔÂŹ˾ÉÁ¹Ä ǺӾ½ÁÆÁ»ÑÁÂʻdž ÊË»¹þɹÅÁоÊÃÇÂоɾÈÁÏÔ ½¾É¾»ØÆÆǼǼÇÆ˹ ͹Æ ËÌɹ »Æ¾ÑÆÁ»Á½ ÁÉÌÄÇÆÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈĹÊËÁÐÆÇÊËÕ »ÔÊÇùØÃľØÒ¹ØÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ Çʾɾ† ½ÁÆÔ¼ÖËÇË»Á½ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ºÔÄƹÁ† ºÇľ¾»ÇÊËɾºÇ»¹ÆÁÀ¹ÆÁŹÄÈÇÉؽùÇ˻ʾ¼ÇÉÔƆ ùŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»½ÄØÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕª¾ÂйÊÊÁË̹ÏÁØƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÁÆ¹Ø »¾½ÕºÁËÌÅƹØоɾÈÁϹsÈɾÉǼ¹ËÁ»¹ ÁÅÈÇÉ˹ ÉÔÆù ¦Ç¼ÁºÃÌ×оɾÈÁÏÌÈdžÈɾ¿Æ¾ÅÌ ÈÇÃÌȹ×Ë ¾ÊËÕÊÃĹ½ÊÃÁ¾À¹È¹ÊÔ»§ÅÊþ ¾¾ÅÇ¿ÆÇÈÉÁ† »¾ÀËÁƹÀ¹Ã¹ÀÁÀ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊù ¥ÇÊûÔÁÄÁ½¹¿¾ÁÀ ­ÁÆÄØƽÁÁ»˾оÆÁ¾žÊØϹ ›йÊËÆÇŽÇÅÇÊËÉǾÆÁÁ ƹÃÇËÇÉǾ»ȾÉÁǽÃÉÁÀÁ† ʹÃÉÇ»¾ÄÕÒÁÃÁ»ÇÀÄÇ¿ÁÄÁÇÊǺԾƹ½¾¿½Ô ÄÁ½ÁÉ̾Ë ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹ÃɾÈÁ»Ñ¹ØÊØ»Êɾ½Æ¾Ï¾ÆÇ»ÇÅ ¹ ˹ÿ¾»ÈɾÅÁ¹ÄÕÆÇÅʾ¼Å¾Æ˾ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔ¾»Á½Ô ¦ÇÊËÇÁËÕÈÇÅÆÁËÕ ÐËÇϾÆÔƹž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÌ Ã ÈÉÁžÉÌ ÁÀžÆØ×ËÊØÈÉÇÈÇÉÏÁÇƹÄÕÆÇϾƾÇÏÁÆÃÇ»¹Æ† ÆǼÇÄÁÊ˹ƹÅÁÉÇ»ÇÅÉÔÆþ ¹ϾƹÈÇÊľ½Æ¾¼ÇÀ¹»Á† ÊÁËÇËÅÆÇ¿¾ÊË»¹͹ÃËÇÉÇ» »ËÇÅÐÁÊľÁÇËŹÃÉÇÖÃÇÆdž ÅÁоÊÃÁÎÈÇùÀ¹Ë¾Ä¾Â»ÅÁɾ ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

er.

co

m.

ua

17

¡ª®§¸ ¡ ¦´¦ž±¦ž¢ ©´¦§°¦§¢ ª¡«¬™¯¡¡ ›œ§¬ §ª¦§›¦§¢ª¨©§ª ¦™¨©™›¤ž¦¦™ ±¡­ž© ™ªšžª«§† ¯ž¥ž¦«¦´ž ¤¡ª«´ £§«§©´¢ ¸›¤¸ž«ª¸ š·Ÿž«¦´¥ ¥™«ž©¡™¤§¥

›¼Ç½ÌϾÆÔƹÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÉÇÊÄÁ ƾɹ»ÆÇžÉÆǺÇÄÕѾ»Ê¾¼Ç»ÔÉÇÊÄÁϾÆÔƹÁÅÈÇɈ ÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ žÆÕѾsƹÈÉǽÌÃÏÁ×ÊǻžÊËÆÔÎÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË» ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔÎƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ ÊǻʾÅ ŹÄÇsƹÊǺÊË»¾ÆÆÇÉÇÊÊÁÂÊÃÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ× £ÈÉÁžÉÌ ÅؼùØоɾÈÁϹ3VGMFY ­ÁÆÄØƽÁØ Èǽdž ÉÇ¿¹Ä¹ƹ ƹ»ÔÉÇÊÄÁϾÆÔƹÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¹Ã† ʾÊÊ̹ÉÔ7JMQF ­ÁÆÄØƽÁØ ›ËǻɾÅØùÃÅؼùØоɾ† ÈÁϹ*DPQBM ÍÁÆÊùØоɾÈÁϹ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁŹØ»©ÇÊÊÁÁ ÈǽÇÉÇ¿¹Ä¹ƾÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ™»ÇËϾÆÔƹž˹ÄÄÇоɾ† ÈÁÏÌÁÈÉÇÍƹÊËÁÄ ©ÇÊÊÁØ ½¹¿¾ÌȹÄÁƹ ¡ÊÎǽØÁÀÇÊǺ¾ÆÆÇÊ˾ÂÉÔÆùŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»½ÄØÃÉÇ»† ÄÁ ÅÇ¿ÆÇÇËžËÁËÕ ÐËÇȾɻÔÅÁÈÇÊËɹ½¹ÄÁžÄÃÁ¾ÈÉdž ÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ ÃÇËÇÉÔ¾ƾÊÅǼÄÁǺ¾ÊȾÐÁËÕÊÃĹ½ÊÃÁ¾À¹† ȹÊÔÊÔÉÕØ»ÈÇÄÆÇÅǺӾž ÐËÇÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇÈÇ»ÄÁ؆ ÄÇƹϾÆ̼ÇËÇ»ÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁÇÄÕѾ½¾É¿¹ËÊØƹÉÔÆþ ÃÉÌÈÆÔ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁʺÇÄÕÑÁÅÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÅÁ ÅÇÒÆÇÊËØÅÁÁɹÀ»¾Ë»Ä¾ÆÆǽÁľÉÊÃÇÂʾËÕ× ÄØËÇ¼Ç ÐËǺÔÌÊËÇØËÕ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÃÉÁÀÁʹ Ç˾о† ÊË»¾ÆÆÔ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÈÉǽÇÄ¿¹×ËÈÉÁº¾¼¹ËÕÃɹÀ† ÄÁÐÆÔÅÁÆÊËÉÌžÆ˹ÅÃÇÆÃÌɾÆËÆǺÇÉÕºÔÇËÈÌÊÃƹØ Ͼƹ ɹÊÈÉǽ¹¿Á ¹ÃÏÁÁ ÊÃÁ½ÃÁ ¦ÇÊËÇÁËÈÇÅÆÁËÕ ÐËÇÀ¹ÆÁÀÃÁÅÁϾƹÅÁƾɾ½ÃÇ ÊËÇÁËÁÆÁÀÃǾùоÊ˻Ǐ˾ÉÁ¹Ä¹°ËǺÔ̽¾É¿¹ËÕÈdž ÃÌȹ˾ÄØ ÅÆǼÁ¾ÇÅÊÃÁ¾ÃÇÅȹÆÁÁÊ˹ɹ×ËÊØÈÉÁ»Ä¾ÐÕ ÁÎùоÊË»¾ÆÆÔÅÁÃÇÅÈľÃÊÆÔÅǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾Å¦¹ÈÉÁ† Å¾É Èɾ½Ä¹¼¹¾ËÊØÈÇÄÆÔÂÃÇÅÈľÃÊÌÊÄ̼sÇËÀ¹Å¾É¹ ÃÉÇ»ÄÁ½Ç¾¾ÅÇÆ˹¿¹ ÈÉÁоŠÀ¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹˆ Æԝ¾ÂÊ˻̾ËÁ¼ÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½ÇÃƹÈÇÃÌÈÃÌÃÉdž »¾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ›ÌÊÄÇ»ÁØÎÃÉÁÀÁʹÁƾλ¹ËÃÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆǼÇ ÊÈÉÇʹ ËɾºÇ»¹ÆÁØÃùоÊË»ÌŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ËÇÄÕÃÇ»ÇÀɹʆ ˹×Ë©¾Ñ¹×ÒÁÅ͹ÃËÇÉÇÅÈÉÁÈÉÁǺɾ˾ÆÁÁÃÉÇ»¾ÄՆ ÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»Ê˹ÆÇ»ÁËÊØÇÈËÁŹÄÕÆǾÊÇо˹ÆÁ¾Ͼƹ† ùоÊ˻ǫ¹Ã¿¾Ê˹ÄÁºÇľ¾»ÇÊËɾºÇ»¹ÆÆÔÅÁÃÉÇ»¾ÄՆ ÆÔ¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ÈÉÇÎǽÃÁ »¾ÆËÁÄÁÁÈÉ ›Ê¾»ÔѾÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÆÔ¾ÈÉÁ¾ÅÔÊËÁÅÌÄÁÉÇ»¹† ÆÁØÈÉǽ¹¿Áž×ËžÊËǺÔËÕ ÇÊǺ¾ÆÆÇ»ÌÊÄÇ»ÁØÎǺdž ÊËÉÁ»Ñ¾ÂÊØÃÇÆÃÌɾÆËÆǺÇÉÕºÔ§½Æ¹ÃÇ ÈÇÅƾÆÁ× ƹÑÁÎÖÃÊȾÉËÇ» ƹÁºÇľ¾ÈÉǼɾÊÊÁ»ÆÔ¾ÌйÊËÆÁÃÁ


18

ร‘ร’รรŽร‰รŽรร‡รŽร

ยชยฌยยธยจยงยงยšยณยžยฅย™ยฅ ยจยฉยงยย™ยŸ ยฐยฌยซยต ยคยกยฆยžยชย™ยฅยดยฅ ยจยงยจยฌยคยธยฉยฆยดยฅ ยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยงยฅยฆย™ ยงยฅยชยฃยงยฅยฉยดยฆยฃยžย›ยงยซ ยฌยŸยžยฆยžยชยฃยงยคยตยฃยง ยคยžยซยงยชยซย™ยžยซยชยธ ยฅยžยซย™ยคยคยงยฐยžยฉยžยจยกยฏย™

idealroof.ru

ร‰ร”ร†รƒยนร‡รŠร‡ร€ร†ยนร—ร‹ รร‹ร‡ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรˆร‰ยพย† รร…รŒร’ยพรŠร‹ยปยนยปยฝร‡ร„ยผร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ร‚รˆยพร‰ย† รŠรˆยพรƒร‹รยปยพรˆร‰รร‡ยบร‰ยพร‹รŒร‹ร‹ยพ รƒร‹ร‡รŠรŒร…ยพยพร‹ รŠร‡รŽร‰ยนร†รร‹ร•รรƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡รˆร‰ยพร‡ยบร‰ยนร€ร‡ย† ยปยนร‹ร•รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปรŒร—ร’รร‚รˆร‡ร‹ยพร†รรยนร„ยปร†รŒย† ร‹ร‰ยพร†ร†รรŽร‰ยพรŠรŒร‰รŠร‡ยปรŠยปร‡รรŽรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ รˆร‰ร‡รยพรŠรŠรร‡ร†ยนร„รร€ร… รƒรŒร„ร•ร‹รยปรร‰ร‡ยปยนย† ร†รยพรร†ร†ร‡ยปยนรรร‡ร†ร†ร‡ยผร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†รร˜ ร‰ยนรŠย† ร‘รร‰ยพร†รยพรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ยนร‰รร˜ยนรƒร‹รยปร†ร‡ยผร‡ ยปร„รร˜ร†รร˜ร†ยนร‰ร”ร†ร‡รƒ รˆร‡ยปร”ร‘ยพร†รยพรƒยนรยพย† รŠร‹ยปยนรŠยพร‰ยปรรŠยนรรˆร‰ร‡รยพยพ

ยกร‹ร‡ยผรรร‹ยพร†ยฝยพร†รรร ยจร‡ร‡ยบร’ยพร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒรร…ยฝยนร†ร†ร”ร… ร‰ร‡รŠร‹รยพร†ร†ยนรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนย† ร„ร”ยปรŠยพยฟยพรˆร‰ร‡รรŠรŽร‡ยฝรร‹ ร†ร‡รˆร‡รŠร‹ยพรˆยพร†ย† ร†ร‡ยฉยนรŠร‹ยพร‹ยฝร‡ร„ร˜รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”รŽร…ยนร‹ยพร‰รยนย† ร„ร‡ยปร‡ร‹ยพรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยผร‡รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนs ร…ยพร†ยพยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡รŠร‹ร‡ร˜ร’รรŽรยปร‡ร…ร†ร‡ยผร‡ร…ร†ยพ รŒรŠร‹รŒรˆยนร—ร’รรŽยปรƒยนรยพรŠร‹ยปยพร€ยนร‰รŒยบยพยฟร†ร”ร… ยนร†ยนร„ร‡ยผยนร… ยชรŒยฝร˜รˆร‡ร‡ยบร“ยพร…ยนร…รˆร‰ร‡ยฝยนยฟ รรŒร‹ร• ร„รร†ยพรŠยนร…ร”ร…รˆร‡รˆรŒร„ร˜ร‰ร†ร”ร…ร…ยนร‹ยพร‰รย† ยนร„ร‡ร…ร†ยนร‡ร…รŠรƒร‡ร…ร‰ร”ร†รƒยพยปร‡ร‹รŒยฟยพร†ยพย† รŠรƒร‡ร„ร•รƒร‡ร„ยพร‹ร‡รŠร‹ยนยพร‹รŠร˜ร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรย† รยนยšร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ร˜รŠยปร‡รร…ยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ร”ร… รŠยปร‡ร‚รŠร‹ยปยนร…ร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยพรŒยฝยนย† ร„ร‡รŠร•ร‡ยบร‡ร‚ร‹รยปรŠยพยผร…ยพร†ร‹ยพรŠรƒยนร‹ร†ร”รŽรƒร‰ร‡ย† ยปยพร„ร•ยบร‡ร„ยพยพยฝยพร‘ยพยปร”ร‚ยนร†ยนร„ร‡ยผsรˆร‰ร‡รย† ร†ยนรŠร‹รร„ย›ร‹ร‡ร‰ร”ร…ร†ยนรยบร‡ร„ยพยพยปร‡รŠร‹ร‰ยพยบร‡ย† ยปยนร†ร†ร”ร…ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ร…ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ร‡ร†ยฝรŒย† ร„รร† ร‹รƒรŠยพยผร‡ยฝร†ร˜ร†ยพร…ยนร„ร‡ยปยนยฟร†ร‡รŠร‡ย† ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รยพรยพร†ยนย†รƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยยนร„ยพยพ รŠร„ยพยฝรŒยพร‹ยปร”ร‘ยพรŒรˆร‡ร…ร˜ร†รŒร‹ร”ร‚รˆร‰ร‡รร†ยนย† รŠร‹รร„ ยพยผร‡รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒร—ร‹รƒยนรƒยฝร„ร˜รˆร‡รƒร‰ร”ย†

ร‹รร˜รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽร€ยฝยนร†รร‚ ร‹ยนรƒร ยฝร„ร˜รยนรŠร‹ร†ร”รŽยฝร‡ร…ร‡ยป ยฝยนร ยนร‹ยนรƒยฟยพรƒยนรƒ ร‡ยผร‰ยนยฟยฝยนร—ร’รยพรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร ร€ยนยบร‡ร‰ ยยนยฟยพร†ยพรŠร…ร‡ร‹ร‰ร˜ร†ยนรŠรŒยฟยพร†รยพรŠรˆร‰ร‡รŠยน รŠรƒร‡ร‰ยพยพยปรŠยพยผร‡ รˆร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ย† ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…รŠร‡รŽร‰ยนร†รร‹ร†ยนยบร‰ยนร†ร†รŒร— ยปรˆร‰ยพยฝร”ยฝรŒร’รยพยผร‡ยฝร”รˆร‡รˆรŒร„ร˜ร‰ร†ร‡รŠร‹ร• ยฐรŒร‹ร•รˆร‡ร€ยฟยพยนร†ยนร„รร‹รรƒรร‰ร”ร†รƒยน ร‡ยฟรยฝยนร—ร‹รŒรŠรร„ยพร†รยพรร†รร„ร˜รรรรร‹ยพร†ย† ยฝยพร†รรรรƒรร…รˆร‡ร‰ร‹ร‡ร€ยนร…ยพร’ยพร†รร— ยนร‹ยนรƒย† ยฟยพยฝยนร„ร•ร†ยพร‚ร‘รร‚ร‰ร‡รŠร‹รยพร†ร†ยนรร…รˆร‡ร‰ร‹ย† ร†รŒร—รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร—รรŠร‹ยนยบรร„รร€ยนรรร—รยพร† ร†ยนร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒรยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยฏยพร†ยนยฟยพ รˆร‡รƒยนร†ยพรŠร‹ยนยบรร„รร€รร‰ร‡ยปยนร„ยนรŠร• ร‡ร†ยน รŒยฟยพยปร”ร‰ร‡รŠร„ยนรยพร’ยพ รˆร‰ยพยฝรˆร‡ร„ยนยผยนร—ร‹ ยปร”ร‰ยนรŠร‹ยพร‹ ยฃยนรƒร‡ร‹ร…ยพรยนร—ร‹ร…ยพร†ยพยฝยฟยพร‰ร”ร…ยพรŠร‹ย† ร†ร”รŽรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ รˆร„ร‡ร‹ร†ร‡รŠร‡ร‹ร‰รŒยฝร†รรยนร—ย† ร’รรŽรŠร‡ร…รŠรƒรร…รรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ร…ร รˆร‡ย† รƒยนร‡ร…รรรร†ยพยฝร‡ร‹ร˜ยผรยปยนร—ร‹ยฝร‡ร†รŒยฟร†ร‡ย† ยผร‡รƒยนรยพรŠร‹ยปยน ร†ยพรร…ยพร—ร‹ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร รˆร‰ยพยฝร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ร‹ร•ยปรŠร—ร„รร†ยพร‚รƒรŒร…ยนร‹ยพร‰รย† ยนร„ยน ยฝยนรรยพร†ร”ยปร”ร‘ยพ รยพร…รŒรร†ร‡ยผร‡ร‰ร‡ยฝย† ร†รรŽรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร‚ ย›ร‹ยพรƒรŒร’ยพร…ยผร‡ยฝรŒยบรŒยฝยพร‹ร‰ยนรŠร‘รร‰ร˜ร‹ร•ย† รŠร˜รŠยพยผร…ยพร†ร‹ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยปยฝร„ร˜รŠรƒยนร‹ร†ร”รŽ รƒร‰ร”ร‘ รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”รŽยฝร„ร˜รยนรŠร‹ร†ร‡ร‚ร€ยนย† รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร ร‹ร‡ยผยฝยนรƒยนรƒยฝร‡ร„ร˜ร…ยนร‹ยพร‰รยนย† ร„ร‡ยปยฝร„ร˜รˆร„ร‡รŠรƒรรŽรƒร‰ร‡ยปยพร„ร• รƒยนรˆรร‹ยนร„ร•ย† ร†ร‡ยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ รŒยฟยพรŒร…ยพร†ร•ร‘รย† ร„ยนรŠร•ยงรŠร†ร‡ยปร†ร”ร…รรˆร‡รƒรŒรˆยนร‹ยพร„ร˜ร…รร‡รŠร‹ยนย† ร—ร‹รŠร˜รยนรŠร‹ร†ร”ยพร€ยนรƒยนร€รรรƒร รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพยป รŒรŠร„ร‡ยปรร˜รŽรˆยนยฝยพร†รร˜รยพร†ร†ยนร‡ร‹ยพรยพรŠร‹ยปยพร†ย† ร†ร”ยพรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รรŠร‹ร‡รร…ร‡รŠร‹ร•ร‰ยนย† ยบร‡ร‹ ร€ยนร‚ร…รŒร‹รŠร˜รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ร…ร†ร‡ยปร”รŽ รยนรŠร‹ร†ร”รŽยฝร‡ร…ร‡ยปรร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ร‡ร…รŠร‹ยนร‰ร”รŽ

รŒร‹ยพรˆร„ยพร†รยพรŠร‹ยพร†ร…รร†ยพร‰ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ยปยนร‹ร‡ร‚ รร€ยนร…ยพร†ยนรƒร‰ร‡ยปร„ร ยฆร‡ยปรร†รƒรร†ยนร‰ร”ร†รƒยพรˆร‡ร˜ยปร„ร˜ร—ร‹รŠร˜ร†ยพย† รยนรŠร‹ร‡ยฆยนรˆร‰รร…ยพร‰ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร‚รˆร‰ร‡รย† ร†ยนรŠร‹รร„ยงร†รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ร˜ยพร‹รŠร‡ยบร‡ร‚ร…ยนร‹ยพย† ร‰รยนร„รŒยฝยนร‰ร‡รˆร‰ร‡รร†ร”ร‚ ร„ยพยผร‡รƒยปร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยพ ยบยพร€รŠรˆยพรรยนร„ร•ร†ร”รŽรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ร‡ยป รŠยปร”ย† รŠร‡รƒร‡ร‚ร‹ยพร‰ร…ร‡ย†รร‡ร‰ร…ร‡รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•ร— ยฝร‡ร‡ยช ร„ยพยผรƒรร…ยปยพรŠร‡ร… รยฝร‡ร„ยผรร…รŠร‰ร‡ย† รƒร‡ร…รŠร„รŒยฟยบร”ยฆยพยฝร‡ร‰ร‡ยผรรยฝยพยนร„ร•ร†ร‡รˆร‡ยฝย† รŽร‡ยฝรร‹ยฝร„ร˜รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รร˜รŠยปยพร‹ร‡รˆร‰ร‡ร€ย† ร‰ยนรร†ร”รŽรƒร‰ร”ร‘ ยฝร„ร˜ร€ยนยผร‡ร‰ร‡ยฝร†ร”รŽรŒรยนรŠร‹ย† รƒร‡ยป ยฝยนร ยปยพร‰ยนร†ยฝ ยฆยนรยบร‡ร„ร•ร‘ยพยพรˆยนยฝยพร†รยพร†ยนร‰ร”ร†รƒยนรŽ รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”รŽร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยปรˆร‰ร‡ยผร†ร‡ร€รย† ร‰รŒยพร‹รŠร˜ยปรŠยพยฟยพยปยผยฌรรร‹ร”ยปยนยพร‹ย† รŠร˜ รร‹ร‡รร…ยพร†ร†ร‡ยปร–ร‹ร‡ร…ยผร‡ยฝรŒรˆร‰ร‡รร€ร‡ร‚ย† ยฝยพร‹รŒร…ยพร†ร•ร‘ยพร†รยพร‡ยบร“ยพร…ร‡ยปยปยปร‡ยฝยนร†ร‡ย† ยปร‡ยผร‡ยฟรร„ร•ร˜ยรร†ยนร…รรƒยนร‰ร”ร†รƒยนรŠร‹ร‰ร‡ร‚ย† ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยปยบรŒยฝยพร‹ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ร˜ร‹ร•รŠร˜ ยผร„ยนยปร†ร”ร…ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ร…รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ร…ยป ร‰ยนร…รƒยนรŽร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรยพยฝยพร‰ยนร„ร•ร†ร”รŽรยพย† ร„ยพยปร”รŽรˆร‰ร‡ยผร‰ยนร…ร…sยฟรร„ร•ยพ ยฝร‡ร‰ร‡ยผร รŠร‡รรยนร„ร•ร†ร”ยพร‡ยบร“ยพรƒร‹ร” รร†รร‰ยนรŠร‹ร‰รŒรƒย† ร‹รŒร‰ยน ยปร€ยนยปรรŠรร…ร‡รŠร‹รร‡ร‹รŒร‰ร‡ยปร†ร˜รรย† ร†ยนร†รŠรร‰ร‡ยปยนร†รร˜ร€ยนรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”รŽ รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ร‡ยป ย›ยผย†ยผรˆร‰ยพยฝรˆร‡ร„ยนยผยนยพร‹รŠร˜ รˆร‡รŠร‹ยพรˆยพร†ร†ร”ร‚ร‰ร‡รŠร‹รŠยปร”รŽร‡ยฝร‡ร…ร†ยนร€ยนย† รˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฝร‡รƒร‰รร€รรŠยนรŒร‰ร‡ยปยพร†ร•

ยšร„ยนยผร‡ยฝยนร‰รร…ร†ยนร‘รรŽร–รƒรŠรˆยพร‰ร‹ร‡ยป ยฝรร‰ยพรƒร‹ร‡ร‰ยนยงยงยงยซยชยฃย„ยฅรร‰รƒร‰ร‡ยปร„รย” ยยพร†รรŠยนยšรŒร‹รŒร€ร‡ยปยน ยฝรร‰ยพรƒร‹ร‡ร‰ยนยงยงยง ย„ยงร‹ยฝยพร„ย†ยฃยนย”ย›ร˜รยพรŠร„ยนยปยนยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒร‡ยปยน


ÅȶºÅý¹ ÅÈ ͽɺÅ ¥ÃÆÆ½Ô Ã ¶ºÁµÆÇ ¥ÃÆÆ½Ô ¹ÈÀ½Â q

–ȵ¿Ã· ¡½Êµ½À ¤µ·À÷½Ì

›¶µÂ÷ ³Å½¾ ˜ºÃŸ½º·½Ì

¤ÈǺ·µÔ ÃÉÇ 

¡ºÀѽÌÂµÔ  

¡ÈʵÁºÇÈÀÀ½Â ©Åȼº  ¥µÍ½¹  ¦µ¶½Å÷½Ì

ŸÅ÷§Åº¾¹ £ÁÆ¿ £££

 ŸÅý¹ §¦Ÿ £££

¶½ÇÈÁÂкÀ½ ÆÇÐ ˜ºÅÁµ ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ Â½Ô ǺÊÂÃÒ ÄÅÃɵÆǽÀ ¥ÃÆÆ½Ô ÀµÆÇ ¶½¿ÅÃÆÇ ¿µÇºÄµÀ ©½ÂÀÔ¹½Ô

¥ÃÆƽÔ

ÅÈÀÃÂÂк¶½ ÇÈÁÂкÁµÇº ŽµÀÐ ¥ÃÆ ƽÔ

q

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

šÀºÆ½Âµ Å½Âµ —µÀºÅѺ·Âµ

ÅÈÀÃÂÂк ÁºÁ¶ÅµÂÂк ÄÅÃɵÆǽÀ ÁºÇµÀÀà ŸÅ½·Ãͺº· ÁµÆǽÌÂкÄà ̺źĽ˵ ¥ÃÆƽÔ

£Àº¸¤µ·À÷½Ì ¿ÅÐǽÔ ¥ÃÆ ƽÔ

™Á½ÇŽº·µ   

ŸÃÅ¹ÂµÔ  

ÂÈÀµ¾Â ¦­• ½¿Ã ĵÀ ½ÇºÄµÀ ©½ÂÀÔ ¹½Ô ùÈÀ½Â ÄÅÃÉ µÆǽÀ ÁºÇµÀÀÃ̺ź Ľ˵ ¥ÃÆƽÔ

ŸµÈÅ÷ •Àº¿Æº¾ ¢½¿ÃÀµº·½Ì

ÀºÇ¥ŸŸ•  

ŸÅ÷ŸÃÁÉÃÅÇ Çß÷à ÁÃÂǵ»ÂµÔ ɽÅÁµ £££

ŸÅÃÆÇ  ÄÅý¼·Ã¹ÆÇ·ºÂÂà ÆÇÅýǺÀѵÔ ¿ÃÁÄµÂ½Ô £££

§¡

ŸÃ¶µ ŵ¶½ÂµÇ Åȶº ùÈÀ½Â ¤ÃÀÑ͵ ¢µÇµÀÑÔ •Àº¿ÆµÂ¹Å÷µ Åý¹ ¥ÃÆÆ½Ô Í½ÉºÅ ¥ÃÆƽÔ

™ºÅ¸µÌº·µ •  

ŸÃ¶µ¢• ¤¶½ÇÈÁµÔ̺źĽ˵ ©½ÂÀÔ¹½Ô ùÈÀ½Â ¤ÃÀÑ͵ ÄÅÃɵ ÆǽÀ ¥ÃÆƽÔ

§¡

ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ ·½¹µ ÄÅÃɵÆǽÀ ¸Àµ¹¿½¾À½ÆÇÿŵÍ

¸Àµ¹¿½¾À½ÆÇ ÿŵÍ

¡µÀÍ½Â ¡µ¿Æ½Á —½¿ÇÃÅ÷½Ì

£Å¹»Ã½¿½¹¼º  

¢¦ ÃÁÆ¿½¾ ɽÀ½µÀ œ•£§¡

§¡

¤§¡

§

§

ÄÅÃɵÆǽÀ ¥ÃÆƽÔ

¦½ÀÑÂÔ¸½Â š·¸ºÂ½¾ q —Àµ¹½Á½Å÷½Ì

›ºÆÇѽ¼¹ºÀ½Ô ™ºÅ¸µÌº·µ • ÃÄÇ÷ÃÅü½ÌµÔ  ɽÅÁµ ¦½ÀÑÂÔ¸½Â š— ¤§

½Â¹½·½¹

Á

ͽɺÅÅȶ¼µ À½ÆÇ £Â¹ÈÀ½Â Åȶ¼µÀ½ÆÇ

ÃÇÅȶ¼µÁ

¼µÀ½ÆÇÁ

ÅȶÀ½ÆÇ

ÃÇÅȶ¼µÁ ¹ÃÅȶ¼µÁ

ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ

ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ

ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ

ÀÓ¶µÔ q

ÀÓ¶µÔ ½Â¹½·½¹

Á À½ÆÇÐ

 ÄÃÆÇÃÔ ÂÐÁ¿À½ ºÂǵÁ Äùø

ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÁ ÀÓ¶µÔ ¿À½ºÂǵÁ ÃÇöϺÁµ

 ¼µÁµÇº ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÁ ŽµÀ ¼µ ÀÓ¶µÔ ¿À½ºÂǵÁ ÃÇ ÁÃÂǵ» Ä÷РöϺÁµ ÄÃÀº ½Ó

ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ Åȶ¼µÁ ¿µÇºÄµÀ Åȶ¼µÁ ¶½¿ÅÃÆÇ ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ Åȶ¼µÁ ǺÊÂÃÒÀµÆÇ Åȶ¼µÁ ¶½ÇÈÁÂк À½ÆÇÐÅȶ¼µÁ 

Á ÍÇÈ¿½ ÃÇÅȶ¼µÁ

ÁÃÇ ¿Åº¹½Ç ÁÃÂǵ» ÄÃÒǵÄ ÂÃ

ÄÃɵ¿ÇÈ 

 ÃÇ ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ  ÃÇÆÇýÁÃÆǽ öϺÁµ ¹Ã

ÃÇöϺÁµ ÀÓ¶µÔ ÃÇÄü½Ë½½ ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÁ ¿À½ºÂǵÁ

ÀÓ¶µÔ ½Â¹½·½¹

ÄÅÃɵÆǽÀÃÇ Åȶ¼µÁ ½¿ÃĵÀÃÇ Á À½ÆÇÐ Åȶ¼µÁ ÁºÇµÀ ÀÓ¶µÔ ½Â¹½·½¹ ÀÃ̺źĽ˵ÃÇ ÍÇÈ¿½ Åȶ¼µÁ ùÈÀ½Â Åȶ¼µÀ½ÆÇ

Á À½ÆÇÐ

Á

À½ÆÇÐ

À½ÆÇÐ

ͽɺÅÃÇÅȶ

ÃÇÅȶ¼µÁ

Á À½ÆÇÐ ÃÇÅȶÀº¾ ÍÇÈ¿½

Á À½ÆÇÐ

 Á À½ÆÇÐ §

§¡

§¡

›¶µÂ÷³˜¤

ͽɺÅ ¥ÃÆƽÔ

¤ÃÄ÷—µÀºÅ½¾ q ¤µ·À÷½Ì

ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ ÄÅÃɵÆǽÀ ¥ÃÆƽÔ

·Æº·½¹Ðµ ÄÀµ·ÀÔºÁÐÊ ÁºÁ¶ÅµÂÂÐÊ ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ ÅÈÀÃÂÂÐÊÄà ÄÅÃɵÆǽÀ ¥ÃÆÆ½Ô ŸµÇºÄµÀ ©½ÂÀÔ¹½Ô ¿ÅÐǽ¾ ¥ÃÆ Æ½Ô 

–µ¼µ¿ÃÁÄÀº¿Çµ ˽½ Çß÷µÔ ¿ÃÁÄµÂ½Ô –ȵ¿Ã· ¡½Êµ½À ¤µ·À÷½Ì ¤

ŸµÅĺº·µ £ÀѸµ ¦ºÅ¸ºº·Âµ

§¡

½Â¹½·½¹

½Â¹½·½¹

ÃÇÅȶ ¼µÁ

½Â¹½·½¹

q

q

q

q

q

ÃÇÅȶ ¼µÁ

ÃÇÅȶ ¿·Á

½Â¹½·½¹

ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÀºÇ

ÀºÇ

ÀºÇ

¶ÃÀºº ÀºÇ

¶ÃÀºº ÀºÇ

ÀºÇ

¸Ã¹µ

¶ÃÀºº ÀºÇ

ÀºÇ

¶ÃÀºº ÀºÇ

¸Ã¹µ

¶ÃÀºº ÀºÇ

§È½¼Ã¸»¸½Ä¸×ÇÈƼËÂÎÀ× ÉÊȸŸ† §ÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊ ¬ÆȆ §È½¼Æ† ¢ÆÆºÆ ©ÈÆÂȸ† ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔ § ÊÆÈ» ¼À¿Ä½† §ÈÀĽÈŸ×ÉÊÆÀ† ĸ ©ÂÀ¼ÂÀº Çøʸº ÊÆÈ» ȽÅÀ× ÊƆ ¹ÆÊÓŸ ©ÊÆÀÄÆÉÊÔ ÄÆÉÊÔ ÆÇø† ÀÃÀÈ˹ ÀÃÀ ÄÆÅʸ¾¸ ¼Ã×ÇÃÆÉÂÀÍ œÃ×ɸÊÅÓÍÂÈƺ½ÃÔ ÌÀÈĸ ª Â˹Ä ÐÊ Ï½Â ÈÓŽ ÄÆÅʸ¾ ¤

ÊÓ È˹ ÂÈƺ½ÃÔ ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ÃÇ ÅÈÀÃÂÂк¶½ ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ Åȶ¼µÁ ¤ÅÃÉ ÇÈÁÂкÁµÇº ·½¹Ã· ÄÅÃɵÆǽÀ µÆǽÀÃÇÅȶ¼µ ÀÓ¶µÔ ½Â¹½·½¹ ¶ÃÀºº ÃÇÅÈ ŸµÇºÄµÀ ©½ÂÀÔ¹½Ô Á ÍÇÈ¿½ ÃÇ ŽµÀÐ ÄÅÃÉ ¿ÃĵÀ ©½ÂÀÔ¹½Ô ¤§¡ Á ŸµÇºÄµÀÃÇÅȶ ÀºÇ ¶Àº¾ À½ÆÇРµÆǽÀ ¥ÃÆ ¼µÁ ¿ÃĵÀÃÇ 4)*/(-"4 ¥ÃÆƽÔ ƽÔ

Åȶ¼µÁ ÇµÀ½Ô

¡µÁÃÂ÷ ÁºÁ¶ÅµÂ •Àº¿Æº¾ ÂкÄÿÅÐǽÔ ùÈÀ½Â ÁºÇµÀÀÃ̺ źĽ˵ ¥ÃÆƽÔ

—Àµ¹½Á½Å÷½Ì ¥ÃÆƽÔ

–ºÀԿ÷ —Ô̺ÆÀµ· —µÀºÅѺ·½Ì

¬ ¦ÈËÂƺƆ ¼ÀʽÃ×

¥µ¼Ïº¼¹  

¦º·ºÅÂµÔ  ¦º·ºÅÂµÔ  

•¦Ÿ¦ÇÅþ¡µÅ¿ºÇ

•ÀÑ¿ÃÅ ÆÇÅý ǺÀѵÔ¿ÃÁÄµÂ½Ô ŸÅµÆÂо¤ÈÇÑ • ÃÉ £££¤µÅÇÆϺ¼¹µ  

˜¼È½É ʽýÌÆÅ

•Å¿µ™•£££

¥¸¿º¸ÅÀ½ ÂÆÄǸÅÀÀ‘

ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

| ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | 19


¥¸¿º¸ÅÀ½ ÂÆÄǸÅÀÀ

¬ ¦ÈËÂƺƆ ¼ÀʽÃ×

q

q

q

–ÈÇȼ÷ ™ºÂ½Æ •ÂµÇÃÀѺ·½Ì

ªÈ»ºÂ •ÂÇࢽ¿ÃÀµº·½Ì

¤ÃÄ÷ •Àº¿Æº¾ ³ÅѺ·½Ì

ÀºÇ£¿ÇÔ¶ÅÔ Ô ½Â½Ô– ÃɽÆ  

¦º·ºÅÂµÔ  ÃÉ 

ÄÄùÅÃÁÂµÔ ǺÅŽÇÃŽÔ•¥œ

¡½Å¿Å÷ À½ Çß÷à ÆÇÅýǺÀѵÔ ¿ÃÁÄµÂ½Ô £££

 ¢Ã·Ã¸Åµ¹ £££

£ÁÆ¿Ƶ¾¹½Â¸ ½Â·ºÆÇ £££

¤ÅÃɽÀÑ ¤ÀÓÆ £££

¦½¶½Ç£ÁÆ¿ ÇÃÅ ¸Ã·µÔ¿ÃÁÄµÂ½Ô ­Àп÷µš³ ¤¿µÇºÄµÀ ©½Â ÀÔ¹½Ô Ÿ§ ÄÀµÆÇ Ÿ§ ÉÀº¿Æ Ÿ§ ¿ÅÃÁ Ÿ§ÒÀµÆÇ ùÈÀ½Â ¤ÃÀÑ͵

¶½¿ÅÃÇÃÀÑ ÀºÇà ¶½¿ÅÃÇÃÀÑ ¼½Áµ ¥ÃÆƽÔ

­Àп÷µ šÀºÂµ ³ÅѺ·Âµ

£¿ÇÔ¶ÅÑÆ¿µÔ  

q

¡ºÆÂÔ¿ ¡µÅ½Ô •ÂµÇÃÀѺ·Âµ

£Å¹»Ã½¿½¹¼º  ÃÉ  

ÄÅÃɵÆǽÀ ÁºÇµÀ ÀÃ̺źĽ˵ ùÈÀ½Â ¥ÃÆƽÔ

§

§¡

§¡

¸½¶¿µÔ̺źĽ˵ Áº ǵÀÀÃ̺źĽ˵ ÄÅà ÉÀ½ÆÇ ¥ÃÆÆ½Ô ©½Â ÀÔ¹½Ô ÇµÀ½Ô

ÄÅ¡µÅ¿Æµ •  

¤ÃÅǵÀ½¹º½ ½Æ·ºÅÍºÂ½Ô £££

ÄÃÀ½ÁºÅ ÁºÁ¶ÅµÂ ÂкÄÿÅÐǽÔ ­·º¾ËµÅ½Ô ¦­• ˜ºÅÁµ Â½Ô ÇµÀ½Ô ¥ÃÆƽÔ

–µÀ½Â •ÂµÇÃÀ½¾ ŸÃÂÆǵÂǽ Â÷½Ì

§¡

¡

q

§¡

¤§

§

§¡

§¡

ĺÂÃÄÃÀ½Èź ĺÂÃÄÃÀ½Èźǵ ¥ÃÆ ǵ ¥ÃÆƽÔ

ƽÔ

Ÿµ¼µÊÆǵÂÆ¿µÔ  

¤ºÇµÀ  ÆÇÅýǺÀѵÔ ¿ÃÁÄµÂ½Ô £££

¦Çº¶À½¾ •Àº¿ÆµÂ¹Å —µÀºÅѺ·½Ì

¸½¶¿µÔ̺źĽ˵ ÄÀÃÆ¿½¾À½ÆÇ ÄÅÃÉ µÆǽÀ ÁºÇµÀÀÃ̺ źĽ˵ ¥ÃÆÆ½Ô ©½Â ÀÔ¹½Ô •Â¸À½Ô

¸½¶¿µÔ̺źĽ˵ ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ ÄÅÃɵÆǽÀ ùÈÀ½Â ¥ÃÆƽÔ

ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ ÄÅÃɵÆǽÀ

ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ ÄÅÃɵÆǽÀ ¥ÃÆƽÔ

½¿ÃĵÀ ¿µÇºÄµÀ ͽ ¸ÀµÆ ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ ˵ ÄÅÃɵÆǽÀ½¹Å ¥ÃÆÆ½Ô ©½ÂÀÔ¹½Ô

ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ ÄÅÃɵÆǽÀ ¥ÃÆ Æ½Ô ùÈÀ½Â ¤ÃÀÑ ͵ ¸½¶¿µÔ̺źĽ ˵ÅÈÉÀº¿Æ ½¿ÃĵÀ ©½ÂÀÔ¹½Ô Ǻ¸Ã Àµ ÇµÀ½Ô ͽ¸ÀµÆ ¥ÃÆÆ½Ô ¿ÃÁÄü½ÇµÔ ̺źĽ˵ –ºÀѸ½Ô

§

¤§¡

¤ºÇÅ÷•Àº¿ ƺ¾¤ºÇÅ÷½Ì

¦º·ºÅÂµÔ •  

ŸµÀµÍ½¿Ã· ÀºÇ¥ŸŸ• ÃÉ —Ô̺ÆÀµ·  –ÃŽÆ÷½Ì

 ¤µÅÁµ £££

 £Ç¹ºÀŸµ £££

 ÅÈÀÃÂÂк¶½ ÇÈÁÂкÁµÇº ŽµÀÐ ÄÅÃÉ µÆǽÀ ¥ÃÆ ƽÔ

q

ŸÃÀĵ¿Ã· ³Å½¾ ¦ºÅ¸ºº·½Ì

¡º¸µ¤ÅÃɽÀÑ ££££Æõ·½µÊ½Á÷ƿµÔ   

¡µÆǺÅŸÃÁÄÀº¿Ç £ÁÆ¿µÔ  ˜Å½ÍµÌº·•• ¤ ùÈÀ½Â ¥ÃÆƽÔ

µÄÀµ·ÀÔºÁк ¸½¶¿µÔ̺źĽ˵ ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ ½ÅÈÀÃÂÂк ùÈÀ½Â ÄÅÃɵÆǽÀ ÁµÇºÅ½µÀÐ ¥ÃÆƽÔ

¥ÃÆÆ½Ô ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµÁ ÍÇÈ¿½Á À½ÆÇÐ

Á ÍÇÈ¿½

Á

Á

Á ÍÇÈ¿½

Á

Á

ÀÓ¶µÔ

ÃÇÅȶ¼µÍÇ

½Â¹½·½¹

ÃÇÅȶ¼µÁ

½Â¹½·½¹

ÃÇÅȶ¼µÁ

ÃÇÅȶ¼µÁ

ÃÇöϺÁµÃÇ

 ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÁ ÄÃÆÇÃÔ ¿À½ºÂǵÁ ÃÇ ÂÐÁ¿À½ ÀÓ¶µÔ öϺÁµ µ ºÂǵÁÃÇ ¿ÃĽǺÀÑÂк 

ÃÇöϺÁµ ÀÓ¶µÔ ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÁ ¿À½ºÂǵÁ

¼µÇ÷µÅ ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÁ ¼µ ÀÓ¶µÔ ¿À½ºÂǵÁ ÃÇ ÁÃÂǵ» öϺÁµ ÃÇ

¶º¼ µÀ

ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ

ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÁ ÃÇ  ÀÓ¶µÔ ¿À½ºÂǵÁ ÃÇ ¿Åº¹½Ç öϺÁµ

ÃÇ

ÃÇ¿ÃÁÄÀº¿ ǵ˽½ ÄÃÆÇà ÔÂÂÐÁ¿À½ ºÂǵÁ

ÄÅÃɵÆǽÀÃÇ Åȶ¼µÁºÅÇ¿· Áº ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ ǵÀÀÃ̺źĽ˵ÃÇ Åȶ¼µÁºÇÅ¿·

·ÄÅÔÁþ¼µ·½Æ½Áà ÆǽÃÇÆ¿½¹Ã¿ ÄÃÆÇÃÔ ÂÐÁ¿À½ ºÂǵÁÄà ¹Ã¸

¿µÇºÄµÀÅȶ¼µÁ ÃÇöϺÁµ ÄÅÃɵÆǽÀÅȶ ÀÓ¶µÔ ½Â¹½·½¹ÈµÀÑ ¼µÁ ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ Âк ˵Åȶ¼µÁÃÇÅȶ¼µÀ½ÆÇ ÀÓ¶µÔ q ¸·Ã¼¹½·¿ÃÁÄÀº¿Çº 

£Ç¹ÃÅȶ ¼µÁ

ÀºÇ

ÀºÇ

ÀºÇ

ÀºÇ

¸Ã¹

ÀºÇ

ÀºÇ

ÀºÇ

¶ÃÀºº ÀºÇ

¶ÃÀºº ÀºÇ

ÀºÇ

ÀºÇ

¬ÆȆ §È½¼Æ† ¢ÆÆºÆ ©ÈÆÂȸ† ĸ ©ÂÀ¼ÂÀº Çøʸº ÊÆÈ» ÊƆ ¹ÆÊÓŸ ÆÇø† ÀÃÀÈ˹ ÀÃÀ Ͻ ÈÓŽ ÊÓ È˹

¡ºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ÃÇ ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÁ ÅȶÁ ¸½¶¿µÔ̺ Á À½ÆÇÐ ¿À½ºÂǵÁ ÃÇ  źĽ˵ÃÇÅȶÁ ÀÓ¶µÔ ¿Åº¹½Ç öϺÁµ ƺ ÍÇÈ¿½ £Â¹ÈÀ½ÂÃÇÅȶ ¼ÃÂÂк À½ÆÇ

Á À½ÆÇÐ

À½ÆÇÐ

Á ÍÇÈ¿½§ÈÀĽÈŸ×ÉÊÆÀ† ÄÆÉÊÔ

ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËΠ§È½¼Ã¸»¸½Ä¸×ÇÈƼËÂÎÀ× ÉÊȸŸ† §ÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔ § ÊÆÈ» ¼À¿Ä½† ȽÅÀ× ¼Ã×ÇÃÆÉÂÀÍ œÃ×ɸÊÅÓÍÂÈƺ½ÃÔ ÌÀÈĸ ª Â˹Ä ÐÊ ÄÆÅʸ¾ ¤

ÂÈƺ½ÃÔ

q

˜Àµ¼µÌ÷µ ½Â½Ô  Å½Âµ  ¦ºÅ¸ºº·Âµ

˜¼È½É ʽýÌÆÅ

˜Å½ÍµÌº· •Â¹Åº¾ •ÂµÇÃÀѺ·½Ì

 ¡µÅÇ £££

‘

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

q

½Â¹½·½¹

ÃÇÅȶ

½Â¹½·½¹

ÃÇÅȶ ¼µÁ

ÃÇÅȶ ¼µÁq

½Â¹½·½¹

½Â¹½·½¹

q

ÃÇÅȶ ¼µÁ

©ÊÆÀÄÆÉÊÔ ÄÆÅʸ¾¸

20 | ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


¬ ¦ÈËÂƺƆ ¼ÀʽÃ×

µÄͽ•Àº¿ ƺ¾¢½¿ÃÀµº ·½Ì

˜¼È½É ʽýÌÆÅ

µ¼Ã   

¥¸¿º¸ÅÀ½ ÂÆÄǸÅÀÀ

 ¦½¶ÇŵÂÆÒɽŠ £££

q

™ºÄÈǵÇÆ¿µÔ •  

ÄÅÃɵÆǽÀ ͽɺŠ ùÈÀ½Â ÁºÇµÀÀÃ̺ źĽ˵ ¥ÃÆƽÔ

ȽÉÀº¿Æ ÅÈ À½ÁµÆÇ ǺÊ ÂÃÒÀµÆÇ ¶½Ã ÇÃÀÑ ¶½¿ÅÃÆÇ ¥ÃÆƽÔ

œÈº·µÂ¸µ º q ý¹Ã·Âµ

—ÃÅÃĵº·š· ¸ºÂ½¾—½¿Çà Å÷½Ì

§¡

§¡

·Æº·½¹ÐÄÿÅÐǽ¾ ¹ÀÔÆ¿µÇÂÐÊ¿Å÷ºÀÑ ¥ÃÆÆ½Ô š·ÅÃÆÃÓ¼ ©½ÂÀÔ¹½Ô

¤§

§¡

§

¤§¡

¤§

µÀÓÁÃ˽¿÷µÔ̺ź Ľ˵ –ºÀѸ½Ô Áº ǵÀÀÃ̺źĽ˵·µÆ ÆÃÅǽÁºÂǺ ùÈÀ½Â ¥ÃÆƽÔ

·Æº·½¹Ðµ ÄÅÃɵÆǽÀ Áº ÄÀµ·ÀÔºÁÐÊ ǵÀÀÃ̺źĽ˵ ঵¶À½Â—½¿ÇÃÅ ÁºÁ¶ÅµÂÂÐÊ ¹ÈÀ½Â ½¿ÃĵÀ ¿µ ¢½¿ÃÀµº·½Ì ÅÈÀÃÂÂÐÊÄà ǺĵÀ ͽ¸ÀµÆ ¿ÅÐǽ¾ ¥ÃÆ ÂÈÀµ¾Â ©½ÂÀÔ¹½Ô Æ½Ô ¦­• ¥ÃÆƽÔ

ÂÈÀµ¾Â ¦­• ½¿Ã «ºÄºÀѽ¿Ã· ĵÀ ½ÇºÄµÀ ©½ÂÀÔ •Â¹Åº¾—Àµ¹½ ĽÀÃÁµÇºÅ½µ ¹½Ô ùÈÀ½Â ÄÅÃÉ ÀÐ ¥ÃÆƽÔ

Á½Å÷½Ì µÆǽÀ ÁºÇµÀÀÃ̺ź Ľ˵ ¥ÃÆƽÔ

ÅȶºÅý¹ ¥ÃÆƽÔ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

 ³˺ÂÇÅ £££

²·ÃÀÓ˽Ô¿Å÷À½ ¦º·ºÅÂµÔ •  £££ ÃÉ

 «ºÂÇŦɺŵ £££ œµ·Ã¹Æ¿µÔ  

 ©µÆ¿¿ÃÁ§¦Ÿ £££ ½Â½Ô  

ŸÅлº·Æ¿½¾ ¦ÇµÂ½ÆÀµ·²¹ Áȹ÷½Ì

ùÈÀ½Â ÁºÇ̺źĽ ˵ ÄÅÃɵÆǽÀ ¥ÃÆ Æ½Ô ¿µÇºÄµÀ ½¿ÃĵÀ ©½ÂÀÔ¹½Ô

ÅȶºÅý¹ ÅÈ ¶ºÁµÆÇ ¶½ÇÈÁ •¾¶µÇ÷¥µÉµ Âк‚¨Â½É ÒÀÑ¥µ·½ÀѺ·½Ì Àº¿Æ ‚§ºÊÂà ÄÀµÆǐ ¥ÃÆ ƽÔ

ÀºÇ£¿ÇÔ¶ÅÔ  ÃÉ  

§Å½µ¹µ ¸ÅÈÄĵ ¿ÃÁĵ½¾

¨¸À÷þ¿µÁºÂÑ Æ¿Àµ¹Áµ¸µ¼½Â ÆÇÅýǺÀÑÂÐÊÁµ ¤ÈǺ·µÔ   ǺŽµÀ÷ ŸÅлº· Æ¿½¾¦² ¤

¶½ÇÈÁµÔ̺źĽ˵ ¥ÃÆƽÔ

¤§¡

ùÈÀ½Â ÁºÇ̺źĽ ˵ ÄÅÃɵÆǽÀ ¶½ ÇÈÁµÔ̺źĽ˵· µÆÆÃÅǽÁºÂǺ ¥ÃÆÆ½Ô ©½ÂÀÔ¹½Ô •Â¸À½Ô

¤Èͽ˵•Àº¿ Ƶ¹Å—Àµ¹½ q Á½Å÷½Ì

§¡

§

§

¤§¡

§

¿µÇºÄµÀ ½ÇºÄµÀ ©½Â ÀÔ¹½Ô ͽ¸ÀµÆ ¸½¶¿µÔ̺źĽ˵ à¹ÈÀ½Â ¥ÃÆƽÔ

ÄÅÃɵÆǽÀ ÁºÇµÀ ÀÃ̺źĽ˵ ¥ÃÆÆ½Ô ÁÔ¸¿µÔ̺źĽ˵Æ ¿µÁºÂÂþ¿ÅÃͿþ ©½ÂÀÔ¹½Ô º·Åà ͽɺŠÂÈÀµ¾Â ¦­•

ÄÅ¡µÅ¿Æµ ÒÇ

ŸÃ¼À÷•Àº¿ Ƶ¹Å¢½¿ÃÀµ º·½Ì

ÉÀº¿Æ ȽÉ Àº¿Æ ¶½ÃÇÃÀÑ ¶½¿ÅÃÆÇ ǺÊ ÂÃÄÀµÆÇ ǺÊ ÂÃÒÀµÆÇ ¥ÃÆ ƽÔ

ÅÈÀÃÂÂк ÁºÁ¶ÅµÂÂк ¦ÐÅ·µÌº·µ ÄÿÅÐǽÔ· •Àº¿ÆµÂ¹Åµ µÆÆÃÅǽÁºÂǺ •Àº¿ÆµÂ¹Å÷µ ¥ÃÆÆ½Ô š·Åà ÆÃÓ¼

®ºÅ¶µÂÑ ¦ºÅ¸º¾ ˜Å½¸ÃÅѺ·½Ì

 §º¸ÃÀµ¦½¶½ÅÑ £££

 ¦ÐÅ·µÌº·µ•• ¤ ¦º·ºÅÂµÔ  

¦ÇÅþƽÆǺ ¡µÅǵ ÃÉ  Áµ Çß÷à ÆÇÅýǺÀѵÔ¿ÃÁ  ÄµÂ½Ô £££

 ¦ÇÅþÁµÇºÅ½µÀÐ £££

ÀºÇ¥ŸŸ•  ÃÉ  

˜ÃÂ̵ź¿Ã •Â¹Åº¾˜ºÂµ ¹Ñº·½Ì

œµ·Ã¹Æ¿µÔ  ¦ÇÅþÁµÅ¿Ã Çßà  ·µÔɽÅÁµ £££ 

ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ ÄÅÃɵÆǽÀ ¥ÃÆƽÔ

¥ÃÆƽÔ

ŵ¶½ÂµÇ Åȶº ͽɺÅ ¥ÃÆƽÔ

Åý¹ ¥ÃÆƽÔ

ÄÃÀ½ÁºÅÂк ¨ÁµÅ÷µ•À½Ô ÄÿÅÐǽÔ· §ÈÅÀµ¶º¿Ã·Âµ µÆÆ ÇµÀ½Ô §ÈÅ˽Ô

ÄÀÃÆ¿½ºÃÇÅȶ ¼µÁ Æ¿µÇÂк ÃÇÅȶ¼µÁ

öŹÃÆ¿µ ¶ÅÈÆÃÇ ¼µÁÃÇ

 ÄÃÆÇÃÔ ÂÐÁ¿À½ ºÂǵÁ ½Â¹½·½¹

£ÇÄùà Æǵ·¿º ·Ã¼Áû µÃÇ ÆÅÃÌ¿µ ÄÀµÇº»µÃÇöϺÁµ ÃÇ ÀÓ¶µÔ ¿ÃÁÄÀº¿Çµ ˽½ ÃÇ·½¹µ ÃÇ Ç÷µÅµ

ÀÓ¶µÔ ½Â¹½·½¹

ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ

 ÃÇöϺÁµ ÀÓ¶µÔ ½Â¹½·½¹ÈµÀÑ ÆÁÃÂǵ »ÃÁÄà Âк ÒǵÄÂÃ

ͽɺÅÅȶ¼µÀ½ÆÇ ùÈÀ½ÂÅȶ¼µ ÃÇöϺÁµ À½ÆÇ ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ ÀÓ¶µÔ ¹ÃÆǵ·¿µÄà Åȶ¼µÁ ÄÅÃɵ ¼·ÃÂ¿È ÆǽÀÅȶ¼µÁ

Á À½ÆÇÐ ½Â¹½·½¹ ÍÇÈ¿½

Á À½ÆÇÐ

Á

ÀÓ¶µÔ ½Â¹½·½¹

ÃÇöϺÁµ ÄÀÃÆ¿½ºÃÇÅȶÁ ÃÇÄü½Ë½½  ÀÓ¶µÔ ¦¿µÇÂкÃÇÅȶÁ ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÁ ¿À½ºÂǵÁ

ÃÇÅȶ¼µÁ

Á À½ÆÇÐ ÄÃÆøÀµÆ÷µÂ½Ó ÍÇÈ¿½

Á ÍÇÈ¿½Á

Á

ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ

ÃÇöϺÁµ Æ¿µÇÂкÃÇÅȶ¼µ Á ÄÀÃÆ¿½ºÃÇÅȶ ÀÓ¶µÔ ¿À½ºÂÇÆ¿½º µ¿ÃĽǺÀÑ ¼µÁ Âк¿µÅÇÐ

½Â¹½·½¹

q

ÃÇÅȶÁ

q

ÃÇÅȶ ¼µÁ

½Â¹½·½¹

¶ÃÀºº ÀºÇ

¶ÃÀºº ÀºÇ

½Â¹½·½¹

½Â¹½·½¹

¶ÃÀºº q ÀºÇ

¶ÃÀºº ÀºÇ

ÀºÇ

¸Ã¹µ

ÀºÇ

ÀºÇ

ÀºÇ

¬ÆȆ §È½¼Æ† ¢ÆÆºÆ ©ÈÆÂȸ† ĸ ©ÂÀ¼ÂÀº Çøʸº ÊÆÈ» ÊƆ ¹ÆÊÓŸ ©ÊÆÀÄÆÉÊÔ ÆÇø† ÀÃÀÈ˹ ÀÃÀ ÄÆÅʸ¾¸ Ͻ ÈÓŽ ÊÓ È˹  ÄÃÆÇÃÔ  ÃÇÅȶÁ ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ ÂÐÁ¿À½ ¸Ã¹µ ºÂǵÁÄà ¹Ã¸ ÄÃÀ½ÁºÅÂкÄÿÅÐ  ǽÔÃÇÅȶ¼µÁ ÆÁÃÂǵ ÃÇÅȶ ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ÃÇ ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ »ÃÁr ÀºÇ ¼µÁ Åȶ¼µÁ ÄÅÃɵ ½Â¹½·½ ÆǽÀÃÇÅȶ¼µÁ ¹ÈµÀÑÂà ͽɺÅÅȶ¼µ ¶ÃÀºº À½ÆÇ ÅȶºÅý¹ ŵ¶½ ÀÓ¶µÔ ÃÇöϺÁµ  q ÀºÇ µÇÃÇÅȶ¼µÁ ÁºÇµÀÀÃ̺źĽ˵ÃÇ Åȶ¼µÁ ÁÔ¸¿µÔ ÃÇöϺÁµ ¶ÃÀºº ̺źĽ˵Æ¿µÁºÂÂþ ÀÓ¶µÔ ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÁ  q ÀºÇ ¿ÅÃͿþÃÇÅȶ ¿À½ºÂǵÁ ¼µÁ º·ÅÃͽɺÅÃÇ Åȶ¼µÀ½ÆÇ §ÈÀĽÈŸ×ÉÊÆÀ† ÄÆÉÊÔ

ÄÀÃÆ¿½ºÃÇÅȶ¼µ Á À½ÆÇÐ Á ¦¿µÇÂкÃÇ ÍÇÈ¿½ Åȶ¼µÁ

Á ÍÇÈ¿½

Á À½ÆÇÐ

Á À½ÆÇÐ

Á

Á À½ÆÇÐ

§È½¼Ã¸»¸½Ä¸×ÇÈƼËÂÎÀ× ÉÊȸŸ† §ÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔ § ÊÆÈ» ¼À¿Ä½† ȽÅÀ× ¼Ã×ÇÃÆÉÂÀÍ œÃ×ɸÊÅÓÍÂÈƺ½ÃÔ ÌÀÈĸ ª Â˹Ä ÐÊ ÄÆÅʸ¾ ¤

ÂÈƺ½ÃÔ

¦ÇÅþ¿Å÷ÀÔ ÆÇÅà ¦ÃÀºÌÂµÔ  ½ÇºÀѵÔ¿ÃÁĵ Â½Ô £££

‘

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

| ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | 21


22

ร†รˆร‚รˆ รจ ร‘ร’รรŽร‰

ะ˜ั‚ะพะณะธ ะบะพะฝะบัƒั€ัะฐ ะฟะพ ะฑะปะฐะณะพัƒัั‚ั€ะพะนัั‚ะฒัƒ ะžะผัะบ ะฟั€ะธะทะฝะฐะฝ ัะฐะผั‹ะผ ะฑะปะฐะณะพัƒัั‚ั€ะพะตะฝะฝั‹ะผ ะณะพั€ะพะดะพะผ ะพะฑะปะฐัั‚ะฝะพะณะพ ะทะฝะฐั‡ะตะฝะธั, ะฟะพัั‚ะพะผัƒ ะฟั€ะธะผะตั‚ ัƒั‡ะฐัั‚ะธะต ะฒะพ ะ’ัะตั€ะพััะธะนัะบะพะผ ะบะพะฝะบัƒั€ัะต ะฟะพ ะฑะปะฐะณะพัƒัั‚ั€ะพะนัั‚ะฒัƒ

ยจร‡ยบยพยฝรร‹ยพร„ร˜ร…รร‡ยบร„ยนรŠร‹ร†ร‡ยผร‡รƒร‡ร†รƒรŒร‰รŠยนรˆร‡ยบร„ยนยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปรŒรˆร‰รร€ร†ยนย† ร†ร”รˆร˜ร‹ร•ร…รŒร†รรรรˆยนร„ร•ร†ร”รŽร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รร‚ยงร…รŠรƒร‡ร‚ร‡ยบร„ยนรŠร‹ร ยจร‡ยฝยปยพยฝยพร†ร”รร‹ร‡ยผรร‰ยพยผรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡รƒร‡ร†รƒรŒร‰รŠยนรˆร‡ยบร„ยนยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปรŒรˆร‡ ร‰ยพร€รŒร„ร•ร‹ยนร‹ยนร…ร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร…รŒร†รรรรˆยนร„ร•ร†ร”รŽร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†รร‚ยปยผร‡ยฝรŒยจร‡ยบยพย† ยฝรร‹ยพร„ร˜ร…รยปร†ร‡ร…รร†ยนรรรย„ยชยนร…ร‡ยพยบร„ยนยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ยพร†ร†ร‡ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝรŠรƒร‡ยพรˆร‡รŠยพร„ยพย† ร†รยพย”รŠร‹ยนร„รยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒร‡ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝรŠรƒร‡ยพรˆร‡รŠยพร„ยพร†รยพยคร—ยบรร†รŠรƒร‡ยผร‡ร‰ยนร‚ร‡ร†ยนร ยซยนยปร‰รรยพรŠรƒร‡ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝรŠรƒร‡ยพรˆร‡รŠยพร„ยพร†รยพย›ร–ร‹รรŽร†ยนรŠยพร„ยพร†ร†ร”รŽรˆรŒร†รƒร‹ยนรŽยปร‰ยนร…ย† รƒยนรŽร‰ยพยผรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ยนยฝร‰ยพรŠร†ร‡ร‚รˆร‰ร‡ยผร‰ยนร…ร…ร”ยปร”รˆร‡ร„ร†ร˜ร„รŠร˜รƒยนรˆรร‹ยนร„ร•ร†ร”ร‚ร‰ยพย† ร…ร‡ร†ร‹ร…ร†ร‡ยผร‡รƒยปยนร‰ร‹รร‰ร†ร”รŽยฝร‡ร…ร‡ยป รˆร‰ร‡ยฝร‡ร„ยฟยนร„ยนรŠร•ยผยนร€รรรรƒยนรรร˜รยนรŠร‹ร†ร‡ยผร‡ รŠยพรƒร‹ร‡ร‰ยน ยปยพร„ยนรŠร•รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒรŠร†ยนร˜ร€ยนรŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒยนร…รรƒร‰ร‡ร‰ยนร‚ร‡ร†ร‡ยป ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹รร‰ร‡ย† ยปยนร„รรŠร•ยฝร‡ร‰ร‡ยผร รŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนร„ร‡รŠร•รŒร„รรร†ร‡ยพร‡รŠยปยพร’ยพร†รยพยงรŠร‡ยบร‡ยพยปร†รร…ยนย† ร†รยพรŒยฝยพร„ยพร†ร‡ยบร„ยนยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปรŒร‰ยนร‚รยพร†ร‹ร‰ยน รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ร…รŒยปร–ร‹ร‡ร…ยผร‡ยฝรŒรรŠรˆร‡ร„ย† ร†ร˜ยพร‹รŠร˜ร„ยพร‹ ย›ยฅรร†รรŠร‹ยพร‰รŠร‹ยปยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยนรยฟรร„รร’ร†ร‡ย†รƒร‡ร…ร…รŒร†ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡รƒร‡ร…ย† รˆร„ยพรƒรŠยนยงร…รŠรƒร‡ร‚ร‡ยบร„ยนรŠร‹รรŠร‡ร‡ยบร’รร„ร รˆร‡รŒรŠร„ร‡ยปรร˜ร…ร‰ยพยผรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡รƒร‡ร†ย† รƒรŒร‰รŠยนยบร„ยนยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปยน รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร‚รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรร‹รŠร˜รŠยผร‡ยฝยน รŒรรร‹ร”ยปยนร—ร‹ย† รŠร˜ร†ยพร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ร–รŠร‹ยพร‹รรยพรŠรƒรยพร‡รŠร‡ยบยพร†ร†ร‡รŠร‹รรร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒร‡ยพรŠร‡รŠร‹ร‡ร˜ร†รยพ ร†ยนรŠยพร„ยพร†ร†ร”รŽรˆรŒร†รƒร‹ร‡ยป ร†ร‡รรŒร‰ร‡ยปยพร†ร•รรŽร‡ยบยพรŠรˆยพรยพร†ร†ร‡รŠร‹รรƒร‡ร…ร…รŒร†ยนร„ร•ร†ร”ย† ร…รรŒรŠร„รŒยผยนร…ร รŠร‡รŠร‹ร‡ร˜ร†รยพยฝร‡ร‰ร‡ยผ ร‡ยบร“ยพร…ร”ยฟรร„รร’ร†ร‡ยผร‡รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยนร ยฝร‰รŒยผรยพรˆร‡รƒยนร€ยนร‹ยพร„ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รร€รŒร—ร’รยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยฟรร€ร†รร†ยนรŠยพร„ยพร†รร˜ ยชยนร…ร”ร…รยบร„ยนยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ยพร†ร†ร”ร…รรŠร‰ยพยฝรรŠยพร„ร•รŠรƒรรŽร†ยนรŠยพร„ยพร†ร†ร”รŽรˆรŒร†รƒร‹ร‡ยป รˆร‰รร€ร†ยนร†ร”รŠยพร„ยนยฃยนร…ร”ร‘ร„ร‡ยปรƒยนยคร—ยบรร†รŠรƒร‡ยผร‡ร‰ยนร‚ร‡ร†ยนรยŸยพร„ยนร†ร†ร‡ยพยงยฝยพรŠย† รŠรƒร‡ยผร‡ร‰ยนร‚ร‡ร†ยนย›ยฃยนร…ร”ร‘ร„ร‡ยปรƒยพยปรŠยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพรˆยพร‰ยพยปยพยฝยพร†ร”ร†ยนรˆร‰รย† ร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ยผยนร€ ยนยปยผร‡ยฝรŒยบรŒยฝยพร‹รˆร‡ร„ร†ร‡รŠร‹ร•ร—ร€ยนยปยพร‰ร‘ยพร†ยนยผยนร€รรรรƒยนย† รรร˜ยฟรร„รร’ร†ร‡ยผร‡รร‡ร†ยฝยนยชยพร„ร‡รˆยพร‰ยพยฟรยปยนยพร‹รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ยบรŒร…รรˆร„ยนร†รย† ร‰รŒยพร‹ยฝยนร„ร•ร†ยพร‚ร‘ยพยพร‰ยนร€ยปรร‹รยพยปรŠยปร˜ร€รรŠยปร‡ร€ยปยพยฝยพร†รยพร…ร†ร‡ยปร‡ยผร‡ยนร–ร‰ร‡รˆร‡ร‰ร‹ยน ย„ยงร…รŠรƒย†ยญยพยฝร‡ร‰ร‡ยปรƒยนย”ยชยพร„ร‡ยŸยพร„ยนร†ร†ร‡ยพ ร‰ยนรŠรˆร‡ร„ร‡ยฟยพร†ร†ร‡ยพร†ยนยผร‰ยนร†รรยพรŠยฃยนย† ร€ยนรŽรŠร‹ยนร†ร‡ร… รŒรŠรร„รร˜ร…รยฟรร‹ยพร„ยพร‚รˆร‰ยพยปร‰ยนร‹รร„ร‡รŠร•ยปร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ร‡ยนร€รรŠรŠร‰ยพยฝร รŠร‹ยพรˆยพร‚ย›รŠยพร„ยพร€ยนยนรŠรยนร„ร•ร‹รร‰ร‡ยปยนร†ร”ยปรŠยพรŒร„รรร” ร‡ร‰ยผยนร†รร€ร‡ยปยนร†ยปร”ยปร‡ร€ร…รŒย† รŠร‡ร‰ยน ร‰ยนร€ยปรยปยนยพร‹รŠร˜รˆร‰รรŒรŠยนยฝยพยบร†ร‡ยพรŽร‡ร€ร˜ร‚รŠร‹ยปร‡ ยงร…รŠรƒรˆร‰รร€ร†ยนร†รŠยนร…ร”ร…ยบร„ยนยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ยพร†ร†ร”ร…ยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡ร…ร‡ยบร„ยนรŠร‹ร†ร‡ยผร‡ร€ร†ยนย† รยพร†รร˜ รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒรˆร‰รร…ยพร‹รŒรยนรŠร‹รยพยปร‡ย›รŠยพร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒร‡ร…รƒร‡ร†รƒรŒร‰รŠยพรˆร‡ยบร„ยนย† ยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปรŒยงยบร„ยนรŠร‹ร†ยนร˜รƒร‡ร†รƒรŒร‰รŠร†ยนร˜รƒร‡ร…รรŠรŠรร˜ร‰ยพรƒร‡ร…ยพร†ยฝร‡ยปยนร„ยนร†ยนย† รˆร‰ยนยปรร‹ร•ยปยฅรร†ร‰ยพยผรร‡ร†ยนยฉยญร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ร‡ร‹ร‰ยนยฟยนร—ร’รยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”รˆร‡ยบร„ยนย† ยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปรŒรˆยนร…ร˜ร‹ร†ร”รŽร…ยพรŠร‹ รŠร‡รŽร‰ยนร†ยพร†รร—รรŠร‹ร‡ร‰รรƒร‡ย†รƒรŒร„ร•ร‹รŒร‰ร†ร‡ยผร‡ รรˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร‡ยผร‡ร†ยนรŠร„ยพยฝรร˜ ยนร‹ยนรƒยฟยพรŠร‡ร€ยฝยนร†รร—ร…ยพรŠร‹ร‡ร‹ยฝร”รŽยนยปยฟรร„ร”รŽ ร…รรƒร‰ร‡ร‰ยนร‚ร‡ร†ยนรŽ ย›ร†ร‡ร…รร†ยนรรรย„ยชยนร…ยนร˜ยบร„ยนยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ยพร†ร†ยนร˜รŒรŠยนยฝร•ยบยนย”รร€ร‡ยฝรร†ร†ยนยฝรยนร‹ร รˆร‰ยพร‹ยพร†ยฝยพร†ร‹ร‡ยปยปร”ยบร‰ยนร†ร‡ร‹ร‰รรˆร‡ยบยพยฝรร‹ยพร„ร˜ย›ร”รŠร‡รƒร‡ร‡รยพร†รยปร‡รˆร”ร‹รƒร‡ร„ร„ยพรƒย† ร‹รยปร†ร‡ยผร‡รŽร‡ร€ร˜ร‚รŠร‹ยปร‡ยปยนร†รร˜ร‹ร‡ยปยนร‰รร’ยพรŠร‹ยปยนรŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†รรƒร‡ยปยฟรร„ร•ร˜ย„ย›รรƒย† ร‹ร‡ร‰รร˜ย”รร€ร‰ยนร‚ร‡ร†ร†ร‡ยผร‡รˆร‡รŠยพร„รƒยนยคร—ยบรร†รŠรƒรร‚ รƒร‡ร†รƒรŒร‰รŠร†ยนร˜รƒร‡ร…รรŠรŠรร˜รˆร‰รย† ร†ร˜ร„ยนร‰ยพร‘ยพร†รยพร‡ยปรƒร„ร—รยพร†รรร†ยนยบรŒยฝรŒร’รร‚ยผร‡ยฝยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร‚ร†ร‡ร…รร†ยนย† รรรย„ยครŒรร‘รร‚ยฝยปร‡ร‰ยซยชยŸย”ย›รŠยพรˆร‡ยบยพยฝรร‹ยพร„รร‡ยบร„ยนรŠร‹ร†ร‡ยผร‡รƒร‡ร†รƒรŒร‰รŠยนยบร„ยนยผร‡ย† รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปยนรˆร‡ร„รŒรยนร‹ยฝรรˆร„ร‡ร…ร”รˆร‰ยนยปรร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยนยงร…รŠรƒร‡ร‚ร‡ยบร„ยนรŠร‹ร

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

รˆร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยนร…รŒรร‚รŽรŽยŠรŽรˆรรƒยพร˜ยฝรร‰ร…รŠร…รŽรรยฝร“ร…ร…ยซร‰รŽร‡ร‹ร†ร‹ยพรˆยฝรŽรร…


ÆÈÂÈ è ÑÒÐÎÉ

23

›£™¤™°¡¦ª£§¥©™¢§¦ž§«¥ž°ž¦›´ª§£¡¢¨©§¡ ›§ª«›ž¦¦´¢¨§«ž¦¯¡™¤

Завод будет уникальным ÈÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÌÍÂÎΊÎÈÐþؽÁÉÅÊÅÎÏͽÓÅÅ«ÉÎÇËÆ˾ȽÎÏÅ

www.omskpravda.ru

¨ÉǼɹÅŹÈÇɹÀ»ÁËÁ×ÄÕÆÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÌÐÁËԆ »¹×Ò¹ØÊÇÀ½¹ÆÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÃĹÊ˾ÉÆǼÇËÁȹ ºÌ† ½¾ËɹÀɹºÇ˹ƹ»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ›Ç»É¾ÅØɹºÇоÂÈdž ¾À½ÃÁ»£¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂɹÂÇÆ˹ÃÌ×À¹½¹ÐÌÈÇÊ˹»Áļ̆ º¾ÉƹËÇɤ¾ÇÆÁ½¨Çľ¿¹¾» ÇÆÈÇʾËÁÄÊËÉÇØÒÁÂÊØÀ¹† »Ç½ÈÇÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻̻¹ËÔ ¹˹ÿ¾Éؽ½É̼ÁλÇÀ»Ç½Á† ÅÔλɹÂÇƾǺӾÃËÇ»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÇÂÁÊÇÏÁ¹ÄՆ ÆÇÂÊ;Éԝ¾ÂÊË»Ì×ҹػɾ¼ÁÇƾÈÉǼɹÅŹÈÇɹÀ»Á† ËÁ×ÄÕÆÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹À¹»¾ÉÑÁĹÊÕ»˾ÃÌҾżǽ̧ƹ ÈÇÄÆÇÊËÕ×ɾ¹ÄÁÀÇ»¹Æ¹ ÈÇÖËÇÅÌʾÂйʾÊËÕƾǺÎǽÁ† ÅÇÊËÕɹÀɹºÇËÃÁÆǻǪÇÀ½¹ÆÆÔ»ɾ¼ÁÇƾÎÇĽÁƼ ÈÇÊÌËÁ Ø»ÄؾËÊØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÅÃĹÊ˾ÉÇÅ ¼½¾»ǽ† ÆÌϾÈÇÐÃÌÌ»ØÀ¹ÆԻʾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ÈÉÇϾÊÊÔs ÇË»ÔɹÒÁ»¹ÆÁØÊÔÉÕؽǾ¼Ç¼Ä̺ÇÃÇÂȾɾɹºÇËÃÁ ªÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ƾǺÎǽÁÅÇɹÀɹº¹ËÔ»¹ËÕÆÇ»Ì×ɾ¼Á† ÇƹÄÕÆÌ×ÈÉǼɹÅÅÌÁžÆÆÇÊÌоËÇÅÊÇÀ½¹ÆÁØ»§ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁÃĹÊ˾ɹÈÇȾɾɹºÇËþÄÕƹ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

šÌ½ÌÒÁ»¹ËÆÔÂÀ¹»Ç½ ÈÉǺÆÔÂÀ¹ÈÌÊÃÃÇËÇÉǼÇƹ† žоÆƹÃÇƾÏÁ×Æؼǽ¹ »ÎǽÁË»ÎÇĽÁƼ„¤¾† ƧŔ¨ÇÅÁÅÇÖËǼÇ»¾¼ÇÊËÉÌÃËÌɾ ™§„ Æ¹Å¾ÆÊÃÁ ľƔ ¹˹ÿ¾À¹»Ç½ÔÈÇȾɻÁÐÆÇÂȾɾɹºÇËþÄÕƹ»ʾ† »¾ÉÆÔÎɹÂÇƹΧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ§ÅÊÃÁÂÀ¹»Ç½½ÄØ©Çʆ ÊÁÁºÌ½¾ËÌÆÁùÄÕÆÔÅ ½¾ÊÕÈɾ½ÈÇĹ¼¹×ËÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔ¾ɹÀɹºÇËÃÁ ÃÇËÇÉÔ¾ÈÇÀ»ÇÄØËÈÉÇÁÀ»Ç† ½ÁËÕƾËÇÄÕÃÇ»¹ËÌÁÀÄÕƹʹÅǼÇ»ÔÊÇÃǼÇùоÊË»¹ ÆÇ ÁɹÀÄÁÐÆÔ¾Ⱦɾ»ØÀÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÊƹÆÇƹÈÔľÆÁ† ¾Å ÐËÇÈÇ»Ôѹ¾ËÁκ¹Ã˾ÉÁÏÁ½ÆԾʻÇÂÊË»¹¦¾ÇºÎǽÁ† ÅǾ½ÄØÀ¹¼ÉÌÀÃÁÀ¹»Ç½¹ÊÔÉÕ¾s„©ÇÊĹƔ ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹¾Ë† ÊØƹ„ Æ¹Å¾ÆÊÃÇÅÄÕƾ” ›ÐÁÊľ½É̼ÁÎǺӾÃËÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ËÇ¿¾ÈÇʾËÁļĹ»¹ ɾ¼ÁÇƹ sƹÊÇÊÆdžÍÁÄÕËÉÇ»¹ÄÕƹØÊ˹ÆÏÁØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô ¶ËÇ˹ÿ¾ǽÁÆÁÀÆÇ»ÔÎÊËÉÇØÒÁÎÊØǺӾÃËÇ»»ɹÂÇƾ¦¹ À¹»¾ÉѾÆÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË ÈÉÁǺɾ˾ÆÁ¾ ÁÅÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØƹÊ˹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÇÐÁÊËÃÁÁÀǺĹʈ ÆǼǺ׽¿¾Ë¹ºÌ½¾ËƹÈɹ»Ä¾ÆÇ ÅÄÆÉ̺ľÂœÌº¾Éƹ† ËÇɤ¾ÇÆÁ½¨Çľ¿¹¾»Èǽ˻¾É½ÁÄ ÐËÇÖËÁÊɾ½ÊË»¹ºÌ½ÌË »Ô½¾Ä¾ÆÔ¦ÇÈÉÁÖËÇÅÈÇËɾºÇ»¹ÄÇËÁÊÈÇÄÆÁ˾ľÂɹºÇË ¿¾ÊËÃǼÇÊǺÄ×½¾ÆÁؼɹÍÁÃÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÁÇÈɾ½¾ÄÁÄ оËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ»»Ç½¹ǺӾÃ˹»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×sƾÈÇÀ½Æ¾¾ ÇÃËغÉؼǽ¹£¹ÃÀ¹»¾ÉÁļĹ»Ìɾ¼ÁÇƹ½ÁɾÃËÇÉ §§§„¥ª¬„£¹Ä¹ÐÁÆÊÃǾ”¥ÁιÁĝ¿¹Í¾ÉÇ» Ì¿¾»¹»¼ÌÊ˾ ÇÆÁÈĹÆÁÉÌ×ËƹйËÕÈÌÊÃÇƹĹ½ÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ¦¾ǺÇѾÄ»ÆÁŹÆÁ¾Å¼Ä¹»¹ɾ¼ÁÇƹÊÇÏÁ¹ÄÕÆÌ×Ê;† ÉÌ ÈÇʾËÁ»ÊËÉÇØÒÁÂÊØ»£¹Ä¹ÐÁÆÊþ½¾ËÊÃÁÂʹ½ªËÇÁ† ÅÇÊËÕǺӾÃ˹sÅÄÆÉ̺ľÂ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ˹Å À¹»¾ÉѾÆÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ÃÀ½¹ÆÁ× Èǽ»¾½¾ÆÔÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔ¾ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÁÄؽ¾ËÊÃǼÇʹ† ½¹À¹ÊоËÊɾ½ÊË»ɹÂÇƹÈÉÁǺɾ˾ÆÇƾǺÎǽÁÅǾ˾Ά ÆÇÄǼÁоÊÃǾ ÊÈÇÉËÁ»ÆǾÁÁ¼ÉǻǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÄØ »»Ç½¹ǺӾÃ˹»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×ƾǺÎǽÁÅÇÀ¹»¾ÉÑÁËÕ »ÆÌËɾÆÆÁ¾ɹºÇËÔÅÇÆ˹¿ÈÉÁËÇÐÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÊÁÊ˾† ÅÔÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕʹÆ͹ØÆʝÄØ ÖËǼÇËɾºÌ¾ËÊØ ÅÄÆÉ̺ľÂ¨Ç½ÈÁʹÆÆǾ»Îǽ¾»ÁÀÁ† ˹»ɹÂÇÆËɾÎÊËÇÉÇÆƾ¾ÊǼĹѾÆÁ¾ž¿½ÌÈɹ»Á˾ÄՆ ÊË»ÇŧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ £¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÅÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÅɹ† ÇÆÇÅÁÃÇÅȹÆÁ„™¼Édž«É¹Ê˔ÈÇÀ»ÇÄÁËȾɾ½¹ËÕ½¾ËÊÃÁ ʹ½»ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÌ×ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ¦¾½ÇÊ˹×ÒÁ¾ƹ½Ç† ÊËÉÇÂÃÌǺӾÃ˹½¾ËÊÃǼÇʹ½¹Êɾ½ÊË»¹ºÌ½Ì˻Խ¾Ä¾ÆÔ ÁÀǺĹÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹ ¨Ç½»Ç½ØÁËǼÈǾÀ½ÃÁ»Ç»É¾ÅØ»ÊËɾÐÁʹÃËÁ»ÇÅɹ† Çƹ ¤¾ÇÆÁ½¨Çľ¿¹¾»ÇËžËÁÄ ÐËÇÇÆÌ»¾É¾ÆÀ¹˾ɾÊÌɆ ÊÔ ÃÇËÇÉÔ¾ƹÈɹ»ÄØ×ËÊØ»ɹÂÇÆÇÆÁºÌ½ÌËÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ËÕÊØÖÍ;ÃËÁ»ÆÇ™ÃÉÌÈØÆÇÂÀ¹»Ç½ÁÈɾ½ÈÉÁØËÁ¾ÈÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻̻¹ËÔsÖËÇÄÁÑÕƹйÄÇ


24

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ¹ÊÈÂŹ¿ÖÌÁÇ¿¾¿È·ÃÄź¿¼ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Öʽ¼¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉļ̹·ÉÁÊŸÅÇÅÉÄÒÌÈǼ»Èɹ ¹Ǽ¾ÊÂÓɷɼ μºÅ Ä· ÇÒÄÁ¼ ÈÉǼÿɼÂÓÄÅ ķοķ¼É ¹Å¾ÇŽ»·ÉÓÈÖ ¸·ÇɼÇ ™ ȹ־¿ È ÔÉ¿Ã „¨ÉÇÅÀº·¾¼É·’ ÅÉÁÇÒ¹·¼É ÄŹÊÕ ÇʸǿÁÊ„¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿ÖÄ·˜—§©œ§’˜·ÇɼÇȼºÅ»ÄÖrÔÉÅÅ»¿Ä¿¾¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÁÅÉÅÇÒÀÆÅÃŽ¼Éʹ¼Â¿Î¿ÉÓ ÆÇÅ»·½¿¿ÈÅÌÇ·Ä¿ÉÓ¹·ÏÁ·Æ¿É·Â

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû ¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ–•¥§š¥öŵε¾ÇºÆÑÄÃǺÀºÉõÁÃǹºÀµź¿ÀµÁÐ  † † † † † †¦Ã½É× ˜ÅÀÉÂÀŸ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

™»ËÇÌÊÄ̼ÁʹÅÇÊ»¹ÄÇ»)PXP ¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ľ  ȾÊÃǺ¾ËÇÆ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ ȾÊÇà ­šª

£¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ

††††

š¾ËÇÆ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃ

£»¹ÉËÁÉÔ ÊȾÏ˾ÎÆÁù

†† ††

Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÈÄÁËÔ¨£ ­šª ¨¥Á½É Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ»

œÉÌÀǻԾÁÄÁľ¼ÃǻԾ¹»ËÇ ¹½»Á¿ÃÁ½Á¹Å¾ËÉÇÅÁ

†† ††

Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ þɹÅÀÁË

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ

†† ††

£¹ÉËÇÆÆÔ¾ÃÇÉǺÃÁÎ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ Ê˾ÃÄÇÅÅ ¹É¾Æ½¹ÇÍÁÊÆÔÎÁÊÃĹ½ÊÃÁÎÈÇžҾÆÁÂ

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

†† †

£»¹ÉËÁÉÔ ÃÇÅžÉоÊÃÌ×ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË

†† ††

£ÁÉÈÁÐ Ÿš¡ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

™»ËÇÅǺÁÄÕ û¹ÉËÁÉÔ

††††

£É¹ÆÃÇÀÄǻǣ£† †Ãû¹ÉËÁɹ ÇÊùÈÇĹ »¹¼ÇÆù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÈÇȾɾɹºÇËþľʹ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔÂ

††

¤ª¨ ª¨ ›¨ ›¨§ ¥­ 04# ͹ƾɹ

§Ë½¾ÄŹˆÄÔ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ÖľÃËÉÇŹË £¹ÆϾÄØÉÊÃÁ¾ËÇ»¹ÉÔ

††††

¥¹ÑÁƹÉ̺Á˾ÄÕƹؽ½É¾»¾ÊÁÆÔ¥©¦¨†

Ÿš¡ ÃÁÉÈÁÐ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä

††††

¥Ø¼Ã¹Øžº¾ÄÕ

£ÁÉÈÁÐ

††††

¦¹ÉÌ¿ɾÃÄƹ»Ó¾À½¾†»Ô¾À½¾»¼§ÅÊà »Ê¾ƹÈɹ»

§É¼Ë¾ÎÆÁù Ç˽¾ÄŹ˾É ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††

§ºÌоÆÁ¾»¹»ËÇÑÃÇľ ™»ËÇËɹÆÃÇÄľ½¿

§Ê»¾ËÁËÈÉÁºÇÉÔÁÖľÃËÉÇÅÇÆËÁÀ½ º¹Æ½¹¿ÆÔ¾ÊÃɾȹ †† ÁľÆ˹ À¹¿ÁÅÔ¹ÆþÉÆÔÂÁ¼¾ÉžËÈÉÇùÄÔ»¹×ÒÁ  ª¡¨ ÁÀÇľÆ˹ ÈÁÊËÇľËÊÃǺÇÀ¹º ÊÃÇºÔ ÊÁÄÁÃÇÆ ÊŹÀù ƾÀ¹Å¾ÉÀ¿Á½ÃÇÊËÕ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ º¾ÆÀÁÆ À¹ÈйÊËÁ½ÈÉÁÀŹËÉÇƹ ÃľÂǺÇÂÆÔÂÁ¨›™ ¹»ËÇ»ÔÑù ÊȾÏǽ¾¿½¹

§Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® ÑùÍԆÃÌȾ ÃÌÎÆÁ ɹÊÃÉǤª¨

¤ª¨ ÅÇÆ˹¿Ⱦƹ žËÁÀÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›® ɾÃĹŹ ††

£Ç¹ºÀ¿µ¹Åº·ºÆ½Âþ¶µÂÑ ÆÇÅýǺÀÑÆÇ·ÃƵÈÂ

™ºÅº·ÃöÅÆǵ¿½ ÆÇÅþÁµÇºÅ½µÀЗµÅ½µÂÇÐ§Ë½ÔλȹÉÆÇ˾ľ¥¾Ð˙

»¾ÉÁžË ¨›® ÇÃÆÇǼƾÊË ¨›® ȾÊÇÃÊËÉÇÁË ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ Ê˾ÃÄÇ¿¹ÉÇÊË ÊȾÏǽ¾¿½¹ ľËÀÁÅ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ʹÆ˾Î ÃɹÊù ÃÇľÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÎÁÅÁؽ»Ç½ÇÇÐÁÊËÃÁ

††††

¨¾ÆÇÈĹÊË ÌÊÄ̼Á¹ÅÇÂÃÁɾÊËÇɹƹ ÖÅÇÆËɹºÇËÔ

£ÇÅȆÉÔ ͹ÃÊ ÖľÃËÉǺÔË˾ÎÆÁÃÌ ɹÊÊÅÇË»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕι

™»ËÇ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

¨Ç¼Çƹ¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ »¹¼ÇÆù ½ÇÊùÈÇĹšÉÌÊÇà ÊËÉǼ¹ÆÔ ƹÄÁÐÆÁÚÄÇÆιÌÊ

¦Ç»Ô¹Šœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ» ˾ÆË £¹Å™ † ºÌ ­¹Æ¾É¹ ›¨ É̺¾ÉÇÁ½ ÇƽÌÄÁÆ ϾžÆË

††††

¨¾ÆÇÈĹÊË ÌÊÄ̼ÁɾÊËÇɹƹ ¹ÅÇÂù ÖÅÇÆ˹¿

ªËÇŹËÇÄǼÁоÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á£ÇÅÈÕ×˾ÉÔ ͹ÃÊ

††††

«¾ÈÄÔÂÈÇÄ ÖÄÁÆÍɹÃɹÊƹØÊÁÊËÇËÇÈÄ ÈÉǾÃËÁÉ

£ÇÅȆÉÔ ͹ÃÊ ÖľÃËÉǺÔË˾ÎÆÁÃÌ ɹÊÊÅÇË»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

¬ÊÄ̼Áº¹ÀÔÇ˽Ôι¨ÇÄÁËÇ˽¾Ä

ž¿¾Å¾ÊƹÉùÆÏËÇ»ºÌκĹÆÃÁ ÃÇÆ»¾ÉËÔÈÇ©ÇÊÊÁÁ ††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ£ÀºÆº•Â½Æ¿½Âþ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

—Â÷þÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½Ô ÄöµÅǺÅÂÃÁÈöÁºÂÈ™µÂµÔÈÆÀȸµÄÀµÇµÔ¦ÇýÁÃÆÇÑÉÊÈÆÂÀ öÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̍ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã·ÄÅºÄ½ÂµÂ½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹ýÁ


ÑÒÐÎÉÊÍÈÃÀ

Строим дом сами §¥§«­¬¦™¥ž¦«™§£©´±¡ ›ÔºÇÉÈÉǾÃ˹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǼÇ½ÇŹÁ¾¼ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ª¾ÉÁØ„ª»ÇÁÅÁÉÌùÅÁ” ¡À½¹Ë¾ÄÕÊ˻Ǚ½¾Ä¹ÆË ¼Ç½ ÊËÉ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÊÆØËÔÅÆǼÁ¾ǼɹÆÁоÆÁØ»ŹÄÇÖ˹¿† ÆÇÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÀ¹ÊËÉÇÂÒÁÃÌÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾† ÆÔÑÁÉÇÃÁ¾Èɹ»¹Á»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁÈÇÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ×ÊǺÊË»¾ÆÆÔÎ Ìʹ½¾ºÆÔνÇÅÇ»¬»¾ÄÁоÆÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇƾǺÎǽÁÅÔÎÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÁÁÎʻǺǽƹØÈÉǽ¹¿¹ ÌÈÉÇҾƹÊÁÊ˾Ź Ç˻ǽ¹À¾Å¾ÄÕÆÔÎÌйÊËÃÇ»½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÁÊǼĹÊÇ»¹ÆÁ¾ ÈÉǾÃËÇ»¿ÁÄÔνÇÅÇ»›Ê¾ÖËÇÊÇÀ½¹¾ËºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÔ¾ÌÊÄÇ»ÁØ ½ÄØÑÁÉÇÃǼÇɹÀ»ÁËÁØÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǼǽÇÅÇÊËÉǾÆÁØ ¨ÉÁɹÏÁÇƹÄÕÆÇÅǺӾÅÆdžÈĹÆÁÉÇ»ÇÐÆÇÅÁÃÇÆÊËÉÌÃËÁ»† ÆÇÅɾѾÆÁÁÌʹ½¾ºÆÔ½ÇÅ̽¹ÐÆÇÊÇо˹¾Ë»ʾº¾ÊǻɾžƆ ÆÔÂÃÇÅÍÇÉ˺Ĺ¼ÇÌÊËÉǾÆÆǼÇÉǽÊÃÇÂû¹ÉËÁÉÔÁÈÉÁÉǽÆÌ× ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇÊËÕÀ¹¼ÇÉǽÆǼÇ¿ÁÄÁÒ¹ ¨É¾½Ä¹¼¹¾ÅǾÁÀ½¹ÆÁ¾ÊÈÇÄÆÔÅÈɹ»ÇÅÅÇ¿¾ËºÔËÕÁÊÈÇÄՆ ÀÇ»¹ÆÇùÃÊÈɹ»ÇÐÆÁýÄØÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǼÇÀ¹ÊËÉÇÂÒÁù ›ÃÆÁ¼¾½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÈÇÄÆÇÇËɹ¿¾ÆԻʾÖ˹ÈÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ½ÇŹ ½¹ÐÁ ÃÇË˾½¿¹ÇË»ÇÀ»¾½¾ÆÁØÍÌƽ¹Å¾Æ˹½ÇÃÉÔÑÁ »ÇÀ† »¾½¾ÆÁ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ɹÊË»ÇÉÔ Ê˾ÆÔÁȾɾ† ¼ÇÉǽÃÁ ÈÇÄÔ ÇÃƹ ȾɾÃÉÔËÁØ ľÊËÆÁÏÔ ½»¾ÉÁ ÃÉÔÄÕÏÇ ˾Éɹʹ ›ɹÀ½¾Ä¾„¥¹Æʹɽ¹”»Ôƹ½¾Ë¾ÈĹÆÁÉÇ»ÃÌŹÆʹɆ ½Ô ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ¾žÉÔÌ˾ÈľÆÁØ ¹×ËÊØɹÊоËÔɹÊÎǽ¹ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»½ÄØÃÇÆÃɾËÆÔÎ ÈÉǾÃËÇ»½ÇÅÇ»¦¹¼ÄؽÆÔÂŹ˾ÉÁ¹ÄÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆºÇľ¾ ÁÄÄ×ÊËɹÏÁØÅÁ¨ÉÁɹÊо˹ÎÅÇ¿ÆÇÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ˹ºÄÁϹ† ÅÁ ÁλÃÆÁ¼¾ÄØÈÉÁÆØËÁØÃÇÆÃɾËÆǼÇɾѾÆÁØÅÇ¿ÆÇ »ÇÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØËÁÈÇ»ÔÅÁÈÉǾÃ˹ÅÁ »ÃÆÁ¼¾ÁÎºÇľ¾ ªƾÀƹÃÇÅÔÅÁÊÄÇ»¹ÅÁ»˾ÃÊ˾ÈÇÅÇ¿¾ËÊÈɹ»ÁËÕÊØ „ªÄÇ»¹ÉÕ˾ÉÅÁÆÇ»”

®½ÉËÆÈË¿Ÿ® ¡½¿ØÁË¿¢ª ¤¾ÊËÆÁÏÔ½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ £™¥ž¦¦´ž§¥™

®ÅɽÀÅÊŸ 

¤¾ÊËÆÁϹƹѾ¼Ç½ÇŹ

ªÇ»É¾Å¾ÆÆÔ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ £¹Ãʽ¾Ä¹ËÕÎÇÉÇÑÌ׾ÊËÆÁÏÌ

¶ÆÏÁÃÄÇȾ½ÁØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ £¹Ë¹ÄǼÈÉǾÃËÇ»

ª¾ÉÁØ„ª»ÇÁÅÁÉÌùÅÁ” „™½¾Ä¹Æ˔¼Ç½ ÊËÉ

©¡¨§¤ÃĹÊÊÁà ¥ÇÊû¹ ¼Ç½ ÊËÉ

¡À½¹Ë¾ÄÕÊ˻DŽ™½¾Ä¹Æ˔ ¼Ç½ ÊËÉ

™ÊÊÇÏÁ¹ÏÁØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔλÌÀÇ» ¥ÇÊû¹ ¼Ç½ ÊËÉ

©¹ÀÄÁÐÆÔ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁÁÀ¼ÇËǻľ† ÆÁØľÊËÆÁÏ ÅÇÆ˹¿ÁÇ˽¾Äù

§ÊÆÇ»¹ÆÁØÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÌÊËÉÇÂÊË»Ç

«ž®¦¡°žª£™¸£¦¡œ™ §ÅÊà ¨ÌÑÃÁƹ ¨É¾½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÔÂÀ¹Ã¹ÀÈÇ˾ľÍÇÆ̆† ©¾¿ÁÅɹºÇËÔŹ¼¹ÀÁƹ† º¾ÀǺ¾½¹Á»ÔÎǽÆÔÎ »»ÇÊÃɾʾÆÕ¾†

25


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

26 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

­®¬ª¤®¡§¸©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤¦ª©­®¬¯¦²¤¤ ¢¤¦¤¬«¤³­®¡©ªž·¡¨œ®¡¬¤œ§· š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › 

É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺

    

§§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ

†† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† †

š¾ËÇƻǽÇƾÈÉÇÆÁϹ¾ÅÔ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÃʽǺ¹»Ã¹ÅÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÚ¾ÀÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ» š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†

   Ã̺Å  Ã̺Å   Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   ƾ½ÇÉǼÇ É É É É É É É É

¨£­š© ¨£­š©  ¯¾ÆËɪËÉÇ ©¾ÊÌÉÊ ¯¾ÆËɪËÉÇ ©¾ÊÌÉÊ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇņÅ

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ©¾ÊÌÉÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ §ÅÊƚ¾ËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


š¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇÅƹ»ÔÊÇË̆Šš¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇÅƹ»ÔÊÇË̆Šš¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ.†    š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ.†    š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ.†    š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ.†    š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†

йÊ йÊ    Ã̺Å 

†É †É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É

ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨   ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¯¾ÆËɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › 

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å   

À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§ÅÊƚ¾ËÇÆ ©¾ÊÌÉÊ ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ©¾ÊÌÉÊ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆÄ׺ÔÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ š¾ËÇƨ¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆÆÔÂÈÉÇÅÁ¹½ÅÈÇÄ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁÅ¾É Ǻ¾ÊÈÔľ» šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«  ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¨§©ž›¡«ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔª¡š¡«ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇÃÅǽÌÄÕÆÔ¤žœ§ºÄÇà šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å          ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ    ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É

ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¯¾ÆËɪËÉÇ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËɪËÉÇ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉÇŨÇÄ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ×ÀªËÉÇ §º¾ÊȾоÆÁ¾ «£ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 27

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

28 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†  šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËœš† œš† œš† œš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ËÇÄÒ  ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔɹÀÆÔ¾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡« ÎÎ Ⱦɾ¼ÇÉ šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡«  ÎÎ Ê˾ÆÇ» šÄÇÃÁÁÀØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ªÁºÁË šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎΪËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ

ÑË ÑË     ÑË   Ã̺Å  ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË  Ã̺Å Ã̺Å     ÅÅ  

É ÇËÉ É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ̺   É ϾÆÔÀ¹»Ç½ ϾÆÔÀ¹»Ç½ ϾÆÔÀ¹»Ç½ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªËÉÇÈ¹Æ §§§ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £¨¥ £¨¥  ¹ÂϾ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ ™ÆËÇÆ ªËÉÇÂÊƹº ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ªÇ×ÀªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ»¬Ë¾ÈľÆÁ¾ÈÇÄÇ»ÃÉÇ»ÄÁÉ

¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ À¹ÄÁ»Ã¹ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª†† †† šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª†† †† šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª†† †† šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ Ê»¹Á šÇɽ×É š©†† ÈÇɾºÉÁà šÇɽ×É š©†† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» šÇɽ×É ÈÇɾºÉÁà ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ œ¹ÀǺ¾ËÇÆšÄÇÃÁ¨Ç»¾ÉÁËš¨† š¨† š¨† š¨† œ¹É¹¿ÁŸš œ¹É¹¿ÁŸš ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ4JLB Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇÆÇ»ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹÊË»ÇÉÇ» Çº¹»ÃÁ½ÄØÌÃĹ½ÃÁº¾ËÇƹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÎ˾ÅȾɹËÌÉ Ÿš¡ Ÿš¡ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÄÇËÃÁ ľÊËÆÁÏÔ þɹÅÀÁËÁ½É Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡ŹÉÑÁ Ÿš¡ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ÈÄÁËÔ Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

     ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ü   ÑË     

ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ É É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø  ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

¨ªš ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¨£­š© š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ªš œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨¾Ë¹Ä ª£ ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¥¾Ë¹ÎÁÅ ¥¹ÃÉÇÊ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¤¹½ÆǾ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††


Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ ¡À½¾ÄÁØŸš ºÄÇÃÁ­šª À¹ºÇÉ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ ȾɾÅÔÐÃÁ Ê»¹Á £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ   £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎΝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÃÁÉÈÁÐ ʾËùÃĹ½ÇÐ ȾÊÇà ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ

   ÑË ÑË ÑË     

 ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÆÁÀùØ ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¥¹ÃÉÇÊ ¨£­š© ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ©¾ÊÌÉÊ ¯¾ÆËɪËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ™ÅÌɪËÉÇ ™ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ÇÈËÇÅ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÌÊËÇËÆÔ¾ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÌÊËÇËÆÔ¾ Ê˾ÆǻԾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £ÁÉÈÁÐ »Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÁÀ¼ÇËÇ»Á˾ľ  £ÁÉÈÁÐ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ £¹Ä¹ÐÁÆÊà »¹ÊÊ›ÇÀÅÇ¿¾Æº¹É˾É £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨ ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨  ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁУ  ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁУ  ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁл¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾  É À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

©¾ÊÌÉÊ ©¾ÊÌÉÊ ¯¾ÆËɪËÉÇ  ©¾ÊÌÉÊ  ©¾ÊÌÉÊ ¶ÃÇÄ¡Æ ªÇ×ÀªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¶ÃÇÄ¡Æ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂŹÉÃÇ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù «¹ÉÊÃ¹Ø ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù «¹ÉÊÃ¹Ø 

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† ††††

£ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂʽÇÊ˹»ÃÇÂÁɹÀ¼ÉÌÀÃÇ £ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂÏ»¾ËÆÇ»ƹÄÁÐÁÁ £ÁÉÈÁнÄØȾоÂÁùÅÁÆÇ» £ÁÉÈÁп¾ÄËÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÊÊÉÇÐù º¹ÉË¾É £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁ¿¾ÄËÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÄ׺ÇÂ

   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ËÔÊÑË 

ÆÁÀùØ  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ «¹ÉÊÃ¹Ø ªÁº¶£ ªÁº¶£ ªÁº¶£ ªÁº¶£ ¨£­£ ª¥ §§§ ¨£­£ ª¥ §§§ ¨£­£ ª¥ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ½Çº

†† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 29

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

30 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǽÁƹÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ„š¾É¾Ê˹” £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÊÇÄÇžÆÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÍÁ¼ÌÉÆÔ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÏ»¾ËȾÊÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÃɾÅľ»ÊÃÁÂ¥† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔ ÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨ ùĹÐÁÆÊÃÁ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ Ê»ÔѾË £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÃɹÊÆÔ ÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ  £ÁÉÈÁÐ¥† ¥†ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥†ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¦¾Í˾À¹»Ç½ £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ¥† ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ¥†ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù

 ËÔÊÑË   ÑË ÑË ÑË    ÑË     ÑË ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¨£­£ ª¥ §§§ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªÃĹ½’ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ «¹ÉÊÃ¹Ø 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

£ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ§¦¨ £¹Ä¹ÐÁÆÊÝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻÇÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆǻǠ£ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÄ׺Ç £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁЧ¦¨ ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇÂʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐÈÌÊËÇ˾ÄÔÂþɹÅÁоÊÃÁ ÃɹÊÆÔ  £ÁÉÈÁÐÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ È›ÁÆÀÁÄÁ ¼«×žÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾¿¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¼ÇÄ̺Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ À¾Ä¾ÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ Çɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ É»¹ÆÔÂùžÆÕ

 ÑË   ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ÑË ÑË ÑË  ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ   É ½Ç¼Ç»ÇÉ É †É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹

«¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¨£­£ ª¥ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ½Çº

†† ½Çº

†† †† †† ½Çº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ½Çº

†† †† ½Çº

†† †† †† ½Çº

†† †† ½Çº

†† ½Çº

††


£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÉÇÀǻԠ£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ˾ÅÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ оÉÆÔ ʾÉÔ  £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁË þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ ϾžÆËʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁË ϾžÆË ÃĹ½ÇÐƹØʾËùÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁиºÄÇÐÃÇ¥† £ÁÉÈÁиºÄÇÐÃÇ¥† £ÁÉÈÁÐ þɹÅÀÁËǺÄÇÃʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹ½ÃÇÄǽϾ» ŝÇÊ˹»Ã¹ÁÌÊ˹Æǻù £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË  ÑË ÑË   ÑË

ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹  É É  ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ œÉÁÆ»¾Â £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ÔÃÇ» ¡¨ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† ½Çº

†† †† ½Çº

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ £§¤µ¯™£§¤§¯ž›E ŝÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù ÅÇÆ˹¿ ùоÊ˻ǪÃÁ½ÃÁ £ÇÄÕϹÃÇÄǽϾ» ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ £§¤µ¯™ £©´±£¡ ¦¡²™£§¤§¯ž›¡›´œ©žš¸¥ªÃÁ½ÃÁ £ÇÄÕϹ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϾ»E Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å ¼ÇÉÄÇ»Áƹ½ÄØÃÇÄǽϾ» £ÇÄÕÏÇ£ª† † £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º¾ËÇÆ ¥¹ÉÑÁľÊËÆÁÐÆÔ¾ ÊËÌȾÆÁ ¥¹ÉÑÁľÊËÆÁÐÆÔ¾ ÊËÌȾÆÁ ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÁ»ÇÊÊ˺¾ËÇƹ†Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ/BOPDSFUF ¨¾ÆǺ¾ËÇÆ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÅÇÆ˹¿ ¨¾ÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ȾɾÃÉÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉØÅÁÁÇÃƹÅÁ †»Á½¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ȹƾÄÁȾɾÃÉÔËÁ½ÄØÊÁºÁ˹ ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÃʽÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†

   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å ÑË ÑË Ã̺Å  Ã̺Å 

½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

§º¾ÊȾоÆÁ¾ «£ ¹»Ç½ª«£ ¨£­š©  ª«£ ¥¹ÃÉÇÊ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¨¾Ë¹Ä ª£ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ªÁºÁ˧ÅÊà  Ÿš¡¶ª£ §º¾ÊȾоÆÁ¾ «£ ªÁºÁ˧ÅÊà «ª£ §§§ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¯¾ÆËɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ÇËÃ̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ͹ÊÇ»¹ÆÆÔžÑÇÃüÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÊÇà ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª†

Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å žÑÇà   

É À»ÇÆÁ˾ É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨£­š©  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 31

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

32 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇɹÊË»Çɹ º¾ËÇƹ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦ÎÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅņÈÌÊËÇË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب£†Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹØ£ Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب¨† Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹ÈÇÃÉÔËÁØÈÉÇÅÀ½¹ÆÁ†¨œ†¹Ë†7 ÎÅÈÄÁ˹ɾºÉÁÊ˹Ø ¨£Ÿ ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦† ¨ÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁب£ ¨«™ ¨ÄÁËÔÈÌÊËÇËÆÔ¾ ɾºÉÁËÊËÔ¾ ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ¨ÄÁËÔ ȾɾÃÉÔËÁب£ ¨«™ ÈÄÁËÔÀ¹ºÇɹ ÈÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾Á½É ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆԾƹÄÁ»ÆÔ¾.BTUFSUPQ ¨Éǽ¹ÅÃÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Éǽ¹ÅÃÁÉÈÁÐÊËÉÇÁË ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ »ÇÀÅÇ¿ÆǽÇÊË »¹ÉÁ¹ÆËÔ ¨Éǽ¹ÅÃÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇà ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔÂ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË       

 É É ÇËÉ É É É  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¤¹½ÆǾ §º¾ÊȾоÆÁ¾ «£ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ¥¹ÃÉÇÊ ¨¾Ë¹Ä ª£  ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¤¹½ÆǾ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† ††

©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ʾØÆԝÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÑËÌùËÌÉÆÔ ©¹ÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ª»¹ÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª»¹Á ÈÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØ ª»¹Á ÈÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÁƹÅ º¾ÀÇÊËÉÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ª»ØÀÁÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ªÁºÁ˽ÄÁƹ ÅÅ ªÁºÁ˽ÄØÊ˾Æ  Î ªÁºÁ˽ÄØÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† 

  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å     ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ  É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

«ª£ §§§ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¤¹½ÆǾ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨£­š© §º¾ÊȾоÆÁ¾ «£ ¨Ÿ« ¨Ÿ«  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ªÃ¹Å¾ÂÃÁºÇÃÇ»ÁÆÔ¿º ÊÁ½¾ÆÕؽ¾É¾»ØÆÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁ&NBDP½ÄØɾÅÇÆ˹ÁÀ¹ÒÁËÔº¾ËÇƹ ªËÌȾÆÁº¾ËÇÆÆÔ¾¤ª ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ½Äغ¾ËÇƹ ­ÁºÉ¹6-53"'*#&3 ­ÁºÉ¹Ê˹ÄÕƹØ ¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÇÝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾Æ˨¯† ü «ÇÈÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹

    žÑÇà žÑÇà 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ 

ªÁºÁ˧ÅÊà ¨£­š© ¨¾Ë¹Ä ª£ ¨£­š©  ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨¾Ë¹Ä ª£ ·ËÁÊ ·ËÁÊ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÉÕ¾É £¹ÉÕ¾É ™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇÂ

†††† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

­·«¯³¤¡¨œ®¡¬¤œ§·œ­°œ§¸®  c ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ  c £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍÉ þɹÅÀ ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ

  

  


† ȾÊÇÃÄ׺ÇÂÍɲ¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ †Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ †þɹÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ™Ç£¾É¹ÅÀÁË  c Ò¾º¾ÆÕ ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕ  c þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™ÆËÁÃÇÉÁ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ†ÊžÊÁ&NBDP š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà þɹÅÀÁË ½ÇÊË ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹœÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ Á¤ £¹Å™  œ¹À¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹Ä 

      

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ    À»ÇÆÁ˾ º¾ÀƹÄ 

¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ ¨¾Ë¹Ä ª£ ªËÉÇÂŹÑ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†††† †††† †† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ žÑÇÃüÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÁÈʆ»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÄÁƹ œÄÁƹÊËÉÇÁË À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË œÄÁƹÊËÉÇÁË À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË »Ô»ÇÀÊËÉÇÁË¥ÌÊÇɹ œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹÊËÉÇÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ œÄÁƹ À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊ՝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ À¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ À¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁËǺÄ ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ ȾÊÇà À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ œÄÁƹ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ÁÄ £¹Å™  œ¹À¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹Ä ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ 

ü žÑÇà ü       

ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ÊȾÏϾƹ É   ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ  

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ  ªËÉÇÂŹÑ  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ ÇÊ˹»Ã¹²¾º¾ÆÕ¦ÁÀùØϾƹ ¾ÅÄØ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ϾžÆË þɹÅÀÁË Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ  ¾ÅÄØ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊ˺̝ÇÊ˹»Ã¹  ¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹÇÊ˹»Ã¹  ¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¡À»¾ÊËÕ ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Øƾ¼¹Ñ¾Æ¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Ø ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹عÃËÁ»Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹ؼÁ½É¹ËƹØ

    Ë žÑÇÃ Ë Ë

 À»ÇÆÁ˾ É  ƾ½ÇÉǼÇ  À»ÇÆÁ˾  

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ £ÌÀº¹ÊÊ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ½Çº

†† ½Çº

††

£¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † †¨¾ÊÇûžÑùΝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇûžÑùΝÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å        

ƾ½ÇÉǼÇ   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  

¥¹ÃÉÇÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ  ™šªªËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ  

†† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †††† †† †††† †† ÊÇË †† ÊÇË

†† †† †† †† ††

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 33

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

34 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁËʽÇÊ˹»ÃÇ £¾É¹ÅÀÁË͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ÍɆÅÅ £¾É¹ÅÀÁËÍɹÃÏÁ؆ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ £¾É¹ÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇÑùÇÊË £¾É¹ÅÀÁË À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà »žÑùНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà »žÑùНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà »žÑùНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ŹÑÁƹ½ÇË ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ £¾É¹ÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ϾžÆË ȾÊÇûžÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊË

 žÑÇà      

ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉ É   ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ  

ÔÃÇ» ¡¨ ¤¹½ÆǾ ™¦¡ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž    ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †††† †† †††† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÈÇœ§ª«Ì À¹»Ç½ÊùØÈÉÇȹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ÈÇÇÈËÇ»ÔÅϾƹŝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ·ÆÁʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉ ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾ÆË›ÇÀź¾ÀƹĝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅÇ»ÔÂ¥¥Ÿ¨ ¥¾ÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ žÑÇÃüÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

     ü Ã̺Å   Ë žÑÇÃ

½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ƾ½ÇÉǼÇ  ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ ÔÃÇ» ¡¨ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™¼ÉÇʾɻÁÊ  ÔÃÇ» ¡¨ £ÇÀÄÇ» ¡¨ šª¥£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÅÊƚ¾ËÇÆ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ™šªªËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ½Çº

†† ††

¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»ÊÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆš¾ËÇÆ©¹ÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¨¾ÊÇûžÑùÎ ¨¾ÊÇýÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ¨¾ÊÇÃʾØÆÔº¾ÀùÅƾÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË»žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹½ÇËÇÆÆ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹÇÊ˹»Ã¹

Ë Ë ÑË ÑË  Ë     

 ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ©¾ÊÌÉÊ ©¾ÊÌÉÊ ©¾ÊÌÉÊ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ¯¾ÆËɪËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ÔÃÇ» ¡¨ £ÌÀº¹ÊÊ «ª£ §§§ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž 

†† †† ½Çº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† †† †††† †† †† †† ††††

¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ† †ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ϾžÆË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕš¾ÀÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ»

     

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ    

  ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¯¾ÆËɪËÉÇ  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž 

†††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††††


¨¾ÊÇà Ä׺ԾǺӑÅÔ ¨¾ÊÇà ʹÅÇÊ»¹ÄÔ†Ë ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ§Ëʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ¹Ê͹ÄÕ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄؽÄØÈÇʹ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇæÁÀùØϾƹ

       Ë 

 ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ    ƾ½ÇÉǼÇ  ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

   ªËÉÇÂŹÑ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  «É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨ ©¾ÊÌÉÊ ªªª£ §§§ £ÌÀº¹ÊÊ

†††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¾ÊÇò¾º¾ÆÕ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª† ªÅ¾ÊÕÃĹ½ÇÐƹØ¥†ÊžÊÕ§œ¦ž¬¨§©¦™¸ ¼É ªÇÄÕÈÁÒ¾»¹Ø ÃÇÉÅÇ»¹Ø ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ªÌȾÊÕ ªÌȾÊÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¬¼ÇÄÕ£ÌÀº¹ÊÊ þɹÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹØ ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄժƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ÇËËÇÆÆÔ½Çc ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ©ÇÊÊÁØ ¯¾Å¾ÆË «ÇÈÃÁ ͹Êǻù†  ü ¯¾Å¾ÆË «ÇÈÃÁ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾ÆËËÇÆÆϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆËü†Å¾ÑÇà ¯¾Å¾ÆËü¥†¨¯ ¹»Ç½ÊùØ͹ÊǻùÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË™§Ä׺ÇÂϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ

  ü Ë  Ë             

ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ   É ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ      ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

©¾ÊÌÉÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ©¾ÊÌÉÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ©¾ÊÌÉÊ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ©¾¼ÁÇÆ ©¾¼ÁÇÆ ™šªªËÉÇ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †††† †† ÊÇË

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 35

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

36 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¯¾Å¾ÆË»žÑùÎ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯¾Å¾ÆË¥ü ¡ÊÃÁËÁÅ ¯¾Å¾ÆË¥†»žÑùÎüʽÇÊ˹»ÃÇ ¯¾Å¾ÆË¥†¥† ü»žÑ«ÇÐÆÔ»¾Ê¦ÁÀÃÁ¾ϾÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†¥£© ¯¾Å¾ÆË¥†ÉÇÊÊÔÈÕ× ½ÇÊ˹»Ã¹ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥† žÑÃÁü ÅÃÉË ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯†»žÑùΝ ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯†»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊË ¯¾Å¾Æ˨¯†½ÇÊ˹»Ã¹ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾Æ˨¯†ÉÇÊÊÔÈÕ ¯¾Å¾Æ˨¯ ¯¾Å¾Æ˨¯†¤¹Í¹É¿ü ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹Ä »¹¼ÇÆÈÇÊË ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯ ±¨¯ ¯¾Å¾Æ˨¯††ÈÇÁü ¯¾Å¾Æ˨¯ À¹»Ç½ÊùØÌȹÃǻù ¯¾Å¾Æ˨¯†ÉÇÊÊÔÈÕ ¯¾Å¾Æ˨¯†»žÑùΝ ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯†»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊË ¯¾Å¾Æ˨¯†½ÇÊ˹»Ã¹ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾Æ˨¯†§ ¥£©†ËÇÆƹ ¯¾Å¾Æ˨¯†¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯††ÈÇü ¯¾Å¾Æ˨±† ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ¨¯† ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ¨¯† ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ¨¯† ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ¨¯† ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ¨¯† ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ±¨¯ ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ±¨¯ ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ±¨¯ ¯¾Å¾ÆËϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾Æ˱¨¯†»¥£© ¯¾Å¾Æ˱¨¯†»¥£©ÈÇü ¯¾Å¾Æ˱¨¯†ÈÇÁü ¯¾Å¾Æ˱¨¯†ÉÇÊÊÔÈÕ ¯¾Å¾Æ˱¨¯† »žÑùÎ ¯¾Å¾Æ˱¨¯† žÑÇÃü À¹»Ç½͹Êǻù »ÇÆÁ˾ ¯¾Å¾Æ˱¨±† ȾÊÇà þɹÅÀÁË»žÑùΠʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇûžÑùΠʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà þɹÅÀÁË »Ê¾»žÑùНÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË ÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† »žÑùÎ üÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ¨¯†žÑü ¥£© ƹ»¹Ä ¯¾Å¾ÆË ¨¯†žÑü ¥£© ƹ»¹Ä ¯¾Å¾ÆË ±¨¯†žÑü ¥£© ƹ»¹Ä ¯¾Å¾ÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇ ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ÍÁÆÁÑƹØÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«š™¦ ©§«œ¡¨ª ©§«œž©ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù©§«œ¡¨ªü ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ† † † †ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ²¾º¾ÆÕ† † †§Ëʾ»Ò¾ºÆØ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹÊËÉÇÁË

 ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ žÑÇÃ É Ã̺Å À»ÇÆÁ˾  Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø   ÆÁÀùØ Ë ÆÁÀùØ žÑÇà À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ü À»ÇÆÁ˾ žÑ †É žÑÇÃ É À»ÇÆÁ˾ žÑÇà À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   žÑ †É  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ¥£© É žÑ †É À»ÇÆÁ˾ žÑÇà ÇËÉ žÑÇà ÇËÉ     À»ÇÆÁ˾ žÑÇà ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÆÁÀùØ  †üÊÃÁ½ÃÁ †ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÆÁÀùØ ÑË É ü ÊÃÁ½ÃÁ Ë É     ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÊÃÁ½ÃÁ

©¾ÊÌÉÊ £ÌÀº¹ÊÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹   ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ¡Æ˾ɪËÉÇ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ©¾ÊÌÉÊ Ÿš¡¶ª£ §ÅÊÃÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË   ª§ËÁÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ ¥ÇÊËÇ»Áà  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  £ÌÀº¹ÊÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ž©¥™£ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ©¾ÊÌÉÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™šªªËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† †† ÊÇË

†††† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 37

²¾º¾ÆÕ† † †§Ëʾ»Ò¾ºÆØ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹÊËÉÇÁË ²¾º¾ÆÕ† † †§Ëʾ»Ò¾ºÆØ þɹÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆÔ ÍɹÃÏÁ؆ ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍɹÃÏÁØ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ§Ð¾ÆÕ½¾Ñ¾»Ç ²¾º¾ÆÕÄ׺Ç »ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕɹÀÄÁÐÆÔÎÍɹÃÏÁ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕ͆ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ͆ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ † † ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † †ÇÊ˹»Ã¹ »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † † † † †ƹÀ¹Ã¹À »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ²¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇÑùÇÊË ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄؽÄØÈÇʹ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕªÃÁ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ† † † † ÇÈÁÄÃÁ¨¾ÊÇà ½ÇÊË›ÇÀź¾ÀƹÄ

  Ë Ë  Ë Ã̺Å Ã̺Å  Ë Ë        

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ½ÇÊËÌÈƹØ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ   ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ  ƾ½ÇÉǼÇ  ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ 

 žÆ¹ ¡¨ ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁà ¤¹½ÆǾ ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ ªªª£ §§§ £ÌÀº¹ÊÊ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ ªªª£ §§§ ªªª£ §§§ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  «É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨ £ÌÀº¹ÊÊ ªËÉÇÂŹÑ

†††† †††† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †††† †† †† †††† †† ††

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ. ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

,/"6'†ÊÌȾÉÈÇÄÎÎÅÅ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÇÏÁÆÃÈÇËÇÄÇÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ ™ÃÌÊËÁоÊùØȾɾ¼ÇÉǽùÈÄÁ˹,/"6'*OTVMBUJPO Åû ÅÃ̺ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËœš† œš† œš† œš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÊ˾ÆǻԾÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  œ›¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁÂÅÅÊÌȾÉÄÁÊËÍ,/"6'Î œ›¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅÊÌȾÉÄÁÊËÍ,/"6'Î œ›¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÂÅÅDÌȾÉÄÁÊËÍ,/"6'Î

ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ

 É É É É É É É É É É ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  É É É

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £¨¥ £¨¥ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ›¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅÊÌȾÉÄÁÊËÍ,/"6'Î œÁÈÊÇ»ÇÄÇÃÆÇ œ›¤†ÊÌȾÉÄÁÊË ªË¹Æ½¹ÉËÆÔ¾ÁÄÁ»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ ¨¾ÉÅÕ ÇÈËÉÇÀÆÁϹ œÁÈÊÇùÉËÇÆ›ÇÄŹ £Æ¹ÌÍÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇƣ̺¹ÆՆ£Æ¹Ìͪ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÁǼƾÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ 

ûÅ ûÅ  ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË  ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÑË

 É ÇËÉ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÉÇÀÆÇÈË ÇË É ÉÇÀÆÇÈË ºÈÇÊÉ

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ™¦¡ ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ¨™©¥™ «Ã¹Ð¾»¹ ™¦¡ ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨œ®¡¬¤œ§· §»«¡¬¡Ÿª¬ª ª¦­¹© ž¤³«œ©¡§¤


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÀÌÅÍÜ È ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÍÅÃÎ

38 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ»Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁ¦ž§©§œ§ œÁÈÊÇùÉËÇƝÇÊ˹»Ã¹ œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤œ›¤ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÅÇÆ˹¿¹œ£¤ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب¬ª«§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب§¤¦§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب§¤¦§«ž¤™¸ÅÅÎ,/"6' ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ º¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿ÆÔÎÁ»ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇ˧˾оÊË»¾ÆÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍÁÄÕ;†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍÁÄÕœ†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨¨ ¨¨¦ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ Á½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨ª ¨ª†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨¦Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕŹØÐÃÇ»ÔÂÅÅ ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Å Î ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Å Î ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Å Î ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¬¹Ä×Å ÇÏÁÆÎÎÎ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ ˾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØœ£¤œ›¤ ª¾ÉÈØÆùʹÅÇÃÄ ÊÅ ¦ª ª¾ËùŹÄØÉƹØÎÅÅÅÅÅ ª¥¤¨É¾ÅÁÌÅ ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅš¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊ˨¹ÌËÁÆùÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ8PPMCFSH ÈÇùƹ½ÊÃÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡º¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ 

ÑË ÑË ÑË  ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÑË ÇËÃÇÉ ÑË ÑË ÑË ûÅ  ÈÅ Å ÈÅ Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Å ÑË ÑË ÑË ÑË  ÉÌÄÇÆ ûÅ Å ÑË 

ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾  É É É À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇË É ÇË É ÉÇÀÆÇÈË ÇËÉ ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨™©¥™ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦ª« ™¦¡ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª­£ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ «Ã¹Ð¾»¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™¦¡  ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ¡Æ˾ɪËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™¦¡  ª­£ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ©ž¸ ªÇ×ÀªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ½ÄØÃÇË˾½¿¾Â ½¹Ð º¹ÆÕ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ½ÄØÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÀ½¹ÆÁ ž˹ÄÄ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ’»©ÇÊÊÁÁ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁÁËɾÎÊÄÇÂÆÔ¾

ûÅ ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ½ÁľÉÊÃÁ¾ ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾

ª£ªÁºÁÉÕ ª£ªÁºÁÉÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊƹº

†† †† †† †† †† †† †† ††

ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇÈ¹Æ ËÇÄÒÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇÈ¹Æ ËÇÄÒÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇÈ¹Æ ËÇÄÒÅÅ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ

ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÄÁÐƹØ

ª£ªÁºÁÉÕ ª£ªÁºÁÉÕ ª£ªÁºÁÉÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶›ž©žª« ¶›ž©žª« ªªª£ §§§ ¶›ž©žª«

†† †† †† †††† ††

¦œ¨¡©¸¤¤£ ¡§¤»¤£©¡Ÿª ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÀ¹Ã¹À¹ÅÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹ Ëɹ»¾ÉËÁƹÁÇÆÁÃʹ £¹Å¾ÆÕ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ £¹Å¾ÆÕ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà £¹Å¾ÆÕ½ÄØ͹ʹ½Ç» ùÅÁÆÇ»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ

  ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 39

£¹Å¾ÆÕÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ XXXPNTL†OFXTUPOFSV £¹Å¾ÆÕÄ׺Ç ƹÀ¹Ã¹À £¹Å¾ÆÕƹËÌɹÄÕÆÔ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÉ»¹ÆÔÂÎÎ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»œÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ Ê˾ÆǻԾºÄÇÃÁÎÎ ÎÎ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂĹƽѹÍËÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ ȾÊйÆÆÁýÇ˽¾ÄÃÁÊË¾Æ ÏÇÃÇÄÖ˹¿¾Â ½ÇÉÇ¿¾Ã £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆÇ»ÇÂÁǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÊǺƹ¿¾ÆÆÇÂ͹ÃËÌÉÇ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ÃɹÊÆÔÂÎÎ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ʾÉÔ ÃɹÊÆÔÂÎÎ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ʾÉÔ ÃɹÊÆÔ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¹Å¾ÆÕ͹ʹ½ÆÔ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ £¹Å¾ÆÕÏÇÃÇÄÕÆÔÂÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔ »Á½Ç» £¹Å¾ÆÕÈÄÁËÆÁà ʾÉÏÁË »¹ÄÌÆ ¼¹ÄÕù ÊùĹ ºÉÌÊÐ ÈÄÁËùËÉÇÈÁÆ £¾É¹ÅǼɹÆÁË £¾É¹ÅǼɹÆÁË £Á˹ ÎÊÅ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ©ÇÊÊÁØ Î £¾É¹ÅǼɹÆÁË0TNPTF œ¾ÉŹÆÁØ £¾É¹ÅǼɹÆÁË0TNPTF œ¾ÉŹÆÁØ £¾É¹ÅǼɹÆÁË»¹Êʬ½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À £¾É¹ÅǼɹÆÁË Î Î©¹ÀÄÁÐÆÔÎɹÊÏ»¾ËÇà £¾É¹ÅǼɹÆÁËšÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¥É¹ÅÇɹÆËÁÐÆÔ º¾¿¾»Ô À¾Ä¾ÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¡Æ½ÁØ ¥É¹ÅÇÉ ¼É¹ÆÁË º¹À¹ÄÕËÀž¾»Áà ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØɹÀÆÔ¾ɹÀžÉÔÁÏ»¾Ë¹ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÊËÌȾÆÁ ÊËÇľÑÆÁÏÔ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ ©¾Ðƹؼ¹ÄÕù »¹ÄÌÆ

ûÅ  ÑË      ûÅ  ûÅ ûÅ      Ë

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ   À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã ¶ÃÇÄ¡Æ  ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ œÇÉǺоÆÃÇ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã š¾ËÇÊËÁÄÕ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨™©¥™ ·ËÉÁϾÆËÉ ¶›ž©žª« £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¶›ž©žª« ™Ã»ÁÄÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† † †† †††† † †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††††

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÌÎÙÅÍÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

šÇɽ×É ÈÇɾºÉÁà ½ÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ šÇɽ×ɽÇÉÇ¿ÆÔš©   šÇɽ×ÉËÉÇË̹ÉÆÔÂÎÎÅÅ šÇɽ×ÉÔ ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ͹ʹ½Æ¹ØÈÄÁËù šÇɽ×ÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV šÉÌÊйËùÎÎÅÅ ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹É ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁÁÑĹÃǺÄ ›Ç½ÇÊËÇÃÎÅÅ ›Ç½ÇÊËÇýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÎÎÊņʾÉÔÂ

ÑË ÑË ÑË  ûÅ ÑË ÑË

É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É

Ÿš¡¶ª£ š¾ËÇÊËÁÄÕ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ª›†œÉÌÈÈ ¨£­š¡ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ¾Ç˾ÃÊËÁÄ՝ÇÉÆÁË ÈÄÇËÆÇÊËÕÇ˽ǼûÅ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ XXXQMJULBPNTLSV £¹Å¾ÆÕºÇɽ×ÉÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ £¹Æ¹ÄԽɾƹ¿ÆÔ¾ÈĹÊË ɾѾËÃÁ XXXQMJULBPNTLSV £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ¥† ¥† ÈÉÇȹÉù »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ £ÄÁÆþɽÄØÌÄÁÏÔÁ½ÇŹ

ûÅ ÑË   

ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾  

­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ ¨£­š¡ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ™Ã»ÁÄÇÆ ¨£­š¡ ¶ÃÇÄ¡Æ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ

†† †† †† ½Çº

†††† †† †††† † ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV šÇɽ×ÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV £¹Æ¹ÄԽɾƹ¿ÆÔ¾ÈĹÊË ɾѾËÃÁ XXXQMJULBPNTLSV œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ XXXQMJULBPNTLSV

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¨£­š¡ ¨£­š¡ ¨£­š¡ ¨£­š¡ ¨£­š¡

†† †† †† †† ††

£ÄÁÆþɽÄØÌÄÁÏÔÁ½ÇŹ £É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁË °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÔÊÇÃǾùІ»Ç ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ¨ÄÁËù½Äت«§ ÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžÒ ¼¹É¹¿¾Â ¨ÄÁËùǺÄÁÏÇ»ÇÐÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹Ø ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ǼɹÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ £¹ÄÁÍÇÉÆÁØ ÅÇÀ¹Áù »ÇÄƹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ºÇɽ ÈÇɾºÉÁÃÁ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÉÇȹÉù ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎÎ ÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎ Î ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØƹÁžÆÇ»¹ÆÁ Ï»¾Ëƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎÎÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹعÆËÁÊÃÇÄÕÀØÒ¹Ø »¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ƹÀ¹Ã¹À Ï»¾ËƹØ

     ûÅ ûÅ  ûÅ 

  À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨ÉǼɾÊÊ ·ËÉÁϾÆËÉ œ¹ÉÅÇÆÁ؆« §§§ ¶ÃÇÄ¡Æ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ª›†œÉÌÈÈ ¨¹ËÉÇÊ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉdž­¹Ê¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† † †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨œ®¡¬¤œ§· §»¨ªµ¡©¤»


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ. ÑÒÀËÜ. ×ÓÃÓÍ. ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ

40 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ËÇÄÒÁƹ†ÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£ÁÉÈÁÐ ©ÇÃÃÇ ¨¹ÉþË ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É œÇËÁù ©ÇŹÑù ʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒ ÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É £¹ËÌÑù £ÁÉÈÁÐÁÃʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÁºÉÇÄÁËÕ¾ »¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄجÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄجÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÈǽÃÄ×Ð ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØɾËÉÇ Êɾ½Æ¾»¾ÃÇ»¹Ø ËÇÄÒÇËÅÅ

 ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ   ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ †É †É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¨£­š¡ ¨ÉǼɾÊÊ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ š¹Ã¹Â›¡ ¡¨ š¹Ã¹Â›¡ ¡¨ ª›†œÉÌÈÈ š¾ËÇÊËÁÄÕ

†† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ©ÇŹÑù ›ÇÄƹ £¹ËÌÑù ¨¹ÉþË ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØʾËÇÐùÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ­Á¼Ìɹ ÃÁÉÈÁо ÎÊÅʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉÆ¹Ø û¹½É¹ËƹØ»Á½Ç» Ï»¾ËƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉƹØ©ÇŹÑù £Ä¾»¾É ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÖÃÊÃÄ×ÀÁ»Æ¹Ø¸Ò¾ÉÁϹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø XXXPNTL†OFXTUPOFSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ×ÉÔ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ×ÉÔ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ×ÉÔ ÈÇɾºÉÁÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø »¹ÀÇÆÔ ÈÇɾºÉÁÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà »Ç½ÇÊËÇÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

 ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ    ûÅ

ÆÁÀùØ ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾

šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ Ÿš¡¶ª£ ª›†œÉÌÈÈ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉdž­¹Ê¹½ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ›¹ÊÁÄÕ¾»¹ ¡¨

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà »Ç½ÇÊËÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹ØªÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø Ï»¾Ë¹ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹؾÄÇÐù ѹÎŹËùÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÃÁÉÈÁÐÁà ÉÇÃÃÇ ÉÇŹÑù ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ÃÇÄÇËÔÂùžÆÕ ÊĹƾÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ˾ÉɹÊÆ¹Ø ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ÏÇÃÇÄÕÆ¹Ø ÃÇÄÇËÔÂùžÆÕ ÊĹƾÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ ÃÇÄÇËÔÂùžÆÕ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ ÅÏ»¾ËÆÇ ¨ÇɾºÉÁà ÅÁÅ ¨ÇɾºÉÁýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÇɾºÉÁÃʹ½Ç»Ô »Ç½ÇÊËÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÇɾºÉÁÃʹ½Ç»Ô »Ç½ÇÊËÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† ¬ÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ­ÇÉÅÔ½ÄØÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÆÇÂÁ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁ›ÑÁÉÇÃÇŹÊÊ

   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË   ûÅ 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ 

¨ÉǼɾÊÊ ªËÉdž­¹Ê¹½ ¨ÉǼɾÊÊ ¨¹ËÉÇÊ ¨¹ËÉÇÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ š¾ËÇÊËÁÄÕ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ›¹ÊÁÄÕ¾»¹ ¡¨ ¨¹ËÉÇÊ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¨¹ËÉÇÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ

†††† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† ††

¨¡®œ§§ª«¬ª¦œ®­®œ§¸³¯Ÿ¯©©¡¬¢œž¡ºµœ»­®œ§¸ ™ÉŹËÌɹÊË ™ÉŹËÌɹ†ÅŪ˜ª ™ÉŹËÌɹ™†ÅÅÊËœª œª ™ª ™ÉŹËÌɹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ š¹Äù†ªË š¹Äù†£† £† š† ±† ¥ š¹Äù±ÊËÊÈÈÊ š¹ÄùÊ»¹ÉƹØ£ÊËÊÈ š¹ÄùÊ»¹ÉƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ š¹Äù ʹÅÔÂÑÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ »Ì˹»Éš ± £ ¥ÊËÁœª ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £¹Æ¹ËÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ÈÇœ§ª« %*/ £¹Ë¹Æù Ê˪¨ £»¹½É¹ËΆÎÊ˪¨ £»¹½É¹Ë £»¹½É¹Ë†ÅŪË

ü ü ü ü ü Ë Ë    ü ü ü ü

É †É ÇË É ½¾Ñ¾»Ç É ÇË É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É †É

¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªËÉǪ¾É»ÁÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÁÆ»¾Êˆ§ÅÊà ¥¾Ë¹ÄÄÁÆ»¾Êˆ§ÅÊà ¥¾Ë¹ÄÄÁÆ»¾Êˆ§ÅÊà ¥¾Ë¹ÄÄÁÆ»¾Êˆ§ÅÊà š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ¥¾Ë¹ÄÄÁÆ»¾Êˆ§ÅÊà š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ªÈÉÇÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยฃร‰รŒยผรŠร‹รˆรŠรŠรˆ ยฃร‰รŒยผร…ร…ยชร‹ยฎยญ ยฃร‰รŒยผรŠร‹รˆรŠรŠรˆ ยฃร‰รŒยผย†รŠร‹ยฎยœยชย™ ยฎยœยซ ยฎยฆย™ ยฎยฆ ยฃร‰รŒยผย†รŠร‹ยชยจ  ยฎ ยœยช ยฃร‰รŒยผย†ร…ร…ยชร‹ ยฃร‰รŒยผย†รŠร‹ยชยจ ยฃร‰รŒยผรƒยนร„รยบร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ย†ร…ร… ยฃร‰รŒยผร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… รŽร†ร‹ ยคยพร†ร‹ยนยนร„ร—ร…รร†รยพยปยนร˜ ย›ย ร‹ ย† ร…ร… ยครรŠร‹ ย†ร…ร…ยชร‹ ยครรŠร‹ ร…ร…ยชร‹ รŽ ร… ยคยกยชยซ รŽ รŠร‹รŠรˆรˆรŠ

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‹

ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ย† ร‰ ร‰

ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยชรˆร‰ร‡รŠ ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยงยงยง ยฅยพร‹ยนร„ร„รŒร‰ยผ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยฅยพร‹ยนร„ร„รร†ยปยพรŠร‹ย†ยงร…รŠรƒ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยครรŠร‹ยผรƒ ย†รŠร‹ ยœยช ยครรŠร‹ยผรƒ รŽรŽ ยครรŠร‹ยผรƒรŽรŽ ยครรŠร‹ยผรƒรŽรŽ ยครรŠร‹ยผรƒรŽรŽ ยครรŠร‹ยผรƒรŽรŽ ยครรŠร‹รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‡ร†ร†ร”ร‚ ย†รŠร‹ รŽ ยฎยœยชย™ ยœ ยครรŠร‹ร…ยพยฝร†ร”ร‚ยฅ ยฅ ร‹ ย†ร…ร… ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร…"*4*   ยครรŠร‹ร‡รรร† รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยครรŠร‹ร‡รรร† รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚  ร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ย† รŽรŽ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รŽรŽ รŽรŽ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยครรŠร‹ยจย›ยค ยครรŠร‹ร‰รรร„ยพร†ร”ร‚ย†ร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒ ย† ร…ร… ยครรŠร‹รŽรƒ ย† ร…ร…ยชร‹รˆรŠ ยครรŠร‹ร”รŠร‹ยœยช ยครรŠร‹ร”รŠร‹รŠรˆรˆรŠ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยปยนรŠรŠยฉยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ  ร‘ร‹  ร„รรŠร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ  

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ย†ร‰ ย† ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยฌร‰ยนร„ยจร‰ร‡ร…ยชร‹ยนร„ร• ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยฅยพร‹ยนร„ร„รŒร‰ยผ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยงยงยง ย™ยชยซ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยšยนร€ยนร†ยนยฃยนรŽร‡ยปรŠรƒร‡ยผร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยžยฉยฅย™ยฃ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยชร‡ร„รยฝร–ร€ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยชรˆร‰ร‡รŠ ยฅยพร‹ยนร„ร„รร†ยปยพรŠร‹ย†ยงร…รŠรƒ ยฅยพร‹ยนร„ร„รร†ยปยพรŠร‹ย†ยงร…รŠรƒ ยฅยพร‹ยนร„ร„รร†ยปยพรŠร‹ย†ยงร…รŠรƒ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยปรˆร‡ร„ร†ร‡ร…ยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฆยนร‰ยพร€รƒยนยฆรร€รƒรยพรยพร†ร” ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹รร€ยนร„ร—ร…รร†รร˜รยฝร‰รŒยผรรŽรŠร‹ยนร„ยพร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร„รรŠร‹ร‡ยปร‡ร‚ รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร„ร—ยบร‡ร‚ยฉยพร€รƒยนรˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนย›ร‡ร€ร…ร‰ยนรŠรยพร‹รŠยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร… ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†รƒร‰รŒยผร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร„ยพร†ร‹ยนร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร„รรŠร‹ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร‡ร‹ยปร‡ยฝร”ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†รˆร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒยนร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€Eร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†รŠยพร‹รƒยนร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร‹ร‰รŒยบยนร€ยพร‰รƒยนร„ร‡ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€Eร‡ร‹ยฝร‡ ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร‹ร‰รŒยบยนรƒร‰รŒยผร„ยนร˜ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร‹ร‰รŒยบยนรˆร‰ร‡รรร„ร•ร†ยนร˜ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนย†ร‘ยพรŠร‹รยผร‰ยนร†ร†รรƒร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยงร‹ยปร‡ยฝร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยพร‰รƒยนร„ร•ร†ร”ร‚ ร…ยนร‹ร‡ยปร”ร‚ ยจร‡ร„ร‡รŠยนรŽรŽยชร‹

        ร‘ร‹ รƒยผ

 ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ รˆร‰ยนร‚รŠย†ร„รรŠร‹ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยพร‹ยนร„ร„ ยซยฃ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยฅยชยฃย†ยงร…รŠรƒ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยงยงยง ยชรˆร‰ร‡รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

รŒร…ร’ร€ร‹ร‹รŽรรรŽรŠร€ร’. ร‘ร’ร€ร‹รœ. ร—ร“รƒร“ร. รร…รร†ร€ร‚ร…รžร™ร€รŸ ร‘ร’ร€ร‹รœ

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 41

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

42 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¨ÇÄÇʹ¼ÃΆΠ¨ÉÇ»ÇÄÇùÎÅÅËÆ ÇÏÁÆà ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©†† ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ËÇ »ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ ÈÉÌ¿ÁÆÆ¹Ø Æ¿ ¨ÉÇÍÁÄÕ¼ÆÌËÔÂÑ»¾ÄľÉ’† ¨ÉÌËÇÃΦ« E†ÅÅ ¨ÉÌËÇúÉÇÆÀǻԚ©™Ÿ† š©§¯ªE†ÅÅ ¨ÉÌËÇÞ½ÆÔÂ¥ E†ÅÅ ¨ÉÌËÇÃÊ˹ÄÕÆÇÂE† ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ¨Ì½É¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø¨™¨† ¨™¨† ©¾ÄÕÊÔ ÑȹÄÔ ÃɾȾ¿Á¿½ ªºÇÉÆÔ¾»¹¼ÇÆÔ½ÇÈÇÀÁÏÁ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÎÅÅ Î Å «É̺¹Î  Î ÅŪËΦ« «É̺¹Î†Î ªË  «É̺¹¹Ä×Å›†EÎÎ «É̺¹›œ¨½Ì† «É̺¹›œ¨½Ì†ªË  «É̺¹›œ¨ E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÅÅÎÅÅÎÅÅÁ½É «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕÆÎÎ ÎÎ ÅÅªË  «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÎ «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÎ «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØû¹½É¹Ëƹ؆ «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÈÉØÅÇ̼ÇÄÕƹØÇËνÇÎ «É̺¹ÏËΆΠ«É̺¹ÖÄÊ» «É̺¹ÖÄÊ»¬¬¬¬¬¬›œ¨ «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍ        «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍ       «É̺¹ÖÄÊ» E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹ÖÄÊ»† «É̺ÔE†œ§ª«ÁºÌ «É̺ÔÈÉÇÍÁÄÕÆÔ¾ ›œ¨ ÖľÃËÉÇÊ»¹ÉÆÔ¾ ¬¼ÇÄÇÃÎÎªË ¬œ§¤§£ÎÎÊËÊÈÈÊ ¬¼ÇÄÇÃΆΠ¬¼ÇÄÇÃÎcΪËÈÊ ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª ¬¼ÇÄÇÃÎÎ ¬¼ÇÄÇÃÎÎ ¬¼ÇÄÇÆÊËœª ¬¼ÇÄÇÆÊË ¬¼ÇÄÇÃÎÎ ¬¼ÇÄÇÃÎÎ °ÌÑù¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™£ ™£¥ ™£¨ ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄľÉ †ªË ±»¾ÄľÉ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ±»¾ÄľÉÇ˽ÇÊËœª ±»¾ÄľÉÇ˽ÇÊË ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃÅŪˮ¦« ±Áƹ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™« »Ê¾ɹÀžÉÔ

ü ü ü ü  ü ü ü ü ü ü  ÑË ü ü ü ü ü Å Å ü ü ü ü ü ü Ë Ë Ë Ë ü  ü Ë ü ü ü ü  ü ü ü ü ü  ü ü ü

 É † É É ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É † É ÇËÉ ÇË É † É ÇËÉ ÇËÉ †É É É ÇË É ÇË É Ç É É É É É ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ  † É É † É ÇË É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇË É † É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É †É ÇËÉ

ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ §ÅÇÅ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ £ÇÅÊ˹É ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ £ÇÅÊ˹É ¥¾Ë¹ÄÄÁÆ»¾Êˆ§ÅÊà ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §§§ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §§§ ªÈÉÇÊ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½ÖÀ £ÇÅÊ˹É ªÁº¨ÉÇŪËÉÇ ªÈÉÇÊ ¥¾Ë¹ÄÄÁÆ»¾Êˆ§ÅÊà š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÁÆ»¾Êˆ§ÅÊà ¥¾Ë¹ÄÄÁÆ»¾Êˆ§ÅÊà ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ¥¾Ë¹ÄÄÁÆ»¾Êˆ§ÅÊà ¥¾Ë¹ÄÄÁÆ»¾Êˆ§ÅÊà ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¡®œ§§ª¦ª©­®¬¯¦²¤¤¨¡®œ§§ª¤£ ¡§¤»

¤¾Æ˹Îû¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ™Æ¼¹ÉÔ¹ÉÇÐÆÔ¾ÈÇÆÇ»ÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™Æ¼¹ÉÔ½ÄØÄ׺ÔÎϾľÂ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™Æ¼¹ÉÔÈÉØÅÇÊ˾ÆÆÔ¾ÈÇϾƾ¹ÉÇÐÆÔΡÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™Æ¼¹ÉÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ™Æ¼¹ÉÔ ºÇÃÊÔ˾ÈÄÔ¾ ÎÇÄǽÆÔ¾ ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ »ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ š¹ÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇǺӾŹÁÀÆ¿ ¾ÅÃÇÊËÁ šÇÃÊÔ˾ÈÄÔ¾ ÎÇÄǽÆÔ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ »ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç šÔËÇ»ÃÁ šÔËÇ»ÃÁ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ »ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ʹÅÇƾÊÌÒÁ¾ ›ÇÉÇ˹Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ›ÇÉÇ˹ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ»

ü       

½Ç¼Ç»ÇÉÆ   ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

«É¹ÆÊÃÇÅ §§§ ™¦£†¨ÉÇÍÁÄÕ ™¦£†¨ÉÇÍÁÄÕ ™¦£†¨ÉÇÍÁÄÕ ™¦£†¨ÉÇÍÁÄÕ ¡¦ª¡ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ «¹ÉÊÃ¹Ø  4UBUVT ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾©¾ÅÇÆËœ¹É¹ÆËÁØ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÈÉǽ¹¿¹ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ ùÄÁËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œ»ÇÀ½Á     ÅÅ œ»ÇÀ½Á ʹÅÇɾÀÔ ºÇÄËÔ ÑÌÉÌÈÔ»¹ÊÊ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¹ºÇÉÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ  ¹ºÇÉÔÊ»¹ÉÆÔ¾ÃÇ»¹ÆÔ¾  ¹ºÇÉÔʾËù†É¹ºÁϹ  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÃÇ» ¾ÅÃÇÊ˾ÂÁÀƾɿ¹»¾ÂÃÁ

  ü      

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ   À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç 

ª¡š™©ª ª¡š™©ª ªËÉǪ¾É»ÁÊ ªÃĹ½’ šª¥£   ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ ¬ËÃÁƹ °¨ ª­ž©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾»¹¼ÇƆºÔËÇ»Çà ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ºÔËÇ»Çà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾»ÇÉÇ˼¹É¹¿ÆÔÎ þÊÊÇÆÇ» ¾ÅÃÇÊ˾ÂÄ׺ÔΝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½»¾É¾Â ɾÑ Ǽɹ¿½¾ÆÁ¨ÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ľÊËÆÁÏ ȾÉÁÄ ÃÇÀÔÉÕÃÇ»¨ÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ½ÇÊË ÅÇÆ˹¿ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ⱦоýº¹ÆÁ º¹ÃÇ»ÁÀƾɿ оÉž˹ÄĹ º¾Ê¾½Çà ùоľÂ ¡À½¾ÄÁØÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¡À½¾ÄÁØÃÇ»¹ÆÔ¾ £¹Æ¹ËÊ˹ÄÕÆÇ»ʾΜ§ª«Ç» »Ê¾Î½Á¹Å¾ËÉÇ» £¹Ð¾ÄÁ†Å¾ÊËÆÔ¾ £ÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ »ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç £Ç»Ã¹À¹ºÇɹ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆ¹Ø À¹ºÇÉÔ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁªÃÁ½ÃÁ

    ûÅ Å  ûÅ

    ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ

ª­ž©™ ª­ž©™ ª­ž©™ ª­ž©™ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ™¦£†¨ÉÇÍÁÄÕ ª­ž©™ ¥™©« ¾ÅÃÁ» ¡¨ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ £ÁŹ

†† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 43

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

44 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 £ÇÀÔÉÕÃÁÁÀÊÇËǻǼÇÈÇÄÁùɺÇƹ˹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ £ÌÈÄ×ÈÉÇ»ÇÄÇÃÌ›©†ÅÅÁ½Éž˹ÄÄ ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¤¾ÊËÆÁϹоɽ¹ÐƹØ'",30 ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ À¹ºÇÉÔ »ÇÉÇ˹ ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ȾÉÁĹ ÈÇÉÌÐÆÁ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾ ¤¾ÊËÆÁÏÔËɹÆÊÍÇÉÅ¾É Ñ¹ÉÆÁÉ ††Ê¾ÃÏ »Ô½»Á¿ ÊËɾÅØÆÃÁ ÈǽÅÇÊËÁ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÌ½ÃÁÇÎɹÆÔ ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔºÌμ¹Ä˾ÉÊÃÁ¾ ž½ÁÏÁÆÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔɹÀ½¾»¹ÄÕÆÔ¾ ËÌźÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÄ׺Ծ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¹ÉÇÐÆǼÇËÁȹÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÄ׺Ծ

    ÑË      

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç  À»ÇÆÁ˾ ÃÌÈÄ× ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

™¦£†¨ÉÇÍÁÄÕ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ 4UBUVT ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £©™¬ ž†§ÅÊà ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¾ÅÃÁ» ¡¨ §ÍÁʆ¯¾ÆËɆª §§§ £ÁŹ ™¦£†¨ÉÇÍÁÄÕ ¾ÅÃÁ» ¡¨

†† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ »ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ »ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÃÇÀÔɾà ùÉùÊÔ½˾ÈÄÁÏ ȹƽÌÊÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÃÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔɾà À¹ºÇÉÔ ɾѾËÃÁ ÃÁÇÊÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁËÇɼȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ ¥ÇÂÃÁ† †Ê¾ÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀÆ¿ ¥ÇÆ˹¿ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔκÔËÇ»Çà ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¦¹»¾ÊÔÁÀÊÇËǻǼÇÈÇÄÁùɺÇƹ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾÁž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾ ɾÅÇÆËÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÆ¿ §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ľÊËÆÁÐÆǾ §¼É¹¿½¾ÆÁØž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ À¹ºÇÉÔ §ÍÇÉÅľÆÁ¾Ç˽¾ÄÕÆǼÇ»Îǽ¹ ÃÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ »ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç ¨¾ÉÁĹ ÈÇÉÌÐÆÁÁÀÆ¿ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ƹÀ¹Ã¹À ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÐÁ½Äغ¹Æ՝¬† ¨¾ÐÁ½Äغ¹Æ՝¬† ¨¾ÐÁ½Äغ¹Æ՝¬† »¾ÉÎÆ¿ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ 

         ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Å

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾     ½¾Ñ¾»Ç  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

 §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ §ÍÁʆ¯¾ÆËɆª §§§  ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ™¦£†¨ÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĶ½¾ÄÕ»¾ÂÊ §ÍÁʆ¯¾ÆËɆª §§§ 4UBUVT ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §§§

†† †† †††† †††† †† †† †† †††† ††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÃɹÊùÈÇÄÁžÉƹØž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁ ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©†»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©† EÅÅ ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕÆ¹Ø E ¨ÉÇ»ÇÄÇùÈÉÌ¿ÁÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›œª ª›œªÇÏ›¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇ»ÇÄÇùËÆ ËÇ ËÆÇÏÁÆ ËÇÇÏÁÆ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇùË¹ÉŹËÌÉÆÔ™ɏËÌɹ ÅÇËÃÁ Ê˪œ§ª«† ¨ÉÇùË¹ÉŹËÌÉÆÔ™ɏËÌɹÎÊËœªœ§ª«† ¨ÉÇùË¹ÉŹËÌÉÆÔ™ɏËÌɹÎÊËœªœ§ª«† ¨ÉÇùË¹ÉŹËÌÉÆÔ™ɏËÌɹ ÅÇËÃÁ Ê˪œ§ª«† ¨ÉÇÍÄÁÊË ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÄ׺ǽÄÁÆÔÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©™ªª©§°£™

 ü  ü ü ü   ûÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ 

 ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÃÌÈÄ× ÈÉǽ¹Å ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

§ÍÁʆ¯¾ÆËɆª §§§ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ šª¥£ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÄ׺ǽÄÁÆÔÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ©¾Ñ¾ËÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊùØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÃĹ½ÇЪËÉÖƪ†½¹ÉÅÁÉɹÀÄÁÐÆÔÎÊÄǾ» ÅÅ ¨ÇÄÁÈÉÇÈ ª¾ËùÃĹ½ÇЪËÉÖƪ†½¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØϾžÆËÊËØ¿¾Ã  ¨ÇÄÁÈ ª¾ËùÃĹ½ÇЪËÉÖƪ†½ÃÁÉÈÃĹ½ÃÁ  ¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ Î ÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊ ª¾ËùÊ»¹ÉÆ¹Ø ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùªËÉÖƪ†½ÌÃÉÔ»ÊËÇÉÁËľÊÇ»ØÐ ÅÅ ¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÊËØ¿ÃÁÈÇĹ Î Å ØÐÎÅÅ ›É†½Á¹ÅÅÅ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½¼Á½ÉÇÁÀÑËÌùËÌɨÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½оÉÆÇ»ÑËÌùËÌɨÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½ÊÄǾ»†ÊŨÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½ÍÁÆÁÑÑËÌùËÌɨÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Å ØоÂÃÁÁÅÅ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Å ØоÂÃÁ ÁÅÅ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ÅØÐ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ª¾Ëù†É¹ºÁϹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÁÀÇÏÁÆž˹ÄĹ ªË¹ÄÕÄÁÊËÇ»¹ØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ Îή±†¨¦¨ªÈdž ªË¹ÄÕÄÁÊËÇ»¹ØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ Îή±†¨¦¨ªÈdž ªË¹ÄÕÄÁÊËÇ»¹ØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÎή±†¨¦¨ªÈdž ªË¹ÄÕÄÁÊËÇ»¹ØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÎή±†¨¦¨ªÈdž ªË¹ÄÕÄÁÊËÇ»¹ØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÎή±†¨¦¨ªÈdž ªË¹ÄÕÄÁÊËÇ»¹ØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÎή±†¨¦¨ªÈdž ªË¾ÄĹ¿Áž˹ÄÄÁÐ Ê˹ÏÁÇÆ ÅǺÁÄÕÆÔ¾ ÑùÍÔ ¹Å¾ÉÔ ½ÇÊ˺¾ÊÈÄ ªË¾ÄĹ¿Á ÊËÇÄÔɹÀ½¾ÄÇÐÆÔ¾ÁÀÆ¿ «¾ÈÄÁÏÔ½¹ÐÆÔ¾§¥¡°£™ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÈÄÁÏÔÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅɹÀžɹÅ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ «É̺¹›œ¨ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† «É̺¹ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† «É̺¹ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† «É̺¹ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† «É̺¹ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† «É̺¹ÌÎ Î ÊËÊÈœ§ª«† ¬¼ÇÄÎÎÎ ÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎ ÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎ ÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎ ÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ¬¼ÇÄÎÎÎ ÊËÊÈÈʪ¨¨ª ÈÇœ§ª« ±»¾ÄľÉ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±»¾ÄľÉ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±»¾ÄľÉ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±»¾ÄľÉ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«†

ûÅ  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË       ûÅ   ÉÌÄÇÆ ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ   ÑË ÑË ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ                  

À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç  ºÈÇÊÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É É É É É   É É É É É É É É É É É É É É É É É

¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªË¾ÃÄdž¨¹Ã £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªÆ¹ºÊ¾É»ÁÊ ªÆ¹ºÊ¾É»ÁÊ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªËÉǪ¾É»ÁÊ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ £ÌƼÌÉϾ» ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ  Ÿš¡¶ª£ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ ªÃĹ½’ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ¬ËÃÁƹ °¨ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ §ÍÁʆ¯¾ÆËɆª §§§ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ™¦£†¨ÉÇÍÁÄÕ ™¦£†¨ÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ «¥¥£

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 45

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÏËÀÂÛ

46 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ±»¾ÄľÉ¬ÎÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±»¾ÄľÉ ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±»¾ÄľÉ¬Î ÊËÊȪ¨¨ªÈÇœ§ª«† ±Ã¹ÍÔÃÇÄľÃËÇÉÆÔ¾ ±Ã¹ÍÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ËÌÅºÔ Ê˾ÄĹ¿Á ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾

   

É É É  ÆÁÀùØ

«¥¥£ «¥¥£ «¥¥£ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

²ž¡®©·¡¨¡®œ§§·­«¡²¤œ§¸©·¡­«§œž· ª¹ÅÇɾÀÔÈÇœ£¤ ½¾É¾»Ì ž˹ÄÄÌ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌÆÁÀùØ

ž©¥™£

†† ††

¨¡®¤£·­¦ª»©·¡¤£ ¡§¤» ™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ™Æþɹ ÁÆ¿¾ÃÏŹÊÊÔ È¾ÉÍÇÉÁÉÇ»Ãɾȑ¿ ͹ʹ½ÆÔ¾½×º¾ÄÁ ¼¹ÂÃÁÑÈÁÄÕÃÁ šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇ šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔ šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼É¹»¾É ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ šÇÄËÔ Ñ¹ÂºÔ ¼¹ÂÃÁ »ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆ%† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO ›ÁÆËÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔÂEJO  œ¹ÂÃÁÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ œ»ÇÀ½Á

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ÑË ü ÑË ÑË ü

ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

©ÇƽÇ ™›™†ÈÉÇÅ §¥ª£ ©ÇƽÇ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ §¥ª£ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ §ÅÇÅ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾† œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ͹ÊǻùÇËü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ËÇľ»Ô¾ ÑÁ;ÉÆÔ¾ œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄÕ»¹ÊÊ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ 8†. E  ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ»¹ÊÊ ¹»¾ÉËÃÁ žιÆÁÀÅÔ©†ÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊ  ¹ÃľÈÃÁÏ»¾ËÆÔ¾  ¹ÅÃÁ¶ÄÕºÇÉ œ¹É½Á¹Æ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹Å œ¾ÉÁÇÆÁ½É  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB œÇɽÁ¹Æ #PSEFSÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ  ¹ÅÃÁ.VM†U†-PL .PUUVSB $JTB "QFDT #PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨Édžª™¥  ¹ÅÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ º¾ÊÑÌÅÆǾÀ¹ÃÉÔ»¹ÆÁ¾  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇÂÁ½É ¡À½¾ÄÁØÃɾȾ¿ÆÔ¾ £ÄØÅžÉÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É¾È¾¿ÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ™ Φ ™ ÃÁÊÄÇËÇÊËÇÂÃ¹Ø £ÉÇÆÑ˾ÂÆÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ºÇľ¾»¹ÉÁ¹ÆËÇ» ¨ÇÉÌÐÆÁ ľÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»Ê˹ÄÁ ª¹ÅÇɾÀ½ž˹ÄÈÉÇÍÁÄØE «¹Â»¹ÆÕ ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀ¿ȹÊÊÁÉ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂE ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE  ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ 

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË      ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË

ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ  É  É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É

ž©¥™£ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§  Ÿš¡¶ª£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇƽÇ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇƽÇ ™¦¡ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇƽÇ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇƽÇ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ™Ã»¹ÅÁÉ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊ ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾E  ¯¾ÈÁ ËÉÇÊÔ ˹þĹ¿Á

  ÑË ÑË 

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾

¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¬ËÃÁƹ °¨ ©ÇƽÇ §¥ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


±¹ÂºÔÈÄÇÊÃÁ¾ ¼ÉÇ»¾É ±ÈÁÄÕùɾÀÕº ¥ E      ±ÈÁÄÕùɾÀպǻ¹Ø    ±ÈÁÄÕÃÁɾÀպǻԾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ±ÈÄÁÆËÔœ§ª«†E † ±ÌÉÌÈÈÇ˹ÂÆ ÈÇÄÌÃÉ̼E† ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÌÉÌÈɹÅÆÔÂÈǺ¾ËÇÆÌ †ÅÅ ±ÌÉÌÈʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ ¼ÄÌιÉÕ ±ÌÉÌȆ¼ÄÌιÉÕ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ E† ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÌÉÌÈÔ ʹÅÇɾÀÔ ½×º¾ÄÁ ¹ÆþÉÔ

 ÑË ÑË ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É

¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇƽÇ §¥ª£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §¥ª£ ©ÇƽÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¡­ª«¤§ª¨œ®¡¬¤œ§·­®ª§»¬©·¡¤£ ¡§¤»«ªŸª©œ¢ ™ÆËÁʾÈËÁÚ¡§† §œ¦žš¡§ ™²¡«™ ™ÆËÁʾÈËÁà ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊÉÌºÔ ÅÇÎ š¹ÄØÊÁƹ£ÇÄÇÆÁ¹ÄÎν¾ÃÁƼ š¾Ê¾½ÃÁ ¹ºÇÉ ÇÃÇÆÆÔ¾ºÄÇÃÁ§ÈÁÄÃÁ¡¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ šÄÇÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ º¹ÄÃÇÆÆÔ¾ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃĆϹ  †ÊÇÉË™ š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃĆϹ  †ÊÇÉË› š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃĆϹ  †ÊÇÉ˪ š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃĆϹ  †ÊÇÉ˶ÃÊËɹ š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃÊÇÊƹ  †ÊÇÉË™ š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃÊÇÊƹ  †ÊÇÉË› š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃÊÇÊƹ  †ÊÇÉ˪

†ü ÑË  ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É É

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¤¾ÊÃÇÅ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ÇŤ¾Ê š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª

†† †††† † †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ †ÅÅ šÄÇÆιÌÊ Î Î ÎÅ šÄÇÆιÌʹƼ¹ÉÊùØÊÇÊƹÎÎ šÄÇÆιÌÊÁÀ¹Æ¼¹ÉÊÃÇÂÊÇÊÆÔÁÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ šÄÇÆιÌÊÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎ ½ÄÁƹ½ÇÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ šÄÇÆιÌÊÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎ ½ÄÁƹ½ÇÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ šÄÇÆιÌÊÊÇÊƹ šÄÇÆιÌÊ›¹¼ÇÆù½ÈÇĹ ÈÄÁÆËÌÊ šÉÌÊ ĆϹ ÊËÉǼ¹ÆÔÂɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ɹÀÄÁÐÆǼÇʾоÆÁØ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÊËÉǼ¹ÆÔÂɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ šÉÌÊ  Å  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  Å  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  Å  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ   ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌʆùËÆÔÂλÇÂÆÔ»ʾÎËÁÈÇɹÀžÉÇ» ½ÄÅ šÉÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾Ä׺ǝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÃÇÉǺÃÁÊɹҾÆÆÔ ÊÇÊƹ ÎÎÅÅ šÉÌÊÃÇÉǺÃÁÊɹҾÆÆÔ ÊÇÊƹ Î ÎÅÅ šÉÌÊÃÇÉǺÃÁÊɹҾÆÆÔ ÊÇÊƹ ÎÎÅÅ šÉÌÊÃÇÉǺÇÐÆÔÂÎÅÅ šÉÌÊÃÇÉǺÇÐÆÔÂÊÇÉË šÉÌÊÄ׺ǼÇʾоÆÁØ ½ÄÁƹŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ šÉÌÊɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ šÉÌÊÊËÉǼ¹ÆÔÂÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ Ä׺ǼÇʾоÆÁØ

ûÅ ûÅ ÅÈ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÈÅ   Ã̺Å  ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å 

É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É É É É É É É É É ÇËÉ   É  É ÇËÉ É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ÇŤ¾Ê £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾Êƹؽ¾É¿¹»¹ ¤¾Êƹؽ¾É¿¹»¹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ š¦§¬†®™¬ª   §ÅÊÃľÊ  £É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ £É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ £É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ šÇØÉÃÁƹ ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ £»ÁÆ˹«É¾Â½ ¤¾Êƹؽ¾É¿¹»¹

†††† †††† † †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †††† †† ††††

ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 47

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

48 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #25 (521) 28.06.10 ยšร‰รŒรŠรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยนร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠรŽรˆยปยนรŠรŠยร„รร†ยนยฝร‡ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยšร‰รŒรŠ ยบร‰รŒรŠรŽรˆ ยฝร‡รŠรƒยนรŽรˆร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšร‰รŒรŠ ยบร‰รŒรŠร‡รƒร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพย›ยนยผร‡ร†รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร„รรˆยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรƒยพยฝร‰  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรƒยพยฝร‰  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรƒยพยฝร‰  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™

รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฃยปรร†ร‹ยนยซร‰ยพร‚ยฝ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยœร‰รยบยนร†ร‡ยป ยฐยจ ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฅรร‘รŒรƒร‡ยป ยกยจ ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน  รŽรŽย†ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนย™รŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนยชรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฝร„ร˜ยบยนร†รรร€ร„รรˆร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร…

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰

ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยพยปร‰ร‡ รƒร„ยนรŠรŠรรƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฃร„ยนรŠรŠรรƒยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธยคยทยฃยช ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธยคยทยฃยช ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธยคยทยฃยช ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย„ย›ย” ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย„ยถรƒรŠร‹ร‰ยนย” ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย„ย›ย” ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย„ยถรƒรŠร‹ร‰ยนย” ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†ยบรŠ

รƒยปร… ร…รˆ ร…รˆ ร…รˆ รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฃยปรร†ร‹ยนยซร‰ยพร‚ยฝ ยฃยปรร†ร‹ยนยซร‰ยพร‚ยฝ ยฃยปรร†ร‹ยนยซร‰ยพร‚ยฝ ยฃยปรร†ร‹ยนยซร‰ยพร‚ยฝ ยฃยปรร†ร‹ยนยซร‰ยพร‚ยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎยบยพร„ยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรยปยพร‹ร†ยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยนรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รˆร‡ร„ร‡ยปยนร˜ร‰ยพร‚รƒยน ยฝร„ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รˆร‡ร„ร‡รƒรร€ร„รรˆร” รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร†ยนร„รรร†รรƒ ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร•รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยยปยพร‰รร…ยพยฟรƒร‡ร…ร†ยนร‹ร†ร”ยพ ยปรŽร‡ยฝร†ร”ยพ รŠร‡รŠร†ยน ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ยร‡รŠรƒยน ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… ร…ร… ร…ร…ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนยบยนร†ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยฎ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ย†ร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน

รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… ร…ยนร‘รร†ยน รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รˆ รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยงร…รŠรƒร„ยพรŠ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠยฅยนร† ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยชรˆยบยซยถยฃ ยชรˆยบยซยถยฃ ยชรˆยบยซยถยฃ ยชรˆยบยซยถยฃ ยชรˆยบยซยถยฃ ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยร‡ร…ยคยพรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜   ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยนย† ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ร…รˆ ร…รˆ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

 ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยร‡ร…ยคยพรŠ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฃยปรร†ร‹ยนยซร‰ยพร‚ยฝ  ยฃยปรร†ร‹ยนยซร‰ยพร‚ยฝ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน

ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŽรˆ ร„รˆ ยšร‰รŒรŠรŠรŒรŽร‡ร‚ รŠร‡รŠร†ยน รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รƒร‡ร„รยบร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยนย† ยšร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ รŽรˆ ร„รˆ 

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 49

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #25 (521) 28.06.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

50 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #25 (521) 28.06.10 ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ร…ร… ร…ร…รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ   ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ   ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆยปยนรŠรŠยร„รร†ยนยฝร‡ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยจยฉยกยฅย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยป ร‘รˆรŒร†ร‹รŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยป ร‘รˆรŒร†ร‹รŽ  ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽรŽย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยบรŠ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยคยทยฃยช รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยคยทยฃยช รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยคยทยฃยช รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยคยทยฃยชยซยžยฃยชยซยฌยฉ ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยคยทยฃยชยซยžยฃยชยซยฌยฉ ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยคยทยฃยชยซยžยฃยชยซยฌยฉ ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยคยทยฃยชยซยžยฃยชยซยฌยฉ ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽร‡ร‹ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ร‡ยปยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ยร‡รŠรƒยนรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜  ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยพร„ร•ยปยพร‹  ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠร„ร—ยบร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฏยพร†ร”ยฝร‡รŠร‹รŒรˆร†ร”ยพยชร‰รŒยบร” ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠ รŠร‰รŒยบร” ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ย†ร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽ ร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร”รŽรŽย†ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร” ยบรŠรŒรรƒร‡ยปยนร˜รŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€รŠร‡รŠร†ร” ร‘รร‰ ยฝร„รร†ยน  ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยคยพรŠร‹ร†รรร” ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ยงร‹รˆร‰ร‡รŠร‹ร”รŽยฝร‡ร–ร„รร‹ร†ร”รŽ ยคยพรŠร‹ร†รรร” รˆยพร‰รร„ยน ร‡ยผร‰ยนยฟยฝยพร†รร˜ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฆยนร„รรร†รรƒ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…ยฝร„ รˆร… ยฆยนร„รรร†รรƒยฝรŒยบ ร˜รŠยพร†ร• ยบรŒรƒ ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ร…ร… ยฆยนร„รรร†รรƒรˆร„ร‡รŠรƒรร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยฆยนร„รรร†รรƒรˆร‡ร„รŒรƒร‰รŒยผร„ร”ร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยฆยนร„รรร†รรƒรรยผรŒร‰ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰รŒยผร„ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ยฝร„รร†ยน ร… ยฆยนร„รรร†รรƒยธรŠยพร†ร• ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ยฆยนร„รรร†รรƒยธรŠยพร†ร• รƒยนยปรƒยนร€รŠรƒยนร˜ร„รรˆยน ร…ร… ยฆยนร’ยพร„ร•ร†รรƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน รˆร„ยนร†รƒยนร‡ร‹ ยฝร‡ ร… ยงรˆรร„รƒรรŠรŒรŽรยพรรรŠร‹ร”ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡ยปร…ยพร‘รƒยนรŽ ยงรˆรร„รƒร ยบยพรŠยพยฝรƒร ร€ยนยบร‡ร‰ ร‡รƒร‡ร†ร†ร”ยพยบร„ร‡รƒรยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยงรˆรร„รƒร รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน ยจยพร‰รร„ยนยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยนร…ยนร‰ยนร†ร‹ ยปยพร†ยผยพ ย™รร‰รรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยบรŒรƒรŠรŒรŽร‡ร‚ รŠร”ร‰ร‡ร‚ ยฝร‡รŠรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยฝรŒยบรŠรŒรŽร‡ร‚ รŠร”ร‰ร‡ร‚ ยฝร‡รŠรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยบยพร‰ยพร€ยน ร‡รŠรร†ยน 

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รˆ ร…รˆ รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รˆร… รˆร… ร…รˆ ร…รˆ ร‘ร‹ รˆร… รˆร… ร…รˆ  รƒรŒยบร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชรƒร„ยนยฝย’ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยฃยปรร†ร‹ยนยซร‰ยพร‚ยฝ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช  ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡ร‹ร‡ยปยน ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยคยพรŠยฅยนร† ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยร‡ร…ยคยพรŠ ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยคยพรŠรƒร‡ร… ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยœร‰รยบยนร†ร‡ยป ยฐยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†


¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ ÊÇÊƹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇÂÄÁÊË»¾ÆÆÔ  ÅÅ ½ÄÅ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇÂÄÁÊË»¾ÆÆÔ  ÅÅ ½ÄÅ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇÂÄÁÊË»¾ÆÆÔ  ÅÅ ½ÄÅ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇÂλÇÂÆÔ ÅÅ ½ÄÅ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇÂλÇÂÆÔ ÅÅ ½ÄÅ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇÂλÇÂÆÔ ÅÅ ½ÄÅ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇÂλÇÂÆÔ ÅÅ ½ÄÅ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÄÁÊË»¾ÆÆÔ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂλÇÂÆÔ»ʾÎɹÀžÉÇ» ½ÄÅ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ ÊÇÊƹ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄØʾÆÕÊÌÎÇ ÊÔÉÇ ½ÇÊù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄԻʾλÁ½Ç» ¨ÄÁÆËÌÊ£ÇÉÇƹÊÇÊƹ ¨ÄÁÆËÌʤǽÇÐùÊÇÊƹ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄǻǠ¨ÄÁÆËÌÊ ƹÄÁÐÆÁà ½ÇÊù˾ÉɹÊƹØ ¨Ç½½ÇÆÔ º¾É¾À¹ ÊÇÊƹ ¨Ç½½ÇÆÔ º¾É¾À¹ ÊÇÊƹ ¨ÇĹËÁ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÎÅÅ ¨ÇÄÃÁþ½É ÊÇÉË™ ¨ÇÄÃÁþ½É ÊÇÉË› ¨ÇÄÇýÄغ¹ÆÁ ʹÌÆÔÁÀþ½É¹Î ½ÄÁƹ½ÇÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ ¨ÇÄÇýÄØʹÌÆÔÁÀ™š™±¡ £¹Å¾ÉÌÆ  ¨ÇÄÇÃÁÀÄÁÈÔÎ ª¹Â½ÁƼ¹Æ¼¹ÉÊùØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎÎ ªËÇĺ̼ÄǻǣÇÄÇÆÁ¹Ä  ªËÇĺ̼ÄǻǣÇÄÇÆÁ¹Ä  ¬¼ÇÄÇà ɹÊÃĹ½Ã¹ ƹÄÁÐÆÁà ÈÄÁÆËÌÊÇË½Ç ¬¼ÇÄսɾ»¾ÊÆÔ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­šª †ÅÅ «×žÆÕ º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂà «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÅÈ ÅÈ Å  ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÅÈ ÅÈ ûÅ ûÅ ÑË ÅÈ ü                ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ É É É É É É É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç     ÇËÉ ÇËÉ   

œÉÁº¹ÆÇ» °¨ §ÅÊÃľÊ §ÅÊÃľÊ §ÅÊÃľÊ §ÅÊÃľÊ §ÅÊÃľÊ §ÅÊÃľÊ §ÅÊÃľÊ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù §ÅÊÃľÊ §ÅÊÃľÊ šª¥£ ÇŤ¾Ê žÉÑÇ» ¡¨ ¹É˹¾» ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¥§©§ ¡¨ ÇŤ¾Ê ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ žÉÑÇ» ¡¨ š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª ¤¾Êƹؽ¾É¿¹»¹ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ £É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ §ÅÊÃľÊ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† † †† † †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† † †† † †† † †† †† †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 51

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

52 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ±È¹ÄÔÈÉÇÈÁ˹ÆÆÔ¾ÆǻԾ †ËÁÈ ±Ë¹Ã¾ËÆÁà Å

ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÑË

  ÇËÉ ÇËÉ É

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ¨ÉÇÅÄ¾Ê §§§ §ÅÊÃľÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬¡ž¡­©ª«§¤®©·¡¨œ®¡¬¤œ§· 04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ÇÊ˹»Ã¹ 04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹   ÅÅ 04#ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹§ËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç 04#† »Ä¹¼½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ» Ê˾Æ °¾ÎÁ؆¤¹Ë»ÁØ 04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹ ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ™£ª¡ ™Êº¾ÊËÄÁÊËÇ»ÇÂË šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÀÎ ÊÇÉË™ › ›¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ Å ›¨† Î Å ËÇÄÒ ÅÅ ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ÊÇÉËÎÎ ÅÅ šÉ¹ËÊà ›¨ Î Å ËÇÄÒ ÅÅ ›¨ Î Ë»¾É½¹Ø «ÌÉÁÆÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨ Î Ë»¾É½¹Ø «ÌÉÁÆÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½ «ÌÉÁÆÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½ «ÌÉÁÆÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨Î ›¨ÎÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ ›¨Î ÎÅÅ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ÎÎ ÅÅ ¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊà ÇÊ˹»Ã¹ ›¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ›¨§ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË› ª¨ÑÄÁÍ  «×žÆÕ ª¨ÑÄÁÍ  £¹ÆÊà ª¨ÊÇÉ˹† Î Å ËÇÄÒÅÅ ª¨ ÅÅÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ ÅÅÑÄÁÍÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ Î žº¾ÄÕƹØ Î ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ ÅÅÑÄÁÍžº¾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ ÅÅÑÄÁÍÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨žº ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨žº ÊËÉÇÁË ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨žº¾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨žº¾ÄÕƹØÑÄÁÍÇ»¹ÆƹØ ª¨žº¾ÄÕÆ¹Ø Î ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ 

ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË  ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ †É ÆÁÀùØ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ É

ž©¥™£ ¨™©¥™ ¹ÂϾ» ¡¨ ¨™©¥™ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥™©« œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ž©¥™£  Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ §¥ª£¤žª«§©œ  Ÿš¡¶ª£ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ £ÌÀØ Ź¼ §¥ª£¤žª«§©œ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ £ÌÀØ Ź¼ ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ÅÌɪËÉÇ ž©¥™£ §¥ª£¤žª«§©œ ž©¥™£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË› ¤ª¨ÎºÌà »ÁÑÆØ º¾ÄÔ ʾÉ ÃɾÅǻԠ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ¤ª¨ÎÇɾΠÃÄ¾Æ غÄ º¾É¾À¹ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ¤ª¨ÎÎÅźÌÃ˾ÅÆ Ê»¾ËÄ »ÁÑÆعù½¾Å ÇÃÊ»ÇÉ½Ë ÇɾÎ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ  

É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¤ª¨ÎÎÅŽ̺ÊÇÄƾÐÆ ½ÔÅйË ÃÄ¾Æ ÇÄÕι ¼ÉÌѹ ¤ª¨ÎÎÅÅ¥¹ÉÁؤÌÁÀ¹ º¾É¾À¹ »Ôº¾Ä¾Æ½¾É¾»Ç ¤ª¨ÎÎÅŽ¾ÃÇÉÇ»É¾» ÍÇÆ ͹Æ˹À ž˹ÄÄÁà ¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ›Ôº¾Ä½¾É º¹ÅºÌà »ÁÑÆØœ¹ÅÁÄÕËÇÆ ¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ§ÄÁ»¹ÑÇÃÇÄ Åǽ¾ÉÆ Å¹Æ¼Ç ĹÂÅ ¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ©ÇÀǻԿ¾ÅÐ̼ º¾É¾À¹ÅɹÅÇÉÆ ¤ª¨ÎÎÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ¤ª¨ÎÎÅÅ¥¹ÉÁؤÌÁÀ¹ ÇÄÕι ºÌÃ˾ÅÆ »¾Æ¼¾ ʾÉÔ ¤ª¨ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ¤ª¨ ɹÊÃÉÇ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁ ¨¹Æ¾ÄÁ¥­šÇľ¾»Á½Ç»»ƹÄÁÐÁÁ ¨ÄÁÆËÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ¨ÄÁ˹04#ΧËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç ¨ÄÁ˹04#ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ª±™ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø ÎÎ  ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹Ë»ÁØ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#†½ÄØÈÇÄÇ»ÁÃÉÇ»¾ÄÕ ÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#†  ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹Ë»ÁØ ©¹ÊÈÁĤª¨ ª¥¤ÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹ Î ËÇÄÒ  ÁÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅš¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹ÎΆÅÅ ÊÇÉË ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ÅÅ ÊÇÉ˝ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹†Åź¾É¾À¹ Î ­¹Æ¾É¹ÅÅ ÊÇÉ˝ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹º¾É¾ÀÇ»¹Ø­£ÎÊÇÉË †ÅÅ 

    ûÅ  ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË                ÄÁÊË   ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾   ÇËÈÉÇÁÀ»

¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ §¥ª£¤žª«§©œ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¡ÅȾÉÁ؆§ÅÊÆʾɻÁÊ ¨™©¥™ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ¨™©¥™ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« ¥™©« ¨­­¹»ÇÉÁË §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ­¹Æ¾ÉÆÔÂÃÇźÁƹË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 53

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÐÓÁÛ. ÄÎÌÀ. ÁÀÍÈ

54 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØÎÎÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹§4#ÅÅÅÅÅÅÅÅ ­¹Æ¾É¹­šª †ÅÅ «×žÆÕ º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ  ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ  ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£      ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ ÅÅÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼  ÅÅÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ ÅÅÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹Æ¾É¹λÇÂÆ¹Ø º¾É¾ÀÇ»¹Ø ­¹Æ¾É¹ÑÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹Æ¾É¹ÑÄÁÍÎΆÅÅ ÊÇÉË ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅÎ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¯ª¨Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÎÎcÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¯ª¨ËÇÄÒÇ˽ÇÅÅ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁ ±ÈÇƺ¾É¾ÀÇ»ÔÂÊÇÉË ÎÎ ÅÅ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË  ÄÁÊË        ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ûÅ

½ÇÊ˹»Ã¹ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹   ÇËÉ     ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇÈËÇÅ †É ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §¥ª£¤žª«§©œ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ž©¥™£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ¤¹½ÆǾ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ­¹Æ¾ÉÆÔÂÃÇźÁƹË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÌʹÌƹ §§§ ª£ªÁºÁÉÕ

†† †† ††

­¬¯· ª¨œœ©¤ š¹ÆÁ ÈÇžҾÆÁ؆Ç˽¾Äù½É¾»¾ÊÁÆÇ ÇÅÈǽÃÄ×Ð ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇÈ¹Æ ÊÀ¾ÅľÂ4ûÅ

 ûÅ

À»ÇÆÁ˾ É


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 55

ÇÅÈǽÃÄ×Ð ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇÈ¹Æ ÊÀ¾ÅľÂ4ûÅ ÇÅÈǽÃÄ×Ð ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇÈ¹Æ ÊÀ¾ÅľÂ4ûÅ ÇŹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÁÀĹ;˹ ÈÇÆÇÉ»¾¿ÊÃÇÂ˾ÎÆÇļÁÁ ÇŹÅǺÁÄÕÆÔ¾Èǽ½¹ÐÁ ÇÍÁÊÔ ËÇɼǻԾȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÈÉÇÎǽÆÔ¾ ÇŹÅǺÁÄÕÆԾʻÆÌËɾÆƾÂÇ˽¾ÄÃÇÂÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ÇŹÉ̺ľÆÔ¾E† ÇÅÇÃÇÅÈľÃ˽Äؽ¹ÐÁ º¹ÆÁ ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇÈ¹Æ 4ûÅ ÇÅÇÃÇÅÈľÃ˽Äؽ¹ÐÁ º¹ÆÁ ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇÈ¹Æ 4ûÅ ÇÅÇÃÇÅÈľÃ˽Äؽ¹ÐÁ º¹ÆÁ ˾ÎÆÇÄǼÁضÃÇÈ¹Æ 4ûÅ £ÇËÄÔº¹ÆÆÔ¾ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÇλžÑùÎ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÊž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕתËÉÇÁÀÇÄ

ûÅ ûÅ Ã̺Å  Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ÑË žÑÇà ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ»

ª£ªÁºÁÉÕ ª£ªÁºÁÉÕ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ £É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ ª£ªÁºÁÉÕ ª£ªÁºÁÉÕ ª£ªÁºÁÉÕ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ

†† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÉ̺ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»Ä׺ɹÀžÉÇ»ÁÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ ÊÇÊƹ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ÊÇÊƹ ĆϹ E† ªÉ̺Ô½ÇÅÇ» º¹ÆÕ ÃÇÄǽϾ»»¾ÉÁ ÇÃƹ ½ÇÊùÈÇĹ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ ªÉ̺ÔÉÌÐÆÇÂÉ̺ÃÁ «¾ÈÄÁÏÔÊÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÁÀÈÇÄÁùɺÇƹ˹ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ «¾ÈÄÁÏÔ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ»ÇÀÅÇ¿ÆǽÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏÇ»ÔÂ Ä¾Æ ½¿ÌË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕ

ÑË ûÅ ûÅ Ã̺Å ûÅ ûÅ Ã̺Å  ûÅ ÈÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÇËÈÉÇÁÀ» Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

§ÅÇÅ §ÅÊÃľÊ ÇŤ¾Ê ªÉ̺†Ê¾É»ÁÊ š¦§¬†®™¬ª ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆʾɻÁÊ ¦ª« ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ ¦ª« ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †††† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÅÊËÎ. ÑÂÅÒÎÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÅ ÏËÀÑÒÈÊÈ. ÎÐÃÑÒÅÊËÎ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ½ÄØÀ¾ÉÃ¹Ä Ê˾ÃĹ ¦ª £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕƹØ»ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺđƹ؝ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÄÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼Áº¹ÆÁ¾Ê˾ÃĹ ¦¹É¾ÀùÊ˾ÃĹ»ɹÀžÉ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉÃ¹Ä ¬­†ÊÃľÂù §©œª«ž£¤§  Åņ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ

ÇÈË  ûÅ  

 ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ª­£ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ¨£ª¹ËÌÉÆ ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ¨£ª¹ËÌÉÆ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›® ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›® ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¹ÊËÁÃÄÁÊËǻǠ   ÅÅ ƹɾÀù ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËǻԠªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÇÃÇÆÆǾ ɾÀùÈÇɹÀžɹŝÇÊ˹»Ã¹¬Ê˹Æǻù§Ê˾ÃľÆÁ¾ɹÅ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÃÄÇǺɹºÇËùÃÉÇÅÇà Ê»¾ÉľÆÁ¾ ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «¾ÈÄÁÏÔ ÈÇÄÁùɺÇƹËÅÅ «¾ÈÄÁÏÔÁÀÊÇËǻǼÇÈÇÄÁùɺÇƹ˹ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿

 ÄÁÊË   ÑË       

¹ÃÏÁØ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   

¨ÇÄÁžÉ«É¾Â½ ¨ÇÄÁžÉ«É¾Â½ £©§¦¡ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ §ÍÁʆ¯¾ÆËɆª §§§ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­®¡¦§ª­ž¡®ª«¬ª£¬œ³©·¡«§œ­®¤¦¤ª¬Ÿ­®¡¦§ª


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊËÅÈ. ÌÀÑÒÈÊÈ. ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ

56 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¦§¡¤¨œ­®¤¦¤Ÿ¡¬¨¡®¤¦¤ œ™©™¦«ŹÊËÁùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØÊÁÄÁùËƹأľÁ˻ʾ œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾-/  ª±™ ¦ª œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄ ¹ÃÉÁĆÊÁÄÁÃÇÆ Ï»¾ËÆÇ ¦ª œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆǻԠ¹ÃÉÁÄǻԚ¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª œ¾ÉžËÁÃÌÆÁ»¾ÉʹÄ ʹÆÁ˹É )BVTFS ¦ª œ¾ÉžËÁÃÁ¥¹ÃÉÇÍľÃÊ œ¾ÉžËÁÃÁ¥ÇžÆË œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ œ¾ÉžËÁÃÁª¹ÀÁĹÊËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÍÇƹɾÂÇÊ˾ÃľÆÁØ ½ÇÉǼ ÅÇÊËÇ» œ¾ÉžËÁÃÁª¹ÀÁĹÊËÔ½¼¾ÉžËÁÀ¹ÏÁÁ½¾ÍÇÉÅѻǻ ÈÇÄÁÌɾË ¹ÃÉÁÄ ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¦ª £Ä¾Á ¼¾ÉžËÁÃÁ £Ä¾Á ŹÊËÁÃÁ»¹ÊÊ £Ä¾Âª™ š­† £Ä¾Â'03#0½ÄØÃÇÅžÉоÊÃǼÇÄÁÆÇľÌŹ £Ä¾Â,-&0½ÄØ»ÁÆÁÄÇ»ÔÎÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆÇ»ÔÎǺǾ» ÌÊÁľÆÆÔ £Ä¾Â1VGBT œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÄ׺ÔÎÃɹÊÇÃÁĹÃÇ» ¦ª £Ä¾ÂšÔÊËÉǺ¹Àǻԯž¦™†£™°žª«›§ £Ä¾ÂšÔÊËÉǪ«™¦™©«»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾ÂšÔÊËÉÇÂÌÆÁ»¾ÉʹĽÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊº¹ÀǻԠ£Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Â½ÄØù;ÄØ·ÆÁÊ ·ÆÁÊ99*ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ª¡š¡«™œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

 †ü ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈË ÇÈË ùÉËÉÁ½¿ÊÃÁ½ÃÁ ÇÈË É ÑË ÆÁÀÃÁ¾ ÑË ÆÁÀÃÁ¾  ü ÇÈËÉÇÀÆ ü ÇÈËÉÇÀÆ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÇÈË  ÑË À»ÇÆÁ˾ ü À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇÈË ü ÇËÉ ü ÇËÉ ü ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ÇËÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ÇË É ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª­£  ª­£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ª­£ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÉÇɹº «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨  ª­£ ªËÉǺ¹Ë °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¦¹½¾¿½¹ ™¦¡ ™¦¡  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¾Â½ÄØÄÁÆÇľÌŹ'PSCP £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄÄ×ÃʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾ÂÃÇÆ˹ÃËÆÔÂ8JMTPOBSU03† ª±™ £Ä¾Â¥ÇžÆË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾ÂÅÇÆ˹¿ÆÔº¾ÀɹÊË»ÇÉÁ˾ľÂ½ÄØÈÇÉÁÊËÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» #&-*/," £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ10-:&9¼ £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ2VBMJUZ ¥¹Ê˾ɧÈË©ÇÀÆÁϹ £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾ÂÊËÁÉÇÈÇÉ26"-*5:§ÈË©ÇÀÆÁϹ £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ99* £Ä¾Â·ÆÁÊš¾ÄÍÁÃʺ¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁ ÅɹÅÇɹ ȹÆÆÇ £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê £Ä¾Â·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÃľÂ½ÄØÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ £Ä¾Â†Å¹ÊËÁù½ÄØÈÇÄÁÊËÁÉÇĹœ¾ÉÃÌľÊ £Ä¾Â†ÎÇÄǽƹØÊ»¹Éù½Äب›®8FSOFS.VMMFS±»ÔƹÊËÔùÎƾÀ¹Å¾ËÆÔ £ÇÅÈľÃËÔ½ÌÎǽ¹À¹ÇÃƹÅÁ¨›® Ⱦƹ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ$PTNPGFO   ¥¹ÊËÁù™Â†ªÁ†šÁËÁ¥šœ ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡ÁÀÇÄØÏÁÇÆƹغ¹É¹º¹Æü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡ÁÀÇÄØÏÁÇÆƹؾ»ÉÇ»¾½ÉÇü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡ÃľÂº¹É¹º¹Æü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡ÃľÂ¾»ÉÇ»¾½ÉÇü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡ÃÉÇ»¾ÄÕƹغ¹É¹º¹Æü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡ÃÉÇ»¾ÄÕƹؾ»ÉÇ»¾½ÉÇü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡¥š¨†£½¼ÇÉÁÀÇÆÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾º¹É¹º¹Æü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡¥š¨†£½¼ÇÉÁÀÇÆÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾¾»ÉÇ»¾½ÉÇü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡¥š¨†§½»¾ÉËÁÃÁ¼ÇÉÁÀÇÆÈÇ»¾ÉÎƺ¹É¹º¹Æü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡¥š¨†§½»¾ÉËÁÃÁ¼ÇÉÁÀÇÆÈÇ»¾ÉÎƾ»ÉÇ»¾½ÉÇü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡ǺŹÀÇÐƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¹É¹º¹Æü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡ǺŹÀÇÐƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؾ»ÉÇ»¾½ÉÇü ¥¹ÊËÁùªÄ¹»ØÆù‡ÈɹžÉƾÍ˾ÈÇÄÁžÉÆÔ¾»ÉÇ»¾½ÉÇü ¥¹ÊËÁù«¾ÎÆÇŹÊË ¥¹ÊËÁù¡¿Çɹ‡š¨†œ ÑÇ»ÆÔ¼¾ÉžËÁà ¥¹ÊËÁù¡¿Çɹ‡š¨†œ ÑÇ»ÆÔ¼¾ÉžËÁà ¥¹ÊËÁù¡¿Çɹ‡š¨†œ ÑÇ»ÆÔ¼¾ÉžËÁà ¥¹ÊËÁù¡¿Çɹ‡¼ÉÌÆËǻù¦¨†ºÁËÌÅÆdžÈÇÄÁžÉƹØž˹ĺ¹Ã ¥¹ÊËÁù¡¿Çɹ‡¼ÉÌÆËǻù¦¨†ÈÇÄÁžÉƹØž˹ÄÄÁоÊÃÁº¹Ã

  ü žÑÇà žÑÇÃ Ä ÑË ÑË ÑË ¼ ü ü ü ü ü ü  ÑËÄÁËÉ          ü ü

™¦¡ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ž»ÉÇĹÃÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇĹÃÁ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ¥ÁÉǺǾ» ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥ÁÉǺǾ» ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ™¦¡ «™¤¡¥™¦ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ É ÇÈËÉÇÀÆ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 57

¥¹ÊËÁù¡¿Çɹ‡¥š¨†œ±Å ÑǻƹØŹÊËÁù ¥¹ÊËÁù¡¿Çɹ‡¥š©†œ† ÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØŹÊËÁù ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹئ¾½ÇÉǼÇ ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 406%"-Ä 6-5*." #"6."45&3 ¨¾Æ¹ÅÆ˹¿Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø 130'* ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÄ5ZUBO ,WBESP .BHJD'PBN ¦ª ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#SPO[1SP ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø.BLSPGMFY ºÔËÇ»¹Ø ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø.BLSPGMFY ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆ¹Ø ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø5†3&9130 ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø§ÈËÁŹ ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆ¹Ø ºÔËÇ»¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø¶ÃÊȾÉË130 ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø¶ÃÊȾÉË ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¼¾ÉžËÁÃÁ ¨É¹ÂžÉ™Â†ªÁ†šÁËÁ ¨ÉÇÅԻù½ÄØȾÆÔ ªÅÇŶ† ªÅÇŶ†ÊÇË»¾É½Á˾ľÅ ªÌȾÉÃľÂ¥¹Ê˾ɧÈË©ÇÀÆÁϹ ±ÁËÉÇà ü ü ±È¹Ãľ»Ã¹4IFFUSPDL ±È¹Ãľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ­ÁÆÄØƽÁØ ±È¹Ãľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ­ÁÆÄØƽÁØ ±È¹Ãľ»Ã¹›ÇÄŹ±Ç» ±È¹Ãľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ±È¹Ëľ»Ã¹›ÇÄŹ†±Ç» ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø ʾɹØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹ŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Ø«¾ÃÊ £ÌÀÕÅÁÐ ±È¹Ëľ»Ã¹¨Ì͹Ê ±È¹Ëľ»Ã¹¬ÆÁÍÄÇË ±È¹Ëľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ£Æ¹ÌÍ ª†¨º °¾ÄغÁÆÊà ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊšÄÁüÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁʪĹ½ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ­¹Ê¹½º¾ÄÔ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ­¹Ê¹½ʾÉÔ ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈÊ

 ÃÇÉǺù º¹ÄÄÇÆ  ÇÈË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÇÈË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ü ü  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü ü ü ü

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ ÇË É

¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¥™©« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ª­£ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸  ª­£ ©ž¸ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ©ž¸ ©ž¸ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ ¥ÁÉǺǾ» ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ©ž¸

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ. ÂßÆÓÙÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÈÄÁËÃÁ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔªÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ½Äت¡š¡«™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÊžÊÕÃĹ½ÇÐƹØ¥† ÊžÊÕǼƾÌÈÇÉÆ¹Ø ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹؼÁÈÊÇ»¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÁÈÊœ†ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùÎÈÇü œÉÌÆËǻù¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«ž£ª ¹ËÁÉù™ËĹʺ¾Ä¹Ø  ¹ËÁÉù™ËĹʺ¾Ä¹Ø Ï»¾ËƹØ  ¹ËÁÉùœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ £Ä¾Â½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË ü £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ·ÆÁÊ ·ÆÁÊ99*ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤¹ÃÁ ÎÁÅÁؽÄØȹÉþ˹

 ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ žÑ É Ä ÆÁÀùØ ü ÇËÉ ü ÇËÉ ºÈÇÊÉ ü À»ÇÆÁ˾ ü ÇÈËÉÇÀÆ ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ Ÿš¡¶ª£ ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ©ž¸ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ žÉÑÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØɾÅÇÆ˹½ÇÉÇ¿ÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ¨ÇÄÔʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁ¾ÊØ,OBVG #FSHBVG ›ÇÄŹ†ÍÁÆÁÑ ›¾ËÇÆÁËÁ½É ©¹ÊÑÁ»Ã¹½ÄØù;ÄØœ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹØ›ÊØȹÄÁËɹ ©Ç˼ÁÈÊÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü¨¾ÉÅÕ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾$FSFTJU¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾»¹ÊÊ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾Ãľ¾»Ô¾ ÑȹËľ»ÇÐÆÔ¾ ÑËÌùËÌÉÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾

 žÑÇà ü ÑË  ÑË 

¨¾Ë¹Ä ª£ ™¦¡ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¨ÉÇɹº œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­¯±¤¡­¨¡­¤ž»¢¯µ¤¡


ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

58 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›ÇÄŹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ š¾É¼¹ÌÍ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›ÇÄŹ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê š¾É¼¹ÌÍ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ¾ÉÃÌľÊ ªÅ¾ÊÁÑËÌùËÌÉÆÔ¾,OBVG ›ÇÄŹ†ÊÄÇ ·ÆÁʆ˾ÈÄÇÆ ªÇÊ˹»ɾÅÇÆËÆÔÂ*74*-(*%301-0.#" ªÇÊ˹»ɾÅÇÆËÆÔÂ*74*-70%04501 ®¨†­ÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹ ü,/"6'£Ìº¹ÆÕ ¯¾Å¾ÆËɹÊÑÁÉØ×ÒÁÂÊØ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ ºÔÊËÉǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ¥™£­¤§¬ ±È¹Ãľ»Ã¹œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØÍÁÆÁÑƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ»Ä¹¼ÇÊËϾžÆËÆ¹Ø º¾Ä¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø »žÑùÎÈÇü ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø±¡«©§£ ª†¨º ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

   ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ žÑÇà ÇËÉ ü ÇËÉ ü ÇËÉ ÑË É À»ÇÆÁ˾ žÑÇà À»ÇÆÁ˾  ü À¹»Ç½ÊùØ  ü À¹»Ç½ÊùØ ÑË É ü À¹»Ç½ÊùØ

ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ™¦¡ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¨¾Ë¹Ä ª£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ Ÿš¡¶ª£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±È¹Ëľ»ÃÁ,OBVG ›ÇÄŹ†ÑÇ» ›¾ËÇÆÁË ·ÆÁʆºÄÁà ±ËÌùËÌÉù#30;&9ŹÑÁÆƹØ ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹªÄÇ ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄǼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊÁÀ»¾ÊËÃǻdžϾžÆËƹØ ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊ͹ʹ½Æ¹Ø ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊϾžÆËƹØ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØšÁÇÈĹÊ˪ÌȾÉϾƹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØšÁÇÈĹÊ˪ÌȾÉϾƹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø¦Ç»¹†™ »žÑùÎÈÇü ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«š™¦ ©§«œ¡¨ª ©§«œž©ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʆ¥±¥™±¡¦¦™¸¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø

žÑÇà ü ü ü ü ü ü ü ü žÑÇà ÑË ü ü ü ü žÑÇà ü

™¦¡ ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ Ÿš¡¶ª£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À¹»Ç½ÊùØ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

§œ¦ª¦¬œ­ª³©·¡¤£œµ¤®©·¡¨œ®¡¬¤œ§· ™Ã»¾ÊË›ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ ™Ã»¾Ê˪ÃɹÊù»Ç½Ç½ÁÊȾÉÊÁÇÆƹØ ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»Ç ™ÆËÁÃʾɾºÉš¹À¹½ÄØÈÉÁ½Ê˹ÉÁÆÔ¿¾Ä¾ÀÆÁÀ½ )&-*04 ™ÆËÁʾÈËÁÚ¡§† §œ¦žš¡§ ™²¡«™ ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™Ï¾ËÇÆ ͹Êǻù Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ™Ï¾ËÇÆÄ À¾É¿ÁÆÊà ™Ï¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ̹ˆÊÈÁÉÁË š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- š¾ÆÀÁƆùÄÇѹ ƾÍɹʪ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆË$FSFTJU ¨ÌÍ¹Ê ®ÇŹËÇÆ œÉÌÆË3PTUJ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ĹÃɹ «¾ÃÊ ÄÁ»Æ¹ ¨ÉÇÍÁÃÊ œÉÌÆ˹ÃÉÁÄÇ»Ô堀 ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÉÌÆ˹ÃÉÁÄǻԼÄ̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ

ü ü ü †ü  ÑË ÑË Ä ÑË ÑË ü Ä ÄÁËÉ †Ä

  À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ž»ÉÇĹÃÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


œÉÌÆËš¾ËÇÆÇÃÇÆ˹ÃË œÉÌÆËœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹ƽÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ †ÃÇÅÈÅ œÉÌÆËœ­† Ï»¾Ë¹ œÉÌÆËœ­†ÃɆÃÇÉ ʾÉü œÉÌÆËœ­†ÃɆÃÇÉÁÐ ʾÉ ü ¼©ÇÊËÇ» œÉÌÆËœ­†ÃɆÃÇÉÁÐ ʾÉ ü ¼©ÇÊËÇ» œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ œÉÌÆËœ­†ÈÇž˹ÄÄÌÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ʾÉÔ  Áü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔÂü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ œÉÌÆ˽Äؽ¾É º¾ÄÔ ¦¯ †ÃÇÅÈÊ»ÔÊÊÌÎÇÊË )&3#&354 )&-*04 œÉÌÆË«¹ÆÃÈɹÂŽ»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽÌà †ÃÇÅÈ œÉÌÆË­¤†£ ›¤† œ­† ®ª† œÉÌÆ˶ÈÁÈɹÂÅÅšÖÈÇÃÊÁ½ ÎÁÅÇÊ˽ž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ü œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø¼ÄÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Ä œÉÌÆËǻù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ» ¼Ä̺ÇÃÇÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø œÉÌÆËǻù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ» ¼Ä̺ÇÃÇÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾ÃªüÈÉÇÆÁù×ҹعÃÉÁĹËƹؽÄØ»ÆÌËɹºÇË œÉÌÆËǻù¬¦¡›ž©ª™¤«¾ÃªüÈÉÇÈÁ˹ÃÉÁĹËƹؽƹÉÌ¿»ÆÌËÉɹºÇË ›¨ ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ¤¹ÀÌÉÇÄ ª¾Æ¾¿  ¹ÒÁ˹ž˹ÄĹ¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØ  ¹ÒÁ˹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ©¡£§¤§¥ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ¦ª £ÇľÉ16'".*9 Ï»¾Ë¹ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÃÇÆϾÆËɹË £É¹Êù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» £É¹Êù»½¡¦«ž©µž©¦™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½›¤™œ§ª«§¢£™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¨§«§¤£™¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü

ü ü É ü ÇËÉ ü É ü ÇË É ü ÇË É ü É ü ÊÃÁ½ÃÁ ü É ü ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ü É ü À»ÇÆÁ˾ ü É ÑË É ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË É ÑË É ÄÁÊË É ü ÇËÉ  ü É ÑË À»ÇÆÁ˾ ÇÈË ÅÄ ÇÈËÉÇÀÆ  ÑË É ÑË É ÑË É

¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ œ¹ÅŹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªÃĹ½’ ž»ÉÇĹÃÁ œ¹ÅŹ ¦¹½¾¿½¹ œ¹ÅŹ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ·ËÁÊ ¨¾Ë¹Ä ª£ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ª­£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£É¹Êù»½¥§·²™¸ª¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½&-*5&&953"."5«¾Ãª¹ÃÉÁĹËƹØÄ üº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½š¾ÄÇÊƾ¿Ã¹ œÇÄ̺ù ¶½¾ÄÕ»¾ÂʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £É¹Êù»½¨§«§¤£™§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¤¸¨§«§¤£™Áª«ž¦§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½¶£§½ÈÇËÇÄÃÇ»ü £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹØ%BMJ½ǺǾ» ÈÇËÇÄÃÇ» ÃÌÎÆÁÁ»¹ÆÆÇ £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹبÉÇÍÁÃÊ ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø ü £É¹Êù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ»ŹËÇ»¹Ø«™¢œ™›†›™†ü £É¹Êù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ»ŹËÇ»¹Ø«™¢œ™›†›™†ü £É¹Êù½ÄØ͹ʹ½Ç»º¾Ä¹Ø«™¢œ™›†™£†ü £É¹Êùž»ÉÇ ÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄØÃÁÉÈÁйÁŸšÃÇÆÊËÉÌ۝†™£†§›š/&0 £É¹Êù͹ʹ½Æ¹Ø›™£†§ÈËÁÅÌÅü £É¹Êù ÁÅÁËÁÉÌ×Ò¹ØÊËÉÌÃËÌÉ̽¾É¾»¹ ¡ÊȹÆÁØ Ï»¾Ë¹»¹ÊÊ £É¹ÊÃÁ»½)FMJPT £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁÖŹľ»Ô¾Á»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹ÀÌÉÕ¹ÃÉÁĹËƹؽÄØÇÃÇƆº¾Ä ËÇÆÁÉ ÈÉÇÀɹÐƹØ )&-*04 ¤¹ÀÌÉÕ½ÄØʹÌÆ º¾ÊÏ»¾ËÆ¹Ø »Ç½Æ¹Ø #&-*/,"*OUFSJFS4BVOB ¤¹Ã¦¯† ¦¯† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹Ã™£† ¶¨† £§† ¬©† ¤¹Ã¹ÄÃÁ½ÆÔ ¹ÃÉÁÄǻԠÈÉÇÈÁËÃÁ Áü ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¹Ã½ÄØÄǽÇƼÄØÆÏ ŹËǻԠÈÇÄÌŹËǻԠ#&-*/," 5&44"30- ¤¹Ã¦¯†ÃÇÅÈÈÇÄÁÌɾË †ÃÈÇÄÁÌɾË )&3#&354 )&-*04 ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹ÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁÈÉǽÌÃÏÁÁ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؤ«ª¥† ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾

ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É †ü ÇÈËÉÇÀÆ ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ü ÑË É ÇÈË ü ÇËÉ ü    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ü À»ÇÆÁ˾ É ÑË ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇÈË ÑË  

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ™¦¡ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ­ÁÆÃɹÊù ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ª­£ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ ·ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¦¹½¾¿½¹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù  ª­£ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¨ÉÇɹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 59

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

60 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¥¾ÄÃÁ ÍÄÇŹÊ˾ÉÔ½Äؽ¾É¾»¹ ½ÄØɾÊ˹»É¹ÏɹºÇË œ¾ÉŹÆÁØ ¥¡œ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾Ãʆ£¨ ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ÃÇ»ÉǻǾÈÇÃÉÔËÁ¾ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ ͹ʹ½ÆÔ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾Ãʆª ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ÊÁÆ˾ËÁоÊùØËùÆÕ ¦ÇÉ˾Ãʆ® ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ®šËùÆÁ ¦ÇÉ˾Ãʆ± ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ѾÉÊËØÆÇÂËùÆÁ §º¾ÊÈÔÄÁ»¹Ë¾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §ÄÁ͹ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊÄ Ä Ä §Ë»¾É½Á˾ÄÁ’ ’¨¶¨™ œ¬ ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 13&.*6.(6/Ä 406%"-ÄÁ½É ¨¾Æ¹,-"%&;45&&-»Ê¾Ê¾ÀÇÆÆ¹Ø ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿ÈÉÇÍÁÅÄ ¨ž¦™ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹ØÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄغ¾ËÇƹ ü ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾ÃʆÇÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ º¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾Ãʆ¨ÉÇÍÁĹÃËÁù½Äؽ¾É¾»¹ ü ¹ÆËÁʾÈËÁà ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆÃÇÆϾÆËɹË ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà  ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆɹÊË»ÇÉ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ¼ ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʪª† ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ºÇÐùü ü ¨ÉÇÈÁËùªÇÊ˹»™ÊÍÇɆ¶ÃÊËɹ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ©† ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ¹Ï¾ËÇÆ ÇÄÁ͹»ùÆÁÊËɹÎÈÇÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ»¹ÊÊ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ©† ©† ©† ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕÄ À¾É¿ÁÆÊà ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔÂɹÀÆÔ ª¹Æ¹Ë¾ÃÊʹÆÁÉÌ×Ò¾¾Êɾ½ÊË»Ç Ä ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù† Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÅԻùÊÇÄÁÄ ÍÁÉŹª¹¼ÌÊ ÊÃÁÉÈÁй ùÅÆØ ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÇÊ˹»¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂÆÔ½ÄØÊ˹ÄÁ º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй©¡£§¤ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½ÄØÁÀ½¾ÄÁÂÁÀ½É¾»¾ÊÁÆÔ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽǻ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½ÄØËùƾ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ ªÈ¾ÏÖŹÄÁ ĹÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ªÈ¾ÏÖŹÄÁ ĹÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù† Ä ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  «ÁÈÉÇÅ™†¹ÆËÁʾÈËÁÃÈÇÊľ½Æ¾¼ÇÈÇÃÇľÆÁØ ÈľʾÆÕ ¼ÉÁºÇà ÈÇоÉƾÆÁ¾ «ÁÈÉÇÅ£†œÁ½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ »Ç½ÇÇ˹ÄÃÁ»¹×Ò¹ØÈÉÇÈÁËù «ÁÈÉÇÅ¥†œÁ½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ ÖÍ;ÃË¥ÇÃÉÔÂùžÆÕ »Ç½ÇÇËÈÉÇÈÁËù «ÁÈÉÇŨÄ×ʆ§ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹Ê ÇËÊÇľ»ÔÎÇËÄÇ¿ ¹ËÅÇÊÍÀ¹¼ÉØÀ ÈØË¾Æ «ÁÈÉÇŬ†œÁ½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ »Ç½ÇÇ˹ÄÃÁ»¹×Ò¹ØÈÉÇÈÁËù «ÁÈÉÇŧ­†§ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» ÇËÊÇľÂÊÌÄÕ͹ËÁùɺÇƹËËÁȹ «ÁÈÉÇŧ¯†§ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» ÈØËƹÃĹ½ÇÐÆǼÇɹÊË¡ÊÇľ»Ç¼ÇƹÄ ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¬¹ÂˆªÈÁÉÁË ¹Ï¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄՆ ©† ÊÇÄÕ»¾ÆË ¬ÈÉÇÐÆÁ˾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ÍÁÆÁÑÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹¶¨† ¶Å¹ÄÁ¹ÖÉÇÀÇÄÕÆÔ¾ ž˹ÄÄÁÃÀÇÄÇËÇ ÎÉÇÅ ʾɾºÉÇÏ»¾ËÆÔ¾ ¶Å¹ÄÁ¦¯† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾Ë¹ ¶Å¹ÄÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¶Å¹ÄÕœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹Æ ÎÁÅÇÊËÇÂýž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ¶Å¹ÄÕ½ÄØɹ½Á¹ËÇÉÇ» #&-*/," º¾Ä¹Ø ¼ÄØÆÏ ÈÇÄÌŹËǻԠ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉÆ ¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ üÁü ¶Å¹ÄÕ¦¯†оÉÆ¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãª ¼ÇÄ̺¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†º¾Ä¹Ø ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†º¾Ä¹Ø ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü

ÑË ÇËÉ  ü ü ü ü ü ü  ü ÇËÈÉÇÁÀ» ÑË ÇËÉ Ä ü À»ÇÆÁ˾ Ç˺¹ÄÄÇƹÇÈËÉÇÀÆ ÑË É ÑË ÇËÉ ÑË ÇË É ÇÈË ÑË ÇËÉ ÑË ÑË ÑË ÑË ü ºÇÐù ºÇÐù ºÇÐù ºÇÐù ÑË ÆÁÀùØ ü ÇËÉ ü À»ÇÆÁ˾ ÑË É À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ  ÑË É ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ Ä ÑË ÇËÉ ü ÇËÉ ü É    ü ½¾Ñ¾»Ç ü ½¾Ñ¾»Ç ÑË ÇË É ÑË ÇËÉ ÄÁËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ü ÇËÈÉÇÁÀ» ÑË ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ Ä ½¾Ñ¾»Ç  †üÀ¹»Ç½ÊùØ †ü À¹»Ç½ÊùØ ü À»ÇÆÁ˾ Ç˺¹ÄÄÇƹ ÇÈËÉÇÀÆ ü ÇËÉ ü ÇËÉ ü ÇËÉ ü ÇËÉ ü ÇËÉ ü É À»ÇÆÁ˾ ü ÇËÉ ü É À»ÇÆÁ˾ ÑË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇËÉ

ž»ÉÇĹÃÁ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ·ËÁÊ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¦¹½¾¿½¹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ª­£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªÃĹ½’ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¦¹½¾¿½¹ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨¾Ë¹Ä ª£ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¤¡£š™¤¤§› ·ËÁÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¦¹½¾¿½¹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ œ¹ÅŹ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†ɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ» ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†оÉÆ¹Ø º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­† º¾Ä¹Øü ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­† Ï»¾Ë¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­† ¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ«¹ÆÃȾÂÆ˽»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽ †ÃÇÈÅ ¶Å¹ÄÕ¶¨† ®›† ¥¤† ¨­†

ü ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü

ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

§É¼É¾ÅÊËÉÇ ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ œ¹ÅŹ ¦¹½¾¿½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¬ªž¡§¸©·¡¨œ®¡¬¤œ§· $PMPSDPBU1SJTNB ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ʹ½ÁƼ Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î ½ÄØƹÉÌ¿ÆÁ»ÆÌËÉɹºÇË 1MBTUNP†»Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ÊÃÁ½ÃÁ½Ç ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ©™ª°ž« ™¥ž©šžª¨¤™«¦§ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ªžÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ¬ÆÁÃÈÇÃÉÔËÁ¾œ¹É¹ÆËÁØÄ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØŹÆʹɽÆÔÎÇÃÇÆ'",30 šÁÃÉÇÊË«¨¨† šÁÃÉÇÊË®£¨†¼É¹ÆÌÄØËʾÉÔ šÁÃÉÇÊË®¨¨† šÁÃÉÇÊË šÁÈÇÄÕ¨Éǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ šÁÈÇÄÕ«£¨†¼É¹ÆÌÄØËʾÉÔ šÁÈÇÄÕ«¨¨† šÁÈÇÄÕ®£¨†¼É¹ÆÌÄØËʾÉÔ šÁÈÇÄÕ®¨¨† šÁÈÇÄÕ¶£¨†¼É¹ÆÌÄØËʾÉÔ šÁÈÇÄÕ¶¨¨† šÁËÌÅ šÁËÌÅ»žÑùΛÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÆØÍËØÆÇÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦»ºÌÎ˹ÎÈÇü šÁËÌÅÊËÉš¦ ü

 ûÅ         ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ž©¥™£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ºÌÎ˹ ÇÊ˹»Ã¹ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ †ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ºÌÎ˹ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕƹØ»¹ÊÊ ›¾ËÉdž »Ä¹¼ÇÁÀÇÄØÏÁتËÉÇÁÀÇĽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½Ç»ûÅ ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹&-5&5& ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹5ZWFL ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊȹÆ ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ªËÉÇÁÀÇÄ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP º¾ÄÔ¾ Ï»¾ËÆÔ¾ ¨ÇÄÕѹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ º¾Ä¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø »§ÅÊþ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ ž½Æ¹Ø À¾Ä¾Æ¹Ø ƹÀ¹Ã¹À

ü ü Ë ÑË ÑË Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¡¦ª¡ ¨™©¥™ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ¥™©« ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊà £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ Ê¾É¹Ø ÃɹÊÆ¹Ø ƹÀ¹Ã¹À ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ¨ÇÄÕѹ ÊÃÁ½ÃÁ

ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

£Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½Ç» Ì˾ÈÄÁ˾ÄÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹ÎÎ  ÅÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™ž˹ÄÁоÊùØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®%0$,&š¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®1-"45.0š¾ÊÈĹËÆÔÂɹÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË0/%6-*/&ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä‘ÆÔÂ

ü  ÄÁÊË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ ª£¡£¡ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ

¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Éù†¹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 61

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

62 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ4)*/(-"44 ©ÇÊÊÁØ ªÃÁ½ÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¡©§¡ §¤¸¯¡¸«ZWFL ·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ©¹ÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦†" # $ %›Ô¼Ç½ÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¤™£¡¢¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆÊÇÊÃĹ½¹ÇÊ˹»Ã¹ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´Ê˹ƽ¹ÉËÁÈǽÀ¹Ã¹À›ÊÉÇà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´ÃÇÆÕÃÁ ùÉÆÁÀÔ ̼ÇÄÃÁ ÈĹÆÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥¹ÆʹɽÆÔ¾ÇÃƹ'",30 7&-69Á¹ÃʾÊÊ̹ÉÔÃÆÁÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™4VQFSNPOUFSSFZ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉ7*,*/( ±»¾ÏÁØ ¦Ç»ÁÆù ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å13*4." ­ÁÆÄØƽÁØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆ¥¨ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦ©¹ÊБ˺¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦª¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪªÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪ›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁª™¥§©ž ´ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆ »¹ÊÊ ›Ê¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ÈĹÆÃÁ ̼ÄÔÁ½É©¹ÊÐ¾Ë ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ›ÔÎǽÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÃɹÊÆ ÃÇÉ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾»ÔÎÇ½Ô ÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÁ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä оÉÆ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾½ÄØÄ׺ÇÂÃÉÇ»ÄÁÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä оÉÆ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄ՝ÇÉÆÁË ÈÄÇËÆÇÊËÕÇ˽ǼûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇà ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÃÇÆÍÁ¼›Ê¾Ï»¾Ë¹ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»ÔÁ˽ £¹Ë¾È¹Ä ±ÁÆ¼Ä¹Ê ºÁËÌÅƹØоɾÈÁϹ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ƹÄÁÐÁÁª¹ÅÇɾÀÔ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»¾ÄÕ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £Çƾà  Å £ÇƑà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ÊÇÈÌËÊË»Ì×ÒÁ¾Ź˾ÉÁÃÇÅÈľÃ˹ÏÁؽÈÇÄÁžÉÆÔΞźɹÆ £©§›¤¡ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù £ÉÇ»ÄØÈÇÄÁžÉÆÔ¾žźɹÆÔ-PHJDSPPGƹÇÊÆÇ»¾«¨§ £ÉÇ»ÄØƹÄÁ»Æ¹Ø £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕÀÁŹ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕľËÇ ûÅ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ£«†ÍľÃÊ ûÅ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ«¾ÎÆÇÖĹÊË«£¨ÅÅ  £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ«¾ÎÆÇÖĹÊË«£¨ÅÅ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ«¾ÎÆÇÖĹÊË®¨¨ÅÅ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ«¾ÎÆÇÖĹÊ˶£¨ÅÅ ÊĹƾÏʾÉÔ оÉ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ«¾ÎÆÇÖĹÊ˶£¨ÅÅ ÊĹƾÏÀ¾Ä ÃɹÊÆÔ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ«¾ÎÆÇÖĹÊ˶¨¨ÅÅ  £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ¬ÆÁÍľÃÊ«£¨ ÅÅ ÊĹƾÏʾÉÔ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ¬ÆÁÍľÃÊ«¨¨ ÅÅ  £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ¬ÆÁÍľÃÊ®£¨ ÅÅ ÊĹƾÏʾÉÔ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ¬ÆÁÍľÃÊ®¨¨ ÅÅ †Å¹ÊʹÈÇÃÉÇ»ÆǼÇÊÄÇØ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ¬ÆÁÍľÃʶ£¨ ÅÅ ÊĹƾÏʾÉÔ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ¬ÆÁÍľÃʶ¨¨ ÅÅ  £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦ Î £ÉÇ»ÄØÈÇÄÁžÉÆÔ¾žźɹÆÔ&DPQMBTUƹÇÊÆÇ»¾¨›® £ÉÇ»ÄØÈÇÄÁžÉÆÔ¾žźɹÆÔ-PHJDSPPGƹÇÊÆÇ»¾¨›® £«†ÍľÃÊ ËùÆÕ ÎÇÄÊË ÈÇÄÁÖÊËÉ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾'BLSP»ÑÁÉÇÃÇŹÊʦÁÀùØϾƹ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾'",30ªÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔÂÇƽÌÄÁÆ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁƬ¯ž¦ž¦¦´¢ ¤ÁÊË»ÇÄÆǻǧƽÌÄÁÆ›ÃÇÅÈľÃ˾ÍÁÉžÆÆÔμ»ÇÀ½¾Â›Ê¾Ï»¾Ë¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ»ÇÄÆÁÊËÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆà ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ ÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔ ÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔ ÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å Î Å ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å Î Å ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÎμĹ½ÃÁªª† ¥¨† ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÎμĹ½ÃÁªª† ¥¨†

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ÈÅ    ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ       ÄÁÊË  ÉÌÄÇÆ  ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ    

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÊÃÁ½ÃÁ  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« £Ä¾»¾É £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ¥™©« ¥™©« ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉÇÍÁÄÕ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄÈÇÄÁņǻ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ªÁºÁ˧ÅÊà ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¨™©¥™ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË ¨™©¥™ ¨™©¥™ §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÎμĹ½ÃÁªª† ¥¨† ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÎμĹ½ÃÁªª† ¥¨† ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦ž§©§œ§ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ Π ÎÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ©™ªª©§°£™ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô ª¥¤ ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô»ÔÊѾ¼ÇÊÇÉ˹ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ ¤ÁÊ˯›ž«¦§¢ Î Å ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§¦¬¤¡¦ ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§Æ½ÌÄÁƨǽ¹ÉÃÁ ¤ÁÊËÔÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾©™ªª©§°£™ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔ»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔ£«­Ä¾ÃÊ £«£ÉÇÅ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÉÌÄÇÆÆÔÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ£« ÈǽÃĹ½ÇÐÆÔ ÊÈÇÊÔÈÃÇ  ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ

 ûÅ        ÄÁÊË   ÄÁÊË ÑË  ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾    À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾  ÇË ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ  

§ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨™©¥™ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹKPLFSÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹKPLFSÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹùÊù½ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹùÊù½ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¹É¹ÆËÁØ À¹Å¾ÉÔšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Á½Ç» ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ

ûÅ ûÅ ûÅ     ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

™Éù†¹ ™Éù†¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ3"65"1064* ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4$"/%*/"7*" ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ›ªž¯›ž«™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª£©§¢šžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ»

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£ÉÇÆÁ½ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 63

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

64 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ™¥ž©¡©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÈÇ›¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÁÅÈÈÇÃÉÔËÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà ¼¹É¹Æ˵˝ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉ$PMPSDPBU1SJTNB¬ÆÁùÄÕÆԾϻ¾Ë¹œ¹É¹ÆËÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å›ÁÃÁƼ ±»¾ÏÁØ ¨ÉÁÀŹ ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å¦ÁÀùØϾƹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ÃÇÅÈľÃ˹ÏɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ º¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÃĹÊÊÁоÊÃÁ»ƾÑÆÁ»Á½

   ûÅ   ûÅ ûÅ 

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÊÌȾÉÊÃÁ½  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £Ä¾»¾É ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÆÁÀùØϾƹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÇËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÄÁÊËÔÊÇÊÃĹ½¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦¹É¾Àù©¹ÀÆÇǺɹÀÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂÈÇÄÁÖÊËÉ ÈÉÁÀŹ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ûÅ

   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂÊƹº ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ º¾ÊÈĹËÆÔÂɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ɹÊÊÐÁ˹¾Å ÈÉÁ»¾À¾Å©™ªª©§°£™ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁÅ ÈÉÁ»¾À¾Å ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨Ä¹ÊËÁÀÇÄœ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨©¡ ¥™ ­ÁÆ œ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÆÕÃÁ ¾Æ½Ç»Ô ùÉÆÁÀÆÔ¾ÁËÇÉϾ»Ô¾ÈĹÆÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ÃÇÆÊ ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ºÁËÌÅƹØоɾÈÁϹ¨Éǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾

¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ  


¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥§¦«™Ÿ£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÈÉÇÍƹÊËÁĹ »Ô¼Ç½Æ¹ØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇÂÊÃɾÈľÆÁ¾Å §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §¼É¹¿½¾ÆÁØÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȾɾÎǽÆÔ¾ÅÇÊËÁÃÁ §Ãƹ'",30 7&-69¤×ºÔÎɹÀžÉÇ»ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ §Ãƹ'",30 7&-69ªÃÁ½ÃÁ §Ãƹ'",30 7&-69ªÇÊÃĹ½¹ÁƹÀ¹Ã¹À §£¦™7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30 7&-69ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30 7&-69ªÇÊÃĹ½¹ÁƹÀ¹Ã¹À §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ £Ä¹ÊÊÁù §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ §ÃÆdžÄ×à §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ›ÔÎǽƹÃÉÔÑÌ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ §ÃÆdžº¹ÄÃÇÆ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ¨¹ÆÇɹŹ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ¶ÃÇÆÇÅ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ º¾ÄǾ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë »Ç½ÇÊËÇÂÃǾ §£¦™¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ §Æ½ÌÄÁÆ Î ÁÃÇÅÈħÍÁÏÁ¹ÄÕÆǾÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊ˻Ǜʾϻ¾Ë¹ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÀ¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡

  ûÅ ÑË     ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   

  ½¾Ñ¾»Ç É É ÊÃÁ½ÃÁ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ƾ½ÇÉǼÇ  

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ £ÉÇÆÁ½ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨™©¥™ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £ÉÇÆÁ½ ¨™©¥™ ·ËÉÁϾÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÀ¾Ä ÃÇÉÁÐ ÃɹÊÆ ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆԝÇÊ˹»Ã¹ §Æ½ÌÄÁƬ¯ž¦ž¦¦´¢ §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹

 ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË 

 À»ÇÆÁ˾  ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇÈËÇ»¹Ø

£ÉÇÆÁ½ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ ¦ÌĹÂÆÀ¾Ä ÃÇÉ ÃɹÊÆ ¼ÇÄ̺ §Æ½ÌÄÁƆ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ÈÉÁÈÇÃÌÈþ†Èǽ¹ÉÇà §Æ½ÌÄÁƆÃÉÇ»ÄØ ¾ÊËÕ¬¯ž¦ž¦¦´¢ §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ º¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ½ÄØÈǽÑÁ»ÃÁùÉÆÁÀÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÆÁÀùØϾƹ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÇÈĹ˹ÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÊÈÄÇÑÆÔ¾ÁȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹتËÉÖƆ™ ™ ™ ™¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ¨Ä‘ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆËÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ °¾ÎÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ™ÆËÁÃÀ¾Ä¾ÆÔ ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐÆ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ £Ä¹ÉÇÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ÊÁÆÁ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ƹËÌÉÀ¾Ä ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ ʾÉÔ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ «¾Å¹À¾Ä ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ ʾÉÔ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"-ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹

 ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ    ÉÌÄÇÆ    ÉÌÄÇÆ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¥™©« ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 65

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ООО «ОМСК САЙДИНГ ИНВЕСТ» – динамично развивающаяся компания – существует на рынке на протяжении шести лет и хорошо известна потребителю как производитель легких строительных профилей широкого ассортимента. Собственные производственные площади расположены в Октябрьском районе Омска. Высокопроизводительное прокатное и гибочное оборудование позволяет выпускать все конструктивные элементы, которые применяются при проведении фасадных и кровельных работ в современном строительстве.

Для производства продукции мы используем высококачественную оцинкованную сталь и сталь с полимерным покрытием. Благодаря «многослойной схеме» нанесения покрытия этот материал обладает коррозийной стойкостью и долговечностью. Специалисты фирмы помогут сделать все необходимые расчеты кровли и фасада, подготовить дизайнерское решение. При необходимости мы можем предоставить специалистов для качественного монтажа. По согласованию с клиентом фирма осуществит доставку. Срок изготовления 1-2 дня

НОВИНКА!

Производство профилированного листа из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Фактура профлиста «Кирпичик» в точности имитирует традиционную кирпичную кладку. Профлисты могут быть применены как для облицовки фасадов всего дома, так и в отдельных конструктивных элементах вашего дома.

Металлочерепица – прекрасный строительный материал для кровельных покрытий. Частные коттеджи и промышленные сооружения, торговые павильоны и общественные здания – везде металлочерепица находит свое применение.

Листы металлочерепицы производятся любой необходимой длины до 12 метров. Каждый проект с использованием металлочерепицы «Джокер» или «Каскад» обеспечивается детальными планами. Это позволяет производить сборку листов металлочерепицы кровельщикам, работающим с этим материалом впервые. Листы металлочерепицы монтируются на обрешетку внахлест один на другой. На каждом листе под линией нахлеста вдоль ската имеется специальная канавка на гребне волны по всей длине нижнего листа для отвода воды к карнизу. Листы металлочерепицы крепятся к обрешетке специальными кровельными саморезами, расход которых составляет 9 штук на 1м кровли. Для устройства кровли из металлочерепицы наша фирма предлагает ряд дополнительных аксессуаров: коньки, карнизы, фронтонные планки, ендовы, пристенные профили, водосточную систему и саморезы. Срок службы кровли из металлочерепицы составляет 40 лет и более, гарантия на стабильность цвета – 10 лет.

ООО «ОМСК САЙДИНГ ИНВЕСТ» производит профнастил для стенового и кровельного покрытия СС-10 и МП-21. Профильные листы изготавливаются на современном автоматическом оборудовании. Благодаря долговечности, простоте монтажа, удобству транспортировки, низким эксплуатационным расходам и эстетичному внешнему виду профнастил широко используется при строительстве стен и кровли цехов, складов, торговых павильонов, ангаров, коттеджей, садовых и дачных домиков. Стальная основа и наличие ребра жесткости обеспечивает крыше, стенам и несущим перекрытиям необходимую жесткость. Стены и кровля из профилированного стального настила не утяжеляют здание и обладают отличной герметичностью. Оцинкованный профлист с лакокрасочным или полимерным покрытием находит широкое применение в качестве кровельного материала для жилых и производственных зданий, в строительстве ангаров, навесов, складов, хранилищ, торговых павильонов и киосков, цехов любого производственного назначения, устройстве временных и постоянных ограждений, перегородок внутри помещений, а также в качестве отделочных панелей. Стены и потолки, облицованные профнастилом, приобретают современный, эстетичный вид, надежно защищают от воздействия осадков и температурных перепадов. В индивидуальном строительстве гофролист используется для устройства кровли, в качестве ограждений и заборов.

Мы производим, а не перепродаем!

г. Омск, ул. Ипподромная, 2 (АРЗ) раб. время: пн. - пт. 9:00 -19:00 сб. 9:00 -17:00 вс. 9:00 -14:00 тел.: 47-80-60,49-68-60 666-222 (многоканальный) www.omsksidinginvest.ru e-mail: omsksidinginvest@mail.ru

Металлочерепица «Каскад»

Металлочерепица «Джокер»

Профнастил СС-10

Профнастил МП-21

Водосточные системы
¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 'PYZ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ +B[[Z ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ž½ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ ,BUSJMMJ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 3PDLZ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ž½ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 3PDLZ ÊÁÆÁ ÀÇÄȾÊÇà ½×ƹ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØÃÇÄľÃÏÁØ*$01"-1MBOP"OUJL«É¾ÎžÉȾɾÄÁ»Ï»¾Ë ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØÃÇÄľÃÏÁØ*$01"-1MBOP$MBSPªÇ»É¾Å¾Æ½ÁÀ¹ÂÆ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØÃÇÄľÃÏÁØ*$01"-1MBOP5FNB¶Ä¾¼¹ÆËÆÇÊËÕÃĹÊÊÁÃÁ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨Î

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

£Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨¾Ë¹Ä ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ  ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÊ˾ÆǻǠ ½ÄÅ Ë ¨©§­¦™ª«¡¤ª«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÃɹѾÆÔª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª ª ª†Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄśʾ¼½¹ƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÀ¹Å¾É ɹÊоËÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÁÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ÇÏÁÆÃÇ» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂ¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂ

  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ  ûÅ

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

£ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆà ÊÈÇÃÉÔËÏ»©¹ÊÊÉ©¹ÊÐ ÃÇÅÈľÃ˹Ï ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å  ÅÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ        

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ̽Á»ÁË     

™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 67

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

รŠรรŽร‚ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›

68 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #25 (521) 28.06.10 ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยชย† ยฅยจย† ยฆยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ ยปร†ยนร„รรรรรร†ยนร€ยนรƒยนร€ยฉยนรŠรยพร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ รˆร‰ย†ยปร‡รˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร…ยปยฝยพร†ร•ร‡ยบร‰ยนร’ยพร†รร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ รˆร‰ย†ยปร‡รˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร…ยปยฝยพร†ร•ร‡ยบร‰ยนร’ยพร†รร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ รˆร‰ย†ยปร‡รˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร…ยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ยช ยชย†ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร‡รƒร‰ยนร‘ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยปร‰ยนร€ร…ยพร‰ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฅยจร„ร—ยบยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฆ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฆ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฆยช ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฆยช ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยชยชย† ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยชยชย† ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยชยชย† ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยชยชย† ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยชย† ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยช ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

   รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… ร„รรŠร‹   รƒยปร…       

   ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ ร‡ร‹ร‰

ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ยฅย™ยฉยซ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รˆร‰ร‡รรร„ร• ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รˆร‰ร‡รรร„ร• ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รˆร‰ร‡รรร„ร• ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยจย™ยฉยฅย™ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจย™ยฉยฅย™ ยจย™ยฉยฅย™ ยจย™ยฉยฅย™ ยจย™ยฉยฅย™ ยงร…รŠรƒยชยนร‚ยฝรร†ยผยกร†ยปยพรŠร‹ ยงร…รŠรƒยชยนร‚ยฝรร†ยผยกร†ยปยพรŠร‹ ยงร…รŠรƒยชยนร‚ยฝรร†ยผยกร†ยปยพรŠร‹ ยงร…รŠรƒยชยนร‚ยฝรร†ยผยกร†ยปยพรŠร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยจย™ยฉยฅย™ ยจย™ยฉยฅย™

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔªÄ׺¹Ø½ÄÁƹ½Ç ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª¨ ƹɾÀù©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔÂ¥¨† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ªª† ¥¨† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ªª† ¥¨† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¦ª  ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾ª ƹɾÀùÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾ª† ƹɾÀùÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾ª† ƹɾÀùÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†  §ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Ä¦ª ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Ä¥¨ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½ÄÈÇœ§ª«Ì ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Äª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆÆÔ † ÅÅ©™ªª©§°£™ÇÊË ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ   ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¨ª† ª† ¨ª†ÇÏÇÃÉ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦†ɹÊЩ¹ÊÊÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦†ɹÊЩ¹ÊÊÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ¨† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ¨† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆÇ»ÇÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¡À¼ÇËÄ׺½Ä »ƹÄƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ» ÇÃɹÑ †Åª½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ» ÇÃɹÑ †Åª½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨ÉÇÍƹÊËÁħËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØ ©¾Ñ¾ÆÁ¾ÈÇÄÆǾÃÉÇ»¾ÄÕÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ©™ªª©§°£™¥§¦«™Ÿ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÄÁƹ Å ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ©¦¨†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË É̺¾ÉÇÁ½ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊË ºÁËÌÅ ºÁËÌÅƹØŹÊËÁù »žÑùΠ¨©™¢¥ž©

 ûÅ ûÅ    ûÅ ûÅ ûÅ                ûÅ         ÑË  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÊÌȾÉÊÃÁ½ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   ÇËÉ ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾   ɹÊÈÉǽ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ  À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

©Ìº¾ÉÇÁ½¿Á½ÃÁ¨š£† ÈÇÄÁžÉÆdžºÁËÌÅƹØÃÇÅÈÇÀÁÏÁØ ª¹ÀÁĹÊËÔ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÄÁƹÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ

ÑËÄÁËÉ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ ÑË É ÇËÉ ÇËÉ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨™©¥™ ¥™©« ¥™©« §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªËÉÇÂÊƹº £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¡¦ª¡ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ·ËÉÁϾÆËÉ ¨™©¥™ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªÃĹ½’ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ž©¥™£ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«™¤¡¥™¦ œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª«

†† † †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 69

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

70 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÄÁƹÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ©¨¨† ©££†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊËÈÇÀ» ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&

 ÑË  ÉÌÄÇÆ  ÉÌÄÇÆ   

 †É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

£ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªÃĹ½’ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©™ªª©§°£™ ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž«

 ÑË  

É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç

¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,&»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ªÌȾÉÊÃÁ½ÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠº¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Å¹É¹ ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å »ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ º¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©™ªª°¡«™ž¥©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¹Å¾É©¹ÊоË ª¹Â½ÁƼ¥Á˾Æ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ¨›® ž˹ÄÄ ª¹Â½ÁƼ­¹ÂƚÁÉ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ  ™¥ž©¡¥ šžª¨¤™«¦§©™ªª°¡«™ž¥ ÈÉÁ»¾À¾Å ©™ªª©§°£™ ª¹ÅÇɾÀÔÃÇÆÕÃǻԾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹØ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¡ª«ž¥™ %¿¾ÄǺ¹†ÅÅ ËÉ̺ԆÅÅ ÃÉ̼ÄǾʾоÆÁ¾ ª¡ª«ž¥™¥™£ª¡ %¿¾ÄǺ¹†ÅÅ ËÉ̺ԆÅÅ ÃÉ̼ʾÐ ÈǽÀ¹Ã¹À ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ º¾Ä¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÆÁÀùØϾƹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇÈÄÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾

 ûÅ   ûÅ    ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË     

À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉϾƹ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾   

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥™©« ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨™©¥™ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £ÉÇÆÁ½ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨™©¥™ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ™Éù†¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÇÍÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÈÉÇÊËÁ̽ǺÊ˻ǻÅÇÆ˹¿¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 º¾Ä ÃÇÉ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž«

   

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇÆÁ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžËÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄĨ›® ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™Ÿ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø/*$0-- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹؤ׺ÔÎÏ»¾ËÇ»¥¾Ë¹ÄÄÁÐÁÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ™¥ž©šžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ÊÃÁ½Ã¹

 ÈÅ            

À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾    ª¬¨ž© ÎÇÉÇѹØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÊÌȾÉÊÃÁ½ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹتÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ŹǺǼɾ»¹»Ç½ÇÊÄÁ»¹ ªÁÊ˾ŹǺǼɾ»¹ÃÉÇ»¾ÄÕÁ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔÎÊÁÊ˾Å ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇО˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾœÉ¹ÅÇËÆÔÂɹÊÐ ¹Å¾É ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1MBTUNP %PDLF Ï»¾ËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1-"45.0 /*$0-- ©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀž˹ÄĹÃÉ̼ÄǼÇÁû¹½É¹ËÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹Ä ÈĹÊË ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ¨Ä¹ÊËÅÇ ©ÌÈĹÊË ‘þ ªÁÊ˾ÅÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ªÁÊ˾ÅÔÈĹÊËÁÃǻԾ»Ç½ÇÊËÇÐ)6/5&3 ™Æ¼ÄÁØ º¾ÄÔ ÃÇÉÁÐ ʾÉÔ ªÁÊ˾ÅÔÈĹÊËÁÃǻԾ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕËÉ̺йËÔ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ º¾ÄÔ ª±™ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ º¾ÄÔ ¨ÇÄÕѹ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ ÑÇÃÇĹ½ ª±™ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ ÑÇÃÇĹ½ ¨ÇÄÕѹ ªÇÍÁ˺¾ÄÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ªÇÍÁ˽ÄØÈǽÑÁ»ÃÁùÉÆÁÀ¹ º¾ÄÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ªÇÍÁËÃÇÉÁÐƾ»Ô º¾ÄÔ ªÇÍÁËÏ»¾ËÆÇ ÈǽÑÁ»Ã¹ùÉÆÁÀ¹ ªÖƽ»ÁЩ¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ

    ÈÅ  ÈÅ   ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË  Ã̺Å 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÌȾÉÊÃÁ½ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½»Ê¾Å ÊÃÁ½»Ê¾Å ÊÃÁ½»Ê¾Å À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

£ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¨™©¥™ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉÇÂÊƹº ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥§©§ ¡¨ ¥§©§  ¡¨ ¥§©§  ¡¨ ¥§©§  ¡¨ ¥§©§  ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨¾Ë¹Ä ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 71

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

72 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÈÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ 634" ,/"6' ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­Ä×¼¾ÉÔƹÃÉÔÑÌ оÉÆÔ¾ ÀÇÄÇËÁÊËÔ¾»¾ÉËÁùÄÕÆǾÃɾÈľÆÁ¾ ­Ä×¼¾ÉÔƹÃÉÔÑÌ оÉÆÔ¾ ÀÇÄÇËÁÊËÔ¾¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆǾÃɾÈľÆÁ¾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌżÁºÃ¹Ø,BUFQBMº¾ÊÈÄÀ¹Å¾ÉÁÅ©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0--

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË  ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø,BUFQBM 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø4IJOHMBTT *$01"- °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ 

 ûÅ   

ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ  

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"-¦¾½ÇÉǼÇ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"-­ÁÆÄØƽÁØ©¹ÊоËÁÀ¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,BUFQBM3VGMFY *DPQBM 4IJOHMBT£ÇÅÈľÃËÌ×Ò©¹ÊоË °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø4)*/(-"4 °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø4)*/(-"4†DMBTTJD °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø4)*/(-"4†6MUSB °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø£™«ž¨™¤­ÁÆÄØƽÁØ©¹ÊоËÁÀ¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø£¹Ë¾È¹Ä­ÁÆÄØƽÁØ©¹ÊоËÁÀ¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø±ÁÆ¼Ä¹Ê £¹Ë¾È¹Ä©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ4)*/(-"4 °¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹÅؼùØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»Ç ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»Ç ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ£É¹ÊÆÇØÉÊà ÇÈËÇËÄÁÊËÇ»†É̺ÄÁÊË ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ £É¹ÊÆÇØÉÊà 

       ûÅ ûÅ ûÅ  ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË 

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ †É 

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨™©¥™ ¨™©¥™ ·ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨™©¥™ ¨™©¥™ ªËÉÇÂÊƹº ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ Ÿš¡¶ª£ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǝÇÊ˹»Ã¹ ±Á;É»ÇÊÕÅÁ»ÇÄÆǻǠ±Á;É»ÇÊÕÅÁ»ÇÄÆǻǠ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂɆÉ Î Å ËÇÄÒÅÅ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÇÊ˹»Ã¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÈÉÇÎǽÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇÆ¡À¼ÇË»ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ

    ÄÁÊË ÄÁÊË    

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

£ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ £ÌÀØ Ź¼ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË §ÅÊê¹Â½ÁƼ¡Æ»¾ÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 73

¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƤ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ

 

 À»ÇÆÁ˾ 

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË †† †† ªÁÄÕÆؼÁÆ ¡¨ †††† ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦ¾Ê˹ƽÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƪ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ÇÏÁÆà ÇÃɹÑ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ»½¾ÆÕǺɹҾÆÁØ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾

  ûÅ ûÅ  

  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥™©« ¥™©« ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

*TPCPY «¾ÎÆÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ *407&3 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ 634"˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ™£ª¡¤¹ÂË ™£ª¡©¬­ ™£ª¡† ™£ª¡©¬­› ™£ª¡† 

  ÈÅ  

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥§©§ ¡¨ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™£ª¡©¬­¦ ™£ª¡† ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™ÊËɹ˾ÿÁ½ÃÇþɹÅÁоÊùØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXOULUFNBTSV šÁËÌÅ ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ634" *407&3©™ªª©§°£™ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÁºÉÇÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁب¾ÆÇ˾ÉÅ ÅÅ ›ÇÂÄÇÃ Ä¾Æ ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾ÃTPGU œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇĆ% œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØœ† œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ ¡ §¤¤™«ÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄÇÆÀ»ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ   ÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ

 ü ü ü  ÉÌÄÇÆ ûÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÈÉÇÁÀ» Ç˽Áľɹ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»  ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ÇËÉ 

¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¦«£«¾Å¹Ê §§§ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ ¦ª« ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ §ÅÇÅ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄÈÇÄÁņǻ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä «¾ÈÄÔ½ÇÅ ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥§©§ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆĹ»Ê¹ÆÇņ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ ¡ÀÇÊȹÆ™ ›ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊ˹ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ™ª«©™«ž£ ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥ÁÆ»¹Ë¹,/"6' 30--&5 ûÅ Ã̺ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¥¡¦›™«™»¹Êʝ§ª«™›£™ ¥ÁÆÈÄÁ˹¨¨Ÿ† §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ËùÆÁ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽǻ ¿ºÃÇÆÊËÉÌÃÏ

   ÊÌȾÉÊÃÁ½ Ã̺Å ÇËÉ Ã̺Å ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÌÄÇƹÊÃÁ½ÃÁ ½¾Ñ¾»Ç Ã̺Å   

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¨™©¥™ ¬ÆÁ»¾ÉʹĨÄ×Ê §ÅÇÅ ª«ª ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¡«§ª£ž¯¦ª¤£ª§»²¤»


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

74 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨† ¨† ¨¹ÃÄØü ¨¹ÃÄØü ¨¹ÃÄØ»Ë×ùÎÈÇü ¨¹ÃÄØ»Ë×ùΠľÆËÇÐƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùΠľÆËÇÐƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄؽ¿ÌËÇ»¹ØÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ Ä¾Æ ½¿ÌË ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØľÆÅ Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø ȹÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ü ü ›§¢¤§£Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØÄÕÆØƹØË×à ü ¨¹ÃÄØË×à ü ü

ü   ü   ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÉÌÄÇÆ  ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  †É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

§ÅÇÅ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ §ÅÇÅ ­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ž©¥™£ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹ؆ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇƦ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨ž¦§¨¤™ª«»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊËÄÁÊËǻǨªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ

ü ü ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾

§ÅÇÅ ž©¥™£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÅņÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ¥†ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ¥†ÎÎcÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

   ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

 ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑùÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆÔ ÃÉÇÑù ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑùÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑùÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ œ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ œ† ¨¾ÆÇÈľÃÊ ¶ÃÊËÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈľÃÊÁ½É ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¨ž¦§¨¤ž£ªËÇÄÒ†ÅÅ

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  Ã̺Å    Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å   

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÇ×ÀªËÉÇ ¨™©¥™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¨ž¦§¨¤ž£ªËÇÄÒ†ÅÅ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¨ž¦§¨¤ž£ªËÇÄÒ†ÅÅ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¨ž¦§¨¤ž£ªËÇÄÒ†ÅÅ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¶ÃÊËÉÇĝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨ž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ«¾ÎÆǦ¡£§¤µ œ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ«¾ÎÆǦ¡£§¤µ œ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ«¾ÎÆǦ¡£§¤µ œ †ÅÅ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ«¾ÎÆǦ¡£§¤µ œ ÅÅËÇÄÒÁƹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ«¾ÎÆǦ¡£§¤µ œ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ«¾ÎÆǦ¡£§¤µ œ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĶÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ«¾ÎÆǦ¡£§¤µ œ ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÅĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø  ÅÃÉ ÉÌù» Å ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾«¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ¨ÄÁ˹ÅÁƾɹÄÇ»¹Ëƹب¨Ÿ† ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ¨¾ÆÇÈľÃÊ †ÅÅ ¨ÇÄÁÍÇÅ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽǺÇÁ ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ¨¨Ÿ† ¨¨Ÿ† ©ÇÃĹÂË ©Ìº¾ÉÇÁ½©¦£ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¦¨

         ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÃĹ½’ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ½Çº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 75

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

76 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ©ÌÄÇÆ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO5FSNP3PMM Åû ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÍÇËEÅŽÇEÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51- ªÇÍ˺ÇɽÎÎÅÅ ›¨ÅØ¼Ã¹Ø ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫 ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÁÉÇ»ÁƼǻԾ«©† «©† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆƹØ«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É›ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3»ÈÄÁ˹Π»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ™¢« «¾ÎÆǚ¤§£ «¾ÎÆǛž¦« «¾ÎÆÇ©¬­ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ30--&5›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ-*/&30$,›ƹÄÁÐÁÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*TPWFS «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3s¬Ë¾ÈÄؾ» »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3 »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅǼÇ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ»ÈǽϾžÆËÆÌ×ÊËØ¿ÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊEÇËÅŽÇÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÑËÌùËÌÉÆǼÇ͹ʹ½¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §›ž©†£¦™¬­†«¡ª¥™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ûÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ÉÌÄÇÆ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹحÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™ £¦™¬­ ¬©ª™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØʹÄ×ÅÍÇÄռǨÇÉÁľÃʆ¨¾ÆÇÍÇÄ «¾ÎÆǺÄÇÃÇÈËÁŹ «¾ÎÆǺÄÇÃÊ˹ƽ¹ÉË «¾ÎÆÇ»¾Æ˧ÈËÁŹ «¾ÎÆÇ»¾Æ˨ÉÇÍ «¾ÎÆÇ»¾ÆËÊ˹ƽ¹ÉË «¾ÎÆÇ»¾Ë½»ÇÂÆÇ «¾ÎÆÇ»¾Ë½»ÇÂÆÇ «¾ÎÆÇ»¾Ë½»ÇÂÆÇ «¾ÎÆÇŶÃÊËɹ «¾ÎÆÇĹÂ˧ÈËÁŹ «¾ÎÆÇĹÂ˨ÉÇÍ «¾ÎÆÇÉÌÍ «¾ÎÆÇÉÌÍ› «¾ÎÆÇÉÌͦ «¾ÎÆÇ͹ʽ»ÇÂÆÇ «¾ÎÆÇ͹ʽ»ÇÂÆÇ «¾ÎÆÇ͹ʽ»ÇÂÆÇ «ÁÊŹ¥† ¥†ûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «ÁÊŹ¥† ¥†ûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «¡ª¥™¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «ÁÊŹ¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «ÁÊŹ¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «¡ª¥™¨†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬«ž¨¤¸ž› ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ

ÑË É ûÅ ÇËÈÉÇÁÀ» ûÅ ÇËÈÉÇÁÀ» ÑË ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÑË Ç˽Áľɹ ÄÁÊË É  ½ÁľÉ ûÅ ÇËÉ ÈÅ À»ÇÆÁ˾  ÈÅ À»ÇÆÁ˾ ûÅ ÇËÉ ÈÅ À»ÇÆÁ˾ ½ÁľÉ  Ìȹà ÇËÉ Ìȹà ÇËÉ Ìȹà ÇËÉ Ìȹà ÇËÉ Ìȹà ÇËÉ À»ÇÆÁ˾      Ã̺Å ÇËÉ    ÈÅ Ç˽Áľɹ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ûÅ Ç˽Áľɹ Ã̺Å ÇËÉ    ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÉÌÄÇÆ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÉÌÄÇÆ ÆÁÀùØ ÑË ÆÁÀÃÁ¾  ÌȹÃǻù ÇËÉ Ã̺Å ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä ª£ ª«ª ¦ª« §¥ª£¤žª«§©œ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¦¹½¾¿½¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¦¹½¾¿½¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¦¹½¾¿½¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ ™Éù†¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¦ª« ™Éù†¹ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦ª« ¦ª« ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ž©¥™£ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ž©¥™£ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ·ËÉÁϾÆËÉ ™Éù†¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 77

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ÎÅ ½¾Ñ¾»Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ)BOTPM Ã̺Å ÇȈÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ634" ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ6STB ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÃÊÁ¤¹ÂË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡  «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԫ¾ÎÆÇ ™ÃÊÁ ¤¹ÂÆÉÇà ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÀÁÅƾ¼Çº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁبÇÉÁľÃÊÊÈľÆÃÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡ÀÇ»¾É ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¨¨¬ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨¨Ÿ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ©ÇÄľË ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ¡ÀÇ»¾É £Æ¹ÌÍ ©ÇÄľË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¾ÎÆǤ¹ÂË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬©ª™©™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆÅ ŹË ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ Î Å ËÇÄÒÅÅ»ÉÌÄÇƾûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ÁÊŹ ÉÌÄÇÆ ŹËÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬Éʹ ¡ÀÇ»¾É «ÁÊŹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ®¹ÆÊÇÄ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ÍÇÄÕ¼¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊËÅÅ ÅÁÆ»¹Ë¹ ÍÇÄÕ¼¹ ½Çª

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ºÈÇÊÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÑË ºÈÇÊÉ  ÊÃÁ½ÃÁ Ìȹà À»ÇÆÁ˾   ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ ƾ½ÇÉǼÇ ûÅ Ç˽Áľɹ ÎÇÉÇÑÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÑË ÇËÉ Ìȹà À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ  À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ É  À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ

£É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ™Éù†¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ¦ª« ¨™©¥™ ¦ª« §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨¾Ë¹Ä ª£ ™Éù†¹ ©ž¸ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¨™©¥™ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦ª« ¦ª«

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF œ¾ÉŹÆÁØ ›Ê¾Ï»¾Ë¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ.JUUFO £¹Æ¹½¹ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ©ÇÊÊÁØ ÇÊ˹»Ã¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ¼ÄØÆϾ»Ô§©«§ ©ÇÊÊÁØ ¦Ç»ÁÆù ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œž˹ÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÄØʹ½ÁƼ¹ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¹Å¾Éº¾ÊÈÄ¥ÇÆ˹¿ ¦¹ÈÔľÆÁ¾͹ʹ½Ç»ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ¨¨¬ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« ¡¦ª¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨¾Ë¹Ä ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÁÀÌÆÁùÄÕÆǼÇÍÁÆÊÃǼÇÊÔÉÕØÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å17%' ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÈɆ»Ç„¶Ä¾ÃËÉÇÒÁˆª¹Å¹É¹” ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾¥¾ËÀ¹Å¾ÉÔ ɹÊÐ¾Ë ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» ÅÇÒ¾ÆÁØ ÌÊËÉÇÂÊË»¹ÈÇÄÇ»ÁľÊËÆÁÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇËɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ»Á͹ÃËÌɝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕùÊʾËÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»Ê¾ÎŹÉÇà ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ©¹ºÇËÔ͹ʹ½ÆÔ¾ ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄÇ»ÔÂ¥¡««ž¦ ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&©¹ÊÊÇÐù ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ)PM[QMBTU Ï»¾ËÇ»»ƹÄÁÐÁÁÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ)PM[QMBTU Ï»¾ËÇ»»ƹÄÁÐÁÁÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ)PM[QMBTU Ï»¾ËÇ»»ƹÄÁÐÁÁÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ)PM[QMBTU Ï»¾ËÇ»»ƹÄÁÐÁÁÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ)PM[QMBTU Ï»¾ËÇ»»ƹÄÁÐÁÁÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ)PM[QMBTU Ï»¾ËÇ»»ƹÄÁÐÁÁÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ)PM[QMBTU Ï»¾ËÇ»»ƹÄÁÐÁÁÇÊ˹»Ã¹

  ûÅ    ûÅ ÑË ûÅ ûÅ      

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨£­š¡ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾Ë¹Ä ª£ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥™©« ¨™©¥™ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¥¹Ê˾ɣÇÅÈľÃË «©¡™™ «©¡™™ «©¡™™ ¥ÁÉ£ÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ©¾Å§Ë½¾Ä

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

°œ­œ ©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤¦ª©­®¬¯¦²¤¤


ร”ร€ร‘ร€ร„รร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ

78 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #25 (521) 28.06.10

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ยชยนร‚ยฝรร†ยผ)PM[QMBTU รยปยพร‹ร‡ยปยปร†ยนร„รรรรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผ)PM[QMBTU รยปยพร‹ร‡ยปยปร†ยนร„รรรรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผ)PM[QMBTU รยปยพร‹ร‡ยปยปร†ยนร„รรรรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงรรรยจร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รยปยพร‹ร‡ยปยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร• ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รยปยพร‹ร‡ยปยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร• ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รยปยพร‹ร‡ยปยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร• ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รยปยพร‹ร‡ยปยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร• ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รยปยพร‹ร‡ยปยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร• ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ยปรŠยพยผยฝยนยปร†ยนร„รรรร ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร€ยนร…ยพร‰ ร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร†รร€รƒยนร˜รยพร†ยนร€ยนยปร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚'JOF#FSยบยพร„ร”ร‚ รยปยพร‹ร†ร‡ร‚ รŽร…ร… ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚'JOF#FS รŽร…ร… ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยย‘รƒยพ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยงยฉยซยง ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฅรร‹ร‹ยพร† ยฃยนร†ยนยฝยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยยพรƒยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜

        รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ 

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร†รยฟยพยปรŠยพรŽ ร†รยฟยพยปรŠยพรŽ ร†รยฟยพยปรŠยพรŽ ร†รยฟยพยปรŠยพรŽ ร†รยฟยพยปรŠยพรŽ   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ

ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ร†ร”ยพรŠรรŠร‹ยพร…ร” ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ร†ร”ยพรŠรรŠร‹ยพร…ร” ยจร‰ร‡รŠรˆยพรƒร‹ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยงยฉยซยง ยงยฉยซยง ยงยฉยซยง ยงยฉยซยง ยงยฉยซยง ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยฉยžยธ ยฉยžยธ ยฅรร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยจย™ยฉยฅย™

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԝ¾Ã¾¤×ºÔÎÏ»¾ËÇ»ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԝ¾Ã¾¦Ç»¹ØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ¹Å¾É ɹÊоË ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ªÌȾÉÊÃÁ½ÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ªÌȾÉÊÃÁ½ÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠËÇÄÕÃÇùоÊË»¾ÆÆÔ ÎÅÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å

 ÑË ÑË  ÑË  

ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ  

¨™©¥™ ¨™©¥™ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ©ž¸ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÄÁÊËÔÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄƹÀ¹Ã¹ÀÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁÐ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ Ä׺ԾÏ»¾Ë¹ÁɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÈǽÀ¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ›ÇÀÅƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ©¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԠɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ͹ʹ½Æ¹ØȹƾÄÕ 

  ûÅ ÑË    ÑË

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¨™©¥™ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ©ž¸

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÁÅÁ˹ÏÁØùÅÆØÁÃÁÉÈÁй ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ½ÄØÇ˽¾ÄÃÁÏÇÃÇÄØ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй©¹ÀÄÁÐÏ»¾ËÇ»©¹ÊНÇÊË ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾Ï»¾Ë¹ ­¹Ê¹½»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ɹÊÐÃÇÅÈľÃË »¹ÉÁ¹ÆǺÄÁÏ ɹÊк¾ÊÈÄ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃǼÇʹ½ÁƼ¹ оɾÈÁÏÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈǽÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»¾ÆË͹ʹ½Ç» ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

ÑË   ûÅ     ûÅ 

ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÊƹº ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ÿ¤ ¬ª¤£ª§»²¤»¤ž¡®¬ª¤£ª§»²¤» 5ZWFL)PVTFXSBQ 5ZWFL4PGU 5ZWFL4PMJE 5ZWFL4VQSP ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5ZWFL 'JCSPUFL œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ûÅ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹5ZWFL

  ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¥§©§ ¡¨ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÂÅÒÐÎÈÇÎËßÖÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 79

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÂÅÒÐÎÈÇÎËßÖÈß

80 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾¼¹ÍľÃÊ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹­ÁºÉÇ˾à œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&, œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&, œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&, œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½Ç» ¡ §ª¨™¦™Á› œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½Ç» ¡ §ª¨™¦™Á› œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½Ç» ¡ §ª¨™¦™Á› œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›ž«©§ ™²¡«™«¹Â»¾Ã ¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›ž«©§ ™²¡«™·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁËƹؽÄØÊùËÆÇÂÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½Ç» œÁ½Édž»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁتËÉÇÁÀÇÄûÅ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹ ¿ºÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؙû¹ÊËÇÈ ÃľÂ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ϾžÆËƹØÊžÊÕ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÆËÇÆÁËÇ»¹Ø8"5&34501 œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÊÌιØÊžÊÕ ™Ã»¹ÊËÇÈ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ͹ʹ½Ç» ŹÆʹɽ¦ÁÀϾÆÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾†.BTUFSTFBM &NBDP

     ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ü  ü 

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ  ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ·ËÁÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾Ë¹Ä ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽ»¹ÄÇ» º¹ÊʾÂÆÇ»ÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ©¡£§¤ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽÀ¾ÅƹØ4JLB¨›® «¨§ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÇÄÁžÉƹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁت«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»Áº¹ÊʾÂÆÇ» œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØѻǻ ¿¼ÌË ¨ÇÉÁľÃÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, &-5&5& œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž©

ü ûÅ   ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ  ÊÃÁ½ÃÁ 

¨¾Ë¹Ä ª£ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ·ËÁÊ ·ËÁÊ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕƹاƽÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇÈÄÇź¹ª«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ ¡ÀÇÊȹÆ ËÁȪ ¡ÀÇÊȹÆ ËÁÈ% ¡ÀÇÊȹÆ ËÁÈ™ ¡ÀÇÊȹÆ ËÁÈ™¥ ¡ÀÇÊȹÆ ËÁÈ› ¡ §ª¨™¦'- ¡ §ª¨™¦4- ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ·Ë¹ÍÇÄ °¾ÎÁØ 

ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ     

ÇËÉ    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÁÊ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡ÀÇÊȹÆ™ š ª  ¡ÀÇÊÈ¹Æ «¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¤¹Î˹‡ºÔÊËÉÔÂɾÅÇÆËžÑÇÃü ¤¹Î˹‡»Ç½ØƹØÈÉǺù»¾½ÉÇü ¤¹Î˹‡½Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆžÑÇÃü ¤¹Î˹‡ǺŹÀÇÐƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØžÑÇÃü ¤¹Î˹‡ÈÉÇÆÁù×ҹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØžÑÇÃü ¤¹Î˹‡ɾÅÇÆËÆÔÂÊÇÊ˹»º¹ÀǻԞÑÇÃü ¤¹Î˹‡ɾÅÇÆËÆÔÂÊÇÊ˹»ËÇÆÃÇÊÄÇÂÆÔžÑÇÃü ¤¹Î˹‡ÑǻƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØžÑÇÃü ¤¹Î˹‡ÑËÌùËÌÉƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØžÑÇÃü ¤¹Î˹‡ÖĹÊËÁÐƹØžÑÇÃüùÆÁÊËɹüÃÇÅÈľÃË ¤¾Æ˹½»ÌÊËÇÉÇÆÆØØÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕƹØ

ûÅ      

ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¤¾Æ˹ǽÆÇÊËÇÉÇÆÆØØÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕƹØ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÊÌȾɽÁÍÍÌÀÁÇÆƹØ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÊÌȾɽÁÍÍÌÀÁÇÆƹØÌÊÁľÆƹØ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔȹÉǼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ûÅ ¨¹Édž ¼Á½ÉdžÁ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹؽÄØÊùËÆÇÂÃÉÇ»ÄÁÁÊ˾Æ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÈÄÇÊÃÇÂÃÉÇ»ÄÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕÁÊ˾Æ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇÄ ¡ÀÇÊȹÆ©™ªª©§°£™ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾Æùž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØûÅ ¨Ä¾ÆùȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÌÆÁ»¾É¹ÄÕƹØ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÈÇƹÈÔľÆÁ×ÃÉÇ»¾ÄÕ Ê˾ÆÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ª¹Â½ÁƼž˹Äį»¾ËÆÇÂÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁž±ž›§ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¹Å¾É©¹ÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ¦ž§©§œ§ ªÃÇÉÄÌÈÔ Ç˻ǽÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÇÍÁËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÁƾȾÉÍÇɦž§©§œ§ ªÈ¹ÆĹÂË ËÁÈ™ ªÈ¹ÆĹÂË ËÁÈ› ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÁ¥† ûÅ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 81   ÉÌÄÇÆ     ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ      ÉÌÄÇÆ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½»Ê¾Å À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½»Ê¾Å À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂÊƹº §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ ¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ªÁºÁ˧ÅÊà ¨¾Ë¹Ä ª£ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ª«ª ¨™©¥™ ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË ¨ÉÇÉÔ»†¡Æ»¾ÊË  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß. ÕÈÌÏÐÎÄÓÊÖÈß. ÃÑÌ. ÒÎÏËÈÂÎ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ š¾ÆÀÁÆ™¡ š¾ÆÀÁÆ™¡ ›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ œª¥ œª¥ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¦¹ºÁ»Ã¹¼É¹ÍľÃÊ ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø™¨ ™¨© ¤¨ ™œ¡ ™ª ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊ ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª §É¼Ê˾ÃÄÇ ¨¹ÉÇÆÁ˨¥š ¨§¦†š ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÇÃÉÔËÁ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ªÉ¾½ÊË»ÇÅÇ×Ò¾¾ÈÇ»ÔÊÇĹÅƹÃÁÉÈÁо ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª«¶­† ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ «¾ÃÊËÇÄÁË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «¾ÎÈĹÊËÁÆÔ¥šª «¥£² ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ «ÇÈÄÁ»Ç «ÇÈÄÁ»Ç»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «ÇÈÄÁ»Ç»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «ÇÈÄÁ»Ç½ÁÀ¾ÄÕÆǾ «ÇÈÄÁ»Ç½ÁÀ¾ÄÕÆǾ «ÇÈÄÁ»Ç½ÁÀ¾ÄÕÆǾ ϾƹÆÁ¿¾º¹ÀÔ «ÇÈÄÁ»Ç½ÁÀ¾ÄÕÆǾ ϾƹÆÁ¿¾º¹ÀÔ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ',

ü ü ü    ü  ü ü ü ÑË ü ü    ü ü ü ü     ü

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ     À»ÇÆÁ˾

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨Ÿ« ¨Ÿ« ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨Ÿ« ¨Ÿ« ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº «¹ÉÊÃ¹Ø §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¨Ÿ« ¨Ÿ« ®¨¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬¡£¤©ª®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»±¤¨«¬ª ¯¦²¤»Ÿ­¨®ª«§¤žª


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß

82 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ­ËÇÉÇÈĹÊË­†ÃÉ̼ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ÌņľÆ˹ ­ÌņÑÆÌÉ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

 ü ü ü 

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ®¨¡ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª® ¡§ª³©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤©®¡¬¸¡¬ «ª¦¬·®¤» §»«ª§œ¦ªž¬ªž·¡«ª¦¬·®¤» ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØÌÃĹ½ÃÁƹÈÇÄÕÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ›Ê¾½ÄØÈÇĹÁÀœ›¤ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ ÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉžËÁÃÁÁÑȹËľ»ÃÁÏ»¾ËÆÔ¾ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ¾ ¦ª ÇÊùȹÉþËƹ؝¬š œ¾ÉŹÆÁØXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹظʾÆÕ œ¾ÉŹÆÁØXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ"MQFOIPM[ œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùȹÉþËƹØ›ž¦œž ĹÃѾÊËÁÊÄÇÂÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹ؝¬š¦™«¬©½»ÌÎÀ¹ÅÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØƹ˾ÈÄÔ¾ÈÇÄÔ ÇÊùȹÉþËÆ¹Ø ÆǻԾÃÇÄľÃÏÁÁ ºÇÄÕѻԺÇÉɹÊÏ»¾ËÇà ÇÊùȹÉþËƹØ£¹Ð¾ÊË»Ç5BSLFUU "MQFOIPM[ 6QPGMPPG ÇÊùŹÊÊÁ»Æ¹Ø"NCFS8PPE œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùŹÊÊÁ»Æ¹Ø.BHFTUJL ÇÊùȹÉþËƹØ&LPQBSLFUU ºÉÇÑÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø 

 ü ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 ÊÃÁ½ÃÁ É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™¦¡ ™¦¡ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª­£ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇÊùȹÉþËƹØ)BSP ÇÊùȹÉþËƹØ1BSLZ œ¾ÉŹÆÁØ ǽÆÇÈÇÄÇÊƹØ ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU ÇÊùȹÉþËƹØ5FSIVSOF œ¾ÉŹÆÁØ ÖÄÁËƹØ»Á½Ç» ÇÊùȹÉþËƹØ8PPE#FF ǽÆÇÈÇÄÇÊÆ¹Ø £Ç»ÉÇÄÁƆ¹ÆËÁÊ˹ËÁù ­É¹ÆÏÁØ £Ç»ÉÇÄÁƽÄØÃÁÆÇ˾¹ËÉÇ» ¼ÇÊËÁÆÁÏ ÃÇÆ;ɾÆφÀ¹ÄÇ» £Ç»ÉÇÄÁƽÄØž½ÁÏÁÆÊÃÁÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ £É¾ÈľÆÁ¾½ÄØÈÄÁÆËÌʹ ¤¹ÅÁƹË ¤¹ÅÁƹËÃĻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùΠËÇÄÒÁƹ ÅÅ ¤¹ÅÁƹËÃĹÊʹ ºÇľ¾»Á½Ç» ¤¹ÅÁƹË#BMUFSJP ,BJOEM 7PHVF 1SFNJVN 2VJDLTUFQ ¤¹ÅÁƹË1BSBGMPPSÃÄ ¤¹ÅÁƹË1BSBGMPPSÃÄ ¤¹ÅÁƹË1SFNJVNÃÄ ¤¹ÅÁƹË2VJDL4UFQ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU »Á½Ç» ËÇÄÒ ÁÅÅ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU "CFSIPG 2VJDL4UFQ $MBTTJD ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU 2VJDL4UFQ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǚÇÄÕѻԺÇɦÁÀϾÆÔ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÃÄÅÅËÇÄÒÁƹ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ   ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É

ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¦ª« ™¦¡ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ™¦¡ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ®ÇÀØÁÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ª«©§¢§¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÃÄÅÅËÇÄÒÁƹ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÃĹÊÊ ÅÅËÇÄÒÁƹ XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÃÄÅÅËÇÄÒÁƹ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ&DPGMPPSJOH ÃÄ œ¾ÉÅ ÅÅ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ&VSP'MPPSJOH ÃÄ œ¾ÉÅ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ(36/%&œ¾ÉÅÅÅÃĹÊÊ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ(SV/%&œ¾ÉÅÅÅÃĹÊÊ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ,BJOEM ÃÄ ™»ÊËÉÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ$PVOUSZ ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ&MJHOB ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ1FSTQFDUJWF ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ5BSLFU8PPETUPLÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ"CFSIPG ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ'BVTÃÄ ¡ÊȹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎÊÌȾɼÄ &MFTHP4VQFSHMBO[ ÃÄ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ Åû Åû Åû Åû Åû ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ    Å ÑË ÑË

É     É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ §ËÉ §ËÉ §ËÉ §ËÉ §ËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇÈËϾÆÔ ÇÈËϾÆÔ ÇÈËϾÆÔ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç É É ½¾Ñ¾»Ç   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª«©§¢§¥ ™¦¡ ™¦¡ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ™¦¡ ®ÇÀØÁÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ™¦¡ ™¦¡ ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ™¦¡ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ™¦¡ ž»ÉÇÈÇÄ ™¦¡ žÉÑÇ» ¡¨ ™¦¡ §©«§ §©«§ §©«§ §©«§ §©«§ ¥§©§ ¡¨ ©ž¸ ©ž¸

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß

¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁ ÃĹÊÊÅÅËÇÄÒÁƹ XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹ˽ÄؼÇÊËÁÆÁÏ ¤¹ÅÁƹ˽ÄØÃÌÎÆÁÁÊËÇÄǻǠ¤¹ÅÁƹË¥™©¥§¤ž¬¥XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹË¥™©¥§¤ž¬¥XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹË¥™©¥§¤ž¬¥XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹËƹ˾ÈÄÔ¾ÈÇÄÔ ¤¹ÅÁƹËšÇÄÕÑÇ»ԺÇÉɹÊÏ»¾ËÇÃ"CFSIPG 5BSLFUU ,SPOPTXJTT ¤¹ÅÁƹˆÈǽÄǿùÅÅ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆ Ëùƾ»Ô¾½ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁÂÁÄÁÆÇľÌÅÇ» ¤ÁÆÇľÌÅ ¤¡¦§¤ž¬¥¥™©¥§¤ž¬¥XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¡¦§¤ž¬¥¥™©¥§¤ž¬¥XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¡¦§¤ž¬¥¥™©¥§¤ž¬¥XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¡¦§¤ž¬¥¥™©¥§¤ž¬¥XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¡¦§¤ž¬¥¥™©¥§¤ž¬¥XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¡¦§¤ž¬¥¥™©¥§¤ž¬¥XXXMBNJOBUPNTLSV ¤ÁÆÇľÌŹÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁ½ÄØɾÆ˼¾Æ†Ã¹ºÁƾËÇ» ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǚÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¤ÁÆÇľÌŹÆËÁÊÃÇÄÕÀØÒÁ½ÄØ«£ ¤ÁÆÇľÌŹÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁÂÁËÇÃÇÈÉǻǽØÒÁ ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠ¤ÁÆÇľÌźÔËÇ»ÇÂÃĹÊʹ¨É¾ÅÁÌŪËÁÄÕÆÔ½ÁÀ¹ÂÆ ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠªÔÃËÔ»Ã¹É Å ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠªÔÃËÔ»Ã¹É Å ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠªÔÃËÔ»Ã¹É † Å ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǬÀÇÉÔÈǽ½¾É¾»ÇÁ¹ºÊËɹÃÏÁØ  ¤ÁÆÇľÌż¾Ë¾ÉǼ¾ÆÃÇÅŝÄØÈÇžҾÆÁÂÊ»ÔÊÇÃÇÂƹ¼ÉÌÀÃÇÂƹÈÇÄ ¤ÁÆÇľÌżÇÅǼ¾ÆÃÇÅÅ ÌÊËÇÂÐÁ»ÃžιÆÁоÊÃÁÅ»ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØÅ ¤ÁÆÇľÌŽ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÔÎÈÇžҾÆÁ£ĹÊÊÁùÁ¹ºÊËɹÃÏÁØ ¤ÁÆÇľÌŽºÇÄÕÆÁÐÆÔÎÃÇÅÈľÃÊǻʺ¹Ã˾ÉÁÏÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¤ÁÆÇľÌŽÇȾɹÏÁÇÆÆÔÎÁɾ¹ÆÁŹÏÁÇÆÆÔÎÀ¹Äǻʺ¹Ã˾ÉÁÏÊÄǾÅ ¤ÁÆÇľÌŽ˹ÆϾ»¹ÄÕÆÔÎ ¹ËľËÁоÊÃÁÎÁÍÁËƾʆÀ¹ÄÇ» ¤ÁÆÇľÌŽÎÁÅĹºÇɹËÇÉÁ ÌÊËÇÂÐÁ»ÔÂÃÀ¹¼ÉØÀƾÆÁØÅ ¤ÁÆÇľÌŽÄؽ¾ËÊÃÁÎÁÑÃÇÄÕÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¤ÁÆÇľÌŽÄØŹ¼¹ÀÁÆÇ»Á«¯¥ÆÇ¿¾ÊË»ÇɹÊÏ»¾ËÇáÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÇÊËÕ ¤ÁÆÇľÌŽÄØž½ÁÏÁÆÊÃÁÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¤ÁÆÇľÌŽÄØÊÈÇÉËÁ»ÆÔÎÀ¹ÄÇ» ¤ÁÆÇľÌŽÄØÊËÇÄÇ»ÔÎÁÈÉǽÌÃËÇ»ÔÎŹ¼¹ÀÁÆÇ» ¤ÁÆÇľÌŽÄØËɾƹ¿¾ÉÆÔÎÀ¹ÄÇ» ÁÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÁ ¤ÁÆÇľÌÅÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ½ÃÁÆÇ˾¹ËÉÇ»ÁÊË̽ÁÂÀ»ÌÃÇÀ¹ÈÁÊÁ ¤ÁÆÇľÌÅÁÃÇ»ÉÇÄÁƽÄغÁÀƾʆϾÆËÉÇ» ¤ÁÆÇľÌÅÁÃÇ»ÉÇÄÁƽÄؼÇÊËÁÆÁÏ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅžÉоÊÃÁÂÁÅ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅžÉоÊÃÁÂÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔÂƹÀ¹Ã¹À ¤ÁÆÇľÌÅƹËÌɹÄÕÆÔ¨ÉÁÉǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÅÆÇ¿ɹÊÏ»½½ÁÀ¹Âƹ ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅžÉоÊÃÁ š¾ÄÕ¼ÁØ *7$ Å ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅžÉоÊÃÁÂ5BSLFUU¡ÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÁÂÁÃɹÊÁ»Ô ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅžÉоÊÃÁ  † ¤ÁÆÇľÌÅÊ»ÔÊÇÃÁÅÁÈÈÇ¿¹ÉÆÔÅÁιɹÃ˾ÉÁÊËÁùÅÁ ½ÈÌ˾ÂÖ»¹Ã̹ÏÁÁ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþË˺ÔËǻǠÅ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÃÇÅžÉоÊÃÁ ÑÆÌÉ ÃľÂ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÈÇÄÌÃÇÅžÉÏÁØ Å ¤ÁÆÇľÌÅÖÃÇÆÇÅÃĹÊʹƹ˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾  ¨¹ÉþËÁÀÖÃÀÇËÁоÊÃÁÎÈÇÉǽ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËžɺ¹Ì ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹Éþ˨©§š£§›´¢»Ä¹¼ÇÊË À¹ÅÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹Éþ˨©§š£§›´¢»Ä¹¼ÇÊË À¹ÅÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹Éþ˨©§š£§›´¢»Ä¹¼ÇÊË À¹ÅÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹Éþ˨©§š£§›´¢»Ä¹¼ÇÊË À¹ÅÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹Éþ˨©§š£§›´¢»Ä¹¼ÇÊË À¹ÅÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔ½̺ ºÌà ØʾÆÕ ÃľÆ ƹËÌÉ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔÂÃľÆÎÅÅ ƹËÌÉ ÌÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁÆËÌÊÊùº¾ÄՆùƹÄÇÅ ¨ÄÁÆËÌÊ2VJDL4UFQÑÈÇÆÁÉ ĹÅÁÆÁÉ ¨ÄÁÆËÌÊÁ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÈÇÄÇ» ¨ÄÁÆËÌÊÁÀϾÆÆÔÎÈÇÉǽ½É¾»¾ÊÁÆÔ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ž»ÉÇ ÅÅ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔ¨›® ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾£¹Ð¾ÊË»Ç ÅÆÇ¿ɹÊÏ»¾ËÇà ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔÂÊÅؼÃÁÅÃɹ¾Å¬ÀƹÂÇÊÃÁ½Ã¾ÈÇ˾ľÍÇÆÌ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔÂÊÅؼÃÁÅÃɹ¾Å¬ÀƹÂÇÊÃÁ½Ã¾ÈÇ˾ľÍÇÆÌ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔÂÊÅؼÃÁÅÃɹ¾Å¬ÀƹÂÇÊÃÁ½Ã¾ÈÇ˾ľÍÇÆÌ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔÂÊÅؼÃÁÅÃɹ¾Å¬ÀƹÂÇÊÃÁ½Ã¾ÈÇ˾ľÍÇÆÌ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔÂÊÅؼÃÁÅÃɹ¾Å¬ÀƹÂÇÊÃÁ½Ã¾ÈÇ˾ľÍÇÆÌ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌʨ›®"MHB ùº¾ÄÕ†Ã¹Æ¹Ä Å ¨ÄÁÆËÌʨ›®3JDP-FP ùº¾ÄÕ†Ã¹Æ¹Ä Å

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 83

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÀß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÏËÈÒÊÀ

84 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¨ÄÁÆËÌʨ›®3JDP-FP ËÇÄÕÃÇùоÊË»¾ÆÆÔ ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ709ÃÄÁà ¨ÇÄÕѹ ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ709 ÖľÃËÉÇÃÇÉǺù ¨ÇÄÕѹ ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÖľÃËÉÇÃÇÉǺùÊɾÀÁÆÃÇ ©ÇÊÊÁØ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁƹˆÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁÆ¹Ë ȹÉþËÇËÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽ˾ÈÄÔÂÈÇĨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¨ÇÃÉÔËÁ¾½ÄØÈÇĹÈÇÄÁžÉÆǾ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÈÇÄÁžÉÆǾ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÈÇÄÁžÉÆǾÈÁÒ¾»Ç¾ ¨ÇÃÉÔËÁØƹÈÇÄÕÆÔ¾ ¨ÇÃÉÔËÁØƹÈÇÄÕÆÔ¾ÊÈÇÉËÁ»ÆÔ¾»¹ÊÊ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ›¾ËÇÆÁËʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÄ×ÃʽÇÅÅ йʹ /FX ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺Ô½ÄØÈÇĹ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊؽÇÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ£ƹÌͬš§ ÊËؿùϾžÆËƹØÊȾÆÇÈÇÄÁÊ˽ÇÊÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆǶÃÇÈÇļÁÈÊǻԠ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁʆœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄÈǽǼɾ»¹¾ÅÔ¦¾½ÇÉǼÇ ¨ÇÄÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ º¾ËÇÆÆÔ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁžÉ ¨ÇÄʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈ †ÅÅ ¨ÇÄ˾ÈÄÔ ƹùËÌÑþ ƹʾËþ ÈľÆÇÐÆÔ  ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ$"-&0 ÈđÆÇÐÆÔ À¹йʹÊ»ÇÁÅÁÉÌùÅÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ6/*."5 ÈǽÊËØ¿ÃÌ Ãľ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾¤¸¤·š§¢£›™©™«¬©´ ¨ÇÄ˾ÈÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾¨Ç½ÈÄÁËÃÌ ÈǽÄÁÆÇľÌÅœ¹É¹ÆËÁØľË ¨ÇÄ˾ÈÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ªÌȾÉÊÃÁ½ÃÁ½ÄػʾΠ¨ÇÄ˾ÈÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ªÌȾÉËÇÆÃÁ ¦¹ÏÁÇƹÄÕÆÔÂÃÇÅÍÇÉË ¨ÇÄ˾ÈÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ªÌȾÉËÇÆÃÁ (3&/#09 ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÈľÆÇÐÆÔÂÈǽĹÅÁÆ¹Ë ÃÇ»ÉÇÄÁÆ ÄÁÆÇľÌź¾ÀÊËØ¿ÃÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÊ»¾ÉÎËÇÆÃÁ ÈǽÈÄÁËÃÌ ™Æ¼ÄÁØœ¹É¹ÆËÁØľË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ3BZDIFNʹÅÇɾ¼ÌÄÁÉ̾ÅÔ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ ÈľÆÇÐÆÔ ƹʾËþ ƹùËÌÑþ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ÈǽºÇÉÈǽ»¹ÑÁËɾºÇ»¹ÆÁØÃÈÇžҾÆÁ× ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ ¨ÇÄÔƹÄÁ»ÆÔ¾»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔ¾ÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ/.( ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB ÈÁÒ¾»Ç¾ ÎÁÅÁоÊÃǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB ÊÃĹ½Ô ȹÉÃÁƼÁ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB¹ÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇÄÔ˾ÈÄÔ¾%&7* ¹ÆÁØ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ ¨ÇÉǼÁ"M ÈĹÊËÁÃǻԾ½ƹÈÇÄÕÆÈÇÃÉ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆ ¨ÇÉǼÁ"M ̼ÄǻԾ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨ÇÉǼÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ºÉÇÆÀ¹ ʾɾºÉÇ ÀÇÄÇËÇ ½¾É¾»Ç ¨©§š£™¦™ª«ž¦¦™¸XXXMBNJOBUPNTLSV ¨©§š£™¦™ª«ž¦¦™¸XXXMBNJOBUPNTLSV ¨©§š£™¦™ª«ž¦¦™¸XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊËƹÀ¹ÅùÎ ÅÅ"CFSIPG œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË Ãľ¾»¹Ø3PCJOTPO ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎ8JDBOEFST ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 17$ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 835 ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹضÃÇÄǼÁЪÆÁ¿¹×Ò¹Øƹ¼ÉÌÀÃÁƹÊÌÊ˹»Ô ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÎÅÅš¾¿ º¾Ä ÇɾΠÊÄÃÇÊËÕ ÇÊÇù ª»¹ÉùÎÇÄǽƹؽÄØѻǻÄÁÆÇľÌŹ4JOUFY)† ÅÄ Ɲª ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ ËùÆÕ ÈľÆù ½ÄØƹÈÇÄÕÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ªÅ¾ÊÕš´ª«©§¢±£¯†½ÃĹ½ÃÁ ÑËÌùËÌÉÃÁ ÈÇĹ ªËؿùšÔÊËÉǦ› †ÅÅ ªËؿùšÔÊËÉǦ›¯ †ÅÅ ʹÅÇ»ÔÉ ªËؿù½ÄØÈÇĹ·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›¾ËÇÆÁË «¹ÊË £Æ¹Ì͆¬š§ ªËؿùÈÇĹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ ›¾ËÇÆÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÔÂÈÇÄ ÈǽÊËØ¿ÃÌ º¾ÀÊËØ¿ÃÁ «¾ÈÄÔÂÈÇĺ¾ÀÈǽǼɾ»¹ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔÂÈÇÄ˾ÈÄÇÄ×ÃÊ ƹùËÌÑþ ƹʾËþ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÇÄÁžÉÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ½ÄØÈÇĹ ±ÆÌɽÄØÊ»¹ÉÃÁÄÁÆÇľÌŹ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ±ÆÌɽÄØÊ»¹ÉÃÁƹËÌɹÄÕÆǼÇÄÁÆÇľÌŹ

  ûÅ ûÅ ûÅ   ü ü ü ü ü ü ü ü ü  ü      ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÇÈË ÇÈË ü ü ü žÑÇà ûÅ  

 É É É ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ   À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ  ÇË É ÇË É ÇËÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾  

©ž¸ šÉÁÀ šÉÁÀ šÉÁÀ ¥§©§ ¡¨ ¦ª« ¦ª« ·ËÁÊ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄÈÇÄÁņǻ ·ËÁÊ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ¨ÉÇŨÇÄ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª«©§¢§¥ ªÁºÁ˧ÅÊà ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ¥™©« ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ™¦¡ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ  ª­£  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ª£ªÁºÁÉÕ ªÁºÁ˧ÅÊà ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄÈÇÄÁņǻ ™¦¡ ™¦¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª§¤²ªžª³©œ»¦¡¬œ¨¤³¡­¦œ»«§¤®¦œ ¹½ÁÅƹɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ×þɹÅÁоÊÃÌ×ÈÄÁËÃÌ ›ÇļǼɹ½ £¹Í¾ÄÕ £¹Í¾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ƾÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

  ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

žÉÑÇ» ¡¨ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªËÉdž¥¹Ê˾É ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† ††


£¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ Î Î Î Î £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ ÊÇÉË £¾É¹ÅǼɹÆÁËΠΡ˹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ»¹ÊÊ £¾É¹ÅǼɹÆÁË,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊËÌȾÆÕ,&3"."."3";;* £¾É¹ÅǼɹÆÁË Î ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ £Á˹  £É¾ÊËÁÃÁ½ÄØÈÄÁËÃÁ †† ††††ÅÅ ¥ÇÀ¹Áù £Á˹  ¥ÇÀ¹Áù £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¥ÇÀ¹Áù ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÀ¹Áù ÊžÊÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨ÇÄÕѹ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡Ë¹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡Ë¹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ©ÇÊÊÁØ ¡ÊȹÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË Î ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÆÇ»ÁÆÃÁ¼ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;* ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùغ¾Ä¹ØÎ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ»ƹÄÁÐÁÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ƹÈÇÄÕƹØÎÅÅ ÊÇÉË ›ÇļǼɹ½ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØÎÅÅ ÊÇÉË ›ÇļǼɹ½ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùج½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùƹÈÇÄÕƹج½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ,&3"."."3";;* ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁªÃÁ½ÃÁ½Ç

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 85

 ûÅ  ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ     ûÅ ûÅ  

ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ 

£ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J ¦Ç»ÇʾÄ ª­£ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨ÉÇɹº ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† ††

ÎÁÎÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

›¹ÄÁÃÁ Ñȹ˾ÄÁ½ÄØÈÉÁùËÃÁǺǾ» ÃľÂǺÇÂÆÔ ¦ª £Ä¾Â%FGZ¨ÉÇÍÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â2VBMJUJ»ÁÆÁÄ £Ä¾Â2VBMJUJÌÆÁ»¾ÉʹÄ £Ä¾Â2VFMZE»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ £Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ £Ä¾Â¥¹Ê˾É»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â¥¯¼É £Ä¾Â¥¯¼É £Ä¾Â¨ÇÄÁÖÃÊ¼É šÁÂÊà §ºÇÁ §ºÇÁ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÊÊÁØ ÇË»Á½Ç» ÄÁûÁ½¹ÏÁØ §ºÇÁ œÇžÄÕ §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ÁÅÈÇÉËÆÔ¾ »¹ÊÊ §ºÇÁ £ÇÉ×Ãǻù §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà ÎÅ ÍÄÁÀ Ï»¾ËÆ

ÇÈË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

ª­£ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÇÁ ¨¹ÄÁËɹ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ºÇÁ ¨¾ÆÀ¹ »¹ÊÊ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎÅȾƹ¹ÃÉÁÄ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ «ÌÉÁÆÊà Î ÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ ÍÇËÇ «ÌĹ ÇÈË §ºÇÁ ÍÇËÇ ¬ÃɹÁƹ ÇÈË §ºÇÁ ¸ÉÇÊĹ»ÄÕ ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ ÅÇ×ÒÁ¾ÊØ §ºÇÁ&SJTNBOO ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ3BTDI ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁºÇɽ×ÉÆÔ¾ §ºÇÁºÌŹ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ËÇÄÕÃÇÇÈË §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›¾ÉʹÄÕ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ

ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ 

ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ™¦¡ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ªª¤


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÏÀÍÅËÈ ÑÒÅÍÎÂÛÅ

86 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œÇžÄÕ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Æ¾ÈÉÇŹÂÆ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¡Ë¹ÄÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇÉ×Ãǻù ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÁÆÊà ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­É¹ÆÏÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹Æ½¹ÄÇÌÊËÇÂÐÁ»Ô¾½½¾ËÁÑÃÇÄÕÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ ºÇÄÕÆÁÏ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ»ÁÆÁħÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎŧÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ»ÁÆÁÄǻԾÅÇ×ÒÁ¾ÊئǻÃÇÄľÃÏÁÁ œ¾ÉÅ ­É¹ÆÏ ¡Ë¹ÄÁØ ª±™ §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎÅȾƹ¹ÃÉÁÄ §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾®ÄÇÈÇöÃǽ¾ÃÇÉ §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉùšÄ¾Êà §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉù¨É¾ÊËÁ¿ §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉù©¾ÄÕ¾Í §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉùªÁÄä¹ÂÆ›ÇÊËÇà §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉùªÁÄä¹ÂÆ ¹È¹½ §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉùªÁÄä¹Âƪ¾»¾É §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉùªÁÄä¹ÂÆ·¼ §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉùªË¹Æ½¹ÉË §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉù±¾Äƽ¾ÃÇÉ §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉù±¾ÄÆÅÇÆÇÄÁË §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉù¶ÂɆ¤¹ÂÆ §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉù¶ÃÇÆÇÅ §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉù¶ÄÁË §ºÇÁÁÀž»ÉÇÈÔÁ™Å¾ÉÁÃÁ §ºÇÁÁÀž»ÉÇÈÔÁ™Å¾ÉÁÃÁ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎŽÌÈľÃÊ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË7*1†ÃĹÊÊ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË7*1†ÃĹÊÊ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ ÍÄÁÀ Ï»¾ËÆ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁƹËÌɹÄÕÆÔ¾ º¹ÅºÌà ½¿ÌË §ºÇÁ¨¹ÄÁËɹÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎŧÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁÈǽÈÇÃɹÊÃÌÅ"35 ©ÇÊÊÁØ §ºÇÁ˾ÃÊËÁÄÕÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ Å ¦Ç»ÃÇÄľÃÏÁÁ š¾ÄÕ¼ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ªÃÁ½ÃÁ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ ÎÅ Ï»¾ËÆÔ¾ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎÅ º¾ÄÔ¾ §ºÇÁÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾ÃÇÄľÃÏÁÁ œÇÄĹƽÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ºÇÁ ƹËÌɹÄÕƹØÈÉǺù ¨ÇÄÁÍÇÅ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽǺÇÁ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ ªË¾ÃÄÇǺÇÁÁÊÇÉË ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFYÁ¹¼ÇƹÄÕ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFYžÄù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY¨¹ÌËÁÆù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY©Ç¼Ç¿Ã¹ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY©Çź ªË¾ÃÄÇǺÇÁž¤£™ ©§œ§Ÿ£™š¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊË ȹÌËÁÆù 8FMMUPO†ÖÃÇÆÇÅżÅû ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅš¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª ­ÇËÇǺÇÁ§ÈË©ÇÀÆÁϹ

    ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ         ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ   ÉÌÄÇÆ   Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Å ûÅ 

    É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É É É É É É É É É É É É É  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ  ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»  »¹ÊÊ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ É ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾

›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™¦¡ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» ™¦¡ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» šÉÁÀ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™¦¡ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™¦¡ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¥ÁÉǺǾ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ·ËÉÁϾÆËÉ ©ž¸ ©ž¸ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ©ž¸

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«œ©¡§¤­®¡©ªž·¡ 4VQFSȹƾÄÁ¨›®¤™¥¡¦¡©§›™¦¦´ž¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ›¹¼ÇÆùº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ›¹¼ÇÆù»ÁÆÁÄÇ»¹Ø §ÅÊà «×žÆÕ ›¹¼ÇÆù»ÁÆÁÄÇ»¹Ø º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂùاÈËÉÇÀÆÁϹ ›¹¼ÇÆù¨›® º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø Å ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®Î Å «×žÆÕ ÇÈËÁÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø ËÇÄÕÃÇùоÊË»¾ÆƹØ

 ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË

ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É


›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËÆ¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ £Ä¾Â ¿Á½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á½ÄØȹƾľ ÈĹÊËÁÃÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÁ»¹¼ÇÆù¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ š¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­šÇľ¾»Á½Ç»»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹Æ¾ÄÁ¥­£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î ÅÁÅÁ˹ÏÁؽ¾É¾»¹ ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å Ï»¾ËÆÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ºÇľ¾»Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Πŝ¤¸™°¡¡œ™©™Ÿ™ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å Ï»¾ËÆÇÂÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¾ŹËǻԾ Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¾ŹËǻԾ Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¾ŹËǻԾ Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØÆ¾Ï Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØÆ¾Ï Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØÆ¾Ï Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ºÇľ¾»Á½Ç»ƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ÈǽÀ¹Ã¹À½ÇŽÄÁÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ »¹¼ÇÆù ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾšÇÄÕѹØÆÇ»¹ØÃÇÄľÃÏÁØ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ©¹ÀÄÁÐÆÔÎɹÊÏ»¾ËÇà Π ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¨›®Ï»¾ËÇ»¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¨›®Ï»¾ËÇ»¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¨›®Ï»¾ËÇ»¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ

ÑË ÇÈË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ  ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ÑË   

ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁ¿¾»Ê¾Î ÆÁ¿¾»Ê¾Î ÆÁ¿¾»Ê¾Î

ªÁºÁ˧ÅÊà ª­£  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨™©¥™ ·ËÉÁϾÆËÉ  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà §©«§ §©«§ §©«§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¨›®Ï»¾ËÇ»¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¨›®Ï»¾ËÇ»¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®™ÄÔ¾ŹÃÁ £¹ÉÅ¾Æ ­Ä¹Å¾ÆÃÇ £¹É¹Å¾ÄÕ ­Á¹Äù Î Å ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®º¾ÄÔÂØʾÆÕ ÍÁ¹Äù ÊɾÀùÅÆØ ѹ¼É¾ÆÕ Î ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®œÇÄ̺¹ØĹ¼Ìƹ £ÇÉÇľ»ÊÃÁÂÈÁÇÆ Î Å ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®¦Ç˹™ÀÁÁ £ÇÆ¼Ç ªÆ¾¿ÆǾÌËÉÇ ¥¹¼ÁØÄÇËÇʹ Î ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®§Ã¾¹Æ ¥¹Ä¹ÎÁË ›ÁÑÆØ ©¹½Ì¼¹˾ÅÆ¹Ø Î ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®§ÉËÇ ›¾ËùʹÃÌÉÔ ›¹»ÁÄÇÆ Î Å ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®¨ÁɹÅÁ½¹ «¾ÎÆÇ ›ÇÊËÇà ­Ä¹ÅÁÆ¼Ç £ÉÁÊ˹ÄÄ Î ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®¸Æ˹ÉÕ ¤¹ÀÌÉÁË œÇÄ̺ÇÂľ½ «ÉÇÊËÆÁà Î Å ¨¹Æ¾ÄÕ¨›® ʾÉÁإɹÅÇÉ Î Å ¨¹Æ¾ÄÕÊ˾ÆÇ»¹Ø¥­ š¾É½Êà º¾É¾À¹ ØʾÆÕ ¸ÉÁÄÇ ºÌà Î Å ¨¹Æ¾ÄÕÊ˾ÆÇ»¹Ø¥­ š¾É½Êà »¹ÊÊ Î Å ¨¹Æ¾ÄÕÊ˾ÆÇ»¹Ø¥­ š¾É½Êà Î Å ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÇÃÉÔËÁ¾ƹÊ˾ÆÆǾÈÉǺÃǻǾ¶ÃÇÄǼÁÐÆǾÁÊËÁÄÕÆǾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÕ¨›® Ç˽¾Äù 

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ûÅ Å ûÅ 

ÆÁ¿¾»Ê¾Î ÆÁ¿¾»Ê¾Î ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇË É É ÇË É ÇË É É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

§©«§ §©«§ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ¥§©§ ¡¨ ™¦¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË 

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ É É  ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

¥ÁÉǺǾ» ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªËÉǺ¹Ë ¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ª®ª§¦¤

¨Ä¹ËÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇħÈË©ÇÀÆÁϹ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇĆ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØžÆÁʾ   Å ÅÅ ¨Ç½»¾Ê½ÄØÈÇËÇÄÃÇ» Å ¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾°¹ÉÌËËÁ ¡Ë¹ÄÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ

   ÑË ÑË  ûÅ ûÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 87

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÏÎÒÎËÊÈ

88 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¨ÇËÇÄÃÁÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ºÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$-*140 %&4$03 ±»¾ÂϹÉÁØ œ¾ÉÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ 3&/0-*5 ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËº¾ÄÔ Ï»¾ËÆÇ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁÆ ÅÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ QPUPMPLSV ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

©¾ÅʹÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ «¾Î†ªËÉÇ «¾Î†ªËÉÇ «¾Î†ªËÉÇ «¾Î†ªËÉÇ «¾Î†ªËÉÇ «¾Î†ªËÉÇ «¾Î†ªËÉÇ «¾Î†ªËÉÇ «¾Î†ªËÉÇ «¾Î†ªËÉÇ «ž©¥§«ž® ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ™¦«¬©™Ÿ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž®

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ Ï»¾ËÇ»ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾$-*140 %&4$03 &EFMXFJTT ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾%FTDPS œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØž½ÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØÑÃÇÄÁ½¾Ëʹ½Ç» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÈÇÄÌÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆԾʺľÊËùÅÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÊÍÇËÇȾйËÕ× ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÍÇËÇȾйËÕ ÈÇËÇÄÃÁ Ê˾ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÄؽÁÀ¹ÂƾÉÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆ¾Ï ŹË ʹËÁÆ ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾Ï»¾ËÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À¹Åѹ ž˹ÄÄÁà ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ      ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»      É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ©¾ÅʹÆ «ž©¥§«ž® ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ÇÄÇËǾʾоÆÁ¾ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË  ÇÄÇËǾʾоÆÁ¾ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ™¦«¬©™Ÿ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À»¾À½ÆǾƾºÇ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈľÆÇÐÆÔ¾ ¨›® ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»†ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ɹÀÆÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©™ª°ž«ª«§¡¥§ª«¡POMJOF ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©ÇÊÊÁØ ŹË

ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É À»ÇÆÁ˾ QPUPMPLSV ÇËÉ

©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ 1"364 1"364 1"364 ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÀ¹½¾ÆÕ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ËÇÆÃÁ¾ËÇоÐÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ IÅÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕƹËùÆÁÁ¨›® ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»›Ê¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Ç¼Ç»ÇÉ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†#"33*40- ­É¹ÆÏÁØ ÇÉÁ¼ÁÆ¹Ä »¹ÊÊ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†%&$,&/'&45 œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆË ÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ &%&-8&*44 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ ±»¾ÂϹÉÁØ $-*140 ¨ÇËÇÄÃÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃ"SNTUSPOH Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԠÇÈËÉÇÀÆÁϹ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ­©™¦¯¡¸ º¾ÄÔÂĹà ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǺ¾ÊÑÇ»ÆÔÂ%&4$03 &EFMXFJTT ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À

 ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ QPUPMPLSV QPUPMPLSV QPUPMPLSV

¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ $-*140†§ÅÊà ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ©¾ÅʹÆ ©ž¸ «ž©¥§«ž® ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ­É¹ÆÏÁØ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿Æǽ»ÌÎÌÉǻƾ»Ô ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂŹËǻԠ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ©¾ÆÇÄÁËÈɾÅÁÌņÃĹÊʹ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂʹËÁÆǻԠ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂËùƾ»Ôº¾ÊÑÇ»ÆÔÂ$-*140­ÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ÈÄÁ˹žÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǤÁÄÁØ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǧ¹ÀÁÊ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂËÁȹ™ÉÅÊËÉÇƼ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ÊÌȾÉÀÇÄÇËÇ º¾ÄÔ ÊÌȾÉÎÉÇÅ Å Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¤·¥ª›ž« ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,6:º¾ÄÔÂŹËÇ»ÔÂ-Å ©¾Âù"/"ª†ÊÌȾÉÎÉÇÅ- ©¾Âù"/"6:º¾ÄÔÂŹËÇ»ÔÂ- ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å 

 ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ½ÇÊËÌÈƹØ ÆÁÀÃÁ¾ QPUPMPLSV ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ºÈÇÊÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ ÇË É ºÈÇÊÉ ÇËÉ É É É É É É É É É

¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ®ÇÀØÁÆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇÈÇÄ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ž¡¬¤¤£ ¡§¤» §»«¬ª¡¨ªž°¯¬©¤®¯¬œ ™ÉÃÁ »Á½ ÅǽÌÄÕÆ º¾Ä ƾÇÃÉÈÉǾÅÇ˽ÇÅÅ ÄÁûÁ½ ™ÉÃÁ »Á½Ç» ŹÊÊÁ»½Ìº¹ º¾É ÑÈÇÆÈÉǾÅÇ˽ÇÅÅ šÄÇÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ̽¹ÉÇÈÉÇÐÆǼÇÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾›¾Ê¾ÆÆØØɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁÄ׺Ծ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔƹÀ¹Ã¹À »¾ÉÁž¿ÃÇÅƧÈËÁÅ š¾Ã¹É £É¹ÊÆǽ¹É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ŹÊÊÁ» §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾œ©¬¦« ÈÇÄÇËÆÇ†É ÃÇÉǺù†É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾¥­ ÈÇÄÇËÆÇ†É ÃÇÉǺù†É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ƹËÌɹÄÕÆÔÂÑÈÇÆ ÈÇÄÇËÆÇ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »ÎǽÆÔ¾¨ÇÄÇËÆÇ ÃÇÉǺù›ÊØÍÌÉÆÁËÌɹÇ¼Ç»ÇÉ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ¨›®†ÆÇ»ÁÆù »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿

      ÑË ÑË ÑË   ÑË   

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É   

¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ž»ÉÇȾÂÊÃÁ 4UBUVT ¨£ª¹ËÌÉÆ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ÇºÉÔÆØ ÇŤ¾Ê ®ÇÀØÁÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É ·ËÉÁϾÆËÉ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹ ž»ÉÇȾÂÊÃÁ ž»ÉÇȾÂÊÃÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ®ÇÀØÁÆ  Ÿš¡¶ª£   

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÄÂÅÐÈ. ÈÇÄÅËÈß ÄËß ÏÐÎÅÌÎÂ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 89

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÎÊÍÀ. ËÎÄÆÈÈ

90 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »¾ÉÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË«ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË«ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË4. ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ 

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É É É

 š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË©ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪¥ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÊǺÊË»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ªÃÁ½ÃÁ »¾ÉÁ ½¾É¾»Ç ÑÈÇÆ ÇɾΠ»ÁÑÆØ ½Ìº ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ »¾ÉÁ À¹Å¾É ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁ©¹ÀÆÇǺɹÀÁ¾Åǽ¾Ä¾ÂªËÁÄÕÁÁÆ˾ÉÕ¾É »¾ÉÕ½ÄØʹÌÆ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÊÇÊ˾ÃÄÇÅ Ç»Ç½ÐÁÃÁ(&;& %03." 1BMMBEJVN ,PS¹M†ü † ¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾½»¾ÉÁ¦¹½¾¿ÆÇÊËÕÁÀ¹ÒÁ˹ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ E  ÅÅ ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ º¹ÉÆÔ¾ ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁÇËǺӾŹ ©ÇÄÁÃÁ À¹ÅÃÁƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ¾½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ½½»¾É¾Â5*99 3&/; 1BMMBEJVN "SDIJF &ETPO "EFQUÁ½É ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎÁž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ†À¹Ò¾ÄÃÁ ѹÉÔ ÃÆÇÈÃÁ ÉÌÐÃÁ†ÊÃǺÔ ª¾ÂÍÔªÃÁ½ÃÁ ­ÌÉÆÁËÌɹ½»¾Éƹا¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹ÊÇ»Ô À¹½»Á¿ÃÁ ÌÈÇÉÔ½»¾ÉÆÔ¾ ±ÈÇƽ¾É¾»¹¦Ç»¹ØÃÇÄľÃÏÁØœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹¼Ç½

ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË       

É É É É ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ £ÁŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ™Ë¹¾»¹ ¡¨ ÇºÉÔÆØ žÉÑÇ» ¡¨ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ÇºÉÔÆØ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ÇºÉÔÆØ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ÇºÉÔÆØ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦©œ§ª ¢¤¤ 035&9 1-"'&/ &9130' ,#& -( ¹Å¾É ÅÇÆ˹¿D¼¹É¹ÆËÁ¾Â š¹ÄÃÇÆÔÊ»ÔÆÇÊÇÅ šÄÇÃÁ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÇÃÇÆÆÔ¾ Ä׺Ծ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ÇÃɹѾÆÆÔ¾ ›ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  ÄØ»ÆÌËÉÁƹÉÌ¿ÆÇËÃÇÊÇ»ÊÖƽ»ÁÐ ȹƾÄÁÊƹÄÁÐ ÇËÄÁ»ÔÈĹÊË

ÑË  ûÅ ÑË

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÉÇÀÆ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ¥™©« ¥¹Ê˾ɪËÉÇ «™¤¡¥™¦

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †

¡À½¾ÄÁب›®©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Цž§©§œ§ ¤Ç½¿ÁÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾¬½ÇºÆÇ£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆǦ¹½¾¿ÆÇ ¤Ç½¿ÁÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M©¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M©¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M©¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M©¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M©¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÈǾ»ÉÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÊÍÇÉËÇÐÃÇ £ª«¨† §ÃƹÁÄǽ¿ÁÁÁÀÈÉÇÍÁÄاSUFY 1MBGFO ,#& -( &YQSPG §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'BLSP ¨ÇÄÕѹ 7FMVY ¹ÆÁØ ›¹ÊʦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7FMVY ¹ÆÁØ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30©¹ÊÊÉÇÐù

     ÑË  

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

£ª¥†§Ãƹ ¥™©« ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ¾É¾»ØÆÆÔ¾¾»ÉÇÇÃƹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§Ãƹ¨›® §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆ §Ãƹ¨›®Á"- ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ™ÉÇÐÆÔ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Щ¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Щ¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Щ¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Щ¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Щ¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹Äà Äǽ¿ÁÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® º¹ÄÃÇÆÔ Äǽ¿ÁÁ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁ¨›®ÈǽÁľÉÊÃÁÅϾƹŠɹÊÊÉÇÐù ʹÅǻԻÇÀ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁ¨›®ÈǽÁľÉÊÃÁÅϾƹŠɹÊÊÉÇÐù ʹÅǻԻÇÀ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁ¨›®ÈǽÁľÉÊÃÁÅϾƹŠɹÊÊÉÇÐù ʹÅǻԻÇÀ §Ãƹ À¹Å¾É ÅÇÆ˹¿ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊÃÉÔÑÁ §Ë½¾ÄùÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›® §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ ÅÅÎ §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁнÄػƾÑÁ»ÆÌËÉÇ˽¾ÄÃÁ §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›® ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›® ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùÇÃÇƨ›® ½»¾É¾Â ÇÊ˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» ¬Ê˹ÆǻùÈǽÇÃÇÆÆÁÃÇ»¨›® ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 91

             ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË  

ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ¹ÃÏÁØ É À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ 

ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ¥¹Ê˾ɪËÉÇ £ª¥†§Ãƹ ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ·ËÉÁϾÆËÉ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã £ª¥†§Ãƹ ÇŤ¾Ê ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ™Ë¹¾»¹ ¡¨ ž¤™¦ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥™©« ¥™©« ¨ÇÄÁžÉ«É¾Â½ ¨ÇÄÁžÉ«É¾Â½ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §«£ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

ÄÅÊÎÐ. ËÅÏÍÈÍÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ¼¹É¹¿ÆÔ¾ ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»¦ÁÀÃϾƹ ¥ÇÆ˹¿À¹ºÇÉÇ»ÁÀÈÉÇÍÄÁÊ˹ §¼É¹¿½¾ÆÁØ À¹ºÇÉÔ §¼É¹¿½¾ÆÁØ À¹ºÇÉÔ ùÄÁËÃÁ ©¾Ñ¾ËÃÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ ÈĹÊËÁà ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔÂ

   

   À»ÇÆÁ˾

ž¤™¦ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÌÀÔɾ»ª› ¡¨ §ÍÁʆ¯¾ÆËɆª §§§ ž¤™¦ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «Ã¹Ð¾»¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÉÇÄÕ»ÇÉÇ˹¤×ºÔ¾͹ʹ½ÆÔ¾ɾѾÆÁØ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿ªËÉÖƪ† ª† ª† ØÐ ÅÅ ÅÅ ¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁتËÉÖƪ† À¹ºÇÉÆǾÈÇÄÇËÆǨÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ ±ÌÅÇÈǼÄÇÒ¹×ÒÁ¾ ÑÌÅÇÇË˹ÄÃÁ»¹×ÒÁ¾Ǽɹ¿½¾ÆÁØ

 ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ 

ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ £ÇÆÊËÉÌÃÏÁØ

†† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁŹÃÊ ™Éˆ¾ÃÇÉ

†† †† †† ††

¡¦ª¬§¡«©¤©œ £¹ÉÆÁÀÔ ÅÇĽÁƼÁ ÃÇÄÇÆÁÀÈÇÄÁÌÉ (BVEJ%FDPS ÊȾÏÈɾ½½ÁÀ¹ÂÆ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ(BVEJ%FDPS ùÉÆÁÀÔ

 

ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

£œµ¤®©·¡¤ªŸ¬œ¢ œºµ¤¡¦ª©­®¬¯¦²¤¤


ÆÀËÞÇÈ. ÊÀÐÍÈÇÛ. ØÒÎÐÛ

92 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ(BVEJ%FDPS ÅÇĽÁƼÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÇÃÇÄÇƹÁžÆÇ»¹ÆÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ȹÆÆÇ Íɹ¼Å¾ÆËÔÇÉƹžÆ˹ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ þÊÊÇÆÔ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ Ê˹ËÌÁ ÆÁÑÁ ÍÇÆ˹ÆÔ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÅÁÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÈÁ˾ÄÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÉÆÁÀÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÌÈÇĹ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÅÇĽÁƼÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ»(BVEJ%FDPS ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹȹÆÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÄÁÆËÌÊÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÇÄÌÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÉÇÀ¾ËÃÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÊ˹ËÌÁ(BVEJ%FDPS ¤¾ÈÆÔ¾ÁÀÁÀÈÇÄÁÌɺÇɽ ȹÆÆÇ ÉÇÀ¾Ë ÃÌÈÇĹ ÈÁÄØÊËÉÔ(BVEJ%FDPS §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉù›ÁÃËÇÉÁØ §ºÇÁ¿Á½ÃÁ¾ѾÄÃÇ»¹ØÑËÌùËÌÉù¶ÄÁË ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ­É¾ÊÃÁ ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹ØÁÀœ¾ÉŹÆÁÁÁ­É¹ÆÏÁÁ ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹Ø͹ÃËÌÉÆ¹Ø ¼Ä¹½Ã¹Ø ¼ÄØÆϾ»¹Ø

               

ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»    ÇËÈÉÇÁÀ»   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

™Éˆ¾ÃÇÉ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™Éˆ¾ÃÇÉ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™¦¡ ™¦¡ š¡§¦ š¡§¦ ·ËÉÁϾÆËÉ š¡§¦ ™¦¡ š¡§¦ ªÁÅÈľÃʧÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ «Ã¹Ð¾»¹ š¡§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¢œ§º£¤¦œ¬©¤£·´®ª¬· Ÿ¹Ä×ÀÁ†ÉÁÅÊÃÁ¾ÑËÇÉÔ ʹÄ;ËÃÁ º¹ÅºÌûÁ½Ç» Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾©¹ÀÆÇǺÉ˾ÃÊËÌÉÁɹÊÏ»¾ËÇà Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ» Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»¾Ë¹£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆËŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ÑËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆË ÉÌÄÇÆÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«ª ª¦ª©©¤¦¤«¡¬¡Ÿª¬ª ¦¤­®ª§¡´©¤²· ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨§§£§¦¦¡£¨›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›® ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ªËÇľÑÆÁÏԻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÎÎ ÅÅÏ»¾ËÇ»

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË

ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ©ž¸ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ §¥ª£¤žª«§©œ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† ††

­†Ã¹ƾËùÆŹ˾Ɇǻ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É ¨£ª¹ËÌÉÆ ±ÇÊ˹à ¡¨ §ÍÁʆ¯¾ÆËɆª §§§ ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¡¡§¸°¯¬©¤®¯¬œ ›¹ËÁÆžº¾ÄÕÆÔ  ÅÅ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ ¦¾Í˾ùÅÊà »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ «»¾ÉÕ »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ £ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ¥¾º¾ÄÕÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ ¥¾º¾ÄÕƹÀ¹Ã¹À£ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾÁÈÉ ªË¾ÄĹ¿Á¹ÉÎÁ»ÆÔ¾ ÅǺÁÄÕÆÔ¾ Ê˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ À¹Å¾É ½ÇÊ˺¾ÊÈĹËÆÇ ±Ã¹ÍԆÃÌȾ

ûÅ ûÅ ûÅ   

ÇËÈÉÇÁÀ»  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 93

®ª¬Ÿªžªž·­®œžª³©ª¡¤­¦§œ ­¦ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¥ÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ù;ÈÇÖÊÃÁÀ¹ÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÊÃĹ½ÊÃǾȾɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ªË¾ÄĹ¿Á¹ÉÎÁ»ÆÔ¾ ÅǺÁÄÕÆÔ¾ Ê˹ÏÁÇÆ ÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ¹Å¾É ½ÇÊ˺¾ÊÈÄ

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ 

 ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¨£ª¹ËÌÉÆ §ÍÁʆ¯¾ÆËɆª §§§

†† †† †† †† †† †† †† ††

¨£ª¹ËÌÉÆ ªËÉdžºÔË ¨£ª¹ËÌÉÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¨£ª¹ËÌÉÆ

†† †† †† †† ††

£¡¬¦œ§œž¤®¬œ¢¤

›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆǾÁÀÊ˾ÃĹ ¾ÉùĹ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ  ¾ÉùĹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÀ¹Ã¹ÀÌ  ¾ÉùÄÇ ɾÀù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ©¾Àù ǺɹºÇËùÀ¾ÉùĹÁÊ˾ÃĹÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß È ÀÐÌÀÒÓÐÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

«¬¡ ¨¡®·¤©®¡¬¸¡¬œœ¦žœ¬¤¯¨·²ž¡®· ¤¾ÊËÆÁÏÔ À¹Å¾É ÅÇÆ˹¿

™Ë¹¾»¹ ¡¨

††††

£¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLSV £¹ÅÁÆÔƹËÌɹÄÕÆÔ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ»Á½Ç» £¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

   

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¡ÉĹƽÁØ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ £Á˹ ½ÁÊ˹ÆÏÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ ËÇÈÃÁ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¥¾º¾ÄÕ½¹ÐÆ¹Ø ÊÌ»¾ÆÁÉÔÁÀ½¾É¾»¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾ÐÁ ùÅÁÆÔ¬ÃĹ½Ã¹

ÑË  ÑË ÑË  

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø §ÅÊÃľÊ «ÌŹÆÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§· §»¤©¢¡©¡¬©·±­¤­®¡¨ ­œ©®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»¤œ¬¨œ®¯¬œ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë ÅÔÄÕÆÁϹ ™É¾Æ½¹Ê»¹ÉÇÐÆǼǹÈȹɹ˹½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ™ÖɹËÇÉÔ »ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÃĹȹÆÔ ›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË 

 ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÉÊÌËÃÁ ÇË É À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË

›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ›¹ÆÆÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¹ÃÉÁÄǻԾ Ð̼ÌÆÆÔ¾ ¡ÊÈ  ÅÄÁûÁ½†Ø

 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ †† †† ªËÉdžºÔË †† ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

›¹ÆÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ «œÇɹ ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà »¾ÉÏÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ Ä×ÃÁ)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ

 ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½Ã¹

¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊÃ

†† ††

™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë ÈÇÄùÀ»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁبÇÄÁ˾Ã

ÈÅ 

ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

«¹ÉÊÃ¹Ø ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† †† †† †† ††

¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁƹÃĹ½ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ 

†† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦œ¨¤©·«¡³¤


ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß È ÀÐÌÀÒÓÐÀ

94 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 £¹ÉËÉÁ½¿½ÄØÊžÊÁ˾ÄØE† ¤¾Æ˹­¬¥ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ¥¹Æ¿¾ËÔɾÀÁÆǻԾ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂùÊ˹ÄÕƹØÖŹÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈ ¥ÇÂÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔ;ùÄÕÆÔ¾4'"

ÑË ÑË ÑË   ÑË

ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™£›™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

   ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀÃÁ¾

¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨ÇÄÁŹÃÊ ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ «¹ÉÊÃ¹Ø Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÇÃĹ½ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ȹɹÆÁËǻԾ ¨ÉÇÃĹ½ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɾÀÁÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾

 ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›§£ª ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹ÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ©¹ÃÇ»ÁÆÔ4"/*53&/% +*,"þɹÅÁù ª¹Æ˾ÎÆÁù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ª¹Æ˾ÎÆÁùÁÀž»ÉÇÈÔ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ

  ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªËÁÄÕ½ÄØ¿ÁÀÆÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË ÑË

Ç˽Áľɹ ÆÁÀÃÁ¾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ ÇËÉ

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ%BNJYB¼¹É¹ÆËÁØľË ¹ÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ(SPIF œ¾ÉŹÆÁØ ÃÌÎÆØ »¹Æƹ ɹÃÇ»Áƹ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ(VTUBWTCFSH ±»¾Ï ÃÌÎÆØ ɹÃÇ»Áƹ »¹Æƹ ¼¹É¹Æ†Ä ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ½ÄØ»¹ÆÆ ɹÃÇ»ÁÆ ÅǾà »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ 

ÑË  

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¨ÇÄÁŹÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ  ©ÇÊÊÁØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ0UUPOF.FMPEB ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÃÌÎ ɹÃÇ»ÁÆ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ»¹Æƹ½ÌÑ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÃÌÎÆÁ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÌÅÔ»¹ÄÕÆÁù ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾1134 «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾE† ¬ÆÁ˹À»ÃÇÅÈľÃ˾ ɹÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ¡ÊȹÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¬ÆÁ˹À½¾ËÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÈÉØÅÇ»ÔÎǽÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹ÀÔ ¬ÆÁ˹ÀÔ ª¹Å¹É¹ 4"/*5" 4"/*53&/% +*," .*-"/0 þɹÅÁù ­ÁÄÕËÉE†ÅÅ ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁÎËÉ̺(FCP ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁɾÀպǻԾʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ­ÌņľÆ˹ ®ÇÅÌËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹Æ¼ÁÀ¹ÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾½ÄØÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆÇË ņ Å ¶ÃɹÆÈǽ»¹ÆÆÌÈĹÊËÁà ŠŠ©ÇÊÊÁØ 

  ÑË ÈÅ   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË 

½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™£›™ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇÄÁŹÃÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™£›™ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ®¨¡ ™£›™ ¨ÇÄÁŹÃÊ ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å ÁÅÈÇÉËƹØ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø¥ÇÆÇÍľÃÊ ¨Ç½»Ç½Ã¹½»Ç½Ô ¼ÁºÃ¹ØÇ˽ÇÊÅ »¹ÊÊ™£›™«ž®¦¡£™ ¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ   ©ÇÊÊÁØ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ¨¥ǺɹÀÆÔ ©ÇÊÊÁØ »¹ÊÊ

¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ª¹Æ͹ØÆÊ ©ÇÊÊÁØ ªÁÍÇÆÔ™ÆÁ†¨Ä¹ÊË ªÁÍÇÆÔ½ÄØɹÃÇ»ÁÆ »¹ÆÆ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁÃÇ»™¦¡ ªÄÁ»Ô½ÌÆÁ˹À ͹ÆËÉÌºÔ ÊÁÍÇÆÔ½ɹÃÇ» »¹ÆÆ ½ÌÑùº »¹ÊÊ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ»¹Æƹ½ÌÑ ©ÇÊÊÁØ 


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 95 ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

®¬¯ª«¬ªžª ©œ»œ¬¨œ®¯¬œ¤­ª¡ ¤©¡©¤»

™Èȹɹ˽ÄؼÁ½É¹»ÄÁоÊÃÁÎÁÊÈÔ˹ÆÁ ÇÈɾÊÊÇ»ÒÁà š¹Ë¹É¾ÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ À¹ÈÇÉƹØ¹ÉŹËÌɹ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À šÇй˹E† šÇÐÇÆÇÃœ§ª«†Ì† ›¾ÆËÁÄÁºÉ ºÈ ›¾ÆËÁÄÁÃÐÈ ÃÐÈ

ÑË   

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì ›¾ÆËÁÄÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂÇ˝¬

  ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ™ÉÅÊƹº«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄÕÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔš ÉE† ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂE† ›¾ÆËÁÄÕѹÉÇ»ÇÂE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¾ÆËÁÄÕѹÉǻǺÉÇÆÀ¹E† ©ÇÊÊÁØ ›ÔÎǽùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ­ÁÆÄØƽÁØ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÁ  ¹¼ÄÌÑÃÁ›©¦©Ì†  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ƹ¼¹ÀÇ˝¬  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾

     ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™ÉÅÊƹº« £¹Å¾ÄÁØ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ £¹Å¾ÄÁØ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ™ÉÅÊƹº« ª«ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

96 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¹¼ÄÌÑÃÁÊË  ¹¼ÄÌÑÃÁÊ;ÉÁоÊÃÁ¾Ç˝¬½Ç¬  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿™¼¹À©ÌÌ†  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ†  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹ÐºÉÌ†  ¹½»Á¿Ã¹ÐºÉÌ†  ¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØE†  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆  ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ ÊÆ¿  ¹½»Á¿ÃÁÐºÉ  ¹½»Á¿ÃÁÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾»Ç½¹ ¼¹À  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÇËÌ½ÇÌ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÇËÌ½ÇÌ  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ÇËÌ½ÇÌ  ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ »Ç½¹ÊÆ¿ ¼¹Àкɝ̆  ¹Ë»Çɝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԠªÄÇ»¹ÃÁØ Ì†  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÔ½ÁÊÃǻԾ ÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾8"554  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾½ÁÊÃǻԾ™Ã»¹Ë¾ÃÇ˝¬½Ç¬ ¡ÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾ÊǾ½ÁƾÆÁØ £¹º¹ÄùE†

 ÈÅ    ÑË ÑË ÑË      ÑË   ü

¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É  É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

« ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ™ÉÅÊƹº« «¹ÉÊÃ¹Ø ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ «ž®¶¦ž©œ§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ «ž®¶¦ž©œ§ «ž®¶¦ž©œ§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™ÉÅÊƹº« ª«ª ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ «ž®¶¦ž©œ§ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ª«ª ™ÉÅÊƹº« ª«ª £¹Å¾ÄÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ©ÇÊÊÁØ £Ä¹È¹ÆšÈÌ† £Ä¹È¹ÆºÈÌ† £Ä¹È¹ÆšÉÌ† £Ä¹È¹ÆºÉÌ† £Ä¹È¹ÆÃÐȝ̆ £Ä¹È¹ÆÃÐȝ̆ £Ä¹È¹ÆÃÐȝ̆ £Ä¹È¹Æкɝ̆ £Ä¹È¹ÆкÉǺɹËÆԝ̆ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂÊÍÁÄÕËÉÇÅE† £Ä¹È¹ÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾ÁÀÆ¿ÇË©Ì½Ç©Ì £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾Ê˹ÄÕÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £Ä¹È¹ÆÔɾ¼ÌÄÁÉÌ×ÒÁ¾ £Ä¹È¹ÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì £ÇÄÕϹÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂ͹ÊÇÆÁÆÔE† £Çƽ¾ÆʹËÇÇ˻ǽÐÁÃÁ £ÇÆËɼ¹ÂùE† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £É¹ÆšÈ »Ç½¹š™ Ì† £É¹ÆšÈ ¼¹Àš™ Ì† £É¹Æ½ŹÆšºÃÊÈÄÇÒ¹½ÃÇ £É¹Æ¥¹¾»ÊÃǼǝ̆ £É¹ÆÈÊĹ˝̆ £É¹ÆѹÉÊ˹ÄÍĪȝ̆ £É¹ÆѹÉǻǚ¨ E† £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ ¼¹À £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ »Ç½¹ 

 ÑË     ÑË ÑË ÑË   ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾   ¼ÁºÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ É É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É É

™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™£›™ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ «ž®¶¦ž©œ§ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ «ž®¶¦ž©œ§ «ž®¶¦ž©œ§ «ž®¶¦ž©œ§ «ž®¶¦ž©œ§ «ž®¶¦ž©œ§ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ª«ª ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™ÉÅÊƹº« £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ «ž®¶¦ž©œ§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ «ž®¶¦ž©œ§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆѹÉǻǺÉÇÆÀÇ»ÔÂƹ¼¹ÀÁ»Ç½ÌÇ˝¬ £É¹ÆѹÉǻǝ̆ ¹Å¾ÉÁùÆù £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂĹËÌÆÆÔš¨E† £É¹ÆÔѹÉǻԾ £É¹ÆÔѹÉǻԾ7BMUFD £É¹ÆÔѹÉǻԾš¹ÄÄÇŹÃÊ %;5ÈǽÈÉÁ»¹ÉÃÌÇ˝¬½Ç¬ £É¹ÆÔѹÉǻԾš¹ÄÄÇŹÃÊ %;5ÍĹÆϾ»Ô¾Ç˝¬½Ç¬ £É¹ÆÔѹÉǻԾ ÍÌÉÆÁËÌɹ £É¾È¾¿½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺ ¤¾ÆʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÇË¼É ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†† ¥ÌÍ˹Ì† ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì† ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì†Ì† ¥ÌÍ˹ÈÉØÅ¹Ø ȾɾÎÇ½Æ¹Ø Ð̼ÌÆƹØE† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹØE† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹ؝̆ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾8*-0 ¦ÁÈȾÄÕɹ½Á¹ËÇÉÆÔ §Ë»Ç½E† §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  

É †É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É ¼ÁºÃÁ¾ É  É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ™ÉÅÊƹº« ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ª«ª Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ «ž®¶¦ž©œ§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì† §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½ÃÇÉÇËÃÁ¼ÆÌËÔÂÇÏÁÆÝ̆ §Ë»Ç½ÃÉÌËÇÁÀǼÇÏÁÆÝ̆ §Ë»Ç½ÔÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ªÃÉÌËÇÁÀǼÆÌËÔ¾¬½Ç¬ ¨¾É¾Îǽ¨£ ȾɾÎǽ¨¶ ¨¾É¾ÎǽÔÊË ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ÃÇÆÁоÊÃÁ¾ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø†ÊÅ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÉǺùɹ½Á¹ËÇÉƹØ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ȹÉÇÆÁËÇ»¹ØE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁ ȹÉÇÆÁË Ì†

      ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË  ÑË ÑË ÑË 

É É É É É É É É É É É É É ÇË É É É É ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾

¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ™ÉÅÊƹº« ª«ª ™ÉÅÊƹº« « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ª«ª ™ÉÅÊƹº« Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà «¹ÉÊÃ¹Ø ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 97

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÐÓÁÛ

98 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾ ɾÀÁÆǻԾ ɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¾ÀÕº¹E† ©¾ÀÕº¹œ§ª«†Ì† ©¾ÀÕº¹Ì† ©¾ÀÕº¹Ì†Ì† ª¼ÇƆ ª¼ÇÆE† ª¼ÇÆœ§ª«†Ì† ª¼ÇƝ̆Ì† ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÈÉǻǽÆÔ¾1JMTB%JTBJO 7BMUFL ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½ÔºÔËǻԾ ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ «¾ÉÅÇžËɪ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ«† † «† † «É¹ÈÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ «ÉÇÂÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂE† «ÉÇÂÆÁÃÁÊË ËÉÇÂÆÁÃÁÊË¼Ê «ÉÇÂÆÁÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾¬½Ç¬ ©Ì† «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ¨›®½ÄػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁº¹ÊʾÂÆÇ» «¶¦¼ÁºÃÁ½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ˾ÈÄÁÏ ¬¼ÇÄÕÆÁÝ̆ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÈÉØÅÇÂÐ̼ÌÆÆÔÂE† ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÅÌ͈ ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÍĹÆϝ̆ ­ÁÄÕËÉÅÌÍËǻԺÉÇÆÀÇ»ÔÂE† ­ÁÄÕËÉÔžιÆÁоÊÃÁ¾ÁŹ¼ÆÁËÆdžžιÆÁоÊÃÁ¾ ­ÁÄÕËÉÔ­¥­™Ã»¹Ë¾ÃÇ˝¬½Ç¬ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺ÔE† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺ƹØÀ¹¼ÇËǻùÇ˝¬ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁËÉ̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻǻ¹ÊÊ%† ÁÅÈÇÉË ­Ä¹Æ¾ÏÌ†Ì ­Ä¹ÆÏÔE† ­Ä¹ÆÏÔ»ÇÉÇËÆÁÃǻԾÇËÌ½ÇÌ ­Ä¹ÆÏԝ̆ ­Ä¹ÆÏԝ̆©Ì† ­Ä¹ÆÏÔÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ­Ä¹ÆÏÔÈÄÇÊÃÁ¾ÇËÌ½ÇÌ ©Ì† ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’ ’ ’ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’† ¶Ä¾ÃËÉÇÈÉÁ»Ç½ÔÃÀ¹½»Á¿Ã¹Å

   ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË       ÑË    ÑË  ÑË    ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ É É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇͽÁľÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

£¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ «ž®¶¦ž©œ§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ «ž®¶¦ž©œ§ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ™£›™ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ™ÉÅÊƹº« ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ™Ã»¹Ä¹ÂÆ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™ÉÅÊƹº« ªËÉdžºÔË ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™ÉÅÊƹº« £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ›§£ª ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ªËÉdžºÔË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ™ÉÅÊƹº« « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ™ÉÅÊƹº«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ÉŹËÌɹɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø0WFOUSPQ ÑË ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹE†ÅÅ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ 

Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ 

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨¾Ë¹Ä ª£ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁÃ

†† †† †† †† †† ††

£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØÁÊ»¹ÉùÈÇÄÁÖËÁÈÇÄÁÈÉÇÈËÉ̺ E†ÅÅ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ¨ÇÄÁÖËÁľÆÊÑÁËÔÂ,"/†UIFSN ©¹½Á¹ËÇÉÔ§¹ÀÁÊ ª¾È¹É¹ËÇÉÔÑĹŹ41307&/5 ªÁÊ˾ŹǺǼɾ»¹»Ç½ÇÈÉǻǽ¹½ÄØÃÇË˾½¿¾ÂÁ½¹Ð ªÁÊ˾ŹǺǼɾ»¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ½ÄØÃÇË˾½¿¾ÂÁ½¹Ð «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4"

 Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ

œÉ¹Ë §§§ ·ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨™©¥™ ¨™©¥™ ›§£ª ›§£ª

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®¬¯·

 ÑË ÑË  


ยซร‰รŒยบยน113ยช 1/1*-4" ยซร‰รŒยบยน113ยช 1/ยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜1*-4" ยซร‰รŒยบยน113ยช1/1*-4" ยซร‰รŒยบยน113ยช1/ยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜1*-4" ยซร‰รŒยบยน113ยช1/1*-4" ยซร‰รŒยบยน113ยช1/ยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜1*-4" ยซร‰รŒยบยน113ยช1/1*-4" ยซร‰รŒยบยนยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜Eย† ยซร‰รŒยบยนยฝร„ร˜ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜"RVBUFDIร‡รˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยซร‰รŒยบยนยฝร„ร˜ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜'%ย†1-"45ร‡รˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยซร‰รŒยบยนยฝร„ร˜รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร"RVBUFDIยจยจE -ย†ร…ร… ยซร‰รŒยบยนยฝร„ร˜รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรรยจยงยคยกยซยฉยงยฆยจยจE -ย†ร…ร…

    รˆร… รˆร… รˆร… 

ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡รยฝรร„ยพร‰ ร‡รยฝรร„ยพร‰ ร‡รยฝรร„ยพร‰ ร‡รยฝรร„ยพร‰ ร‡รยฝรร„ยพร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชยนร†ร‹ยพรŽยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชยนร†ร‹ยพรŽยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ย›ยงยฃยช ย›ยงยฃยช ย›ยงยฃยช ย›ยงยฃยช ย›ยงยฃยช ย™ยฃย›ย™ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซร‰รŒยบยนรˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปยนร˜ยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜Eย† รร…รˆร‡ร‰ร‹ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹

ย†ย†

ยซร‰รŒยบยนยฝร„ร˜ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜8&'" ร€ยพร„ยพร†ยนร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยนร‰ร…รร‰รŠร‹ยพรƒร„ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒร†ร‡ร… ยซร‰รŒยบยนรร€รŠร‘รร‹ร‡ยผร‡รˆร‡ร„รร–ร‹รร„ยพร†ยน ร†ยนยฝยปรยฟร†ยนร˜ยผรร„ร•ร€ยน3&)"6 ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยซร‰รŒยบยนยฃยงยฉยชยกยชรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยฃยงยฉยชยกยชรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยฃยงยฉยชยกยชรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยฃยงยฉยชยกยชรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยฃยงยฉยชยกยชรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜Eร…ร…

 รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ย™รƒยปยนรŠรรŠร‹ยพร… ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซร‰รŒยบยนรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜ยจยจE-ร… ร… ร…ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹

ย†ย†

ยซร‰รŒยบยนยฃยงยฉยชยกยชรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยฃยงยฉยชยกยชรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยฃยงยฉยชยกยชรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยฃยงยฉยชยกยชรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยฃยงยฉยชยกยชรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยฃยงยฉยชยกยชรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜Eย† ยฉร‡รŠรŠรร˜ รร…รˆร‡ร‰ร‹ ยซร‰รŒยบยนร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜7BMQFY ยซร‰รŒยบยนร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜รˆร‰ยพรŠรŠย†รรร‹รร†ยผ

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… 

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜

ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ร…ยนยผย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ย™รƒยปยนรŠรรŠร‹ยพร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซร‰รŒยบยนรˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปยนร˜Eย† ยซร‰รŒยบยนรˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปยนร˜Eย†ย™ยฃย›ย™ย†รˆร„ยนรŠร‹รรƒ ยซยฉยฌยšย™รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปยนร˜1*-4" รรร‹รร†ยผร ยซร‰รŒยบยนรˆร‡ร„รร–ร‹รร„ยพร†ร‡ยปยนร˜ รยพร‰ร†ยนร˜ รˆรร‹ร•ยพยปยนร˜E   รร‹ยฝ ยซร‰รŒยบยนยจยถยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยจยถยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยจยถยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยจยถยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยจยถยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยนยจยถยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร†ยนร˜Eย†ร…ร… ยซร‰รŒยบยนยจยถยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร†ยนร˜Eร…ร… ยซร‰รŒยบยน ยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŠร‹ยพรƒร„ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒร†ร‡ร…Eย† ยซร‰รŒยบร†ร”ร‚รŒร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยจร‡ร‰รร„ยพรƒรŠ ยญร‡ร„ร•ร…ยนย†รŽร‡ร„รŠร‹ ยซร‰รŒยบร”รร€ร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพยจยจยฌยปร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚ร‡ยบร‡ร„ร‡รรƒยพ Eร…ร…ย†ร…ร… ยซร‰รŒยบร”รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ร”ยพยผร‡รร‰รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพรŠร‰ยนรŠร‹ร‰รŒยบร‡ร…ยร„รร†ยนรˆร… ยซร‰รŒยบร”รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ร”ยพยจร‡ร„รร‹ร–รƒE ยซร‰รŒยบร”ร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพE  ยซร‰รŒยบร”รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปร”ยพ ยซร‰รŒยบร”รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปร”ยพยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพEย† รรร‹รร†ยผร

รˆร… รˆร…  รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…   ร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ย™ยฃย›ย™ ย™ยฃย›ย™ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ยœร‰ยนร†ยฝ ยงยงยง ย™ยฃย›ย™ ยฆยชยซ ยจยพร‹ยนร„ ยชยฃ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจรŒรŽร‡ยปยน ยกยจ ยจรŒรŽร‡ยปยน ยกยจ ยžยปร‰ร‡รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรƒยน ยจรŒรŽร‡ยปยน ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซร‰รŒยบร”รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปร”ยพยรŒร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ยซร‰รŒยบร”รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปร”ยพร†ยพยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพEย† รรร‹รร†ยผร ยซร‰รŒยบร”รˆร‡ร„รร–ร‹รร„ยพร†ร‡ยปร”ยพยฝ ยฝ รŠร…ยพร‹ร‰ยนยฟร‡ร… ยซร‰รŒยบร”รˆร‡ร„รร–ร‹รร„ยพร†ร‡ยปร”ยพยฝ ยฝ ยซร‰รŒยบร”รˆร‡ร„รร–ร‹รร„ยพร†ร‡ยปร”ยพยฝย† ยซร‰รŒยบร”รˆร‰ยพยฝร”ร€ร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพยจยจยฌยปรˆร‡ร„รร–ร‹ร‡ยบร‡ร„ร‡รรƒยพEร…ร…ย†ร…ร… ยซร‰รŒยบร”ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพ ยญรร‹รร†ยผร ยญรร‹รร†ยผรยฝร„ร˜ร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร‡ร‚ร‹ร‰รŒยบร”7BMQFY ยญรร‹รร†ยผรรƒร‡ร…ยบรร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ยญรร‹รร†ยผรรˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปร”ยพ

    ร‘ร‹ 

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรƒรยฝรƒยน รŠรƒรยฝรƒยน ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ย™รƒยปยนย†ยจร„ยนรŠร‹รรƒ ยจรŒรŽร‡ยปยน ยกยจ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยจยพร‹ยนร„ ยชยฃ ยจรŒรŽร‡ยปยน ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชยนร†ร‹ยพรŽยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ร…ยนยผย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ย™รƒยปยนย†ยจร„ยนรŠร‹รรƒ ย™รƒยปยนย†ยจร„ยนรŠร‹รรƒ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร’รร“รร›

| รŽรรŽรร“ร„รŽร‚ร€รรˆร… รˆ รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› ร„ร‹รŸ รˆรร†ร…รร…รรร›ร• ร‘รˆร‘ร’ร…รŒ | 99

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

100 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE†™£›™†ÈĹÊËÁÃ

ÑË ÑË

ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

™£›™ ™£›™

†† †† †† ††

ª®ª«§¡©¤¡¤Ÿª¬»³¡¡žª ª­©œ¢¡©¤¡ /&8º¹ÃÁ œ™¤ž™ žźɹÆÆÔ¾ÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ /&8À¹»¾ÊÔ œ™¤ž™ ˾ÈÄǻԾ /&8˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉ œ™¤ž™ƹÄ׺ÔλÁ½¹ÎËÇÈÄÁ»¹ ™»ËÇŹËÁù½ÄØƹÊÇÊÇ»»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØXXXPWLSV ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø%"/'04 š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ †Ä š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾8FTUFS "26"4:45&.†Ä š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼ÉÈÉÇËÇÐÆÖľÃËÉ6OJUIFSNÇËÃ›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»ÈÉÇË ƹÃÇÈÖľÃ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ"SJTUPO ¡Ë¹ÄÁØ 7FLUPS £¦© ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾6OJUIFSN 4UJFCFM&MUSPO œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO 5IFSNFY ¡Ë¹ÄÁØ   Ä

   ÑË      

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO 5IFSNFY ¡Ë¹ÄÁØ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO 5IFSNFY ¡Ë¹ÄÁØ ƾɿ¹»¾Âù †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÈÉÇËÇÐÆÔ¾ #04$)†+6/,&34 œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÖľÃËÉǻǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ©¾¹Ä†«¾ÉÅÇ ©ÇÊÊÁØ  Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ™ÉÁÊËÇÆXXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÖľÃËÉÁÐƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾"3*450/†Ä ÊÃÁ½Ã¹ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾«¾ÉžÃ栀 ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔ¼¹Àǻԧ™ ¡ª†ÛË ›Ç½ÇÊБËÐÁꛣ† ›œ†ÌÆÁ»¾ÉÊû¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁꜛ† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁê®›† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EDÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†Eª£› ª£›œÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EËÌɺÁÆÆÔ¾›«® ›«œ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ œÁ½ÉǹÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾3JFMMP (JFSTDIXXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMPXXXPWLSV œÉÌÈȹº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÇËĹ ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV  ¹»¾ÊÔ»ÇÀ†Ë¾È #BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË £¹ÉËÉÁ½¿Á ÊžÆÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÍÁÄÕËÉÇ»¦Ç»¹Ø»Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÐ̼ÌÆÆÔÅɹ½Á¹ËÇɹÅ £ÇÆ»¾ÃËÇÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ»ÈÇÄ º¹ÊʾÂÆÔ ͹ʹ½Ô.PIMFOIPGG œ¾ÉŹÆÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔ£ª£©ÇÊÊÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾™ÃÃÇɽ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹÈÇÄÕÆÔ¾£¨¦£ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾¬ÆÁ»¾ÉʹÄ£ª£ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃË #"--6 /PJSPU&MFDUSPMVY &EJTTPO «¾ÈÄÇÍÇÆšÉÁÀ

  ÑË  ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË       ÑË   

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ   À»ÇÆÁ˾

±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ›§£ª ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ ย† รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ร‡ยปร”ร‚ย†รƒร‡ร†ร‹รŒร‰ร†ร”ร‚#"9*.BJOJ ยกร‹ยนร„รร˜ รƒย›ร‹ร‡ร‹ร‡รˆร„ ยœย›ยช ยฃร‡ร‹ร„ร” ยฃร‡ร‹ร„ร” ยฃร‡ร‹ร„ร”#6%&364 ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ 4*.& ยกร‹ยนร„รร˜ %",0/ ยฐยพรŽรร˜ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร†ยนรŠร‹ยพร†7JFTTNBOOย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพ%"&800ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‰ยพร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพ&MFLUSPMVY ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยฐยพรŽรร˜ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•%"&800ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‰ยพร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•7JFTTNBOOย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•'&330-*ย†รƒย›ร‹ ยกร‹ยนร„รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร†ยนรˆร‡ร„7BJMMBOUย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร†ยนรŠร‹ยพร†7BJMMBOUย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#"9*ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพรร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ยพร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ รŠรƒรยฝรƒยน ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#04$)ย†+6/,&34 #6%&364 ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ&MFDUSPMVY ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยถยปยนร† ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ6OJUIFSN "SJTUPOร‡ร‹รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยฝรร€ยพร„ร• #6%&364

 ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ    ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ      รŠรˆยพรรยพร†ยน  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ย™รƒยปยนรŠรรŠร‹ยพร… ยฏยพร†ร‹ร‰ยผยนร€รŠยพร‰ยปรรŠ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยฃร„รร…ยนร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยฑยนร‹ร‹ร„ย†ยจร„ร—รŠ ยงยงยง ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฉยนยฝรยนร‹ร‡ร‰ยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹

ย†ย†

ยฃร‡ร‹ร„ร”ร†ยนร‡ร‹ร‰ยนยบร‡ร‹รƒยพ&OFSHZ-PHJDย†รƒย›ร‹ ยชยฑย™ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยฝร‰ร‡ยปยน รŒยผร‡ร„ร• ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ร†ยนร€ยนรƒยนร€ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ยพร‹ร‡รˆร„รยปร‡ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ8"3.04 ยถร„ยปรร†ร‡ร‹รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ#6%&364 ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ%BLPOย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ7*"%364ย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„1SPUFSN ,PTQFM ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ย†รƒย›ร‹รŠร‹ยพร‰ร…ร‡รŠร‹รรรร‰รƒรŒร„ร†ยนรŠร‡รŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ%BLPOย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ,041&-ย†รƒย›ร‹ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยถยฃยงย†รƒย›ร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ XXXPWLSV ยฅยนร†ร‡ร…ยพร‹ร‰ร”ย†ยฅยจยน ร‹ยพร‰ร…ร‡ร…ยพร‹ร‰ร” ยฆยนรŠร‡รŠรรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ย† ย† ย† ย†6/*16.1

 ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹     ร‘ร‹

 ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยซยนร‰รŠรƒยนร˜ ยซยนร‰รŠรƒยนร˜ ยซยนร‰รŠรƒยนร˜ ยซยนร‰รŠรƒยนร˜ ยซยนร‰รŠรƒยนร˜ ยฑยนร‹ร‹ร„ย†ยจร„ร—รŠ ยงยงยง ยซยนร‰รŠรƒยนร˜ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยถยฃยชย†ยชยกยš ยซยฏ ยงยงยง

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฆยนรŠร‡รŠรรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚6OJUIFSN61$ย† ย† ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฆยนรŠร‡รŠรรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚7PSUFY);ย† ย† ยœยพร‰ร… รŠรƒร‡ร…รˆร„รŠร‡ยพยฝรร† ยฆยนรŠร‡รŠร”%"# ,4# 8JSCFM (&/&3"-1VNQ ร‡ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร”รŽยฝร‡รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”รŽ ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ร”ยพยฝร„ร˜รรรŠร‹ร‡ร‚รยผร‰ร˜ร€ร†ร‡ร‚ยปร‡ยฝร” ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ร”ยพ รยพรƒยนร„ร•ร†ร”ยพXXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รŠรƒยปยนยฟรร†ร†ร”ยพ42 (SVOEGPT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รŠรƒยปยนยฟรร†ร†ร”ยพ46#-*/& ยกร‹ยนร„รร˜ XXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพยปยนรŠรŠ (SVOEGPT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยงยบร‡ยผร‰ยพยปร‹ร‰รŒยบ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝ รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜ รƒร‰ร‡ยปยพร„ร˜ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร ยงยบร‡ยผร‰ยพยปร‹ร‰รŒยบ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร รƒร‰ร‡ยปยพร„ร• ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร‡ยป ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพร‡ร‹ ยฝร‡ รƒย›ร‹ ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพรˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ4BVOSBJO ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพยซยพรˆร„ร‡รร‡ร† 'SJDP *1 รร†ยนยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ยพ ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ยจร‡ยฝยปร‡ยฝรƒยนยฝยผยนร€รƒร‡ร‹ร„ร‡ยปร†ยพร‰ยฟรŠร‹ยนร„ร•&NJGMFY ยกร‹ยนร„รร˜ ร‡รˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„5FSNPรŠรˆร‡ยฝยนยปร„ยพร†รยพร…ร–ร„รˆร‡ร„ยพร‚ยœย™ยฉย™ยฆยซยกยธร„ยพร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝยปร„ยนยฟร†รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รร5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝยปรŒรŽยฟรร„ร•ร†ร”ร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยจยคยžยฆยงยฐยฆยดยขXXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยจยคยžยฆยงยฐยฆยดยขXXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยจยคยžยฆยงยฐยฆยดยขรˆร‡ยฝรŠร‹ร˜ยฟรƒรŒ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ ยฑยปยพรรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รยปร‡ยฝร˜ร†ร‡ร‚ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยจยคยžยฆยงยฐยฆยดยขXXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยจยคยžยฆยงยฐยฆยดยขรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยซยพรˆร„ร‡ร„ร—รƒรŠ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ย†ร‡รˆร‹ร‡ยปรรƒยนร…รŠรˆยพรรยพร†ร” ยจร‡ร„ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยซยžยจยคยงยคยทยฃยชยปยนรŠรŠXXXPWLSV ยจร‡ร„ร‡ร‹ยพร†รยพรŠรŒร‘รร‹ยพร„รร†ยพร‰ยฟ ยจร‰ร‡ยฝยนร…ยบยนร‹ยนร‰ยพรรรŒยผรŒร†ร†ร”ยพร†ร‡ยปร”ยพรร‰ยพรŠร‹ยนยปร‰รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรร…ร‡ร†ร‹ยนยฟรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปร‡ยฝร‡รŠร†ยนยบยฟยพร†รร˜ ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรXXXPWLSV ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรXXXPWLSV ยจรŒร‘รƒรร‹ยพรˆร„ร‡ยปร”ยพ

        ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒร‡ร…รˆร„  รƒยปร… รƒยปร…  ร‘ร‹   

ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒยน ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฑยนร‹ร‹ร„ย†ยจร„ร—รŠ ยงยงยง ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ย™รƒยปยนรŠรรŠร‹ยพร… ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยซยพรˆร„ร‡ร–ร†ยพร‰ยผร‡รƒร‡ร…รˆร„ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยจร‡ยซร‡ร„รƒร‡ยปยนร˜รƒร‡ร…รˆ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยžยปร‰ร‡รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรƒยน ยฃร„รร…ยนร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฏยพร†ร‹ร‰ยผยนร€รŠยพร‰ยปรรŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

รŽร’รŽรร‹ร…รรˆร… รˆ รƒรŽรรŸร—ร…ร… ร‚รŽร„รŽร‘รร€รร†ร…รรˆร…

| รŽรรŽรร“ร„รŽร‚ร€รรˆร… รˆ รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› ร„ร‹รŸ รˆรร†ร…รร…รรร›ร• ร‘รˆร‘ร’ร…รŒ | 101

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #25 (521) 28.06.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

102 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU

  

À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† ††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇɺÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ#3&&;& 5*"/36/3"%*"503 ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ307"-¹Ä×Å

      

ÇËÉ É ÃÌÈÄ× À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÈÉǽ¹Å ÆÁÀùØ

›§£ª ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¬ËÃÁƹ °¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¬ËÃÁƹ °¨ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹½Á¹ËÇÉÔ30:"- §ÈËÁŹÄ¹Ä×Å ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁƾ»Ô¾7&,503-69 ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾(-0#"-709 .*9 ,-"44 ¡Ë¹ÄÁØ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾,0//&3 §™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾4JSB(SPVQ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾Ä׺ÔÎŹÉÇà ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾«ž©¥™¤† ©ÇÊÊÁØ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½Ã¹ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ©¹½Á¹ËÇÉÔ¡½¾¹ÄÃÇÅÍÇÉË ©¹½Á¹ËÇÉÔÇËÇÈľÆÁعÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉÔÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªÁÊ˾ÅÔǺɹËÆǼÇÇÊÅÇʹºÔËǻԾ ÊËÌÈ ¦Ç»¹Ø»Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉƹÈÉ©¾Ê¹Æ˹½Äؼ¹ÀÃÇËÄÇ» »ÔÎÅÇÒ ›Ë ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ(SVOEGPT &TQB š¾Ä¹ÅÇÊ ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ªÌÑÁÄÃÁ½ÄØÉÌÃ6OJUIFSN œ¾ÉŹÆÁØ ªÐ¾ËÐÁü¹ÀǻԪœš¥†š¾Ë¹Éž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä†ľË ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½Ôª›†¥¾Ë¾É ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†( #,†(„¶¤µª«ž©” ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†(«†›£†(«Ê˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ„¶¤µª«ž©” «‘ÈÄÔÂÈÇÄ£¹º¾ÄÕƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÆÔÂ%&7* ¹ÆÁØ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉ*.*5½ÄØÖÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 «¶¦Ô»Ç½ØÆÔ¾Ç˽ÇÛË «¶¦Ô»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÇË ½ÇÛË ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½ÔXXXPWLSV

 ʾÃÏÁØ ÑË À»ÇÆÁ˾  ÑË ʾÃÏÁØ        ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË ÑË   

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ  

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÇÄÁŹÃÊ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ Ìùɽ ¡¨ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| รŽรรŽรร“ร„รŽร‚ร€รรˆร… รˆ รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› ร„ร‹รŸ รˆรร†ร…รร…รรร›ร• ร‘รˆร‘ร’ร…รŒ | 103 ร‘ร€ร“รร›. รร€ร‘ร‘ร…ร‰รร›. ร€รŠร‚ร€ร’ร…ร•รรŽร‹รŽรƒรˆรˆ

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #25 (521) 28.06.10

ยญรร„ร•ร‹ร‰ร”ยฝร„ร˜ยปร‡ยฝร”ยบร”ร‹ร‡ยปร”ยพร…ยนยผรรŠร‹ร‰ยนร„ร•ร†ร”ยพ รƒรŒยปร‘รร†ร”ยฆร‡ยปยนร˜ยปร‡ยฝยน ยฉร‡รŠ ยฑร„ยนร†ยผรยผยนร€ร‡ยปร”ยพยฝร„ร˜รƒร‡ร‹ร„ร‡ยปยปยนรŠรŠXXXPWLSV ยถร„รƒยนร„ร‡ร‰รรยพร‰ร”ร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ ยถร„รƒร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹ ยฝร‡รƒย›ร‹ ยถร„รƒร‡ร‹ร„ร”ยซยถยฆร‡ยปร”ยพร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹

  

ร‡ร‹ร‰  

ยฑยนร‹ร‹ร„ย†ยจร„ร—รŠ ยงยงยง ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยซยพรˆร„ร‡ร–ร†ยพร‰ยผร‡รƒร‡ร…รˆร„ ยซยพรˆร„ร‡ร–ร†ยพร‰ยผร‡รƒร‡ร…รˆร„ ยซยพรˆร„ร‡ร–ร†ยพร‰ยผร‡รƒร‡ร…รˆร„

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

/&8ยบยนรŠรŠยพร‚ร† ยœย™ยคยžย™ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ร‡ยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพ /&8ยบยนรŠรŠยพร‚ร† ยœย™ยคยžย™ ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยนร‹ร‹ร‰ยนรƒรรร‡ร†ร‡ยป /&8ยบยนรŠรŠยพร‚ร† ยœย™ยคยžย™ ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รˆร‡ยฝร‡ยผร‰ยพยปยนยปร‡ยฝร” /&8ยบยนรŠรŠยพร‚ร† ยœย™ยคยžย™ ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รรร„ร•ร‹ร‰ยนรรรยปร‡ยฝร” /&8ยบยนรŠรŠยพร‚ร† ยœย™ยคยžย™ รˆร‡ยฝยปร‡ยฝร†ร‡ยพร‡รŠยปยพร’ยพร†รยพ /&8ยบยนรŠรŠยพร‚ร† ยœย™ยคยžย™ รŽรร…ร‰ยพยนยผยพร†ร‹ร” ย™รƒรŠยพรŠรŠรŒยนร‰ร” ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป ย™ร‹ร‹ร‰ยนรƒรรร‡ร†ร”ยปร‡ยฝร†ร”ยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ย™ร‹ร‹ร‰ยนรƒรรร‡ร†ร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยนย†ยผยพร‚ร€ยพร‰ รรŠรƒรŒรŠรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜ยปร‡ร„ร†ยน ยผรยฝร‰ร‡ร…ยนรŠรŠยนยฟ ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ยฝร„ร˜ยฝยนรร

     

ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰

ยœย™ยคยžย™ ยœย™ยคยžย™ ยœย™ยคยžย™ ยœย™ยคยžย™ ยœย™ยคยžย™ ยœย™ยคยžย™ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รร€รƒร‡รƒย†รˆร‡ร„รร–รŠร‹ยพร‰ยนXXXBRVBNJSSV ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รร€ร†ยพร‰ยฟรŠร‹ยนร„รรรยพร‰ร†ร‡ยผร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„ยนXXXBRVBNJSSV ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฃยนร†ยนยฝยน รŠร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร… ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ ยฃยนร†ยนยฝยน ย†รŠรˆยพรรยพร†ร”ยฝร„ร˜ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†รรƒร‡ยป ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ รƒยนรˆรร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพ ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ รยนร‘รรˆร‰รŒยฝยนXXXBRVBNJSSV ยœยพร‡ร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ยร‡ร‰ร†รร‹รˆร„ร‡ร‹ร†ร‡ร‹ยฝร‡ยผรƒยปร… ยฝยผรยฝร‰ร‡ร‹ยพรŽรŠร‡ร‡ร‰รŒยฟยพร†รร‚ ยคยพรŠร‹ร†รรร”รร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„รยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ยพยฝร„ร˜ร‡ร‹ยฝยพร„รƒรยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยฅยพร…ยบร‰ยนร†ยนยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รˆร‰รŒยฝร‡ยป4JLB ยฅรร†รย†ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ยผรยฝร‰ร‡ร…ยนรŠรŠยนยฟร†ร”ยพรŠร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร… ยฅร‡ร€ยนรรƒยนยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป ยฅร‡ร€ยนรรƒยนยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกรŠรˆยนร†รร˜ ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปXXXPWLSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปยปยนรŠรŠXXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รรร„ร•ร‹ร‰ยนรรร˜ รˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยปร‡ยฝร†ร”รŽยนร‹ร‹ร‰ยนรƒรรร‡ร†ร‡ยป ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกรŠรˆยนร†รร˜ ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยปร‡ยฝร†ร”รŽยนร‹ร‹ร‰ยนรƒรรร‡ร†ร‡ยปXXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รˆร‡ยฝยปร‡ยฝร†ร‡ยผร‡ร‡รŠยปยพร’ยพร†รร˜ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพ ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รˆร‡ยฝร‡ยผร‰ยพยปยนยปร‡ยฝร”ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกรŠรˆยนร†รร˜ ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รˆร‰ร‡ยผร‰ยพยปยนยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยนXXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รรร„ร•ร‹ร‰ยนรรรยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยนXXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร†ยนรŠร‡รŠร†ร‡ย†รรร„ร•ร‹ร‰ร‡ยปยนร„ร•ร†ร‡ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกรŠรˆยนร†รร˜ ยงยบร‰ยนยบร‡ร‹รƒยนรรŒรŽร‡ยฝร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ยฎรร…รˆร‰ยพรˆยนร‰ยนร‹ร”ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รรˆร‰รŒยฝร” ยงยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรŠยพร‰ยปรรŠร†ร‡ยพ ยงรŠยปยพร’ยพร†รยพรˆร‡ยฝยปร‡ยฝร†ร‡ยพ รŠยปยพร‹ร‡ยฝรร‡ยฝร†ร‡ยพXXXBRVBNJSSV ยงร‹ยฝยพร„รƒยนยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรˆร„ยพร†รƒร‡ร‚ยจย›ยฎXXXBRVBNJSSV

    รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…         

 ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ 

ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร…รร‰ ยญย†รƒยนร†ยพร‹รƒยนร†ร…ยนร‹ยพร‰ย†ร‡ยป ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยงร…รŠรƒยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยงยงยง ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ย™รƒยปยนร…รร‰ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ยญยœยฏยฉยทยยœยญยญยกยฅยฉยทยœยฆยžยœยฎยกยฑยฉยชยงยชยŸยคยค


ÂÅÍÒÈËßÖÈß È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

104 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¨Ä¾Æù¨›®½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¨É¾È¹É¹ËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄػǽԻº¹ÊʾÂƾ ÈÉ̽Ì ©¾¹¼¾ÆËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç ª¹ÌÆÔ†ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØŹ˾ÉÁ¹ÄÇÅ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÆÕÁʹÌÆXXXBRVBNJSSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁXXXBRVBNJSSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ «ÉÌºÔ ÍÁËÁƼÁ ¹ÉŹËÌɹÁÀ¨›®EÇ˽ÇÅÅ ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÁËÁƼÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ†ËÉ̺¹¨›® ­ÇÆ˹ÆÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ ­ÇÆ˹ÆÔÌÄÁÐÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXXBRVBNJSSV ­ÇÆ˹ÆÔ ƹʹ½ÃÁ ƹÊÇÊÔ ÍÁÄÕËÉÔ Èǽʻ¾Ëù Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ­ÇÆ˹ÆÔ ÍÇÆ˹ÆÆÔ¾ÃÇÅÈľÃËÔÊƹʹ½Ã¹ÅÁÁÈǽʻ¾ËÃÇ ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻXXXBRVBNJSSV ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¹Ñ¹º¹ÊʾÂƹÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ

    ûÅ      

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ©ÌʹÌƹ §§§ ™Ã»¹ÅÁÉ ™Ã»¹ÅÁÉ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¦ª« ¨ÇÄÁŹÃÊ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹ÅÁÉ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹ÅÁÉ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ž¡©®¤§»²¤»¤¦ª© ¤²¤ª©¤¬ªžœ©¤¡

"&( ,FOUBUTV %BJLJO )JUBDIJ 1BOBTPOJD¥ÇÆ˹¿ ʾɻÁÊ #POFDP¬»Ä¹¿ÆÁ˾ÄÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ÁºÔËǻԾ¥ÇÆ˹¿ ʾɻÁÊ %BJLJO ,FOUBUTV #BMMV 1BOBTPOJD -( .JUTVCJTIJ &MFLUSPMVY .JEFB /&8̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι œ™¤ž™ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ÁºÔËǻԾ ›¾Æ˹»ËÇŹËÁùXXXPWLSV ›¾ÆËɾѾËÃÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽÔXXXPWLSV ›¾ÆËÌÊ˹ÆǻùÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËؿƹØ»¹ÊÊXXXPWLSV ›¾ÆËÌÊ˹ÆǻùÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËؿƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾¥ÇÆ˹¿ ʾɻÁÊ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ%PTQFM )"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ4)6'5 ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔºÔËǻԾ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ¼¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ ÃÉÔÑÆÔ¾ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÇÃÇÆÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ &-*$&/5 ¡Ë¹ÄÁØ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ Çʾ»Ô¾Á½É ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔʽ»Á¼¹Ë¾Ä¾ÅÆÁÀÃǼÇƹÈÉØ¿¾ÆÁØ › ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ»º¹ÊʾÂƹÎÁʹÌƹΠÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι ›¾ÆËÁÄØÏÁØû¹ÉËÁÉÆ¹Ø Å¹Ä¹Ø ÈÉÇÅ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË ›¾ÆËÁÄØÏÁØÇËÈÉǾÃ˹½ÇÅÇÆ˹¿¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁبÇÊ˹»Ã¹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ›¾ÆËÁÄØÏÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÇÊ˹»Ã¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÈÉǾÃË ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ5FSNFY *;&" "55ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ¥ÇÆ˹¿ ʾɻÁÊ ›ÇÀ½ÌÎǻǽ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô ½ÄÁƹ†Å E†ÅÅ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ »¾ÆËÁÄØÏÁØ ¹ÊÈÁɹÏÁØ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ƹÀ¹Ã¹À ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ"-E† Å §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ŹÊÈÁɹÏÁÁ ›ÔÎǽ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ œ¹ÀǻԾÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ÃÇËÄÔ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊ œ¹ÀÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ »¾ÉÏÔɾ»ÁÀÁÇÆÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÁÍÍÌÀÇÉÔ ¹Æ¾ÅÇÊ˹ËÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¹»¾ÊÔ»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ £¹Æ¹ÄÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾¨›® ÈÄÇÊÃÁ¾ ÃÉ̼ÄÔ¾ ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ £Ä¹È¹ÆÔǼƾÀ¹½¾É¿Á»¹×ÒÁ¾ ½ÔÅÇ̽¹Ä¾ÆÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ º×½¿¾ËƹØʾÉÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"*,*/ ,&/5"546¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"/5&9 #"--6 £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"/5&9 .*546#*4)*¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,&/5"546 1BOBTPOJD -(Á½É £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*%&"»¹ÊÊXXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*456#*4)*&-&$53*$»¹ÊÊXXXPWLSV

Èǽ¹ÉÇà Èǽ¹ÉÇà   Èǽ¹ÉÇà ÑË ÑË   ÑË ÑË    Èǽ¹ÉÇà ÑË ÑË ÑË   Èǽ¹ÉÇà ÑË ÑË     ÑË  

ÃÉ̼ÄÇÊÌËÇÐÆ §ÅÊãÄÁŹËœÉÌÈÈ ÃÉ̼ÄÇÊÌËÇÐÆ §ÅÊãÄÁŹËœÉÌÈÈ À»ÇÆÁ˾ ,-*."5 ½Ç¼Ç»ÇÉ œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ÃÉ̼ÄÇÊÌËÇÐÆ §ÅÊãÄÁŹËœÉÌÈÈ À»ÇÆÁ˾ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ÊÃÁ½Ã¹ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà À»ÇÆÁ˾ ¥ÁľÆ ÇË É ¨ÇÄÁŹÃÊ À»ÇÆÁ˾ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ À»ÇÆÁ˾ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË À»ÇÆÁ˾ ¨ÇÄÁŹÃÊ ÆÁÀùØ ¨ÇÄÁŹÃÊ ÊÃÁ½Ã¹ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ÇËÉ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ À»ÇÆÁ˾ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ À»ÇÆÁ˾ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË À»ÇÆÁ˾ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ À»ÇÆÁ˾ ªÁÄÕÆؼÁÆ ¡¨ ½Ç¼Ç»ÇÉ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà À»ÇÆÁ˾ ¥ÁľÆ ÃÉ̼ÄÇÊÌËÇÐÆ §ÅÊãÄÁŹËœÉÌÈÈ ÇË É ¨ÇÄÁŹÃÊ ÆÁÀùØ ª¹Å¹ÉÁÆ À»ÇÆÁ˾ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ÆÁÀÃÁ¾ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà «¾ÎÆÇÃɹË ÆÁÀùØ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË À»ÇÆÁ˾ ¥ÁľÆ «¾ÎÆÇÃɹË À»ÇÆÁ˾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ÃÉ̼ÄÇÊÌËÇÐÆ §ÅÊãÄÁŹËœÉÌÈÈ «¾ÎÆÇÃɹË ÇË É ¨ÇÄÁŹÃÊ ÇËÉ ¨ÇÄÁŹÃÊ À»ÇÆÁ˾ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ÆÁÀùØ ¨ÇÄÁŹÃÊ À»ÇÆÁ˾ ª¨†¥ÇÆ˹¿ À»ÇÆÁ˾ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË À»ÇÆÁ˾ ¥ÁľÆ ÇËÉ ª¨†¥ÇÆ˹¿ À»ÇÆÁ˾ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË À»ÇÆÁ˾ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ À»ÇÆÁ˾ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ÇËÉ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ À»ÇÆÁ˾ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ À»ÇÆÁ˾ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ1BOBTPOJD )JUBDIJ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÄ׺Ծ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾XXXLMJNBUSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ«§ À¹Èɹ»Ã¹ÍÉÁÇÆÇÅ À¹ÃĹ½Ã¹ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ÆÇ»ÇʾĹņÊÃÁ½ÃÁ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ÈÇÊɾ½ÆÁùÅ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔšÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ¤×ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»ÔËØ¿ÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÊÁÊ˾ÅÈÔľ̽¹Ä¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÈÉÁËÇÐÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ÖĽÈÄÇÊÃÁÎÁÃÉ̼ÄÔΨ›®ùƹÄ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªÇ»¨ÄÁÅ ÅÇÆ˹¿ ©¹½Á¹ËÇÉÔ0B[JT $BMJEPS4VQFS 1PMP ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØϺÔË›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ºÇľ¾»Á½Ç» ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏž˹Ä ÇÏÁÆÃÇ» Ï»¾ËÆÔ¾ ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠΠÇÈËÉÇÀÆ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ªÁÊ˾ÅÔ½ÔÅÇ̽¹Ä¾ÆÁØ ÅÇÆ˹¿ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¶ÃÇÍÇÄÊÃľ¾»ÔÅÊÄǾÅ ¬ÊËÉÇÂÊË»¹»ÔËØ¿ÆÔ¾½ÄØ»ÔÎÄÇÈÆÔμ¹ÀÇ» ½Äػɾ½ÆÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË» ¬ÊËÉÇÂÊË»¹»ÔËØ¿ÆÔ¾½ÄØÊ»¹ÉÇÐÆÔÎÈÇÊËÇ» ­ÁÄÕËÉÔ»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾žιÆÁоÊÃÁ¾ ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ­ÁÄÕËÉÔ½ÄØÈÔÄØÒÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË» ϾžÆË º¾ËÇÆc ¯ÁÃÄÇÆÔ ±Ä¹Æ¼ÁÎÁÅÇÊËÇÂÃÁ¾ ÑĹƼÁ½ÄعºÉÁÀÁ»Ç»

     ÑË     ÑË ÑË ÑË ÑË   ûÅ   

ÇËÉ Ìƹʽ¾Ñ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

| ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | 105

¥¹Æ¼¹À¾Ø ,-*."5 ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ,-*."5 ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ,-*."5 ,-*."5 ™Ã»¹ÈĹÊË £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ¦ª« ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª§ËÁÇ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ÁÇĹƽ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ª§ËÁÇ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ª§ËÁÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

¹§¡¦®¬ª®¡±©¤¦œ ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆ¹Ø ©¤ ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹئ™›¡œ™«§©»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾ÆǻԾ7†7 ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾1)*-*148†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØ1)*-*14ÇË8½Ç8 ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨š8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÊɾÑ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧 ¤ª¨ ¤¨¨Î ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԻÊËɹÁ»¹¾ÅÔ  ª¤™¥¨™¥¡ Λ« ª»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉÇ»ÔÂÈÉÁÊËɹÁ»¹¾ÅÔ  ª¤™¥¨™¥¡ Λ« ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈǽĹÅÈÌƹùÄÁ»¹ÆÁت¹Ìƹ ©ÇÆ½Ç ®ÉÌÊ˹ÄÕ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1 1IJMJQT ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾½ÌÄÁÏÔÁÈÇžҾÆÁ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾3† 3† 3† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾Èǽ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈÌ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¹ÆËÁ»¹Æ½¹ÄÕÆÔ Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ ©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁùÉÆÁÀÇ»¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

 ÑË   ÑË    ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË 

 ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É 

¹§¡¦®¬ª¯­®œ©ªžª³©·¡¤£ ¡§¤» .JNP[B »ÔÃÄ×й˾ÄÕ Ãĺ»ÊË  ™»ËÇŹË½Á ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¶Ã­†ÈÇÄ×ÊÆÔ™  ™»ËÇŹËÔ ½Á͹»ËÇŹËÔ ¬ § ÖÄÒÁËÔ š¹ÄĹÊËÎ8ž›'FSPO šÄÇÃÀ¹ÒÁËÔ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈ›Ë šÇÃʧ¨¹»ËÇŹ˹7*†,0 ›ÁÄù›†º¾ÄλÇÊË ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ ¥Ç¼Áľ» ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËŹËǻǾÀÇÄ ¹Ä×Å ¿¾ÅІʾÉÔ ȾÊÇà -FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ 

  ÑË ÑË    

É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É  É É É É ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª­ž¡®¤®¡§¸©·¡«¬¤ª¬·


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

106 | ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹ÅÅ ¼ÁºÃ¹ØÊÈÉÇËØ¿ÃÇ ºÌÎ˹†Å œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÌÊÁ ÌÀ¾ÄÉÇÀ¾ËÃÁ¼ÆÊȪ©†  Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř ¹¿ÁņΠ † ÅÅ 8BHP £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä ÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä Î ÅņÎ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹĻʾÎɹÀžÉÇ» £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ÅÅû œ¾ÉŹÆÁØ £ÇÉǺÃÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»ÃÁÉÈÁÐ º¾ËÇÆ œ£¤ £ÇÉǺÃÁɹÊȹØÐÆÔ¾½ÄØÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇË™½Ç™ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1 ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ (64*&-&$53*, ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ 130%"9 ›¾Æ¼ÉÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF #5*$*/0 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÁ†Å¾ÊË-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ Ê»¾ËÇɾ¼ ˾ÄÁ«›†ÉÇÀ¾ËšÇÄÕÑÏ»¾Ë¼¹ÅŹ-FHSBOE $BSJWB ª¡ ’ Î † ûÅÅ ªÈÁɹÄÁ½ÄØÖÄÃÇÆÍÇÉÇ㶆 £¶† £¶† ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ,44 ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ Í ÁƽÌÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ «É̺¹¿‘ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø EÅÅ ÅÅ ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ .",&- «ÌÉÏÁØ ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬Ê˹ÆǻùÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹ØÀ¹ÒÁËƹØ ¶§¬ Ç˽ÇÛË ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÁËÔ ÇËì § ²ÁËÔ ÈĹÊËÁà ž˹ÄÄ ²ÁËÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ¶ÄÃÇÆÍÇÉÃÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ºÔËǻԾ

 ÑË   Å Å Å ÑË ÑË   Å Å Å  ÑË ÑË      ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË Å ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ ÇË É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ™Æ˹ɹ¦Êà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ™£›™ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ª¨ª©®œ¢©·¡¤£ ¡§¤» šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊБËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ £ÇÉǺù»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ¨ÇÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾˾ÈÄÔ¾ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò‘ÄÃÇÂE† «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%†ÅÅ «É̺¹¨›®¿‘ÊËùØ%†ÅÅ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¹»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁØ ƹÀ¹Ã¹À ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ 

   ÑË ÑË    

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç ÇË É ƹÀ¹Ã¹À ½‘Ѿ»Ç ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç


²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ

        

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

| ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | 107

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÀÁÅËÜ. ÏÐÎÂÎÄ. ÈÇÎËßÖÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿‘ÄËdžÀ¾Ä‘Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.ÎʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.ÎʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùË £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF ÊȾÏÁ¹ÄÕƹؼ¹É¹ÆËÁØ £¹º¾ÄÕ651".1ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ™››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ

     Å Å   Å Å    

 À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ±Æ¹Â½¾É ¡¨ ±Æ¹Â½¾É ¡¨ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ±Æ¹Â½¾É ¡¨ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ £œ £¹º¾ÄÕ››œ ¨¬¦¨ ¨›† £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÆԝ¹ÆÁØ%&7* £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£††™ £¹º¾ÄÕ©£† †™ 4"5† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÇËνÇÎ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà ¦¹ºÁ»Ã¹¼É¹ÍľÃÊ ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ™ ™ ™ª ™ª ¨Éǻǽ››œÎ 

    Å Å Å Å Å Å Å Å  ü ü ü ü Å Å Å

À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ª§ËÁÇ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ª§ËÁÇ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ±Æ¹Â½¾É ¡¨ šÌÉÃÇ»ÊùØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦œ¡§¸«¬ªžª ¤£ª§»²¤»


ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

108 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 ¨Éǻǽ››œÎ ¨Éǻǽ¨›ªÎ ¨Éǻǽ¨›ª ¨¬¦¨ ¨¬œ¦¨ ±››¨ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽª¡¨Î Î Î Î Î ªÁÊ˾Ź¹ÆËÁǺľ½¾ÆÁ˾ÄÕƹؽÄØȹɹ½ÆÔλÎǽǻ ªÁÊ˾Ź¹ÆËÁǺľ½¾ÆÁ˾ÄÕƹؽÄØÈǽӾÀ½ÆÔνÇÉÇ¿¾Ã ªÁÊ˾Ź¹ÆËÁǺľ½¾ÆÁ˾ÄÕƹØÁ½ÉÇËÃÉÔËÔÎÈÄÇÒ¹½¾Â ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª«¶­† ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ª«¶­ ª­ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉù™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «É̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁ ¼ÇÍɹ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË­†ÃÉ̼ ÄÁÊË »ËÌÄù ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ

Å Å Å Å Å   ü ü  ü ü  ü  ü 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ 

šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ±Æ¹Â½¾É ¡¨ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ¨™©¥™ ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ª§ËÁÇ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ™¤ž™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ªªª¬¯ ªžœ©¤¡ /&8ÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨†›©

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

®¡±©¤¦œªª¬¯ ªžœ©¤¡¤©­®¬¯¨¡©® ­®¬ª¤®¡§¸©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ª¬ª¢©œ»®¡±©¤¦œ­«¡²®¡±©¤¦œ ¥ÁÆÁ†ËɹÃËÇÉ®«† "#4ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ÈǼÉÌÀÐÁÃÁ ËØ¿¾ÄÔ¾ʹÅÇÊ»¹ÄÔ »Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ÅÌÊÇɹ /&8º¾ËÇÆÇɹÊË»ÇÉÇÊžÊÁ˾ÄÁ œ™¤ž™ /&8»ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ œ™¤ž™ œÁ½ÉÇËÇÄù˾ÄÁ ÃɹÆǻԾËÇÉÅÇÀ¹  ¹ÈйÊËÁÃÃɹƹź¹Ñ¾ÆÆÔÅ ÅÇÊËÇ»ÔÅ ÃÇÀÄÇ»ÔÅ ¹»ËÇÃɹƹÅ  ¹ÈйÊËÁÃÊȾÏ˾ÎÆÁþ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ »ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ©¾½ÌÃËÇÉÔ ÅÇËÇɆɾ½ÌÃËÇÉÔ ªË¹ÆÏÁØÈǽɹºÇËÃÁɹÊË»Çɹ

ÑË     

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ™šªªËÉÇ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î ¨©§¥™©¥™«¬©™ ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î ª­ž©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«¬ª¨·´§¡©©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡­®œ©¦¤£œ«³œ­®¤¦ª¨«§¡¦®¯ºµ¤¡ œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾¼¹ÀǻǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ ¨ÁÄÇɹŹľÆËÇÐƹØ«¹Â¼¹ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÛË ¨ÁÄÇɹŹľÆËÇÐƹØ«¹Â¼¹ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÛË ¨ÁÄÔľÆËÇÐÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ªË¹ÆÃÁ½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹žº¾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¹ÆÃÁľÆËÇÐÆÇÈÁÄÕÆÔ¾ÈÇž˹ÄÄÌ ªË¹ÆÇÃÃÉÇÅÃÇǺɾÀÆÇ «¹Â¼¹ ÆǻԠªË¹ÆÇÃÍÇÉŹËÆdžɹÊÃÉǾÐÆÔÂ

           Å À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

          ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ

§ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ¤¾Ê¥¹Æ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††


| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 109

¦¤«¤œ ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅÅ›ª£¥ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ›Ç½ÇÊБËÐÁꛣ† ›œ†ÌÆÁ»¾ÉÊû¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁꜛ† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁê®›† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EDÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†Eª£› ª£›œÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EËÌɺÁÆÆÔ¾›«® ›«œ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁª£š ª›£ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁ ª£š ª›£ ¡ÆÊËÉÌžÆËÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔ £¡¨ £ÇÅÈľÃÊÔ¼¹ÀǻԾƹº¹À¾ÊБËÐÁÃÇ»ªœ†¥« 37( #,†(†#,†( ¥¹ÆÇžËÉ¥¨¨©† ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ƹÈÇÉÇžÉÔ ÊоËÐÁÃÁ¼¹À¹ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾˾ÎÆÁоÊÃǾ ɾÅÇÆË ÈÇ»¾ÉùÈÉÁºÇÉÇ»Ìо˹ ƹÀ¹Ã¹À ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾):%3045" ·£ÇÉ¾Ø ©¾¼ÌÄØËÇÉ˾ÅȾɹËÌÉÔ»Ç½Ô ¿Á½ÃÇÊËÆÇ£ÇɹÄÄ©«›Ÿ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹ªœ£†( ¼›ÇÉÇƾ¿ ªÐ¾ËÐÁü¹ÀǻԪœš¥†š¾Ë¹Éž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹ÄľË ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«††±­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†( †#,†(„¶¤µª«ž©” ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†(«†›£†(«Ê˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ„¶¤µª«ž©” «¾ÉÅÇžËÉÔ «¾ÉÅÇžËÉÔ¿Á½ÃÇÊËÆÔ¾

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË     ÑË ÑË   ÑË ÑË 

 É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªËÉǼɹ½ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà £¹Å¾ÄÁØ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10

/&8ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ œ™¤ž™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺ † »ÇÀŹɾƽ¹ œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈÇÄ̹»ËÇŹ˹Å «›J œ¾ÉŹÆÁØ œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾«¡œ ŸÁ½ÃÇÊËÁ¹ÆËÁÈÉÁ¼¹ÉÆÔ¾ ȹÊËÔÁÊÈɾÁÈÉÇËÁ»ºÉÔÀ¼

  

½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ ¨ÇÄÁŹÃÊ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔª»¹ÉǼ ¡Æ»¾ÉËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP ¦¾ÇÆ&4"# £¹º¾ÄÕ£œY Î £¹º¾ÄÕÊ»¹ÉÇÐÆÔ£œ £É̼ÁÀ¹ÐÁÊËÆÔ¾ ÇËɾÀÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾ ľȾÊËÃǻԾ ¥¾ÄÃÁÁŹÉþÉÔÈÇž˹ÄÄÌ Ê˾ÃÄÌ ÈĹÊËÁÃÌ ¦¹Ê¹½ÃÁƹÊ»¹ÉÇÐÆÔ¹Èȹɹ˽ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØ«¡œÊ»¹ÉÃÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ¨Ä¹ÀŹËÉÇÆÔÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈĹÀŹËÉÇƹÅ

  Å  ÑË  

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

›ÊØÊ»¹Éù §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ›ÊØÊ»¹Éù §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà §ÅÊöľÃËÉǽ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄ̹»ËÇŹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP&4"# ¨Ä¹ÀŹ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹Éƹت›œªÇž½Æ¾ÆƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹØÈÇƾɿ¹»Á¹Ä×ÅÁÆÁ× ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›œª ©¾½ÌÃËÇÉÔ¼¹ÀǻԾ ɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ÃĹȹÆÔ ÀÐÃÆÁÅ ©¾À¹ÃÁÁ¼¹ÀǻԾ¼ÇɾÄÃÁ ©Ìù»¹ÃÁÊÄÇÉǽÆÔ¾ÁÈÉÇȹÆǻԾ ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÁùº¾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉǽǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ ÃľÅÅÔÀ¹À¾ÅľÆÁØ

 ü   

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÊöľÃËÉǽ ›ÊØÊ»¹Éù §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­žœ¬ª³©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§·


ÍÀÑÎÑÛ

110 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #25 (521) 28.06.10 «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ503/"%0 ¡Ë¹ÄÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ »ÔÈÉØÅÁ˾ÄÁ ɾÇÊ˹ËÔ ¨Ä¹ÀŹ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉǹ¼É¾¼¹ËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ&# †83 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ-#6 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ»ÇÄÕÍɹÅǻԾ ÈÉÁʹ½ÈÉÌËÃÁ½ÄØ«¡œ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØƹÈĹ»ÃÁ ɾÀÃÁž˹ÄÄÇ» ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØÊ»¹ÉÃÁƾɿ¹» ž½Á Ð̼Ìƹ ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥1† ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©† ª ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©† ª ¤¶  ¼¥ÇÊû¹ §£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¬§¦¡ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¬§¦¡¡ ¥Ï¾ÆÊà ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¬§¦¡¡ ª¶  

ÑË  ÑË     ü   ü ü

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶£ª†ª¡š «¯ §§§ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ §ÅÊöľÃËÉǽ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ž©¥™£ §ÅÊöľÃËÉǽ ©ÇƽÇ ž©¥™£ ž©¥™£ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ›ÊØÊ»¹Éù ›ÊØÊ»¹Éù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

©œ­ª­· /&8ÅÇËÇÈÇÅÈÔ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ »Ê¾ÎËÁÈÇ»ÁɹÀžÉÇ» /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ Ê˹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ ÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾ œÉØÀ¾»ÁÃÁ ¥ÇËÇÈÇÅȹ,PTIJO4&)†- 9 ¸ÈÇÆÁØ 

   ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ† † † †6/*16.1 ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊÔºÔËǻԾ Ä׺Ծ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾(SVOEGPT ¹ÆÁØ &TQB ¡ÊȹÆÁØ š¾Ä¹ÅÇÊ ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾(SVOEGPT ¹ÆÁØ š¾Ä¹ÅÇÊ ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾ ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½É¾Æ¹¿ÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾%"# ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ œ¾ÉŹÆÁØ ªË¹ÆÏÁع»ËÇŹËÁоÊùػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ+&5†4 ­ÁÄÕËÉÔ ­¥¥ ­¥­ 

ÑË       ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¨©§¥™©¥™«¬©™ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

¦ª¨«¬¡­­ª¬·«©¡ž¨ª¤©­®¬¯¨¡©® /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ÁÊ˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ ÈÇÉÑƾ»Ô¾Á»ÁÆËǻԾ /&8Èƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË œ™¤ž™ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'JOJ".*$0 £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾

  ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾