Page 1

¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

‹

– 

ɽÜ 

£ÇÆÊ˹ÆËÁÆ£§ª´® ÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ½ÁɾÃËÇÉ §§§„ªÈÌËÆÁÔ

Р А Д У

рекламное издание

Издательская группа «ДиМарк»

ПО ! У Т Н Е Р У К Н О К


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4 ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ............................................8 ÓÄÀÐ ÏÎ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÓ!........................................................10 ÊÀÊÎÉ ÐÛÍÎÊ ÍÓÆÅÍ ÂÑÅÃÄÀ? ..........................................12 ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß È ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ................................................................15 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ......................................... 106

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

21

Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¯»¾ËÆÔ¾ž˹ÄÄԪȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ÊÈĹ»Ô ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥ «ÇÈÄÁ»Ç

          

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

69

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¦¹É̿ƹØɾÃĹŹ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ

        81   

91

§Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

  

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

94

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £ÁÈÁ¹ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ £ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ¤ÁÍËԨǽӾÅÆdžËɹÆÊÈÇÉËÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

      

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ

99

ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

 

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ100

¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á 

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ» ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

105 107 108 110 112


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

¤¾ÊÇÈÉǽÌÃÏÁ×s ƹž¿½ÌƹÉǽÆÔ ÉÔÆÇà —§•¥¦Ÿ£¡¥•ž£¢š£¡¦Ÿ£ž£– •¦§ ¤¥¦§¨¤ Ÿœ˜£§£— š¢³¤¥£™¨Ÿ « ™›§¨§¨©§¡ ›§ª«›¬ ­™¦ž©´¡±¨§¦™

¦Ç»Ô½¾ÄÇ»ÇÂϾÆËÉ ¯ž¦«©œ§©§™¨ž©ž¥žª«¡«ª¸ ¦™¤ž›§šž©žŸµžœ•¦§¥£žŸ•—š™š§¦´

ŹØÊÇÊËØÄÊØÀ¹ÈÌÊÃȾɻÇ Çоɾ½ÁÈɾ½ÈÉÁØËÁØ›»Ç½»ÖÃʆ ÈÄ̹˹ÏÁ×»ËÇÉǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾Æ† ÆǼÇÃÇÅÈľÃʹƹžоÆƹÇʾÆÕ ¼Ç½¹¡Æ»¾ÊËÁÏÁÇÆƹØ‘ÅÃÇÊËÕ ÈÉǾÃ˹ÊÇÊ˹»ÄؾËÈÇÉؽùÈÇÄÌÅÁĆ ÄÁ¹É½¹É̺ľÂ¦¹À¹»Ç½¾ÊÇÀ½¹ÆÇ ÇÃÇÄÇÆÇ»ÔÎɹºÇÐÁΞÊ˨ÇÊľ »ÔÎǽ¹ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ƹÈÉǾÃËÆÌ× ÅÇÒÆÇÊËÕÈɾ½ÈÉÁØËÁ¾Ǻ¾ÊȾÐÁË À¹ÆØËÇÊËÕºÇľ¾оÄÇ»¾Ã ƹ† ÐÁ˾ÄÕÆÌ×йÊËÕÈÉǽÌÃÏÁÁÀ¹»Ç½¹ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØÈÇÊ˹»ÄØËÕƹž¿½Ì† ƹÉǽÆÔÂÉÔÆÇÛÈÇÉË;ľÀ¹Ã¹ÀÇ» ¾ÊËÕÃÇÆËɹÃËÔƹÈÇÊ˹»ÃÌÑÈÇƹ» ¡Ë¹ÄÁ×Á¤¹Ë»Á×»Ǻӑžƾžƾ¾ Ã̺ÇžËÉÇ»¾¿¾Å¾ÊØÐÆÇ

—¬š§°¥šª¤ •¢¥£—£¬¢°ª¥•ž£¢•ª

£ÁÉÇ»ÊÃÁÂÇÃÉ̼sÖËÇľ»Çº¾† ɾ¿Æ¹ØйÊËÕ§ÅÊù À¹ÆÁŹ×Ò¹Ø ˾ÉÉÁËÇÉÁ×ÈÄÇÒ¹½Õ×ÇÃÇÄÇÊ˹ ËÉÁ½Ï¹ËÁûÃŪǼĹÊÆǼ¾Æ¾É¹ÄՆ ÆÇÅÌÈĹÆÌɹÀ»ÁËÁؼÇÉǽ¹Ã ¼Ç½Ì½¾ÄÇ»ÇÂϾÆËɧÅÊùÊžÊËÁËÊØ »ɹÂÇÆȾɾʾоÆÁØÌÄ£Çƾ»¹ ÁľË§ÃËغÉئ¹½¹ÆÆÔÂÅÇžÆË ƹľ»Çź¾É¾¼ÌÀ¹ÊËÉÇÂù»¾½¾ËÊØ »оËÔɾÎÈĹÆÁÉÇ»ÇÐÆÔÎɹÂÇƹÎ ›Ê˹ÉÇÅ£ÁÉÇ»Êþ¤¾»Çº¾É¾† ¿ÕØÈÉÁÊËÌÈÁÄÁÃɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¹»¹† ÉÁÂÆǼÇÈÌ˾ÈÉǻǽ¹ÈÇÌÄ«Çɼǻ¹Ø ¨Ä¹ÆÁÉ̾ËÊØ ÐËÇÇƺ̽¾Ëʽ¹Æ»ÖÃʆ ÈÄ̹˹ÏÁ×Ì¿¾»½¾Ã¹ºÉ¾ÖËǼǼdž ½¹ªËÉÇÁ˾ÄÕƹغÉÁ¼¹½¹À¹ÑĹÁƹ ˾ÉÉÁËÇÉÁ×ÑÃÇÄÔ’sÀ½¾ÊÕÊËÉdž Ø˾ҾǽÁƼÇÉǽÊÃÇÂÍÁÀÃÌÄÕËÌÉÆdž ÇÀ½ÇÉÇ»Á˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ¦¾ÈɾÃɹҹ¾ËÊØɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ Ì¿¾ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁÎÅÁÃÉÇɹÂÇÆÇ» ¨ÇÊľ Á†¼ÇÅÁÃÉÇɹÂÇÆÇ»ÃÇņ ÈľÃÊÆǾºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉǻǽÁˆ ÊØ»†Å ¹ÈÇÊľ½Æ¾¾»É¾ÅØ»£ÁÉÇ»ÊÃÇÅ ÇÃÉ̼¾ÇËÃÉÔËÇºÇľ¾ÆÇ»ÔÎËÇɼdž »ÔÎÃÇÅÈľÃÊÇ» ˹ÃÁÎùÃʾžÂÆÔ ËÇɼǻÔÂϾÆËÉ„¥¾¼¹” »ÊÇÊ˹»¾ϾƆ Ëɹ§§§„™Ñ¹Æ” §§§„¥¾½Á¹†¥¹ÉÈ ª¹ËÌÉƔ §§§„¡£ž™” ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¼ÁȾÉŹÉþË„¤¾É̹¥¾ÉľƔ ËÇɆ ¼Ç»Ô¾ÃÇÅÈľÃÊÔ„ª¾»¾É”Á„­¾ÊËÁ† »¹ÄՔ §§§„œ¾ÇŹÉˆ©Á˾ÂĔ §§§ „§š¡­É¹ÆйÂÀÁƼǻÔ¯¾ÆËɔ

§ÅÊÃÁ¾ÀÇÄÇÑĹÃÁ £¡¦Ÿž§¨´«¨ž©ž©™š§«£¡ ›«§©©žª¬©ª§›–¨™š§¦¤£ ±œ£—•¢ —¥š˜£¢•ª¦–¥

§ÅÊÃÁ¾ƹɹºÇËÃÁ»Ê;ɾ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ»ËÇÉÁÐÆÔÎɾÊÌÉÊÇ» Èɾ½Ê˹»ÄØ×ËÁÆ˾ɾʽÄØ™Ä˹† ÊÃÇ¼Ç ¹º¹ÂùÄÕÊÃǼÇÁ£É¹ÊÆÇØɆ ÊÃǼÇÃɹ‘» ¹˹ÿ¾¡ÉÃÌËÊÃÇ  £¾Å¾ÉÇ»ÊÃÇÂÁ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊÃÇÂǺ† ĹÊ˾›ÖËÁÎɾ¼ÁÇƹÎ˹ÿ¾ƾǺ† ÎǽÁÅÇɾѹËÕÈÉǺľÅÌÌËÁÄÁÀ¹† ÏÁÁÀÇÄÇÇË»¹ÄÇ» ›§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁƹÈÉÇËØ¿¾† ÆÁÁƾÊÃÇÄÕÃÁÎľËÈɾ½ÈÉÁÆÁŹ×ˆ ÊØžÉÔÈÇÊÇÀ½¹ÆÁ×ÅÆǼÇÊËÌȾÆй† ËÇÂÊÁÊ˾ÅÔȾɾɹºÇËÃÁ ±¥›»¾† ½¾ÆÇ»ÊËÉǽ»¹ÇÊƹҾÆÆÔÎÊǻɾ† žÆÆÔÅ»ÔÊÇÃÇ˾ÎÆÇÄǼÁÐÆÔÅǺdž É̽ǻ¹ÆÁ¾ÅÀ¹»Ç½¹ÈÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ì ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ƹÇÊÆdž »¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÀÇÄԪǻÇÃÌÈÆÔ¾ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÁ»ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ×ÈÉǾÃËÇ» ÇϾÆÁ»¹×ËÊØ»ÅÄɽÉ̺ľÂ§ÅÁ† ÐÁ˹ÿ¾ÈĹÆÁÉÌ×ËÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÀÇÄÌ»ùоÊË»¾ÊÔÉÕؽÄØÁÀ¼ÇËǻľ† ÆÁØϾžÆ˹Áº¾ËÇƹ §ºÓ‘ÅÀÇÄÇÇË»¹ÄÇ»ÇÅÊÃÁÎ˾ÈÄdž ÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÂÇϾÆÁ»¹¾ËÊØÅÄÆ ËÇÆƪÇÀ½¹ÆÁ¾ÅÀÇÄÇȾɾɹº¹ËÔ»¹† ×ÒÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ɾѹ×ËÊØƾËÇÄՆ ÃÇÖÃÇÄǼÁоÊÃÁ¾ÈÉǺľÅÔɾ¼ÁÇƹ ÆÇÁƹÎǽÁËÊØÈÉÁžƾÆÁ¾žÊËÆÔÅ

»ËÇÉÁÐÆÔÅɾÊÌÉʹÅ ÇÄÇÑĹÃÁÇņ ÊÃÁΫ¶¯Èɾ½Ê˹»ÄØ×ËÊǺǺ¾Àdž ȹÊÆÔÂÁƾÉËÆÔÂŹ˾ÉÁ¹Ä ÃÇËÇÉÔ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»½Ç† ÉÇ¿ÆÇÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ Ê˾ÆÇ»ÔÎÁ»Ø¿ÌÒÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ņ ÃÇÃɹÊÇÐÆÔÎÁÀ½¾ÄÁÂ

ÇÎǽÔÇËÀ¾ÅÄÁ —£¡¦Ÿ£ž£– •¦§™£ª£™° £§¦¤£ ±œ£—•¢´œš¡ 

ª§ª«™›¡¤¡ ¥¤©©¬š¤ž¢ §ÆÁÈÇÄÌоÆÔÇËɹÊÈÇÉØ¿¾ÆÁØ ǺĹÊËÆÔÅÁ ɹÂÇÆÆÔÅÁÁƾɹÀ† ¼É¹ÆÁоÆÆÔÅÁÌйÊËùÅÁÈÇÁËǼ¹Å ÈÉÇÑÄǼǼǽ¹ ›À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ɾ¾ÊËÉÔÅÌÆÁÏÁ† ȹÄÕÆÔÎɹÂÇÆÇ»»ÃÄ×оÆÔÊ»¾½¾ÆÁØ ÈÇ ËÔÊÀ¾Å¾ÄÕÆÔÎÌйÊËÃÇ»¶ËÇ ƹÈɾ»Ôѹ¾ËÈÇùÀ¹Ë¾ÄÕ ¼Ç½¹›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÈɹ»¹ÊǺ† ÊË»¾ÆÆÇÊËÁ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÇÍÇÉÅľ† ÆÔƹÀ¾Å¾ÄÕÆÔÎÌйÊËÃÇ» ¨ÉÇÑÄÔ¼ǽ˹ÿ¾ÇËžоƹÆ ËÁ»ÆÔÅÉÇÊËÇÅsƹ ɾ¼ÁÊËɹ† ÏÁÇÆÆÔÎʽ¾ÄÇÃÊÀ¾Å¾ÄÕÆÔÅÁÌйʈ ùÅÁ ÃÇÄÁоÊË»ÇÃÇËÇÉÔÎÊÇÊ˹»ÁÄÇ ÈÇÉؽùËÔÊØÐ ¹¼Ç½» ɹÀ¹ »ÇÀÉÇÊÄÇÐÁÊÄÇÇÅÁо Ê˹»ÑÁÎÈÇĆ ÆÇÈɹ»ÆÔÅÁÊǺÊË»¾ÆÆÁùÅÁÀ¾ÅÄÁ »ÇÊÈÇÄÕÀÇ»¹»ÑÁÊÕÌÈÉÇÒ¾ÆÆÇÂÈÉdž Ͼ½ÌÉÇ„¹ÐÆǹÅÆÁÊËÁÁ”›Ê¾¼Ç À¹¼Ç½Èɹ»ÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÇ ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÇƹ À¾Å¾ÄÕÆÔÎÌйÊËÃÇ»ǺҾÂÈÄdž Ò¹½Õ×ËÔʼ¹›ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ÇÅÁоÂƹÎǽÁËÊØ ÅÄƼ¹À¾Å¾ÄÕ ʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ÁÄÁÇ˻ʾÂÈÄÇÒ¹½Á̼ǽÁ¨ÉÁ ÖËÇÅƹÁºÇÄÕÑÌ×ÈÄÇÒ¹½Õs ÅÄÆ ¼¹ ÊÇÊ˹»ÄØ×ËÀ¾Å¾ÄÕÆÔ¾½ÇÄÁ

 

МЛРД. РУБЛЕЙ

ª§ª«™›¡¤¡›§¥ª£§¢§š¤™ª«¡ §®§´§«¡ª¨§¤µ §›™¦¡¸  ž¥ž¤µ›œ

¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆ˾ÉƾˆʹÂËÇ» ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

XXXLJPTLTSV

4


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

|5


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

6 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

|7


8

ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

Тендеры ¶¤ž£«©§¥§¦«™Ÿ¦´ž ©™š§«´ ›™¥¡¦¡ª«©™† «¡›¦§¥ ™¦¡¡­ª£¦

«ž£¬²¡¢©ž¥§¦« ¨§¥ž²ž¦¡¢ › ™¦¡¸®ª¤¬Ÿš´ œ§ªª«™«¡ª«¡£¡

¨É¾½Å¾Ë¹ÌÃÏÁÇƹ»ÔÈÇÄƾÆÁ¾ ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇÆËÌ ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆǼÇÀ½¹ÆÁØ

¨É¾½Å¾Ë¹ÌÃÏÁÇƹ»ÔÈÇÄƾÆÁ¾˾† ÃÌÒ¾¼ÇɾÅÇÆ˹ÊÄÌ¿¾ºÆÔÎÈÇžҾ† ÆÁ»À½¹ÆÁØΫ¾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆǼÇÇɼ¹† ƹ­¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÊÄÌ¿ºÔ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆÇÂÊ˹ËÁÊËÁÃÁÈǧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

¹Ã¹ÀÐÁìÈɹ»Ä¾ÆÁ¾­¾½¾É¹ÄÕÆÇ ÊÄÌ¿ºÔ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ÈÇÃÇÆËÉÇÄ×À¹ǺÇÉÇËÇÅƹÉÃÇËÁÃÇ» ÈǧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ™½É¾Ê §ÅÊùØǺĹÊËÕ §ÅÊà ÌĪ˾ÈÆ¹Ø ½ NUP!HOLPNTLSV  †† ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ÄÇ˹ »ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌ ɾÅÇÆËÌ ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ɹºÇËÔ ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆǼÇ À½¹ÆÁØÈǹ½É¾ÊÌ ¼§ÅÊà ÌĬоºÆ¹Ø ­ÇÉŹËÇɼǻÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ »ÖľÃËÉÇÆÆÇÂÍÇÉž ™½É¾Ê»ʾËÁ„¡Æ˾Éƾ˔ XXXTCFSCBOL†BTUSV £Ç½Èɾ½Å¾Ë¹À¹ÃÌÈÃÁÈǧ£¨ ¬ÊÄ̼ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÁǺӾÃËÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ §ËɹÊÄÕÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ÌÃÏÁÇƽÄت¥¨½¹ £Ç½À¹ÃÌÈÃÁƹÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÅ ʹÂ˾ ¯¾Æ¹ÃÇÆËɹÃ˹É̺ ±¹¼¹ÌÃÏÁÇƹÇË ½ÇÉ̺ ¥¾ÊËÇ»ÔÈÇÄƾÆÁØɹºÇ˼§ÅÊà ÌĬоºÆ¹Ø ©¹ÀžÉǺ¾ÊȾоÆÁØÀ¹Ø»ÃÁ ƹÌйÊËÁ¾É̺

™½É¾Ê §ÅÊùØǺĹÊËÕ §ÅÊà Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ½ TUBU!PNTLOFUSV ˾Ɔ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ÄÇ˹»ÔÈÇÄƾÆÁ¾˾† ÃÌÒ¾¼ÇɾÅÇÆ˹ÊÄÌ¿¾ºÆÔÎÈÇžҾ† ÆÁ»À½¹ÆÁØΫ¾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆǼÇÇɼ¹† ƹ­¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÊÄÌ¿ºÔ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆÇÂÊ˹ËÁÊËÁÃÁÈǧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ¼§ÅÊà Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ †ùºÁ† ƾËÇ» ʹÆÌÀŧÅÊùØǺĹÊËÕ ÉÈ¥ÇÊùľÆÃÁ ÌÄ£ÇÅÊÇÅÇÄÕÊÃ¹Ø † ùºÁƾËÇ» ÈǽÊǺÆÔ¾ÈÇžҾÆÁØ §ÅÊùØǺĹÊËÕ ¼«¹É¹ ÌĤ¾ÆÁƹ †ùºÁƾ˹ ÃÇÉÁ½ÇÉ «¾ÃÌÒÁ ɾÅÇÆËÊÄÌ¿¾ºÆÔÎÈÇžҾÆÁ»ÔÈÇĆ ÆؾËÊØ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊɹÀ½¾Ä¹ÅÁ*** Á*7¹ÌÃÏÁÇÆÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ­ÇÉŹËÇɼǻÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ »ÖľÃËÉÇÆÆÇÂÍÇÉž ™½É¾Ê»ʾËÁ„¡Æ˾Éƾ˔ XXXTCFSCBOL†BTUSV £Ç½Èɾ½Å¾Ë¹À¹ÃÌÈÃÁÈǧ£¨ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÀ½¹ÆÁÂÁÊÇdž ÉÌ¿¾ÆÁ„ÈǽÃÄ×Д »ÃÄ×йØɾÅÇÆËÁ ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ×<>s<> §ËɹÊÄÕÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ÌÃÏÁÇƽÄت¥¨Æ¾Ë £Ç½À¹ÃÌÈÃÁƹÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÅʹÂ˾ ¯¾Æ¹ÃÇÆËɹÃ˹É̺

¨ÌºÄÁùÏÁÁÁÀ»¾Ò¾ÆÁØ ¼

±¹¼¹ÌÃÏÁÇƹÇË ½ÇÉ̺

¨Ç½¹Ð¹ÁɹÊÊÅÇËɾÆÁ¾À¹Ø»Çà †¼

¥¾ÊËÇ»ÔÈÇÄƾÆÁØɹºÇ˼§ÅÊà Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ §ÅÊùØǺĹÊËÕ ÉÈ¥ÇÊùľÆÃÁ ÌÄ£ÇÅÊÇÅÇÄÕÊÃ¹Ø §ÅÊùØǺĹÊËÕ ¼«¹É¹ ÌĤ¾ÆÁƹ 

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ¼  XXXUFOEFSFSSV

¹Ã¹ÀÐÁë¾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÂÇɼ¹Æ ­¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÊÄÌ¿ºÔ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆÇÂÊ˹ËÁÊËÁÃÁÈǧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

©¹ÀžÉǺ¾ÊȾоÆÁØÀ¹Ø»ÃÁ ƹÌйÊËÁ¾É̺ ¨ÌºÄÁùÏÁØÁÀ»¾Ò¾ÆÁؼ ¨Ç½¹Ð¹ÁɹÊÊÅÇËɾÆÁ¾À¹Ø»Çà †¼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ¼ 

£«§›¤™žž«¡¦­§©¥™¯¡ž¢ «§«›¤™žž«¥¡©§¥

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£ PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLB[PNTLSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLVQLJHPWSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

[BLVQLBSV ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

SPT[BLVQSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

UFOEFSFSSV ˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

POMJOFDPOUSBDUSV ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇƆĹÂÆ

USBEFTV ˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

J†UFOEFSTSV ˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

WPMHB†LPOLVSTSV ˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

UFOEFSCQPTESV ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ

VB†UFOEFSTDPN ˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

BMMUFOEFSTL[ »¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

GPSVNUFOEFSZSV ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

|9


10

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

£§œ™¨©ž¨©¡¸«¡ž©™š§«™ž«¬ª¨ž±¦§ ¬¦žœ§©™¦§¡¤¡¨§ ¦§¨§¸›¤¸·«ª¸ ™›¡ª«¦¡£¡

Удар по конкуренту! ¦¾½¹»ÆÇ»ÍÇÉžÇËÃÉÔËǼÇÈÁÊÕŹǽÆÇÁÀÈɾ½ÈÉÁ† ØËÁÂÌɹÄÕÊÃǼÇɾ¼ÁÇƹÊÇ»¾ÉÑÁÄÇ„ƹ¾À½”ƹÇÅÊÃǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Äب›®ÈÉÇÍÁÄؽÄØÇÃÇÆÆÔÎÁ½»¾ÉÆÔÎÊÁʆ ˾ŧËÃÉÔËǾÈÁÊÕÅÇÉÌÃǻǽÁ˾Ä׬­™ªÈǧÅÊÃÇÂǺ† ĹÊËÁÈÇÍÇÉžÈÉÁžƾÆÁØÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÇɾÃņ žÈÇÊËÉǾÆÇƹƾÈÇÆØËÆÔνÇÅÔÊĹΣÊ˹ËÁ Èǽ¹×Ë ÈǽǺÆÌ×ɾÃĹÅÌ˹ÂÆÔ¾ƾ½ÇºÉÇ¿¾Ä¹Ë¾ÄÁ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ »ÔØÊÆÁËÕ¹½É¾ÊÁ˾ľÍÇƹ»ËÇɹƾ̽¹ÄÇÊÕs »ÁÀ½¹ÆÁÁ ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹»Ñ¾ÅÖËÇËŹ˾ÉÁ¹Ä Ä׺ÇÀƹ† ˾ÄÕÆÔÎÇËÈɹ»ÄØÄÁËÇ»Ê̽ ËÇ»¹ÆËÁÅÇÆÇÈÇÄÕÆÔÂÃdž ÅÁ˾Ë›ÁËǼ¾Èǽ¹ÆÆÇÅÌ͹ÃËÌÈÇÄÌÐÁÄÇÊÕ¿ÌÉƹÄÁʈ ÊÃǾɹÊÊľ½Ç»¹ÆÁ¾

¨ÉÇÀɹÐÆÔºÁÀƾÊ ÌŹ¾ËÊØ ÆÁÃËÇƾºÌ½¾ËÊÈÇÉÁËÕ ÐËÇÃÉÁÀÁÊ̽¹† ÉÁÄÈÇÇÅÊÃÁŽÁľɹÅÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØÅÊ˾ÃÄÇȹþ† ËÇ»ÁÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎÇÃÇƨǽ¹ÆÆÔŧÅÊÃÊ˹˹ »ØÆ»¹É¾† ¹Èɾľ¼Ç½¹Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÅÁ»Ê¾ÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾Æ† ÆÇÊËÁÁÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÁÀ¹ÊËÉÇÂÒÁùÅÁ»§ÅÊÃÇÂǺ† ĹÊËÁ»»¾½¾ÆÇ»½¾ÂÊË»Á¾ËÔÊûÅ©¾ÀÃǾÊÇÃɹ† Ò¾ÆÁ¾ǺӾÅÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹Á„À¹ÅÇɹ¿Á»¹ÆÁ¾”ÊËÉdž ¾ÃÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇÊÇÃɹËÁÄÇÐÁÊÄÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÃÇÅȹÆÁ  ÈÇÄÕÀÌ×ÒÁÎÊØÌÊÄ̼¹ÅÁÇÃÇÆÒÁÃÇ»§ÅÁÐÁ ÄÁÑÁ»ÑÁ¾ÊØ ɹºÇËÔÁÄÁºÇÄÕѾÂйÊËÁÀ¹ÉÈĹËÔ ˹ÿ¾ƾËÇÉÇÈ؈ ÊØžÆØËÕÇÃƹ §½Æ¹Ãǽ¹¿¾»ÃÉÁÀÁÊÆÇÂÊÁË̹ÏÁÁÅÇ¿ÆÇÌ»¾ÄÁ† ÐÁ»¹ËÕǺӾÅÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÁÈÉǽ¹¿ ºÉ¹ËÕƹɹºÇ† ËÌÆÇ»ÔÎÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» À¹ÈÌÊùËÕÆǻԾÈÉǽÌÃËÔ¨ÉÁ† žÉÃÇÅȹÆÁÁ ÈÉǽ¾ÅÇÆÊËÉÁÉÇ»¹»Ñ¾Â»ÃÉÁÀÁÊÉÔ»Çà »»¾ÉÎ s§§§„ªÈÌËÆÁÔ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ¨›®ÈÉÇÍÁľÂ 035&9›ÃÇÅȹÆÁÁʽ¾Ä¹ÄÁÊ˹»ÃÌƹ»ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç ÁƾÈÉǼ¹½¹ÄÁ ›½¾Ã¹ºÉ¾¼Ç½¹ƹйÄÁÊÕÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁºÔ»Ñ¾¼Ç¨«¨„™ÖÉǽÉÇŝÇÉÊËÉÇ”»§Å† Êþ§Ê¾ÆÕ×Êľ½Ì×Ò¾¼Ç¼Ç½¹ÈÇžҾÆÁغԻѾº¹ÀÔ žιÆÁÀ¹ÏÁÁºÔÄÁ¼ÇËÇ»ÔÃÅÇÆ˹¿ÌÆǻǼǾ»ÉÇȾÂÊÃdž ¼ÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ›ȾɻÌ×Çоɾ½ÕºÔĹÊÅÇÆËÁÉÇ»¹Æ¹ ¹»ËÇŹËÁоÊùØÊžÊÁ˾ÄÕƹØÊ˹ÆÏÁØÃÇÅȹÆÁÁ3JFNFMU )FOTDIFM Èɾ½Æ¹ÀƹоÆƹؽÄØÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁÊÔÉÕØ Áʆ ÈÇÄÕÀ̾ÅǼÇ»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÈÉÇÍÁÄØ¥ÇÆ˹¿ÁÀ¹ÈÌÊà ʞÊÁ˾ÄÕÆÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁÈÉÇÎǽÁÄÈǽÃÇÆËÉÇľÅƾžφ ÃÇÂÃÇÅȹÆÁÁ-34(NC) ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔÃÇËÇÉÇÂÀ¹ÆÁŹ† ÄÁÊÕÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ¥ÇÒÆÇÊËÕÊ˹ÆÏÁÁÊdž Ê˹»ÄؾËËÔÊËÇÆÆÈÉǽÌÃÏÁÁ»¼Ç½ªÇ¼Ä¹ÊÆÇ˾ÎÆÁо† ÊÃÇÅÌÀ¹½¹ÆÁק§§„ªÈÌËÆÁÔÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹ÅÁ

ƾžÏÃÇÂÃÇÅȹÆÁÁ-341MBOVOH5FDIOPMPHJF(NC)ºÔĹ ɹÀɹºÇ˹ƹÇÃÇÆƹØÊÁÊ˾Ź035&9 ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¹Ø ËɾºÇ»¹ÆÁØž»ÉÇȾÂÊÃÁÎÊ˹ƽ¹ÉËÇ»ùоÊË»¹ ÁÅÇ ¼ƹÀ¹»Ç½ÈÉÁÑÄÁÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ¾ÄÁÆÁÁ¹»ÊËÉÁ† ÊÃÇÂÃÇÅȹÆÁÁ5SJOJUZ À¹ÈÌÊÃÃÇËÇÉÔÎÈÉÇÎǽÁÄÈǽÃÇƆ ËÉÇľÅƾžÏÃÁÎÁ¹»ÊËÉÁÂÊÃÁÎÁÆ¿¾Æ¾ÉÇ»¥ÇÒÆÇÊËÕ ÌÊ˹ÆǻľÆÆǼÇÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØÊÇÊ˹»Á† ĹºÇľ¾ ÅÄÆÅÈÈÉÇÍÁÄØ»¼Ç½›ÆÇغɾ¼Ç† ½¹ÃÇÅȹÆÁØ„ªÈÌËÆÁÔÀ¹ÃÄ×ÐÁĹ½Ç¼Ç»ÇÉÔƹÈÇÊ˹»ÃÌ ÇÊÆÇ»ÆÔÎÃÇÅÈÇƾÆËÇ»½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹¨›®ÈÉÇÍÁÄØ §ÊÆÇ»ÆÔÅÁÈÇÊ˹»ÒÁùÅÁÊÔÉÕؽÄØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÈÉdž ÍÁÄØ035&9Ê˹ÄÁ»Ê¾ÅÁÉÆÇÁÀ»¾ÊËÆÔ¾$IFNTPO œ¾ÉŹ† ÆÁØ )BOXB £ÇÉ¾Ø %VQPOU ª±™ 0NZB ­É¹ÆÏÁØ ›ÃÇÆϾŹÉ˹¼Ç½¹ÃÇÅȹÆÁØƹйĹÈÉÇÅÔÑľƆ ÆÔ»ÔÈÌÊÃÈÉǽÌÃÏÁÁ ÁÃÁ×Ä×ËǼÇ¿¾¼Ç½¹ÈÉǽÌÃÏÁØ Èɾ½ÈÉÁØËÁØÈÇÄÌÐÁĹÇÊÆÇ»ÆÔ¾ʾÉËÁÍÁùËÔ¨ÇÊÄdž »¹ÅÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆǼǽÁɾÃËÇɹ§§§„ªÈÌËÆÁÔ£ÇƆ Ê˹ÆËÁƹ£ÇÊÔÎ À¹ÈÇÊľ½ÆÁ¾½»¹¼Ç½¹ǺӾÅÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹»ÃÇÅȹÆÁÁ»ÔÉÇÊ» ɹÀ¹„›¼Ç½Ì ÃǼ† ½¹ÉÔÆÇÃËÉ̽¹ºÔÄƹ½Æ¾ ÅÔƹºÁɹÄÁȾÉÊÇÆ¹Ä Ì»¾† ÄÁÐÁ»¹ÄÁÃÇÄÁоÊË»ÇÊÅ¾Æ Áʾ¼Ç½ÆØɹºÇ˹¾ÅÃÉ̼Ädž ÊÌËÇÐÆÇ »оËÔɾÊžÆÔ£ÃÇÆÏÌ˾ÃÌÒ¾¼Ç¼Ç½¹ÈĹÆÁÉ̆ ¾ÅÌ»¾ÄÁÐÁËÕǺӾÅÈÉǽ¹¿¾Ò¾ƹ” sÇËžËÁÄÇÆ £ÉÇžËÇ¼Ç »Á×ƾÈɾ½ÈÉÁØËÁ¾ƹžɾÆÇÀ¹ÈÌÊËÁËÕƹ ÇÅÊÃÁÂÉÔÆÇÃÆÇ»ÔÂÈÉǽÌÃËsѾÊËÁùžÉÆÔÂÈÉÇÍÁÄÕ 035&94JMWFS-JOF¶ËÌÊÁÊ˾ÅÌɹÀɹº¹ËÔ»¹ÄÁÊÇËÉ̽ÆÁ† ÃÁÃÇÅȹÆÁÁÊǻžÊËÆÇÊƾžÏÃÁÅÁ ¹»ÊËÉÁÂÊÃÁÅÁÊȾ† ÏÁ¹ÄÁÊ˹ÅÁÁÇÅÊÃÁÅÁÌоÆÔÅÁ„¥Ô»ÇǺҾÊÇÅÊÃÁ† ÅÁÁÆÊËÁËÌ˹ÅÁÊÇËÉ̽ÆÁй¾ÅÌ¿¾½¹»ÆÇÁÈÄǽÇË»ÇÉÆÇ ›Å¾Ê˾ÊÆÁÅÁ˾ÊËÁÉÇ»¹ÄÁÊ»Ç×ÊÁÊ˾ÅÌƹÅÇÉÇÀÇÊËdž ÃÇÊËÕ ÈÉÁоÅ»ºÇľ¾ÊÌÉÇ»ÔÎÌÊÄÇ»ÁØÎ оÅËǼÇËɾºÌ† ¾Ëœ§ª« ɹÀɹº¹ËÔ»¹ÄÁÊǻžÊËÆÇɾϾÈËÌÉ̽ÄØÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹ÈÉÇÍÁÄØÈÇ»ÔѾÆÆÇÂÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃÇÊËÁ¦Ç»Ô ÈÉÇÍÁÄÕsÖËÇÈÉǽÌÃËÊÊÇ»¾ÉѾÆÆÇÁÆÔÅÁùоÊË»¾Æ† ÆÔÅÁιɹÃ˾ÉÁÊËÁùÅÁ§ÆºÇľ¾ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆԝÄØ ÃÇƾÐÆǼÇÈÇËɾºÁ˾ÄØʽ¾Ä¹Æ¹ÃϾÆËƹ˾ÈÄÇʺ¾É¾¿¾† ÆÁ¾ ½ÄØȾɾɹºÇËÐÁÃÇ»†ºÇľ¾˾ÎÆÇÄǼÁÐƹØÊÁÊ˾Ź »ǺɹºÇËþ” †½Çº¹»ÄؾË£ÇÆÊ˹ÆËÁÆ£ÇÊÔÎ

£Ç¼½¹À¹»ÁÊËÕ¼ÄÇ¿¾Ë £Ç¼½¹Èɾ½ÈÉÁØËÁ¾ɹºÇ˹¾ËÌÊȾÑÆÇ Ìƾ¼ÇɹÆÇÁÄÁ ÈÇÀ½ÆÇÈÇØ»ÄØ×ËÊØÀ¹»ÁÊËÆÁÃÁ¦¾½¹»ÆÇ»ǽÆÇÂÁÀÇņ ÊÃÁμ¹À¾Ë»ÔÑÄÇÈÁÊÕÅÇÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆǼǽÁɾÃËÇɹ §§§„«¾ÈÄÇÊËÉÇÂÅÇÆ˹¿†°¾ÄغÁÆÊÔ¤¹ÉÁÊÔ°¾Ã¹ÆÁ† ÆǧƹǺɹҹĹ»ÆÁŹÆÁ¾ÐÁ˹˾ľÂƹÊ»ÇÂÊË»¹

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«¾ÃÊ˝ȕʽ«§¯¼ž­¹®§¼


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

11

«В 2009 году мы набирали персонал, увеличивали количество смен, и сегодня работаем круглосуточно, в 4 смены» ¯¡«™«™

£ÇÆÊ˹ÆËÁÆ£§ª´® ÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ½ÁɾÃËÇɧ§§„ªÈÌËÆÁÔ

ÈÉÇÍÁÄØ035&9ÁɾÃĹÅÆÌ×ùÅȹÆÁ× ÈÉǻǽÁÅÌ× §§§„ªÈÌËÆÁÔ£ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× Ê¹»ËÇÉÇÅÈÁÊÕŹÊ»ØÀ¹ËՆ ÊØƾ̽¹ÄÇÊÕsÍÁÉŹ »ÃÇËÇÉÇÂÇƹɹºÇ˹¾Ë ƾÈɾ½† Ê˹»Ä¾Æ¹»ÁÆ˾Éƾ˾ÁƹÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎɾÊÌÉʹÎ žÊÄÁÇƹÀ¹ÎÇоËÁÀÄÇ¿ÁËÕÊ»Ç×ËÇÐÃÌÀɾÆÁØ ÅÔ½Çƾ† ʾž¾½ÇÐÁ˹˾ľÂ œÇÊÈÇ¿Ì°¾Ã¹ÆÁÆÌÊÅÌËÁÄÇ ÐËÇÈÉÇÍÁÄÁ035&9ιɹÆ ˾ÉÁÀÌ×ËÊØ„ƾžÏÃÁÅùоÊË»ÇŔ¥¾¿½Ì˾ŠùÃÇËž† ËÁÄ£ÇÆÊ˹ÆËÁÆ£ÇÊÔÎ „ÈÉǽÌÃÏÁØ ÃÇËÇÉÌ×ÅÔÈÉÇÁÀ»Ç† ½ÁÅʾ¼Ç½ÆØ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾ËÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁÅÊ˹ƽ¹É˹Å ùоÊË»¹ùÃÉÇÊÊÁÂÊÃÁÅ œ§ª« ˹ÃÁƾžÏÃÁÅ %*/ ” «¹Ã¿¾ÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆǽÁɾÃËÇÉоÄغÁÆÊÃÇÂÍÁÉÅÔƾ† ½ÇÌž»¹¾ËÈÇÈǻǽ̼¹É¹ÆËÁÁƹľË„œ¹É¹ÆËÁØ ľËsÃÉÌËÇľËùоÊË»¹sÊÇÄÁ½Æ¹ØɾÈÌ˹ÏÁØ ¦Áо¼Ç ÐËÇȾɻԾžËÉÔÈÉÇÍÁÄØÃÇÅȹÆÁØ»ÔÈÌÊËÁ† ĹÄÁÑÕȹÉÌľËƹÀ¹½ ƹÐÁË ľËsÖËÇ»À¼Äؽ»½¹† ľÃǾÁËÌŹÆÆǾºÌ½ÌÒ¾¾c” sÈÁѾˤ¹ÉÁʹ°¾Ã¹ÆÁƹ £¹ÃÈÇØÊÆÁÄÁ»§§§„ªÈÌËÆÁÔ »ÃÇÆϾ¼Ç½¹ºÔĹ ƹй˹ɹºÇ˹ÈÇɹÀɹºÇËþÆÇ»ÇÂÍÇÉÅÌÄÔ½ÄØÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃǼǨ›®ÈÉÇÍÁÄØÁÌ»¾ÄÁоÆÁØÊÉdž ùÊÄÌ¿ºÔÈÉÇÍÁÄØ035&9½ÇľË¨ÉÁÊǽ¾ÂÊË»ÁÁƾ† žÏÃÁÎ˾ÎÆÇÄǼǻ ÊÌоËÇÅÇÈÔ˹ ÈÇÄÌоÆÆǼÇÀ¹ÈÉdž Ѿ½ÑÁÂȾÉÁǽÖÃÊËÉÌÀÁÁÈÉÇÍÁÄØ035&9 ºÔĹɹÀɹ† ºÇ˹ƹÆÇ»¹ØɾϾÈËÌɹ¡ÊÈÔ˹ÆÁØ ÈÉÇ»¾½¾ÆÆÔ¾¡Ê† ÈÔ˹˾ÄÕÆÔÅϾÆËÉÇŧ§§„§ÅÊÃÊËÉǯ¦¡¤”»¹»¼ÌÊ˾ ¼Ç½¹ ÈÇùÀ¹ÄÁ ÐËÇÈÉÇÍÁÄÕ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇÊÈÇÊdž º¾ÆÊÇÎɹÆØËÕÊ»ÇÁÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÇÆÆÔ¾ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ »˾оÆÁ¾ľËžÊËÕʾÉËÁÍÁùËÊÈÉÁÄÇ¿¾ÆÁØÅÁ »Ô† ÄÇ¿¾ÆÆÔÂƹʹÂ˾ÊȾÏÁ¹ÄÕÆǽÄØȹÉËƑÉÇ» „ª¾ÂйÊÅÔɹÀɹº¹ËÔ»¹¾ÅÈÉǼɹÅÅ̽ÄØÈÇËɾ† ºÁ˾ľÂsÎÇËÁÅÇËÃÉÔËÕÊÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØÅÁÇÃÇÆÆÔÎ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¾½ÁÆÔÂϾÆËÉÃÇÆËÉÇÄØùоÊË»¹¶ËǺ̆ ½¾Ë¾½ÁÆÔÂ˾ľÍÇÆ ÈÇÃÇËÇÉÇÅÌù¿½ÔÂÈÇËɾºÁ˾ÄÕ ÃÌÈÁ»ÑÁÂÇÃƹÁÀÈÉÇÍÁÄØ035&9 ÊÅÇ¿¾ËÈÇÀ»ÇÆÁËÕÁ ɹÊÊùÀ¹ËÕÇùоÊË»¾ÇÃÇÆ ÃÇËÇÉÔ¾ÇÆÈÇÄÌÐÁÄ ¨Ç˾ÆÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ÈÇÃÌȹ˾ÄÁÊÅǼÌËÈÇÄÌÐÁËÕÁÊоÉÈÔ»¹† ×ÒÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÈÇÄ׺ÔÅ»ÇÈÉÇʹŠùʹ×ÒÁÅÊØ ƹѾ¼ÇÈÉÇÍÁÄØÁÁÀ½¾ÄÁÂÁÀƾ¼Ç” sÇËžËÁÄ£ÇÆÊ˹Ɔ ËÁÆ£ÇÊÔÎ ›ÇÀÅÇ¿ÆÇ ˹ÃÁ¾ÈÁÊÕŹÊ»ØÀ¹ÆÔ¾Ò¾ÁÊ˾ŠÐËÇ ÈÉÇÍÁÄÕ035&9ÈÇÈÌÄØɾÆƾËÇÄÕÃÇ»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ¶ËÇɾ¹ÄÕÆÇ ¾ÊÄÁÌоÊËÕ ÐËÇÌ¿¾ʾÂйÊsº¾ÀÀ¹È̆ ÊùÆǻǼÇÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆǼÇÈÉǽÌÃ˹sÈÉǽÌÃÏÁק§§ „ªÈÌËÆÁÔÈÉÁǺɾ˹×Ë»ɹÀÆÔÎɾ¼ÁÇƹΩÇÊÊÁÁ ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

°ËǾҾùʹ¾ËÊØ»ÔѾÊùÀ¹ÆÆÇ¼Ç ËÇÃÇÅžÆ˹ÉÁÁ ÈÇÖËÇÅÌÈǻǽ̽¹Ä¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ½ÁɾÃËÇÉÃÇÆʹĆ ËÁƼǻÇÂÃÇÅȹÆÁÁ„·ÉÁÃÇƔ›¹ÊÁÄÁ£ÉÇľ»¾Ï s›ÌÊÄÇ»ÁØÎÃÉÁÀÁʹƹÉÔÆþËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼Ǻdž ÊËÉؾËÊغÇÉÕº¹À¹„žÊËÇÈǽÊÇÄÆϾŔ ÁÅÆǼÁ¾Èɾ½† ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÁÊÐÁ˹×Ë ÐËÇƹ»ÇÂƾ»Ê¾Êɾ½ÊË»¹ÎÇÉdž ÑÁ ¹Ð¹ÊËÌ×˹ÃÁ¾»Ç˺ÁÀƾÊžÆÔ»ÔºÁɹ×ËƹÁºÇ† ľ¾ÈÉÇÊËÇÂÊÁÎËÇÐÃÁÀɾÆÁØÊÈÇÊǺ»ÔºÁËÕÊØ»ȾɆ »Ô¾ÉؽÔÇоÉÆÁËÕÉؽÇÅÊËÇØÒÁΛʻØÀÁÊÖËÁÅʾ† ¼Ç½ÆØÈÇËɾºÁ˾ÄØÅÈÉÁÎǽÁËÊØƾľ¼ÃÇÊǽÆÇÂÊËÇÉdž ÆÔ ÉÔÆÇÃÁÀǺÁÄ̾ËÃɹÊÇÐÆÇÂÁ„»ÃÌÊÆÇ”ɾÃĹÅÇ  ÈÉÁÀÔ»¹×Ò¾ÂÊÇÇË»¾ËÊ˻ǻ¹ËÕÅÁÉÇ»ÔÅÊ˹ƽ¹É˹ÅÁ ¿ÁËÕËÇÄÕÃÇ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÉÇÊÃÇÑÁÁ»ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆÔÎ ËÇ»¹ÉÇ» ʽÉ̼ÇÂsÃÇÆÃÌɾÆÏÁØÊɾ½ÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ÈÉǽÌÃÏÁÁÉÇ¿½¹¾Ë»Ê¾ºÇÄÕѾ ˹ÃƹÀÔ»¹¾ÅÇ¼Ç оɆ ÆǼÇÈÁ¹É¹Á»ÊÈÔÑÃÁÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔλÇÂƨÉÁÖËÇÅ »ºÇÄÕÑÁÆÊË»¾ÊÄÌй¾»¹ÆËÁÈÁ¹Éƾ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÇÈɹ»† ½¹Æ ƾÁž¾ËÈǽÊǺÇÂɾ¹ÄÕÆÔÎ͹ÃËÇ»ÁϾÄÕ¾¼Ç ÄÁÑÕǽƹsÌÊËɹÆÁËÕÃÇÆÃÌɾÆ˹»Æ¾À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇË ËÇ¼Ç ƹÊÃÇÄÕÃÇùоÊË»¾Æ¾ÆÈÉǽÌÃËƹʹÅÇŽ¾Ä¾ ›ÁËǼ¾ ÇÊÆÇ»ÆÔÅËÇ»¹ÉÇÅʾ¼Ç½ÆØƹÉÔÆþØ»ÄؾËÊØ ɾÈÌ˹ÏÁØ ¹ƾʹŹÈÉǽÌÃÏÁØ «¹ÃÁ»½¹ÆÆÇÅÊÄÌй¾ ÈÇÊľÈÉÇÐ˾ÆÁØÇËÃÉÔËǼÇ ÈÁÊÕŹ¼†¿Á°¾Ã¹ÆÁÆÇ»ÇÀÆÁù¾Ë»ÇÈÉÇÊÀ¹Ð¾ÅƾÁÀ† »¾ÊËƹØ»§ÅÊþÃÇÅȹÆÁØ„«¾ÈÄÇÊËÉÇÂÅÇÆ˹¿†°¾ÄغÁÆÊÔ ÈĹËÁ˽¾ÆÕ¼ÁÀ¹¹ÆËÁÈÁ¹ÉÃÇÅȹÆÁÁ„ªÈÌËÆÁÔ ¡Æ˾ɾÊÆÔÂ͹Ã˹»ËÇÉÈÁÊÕŹ¼†¿¹°¾Ã¹ÆÁƹ ÃÇËÇɹØÈǽÈÁÊÔ»¹¾ËÊØÃÇÅžÉоÊÃÁŽÁɾÃËÇÉÇÅ „«¾ÈÄÇÊËÉÇÂÅÇÆ˹¿†°¾ÄغÁÆÊÔ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÀ¹É¾¼Á† ÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹»§ÅÊþÈǹ½É¾ÊÌÌĆؠ¹»Ç½ÊÃ¹Ø  Ø»ÄØĹÊÕÊÇËÉ̽ÆÁÃÇÅ«ÇɼǻǼÇ½ÇŹ„¬É¹ÄÊƹºÃÇņ ÈľÃ˔ ¼°¾ÄغÁÆÊà ÃÇËÇÉÔÂÀ¹ÆÁŹ¾ËÊØÇÈËÇ»ÇÂËÇɆ ¼Ç»Ä¾Âœª¥Áž˹ÄÄÇÈÉÇùËÇŧºÉ¹Ò¹¾ËƹʾºØ»ÆÁ† ŹÆÁ¾ÁËÇ ÐËǹ½É¾Ê¹ɾ¼ÁÊËɹÏÁÁǺ¾ÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ  Èǽ¹ÆÆÔÅ­¾½¾É¹ÄÕÆÇÂƹÄǼǻÇÂÊÄÌ¿ºÔ ÀƹйËÊØ ùù½É¾Ê¹ŹÊÊÇ»ÇÂɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎÄÁÏ ™ùÃÁÀ»¾ÊËÆÇ ɾÈÌ˹ÏÁØÌ˹ÃÁÎÃÇÅȹÆÁÂÅÇ¿¾ËºÔËÕ ÊÇÅÆÁ˾ÄÕÆÇ ›ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÇËÄÁϹÃÇÅȹÆÁÁ„«¾ÈÄÇÊËÉÇÂÅÇÆ˹¿† °¾ÄغÁÆÊÔ»ÔÊËÌȹ¾Ë½É̼¹ØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÊϾÄÕ×ÈÉdž »ÇùÏÁÁÁÄÁÌÊËɹƾÆÁØÃÇÆÃÌɾÆ˹ ›Á½ÁÅÇ ÃÇÅȹÆÁØ„ªÈÌËÆÁÔÌ¿¾½ÇºÁĹÊÕÊËÇÄÕ ºÇÄÕÑÁÎÌÊȾÎÇ»»ǺĹÊËÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹¨›®ÈÉÇÍÁÄØ ÐËÇÃÇÆÃÌÉÁÉÇ»¹ËÕÊƾÂƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÆÁоŠÃÉÇžùà „ɹÀºÁɹÆÁ¾Å”ƹÃÌÊÇÐÃÁÁÎɾÃĹÅÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»


12

ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÂÜÞ

Какой рынок нужен всегда? ˾ÃÊ˨ÛÁÉÅȽ¬¢¯­«Ÿ®§¼

s£ÇÆÊ˹ÆËÁÆ·ÉÕ¾»ÁÐ ÐËÇÈɾ½Ê˹»ÄؾËÊǺÇ»¾ÆËÁÄØÏÁØ оÅÇƹ ÇËÄÁй¾ËÊØÇËÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØÁÐËÇʾ¼Ç½ÆØƹÁºÇľ¾»ÇÊËɾºÇ»¹† ÆÇ»§ÅÊþ s›¾ÆËÁÄØÏÁØ »ȾɻÌ×Çоɾ½Õ ÊÇÀ½¹Æ¹½ÄØÈÇžҾÆÁ ¼½¾оÄÇ»¾Ã ÈÉǻǽÁËÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆǾ»É¾ÅاƹÆ̿ƹ½ÄØ̽¹Ä¾ÆÁØȹÉÇ»ÁÀ¹È¹ÎÇ» ƹ† ÈÉÁÅ¾É ˹º¹ÐÆǼÇ½ÔŹÁÀʹÆÌÀĹÁÈÉÇÐÁÎÈÇÊËÇÉÇÆÆÁÎÀ¹È¹ÎÇ» ¹˹ÿ¾ ÇËÁÀºÔËù»Ä¹¼Á»ËÇ¿¾»¹ÆÆÇÂÃÇÅƹ˾Á½ÉϾľÂ ¦¹ÉÔÆþÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆºÇÄÕÑÇÂÅǽ¾ÄÕÆÔÂÉؽɹÀÄÁÐÆÇÂÅÇÒÆÇÊËÁÁ ½ÁÀ¹Âƹ ÊÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔÅÁ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÅÁÍÌÆÃÏÁØÅÁ »ÔËؿù ˹ÂÅ¾É ½¹ËÐÁý»Á¿¾ÆÁØÁ»Ä¹¿ÆÇÊËÁ §ËÖËǼÇÀ¹»ÁÊÁËÁϾƹ»¾ÆËÁÄØËÇɹ ™ÇËÄÁй¾ËÊØ»¾ÆËÁÄØËÇÉÇËÃÇƽÁÏÁÇƾɹ˾ŠÐËÇÈÇÊľ½ÆÁÂɾ¼ÌÄÁÉ̾Ë »ÇÀ½ÌÎÈÇ˾ÅȾɹËÌɾÁ»Ä¹¿ÆÇÊËÁ ¹»¾ÆËÁÄØËÇÉÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË»ÇÀ½ÌÎÇǺžÆ ÈÉÁËÇÐÆÔÂÁ»ÔËØ¿ÆÇ s£¹ÃÁ¾ÍÁÉÅԆÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔƹÇÅÊÃÇÅÉÔÆþ s¸ºÔƹÀ»¹ÄËÇ ÐËÇÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÇÌƹÊsºÔËÇ»¹Ø»¾ÆËÁÄØÏÁØ„›¾ÆËʔ ¬ÃɹÁƹ ›§ÅÊþÄ׺ÇÂŹ¼¹ÀÁÆÁÉÔÆÇÃÈɾ½Ä¹¼¹×Ë»ÇÊÆÇ»ÆÇÅÖËÇǺdž É̽ǻ¹ÆÁ¾ ¹Ë¾Ås„¶©™” ©ÇÊÊÁØ „ÇÊȾĔ ¨ÇÄÕѹ TJTUFN"*3 ±»¾ÏÁØ ÌÈÇÊľ½ÆÁξÊËÕƾËÇÄÕÃǺÔËÇ»¹Ø ÆÇÁÈÉÇÅÔÑľÆƹØ»¾ÆËÁÄØÏÁØ ¥Ç¿ÆÇƹÀ»¹ËÕÁÇÅÊÃǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØs„›¾À¹”¬ÆÁÎʹŹØÆÁÀùØÁ ½ÇÊËÌÈƹØϾƹ ÐËÇùʹ¾ËÊØ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ¦ÇÅÆǼÁÎƾÌÊËɹÁ»¹¾ËùоÊË»Ç ÈĹÊËŹÊÊÔ s¡Æ½ÌÊËÉÁØÃÄÁŹ˹»§ÅÊþƹºÁɹĹǺÇÉÇËÔ»ɹÀ»ÁËÁÁ ÆÇÃÉÁ† ÀÁÊʾÉՑÀÆÇÈÇžѹÄ›БÅÖËÇ»ÔɹÀÁÄÇÊÕ s¦¹Ñ¾Èɾ½ÈÉÁØËÁ¾ƾÇÊǺ¾ÆÆÇÈÇÊËɹ½¹ÄÇÇËÃÉÁÀÁʹ§ºÓ¾ÅÔÈÉǽ¹¿ ÈÇÐËÁƾÊÆÁÀÁÄÁÊÕ ʾ¼Ç½ÆØÇÆÁÈÉÁžÉÆÇ˹ÃÁ¾¿¾ ùÃÁÅÁºÔÄÁ¼Ç½ ½»¹ ÁÄÁËÉÁƹÀ¹½›ÇÊÆÇ»ÆÇÅÅÔÈɾ½Ä¹¼¹¾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ »ÉÇÀÆÁÏÌйÊËÆÔ¾ÄÁϹÈÉÁǺɾ˹×ËÌƹÊŹ˾ÉÁ¹ÄÔÁǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØ Ê»ÇÁÎû¹ÉËÁÉ£ÇƾÐÆÇ ƹÅÈÉÁÎǽÁËÊØǺҹËÕÊØÊÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØÅÁƹѾ† ¼Çʾ¼Å¾Æ˹ÉÔÆù ÈÇÖËÇÅÌÊÁË̹ÏÁØƹÅÁÀ»¾ÊËƹ ¥Ç¼ÌÊùÀ¹ËÕ ÐËǺÇÄÕѾ»Ê¾¼ÇÈÇÊËɹ½¹ÄÁÇËÃÉÁÀÁʹÇɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁÁ ƾÊÌÒÁ¾ÃÉÌÈÆÔ¾À¹ËɹËÔÁÁž×ÒÁ¾ºÇÄÕÑÇÂÑË¹Ë ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»ÇÇÊ˹ÆÇ»ÁÄÇÊÕ ¹»Å¾Ê˾Ê˾ÅÈɾÃɹËÁÄÊØÁÅÇÆ˹¿ÇËÇÈÁ˾ÄՆ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

£©¡ ¡ª £™£ ›´¸ª¦¡¤§ªµ  ™«©§¦¬¤¦ž›ªž ­¡©¥´ «§©œ¬·²¡ž £¤¡¥™«¡°žª£¡¥ §š§©¬§›™¦¡ž¥ §š¶«§¥¡©¬œ¡® ™ª¨ž£«™®™¦¦§œ§ ªžœ¥ž¦«™©™ªª£™ ™¤ ¦™°™¤µ¦¡£ £§¥¥ž©°žª£§œ§ §«ž¤™œ¨„¨§¤¡¥™£ª” £§¦ª«™¦«¡¦ž¥ž·£


ร‘ร’รรŽร‰รˆรร’ร…รร‚รœรž

13

ะ’ ะžะผัะบะต ะฒะตะฝั‚ะธะปัั†ะธัŽ ะฟั€ะตะดะปะฐะณะฐัŽั‚ ะพะบะพะปะพ 100 ะบะพะผะฟะฐะฝะธะน. ะะตัะผะพั‚ั€ั ะฝะฐ ะบั€ะธะทะธั, ะปัŽะดะธ ะผะตะฝััŽั‚ ะบะฒะฐั€ั‚ะธั€ั‹, ัั‚ั€ะพัั‚ ะธ ะฟั€ะพะดะพะปะถะฐัŽั‚ ัƒัั‚ะฐะฝะฐะฒะปะธะฒะฐั‚ัŒ ะฒะตะฝั‚ะพะฑะพั€ัƒะดะพะฒะฐะฝะธะต. ร†ร”รŽรŠรรŠร‹ยพร…ยฅยพร†ร•ร‘ยพรˆร‡รŠร‹ร‰ยนยฝยนร„รร†ยพยบร‡ร„ร•ร‘รยพร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนรรร ยžรŠร‹ร•ยปยงร…รŠรƒยพร†ยพรŠรƒร‡ร„ร•รƒร‡ยบร‡ร„ร•ร‘รรŽร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนรรร‚ร†ยนร‘ยพยผร‡รŠยพยผย† ร…ยพร†ร‹ยน ร†ยนรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽรƒร‰รร€รรŠร‹ยนรƒยฟยพร†ยพร‡ร‹ร‰ยนร€รร„รŠร˜ รˆร‡รŠรƒร‡ร„ร•รƒรŒ ร‡ร†รรŠรŒร’ยพรŠร‹ยปรŒร—ร‹รŒยฟยพร…ร†ร‡ยผร‡ร„ยพร‹ รรŒร†รรŽรŠร„ร‡ยฟรร„รรŠร•รŒรŠร‹ร‡ร‚รรย† ยปร”ยพร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร˜รŠรŠยนร…ร”ร…รรƒร‰รŒรˆร†ร”ร…รร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ร”ร…รร‡ร‰ยผยนร†รย† ร€ยนรรร˜ร…ร รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพรรˆร‡ยฝยฝยพร‰ยฟรยปยนร—ร‹รรŽร†ยนรˆร„ยนยปรŒ ย›ร‡ร‡ยบร’ยพยปยงร…รŠรƒยพยบร‡ร„ร•ร‘ยนร˜รƒร‡ร†รƒรŒร‰ยพร†รรร˜ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร— รˆร‰ยพยฝร„ยนยผยนร—ร‹ร‡รƒร‡ร„ร‡รƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ยฆร‡ร‰ร”ร†ร‡รƒร†ยพรŠร‹ร‡รร‹ ร†ยนร…ยพรŠร‹ยพ รˆร‡รŠรƒร‡ร„ร•รƒรŒรŠยพยผร‡ยฝร†ร˜รˆร‰ยพยฝรˆร‡ร„ยนยผยนยพร‹รŠร˜ รร‹ร‡ร„ร—ยบร‡ร‚ ยฝร‡ร… ร„ร—ยบยนร˜รƒยปยนร‰ร‹รร‰ยนยฝร‡ร„ยฟร†ร”ยบร”ร‹ร•รŠยปยพร†ร‹รร„ร˜รรยพร‚ยฆยพรŠร…ร‡ย† ร‹ร‰ร˜ร†ยนรƒร‰รร€รรŠ ร„ร—ยฝรร…ยพร†ร˜ร—ร‹รƒยปยนร‰ร‹รร‰ร” รŠร‹ร‰ร‡ร˜ร‹รรˆร‰ร‡ยฝร‡ร„ยฟยนย† ร—ร‹รŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนร‹ร•ยปยพร†ร‹ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพ sยฃยนรƒยปร”รŠรรร‹ยนยพร‹ยพ รƒยนรƒร‡ยปร”ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรยนรƒย† ร‹ร‡ร‰ร” รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพรŠรˆร‡รŠร‡ยบรŠร‹ยปรŒร—ร‹ร‰ยนร€ยปรร‹รร—รˆร‡ร‹ร‰ยพย† ยบรร‹ยพร„ร•รŠรƒร‡ยผร‡รŠรˆร‰ร‡รŠยนร†ยนรŠรรŠร‹ยพร…ร”ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรร รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†รร‰ร‡ยปยนร†รร˜ sย›ร‡ย†รˆยพร‰ยปร”รŽ ร‰ยนร€ยปรร‹รยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยน ยฝร„ร˜รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยผร‡ ยปรŠยพยผยฝยนรˆร‡ร‹ร‰ยพยบรŒยพร‹รŠร˜ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรรรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†รย† ร‰ร‡ยปยนร†ร˜ยจร‰รรย‘ร…รŠรŒรย‘ร‹ร‡ร…รƒร„รร…ยนร‹รรยพรŠรƒรรŽรŒรŠร„ร‡ยปรร‚sยชรย† ยบรร‰รŠรƒรร‚ร–ร‹ร‡รร„รยทยฟร†ร”ร‚ร‰ยพยผรร‡ร†ย›ร†ยนร‘ยพร…ร‰ยพยผรร‡ร†ยพรŠรˆร‰ร‡รŠ ร†ยนยปร”ร‘ยพร†ยนร€ยปยนร†ร†ร”ร‚รŠยพยผร…ยพร†ร‹ร‰ยนรŠร‹ย‘ร‹sรร‹ร‡ร‰ยนร†ร•ร‘ยพยบร”ร„ร‡ ร‰ร‡รŠรƒร‡ร‘ร•ร— รŠยพร‚รยนรŠร†ร‡ร‰ร…ยน ย›ร‡ย†ยปร‹ร‡ร‰ร”รŽ ยพรŠร„รร‰ยนร†ร•ร‘ยพรˆร‰รร‡ยบร‰ยพร‹ยนร„รร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพ รŠร…รร†รร…รŒร…ร‡ร…รรŒร†รƒรรร‚ ร‹ร‡รŠยพร‚รยนรŠยปรˆร‰รร‡ร‰รร‹ยพร‹ยพยบร‡ร„ยพยพยฝร‡ย† ร‰ร‡ยผรยพรรรŒร†รƒรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร”ยพยปยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”รŠรŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒร—ย† ร’รร…ยฝรร€ยนร‚ร†ร‡ร… ร†ยนรˆร‰รร…ยพร‰ (SFFO8ร‡ร‡E ยฆรŒร ยปย†ร‹ร‰ยพร‹ร•รรŽ ร†รŒยฟร†ร‡ร‡รˆร‹รร…ยนร„ร•ร†ร‡ยพรŠร‡รยพร‹ยนร†รยพรยพร†ร” รƒยนรยพรŠร‹ยปยนรยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยนยงร‹ยพรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ร†ยพยปร”รŽร‡ยฝรร‹ยฝยพร‘ยพยปร„ยพ ยนยพรŠร„รรยปร”รŽร‡ยฝรร‹ ร‹ร‡รƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ร†ยพร‹ร‡ยจร‡รยพร…รŒ ย›ร‡รˆร‰ร‡รŠรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร— sยฆยนร€ร‡ยปรร‹ยพรŠยนร…ร”ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผรยพรรŠยนร…ร”ยพยฝยพร‘ย‘ยปร”ยพ ยปยพร†ร‹รŠรรŠร‹ยพร…ร” ร‡ร‹รยพยผร‡ร€ยนยปรรŠรร‹รยพร†ยนร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ร ร†ยพรˆร‡รŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยพย‘รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒร sยงยบร“ย‘ร…ร”รˆร‰ร‡ยฝยนยฟยปยพร†ร‹ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ยปร†ยนร‘ยพร‚รƒร‡ร…รˆยนย† ร†รรร†ยพร€ยนยปรรŠร˜ร‹ร‡ร‹รŠยพร€ร‡ร†ร†ร‡รŠร‹รsรˆร‰ร‡ยฝยนย‘ร…รƒร‰รŒยผร„ร”ร‚ยผร‡ยฝยšร”ย† ร‹ร‡ยปร”ยพยปยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”รˆร‰ยพยฝร„ยนยผยนยพร…รˆร‡รยพร†ยพร‡ร‹ร‰รŒยบยฝร‡ ย†ร‹ร”รŠsยปร€ยนยปรรŠรร…ร‡รŠร‹รร‡ร‹ร†ยนยบร‡ร‰ยนรรŒร†รƒรรร‚รร…ร‡ร’ร†ร‡รŠร‹ร ยฏยพร†ยนร€ยนยปรรŠรร‹รร‡ร‹ร„รร†ยพร‚รƒรยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยน ร‡ร†ยนยฝร‡ร„ยฟร†ยน ยบร”ร‹ร•ร‘รร‰ร‡รƒร‡ร‚ยฌร†ยนรŠยบร‡ร„ร•ร‘รยพรŠรƒร„ยนยฝรŠรƒรยพร€ยนรˆยนรŠร” ยบร‡ร„ยพยพ ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรˆร‡ร€รรรร‚ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ยปยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร‡ยป ยนยพรŠร‹ร•ยพร’ย‘ ยฝยปยพร‰รร” รƒยนร†ยนร„ร” ยปร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร” ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร‹ร‡ยฟยพยปรƒร„ร—รยนยพร‹ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ย‘ร†ร†รŒร—รŠร‹ร‡รร…ร‡รŠร‹ร• ยฆร‡ร–ร‹ร‡ร€ยนยปรรŠรร‹ร‡ร‹รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹รรร‡ยบร“ย‘ร…ยนร‰ยนยบร‡ร‹ ยปยพยฝยพร†รร˜ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรยฅร‡ยฟร†ร‡รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรร‹ร•รรŠยนร…ร‡ร…รŒ ยนร…ร‡ยฟร†ร‡ยฝร‡ยปยพย† ร‰รร‹ร•ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡รŠรˆยพรรยนร„รรŠร‹รŒ ยฆร‡ยปรŠย‘ร€ยนยปรรŠรร‹ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ร‡ร‹รˆร‡ร‹ร‰ยพยบรร‹ยพร„ร˜sรŽร‡รยพร‹รŠร˜ยบร‡ร„ร•ย† ร‘ยพรƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ยน ร†รŒยฟร†ร‡ยบร‡ร„ร•ร‘ยพร€ยนร–ร‹ร‡ร€ยนรˆร„ยนร‹รร‹ร• ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #21 (517) 31.05.10

sยฃยนรƒรยพรˆร‰ร‡ยบร„ยพร…ร”ยปร‡ร€ร†รรƒยนร—ร‹รŒรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ ร‹ร‡ร‰ยผรŒย† ร—ร’รรŽยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร…ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร… ยฅร†ร‡ยผร‡ร„ร ยปรŠร‹ร‰ยพรยนยพร‹รŠร˜ยบร‰ยนรƒยน sยฆยนยปยพร‰ร†ร‡ยพ ร–ร‹ร‡รƒยนรŠยนยพร‹รŠร˜รƒยปยนร„รรรรรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”รŽรŠรˆยพรรยนย† ร„รรŠร‹ร‡ยป รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพร€ยนร†รร…ยนร—ร‹รŠร˜รƒร‡ร†รŠรŒร„ร•ร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพร… รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รย† ร‰ร‡ยปยนร†รยพร… ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร‡ร…รรŠยพร‰ยปรรŠร†ร”ร…ร‡ยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพร…รˆร‰ยพยฝร„ยนย† ยผยนยพร…ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ย›รƒร‡ร…รˆยนร†รร˜รŽรˆร‡ยฝร‡ยบร†ร”ยพร„รรยนยปรŠยพยผยฝยน ยปยฝยพรรรรร‹ยพ ยนร†รŒยฟยพร†รˆร‡ร„ร†ร”ร‚ร‡ยบร“ย‘ร…ร‹ยนรƒรรŽรŠรˆยพรรยนร„รรŠร‹ร‡ยปยซยนรƒ ยฟยพร†รŒยฟร†ร‡รร…ยพร‹ร•รร€ยนรƒร‰ร”ร‹ร”ร‚รŠรˆยพรƒร‹ร‰รŒรŠร„รŒยผยปรรร‰ร…ยพsร†ยพร‹ร‡ร„ร•ย† รƒร‡รˆร‰ร‡ยฝยนยฟร ร†ร‡รร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ รรŠยพร‰ยปรรŠร†ร‡ยพร‡ยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพ ยžรŠร„รยปรŠร‹ร‰ยพรยนยพร‹รŠร˜ยบร‰ยนรƒ ยนร–ร‹ร‡รŒร†ยนรŠร‰ยพยฝรƒร‡ ร‰ยนร€ยปรˆร‡ร„ยผร‡ย† ยฝยน ร†ร‡ยบร”ยปยนยพร‹ ร…ร”รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรร…รˆร‰ร‡ยปยพร‰รƒรŒร ยผยนร‰ยนร†ร‹รร‚ร†ร”ยพย„ยฟยพรŠร‹ร”ย”ยบยพร‰ย‘ร…ร†ยนรŠยพยบร˜ยฅยพร†ร˜ยพร…ร‹ร‡ยปยนร‰รˆร‰ร ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร‡รŠร‹รรŠร‰ยนร€รŒ ยนรˆร‡ร‹ร‡ร…ยบร‰ยนรƒยบยพร€รˆร‰ร‡ยบร„ยพร…ร…ยพร†ร˜ยพร… ร†ยนร€ยนยปร‡ยฝยพย†รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพ ยšร”ยปยนยพร‹รˆร‰ร‡ยบร„ยพร…ยนยปร‡ร€ยปร‰ยนร‹ยนร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜รˆร‡ยปรร†ยพรˆร‡รƒรŒย† รˆยนร‹ยพร„ร˜ยฅร†ร‡ยผรยพรŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ร‡รร†ยพรˆร‰ยนยปรร„ร•ร†ร‡รˆร‡ยฝยบรร‰ยนร—ร‹ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร—รƒรˆร„ร‡ร’ยนยฝร ร†ยนรˆร‰รร…ยพร‰ รŠยปร‡ยพร‚ยฟยพรƒรŒรŽร†รย›รŠย‘ร†ยนย† ยฝร‡รย‘ร‹รƒร‡รˆร‰ร‡รŠรรร‹ร”ยปยนร‹ร• ยนร–ร‹ร‡ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠยฝยพร„ยนร‹ร•ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡รŠร‡รŠรˆยพย† รรยนร„รรŠร‹ร‡ร…ยจร‡ร‹ร‡ร…ยปรƒยนร‹ยนร„ร‡ยผยพร†รŒยฟร†ร‡ร†ยนรŽร‡ยฝรร‹ร•ร‹ร‰ยพยบรŒยพร…รŒร— รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร• ร€ยนร‹ยพร…รˆร‰ยนยปรร„ร•ร†ร‡รˆร‡ยฝยปร‡ยฝรร‹ร•รƒยนร†ยนร„ร” ยฌยฝร‡ยบร†ร‡ รƒร‡ยผยฝยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร˜รˆร‰ยพยฝร„ยนยผยนยพร‹รร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รรŠยพร‰ยปรรŠ sย›ยนร‘รรŠร‡ยปยพร‹ร”รˆร‡รƒรŒรˆยนร‹ยพร„ร—รˆร‰รยปร”ยบร‡ร‰ยพยปยพร†ร‹รร„ร˜ย† รรรรรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร‡ยป sย›รŠยพยผยฝยนร†รŒยฟร†ร‡รƒร‡ร†รŠรŒร„ร•ร‹รร‰ร‡ยปยนร‹ร•รŠร˜รŠร‡รŠรˆยพรรยนร„รรŠร‹ร‡ร… ยนร†ยพยบร‰ยนร‹ร•ร‹ร‡ร‹ยฟยพยปยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ยนร‡ยบรŒร…ยžรŠร„รรŽร‡ร‹รร‹ยพรŠยนร…ร‡ย† รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ร‡รˆร‡ยฝร‡ยบร‰ยนร‹ร•รยปร…ร‡ร†ร‹รร‰ร‡ยปยนร‹ร•ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพ ร‹ร‡ รŠร„ยพยฝรŒยพร‹ยบร”ร‹ร•ยปร†รร…ยนร‹ยพร„ร•ร†ยพยพรˆร‰รยพยผร‡ยปร”ยบร‡ร‰ยพ ร‡รŠร‡ยบยพร†ร†ร‡ยพรŠย† ร„รรˆร‰รร‡ยบร‰ยพร‹ยนยพร‹รŠร˜รร‹ร‡ย†ร‹ร‡รŠยพร‰ร•ย‘ร€ร†ร‡ยพ ยฃร‡ร†ยพรร†ร‡ ร†รŒยฟร†ร‡รŠร…ร‡ร‹ร‰ยพร‹ร•รŠยพร‰ร‹รรรรรร‰ร‡ยปยนร†ร„รร‹ร‡ย† ยปยนร‰ ยพรŠร‹ร•ร„รยผยนร‰ยนร†ร‹รร‚ร†ร”ร‚รˆยนรŠรˆร‡ร‰ร‹ร†ยนรร€ยฝยพร„รยพย›ยฝร‡รƒรŒย† ร…ยพร†ร‹ยพร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร‡รˆร‰ร‡รŠร‹ยนยปรร‹ร•รˆยพรยนร‹ร•รยฝยนร‹รŒรˆร‰ร‡ยฝยนยฟร ยกรŠร–ร‹ร‡ยผร‡ร…ร‡ร…ยพร†ร‹ยนรรร‰ร…ยนย†รˆร‰ร‡ยฝยนยปยพรร†ยพรŠย‘ร‹ยผยนร‰ยนร†ร‹รร‚ร†ร”ยพ ร‡ยบร˜ร€ยนร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยน sยฃร‡ร†รŠร‹ยนร†ร‹รร†ยทร‰ร•ยพยปรร รƒยนรƒร‡ร‚ยปรยฝรร‹รŠร˜รˆยพร‰รŠรˆยพรƒย† ร‹รยปยนร‰ยนร€ยปรร‹รร˜ร‰ร”ร†รƒยนยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรรรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†รร‰ร‡ยปยนย† ร†รร˜ยปรยพร„ร‡ร… sย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜รรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†รร‰ร‡ยปยนร†รยพร†รŒยฟร†ร”ยบรŒยฝรŒร‹ยปรŠยพยผย† ยฝยน ร‹ยนรƒรƒยนรƒรŠยพยผร‡ยฝร†ร˜ รŠรรร‹ยนร— ร–ร‹ร‡รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒร‹รˆยพร‰ยปร‡ร‚ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรย† ร…ร‡รŠร‹รย›ยงร…รŠรƒยพรˆร‡รร‹รยปรƒยนยฟยฝร‡ร‚รƒยปยนร‰ร‹รร‰ยพรร…ยพยพร‹รŠร˜รŠรรŠร‹ยพร…ยน ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร ยžร’ย‘ ยพรŠร„รยบรŒยฝยพร‹ร‰ยนร€ยปรยปยนร‹ร•รŠร˜รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ ร‹ร‡ รŠร‡ร‡ร‹ย† ยปยพร‹รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ รร‰ร”ร†ร‡รƒยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรรรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†รร‰ร‡ยปยนร†รร˜รˆร‡ย† ร„รŒรรร‹ร†ร‡ยปร”ร‚รร…รˆรŒร„ร•รŠยปรŠยปร‡ย‘ร…รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร…ร‰ยนร€ยปรร‹รรยฆยน รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ร‰ร”ร†ร‡รƒร…ร†ร‡ยผรยพรยปร‡ร€ร„ยนยผยนร—ร‹รŠยปร‡รร†ยนยฝยพยฟยฝร” sยชรˆยนรŠรยบร‡ร€ยนรร†ร‹ยพร‰ยปร•ร—


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

14 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ

15

Обзор рынка кондиционирования и вентиляции ˾ÃÊË¢ÈÂʽž¢­¢ª¡¢¢Ÿ ÈÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅXXXBJSTSV]XXXSVTLMJNBU†PNTLSV]PMENPZ†WZCPSSV]XXXWFOUJMBUJPO†TZTUFNSV]XXXDPOEJWFOUSV]XXXDPOEJUJPOFSZSV

¡¦¬ª«©¡¸£§¦¡¯¡§¦¡©§›™¦¡¸ ¡›ž¦«¡¤¸¯¡¡›§ ¬®™ ¨§ª«ž¨ž¦¦§¨©ž›©™²™ž«ª¸ ›§«ž¤µ¦´¢¨§¤¦§¨©™›¦´¢ ªž£«§©¶£§¦§¥¡£¡¨§¶«§¥¬ ª™¥§ž›©ž¥¸©™ªª¥§«©ž«µ š§¤žžž«™¤µ¦§©´¦§£ £§¦¡¯¡§¦¡©§›™¦¡¸ ¡›ž¦«¡¤¸¯¡¡›§¥ª£ž

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £ÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾»ÇÀ½ÌιsÖËǹ»ËÇŹËÁоÊÃǾ ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾»ÈÇžҾÆÁØÎɹÀÄÁÐÆÔÎȹɹžËÉÇ» ˾ÅȾɹËÌÉÔ »Ä¹¿ÆÇÊËÁ ÐÁÊËÇËÔ ÊÃÇÉÇÊËÁ½»Á¿¾ÆÁØ »ÇÀ½Ìι§ÆǽÇÊËÁ¼¹¾ËÊØÊϾÄÕ×ÈÇÄÌоÆÁØÇÈËÁŹÄÕÆÔÎ ÌÊÄÇ»Á ƹÁºÇľ¾ÈÉÁ¾ÅľÅÔνÄØʹÅÇÐÌ»ÊË»ÁØÄ×½¾Â ÁÄÁ»¾½¾ÆÁØ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÈÉÇϾÊʹ £ÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØÃÇÅÈľÃÊÇÅ˾Ά ÆÁоÊÃÁÎÊɾ½ÊË» ÁžÆ̾ÅÔÎÊÁÊ˾ÅÇÂÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹† ÆÁØ›ÊÇÊ˹»ÖËÇÂÊÁÊ˾ÅÔ»ÎǽØË˾ÎÆÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ À¹ºÇɹ»ÇÀ½Ìι Èǽ¼ÇËÇ»ÃÁÍÁÄÕËÉÔ ˾ÈÄÇǺžÆÆÁÃÁ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁÄÁÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι »¾ÆËÁÄØËÇÉÔs½ÄØ ɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØ»ÇÀ½Ìι ¹˹ÿ¾Êɾ½ÊË»¹ÎĹ½Ç˾ÈÄÇʆ ƹº¿¾ÆÁØÁ¹»ËÇŹËÁÃÁ ª¾¼Ç½ÆØ»§ÅÊþÈÇÉؽùÃÇÅȹÆÁ Èɾ½Ä¹¼¹×† ÒÁÎÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔɹÀÄÁÐÆÔλÁ½Ç»ÁËÁÈÇ» §ºÒ¾ÈÉÁÆØËÇÂÃĹÊÊÁÍÁùÏÁÁÊÁÊ˾ÅÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉdž »¹ÆÁØƾÊÌÒ¾ÊË»Ì¾Ë ÁÊ»ØÀ¹ÆÇÖËÇÊÅÆǼǻ¹ÉÁ¹ÆËÆÇÊËÕ× ÈÉÁÆÏÁÈÁ¹ÄÕÆÔÎÊξŠ˾ÎÆÁоÊÃÁÎÁÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÔÎι† ɹÃ˾ÉÁÊËÁà À¹»ÁÊØÒÁÎƾËÇÄÕÃÇÇË»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊ˾Âʹ† ÅÁÎÊÁÊ˾ŠÆÇÁÇËǺӾÃËÇ»ÈÉÁžƾÆÁØ ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉ̆ ¾ÅÔÎÈÇžҾÆÁ ¥ÔÈɾ½Ä¹¼¹¾ÅʹÅÌ×ɹÊÈÉÇÊËɹ† ƑÆÆÌ×ÃĹÊÊÁÍÁùÏÁ׺ÔËǻԾÁÈÇÄÌÈÉÇÅÔÑľƆ ÆÔ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ÊÈÄÁˆÊÁÊ˾ÅÔɹÀÄÁÐÆÔÎËÁÈÇ» Èǽ»¾ÊÆÔ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔùƹÄÕÆǼÇÁùÊʾËÆǼÇ ËÁȹ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾sƹÈÇÄÕÆdžÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ƹÊ˾Ɔ ÆÔ¾ ÃÇÄÇÆÆÔ¾ ¦¹Ê˾ÆÆÔÂÃÇƽÁÏÁÇÆ¾É ÁÄÁÊÈÄÁˆÊÁÊ˾ŹƹÊ˾Ɔ ÆǼÇËÁȹsD¹ÅÔÂÈÇÈÌÄØÉÆÔÂÁ½ÇÊËÌÈÆÔÂÈÇϾƾžÒ¾ ¾¼ÇƹÀÔ»¹×ËÃÇÅƹËÆÔ ºÔËÇ»ÇÂÁÄÁ½ÇŹÑÆÁÂÃÇƽÁ† ÏÁÇƾɦ¹Ê˾ÆÆÔÂÃÇƽÁÏÁÇƾÉÅÇ¿ÆÇÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹ËÕ» Ä׺ÇÅÈÇžҾÆÁÁÊƾºÇÄÕÑÇÂÈÄÇÒ¹½Õ×sÇÍÁʾ û¹É† ËÁɾ Ź¼¹ÀÁƾ¥ÇÒÆÇÊËÕÖËÇÂÊÈÄÁˆÊÁÊ˾ÅÔ †Ã›Ë ÈÇÀ»ÇÄؾËÇÎĹ¿½¹ËÕÇ˽ÇûÅ œÄ¹»Æ¹ØÈÉǺľŹÊÇÊËÇÁË»ËÇÅ ÐËǺÔËǻԾƹÊ˾Ɔ ÆÔ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔƾÅǼÌËÈǽ¹»¹ËÕ»ÈÇžҾÆÁ¾Ê»¾† ¿Á»ÇÀ½ÌÎ ½ÄØÖËǼÇƾǺÎǽÁŹÇ˽¾ÄÕƹØÊÁÊ˾Ź »¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÌÄÕËÁÊÈÄÁˆÊÁÊ˾ŹsÖËÇɹÀÆÇ»Á½ÆÇÊËÕÊÈÄÁˆ ÊÁÊ˾ŧËÄÁй¾ËÊØ˾ŠÐËÇÃǽÆÇÅ̻ƾÑƾÅ̺ÄÇÃÌÈǽ† ÃÄ×й¾ËÊØƾÊÃÇÄÕÃÇ»ÆÌËɾÆÆÁÎsǺÔÐÆÇÇ˽ÇÑËÌà ›ÆÌËɾÆÆÁ¾ºÄÇÃÁÈÉÁÖËÇÅÅǼÌ˺ÔËÕƾËÇÄÕÃÇɹÀÆÇÂ


16

ร‘ร’รรŽร‰รŽรร‡รŽร

ร…ร‡ร’ร†ร‡รŠร‹ร ร†ร‡รร‰ยนร€ร†ร”รŽร‹รรˆร‡ยปยซยนรƒร‡ยพร‰ยนรŠรˆร‡ร„ร‡ยฟยพร†รยพรˆร‡ร€ยปร‡ย† ร„ร˜ยพร‹ร–รƒร‡ร†ร‡ร…รร‹ร•ร…ยพรŠร‹ร‡ร†ยนร†ยนร‰รŒยฟร†ร‡ร‚รŠร‹ยพร†ยพร€ยฝยนร†รร˜รร†ยพร†ยนร‰รŒย† ร‘ยนร‹ร•ยพยผร‡ยปร†ยพร‘ร†รร‚ยปรยฝ ยฃยนร†ยนร„ร•ร†ร”ร‚รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰รŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนยพร‹รŠร˜ร€ยนรˆร‡ยฝยปยพรŠย† ร†ร”ร…รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ร… รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร‚รˆร‡ร„ร†ร‡รŠร‹ร•ร—รŠรƒร‰ร”ยปยนยพร‹ยปร†รŒร‹ร‰ยพร†ร†รร‚ ยบร„ร‡รƒย›ร…ยพยฟรˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ร‡ร…รˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รŠร‹ยปยพร‰ยนร€ร…ยพร’ยนยพร‹รŠร˜รŠรรŠร‹ยพย† ร…ยนร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”รŽยปร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร‡ยป รˆร‡รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร…ร‡รŠรŒย† ร’ยพรŠร‹ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ร‰ยนรŠรˆร‰ยพยฝยพร„ยพร†รยพร‡รŽร„ยนยฟยฝยพร†ร†ร‡ยผร‡ยปร‡ร€ยฝรŒรŽยนยšร„ยนย† ยผร‡ยฝยนร‰ร˜ร–ร‹ร‡ร‚รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรรรƒยนร†ยนร„ร•ร†ร”ยพรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”ร…ร‡ยผรŒร‹ ร‡รŽร„ยนยฟยฝยนร‹ร•รŠร‰ยนร€รŒร†ยพรŠรƒร‡ร„ร•รƒร‡รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ยฅร‡ร’ร†ร‡รŠร‹รร–ร‹รรŽ รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร‡ยปรŽยปยนร‹ยนยพร‹ยฝร„ร˜ร‡รŽร„ยนยฟยฝยพร†รร˜ร†ยพยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ยผร‡ร‡รรย† รŠยนรร„รย† ย†รƒร‡ร…ร†ยนร‹ร†ร‡ร‚รƒยปยนร‰ร‹รร‰ร”ยœร„ยนยปร†ร‡ยพร‡ร‹ร„รรรยพรƒยนร†ยนร„ร•ย† ร†ร‡ยผร‡รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ยนร‡ร‹ยฝร‰รŒยผรรŽรŠรˆร„รร‹ย†รŠรรŠร‹ยพร…sยปยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡ย† รŠร‹รรˆร‡ยฝยนรรรŠยปยพยฟยพยผร‡ยปร‡ร€ยฝรŒรŽยนยปร‡ยบร“ยพร…ยนรŽ ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร”รŽยฝร„ร˜ รˆร‡ร„ร†ร‡รยพร†ร†ร‡ร‚ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†รร‰รŒยพร…ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยร„ร˜รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒรรƒยนรŠรŠยพร‹ร†ร‡ยผร‡รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ยนร‹ยนรƒยฟยพร†ยพย† ร‡ยบรŽร‡ยฝรร…รˆร‡ยฝยปยพรŠร†ร‡ร‚รˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รƒยถร‹ร‡ร‹รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร‰ยนรŠรˆร‰ยพยฝยพย† ร„ร˜ยพร‹ร‡รŽร„ยนยฟยฝยพร†ร†ร”ร‚ยปร‡ร€ยฝรŒรŽรยพร‰ยพร€ร†รยฟร†ร—ร—รยนรŠร‹ร•ยบร„ร‡รƒยน รˆร‡ย† ร–ร‹ร‡ร…รŒร‡ร†ยนรร…ยพยพร‹ร‰ยนร€ร…ยพร‰รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ร†ร‡ร‚รˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรs รŽร…ร…รร€ยนรƒร‰ร”ยปยนยพร‹รŠร˜ยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ร‡ร‚ร‰ยพร‘ยพร‹รƒร‡ร‚รŠร‰ยนรŠย† รˆร‰ยพยฝยพร„รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร…รยฟยนร„ร—ร€รยซยนรƒร‡ร‚รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร†ยพร€ยนร…ยพร‹ยพร† รร‰ยนยปร†ร‡ร…ยพร‰ร†ร‡ร‰ยนรŠรˆร‰ยพยฝยพร„ร˜ยพร‹ยปร‡ร€ยฝรŒร‘ร†ร”ร‚รˆร‡ร‹ร‡รƒรˆร‡รยพร‹ร”ร‰ยพร… ร†ยนรˆร‰ยนยปร„ยพร†รร˜ร… รร‹ร‡รˆร‡ร€ยปร‡ร„ร˜ยพร‹ยพยผร‡รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร‹ร•ยฝร„ร˜ร‡รŽร„ยนยฟย† ยฝยพร†รร˜ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ยผร‡รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร˜ ยฃร‡ร„ร‡ร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰รˆร‰รร…ยพร†ร˜ยพร‹รŠร˜ร‹ยนร… ยผยฝยพร†ยพร‡ยบย† รŽร‡ยฝรร…ร‡รˆร‡รŠร‹ร‡ร˜ร†ร†ร‡ยพรˆร‡ยฝยฝยพร‰ยฟรยปยนร†รยพรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†รร‰ร‡ยปยนร†รร˜ รร†ยพร‹ยฟยพรŠร‹รƒรรŽร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†รร‚รƒยฝรร€ยนร‚ร†รŒรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร˜ยถร‹รรƒร‡ร†ย† ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”รˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰รŒร†ยนรˆร‡ร…รร†ยนร—ร‹รŽร‡ร„ร‡ยฝรร„ร•ร†รรƒ ร…ร†ร‡ยผร‡ ยปยพรŠร˜ร‹รรŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนร—ร‹รŠร˜ร†ยนรˆร‡ร„รŒยฃร‡ร„ร‡ร†ร†ร”ยพรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพย† ร‰ร”ร‹ร‰ยพยบรŒร—ร‹ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚รˆร„ร‡ร’ยนยฝรยฝร„ร˜รŠยปร‡ยพยผร‡ร‰ยนร€ร…ยพร’ยพร†รร˜ รˆร‡ย† รŠรƒร‡ร„ร•รƒรŒรŠร‡ร€ยฝยนร—ร‹รŠรร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร‹ร‡รƒร‡รŽร„ยนยฟยฝยพร†ร†ร‡ยผร‡ยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน รƒร‡ย† ร‹ร‡ร‰ร”ร‚ร†ยพรˆร‡ร€ยปร‡ร„ร˜ยพร‹ร†ยนรŽร‡ยฝรร‹ร•รŠร˜ยปร†ยพรˆร‡รŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚ยบร„รย† ร€ร‡รŠร‹รร‡ร‹รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ยน ยฆยนรˆร‡ร„ร•ร†ร‡ย†รˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ร”ร‚รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ รˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ร”ร‚รƒร‡ร†ย† ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ รˆร‰รร…ยพร†ร˜ยพร‹รŠร˜ยปรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร ยผยฝยพร†ยพร‹รˆร‡ยฝยปยพรŠร†ร‡ยผร‡ รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒยนยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”ร‡ร‹ร„รรยนร—ร‹รŠร˜ร†ยพยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยผร„รŒยบรร†ร‡ร‚ ย†รŠยนร†ร‹รร…ยพร‹ร‰ร‡ยปยฅร‡ร†ร‹รร‰รŒร—ร‹รŠร˜รร„รยปร†รร€รŒรŠร‹ยพร†ร” รร„รร†ยนรˆร‡ย† ร‹ร‡ร„รƒยพยจร‰รร–ร‹ร‡ร…รˆร‡ร‹ร‡รƒยปร‡ร€ยฝรŒรŽยนยปรˆยพร‰ยปร‡ร…รŠร„รŒรยนยพร†ยนรˆร‰ยนยปร„ร˜ยพร‹ย† รŠร˜ยปยปยพร‰รŽ ยปร‡ยปร‹ร‡ร‰ร‡ร…sยผร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ยนร„ร•ร†ร‡ยปยฝร‡ร„ร•รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒยน รร‹ร‡รˆร‡ย† ร€ยปร‡ร„ร˜ยพร‹ร‰ยนยปร†ร‡ร…ยพร‰ร†ร‡ร‰ยนรŠรˆร‰ยพยฝยพร„ร˜ร‹ร•ร‡รŽร„ยนยฟยฝยพร†ร†ร”ร‚ยปร‡ร€ยฝรŒรŽรˆร‡ รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร—รรร€ยบยพยผยนร‹ร•รˆร‡รˆยนยฝยนร†รร˜รˆร‰ร˜ร…ร‡ยผร‡รˆร‡ร‹ร‡รƒยนร†ยนร„ร—ยฝยพร‚ ย›ร†ยนร‘ยพยปร‰ยพร…ร˜รˆร‰ยนรƒร‹รรยพรŠรƒรยปรŠยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„รรˆร‰ยพยฝย† ร„ยนยผยนร—ร‹ร‡รƒร‡ร†ร†ร”ยพรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”ร…ร‡ร’ร†ร‡รŠร‹ร•ร—ร‡ร‹ ยฝร‡ รƒย›ร‹ยชยนร…ร”ยพรˆร‰ร‡รŠร‹ร”ยพร…ร‡ยฝยพร„รร…ร‡ยผรŒร‹ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ร‡รŽร„ยนยฟยฝยนร‹ร• ยปร‡ร€ยฝรŒรŽ ยบร‡ร„ยพยพยฝร‡ร‰ร‡ยผรยพsรร…ยพร—ร‹ร‰ยพยฟรร…ร†ยนยผร‰ยพยปยนรรˆรŒร„ร•ร‹ ยฝรรŠร‹ยนร†รรร‡ร†ร†ร‡ยผร‡รŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รร˜ยœร„ยนยปร†ร”ร…รร†ยพยฝร‡รŠร‹ยนร‹รƒยนร…ร ร‡รƒร‡ร†ร†ร‡ยผร‡รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ยนร˜ยปร„ร˜ร—ร‹รŠร˜รˆร‡ยปร”ร‘ยพร†ร†ร”ร‚ร‘รŒร…ร ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร‡รŠร‹ร•ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยนยปร‡รƒร‡ร†ร†ร”ร‚รˆร‰ร‡ยพร…ยร‡รŠร‹ร‡รร†รŠร‹ยปยนs

ร†ยพยปร”รŠร‡รƒยนร˜รยพร†ยนรรˆร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‹ยนร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยน ร†ยพร‹ร‰ยพยบรŒร—ร’ยพยผร‡ รŠรˆยพรรยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡รร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ยน ยฅร‡ยบรร„ร•ร†ร”ยพรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”ร†ยพร‹ร‰ยพยบรŒร—ร‹ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยน ยšร‡ร„ยพยพร‘รŒร…ร†ร”ยพ รยพร…รŠรˆร„รร‹ย†รŠรรŠร‹ยพร…ร” ร€ยนรŠรยพร‹ร‹ร‡ยผร‡ รร‹ร‡รƒร‡ร…ย† รˆร‰ยพรŠรŠร‡ร‰ร†ยนรŽร‡ยฝรร‹รŠร˜ยปรƒร‡ร‰รˆรŒรŠยพรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ยน ยปร†รŒร‹ร‰รรˆร‡ย† ร…ยพร’ยพร†รร˜ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยปร‡ร€ยฝรŒรŽ รƒยนรƒรˆร‰ยนยปรร„ร‡ ร‡ร‹ยปร‡ยฝรร‹รŠร˜รยพร‰ยพร€ ร‘ร„ยนร†ยผยปร‡รƒร†ร‡ ยพรŠร„รยฟยพร‡รƒร†ร‡ร‡ร‹รƒร‰ร”ร‹ร‡ ร‹ยพรˆร„ร‡รˆร‡รŠร‹รŒรˆยนยพร‹รยพย† ร‰ยพร€ร†ยพยผร‡ยปรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รยพร‡ยบร‰ยนร‹ร†ร‡ยฅร‡ยผรŒร‹ร‰ยนยบร‡ร‹ยนร‹ร•รƒยนรƒร†ยนร‹ยพรˆย† ร„ร‡ ร‹ยนรƒรร†ยนรŽร‡ร„ร‡ยฝยจร„ร—รŠร”ร„ยพร‹ร‡ร…ร…ร‡ยฟร†ร‡ยปร€ร˜ร‹ร•ร‹ยนรƒร‡ร‚รƒร‡ร†ยฝรย† รรร‡ร†ยพร‰ร†ยนยฝยนรรŒรร„รรˆยพร‰ยพร…ยพร’ยนร‹ร•รร€รƒร‡ร…ร†ยนร‹ร”ยปรƒร‡ร…ร†ยนร‹รŒ ยจร‡รยพร†ยพรŠร‡รˆร‡รŠร‹ยนยปรร…ร”รŠร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ร…รรŠรˆร„รร‹ย†รŠรรŠร‹ยพร…ยนร…ร ยงรŠร†ร‡ยปร†ร”ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„รร†ยนร‡ร…รŠรƒร‡ร…ร‰ร”ร†รƒยพรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปย† ร„ยพร†ร”ร‹ยนรƒรร…รรŠร‹ร‰ยนร†ยนร…ร รƒยนรƒยฃรร‹ยนร‚ ยธรˆร‡ร†รร˜ ยฃร‡ร‰ยพร˜ ยซยนร‚ร„ยนร†ยฝ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜รยฉร‡รŠรŠรร˜ยถร‹ร‡ร…ยนร‰รƒรรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร‡ยป %BJLJO,FOUBUTV4BOZP1BOBTPOJD5PTIJCB50*-&3 7FOUFSSB -&44"3 $BSSJFS.JUTVCJTIJ&MFDUSJD.JUTVCJTIJ)FBWZ 4IBSQ "JSXFMM(FOFSBM$MJNBUF1JPOFFS-( 4BNTVOH %BOUFYรยฝร‰ ยฉยนรŠรŠร…ร‡ร‹ร‰รร…รŠยนร…ร”ยพรˆร‡รˆรŒร„ร˜ร‰ร†ร”ยพรŠร‰ยพยฝรร†รรŽรรรŽ ร‡รŠร‡ยบยพร†ร†ร‡รŠร‹ร ยงรŠร‡ยบยพร†ร†ร‡รŠร‹ร•รƒร‡ร…รˆยนร†รร%BJLJOsรŒร€รƒยนร˜รŠรˆยพรรยนร„รร€ยนรรร˜ ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ยปร‡ยบร„ยนรŠร‹รรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนรƒร„รร…ยนร‹รรยพรŠรƒร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนย† ร†รร˜ยฅร‡ยฟยพร‹ยบร”ร‹ร• รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”%BJLJOรŠรรร‹ยนร—ร‹รŠร˜ ร„รŒรร‘รร…รยปร…รร‰ยพรร€ยนร†รร…ยนร—ร‹รŠยพยผร…ยพร†ร‹ร–ร„รร‹ร†ร‡ร‚ร‹ยพรŽร†รรƒร ยŸย‘รŠร‹รƒยนร˜รŠรรŠร‹ยพร…ยนรƒร‡ร†ร‹ร‰ร‡ร„ร˜รƒยนรยพรŠร‹ยปยนsยปรร€รร‹ร†ยนร˜รƒยนร‰ย† ร‹ร‡รรƒยน.JUTVCJTIJ&MFDUSJDยธรˆร‡ร†รŠรƒร‡ยพรˆร‰ร‡รรŠรŽร‡ยฟยฝยพร†รยพรƒร‡ร†ย† ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร‡ยปรˆร‡ร€ยปร‡ร„ร˜ยพร‹ยบร”ร‹ร•รŒยปยพร‰ยพร†ร†ร”ร…ยปร‹ร‡ร… รร‹ร‡ยปร” รˆร‰รร‡ยบร‰ยพร‹ยนยพร‹ยพรŠยนร…ร‡ยพรŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ยพรƒร„รร…ยนร‹รรยพรŠรƒร‡ยพร‡ยบร‡ร‰รŒย† ยฝร‡ยปยนร†รยพรˆร‰ยพร…รรŒร…รƒร„ยนรŠรŠยน ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”4BOZPร‡ร‹ร„รรยนยพร‹ร…ยนร„ร‡ร‘รŒร…ร†ร‡รŠร‹ร• ร–รƒร‡ย† ร†ร‡ร…รรร†ร‡รŠร‹ร• ยฝร‡ร„ยผร‡ยปยพรร†ร‡รŠร‹ร•ยถร‹ร‡ยฝร‡รŠร‹รยผยนยพร‹รŠร˜รˆร‰รร…ยพร†ยพร†รย† ยพร…ร…รรƒร‰ร‡รˆร‰ร‡รยพรŠรŠร‡ร‰ร‡ยปรˆร‰รรŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รรร‰ยนยบร‡ร‹ร‡ร‚รƒร‡ร†ยฝรรรย† ร‡ร†ยพร‰ยนรยปร”รŠร‡รƒรร…รƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ร…รŠยบร‡ร‰รƒร ยฆยนยฝย‘ยฟร†ร”ยพ ยฝร‡ร„ยผร‡ยปยพรร†ร”ยพรร†ยพรˆร‰รรŽร‡ร‹ร„รยปร”ยพsร–ร‹ร‡รƒร‡ร†ย† ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”50*-&3รยซPTIJCBยกร‡ยฝร†รรร€รŠยนร…ร”รŽรˆร‰ยพรŠร‹รยฟย† ร†ร”รŽยปร†ยนรยบร‡ร„ยพยพรƒร‡ร†รƒรŒร‰ยพร†ร‹ร†ร‡ร…รŠยพรƒร‹ร‡ร‰ยพยบร”ร‹ร‡ยปร”รŽรŠรˆร„รร‹ย† รŠรรŠร‹ยพร…ยšร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ร˜รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†รร—ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ยปร”รŠร‡รƒร‡รƒยนรยพย† รŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรŠร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ร—ร’รรŽ รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”50*-&3รยซPTIJCB ร‹ยนรƒยฟยพร‡ร‹ร„รรยนร—ร‹รŠร˜ยฝร„รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร…รŠร‰ร‡รƒร‡ร…รŠร„รŒยฟยบร” ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”1BOBTPOJD 7FOUFSSB -FTTBSรยฝยพยนร„ร•ย† ร†ร”ยฝร„ร˜ร‰ยนยบร‡ร‹ร”ยปรŒรŠร„ร‡ยปรร˜รŽร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒร‡ยผร‡รƒร„รร…ยนร‹ยน รร‹ร‡ร‡ยบยพย† รŠรˆยพรรยปยนยพร‹รŠร˜ร‡ร‰รยผรร†ยนร„ร•ร†ร”ร…รร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร…รร‰ยพร‘ยพร†รร˜ร…ร ยฌรŠรˆยพรŽรŒรŠรˆร‡รŠร‡ยบรŠร‹ยปรŒยพร‹ร‹ยนรƒยฟยพร‘รร‰ร‡รยนร‚ร‘รร‚รŠรˆยพรƒร‹ร‰รˆร‰ยพยฝร„ยนย† ยผยนยพร…ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜รรยพร†ร‹ร‰ยนร„รร€ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒยนร˜ รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยฟรƒยน ย›รŠยพยผร…ยพร†ร‹ยพร–รƒร‡ร†ร‡ร…รรร†ร”รŽรยฝร‡รŠร‹รŒรˆร†ร”รŽรŠยพร‰รร‚รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปย† ร„ยพร†ยนร†ร‡ยปยนร˜รร†ยปยพร‰ร‹ร‡ร‰ร†ยนร˜ร…ร‡ยฝยพร„ร•#BMMV%$*OWFSUFS ยšร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ร˜ยปร†ยพยฝร‰ยพร†รร—ร†ร‡ยปร”รŽร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร‚ รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร” #BMMV%$*OWFSUFSร‡ยบร„ยนยฝยนร—ร‹ร–ร†ยพร‰ยผร‡ร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡รŠร‹ร•ร—

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ะŸั€ะพั„ะตััะธะพะฝะฐะปัŒะฝั‹ะต ะบะพะผะฟะฐะฝะธะธ ะฒะฝะธะผะฐั‚ะตะปัŒะฝะพ ัะปะตะดัั‚ ะทะฐ ั‚ะตะผ, ั‡ั‚ะพะฑั‹ ะฝะธ ะพะดะฝะฐ ะฝะพะฒะธะฝะบะฐ, ะฝะธ ะพะดะฝะฐ ั‚ะตะฝะดะตะฝั†ะธั ั€ะฐะทะฒะธั‚ะธั ั€ั‹ะฝะบะฐ ะธ ั‚ะตั…ะฝะพะปะพะณะธะน ะฝะต ัƒัะบะพะปัŒะทะฝัƒะปะธ ะพั‚ ะธั… ะฒะฝะธะผะฐะฝะธั.


ร‘ร’รรŽร‰รŽรร‡รŽร

รƒร„ยนรŠรŠยนย„ย™ย” รŠรˆร‡รŠร‡ยบร†ร”ร‰ยนยบร‡ร‹ยนร‹ร•ร†ยนร‡ยบร‡ยผร‰ยพยปร€รร…ร‡ร‚รˆร‰รร†รร€ย† รƒรรŽร‹ยพร…รˆยพร‰ยนร‹รŒร‰ยนรŽยฝร‡sย‰ยช ร‡ยบร„ยนยฝยนร—ร‹ยฝร‡ร„ยผรร…รŠร‰ร‡รƒร‡ร… รŠร„รŒยฟยบร” ร€ยนร’รร’ยพร†ร”ร‡ร‹รˆยพร‰ยพรˆยนยฝร‡ยปร†ยนรˆร‰ร˜ยฟยพร†รร˜ยปรŠยพร‹ร ยฃร‰ร‡ร…ยพรƒร„ยนรŠรŠรรยพรŠรƒร‡ยผร‡ร†ยนยบร‡ร‰ยนรรŒร†รƒรรร‚ รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร” 4BNTZOHร‡รŠร†ยนร’ยนร—ร‹รŠร˜รŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‚ยปร‡ร€ยฝรŒร‘ร†ร”รŽรรร„ร•ร‹ร‰ร‡ยปs รรร‰ร…ยพร†ร†ร‡ร‚ร‰ยนร€ร‰ยนยบร‡ร‹รƒร‡ร‚รƒร‡ร…รˆยนร†รรย›รŠร‡รยพร‹ยนร†รรรŠร†ยพยปร”รŠร‡ย† รƒร‡ร‚รยพร†ร‡ร‚ร–ร‹ร‡ยฝยพร„ยนยพร‹รรŽร‡รŠร‡ยบยพร†ร†ร‡รˆร‰รยปร„ยพรƒยนร‹ยพร„ร•ร†ร”ร…รร†ยน ร‰ร”ร†รƒยพยบร”ร‹ร‡ยปร”รŽรŠรˆร„รร‹ย†รŠรรŠร‹ยพร… ย™รˆร‡รŠร‹ร‡ร˜ร†ร†ร‡ร‡ยบร†ร‡ยปร„ร˜ยพร…ร”ร‚ร…ร‡ยฝยพร„ร•ร†ร”ร‚ร‰ร˜ยฝ ร‘รร‰ร‡รƒรร‚ รŠรˆยพรƒร‹ร‰ยปร”รˆรŒรŠรƒยนยพร…ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ร‡ร‰รยผรร†ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฝรย† ร€ยนร‚ร†รร†ยพยปร”รŠร‡รƒยนร˜รยพร†ยนรˆร‡ร€ยปร‡ร„รร„รรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ยนร…-( รŠร‹ยนร‹ร•ยบยพรŠร‹รŠยพร„ร„ยพร‰ยนร…รร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒร‡ยผร‡ร‰ร”ร†รƒยนรˆร‡รŠร„ยพยฝร†รรŽร„ยพร‹ ยฃร‡ร‰รˆร‡ร‰ยนรรร˜.JUTVCJTIJ)FBWZร‹ร‡ยฟยพรˆร‰ยพยฝร„ยนยผยนยพร‹ร‘รย† ร‰ร‡รยนร‚ร‘รร‚รŠรˆยพรƒร‹ร‰รƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร‡ยปรยฝร‰รŒยผร‡ร‚รƒร„รร…ยนร‹รรยพรŠรƒร‡ร‚ ร‹ยพรŽร†รรƒรsร‡ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร”รŽยฝร‡รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”รŽร…ร‡ยฝยพร„ยพร‚ย›ร”รŠร‡ย† รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡รร†ยนยฝย‘ยฟร†ร‡รŠร‹ร•รƒร„รร…ยนร‹รรยพรŠรƒรรŽรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ยบยพรŠรˆยพย† รรยปยนร—ร‹รŠร˜ร„รŒรร‘รร…รยปยธรˆร‡ร†รรรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒร‹ร‡ร‰รŠรƒรร…รยบร—ร‰ร‡ รรŠยบร‡ร‰ร‡รร†ร”ร…รรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนร…ร ย™รŠยพร‚รยนรŠรˆร‡ยผร‡ยปร‡ร‰รร…ร‡ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร‡ร…ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร

ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร‡ยพร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพs ร–ร‹ร‡รŠร‡ยปร‡รƒรŒรˆร†ร‡รŠร‹ร•รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยป รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒย† ยพร…ร”รŽรˆร‰รร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนรรรยปร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ร‡ยบร…ยพย† ร†ยนยฝร„ร˜ร‡ยบยพรŠรˆยพรยพร†รร˜ร€ยนยฝยนร†ร†ร‡ยผร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ย† ร˜ร†รร˜ยปร‡ร€ยฝรŒร‘ร†ร‡ร‚รŠร‰ยพยฝร”ยปรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รย† ร˜รŽรร†ยนร‰ยนยบร‡รรรŽร…ยพรŠร‹ยนรŽยปรŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรร รŠร‡ยชยฆรยจร‡ร…ยชรรŠร‹ยพร…ยนยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรรˆร‡ยฝย† ยฝยพร‰ยฟรยปยนยพร‹ยฝร‡รˆรŒรŠร‹รร…ร”ยพร…ยพร‹ยพร‡ร‰ร‡ร„ร‡ยผรย† รยพรŠรƒรยพรˆยนร‰ยนร…ยพร‹ร‰ร”ยปรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร˜รŽร‰ยนร€ย† ร„รรร†ร‡ยผร‡ร†ยนร€ร†ยนรยพร†รร˜ ยฝร‡ร…ยนรŽ ร‡รรรŠยนรŽ รยพรŽยนรŽรร‹ยฝ ยจร‰รยปรŠยพร…ร…ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‰ยนร€รร รŠรรŠร‹ยพร…ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร ร‡ยบรŒรŠร„ร‡ยปร„ยพร†ร†ร‡ร… ร†ยนร€ร†ยนรยพร†รยพร…รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰ร‡ร… ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒร‡ยผร‡รˆร‰ร‡รยพรŠรŠยน ยปรยฝร‡ร… ยปร‰ยพยฝร†ร”รŽยปร”ยฝยพร„ยพร†รร‚รร‹รˆ ยปยพรŠร•ร‰ร”ร†ร‡รƒ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ร…ร‡ยฟย† ร†ร‡รŒรŠร„ร‡ยปร†ร‡ร‰ยนร€ยฝยพร„รร‹ร•รˆร‡รŠร„ยพยฝรŒร—ร’รร… ร‡ยบร„ยนรŠร‹ร˜ร…รˆร‰รร…ยพร†ยพร†รร˜ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ยผร‡ร รˆร‡ร„รŒรˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร‡ยผร‡ร†ยนร€ร†ยนรยพร†รร˜ รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร‡ยผร‡ร†ยนร€ร†ยนรยพร†รร˜ รŠรˆยพย† รรยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡ร†ยนร€ร†ยนรยพร†รร˜ ยฃยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร…รŒรรˆร‡ร„รŒรˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ย† ร†ร‡ร…รŒรŠยพยผร…ยพร†ร‹รŒร…ร‡ยฟร†ร‡ร‡ร‹ร†ยพรŠร‹รรŠรรŠย† ร‹ยพร…ร”ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรยฝร„ร˜รƒยปยนร‰ร‹รร‰ รƒร‡ร‹ย† ร‹ยพยฝยฟยพร‚ ร†ยพยบร‡ร„ร•ร‘รรŽร‡รรรŠร‡ยป รƒยนรยพ ร‰ยพรŠร‹ร‡ร‰ยนร†ร‡ยป ร‹ร‡ยพรŠร‹ร•รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚รŠร‡ยบย† ร’ยพร‚รˆร„ร‡ร’ยนยฝร•ร—ยฝร‡รƒยปร…รร‹ร‰ยพยบรŒยพย† ร…ร”ร…ยปร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ร‡ยบร…ยพร†ร‡ร…ร†ยพยบร‡ร„ยพยพ รƒรŒยบร…ยปรยนรŠยฃรˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร‡ร‚ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรร…ร‡ยฟร†ร‡ร‡ร‹ร†ยพรŠร‹รร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ย† ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ร‡ยบร“ยพรƒร‹ร‡ยป ร‹ร‰ยพยบรŒยพร…ร”ร‚ยปร‡ร€ย† ยฝรŒรŽร‡ร‡ยบร…ยพร†ยปรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽรˆร‰ยพยปร”ร‘ยนยพร‹ รƒรŒยบร…ยปรยนรŠรร„ร ยปรˆยพร‰ยพร‰ยนรŠรยพร‹ยพ ร†ยนรˆร„ร‡ร’ยนยฝร• ร‡ร‹รƒยปร…รยปร”ร‘ยพ ยจยพร‰ยพรŠยพรยพร†รยพรˆยพร‰ยปร‡ยผร‡รยปร‹ร‡ร‰ร‡ย† ยผร‡รŠยพยผร…ยพร†ร‹ยนร‡ยบรŒรŠร„ร‡ยปร„ยพร†ร‡ร‹ยพร… รร‹ร‡ร†ยน ร‡ยบร“ยพรƒร‹ยนรŽรŠยปร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ร‡ยบร…ยพร†ร‡ร…ร‡ร‹ ยฝร‡รƒรŒยบร…ยปรยนรŠยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รรŠรˆร‡ร„ร•ย† ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #21 (517) 31.05.10

ร€ร‡ยปยนร†รยพร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜รƒยนรƒรˆยพร‰ยปร‡ร‚ ร‹ยนรƒรยปร‹ร‡ร‰ร‡ร‚ยผร‰รŒรˆรˆร” ยชรรŠร‹ยพร…ร”ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรรŠรˆยพรรยนร„ร•ร†ร‡ย† ยผร‡ร†ยนร€ร†ยนรยพร†รร˜รˆร‰รร…ยพร†ร˜ร—ร‹รŠร˜ร†ยนร‡ยบร“ย† ยพรƒร‹ยนรŽรŠร‡รŠร‡ยบร”ร…รร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†รร˜ร…ร ร†ยนย† รˆร‰รร…ยพร‰ ย„ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยปรรรŠร‹ร”รŽรˆร‡ร…ยพย† ร’ยพร†รร˜รŽย” รยนร‰ร…ยนรยพยปร‹รรยพรŠรƒร‡ยพรˆร‰ร‡รร€ย† ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ร‡รˆยพร‰ยนรรร‡ร†ร†ร”ยพร‡ร‹ยฝยพร„ยพร†รร˜ร ร‹รˆ รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŽยนยปยนร‰รร‚ร†ร‡ร‚ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŽยฝร”ร…ร‡รŒยฝยนร„ยพร†รร˜รยฝร‰รŒยผรรŽ ย›ร†ยนรŠร‹ร‡ร˜ร’ยพยพยปร‰ยพร…ร˜ร†ยนร‰ร”ร†รƒยพยปยพร†ย† ร‹รร„ร˜รรรยปยงร…รŠรƒยพร‘รร‰ร‡รƒร‡รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพย† ร†ร”ยปรŠยพยปยพยฝรŒร’รยพร…รร‰ร‡ยปร”ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรย† ร‹ยพร„รยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ รˆร‰รรยพร…รƒยนยฟยฝร”ร‚รร€ร†รรŽรŠรˆยพรรยนร„รร€รร‰รŒย† ยพร‹รŠร˜ร†ยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยปร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ยพร†ร†ร‡ร…รŠยพยผร…ยพร†ร‹ยพ ย›ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร‡ร…รŠยพยผร…ยพร†ร‹ยพยบร”ย† ร‹ร‡ยปร‡ยผร‡รรˆร‡ร„รŒรˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร‡ยผร‡ร†ยนร€ร†ยนย† รยพร†รร˜ยฝร‡ร…รร†รร‰รŒยพร‹ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร‹ร‰ยพรŽ ยพยปร‰ร‡รˆยพร‚รŠรƒรรŽยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”รŽรƒร‡ร…รˆยนย† ร†รร‚0TUCFSH ยฑยปยพรรร˜ 4ZTUFNBJS ,BOBMGMBLU ยฑยปยพรรร˜ 4IVGU ยฆร‡ร‰ยปยพย† ยผรร˜ ร3FNBL ยฐยพรŽรร˜ ยถร‹รร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ยพ ร…ยนร‰รƒรรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†ร”ยปยงร…รŠรƒยพรŒยฟยพ ยฝยนยปร†ร‡ รรรŽร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพรŒรŠรˆยพร„ร‡ร€ยนย† ร‰ยพรƒร‡ร…ยพร†ยฝร‡ยปยนร‹ร•รŠยพยบร˜รƒยนรƒรŽร‡ร‰ร‡ร‘ยนร˜ร–ร„ยพย† ร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ยบยนร€ยนยฝร„ร˜รˆร‡รŠร‹ร‰ร‡ยพร†รร˜ร†ยพยฝร‡ย† ร‰ร‡ยผรรŽรร†ยนยฝยพยฟร†ร”รŽร†ยนยบร‡ร‰ร†ร”รŽรŠรรŠร‹ยพร… รˆร‰รร‹ร‡รร†ร‡ย†ยปร”ร‹ร˜ยฟร†ร‡ร‚ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร ร‹ยพร‰ย† ร…รร†ย„ร†ยนยบร‡ร‰ร†ยนร˜รŠรรŠร‹ยพร…ยนย”ร‡ร€ร†ยนรยนยพร‹ รร‹ร‡ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ยนร˜รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŠร‡ยบรร‰ยนยพร‹รŠร˜ รร€ร‡ร‹ยฝยพร„ร•ร†ร”รŽรƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒร—ร’รรŽsยปยพร†ย† ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ยน รรร„ร•ร‹ร‰ยน รƒยนร„ร‡ร‰รรยพร‰ยน ยนยปร‹ร‡ย† ร…ยนร‹รรƒรsรƒยนรƒรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒร‹ร‡ร‰ ย›รˆร‡รŠร„ยพยฝร†รยพ รˆร‰ยพยฝรƒร‰รร€รรŠร†ร”ยพยผร‡ย† ยฝร” ยปร†ยนร‘ยพร…ยผร‡ร‰ร‡ยฝยพรˆร‡ร˜ยปรร„ร‡รŠร•ร‡ยบร‡ย† ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร†ร‡ยปร”รŽยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”รŽ

รรร‰ร…รร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”รŽร…ยนร‰ร‡รƒรŠร„ยพยฝรŒร—ร’รรŽ รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร‚8PMUFS ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ -&44"3 ยครร‹ยปยน ยคยนร‹ยปรร˜ ,PSG ยœยพร‰ย† ร…ยนร†รร˜sยฉร‡รŠรŠรร˜ 7FOUSFY ย›ร‡รŠร‹ร‡รย† ร†ยนร˜ยžยปร‰ร‡รˆยน #BMMV*OEVTUSJBM(SPVQ รŠร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ร‚#BMMV.BDIJOF ย›ยพร†ยผร‰รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ย„ย™ร‰รƒร‹ร‡รŠย” ยฉร‡รŠย† รŠรร˜ ย„ยšร‰รร€ยนร‰ร‹ย” ยฉร‡รŠรŠรร˜sยœยพร‰ร…ยนย† ร†รร˜ ยชยฑย™ ย„ยšร‰รร€ยนร‰ร‹ย” ยฉร‡รŠรŠรร˜ รยฝร‰รŒย† ยผรยพยจร‡ยฝร–ร‹รร…รยบร‰ยพร†ยฝยนร…รรรŠยพร‚รยนรŠรˆร‡ย† รŠร‹ยนยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ยฝร‡รŠร‹ยนร‹ร‡รร†ร‡ร†ยนยฝยพยฟร†ร‡ยพยปยพร†ย† ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร‡ยพร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพรŠร‡รŠรŽร‡ยฟรย† ร…รร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร…รรŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒยนร…ร รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒยปร”ยบร‡ร‰รƒร‡ร†รƒร‰ยพร‹ร†ร‡ยผร‡รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ย† ยฝรร‹ยพร„ร˜ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ร˜ยพร‹รŠร˜รยพร†ร‡ร‚รรŠรŒยบร“ยพรƒย† ร‹รยปร†ร”ร…รรˆร‰ยพยฝรˆร‡รร‹ยพร†รร˜ร…รร€ยนรƒยนร€รรรƒยน ยงรŠร‡ยบร‡ยพร…ยพรŠร‹ร‡ยปรŠยพยผร…ยพร†ร‹ยพยปยพร†ร‹รย† ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ร€ยนร†รร…ยนร—ร‹ ร…ร‡ร†ร‡ยบร„ร‡รร†ร”ยพรˆร‰รร‹ร‡รร†ร”ยพรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒร ยถร‹ร‡ยผร‡ร‹ร‡ยปยนร˜ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ยนร˜รŠรรŠร‹ยพย† ร…ยน ยปรŠยพรƒร‡ร…รˆร‡ร†ยพร†ร‹ร”รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ร‚รŠร‡ยบร‰ยนย† ร†ร”ยปยพยฝรร†ร‡ร…ร‘รŒร…ร‡รร€ร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ร… รƒร‡ร‰รˆรŒรŠยพยร‡ร†ยพยฝยนยปร†ยพยผร‡ยปร‰ยพร…ยพร†รร–ร‹ร‡ร‹ รƒร„ยนรŠรŠยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”รŽรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปร‡รƒ ยบร”ร„ยฝร‡ร‰ร‡ยฟยพยนร†ยนร„ร‡ยผรรร†ร”รŽร†ยนยบร‡ร‰ร†ร”รŽ รŠรรŠร‹ยพร…ยปรˆร‡ร„ร‹ร‡ร‰ยนย†ยฝยปยนร‰ยนร€ยนยงยฝร†ยนรƒร‡ ยปรˆร‡รŠร„ยพยฝร†ยพยพยปร‰ยพร…ร˜ร†ยพรŠรƒร‡ร„ร•รƒร‡รˆร‰ร‡ย† รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร‚ยปร”รˆรŒรŠร‹รร„รรƒร‡ร…รˆยนรƒร‹ร†ร”ยพ ร…ร‡ร†ร‡ยบร„ร‡รร†ร”ยพรŠรรŠร‹ยพร…ร” รŠร‹ร‡รร…ร‡รŠร‹ร• รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽร‡รยพร†ร•ยบร„รร€รƒยนรƒรŠร‹ร‡รร…ร‡รŠร‹ร ร†ยนยบร‡ร‰ร†ร”รŽรŠรรŠร‹ยพร…sร–ร‹ร‡ร‹ยนรƒรยพรรร‰ร…ร” รƒยนรƒ7&/5ย†."$)*/& ยฉร‡รŠรŠรร˜sยœยพร‰ร…ยนย† ร†รร˜ #3&&;"35 ยฉร‡รŠรŠรร˜sยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยชยฑย™ ยกยฆยซยžยฎ ยฉร‡รŠรŠรร˜sยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฅร‡ร†ร‡ยบร„ร‡รร†ร”ยพรˆร‰รร‹ร‡รร†ร”ยพรŠรรŠร‹ยพย† ร…ร”รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†ร”ร†ยนร‰ร”ร†รƒยพรƒยนรƒร€ยนร‰รŒย† ยบยพยฟร†ร”ร…ร ร‹ยนรƒรร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒรร…รรˆร‰ร‡รร€ย† ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ร…รยชรˆร‡ร‹ร‰ยพยบรร‹ยพร„ร•รŠรƒร‡ร‚ร‹ร‡รย†

17


18

ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ

ÃÁÀɾÆÁØÇ˾оÊË»¾ÆÆÔ¾ÈÉÁËÇÐÆÔ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÃÁƾÌÊËÌȹ×ËÁÅÈÇÉËÆÔÅ ˹ÃùÃÇÆÁÊǺÁɹ×ËÊØÁÀ˾ο¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÎÁ ÃÉÇžÖËÇ¼Ç ¹½¹È† ËÁÉÌ×ËÊØÃÉÇÊÊÁÂÊÃÁÅÌÊÄÇ»ÁØÅ ÃÈÉÁžÉÌ ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾ËÊØºÇľ¾ ÅÇÒÆÔÂƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ ɹÊÊÐÁ˹ÆÆÔ ƹÆÁÀÃÁ¾˾ÅȾɹËÌÉÔƹÉÌ¿ÆǼÇ »ÇÀ½Ìι ¨ÉÁÖËÇÅɹÀºÉÇÊϾÆƹ ÅÇÆǺÄÇÐÆÔ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÃÁɹÀÆÔÎÈÉdž ÁÀ»Ç½Á˾ľÂÅÇ¿¾Ë½ÇÊËÁ¼¹ËÕ «¹Ã¿¾ÊÌÒ¾Ê˻̾ËϾÄÔÂÃĹÊÊ »¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØÊ ÖľžÆ˹ÅÁÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁÎ˾Ά ÆÇÄǼÁ¶ËÇÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËØ¿ÆÔ¾ ÊÁÊ˾ÅÔÊɾÃÌȾɹÏÁ¾Â˾ÈĹ©¾† ÃÌȾɹÏÁØsÖËÇйÊËÁÐƹØȾɾ½¹† й˾ÈĹÇË»ÔËØ¿ÆǼÇ»ÇÀ½ÌιÃÈÉÁ†

ËÇÐÆÇÅÌÊÈÇÅÇÒÕ×ÊȾÏÁ¹ÄÕÆǼÇ ÌÊËÉÇÂÊË»¹sɾÃÌȾɹËÇɹ«¹ÃÁ¾ÊÁ† Ê˾ÅÔÈÇÀ»ÇÄØ×ËÖÃÇÆÇÅÁËÕ½Ç ÖƾɼÁÁ À¹ËɹÐÁ»¹¾ÅÇÂƹǺǼɾ» »ÎÇÄǽÆǾ»É¾Åؼǽ¹§½Æ¹ÁÀùо† ÊË»¾ÆÆÔÎÁƾ½ÇÉǼÁÎÃÇÅȹÆÁÂs ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ½¹ÆÆÔÎÌÊ˹ÆÇ»ÇÃs ÖËÇ¡¦«ž® ʺÇÉù½¹ÆÆÔÎÌÊ˹ÆÇ»Çà ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØ»©ÇÊÊÁÁÁÀÁÅÈÇɈ ÆÔÎÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÎsœ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ª±™ §½Æ¹ÃÇ»ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØÌÊ˹ÆÇ»ÃÁÊɾÃÌȾɹÏÁ¾Âƾ ÈÇÄÌÐÁÄÁÑÁÉÇÃǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ÁÀ†À¹»ÔÊÇÃÇÂÊËÇÁÅÇÊËÁÁ˾ÎÆÁо† ÊÃÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÈǽǺ† ÆÔÎÊξÅ ›¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆǼÇÁÊȾÏÁ¹ÄÕÆǼÇ

ƹÀƹоÆÁØ ùÃÈɹ»ÁÄÇ ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ† »¹¾ËÊØÁÈÇÊ˹»ÄؾËÊØËÇÄÕÃÇƹÀ¹† ùÀ¦¹ÇÅÊÃÇÅÉÔÆþÖËÇǺÇÉ̽ǻ¹† ÆÁ¾Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÇ˹ÃÁÅÁÍÁÉŹÅÁ† ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØÅÁÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ùÃ8FTQFS ­É¹ÆÏÁØ 8FHFS œ¾ÉŹ† ÆÁØ 754$MJNB ¨ÇÄÕѹ 1ZSPY ±»¾† ÏÁØ $MJWFU ¡Ë¹ÄÁØ -FOOPY ª±™ *7†QSPEVLU ±»¾ÏÁØ #BMMV.BDIJOF ›¾Æ¼ÉÁØ 3FNBL °¾ÎÁØ „›¾À¹” ©ÇÊÊÁØ „¥Ç»¾Æ” ©ÇÊÊÁØ „™ÉÃËÇʔ ©ÇÊÊÁØ Á½É̼ÁÅÁ§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ½ÄØÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÂÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾Æ† ÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ»¾ÊÕŹÊȾÏÁÍÁÐÆÇ Á»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÇÈËÁŹÄÕÆǼÇÈÉÁž† ƾÆÁØǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØÃÇÆÃɾËÆǼÇÈÉdž ÁÀ»Ç½Á˾ÄØƹËÇÅÁÄÁÁÆÇÅǺӾÃ˾ ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇ

Итоги и перспективы £§¦ž¯s¦™°™¤§ œ¨§£™ ´›™·« ª¦¡Ÿž¦¡ž«ž¥¨™ ¨™ž¦¡¸§š§©§«™ ¶«§œ§ªž£«§©™ §š§©¬§›™¦¡¸ ¨§¶«§¥¬¦ž§š®§¡¥§ ª¦¡Ÿ™«µ¡ ž©Ÿ£¡ ¡¨¤™¦¡©§›™«µ «™£«¡£¬™¤µ¦ž¢±žœ§ ©™ ›¡«¡¸

ª%

¬¨™¤›¯ž¤§¥§š§©§« £¤¡¥™«¡°žª£§œ§§š§©¬§›™¦¡¸ ›©§ªª¡¡ ™¦™¥¡©§›§¥ ©´¦£žs›ªžœ§ ¦™

¨ÉÇѾ½ÑÁÂÃÉÁÀÁÊÆÔ¼ǽ½ÄØÅÆǼÁÎÊ˹ÄÇÊǺ¾ÆÆÔÅ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ÁÀžÆÁÄɹÊÊ˹ÆÇ»ÃÌÊÁÄƹÉÔÆþ»¾ÆËÁÄØÏÁÁÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ §ÅÊÃÁ¾À¹Ã¹ÀÐÁÃÁÁÀ»ÔÊÑÁÎʾ¼Å¾ÆËÇ»ÉÔÆùÊ˹ÄÁȾɾÎǽÁËÕ»ºÇ† ľ¾ÆÁÀÃÁ¾ªË¹¼Æ¹ÏÁØƹÉÔÆþÃÄÁŹËÁоÊÃǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØÈÉdž ½ÇÄ¿¹¾ËÊØÁʾÂйÊÃÇÅȹÆÁÁɹÊÑÁÉØ×ËʻǑÈÉÁÊÌËÊË»Á¾ƹÉÔÆþ ÈÌˑÅÈÇÁÊùÆÇ»ÔÎʾ¼Å¾ÆËÇ» £ÇƾÏsƹйÄǼÈÇùÀÔ»¹×ËÊÆÁ¿¾ÆÁ¾˾Åȹȹ½¾ÆÁØ ǺÇÉÇ˹ ÈÇÖËÇÅÌʾ¼Ç½ÆØƾǺÎǽÁÅÇƾËÇÄÕÃÇÃÇÆËÉÇÄÁÉÇ»¹ËÕ˾Ã̆ ÒÌ×ÊÁË̹ÏÁ× ÇÈËÁÅÁÀÁÉÇ»¹ËÕÇȾɹÏÁÇÆÆÔ¾ɹÊÎÇ½Ô ÊÆÁ¿¹ËÕÁÀ† ½¾É¿ÃÁ ÆÇÁÈĹÆÁÉÇ»¹ËÕ˹ÃËÁÃ̽¹ÄÕƾÂѾ¼ÇɹÀ»ÁËÁØ ›ϾÄÇÅǺÇÉÇËÃÄÁŹËÁоÊÃǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ»©ÇÊÊÁÁÌȹÄÈÉÁ† ºÄÁÀÁ˾ÄÕÆÇƹ ¹ƹÅÁÉÇ»ÇÅÉÔÆþs»Ê¾¼Çƹ¥ÆǼÁ¾Èɾ½† Ê˹»Á˾ÄÁ½¹ÆÆǼÇƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÃÇÆÊ˹ËÁÉÌ×Ë ÐËÇÉÔÆÇÃƾÎÇо˻Ԇ ½¾ÄØËÕÆÌ¿ÆÔ¾Êɾ½ÊË»¹½ÄØɾѾÆÁØÁž×ÒÁÎÊØÈÉǺľÅ»Ê;ɾÁƆ ½ÌÊËÉÁÁÃÄÁŹ˹ ÐËÇ »Ê»Ç×Çоɾ½Õ ÅÇ¿¾ËÈÇÊ˾ȾÆÆÇÈÉÁ»¾ÊËÁà ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃǽ¾¼É¹½¹ÏÁÁÇËɹÊÄÁ šÇÄÕÑÁÆÊË»ÇÃÇÅȹÆÁ ɹºÇ˹×ÒÁÎƹÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅÉÔÆþÃÄÁŹ† ËÁоÊÃǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ÈÉÇÑÄÁÖ˹ÈɾÊËÉÌÃËÌÉÁÀ¹ÏÁÁÁÇÈËÁÅÁÀ¹† ÏÁÁɹÊÎǽǻ¦¹ÈÉÁÅ¾É ½ÄØËǼÇÐËǺÔÈÇÅÇÐÕ½ÁľɹÅɹºÇ˹ËÕ» ÌÊÄÇ»ÁØÎÊÆÁ¿¾ÆÁØÊÈÉÇʹƹ½ÇÉǼÁ¾Åǽ¾ÄÁ йÊËÕÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎÈÉdž ÁÀ»Ç½Á˾ľÂ „ž»ÉÇÃÄÁŹ˔ ¥ÇÊû¹ ɹÀ½¾ÄÁÄÁÄÁƾÂÃÌÊ»ÇÁÎÃÇƽÁ† ÏÁÇƾÉÇ»ƹƾÊÃÇÄÕÃÇù˾¼ÇÉÁ ™ƾÃÇËÇÉÔ¾ÍÁÉÅÔɹÊÑÁÉÁÄÁÈÇÉË;ÄպɾƽǻÁɹÀ½¾ÄÁÄÁ ÈÉǽ¹¿ÁÈÉÇÅÔÑľÆÆǼÇÁºÔËǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ Ì»¾ÄÁÐÁÄÁŹʆ Ñ˹ºÔºÁÀƾʹ »Ô½ØƹÉÔÆÇꦜ¡»ÖËÇżǽÌÅÆǼÁ¾ÈĹÆÁÉÌ×Ë »Ô»Ç½ƹÉÔÆÇÃÆÇ»ÔÎÈÉǽÌÃËÇ» ¹Ã¹ÀÐÁÃÁ »Ê»Ç×Çоɾ½Õ Ê˹ÄÁ»ÆÁŹ˾ÄÕƾ¾ÇËÆÇÊÁËÕÊØÃ˹Ãdž ÅÌȹɹžËÉÌùÃϾƹùоÊË»Ç ¡ÊÎǽØÁÀ»ÔѾÁÀÄÇ¿¾ÆÆÇ¼Ç ºÌÉÆǼÇÖÃÇÆÇÅÁоÊÃǼÇÉÇÊ˹ÈÇù ƾƹºÄ×½¹¾ËÊØÇ˾оÊË»¾ÆÆÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂÇùÀ¹ÄÇÊÕÊÄÁÑÃÇÅ ŹÄǽÄØÈÇÄÆÇϾÆÆǼÇÀ¹Å¾Ò¾ÆÁØÁÅÈÇÉ˹ ¡ÎÇËؼÄǺ¹ÄÕƹØÖÃÇÆÇÅÁоÊùØÊÁË̹ÏÁØ»ϾÄÇÅÈÇ»ÄÁØĹƹ ÈÉǽ¹¿Á ˾Åƾžƾ¾ ɹÀÌÅÆǾÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊÁÄÕƹØÍÁƹÆÊdž »¹Øº¹À¹ÃÄÁŹËÁоÊÃÁÎÃÇÅȹÆÁÂÊËɾÅØËÊØÃÊ˹ºÁÄÁÀ¹ÏÁÁ»ÖËÇ ƾºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÇÂǺÊ˹Æǻþ šÄ¹¼Ç½¹ÉÁÅƹÑÁÎÖÃÊȾÉËÇ» ¡¼ÇÉØš¹ÄÇ»¹ ÉÌÃǻǽÁ˾Äا§§„©ÌÊÃÄÁŹ˔ ª¾É¼¾ØªÇÄǻՑ»¹ ½ÁɾÃËÇɹ§§§„¥ÁÉÃÄÁŹ˹”


´ÄÃÂ½Ô ¡µÀµ¾¼½Ô ­·ºË½Ô Ÿ½Çµ¾

™º¿µ¶Å½ÆÇ÷  ™½ÇºÅÀº —Ô̺ÆÀµ· Ç ˜ºÅ¶ºÅÇ÷½Ì

™º¿µ¶ÅÔ ÃÉ Ç 

–º¹ÂøÙºÁÑÔµ  ¦ÇÈĽÂ Ç •Àº¿ÆµÂ¹Å ³ÅѺ·½Ì

ÄÅÃÆĺ¿Ç¡µÅ¿Æµ  Ç 

ŸÅµÆÂоÄÈÇÑ  ¦ÃÀ÷Ѻ· Ç ¦ºÅ¸º¾ •Å¿µ¹Ñº·½Ì

ŸÀ½ÁµÇÆÇÅþ ƺŷ½Æ £££

ŸÃÁÉÃÅÇ ¦½Ç½ £££

¡µÂ¸µ¼ºÔ ¡½¿ÅÿÀ½ÁµÇ ¤ÀÓÆ £££

¡½ÀºÂ £££

¡½Å¿À½ÁµÇµ £££ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¢ÃÅ·º¸½Ô

¥ÃÆƽÔ

¨¿Åµ½Âµ

Ÿ½Çµ¾ §µ¾ÀµÂ¹ ´ÄýÔ

Ÿ½Çµ¾ ¢ÃÅ·º¸½Ô

¨¿Åµ½Âµ

Ÿ½Çµ¾ §µ¾ÀµÂ¹ ´ÄýÔ

–µÀ÷ ¸ÃÅÑ ¤ºÇÅ÷½Ì

ÄÅÃÆĺ¿Ç ¡µÅ¿Æµ  Ç 

 ¥ÈÆ¿À½ÁµÇ £££

¨¿Åµ½Âµ

¥ÃÆÆ½Ô Ÿ½Çµ¾ ­·ºË½Ô ³»ÂµÔ ŸÃÅºÔ ´ÄýÔ

œµ¾Ëº·µ šÀºÂµ ²¹ÈµÅ¹Ã·Âµ

Ÿ½Å÷µ  Ç 

 ¤ÃÀ½Áµ¿Æ £££

£Ç·Ã¹ ¤

³»ÂµÔ ŸÃÅºÔ ´ÄýÔ

´ÄÃÂ½Ô ¡µÀµ¾¼½Ô –ºÀѸ½Ô ¥ÃÆÆ½Ô Ÿ½Çµ¾ ¥ÃÆÆ½Ô Ÿ½Çµ¾ ­·ºË½Ô

´ÄÃÂ½Ô ¡µÀµ¾¼½Ô –ºÀѸ½Ô ¥ÃÆÆ½Ô Ÿ½Çµ¾

µÄÃÀÑÂк Ÿ½Çµ¾ ÄÃÇÃÀÃÌÂк ˜ºÅÁµÂ½Ô µÆǺÂÂк

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк µÆǺÂÂк

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк µÆǺÂÂк

´ÄÃÂ½Ô ¡µ ­·ºË½Ô Àµ¾¼½Ô –ºÀÑ ¥ÃÆÆ½Ô ¸½Ô ¥ÃÆÆ½Ô Ÿ½Çµ¾ Ÿ½Çµ¾

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

ÁÃÂ ǵ»

µÀ ¶º¼ µÀ

¶º¼ µÀ

µÀ

ÁàµÀ ǵ»½ ¶º¼ ƺŷ½Æ µÀ

Äà ¹Ã¸Ã ·ÃÅÈ

Äà ¹Ã¸Ã ·ÃÅÈ

ÃÇ ½Â¹½ ·½¹

ÃÇ öϺ Áµ

ÃÇ öϺ Áµ

ÃÇ 

™Ã 

ÃÇ ÃÄÇ Åü ÀºÇ

ÃÄÇ Åü ÀºÇ

ÃÄÇ Åü ÀºÇ

ÃÄÇ ÀºÇ ÅüÂ

ÃÄÇ Åü ÀºÇ

ÃÄÇ ÀºÇ ÅüÂ

ÃÄÇ Åü ÀºÇ

ÃÄÇ ÀºÇ ÅüÂ

ÃÄÇ ÀºÇ ÅüÂ

ÃÄÇ ÀºÇ ÅüÂ

ÃÄÇ Åü ÀºÇ

ÃÄÇ Åü ¸Ã¹µ

ÃÄÇ ÀºÇ ÅüÂ

ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 20

ÃǼµ ¿µ¼µ

½Â¹½ ·½¹·Ã¼ Áû µ

·Ã¼ Áû µ

½Â¹½ ½Â¹½ ·½¹ ·½¹

½Â¹½ ½Â¹½ ·½¹ ·½¹

ÃÇ öϺ Áµ

ÃÇ öϺ Áµ

ÃÇ öϺ Áµ

ÃÇ öϺ Áµ

½Â¹½ ½Â¹½ ·½¹ ·½¹

ÃÇ ¹Ã 

§È½† ¢ÆÆ ©ÈÆ ȸ† ¬ÆÈĸ ©ÂÀ¼† ¼Æ† ºÆ Çøʸ ¦ÇÊ ¹ÆÊÓ ÆÇø† ÂÀ ÊÆÈ» º ÊƆ ÈÆ¿Å Ÿ ÊÓ º ÀÃÀ Ͻ ÈÓņ È˹

½

Áàǵ» źÁÃÂÇ ¶º¼ µÀ ·ºÂÇ ƽÆǺÁ

ÁÃÂ ǵ»

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк µÆǺÂÂк Ÿ½Çµ¾

ÁÃÂ ǵ»

ÁÃÂ ǵ»

ÁÃÂ ǵ»

ÁÃÂ ǵ»

ÁÃÂ ǵ»

ÁÃÂ ǵ»

ÁÃÂ ǵ»

µÄÃÀÑÂк ´ÄÃÂ½Ô ÄÃÇÃÀÃÌÂк ÆÄµÂ½Ô ÂµÆǺÂÂк

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк µÆǺÂÂк

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк µÆǺÂÂк

¥ÃÆƽÔ

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк š·ÅÃĵ µÆǺÂÂк

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк µÆǺÂÂк

¿µÆƺÇÂк ÆÄÀ½ÇƽÆǺÁÐ ÄÃÇÃÀÃÌÂк Ÿ½Çµ¾ ´ÄÃ Â½Ô ŸÃźÔ

¡µÀµ¾¼½Ô ­·ºË½Ô Ÿ½Çµ¾

ÀºÇ£¿ÇÔ¶ÅÔ ¿ÃÂǺ¾ÂºÅ  ­Äµ¿Ã·Æ¿½¾ —Àµ¹½Á½Å Ç —µÀºÅѺ·½Ì 

˜ºÅÁµÂ½Ô ¢ÃÅ·º¸½Ô ÇµÀ½Ô ¥ÃÆƽÔ

­·ºË½Ô

´ÄýÔ

¡µÀµ¾¼½Ô ´ÄÃÂ½Ô Ÿ½Çµ¾

•Â¸À½Ô ´ÄÃÂ½Ô Ÿ½Çµ¾˜ºÅÁµÂ½Ô ¢ÃÅ·º¸½Ô ÇµÀ½Ô ¥ÃÆƽÔ

­·ºË½Ô

¡µÀµ¾¼½Ô ´ÄÃÂ½Ô Ÿ½Çµ¾

•Â¸À½Ô ´ÄÃÂ½Ô Ÿ½Çµ¾

Ÿ½Çµ¾ ´ÄýÔ

ÀºÇ£¿ÇÔ¶ÅÔ §½Ç÷ ÃÉ Ç Ÿ½Å½ÀÀ ¦ºÅ¸ºº·½Ì

˜ºÅÁµÂ½Ô ÇµÀ½Ô ¢ÃÅ ·º¸½Ô ¥ÃÆƽÔ

­·ºË½Ô

¥ÃÆÆ½Ô ­·ºË½Ô

Ÿ½Çµ¾ ´ÄýÔ

Ÿ½Çµ¾ ´ÄÃÂ½Ô ŸÃźÔ

µÄÃÀÑÂк Ÿ½Çµ¾ ÄÃÇÃÀÃÌÂк ˜ºÅÁµÂ½Ô µÆǺÂÂк

«ÅÀº½È† ¤Æņ ɸÃÔÅÓ½ ¦ÉËÐÀʽÃÀ ʸ¾ ŸÇÆÃÔÅƆ ÇÆÊÆÃÆÏÅÓ½ ºÆ¿¼Ë͸ ŸÉʽÅÅÓ½

šÀ¼ÓÂÆżÀÎÀÆŽÈƺ §Æ¼º½ÉÅÓ½ ¸ŸÃÔÅÓ½ ¸ÉɽÊÅÓ½ ÂƆ ÃÆÅÅÓ½ ÄËÃÔÊÀ† ÉÇÃÀÊÀ¼È

¿µÂµÀÑÂк ¿µÆƺÇÂк ¿ÃÀÃÂÂк ÁÈÀÑǽÆÄÀ½Ç Ÿ½Çµ¾ ˜ºÅ ÁµÂ½Ô Çµ À½Ô ´ÄýÔ

 £ÁÆ¿ŸÀ½ÁµÇ ¸ÅÈÄÄ £££

¡½Êµ¾À÷ ºÃ½¹ š·¸ºÂѺ·½Ì

·µÂ÷µ šÀºÂµ —½¿ÇÃÅ÷µ

ÄÃÀÈÄÅà ÁÐÍÀºÂÂк ¥ÃÆÆ½Ô ·ºÂǽÀÔÇÃÅÐ ­·ºË½Ô ¥ÃÆÆ½Ô ­·ºË½Ô

¥ÃÆƽÔ Äù ¥ÃÆÆ½Ô ¼µ¿µ¼

•ÁºÅ½¿µ

µÔ¬ºÀÓÆ¿½Â˺·  ˜µÀÈÍ¿Ã Ç š·¸ºÂ½¾ •ÂµÇÃÀѺ·½Ì

˜ºÅÁµÂ½Ô —ºÂ¸Å½Ô ¥ÃÆƽÔ

Ÿ½Çµ¾ ´ÄÃÂ½Ô ŸÃźÔ

˜µÀºµ Â»½Â½Å½Â¸ £££

˜ºÅÁµÂ½Ô —ºÂ¸Å½Ô ¥ÃÆƽÔ

¥ÃÆƽÔŸÃÂ÷µÀ÷ š·¸ºÂ½¾ ¡½Êµ¾À÷½Ì

ŸÃÅÍÈÂ÷ •Â¹Åº¾ ¥ÃÆƽÔ —Àµ¹½Á½Å÷½Ì

¬µÄµº·µ • ÃÉ Ç 

Ÿ½Çµ¾ ˜ºÅÁµÂ½Ô ÇµÀ½Ô ´ÄýÔ

—º¸µ £££

¥ÃÆÆ½Ô ÇµÀ½Ô ˜ºÅÁµÂ½Ô ­·ºË½Ô

™ÓÊƺӽ ÂÆżÀÎÀÆŽ† ÈÓÀÉÇÃÀʆ ÉÀÉʽÄÓ¥ÃÆÆ½Ô ÇµÀ½Ô ˜ºÅÁµÂ½Ô

š½ÅÊÀÃ×ÊƆ ÈÓÉǽÎÀ† ¸ÃÔÅÆ»Æ Ÿ¿Å¸Ï½ÅÀ×

•ÂǽŸÃÅ—ºÂÇ ÄÅý¼·Ã¹ÆÇ·ºÂÂà µÔ ½Â½Ô • ÃÉ Çß÷µÔ Ç ¿ÃÁĵ½Ô

¥ÃÆÆ½Ô ÇµÀ½Ô ˜ºÅÁµÂ½Ô

§ÈÆÄÓІ ýÅÅÓ½ º½ÅÊÀÃ׆ ÊÆÈÓ˜ÃÀ½ËР•ÅǺÁ ¦ºÅ¸ºº·½Ì

¬ ¦ ™ÓÊƺӽÀ ÈËÂƺƼÀʽÃ× ÇÆÃËÇÈƆ ÄÓÐýÅÅÓ½ º½ÅÊÀÃ×ÊÆÈÓ

•–Ÿ £££

ÄÅÃÆĺ¿Ç ¡µÅ¿Æµ  Ç 

˜¼È½É ʽýÌÆÅ‘ ¥¸¿º¸ÅÀ½ ÂÆÄǸÅÀÀ

šÀ¼Óº½ÅÊÀÃ×ÎÀÆÅÅÆ»ÆƹÆÈ˼ƺ¸ÅÀ×

ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

| ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | 19


ÇµÀ½Ô Ÿ½ ÇµÀ½Ô ǵ¾ ¥ÃÆÆ½Ô Ÿ½Çµ¾ ¥ÃÆƽÔ

¥ÃÆÆ½Ô ­·ºË½Ô ¢ÃÅ·º¸½Ô

¨¿Åµ½Âµ ÇµÀ½Ô ¥ÃÆƽÔ

¤ºÇÅ÷ —½¿ÇÃÅ •Â¹Åºº·½Ì

–п÷ •Àº¿Æº¾ ³ÅѺ·½Ì

­µ¾¹ÈÀ½Â ¥ÈÆǵÁ œµ¿½Å÷½Ì

¤ÈÍ¿½Âµ ÃÉ Ç 

µÔ¬ºÀÓÆ¿½Â˺·  ˜ÅºÌÈʽÂ Ç —Àµ¹½Á½Å ºÃ½¹Ã·½Ì

–ÃÀ¹½Â ÇµÀ½Ô ™Á½ÇŽ¾ Ÿ½Çµ¾ •Àº¿ÆµÂ¹Å÷½Ì ¥ÃÆƽÔ

¥ÃÆÆ½Ô ­·ºË½Ô ¢ÃÅ·º¸½Ô

¥ºÉÁºÂ¿Ã ¦ºÅ¸º¾ •Àº¿ÆµÂ¹Å÷½Ì

£Æõ·½µÊ½Á÷ƿµÔ • Ç 

ÈÀÀºÇ £¿ÇÔ¶ÅÔ  Ç

¡µÅ¿Æµ • Ãɵ Ç 

¦È·ÃÅ÷µ  Ç

¦Ã·ÅºÁºÂÂк §ºÊÂÃÀø½½ –Àµ¸ÃÈÆÇÅþÆÇ·µ £££

 ¦¤¡ÃÂǵ» £££

 §ºÊÂÃ¿ÅµÇ £££

 §ÃÄŸÀ½ÁµÇ £££

 «½¿Àà £££

 ²¿ÃÉÅÃÆÇ ¤

¢Ã·Ãƽ ¶½ÅÆ¿

¥ÃÆƽÔ

¢Ã·Ãƽ ¶½ÅÆ¿

¥ÃÆÆ½Ô ­·ºË½Ô

¥ÃÆÆ½Ô ­·ºË½Ô

¥ÃÆÆ½Ô ­·ºË½Ô

Ÿ½Çµ¾ ´ÄÃÂ½Ô ŸÃźÔ

§µ¾ÀµÂ¹ ŸÃÅºÔ ´ÄýÔ

´ÄÃÂ½Ô ŸÃÅºÔ Ÿ½Çµ¾

Ÿ½Çµ¾ ¡µÀµ¾¼½Ô ´ÄýÔ

Ÿ½Çµ¾ ´ÄýÔ

Ÿ½Çµ¾ ¡µÀµ¾¼½Ô ´ÄýÔ

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк ­·ºË½Ô µÆǺÂÂк

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк µÆǺÂÂк

¿µÂµÀÑÂк ¿ÃÀÃÂÂк ¿µÆƺÇÂк ÆÄÀ½Ç ƽÆǺÁÐ Ÿ½ ǵ¾ ´ÄýÔ

Ÿ½Çµ¾ ¡µÀµ¾¼½Ô ´ÄýÔ

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк µÆǺÂÂк ´ÄÃÂ½Ô Ÿ½Çµ¾ Ÿ½Çµ¾ ¡µÀµ¾¼½Ô ´ÄýÔ

ÁÃÂ ǵ»

异

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

ƺÅ ǽɽ µÀ À½Ëµ ¶º¼ ÁàµÀ ǵ»

µÀ ¶º¼ µÀ

¶º¼ µÀ

ƺÅ ǽÉ Áàǵ» µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк ™µÂ½Ô µÆǺÂÂк

异

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

µÀ ¶º¼ µÀ

ÁÃÂ ǵ»

ÁÃÂ ǵ»

ÁÃÂ ǵ»

ÁÃÂ ǵ»

ÁÃÂ ǵ»

ÁÃÂ ǵ»

Äà ¹Ã¸Ã ·ÃÅÈ

Äà ¹Ã¸Ã ·ÃÅÈ½Â¹½ ·½¹

½Â¹½ ·½¹

ÃÇ öϺ Áµ

ÃÇ öϺ Áµ

ÃÇ  ¹Ã 

Äà ¹Ã¸Ã ·ÃÅÈ 

Äà ¹Ã¸Ã ·ÃÅÈ

ÃÇ ¹Ã ÃÇ öϺ Áµ

ÃÇ öϺ Áµ

ÃÇ öϺ Áµ

©ÈÆ ȸ† ¹ÆÊÓ Ÿ ÈÓņ ½

 ¸Ã¹µ

ÃÄÇ Åü ÀºÇ

ÃÄÇ Åü ¸Ã¹µ

ÃÄÇ ÀºÇ ÅüÂ

ÃÄÇ Åü ¸Ã¹µ

ÃÄÇ ÀºÇ ÅüÂ

ÃÄÇ Åü ¸Ã¹µ

ÃÄÇ Åü ÀºÇ

ÃÄÇ ÀºÇ ÅüÂ

ÃÄÇ ÀºÇ ÅüÂ

Åü ½˵

ÃÄÇ Åü ÀºÇ

¢ÆÆ ºÆ ÊÆÈ» ¦ÇÊ ÊƆ ÈÆ¿Å ϽÂ

½Â¹½ ½Â¹½ ·½¹ ·½¹

ÃÇ öϺ Áµ

ÃÇ ¹Ã 

ÃÇ öϺ Áµ ¹ Âֈ ƺÀ÷

ÃÇ öϺ Áµ

ÃÇ öϺ Áµ

§È½† ¬ÆÈĸ ©ÂÀ¼† ¼Æ† Çøʸ ÆÇø† ÂÀ º ÊÓ º ÀÃÀ È˹

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк µÆǺÂÂк ­·ºË½Ô ´ÄÃÂ½Ô ŸÃ ÅºÔ Ÿ½Çµ¾

¥ÃÆƽÔ

Ÿ½Çµ¾ ¡µÀµ¾¼½Ô ´ÄýÔ

¿µÂµÀÑÂк ¿µÆƺÇÂк ¿ÃÀÃÂÂк ´ÄÃÂ½Ô ŸÃ ÅºÔ Ÿ½Çµ¾

¿µÆƺÇÂк ÆÄÀ½Ç ƽÆǺÁÐ ¿µÂµÀÑÂк Ÿ½Çµ¾ ´ÄÃ Â½Ô ŸÃźÔ

ÄÃÇÃÀÃÌÂк

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк Ÿ½Çµ¾ µÆǺÂÂк

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк Ÿ½Çµ¾ µÆǺÂÂк

µÄÃÀÑÂк ÄÃÇÃÀÃÌÂк ˜ºÅÁµÂ½Ô µÆǺÂÂк

«ÅÀº½È† ¤Æņ ɸÃÔÅÓ½ ¦ÉËÐÀʽÃÀ ʸ¾ ŸÇÆÃÔÅƆ ÇÆÊÆÃÆÏÅÓ½ ºÆ¿¼Ë͸ ŸÉʽÅÅÓ½

šÀ¼ÓÂÆżÀÎÀÆŽÈƺ §Æ¼º½ÉÅÓ½ ¸ŸÃÔÅÓ½ ¸ÉɽÊÅÓ½ ÂƆ ÃÆÅÅÓ½ ÄËÃÔÊÀ† ÉÇÃÀÊÀ¼È

Ÿ½Çµ¾ ¡µÀµ¾¼½Ô ´ÄÃÂ½Ô ŸÃÅºÔ §µ¾ÀµÂ¹ ¿µÂµÀÑÂк ¿ÃÀÃÂÂк Ÿ½Çµ¾ ¿µÆƺÇÂк ¡µÀµ¾¼½Ô ÆÄÀ½Ç ƽÆǺÁÐ Ÿ½ ǵ¾ ´ÄýÔ

Ÿ½Çµ¾ ¿µÂµÀÑÂк Ò¿ÃÂÃÁ ¿µÆƺÇÂк ¿ÀµÆÆ ´ÄýÔ ¿ÃÀÃÂÂк ¶½¼ÂºÆ¿ÀµÆÆ Ÿ½Çµ¾ ½ÒÀ½ÇÂк

¥ÃÆƽÔ

Ÿ½Çµ¾ ¡µÀµ¾¼½Ô ´ÄÃÂ½Ô ŸÃÅºÔ §µ¾ÀµÂ¹

Ÿ½Çµ¾ ´ÄÃÂ½Ô ŸÃźÔ

™ÓÊƺӽ ÂÆżÀÎÀÆŽ† ÈÓÀÉÇÃÀʆ ÉÀÉʽÄÓ

·Ã¼¹ÈÊ÷ùÐ ·Ã¼¹ÈÊ÷ùн¼Ã˽¿÷µÂÂþ½º ½¼Ã˽¿ Å»µ·ºÓκ¾ÆǵÀ½ ÆöÆÇ·ºÂÂúÄÅý¼ ½ºŻµ· ÆǵÀ½ ÆöÆÇ· ·Ã¹ÆÇ·Ã

ÄÅý¼·Ã¹

¥ÃÆÆ½Ô Æĵ Â½Ô ÇµÀ½Ô ¥ÃÆÆ½Ô ˜ºÅÁµÂ½Ô

¥ÃÆƽÔ

¢ºÉǺ¼µ·Ã¹Æ¿µÔ  ÃÉ Ç 

 ¦½¶ÊÃÀ £££

µÂÇÈÊ —Àµ¹½Á½Å ¡½Êµ¾À÷½Ì

ÀºÇ£¿ÇÔ¶ÅÔ  ¡µÅ̺¿Ã Ç ¦·ºÇÀµÂµ ¡µ¸ÃÁº¹Ã·Âµ

¥ÃÆÆ½Ô Ÿ½Çµ¾

¦½¶½ÅÆ¿½¾ ˺ÂÇÅÊÃÀùµ £££

¥ÃÆÆ½Ô Ÿ½Çµ¾

¥ÃÆÆ½Ô Ÿ½Çµ¾

¡ºÅº»¿½Â ¡½Êµ½À •Â¹Åºº·½Ì

ÄÅÃÆĺ¿Ç¡½Åµ  Ç 

 ¦½¶½ÅÆ¿½¾¿À½ ÁµÇ ¤

·Ã¼¹ÈÊ÷ùн¼Ã˽¿÷µÂÂþ½º Å»µ·ºÓκ¾ÆǵÀ½ ÆöÆÇ·ºÂÂúÄÅý¼ ·Ã¹ÆÇ·Ã

¦µÁµÅ½Â £Àº¸ •ÂµÇÃÀѺ·½Ì

ŸºÅ̺ÂÆ¿µÔ  Ç

 ¦µÁµÅ½Â£• ¤

˜ºÅÁµÂ½Ô ¥ÃÆƽÔ

¥ÃÆÆ½Ô ÇµÀ½Ô ÆÄµÂ½Ô ˜ºÅÁµÂ½Ô ¦À÷µ¿½Ô

¥ÃÆÆ½Ô Çµ À½Ô ÆÄµÂ½Ô ˜ºÅÁµÂ½Ô ¦À÷µ¿½Ô

¦ºÅ¸½ºÂ¿Ã •Â¹Åº¾ —Àµ¹½Á½Å÷½Ì

™µÀÑÂÔÔ  Ç

 ¦µ¶µ¾¹½ ˜ÅÈÄÄ £££

š½ÅÊÀÃ×ÊƆ ÈÓÉǽÎÀ† ¸ÃÔÅÆ»Æ Ÿ¿Å¸Ï½ÅÀ×

§ÈÆÄÓІ ýÅÅÓ½ º½ÅÊÀÃ׆ ÊÆÈÓ

¬ ¦ ™ÓÊƺӽÀ ÈËÂƺƼÀʽÃ× ÇÆÃËÇÈƆ ÄÓÐýÅÅÓ½ º½ÅÊÀÃ×ÊÆÈÓ

˜¼È½É ʽýÌÆÅ

šÀ¼Óº½ÅÊÀÃ×ÎÀÆÅÅÆ»ÆƹÆÈ˼ƺ¸ÅÀ×

ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß

‘ ¥¸¿º¸ÅÀ½ ÂÆÄǸÅÀÀ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

20 | ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


­®¬ª¤®¡§¸©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤¦ª©­®¬¯¦²¤¤ ¢¤¦¤¬«¤³­®¡©ªž·¡¨œ®¡¬¤œ§· š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÚ¾ÀÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ» š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥

  £Ìº £Ìº £Ìº £Ìº £Ìº £Ìº

  É É É É É É

¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ     

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › 

É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺

    

§§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ

†† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† †

š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†

£Ìº   Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É É É É É É É

 ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇņŠš¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇÅƹ»ÔÊÇË̆Šš¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇÅƹ»ÔÊÇË̆Šš¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†Á¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†Á¥†

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å йÊ йÊ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É À»ÇÆÁ˾ †É †É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËɪËÉÇ Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¯¾ÆËɪËÉÇ  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 21

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

22 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†Á¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ¥† š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÃ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å         

À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

§ÅÊƚ¾ËÇÆ ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¯¾ÆËɪËÉÇ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ©¹ÊÊÉÇÐù š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ š¾ËÇƨ¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆÈÉÇÅÁ¹½ÅÈÇÄ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁÅ¾É Ǻ¾ÊÈÔľ» ǺҾÊËÉɹº š¾ËÇÆ¥† À¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ š¾ËÇÆ¥† À¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ š¾ËÇÆ¥† À¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ š¾ËÇÆ¥† À¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ š¾ËÇÆ¥† À¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ š¾ËÇÆ¥† À¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ š¾ËÇÆ¥† À¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«  ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¨§©ž›¡«ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔª¡š¡«ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

    Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË

   ÇËÉ É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

 ¯¾ÆËɪËÉÇ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉÇŨÇÄ ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


šÄÇÃÅǽÌÄÕÆÔ¤žœ§ºÄÇà šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†  šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËœš† œš† œš† œš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ËÇÄÒ  ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ËÇÄÒ  ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà ºÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔɹÀÆÔ¾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡« ÎÎ Ⱦɾ¼ÇÉ šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡«  ÎÎ Ê˾ÆÇ» šÄÇÃÁÁÀØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ªÁºÁË šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË   Ã̺Å  ÑË  Ã̺Å Ã̺Å  

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ̺ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ̺   É ϾÆÔÀ¹»Ç½ ϾÆÔÀ¹»Ç½ ϾÆÔÀ¹»Ç½ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

ªÇ×ÀªËÉÇ §º¾ÊȾоÆÁ¾ «£ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªËÉÇÈ¹Æ §§§ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £¨¥ £¨¥  ¹ÂϾ» ¡¨ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ªÇ×ÀªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ»¬Ë¾ÈľÆÁ¾ÈÇÄÇ»ÃÉÇ»ÄÁÉ

¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ À¹ÄÁ»Ã¹ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª†† †† šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª†† †† šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª†† †† šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ Ê»¹Á šÇɽ×É    šÇɽ×É    šÇɽ×É    šÇɽ×Éš©††¥† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» šÇɽ×É ÈÇɾºÉÁà ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÆÇÂÄÇËÇà    ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÆÇÂÄÇËÇà    œ¹ÀǺ¾ËÇÆšÄÇÃÁ¨Ç»¾ÉÁËš¨† š¨† š¨† š¨† œ¹É¹¿Ÿš    Ê»ÇÉÇ˹ÅÁ ½ÇÊ˹»ÃÇÂÁÅÇÆ˹¿ÇÅ œ¹É¹¿ŸšÈǽ¼¹À¾ÄÕ    Ê»ÇÉÇ˹ÅÁ ½ÇÊ˹»ÃÇÂÁÅÇÆ˹¿ÇÅ œ¹É¹¿ÁŸš ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ4JLB Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ

   ±Ë ±Ë ±Ë ÑË  ±Ë ±Ë ±Ë ±Ë ÑË ÑË ÑË ü 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ É É É É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É É ÆÁÀùØ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

¨ªš š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË  Ÿš¡¶ª£ ¨ªš  œÉ¹Æ½ªËÉÇ  ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 23

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

24 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇÆÇ»ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹÊË»ÇÉÇ» Çº¹»ÃÁ½ÄØÌÃĹ½ÃÁº¾ËÇƹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÎ˾ÅȾɹËÌÉ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÄÇËÃÁ ľÊËÆÁÏÔ þɹÅÀÁËÁ½É Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡ŹÉÑÁ Ÿš¡ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ÈÄÁËÔ Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¡À½¾ÄÁØŸš ºÄÇÃÁ­šª À¹ºÇÉ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ ȾɾÅÔÐÃÁ Ê»¹Á £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ¥† £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎΝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÃÁÉÈÁÐ ʾËùÃĹ½ÇÐ ȾÊÇà ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ÇÈËÇÅ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÌÊËÇËÆÔ¾ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ

 ÑË      ÑË  ÑË     ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ É É É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É 

™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨¾Ë¹Ä ª£ ¥¾Ë¹ÎÁÅ ¥¹ÃÉÇÊ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¤¹½ÆǾ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¥¹ÃÉÇÊ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª§ËÁÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ™ª« ¯¾ÆËɪËÉÇ  ¶ÃÇÄ¡Æ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £ÁÉÈÁÐ †Ô£ÁÉÈÁÐÆÔÂÀ†½ ¥†ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ £¹Ä¹ÐÁÆÊà »¹ÊÊ›ÇÀÅÇ¿¾Æº¹É˾É £ÁÉÈÁÐ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¥† £ÁÉÈÁÐ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¥† £ÁÉÈÁÐ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ª£ £ÁÉÈÁÐÆÔ §¦¨ ¤ÌÀÁÆÇ ¾Ñ¾»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ¥† £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ¥† £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨  ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨  ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÇÊ˻ùÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁУ  ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁУ  ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁл¹ÊÊÉËÁžÆ˾ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂʽÇÊ˹»ÃÇÂÁɹÀ¼ÉÌÀÃÇÂ

  ÑË   ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É  É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ  ½Ç¼Ç»ÇÉÆ

ªÇ×ÀªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¶ÃÇÄ¡Æ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨   ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù «¹ÉÊÃ¹Ø ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù «¹ÉÊÃ¹Ø ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂÏ»¾ËÆÇ»ƹÄÁÐÁÁ £ÁÉÈÁнÄØȾоÂÁùÅÁÆÇ» £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹»Ç½ª£™ ¥†ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹»Ç½ª£™ ¥†ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÊÊÉÇÐù º¹ÉË¾É £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁ¿¾ÄËÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÄ׺ÇÂ

 ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ËÔÊÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ

ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§  ªÁº¶£ ªÁº¶£ ªÁº¶£ ªÁº¶£ ¨£­£ ª¥ §§§ ¨£­£ ª¥ §§§ ¨£­£ ª¥ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǽÁƹÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ„š¾É¾Ê˹” £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÊÇÄÇžÆÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÍÁ¼ÌÉÆÔ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÏ»¾ËȾÊÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔ ÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥ £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† ®¹ÉĹÅÇ»Ç ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ®¹ÉĹÅÇ»Ç ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨ ùĹÐÁÆÊÃÁ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹

 ËÔÊÑË     ÑË ÑË  ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ÇË É É É É ÇË É ÆÁÀùØ

ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂŹÉÃÇ  ªÁºÁ˧ÅÊà ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂɹÀÆÔÎŹÉÇÃÁÈÉÇÁÀ»Ç½§ºÅ¾Æ »ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ††††

£ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÃɹÊÆÔ ÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ  £ÁÉÈÁÐ¥† ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¦¾Í˾À¹»Ç½ £ÁÉÈÁÐ¥ ʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ƾ½ÇÉǼÇ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ¥† ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ¥†ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ§¦¨ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻÇÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆǻǠ£ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÄ׺Ç £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š†

  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ  

¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÁ˧ÅÊà ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¨£­£ ª¥ §§§ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ «¹ÉÊÃ¹Ø ªÃĹ½’ «¹ÉÊÃ¹Ø š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐÊÉÇÐÆÇ ƾ½ÇÉÇ¼Ç ǺžÆ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹†

£ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁЧ¦¨ £ÁÉÈÁЧ¦¨  ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁЧ¦¨ ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁЧ¦¨  ņǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁЧ¦¨  ņǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔÂ¥ ʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇÂʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐÈÌÊËÇ˾ÄÔÂþɹÅÁоÊÃÁ ÃɹÊÆÔ  £ÁÉÈÁÐÉؽǻÇ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ È›ÁÆÀÁÄÁ ¼«×žÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾¿¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¼ÇÄ̺Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ À¾Ä¾ÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ

ËÔÊÑË ËÔÊÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË  ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË

  É É É ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂŹÉÃÇ  ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¨£­£ ª¥ §§§ «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 25

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

26 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ Çɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ É»¹ÆÔÂùžÆÕ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÉÇÀǻԠ£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ˾ÅÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ оÉÆÔ ʾÉÔ  £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁË þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ ϾžÆËʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁË ϾžÆË ÃĹ½ÇÐƹØʾËùÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £ÁÉÈÁÐ þɹÅÀÁËǺÄÇà £ÁÉÈÁÐ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹

ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË   

ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹  ÇËÉ  

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ™ª« œÉÁÆ»¾Â £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐÈÇÃÌÈù ÈÉǽ¹¿¹ ǺžÆ £ÁÉÈÁÐÈÇÃÌÈù ÈÉǽ¹¿¹ ǺžÆ £ÁÉÈÁÐÈÇÃÌÈù ÈÉǽ¹¿¹ ǺžÆ £ÇÄÕϹ½ÃÇÄǽϾ» ŝÇÊ˹»Ã¹ÁÌÊ˹Æǻù £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ £§¤µ¯™£§¤§¯ž›E ŝÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù ÅÇÆ˹¿ ùоÊ˻ǪÃÁ½ÃÁ £§¤µ¯™ £©´±£¡ ¦¡²™£§¤§¯ž›¡›´œ©žš¸¥ªÃÁ½ÃÁ £ÇÄÕϹ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϾ»E Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å ¼ÇÉÄÇ»Áƹ½ÄØÃÇÄǽϾ» £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽϹ E £ÇÄÕÏÇ£ª† † £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ 

   ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ±Ë ÑË

  ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É

¶»¾É¾ÊË ¶»¾É¾ÊË ¶»¾É¾ÊË ÔÃÇ» ¡¨ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË  Ÿš¡¶ª£ §º¾ÊȾоÆÁ¾ «£  ¹»Ç½ª«£ ª«£ ¥¹ÃÉÇÊ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ

†††† †††† ††††

£ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º¾ËÇÆ ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÁ»ÇÊÊ˺¾ËÇƹ†Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ/BOPDSFUF §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ ¨¾ÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ÄØȾɾÃÉÔËÁØÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉØÅÁÁÇÃƹÅÁ †»Á½¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ȹƾÄÁȾɾÃÉÔËÁ½ÄØÊÁºÁ˹ ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÃʽÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†

ÑË ÑË ÑË Ä ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É É À»ÇÆÁ˾

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨¾Ë¹Ä ª£ §ÅÇÅ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà  Ÿš¡¶ª£ §º¾ÊȾоÆÁ¾ «£ ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½  Ÿš¡¶ª£ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½  Ÿš¡¶ª£ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ÇËÃ̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†À¹ÄÁ»Ã¹ÈÇĹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†À¹ÄÁ»Ã¹ÈÇĹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†À¹ÄÁ»Ã¹ÈÇĹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ͹ÊÇ»¹ÆÆÔžÑÇÃüÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÊÇà ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å žÑÇà  

É É É É  É É É À»ÇÆÁ˾  

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ Ÿš¡¶ª£ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ


¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª† ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇɹÊË»Çɹ º¾ËÇƹ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ†½Äغ¾ËÇƹ ÈÄÁËÃÁ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦ÎɆÉÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅņÈÌÊËÇË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب£†Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹØ£ ɹÀžÉ Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب¨† ɹÀžÉ Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹ÈÇÃÉÔËÁØÈÉÇÅÀ½¹ÆÁ†¨œ†¹Ë†7†ɆÉÎÅÈÄÁ˹ɾºÉÁÊ˹Ø ¨£Ÿ ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦† ¨ÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁب£ ¨«™ ¨ÄÁËÔÈÌÊËÇËÆÔ¾ ɾºÉÁËÊËÔ¾ ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ¨ÄÁËÔ ȾɾÃÉÔËÁب£ ¨«™ ÈÄÁËÔÀ¹ºÇɹ ÈÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾Á½É ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆԾƹÄÁ»ÆÔ¾.BTUFSUPQ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×É ½ÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ¨Éǽ¹ÅÃÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ›ÇÀÅÇ¿ÆǽÇÊ˹»Ã¹ÇËÑË ¨Éǽ¹ÅÃÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔªÉÇÐÆÇ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Éǽ¹×ŸšÀ¹ºÇÉ»ÃÇÅÈľÃ˾ Å ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇà ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔÂ¥ ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÑËÌùËÌÉÆÔ ©¹ÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ª»¹ÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÁƹÅ º¾ÀÇÊËÉÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ª»ØÀÁÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ªÁºÁ˽ÄÁƹ ÅÅ ªÁºÁ˽ÄØÊ˾Æ  Î

 ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË    £Ìº  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ É  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ  ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË ÇËÉ

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¤¹½ÆǾ §º¾ÊȾоÆÁ¾ «£ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ¥¹ÃÉÇÊ ¨¾Ë¹Ä ª£  Ÿš¡¶ª£  ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¤¹½ÆǾ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¤¹½ÆǾ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â §º¾ÊȾоÆÁ¾ «£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† ††

ªÁºÁ˽ÄØÊ˾Æ  Î ªÁºÁ˽ÄØÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÁ˽ÄØÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªÁºÁËÊ˾ÆǻǝÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÁËÊ˾ÆǻǝÇÊ˹»Ã¹ ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ªÅ¾ÊÁ&NBDP½ÄØɾÅÇÆ˹ÁÀ¹ÒÁËÔº¾ËÇƹ ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ½Äغ¾ËÇƹ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¨¾Ë¹Ä ª£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨¾Ë¹Ä ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­šª ­šª ­šª ­šª ­šª ­ÁºÉ¹6-53"'*#&3 ­ÁºÉ¹Ê˹ÄÕƹØ ¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÇÝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  žÑÇÃ

É É É É É  À»ÇÆÁ˾

™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ·ËÁÊ ·ËÁÊ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 27

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

28 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¯¾Å¾Æ˨¯† ü «ÇÈÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹

žÑÇà 

ÆÁÀùØ 

ªÃĹ½’ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â

†† †† †† ††

­·«¯³¤¡¨œ®¡¬¤œ§·œ­°œ§¸®  c ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ  c £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍÉ þɹÅÀ ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † ȾÊÇÃÄ׺ÇÂÍɲ¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ †Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ †þɹÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ™Ç£¾É¹ÅÀÁË  c Ò¾º¾ÆÕ ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕ  c þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™ÆËÁÃÇÉÁ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ†ÊžÊÁ&NBDP ™ÐÁÆÊÃÁÂϾžÆ˨¯††ÈÇü ™ÐÁÆÊÃÁÂϾžÆ˱¨¯††ÈÇü ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹœÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ Á¤ £¹Å™  œ¹À¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹Ä œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊœ†ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùÎÈÇü œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ žÑÇÃüÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÁÈʆ»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÄÁƹÊËÉÇÁË À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË œÄÁƹÊËÉÇÁË À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË »Ô»ÇÀÊËÉÇÁË¥ÌÊÇɹ œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹÊËÉÇÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ

       žÑÇà žÑÇà ü žÑÇà žÑÇà ü   

  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ    À»ÇÆÁ˾ †É É ºÈÇÊÉ É À»ÇÆÁ˾ ÊȾÏϾƹ   

£¹ÉÕ¾É £¹ÉÕ¾É ™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ ¨¾Ë¹Ä ª£ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ  ªËÉÇÂŹÑ 

†††† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†††† †††† †† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† ††

œÄÁƹ À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊ՝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ À¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ À¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁËǺÄ ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ ȾÊÇà À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ œÄÁƹ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ÁÄ £¹Å™  œ¹À¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹Ä ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ ÇÊ˹»Ã¹²¾º¾ÆÕ¦ÁÀùØϾƹ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ϾžÆË þɹÅÀÁË Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ  ¾ÅÄØ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊ˺̝ÇÊ˹»Ã¹  ¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ  ¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¡À»¾ÊËÕ ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Øƾ¼¹Ñ¾Æ¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Ø ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹عÃËÁ»Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹ؼÁ½É¹ËƹØ

        Ë žÑÇÃ Ë Ë

 ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ   À»ÇÆÁ˾  ƾ½ÇÉǼÇ  À»ÇÆÁ˾  

 §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ¥ÇĹÎÇ» ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ £ÌÀº¹ÊÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ¥ÇĹÎÇ» ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀźÆ

  Ã̺Å   

  ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ

¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥¹ÃÉÇÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ  ™šªªËÉÇÂ

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† ÊÇË

†††† †††† †† †††† †† ÊÇË 

£¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † †¨¾ÊÇûžÑùΝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇûžÑùΝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁËʽÇÊ˹»ÃÇ £¾É¹ÅÀÁË͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ÍɆÅÅ £¾É¹ÅÀÁËÍɹÃÏÁ؆ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ £¾É¹ÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇÑùÇÊË £¾É¹ÅÀÁË À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà »žÑùНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà »žÑùНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà »žÑùНÇÊ˹»Ã¹

    žÑÇà    

ÆÁÀùØ   ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É   ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ  ÔÃÇ» ¡¨ ¤¹½ÆǾ ™¦¡ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¥ÇĹÎÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† ††††

£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ŹÑÁƹ½ÇË ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ £¾É¹ÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ϾžÆË ȾÊÇûžÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊË £¾É¹ÅÀÁË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÈÇœ§ª«Ì À¹»Ç½ÊùØÈÉÇȹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ÈÇÇÈËÇ»ÔÅϾƹŝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÈÇÃÌÈù ÈÉǽ¹¿¹ ǺžÆ £ÁÉÈÁÐÈÇÃÌÈù ÈÉǽ¹¿¹ ǺžÆ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉ ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾ÆË›ÇÀź¾ÀƹĝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊ˹ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅÇ»ÔÂ¥¥Ÿ¨ ¥¾ÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ žÑÇÃüÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¨¾ÊÇûžÑùÎ ¨¾ÊÇýÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË»žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹½ÇËÇÆÆ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ† †ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ

         Ã̺Å   Ã̺Å Ë žÑÇÃ Ë Ë ÑË ÑË      

½Ç¼Ç»ÇÉÆ   ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ƾ½ÇÉǼÇ  ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ  ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ 

 ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ ÔÃÇ» ¡¨ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™¼ÉÇʾɻÁÊ  ÔÃÇ» ¡¨ £ÇÀÄÇ» ¡¨ ¶»¾É¾ÊË ¶»¾É¾ÊË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÅÊƚ¾ËÇÆ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ™šªªËÉÇ  ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËɪËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ  ÔÃÇ» ¡¨ £ÌÀº¹ÊÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† †† †††† †† †† †††† †††† †† ††

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 29

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

30 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ϾžÆË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕš¾ÀÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ» ¨¾ÊÇà Ä׺ԾǺӑÅÔ ¨¾ÊÇà ʹÅÇÊ»¹ÄÔ†Ë ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ

     

    ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ 

™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÇĹÎÇ» ¡¨ ¯¾ÆËɪËÉÇ  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž   

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †††† †††† †††† ††

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ§Ëʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄؽÄØÈÇʹ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇæÁÀùØϾƹ ¨Á¼Å¾ÆËÔ½ÄØÈÄÁËÃÁÃɹÊÆÔ ¿¾ÄËÔ ÊÁÆÁ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª† ¨Éǽ¹¿¹Á½ÇÊ˹»Ã¹†Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ªÇÄÕÈÁÒ¾»¹Ø ÃÇÉÅÇ»¹Ø ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ªÌȾÊÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ8PPMCFSH ÈÇùƹ½ÊÃÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¬¼ÇÄÕ £ÌÀº¹ÊÊ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊË ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹØ ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄժƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ÇËËÇÆÆÔ½Çc ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ©ÇÊÊÁØ ¯¾Å¾ÆË «ÇÈÃÁ ͹Êǻù†  ü ¯¾Å¾ÆË «ÇÈÃÁ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾ÆËËÇÆÆϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆËü†Å¾ÑÇà ¯¾Å¾ÆËü¥†¨¯ ¹»Ç½ÊùØ͹ÊǻùÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË™§Ä׺ÇÂϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ¯¾Å¾Æ˺¾ÄÔÂ¥††§ «ÌÉÏÁØ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥ü ¡ÊÃÁËÁÅ ¯¾Å¾ÆË¥†»žÑùÎüʽÇÊ˹»ÃÇÂ

   Ë ü  Ë              ü   žÑÇà Ã̺Å

  ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ     ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹÑ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž «É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨ ªªª£ §§§ £ÌÀº¹ÊÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ÇĹÎÇ» ¡¨ ¥ÇĹÎÇ» ¡¨ ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ©¾¼ÁÇÆ ©¾¼ÁÇÆ ™šªªËÉÇ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ £ÌÀº¹ÊÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™ª« ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †††† †† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯¾Å¾ÆË¥†¥† ü»žÑ«ÇÐÆÔ»¾Ê¦ÁÀÃÁ¾ϾÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†¥£© ¯¾Å¾ÆË¥†ÉÇÊÊÔÈÕ× ½ÇÊ˹»Ã¹ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥† žÑÃÁü ÅÃÉË ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯ ¯¾Å¾Æ˨¯†¤¹Í¹É¿ü ¯¾Å¾Æ˨¯†ÈÇÁü ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹Ä »¹¼ÇÆÈÇÊË ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯† ¥£© žÑÃÁü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯†§ ¥£©†ËÇÆƹ ¯¾Å¾Æ˨¯†¥£© ¯¾Å¾Æ˨±† ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹

 Ã̺Å Ã̺Å   Ë  žÑÇà    

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ †É ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø  

·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ¡Æ˾ɪËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË ª§ËÁÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¯¾Å¾ÆËϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾Æ˱¨¯†ÈÇÁü ¯¾Å¾Æ˱¨¯† žÑÇÃü À¹»Ç½͹Êǻù »ÇÆÁ˾ ¯¾Å¾Æ˱¨±† ȾÊÇà þɹÅÀÁË»žÑùΠʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇûžÑùΠʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà þɹÅÀÁË »Ê¾»žÑùНÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË ÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† »žÑùÎ üÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ¨¯†žÑü ¥£© ƹ»¹Ä ¯¾Å¾ÆË ¨¯†žÑü ¥£© ƹ»¹Ä ¯¾Å¾ÆË ±¨¯†žÑü ¥£© ƹ»¹Ä ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ±ËÌùËÌÉù©§«œ¡¨ªü ²º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀźÆ

 žÑÇà žÑÇà   žÑÇà   ÑË    

²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ† † † †ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ²¾º¾ÆÕ† † †§Ëʾ»Ò¾ºÆØ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹÊËÉÇÁË ²¾º¾ÆÕ† † †§Ëʾ»Ò¾ºÆØ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹÊËÉÇÁË ²¾º¾ÆÕ† † †§Ëʾ»Ò¾ºÆØ þɹÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ Ë ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍɹÃÏÁØ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ§Ð¾ÆÕ½¾Ñ¾»Ç ²¾º¾ÆÕÄ׺Ç »ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ë ²¾º¾ÆÕɹÀÄÁÐÆÔÎÍɹÃÏÁ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕ͆ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ã̺Å ²¾º¾ÆÕ͆ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ã̺Å ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ † † ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † †ÇÊ˹»Ã¹ »ƹÄÁÐÁÁ Ë ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † † † † †ƹÀ¹Ã¹À »ƹÄÁÐÁÁ Ë ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁØÎÁ˽ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ²¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇÑùÇÊË ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄؽÄØÈÇʹ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕªÃÁ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ† † † † ÇÈÁÄÃÁ¨¾ÊÇà ½ÇÊË›ÇÀź¾ÀƹÄ 

 †É ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ É ƾ½ÇÉǼÇ   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¥ÇÊËÇ»Áà Ÿš¡¶ª£ £ÌÀº¹ÊÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ž©¥™£ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ ¤¹½ÆǾ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™šªªËÉÇ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ™¼ÉÇʾɻÁÊ

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† †† ÊÇË

ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ½ÇÊËÌÈƹØ É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ   ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ   ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ 

ªËÉÇÂÈǽÉؽ   žÆ¹ ¡¨ ¤¹½ÆǾ ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ ªªª£ §§§ £ÌÀº¹ÊÊ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ ªªª£ §§§ ªªª£ §§§ §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ ¥ÇĹÎÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž «É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨ £ÌÀº¹ÊÊ ªËÉÇÂŹÑ

†††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †††† †† ††

¨œ®¡¬¤œ§· §»«¡¬¡Ÿª¬ª ª¦­¹© ž¤³«œ©¡§¤ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦Î -Å ÇÏÁÆÃÈÇËÇÄÇÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦† Î -Å ÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦† Î -Å ÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î -Å ÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª† Î -Å ÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª† Î -Å ÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª† Î -Å ÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÍÁÄÕ¨¦† Î -Å ÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™ÃÌÊËÁоÊùØȾɾ¼ÇÉǽùÈÄÁ˹,/"6'*OTVMBUJPO ûÅ Ã̺Å šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËœš† œš† œš† œš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  œÁÈÊÇ»ÇÄÇÃÆÇ œ›¤†ÊÌȾÉÄÁÊË ªË¹Æ½¹ÉËÆÔ¾ÁÄÁ»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ 

Å Å Å Å Å Å Å Å ÑË Ã̺Å Ã̺Å ûÅ   ûÅ ûÅ ÑË ÑË

 É É É É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ  ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £¨¥ £¨¥ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™¦¡ ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªËÉǺ¹Ë ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ. ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 31

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ. ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ

32 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ ¨¾ÉÅÕ ÇÈËÉÇÀÆÁϹ œÁÈÊÇùÉËÇÆÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇƣ̺¹ÆՆ£Æ¹Ìͪ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÁǼƾÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂɆÉ Î Å ËÇÄÒ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƝÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÉÇÀÆÇÈË ÇË É ÉÇÀÆÇÈË ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ É 

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ¥¹Ê˾É ™¦¡ ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ£¤ › »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁš¾Ä¼ÁÈÊ ÅÅ Î œ£¤ › »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁš¾Ä¼ÁÈÊ ÅÅ Î œ£¤ ›§ »ÄǼƾÊËÇÂÃÁš¾Ä¼ÁÈÊ ÅÅ Î œ£¤ ›§ »ÄǼƾÊËÇÂÃÁš¾Ä¼ÁÈÊ ÅÅ Î œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤ǼÆÊËÇÂÃÁš¾Ä¼ÁÈÊ ÅÅ Î œ£¤ǼÆÊËÇÂÃÁš¾Ä¼ÁÈÊ ÅÅ Î œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔš¾Ä¼ÁÈÊ ÅÅ Î œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔš¾Ä¼ÁÈÊ ÅÅ Î »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤œ›¤ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÅÇÆ˹¿¹œ£¤ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËÆ¹Ø ÈÇÄÆÇË¾Ä¹Ø ÅÅ Î ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËÆ¹Ø ÈÇÄÆÇË¾Ä¹Ø ÅÅ Î,/"6' ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËÆ¹Ø ÈÌÊËÇË¾Ä¹Ø ÅÅ Î ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ º¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿ÆÔÎÁ»ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇ˧˾оÊË»¾ÆÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍÁÄÕ;†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍÁÄÕœ†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ Á½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨¦Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ÊËǾÐÆÔ ÈÇËÇÄÇÐÆÔ ƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ»¹ÊÊ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Å Î ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Å Î ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Å Î ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¬¹Ä×Å ÇÏÁÆÎÎÎ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ ˾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÇËÃÇÉ ÑË ÑË ÑË ûÅ  ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÑË 

É É É É À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É É Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾  É É É À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÉÇÀÆÇÈË 

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¦ª« ™¦¡ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª­£ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¥¹Ê˾É ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™¦¡  ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¥™©« ¥™©« ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ¡Æ˾ɪËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØœ£¤œ›¤ ª¾ÉÈØÆùʹÅÇÃÄ ÊÅ ¦ª ª¾ËùŹÄØÉƹØÎÅÅÅÅÅ ª¥¤¨É¾ÅÁÌÅ

 ÉÌÄÇÆ ûÅ

ÇËÉ ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË

™¦¡ ª­£ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊ˨¹ÌËÁÆùÅ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ

ÑË 

ÇËÉ 

©ž¸ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† ††


¦œ¨¡©¸¤¤£ ¡§¤»¤£©¡Ÿª šÇɽ×ɼɹÆÁËÆÔ œ¹ººÉÇ ĹºÉ¹½ÇÉÁË ¼É¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁ ÊÇÄÕ È¾É¾Ï Î ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*."53&/% Î œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*."53&/% Î ÈÇÄÁÉ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*."½ÄØƹÉÌ¿ÆÁÎÊËÌȾƾÂÎ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*."ÃÁÊÄÇËÇÊËÇÂÃ¹Ø Î ÅÅ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." ® ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ÈÇÄÁÉ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ɾÄÕ¾Í ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ºÇÄÕÑÇÂÊÃĹ½»§ÅÊþ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î »Ô¼Ç½ÆÔ¾ÌÊÄÇ»ÁØ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ½ÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÎ͹ʹ½Ç» œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î Ä׺ԾǺӾÅÔ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ#BJOCSPPLCSPXO ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ» ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ$IJOBHSFFO À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ(PME%FTFSU ¿¾ÄËÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ ÊÇÊÃÄ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ ÊÇÊÃÄ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ›ÁÃÇÆË º¾¿ÊоÉÆ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔžžÄÕØÆÇ»ÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¡ÅȾÉÁ¹Ä©¾½ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÆËÉÁ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÈÌÊËÁÆÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÑÁƹ¼Çɹ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ľÆÇ»ÔÂÄÁÊË ÉÇÀǻԠÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ÌÀɾоÆÊÃÁ ÉÇÀǻԠÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ÌÉËÁÆÊÃÁ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¹ÆÊÌÉÇ»ÊÃÁ ʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¾¿½ÌɾоÆÊÃÁ ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂÈÇÄÁÉ ÑÄÁÍ ÊùĹ »Ê¾Ï»¾Ë¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ©ÇÊÊǨÇÉÁÆÇ ÉÇÀǻԠÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔª¹»¹Æƹ ¿¾ÄËÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ°¾ÉÆÔ¿¾ÅÐ̼ оÉÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉÊɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÊÃĹ½¹ ¡À½¾ÄÁØÁÀþɹÅǼɹÆÁ˹ ÊËÌȾÆÁ ºÇɽ×ÉÔ ½¾ÃÇÉ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÀ¹Ã¹À¹ÅÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹ Ëɹ»¾ÉËÁƹÁÇÆÁÃʹ £¹Å¾ÆÕ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ £¹Å¾ÆÕ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà £¹Å¾ÆÕ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ ͹ʹ½ÆÔ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ XXXPNTL†OFXTUPOFSV £¹Å¾ÆÕ½ÄØ͹ʹ½Ç» ùÅÁÆÇ»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ £¹Å¾ÆÕÄ׺Ç ƹÀ¹Ã¹À £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂƹËÌɹÄÕÆÔ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÉ»¹ÆÔÂÎÎ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»œÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ Ê˾ÆǻԾºÄÇÃÁÎÎ ÎÎ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂĹƽѹÍËÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ ȾÊйÆÆÁýÇ˽¾ÄÃÁÊË¾Æ ÏÇÃÇÄÖ˹¿¾Â ½ÇÉÇ¿¾Ã £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆÇ»ÇÂÁǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÊǺƹ¿¾ÆÆÇÂ͹ÃËÌÉÇ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ÃɹÊÆÔÂÎÎ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ʾÉÔ ÃɹÊÆÔÂÎÎ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ʾÉÔ ÃɹÊÆÔ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¹Å¾ÆÕÏÇÃÇÄÕÆÔÂÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔ »Á½Ç» £¹Å¾ÆÕÈÄÁËÆÁà ʾÉÏÁË »¹ÄÌÆ ¼¹ÄÕù ÊùĹ ºÉÌÊÐ ÈÄÁËùËÉÇÈÁÆ £¹ÅÆÁÊ˾ÆǻԾþɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÆÔ¾ £¾É¹ÅǼɹÆÁË £¾É¹ÅǼɹÆÁË £Á˹ ÎÊÅ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ©ÇÊÊÁØ Î £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À £¾É¹ÅǼɹÆÁËšÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤¹ºÉ¹½ÇÉÁËœÇÄÇ»ÁÆÊÃÁ оÉÆÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɹÆËÁÐÆÔ º¾¿¾»Ô À¾Ä¾ÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¡Æ½ÁØ ¥É¹ÅÇÉ›¾É½¾œ»¹Ë¾Å¹Ä¹ À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɣɾŹ¦Ç»¹ º¾¿¾»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ ¥É¹ÅÇÉ©ÇÊÊǤ¾»¹Æ˾ »ÁÑƾ»Ô ÎÎ ¥É¹ÅÇɪ¹ØÆǼÇÉÊÃÁ ÉÇÀǻdžʾÉÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɫɹ»¾ÉËÁÆ ½ÇÄÇÅÁË ¥É¹ÅÇÉ ¼É¹ÆÁË º¹À¹ÄÕËÀž¾»Áà ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØɹÀÆÔ¾ɹÀžÉÔÁÏ»¾Ë¹

ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ      ÑË  ûÅ ÑË     ûÅ ±Ë ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ   ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾ É É É É À»ÇÆÁ˾ 

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¶›ž©žª« ¶›ž©žª« ªªª£ §§§ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã ¶›ž©žª« £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶ÃÇÄ¡Æ  ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ œÇÉǺоÆÃÇ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ š¾ËÇÊËÁÄÕ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† † †† †††† † †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

ÊÀÌÅÍÜ È ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÍÅÃÎ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 33

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÌÎÙÅÍÈß

34 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁÁÀ¼É¹ÆÁ˹ ÅɹÅÇɹ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÊËÌȾÆÁ ÊËÇľÑÆÁÏÔ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ©»¹ÆÔÂùžÆÕ ©¾ÀùþɹÅǼɹÆÁ˹ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁùÈÄÁÆËÌÊÔ ºÇɽ×ÉÔ ÊËÌȾÆÁ ©¾Ðƹؼ¹ÄÕù »¹ÄÌÆ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆԾʹÆËÁÊÃÇÄÕÀǺɹºÇËÃÇ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾˾ÉÅÇǺɹºÇ˹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ ªËÌȾÆÁÁÀþɹÅǼɹÆÁ˹ϾÄÕÆÔ¾ Á 

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ±Ë ÈÅ Ë ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ™Ã»ÁÄÇÆ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨œ®¡¬¤œ§· §»¨ªµ¡©¤» šÇɽ×ɽÇÉÇ¿ÆÔš©   šÇɽ×ÉËÉÇË̹ÉÆÔÂÎÎÅÅ šÇɽ×ÉÔ ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ͹ʹ½Æ¹ØÈÄÁËù šÇɽ×ÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV šÉÌÊйËùÎÎÅÅ ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹É ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁÁÑĹÃǺÄ ›Ç½ÇÊËÇÃÎÅÅ ›Ç½ÇÊËÇýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁɆÉÎÎÊņʾÉÔ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ XXXQMJULBPNTLSV

ÑË ÑË  ûÅ ÑË ÑË 

É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾

š¾ËÇÊËÁÄÕ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ª›†œÉÌÈÈ ¨£­š¡ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ Ÿš¡¶ª£ ¨£­š¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹Å¾ÆÕºÇɽ×ÉÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ £¹Æ¹ÄԽɾƹ¿ÆÔ¾ÈĹÊË ɾѾËÃÁ XXXQMJULBPNTLSV £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ¥† ¥† ÈÉÇȹÉù »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ £É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁË °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨Á¼Å¾Æ˽Äغ¾ËÇƹ ÈÄÁËÃÁÀ¾Ä¾ÆÔ ¨Á¼Å¾ÆËÔ½ÄØÈÄÁËÃÁ °¾ÎÁØ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÔÊÇÃǾùІ»Ç ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ†½Äغ¾ËÇƹ ÈÄÁËÃÁ Ÿš¡ ¨ÄÁËù½Äت«§ ÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžÒ ¼¹É¹¿¾Â ¨ÄÁËùǺÄÁÏÇ»ÇÐÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹Ø ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ǼɹÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ    ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ   ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ £¹ÄÁÍÇÉÆÁØ ÅÇÀ¹Áù »ÇÄƹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ºÇɽ ÈÇɾºÉÁÃÁ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÉÇȹÉù ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎÎ ÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎ Î ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØƹÁžÆÇ»¹ÆÁ Ï»¾Ëƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎÎÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹعÆËÁÊÃÇÄÕÀØÒ¹Ø »¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ƹÀ¹Ã¹À Ï»¾ËƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ËÇÄÒÁƹ†ÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£ÁÉÈÁÐ ©ÇÃÃÇ ¨¹ÉþË ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É £¹ËÌÑù £ÁÉÈÁÐÁÃʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É ʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒ ÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÁºÉÇÄÁËÕ¾ »¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹

ÑË   ü ü  ü  ±Ë ±Ë ûÅ ûÅ  ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

 À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇË É  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ †É †É ÇËÉ 

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ™Ã»ÁÄÇÆ ¨£­š¡ ¶ÃÇÄ¡Æ ·ËÉÁϾÆËÉ  ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨ÉǼɾÊÊ ·ËÉÁϾÆËÉ  œ¹ÉÅÇÆÁ؆« §§§ ¶ÃÇÄ¡Æ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ª›†œÉÌÈÈ ¨¹ËÉÇÊ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉdž­¹Ê¹½ ¨£­š¡ ¨ÉǼɾÊÊ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †††† †† †††† † †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †††† † †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄجÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄجÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÈǽÃÄ×Ð ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØɾËÉÇ Êɾ½Æ¾»¾ÃÇ»¹Ø ËÇÄÒÇËÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ©ÇŹÑù ›ÇÄƹ £¹ËÌÑù ¨¹ÉþË ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØʾËÇÐùÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ­Á¼Ìɹ £ÁÉÈÐÁ¾Â ɆÉÎÊÅʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉÆ¹Ø û¹½É¹ËƹØ»Á½Ç» Ï»¾ËƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉƹØ©ÇŹÑù £Ä¾»¾É ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÖÃÊÃÄ×ÀÁ»Æ¹Ø¸Ò¾ÉÁϹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ×ÉÔ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ×ÉÔ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ×ÉÔ ÈÇɾºÉÁÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

  ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

š¹Ã¹Â›¡ ¡¨ š¹Ã¹Â›¡ ¡¨ ª›†œÉÌÈÈ š¾ËÇÊËÁÄÕ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ Ÿš¡¶ª£ ª›†œÉÌÈÈ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ 

†† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 35

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø »¹ÀÇÆÔ ÈÇɾºÉÁÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà »Ç½ÇÊËÇÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà »Ç½ÇÊËÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹Ø XXXPNTL†OFXTUPOFSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹ØªÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø Ï»¾Ë¹ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹¬ÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹؾÄÇÐù ѹÎŹËùÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÃÁÉÈÁÐÁà ÉÇÃÃÇ ÉÇŹÑù ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ÃÇÄÇËÔÂùžÆÕ ÊĹƾÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ˾ÉɹÊÆ¹Ø ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ÏÇÃÇÄÕÆ¹Ø ÃÇÄÇËÔÂùžÆÕ ÊĹƾÏ

 ûÅ    ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉdž­¹Ê¹½ ›¹ÊÁÄÕ¾»¹ ¡¨ ¨ÉǼɾÊÊ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã ªËÉdž­¹Ê¹½ ¨ÉǼɾÊÊ ¨¹ËÉÇÊ ¨¹ËÉÇÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ š¾ËÇÊËÁÄÕ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ›¹ÊÁÄÕ¾»¹ ¡¨ ¨¹ËÉÇÊ

†† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV šÇɽ×ÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV £¹Æ¹ÄԽɾƹ¿ÆÔ¾ÈĹÊË ɾѾËÃÁ XXXQMJULBPNTLSV œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ XXXQMJULBPNTLSV

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¨£­š¡ ¨£­š¡ ¨£­š¡ ¨£­š¡ ¨£­š¡

†† †† †† †† ††

¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ ÃÇÄÇËÔÂùžÆÕ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×É ½ÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ ÅÏ»¾ËÆÇ ¨ÇɾºÉÁà ÅÁÅ ¨ÇɾºÉÁÃʹ½Ç»Ô »Ç½ÇÊËÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÇɾºÉÁÃʹ½Ç»Ô »Ç½ÇÊËÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† ¬ÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ­ÇÉÅÔ½ÄØÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÆÇÂÁ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁ›ÑÁÉÇÃÇŹÊÊ

ûÅ ÑË ÑË  ûÅ 

É É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ 

¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ Ÿš¡¶ª£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¨¹ËÉÇÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨£­ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† ††

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ. ÑÒÀËÜ. ×ÓÃÓÍ. ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

™ÉŹËÌɹ†ÅŪ˜ª ™ÉŹËÌɹ™†ÅÅÊËœª œª ™ª ™ÉŹËÌɹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ š¹Äù†ªË š¹Äù†£† £† š† ±† ¥ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £¹Æ¹ËÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ÈÇœ§ª« %*/ £¹Ë¹Æù Ê˪¨ £»¹½É¹ËΆÎÊ˪¨ £»¹½É¹Ë†ÅÅªË £É̼ÅŪˮ­ £É̼†ÊË®œª™ ®œ« ®¦™ ®¦ £É̼†Ê˪¨  ® œª £É̼†ÅÅªË £É̼†Ê˪¨ £É̼ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ £É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ÎÆË ¤¾Æ˹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø › Ë † ÅÅ ¤ÁÊË †ÅÅªË ¤ÁÊË ÅÅªË Î Å ¤ÁÊ˼à †ÊË œª ¤ÁÊËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆÆÔ †ÊË Î ®œª™ œ ¤ÁÊËž½ÆÔÂ¥ ¥ Ë †ÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇË ½ÇÅÅ"*4*   ¤ÁÊËÇÏÁÆ ÈÄÇÊÃÁ  Î ËÇÄÒ ÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ

ü ü ü ü  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

 †É ÇË É ½¾Ñ¾»Ç É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É †É É ÇË É É † É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ † É † É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É

ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªËÉǪ¾É»ÁÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ™ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨¡®œ§§ª«¬ª¦œ®­®œ§¸³¯Ÿ¯©©¡¬¢œž¡ºµœ»­®œ§¸


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ. ÑÒÀËÜ. ×ÓÃÓÍ. ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ

36 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ ÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊ˨›¤ ¤ÁÊËÉÁÍľÆÔ†ÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆà † ÅÅ ¤ÁÊËÎà † ÅŪËÈÊ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË»ÈÇÄÆÇŹÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØÁ½É̼ÁÎÊ˹ľÂÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄÁÊËǻǠÊÇÉËǻǠ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄ׺Ç©¾ÀùÈÇɹÀžÉÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËƾɿ¹»¾×ÒÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËоÉÆÔÂÄ׺Ç »¹ÊÊ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ÇËÅ ½ÇÊË ¦¾É¿¹»¾Âù†ÃÉ̼ƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀEÇ˽ÇÅÅ ¦¾É¿¹»¾Âù†ľÆ˹ƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀEÇË ½ÇÅÅ ¦¾É¿¹»¾Âù†ÄÁÊËƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀEÇË ½ÇÅÅ ¦¾É¿¹»¾Âù†Ç˻ǽÔƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀEÇ˽ÇÅÅ ¦¾É¿¹»¾Âù†ÈÉÇ»ÇÄÇùƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀEÇË ½ÇÅÅ ¦¾É¿¹»¾Âù†ʾËùƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ØоÂùEÇ˽ÇÅÅ ¦¾É¿¹»¾Âù†ËÉ̺¹À¾ÉùÄÇƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀEÇË½Ç ÅÅ ¦¾É¿¹»¾Âù†ËÉ̺¹ÃÉ̼ĹØƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀEÇ˽ÇÅÅ ¦¾É¿¹»¾Âù†ËÉ̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀEÇ˽ÇÅÅ ¦¾É¿¹»¾Âù†ѾÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹ÀEÇ˽ÇÅÅ §Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ ¨ÇÄÇʹÎÎªË ¨ÇÄÇʹ¼ÃΆΠ¨ÉÇ»ÇÄÇùÎÅÅËÆ ÇÏÁÆà ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©††

  ÄÁÊË ü ü ü ü         ÑË ü ü ü ü

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ É ÇË É †É † É  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÈɹÂʆÄÁÊË ÈɹÂʆÄÁÊË ÈɹÂʆÄÁÊË ÈɹÂʆÄÁÊË ÈɹÂʆÄÁÊË ÈɹÂʆÄÁÊË ÈɹÂʆÄÁÊË ÈɹÂʆÄÁÊË ÈɹÂʆÄÁÊË ÈɹÂʆÄÁÊË ÇËÉ † É É † É É

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ž©¥™£ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ·ËÉÁϾÆËÉ £ÇÅÊ˹É £ÇÅÊ˹É §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ËÇ »ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ ÈÉÌ¿ÁÆÆ¹Ø Æ¿ ¨ÉÇÍÁÄÕ¼ÆÌËÔÂÑ»¾ÄľÉ’† ¨ÉÌËÇÃΦ« E†ÅÅ ¨ÉÌËÇúÉÇÆÀǻԚ©™Ÿ† š©§¯ªE†ÅÅ ¨ÉÌËÇÞ½ÆÔÂ¥ E†ÅÅ ¨ÉÌËÇÃÊ˹ÄÕÆÇÂE† ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ¨Ì½É¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø¨™¨† ¨™¨† ©¾ÄÕÊÔ ÑȹÄÔ ÃɾȾ¿Á¿½ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁغ¾ËÇƹ ØÐÎ ʾÐÎ ÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÄÇ» ØÐÎ ʾÐÎ ÅŦ§›¡¦£™ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÎÅÅ Î Å «É̺¹Î  Î ÅŪËΦ« «É̺¹Î†Î ªË  «É̺¹¹Ä×Å›†EÎÎ «É̺¹›œ¨½Ì† «É̺¹›œ¨½Ì†ªË  «É̺¹›œ¨ E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÅÅÎÅÅÎÅÅÁ½É «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕÆÎÎ ÎÎ ÅÅªË  «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØû¹½É¹Ëƹ؆ «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÈÉØÅÇ̼ÇÄÕƹØÇËνÇÎ «É̺¹ÏËΆΠ«É̺¹ÖÄÊ» E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹ÖÄÊ»† «É̺¹ÖÄÊ»        «É̺¹ÖÄÊ» «É̺¹ÖÄÊ»¬¬¬¬¬¬›œ¨ «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍ        «É̺ÔE†œ§ª«ÁºÌ ¬¼ÇÄÇÃÎÎªË ¬¼ÇÄÇÃÎcΪËÈÊ ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª °ÌÑù¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™£ ™£¥ ™£¨ ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄľÉ †ªË ±»¾ÄľÉ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃÅŪˮ¦« ±Áƹ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™« »Ê¾ɹÀžÉÔ

ü ü  ü ü ü ü ü ü ûÅ ûÅ ÑË ü ü ü ü ü Å Å ü ü ü ü ü Ë Ë Ë Ë ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É † É ÇËÉ ÇË É † É ÇËÉ ÇËÉ †É ÇË É ÇË É Ç É ÇË É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ † É † É ÇË É ÇËÉ ÇË É † É ÇË É †É ÇËÉ

§ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ £ÇÅÊ˹É ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ £ÇÅÊ˹É ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½ÖÀ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ £ÇÅÊ˹É ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¡®œ§§ª¦ª©­®¬¯¦²¤¤¨¡®œ§§ª¤£ ¡§¤» ¤¾Æ˹Îû¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ ™Æ¼¹ÉÔ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ š¹ÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇǺӾŹÁÀÆ¿ ¾ÅÃÇÊËÁ

ü  

½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ 

«É¹ÆÊÃÇÅ §§§ ¡¦ª¡ ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† ††

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 37

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

38 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

š¾Ê¾½ÃÁ ŹƼ¹ÄÔÃÇ»¹ÆÔ¾ Ê»¹ÉÆÔ¾ šÔËÇ»ÃÁ ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ÃÇ»¹ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÉÇÄľËÔ ÖÄÈÉÁ»Ç½ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ ùÄÁËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œ»ÇÀ½Á     ÅÅ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÊÈǽʻ¾ËÃÇ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊËÁĹ  ¹ºÇÉÔÃÇ»¹ÆÔ¾  ¹ºÇÉÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÊÄÇ¿ÆÔÎ  ¹ºÇÉÔÊ»¹ÉÆÔ¾  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆ ;ÉÅÔ ÃÇÄÇÆÆÔ º¹ÄÃÁ ¹ÉÇÐÆÃÇÆÊËÉ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¡À½¾ÄÁØÃÇ»¹ÆÔ¾ ¡À½¾ÄÁØÃÇ»¹ÆÔ¾ÁÈɾ½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ £¹ÄÁËùÊ»¹ÉÆ¹Ø ÃÇ»¹Æ¹Ø £¹Æ¹ËÊ˹ÄÕÆÇ»ʾΜ§ª«Ç»»Ê¾Î½Á¹Å¾ËÉÇ» £¹Ð¾ÄÁ†Å¾ÊËÆÔ¾ £ÁÇÊÃÁ £ÁÉÈÁÐÈÇÃÌÈù ÈÉǽ¹¿¹ ǺžÆ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆƹØ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆ¹Ø À¹ºÇÉÔ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁªÃÁ½ÃÁ £Ç»Ã¹ Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ÖľžÆËÔ £ÇÀÔÉÕÃÁÊ»¹ÉÆÔ¾ ÃÇ»¹ÆÔ¾ £ÌÈÄ×ÈÉÇ»ÇÄÇÃÌ›©†ÅÅÁ½Éž˹ÄÄ ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¤¾ÊËÆÁϹоɽ¹ÐƹØ'",30 ¤¾ÊËÆÁÏÔ ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹Ä Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ÃÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔɾà À¹ºÇÉÔ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÌ½ÃÁÇÎɹÆÔ ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔºÌμ¹Ä˾ÉÊÃÁ¾ ž½ÁÏÁÆÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔɹÀ½¾»¹ÄÕÆÔ¾ ËÌźÔ ¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾½»¾ÉÁ†ÃÇÆÊËÉÌÃËÇÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÄ׺Ծ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÄ׺Ծ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁËÇɼȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ ¥ÇÂÃÁ† †Ê¾ÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀÆ¿

    ü      ûÅ  Å   ûÅ            

ÇËÁÀ¼ÇË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÁÀ¼ÇË ÇËÁÀ¼ÇË ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÁÀ¼ÇË ÇËÁÀ¼ÇË ÇËÁÀ¼ÇË  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÁÀ¼ÇË ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÁÀ¼ÇË ÇËÁÀ¼ÇË ÇËÉ ÇËÁÀ¼ÇË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÁÀ¼ÇË  ÃÌÈÄ× ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÁÀ¼ÇË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ «¹ÉÊÃ¹Ø ™©«¹ §É¾Á½  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ ¶ÄÕ½ÇÉÊ ªËÉǪ¾É»ÁÊ ªÃĹ½’ §É¾Á½ §É¾Á½ ¡¦ª¡  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ ¶ÄÕ½ÇÉÊ  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ ¬ËÃÁƹ °¨ ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¥™©« ¾ÅÃÁ» ¡¨ ¶ÄÕ½ÇÉÊ  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ ¶»¾É¾ÊË  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ £ÁŹ ¶ÄÕ½ÇÉÊ  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™©«¹ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ §É¾Á½ ¾ÅÃÁ» ¡¨ £ÁŹ  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ ¾ÅÃÁ» ¡¨ ™©«¹ ¾½¹Ä¨ª£ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† ††† †† ††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾÁž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾ ɾÅÇÆËÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÆ¿ §¼É¹¿½¾ÆÁؼ¹ÀÇÆÆԾʻ¹ÉÆÔ¾ ÃÇ»¹ÆÔ¾ §¼É¹¿½¾ÆÁØÃÇ»¹ÆÔ¾ ÃÇÀÔÉÕÃÁ »ÇÉÇ˹ ¨¾ÉÁĹÊ»¹ÉÆÔ¾ÃÇ»¹ÆÔ¾ ¨¾ÉÁĹ ÈÇÉÌÐÆÁÁÀÆ¿ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ƹÀ¹Ã¹À ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÐÁ½Äغ¹Æ՝¬† ¨¾ÐÁ½Äغ¹Æ՝¬† ¨¾ÐÁ½Äغ¹Æ՝¬† »¾ÉÎÆ¿ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨Ç½Ê˹»ÃÁÈǽÏ»¾ËÔ ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©†»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©† EÅÅ ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕÆ¹Ø E ¨ÉÇ»ÇÄÇùÈÉÌ¿ÁÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›œª ª›œªÇÏ›¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇ»ÇÄÇùËÆ ËÇ ËÆÇÏÁÆ ËÇÇÏÁÆ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª†

    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Å ü  ü ü ü ÑË ÑË

  ÇËÁÀ¼ÇË ÇËÁÀ¼ÇË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÁÀ¼ÇË ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÃÌÈÄ× ÈÉǽ¹Å ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ

¨ÇÀÁËÉÇÆ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ ¶ÄÕ½ÇÉÊ  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¤¶¨ÃÇÅ §§§  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ ™Éù†¹ ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÆÁÀùØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ûÅ À»ÇÆÁ˾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ûÅ ÇËÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÄ׺ǽÄÁÆÔÈǽÀ¹Ã¹À ûÅ À»ÇÆÁ˾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÊÉÇÐù  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©™ªª©§°£™  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÄ׺ǽÄÁÆÔÈǽÀ¹Ã¹À ûÅ À»ÇÆÁ˾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ  ÆÁÀùØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ  ÆÁÀùØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÆÁÀùØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÆÁÀùØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÆÁÀùØ ©¾Ñ¾ËÃÁÃÇ»¹ÆÔ¾ ÇËÁÀ¼ÇË ©¾Ñ¾ËÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ©¾Ñ¾ËÃÁÊ»¹ÉÆÔ¾ ÇËÁÀ¼ÇË ªž«£™£¤™§°¦™¸ɆÉ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ÑË ÇËÉ ªž«£™£¤™§°¦™¸ɆÉ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ÑË ÇËÉ ª¾ËùsɹºÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÉÌÄÇÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ª¾ËùsɹºÁϹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÉÌÄÇÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ªž«£™ª«¸Ÿ£¡¨§¤™ɆÉ Î Å ØÐÎÅÅ ›É†½Á¹ÅÅÅ ÑË É ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ÃľËÇà ØÐÎ ʾÐÎ ÅŦ§›¡¦£™ ûÅ ÇËÉ ª¾Ëù½ÄØÑËÌùËÌÉÃÁ¯¨›ªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØXXXTFULBPNTLSV ûÅ ÇËÉ ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊùØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ  ª¾ËùÃĹ½ÇЪËÉÖƪ†½¹ÉÅÁɺ¾Ë ϾÅ º¹Ä¹ÊËÊÄǾ»ØÐ ÅÅ ûÅ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ª¾ËùÃĹ½ÇЪËÉÖƪ†½¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØϾžÆËÆÔÎÊËØ¿¾Ã ÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ûÅ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ª¾ËùÃĹ½ÇЪËÉÖƪ†½¹ÉÅÁÉоÉÆÇ»ÑËÌùËÌÉ ÃÁÉÈÃĹ½ÃÁ ƹÄÁ»ÈÇÄÇ» ûÅ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ÆÁÀùØ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ÆÁÀùØ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ½¾Ñ¾»Ç ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ½¾Ñ¾»Ç ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ Î ÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ  ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ  ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ  ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ûÅ ºÈÇÊÉ ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø  ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ  ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊ  ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ É ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ÆÁÀùØ ª¾ËùɹºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ÆÁÀùØ ª¾ËùÊ»¹ÉÆ¹Ø ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ À»ÇÆÁ˾ ª¾ËùªËÉÖƪ† À¾Ä¾Æ ½ÌÃÉÔ»ÊËÇÉÁËľÊÇ»ØÐ ÅÅ ÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ûÅ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø  ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½¼Á½ÉÇÁÀ†ÊÄÇÂÆÑËÌùËÌÉÊÄǾ» ûÅ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½ÍÁÆÁÑ оÉÆÇ»ÑËÌùËÌÉÊÄǾ» ûÅ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½оÉÆÇ»ÑËÌùËÌÉÊÄǾ»†ÊÅ ûÅ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ª¾ËùÑËÌùËÌɪËÉÖƪ†ØÐ ÅÅ ½ÍÁÆÁÑÁоÉÆÇ»ÑËÌùËÌÉÊÄǾ» ûÅ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ûÅ ºÈÇÊÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ÈÉ  À»ÇÆÁ˾ ªž«£™†©™š¡¯™ɆÉÎ Å ØоÂÃÁÁÅÅ ÑË ÇËÉ ªž«£™†©™š¡¯™ɆÉÎ Å ØоÂÃÁ ÁÅÅ ÑË ÇËÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ  À»ÇÆÁ˾ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ  À»ÇÆÁ˾ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ  À»ÇÆÁ˾ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ  À»ÇÆÁ˾ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ÅØÐ ÑË É ª¾Ëù†É¹ºÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ  ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÁÀÇÏÁÆž˹ÄĹ  ªË¾ÄĹ¿Á ÊËÇÄÔɹÀ½¾ÄÇÐÆÔ¾ÁÀÆ¿  «¾ÈÄÁϹÁÀž˹ÄÄÁоÊÃÇÂËÉ̺Ô À»ÇÆÁ˾ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ  ­ÇÉÅÔÃÇ»¹ÆÔ¾ŹÄÔ¾¹ÉÎÁ˾ÃË ÊùžÂÃÁ ȾɼÇÄÔ ÍÇƹÉÁ ŹƼ¹ÄÔ  ±¹ÉÆÁÉÔ½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁν»¾É¾ÂÁ»ÇÉÇË ÇÈËÉÇÀÆ ±Ã¹ÍÔÃÇÄľÃËÇÉÆÔ¾  ±Ã¹ÍÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ËÌÅºÔ Ê˾ÄĹ¿Á  ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹  ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÇ»¹ÆÔ¾ º¹ÄØÊÁÆÔ Ï»¾ËÔ ÄÁÊËÕØ À¹»ÁËÃÁÁ½É  ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÇ»¹ÆÔ¾ÁÀ¡Ë¹ÄÁÁ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁÃÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì  ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÇ»ÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ ȾÉÁĹ ÃÇ»¹ÆÔ¾ѹÉÔ ÈÁÃÁ ÄÁÊËÕØÁ½É  ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ ÆÁÀùØ

¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ ªË¾ÃÄdž¨¹Ã  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§  Ÿš¡¶ª£ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ªÆ¹ºÊ¾É»ÁÊ ªÆ¹ºÊ¾É»ÁÊ ™ª« ™ª« ªËÉǪ¾É»ÁÊ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ £ÌƼÌÉϾ» ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ™ª« ™ª« ™ª« ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¨¹É¹½Á¼Å¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¶ÄÕ½ÇÉÊ §É¾Á½ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¶ÄÕ½ÇÉÊ ¶ÄÕ½ÇÉÊ ¶ÄÕ½ÇÉÊ ¶ÄÕ½ÇÉÊ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

²ž¡®©·¡¨¡®œ§§·­«¡²¤œ§¸©·¡­«§œž· ¨ÉÇÍÁÄÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ɹÀÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÈÇœ£¤ ½¾É¾»Ì ž˹ÄÄÌ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «É̺¹û¹½É¹Ë ¹Ä×Å ÅÅ ¬¼ÇÄÇùÄ×Å  ÅÅ

  

 ÆÁÀùØ 

¾ÆÇƆ§ÅÊà ž©¥™£  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† ††

©ÇÆ½Ç «£ §¥ª£

†† †† ††

¨¡®¤£·­¦ª»©·¡¤£ ¡§¤» ™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂ

ÑË ÑË

ÇË É ÆÁÀÃÁ¾

ÌÅÒÈÇÛ. ÑÊÎÁßÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 39

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

40 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔ šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä†† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼É¹»¾É šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄËÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ šÇÄËÔ Ñ¹ÂºÔ ¼¹ÂÃÁ »ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆ%† ½Ä†† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO ›ÁÆËÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔÂEJO  œ¹ÂÃÁÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ

ÑË ÑË ü ü ü ÑË ü ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ÇË É À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ É ÇËÉ É É É É É

©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ §¥ª£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ž©¥™£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ͹ÊǻùÇËü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ËÇľ»Ô¾ ÑÁ;ÉÆÔ¾ œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ×º¾ÄÕ»¹ÊÊ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ 8†. E  ½Ä†† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ»¹ÊÊ ¹»¾ÉËÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊ  ¹ÃľÈÃÁÏ»¾ËÆÔ¾  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ  ¹ÅÃÁ.VM†U†-PL .PUUVSB $JTB "QFDT #PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨Édžª™¥  ¹ÅÃÁœ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹ÅÁ½É  ¹ÅÃÁ½ÄØž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â žº¾ÄÁÁÇÃÇÆ"CMPZ ­ÁÆ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ º¾ÊÑÌÅÆǾÀ¹ÃÉÔ»¹ÆÁ¾  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇÂÁ½É ¡À½¾ÄÁØÃɾȾ¿ÆÔ¾ £ÄØÅžÉÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É¾È¾¿ÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ™ Φ ™ ÃÁÊÄÇËÇÊËÇÂÃ¹Ø £ÉÇÆÑ˾ÂÆÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÇÃÇÆÆÔ¾©† »¹ÊÊ ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ºÇľ¾»¹ÉÁ¹ÆËÇ» ¨¾ËÄÁŹØËÆÁÃǻԾ ùй×ÒÁ¾ÊØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ¨ÇÉÌÐÆÁ ľÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»Ê˹ÄÁ ª¹ÅÇɾÀ½ž˹ÄÈÉÇÍÁÄØE «¹Â»¹ÆÕ ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ª¹ÅÇɾÀ¿ȹÊÊÁÉ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂE ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE  ½Ä† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊ

ü ü ü ÑË    ÑË ÑË   ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ  É  É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É 

«É¹ÆÊÃÇÅ §§§ Ÿš¡¶ª£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ ™¦¡ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇÆ½Ç «£ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ™£›™¥¡© ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª™¥§©ž ´ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ÇÃɹѾÆÆÔ¾»¹ÊÊ ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾E  ¯¾ÈÁ ËÉÇÊÔ ˹þĹ¿Á ±¹ÂºÔÈÄÇÊÃÁ¾ ¼ÉÇ»¾É ±ÈÁÄÕùɾÀÕº ¥ E      ±ÈÁÄÕùɾÀպǻ¹Ø    ±ÈÁÄÕÃÁɾÀպǻԾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ±ÈÄÁÆËÔœ§ª«†E † ±ÌÉÌÈÈÇ˹ÂÆ ÈÇÄÌÃÉ̼E† ½Ä† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ±ÌÉÌÈʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ ¼ÄÌιÉÕ ±ÌÉÌȆ¼ÄÌιÉÕ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ E† ½Ä† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô 

ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ü ü ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É

šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ¥™©« ¬ËÃÁƹ °¨ ©ÇÆ½Ç «£ §¥ª£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ §¥ª£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ §¥ª£ ©ÇÆ½Ç «£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¡­ª«¤§ª¨œ®¡¬¤œ§·­®ª§»¬©·¡¤£ ¡§¤»«ªŸª©œ¢ ™ÆËÁʾÈËÁà ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊÉÌºÔ ÅÇÎ š¹ÄØÊÁƹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ »Á½Ç» š¾Ê¾½ÃÁ ¹ºÇÉ ÇÃÇÆÆÔ¾ºÄÇÃÁ§ÈÁÄÃÁ¡¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ šÄÇÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ º¹ÄÃÇÆÆÔ¾ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃĆϹ  †ÊÇÉË™ š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃĆϹ  †ÊÇÉË›

 ÑË  ûÅ ûÅ

½¾Ñ¾»Ç É ÇËÈÉÇÁÀ»  

¨ÉÇÍÉ̺ù ¤¾Êª¾É»Áʆ ¡¨£ÇÄȹÃÇ»¹ ÇŤ¾Ê š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª

†††† †† †† †† †† †††† †† † †† †


ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ย†ร…ร… ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠร‡ รŽร… ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรŠร‡รŠร†ยน ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฝรˆร‡ร„ยนรˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽรŽร… ยšร‰รŒรŠ   ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพร„ร—ยบร‡ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠยฝยปยพร‰ร†ร‡ร‚รƒร‡ร‰ร‡ยบรƒร ยนร†ยผยนร‰รŠร‡รŠร†ยน รŽ ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบรƒรรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยšร‰รŒรŠรŽรˆยปยนรŠรŠยร„รร†ยนยฝร‡ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยšร‰รŒรŠ ยบร‰รŒรŠรŽรˆ ยฝร‡รŠรƒยนรŽรˆร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšร‰รŒรŠ ยบร‰รŒรŠร‡รƒร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพย›ยนยผร‡ร†รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน ยšร‰รŒรŠรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยจร‡ยผร‰รŒร€รƒยน ยšร‰รŒรŠรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยจร‡ยผร‰รŒร€รƒยน ยšร‰รŒรŠรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยจร‡ยผร‰รŒร€รƒยน ยšร‰รŒรŠรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยจร‡ยผร‰รŒร€รƒยน ยšร‰รŒรŠรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยจร‡ยผร‰รŒร€รƒยน ยšร‰รŒรŠรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยจร‡ยผร‰รŒร€รƒยน ยšร‰รŒรŠรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยจร‡ยผร‰รŒร€รƒยน ยšร‰รŒรŠร‡รƒร„ย†รยน ยšร‰รŒรŠร‡รƒร„ย†รยน ยšร‰รŒรŠร‡รƒร„ย†รยน ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠร‡รŠร†ยน  ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรƒยพยฝร‰  รŠร‡ร‰ร‹ย™

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รƒยป รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร… ร…      รˆร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร‡ยผร… รˆร‡ยผร… รˆร‡ยผร… รˆร‡ยผร… รˆร‡ยผร… รˆร‡ยผร… รƒยปร… รƒยปร…

   ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยงร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰       ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰     ยงร‹ ยงร‹ ร‰ 

ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยร‡ร…ยคยพรŠ ยชยซยฃ ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยกยจยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยกยจยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช    ยกยจยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน  ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยชรƒร„ยนยฝย’ ยœร‰รยบยนร†ร‡ยป ยฐยจ ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฅรร‘รŒรƒร‡ยป ยกยจ ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน    ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช

ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรƒยพยฝร‰  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรƒยพยฝร‰  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

          

ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช

ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 41

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #21 (517) 31.05.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

42 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #21 (517) 31.05.10 ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รƒยพยฝร‰ รŽรŽย†ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ย† รŠร‡ร‰ร‹ย› ร…รƒยป ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠ รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน  รŽรŽย†ร… รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยพยปร‰ร‡ รƒร„ยนรŠรŠรรƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ร…รƒยป ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฃร„ยนรŠรŠรรƒยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช รƒยปร… ย›ย™ยœยงยฆยฃย™ร„รรŠร‹ยปยพร†ยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธยคยทยฃยช ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ รƒยปร… ย›ย™ยœยงยฆยฃย™ร„รรŠร‹ยปยพร†ยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธยคยทยฃยช ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› รƒยปร… ย›ย™ยœยงยฆยฃย™ร„รรŠร‹ยปยพร†ยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธยคยทยฃยช ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช รƒยปร… ย›ย™ยœยงยฆยฃย™ร„รรŠร‹ยปยพร†ยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธยคยทยฃยช ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†ยบรŠ รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยงร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰      ร‡ร‹ร‰  

ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยกยจยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยนรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร•รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยฝยปยพร‰รร…ยพยฟรƒร‡ร…ร†ยนร‹ร†ร”ยพย›รŽร‡ยฝร†ร”ยพ รŠร‡รŠร†ยนยรŒยบ ยบรŒรƒ รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยน ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… ร…ร… ร…ร…ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนยบยนร†ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปรŽ ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยป ย†รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ย†รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ย†ร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร…

รƒยปร… รƒรŒยบร… ร…ยนร‘รร†ยน ร… ร… ร… ร… ร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยกยจยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠยฅยนร† ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠร†ยนร˜ยฝยพร‰ยฟยนยปยน ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ

ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽ รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยจร‡ยผร‰รŒร€รƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜   ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜   ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยจร‡ยผร‰รŒร€รƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆยปยนรŠรŠยร„รร†ยนยฝร‡ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยจยฉยกยฅย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รƒยป รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยงร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰    

ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยกยจยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน  ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ  ยร‡ร…ยคยพรŠ ยชรƒร„ยนยฝย’  ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†


ÇÊùÈÇĹÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ¹Æ¼¹ÉÊÃ¹Ø ÑÈÌÆËÇ»¹ÆƹØ ÇÊùÈÇĹÄÁÊË» ÑÈÌÆËÎ ½ÄÁƹ½ÇÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ ÇÊùÈÇĹÄÁÊË» ÑÈÌÆËÎ  ½ÄÁƹ½ÇÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ ÇÊùÈÇĹÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎΆŠ§ª£™¨§¤™ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ¤·£ª ÊÇÉË™ §ª£™¨§¤™ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ¤·£ª ÊÇÉË› §ª£™¨§¤™ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ¤·£ª ÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹÎLjŠÇÊùÈÇÄÇ»¹Ø ÊÇÊƹ ÎÅÅ  ûÅ ÇÊùÈÇÄÇ»¹Ø    ÇÊù ºÉÌÊÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ»ÇÊ˹»Ã¹¯¾ÆÔ½ÇÊËÌÈÆÔ¾ªÉ̺Ô ÇÊù ºÉÌÊ ÊÉ̺Ô ž»ÉÇ»¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ †ÅÅ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÁÅÁ˹ÏÁغÉÌʹ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùºÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÎÎ ÅÅ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÇÊÁÆÔÎΆŠž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÇÊÁÆÔ ºÊÌÐÃÇ»¹ØÎÅÅ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÊÇÊÆÔ ÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÊÇÊÆÔ ÑÁÉ ½ÄÁƹ  ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÊɹҾÆƹØ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÊÇÊƹ ÎÎÅÅ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÊɹҾÆƹØ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÊÇÊƹ ÎÎÅÅ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÊɹҾÆƹØ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÊÇÊƹ ÎÎÅÅ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÊɹҾÆƹØ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÊÇÊƹ ÎÎÅÅ ¤¹»ÃÁ ÈÇÄÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀþ½É¹ ¤¾ÊËÆÁÏÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ÊÇÊƹ 

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË 

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ †É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ¤¾Êƹؽ¾É¿¹»¹ ¤¾Êƹؽ¾É¿¹»¹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « šÇØÉÃÁƹ ¡¨ ª«£ £ÇËÇ»¹ ¡¨ ÇŤ¾Ê ª«£ £É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « £É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ £É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ £É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ £É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Ê¥¹Æ

†† †† †††† †††† †† †† †† † †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¤¾ÊËÆÁÏÔ ȾÉÁĹ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÅÇÆ˹¿ ¦¹ÄÁÐÆÁà ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ »Á½Ç» ¦¹ÄÁÐÆÁà ÊÇÊƹ ÎÅÅ½Ä ÈÅ ¦¹ÄÁÐÆÁý̺ ØʾÆÕ ºÌà ºÄÇÆιÌÊ ÅÅ ¦¹ÄÁÐÆÁÃÊɹҾÆÆÔ ¦¹ÄÁÐÆÁÃÍÁ¼ÌÉÆÔ ÇÃÉ̼ÄÔ ÊÇÊƹ ½ÄÁƹ Å ¦¹ÄÁÐÆÁøʾÆÕ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ¦¹ÄÁÐÆÁøʾÆÕ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÅÅ ¦¹Ò¾ÄÕÆÁà ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î §ÈÁÄÃÁ §ÈÁÄÃÁÊÌÎÁ¾ÐÁÊËÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ»žÑùÎ §ÈÁÄÃÁ º¾Ê¾½ÃÁ À¹ºÇÉ ÇÃÇÆÆÔ¾ºÄÇÃË¡À¼ÇËÇ»¥ÇÆ˹¿ ¨¾ÉÁĹľÊËÆÁÐÆÔ¾ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ †Î ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹Å¹É¹ÆË »¾Æ¼¾ ™ÍÉÁù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄºÌÃÊÌÎÇ ÊÔÉÇ ½ÇÊù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä½ÌºÊÌÎÇ ÊÔÉÇ ½ÇÊù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ º¾É¾À¹ ÇÊÁƹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ ÊÇÊƹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ ÊÇÊƹ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄØʾÆÕÊÌÎÇ ÊÔÉÇ ½ÇÊù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄԻʾλÁ½Ç» ¨ÄÁÆËÌÊ ÊÇÊƹ ΠŪÇÉ˪ ¨ÄÁÆËÌÊ ÊɹҾÆÆÔ  ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄǻǠ¨ÇĹËÁ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÎÅÅ ¨ÇÄÃÁþ½É ÊÇÉË™ ¨ÇÄÃÁþ½É ÊÇÉË› ¨ÇÄÇýÄغ¹ÆÁ ʹÌÆÔÁÀþ½É¹Î ½ÄÁƹ½ÇÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ ¨ÇÄÇÃÁÀþ½É¹ †Î ¨ÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔºÉÌÊ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ

 ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å  ÈÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ  Å ÈÅ ÈǼÅ ÈǼÅ ÈÅ ÈÅ  

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ É É  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

¡¨£ÇÄȹÃÇ»¹ ¤¾Êª¾É»Áʆ šÇØÉÃÁƹ ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ª«£ ÇŤ¾Ê žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êƹؽ¾É¿¹»¹ ¡¨£ÇÄȹÃÇ»¹ ¤¾Êª¾É»Áʆ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù œÉÁº¹ÆÇ» °¨ œÉÁº¹ÆÇ» °¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù ÇŤ¾Ê žÉÑÇ» ¡¨ ¹É˹¾» ¡¨ ¤¾Êª¾É»Áʆ ª«£ ¥§©§ ¡¨ ÇŤ¾Ê žÉÑÇ» ¡¨ š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª ¤¾Êƹؽ¾É¿¹»¹ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¡¨£ÇÄȹÃÇ»¹ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †††† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† † †† † †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 43

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

44 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ­¹Æ¾É¹ ÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­šª †ÅÅ «×žÆÕ º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂà «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½

              ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç     ÇËÉ ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ž©¥™£ ¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥™©« œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ž©¥™£ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ¥™©«  Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ §¥ª£¤žª«§©œ  Ÿš¡¶ª£ ™ª« ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ £ÌÀØ Ź¼ §¥ª£¤žª«§©œ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬¡ž¡­©ª«§¤®©·¡¨œ®¡¬¤œ§· 04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04#† »Ä¹¼½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ» Ê˾Æ °¾ÎÁ؆¤¹Ë»ÁØ 04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹ ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ™£ª¡ ™Êº¾ÊËÄÁÊËÇ»ÇÂË šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÀÎ ÊÇÉË™ › ›¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ Å ›¹¼ÇÆù¾»ÉÇ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ›Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹04#†  ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹Ë»ÁØ ›¨† Î Å ËÇÄÒ ÅÅ ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ÊÇÉËÎÎ ÅÅ šÉ¹ËÊà ›¨ Î Å ËÇÄÒ ÅÅ ›¨ Î Ë»¾É½¹Ø «ÌÉÁÆÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½ «ÌÉÁÆÊà ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨ÎÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ ›¨Î ÎÅÅ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ÎÎ ÅÅ ¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊà ÇÊ˹»Ã¹ ›¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ›¨§ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ª¨ÑÄÁÍ  «×žÆÕ ª¨ÑÄÁÍ  £¹ÆÊà ª¨ÊÇÉ˹† Î Å ËÇÄÒÅÅ ª¨ ÅÅÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ ÅÅÑÄÁÍÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ Î žº¾ÄÕƹØ Î ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ

ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË  ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ †É ÆÁÀùØ ÇËÉ †É ÇËÉ ÆÁÀùØ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ †É ÇËÉ ÇËÉ 


ª¨ ÅÅÑÄÁÍžº¾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ ÅÅÑÄÁÍÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨žº ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨žº¾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨žº¾ÄÕƹØÑÄÁÍÇ»¹ÆƹØ ª¨žº¾ÄÕÆ¹Ø Î ª¨ÊËÉÇÁ˽ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ £ÌÀØ Ź¼ ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ž©¥™£ §¥ª£¤žª«§©œ ™ª« ž©¥™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ª¨ÎºÌà »ÁÑÆØ º¾ÄÔ ʾÉ ÃɾÅǻԠ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ¤ª¨ÎÇɾΠÃÄ¾Æ غÄ º¾É¾À¹ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ¤ª¨ÎÎÅźÌÃ˾ÅÆ Ê»¾ËÄ »ÁÑÆعù½¾Å ÇÃÊ»ÇÉ½Ë ÇɾÎ ¤ª¨ÎÎÅŽ̺ÊÇÄƾÐÆ ½ÔÅйË ÃÄ¾Æ ÇÄÕι ¼ÉÌѹ ¤ª¨ÎÎÅÅ¥¹ÉÁؤÌÁÀ¹ º¾É¾À¹ »Ôº¾Ä¾Æ½¾É¾»Ç ¤ª¨ÎÎÅŽ¾ÃÇÉÇ»É¾» ÍÇÆ ͹Æ˹À ž˹ÄÄÁà ¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ›Ôº¾Ä¾É º¹ÅºÌà »ÁÑÆØœ¹ÅÁÄÕËÇÆ ¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ§ÄÁ»¹ÑÇÃÇÄ Åǽ¾ÉÆ Å¹Æ¼Ç ĹÂÅ ¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ©ÇÀǻԿ¾ÅÐ̼ º¾É¾À¹ÅɹÅÇÉÆ ¤ª¨ÎÎÅÅ ½¾ÃÇÉÇ»

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË     

É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ §¥ª£¤žª«§©œ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ª¨ÎÎÅÅ¥¹ÉÁؤÌÁÀ¹ ÇÄÕι ºÌÃ˾ÅÆ »¾Æ¼¾ ʾÉÔ ¤ª¨ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ¤ª¨ ɹÊÃÉÇ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ¨ÄÁ˹04#ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ª±™ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø ÎÎ  ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹Ë»ÁØ ¨¤¡«™›¤™œ§ª«§¢£™¸04#† ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#†½ÄØÈÇÄÇ»ÁÃÉÇ»¾ÄÕ ÅÅ ¨ÄÁ˹ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆdžÊËÉÌ¿¾ÐƹØ04# »Ä¹¼ÇÊËÅÅ ©¹ÊÈÁĤª¨ ª¥¤ÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ ɆÉÎ ËÇÄÒ  ÁÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÅŝÇÊ˹»Ã¹

 ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË     

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç 

¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¡ÅȾÉÁ؆§ÅÊÆʾɻÁÊ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ¥™©« ¥™©« ¨­­¹»ÇÉÁË §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 45

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร„รร…ร‚ร…ร‘รรŽ-รร‹รˆร’รร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›

46 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #21 (517) 31.05.10 ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ย†ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยšยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนย†ร…ร…ยบยพร‰ยพร€ยน รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽรŽร…ร… ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยง4#ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยšยช ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร…  ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร…  ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ  ร…ร… รŽ รŠร‡ร‰ร‹ รŠร‡ร‰ร‹ร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ      ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ  ร…ร… รŽ รŠร‡ร‰ร‹ รŠร‡ร‰ร‹ร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร… รŽ รŠร‡ร‰ร‹ รŠร‡ร‰ร‹ร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญยปร„ยนยผ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ร‘ร„ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญยปร„ยนยผ  ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ร‘ร„ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญยปร„ยนยผ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ร‘ร„ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽยปร‡ร‚ร†ยนร˜ ยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนร‘ร„ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยญยนร†ยพร‰ยนร‘ร„รรรŽรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฏยชยจร…ร…ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฏยชยจร…ร…รŽ ยฏยชยจร…ร…ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฏยชยจร…ร…ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฏยชยจร…ร…ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

        ร„รรŠร‹   ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹        ร„รรŠร‹   ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร†รร€รƒยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน   ร‡ร‹ร‰     ร‡ร‹ร‰   ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยฅยชยฃยคยžยชยซยงยฉยœ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยžยฉยฅย™ยฃ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 47

¯ª¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¯ª¨Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÎÎcÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¯ª¨ËÇÄÒÇ˽ÇÅÅ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁÂ

 ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

É ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇÈËÇÅ †É

™ª« ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ¤¹½ÆǾ œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¬¯· ª¨œœ©¤ ÇŹÉ̺ľÆÔ¾E† £ÁÉÈÁÐÈÇÃÌÈù ÈÉǽ¹¿¹ ǺžÆ £ÇÉǺÃÁÊÉ̺ľÆÆÔ¾ÇÃÇÆÆÔ¾ÈǽÈĹÊËÁÃǻԾÇÃƹ½ÊÉ̺ǻ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÇλžÑùÎ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §Ë½¾ÄùÊÉ̺ǻš¾Ê¾½ÃÁ ÃÇÄǽÏÔ ÊùžÂÃÁ ÅÇÊËÁÃÁÇÅÇ»¹ØɾÀÕº¹

Ã̺Å  žÑÇà ü ü 

ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

£É¹ÊÆÇØÉÊÃÁÂľÊ ¶»¾É¾ÊË ¾ÄÕ˹ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¾ÄÕ˹

†† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† ††††

¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿ ÌÆÁ»¾ÉʪËÉÇÁÀÇÄÊž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ× ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»Ä׺ɹÀžÉÇ»ÁÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ ÊÇÊƹ ªÉ̺Ô½ÇÅÇ» º¹ÆÕ ÃÇÄǽϾ» º¾Ê¾½ÇÝ»¾ÉÁ ÇÃƹ ½ÇÊùÈÇĹ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ

ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É É Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ÇŤ¾Ê ªÉ̺†Ê¾É»ÁÊ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù ¦ª« ¦ª« ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊËÅÈ. ÌÀÑÒÈÊÈ. ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ½ÄØÀ¾ÉÃ¹Ä Ê˾ÃĹ ¦ª £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕƹØ»ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺđƹ؝ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÄÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼Áº¹ÆÁ¾Ê˾ÃĹ ¦¹É¾ÀùÊ˾ÃĹ»ɹÀžÉ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉÃ¹Ä ¬­†ÊÃľÂù §©œª«ž£¤§  Åņ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇÈÉÇÀɹÐÆǾ ÅÇÄÇÐÆǾ †ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ ¨Ä¹ÊËÁÃÄÁÊËǻǠ   ÅÅ ƹɾÀù

ÇÈË  Åû   

 ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

ª­£ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ¨£ª¹ËÌÉÆ ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ¨£ª¹ËÌÉÆ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ £©§¦¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¹ÊËÁè›®†ÅÅ ¨Ä¹ÊËÁÃÁ¨¶« ª™¦ †ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÀɹÐÆÔ ÅÇÄÇÐÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÇÃÇÆÆǾ ɾÀùÈÇɹÀžɹŝÇÊ˹»Ã¹¬Ê˹Æǻù§Ê˾ÃľÆÁ¾ɹÅ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÃÄÇǺɹºÇËùÃÉÇÅÇà Ê»¾ÉľÆÁ¾ ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «¾ÈÄÁÏÔÁÀÊÇËǻǼÇÈÇÄÁùɺÇƹ˹ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿

         

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††††

ª­£  ª­£

†† ††

¦§¡¤¨œ­®¤¦¤Ÿ¡¬¨¡®¤¦¤ œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾-/  ª±™ ¦ª œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄ ¹ÃÉÁĆÊÁÄÁÃÇÆ Ï»¾ËÆÇ ¦ª

ÇÈË ÇÈË

 

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­®¡¦§ª­ž¡®ª«¬ª£¬œ³©·¡«§œ­®¤¦¤ª¬Ÿ­®¡¦§ª


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊËÅÈ. ÌÀÑÒÈÊÈ. ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ

48 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 œ¾ÉžËÁÃÌÆÁ»¾ÉʹÄ ʹÆÁ˹É )BVTFS ¦ª œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ œ¾ÉžËÁÃÁʹÀÁĹÊËÔ½Äؼ¾ÉžËÁÀ¹ÏÁÁ½¾ÍÇÉÅѻǻ ÈÇÄÁÌÉ¾Ë ¹ÃÉÁÄÇ» œ¾ÉžËÁÃÁʹÀÁĹÊËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÍÇƹɾ ÇÊ˾ÃľÆÁØ ½ÇÉǼ ÅÇÊËÇ» ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¦ª £Ä¾Á ¼¾ÉžËÁÃÁ £Ä¾Âª™ š­† £Ä¾Â'03#0½ÄØÃÇÅžÉоÊÃǼÇÄÁÆÇľÌŹ £Ä¾Â,-&0½ÄØ»ÁÆÁÄÇ»ÔÎÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆÇ»ÔÎǺǾ» ÌÊÁľÆÆÔ £Ä¾Â1VGBT œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÄ׺ÔÎÃɹÊÇÃÁĹÃÇ» ¦ª £Ä¾ÂšÔÊËÉǺ¹Àǻԯž¦™†£™°žª«›§ £Ä¾ÂšÔÊËÉǪ«™¦™©«»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾ÂšÔÊËÉÇÂÌÆÁ»¾ÉʹĽÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊº¹ÀǻԠ£Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Â½ÄØÄÁÆÇľÌŹ'PSCP £Ä¾Â½Äب›® ¥ $PTNPGFO £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄÄ×ÃʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾ÂÃÇÆ˹ÃËÆÔÂ8JMTPOBSU03† ª±™ 

ÇÈË ü ü ÇÈË ü  ÇÈË ü ü ü  ü ü ü ü ü ü ü ü ü  žÑÇà žÑÇà Ä

£Ä¾ÂÅÇÆ˹¿ÆÔº¾ÀɹÊË»ÇÉÁ˾ľÂ½ÄØÈÇÉÁÊËÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» #&-*/," ÑË £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ10-:&9¼ ÑË £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ2VBMJUZ ¥¹Ê˾ɧÈË©ÇÀÆÁϹ ¼ £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ ü £Ä¾ÂÊËÁÉÇÈÇÉ26"-*5:§ÈË©ÇÀÆÁϹ £Ä¾Â·ÆÁÊ ü £Ä¾Â·ÆÁÊ99* ü £Ä¾Â·ÆÁÊš¾ÄÍÁÃʺ¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁ ÅɹÅÇɹ ȹÆÆÇ ü £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê ü £Ä¾Â·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÃľÂ½ÄØÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ ü £Ä¾Â†Å¹ÊËÁù½ÄØÈÇÄÁÊËÁÉÇĹœ¾ÉÃÌľÊ £Ä¾Â†ÎÇÄǽƹØÊ»¹Éù½Äب›®8FSOFS.VMMFS±»ÔƹÊËÔùÎƾÀ¹Å¾ËÆÔ £ÇÅÈľÃËÔ½ÌÎǽ¹À¹ÇÃƹÅÁ¨›® Ⱦƹ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ$PTNPGFO   ÑËÄÁËÉ ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹئ¾½ÇÉǼÇ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø 130'*  ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÄ5ZUBO ,WBESP .BHJD'PBN ¦ª ÇÈË ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÑË ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÑË ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#SPO[1SP ÅÄ ÑË ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø.BLSPGMFY ºÔËÇ»¹Ø ÅÄ ÑË ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø.BLSPGMFY ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆ¹Ø ÅÄ ÑË ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø5†3&9130 ÅÄ ÑË ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ÇÈË ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø§ÈËÁŹ ÅÄ ÑË ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆ¹Ø ºÔËÇ»¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ÑË ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø¶ÃÊȾÉË130 ÅÄ ÑË ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø¶ÃÊȾÉË ÅÄ ÑË ¨ÉÇÅԻù½ÄØȾÆÔ ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ Å ªÅ¾ÊÕÃľ¾»¹ØƹÇÊÆÇ»¾º¾ÄϾÅ ½ÈÇÅÊÈÇ»ÔÑ»Ä -*501-64, ü ªÅÇŶ† ü ªÅÇŶ†ÊÇË»¾É½Á˾ľÅ ü ªÌȾÉÃľÂ¥¹Ê˾ɧÈË©ÇÀÆÁϹ ±ÁËÉÇà ü ü ±È¹Ãľ»Ã¹4IJUSPDL ü ±È¹Ãľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ­ÁÆÄØƽÁØ ü ±È¹Ãľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ­ÁÆÄØƽÁØ ü ±È¹Ãľ»Ã¹›ÇÄŹ±Ç» ü ±È¹Ãľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ü ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ü ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ü ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ü ±È¹Ëľ»Ã¹›ÇÄŹ†±Ç» ü ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ ü ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ü ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø ü ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø ʾɹØ ü ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÍÁÆÁÑƹØ ü ±È¹Ëľ»Ã¹ŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Ø«¾ÃÊ £ÌÀÕÅÁÐ ÑË ±È¹Ëľ»Ã¹¨Ì͹Ê ü ±È¹Ëľ»Ã¹¬ÆÁÍÄÇË ü

É ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇË É  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

ª­£ ¨ÉÇɹº «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦  ª­£ ªËÉǺ¹Ë ¦¹½¾¿½¹ ™¦¡ ™¦¡  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ™¦¡  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ž»ÉÇĹÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

É É À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ É ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ

ž»ÉÇĹÃÁ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ¥ÁÉǺǾ» ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥ÁÉǺǾ» ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ™¦¡ «™¤¡¥™¦ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ª­£ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸  ª­£ ©ž¸ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ©ž¸ ©ž¸ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ ¥ÁÉǺǾ» ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


±È¹Ëľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ£Æ¹ÌÍ ª†¨º °¾ÄغÁÆÊà ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊšÄÁüÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁʪĹ½ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ­¹Ê¹½º¾ÄÔ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ­¹Ê¹½ʾÉÔ ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈÊ

ü ü ü ü ü ü ü

ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ ÇË É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ©ž¸

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¯±¤¡­¨¡­¤ž»¢¯µ¤¡ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹ ¿ºÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ œÉÌÆËǻù¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«ž£ª ¹ËÁÉù™ËĹʺ¾Ä¹Ø  ¹ËÁÉù™ËĹʺ¾Ä¹Ø Ï»¾ËƹØ  ¹ËÁÉùœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ £Ä¾ÂºÔÊËÉÇÊÇÎÆÌÒÁÂ-*50,0-, º¾ÄÔ £Ä¾Â½þɹÅǼÉ ˾ÈÄÈÇÄ ǺÄÁÏ͹Ê -*50'-&9, £Ä¾Â½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË ü £Ä¾Â½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË ü £«†ËÉÇÆ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹ ¤¹ÃÁ ÎÁÅÁؽÄØȹÉþ˹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØɾÅÇÆ˹½ÇÉÇ¿ÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ¨ÇÄÔʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁ¾ÊØ,OBVG #FSHBVG ›ÇÄŹ†ÍÁÆÁÑ ›¾ËÇÆÁËÁ½É ©Ç˼ÁÈÊÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø ü ¨¾ÉÅÕ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾-*50,0- ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾»¹ÊÊ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾

ü Ä ü ü ü ü ü ü  žÑÇà ÑË   

ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

£ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ©ž¸ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà žÉÑÇ» ¡¨ ¨¾Ë¹Ä ª£ ™¦¡ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà §Ë½¾Ä†Ã¹ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¨ÉÇɹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÑËÌùËÌÉÆÔ¾,OBVG ›ÇÄŹ†ÊÄÇ ·ÆÁʆ˾ÈÄÇÆ ªÅ¾ÊÕ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØƹϾÅÇÊÆÇ»¾ &-"450$&..0/0 ªÅ¾ÊÕÀ¹ËÁÉÇÐÆ¹Ø ½ÄØž¿ÈÄÁËѻǻ -*50$)30.† »¹ÊÊ ªÅ¾ÊÕʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×Ò¹ØÊØ-*50-*74 †ÅÅ ªÇÊ˹»ɾÅÇÆËÆÔÂ*74*-(*%301-0.#" ªÇÊ˹»ɾÅÇÆËÆÔÂ*74*-70%04501 ®¨†­ÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹ ü ,/"6' £Ìº¹ÆÕ ¯¾Å¾ÆËɹÊÑÁÉØ×ÒÁÂÊØ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ ºÔÊËÉǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ¥™£­¤§¬ ±È¹Ãľ»Ã¹œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø »žÑùÎÈÇü ±È¹Ëľ»ÃÁ,OBVG ›ÇÄŹ†ÑÇ» ›¾ËÇÆÁË ·ÆÁʆºÄÁà ±ËÌùËÌÉù#30;&9ŹÑÁÆƹØ ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹªÄÇ ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄǼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊÁÀ»¾ÊËÃǻdžϾžÆËƹØ ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊ͹ʹ½Æ¹Ø ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊϾžÆËƹØ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØšÁÇÈĹÊ˪ÌȾÉϾƹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØšÁÇÈĹÊ˪ÌȾÉϾƹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø¦Ç»¹†™ »žÑùÎÈÇü ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʆ¥±¥™±¡¦¦™¸¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø

  žÑÇà ü ü ü ü ü ÑË žÑÇà ÑË žÑÇà ü ü ü ü ü ü ü ü žÑÇà ÑË ü ü ü žÑÇà ü

  ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ

œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ™¦¡ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¨¾Ë¹Ä ª£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ Ÿš¡¶ª£ ™¦¡ ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ  Ÿš¡¶ª£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§œ¦ª¦¬œ­ª³©·¡¤£œµ¤®©·¡¨œ®¡¬¤œ§· ™Ã»¾ÊË›ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ ™Ã»¾Ê˪ÃɹÊù»Ç½Ç½ÁÊȾÉÊÁÇÆƹØ ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»Ç ™ÆËÁÃʾɾºÉš¹À¹½ÄØÈÉÁ½Ê˹ÉÁÆÔ¿¾Ä¾ÀÆÁÀ½ )&-*04 ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™Ï¾ËÇÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ™Ï¾ËÇÆÄ À¾É¿ÁÆÊà š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- š¾ÆÀÁƆùÄÇѹ ƾÍɹʪ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆË$FSFTJU ¨ÌÍ¹Ê ®ÇŹËÇÆ œÉÌÆË3PTUJ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ĹÃɹ «¾ÃÊ ÄÁ»Æ¹ ¨ÉÇÍÁÃÊ œÉÌÆ˹ÃÉÁÄÇ»Ô堀 ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÉÌÆËš¾ËÇÆÇÃÇÆ˹ÃË œÉÌÆËœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹ƽÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ †ÃÇÅÈÅ œÉÌÆËœ­†ÃɆÃÇÉ ʾÉü œÉÌÆËœ­†ÃɆÃÇÉÁÐ ʾÉ ü ¼©ÇÊËÇ» œÉÌÆËœ­†ÃɆÃÇÉÁÐ ʾÉ ü ¼©ÇÊËÇ»

ü ü ü  ÑË ÑË ÑË ÑË ü Ä ÄÁËÉ ü ü ü ü ü

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇË É ÇË É

¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ œ¹ÅŹ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§›

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 49

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

50 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ʾÉÔ  Áü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔÂü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ œÉÌÆ˽Äؽ¾É º¾ÄÔ ¦¯ †ÃÇÅÈÊ»ÔÊÊÌÎÇÊË )&3#&354 )&-*04 œÉÌÆË«¹ÆÃÈɹÂŽ»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽÌà †ÃÇÅÈ œÉÌÆË­¤†£ ›¤† œ­† ®ª† œÉÌÆ˶ÈÁÈɹÂÅÅšÖÈÇÃÊÁ½ ÎÁÅÇÊ˽ž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ü œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø¼ÄÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Ä œÉÌÆËǻù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ» ¼Ä̺ÇÃÇÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø œÉÌÆËǻù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ» ¼Ä̺ÇÃÇÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãª ü ÈÉÇÆÁù×ҹعÃÉÁĹËƹؽ»ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇË œÉÌÆËǻù¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü ÈÉÇÈÁËÇÐƹÃÉÁĹËÆ ½ÄØƹÉÌ¿»ÆÌËɹºÇË œÉÌÆËÔºÔÊËÉÇÊÇÎÆÌÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾ ›¨

ü ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË

É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªÃĹ½’ ž»ÉÇĹÃÁ œ¹ÅŹ ¦¹½¾¿½¹ œ¹ÅŹ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ œ¹ÅŹ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹ÒÁ˹ž˹ÄĹ¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØ  ¹ÒÁ˹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ©¡£§¤§¥ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ¦ª £ÁÉÈÁÐÈÇÃÌÈù ÈÉǽ¹¿¹ ǺžÆ £É¹Êù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» £É¹Êù»½&MJUF&YUSBNBU«¾Ãª¹ÃÉÁĹËÆ¹Ø Ä ü º¾Ä¹Ø £É¹Êù»½»Ä¹¼ÇÊËÇÂùجÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãª ü £É¹Êù»½½ÄØÈÇËÇÄùÁÊË¾Æ §ÈËÁÅÌÅ«¾Ãª ü º¾Ä¹Ø £É¹Êù»½½ÄØÈÇËÇÄù§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãª ü º¾Ä¹Ø £É¹Êù»½½ÄØÈÇËÇÄù¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãª ü £É¹Êù»½ÁÆ˾ÉÕ¾ÉƹجÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãª ü £É¹Êù»½ÅÇ×Ò¹ØÊجÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãª ü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø ¨ÉÇÍÁ«¾Ãª ü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø½ÄØÈÇËÇÄù¨ÉÇÍÁ«¾Ãª ü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹ØÁÆ˾ÉÕ¾ÉƹبÉÇÍÁ«¾Ãª ü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹ØÅÇ×Ò¹ØÊبÉÇÍÁ«¾Ãª ü £É¹Êù»½¶£§½ÈÇËÇÄÃÇ»ü £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹØ%BMJ½ǺǾ» ÈÇËÇÄÃÇ» ÃÌÎÆÁÁ»¹ÆÆÇ £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹبÉÇÍÁÃÊ ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø ü £É¹Êù½ÄعÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÇÆÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ £É¹Êù½Äغ¾ËÇÆÆÔÎÈÇÄÇ» £É¹Êù½ÄØ»ÔÊÇÃÇ»ÇÄÕËÆÔÎŹÐË £É¹Êù½ÄؼÁ½ÉÇÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ £É¹Êù½Äؽ¾É¾»ÇǺɹº¹ËÔ»¹×Ò¾ÂÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ £É¹Êù½ÄØÀ¾ÅľÉÇÂÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ £É¹Êù½ÄØÃÇ˾ÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ £É¹Êù½ÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £É¹Êù½ÄØƾÍËØÆÇÂÁ¼¹ÀÇ»ÇÂÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ £É¹Êù½ÄØÈÁÒ¾»ÇÂÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ £É¹Êù½ÄØÈǽÀ¾ÅÆÔÎÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ £É¹Êù½ÄØʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ £É¹Êù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ»ŹËÇ»¹Ø«™¢œ™›†›™†ü £É¹Êù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ»ŹËÇ»¹Ø«™¢œ™›†›™†ü £É¹Êù½ÄØÊ̽ÇÊËÉǾÆÁØÁÊ̽ÇɾÅÇÆ˹ £É¹Êù½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ £É¹Êù½ÄØ͹ʹ½Ç»º¾Ä¹Ø«™¢œ™›†™£†ü £É¹Êù½ÄØÎÁÅÁоÊÃÇÂÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ £É¹Êùž»ÉÇ ÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù 

 ü ÇÈË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË       ÑË ÑË  ÑË 

 É   É É É  É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ       ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

·ËÁÊ ¨¾Ë¹Ä ª£ ª­£ ¶»¾É¾ÊË œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ™¦¡ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ ¤¡£š™¤¤§› œ¹ÅŹ ­ÁÆÃɹÊù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£É¹Êùƹ£É¹ÊÆÇÅ £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄØÃÁÉÈÁйÁŸšÃÇÆÊËÉÌ۝†™£†§›š/&0 £É¹ÊùÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇ»¹Ø £É¹Êù͹ʹ½Æ¹Ø›™£†§ÈËÁÅÌÅ ü £É¹ÊùÖÈÇÃÊÁ½Æ¹Ø £É¹Êù ÁÅÁËÁÉÌ×Ò¹ØÊËÉÌÃËÌÉ̽¾É¾»¹ ¡ÊȹÆÁØ Ï»¾Ë¹»¹ÊÊ £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾«¡££¬©¡¤™ £É¹ÊÃÁÖŹľ»Ô¾Á»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹ÀÌÉÕ¹ÃÉÁĹËƹؽÄØÇÃÇƆº¾Ä ËÇÆÁÉ ÈÉÇÀɹÐƹØ )&-*04 ¤¹ÀÌÉÕ½ÄØʹÌÆ º¾ÊÏ»¾ËÆ¹Ø »Ç½Æ¹Ø #&-*/,"*OUFSJFS4BVOB ¤¹Ã¦¯† ¦¯† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹Ã™£† ¶¨† £§† ¬©† ¤¹Ã¹ÄÃÁ½ÆÔ ¹ÃÉÁÄǻԠÈÉÇÈÁËÃÁ Áü ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¹Ã½ÄØÄǽÇƼÄØÆÏ ŹËǻԠÈÇÄÌŹËǻԠ#&-*/," 5&44"30- ¤¹Ã¦¯†ÃÇÅÈÈÇÄÁÌɾË †ÃÈÇÄÁÌɾË )&3#&354 )&-*04 ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹ÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁÈÉǽÌÃÏÁÁ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù ¤¹ÃÁ ÈÉÇÈÁËÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹ ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؤ«ª¥† ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¾ÄÃÁ ÍÄÇŹÊ˾ÉÔ½Äؽ¾É¾»¹ ½ÄØɾÊ˹»É¹ÏɹºÇË œ¾ÉŹÆÁØ ¥¡œ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾Ãʆ£¨ ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ÃÇ»ÉǻǾÈÇÃÉÔËÁ¾ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ ͹ʹ½ÆÔ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾Ãʆª ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ÊÁÆ˾ËÁоÊùØËùÆÕ ¦ÇÉ˾Ãʆ® ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ®šËùÆÁ ¦ÇÉ˾Ãʆ± ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ѾÉÊËØÆÇÂËùÆÁ

 ü ÑË ÇÈË ü     ü ÑË   ÑË ÑË ÇÈË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü

      À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ    

œ¹ÅŹ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ œ¹ÅŹ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ œ¹ÅŹ ª­£ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ œ¹ÅŹ ·ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¦¹½¾¿½¹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ¤¾Êª¾É»Áʆ  ª­£ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¨ÉÇɹº ž»ÉÇĹÃÁ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§º¾ÊÈÔÄÁ»¹Ë¾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §ÄÁ͹ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊÄ Ä Ä §Ë»¾É½Á˾ÄÁ’ ’¨¶¨™ œ¬ §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ ¨¾Æ¹,-"%&;45&&-»Ê¾Ê¾ÀÇÆÆ¹Ø ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿ÈÉÇÍÁÅÄ ¨ž¦™ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹ØÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄغ¾ËÇƹ ü ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾ÃʆÇÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ º¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾Ãʆ¨ÉÇÍÁĹÃËÁù½Äؽ¾É¾»¹ ü ¹ÆËÁʾÈËÁà ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆÃÇÆϾÆËɹË ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà  ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆɹÊË»ÇÉ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ¼ ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʪª† ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ºÇÐùü ü ¨ÉÇÈÁËùªÇÊ˹»™ÊÍÇɆ¶ÃÊËɹ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ©† ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ¹Ï¾ËÇÆ ÇÄÁ͹»ùÆÁÊËɹÎÈÇÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ©† ©† ©† ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕÄ À¾É¿ÁÆÊà ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔÂɹÀÆÔ ª¹Æ¹Ë¾ÃÊ ʹÆÁÉÌ×Ò¾¾Êɾ½ÊË»Ç Ä ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù† Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÅԻùÊÇÄÁÄ ÍÁÉŹª¹¼ÌÊ ÊÃÁÉÈÁй ùÅÆØ ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÇÊ˹»¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂÆÔ½ÄØÊ˹ÄÁ º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй©¡£§¤ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½Äؽɾ»¾ÊÁÆÔ ËùÆÁ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½Äؽɾ»¾ÊÁÆÔ ËùÆÁ

 ü ü ÑË Ä ü Ä ÑË ÑË ÑË ÇÈË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ºÇÐù ºÇÐù ºÇÐù ºÇÐù ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ä ÑË ü ü 

 ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ     ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É 

·ËÁÊ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¦¹½¾¿½¹ §ÅÇÅ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ª­£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªÃĹ½’ ¦¹½¾¿½¹ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨¾Ë¹Ä ª£ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 51

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

52 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽǻ ªÈ¾ÏÖŹÄÁ ĹÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ªÈ¾ÏÖŹÄÁ ĹÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù† Ä ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¬¹ÂˆªÈÁÉÁË ¹Ï¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄՆ ©† ÊÇÄÕ»¾ÆË ¬ÈÉÇÐÆÁ˾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ ±È¹Ëľ»Ã¹¶¨† ¶Å¹ÄÕœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹Æ ÎÁÅÇÊËÇÂýž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ¶Å¹ÄÕ½ÄØɹ½Á¹ËÇÉÇ» #&-*/," º¾Ä¹Ø ¼ÄØÆÏ ÈÇÄÌŹËǻԠ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉÆ ¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ üÁü ¶Å¹ÄÕ¦¯†оÉÆ¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†º¾Ä¹Ø ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†º¾Ä¹Ø ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãª ¼ÇÄ̺¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†ɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ» ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†оÉÆ¹Ø º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­† º¾Ä¹Øü ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­† Ï»¾Ë¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­† ¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ«¹ÆÃȾÂÆ˽»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽ †ÃÇÈÅ ¶Å¹ÄÕ¶¨† ®›† ¥¤† ¨­†

 ü ü ÑË ÑË ÑË Ä ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü

 ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

§º¾É¾¼ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¤¡£š™¤¤§› ·ËÁÊ ¦¹½¾¿½¹ œ¹ÅŹ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¤¡£š™¤¤§› ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ ¡¨ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ œ¹ÅŹ ¦¹½¾¿½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¬ªž¡§¸©·¡¨œ®¡¬¤œ§· $PMPSDPBU1SJTNB ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ʹ½ÁƼ Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î ½ÄØƹÉÌ¿ÆÁ»ÆÌËÉɹºÇË 1MBTUNP†»Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ÊÃÁ½ÃÁ½Ç 1MBTUNP†»Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ÊÃÁ½ÃÁ½Ç ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ©™ª°ž« ™¥ž©šžª¨¤™«¦§ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ªžÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ¬ÆÁÃÈÇÃÉÔËÁ¾œ¹É¹ÆËÁØÄ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØŹÆʹɽÆÔÎÇÃÇÆ'",30 šÁËÌÅ šÁËÌÅ»žÑùΛÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ†ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÁËÌÅÆØÍËØÆÆÇÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦»ºÌÎ˹ÎÈÇü šÁËÌÅÊËÉš¦ ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ºÌÎ˹ ÇÊ˹»Ã¹ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ †ü

 ûÅ     ÑË ü ü Ë

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ž©¥™£ ™ª«  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ºÌÎ˹ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›¾ËÉdž »Ä¹¼ÇÁÀÇÄØÏÁتËÉÇÁÀÇĽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½Ç»ûÅ ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹&-5&5& ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹5ZWFL ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊȹÆ ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ªËÉÇÁÀÇÄ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÇËÃÇÊÔÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP º¾ÄÔ¾ Ï»¾ËÆÔ¾ ¨ÇÄÕѹ 

ÑË ÑË Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¡¦ª¡ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ¥™©« ¥™©« ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP º¾ÄÔ¾ Ï»¾ËÆÔ¾ ¨ÇÄÕѹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ º¾Ä¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø »§ÅÊþ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ ž½Æ¹Ø À¾Ä¾Æ¹Ø ƹÀ¹Ã¹À ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ Ê¾É¹Ø ÃɹÊÆ¹Ø ƹÀ¹Ã¹À

 ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊà £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É

†† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ¨ÇÄÕѹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ¨ÇÄÕѹ ÊÃÁ½ÃÁ

ÑË  

À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

£Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† ††


›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›ªž¤¸£©§›¤¡Á­™ª™§› ¬«ž¨¤¡«ž¤¡ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹ÎÎ  ÅÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«¨›®%0$,&š¾ÊÈÄÀ¹Å¾É ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«¨›®1-"45.0š¾ÊÈÄɹÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™ž˹ÄÃÉ̼ÄʾоÆÁØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™ž˹ÄÈÉØÅÇ̼ʾоÆÁØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË0/%6-*/&ÃɹÊÆÔ ÃÇÉ À¾Ä‘ÆÔ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ4)*/(-"44 ©ÇÊÊÁØ ªÃÁ½ÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¡©§¡ §¤¸¯¡¸«ZWFL ·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ©¹ÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦†" # $ %›Ô¼Ç½ÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¤™£¡¢¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆÊÇÊÃĹ½¹ÇÊË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´Ê˹ƽ¹ÉËÁÈǽÀ¹Ã¹À›ÊÉÇà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´ÃÇÆÕÃÁ ùÉÆÁÀÔ ̼ÇÄÃÁ ÈĹÆÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥¹ÆʹɽÆÔ¾ÇÃƹ'",30 7&-69Á¹ÃʾÊÊ̹ÉÔÃÆÁÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™4VQFSNPOUFSSFZ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å13*4." ­ÁÆÄØƽÁØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å7*,*/( ±»¾ÏÁØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆ¥¨ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦ©¹ÊБ˺¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦª¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪªÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪ›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆ ¦©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁª™¥§©ž ´ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆ »¹ÊÊ ›Ê¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ÈĹÆÃÁ ̼ÄÔÁ½É©¹ÊÐ¾Ë ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ›ÔÎǽÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÃɹÊÆ ÃÇÉ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä оÉÆ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾½ÄØÄ׺ÇÂÃÉÇ»ÄÁÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä оÉÆ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÁ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ ´¥¦¡£¡ƹËÉÌºÌ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇà ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÃÇÆÍÁ¼›Ê¾Ï»¾Ë¹ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»ÔÁ˽ £™«ž¨™¤ ±¡¦œ¤™ªºÁËÌÅƹØоɾÈÁϹ £ÁÉÈÁÐÈÇÃÌÈù ÈÉǽ¹¿¹ ǺžÆ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»¾ÄÕ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £Çƾà  Å £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ÄÁÊËԧƽÌÄÁƨǽ¹ÉÃÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £©§›¤¡ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù £ÉÇ»ÄغÁËÌÅƹØ4IJOHMBT ,"5&1"- *DPQBMɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕÀÁŹ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕÀÁŹ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕľËÇ ûÅ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕľËÇ ûÅ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ£«†ÍľÃÊ ûÅ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ£«†ÍľÃÊ ûÅ £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦ Î £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦ Î £«†ÍľÃÊ ËùÆÕ ÎÇÄÊË ÈÇÄÁÖÊËÉ £«†ÍľÃÊ ËùÆÕ ÎÇÄÊË ÈÇÄÁÖÊËÉ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾'BLSP»ÑÁÉÇÃÇŹÊʦÁÀùØϾƹ ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔÂÇƽÌÄÁÆ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔÂÇƽÌÄÁÆ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁƬ¯ž¦ž¦¦´¢ ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁƬ¯ž¦ž¦¦´¢ ¤ÁÊË»ÇÄÆǻǧƽÌÄÁÆ›ÃÇÅÈľÃ˾ÍÁÉžÆÆÔμ»ÇÀ½¾Â›Ê¾Ï»¾Ë¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔºÁËÌÅÆÔ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔºÁËÌÅÆÔ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ»ÇÄÆÁÊËÔ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ»ÇÄÆÁÊËÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆà ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ ÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ©™ªª©§°£™ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å

ü  ÄÁÊË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ÈÅ ÑË  ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ   

À»ÇÆÁ˾ ª£¡£¡ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ¦ÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾ 

¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Éù†¹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥™©« ¥™©« ·ËÉÁϾÆËÉ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ¶»¾É¾ÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÁ˧ÅÊà ­¹ÊÃÃÇÅ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 53

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

54 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô ª¥¤ ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§¦¬¤¡¦ ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§¦¬¤¡¦ ¤ÁÊËÔÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾©™ªª©§°£™ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔ£«­Ä¾ÃÊ £«£ÉÇÅ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÉÌÄÇÆÆÔÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ£« ÈǽÃĹ½ÇÐÆÔ ÊÈÇÊÔÈÃÇ  ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÉÌÄÇÆÆÔÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ£« ÈǽÃĹ½ÇÐÆÔ ÊÈÇÊÔÈÃÇ  ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔƹÈĹ»ÄؾÅÔ¾ºÁËÌÅÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ

   ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

   À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ 

·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¥™©« §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¹É¹ÆËÁØ À¹Å¾ÉÔšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Á½Ç» ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSSFZ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSSFZ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†¥ÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†¥ÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†¥ÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ        

 ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾        

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¡¦ª¡ £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† ††††


¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†™Æ½¹ÄÌÀÁØ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†¥ÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†ªÌȾɥÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ3"65"1064* ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4$"/%*/"7*" ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFS.POUFSSFZ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFS.POUFSSFZ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFS.POUFSSFZ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFS.POUFSSFZ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ›ªž¯›ž«™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª£©§¢šžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ™¥ž©¡©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù

    ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    

    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

£ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÀ¹Å¾É ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÀ¹Å¾É ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÈÇ›¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÁÅÈÈÇÃÉÔËÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà ¼¹É¹Æ˵˝ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉ$PMPSDPBU1SJTNB¬ÆÁùÄÕÆԾϻ¾Ë¹œ¹É¹ÆËÁØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å›ÁÃÁƼ ±»¾ÏÁØ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å¨ÉÁÀŹ ­ÁÆÄØƽÁØ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ÃÇÅÈľÃ˹ÏɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ  ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ º¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÃĹÊÊÁоÊÃÁ»ƾÑÆÁ»Á½ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÆÁÀùØϾƹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÇËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÄÁÊËÔÊÇÊÃĹ½¹ 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   

¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ £Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £Ä¾»¾É ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦¹É¾Àù©¹ÀÆÇǺɹÀÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ º¾ÊÈĹËÆÔÂɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ɹÊÊÐÁ˹¾Å ÈÉÁ»¾À¾Å©™ªª©§°£™ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁÅ ÈÉÁ»¾À¾Å ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨Ä¹ÊËÁÀÇÄœ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨©¡ ¥™ ­ÁÆ œ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÆÕÃÁ ¾Æ½Ç»Ô ùÉÆÁÀÆÔ¾ÁËÇÉϾ»Ô¾ÈĹÆÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ÃÇÆÊ ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ 

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 55

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

56 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¨ÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ»¹Ñ¾ÂÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ’¥†©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÆÊÌÄÕË À¹Å¾É ¥§¦«™Ÿ£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ûÅ ¥ÇÆ˹¿ÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ Å¾ËоɆϹ ÈÉÇÍÄÁÊË©¹Êо˨ÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇÂÊÃɾÈľÆÁ¾Å ÑË §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §£¦™7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30 7&-69ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ £Ä¹ÊÊÁù ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ §ÃÆdžÄ×à ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ›ÔÎǽƹÃÉÔÑÌ ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ §ÃÆdžº¹ÄÃÇÆ ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ¨¹ÆÇɹŹ ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ¶ÃÇÆÇÅ ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ º¾ÄǾ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë »Ç½ÇÊËÇÂÃǾ ÑË §£¦™¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ Î ÁÃÇÅÈħÍÁÏÁ¹ÄÕÆǾÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊ˻Ǜʾϻ¾Ë¹ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÀ¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ 

   ½¾Ñ¾»Ç ¦ÁÀùØ É É ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ 

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £ÉÇÆÁ½ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £ÉÇÆÁ½ ·ËÉÁϾÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÀ¾Ä ÃÇÉÁÐ ÃɹÊÆ ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆԝÇÊ˹»Ã¹ §Æ½ÌÄÁƬ¯ž¦ž¦¦´¢ §Æ½ÌÄÁƬ¯ž¦ž¦¦´¢ §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁÆ ¦ÌĹÂÆÀ¾Ä ÃÇÉ ÃɹÊÆ ¼ÇÄ̺ §Æ½ÌÄÁƆ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË §Æ½ÌÄÁƆ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ÈÉÁÈÇÃÌÈþ†Èǽ¹ÉÇà §Æ½ÌÄÁƆÃÉÇ»ÄØ ¾ÊËÕ¬¯ž¦ž¦¦´¢ 

 ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

 À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁƆÃÉÇ»ÄØ ¾ÊËÕ¬¯ž¦ž¦¦´¢ §Ë½¾ÄùƹÉÌ¿ÆÀ½¹ÆÁ Ð½ÇÅÇ» ¤×ºÔ¾»Á½ÔŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» £ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §ËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ȹɹȾËÔ Ä׺ԾÈĹÆÃÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ º¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ½ÄØÈǽÑÁ»ÃÁùÉÆÁÀÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÆÁÀùØϾƹ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÇÈĹ˹ÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÊÈÄÇÑÆÔ¾ÁȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹتËÉÖƆ™ ™ ™ ™ Å ¨Ä‘ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆËÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ °¾ÎÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ™ÆËÁÃÀ¾Ä¾ÆÔ ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐÆ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ £Ä¹ÉÇÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ÊÁÆÁ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ƹËÌÉÀ¾Ä ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ ʾÉÔ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ «¾Å¹À¾Ä ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ ʾÉÔ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"-ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 'PYZ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ +B[[Z ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ž½ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ ,BUSJMMJ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 3PDLZ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ž½

ÄÁÊË ûÅ ûÅ     ûÅ    ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ¦ÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ     ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊà ­¹ÊÃÃÇÅ ¥™©« ¥™©« ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 3PDLZ ÊÁÆÁ ÀÇÄȾÊÇà ½×ƹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨Î ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ  ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÊ˾ÆǻǠ ½ÄÅ Ë ¨©§­¦™ª«¡¤ª«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÃɹѾÆÔª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª ª ª†Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄśʾ¼½¹ƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆÃ

ûÅ     ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ     

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    

£Ä¾»¾É ¨¾Ë¹Ä ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’¦ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’¦ª†ÇÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ’ª†ÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĽÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ À¹ºÇÉÇ»ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÀ¹Å¾É ɹÊоËÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨©§­¦™ª«¡¤ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÁÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹÑ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ÇÏÁÆÃÇ» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂ¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆà ÊÈÇÃÉÔËÏ»©¹ÊÊÉ©¹ÊÐ ÃÇÅÈľÃ˹Ï ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å  ÅÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂ¥¨† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª†

           ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ          ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

         ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾          ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

£ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË £ÉÇ»£ÇÅÍÇÉË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹

†† †† †††† †††† †††† †† †††† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 57

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

รŠรรŽร‚ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›

58 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #21 (517) 31.05.10 ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยชย† ยฅยจย† ยฆยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ ยปร†ยนร„รรรรรร†ยนร€ยนรƒยนร€ยฉยนรŠรยพร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร‡รƒร‰ยนร‘ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยปร‰ยนร€ร…ยพร‰ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฅยจร„ร—ยบยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยชร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยปรŠยพรยปยพร‹ยนยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†  ยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฆยช ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฅยจ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ย† ร…ร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚   ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…  ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช ยฆ ยฆ ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยจยชย† ยชย† ยจยชย†ร‡รร‡รƒร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยฆยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยฆยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยฆย†ร‰ยนรŠรยฉยนรŠรŠร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยฆยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยฆย†ร‰ยนรŠรยฉยนรŠรŠร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช ยช ยฅยจ ยช ยฆยช ยช ยฆ ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช ยช ยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชยจย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชยจย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‡รรร†รƒร‡ยปยกร€ยผร‡ร‹ร„ร—ยบยฝร„ ยปร†ยนร„ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร„รรŠร‹  รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…               รƒยปร…       

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰   ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰     ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   ร‰ยนรŠรˆร‰ร‡ยฝ  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜

ยฅย™ยฉยซ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ ยจร‰ร‡รรร„ร•รˆร„ร—รŠ ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยกยฆยชยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยจร‰ร‡รรร„ร•รˆร„ร—รŠ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยถยปร‡ร„ร—รรร˜รƒร‰ร‡ยปร„ร ยถยปร‡ร„ร—รรร˜รƒร‰ร‡ยปร„ร ยถยปร‡ร„ร—รรร˜รƒร‰ร‡ยปร„ร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ» ÇÃɹÑ †Åª½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍƹÊËÁħËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØ ©¾Ñ¾ÆÁ¾ÈÇÄÆǾÃÉÇ»¾ÄÕÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ©™ªª©§°£™¥§¦«™Ÿ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÄÁƹ Å ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ©¦¨†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË É̺¾ÉÇÁ½ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊË ºÁËÌÅ ºÁËÌÅƹØŹÊËÁù »žÑùΠ¨©™¢¥ž© ©Ìº¾ÉÇÁ½¿Á½ÃÁ¨š£† ÈÇÄÁžÉÆdžºÁËÌÅƹØÃÇÅÈÇÀÁÏÁØ ʹÀÁĹÊËÔ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÄÁƹÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†ÇÊ˹»Ã¹

       ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ÄÁËÉü ÑË 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ 

¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ª« ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ™ª« ªÃĹ½’ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª« ž©¥™£ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «™¤¡¥™¦ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÄÁƹÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ©¨¨† ©££†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊËÈÇÀ» ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©™ªª©§°£™ ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž«

ÑË ÉÌÄÇÆ  ÉÌÄÇÆ    ÑË 

†É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç

Ÿš¡¶ª£ ™ª« ªÃĹ½’ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ª« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË  ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,&»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠº¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©™ªª©§°£™ ª™¢¡¦œž˹ÄÄ »ÁÆÁÄ ɹÊÐ¾Ë ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Å¹É¹ ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ º¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©™ªª°¡«™ž¥©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼ¥Á˾Æ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ¨›® ž˹ÄÄ ª¹Â½ÁƼ­¹ÂƚÁÉ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ  ™¥ž©¡¥ šžª¨¤™«¦§©™ªª°¡«™ž¥ ÈÉÁ»¾À¾Å ©™ªª©§°£™ ª¹ÅÇɾÀÔÃÇÆÕÃǻԾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹØ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›®  ¹Å¾É ɹÊоË ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ º¾Ä¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ

 ûÅ  ûÅ  ûÅ   ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË   

À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉϾƹ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥™©« ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £ÉÇÆÁ½ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™Éù†¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 59

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

60 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÆÁÀùØϾƹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇÈÄÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÇÍÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÈÉÇÊËÁ̽ǺÊ˻ǻÅÇÆ˹¿¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 º¾Ä ÃÇÉ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžËÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

      ÈÅ 

   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾ 

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇÆÁ½ §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄĨ›® ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊù؆¾Ï»¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

     

   À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ™¥ž©šžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ÊÃÁ½Ã¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ÊÃÁ½Ã¹ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1MBTUNP %PDLF Ï»¾ËÆÔ¾©¹ÊоË ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1-"45.0 /*$0-- ©™ªª©§°£™ ª¡ª«ž¥´›§§ª«§°¦´žÁÀž˹ÄĹÃÉ̼ÄǼÇÁû¹½É¹ËʾоÆÁØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁÐ ÈĹÊËÁÃǻԾ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ª¡ª«ž¥´›§§ª«§°¦´žÈĹÊËÁÃǻԾ¨Ä¹ÊËÅÇ ©ÌÈĹÊË ‘þ ªÁÊ˾ÅÔÈĹÊËÁÃǻԾ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ ª¤¡›´ÇÃÇÆÆÔ¾ ÇËÃÇÊÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕËÉ̺йËÔ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ º¾ÄÔ ª±™ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ º¾ÄÔ ¨ÇÄÕѹ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ ÑÇÃÇĹ½ ª±™ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ ÑÇÃÇĹ½ ¨ÇÄÕѹ ªË¾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»ÔÂÄÁÊË»ÔÊѾ¼ÇÊÇÉ˹›Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ ªÖƽ»ÁЩ¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡º¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ’»©ÇÊÊÁÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡͹ʹ½ÆÔ¾ ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ «¾ÆËÎ Î «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

    ÈÅ  ÈÅ  ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË Ã̺Å ÈÅ ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ½ÁľÉÊÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥™©« šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥§©§ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨¾Ë¹Ä ª£ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


«¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÈÅ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÁÀºÁËÌÅÆÔÎÉÌÄÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁΞźɹÆÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ 634" ,/"6' ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÄÁÉ̾ÅÔ¾©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ­¹Ê¹½ÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ­Ä×¼¾ÉÔƹÃÉÔÑÌ оÉÆÔ¾ ÀÇÄÇËÁÊËÔ¾»¾ÉËÁùÄÕÆǾÃɾÈľÆÁ¾ ­Ä×¼¾ÉÔƹÃÉÔÑÌ оÉÆÔ¾ ÀÇÄÇËÁÊËÔ¾¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆǾÃɾÈľÆÁ¾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌżÁºÃ¹Ø,BUFQBMº¾ÊÈÄÀ¹Å¾ÉÁÅ©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÈÅ ÑË    ÑË ÑË  

À»ÇÆÁ˾ É ¦ÁÀùØ ¦ÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¦ÁÀùØ ¦ÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9ɹÊÐ¾Ë ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø,BUFQBM 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø4IJOHMBTT *$01"- °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,BUFQBM3VGMFY *DPQBM 4IJOHMBT£ÇÅÈľÃËÌ×Ò©¹ÊоË °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,"5&1"-ɹÊÐ¾Ë ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø3VGMFY *DPQBM ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø4)*/(-"4ɹÊÐ¾Ë ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø º¾ÊÈĹËÆÔÂɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹÅؼùØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹ ºÁËÌÅÆ¹Ø 4IJOHMBT °¾É¾ÈÁϹ £¹Ë¾È¹Ä ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻdž¼£É¹ÊÆÇØÉÊà ÇÈËÇËÄÁÊËÇ»†É̺ÄÁÊË ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»Ç ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ

ûÅ ûÅ     ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ÄÁÊË ÄÁÊË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ †É ÇËÉ

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥™©« ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ¥™©« £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ  Ÿš¡¶ª£ ™ª«

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ £É¹ÊÆÇØÉÊà ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǝÇÊ˹»Ã¹ ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÇÊ˹»Ã¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÈÉÇÎǽÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇÆ¡À¼ÇË»ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ

ÄÁÊË   ÄÁÊË   

À»ÇÆÁ˾  É À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾  

ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÌÀØ Ź¼ ™ª« ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƤ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦ¾Ê˹ƽÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƪ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅÖÊÃÁÀ¹Å ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ÃÉÇ»ÄÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÈĹÆÃÁ ȹɹȾËÔ ¹Ã»ÁÄÇÆÔ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾

    ûÅ ûÅ  

 À»ÇÆÁ˾   ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁÄÕÆؼÁÆ ¡¨ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥™©« ¥™©« ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 61

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

62 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ®¡«§ª£ž¯¦ª¤£ª§»²¤» *TPCPY «¾ÎÆÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ *407&3 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ 634"˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™ÊËɹ˾ÿÁ½ÃÇþɹÅÁоÊùØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXOULUFNBTSV ™ÊËɹ˾ÿÁ½ÃÇþɹÅÁоÊùØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXOULUFNBTSV ™ÊËɹ˾ÿÁ½ÃÇþɹÅÁоÊùØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXOULUFNBTSV šÁËÌÅ ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø™£ª¡¤™¢« ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆǚ¤§£ ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆǛž¦« ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆǤ™¢«

  ÈÅ ü ü ü ü ü ü   Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¦«£«¾Å¹Ê §§§ ¦«£«¾Å¹Ê §§§ ¦«£«¾Å¹Ê §§§ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ¥™©« ¥™©« ¥™©« ¥™©«

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ*TPWFS ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ6STB ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ634" *407&3©™ªª©§°£™ ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ£¦™¬­ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÁºÉÇÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁب¾ÆÇ˾ÉÅ ÅÅ ›ÇÂÄÇà ½¿ÌË Ä¾Æ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠ›ÇÂÄÇà ÄÕÆØÆÇ  œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾ÃTPGU œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹»¾Ã

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» Ç˽Áľɹ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥™©« ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇĆ% œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØœ† œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ ¡ §¤¤™«ÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄÇÆÀ»ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ   ÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆĹ»Ê¹ÆÇņ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ™ª«©™«ž£ ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð

ÉÌÄÇÆ Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ  Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÈÉÇÁÀ» ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ÇËÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÅÇÅ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä «¾ÈÄÔ½ÇÅ ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥§©§ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ª«ª ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †††† ††

¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¡¦›™«™»¹Êʝ§ª«™›£™ ¥ÁÆÈÄÁ˹¨¨Ÿ† §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ Ëùƾ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽǻ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØü ¨¹ÃÄØü ¨¹ÃÄØ»Ë×ùÎÈÇü ¨¹ÃÄØ»Ë×ùΠľÆËÇÐƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄؽ¿ÌËÇ»¹ØÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ

 Ã̺Å  ü ü  ü  

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  †É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨  Ÿš¡¶ª£ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØľÆÅ Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø ȹÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ü ü ›§¢¤§£Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØÄÕÆØƹØË×à ü ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹ؆ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇƦ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨ž¦§¨¤™ª«»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊËÄÁÊËǻǨªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ü ü ü ü ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ž©¥™£ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ž©¥™£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††††

¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÅņÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ¥†ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ¥†ÎÎcÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑùÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆÔ ÃÉÇÑù ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑùÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹

  ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  Ã̺Å   

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™ª« ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 63

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

64 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑùÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ œ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ œ† ¨¾ÆÇÈľÃÊ ¶ÃÊËÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĨ¾ÆÇÈľÃÊ œ† ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈľÃÊÁ½É ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¶ÃÊËÉÇĝÇÊ˹»Ã¹

 Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å  

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ

ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ªÇ×ÀªËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨ž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÅĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª %

   ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ½¾Ñ¾»Ç  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø  ÅÃÉ ÉÌù» Å ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾«¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ¨ÄÁ˹ÅÁƾɹÄÇ»¹ËƹØ™£ª¡† ¨ÄÁ˹ÅÁƾɹÄÇ»¹Ëƹب¨Ÿ† ¨Ç»ÔѾÆÁ¾Èɾ½¾Ä¹ǼƾÊËÇÂÃÇÊËÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ¨¾ÆÇÈľÃÊ †ÅÅ ¨ÇÄÁÍÇÅ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽǺÇÁ ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ 

ªÃĹ½’ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¥™©« ªÁÄÁù˪ËÉÇ §º¾É¾¼ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©¦£ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¦¨ ©ÌÄÇÆ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO5FSNP3PMM ûÅ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÍÇËEÅŽÇEÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51- ªÇÍ˺ÇɽÎÎÅÅ ›¨ÅØ¼Ã¹Ø ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫 ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÁÉÇ»ÁƼǻԾ«©† «©† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆƹØ«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ †

 ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ÑË ÄÁÊË  ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ

 É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ É ½ÁľÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½ÁľÉ À»ÇÆÁ˾

£ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä ª£ ª«ª ¦ª« §¥ª£¤žª«§©œ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¦¹½¾¿½¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¦¹½¾¿½¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É›ÇÀŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3»ÈÄÁ˹Π»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ™¢« «¾ÎÆǚ¤§£ «¾ÎÆǛž¦« «¾ÎÆÇ©¬­ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ30--&5›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ-*/&30$,›ƹÄÁÐÁÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*TPWFS «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3s¬Ë¾ÈÄؾ» »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3 »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6' «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅǼÇ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ»ÈǽϾžÆËÆÌ×ÊËØ¿ÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊEÇËÅŽÇÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÑËÌùËÌÉÆǼÇ͹ʹ½¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §›ž©†£¦™¬­†«¡ª¥™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ûÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ûÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ÉÌÄÇÆ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ÉÌÄÇÆ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹحÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇšÄÇà «¾ÎÆÇ›¾ÆË «¾ÎÆǤ¹ÂË «¾ÎÆÇ©ÌÍ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™ £¦™¬­ ¬©ª™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ º¹À¹ÄÕË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ º¹À¹ÄÕË «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØʹÄ×ÅÍÇÄռǨÇÉÁľÃʆ¨¾ÆÇÍÇÄ «ÁÊŹ¥† ¥†ûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «¡ª¥™¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «ÁÊŹ¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «¡ª¥™¨†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁº¹À¹ÄÕËǻԾÁÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬«ž¨¤¸ž› ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ÎÅ ½¾Ñ¾»Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ÎÅ ½¾Ñ¾»Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ)BOTPM Ã̺Å ÇȈÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ-*/&30$,¨ÄÁ˹†¤¹ÂË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU )BOTPM Å ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ634" ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ6STB ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÃÊÁ¤¹ÂË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡  «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬«ž¨¤¡«ž¤µº¹À¹ÄÕËǻԫ¾ÎÆÇ ¤¹ÂÆÉÇà ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÀÁÅƾ¼Çº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁبÇÉÁľÃÊÊÈľÆÃÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆ©Çè ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¨¨¬ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨¨Ÿ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ©ÇÄľË ûÅ ¬«ž¨¤¡«ž¤µÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ¡ÀÇ»¾É £Æ¹ÌÍ ©ÇÄľË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§

 Ìȹà ÇËÉ Ìȹà ÇËÉ Ìȹà ÇËÉ Ìȹà ÇËÉ Ìȹà ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   Ã̺Å À»ÇÆÁ˾    Ã̺Å ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ    ÈÅ Ç˽Áľɹ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ûÅ Ç˽Áľɹ Ã̺Å ÇËÉ Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ Ã̺Å ÆÁÀùØ    ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ ÉÌÄÇÆ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÉÌÄÇÆ ÆÁÀùØ Ã̺Å À»ÇÆÁ˾  ÌȹÃǻù ÇËÉ Ã̺Å ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ºÈÇÊÉ Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÇË ÌȹÃǻù ÇËÉ ÑË ºÈÇÊÉ  ÊÃÁ½ÃÁ Ìȹà À»ÇÆÁ˾   ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ É ûÅ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÑË ÇËÉ Ìȹà À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ

·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ ™Éù†¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¦ª« ™Éù†¹ ¥™©« ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¦ª« ¦ª« ™ª« ž©¥™£ ™ª« ž©¥™£ ¥™©« ·ËÉÁϾÆËÉ ™Éù†¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª« ™Éù†¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÇÆÁ½ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ¦ª« ™ª« ¦ª« ¨¾Ë¹Ä ª£ ™Éù†¹ ©ž¸ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ™Éù†¹ ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 65

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

66 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬©ª™©™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ɆÉÎ Å ËÇÄÒÅÅ»ÉÌÄÇƾÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆÅ ŹË ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ÁÊŹ ÉÌÄÇÆ ŹËÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬Éʹ ¡ÀÇ»¾É «ÁÊŹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ®¹ÆÊÇÄ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ÍÇÄÕ¼¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊËÅÅ ÅÁÆ»¹Ë¹ ÍÇÄÕ¼¹ ½Çª

 ÉÌÄÇÆ É À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦ª« ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°œ­œ ©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤¦ª©­®¬¯¦²¤¤ ™ÊËɹ˾ÿÁ½ÃÇþɹÅÁоÊùØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXOULUFNBTSV ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF œ¾ÉŹÆÁØ ›Ê¾Ï»¾Ë¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ.JUUFO £¹Æ¹½¹ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ©ÇÊÊÁØ ÇÊ˹»Ã¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ¼ÄØÆϾ»Ô§©«§ ©ÇÊÊÁØ ¦Ç»ÁÆù ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œž˹ÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»­™ª™¦´ž¨™¦ž¤¡ÇÊ˹»Ã¹ ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÄØʹ½ÁƼ¹ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¹Å¾Éº¾ÊÈÄ¥ÇÆ˹¿ ¦¹ÈÔľÆÁ¾͹ʹ½Ç»ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ¨¨¬ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ  

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¦«£«¾Å¹Ê §§§ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« ¡¦ª¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨¾Ë¹Ä ª£ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÁÀÌÆÁùÄÕÆǼÇÍÁÆÊÃǼÇÊÔÉÕØÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å17%' ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾¥¾ËÀ¹Å¾ÉÔ ɹÊÐ¾Ë ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨¹Æ¾ÄÕÃÇÅÈÇÀÁËƹعÄ×ÅÁÆÅÅ ÎÅ ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» ÅÇÒ¾ÆÁØ ÌÊËÉÇÂÊË»¹ÈÇÄÇ»ÁľÊËÆÁÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇËɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ»Á͹ÃËÌɝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨Ç½ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØû¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÅ͹ʹ½¹Å ¹Ä×ÅÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍÁÄÕùÊʾËÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»Ê¾ÎŹÉÇà ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù

  ûÅ    ûÅ ÑË

À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨£­š¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾Ë¹Ä ª£ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยชย™ยขยยกยฆยœย›รร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยฅยกยซยซยžยฆ ยชย™ยขยยกยฆยœย›รร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยงยฉยซยง ยชยนร‚ยฝรร†ยผ#-0$,)064& ยชยนร‚ยฝรร†ยผ#-0$,)064& ยชยนร‚ยฝรร†ยผ#-0$,)064&ยฉยนรŠรŠร‡รรƒยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผ'*/&#&3 ยชยนร‚ยฝรร†ยผ'*/&#&3 ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงรรรรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปย†ยปร‡ยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รยปยพร‹ร‡ยปยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร• ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รยปยพร‹ร‡ยปยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร• ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รยปยพร‹ร‡ยปยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร•

รƒยปร… รƒยปร…     

รŠรƒรยฝรƒร รŠรƒรยฝรƒร ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰  ร†รยฟยพยปรŠยพรŽ ร†รยฟยพยปรŠยพรŽ ร†รยฟยพยปรŠยพรŽ

ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยงยฉยซยง ยงยฉยซยง ยงยฉยซยง

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รยปยพร‹ร‡ยปยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร• ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รยปยพร‹ร‡ยปยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร• ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ยปรŠยพยผยฝยนยปร†ยนร„รรรร ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร€ยนร…ยพร‰ ร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร†รร€รƒยนร˜รยพร†ยนร€ยนยปร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚'JOF#FSยบยพร„ร”ร‚ รยปยพร‹ร†ร‡ร‚ รŽร…ร… ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚'JOF#FS รŽร…ร…

    รƒยปร… ร‘ร‹

ร†รยฟยพยปรŠยพรŽ ร†รยฟยพยปรŠยพรŽ  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยงยฉยซยง ยงยฉยซยง ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยฉยžยธ ยฉยžยธ

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชย™ยขยยกยฆยœยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยย‘รƒยพ ยงยฉยซยง ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฅรร‹ร‹ยพร† ยฃยนร†ยนยฝยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยนรรร˜ ยบยพรŠรˆยฉยนรŠรยพร‹ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยงยฉยซยง ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร”ร‚ รŽร…ร… ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยฉยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร€ยนร…ยพร‰ ร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ร†ร”ยพร„รรŠร‹ร”รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รร ยปรŠยพยผยฝยนยปร†ยนร„รรรรร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพ ร„ร—ยบร”ยพรยปยพร‹ยนรร‰ยนร€ร… ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยชย™ยขยยกยฆยœร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… รˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร…   รƒยปร… ร‘ร‹ 

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยšรŒร‹รŒร€ร‡ยปยย™ ยกยจ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ ยฉยžยธ ยฅย™ยฉยซ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยšรŒร‹รŒร€ร‡ยปยย™ ยกยจ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร”ร€ร‘ร€ร„รร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 67

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #21 (517) 31.05.10


ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÂÅÒÐÎÈÇÎËßÖÈß

68 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÈǽÀ¹Ã¹ÀÁ»ƹÄÁÐÁÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ›ÇÀÅƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ©¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԠɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ͹ʹ½Æ¹ØȹƾÄÕ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÁÅÁ˹ÏÁØùÅÆØÁÃÁÉÈÁй ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ½ÄØÇ˽¾ÄÃÁÏÇÃÇÄØ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй©¹ÀÄÁÐÏ»¾ËÇ»©¹ÊНÇÊË ª¹Â½ÁƼ ž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ ž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾Ï»¾Ë¹ ªÁÊ˾ÅÔÅÇÆ˹¿ÆÔ¾½ÄØÃÇÅÈÇÀÁ˹ ªÇÍÁ˺¾ÄÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ­¹Ê¹½»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ɹÊÐÃÇÅÈľÃË »¹ÉÁ¹ÆǺÄÁÏ ɹÊк¾ÊÈÄ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊоËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ʾÉËÁÍÁùÏÁØ ÄÁϾÆÀÁØ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ À¹Å¾É ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃǼÇʹ½ÁƼ¹ оɾÈÁÏÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾͹ʹ½¹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈǽÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»¾ÆË͹ʹ½Ç» ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

ûÅ  ûÅ  ÑË ÑË    ûÅ       ûÅ  

ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ©ž¸ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¾ÆÇƆ§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

Ÿ¤ ¬ª¤£ª§»²¤»¤ž¡®¬ª¤£ª§»²¤» ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ™ÊËɹ˾ÿÁ½ÃÇþɹÅÁоÊùØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXOULUFNBTSV œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5ZWFL 'JCSPUFL œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ûÅ œÁ½Édž »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹5ZWFL œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹5ZWFL œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾¼¹ÍľÃÊ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹­ÁºÉÇ˾à œ¡©§† ¨™©§¡ §¤¸¯¡¸ ›ž«©§ ™²¡«™«¹Â»¾Ã ¡ÀÇÊȹÆ œ¡©§† ¨™©§¡ §¤¸¯¡¸ ›ž«©§ ™²¡«™·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦†™ ª % #

ÈÅ  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ    ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥§©§ ¡¨ ¦«£«¾Å¹Ê §§§ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½Édž»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁتËÉÇÁÀÇÄûÅ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÆËÇÆÁËÇ»¹Ø8"5&34501 œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÊÌιØÊžÊÕ ™Ã»¹ÊËÇÈ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ͹ʹ½Ç» ŹÆʹɽ¦ÁÀϾÆÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾†.BTUFSTFBM &NBDP œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽ»¹ÄÇ» º¹ÊʾÂÆÇ»ÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ©¡£§¤ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽÀ¾ÅƹØ4JLB¨›® «¨§ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÇÄÁžÉƹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁت«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØѻǻ ¿¼ÌË ¨ÇÉÁľÃÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, &-5&5& œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕƹاƽÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕƹاƽÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇÈÄÇź¹ª«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ·Ë¹ÍÇÄ °¾ÎÁØ ¡ §ª¨™¦™ š ª 

ÉÌÄÇÆ  ü  ü ûÅ   ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½  ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ É ½Ç¼Ç»ÇÉ   ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ  ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ     ÊÃÁ½ÃÁ

¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ·ËÁÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾Ë¹Ä ª£ ¨¾Ë¹Ä ª£ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ·ËÁÊ ·ËÁÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¡ÀÇÊÈ¹Æ «¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔȹÉǼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ûÅ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔȹÉǼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ûÅ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇÄ ¡ÀÇÊȹÆ©™ªª©§°£™ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÈÇƹÈÔľÆÁ×ÃÉÇ»¾ÄÕ Ê˾ÆÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ Ç˻ǽÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 69

 ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ   ÉÌÄÇÆ

 ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¨¾Ë¹Ä ª£ ª«ª ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ ›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¥Ç×Ò¾¾Êɾ½ÊË»ÇÈÇ»ÔÊÇĹÅƹÃÁÉÈÁо ¦¹ºÁ»Ã¹¼É¹ÍľÃÊ ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø™¨ ™¨© ¤¨ ™œ¡ ™ª ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊ ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª §É¼Ê˾ÃÄÇ §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ ¨¹ÉÇÆÁ˨¥š ¨§¦†š ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÇÃÉÔËÁ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª«¶­† ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ «¾ÃÊËÇÄÁË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «¾ÎÈĹÊËÁÆÔ¥šª «¥£² ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ­ËÇÉÇÈĹÊË­†ÃÉ̼ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ÌņľÆ˹ ­ÌņÑÆÌÉ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

ü ü ü ü ü ü  ü  ü ü ü ü ÑË ü ü  Ä   ü ü ü ü ü  ü ü ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº «¹ÉÊÃ¹Ø §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÇÅ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ®¨¡ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ®¨¡ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª® ¡§ª³©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤©®¡¬¸¡¬ «ª¦¬·®¤» §»«ª§œ¦ªž¬ªž·¡«ª¦¬·®¤» ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØÌÃĹ½ÃÁƹÈÇÄÕÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ›Ê¾½ÄØÈÇĹÁÀœ›¤ œ¾ÉžËÁÃÁÁÑȹËľ»ÃÁÏ»¾ËÆÔ¾ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ¾ ¦ª ÇÊùȹÉþËƹØ"MQFOIPM[ œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùȹÉþËƹØ"-1&/)0-;½Ìº œ¾ÉŹÆÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ"-1&/)0-;½Ìº œ¾ÉŹÆÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ(3"#0 ĹÃѾÊËÁÊÄÇÂÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV

 ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

  ÇËÉ É É É

™¦¡ ™¦¡ ª­£ ž»ÉÇÈÇÄ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬¡£¤©ª®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»±¤¨«¬ª ¯¦²¤»Ÿ­¨®ª«§¤žª


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß

70 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU½»ÌÎÀ¹ÅÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU½»ÌÎÀ¹ÅÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØƹ˾ÈÄÔ¾ÈÇÄÔ ÇÊùȹÉþËÆ¹Ø ÆǻԾÃÇÄľÃÏÁÁ ºÇÄÕѻԺÇÉɹÊÏ»¾ËÇà ÇÊùȹÉþËƹØ£¹Ð¾ÊË»Ç5BSLFUU "MQFOIPM[ 6QPGMPPG ÇÊùŹÊÊÁ»Æ¹Ø"NCFS8PPE œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùŹÊÊÁ»Æ¹Ø.BHFTUJL ÇÊùȹÉþËƹØ"CFSIPG ÇÊùȹÉþËƹØ&LPQBSLFUU ºÉÇÑÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÇÊùȹÉþËƹØ)BSP ÇÊùȹÉþËƹØ1BSLZ œ¾ÉŹÆÁØ ǽÆÇÈÇÄÇÊƹØ ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU ÇÊùȹÉþËƹØ5FSIVSOF œ¾ÉŹÆÁØ ÖÄÁËƹØ»Á½Ç» ÇÊùȹÉþËƹØ8PPE#FF ǽÆÇÈÇÄÇÊÆ¹Ø £Ç»ÉÇÄÁƆ¹ÆËÁÊ˹ËÁù ­É¹ÆÏÁØ £Ç»ÉÇÄÁƽÄØÃÁÆÇ˾¹ËÉÇ» ¼ÇÊËÁÆÁÏ ÃÇÆ;ɾÆφÀ¹ÄÇ» £Ç»ÉÇÄÁƽÄØž½ÁÏÁÆÊÃÁÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ £É¾ÈľÆÁ¾½ÄØÈÄÁÆËÌʹ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  

ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÅÁƹË ¤¹ÅÁƹË œ¾ÉŹÆÁØ ¨É¾ÅÁÌÅ ÅÅ ¤¹ÅÁƹËÃĻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùΠËÇÄÒÁƹ ÅÅ ¤¹ÅÁƹËÃĹÊʹ ºÇľ¾»Á½Ç» ¤¹ÅÁƹË#BMUFSJP ,BJOEM 7PHVF 1SFNJVN 2VJDLTUFQ ¤¹ÅÁƹË1BSBGMPPSÃÄ ¤¹ÅÁƹË1BSBGMPPSÃÄ ¤¹ÅÁƹË1SFNJVNÃÄ ¤¹ÅÁƹË2VJDL4UFQ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU »Á½Ç» ËÇÄÒ ÁÅÅ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU "CFSIPG 2VJDL4UFQ $MBTTJD ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU 2VJDL4UFQ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǚÇÄÕѻԺÇɦÁÀϾÆÔ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂ2VJDL4UFQ&MJHOBÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ&DPGMPPSJOH ÃÄ œ¾ÉÅ ÅÅ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ&VSP'MPPSJOH ÃÄ œ¾ÉÅ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ(36/%&œ¾ÉÅÅÅÃĹÊÊ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ$PVOUSZ ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ&MJHOB ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ1FSTQFDUJWF ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ5BSLFU3PCJOTPO ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ5BSLFU8PPETUPLÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ"CFSIPG ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ'BVTÃÄ ¡ÊȹÆÁØ 

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¥§©§ ¡¨ ¦ª« ™¦¡ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ™¦¡ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ®ÇÀØÁÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎÊÌȾɼÄ &MFTHP4VQFSHMBO[ ÃÄ ¤¹ÅÁƹ˽ÄؼÇÊËÁÆÁÏ ¤¹ÅÁƹ˽ÄØÃÌÎÆÁÁÊËÇÄǻǠ¤¹ÅÁƹËƹ˾ÈÄÔ¾ÈÇÄÔ ¤¹ÅÁƹËšÇÄÕÑÇ»ԺÇÉɹÊÏ»¾ËÇÃ"CFSIPG 5BSLFUU ,SPOPTXJTT ¤¹ÅÁƹˆÈǽÄǿùÅÅ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆ Ëùƾ»Ô¾½ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁÂÁÄÁÆÇľÌÅÇ» ¤ÁÆÇľÌÅ ¤ÁÆÇľÌŹÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁ½ÄØɾÆ˼¾Æ†Ã¹ºÁƾËÇ» ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǚÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¤ÁÆÇľÌŹÆËÁÊÃÇÄÕÀØÒÁ½ÄØ«£ ¤ÁÆÇľÌŹÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁÂÁËÇÃÇÈÉǻǽØÒÁ ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠŠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠŠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠŠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠŠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠŠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠŠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠŠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠŠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠŠ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠŠ¤ÁÆÇľÌźÔËÇ»ÇÂÃĹÊʹ¨É¾ÅÁÌŪËÁÄÕÆÔ½ÁÀ¹ÂÆ

ûÅ    ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ    É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É ÇËÉ

ž»ÉÇÈÇÄ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ™¦¡ ®ÇÀØÁÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ™¦¡ ™¦¡ ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ÇºÉǽ¾Ä ™¦¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †††† †† ††


ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ÈÅ    Å ÑË ÑË   ûÅ ûÅ ûÅ   ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  ûÅ ûÅ ûÅ 

†É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËϾÆÔ ÇÈËϾÆÔ ÇÈËϾÆÔ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ É ½¾Ñ¾»Ç   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ £É¹ÊÆÔ½ÇÅ ™¦¡ ž»ÉÇÈÇÄ ™¦¡ žÉÑÇ» ¡¨ ™¦¡ §©«§ §©«§ §©«§ §©«§ §©«§ ¥§©§ ¡¨ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ šÉÁÀ šÉÁÀ šÉÁÀ ¥§©§  ¡¨ ¦ª« ¦ª« ·ËÁÊ ·ËÁÊ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ™¦¡ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨ÉÇŨÇÄ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß

¤ÁÆÇľÌźÔËǻǬÀÇÉÔÈǽ½¾É¾»ÇÁ¹ºÊËɹÃÏÁØ  ¤ÁÆÇľÌż¾Ë¾ÉǼ¾ÆÃÇÅŝÄØÈÇžҾÆÁÂÊ»ÔÊÇÃÇÂƹ¼ÉÌÀÃÇÂƹÈÇÄ ¤ÁÆÇľÌżÇÅǼ¾ÆÃÇÅÅ ÌÊËÇÂÐÁ»ÃžιÆÁоÊÃÁÅ»ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØÅ ¤ÁÆÇľÌŽ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÔÎÈÇžҾÆÁ£ĹÊÊÁùÁ¹ºÊËɹÃÏÁØ ¤ÁÆÇľÌŽºÇÄÕÆÁÐÆÔÎÃÇÅÈľÃÊǻʺ¹Ã˾ÉÁÏÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¤ÁÆÇľÌŽÇȾɹÏÁÇÆÆÔÎÁɾ¹ÆÁŹÏÁÇÆÆÔÎÀ¹Äǻʺ¹Ã˾ÉÁÏÊÄǾÅ ¤ÁÆÇľÌŽ˹ÆϾ»¹ÄÕÆÔÎ ¹ËľËÁоÊÃÁÎÁÍÁËƾʆÀ¹ÄÇ» ¤ÁÆÇľÌŽÎÁÅĹºÇɹËÇÉÁ ÌÊËÇÂÐÁ»ÔÂÃÀ¹¼ÉØÀƾÆÁØÅ ¤ÁÆÇľÌŽÄؽ¾ËÊÃÁÎÁÑÃÇÄÕÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¤ÁÆÇľÌŽÄØŹ¼¹ÀÁÆÇ»Á«¯¥ÆÇ¿¾ÊË»ÇɹÊÏ»¾ËÇáÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÇÊËÕ ¤ÁÆÇľÌŽÄØž½ÁÏÁÆÊÃÁÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¤ÁÆÇľÌŽÄØÊÈÇÉËÁ»ÆÔÎÀ¹ÄÇ» ¤ÁÆÇľÌŽÄØÊËÇÄÇ»ÔÎÁÈÉǽÌÃËÇ»ÔÎŹ¼¹ÀÁÆÇ» ¤ÁÆÇľÌŽÄØËɾƹ¿¾ÉÆÔÎÀ¹ÄÇ» ÁÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÁ ¤ÁÆÇľÌÅÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ½ÃÁÆÇ˾¹ËÉÇ»ÁÊË̽ÁÂÀ»ÌÃÇÀ¹ÈÁÊÁ ¤ÁÆÇľÌÅÁÃÇ»ÉÇÄÁƽÄغÁÀƾʆϾÆËÉÇ» ¤ÁÆÇľÌÅÁÃÇ»ÉÇÄÁƽÄؼÇÊËÁÆÁÏ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅ '03#0 463&45&1 ÑÁÉÅ ½ÇÊË ÅÁÆȹÉËÁØÉÌÄ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅžÉÐ ¼¾Ë¾ÉǼ¾Æ 5BSLFUU ÑÁÉÅ ÅÁÆȹÉËÁØÉÌÄ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅžÉÐ ¼ÇÅǼ 5BSLFUU ÑÁÉÅ ½ÇÊË ÅÁÆȹÉËÁØÉÌÄ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅžÉоÊÃÁÂÁÅ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅžÉоÊÃÁÂÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔÂƹÀ¹Ã¹À ¤ÁÆÇľÌÅƹËÌɹÄÕÆÔ¨ÉÁÉǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÅÆÇ¿ɹÊÏ»½½ÁÀ¹Âƹ ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅ 5BSLFUU ÑÁÉ   Å ½ÇÊË ÅÁÆȹÉËÉÌÄ ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅ ÑÁÉ Å ½ÇÊË ÅÁÆȹÉËÁØÉÌÄ ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅžÉоÊÃÁ š¾ÄÕ¼ÁØ *7$ Å ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅžÉоÊÃÁÂ5BSLFUU¡ÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÁÂÁÃɹÊÁ»Ô ¤ÁÆÇľÌÅÊ»ÔÊÇÃÁÅÁÈÈÇ¿¹ÉÆÔÅÁιɹÃ˾ÉÁÊËÁùÅÁ ½ÈÌ˾ÂÖ»¹Ã̹ÏÁÁ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþË˺ÔËǻǠÅ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÃÇÅžÉоÊÃÁ ÑÆÌÉ ÃľÂ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÈÇÄÌÃÇÅžÉÏÁØ Å ¤ÁÆÇľÌÅÖÃÇÆÇÅÃĹÊʹƹ˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾  ¨¹ÉþË1FSHPœ¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÃÄÁÆÊÁÊ˾ÅÔ ±»¾ÏÁØ ¨¹ÉþËÁÀÖÃÀÇËÁоÊÃÁÎÈÇÉǽ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËžɺ¹Ì ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔ½̺ ºÌà ØʾÆÕ ÃľÆ ƹËÌÉ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔÂÃľÆÎÅÅ ƹËÌÉ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÌÃĹ½Ã¹ ɾÊ˹»É¹ÏÁØ ÃÇÅÈÇƾÆËÔ ¨ÄÁÆËÌÊÊùº¾ÄՆùƹÄÇÅ ¨ÄÁÆËÌÊ2VJDL4UFQÑÈÇÆÁÉ ĹÅÁÆÁÉ ¨ÄÁÆËÌÊÁ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÈÇÄÇ» ¨ÄÁÆËÌÊÁÀϾÆÆÔÎÈÇÉǽ½É¾»¾ÊÁÆÔ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ž»ÉÇ ÅÅ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔ¨›® ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾£¹Ð¾ÊË»Ç ÅÆÇ¿ɹÊÏ»¾ËÇà ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔÂÊÅؼÃÁÅÃɹ¾Å¬ÀƹÂÇÊÃÁ½Ã¾ÈÇ˾ľÍÇÆÌ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔÂÊÅؼÃÁÅÃɹ¾Å¬ÀƹÂÇÊÃÁ½Ã¾ÈÇ˾ľÍÇÆÌ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔÂÊÅؼÃÁÅÃɹ¾Å¬ÀƹÂÇÊÃÁ½Ã¾ÈÇ˾ľÍÇÆÌ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔÂÊÅؼÃÁÅÃɹ¾Å¬ÀƹÂÇÊÃÁ½Ã¾ÈÇ˾ľÍÇÆÌ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔÂÊÅؼÃÁÅÃɹ¾Å¬ÀƹÂÇÊÃÁ½Ã¾ÈÇ˾ľÍÇÆÌ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌʨ›®"MHB ùº¾ÄÕ†Ã¹Æ¹Ä Å ¨ÄÁÆËÌʨ›®3JDP-FP ùº¾ÄÕ†Ã¹Æ¹Ä Å ¨ÄÁÆËÌʨ›®3JDP-FP ËÇÄÕÃÇùоÊË»¾ÆÆÔ ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ709ÃÄÁà ¨ÇÄÕѹ ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ709 ÖľÃËÉÇÃÇÉǺù ¨ÇÄÕѹ ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÖľÃËÉÇÃÇÉǺùÊɾÀÁÆÃÇ ©ÇÊÊÁØ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁƹˆÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁÆ¹Ë ȹÉþËÇËÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽ˾ÈÄÔÂÈÇĨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¨ÇÃÉÔËÁ¾½ÄØÈÇĹÈÇÄÁžÉÆǾ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÈÇÄÁžÉÆǾÈÁÒ¾»Ç¾ ¨ÇÃÉÔËÁØƹÈÇÄÕÆÔ¾ ¨ÇÃÉÔËÁØƹÈÇÄÕÆÔ¾ÊÈÇÉËÁ»ÆÔ¾»¹ÊÊ ¨ÇÄĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ4DBOEJLœ¹É¹ÆËÁØľË£ÄÁÆÊÁÊ˾ÅÔ ±»¾ÏÁØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ›¾ËÇÆÁËʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÄ×ÃʽÇÅÅ йʹ /FX ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺Ô½ÄØÈÇĹ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊؽÇÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ£ƹÌͬš§ ÊËؿùϾžÆËƹØÊȾÆÇÈÇÄÁÊ˽ÇÊÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆǶÃÇÈÇļÁÈÊǻԠ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁʆœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ º¾ËÇÆÆÔ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁÅ¾É ǺҾÊËÉÇÁËɹºÇËÔ ¨ÇÄʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈ †ÅÅ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ$BMFP ÈľÆÇÐÆÔ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ6/*."5 ÈǽÊËØ¿ÃÌ Ãľ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¨ÇÄÔƹÄÁ»ÆÔ¾»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔ¾ÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ/.( ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB ÈÁÒ¾»Ç¾ ÎÁÅÁоÊÃǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB ÊÃĹ½Ô ȹÉÃÁƼÁ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB¹ÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇÄÔ˾ÈÄÔ¾%&7* ¹ÆÁØ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 71

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÀß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÏËÈÒÊÀ

72 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¨ÇÉǼÁ"M ÈĹÊËÁÃǻԾ½ƹÈÇÄÕÆÈÇÃÉ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆ ¨ÇÉǼÁ"M ̼ÄǻԾ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨ÇÉǼÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ºÉÇÆÀ¹ ʾɾºÉÇ ÀÇÄÇËÇ ½¾É¾»Ç ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊËƹÀ¹ÅùÎ ÅÅ"CFSIPG œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË Ãľ¾»¹Ø3PCJOTPO ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎ8JDBOEFST ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 17$ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 835 ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹضÃÇÄǼÁЪÆÁ¿¹×Ò¹Øƹ¼ÉÌÀÃÁƹÊÌÊ˹»Ô ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÎÅÅš¾¿ º¾Ä ÇɾΠÊÄÃÇÊËÕ ÇÊÇù ª»¹ÉùÎÇÄǽƹؽÄØѻǻÄÁÆÇľÌŹ4JOUFY)† ÅÄ Ɲª ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ ËùÆÕ ÈľÆù ½ÄØƹÈÇÄÕÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ªÅ¾ÊÕš´ª«©§¢±£¯†½ÃĹ½ÃÁ ÑËÌùËÌÉÃÁ ÈÇĹ ªËؿùšÔÊËÉǦ› †ÅÅ ªËؿùšÔÊËÉǦ›¯ †ÅÅ ʹÅÇ»ÔÉ ªËؿù½ÄØÈÇĹ·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›¾ËÇÆÁË «¹ÊË £Æ¹Ì͆¬š§ ªËؿùÈÇĹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ ›¾ËÇÆÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ÆÌɽÄØÊ»¹ÉÃÁÄÁÆÇľÌŹ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ±ÆÌɽÄØÊ»¹ÉÃÁƹËÌɹÄÕÆǼÇÄÁÆÇľÌŹ

ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÇÈË ÇÈË ü ü ü žÑÇà 

ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ  ÇË É ÇË É ÇËÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ 

¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ™¦¡ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª­£  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™¦¡ ™¦¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª§¤²ªžª³©œ»¦¡¬œ¨¤³¡­¦œ»«§¤®¦œ ¹½ÁÅƹɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ×þɹÅÁоÊÃÌ×ÈÄÁËÃÌ ›ÇļǼɹ½ £¹Í¾ÄÕ £¹Í¾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ Î Î Î Î £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ ÊÇÉË £¾É¹ÅǼɹÆÁËΠΡ˹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ»¹ÊÊ £¾É¹ÅǼɹÆÁË,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊËÌȾÆÕ,&3"."."3";;* £¾É¹ÅǼɹÆÁË Î ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ £Á˹  £É¾ÊËÁÃÁ½ÄØÈÄÁËÃÁ †† ††††ÅÅ ¥ÇÀ¹Áù £Á˹  ¥ÇÀ¹Áù £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¥ÇÀ¹Áù ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÀ¹Áù ÊžÊÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨ÇÄÕѹ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ©ÇÊÊÁØ ¡ÊȹÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË Î ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÆÇ»ÁÆÃÁ¼ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;* ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùغ¾Ä¹ØÎ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ»ƹÄÁÐÁÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ƹÈÇÄÕƹØÎÅÅ ÊÇÉË ›ÇļǼɹ½ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØÎÅÅ ÊÇÉË ›ÇļǼɹ½ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ,&3"."."3";;* ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁªÃÁ½ÃÁ½Ç

   ûÅ  ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ     ûÅ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

žÉÑÇ» ¡¨ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J ¦Ç»ÇʾÄ ª­£ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨ÉÇɹº ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªª¤ ›¹ÄÁÃÁ Ñȹ˾ÄÁ½ÄØÈÉÁùËÃÁǺǾ» ÃľÂǺÇÂÆÔ ¦ª £Ä¾Â%FGZ¨ÉÇÍÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â2VBMJUJ»ÁÆÁÄ £Ä¾Â2VBMJUJÌÆÁ»¾ÉʹÄ £Ä¾Â2VFMZE»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ

ÇÈË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ª­£ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ

£Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ £Ä¾Â¥¹Ê˾É»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â¥¯¼É £Ä¾Â¥¯¼É £Ä¾Â¨ÇÄÁÖÃÊ¼É šÁÂÊà §ºÇÁ §ºÇÁ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÊÊÁØ ÇË»Á½Ç» ÄÁûÁ½¹ÏÁØ §ºÇÁ œÇžÄÕ §ÈË©ÇÀÆÁϹ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÉÌÄÇÆ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ †† †† ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ †† †† ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ †† †† ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ †† †† ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ †† †† ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà †† †† ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ †† †† ¥ÁÉǺǾ» †† ††


ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ     ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ   ÉÌÄÇÆ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Å Å 

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ     É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ  ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾

ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ™¦¡ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™¦¡ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» ™¦¡ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» šÉÁÀ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™¦¡ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™¦¡ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¥ÁÉǺǾ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

·ËÉÁϾÆËÉ ©ž¸ ©ž¸ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ©ž¸

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«œ©¡§¤­®¡©ªž·¡ ›¹¼ÇÆùº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ›¹¼ÇÆù»ÁÆÁÄÇ»¹Ø §ÅÊà «×žÆÕ ›¹¼ÇÆù»ÁÆÁÄÇ»¹Ø º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂùاÈËÉÇÀÆÁϹ ›¹¼ÇÆù¨›® ¹ºÉÁÃÇÊ ºÁÉ×À¹ Ĺ¼Ìƹ ¼ÇÄ̺¹Ø ÄÁÅÇÆ »ÇÄƹ ÊÁɾÆÕ ›¹¼ÇÆù¨›® ¹ºÉÁÃÇÊ ºÁÉ×À¹ Ĺ¼Ìƹ ¼ÇÄ̺¹Ø ÄÁÅÇÆ »ÇÄƹ ÊÁɾÆÕ ›¹¼ÇÆù¨›® º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø Å ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›® º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø Å ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®Î Å «×žÆÕ ÇÈËÁÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø ËÇÄÕÃÇùоÊË»¾ÆƹØ

 ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË

 ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É

ÏÀÍÅËÈ ÑÒÅÍÎÂÛÅ

§ºÇÁ ÁÅÈÇÉËÆÔ¾ »¹ÊÊ §ºÇÁ £ÇÉ×Ãǻù §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà ÎÅ ÍÄÁÀ Ï»¾ËÆ §ºÇÁ ¨¹ÄÁËɹ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ºÇÁ ¨¾ÆÀ¹ »¹ÊÊ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎÅȾƹ¹ÃÉÁÄ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ «ÌÉÁÆÊà Î ÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ ÍÇËÇ «ÌĹ ÇÈË §ºÇÁ ÍÇËÇ ¬ÃɹÁƹ ÇÈË §ºÇÁ ¸ÉÇÊĹ»ÄÕ ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ ÅÇ×ÒÁ¾ÊØ §ºÇÁ&SJTNBOO ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ3BTDI ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁºÇɽ×ÉÆÔ¾ §ºÇÁºÌŹ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ËÇÄÕÃÇÇÈË §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›¾ÉʹÄÕ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œÇžÄÕ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Æ¾ÈÉÇŹÂÆ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¡Ë¹ÄÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇÉ×Ãǻù ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÁÆÊà ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­É¹ÆÏÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹Æ½¹ÄÇÌÊËÇÂÐÁ»Ô¾½½¾ËÁÑÃÇÄÕÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ ºÇÄÕÆÁÏ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ»ÁÆÁħÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎŧÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ»ÁÆÁÄǻԾÅÇ×ÒÁ¾ÊئǻÃÇÄľÃÏÁÁ œ¾ÉÅ ­É¹ÆÏ ¡Ë¹ÄÁØ ª±™ §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎÅȾƹ¹ÃÉÁÄ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎŽÌÈľÃÊ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË7*1†ÃĹÊÊ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË7*1†ÃĹÊÊ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ ÍÄÁÀ Ï»¾ËÆ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁƹËÌɹÄÕÆÔ¾ º¹ÅºÌà ½¿ÌË §ºÇÁ¨¹ÄÁËɹÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎŧÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁÈǽÈÇÃɹÊÃÌÅ"35 ©ÇÊÊÁØ §ºÇÁ˾ÃÊËÁÄÕÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ Å ¦Ç»ÃÇÄľÃÏÁÁ š¾ÄÕ¼ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ªÃÁ½ÃÁ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ ÎÅ Ï»¾ËÆÔ¾ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎÅ º¾ÄÔ¾ §ºÇÁÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾ÃÇÄľÃÏÁÁ œÇÄĹƽÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ºÇÁ ƹËÌɹÄÕƹØÈÉǺù ¨ÇÄÁÍÇÅ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽǺÇÁ ªË¾ÃÄÇǺÇÁÁÊÇÉË ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFYÁ¹¼ÇƹÄÕ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFYžÄù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY¨¹ÌËÁÆù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY©Ç¼Ç¿Ã¹ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY©Çź ªË¾ÃÄÇǺÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊË ȹÌËÁÆù 8FMMUPO†ÖÃÇÆÇÅ Å ¼ûÅ ­ÇËÇǺÇÁ§ÈË©ÇÀÆÁϹ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 73

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÏÎÒÎËÊÈ

74 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËÆ¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËÆ¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ £Ä¾Â ¿Á½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á½ÄØȹƾľ ÈĹÊËÁÃÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÁ»¹¼ÇÆù¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ š¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î ÅÁÅÁ˹ÏÁؽ¾É¾»¹ ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å Ï»¾ËÆÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ºÇľ¾»Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Πŝ¤¸™°¡¡œ™©™Ÿ™ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å Ï»¾ËÆÇÂÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¾ŹËǻԾ Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¾ŹËǻԾ Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¾ŹËǻԾ Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØÆ¾Ï Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØÆ¾Ï Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØÆ¾Ï Î Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ºÇľ¾»Á½Ç»ƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ÈǽÀ¹Ã¹À½ÇŽÄÁÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®›¾Ê¾ÆÆØعÃÏÁØ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ »¹¼ÇÆù ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¨›®Ï»¾ËÇ»¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¨›®Ï»¾ËÇ»¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ

ÑË ÑË ÇÈË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ  ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ûÅ ÑË  

ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁ¿¾»Ê¾Î ÆÁ¿¾»Ê¾Î

ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ª­£  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ©ž¸ ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà §©«§ §©«§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¨›®Ï»¾ËÇ»¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¨›®Ï»¾ËÇ»¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¨›®Ï»¾ËÇ»¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®™ÄÔ¾ŹÃÁ £¹ÉÅ¾Æ ­Ä¹Å¾ÆÃÇ £¹É¹Å¾ÄÕ ­Á¹Äù Î Å ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®œÇÄ̺¹ØĹ¼Ìƹ £ÇÉÇľ»ÊÃÁÂÈÁÇÆ Î Å ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®¦Ç˹™ÀÁÁ £ÇÆ¼Ç ªÆ¾¿ÆǾÌËÉÇ ¥¹¼ÁØÄÇËÇʹ Î ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®§Ã¾¹Æ ¥¹Ä¹ÎÁË ›ÁÑÆØ ©¹½Ì¼¹˾ÅÆ¹Ø Î ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®§ÉËÇ ›¾ËùʹÃÌÉÔ ›¹»ÁÄÇÆ Î Å ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®¨ÁɹÅÁ½¹ «¾ÎÆÇ ›ÇÊËÇà ­Ä¹ÅÁÆ¼Ç £ÉÁÊ˹ÄÄ Î ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®¸Æ˹ÉÕ ¤¹ÀÌÉÁË œÇÄ̺ÇÂľ½ «ÉÇÊËÆÁà Î Å ¨¹Æ¾ÄÕ¨›® ʾÉÁإɹÅÇÉ Î Å ¨¹Æ¾ÄÕÊ˾ÆÇ»¹Ø¥­ š¾É½Êà º¾É¾À¹ ØʾÆÕ ¸ÉÁÄÇ ºÌà Î Å ¨¹Æ¾ÄÕÊ˾ÆÇ»¹Ø¥­ š¾É½Êà »¹ÊÊ Î Å ¨¹Æ¾ÄÕÊ˾ÆÇ»¹Ø¥­ š¾É½Êà Î Å ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÇÃÉÔËÁ¾ƹÊ˾ÆÆǾÈÉǺÃǻǾ¶ÃÇÄǼÁÐÆǾÁÊËÁÄÕÆǾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÕ¨›® Ç˽¾Äù 

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ûÅ Å ûÅ 

ÆÁ¿¾»Ê¾Î ÆÁ¿¾»Ê¾Î ÆÁ¿¾»Ê¾Î ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇË É ÇË É ÇË É É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

§©«§ §©«§ §©«§ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ©ž¸ ¥§©§ ¡¨ ™¦¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË 

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ QPUPMPLSV ÇËÉ ÇËÉ É

¥§©§ ¡¨ ¥ÁÉǺǾ» ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªËÉǺ¹Ë ¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¾ÅʹÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ «ž©¥§«ž® ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ™¦«¬©™Ÿ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ­É¹ÆªË̽ÁÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ª®ª§¦¤

»¾ÉÁ†¼¹ÉÅÇÑù œ¾ÉŹÆÁØ š¾ÄÕ¼ÁØ ¨Ä¹ËÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇħÈË©ÇÀÆÁϹ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇĆ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾°¹ÉÌËËÁ ¡Ë¹ÄÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ºÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$-*140 %&4$03 ±»¾ÂϹÉÁØ œ¾ÉÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ 3&/0-*5 ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËº¾ÄÔ Ï»¾ËÆÇ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁÆ ÅÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ

ÑË    ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ


¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ Ê¹ËÁÆ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÏ»¾ËÆÇ †ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ Ê¹ËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ Ä¹ÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ Ï»¾ËÇ»ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾$-*140 %&4$03 &EFMXFJTT ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾%FTDPS œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

É É É É É É †É †É †É †É É É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É †É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ©¾ÅʹÆ «¾ÈÄǾÇÃÆÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ «ž©¥§«ž® ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ «ž©¥§«ž® ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ÇÄÇËǾʾоÆÁ¾ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØž½ÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØÑÃÇÄÁ½¾Ëʹ½Ç» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÈÇÄÌÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆԾʺľÊËùÅÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÊÍÇËÇȾйËÕ× ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$MJQTP ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$MJQTP ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾&EFMXFJTT ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾&EFMXFJTT ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÍÇËÇȾйËÕ ÈÇËÇÄÃÁ Ê˾ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ¼¹É¹ÆËÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÄؽÁÀ¹ÂƾÉÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆ¾Ï ŹË ʹËÁÆ ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾Ï»¾ËÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À¹Åѹ ž˹ÄÄÁà ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À»¾À½ÆǾƾºÇ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈľÆÇÐÆÔ¾ ¨›® ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»†ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ɹÀÆÇÌÉǻƾ»Ô¾

    ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

    É É É É À»ÇÆÁ˾  É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ É ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ 

$-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà œÇÉǽƹËØ¿ÈÇËÇÄÃÇ» œÇÉǽƹËØ¿ÈÇËÇÄÃÇ» œÇÉǽƹËØ¿ÈÇËÇÄÃÇ» œÇÉǽƹËØ¿ÈÇËÇÄÃÇ» ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ «¾ÈÄǾÇÃÆÇ $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ÇÄÇËǾʾоÆÁ¾ œÇÉǽƹËØ¿ÈÇËÇÄÃÇ» ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ œÇÉǽƹËØ¿ÈÇËÇÄÃÇ» ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ œÇÉǽƹËØ¿ÈÇËÇÄÃÇ» ™¦«¬©™Ÿ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ 1"364 1"364 1"364 ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË œÇÉǽƹËØ¿ÈÇËÇÄÃÇ» ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË œÇÉǽƹËØ¿ÈÇËÇÄÃÇ» ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÏÎÒÎËÊÈ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 75

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÄÂÅÐÈ. ÈÇÄÅËÈß ÄËß ÏÐÎÅÌÎÂ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ

76 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©™ª°ž«ª«§¡¥§ª«¡POMJOF ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©ÇÊÊÁØ ŹË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÀ¹½¾ÆÕ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ËÇÆÃÁ¾ËÇоÐÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ IÅÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕƹËùÆÁÁ¨›® ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»›Ê¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Ç¼Ç»ÇÉ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ 

QPUPMPLSV ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀÃÁ¾

™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË œÇÉǽƹËØ¿ÈÇËÇÄÃÇ» ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ $-*140†§ÅÊà ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†#"33*40- ­É¹ÆÏÁØ ÇÉÁ¼ÁÆ¹Ä »¹ÊÊ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†%&$,&/'&45 œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆË ÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ &%&-8&*44 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ ±»¾ÂϹÉÁØ $-*140 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾%FTDPS ÑÁÉÁƹ½ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃ"SNTUSPOH Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԠÇÈËÉÇÀÆÁϹ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ­©™¦¯¡¸ º¾ÄÔÂĹà ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǺ¾ÊÑÇ»ÆÔÂ%&4$03 &EFMXFJTT ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ­É¹ÆÏÁØ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿Æǽ»ÌÎÌÉǻƾ»Ô ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂŹËǻԠ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ©¾ÆÇÄÁËÈɾÅÁÌņÃĹÊʹ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂʹËÁÆǻԠ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂËùƾ»Ôº¾ÊÑÇ»ÆÔÂ$-*140­ÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ÈÄÁ˹žÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾÂ

 ûÅ ûÅ Å ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ QPUPMPLSV QPUPMPLSV QPUPMPLSV ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ½ÇÊËÌÈƹØ ÆÁÀÃÁ¾ QPUPMPLSV ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ºÈÇÊÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ­É¹ÆªË̽ÁÇ ©¾ÅʹÆ ©ž¸ «ž©¥§«ž® ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ©ž¸ ®ÇÀØÁÆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǤÁÄÁØ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǧ¹ÀÁÊ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂËÁȹ™ÉÅÊËÉÇƼ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ÊÌȾÉÀÇÄÇËÇ º¾ÄÔ ÊÌȾÉÎÉÇÅ Å Å

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ ÇË É ºÈÇÊÉ ÇËÉ

¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ ©ž¸ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇÈÇÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ž¡¬¤¤£ ¡§¤» §»«¬ª¡¨ªž°¯¬©¤®¯¬œ ™ÉÃÁ »Á½ ÅǽÌÄÕÆ º¾Ä ƾÇÃÉÈÉǾÅÇ˽ÇÅÅ ÄÁûÁ½ ™ÉÃÁ »Á½Ç» ŹÊÊÁ»½Ìº¹ º¾É ÑÈÇÆÈÉǾÅÇ˽ÇÅÅ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾(&3%"45"34 ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁØ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉÁ½ÄØʹÌÆÔϾÄÕÆÇÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ËÇÆÁÉǻù ­ÁÆÄØƽÁØ »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ̽¹ÉÇÈÉÇÐÆǼÇÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾›¾Ê¾ÆÆØØɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁÄ׺Ծ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔƹÀ¹Ã¹À

 ÑË ÑË  

ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¶£§«ž®ªž©›¡ª «¾ÈÄǾÇÃÆÇ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¨£ª¹ËÌÉÆ ÇºÉÔÆØ ÇŤ¾Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

»¾ÉÁž¿ÃÇÅƧÈËÁÅ š¾Ã¹É £É¹ÊÆǽ¹É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ŹÊÊÁ» §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾œ©¬¦« ÈÇÄÇËÆÇ†É ÃÇÉǺù†É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾¥­ ÈÇÄÇËÆÇ†É ÃÇÉǺù†É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ƹËÌɹÄÕÆÔÂÑÈÇÆ ÈÇÄÇËÆÇ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »ÎǽÆÔ¾¨ÇÄÇËÆÇ ÃÇÉǺù›ÊØÍÌÉÆÁËÌɹÇ¼Ç»ÇÉ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ÃɹÊù ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â

  ÑË ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ 

®ÇÀØÁÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É ·ËÉÁϾÆËÉ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


»¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË«ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË4. ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË©ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪¥ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÔ½ÄØƹ»¾ÊÃÁ"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÊǺÊË»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ªÃÁ½ÃÁ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¿¾Ä¾ÀÆÔ¾ »¾ÉÁ ½¾É¾»Ç ÑÈÇÆ ÇɾΠ»ÁÑÆØ ½Ìº ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ »¾ÉÁ À¹Å¾É ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁ©¹ÀÆÇǺɹÀÁ¾Åǽ¾Ä¾ÂªËÁÄÕÁÁÆ˾ÉÕ¾É »¾ÉÕ½ÄØʹÌÆ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÊÇÊ˾ÃÄÇÅ Ç»Ç½ÐÁÃÁÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃÁ¾ †ü Ç»Ç½ÐÁÃÁÇËü£†%0. £ÇÉ¾Ø Çˆ‰½Ç ‰ Ç»Ç½ÐÁÃÁÇËü"CMPZLj‰½Ç ‰ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½»¾É¾ÂÁÀŹÊÊÁ»¹ ž¿ÃÇÅ »ÎǽÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾½»¾ÉÁ¦¹½¾¿ÆÇÊËÕÁÀ¹ÒÁ˹ ¦¹ÄÁÐÆÁý»¾ÉÆǺ¾ÄÔ ÑÈÇÆ ĹÅÁƹË † Å ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ E  ÅÅ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ ɾ¼ÌÄÁÉ̾ÅÔ¾ ÊÃÇÄȹÐùÅÁ ¨¾ËÄÁ½»¾ÉÆÔ¾ ȾËÄÁÊÈǽÑÁÈÆÁÃÇÅ ¡ÊȹÆÁØ ­ÁÆÄØƽÁØ ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ º¹ÉÆÔ¾ Ï»¾ËÇ» ¨¾ËÄÁÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ ÊÓ¾ÅÆÔ¾ ºÈÇÃÉÔËÁØ ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁÇËǺӾŹ ©ÇÄÁÃÁƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ¾½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ½½»¾É¾Â1BMMBEJVN "SDIJF &ETPO "EFQUÁ½É ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ ÇÃÇÆÆÔ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎÁž¿ÃÇÅƽ»¾É¾Â"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎÁž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ À¹ÅÃÁ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ À¹ÅÃÁ½ÄØÍÁÆÊÃÁν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ†À¹Ò¾ÄÃÁ ѹÉÔ ÃÆÇÈÃÁ ©ÌÐÃÁ†ÊÃÇºÔ ÉÌÐÃÁ†ÊËØ¿ÃÁ ª¾ÂÍÔªÃÁ½ÃÁ ªÃǺÔ½»¾ÉÆÔ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ­ÌÉÆÁËÌɹ½»¾Éƹا¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹ÊÇ»Ô À¹½»Á¿ÃÁ ±ÈÇƽ¾É¾»¹¦Ç»¹ØÃÇÄľÃÏÁØœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹¼Ç½

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 77

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË    ÑË ÑË    ÑË  

À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

®ÇÀØÁÆ Ÿš¡¶ª£ ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË £ÁŹ «¾ÈÄǾÇÃÆÇ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ™Ë¹¾»¹ ¡¨ ÇºÉÔÆØ žÉÑÇ» ¡¨ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ÇºÉÔÆØ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ÇºÉÔÆØ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ÇºÉÔÆØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÎÊÍÀ. ËÎÄÆÈÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

035&9 1-"'&/ &9130' ,#& -( ¹Å¾É ÅÇÆ˹¿D¼¹É¹ÆËÁ¾Â š¹ÄÃÇÆÔÊ»ÔÆÇÊÇÅ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ÇÃɹѾÆÆÔ¾ ›ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  ¾É¾»ØÆÆÔ¾ÇÃÇÆÆÔ¾ºÄÇÃÁÄ׺Ծ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÅÇÆ˹¿

ÑË ûÅ 

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« ¥™©« ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¡¨£ÇÄȹÃÇ»¹

†† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÇÃÇÆÁÀ½¾É¾»¹ £ÁÉÈÁÐÈÇÃÌÈù ÈÉǽ¹¿¹ ǺžÆ £ÉÔѹƹº¹ÄÃÇƹÎÈÇÊľ½ÆÁÎÖ˹¿¾Â ¤Ç½¿ÁÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾¬½ÇºÆÇ£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆǦ¹½¾¿ÆÇ ¤Ç½¿ÁÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M©¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M©¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M©¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M©¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M©¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®§Ãƹ©¹ÊÊÉÇÐù£É¾½ÁË ™ÄÕ͹š¹Æà §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÈǾ»ÉÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÊÍÇÉËÇÐÃÇ £ª«¨† §£¦™Á¤§Ÿ¡¡ÁÀÈÉÇÍÁÄاSUFY 1MBGFO ,#& -( &YQSPG §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'BLSP ¨ÇÄÕѹ 7FMVY ¹ÆÁØ ›¹ÊʦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

      ÑË 

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ¶»¾É¾ÊË ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® «¾ÈÄǾÇÃÆÇ ¾É¾»ØÆÆÔ¾ÇÃƹ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦©œ§ª ¢¤¤


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÇÀÙÈÒÍÛÅ È ÎÃÐÀÆÄÀÞÙÈÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

78 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7FMVY ¹ÆÁØ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30©¹ÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›® §Ãƹ¨›®†Á†Ã¹Å¾ÉÆÔ¾ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆ §Ãƹ¨›®Á"- ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ™ÉÇÐÆÔ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Щ¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Щ¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Щ¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Щ¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Щ¹ÊÊÉÇÐù XXXTQWISV §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹Äà Äǽ¿ÁÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ §Ãƹ¨›®§Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® º¹ÄÃÇÆÔ Äǽ¿ÁÁ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁ¨›®ÈǽÁľÉÊÃÁÅϾƹŠɹÊÊÉÇÐù ʹÅǻԻÇÀ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁ¨›®ÈǽÁľÉÊÃÁÅϾƹŠɹÊÊÉÇÐù ʹÅǻԻÇÀ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁ¨›®ÈǽÁľÉÊÃÁÅϾƹŠɹÊÊÉÇÐù ʹÅǻԻÇÀ §Ãƹ À¹Å¾É ÅÇÆ˹¿ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ»ÁÄǽ¿Á¹Ä×ÅÁÆÁ¾»ÔÅÈÉÇÍÁľÅ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ»ÁÄǽ¿ÁÂÈÉÇÍÁľÅ¨›® §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ»ÁÄǽ¿ÁÂÊ»ÔÆÇÊÇŽÇÊÅ

              

À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ

£ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ £ª¥†§Ãƹ ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ·ËÉÁϾÆËÉ «¾ÈÄǾÇÃÆÇ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªË¾ÃÄdž¨¹Ã ªË¾ÃÄdž¨¹Ã £ª¥†§Ãƹ ÇŤ¾Ê ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ™Ë¹¾»¹ ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

§Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊÃÉÔÑÁ §Ë½¾Äù»Æ¾ÑÆØغ¹ÄÃÇÆÇ» ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ʹ½ÁƼ §Ë½¾ÄùÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›® §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ ÅÅÎ §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆƹÉÌ¿ÆÔ¾ ž˹ÄÄ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁнÄػƾÑÁ»ÆÌËÉÇ˽¾ÄÃÁ §ËÃÇÊÔÈĹÊ˽»ÆÌËÉÁƹÉÌ¿ÆÊÖƽ»ÁÐ ȹƾÄÁÊƹÄÁÐ ÇËÄÁ»ÔÈĹÊË §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ц¾½ÇÉǼÇ ¨Ä¹ÊËÁè›® ©ÇÊÊÁØ ½ÄØÇËÃÇÊǻΠ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùÇÃÇƨ›® ½»¾É¾Â ÇÊ˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» ¬Ê˹ÆǻùÈǽÇÃÇÆÆÁÃÇ»¨›® ¬Ë¾ÈľÆÁ¾ Ç˽¾Äùº¹ÄÃÇƹ»¹¼ÇÆÃÇÂÁȹƾÄÕר›® ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ

   ÑË ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË  

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç  ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ 

¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹ÂϾ» ¡¨ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ «™¤¡¥™¦ ¥™©« ¥™©« £ª¥†§Ãƹ ¨¹É¹½Á¼Å¹ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §«£ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

£œµ¤®©·¡¤ªŸ¬œ¢ œºµ¤¡¦ª©­®¬¯¦²¤¤ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ʽ»Á¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¼¹É¹¿ÆÔ¾  ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»¦ÁÀÃϾƹ ©¾Ñ¾ËÃÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ ÈĹÊËÁà ©ÇÄľËÔ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔ ©ÇÄÕ»ÇÉÇ˹ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ¹Å¾Éº¾ÊÈÄ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÇÄÕ»ÇÉÇ˹¤×ºÔ¾͹ʹ½ÆÔ¾ɾѾÆÁØ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿ªËÉÖƪ† ª† ª† ØÐ ÅÅ ÅÅ ÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁتËÉÖƪ† À¹ºÇÉÆǾÈÇÄÇËÆÇ ÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ªÁÊ˾ÅÔǼɹ¿½¾ÆÁÂÃÇÅÈľÃÊÆÔ¾'FOTZT ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±ÌÅÇÈǼÄÇÒ¹×ÒÁ¾ ÑÌÅÇÇË˹ÄÃÁ»¹×ÒÁ¾Ǽɹ¿½¾ÆÁØ

      ûÅ ûÅ  

   À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ À»ÇÆÁ˾ 

™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «¾ÈÄǾÇÃÆÇ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ «¾ÈÄǾÇÃÆÇ ¥¹Ê˾É ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ¨ÉÇ͙ÄÕØÆÊ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ £ÇÆÊËÉÌÃÏÁØ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁŹÃÊ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Éˆ¾ÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡¦ª¬§¡«©¤©œ £¹ÉÆÁÀÔ ÅÇĽÁƼÁ ÃÇÄÇÆÁÀÈÇÄÁÌÉ (BVEJ%FDPS ÊȾÏÈɾ½½ÁÀ¹ÂÆ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ(BVEJ%FDPS ùÉÆÁÀÔ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ(BVEJ%FDPS ÅÇĽÁƼÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÇÃÇÄÇƹÁžÆÇ»¹ÆÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾

  

ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ»


| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 79

¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ȹÆÆÇ Íɹ¼Å¾ÆËÔÇÉƹžÆ˹ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ þÊÊÇÆÔ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ Ê˹ËÌÁ ÆÁÑÁ ÍÇÆ˹ÆÔ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÅÁÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÈÁ˾ÄÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ

    

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÉÆÁÀÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÌÈÇĹ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÅÇĽÁƼÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ»(BVEJ%FDPS ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹȹÆÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÄÁÆËÌÊÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÇÄÌÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÉÇÀ¾ËÃÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÊ˹ËÌÁ(BVEJ%FDPS ¤¾ÈÆÔ¾ÁÀÁÀÈÇÄÁÌɺÇɽ ȹÆÆÇ ÉÇÀ¾Ë ÃÌÈÇĹ ÈÁÄØÊËÉÔ(BVEJ%FDPS ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹ØÁÀœ¾ÉŹÆÁÁÁ­É¹ÆÏÁÁ ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹Ø͹ÃËÌÉÆ¹Ø ¼Ä¹½Ã¹Ø ¼ÄØÆϾ»¹Ø

        

  ÇËÈÉÇÁÀ»   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™Éˆ¾ÃÇÉ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™¦¡ «¾ÈÄǾÇÃÆÇ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ™¦¡ š¡§¦ š¡§¦ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ·ËÉÁϾÆËÉ š¡§¦ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ™¦¡ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ š¡§¦ ªÁÅÈľÃʧÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¥¹Ê˾É š¡§¦

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ. ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

Ÿ¹Ä×ÀÁ†ÉÁÅÊÃÁ¾ÑËÇÉÔ ʹÄ;ËÃÁ º¹ÅºÌûÁ½Ç» Ÿ¹Ä×ÀÁºÇľ¾»Á½Ç» ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾©¹ÀÆÇǺÉ˾ÃÊËÌÉÁɹÊÏ»¾ËÇà Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ» Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»¾Ë¹£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ½ÄØÇÃÇƨ›®¡ÀÇËɹ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆËŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ÑËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆË ÉÌÄÇÆÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿

  ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

«ª ª¦ª©©¤¦¤«¡¬¡Ÿª¬ª ¦¤­®ª§¡´©¤²· ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ɹÀ½»Á¿ÆÔÎȾɾ¼ÇÉǽÇÃÁÀŹÊÊÁ»¹½Ìº¹ ºÌù ØʾÆØ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨§§£§¦¦¡£¨›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ

 ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

 ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¢œ§º£¤¦œ¬©¤£·´®ª¬·


ÌÅÁÅËÜ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ

80 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ÅɹÅÇÉÆÔ¾ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁƹËÌɹÄÕÆÔ¼ɹÆÁË ÅɹÅÇÉ ÇÆÁÃÊ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›® ªËÇľÑÆÁÏԻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÎÎ ÅÅÏ»¾ËÇ» ªËÇľÑÆÁÏÔ½ÄØÃÌÎÆÁœÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ

ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

«™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ©ž¸ §¥ª£¤žª«§©œ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É ¨£ª¹ËÌÉÆ  ÇÄÇ˹ØÈǽÃÇ»¹ ¦Ç»ÔÂùºÁƾË ¦Ç»ÔÂùºÁƾË ¦Ç»ÔÂùºÁƾË  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¡¡§¸°¯¬©¤®¯¬œ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ ¦¾Í˾ùÅÊà »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ «»¾ÉÕ »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ¾É¿¹Ë¾ÄÁ½ÁÊ˹ÆÏÁÇÆÆÔ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁÁÀŹÊÊÁ»¹ £ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ¥¾º¾ÄÕÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ ¥¾º¾ÄÕÃÇ»¹Æ¹Ø ¥¾º¾ÄÕÃÇÉÈÌÊƹØƹÀ¹Ã¹À½ÄØ½ÇŹÁÇÍÁʹ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ÑùÍÔ ʾÂÍÔ Ê˾ÄĹ¿Á ¥¾º¾ÄÕÇÍÁÊÆ¹Ø ÃɾÊĹ ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ Å ½¾Ñ¾»Ç ±Ã¹ÍԆÃÌȾ

ûÅ ûÅ      

  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÁÀ¼ÇË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

®ª¬Ÿªžªž·­®œžª³©ª¡¤­¦§œ ­¦ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¥ÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ù;ÈÇÖÊÃÁÀ¹ÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÊÃĹ½ÊÃǾȾɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

™©«¹ ™©«¹ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¨£ª¹ËÌÉÆ

†† †† †† †† †† ††

¨¹É¹½Á¼Å¹ ¨¹É¹½Á¼Å¹

†† ††

¨£ª¹ËÌÉÆ ªËÉdžºÔË ¨£ª¹ËÌÉÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¨£ª¹ËÌÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©œ¬¯¢©œ»¬¡¦§œ¨œ¨œ®¡¬¤œ§· ¨Ä¹ÊËÁè›® ©ÇÊÊÁØ Î †ÅÅ ¨Ä¹ÊËÁ趫 Î 

ÄÁÊË ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

£¡¬¦œ§œž¤®¬œ¢¤

›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆǾÁÀÊ˾ÃĹ ¾ÉùĹ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ  ¾ÉùĹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÀ¹Ã¹ÀÌ  ¾ÉùÄÇ ɾÀù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ §É¼Ê˾ÃÄÇÏ»¾ËÆǾ ÅÅ ¨Ä¹ÊËÁ蛮ϻ¾ËÆÇ ÅÅ ¨Ä¾Æù»ÁËɹ¿Æ¹Ø ¨ÉÇÍÁÄÕº¹¼¾ËÆÔ ¹Ä×ÅÁÆÁ ©¾Àù ǺɹºÇËùÀ¾ÉùĹÁÊ˾ÃĹÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ

    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«¬¡ ¨¡®·¤©®¡¬¸¡¬œœ¦žœ¬¤¯¨·²ž¡®· ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ľÊËÆÁÏÁÀŹÊÊÁ»¹½Ìº¹ ºÌù ØʾÆØ ¤¾ÊËÆÁÏÔ À¹Å¾É ÅÇÆ˹¿

 

 

¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ™Ë¹¾»¹ ¡¨

†† †† ††††

    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø «ÌŹÆÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦œ¨¤©·«¡³¤ £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLSV £¹ÅÁÆÔƹËÌɹÄÕÆÔ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ»Á½Ç» £¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¡ÉĹƽÁØ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ £Á˹ ½ÁÊ˹ÆÏÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ ËÇÈÃÁ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨¾ÐÁ ùÅÁÆÔ¬ÃĹ½Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË 


ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§· §»¤©¢¡©¡¬©·±­¤­®¡¨ ­œ©®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»¤œ¬¨œ®¯¬œ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë ÅÔÄÕÆÁϹ ›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† †† †† ††

¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ›¹ÆÆÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¹ÃÉÁÄǻԾ Ð̼ÌÆÆÔ¾ ¡ÊÈ  ÅÄÁûÁ½†Ø ›¹ÆÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ «œÇɹ ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà ›¾ÆËÁÄջǽÇÈÉǻǽÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ ›¾ÆËÁÄÕ¼¹ÀǻԠ¡Ë¹ÄÁØ 

  ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É

ªËÉdžºÔË ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË

†† †† †† †† †† †† †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

»¾ÉÏÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ Ä×ÃÁ)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ  ¹Ò¾ÄÃÁ ÃÆÇÈÃÁ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÁË̹ľËÇ»"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁبÇÄÁ˾Ã

ÑË ÈÅ ÑË 

ÊÃÁ½Ã¹ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà «¹ÉÊÃ¹Ø ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† †† †† †† †† †† ††

£É¹ÆѹÉǻԝ̆ÊʾÉËÁÍÁùËÇÅ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ¥¾º¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂùÊ˹ÄÕƹØÖŹÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈ 

ÑË  

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

«¾ÈÄÇʾɻÁÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË

†††† †† †† †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨ÇÄÁŹÃÊ ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

ÑË  

ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

«¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉdžºÔË ›§£ª ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† †† †††† †† †† †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

©¹ÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ©¹ÃÇ»ÁÆÔ4"/*53&/% +*,"þɹÅÁù ª¹Æ˾ÎÆÁù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ

  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† ††

ª¹Æ͹ØÆÊ ©ÇÊÊÁØ ªÁÍÇÆÔ½ÄØɹÃÇ»ÁÆ »¹ÆÆ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁÃÇ»™¦¡ ªÄÁ»Ô½ÌÆÁ˹À ͹ÆËÉÌºÔ ÊÁÍÇÆÔ½ɹÃÇ» »¹ÆÆ ½ÌÑùº »¹ÊÊ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ%BNJYB¼¹É¹ÆËÁØľË ¹ÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ

ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË 

Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ É ÇËÉ

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù †† †† ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù †† †† ¨ÇÄÁŹÃÊ †† †† ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ †† †† ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾

¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† ††À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

 ÑË   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¨ÇÄÁŹÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ¨¥ǺɹÀÆÔ ©ÇÊÊÁØ »¹ÊÊ

¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁƹÃĹ½ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø¥ÇÆÇÍľÃÊ ¨Ç½»Ç½Ã¹½»Ç½Ô ¼ÁºÃ¹ØÇ˽ÇÊÅ »¹ÊÊ™£›™«ž®¦¡£™ ¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ   ©ÇÊÊÁØ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ»¹Æƹ½ÌÑ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨Éǽ¹Å½¾ÑʹÆ͹ØÆÊ ½ÌÑùºÁÆÔ ¹ÃÉÁÄÁ¼Á½ÉÇŹÊÊ»¹ÆÆÔšÇÄÕѻԺÇÉ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å ÁÅÈÇÉËƹØ

™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë ÈÇÄù ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ(SPIF œ¾ÉŹÆÁØ ÃÌÎÆØ »¹Æƹ ɹÃÇ»Áƹ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ(VTUBWTCFSH ±»¾Ï ÃÌÎÆØ ɹÃÇ»Áƹ »¹Æƹ ¼¹É¹Æ†Ä ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ½ÄØ»¹ÆÆ ɹÃÇ»ÁÆ ÅǾà »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ0UUPOF.FMPEB ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÃÌÎ ɹÃÇ»ÁÆ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ»¹Æƹ½ÌÑ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ  ©ÇÊÊÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÃÌÎÆÁ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÌÅÔ»¹ÄÕÆÁù ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾1134 ¬ÆÁ˹À»ÃÇÅÈľÃ˾ ɹÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ¡ÊȹÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¬ÆÁ˹À½¾ËÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÈÉØÅÇ»ÔÎǽÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹ÀÔ ª¹Å¹É¹ 4"/*5" 4"/*53&/% +*," .*-"/0 þɹÅÁù

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß È ÀÐÌÀÒÓÐÀ

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 81

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

82 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ­ÁÄÕËÉE†ÅÅ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÌņľÆ˹ ±Ä¹Æ¼»Ç½ÇÈÉǻǽÆÔÂÇËÊÅ ±Ä¹Æ¼Á½ÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆ ƹÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾ ÇË Å ±Ä¹Æ¼ÁÀ¹ÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾½ÄØÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆÇË ņ Å ¶ÃɹÆÈǽ»¹ÆÆÌÈĹÊËÁà ŠŠ©ÇÊÊÁØ 

ÑË ü ÑË ÑË 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ®¨¡ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁŹÃÊ ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®¬¯ª«¬ªžª ©œ»œ¬¨œ®¯¬œ¤­ª¡ ¤©¡©¤» ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ šÇй˹E† šÇÐÇÆÇÃœ§ª«†Ì† ›¾ÆËÁÄÁºÉ ºÈ ›¾ÆËÁÄÁÃÐÈ ÃÐÈ ›¾ÆËÁÄÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì ›¾ÆËÁÄÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝÌ

    ÑË ÑË

 À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É

ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂÇ˝¬ ›¾ÆËÁÄÕÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔš ÉE† ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂE† ›¾ÆËÁÄÕѹÉÇ»ÇÂE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¾ÆËÁÄÕѹÉǻǺÉÇÆÀ¹E† ©ÇÊÊÁØ ›ÔÎǽùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ­ÁÆÄØƽÁØ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÁ

ÑË      

ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« £¹Å¾ÄÁØ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ £¹Å¾ÄÁØ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹¼ÄÌÑÃÁ›©¦©Ì†  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ƹ¼¹ÀÇ˝¬  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾  ¹¼ÄÌÑÃÁÊË  ¹¼ÄÌÑÃÁÊ;ÉÁоÊÃÁ¾Ç˝¬½Ç¬  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿™¼¹À©ÌÌ†  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ†  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆

ÑË   ÈÅ  

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É

›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ™ÉÅÊƹº« ª«ª « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ™ÉÅÊƹº« «¹ÉÊÃ¹Ø ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØE†  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆  ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ ÊÆ¿  ¹½»Á¿ÃÁÐºÉ  ¹½»Á¿ÃÁÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾»Ç½¹ ¼¹À  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÇËÌ½ÇÌ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÇËÌ½ÇÌ  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ÇËÌ½ÇÌ  ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ »Ç½¹ÊÆ¿ ¼¹Àкɝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԠªÄÇ»¹ÃÁØ Ì†  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÔ½ÁÊÃǻԾ ÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾8"554  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾½ÁÊÃǻԾ™Ã»¹Ë¾ÃÇ˝¬½Ç¬ ¡ÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾ÊǾ½ÁƾÆÁØ £¹º¹ÄùE† £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ

ÑË ÑË ÑË     ÑË   ü 

É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™ÉÅÊƹº« ª«ª ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ª«ª ™ÉÅÊƹº« ª«ª £¹Å¾ÄÁØ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø £Ä¹È¹ÆšÈÌ† £Ä¹È¹ÆšÉÌ† £Ä¹È¹ÆкÉǺɹËÆԝ̆ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂÊÍÁÄÕËÉÇÅE† £Ä¹È¹ÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾ÁÀÆ¿ÇË©Ì½Ç©Ì £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾Ê˹ÄÕÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £Ä¹È¹ÆÔɾ¼ÌÄÁÉÌ×ÒÁ¾ £Ä¹È¹ÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ÇË©Ì½Ç©Ì £Çƽ¾ÆʹËÇÇ˻ǽÐÁÃÁ £ÇÆËɼ¹ÂùE† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £É¹ÆšÈ »Ç½¹š™ Ì† £É¹ÆšÈ ¼¹Àš™ Ì† £É¹Æ½ŹÆšºÃÊÈÄÇÒ¹½ÃÇ £É¹Æ¥¹¾»ÊÃǼǝ̆ £É¹ÆÈÊĹ˝̆ £É¹ÆѹÉǻǚ¨ E† £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ ¼¹À £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ »Ç½¹ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆѹÉǻǺÉÇÆÀÇ»ÔÂƹ¼¹ÀÁ»Ç½ÌÇ˝¬ £É¹ÆѹÉǻǝ̆ ¹Å¾ÉÁùÆù £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂĹËÌÆÆÔš¨E† £É¹ÆÔѹÉǻԾ £É¹ÆÔѹÉǻԾš¹ÄÄÇŹÃÊ %;5ÈǽÈÉÁ»¹ÉÃÌÇ˝¬½Ç¬ £É¹ÆÔѹÉǻԾš¹ÄÄÇŹÃÊ %;5ÍĹÆϾ»Ô¾Ç˝¬½Ç¬ £É¹ÆÔѹÉǻԾ ÍÌÉÆÁËÌɹ ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†† ¥ÌÍ˹Ì† ¥ÌÍ˹Ì

  ÑË ÑË ÑË   ÑË   ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ É É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É É É †É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ¼ÁºÃÁ¾ É

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ª«ª ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ™ÉÅÊƹº« ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ª«ª ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 83

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

84 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì†Ì† ¥ÌÍ˹ÈÉØÅ¹Ø ȾɾÎÇ½Æ¹Ø Ð̼ÌÆƹØE† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹØE† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹ؝̆ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾8*-0 ¦ÁÈȾÄÕɹ½Á¹ËÇÉÆÔ §Ë»Ç½E† §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ 

ÑË ÑË ÑË  ÑË     

 É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É

›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì† §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½ÃÇÉÇËÃÁ¼ÆÌËÔÂÇÏÁÆÝ̆ §Ë»Ç½ÃÉÌËÇÁÀǼÇÏÁÆÝ̆ §Ë»Ç½ÔÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ªÃÉÌËÇÁÀǼÆÌËÔ¾¬½Ç¬ ¨¾É¾Îǽ¨£ ȾɾÎǽ¨¶ ¨¾É¾ÎǽÔÊË ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ÃÇÆÁоÊÃÁ¾ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÉǺùɹ½Á¹ËÇÉƹØ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ȹÉÇÆÁËÇ»¹ØE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁ ȹÉÇÆÁË Ì† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾ ɾÀÁÆǻԾ ɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¾ÀÕº¹E† ©¾ÀÕº¹œ§ª«†Ì† ©¾ÀÕº¹Ì†Ì† ª¼ÇÆE† ª¼ÇÆœ§ª«†Ì† ª¼ÇƝ̆Ì† ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÈÉǻǽÆÔ¾1JMTB%JTBJO 7BMUFL ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ

   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË  ÑË ÑË    ÑË  ÑË ÑË ÑË

É É É É É É É ÇË É É É É ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ É

¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ™ÉÅÊƹº« ª«ª ™ÉÅÊƹº« « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ª«ª ™ÉÅÊƹº« «¹ÉÊÃ¹Ø ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 85

ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ «¾ÉÅÇžËɪ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ«† † «† † «ÉÇÂÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂE† «ÉÇÂÆÁÃÁÊË ËÉÇÂÆÁÃÁÊË¼Ê «ÉÇÂÆÁÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾¬½Ç¬ ©Ì† «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ¨›®½ÄػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁº¹ÊʾÂÆÇ» «¶¦¼ÁºÃÁ½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ˾ÈÄÁÏ ¬¼ÇÄÕÆÁÝ̆ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÈÉØÅÇÂÐ̼ÌÆÆÔÂE† ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÅÌ͈ ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÍĹÆϝ̆ ­ÁÄÕËÉÅÌÍËǻԺÉÇÆÀÇ»ÔÂE† ­ÁÄÕËÉÔ­¥­™Ã»¹Ë¾ÃÇ˝¬½Ç¬ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺ÔE† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺ƹØÀ¹¼ÇËǻùÇ˝¬ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁËÉ̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻǻ¹ÊÊ%† ÁÅÈÇÉË ­Ä¹Æ¾ÏÌ†Ì ­Ä¹ÆÏÔE† ­Ä¹ÆÏÔ»ÇÉÇËÆÁÃǻԾÇËÌ½ÇÌ ­Ä¹ÆÏԝ̆ ­Ä¹ÆÏԝ̆©Ì† ­Ä¹ÆÏÔÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ­Ä¹ÆÏÔÈÄÇÊÃÁ¾ÇËÌ½ÇÌ ©Ì† ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’ ’ ’ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’† ¶Ä¾ÃËÉÇÈÉÁ»Ç½ÔÃÀ¹½»Á¿Ã¹Å

ÑË ÑË ÑË ÑË           ÑË ÑË    ÑË ÑË 

É ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇͽÁľÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ™ÉÅÊƹº« ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ™Ã»¹Ä¹ÂÆ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ ™ÉÅÊƹº« ªËÉdžºÔË ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™ÉÅÊƹº« ›§£ª £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉdžºÔË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ™ÉÅÊƹº« « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ™ÉÅÊƹº« ™ÉÅÊƹº« ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ™ÉÅÊƹº«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ÉŹËÌɹɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø0WFOUSPQ ÑË ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹE†ÅÅ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ 

Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ 

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨¾Ë¹Ä ª£ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁÃ

†† †† †† †† †† ††

£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØÁÊ»¹ÉùÈÇÄÁÖËÁÈÇÄÁÈÉÇÈËÉ̺ E† ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ¨ÇÄÁÖËÁľÆÊÑÁËÔÂ,"/†UIFSN ©¹½Á¹ËÇÉÔ§¹ÀÁÊ ª¾È¹É¹ËÇÉÔÑĹŹ41307&/5 «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª 1/1*-4"

 ÑË ÑË  

 Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÆÁÀùØ

œÉ¹Ë §§§ ·ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ›§£ª ›§£ª ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E-Å Å ÅÀ»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

«É̺¹113ª 1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ"RVBUFDIÇÈË ÉÇÀÆÁϹ «É̺¹½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ'%†1-"45ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ

   ÈÅ ÈÅ

ÆÁÀùØ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØE† ÁÅÈÇÉË À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

«É̺¹½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ"RVBUFDI¨¨E -†ÅÅ «É̺¹½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ¨§¤¡«©§¦¨¨E -†ÅÅ «É̺¹½ÄØÇËÇÈľÆÁØ8&'" À¾Ä¾Æ¹Ø œ¾ÉŹÆÁØ ¹ÉÅÁÉÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ «É̺¹ÁÀÊÑÁËǼÇÈÇÄÁÖËÁľƹ ƹ½»Á¿Æ¹Ø¼ÁÄÕÀ¹3&)"6 œ¾ÉŹÆÁØ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ

  ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ É É É É

¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÐÓÁÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¬¯·


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

86 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹£§©ª¡ªùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÅÅ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ E  «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÈɾÊʆÍÁËÁƼ «©¬š™ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1*-4" ÍÁËÁƼÁ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø оÉÆ¹Ø ÈÁËÕ¾»¹ØE   Á˽ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ   ÈÅ ÈÅ ÈÅ

É À»ÇÆÁ˾ É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ªËÉdžºÔË ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØE†ÅÅ «É̺¹¨¶»Ç½ÇÈÉǻǽƹØEÅÅ «É̺ÆÔÂÌ˾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ÇÉÁľÃÊ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «É̺ÔÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂǺÇÄÇÐþ EÅņÅÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÊɹÊËÉ̺ÇŝÄÁƹÈÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃE «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾE  «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÌÇ˽ÇÅÅ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾƾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ÍÁËÁƼÁ&LPQMBTUJL °¾ÎÁØ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ ÊžËɹ¿ÇÅ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË  Å  ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹

œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ œÉ¹Æ½ §§§ ¦ª« ¨¾Ë¹Ä ª£ ™Ã»¹ÈĹÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½† «É̺ÔÈɾ½ÔÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÈÇÄÁÖËǺÇÄÇÐþEÅņÅÅ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁ ­ÁËÁƼÁ½ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô ¡Ë¹ÄÁØ E  ­ÁËÁƼÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   ­ÁËÁƼÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ

  ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨¾Ë¹Ä ª£ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ªËÉǪ¹Æ˾ΣÇÅÈľÃË ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª®ª«§¡©¤¡¤Ÿª¬»³¡¡žª ª­©œ¢¡©¤¡ /&8º¹ÃÁ œ™¤ž™ žźɹÆÆÔ¾ÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ /&8À¹»¾ÊÔ œ™¤ž™ ˾ÈÄǻԾ /&8˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉ œ™¤ž™ƹÄ׺ÔλÁ½¹ÎËÇÈÄÁ»¹ ™»ËÇŹËÁù½ÄØƹÊÇÊÇ»»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØXXXPWLSV ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø%"/'04 š¹ÃÁžźɹÆÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ †Ä š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾8FTUFS "26"4:45&.†Ä š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄÕɹ½Á¹ËÇÉÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ  ›Ç½Çƹ¼ÉÈÉÇËÇÐÆÖľÃËÉ6OJUIFSNÇËÃ›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»ÈÉÇË ƹÃÇÈÖľÃ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ"SJTUPO ¡Ë¹ÄÁØ 7FLUPS £¦© ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾6OJUIFSN 4UJFCFM&MUSPO œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO 5IFSNFY ¡Ë¹ÄÁØ   Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO 5IFSNFY ¡Ë¹ÄÁØ †Ä

   ÑË ÑË    ÑË   

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÈĹÊË ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ±¹ËĨÄ×Ê §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 87

›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO 5IFSNFY ¡Ë¹ÄÁØ ƾɿ¹»¾Âù †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÈÉÇËÇÐÆÔ¾ #04$)†+6/,&34 œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÖľÃËÉǻǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ©¾¹Ä†«¾ÉÅÇ ©ÇÊÊÁØ  Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ™ÉÁÊËÇÆXXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÖľÃËÉÁÐƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾"3*450/†Ä ÊÃÁ½Ã¹ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾«¾ÉžÃ栀 ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ™ÉÁÊËÇƆÄÁËÉÇ» ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔ¼¹Àǻԧ™ ¡ª†ÛË ›Ç½ÇÊБËÐÁꛣ† ›œ†ÌÆÁ»¾ÉÊû¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁꜛ† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁê®›† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EDÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†Eª£› ª£›œÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EËÌɺÁÆÆÔ¾›«® ›«œ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ œÁ½ÉǹÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾3JFMMP (JFSTDIXXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMPXXXPWLSV œÉÌÈȹº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÇËĹ ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV  ¹»¾Ê¹˾ÈÄÇ»¹Ø#BMMV «ÉÇÈÁÃÁ½ÉXXXLMJNBUSV  ¹»¾ÊÔ»ÇÀ†Ë¾È #BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË  ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ»§ÅÊþƹXXXLMJNBUSV £¹ÉËÉÁ½¿Á ÊžÆÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÍÁÄÕËÉÇ»¦Ç»¹Ø»Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ £Ä¹È¹ÆÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ œ¾ÉŹÆÁØ º¹É º¹É º¹É £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÐ̼ÌÆÆÔÅɹ½Á¹ËÇɹÅ £ÇÆ»¾ÃËÇÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ»ÈÇÄ º¹ÊʾÂÆÔ ͹ʹ½Ô.PIMFOIPGG œ¾ÉŹÆÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔ£ª£©ÇÊÊÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾™ÃÃÇɽ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹÈÇÄÕÆÔ¾£¨¦£ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾¬ÆÁ»¾ÉʹÄ£ª£ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃË #"--6 /PJSPU&MFDUSPMVY &EJTTPO «¾ÈÄÇÍÇÆšÉÁÀ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ † Ã›Ë œ¾ÉŹÆÁØXXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔ ÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ǺǼɾ»¹Ë¾ÄÁ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV £Ç˾ļ¹ÀǻԆÃÇÆËÌÉÆÔÂ#"9*.BJOJ ¡Ë¹ÄÁØ ÛËÇËÇÈÄ œ›ª £Ç˾ļ¹ÀÇ»ÔÂ'POEJUBM ¡Ë¹ÄÁØ ÛË £ÇËÄÔ#6%&364 œ¾ÉŹÆÁØ 4*.& ¡Ë¹ÄÁØ %",0/ °¾ÎÁØ £ÇËÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾Æ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾ÆÆÔ¾%"&800†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À ƹÊ˾ÆÆÔ¾&MFLUSPMVY £ÇËÄÔ¼¹À ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ °¾ÎÁØ £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ%"&800†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ'&330-*†ÛË ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÈÇÄ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÊ˾Æ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ#"9*ƹÊ˾ÆÆÔ¾ÁƹÈÇÄÕÆÔ¾Ç˽ÇÃ›Ë ÊÃÁ½Ã¹ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ#04$)†+6/,&34 #6%&364 £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ&MFDUSPMVY ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶»¹Æ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾6OJUIFSN "SJTUPOÇËÛË £ÇËÄÔ½ÁÀ¾ÄÕ #6%&364 £ÇËÄÔƹÇËɹºÇËþ&OFSHZ-PHJD†ÛË ª±™ XXXPWLSV £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ƹÀ¹Ã¹À £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ë»¾É½Ç¾ËÇÈÄÁ»Ç 

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÑË À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ     À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÑË ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÑË Ç˽Áľɹ     À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾      ÊȾÏϾƹ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË À»ÇÆÁ˾

±¹ËĨÄ×Ê §§§ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÈĹÊË ›§£ª ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Ã¹½¾ÅÁØÃÄÁŹ˹ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

88 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾8"3.04 ¶Ä»ÁÆÇËÛË £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾#6%&364 £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾7*"%364†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖÄ1SPUFSN ,PTQFM ¨ÇÄÕѹ †ÛËÊ˾ÉÅÇÊËÁÏÁÉÃÌÄƹÊÇÊ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾,041&-†ÛË ¨ÇÄÕѹ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶£§†ÛË ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV ¥¹ÆÇžËÉÔ†¥¨¹ ˾ÉÅÇžËÉÔ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ† † † †6/*16.1 ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† † œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ7PSUFY);† † œ¾ÉÅ ÊÃÇÅÈÄÊǾ½ÁÆ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ½ÄØÇËÇÈľÆÁØ ¦¹ÊÇÊÔ%"# ,4# 8JSCFM (&/&3"-1VNQ Ç˺ÔËÇ»ÔνÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾½ÄØÐÁÊËÇÂÁ¼ÉØÀÆÇÂ»Ç½Ô ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾ ;ùÄÕÆÔ¾XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾42 (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾46#-*/& ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ÇË ½Ç ÛË §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4BVOSBJO §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ 'SJDP *1 Áƹ¼ÁÈÊÇùÉËÇƾ ¨Ç½»Ç½Ã¹½¼¹ÀÃÇËÄÇ»ƾɿÊ˹ÄÕ&NJGMFY ¡Ë¹ÄÁØ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨ÇÄ˾ÈÄÔ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÐ5IFSNP ±»¾ÏÁØ ½»Ä¹¿ÆÈÇžҾÆÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÐ5IFSNP ±»¾ÏÁØ ½»ÌοÁÄÕÆÔ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÐ5IFSNPÊÈǽ¹»Ä¾ÆÁ¾ÅÖÄÈÇľÂœ¹É¹ÆËÁØľË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÐÈľÆÇÐÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁÐÈľÆÇÐÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ±»¾ÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ%FWJ ¹ÆÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ3BVDIFNʽ¹ËÐÁÃÇÅ»ÇÀ½Ìι ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ3BVDIFNʽ¹ËÐÁÃÇÅÈÇĹ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ3BVDIFNʹÅÇɾ¼ÌÄÁÉ̾ÅÔ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ3BVDIFN ¹ÆËÁǺľ½ÁƾÆÁ¾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÁ»Ç½ØÆÇÂ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÈľÆÇÐÆÔÂÈǽĹÅÁƹË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÈľÆÇÐÆÔÂÈǽÊËØ¿ÃÌ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÈľÆÇÐÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ«¾ÈÄÇÄ×ÃÊ ©ÇÊÊÁØ †ÇÈËÇ»ÁùÅÊȾÏϾÆÔ ¨ÇÄÖľÃËÉÁоÊÃÁ«ž¨¤§¤·£ª»¹ÊÊXXXPWLSV ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¨ÌÑÃÁ½ÁÀ ¼¹À ÖÄ˾ÈÄǻԾ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇɺÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ#3&&;& 5*"/36/3"%*"503 ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ 

ÑË ÑË     ÑË  ÑË      À»ÇÆÁ˾ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÃÇÅÈÄ ûÅ  ÑË         

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÃÌÈÄ× À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

«¹ÉÊÃ¹Ø ±¹ËĨÄ×Ê §§§ «¹ÉÊÃ¹Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁŹÃÊ «¾ÈÄǾÇÃÆÇ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ™Ã»¹ÈĹÊË ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ,-*."5 ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ›§£ª ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¬ËÃÁƹ °¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ307"-¹Ä×Å ©¹½Á¹ËÇÉÔ30:"- §ÈËÁŹÄ¹Ä×Å ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁƾ»Ô¾7&,503-69 ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾(-0#"-709 .*9 ,-"44 ¡Ë¹ÄÁØ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾,0//&3 §™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾4JSB(SPVQ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾Ä׺ÔÎŹÉÇà ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾«ž©¥™¤† ©ÇÊÊÁØ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½Ã¹ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV

    ÑË ʾà À»ÇÆÁ˾  ÑË ʾÃÏÁØ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÈÉǽ¹Å ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ 

¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¬ËÃÁƹ °¨ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁŹÃÊ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹½Á¹ËÇÉÔ¡½¾¹ÄÃÇÅÍÇÉË ©¹½Á¹ËÇÉÔÇËÇÈľÆÁعÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¾½ÌÃËÇɽ¹»Ä¾ÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉÔÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªÁÊ˾ÅÔǺɹËÆǼÇÇÊÅÇʹºÔËǻԾ ÊËÌÈ ¦Ç»¹Ø»Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ 

  ÑË  

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËĨÄ×Ê §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉƹÈÉ©¾Ê¹Æ˹½Äؼ¹ÀÃÇËÄÇ» »ÔÎÅÇÒ ›Ë ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ(SVOEGPT &TQB š¾Ä¹ÅÇÊ ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ªÌÑÁÄÃÁ½ÄØÉÌÃ6OJUIFSN œ¾ÉŹÆÁØ ªÐ¾ËÐÁü¹ÀǻԪœš¥†š¾Ë¹Éž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä†ľË ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½Ôª›†¥¾Ë¾É ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†( #,†(„¶¤µª«ž©” ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†(«†›£†(«Ê˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ„¶¤µª«ž©” «¾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄÕ¦ÁÃǼ¾ÄՆ «‘ÈÄÔÂÈÇÄ£¹º¾ÄÕƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÆÔÂ%&7* ¹ÆÁØ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉ*.*5½ÄØÖÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 «¶¦Ô»Ç½ØÆÔ¾Ç˽ÇÛË «¶¦Ô»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÇË ½ÇÛË

   ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË ÑË Ä  

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ 

¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ™Ã»¹ÈĹÊË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©ÇÊÊÁØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdžºÔË

††

­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½ÔXXXPWLSV ­ÁÄÕËÉÔ½ÄػǽԺÔËǻԾŹ¼ÁÊËɹÄÕÆÔ¾ ÃÌ»ÑÁÆԦǻ¹Ø»Ç½¹ ©ÇÊ ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊXXXPWLSV ¶ÄùÄÇÉÁ;ÉÔÇ˽ÇÛË ¶ÄÃÇÆ»¾ÃËÇÉƹÊ˾ÆÆÔÂÇË ½ÇÛË ¶ÄÃÇËÄÔ«¶¦Ç»Ô¾Ç˽ÇÛË ¶Ä¾ÃËÉÇùÄÇÉÁ;É

   

 ÇËÉ   

­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

­œ¯©·œ­­¡¥©·œ¦žœ®¡±©ª§ªŸ¤¤

/&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄعËËɹÃÏÁÇÆÇ» /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁ»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ Èǽ»Ç½ÆǾÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÎÁÅɾ¹¼¾ÆËÔ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ

    

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÀÓÍÛ. ÁÀÑÑÅÉÍÛ. ÀÊÂÀÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 89

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÂÅÍÒÈËßÖÈß È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

90 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ†¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆƹØ»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» š¹ÊʾÂƽÄؽ¹ÐÁ š¹ÊʾÂÆÔÁÀÃÇÆÈÇÄÁÖÊ˾ɹXXXBRVBNJSSV š¹ÊʾÂÆÔÁÀƾɿÊ˹ÄÁÁоÉÆǼÇž˹ÄĹXXXBRVBNJSSV š¹ÊʾÂÆÔÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ £¹Æ¹½¹ ÊǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ £¹Æ¹½¹ †ÊȾÏϾÆÔ½ÄØÅÇÆ˹¿ÆÁÃÇ» š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ ùÈÁ˹ÄÕÆÔ¾§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ йÑÁÈÉ̽¹XXXBRVBNJSSV ¹ÃĹ½ÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻ4JLB ¥ÁÆÁ†º¹ÊʾÂÆÔ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ÆÔ¾ÊǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»XXXPWLSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»»¹ÊÊXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÁÄÕËɹÏÁØ Èǽʻ¾Ëù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ» œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ»XXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ôº¹ÊʾÂƹ œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈÉǼɾ»¹º¹ÊʾÂƹXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁº¹ÊʾÂƹXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƹÊÇÊÆdžÍÁÄÕËÉÇ»¹ÄÕÆǾ œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÉ¹ºÇËùÁÌÎǽÀ¹»Ç½Ç®ÁÅÈɾȹɹËÔš¹ÊʾÂÆÔÁÈÉ̽Ô §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ʾɻÁÊÆǾº¹ÊʾÂÆÇ» §Ê»¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾ Ê»¾ËǽÁǽÆǾXXXBRVBNJSSV §Ë½¾Äùº¹ÊʾÂÆÇ»ÈľÆÃǨ›®XXXBRVBNJSSV ¨Ä¾Æù¨›®½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¨É¾È¹É¹ËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄػǽԻº¹ÊʾÂƾ ÈÉ̽Ì ©¾¹¼¾ÆËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÆÕÁʹÌÆXXXBRVBNJSSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁXXXBRVBNJSSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ «ÉÌºÔ ÍÁËÁƼÁ ¹ÉŹËÌɹÁÀ¨›®EÇ˽ÇÅÅ ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÁËÁƼÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ†ËÉ̺¹¨›® ­ÇÆ˹ÆÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ ­ÇÆ˹ÆÔÌÄÁÐÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXXBRVBNJSSV ­ÇÆ˹ÆÔ ƹʹ½ÃÁ ƹÊÇÊÔ ÍÁÄÕËÉÔ Èǽʻ¾Ëù Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ­ÇÆ˹ÆÔ ÍÇÆ˹ÆÆÔ¾ÃÇÅÈľÃËÔÊƹʹ½Ã¹ÅÁÁÈǽʻ¾ËÃÇ ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻXXXBRVBNJSSV ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ®ÁÅɾ¹¼¾ÆËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» °¹Ñ¹º¹ÊʾÂƹÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ

        ûÅ ûÅ ûÅ               ûÅ      

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¡»¹Æ†£ÌȹĹ œÁ½ÉÇÁÆ¿ÁÆÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© œÁ½ÉÇÁÆ¿ÁÆÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà œÁ½ÉÇÁÆ¿ÁÆÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™£›™¥¡© œÁ½ÉÇÁÆ¿ÁÆÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø œÁ½ÉÇÁÆ¿ÁÆÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà œÁ½ÉÇÁÆ¿ÁÆÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹Ä¹ÂÆ œÁ½ÉÇÁÆ¿ÁÆÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ™£›™¥¡© ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™£›™¥¡© ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà œÁ½ÉÇÁÆ¿ÁÆÁɧÅÊà ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© ¡»¹Æ†£ÌȹĹ œÁ½ÉÇÁÆ¿ÁÆÁɧÅÊà ¦ª« ¨ÇÄÁŹÃÊ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™£›™¥¡© ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™£›™¥¡© ¨ÇÄÁŹÃÊ œÁ½ÉÇÁÆ¿ÁÆÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ž¡©®¤§»²¤»¤¦ª© ¤²¤ª©¤¬ªžœ©¤¡ /&8̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι œ™¤ž™ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ÁºÔËǻԾ ›¾Æ˹»ËÇŹËÁùXXXPWLSV ›¾ÆËɾѾËÃÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽÔXXXPWLSV ›¾ÆËÌÊ˹ÆǻùÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËؿƹØ»¹ÊÊXXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ%PTQFM )"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ4)6'5 ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔºÔËǻԾ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ¼¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ ÃÉÔÑÆÔ¾ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÇÃÇÆÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ &-*$&/5 ¡Ë¹ÄÁØ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ Çʾ»Ô¾Á½É ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔʽ»Á¼¹Ë¾Ä¾ÅÆÁÀÃǼÇƹÈÉØ¿¾ÆÁØ › ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ»º¹ÊʾÂƹÎÁʹÌƹΠÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι ›¾ÆËÁÄØÏÁØû¹ÉËÁÉÆ¹Ø Å¹Ä¹Ø ÈÉÇÅ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË ›¾ÆËÁÄØÏÁØÇËÈÉǾÃ˹½ÇÅÇÆ˹¿¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁبÇÊ˹»Ã¹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ›¾ÆËÁÄØÏÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÇÊ˹»Ã¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÈÉǾÃË ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ ›ÇÀ½ÌÎǻǽ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô ½ÄÁƹ†Å E†ÅÅ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ

   ÑË ÑË   ÑË ÑË    ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É

œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¥ÁľÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ªÁÄÕÆؼÁÆ ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¥ÁľÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††


›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ »¾ÆËÁÄØÏÁØ ¹ÊÈÁɹÏÁØ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ƹÀ¹Ã¹À ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ"-E† Å §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ŹÊÈÁɹÏÁÁ ›ÔÎǽ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ œ¹ÀÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ »¾ÉÏÔɾ»ÁÀÁÇÆÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÁÍÍÌÀÇÉÔ ¹Æ¾ÅÇÊ˹ËÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¹»¾ÊÔ»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ £¹Æ¹ÄÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾¨›® ÈÄÇÊÃÁ¾ ÃÉ̼ÄÔ¾ ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ £Ä¹È¹ÆÔǼƾÀ¹½¾É¿Á»¹×ÒÁ¾ ½ÔÅÇ̽¹Ä¾ÆÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ º×½¿¾ËƹØʾÉÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ

 ÑË    ÑË ÑË    

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ª¹Å¹ÉÁÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà «¾ÎÆÇÃɹË ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¥ÁľÆ «¾ÎÆÇÃɹË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÃɹË ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ¨ÇÄÁŹÃÊ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ¥ÁľÆ ¥ÁľÆ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"*,*/ ,&/5"546¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"/5&9 #"--6 £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"/5&9 .*546#*4)*¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,&/5"546 1BOBTPOJD -(Á½É £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*%&"»¹ÊÊXXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*456#*4)*&-&$53*$»¹ÊÊXXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ1BOBTPOJD )JUBDIJ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÄ׺Ծ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄ&MFLUPSMVY ÁÇÆÁÀ¹ÏÁب¬ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»ÔËØ¿ÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÊÁÊ˾ÅÈÔľ̽¹Ä¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÈÉÁËÇÐÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ÖĽÈÄÇÊÃÁÎÁÃÉ̼ÄÔΨ›®ùƹÄ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªÇ»¨ÄÁÅ ÅÇÆ˹¿ ©¹½Á¹ËÇÉÔ0B[JT $BMJEPS4VQFS 1PMP ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØϺÔË›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ºÇľ¾»Á½Ç» ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏž˹Ä ÇÏÁÆÃÇ» Ï»¾ËÆÔ¾ ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠΠÇÈËÉÇÀÆ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ªÁÊ˾ÅÔ½ÔÅÇ̽¹Ä¾ÆÁØ ÅÇÆ˹¿ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¶ÃÇÍÇÄÊÃľ¾»ÔÅÊÄǾÅ ¬ÊËÉÇÂÊË»¹»ÔËØ¿ÆÔ¾½ÄØ»ÔÎÄÇÈÆÔμ¹ÀÇ» ½Äػɾ½ÆÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË» ¬ÊËÉÇÂÊË»¹»ÔËØ¿ÆÔ¾½ÄØÊ»¹ÉÇÐÆÔÎÈÇÊËÇ» ­ÁÄÕËÉÔ»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾žιÆÁоÊÃÁ¾ ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ­ÁÄÕËÉÔ½ÄØÈÔÄØÒÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË» ϾžÆË º¾ËÇÆc ¯ÁÃÄÇÆÔ ±Ä¹Æ¼ÁÎÁÅÇÊËÇÂÃÁ¾ ÑĹƼÁ½ÄعºÉÁÀÁ»Ç»

 ÑË          ÑË ÑË ÑË   ûÅ   

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ Ìƹʽ¾Ñ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ,-*."5 ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ¦ª« ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿ ª¨†¥ÇÆ˹¿

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÆÇƆ§ÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ª§ËÁÇ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ª®¡±©¤¦œ ª­ž¡®¤®¡§¸©·¡«¬¤ª¬· £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ×ÅÁÆĹÅÈ ¤¹Åȹ©¤ ¤¹Åȹ¤ ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆ¹Ø ©¤ ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹئ™›¡œ™«§©»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾ÆǻԾ7†7 ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆ1IJMJQT 4JMWBOJB ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾1)*-*148†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØ1)*-*14ÇË8½Ç8 ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨š8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÊɾÑ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧 ¤ª¨ ¤¨¨Î ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈǽĹÅÈÌƹùÄÁ»¹ÆÁت¹Ìƹ ©ÇÆ½Ç ®ÉÌÊ˹ÄÕ

   ÑË    ÑË    ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ

| ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | 91

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

92 | ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1 1IJMJQT ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾½ÌÄÁÏÔÁÈÇžҾÆÁ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾3† 3† 3† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾Èǽ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈÌ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¹ÆËÁ»¹Æ½¹ÄÕÆÔ Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ ©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁùÉÆÁÀÇ»¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

 ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É 

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ÁÇĹƽ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ª§ËÁÇ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ™Æ˹ɹ¦Êà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ª¯­®œ©ªžª³©·¡¤£ ¡§¤» .JNP[B »ÔÃÄ×й˾ÄÕ Ãĺ»ÊË  ™»ËÇŹË½Á ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¶Ã­†ÈÇÄ×ÊÆÔ™  š¹ÄĹÊËÎ8ž›'FSPO šÄÇÃÀ¹ÒÁËÔ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈ›Ë šÇÃʧ¨¹»ËÇŹ˹7*†,0 ›ÁÄù›†º¾ÄλÇÊË ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ ¥Ç¼Áľ» ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËŹËǻǾÀÇÄ ¹Ä×Å ¿¾ÅІʾÉÔ ȾÊÇà -FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹ÅÅ ¼ÁºÃ¹ØÊÈÉÇËØ¿ÃÇ ºÌÎ˹†Å œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÌÊÁ ÌÀ¾ÄÉÇÀ¾ËÃÁ¼ÆÊȪ©†  Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř  ¹¿ÁņΠ † ÅÅ 8BHP £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä ÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä Î ÅņÎ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹĻʾÎɹÀžÉÇ» £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ÅÅû œ¾ÉŹÆÁØ £ÇÉǺÃÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»ÃÁÉÈÁÐ º¾ËÇÆ œ£¤ £ÇÉǺÃÁɹÊȹØÐÆÔ¾½ÄØÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇË™½Ç™ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1 ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ (64*&-&$53*, ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ 130%"9 ›¾Æ¼ÉÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF #5*$*/0 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÁ†Å¾ÊË-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ Ê»¾ËÇɾ¼ ˾ÄÁ«›†ÉÇÀ¾ËšÇÄÕÑÏ»¾Ë¼¹ÅŹ-FHSBOE $BSJWB ª¡ ’ Î † ûÅÅ ªÈÁɹÄÁ½ÄØÖÄÃÇÆÍÇÉÇ㶆 £¶† £¶† ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ,44 ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ Í ÁƽÌÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ «É̺¹¿‘ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø EÅÅ ÅÅ ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ .",&- «ÌÉÏÁØ ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬Ê˹ÆǻùÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹ØÀ¹ÒÁËƹØ ¶§¬ Ç˽ÇÛË ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÁËÔ ÇËì § ²ÁËÔ ÈĹÊËÁà ž˹ÄÄ ²ÁËÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ¶ÄÃÇÆÍÇÉÃÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ºÔËǻԾ

  ÑË ÑË     ÑË   Å Å Å ÑË ÑË   Å Å Å  ÑË ÑË      ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË Å ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË 

É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ ÇË É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 


| ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | 93

¹§¡¦®¬ª¨ª©®œ¢©·¡¤£ ¡§¤» šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊБËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ £ÇÉǺù»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò‘ÄÃÇÂE† «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%†ÅÅ «É̺¹¨›®¿‘ÊËùØ%†ÅÅ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¹»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁØ ƹÀ¹Ã¹À ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ

   ÑË            

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç ÇË É ½‘Ѿ»Ç ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ª§ËÁÇ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ª§ËÁÇ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÀÁÅËÜ. ÏÐÎÂÎÄ. ÈÇÎËßÖÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿‘ÄËdžÀ¾Ä‘Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.ÎʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.ÎʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùË £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF ÊȾÏÁ¹ÄÕƹؼ¹É¹ÆËÁØ £¹º¾ÄÕ651".1ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ £œ £¹º¾ÄÕ››œ ¨¬¦¨ ¨›† £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÆԝ¹ÆÁØ%&7* £¹º¾ÄÕȹÉÆÇÂÊÃÉÌËÃÁ£ª©¶›Æ¼ ™ †'3-4ÎÎ ÅÅ ûÅÅ £¹º¾ÄÕȹÉÆÇÂÊÃÉÌËÃÁ£ª©¶›Æ¼ ™ †'3-4ÎÎ ÅÅ ûÅÅ £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£††™ £¹º¾ÄÕ©£† †™ 4"5† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹º¾ÄÕ ÈÉǻǽ £¹º¾ÄՆùƹÄÇËνÇÎ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà ¦¹ºÁ»Ã¹¼É¹ÍľÃÊ ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

     Å Å  Å Å          Å Å Å Å Å Å Å Å   ü ü ü ü

 À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ É É ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦œ¡§¸«¬ªžª ¤£ª§»²¤»


ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

94 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ››œÎ ¨Éǻǽ››œÎ ¨Éǻǽ¨›ªÎ ¨Éǻǽ¨›ª ¨¬¦¨ ¨¬œ¦¨ ±››¨ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨ÉǽÌÃÏÁØùº¾ÄÕƹØ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª«¶­† ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ª«¶­ ª­ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉù™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «É̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁ ¼ÇÍɹ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË­†ÃÉ̼ ÄÁÊË »ËÌÄù ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ

Å Å Å Å Å Å Å Å ü ü  ü ü  ü  ü 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ 

šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ª§ËÁÇ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ™¤ž™ ª§ËÁÇ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ªªª¬¯ ªžœ©¤¡ /&8ÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ ™»ËÇŹËÔ ½Á͹»ËÇŹËÔ ¬ § ÖÄÒÁËÔ ›ÇÀ½ÌÎÇÇÐÁÊËÁ˾ÄÕ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÕ7FOUB œ¾ÉŹÆÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔËÇù ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨†›©

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

®¡±©¤¦œªª¬¯ ªžœ©¤¡¤©­®¬¯¨¡©® ­®¬ª¤®¡§¸©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ª¬ª¢©œ»®¡±©¤¦œ­«¡²®¡±©¤¦œ "#4ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ÈǼÉÌÀÐÁÃÁ ËØ¿¾ÄÔ¾ʹÅÇÊ»¹ÄÔ »Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ÅÌÊÇɹ /&8º¾ËÇÆÇɹÊË»ÇÉÇÊžÊÁ˾ÄÁ œ™¤ž™ /&8»ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ œ™¤ž™ œÁ½ÉÇËÇÄù˾ÄÁ ÃɹÆǻԾËÇÉÅÇÀ¹  ¹ÈйÊËÁÃÃɹƹź¹Ñ¾ÆÆÔÅ ÅÇÊËÇ»ÔÅ ÃÇÀÄÇ»ÔÅ ¹»ËÇÃɹƹÅ  ¹ÈйÊËÁÃÊȾÏ˾ÎÆÁþ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¥ÁÆÁ†ËɹÃËÇÉ®«† ¨Éǽ¹×ËÊØÖľÃËÉǽ»Á¼¹Ë¾ÄÁ ɾ½ÌÃËÇÉÔ ÃɹƆº¹ÄÃÁ ÖľÃËÉÇ˾ÄÕ;ÉÔ ©¾½ÌÃËÇÉÔ ÅÇËÇɆɾ½ÌÃËÇÉÔ

    ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™šªªËÉÇ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«¬ª¨·´§¡©©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡­®œ©¦¤£œ«³œ­®¤¦ª¨«§¡¦®¯ºµ¤¡ £ÉÇź¹Äù† Ë §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ ¨ÁÄÇɹŹľÆËÇÐƹØ„«¹Â¼¹” ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÛË ¨ÁÄÇɹŹľÆËÇÐƹØ„«¹Â¼¹” ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÛË ¨ÁÄÔľÆËÇÐÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ªË¹ÆÃÁ¼»ÇÀ½ÁÄÕÆÔ¾ ªË¹ÆÃÁ½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹žº¾ÄÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¹ÆÃÁľÆËÇÐÆÇÈÁÄÕÆÔ¾ÈÇž˹ÄÄÌ ªË¹ÆÇÃÍÇÉŹËÆdžɹÊÃÉǾÐÆÔÂ

    Å À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ

 œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

 É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ªËÉǼɹ½ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶ËÁʆʾɻÁÊ

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¤«¤œ ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅÅ›ª£¥ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ›Ç½ÇÊБËÐÁꛣ† ›œ†ÌÆÁ»¾ÉÊû¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁꜛ† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁê®›† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EDÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†Eª£› ª£›œÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EËÌɺÁÆÆÔ¾›«® ›«œ ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†EÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁª£š ª›£ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁ ª£š ª›£ £¡¨

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  


| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 95

£ÇÅÈľÃÊÔ¼¹ÀǻԾƹº¹À¾ÊБËÐÁÃÇ»ªœ†¥« 37( #,†(†#,†( £É¹ÆÔËɾÎÎǽǻԾÊÉÌÐÃÇ ¥¹ÆÇžËÉ¥¨¨©† ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ

ÑË ÑË  

À»ÇÆÁ˾ ½ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà «¾Éɹ¡ÅÈÖÃÊ §§§ £¹Å¾ÄÁØ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† ††

¥¹ÆÇžËÉÔ¥¾Ë¾É¥† ÃÁÊÄÇÉǽ ¥¹ÆÇžËÉÔ­ÁÀ˾Î¥¨†¬Í ¥¹ÆÇžËÉÔ­ÁÀ˾Î¥¨†¬Í ¶£§ ¥¹ÆÇžËÉÔ­ÁÀ˾Î¥¨†¬Í ¥¹ÆÇžËÉÔ ƹÈÇÉÇžÉÔ ÊоËÐÁÃÁ¼¹À¹ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾˾ÎÆÁоÊÃǾ ɾÅÇÆË ÈÇ»¾ÉùÈÉÁºÇÉÇ»Ìо˹ ƹÀ¹Ã¹À ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾):%3045" ·£ÇÉ¾Ø ©¾¼ÌÄØËÇÉ˾ÅȾɹËÌÉÔ»Ç½Ô ¿Á½ÃÇÊËÆÇ£ÇɹÄÄ©«›Ÿ ©¾¼ÌÄØËÇÉÔ˾ÅȾɹËÌÉÔ©«†§ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹ªœ£†( ¼›ÇÉÇƾ¿ ªÐ¾ËÐÁü¹ÀǻԪœš¥†š¾Ë¹Éž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹ÄľË ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«††±­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†( †#,†(„¶¤µª«ž©” ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†(«†›£†(«Ê˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ„¶¤µª«ž©” «¾ÉÅÇŹÆÇžËÉÔ©ÇÊŹ«¥«š† «¾ÉÅÇŹÆÇžËÉÔ©ÇÊŹ«¥«š† «¾ÉÅÇžËÉÔ «¾ÉÅÇžËÉÔºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾­ÁÀ˾Î «¾ÉÅÇžËÉÔ¿Á½ÃÇÊËÆÔ¾ «¾ÉÅÇžËÉÔ¿Á½ÃÇÊËÆÔ¾

ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

½ÇÉ ½ÇÉ ½ÇÉ ½ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

«¾Éɹ¡ÅÈÖÃÊ §§§ «¾Éɹ¡ÅÈÖÃÊ §§§ «¾Éɹ¡ÅÈÖÃÊ §§§ «¾Éɹ¡ÅÈÖÃÊ §§§ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ «¾Éɹ¡ÅÈÖÃÊ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà «¾Éɹ¡ÅÈÖÃÊ §§§ «¾Éɹ¡ÅÈÖÃÊ §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ «¾Éɹ¡ÅÈÖÃÊ §§§ «¾Éɹ¡ÅÈÖÃÊ §§§ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

/&8ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ œ™¤ž™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺ † »ÇÀŹɾƽ¹ œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈÇÄ̹»ËÇŹ˹Å «›J œ¾ÉŹÆÁØ œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾«¡œ ŸÁ½ÃÇÊËÁ¹ÆËÁÈÉÁ¼¹ÉÆÔ¾ ȹÊËÔÁÊÈɾÁÈÉÇËÁ»ºÉÔÀ¼ ¡Æ»¾ÉËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP ¦¾ÇÆ&4"# £¹º¾ÄÕ£œY Î £É̼ÁÀ¹ÐÁÊËÆÔ¾ ÇËɾÀÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾ ľȾÊËÃǻԾ ¥¾ÄÃÁÁŹÉþÉÔÈÇž˹ÄÄÌ Ê˾ÃÄÌ ÈĹÊËÁÃÌ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØ«¡œÊ»¹ÉÃÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ

     

½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

œ™¤ž™ ¨ÇÄÁŹÃÊ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¹ÀŹËÉÇÆÔÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈĹÀŹËÉÇƹÅ ¨ÇÄ̹»ËÇŹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP&4"# ¨Ä¹ÀŹ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹØÈÇƾɿ¹»Á¹Ä×ÅÁÆÁ× ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›œª ©¾½ÌÃËÇÉÔ¼¹ÀǻԾ ɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ÃĹȹÆÔ ÀÐÃÆÁÅ ©¾À¹ÃÁÁ¼¹ÀǻԾ¼ÇɾÄÃÁ ©Ìù»¹ÃÁÊÄÇÉǽÆÔ¾ÁÈÉÇȹÆǻԾ ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÁùº¾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉǽǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ ÃľÅÅÔÀ¹À¾ÅľÆÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ503/"%0 ¡Ë¹ÄÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ »ÔÈÉØÅÁ˾ÄÁ ɾÇÊ˹ËÔ ¨Ä¹ÀŹ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉǹ¼É¾¼¹ËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ&# †83 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ-#6 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ»ÇÄÕÍɹÅǻԾ ÈÉÁʹ½ÈÉÌËÃÁ½ÄØ«¡œ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØƹÈĹ»ÃÁ ɾÀÃÁž˹ÄÄÇ» ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØÊ»¹ÉÃÁƾɿ¹» ž½Á Ð̼Ìƹ ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥1† ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©† ª ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©† ª ¤¶  ¼¥ÇÊû¹ §£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¬§¦¡

    ÑË  ÑË     ü   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

§ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ §ÅÊöľÃËÉǽ «É¹ÆÊÃÇÅ §§§ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ž©¥™£ §ÅÊöľÃËÉǽ ©ÇÆ½Ç «£ ž©¥™£ ž©¥™£ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­žœ¬ª³©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§·


ÍÀÑÎÑÛ

96 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ©œ­ª­· /&8ÅÇËÇÈÇÅÈÔ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ »Ê¾ÎËÁÈÇ»ÁɹÀžÉÇ» /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ Ê˹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ ÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾ œÉØÀ¾»ÁÃÁ ¥ÇËÇÈÇÅȹ,PTIJO4&)†- 9 ¸ÈÇÆÁØ ¦¹ÊÇÊÈÇ»ÔѾÆÁؽ¹»Ä¾ÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ† † † †6/*16.1 ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ 

   ÑË ÑË ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ±¹ËĨÄ×Ê §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊÔºÔËǻԾ Ä׺Ծ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾(SVOEGPT ¹ÆÁØ &TQB ¡ÊȹÆÁØ š¾Ä¹ÅÇÊ ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾(SVOEGPT ¹ÆÁØ š¾Ä¹ÅÇÊ ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾ ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½É¾Æ¹¿ÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾%"# ªË¹ÆÏÁع»ËÇŹËÁоÊùػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ+&5†4 ªË¹ÆÏÁØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØÇË»¾½¾ÆÁØÊËÇÃÇ» Ä ­ÁÄÕËÉÔ ­¥¥ ­¥­ 

      ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

±¹ËĨÄ×Ê §§§ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ±¹ËĨÄ×Ê §§§ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦ª¨«¬¡­­ª¬·«©¡ž¨ª¤©­®¬¯¨¡©® /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ÁÊ˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ ÈÇÉÑƾ»Ô¾Á»ÁÆËǻԾ /&8Èƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË œ™¤ž™ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'JOJ".*$0 £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾

  ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ­¡™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™Æ˹ɹ¦ÊÃ

††

™Æ˹ɹ¦Êà ª­£

†† ††

¡©£ª ¹§¡¦®¬ª¤©­®¬¯¨¡©® ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ̺É £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

¬¯³©ª¥¤©­®¬¯¨¡©® ›¾ÊÕ¹ÊÊÉÌÐÆǼÇÁÆÊËÉÌžÆ˹§ÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ»¹ÊÊ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ»ƹÄÁÐÁÁ ¦ª

ÑË ÇÈË

ÇËÈÉÇÁÀ» 

ªª¬¯ ªžœ©¤¡ §»¬œª®­®¬ª¤®¡§¸©·¡§¡­œ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʾÉËÁÍÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ľʹ͹ʹ½ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ Î ¤Ì¼¹ ¤¾Ê¹ɹÅÇÐÆǼÇËÁȹ ÈǽÅÇÊËÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¦¾½ÇÉǼÇ ¤¾Ê¹Ê˹ÄÕÆÔ¾͹ʹ½ÆÔ¾ɹÅÇÐÆǼÇËÁȹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÃɹÑ ʾÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ »ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ÇÃɹѪ¾ÉËÁÍ ÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÛƹÄÁÐÁÁ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ 

 ÑË  ÑË ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

›¾Ê˹¨ÉÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈÄ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈÄ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† ††


ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

§ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†† †† †† †† ††

¬œ­±ª ©·¡¨œ®¡¬¤œ§·œ¬œ£¤ž·­¨œ£¦¤ ÁÊÃǺɾÀÆÇÂ¹ÄŹÀÆÔÂÈÉÇÍ ,"3#04"/ Î ËÌÉºÇ ʾ¼Å¾ÆË ÁÊÃǺɾÀÆÇÂ¹ÄŹÀÆÔÂÈÉÇÍ ,"3#04"/ Î ËÌÉºÇ ʾ¼Å¾ÆË ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ £É̼À¹ÐÁÊËÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î £É̼ÇËɾÀÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î  £É̼ÇËɾÀÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î £É̼ÇËɾÀÆÇÂ,"3#04"/ Î Î £É̼ÇËɾÀÆÇÂ,"3#04"/ Î Î £É̼ËÇÉϾ»ÇÂľȾÊËÃǻԠ£¤«Î À¾ÉÆÇ© © £É̼ÁÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾ÉйËÃÁªœž¯ «©™£«ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å Ĺ˾ÃÊÆÔ¾ ±ÃÌÉùÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ© © š¾Ä¼ÇÉǽ °¾ÄغÁÆÊà 

 ÑË    ÑË 

ÇË É ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É 

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™Æ˹ɹ¦Êà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ©ÇÆ½Ç «£ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª±¬œ©©ª¡¤«¬ª®¤žª«ª¢œ¬©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ™ª¬ ÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÇÆËÉÇÄÕ½ÇÊËÌȹ ÅÇÆ˹¿ ™ª¬ »Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ™ª¬ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ™ª¬ ǼƾÀ¹ÒÁ˹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ™Ì½ÁǽÇÅÇÍÇÆÔ¯ÁÍɹÄ ›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǩ¨«£ ›Á½¾Ç½ÇÅÇÍÇÆÔ¯ÁÍÉ¹Ä )ZVOEBJ ›ÁÀÁË ª§¥¥™® (BSEJ ›Á½¾ÇùžÉÔ»ÆÌËɾÆÆÁ¾ ›Á½¾ÇùžÉÔÌÄÁÐÆÔ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾¥ÇÆ˹¿»Á½¾ÇùžÉÊÏÁÍÉÀ¹ÈÁÊÕ×ÁÆÍÇÉÅ ›Á½¾Çɾ¼ÁÊËɹËÇÉÏÁÍÉǻǠ»Á½¾Ç†ùÆ ¹Ì½ÁdžùÆ .+1&( ›Á½¾Çɾ¼ÁÊËɹËÇÉÏÁÍÉǻǠ»Á½¾Ç†ùÆ .+1&( ›Ç½ÇÈÉǻǽÈÇ¿¹ÉÆÔ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾&* »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾&* »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾£¹Ð¾Ê˻ǜ¹É¹ÆËÁØ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» 

         ÑË

  ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ùоÊË»  À»ÇÆÁ˾ É

™ª¬ ™ª¬ ™ª¬ ™ª¬ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ¶£§«ž®ªž©›¡ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ½»ÌÊË» ÇÅÇÍÇÆÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾¥ÇÆ˹¿ ¹ÅÃÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ÆÔ¾ ÈÇ»ÔÑʾÃɾËÆÇÊËÁ"CMPZ ­ÁÆ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁÃǽǻԾÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ £ÇÉ¾Ø  Æ¹ÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÕÇÎɹÆÆÔÂǺӾÅÆÔ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔ½ÔÅǻǠ¡Æ»¾Æ˹ÉÕÈÇ¿¹ÉÆÔ ¥¹Ê˾ɆÊÁÊ˾ÅÔ ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ  ¥ÇÆÁËÇÉÔ½ÄØÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾»Ç½ÇȾÆÆǾ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ§¨ §¬ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁÈÇÉÇÑÃǻԾ ̼ľÃÁÊÄÇËÆÔ¾ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁÈÇÉÇÑÃǻԾ ̼ľÃÁÊÄÇËÆÔ¾ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §ÈÇ»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ǼƾÊËÇÂùØ ¨Ä¹Ã¹ËÔÈÇÈÇ¿¹ÉÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ˾ÉÉÇÉÁÀÅÌ ÇÎɹƾËÉ̽¹ ¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ Î Å ¨ÉÁºÇÉÔÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÈÉÁ‘ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ ¨ÉÁºÇÉÔÈÉÁ¾ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ©¹ÀɹºÇËùÈĹÆǻֻ¹Ã̹ÏÁÁÈÉÁÈÇ¿¹É¾ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆƹØÁÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇƹºÄ×½ÏÁÍÉÇ»¹Ø7JEFP(BSBOUùžÉ¹Ì½ÁÇùƹĹ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇÊľ¿¾ÆÁØÀ¹ǺӾÃ˹ÅÁ ¹»ËÇŹËÁоÊùØ ªÁÊ˾ŹÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹ†ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾

ÑË ÑË ÑË ÑË                  

É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  É É É ½¾Ñ¾»Ç É É ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ùоÊË» ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ É ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¡ÅÈÌÄÕÊ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨¨™¥¹ÉÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÎÕÐÀÍÍÎÅ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ÎÅ ûÅÉÌÄÇÆ 

| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 97

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÑÀÄÎÂÎ-ÏÀÐÊÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

98 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ªÁÊ˾ŹÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹ†ÌоËɹºÇо¼Ç»É¾Å¾ÆÁ ªÁÊ˾ÅÔ»Á½¾ÇƹºÄ׺¾ÆÁØÏÁÍÉǻԾ4NBSU7JEFP*ùƹĹ»Á½¾Ç ªÁÊ˾ÅÔ»Á½¾ÇƹºÄ×½ÏÁÍÉǻԾ4NBSU7JEFP*7½ÇùžÉ ÈĹËÔ ªÁÊ˾ÅÔÇÈÇ»¾Ò¾ÆÁØÇÈÇ¿¹É¾ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ªÁÊ˾ÅÔÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÉ¾½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉǾÆ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ²ÁËÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ¾Â

     

À»ÇÆÁ˾ É É ùоÊË» ½¾Ñ¾»Ç ùоÊË» É É ÇËÉ

¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† ††

­œ ªžª«œ¬¦ªžœ»®¡±©¤¦œ ¨Ä¾Æù¨›®½ÄØÈÉ̽ǻ ­ÇÆ˹ÆÔ ÈÉÌ½Ô ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ½¾ÃÇÉÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

žª¬ª®œ´§œŸœ¯¨·®¯¬©¤¦¡®· ™»ËÇŹËÁù½ɹÊȹÑÆÔÎÁÇËùËÆÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ɹÊȹÑÆÔÎÁÇËùËÆÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ɹÊȹÑÆÔÎÁÇËùËÆÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË ÑĹ¼º¹ÌÅÔªÃÁ½ÃÁ ™»ËÇŹËÁù½ÄػʾÎËÁÈÇ»»ÇÉÇË$BNF %PPSIBO ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË

   

  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™»ËÇŹËÁù½ÄػʾÎËÁÈÇ»»ÇÉÇË#'5 /JDF 'BBD ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾

 

Èǽ¹ÉÃÁ Èǽ¹ÉÃÁ

ªÁÅÈľÃʧÅÊà ªÁÅÈľÃʧÅÊÃ

†† †† †† ††

™›«§¥™«¡°žª£¡ž›§©§«™ʾÃÏÁÇÆ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¼¹É¹¿ÆÔ¾£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁœ¹É¹ÆËÁØ

ûÅ   

ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ¼¹É¹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ

 ûÅ 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ ›ÇÉÇ˹ÈǽӾÅÆdžʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾†ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾

ûÅ  

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ

†† †† †† †† †† ††

™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ÌĆثɹÆÊÈÇÉËÆ¹Ø ÖË ™»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁػӾÀ½ÆÔμÉÌÈÈ BOJHSBO@PNTL!NBJMSV ¹ÒÁËÆÔ¾ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¿¹Ä×ÀÁ ÌĆثɹÆÊÈÇÉËÆ¹Ø ÖË ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ BOJHSBO@PNTL!NBJMSV

  

  

¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ

†† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ›ÇÉÇ˹©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ¥ÇÆ˹¿ª¾É»ÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ¹ºÇÉÔ'&/4:4 ÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕ ÈÇÉÇÑÃÈÇÄÁžÉÆÈÇÃÉÔËÁ¾ £¹ÄÁËÃÁ »ÇÉÇ˹'&/4:4 §¼É¹¿½¾ÆÁØ À¹ºÇÉÔ ùÄÁËÃÁ ¨ÉÁ»Ç½Ô¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾½ÄØ»ÇÉÇË ¨ÉÁ»Ç½Ô½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË

   

 ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ

   

   

©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ªÁÅÈľÃʧÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ | 99

©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ÑĹ¼º¹ÌÅÔœ¹É¹ÆËÁØ ©§¤µª«™›¦¡ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËÇ»ÁÅ»ɹÀžÉʼ¹É¹ÆËÁ¾Â ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁСÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ¥ÇÆ˹¿ «ÌÉÆÁþËÔ†ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾

ûÅ ûÅ 

ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ šÌËÌÀÇ»™ ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ

†† †† †† †† †† †† ††

«ÌÉÆÁþËÔ ÊÁÊ˾Ź£ÇÆËÉÇÄÕ½ÇÊËÌȹ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾#'5 /JDF 'BBDªÃÁ½ÃÁ

 

Èǽ¹ÉÃÁ Èǽ¹ÉÃÁ

ªÁÅÈľÃʧÅÊà ªÁÅÈľÃʧÅÊÃ

†† †† †† ††

¬ÊÁľÆÁ¾¼¹É¹¿ÆÔλÇÉÇË ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ†ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ †Å ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¨¹ÉÃÇ»ÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF 'BBD ('" .BSBOUFDªÃÁ½ÃÁ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¥ÇÆ˹¿œ¹É¹ÆËÁØ

     ûÅ

 ùоÊË» À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ ¹ÃÏÁØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÀÐÀ. ÓÏÀÊÎÂÊÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

§¤°®·«ª ¶¡¨©ª®¬œ©­«ª¬®©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ £É¹ÆÔº¹Ñ¾ÆÆÔ¾ ÅÇÊËǻԾ ÃÇÀÄǻԾ ÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾ ¤¾º¾½ÃÁ¥«¥ ªËÉÇÈÔùƹËÆÔ¾ ˾ÃÊËÁÄÕÆÔ¾ ϾÈÆÔ¾ ɾÅÆÁÊËØ¿ÆÔ¾ ªËÉÇÈÔ˾ÃÊËÁÄÕÆÔ¾ ùƹËÆÔ¾ ϾÈÆÔ¾ ɾÅÆÁÊËØ¿ÆÔ¾ «¹ÄÁÉÌÐÆÔ¾ ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¯¾ÈÁ¼ÉÌÀÇÈǽӑÅÆÔ¾ÈÇœ§ª«Ì %*/ ÈÉÁ»Ç½ÆÔ¾ ËؼǻԾ

   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­«¡²ª ¡¢ œ±ª£®ªžœ¬·®œ¬œ ­«¡²ª ¡¢ œ¤­¬¡ ­®žœ¤© ¤ž¤ ¯œ§¸©ª¥£œµ¤®· £ÇÊË×ÅÊ»¹ÉÒÁùºÉ¾À¾ÆËǻԠÊÇÊÈÁÄÃÇÅ ÁÀÊÈÁÄù ÃÇ¿Á ¥¹ÊÃÁÊ»¹ÉÒÁùËÁȹ®¹Å¾Ä¾ÇÆ ¨¾ÉйËÃÁɾÀÁÆ4 . - 9- κÊɾÀÁÆËÇÐ ©ÇÊÊÁØ ¼ÇÄÁÏÔ ¦ª ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ

 ÇÈË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ª­£ ™Æ˹ɹ¦ÊÃ

†† †† †† †† †† ††

©Ìù»ÁÏԺɾÀ¾ÆËǻԾ Ãɹ¼ÁÊ»¹ÉÒÁùºÉ¾À¾ÆËǻԾ ÊÈÁÄÃǻԾ ®¹Ä¹Ë ͹ÉËÌÃÁƾÂÄÇÆǻԾ ²ÁËÃÁÊ»¹ÉÒÁÃÇ» À¹ÒÁËÆÔ¾ùÊÃÁ ÇÐÃÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ª§¥ 

 

ÇË É ÇËÉ

§ÅÊöľÃËÉǽ §«£ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥§©§  ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÔÎǽ¹Æ˾ÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÊÃÇËÐ Áž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ±ÆÌɨ™½Á¹Å ÅÅ ±È¹¼¹Ë£±†½¿ÌË Ä¾Æ ÄÕÆǽ¿ÌË ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԠ±È¹¼¹Ë¨¨˾Î ÈÄÇÊÃÁ ʾÆÇ»ØÀ

  ÈÅ ü ü

À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

®œ¬œ¯«œ¦ªž¦œ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ÁÊȾÆʾÉÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÊËؼÁ»¹×Ò¹ØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË

ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ    Ä ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»    ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

±ª£®ªžœ¬·¤©ž¡©®œ¬¸


ÈÇÛÑÊÀÍÈß. ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÄÈÇÀÉÍ

100 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾƹÀ¹Ã¹À ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊÊÁØ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø1& «¾ÉÅÇȹþË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

   

   

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† ††

¬œª®·¯­§¯Ÿ¤ ¤£·­¦œ©¤»«¬ª¡¦®¤¬ªžœ©¤¡¤ ¤£œ¥© ™ª¬ ÈÉǾÃËÆÔ¾ɹºÇËÔÁÊÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç˾ÉÉÁËÇÉÁ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔ½ÁÀ¹ÂÆ™Ê͹ÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¹Âƻʾ»Á½Ô Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ÁÀ¹ÂÆÁÆ˾Éվɹ ÁÀ¹ÂÆÈÇËÇÄÃÇ» ÊË¾Æ ÍÇËÇȾйËÕ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» ĹƽѹÍËÆÔ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù

  ûÅ  ûÅ ûÅ

 ™ª¬ À»ÇÆÁ˾ ª›†œÉÌÈÈ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ É ¶£ª §§§ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ÉÇËÉ É ¡½¾Ø­ÁÃÊ É ¡½¾Ø­ÁÃÊ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ §ËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁÈǽÃÄ×нÁÀ¹ÂÆ ÊËÉÇÁË ɾÅÇÆË ÅÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ ¨¾É¾ÈĹÆÁÉǻù ÊǼĹÊÇ»¹ÆÁ¾ ¨Ç½½¾É¿Ã¹ÈÉǾÃËƹØ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ©¹ºÇËÔÈÉǾÃËÆÔ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

     

 É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

†† †† †† †††† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† ††

·ËÁÊ š¾ÄÕÍÇÉË ¶£ª §§§ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬¡¨ª©®©ª­®¬ª¤®¡§¸©·¡¤ª® ¡§ª³©·¡¬œª®· "CTPMVUOP»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎÁɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË ù;ÄÕ†É̺ľÂ /&8ÅÇÆ˹¿º¹ÊʾÂÆǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ œ™¤ž™ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾œ¹É¹ÆËÁÂÆÔ½ǼǻÇÉ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË›¹ÆƹØÈǽÃÄ×ЫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ϾÆԫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÃÇÊžËÁоÊÃÁÎÁɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇ˝ǼǻÇÉ

   

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾

¶¼Á½¹†ÊËÉÇ œ™¤ž™ ªËÉǼɹ½ ªËÉǼɹ½ ªËÉǼɹ½ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ™ÃÃÌɹËÆÔÂɾÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ š¾ËÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔ ›¹ÆÆÔ¾ÃÇÅƹËÔÈǽÃÄ×Ð ›¹ÆÆÔ¾ÃÇÅƹËÔ û¹ÉËÁÉÔ ÇÍÁÊÔÈǽÃÄ×НǼǻÇÉœ¹É¹ÆËÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç

   

 ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½½Ç

«ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ «ÉÇÍÁÅÇ» ¡¨ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹

†† †††† †† †† †††† ††

›ÁºÉÇÌÃĹ½Ã¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇËÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË

   

 ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

·ËÁÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¾½¹Ä¨ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›ÔÈÇÄÆؾÅÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ›Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁ¾ÊË¾Æ ÈÇĹ ÈÇËÇÄù ƹÃľÁ»¹ÆÁ¾ù;ÄØ ǺǾ» »¾ÉÁ ɾÅÇÆË ÌÊ˹Æǻù©¾ÅÇÆËÀ¹ÅÃÇ» ½Ç»Ç½ÐÁÃÇ» ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù

  ûÅ ûÅ

¦ÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É

­¹ÊÃÃÇÅ ™ÄÕÃÇÉ «ÉÇÍÁÅÇ» ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¡½¾Ø­ÁÃÊ

†† †† †† †††† †† †† †† †† ††


¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹¥ÇÆ˹¿­šª ȾɾÃÉÔËÁ  ½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÆÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËÇ»ÁÅÇÃÇÆÆÔ¾ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÀÇÆËÇ»ƹ½ÔÅÇÎǽÁÀž˹ÄĹ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇà £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆËÁɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £¹Ð¾ÊË»¾ÆƹØÌÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ £ÁÇÊÃÁ ËÇɼǻԾȹ»ÁÄÕÇÆÔ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ £ÁÉÈÁÐƹØÃĹ½Ã¹Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £Ä¹½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁÁùÅÆØ £ÇÅÈľÃÊÆǾÊƹº¿¾ÆÁ¾ÊËÉÇÁËǺӾÃËÇ»¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ ÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ

  ûÅ  ûÅ    

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ¦ÁÀùØ   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¾½¹Ä¨ª£ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¥™©« ¥™©« ¾½¹Ä¨ª£ ¥™©« ­¹ÊÃÃÇÅ ™ÄÕÃÇÉ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­

†† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

™Ê͹ÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÌÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁœ¹É¹ÆËÁؤÁϾÆÀÁØÀ»ÇÆÁ˾

·««™

††††

£ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔƹÈÔľÆÁ¾ÅȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¨¨¬ ¤ÇŹ¾ÅÊ˾ÆÔ ÈÉǾÅÔ ÇË»¾ÉÊËÁØÄ׺Ծ»º¾ËÇƾ ÃÁÉÈÁо ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ù; ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľ ºÌ½ÃÁÇÎɹÆÔÈÃÄ×Ð ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ÁÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»йÊËÆÔÎ½ÇŹÎ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÎÇÄǽÁÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ¦¹½ÀÇÉ˾ÎÆÁоÊÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¦¾½ÇÉǼÇɾÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» Ä׺ԾǺӾÅÔœ¹É¹ÆËÁØ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» ½¾É¾»Ç ¨›® §Ë»¾ÉÊËÁغ¾ÀƹÉÌѾÆÁØ͹ʹ½¹»ÃÁÉÈÁо §Ë»¾ÉÊËÁØÁ½¾¹ÄÕÆÔ¾º¾ÀƹÉÌѾÆÁØ͹ʹ½¹»¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÇź¾ËÇƾ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» ¹Å¾ÉÔº¾ÊÈĹËÆÇ §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ ¨ÇÄÁžÉÆÔÂÈÇĽÄع»ËÇʾɻÁʹ ÊÃĹ½¹ Ź¼¹ÀÁƹ ËÁÈǼɹÍÁÁ ¨ÇÄÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¨ÉǺÁ»Ã¹ÇË»¾ÉÊËÁ»Ä׺ÇÅËÁȾÊ˾Æ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾ÂÇËÆÌľ»Ç¼ÇÏÁÃĹÈǽÃÄ×Ð ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ

            

 À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ 

¾½¹Ä¨ª£ ¨¾Ë¹Ä ª£ ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ ™©«¹ ¾½¹Ä¨ª£ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¾½¹Ä¨ª£ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ™ÄÕÃÇÉ ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ  ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ «¾ÈÄǾÇÃÆÇ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ·ËÁÊ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† ††††

¨ÉǾÅÔ»¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƾÁÃÁÉÈÁо¨ÉǾÃËƹØÈǽ½¾É¿Ã¹ ¨ÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ÈÇÄÔ½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁËÇɼǻÔÎÈÇžҾÆÁ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔùžÆÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆԾʼɹÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÈÉÇÅÔÑÈÇÄÔ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁžÉ ©¹ºÇËÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›Ê¾»Á½Ô ©¹ºÇËÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ ùÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆËÀ½¹ÆÁ ©¾ÅÇÆ˺¾ËÇÆÆÔÎÈÇÄÇ» ©¾ÅÇÆË»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë Ë̹ľËÇ» ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾º¹ÄÇÃÁÈÉǼÇÆÇ»̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾½»¾ÉÆÔÎÈÉǾÅÇ»̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ÅÇÊËÇ»ÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ȾɾÃÉÔËÁÂ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉÁ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹ˝ǼǻÇÉ ¼¹É¹ÆËÁØ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉÁÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉû¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÂœ¹É¹ÆËÁØ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇÊžËÁоÊÃÁÂÁÈǽÃÄ×Ð ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â ÇÍÁÊÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁɝ¾Ñ¾»Ç ùоÊË»¾ÆÆÇ ©¾ÅÇÆËÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËÈǽӾÀ½Ç» ©¾ÅÇÆËÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžҾÆÁ ©¾ÅÇÆËÎÇÄǽÁÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ» ©¾ÅÇÆË Ç˽¾Äù ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ©¾ÊËǻɹÏÁؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ

  ûÅ    ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ        

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¨ÉÇŨÇÄ ¾½¹Ä¨ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ ·ËÁÊ §«£ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ©¾ÅʹÆ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ «ÉÇÍÁÅÇ» ¡¨ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ™ÄÕÃÇÉ £ÉÇ»ªËÉdž¥¹Ê˾É žÉÑÇ» ¡¨ ¨ªš

†† †† †† †††† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

| ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | 101

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ È ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

102 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÆÕ ʹÌƧ˽¾ÄùÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǽ¹É¹¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» º¹ÆÕÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÇ˽¾Äùº¹ÆÁ ʹÌÆÔ º¹ÊʾÂƹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǾ¿ÁÄÁÒÆǾÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ½¹ÐÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ÇÊǺÆØÃÇ» ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¬ÊÄ̼ÁÌÃĹ½ÃÁȹÉþ˹ ¬Ê˹ÆǻùȹɹȾËÇ» »Ç½ÇÇËÄÁ»Ç» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇȾÊÃdžº¾ËÇÆÆÔÎÊËØ¿¾Ã ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ» ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

      ûÅ  

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ¦ÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ  

«ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ ­¹ÊÃÃÇÅ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¾½¹Ä¨ª£ žÉÑÇ» ¡¨ ¥™©« ·ËÁÊ ·ËÁÊ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¬ªž¡§¸©·¡¤°œ­œ ©·¡¬œª®· ™ÄÕÈÁÆÁÀÅÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ ɹºÇËÔ»ÔÊÇËÆÔ¾ ›Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ ›ÔÊÇËÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ¨ÉÇÅÔѹÄÕȾÆÁÀÅ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¹ÄÃÇÆÇ» ¼¹É¹¿¾Â ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ƹ»¾ÊÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ê»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÅØ¼Ã¹Ø ÈÄÇÊÃ¹Ø É̺¾Å¹ÊË ºÁÈÇÄÕÁ˽ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÔÑÁ ÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½Ô¥ÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥ÇÆ˹¿£ÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ¥ÇÆ˹¿­¹Ê¹½Ç»ÁÀ»Ê¾Î»Á½Ç»Ź˾ÉÁ¹Ä¹¦¾½ÇÉǼÇ ¥ÇÆ˹¿ª¹Â½ÁƼ¹»ÁÆÁÄǻǼÇÁž˹ÄÄÁоÊÃǼÇœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿›Ç½ÇÊËÇÐÆÔÎÊÁÊ˾ÅšÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇ

  ûÅ    ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

™ÄÕÈÉÇÅ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ §ÅϾÆËÉÇÊËÉÇ ™ÄÕÈÉÇÅ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ ªÁºÅ¾ËʾɻÁÊ ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ £ÉÇ»ªËÉdž¥¹Ê˾É ™Æ½É¾¾» ¡¨ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÆ˹¿¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÅؼÃÇÂÃÉÇ»ÄÁ§ºÉ¹Ò¹Â˾ÊÕ ÈÇÅÇ¿¾Å ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÎ͹ʹ½Ç» ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÆ˹¿ÈÉÇÍƹÊËÁĹ ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÈÇÊ˹»Ã¹ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÌÃĹ½Ã¹ ¨ÇÃɹÊùÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÇÃɹÊù;ÉÅ ÈÇËÇÄÃÇ»Á½É»Á½ÔÈÇÃɹÊÃÁ ¨ÇÊËÉÇÁÅÃÉÔÑÌ ŹÆÊ¹É½Ì Ö˹¿ À¹Å¾Æ¹Ê˹ÉÇÂÃÉÇ»ÄÁƹÆÇ»Ì× ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÈÇÃɹÊù͹ʹ½Ç»Áž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ›ÔÊÇËɹºÇËÔ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©¹ºÇËÔ͹ʹ½ÆÔ¾ ©¾ÅÇÆËѻǻ ÈÇÃɹÊù͹ʹ½Ç»Áž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§¥ÇÆ˹¿ ±»Ôž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÁ¾ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽdž‰ª

ûÅ    ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÈÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™ÄÕÈÉÇÅ ™ÄÕÈÉÇÅ ™ÆËÇÆÁ£Ç ¨ÉÇřÉË ¾½¹Ä¨ª£ ¨ªš ¾½¹Ä¨ª£ §ÅϾÆËÉÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ £ÉÇ»ªËÉdž¥¹Ê˾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ÄÕÈÉÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¼Á½¹†ÊËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉǼɹ½ ¥ÇÊËÇ»Áà £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ©¾ÅʹÆ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¾»¾É†·¼ ™Ã»¹ÊÁÊ˾ņª¾É»ÁÊ

†† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

­œ©®¡±©¤³¡­¦¤¡¬œª®· ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËœ¹É¹ÆËÁØ ÄÁϪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™ÇÅÁÆÊÉÇÃÁ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ ÇËÇÈīɾº†Ë¾½Ç¼ÈǽÉؽ¹ ™ÇʹÆ˾ÎɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØùІ»¹ÊËÉÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹Ï ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ™ºÊÇÄ×ËùІ»ÇʹÆ˾ÎɹºÇË Ä׺»Á½ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ«É¾ºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾Ç¼Ç»ÇÉ ÄÁϾÆÀÁ؛ǽÇùƹĹ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÅÇÆ˹¿ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ÇÈÄÇźÇ¼Ç»ÇÉ ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË §›£ ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ

       

 ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½½Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ


¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¼¹Àdž »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁœ¹É ÄÁÏ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹ¥ÇÆ˹¿ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ ©¹ÀÅÇÉÇÀùËÉ̺EÇËÅÅ ©¾ÅÇÆ˻ǽÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ª¹Æ˾ÎÆÁù›Ê¾»Á½Ôɹº©¾Å À¹Å¾Æ¹£» ÇÍÁÊÔÁ˽ľËƹÉÔÆþÌÊÄ̼ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ «ÇùÉÆdžÍɾÀ¾ÉÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¬ÀÄÔ˾ÈÄǻԾ¹»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾†ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ»

        

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ 

| ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | 103

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ £ÄÁŹËÊËÉÇÂʾɻÁÊ ª«ª ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¤Á½¾É¥ÇÆ˹¿ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¾»¾É†·¼ ™©«¹ §«£ ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ «¾ÈÄÇʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

¦¨§™«¤™¦« ™ª¬ ©¹ÊÊ»¾Ë ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ªÇņ¾ÄÕÊÇË ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¾»¾ÉÆǾÊÁØÆÁ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ ±ÃÇĹ©¾ÅÇÆ˹ §«£ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

ÄÅÌÎÍÒÀÆ. ÂÛÂÎÇ È ÓÁÎÐÊÀ ÌÓÑÎÐÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

¹§¡¦®¬ª¨ª©®œ¢©·¡¬œª®· ™Ç©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾½ÇÛ§ËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ™ª¬¶Ä¾ÃËÉÁù »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ¥ÇÆ˹¿»ÆÌËɾÆÆÁÎÁƹÉÌ¿ÆÔÎÖľÃËÉÇʾ˾›ÔÀǻ־ÃËÉÁù ¥ÇÆ˹¿ÄÇùÄÕÆdž»ÔÐÁÊÄÁ˾ÄÕÆÔÎʾ˾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ÖľÃËÉÇĹºÇɹËÇÉÁØ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾†ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÈÉǾÃ˹Å ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ¶Ä¾ÃËÉÁù›Ê¾»Á½Ôɹº©¾Å À¹Å¾Æ¹£» ÇÍÁÊÔÁ˽ľËƹÉÔÆþÌÊÄ̼ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿Ä׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁª½¹Ð¹»¶Æ¾É¼Çƹ½ÀÇɝǼǻÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

         

À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ 

£¡¨§»©·¡ ¯¬ªž·¡ ­žœ¡ª¥©·¡¬œª®· °¯© œ¨¡©®·   

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

šÌɆ»Ç½ šÌɆ»Ç½ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ª«ª ¾½¹Ä¨ª£

†† †† †† †† ††

§œ© ´œ°®©ª¡«¬ª¡¦®¤¬ªžœ©¤¡ª£¡§¡©¡©¤¡§œŸª¯­®¬ª¥­®žª ™Ê͹ÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁ¾²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ›Ç½ÇÈÉǻǽ½¹ÐÆÔÂɹÀ»Ç½Ã¹ ɾÅÇÆË 

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

 

†††† †††† ††††

ÁÀ¹ÂÆĹƽѹÍËÆÔ ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ¹»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ £¹Ð¾ÊË»¾ÆƹØÌÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ©¹ÀÌÃÄÇÆù ÄÁ»Æ¾»Ã¹ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËƹعÉÎÁ˾ÃËÌɹ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔ½ÁÀ¹ÂÆ ¹»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔ½ÁÀ¹ÂÆ ÇÀ¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ §ÍÇÉÅľÆÁ¾ÁÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾ȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÄÕÈÁÂÊÃÁμÇÉÇà ÈÉ̽ǻ ÍÇÆ˹ÆÇ» ®Ì½Ç¿¾ÊË»¾ÆƹØÉÇÊÈÁÊÕÊ˾Æ

    

¡½¾Ø­ÁÃÊ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ¤Ì¿Çà ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

    

¡¨ª©®œ¢ž·žª£¤¯ª¬¦œ¨¯­ª¬œ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹

 

 

™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇÂ

†† ÊÇË

†† ÊÇË

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹¥ÇÆ˹¿­šª ȾɾÃÉÔËÁ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻžËǽÇÅœ¦š ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾


ÀÐÅÍÄÀ ÄÎÐÎÆÍÎÉ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

104 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ

 

 

 

†† †††† ††††

›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ½ÇÊ˹»Ã¹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ»¹Å Á¤ ¼ÇÉǽ ɹÂÇÆ ¼ÉÌÀÐÁÃÁ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁʻԻÇÀÇÅÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈÁй º¾ËÇƹ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¥¾ËĹ žιÆÁоÊÃǾÈǽž˹ÆÁ¾ ¥¾ËĹ žιÆÁоÊÃǾÈǽž˹ÆÁ¾ ¬ºÇÉùÅÌÊÇɹ ¬ºÇÉùÅÌÊÇɹ

  Ä   

ƾ½ÇÉǼÇ  ÇËÈÉÇÁÀ» ƾ½ÇÉǼÇ  

«ÌŹÆÇ» ¡¨ ª¾»¾É†·¼ ­™¨ §§§ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ §ÅÇÅ «ÌŹÆÇ» ¡¨  

†† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †††† ††††

œ¬¡© œ ª¬ª¢©ª¥¤­®¬ª¤®¡§¸©ª¥®¡±©¤¦¤ ™Ë Á¤†ÃÇÄÎÇÀ†½ÇˣɹÀ†›ÇÄջdž½ÇË£† ÍÉÇÆË ÇËÐ ™ËÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔÂÈǼÉÌÀÐ ÃÇ»Ñ Ã̺Å ÉЪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™ËϾžÆËÇ»ÇÀ Á¤†ÃÇÄÎÇÀ½ÇˣɹÀ†›ÇÄջǽÇ˪ƹº¿ÈɾÅÁÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á†£¹Å™   Á¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇ˹ÅÁ ™Ê͹ÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ¨ÉÇùËÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔÎŹÑÁÆÈǽ¾É¾»Ì ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ »Ç½ÇÇËÄÁ»¹

    

    

¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÑ ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ª¾»¾É†·¼

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †††† †††† †††† †† ††

º¬¤ ¤³¡­¦¤¡¤°¤©œ©­ªž·¡¯­§¯Ÿ¤ž­®¬ª¤®¡§¸­®ž¡¬¤¹§®ª¬­¦¤¡¯­§¯Ÿ¤ ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊÆ ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÇÍÁÊÇ» ËÇɼǻÔÎÈÇžҾÆÁ ™É¾Æ½¹˾ÈÄǼÇÊÃĹ½¹ûÅ ¨Éǽ¹¾ËÊØŹ¼¹ÀÁÆÌ»Îǽ¹ƹ£¹À¹ÐÁÂÉÔÆÇà ʻǺƹÀƹР¾»ÉÇɾÅÇÆË ª½¹×ËÊØÈÇžҾÆÁØ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊÆ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË

 ûÅ  

½Ç¼Ç»ÇÉÆ É À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ 

«¹ÉÊÃ¹Ø ›Ê¾½ÄØɾÅÇÆ˹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† †††† †† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¬œ©­«ª¬®©·¡¯­§¯Ÿ¤œ¬¡© œ®¬œ©­«ª¬®œ ™ÃɹÆË ÊËɾĹžËÉ ™Å¥¹  ÈÄÇÒ¹½Ã¹ Å ™Å¥¹  ÈÄÇÒ¹½Ã¹ Å

 

 

 

†† †††† ††††

™ÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ™»ËÇÃɹƼÈË ÊËɾĹ†Å ™»ËÇÃɹÆ¡»¹ÆÇ»¾ÏÁ½ÉÊȾÏ˾Î ÖÃʆÉÔ ËɹÄÔ½ÇË ÃɹÆÔÇË†Ë ™»ËÇÃɹÆԼȆ ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÃɹÆԼȆ ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Á ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÇËœ™ ¾ÄÁ½ÇÊȾÏËɹÆÊÈÇÉ˹ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  Á¤ £¹Å™  œÉÌÀȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  Á¤ £¹Å™  œÉÌÀǻԾȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ £¹Å™   Á¤ œÉÌÀǻԾȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô¼ÉÌÀùÈÇÄÌ»¹¼ÇÆÇ» œ™ ¾ÄÕÅÁÊ˹ƽ¹ÉË œ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø œ™ ¾ÄÕ  Á¤ ÁÆÇŹÉÃÁ ¼ÉÌÀÐÁÃÁ œÁ½ÉÇÅÇÄÇË œÁ½ÉÇÅÇÄÇË œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÈǼÇÉÇ½Ì ǺĹÊËÁ ©ÇÊÊÁÁ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ†ºÌÄÕ½ÇÀ¾ÉÔ ÖÃÊù»¹ËÇÉÔ ¨£ª¥ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ†£¹Å™  ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ œ™ ¾ÄÕ ¡ÀÇÄØÏÁØ˾ÈÄÇËɹÊÊÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹEÅņÅÅ ¨¾É¾»ÇÀÃÁž¿½Ì¼ÇÉǽÆÁ¾ ¨Ç¼ÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ¨Ç¼ÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ÊËɾĹÅ Ë ºÇÉË†Ë ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀÃÁžË¼¹É¹¿¾Â

            йÊ  

½Ç¼Ç»ÇÉÆ   À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ  ½Ç¼Ç»ÇÉÆ  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ  

«¹ÉÊÃ¹Ø  ¨ÉÇÎÇÉÇ»ÁÐ °¨  ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ™ÆËÇÆÇ» °¨  ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁÅÅÇÆ˹¿ «¹ÉÊÃ¹Ø   ¥¾½»¾½¾» ¡¨ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ¨¾Ë¹Ä ª£   «¹ÉÊÃ¹Ø  œÇÄÇ»ÆØ ¡¨

†† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† ÊÇË

†† †† †††† ††††


¬ÊÄ̼Á¹ÃɹƹË ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÆǼÇƹÊÇʹ ¬ª¤¬œ¡™›«§£©™¦™£™«§Ë »ÔľËÊËɾÄÔÅ †ÔÂÖ˹¿À½¹ÆÁØ ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÃɹƹ Ë ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇʹÅÇÈǼÉšÇÉË Å ¼ÈË ÊËɾĹ¼È½ÇË ½ÄÁƹÅ ¬ÊÄ̼ÁÃɹƹË ¬ÊÄ̼ÁÃɹƹ,0#&-$0Ë ¬ÊÄ̼ÁÈÇÐÁÊËþ½ÇÉǼ«É¹ÃËÇÉš¾Ä¹ÉÌÊÕ ʹ»Çà £¹Å™À ¬ÊÄ̼ÁʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¬ÊÄ̼ÁʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù Ë ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹ%004"/ ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹ)JUBDIJ ¬ÊÄ̼ÁØÅǺÌɹ ¶ÃÊù»¹ËÇÉ ¶ÃÊù»¹ËÇÉ ¸ÅǺÌÉE ÅÅ ½ÇÅ ¸ÅǺÌÉE ÅÅ ½ÇÅ

 йÊ       

| ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß | 105  É À»ÇÆÁ˾      

ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ¹»Ç½ª«£ ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁÅÅÇÆ˹¿ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ «¹ÉÊÃ¹Ø ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁÅÅÇÆ˹¿ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁÅÅÇÆ˹¿  

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† ††††

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

«¬ª³¤¡¯­§¯Ÿ¤ ™Æ˾Æƹ«› »Ê¾»Á½ÔÌÊÄ̼ ªÈÌËÆÁÃǻǾ«› «ÉÁÃÇÄÇÉ ¦«› )PU#JSE  ™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ÊÈÌËÆÁÃǻԾ ¦«› «ÉÁÃÇÄÇÉ )PUCJSE  ™Ì½ÁÇȹƾÄÁ½ÄؽÇÅÇÍÇÆÇ» ™Ì½ÁÇËÉ̺ÃÁ½ÄؽÇÅÇÍÇÆÇ» ›ÁËÉÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ÈÉÁĹ»ÃÁ Ê˾ÄĹ¿Á ÁÀ"-ÈÉÇÍÁÄØ Ê˾ÃĹ À¾ÉùĹ ¹ÅÇÃÖľÃËÉÇŹ¼ÆÁËÆÔ¨Ǿ˨ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÈǽÀ¹Ã¹À ËÇɼȹ»ÁÄÕÇÆÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾

 œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™©«¹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™©«¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ËÇɼǻÔÎǺӾÃËÇ»ÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¥ÇÆ˹¿¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÎÑĹ¼º¹ÌÅÇ» ¥ÇÆ˹¿ÁÁÀ¼ºÔËÇ»Çà ¿ÁÄ»¹¼ÇÆÐ ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ù; ÅÁÆÁ†Å¹¼¹À ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÀ¹ÒÁËÔËÇ»¹ÉÇ»ÇËÃɹ¿ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÃÇÆËÉÇÄØÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁؽÇÊËÌȹ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ËÌÉÆÁþËÇ» ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾Å»ƹºÄ×½ ÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹÁÈÉÇËÁ»ÇÃɹ¿ÊÁÊ˾Å §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ©¾ÅÇÆËÊоËÐÁÃǻ־ÃËÉÇÖƾɼÁÁ ª»¹ÂÆÔ¾ɹºÇËÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

™©«¹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™©«¹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ªËÉÇÂÅÇÆ˹¿†¨¹ÉËƾÉ ª«ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

       

     

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™Ä¾ÃʹƽÉ ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË   ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË

†††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¯«¤¨³œ­®©·¡ª¶»ž§¡©¤» ™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ £ÌÈÄמ˹ÄÄ ÄÁÊË Ñ»¾ÄľÉ £ÌÈÄ×ÈÉÇÍƹÊËÁÄºÌ £ÌÈÄ×ɾÀÏÔ Ê»¾ÉĹ ƹȹÂÃÌ ÍɾÀÔ žËÐÁÃÁ ľÉÃÁ £ÌÈÄ×ÌйÊËÇÆÊÇËÇà ÊÃÇÅÅÌÆÁùÏÁØÅÁÈǽ¿ÁÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ¤ÁÊË §Ë»Ç½Ô §ËÎǽÔÈÇÄÁÖËÁľƹÁÈĹÊËŹÊÊ «É̺¹


106 ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ¹ÊÈÂŹ¿ÖÌÁÇ¿¾¿È·ÃÄź¿¼ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Öʽ¼¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉļ̹·ÉÁÊŸÅÇÅÉÄÒÌÈǼ»Èɹ ¹Ǽ¾ÊÂÓɷɼ μºÅ Ä· ÇÒÄÁ¼ ÈÉǼÿɼÂÓÄÅ ķοķ¼É ¹Å¾ÇŽ»·ÉÓÈÖ ¸·ÇɼÇ ™ ȹ־¿ È ÔÉ¿Ã „¨ÉÇÅÀº·¾¼É·’ ÅÉÁÇÒ¹·¼É ÄŹÊÕ ÇʸǿÁÊ„¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿ÖÄ·˜—§©œ§’˜·ÇɼÇȼºÅ»ÄÖrÔÉÅÅ»¿Ä¿¾¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÁÅÉÅÇÒÀÆÅÃŽ¼Éʹ¼Â¿Î¿ÉÓ ÆÇÅ»·½¿¿ÈÅÌÇ·Ä¿ÉÓ¹·ÏÁ·Æ¿É·Â

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû ¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ–•¥§š¥öŵε¾ÇºÆÑÄÃǺÀºÉõÁÃǹºÀµź¿ÀµÁÐ  † † † † † †ª¸ÊÔן £×нºÉ¸×††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁʹÅÇÊ»¹ÄÇ»)PXP ¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ľÂ£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ º¾ËÇÆ

©¯¢©ª £¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ

®¡§¡°ª©· ††††

š¾ËÇÆ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃ

£»¹ÉËÁÉÔ ÊȾÏ˾ÎÆÁù

†† ††

Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÈÄÁËÔ¨£ ­šª ¨¥Á½É Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ»

œÉÌÀǻԾÁÄÁľ¼ÃǻԾ¹»ËÇ ¹½»Á¿ÃÁ½Á¹Å¾ËÉÇÅÁ

†† ††

Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ þɹÅÀÁË

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ

†† ††

£¹ÉËÇÆÆÔ¾ÃÇÉǺÃÁÎ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ Ê˾ÃÄÇÅÅ ¹É¾Æ½¹ÇÍÁÊÆÔÎÁÊÃĹ½ÊÃÁÎÈÇžҾÆÁÂ

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

†† †

£»¹ÉËÁÉÔ ÃÇÅžÉоÊÃÌ×ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË

†† ††

£ÁÉÈÁÐ Ÿš¡ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

™»ËÇÅǺÁÄÕ û¹ÉËÁÉÔ

††††

£É¹ÆÃÇÀÄǻǣ£† †Ãû¹ÉËÁɹ ÇÊùÈÇĹ »¹¼ÇÆù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÈÇȾɾɹºÇËþľʹ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔÂ

††

¤ª¨ ª¨ ›¨ ›¨§ ¥­ 04# ͹ƾɹ

§Ë½¾ÄŹˆÄÔ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ÖľÃËÉÇŹË £¹ÆϾÄØÉÊÃÁ¾ËÇ»¹ÉÔ

††††

¥¹ÑÁƹÉ̺Á˾ÄÕƹؽ½É¾»¾ÊÁÆÔ¥©¦¨†

Ÿš¡ ÃÁÉÈÁÐ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä

††††

¥Ø¼Ã¹Øžº¾ÄÕ

£ÁÉÈÁÐ

††††

¦¹ÉÌ¿ɾÃÄƹ»Ó¾À½¾†»Ô¾À½¾»¼§ÅÊà »Ê¾ƹÈɹ»

§É¼Ë¾ÎÆÁù Ç˽¾ÄŹ˾É ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††

§ºÌоÆÁ¾»¹»ËÇÑÃÇľ ™»ËÇËɹÆÃÇÄľ½¿

§Ê»¾ËÁËÈÉÁºÇÉÔÁÖľÃËÉÇÅÇÆËÁÀ½ º¹Æ½¹¿ÆÔ¾ÊÃɾȹ †† ÁľÆ˹ À¹¿ÁÅÔ¹ÆþÉÆÔÂÁ¼¾ÉžËÈÉÇùÄÔ»¹×ÒÁ  ª¡¨ ÁÀÇľÆ˹ ÈÁÊËÇľËÊÃǺÇÀ¹º ÊÃÇºÔ ÊÁÄÁÃÇÆ ÊŹÀù ƾÀ¹Å¾ÉÀ¿Á½ÃÇÊËÕ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ º¾ÆÀÁÆ À¹ÈйÊËÁ½ÈÉÁÀŹËÉÇƹ ÃľÂǺÇÂÆÔÂÁ¨›™ ¹»ËÇ»ÔÑù ÊȾÏǽ¾¿½¹

§Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® ÑùÍԆÃÌȾ ÃÌÎÆÁ ɹÊÃÉǤª¨

¤ª¨ ÅÇÆ˹¿Ⱦƹ žËÁÀÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›® ɾÃĹŹ ††

£Ç¹ºÀ¿µ¹Åº·ºÆ½Âþ¶µÂÑ ÆÇÅýǺÀÑÆÇ·ÃƵÈÂ

™ºÅº·ÃöÅÆǵ¿½ ÆÇÅþÁµÇºÅ½µÀЗµÅ½µÂÇÐ§Ë½ÔλȹÉÆÇ˾ľ¥¾Ð˙

»¾ÉÁžË ¨›® ÇÃÆÇǼƾÊË ¨›® ȾÊÇÃÊËÉÇÁË ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ Ê˾ÃÄÇ¿¹ÉÇÊË ÊȾÏǽ¾¿½¹ ľËÀÁÅ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ʹÆ˾Î ÃɹÊù ÃÇľÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÎÁÅÁؽ»Ç½ÇÇÐÁÊËÃÁ

††††

¨¾ÊÇÃ

Ÿš¡ ÊËÉÇÁËŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ ˾ÎÆÁù

††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕι

™»ËÇ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

¨Ç¼Çƹ¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ »¹¼ÇÆù ½ÇÊùÈÇĹšÉÌÊÇà ÊËÉǼ¹ÆÔ ƹÄÁÐÆÁÚÄÇÆιÌÊ

¦Ç»Ô¹Šœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ» ˾ÆË £¹Å™ † ºÌ ­¹Æ¾É¹ ›¨ É̺¾ÉÇÁ½ ÇƽÌÄÁÆ ϾžÆË

††††

¨¾ÆÇÈĹÊË ÌÊÄ̼ÁɾÊËÇɹƹ ¹ÅÇÂù ÖÅÇÆ˹¿

ªËÇŹËÇÄǼÁоÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á£ÇÅÈÕ×˾ÉÔ ͹ÃÊ

††††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌƧ˽¾Äùº¹ÆÕ

¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈǽ¡Ÿª ¦Ç»PÅÇÊÃǻù

††††

¬ÊÄ̼Áº¹ÀÔÇ˽Ôι¨ÇÄÁËÇ˽¾Ä

ž¿¾Å¾ÊƹÉùÆÏËÇ»ºÌκĹÆÃÁ ÃÇÆ»¾ÉËÔÈÇ©ÇÊÊÁÁ ††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ§µÇÑÔº Ôͺ·Æ¿Ã¾ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

—Â÷þÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·Àº ½Ô Äà ¶µÅǺÅÂÃÁÈ öÁºÂÈ ™µÂµÔ ÈÆÀȸµ ÄÀµÇµÔ ¦ÇýÁÃÆÇÑ ÉÊÈÆÂÀöÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̍ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã· ÄÅºÄ½ÂµÂ½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹ýÁ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 107

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ˜¿º™¿Â¿»½ ÌģɹÊÆǼ»¹É½¾ÂÊÃ¹Ø †™ ˆ† †† ™›™†£¼»¿· «¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† ›¼Â¼¼¹· Ÿ¦ «¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ † £·Áȿ÷†¥ÃÈÁ ÈÉ£¥¹ÉÃʹ ˆ† †† ¦ÇÅ»¹¿½¼Ä¿¼ Ìģ̺ÔѾ»¹ ˆ† †† §Ÿ¡ ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ ÇÍ Ë†† †† ­¼ÄÉǧ¼Á·ÃÄÒ̪ÈÂʺ ÈÉ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍÁÊ Ë† Ë͆† ¯Æ·Á ®¦ Ź¼„œÇÄ̺ÇÂǼÇƾÔ ´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì —Ë¿Ä·†¦·Â·»· ¼¥ÇÊû¹ ÌĦÁÃÇÄÕÊÃ¹Ø ÇÍÁÊ 

Ë ††

¤ÅÇ÷†¤Å¹ÅÈ¿¸¿ÇÈÁ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪǻ¾ËÊÃ¹Ø 

Ë ††

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ 

Ë ††

§¼Á·÷¹Ǽº¿ÅÄ·Ì ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĨÇ˹ÆÁÆÊÃ¹Ø † 

Ë †† ††

§£¡„¨¿¸¿Çӓ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÊÆÔÂÈÉÇÊȾÃË Ç͆ Ë ††

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿† ÆÔÅž¿ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»ľ† ÆÁ¾ÅÅÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹©­Èǽ¾Ä¹ÅȾйËÁ ˾ľɹ½Á† Ç»¾Ò¹ÆÁØÁÊɾ½ÊË»ŹÊÊÇ»ÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÂùà ɾÃĹÅÆǾª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇË Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁ š¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV

—»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † §œ›—¡­Ÿ¶šÂ·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇ™™›ÔѾ¼ÇÉǽϾ»¹ WBB!EJNBSLSV ¢¿É¼Ç·ÉÊÇÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇž¡š¾É¾Æ½¾¾»¹ FCFSFOEFFWB!EJNBSLSV ™ÒÆÊÈÁ·ÕпÀǼ»·ÁÉÅÇœªªË¾È¹ÆÇ»¹¥É¹¼ÉÈɹ¼ÄÄÒÀȼÁǼɷÇÓ™›£ÁÂÃÇ ›¿¾·ÀÄ ¹ÇÈÉÁ·¦™¤¾ÇÆÇ»¹ ™™²¾È¾ËÇ»™™¥ÁƹÃÇ»¡ÅÇǼÁÉÊÇ·§›±ÁľÎÁƹ ¤·¸ÅÇ«¨™»ÁÄÇÐÃÁƹ «ÅÉźǷ˿¿™¦§À¾ÉÇ»™¦šÇºÃÇ» ¦¼Î·ÉÓ§§§„¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø  ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ

¥©›œ¢§œ¡¢—£²¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††«¹ËÕØƹ«¹É¹Æ††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ††††«¹ËÕØƹ¤ØѾ»Êù؆††œÌÀ¾ÄÕšÁúÌĹËÇ»¹ †††›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹†††ž¼ÇÉ£ÇÀÔɾ» &†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ›Ÿ¨©§Ÿ˜ª­Ÿ¶š¾ÊÈĹËÆǾɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾»¾½‘ËÃÌÉÕ¾ÉÊùØ ÊÄÌ¿º¹„¥¹ÃʨɾÊʆÅÖÂĔ ˆ † † »ÆÌËɾÆÆÁ ¦Å»Æ¿È·ÄŹƼηÉÓ͹ÃËÁоÊÃÁÁÈǼɹÍÁÃÌ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁ ª¾ÉËÁÍÁùËÔÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ «ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ ¨É¾Ë¾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØ ÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ „¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ»¼ÀÈɹ¿† ɼÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

¤£ œ®¡§¸­¦œ»Ÿ¬¯««œˆ ¤¨œ¬¦—  ½ÄÂϽ ˆ«ÉÎÇÅÆ¡ËÉË¿ËƘ £ÐÍʽȊǽϽÈËÀ ˆ©Â¾ÂÈÙ¥ÊÏÂÍÙÂ͘

¯ÂÈÂÑËÊÊØÆÎÌͽ¿ËÔÊÅÇ ˆ£•ÈÏØÂÎÏͽÊÅÓØ «ÉÎÇÅÆ¡ËÉË¿ËƘ ËÍËÁÎǽÜ ÅÊÑËÍɽÓÅÊʽÜ ÎÅÎÏÂɽ

®¤¬œ¢ ¹¦£

¯¥­£ ¤¢¯¸ ®¢­¯¥±¥³¥­«Ÿª ª³¥«ª¨¹ª«¦ ¯¥­£ª«¦®¨°£ž«¦

™½É¾ÊÁÀ½¹˾ÄÕÊË»¹ §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † &†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV XXXEJNBSLSV

žª¤¡¦™±¡°¡«™«ž¤¡®§«¸«¨§ž¤¡«µª¸ª›§¡¥¥¦ž¦¡ž¥§¦™±ž¥¡ ™¦¡¡ ¥´ª¬§›§¤µª«›¡ž¥§¨¬š¤¡£¬ž¥ª™¥´ž¡¦«ž©žª¦´ž¨¡ªµ¥™

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100
108 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

§ÊÈÁÂ¿Ã·É £É¨ÌËÕ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØ Á»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

„¨É·ÂÓÄÒ¼»¹¼Ç¿“ Ź¼¹ÀÁÆ ¥¹ÄÕϾ» ÌÄœ¾ÉϾƹ 

÷º„œ¹ÇÅŸſ“ ¨Á·»‘ „¨¹Êʹ¿” « ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø ¥¹ÉÃʹ †† ǺÇÁ ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ˾ÉÁ¹ÄÔ ¼¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ ÖľÃËÉÇËÇ»¹ÉÔ ʹÆ˾ÎÆÁù

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ „§¼ÃÂÕÁȓʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ» ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ «¯§ÅÊÃÁ ¥¹ÉÃʹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ ÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈĆØÁ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë »Ç½ÇÊƹº¿†Ø

„£¼¸¼ÂÓ£¿Ç·“ ¼ÉÌÈȹÃÇÅȹÆÁ ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ †† ††

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

—¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø † ††„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

††

„¢¼¹Ï·“ Ź¼¹ÀÁÆ ©¹ºÁÆÇ»Áй †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ¼¾ÉžËÁÃÁ ÃɾȾ¿ÆÔ¾ÁÀ† ½¾ÄÁØ ǺÇÁ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

„™¼ÂÅē ¬Ð¾ºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

„—Á¹·Æ·Èɓ ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ÌÄœÌʹÉÇ»¹  

™·È¿Â¼ÄÁÅ™™ °¨ œ¹¼¹ÉÁƹ ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ¼¹À¹ ˾ÈĹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ

™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

¨¼ÂÓÆÅ ÃÇÅȹÆÁØ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ȾÐÁ ùÅÁÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ

ʹÄÇÆ Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ ľË§ÃËغÉØ 

††

„§ÊÈÈÁ¿ÀÈÉ¿Âӓ žº¾ÄՆϾÆËÉ ±¾º¹Ä½Áƹ †† žº¾ÄÕÃÇÉÈÌÊÆ¹Ø ÇÍÁÊƹØ

„¡·Äȼdž¨¿¸¿Çӓ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÇÃƹ Äǽ¿ÁÁ

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

„µ¾·“ ¨«­ §§§ ¸Ãǻľ»¹ †† ††

††

¨ÉÇÅÀ­¼ÄÉdž¦™¬ ™§ †Ø™ÅÌÉÊÃ¹Ø 

›·Ç¿·Ä· È·ÂÅÄ»¹¼Ç¼À ¡¨ ÈÉ£¥¹ÉÃʹ  É 

††

ĹÃÇÃɹÊÇÐƹØÈÉǽÌÃÏÁØ

„­¼ÄÉÇÁÇŹ¿“ ­ÉÌÆÀ¾ ÇÍ †† † ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹºÇËÔ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ņÄÔ

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ¯ÂÒÁŹ·œµ ¡¨ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÖË ÇÍ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¨¼Çº¿¼Ë†«·È·»“ ÈÉ¥¹ÉÃʹ š ÇÍ Ë†† ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

ľË§ÃËغÉØ 

††

† .BDIJOF4UPSF ÊÌȾÉŹÉþË žιÆÁÀÅÇ»ÁŹÑÁÆ Ìģ̺ÔѾ»¹  

„£·ÈɼÇ¢·Àē œÌʹÉÇ»¹ °¨²¾Éº¹ÃÇ» ††

„šÇ·ËŸ©“ ž—¥ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ††

„š·Ã÷“ œ¾ÉϾƹ Ɇ†

ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø ™ 

Ÿ»¼¿»ÂÖ¹·Ï¼ºÅ»Å÷

†† ††††

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ ½»¾ÉÁ †† ɾÅÇÆË Ç˽¾ÄùÈÇžҾÆÁ  »ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾

¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ¹ †† †Â™ÉÅÁÁ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ †† Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ËÉÇË̹ÉƹØ ÈÄÁËù ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ¹»ËÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ »ÇÉÇ˹ ÄÁÆÇľÌÅ Ì˾ÈÄÁ† ˾ÄÁÁĹÅÁƹË

ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ 

Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù Ê»¾ËÁÄÕÆÁ† ÃÁ ùº¾ÄÕ ÈÉǻǽ

„œ¹ÇÅ·Á¿“ ľË§ÃËغÉØ 

„¨ÉÇÅÀ¸·É“ ÷º·¾¿Ä „£¿ÇÁ¼Ç·Ã¿Á¿” „£¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄɓ ŸÌÃÇ»¹ ÇÈËǻdžÉÇÀÆÁÐƹØ œ¾ÉϾƹ ÃÇÅȹÆÁØ §§§„²¾¼¼Á” † † †† ľË§ÃËغÉØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉdž º¾ÆÀdž †† ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË Á ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ã¾É¹ÅÁоÊùØÈÄÁËù Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ þɹÅǼɹÆÁË ù;ÄÕ

„›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉǓ „ŸÄɼÇÁ·¸¼Âӓ °¾Ä×ÊÃÁÆϾ» 

©¡„¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·»“ §ÅÊÃ¹Ø †† †† ¥¥¥„¨ÉÇÅÀ†Ã·ÈɼǓ©£«

KERAMA MARAZZI

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

„ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À „¼§ÅÊÃÖÃÀ „ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ „Ä·ÈÉÇſɼÂÓÄÒÌÇÒÄÁ·Ìº¥ÃÈÁ· ·¿ÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà †Ø¨Ì˾»¹Ø ÖÃÀ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ ØÉŹÉù ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃÖÃÀ ¤¾»Çº¾É¾¿ÆÔÂÉÔÆÇà ™»ËÇ»ÇÃÀ¹Ä £ÇŹÉÇ»¹ ÖÃÀ ¤¾ÆÁÆÊÃÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà ©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ÖÃÀ ®ÁËÉÔÂÉÔÆÇà ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø ™ÖÃÀ ¸ÉŹÉù„ ¹º¹ÂùÄÕÊùؔ ÈÉ¥Áɹ ¹ÖÃÀ „¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ „ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ ™ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÖË ††

ÌÄ ¹»¾ÉËؾ»¹ 

Ź¼¹ÀÁÆ „¨É·Ç¿Á¬ÅÉÉ·¸ÒΓ £É¹ÊÆÔ¨ÌËÕ Ź¼¹ÀÁÆ †† ¥¹ÉÃʹ þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù †† ù;ÄÕ þɹÅǼɹÆÁË ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ ǺÇÁ ¼¾ÉžËÁù ÃľÁ ʹÆ˾ÎÆÁù Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

µ¾· §§§ œÌʹÉÇ»¹ ÖË ††

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ

„¦·Ç÷“ ¥¥¥ 

 

šÂ·ÈÈÆÇÅà §§§ °¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç †

„˜Ç¿Á“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

„™¼ÈÓȹ¼É“ ÌĤ¾ÊÃÇ»¹ Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù

„¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿“ ¥¹ÉÃʹ ™ ††

KERAMA MARAZZI ŸÌÃÇ»¹ ††

„˜¿Åē †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø 

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„—¾¸ÊÁ·¡ÅÃËÅÇÉ·“©› §§§ †Ø¤ÁÆÁØ ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” † †


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 109

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †

„—ÇÃÈÄ·¸“« §§§ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ††

„¦ÇÅÇ·¸“ †Ø¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø † Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †

„—¸Ç·¾¿¹Ð¿Á“ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††

„£·ÁǷȓ Ź¼¹ÀÁÆ †Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

„˜¿ÁÅÃƓ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††

„­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·“ §§§ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žº¾ÄÕ ÅØ¼Ã¹Ø ÁÆÊËÉÌžÆË

„¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ“

„˜ÅǼÀ“ 

††

«¨­ §§§ ÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ þɹÅÁÐÈÄÁËù ù;ÄÕ

††

„¬Å¾Ö¿Ä“ʹÄÇÆ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¥¹ØÃÇ»ÊÃÇ¼Ç †† Èǽ»¾ÊÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁ ½»¾ÉÁ ÄÁÆÇľÌÅ

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„›ÅÃÅɼÌÄ¿Á·“ „«·ÈÁÁÅÓ ľË©££™ ¤ÁÆÁØ Ɉ †† »Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁËɹºÇË£ÉÇ» Ê˾ÄĹ¿ÁÁ»ÁËÉÁÆÔ ÃÇƽÁ† ͹ʹ½Å†Ä »Ç½ÇÊËʆÅÔ ÏÁÇƾÉÔ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žË½»¾ÉÁ

—¹ÉÅ÷ɿÁ·—¨ ľË©££™ ††§œ¶ †Ø¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ¹ †† †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¡ÅÃÈÅÃÅÂÓÈÁ·Ö ÈÉÇÅÀÁ·“ †Ø«É¹ÆÊÈÇÉËÆ¹Ø ™ †† ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾† ÉÁ¹ÄÔ ºÔËÇ»¹ØÎÁÅÁØ Ÿ¾Å»ÅÆ¥ÃÈÁ §§§ ľË©££™ ÇÍ †† 

„¦·ÄÅǷ÷† „¨ÉÇÅÀ÷ɼǿ·Â҆ ­¼ÄÉǓ “ ľË©££™ ÇÍ ÌÄ£ÁÉÇ»¹ «¾Ä͹Ãʆ† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 1PMJGBSC Èɾ½Ê˹»Áˆ»Ç»§ÅÊþ ľË§ÃËغÉØ †† † ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† „¡ÅÃÆ·Ä¿Ö„šÅÇÆ·Èɓ оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ » ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ˆ ÅÆǼÇùÆ

¼Á½ÉÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ †

„›Åû¹¼Ç¼À“ ʾËÕʹÄÇÆÇ» ¡¨ ¥¹ÊľÆÆÁÃÇ»¹ ††

„˜Ç¿º·»·­¦¨“ §§§ ±¾º¹Ä½Áƹ ††

¦¥¢Ÿ£—¡¨ §§§ ¨£­ £ÁÉÇ»¹ ††

„¨¿¸¿ÇÈÁ¿À ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á“ ™§ ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø †† ††

„¦·ÇÉļdžš·Ç·Äɓ ¬£ ™§ §ÊÅÁÆÁƹ ™ †† ††

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª©

„¡Ç¼ÆÁ¿ÀÅǼϼÁ“ ¨Ì˾»¹Ø ½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ¨Ì˾»¹Ø †† žº¾ÄÕ ʹÆ˾ÎÆÁù ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ» ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¨Ì˾»¹Ø ††

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ „œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À“Ź¼¹ÀÁÆ „§ÊÈÁ¿÷ɓ ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ «É̽¹ ¥¹ÉÃʹ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØ †† †† ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾Š½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† ÊÁÊ˾ÅÔȾɾ¼ÇÉǽÇà Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £†Ä„™Å»ÅÆÇŹŻοÁ“ „—ÈË·†ÉǼÀ»“ ªË¹ÄÕÊÃÇ¼Ç †† »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ†Ø ÇËÇÈĆ¾

„¨¿¸·Çȓ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔÂÀ¹Ä ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ¨Ì˾»¹Ø  ȹ» ºÌËÁà †† ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †

„¤Å¹Åȼ“ÊËÉÇÂŹÉÃ¾Ë £Çƾ»¹ ™ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ Ê¹Æ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

 

ÅÁËÉÁ¾»¹ 

„£¿ÇŸż¹“ Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½ ľË©££™ ††

††

††

„¨¿¸¿ÇÓÁ¼Ç·Ã¿Á·“

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

§£ÇѾ»Ç¼Ç 

ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹† ÄÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

¾Ã¹ºÉØ 

„¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ ¹ÅÆÇÅȓ š¹ÉιËǻǠ †† ½»¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔ¾§Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ

„¬Å¾Ã¼¸¼ÂÓÉÅǺ“

„¡Ê¾Ö“Ź¼¹ÀÁÆ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ††

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ĹÃdž ÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„˜¼ÂÅē ™»Á¹ÏÁÇÆÆ¹Ø ™

††

оÉÆÔž˹ÄÄÇÈÉÇùË

„¨ÉÇſɼÂӓ ÌĤ¾ÊÆÇÂÈÉǾÀ½ (цоколь). ††

ÈÇËÇÄÃÁ þɹÅÈÄÁËù;ÄÕ ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½»¹ÆÆÇ  »Îǽ½»¾ÉÁ ÃɾȾ¿

—Á¹·È¿Èɼà ¥¥¥ ›¹ËÌËÁƹÌÄ  ™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ›¹ËÌËÁƹ › †

„¨ÉÇÅÀ¢ÕÁÈ¡¼Ç·Ã¿Á·“ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

††

† †

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ ÃÁÉÈÁÐ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆ ÑĹÃǺÄdž ÃÁ ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԾʞÊÁ

„§ÊÈÁ¿÷ɓ

„˜Ç¿¾“ʹÄÇÆ

††

±ËÇÉÔ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ§ºÇÁ £É¾È¾¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

«ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

„©†¥ÃÈÁ“ §§§ †Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

™ÒÈÉ·¹Á·ÈÉ·ÂÓÄÒÌ »¹¼Ç¼À-JPO žÆÁʾÂÊÃ¹Ø 

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà „¥©¿›¥“ §£ÇѾ»Ç¼Ç ™

„¨ÉÇÅÀ†›ÅÓ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ

›¹ËÌËÁƹ š

††

„¤¥ª†¬—ª¨“ ˜ÅÂÓÏÅÀ»Åà »Ç¼¹¼È¿ÄÒ

†¼Ç¾Ã¹ºÉØ 

† †† »Ê¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ

ª¾½Ç»¹ ›

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

Ÿ¦šÂ·»Á¼¹¿Î™— ÊËÉÉÔÆÇ侻Ǻ¾É¾¿ Éؽ žÊËÇ †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÃÇÅÈľÃË̆ ×Ò ÊÌÎÊËÉÇÁËÊžÊÁ ʹ½ÁƼ ȹƾÄÁÊ˾Æ

ȹ»ÁÄÕÇÆ

#04$) ľË§ÃËغÉØ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”†

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”†

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà 

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ¿ ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌĤ¾ÆÁƹ ¹ ˆ†

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ·

ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹  ˆ†

¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄż ŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À ÌĸÃǻľ»¹  ˆ†

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª©


110 | ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #21 (517) 31.05.10 ¯¥­£ ¤¢¯¸®¢­¯¥±¥³¥­«Ÿª ª³¥«ª¨¹ª«¦¯¥­£ª«¦®¨°£ž«¦

ÌÍÂÃÊÂÂʽĿ½ÊÅÂÀ½ÄÂÏØ ½ÄÂϽÅÄÁ½ÂÏÎÜÎÑ¿ͽÈÜÀËÁ½

¬œ­²¡©¦¤

ƹɹÀžҾÆÁ¾ɾÃĹÅÔʼ »ɹÊϾÆÃÁ»ÎǽÁËÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ȾйËÕÁɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾¼¹À¾ËÔ

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË »ÇÈÉÇÊÔÁÆ˾ÉվɹÁ ½ÁÀ¹Âƹ ÇÎɹÆÆÔÎÁ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÇÆÆÔÎÊÁÊ˾Š ÊÁÊ˾ÅÃÄÁŹˆÃÇÆËÉÇÄØ ®¿É·É¼ÂÓÈÁ·Ö·Ê»¿ÉÅÇ¿ÖÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁÁžƾ½¿¾ÉÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÃÇÅȹÆÁ ÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÁ