Page 1

¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

 ɽÜ

®³¢ª©¥ ª ¯«Ÿ­¸

‹

– 

ɽÜ

¥ÁιÁÄ «·­¸œ¡¦ ¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕ ÅÁÆÁÊËɹ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÁŸ££§ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ

¡»¹Æ ¥™ª¤·£ œ¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ ½ÁɾÃËÇÉ ¥›¯„¡Æ˾ÉÊÁº”Ч ЕМ УДИВИЛ И НТЕРСИБ ? 

    

  ! " !#  

$%&

 e-mail: zsgb5@yandex.ru, www.zsgb5.ru

22359

рекламное издание

XXXEJNBSLSV
«É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................8

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ .............................9

§Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

×ÅÌ ÓÄÈÂÈË «ÈÍÒÅÐÑÈÁ»? ................................................10 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÍÈÃÀ ....................................................... 14 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ...........................................15

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØ œª¥«ÇÈÄÁ»Ç

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ ¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻǼǽ¾ÃÇɹÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÉÇо¾

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ

16          

70         

80 

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ £ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇË ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ» ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

  

89   

93       

100  

101      

106 107 108 110 112


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

? ÇÉǼÁɾÅÇÆËÁÉÌ×Ë —£¡¦Ÿš¤¥£™£ ›•š§¦´¥š¡£¢§™£ ¥£˜¡š¦§¢£˜£œ¢•¬š¢´

ª¹ÈɾÄØ ÃǼ½¹¼ÇÉǽÊÃÁ¾ ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔÈÉÁÊËÌÈÁÄÁà ¹»¹ÉÁÂÆdž»ÇÊÊ˹ÆÇ»Á˾ÄÕÆÇÅÌ ɾÅÇÆË̽ÇÉǼ »§ÅÊþÇËɾÅÇƆ ËÁÉÇ»¹ÆÇǺӾÃ˹¦¹ÁºÇÄÕÑÁ¾ ǺӾÅÔ»ÔÈÇÄƾÆÔ»ªÇ»¾ËÊÃÇÅ Á§ÃËغÉÕÊÃÇÅÇÃÉ̼¹Î ›ǺҾÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÇÃÉÌ¿ÆԆ ÅÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÅÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉdž ÊË»¹ÌÄÇ¿¾ÆÇÊ»ÔѾ ËÔÊËÇÆÆ ¹Ê͹ÄÕËǺ¾ËÇÆÆÇÂÊžÊÁ ÈÄdž Ò¹½ÕɾÅÇÆ˹ÊÇÊ˹»ÄؾËºÇľ¾  ËÔÊ ûÅ «É¹½ÁÏÁÇÆÆÇùоÊË»ÇɾÅÇÆ˹ ½ÇÉǼɾ¼ÌÄØÉÆÇÈÉÇ»¾Éؾ˼ÇÉǽ† ÊùØÃÇÅÁÊÊÁØ »ÊÇÊ˹»ÃÇËÇÉÇ »ÎǽØËÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ½¾È¹É˹žƆ ˹½ÇÉÇ¿Æǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÁºÄ¹¼Ç† ÌÊËÉÇÂÊË»¹ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØǺҾÊË»¾Æ† ÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁ ÇÃÉ̼ǻ ÇÃÉÌ¿ÆÔÎÌÈɹ»Ä¾ÆÁºĹ† ¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ ¹˹ÿ¾ÊÇËÉ̽ÆÁÃÁ œ¡š

¨¾É¾ÎǽÌÃÁÆÇ˾¹Ëɹ ¤š­šª£™¢°ž¤š¥šª£™¨Ÿ™«‚¡•´Ÿ£— ¦Ÿž£§¥š¡£¢§¥¨³§

©¾ÅÇÆËÆÔ¾ɹºÇËÔÈÇÌÊÁľÆÁ× ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁľÊËÆÁÐÆÔÎŹÉѾ ÈǽÀ¾ÅÆǼÇȾѾÎǽÆǼÇȾɾÎǽ¹ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆǼÇƹȾɾʾоÆÁÁ ÌÄÁÏ¡Æ˾ÉƹÏÁÇƹÄÕƹØÁ£É¹ÊÆÔ ¨ÌËÕ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»ÇÐÆǽÇÄ¿ÆÔƹ† йËÕÊØÊÁ×ÆØÁÀ¹»¾ÉÑÁËÕÊؽÇ

 

©²¨¶®Ÿ ©¥¤¤

™ª­™¤µ«§šž«§¦¦§¢ ª¥žª¡¬¤§Ÿž¦§›¶«§¥ œ§¬›§¥ª£ž

¹»¼ÌÊ˹¼Ç½¹©¹ºÇËԺ̽ÌË ÈÉǻǽÁËÕÊØÀ¹ÊоËÊɾ½ÊË»¼ÇÉǽ† ÊÃǼǺ׽¿¾Ë¹ ÁÎÊËÇÁÅÇÊËÕÊÇÊ˹† »ÁËÇÃÇÄÇ ÅÄÆÉ̺ ¨ÇÊÄÇ»¹Å›ÁÃËÇɹ°Á¿Å¹Ã¹ ɾÅÇÆËÆÔÅɹºÇ˹ÅÈɾ½Ñ¾Ê˻dž »¹ÄÇÁÆÊËÉÌžÆ˹ÄÕÆǾǺÊľ½Ç† »¹ÆÁ¾ ÃÇËÇÉǾÈÉÇ»¾ÄÁÊȾÏÁ¹ÄÁ† ÊËÔ„§ÅÊüɹ¿½¹ÆÈÉǾÃ˹”ÁÇņ ÊÃǼÇÍÁÄÁ¹Ä¹„©ÇÊ¿¾Ä½ÇÉÈÉǾÆ ˹”¡Ì¿¾ƹÇÊÆÇ»¹ÆÁÁÖÃÊȾÉËÆÇ ÇϾÆÃÁºÔÄÁÊÇÊ˹»Ä¾ÆÔʻǽÆÔ¾ ÊžËÔɹºÇËƹÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɾÅÇƆ ˹ ¹˹ÿ¾ɹÀɹºÇ˹ÆÔÈÉǾÈ ÆÔ¾ɾѾÆÁØ ©¾ÅÇÆËÁÉÇ»¹ËÕȾɾÎǽÈĹÆÁ† É̾ËÊØÈÇÖ˹ÈÆÇ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ »»¾Ð¾Éƾ¾»É¾ÅØ ÐËǺÔùÃÅÇ¿† ÆÇžÆÕѾƾ̽ǺÊË»½ÇÊ˹»ÁËÕ¿Á† ˾ÄØÅÁ¼ÇÊËØŧÅÊù

¹ÈÌÊÃÈɾ½ÈÉÁØËÁ ¤š¥—£š¤¥š™¤¥´§š—¦£¦§•—š£¡ ¦Ÿ£˜£•˜¥£Ÿ •¦§š¥•œ•¤¨¦§´§—³ š

£ÖËÇÅ̻ɾžÆÁƹʾÄÕÊÃÇÎdž ÀØÂÊË»¾ÆÆÇÂÈÄÇÒ¹½Ã¾ºÌ½¾Ë»»¾† ½¾Æ¹»ÊËÉÇÂȾɻ¹ØÇоɾ½ÕÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹Ê»ÁÆÇÃÇÅÈľÃʹ;ÉŹÊ ĹºÇɹËÇÉÁ¾Â½ÄØÊǽ¾É¿¹ÆÁØÎÉ؆ ÃÇ» ÈľžÆƹØ;ÉŹƹÊ»Á† ÆÇŹËÇà ɾÈÉǽÌÃËÇÉƹÊ»Á† ÆÇŹËÇÛÁ׾ÈÇÊËÌÈÁËÁȾɻ¹Ø ȹÉËÁØ¿Á»ÇËÆÔÎÈľžÆÆÇÂÈÇÉdž ½ÔŸÁ»ÇËÆǻǽоÊÃÁÂÃÇÅÈľÃÊ ÊËÉÇÁËÊØÈÇËÁÈÌ„ÅÌÄÕËÁʹÂ˔½¾† »ØËÕɹÀ½¾ÄÕÆÔÎÈÄÇÒ¹½ÇÃǺҾ ÅÇÒÆÇÊËÕ×ËÔÊØмÇÄÇ»¾½ÁÆdž »É¾Å¾ÆÆǼÇÊǽ¾É¿¹ÆÁØ £ÉÇžËÇ¼Ç ÃÇʾÆÁºÌ½¾Ëʽ¹Æ ǽÁÆÁÀÃÉÌÈƾÂÑÁÎÁÆÆÇ»¹ÏÁÇƆ ÆÔÎÈÉǾÃËÇ»ºÌ½ÌÒ¾¼ÇƾÍ˾ÎÁ†

ÅÁоÊÃǼÇÃĹÊ˾ɹª¾¼Ç½ÆØÌ¿¾ ÅÇ¿ÆǼǻÇÉÁËÕǼÇËÇ»ÆÇÊËÁ Éؽ¹ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎǺӾÃËÇ» ¦¹Ð¹ËÔÈÌÊÃÇƹĹ½ÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ƹÇÊÆÇ»ÆÇÂйÊËÁ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃdž ¼ÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁر¾Í†ÅÇÆ˹¿ÇÊ̆ Ò¾ÊË»ÄØ×ËÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔÁÀоËԆ ɑÎÊËɹÆs¡Ë¹ÄÁÁ œ¾ÉŹÆÁÁ ¸Èdž ÆÁÁÁ°¾ÎÁÁ›˾оÆÁ¾ËɾËÕ¾¼Ç û¹É˹Ĺ¼Ç½¹ºÌ½ÌËƾËÇÄÕÃÇ »ÔÈÇÄƾÆÔ˾ÊËǻԾÀ¹ÈÌÊÃÁ ÆÇÁ ƹйË»ÔÈÌÊüÇËÇ»ÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁ

¨ÁÄÇËÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç —¥š˜£¢š¤£´—§¦´¤ £§¢•´¤ £ ®•™Ÿ•²¢š¥˜£²©©šŸ§—¢£˜£› ±´

©ÌÊÊÃdž¨ÇÄØÆÊÃÁÂɹÂÇÆÊ˹† ƾËÈÁÄÇËÆÇÂÈÄÇÒ¹½ÃÇÂÈÇ»ÇÀ† »¾½¾ÆÁ׏ÄÇÖ˹¿ÆÔνÇÅÇ»ÊÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÅÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×† ÒÁÎÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»Á ˾ÎÆÇÄǼÁ›ɹÅùÎÈÉǼɹÅÅÔ ȾɾʾľÆÁØÁÀ¹»¹ÉÁÂÆǼÇ¿Á† ÄÕØ»ɹÂϾÆËɾºÌ½¾Ë»ÇÀ»¾½¾Æ †Ã»¹ÉËÁÉÆÔ½ÇÅÁÀ¼¹ÀǺ¾ËÇƆ ÆÔκÄÇÃÇ» ǺĹ½¹×ÒÁÎÈÇ»ÔѾƆ ÆÔÅÁ˾ÈÄÇÁÀÇÄÁÉÌ×ÒÁÅÁʻdž ÊË»¹ÅÁ«É¾ÎÊÄÇÂÆÔ¾Ê˾ÃÄÇȹþ† ËÔÈÇÀ»ÇÄØËÊÆÁÀÁËÕÈÇ˾ÉÁ˾Ȇ ĹƹÈÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×ÊÇÊ˹Ɔ ½¹ÉËÆÔÅÁÇÃƹÅÁ›½ÇžÈɾ½Ì† ÊÅÇËɾÆÇÈÉÁžƾÆÁ¾ÈÇû¹ÉËÁɆ ÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÊ˾ÉÅÇɾ† ¼ÌÄØËÇɹÅÁ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÁ˾† ÈÄÇ»ÔÅÁÊоËÐÁùÅÁÁ¹»ËÇŹËÁ† оÊÃÁÅÌÀÄÇÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÈǽ¹ÐÁ ˾ÈŨÉÇ»¾ËÉÁ»¹ÆÁ¾ÈÇžҾÆÁ ºÌ½¾ËÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊØÊÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹† ÆÁ¾ÅÊǻɾžÆÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ»¾ÆËÁ† ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

4


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

|5


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

ÄØÏÁÁÄØÇÊ»¾Ò¾ÆÁØÈǽӾÀ½Ç»Á ÈÄÇÒ¹½ÇÃÌÊ˹ÆÇ»ØËÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ ĹÅÈÔʹ»ËÇŹËÁоÊÃÁÅ»ÃÄ×о† ÆÁ¾ÅƹÍÇËÇÖľžÆ˹Ω¹ÊÊŹ† ËÉÁ»¹¾ËÊØ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ÆÁع»ËÇÆÇÅÆÔÎ˾ÈÄÇÁÊËÇÐÆÁ† ÃÇ»½ÄØ½ÇŹsÊÇÄƾÐÆÔκ¹Ë¹É¾Â Á˾ÈÄǻǼÇƹÊÇʹ £¹ÃÈǽÊÐÁ˹ÄÁ»¥ÁÆÊËÉǾ ÌÉÇ»¾ÆÕÈÇËɾºÄ¾ÆÁØɾÊÌÉÊÇ»» ÖƾɼÇÖÍ;ÃËÁ»ÆÇŽǞºÌ½¾Ë» † ɹÀ¹ÆÁ¿¾Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆÔÎÈÉdž ¾ÃËÆÔÎɾѾÆÁ£ÉÇžËÇ¼Ç »ÅÁ† ÃÉÇɹÂÇƾ„¨¹»ÄÇ»ÊÃÁ”©ÌÊÊÃdž ¨ÇÄØÆÊÃǼÇɹÂÇƹ»ɹÅùÎÊÇÏÁ† ¹ÄÕÆÔοÁÄÁÒÆÔÎÈÉǼɹÅÅÈņ ÆÁÉ̾ËÊØÈÇÊËÉÇÁËÕÇÃÇÄǽ¾ÊØËù ½ÇÅÇ»Ìʹ½¾ºÆǼÇËÁȹɹÀÄÁÐÆÔÎ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÊÈÉÁžƾÆÁ¾ÅÊǻɾ† žÆÆÔÎÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁÎŹ˾† ÉÁ¹ÄÇ» »ÔÈÌÊù¾ÅÔλ§ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ

¨ÄÇÒ¹½Ã¹ ½ÄؼÁ½ÉÇÌÀĹ ¢•¬•§•¤£™˜£§£—Ÿ•¦§¥£§š ±¢£ž ¤ £®•™Ÿ˜™¥£¨œ •¢•¥§°­š

›§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁƹйÄÁÊÕɹ† ºÇËÔÈÇÈǽ¼ÇËǻþÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÈÄÇÒ¹½ÃÁ½ÄØ»ÇÀ»¾½¾ÆÁأɹÊÆdž

¼ÇÉÊÃǼǻǽÇÈǽӾÅÆǼǼÁ½Édž ÌÀĹƹɾþ¡ÉËÔÑ›ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØƹžÊËÆÇÊËÁÊÇÀ½¹¾ËÊؼ¾† ǽ¾ÀÁоÊùØɹÀºÁ»Ã¹ ½¾Ë¹ÄՆ ÆÇÇÈɾ½¾ÄؾËÊØɹÀžҾÆÁ¾ù¿† ½Ç¼ÇǺӾÃ˹§ºÒ¹ØÈÄÇÒ¹½ÕÀ¾† žÄÕÆǼÇÌйÊËùÈǽÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»ÇÊÇÊ˹»ÄؾËºÇľ¾¼¾Ã˹† ÉÇ»¨Ç½ÉؽÆÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ¾Âƹ »ÔÈÇÄƾÆÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ¦¨§„¥ÇÊËÇ»ÁÔ »¾½¾ËÊØɹºÇ˹ ÈÇÊǼĹÊÇ»¹ÆÁ×ÈÉǾÃ˹ËɹÊÊÔ »É¾Å¾ÆÆǹ»ËÇÅǺÁÄÕÆÇÂÈǽӆ ¾À½ÆǽÇÉǼÁÃǺӾÃË̦¾Èdž Êɾ½ÊË»¾ÆÆÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÅɹ† ºÇ˹ÅÃÇÅȹÆÁØÈÉÁÊËÌÈÁË»ºÄÁ† ¿¹ÂѾ¾»É¾ÅØ›ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾ǺӾÆ ˹ÇϾÆÁ»¹¾ËÊØ» ÅÄɽÉ̺ľÂ TÅÄɽsÊɾ½ÊË»¹§ÅÊÃÇÂǺ† ĹÊËÁ ÇÊ˹ÄÕÆÔ¾ºÌ½Ì˻Խ¾Ä¾ÆÔ ÁÀ;½¾É¹ÄÕÆǼǺ׽¿¾Ë¹£É¹Ê† ÆǼÇÉÊÃÁ»ǽÇÈǽӾÅÆÔ¼Á½Édž ÌÀ¾ÄºÌ½¾ËɹÊÈÇĹ¼¹ËÕÊØ»ɹÂdž ƾÈÇʾÄù£É¹ÊƹØœÇÉùÇÃÇƆ Ϲ¼Ç½¹½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÇÀ»¾† ½¾ÆÔº¾ËÇÆÆÔ¾ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁػǽdž ÊÄÁ»ÆÔÎÈÄÇËÁÆÁÑÄ×À¹ ¹˹Æ ¿¾À½¹ÆÁع½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»Ædž ºÔËǻǼÇÃÇÉÈÌʹ ϾÆËɹÄÕÆdž ½ÁÊȾËоÉÊÃǼÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÁÇÎɹ† ÆÔ ¼¹É¹¿Á ºÄÇÃÁɾÅÇÆËÆÔÎŹ† Ê˾ÉÊÃÁÎ ËɹÆÊÍÇÉŹËÇÉÆÔ¾Èǽ† Ê˹ÆÏÁÁ »ÆÌËɾÆÆÁ¾½ÇÉǼÁ Êdž ÇÉÌ¿¾ÆÔÊÁÊ˾ÅԻǽÇÊƹº¿¾† ÆÁØ »Ç½ÇÇË»¾½¾ÆÁØÁ˾ÈÄÇÊƹº† ¿¾ÆÁØ

›»Ç½½ÁÊȹÆʾɹ ¢£—°žŸ£¥¤¨¦£¢Ÿ£ £˜¬š¦Ÿ£˜£™¦ ¤•¢¦š¥•–¨™š¢——š™š¢™£Ÿ£¢«•˜£™•

›ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾ÆǻǼÇÎÁÉÌɼÁ† оÊÃǼÇÃÇÉÈÌʹ§ÅÊÃǼÇÃÄÁÆÁ† оÊÃǼÇÇÆÃÇÄǼÁоÊÃǼǽÁÊȹƆ ʾɹÁ½¾ËÊÇȾɾ¿¾ÆÁ¾Å¼É¹ÍÁù ÈǻʾŻÁ½¹ÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ ɹºÇË ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØƹǺӾÆ ˾Ì¿¾»ÇÀ»¾½¾Æ¹ÃÇÉǺùÀ½¹ÆÁØ ÅÇÆËÁÉÌ×ËÊØ»ÆÌËɾÆÆÁ¾Ⱦɾ¼Ç† ÉǽÃÁ ÄÁÍËǻԾѹÎËÔÁľÊËÆÁІ ÆÔ¾ŹÉÑÁ ƹйÄÁÊÕÑËÌùËÌÉÆÔ¾ ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ºÇËÔ»Ô† ÈÇÄÆØ×ËÊØ»½»¾ÊžÆÔÊÁĹÅÁ ºÇľ¾оÄÇ»¾Ã«É¾ÎÖ˹¿ÆǾ À½¹ÆÁ¾ǺҾÂÈÄÇÒ¹½Õ×Ê»ÔѾ ËÔÊûžËÉÇ»ºÌ½¾ËÊǾ½Á† ƾÆÇÊÇÊÆÇ»ÆÔÅÃÇÉÈÌÊÇÅ˾ÈÄÔÅ ȾɾÎǽÇÅ›ÃÇÉÈÌʾÈɾ½ÌÊÅdž ËɾÆÔÅÇÉÍÇÄǼÁоÊùØĹºÇɹËdž ÉÁØ ϾÆËɹÄÁÀÇ»¹ÆÆǾÊ˾ÉÁÄÁÀ¹† ÏÁÇÆÆǾÇ˽¾Ä¾ÆÁ¾ Ç˽¾Ä¾ÆÁ¾Ⱦ† ɾÄÁ»¹ÆÁØÃÉÇ»Á ÇȾɹÏÁÇÆÆǾ Ç˽¾Ä¾ÆÁ¾ƹʾÈËÁоÊÃÁ¾Á ¹Ê¾ÈËÁоÊÃÁÎÇȾɹÏÁÇÆÆÔÎ Ç˽¾Ä¾ÆÁ¾ɾ¹ÆÁŹÏÁÁ ƹÃÇÂÃÁ ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ» „§ÅÊùؼ̺¾ÉÆÁؔ „›¾ÊËÁÅÖÉÁÁ” ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

¬›™Ÿ™ž¥´ž©ž£¤™¥§™«ž¤¡ „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»† ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅÁÊËÇÐÆÁ† ÃÇÅ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ½ÄØ ÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊËÇ» Á ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

žŸž¥žª¸°¦§ ›´®§¸« «ž¥™«¡°žª£¡ž¦§¥ž©™ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇ ɹÊÃÉÔËÕǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ×˾ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺÌйÊËÆÁùÎÉÔƆ ù ÈÉÁ»¾ÊËÁ Êɹ»ÆÁ˾ÄÕÆÌ× ˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾ† ºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕ Á ùоÊË»¾Æ† ÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ

«¾Å¹ÆÇžɹ§š §©©´¦£™ª«ž¦§›´®¥™«ž©¡™¤§› ¹Ë¹»ÔÎǽ¹ŹØ¼Ç½¹

¬¦¡£ ™¤µ¦™¸›§ ¥§Ÿ¦§ª«µ§š©™«¡«µª¸£¬ £§¢¯ž¤ž† ›§¢™¬¡«§©¡¡  ™¡¦«ž©žª§›™¦¦§¢¡¥ž¦¦§›¨©§† ¬£¯¡¡©´¦£™ª«ž¦§›´®¥™«ž©¡™¤§›¬ÊÄÇ»ÁØÌйÊËÁبÉÁɹÀžҾÆÁÁɾÃĹÅÆǼÇŹþ˹ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆǼÇɹÀžɹ»ÔÈÇÄÌй¾Ë¾˹ÃǼÇ¿¾ǺӾŹ ª«™«µ·šžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ʻǾ ÃÇÅȹÆÁÁ Ç ÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹Î »¹Ñ¾Â ÈÉǽÌÆ ÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾ÂƹÉÔÆþ Ê˾ÆÇ»ÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»»§ÅÊþ

¶ÃÇÆÇÅÁоÊùػԼǽ¹ sÖÃÇÆÇÅÁؽ¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» s»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»Ç¹̽ÁËÇÉÁÁ s ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ÐÁÊĹ ÐÁ˹˾ľÂ „ªËÉdž ¼¹À¾ËԔsÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

©ž™£¯¡¸„ª«©§¢† œ™ ž«´”¨©¡œ¤™±™ž« ›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž 

¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇƾ»Ê¾ÊÇǺҾÆÁØÅǼÌËƾÊËÁÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇƆ ÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉdž »¹ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹

ɹÀžÊËÁ»½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ×

¨Ç½ÉǺƾ¾ ÈÇ ˾ľÍÇƹÅ † † ††† šÌ½¾Åɹ½ÔÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕɹÀ»ÁËÁ×»¹Ñ¾¼ÇºÁÀƾʹ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

6


ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

|7


ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

¦Ç»ÔÂÇÍÁÊ §ÅÊÃÁÂÍÁÄÁ¹Ä¼ÉÌÈÈÔÃÇÅȹÆÁ„¥¾Ë¹ÄĨÉdž ÍÁÄՔ»Á×ƾÇËÃÉÔ»¹¾ËÆÇ»ÔÂÇÍÁÊÈÉǽ¹¿ ÃÇËÇÉÔ ºÌ½¾ËɹÊÈÇĹ¼¹ËÕÊØƹ¤¾»Çź¾É¾¼Ì

›ÈÉǽ¹¿¾½»¾ÉÁÁÀÊ˹ÄÁ ›ʾËÁʹÄÇÆÇ»„œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â”ÈÇØ»ÁÄÁÊÕ»ÈÉdž ½¹¿¾Ê˹ÄÕÆÔ¾½»¾ÉÁÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹„™É† ¼ÌʔÊÀ¹ÅùÅÁ„œ¹É½Á¹Æ”

©¾ÅÇÆËƹØùÅȹÆÁØ ¥ÇºÁÄÕÆÔÂÃÇƽÁÏÁÇÆ¾É ›ÍÁÉžÆÆÇÅŹ¼¹ÀÁƾÃÇÅȹÆÁÁ„©ÌÊÃÄÁŹ˧ÅÊÔ ÈÇØ»ÁĹÊÕ¾Ò¾ǽƹÆÇ»ÁÆùÇË&MFDUSPMVYsÅǺÁÄՆ ÆÔ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔʾÉÁÁ"JS(BUF§ÊǺ¾ÆÆÇÊËØÅÁÈÉÁ† ºÇɹØ»ÄØ×ËÊØ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕȾɾžҹËÕ¾¼ÇÈÇû¹É† ËÁɾ ÇÍÁÊÌÁÄÁºÉ¹ËÕÊÊǺÇÂƹ½¹ÐÌ ÆÁÀÃÁÂÌÉdž »¾ÆÕÑÌŹ ƾÈɾ»Ôѹ×ÒÁ½šÈÉÁɹºÇ˾ƹÈÇĆ ÆÌ×ÅÇÒÆÇÊËÕ ÊÁÊ˾ŹÇÐÁÊËÃÁ»ÇÀ½Ìι)"' ¹˹ÿ¾ »ÊËÉǾÆÆÔÂÁÇÆÁÀ¹ËÇÉ

¥¹¼¹ÀÁÆ„¦¹›ÇļǼɹ½ÊÃÇ” ªÁ×ÆØÃÇÅȹÆÁØ3VTI8PPEÇËÃÉÔ»¹¾ËŹ¼¹ÀÁÆ ƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÅÉÔÆþ„¦¹›ÇļǼɹ½ÊÃÇ”¥¹¼¹ÀÁÆ ºÌ½¾ËÈɾ½Ê˹»ÄØËÕÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԾʞÊÁËÇɼdž »ÇÂŹÉÃÁ#Z1SPD

¦¹Ð¹Ä¹ÊÕľËÆØØɾÅÇÆËƹØùÅȹÆÁا™§„§ÅÊÆ ›Ç½ÇùƹĔ »ÎǽÁË»¼ÉÌÈÈÌÃÇÅȹÆÁ„©§ª›§§£™† ¦™¤” £¹ÃÊÇǺҹ¾ËÈɾÊʆÊÄÌ¿º¹ÃÇÅȹÆÁÁ ÊȾÏÁ¹† ÄÁÊËÔÌÊ˹ÆÇ»ÁÄÁƹ»Ç½ÇÈÉǻǽÆÔÎʾËØλÅÁÃÉÇɹ† Çƾ„©¹½Ì¼¹”¤¾ÆÁÆÊÃǼǹ½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆǼÇÇÃÉ̼¹ ÈØËÕÆÇ»ÔÎÀ¹½»Á¿¾Ã¨Ä¹ÆÇ»¹ØÀ¹Å¾Æ¹À¹ÈÇÉÆǹɆ ŹËÌÉÔƹʾËØÎÈÇÈÉǼɹÅžùÈÁ˹ÄÕÆǼÇɾÅÇÆ˹ ÈÉǻǽÁËÊØÈɾ½ÈÉÁØËÁ¾ÅÈÇÊËÇØÆÆÇ

¨ÇÊËÌÈľÆÁ¾ѹÉÇ»ÔÎÃɹÆÇ» ›Èɾ½½»¾ÉÁÁÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁŸ£®ÃÊľ½Ì×Ò¾ÅÌÀÁņ ƾÅÌʾÀÇÆÌ»ÃÇÅȹÆÁÁ„«¾ÎªÆ¹º£ÇÅÈľÃ˔sÆǻǾ ÈÇÊËÌÈľÆÁ¾ѹÉÇ»ÔÎÃɹÆÇ»ŹÉÃÁ£±¯­Á£±¯¨ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹¬ «™Á-%¨ÇÁÆÍÇÉŹÏÁÁʾÉËÁÍÁÏÁÉ̆ ×ÒÁÎÇɼ¹ÆÇ»ÈÉǽÌÃÏÁØÁž¾ËÃĹÊʼ¾ÉžËÁÐÆÇÊËÁ ™ÁÈÇÄÆÇÊËÕ×ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ëœ§ª«Ì£É¹ÆÔÇËÄÁй׈ ÊØ̽ǺÊË»ÇÅÅÇÆ˹¿¹ÁÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ Áž×˽ÄÁ˾ÄՆ ÆÔÂÊÉÇÃÊÄÌ¿ºÔÁÁÊÃÄ×ÐÁ˾ÄÕÆÌ×ƹ½¾¿ÆÇÊËÕ

¥¹¼¹ÀÁÆ»ɾ¿ÁžPO†MJOF ªÄ¹Æ¾ÏÃÆÇ»ÇÅÌʾÀÇÆÌ £ÇÅȹÆÁØ„ªÁºÁ˧ÅÊÔɹÊÑÁÉؾ˹ÊÊÇÉËÁžÆË Èɾ½Ä¹¼¹¾ÅÔÎËÇ»¹ÉÇ»ÃÆÇ»ÇÅÌÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÅÌʾÀÇÆÌ ›йÊËÆÇÊËÁ »ÈÉǽ¹¿¾ÈÇØ»ÁÄÊØÊĹƾϽÄØǺÄÁÏÇ»† ÃÁ͹ʹ½Ç»À½¹ÆÁ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕÊĹƾÏØ»Äؾˆ ÊØǽÆÁÅÁÀƹÁºÇľ¾½Çļǻ¾ÐÆÔÎǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÎŹ˾† ÉÁ¹ÄÇ» ÈÉÇоÆÁƾÈÉÁÎÇËÄÁ»»ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁÁ¨ÇÊÅdž ËɾËÕ¾¼ÇǺɹÀÏÔÅÇ¿ÆÇ»ÇÍÁʾÃÇÅȹÆÁÁ

¬ÇÅÊÃǼÇŹ¼¹ÀÁƹÈÇÈÇÊ˹»Ã¾ÁÈÉǽ¹¿¾Ç˽¾† ÄÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»„ªËÉǨÇÊ˔ÈÇØ»ÁÄÊØÊ»ÇÂʹÂËs ÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ¼½¾Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÇËÃÉÌÈÆÔÎÉÇʆ ÊÁÂÊÃÁÎÈÇÊ˹»ÒÁÃÇ»¥¹¼¹ÀÁÆɹºÇ˹¾ËÈÇÈÉÁÆÏÁÈÌ „›Ôº¾ÉÁ†À¹Ã¹¿Á†½ÇÊ˹»ÁŔ¦¹ʹÂ˾½¾ÂÊ˻̾ËÍÇÉÌÅ ÌйÊËÆÁÃÁÃÇËÇÉǼÇÅǼÌËǺÊ̽ÁËÕÁÆ˾ɾÊÌ×ÒÁ¾»Ç† ÈÉÇÊÔ Èǽ¾ÄÁËÕÊØÇÈÔËÇÅÁÄÁÈÇÈÉÇÊÁËÕû¹ÄÁÍÁÏÁÉdž »¹ÆÆǼÇÊÇ»¾Ë¹

»¹ËÕÇÆÇ»ÇÊËØÎÃÇÅȹÆÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇʾ¼Å¾Æ˹

¶ËÇÅÇ¿¾ËºÔËÕÀ¹ÈÌÊÃÆÇ»ÇÂÄÁÆÁÁÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÈÇÈÇÄƾÆÁ¾¹ÊÊÇÉËÁžÆËÆÇ ÄÁÆÁÁ ÇËÃÉÔËÁ¾ÆÇ»ÇÂËÇɼǻÇÂËÇÐÃÁ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ÆÇ»ÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁ ¼ÄǺ¹ÄՆ ÆÔ¾ÊÃÁ½ÃÁ ÇÊǺԾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØ Ìй† ÊËÁ¾»»ÔÊ˹»Ã¹ÎÁ˽

¦Ç»ÇÊËÕ½ÇĿƹºÔËÕÁÆÍÇÉŹËÁ»ÆÇÂÁÇË»¾Ð¹ËÕƹ »ÇÈÉÇÊÔÐËÇ ¼½¾ ÃǼ½¹ ùÃÁÈÇоÅÌÈÉÇÁÀÇÑÄǺ̆ ½¾ËÈÉÇÁÊÎǽÁËÕ °ËÇǺÇÀƹй¾Ë½¹ÆÆǾÊǺÔËÁ¾½ÄØ ÃÇÅȹÆÁÁÃÄÁ¾ÆËÇ»

¨ÉÁÊÔĹÂ˾ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÇÆǻdž ÊËØλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁÁƹF†NBJM SFEBLUPS!EJNBSLSVÄÁºÇÊÇǺҹ† ˾ÈÇ˾ľÍÇÆ̆ ½Çº 

„ª«©§¢†œ™ ž«™” ™¨¬ª£™ž«¦§›¬·©¬š©¡£¬ „¦§›§ª«¡£§¥¨™¦¡¢” ÃÇËÇɹغ̽¾ËɹÊÊùÀԆ

¬›™Ÿ™ž¥´ž ¨©¡œ¤™±™ž¥›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž ¨™©«¦ž©´ ›žž¦™¨§¤¦ž¦¡¡

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

8


ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLB[PNTLSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLVQLJHPWSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

[BLVQLBSV ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

SPT[BLVQSV

Тендеры ª«©§¡«ž¤µ¦§† ¥§¦«™Ÿ¦´ž ©™š§«´ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹

»ÔÈÇÄƾÆÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdž ÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇËÈÇǺӾÃËÌ „œ¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁ¾½›¾ÉÎƾÁÄÕÁÆù °¾ÉĹÃÊÃǼÇɹÂÇƹ§ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ«É¹Êʹ¼¹ÀÇÈÉǻǽ¹”

ÈÉ¥Áɹ ™ ª¾ÄÁ»¾ÉÊËÇ»·ÉÁ ¦ÁÃÇĹ¾»ÁÐ ËÍ   ÖÄÈÇÐ˹HVPITLZSPHBZ!NBJMSV

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÆÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ

ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾ† ƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

¹Ã¹ÀÐÁÃ

™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁØ°¾ÉĹÃÊÃǼÇ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË §ÅÊùØ ǺĹÊËÕ ¼ÇÉǽ£¹Ä¹ÐÁÆÊà ÊÅÇžÆ˹ÈǽÈÁʹÆÁؽǼǻÇɹ ½Ç¼

UFOEFSFSSV

£ÇÆ˹ÃËÔ™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁØ

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇÃ

˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

POMJOFDPOUSBDUSV ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇƆĹÂÆ

USBEFTV ˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

J†UFOEFSTSV ˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV

°¾ÉĹÃÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇ ɹÂÇƹ ©­ §ÅÊùØǺÄ °¾ÉĹÃÊÃÁÂÉ†Æ °¾ÉĹÃÉÈ ¨Çº¾½Ô ¨ÌËÁÆϾ»¹¦¹Ë¹ÄÕØ ›¹Ä¾ÆËÁÆǻƹ Ë   ͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹OQ†!NBJMSV

£™¨¡«™¤µ¦´¢ ©ž¥§¦«

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ 

ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÆÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØ ɹÀžҾƹƹʹÂ˾ XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË ƹÄÁÅÁ˼žÊØϾ»

WPMHB†LPOLVSTSV

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇÃ

˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

½Ç¼

¼

UFOEFSCQPTESV

VB†UFOEFSTDPN

™›ž©±ž¦¡ž ª«©§¡«ž¤µª«›™

˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ 

BMMUFOEFSTL[ »¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

GPSVNUFOEFSZSV ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ

¼

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹

À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ

½Ç¼

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹¨Édž »¾½¾ÆÁ¾ùÈÁ˹ÄÕÆǼÇɾÅÇÆ˹ ÈÇžҾÆÁÂ

 ¹Ã¹ÀÐÁÚ¬ §§„£§” £ÇÆ˹ÃËÔš¬ §§„£§” ©­ 

 §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ¹»¾ÉËؾ»¹ ÃÇÉÈÌÊ §ÉÄÇ»ª¾É† ¼¾Â¦ÁÃÇĹ¾»ÁÐ Ë   ͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹PNPOLPM@NBJM!NJO[ESBW PNTLQPSUBMSV

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹

»ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇÀ¹»¾ÉѾ† ÆÁ×ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÍÁÀÃÌÄÕËÌÉÆdž ÇÀ½ÇÉÇ»Á˾ÄÕÆǼÇÃÇÅÈľÃʹ »¼£¹Ä¹ÐÁÆÊþ

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË ©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ¹»¾ÉËؾ»¹ ÃÇÉÈÌÊ »˾оÆÁ¾ËɾΞÊØϾ» ÊǽÆØÀ¹ÃÄ×оÆÁؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆdž ¼ÇÃÇÆËɹÃ˹

¹Ã¹ÀÐÁÃ

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇÃ

£ÇÆ˹ÃËÔš¬§­ª£„¬ÉÇ¿¹Â” 

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

š¬§­ª£„¬ÉÇ¿¹Âq ©­ §ÅÊùØǺÄ §ÅÊà 

½Ç¼ ¼

£«§›¤™žž«¡¦­§©¥™¯¡ž¢ «§«›¤™žž«¥¡©§¥

XXX[BLVQLJHPWSV

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£

9


10 รƒร‹ร€ร‚รร€รŸ ร’ร…รŒร€

ะงะตะผ ัƒะดะธะฒะธะป ยซะ˜ะฝั‚ะตั€ัะธะฑ?ยป ย›ยงยฅยชยฃยžยจยฉยงยฑยคย™ยฅยžยŸยฉยžยœยกยงยฆย™ยคยตยฆย™ยธ ย›ยดยชยซย™ย›ยฃย™ย„ยชยกยšยกยฉยชยฃย™ยธยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆย™ยธยฆยžยยžยคยธย” ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ร‰ร”ร†ร‡รƒยงร…รŠรƒร‡ร‚ร‡ยบร„ยนรŠร‹รยพยฟยพยผร‡ยฝร†ร‡ร‰ยนรŠร‘รร‰ร˜ยพร‹รŠร˜ร ร†ยนรˆร‡ร„ร†ร˜ยพร‹รŠร˜รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร”ร…รรƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร”ร…รร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรรรรŠร‹ร”ย† ร…รร–ร†ยพร‰ยผร‡รŠยบยพร‰ยพยผยนร—ร’รร…รรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร…รร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยนร…รรร†ร‡ยปร”ร…ร ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร˜ร…รยถร‹ร‡ร†ยนยผร„ร˜ยฝร†ร‡รˆร‡รƒยนร€ยนร„ยนร‡ร‰ยผยนร†รร€ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ยฅยพยฟยฝรŒร†ยนย† ร‰ร‡ยฝร†ร”ร…ยปร”รŠร‹ยนยปร‡รร†ร”ร…รยพร†ร‹ร‰ร‡ร…ย„ยกร†ร‹ยพร‰รŠรยบย”ร…ยพยฟร‰ยพยผรร‡ร†ยนร„ร•ร†ยนร˜ยปร”ย† รŠร‹ยนยปรƒยนย„ยชรยบรร‰รŠรƒยนร˜รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ร†ยพยฝยพร„ร˜ย” รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรร‹รŠร˜ยป ร†ยนร‘ยพร…ยผร‡ร‰ร‡ยฝยพรŒยฟยพย†ร‚ร‰ยนร€ ยฆยพรŠร…ร‡ร‹ร‰ร˜ร†ยนร‹ร‡ รร‹ร‡ยปรŠยพยผร‡ร…ยพรŠร˜รร†ยนร€ยนยฝยนร†ยนร„ร‡ยผรรร†ยนร˜รƒร‡ร†รƒรŒร‰รย† ร‰รŒร—ร’ยนร˜รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ยปร”รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‰ร‡ร‘ร„ยนยปย„ยถรƒรŠรˆร‡รยพร†ร‹ร‰ยพย”ยปย„ยฃร‡ร†ร‹รย† ร†ยพร†ร‹ยพย†ย” ย„ยชรยบรร‰รŠรƒยนร˜รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ร†ยพยฝยพร„ร˜ย”รŠร‡ยบร‰ยนร„ยนรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปรร‹ยพย† ร„ยพร‚รˆร‡รร‹รรˆร‰ยพยฝรˆร‰รร˜ร‹รร‚รร€ยงร…รŠรƒยน ยฆร‡ยปร‡รŠรยบรร‰รŠรƒยน ยฃยพร…ยพร‰ร‡ยปร‡ ยซร—ร…ยพร†ร ยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒยน ยฃยนร€ยนร†ร ยฅร‡รŠรƒยปร” ยชยนร†รƒร‹ย†ยจยพร‹ยพร‰ยบรŒร‰ยผยน ย›ร„ยนยฝรยปร‡ย† รŠร‹ร‡รƒยน ยžรƒยนร‹ยพร‰รร†ยบรŒร‰ยผยนรยฝร‰รŒยผรรŽยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡ยปยฉร‡รŠรŠรร ย›ร‹ยพร…ยนร‹รรยพรŠรƒรรŽร‰ยนร€ยฝยพร„ยนรŽรŠร…ร‡ร‹ร‰ยนยบร”ร„รรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†ร”รŠร‡ยปร‰ยพย† ร…ยพร†ร†ร”ยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ร” ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร

 ยจยฉยžยยชยซย™ย›ยกยซยžยคยžยข ยจยฉยžยยจยฉยกยธยซยกยขยชยงยšยฉย™ยคย™

ย„ยชยกยšยกยฉยชยฃย™ยธ ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆย™ยธยฆยžยยžยคยธย”

รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร ร–ร†ยพร‰ยผร‡รŠยบยพร‰ยพยผยนร—ร’รยพ ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜รŽรร…รร˜ ยœร‰รŒรˆรˆยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ย„ยงรˆร‹ยจร‰ร‡ร…ยซร‡ร‰ยผย” รร€ย›ร„ยนยฝรยปร‡รŠร‹ร‡รƒยนรˆร‰รยพรŽยนร„ยนยปยงร…รŠรƒ ยปร‡ยปร‹ร‡ร‰ร‡ร‚ร‰ยนร€ยฆยนรŠร‹ยพร†ยฝยนรŽรรร‰ร…ยน รˆร‡รƒยนร€ยนร„ยนร‰ยนร€ร†ร‡ร‡ยบร‰ยนร€ร†รŒร—รŠยนร†ร‹ยพรŽย† ร†รรƒรŒร‰ยนร€ร†ร”รŽรยพร†ร‡ยปร”รŽรƒยนร‹ยพยผร‡ร‰รร‚ ย›ร‡ร‹ร„รรรยพร‡ร‹รˆร‰ร‡ร‘ร„ร‡ยผร‡ยผร‡ยฝยนยผร‡รŠร‹ร รร€รยพร†ร‹ร‰ยนยยนร„ร•ร†ยพยปร‡รŠร‹ร‡รร†ร‡ยผร‡ร‡รƒร‰รŒย† ยผยนร€ร†ยนรรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร‰ยนรŠร‘รร‰รร„รยนรŠรŠร‡ร‰ย† ร‹รร…ยพร†ร‹รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปร”รŽรรร‹รร†ย† ยผร‡ยปรร‹ร‰รŒยบยจร‡ร…ร†ยพร†รร—ร…ยพร†ยพยฝยฟยพร‰ยน ร‰ยนร€ยปรร‹รร˜ร‰ยพยผรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ร‚รŠยพร‹รย„ยงรˆร‹ย† ยจร‰ร‡ร…ยซร‡ร‰ยผย”ยงร„ร•ยผรยชยพยปร‡รŠร‹ร•ร˜ร†ร‡ยปร‡ร‚ ยปร”รŠร‹ยนยปรƒยน ร‡ร‰ยผยนร†รร€ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ย„ยกร†ร‹ยพร‰ย† รŠรยบร‡ร…ย” ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜รŽร‡ร‰ร‡ร‘ยพร‚ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟย† ร†ร‡รŠร‹ร•ร—ยฝร„ร˜รร†ร‡ยผร‡ร‰ร‡ยฝร†รรŽรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ รˆร‡รƒยนร€ยนร‹ร•รŠยปร‡ร—รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร—ร†ยนร‡ร…ย† รŠรƒร‡ร…ร‰ร”ร†รƒยพยฆร‡รŠรƒร‡ร‰ร‡ร€ยนร‚ร‹รร†ยนร†ยนร‘ ร‰ร”ร†ร‡รƒยบรŒยฝยพร‹ร†ยพรˆร‰ร‡รŠร‹ร‡ ร‹ยนรƒรƒยนรƒ ยปยงร…รŠรƒยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹รŠร˜ร€ยนยปร‡ยฝรˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรย† ร„ยพร†ยนรŠรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ร…รŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒย† ร—ร’รรŽรร€ยฝยพร„รร‚รร€ร†ยพยผร‡ ยฌรรร‹ร”ยปยนร˜รˆร‡รˆรŒร„ร˜ร‰ร†ร‡รŠร‹ร•ร…ยนร„ร‡ย† ร–ร‹ยนยฟร†ร‡ยผร‡รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยนยปร†ยนร‘ยพร‚ ร‡ยบร„ยนรŠร‹ร ร†ยนยปร”รŠร‹ยนยปรƒยพยบร”ร„ยนรˆร‰ยพยฝย† รŠร‹ยนยปร„ยพร†ยนรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปรƒยนรƒร‡ร‹ร‹ยพยฝยฟร†ร‡ยผร‡ รˆร‡รŠยพร„รƒยนย„ยฃรŒร‰ร‡ร‰ร‹ร†ร”ร‚ย”ยปร‰ยนร‚ร‡ร†ยพ รŠยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รƒยนยปย†ร…รƒรร„ร‡ร…ยพร‹ร‰ยพ ร‡ร‹ยผร‡ร‰ร‡ยฝยนยงยงยงย„ยฌรˆร‰ยนยปร„ร˜ร—ร’ยนร˜รƒร‡ร…ย† รˆยนร†รร˜ย„ยฅรรƒร‰ร‡ร‰ยนร‚ร‡ร†ยฃรŒร‰ร‡ร‰ร‹ร†ร”ร‚ย” ร‡ยบยพร’ยนยพร‹รŒยฝร‡ยบรŠร‹ยปยน รƒยนรƒยปยผร‡ร‰ร‡ยฝยพ s รยพร†ร‹ร‰ยนร„ร•ร†ร”ยพยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรร‹ยพรˆร„ร‡ย† รŠร†ยนยบยฟยพร†รยพยฃร‰ร‡ร…ยพร‹ร‡ยผร‡ ยปย„ยฃรŒร‰ร‡ร‰ร‹ย† ร†ร‡ร…ย”ยบรŒยฝยพร‹ร‡รŽร‰ยนร†ยนร‹ยพร‰ร‰รร‹ร‡ร‰รร ร…ยนยผยนร€รร†ร”รยฝยพร‹รŠรƒรร‚รŠยนยฝยฃรŒยฝร‡ยบย† รŠร‹ยปรŒรˆร‰ร‡ยฟรยปยนร—ร’รรŽร‡ร‰ยผยนร†รร€รŒร—ร‹ รˆยนร‰รƒร‡ยปร”ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒรŠรŠรรŠรƒรŒรŠรŠร‹ยปยพร†ย† ร†ร”ร…ร‡ร€ยพร‰ร‡ร…ยฝร„ร˜ร‰ร”ยบยนร„รƒรรรŠรˆร‡ร‰ย† ร‹รยปร†ร”ร…รรˆร„ร‡ร’ยนยฝรƒยนร…ร

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‹ยพรƒรŠร‹ยŸรˆยฝรร…ร‰ร…รยฌยยชยยฎยขยชยงยซยŸ


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

›Ê¾¼Ç»ÈÇʾÄþÈɾ½ÌÊÅÇËɾÆÇÌйÊËÃÇ»ÈÄÇÒ¹½Õ× Ç˽ÇÊÇËÃÁ ÈÉÁÊËÇÁÅÇÊËÁÀ¾Å¾ÄÕÆǼÇÌйÊËù »ËÔÊÉ̺À¹ÊÇËÃÌs»¾ÊÕŹƾ½ÇÉǼǾɾѾÆÁ¾ ½ÄØ˾ΠÃËÇÎÇоË¿ÁËÕƹÈÉÁÉǽ¾ ½¾ÊÕ¿¾ƹ»ÔÊ˹»Ã¾»ÌÄÁÐÆÇÂÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁÅÇ¿ÆÇ ºÔÄÇÈǽǺɹËÕʾº¾ƾ½ÇÉǼǽÇÅÁ᨞ÉÇÎÁÆ Á¤¾ËÌѾ»ƹĹ½ÁÄÁ»§ÅÊþÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǽ¾Ñ¾»ÔÎ Ê˾ÆÇ»ÔÎȹƾľÂ-FFS1BOFMÁÀÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹÈÄLj ÆÇÊËÕ׻ʾ¼ÇüÃ̺ÅÊÃÇÖÍÍÁÏÁ¾ÆËÇÅ˾ÈÄÇÈÉdž »Ç½ÆÇÊËÁ ›ËŪ¶ËÇÀƹÐÁË ÐËÇȹƾÄÕÁÀÈÇÄÁ† ÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹËÇÄÒÁÆÇ»ʾ¼ÇÊÅÈÇÊ»ÇÁÅ˾ÈÄÇÖ͆ ;ÃËÁ»ÆÔÅÊ»ÇÂÊË»¹ÅÊÇÇË»¾ËÊ˻̾ËÊ˾ƾÁÀºÉÌʹ ËÇÄÒÁÆÇÂÊÅÁÄÁÃÁÉÈÁÐÆÇÂÊ˾ƾ½ÇÈÇÄÌËÇɹžËɹ ËÇÄÒÁÆǶÃÇÆÇÅÁØÈÉÁÇËÇÈľÆÁÁ˹ÃǼÇÀ½¹ÆÁغ̽¾Ë ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ ¥ÇÆ˹¿ȹƾľÂ-FFS1BOFMÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃɹÆÇÅ ÁºÉÁ¼¹½ÇÂÁÀËɾÎоÄÇ»¾Ã¦¹ÅÇÆ˹¿ǽÆÇÂȹƾÄÁ À¹ËɹÐÁ»¹¾ËÊػʾ¼Ç†ÅÁÆÌ˦¹ÈÉÁÅ¾É »ÇÀ»¾½¾† ÆÁ¾Ê˾ÆÀ½¹ÆÁØÈÄÇÒ¹½Õ×ûžËÉÇ»ÈÉÇÁÊÎǽÁË À¹†йÊÇ»¨ÇÅƾÆÁ×Èɾ½Ê˹»Á˾ľÂÃÇÅȹÆÁÁ ˹ùØÊÃÇÉÇÊËÕÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ƾÁž¾Ë¹Æ¹ÄǼǻƹ »Ê¾Â˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ ¹È¹Ë¾ÆËÇ»¹ÆƹØÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ ÃɾÈľÆÁØÊ˾ÆÇ»ÔÎȹƾľÂǺ¾ÊȾÐÁ»¹¾Ë½Çļǻ¾Ð† ÆÇÊËÕÊË¾Æ ÈɾÈØËÊ˻̾ËÌʹ½Ã¾Ì˾ÈÄÁ˾Ä؝¹¿¾ÈÉÁ Ìʹ½Ã¾ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ȹƾÄÁƾ½¹×ËËɾÒÁƶËǽÇÊËÁ¼¹† ¾ËÊØÇÊǺÇÂÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¾ÂȹƾÄÁž¾ùÉùÊÊÇÊËÇÁË ÁÀ½»ÇÂÆÔÎ¹ÉŹËÌÉÆÔÎÊ˾ɿƾ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔλ ËɾÎÌÉÇ»ÆØÎȹƾÄÁªË¾É¿ÆÁÈÉÁ»¹É¾ÆÔÃÀ¹ÃĹ½ÆÔÅ ̼ÇÄùŠÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÈÇÖËÁÅÌÉÇ»ÆØÅȹƾÄÁÊǾ½Á† ÆØ×ËÊغÇÄ˹ÅÁ½Á¹Å¾ËÉÇÅÅŧ½ÆÁÅÁÀ½ÇÊËÇÁÆÊË» ȹƾľÂØ»ÄؾËÊØÈÇ¿¹ÉǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ ¦¹»ÔÊ˹»Ã¾ÈÇʾËÁ˾ÄÁÅǼÄÁÈÇËÉǼ¹ËÕÁÈÉÇÊË̆ йËÕÇÉÁ¼ÁƹÄÕÆÌ×ȹƾÄÕÁÈÇÊÅÇËɾËÕÍÇËǼɹÍÁÁ ¿ÁÄÔνÇÅÇ»ÁÀÖËǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ ºÄÁ¿¹ÂÑÁÂÁÀÃÇËdž ÉÔÎƹÎǽÁËÊØ»ÈÇÊ¥¹¼ÁÊËɹÄÕÆÔœĹ»ÆÔ»ÇÈÉÇÊs ϾƹsËÇ¿¾ÈǽÃÌȹ¾ËªËÇÁÅÇÊËÕÊ˾ÆÀ½¹ÆÁØÁÀÆÇ»ÔÎ ȹƾľ »ÃÄ×йØÅÇÆ˹¿ÁƹÉÌ¿ÆÌ×Ç˽¾ÄÃÌ ÀƹÐÁ† ˾ÄÕÆǽ¾Ñ¾»Ä¾ÃÁÉÈÁÐÆÔÎÊ˾ÆÁÊË¾Æ ÁÀ¼ÇËǻľÆÆÔÎ ÈÇùÉùÊÆÔÅ˾ÎÆÇÄǼÁØÅ«¹Ã ÊËÇÁÅÇÊËÕȹƾľÂ ƹǽÆÇÖ˹¿ÆÔÂËɾÎÃÇÅƹËÆÔ¿ÁÄǽÇÅÈÄÇÒ¹½Õ× ûÅÈÇÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÆÇÂÊȾÏÁÍÁùÏÁÁÊÇÊ˹»ÄؾË »Ê¾¼ÇËÔÊÉ̺ľÂsÎÇÉÇѾ¾ɾѾÆÁ¾½ÄØ ÖÃÇÆÇÅÁÐÆǼÇŹÄÇÖ˹¿ÆǼÇ¿ÁÄÕØ ¦¹„ªÁºÁÉÊÃÇÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂƾ½¾Ä¾”ºÔÄÇÅÆǼÇž† ÄÇо º¾ÀÃÇËÇÉÔÎƾÅÇ¿¾ËǺÇÂËÁÊÕÆÁǽÁƽÇÅ £ÇÅȹÆÁØ„ªÃǺØÆù†¯¾ÆËɔɹºÇ˹¾ËƹÉÔÆþ½»¾ÉÆÔÎ À¹ÅÃÇ»ÁÍÌÉÆÁËÌÉÔʼǽ¹›ùоÊË»¾ÆÇ»ÁÆÃÁ ƹ»ÔÊ˹»Ã¾„ªÃǺØÆù†¯¾ÆËɔÈÇùÀ¹Ä¹À¹ÅÃÁÊÁÊ˾ÅÔ „™ÆËÁȹÆÁù”½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â¨ÇÈÉÇËÁ† »ÇÈÇ¿¹ÉÆÔÅËɾºÇ»¹ÆÁØÅ˹ÃÁ¾½»¾ÉÁ½ÇÄ¿ÆÔºÔÊËÉÇ ÇËÃÉÔ»¹ËÕÊØ ÆÇйÊËǽ¾ÄÇÇÊÄÇ¿ÆؾËÊØÈÇÁÊÃÇÅÃÄ׆ й »ɾÀÌÄÕ˹˾о¼ÇÄ×½ÁÅǼÌËÇùÀ¹ËÕÊØÀ¹È¾ÉËÔÅÁ »¼ÇÉØÒ¾ÅÈÇžҾÆÁÁ ¹ÅÃÁÊÍÌÆÃÏÁ¾Â„™ÆËÁȹÆÁù” »ÊÄÌй¾ÐɾÀ»ÔйÂÆÇÂÊÁË̹ÏÁÁÈÇÀ»ÇÄØ×˺¾ÀÃÄ×й ºÔÊËÉÇÇËÃÉÔËÕ½»¾ÉÕÀ¹È¹ÊÆǼÇ»ÔÎǽ¹ÊÈÇÅÇÒÕ×ÊȾ† ÏÁ¹ÄÕÆǼÇÈÉÁÊÈÇÊǺľÆÁØ ÃÇËÇÉǾ ùÃÃÄ×Ð »ùɆ ŹÆƾÈÇÄÇ¿ÁÑÕ©ÌÐÃÁ˹ÃÁÎÀ¹ÅÃÇ»Áž×Ë˾ÈÄÇÊËdž ÃǾÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾ ÐËǺÔƾǺ¿¾ÐÕÊØ»ÊÄÌй¾ ƹ¼É¾»¹»Ç»É¾ÅØÈÇ¿¹É¹»¾ÉÁÊÀ¹ÅùÅÁÊÍÌÆÃÏÁ† ¾Â„™ÆËÁȹÆÁù”½ÄغÔÊËÉÇÂÖ»¹Ã̹ÏÁÁÄ×½¾ÂÈÉÁÐɾÀ† »ÔйÂÆÔÎÊÁË̹ÏÁØÎƾǺÎǽÁÅÔù¿½ÇÅÌÌÐɾ¿½¾ÆÁ× ÈÇÖËÇÅÌ„ªÃǺØÆù†¯¾ÆËɔÌ»¾É¾Æ¹»ÎÇÉÇѾÅÊÈÉÇʾƹ ½¹ÆÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ×

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

11

«§°£™ ©ž¦¡¸

™ÄÕº¾ÉË£™©¡¥§› ™Ã¹½¾ÅÁéÇÊÊÁÂÊÃǹù½¾ÅÁÁ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔÁÊËÉdž Á˾ÄÕÆÔÎƹÌà ɾÃËÇɬÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ÉÌÃǻǽØÒÁÎ ù½ÉÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÃÇÅÈľÃʹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

s¨ÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×ÊÈÉÇÑÄǼǽƾ»ÔÊ˹»† ÃÇÂÀ¹Å¾ËƹÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕƹؽÁƹÅÁùɹÀ† »ÁËÁØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÃÇÅÈľÃʹ¡Å¾ÆÆÇ À½¾ÊÕ ƹ„ªÁºÁÉÊÃÇÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂƾ½¾† ľ” ÈÉÇÁÊÎǽÁËƹÁºÇľ¾˾ÊÆǾÁÈÇľÀ† ÆǾǺҾÆÁ¾Èɾ½Ê˹»Á˾ľÂɹÀÄÁÐÆÔÎ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ¹ÉÎÁ† ˾ÃËÇÉÇ» ÊËÉÇÁ˾ľ ÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÇ» ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÇÊ˹»ÒÁÃÇ»ÊÀ¹Ã¹ÀÐÁùÅÁÁÈɾ½Ê˹»Á† ˾ÄØÅÁ»Ä¹ÊËÁ¶ËÁ½¾ÄǻԾÃÇÆ˹ÃËÔÁÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÇÇùÀÔ»¹×ËÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆǾ »ÇÀ½¾ÂÊË»Á¾ƹɹÀÆÇǺɹÀÁ¾ÁùоÊË»Ç ËÇ¼Ç ÐËÇÈÇØ»ÄؾËÊØƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÅÉÔƆ þª¾¼Ç½ÆØ»¾ÊÕÅÁÉÈÉÇ»ÇÀ¼Ä¹Ñ¹¾ËsÆÌ¿† ÆÇɹÀ»Á»¹ËÕÊǺÊË»¾ÆÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁžÊËÆÌ×¹ÉÎÁ˾ÃËÌĘ́ÇÖËÇÅÌ ÇÉÁ¾Æ˹ÏÁØƹÊ»ÇÁºÉÌ˹ÄÕÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔsÃÁÉÈÁÐ ½¾É¾»Ç ƹÈɾ½† Ê˹»Ä¾ÆÆÔ¾ƹ»ÔÊ˹»Ã¾ÁÆ˾ɾÊÆÔ¾Ǻ† ɹÀÏÔÃÇ»ÃÁ ËǾÊËÕËÇ ÐËǻʾ¼½¹ÌÃɹѹ† ÄÇ»¾ÄÁÃÌ×ÉÌÊÊÃÌ×¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÌ Ø»ÄؾËÊØ ȾÉÊȾÃËÁ»ÆÔÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Åʾ¼Ç½ÆØц ƾ¼Ç½ÆØ›¾ÄÁÃǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÉÌʆ

ÊÃǾÁÊÃÌÊÊË»Çƹ½Ç»ÇÀÉÇ¿½¹ËÕ ÈÉÁ»Ä¾Ã¹ØÊǻɾžÆÆÔ¾˾ÎÆÇÄdž ¼ÁÁ„ªÁºÁÉÊùØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØƾ½¾ÄؔÈÉdž ½ÇÄ¿¹¾ËËɹ½ÁÏÁ×ÌÃɾÈľÆÁØȹÉËƾÉÊÃÁÎ Ê»ØÀ¾ÂÁË»ÇÉоÊÃǼÇ»À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»ÁػʾΠÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇ ½¾Ä¹


12

รƒร‹ร€ร‚รร€รŸ ร’ร…รŒร€

ยซยพร…รŒร€ยนร’รร‹ร”ร‡ร‹ร‡ยผร†ร˜ร‰ยนร€ยปรยปยนยพร‹ร‡ร…รŠรƒยนร˜รƒร‡ร…รˆยนร†รร˜ย„ยฉยพร…รŽร‡ร„ร‡ยฝย”ยฆยนยปร”รŠร‹ยนยปย† รƒยพยพร—ยบร”ร„ร‡รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†ร‡รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร‡ยพรŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปร‡รˆร‡ยฟยนร‰ร‡ร‹รŒร‘ยพร†รร˜ย„ยฑยนร‰ย†ย” รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยพร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜รˆร‡ร‰ร‡ร‘รƒร‡ยปร”ร…รŠยนร…ร‡รŠร‰ยนยบยนร‹ร”ยปยนร—ร’รร…ร‡ยผร†ยพร‹รŒร‘รร‹ยพร„ยพร…ยฑยนร‰ รŠร‡รŠร‹ร‡รร‹รร€ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡ยผร‡ยฝร„ร˜ร‡รƒร‰รŒยฟยนร—ร’รรŽยปยพร’ยพรŠร‹ยปยนรŠร‡รŠร‡ยบร”ร…รŽรร…รรยพรŠรƒรร… รŠร‡รŠร‹ยนยปร‡ร… ร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนร—ร’รร…ยบร”รŠร‹ร‰ร‡ยพร‹รŒร‘ยพร†รยพร‡ยผร†ร˜ยจร‡ยพยผร‡ยบร‡รƒยนร…รˆร‰ร‡รŽร‡ยฝร˜ร‹ ร„ยพยผรƒร‡ยปร‡รŠรˆร„ยนร…ยพร†ร˜ร—ร’รยพรŠร˜ร‘ร†รŒร‰ร” รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพรˆร‰รรƒร‡ร†ร‹ยนรƒร‹ยพรˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹รร‘ยนร‰ยน รŠร‡ยผร†ยพร…ยปร‹ยพรยพร†รยพร†ยพรŠรƒร‡ร„ร•รƒรรŽรŠยพรƒรŒร†ยฝยนรƒร‹รยปรร‰รŒร—ร‹ยปร”ยบร‰ร‡รŠรˆร‡ร‰ร‡ร‘รƒยน รˆร‡ยฝยนยปร„ร˜ย† ร—ร’ยพยผร‡ร„ร—ยบร‡ยพยผร‡ร‰ยพร†รยพยงยบร“ยพร…ร‹รŒร‘ยพร†รร˜ร‡ยฝร†รร…ร‘ยนร‰ร‡ร…รŠร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ยพร‹รˆร‰รร…ยพร‰ร†ร‡ รƒรŒยบร…ยพร‹ร‰ร‡ยปยจร‡ยปรŠยพร…รŒร‡ยบร“ยพร…รŒร€ยนรƒร‰ร”ร‹ร‡ยผร‡รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร˜รŠร‡ร€ยฝยนยพร‹รŠร˜รˆร‡ร‰ร‡ร‘รƒร‡ย† ยปร‡ยพร‡ยบร„ยนรƒร‡ รˆร‰ยพรˆร˜ร‹รŠร‹ยปรŒร—ร’ยพยพร„ร—ยบร‡ร…รŒยผร‡ร‰ยพร†รร— ร†ร‡ร†ยพร‡รˆยนรŠร†ร‡ยพยฝร„ร˜รยพร„ร‡ยปยพรƒยน ยซยนรƒร‡ร‚รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ร‘ยนร‰รรƒร†ยนยฝร‡รŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนร‹ร•ยปร…ยพรŠร‹ยนรŽรŽร‰ยนร†ยพร†รร˜ยคย›ยŸsรƒร‰ยนรŠร‡รƒ ร„ยนรƒร‡ยป ร‰ยนรŠร‹ยปร‡ร‰รร‹ยพร„ยพร‚ ยปรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽรร‘รƒยนรยนรŽยฝร„ร˜ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ยผร‡ยผยนร€ร‡ยบยนร„ร„ร‡ร†ร†ร‡ย† ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยปร…ยพรŠร‹ยนรŽรˆร‰ร‡ยปยพยฝยพร†รร˜รŠยปยนร‰ร‡รร†ร”รŽร‰ยนยบร‡ร‹ ร‡รƒร‡ร„ร‡ร‰ยนรŠรˆร‰ยพยฝยพร„รย† ร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽร’รร‹ร‡ยปรยฝร‰รŒยผรรŽรŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ยถร‹ร‡รŒยฝร‡ยบร†ร‡ยพรŠร‰ยพยฝย† รŠร‹ยปร‡รˆร‡ยฟยนร‰ร‡ร‹รŒร‘ยพร†รร˜ยฝร„ร˜รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽยปยนยผร‡ร†รรรƒร‡ยปรยบร”ร‹ร‡ยปร‡รƒยกรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนย† ร†รยพร‘ยนร‰ยนยปรŠร‡ร‰ร‡รƒยนรŠร‹ร‰ยนร†ยนรŽร…รร‰ยนรˆร‡รƒยนร€ยนร„ร‡ยพยผร‡ร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡รŠร‹ร•ยปยบร‡ร‰ร•ยบยพรŠร‡ยผย† ร†ยพร…ยซยพรˆยพร‰ร•ร–ร‹ยนร†ร‡ยปรร†รƒยนยฝร‡ร‘ร„ยนรยฝร‡ยงร…รŠรƒยน

ย™ร„ยพรƒรŠยนร†ยฝร‰ ยšย™ยฐยžยฉยกยฃยงย› ยœยพร†ยพร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฝรร‰ยพรƒร‹ร‡ร‰ ยผร‰รŒรˆรˆร”รƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ย„ยกร†ร‹ยพรˆย”

ะ’ั‹ัั‚ะฐะฒะบะฐ ยซะ˜ะฝั‚ะตั€ัะธะฑยป โ€“ ั…ะพั€ะพัˆะฐั ะฒะพะทะผะพะถะฝะพัั‚ัŒ ะดะปั ะธะฝะพะณะพั€ะพะดะฝะธั… ะบะพะผะฟะฐะฝะธะน ะฟะพะบะฐะทะฐั‚ัŒ ัะฒะพัŽ ะฟั€ะพะดัƒะบั†ะธัŽ ะฝะฐ ะพะผัะบะพะผ ั€ั‹ะฝะบะต

ยกยผร‡ร‰ร• ยจย™ยฑยฃยงย›ยชยฃยกยข ย›ยพยฝรŒร’รร‚รร†ยฟยพร†ยพร‰ย† ร‹ยพรˆร„ร‡ร‹ยพรŽร†รรƒ ยงยงยงย„ยถร‹รรŠย†ยซยพรŽรˆร‰ร‡ร…ย”

sยฆยนร‘ยนรƒร‡ร…รˆยนร†รร˜รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปรร„ยนร†ยนยปร”รŠร‹ยนยปรƒยพรˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร—รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยผร‡รร€ย† ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รร˜sยผร‰รŒร€ร‡ร€ยนรŽยปยนร‹ร†ร‡ยพรยผร‰รŒร€ร‡รˆร‡ยฝร“ยพร…ร†ร‡ยพร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพ รƒร‰ยนร†ยบยนร„ย† รƒร ร„ยพยบยพยฝรƒร ร€ยนรŽยปยนร‹ร” รŠร‹ร‰ร‡รˆร” ร‹ยนร‰รŒยฝร„ร˜ยบยพร‹ร‡ร†ยนรรŠร”รˆรŒรรรŽรˆร‰ร‡ยฝรŒรƒร‹ร‡ยปยฅร”ร‹ยนรƒย† ยฟยพร‡รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปร„ร˜ยพร…ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚รรˆรŒรŠรƒร‡ร†ยนร„ยนยฝร‡รร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ยฃร‰รร€รรŠยปรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยพร…ร”รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร„รรƒยนรƒรŠร‹รร…รŒร„ยฝร„ร˜ร‰ยนร€ยปรร‹รร˜รˆร‰ยพยฝรˆร‰รย† ร˜ร‹รร˜ รร‹ร‡รˆร‰รยปยพร„ร‡รƒรƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร…รŒร‰ร”ยปรƒรŒยฉยนร†ร•ร‘ยพร…ร”ยปยบร‡ร„ร•ร‘ยพร‚รŠร‹ยพรˆยพร†รรˆยพย† ร‰ยพรˆร‰ร‡ยฝยนยปยนร„รร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพ ยนร‹ยพรˆยพร‰ร•รร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนยพร…ยพยผร‡รŠยนร…รยฌร†ยนรŠรŠร‡ยบย† รŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜ยบยนร€ยน รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒร€ยนรƒยนร€ร”ยปร”รˆร‡ร„ร†ร˜ยพร…ยบร”รŠร‹ร‰ร‡ยฆยนร‘รŒ รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร—รˆร‡รƒรŒรˆยนร—ร‹ยปรŠยพรƒร‰รŒรˆร†ร”ยพรƒร‡ร…รˆยนร†รรยงร…รŠรƒยน ยฆยจยงย„ยฅร‡รŠร‹ร‡ยปรรƒย” ร–ร†ยพร‰ย† ยผยพร‹รรƒรรรรร‰ร…ร”รร€ยซร—ร…ยพร†รŠรƒร‡ร‚ร‡ยบร„ยนรŠร‹รยจร‡ร€ยนรƒยนร€รŒย„ยฅร‡รŠร‹ร‡ยปรรƒยนย”ยฝร„ร˜รŠร‹ร‰ร‡รย† ร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยนร‡ร…รŠรƒร‡ยผร‡ร…ยพร‹ร‰ร‡ร†ยนร‘รรŠรˆยพรรยนร„รรŠร‹ร”รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปรร„รยฝยปยพร‹ร‰ยนยปยพร‰รŠร”ยผร‰รŒร€ร‡ย† รˆร‡ยฝร“ยพร…ร†ร‡รŠร‹ร•ร—รŠร‡ร‰ร‡รƒร‹ร‡ร†ร†รƒยนยฟยฝยนร˜ยกร…ยพร†ร†ร‡รŠร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ยปยพรŠรร‹ยฝยพร‹ยนร„ร• รƒร‡ร‹ร‡ร‰รŒร— ร†ยนยฝร‡ยบรŒยฝยพร‹ร‡รˆรŒรŠรƒยนร‹ร•ยปร‘ยนรŽร‹รŒร…ยพร‹ร‰ร‡

ยฃร‡ร…รˆยนร†รร˜ยงยงยงย„ยถร‹รรŠย†ยซยพรŽรˆร‰ร‡ร…ย”ร†ยนยปร”รŠร‹ยนยปรƒยพรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปรร„ยนยนยปย† ร‹ร‡ร…ยนร‹รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‹ยพรˆร„ร‡ยปร‡ร‚รŒร€ยพร„รŠรˆร‰รยบร‡ร‰ยนร…รรŒรยพร‹ยนรร‹ยพรˆร„ร‡ร‡ยบย† ร…ยพร†ร†รรƒร‡ร…ร†ยนยผร‡ร‰ร˜รรŒร—ยปร‡ยฝรŒยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ยพยพร‡ร†ยพร…sยกยผร‡ร‰ร•ยจยนร‘รƒร‡ยปย† รŠรƒรร‚ ยปยพยฝรŒร’รร‚รร†ยฟยพร†ยพร‰ย†ร‹ยพรˆร„ร‡ร‹ยพรŽร†รรƒ sยซยนรƒร‡ร‚รŒร€ยพร„ยฝยนยพร‹ร–รƒร‡ร†ร‡ร…รร—ร†ยนร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รรยฝร‡ ร‹ยนรƒรƒยนรƒร‡ร†ยนยปร‹ร‡ร…ยนร‹รย† รยพรŠรƒรร‰ยพยผรŒร„รร‰รŒยพร‹รˆร‡ยฝยนรรŒร‹ยพรˆร„ร‡ร†ร‡รŠรร‹ยพร„ร˜ยปยฟรร„ร‡ร…รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รรยปร€ยนยปรรŠรร…ร‡รŠร‹ร ร‡ร‹รƒร‡ร„ยพยบยนร†รร‚ร‹ยพร…รˆยพร‰ยนร‹รŒร‰ร”ร†ยนรŒร„รรยพยชรˆร‡ร…ร‡ร’ร•ร—ยนยปร‹ร‡ร…ยนร‹รรƒรร…ร‡ยฟร†ร‡ร€ยนยฝยนร‹ร• ร‡รˆร‹รร…ยนร„ร•ร†รŒร—ร‹ยพร…รˆยพร‰ยนร‹รŒร‰รŒยปยผร‰ยนยฝยฏยพร„ร•รŠรร˜รรŠร‹ยนยบรร„ร•ร†ร‡ยพยพรˆร‡ยฝยฝยพร‰ยฟรย† ยปยนร‹ร•ยšร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ร˜ร†ยนร‘ยพร‚ยนรˆรˆยนร‰ยนร‹รŒร‰ยพร–รƒร‡ร†ร‡ร…รร˜ร‹ยพรˆร„ยนร‡รŠร‡ยบยพร†ร†ร‡ร‡ร’รŒร‹รร…ยน ยปยปยพรŠยพร†ร†รร‚รร‡รŠยพร†ร†รร‚รˆยพร‰รร‡ยฝร” รƒร‡ยผยฝยนร†ยนรŒร„รรยพร†ยพร‹ยนรƒรŽร‡ร„ร‡ยฝร†ร‡ยฆยนรŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ย† ร†ร”ร‚ย†ร–ร‹ยนยฟร†ร”ร‚ยฝร‡ร…ยปย†รƒยปยนร‰ร‹รร‰รˆร‡ร„ร†ร”ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ร‹ยพรˆร„ร‡ยปร‡ยผร‡รŒร€ร„ยน รŠรˆร‰รย† ยบร‡ร‰ยนร…รรŒรยพร‹ยน ยปรƒร„ร—รยนร˜ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รŠร‹ร‡รร‹ร‡ร‹ยฝร‡ร‹ร”รŠร‰รŒยบร„ยพร‚ยฆร‡ร€ยนรŠรยพร‹ ยฝร‡รŠร‹รยผยนยพร…ร‡ร‚ร–รƒร‡ร†ร‡ร…รรร‡รƒรŒรˆยนยพร…ร‡รŠร‹ร•รŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนยพร…ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜รŠร‡ย† รŠร‹ยนยปร„ร˜ยพร‹ยปรŠยพยผร‡ ย†ยผร‡ยฝยนยชยพร‚รยนรŠ รˆร‰รร‰ร‡รŠร‹ยพร‹ยนร‰รรร‡ยปร†ยนร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รยพยปร„ยนย† ยฝยพร„ร•รร”รƒยปยนร‰ร‹รร‰รยฝร‡ร…ร‡ยปรร’รŒร‹รˆรŒร‹รรŠร†รยฟยพร†รร˜รร€ยฝยพร‰ยฟยพรƒรร‡ยบร‰ยนร’ยนร—ร‹รŠร˜รƒร†ยนร… ย›ร”รŠร‹ยนยปรƒยนร‹ร‡ยฟยพร†ยนร…รˆร‡ร…ร‡ยผยนยพร‹ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒยบยพร€ร€ยนรƒยนร€ร‡ยปร…ร”ร†ยพร‡รŠร‹ยนร†ยพร…รŠร˜ ย›ร”รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡รƒยนร€ยนร„ยนร‰ยนรŠร‹รŒร’รร‚รร†ร‹ยพร‰ยพรŠรƒรˆร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠรยปร†ร”ร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร˜ร… ยปรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยพ รร‹ร‡ร†ยพรŠร‡ร…ร†ยพร†ร†ร‡ยฝร‡ร„ยฟร†ร‡รŠรƒยนร€ยนร‹ร•รŠร˜ร†ยนร‡ยฟรยปร„ยพร†รรรŠร‹ร‰ร‡รย† ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยผร‡ร‰ร”ร†รƒยนยปยงร…รŠรƒร‡ร‚ร‡ยบร„ยนรŠร‹ร

รˆร‡ร„ ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠ ร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠ ร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ย™ร„ยพรƒรŠยนร†ยฝร‰ยšยนรยพร‰รรƒร‡ยป ยผยพร†ยพร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฝรร‰ยพรƒร‹ร‡ร‰ยผร‰รŒรˆรˆร”รƒร‡ร…รˆยนย† ร†รร‚ย„ยกร†ร‹ยพรˆย” รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ร˜ร„ร†ยนยปร”รŠร‹ยนยปรƒยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร†ร†รŒร—ยบยนร€รŒ รƒร‡ร…รˆยนร†รร


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¬ « ¬­©«›¨¶©§¬¥›

ÇÃÈÃÇÎÇËÀÅÆ»ÇÖ ¼ÖÌÍËÖÄÊÉÃÌÅ ÆÀ¾ÅÃÄ¿ÉÌÍÎÊ

¬»Ç»ÚÊÉÆȻڼ»Â»ËÀÌÍÉË»ÈɽÃÅ»ÏÀ

œÉÆÀÀÅËÃÍÀËÃÀ½½Ö¼É˻»½À¿ÀÈÃÚ

ÁÀ¿ÈÀ½ÈÖÀÈɽÉÌÍÃÉÇÌÅÃл½À¿ÀÈÃÄ 233ÃE MAIL ÊÉ¿ÊÃÌÅ»

›ÏÃÓ»¼Î¿ÎÔÃÐÌɼÖÍÃÄ

°ËÉÈÃÅ»ÊËÉÓÀ¿ÓÃÐÌɼÖÍÃÄ

©¼ÂÉËÖÉÇÌÅÃл½À¿ÀÈÃÄ

©¼ÂÉËÖÅÎÐÉÈ× ÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÀÈÈÖн©ÇÌÅÀ

¢»Å»ÂÌÍÉÆÃÅɽü»ÈÅÀÍɽ 

§ÈɾÉÏÉÍÉ ÃD Ê»ÈÉË»ÇËÀÌÍÉË»Èɽ

Z­ÂÇȽɽ

©Â»½À¿ÀÈÃýÖȻĿÀÍÀËÀ¿»ÅÑÃÉÈÈÉÀÉÊÃÌ»ÈÃÀ»½À¿ÀÈÃÚ »¿ËÀÌÃÍÀÆÀÏÉÈ ÉÌɼÀÈÈÉÌÍà ÌËÀ¿ÈÃÄÌÒÀÍ ½ËÀÇÚË»¼ÉÍÖ ¼ÃÂÈÀÌ Æ»ÈÒ ÇÎÂÖÅ» ˻½ÆÀÒÀÈÃÚ È»ÆÃÒÃÀÊ»ËÅɽÅà ÅËÀ¿ÃÍÈÖÀÅ»ËÍÖ ÇÈɾÉÏÉÍÉ Ã$ Ê»ÈÉ˻ǻÆɽ½ÃËÍλÆ×ÈÖÄÍÎË

#ALL#ENTER2ESTO ɼÈɽÆÚÀÍÃÈÏÉËÇ»ÑÃÙÈ»2ESTORUÀÁÀ¿ÈÀ½ÈÉ

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

2ESTORU

¡Ë¾½¿ÅÏÙ ÎÏͽÊÅÓÐ ¿ĽÇȽÁÇÅ

| 13


14

ÑÒÐÎÉÊÍÈÃÀ

Новый забор ¦ËÃÂѧËÎË ¥¤ «­«¡¥ ¤ž«­¸ « ­£¡¢ª¥¼ ©½ÏÂÍŽÈØ ÏÂÒÊËÈËÀÅÜ ÁÅĽÆÊ ¥£ÇÆËÖÆË sÊ

Ÿ®®½ÉËÆÈË¿

ŸžžÂÈ¿ÅÔ

Ÿ¥­ØÃÂÊÇË

® ¥ÀÐÉÊË¿

§¥§«­¬¦™¥ž¦«™ §£©´±¡

£©§›ž¤µ¦´ž©™š§«´

¨¤ž«ž¦¡ž

ª«©§¨™¤µ²¡£

¥™½¾Ä¹ÆË s ʪ¾ÉÁØ„ª»ÇÁÅÁÉÌùÅÁ”

¥¶¦™ª sʪ¾ÉÁØ „£ÆÁ¿Æ¹ØÈÇÄùÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹”

¥§ÆÁÃÊ sÊ ª¾ÉÁØ„ÇŹÑÆÁÂŹÊ˾ɔ

¥™Ã¹½¾ÅÁØ sʪ¾ÉÁØ „¦¾ÈɾÉÔ»ÆǾÈÉÇÍǺɹÀÇ»¹ÆÁ¾”¨É¹ÃËÁоÊÃǾÈÇÊǺÁ¾ ½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕÒÁù¤ÇÀ¹š¾É¾Ê˹©Ç¼ÇÀ¹ªÇÄÇÅù «ÉÇÊËÆÁÃ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÊËÉÇȹÄÕÆÔÎɹºÇË«ž®¦¡°žª£™¸£¦¡œ™ §ÅÊà ¨ÌÑÃÁƹ ¨É¾½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÔÂÀ¹Ã¹ÀÈÇ˾ľÍÇÆ̆† ©¾¿ÁÅɹºÇËÔŹ¼¹ÀÁƹs º¾ÀǺ¾½¹Á»ÔÎǽÆÔÎ »»ÇÊÃɾʾÆÕ¾s

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100ª»Ç¾ÆǻǾÁÀ½¹ÆÁ¾»¾Æ¼¾ÉÊÃÁ¹»ËÇɢǿ¾Í £ÇÊÇÈÇÊ»ØËÁÄƹÉÌ¿ÆÔÅǼɹ¿½¾ÆÁØÅ œÄ¹»Æ¹ØϾÄÕÃÆÁ¼ÁsÁÀÄÇ¿ÁËÕƾÃÇËÇÉÔ¾ÇÊÆÇ»† ÆԾʻ¾½¾ÆÁØǺǼɹ¿½¾ÆÁØÎ À¹ºÇɹΠÁÀ¼ÇÉǽØÎ ¹˹ÿ¾½¹ËÕǺÒÁ¾Ê»¾½¾ÆÁØÁÈɾ½ÈÁʹÆÁØÈÇÁÎ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÌsÐËÇÈÇÅÇ¿¾ËʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇÈÉÇ»¾ÊËÁ ɹºÇËÔ ¡À½¹ÆÁ¾ÈÇÄÆÇÊËÕ×ÁÄÄ×ÊËÉÁÉÇ»¹Æǝ¹ÆÔ»¹ÉÁ¹Æ† ËÔǼɹ½ÊÁÀØÒÆÔÅÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÅÁÈÉÇľ˹ÅÁ Èdž ʹ¿¾ÆÆÔÅÁƹ¾½ÁÆÌ×ÏÇÃÇÄÕÆÌ×ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ×¹ÄÕ˾Ɇ ƹËÁ»ÔÀ¹ºÇÉǻʻÇÉÇ˹ÅÁÁùÄÁËÃÇÂÀ¹ºÇÉÔʾÄՆ ÊÃÁνÇÅÇ»Ǽɹ½¹ ¼¹ÉÅÇÆÁÉÌ×Ò¹ØʽÇÅÇÅ »ÇÀ»¾† ½¾ÆƹØÈǻʾÂÑÁÉÁƾÌйÊËùÀ¹ºÇÉÊÇÊËÇÉÇÆÔÌÄÁ† ÏÔÊÍÌÆÃÏÁ¾Â„ÍÁÀÁоÊÃÇ”À¹ÒÁËÔ¹ÉÇÐÆÔ¾ÈÉÇľ† ËÔǼɹ½Ô ›ÃÆÁ¼¾ÈÇùÀ¹ÆÔǺɹÀÏÔ»ÇÀ»¾½¾ÆÁØž˹ÄÄÁо† ÊÃÁÎÀ¹ºÇÉÇ» Ǽɹ½ÁÀÊ˹ÄÕÆÔÎËÉ̺ ÌÀÇÉÔÎ̽ǿ¾† ÊË»¾ÆÆÇÂÉÌÐÆÇÂÁŹÑÁÆÆÇÂÃÇ»ÃÁ ¨ÇÊľ½ÆÁÂɹÀ½¾ÄÃÆÁ¼ÁÈÇÊ»ØҾƺÁÇǼɹ¿½¾ÆÁØÅ ¿Á»ÔÅÁÀ¼ÇÉǽØÅ §ÈÁʹÆÔƾÊÃÇÄÕÃÇÁλ¹ÉÁ¹ÆËÇ»s Á»ȾɻÌ×Çоɾ½ÕǼɹ½Ô ÊÇÇÉÌ¿¹¾ÅÔ¾ÁÀʺÇÉÆÔÎ ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÖľžÆËÇ»Á½É¾»¾ÊÁÆÔ ¡À½¹ÆÁ¾Èɾ½Æ¹ÀƹоÆǽÄØÑÁÉÇÃǼÇÃÉ̼¹ ÐÁ˹˾ľÂ


ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ

15

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ ÃÄź¿¼ ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö ¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉ ļ̹·ÉÁÊ ŸÅÇÅÉÄÒÌ ÈǼ»Èɹ ˜·ÇɼÇ r Å»¿Ä ¿¾ ¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌÇ·Ä¿Õ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ r ÌÅÇÅÏ¿À ÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½ÔÄà ¶µÅǺÅÂÃÁÈöÁºÂÈ™µÂµÔÈÆÀȸµÄÀµÇµÔ¦ÇýÁÃÆÇÑÉÊÈÆÂÀ öÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̍ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã·ÄźĽµ Â½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹Ã×

¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ–•¥§š¥öŵε¾ÇºÆÑÄÃǺÀºÉõÁÃǹºÀµź¿ÀµÁÐ  † † † † † †¦Ã½É× ˜ÅÀÉÂÀŸ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

AL профиль, метизы, инстр., аренда склада, офисов

©¯¢©ª

Рассмотрим варианты

®¡§¡°ª©·

25-43-53

ÃÇÅƹËÌ»†ÃÇÅƹËÆÇÂû¹ÉËÁɾ ¼›Ç½ÆÁÃÇ»

£ÁÉÈÁÐ ÇÃƹ¨›® ɾÅÇÆË

††††

ÃÇÅƹËÌ»†ÃÇÅƹËÆÇÂû¹ÉËÁɾ ¼›Ç½ÆÁÃÇ»

£ÁÉÈÁÐ ÇÃƹ¨›® ɾÅÇÆË

††††

ÃÇÅƹËÌ»†ÃÇÅƹËÆÇÂû¹ÉËÁɾ ¼›Ç½ÆÁÃÇ»

£ÁÉÈÁÐ ÇÃƹ¨›® ɾÅÇÆË

††††

š¾ËÇÆ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃ

£»¹ÉËÁÉÔ ÊȾÏ˾ÎÆÁù

†† ††

š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà ­šª þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ ȾɾÅÔÐÃÁ ÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ» ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¾ É»¹ÆÔÂùžÆÕ ºÇɽ×É ÈÇɾºÉÁÃÁ˽

¯¾Å¾ÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä þɹÅÀÁË ¹»ËÇÌÊÄ̼Á ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ ¹»ËÇÅǺÁÄÁ ¼ÉÌÀ ľ¼ «¦¨ ÊÁÊ˾ÅÔ»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ žº¾ÄÕ ºÔËÇ»¹ØÁÇɼ˾Î

†† ††

›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÁÀÇÏÁÆÃÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å

§Ãƹ¨›® ÅÇÆ˹¿Æ¹ØȾƹ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁÁ½ÉÊËÉņÄÔ

††

œÇÉÇѾÃÀ¾Ä¾ÆÔ Ê˾ÃÄØÆƹغ¹Æù ¼

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¹»ËÇ©¹ÊÊÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ †† ††

Ÿš¡ ÈÄÁËÔ ¨œ††™ ¨œ††™¬›«ÑË ¨£†††ÑË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÈǽǼǻÇɾÆÆÇÊËÁ ›ªÑË ¨£††ÑË º¹ÄÃÁ š©†ÆÑË ÄÇËÃÁ¤†ÑË ÍÌƽºÄÇÃÁ ­šª†††ÑË ŸšÃÇÄǽ¾Ï ŹÉÑľÊËÆ ¼¹É¹¿ŸšÑË ÄÁÊËÔÊ˾ÆǻԾ¨ª† ¨ª††

†† ††

Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉ ϾÅ ÃÁÉÈ Ç˽¾ÄŹ˾ɨÉǽÌÃËÔÈÁ˹ÆÁØ †† ††

£»¹ÉËÁÉÔ ÃÇÅžÉоÊùØƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾÅ ÃÁÉÈÁÐ ȾÊÇà Ç˽¾ÄŹ˾É †† †† ÈÁÄÇŹ˾É ÈÉǽÌÃËÔÈÁ˹ÆÁØ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÃÁÉÈÁÐ ­šª

£¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ

††

£ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁ û¹ÉËÁÉÔ

²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË

††

¦¹ºÁ»ÃÁʹÄÕÆÁÃǻԾ»¹ÊÊ

£ÇÆ˾ÂƾÉË ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ

†† ††

¦¹ÉÌ¿ɾÃÄƹ»Ó¾À½¾†»Ô¾À½¾»¼§ÅÊà »Ê¾ƹÈɹ»

§É¼Ë¾ÎÆÁù Ç˽¾ÄŹ˾É ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††

§ºÌоÆÁ¾»¹»ËÇÑÃÇľ ™»ËÇËɹÆÃÇÄľ½¿

§Ê»¾ËÁËÈÉÁºÇÉÔÁÖľÃËÉÇÅÇÆËÁÀ½ º¹Æ½¹¿ÆÔ¾ÊÃɾȹ †† ÁľÆ˹ À¹¿ÁÅÔ¹ÆþÉÆÔÂÁ¼¾ÉžËÈÉÇùÄÔ»¹×ÒÁ  ª¡¨ ÁÀÇľÆ˹ ÈÁÊËÇľËÊÃǺÇÀ¹º ÊÃÇºÔ ÊÁÄÁÃÇÆ ÊŹÀù ƾÀ¹Å¾ÉÀ¿Á½ÃÇÊËÕ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ º¾ÆÀÁÆ À¹ÈйÊËÁ½ÈÉÁÀŹËÉÇƹ ÃľÂǺÇÂÆÔÂÁ¨›™ ¹»ËÇ»ÔÑù ÊȾÏǽ¾¿½¹

§½ÆÇÃÇÅƹËƹØû¹ÉËÁɹ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ

«É¾ÎÃÇÅƹËƹØû¹ÉËÁɹ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË

††

§Ë½ÔλȹÉÆÇ˾ľ¥¾Ð˙

»¾ÉÁžË ¨›® ÇÃÆÇǼƾÊË ¨›® ȾÊÇÃÊËÉÇÁË ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ Ê˾ÃÄÇ¿¹ÉÇÊË ÊȾÏǽ¾¿½¹ ľËÀÁÅ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ʹÆ˾Î ÃɹÊù ÃÇľÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÎÁÅÁؽ»Ç½ÇÇÐÁÊËÃÁ

††††

¨¾ÆÇÈĹÊË ÌÊÄ̼Á¹ÅÇÂÃÁɾÊËÇɹƹ ÖÅÇÆËɹºÇËÔ

£ÇÅȆÉÔ ͹ÃÊ ÖľÃËÉǺÔË˾ÎÆÁÃÌ ɹÊÊÅÇË»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ

›¹¼ÇÆù ¼¹ÀǻԾÃÇËÄÔ ÇÃƹ¨›®

††††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕι

™»ËÇ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ

§Ãƹ¨›® ¼ÉÌÀ¹»ËÇ ùÆÁÊËÉÔ Ä þɹÅÀÁË Çɼ˾Î

††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà ¼ùÉËÇÆ ù;ÄÕ ÇÃƹ¨›® ÊȾÏ˾ΠĹ ††

¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÅǺÁÄØœ™ ¾ÄÕ ÇËÃÉÔËÔ  Ë ½ÇÅ

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇÃ¹Ë Ÿš¡ ÃÁÉÈÁÐ ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ£ÀºÆº•Â½Æ¿½Âþ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยŸยšยกยฃรร‰รˆรรยชร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡ย†ยบยนร€ยนร„ร•ร‹ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยฝร…ร‡ร†ร‡ร„รร‹รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ ยฝยพร‘ยพยปร„ยพ รˆร… ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยฝร‰ร‡ยบร„ยพร†ร”ร‚ยฝร„ร˜ร‡ร‹รŠร”รˆรƒร รร‰ยนรƒรรร˜ ร‹ ยšยพร‹ร‡ร†ยฅ ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† รƒรŒยบร… ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† รƒรŒยบร… ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยพร‰ร‹รรร„ยนยบร‡ร‰ยนร‹ร‡ร‰รร˜ยจร‰ร‡ร‹รยปร‡ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร†ยนร˜ยฝร‡ยบยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยฅ ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† รƒรŒยบร… ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅ ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† รƒรŒยบร… ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย›  ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย›  ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย›  ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยจร‰ร‡ร‹รยปร‡ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร†ยนร˜ยฝร‡ยบยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยฅ ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยจร‰ร‡ร‹รยปร‡ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร†ยนร˜ยฝร‡ยบยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃยก ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†

16

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยจร‰ร‡ร‹ร‡รŠ ยชรยผรยฝยพร†รƒร‡ ยกยจ ยจร‰ร‡ร‹ร‡รŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงยงยง ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ &YQSFTTย†#&50/ ยจร‰ร‡ร‹ร‡รŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงยงยง ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยจร‰ร‡ร‹ร‡รŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงยงยง

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ ร‰รŒยบ

    

ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยงยงยงยฅยนDร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร†

ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†

รƒรŒยบร…   รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ &YQSFTTย†#&50/ ยจร‰ร‡ร‹ร‡รŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงยงยง ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ &YQSFTTย†#&50/ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงยงยง ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงยงยง ยชยพร‰ยปรรŠรŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงยงยง

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  

Ã̺Å Ã̺Å 

É É É É É

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV

   Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É É É É

ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ þɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇƤ׺ԾŹÉÃÁÁÃÇÄÁоÊ˻ǝÇÊËÈǼÇÉǽ̺¾ÊÈÄ š¾ËÇÆ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«  ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ

Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË

É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÃÇÅ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ œ§ª«  ªŸš’ ¨ÉÇËÇÊ  ªŸš’ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ š¾ËÇÆÇËÉÃ̺Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

17


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÅŪ£¡£¡ šÄÇÃœš›™©¥¡« Î Î šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂÊ˾ÆǻǠšÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É »¹ÊÊÇÉËÁÅ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É É É É É É É

£ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ªËÉǺ¹Ë ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ª£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ª£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ª£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ

Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË

É É É É É É É

£ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ™ÅÌɪËÉÇ ™ÅÌɪËÉÇ «¶ªª «¶ªª «¶ªª ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾ÆÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡« ÎÎ Ⱦɾ¼ÇÉ šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡«  ÎÎ Ê˾ÆÇ»

ÑË ÑË Ã̺Å ÑË  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

 É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÇ×ÀªËÉÇ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £¨¥ £¨¥

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÀ¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØÎÎÃ̺Å šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÀ¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØÎÎ Ã̺Å šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÀ¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØÎÎ Ã̺Å šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÀ¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØÎÎ Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½

†† †††† †† ††††

šÄÇÃÁÁÀØоÁÊ˺¾ËÇƹ¶£§«§¦¥† ÎÎÅņXXXPNTLHSBESV šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ÈÇœ§ª«Ì šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾  ¥  ¥  ¥ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨ªš šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ ÎÎ

ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ

«ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÇ×ÀªËÉÇ ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¥ ƾÊÌÒÁ¾ Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ» šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ À¹ÄÁ»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¨ªš ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾†  s†  s†  s šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË Ã̺Å

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É

ªŸš’ ªÇ×ÀªËÉÇ  ªŸš’ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆÊËÉÇ œ§ª« ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨  ªŸš’ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

18

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÇɽ×Éš©†† šÇɽ×Éš©ÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅÇ¿¾ÆɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ šÇɽ×ɽÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÎÎÊņXXXPNTLHSBESV šÇɽ×É š©†† ÈÇɾºÉÁà †XXXPNTLHSBESV šÇɽ×É š©†† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» †XXXPNTLHSBESV šÇɽ×ÉÔš© šÇɽ×ÉÔš© šÇɽ×ÉÔš© ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ›Ç½ÇÊËÇýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÎÎÊņXXXPNTLHSBESV œÁºÃÁ¾Ê»ØÀÁÁÀÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁù º¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ E ņXXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ E ņXXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¾ÃÇÄǽ¾ÀÆǾ¨¦ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¾ÃÇÄǽ¾ÀÆǾ¨¦ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¾ÃÇÄǽ¾ÀÆǾ¨¦ ÆÁÒ¾ÃÇÄǽ¾ÀÆǾ¨¦ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ4JLB

 ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ü

É ÇËÉ É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ

&YQSFTT†#&50/ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨  Ÿš¡¶ª£ ¾½¹Ä¨ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§

†††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆÈĹÊËÁÍÁùËÇÉ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÕË»¾É½ £©™«™ª§¤ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁ À¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ ÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ Çº¹»ÃÁ½º¾ËÇÆÇ»ÁÊËÉÇÁËɹÊË»ÇÉÇ» Çº¹»ÃÁ½ÄØÌÃĹ½ÃÁº¾ËÇƹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÎ˾ÅȾɹËÌÉ Çº¹»ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀÆÔ¾¨¥¨ ŸšÁÀ½¾ÄÁØ ª»¹Á ¨£ ¨¦ ºÄÇÃÁ­šª Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÄÇËÃÁ ľÊËÆÁÏÔ þɹÅÀÁËÁ½É Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡›¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÁÅÇÆ˹¿ Ÿš¡ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹†¼ÇÀ¹»Ç½¹ Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¹Å¾Æ¹Ê˹ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ½¾Ñ¾»Ä¾ Ê˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊË¹ÉŹËÌɹ ¡À½¾ÄÁØŸš ºÄÇÃÁ­šª À¹ºÇÉ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ ȾɾÅÔÐÃÁ Ê»¹Á £¹Å¾ÆÕÉ»¹ÆÔ ÈÉÇȹÉù  £¹Å¾ÆÕÉ»¹ÆÔ ÈÉÇȹÉù  £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ¥†  À¹»Ç½ÊÃÇ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÁÃÁȾɾ¼ÇÉǽ ÈÉÇȹÉù  £¾É¹ÅÀÁËǺÄÁÃÁÊ˾ÆǻԾ ÈÉÇȹÉù  £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ

 ü ü ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË   ÈÅ    ÑË ÑË ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨¾Ë¹Ä §« ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ª£ ¥¾Ë¹ÎÁÅ ¥¹ÃÉÇÊ  ªŸš’  ªŸš’ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ©¾¹ÄÇÅ ¥ª£ ÇºÉÇÊËÉÇ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¥¹ÃÉÇÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ £ÇÀÄÇ» ¡¨ œ§ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¾Ë¹ÄÕÊËÉÇ  ™§ ¾Ë¹ÄÕÊËÉÇ  ™§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÇÄ̺ÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎÅÅ ÎÎÅÅ ÑĹÃǺÄÇà £ÁÉÈÁÐ £ÁÉÈÁÐ £ÁÉÈÁУ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ

    ÑË  ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É

ª£¡ÉËÔÑ ªËÉÇÂÃÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅ £ÄÇÈÇ»™› ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¶ÃÇÄ¡Æ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¶ÃÇÄ¡Æ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ ªÇ×ÀªËÉÇ  «¹ÉÊÃ¹Ø ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† ††††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

19


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁУ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁкÁËÔÂʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁл¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÁÉÈÁл¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÁÉÈÁлƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹ÀÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁ ª£¡£¡ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁ»¾Ä×ÉǻԠ£ÁÉÈÁÐÃÄÁÆǻDZš† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÇØÉÊÃÁ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔ ÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂùĹÐÁÆÊÃÁÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ £ÁÉÈÁÐ¥ §¦¨  ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥ À¹»Ç½ª£ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨  £¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊË

ÑË Ë ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ ÇË É ƾ½ÇÉǼÇ ÇË É É  É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂʾɻÁÊ š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ¶Ê˹ «¹ÉÊÃ¹Ø ¶¼Á½¹ ¥ª£ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «¹ÉÊÃ¹Ø ªËÉÇÂÃÇÅ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ¶¼Á½¹

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† ††

£ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÃɹÊÆÔ  £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥†ÄÁϾ»Ç¿¾ÄËÔ ™ÀÇ»Ç ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥†ÄÁϾ»ÇÂÃɹÊÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ¼£¹Ä¹ÐÁÆÊÆXXXPNTLHSBESV £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ¥†ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔ ¿¾ÄËÔ¸ºÄÇÐÃÇ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻÇÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆÇ»ÇÂÈǽÀ¹Ã¹À £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š  £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁЧ¦¨ ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁЧ¦¨ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁЧ¦¨ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁЧ¦¨ Ê½ÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁЧ¦¨ªÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁЧ¦¨ªÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐʽÇÊ˹»ÃÇÂ

 ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË

ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É É É ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É É É ÇË É ÇË É É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¶¼Á½¹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¶¼Á½¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÃĹ½’ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÃĹ½’ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉǨÇÊË ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ÇºÉÇÊËÉÇ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †††† †††† ††††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ  £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ È›ÁÆÀÁÄÁ ¼«×žÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÆÔÂùžÆÕ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕоÉÆÔÂ

ÌÊÄÑË ÑË ÌÊÄÑË ÌÊÄÑË ÌÊÄÑË ÑË ÑË ÌÊÄÑË ÌÊÄÑË ÑË ÑË ÌÊÄÑË ÌÊÄÑË ÌÊÄÑË ÌÊÄÑË ÌÊÄÑË ÌÊÄÑË

É É ÇË É É É É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇË É É É É É É É

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉǨÇÊË ¶¼Á½¹ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

20

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂʾÉÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂоÉÆÔ £ÁÉÈÁЪ£ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁЪ£ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÇÄÇžÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¥ÇÊùľÆÃÁ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¥ÇÊÃÇľÆÃÁ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊʆXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆԾŠÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ÇËņ ÅʽÇÊ˹»ÃÇ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ Ä×ÃÁ º¾ËÇÆ Ð̼ÌÆ ¨¬ ÇÊË ÅÇÆ˹¿ £ÇÄÕϹ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϾ»E Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾À¨¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ †XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾À¨¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ †XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾À¨¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ †XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾ÀƹØ ÈÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ £¯¨††† £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾ÀƹØ ÈÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ £¯¨††† £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨ ½Á¹Å Å £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ¤ÇËÃÁÄÁ»Æ¾»ÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾Ë ÃÉÔÑÃÁÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º¾ËÇÆ †XXXPNTLHSBESV ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÁ»ÇÊÊ˺¾ËÇƹ†Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ/BOPDSFUF §ÈÇÉÔ¤¶¨ ÅÁ ŝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù ÅÇÆ˹¿ ºÌɾÆÁ¾ÇË»¾ÉÊËÁ ¨¾ÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ÄØȾɾÃÉÔËÁØÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉØÅÁÁÇÃƹÅÁ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ȹƾÄÁȾɾÃÉÔËÁ½ÄØÊÁºÁ˹ ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÀ¹»Ç½ÊÃÇ »Ê¾ŹÉÃÁ¨¹ÊÈÇÉËÈÇœ§ª«Ì ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†ÇÊ˹»Ã¹

ÌÊÄÑË ÌÊÄÑË ÌÊÄÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å  Ã̺Å  

É É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É É ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ É É É É É É É É É É É

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉÇÂʾɻÁÊ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË Ÿš¡¶ª£ ª£¡ÉËÔÑ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ¥¹ÃÉÇÊ &YQSFTT†#&50/ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§  Ÿš¡¶ª£ &YQSFTT†#&50/ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §§§ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­  Ÿš¡¶ª£ ¨¾Ë¹Ä §«  ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º  Ÿš¡¶ª£ &YQSFTT†#&50/ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ  ªŸš’  ªŸš’ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÇÀÄÇ» ¡¨ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉÇËÇÊ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ &YQSFTT†#&50/ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉÇËÇÊ &YQSFTT†#&50/ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉÇËÇÊ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ &YQSFTT†#&50/

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ª£¡£¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇɹÊË»Çɹ º¾ËÇƹ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹØÎ Å ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦

Ã̺Å Ã̺Å      Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ü ÑË

É É É É É É É É É É É É É É É É É É É

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ¶ÃÇÄ¡Æ ÇºÉÇÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

21


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ÎÎÅņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ¨ÄÁ˹À¹ºÇɹ™ÄŹÀƹؼɹÆÕ Î Î Å †XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȹÀǼɾºÆ¾»¹Ø½Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎ ›ÇÄŹÇÊ˹»Ã¹ ËÇɼ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅņÈÌÊËÇË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅÅ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب£†Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À †XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب«™† ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹØ£ Î Å ËÇÄÒÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب¨† Î Å ËÇÄÒÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ÈÇÃÉÔËÁØÈÉÇÅÀ½¹ÆÁ†¨œ†¹Ë†7ÎÅÈÄÁ˹ɾºÉÁÊ˹Ø ¨£Ÿ ¨ÄÁ˹ÈÌÊËÇËƹب£†† ¨ÄÁ˹ÈÌÊËÇËƹب£†† ¨ÄÁ˹ÈÌÊËÇËƹØʾÉÁÁ¡Ÿ¨š†† ¨ÄÁ˹ÈÌÊËÇËƹØʾÉÁÁ¡Ÿ¨š†† ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É £¹ËÌÑù £ÁÉÈÁÐÁà ÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É ©ÇŹÑù œÇËÁù ËÇÄÒ ÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ­Á¼Ìɹ £ÁÉÈÁоÂËÇÄÒ ÊņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁËÔªËÇÈľÃÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾  ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÄÁËÔ ȾɾÃÉÔËÁب£ ¨«™ ÈÄÁËÔÀ¹ºÇɹ ÈÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾Á½É ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄËÇ»¹ÉÆÔ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆԾƹÄÁ»ÆÔ¾.BTUFSUPQ ¨ÉǼÇÆÔ†«†« ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇà ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ¨¹ÊÈÇÉËÈÇœ§ª«Ì ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥†  ÇÊ˹»Ã¹¨ÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹؽǺ¹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ä ÑË   

É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É †É †É †É É ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ  Ÿš¡¶ª£ ªËÉǺ¹Ë  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªËÉǺ¹Ë  ªŸš’  ªŸš’ ¥¹ÃÉÇÊ  ªŸš’ ¨¾Ë¹Ä §«  ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¨ÉÇËÇÊ £ÇÀÄÇ» ¡¨ ¨ÉÇËÇÊ &YQSFTT†#&50/

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¹»Ä¾ÆÁ¾Å¼ÄÁÆÔª£¡£¡ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥†

     Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É É É É É É

¨ÉÇËÇÊ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ª»¹ÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»ÇÈÇÉ›¤ª† ª»¹ÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»ÇÈÇÉ›¤ª† ª»¹Øª†† ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹؽÄÁƹLjŝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù À¹ºÁ»Ã¹

Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É É ÇËÉ

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÁƹÅ †XXXPNTLHSBESV ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÅ º¾ÀÇÊËÉÁ؆XXXPNTLHSBESV ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É É

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

22

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁ˽ÄÁƹ ÅÅ ªÁºÁ˽ÄØÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ªÅ¾ÊÁ&NBDP½ÄØɾÅÇÆ˹ÁÀ¹ÒÁËÔº¾ËÇƹ ªËÇÂÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ª› ÈÉÁÊ˹»ÃÁ½½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÈÇÉ ¨« ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ½Äغ¾ËÇƹ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ­šª ¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÇÝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾Æ˨¯ ¯¾Å¾Æ˨¯† ü «ÇÈÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ ÇÊ˹»Ã¹ ¯ª¨ÎÇËcÅÅ

Ã̺Å ü ÑË   žÑÇà žÑÇà 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ

ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¨¾Ë¹Ä §«  ªŸš’ ¨¾Ë¹Ä §«  œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ª£¡ÉËÔÑ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ªÃĹ½’ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË  c ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ  c £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍÉ þɹÅÀ ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † ȾÊÇÃÄ׺ÇÂÍɲ¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ †Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ †£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ™Ç£¾É¹ÅÀÁË  c Ò¾º¾ÆÕ ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕ  c þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ

      

 †É †É †É †É †É   

£¹ÉÕ¾É £¹ÉÕ¾É ™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£

†††† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†††† †††† †† ÊÇË

††††

™ÆËÁÃÇÉÁ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ†ÊžÊÁ&NBDP š¹ÄĹÊË š¹ÄĹÊËºÌ ȾÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà ¼ÉÌÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà þɹÅÀÁË ½ÇÊË

ü  

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ º¾ÀƹÄ

¨¾Ë¹Ä §«   ªËÉÇÂŹÑ

†† †† †† †† †††† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

23


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈʆ»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÄÁƹ œÄÁƹǼƾÌÈÇÉƹØ œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ þɹÅÀÁËÒ¾º¾ÆÕ ȾÊÇà œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆ˝ÇÊË œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË º¹ÄĹÊË œÄÁƹ º¹Ä¹ÊË ȾÊÇà À¾ÅÄØ œÄÁƹ À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊ՝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å Ⱦɾ¼ÆÇ œÄÁƹ ̼ÇÄÕ À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ œÉÌÆË œÉÌÆË œÉÌÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¾ÅÄØ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇÛԻÇÀÅÌÊÇɹ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà  ¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ȾÊÇà ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ  ¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊ˺Ì

 ü ü      Ë  Ë Ë    

 ÇËÉ ÊȾÏϾƹ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÊÃÁ½ÃÁ É  ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ 

 ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ªËÉÇÂŹÑ  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž   ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â    

†††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† ††

¾ÅÄØ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹  ¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ  ¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾ÅÇÊ˹»Ã¹  ¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾ÅÇÊ˹»Ã¹ ¡À»¾ÊËÕ ü ü ü ¡À»¾ÊËÕ¼¹Ñ¾Æ¹ØÈÌÑÇÆù ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ÇË½Ç ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË

   ü ü ü Ã̺Å     

 ÆÁÀùØ ÇË É  É ƾ½ÇÉǼÇ †É †É †É †É ÆÁÀùØ †É †É ÆÁÀùØ 

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨  ©¾ÅÊËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥¹ÃÉÇÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË †† ÊÇË

†† †† †† 

¦Ç¼»Â·º·¼Ã

¦œ¨¥¡ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁˆÅÅ»¥£©ÈÇ Ã̺ņXXXPNTLHSBESV £¾É¹ÅÀÁˆ † † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁË † Ò¾º¾ÆÕ È¾ÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ £¾É¹ÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà º¹ÄĹÊË Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇÐ ϾžÆË ȾÊÇûžÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ ȾÊÇà £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ

24

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

 ¥£©       

 É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ½ÇÊËÌÈƹØ 

¹ŸüÄÄ·ļ»¹¿½¿ÃÅÈÉÓ ˜Ÿ ÈÉÇſɼÂÓÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ ɼÌÄ¿ÁÊ ɼÂ

 Ÿš¡¶ª£  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ÔÃÇ» ¡¨ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ «É¹ÆÊ«Çɼ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž žÆ¹ ¡¨ 

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾ÆË›ÇÀź¾ÀƹĝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹغ¾Ä¹Ø ʾɹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÊšÁ¼†º¾¼¹Î £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ͹ʹ½Æ¹Ø £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ÅÅ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £ÌÈÄ×Ò¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅǻԠ¥¥Ÿ¨ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ §ÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇÃ

  Ã̺Å    Ë Ë Ë Ë Ë  ü ü ü ÑË ÑË  Ë

½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ƾ½ÇÉǼÇ É †É †É †É †É †É É É É É É ÊÃÁ½ÃÁ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÇËÉ

žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ ÔÃÇ» ¡¨ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ™šªªËÉÇ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ œÉÁÆ»¾Â

†† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

Ë

ÇËÉ††

¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¨¾ÊÇà Ë ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË»žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹½ÇË ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹÇÊË ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ º¹ÄĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà À¾ÅÄØ ÊËÉÅÌÊÇÉ ¹Ê͹ÄÕ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ϾžÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ

Ë   ŹÑÁƹ    Ë      Ë 

ÇËÉ †É †É ÇËÉ †É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ƾ½ÇÉǼÇ 

œÉÁÆ»¾Â ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¨ÉÇËÇÊ ™šªªËÉÇ  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  £ÇÀÄÇ» ¡¨ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË «É¹ÆÊ«Çɼ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¨ÉÇÅ©¾ÊÌÉÊÔ §§§ ²¾º¾ÆÕ §§§ ¦¾É̽§ÅÊà §§§ §Å²¾º §§§ ¤Á½¾É §§§ ¨ÉÇËÇÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž 

†† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† ÊÇË †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ҿº¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊË »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¼ÇÉǽ ǺĹÊËÕ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† »žÑùÎ †ÉÉüÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† »žÑùÎ †ÉÉüÇÊ˹»Ã¹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ÊÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ªÌȾÊÕ ªÌȾÊÕ ªÌȾÊÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ªÌȾÊÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ

  Ë Ë Ë žÑÇà  Ë Ë  

 ÊÃÁ½ÃÁ ƾ½ÇÉǼÇ É É ÆÁÀùØ É É É É É  ÆÁÀùØ

 §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ÔÃÇ» ¡¨ ¦¾Ê˾ÉÇ» ¡¨ ªªª£ §§§ ¦¾Ê˾ÉÇ» ¡¨ ž©¥™£ ž©¥™£ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ªËÉÇÂÈǽÉؽ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨¾ÊÇÃÉ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

25


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁÂÃÇÅÃǻǠŹÉÃÁÉ Ç Èà »ÔÊÇ㨝ÇÊ˺ƹÄ ¬¼ÇÄÕ Ⱦɾ¼ÆÇ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅ ȾÊÇà À¾Å ¼ÄÁƹ ϾžÆË ÅÉÃÉÇÑù ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¼ÇÉǽ ǺĹÊËÕ ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆËtü ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄժƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ÇËËÇÆÆÔ½Çc ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆËËÇÆÆϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆËü¥†¨¯ ¹»Ç½ÊùØ͹ÊǻùÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË™§Ä׺ÇÂϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥ü ¡ÊÃÁËÁÅ ¯¾Å¾ÆË¥†¥† ü»žÑ«ÇÐÆÔ»¾Ê¦ÁÀÃÁ¾ϾÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥† »ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯¾Å¾ÆË¥† þɹÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÊÌȾÊ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥† žÑÃÁü ¥£© À¹»Ç½ÊùØÌȹÃǻùÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯†† ¯¾Å¾Æ˨¯†† ¯¾Å¾Æ˨¯†† ¯¾Å¾Æ˨¯††» ¯¾Å¾Æ˨¯††»žÑùÎ ¯¾Å¾Æ˨¯††¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯†† »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾Æ˨¯†† ½ÇÊËϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾Æ˨¯† ƹ»¹Ä ¥£© žÑÃÁ ¯¾Å¾Æ˨¯† ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯††»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯††» ¯¾Å¾Æ˨¯††»žÑùÎ ¯¾Å¾Æ˨¯†† »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾Æ˨¯†† ½ÇÊËϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾Æ˨¯† žÑÃÁü ¥£© À¹»Ç½ÊùØÌȹÃǻùÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯††»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾ÆË«ÇÈÃÁ͹Êǻù  ü ¯¾Å¾ÆË«ÇÈÃÁϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾ÆËϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË°¡ª«´¢ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¨¯††ÈÇü ¯¾Å¾ÆË°¡ª«´¢ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¨¯†ÈÇü ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯†» ¯¾Å¾Æ˱¨¯†»žѹÎ ¯¾Å¾Æ˱¨¯† žÑÇÃü À¹»Ç½͹Êǻù »ÇÆÁ˾ ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ¥£© ƹ»¹Ä »¹¼ÇÆÈÇÊË ¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà þɹÅÀÁË »Ê¾»žÑùΠ½ÇÊ˹»Ã¹

26

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

   Ë Ë   žÑÇà     žÑÇà žÑÇà  žÑÇà ü ü ¥£© žÑÇà  žÑÇà ÑË ¥£© žÑÇà  ÑË  žÑÇà žÑÇà ¥£© žÑÇà žÑÇà  

 †É ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ É É †É †É †É †É É †É ÆÁÀùØ †É ÆÁÀùØ †É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇËÉ ÇËÉ †É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  

«É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÑ «É¹ÆÊÁ£ ¦¾Ê˾ÉÇ» ¡¨ ¦¾Ê˾ÉÇ» ¡¨ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ž©¥™£ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ™šªªËÉÇ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ¨ÉÇËÇÊ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ÅÌɪËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǪÁº š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉǪÁº ªËÉǪÁº š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉǪÁº ªËÉǪÁº §ÅÊáƻ¾ÊË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉǪÁº ªËÉǪÁº ªËÉǪÁº ªËÉǪÁº ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ©¾¼ÁÇÆ ©¾¼ÁÇÆ ¥ÇÊËÇ»Áà «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉǪÁº ªËÉǪÁº ¨ÉÇËÇÊ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž 

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† †† †† †††† †† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ °¾ÉÆÇÀ¾Å À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆÇ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ±Ä¹ÃÇÈÇÉËĹƽϾžÆˆ»žÑùÎÈÇü ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † §Ëʾ»Ò¾ºÆØ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ²¾º¾ÆÕ† † † †ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоËʻǽÁ˾ľÅ ²¾º¾ÆÕ† † † ȾÊÇà À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˝ÇÊË ²¾º¾ÆÕ† † † ²¾º¾ÆÕ† † † ²¾º¾ÆÕ† † † ½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ²¾º¾ÆÕ† † † ½ÇÊ˹»Ã¹ ª£¡£¡ ²¾º¾ÆÕ† † †ªÆ¹º¿¾ÆϹÅ ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ šž ¨§ª©ž¦¡£§›

 Ë         

½Ç¼Ç»ÇÉ †É ÇËÉ É †É †É †É ÆÁÀùØ †É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™šªªËÉÇ  ªËÉǨÇÊË ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ  «É¹ÆÊ«Çɼ  ¨ÉÇÅ©¾ÊÌÉÊÔ §§§ ¦¾É̽§ÅÊà §§§ ¤Á½¾É §§§ §Å²¾º §§§

†† †† †† ÊÇË

†† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† †† ÊÇË

†††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† ††

²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ§Ð¾ÆÕ½¾Ñ¾»Ç ²¾º¾ÆÕÄ׺Ç »ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÔÎÍɹÃÏÁ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÔÎÍɹÃÏÁ ²¾º¾ÆÕɹÀÄÁÐÆÔÎÍɹÃÏÁ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ† ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † †ÇÊ˹»Ã¹ »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † † † † †ƹÀ¹Ã¹À »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ؆ ²¾º¾ÆÕÍɹÏÁÁÁ† ²¾º¾ÆÕÍɹÏÁÁÁ† ²¾º¾ÆÕ † ÇËʾ»Ò¾ºÆØ È¾ÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ÅɹÅÇÉƹØÃÉÇÑù ÊÌȾÊÕ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇÑùÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ùɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ²¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¼ÇÉǽ ǺĹÊËÕ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕªÃÁ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ† † † † ÇÈÁÄÃÁ¨¾ÊÇà ½ÇÊË›ÇÀź¾ÀƹÄ ²¾º¾ÆÕ† † † ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ 

  Ë Ë Ë  ËÆ Ë Ë Ë      Ë  Ë Ë  

ÇËÉ ½ÇÊËÌÈƹØ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ  ÇËÉ ÆÁÀùØ É É ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ 

²¾º¾ÆÕ §§§ žÆ¹ ¡¨ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªªª£ §§§ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨ÉÇËÇÊ ¨ÉÇËÇÊ ¨ÉÇËÇÊ ¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ ªªª£ §§§ ªªª£ §§§ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ ¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ¦¾Ê˾ÉÇ» ¡¨ ¦¾Ê˾ÉÇ» ¡¨ ÔÃÇ» ¡¨ ¨ÉÇËÇÊ ªËÉÇÂŹÑ 

†† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† ††††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ,/"6'ÄÁÊËÎœ£¤ ÅÅÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËǼƾÊËÇÂÃÁÂœ£¤ § ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ ÅÅÎ ,/"6'†ÊÌȾÉÈÇÄÎÎÅÅ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÇÏÁÆÃÈÇËÇÄÇÐÆÔÂ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË Å Å Å Å

 É É É É É É É É É É É É É É É

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

27


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË»¹ÊÊ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹

Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

 É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÊ˾ÆǻԾÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  ›¹ÉÅÁË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ œ¹ÀǺ¾ËÇƶÃÇËÇÆš† š† š† š† œ›¤ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÌȾÉϾƹ œÁÈÊÇ»ÇÄÇÃÆÇ œ›¤†ÊÌȾÉÄÁÊË ªË¹Æ½¹ÉËÆÔ¾Á»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÊË œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ œÁÈÊÇùÉËÇÆ(JGBT»Ä¹¼ÇÊË ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ(JGBTÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ »Ä œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ »Ä œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊË ÊÃÁ½ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVG¨¾ÉÅ՝ÇÊË ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇƣƹÌÍ ÅÅÊ˹ƽ¹ÉË œÁÈÊÇùÉËÇƣ̺¹ÆՆ£Æ¹Ìͪ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÁǼƾÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇƨ¾ÉÅÕ ÅÅÊ˹ƽ¹ÉË œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÊË œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÊË œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÊË œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÊË œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ,OBVGÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅ՝ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅ՝ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ œ£¤ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ›ÇÄŹ œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤œ›¤ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÅÇÆ˹¿¹œ£¤ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب§¤¦§«ž¤™¸ÅÅÎ

ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ûÅ   ÑË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ  ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÆÁÀùØ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ºÈÇÊÉ ÇË É ºÈÇÊÉ É É É É É É É É É É ÇË É ºÈÇÊÉ ÇË É ºÈÇÊÉ É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £¨¥ £¨¥ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǺ¹Ë ™¦¡ ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¨£¤¾¼¹Ë ·ËÉÁϾÆËÉ ©¾¼ÈɆ»Ç(JGBT ©¾¼ÈɆ»Ç(JGBT ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂÈÉǾÃËÅÇÆ˹¿ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÈÉǾÃËÅÇÆ˹¿ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǨÇÊË ™¦¡ ªËÉǨÇÊË ªËÉÇÂÈÉǾÃËÅÇÆ˹¿ ªËÉÇÂÈÉǾÃËÅÇÆ˹¿ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÈÉǾÃËÅÇÆ˹¿ ªËÉÇÂÈÉǾÃËÅÇÆ˹¿ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦ª« ªËÉǺ¹Ë ™¦¡ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

28

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب¬ª«§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĨªš†ª† ÅÅ ÎÅ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔªËÇÈľÃÊ¥†ÅÅ  ¨ÄÁ˹ȹÀǼɾºÆ¾»¹ØÈÇÄÆÇ˾ĹØ ÎÎ ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎÅÅ ¨Ç½»¾Ê½ÄØÈÇËÇÄÃÇ» Å ¨Ç½»¾ÊÈÉÇÍÁľÂÈÉØÅÇÂÎ ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅǽÄب¨ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨Éǽ¹¾ÅÊÖƽ»ÁІȹƾÄÁ Î Î ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ƹÉÌ¿ÆÔÎÁ»ÆÌËÉɹºÇ˧˾оÊË»¾ÆÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔÂ

ÑË  ÑË ûÅ ÑË ÑË ûÅ ÈÅ Å Å Å Å Å Å Å

 É É É É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉǨÇÊË ªËÉǨÇÊË ªËÉÇÂÈÉǾÃËÅÇÆ˹¿ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ªËÉǺ¹Ë ªÁº¶ÃǪËÉÇ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ;†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍÁÄÕœ†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨¨ ¨¨¦ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ Á½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨ª ¨ª†ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄù« º¾ÄÔ  ¤×ÅÊ»¾Ë ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄù« º¾ÄÔ  ¤×ÅÊ»¾Ë ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄù« º¾ÄÔ  ¤×ÅÊ»¾Ë ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄùÈĹÆù"SNTUSPOH¨©¡¤·Î ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄùÈĹÆù"SNTUSPOH¨©¡¤·ÎÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈǽ»¾ÊÆǼÇÈÇËÇÄùÈǽ»¾Ê6&3 ¨ÉÇÍÁÄÕŹØÐÃÇ»ÔÂÅÅ ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕŹØÐÃǻԨ¥Î ¨¥ÎÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÊÆǻƹØƹÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø"SNTUSPOH¨©¡¤·ÎÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨›®¹ÉÇÐÆÔ »¹ÊÊÇÉ˝ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨›®Ç˽¾ÄÇÐÆÔ »¹ÊÊÇÉË ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ̼ÄÇÀ¹ÒÁËÆÔ ž˹ÄÄ »¹ÊÊ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅÇÏÁÆæ¹Èɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†ÎÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ ˾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØœ£¤œ›¤ ª¥¤ Ê˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»ÔÂÄÁÊË Ä  ÅÅ ª¥¤ÅÅ ª¥¤»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ËÇɼÌžÊË¾Æ ÅÁÆÁŹÄÕƹØ ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÕǽÆÇÌÉǻƾ»Ô£ɹºÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ÃÇźÁ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ½ÄؽÇÅÇ»ÈÇùƹ½ÊÃÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡º¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ’»©ÇÊÊÁÁ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁÁËɾÎÊÄÇÂÆÔ¾ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ

Å ÈÅ Å  ÈÅ Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Å ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÈÅ  ÄÁÊË ÑË Å    ûÅ ÑË ÑË 

 É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ É É É É É É ÊÃÁ½ÃÁ É ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÃÇÈ É À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ½ÁľÉÊÃÁ¾ ÇËÄÁÐƹØ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÄÁÐƹØ

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǨÇÊË ªËÉǨÇÊË šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÈÉǾÃËÅÇÆ˹¿ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÈÉǾÃËÅÇÆ˹¿ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™¦¡ ªËÉǨÇÊË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6' ÉÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

29


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฃยนร…ยพร†ร•รรร€ยฝยพร„รร˜รร€ร†ยพยผร‡ ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน ยผร‰ยนร†รร‹ยน ร‹ร‰ยนยปยพร‰ร‹รร†ยน ร‡ร†รรƒรŠยน ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ร‚ ยœยนยบยบร‰ร‡ ร„ยนยบร‰ยนยฝร‡ร‰รร‹ ยผร‰ยนร†รร‹ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚#BJOCSPPLCSPXO รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยป รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚$IJOBHSFFO ร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚(PME%FTFSU ยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚4UBS(BMBYZ รยพร‰ร†ร”ร‚รŠร€ร‡ร„ร‡ร‹ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚4UBS(BMBYZ รยพร‰ร†ร”ร‚รŠร€ร‡ร„ร‡ร‹ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยšยพร„ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ ยบยพร„ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยšยพร„ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ ยบยพร„ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ย›รรƒร‡ร†ร‹ ยบยพยฟรŠรยพร‰ร† รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยžร…ยพร„ร•ร˜ร†ร‡ยปรŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยกร…รˆยพร‰รยนร„ยฉยพยฝ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃยนร†ร‹ร‰ร รŠยปยพร‹ร„ร‡ย†รŠยพร‰ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃยนรˆรŒรŠร‹รร†รŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃยนร‘รร†ยนยผร‡ร‰ยน รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃร„ยพร†ร‡ยปร”ร‚ร„รรŠร‹ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃรŒร€ร‰ยพรยพร†รŠรƒรร‚ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃรŒร‰ร‹รร†รŠรƒรร‚ รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยครยปยนยฝรร˜ ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยครยปยนยฝรร˜ ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฅยนร†รŠรŒร‰ร‡ยปรŠรƒรร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฅยพยฟยฝรŒร‰ยพรยพร†รŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร† รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„รร‰ ร‘ร„รร รŠรƒยนร„ยน ยปรŠยพรยปยพร‹ยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฉร‡รŠรŠร‡ยจร‡ร‰รร†ร‡ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยชยนยปยนร†ร†ยน ยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฐยพร‰ร†ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ รยพร‰ร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰รŠร‰ยพยผรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยกร€ยฝยพร„รร˜รร€รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยน รŠร‹รŒรˆยพร†ร ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ยฝยพรƒร‡ร‰ ยกร€ยฝยพร„รร˜รร€ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยนรˆร‡รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร•ร†ร”ร…ร€ยนรƒยนร€ยนร…ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ยกร€ยฝยพร„รร˜รร€ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน ยผร‰ยนร†รร‹ยน ร‹ร‰ยนยปยพร‰ร‹รร†ยนรร‡ร†รรƒรŠยน ยกร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ร‰รŒรร†ร‡ร‚ ยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ร”ร‚

รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…    รˆร…  

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชยชยชยฃ ยงยงยง

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝรรƒรร‚ รˆร„รร‹รƒยนรˆร‡ยฝรˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• รŒยผร„ร‡ยปร”ยพร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร” ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป รƒยนร…รร†ร‡ยปรรร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร‡ยปยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยฃยนร…ยพร†ร•รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ร”ร‚ XXXPNTLย†OFXTUPOFSV รยปยพร‹ยปยนรŠรŠ ยฃยนร…ยพร†ร•ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚รˆร‰รร‰ร‡ยฝ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒ ยบร‰รŒรŠรยนร‹ร†รรƒ ร€ร…ยพยพยปรรƒ ยผยนร„ยพรร†รรƒ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚รˆร‰รร‰ร‡ยฝ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒ ยบร‰รŒรŠรยนร‹ร†รรƒ ร€ร…ยพยพยปรรƒ ยผยนร„ยพรร†รรƒ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚รˆร‰รร‰ร‡ยฝ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒ ยบร‰รŒรŠรยนร‹ร†รรƒ ร€ร…ยพยพยปรรƒ ยผยนร„ยพรร†รรƒ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ร‰ยปยนร†ร”ร‚รŽรŽ รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ รŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพยบร„ร‡รƒรรŽรŽ รŽรŽ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ร‡รƒยนร‹ร”ร‘ ย™ร„ร‹ยนร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ รˆยพรŠรยนร†ร†รรƒยฝร‡ร‹ยฝยพร„รƒรรŠร‹ยพร† รร‡รƒร‡ร„ร–ร‹ยนยฟยพร‚ ยฝร‡ร‰ร‡ยฟยพรƒ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ร‰ยนรŠรŠร„ร‡ยพร†ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ร‰ยนรŠรŠร„ร‡ยพร†ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรยชรƒยนร„ยน ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚รร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚รŠร‡ยบร†ยนยฟยพร†ร†ร‡ร‚รยนรƒร‹รŒร‰ร‡ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ร‰ยปยนร†ร”ร‚รŽรŽ รŽรŽ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รŽรŽ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฃรร‹ยนร‚ รŽรŠร… ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŽ

รƒยผ รƒยปร…  รƒรŒยบร… รƒยปร…    รƒยปร… รƒยผ  รƒยผ รƒยผ รƒยผ   รƒยปร… รƒยปร…

 ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฉยžยœยกยงยฆยชยญ ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร•  ยถรƒร‡ร„ยกร† ย™รƒยปรร„ร‡ร† ย™รƒยปรร„ร‡ร† ยœร‡ร‰ร‡ยบรยพร†รƒร‡ ยชยฃยกร‰ร‹ร”ร‘ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยถรƒร‡ร„ยกร† ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยถรƒร‡ร„ยกร† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

30

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £¾É¹ÅǼɹÆÁËμ±¹ÎËÔÊÇÉË £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎÅÅ (SBTBSP »¹ÊʝÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ £¾É¹ÅǼɹÆÁËΞ»Édž£¾É¹ÅÁùÊÇÉË £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎÎÅÅ (SBTBSP ÇË £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎÅÅ (SBTBSP »¹ÊʝÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ £¾É¹ÅǼɹÆÁË»¹Êʬ½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À £¾É¹ÅǼɹÆÁËšÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤¹ºÉ¹½ÇÉÁËœÇÄÇ»ÁÆÊÃÁ оÉÆÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇÉ›¾É½¾œ»¹Ë¾Å¹Ä¹ À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɣɾŹ¦Ç»¹ º¾¿¾»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ ¥É¹ÅÇÉ©ÇÊÊǤ¾»¹Æ˾ »ÁÑƾ»Ô ÎÎ ¥É¹ÅÇɪ¹ØÆǼÇÉÊÃÁ ÉÇÀǻdžʾÉÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɫɹ»¾ÉËÁÆ ½ÇÄÇÅÁË ¨ÄÁËùº¹À¹ÄÕËʾÉÔ ¨ÄÁËù¼É¹ÆÁ˻ʾϻ¾Ë¹¬ƹʽ¾Ñ¾»Ä¾ ¨ÄÁËù¼É¹ÆÁËÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ ˾ÉÅÇǺɹºÇ˹ÆÆÔ ¨ÄÁËù½ÇÄÇÅÁËÃÇÉÁÐƾ»ÔÂU†ÅÅ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØΠΞ»Édž£¾É¹ÅÁù ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØΞ»Édž£¾É¹ÅÁù ¨ÄÁËùÅɹÅÇÉÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ ¨ÄÁËùÅɹÅÇÉɹÀÆǼÇÏ»¾Ë¹¬ƹʽ¾Ñ¾»Ä¾ ¨ÄÁËùÅɹÅÇÉÁ¼É¹ÆÁËƹØÊǻʾ¼ÇÅÁɹƹʹÂ˾XXXOBUVSFTUPOFSV ¨ÄÁËùËɹ»¾ÉËÁÆ¿¾ÄËÔÂU†ÅÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁÁÀ¼É¹ÆÁ˹ ÅɹÅÇɹ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÊËÌȾÆÁ ÊËÇľÑÆÁÏÔ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ªÄ¹Æ¾ÏƹËÌɹÄÕÆÔ ªÄ¹Æ¾ÏÈÉÁÉǽÆÔ ÃɹÊÆÔ оÉÆÔ À¾Ä¾ÆÔ  ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆԾʹÆËÁÊÃÇÄÕÀǺɹºÇËÃÇ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾˾ÉÅÇǺɹºÇ˹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ

ÇËÉ É ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

±¾»ÆÁÆ ¡¨ ªËÉǺ¹Ë ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ šÇɽ×Ɇ† šÇɽ×ɽÇÉÇ¿ÆÔ ÄÁËÕ¾ ÎÎ šÇɽ×ÉʾÉÔ šÇɽ×ÉÔ šÇɽ×ÉÔ »Ç½ÇÊËÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹É ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁÁÑĹÃǺÄ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨Ÿ«†¤Ç¼ÁϾÆËÉ ª›¼ÉÌÈÈ ¨ÉÇϾÆÃÇ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †††† †††† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃʾÉÔ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ« Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ®¾½Á˹Ä Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÊɾѾËÃÇ ¹ºÇɽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔŸš¡ £¹Æ¹ÄÔÈĹÊËÁÃǻԾ ɾѾËÃÁ½ÄØÄÁ»Æ¾»ÔÎÊÁÊ˾Å £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ¥† ¥† ÈÉÇȹÉù »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ £É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁË °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÊÃÇÌÄÇ»Á˾ÄÕÈĹÊËÁÃǻԠ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ £Á˹  ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÔÊÇÃǾùІ»Ç ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ¨ÄÁ˹ËÉÇË̹ÉƹØÎ ±¹¼É¾ÆÕ ¨ÄÁËùǺÄÁÏÇ»ÇÐÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹Ø ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉ¾ÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ǼɹÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ÌÃĹ½Ã¹ÊÃÁ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØΣ¹ÄÁÍÇÉÆÁØ ­¹Æ˹ÀÁØ ›ÇÊËÇà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØƹÁžÆÇ»¹ÆÁ Ï»¾Ëƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎΫÌÐù

ÑË  ûÅ ü ÑË ÈÅ ÑË  ü ÑË ü ü  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É

¨ÉÇϾÆÃÇ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË š¡ ª›¼ÉÌÈÈ š¡ ¨ÉÇϾÆÃÇ š¡  ·ËÉÁϾÆËÉ š¡ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ª›¼ÉÌÈÈ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ¨ÉǼɾÊÊ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ª›¼ÉÌÈÈ ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ¨¹ËÉÇÊ ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

31


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รŽ/FXรŽ รŽ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ย™ยฟรŒร‰ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยนร†ร‹รรŠรƒร‡ร„ร•ร€ร˜ร’ยนร˜ ยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ รƒยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนย†ร…ร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยœยฟยพร„ร• ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยฃยนร„รรร‡ร‰ร†รร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฌรƒร„ยนยฝรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร‡ร‹ยฝร‡รŠร…ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ร‘ร‹ รƒยปร…  รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฅรรŽยพร„ร•ยคย™ ยกยจ ยจร‰ร‡รยพร†รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยญยนรŠยนยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยญยนรŠยนยฝ ยงร…รŠรƒร‰ยพยผรร‡ร†รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยจร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠ ยšร„ร‡รƒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจร‰ร‡รยพร†รƒร‡ ยจร‰ร‡รยพร†รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‰ยพรŠรŒร‰รŠ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰

ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ยฆยนรŠรƒร„ยนยฝยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ยฆยนรŠรƒร„ยนยฝยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยฉร‡ร…ยนร‘รƒยน ย›ร‡ร„ร†ยน ยฃยนร‹รŒร‘รƒยน ยจยนร‰รƒยพร‹ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รรยผรŒร‰ร†ยนร˜ รŽ รŽ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รรยผรŒร‰ร†ยนร˜ยฉร‡ร…ยนร‘รƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รยปยพร‹ยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร–รƒรŠรƒร„ร—ร€รยปร†ยนร˜ยฉร‡ร…ยบ ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยบร‰รŒรŠ ยธร’ยพร‰รรยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ XXXPNTLย†OFXTUPOFSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยบร‡ร‰ยฝ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒร รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒรรˆร‰ร‡รˆยนร‰รƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜

ยญยพร‘ร†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยฃร‰ร‡รŠร‹ ยงยงยง ยšร„ร‡รƒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยชรยบร‹ยพรˆร„ร‡รŠยพร‰ยปรรŠ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยชรยบร‹ยพรˆร„ร‡รŠยพร‰ยปรรŠ ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ ยถรƒร‡ร„ยกร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยญยนรŠยนยฝ

ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยปยนร€ร‡ร†ร” รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒร ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รยปยพร‹ยนรรƒร‡ร†รรยผรŒร‰ยนรรรยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฌรƒร„ยนยฝรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รยปยพร‹ร†ยนร˜ ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฌรƒร„ยนยฝรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รยปยพร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปรยบร‰ร‡ร„รร‹ร•ยพ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฌรƒร„ยนยฝรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปยนรŠรŠ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยœรยบรƒยนร˜รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŠรƒรยฝร‡รƒร†ยนยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ร‡ยบร“ยพร… ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜รŒรƒร„ยนยฝรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยฃรร‰รˆรร ยฉร‡รƒรƒร‡ ยจยนร‰รƒยพร‹

  รƒยปร…    รƒยปร… รƒยปร… 

ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร†ยนร˜ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร†ยนร˜ 

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‰ยพรŠรŒร‰รŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยญยนรŠยนยฝ ยšยพร†ยฝร—รƒร‡ยป ยกยจ ยชยฃยกร‰ร‹ร”ร‘ ย›ยนรŠรร„ร•ยพยปยน ยกยจ ยจร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠ ยจร‰ร‡ยผร‰ยพรŠรŠ ยจยนร‹ร‰ร‡รŠ ยชรยบร‹ยพรˆร„ร‡รŠยพร‰ยปรรŠ ยจยนร‹ร‰ร‡รŠ ยชรยบร‹ยพรˆร„ร‡รŠยพร‰ยปรรŠ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‰ยพรŠรŒร‰รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยพร„ร• ร‘ยนรŽร…ยนร‹ร” ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยฃรร‰รˆรรรรƒ ยฉร‡ร…ยนร‘รƒยน ยฉร‡รƒรƒร‡ยชรƒรยฝรƒร ยจร„รร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ XXXPNTLย†OFXTUPOFSV ยจร„รร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ รƒร‡ร„ร‡ร‹ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• รŠร„ยนร†ยพร ยจร„รร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ ร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร„รร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ รร‡รƒร‡ร„ร•ร†ยนร˜ รƒร‡ร„ร‡ร‹ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• รŠร„ยนร†ยพร ยจร‡ยฝยฝร‡ร†รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ร‚รˆร‰รยฝยปยพร‰ร†ร”ร‚ ร‰ยพร‘ยพร‹รƒยนรƒร†ยพร…รŒ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚รŽรŽ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒร ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร รยนรŠยนยฝร†ร˜รˆร„รร‹รƒยน ยชรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรรรƒยนร‹ร‡ร‰ยชย† ยญร‡ร‰ร…ร”ยฝร„ร˜รร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รรยนรŠยนยฝร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรย›ร‘รร‰ร‡รƒร‡ร…ยนรŠรŠ ยญร‡ร‰ร…ร”ยฝร„ร˜รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รร˜ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒร

  รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบร‹ยพรˆร„ร‡รŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยญยนรŠยนยฝ ยฆร‡ยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร†ร”ร‚ยปยพรƒ ยšร„ร‡รƒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ย›ยนรŠรร„ร•ยพยปยน ยกยจ ยจยนร‹ร‰ร‡รŠ ยšยก ยงร…รŠรƒร‰ยพยผรร‡ร†รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยšร„ร‡รƒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยจยนร‹ร‰ร‡รŠ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

32

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยชร‹ยนร„ร•ยฐรŒยผรŒร†ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รŠร‹ยนร„ร• ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย†ร…ร… ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย™*ย†ย™*** ย†ร…ร…ยฉยพร€รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟยพร†ร‰ยนรŠรยพร‹รŠยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร… ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยนร…ยพร†ยนรŠร‹ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ร” ยฃยปยนยฝร‰ยนร‹ย†ร…ร…ยชร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร€รร‹ยฅย† ยฃร‡รŠร‹ร”ร„ร•รˆรŒร‹ยพยปร‡ร‚ยฟยฝยฃย†รŠยผ ยฃร‰รŒยผ ย†ร…ร…ยชร‹ ยฃร‰รŒยผ ย†ร…ร… ยฃร‰รŒยผรร†รŠร‹ร‰รŒร…ร…ร…ยชร‹ยฎยญ ยฃร‰รŒยผร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… รŽร†ร‹ ยฃร‰รŒยผ รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ ร‘ยพรŠร‹รยผร‰ยนร†ร†รรƒ ยครรŠร‹ ย† ร…ร…ยชร‹

ร‘ร‹ ร‹ รˆร… รƒยผ รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ ร‹ รƒยผ

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย† ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰

ยฅยชยฃ ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยจยฃยญ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยคยพร…ยนร† ยฅยชยฃ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร† ยฅยชยฃ ยคยพร…ยนร† ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยครรŠร‹ รŽ ร… ยชร‹ ยครรŠร‹ร…ร… รŽ ยชร‹ ยครรŠร‹ย†ร…ร…ยชร‹ รŽร… ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟ ย† ร…ร…ยชร‹ยฎยฆยซ ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร…รŽ รŽร† รŽร†ร‹ ยครรŠร‹ร‡รรร† รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚  ร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รŽรŽ รŽรŽ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยครรŠร‹ยจย›ยค ยครรŠร‹ร‰รรร„ยพร†ร”ร‚ย†ย†ร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒ ย† ร…ร… ยครรŠร‹รŽรƒ ร…ร…ยชร‹รˆรŠ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร… ร„รรŠร‹ รƒยปร… ร„รรŠร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹

 ร‰ ร‰ ย† ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ย† ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยžยฉยฅย™ยฃ ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร† ยฅยชยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร‡ร‹ร‰รƒยผ

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

33


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยปรˆร‡ร„ร†ร‡ร…ยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยฆยนร‰ยพร€รƒยนยฆรร€รƒรยพรยพร†ร” ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹รร€ยนร„ร—ร…รร†รร˜รยฝร‰รŒยผรรŽร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร„รรŠร‹ร‡ยปร‡ร‚ รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร„ร—ยบร‡ร‚ยฉยพร€รƒยนรˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยร‡รŠร‹ย›ร‡ร€ร…ร‰ยนรŠรยพร‹รŠยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร… ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ ยงร‹ยปร‡ยฝร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยพร‰รƒยนร„ร•ร†ร”ร‚ ร…ยนร‹ร‡ยปร”ร‚ ยจร‡ร„ร‡รŠยนรŽรŽยชร‹ ยจร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒยนยปร˜ร€ยนร„ร•ร†ยนร˜ ยจร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒยนยงยฃ รˆร‰รŒยฟรร†ร†ยนร˜ ร†ยฟ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร…ร… ยฉยพร„ร•รŠร” ร‘รˆยนร„ร” รƒร‰ยพรˆยพยฟรยฟยฝ ยซร‰รŒยบยนรŽย†รŽ ยชร‹  ยซร‰รŒยบยนย›ยœยจยฝรŒย†ยชร‹ 

ร‹ รƒยผ ร‹ ร‹ ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ ร‹ รƒยปร… ร‹ รƒยผ รƒยผ

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰

ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยคยพร…ยนร† ยงร…ยร‡ร… ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร† ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซร‰รŒยบยนร†ยพร‰ยฟรŽ รŽ ร…ร…ยชร‹รŽยฆยซ ยซร‰รŒยบยนร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รˆร‰ร‡รรร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽรŽร…ร…รยฝร‰ ยซร‰รŒยบยนร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รƒร‰รŒยผร„ยนร˜ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร…"*4* รŽร†ร‹ ยซร‰รŒยบยนรˆร‰ร‡รรร„ร•ร†รŽรŽ รŽรŽ ร…ร…ยชร‹  ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปยยยยยยยย ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปยยฌยยฌยยฌยยฌยยฌยยฌย›ยœยจ ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปรˆร‰ร‡ร       ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปรˆร‰ร‡ร        ยซร‰รŒยบร”Eย†ยœยงยชยซรยบรŒ ยฌยผร‡ร„ร‡รƒรŽcรŽยชร‹รˆรŠ ยฌยผร‡ร„ร‡รƒ        ยฑยปยพร„ร„ยพร‰ ย†ยชร‹ ยฑยพรŠร‹รยผร‰ยนร†ร†รรƒร†ยพร‰ยฟร…ร…ยชร‹ยฎยฆยซ

รƒยผ ร… ร… รƒยผ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร‹ รƒยผ รˆร… รƒยผ รƒยผ

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ย†ร‰

ยคยพร…ยนร† ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยคยพร…ยนร† ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยคยพร…ยนร† ยจยฉยงยฅยฅยžยซย™ยคยค ยคยพร…ยนร† ยคยพร…ยนร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรรยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รร€ยฝยพร„รร˜ ย™ร†ยผยนร‰ร” ร€ยฝยนร†รร˜ยบร”รŠร‹ร‰ร‡ยปร‡ร€ยปร‡ยฝรร…ร”ยพ ย›ยนยผร‡ร†รรรƒรยฟรร„ร”ยพ รƒยนรยพ ร‘ยนร‘ร„ร”รร†ร”ยพ ร‘รร†ร‡ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ร”ยพร…ยนรŠร‹ยพร‰รŠรƒรยพ ย›ร‡ร‰ร‡ร‹ยนยนยปร‹ร‡ร…ยนร‹รรยพรŠรƒรยพ ร‰ยนรŠรˆยนร‘ร†ร”ยพ ร‡ร‹รƒยนร‹ร†ร”ยพรŠยนร…ร‡ร†ยพรŠรŒร’รยพ ย›ร‡ร‰ร‡ร‹ยนยผยนร‰ยนยฟร†ร”ยพ รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ ร‡ร‹รƒยนร‹ร†ร”ยพ ย›ร‡ร‰ร‡ร‹ยนยผยนร‰ยนยฟร†ร”ยพ ร‰ยพร‘ยพร‹รƒร ร€ยนยบร‡ร‰ร” ยฝยปยพร‰ร

34

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

รƒยปร… รƒยปร…  

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยกยฆยชยก ย™ยฉยซยน 4UBUVT ยชรยบร–รƒร‡รŠร‡ร—ร€ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉÔ ɾѾËÃÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ ½»¾ÉÁž˹Ä¡À¼ÇË ÅÇÆ˹¿ ›ÇÉÇ˹ ùÄÁËÃÁ À¹ºÇÉÔÃÇ»¹ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ ùÄÁËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œ»ÇÀ½Á     ÅÅ »¾ÉÁž˹ÄÄ ɾѾËÃÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¹ºÇÉÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾Ê»¹ÉÆÔ¾ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ɹºÁϹ ÁÀ¼ÇË ÅÇÆ˹¿  ¹ºÇÉÔÊ»¹ÉÆÔ¾ÁÀÈÉÇÍÄÁÊ˹ ½¾É¾»¹ »ÇÉÇ˹  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÀ½¾ÄÁÂÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÀ½¾ÄÁÂÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁÂÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿Ä׺ÔΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÁÁÀ½¾ÄÁ £ÁÇÊÃÁ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÈÇÊËÔÇÎɹÆÔ ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆ¹Ø À¹ºÇÉÔ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁªÃÁ½ÃÁ £ÇÀÔÉÕÃÁ ľÊËÆÁÏÔÃÇ»¹ÆÔ¾ £ÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔɾà ÌÉÆÔ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ £ÌÈÄ×ÄÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ £ÌÈÄ×ÈÉÇ»ÇÄÇÃÌ›©† EÅÅ £ÌÈÄ×ÈÉÇ»ÇÄÇÃÌ›©†ÅÅÁ½Éž˹ÄÄ ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¤¾ÊËÆÁϹоɽ¹ÐƹØ'",30 ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ȾÉÁĹ Ǽɹ¿½ ÈÇÄÁÅ¾É ÃÇźÁÆÁÉ ƾɿ¹» ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ȾÉÁĹ ÈÇÉÌÐÆÁ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹Æ¼¹Ä ½ÁÈÄÇŹËÊÃĹ½ÆÇÂÁÀÊ˹ÄÁ ËÇÄÒÅÅ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔºÌμ¹Ä˾ÉÊÃÁ¾ ž½ÁÏÁÆÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔɹÀ½¾»¹ÄÕÆÔ¾ ËÌźÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ

 ûÅ ü ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÆÁÀùØ  ûÅ ûÅ     ÈÅ ÑË ûÅ ÑË  ÆÁÀùØ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ   É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É  ½Ç¼Ç»ÇÉ 

¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ™ÅÈÁɆªË¹ÄÕ «ÉÁ†™ ªÃĹ½’ ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¡¦ª¡ ¨£­¤¾ÊËÆÁà ªÁºÖÃÇÊÇ×À ¬ËÃÁƹ °¨ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ¬ËÃÁƹ ¡¨ §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆÊËÉÇ ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁÅÅÇÆ˹¿ £ÁŹ ™ÅÈÁɆªË¹ÄÕ ¨£­¤¾ÊËÆÁà ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨£­¤¾ÊËÆÁà 4UBUVT ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¥ª §§§ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¬ËÃÁƹ ¡¨ £ÁŹ «¶ªª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¹»ËÇÆÇÅÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾÁž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §ÍÇÉÅľÆÁ¾Ç˽¾ÄÕÆǼÇ»Îǽ¹ ÃÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ¨¾ÉÁĹ Ǽɹ¿½¾ÆÁØÃÇ»¹ÆÔ¾ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕÌ Ì ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÇØʹÁùÉùÊÔ¹ÉŹËÌÉÆÔ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ©¾Ñ¾ËÃÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ ½»¾ÉÁž˹Ä¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ª»¹Éù¹Ä×ÅÁÆÁØ Æ¿Ê˹ÄÁ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÄÇ» ØÐÎ ʾÐ ÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÑËÌùËÌÉÃÁ¯¨›ª ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊùØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ Î Å ØÐÎÁÎÅņXXXPNTLHSBESV ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ Î Å ØÐÎÁÎÅņXXXPNTLHSBESV ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎ Î ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾†XXXPNTLHSBESV ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ Î ÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø

 Ë  ÈÅ ÑË ÑË ÑË Å Ë ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÊÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË   ÑË ûÅ ûÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË ÇËÉ †É †É ½ÇÊ˹»Ã¹ ƾ½ÇÉǼÇ ½ÇÊ˹»Ã¹ É ÇËÉ †É ½¾Ñ¾»Ç É É É É ÇËÉ

«¶ªª ™Æ›Á ¾½¹Ä¨ª£ ¨ÇÀÁËÉÇÆ 4UBUVT ™ÅÈÁɆªË¹ÄÕ «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ¥¥ª §§§ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ £ÌƼÌÉϾ» ¡¨ ™Éù†¹ ™Éù†¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¬É¹Ä¨ÉÇŪ˹ÄÕ ¥¥ª §§§ ¹»Ç½ÊËÉÇÁËŹ˾É  ¹»Ç½ÊËÉÇÁËŹ˾É  ¹»Ç½ÊËÉÇÁËŹ˾É  ¹»Ç½ÊËÉÇÁËŹ˾É £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÅÌɪËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ «ÉÁ†™ £ÌƼÌÉϾ» ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

35


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùÊ»¹ÉÆ¹Ø ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùÊËØ¿ÃÁÈÇĹ Î Å ØÐÎÅÅ ›É†EÅÅ XXXPNTLHSBESV ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÅû ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÅû ª¾Ëù¯¨›ªÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÅû ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Å ØоÂÃÁ ÁÅņXXXPNTLHSBESV ª¾Ëù†É¹ºÁϹºÇľ¾ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ ±Ã¹ÍÔÃÇÄľÃËÇÉÆÔ¾ ±Ã¹ÍÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ËÌÅºÔ Ê˾ÄĹ¿Á ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

ûÅ ûÅ ÈÅ ÑË ûÅ ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ûÅ   ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÈÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ  ÆÁÀùØ

¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ  Ÿš¡¶ª£ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ªÃĹ½’ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ª¨£†§ÅÊà §ÅÊÃÁÂȹÉËÆ¾É §§§ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ §ÅÇÅ ž©¥™£ š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ©ÇƽÇ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ©ÇƽÇ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ™ÉË£Çūɾ½ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇƽÇ §ÅÊÃÁÂȹÉËÆ¾É §§§  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ™Ã»¹ÅÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ÑË ™ÆþÉÔ ¹ÆþÉÆÔºÇÄËʼ¹ÂÃÇ ÃÇÄÕÏÇÅ ÃÉ×ÃÇÅ  ™ÆþÉÔ ½×º¾ÄØ ʹÅÇɾÀÔ ÑÌÉÌÈÔ šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂ¥ ÑË šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ÑË šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ü šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ü šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ü šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼É¹»¾É ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ü šÇÄËÔ ¼¹ÂÃÁ ѹºÔ ÑË ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆ%† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ü ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ÑË œ»ÇÀ½Á ü œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ü œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ü œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ͹Êǻùü ½ÄÁƹ† œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV ü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅņXXXPNTLHSBESV ü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV ü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅņXXXPNTLHSBESV ü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV ü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊ ͹ÊǻùÇËü †XXXPNTLHSBESV ü œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ü ×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ÑË ×º¾ÄÕ͹ʹ½ÆÔÂ'JTIFS .VOHP 5FDI†,SFQ ÑË ×º¾ÄÕ͹ʹ½ÆÔÂ'JTIFS .VOHP 5FDI†,SFQ ÑË ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Á ½×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ÑË ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Á ½×º¾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ÑË ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ 8†. E  ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ÑË ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ ºÇÉËÁà ÈÇ˹ º¹ºÇÐù  ¹ÃľÈÃÁÏ»¾ËÆÔ¾  ¹»¾ÉËÃÁ žιÆÁÀÅÔ©†ÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊXXXTDSV  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB œ¹É½Á¹Æ #PSEFSÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ"QFDT .PUUVSB $JTB ,BMF ¥VM†U†MPDL XXXMPDLT†LFZTSV ÑË  ¹ÅÃÁ#PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨©§†ª™¥ œ™©¡™¦ XXXMPDLT†LFZTSV ÑË  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇÛ©ž ¦§¢ ¦™›žª¦§¢ ›´ª§£ªž£©ž«¦§ª«¡ XXXMPDLT†LFZTSV ÑË  ¹ÅÇÃ¥žŸ£§¥¦™«¦´¢šžª±¬¥¦§œ§ ™¨¡©™¦¡¸ XXXMPDLT†LFZTSV ÑË £Ä×м¹¾ÐÆÔ ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ ƹÃĹ½ÆÇ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ÑË £ÄØÅžÉÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É¾È¾¿ ÑË £É¾È¾¿ȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÇÈË £ÉÇÆÑ˾ÂÆÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ÑË ¥¾ËÁÀÔ†¼¹Âù ºÇÄË ÑÈÁÄÕù ÑË ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉǻԾ$JTB ¥VM†U†MPDL ,BMF "QFDT XXXMPDLT†LFZTSV ÑË ¨ÇÉÌÐÆÁ ľÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»Ê˹ÄÁ 

36

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

 É ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÃÇÈ ÇËÃÇÈ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ยœยฃยค ยฝยพร‰ยพยปร‡ ร…ยพร‹ยนร„ร„ รยปยพร‹ร†ร”ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ยฝร…ยพร‹ยนร„รˆร‰ร‡รรร„ร˜E ยซยนร‚ยปยนร†ร• ยฝร„ย†ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ยฟรˆยนรŠรŠรร‰ รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚E ยฝร„ย†ย† ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร…ยพร‹ยนร„ร„E ยฝร„ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‘ รŠยปยพร‰ร„ร‡3BMM ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‘ รŠยปยพร‰ร„ร‡3BMM ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‘    ร‡รŠร‹ร‰ยนร˜ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‘    ร‡รŠร‹ร‰ยนร˜ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‘    รŠยปยพร‰ร„ร‡ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‘    รŠยปยพร‰ร„ร‡ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‡ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†รŒE  ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‡ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†รŒE ยฝร„ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‡ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†รŒE ยฝร„ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜  3BMMยฆร‡ยปรร†รƒยน ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜  ร‡ร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ'BWPS'BTU ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜  3BMMยคร—ยบรยปยพร‹ยปร†ยนร„รร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ร‡รƒร‡ร†ร†ร”ยพ รรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ร†ร”ยพยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ยพ ยชรƒร‡ยบยนรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ยชรƒร‡ยบร”รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพE  รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยซร‰ร‡รŠE ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยซร‰ร‡รŠEย† ยซร‰ร‡รŠร” รยพรˆร ยฏยพรˆรยฝร„รร†ร†ร‡ร€ยปยพร†ร†ร”ยพ รƒร‡ร‰ร‡ร‹รƒร‡ร€ยปยพร†ร†ร”ยพ ยฏยพรˆร•ยฅย†ยฅ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบ ยฅ E      รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบร‡ยปยนร˜ร„ร—ยบร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบร‡ยปยนร˜ร„ร—ยบร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยฑรˆร„รร†ร‹ร”ยœยงยชยซย†E ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรŒร‰รŒรˆรˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ยฝร„ย† ยฑรŒร‰รŒรˆร‰ยนร…ร†ร”ร‚รˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ย†ร…ร… ยฑรŒร‰รŒรˆรŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ ยผร„รŒรŽยนร‰ร• Eย† ยฑรŒร‰รŒรˆย†ยผร„รŒรŽยนร‰ร• รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ Eย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรŒร‰รŒรˆร”ยฝร„ร˜รร…รˆร‡รŠร‹ยน ยฑรŒร‰รŒรˆร”รˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ยฆยนยผยพร„ร• ยฑรŒร‰รŒรˆร”รˆร‡ยบยพร‹ร‡ร†รŒ ยฆยนยผยพร„ร• ยฑรŒร‰รŒรˆร” รŠยนร…ร‡ร‰ยพร€ร” ยฝร—ยบยพร„ร˜ ยนร†รƒยพร‰ร”

 ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร… ร… ร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹รƒร‡รˆ รƒร‡รˆ ร‰ รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร† ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยญยนรŠรƒรƒร‡ร… ยฅรร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยซยฃยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร‰ยพรˆยพยฟ ยฐรยบร‡ร‹ยนร‰ร•ยžย› ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ร‰ร‰ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยน

ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ

ยครรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ รยพร„ร•ร†ยนร˜ รŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜

ยครรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ รยพร„ร•ร†ยนร˜ รŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜

ย†ย† ย†ย† ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ

ย†ย† ย† ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ

-ยšยนร„ร˜รŠรร†ยนยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„รŽรŽยฝยพรƒรร†ยผ -ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ -ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ 

ยŠ

ร‡ร‹ ร‰ร…รˆ

ยชร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รˆร‡ยผร‡ร†ยนยฟ รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร‡ยบร†ยนร„รรรƒยน

ย†ย† ย†ย† ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ

ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠร‰รˆร…

ร‡ร‹

 ร… ยŠ ร‰ ร… ยŠร‡ร‹ ร… ยŠยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยครรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ รยพร„ร•ร†ยนร˜ รŠร‰ยนร’ยพร†ร†ยนร˜

ย†ย† ย† ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

37

ยซยงยจย†ยฃย™ยซย™ยคยงยœ

ร‡ร‹ยคยพรŠร‡รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยชร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนย™รŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนยชรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒ ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰รŒยบร” ร…ร‡รŽ XXXEPNQSPGTSVCSV ยšยนร†ร ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยปรŠย‘รร€รƒยพยฝร‰ยน ยšยพรŠยพยฝรƒร ร…ยนร„ร”ยพรร‡ร‰ร…ร” ร‡รƒร†ยน ร…ยพยบยพร„ร•รร€ร…ยนรŠรŠรยปยนยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยšร„ร‡รƒร‡รƒร‡ร†ร†ร”ร‚ยพยปร‰ร‡ร‡รƒร†ยนรร€ร…ยนรŠรŠรยปยนรŠร‡รŠร†ร” ยšร„ร‡รƒรร‡รƒร‡ร†ร†ร”ยพยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”ยพ ยบยพรŠยพยฝรƒร ร€ยนยบร‡ร‰ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร… รŽรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร”ร‰ร‡ร‚ ยšร‰รŒรŠรŽร†รŠร‹ร‰ รŠร‡รŠร†ยน รŠร”ร‰ร‡ร‚

รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร…

 ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยชรร‹รยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยฆยพรŠร‹ยพร‰ร‡ยปรรยชย› ยกยจ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽรŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝยพยป ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ รŽรŽร…รŽรŽร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽ รŽ รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝรŽร…ร…รยบร‡ร„ยพยพ ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒรŠยพร ร„รรŠร‹ย†รยน ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒรŠยพร รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒร‡ยผร‡รŠยพร รŠร‡รŠร†ยนร…ยพร‹รŠร†ยนร˜ ร†รŠร‹ ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนร…ยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†รŠร‹ ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยšร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝรŽร…ร…รยบร‡ร„ยพยพ ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนรŽยปร‡ร‚ร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ร… ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน XXXEPNQSPGTSVCSV ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน XXXEPNQSPGTSVCSV ยšร‰รŒรŠร‡รƒรƒยนร„รยบร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รยฝร‰รˆร‡ยผร‡ร†ยนยฟร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰

ยšร‰รร€ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฎยนร…ร€ยนร‹ร‡ยป ยกยจ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยฆยพรŠร‹ยพร‰ร‡ยปรรยชย› ยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

38

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ร‹ยพรƒรŠร‹รŒร‰ยคยทยฃยช รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ร‹ยพรƒรŠร‹รŒร‰ยคยทยฃยช รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยชรŠร‡รŠร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยชรŠร‡รŠร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยชรŠร‡รŠร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยชรŠร‡รŠร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยชรŠร‡รŠร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยชรŠร‡รŠร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยชรŠร‡รŠร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร• รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร• รŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร• รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร• รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ย› รŽ รŠร‡รŠร†ยน

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ ร‡รŠรร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡ ย›ยฃ รŽ รƒยพยฝร‰ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รƒร„ยนรŠรŠรรƒยน รŽ รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รƒร„ยนรŠรŠรรƒยน รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รƒร„ยนรŠรŠรรƒยน รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยพยปร‰ร‡รŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŽรŽ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŽรŽ รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฃร„ยนรŠรŠรรƒยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยถรƒรŠร‹ร‰ยน

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร…

 ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยชรƒร„ยนยฝย’

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

39


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รˆร„รร†ร‹รŒรŠร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ร†ยพรƒร‡ร†ยฝรรรร˜ ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร•รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน

รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… ร…ยนร‘รร†ยน รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยยปยพร‰รยปรŽร‡ยฝร†ร”ยพ ร…ยพยฟรƒร‡ร…ร†ยนร‹ร†ร”ยพยชร‡รŠร†ยน ยฝรŒยบ ยบรŒรƒยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยยปยพร‰รยฝร„ร˜ยบยนร†ร ยร‡รŠรƒยนยบยพร‰ยพร€ร”ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‡ร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร† ร‡ยบร‰ยพร€ร†รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ย† ร…ร…ยพยป ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร…

ร‘ร‹ ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยฉยพยนร„ยร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยšร‰รร€ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

40

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน 

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ 

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยฑรˆยนร„ร”รˆร‰ร‡รˆรร‹ยนร†ร†ร”ยพร†ร‡ยปร”ยพยฝร„ร˜ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยพร„ยพร€ร†ร‡ยฝร‡ร‰ร‡ยฟร†ร”รŽรˆรŒร‹ยพร‚

ร‘ร‹

ร‰

ยจร‰ร‡ร…ร„ยพรŠ 000

ย†ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนร…ยพร‹รŠร†ยนร˜ ร†รŠร‹ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยนร…ยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†รŠร‹ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร†รŠร‹ร‰ รŠรŒรŽยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยน  ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยน  ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยน   ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยฝร„รร†ยนย† ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŽ รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŽ รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŽ ร„รรŠร‹ยปย†รยนรˆร„ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน 

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รˆร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… 

ร†รร€รƒรยพ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร†รร€รƒรยพ ร†รร€รƒรยพ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒรยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนยยจ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนยยจ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนยยจ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนยยจ รŽ รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยปยนยผร‡ร†รƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŽรŽ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ร‡ยปยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ รŽ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„ย†รยนยผร„ยนยฝรƒยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„ย†รยนยผร„ยนยฝรƒยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠย›รŠยพร…ย›รŠยพร… ยร‡ร’ยพรรƒยนร‹ยนร‰ร†ยนร˜ ร˜ร’รรƒรร„ร—ยบร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยร‡ร’ยพรรƒยนร‹ยนร‰ร†ยนร˜ ร˜ร’รรƒรร„ร—ยบร”รŽร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยป ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยกร…รร‹ยนรรร˜ยšยฉยฌยชย™ ร…ร…รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยคยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ร…ร… ร…ร…รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยคยร‡รŠรƒยนรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜  

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร…  รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร…

 ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฃร‡ร‹ร‡ยปยน ยกยจ ยฌร„ร•รร‡ยปรรยฅยค ยกยจ ยฌร„ร•รร‡ยปรรยฅยค ยกยจ ยฆยพรŠร‹ยพร‰ร‡ยปรรยชย› ยกยจ ย™ร†ยผยนร‰ร„ยพรŠยยงยฃ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ร‰รˆร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

41


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¤ÇÊù˾ÉɹÊƹØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ »¾ÄÕ»¾Ë  ¤¦¹ÄÁÐÆÁÃÈÄÇÊÃÁÂÊÇÊƹÊÇÉË ¤¦¹ÄÁÐÆÁÃÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÊÇÊƹÊÇÉË ¤¦¹Ò¾ÄÕÆÁà ɹÊÃĹ½Ã¹ ÈĹÆùÇË ½Ç Å ¤¨¾ÉÁĹ£ÇÄÇÆÁ¹ÄÎÎÊÇÉË ¤¨ÄÁÆËÌÊ£ÇÉÇƹ ÊÇÊƹ ¤¨ÄÁÆËÌʤǽÇÐù ÊÇÊƹ ¤¨ÇÄÇýÄØʹÌÆÔÁÀ™š™±¡ £¹Å¾ÉÌÆ  ¤¨ÇÄÇÃÁÀÄÁÈÔÎ ¤ª¹Â½ÁƼ¹Æ¼¹ÉÊùØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎÎ ¤ªËÇĺ̼ÄǻǣÇÄÇÆÁ¹Ä  ¤¬¼ÇÄÇà ɹÊÃĹ½Ã¹ ƹÄÁÐÆÁà ÈÄÁÆËÌÊÇË½Ç ¤¾ÊËÆÁÏÔ ȾÉÁĹ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¦¹ÄÁÐÆÁà ÊÇÊƹ ÎÅÅ½Ä ÈÅ ¦¹ÄÁÐÆÁæ Î ÊÇÊƹ ¦¹ÄÁÐÆÁæ Î ÊÇÊƹ ¦¹ÄÁÐÆÁæ Î ÊÇÊƹ §ºÆ¹ÄÁÐù ƹҾÄÕÆÁÃÁÀÊÇÊÆÔ §ºÆ¹ÄÁÐù ÈÄÁÆËÌÊ »¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ §ÈÁÄù ÊËÉ̿ù §ÈÁÄÃÁÊÌÎÁ¾ÐÁÊËÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ»žÑùÎ §ÈÁÄÃÁ XXXEPNQSPGTSVCSV §ÈÁÄÃÁ ½ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊÄ׺Ç ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ»¹ÊÊ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ Ä׺ǾʾоÆÁ¾ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ XXXEPNQSPGTSVCSV ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ XXXEPNQSPGTSVCSV ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ XXXEPNQSPGTSVCSV ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ºÉÌÊ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ºÉÌÊ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ Ä׺ԾɹÀžÉԝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕιš¹É˾É ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄĹ¼Á ÊËÉÇÈÁĹ ǺɾѾËù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄԻʾλÁ½Ç» ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ÊÉÌºÔ ½ÉÇ»¹ ¨ÄÁÆËÌÊÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ¨ÄÁÆËÌÊÄÁȹ ĆϹ ÊÇÊƹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌÊ ̼ÇÄÇÃÁÀÊÇÊÆÔ ¨Ç½½ÇÆÔ º¾É¾À¹ ÊÇÊƹ ¨ÇÄÇà ÇÊÁƹ ¨ÇÄÇà ÇÊÁƹ ªÇÊƹºÉÌÊ  ªÇÊƹºÉÌÊ  ªÇÊƹ½ÇÊùžº¾ÄÕƹØ ªÇÊƹȾÉÁĹ ªÇÊƹÈÄÁÆËÌÊ ªÇÊƹÑ˹ÈÁà ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ þ½ÉƹÄÁÐÆÁà ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Ê¹½ÔÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ±Ë¹Ã¾Ë ±Ë¹Ã¾ËÄÁÊË»¾ÆÆÔÎÈÇÉǽÎÎÅÅ ±Ë¹Ã¾ËλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÎÎÅÅ ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÁ Å ±Ë¹ÈÁÃ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å  ÈÅ ÈÅ Å ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ      ûÅ ÑË ÑË ÑË ÈÅ

É É É É É É É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ

¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ šÇØÉÃÁƹ ¡¨ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ¾É¾»ÇÊËÉÇ  ÇŨÉÇͪÉ̺ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¬ÄÕÍÇ»ÁÐ¥¤ ¡¨ ÇŨÉÇͪÉ̺ ÇŨÉÇͪÉ̺ ÇŨÉÇͪÉ̺ ¬ÄÕÍÇ»ÁÐ¥¤ ¡¨ ¬ÄÕÍÇ»ÁÐ¥¤ ¡¨ ÇŤ¾Ê §§§ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¹É˹¾» ¡¨ ¤¾Ê†ªËÉÇ šÇØÉÃÁƹ ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ¨ÇľÒÌÙ¨ ¡¨ ¨ÇľÒÌÙ¨ ¡¨ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ šÇØÉÃÁƹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† ††

É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04# ÎÎÅÅ £¹Æ¹½¹ 04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹ ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅ ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

42

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É

ž©¥™£ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ §¥ª£¤žª«§©œ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ž©¥™£

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยย›ยจ รŽ ร‹ยปยพร‰ยฝยนร˜ ยซรŒร‰รร†รŠรƒ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยย›ยจ  ร…ร…ร‹ยปยพร‰ยฝยนร˜ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยย›ยจ  ร…ร…ร‹ยปยพร‰ยฝยนร˜ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยนยชรƒรยฝรƒร ยย›ยจรŽรŽ ร…ร… ยผยšร‰ยนร‹รŠรƒ ยย›ยจรŽ รŽร…ร… ยย›ยจรŽรŽ ยย›ยจรŽรŽ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยย›ยจรŽรŽ ร…ร… ยคยพรŠร‡รŠรยบรร‰รŠรƒ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยย›ยจ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร…ย†XXXPNTLHSBESV ยย›ยจ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร…ย†XXXPNTLHSBESV ยย›ยจ รŽ ยย›ยจยงรŽรŽ ร…ร… ยฝยพรƒร‡ร‰ร‡ยป ยยชยจ ยยชยจ ยยชยจ รŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยยชยจ รŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยยชยจรŽรŽร…ร…รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยยชยจรŽรŽร…ร…ร‘ร„รรร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยยชยจ รŽ ร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ รŽ รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ยยชยจ ร…ร…ร‘ร„รรร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยยชยจรยฝร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รŠร‡รŠรƒ ยนยป ร…ยนร‰ร‘ ยยชยจร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽร…ร…

 ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹   ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰

ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยงยฅยชยฃยคยžยชยซยงยฉยœ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชรƒร„ยนยฝย’ ยซยยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซยยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยงยฅยชยฃยคยžยชยซยงยฉยœ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ย›ยนร‹ร‰รŒรŠ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฃรŒร€ร˜ ร…ยนยผ ยงยฅยชยฃยคยžยชยซยงยฉยœ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยยชยจร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ ร‘ร„รรร‡ยป รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร…ย†XXXPNTLHSBESV ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ รŽ ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ร…ร… ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ รŽ  ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ รŽร…ร… ยยชยจร‘ร„รร   ยคยยชยจ ยคยยชยจรŽรŽ ร…ร… ยฝยพรƒร‡ร‰ร‡ยป ยฅยยญรŽรŽ ร…ร… ยบยพร„ยนร˜ ยฆยนร‰ยพร€รƒยนยคยยชยจยปยนรŠรŠ ยจร„รร‹ยน04#รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยจร„รร‹ยน04#ร…ร… ร…ร… ยจร„รร‹ยน04#ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยจร„รร‹ยน04#ย† ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ รŽรŽร…ร… ร…ร… ยคยนร‹ยปรร˜ ยจร„รร‹ยนยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜04#ย† ยจร„รร‹ยนยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜04#ย†  ร…ร… ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยคยนร‹ยปรร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ  ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒยปร… ร„รรŠร‹ รƒยปร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰

ยซยยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยžยฉยฅย™ยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ย›ยนร‹ร‰รŒรŠ ยงยฅยชยฃยคยžยชยซยงยฉยœ ยงยฅยชยฃยคยžยชยซยงยฉยœ ยครยฝยพร‰รˆร„ร—รŠ ยงยงยง ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฅรร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ย™ร€ยบรŒรƒยนรƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ยน ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยžยฉยฅย™ยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ย†ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนย†ร…ร…ยบยพร‰ยพร€ยน รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนร…ร…  ยญยนร†ยพร‰ยนยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ ร‹ร‡ร„ร’รร†ยนย†ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹     รƒรŒยบร…   ร„รรŠร‹

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยจร‡รŠร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยจยฃยญ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

43


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ ªÔÃËÔ»Ã¹É ­¹Æ¾É¹§4#ÅÅÅÅÅÅÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É

ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£      ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ Î ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂà «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ ÅÅÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ ÅÅÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ ÅÅÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ ÅÅÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ ÅÅÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼  ÅÅÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ ÅÅÊÇÉË ÊÇÉËÑÄ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹Æ¾É¹ Î Å ËÇÄÒ  ÁÅņXXXPNTLHSBESV ­¹Æ¾É¹ «­£ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹›¨ª¨¨ÇÄÆÔ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¯ª¨ÅÅ ¯ª¨  ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨   ÅÅ ¯ª¨Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÎÎcÅŝÇÊ˹»Ã¹

 ÄÁÊË  ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË

É ½ÇÊ˹»Ã¹ É É É ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ †É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ ÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·ËÉÁϾÆËÉ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ž©¥™£ ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾É¾»ÇÊËÉÇ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¾É¾»ÇÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ š¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǾ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǾE†ÊÅ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉÇ»»ÆÆǾ ¹Æ¼¹ÉÊùØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœ»ÇÀ½ÁE ÅÅ œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԠ½ÄØÊÉ̺ǻ ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹

44

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ü 

À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÇλžÑùΠXXXEPNQSPGTSVCSV §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹Âƽ¾É¾»ØÆÆÔÎÊËÉǾÆÁ ªºÇÉùÊÉ̺ǻÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹

 žÑÇà ü ÉÌÄÇÆ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É 

¾É¾»ÇÊËÉÇ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ÇŨÉÇͪÉ̺ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ™Æ¼¹ÉľÊ§£

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÉ̺ÎÅ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ» ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»Ä׺ɹÀžÉÇ»ÁÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ ÊÇÊƹ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ÊÇÊƹ ĆϹ E† ªÉ̺Ô½Äغ¹ÆÕÎ ÊÇÊƹ ÇËÄùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ É̺ÁÅ»оÉ˾¼ÇÉǽ¹ÁÄÁƹ»¹Ñ¾ÅÌйÊËþ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ XXXEPNQSPGTSVCSV «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄÕ¼ÇÂ½Ç¼É ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ

ÑË ÈÅ ûÅ Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É ÇË É ÇË É ÇËÉ

§ÅÇÅ ž»ÉÇÊËÉÇ ®¹ÅÀ¹ËÇ» ¡¨ ªÉ̺†Ê¾É»ÁÊ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ÇŨÉÇͪÉ̺ ÇŨÉÇͪÉ̺ ¦ª« ¦ª« ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †††† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ »¾ÉÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ž»ÉÇÃÉÇÅù £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆ¹Ø »ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˺¾ÊÈÄ £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆ¹Ø »ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˺¾ÊÈÄ £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆ¹Ø »ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¥ÇÄÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼Áº¹ÆÁ¾Ê˾ÃĹ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ §É¼Ê˾ÃÄÇ  Åņ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇÈÉÇÀɹÐÆǾ ÅÇÄÇÐÆǾ†ÅÅ Ï»¾ËÆǾ†ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ §Ê˾ÃľÆÁ¾ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ç¼ÇÈÉÇÍÁÄØ ¨Ä¹ÊËÁè›®†ÅÅ ©ÇÊÊÁØ £Á˹  ¨Ä¹ÊËÁ趫 ª™¦ †ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅ ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ

 ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÏÁÃÄ ÈÅ   ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ž»ÉÇÈĹÊË «ÇɼÈĹÊË ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¾ÆÇÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§  ¾ÆÇÆ  ¾ÆÇÆ ª¨£†§ÅÊà  ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÄÁÊË

ÇËÉ

¾ÆÇÆ

††

¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ

 ûÅ   ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ 

ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§ £ÌÀØ Ź¼ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÀɹÐÆÔ ÅÇÄÇÐÆÔ Ï»¾ËÆÇ  ÅÅ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ «ÉÁÈľÃÊÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

45


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «ÉÁÈľÃʹÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  «ÉÁÈľÃʽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂɹÀÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ «ÉÁÈľÃÊÏ»¾ËÆÇÂ

ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨ÉÇɹº °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¦¹½¾¿½¹ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ž»ÉÇĹÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™¦¡ ªËÉǺ¹Ë ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë šÉÁÀ ™¦¡ ©¾ÅÊËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ #FSHBVG(SBOJUÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ÁËØ¿¾ÄǼÇÈÉÁÉǽÆǼÇùÅÆØ #FSHBVG,FSBNJLÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ #FSHBVG,FSBNJL.BYJNVNÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁÌÊÁľÆÆÔ #FSHBVG,FSBNJL130ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ÈǽÎǽÁ˽ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ #FSHBVG.PTBJLÃľÂº¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁÁÈÉÇÀɹÐÆÇÂÈÄÁËÃÁ ,/"6'†¨¾ÉÄÍÁÃÊÃľÂÅÇÆ˹¿ÆÔ½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†­Ä¾ÃÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁüÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ ,/"6'†­ÄÁÀ¾ÆÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁüÌÊÁľÆÆÔ œ™©™¦«ŹÊËÁùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØÊÁÄÁùËƹأľÁ˻ʾ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ü œ¾ÉÃÌľÊÃľÂš™ §›´¢ü œ¾ÉÃÌľÊÃľÂª¡¤µ¦´¢ü½ÄØÈÄÁËËØ¿¾ÄÔÎ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÈÄÁËÃÁ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊË œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ½Äت¡š¡«™ÇÊ˹»Ã¹ œ¾ÉžËÁùû¹ÉÁÌÅÆÔ¨¾ÆÇÊÁÄоÉÆ ÈÉÇÀÉ œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄÇ»ÔÂ8FMMÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄǻԻ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ™£¯ž¦«† ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ«ž£«§© ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¶¤¬©†« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁÃȹÉÇÈÉÇÆÁϹ¾ÅÔ™£¯ž¦«† ÅÄ œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆÇ»ÔÂ8FMMÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆǻԻ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆÇ»ÔÂÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÔ¨¾ÆÇÊÁÄ œ¾ÉžËÁÃ8FQPTU8PPE†¹ÃÉÁļ¾ÉžËÁýž©ž›¸¦§¥§ª«©§ž¦¡¸ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† ½¼¾ÉžËÁÀ½¾ÍÇÉÅѻǻ ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† ½¼¾ÉžËÁÀ½¾ÍÇÉÅѻǻ ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† ½¼¾ÉžËÁÀ½¾ÍÇÉÅѻǻ ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«Ô½ÃÉÇ»ÄÁ ½ÇÉǼ ÅÇÊËÇ»  ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™ œ¾ÉžËÁÃÁ œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ £Ä¾Á ŹÊËÁÃÁ»¹ÊÊ £Ä¾Âª™ £Ä¾Â,-&06MUSBƹûżɽÊ˾ÃÄÇǺǾ»ÍÄÁÀÇÊÆ £Ä¾Â,-&0&YUSBƹûżɽǺǾ»ƹÍÄÁÀÇÊÆÇ»¾ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊº¹ÀǻԠ£Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Â½ÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ,OBVG†1FSMGJYÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ª¡š¡«™œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÃÇÅžÉоÊÃǼÇÄÁÆÇľÌŹ'PSCP )PNBLPMM 5IPNTJU £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ6OJTÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉÊ ÊÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ½ÄØ»ÆÌËɾÆÆÁÎÁƹÉÌ¿ÆÔÎɹºÇË#FSHBVG,FS £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁªÌȾÉÈÇÄÁžÉœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄÄ×ÃʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â¿Á½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á8FMM-/ ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â£ª§ÈËÁŹÃÊ ü»¾½ÉÇ £Ä¾Â¤¹Ãɹ½ÄØ»ÁÆÁÄÇ»ÔÎ ÍÄÁÀ¾ÄÁÆÇ»ÔÎÁÊ˾ÃÄÇǺǾ» £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ10-:&9 £Ä¾ÂǺÇÂÆÔ¨Ì͹Ê»ÁÆÁÄ ÍÄÁÀ¾ÄÁÆ ÖÃÊÈɾÊÊ ÊÁƽÁùËÇÉÇÅ £Ä¾Â¨›™ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔªËÉÇÁ˾ÄÕü¤¹Ãɹ†ªÁÆË £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ99*

46

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

ü É ü É ü É ü É ü É ÑË É ÑË É ÑË É †ü ÇÈËÉÇÀÆ ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É  üÇËÉ ü ÇËÉ ùÉËÉ ÇËÉ ÄÁÊË É ùÉËÉ ÇËÉ ü ÇËÉ ü À»ÇÆÁ˾ ü É ü À»ÇÆÁ˾ ÑË É ÄÁÊË É ùÉËÉ ÆÁÀùØ ùÉËÉ É ü ÇËÈÉÇÁÀ» ü ÇËÈÉÇÁÀ» ü ÇËÈÉÇÁÀ» ü ÇËÈÉÇÁÀ» ü ÇËÈÉÇÁÀ»  ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ü À»ÇÆÁ˾ ÑË É ÑË É ü ÇËÉ ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü É ü É ü ÇËÉ ÇËÉ ü É  ü ÇËÉ žÑÇà ÇËÉ ü ÇËÉ ü É ü É ü É žÑÇà ÇËÉ ü É É ÑË É ÇËÉ ÇË É ȹÐù ÇËÉ ÑË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £Ä¾Â·ÆÁÊš¾ÄÍÁÃʺ¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁ ÅɹÅÇɹ ȹÆÆÇ £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê £Ä¾Â·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÃľÂ½ÄØÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ £Ä¾Â†ÎÇÄǽƹØÊ»¹Éù½Äب›®8FSOFS.VMMFS±»ÔƹÊËÔùÎƾÀ¹Å¾ËÆÔ ¤¾Æ˹ʹÅÇÃľ×Ò¹ØÊؼ¾ÉžËÁÃÅÎÊÅ ¤¾Æ˹ʹÅÇÃľ×Ò¹ØÊؼ¾ÉžËÁÃÅÎÊÅ ¥¹ÊËÁùËÁ˹Æ ü ü»¾½ÉÇ ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;Äت˹ƽ¹ÉË üÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;ÄتÌȾÉÈÇÄÁÅ¾É ü ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;ÄضÃÇÆÇÅ ü ¨¾Æ¹#09&3ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅĻʾʾÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹1FOPTJM/&8(6/ÈÉÇ;ÊÅĻʾʾÀÇÆƹØʹ½¹È˾ÉÇÅ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹165&$)ÄÈÉÇ;ÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹6-5*."(6/ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅĻʾʾÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹011"ÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅÄ¼É † ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅļÉÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅÄ¼É †  ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅļÉÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹45&3/1SFNJVNÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹6-5*."ÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 13&.*6.(6/Ä 406%"-ÄÁ½É ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 406%"-Ä 6-5*." #"6."45&3 ¨¾Æ¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø 130'* ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆƹØ8*;"3%130 ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆƹØ8*;"3%ºÔËÇ»¹Ø ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅĝÇÄÁËÉÇ» ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¼¾ÉžËÁÃÁ ¨¾Æ¹«Á˹ÆÄ ª¥¯¾É¾ÀÁËÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ü ª¥¯¾É¾ÀÁËÃľÂü ªÅÇŶ† ¶† ·ÆÁÊ99*ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü ·ÆÁÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü

ü ü ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ç˺¹Ä º¹ÄÄÇÆ  ÑË ÑË º¹ÄÄÇÆ  º¹ÄÄÇÆ º¹ÄÄÇÆ ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË

ÇË É ÇËÉ ÇË É É É É ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇÈËÉÇÀÆ ÆÁÀùØ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇË É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ž©¥™£ ž©¥™£ šÉÁÀ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª¨£†§ÅÊà ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ž»ÉÇĹÃÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ©¾ÅÊËÉÇ ªËÉǨÇÊË ªËÉǨÇÊË ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ª¨£†§ÅÊà ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¦¹½¾¿½¹ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ #FSHBVG#BV1VU[;FNFOUÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ #FSHBVG#BV1VU[(JQTÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø #FSHBVG1SBLUJLÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øľ¼Ã¹Ø¥™±¡¦¦™¸ ,/"6'†¬ÆÁÍÄÇËÑȹËľ»Ã¹½ÄØѻǻœ£¤üœ¾ÉŹÆÁØ ,/"6'†®¨ªË¹ÉËÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†®¨­ÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†£ÇË˾½¿Æ¹ØÑËÌùËÌÉùüÃĹ½ÇÐÊžÊÕ ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹ü­™ª™¦™¸ϾžÆËƹØ ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†©Ç˺¹Æ½ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†©Ç˺¹Æ½­¡¦¡±ÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊÃ

ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É É É É É É É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

,/"6'†¬š§ÊËؿùϾžÆËƹØüÊȾÆÇÈĹÊËÇÅ ,/"6'†¬Æ˾ÉÈÌËϬ¨ÑËÌùËÌÉùü͹ʹ½Æ¹ØϾžÆËƹØ ,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ›ÇÄŹ†ÊÄÇÂü ÑËÌùËÌÉù ›ÇÄŹ†ÍÁÆÁÑü Å¾Ñ ÑȹÃľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹؼÁÈÊ œ¾ÉÃÌľÊ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ™£›™†ª«§¨ü œ¾ÉÃÌľÊʹÅÇÆÁ»¾ÄÁÉÌ×ÒÁÂÈÇÄü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹»Ç½ÇÊËÇÂùØüº¾Ä¹ØÈÇÄÁžÉƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹œ¡¨ª§›™¸üº¾Ä¹Ø œ¾ÉÃÌľÊ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ™£›™†ª«§¨ü œ¾ÉÃÌľÊ¼ÉÌÆËǻùš¾ËÇÆÃÇÆ˹ÃËÄ œ¾ÉÃÌľÊÀ¹ËÁÉù ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ 

ÑË ÑË ÑË ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

É É É É É É É É É É É ÇË É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

47


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œ¾ÉÃÌľÊÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ ÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ œ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺ÔÂü½ÄØÈÇĹ œ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇĹü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹º¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Øü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØü œ¾ÉÃÌľÊÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ œ¾ÉÃÌľʆÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ ÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ œ¾ÉÃÌľʆÑËÌùËÌÉùϾžÆËÆ¹Ø ¼ÁÈÊÇ»¹ØÇÊ˹»Ã¹ ¹Å¹Àùª¬ ü»¾½ÉÇ  ¹ËÁÉù"UMBT œ¾ÉÃÌľÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ £Ä¾Â½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË ü £Ä¾ÂǺÇÂÆÔ ¥¾ÄÃ͹Ê,/"6'†¬ÆÁÍÄÇËÑȹËľ»Ã¹½ÄØѻǻœ£¤ü ¥¾ÄÃ͹Ê,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ¦ÇÉŹ¼É̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ ü ¦ÇÉŹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØƹÄÁ»ÆÇÂÈÇÄ ü ¦ÇÉŹʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØÍÁÆÁÑÆÔÂÈÇÄ ü ¦ÇÉŹÊËؿù½ÄØÈÇĹ ü ¨ÇÄÔʹÅÇ»Ôɹ»›¾ËÇÆÁË ·ÆÁÊ ,OBVG œ¾ÉÃÌÄ¾Ê #FSHBVG ©Ç»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ ÊËؿù ©Ç»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ#FSHBVG;FNFOU ½ÇÅÅ ©Ç»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ¼É̺ÔÂœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ©Ç˼ÁÈÊÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü¨¾ÉÅÕ ©Ç˼ÁÈÊüÑËÌùËÌÉù žÑ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾$FSFTJU¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾,OBVG 'VHFOGVMMFS °¾ÄغÁÆÊÝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê $FSFTJ Á½É̼Á¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁÊÌÎÁ¾Ãľ¾»Ô¾ ÑȹÃľ»ÇÐÆÔ¾ ÑËÌùËÌÉÆÔ¾ ªÅ¾ÊÕ½ÄØÈɾ½»¹ÉÁ˾ÄÕÆǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ#FSHBVG†#BTF ªËؿù½ÄØÈÇĹ#FSHBVG ÊÄdžÅÅ ªËؿù½ÄØÈÇĹœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ªËؿùϾžÆËƹØ,OBVG†6CPÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ

ü ÑË ÑË ü ü ÑË ü ü ÑË ü ü ü ÑË ü ü ȹÐù ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË žÑÇà ü ü ü ÑË  ü  ü  ÑË ü ü ü ü ü

¯¾Å¾ÆËɹÊÑÁÉØ×ÒÁÂÊØ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ ºÔÊËÉǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ.BDGMPX ±È¹Ãľ»Ã¹¹ÃÉÁĹËƹػĹ¼ÇÊËÇÂùØ ü ü ±È¹Ãľ»Ã¹›ÇÄŹ†ÑÇ» ±È¹Ãľ»Ã¹œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ãľ»Ã¹ŹÊÄØƹØ ü ü ü ü ±È¹Ãľ»Ã¹ƹÈ»¹ ü ü ±È¹Ãľ»Ã¹͹ʹ½Æ¹Ø ü ü ±È¹Ëľ»Ã¹(JGBT'JOJTI ±È¹Ëľ»Ã¹,OBVG†6OJGMPUU ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØÍÁÆÁÑƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊË ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ»Ä¹¼ÇÊËϾžÆËƹغ¾Ä¹ØÇÊ˹»Ã¹ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ÍÁÆÁÑƹØÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø ­§©¥™¦ ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø4IFFUSPDL ª±™ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹ÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂùØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê º¾Ä¹ØÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹¨Ì͹Ê ±È¹Ëľ»Ã¹¬ÆÁÍÄÇË ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ6OJT#MJLÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ7FUPOJU,3ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ7FUPOJU-3ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ7FUPOJU7) º¾ÄÔ ʾÉԝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±È¹Ëľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ£Æ¹ÌÍ ª†¨º °¾ÄغÁÆÊà ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊšÄÁüÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØ

ü ÇËÉ ÑË ÇË É É žÑÇà ÇËÉ ÑË ÇË É ÑË ÇË É ÑË ÇË É žÑÇà ÇËÉ ü É ü ÇËÉ ü É ü É  ü ÆÁÀùØ †ü É †ü ÆÁÀùØ  üÆÁÀùØ †ü ÆÁÀùØ †ü É ü É ü É ü É ü À»ÇÆÁ˾ ü É ü É ü É ü É ü É ü É ü É ü ÇËÉ

48

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

ÊÃÁ½ÃÁ É É ÇË É ÇË É É ÇË É ÇË É É ÇË É ÇËÉ ÇË É É É ÇË É ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ Ç˽Áľɹ ÇËÉ É É É É ÇËÉ

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ šÉÁÀ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÁ˧ÅÊà ¤¾»Ñ¹ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ™¦¡ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉǨÇÊË ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ªËÉǺ¹Ë ž©¥™£ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¨ÉÇɹº œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¨ÇªËÉÇÂù ªÁËÁªËÉÇ §§§ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁ˾ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾Ë¹Ä §« šÉÁÀ š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ šÉÁÀ šÉÁÀ šÉÁÀ ©¾¼ÈɆ»Ç(JGBT ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ£©§¦ÈÇÄÁžÉƹØÍÁÆÁÑƹØÊÌȾɺ¾Ä¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ͹ʹ½º¾ÄÔ ±ËÌùÉÌËù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÈǼ¹ÀǺ¾ËÇÆÌ ±ËÌùËÌÉù(JGBT¥¦ Ê˹ƽ¹ÉË ÈɾÅÁÌÅ ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄÇ ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄǼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«œ¡¨ªÇÊ˹»Ã¹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«œ¡¨ªÇÊ˹»Ã¹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø6OJT5FQMPOÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©Ç˼ÁÈÊ¥± ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ©Ç˺¹Æ½ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ©Ç˺¹Æ½ °¾ÄغÁÆÊÝÇÊ˹»Ã¹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇÈÇÄÁžÉ ±ËÌùËÌÉùÈǼ¹ÀǺ¾ËÇÆÌ ü ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈÊ/&8¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʪ«™¦™©«¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈÊ ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ±ËÌùËÌÉùËÇÆÃÇÊÄÇÂƹؽÄؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ ±ËÌùËÌÉù­§©¥™¦ü ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê §ÅÄ×ÃÊ £Æ¹Ì͝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ͹ʹ½Æ¹Ø,OBVG†6OUFSQVU[ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇĹüϾžÆËƹØ ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬ¦¡›ž©ª™¤µ¦´¢üƹÄÁ»ÆÇÂÈÇÄ ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈÊžÊÕÊÌιØü½ÄØÌÊËÉÈÇÄÇ» ·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÆÑËÌùËÌÉùº¾Ä¹Øü¼ÁÈÊÇ»¹Ø ·ÆÁÊ­¹Ê¹½ÑȹËľ»Ã¹º¾Ä¹Øü ·ÆÁÊšÄÁÃÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Øüº¹ÀÇ»¹Ø

ü ü ü žÑÇà ü ü ü ü žÑÇà ü ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü ü ü žÑÇà ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ É ÇËÉ É É É ÇËÉ É É É É ÇË É̺ É ÇË É É É É ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ©¾¼ÈɆ»Ç(JGBT š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÈÉǾÃËÅÇÆ˹¿ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™Ã»¾ÊË›ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ùº¾ÄÕ ½¾É¾»Ç XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾Ê˪ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØÈÌ˾ÂÖ»¹Ã̹ÏÁÁ XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ž˹ÄÄ XXXPHOF[BCJPSV ™ÆËÁÈÁɾƬʹ½Õº¹

ü ü ü ü ü

É É É É É

™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔ½¾É¾»¹ ™Ï¾ËÇÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ™Ï¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ̹ˆÊÈÁÉÁË š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆ˹ÃÉÁÄÇ»Ô堀 ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÉÌÆ˹ÃÉÁÄǻԼÄ̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ œÉÌÆËš™ ¡ª¹ÃÉÁÄǻԼÄ̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁà ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂÄ œÉÌÆËœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹ƽÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ †ÃÇÅÈÅ œÉÌÆËœ­† Ï»¾Ë¹ œÉÌÆËœ­†ºÔÊËÉÇÊÇÎÆÌÒÁ œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ œÉÌÆËœ­†ÈÇž˹ÄÄÌÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ œÉÌÆËœ­†ʾÉÔ ÃÉÃÇÉ ü ü ü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ʾÉÔ  Áü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔÂü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ œÉÌÆËÈÇž˹ÄÄÌ »Ç½Ç½ÁÊȾÉÊÁÇÆÆ¹Ø œÉÌÆËÈÇž˹ÄÄÌ »Ç½Ç½ÁÊȾÉÊÁÇÆÆÔ  œÉÌÆËÈÇž˹ÄÄÌ »Ç½Ç½ÁÊȾÉÊÁÇÆÆÔ  œÉÌÆËÈÉÇÈÁËÔ»¹×ÒÁÂ(SPTT Ä œÉÌÆË«¹ÆÃÈɹÂŽ»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽÌà †ÃÇÅÈ œÉÌÆËÌÃɾÈÄØ×ÒÁÂ(SPTTÄ œÉÌÆ˯¾É¾ÀÁ˪«Ä œÉÌÆ˶ÈÁÈɹÂÅÅšÖÈÇÃÊÁ½ ÎÁÅÇÊ˽ž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ü 

ÄÁËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÑË ÇËÉ Ä ÆÁÀùØ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÄÁËÉ É Ä É É ü É ü ÇËÉ ü ÇË É ü É üÆÁÀùØ ü ÇË É ü É ü ÇËÉ    ÑË É ü É É ÑË É ü É

¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ™Æ¼¹ÉľÊ§£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ­ÁÆÃɹÊù ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªËÉǨÇÊË œ¹ÅŹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ šÉÁÀ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ©¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªÃĹ½’ ¥¹Ê˾ÉÇà ¥¹Ê˾ÉÇà ¥¹Ê˾ÉÇà ªËÉǺ¹Ë œ¹ÅŹ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë œ¹ÅŹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ œÉÌÆËÇËÉü

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

49


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÉÌÆËǻù£ÇÄľÃÏÁؼÄ̺ÈÉÇÆÁýƹÉ»ÆÉÄ Ä Ä œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾ÃªüÈÉÇÆÁù×ҹعÃÉÁĹËƹؽÄØ»ÆÌËɹºÇË œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø¼ÄÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Ä œÉÌÆËǻù¼Ä̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ؝ÇÊ˹»Ã¹ Ä œÉÌÆËǻù¬¦¡›ž©ª™¤«¾ÃªüÈÉÇÈÁ˹ÃÉÁĹ˽ƹÉÌ¿»ÆÌËÉɹºÇË œÉÌÆˆÖŹÄÕœ¾ÅŹ†­™»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¾ÃÇɬʹ½Õº¹ ¾»ÉǺ¹Æù ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ¤¹ÀÌÉÇÄ ª¾Æ¾¿ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ £¾½É†¥¾Ë†£ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ž˹ÄÄ XXXPHOF[BCJPSV £¾½É†¥¾Ë†ª§†ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÊÌιØÑËÌùËÌÉù XXXPHOF[BCJPSV £ÇľÉ16'".*9 Ï»¾Ë¹ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÃÇÆϾÆËɹË £ÇÆʾɻ¹Æˬʹ½Õº¹ £É¹Êù £É¹Êù £É¹Êùž›©§†Ĺ˾ÃÊƹØÃɹÊù Ä £É¹Êù0"4*41-64»½ÅÇ×Ò¹ØÊØ5*,,63*-" ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù™ÄÕȹ ÖľžÆË*1† ÃɹÊù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø½ÄØÈÇËÇÄÃÇ»Ä £É¹Êù»º¹ÄÄÇƹιÖÉÇÀÇÄÕƹØ3BMM £É¹Êù»½¨§«§¤£™¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¡¦«ž©µž©¦™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¥§·²™¸ª¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½&-*5&&953"."5«¾Ãª™ÃÉÁĹËƹØÄ üº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½&VSP»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ £É¹Êù»½š¾ÄÇÊƾ¿Ã¹ ¶½¾ÄÕ»¾ÂÊ £É¹Êù»½›¤™œ§ª«§¢£™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¨§«§¤£™§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¤¸¨§«§¤£™Áª«ž¦§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½½ÄØÊË¾Æ ÈÇËÇÄÃÇ»ü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù›£ÇÄľÏÁػĹ¼ÇÊË ÈÇËÇÄ ÅÇ×Ò ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆü ü ü £É¹Êù›¦¹Éǽ¹ØÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆ ÈÇËÇÄÇÐƹØü ü £É¹Êù›§ÈËÁŹÃʻĹ¼ÇÊË ÈÇËÇÄ ÅÇ×Ò ÁÆË¾É º¾ÄÇÊƾ¿Æ †ü £É¹Êù›½ÈÇËÇÄÃÇ»ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÃɹÊÃÁ ü £É¹Êù›™£œ¾ÅŹÖÃÇÆÇÅ ½ÄØÈÇËÇÄÃÇ» »¹ÊÊ £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹؤ¹ÃÉ 1BSBEFÄØǺǾ» ÈÇËÇÄÃÇ» »¹ÆÆÇ £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹبÉÇÍÁÃÊÊÌȾɺ¾Ä¹Øü £É¹Êù½ÇÉÇ¿ÆdžɹÀžËÇÐƹØœ¾ÅŹÊ»¾ËÇÇËɹ¿¹×Ò º¾Ä ¿¾Ä ÃɹÊ £É¹Êù½ÇÉÇ¿ÆdžɹÀžËÇÐƹØœ¾ÅŹ º¾Ä¹Ø ¿¾ÄË¹Ø ÃɹÊƹØ £É¹Êùž»ÉÇ ÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù £É¹Êù¨­† ü ü ü ü £É¹Êù­™ª™¦™¸›™£†§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªü £É¹ÊÃÁ&630  ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾5*,,63*-" ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹ÊÃÁ»½)FMJPT £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁ͹ʹ½ÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁ͹ʹ½ÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹Ã¦¯† ¦¯† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹Ã¹ÄÃÁ½ÆÔ ¹ÃÉÁÄǻԠÈÉÇÈÁËÃÁ Áü ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¹Ã½ÄØÊ˾ƼÄØÆϾ»Ô ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹Ã¶¨† ¬©† ¥¤† ¤¹ÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁÈÉǽÌÃÏÁÁ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù ¤¹ÃÇÃɹÊù¤¹Ãɹ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؤ«ª¥ XXXPHOF[BCJPSV ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¡œ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ XXXPHOF[BCJPSV ¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁцȹÊ˹ÑȹËľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø,/"6'ü ¦ÇÉ˾Ãʆ£¨ ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ÃÇ»ÉǻǾÈÇÃÉÔËÁ¾ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ ͹ʹ½ÆÔ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃǼƾÀ¹ÒÁ˹ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆª ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ÊÁÆ˾ËÁоÊùØËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ® ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ®šËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ± ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ѾÉÊËØƹØËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV §º¾ÊÈÔÄÁ»¹Ë¾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÉ̺ľÆÔνÇÅÇ» §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹¬Ê¹½Õº¹

50

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

ÑË ÇË É šÉÁÀ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ÑË ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ É ªËÉǺ¹Ë ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ü ÇË É šÉÁÀ ü É ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ü ÇËÉ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ÑË ÇËÉ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ü ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ü ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÅÄ ÇËÉ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ü É ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ü ÇËÉ ¤¾»Ñ¹ Ä É ªËÉÇÁ˾ÄÕ É ªËÉǨÇÊË Ä ÇËÉ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ É ªËÉǨÇÊË ÑË É «£ªÁºÁÉÊÃÁÂÃɾȾ¿ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ Ä É ªËÉǺ¹Ë †ü ÇÈËÉÇÀÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ÇË É ©¾ÅÊËÉÇ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ÑË ÇËÉ šÉÁÀ ÑË ÇËÉ šÉÁÀ ÑË ÇËÉ šÉÁÀ É ªËÉǨÇÊË ÇË É šÉÁÀ ÇËÉ ™¦¡ ÑË ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ü ÇË É šÉÁÀ ü ÇË É šÉÁÀ À»ÇÆÁ˾ ­ÁÆÃɹÊù ü ÇË É ©¾ÅÊËÉÇ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ Ä ÇËÉ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ü ÇËÉ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ü ªËÉdž¥¹Ê˾É  £ÌÀØ Ź¼  ¥¹Ê˾ÉÇà  ¥¹Ê˾ÉÇà  ¥¹Ê˾ÉÇà  ¥¹Ê˾ÉÇà ÄÁËÉ ÇËÉ ž»ÉÇĹÃÁ À»ÇÆÁ˾ §É¼É¾ÅÊËÉÇ  É §É¼É¾ÅÊËÉÇ ÑË ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ü É ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ÄÁËÉ ÇËÉ ž»ÉÇĹÃÁ ÑË ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ü À»ÇÆÁ˾ ¦¹½¾¿½¹ À»ÇÆÁ˾ ­ÁÆÃɹÊù ƾ½ÇÉǼÇ ¨ÇªËÉÇÂù Å É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ü ÇËÉ ¨ÉÇɹº ü ÇËÉ ¨ÉÇɹº ü É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÑË É ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ü É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ü †É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ü É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ü É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ü É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ü É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ü ÇËÉ ·ËÁÊ ÆÁÀùØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ü ÇËÈÉÇÁÀ» §ÅÇÅ  ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ü É ™Æ¼¹ÉľÊ§£

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹º¾ËÇƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥š§© ¥¾Ë¹Äĺ¾ËÇÆ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ž˹ÄĹ §ÄÁ͹ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊ Ä XXXPHOF[BCJPSV §Ë»¾É½Á˾ÄÁ’ ’ ¨¶¨™ §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ½ÄØÅÇÆ˹¿ÆÇÂȾÆÔ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨¹Ê˹ÃÇľÉÇ»ÇÐƹØ£ÇÄľÃÏÁØ»¹ÊÊ ÄºÌËÔÄù¨¶« ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄ8FMMUPBN »ÔÎǽ Ä ËÇɼÌžÊ˾Æ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆ¹Ø ºÔËÇ»¹Ø,MBEF[ÇÊ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ ¨Ç½ºÇÉÏ»¾Ë¹ÁÃÇľÉǻù ¨Ç½ºÇÉÏ»¾Ë¹ÁÃÇľÉǻù ¨Ç½ºÇÉÏ»¾Ë¹ÁÃÇľÉǻù ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄغ¾ËÇƹ ü ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ ü ¨ÉÇÈÁËù½Äغ¹ÆÕ ʹÌÆ ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾ÃʆÇÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ º¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆÃÇÆϾÆËɹË ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà  ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆɹÊË»ÇÉ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXPHOF[BCJPSV ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʪª† ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà üü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXPHOF[BCJPSV ¨ÉÇÈÁËùªÇÊ˹»™ÊÍÇɆ¶ÃÊËɹ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXPHOF[BCJPSV ©† ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ¹Ï¾ËÇÆ ÇÄÁ͹»ùÆÁÊËɹÎÈÇÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ»¹ÊÊ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä ª¹Æ¹Ë¾ÃÊʹÆÁÉÌ×Ò¾¾Êɾ½ÊË»Ç Ä ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÊ˹»¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂÆÔ½ÄØÊ˹ÄÁ º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй©¡£§¤ ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  «¡¨©§¥£¤×Ãʆ¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ «¡¨©§¥¥†¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ ¼Ä̺ÇÃÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁؽdž ÊÅ «¡¨©§¥¬†¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ ¼Ä̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁؽdžÊÅ «¡¨©§¥™†¹ÆËÁʾÈËÁà «¡¨©§¥£†¼Á½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ «¡¨©§¥§­†ÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ» «¡¨©§¥§¯†ÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ»ÁÈØ˾Æ «¡¨©§¥†¨Ä×ʆÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÇË»ÔÊÇÄÇ»ÁÈØ˾Æ ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ±È¹Ëľ»Ã¹¶¨†ÃɆÃÇÉ ʾɹØ ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹË ¡Ë¹ÄÁØ ©ÇÊÊÁØ ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ ¶Å¹ÄÁ¹ÖÉÇÀÇÄÕÆÔ¾ ž˹ÄÄÁÃÀÇÄÇËÇ ÎÉÇÅ ʾɾºÉÇ Ï»¾ËÆÔ¾ ¶Å¹ÄÁ¦¯† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾À¹»Ç½¹œ¹ÅŹ†5*,,63*-" ¬©†Á½É ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾Ë¹ ¶Å¹ÄÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¶Å¹ÄÕ.*3"-,*%»¼ÄØƹÄÃÁ½5*,,63*-" ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ ¶Å¹ÄÕœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹Æ ÎÁÅÇÊËÇÂýž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ¶Å¹ÄÕÀ¹ÒÁËƹØœ¾ÅŹ†™¥ŹËÇ»¹Ø»¹ÊÊœ¹É¹ÆËÁØÈÇÃÉÔËÁØľË ¶Å¹ÄÕ¦¯0-&,030-»¹ÊÊ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉƦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ üÁü ¶Å¹ÄÕ¨­»¹ÊÊ ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­† º¾Ä¹Øü ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­† Ï»¾Ë¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­† ¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ©¹ÊÏ»¾Ë ¶Å¹ÄÕ«¹ÆÃȾÂÆ˽»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽ †ÃÇÈÅ ¶Å¹ÄÕ¶¨† ¶¨† ¨­†

  ÑË Ä ü ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ü ÑË ü ü  ü ü ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÄÁËÉ ÄÁËÉ ÄÁËÉ ÄÁËÉ ÄÁËÉ ÄÁËÉ ÄÁËÉ ÄÁËÉ ÑË ü Ä Ç˺¹Ä ü Ä ü ü ü ü Ä ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É  ÇËÉ É É É É †É É †É †É É ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¦¹½¾¿½¹ ªËÉǺ¹Ë šÉÁÀ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¥¹Ê˾ÉÇà ¥¹Ê˾ÉÇà ¥¹Ê˾ÉÇà ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ªÃĹ½’ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨¾Ë¹Ä §« ªËÉÇÂŹÉÃÇ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¦¹½¾¿½¹ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ œ¹ÅŹ šÉÁÀ š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÃĹ½’ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ œ¹ÅŹ ¦¹½¾¿½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «­œ©™¦™« ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ $PMPSDPBU1SJTNB ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ʹ½ÁƼ Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà 'FSPPGÃÇÅÈÇÀÁËƹØž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹

ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

51


Металлочерепица - с полимерным покрытием - широкая цветовая гамма - низкая цена, отличное качество

Система водосточная MUROL ПВХ (Канада) - белая, коричневая - от официального представителя - отличное качество - простота и удобство в монтаже

ˆ®ÏÍËÆɽÏÂÍŽÈ؊˜

53-89-84 57-88-00 38-25-80

20 лет РККА, 179, оф. 204 (ТК «З-й Разъезд») Замер, расчет бесплатно! Доставка! Монтаж

Черепица гибкая TEGOLA - европейское качество - эстетичная и надёжная - множество форм и цветов - долгосрочная гарантия - от официального представителя

Metro Roman, Metro Bond (Бельгия) - от официального представителя - уникальная кровля - с защитным базальтовым слоем - бесшумна при дожде - эффект натуральной черепицы

Элементы сборные для кровли, фасадов, окон - низкие цены - изготовление любой сложности

Софитные панели виниловые - для подшивки и карнизов - сплошные и перфорированные - белые и коричневые - от официального представителя - низкая цена

СКИДКИ! Сотовый поликарбонат - теплицы, парники - укрывной материал АГРОТЕКС

Сайдинг металлический - с полимерным покрытием - широкая цветовая гамма

Сайдинг цокольный - для отделки цоколя и фасадов - имитация камня и кирпича - широкая цветовая гамма - всегда в наличии

Профнастил с полимерным покрытием С-8, С-10, С-19, МП-20, С-21, НС-35, С-44, Н-60, Н-75, Н-107, Н-117

Сайдинг виниловый VOX - широкая цветовая гамма - доступная цена и высокое качество - необычный размер

Панели цокольные (металл) - с полимерным покрытием - под цвет кровли - различные размеры

Профнастил оцинкованный С-8, С-10, МП-20, С-21, НС-35, С-44, Н-60, Н-75, Н-107, Н-114

Сайдинг виниловый VARIFORM (США) - широкая цветовая гамма - долгосрочная гарантия от официального представителя

Теплоизоляция базальтовая LINEROCK, «ТЕХНО», «ЭКОВЕР» и др. Теплоизоляция стекловолокно ISOVER, KNAUF, URSA, «ТИСМА» и др. - в наличии и под заказ, низкие цены

Гидропароветроизоляция для кровли и фасада «Изоспан», «Юта», Tyvek 

ОПТ, РОЗНИЦА

Приглашаем к сотрудничеству


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î ½ÄØƹÉÌ¿ÆÁ»ÆÌËÉɹºÇË 1MBTUNP†»Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ÊÃÁ½ÃÁ½Ç 3VGMFY 5FHPMB *DPQBM /PSEMBOE ,BUFQBM 4IJOHMBTоɾÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø 3VGMFY 5FHPMB *DPQBM /PSEMBOE ,BUFQBM 4IJOHMBTоɾÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø 3VGMFY 5FHPMB *DPQBM /PSEMBOE ,BUFQBM 4IJOHMBTоɾÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø 5FHPMB *DPQBM /PSEMBOE ,BUFQBM 4IJOHMBT 3VGMFYоɾÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø 5FHPMB *DPQBM /PSEMBOE ,BUFQBM 4IJOHMBT 3VGMFYоɾÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ©™ª°ž« ™¥ž©šžª¨¤™«¦§ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ªžÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ¬ÆÁÃÈÇÃÉÔËÁ¾œ¹É¹ÆËÁØÄ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØŹÆʹɽÆÔÎÇÃÇÆ'",30 šÁÃÉÇÊË ºÁÈÇÄÕ šÁËÌÅ šÁËÌÅ ü ›ƹÄÁÐÁÁ šÁËÌÅ»žÑùΛÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ºÌÎ˹ ÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË       ü ü

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ½¾Ñ¾»Ç É É ÇË É ÇË É

·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ž©¥™£ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ †ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ºÌÎ˹ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›Ç½ÇÇËÄÁ»Ô½ÄØÇÃÇÆ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÇÃɹѾÆÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ÇÃɹѾÆÆÔ¾¤×º¹Ø½ÄÁƹ

Ë ÑË ÑË Ã̺Å ÈÅ ÈÅ ûÅ

ÇËÉ É É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

 ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¡¦ª¡ ª¨£†§ÅÊà ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP º¾ÄÔ¾ Ï»¾ËÆÔ¾ ¨ÇÄÕѹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ ÃÉÇ»ÄØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¬ËÃÁƹ ¡¨

†† †† †† †† ††††

›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›ÇÉÇÆÃÁ ¹ÖɹËÇÉÔ ›ªž¤¸£©§›¤¡ ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½Ç» Ì˾ÈÄÁ˾ÄÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹ÎÎ  ÅÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™ž˹ÄÄÁоÊùØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®%0$,&š¾ÊÈĹËÀ¹Å¾É ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®1-"45.0š¾ÊÈĹËɹÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË0/%6-*/&ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ ›ƹÄÁÐÁÁ

ü   ÄÁÊË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ª£¡£¡ ÊÃÁ½ÃÁ É ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¡¦ª¡ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Éù†¹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

53


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¡©§¡ §¤¸¯¡¸«ZWFL ·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ©¹ÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦†" # $ %›Ô¼Ç½ÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¤™£¡¢¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆÊÇÊÃĹ½¹ÇÊ˹»Ã¹ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´Ê˹ƽ¹ÉËÁÈǽÀ¹Ã¹À›ÊÉÇà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´ÃÇÆÕÃÁ ùÉÆÁÀÔ ̼ÇÄÃÁ ÈĹÆÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥¹ÆʹɽÆÔ¾ÇÃƹ'",30 7&-69Á¹ÃʾÊÊ̹ÉÔÃÆÁÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™4VQFSNPOUFSSFZ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉ7*,*/( ±»¾ÏÁØ ¦Ç»ÁÆù ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å13*4." ­ÁÆÄØƽÁØ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨ÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ؝ÇÊ˹»Ã¹©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆ¥¨ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦ©¹ÊБ˺¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦª¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪªÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪ›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁª™¥§©ž ´ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆ »¹ÊÊ ›Ê¾½ÄØ͹ʹ½Ç» ʹ½ÁƼ þɹÅǼɹÆÁË ÃÇÅÈÇÀÁËȹƾÄÁ œÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ 3VGMFY 4IJOHMBTT 

ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË 

ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ­¹ÊÃÃÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹»Ä¾ÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ œÁÈÊÇùÉËÇƨ¾ÉÅÕ ËÇÄÒ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎÈĹÆÇýÄØÃÉÇ»ÄÁ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÃÇÆÍÁ¼›Ê¾Ï»¾Ë¹ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»ÔÁ˽ £¹Ë¾È¹Ä ¡£§¨™¤ºÁËÌÅƹØоɾÈÁϹ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»¾ÄÕ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇƑà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £©§›¤¡ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕ £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦ Î ÈÉÁÈÇÃÌÈþÈǽ¹ÉÇà ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾'BLSP»ÑÁÉÇÃÇŹÊʦÁÀùØϾƹ ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔÂÇƽÌÄÁÆ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ¤ÁÊË»ÇÄÆǻǧƽÌÄÁÆ›ÃÇÅÈľÃ˾ÍÁÉžÆÆÔμ»ÇÀ½¾Â›Ê¾Ï»¾Ë¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁÂÇÃɹѾÆÆÔ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿£ÇÅÈľÃ˹ÏÁ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆà ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ©™ªª©§°£™ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ÊÃÁ½ÃÁ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÔ ÄÁƹÄ׺¹ØÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ ª† ªª† ¥¨†Á˽ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˦¹É¾Àù ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô ª¥¤ ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô»ÔÊѾ¼ÇÊÇÉ˹ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž©

ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ  ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

«­œ©™¦™« ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ™ÅÌɪËÉÇ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ­¹ÊÃÃÇÅ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕ¯¾ÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂ¥¾Ë¹ÄÄ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

54

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§Æ½ÌÄÁƨǽ¹ÉÃÁ ¤ÁÊËÔÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾©™ªª©§°£™ ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ£«­Ä¾ÃÊ £«£ÉÇÅ £«¶Ä¹ÊË ¥¾ÅºÉ¹Æ¹«¨§ ¨›®»¹ÊÊ©¾ÀÁËÉÁÃÊ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¿ÇÃ¾É £¹Êù½ ªÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂ

ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ­¹ÊÃÃÇÅ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ­¹ÊÃÃÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¹É¹ÆËÁØ À¹Å¾ÉÔšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¨ÉÇÍÁÄÕ¯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ›ªž¯›ž«™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª£©§¢šžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ™¥ž©¡©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØÊÇÊÃĹ½¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÈÇ›¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÁÅÈÈÇÃÉÔËÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà ¼¹É¹Æ˵˝ÇÊË

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªÁºÁÉÊÃÁÂ¥¾Ë¹ÄÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉ$PMPSDPBU1SJTNB¬ÆÁùÄÕÆԾϻ¾Ë¹œ¹É¹ÆËÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å›ÁÃÁƼ ±»¾ÏÁØ ¨ÉÁÀŹ ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÈÇÄÁÖÊË¾É ÈÉÁÀŹ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ÃÇÅÈľÃ˹ÏɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾɥÇÆ˾Éɾ Î Å £É¹ÊÆǾ›ÁÆÇ ±ÇÃÇĹ½ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦¹É¾Àù©¹ÀÆÇǺɹÀÏ»¾Ë¹©¹ÊоË

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁÉÊÃÁÂ¥¾Ë¹ÄÄ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

55


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ɹÊÊÐÁ˹¾Å ÈÉÁ»¾À¾Å©™ªª©§°£™ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁÅ ÈÉÁ»¾À¾Å ɹÊоËšžª¨¤™«¦§

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂÊƹº ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨Ä¹ÊËÁÀÇÄœ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨©¡ ¥™ ­ÁÆ œ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ £¬°™©™ª¯›ž«§£ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ÃÇÆÊ ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÄÁƹÄ׺¹Ø©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ À¹Å¾É ɹÊоË ¥ÇÆ˹¿£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇÂÊÃɾÈľÆÁ¾Å §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30 7&-69ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ

  ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË   

À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ½¾Ñ¾»Ç É É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ­¹ÊÃÃÇÅ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ Î ÁÃÇÅÈħÍÁÏÁ¹ÄÕÆǾÈɾ½Ê˹»›Ê¾Ï»¾Ë¹ §Æ½ÌÄÁÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÀ¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž©

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

·ËÉÁϾÆËÉ š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †††† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÀ¾Ä ÃÇÉÁÐ ÃɹÊÆ ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇÈËÇ»¹Ø

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† ††

56

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁÆ À¾Ä ÃÇÉ ÃɹÊÆ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¨Ä¾Æù    ¨Ä‘ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆËÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#†  ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹Ë»ÁØ ¨É¹ÂžÉÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ¨Éǽ¹×Ź˾ÉÁ¹ÄÉÌÄÇÆÆÔ£«­Ä¾ÃÊ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ  ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÄÁÊË£ÁÉÈÁÐÁà »Ê¾Ï»¾Ë¹ ¨ÉÇÍÄÁÊËÇÃɹѾÆÆÔ Î Å £É¹ÊÆǾ›ÁÆÇ ±ÇÃÇĹ½ §È¹Ä ¨ÉÇÍÄÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԠΠņXXXPNTLHSBESV ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÃɹѾÆÆÔª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄśʾ¼½¹ƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊ ÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ÄÁƹÄ׺¹Ø©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿

ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ Å   ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ

ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁºÊËÉÇÂɾźÔË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ­¹ÊÃÃÇÅ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ­¹ÊÃÃÇÅ

 !"#

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† 22821

www.478778.ru

 

   

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»ƹÄÁÐÁÁ ½ÄÁƹÄ׺¹Ø ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÀ¹Å¾É ɹÊоËÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÁÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ÇÏÁÆÃÇ» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂ¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ª†À¹ºÇÉ ͹ʹ½ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆà ÊÈÇÃÉÔËÏ»©¹ÊÊÉ©¹ÊÐ ÃÇÅÈľÃ˹Ï ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»

 ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ̽Á»ÁË ÇËÉ

š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºÁÉÊÃÁÂ¥¾Ë¹ÄÄ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇËÉûÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

57


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…  ร…ร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยร„รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฅร‡ร†ร‹ยนยฟยฉยนรŠรยพร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡ร ร‡รƒร‰ยนร‘ ร€ยนร…ยพร‰ร”รร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ ร€ยนร…ยพร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ ยปร†ยนร„รรรรรร†ยนร€ยนรƒยนร€ยฉยนรŠรยพร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘รŠย† ร†รŠย† รŠย† ร†ย† ร†ย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร‡รƒร‰ยนร‘ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยปร‰ยนร€ร…ยพร‰ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รŠรƒรยฝรƒร ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฅยจร„ร—ยบยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยชร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฉยนรŠรยพร‹รร€ยนร…ยพร‰ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยร„รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฅร‡ร†ร‹ยนยฟยฉยนรŠรยพร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†  ยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฆยช ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฅยจ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยชย† ยฆยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยชย† ยฆยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ย† ร…ร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚   ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…  ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช ยฆ ยฆ ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยจยชย† ยชย† ยจยชย†ร‡รร‡รƒร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยฆยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยฆยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยฆย†ร‰ยนรŠรยฉยนรŠรŠร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยฆยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยฆย†ร‰ยนรŠรยฉยนรŠรŠร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช ยช ยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ร„ร—ยบร‡ร‚ยฝร„รร†ร” ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‡รรร†รƒร‡ยปยกร€ยผร‡ร‹ร„ร—ยบยฝร„ ยปร†ยนร„ร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยงร‹ร€ยนร…ยพร‰ยนยฝร‡ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยนยฆรร€รƒรยพรยพร†ร”ยจร‡ร„ร†ยนร˜รƒร‡ร…รˆร„ ยฉยนยบร‡ร‹ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ รยนรŠยนยฝร†ร”ยพยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฉยพร‘ยพร†รยพรˆร‡ร„ร†ร‡ยพรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร‡ร‚รŠรรŠร‹ยพร…ร”ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยฅยงยฆยซย™ยŸ ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ยฉยฆยฃ ยฉยฆยจ ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ยฉยฆยฃย†ยปร‰รŒร„ร‡ร†ยนรŽรˆร‡ ร… ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ยฉยฆยจย† รƒยปร… ยฉยฆยฃย† รƒยปร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฉรŒยบยพร…ยนรŠร‹ ร‰รŒยบยพร‰ร‡รยฝ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฉรŒยบยพร‰ร‡รยฝ ร‰รŒยบยพร…ยนรŠร‹ ยบรร‹รŒร… ยบรร‹รŒร…ร†ยนร˜ร…ยนรŠร‹รรƒยน ยปร…ยพร‘รƒยนรŽ ยจยฉย™ยขยฅยžยฉ ยฉรŒยบยพร‰ร‡รยฝยฟรยฝรƒรร‚ยจยšยฃย†ยฝร‘ยปร‡ยป ร‹ร‰ยพร’รร† รŠร‹ร”รƒร‡ยป ยจยšยฃย† ยชยนร€รร„ยนรŠร‹ร”  ยฉรŒยบยพร‰ร‡รยฝยฉยฃยฃ ยฉยฃยจ ยฉยจยจ ยฉรŒยบยพร‰ร‡รยฝยฉยฃยฃย†ยปร‰รŒร„ร‡ร†ยนรŽรˆร‡ร…

58

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…    รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร…  ร‘ร‹ ร‰รŒร„ร‡ร†  ร„รร‹ร‰รƒยผ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ยนรŠรˆร‰ร‡ยฝ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร† ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰

ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ยญยนรŠรƒรƒร‡ร… ยญยพร‘ร†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠร†ยนยบ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยจร‰ร‡รรร„ร•ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ยฅยพร‹ยนร„ร„ ยญยนรŠรƒรƒร‡ร… ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠร†ยนยบ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยกยฆยชยก ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ยฅยพร‹ยนร„ร„ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยซยยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยžยฉยฅย™ยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยซย™ยคยกยฅย™ยฆ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยซยยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊËÈÇÀ» ©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊË»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ º¾ÄÔ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠº¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Å¹É¹ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ º¾ÊÈÄ ™¥ž©¡¥©™ªª°¡«™ž¥©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ÊÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ÊÃÁ½ÃÁ ª¹Â½ÁƼ¥Á˾Æ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ¨›® ž˹ÄÄ ª¹Â½ÁƼ­¹ÂƚÁÉ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ  ™¥ž©¡¥ šžª¨¤©™ªª°¡«™ž¥ ÈÉÁ»¾À¾Å ©™ªª©§°£™ ª¹ÅÇɾÀÔÃÇÆÕÃǻԾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ÃÉ̼ÄÇ¼Ç ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄÈĹÊËÁà ¥ÇÆ˹¿©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É  ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 º¾Ä ÃÇÉ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžË ÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÃÉ̼ÁÈÉØÅÇ̼ʾоÆÁØ ÊÃÁ½ÃÁ

ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ    ÑË ÑË ûÅ ûÅ  ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË  ûÅ   ÈÅ    ÈÅ ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ÎÇÉϾƹ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ ÇËÉ ÇËÉ 

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

«ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÄ¹½Ã¾»ÁÐ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉǨÇÊË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ  ¹ÂϾ» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁÉÊÃÁÂ¥¾Ë¹ÄÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁÉÊÃÁÂ¥¾Ë¹ÄÄ ªÁºÁÉÊÃÁÂ¥¾Ë¹ÄÄ ¨ÉÇÍÁÄÕ¯¾ÆËÉ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Éù†¹ ªÁºÁÉÊÃÁÂ¥¾Ë¹ÄÄ ­¹ÊÃÃÇÅ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹  ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÍÁÄÕ¯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

59


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄĨ›® ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ¥¨¨É¾ÊËÁ¿ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ¥¨¥Ç½¾ÉÆ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™Ÿ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø/*$0--

 ÈÅ ÈÅ  ÑË  ÈÅ ÈÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ª¬¨ž© À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁÉÊÃÁÂ¥¾Ë¹ÄÄ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ™¥ž©šžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ÊÃÁ½Ã¹ ªÁÊ˾ŹÈǽǼɾ»¹ÃÉÇ»ÄÁÁ»Ç½ÇÊËÇÃÇ»Y-BEFS ÅÇÆ˹¿ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄÈĹÊËÁà ÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1-"45.0 /*$0-- ©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀž˹ÄĹÃÉ̼ÄǼÇÁû¹½É¹ËÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀ¨›®%0$,& 1-"45.0ªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ¨Ä¹ÊËÅÇ ©ÌÈĹÊË ‘þ

     ÈÅ ÑË ÈÅ  ÈÅ

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÅ¹ÉË£ÄÁŹË ­¹ÊÃÃÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÊƹº ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

60

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ À¹Å¾É ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªÁÊ˾ÅÔÈĹÊËÁÃǻԾ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕËÉ̺йËÔ ªÇÍÁËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ º¾ÄÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô  ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ É̺¾Å¹ÊË ®¨¨»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ ªÖƽ»ÁЩ¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ1*3 ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÊÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÅÌÈÄÇËÆÁ˾ľÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ º¹À¹ÄÕË «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÁ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÈÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ 634" ,/"6' ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌżÁºÃ¹Ø,BUFQBMº¾ÊÈÄÀ¹Å¾ÉÁÅ©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ»Á½Ç» °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*DPQBM 3VGMFY 4IJOHMBT 5FHPMBÇÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*DPQBM 3VGMFY 4IJOHMBT 5FHPMBÇÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø,BUFQBM 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø4IJOHMBTT *$01"-

  ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË  ÈÅ ÈÅ ÈÅ  ÑË ÉÌÄÇÆ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÄÁÐƹØ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ

™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «­œ©™¦™« «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¯¾ÆËÉÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,"5&1"-»ƹÄÁÐÁÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø/035-"/%»ƹÄÁÐÁÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"-»ƹÄÁÐÁÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,BUFQBM3VGMFY *DPQBM 4IJOHMBT£ÇÅÈľÃËÌ×Ò©¹ÊоË °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø3VGMFY ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø3VGMFY 5FHPMB *DPQBM /PSEMBOE ,BUFQBM 4IJOHMBT °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø3VGMFY 5FHPMB *DPQBM /PSEMBOE ,BUFQBM 4IJOHMBT °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø3VGMFY 5FHPMB *DPQBM /PSEMBOE ,BUFQBM 4IJOHMBT °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"»ƹÄÁÐÁÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø±ÁÆ¼Ä¹Ê £¹Ë¾È¹Ä©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄ ¹Å¾ÉÔ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹÅؼùØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹϾņȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆÔ

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ·ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ªËÉÇÂÊƹº §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÁÉÊÃÁÂ¥¾Ë¹ÄÄ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±Á;É»ÇÄÆ  ÅÅ £É¹ÊÆÇØÉÊÃÁ  ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻdž¼¡ÊÃÁËÁņXXXPNTLHSBESV ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻdž¼£É¹ÊÆÇØÉÊÆXXXPNTLHSBESV

 ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ É †É †É

š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†††† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

61


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ รŽ ร… ยกรŠรƒรร‹รร…ยร‡รŠร‹ย›ร‡ร€ร…ร‰ยนรŠรยพร‹รŠยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร… ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ รŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ ยกรŠรƒรร‹รร… ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒ ยฑรรยพร‰รยฝร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รŠร‡รŠรƒ ยนยป ร…ยนร‰ร‘ ยฑรรยพร‰รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ ยฑรรยพร‰รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยฑรรยพร‰รˆร„ร‡รŠรƒรร‚รŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฑรรยพร‰รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร…ย†XXXPNTLHSBESV ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹รรƒร‰ร‡ยปร„ร ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹รรƒร‰ร‡ยปร„ร ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร„ร˜รƒร‰ร‡ยปร„รยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพรรˆร‰ร‡รŽร‡ยฝร†ร”ยพ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพยฝรƒร‰ร‡ยปร„รรรยนรŠยนยฝยนรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ยปร‹ยพรยฝร†ร˜ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพยฝรƒร‰ร‡ยปร„รรรยนรŠยนยฝยนยคร—ยบยนร˜รŠร„ร‡ยฟยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฉยนรŠรยพร‹ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพยฝรƒร‰ร‡ยปร„รรรยนรŠยนยฝยนยฆยนรŠรƒร„ยนยฝยพรรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพยฝร„ร˜รƒร‰ร‡ยปร„ร ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพยฝร„ร˜รƒร‰ร‡ยปร„รรรยนรŠยนยฝยน ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพยฝร„ร˜รˆร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยน รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยปรƒร‡ร‰ร‡ร‹รƒรยพรŠร‰ร‡รƒร ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพยฝร„ร˜รŠยนร‚ยฝรร†ยผยน ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒร—ร’รยพยฝร„ร˜รƒร‰ร‡ยปร„ร ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”รƒร‰ร‡ยปร„รยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ ยปร‡ยฝร‡ร‡ร‹ร„รยปร” ร‡ร‹รƒร‡รŠร”

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รˆร… ร‘ร‹ รˆร… รˆร…  รƒยปร… รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜

ย™ร„ร•รยนรยงร…ยพยผยน ยจยฃยญ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃรŒร€ร˜ ร…ยนยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยซยยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ยญยนรŠรƒรƒร‡ร… ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ย™ร€ยบรŒรƒยนรƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ยน ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ร€ยบรŒรƒยนรƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ยน ย™ร€ยบรŒรƒยนรƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซยพรˆร„ร‡ร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ *TPCPY ยซยพรŽร†ร‡ ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” *407&3 634" 08&/4$03/*/( ยซยกยชยฅย™ยยงยชยซย™ย›ยฃย™ ย™ยผร‰ร‡ร‹ยพรƒรŠ  ร‘   ย™ร‰ร…ร‡รร‡ร„

 รƒรŒยบร… รˆร… รƒยปร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠรรŠร‹ยพร…ยน ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย™รŠยบยพรŠร‹ร„รรŠร‹ ย™รŠยบยพรŠร‹ร‘ร†รŒร‰ร‡ยปร‡ร‚ ย™รŠยบยพรŠร‹ย†รƒร‰ร‡ร‘รƒยน ย›ยนร‹ยนร…รร†ยพร‰ยนร„ร•ร†ยนร˜634" *407&3ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ย›ยพร‰ยพยปรƒยนยฝยฟรŒร‹ร‡ยปยนร˜ ร…ยพยฟยปยพร†รร‡ยปยนร˜ E  ร…ร… ย›รยบร‰ร‡ร‘รŒร…ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร… ร…ร… ย›ร‡ร‚ร„ร‡รƒ ร„ยพร†ย†ยฝยฟรŒร‹ ร…ยพยฟยปยพร†รร‡ยปร”ร‚ ยœรยฝร‰ร‡ ย†ยปยพร‹ร‰ร‡ย† รˆยนร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ ยซยพรŽร†ร‡ร–ร„ยนรŠร‹ ยฌร†รรร„ยพรƒรŠ ยšรรˆร‡ร„ร• ยšรรƒร‰ร‡รŠร‹ ยœรยฝร‰ร‡ย† รˆยนร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜5ZWFL ยกร€ร‡รŠรˆยนร†ย™ ย›ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยœรยฝร‰ร‡ย† รˆยนร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ ยปยพร‹ร‰ร‡ร€ยนร’รร‹ยน ยœรยฝร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ร†ยนรˆร„ยนยปร„ร˜ยพร…ยนร˜ ยœรยฝร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยซยนร‚ยปยพรƒTPGU ยœรยฝร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยทร‹ยนยปยพรƒ ยœรยฝร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยทร‹ยนรร‡ร„ย†% ยœรยฝร‰ร‡รˆยนร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜5:7&, ยทยซย™ยญยงยค ยœร‰ยนร†รŒร„ยนยปรŠรˆยพร†ยพร†ร†ยนร˜ ยœร‰ยนร†รŒร„ยนยปรŠรˆยพร†ยพร†ร†ยนร˜ ยœร‰ยนร†รŒร„ยนยปรŠรˆยพร†ยพร†ร†ยนร˜ ยœร‰ยนร†รŒร„ยนยปรŠรˆยพร†ยพร†ร†ยนร˜ ยœร‰ยนร†รŒร„ยนยปรŠรˆยพร†ยพร†ร†ยนร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒรŒยบร… ร‰รŒร„ร‡ร† รƒยปร… ร‰รŒร„ร‡ร† รƒยปร… ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยงร…ยร‡ร… ยฆยชยซ ยงร…ยร‡ร… ยญยนรŠรƒรƒร‡ร… ยญยนรŠรƒรƒร‡ร… ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ยฅยพร‹ยนร„ร„ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ยฅยพร‹ยนร„ร„ ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยงร…ยร‡ร… ยงร…รŠรƒร‰ยพยผรร‡ร†รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

62

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ž»ÉÇËÁÀÇÄ ž»ÉÇĹÂË ÈÄûÅ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ,OBVG  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¨¾ÆÇ˾ÉÅ ¡ §¤¤™«†ÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄÇÆÀ»ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ   ÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃʦ¨¶¤¨™††¿¾ÄËÔ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆĹ»Ê¹ÆÇņ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ £ÉÇÑù ½ÉǺľÆù ȾÆÇÈĹÊ˹ £ÉÇÑù ½ÉǺľÆù ȾÆÇÈĹÊ˹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø ½ÉǺľÆù ›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å  ûÅ ûÅ ÄÁËÉ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÆÁÀùØ É É ÇË É ÆÁÀùØ É ÇËÉ É É É É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¦ª« ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªËÉǨÇÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä §ÅÊÃɾ¼ÁÇÆÊËÉÇ §ÅÇÅ ¬ÆÁ»¾ÉʹĨÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† ††††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ™ª«©™«ž£ ¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥ ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥ÁÆ»¹Ë¹»¹Êʝ§ª«™›£™ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùΠ ü½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÅ Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø ȹÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ü ü ›§¢¤§£Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø Ë×ÃÇ»¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹ؆ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇƦ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ

 Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ü  ü ü ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ É †É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É  É É

ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÇÅ ™ÅÌɪËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ™ÅÌɪËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ž©¥™£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY ƾÊÔÈľËÊØ ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊËÄÁÊËǻǨªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÅņÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ¥†ÎÎcÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ËÇÄÒ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »Ê¾ŹÉÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å  Ã̺Å ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

 É É ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¹ÂϾ» ¡¨ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªÃĹ½’ ™ÅÌɪËÉÇ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

63


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รƒร‰ร‡ร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽ ร‹ร‡ร„ร’ย†ร…ร…ย†XXXPNTLHSBESV ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽ ย†ร…ร…ยร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รƒร‰ร‡ร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽ ร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

 รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงร…รŠรƒร‰ยพยผรร‡ร†รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยซยยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยžยปร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ยซร‡ร‰ยผรˆร„ยนรŠร‹ ยงร…รŠรƒร‰ยพยผรร‡ร†รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รƒร‰ร‡ร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽยซร‡ร„ร’รร†ยนร„ร—ยบยนร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร” ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชรŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ร„รรŠร‹  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… 

ร‰  ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰  ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ 

ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยžยปร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ยซร‡ร‰ยผรˆร„ยนรŠร‹ ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบยจร‡ร„รร…ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยžยปร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ยซร‡ร‰ยผรˆร„ยนรŠร‹ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‡ยปร‰ยพร…ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

64

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹʈÃÉÇÑù ¨¾ÆÇÈľÃÊ ¶ÃÊËÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÄÖÃʆ£ ¨¾ÆÇÈÄÖÃʆ­ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ˾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕÎÎ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈľÃÊÁ½É ©¹Êо˝ÇÊË ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĶ£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔª«§¨¤ž£ª ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ

ûÅ  Ã̺Å  Ã̺Å ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ûÅ

ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ É ÇËÉ  É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

·ËÉÁϾÆËÉ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ž©¥™£ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÇ×ÀªËÉÇ ·ËÉÁϾÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾«¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¨ÄÁ˹«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO5FSNP4MBCÅû ¨ÄÁËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¨† ¨† ¨† ¨¨Ÿ† ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ †ÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ©ÌÄÇÆ«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO5FSNP3PMM Åû ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ E†ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51- ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫 ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ

ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÑË Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ ÑË ü ÈÅ ûÅ ûÅ 

É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» †É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¦ª« ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄÇËùÆÕÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆƹØ«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕÉÇ»ÁƼǻ¹Ø«©† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶†«†«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶À† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ÍÇÄÕŹ ªËÇÈľÃÊÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É›ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ,OBVG 3PDLXPPM -JOFSPDL «ÁÀÇÄ ¶ÃÇ»¾É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3»ÈÄÁ˹Π»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ™¢« «¾ÎÆǚ¤§£ «¾ÎÆǛž¦« «¾ÎÆÇ©¬­ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ30--&5›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ-*/&30$,›ƹÄÁÐÁÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*TPWFS «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕË Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕˤ™¢¦©§£ «¡ §¤ ¶£§›ž© «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø-*/&30$, £Æ¹ÌÍ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹«¾ÎÆÇ ¬Éʹ £Æ¹ÌÍ ¤¹ÂÆÉÇêÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅǼÇ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ»ÈǽϾžÆËÆÌ×ÊËØ¿ÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊEÇ˽ÇÅÅ

ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å ûÅ ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» Ã̺Å Ã̺Å ÌȹÃÇ» Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ûÅ  ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇË É

¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºÁÉÊÃÁÂ¥¾Ë¹ÄÄ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ªË¾ÃÄÇËùÆÕÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

65


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÑËÌùËÌÉÆǼÇ͹ʹ½¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §›ž©†£¦™¬­†«¡ª¥™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹحÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™ £¦™¬­ ¬©ª™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄÕ¼ÇÂ½Ç¼É «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØʹÄ×ÅÍÇÄռǨÇÉÁľÃÊt¨¾ÆÇÍÇÄ «¾ÎÆÇÉÇÃĹÂËÎÎ «ÁÊŹ ûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG*OTVMBUJPO5FSNP3PMM ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFUÎÎÅÅ Ã̺ŝÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU Ã̺Å ÇȈÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ634" ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÊËɹ ûÅ

 ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ÌȹÃ ûÅ ÌȹÃÇ» Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÉÌÄÇÆ ÌȹÃÇ» 

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ ™Éù†¹ ¦ª« ™Éù†¹ ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦ª« ¦ª« ž©¥™£ ™ÅÌɪËÉÇ ·ËÉÁϾÆËÉ ™Éù†¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™Éù†¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡ «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ ¬«ž¨¤¡«ž¤µº¹À¹ÄÕËǻԫ¾ÎÆÇ ™ÃÊÁ ¤¹ÂÆÉÇà ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÀÁÅƾ¼Çº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁبÇÉÁľÃÊÊÈđÆÃÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØˑÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØËÉ̺ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž»ÉÇËÁÀÇÄûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄգƹÌÍ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇÃûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨†ËÇÄÒÁƹ›ƹÄÁÐÁÁ»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¨¨¬ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨¨Ÿ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕª«ž£¤§›™«™ ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬«ž¨¤¡«ž¤µÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ¡ÀÇ»¾É £Æ¹ÌÍ ©ÇÄľË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬©ª™©™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÈÄÁËÔ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¥† ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¨† ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬Éʹ ¡ÀÇ»¾É «ÁÊŹ £Æ¹ÌÍ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¶ÃÇ»¾É ûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ÍÇÄÕ¼¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†®ÇÄÊËÅÅ ¥ÁÆ»¹Ë¹ ÍÇÄÕ¼¹ ½Ç¼É ­ÇÄÕŹÎÇÄÊË Ê˾ÃÄÇËùÆÕ

 Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ  ÌȹÃÇ» ûÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÉÌÄÇÆ ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» Ã̺Å  ÉÌÄÇÆ ºÉÁþË  ûÅ ûÅ   ûÅ ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÎÇÉÇÑÁ¾ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¹ÂϾ» ¡¨ ¦ª« ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¦ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¦ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ÅÌɪËÉÇ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ÅÌɪËÉÇ ¦ª« §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¨¾Ë¹Ä §«  ™Éù†¹ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ÅÌɪËÉÇ ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¦ª« §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

66

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ šÄÇÆιÌÊ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ)PM[CMPDL ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF œ¾ÉŹÆÁØ ›Ê¾Ï»¾Ë¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ.JUUFO £¹Æ¹½¹ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ©ÇÊÊÁØ ÇÊ˹»Ã¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ¼ÄØÆϾ»Ô§©«§ ©ÇÊÊÁØ ¦Ç»ÁÆù ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œž˹ÄÄÁÐÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¹Å¾Éº¾ÊÈÄ¥ÇÆ˹¿ ¦¹ÈÔľÆÁ¾͹ʹ½Ç»ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ¨¨¬ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÁÀÌÆÁùÄÕÆǼÇÍÁÆÊÃǼÇÊÔÉÕØÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å17%' ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÈɆ»Ç¶Ä¾ÃËÉÇÒÁˆª¹Å¹É¹ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾¥¾ËÀ¹Å¾ÉÔ ɹÊÐ¾Ë ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨¹Æ¾ÄÕ¹Ä×ÅÃÇÅÈÇÀÁËƹØÅÅ Î Î ƹÀ¹Ã¹À†ÅÅ ÃĹÊÊœ ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» ÅÇÒ¾ÆÁØ ÌÊËÉÇÂÊË»¹ÈÇÄÇ»ÁľÊËÆÁÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØÃÇÄÇËÔÂùžÆÕ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇËɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ»Á͹ÃËÌɝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨Ç½ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØû¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÅ͹ʹ½¹Å ¹Ä×Å ÇÏÁÆÃǻùÊÇÊÃĹ½¹

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ

 ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ †É ÇËÉ

«­œ©™¦™« ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¡¦ª¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨¾Ë¹Ä §« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË  ¾ÆÇÆ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºË¾ÈÄÇʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾Ë¹Ä §«  ªËÉÇÂËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕùÊʾËÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»Ê¾ÎŹÉÇà ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄÇ»ÔÂ¥¡««ž¦ ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&©¹ÊÊÇÐù ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'JOF#JSšÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼš©ž›¦§ ž˹ÄÄÁоÊÃÁ»ÁÆÁÄǻԠ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠœ¾ÉŹÆÁØ §ÍÁϨɾ½Ê˹»©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& )PM[QMBTU»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ)PM[QMBTU ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԝ‘þ ©ÇÊÊÁØ §©«§ ©ÇÊÊÁØ ¥ÁË˾Æ £¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԩÇÊÊÁØœ¾ÉŹÆÁØ¥ÇÆ˹¿©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԩÇÊÊÁØœ¾ÉŹÆÁØ©¹ÊоË£ÇÅÈÄ¥ÇÆ˹¿ÇÊË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁÐ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ Ä׺ԾÏ»¾Ë¹ÁɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ

 ûÅ ÑË ûÅ ûÅ   ÑË ÑË ÑË ÑË  ûÅ ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê «­œ©™¦™« ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

67


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª™¢¡¦œž˹ÄÄÁоÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÈǽÀ¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÃÇÅÈľÃËÈÇ»¹ÑÁÅɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ›ÇÀÅƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ©¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԠɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"-*5& §©«§ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй©¹ÀÄÁÐÏ»¾ËÇ»©¹ÊНÇÊË ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾Ï»¾Ë¹ ªÁÊ˾ÅÔÅÇÆ˹¿ÆÔ¾½ÃÇÅÈÇÀÁ˹ ¹Ä×ÅÈÉÇÍÁÄÕ"-6†'"45 Å ÅÅ ªÄ¹Æ¾ÏǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ­¹Ê¹½»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ɹÊÐÃÇÅÈľÃË »¹ÉÁ¹ÆǺÄÁÏ ɹÊк¾ÊÈÄ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊоËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃǼÇʹ½ÁƼ¹ оɾÈÁÏÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈǽÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»¾ÆË͹ʹ½Ç» ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

ÑË  ÈÅ ûÅ ÑË  ÑË ÑË ÑË ûÅ  ÑË ûÅ  ûÅ  ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ­¹ÊÃÃÇÅ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¾ÆÇÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÊƹº ªËÉÇÂËÇɼ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   šÁÃÉÇÊË ºÁÈÇÄÕ ›¾ËÉǼÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÊȹÆ œ¾ÉÃÌľÊ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ÊÌιØÊžÊÕ ™£›™ª«§¨ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ ¥¾¼¹ÍľÃÊ 5ZWFL œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃʆXXXPNTLHSBESV œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ûÅ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›ž«©§ ™²¡«™«¹Â»¾Ã ¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›ž«©§ ™²¡«™·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ

ÈÅ ûÅ ü ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ É É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÁË˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø

ÈÅ

 †É

™ªª†¨¹Ã §§§

†† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁ؆¿Á½Ã¹ØɾÀÁƹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÆËÇÆÁËÇ»¹Ø8"5&34501 œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹ ùÅÆØ ÃÁÉÈÁй š¡«©§¦ŹÉù œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØœ¡©§šž«§¦ª©œ† ª©œ† ÊžÊÕɾÅÇÆËƹØ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ͹ʹ½Ç» ŹÆʹɽ¦ÁÀϾÆÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦ ÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦s ½Çº¹»Ã¹»º¾ËÇƆüÃ̺Å Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦†¶£§¦§¥ ÈÉÇÆÁà º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ

ûÅ ÈÅ ü ü ü ûÅ ü ü ü

É ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ·ËÁÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ «™¤¡¥™¦ ©žœ¡§¦ª­ ·ËÉÁϾÆËÉ ©žœ¡§¦ª­ ©žœ¡§¦ª­ ©žœ¡§¦ª­

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£§¤µ¥™«ž£ª ÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø º¾Ä¹Ø º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾†.BTUFSTFBM &NBDP œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽ»¹ÄÇ» º¹ÊʾÂÆÇ»ÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ©¡£§¤ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽÀ¾ÅƹØ4JLB¨›® «¨§ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؚ¡«©§¦ŹÉù£ÇÆϾÆËɹË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؚ¡«©§¦ŹÉù£ÇÆϾÆËɹË¿Á½ÃÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؚ¡«©§¦ŹÉù±ËÌùËÌÉÆÔ½º¹ÊʾÂÆÇ» œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؚ¡«©§¦ŹÉùœÁ½ÉÇÈÄÇź¹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁت«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»Áº¹ÊʾÂÆÇ» œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™

ü ü ü ûÅ ü ÄÁËÉü ü ü ü ü ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

©žœ¡§¦ª­ ¨¾Ë¹Ä §« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨¾Ë¹Ä §«  §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ·ËÁÊ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

68

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ·Ë¹ÍÇÄ °¾ÎÁØ ¡ÀÇÊȹÆ™ š ª  ¡ÀÇÊÈ¹Æ «¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¨¹Édž ¼Á½Édž ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇÄ ¡ÀÇÊȹÆ©™ªª©§°£™ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾Æùž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÈľÆù ûņXXXPNTLHSBESV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ªÃÇÉÄÌÈÔ Ç˻ǽÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¬ÆÁÍľÃÊ ºÁÈÇÄÕ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÁ¥† ûņXXXPNTLHSBESV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ º¹Æù   ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ  ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÊƹº §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁº«¾ÈÄǪƹº ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ ™ÊºÇÁÀ½¾ÄÁØ ÍËÇÉÇÈĹÊËÔ ƹºÁ»ÃÁ ɾÅÆÁ ȹÉÇÆÁË ľÆ˹ÃÇÆ»¾Â¾ÉƹØ š¹ÄÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ½ÄÁƹÅ¥§ž©¦ š¹ÄÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ½ÄÁƹÅ©ž«©§ š¾ÆÀÁƆùÄÇѹ ƾÍɹʪ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø™¨ ™¨© ¤¨ ™œ¡ ™ª ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª §É¼Ê˾ÃÄÇ ¨¹ÉÇÆÁ˨¥š ¨§¦†š ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÇÃÉÔËÁ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ©Ìù»¹ÁËÉ̺ÃÁɾÀÁÆǻԾÁ¨›®E† ÊǾ½ÌÊËÉÇÂÊË»¹ ÎÇÅÌËÔ ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù† Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù† Ä ªÉ¾½ÊË»ÇÅÇ×Ò¾¾ÈÇ»ÔÊÇĹÅƹÃÁÉÈÁо ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ «¾ÃÊËÇÄÁË «¾ÎÈĹÊËÁƹ«¥£²Á¥šª ɾÀÁƹÈÇÉÁÊË¹Ø ÈÁÒ¾»¹Ø ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ «¾ÎÈĹÊËÁÆÔ¥šª «¥£² ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ­ÌņľÆ˹ ­ÌņÑÆÌÉ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

ü ü ü  ÑË ÑË ÑË ü ü ü ÑË ü ÄÁÊË ü Å  ÑË ÑË ü ÑË ü ü ü ü ü ü ü ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ®¨¡ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇË ÉûÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

69


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ

ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฃร‡ยปร‰ร‡ยปร”ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ #FSHBVG#BTFร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… #FSHBVG#PEFO'JOBMรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜รˆร‡ร„ ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… #FSHBVG#PEFO(SPTTร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร…ร… #FSHBVG#PEFO*OUFS(SPTTร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ร…รร†ยพร‰ยนร„รˆร‡ร„ ยผร„ร˜ร†รรˆร‡ยปย†ร‹ร• ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO.FEJVNร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รˆร‡ร„ ย†ร…ร… #FSHBVG1SBLUJLยบยนร€ร‡ยปยนร˜รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฅ ยฅ ย›รŠยพยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรร€ยœย›ยค ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปยน5BSLFUU ยชรร†ร‹ยพร‰ร‡รŠ ยคยนร…รร†ยนร‹ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠยนยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠ ยคยนร…รร†ยนร‹#BMUFSJP ,BJOEM 7PHVF 1SFNJVN 2VJDL4UFQ ยคยนร…รร†ยนร‹5BSLFUU "CFSIPG 2VJDL4UFQ $MBTTJD ยคยนร…รร†ยนร‹5BSLFUU 2VJDL4UFQ "CFSIPG 2VBMJUZ$SBGU ยชรร†ร‹ยพร‰ร‡รŠ ยคยนร…รร†ยนร‹5BSLFUU 2VJDL4UFQย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยšร‡ร„ร•ร‘ยปร”ยบร‡ร‰ยฆรร€รยพร†ร” ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผรƒร„ ร€ยนร…ร‡รƒย†ยผร‡ร‰ร˜รรร‚ยปร‡รŠรƒ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผ รƒร„ ร…ร… ยผร‡ร‰ร˜รรร‚ยปร‡รŠรƒ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚รƒร„ ร…ร… ร€ยนร…ร‡รƒย†ยผร‡ร‰ร˜รรร‚ยปร‡รŠรƒ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚รƒร„ยนรŠรŠ ยผร‡ร‰ร˜รรร‚ยปร‡รŠรƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚รƒร„ยนรŠรŠ ยผร‡ร‰ร˜รรร‚ยปร‡รŠรƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยฝยปรŒรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร† ร‹รƒยนร†ยพยปร”ยพยฝรƒร‡ยปร‰ร‡ยปร”รŽรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚รร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ยฆรร€รƒรยพรยพร†ร” ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ย™ยฆยซยกยชยซย™ยซยกยฐยžยชยฃยกยขยฝร„ร˜ร‰ยพร†ร‹ยผยพร†ย†รƒยนยบรร†ยพร‹ร‡ยป

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยฎร‡ร€ร˜รร† ย™ยฆยยก ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยฎร‡ร€ร˜รร† ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยนร†ร‹รรŠร‹ยนร‹รรยพรŠรƒรร‚รร‹ร‡รƒร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร˜ร’รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร… รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ยยงยชยซย™ย›ยฃย™ยšยžยชยจยคย™ยซยฆยง ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยชร”รƒร‹ร”ยปรƒยนร‰ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ยฌร€ร‡ร‰ร”รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡รยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜ ร‘รร‰  ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผยพร‹ยพร‰ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยฝรˆร‡ร…ยพร’รŠยปร”รŠร‡รƒร‡ร‚ร†ยนยผร‰รŒร€รƒร‡ร‚ร†ยนรˆร‡ร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผร‡ร…ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰ร รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปรƒร…ยพรŽยนร†รรยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร˜ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร…ยนยผยนร€รร†ร‡ยปรยซยฏยฅร†ร‡ยฟยพรŠร‹ยปร‡ร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร‹ร‰ยพร†ยนยฟยพร‰ร†ร”รŽรรรร‹ร†ยพรŠย†ร€ยนร„ร‡ยปย™ร†ร‹รรŠรƒร‡ร„ร•ร€ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยนยฝร…รร†รรŠร‹ร‰ยนร‹รยปร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ยฃร„ยนรŠรŠรรƒยนรยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยฝยพร‹รŠรƒรรŽรร‘รƒร‡ร„ร•ร†ร”รŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร…ยพยฝรรรร†รŠรƒรรŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡ยบร“ยพรƒร‹ร‡ยปยงรˆร‹ร‡ยปร”ยพรยพร†ร”ร‡ร‹ร‰รŒร„ร‡ร†ยนยชรƒรยฝรƒร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡รˆยพร‰ยนรรร‡ร†ร†ร”รŽรร‰ยพยนร†รร…ยนรรร‡ร†ร†ร”รŽร€ยนร„ร‡ยปรŠยบยนรƒร‹ยพร‰รรยชร„ร‡ยพร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŠรˆร‡ร‰ร‹รยปร†ร”รŽร€ยนร„ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŽรร…รรยพรŠรƒรรŽร„ยนยบร‡ร‰ยนร‹ร‡ร‰รร‚ รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร”ร‚รƒร€ยนยผร‰ร˜ร€ร†ยพร†รร˜ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ยฝรƒรร†ร‡ร‹ยพยนร‹ร‰ร‡ยปรรŠร‹รŒยฝรร‚ร€ยปรŒรƒร‡ร€ยนรˆรรŠร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รรƒร‡ยปร‰ร‡ร„รร†ยฝร„ร˜ยผร‡รŠร‹รร†รรรยบรร€ร†ยพรŠย†รยพร†ร‹ร‰ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รƒร‡ร…ร…ยพร‰ร ยผร‡ร…ร‡ยผ 5BSLFUU ร…รร†รˆยนร‰ร‹รร˜ร‰รŒร„ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‰รร‰ร‡ยฝร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ร…ร†ย†ยปร‡ร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒยฝยฝรร€ยนร‚ร†ยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… ร‘รร‰  ร… ยฝร‡รŠร‹ ร…รร†รˆยนร‰ร‹ร‰รŒร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚5BSLFUUยกร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚รรƒร‰ยนรŠรยปร”ร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รรŠรƒรร‚ร€ยนร’รร‹ร†ร”ร‚รŠร„ร‡ร‚ ร…ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รˆร‡ยฟยนร‰ร†ร”ร‚ยœร‰รŒรˆรˆยนยผร‡ร‰ร—รยพรŠร‹รยœยร„ร˜รˆรŒร‹ยพร‚ร–ยปยนรƒรŒยนรรร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รŠรŠยนร†รร‹ยนร‰ร†ร”ร…รรร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรร…รรŠยพร‰ร‹รรรรƒยนร‹ยนร…ร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ร‘รร‰รร†ยนร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ ร‘ร†รŒร‰ รƒร„ยพร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รรร˜ร‘รร‰รร†ยนร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร… ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚   ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร–รƒร‡ร†ร‡ร…รƒร„ยนรŠรŠยน ร‘รร‰ร… ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร„รร†ร‹รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚รŠรƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…รรŠรร„รรƒร‡ร†ร‡ยปร”ร…รƒร‰ยนยพร…ยฃยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน รŠร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร…รรƒรƒ

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹  ร…

ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผ ยฝร‡ยผ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡รˆร‹รยพร†ร” ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ย™ยฆยยก ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ย™ยฆยยก ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

70

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎรŠยฝยปร‡ร‚ร†ร”ร…รƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…รร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร… ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎรŠรƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…ยปร”รŠร‡ร‹ยน รŠร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ย†ร…ร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ รˆยนร‰รƒยพร‹ร‡ร‹ร…ร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร‹ย‘รˆร„ร”ร‚รˆร‡ร„ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร… ยถรƒร‡รร‡ร„ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ยพ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพยจย›ยฎ ยผร‰ร˜ร€ยพร€ยนร’รร‹ร†ร‡ยพร…ร‡ยฝรŒร„ร•ร†ร‡ยพ รŽรŽ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพยจย›ยฎ ร…ร‡ยฝรŒร„ร•ร†ร‡ยพ รŽรŽ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‡ร„ยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ยพ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร‡ยพร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร‡ยพ ร–รƒร‡ร„ร‡ยผ รŠร†รยฟยนร—ร’ยพยพร†ยนยผร‰รŒร€รƒรร†ยนรŠรŒรŠร‹ยนยปร” ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยบร”รŠร‹ร‰ร‡ร€ยนร‹ยปยพร‰7FUPOJUยร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยผร‰รŒยบร”ร‚ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยฝร‡ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยป7FUPOJUยร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ร‹ร‡ร‰ยผรŒร…ยพรŠร‹ยพร† ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยถรƒร‡รˆร‡ร„ยผรรˆรŠร‡ยปร”ร‚ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ยฌร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠย†ยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ย† ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ ร†ยนรƒยนร‹รŒร‘รƒยพ ร†ยนรŠยพร‹รƒยพ รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚$"-&0 รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ ร€ยนรยนรŠยนรŠยปร‡รร…รร‰รŒรƒยนร…ร ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚6/*."5 รˆร‡ยฝรŠร‹ร˜ยฟรƒรŒ รƒร„ยพร‚ รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒร—ร’รยพ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚$"-&0 6/*."5 ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚$"-&0รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ รƒร‡ยปร‰ร‡ร„รร† ร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบยพร€รŠร‹ร˜ยฟรƒร ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚รŠยปยพร‰รŽร‹ร‡ร†รƒรร‚ รˆร‡ยฝรˆร„รร‹รƒรŒ ย™ร†ยผร„รร˜ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ร„ยพร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รร5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝร„ร˜ยปร„ยนยฟร†รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รร5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝร„ร˜ยปร„ยนยฟร†รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ ร†ยนรŠยพร‹รƒยพ ร†ยนรƒยนร‹รŒร‘รƒยพ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รˆร‡ยฝรŠร‹ร˜ยฟรƒรŒ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ รˆร‡ยฝยบร‡ร‰รˆร‡ยฝยปยนร‘รร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†รร˜รƒรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร— ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ ร‹ยพร‰ร…ร‡ร‰ยพยผรŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร” ยฉร‡รŠรŠรร˜ ย™ร†ยผร„รร˜ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ รƒยนร‰ยบร‡ร†ร‡ยปร”ร‚6/*."5รˆร‡ยฝรˆร„รร‹รƒรŒ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยจร‡ร„ร”ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพรŠรŒรˆร‰ร‡รร†ยพร†ร†ร”ร…ยปยพร‰รŽร†รร…รŠร„ร‡ยพร… ยจร‡ร„ร”ร†ยนร„รยปร†ร”ยพยปร”รŠร‡รƒร‡รˆร‰ร‡รร†ร”ยพรˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร†ร‡ยปร”ยพ ยจร‡ร„ร”รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ4JLB รˆรร’ยพยปร‡ยพ รŽรร…รรยพรŠรƒร‡ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ยจร‡ร„ร”รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ4JLB รŠรƒร„ยนยฝร” รˆยนร‰รƒรร†ยผร ยจร‡ร„ร”รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ4JLBยนร†ร‹รรŠร‹ยนร‹รรยพรŠรƒรยพ ยจร‡ร„ร”รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพรยนยฝร…รร†รรŠร‹ร‰ยนร‹รยปร†ร”ยพ ยจร‡ร‰ร‡ยผร"M รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพยฝร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†รˆร‡รƒร‰ ยผยนร…ร…ยนรยปยพร‹ร‡ยป ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร† ยจร‡ร‰ร‡ยผร"M รŒยผร„ร‡ยปร”ยพ ยผยนร…ร…ยนรยปยพร‹ร‡ยป ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยจร‡ร‰ร‡ยผรร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพยบร‰ร‡ร†ร€ยน รŠยพร‰ยพยบร‰ร‡ ร€ร‡ร„ร‡ร‹ร‡ รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡ ยจร‰ร‡ยบรƒยนร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ยนร˜ ยจร‡ร‰ร‹รŒยผยนร„รร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‰ร‡ยบรƒยนร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ยนร˜ ยจร‡ร‰ร‹รŒยผยนร„รร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‰ร‡ยบรƒยนร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‰ร‡ยบรƒยนร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยฉยพร…ร‡ร†ร‹ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร‡ยผร‡รˆร‡ร„ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รŽร…ร… ยบยพยฟ ยบยพร„ ร‡ร‰ยพรŽ รŠร„รƒร‡รŠร‹ร• ร‡รŠร‡รƒยน ยชร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยทร†รรŠ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ ยฃร†ยนรŒรย†ยฌยšยง ยชร‹ร˜ยฟรƒยนรˆร‡ร„ยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยทร†รรŠ ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฌรƒร„ยนยฝรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ยน รˆร‰ร‡ยบรƒร ร‰ยพรŠร‹ยนยปร‰ยนรรร˜ ยฑร†รŒร‰ร”ยฝร„ร˜รŠยปยนร‰รƒรร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ยนยšร‡ร„ยพยพรยปยพร‹ร‡ยป

 ร… ร‰ ร… ร‰ รƒยปร… ร‡ร‹ร‰ รƒยปร… ร‡ร‹ ร‰ รƒยปร… ร‡ร‹ ร‰ รƒยผ ร‡ร‹ร‰ รƒยปร… ร‡ร‹ร‰ รƒยปร… ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รƒยปร… ร‡ร‹ร‰ รƒยผ ร‰ รƒยผ ร‡ร‹ร‰ รƒยผ ร‡ร‹ ร‰ รƒยผ ร‡ร‹ ร‰ รƒยผ ร‡ร‹ ร‰ รƒยผ ร‰ รƒยผ ร‰ รƒยผ ร‰ รƒยผ ร‡ร‹ ร‰ รƒยผ ร‡ร‹ ร‰ รƒยผ ร‡ร‹ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ร‡ร‹ร‰ รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ร‡ร‹ร‰ รƒยปร… ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รƒยปร… ร‰ รƒยปร… ร‰ รƒร‡ร…รˆร„ ร‡ร‹ร‰ รƒยปร… ร‰ รˆร… ร‰ รƒยปร… ร‰ รƒยปร… ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รƒยผ ร‡ร‹ร‰ รƒยปร… ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ รƒยปร… ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ รƒยปร… ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รˆร… ร‰ รˆร… ร‡ร‹ร‰ ร‘ร‹ ร‡ร‹ร‰ รƒยปร… ร‰ รƒยปร… ร‰ รƒยปร… ร‡ร‹ร‰ รƒยปร… ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รƒยปร… ร‡ร‹ร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร‡ร‹ร‰  รˆร… ร‰

ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยฆยชยซ ยฆยชยซ ยทร‹รรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชยญยกร†ยบยพร‰ยผ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยฃยชยฃ ยชร…ยนร‰ร‹ยฃร„รร…ยนร‹ ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร…ยนร‰ร‹ยฃร„รร…ยนร‹ ยชยญยกร†ยบยพร‰ยผ ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยงร…รŠรƒยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยงยงยง ยงร…รŠรƒยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยงยงยง ยงร…รŠรƒยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยงยงยง ยชยญยกร†ยบยพร‰ยผ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยร‡ร… ยชยญยกร†ยบยพร‰ยผ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡รร‹ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รˆร„รร‹รƒยน ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚รŽ ร†ยพรˆร‡ร„ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚รŽ ร‰ยพร„ร•ยพร ร†ยพรˆร‡ร„ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚&45*."รƒรรŠร„ร‡ร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ รŽ ร…ร… ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚&45*." รŽ ร†ยพรˆร‡ร„ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚&45*." รŽ รˆร‡ร„รร‰ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚ยฌร‰ยนร„ รŽ ร†ยพรˆร‡ร„ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚ รŽ ร†ยพรˆร‡ร„รร‰ ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚ รŽ รˆร‡ร„รร‰ ยฃยนร…ยพร†ร•ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ ยฃยนรยพร„ร•ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยซยพรŽร†ร‡ยผร‰ยพรŠรŽ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ รŽ รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร„รร‹รƒยนรรŠรƒร‰ร‡ร†ยพยฝยนร—ร’ยนร˜5&33";;0 ยจร„รร‹รƒยนรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ย™รƒยปรร„ร‡ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยจร‡รŠร‹ ยฆร‡ยปร‡รŠยพร„ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยคยพยปร‘ยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

71


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨ÇÄÕѹ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ»ƹÄÁÐÁÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùج½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùÃÁÊÄÇËÇÌÈÇÉƹب¾Ð¾É¹Î ¨ÄÁËù£ÄÁÆÃ¾É  ¨ÄÁËùƹÈÇÄÕƹج½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁªÃÁ½ÃÁ½Ç ªËÌȾÆÁÁÀþɹÅǼɹÆÁ˹ ÎÎ

ûÅ   ûÅ ÑË  ÑË

ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É

¨ÉÇɹº ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ªËÉÇÂËÇɼ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† ††

§ºÇÁ ŸÁ½ÃÁ¾ǺÇÁsƾÈÇ»ËÇÉÁÅÔ»Á½»¹ÑÁÎÊ˾Æ §ºÇÁ §ºÇÁ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ ÎÅ ™Æ¼ÄÁØ XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁ œÇžÄÕ §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ £ÇÉ×Ãǻù §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œÇžÄÕ XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇÉ×Ãǻù XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇÉ×Ãǻù «ÌÉÁÆÊà ª¹É¹ËÇ» §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÁÆÊà XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎŧÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ»ÁÆÁÄǻԾ ÅÇ×ÒÁ¾ÊØ §ºÇÁƹËÌɹÄÕÆÔ¾ º¹ÅºÌà ½¿ÌË XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁ¨¹ÄÁËɹÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎŧÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ«ÌÉÁÆÊýÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔΧš³ž£«§›§È˪¹ÅÔ¾ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ 

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼

™¦¡ ¤¾»Ñ¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›ÁÃËÇÉÁ¸ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» ™¦¡ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» ™¦¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ ÎÅ ›¾ÉʹÄÕ XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ ÎÅ œ¾ÉŹÆÁØ XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ ÎÅ Æ¾ÈÉÇŹÂÆ XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ ÎÅ ¡Ë¹ÄÁØ XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ ÎÅ Ï»¾ËÆÔ¾ XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎÅ º¾ÄÔ¾ XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÈǽÈÇÃɹÊÃÌ5&,™«ž£Î Å »¹ÊÊ ËÇɼÌžÊ˾Æ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÑÁÉÁÆÇÂÅš¾ÄÕ¼ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ºÇÁ ƹËÌɹÄÕƹØÈÉǺù XXXWFSTBM†PNTLSV §ºÇÁ ¨¾ÆÀ¹ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÈÉǺÃǻǾƹÊ˾ÆÆǾ¶ÃÇÄǼÁÐÆǾÁÊËÁÄÕÆǾ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ ªË¾ÃÄÇǺÇÁÁÊÇÉË ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFY¨¹ÌËÁÆù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFYÁ¹¼ÇƹÄÕ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFY©Ç¼Ç¿Ã¹ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFY©Çź ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFYžÄù ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊË ȹÌËÁÆù 8FMMUPO†ÖÃÇÆÇÅżÅû ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅ

ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Å ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ »¹ÊÊ ÇËÉ ÇË É ºÈÇÊÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ É ÇËÉ

›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™¦¡ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ªËÉǺ¹Ë ™¦¡ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» ™¦¡ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ 4VQFSȹƾÄÁ¨›®¤™¥¡¦¡©§›™¦¦´ž¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ›¹¼ÇÆùº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ

 ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É É

¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†††† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËƹØ «×žÆÕ 

ÑË ûÅ ÑË ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É

¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ¯¾ÆËɆÊ;ɹ

†† †† †† †† †† ††

72

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËÆ¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ºÇľ¾ɹÊÏ»¾ËÇÚ¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®œÄØƾϽÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®¤¹ÅÁƹ˽ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®¥¾Ë¹ÄÄÁýÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®©¾Âù½ÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ »¹¼ÇÆù ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®††ÅÅ Å ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®º¾Ä¹ØÎÎÅÅ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ƾÃÇƽÁÏÁØ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®˾ÉÅÇȾɾ»Ç½ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÑË Å ûÅ ûÅ

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÁ˧ÅÊà ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ª¨£†§ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨Ç½ÇÄØà ¡¨ «­œ©™¦™« ¨Ç½ÇÄØà ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¤¾»Ñ¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁ

ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØ3FUJBM5FHVMBS Î ÅÅÅ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØš¹ÂùÄ  ÅÅÅ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØžÆÁʾ  ÅÅÅ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹتÇÄÁ½ ÈÄÁÆËÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ ÈľÆÇÐ ùº¾ÄÕÆÔ ÈǽÈÄÁËÃÌ ĹÅÁÆ¹Ë ÄÁÆÇľÌÅ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾%FTDPS œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁÆ ÅÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¬ÃɹÁƹ ËÇÄÕÃÇ»Ź¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ Ï»¾ËÇ»ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ™¦¡ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ›ÁÃËÇÉÁ¸ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ™¦«¬©™Ÿ «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ¨ÇËÇÄÃÇ»³ š¹ÌϾÆËÉ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž®

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ8883*5".36 ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾8883*5".36

 ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

©¡«™¥ «£„™Âʺ¾É¼” ©¡«™¥ «£„™Âʺ¾É¼”

†† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPMÃĹÊʹÄ×ÃÊ ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPM %FDLFOGFTU 3FOPMJU »¹ÊÊ ÇÉÁ¼ÁƹÄ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¨ÇËÇÄÃÇ»³ š¹ÌϾÆËÉ «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

73


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ» ÃÇÅÈÄÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ž½ÌÐɾ¿½¾ÆÁ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØÑÃÇÄÁ½¾Ëʹ½Ç» XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÈÇÄÌÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆԾʺľÊËùÅÁ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆԾʺľÊËùÅÁ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÊÍÇËÇȾйËÕ× ÈÇËÇÄÃÁ Ê˾ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÊÍÇËÇȾйËÕ× XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$MJQTP &EFMXFJTT ±»¾ÂÏ œ¾ÉÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾Ï»¾ËÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ĹÃǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ĹÃǻԾ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ʹËÁÆǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈľÆÇÐÆÔ¾ ¨›® ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ɹÀÆÔÎ͹ÃËÌÉ ¼ÄØÆ¾Ï ʹËÁÆ ŹË ž˹ÄÄÁà ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©™ª°ž«ª«§¡¥§ª«¡POMJOF ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©ÇÊÊÁØ ŹË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ËÇÆÃÁ¾ËÇоÐÊ»¾ËÁÄÕÆ IÅÅ XXXWFSTBM†PNTLSV ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ &%&-8&*44 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ ±»¾ÂϹÉÁØ $-*140 ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ š¾ÄÕ¼ÁØ º¾ÄÔ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ»§ÅÊþ

 ûÅ    ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ QPUPMPLSV ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

$-*140†§ÅÊà ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ $-*140†§ÅÊà ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ $-*140†§ÅÊà ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ™¦«¬©™Ÿ ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ 1"364 1"364 1"364 ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÃÇ»³ š¹ÌϾÆËÉ $-*140†§ÅÊà ¨ÇËÇÄÃÇ»³ š¹ÌϾÆËÉ ¨ÇËÇÄÃÇ»³ š¹ÌϾÆËÉ ™¦«¬©™Ÿ «ž©¥§«ž®

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»ÔÂ&YUFO[P ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿Æǽ»ÌÎÌÉǻƾ»Ô ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂÀ¹Åѹ ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂÀ»¾À½ÆǾƾºÇ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂŹËÇ»ÔÂʹËÁÆǻԠ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂŹËÇ»ÔÂʹËÁÆÇ»ÔÂ&YUFO[P ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇž˹ÄÄÁà ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂËùƾ»Ôº¾ÊÑÇ»ÆÔÂ$FSVUUJ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂËùƾ»Ôº¾ÊÑÇ»ÆÔÂ%FTDPS $MJQTP ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH»¹Êʪ¡ª«ž¥™ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH§¹ÀÁÊ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOHª¡ª«ž¥™ £Á˹ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH š¹ÂùÄ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ%FDPSBUJWF ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ÎÅÅ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ ¡«™¤µ¸¦ª£¡¢¡ ™¢¦ ¨ÇËÇÄÇéžž°¦´¢™¤šžª ¥§ª£›™ º¾ÄÔ ¨ÇËÇÄÇéžž°¦´¢™¤šžª ¥§ª£›™ ž˹ÄÄÁà ¨ÇËÇÄÇéžž°¦´¢™¤šžª ¥§ª£›™ ÊÌȾÉÀÇÄÇËÇ ¨ÇËÇÄÇéžž°¦´¢™¤šžª ¥§ª£›™ ÊÌȾÉÎÉÇÅ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ¨›® ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ ɾÂù"HHFSº¾Ä¹Ø™/"-Å  ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ›Ê˹»Ã¹"HHFS™4/-Å ÊÌȾÉÎÉÇÅ ¨ÇËÇÄÇÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËº¾ÄÔ Ï»¾ËÆÇ ¨ÇËÇÄÇÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ž˹ÄÄÁà Ï»¾ËÇ» ¨ÇËÇÄÇÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ȾÉĹÅÌËÉ Ï»¾Ë¹ ¨ÇËÇÄÇÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇÁÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ»¥ÇÆ˹¿º¾ÊÈÄ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆÔÂÈÇËÇÄÇÐÆÔÂ¥¥  

ûÅ ûÅ ûÅ     ûÅ ûÅ ÑË Ã̺Å ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

QPUPMPLSV ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊËÌÈƹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ É É É É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ®ÇÀØÁÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªËÉǨÇÊË ªËÉǨÇÊË ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ™¦¡ ªËÉǨÇÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

74

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ šÄÇÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ šÉÇƾƹÃĹ½ÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ ÊÇÑËÇÉÃÇ šÉÇƾƹÃĹ½ÃÁ §›§°¡£¡ ¨¤™ª«¡¦´ ™²¡«¦´ž XXXMPDLT†LFZTSV œÄ¹ÀÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ Ê˾ÃÄÇ ÈĹÊËÁà »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÅÁº¾À¤×ÃÁ¥ÇÆË ÁÀ¼ÇËÇ»Ä »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ÁÀ¨›®Á™¤·¥¡¦¡¸ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ £¦©†XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁ؆XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ̽¹ÉÇÈÉÇÐÆǼÇÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁĹÅÁÆ¹Ë ÑÈÇÆ »¾ÉÁÄ׺Ծ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔ ƹÀ¹Ã¹ÀÇÊ˹»Ã¹ ÌÊ˹Æǻù »¾ÉÁž¿ÃÇÅƧÈËÁÅ š¾Ã¹É £É¹ÊÆǽ¹É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ŹÊÊÁ» §¼ÉÇŻԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ ÑÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾§ÄÇ»Á  ΝÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÇËÖÄÁËÆÔÎ͹ºÉÁà »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾©™ª¨©§™Ÿ™†XXXPNTLHSBESV »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ¨›®†ÆÇ»ÁÆù »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ §¼ÉÇŻԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾

 ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË    ÑË  ÑË  ÑË ÑË   ÑË ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ž»ÉÇȾÂÊÃÁ Ź¼%PPS-PDLT ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼%PPS-PDLT §¼¾Æ¾À¹ÒÁ˹ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â ¨Ä¹Ê˝ÁÀ¹ÂÆ ¨Ä¹Ê˝ÁÀ¹ÂÆ 4UBUVT «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â ÇŤ¾Ê §§§ ®ÇÀØÁÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É »¾ÉÁœÌ½ ·ËÉÁϾÆËÉ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ »¾ÉÕ ªËÉǺ¹Ë »¾ÉÕ «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ž»ÉÇȾÂÊÃÁ  ž»ÉÇȾÂÊÃÁ »¾ÉÁœÌ½ ·ËÉÁϾÆËÉ ®ÇÀØÁÆ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »¾ÉÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »¾ÉÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ »¾ÉÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË«ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË› ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË©ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇʈ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪¥ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÅÅ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÊǺÊË»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ªÃÁ½ÃÁ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÍÁľÆйËÔ¾ º¹ÆÆÔ¾­¹Ê¹½ÔÁÀŹÊÊÁ»¹§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »¾ÉƹØÃÇÉǺù£ Î ÊÇÊƹ Ç»Ç½ÐÁÃÁ†ü ¹ÅÃÁ»É¾ÀÆÔ¾½ÄØž˹ÄÁ½¾É¾»½»¾É¾Â ÃÇÉÈÌÊ  ¹ÅÃÁ½ÄØÃÁ˹ÂÊÃÁν»¾É¾Â  ¹ÅÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXTDSV

   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ

 š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ »¾ÉÁœÌ½ ¨Ä¹Ê˝ÁÀ¹ÂÆ £ÁŹ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â ¦¾Ê˾ÉÇ»ÁЪ› ¡¨ ™Æ¼¹ÉľÊ§£ Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

75


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÃǽǻԾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁƹ»¾ÊÆÔ¾ÁÈÇÐËǻԾ  ¹ÅÃÁƹÃĹ½ÆÔ¾ À¹ÅÃÁ¼¹É¹¿ÆÔ¾  ¹ÅÃÁȾɾÃǽÁÉÇ»ÇÐÆÔ¾$*4" ¡Ë¹ÄÁØ  ¹ÅÃÁÌÀÃÇÈÉÇÍÁÄÕÆÔ¾,"-&  ¹Ò¾ÄÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ £Ä×ÐÁÃȾɾÃǽÁÉÇ»ÇÐÆÔÅÀ¹ÅùÅ$*4" ¡Ë¹ÄÁØ ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉǻԾ  ÅÅ   ÅÅ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ ¨¾ËÄÁ¨©¡›™©¦´ž ª³ž¥¦´ž ¬¦¡›ž©ª™¤µ¦´ž XXXMPDLT†LFZTSV ¨¾ËÄÁÄÇØÊ»¹ÉÃÁ XXXTDSV ¨¾ËÄÁÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾½»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ¾ º¹ÉÆÔ¾ ¨ÇÄÇËÆǽ»¾ÉÆǾ¼ÄÌÎǾ Á˹ÄÕØÆÊÃÁÂÇɾÎ0-07* ÅÅ ÊÀ¹ÅÃÇÅ ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁÇËǺӾŹ ©ÌÐÃÁ,/0# ѹÉÔ ÊÀ¹Ò¾ÄÃÇ ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ÊÃǺ¹ ÃÆÇÈù ÈÇ»ÇÉÇË ɹÀ½ ƹÈĹÆþ XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎ ž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â ÉÌÐÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ ©ÌÐÃÁɹÀ½¾ÄÕÆÔ¾½»ÎǽÆÔÎÁž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â '6"30 ™SNBEJMMP ª¾ÂÍÔªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź¹ÆËÁȹÆÁù XXXTDSV ªÁÊ˾ÅÔ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â XXXTDSV ¬ÈÇÉÔ½»¾ÉÆÔ¾ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ËÇÉϾ»Ô¾ƹÊ˾ÆÆÔ¾ Ź¼ÆÁËÆÔ¾ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆÆ¹Ø XXXMPDLT†LFZTSV ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹Ò¾ÄÃÁ À¹½»Á¿ÃÁ À¹ÊÇ»Ô ÌÈÇÉÔ½»¾ÉÆ XXXMPDLT†LFZTSV

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½Ã¹ É É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ Ź¼%PPS-PDLT ªËÉǨÇÊË £ÁŹ Ź¼%PPS-PDLT  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT Ź¼%PPS-PDLT £ÁŹ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ Ź¼%PPS-PDLT  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ 035&9 1-"'&/ &9130' ,#& -( ¹Å¾É ÅÇÆ˹¿D¼¹É¹ÆËÁ¾Â š¹ÄÃÇÆÔ ÇÊ˾ÃľÆÁ¾ Ç˽¾ÄùÇ¼Ç»ÇÉ ¼¹É¹ÆËÁØ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÁÇËÃÇÊÔ½ÇÃÇÆ ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ¾¾Ñ¾»Ç ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ÇÃɹѾÆÆÔ¾ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ÇÃɹѾÆÆÔ¾¤×º¹Ø½ÄÁƹ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ÇÃɹѾÆÆÔ¾¤×º¹Ø½ÄÁƹ ¡À½¾ÄÁب›® "- ¹ÉÇÐÆÔ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¦ž§©§œ§ £ÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁÀ¨›®Á™¤·¥¡¦¡¸ ¤Ç½¿ÁÁ ÇÊ˾ÃľÆÁ¾ Ç˽¾ÄùÇ¼Ç»ÇÉ ¼¹É¹ÆËÁØ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ

ÑË ÑË ûÅ  ûÅ  

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ £ª¥†§Ãƹ ¨Ä¹Ê˝ÁÀ¹ÂÆ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ÃƹÁÄǽ¿ÁÁÁÀÈÉÇÍÁÄاSUFY 1MBGFO ,#& -( &YQSPG §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'BLSP ¨ÇÄÕѹ 7FMVY ¹ÆÁØ ›¹ÊʦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30©¹ÊÊÉÇÐù §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¨›® §Ãƹ¨›® (FBMBO ,#& 0SUFY &YQSPG ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ §Ãƹ¨›® ¨Ä¹Í¾Æ †Ã¹Å -(t†Ã¹Å §Ãƹ¨›®Î §Ãƹ¨›®ÎÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›®ÎÊÌÊ˹ÆÇ»ÃÇ §Ãƹ¨›®ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹Äà Äǽ¿ÁÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ §Ãƹ¨›® ÅÇÊÃÁËÆÔ¾ʾËÃÁ §Ãƹ¨›® Ç˽¾ÄùÇËÃÇÊÇ» §Ãƹ¨›® Ç˽¾ÄùÇËÃÇÊÇ» º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™šž  ™¥ž©™§ª«™›£™ §Ãƹ¨›®ªÃÁ½ÃÁ½Ç¨Ç½ÃÄ×Ð §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® »ÁËɹ¿Á Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ §Ãƹ ›ž©¡¨›® ¤§Ÿ¡¡ ›¡«©™Ÿ¡ ¨ž©žœ§©§¨§ª¤žœ™©©ž¥§¦« §Ãƹ Äǽ¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ»Á½Ç»ÈÉÇÍÁľÂÇËÖÄÁËÆÔνÇÈÉÇÊËÔÎ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ»ÁÄǽ¿Á §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿ÁÂÁÀ¨›®Á¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ç¼ÇÈÉÇÍÁÄØ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¾ÀɹÅÆǾÁº¾ÊÈÇÉǼǻǾ §Ê˾ÃľÆÁ¾ÁǺÑÁ»Ã¹º¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊ §Ê˾ÃľÆÁ¾ÁǺÑÁ»Ã¹º¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ»Äǽ¿ÁÂÈǽÃÄ×УÉÔѹ›ÔÆÇÊ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ»£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ ¼¹É¹ÆËÁØ ½Ç¼Ç»ÇÉ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ»£ÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ¨ÉÁ¾ÅľÅÔ¾ϾÆÔ

ÑË ÑË ÑË     ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¥ÁÄľÆÁÌÅ£ÇÅÍÇÉË ­¹ÊÃÃÇÅ šÉÁÀ ¨Ä¹Ê˝ÁÀ¹ÂÆ ¨Ä¹Ê˝ÁÀ¹ÂÆ ¨Ä¹Ê˝ÁÀ¹ÂÆ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ¨Ä¹ÊË §Ãƹ¨›® ·ËÉÁϾÆËÉ §Ãƹ¨›® §Ãƹ¨›® ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ›ÇÉÇ¿ÁÒ¾» ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ §Ãƹ¨›®  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ¨Ä¹Ê˝ÁÀ¹ÂÆ §Ãƹ¨›® £ª¥†§Ãƹ ›ÇÉÇ¿ÁÒ¾» ¡¨ ›ÇÉÇ¿ÁÒ¾» ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ¦¾Ê˾ÉÇ»ÁЪ› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

76

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© §Ë½¾Äù»ÆÌËɾÆÆØغ¹ÄÃÇÆÇ» §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ Î    §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ   §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÊÖƽ»ÁнÄØÇ˽¾ÄÃÁ©¹ÊÃÉÇ §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁнÄػƾÑÁ»ÆÌËÉÇ˽¾ÄÃÁ §ËÄÁ»Ô §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å §ËÄÁ»Ô¨ÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǻǽÇÇËÄÁ»Ç» ¨›®ÈǽÃÄ×Ð ¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›®†ÅÅ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇȾɾÐÁƹ½ÄØÅÇÊÃÁËÆÔÎʾËÇÃÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÅÇÊÃÁËÆÔÎʾËÇÃÅ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ª¾ËùÅÇÊÃÁËƹØ † Å ÅÉÌÄÇÆ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÕÅÅ ÅÅ ÅÅ ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùȾɾ¼ÇÉǽÇÃÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ç¼ÇÈÉÇÍÁÄØ ¬Ê˹ÆǻùÉÇÄÕÊ˹»Æ¾Â ­ÌÉÆÁËÌɹ½ÄØÅÇÊÃÁËÆÔÎʾËÇÃÃɾÈľÆÁØ ÑÆÌÉ ̼ÇÄÃÁ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ"1&$4 «©¡š™«©§¦ XXXMPDLT†LFZTSV

ûÅ ÄÁÊË  ÈÅ ûÅ  ûÅ ÑË ÑË ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË

É †É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§ ¹ÂϾ» ¡¨ ª¨£†§ÅÊà ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ·ËÉÁϾÆËÉ ª¨£†§ÅÊà ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§  ¾ÆÇÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ š­«†§ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª¨£†§ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ©¾Ñ¾ËÃÁʹ½Ç»Ô¾ À¹ºÇÉÆÔ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ »¹ÊÊ  ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿šÇÄÕѻԺÇÉÏ»¾ËÇ»¦ÁÀÃϾƹ §¼É¹¿½¾ÆÁØ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ©¾Ñ¾ËÃÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ ÈĹÊËÁà ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ žιÆÁоÊÃÁ¾

ûÅ ûÅ  

ÇË É ÇËÉ  

¦ª« ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÇÄÁϹªÁºÁÉÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÇÄÁϹªÁºÁÉÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ(BVEJ%FDPS ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹž»ÉÇÈĹÊË ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ"QQMJDP½ÄØÊË¾Æ ÈÇËÇÄÃÇ»Á͹ʹ½Ç» ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ» ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ£¾ÊÊÇÆÔ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÊ˹ËÌÁ ÆÁÑÁ­ÇÆ˹ÆÔ ¾ÃÇɽÄØ͹ʹ½¹À½¹ÆÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÅÁÆÔ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÈÁ˾ÄÁ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÉÆÁÀÔ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÌÈÇĹ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÅÇĽÁƼÁ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹȹÆÆÇ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÄÁÆËÌÊÔ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÇÄÌÃÇÄÇÆ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ XXXWFSTBM†PNTLSV ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÉÇÀ¾ËÃÁ ÊȾÏÈɾ½Ä½ÁÀ XXXWFSTBM†PNTLSV ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔ ­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ ­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ ­É¾ÊÃÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ȹÆÆÇ ­É¾ÊÃÁ ¼ÇËǻԾ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔ¾½ÁÀ¹ÂƾÉÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ ­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ

   

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††ÇËÉ

™É˚¾ÊË£ÌÄ

††

          ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ¥¹Ê˾É ™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¹Ê˝ÁÀ¹ÂÆ ¥ÁÄľÆÁÌÅ£ÇÅÍÇÉË ™¦¡ ¥¹Ê˾É ¥¹Ê˾É š¡§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁà ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾©¹ÀÆÇǺɹÀÁ¾˾ÃÊËÌÉÁɹÊÏ»¾ËÇà Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ

 ûÅ ûÅ  ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É  ÇËÉ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

77


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾sÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ» Ÿ¹Ä×ÀÁœ§©¡ §¦«™¤µ¦´ž ›ž©«¡£™¤µ¦´ž ©¬¤§¦¦´ž©§¤µª«™›¦¡ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»¾Ë¹£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÖľÃËÉdž ÉÌÐÆǾÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿ ±ËÇÉÔÉÌÄÇÆÆÔ¾

ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

š¡§¦ š­«†§ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ š¡§¦ ™¦¡ š¡§¦ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¥¹Ê˾É š¡§¦ š­«†§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†5*$*"/0¡«™¤µ¸¦ª£¡¢¡ ™¢¦ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ÅɹÅÇÉÆÔ¾ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁƹËÌɹÄÕÆÔ¼ɹÆÁË ÅɹÅÇÉ ÇÆÁÃÊ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÃÉÇ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÃÉÇ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÃÉÇ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÃÉÇ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÃÉÇ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÃÉÇ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÃÉÇ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÃÉÇ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†ÅÅ Å ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ªËÇľÑÆÁÏԻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÎÎÅÅ Ï»¾ËÇ» ªËÇľÑÆÁÏÔ½ÄØÃÌÎÆÁœÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ªËÇľÑÆÁÏÔƹʹÂ˾XXXOBUVSFTUPOFSV ªËÇľÑÆÁÏÔÈǽÃÌÎÇÆÆÔ¼¹ÉÆÁËÌÉ ªËÇľÑÆÁÏÔÈǽÅÇÂÃÌ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁÅɹÅÇÉÆÔ¾ ªËÇľÑÆÁÏÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ

ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ   

É É É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É É É É É ÇËÉ É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

«™¤¡¥™¦ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ª¨£†§ÅÊà «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ §¥ª£¤žª«§©œ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ ¦¾Í˾ùÅÊà »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ «»¾ÉÕ »¹ÊÊ ›¡£ÁÅÈÇÉËÆ¹Ø ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ £ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À

ûÅ ûÅ ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ›ÇÉÇ¿ÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† ††

£ÌÎÆÁÈǽÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ¥¾º¾ÄÕÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùŬ­†ÊÃľÂù ±Ã¹ÍԆÃÌȾ ±Ã¹ÍԆÃÌȾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾

  ÈÅ 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§ ªËÉdž¥¹Ê˾É ª¹ËÌÉÆ ¨£ ›ÇÉÇ¿ÁÒ¾» ¡¨ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§

†† †† †† †† †† †† †† ††

78

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ šÔËÇ»ÃÁ ½¹ÐÆÔ¾½ÇÅÁÃÁ ÃÁÇÊÃÁ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ ¥ÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ù; Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÊÃĹ½ÊÃǾȾɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¨¾É¾¼ÉÌÀÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ûÅ ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

 ™©«¹ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ

†† †† †† †† †† ††

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¤Á½¾ÉÈÄ×Ê §§§ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ªËÉdžºÔË ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† ††

¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á

›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆǾÁÀÊ˾ÃĹ ¾ÉùĹ»ƹɾÀÃÌ  ¾ÉùĹ»ƹɾÀÃÌ  ¾ÉùĹ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ  ¾ÉùÄÇ ɾÀù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ©¾Àù ǺɹºÇËùÀ¾ÉùĹÁÊ˾ÃĹÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ

ûÅ ûÅ ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É 

¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ ¤¾ÊËÆÁÏÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾À»ÇÆÁ˾

°ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨

††††

£¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔƹʹÂ˾XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔƹËÌɹÄÕÆÔ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ»Á½Ç» £¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÊÇ»ÊËÉǾÆÆÇÂËÇÈÃÇ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾XXXLBNJOPNTLDPN

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄԼɹÆÁËÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÅɹÅÇÉÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÊɾÀÆÔŽ¾ÃÇÉÇÅ £¹ÅÁÆÔÃĹ½Ã¹ ǺÌÊËÉÇÂÊË»Ç §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ùÅÁÆÇ» ¨¾ÐÁ†Ã¹Å¾ÆÃÁ

ÑË   

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËÔʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻǼǽ¾ÃÇɹÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹

§Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÉÇо¾ ¨ÉÇÍÁÄÕɾÀÁÆǻԽÄØÊËÌȾƾÂ4VSFTUFQÅÅ

ÑË

ÇËÉ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ªËÉÇÂËÇɼ

†† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

79


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥

§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´ ¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë ÅÔÄÕÆÁϹ ™ÖɹËÇÉ »ÇÀ½ÌÑÆÔÂÃĹȹƽÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ›¹Æƹ¹ÃÉÁÄÇ»¹ØÊÅ ›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ  £¹É¹¼¹Æ½¹ ›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ Å ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ Å ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà ›¾ÆËÁÄջǽÇÈÉǻǽÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ ›¾ÆËÁÄÕ¼¹ÀǻԠ¡Ë¹ÄÁØ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ʹÆ˾ÎÆÁù ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁبÇÄÁ˾à £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ7"-5&$ ¡«™¤¡¸ »¹ÊÊ›› ›¦ ¦¦ ÊÇʼÇÆÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ7"-5&$ ¡«™¤¡¸ ›› º¹ºÇÐù £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ7"-5&$ ¡«™¤¡¸ ›› º¹ºÇÐù £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ7"-5&$ ¡«™¤¡¸ ›¦ º¹ºÇÐù £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ7"-5&$ ¡«™¤¡¸ ›¦ º¹ºÇÐù ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ¥¹Æ¿¾ËÔɾÀÁÆǻԾ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†  † ¥¾º¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ 

 ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

É ÇË É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É É ÇËÉ É

ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ª¹Æ©¾ÅÇ ªËÉdžºÔË ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ª¹Æ©¾ÅÇ ªËÉdžºÔË ª¹Æ©¾ÅÇ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇªËÉÇÂù ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÂùÊ˹ÄÕƹØÖŹÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈ ¦¹ÊÇÊÔ;ùÄÕÆÔ¾4'" ¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ   ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ©ÇÊÊÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ0B[JT $BMJEPS4VQFS 1PMP 3PZBM ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾§™ ¡ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ©¹ÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ª¹Æ˾ÎÆÁù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ©ÇÊÊÁØ ªÁÍÇÆÔ½ÄØɹÃÇ»ÁÆÁ»¹ÆÆ ™ÆÁ†¨Ä¹ÊË ©ÇÊÊÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ$BMPSJF £Á˹ £™°žª«›§›¹Æƹ ÃÌÎÆØ ɹÃÇ»Áƹ ½ÌÑ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ-F.BSL °¾ÎÁØ ɹÃÇ»Áƹ »¹Æƹ ÃÌÎÆØ ½ÌÑ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ45$ ¡Ë¹ÄÕØÆÊùØŹÉù Ȇ»Ç£Á˹ »¹Æƹ ÃÌÎÆØ ɹÃÇ» ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ»¹Æƹ½ÌÑ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÃÌÎÆÁ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÌÅÔ»¹ÄÕÆÁù ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕÈɆ»Ç£Á˹ »¹Æƹ ɹÃÇ»Áƹ ÃÌÎÆØ ½ÌÑ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ¬ÆÁ˹À½¾ËÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÈÉØÅÇ»ÔÎǽÃÇÅÈľÃË ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹ÀÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÁÄÕËÉE†ÅÅ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÌņľÆ˹ ®ÇÅÌËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ËÉ̺ÆÔ¾† ±Ä¹Æ¼»Ç½ÇÈÉǻǽÆÔÂÇËÊÅ ±Ä¹Æ¼Á½ÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆ ƹÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾ ÇË Å ¶ÃɹÆÈǽ»¹ÆÆÌÈĹÊËÁà Å ©ÇÊÊÁØ 

 ÑË ÑË  ʾÃÏÁØ  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË Å   ÑË ü ÑË ÑË ÑË 

É É ÆÁÀÃÁ¾ É Ç˽Áľɹ É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇË É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É

ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ™£›™ ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ›§£ª ªËÉdžºÔË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªËÉÇÁ˾ÄÕ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ª¹Æ©¾ÅÇ ›§£ª ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ®¨¡ ™£›™ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

80

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ

™Èȹɹ˽ÄؼÁ½É¹»ÄÁоÊÃÁÎÁÊÈÔ˹ÆÁ ÇÈɾÊÊÇ»ÒÁà ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉÆ¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ ™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ¾Å¹Ø œ¾ÉŹÆÁØ š¹ÊʾÂÆÔ«É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ¨›®½ÄػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁº¹ÊʾÂÆÇ» ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»Ô弃 ºÈ Ì† ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂšÉ šÈ š¹Ä¹¼Ç¾ E† ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐÈ ÃÐÈ ÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕѹÉÇ»ÇÂE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¾ÆËÁÄÕѹÉǻǺÉÇÆÀ¹E† ©ÇÊÊÁØ ›Ç½ÇÇ˻ǽËÇоÐÆÔ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÁ ÃÇÅÈ ›ÔÎǽùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ­ÁÆÄØƽÁØ 

ÑË  ÑË ÑË ÑË   ÑË 

ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ É

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉÇÂËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹¼ÄÌÑÃÁ›©¦©Ì†  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾  ¹¼ÄÌÑÃÁÖÄÄÁÈËÁоÊÃÁ¾Ì†ÊË ¼Ê  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ† ƾÍËÕ ¼¹À  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†Ì  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØE†  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆Ì  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾©Ì†  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ »Ç½¹ ¼¹À ¬†©Ì  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾¬†  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ »Ç½¹ ¼¹À  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆdž½ÁÊÃǻǝ¬†  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆Ì  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ ¡ÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾ÊǾ½ÁƾÆÁØ

ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË «¾ÎªÆ¹º£ÇÅÈľÃË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº §ÅÊÃÁÂȹÉËÆ¾É §§§ §ÅÊÃÁÂȹÉËÆ¾É §§§ §ÅÊÃÁÂȹÉËÆ¾É §§§ ªÁº«¾ÈÄǪƹº §ÅÊÃÁÂȹÉËÆ¾É §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ªÁº«¾ÈÄǪƹº ªÁº«¾ÈÄǪƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØÇËÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

81


ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยยคยธยกยฆยŸยžยฆยžยฉยฆยดยฎยชยกยชยซยžยฅ ยฃยนยบยนร„รƒยนEย† ยฃยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜ ยฃยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ ยฃยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปยนร˜ ยฃยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปยนร˜  ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฃร„ยนรˆยนร† ยปยพร†ร‹รร„ร• ยบร‰ร‡ร†ร€ยน ร„ยนร‹รŒร†ร• ยฃร„ยนรˆยนร†ยบร‰ยรŒย† ยฃร„ยนรˆยนร†ร€ยนรˆร‡ร‰ร†ร”ร‚ยยฌย† ยฃร„ยนรˆยนร†ร‡ยบร‰ยนร‹ร†ร”ร‚Eร…ร… ยฃร„ยนรˆยนร†ร‡ยบร‰ยนร‹ร†ร”ร‚Eย†ร…ร… ยฃร„ยนรˆยนร†ร‡ยบร‰ยนร‹ร†ร”ร‚ยรŒย†ยรŒ ยฃร„ยนรˆยนร†ร‡ยบร‰ยนร‹ร†ร”ร‚ยยฌย† ยฃร„ยนรˆยนร†ร”ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฃร„ยนรˆยนร†ร”รˆร‰ยพยฝร‡รŽร‰ยนร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร†ยน ยฝยนยปร„ยพร†รยพ ยนร‹ร… ยฃร‡ร†ร‹ร‰ยผยนร‚รƒยนEย† ยฃร‡ร†ร‹ร‰ยผยนร‚รƒยนยรŒ ยฃร‡ร†ร‹ร‰ยผยนร‚รƒยนยรŒ ยฃร‡ร†ร‹ร‰ยผยนร‚รƒยนยรŒย† ยฃร‰ยนร†ยบรˆ ยผยนร€ ยรŒ ยฃร‰ยนร†ยฃยฑยฏยจยรŒ ยรŒ ยรŒ ยรŒ ยรŒ ยฃร‰ยนร†รˆรŠร„ยนร‹ยรŒย† ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ยนยปร‡ร‚ ยปร‡ยฝยน ยšรˆยรŒย†ยรŒ ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ยนยปร‡ร‚ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ร‚รŠรˆยรŒย†ยรŒ ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ยนยปร‡ร‚รร„ยนร†รยพยปร”ร‚ยรŒย†ยรŒ ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚ยšยจ Eย† ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚ยšรˆยรŒย† ยผยนร€ ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚ยšรˆยรŒย† ยปร‡ยฝยน ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚Eร…ร…รŠรรร„ร•ร‹ร‰ร‡ร… ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚Eร…ร… ร…ร… ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚Eร…ร… ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚Eร…ร… ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚Eย†ร…ร… ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚ยรŒย† ยนร…ยพร‰รรƒยนร†รƒยน ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚ร„ยนร‹รŒร†ร†ร”ร‚ยšยจEย† ยฃร‰ยนร†ร”ยบร‰ร‡ร†ร€ร‡ยปร”ยพยฝร„ร˜ร…ยนร†ร‡ร…ยพร‹ร‰ร‡ยปยบยบรƒ ยบยบรƒ ยฃร‰ยนร†ร”ร‘ยนร‰ร‡ยปร”ยพ ยฃร‰ยนร†ร”ร‘ยนร‰ร‡ยปร”ยพ   ร„ยนร‹รŒร†ร• ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยฃร‰ยนร†ร”ร‘ยนร‰ร‡ยปร”ยพยบรˆ ยฃร‰ยนร†ร”ร‘ยนร‰ร‡ยปร”ยพ    ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยฃร‰ยนร†ร”ร‘ยนร‰ร‡ยปร”ยพยยฌย† ยฃร‰ยนร†ร”ร‘ยนร‰ร‡ยปร”ยพรŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพ ร…รŒรร‹ยน รร„ยนร†ยพร รˆรˆ ยฃร‰ยพรˆยพยฟยฝร„ร˜รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”รŽร‹ร‰รŒยบย† ยคยพร†รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ร‡ร‹ยผร‰ ยฅยนร†ร‡ร…ยพร‹ร‰ยฅยจย†ย† ยฅรŒรร‹ยนยรŒ ยฅรŒรร‹ยนยรŒ ยฅรŒรร‹ยนยรŒ ยฅรŒรร‹ยนยรŒย†ยรŒย† ยฅรŒรร‹ยนรˆร‰ร˜ร…ยนร˜ รˆยพร‰ยพรŽร‡ยฝร†ยนร˜ รรŒยผรŒร†ร†ยนร˜Eย† ยฅรŒรร‹ยนรŠร‹ยนร„ร•ร†ยนร˜Eย† ยฅรŒรร‹ยนรŠร‹ยนร„ร•ร†ยนร˜ยรŒย† ยฆยนรŠร‡รŠร”รรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพ8*-0 ยฆรรˆรˆยพร„ร•ร‰ยนยฝรยนร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ ยงร‹ยปร‡ยฝยยฌย† ยงร‹ยปร‡ยฝEย† ยงร‹ยปร‡ยฝEย† ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยรŒ ยงร‹ยปร‡ยฝยรŒย† ยงร‹ยปร‡ยฝยรŒ ยงร‹ยปร‡ยฝยรŒ ยงร‹ยปร‡ยฝยรŒ ยงร‹ยปร‡ยฝร”ยรŒย† ยงร‹ยปร‡ยฝร”รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพ ยงร‹ยปร‡ยฝร”รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพยยฌย† ยจยพร‰ยพรŽร‡ยฝร” ยจยพร‰ยพรŽร‡ยฝร”รƒร‡ร†รยพร†ร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ ยจยพร‰ยพรŽร‡ยฝร”รƒร‡ร†รยพร†ร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพรŠร‹ ยผรŠ ยจยพร‰ยพรŽร‡ยฝร”รŠร‹

82

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

รƒยผ ร…  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‘ร‹  ร‘ร‹       ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒรยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰

ยฃยนร…ยพร„รร˜ "HVBย†1MBTUJD ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยžยปร‰ร‡รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรƒยน ย™ยฃย›ย™ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยนร‰ร‹ร†ยพร‰ ยงยงยง ยซยพรŽยชร†ยนยบยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยนร‰ร‹ร†ยพร‰ ยงยงยง ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ยจยฃยญยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร†ยนยบ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยนร‰ร‹ร†ยพร‰ ยงยงยง ยชรยบยซยพรˆร„ร‡ยชร†ยนยบ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ยฃยนร…ยพร„รร˜ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ยซยพรŽยชร†ยนยบยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซยพรŽยชร†ยนยบยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ยจยฃยญยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร†ยนยบ ยจยฃยญยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร†ยนยบ ยจยฃยญยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร†ยนยบ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ยฃยนร…ยพร„รร˜ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยนร‰ร‹ร†ยพร‰ ยงยงยง ยชรยบยซยพรˆร„ร‡ยชร†ยนยบ ร…ยนยผย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยนร‰ร‹ร†ยพร‰ ยงยงยง ร…ยนยผย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยนร‰ร‹ร†ยพร‰ ยงยงยง ยงร…รŠรƒรร‚รˆยนร‰ร‹ร†ยพร‰ ยงยงยง ย™ยฃย›ย™ ร…ยนยผย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ยฃยนร…ยพร„รร˜ ยฃยนร…ยพร„รร˜ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ยจรŒรŽร‡ยปยน ยกยจ ยฃยนร…ยพร„รร˜ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยนร‰ร‹ร†ยพร‰ ยงยงยง ยฃยนร…ยพร„รร˜ ยฃยนร…ยพร„รร˜ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ ยซยพรŽยชร†ยนยบยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชรยบยซยพรˆร„ร‡ยชร†ยนยบ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยนร‰ร‹ร†ยพร‰ ยงยงยง ยซยพรŽยชร†ยนยบยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยนร‰ร‹ร†ยพร‰ ยงยงยง ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ย›ยนยผยพร†ร„ยพร‚ร‹ร†ยพร‰ ยฐยจ

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÖÃÊϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø½ÄػǽԆÊÅ ¨ÉǺùɹ½Á¹ËÇÉƹØ ¨ÉÇùËÄÁÊËǻǪÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ¨ÉÇùËÊÇÉËÇ»ÇÂÃÉ̼ û¹½É¹Ë ÈÇÄÇʹªÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ȹÉÇÆÁËÇ»¹ØE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾ ɾÀÁÆǻԾ ɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾ ©¾ÀÕº¹E† ʼÇÆE† ºÇй˹E† ©¾ÀÕº¹Ì†Ì† ª¼ÇƝ̆Ì† ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ªÁÊ˾ŹÄÁƾÂÆǼǻǽÇÇ˻ǽ¹ š¾ËÇÆÆÔ¾ÄÇËÃÁ ªÁÊ˾ŹÄÁƾÂÆǼǻǽÇÇ˻ǽ¹ ¨¾ÊÃÇÌÄÇ»Á˾ÄÕ ªÁÊ˾ŹÄÁƾÂÆǼǻǽÇÇ˻ǽ¹ ¨Ä¹ÊËÄÇËÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÈÉǻǽÆÔ¾1JMTB%JTBJO 7BMUFL ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½Ô  ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ «¾ÉÅÇžËɪ «É¹ÈÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ÈÉØÅÔ¾ÃÇÊÔ¾ «ÉÇÂÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂE† «ÉÇÂÆÁÃÁ «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË¼Ê «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË «ÉÇÂÆÁÃÁÑ˹ÅÈÇ»¹ÆÆÔ¾¬† «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ"HVB†1MBTUJD1/E† «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ"HVB†1MBTUJD¹ÉÅÁÉÇ»"-1/E† «É̺Ô›œ¨ ÈÉÇÍÁÄÕÆÔ¾ ÖÄÊ» Ï˪ÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ¬¼ÇÄÕÆÁÃÈÉØÅÇÂÐ̼ÌÆÆÔÂE† ­ÁÄÕËÉÅÌÍËǻԺÉÇÆÀÇ»ÔÂE† ­ÁÄÕËÉÔÅÌÍËǻԾ ÍĹÆϾ»Ô¾Ì† ­ÁÄÕËÉÔÍĹÆϾ»Ô¾Ì†Ì ­ÁÄÕËÉÔ­¥¥ ­¥­ ­ÁËÁƼÁ"HVB†1MBTUJDÈÉÇÊËÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺ÔE† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1SPBRVB½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁËÉ̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻǻ¹ÊÊ%† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ÈÉÇÃĹ½ÃÁÌ†Ì ­Ä¹Æ¾ÏÌ†Ì ­Ä¹Æ¾ÏÌ† ­Ä¹ÆÏÔE† ­Ä¹ÆÏÔ»ÇÉÇËÆÁÃǻԾ¬† ­Ä¹ÆÏԝ̆©Ì† ­Ä¹ÆÏÔÈÄÇÊÃÁ¾¬† ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’  ¶Ä¾»¹ËÇÉ’†

  ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÑË ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  Å Å  ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É †É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁº«¾ÈÄǪƹº £¹Å¾ÄÁØ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ «¾ÎªÆ¹º£ÇÅÈľÃË «¾ÎªÆ¹º£ÇÅÈľÃË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ™£›™ £¹Å¾ÄÁØ §ÅÊÃÁÂȹÉËÆ¾É §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË §ÅÊÃÁÂȹÉËÆ¾É §§§ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË "HVB†1MBTUJD "HVB†1MBTUJD «¾ÎªÆ¹º£ÇÅÈľÃË £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË "HVB†1MBTUJD ªËÉdžºÔË ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ «¾ÎªÆ¹º£ÇÅÈľÃË £¹Å¾ÄÁØ §ÅÊÃÁÂȹÉËÆ¾É §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË §ÅÊÃÁÂȹÉËÆ¾É §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

†É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É

¨¾Ë¹Ä §« ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁÉÕ«É̺«Çɼ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ›§£ª ›§£ª ›§£ª ¨¾Ë¹Ä §«  ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ÉÌºÔ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹE†ÅÅ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ªÃÇÉÄÌȹ¨¨¬EÅņÅÅ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ÍÇÄÕŹ «É̺¹113ª1/E†ÅÅ1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹعÄ%†ÅÅ1*-4" «É̺¹113ª1/Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇE†ÅÅ1*-4" «É̺¹»›¬ªÁÀÇÄØÏÁÁ «É̺¹ùƹĹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÎÅÅ «É̺¹ùƹĹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÎÅÅ

ÈÅ ÑË ÈÅ Å Å Å ÑË ÑË

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

83


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ «É̺¹ùƹĹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÎÅÅ «É̺¹ùƹĹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÎÅÅ «É̺¹ùƹĹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÎÅÅ «É̺¹ùƹĹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØEÎÅÅ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØE E ELjÅÅ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ»ÆÌËɾÆÆØØƹÉÌ¿ÆØØ  ©ÇÊÊÁØ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ E  «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø  ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺¹ƹÈÇÉƹØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø»Ç½ÇÈÉÇ»Ç½Æ¹Ø ¼¹ÀÇÈÉǻǽƹØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ 1SP"RVBº¾Ä¹Ø «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ 1SP"RVBº¾Ä¹Ø «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ 1SP"RVBº¾Ä¹Ø «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ 1SP"RVBº¾Ä¹Ø «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ %*;":/09:†1-64¹ÉÅÁÉ"M†ÍÇÄռǠ«É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ 3VCJT1SP"RVB ¹ÉÅÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ †É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É

ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Ã»¹ÈĹÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË ¨¾Ë¹Ä §« ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Å

ÇËÉ

™É˚¾ÊË£ÌÄ

††

«É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ %*;":/09:†1-64¹ÉÅÁÉ"M†ÍÇÄռǠ«É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ 3VCJT1SP"RVB ¹ÉÅÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ %*;":/09:†1-64¹ÉÅÁÉ"M†ÍÇÄռǠ«É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ 3VCJT1SP"RVB ¹ÉÅÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ %*;":/09:†1-64¹ÉÅÁÉ"M†ÍÇÄռǠ«É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ 1/ 3VCJT1SP"RVB ¹ÉÅÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ1SP"RVBE    ÅÅ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† ʾÉÔ °¾ÎÁØ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1SPBRVB ÍÁËÁƼÁ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¨¶† ¨¶† «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø оÉÆ¹Ø ÈÁËÕ¾»¹ØE   Á˽

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Å 

ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ É

ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ™£›™ ™£›™ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™£›™ ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹¨¶½»ÌÎÊÄÇÂƹؽÄØÄÁ»Æ¾»ÇÂÁº¾ÀƹÈÇÉÆÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ «É̺¹ÖľÃËÉÇÊ»¹ÉƹØÁº¾ÊÑǻƹØEÅņÅÅ «É̺¹ ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾ÅE† ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ °¾ÎÁØ «É̺¹ ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇÅE† ©ÇÊÁÁØ «ÌÉÏÁØ «É̺ÆÔÂÌ˾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ÇÉÁľÃÊ ­ÇÄÕŹ†®ÇÄÊË «É̺Թʺ¾ÊËÇϾžÆËÆÔ¾ƹÈÇÉÆÔ¾Áº¾ÀƹÈÇÉ»¹ÊʆXXXPNTLHSBESV «É̺Թʺ¾ÊËdžϾžÆËÆÔ¾ ɹÀĽÁ¹Å¾Ëɹ ÅÌÍËÔ¦ÁÀÃÁ¾ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾ «É̺ÔÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂǺÇÄÇÐþ EÅņÅÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃE «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ ÍÁËÁƼÁª«£ ©ÇÊÊÁØ «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾE  «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾ ÍÁËÁƼÁ ¡Ë¹ÄÁØ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ"HVB†1MBTUJD1/E† «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ"HVB†1MBTUJD¹ÉÅÁÉÇ»"-1/E† «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾƾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÈÅ Å Å Å ÑË   Å Å 

†É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É †É 

¨¾Ë¹Ä §« ªÁºÁÉÕ«É̺«Çɼ ™£›™ ™£›™ ¦ª« «ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ·ËÉÁϾÆËÉ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ¨¾Ë¹Ä §«  ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ±¹ËËĨÄ×Ê ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ±¹ËËĨÄ×Ê "HVB†1MBTUJD "HVB†1MBTUJD ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ÍÁËÁƼÁ&LPQMBTUJL °¾ÎÁØ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾE†1/ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ ÊžËɹ¿ÇÅ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ «É̺Ô¨¨¬EÅņÅÅ «É̺ÔÈɾ½ÔÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÈÇÄÁÖËǺÇÄÇÐþEÅņÅÅ «É̺Ô©©3$ ÍÁËÁƼÁ «ÌÉÏÁØ ©ÇÊÊÁØ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾† ¨ÇÉÁľÃÊ ¶Æ¾É¼ÇÍľÃÊ 

ÑË Å ÈÅ  ÈÅ ÈÅ Å ÈÅ

ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾

™Ã»¹ÈĹÊË "HVB†1MBTUJD ™£›™ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªÁºÁÉÕ«É̺«Çɼ ¨¾Ë¹Ä §« ±¹ËËĨÄ×Ê ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÁÀ®¨›® ª†©¬ª ™½¾Ä¹ÆËƹÃľ¾

84

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ­ÁËÁƼÁ"HVB†1MBTUJDÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÁËÁƼÁ"HVB†1MBTUJDÈÉÇÊËÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÁËÁƼÁ½ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô ¡Ë¹ÄÁØ E  ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô ¡Ë¹ÄÁØ ­ÁËÁƼÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁÎËÉ̺(FCP ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺† «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† º¾ÄÔ ©ÇÊÊÁØ «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† ʾÉÔ °¾ÎÁØ ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ʾÃÏÁØ  

ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

"HVB†1MBTUJD "HVB†1MBTUJD ™Ã»¹ÈĹÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Ã»¹ÈĹÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™£›™ ™£›™ ™£›™ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ /&8º¹ÃÁ œ™¤ž™ žźɹÆÆÔ¾ÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ /&8À¹»¾ÊÔ œ™¤ž™ ˾ÈÄǻԾ /&8˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉ œ™¤ž™ƹÄ׺ÔλÁ½¹ÎËÇÈÄÁ»¹ ™»ËÇŹËÁù½ÄØƹÊÇÊÇ»»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ XXXPWLSV ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ š¹ÃÁžźɹÆÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾8&45&3 "26"4:45&.ÇËÄ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ» ½ÇйÊÇ»¹»ËɹºÇËÔ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄÕɹ½Á¹ËÇÉÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ 

   ÑË ÑË  ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Ã»¹ÈĹÊË ±¹ËËĨÄ×Ê Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÈĹÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½Çƹ¼ÉÈÉÇËÇÐÆÖľÃËÉ&MFDUSPMVYÇËÛ˽ÇÃ›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ ƾɿ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ&-&$530-69 ±»¾ÏÁØ ƾɿ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ7&,503 0"4*4 £¦© "3*450/ ¡Ë¹ÄÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÖľÃËÉǻǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐ6/*5)&3. 4UJFCFM&MUSPO œ¾ÉŹÆÁØ †ÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« Ç蠀 ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ™ÉÁÊËÇÆ XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ™ÉÁÊËÇƆÄÁËÉÇ» ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔ¼¹Àǻԧ™ ¡ª†ÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖÄƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ§™ ¡ª†Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖľÃËÉÈÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›ÇÀ½ÌÎÇ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁÇÐÁÊËÁ˾ÄÁƹXXXLMJNBUÊÃÁ½ÃÁ œÁ½ÉǹÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV

    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ±¹ËËĨÄ×Ê ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ±¹ËËĨÄ×Ê Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÈĹÊË ›§£ª ›§£ª ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÇËÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

85


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMP XXXPWLSV œÉÌÈȹº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÇËĹ ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ#BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔ©¾Ê¹Æ˹™ £¹ÉËÉÁ½¿Ô ÊžÆÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÍÁÄÕËÉÇ»¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ £Ä¹È¹ÆÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ œ¾ÉŹÆÁØ º¹É º¹É º¹É £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØɹ½Á¹ËÇÉÇ»ÇËÇÈľÆÁØ»¹ÊÊ ¡Ë¹ÄÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾™ÃÃÇɽ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹÈÇÄÕÆÔ¾£¨¦£ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾¬ÆÁ»¾ÉʹÄ£ª£ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉ #"--6 /PJSPU &MFDUSPMVY ¾ÄÊÇË šÉÁÀ &EJTTPO £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ † Ã›Ë /PJSPU #BMMV XXXPWLSV £Ç˾ļ¹ÀÇ»ÔÂ'FSSPMJ ¡Ë¹ÄÁØ ÛË £Ç˾Ä£ªœ›†¡ÉËÔÑ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇËÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ º¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾Æ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾ÆÆÔ¾"MJYJB ­É¹ÆÏÁØ »ÃÇÅÈľÃ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾ÆÆÔ¾%"&800† ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À ƹÊ˾ÆÆÔ¾&MFLUSPMVY†ÃÇÆ˼ǽ¹¼¹É¹ÆËÁÁ ¹ÃÏÁØ £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ%"&800†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ'&330-*†ÛË ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÈÇÄ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÊ˾Æ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ&MFDUSPMVY ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶»¹Æ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾.03" °¾ÎÁØ #*"4J ¡Ë¹ÄÁØ ÇËÛË £ÇËÄÔƹÇËɹºÇËþ&OFSHZ-PHJD†ÛË ª±™ XXXPWLSV £ÇËÄÔƹÈÇÄÕÆÔ¾¼¹ÀǻԾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾»¹ÊÊ ©ÇÊÊÁØ £ÇËÄÔƹÊ˾ÆÆÔ¾¼¹ÀǻԾ Û˧™ ¡ª £ÇËÄÔÇËÇÈÖľÆÁ¾8"3.04 ¶Ä»ÁÆ ©ÇÊÊÁØ 1305)&3. ªÄÇ»¹ÃÁØ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾7*"%364†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾,041&-†ÛË ¨ÇÄÕѹ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾1SPUIFSN†ÛË ªÄÇ»¹ÃÁØ XXXPWLSV £É¹Æ¥¹¾»ÊÃǼÇ ªºÉÇÊÆÁà ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ½ÄØÇËÇÈľÆÁØ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾ ;ùÄÕÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾42 (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾46#-*/& ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ (SVOEGPT 8JMMP œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉ ùƹÄÁÀ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» ÃÇÅÈÄÇË½Ç §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁÁÇËÃÉÔËÔÎÈÄÇÒ¹½Çà §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁÁÇËÃÉÔËÔÎÈÄÇÒ¹½Çà §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4BVOSBJO ÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ #"--6 'SJDP ƹ¼ÁÈÊÇùÉËÇƾ ¨ÇÄÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ˾ÈÄÔÂ$"-&0 6/*."5 ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ$&*-)*5 ¡ÊȹÆÁØ ¼¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ

86

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

 ÑË  ÑË ÑË    ÑË  ÑË       ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË   Å ÈÅ ÈÅ  ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ±¹ËËĨÄ×Ê ™Ã»¹ÈĹÊË ¥¾ÄÕÆÁоÆÃÇ ¡¨ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÈĹÊË š¹À¹ªÁºÁÉÊÃ¹Ø §§§ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ ›§£ª ›§£ª ±¹ËËĨÄ×Ê «¹ÉÊÃ¹Ø «¹ÉÊÃ¹Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Ã»¹ÈĹÊË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ª£ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¨ÇÄ˾ÈÄÔº¾ÀÊËØ¿ÃÁÈǽÃÇ»ÉÇÄÁÆ ÄÁÆÇľÌÅ ĹÅÁƹË ¨ÇÄ˾ÈÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ5IFSNP†±»¾ÏÁØ &OFSHZ†™Æ¼ÄÁØ «¾ÈÄÇÄ×Ãʆ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ5IFSNP†±»¾ÏÁØ &OFSHZ†™Æ¼ÄÁØ «¾ÈÄÇÄ×Ãʆ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ%FWJ ¹ÆÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ùº¾ÄÕ ÈľÆù¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¨ÇÄÖľÃËÉÁоÊÃÁ«ž¨¤§¤·£ª $&*-)*5»¹ÊÊ XXXPWLSV ¨ÇÄÁÖËÁľÆÊÑÁËÔ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù  ©ÇÊÊÁØ ¨ÉǺÃÁ½ÄعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÎɹ½Á¹ËÇÉÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×Å4&7&/4 4†ÅÅ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×Å$"-*%034 4†ÅÅ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×Å10-0†ÅÅ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×Å™«¥ÅÅ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×Å™«¥ÅÅ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ £Á˹  ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ   ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ   ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁƾ»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾$BMJEPS ,POOFS §¹ÀÁÊ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾4JSBHSPVQ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾§™ ¡ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ©¹½Á¹ËÇÉÔºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾$'†ÅÅ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾$'†ÅÅ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾.FUBM†ÅÅ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔÇËÇÈľÆÁعÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾&MJTJP†ÅÅ †ËÉÌºÔ ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½ÁÇËÇÉÔ ©¾½ÌÃËÇɽ¹»Ä¾ÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉÔÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªÁÊ˾ÅÔ¹ÆËÁǺľ½¾Æ¾ÆÁØÁÊƾ¼Ç˹ØÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔ¹ÆËÁǺľ½¾Æ¾ÆÁØÁÊƾ¼Ç˹ØÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔǺɹËÆǼÇÇÊÅÇʹºÔËǻԾ ÊËÌȾƾ ¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ªÌÑÁÄÃÁ½ÄØÉÌÃ6/*5)&3. œ¾ÉŹÆÁØ «¾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄÕ¦ÁÃǼ¾ÄՆ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇɺÔËÇ»ÇÂ*.*5½ÄØÖľÃËÉÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô XXXPWLSV ­ÁÄÕËÉÔ½»Ç½ÔºÔËǻԾŹ¼ÁÊËɹÄÕÆÔ¾ ÃÌ»ÑÁÆԦǻ¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV

ûÅ ûÅ  ÑË  ÑË ÑË  ʾÃÏ ʾÃÏ D¾ÃÏ ʾÃÏ ʾÃÏ ÑË ÑË ÑË ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ  ʾÃÏÁØ ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ   Ä  

ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÆÁÀÃÁ¾  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£ª£ £ª£ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ ™Ã»¹ÈĹÊË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ª¹Æ©¾ÅÇ ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™£›™ ™£›™ ¬ËÃÁƹ °¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™Ã»¹ÈĹÊË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ±¹ËËĨÄ×Ê ›§£ª ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥¾ÄÕÆÁоÆÃÇ ¡¨ ¥¾ÄÕÆÁоÆÃÇ ¡¨ ¥¾ÄÕÆÁоÆÃÇ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¥¾ÄÕÆÁоÆÃÇ ¡¨ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ Ìùɽ ¡¨ "HVB†1MBTUJD ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ª£ ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ™Ã»¹ÈĹÊË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËĨÄ×Ê ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄعËËɹÃÏÁÇÆÇ» /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁ»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ Èǽ»Ç½ÆǾÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾

  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

/&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÎÁÅɾ¹¼¾ÆËÔ ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ†¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆƹØ»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ 

ÇËÉ ÇËÉ 

œ™¤ž™ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† †† †† †† ††

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

87


ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยยคยธยกยฆยŸยžยฆยžยฉยฆยดยฎยชยกยชยซยžยฅ ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ยฝร„ร˜ยฝยนรร ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รร€รƒร‡รƒย†รˆร‡ร„รร–รŠร‹ยพร‰ยน XXXBRVBNJSSV ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รร€ร†ยพร‰ยฟรŠร‹ยนร„รรรยพร‰ร†ร‡ยผร‡ร…ยพร‹ยนร„ร„ยน XXXBRVBNJSSV ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ รƒยนรˆรร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพ ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รŠยบร‡ร‰ร†ร‡ย†ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ รยนร‘รรˆร‰รŒยฝยน XXXBRVBNJSSV ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ย™รƒรŠยพรŠรŠรŒยนร‰ร” ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รŽรร…รˆร‡ยฝยผร‡ร‹ร‡ยปรƒยนยปร‡ยฝร” ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ยฅรร†รย†ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ยผรยฝร‰ร‡ร…ยนรŠรŠยนยฟร†ร”ยพรŠร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร… ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป ยคยพรŠร‹ร†รรร”รร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„รยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ยพยฝร„ร˜ร‡ร‹ยฝยพร„รƒรยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยฅยพร…ยบร‰ยนร†ยนยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รˆร‰รŒยฝร‡ยป4JLB ยฅร‡ร€ยนรรƒยนยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปยปยนรŠรŠ XXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป XXXPWLSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รรร„ร•ร‹ร‰ยนรรร˜ รˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒยน ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยปร‡ยฝร†ร”รŽยนร‹ร‹ร‰ยนรƒรรร‡ร†ร‡ยป XXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รˆร‰ร‡ยผร‰ยพยปยนยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน XXXBRVBNJSSV ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜รร‡ร†ร‹ยนร†ร‡ยป XXXBRVBNJSSV ยงยบร‰ยนยบร‡ร‹รƒยนรรŒรŽร‡ยฝร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ยฎรร…รˆร‰ยพรˆยนร‰ยนร‹ร”ยšยนรŠรŠยพร‚ร†ร”รรˆร‰รŒยฝร” ยงยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรŠยพร‰ยปรรŠร†ร‡ยพ ยงรŠยปยพร’ยพร†รยพรˆร‡ยฝยปร‡ยฝร†ร‡ยพ รŠยปยพร‹ร‡ยฝรร‡ยฝร†ร‡ยพ XXXBRVBNJSSV ยงร‹ยฝยพร„รƒยนยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรˆร„ยพร†รƒร‡ร‚ยจย›ยฎ XXXBRVBNJSSV ยฉยพยนยผยพร†ร‹ร”รŽรร…รรยพรŠรƒรยพยฝร„ร˜รŒรŽร‡ยฝยนร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ ยชยนรŒร†ร”รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟรรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยน ยชยปยพร‹รร„ร•ร†รรƒรยฝร„ร˜รˆร‡ยฝยปร‡ยฝร†ร‡ยผร‡ร‡รŠยปยพร’ยพร†รร˜ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† XXXBRVBNJSSV ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร XXXBRVBNJSSV ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปรˆร‡ยฝรƒร„ร—ร ยซยพรˆร„ร‡รˆยนร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร…รŠยนร„ร—ร…รร‡ร„ร•ยผร‡ร‚ยฝร‡ยผร‰ ยฌรŽร‡ยฝร€ยนยปร‡ยฝร‡ร‚ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพ รŽรร…รรยพรŠรƒรยพรŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปยน ยญรร„ร•ร‹ร‰ร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยน ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร”ร‡ร‹รˆร‰ร‡รŠร‹ร”รŽยฝร‡ร–ร„รร‹ร†ร”รŽ ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร”รŒร„รรร†ร”ยพ รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ร”ยพ รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒร—ร’รยพ XXXBRVBNJSSV ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร” ร†ยนรŠยนยฝรƒร ร†ยนรŠร‡รŠร” รรร„ร•ร‹ร‰ร” รˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒยน ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ยญร‡ร†ร‹ยนร†ร” รร‡ร†ร‹ยนร†ร†ร”ยพรƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ร”รŠร†ยนรŠยนยฝรƒยนร…รรรˆร‡ยฝรŠยปยพร‹รƒร‡ร‚ ยฎรร…รˆร‰ยพรˆยนร‰ยนร‹ร”ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยป รˆร‰รŒยฝร‡ยป XXXBRVBNJSSV

     รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…     ร…ยพรŠร˜ร  รƒยปร…   รƒยปร…    

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยงร…รŠรƒยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยงยงยง ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร…รร‰ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร…รร‰ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยฆยชยซ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ย›ร‡ยฝร†ร”ร‚ยฅรร‰ยงร…รŠรƒ ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ย™รƒยปยนร…รร‰ ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร„ยนร‚ร† ย™รƒยปยนร…รร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜รรƒร‡ร†ยฝรรรร‡ร†รร‰ร‡ยปยนร†รยพ ยซยพรˆร„ร‡ร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยจร‡ร‰รร„ยพรƒรŠ ยถรƒร‡รร‡ร„รŠรƒร„ยพยพยปร”ร…รŠร„ร‡ยพร… %BJLJO ,FOUBUTV #BMMV 1BOBTPOJD -( .JUTVCJTIJ &MFLUSPMVY .JEFB /&8รŒยปร„ยนยฟร†รร‹ยพร„รยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ยœย™ยคยžย™ รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพรยบร”ร‹ร‡ยปร”ยพ ย›ยพร†ร‹ยฌรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยน&MFLUSPMVY รˆร‰รร‹ร‡รย†ยปร”ร‹ร˜ยฟ /&8 ร‰ยพรƒรŒรˆรร‰ยนรรร˜ ย›ยพร†ร‹รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยนรˆร‰รร‹ร‡รร†ร‡ย†ยปร”ร‹ร˜ยฟร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ XXXPWLSV ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”%PTQFM )"3%* ย›ยžยฆยซยชยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”รƒยนร†ยนร„ร•ร†ร”ยพ ร‰ยนยฝรยนร„ร•ร†ร”ยพ รƒร‰ร”ร‘ร†ร”ยพ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”รƒร‰รŒยผร„ร”ยพรƒยนร†ยนร„ร•ร†ร”ยพ4)6'5 ย›ยพร†ร‹รร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร”รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ ร‰ยนยฝรยนร„ร•ร†ร”ยพ ร‡รŠยพยปร”ยพรยฝร‰ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ยนร˜ยนยปร‹ร‡ร…ยนร‹รรƒยน XXXPWLSV ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ร…ยนร„ยนร˜ รˆร‰ร‡ร… ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยนรŽรรŠยนรŒร†ยนรŽ ร‡รŠรŒร‘รร‹ยพร„รยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพ รˆร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ รˆร‰ร‡ยฝยนยฟยน ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ย›ยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ยชยจยžยฏยจยฉยžยยคยงยŸยžยฆยกยžยฝร„ร˜รƒยปรรƒร‡ร‹ร‹ยพยฝ ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”"-Eย† ร… ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพ ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒรŠร‹ยนร„ร ร†ยพร‰ยฟรŠร‹ยนร„ร

รƒยปร…   ร‘ร‹  ร‘ร‹    ร‘ร‹ ร‘ร‹ 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒรยพ 

ยฆยชยซ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยœย™ยคยžย™ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ย™ร†รƒร‡ร‰ย†ยปยพร†ร‹ ยฅรร„ยพร† ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยกยปยนร†ย†ยฃรŒรˆยนร„ยน ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยฅรร„ยพร† ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ร…ยนยผย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ยฅรร„ยพร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚รร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚รร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”ร‡รรร†รƒ ร†ยพร‰ยฟยนยป ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร˜ ยนรŠรˆรร‰ยนรรร˜ ยกร€ยผร‡ร‹ ร…ร‡ร†ร‹ ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร”รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŠรˆรร‰ยนรรร ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ร‡รรรŠร‹รร‹ยพร„รย†ร‡ร€ร‡ร†ยนร‹ร‡ร‰ร”%*3&$5+"1"/ ย›ร‡ร€ยฝรŒรŽร‡รŒยปร„ยนยฟร†รร‹ยพร„รรร‡รรรŠร‹รร‹ยพร„รร†ยนXXXLMJNBUรŠรƒรยฝรƒร ย›ร”รŽร‡ยฝยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ ยญรร†ร„ร˜ร†ยฝรร˜ ยœยนร€ร‡รŽร‡ยฝร”รร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ยยปยพร‰รร”รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพ ร„ร—รƒร)"3%* ย›ยžยฆยซยชยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยฃร‡ร†ยฝรรรร‡ร†ยพร‰ร”%"*,*/ ,&/5"546ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜

    ร‘ร‹ 

 ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰

ยซยพรŽร†ร‡รƒร‰ยนร‹ ย™ร†รƒร‡ร‰ย†ยปยพร†ร‹ ยชยนร…ยนร‰รร† ยกยจ ยซยพรŽร†ร‡รƒร‰ยนร‹ ยชร…ยนร‰ร‹ยฃร„รร…ยนร‹ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยซยพรŽร†ร‡รƒร‰ยนร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

88

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #19 (566) 23.05.11

ยจร‰รย‘ร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(&MFDUSPMVY¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,&/5"546 %"*,*/ .JUTVCJTIJ ÅÇÆ˹¿ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,&/5"546 1BOBTPOJD -(Á½É £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*%&" #BMMV»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*456#*4)*&-&$53*$»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÁ»¾ÆËÁÄØÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾

   

ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÅ¹ÉË£ÄÁŹË ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™É˚¾ÊË£ÌÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††½Ç¼Ç»ÇÉƹØ

™É˚¾ÊË£ÌÄ

††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÁ»¾ÆËÁÄØÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÁ»¾ÆËÁÄØÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÄ׺Ծ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾œ¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾#BMMV &MFLUSPMVY £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÇ˺ÔËÇ»ÔνÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ »¾ÆËÁÄØÏÁØ ˾ÈÄǻǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¤×ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË «§ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ªÃÁ½ÃÁ

    ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

™É˚¾ÊË£ÌÄ ™É˚¾ÊË£ÌÄ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁľÆ ™É˚¾ÊË£ÌÄ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ʾɻÁÊÆǾ ɾÅÇÆËÊÁÊ˾ÅÃÇƽÁÏ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ »ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXXPWLSV ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠΠÇÈËÉÇÀÆ

 ÑË ÑË  

 ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ

¥ÁľÆ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÁ»¾ÆËÁÄØÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¤¹Åȹ(&Ê»¾Ð¹ÈÉÇÀɹÐƹØ8ž  ¤¹Åȹ©¤ ¤¹Åȹ¤ ¤¹ÅȹÄ×Å1IJMJQT0TSBN†8 ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×Ò£¤¤ÈÉÇÅÔÑľƹ؆›Ë ž†ž ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×ҹػ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾5%.&MFDUSJD ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹئ™›¡œ™«§©»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹأ¤¤†6†›Ë†£sž5%.&MFDUSJD ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾Æ7†7 ¤¹ÅÈԝ©¤ ¦™« ¥œ¤ ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆ1)*-*14 4*-7"/*" ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆÁÊÏ043".8†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇË8½Ç8 ¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ›Ë5%.&MFDUSJD ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ª»¾ËÁÄÁÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÁÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨š8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÊɾÑ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䛧Á¤¨§Î›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧ΛËʶ¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁ䪨ΛË*1 »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ  ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄןÔËǻǤ¨šÇ˽ǛË5%.&MFDUSJD ª»¾ËÁÄÕÆÁ樚 ¦¨¨ ¦¨§ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԻÊËɹÁ»¹¾ÅÔ ª¤™¥¨™¥¡ Λ« ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈǽĹÅÈÌƹùÄÁ»¹ÆÁت¹Ìƹ ©ÇÆ½Ç ®ÉÌÊ˹ÄÕ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁɹÊËÉǻԾ ÊĹÅȹÅÁ ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼÌžÊ˾Æ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØœ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØœ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾3† 3† 3† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾Èǽ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈÌ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÌÄÁÐÆÔ©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁùÉÆÁÀÇ»¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

  ÑË Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÈÅ

 É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½‘Ѿ»Ç É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢  ¾ÆÇÆ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨ÇªËÉÇÂù ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ªËÉǺ¹Ë ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ·ËÉÁϾÆËÉ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾ÇË ÉÑË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

89


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁЛ™† ›™† ¬ §›† ™† ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 É ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ¯»¾Ë¥¹ËÀÇÄÇËÇ ™ÄÄ×Å Ÿ¾ÅÐÌÆdžʾÉÔ ¨¾ÊÇà ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁȪ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř ÁÍ͹»ËÇŹË™›«©Ç˽ǙŹ5%.&MFDUSJD  »ÇÆÃÁ(/4† ¼ÇƼ½»ÌÎËÇƹÄÕÆÔšÁņºÇÅ ¨ÇÄÕѹ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ½»Æ¾ÑÈÉÇÃĹ½ÃÁ ù˾ ȹÉÔ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ùË ȹÉÔ ½ÄØȹËÐ /FD ±»¾ÏÁØ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ù˾ ȹÉÔ

90

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË       ÑË            Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË ÑË Å Å Å

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ »ƹÄÁÐÁÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ™Æ˹ɹ¦Êà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡«

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä ÎÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÁÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄÎ51MBTU Å £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄƹÈÇÄÕÆÔ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ÅÅû œ¾ÉŹÆÁØ £ÆÇÈÃÁÀ»ÇÆù™† † ›Á˾ºÊà £ÇÄǽùÃľÅÅƹØÅÅ™ £ÇÉǺùÇË»¾Ë»Ç̺ÉÔÀ¼£§™ÊÃÇÆËɼÉÌÈÈÇ £ÇÉǺùɹÊÈɾ½º¾Ä¹ØÊÈÅÅ £ÇÉǺùɹÊÈɾ½ÇȺ¾Ä¹Ø†ÉÇ¿ÃÇ»¹Ø £ÇÉǺùÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƹت¥ ÊÁÆØØ œÌÊÁ £ÇÉǺÃÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»ÃÁÉÈÁÐ º¾ËÇÆ œ£¤ £ÇÉǺÃÁɹÊȹØÐÆÔ¾½ÄØÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¾È¾¿†ÃÄÁÈʹ½ÄØËÉ̺¨›® E ¤ÇËÃÁľÊËÆÁÐÆÔ¾ ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾0TUFD ©ÇÊÊÁØ † ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾†  ÅÅ ¤ÇËÃÁÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾0TUFD ©ÇÊÊÁØ †Î ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨¹Æ¾ÄÁÃÇÅÅÌ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ ù˾ 3+ †ÈÇÉËÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÃÇÅÅÌ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ ù˾ ËÁÈ †ȹÉ ©¹ÀÓ¾ÅÔÊÁÄǻԾ 1 / 1F ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ©ÇÀ¾Ëù£ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Î͹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇË™½Ç™ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ (64*&-&$53*, ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ 130%"9 ›¾Æ¼ÉÁØ

  Å Å Å Å Å          Å Å Å Å Å Å Å Å    ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å  ÑË ÑË Å ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É É ÇË É ÇË É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É É É ÇË É ÇË É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

91


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ š¾Ä¹ÉÌÊÕ ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF #5*$*/0 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ (BMFB-JGF MFHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ .PTBJD -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 4BHBOF -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 4VOP -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 7BMFOB -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ¦ž¨«¬¦ ľ˾Æ ­É¹ÆÏÁ؆©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÈÉÁŹ ›¾ÊʾƆ¶Ä¾ÃËÉÇ ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ Ê»¾ËÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ˾ľÍÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ¶Ä¾ÃËÉÇŹÃÊ ¬ÃɹÁƹ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÎÁ†ÎžÊË-FHSBOE ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ªËØ¿ÃÁ ÊÃǺÔùº¾Ä ÇËÅŽÇÅÅ ªÐ¾ËÁÐÃÁÖÄÖƾɼÁÁ†Í¹ÀÆÔ¾Á†Í¹ÀÆÔ¾ ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ Í ÁƽÌÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ «É̺¹¿‘ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃÊʾÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø¨›®½†ÅÅ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø½Á¹Å†ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ .",&- «ÌÉÏÁØ ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ²ÁËÔ†Á†Í¹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ» ž˹ÄÄ5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËԆºÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾ²©¦ › †¨Ç˽ÇÅǽÌľÂ5%.&MFDUSJD ¶Ä¾ÃËÉÁù

ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË Å Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉÇÁ˾ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû»ÊËɹ¾»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊБËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉ £ÇÉǺù»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò‘ÄÃÇÂE† «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%ÅņÅÅ «É̺¹¨›®¿‘ÊËùØ%ÅņÅÅ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ

  ÑË   

ÊÃÁ½ÃÁ É É ÇËÉ ÇË É ½‘Ѿ»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿‘ÄËdžÀ¾Ä‘Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹Ë £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF £¹º¾ÄÕ651/FPMBOȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ651 ùË/&9"/4 £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ 

92

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

      Å Å  Å Å Å

É É É ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É 

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ»Á˹Øȹɹ651 '51ùË ȹÉÔ £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ£œÎ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕž½ÆÔÂÎ ..+ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©Ã 3(† £¹º¾ÄÕ©£††™ £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3( £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹º¾ÄÕ ÈÉǻǽ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ¨›ªÎ ¨Éǻǽ¨›ª ¨¬¦¨ ¨¬œ¦¨ ±››¨ ¨Éǻǽ¨›ª ±››¨ ¨¬œ¦¨ £ª¨› ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ª«¶­ ª­ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉù™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ

Å Å Å Å    Å ÈÅ Å  Å Å  Å Å Å Å Å Å Å Å Å  ü ü Å Å Å Å Å Å ü ü ü ü ü ü 

ÇË É  É É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É É É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ®¨¡ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ™¤ž™ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ /&8ÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔÈÇÆÁ¿¹×ÒÁ¾«ª ¡ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔËÇù ¶Ä¾ÃËÉǹ¼É¾¼¹ËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ&# †83 ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨†›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁž› 4

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù "#4ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ÈǼÉÌÀÐÁÃÁ ËØ¿¾ÄÔ¾ʹÅÇÊ»¹ÄÔ »Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ÅÌÊÇɹ /&8º¾ËÇÆÇɹÊË»ÇÉÇÊžÊÁ˾ÄÁ œ™¤ž™ /&8»ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ œ™¤ž™ ›ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

  

†É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™šªªËÉÇ œ™¤ž™ œ™¤ž™ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔ É

†† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

93


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ›ÁºÉÇÈÄÁËÔ41-*5450/& ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI%-& ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI%-& ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI(-.7' ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI1-3 ¹ÄÕÆÇžÉÔĹÀ¾ÉÆÔ¾ ¾Ë¾ÃËÇÉÊÃÉÔËÇÂÈÉǻǽÃÁ#04$)(.4 £ÇľÊǽÇÉÇ¿ÆǾ$45#FSHFS ½ÅÅ %ÊÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÊù˾ÄÕ$45#FSHFS.5†4$ ¥ÁÆÁ†ËɹÃËÇÉ®«† ¥ÁÆÁ†ËɹÃËÇÉ®«† ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI(-- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI(--†1 ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI(3-)7 -3 3$ ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI1$- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI1$- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI1-- ¦Á»¾ÄÁÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI2VJHP

ÑË   ÑË  ÑË ÑË    

ÇËÉ É É É É ÇËÉ É É É É É É É É É É É É

¨ÉÇÅľÃÊ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦Á»¾ÄÁÉÇÈËÁоÊÃÁÂ$45#FSHFS4"-/% ¦Á»¾ÄÁÉÇÈËÁоÊÃÁÂ$45#FSHFS4"-/% ¦Á»¾ÄÁÉÔÇÈËÁоÊÃÁ¾$45#FSHFS ¦Á»¾ÄÁÉÔÇÈËÁоÊÃÁ¾7&(" ¦Á»¾ÄÁÉÔÇÈËÁоÊÃÁ¾¬§¥ ¦Á»¾ÄÁÉÔÉÇ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ĹÀ¾ÉÆÔ¾ ÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÁÈÄÇÊÃÇÊ˾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËɹÊÊÇÈÇÁÊÃǻǾ ©¹½ÁÇÊ˹ÆÏÁÁ½ÄØÊËÉÇÁ˾ľÂ ©¾ÂùÆÁ»¾ÄÁÉƹØ$45#FSHFSÅ ÅÊоÎÄÇÅ ©¾ÂÃÁ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ©¾ÂÃÁÆÁ»¾ÄÁÉÆԾŠŠŠ©ÌľËÃÁĹÀ¾ÉÆÔ¾%JTUP% %" % ©ÌÐùĹÀ¾ÉƹØ#PTDI1-- ªÄ¾Ê¹ÉÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË «¹Î¾ÇžËÉÔ/JLPO 'PDVT 5SJNCMF «¾Ç½ÇÄÁËÖľÃËÉÇÆÆÔÂÏÁÍÉÇ»ÇÂ$45#FSHFS%(5 «¾Ç½ÇÄÁËÔÇÈËÁоÊÃÁ¾«¨ «¨ «£¨ «¾Ç½ÇÄÁËÔÖľÃËÉÇÆÆÔ¾7&(" (&0#09 4065) ¬¼ÄÇžÉ#PTDI.' ±Ë¹ËÁ»$45#FSHFS¹Ä×ÅÁÆÁ¾»ÔÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ±Ë¹ËÁ»Ô¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÆÁ»¾ÄÁÉÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ 

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË

 É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ

¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾É¹ §§§ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾É¹ §§§ ¥¾ËÉÁù†œÉÌÈÈ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ

ÑË

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

†É ÇËÉ É É É É ÇËÉ

ªËÉǼɹ½ ª¹Æ©¾ÅÇ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¡¨Á™ ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE ªœ›¥ž«ž©ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅÅ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«›

94

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ›Ç½ÇÊБËÐÁÃÁE†E ¡ÆÊËÉÌžÆËÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔ ¥¹ÆÇžËÉ¥¨¨©† ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ƹÈÇÉÇžÉÔ ÊоËÐÁÃÁ¼¹À¹ ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžÉÔ ¨ÁÉÇžËÉÔ015&9 -"/% ,PNPMPGG ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹»Ç½Ô ˾ÈĹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾):%3045" ·£ÇÉ¾Ø ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¦ž›™40†%*/ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«††±­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­† ™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ¯¶›­†™ «¾ÉÅÇžËÉ ÇÈɹ»¹½ÄØ˾ÉÅÇžËɹ ºÇºÔÑù «¾ÉÅÇžËÉÔ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉËÇù Ê»¾É½ÄÇ»ÊÃÁ ««††

ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË    

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨ÉÇÅľÃÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ /&8ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ œ™¤ž™ ™É¾Æ½¹Ê»¹ÉÇÐÆǼǹÈȹɹ˹½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ† ¦¹Ê¹½ÃÁƹÊ»¹ÉÇÐÆÔ¹Èȹɹ˽ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ† ©¾À¹ÃÁ ¼ÇɾÄÃÁ ɾ½ÌÃËÇÉÔ ŹÆÇžËÉÔ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ503/"%0 ¡Ë¹ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉǹ¼É¾¼¹ËÔ)65&3ÇËÛË ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ÅņÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¥©† ª ¤¶  ¼¥ÇÊû¹

 ÑË ÑË ÑË ÑË ȹÐù

ÇËÉ ÉÊÌËÃÁ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ †É É

œ™¤ž™ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ž©¥™£ ©ÇƽÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ÊÇÊÔ

/&8ÅÇËÇÈÇÅÈÔ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ »Ê¾ÎËÁÈÇ»ÁɹÀžÉÇ» /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ Ê˹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ ÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¥ÇËÇÈÇÅȹ,PTIJO4&)†- ¸ÈÇÆÁØ ¥ÇËÇÈÇÅȹ,PTIJO4&)†® ¸ÈÇÆÁØ ¦¹ÊÇÊÈÇ»ÔѾÆÁؽ¹»Ä¾ÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ† † † †6/*16.1 ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ 

  ÑË ÑË ÑË ÑË  

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

95


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ7*1† † † †6/*16.1 ¦¹ÊÇÊÔ ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊÔºÔËǻԾ Ä׺Ծ ¦¹ÊÇÊÔœÆÇÅ› ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾(36/%'04 ¹ÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾ ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½É¾Æ¹¿ÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ œ¾ÉŹÆÁØ † † † ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ œ¾ÉŹÆÁØ † † † ªË¹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ ªË¹ÆÏÁع»ËÇŹËÁоÊùػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ"650+&5†4 ªË¹ÆÏÁØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØÇË»¾½¾ÆÁØÊËÇÃÇ» Ä

   ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ÇËÉ É ÇËÉ

±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¨ÉÇÅľÃÊ ±¹ËËĨÄ×Ê ±¹ËËĨÄ×Ê ™Ã»¹Ä¹ÂÆ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ±¹ËËĨÄ×Ê ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ÁÊ˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ ÈÇÉÑƾ»Ô¾Á»ÁÆËǻԾ /&8Èƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË œ™¤ž™ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'JOJ".*$0 £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'JOJ".*$0 £ÇÅÈɾÊÊÇÉ3FNF[BÄɾÊÁ»¾É ÄÅÁÆ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ ¥ÇÄÇËÃÁÇ˺ÇÂÆÔ¾Èƾ»Å¹ËÁоÊÃÁ¾ ÈÁÃÁÃÆÁÅ

  ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ­¡™£ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ™ÃÏÁت£¡£¡™ÈÈÈÇÄ̹»ËÊ»¹ÉÃÁ.8" . †™ †ÅÅ ™ÃÏÁت£¡£¡™ÈÈÊ»¹ÉÁÆ»¾ÉËÇÉ.8% 3BOHFS†™ †ÅÅ ™ÃÏÁت£¡£¡š¾ÆÀÁÆÃÌÄÕËÁ»¹Ë.5& ÄÊ"*,&/ ™ÃÏÁت£¡£¡š¾ÆÀÁÆÃÌÄÕËÁ»¹Ë¥«ž ÄÊ ÑÁÉ»ÊȹΆÅÅ ™ÃÏÁت£¡£¡š¾ÆÀÇÈÁĹ195$ISPN¾ ÛËÄÊ ÊÅ 1BSUOFS ™ÃÏÁت£¡£¡š¾ÆÀÇÈÁĹ8F Ã›Ë ÑÁƹ »¾Ê ü)VTRWBSOB ™ÃÏÁت£¡£¡š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄÕÖÄ.$..› ›Ë Ä

   

É É É É É É É

.BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ÃÏÁت£¡£¡œ¹ÀÇÆÇÃÇÊÁÄùÖľÃËÉ ›Ë"*,&/ ™ÃÏÁت£¡£¡œ¾Æ¾É¹ËÇɺ¾ÆÀÁÆÇ»ÔÂ.(&*8ÆÇņ Ã›Ë "*,&/ ™ÃÏÁت£¡£¡œ¾Æ¾É¹ËÇɺ¾ÆÀÁÆÇ»ÔÂ.(ž¥8ÆÇņ ÛË ™ÃÏÁت£¡£¡£ÇÅÈɾÊÊÇÉ.$#$BQUBJO.©¾ÊÁ»¾É†Ä ™ÃÏÁت£¡£¡£ÇÅÈɾÊÊÇÉ.$#$PMPOFM.©¾ÊÁ»¾É†Ä ™ÃÏÁت£¡£¡¥ÇÂù»Ôʽ¹»Ä,ÄÐ¹Ê †º¹É ÛË ™ÃÏÁت£¡£¡¥ÇÂù»Ôʽ¹»Ä184›Ë š¹É ,3"'5."/ ™ÃÏÁت£¡£¡¥ÇËÇÃÇʹ.$ †ÑÁÉÈÉÇÃÇʹ†ÅÅ ›Ë ™ÃÏÁت£¡£¡¥ÇËÇÃÇʹ.$ †ÑÁÉÈÉÇÃÇʹ†ÅÅ ›Ë ™ÃÏÁت£¡£¡¦¹ÊÇÊÈǼÉÌ¿ÆÇÂ.1"† †ÄÅÁÆ 8† ÛË ™ÃÏÁت£¡£¡¦¹ÊÇÊÈǼÉÌ¿ÆÇÂ.41† †ÄÅÁÆ ÛË ™ÃÏÁت£¡£¡¨¹ØÄÕÆÁýÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄËÉ̺41† 8›Ë ™ÃÏÁت£¡£¡ªË¹ÆÇÃËÇÐÁÄÕÆdžÑÄÁÍ.(†­Îέ ÅÅ ™ÃÏÁت£¡£¡«ÉÁÅžÉÖľÃËÉ.5 †ÑÁÉÈÉÇÃÇʹ†ÅÅ ¡ÆÊËÉÌžÆËÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË £ÁÉÇ» ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ̺É £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆËԬɹ¼¹Æ  ÌºÉ

        ÑË ÑË

É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

.BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ™Æ˹ɹ¦Êà °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔ ™ÈȹɹËÉÌÐÆǽ̼ǻÇÂÊ»¹ÉÃÁ™

96

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

 

À»ÇÆÁ˾ É

ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† ††


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ™ÈȹɹËÉÌÐÆǽ̼ǻÇÂÊ»¹ÉÃÁ™ ™ÈȹɹËÉÌÐÆǽ̼ǻÇÂÊ»¹ÉÃÁ™ ™ÈȹɹËÉÌÐÆǽ̼ǻÇÂÊ»¹ÉÃÁ™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ™ š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉ ÛË š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉÛË š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉÛË š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉÛË š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉÛË š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉ ÛË šÇÉÍɾÀÔ›£ šÌÉÔ4%4 ÁÊÃÁ¹ÄŹÀÆÔ¾ É¾ÄÕ̽¹ÉƹØ(4#3&#04) ›Ë †ǺÅÁÆ ¡ÆÊËÉÌžÆËÊ»¹ÉÇÐÆÔ £ÇÅÈɾÊÊÇÉŹÊľÆÆÔÂɾžÆÆÇ ©¾ÊÊÁ»¾ÉÈÉÇÁÀ»ÄÅÁÆÄ £ÇÅÈɾÊÊÇÉŹÊľÆÆÔÂɾžÆÆÇ ©¾ÊÊÁ»¾ÉÈÉÇÁÀ»ÄÅÁÆÄ £É̼Á¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ¾ ¥¾ËÐÁÃ(ÃÇÅÈľÃË ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ(ÃÇÅÈľÃË ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ(ÃÇÅÈľÃË ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ(ÃÇÅÈľÃË ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ(ÃÇÅÈľÃË ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁãǽÆÇÈÉÇÎǽÆÔ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁãǽÆÇÈÉÇÎǽÆÔ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁãǽÆÇÈÉÇÎǽÆÔ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË©¥ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË©¥ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË©¥ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË©¥ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË©¥ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË©¥ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË©¥ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË©¥ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË©¥ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË©¥ ÈɆ»Çªªª© ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË¥© ¥¾ËÐÁÃ¥ ľ»Ô ÃÇÅÈľÃË¥©©¥ ¥¾ËÐÁÃ¥ÃÇÅÈľÃË¥©©¥ ¥¾ËÐÁÃ¥ ÃÇÅÈľÃË© ÃÇÅÈľÃË ¥© ¥¾ËÐÁÃÅ ÃÇÅÈľÃË¥©©¥ ¥¾ËÐÁÃ¥ ľ»Ô ǽÆÇÈÉÇÎǽÆÇ©¥ žËÐÁÃ¥ ÃÇÅÈľÃË¥©©¥ ¥¾ËÐÁÃ¥ ÃÇÅÈľÃË¥ ©¥ ¥ÇÂù»ÔÊÇÃǼǽ¹»Ä¾ÆÁØ ÛËŹÃʽ¹»Äº¹É ¥ÇÂù»ÔÊÇÃǼǽ¹»Ä¾ÆÁØ ÛËŹÃʽ¹»Ä†º¹É ¥ÇËÇÈÇÅÈÔ ¦¹ÊÇÊÈǼÉÌ¿ÆÇ ÛËÈǼÉÌ¿¾ÆÁ¾Å ƹÈÇÉŨÉÇÁÀ»ÄÅÁÆ ¦¹ÊÇÊÔÈǼÉÌ¿ÆÔ¾ §Èɹ»ÃÁ½ÄØËÇÉÏǻdžƹʹ½ÆÔÎÍɾÀ ¨¹ËÉÇÆÔËÇùÉÆÔ¾ ¨¾ÉÍÇɹËÇɨ†¶© ¡Æ˾ÉÊÃÇÄ ›Ë ¿†ǺÅÁÆ ¨Ä¹Ñù£ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù£ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù£ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù£ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù£ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù£ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù¥ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù¥ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù¥ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù¥ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù¥ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù¥ ÈɆ»Çªªª© ¨Ä¹Ñù¥ ©¥ ©¹À»¾ÉËÃÁ ©¾ÀÏÔËÇùÉÆÔ¾ ª»¾ÉĹ ɾÀÏÔ ÈĹÑÃÁ žÐÁÃÁ ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥£ ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ© ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ© ÈɆ»Çªªª©

                                      

É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É É

ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

97


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ© ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Çªªª© ª»¾ÉÄÇÈÇž˹ÄÄÌÃÎ ÅÅ©¥ ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ ªË¹ÆÇÃÊËÇÐÁÄÕÆÔ†ÑÄÁÍÇ»8›Ë ǺÅÁÆE†ÎÎÅÅ ªË¹ÆÇÃÊËÇÐÁÄÕÆÔ†ÑÄÁÍÇ»8›Ë ǺÅÁÆE†ÎÎ ÅÅ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÌÊÃÇÀ¹ÉؽÆǾ ­É¾ÀÔ†ÊËÇÉÇÆÆÁ¾©¥© ­É¾ÀÔÃÇÆϾ»Ô¾©¥© ­É¾ÀÔоɻØÐÆÔ¾ ÅǽÌÄÕÆÔ¾ ²¾ËÃÁ¼É¹ÍÁËǻԾ½ÄØÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆ˹ ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË#04) ÁÆ˾ÉÊÃÇÄ

            

É É É É É É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Æ˹ɹ¦Êà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇªËÉÇÂù °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ™£›™ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ™ÈȹɹËÉÌÐÆÇÂÊ»¹ÉÇÐÆÔ½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺E† ›¾ÊÕ¹ÊÊÉÌÐÆǼÇÁÆÊËÉÌžÆ˹§ÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆ˽ÄØÀ¹ÐÁÊËÃÁ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆËÉ̺Ô† †  ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ ÃÁÊËÁ ¡ÆÊËÉÌžÆËÊËÇÄØÉÆÔ ÊľʹÉÆÔ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ Î ¤Ì¼¹ ¦Ç¿ÆÁÏÔ½ÄØɾÀÃÁÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺† † ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʾÉËÁÍÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ »ÔÊÇ˹½ÇžËɹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔɹÀºÇÉÆÔ¾Ç˽ǞËɹ ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ † †Ê¾ÃÏľÊËÆÁÏÔ ËɹÆÊÍÇÉžÉÔ¹Ä×Å œ¾ÉŹÆÁØ ÁÊÃÁ ÃɹÏÇ»ÃÁ»¹ÊÊ ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÃɹÑ ʾÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ »ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ÇÃɹѪ¾ÉËÁÍ ÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ûÅ  ûÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË £©™¬ ž†§ÅÊà §ÅÊÆ¡ÆʾɻÁÊ ™Æ˹ɹ¦Êà ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† ††

©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ ¨¾ÉйËÃÁªœž¯ «©™£«ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔË Ĺ˾ÃÊÆÔ¾ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª»¾ÉĹ ºÌÉÔÈÇž˹ÄÄÌ ½¾É¾»Ì º¾ËÇÆÌ

ȹɹ ÑË

 É ÇËÉ

©ÇƽÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† ††

§ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ™ª¬ ÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÇÆËÉÇÄÕ½ÇÊËÌȹ ÅÇÆ˹¿ ™ª¬ »Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ™ª¬ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ™ª¬ ǼƾÀ¹ÒÁ˹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǩ¨«£ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾¥ÇÆ˹¿»Á½¾ÇùžÉÊÏÁÍÉÀ¹ÈÁÊÕ×ÁÆÍÇÉÅ œÇÄǻùÈÇ¿¹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÅÁº¾À¤×ÃÁ¥ÇÆË ÁÀ¼ÇËÇ»Ä »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» 

98

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

     ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ùоÊË» ÇËÉ É É

™ª¬ ™ª¬ ™ª¬ ™ª¬ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¨ÉÇÅ˾ÎǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ §¼¾Æ¾À¹ÒÁ˹ ™Ä¼ÇÉÁËÅ

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ÇÅÇÍÇÆÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾¥ÇÆ˹¿ ¹ÅÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÉؽùǼƾËÌÑÁ˾ľÂ  Æ¹ÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ  ¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ XXXPHOF[BCJPSV ¥ÌÍ˹¨©§«¡›§¨§Ÿ™©¦™¸¨¥ ©«¥£ §¼É¹ÃÊ E† XXXQLGUNSV ¥ÌÍËÔÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»ØÆ ŸšÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ§¨† XXXQLGUNSV §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¬† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¬† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¬† XXXQLGUNSV §ÈÇ»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ Î Å ¨ÉÁºÇÉÔÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÈÉÁ‘ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǚœ ª ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇËÁ»Ç¼¹À¼É¹¿½¹ÆÊÃÁÂœ¨† ©¹ÀɹºÇËùÈĹÆǻֻ¹Ã̹ÏÁÁÈÉÁÈÇ¿¹É¾ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©† ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔªÁºË¾Ãʝ¨£»ʺÇɾÊœ©†ÁÊË»ÇÄÇÅ©ª† ¨ ©Ìù»¹ ©ÌÐÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆƹØÁÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆǽ¾ÃĹɹÏÁÁÁɹÊоËÈÇ¿¹ÉÆǼÇÉÁÊù ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ ªË»ÇÄÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¼ÇÄÇ»ÃÁ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹É±¨£† ÃɹÊÆ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉǾÆ ÊÇÊ˾ÃÄÇÅ ºÊ˾ÃĹ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉǾÆ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£†  ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ²ÁËÈÇ¿¹ÉÆÔÂÊÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ¾Â XXXQLGUNSV

 ÑË                      

ÇËÉ ÇËÉ É É ½‘Ѿ»Ç É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É ½‘Ѿ»Ç É ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ É À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» ùоÊË» ùоÊË» ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ¨ÉÇÅ˾ÎǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ «ž®¦§¥™©£ž« ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË «ž®¦§¥™©£ž« ¨ÉÇÅ˾ÎǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨ÉÇÅ˾ÎǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨ÉÇÅ˾ÎǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨ÉÇÅ˾ÎǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¨ÉÇÅ˾ÎǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ «ž®¦§¥™©£ž« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨Ä¹ÀŹ ¨¨™¥¹ÉÊ ¨ÉÇÅ˾ÎǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ¨ÉÇÅ˾ÎǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¯¾ÆËɨÁɹÆË «ž®¦§¥™©£ž« ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨Ç¿Æ¾Í˾¼¹ÀÈÉǾˆ¥ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË «ž®¦§¥™©£ž« ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨ÉÇÅ˾ÎǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË «ž®¦§¥™©£ž«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

††

ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ¡ÆÊËÉÌžÆËʹ½Ç»ÔÂ

ÑË

ÇËÉ

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ™»ËÇŹËÁù#'5 ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË ÑĹ¼º¹ÌÅÔªÃÁ½ÃÁ

 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

š­«†§ÅÊà ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ

†† †† ††

™»ËÇŹËÁù½ÄػʾÎËÁÈÇ»»ÇÉÇ˪™¥ž ¡Ë¹ÄÁØ %003)"/ ©ÇÊÊÁØ ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁùª™¥ž ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄػʾλÁ½Ç»»ÇÉÇË

 

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ 

›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊÃ

†† †† †† ††

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ

†† †† †† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¼¹É¹¿ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØš¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ 

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

99


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ÁÀÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆǼÇÄÁÊ˹ ›ÇÉÇ˹ÈǽӾÅÆdžʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ›ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉÔ ùÄÁËÃÁ¡À¼ ÅÇÆ˹¿ ›ÇÉÇ˹¥ÇÆ˹¿ª¾É»ÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿»Ê¾Î»Á½Ç»»ÇÉÇË ¹»ËÇŹË ʾÃÏÁÇÆ ¼¹É¹¿ ÇËùË £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØʽ»Á¿ÆÔλÇÉÇË §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ʾɻÁÊÆǾÁɾÅÇÆËǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁت™¥ž §¼É¹¿½¾ÆÁؼ¹É¹¿ÆÔ¾ »ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉÔ §¼É¹¿½¾ÆÁØȹƾÄÕÆÔ¾'FOTZT ¨ÉÁ»Ç½Ô½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ¨ÉÁ»Ç½Ôª™¥ž½ÄغÔËÇ»ÔÎÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔλÇÉÇË

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÈÅ   ÈÅ  

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ 4UBUVT ªÁºÖÃÇÊÇ×À ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ªËÇÄÁϹªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ªÁºÖÃÇÊÇ×À £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ »ÇÉÇ˹¡À¼ÇËÇ»ÁÅ»ɹÀžÉʼ¹É¹ÆËÁ¾Â ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁСÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ¥ÇÆ˹¿ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÇÄÕ»ÇÉÇ˹ ª¾ËùÅÇÊÃÁËƹØ ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾'SBUFMMJ$PNVOFMMP ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÇËùËÆÔλÇÉÇË «ÌÉÆÁþËÔ ÊÁÊ˾ÅÔǼɹÆÁоÆÁØÁÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹª™¥ž «ÌÉÆÁþËÔ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ­ÇËÇƹÊ˾Ãľ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¨¹ÉÃÇ»ÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔÁϾÈÆÔ¾º¹ÉÕ¾ÉÔª™¥ž ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF 'BBD ('" .BSBOUFDªÃÁ½ÃÁ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¥ÇÆ˹¿œ¹É¹ÆËÁØ

ûÅ ûÅ   ûÅ    ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà š­«†§ÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ªËÇÄÁϹªÁºÁÉÁ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ £™¥ž†ªÁºÁÉÕ§ÅÊà ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ

ÑË ÑË 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ

™Æ˹ɹ¦Êà °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ©¾ÅÊËÉÇÂ

†† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¾ÅÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©¾ÅÊËÉÇ £ÇÆÇƾÆÃÇ™ª ¡¨ ¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† ††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ ›ÔÎǽ¹Æ˾ÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ £ÁÊËÁ »¹ÄÁÃÁ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ¥¾ËÄÔÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊÁÆ˾ËÁоÊÃÁ¾ ¨Éǽ¹×ÌÉÆÔ ±ÆÌɨ™½Á¹Å ÅÅ ±È¹¼¹Ë£±†½¿ÌË Ä¾Æ ÄÕÆǽ¿ÌË ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԠ±È¹¼¹Ë¨¨˾ÎÆÁоÊÃÁÂ

 ÑË  ÈÅ ü ü ü

ÇËÉ ÇË É É ÇË É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾

«¹É¹¬È¹Ãǻù ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ÁÊȾÆʾÉÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø

100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ûÅ

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É É É

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ žÑÃÁ½ÅÌÊÇɹÄ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø  ÅÃÉ ÉÌù» Å ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊÊÁØ ¹¼ÉÇ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø «¾ÉÅÇȹþË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÑË ü ÑË ÑË

 É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É É É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ©¾ÅÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÃĹ½’ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ™ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ™ª¬ ÈÉǾÃËÆÔ¾ɹºÇËÔÁÊÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ »ÆÌËÉÁƹÉÌ¿ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»À½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÃÇË˾½¿¾Â ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿¹Æ¼¹ÉÇ»ÁÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÊÃĹ½Ç»Áȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ×À½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÔȾɾ»Ç½¹ÁȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ÈÇžÒ Ⱦɾ»Ç½»ƾ¿ÁÄÍÇƽ ÊǼĹÊ ªÅ¾ËÆÔÂɹÊоË ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžËƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ «¾ÎÆÁоÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ­ÌÆÃÏÁÁ˾ÎÆÁоÊÃǼÇÀ¹Ã¹ÀÐÁù

 ûÅ ûÅ Ë  ûÅ ûÅ   ÑË  ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ̺ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ 

¶Â;ÄÕ ™ª¬ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¶Â;ÄÕ ¶Â;ÄÕ ¾½¹Ä¨ª£ ¨¾ËÌÎÇ»¹ž· ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ¶Â;ÄÕ ¶Â;ÄÕ ¶Â;ÄÕ ¶Â;ÄÕ ¾½¹Ä¨ª£ ¶Â;ÄÕ ¶Â;ÄÕ Ÿš¡’ §ÅÊÃÊËÉÇÂ˾ÎÀ¹Ã¹À

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ /&8ÅÇÆ˹¿º¹ÊʾÂÆǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ œ™¤ž™ ™Ç¹»ËÇÉÁ˾ËÆÇ»¹ÆÆÔ¾ û¹ÉËÁÉÔÈÃÄ×НǼǻÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ™Ç»Ê¾»Á½Ô»ÆÌËɆÇ˽¾ÄɹºÇË›¹ÆÆÔ¾ÃÇÅ ûÈÃÄ×НǼ ¼¹É¹ÆË ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾œ¹É¹ÆËÁÂÆÔ½ǼǻÇÉ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË›¹ÆƹØÈǽÃÄ×ЫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ϾÆԫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË

    

ÇËÉ ÊÃÁ½½Ç ƾ½ÇÉǼÇ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉǼÇ

œ™¤ž™ ¨ÉÇÍ©¾ÅÇÆË ™¼¾ÆËÊ˻ǩ¾ÅÇÆ˹ ªËÉǼɹ½ ªËÉǼɹ½ ªËÉǼɹ½ ž»ÉÇÊËÉÇ ™£›™†¥§¦«™Ÿ

†† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ††

™ÃÃÌɹËÆÔÂÁùоÊË»¾ÆÆÔÂɾÅÇÆËû¹ÉËÁɛʾ»Á½ÔɹºÇË ™ÄŹÀƹØɾÀù¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƹËÇÄÒÁÆÇÂÅÅ ™ÄŹÀƹØɾÀùÃÁÉÈÁй¾ÅÇÆ˹¿ ™ÄŹÀƹØɾÀùÈÉǾÅÇ»¨ÉǾÃËÇËÉ̺žËÉÈǼÇÆÆÔÂɾÀ¹ ™ÄŹÀƹØɾÀùÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÃÇÄÇÆÆ ÅÇÆÇÄÁËÆÔÎȾɾÃÉÔËÁ ™ÄŹÀƹØɾÀù ÅÇÆ˹¿ ÌÊÁľÆÁ¾ ™ÄŹÀÆǾºÌɾÆÁ¾ÇË»¾ÉÊËÁ½ÇÅ

 ÈÅ ÈÅ ÈÅ 

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£ÁÉÁľÆÃÇ ¡¨ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

†††† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¦¹É̿ƹØÇ˽¾ÄùÀ½¹ÆÁ йÊËÆÔνÇÅÇ»ÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

101


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™Æ¼¹ÉÔ ÊÃĹ½Ô ÅǽÌÄÕÆÔ¾À½¹ÆÁ؆ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™Æ¼¹ÉÔª›™©§°¦´ž©™š§«´ ™ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØǺɹºÇËùž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ȾÊÃÇÊËÉÌ š¹ÆÁ ʹÌÆÔ†ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾ÄùÈǽÃÄ×Ð š¹ÆÁ ʹÌÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾ÄùÈǽÃÄ×Ð ›¡š©§¬£¤™£™þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁˆÅÇÆË¿ɹºÇË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›ÔÈÇÄÆؾÅÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁйœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹ÐÆÔ»ÇÈÉÇÊ ¹ºÇÉÔ ÈǼÇɾº¹ ÃÉÇ»Äب¾ÆÊÁÇƾɹÅÊÃÁ½ÃÁ  ¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â  ¹ÄÁ»Ã¹ÈÇÄÇ» Ì˾ÈľÆÁ¾ÈÇÄÇ» ÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ ÃÁÉÈÁÐƹØÃĹ½Ã¹Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹±ËÌùËÌÉÆÔ¾ɹºÇËÔªËؿùÈÇÄÇ»Ç¼Ç»ÇÉ  ½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÆÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÃɹƆº¹ÄÇÃÁÅÇÆÇɾÄÕÊ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¹Æ¼¹ÉÇ» ÃÁÇÊÃÇ»

ûÅ    ûÅ   ü ÈÅ  ûÅ Ë 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ

¾½¹Ä¨ª£ ¶Â;ÄÕ ž»ÉÇÊËÉÇ ™ÄÕÈÉÇÅ ¶Â;ÄÕ ž»ÉÇÊËÉÇ ·ËÁÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË Ÿš¡’ ªÁËÁªËÉÇ §§§ ¨Ä¹ÀŹ ¶Â;ÄÕ ™ÄÕÃÇÉ ªÃĹ½’ ©žœ¡§¦ª­ ¾½¹Ä¨ª£ ªÇ×ÀªËÉÇ ž»ÉÇÊËÉÇ §ºÌ†ªËÉÇÂù ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¶Â;ÄÕ ªÁËÁªËÉÇ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ º¹ÄÇà ¹ÉÇÐÆÔÎÈÇÃÉÔËÁÂÁ½É £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆËÁɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £Ä¹½Ã¹ÁÀÄ׺ǼÇÃÁÉÈÁйÁÑĹÃǺÄÇÃÇ»šÔÊËÉÇÁùоÊË»Ç¼Ç»ÇÉ £ÇË˾½¿Á ½ÇŹ†ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔƹÈÔľÆÁ¾ÅȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¨¨¬ ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ù; ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľ ºÌ½ÃÁÇÎɹÆÔÈÃÄ×Ð ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ†ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ†ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿ŸšÀ¹ºÇÉÇ»ÊǺÊË»¾ÆÆǼÇÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ÁÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¦¹É̿ƹØÇ˽¾ÄùÀ½¹ÆÁ йÊËÆÔνÇÅÇ»¤×ºÔ¾»Á½ÔŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» §ºÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ §Ë½¾Äùû¹ÉËÁÉ Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÇÍÁÊÇ»ÈÃÄ×Ð ½ÁÀ¹ÂÆ Ê˾ÎÆÁù ÖÄÅÇÆ˹¿ §Ë½¾ÄùÈÇžҾÆÁ º¹ÄÃÇÆÇ»ÈÉÁÉǽÆÔÅùÅƾÅ §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔ ºÔËÇ»ÃÁ ºÌ½ÃÁÇÎɹÆÔ ¨ÇÄÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¨ÉǺÁ»Ã¹ÇË»¾ÉÊËÁ»Ä׺ÇÅËÁȾÊ˾Æ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ÃÇÄÇÆÆÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆԾʼɹÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ ùÈɾÅÇÆËÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿©¾ÅÇÆËû ÇÍÁÊÇ»ÈÃÄ×Ð ©¾ÅÇÆ˺¾ËÇÆÆÔÎÈÇÄÇ» ©¾ÅÇÆËÁÇ˽¾Äùû¹ÉËÁɛʾ»Á½ÔɹºÇË ©¾ÅÇÆËÁÇ˽¾Äù¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ƾ½ÇÉǼÇ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾º¹ÄÇÃÁÈÉǼÇÆÇ»̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾½»¾ÉÆÔÎÈÉǾÅÇ»̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ÅÇÊËÇ»ÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ȾɾÃÉÔËÁÂ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ

   ûÅ  ûÅ Ë Ë ÈÅ Ë ûÅ ûÅ    ûÅ ÑË Ã̺Å ûÅ ÑË ûÅ  ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¶Â;ÄÕ ­¹ÊÃÃÇÅ ¶Â;ÄÕ ™ÄÕÃÇÉ §ºÌ†ªËÉÇÂù ¶Â;ÄÕ ¾½¹Ä¨ª£ ¶Â;ÄÕ ¨¾Ë¹Ä §« ™©«¹  Ÿš¡’ ¶Â;ÄÕ ¾½¹Ä¨ª£  Ÿš¡’ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¾½¹Ä¨ª£ ™ÄÕÃÇÉ ­¹ÊÃÃÇÅ ·ËÁÊ šÉ¹¿ÆÁÃÇ» ¡¨ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Æ›Á ž»ÉÇÊËÉÇ ¶Â;ÄÕ ·ËÁÊ ž»ÉÇÊËÉÇ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¶Â;ÄÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¾½¹Ä¨ª£ ¶Â;ÄÕ  Ÿš¡’ ·ËÁÊ £ÁÉÁľÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÁņľ¼ÃÇ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

102

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â ÇÍÁÊÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÈǽӾÀ½Ç» ÃÇË˾½¿¾Â ½ÇÅÇ» ©¾ÅÇÆË Ç˽¾Äù ©¾ÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÃÇÊžËÁÃÁ½Ç¾»ÉÇɾÅÇÆ˹ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ™»ËÇÆÇÅƹØÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁØ ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËԤ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ªÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾À½¹ÆÁ؆ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿£Ä¹½Ã¹Ä׺ǼÇÃÁÉÈÁйÇ¼Ç»ÇÉ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾½ÇÅÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ½¹ÐÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¬ÊÁľÆÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇȾÊÃdžϾžÆËÆÔÎÊËØ¿¾Ã ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ» ±È¹ÄÔÈÉÇÈÁ˹ÆÆÔ¾ÆǻԾ½ÄØɾÅÇÆ˹¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿ÈÌ˾ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

      ûÅ  ûÅ  ÑË 

 ƾ½ÇÉǼÇ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  É 

ž»ÉÇÊËÉÇ ™ÄÕÃÇÉ ªÁËÁªËÉÇ §§§ ™ÄÕÃÇÉ §ºÌ†ªËÉÇÂù £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà  ¶Â;ÄÕ §ºÌ†ªËÉÇÂù ¶Â;ÄÕ ¶Â;ÄÕ ¾½¹Ä¨ª£ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ­¹ÊÃÃÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ¶Â;ÄÕ ·ËÁÊ ·ËÁÊ ¨ÉÇÅÄ¾Ê §§§ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎÁ͹ʹ½ÆÔÎɹºÇË ›¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾͹ʹ½Ô©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ›¾ÊÕ¹ÄÕÈÁÆÁÀÅ »ÔÊÇËÆÔ¾ɹºÇËÔ ›Ê¾»Á½ÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎÁ͹ʹ½ÆÔÎɹºÇË ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ƹ»¾ÊÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½ÈǽÃÄ×Ð £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔºÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇ¡ÀÄ׺Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ÈÉÁÈÇÃÌÈþŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁÈÉÇÍƹÊËÁÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¥¹ÆʹɽÔ ¥ÇÆ˹¿£ÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ¥ÇÆ˹¿­¹Ê¹½Ç»ÁÀ»Ê¾Î»Á½Ç»Ź˾ÉÁ¹Ä¹¦¾½ÇÉǼÇ ¥ÇÆ˹¿ª¹Â½ÁƼ¹»ÁÆÁÄǻǼÇÁž˹ÄÄÁоÊÃǼÇœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿›Ç½ÇÊËÇÐÆÔÎÊÁÊ˾ÅšÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇ ¥ÇÆ˹¿¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÅؼÃÇÂÃÉÇ»ÄÁ§ºÉ¹Ò¹Â˾ÊÕ ÈÇÅÇ¿¾Å ¥ÇÆ˹¿»¾ÆË͹ʹ½Ç» ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÎ͹ʹ½Ç» ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¼¹É¹ÆËÁÁ ¥ÇÆ˹¿»Ç½ÇÊËÇÐÆÔÎÊÁÊ˾Å ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ÈÉÁÈÇÃÌÈþŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÊÃÁ½ÃÁ ¥ÇÆ˹¿ÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ žËоɆϹ ÈÉÇÍÄÁÊË©¹Êо˨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¥ÇÆ˹¿͹ʹ½Ç»»Ê¾Î»Á½Ç» §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÈÇÊ˹»Ã¹ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÌÃĹ½Ã¹ ¨ÇÃɹÊùÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ»ÔÈÇÄÆÁÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËԝǼǻÇÉ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªËÉÇÂùÊÆÌÄØ›ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾Ê˾ÆÁÀÄ׺Ź˾ÉÁ¹Ä¹£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ªËÉÇÂùÊÆÌÄØ£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÁÀºÁËÌÅÆÔÎÉÌÄÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁΞźɹÆÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ºÇ˹¾ÅÊÄ׺Ź˾ÉÁ¹ÄÇÅœ¹É¹ÆËÁØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ­¹Ê¹½ÔɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§¥ÇÆ˹¿ °ÁÊËùÃÉÇ»¾ÄÕÇËÊƾ¼¹ ±»Ôž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÁ¾ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽdž‰ª

 ûÅ ûÅ  ûÅ   ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ    ûÅ ûÅ   ûÅ  ûÅ ÈÅ

ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»   À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

™£›™†¥§¦«™Ÿ ­¹ÊÃÃÇÅ ™ÄÕÈÉÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨Ä¹ÀŹ Ÿš¡’ ™ÄÕÃÇÉ §ºÌ†ªËÉÇÂù ¶Â;ÄÕ ™Æ›Á ­¹ÊÃÃÇÅ ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ž»ÉÇÊËÉÇ ¶Â;ÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¶Â;ÄÕ ªËÉÇÂËÇɼ ¶Â;ÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ÀºÌùÃÇÅÍÇÉ˹ ­¹ÊÃÃÇÅ ªËÇÄÁϹªÁºÁÉÁ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™ÄÕÈÉÇÅ §ºÌ†ªËÉÇÂù §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ºÌ†ªËÉÇÂù §ºÌ†ªËÉÇÂù ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¶Â;ÄÕ ­¹ÊÃÃÇÅ §ºÌ†ªËÉÇÂù ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ÄÕÈÉÇÅ ™ÄÕÈÉÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ™Ç¹»ËÇÉÁ˾ËÆǻʾʹÆ˾Îɹº ÊоËÐÁÃÁ»Ç½ÔÇ¼Ç»ÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ™Ç»Ê¾»Á½Ô»ÆÌËÉʹÆ˾ÎɹºÇ˝ǼǻÇÉ ¼¹É¹ÆËÁØ ÄÁϾÆÀÁئ¾½ÇÉ

 

ÊÃÁ½½Ç ¨ÉÇÍ©¾ÅÇÆË ™¼¾ÆËÊ˻ǩ¾ÅÇÆ˹

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

103


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËœ¹É¹ÆËÁØ ÄÁϪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™ÇÅÁÆÊÉÇÃÁ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ ÇËÇÈīɾº†Ë¾½Ç¼ÈǽÉؽ¹ ™ÇʹÆ˾ÎɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØùІ»¹ÊËÉÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹Ï ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ™ºÊÇÄ×ËùІ»ÇʹÆ˾ÎɹºÇË Ä׺»Á½ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ«É¾ºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËœ¹É¹ÆËÁØ ùоÊË»Ç ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾Ç¼Ç»ÇÉ ÄÁϾÆÀÁ؛ǽÇùƹĹ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ÇÈÄÇźÇ¼

    

 ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç †É ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉǼÇ ½¾Ñ¾»Ç 

™¼ÉÇʾɻÁÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉǼɹ½ ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇËÉؽ ™£›™†¥§¦«™Ÿ ¥ÇÊËÇ»Áà ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† ÊÇË

††††

›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËÈǽÃÄ×Ð ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË §›£ ›Ê¾ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ɾÅÇÆË»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»йÊËÆÔÎ½ÇŹÎ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»ÃÇË˾½¿¹Î ÇÍÁʹÎ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¼¹ÀǻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç §ºÌоÆÁ¾ÅÇÆ˹¿ÆÁÃÇ»ɹºÇ˾ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÁŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ÃÇËÄÔ ɹ½Á¹ËÇÉÔ ˾ÈÄÔÂÈÇÄ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ª¹Æ͹ØÆÊ À¹Å¾Æ¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁšÔÊËÉÇ ùоÊË»¾ÆÆÇ ªËÔÃÇ»¹ØÁÖľÃËÉÇÅÌÍËÇ»¹ØÊ»¹ÉùÈÖ ËÉ̺ÔÄ׺½Á¹Å¾Ëɹ ¬ÀÄÔ˾ÈÄǻԾ¹»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ» ¬Ê˹ÆǻùÊБËÐÁÃÇ» ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ»»Ç½Ô ¬Ê˹Æǻù ɾ¼ÁÊËɹÏÁػǽÇÊоËÐÁÃÇ»

             ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ É

¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÁņľ¼ÃÇ ª¾»¾É†·¼ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ™£›™ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ™£›™ ™Ã»¹ËÇÉ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¾»¾É†·¼ ™ÄÕÃÇÉ ™Ã»¹ËÇÉ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ™Ã»¹ËÇÉ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ™ÄÕÃÇÉ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †††† †† ††

™ª¬ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ª¬¶Ä¾ÃËÉÁù »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ¨¹ÊÈÇɈÈÉÇËÇÃÇÄƹÌоËÆdžÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¾ÊËÕª©§ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÈÉǾÃ˹Å ªºÇÉùÖľÃËÉÇÒÁËÇ» ÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª ªÇºÁɹ¾ÅÑùÍÔ™›«§¥™«¡ ™¯¡¡Á¬¨©™›¤ž¦¡¸ ªÇºÁɹ¾ÅÒÁËÔÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎĹºÇɹËÇÉÁÁ½Ç› ¨ÉÇÀ»ÇÆù ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ

  Ë     

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ 

¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø šÌɾÆÁ¾ ɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌÉǻԾɹºÇËÔ ÌÊ˹Æǻù¤¶¨  ¾ÅÄØÆÔ¾ɹºÇËÔ©¹ÀɹºÇËùËɹÆѾ ÃÇËÄÇ»¹ÆÇ»›Ô»ÇÀ¼ÉÌÆ˹ £¹ÈɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆ ÄÁûÁ½¹ÏÁغ¾À»Ç½ÆÔÎÊû¹¿ÁÆ £¹ÈɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆ ÄÁûÁ½¹ÏÁغ¾À»Ç½ÆÔÎÊû¹¿ÁÆ

104

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

 ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ  ÈÅ ÈÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É  ÇËÉ ÇËÉ

›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ ¹¼É¾ºÁƤ¦ ¡¨ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† †††† †††† †† †††† †††† †† †††† †††† †††† †††† †† †† ††


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹º¾ÊËɹÆѾÂƹØÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻžËǽÇÅœ¦š ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»Ä׺ÔÎËÁÈÇ»ÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ­Ìƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ɹºÇËÔ

ÈÅ Å Å ÈÅ Ã̺Å 

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ªŸš’  ªŸš’ ¾½¹Ä¨ª£  Ÿš¡’ ¶Â;ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ £ÇÄǽÏÔÈǽÃÄ×аÁÊËù ¹ºÇÉÔ ©¾»ÁÀÁÇÆÆÔ¾Ä×ÃÁ ÈĹÊËÁà ©¾»ÁÀÁÇÆÆÔ¾Ä×ÃÁ Ð̼ÌÆ ªÁÊ˾ŹÈǽǼɾ»¹½ÇÉǼÁÇËÃÉÔËÔÎÈÄÇÒ¹½ÇÃY#FBNFS ÅÇÆ˹¿

 ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

 ªËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼ ªÅ¹ÉË£ÄÁŹË

†††† †† †† †† †† †† ††

¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ£¹Å™  Á¤ »ÇÀÅǿƹÈÇÅÇÒÕ¼ÉÌÀÐÁÃÇ» ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œ™ † ʹÅÇÊ»¹Ä ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ʹÅÇÊ»¹Ä ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔÂÈǼÉÌÀÐÁà ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ¹ÄŹÀÆǾºÌɾÆÁ¾ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÈÉǾÅÔ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁʻԻÇÀÇÅÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈÁй º¾ËÇƹ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀž˹ÄÄÇÄÇŹ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ 

   ÊÅ   Ë ÑË ÑË

  ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ   Ÿš¡’ ª¾»¾É†·¼ ­™¨ §§§ ž»ÉÇÊËÉÇ  §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ™Ë Á¤†ÃÇÄÎÇÀ†½ÇˣɹÀ†›ÇÄջdž½ÇË£† ÍÉÇÆË ÇËÐ ™ËϾžÆËÇ»ÇÀ Á¤†ÃÇÄÎÇÀ½ÇˣɹÀ†›ÇÄջǽÇ˪ƹº¿ÈɾÅÁÁ ™Ë¶ÃÊÃÇ»¹ËÇÉ ÃÇ»Ñ Ã̺Å ¼Ä̺ÁƹžËÉÇ»ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á†£¹Å™   Á¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÇÈɾÊÊÇ»ÃÁ ÈÉǽ̻ÃÁ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÈƾ»ÅÇžιÆÁÀÅÇ» ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹Ç˺ÇÂÆǼÇÅÇÄÇËù ¥™  œ™ † œ™ ¾ÄÕ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà §ËºÇÂÆÔÂÅÇÄÇËÇÙɾƽ¹ ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ »Ç½ÇÇËÄÁ»¹

 йÊ Êžƹ Êžƹ Êžƹ ÊÌËÃÁ ÊÌËÃÁ 

†É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É 

¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂŹÑ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ¦¾Ê˾ÉÇ» ¡¨ ¦¾Ê˾ÉÇ» ¡¨ ª¾»¾É†·¼

†† ÊÇË

†† †† †† ÊÇË

†††† †† †† †††† †† †† †† †††† †††† ††

·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊÆ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË

ûÅ 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

«¹ÉÊÃ¹Ø ¶Â;ÄÕ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† ††

«É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ™ÃɹÆ†Ë Å ™ÃɹÆ†Ë Å ™ÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔË¹Ø ˽ÇÅ ™ÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ™»ËÇ»ÔÑù Å ƹĺ¾ÀƹÄ ™»ËÇÃɹÆË ™»ËÇÃɹƼÈË ÊËɾĹŤ׺»Á½ÔɹºÇËœÇÉǽ ǺĹÊËÕ ™»ËÇÌÊÄ̼Á.JUTVCJTIJ†'VTP ºÇÉË Å ¼ÈË œ™ ¾ÄÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™  ʹÅÇÊ»¹ÄÁ£¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾÈ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ¹ ʹÅÇÊ»¹Ä¹ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ËɹĹ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ¹ ʹÅÇÊ»¹Ä¹ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ËɹĹ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œ™ † ¥™  ʹÅÇÊ»¹Ä ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ £¹Å™   Á¤ œÉÌÀǻԾȾɾ»ÇÀÃÁ

йÊ йÊ йÊ йÊ йÊ   йÊ йÊ  

É É †É É É  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ

™›«§ª¡¤™ ™›«§ª¡¤™ «¹ÉÊÃ¹Ø  ™»ËÇËɹÊË £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªŸš’  ªŸš’ ªËÉÇÂʾɻÁÊ 

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÇËÉйÊ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

105


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ ÁÄ£¹Å¹À œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ÁÄ£¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ £¹Å™  œ™ ¾ÄÕ  ¡¤ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ À¹Ã¹ÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÊȾϹ»ËÇ˾ÎÆÁÃÁ  ¹Ã¹ÀʹÅÇÊ»¹Ä¹ ¡ÀÇÄØÏÁØ˾ÈÄÇËɹÊÊÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹEÅņÅÅ £¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾȆ Å

  йÊ йÊ

ÊÃÁ½ÃÁ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

 §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ªÈ¾ÏƾÍ˾ÎÁÅÅÇÆ˹¿ ¨¾Ë¹Ä §« ™›«§ª¡¤™

†††† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬ÊÄ̼ÁÍÉÇÆ˹ÄÕÆǼÇÈǼÉÌÀÐÁùÃ̺Å ËÇÆÆÔ

йÊ

À»ÇÆÁ˾††

¨¾É¾»ÇÀùƾ¼¹º¹ÉÁËÆÔμÉÌÀÇ» ¼¹É¹¿Á Ÿš¡Á˽ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃ

 йÊ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

£ÉÇÆÁ½ 

†† †† ††††

ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ¼ÈË ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀÃÁžË¼¹É¹¿¾Â ª¹ÅÇÊ»¹ÄË

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

£ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ™»ËÇËɹÊË œÇÄÇ»ÆØ ¡¨ ™»ËÇËɹÊË

†† †† †† †† †† †† †††† †† ††

¬ÊÄ̼Á¹Ãɹƹ,0#&-$0Ë ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÆǼÇƹÊÇʹ Èǽ¹Ð¹ƹ»ÔÊÇË̆Š ¬ÊÄ̼ÁʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ºÇɈ Å Ë ÊËɾĹ†Ë ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹ%004"/ ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹ)JUBDIJ 

йÊ йÊ йÊ йÊ йÊ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ «¹ÉÊÃ¹Ø ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ™©«¹ §¥ª£¤žª«§©œ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™©«¹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¡Ê¹¾»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á ™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ÊÈÌËÆÁÃǻԾ ¦«› «ÉÁÃÇÄÇÉ )PUCJSE ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ËÇɼǻÔÎǺӾÃËÇ»ÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿Æ ¥¹ËɹÏÔ ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ ÇÉËÇȾ½ÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆË §Ê˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÃÇÅÈľÃÊÔ ȹ»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾÆǻǼÇǺɹÀϹ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ©¾ÅÇÆËÊоËÐÁÃǻ־ÃËÉÇÖƾɼÁÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ ¬ÊÄ̼ÁľÆËÇÐÆÇÂÈÁÄÇɹÅÔ ¹ÃÃÌɹËÆÇ ÖÃÇÆÇÅÆÇ

 ûÅ  ûÅ  

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸

™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ ¤ÁÊË ¤ÁÊË §Ë»Ç½Ô §Ë»Ç½Ô ¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊùÊÇËÇà «É̺¹ «É̺¹

106

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

    ÊÇËù  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ §Å¤×ÃÊ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 107

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ™›™†£¼»¿·«¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô ÇÍ Ë††

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì

¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ †

§¼Á·÷¹Ǽº¿ÅÄ·Ì ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĨÇ˹ÆÁÆÊÃ¹Ø † Ë †† ††

´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

§£¡„¨¿¸¿Çӓ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  £É¹ÊÆÔÂÈÉÇÊȾÃË Ç͆ Ë ††

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊà ÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿† ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»ľÆÁ¾ÅÅÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹ ©­Èǽ¾Ä¹ÅȾйËÁ ˾ľɹ½ÁÇ»¾Ò¹ÆÁØÁÊɾ½ÊË»ŹÊÊÇ»ÔÎ ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÂùÃɾÃĹÅÆǾª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇË Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁ š¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV

—»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † §œ›—¡­Ÿ¶šÂ·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇ™™›ÔѾ¼ÇÉǽϾ»¹ WBB!EJNBSLSV ¢¿É¼Ç·ÉÊÇÄÒÀǼ»·ÁÉÅǦ™¹»Ô½Ç»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ¥É¹¼ÉÈɹ¼ÄÄÒÀȼÁǼɷÇÓ™›£ÁÂÃÇ›¿¾·ÀÄ ¹ÇÈÉÁ·œªªË¾È¹ÆÇ»¹ ™™¥ÁƹÃÇ» £žªÔɺÌ«ÉÌÑÆÁÃÇ»¹¦›¡ÅÇǼÁÉÊÇ·§›±ÁľÎÁƹ¤·¸ÅÇ«¨™»ÁÄÇÐÃÁƹ «ÅÉźǷ˿¿™›¯Ô¼¹ÆÃÇ»¦¼Î·ÉÓ§§§„¨ÉÁÆËÁƼ”  ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ ›Ÿ¨©§Ÿ˜ª­Ÿ¶š¾ÊÈĹËÆǾɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾»¾½‘ËÃÌÉÕ¾ÉÊùØ ÊÄÌ¿º¹„¥¹ÃʨɾÊʆÅÖÂĔ ˆ † † »ÆÌËɾÆÆÁÂ

¥©›œ¢§œ¡¢—£²¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††«¹ËÕØƹ«¹É¹Æ †††§Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹††† †¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹†††¶ÄÕÅÁɹ±¹ÉÔÈÇ»¹†††¡ÉÁƹ ©Ìº¹ÑÃÁƹ††††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹&†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ¦Å»Æ¿È·ÄŹƼηÉÓ͹ÃËÁоÊÃÁÁÈǼɹÍÁÃÌ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁ  ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÆ ĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊ ËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾Ë¾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØ È̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅǽ̆ ľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊ ÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½† »¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹ҆ ÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

™Ä¿Ã·Ä¿ÕÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿ÀžÊÄÁ»ÔƾÈÇÄÌÐÁÄÁÇоɾ½ÆÇÂÆǞɼ¹À¾ËÔtÈÇÀ»ÇÆÁ˾ÈÇ˾ĆÁÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌšžª¨¤™«¦§ ¹ÈÇÄÆÁ˾ÃÌÈÇÆÈǽÈÁÊÃÁÁÇËÈɹ»Õ˾Èǹ½É¾ÊÌ ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ÁÄÁÈÇ͹ÃÊ̆

ÈÇÄ ÀÒÅËÜÑÊ Àß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

›¼Â¼¼¹· Ÿ¦«¯ À¹ÄÌÊÄ̼

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ Ë ††


108 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #19 (566) 23.05.11

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

„¡¿Ã·“ Ź¼¹ÀÁÆ ¥¹ÄÕϾ» ÌÄœ¾ÉϾƹ 

—¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø † ††

¨Á·»‘ ¿Â¿ÐÄ¿Á ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ Ÿ¦™Â·È¼ÄÁŠоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† §§§ ÇƾÏùØÌÄ ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ †† †† †† ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ¿ÁÄÁÒÆdž Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ †† ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ ÖľÃËÉÇËÇ»¹ÉÔ ʹÆ˾ÎÆÁù

Ÿ¦ªÈ¼ÄÁÅ „¨ÉÇÅÀ›ÅÓ ÌħÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™ ††

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀÆÅÇÉ·Â ËÇɼǻdžÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÍÁÉŹ §§§¨É¾ÊËÁ¿ £ÌºÔѾ»¹ ™ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Á Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¥¹ÉÃʹ †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË™·È¿Â¼ÄÁÅ™™ °¨ œ¹¼¹ÉÁƹ ††

ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ¼¹À¹ ˾ÈĹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ „™¼ÂÅē ¬Ð¾ºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

£·º·¾¿ÄÈÉÇſɼÂÓÄÒÌ ÷ɼǿ·ÂŹ ¥¹»Ä×ËÇ»©© ¡¨

œ¾ÉϾƹ 

„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À ¼§ÅÊÃÖÃÀ ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ Ä·ÈÉÇſɼÂÓÄÒÌÇÒÄÁ·Ìº¥ÃÈÁ· ·¿ÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà †Ø¨Ì˾»¹Ø ÖÃÀ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ ØÉŹÉù ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃÖÃÀ ¤¾»Çº¾É¾¿ÆÔÂÉÔÆÇà ™»ËÇ»ÇÃÀ¹Ä £ÇŹÉÇ»¹ ÖÃÀ ¤¾ÆÁÆÊÃÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà ©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ÖÃÀ ®ÁËÉÔÂÉÔÆÇà ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø ™ÖÃÀ ¸ÉŹÉ