Page 1


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4 ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ .............................8 ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏËÎÙÀÄÊÈ ÏÎ ÒÅÍÄÅÐÀÌ È ÇÀÊÓÏÊÀÌ ..................................................8 ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ ÌÀËÎÝÒÀÆÍÎÌÓ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ ...................10 ÏÀÐÀÄ ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÑÈËÀ×ÅÉ ..............................................12 ÊÀÊÈÅ ËÀÌÏÛ ÂÛÃÎÄÍÅÅ?.................................................13 ×ÒÎ ÍÅ ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ ................................ 14 ÈÍÅÐÒÍÎÑÒÜ – ÂÐÀà ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ........................................16 ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÎÊÀÇ «ÊÎÍÄÎÐÀ» .......................... 17 ÏÀÒÅÍÒÛ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÐÅÌÎÍÒÀ ........................18 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ...........................................19 ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ: ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ Ê ÑÒÀÐÒÓ ................................ 20

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß È ÀÐÌÀÒÓÐÀ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÒÐÓÁÛ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÑÀÓÍÛ. ÁÀÑÑÅÉÍÛ. ÀÊÂÀÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÂÅÍÒÈËßÖÈß È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÊÀÁÅËÜ. ÏÐÎÂÎÄ. ÈÇÎËßÖÈß ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ. ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÊÀÌÅÍÜ È ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÍÅÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÌÎÙÅÍÈß ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ. ÑÒÀËÜ. ×ÓÃÓÍ. ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÏËÀÂÛ ÌÅÒÈÇÛ. ÑÊÎÁßÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÑÐÓÁÛ. ÄÎÌÀ. ÁÀÍÈ ÑÒÅÊËÎ. ÑÂÅÒÎÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÅ ÏËÀÑÒÈÊÈ. ÎÐÃÑÒÅÊËÎ ÊËÅÈ. ÌÀÑÒÈÊÈ. ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ. ÂßÆÓÙÈÅ ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÂÅÒÐÎÈÇÎËßÖÈß ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß. ÕÈÌÏÐÎÄÓÊÖÈß. ÃÑÌ. ÒÎÏËÈÂÎ

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÀß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÏËÈÒÊÀ ÎÁÎÈ ÏÀÍÅËÈ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ ÄÂÅÐÈ. ÈÇÄÅËÈß ÄËß ÏÐÎÅÌÎÂ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ ÎÊÍÀ. ËÎÄÆÈÈ ÇÀÙÈÒÍÛÅ È ÎÃÐÀÆÄÀÞÙÈÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÄÅÊÎÐ. ËÅÏÍÈÍÀ ÆÀËÞÇÈ. ÊÀÐÍÈÇÛ. ØÒÎÐÛ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ. ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ ÌÅÁÅËÜ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎÅ È ÑÊËÀÄÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÍÀÐÓÆÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ. ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÇÅÐÊÀËÀ. ÂÈÒÐÀÆÈ ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ. ÀÊÂÀÐÈÓÌÛ. ÖÂÅÒÛ ÊÀÌÈÍÛ. ÏÅ×È

24 24 30 34 35 36 37 38 40 40 41 46 48 48 49 50 51 53 63 67 69 70

71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 80 80 80 80 81 81

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÄÎÐÎÆÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ. ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÑÒÀÍÊÈ. ÇÀÏ×ÀÑÒÈ. ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÊÈÏ È À ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀÑÎÑÛ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÛ. ÏÍÅÂÌÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÐÓ×ÍÎÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÐÀÁÎÒ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÑÀ ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÁÐÀÇÈÂÛ. ÑÌÀÇÊÈ ÎÕÐÀÍÍÎÅ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÑÀÄÎÂÎ-ÏÀÐÊÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ ÂÎÐÎÒÀ. ØËÀÃÁÀÓÌÛ.ÒÓÐÍÈÊÅÒÛ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ ÒÀÐÀ. ÓÏÀÊÎÂÊÀ

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ ÈÇÛÑÊÀÍÈß. ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÄÈÇÀÉÍ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ È ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÇÅÌËßÍÛÅ, ÁÓÐÎÂÛÅ, ÑÂÀÅÁÎÉÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÛ ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÅ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ. ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄÅÌÎÍÒÀÆ. ÂÛÂÎÇ È ÓÁÎÐÊÀ ÌÓÑÎÐÀ ÀÐÅÍÄÀ ÄÎÐÎÆÍÎÉ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ. ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ. ÀÐÅÍÄÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ» ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

81 81 82 85 86 88 89

90 90 91 92 93 94

94 94 94 94 95 95 96 96 96 96 96 96 98 98

99 99 99 99

100 100 100 102 103 103 103 103 104 104 104 104 105

105 106 107 108 110 112


4 | ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ÓÂÅËÈ×ÈËÈÑÜ ÒÅÌÏÛ ÂÂÎÄÀ ÆÈËÜß

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÎÇÆÈÃÓ ÏÅ×È

¨Ç½¹ÆÆÔÅÊÄÌ¿ºÔÊ˹ËÁÊËÁ† ÃÁ »ȾɻÇÅû¹É˹ľ¼Ç½¹ »§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ»»¾½¾ÆÇ¿Á† ÄÕØ »  ɹÀ¹ ºÇÄÕѾ оÅ À¹ ¹Æ¹ÄǼÁÐÆÔÂȾÉÁǽÈÉÇÑÄǼÇ ¼Ç½¹ ¹ȾɻԾËÉÁžÊØϹ¼Ç† ½¹ʽ¹ÆÇÊ»ÔѾËÔÊûž† ËÉÇ»¿ÁÄÕØsÖËÇºÇľ¾ ËÔÊ û¹ÉËÁÉ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ÈÇÉؽù ËÔÊûžËÉÇ»»ʾÄÕÊÃÁÎɹ† ÇƹÎ ǺĹÊËÁ ¦¹ÁºÇÄÕѾ¾ Ãdž ÄÁоÊ˻ǻ»¾½¾ÆÆÔνÇÅÇ»ÈÉÁ† ÎǽÁËÊØƹɹÂÇÆÔľÊÇÊ˾ÈÆÇ ÀÇÆÔ ¼½¾À¹ËÉÁžÊØϹ¼Ç† ½¹ ʽ¹ÆÇ » ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ¿Á† ÄÕØ ºÇÄÕѾ » оËÔɾ ɹÀ¹ оÅ À¹ ˹ÃÇ ¿¾ ȾÉÁǽ ÈÉÇÑÄdž ¼Ç ¼Ç½¹ ©ÇÊË ǺӾÅÇ» »»Ç½Á† ÅǼÇ ¿ÁÄÕØ » ʾÄÕÊÃÁÎ ɹÂdž ƹÎ Ǻ¾ÊȾÐÁĹ ¼ÇÊÈǽ½¾É¿† ù»ɹÅùÎÈÉǼɹÅÅÔ„ŸÁÄÁ† Ò¾” ɹÀ»ÁËÁ¾˾ÉÉÁËÇÉÁÂÃÇņ ÈľÃÊÆÇ À¹ÊËÉÇÂÃÁ ¹ÃËÁ»ÆǾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ»½ÄØȾɾ† ʾľÆÁØ ¼É¹¿½¹Æ ÁÀ ¹»¹ÉÁÂÆdž ¼Ç¿ÁÄÕØ

¦¹ §ÅÊÃÇÅ Ê˾ÃÇÄÕÆÇÅ À¹»Ç† ½¾À¹»¾Éѹ¾ËÊØÈǽ¼ÇËǻùÃÀ¹† ÈÌÊÃÌȾɻÇÂÇоɾ½Á›йÊËÆdž ÊËÁ ÉÇÀ¿Á¼ȾÐÁ½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½† ÊË»¹Ê˾ÃĹÀ¹ÈĹÆÁÉÇ»¹Æƹ»Ëdž ÉÌ× ÈÇÄÇ»ÁÆÌ ¹ÈɾÄØ ¶ËÇ ȾɆ »Ô Ö˹È » Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÈÇÄÆdž ¼ÇÀ¹ÈÌÊùÈɾ½ÈÉÁØËÁ؝ÄػԆ »Ç½¹ȾÐÁƹÈÇÊËÇØÆÆÔÂɾ¿ÁÅ ɹºÇËÔÅÇ¿¾ËÈÇËɾºÇ»¹ËÕÊØƾ† ÊÃÇÄÕÃÇƾ½¾ÄÕ £¹ÃÌËÇÐÆÁÄÁ»¥ÁÆÈÉÇž§Å† ÊÃÇÂǺĹÊËÁ ǺÒÁÂǺӾÅÁƆ »¾ÊËÁÏÁ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÇÅÊÃdž ¼ÇÊ˾ÃÇÄÕÆǼÇÀ¹»Ç½¹ÊÇÊ˹»ÄؾË ÇÃÇÄÇ ÅÄɽÉ̺ľÂ¦¹Èɾ½† ÈÉÁØËÁÁÌ¿¾ÌÊ˹ÆǻľÆÇºÇľ¾ ¾½ÁÆÁÏÊǻɾžÆÆǼÇǺdž É̽ǻ¹ÆÁØÇ˾оÊË»¾ÆÆǼÇÁÁņ ÈÇÉËÆǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹¨ÉǾÈ ƹØ ÅÇÒÆÇÊËÕ À¹»Ç½¹ ÊÇÊ˹»Ä؆ ¾ËÇÃÇÄÇÅÄÆÑËÌüÇËǻǠÈÉǽÌÃÏÁÁ » ¼Ç½ ¨É¾½ÈÉÁØËÁ¾ ÈÇÊľ »ÔÎǽ¹ ƹ ÈÇÄÆÌ× ÅÇ҆ ÆÇÊËÕ ÊÅÇ¿¾Ë Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ ɹºÇ† ËÇ  оÄÇ»¾Ã ¹ÈÌÊà ȾɻÇ Çоɾ½ÁÈÇÀ»ÇÄÁËƹĹ½ÁËÕ»Ô† ÈÌÊà Ê˾ÃÄØÆÆÔÎ ºÌËÔÄÇà Á º¹† ÆÇÃÄ׺ÇÂÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁǺӾ† ÅÇÅÇË ½ÇÄÁËÉÇ»›ȾɆ »Ì×Çоɾ½ÕÈÉǽÌÃÏÁ×ÈĹÆÁ† ÉÌ×Ë ÈÇÊ˹»ÄØËÕ » ɾ¼ÁÇÆÔ ªÁ† ºÁÉÊÃǼÇ ;½¾É¹ÄÕÆǼÇÇÃÉ̼¹ §§§ „§ÅÊÃÁ Ê˾ÃÇÄÕÆÔ À¹† »Ç½”»ÎǽÁË»¼ÉÌÈÈÌÃÇÅȹÆÁ „©ÌÊժ˾ÃÄǔ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

› §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ »»¾½¾ÆÔ »ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×ÆǻԾ˾ÎÆÇÄdž

¼ÁоÊÃÁ¾ ÄÁÆÁÁ ÈÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½† ÊË»Ì ÊǻɾžÆÆÔÎ ÊËÉÇÂŹ˾† ÉÁ¹ÄÇ»«¹Ã »§ÅÊþƹĹ¿¾ÆÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÃÉÇ»¾ÄÕÆǼÇŹ† ˾ÉÁ¹Ä¹ÉÁÀÇÄÁÆ ¹»£¹Ä¹ÐÁƆ Êþ À¹»¾ÉѾÆÔ ÈÌÊÃÇƹĹ½ÇІ ÆÔ¾ɹºÇËÔƹÆÇ»ÇÂ˾ÎÆÇÄdž ¼ÁоÊÃÇÂÄÁÆÁÁÈÇ»ÔÈÌÊÃÌǺ† ÄÁÏÇ»ÇÐÆǼÇÃÁÉÈÁй¬Ê˹ÆÇ»† ľÆÆǾ ƹ £¹Ä¹ÐÁÆÊÃÇÅ À¹»Ç† ½¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆǾ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÈÇÀ»ÇÄÁË ¾¿¾¼Ç½ÆÇ ÈÉÇÁÀ»Ç† ½ÁËÕ½ÇÅÄÆÑËÌÃÌÊÄÇ»Ædž ¼ÇÃÁÉÈÁй¾»ÉÇȾÂÊÃǼÇùо† ÊË»¹ ÐËÇ ÈÇÄÆÇÊËÕ× Ǻ¾ÊȾÐÁË ÈÇËɾºÆÇÊËÁÇËɹÊÄÁ»ǺÄÁÏdž »ÇÐÆÇÅÃÁÉÈÁо

›Æ¾½É¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ˾ÎÆÇÄdž ¼ÁоÊÃÁÎÄÁÆÁÂÈÉǻǽÁÄÇÊÕ» ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÇÊËɹ˾¼Á¾ÂɹÀ† »ÁËÁØ ÊËÉÇÂÁƽÌÊËÉÁÁ Á ÈÉdž ÅÔÑľÆÆÇÊËÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁƹ † ¼Ç½Ô › ÖËÇÅ ½ÇÃ̆ žÆ˾Èɹ»Á˾ÄÕÊË»ÇŧÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ÈÇÊ˹»Ä¾Æ¹ À¹½¹Ð¹ s ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕ ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ »½ÇÊ˹ËÇÐÆÔÎǺӾŹΠ»Ô˾ʆ ÆÁËÕÁÅÈÇÉËÁǺ¾ÊȾÐÁËÕÊÆÁ† ¿¾ÆÁ¾ÊËÇÁÅÇÊËÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ »ɾ¼ÁÇƾ

ÈÒÎÃÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈÈ ¹Èɾ½Ô½ÌÒÁ¾ÈØËÕľË»ɾ† ÀÌÄÕ˹˾ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉǼɹņ ÅÔ ɹÀ»ÁËÁØ Á Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁÁ Èɾ½ÈÉÁØËÁ ÈÉÇÅÔÑľÆÆdž ÊËÁ ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» Á ÊËÉdž ÁƽÌÊËÉÁÁ »»¾½¾ÆÇ ÇÃÇÄÇ ÃÉÌÈÆÔÎ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË» Á ˾ÎÆdž ÄǼÁоÊÃÁÎ ÄÁÆÁ  ÊÌÒ¾ÊË»¾Æ† ÆÇ ɹÊÑÁÉÁĹÊÕ ÆÇžÆÃĹË̆ ɹ »ÔÈÌÊù¾ÅÔÎ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ»«¾È¾ÉÕÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆÔ ÃÇÅÈľÃÊ ɾ¼ÁÇƹ ÈÇÄÆdž ÊËÕ× Ǻ¾ÊȾоÆ ƾǺÎǽÁÅԆ ÅÁǺӾŹÅÁÃÁÉÈÁйÁÊ˾Ædž »ÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»  ¹¼Ç½»»¾½¾ÆÇ»ÖÃÊÈÄ̆ ¹Ë¹ÏÁ×ÆÇ»ÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Á ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁÎ ÄÁÆÁ ¦¹Á† ºÇľ¾ ÃÉÌÈÆÔ¾ ÁÀ ÆÁÎ s À¹»Ç½ ÈÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÌÊÁÄÁùÄÕÏÁˆ ÆǼÇ ÃÁÉÈÁй ƹ ÇÊÆÇ»¾ ÀÇÄdž ÑĹÃÇ»ÔÎÇËÎǽǻÇÅÊÃÁΫ¶¯ ¾½ÁÆÊË»¾ÆƹØ À¹ ¬É¹ÄÇÅ ˾Ά ÆÇÄǼÁоÊùØ ÄÁÆÁØ ÈÇ ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»Ì ž½Ædž¹Ä×ÅÁÆÁ¾»ÔÎ ˾ÈÄÇǺžÆÆÁÃÇ» ¨Ç ½¹ÆÆÔÅ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ ¥ÁÆÊËÉÇØ »û¹É˹ľ˾ÃÌÒ¾† ¼Ç ¼Ç½¹ Èɾ½ÈÉÁØËÁØ ÊËÉÇÂÁƆ ½ÌÊËÉÁÁ »ÔÈÌÊËÁÄÁ ÈÉǽÌÃÏÁÁ ƹÊÌÅÅÌ ÅÄɽÉ̺ľÂ¨Ç Êɹ»Æ¾ÆÁ× Ê ¹Æ¹ÄǼÁÐÆÔÅ Ⱦ† ÉÁǽÇÅ ÈÉÇÑÄǼÇ ¼Ç½¹ ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»ÇÃÁÉÈÁйÌ»¾ÄÁоÆÇƹ  ʺÇÉÆÔÎ ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂsƹ

ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÒÈ×ÜÅÉ ÃÀÂÀÍÈ ›¨ËÁÐվ¼¹»¹ÆÁsÌÆÁùÄՆ ÆÇÅ ÈÉÁÉǽÆÇÅ ȹÉþ §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ s ¼ÇËÇ»ØËÊØ ÈÉÁÊË̆ ÈÁËÕ Ã Çоɾ½ÆÇÅÌ Ö˹ÈÌ Ǻ̆ ÊËÉÇÂÊË»¹ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¨É¹»Á† ˾ÄÕÊË»ÇÅɾ¼ÁÇƹƹÖËÁϾÄÁ »Ô½¾ÄؾËÊØ ÈÇÉؽù ÈÇÄÌÅÁĆ ÄÁÇƹ É̺ľÂ › ÆÇ»ÇÅ ʾÀdž ƾ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØ À¹Ã¹Ð¹ËÕ ÁÀ ¡ÉËÔѹ»ÇÀ‘ɹÈÉÁÉǽÇÇÎɹƆ ÆÇÂÀÇÆÔƾžƾ¾ËÔÊØÐÃ̆ ºÇžËÉÇ»»Ç½ÔÊÈÇÅÇÒÕ×Ædž »ÇÂƹÊÇÊÆÇÂÊ˹ÆÏÁÁ ¹˹ÿ¾ À¹ÈÌÊËÁËÕ ŹÄÕÃÇ» ÈɾÊÆǻǽ† ÆÔÎÉÔºÒÌÃÁ ùɹÊØÁùÉȹ £ÉÇž ËÇ¼Ç ÈÉÇ»¾ÊËÁ À¹ÃĹ½† ÃÌľÊÇÀ¹ÒÁËÆÇÂÈÇÄÇÊÔ»½ÇÄÕ Ǽɹ¿½¾ÆÁØȹÉù ÈÉǽÇÄ¿ÁËÕ ʹÆÁ˹ÉÆÌ× ÇÐÁÊËÃÌ ˾ÉÉÁËdž ÉÁÁȹÉùÁ¾‘ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¨Ç½ÉؽÐÁÃs„¨¾É¾½»Á¿Æ¹Øž† ιÆÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÃÇÄÇÆƹ’” »ÔÁ¼É¹»Ñ¹Ø ÃÇÆÃÌÉÊ ƹ ¼ÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔ À¹Ã¹À ªËÇÁÅÇÊËÕ ¼ÇÊÃÇÆËɹÃ˹ ÊÇÊ˹»ÄؾË ËÔÊØÐÉ̺ľÂ¨ÇÊľ¹ÈɾÄØ ÈǽÉؽÐÁÃÈÉÁÊËÌÈÁËÃɹºÇ˾ À¹»¾ÉÑÁËÕ ÃÇËÇÉÌ× ƾǺÎǽÁ† ÅÇƾÈÇÀ½Æ¾¾ÇÃËغÉØ ÄÅùÃÀ»ºÂ½ºµÆÇÅ


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

|5


6 | ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ÍÎÂÀß ÃÀÇÎÂÀß ÊÎÒÅËÜÍÀß ¦Ç»¹Ø ¹»ËÇŹËÁоÊùØ ¼¹Àdž »¹Ø ÃÇ˾ÄÕƹØ »»¾½¾Æ¹ » ÖÃʆ ÈÄ̹˹ÏÁ× » §ÃÇƾÑÆÁÃÇ»† ÊÃÇÅ ɹÂÇƾ §ÅÊÃÇ Ǻņ ÊËÁ ¦¹ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ÃÇ˾ÄՆ ÆÇÂÁÀǺĹÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹»Ô† ½¾Ä¾ÆÇ ÅÄÆ É̺ľÂ ¦Ç»Ô ¼¹ÀǻԠÅǽÌÄÕ ÈÇÄÆÇÊËÕ× ¹»† ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹Æ Á ŹÃÊÁŹÄՆ ÆÇ ÈÉÁºÄÁ¿¾Æ à ÈÇËɾºÁ˾† ÄØÅ ˾ÈĹ s ʾÄÕÊÃÇ ÑÃÇľ ÇÅÌÃÌÄÕËÌÉÔÁ;ÄսѾÉÊÃdž ¹ÃÌѾÉÊÃÇÅÌÈÌÆÃËÌ ¹ÊоËÊdž ÃɹҾÆÁØÈÉÇËØ¿¾ÆÆÇÊËÁ˾ÈÄdž ËɹÊÊ Á ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ºÇľ¾ ½¾Ñ¾»Ç¼Ç ËÇÈÄÁ»¹ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ÈÇ»ÔÊÁËÊØ ùоÊË»Ç ˾ÈÄÇÊƹº† ¿¾ÆÁØ ¹ ¾¿¾¼Ç½Æ¹Ø ÖÃÇÆÇÅÁØ ÊÇÊ˹»ÁË ƾ žƾ¾ ËÔÊ É̆ ºÄ¾Â›ɹÅùΞÉÇÈÉÁØËÁÂÈÇ ÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁ× Á ɹÀ»ÁËÁ× ¿ÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆǼÇ ÃÇņ ÈľÃʹÀ¹ÈÇÊľ½ÆÁ¾ʾÅÕľË» ʾÄÕÊÃÁÎ ɹÂÇƹÎ ǺĹÊËÁ Èdž ÊËÉǾÆÇ ÇÃÇÄÇ ¼¹ÀÇ»ÔÎ Ãdž ˾ÄÕÆÔÎ  ¹ ÊоË Ⱦɾ»Ç½¹ ˾† ÈÄÇÁÊËÇÐÆÁÃÇ»ƹ¼¹ÀËÇÄÕÃÇÀ¹ ǽÁÆÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔÂʾÀÇÆ»§Å† ÊÃÇÂǺĹÊËÁÖÃÇÆÇÅÁËÊØÇË ½ÇÅÄÆÉ̺ľÂ

ËÓ×ØÈÉ ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒ ›¹Èɾľ¼Ç½¹Ê˹ÉËÇ»¹Ä ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊ „¤ÌІ ÑÁ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÔ ÈÉǾÃ˔ ž¼ÇÈÉǻǽÁËʾÃÏÁØ¥¾¿½Ìƹ† ÉǽÆǼÇÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»¹ɾ¼Ádž

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ!

ÆÇ»ª¾Æ¹ËÇÉÊÃǼÇ£Ä̺¹ªÇ»¾Ë¹ ­¾½¾É¹ÏÁÁ ­¾½¾É¹ÄÕÆǼÇ ªÇ† ºÉ¹ÆÁØ©­ÈÉÁÈǽ½¾É¿Ã¾«¨¨ ©ÇÊÊÁÁ ¥ÁÆɾ¼ÁÇÆɹÀ»ÁËÁØ Á ÉÌÃǻǽÊË»¹ɾ¼ÁÇÆÇ» £ ÌйÊËÁ× » ÃÇÆÃÌÉʾ ½ÇÈ̆ Êù×ËÊØ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÔ¾ ÈÉdž ¾ÃËÔ йÊËÆÔÎ ÄÁÏ Á Çɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁ » Ä׺Ç Ê;ɾ ½¾Ø˾ÄÕÆdž ÊËÁ¨ÉÁÀ‘ÉÔÃÇÆÃÌÉʹÁÁÆÁÏÁ† ¹ËÇÉÔ ȾÉÊȾÃËÁ»ÆÔÎ ÈÉǾÃËÇ» ÈÇÄÌйË Èǽ½¾É¿ÃÌ ¨Çº¾½Á˾† ÄÁÈÇÄÌй×˽ÁÈÄÇÅÁÈɹ»Çƹ ɹÀžҾÆÁ¾¹ÆÇÆʹÇÈÉǾÃ˾ƹ ¼Ä¹»ÆÇÂÊËɹÆÁϾÈÇÉ˹ĹXXX TNTSTFODMVCSV»˾оÆÁ¾žÊØϹ ¡ËǼÁÃÇÆÃÌÉʹÈǽ»¾½ÌËÊÈÇ ¹ÈɾÄؼǽ¹¨Çº¾½Á˾† ÄÁ ËÉÁ ȾɻÔÎ žÊ˹ ÈÇÄÌйË Èǽ½¾É¿Ã̪¾ÃÏÁÁ»Çɼ¹Æ¹ÎÁʆ ÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇ»ĹÊËÁ©­ ¹˹Æ ¿¾ºÌ½ÌËƹ¼É¹¿½¾ÆԼɹÅÇ˹ÅÁ ª¾Æ¹ËÇÉÊÃǼÇ£Ä̺¹¥ÁÆÖÃÇÆdž ÅÁÃÁ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÈÉÁ¼Ä¹Ñ¹† ¾ËÈɾ½ÈÉÁØËÁØɾ¼ÁÇƹÈÉÁÆØËÕ ÌйÊËÁ¾»ÃÇÆÃÌÉʾ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ ¹»¾ÉÑÁÄÊØ ÇÃÉÌ¿ÆÇ Ö˹È ¼ÇÉǽÊÃǼÇ ÃÇÆÃÌÉʹ „¤ÌІ Ñ ¾ ¾ È É ¾ ½ È É Á Ø Ë Á ¾ Å ¹ Ä Ç ¼ Ç Á Êɾ½Æ¾¼Ç ºÁÀƾʹ ÄÌÐÑÁ Èɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÕ ” ¨Çº¾½Á˾ÄØÅÁ ÈÉÁÀƹÆÔ Ê̺ӾÃËÇ» ŹÄǼÇ Á Êɾ½Æ¾¼Ç Èɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÕÊË»¹ » оËԆ ɾÎÇÊÆÇ»ÆÔÎÊ;ɹÎÈÉÇÁÀ»Ç½† ÊË»¾ÆÆÇ ËÇɼǻÄÁ ǺҾÊË»¾Æ† ÆǼÇÈÁ˹ÆÁØ ÇùÀ¹ÆÁØÌÊÄ̼ ¨É¾½ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇ ùÃÁņÄÁºÇ ǺӾÃËÁ»ÆÔÅ

ÈÉÁÐÁƹÅƾÊÅǼÄÁÈǽ¹ËÕÀ¹† Ø»ÃÁƹÇÃÉÌ¿ÆÇÂÖË¹È ÆÇÊÐÁ˹† ×Ë ÐËÇÁž×˻ʾѹÆÊÔƹÈdž º¾½Ì ½Ç¹ÈɾÄØÅǼÌËÈǽ¹ËÕ À¹Ø»ÃÌ ÊɹÀÌ ƹ »ËÇÉÇ ¼ÇÉǽ† ÊÃÇ  Ö˹È ÃÇÆÃÌÉʹ ÄØ ÖËǼÇ Êľ½Ì¾Ë ǺɹËÁËÕÊØ » ¹½ÅÁÆÁ† ÊËɹÏÁ×¼ÇÉǽ¹§ÅÊùÈǹ½É¾† ÊÌ ÌÄ œ¹¼¹ÉÁƹ  ùº ¨Ç½ÉǺÆÇÊËÁ s ÈÇ ˾ľÍÇƹÅ †† †† › ¼Ç½Ì ¼ÇÉǽÊÃÇ ÃÇƆ ÃÌÉÊ„¤ÌÐѾ¾Èɾ½ÈÉÁØËÁ¾Ź† ÄǼÇ Á Êɾ½Æ¾¼Ç ºÁÀƾʹ ÄÌІ ÑÁ Èɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÕ ” ÈÉdž »Ç½ÁËÊØ » ɹÀ ¨Çº¾½Á˾ÄÁ ºÌ½ÌË ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÔ ÃÇÆÃÌÉÊÆԆ ÅÁ ÃÇÅÁÊÊÁØÅÁ ½Ç ʾɾ½ÁÆÔ ŹØÈÇÆÇÅÁƹÏÁØÅ ¥ÖÉ ¼ÇÉǽ¹ §ÅÊù ›ÁÃËÇÉ ±É¾Â½¾É Á Èɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄÕ §Å† ÊÃǼÇ ¼ÇÉǽÊÃǼÇ ÊÇ»¾Ë¹ ª¾É† ¼¾Â ™Ä¾Ãʾ¾» »ÉÌйË ÈǺ¾½Á˾† ÄØŽÁÈÄÇÅÔÁȹÅØËÆÔ¾ÀƹÃÁ » ùÆÌÆ ÆØ ÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇ Èɾ½† ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÕÊË»¹ ÃÇËÇÉÔ Lj žй¾ËÊØŹØ

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ ª¾¼Ç½ÆØ ƹйÄÊØ ÈÉÁ¾Å ½Ç† ÃÌžÆËÇ»ƹ»ËÇÉÇ»ÖËÇÅ¼Ç½Ì ÃÇÆÃÌÉÊÈÇÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁ×Ê̺† ÊÁ½ÁÂÁÀº×½¿¾Ë¹¼ÇÉǽ¹Ê̺ӆ ¾Ã˹Å ŹÄǼÇ Á Êɾ½Æ¾¼Ç Èɾ½† ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÕÊË»¹ ¹Ø»ÃÁ ÈÉÁ† ÆÁŹ×ËÊؽǹÈɾÄØ › º×½¿¾Ë¾ ¼ÇÉǽ¹ » ɹÅùÎ Ͼľ»ÇÂÈÉǼɹÅÅÔÈǽ½¾É¿† ÃÁ ŹÄǼÇ Á Êɾ½Æ¾¼Ç Èɾ½† ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÕÊË»¹ À¹ÄÇ¿¾ÆÔ Êɾ½ÊË»¹ ÈÇ »Á½¹Å Ê̺ÊÁ†

„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅ ÁÊËÇÐÆÁÃÇÅÁÆÍÇÉŹÏÁÁ½ÄØÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÁÈÉdž ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÇËɹÊÄÁ ž¿¾Å¾ÊØÐÆÇ »ÔÎǽØË˾ŹËÁоÊÃÁ¾ÆÇžɹ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ÈÇÄÆdž ϾÆÆÇɹÊÃÉÔËÕǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ×˾ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺ ÌйÊËÆÁùÎÉÔÆù ÈÉÁ»¾ÊËÁÊɹ»ÆÁ˾ÄÕÆÌ×˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕ Á ùоÊË»¾ÆÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ©¾½¹ÃÏÁØ„ªËÉdž¼¹À¾ËԔÁÆÍÇÉÅÁÉ̾Ë»¹Ê Ç ˾ŹËÁþ Èɾ½ÊËÇØÒ¾¼Ç ÆÇžɹ Á ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Ë ÈÉÁÆØËÕ ÌйÊËÁ¾ ɹÀžÊËÁ» ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ×

Òåìà íîìåðà: ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÔÀÑÀÄÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ Äàòà âûõîäà: 26 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Öåëåñîîáðàçíîñòü ©¹ÀžҾÆÁ¾ ɾÃĹÅÆÇ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ » ˾Ź† ËÁоÊÃÇÅ »ÔÈÌÊþ ÁÀ½¹ÆÁØ Ø»ÄؾËÊØ ÌÆÁùÄÕÆÇ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ×ÊÇǺÒÁËÕÇÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎÈɾÁÅ̆ Ò¾ÊË»¹ÎÈÉǽÌÃÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»Äؾ† ÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾Â ½ÄØÌÀÃÇÂϾľ»ÇÂÐÁ˹† ˾ÄÕÊÃǹ̽ÁËÇÉÁÁ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÇÂÁžÆÆÇ» ËÇÅ»Á½¾ÈÉǽÌÃÏÁÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇÃÇËÇÉÇź̽¾Ë ɹÀžҾƹ»˾ŹËÁоÊÃÇÅǺÀÇɾ

½Á¶ËÁÊɾ½ÊË»¹ÌžÆÕѹ׈ ÊØ ÈÇÊľ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ Çоɾ½† ÆÔÎÃÇÆÃÌÉÊÇ»¨ÇÁËǼ¹ÅȾɆ »Ç¼ÇÃÇÆÃÌÉʹ¼Ç½¹ÅÌÆÁ† ÏÁȹÄÕÆÌ×Èǽ½¾É¿ÃÌÈÇÄÌÐÁ† ÄÁ½»¹Èɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾ÄØƹǺ† ÒÌ× ÊÌÅÅÌ ËÔÊØÐ É̺ľÂ ÇÃÇÆϹ¼Ç½¹ÌÈɾ½ÈÉÁÆÁŹ† ˾ľÂ ¾ÊËÕ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈÇÄ̆ ÐÁËÕ Ê̺ÊÁ½ÁÁ ƹ ǺÒÌ× ÊÌņ ÅÌÈÇÐËÁÅÄÆÉ̺ľ ÁÀÆÁÎ ÅÄÆÉ̺ľÂsƹ»ÇÀžҾ† ÆÁ¾ɹÊÎǽǻÈɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾† ÄØÅ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁÅÁÆÆÇ»¹† ÏÁÇÆÆÌ×½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ÅÄÆ É̺ľÂsƹÃÇÅȾÆʹÏÁ×йÊËÁ ÊÌÅÅÔÈÉÇϾÆËÇ»ÈÇÃɾ½Á˹Å ÅÄÆ É̺ľÂ s ƹ Èǽ¼ÇËÇ»† ÃÌ ȾɾÈǽ¼ÇËÇ»ÃÌÁÈÇ»ÔѾ† ÆÁ¾û¹ÄÁÍÁùÏÁÁù½ÉÇ» ËÔÊÉ̺ľÂsƹÃÇÅȾÆʹÏÁ× йÊËÁ À¹ËɹË ÌйÊËÆÁùÅ »Ô† Ê˹»ÇÐÆÇ Á »Æ¾ÑƾÖÃÇÆÇÅÁ† оÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ËÔÊ É̺ľÂ s ƹ ÇÍÇÉÅľÆÁ¾ ȹ† ˾ÆËÇ»¹ÆÁØ ÁÀǺɾ˾ÆÁ  Èdž ľÀÆÔÎ Åǽ¾Ä¾Â ÈÉÇÅÔÑľƆ ÆÔÎǺɹÀÏÇ»ÁʾľÃÏÁÇÆÆÔÎ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ ¦¹ »Ê¾ »ÇÈÉÇÊÔ Ê»ØÀ¹ÆÆÔ¾ Ê Èǽ¹Ð¾Â½ÇÃÌžÆËÇ»ƹÃÇÆÃÌÉÊ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÁŹÄǼÇÁÊɾ½Æ¾† ¼ÇºÁÀƾʹÅǼÌËÈÇÄÌÐÁËÕÇË»¾ËÔ »½¾È¹É˹žÆ˾¼ÇÉǽÊÃÇÂÖÃÇÆdž ÅÁоÊÃÇ ÈÇÄÁËÁÃÁ ÅÖÉÁÁ ˾Ä †† †† ¼ÇÉǽ§ÅÊà ÌÄÁϹ œ¹¼¹ÉÁƹ ½ÇÅ  ùºÁ† ƾË’ ¤ÃÁµÇºÅ½µÀµÁ½ÂǺźÇ Ƶ¾Ç÷½ÆöÆÇ·ºÂÂÐÊ ¿ÃÅźÆÄùºÂÇ÷

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ ¨ÉÁ ɹÀžҾÆÁÁ ɾÃĹÅÆǼÇ Źþ˹ ÇÈɾ½¾† ľÆÆǼÇ ɹÀžɹ »Ô ÈÇÄÌй¾Ë¾ Ê˹ËÕ× ˹ÃǼÇ ¿¾ ǺӾŹšžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃdž »¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÇʻǾÂÃÇÅȹÆÁÁ ÈÉǽÌÃÏÁÁ ½¹ËÕÃĹÊÊÁÍÁùÏÁ×­™ª™¦´®¥™«ž©¡™¤§› ÌùÀ¹ËÕ ùÃÁ¾»Á½ÔÈÉǽÌÃÏÁÁÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ ÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ÊÈÉÇÊÇÅ ÁÀÌÐÁËÕ ÊÇÊËÇØÆÁ¾ ÉÔÆù ­™ª™¦´® ¥™«ž©¡™¤§› » §ÅÊþ Á ÅÆǼǾ ½É̼Ǿ

Ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà ¶ËÇË»¹ÉÁ¹ÆËɹÀžҾÆÁØÈÇÀ»ÇÄÁË»¹Å sÊÖÃÇÆÇÅÁËÕ½¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» sÈÇÄÌÐÁËÕ»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»ÇÂÐÁ˹˾ÄՆ ÊÃǹ̽ÁËÇÉÁÁ s ÈÉÁ»Ä¾ÐÕ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ʾ¼Å¾Æ˹ ÐÁ† ˹˾ľÂ ¼¹À¾ËÔ s ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÇËɹÊÄÁ ¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇ ƾ »Ê¾ ÊÇǺҾÆÁØ ÅǼÌË ƾÊËÁ ÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØ ÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉÇ»¹† ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ šÇľ¾ ÈǽÉǺÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ× »Ô ÅÇ¿¾Ë¾ ÈÇÄÌÐÁËÕÈÇ˾ľÍÇƹņ † Ç˽¾Ä „ªËÉdž¼¹À¾ËԔ ÁÄÁ††† šÌ½¾Å ɹ½Ô ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ ɹÀ»ÁËÁ× »¹Ñ¾¼Ç ºÁÀƾʹ


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

|7


8 | ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ| ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ¥¸ÀĽÅƺ¸ÅÀ½ʽż½È¸›ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌ ɾÅÇÆËÌÈÇžҾÆÁÂÈÇÌÊËɹƾÆÁ×À¹Å¾Ð¹ÆÁÂœÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÇ¿¹ÉÆǼÇƹ½ÀÇɹ’†Ç˼»ľоºÆÔÎ ÃÇÉÈÌʹÎ’ ’ ’ ’ ’Á»¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÇÅÃÇÉÈÌʾ š¬ §§„£¨šÁŦ¦ªÇÄǽÆÁÃÇ»¹” Ÿ¸Â¸¿ÏÀš¬ §§„£ÄÁÆÁоÊùØÈÊÁÎÁ¹ËÉÁоÊùغÇÄÕÆÁϹÁžÆÁ ¦¦ªÇÄǽÆÁÃÇ»¹” ˜¼È½É ¼§ÅÊà Ìģ̺ÔѾ»¹ ùºÁƾË ¨ËÂƺƼÀʽÃԼĹ»ÆÔ»ɹЙƽɾ¡¼Çɾ»Áа¾È¾ÉÁÆ ¢ÆÅʸÂÊÓ§ÊÁÈÇ»·ÉÁ›Ĺ½ÁÅÁÉÇ»ÁÐ ˾Ä †† ͹ÃÊ † ©ÇÆÉƹȸ¿Ä½Ñ½ÅÀ׿¸Â¸¿¸ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ ©Ê¸ÊËÉƾƹÐÁƹÄÊØ §ÈÀ½Ä¿¸×ºÆ†Èǹ½É¾ÊÌÀ¹Ã¹ÀÐÁù  ÉÊÆÏÅÀÂÌÀŸÅÉÀÈƺ¸ÅÀ×ǺĹÊËÆǺ׽¿¾Ë ©ËÄĸÌÀŸÅÉÀÈƺ¸ÅÀ× É̺ ¥¸ÀĽÅƺ¸ÅÀ½ÃÆʸ›ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇÆËÌ ÈÇžҾÆÁÂÈÇÌÊËɹƾÆÁ×À¹Å¾Ð¹ÆÁÂœÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇÈÇ¿¹ÉÆdž ¼Çƹ½ÀÇɹ’†Ç˼»ľоºÆÔÎÃÇÉÈÌʹÎ ’ ’ ’ ’ ’Á»¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÇÅÃÇÉÈÌʾš¬ §§ „£¨šÁŦ¦ªÇÄǽÆÁÃÇ»¹” ¤½ÉÊƺÓÇÆÃŽÅÀ×ȸ¹ÆÊ ¼§ÅÊà Ìģ̺ÔѾ»¹ ½ ½ ½ ©ÈÆÂÀºÓÇÆÃŽÅÀ×ȸ¹ÆÊ»˾оÆÁ¾ɹºÇо¼Ç½ÆØÊǽÆØƹй† Ĺ»ÔÈÇÄƾÆÁØɹºÇË ©ÊÆÀÄÆÉÊÔ¼ÆÂËĽÅʸÎÀÀÉ̺ ¦¹½ÉǽϽÅÀ½¿¸×ºÂÀ É̺sÇËƹйÄÕÆÇ ϾÆÔÃÇÆËɹÃ˹ ¦¹½ÉǽϽÅÀ½ÂÆÅÊȸÂʸÇËƹйÄÕÆÇÂϾÆÔÃÇÆËɹÃ˹ ÐËÇÊÇÊ˹»ÄؾË É̺ªÈÇÊǺǺ¾ÊȾоÆÁØÁÊÈÇÄƾÆÁØ ÃÇÆËɹÃ˹ÇÈɾ½¾ÄؾËÊØÌйÊËÆÁÃÇŹÌÃÏÁÇƹʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇ

§È½¼ÆÉʸºÃ×½ÄÓ½ÇȽÀÄËѽÉʺ¸Ê̺ӾÃ˹ÅŹÄǼÇ Èɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÕÊË»¹ §Èƺ½¼½ÅÀ½¸ËÂÎÀÆŸ 

ÒÅÍÄÅÐ ÍÀ ÇÀÊÓÏÊÓ ËÈÍÎËÅÓÌÀ §È½¼Ä½ÊÂÆÅÊȸÂʸ¨ÇÊ˹»Ã¹ÄÁÆÇľÌŹ½ÄØÃÇÉÈÌÊÇ»ÁǺҾ† ¿ÁËÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ Ÿ¸Â¸¿ÏÀÂœ§¬›¨§„§ÅÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÈÌ˾ ÊÇǺҾÆÁؔ ˜¼È½É ¼§ÅÊà ÈÉ¥¹ÉÃʹ ˾Ɔ†† ¢ÆÅʸÂÊÓ¤Ìƾ»ª¾É¼¾Â™Ä¾ÃʹƽÉÇ»ÁÐ -VOFW4"!PNHVQTSV ÉÊÆÏÅÀÂÌÀŸÅÉÀÈƺ¸ÅÀ×;½¾É¹ÄÕÆÔº׽¿¾Ë ¥¸ÀĽÅƺ¸ÅÀ½ÃÆʸ¨ÇÊ˹»Ã¹ÄÁÆÇľÌŹ½ÄØÃÇÉÈÌÊÇ» ÁǺҾ¿ÁËÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ ©ÇÆÉƹȸ¿Ä½Ñ½ÅÀ׿¸Â¸¿¸ ¹ÈÉÇÊÃÇËÁÉÇ»Çà  ÉÊÆÏÅÀÂÌÀŸÅÉÀÈƺ¸ÅÀ×;½¾É¹ÄÕÆÔº׽¿¾Ë ®½Å¸ÂÆÅÊȸÂʸËÔÊÉ̺ ˜¼È½É ¼§ÅÊà ÈÉ¥¹ÉÃʹ à šÀ¼ÂÆÊÀÈƺÆÏÅÆÁ¿¸×ºÂÀÈÉÁ»¾½¾Æ»ÁÀ»¾Ò¾ÆÁÁÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁ À¹ÈÉÇʹÃÇËÁÉÇ»Çà ¤½ÉÊÆÇÈƺ½¼½ÅÀ×ȸ¹ÆÊ©ÇÊÊÁÂÊùØ­¾½¾É¹ÏÁØ  ¼§ÅÊà ÈÉ¥¹ÉÃʹ §Åœ¬¨ª ÊÃĹ½ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔÂƹ˾ÉÉÁËdž ÉÁÁÊË̽¾ÆоÊÃǼǼÇÉǽù§Åœ¬¨ª À¹¾À½ÊÇÊËÇÉÇÆÔÌĨÇ˹ÆÁƹ ©ÈÆÂÀÇÈƺ½¼½ÅÀ×ȸ¹ÆÊÊÅÇžÆ˹À¹ÃÄ×оÆÁؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆdž ¼ÇÃÇÆËɹÃ˹ÈÇŹØ¼ §Æ¼ÇÀɸÅÀ½ÂÆÅÊȸÂʸÊǽÆØÈǽÈÁʹÆÁØÈÉÇËÇÃÇĹÈǺ¾½Á˾† ľŠɹÊÊÅÇËɾÆÁØÁÇϾÆÃÁÃÇËÁÉÇ»ÇÐÆÔÎÀ¹Ø»ÇûÁÀ»¾Ò¾ÆÁÁ ÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÀ¹ÈÉÇʹÃÇËÁÉÇ»Çà ¨¸¿Ä½Ñ½ÅÀ½ÀÅÌÆÈĸÎÀÀ¿¸Â¸¿ÏÀÂÆÄ §Æ¼¸Ï¸¿¸×ºÆ¹ÈɾÄØ » ¤ÃÁµÇºÅ½µÀµÁXXXUFOEFSFSSV

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏËÎÙÀÄÊÈ ÏÎ ÒÅÍÄÅÐÀÌ È ÇÀÊÓÏÊÀÌ HTTP://WWW.OMSKZAKAZ.RU/ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ ÑÀÉÒ ÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÈ ÇÀÊÀÇÎÂ.

HTTP://WWW.I-TENDERS.RU/ ÒÅÍÄÅÐÛ, ÏÎÑÒÀÂÊÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ ÒÎÐÃÈ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÇÀÊÓÏÊÈ.

HTTP://ZAKAZ.OMSK.RU/ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ Ã. ÎÌÑÊÀ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÇÀÊÀÇÎÂ

HTTP://PROCUREMENT.E-MANAGEMENT.RU/ ÇÀÊÓÏÊÈ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ È ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÀÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ.

HTTP://WWW.ZAKUPKI.GOV.RU/ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ ÐÔ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÏÎ ÇÀÊÀÇÀÌ.

HTTP://WWW.VOLGA-KONKURS.RU/ ÒÅÍÄÅÐÛ ÄËß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ ÐÔ È ÑÒÐÀÍ ÁËÈÆÍÅÃÎ ÇÀÐÓÁÅÆÜß.

HTTP://ZAKUPKA.RU/ ÑÀÉÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ, ÒÅÍÄÅÐÎÂ, ÃÎÑÇÀÊÀÇÎÂ. HTTP://WWW.ROSZAKUP.RU/ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ «ÏÓÁËÈÊÀÒÎÐ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÊÓÏÊÀÕ».

HTTP://TENDER.BPOSD.RU/ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÏÐÎÑ È ÇÀÊÓÏÊÈ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÐÎÑÑÈÈ È ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ.

HTTP://WWW.TENDERER.RU/ ÒÅÍÄÅÐÛ ÏÎ ÐÅÃÈÎÍÀÌ È ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÐÀÇÄÅËÀÌ.

HTTP://WWW.UA-TENDERS.COM/ ÒÅÍÄÅÐÛ ÏÎ ÂÑÅÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ, ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÓ È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÒÅÍÄÅÐÛ.

HTTP://WWW.ONLINECONTRACT.RU/ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÒÎÐÃÈ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ, ÏÎÊÓÏÊÓ ÒÎÂÀÐÎÂ È ÓÑËÓÃ Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÍ-ËÀÉÍ.

HTTP://WWW.ALLTENDERS.KZ/ ÂÅÄÓÙÈÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÏÎ ÒÅÍÄÅÐÀÌ È ÇÀÊÓÏÊÀÌ Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ.

HTTP://WWW.TRADE.SU/ ÒÅÍÄÅÐÛ È ÇÀÊÓÏÊÈ ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÔÎÐÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ.

HTTP://FORUM.TENDERY.RU/ ÏÎÐÒÀË ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÇÀÊÓÏÎÊ: ÏÐÎÊÜÞÐÅÌÅÍÒ, ÒÅÍÄÅÐÛ, ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÈ È ÔÎÐÓÌ.

ÏÎÌÍÈÒÅ, ÊÒÎ ÂËÀÄÅÅÒ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ, ÒÎÒ ÂËÀÄÅÅÒ ÌÈÐÎÌ!


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

|9


10 | ÆÈÂÈ È ÑÒÐÎÉ| ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ ÌÀËÎÝÒÀÆÍÎÌÓ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«ÅÄ»ÈÅ»¼ÀÈɹ¿Ö ǼËÅÇÿÇŹ·Ä¿Õ ¡¬üÄÖ¼ÉÆÇ·¹¿Â· Ë¿Ä·ÄÈ¿ÇŹ·Ä¿Ö Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄÒÌÆÇźǷÃà ¥¸ÔÉÅþ·Ö¹¿Â º¼Ä»¿Ç¼ÁÉÅÇ«ÅÄ»· ¡ÅÄÈÉ·ÄÉ¿Ä­¿Í¿ÄÄ· ¹ÈÉǼμÈÆǼ»ÈÉ·¹¿É¼ÂÖÿ üÈÉÄÒÌÅÉ»¼Â¼Ä¿À «ÅÄ»·¡¬ŸÄÈÉÇÊÁÉ·½ ÆŻοļÄÄÒ̺·¹·«ÅÄ»· ¡¬ÆÇŹ¼Â¹Ç·ÃÁ·Ì ¹ÈÉǼοÄ·9*«ÅÇÊü ¡¬ ÆÇÅϼ»Ï¼Ãļ»·¹ÄÅ ¹£ÅÈÁ¹¼ ¡ÀžƾÆÁ¾ Èɹ»ÁÄ ÍÁƹÆÊÁ† ÉÇ»¹ÆÁØ ÈÉǼɹÅÅ ­Çƽ¹ »Ô† À»¹ÆÇ ÈÉÁÆØËÁ¾Å ËɾÎ ÆÇ»ÔÎ ;½¾É¹ÄÕÆÔÎ À¹ÃÇÆÇ» †­ „§º ÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁÁ Á Ç Èdž »ÔѾÆÁÁ Öƾɼ¾ËÁоÊÃÇ Ö͆ ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ Ç »Æ¾Ê¾ÆÁÁ ÁÀ† žƾÆÁ » Ç˽¾ÄÕÆÔ¾ À¹ÃÇÆdž ½¹Ë¾ÄÕÆÔ¾ ¹ÃËÔ ©­” †­  „§»Æ¾Ê¾ÆÁÁÁÀžƾÆÁ»­¾½¾† ɹÄÕÆÔÂÀ¹ÃÇÆ„§­Çƽ¾Êǽ¾Â† ÊË»ÁØɾÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁן£®”Á Ç˽¾ÄÕÆÔ¾À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÔ¾¹Ã† ËÔ©­”Á†­ „§»Æ¾Ê¾ÆÁÁÁÀ† žƾÆÁ » ­¾½¾É¹ÄÕÆÔ À¹ÃÇÆ „§ÍÇƽ¾Ÿ£®”ÁÇ˽¾ÄÕÆÔ¾À¹† ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÔ¾¹ÃËÔ©­” ɾ¼Ä¹† žÆËÁÉÌ×ÒÁν¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ­ÇƆ ½¹Ÿ£®›ÐÁÊľȾɻÇÇоɾ½ÆÔÎ ÁÀžƾÆÁÂʼǽ¹»ɹºÇ˾ ­Çƽ¹ƹžÊ˹ÎÊ˹ƾËÇо»Á½† ÆÔ ÈÉÁÇÉÁ˾Ë ŹÄÇÖ Ë¹¿ÆÇÅÌ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ì ÃÇËÇÉÔ ½ÇĆ ¿¾Æ ÈÇØ»ÁËÕÊØ » ÈÉǼɹÅŹÎ ÈÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ì ÆÇ»ÔÎ ½ÇÅÇ» » ɾ¼ÁÇƹÎ » ɹÅùÎ ÈÉǼɹÅÅ ÈÇȾɾʾľÆÁ׼ɹ¿½¹ÆÁÀ»¾Ë† ÎǼÇÁ¹»¹ÉÁÂÆǼÇ¿ÁÄÕØ ¨ÇÊÄÇ»¹Å¼Ä¹»Ô­Çƽ¹Ÿ£® ÑÁÉÇÃǾ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ ŹÄÇÖ˹¿† ÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÊÆÁ¿¹¾ËÉÁÊà ƾ½ÇÊËÉÇØ»ɾ¼ÁÇƹÎÁÈÇÀ»ÇÄ؆ ¾Ë»ÇÀ»Ç½ÁËÕÆǻǾŹÄÇÖ˹¿ÆǾ ¿ÁÄÕ¾ » ŹÃÊÁŹÄÕÆÇ ÃÇÉÇËÃÁ¾ ÊÉÇÃÁ ƾÊɹ»ÆÁÅÔ¾ÊÇÊÉÇùÅÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ǺÔÐÆÔÎsÅÆǼdž Ö˹¿ÆÔοÁÄÔνÇÅÇ»£ËÇÅÌ¿¾ ÈÉÁ Èǽ¹Ð¾ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎ À¹Ø»Çà »­ÇƽŸ£®ɾ¼ÁÇÆÔÁÅÌÆÁÏÁ† ȹÄÁ˾ËÔ»ȾɻÌ×Çоɾ½Õ½ÇÄ¿† ÆÔ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ËÕÊØ ƹ ˾ Êɾ½† ÊË»¹ ÃÇËÇÉÔ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÇÁÀɹÊÎdž ½Ç»¹ËÕ»ɹÅùÎÈÉǼɹÅÅ­Çƽ¹

«¥©¥]ª³©·¯¨¦©© ·¥žœ«ª§¨©£¥ ·

» ˾ÃÌҾŠ¼Ç½Ì žÊÄÁ Ê̺ӾÃËÔ ;½¾É¹ÏÁÁƾ»ÔÈÇÄÆØ×ËÊ»ÇÁ¼Ç† ½Ç»Ô¾ÈĹÆÔÈÇÀ¹Ø»Ä¾ÆÆÔÅɹ† ƾ¾ÈÉǼɹÅŹÅÈÇɾÅÇÆËÌÁȾ† ɾʾľÆÁ׼ɹ¿½¹ÆÁÀ»¾ËÎǼÇÁ ¹»¹ÉÁÂÆǼÇ¿ÁÄÕØ ËÇÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ­Çƽ¹Ÿ£®ÅÇ¿¾ËÈÉÁÇÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÈǽǺÆÔÎɾ¼Á† ÇƹÄÕÆÔÎ ÈÉǼɹÅÅ ¦Ç à À¹Ø»† ùÅƹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾ »ɹņ ùÎÖËÁÎÈÉǼɹÅÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ŹÄÇÖ˹¿ÆǼÇ¿ÁÄÕØÖËÇÈɹ»ÁÄÇ ƾÇËÆÇÊÁËÊØsÇÆÁÈÉÁÇÊ˹ƹ»ÄÁ† »¹ËÕÊØƾºÌ½ÌË

ÈÇɾÅÇÆËÌ¿ÁÄǼÇÍÇƽ¹ÁȾ† ɾʾľÆÁ× ¼É¹¿½¹Æ ÁÀ »¾ËÎǼÇ Á ¹»¹ÉÁÂÆǼÇ ¿ÁÄÕØ ¶ËÁ Êɾ½† ÊË»¹ ºÌ½ÌË »Ô½¾Ä¾ÆÔ ÁÀ ¹ÆËÁ† ÃÉÁÀÁÊÆÔÎÊɾ½ÊË»;½¾É¹ÄÕÆdž ¼ÇÈɹ»Á˾ÄÕÊË»¹ §º ÖËÇÅ ¿¾ ƹ ­ÇÉÌž Ÿ£® À¹Ø»ÄØÄ Á ÅÁÆÁÊËÉ ɾ¼ÁÇƹÄՆ ÆǼÇɹÀ»ÁËÁØ›ÁÃËÇÉš¹Ê¹É¼ÁÆ ÈÇÊÄÇ»¹ÅÃÇËÇÉÇ¼Ç Èɹ»Á˾ÄՆ Ê˻ǩ­»Ô½¾ÄؾË­ÇƽÌɾÍÇɆ ÅÁÉÇ»¹ÆÁØ Ÿ£® ƹ ÈÉǼɹÅÅÔ ùÈÁ˹ÄÕÆǼÇ ɾÅÇÆ˹ ¿ÁÄdž ¼ÇÍÇƽ¹ »ËÇÅÐÁÊľÁÈÇÅdž

Ø

ÈÐÎÊÎÅ ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÌÀËÎÝÒÀÆÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÑÍÈÆÀÅÒ ÐÈÑÊ ÍÅÄÎÑÒÐÎß Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ È ÏÎÇÂÎËßÅÒ ÂÎÇÂÎÄÈÒÜ ÍÎÂÎÅ ÌÀËÎÝÒÀÆÍÎÅ ÆÈËÜÅ Â ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÑÐÎÊÈ, ÍÅ ÑÐÀÂÍÈÌÛÅ ÑÎ ÑÐÎÊÀÌÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁÛ×ÍÛÕ – ÌÍÎÃÎÝÒÀÆÍÛÕ ÆÈËÛÕ ÄÎÌÎÂ.

›Å¾Ê˾Ê˾ŠÈǽ¹ÆÆÔÅ­ÇƆ ½¹ Ÿ£® ÈÉÁ»¾½¾ÆÆÔÅ ¼¾Æ½Á† ɾÃËÇÉÇÅ £ÇÆÊ˹ÆËÁÆÇÅ ¯Á† ÏÁÆÔÅ ƹ ʾ¼Ç½ÆØ ÁÀ ǺҾ¼Ç ÃÇÄÁоÊË»¹ » ËÔÊ ÉÇÊÊÁØÆ ÃÇËÇÉÔ¾½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾʾľ† ÆÔÁÀ¹»¹ÉÁÂÆǼÇ¿ÁÄÕØ ËÔÊ оÄÇ»¾Ã ÈÇ ƾÈÇÆØËÆÔÅ ÈÉÁÐÁ† ƹÅ ˹à ½Ç ÃÇÆϹ ƾ ÇÍÇÉÅÁ† ÄÁ Ê»ÇÁ ÇËÆÇѾÆÁØ Ê žÊËÆÔÅÁ ÅÌÆÁÏÁȹÄÁ˾˹ÅÁ ¹ËÔÊо† ÄÇ»¾Ã»ÇǺҾƾƹйÄÁÈÉÇϾ† ½ÌÉÌÇÍÇÉÅľÆÁØƾǺÎǽÁÅÔÎ ½ÇÃÌžÆËÇ»¶ËǺ¾ÊÈÇÃÇÁËÉÌÃdž »Ç½Ê˻ǭÇƽ¹ ›Å¾Ê˾Ê˾Šɾ¼ÁÇÆÇ»ÊËɹ† ÆÔ ÈÇÄÆÇÊËÕ× »ÔÈÇÄÆÁÄÁ Ê»ÇÁ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ⱦɾ½ ­ÇƽÇÅ Ÿ£® ÁÈÇÖËÇÅÌÅǼÌËɹÊÊÐÁËԆ »¹ËÕƹ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÂÍÁƹƆ ÊǻԠºÇÆÌÊ »  ÅÄɽ É̺ ƹ Èǽ½¾É¿ÃÌ Ê»ÇÁÎ ÈÉǼɹÅÅ

ÆǼÇÉǽ¹Å ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÅÄɽÉ̺ÁÀ¹ÆËÁÃÉÁÀÁÊÆÔÎ ÍÇƽǻ›ϾÄÇÅ¿¾ƹÖËÁϾÄÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊ˻ǟ̽¾ËƹÈɹ»Ä¾ÆÇ ºÇľ¾ÅÄɽÉ̺

¹Ä¾¾ £ÇÆÊ˹ÆËÁƯÁÏÁÆǺ† ɹËÁÄ »ÆÁŹÆÁ¾ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÎ ÉÌÃǻǽÁ˾ľÂ ­Çƽ¹ ƹ »¹¿† ÆÇÊËÕÈÇ»ÔѾÆÁØÖƾɼÇÖÍ;Æ ËÁ»ÆÇÊËÁ¿ÁÄǼÇÍÇƽ¹ÊËɹÆÔ ÇÊǺ¾ÆÆÇ Ê ÌоËÇÅ ÈÉÁžƾÆÁØ ÊǻɾžÆÆÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁ ƹÈÉÁ† Å¾É ƹÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁ¨ÇÊÄÇ»¹Å ¼¾Æ½ÁɾÃËÇɹ­Çƽ¹ »¼»Ç† ÈÉÇÊÔÈÇ»ÔѾÆÁØÖƾɼÇÖÍ;Æ ËÁ»ÆÇÊËÁÈÇÄÌйËÆÇ»ÔÂÁÅÈÌÄÕÊ š¾À»ÔÈÇÄƾÆÁØÖËÁÎËɾºÇ»¹ÆÁ ­ÇƽŸ£®Ê¹»¼ÌÊ˹¼Ç½¹ƾ ºÌ½¾ËÈÉÁÆÁŹËÕÀ¹Ø»ÃÁÇËɾ¼Á† ÇÆÇ» ƹ ÍÁƹÆÊÇ»Ì× Èǽ½¾É¿† ÃÌ ÈÉǼɹÅÅ ùÈɾÅÇÆ˹ ¿ÁÄdž ¼ÇÍÇƽ¹›йÊËÆÇÊËÁ ÈÇÊÄÇ»¹Å

¯ÁÏÁƹ »ʹÅǾºÄÁ¿¹ÂѾ¾»É¾† Åػʾ¿ÁÄÔ¾½ÇŹ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ ÇÊƹҾÆÔÈÉÁºÇɹÅÁÌо˹ÁÈdž ÄÌÐÁËÕ ˹à ƹÀÔ»¹¾ÅÔ „ÁƽÁ† »Á½Ì¹ÄÕÆÔÂÖƾɼ¾ËÁоÊÃÁÂȹ† ÊÈÇÉ˔ ¡ »ÇǺҾ ÈÉÁ ɾÅÇƆ ˾¿ÁÄǼÇÍÇƽ¹ƹ½ÇÇ˽¹»¹ËÕ ÈÉÁÇÉÁ˾ËÃÇÅÈľÃÊÆÇÅÌɾÅÇƆ ËÌÇËÃÉÔÑÁ½ÇÈǽ»¹Ä¹¦ÇÈÉÁ ÖËÇÅ ƾ ƹ½Ç Ê»ØÀÔ»¹ËÕ ɾ¼Ádž ƹÄÕÆÔ¾ÈÉǼɹÅÅÔÈÇÌÊ˹ÆÇ»† þÈÉÁºÇÉÇ»Ìо˹ÊÈÉǼɹÅŹ† ÅÁùÈÁ˹ÄÕÆǼÇɾÅÇÆ˹¿ÁÄdž ¼ÇÍÇƽ¹«¾ÅºÇľ¾ ÐËÇÍÁƹƆ ÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÖËÁÎÈÉǼɹÅÅÈÉÇÁʆ ÎǽÁËÈÇɹÀÆÔÅÊξŹÅ ¨Ç ÅƾÆÁ× £ÇÆÊ˹ÆËÁƹ ¯Á† ÏÁƹ ƾǺÎǽÁÅÇ Ì¿¾ ʾ¼Ç½† ÆØÌËÇÐÆÁËÕÆÇÉŹËÁ»ÔÇËÐÁÊľ† ÆÁØ ¼É¹¿½¹Æ¹ÅÁ Êɾ½ÊË» ƹ ù† ÈÁ˹ÄÕÆÔ ɾÅÇÆË ʻǾ¼Ç ¿Á† ÄǼÇÍÇƽ¹›Ê»ØÀÁÊÍÁƹÆÊdž »ÔÅ ÃÉÁÀÁÊÇÅ ¼É¹¿½¹Æ¾ ʾ¼Ç½† ÆØʺÇÄÕÑÇÂƾÇÎÇËÇ»ÃĹ½Ô† »¹×Ë Êɾ½ÊË»¹ » ùÈɾÅÇÆË ¿Á† ÄǼÇÍÇƽ¹¨ÇÖËÇÅÌ­ÇƽÌƾ† ǺÎǽÁÅÇ ÈÉÇɹºÇ˹ËÕ ÆǻԾ ÊξÅÔÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØÇËÐÁÊľ† ÆÁÂйÊËÆÔÎÄÁϦ¹ÈÉÁÅ¾É Èdž ½ÌŹËÕÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÔÎÃɾ½ÁËÆÔÎ º¹ÆÃÇ»ÊÃÁÎÊξŹΠÁËÈ §½ÆǻɾžÆÆÇ ¼Ä¹»¹ ­Çƽ¹ Êǽ¾ÂÊË»ÁØ ɾÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ× Ÿ£® ÇÀ»ÌÐÁÄ ËɾºÇ»¹ÆÁ¾ ­ÇƆ ½¹ÃÉÌÃǻǽÊË»ÌÉؽ¹ɾ¼ÁÇÆÇ» ÊËɹÆÔ¨ÇÁÆÍÇÉŹÏÁÁ­Çƽ¹ ÈÉÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ » ÖËÁÎ ɾ¼Á† ÇƹÎ ¿ÁÄÕØ Èɾ½Æ¹ÀƹоÆÆǼÇ ½ÄØȾɾʾľÆÁؼɹ¿½¹ÆÁÀ»¾Ë† ÎǼÇÁ¹»¹ÉÁÂÆǼÇÍÇƽ¹ žÊˆ ÆÔ¾ »Ä¹ÊËÁ Èɾ»ÔÊÁÄÁ ÌÊ˹ÆÇ»† ľÆÆÔ ­ÇƽÇÅ ÈÇÉǼ ÊËÇÁÅdž ÊËÁû¹½É¹ËÆǼÇžËɹ»ËÔÊ É̺ ¨ÇÖËÇÅÌ Èɹ»Ä¾ÆÁ¾ ­ÇƆ ½¹Ÿ£®ÊÐÁ˹¾Ë ÐËÇÖËÁɾ¼ÁÇÆÔ ǺØÀ¹ÆÔ»ÃɹËйÂÑÁÂÊÉÇû¾É† ÆÌËÕɹÀÆÁÏÌ­ÇÆ½Ì ÈǼ¹ÊÁ»¾¾ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇ ÁÀ Ê»ÇÁÎ žÊˆ ÆÔÎ ǺĹÊËÆÔÎ Á ÅÌÆÁÏÁȹÄՆ ÆÔκ׽¿¾ËÇ» › À¹»¾ÉѾÆÁ¾ ʻǾ¼Ç »ÔÊË̆ ÈľÆÁØȾɾ½žÊËÆÔÅÁÉÌÃǻdž ½Á˾ÄØÅÁ­Çƽ¹£ÇÆÊ˹ÆËÁƯÁ† ÏÁÆ ÇËžËÁÄ »¹¿ÆÇÊËÕ »Æ¾½É¾† ÆÁØÊǻɾžÆÆÔÎÁÆÍÇÉŹÏÁÇƆ ÆÔÎÁÆ˾Éƾˆ˾ÎÆÇÄǼÁ»ɹºÇ† ËÌ­Çƽ¹¨Ç½ÇºÆÔ¾ÃÇÅÈÕ×˾Ɇ ÆÔ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁÈÇÅǼÌËžÊËÆÔÅ ÅÌÆÁÏÁȹÄÁ˾˹Å » ÃɹËйÂÑÁ ÊÉÇà ǺɹºÇ˹ËÕ Ê»ÇÁ À¹Ø»ÃÁ » ­Çƽ Ÿ£® ÊÆÁÀÁ» ÈÉÁ ÖËÇÅ ½Ç ÅÁÆÁÅÌŹÇÑÁºÃÁÈÉÁÊÇÊ˹»Ä¾† ÆÁÁ½ÇÃÌžÆ˹ ÁÈÇžɾƾǺÎdž ½ÁÅÇÊËÁ ºÔÊËÉÇ»ÆÇÊÁËÕÈÇÈɹ»† ÃÁ»ÈÉǼɹÅÅÔÊ»ÇÁÎÀ¹Ø»Çà –ÎƘ š–£—


12 | ÑÒÐÎÉÒÅÕÍÈÊÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¤·ȼºÅ»ÄÖÏÄ¿À »¼ÄÓÈŹǼüÄÄż ÈÉÇſɼÂÓÈɹž»·Ä¿À ÈÅÅÇʽ¼Ä¿À »ÅÇź ļ¹Å¾ÃŽÄŸ¼¾ ÈŹǼüÄÄÅÀ»ÅÇŽÄÅ ÈÉÇſɼÂÓÄÅÀɼÌÄ¿Á¿ œÈ¿Ç·ÄÓϼ¹È¼¹¿»Ò ÈÉÇſɼÂÓÄÒÌÇ·¸ÅÉ ¹ÒÆÅÂÄÖ¿ÈÓ¹ÇÊÎÄÊÕ ¿ÈÁÂÕοɼÂÓÄÅ ȿ·ÿÇ·¸ÅοÌ ÈÉÇſɼ¼À ÉÅȼÀηÈ ¸ÅÂÓÏ¿ÄÈɹÅÅƼǷͿÀ Ä·ÈÉÇÅÀÆÂÅз»Á¼ ¹ÒÆÅÂÄÖÕÉÈÖÈÆÅÃÅÐÓÕ ÈƼÍɼÌÄ¿Á¿´ÉÅ Æž¹Å¿ÂžķοɼÂÓÄÅ ÈÅÁÇ·É¿ÉÓÈÇÅÁ¿¿ ÊüÄÓÏ¿ÉÓÈÉÅ¿ÃÅÈÉÓ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· šÄ¹¼Ç½¹ÉØ ɹÀ»ÁËÁ× ÉÔƆ ù ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ½ÄØ »ÔÈÇÄƾ† ÆÁØǽÆÁÎÁ˾ο¾»Á½Ç»ÊËÉdž Á˾ÄÕÆÔÎɹºÇËÊ˹ÄÇ»ÇÀÅÇ¿† ÆÔÅÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ɹÀÄÁÐÆÔÎ ËÁÈÇ»ÁÅǽ¾Ä¾ÂŹÑÁÆ›ʻ؆ ÀÁÊÖËÁżĹ»ÆÇÂÀ¹½¹Ð¾ÂÉÌÃdž »Ç½Á˾ľÂ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹† ÆÁÀ¹ÏÁ ػÄؾËÊØ »ÔºÇÉ ÇÈËÁ† ŹÄÕÆÇ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ½ÄØ Ö͆ ;ÃËÁ»ÆǼÇ »ÔÈÇÄƾÆÁØ ÊËÉdž Á˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ˾Ά ÆÁù Ø»ÄؾËÊØ »¹¿ÆÇ ÊÇÊ˹»† ÆÇÂйÊËÕ×ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁ† ÃÁ ÇƹÈɾ½Æ¹Àƹоƹ½ÄØÈÉdž ÃĹ½ÃÁÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹½ÇÉǼÁ ½É̼ÁÎËɹÆÊÈÇÉËÆÔÎÃÇÅÅÌÆÁ† ùÏÁÂɹÀÆǼÇÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ªËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ½ÇÉǿƹØ ˾Ά ÆÁù »ÃÄ×й¾Ë » ʾºØ » ȾɆ »Ì× Çоɾ½Õ ¼É¾Â½¾ÉÔ ÊÃɾ† ȾÉÔ ÊÇÐľƾÆÆÔ¾ ʹÅÇÊ»¹ÄÔ ËÉ̺ÇÌÃĹ½ÐÁÃÁ ºÌÄÕ½ÇÀ¾ÉÔ ºÁËÌÅÇ»ÇÀÔ ¹»ËǼ̽ÉÇƹËÇÉÔ ÖÃÊù»¹ËÇÉÔ ùËÃÁ ÌÃĹ½ÐÁ† ÃÁ ½ÇÉÇ¿ÆǼÇ ÈÇÃÉÔËÁØ ËɹƆ Ѿ¾ÃÇȹ˾ÄÁ ËÇÆƾÄÕÆÔ¾ŹÑÁ† ÆÔ ¼É¾Â;ÉÔ ÃɹÆÔ ŹÑÁÆÔ ½ÄØ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÃɹÆÔ ÈǽӾÅÆÔ¾ÈĹËÍÇÉÅÔ ½ÉǺÁÄÕÆdžÊÇÉËÁÉÇ»ÇÐÆÔ¾ Ź† ÑÁÆÔ Á ƾÃÇËÇÉÌ× ½É̼Ì× ˾Ά ÆÁÃÌ £ ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ˾ÎÆÁþ ÅÇ¿ÆÇ ˹ÿ¾ ÇËƾÊËÁ ˾ÎÆÁÃ̽ÄØÈǽ½¾É¿¹ÆÁؽÇÉǼ »½ÇÄ¿ÆÇÅÊÇÊËÇØÆÁÁ Êƾ¼Ç̺dž ÉÇÐÆÔ¾ ŹÑÁÆÔ ŹÑÁÆÔ ½ÄØ ľËƾ¼ÇÊǽ¾É¿¹ÆÁؽÇÉǼ 

www.telescopic.fis.ru

ÏÀÐÀÄ ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÑÈËÀ×ÅÉ

«¥©¥]©§®ª­¥ ¢˜™¨ª¥˜©™·©˜¤«¶©£¦ž¥«¶¨˜™¦ª«

¦¹ ʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ ½¾ÆÕ ʹÅԆ ÅÁ »ÇÊËɾºÇ»¹ÆÆÔÅÁ »Á½¹ÅÁ ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ˾ÎÆÁ† ÃÁƹÊËÉÇÂÈÄÇÒ¹½Ã¹ÎØ»ÄØ׈ ÊØËɹÃËÇÉÔ ºÌÄÕ½ÇÀ¾ÉÔ ÖÃʆ ù»¹ËÇÉÔ ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Èdž ¼ÉÌÀÐÁÃÁ »ÁºÉ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ùËÃÁ Á˽©¹ÊÊÅÇËÉÁÅÄÁÑÕÇÊÆÇ»† ÆÔ¾ »Á½Ô ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ Ź† ÑÁÆ Á ÍÌÆÃÏÁÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ÇÆÁ »ÔÈÇÄÆØ×Ë ªÌÒ¾ÊË»Ì×Ë ɹÀÄÁÐÆÔ¾ »Á½Ô ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ù¿½Ô ÁÀ ÃÇËdž ÉÔÎÈɾ½Æ¹ÀƹоƽÄØÊÇÇË»¾Ë† ÊË»Ì×ÒÁÎ ɹºÇË £ÇÅÅÌƹÄՆ ƹØ ÊȾÏ˾ÎÆÁù ƹÈÉÁÅ¾É Èɾ½Æ¹Àƹоƹ½ÄØÃÇÅÅÌƹÄՆ ÆÔÎɹºÇ˛ԺÁɹØŹÑÁÆÔ½ÄØ À¾ÅÄØÆÔÎ ɹºÇË ǺɹËÁ˾ÊÕ Ã ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾ÅÌ»Á½Ì˾ÎÆÁ† ÃÁ «Ç ¿¾ ÇËÆÇÊÁËÊØ Á à ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆÔÅÁ½É̼ÁÅɹºÇ˹Å °¹ÊËÇ ÅÆǼÁ¾ ƾ Àƹ×Ë ÐËÇ ÁžÆÆÇ»ÎǽÁË»ÈÇÆØËÁ¾„ÊȾφ ˾ÎÆÁù”™ÖËÇËÇË¿¾ºÌÄսdž À¾É ÖÃÊù»¹ËÇÉ ÃɹÆ Á ½É̼¹Ø ÁÀ»¾ÊËƹØƹÅ˾ÎÆÁù œÉÌÀÇ»ÁÃÁÁÊȾÏ˾ÎÆÁù½É̆ ¼ÁÎ »Á½Ç» ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ÌÈÉdž Ò¹×Ë ɹºÇËÌ »ÀØ» ƹ ʾºØ ʹ† ÅÔ¾ÊÄÇ¿ÆÔ¾ÌÊÁÄÁØ›ÊØÊȾφ ˾ÎÆÁù ¼ §ÅÊù Èɾ½Ê˹»Ä¾† ƹ ɹÀÄÁÐÆÔÅÁ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾† ÄØÅÁ›ÃÇÅȹÆÁØÎÅÇ¿ÆÇƹ† ËÁ ½¹¿¾ ˹ÃÇ »Á½ ùà ÊȾφ ˾ÎÆÁù ¸ÈÇÆÁÁ › ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ÇË ÍÁÉÅÔ )JUBDIJ ÃÇËÇɹØ Ì¿¾ ½ÇļǾ »É¾ÅØ ÊÌÒ¾Ê˻̾Ë ƹ ÉÔÆþÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÊȾÏÁ¹ÄՆ ÆÔÎ ¹»ËÇÅǺÁľÂ ªÈ¾Ï˾ÎÆÁ† ù)JUBDIJØ»ÄؾËÊØƹ½¾¿ÆÇÂÁ ùоÊË»¾ÆÆÇ ¡ÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾˹ÃǼÇËɹÆʆ ÈÇÉ˹ ùà ÃɹƆŹÆÁÈÌÄØËÇÉ ÈÇÀ»ÇÄؾËɾѹËÕÀ¹½¹ÐÁȾɾ† »ÇÀÃÁ »Ô¼ÉÌÀÃÁÁÀ¹¼ÉÌÀÃÁǺӆ ¾ÅÆÔÎÁËØ¿¾ÄÔμÉÌÀÇ» ¶ÃÊù»¹ËÇɆÈǼÉÌÀÐÁÃÈÇÀ»Ç† ÄÁË»ʹÅÔ¾ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁÇɆ

¼¹ÆÁÀÇ»¹ËÕ»Ô¾ÅÃ̼ÉÌÆ˹Á¾¼Ç ÈǼÉÌÀÃÌƹÊȾÏËɹÆÊÈÇÉË œÁ½ÉÇÅÇÄÇËÇÅ ÇÊƹҹ׈ ÊØ ÃÇľÊÆÔ¾ ÖÃÊù»¹ËÇÉÔ ªÃdž ÉÇÊËÕȾɾ½»Á¿¾ÆÁØÖÃÊù»¹Ëdž ÉǻʼÁ½ÉÇÅÇÄÇ˹ÅÁ½ÇÊËÁ¼¹¾Ë ÃÅÐ ¼Ä̺ÁƹÃÇȹÆÁØ½Ç žËÉÇ» ̼ÇÄÈÇ»ÇÉÇ˹ÌÊ˹ÆÇ»† ÃÁÊÇÊ˹»Äؾ˼ɹ½ÌÊÇ» ›À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËÊÈÇÊǺ¹Èǽ† ÆØËÁØ ¼ÉÌÀ¹ »Ô½¾ÄØ×Ë ÇÊÆÇ»† ÆÔλÁ½¹ÈǼÉÌÀÇÐÆÇÂÊȾÏ˾Ά ÆÁÃÁ»ÁÄÇÐÆÔÂÁÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ÄØÈǽÆØËÁؼÉÌÀÇ»ƹºÇÄÕÑÌ× »ÔÊÇËÌ ÖÃÊÈÄ̹ËÁÉ̾ËÊØ ÍÉÇƆ ˹ÄÕÆÔÂÈǼÉÌÀÐÁÝÄØȾɾ˹† ÊÃÁ»¹ÆÁؼÉÌÀÇ»ÈÉÁÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆÔÎ Á ½É̼ÁÎ ɹºÇ˹Î ÁÊÈÇÄՆ À̾ËÊØ»ÁÄÇÐÆÔÂÈǼÉÌÀÐÁà ¬ ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔÎ ÈǼÉÌÀÐÁ† ÃÇ» ǺӾÅ Ãǻѹ »¹ÉÕÁÉ̾ËÊØ Ç˽ÇÃ̺Å »ÔÊÇ˹ÈǼÉÌÀ† ÃÁs Å ÄÇŹ×Ò¾¾ÊØѹÊÊÁ ÃÇľÊƹØÍÇÉÅÌĹsÎ ¦¹½¾¿ÆÔÅÁ ÊÐÁ˹×ËÊØ ˾ľ† ÊÃÇÈÁоÊÃÁ¾ ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ØÈÇƆ ÊÃǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ÁÎ ½ÄÁ† ƹ ½ÇÊËÁ¼¹¾Ë Å ™»ËÇ»Ôц ÃÁ ÇÊƹҾÆÔ ½ÁÊ˹ÆÏÁÇÆÆÔÅ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ÅÁÀÃÇÉÀÁÆÔ«¹Ã¹Ø ÊȾÏ˾ÎÆÁù ǺĹ½¹¾Ë ŹÃÊÁ† ŹÄÕÆÇÂŹƾ»É¾ÆÆÇÊËÕ× ÊÃdž ÉÇÊËÕ×Áƹ½¾¿ÆÇÊËÕ× ¦ÁÀÃÇɹÅÆÔ¾ ÈĹËÍÇÉÅÔ Ê ¹ÈȹɾÄØÅÁ Á ÌÑÁÉÁ˾ÄØÅÁ s Ⱦɾ»ÇÀù ƾ¼¹º¹ÉÁËÆÔÎ ¼É̆ ÀÇ» ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ËɹÃËÇÉÔ ÖÃÊù»¹ËÇÉÔ ÈǼÉÌÀÐÁÃÁÁ˽ ºÔËÇ»ÇÃÁ½É ¨É¾½Æ¹ÀƹоÆÁ¾ ʾ½¾ÄÕÆdž ¼Ç Ëؼ¹Ð¹ s Ⱦɾ»ÇÀù ȹþËÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔÎÁÄÁÑËÌÐÆÔμÉÌÀÇ» ǺÒÁ »¾Ê ÃÇËÇÉÔÎ ÊÇÊ˹»Ä؆ ¾ËƾÊÃÇÄÕÃÇËÇÆƨÇÖËÇÅÌʾ† ½¾ÄÕÆÔÂËؼ¹ÐÊÇÊËÇÁËÁÀÈÇÄ̆ ÈÉÁϾȹ Á ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇ ÊÁÊ˾† ÅÔ ÌÈÉÇÒ¹×Ҿ¾¼ÇÀ¹Å¾ÆÌs ÇËÃÁ½Ô»¹×Ò¾¾ÊØ ʾ½¾ÄÕÆǾ ÌÊËÉÇÂÊË»Ç

ª¹ÅÇÊ»¹Ä Ê À¹½Æ¾Â ɹÀ¼ÉÌÀ† ÃÇ Èɾ½Ê˹»ÄؾË ÊǺÇ Á½¾† ¹ÄÕÆÔ »¹ÉÁ¹ÆË ½ÄØ ËɹÆÊÈÇɆ ËÁÉÇ»ÃÁ˹ÃÁλÁ½Ç»¼ÉÌÀÇ» ùà ÊÔÈÌÐÁ¾Áƹ»¹ÄÇÐÆÔ¾§Æɹʆ ÈÇĹ¼¹¾Ë ʹÅÇÊ»¹ÄÇÐÆÇ ÌÊ˹† ÆÇ»ÃÇ  Èɾ½Æ¹ÀƹоÆÆÇ ½ÄØ ̽ǺÆÇ»ԼÉÌÀÃÁÊǽ¾É¿ÁÅdž ¼ÇÃÌÀÇ»¹©¹ºÇ˹¾ËÇƹ ùÃÈɹ† »ÁÄÇ ƹ¼Á½É¹»ÄÁþ žÒ‘ ǽÁÆ »Á½ ÊȾÏ˾ÎÆÁ† ÃÁ s ¹»ËÇËÇÈÄÁ»ÇÀ¹Èɹ»ÒÁà ™« ÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉÌ×ÒÁ† ÊØ ƹ Ⱦɾ»ÇÀþ ƾ½ÄÁ˾ÄՆ ÆÇÅ ÎɹƾÆÁÁ ɹÀÆÇǺɹÀÆÔÎ ƾÍ˾ÈÉǽÌÃËÇ» Á ƹ À¹Èɹ»Ã¾ ÁÅÁ ¹»ËÇ˾ÎÆÁÃÁ ›Á½Ô ¹»Ëdž ËÇÈÄÁ»ÇŹÊÄÇÀ¹Èɹ»ÒÁù »Ô† ½¾ÄØ×Ë ÈÇ ǺӑÅÌ ÏÁÊ˾ÉÆÔ Á ½ÇÉÇ¿ÆdžÃÄÁŹËÁоÊÃÁÅÌÊÄdž »ÁØÅ » ÃÇËÇÉÔÎ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÁÎ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ›Èɾ½ÃÉÁÀÁÊÆÔ¾¼Ç½ÔÊÈÉÁ† ËÇÃÇÅ ùÈÁ˹Ĺ » ɹÀÄÁÐÆÔ¾ Ê;ÉÔ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ ©Çʆ ÊÁÁÉÇÊÊÈÉÇÊƹ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉdž Á˾ÄÕÆÌ× ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÌ ½ÄØ ɾ† ÅÇÆ˹ Á »ÇÀ»¾½¾ÆÁØ À½¹ÆÁ Á ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ½ÇºÔÐÁÈÇľÀÆÔÎ ÁÊÃÇȹ¾ÅÔÎÁ½É̼ÁÎɹºÇË šÌÄÕ½ÇÀ¾ÉÔ ËɹÃËÇÉÔ ¹»Ëdž ¼É¾Â½¾ÉÔÁ½É̼¹ØÊȾÏ˾ÎÆÁù À¹ÃÌȹ¾ËÊØùÃÌÇ˾оÊË»¾ÆÆÔÎ ˹ÃÁÌÀ¹É̺¾¿ÆÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á† ˾ľÂ¨ÉÁÖËÇÅØÈÇÆÊùØÊȾφ ˾ÎÆÁù Ø»ÄؾËÊØ ºÇľ¾ ÃÇņ ȹÃËÆÇ  ÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄՆ ÆÇ Á ǺĹ½¹¾Ë ÖÃÇÆÇÅÁÐÆÔÅ ÖƾɼÇÈÇËɾºÄ¾ÆÁ¾Å §Ë¾Ð¾ÊË»¾ÆƹØ ˾ÎÆÁù ˹Æ ¿¾ ÈÇÊ˾ȾÆÆÇ Ê˹ÆÇ»ÁËÊØ ºÇ† ľ¾ ùоÊË»¾ÆÆÇ Á ÇË»¾Ð¹×† Ò¾ÂÊ˹ƽ¹É˹ÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁ ¼ÇÉÆǽǺԻ¹×ÒÁÎɹºÇË ÆÇƾ ƹÊËÇÄÕÃÇÇË»¾Ð¹¾ËÑÌÅÇ»ÔÅÁ ½É̼ÁÅÆÇÉŹŠùÃ˾ÎÆÁùÁÀ ¸ÈÇÆÁÁÁ£Á˹Ø ¦Ç ʽÉ̼ÇÂÊËÇÉÇÆÔ ½ÇÉÇ¿† ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ˾ÎÆÁùÇ˾о† ÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÊÇLj »¾ËÊ˻̾ËÉÇÊÊÁÂÊÃÁÅÃÄÁŹËÁ† оÊÃÁÅÁÁÆÔÅÌÊÄÇ»ÁØÅ ƹƾ‘ ÈÉÇÒ¾Á½¾Ñ¾»Ä¾ÃÌÈÁËÕÀ¹Èй† ÊËÁÁƹ»¾ÊÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¹ ˹ÿ¾¼ÇɹÀ½Çľ¼Ð¾ÈÉÇÁÀ»¾ÊËÁ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªɹÀ»ÁËÁ¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÂÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÉÇÊÊÁÂÊùØ ÊȾφ ˾ÎÆÁù ½ÌŹ¾ËÊØ Ê˹ƾË ºÇ† ľ¾ùоÊË»¾ÆÆÇ ¹»ÃĹ½ÁÆdž ÊËɹÆÆÔÎ ÁÆ»¾ÊËÇÉÇ» » Ç˾о† ÊË»¾ÆÆǾ ŹÑÁÆÇÊËÉǾÆÁ¾ Èdž ÅÇ¿¾Ë » ½¹ÄÕƾÂѾÅ ÀƹÐÁ† ˾ÄÕÆÇ ɹÀ»Á»¹ËÕ ÖËÌ ÇËɹÊÄÕ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ •Âµœ•˜£¥¦Ÿ•´ XXXHSV[PWJLSV XXXLSPCPUSV


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

| 13

ÊÀÊÈÅ ËÀÌÏÛ ÂÛÃÎÄÍÅÅ? ¤·Ï·ÈÉÇ·Ä·¸ÒÈÉÇÒÿ Ï·º·Ã¿¿»¼ÉÁÇÒÄÅÎÄÅÀ ÔÁÅÄÅÿÁ¼¨Á·½»Òà ºÅ»ÅÃͼÄÒÄ· Ô¼ÁÉÇÅÔļǺ¿Õ¸Ê»ÊÉ Ç·ÈÉ¿¿ÆÇ¿¸Â¿½·ÉÓÈÖÁ ÿÇŹÒà ͼÄÉŹ¾· Á™É Î ™É·Á¿ÌÊÈÂŹ¿ÖÌ ÃÒ¹ÒÄʽ»¼ÄҸʻ¼Ã ŸǷзÉÓÈÖ Á¹ÅÆÇÅÈÊÔÁÅÄÅÿ¿ Ô¼ÁÉÇÅÔļǺ¿¿

§ÊÆÇ»ÆÔ¾ ÊÈÇÊǺÔ ÖÃÇÆÇÅÁÁ ùûû¹ÉËÁɹΠ˹ÃÁ»ÇÍÁʹΠ ÖËÇÈÉÁžƾÆÁ¾ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×† Ò¾Â˾ÎÆÁÃÁ ÃĹÊʹ™ ǺǼɾ† »¹Ë¾Ä¾ÂÊ»ÔÊÇÃÁÅ£¨ ÖÃÇÆdž ÅÁØ Ê»¾Ë¹ ÈÉÁžƾÆÁ¾ ½»ÌÎ˹† ÉÁÍÆÔÎÊоËÐÁÃÇ»Á˽ ª¾¼Ç½ÆØ ÅÔ ɹÊÊÅÇËÉÁÅ ùà ÊÖÃÇÆÇÅÁËÕ » ÇÍÁʾ ƹ Ê»¾† ËÇ˾ÎÆÁþ ¹ ËÇÐƾ¾ ÈÇÈÔ˹† ¾ÅÊØ ̺¾½ÁËÕ ƹÊÃÇÄÕÃÇ »Ô† ¼Ç½Æ¾¾ À¹Å¾Æ¹ ĹÅÈ ƹùÄÁ»¹† ÆÁØ » ÇÍÁÊÆÔÎ ÈÇžҾÆÁØÎ ƹ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ ¤¹Åȹ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ » ›Ë ’ ÁÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾Ĺņ ÈÔ ’   Áž×Ë ÈÉÁºÄÁÀÁ† ˾ÄÕÆÇ ǽÁƹÃÇ»Ì× ˾ÅȾɹË̆

ÉÌ ÆÇÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾Ĺņ ÈԺ̽ÌËÇÊ»¾Ò¹ËÕÇÍÁÊÆǾÈdž žҾÆÁ¾ ƹÅÆǼÇ ÄÌÐѾ ¤¹Å† ȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ»›ËÇÊ»¾Ò¹† ¾ËÈÇžҾÆÁ¾˹ÿ¾ùÃÁÖƾɆ ¼Çʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø ĹÅȹ » ›Ë ÆǾ¾˾ÅȾɹËÌɹºÇľ¾оÅ» ɹÀ¹»ÔѾ«¹ÃÁÅǺɹÀÇÅ йÊËÕ ÖƾɼÁÁÈÉÇÊËÇ˾ÉؾËÊØ ËɹËÁˆ ÊØƹƹ¼É¾»»ÇÀ½Ìι ¹»¹Â˾ »ÔØÊÆÁÅ » Êɹ»Æ¾† ÆÁÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾½¹ÆÆÔÎĹÅÈ s ÖËÇ ʾ¼Ç½ÆØ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ¹ÃË̆ ¹ÄÕÆÇÈÉÁɹÊËÌÒÁÎ˹ÉÁ͹Îƹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁ× ¡Ë¹Ã »ÇÀÕőÅ ÈÉÁžɆ ÆÌ× ϾÆÌ ƹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁ× s É̺ÄØÀ¹ÛËУ¹¿½ÔÂÈdž

Êľ½Ì×ÒÁ¼ǽ ƾÀ¹ºÔ»¹¾Å Ͼ† ƹɹÊˑËƹªÉ¾½Æ¾¾»É¾ÅØ ɹºÇËÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¾ÂĹņ ÈÔ†йÊÇ»ÄØɹÊо† ˹ »ÇÀ՞Š йÊÇ» ªÉ¾½† ƾ¾»É¾ÅØɹºÇËÔǺÔÐÆÇÂĹņ ÈÔйÊÇ»ž¿¾½Æ¾»ÆÇĹÅÈÔ ¼ÇÉØËÇÃÇÄÇйÊÇ»›¼Ç½ĹÅȹ ¼ÇÉÁËйÊÇ» ˹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¾ÂĹÅÈÔλ¹† ËÁËƹ¼Ç½¹ ¹ÖËǻɾÅØÌƹÊ ʼÇÉÁËǺÔÐÆÔÎĹÅÈÔ ¨ÉÇÊľ½ÁÅ ÖÃÇÆÇÅÁ× ÖľÆ ËÉÇÖƾɼÁÁÌоËÔɾÎÉÇ¿ÃǻǼÇ Ê»¾ËÁÄÕÆÁùÊĹÅȹÅÁÁʽ¾† Ĺ¾Å½ÄØʾºØ»Ô»Ç½Ô XXXWBTJMFLTUSPZSV

ÒÀÁËÈÖÀ 1 µ¥¨›¦©™¨›˜¶±˜· ĹÅÈÔÈÇ›Ë Ã›Ë ĹÅÈÔÈÇÉ̺É̺ ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇ   É̺¼Ç½   É̺¼Ç½   É̺¼Ç½   É̺¼Ç½  

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦™³¯¥˜· ĹÅÈÔÈÇ›Ë Ã›Ë ĹÅÈÔÈÇÉ̺ľÂ¼Ç½ÈÄ×Êù¿½Ô ¹ËɹËÔƹĹÅÈÔ Êľ½Ì×ÒÁ¼ǽºÇÄÕѾƹ ÁÆÍÄØÏÁØ É̺À¹¼Ç½¹ ¨Ä¹Ë¹À¹ÖƾɼÁ׼ǽ É̺ÛËÐ   É̺¼Ç½ ¨Ä¹Ë¹À¹ÖƾɼÁ׼ǽ  É̺ÛËÐ   É̺¼Ç½ ¨Ä¹Ë¹À¹ÖƾɼÁ׼ǽ  É̺ÛËÐ   É̺¼Ç½ ¨Ä¹Ë¹À¹ÖƾɼÁ׼ǽ  É̺ÛËÐ   É̺¼Ç½ ¡«§œ§À¹ÖƾɼÁ×À¹¼Ç½¹  ¡ËǼÇÊÀ¹Ëɹ˹ÅÁƹĹÅÈÔÀ¹¼Ç½¹  µ¢¦¥¦¤ ·Ÿ˜›¦œ˜ÊÀ¹Ëɹ˹ÅÁƹĹÅÈÔ £ÇĆ»ÇĹÅÈ ¬Ê˹ÆǻľÆƹØÅÇÒÆÇÊËÕ


14 | ÑÒÐÎÉÏÐÎÁËÅÌÀ| ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

×ÒÎ ÍÅ ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

£ÒÇ·ÈÉÅοɼÂÓÄÒ ļÆÅÁ·Ç÷ÄÊÄ·Ï¿ »Å÷ ɼÆÂÅÉÇ·ÈÈÒ ÆÇÅ¿¾¹Å»Èɹ¼ÄÄÒ¼ ÆÅüмĿֹȷÃÅà ÆÇÖÃÅÃÈÃÒȼ ŸźǼ¹·ÕÉ·ÉÃÅÈ˼ÇÊ œÈ¿¹¨¯—ɼÆÂÅÆÅɼǿ ¹Ç·ÈμɼÄ·Å»¿Ä Á¹·»Ç·ÉÄÒÀüÉǽ¿ÂÓÖ ÈÅÈÉ·¹ÂÖÕÉ ¹ÈǼ»Ä¼Ã º¿º·Á·ÂÅÇ¿À · ¹š¼Ç÷Ŀ¿rÅɻŠ ÉŹ§ÅÈÈ¿¿rÅÁÅÂÅ £¹ÃÁÀ»¾ÊËÆÇ ½Ç˾ÈÄdž »Ç ÖƾɼÁÁ ÈÇÄÌй¾ÅÇ À½¹† ÆÁ¾Å Ç˽¹¾ËÊØ » ¹ËÅÇÊ;ÉÌ ›†Î¼Ç½¹ÎÈÉÇÑÄǼÇ»¾Ã¹ÖËÇ ºÔÄÇ ÁÀ»¾ÊËÆÇ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹Å ÃÇÊÅÁоÊÃÇ ɹÀ»¾½ÃÁ »¾½Ì† ÒÁÅ ÍÇËǼɹÍÁÉÇ»¹ÆÁ¾ À¾Å† ÆÇÂÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ»ÁÆÍɹÃɹʆ ÆÔÎ ÄÌйÎ œÇÉǽ¹ ªÇ»¾ËÊÃdž ¼ÇªÇ×À¹„Ê»¾ËÁÄÁÊՔ»ÁÆÍɹ† ÃɹÊÆÔÎÄÌйÎÁÀÁÅÇÂÁľËÇÅ Á½Æ¾ÅÁÆÇÐÕרÉÇËÁ»ÇÈÇÄÇ¿† ƹØ ùÉËÁƹ ƹºÄ×½¹Ä¹ÊÕ ÈÉÁ ÍÇËǼɹÍÁÉÇ»¹ÆÁÁ ¼ÇÉǽǻ ¹È¹½ÆÇž»ÉÇÈÔ ª±™ £¹Æ¹† ½ÔÁ½É̼ÁÎÊËɹÆ £Ç¼½¹ » ʾɾ½Áƾ ʾÅÁ½¾Ê؆ ËÔÎ ¼Ç½Ç» ÈÉÇÑÄǼÇ »¾Ã¹ ÊÄ̆ ÐÁÄÊØ ȾɻÔ ÅÁÉǻǠÖƾɆ ¼¾ËÁоÊÃÁ ÃÉÁÀÁÊ »Ç ÅÆǼÁÎ ÊËɹƹÎɹÀ»¾ÉÆÌÄÁÊÕÑÁÉÇÃdž ŹÊÑ˹ºÆÔ¾ ɹºÇËÔ ÈÇ ÈǻԆ ѾÆÁ×ÌÉÇ»ÆØ˾ÈÄÇ»ÇÂÀ¹ÒÁ† ËÔÀ½¹ÆÁ Ç˾ÈÄÇ»ÇÂÖƾɼÁÁÁÀ ù¿½Ç¼Ç À½¹ÆÁØ Á ½Ç ˾† ÈÄǻǠÖƾɼÁÁ ÁÀ ËÉ̺ÇÈÉdž »Ç½Ç»ÌÎǽÁË»¹ËÅÇÊ;ÉÌ«¹† ÃÁÅǺɹÀÇÅ ÁÀ¿¾Ä¾ÀÆǽdž ÉÇ¿ÆÔÎ »¹¼ÇÆÇ» ̼ÄØ ʾÅÕ Ⱦ† ɾ»ÇÀØËÊØËÇÄÕÃǽÄØËÇ¼Ç ÐËdž ºÔ„ǺǼɾ»¹ËՔ¹ËÅÇÊ;ÉÌ ª˹ÃÁÅÁÈÇ˾ÉØÅÁ˾ÈÄǻǠÖƾɼÁÁƾÄÕÀغÔÄÇÅÁÉÁËÕÊØ » ½¹ÄÕƾÂѾŠ ÇÊǺ¾ÆÆÇ ÈÉÁ ȾɾÎǽ¾ ƹ ÉÔÆÇÐÆÔ¾ ÇËÆdž ѾÆÁØ ¶ËÇ Ê˹ÄÇ ËÇÄÐÃÇÅ ½ÄØ »ÔÎǽ¹ ­¾½¾É¹ÄÕÆǼÇ À¹ÃÇƹ „§ºÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁÁ”ÁɹÀ† ɹºÇËÃÁ Á »»¾½¾ÆÁØ ¨ÉÁÄÇ¿¾† ÆÁؒê¦Á¨Ì**††„ªËÉdž Á˾ÄÕƹØ˾ÈÄÇ˾ÎÆÁù” ¨ÇÊľ½ÆÁÂÆÇÉŹËÁ»ÆÔ½dž ÃÌžÆË ËɹÆÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÄÊØ » ½¹ÄÕƾÂѾÅ » ª¦Á¨ †† „«¾ÈÄÇ»¹ØÀ¹ÒÁ˹À½¹ÆÁ” ›»¾½¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ÆÇÉŹËÁ»† ÆÔÎ ËɾºÇ»¹ÆÁ ÈÇ ˾ÈÄÇÀ¹† ÒÁ˾ ƹÉÌ¿ÆÔÎ Ǽɹ¿½¹×ÒÁÎ

ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ÈǻľÃÄÇ ÀƹÐÁ† ˾ÄÕÆǾ Ì»¾ÄÁоÆÁ¾ ÆÇÉÅÁÉ̆ ¾ÅǼÇÊÇÈÉÇËÁ»Ä¾ÆÁØ˾ÈÄÇȾ† ɾ½¹Ð¾Ǽɹ¿½¹×ÒÁÎÃÇÆÊËÉÌÆ ÏÁ 3 Ê ½Ç Å ª›Ë» ª¹Å¹ÉÊÃÇÂǺĹÊËÁ™Æ¹ÄǼÁІ ÆǾ Ì»¾ÄÁоÆÁ¾ ÆÇÉÅÁÉ̾Ådž ¼Ç ÊÇÈÉÇËÁ»Ä¾ÆÁØ ˾ÈÄÇȾɾ† ½¹Ð¾ÈÉÇÁÀÇÑÄǻǻʾÎɾ¼Á† ÇƹÎ ÊËɹÆÔ ¬ÊÄÇ»ÁØ »ËÇÉǼÇ Ö˹ȹ ʼ Èɾ½ÌÊŹËÉÁ† »¹ÄÁÌ»¾ÄÁоÆÁ¾ÀƹоÆÁØÖËÁÎ ËɾºÇ»¹ÆÁ» ɹÀ¹ ¨É¹»† ½¹ »ÇÅÆǼÁÎɾ¼ÁÇƹÎÊËɹÆÔ » ½¹ÄÕƾÂѾÅ »ÔÈÌÒ¾ÆÔ ˾Ɇ ÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÆÇÉÅÔ ÐËÇ ÈÇÀ»ÇÄÁÄÇ 3 Ì»¾† ÄÁÐÁËÕÄÁÑÕ» † ɹÀ¹½ÄØ Êɾ½Æ¾ÂÈÇÄÇÊÔ©ÇÊÊÁÁ«¹ÃÁ¾ ¿¾ËɾºÇ»¹ÆÁØÇËɹ¿¾ÆÔ»ª«§ †† ªË¹Æ½¹ÉË Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ „«¾ÈÄÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ Ê»ÇÂÊË»¹ Ǽɹ¿½¹×ÒÁÎ ÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁ À½¹ÆÁ” »ÔÈÌÒ¾Æ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊ­ „§˾ÎÆÁо† ÊÃÇÅɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁÁ”Á»»¾½¾Æ »½¾ÂÊË»Á¾ÊŹÉ˹¼ ›»¾½¾ÆÁ¾ÆÇ»ÔÎËɾºÇ»¹ÆÁ ÈÇ˾ÈÄÇÀ¹ÒÁ˾À½¹ÆÁÂÈÉÁ»¾† ÄÇÃÑÁÉÇÃÇÅÌÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ× ɹÀÄÁÐÆÔÎ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ª¹ÅÌ× ºÇÄÕÑÌ× ÆÁÑÌ s ½Ç s À¹ÆØÄ ƹÁ† ºÇľ¾ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÆÔ»ƹ† ÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁ† ÇÆÆÔ Ź˾ÉÁ¹Ä s ȾÆÇÈÇÄÁ† ÊËÁÉÇÄ Ø»ÄØ×ÒÁÂÊØǽÆÁÅÁÀ Èɾ½Ê˹»Á˾ľÂ ÃĹÊʹ ȾÆdž ÈĹÊËÇ» ¨ÇØ»ÁÄÇÊÕ » ÊËɹƾ ÅÆǼÇ Èɾ½ÈÉÁØËÁ  ÁÀ¼Ç˹»† ÄÁ»¹×ÒÁÎ ÖËÇË Ź˾ÉÁ¹Ä ¦¾† ɾ½ÃÇ ¾¼Ç Ê˹ÄÁ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕ ÃÌÊ˹ÉÆÔÅ ÊÈÇÊǺÇÅ ¨¾Ædž ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄƹйÄÁÈÉÁžÆØËÕ ùýÄØƹÉÌ¿ÆÇÂ˾ÈÄÇÁÀÇÄ؆ ÏÁÁǼɹ¿½¹×ÒÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ À½¹ÆÁ  ˹à Á ÁÀÆÌËÉÁ Á ÈÉÁ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁÁ ÃÇÄǽϾ»Ç Á ÊÄÇÁÊËÇÂÃĹ½Çà ›Ê¾ ɹÀÆÇ»Á½ÆÇÊËÁ ȾÆÇÈdž ÄÁÊËÁÉÇÄÇ» s º¾ÊÈɾÊÊǻԠ ÈɾÊÊǻԠ ÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ s Áž×Ë ǽÁƹÃǻԠÎÁÅÁо† ÊÃÁÂÊÇÊ˹»ÇÊÆÇ»ÆǼÇÈÇÄÁž† ɹsÈÇÄÁÊËÁÉÇĹÁÅǼÌËɹÀ† ÄÁйËÕÊØ ÈÇ ÎÁÅÁоÊÃÇÅÌ Êdž Ê˹»Ì ÄÁÑÕ ½Çº¹»Ã¹ÅÁ ÈÇÉdž ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄØÅÁ ÈĹÊËÁÍÁù† ËÇɹÅÁ ¹ÆËÁÈÁɾƹÅÁÁ½É £¹ÃÈɹ»ÁÄÇ ÈÉÁº¾ÊÈɾÊÊdž »ÇÅ žËǽ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ Ⱦ† ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆÔÎ ÈÄÁË Áž† ¾ÅºÇľ¾ÆÁÀÃÌ×ÈÄÇËÆÇÊËÕÈdž ÄÌй¾ÅǼÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆǼÇ Ź˾ÉÁ¹Ä¹ »Êɾ½Æ¾ÅüÅ ¨ÉÁÈɾÊÊÇ»ÇÅžËǽ¾ÁžËdž ½¾ÖÃÊËÉÌÀÁÁȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄՆ ÆÔ¾ ÈÄÁËÔ Áž×Ë ÈÄÇËÆÇÊËÕ †üÅ

ÑÈÒÓÀÖÈß Ñ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÅÉ ±ÁÉÇÃǾ ÈÉÁžƾÆÁ¾ ȾÆdž ÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ ÈÉÁ ˾ÈÄÇÁÀÇÄ؆ ÏÁÁÊ˾ÆÁÀÆÌËÉÁÈÉÁ»¾ÄÇúԆ ÊËÉÇÅÌƹÃÇÈľÆÁ׻Ĺ¼Áž¿† ½ÌǼɹ¿½¹×Ò¾ÂÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¾ÂÁ Ì˾ÈÄÁ˾ľŠÃÈÇػľÆÁ×Èľʆ ƾ»ÔÎ ¼ÉÁºÇ» ¹ » ½¹ÄÕƾÂѾÅ Ã À¹ºÇľ»¹ÆÁØÅ ÈÉÇ¿Á»¹×ÒÁÎ » ˹ÃÁÎ ½ÇŹÎ Ä×½¾Â ¥Ædž ¼ÇÐÁÊľÆÆÔ¾ ¿¹ÄǺÔ » Ê»ØÀÁ ÊǺɹÀÇ»¹ÆÁ¾ÅÈľÊƾ»ÔμÉÁ† ºÇ»ÁÆÁÏÁÁÉÇ»¹ÄÁÇËÈɹ»ÃÌ»Ç »Ê¾ ɾ¼ÁÇÆÔ ÈÁÊÕŹ ÁÊÎ ’ ††ÇËŹÉ˹¼ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄØ œÄ¹»ÖÃÊȾÉËÁÀÔ ©­Êľ½Ì×Ò¾¼ÇÊǽ¾É¿¹ÆÁØ „c¬Ë¾ÈľÆÁ¾ ƹÉÌ¿ÆÔÎ Ê˾Æ Ê »ÆÌËɾÆƾ ÊËÇÉÇÆÔ ÈÄÁˆ ÆÔÅ ÁÄÁ ÉÌÄÇÆÆÔÅ Ì˾ÈÄÁ˾† ľÅ ù˾¼ÇÉÁоÊÃÁ ƾ½ÇÈÌÊËÁ† ÅÇ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ˹ÃÁ¾ ɾѾÆÁØ »ÔÀÔ»¹×Ë ÌÊÃÇɾÆÆǾ ɹÀÉ̆ ѾÆÁ¾ Ǽɹ¿½¹×ÒÁÎ ÃÇÆÊËÉÌÆ ÏÁÂÀ¹ÊоËÁÎÈÇÄÆǼÇÈÉÇžɆ À¹ÆÁØÁɹÊÑÁɾÆÁØÅÁÃÉÇËɾ† ÒÁÆÁѻǻ ¹˹ÿ¾ÈÉÁ»Ç½ØËà ǺɹÀÇ»¹ÆÁ×ÃÇƽ¾Æʹ˹Á Êdž ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ à À¹Å¹ÐÁ»¹ÆÁ× ÊË¾Æ ÈÇÄÇ» ÖľÃËÉÇÈÉǻǽ† ÃÁ ÖľžÆËÇ»Ç˽¾ÄÃÁÁʹÅǼÇ Ì˾ÈÄÁ˾Äؔ ™Æ¹ÄǼÁÐƹØÊÁË̹ÏÁØƹºÄ׆ ½¹¾ËÊØÈÉÁƹÉÌ¿ÆÇÂ˾ÈÄÇÁÀdž ÄØÏÁÁ À½¹ÆÁ ÁÄÁ ÈÉÁ ÁÊÈÇÄՆ ÀÇ»¹ÆÁÁÃÇÄǽϾ»ÇÂÃĹ½ÃÁ ÐËÇ ƹÑÄÇ ÇËɹ¿¾ÆÁ¾ » ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÁÎŹ˾ÉÁ¹Ä¹Î ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔλȾйËÁ ¯¾ÄÕ×½¹ÆÆÇÂÊ˹ËÕÁØ»Äؾˆ ÊØ ƾ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁ¾ ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÃÇÆÊËÉÌÃËÁ»ÆÔÎ ɾѾÆÁÂ Ê Áʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉdž Ĺ ¹ ÇÀƹÃÇÅľÆÁ¾ ÑÁÉÇÃǼÇ ÃÉ̼¹ÐÁ˹˾ľÂÊɾÀÌÄÕ˹˹ÅÁ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁÂÊ»ÇÂÊË»ÈÇÈÌÄØɆ ÆǼÇ»ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÌ˾ÈÄÁ† ˾ÄØsȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ »ÔÈÇĆ ƾÆÆÔÎƾÀ¹»ÁÊÁÅÔÅÁÁÊÊľ½Ç† »¹Ë¾ÄØÅÁ ›¹¿ÆÇ ÖËÇ ¾Ò¾ Á Èdž ËÇÅÌ ÐËÇ»Êɾ½ÊË»¹ÎŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Á½¾Ë ÁÆ˾ÆÊÁ»Æ¹Ø ɾÃĹŹ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ £¹† ÃÁÅÁËÇÄÕÃÇÈɾÃɹÊÆÔÅÁùо† ÊË»¹ÅÁƾιɹÃ˾ÉÁÀ̾ËÊØɹÀ† ÄÁÐÆÔÅÁ ÍÁÉŹÅÁ Á ¹»ËÇɹ† ÅÁȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÁ»ÔÊÇй† ÑÁ¾ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ʻdž ÊË»¹ Á ÈÇ¿¹ÉǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ Á½Çļǻ¾ÐÆÇÊËÕË¹Ã¹Ø ÐËÇÅÇ¿† ÆÇ ƾ º¾ÊÈÇÃÇÁËÕÊØ † ľË ¹ » ǽÆÇ ɾÃĹž Ä¾Ë Á ÖÃÇÄǼÁоÊùغ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ ùà ºÌ½ËÇȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĻԽ¾Ä؆ ¾Ë»ÈÉÇϾÊʾÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁÐÁ† Ê˾ÂÑÁÂÃÁÊÄÇÉǽÁ½É̼Á¾Èdž ľÀÆÔ¾ÃÇÅÈÇƾÆËÔ

£ ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× » ƹÌÐÆÇ ÄÁ† ˾ɹËÌɾ ƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇ ƹÂËÁ Èǽ˻¾É¿½¾ÆÁ¾ ºÇÄÕÑÁÆÊË»Ì ÁÀ ÌùÀ¹ÆÆÔÎ Ê»ÇÂÊË» ¡ÆÍÇɆ ŹÏÁØ Ç Ê»ÇÂÊË»¹Î ȾÆÇÈÇÄÁ† ÊËÁÉÇĹÌ¿¾ÅÆǼÇľËÈ̺ÄÁÃ̆ ¾ËÊØÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄØÅÁ»ƹÌÐÆdž ˾ÎÆÁоÊÃÁÎ ÁÀ½¹ÆÁØÎ ǺÊÌ¿† ½¹¾ËÊØƹ„ÃÉ̼ÄÔÎÊËÇĹΔ¶Ë¹ Èɹ»½Á»¹ØÁÆÍÇÉŹÏÁØƾɾ½† ÃÇ Èǽ˻¾É¿½¹¾ËÊØ Á ʹÅÁÅÁ ÁÀ¼ÇËÇ»Á˾ÄØÅÁ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁ† ÉÇĹ §½Æ¹ÃÇ ÖËÁ »ÔÊùÀÔ»¹† ÆÁØ ½ÇÈÇÄÆØ×ËÊØ ÈÉÁÊùÀÃÇ „ÉؽǻÇ ÈÇËɾºÁ˾ÄÕ ÖËǼÇ ÀƹËÕƾ½ÇÄ¿¾Æ” ªÐÁ˹¾Å º¾ÀÆɹ»ÊË»¾ÆÆÔÅ ÃǼ½¹ À¹Ã¹ÀÐÁà ÈÇÃÌȹØ ȾÆdž ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÁÁÊÈÇÄÕÀÌؾ¼ÇÈÉÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ À½¹ÆÁ ÁÄÁ ÈÉÁ Ì˾ÈľÆÁÁËÇÄÕÃÇû¹ÉËÁÉÔÄÁ† ѹ¾ËÊØ ÈÇÄÆÇ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Ç ƾ¼¹ËÁ»ÆÔÎ Ê»ÇÂÊË»¹Î ÑÁÉÇÃÇ ÈÉÁžÆؾÅǼÇ » ÊËɹƾ ˾ÈÄdž ÁÀÇÄØÏÁÇÆÆǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹›¾½Õ ÖËÇ ÈÉØÅǾ ƹÉÌѾÆÁ¾ £ÇÆÊËÁ† ËÌÏÁÁ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ­¾½¾É¹ÏÁÁ » Ê˹ËÕ¾ ÃÇËÇÉÇ ¼Ç»ÇÉÁËÊØ „£¹¿½Ô Áž¾Ë Èɹ»Ç ƹ ºÄ¹† ¼ÇÈÉÁØËÆÌ× ÇÃÉÌ¿¹×ÒÌ× Êɾ† ½Ì ½ÇÊËÇ»¾ÉÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ¾¾ ÊÇÊËÇØÆÁÁ Á ƹ »ÇÀžҾ† ÆÁ¾ ÌҾɺ¹ ÈÉÁÐÁƾÆÆǼÇ ¾¼Ç À½ÇÉÇ»Õ× Á ÁÅÌÒ¾ÊË»Ì ÖÃÇÄdž ¼ÁоÊÃÁÅ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ¾Å” ¹ œÉ¹¿½¹ÆÊÃÁ Ãǽ¾ÃÊ ÇÊÆǻԆ »¹¾ËÊØƹ„ƾǺÎǽÁÅÇÊËÁº¾Ê† ÈɾÈØËÊË»¾ÆÆǼÇÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁØ ¼É¹¿½¹ÆÊÃÁÎÈɹ»” ÊË ¦¹Ñ¾ÂÊÃÉÇÅÆÇÂÀ¹½¹Ð¾ÂØ»† ÄؾËÊØ ½Ç»¾ÊËÁ ½Ç À¹Ã¹ÀÐÁù ÈÇÃÌȹ˾ÄØ ½ÇÄÕÒÁù Èɹ»½Ì ÇÍÁÀÁÃdž˾ÎÆÁоÊÃÁÎÁÖÃÇÄdž ¼ÁоÊÃÁÎ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁùÎ Ⱦ† ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ºÌ† ½ÌË ÌÐ˾ÆÔ ÅƾÆÁØ ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÌоÆÔΆÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾Ä¾Â ¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ ȾÆÇÈÇÄÁ† ÊËÁÉÇĹ Á ˾ ÃËÇ ÊÈÇÊǺÊ˻̆ ¾Ë ¾¼Ç ÑÁÉÇÃÇÅÌ ÈÉÁžƾÆÁ× Èɾ½Ä¹¼¹×Ë ÐËǺÔ ÈÇËɾºÁ† ˾ÄÕƾÀÆ¹Ä ÐËÇÊÖËÁÅÌ˾ÈÄÁ† ˾ľÅ ÁÆǼ½¹ ÊÄÌй×ËÊØ ƾÈdž Èɹ»ÁÅÔ¾ »¾ÒÁ ¡ ÈÇÖËÇÅÌ ÁÎ ƾÀ¹ºÇËÁË»ÇÈÉÇÊÇÀ¹ÒÁ˾Èdž ËɾºÁ˾ÄØ ËǾÊËÕ¿ÁÄÕÏÇ» ¼½¾ Ì˾ÈÄÁ˾ľÅ À½¹ÆÁØ Ø»ÄؾËÊØ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¦¹ÅÁ »ÇÈÉÇÊ Ê˹»ÁËÊØ » ½É̆ ¼ÇÂÈÄÇÊÃÇÊËÁ¾ÊÄÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹† ÆÁ¾ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ»¿ÁÄÁ҆ ÆÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ Èɾ½Ê˹»Ä؆ ¾ËÇȹÊÆÇÊËÕs½¾ÊËÉÌÃÏÁØŹ˾† ÉÁ¹ÄÇ»»˾оÆÁ¾ÃÇÉÇËÃǼǻɾ† žÆÁÈǽ½¾ÂÊË»Á¾ÅÃÁÊÄÇÉǽ¹ »ÇÀ½Ìι½¹¿¾ÈÉÁǺÔÐÆÇÂ˾ņ ȾɹËÌɾ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆǾÈɾ»Ô† ѾÆÁ¾ ÃÇÆϾÆËɹÏÁÁ ؽǻÁËÔÎ »¾Ò¾ÊË» ƹ½ ¨£ Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾


»½ÔžÈÉÁÈÇ¿¹É¾ؽǻÁËÔÎÇɆ ¼¹ÆÁоÊÃÁÎÊǾ½ÁƾÆÁ ƾ½ÇĆ ¼Ç»¾ÐÆÇÊËÕ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ÆÁ¿¾ ÊÉÇù ÊÄÌ¿ºÔ À½¹ÆÁØ ÈÇ¿¹É† ƹØÇȹÊÆÇÊËÕsÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ϾľÊÇǺɹÀÆÇɹÀɹºÇ˹ËÕž† ÉÔÀ¹ÒÁËÔÇËƾ¾ œÄ¹»ÆÔ ƾ½ÇÊ˹ËÇà ȾÆÇÈdž ÄÁÊËÁÉÇĹs¾¼ÇÊĹº¹ØÁÀÌоƆ ÆÇÊËÕ ÁžÆÆÇùÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdž ¼ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹

ÏÎÆÀÐÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÀ ¨ÉÁÆÁŹËÕ ɾѾÆÁ¾ Ç »ÇÀ† ÅÇ¿ÆÇÊËÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØȾÆdž ÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ ËÇÄÕÃÇ ÈÇÃÌȹ˾† Ä×ÁÄÁÀ¹Ã¹ÀÐÁÃ̦ÇÇÆÁ½ÇÄ¿† ÆÔÀƹËÕ ÐËÇÁÎÅÇ¿¾Ë¿½¹ËÕ» ºÌ½ÌҾŠÈÉÁ ÈÉÁžƾÆÁÁ Ⱦ† ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ ¦¾ÇºÎǽÁÅÇ ÇËžËÁËÕ ÐËÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇƆ ÆԾʻÇÂÊË»¹ÌȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉdž ĹÇоÆÕƾÈÄÇÎÁ¾»ÅÇžÆËÁʆ ÈÔ˹ÆÁ ÈÇÊľ ¾¼Ç ÁÀ¼ÇËǻľ† ÆÁئÇƹÖËÇŻʾ½ÇÊËÇÁÆÊË»¹ ÁÀ¹Ã¹ÆÐÁ»¹×ËÊØ ¬ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹÊÌÒ¾Ê˻̆ ×Ë ËÉÁ ƾÇËÓ¾ÅľÅÔÎ ÇËÉÁϹ† ˾ÄÕÆÔÎ Ê»ÇÂÊË»¹ ÁÊÎǽØÒÁ¾ ÁÀ ¾¼Ç ÈÉÁÉÇ½Ô à ÃÇËÇÉÔÅ ƹ† ½Ç ÇËÆÇÊÁËÕÊØ ÈÉÇÊËÇ ÇÊËÇÉÇ¿† ÆÇ ÊÈÇÆÁŹÆÁ¾ÅÖËÁÎÈÉÇϾʆ ÊÇ» ›Ç†È¾É»ÔÎ ÖËÇ ÈÇ¿¹ÉƹØ ÇȹÊÆÇÊËÕ ›Ç†»ËÇÉÔÎ ÖËÇ ƾ† ½Çļǻ¾ÐÆÇÊËÕ¡»†ËɾËÕÁÎ ÖËÇ ÖÃÇÄǼÁоÊùØ ƾº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ ¶ËÁÊ»ÇÂÊË»¹ËɾºÌ×˽ÇÈÇÄÆÁ† ˾ÄÕÆÔÎÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁ ¡ ƾÈɹ»Ô ƾÃÇËÇÉÔ¾ ÈÉdž ÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉdž Ĺ ÃÇËÇÉÔ¾ ÊÐÁ˹×Ë ÐËÇ ÈÉÁ† ½¹»¼Ä¹ÊÆÇÊËÁÊ»¾½¾ÆÁØÇʻdž ÊË»¹ÎȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ ÌоÆÔ¾ ƹƾÊÌËÌҾɺ½¾ÄÇ»ÇÂɾÈÌ˹† ÏÁÁÖËÁÎÈɾ½ÈÉÁØËÁ ›ɾÃĹÅÆdžÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎ È̺ÄÁùÏÁØÎ ÈÇÊ»ØÒ¾ÆÆÔÎȾ† ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÌ Áι»ËÇÉÔ ÇÈÁ† ÊÔ»¹Ø ÈÇ¿¹ÉÆdž˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ Ê»ÇÂÊË»¹ ÖËÁÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» » ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÇ žɾ ÄÌù»ØË ÌË»¾É¿½¹Ø ÐËÇȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉdž ÄÔ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÔÎ »Á½Ç» ƾ ¼Ç† ÉØË ÁÄÁ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇ À¹Ë̆ ι×Ë §½Æ¹ÃÇ ˹ÃǾ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ ÖËÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»¾Ò¾ƾÊ»Á½¾† ˾ÄÕÊ˻̾Ë Ǻ ÁÎ ÈÇ¿¹ÉÆÇ º¾† ÀÇȹÊÆÇÊËÁ¾ÄÇ»ËÇÅ ÐËÇÊdž ¼Ä¹ÊÆÇ Ê˹ƽ¹ÉËÆÇ žËǽÁþ ¼Ä¹»ÆǾ ÈÉÁ û¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹† ÆÁÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ƹ ÈÇ¿¹ÉÆÌ× ÇȹÊÆÇÊËÕ À¹ÃÄ׆ й¾ËÊØ»Ìо˾̺ÔÄÁŹÊÊÔÈÉÁ ƹ¼É¾»¹ÆÁÁ ƹ »ÇÀ½Ìξ ¨ÇÖËdž ÅÌ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÇÍÁÏÁ¹ÄՆ ÆÇ ÃĹÊÊÁÍÁùÏÁ¾Â ÊËÉÇÂŹ† ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÈÇÈÇ¿¹ÉÆÇÂÇȹÊÆdž ÊËÁ»Ê¾º¾ÀÁÊÃÄ×оÆÁØȾÆÇÈdž ÄÁÊËÁÉÇÄÔÇËÆÇÊØËÊØÃÃĹÊÊ̼dž É×ÐÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¦¹ÈɹÃËÁþÈÉǺľŹÈÇ¿¹É† ÆÇ ÇȹÊÆÇÊËÁ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉdž

ÄÇ» ǺÔÐÆÇ ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØ Ê ½»ÌÎ ËÇоà ÀɾÆÁØ ÇȹÊÆÇÊËÁ ÊǺÊË»¾ÆÆÇ ¼ÇɾÆÁØ Ź˾ÉÁ¹† Ĺ Á ÇȹÊÆÇÊËÁ ÈÉǽÌÃËÇ» ˾Ɇ ÅÁоÊÃǼÇ ɹÀÄÇ¿¾ÆÁØ Á ÇÃÁʆ ľÆÁØ Ź˾ÉÁ¹Ä¹ ¦¹ÈÉÁÅ¾É » ǽÆÇ ÁÀ Ê˹˾ ÌË»¾É¿½¹¾Ë† ÊØ ÐËÇÇÊÆÇ»ÆÔÅÈÇɹ¿¹×ÒÁÅ ͹ÃËÇÉÇÅÈÇ¿¹ÉǻػÄØ×ËÊØľ† ËÌÐÁ¾ ÈÉǽÌÃËÔ ¼ÇɾÆÁØ ™»Ëdž ÉÔ ÈÁÑÌË ÐËÇ » Êɾ½Æ¾Å ËÇÄՆ ÃÇ Ä×½¾Â ¼ÁºÆ¾Ë ÇË ǿdž ¼Ç» ÇÊ˹ÄÕÆÔ¾sÇËÇËɹ»Ä¾ÆÁØ »ÊÇо˹ÆÁÁʽ¾ÂÊË»Á¾ÅÊËɾʆ ʹ ˾ÈĹÁ½É¡Å¾×ËÊؽ¹ÆÆÔ¾ ÇËÇÅ ÐËǽ¹¿¾ÈÉÁÊɹ»ÆÁ˾ÄՆ ÆÇ ƾºÇÄÕÑÇÅ ÈÇ¿¹É¾ » ÈÇž† Ò¾ÆÁÁ ƹÊÔÒ¾ÆÆÇÅ ÈÇÄÁžɆ ÆÔÅÁ Ź˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ÈÉÇÁÊÎdž ½Á˺ÔÊËɹؼÁº¾ÄÕƹÎǽØÒÁΆ ÊØ˹ÅÄ×½¾Â¼Ä¹»ÆÔÅǺɹÀÇÅ ÇËÇËɹ»Ä¾ÆÁØؽǻÁËÔÅÁľË̆ ÐÁÅÁÈÉǽÌÃ˹ÅÁ ¡ÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ©ÇÊÊÁÂÊÃdž ¼Ç ƹÌÐÆdžÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃǼÇ

ËÉÌÈÔ½»ÌÎÅÌ¿ÐÁƧÆÁľ¿¹† ÄÁƹ½»¹Ö˹¿¹»ÔѾÁÊËÇÐÆÁ† ùǼÆØÊÈÉÁÀƹùÅÁ̽ÌѾÆÁØ ÇË ½ÔŹ” ™»ËÇÉÔ ÌË»¾É¿½¹×Ë ÐËÇ „ÈÇ¿¹ÉÆÔÎ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹Ä ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆÔ Ì˾ÈÄÁ˾ÄÕ ÃÇËÇÉÔ ʼÇɾÄ » ºÇÄÕÑÇÅ Ãdž ÄÁоÊË»¾ Á »ÔÀ»¹Ä ÖËÇË оÉÆÔ ̽Ìѹ×ÒÁ½ÔŔ §Ð¾»Á½ÆÇ ǽÆÇ ÁÀ ¼Ä¹»ÆÔÎ ÇȹÊÆÇÊ˾  »ÇÀÆÁù×ÒÁÎ ÈÉÁ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁÁȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉdž ĹÈÉÁÌ˾ÈľÆÁÁ¿ÁÄÔÎÀ½¹ÆÁ  Ø»ÄؾËÊØËÇ ÐËÇÖËǼÇÉ×ÐÁÂŹ† ˾ÉÁ¹Ä ÃÇËÇÉÔÂÁž¾Ë»ÔÊÇÃÌ× ËÇÃÊÁÐÆÇÊËÕÁ½ÔÅÇǺɹÀÌ×ÒÌ× ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ£ËÇÅÌ¿¾ÈÉǽÌÆ ËÔ¼ÇɾÆÁØȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹʾ† ÉÕ¾ÀÆÇÇËɹ»ÄØ×ËÇÃÉÌ¿¹×ÒÌ× Êɾ½Ì½¹¿¾ƹºÇÄÕÑÇÅɹÊÊËdž ØÆÁÁÇËžÊ˹ÈÇ¿¹É¹ ›¹¿ÆǾ ÀƹоÆÁ¾ Áž¾Ë ËÇĆ ÒÁƹÊÄÇØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ›ƾ† ÃÇËÇÉÔÎ ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎ ÊËɹƹÎ Çƹ ƾ Èɾ»Ôѹ¾Ë  ÊÅ ›¾½Õ

Ó

ÏÅÍÎÏÎËÈÑÒÈÐÎËÀ ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÒ ÒÐÈ ÍÅÎÒÚÅÌËÅÌÛÕ ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÂÎÉÑÒÂÀ. ÂÎ-ÏÅÐÂÛÕ, ÝÒÎ ÏÎÆÀÐÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ. ÂÎ-ÂÒÎÐÛÕ, ÝÒÎ ÍÅÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎÑÒÜ. È Â-ÒÐÅÒÜÈÕ, ÝÒÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÍÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ. ÝÒÈ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÒÐÅÁÓÞÒ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ.

ϾÆËɹÈÇ¿¹ÉÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ›¦¡¡¨§¥›©­ Èɾ½Ê˹»Ä¾Æ† ÆÔ¾ƹʹÂ˾XXXBBCSVTFSUJG ǽÆÇÀƹÐÆÇ ¼Ç»ÇÉØË Ç »ÔÊÇÃÇ ÈÇ¿¹ÉÆÇ ÇȹÊÆÇÊËÁ ȾÆÇÈņ ÊËÇ»¦¹ÈÉÁÅ¾É »ÈÉÁ»¾½¾ÆÆÇÅ ÇËо˾ǺÁÊÈÔ˹ÆÁØÎƹÈÇ¿¹É† ÆÌ×ÇȹÊÆÇÊËÕȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ ÌùÀ¹ÆÇ ÐËÇÀƹоÆÁ¾ÈÇùÀ¹Ë¾† ÄØËÇÃÊÁÐÆÇÊËÁǺɹÀÏÇ»ºÄÁÀÃÇ Ã ¼É¹ÆÁÐÆÇÅÌ ÀƹоÆÁ× ÃĹÊʹ »ÔÊÇÃÇÇȹÊÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¶ËÁ ÁÀ»¾ÊËÆÔ¾ » ÊȾÏÁ¹ÄՆ ÆÇ ÄÁ˾ɹËÌɾ ͹ÃËÔ ȾÉÁdž ½ÁоÊÃÁ Ź˾ÉÁ¹ÄÁÀÌ×ËÊØ »Ç »Ê¾Î ÆÇ»ÔÎ ÃÇÆÃɾËÆÔÎ ÈÉÁž† ɹΠ ƹÎǽØÒÁÎ ÇËɹ¿¾ÆÁ¾ » Êɾ½ÊË»¹Î ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹ† ÏÁÁ¦¹ÈÉÁÅ¾É »¼¹À¾Ë¾„¥¾Êˆ ÆǾ »É¾Åؔ ¤¾ÉÁƹ ¦ £¹Ð¾† Ê˻Ǻ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ¨¾ÉÅÕ ’ ¼ Ê ÈÉÁ»Ç½ÁËÊØÈÉÁžÉ ÈÇ¿¹É¹ » ¿ÁÄÇÅ ½Çž ™»ËÇÉ ÈÁѾË„›Ç»É¾ÅØÈÇ¿¹É¹ÈǼÁº† Ĺ ¿¾ÆÒÁƹ ¨¹É¹½ÇÃÊ ÊÁË̹† ÏÁÁ»ËÇÅ ÐËÇ»ÇÀ¼ÇɹÆÁ¾ÈÉÇÁ† ÀÇÑÄÇ»û¹ÉËÁɾ ɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ† Æǽ»ÌÅØÖ˹¿¹ÅÁ»ÔѾ¨ÉÁ† ÐÁÆÇ ʞÉËÁ Ê˹Ä ËÇÃÊÁÐÆÔ ½ÔÅȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇŔ › ɾÈÇÉ˹¿¾ ÈÇùÀ¹ÆÆÇÅ ÈÇ žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼÊÃÇÅÌ ˾ľ»Á½¾† ÆÁ× ž ª¹»ÁÏÃ¹Ø ¥ ¨ÇÈÏÇ» «¾Ä¾ÃÇÅȹÆÁØ ™ª› ¨Ç¿¹É » ÊËÉÇØÒ¾ÅÊØ ½Çž ºÔÄÇ Êù† À¹ÆÇ ÐËÇ „À¹¼ÇɾÄÇÊÕ ˾ÈÄÇÈdž ÃÉÔËÁ¾ ÁÀ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĹc ›Ç »É¾ÅØ ÈÇ¿¹É¹ ǺƹÉÌ¿ÁÄÁ

оÅËÇÆÕѾÊÄǼÇÉ×оÂ˾ÈÄdž ÁÀÇÄØÏÁÁ ˾ÅÇƹº¾ÀÇȹÊƾ¾» ÈÇ¿¹ÉÆÇÅÇËÆÇѾÆÁÁ›ƹѾ ÊËɹƾ»ÇÅÆǼÁÎÊÁÊ˾ŹÎÊÄÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÊËÁ† ÉÇĹ½ÇÊËÁ¼¹¾Ë†ÊÅ

ÎÊÈÑËÅÍÈÅ ÏÅÍÎÏËÀÑÒΠ°ËǺÔ ÈÇÆØËÕ ½ÇÊËÇÁÆÊË»¹ Ź˾ÉÁ¹Ä¹ ƾǺÎǽÁÅÇ ɹʆ ÊÅÇËɾËÕ Ê»ÇÂÊË»¹ ȾÆÇÈÇÄÁ† ÊËÁÉÇĹ Ê ËÇÐÃÁ ÀɾÆÁØ ÍÁÀÁ† оÊÃÇ ÎÁÅÁÁ ›ÇË ùà ιɹÆ ˾ÉÁÀ̾ËÖËÁÊ»ÇÂÊË»¹™™£¾† ËÇ» ÈÉÇ;ÊÊÇɆÎÁÅÁà ¨¾Éņ ÊÃǼÇ ˾ÎÆÁоÊÃǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ† ˾˹ ÐľÆ ÖÃÊȾÉËÆǼÇ ÊÇ»¾Ë¹ ǺĹÊËÆǼÇ £ÇÅÁ˾˹ ÈÇ ÇÎɹ† ƾÈÉÁÉǽÔ „¨É¾¿½¾»Ê¾¼Ç ÈÇÇÈɾ½¾Ä¾† ÆÁ× ȾÆÇÈĹÊËÔÈɾ½Ê˹»ÄØ×Ë ÁÀ ʾºØ ½ÁÊȾÉÊÆÔ¾ ÈÇÄÁžɆ ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ¨ÇÖËÇÅÌƾÁÀº¾¿† ÆÇȾÆÇÈĹÊËÔƾËÇÄÕÃÇØ»Ä؆ ×ËÊØ Çɼ¹ÆÁоÊÃÁÅÁ ÊǾ½Áƾ† ÆÁØÅÁ ÆÇÁÁž×Ë»¾ÊÕŹ»ÔÊdž ÃÌ×ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕÃÇÆ˹Ã˹ÊÃÁʆ ÄÇÉǽÇÅ»ÇÀ½Ìι¡ÀÃÌÉʹÎÁ† ÅÁÁÁÀ»¾ÊËÆÇ ÐËÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ɾ¹ÃÏÁÁÇÈɾ½¾ÄؾËÊØÖƾɼÁ¾Â œÁººÊ¹c ¡ÆÔÅÁ ÊÄÇ»¹ÅÁ ¾ÊÄÁ Çɼ¹ÆÁоÊÃǾ ÊǾ½ÁƾÆÁ¾ ƹ† ÎǽÁËÊØƹ»ÇÀ½Ìξ ËÇÇÆǺ̆ ½¾ËƾÁÀº¾¿ÆÇÇÃÁÊÄØËÕÊØÃÁʆ ÄÇÉǽÇŨÉÁоŠ˹ÃùÃȾÆdž ÈĹÊËÔ ƾÁÀº¾¿ÆÇ Áž×Ë ŹÆ ÊÁŹÄÕÆÇ »ÇÀÅÇ¿ÆÌ× ÈÇ»¾ÉΆ

| ÑÒÐÎÉÏÐÎÁËÅÌÀ | 15 ÆÇÊËÕ ËÇÁÇÃÁÊÄØËÕÊØÇÆÁºÌ½ÌË Ê ŹÃÊÁŹÄÕÆÇ ÊÃÇÉÇÊËÕ× ÈÇ Êɹ»Æ¾ÆÁ×ʹƹÄǼÁÐÆÔÅÁ ÆÇ ÅÇÆÇÄÁËÆÔÅÁŹÊÊÁ»ÆÔÅÁÈdž ÄÁžɹÅÁ ¨ÇÖËÇÅÌ ½ÄØ Ä׺dž ¼Ç ȾÆÇÈĹÊ˹ ƾÁÀº¾¿ÆÇ Êľ† ½Ì¾Ë Èɾ½ÈÇÄÇ¿ÁËÕ ƾÃǾ Ãdž ƾÐÆǾÁ»¾ÊÕŹǼɹÆÁоÆÆǾ »É¾ÅØ ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ ÃǼ½¹ ¾¼Ç ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÇÆÆԾʻÇÂÊË»¹ºÌ† ½Ì˾Ҿ»½ÇÈÌÊËÁÅÔÎÈɾ½¾Ä¹Î žÊ˾ÊË»¾ÆÆÇ ÐËÇ Ê ÉÇÊËÇÅ ˾ņ ȾɹËÌÉÔ ÊÃÇÉÇÊËÕ ÇÃÁÊľÆÁØ ºÌ½¾Ë ËÇÄÕÃÇ »ÇÀɹÊ˹ËÕ ¨Çֆ ËÇÅÌ »Ê¾ ȾÆÇÈĹÊËÔ Ø»ÄØ×ËÊØ ÈÇ¿¹ÉÇÇȹÊÆÔÅÁ Ź˾ÉÁ¹Ä¹† ÅÁ ¡ ƹÃÇÆ¾Ï ¾ÊÄÁ ȾÆÇÈņ ÊËÔƾÁÀº¾¿ÆÇÇÃÁÊÄØ×ËÊؽ¹† ¿¾ ÈÉÁ ÃÇÅƹËÆÔÎ ˾ÅȾɹË̆ ɹΠ ËÇ ÈÉǽÌÃËÔ ˹ÃǼÇ ÇÃÁʆ ľÆÁØ ƾ¼¹ËÁ»ÆÇ »ÇÀ½¾ÂÊ˻̆ ×Ë ƹ ÇÃÉÌ¿¹×ÒÌ× Êɾ½Ì ¡Ê† ÎǽØ ÁÀ ÁÀÄÇ¿¾ÆÆǼÇ Êľ½Ì¾Ë ÐËǻʾȾÆÇÈĹÊËÔƾÁÀº¾¿ÆÇ ǺĹ½¹×Ë ËɾÅØ ƾ¼¹ËÁ»ÆÔÅÁ ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÇÆÆÔÅÁ Ê»ÇÂÊË»¹† ÅÁ ƾ½Çļǻ¾ÐÆÇÊËÕ× ÈÇ¿¹† ÉÇÇȹÊÆÇÊËÕ×ÁÖÃÇÄǼÁоÊÃÇ ƾº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕה §ºÊÌ¿½¹ËÕ ÖËÇË „»É¾½ÆÔ” À¹ÃÇÆ Çо»Á½ÆÇ ƾϾľÊdž ǺɹÀÆÇ ËÃÀ¹ÃÇÆÈÉÁÉǽÔƾ À¹»ÁÊÁË ÇË ƹѾ¼Ç ÅƾÆÁØ žÊ† ÄÁ ÅÔ ƾ ÅÇ¿¾Å ÈÉÇËÁ»ÇÊËdž ØËÕ ÀƹÐÁË ÊÌÒ¾Ê˻̾Ë ǽÁÆ ÈÌËÕ ǺÇÂËÁ ÖËÇË À¹ÃÇÆ ¨Édž ËÁ»ÇÊËÇØËÕsƹÂËÁÊɾ½ÊË»¹À¹† ÒÁËÔÇËؽǻÁËÔλԽ¾Ä¾ÆÁÂs ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ ÈÉÁ½¾ËÊØ ˹à ùà ÅÁÄÄÁÇÆÔ Ä×½¾Â Ì¿¾ ¿Á»ÌË » ˹ÃÁÎ û¹ÉËÁɹÎ ¨Çù ƾ ƹ† ½¾Å ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇØÆÁØ ÄÌÐѾ ƹÂËÁȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ̽ÇÊËdž ÆÌ×À¹Å¾ÆÌ –ÃŽÆ–•§• ¢ Ò¿ÆĺÅÇ«ºÂÇŵº¼µ·½Æ½ÁÐÊ Æȹº¶ÂÐÊÒ¿ÆĺÅǽ¼¥²© ‚§šª²Ÿ£ ¹Ç ÄÅÃɺÆÆÃÅ ¿µÉº¹ÅÐÆÇÅýǺÀÑÂÐÊ ÁµÇºÅ½µÀ÷½Æĺ˽µÀÑÂÐÊ ǺÊÂÃÀø½¾¤ºÅÁƿøøÃÆÈ ¹µÅÆÇ·ºÂÂøÃǺʽ̺ƿøà Ƚ·ºÅƽǺǵ ¹º¾ÆÇ·½ÇºÀÑ ÂоÌÀºÂ¡•¢²– ¹º¾ÆÇ·½ ǺÀÑÂоÌÀºÂ¥•š  º·š—¦šš— ¬ÀºÂ²¿ÆĺÅÇÂøæ÷ºÇµÄà ǺÄÀü·È¿Ã½¼ÃÀÔ˽ÃÂÂÐÁ ÁµÇºÅ½µÀµÁÄŽ •¹Á½Â½ÆÇŵ˽½ ¤Åº¼½¹ºÂǵ¥© ¹Ç ğ¹ ƺ¹µÇºÀÑŸÃÁ½Æƽ½ÄÃҺŠ¸ÃƶºÅº»ºÂ½Ó·ÆÇÅýǺÀÑ ÆÇ·º¥ÃÆƽ¾Æ¿Ã¸ÃöκÆÇ·µ ½Â»ºÂºÅ÷ÆÇÅýǺÀÑÆÇ·µ ¦µÁµÅƿúÃǹºÀºÂ½º ÌÀºÂŸÃÁ½ÇºÇµ¥¦¤¤ÄÃǺÊ ½̺ƿÃÁÈź¸ÈÀ½Å÷µÂ½Ó Æǵ¹µÅǽ¼µË½½½Ã˺¿º ÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·½Ô Æ÷ºÇ½¿ ¥••¦¢ ¤Ã̺ÇÂоÆÇÅýǺÀÑ ¢µÌµÀäÅùÃÀ»ºÂ½º·ÆÀº¹ÈÓκÁ ÂÃÁºÅº‚¦ÇÅþ¸µ¼ºÇА

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


16 | ÑÒÐÎÉÏÀËÈÒÐÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

ÈÍÅÐÒÍÎÑÒÜ – ÂÐÀÃ ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ž·¿ÈɼÁÏ¿¼ ºÅ»·¸Â·ºÅ»·ÇÖ ˼»¼Ç·ÂÓÄÅÀÆÇźǷÃü Á·ÆǼÃÅÄÉ·ʽ¼¸ÒÂÅ ÅÉǼÃÅÄÉ¿ÇŹ·ÄŸż¼ ÉÒÈÖÎÃÄźÅÁ¹·ÇÉ¿ÇÄÒÌ ½¿ÂÒÌ»ÅÃŹ¥»Ä·ÁÅ ÆÅÅͼÄÁ·ÃÔÁÈƼÇÉŹ ¹ǼÃÅÄɼÄʽ»·¼ÉÈÖ ¸Å¼¼ÆÅÂŹ¿ÄҹȼºÅ ½¿ÂźÅËÅÄ»·ÈÉÇ·ÄÒ ·ÔÉÅÿ¿ÅÄÒ¾»·Ä¿À ©¼Ãļüļ¼ ¸ÅÂÓÏ¿ÄÈɹÅ ÈŸÈɹ¼ÄÄ¿ÁŹļ ÆǼ»ÆǿĿ÷¼ÉÄ¿Á·Á¿Ì Êȿ¿À»ÂÖÉźŠÎÉŸÒ ÆÇźǷÃ÷Á·ÆǼÃÅÄÉ· ÆÇ¿Ï·¹¿Ì»Å÷ ¤¼Ê½¼Â¿ÂÕ»¼À¹È¼ ÊÈÉÇ·¿¹·¼É Ç À¹»¾ÉѾÆÁØ ;½¾É¹ÄÕÆÇ ÈÉǼɹÅÅÔ ùÈɾÅÇÆ˹ Ê˹Ɇ ËÇ»¹»Ñ¾ÂľËÇżǽ¹ ÇÊ˹† ¾ËÊػʾžÆÕѾ»É¾Å¾ÆÁ¹¿¾ ÌÐÁËÔ»¹Ø ÐËǾ¾½¾ÂÊË»Á¾ÈÉǽ† ľÆÇ ¾Ò¾ ƹ ¼Ç½ ½Ç ØÆ»¹ÉØ ¼ °¾Å ºÄÁ¿¾ ÍÁƹÄÕƹØ ½¹Ë¹ ˾ÅžÆÕѾ»É¾Å¾ÆÁÇÊ˹† ¾ËÊØÌÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÇ»ƹÈÉÇ»¾½¾† ÆÁ¾Èǽ¼ÇËÇ»Á˾ÄÕÆÔΞÉÇÈÉÁ† ØËÁÂÊÇÀ½¹ÆÁ¾«ªŸ ǺÊľ½Ç»¹† ÆÁ¾ Ê»ÇÁÎ ½ÇÅÇ» ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ÅǼÇ ȾɾÐÆØ ɹ† ºÇË ÊǼĹÊÇ»¹ÆÁ¾¾¼ÇÊžÊËÆԆ ÅÁ»Ä¹ÊËØÅÁÁÈÉ™»¾½Õº¾ÀÖËdž ¼Ç½¾Æ¾¼ƹɾÅÇÆËƾÈÇÄÌÐÁËÕ «¾Åƾžƾ¾ ǺÁ˹˾ÄÁ½¹Ä¾† ÃÇ ƾ »Ê¾Î ¼ÇÉǽÊÃÁÎ ÅÆǼÇÖ˹† ¿¾Ã ËÇÉÇÈØËÊØ »ÇÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ ÌÆÁùÄÕÆÇ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ× ɾ† ÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ËÕÊ»ÇÁ½ÇŹ ÇÈņ ËÁ»ÁÀÊǺÊË»¾ÆÆǼÇùÉŹƹ»Ê¾† ¼ÇÊËÇÁÅÇÊËÁɹºÇËÁŹ˾ÉÁ† ¹ÄÇ»™ƾÃÇËÇÉÔ¾½¹¿¾»ÔÊËÌȹ† ×ËÈÉÇËÁ»ÌйÊËÁØ»ÈÉǼɹÅž ›оÅ¿¾ÈÉÁÐÁƹ˹ÃǼÇÇËÆÇѾ† ÆÁØ £¹ÃÇùÀ¹ÄÇÊÕ »Ê¾ÅÌ»ÁÆÇ ƹѹÈÊÁÎÇÄǼÁØ „¦¹Ñ¾Â„ÎÉÌÒ¾»Ã¾”Ì¿¾ÇÃdž ÄÇÊÇÉÇùľË£Ç¼½¹»ÈÇÊľ½ÆÁ ɹÀ ÈÉǻǽÁÄÁÊÕ ÈĹÆǻԾ ɾ† ÅÇÆËÆÔ¾ɹºÇËÔ ƾÅǼÌ»ÊÈÇņ ÆÁËÕ t ɹÊÊùÀÔ»¹¾Ë ¥ÁιÁÄ ž¼ÇÉÇ» ¿Á˾ÄÕǽÆǼÇÁÀ½ÇÅÇ» ÈÇ ÌÄÁϾ ¾ÊØËÁÆÆÇ ›¾ÄÁÃÁ ¦Ç»¼ÇÉǽ t¬¿¾ÈÉÁÑÄÁ»ƾ† ¼Ç½ÆÇÊËÕÊÁÊ˾ÅÔ¼ÇÉØо¼ÇÁÎdž ÄǽÆǼǻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ Ǻ»¾Ë† ѹÄ͹ʹ½ªù¿½ÔżǽÇÅÊÁ† Ë̹ÏÁØÌÊ̼̺ÄؾËÊئÇʽ¾Ä¹ËÕ ÐËdžËÇÅÔ»ÉؽÄÁÊÅÇ¿¾Å »¾½Õ

«¥©¥]©ª¦ ¤¦©ª ¢˜§¨¤¦¥ª˜¦§£˜¯ š˜¶ªž £´®³

ÈÇÄÇ»ÁƹÈÉÇ¿Á»¹×ÒÁλ½Çž Ä×½¾ÂÁž×Ëƾ»ÔÊÇÃÁ¾½ÇÎǽÔ Á»ÉؽÄÁÃǼ½¹†ÆÁºÌ½ÕºÌ½Ì˼dž ËÇ»ÔÇÈĹËÁËÕɾÅÇÆ˔ ¨ÇоÅÌ¿¾¿Á˾ÄÁ½ÇŹƾÎdž ËØË »ÇÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ Èɾ½ÄÇ¿¾† ÆÁ¾Å Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¹ Á ʽ¾Ä¹ËÕ ɾÅÇÆË ÈɹÃËÁоÊÃÁ º¾ÊÈĹËÆÇ „¸½¹¿¾ƾÈɾ½Ê˹»ÄØ×ʾº¾ ùà ÖËÇÅÇ¿ÆÇÇÊÌÒ¾ÊË»ÁËÕ t¼Ç»Ç† ÉÁË ¥ÁιÁÄ ž¼ÇÉÇ» t £¹Ã ̺¾† ½ÁËÕ¿ÁÄÕÏÇ»Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹ËÕ«ªŸ ½¹¾Ò¾ÐËdžËÇǺÊÌ¿½¹ËÕÁÈÉÁ† ÆÁŹËÕ ɾѾÆÁØ ½ÄØ ÌйÊËÁØ » ÈÉǼɹÅžƾǺÎǽÁÅÇƾÈÉdž ÊËǾºÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ¹¼ÇÄÇÊÇ» ÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÇ» ¿ÁÄÕØ t ¨ÉÁÅ ɾ½ ¬ ÅÆǼÁÎ ÇË»¾Ë ǽÁÆ „™ ÅƾÐËÇ ºÇÄÕѾ»Ê¾Îƹ½Ç ” ¨ÇÉÇ ÈÉÇÁÊÎǽØË Á ¾Ò¾ ºÇ† ľ¾ ÊËɹÆÆÔ¾ »¾ÒÁ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ÊǼĹÊÆÇ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Èɾ½Ç† Ê˹»Ä¾ÆÆÇ ¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁ¾Â °¾ÊžÆÊÃǼÇ ɹÂÇƹ °¾ÄغÁƆ ÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÁ¿Á† ÄÕØ ÌÅ̽ÉÁÄÁÊÕ ºÌû¹ÄÕÆÇ Êdž É»¹ËÕùÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË»ʻdž ÁÎ½ÇŹΠÈÉÁоÅÌ¿¾ÈÇÊľËÇ¼Ç ùÃÅÌÆÁÏÁȹÄÁ˾ËÈÇÄÌÐÁĻԆ ½¾Ä¾ÆÆÔ¾½¾ÆÕ¼Á£¹ÅƾÅÈɾˆ ÃÆÇ»¾ÆÁØÊ˹ÄÁ˾ʹÅÔ¾ÊËdž ÁÅÇÊËÁ ɹºÇË ÃÇËÇÉÔ¾ ½ÇÄ¿ÆÔ ÇÈĹËÁËÕ ¿ÁÄÕÏÔ ¾ÊÄÁ ɾѾ† ÆÁ¾ Ǻ ÌйÊËÁÁ » ½Çľ»ÇÅ ÍÁ† ƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁÁ ÊǺÊË»¾ÆÆÁùÅÁ ƾÈÉÁÆØËÇ Êɾ½ÊË»¹ƹɾÅÇÆË ½ÇŹÃÇƾÐÆÇÅ̹½É¾Ê¹ËÌt«ªŸ ÁÄÁ ÌÈɹ»ÄØ×Ҿ ÃÇÅȹÆÁÁ t

ƾ ÅǼÌË ºÔËÕ ȾɾÐÁÊľÆÔ t ¨ÉÁÅɾ½ œÇÉǽÊÃǹ½ÅÁÆÁ† ÊËɹÏÁ¾Â Èɾ½ÈÉÁÆÁŹÄÁÊÕ Èdž ÈÔËÃÁ ÈÉÇ»¾ÊËÁ ÊǺɹÆÁØ ÊǺ† ÊË»¾ÆÆÁÃÇ» ÆÇ ÈÇÊľ½ÆÁ¾ ƾ ÈÉÇØ»ÁÄÁ ÆÁùÃÇ À¹ÁÆ˾ɾÊdž »¹ÆÆÇÊËÁ йÊËÇ ÅÇËÁ»ÁÉÌØ ÖËÇ ÄÁÐÆÇ À¹ÆØËÇÊËÕ× › ɾÀÌÄÕ˹† ˾ɾÅÇÆË˹ÃÁƾƹйÄÊØ„žÊÄÁ ¿Á˾ÄÁ оÊžÆÊÃÁÎ ÅÆǼÇû¹É† ËÁÉÆÁÃÇ»ƾ„ÈÉÇÊÆÌËÊؔ ËÇÇÊ˹† ÆÌËÊØ º¾À ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ Èǽ† ½¾É¿ÃÁ” tÃÇÅžÆËÁÉÌ×ËÈɾ½† Ê˹»Á˾ÄÁÅÖÉÁÁ¦¹ÈɹÑÁ»¹¾ËÊØ ɾÀÇÆÆÔ»ÇÈÉÇʹÐËÇÊ˹ÆÌ˽¾† ĹËÕ¼¾ÉÇÁÖËǼÇɹÊÊùÀ¹¾Ò¾о† ɾÀƾÊÃÇÄÕÃÇÄ¾Ë ÃǼ½¹ »ÈÇÄƾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÁÎ½ÇŹÇù¿ÌËÊØÌ¿¾ »¹»¹ÉÁÂÆÇÅÊÇÊËÇØÆÁÁ

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÒÎËÏÛ ª¾¼Ç½ÆØ » ÆÇ»ÇÊËØÎ ½Ç»ÇÄՆ ÆÇ йÊËÇ ÅÇ¿ÆÇ Ì»Á½¾ËÕ ɾÈÇɆ ˹¿ÁÇËÇÅ ùûɾÀÌÄÕ˹˾ƾ† ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆǼÇÊ˾оÆÁØǺÊËdž Ø˾ÄÕÊË» Ä×½Á ÇÊ˹×ËÊØ º¾À ¼Ç† ÉØо ¹ÁÆǼ½¹ÁÎÇÄǽÆÇ »Ç† ½Ô ÇËÇÈľÆÁØ ÈÇÉÇÂÈɹÃËÁо† ÊÃÁº¾ÀÃÉÔÑÁƹ½¼ÇÄǻǧ½† ƹÃÇÇùÀ¹ËÕÊØ»ÈǽǺÆÇÂÊÁË̹† ÏÁÁ»ÈÇÄƾÅÇ¿ÆÇÁÈÇÊǺÊË»¾Æ† ÆÇ „ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¾” ¹ »¾Éƾ¾ t ÁÀ†À¹ ÊǺÊË»¾ÆÆÇ º¾ÀÔÆÁÏÁ† ¹ËÁ»ÆÇÊËÁ«¹ÃƹÀÔ»¹¾ÅÔÂÉÇʆ ÊÁÂÊÃÁ žÆ˹ÄÁ˾Ë ÅÇ¿¾Ë Êdž ÊÄÌ¿ÁËÕÊ»ÇÁÅÆÇÊÁ˾ÄØÅÇоÆÕ ÈÄÇÎÌ×ÊÄÌ¿ºÌ¥¹ÄÇÃËÇÁÀƹÊ ¼ÇËÇ» ½¾Ä¹ËÕ ÐËdžËÇ ǺҾÊË»¾Æ†

ÆÇÈÇľÀÆǾ ½¹¿¾¾ÊÄÁÖËÇ»¾¼Ç ÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÁÆ˾ɾʹÎ¥ÆǼÁ¾ »ÇǺҾƾÈÉÁ»ÔÃÄÁÈÉÁÆÁŹËÕ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÔ¾ɾѾÆÁØ £ÉÇž ËÇ¼Ç оÄÇ»¾Ã ùà ÁÀ† »¾ÊËÆÇ ÊÌÒ¾ÊË»Ç ÊÇÏÁ¹ÄÕÆǾ „›ÈÊÁÎÇÄǼÁÁ¾ÊËÕ˹ÃÇÂ˾ÉÅÁÆ ùÄËÇÄȹ” tǺÓØÊÆؾËÈÊÁÎdž ÄǼžÄ¾Æ¹¸ÃÁƹt¨ÉÁǺɹÀdž »¹ÆÁÁËÇÄÈÔÄ×½ÁйÊËÇ˾ÉØ×Ë Ê»Ç×ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÊËÕÁÊľ½Ì† ×ËÀ¹ºÇÄÕÑÁÆÊ˻NJ˾ÈÉÁÆÁ† Ź×ËɾѾÆÁØ ιɹÃ˾ÉÆÔ¾½ÄØ ÅÆǼÁÎ žÊÄÁ ȾɾƾÊËÁ ÖËÇ ƹ ƹÑÊÄÌй ËÇÈÇÄÌй¾ËÊØ ÐËÇÈÇ Ç˽¾ÄÕÆÇÊËÁ ¿ÁÄÕÏÔ »ÇÀÅÇ¿† ÆÇ Á ÈÇÆÁŹ×Ë ƾǺÎǽÁÅÇÊËÕ ɾÅÇÆ˹ ÆÇ Èǽ»¾É¼¹ØÊÕ »ÄÁ† ØÆÁ× ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹ ƾ ɾѹ׈ ÊØ ÈÉÇØ»ÁËÕ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ì ¦ÁÃËÇ ƾÎÇо˺ÔËÕ„º¾ÄÇ»ÇÉÇÆÇ” ¶ËÇ ػľÆÁ¾ ÈÇÎÇ¿¾ ƹ ϾÈÆÌ× ɾ¹ÃÏÁ×›ÇËÁÈÇÄÌй¾ËÊØ ÐËÇÈÇ Ç˽¾ÄÕÆÇÊËÁ»Ê¾ÅǼÌ˺ÔËÕ»ÈÇĆ ƾɹÀÌÅÆÔ ¹»Å¾Ê˾tƾ˔ ¨ÇÅÇÐÕ ÈɾǽÇľËÕ ÁƾÉÏÁ× ËÇÄÈÔ ÅÇ¿¾Ë ɹÀÓØÊÆÁ˾ÄÕƹØ ɹºÇ˹ ÈÉǻǽÁÅ¹Ø ƹÈÉÁÅ¾É ƹÁºÇľ¾ ¹ÃËÁ»ÆÔÅÁ ÊǺÊË»¾Æ† ÆÁùÅÁ °¾Å ºÔÊËɾ¾ ºÌ½¾Ë ɹ† ÊËÁ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Æ¹Ø ¼ÉÌÈȹ ˾Å ľ¼Ð¾Èǽ¾ËɹºÇ˹»ÖËÇÅÊÄ̆ й¾À¹ÃÇÆÔÈÊÁÎÇÄǼÁÁɹºÇ˹×Ë ËÇÐÆÇ˹ÿ¾„§Ð¾ÆÕ»¹¿ÆÇÈdž ÆØËÕÁǺÓØÊÆÁËÕÇÃÉÌ¿¹×ÒÁÅ ÐËÇ ÇË ËÇ¼Ç ùÃǾ ɾѾÆÁ¾ ÇÆÁ ÈÉÁÅÌËʾ¼Ç½ÆØ ÅÇ¿¾ËÀ¹»ÁʾËÕ ùоÊË»Ç ÁÎ ºÔ˹ » ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

ƾÊÃÇÄÕÃÇ ½¾ÊØËÁľËÁ  s Ǻӆ ØÊÆؾË ¨¹»¾Ä ŸÌɹ»Ä¾» À¹Å¾† ÊËÁ˾ÄÕ¼¾Æ¾É¹ÄÕÆǼǽÁɾÃËÇɹ ÃÇÅȹÆÁÁ„¹ÆÍÇÊʔ »¾½ÌÒ¾¼Ç ÅÁÉǻǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ÖƾɆ ¼Çʺ¾É¾¼¹×Ò¾¼Ç ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ½ÄØ ÊÁÊ˾Å ÇËÇÈľÆÁØ Á ˾ÈÄdž Êƹº¿¾ÆÁØ À½¹ÆÁ  ÈÇ »À¹ÁÅdž ½¾ÂÊË»Á× Ê Çɼ¹Æ¹ÅÁ ¼ÇÊ̽¹É† ÊË»¾ÆÆÇ »Ä¹ÊËÁ Á ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ Á˹ÿ¾ÐľÆÖÃÊȾÉËÆǼÇÊÇ»¾Ë¹ ÈÇŸ£®ÈÉÁÃÇÅÁ˾˾ÈÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊ˻̜ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǽÌÅÔ t › ɹÅùÎ ÈÉǼɹÅÅÔ ùÈɾ† ÅÇÆ˹ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»Ç » ÈÇÊľ½ÆÁ ɹÀ ¹½É¾ÊÆÇ »Ô½¾ÄؾË Êɾ½ÊË»¹ ƹ ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ¿ÁÄÔÎ ½Ç† ÅÇ» ›ÈÇÊľ½ÊË»ÁÁ ÊǺÊË»¾ÆÆÁ† ùŻʾÈÉÁ½¾ËÊؽ¾Ä¹ËÕÀ¹Ê»Ç ÊоË›¾½ÕÊǼĹÊÆÇÆÇ»ÇÅÌŸÁ† ÄÁÒÆÇÅÌ Ãǽ¾ÃÊÌ Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾ ˾ÃÌÒÁ Á ùÈÁ˹ÄÕÆÔ ɾÅÇÆË ½ÇŹ ϾÄÁÃÇÅ Á ÈÇÄÆÇÊËÕ× Ädž ¿¹ËÊØƹÁÎÈľÐÁ«ÇÐÆÇ˹ÿ¾ ùþÊÄÁºÔÄ×½ÁÈÇÊËÉÇÁÄÁ½ÇÅ ʹÅÁšÇľ¾ËÇ¼Ç ¿ÁÄÕÏÔǺØÀ¹† ÆÔÈǽ½¾É¿Á»¹ËÕǺҾ¾ÁÅÌÒ¾† ÊË»Ç » ƹ½Ä¾¿¹Ò¾Å ÊÇÊËÇØÆÁÁ ™ »¾½Õ ÖËÇ ËɾºÌ¾Ë ƾŹÄÔÎ ɹÊÎǽǻ Ì ÅÆǼÁÎ ÈÉÇÊËÇ ƾË

˹ÃÁν¾Æ¾¼«¹ÃÀ¹Ð¾Å¿¾½ÇºÉdž »ÇÄÕÆÇÇËùÀÔ»¹ËÕÊØÇËŹ˾ÉÁ† ¹ÄÕÆÇÂÈÇÅÇÒÁ ” £ÇƾÐÆÇ »Ç ÅÆǼÁÎ ÊÄÌй† ØλÎǽ¾ùÈɾÅÇÆ˹ƾ̽¹ÊËÊØ ƹ ǺÆÇ»ÁËÕ ½ÇÅ ɾ¼Ä¹† žÆËÁÉÌ×ÒÁÂÈÉǼɹÅÅÌÀ¹ÃÇÆ ’ †­ ǼɹÆÁÐÁ»¹¾Ë Ⱦɾ† оÆÕ ÈÉǻǽÁÅÔÎ ɹºÇË §Æ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾Ë ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ ƹÁ† ºÇľ¾ À¹ËɹËÆÔÎ žÉÇÈÉÁØËÁ ɾÅÇÆËÁÀ¹Å¾ÆÌÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ ÁÄÁÍËÇ» ɾÅÇÆËÃÉÔÑÁ ͹ʹ† ½¹ Á Èǽ»¹ÄÇ» ª½¾Ä¹ËÕ ÐËdžËÇ ¾Ò¾ÈÉÁ¿¾Ä¹ÆÁÁ¿ÁÄÕÏÔÅǼÌË ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇ ÆÇ»¾½ÕÖËǺ̆ ½ÌËÌ¿¾ÊǻʾŽÉ̼Á¾ɹÊÎǽÔ £ÉÇžËÇ¼Ç À¹Ø»ÃÌƹÈÇÄÌоÆÁ¾ ½¾Æ¾¼ ÅÇ¿ÆÇ Èǽ¹»¹ËÕ ƾ ǽÁÆ ɹÀ ùÃÅÆǼÁ¾ÇÑÁºÇÐÆÇÈÇņ ¼¹×˦ÇÊľ½Ì×ÒÌ×ÊÌÅÅÌÊǺ† ÊË»¾ÆÆÁÃÁÈÇÄÌйËËÇÄÕÃÇÈÇÊľ À¹»¾ÉѾÆÁØÁÈÉÁ¾ÅÃÁÈɾ½Ô½Ì† Ò¾¼ÇÖ˹ȹɹºÇË™ÈÇËÇÅÌÊËÇÁË ÈÇËÇÉÇÈÁËÕÊØ »ÖËÇÅÊÄÌй¾Èdž ¼Ç»ÇÉù„›É¾ÅØt½¾ÆÕ¼Á”ÊÈɹ† »¾½ÄÁ»¹ƹ»Ê¾ ¶ËÇ »Ç»É¾ÅØ ÈÇÆØÄÁ ÌйÊËÆÁ† ÃÁ «ªŸ „›¾Ð¾” ÃÊ˹ËÁ ËÇ¿¾ ÁÀ ›¾ÄÁÃǼÇ ¦Ç»¼ÇÉǽ¹ „¨É¹ÃËÁ†

оÊÃÁ ÊɹÀÌ ÈÇÊľ ÈÉÁÆØËÁØ À¹† ÃÇƹ’†­ ÅÔÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹† ÄÁÀ¹Ø»ÃÌƹÌйÊËÁ¾»ÈÉǼɹņ ž ùÈɾÅÇÆ˹ t ɹÊÊùÀÔ»¹¾Ë À¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕ Èɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄØ «ªŸ «¹ËÕØƹ§»ÐÁÆÆÁÃÇ»¹t¨ÉÇÊÁ† ÄÁÅÁÄÄÁÇÆÉ̺ľ ÆÇÈÇƹ† йÄÌÈÇÄÌÐÁÄÁ¼ÇɹÀ½ÇžÆÕѾt ÅÁÄÄÁÇƹ ËÔÊØÐ ¦¹ ÖËÁ ½¾ÆÕ¼Á ʽ¾Ä¹ÄÁ ʹÅǾ ƾǺÎdž ½ÁÅǾ ÈÇÊ˹»ÁÄÁ ¹»ËÇŹËÁÀÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔ ˾† ÈÄÇ»ÇÂÈÌÆÃË ¡«¨ %BOGPTTÁ½Ç† ÅÇ»ÇÂ˾ÈÄÇÊоËÐÁà ÈÉÇÐÁÊËÁÄÁ º¹Ë¹É¾Á ϾÆËɹÄÕÆǼÇ ÇËÇÈľ† ÆÁØ À¹Å¾ÆÁÄÁÊËÇØÃÁÎÇÄǽÆÇ »Ç½Ô ÇËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ÄÁùƹÄÁ† À¹ÏÁ× ÈÇÄÆÇÊËÕ×À¹Å¾ÆÁÄÁǺdž É̽ǻ¹ÆÁ¾ÖľÃËÉÇÒÁËǻǠ ¹Ë¾Å ÅÔ Èǽ¹ÄÁ ÈÇ»ËÇÉÆÌ× À¹Ø»Ą̃ÉÁоŠËǼ½¹ÌƹʺԆ ÄÇ Ì¿¾ ½ÇŹ ÊÇʾ½Á »Çǽ̆ Ѿ»Ä¾ÆÆÔ¾ ƹÑÁÅ ÈÉÁžÉÇÅ ɾÑÁÄÁ »ÇÂËÁ » «ªŸ ¦¹ ÖËÇË ɹÀÀ¹ÈÉÇÊÁÄÁÇÃÇÄÇÅÁÄÄÁ† ÇÆÇ»É̺ľÂƹǽÁƽÇÅÁs ƹ½É̼Ç›ʾÂÊÌÅÅÔÊÆÇ»¹ƾ ½¹ÄÁ »Ô½¾ÄÁÄÁÈÉÁžÉÆÇÁ ÅÁÄÄÁÇÆÇ» ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ¦Ç ÅÔ ºÌ½¾Å Èǽ¹»¹ËÕ ¾Ò¾ ǽÆÌ

| ÑÒÐÎÉÏÀËÈÒÐÀ | 17

À¹Ø»ÃÌtƹÖËÇËɹÀƹÌйÊËÁ¾» ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÂÈÉǼɹÅžùÈɾ† ÅÇÆ˹¦Ì¿ÆǺɹËÕºÔùÀ¹Édž ¼¹ÁÈÇŹÃÊÁÅÌÅÌÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ »Ê¾Áž×ÒÁ¾ÊØ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ” ›ÇÊÆÇ»¾;½¾É¹ÄÕÆǼÇÀ¹ÃÇƹ ’†­ »ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÃÇËdž ÉÔÅɾ¹ÄÁÀ̾ËÊØÈÉǼɹÅŹù† ÈɾÅÇÆ˹ ľ¿ÁËÅÔÊÄÕÇËÇÅ ÐËÇ ÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÁ ¿ÁÄÕØ Ø»ÄØ×ËÊØ ¼Ä¹»ÆÇÂÀ¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÇ»Èɾ† ǺɹÀÇ»¹ÆÁØÎÊËÇÉÇÆǨÇÖËÇÅÌ º¾À ÁÎ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ô Á ¹ÃËÁ»ÆÔÎ ½¾ÂÊË»ÁÂÆÁо¼ÇÈÉÇÁÀÇÂËÁÈÉdž ÊËÇƾÅÇ¿¾Ë«¹ÃÇ»žιÆÁÀÅɾ† ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉǻǽÁÅÇ » ÊËɹƾ ɾÍÇÉÅÔŸ£®™»¾½Õ͹ÃËÁо† ÊÃÁÇƹØ»ÄؾËÊØÈÇÊľ½ÆÁÅѹƆ ÊÇÅÈÉÁ»¾ÊËÁÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¾ÅÆǼdž Ö˹¿ÃÁ»ƹ½Ä¾¿¹Ò¾¾ÊÇÊËÇØÆÁ¾ ¨ÇÖËÇÅÌ ʾ¼Ç½ÆØ ÇË ɾÑÁÅÇÊËÁ ù¿½Ç¼Ç À¹»ÁÊÁË » ùÃÁÎ ÌÊÄdž »ÁØκ̽¾ËÈÉÇ¿Á»¹ËÕ¾¼ÇʾÅÕØ »¾½Õ»½¹ÄÕƾÂѾŻʾÀ¹ºÇËÔÈÇ Êǽ¾É¿¹ÆÁ× Á ɾÅÇÆËÌ ÅÆǼdž û¹ÉËÁÉÆÔνÇÅÇ»ÄؼÌËƹÈľ† ÐÁÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÇ» ¤ÅºÆÆÆÀÈ»¶µ‚™µÂÉÃÆƐ

·ÆǼÂֺŻ·¹ ºÅÇÅ»¼žÂ·ÉÅÊÈÉÄ·¾·¹Å»¼ „¨ÉÇÅÀɼÌÄ¿Á·’ÈÅÈÉÅÖÂÈÖ »¼ÃÅÄÈÉÇ·Í¿ÅÄÄÒÀÆÅÁ·¾ ÃÅ»¼Â¼Àȼǿ¿„¡ÅÄ»Åǒr ÷Âź·¸·Ç¿ÉÄÒÌ ÊÈÉ·ÄŹÅÁ»ÂÖ ÆÇÅ¿¾¹Å»Èɹ·¸¼ÉÅÄÄÒÌ Á·ÃļÀªÎ·ÈÉÄ¿Á·Ã ÆÅÁ·¾·ÆǼ»ÅÈÉ·¹ÂÖ·ÈÓ ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓƼÇÈÅÄ·ÂÓÄÅ ÆÅÇ·¸ÅÉ·ÉÓÄ·ÊÈÉ·ÄŹÁ·Ì „©§Ÿ¡¥¤›¥§’ ¿„˜Ÿ¡¥¤›¥§’¿ÆÅÂÊοÉÓ ºÅÉŹÊÕÆÇÅ»ÊÁÍ¿Õ Ç·¾Â¿ÎÄÅÀÄÅüÄÁ·ÉÊÇÒ „ªËÉÇÂ˾ÎÆÁù” s Èɾ½ÈÉÁ؆ ËÁ¾Ê½»¹½Ï¹ËÁľËÆÁÅÊ˹¿¾Ås Ø»ÄؾËÊØ ÄÁ½¾ÉÇÅ » ©ÇÊÊÁÁ ÈÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ì »ÁºÉÇÈɾÊÊÌ׆ Ò¾¼Ç ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ s ÀƹžÆÁ† ËÔ΄©Á;¾»”s½ÄØÊËÉÇÂÁƽ̆ ÊËÉÁÁ ɹºÇ˹×Ò¾¾ ÁÊÃÄ×ÐÁ† ˾ÄÕÆÇƹ»ÔÊÇÃÇ˾ÎÆÇÄǼÁÐÆÇÅ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁÁ §ËÄÁÐÁ˾ÄÕÆÇÂÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÕ× „£ÇƽÇÉÇ»” sùúÔÄÇÀ¹Ø»Ä¾† ÆÇ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄØÅ ª¥¡ s Ø»†

ÄؾËÊØ »¹ÉÁ¹ÆËÇ» ÃÇÅÈľÃ˹† ÏÁÁ ϾÆÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕÆÇÊËÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ƾ½ÇÉǼǾ ÆÇ ÈÇËÇÐÆÇÊËÁ¼¾ÇžËÉÁоÊÃÁÎι† ɹÃ˾ÉÁÊËÁà ÈÄÇËÆÇÊËÁ Á ÈÉÇІ ÆÇÊËÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÁÅÔÎùÅƾÂƾ ÌÊËÌȹ¾Ë ÄÌÐѾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ˾ÎÆÁþ »ÔÈÌÊù¾ÅÇ»©ÇÊÊÁÁ ¯¾ÄÕ× ÊÇÀ½¹ÆÁØ ŹÄǼ¹º¹ÉÁˆ ÆǼÇ »ÔÊÇÃÇÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆdž ¼ÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØÈǽǺÆǼÇËÁȹ Ê˹Ĺ»ÇÀÆÁÃѹØƹʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ ½¾ÆÕ ÈÇËɾºÆÇÊËÕ » ƹÊÔÒ¾ÆÁÁ ÉÔÆù ƾ½ÇÉǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ˾ÎÆÁÃÇ  Ê ÈÇÅÇÒÕ× ÃÇËÇÉÇ Ä׺Ç ÈÇËɾºÁ˾ÄÕ ÊÅÇ¿¾Ë ù† оÊË»¾ÆÆÇÁÀžÆÁËÕÊ»Ç׿ÁÀÆÕ ƹй»½¾ÄÇÈÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ì §ÃÌȹ¾ÅÇÊËÕ ÄÁÆÁÁ À¹»ÁÊÁË ÇË Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔÎ ÊÈÇÊǺÆdž Ê˾ ÈÇÃÌȹ˾ÄØ ¾¼Ç ½¾ÄǻǠλ¹ËÃÁ sÈǽоÉÃÆÌļ¾Æ¾É¹ÄՆ ÆÔ ½ÁɾÃËÇÉ À¹»Ç½¹ ›¹Ä¾ÉÁ ©ÇÊËÇ»s¬¿¾ȾɻԾɾÀÌÄÕ˹ËÔ ɹºÇËÔ„£ÇƽÇÉÇ»” s¹ȾɻԾ ÊÇËÆÁ ÁÀ½¾ÄÁ ÈÇÑÄÁ ƹ ÉÔÆÇà »ÈÉÇÑÄÇÅ¼Ç½Ì sÈÇùÀÔ»¹×Ë ÐËÇ ÐÁÊ˹Ø ÈÉÁºÔÄÕ »Ä¹½¾ÄÕϹ ƹÌÊ˹ÆǻþÊǽÆÁÅ»ÁºÉÇÈɾʆ ÊÇÅÊÇÊ˹»ÄؾËƾžƾ¾ËÔÊ É̺ľÂ » žÊØÏ ¶ËÇ ÌÐÁËÔ»¹Ø ÃÉÁÀÁÊÆÔ ȾÉÁǽ ÖÃÇÆÇÅÁÃÁ ºÄ¾ÊËØÒÁÂɾÀÌÄÕ˹Ë

•Â¹Åº¾Ÿ¥•¦•—¢

«¥©¥]«©ª˜¥¦š¢˜œ£·§¨¦ Ÿš¦œ©ªš˜™ª¦¥¥³­¢˜¤¥¡

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÎÊÀÇ «ÊÎÍÄÎÐÀ»


18 | ÑÒÐÎÉÏÀÒÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

ÏÀÒÅÍÒÛ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÐÅÌÎÍÒÀ ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ ÌÅÒÀËËÎÂÎÇÍÛÉ ÑÀÌÎÑÂÀËÜÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ™»ËÇÉÔÁÀ°¾ÄغÁÆÊùØǺÄ ¼ÇÉǽ ¥Á¹ÊÊ À¹È¹Ë¾ÆËÇ»¹ÄÁ ’ ÁÀǺɾ˾ÆÁ¾»Ǻ† ĹÊËÁÈǽӾÅÆdžËɹÆÊÈÇÉËÆǼÇ ŹÑÁÆÇÊËÉǾÆÁØ ÃÇËÇÉǾ Ådž ¿¾ËºÔËÕÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆǽÄØÈdž ¼ÉÌÀÃÁ Ⱦɾ»ÇÀÃÁÁžιÆÁÀÁ† ÉÇ»¹ÆÆÇÂɹÀ¼ÉÌÀÃÁž˹ÄÄÁо† ÊÃǼÇÄÇŹ£É¹Æ†Å¹ÆÁÈÌÄØËÇÉ Êǽ¾É¿ÁË ¹»ËÇÅǺÁÄÕÆÔ Ë؆ ¼¹Ð ž˹ÄÄÇ»ÇÀÆÌ×ÈĹËÍÇɆ ÅÌÊÇÈÉÇÃÁ½Ô»¹¾ÅÔÅƹÀ¹½ ÈÉÁÈÇÅÇÒÁ¹»ËÇÆÇÅÆǼÇÈǽӆ ¾ÅÆÁù ÃÌÀÇ»ÇÅ Á ¼Á½ÉÇŹÆÁ† ÈÌÄØËÇÉ Ê ÅÆǼÇʾÃÏÁÇÆÆÇ ѹÉÆÁÉÆdžÉÔй¿ÆÇ ÊËɾÄÇ  ÇÊƹҾÆÆÇ ¼ÉÌÀÇÀ¹Î»¹Ë† ÆÔÅ Çɼ¹ÆÇÅ ¼É¾Â;ÉÆǼÇ ËÁ† ȹ£ÌÀÇ»»ÔÈÇÄƾÆÊÇËÃÉÔ»¹† ×Ò¾ÂÊØ ½»ÌÎÊË»ÇÉйËÇ ½»¾† ÉÕ×ÊÇÑ˹ƼǻÔÅÌÊËÉÇÂÊË»ÇÅ À¹ÈÁɹÆÁØÊË»ÇÉÇà Ñ˹Ƽ¹Ãdž ËÇÉǼÇ Êƹº¿¾Æ¹ ÄÇ¿¾Å¾ÆËÇÅ ½ÄØÌÃĹ½ÃÁÊËɾÄÔ»ËɹÆʆ ÈÇÉËÆÇÅÈÇÄÇ¿¾ÆÁÁ™»ËÇÆÇņ ÆÔ ÈǽӾÅÆÁà ɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ ž¿½ÌȾɾ½Æ¾ÂÊ˾ÆÃÇÂÃÌÀdž »¹ÈĹËÍÇÉÅÔÁ¼Á½ÉÇŹÆÁÈ̆ ÄØËÇÉÇÅ Á ÊǾ½ÁƾÆ ˾ľÊÃdž ÈÁоÊÃÁÅ À»¾ÆÇÅ Ê ÈÉÁÊǾ½Á† ÆÁ˾ľÅ ÃÌÀÇ»¹ оɾÀ ÊÈÁÆÃÌ ¨†ÇºÉ¹ÀÆǼÇ ùй×Ò¾¼ÇÊØ Ãdž ÉÇÅÔÊĹ¡ÀǺɾ˾ÆÁ¾Ǻ¾† ÊȾÐÁ»¹¾Ë ÇÈËÁÅÁÀ¹ÏÁ× ÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁÁÁÌÄÌÐѾÆÁ¾˾ÎÆÁÃdž ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÇÆÆÔÎ ιɹÃ˾ÉÁ† ÊËÁÃÃɹƹ†Å¹ÆÁÈÌÄØËÇɹ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÐÀÄÈÀÒÎÐ §É¾ÆºÌɼÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆÔ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë À¹È¹Ë¾ÆËdž »¹Ä ’  ÁÀǺɾ˾ÆÁ¾ Èɾ½Æ¹ÀƹоÆÆǾ ½ÄØ ÈÉÁž† ƾÆÁØ » ˾ÈÄÇǺžÆÆÇ ¹Èȹ† ɹËÌɾ Á » ÊÁÊ˾ŹÎ ÇËÇÈľ† ÆÁØ ¡ÀǺɾ˾ÆÁ¾ ÈÇÀ»ÇÄؾË ÈÇ»ÔÊÁËÕ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÕ ˾† ÈÄÇǺžƹÀ¹ÊоËɹÀÉÌѾÆÁØ ÈǼɹÆÁÐÆǼÇÊÄÇØÁÊÆÁ¿¾ÆÁØ Çʹ¿½¾ÆÁØ ƹÃÁÈÁ ƹ ÈÇ»¾ÉΆ ÆÇÊËØÎ »ÆÌËɾÆÆÁÎ ùƹÄÇ» ¹˹ÿ¾»Êľ½ÊË»Á¾ȾɾžÑÁ† »¹ÆÁØ ÈÇËÇù ˾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄØ ª¾ÃÏÁØɹ½Á¹ËÇɹÁÀ¼ÇËǻľ† ƹÁÀÐ̼Ìƹ»»Á½¾ÈÉØÅÇ̼ÇÄՆ ÆÁù Ê »ÆÌËɾÆÆÁÅ Á ƹÉÌ¿† ÆÔÅ ÃÇÆËÌɹÅÁ Ê ÇË»¾ÉÊËÁ؆ ÅÁ ½ÄØ ÆÁÈȾľÂ » »¾ÉÎƾ Á ÆÁ¿Æ¾Â йÊËØÎ ɹ½Á¹ËÇɹ ›ÆÌËɾÆÆÁÂÁƹÉÌ¿ÆÔÂÃÇƆ ËÌÉÔ ǺɹÀÌ×Ë »ÆÌËɾÆÆÁ¾ ù† ƹÄÔ ǼɹÆÁоÆÆÔ¾»ÆÌËɾƆ ƾ ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ× ƹÉÌ¿Ædž ¼ÇÃÇÆËÌɹÁƹÉÌ¿ÆÇÂÈÇ»¾ÉΆ ÆÇÊËÕ× »ÆÌËɾÆƾ¼Ç ÃÇÆËÌɹ ƹÃÇËÇÉÔλÔÈÇÄƾÆÔɾºÉ¹

«¥©¥]¢¨˜¥†¤˜¥ §«£·ª¦¨¤ª˜££¦š¦Ÿ¥³¡©˜¤¦©š˜£´¥¦›¦ª §˜

Á ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ›Ç½¹ » ù† оÊË»¾ ˾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄØ Ⱦɾž† Ò¹¾ËÊØÈÇ»ÆÌËɾÆÆÁÅùƹĹÅ ɹ½Á¹ËÇɹÁƹÃÄÇÆÆÔ¾ɾºÉ¹ Á ÈÉÁ½¹×Ë ÈÇËÇÃÌ »ÁÆËÇdž ºÉ¹ÀÆÇÊËÕÁÄÁÀ¹»ÁÎɾÆÁØ ƹоÆÁ¾̼ĹƹÃÄÇƹɾº¾É ÁÃÈÉǽÇÄÕÆÇÂÇÊÁ»ÆÌËɾƆ ƾ¼ÇùƹĹÇ˽ljǺ¾ÊȾ† ÐÁËÈÇËÇÃÌ¿Á½ÃÇÊËÁ ˾ÈÄÇÆdž ÊÁ˾Ä× »ÁÆËÇ»Ì× ƹÈɹ»Ä¾Æ† ÆÇÊËÕ »ÁÆËÇǺɹÀÆÇÊËÕ ÐËÇ ÊÈÇÊǺÊ˻̾Ë ÈÇ»ÔѾÆÁ× ˾† ÈÄÇÇ˽¹ÐÁ ÇË ˾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄØ Ã Ë»¾É½Ç ͹À¾ Ê˾Æþ ɹ† ½Á¹ËÇɹ ¨Ç»ÔѾÆÁ¾ Àƹо† ÆÁØ ̼Ĺ ƹÃÄÇƹ ɾº¾É Á ÃÈÉǽÇÄÕÆÇÂÇÊÁ»ÆÌËɾÆƾ¼Ç ùƹĹÇËÇ˽ljºÌ½¾ËÊÈdž ÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ À¹»ÁÎɾÆÁ× ÈÇËdž ù¿Á½ÃÇÊËÁÁ Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ºÌ½¾Ë Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹ËÕ ºÇÄÕѾ¾ ȾɾžÑÁ»¹ÆÁ¾ ˾ÈÄÇÆÇÊÁ˾† ÄØ ÐËÇ ÈÉÁ»Ç½ÁË Ã ÊÆÁ¿¾ÆÁ× ǺɹÀÇ»¹ÆÁØƹÃÁÈÁÁÈÇ»ÔѾ† ÆÁ×˾ÈÄÇÇ˽¹ÐÁ ¬Å¾ÆÕѾÆÁ¾ ÀƹоÆÁØ ̼Ĺ ƹÃÄÇƹɾº¾ÉÁÈɹÃËÁоÊÃÁ ƾ»ÄÁؾËƹ˾ÈÄÇÇ˽¹ÐÌ»ɹ½Á† ¹ËÇɾ ˹ÃùÃŹÄÔÂ̼ÇÄƹÃÄdž ƹɾº¾ÉƾǺ¾ÊȾÐÁ»¹¾ËÆÁÀ¹† »ÁÎɾÆÁØÈÇËÇù ÆÁ¾¼Ç»ÁÆËdž ǺɹÀÆÇÊËÕ ¹ ÄÁÑÕ ÌÊÄÇ¿ÆؾË ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ɹ½Á¹ËÇɹ ¨É¾½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÔ¾ Àƹо† ÆÁØ ̼Ĺ ƹÃÄÇƹ ɾº¾É Á à ÈÉǽÇÄÕÆÇ ÇÊÁ »ÆÌËɾÆƾ† ¼Ç ùƹĹ ‰ ÈÉÁ ÖËÇÅ Ǻ¾† ÊȾÐÁ»¹¾ËÊØŹÃÊÁŹÄÕÆǾȾ† ɾžÑÁ»¹ÆÁ¾ ÈÇËÇù ÁÄÁ ‰ ÈÉÁ ÖËÇÅ Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹¾ËÊØ ŹÆ ÊÁŹÄÕƹØ »ÁÆËÇǺɹÀÆÇÊËÕ ÈÇËÇù˾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄØ

«¥©¥]¨˜œ ˜ª¦¨


Ïðåäëîæåíèÿ íà ÁÀÐÒÅÐ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

19

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ¹ÊÈÂŹ¿ÖÌÁÇ¿¾¿È·ÃÄź¿¼ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Öʽ¼¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉļ̹·ÉÁÊŸÅÇÅÉÄÒÌÈǼ»Èɹ ¹Ǽ¾ÊÂÓɷɼ μºÅ Ä· ÇÒÄÁ¼ ÈÉǼÿɼÂÓÄÅ ķοķ¼É ¹Å¾ÇŽ»·ÉÓÈÖ ¸·ÇɼÇ ™ ȹ־¿ È ÔÉ¿Ã „¨ÉÇÅÀº·¾¼É·’ ÅÉÁÇÒ¹·¼É ÄŹÊÕ ÇʸǿÁÊ„¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿ÖÄ·˜—§©œ§’˜·ÇɼÇȼºÅ»ÄÖrÔÉÅÅ»¿Ä¿¾¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÁÅÉÅÇÒÀÆÅÃŽ¼Éʹ¼Â¿Î¿ÉÓ ÆÇÅ»·½¿¿ÈÅÌÇ·Ä¿ÉÓ¹·ÏÁ·Æ¿É·Â

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

›ÆÇ»ÇÂÉ̺ÉÁþÅÔÈɾ½Ä¹¼¹¾ÅɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÔ¾ǺÓػľÆÁØ ÈǺ¹É˾ÉÆÇÅÌǺžÆ̝¹ÆƹØÌÊÄ̼¹ÈĹËƹتËÇÁÅÇÊËÕÉÊÈÆÂÀ ǺÓػľÆÁØ ÊÁÅ»ÇĹÊÌБËÇÅÈÉǺ¾ÄÇ»ÁÀƹÃÇ»ÈɾÈÁƹÆÁØ ÊÇÊ˹»ÄؾËÈ˹ýÁ

¨Ç »ÇÈÉÇʹÅ ɹÀžҾÆÁØ ɾÃĹÅÔ » É̺ÉÁþ „¨É¾½ÄÇ¿¾ÆÁØ ƹš™©«ž©”ǺɹҹÂ˾ÊÕÈÇ˾ľÍÇƹÅÇ˽¾Ä¹ɾÃĹÅÔ  † † † † † †ª¸ÊÔן £×нºÉ¸×††††&†NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨ ›¹¼ÇÆù ½ÇÊùÈÇĹ ÈÄÁÆËÌÊ ƹÄÁÐÆÁà ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ þ½É

©¯¢©ª ¥¾º¾ÄÕÃÇÉÈÌÊÆ¹Ø Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ÃÇ»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ ÄÁÆÇľÌÅ

®¡§¡°ª©· †† ††

ÇÊù »¾ÆÁÃÁº¹ÆÆÔ¾ žËÄÔÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾

§ÍÁÊƹØžº¾ÄÕ

††††

Ÿš¡ ÊËÉÇÁËŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ ˾ÎÆÁù

¨¾ÊÇÃ

††

Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÈÄÁËÔ¨£ ­šª ¨¥Á½É Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ»

œÉÌÀǻԾÁÄÁľ¼ÃǻԾ¹»ËÇ ¹½»Á¿ÃÁ½Á¹Å¾ËÉÇÅÁ

†† ††

Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ þɹÅÀÁË

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ

†† ††

£¹ÉËÇÆÆÔ¾ÃÇÉǺÃÁÎ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ Ê˾ÃÄÇÅÅ ¹É¾Æ½¹ÇÍÁÊÆÔÎÁÊÃĹ½ÊÃÁÎÈÇžҾÆÁÂ

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

†† †

£»¹ÉËÁÉÔ ÃÇÅžÉоÊÃÌ×ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË

†† ††

£É¹ÆÃÇÀÄǻǣ£† †Ãû¹ÉËÁɹ ÇÊùÈÇĹ »¹¼ÇÆù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÈÇȾɾɹºÇËþľʹ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔÂ

††

¤ª¨ ª¨ ›¨ ›¨§ ¥­ 04# ͹ƾɹ

§Ë½¾ÄŹˆÄÔ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ ÖľÃËÉÇŹË †††† £¹ÆϾÄØÉÊÃÁ¾ËÇ»¹ÉÔ

¥¹ÑÁƹÉ̺Á˾ÄÕƹؽ½É¾»¾ÊÁÆÔ¥©¦¨†

Ÿš¡ ÃÁÉÈÁÐ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä

††††

¥¾º¾ÄÕ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ¥­

£¹ÉËÉÁ½¿Á½ÄØÈÉÁÆ˾ɹ

††

¥Ø¼Ã¹Øžº¾ÄÕ

£ÁÉÈÁÐ

††††

¦¹ÉÌ¿ɾÃÄƹ»Ó¾À½¾†»Ô¾À½¾»¼§ÅÊà »Ê¾ƹÈɹ»

§É¼Ë¾ÎÆÁù Ç˽¾ÄŹ˾É ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††

§ºÌоÆÁ¾»¹»ËÇÑÃÇľ ™»ËÇËɹÆÃÇÄľ½¿

§Ê»¾ËÁËÈÉÁºÇÉÔÁÖľÃËÉÇÅÇÆËÁÀ½ º¹Æ½¹¿ÆÔ¾ÊÃɾȹ †† ÁľÆ˹ À¹¿ÁÅÔ¹ÆþÉÆÔÂÁ¼¾ÉžËÈÉÇùÄÔ»¹×ÒÁ  ª¡¨ ÁÀÇľÆ˹ ÈÁÊËÇľËÊÃǺÇÀ¹º ÊÃÇºÔ ÊÁÄÁÃÇÆ ÊŹÀù ƾÀ¹Å¾ÉÀ¿Á½ÃÇÊËÕ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ º¾ÆÀÁÆ À¹ÈйÊËÁ½ÈÉÁÀŹËÉÇƹ ÃľÂǺÇÂÆÔÂÁ¨›™ ¹»ËÇ»ÔÑù ÊȾÏǽ¾¿½¹

§Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® ÑùÍԆÃÌȾ ÃÌÎÆÁ ɹÊÃÉǤª¨

¤ª¨ ÅÇÆ˹¿Ⱦƹ žËÁÀÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›® ɾÃĹŹ ††

§Ë½¾Äù½É¾»¾ÊÁÆǺ¹ÆÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ

¾É¾»ÇǺÉÊ˹ÆÃÁ ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ›¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

§Ë½ÔλȹÉÆÇ˾ľ¥¾Ð˙

»¾ÉÁžË ¨›® ÇÃÆÇǼƾÊË ¨›® ȾÊÇÃÊËÉÇÁË ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ Ê˾ÃÄÇ¿¹ÉÇÊË ÊȾÏǽ¾¿½¹ ľËÀÁÅ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ʹÆ˾Î ÃɹÊù ÃÇľÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÎÁÅÁؽ»Ç½ÇÇÐÁÊËÃÁ

††††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕι

™»ËÇ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ÃÁÉÈÁÐ ÉÇŹÑù ÉÇÃÃÇ Ï»¾ËƹØ ¯¾Å¾ÆË ÈÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ Å Ï»¾ËÆÇ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉÎ ¨¾ÊÇà ʾËù £¹ÄÁÍÇÉÆÁØ ªÁÏÁÄÁØ ÃÇÄǽ¾Ï ÈÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉ ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØɹÀÆÔ¾ɹÀžÉÔÁÏ»¾Ë¹ÃɹÊù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø ½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾Éվɹ

†† ††

¨Ç¼Çƹ¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ »¹¼ÇÆù ½ÇÊùÈÇĹšÉÌÊÇà ÊËÉǼ¹ÆÔ ƹÄÁÐÆÁÚÄÇÆιÌÊ

††††

¦Ç»Ô¹Šœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ» ˾ÆË £¹Å™ † ºÌ ­¹Æ¾É¹ ›¨ É̺¾ÉÇÁ½ ÇƽÌÄÁÆ ϾžÆË

©¾ÃĹŹƹɹ½ÁÇ ªÁºÁÉÊùØ¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ

£ÄÁÆÁƼǻԾÌÊÄ̼Á ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂƹ

††††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌƧ˽¾Äùº¹ÆÕ

¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈǽ¡Ÿª ¦Ç»PÅÇÊÃǻù

††††

¬ÊÄ̼Áº¹ÀÔÇ˽Ôι¨ÇÄÁËÇ˽¾Ä

ž¿¾Å¾ÊƹÉùÆÏËÇ»ºÌκĹÆÃÁ ÃÇÆ»¾ÉËÔÈÇ©ÇÊÊÁÁ ††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ËÇÈÉÇÊÁÅÊÇǺÒÁËÕǺÖËÇÅ«¹ËÕØƾ¤ØѾ»ÊÃÇ ÈÇ˾ľÍÇÆ̆†††ÁÄÁÈÇÖľÃËÉÇÆÆÇÂÈÇÐ˾TBMFT!EJNBSLSV


20

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ â ðåæèìå ON-LINE

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

§ÒÄÅÁÉÇÊ»·¹Å¾¹Ç·Ð·¼ÉÈÖÄ·»ÅÁÇ¿¾¿ÈÄÒÀÊÇŹ¼ÄÓ ÁÅÃÆ·Ä¿¿¹ÄŹÓ·ÁÉ¿¹ÄÅķĿ÷ÕÉƼÇÈÅÄ·Â ·ÁÅ¿μÈɹž·ÁÇÒÉÒ̹·Á·ÄÈ¿Àʹ¼Â¿Î¿ÂÅÈÓ¹ºÅ»Ê ÆÅÈÇ·¹Ä¼Ä¿ÕÈ ¹ÉÇ¿Ç·¾· ȹ¿»¼É¼ÂÓÈɹʼÉŸ¾ÅÇÁÅÃÆ·Ä¿¿4UBGGXFMMÄ·ÅÈÄŹ¼¾·ÁÇÒÉÒÌÆÇżÁÉŹ¿Æž¿Í¿ÀœÈ¿¹ƼǹÅà Á¹·Çɷ¼ºÅ»·ŸѼþ·ÁÇÒÉÒ̹·Á·ÄÈ¿ÀÈÅÈÉ·¹ÂÖ¹ÈǼ»Ä¼ÃÅÉÊÇŹÄֺŻ· ÉŹÖĹ·Ç¼÷ÇɼºÅ»·ÅÄÆǼ¹ÒÈ¿Â ¢µÅпº½ÁºÓÇÆÔÁÂø½º·½¹ÐÆĺË Ǻʽ¿½ÅÃÆƽ¾Æ¿Ã¸ÃÄÅý¼·Ã¹ÆÇ·µ Âà Æ˺µŽ¾ ŵ¼·½Ç½Ô ¸È¶½ÇºÀÑÂо ¹ÀÔ ÅÃÆƽ¾Æ¿Ã¸Ã µ·ÇÃÄÅÃÁµ Ä÷ÇÃÅÔºÇÆÔ ½ µ Åпº ¹ÃÅûÂÃÆÇÅýǺÀÑÂþ ÆĺËǺʽ¿½ŸÅ½¼½Æ º¹ÃÆǵÇÿÂ÷ÐÊ ŵ¼Åµ¶ÃÇÿ ½ ¼µÇÔÂȷ͵ÔÆÔ ÁùºÅ½ ¼µË½Ô ÄÅý¼·Ã¹ÆÇ·µ º Äü·ÃÀÔÀ½ ½ ¹Ã ƽÊ ÄÃÅ º Äü·ÃÀÔÓÇ ÅÃÆƽ¾Æ¿½Á ¿ÃÁĵ½ÔÁÃÇ·ºÇ½ÇÑÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·ÈÓνÁ Äź¹ÀûºÂ½ºÁ µ ½ÁºÓν¾ÆÔ ÆÄÅÃÆ · Â÷ÐÊƺ¸ÁºÂǵÊÃǺ̺ÆÇ·ºÂÂøÃÅпµ ÆĺËǺʽ¿½ µ ǵ¿»º ¿Ã¿ÈŽÅ÷µÇÑ µ ŵ·ÂÐÊ Æ ½ÁÄÃÅÇÂþ ÆĺËǺʽ¿Ã¾ ·Çŵ¹½Ë½ÃÂÂÐÊƺ¸ÁºÂǵÊ

¢ÆÍ ˜Å¼È½Á 

›¸ÃËÐÂÆ º»½ÅÀÁ 

¨¸ÂÀÊÀÅ º»½ÅÀÁ 

¥½Ï½ÇÆȽÅÂÆ §½ÊÈ 

¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ ½ÁɾÃËÇÉ ª£„¥ÇÊËÇ»ÁÔ

½ÁɾÃËÇÉ §§§„œ¹Ä¾¹ ¡Æ¿ÁÆÁÉÁƼ”

½ÁɾÃËÇÉ §§§„œÉÌÀdž ÈǽӾÅÊȾφ ˾ÎÆÁù†§ÅÊÔ

ƹйÄÕÆÁÃÇ˽¾Ä¹ œÇÊ˾Îƹ½ÀÇɹ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ: ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ Ê ÑÒÀÐÒÓ Ðûíîê òðóäà Ñåçîííûé ôàêòîð ©ÔÆÇà ËÉ̽¹ »ÇÀ»É¹Ò¹¾ËÊØ ƹ ½ÇÃÉÁ† ÀÁÊÆÔÂÌÉÇ»¾ÆÕ ÃÇÅȹÆÁÁ»ÆǻչÃËÁ»ÆÇ ƹÆÁŹ×ËȾÉÊÇÆ¹Ä ¹ÃÇÄÁоÊË»ÇÀ¹ÃÉÔËÔÎ »¹Ã¹ÆÊÁÂÌ»¾ÄÁÐÁÄÇÊÕ»¼Ç½ÌÈÇÊɹ»† ƾÆÁ×Ê»ËÉÁɹÀ¹ Êľ½Ì¾ËÁÀǺÀÇɹ ÃÇÅȹÆÁÁ 4UBGGXFMM ƹ ÇÊÆÇ»¾ À¹ÃÉÔËÔÎ ÈÉǾÃËÇ» Á ÈÇÀÁÏÁ žÊÄÁ » ȾɻÇÅ û¹É† ˹ľ ¼Ç½¹ ǺӾÅ À¹ÃÉÔËÔÎ »¹Ã¹ÆÊÁ ÊÇÊ˹»ÄØÄ » Êɾ½Æ¾Å ÇË ÌÉÇ»ÆØ ¼Ç½¹ ËÇ»ØÆ»¹É¾†Å¹É˾¼Ç½¹ÇÆÈɾ† »ÔÊÁÄ ª¹Å¹Ø ºÇÄÕѹØ ¹ÃËÁ»ÆÇÊËÕ ƹºÄ×½¹Ä¹ÊÕ » ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆdž˾ÎÆÁоÊÃÇÅ ʾ¼Å¾Æ˾ ÄǼÁÊËÁþÁ͹ÉŹϾ»ËÁþ«¹ÃÌ× ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆÌ× ½ÁƹÅÁÃÌ Ǻ¾ÊȾÐÁÄÁ ˾ ɹºÇËÆÁÃÁ ÃÇËÇÉÔÎ ¹ÃËÁ»ÆÇ ÊÇÃɹҹÄÁ » ¼Ç½Ì ¹ ʾÂйÊ ƹÆÁŹ×Ë „¬ ÃÇņ ȹÆÁ ÈÇØ»ÁÄÁÊÕ ÈĹÆÔ ÈÇ ƹÂÅÌ ÆÇ»ÔÎ ÊÇËÉ̽ÆÁÃÇ»›Ç»ËÇÉÇÅû¹É˹ľ¼Ç½¹ ÅÔÇ¿Á½¹¾ÅºÇľ¾»ÔÊÇÃÌ×¹ÃËÁ»ÆÇÊËÕÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ ÃÇÅȹÆÁ†ɹºÇËǽ¹Ë¾Ä¾Â ÈÇÊľ ʽ¹ÐÁ ¼Ç½Ç»Ç ÇËоËÆÇÊËÁ” t ÇËžй¾Ë ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÕÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆdžº¹ÆÃÇ»ÊÃǼÇ ʾÃËÇɹ4UBGGXFMMžÄ¾Æ¹ªÁ½ÇɾÆÃÇ § ËÇÅ ÐËÇ ÉÔÆÇà ËÉ̽¹ Ì»¾É¾ÆÆÇ »ÇÀ† »É¹Ò¹¾ËÊØ Ã ½ÇÃÉÁÀÁÊÆÔÅ ÈÇùÀ¹Ë¾ÄØÅ Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊ˻̾Ë ˹ÿ¾ ÇËоË )FBE)VOUFS Ç ½ÁƹÅÁþ ÈÇػľÆÁØ »¹Ã¹ÆÊÁ » ÉÇʆ ÊÁÂÊÃÁÎ ÃÇÅȹÆÁØÎ «¹Å ÇËžй×Ë ÐËÇ Ê ;»É¹ÄØ ÈÇ ŹÉË ¼Ç½¹ ÉÇÊË ÐÁÊĹ »¹Ã¹ÆÊÁÂÊÇÊ˹»ÁÄ ÐËÇ»½»Ç¾ºÇÄÕѾ оÅ»ÈÉÇÑÄÇÅ¼Ç½Ì Á»ËÉǾºÇÄÕѾ оÅ ¼Ç½ÇÅɹƾ¾«¹Ã¿¾ÇËžй¾ËÊØɾÀÃÁÂÉÇÊË ɾÀמsǺÓØÊÆؾËÊØÖËÇ˾ŠÐËÇƹÉÔÆÇà ËÉ̽¹»ÔÑÄÁ˾ɹºÇËÆÁÃÁ ÃÇËÇÉÔ¾ºÔÄÁ» ÇËÈÌÊùÎÁÄÁƹƾÈÇÄÆÇÂɹºÇоÂƾ½¾Ä¾

§ËžËÁÅ ÐËÇ ÈÇ ½¹ÆÆÔÅ ¥ÁÆÀ½É¹»¹ Ê ƹйĹ ŹÉ˹ ÈÇ ¹ÈɾÄØ ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ ÊÇÃɹËÁĹÊÕtÊ ÅÄÆ½Ç ÅÄÆоÄdž »¾Ã t ÐÁÊľÆÆÇÊËÕ ɹºÇËÆÁÃÇ» ƹÎǽÁ»† ÑÁÎÊØ » ÈÉÇÊËǾ »ÔÆÌ¿½¾ÆÆÔÎ ÇËÈÌÊùÎ ÁÄÁɹºÇ˹»ÑÁÎƾÈÇÄÆǾɹºÇо¾»É¾ÅØ «¹Ã¿¾ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇÀ¹ÊоËʾÀÇÆÆǼÇ ͹ÃËÇɹ ÊÆÁ¿¹¾ËÊغ¾ÀɹºÇËÁϹtÀ¹Èdž Êľ½Æ××ƾ½¾Ä×ÐÁÊľÆÆÇÊËÕÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔκ¾ÀɹºÇËÆÔÎÊÆÁÀÁĹÊÕƹ ÁÊÇÊ˹»ÁĹ ÅÄÆоÄÇ»¾Ã ™Æ¹ÄÁËÁÃÁ ÈÉǼÆÇÀÁÉÌ×Ë ÐËÇ Ã ÃÇÆÏÌ ¹ÈɾÄØ ÇËÃÉÔËÔÎ »¹Ã¹ÆÊÁ ºÌ½¾Ë ºÇÄÕѾ оŽ»¹¼Ç½¹ƹÀ¹½ ¹ÖËÇÇÀƹй¾Ë»ÇÊÊ˹† ÆǻľÆÁ¾ÉÔÆù»ǺҾÅǺӾž§Ê¾ÆÕ× ˹ÿ¾Ç¿Á½¹¾ËÊغÌÉÆÔÂÉÇÊË»¹Ã¹ÆÊÁÂt ƹ ÌÉǻƾ † ›ÈÉÇоŠ ùà ÇËžй¾Ë ÈɾÀÁ½¾ÆË ÃÇÅȹÆÁÁ )FBE)VOUFS ·ÉÁ ›ÁÉÇ»¾Ï ƾÊÅÇËÉØƹËÇ ÐËÇÉÔÆÇÃÈÇÐËÁ ÈÇÄÆÇÊËÕ×»ÇÊÊ˹ÆÇ»ÁÄÊØ»ǺÒÁÎǺӾŹΠ ¾¼ÇÈÊÁÎÇÄǼÁоÊùØÊÇÊ˹»ÄØ×Ò¹ØÃÇɾƆ ÆÔÅ ǺɹÀÇÅ ÁÀžÆÁĹÊÕ „¦¹ÃÇƾφËÇ À¹ÃÇÆÐÁÄÊØ ½ÁÃ˹Ë ÊÇÁÊù˾ľ  ËɾºÇ† »¹»ÑÁÎ ºÇÄÕÑÁ¾ ½¾ÆÕ¼Á ƹ ÈÌÊËÇÅ žÊ˾ Á ÈɾÃɹËÁĹÊÕ º¾Ñ¾Æ¹Ø ¼ÇÆù À¹ÉÈĹË ©¹ºÇ˹ËÕÊùƽÁ½¹Ë¹ÅÁÊ˹ÄÇÃÇÅÍÇÉËƾ¾ ÁÊÈÇÃÇÂƾ¾” tÇËžй¾ËÇÆ › ˾оÆÁ¾ ÈÉÇѾ½Ñ¾Â ƾ½¾ÄÁ ºÇľ¾ ËÔÊÆÇ»Ôλ¹Ã¹ÆÊÁÂÀ¹Ø»Ä¾ÆÇÁɹºÇ† Ëǽ¹Ë¾ÄØÅÁ §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ¦¹»¾ÉÆǾ ƹйÄ ½¾ÂÊ˻ǻ¹ËÕ ʾÀÇÆÆÔ ͹ÃËÇÉ ¹ ÖËǻɾÅØËÉ̽ÇÌÊËÉǾÆÔº¾ÀɹºÇËÆÔÎ  ƹÈɹ»Ä¾ÆÔ ƹ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǾ ǺÌоÆÁ¾ ›Ê¾¼Ç ÈÇ ÊÇÊËÇØÆÁ× ƹ ƹйÄÇ ¹ÈɾÄØ » ǺĹÊËÆÇÅ º¹Æþ Êǽ¾É¿¹ÄÇÊÕ

»¹Ã¹ÆÊÁÂɹºÇÐÁΞÊË ¹ÌÉÇ»¾ÆÕÀ¹† ɾ¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÆǺ¾ÀɹºÇËÁÏÔÊÇÊ˹»ÄØÄ ÇËÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁ¹ÃËÁ»ÆǼÇƹʾľÆÁØ ¦¹ÇȾɾ¿¹×Ò¾¾ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǾǺÌо† ÆÁ¾ƹÈɹ»Ä¾ÆÔɹºÇËÆÁÃÇ» ¹ÃÄ×ÐÁÄÁ ½Ç¼Ç»ÇÉÔ ƹ ÇËÃÉÔËÁ¾ ÊǺÊË»¾ÆÆǼÇ ½¾Ä¹ ¿Á˾ľÂ ɾ¼ÁÇƹ ¹ »ÔÈÌÊÃÆÁù ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁÂÈÉÁÊËÌÈÁÄÁ ÃÊ˹¿ÁÉǻþƹÈɾ½ÈÉÁØËÁØÎ £ËÇÅÌ¿¾ ÈÇÁËǼ¹ÅÃÇÆÃÌÉʹ»ǺĹÊËÁ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÔÄÌÐÑÁ¾ɹºÇËǽ¹Ë¾ÄÁ ½ÇÊËÁ¼† ÑÁ¾ » ¼Ç½Ì ƹÁºÇľ¾ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎ ɾÀÌÄÕ˹ËÇ»»Ê;ɾÊǽ¾ÂÊË»ÁØÀ¹ÆØËÇÊËÁ ƹʾľÆÁØ £ÇÆÃÌÉÊ ÈÉǻǽÁÄÊØ Êɾ½Á Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂÁÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÈɾ½ÈÉÁ† ÆÁŹ˾ľÂÈÇÁËǼ¹Åùľƽ¹ÉÆǼǼǽ¹» оËÔɾÎÆÇÅÁƹÏÁØÎÊÇÀ½¹ÆÁ¾ÁÊÇÎɹƾ† ÆÁ¾ɹºÇÐÁΞÊËÁÆÆÇ»¹ÏÁÁ»ɹÀ»ÁËÁÁù† ½ÉǻǼÇÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä¹ÌйÊËÁ¾»ÈÉǼɹÅŹÎ ¹ÃËÁ»ÆÇ ÈÇÄÁËÁÃÁ À¹ÆØËÇÊËÁ ƹʾľÆÁØ ÊÇÏÁ¹ÄÕƹØÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËըǺ¾½Á˾ľÂ ÇÈɾ½¾ÄØĹÃÇÆÃÌÉÊƹØÃÇÅÁÊÊÁØ »ÊÇÊ˹» ÃÇËÇÉÇ»ÇÑÄÁÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÁÇËɹÊľ»ÔÎ ÅÁÆÁÊ˾ÉÊË» Çɼ¹ÆÇ»žÊËÆǼÇʹÅÇÌÈɹ»† ľÆÁØ ÊÄÌ¿ºÔ À¹ÆØËÇÊËÁ ǺӾ½ÁƾÆÁØ ɹºÇËǽ¹Ë¾Ä¾Â ÈÉÇÍÊÇ×ÀÇ» ¨ÉÁ Èǽ»¾½¾ÆÁÁ ÁËǼǻ ÌÐÁËÔ»¹ÄÁÊÕ ˹ÃÁ¾ÈÇùÀ¹Ë¾ÄÁ ùÃƹÄÁÐÁ¾ÃÇÄľÃËÁ»† ÆǼǽǼǻÇɹ ɹÊÑÁɾÆÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¼¹É¹ÆËÁÁ ÈÉÁ ÈÉÁ¾Å¾ ƹ ɹºÇËÌ ÅÇÄǽÔÎ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÈÉdž ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǾ ǺÌоÆÁ¾ ɹºÇËÆÁÃÇ» À¹ ÊоË Êɾ½ÊË» ɹºÇËǽ¹Ë¾ÄØ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ ÊǻɾžÆÆÔÎ ˾ÎÆÇÄǼÁ ÈÇ ɹºÇ˾ Ê ȾÉÊÇƹÄÇśʾ¼Ç»ÃÇÆÃÌÉʾÌйÊ˻ǻ¹ÄÁ


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

ɹºÇËǽ¹Ë¾Ä¾Â›ÆÇÅÁƹÏÁÁ„ªÇÀ½¹ÆÁ¾ ÁÊÇÎɹƾÆÁ¾ɹºÇÐÁΞÊ˔ÄÌÐÑÁÅÈÉÁ† ÀƹÆÇ §§§ „£¾½É” «¹»ÉÁоÊÃǼÇ ɹÂÇƹ ¡ÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔ¾ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁØ » ɹºÇ˾ Ê ù½É¹ÅÁ ÌÊȾÑƾ¾ ½É̼ÁÎ »Æ¾½ÉؾË ¦¨§ „¥ÇÊËÇ»ÁÔ ¦¹ Èɾ½ÈÉÁØËÁÁ ÊÇÀ½¹Æ Á ½¾ÂÊ˻̾Ë ÁÆÊËÁËÌË ƹÊ˹»ÆÁоÊË»¹ ɹÀ† »Á˹ Ͼľ»¹Ø Èǽ¼ÇËǻù ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» » ÌÐɾ¿½¾ÆÁØÎÈÉÇÍ˾ÎǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ¦Ç ÃÉÁÀÁÊÆÔ¾ ػľÆÁØ » ÅÁÉǻǠÁ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ ÖÃÇÆÇÅÁþ ÈÇÎÇ¿¾ ÇÃÇƆ й˾ÄÕÆÇ ƾ ÈɾǽÇľÆÔ ÈÇÖËÇÅÌ » ÖËÁÎ

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ â ðåæèìå ON-LINE

21

ÌÊÄÇ»ÁØÎ ƹ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÅ ÌÉǻƾ ÆÌ¿ÆÇ ¹½¹ÈËÁÉÇ»¹ËÕÊØ Ã ÊǻɾžÆÆÔÅ ɾ¹ÄÁØÅ «ÇÐƾ¾sɹÀ»Á»¹ËÕÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÇÈɾ½¾† ÄØ×ÒÁ¾ÄÁÏÇÇÅÊÃÇÂÖÃÇÆÇÅÁÃÁ99*»¾Ã¹ À¹ÈÌÊÃÀ¹»Ç½Ç»ÈÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÌÈÇÄÁÃÉÁ† Ê˹ÄÄÁоÊÃǼÇ ÃɾÅÆÁØ ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ Ê˾ÃÄÇ˹ÉÔ ºÁÇÃĹÊ˾É ¶ËÁ ƹÌÃǾÅÃÁ¾ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔ¾ ÈÉǾÃËÔ ½¹½ÌË ÆǻԾ ɹºÇÐÁ¾žÊ˹ Ǻ¾ÊȾй˾¿¾¼Ç½ÆÔÂÈÉÁ† ÉÇÊË»ÆÌËɾÆƾ¼Çɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÈÉǽÌÃ˹ ¹ ˹ÿ¾ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÈÇÊËÌÈľÆÁØ » ǺĹÊËÆǺ׽¿¾Ë

¨¾ÉÊȾÃËÁ»ÆǾɹÀ»ÁËÁ¾ÁÆǻԾɹºÇÐÁ¾ žÊ˹ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØ ÈÇØ»ØËÊØÊÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»ÇÅ ÅÁÆÁ†À¹»Ç½Ç» ÈÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ì ÅÇÄÇù ÈÉÁ »»Ç½¾ » ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ÊËÉdž ØÒ¾¼ÇÊØ ÃÉÌÈØÆǼÇ À¹»Ç½¹ » £¹Ä¹ÐÁÆÊÃÇÅ ɹÂÇƾ À¹»Ç½¹ ÈÇ ¼Ä̺ÇÃÇ ȾɾɹºÇËþ ŹÊÄÁÐÆÔÎÃÌÄÕËÌÉ»«¹»ÉÁоÊÃÇÅɹÂÇƾ Á½ÉÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË» šÌ½¾Å ƹ½¾ØËÕÊØ Î̽ÑÁ¾ »É¾Å¾Æ¹ ½ÄØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁ½É̼ÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂȾɾ† ÎǽØË»ù˾¼ÇÉÁ×ÈÉÇѾ½Ñ¾¼Ç»É¾Å¾ÆÁ

Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹¾ËÊØ ƾ ËÇÄÕÃÇ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ ¿ÁÀÆÁÄ×½¾Â ÆÇÁÊÇÎɹÆÆÇÊËÕÁÅÌÒ¾ÊË»¹ ÇÎɹƹÇÃÉÌ¿¹×Ò¾ÂÊɾ½Ô ÈÉÁÖÃÊÈÄ̹˹† ÏÁÁ˾ÎÆÁÃÁ §ÊÆÇ»ÆÔÅÁÀ¹½¹Ð¹ÅÁÖËÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ùûÔØÊÆÁÄÇÊÕ Ø»ÄؾËÊØÃÇÆËÉÇÄÕ˾ÎÆÁ† оÊÃǼÇÊÇÊËÇØÆÁØËɹÃËÇÉÇ» ʹÅÇÎǽÆÔÎ ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁ½É̼ÁÎŹÑÁÆÁ ÈÉÁϾÈÇ» ÈÉÁоŠƾÀ¹»ÁÊÁÅÇÇËÁÎÈÉÁ† ƹ½Ä¾¿ÆÇÊËÁ«¹Ã¿¾À½¾ÊÕÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆƹØɾ¼ÁÊËɹÏÁØÈǽƹ½ÀÇɆ ÆÔÎ ŹÑÁÆ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ ˾ÎÇÊÅÇËÉÇ» ɾ¼ÁÊËɹÏÁØ À¹ÄǼǻÔÎ ÇȾɹÏÁ ÈÉÁ¾Å ÖÃÀ¹Å¾ÆÇ»ƹÈɹ»ÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ÅËɹÃËdž ɹÅÁÁʹÅÇÎǽÆÔÅÁŹÑÁƹÅÁʻԽ¹Ð¾Â ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾¼Ç̽ÇÊËÇ»¾É¾ÆÁØÁ˽ ª¾¼Ç½ÆØ ƹ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÅ Ìо˾ » §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÊÇÊËÇÁËºÇľ¾ËÔʾ½ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ » ËÇÅ ÐÁÊľ » ™¨£ s  ËÔʾ½ šÇľ¾ÈǽÉǺÆÇǽÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÊȾÏ˾ÎÆÁþɹÊÊùÀ¹ÄŸϸÃÔÅÀÂÆʼ½Ã¸ ɺƼÅƆ¸Å¸ÃÀÊÀϽÉÂÆÁȸ¹ÆÊÓÀºÓ¼¸ÏÀ ˼ÆÉÊƺ½È½ÅÀÁ ›ÆÉʽÍŸ¼¿Æȸ ¦ÄÉÂÆÁ ƹøÉÊÀ§½ÊÈ¥½Ï½ÇÆȽÅÂÆ s ÄØ ƹÊ ¼Ä¹»ÆǾ ÐËǺÔ ˾ÎÆÁù Êdž ÊËÇØĹƹÌо˾ÁʻǾ»É¾Å¾ÆÆÇÈÉÇÎǽÁĹ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ ˾ÎÆÁоÊÃÁ ÇÊÅÇËÉ ¥Ô ɾ¼ÁÊËÉÁÉ̾Å »Ê× ˾ÎÆÁÃÌ » ËÇÅ ÐÁÊľÁ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÌ× ËɹÃËÇÉÔ ÊÃɾȾÉÔ ºÌÄÕ½ÇÀ¾ÉÔ Êƾ¼Ç̺ÇÉÇÐÆÔ¾ ŹÑÁÆÔ Á ÈÉ Á ʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÌ× ¬ƹÊƹÌо˾ÊȾÏ˾ÎÆÁùʹÅÔÎɹÀÆÔÎ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂsÁ¼ÇÉǽÊÃÁÎ ÁǺĹÊËÆÔÎ ª¹ÅÔ¾ ÃÉÌÈÆÔ¾ t ÃÇÅȹÆÁÁ „ªËÉÇÂʾɆ »Áʔ „¥ÇÊËÇ»Áà „ÇÉÊËÉÇ” ɹÀÄÁÐÆÔ¾ ©ª¬Á½É̼Á¾ ¦¾ÃÇËÇÉÔ¾Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁƹÇÅÊÃÇÅÉÔÆþ Èɾ½Ä¹¼¹×Ë ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÌ× ÊȾφ ˾ÎÆÁÃÌ»¹É¾Æ½Ì ¹ÅÆǼÁ¾sÃÈÉǽ¹¿¹Å ƹÈÉÁÅ¾É „™»ËÇÊȾÏŹє º¹ÀÔ Êƹº¿¾† ÆÁØ„ª¾ÅÁɾоÆÊùؔ „ªÁºÁÉÊùؔÁÈÉ ª¾¼Ç½ÆØ » Ê»ØÀÁ Ê ÃÉÁÀÁÊÇÅ ÊÁË̹ÏÁØ ˹ÃÇ»¹ ÐËÇ ƾÃÇËÇÉÔ¾ ÍÁÉÅÔ » ϾÄØÎ ÖÃÇÆÇÅÁÁ ºÔ»¹¾Ë ƾ Ê˹»ØË Áž×ÒÌ×ÊØ ˾ÎÆÁÃÌ ƹ ÌоË ¦Ç ÃÉÇž ËÇ¼Ç ÐËǺÔ ÈÇÊ˹»ÁËÕ ¾¾ ƹ ÌÐ¾Ë ÆÌ¿¾Æ ¾¿¾¼Ç½ÆÔ ˾ÎÆÁоÊÃÁ ÇÊÅÇËÉ ÈÄ×Ê ÇÈĹ˹ ÊËɹ† ÎÇ»ÃÁÈÇÄÌй¾ËÊØÖËÁÀ¹ËɹËÔÊÇÊ˹»ÄØ×Ë ºÇÄÕѾÉ̺ƹ¾½ÁÆÁÏÌÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ™¾ÊÄÁÖËÇÂ˾ÎÆÁÃÁ»ÃÇÅȹÆÁÁƾÊÃÇÄÕÃÇ ½¾ÊØËÃÇ» ÄØƾÃÇËÇÉÔÎÍÁÉÅÈÇÄÌй¾ËÊØ Á½ÇÉǼǻ¹ËǦÇÀ¹ÃÇƾÊËÕÀ¹ÃÇÆ žÊÄÁÊɹ»ÆÁ»¹ËÕÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾Ê½ÇÃÉÁÀÁʆ ÆÔÅȾÉÁǽÇÅ ËǽÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ˾ÎÆÁÃÁ»ǺĹÊËÁºÔÄÇÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÇ

»¼Ç½Ìs¾½ »¼s¾½ ¨É¾½Ê˹»Ä¾ÆÇ Ã ÇÊÅÇËÉÌ ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ¾½Á¾½¡ÀÆÁÎ˾ÎÇÊÅÇËÉÈÉdž ÑÄÁ»¼s¾½ ¹»¼s¾½ ¨ÇÄÌй¾ËÊØ ÐËÇ » ÃÉÁÀÁÊÆÔ ¼Ç½ À¹É¾¼Á† ÊËÉÁÉÇ»¹ÆÇ ˾ÎÆÁÃÁ ºÔÄÇ ½¹¿¾ ºÇÄÕѾ ªÉ¾½Á ŹÑÁÆ s ¹»ËǼɾ½¾ÉÔ ùËÃÁ ¹Ê† ͹ÄÕËÇÌÃĹ½ÐÁÃÁ ºÌÄÕ½ÇÀ¾ÉÔ ¼É¾Â½¾ÉÔ ÖÃÊù»¹ËÇÉÔ ¬ ÇÅÁо Áž¾ËÊØ ùà Áņ ÈÇÉËƹØÊȾÏ˾ÎÆÁù ˹ÃÁÇ˾оÊË»¾ÆÆ¹Ø ÈÉÁоŠ ÅÇ¿ÆÇ ÊùÀ¹ËÕ » ɹ»ÆÔÎ ½ÇÄØÎ ÄØ ÈÉÁžɹ ɹÊÊÅÇËÉÁÅ ɾ¼ÁÊËɹÏÁ× ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ ŹÑÁÆ Ê ŹÉ˹ ¼Á½Çʾ¼Ç½ÆØÑƾ¼Ç½Æػʾ¼ÇÀ¹ÖËÇË ȾÉÁǽÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆǾ½˾ÎÆÁÃÁ ¨ÉÁоÅŹÑÁÆÇËÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ† »Ç½Á˾ÄØ ¹»ËÇÈǼÉÌÀÐÁà /JTTBO'"6 ÖÃÊù»¹ËÇÉ )JUBDIJ†;9†¦† 7PMWP 79 8Á½É ÁÊËÇÄÕÃÇ¿¾Ç˾оÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ËɹÃËÇÉÔ °« ¹»ËǼɾ† ½¾ÉÔ šÉØÆÊÃǼÇ ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇ À¹»Ç½¹ Á ½É ¦Ç»Ç ˾ÎÆÁÃÁ ÁÎ ÖËÁÎ †ËÁ »Ê¾¼Ç ½»¾ ¾½ÁÆÁÏÔ ¼ »ÔÈÌÊù ÖÃÊù»¹ËÇɆÈǼÉÌÀÐÁà +$# s $9s 84† 4.ÁÖÃÊù»¹ËÇɆÈǼÉÌÀÐÁÃ5&3&9 Á ¾½s¼»ÔÈÌÊù ÖÃÊù»¹ËÇÉ%004"/ 40-"3 8†7 ÖÃÊù»¹ËÇɆËɹÆѾÂÆ ¶«¯†™†§ ºÌÄÕ½ÇÀ¾É$"5%3ÁÈÉ ™À¹¼»ÔÈÌÊùƾÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÇ ÈÇù ÆÁ ǽÆÇ ¾½ÁÆÁÏÔ Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ǺÆǻľÆÁ¾½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎŹÑÁÆ »Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÎÁ½¾ËÃɹÂƾž½Ä¾ÆÆÇ žÊÄÁ ½Ç ÃÉÁÀÁʹ ËÇÄÕÃÇ À¹ žÊØÏ ɾ¼Á† ÊËÉÁÉÇ»¹ÄÇÊÕ ½Ç ¾½ ˹ÃÇ ½ÇÉÇ¿Ædž ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ˾ÎÆÁÃÁ ËÇ ʾÂйÊ t ¾ÊÄÁ ǽƹ Ì¿¾ÊÐÁ˹¾ËÊØÎÇÉÇÑÇ¡ÖËÇÈÇÆØËÆÇ ©¹ÆÕѾ ƹ ÈÉÁǺɾ˾ÆÁ¾ ˾ÎÆÁÃÁ ÅÇ¿ÆÇ ºÔÄÇ ºÉ¹ËÕ Ãɾ½ÁË ÈÉÁǺɾ˹ËÕ ÈÇ ÄÁ† ÀÁÆ¼Ì ˾ȾÉÕ Ê ÖËÁÅ ÊÄÇ¿ÆÇ ¦Ç ºÌ½¾Å ƹ½¾ØËÕÊØ ÐËÇ ʹÅǾ ÊÄÇ¿ÆǾ »É¾ÅØ Ì¿¾ ÈÇÀ¹½Á ÁÊÁË̹ÏÁØÊƹйÄÇÅʾÀÇƹƹÐƾË ÌÄÌÐѹËÕÊØ ª¾ÂйÊ ÊǻɾžÆÆÌ× ùоÊË»¾ÆÆÌ× ÁÅÈÇÉËÆÌ×ÊȾÏ˾ÎÆÁÃ̽ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ » §ÅÊþ ÅÇ¿ÆÇ Ì»Á½¾ËÕ ÆÇ ƾ ˹à йÊËÇ ùà ÎÇ˾ÄÇÊÕ ºÔ ˹à ùà ÈÉÁžƾÆÁ¾ Ç˾оÊË»¾ÆÆÇÂÈǽ¾É¿¹ÆÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁÁÁƆ ÊËÉÌžÆ˹ǺÎǽÁËÊØʾ¼Ç½ÆØÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ½¾Ñ¾»Ä¾™ƹÁºÇľ¾йÊËÇÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅÔÅÁ »Á½¹ÅÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ»Ê¾¼½¹ºÔÄÁ º¹Ñ¾ÆÆÔ¾ ÃɹÆÔ ÊÉÇà ¿ÁÀÆÁ ÃÇËÇÉÔÎ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ »¾ÄÁà ˹à ¿¾ Á ¹»ËÇÃɹÆÔ ÃÇËÇÉÔ¾º¾ÉÌËʻǾÂÅǺÁÄÕÆÇÊËÕ×ÁºÇľ¾ ½ÇÊËÌÈÆÔ оź¹Ñ¾ÆÆÔ¾ÃɹÆÔ ¨ÇÖËÇÅÌÈǻǽ̝º»½ÅÀÁ¨¸ÂÀÊÀÅ ¼À† ȽÂÊÆÈÂÆÄǸÅÀÀ¦¦¦„›ÈË¿ÆÇƼҽĆ

Ñïðîñ íà ñïåöòåõíèêó Ñöåíàðèé ïîâòîðÿåòñÿ ¦¹ ÉÔÆþ Áž×ËÊØ ÅÆǼÁ¾ »Á½Ô ÊȾφ ˾ÎÆÁÃÁ ÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÆÇ ¼ÌºÁ˾ÄÕÆÔ ½ÄØ ÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇ ¹»ËÇÈÉÇŹ ÊϾƹÉÁÂɹÀ»ÁËÁØ ÈÇ»ËÇÉؾËÊØÁƹÉÔƆ þ ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ £ÉÁÀÁÊ ƾ½ÇÊ˹ËÇà ÆÇ»ÔÎ ɹÀɹºÇËÇà ÁÀ¹ËØÆ̻ѹØÊØÅǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ƾ ÈÇÀ»ÇÄØÄÁ Á ½Ç ÊÁÎ ÈÇÉ ƾ ÈÇÀ»ÇÄØ×Ë ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÅ ÃÇÅȹÆÁØÅ ÇË»¾ËÁËÕ ÊÇÇË»¾Ë† ÊË»Ì×ÒÁÅ Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾Å ƹ Áž×ÒÁÂÊØ ÊÈÉÇÊ » ÆÇ»ÔÎ ʾ¼Å¾Æ˹Î Ç˾оÊË»¾ÆÆǼÇ ÉÔÆù ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¹ ˹ÿ¾ ÃÇÆÃÌÉÁÉdž »¹ËÕƹɹ»ÆÔÎÊÁÅÈÇÉËÆÇÂÊȾÏ˾ÎÆÁÃÇ »Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆÔÎʾ¼Å¾Æ˹Î ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ½ÄØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÊÇÊËÇÁË ÁÀ ɹÀÆÇǺɹÀÆǼÇ ȾɾÐÆØ žιÆÁÀÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔÎ Êɾ½ÊË» ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇÅǼ¹×Ë » ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÅ ÈÉÇϾÊʾ ʹÅÔÅ ɹÀÆÇdž ºÉ¹ÀÆÔÅǺɹÀÇŧÊÆÇ»ÆÔÅÁÈÉÇϾÊʹÅÁ ¼½¾ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ËÊØ ÊȾÏ˾ÎÆÁù ½ÄØ ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹ Ø»ÄØ×ËÊØÄÁºÇÈǼÉÌÀùs»Ô¼ÉÌÀ† ù ÄÁºÇ ÊÃĹ½ÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÉǽÌÃÏÁÁ ÄÁºÇ ̺ÇÉù ÅÌÊÇɹ Á ÈÉÇÃĹ½Ã¹ ½ÇÉǼ ªÉ¾½Á ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ »ËÇÅÐÁÊľÁ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ »Ô† ½¾ÄØ×ËÊØ À¹»Ç½Ô ¡¤ £¹Å™  ¬É¹Ä Á ˽ ¨Éǽ¹¿¹ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁÈÉÇÁÊÎǽÁË»žÊ˹Î ÊÃÇÈľÆÁØ˾ÎÆÁÃÁ »ÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ÁÀ½¹ÆÁØÎ „«Ç»¹ÉÔ Á ϾÆԔ „¬ÊÄ̼Á Á ϾÆԔ „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÈÉ »¡Æ˾Éƾ˾ £ÉÌÈÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÃÇÅȹÆÁÁʼÇËÇ»Ædž ÊËÕ×Èɾ½Ä¹¼¹×ËÊȾÏ˾ÎÆÁÃÌ»¹É¾Æ½Ì ÇÊdž º¾ÆÆÇžÄÃÁÅÍÁÉŹŠƹÈÉÁÅ¾É »§ÅÊþ ˜Å¼È½Á ¢ÆÍ »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ ¼ÀȽÂÊÆÈ ©¢„¤ÆÉÊƺÀ“ÃÇÆÊ˹ËÁÉ̾Ë s¦¹Ñ¹ÃÇÅȹÆÁØ ÃÇËÇÉ¹Ø ùÃÈÉǽ¹¾Ë ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÌ×ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÌ ˹ÃÁ Èɾ½ÇÊ˹»Äؾ˾¾»¹É¾Æ½Ì ƹÇÅÊÃÇÅÉÔÆþ Ì¿¾ľË¨¹ÉËƾÉÔÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁÃÇÅȹÆÁÁ „£ÉÇÆÁ½” „ªËÉdžÈǽÉؽ” „™›ª†ªËÉÇ”Á ½É¥ÔÈɾ½Ä¹¼¹¾Å»¹É¾Æ½ÌÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ÈǼÉÌÀÐÁÃÁ ϾžÆËÇ»ÇÀÔ ʹÅÇÊ»¹ÄÔ ††ËÇÆÆÁÃÁ Á ††ËÇÆÆÁÃÁ Ê ÈÇÄ̆ ÈÉÁϾȹÅÁ ÁÅÆǼǾ½É̼ǾÇÃÉÁÀÁʹ»Ê¾ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÇÊÕ ÎÇÉÇÑÁÅ ÊÈÉÇÊÇÅ ª¾¼Ç½ÆØ »ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÎÌȹĽ¾Æ¾¿† ÆÔÂǺÇÉÇË ÊÆÁÀÁÄÁÊÕ½»Á¿¾ÆÁØÈÇÊо˹Š ¹˹ÿ¾ÈÉǽ¹¿ÁsÈÉÇϾÆËÇ»ƹ ¡ ˹ùØ ÊÁË̹ÏÁØ ÈǻʾžÊËÆÇ ¦Ç ɹʆ ÊÅÇËÉÁÅ ÐËÇ¿¾Èɾ½Ê˹»ÄؾËÊǺÇÂÉÔÆÇà ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ Á ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ˾ÎÆÁÃÁ » §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ » ϾÄÇÅ ÄØ ÖËǼÇÈÉÁÑÄÇÊÕǺɹËÁËÕÊØ»œÇÊ˾Îƹ½ÀÇÉ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ¼½¾ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØƹ½ÀÇÉ À¹ ˾ÎÆÁоÊÃÁÅ ÊÇÊËÇØÆÁ¾Å ʹÅÇÎǽÆÔÎ ŹÑÁÆ Á ½É̼ÁÎ »Á½Ç» ˾ÎÆÁÃÁ ¶ËÁÅ


22

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ â ðåæèìå ON-LINE

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

XXXUFMFTDPQJDSV

XXXLVQJ†MFTUOJDVSV

“¨ÓÅÆÂŽȸÉʽÊ

ÉǽÎʽÍÅÀ¸†¦ÄÉ“ ÃÇËÇɹØƹÇÅÊÃÇÅ ÉÔÆþ½»¹¼Ç½¹ ÇËžй¾Ë s ¥Ô Ø»ÄؾÅÊØ ½ÁľɹÅÁ Ⱦ˾ɺÌɼ† ÊÃǼÇ ÎÇĽÁƼ¹ „ª¾» ¹È£¹Æ¹Ë” ÃÇËÇÉÔ Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë ¼ÉÌÀÇÈǽӾÅÆÌ× ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÌ Ì¿¾ ľË  ¹ ¼Ç½ ½Ç ÃÉÁÀÁʹ Ì ƹÊ »Ê¾ ƹÐÁƹÄÇÊÕ ÎÇÉÇÑÇ ÖËÇ ÃǼ½¹ » §ÅÊþ ºÔÄ ½¹¿¾ ½¾ÍÁÏÁË ÃɹÆÇ» ™ ʾÂÐ¹Ê ªËÉÇÂùÊËÇÁË ÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÕËÇ¿¾ »ÇË Á„ÃĹ½ºÁÒ¹”ÃɹÆÇ»ÈÇØ»ÁÄÁÊÕƹ††Î ¼ÇÉǽÊÃÁÎÈÄÇÒ¹½Ã¹ÎÈÇÈÇÄÊÇËÆÁËÇÄÕÃÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÃɹÆÇ»ÊÃÇÈÁÄÇÊÕ ƾ¼Ç»ÇÉØ Ç½É̼ÇÂÊȾÏ˾ÎÆÁþ ¬ »Ê¾Î ÈÉǽ¹¿Á Á½ÌË ž½Ä¾ÆÆÇ ¶ËÇ Ê»ØÀ¹ÆÇ Ê ÍÁƹÆÊǻǠƾÊ˹ºÁÄÕÆÇÊËÕ× ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ  Ê ʾÀÇÆÆÇÊËÕ× ¹ ˹ÿ¾ Ê ƾÈĹ˾¿¾ÊÈdž ÊǺÆÇÊËÕ× ƹʾľÆÁØ ¹¿¾ ÅÇÊÃÇ»ÊÃÁ¾ ÃÇÅȹÆÁÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ÊËÉÇÁÄÁ » §ÅÊþ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ºÔÊËÉÇ Á ˾ À¹Å¾½ÄÁÄÁ ˾ÅÈ ɹºÇËÔ ¦ÇʾÂйÊžÄÃÁÅÁѹ¿Ã¹ÅÁ ÈÇÎÇ¿¾ ½¾ÄÇ ʽ»Á¼¹¾ËÊØ Ê žÉ˻ǠËÇÐÃÁ ƹ† ÐÁƹ¾ËÊØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ʾÀÇÆ žÊËÕ ƹ† ½¾¿½¹ ÐËÇ ƹÑÁ ɹÊÎǽÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ÊËÉÇÈÔ ùƹËÔÁÈÉÇо¾ ËÇ¿¾ºÌ½ÌË»ÇÊËɾºÇ»¹ÆԦǞÆÃĹËÌɹ ÈÉǽÌÃÏÁÁ Ì ƹÊ ƹÊÐÁËÔ»¹¾Ë ÈÇÉؽù ÈÇÀÁÏÁ s »ÔºÉ¹ËÕ ¾ÊËÕ ÐËÇ ¶ËÇ ˹ÄÁ ľº¾½ÃÁ ½ÇÅÃɹËÔ Ñ˹ºÁľÉÔÁÈÉ £ÇƾÐÆÇ ÊËÇÁËÀ¹Å¾ËÁËÕ ÐËÇÊÁÆÍÄØÏÁ¾Â ÊËÇÁÅÇÊËÕ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ Ì»¾ÄÁÐÁ»¹¾ËÊØ ÈÌÊËÕ ƾ ƹÅÆÇ¼Ç ÆÇ ¾ÊËÕ ½»Á¿¾ÆÁ¾ ƹ † £¹Æ¹ËÔ à ÈÉÁžÉÌ ½ÇÉÇ¿¹×Ë ¾¿¾Å¾ÊØÐÆÇƹ† ˾ÅºÇľ¾ƹÐÁƹ¾Ë† ÊØƹ»Á¼¹ÏÁØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½¾Ä¹ °ËÇ ùʹ¾ËÊØ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ Á Ï¾Æ ËÇ Èɾ½Ä¹¼¹¾Å¹ØÈÉǽÌÃÏÁؾÊËÕÁÇËÇ˾о† ÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Á ÇË À¹É̺¾¿† ÆǼÇ £ÇƾÐÆÇ ¾ÊÄÁ ƾÃÇËÇÉÔ¾ ÃÉÌÈÆÔ¾ ÃÇÅȹÆÁÁ »ÃĹ½Ô»¹×Ë ½¾ÆÕ¼Á »Ç „»É¾ÅØ Á ùоÊ˻ǔ ÈÉÁǺɾ˹Ø ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÌ Ì ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ­É¹ÆÏÁØÁ¸ÈÇÆÁØ ËÇ̺ÇÄÕÑÁƆ ÊË»¹ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎÃÇÅȹÆÁÂƹ½ÇÉǼÇÊËÇ؆ ÒÌ× ÈÉǽÌÃÏÁ× ÈÉÇÊËÇ ƾË Êɾ½ÊË» §ÆÁ ÈÇÃÌȹ×Ë˾ÎÆÁÃÌÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎÁÃÁ˹ÂÊÃÁÎ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ £ ÊÄÇ»Ì ¾¾ ɾÅÇÆË ǺÎǽÁËÊØ ƹÅÆǼÇ ½¾Ñ¾»Ä¾ ÁÅÈÇÉËÆÔÎ ¹Æ¹ÄǼǻ ¥Ô ƹÈÉÁÅ¾É Èɾ½Ä¹¼¹¾Å ÈÉǽÌÃÏÁ× °¾É¾ÈÇ»¾ÏÃÇ¼Ç š¾ÄÇɾÏÃÇ¼Ç 

¢ÆŽÏÅÆ νÅÓÇÈÀº×¿¸ÅÓ½ºÈÆ ÀÄÇÆÈÊŸ×ÉǽÎʽÍÅÀ¸¼ÆÈƾ¸½Ê ¹ÓÉÊȽ½ ÈÆÉÉÀÁɸ×tϸѽǽȽ¼ɽ¿Æ† ÅÆÄ©½ÁϸÉÊƾ½À¼½Êɽ¿ÆÅÅƽÇƺӆ нÅÀ½ ÀνÅÓ ŸÇÈÀÄ½È Ÿ¹½ÊÆÅÆĽ† иÃÂÀ˾½ÇƺÓÉÀÃÀÉÔŸ ¥ÆÈÓÅÆÂÉǽÎʽÍÅÀÂÀÇƸŽȸÉÊ½Ê ÇÈƼÆþ¸×ÆÉʸº¸ÊÔÉ׺ÂÈÀ¿ÀÉÅÆÄ ¿¸ÉÊƽšÆ¿ÄƾÅÆ ÉŸϸÃÆÄ ÉÊÈÆÀʽÃÔÅÆ»Æɽ¿ÆŸŸÏÅËÊÉ× ¸ÂÀ½†ÊÆÇƼºÀ¾ÂÀ

°¾ÄغÁÆÊÃǼÇÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂÁ ƹɾùÆÁÂƹÖËÇÊоËÆÁÃǼ½¹ƾ»ÊËɾй† ¾Å ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÈÉǽÌÃÏÁØƹÉÔÆþ½¹»ÆÇ Á ÈÇÄÕÀ̾ËÊØ ÎÇÉÇÑÁÅ ÊÈÉÇÊÇÅ Ì ÇÅÊÃÁÎ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ›½¹ÄÕƾÂѾÅƹѹÃÇÅȹ† ÆÁØÈĹÆÁÉ̾ËʻǾɹÀ»ÁËÁ¾Ê»ÔÎǽÇÅƹ ʾ»¾ÉÆÔÂɾ¼ÁÇÆ c£ »ÔѾÊùÀ¹ÆÆÇÅÌ ÊËÇÁË ½ÇÈÇÄÆÁËÕ ÐËÇ ˹à ¿¾ ÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ÊÈÉÇÊÇÅ ˾ľÊÃdž ÈÁоÊÃÁ¾ ÈǽӾÅÆÁÃÁ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç ½ÄØ ȾɾžҾÆÁØ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ¹»ËǼɾ½¾ÉÔ ½ÄØ ɹºÇËÔ ƹ ½ÇÉǼ¾ ÖÃÊù»¹ËÇÉÔ ½ÄØ ÉÔËÕØ ÃÇËÄÇ»¹ÆÇ» ɹºÇÐÁ¾ ÈĹËÍÇÉÅÔ ½ÄØ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ ͹ʹ½ÆÔÎ ɹºÇË Á ½É žÒ¾Ê×½¹»ÎǽØ˼ÉÌÀÇ»¹ØÊȾÏ˾ÎÆÁù½ÄØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ Ñ˹º¾ÄľÉÔ ¹»ËÇÈǼÉÌÀ† ÐÁÃÁÁɹÀÄÁÐÆÔ¾½ÉǺÁÄÃÁ±ÁÉÇÃÇÁʆ ÈÇÄÕÀ̾ËÊØÊȾÏ˾ÎÆÁù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÁÀ ¸ÈÇÆÁÁ Á £ÇɾÁ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç ˹ÃÁÎ ÍÁÉÅ ùà )*5"$)* ,0."546 %"&800 Á ÅÆǼÁÎ ½É̼ÁÎ ›Ô¼Ç½Æ¹ Ì ƹÊ » ÊËɹƾ ƾ ËÇÄÕÃÇ ÈÉǽ¹¿¹ ʹÅÇ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ÆÇ Á ÈÉǽ¹¿¹ À¹ÈйÊ˾ ½ÄØ ƾ¾ ùà Ç˾оÊË»¾ÆÆÔÎ ˹à Á À¹É̺¾¿ÆÔÎ ÈÉÇÁÀ† »Ç½Á˾ľ ÁºÇɾÅÇÆËÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ˹ÿ¾ ½ÇÉǼǾ̽ǻÇÄÕÊË»Á¾ º»½ÅÀÁ ›¸ÃËÐÂÆ ¼ÀȽÂÊÆÈ ¦¦¦ „›¸Ã½¸† žÀÅÀÈÀÅ»“ȸÉɸ¿Óº¸½Ê „¦¹Ñ¹ ÃÇÅȹÆÁØ ƹ ÉÔÆþ ľË ¥Ô ÈÉǽ¹¾ÅʹÅÌ×ɹÀÆÌ×ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÌǺdž É̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¾ËÇÆÆÔÎɹºÇË º¾ËÇÆÇɹ† ÊË»ÇÉÇƹÊÇÊÔ »ÁºÉ¹ËÇÉÔ À¹¼Ä¹¿Á»¹×ÒÁ¾ ŹÑÁÆÔ ÈÇ º¾ËÇÆÌ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ½ÄØ ½ÇÉÇ¿ÆÔÎÁÀ¾ÅÄØÆÔÎɹºÇË ùËÃÁ»ÁºÉ¹† ÏÁÇÆÆÔ¾ Èƾ»ÅÇÈÉǺÇÂÆÁÃÁ »ÁºÉÇËɹņ ºÇ»ÃÁ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ½ÄØ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎ ɹºÇË ÅÇÀ¹ÁÐÆdžÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾ŹÑÁÆÔ ŹÑÁÆÔ½ÄØÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔÎɹºÇË Ê˾Ædž ɾ¿ÌÒÁ¾ ŹÑÁÆÔ ½É̼Ǿ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ ÖľÃËÉdž Ê˹ÆÏÁÁ ÅÇËÇÈÁÄÔÁÈÉ ¨ÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁùÃÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¾ š¾¿¾Ï† ÃÁÂÀ¹»Ç½„™»ËÇÊȾÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؔ ˹à Á ¾»ÉÇȾÂÊÃÁ¾ ÍÁÉŹ ¶ÃÇÆÁù†«¾ÎÆÇ ÇË ÅÇÊÃÇ»ÊÃÁνÁÊËÉÁºÕ×ËÇÉÇ» °ËÇ ùʹ¾ËÊØ ÊÈÉÇʹ ËÇ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÌ ÈÉÁǺɾ˹×Ë ùÃÁÅÈÇÉËÆÌ× ˹ÃÁÇ˾о† ÊË»¾ÆÆÌ× ® ©ÇÊÊÁÂÊÃ¹Ø ÃÇƾÐÆÇ ½¾Ñ¾»Ä¾ ÆÇÌÊËÌȹ¾Ë»ùоÊË»¾ ÈÇÖËÇÅÌ ù¿½¹ØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÇÉÁ¾ÆËÁÉ̾ËÊØƹÊ»ÇÁ ÍÁƹÆÊǻԾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ

£ÇƾÐÆÇ ϾÆÔ ÈÉÁ»ØÀ¹ÆÔ Ã ¾»ÉÇ Áņ ÈÇÉËƹØ ÊȾÏ˾ÎÆÁù ½ÇÉÇ¿¹¾Ë ºÔÊËɾ¾ ÉÇÊÊÁÂÊùØtйҾȾɾ½ʾÀÇÆÇŪ¾ÂйÊ ËÇ¿¾ Á½¾Ë ʾÀÇÆÆǾ ÈÇ»ÔѾÆÁ¾ Á ϾÆÔ ƹÈÉÁÅ¾É ƹº¾ËÇÆÇžѹÄÃÁÌ¿¾ÈÇ»ÔÊÁ† ÄÁÊÕƹ¦ÇÉÔÆÇÃÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁÈÇùƾ ɹÊË¾Ë ÈÉǽÇÄ¿¹ØÇÊ˹»¹ËÕÊØ»ÃÉÁÀÁÊÆÇÅ À¹ÊËǾ›ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÊƹйÄÇÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇ ʾÀÇƹƹÐÆÌËÊØùÃÁ¾†ËÇÈǽ»Á¿ÃÁ °ËÇ ùʹ¾ËÊØ ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ËǾҾ»ªÁºÁÉÊÃÇÅɾ¼ÁÇƾ ÈǻʾžÊËÆÇ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔ ʾ½¾ÄÕÆÔ¾ Ëؼ¹ÐÁ¥™ £¹Å™  ¼ÉÌÀǻԾËؼ¹ÐÁ¬©™¤ ¼ÌʾÆÁÐÆÔ¾ Ëؼ¹ÐÁ œ™  ʾ½¾ÄÕÆÔ¾ Ëؼ¹ÐÁ 7PMWP »ÇÄÕ»Ç ¥¾Éʾ½¾Ê ÃÁ˹ÂÊÃÁ¾ Ë؆ ¼¹ÐÁ'PUPO „­ÇËÇƔ ÆǻԾËؼ¹ÐÁ)PXP ùÉÕ¾ÉÆÔ¾ ʹÅÇÊ»¹ÄÔ £¹Å™  šž¤™  ºÇÄÕѾ¼ÉÌÀÆÔ¾ʹÅÇÊ»¹ÄÔ£©™  ¼ÉÌÀǻԾ ʹÅÇÊ»¹ÄÔ ¬©™¤  ¡¤ œ™  ÆǻԾ ʹÅdž Ê»¹ÄÔ¥™  ¾»ÉÇȾÂÊÃÁ¾ʹÅÇÊ»¹ÄÔ7PMWP »ÇÄÕ»Ç .BO ¥¹Æ 4DBOJB ÊùÆÁØ ÃÁ˹ÂÊÃÁ¾ʹÅÇÊ»¹ÄÔ)PXP 'PUPO 'BXÁ ÅÆǼǾ½É̼Ǿ  ¹ ÊоË ɹÊÊÄǾÆÁØ ÈÇËɾºÁ˾ľÂ ƾË ÇÊǺÇÂÃÇÆÃÌɾÆÏÁÁž¿½ÌÉÇÊÊÁÂÊÃÁÅÁÁ »¾½ÌÒÁÅÁÀ¹É̺¾¿ÆÔÅÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØÅÁ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ž»ÉÇȾÂÊÃÁ¾ ÃÁ˹ÂÊÃÁ¾ Á ØÈÇÆÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ˾ÎÆÁÃÁ ɹÊÈÉÇÊËɹÆØ×Ë ʻǾ »ÄÁØÆÁ¾ » ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ƹ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÔ¾ ɾ¼ÁÇÆÔ ¾»ÉÇȾÂÏÔ s ƹ ¾»ÉÇȾÂÊÃÇ йÊËÁ ©­ ÃÁ˹ÂÏÔs» ¹ÌɹÄÕ¾ ØÈÇÆÏÔsƹ¹ÄՆ ƾÅ›ÇÊËÇþ ©ÇÊÊÁÂÊÃÁ ÉÔÆÇà ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ » ÃÇÆϾ †Î ¼Ç½Ç» Ⱦɾ¿ÁÄ ȾɾÇÉÁ¾Æ˹ÏÁ× ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇÂйÊËÁÈÇËɾºÁ˾ľÂÊƹйĹ ƹÁÅÈÇÉËÈǽ¾É¿¹ÆÆÇ ¹ÈÇËÇÅÁÆǻǠÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ¡ÇÊ˹»ÑÁ¾ÊØ»ÊËÉÇ×ÉÇÊÊÁ† ÊÃÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ºÔÄÁ»ÔÆÌ¿½¾ÆÔ¹ÃËÁ»ÆÇÅǽ¾ÉÆÁÀÁÉÇ»¹ËÕ Ê»Ç× ÈÉǽÌÃÏÁ× » ÇÊÆÇ»ÆÇÅ À¹ ÊоË Áņ ÈÇÉËÆÔÎÃÇÅÈÇƾÆËÇ» ÐËÇÈÉÁ»¾ÄÇÃÉÇÊËÌ ϾƧ½Æ¹ÃÇùоÊË»ÇÇ˾оÊË»¾ÆÆÇÂÊȾφ ˾ÎÆÁÃÁÈÉÁÖËÇÅÌÄÌÐÑÁÄÇÊÕ ÆÇƾ½ÇÊ˹† ËÇÐÆǽÄØÃÇÆÃÌɾÆÏÁÁ½¹¿¾ÊÈǽ¾É¿¹ÆÆÇ ÁÅÈÇÉËÆÇÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÇ ÇÃÉÁÀÁÊÆÔ ÉÇÊË ǺӾÅÇ» ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹ ÊÇÈÉǻǿ½¹ÄÊØ ¹ÃËÁ»ÆÔÅ Áʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÅÆÇ»ÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁÂÁÉÇÊËÇÅ ÁÆ˾ÆÊÁ»ÆÇÊËÁ ɹºÇË ÐËÇ ËɾºÇ»¹ÄÇ ÇË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼǺÁÀƾʹÈÉÁžƾÆÁØɹÀÆÇdž


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

ºÉ¹ÀÆÇ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ™ÊÊÇÉËÁžÆË ˹ÃÇ ½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ˾ÎÆÁÃÁ Èɾ½Ä¹† ¼¹¾ÅÔÂɹÀÄÁÐÆÔÅÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØÅÁ ºÔÄ ÐɾÀ»ÔйÂÆÇÑÁÉÇÃʹÅÇÊ»¹ÄÔ ɹÀÄÁÐÆÔ¾ ÃɹÆÔ ¼É¾Â½¾ÉÔ ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ÈǼÉÌÀÐÁÃÁ ºÌÄÕ½ÇÀ¾ÉÔ ¹Ê͹ÄÕËÇÌÃĹ½ÐÁÃÁ ½Ç† ÉÇ¿ÆÔ¾ùËÃÁÁ½É̼Á¾»Á½ÔÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¨¾É¾»ÇÇÉÌ¿¾ÆÁ× ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÇËɹÊÄÁ ǺӾÃËÁ»ÆÇ ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ÄÇ Á ËÇ ÐËÇ ѾÄ ÈÉÇϾÊÊ ÌÃÉÌÈƾÆÁØ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆÔÎÃÇÅȹÆÁ »Ô½¾ÄØÄÁÊÕ¼ÉÌÈÈÔ˾Π ÃÇÅ̺ÔÄÇÈÇÊÁĹźÇÉÇËÕÊØÀ¹ʾÉÕ¾ÀÆÔ¾ À¹Ã¹ÀÔ Á ÑÁÉÇÃÇ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÄÁÀÁƼ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¨Ç ÇϾÆþ Á¼ÉÇÃÇ» ÉÔÆù ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ɹÀÆÁϹ ž¿½Ì ÆÔƾÑÆÁÅÁ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÅÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÅÁÃÇÅȹÆÁØÅÁÁ ˾ÅÁ ÐËǺÔÄÁ†ľËƹÀ¹½ ÀƹÐÁ˾ÄÕƹ ª¾¼Ç½ÆØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔºÁÀƾÊƾÅÇ¿¾Ë »ÔºÁɹËÕ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÌ Á ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÈÇ ÈÉÁ¾ÅľÅÇ ½ÄØ ÆÁÎ Ͼƾ ¨ÉÁÎǽÁËÊØ ÈÉÇÊÐÁËÔ»¹ËÕ ÖÃÊÈÄ̹† ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ ɹÊÎǽÔ »ÃÄ×йØ ÊËÇÁÅÇÊËÕ ʾɻÁʹ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ Á À¹È¹ÊÆÔÎ йÊ˾  ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕÆÇÊËÕ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ˹ÃÁ¾ ÃÉÁ˾ÉÁÁ ùà ÊËÇÁÅÇÊËÕ ȾɾžҾÆÁØ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» s ÊÃÇÄÕÃÇ ÊËÇÁË ȾɾƾÊËÁ ËÇÆÆÌ ȾÊù ÁÄÁ ¼É¹»ÁØ ŹÑÁÆÇ ½¹ÆÆÇ Åǽ¾ÄÁ ›ɾÀÌÄÕ˹˾»ÔºÇɻʾйҾ½¾† Ĺ¾ËÊØ®ÁÀ¹É̺¾¿ÆÔÎ ÁÇ˾оÊË»¾Æ† ÆÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ®ÇËØľËƹÀ¹½ÇÆ

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ â ðåæèìå ON-LINE

23

ºÔÄ ƾ » ÈÇÄÕÀÌ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂª¾ÂйÊÇÊÆÇ»ÆÔ¾Á¼ÉÇÃÁ ƹÉÔÆþÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ§ÅÊùtùÃÀ¹È¹½† ÆǾ»ÉÇȾÂÊÃÁ¾ ÃÁ˹ÂÊÃÁ¾ ØÈÇÆÊÃÁ¾ ˹ÃÁ Ç˾оÊË»¾ÆÆÔ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÊȾÏ˾ÎÆÁ† ÃÁ¦ÇÃÉÁÀÁÊÈÇÉǽÁÄÆÇ»Ì×ÈÉǺľÅÌs ƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÌ×Á½ÇÉÇ¿ÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÌ× ˾ÎÆÁÃÌÊÈÉÇÊÌȹÄ › ƾÀ¹»Á½ÆÇÅ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁÁ ÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆÔ¾ ÍÁÉÅÔ Á ÃÇÅȹÆÁÁ Èɾ½Ä¹¼¹×ÒÁ¾ ˹ÃÌ×ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÌÃÈÉǽ¹¿¾ÁÄÁ¹É¾Æ½¾ ¦Ç ʾÂйÊ ÊÁË̹ÏÁØ ˹ÃÇ»¹ ÐËÇ ÅÆǼÁÅ ÍÁÉŹÅ ÈÉÁÎǽÁËÊØ ¹½¹ÈËÁÉÇ»¹ËÕÊØ Ã ÃÉÁÀÁÊÆÔÅ ÌÊÄÇ»ÁØÅ Á ÐËdžËÇ žÆØËÕ ÐËǺÔ »Ô¿ÁËÕ »ÈÄÇËÕ ½Ç ÊÇÃɹҾÆÁØ Ñ˹ËÇ» ¨Ç ÖËÇÅÌ ÈǻǽÌ ˜Å¼È½Á ¢ÆÍ »½Å¼ÀȽÂÊÆÈ©¢„¤ÆÉÊƺÀ“¼Ç»ÇÉÁË s„¥ÔÈÉÇÁÀ»¾ÄÁ»ÃÇÅȹÆÁÁù½ÉǻԾ ÁÀžƾÆÁØ ƹ ÇÊ˹»Á»ʹÅÔÎƾǺ† ÎǽÁÅÔÎ t½ÁÊȾËоɹ ºÌμ¹Ä˾ɹ žƾ½† ¿¾É¹ »Ç½Á˾ľ  žιÆÁÃÇ» Á ƾÃÇËÇÉÔÎ ½É̼ÁÎ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ɹºÇÐÁÎ ÈÉÇ;ÊÊÁ ™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁØ ƹѾ ÃÇÅȹÆÁÁ Ê˹Ĺ »ÔÈÇÄÆØËÕɹºÇËÌ ÃÇËÇÉÌ×ɹÆÕѾ½¾Ä¹ÄÁ ¾¾ À¹Å¾ÊËÁ˾ÄÁ ¨ÇÄÌй¾ËÊØ ÐËÇ ÃÉÁÀÁÊ » ùÃdžËÇžɾÅǺÁÄÁÀÇ»¹ÄÊËÉÌÃËÌÉÌÇɼ¹† ÆÁÀ¹ÏÁÁ ±Ë¹Ë ºÔÄ ɹÀ½ÌË Á ƹйÄÕÆÁÃÁ ÃÇËÇÉÔÅÊ˹ÆÇ»ÁÄÇÊÕƾÁÆ˾ɾÊÆÇɹºÇ˹ËÕ ÊÀ¹Ã¹ÀÐÁùÅÁ ÈÉÁ»Ç½ÁÄÁÊ»ÇÁÎÀ¹ÅÇ» ˾ ËÇ¿¾ɹÊÈɾ½¾ÄØÄÁɹºÇËÌÈÇÈǽÐÁƾÆÆÔÅ

™»ÃÉÁÀÁÊÇËľÆÁ»ÔÎÁÀº¹»ÁÄÁÊÕ ÉÌÃǻǽ† ÊË»Ç ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇ ƹÎǽÁËÊØ ƹ º¹À¾ ¹ ƾ » ÇÍÁʾ Á ÃÇÆËÉÇÄÁÉ̾Ë Îǽ ɹºÇËÔ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁƹžÊ˾½ÁÊÄÇùÏÁÁ ©¾ÀÌÄÕ˹ËÔ ƾ À¹Ê˹»ÁÄÁ ʾºØ ½ÇļÇ ¿½¹ËÕ ¦¹Ñ¹ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØ » ÊÇÊ˹»¾ оÄÇ»¾Ã Ç¿Á½¹¾Ë ƹйÄÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇ ʾÀÇƹÊȾÏ˾ÎÆÁù ÃÇËÇɹØÇÊÆÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇ Èǽ»¾É¼Ä¹ÊÕ ÀÁÅƾÅÌ ɾÅÇÆËÌ ¼ÇËÇ»¹ à ɹºÇ˾šÌ½¾Åƹ½¾ØËÕÊØ ÐËÇÈǼǽ¹ºÌ½¾Ë ÖËÇÅÌÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ »ËÇÅÐÁÊľÁ„Èdž ¼Ç½¹”ƹÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇÅÉÔÆþ” ª¾¼Ç½ÆØ ƹ Ç˾оÊË»¾ÆÆÌ× ÈÉǽÌÃÏÁ× ÇÉÁ¾ÆËÁÉÌ×ËÊØÌ¿¾ƾËÇÄÕÃǺ׽¿¾ËÆÔ¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁÁÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ ÆÇ ÁйÊËÕÃÉÌÈÆÔÎÃÇÅžÉоÊÃÁÎÃÇÅȹÆÁ  ¹˹ÿ¾Êɾ½ÆÁ¾ÁžÄÃÁ¾ÍÁÉÅÔ ÃÇËÇÉÔ¾ » ÊÁÄÌ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎ ǼɹÆÁоÆÁ ÅǼÌË ËÇÄÕÃÇ žÐ˹ËÕ Ç À¹ÃÌÈþ Á ½¹¿¾ ¹É¾Æ½¾ ÁÅÈÇÉËÆÇÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ªÉÇÃÁ ÈÇÊ˹»Çà ̻¾ÄÁÐÁ»¹×ËÊØ ¹ Ͼƹ ƹ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÌ ƾÌÃÄÇÆÆÇ ɹÊ˾Ë ƹ †»¼Ç½¦¹ÈÉÁÅ¾É ƾžÏÃÁÂÀ¹»Ç½ -JFCIFSS ½¹¿¾ ʾÂйÊ ÈÉÁÆÁŹ¾Ë À¹Ø»ÃÁ ƹ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÃɹÆÇ» Ì¿¾ ƹ ¼Ç½ Á ËÇ º¾À ¼¹É¹ÆËÁÁ ÐËÇ ÊÉÇÃÁ ÈÇÊ˹»Çà ºÌ½ÌË ÊǺÄ×½¾ÆÔ ¦Ç ÊÈɹ»¾½ÄÁ»ÇÊËÁ ɹ½Á ÇËžËÁÅ ÐËÇ ÊÁË̹ÏÁØ ƹ ÉÔÆþ ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ÈÇÊ˾ȾÆÆÇ »Ê¾ ¿¾ žÆؾËÊØ »ÄÌÐÑÌ×ÊËÇÉÇÆÌ

¹Ì¿¾ÈÉÇѾ½Ñ¾¾»É¾ÅØÃÉÁÀÁʹȹÂÒÁ† ÃÁÈÇ˾ÉØÄÁ† ¹ÁÆǼ½¹Á»Ê¾ Ê»ÇÁÎùÈÁ˹ÄÇ» ™¸ÅÂƺÉÂÀ½ ºÂø¼Ó ª ÆÁÅÁ ½¾Ä¹ ǺÊËÇØË Áƹо ¦Ç Á À½¾ÊÕ ÆÌ¿ÆÇ ºÔËÕ Èɾ½¾ÄÕÆÇ ÇÊËÇÉÇ¿ÆÔÅ ¡Å¾Ø ½¾ÈÇÀÁË » º¹Æþ ÊÉÇÐÆÇÊǺ¾ÉÁ˾ÁÆÍÇÉŹÏÁ×Ǿ¼Ç ɾ¹ÄÕÆÇÅÍÁƹÆÊÇ»ÇÅÈÇÄÇ¿¾ÆÁÁš¹ÆÃÁ ¾ÊÄÁÈÇÅÆÁ˾ÁÀÁÊËÇÉÁÁ ÊËɹ½¹×Ë»ȾÉÁ† ǽƾÊ˹ºÁÄÕÆÇÂÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇÂÊÁË̹ÏÁÁ ÊÁÄÕƾ¾»Ê¾ÎÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÁÆÊËÁËÌËÇ» ¢È½¼ÀÊÓ À ÂȽ¼ÀÊÅÓ½ ¸ÈÊÓ ›¹Å ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÇ ÈÇ»¾ÀÄÇ ¾ÊÄÁ ƹ ½¹ÆÆÔ ÅÇžÆËÌ»¹ÊƾËƾÇÈĹоÆÆÔÎÃɾ½ÁËÇ» › ÈÉÇËÁ»ÆÇÅ ÊÄÌй¾ »¾ÉÇØËÆÇ ÈÉÁ½¾ËÊØ ÊËÇÄÃÆÌËÕÊØ ÊÇ Êľ½Ì×ÒÁÅÁ ½¾ÂÊË»ÁØÅÁ º¹Æù š¹ÆÃÅÇ¿¾ËÀ¹ÈɾËÁËÕ½¾Ä¹ËÕɹÊÎǽÔ ÈÇ Ãɾ½ÁËþ » ÊÄÌй¾ ÇËÉÁϹ˾ÄÕÆǼÇ º¹† ĹÆʹƹƾ¨ÇÊÃÇÄÕÃ̺¹ÆÃƾÁž¾Ë½Ç† Ê˹ËÇÐÆÔμ¹É¹ÆËÁ»ÇÀ»É¹Ë¹»Ê¾ÂÊÌÅÅÔ ÇÆÈÇÈÉǺ̾ËÊ»¾ÊËÁÉÁÊÃÃÅÁÆÁÅÌÅÌ «¹Ã¿¾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ Ì»¾ÄÁоÆÁ¾ ÈÉdž ϾÆËÆÇÂÊ˹»ÃÁÈÇÃɾ½ÁËÌš¹ÆÃƹ»¾ÉÆØù »ÇÊÈÇÄÕÀ̾ËÊØÈɹ»ÇÅžÆØËÕÈÉÇϾÆËÆÌ× Ê˹»ÃÌ»ȾÉÁǽÃÉÁÀÁʹ ©¹ÀžÉÅÁÆÁŹÄÕÆÔÎÈĹ˾¿¾ÂÅÇ¿¾Ë ºÔËÕɾÀÃÇÌ»¾ÄÁоÆ ¦¾Èɾ½ÊùÀ̾ÅÔ¾ ½¾ÂÊË»ÁØ ÊÇ ÊËdž ÉÇÆÔ º¹Æù ¦¹ÎǽØÊÕ ƹ ¼É¹ÆÁ º¹ÆÃÉLj ÊË»¹ » Îǽ ÊÃÇɾ¾ »Ê¾¼Ç ÈǽÌË Ä׺Ծ ½¾ÂÊË»ÁØ

¨ÇÖËÇÅÌȾɻÇÇоɾ½ÆÇÂÀ¹½¹Ð¾Â½ÇÄ¿† ÆÇ Ê˹ËÕ ƾž½Ä¾ÆÆǾ ÈǼ¹Ñ¾ÆÁ¾ »Ê¾Î Ãɾ½ÁËÇ» ÐËǺÔ ËÇÐÆÇ ÁÀº¹»ÁËÕÊØ ÇË ÄÁÑÆÁÎÈÉǺľÅ §ÆÂËÇÂÀÀÇÈƼ¸¾À›ÇÀ½¾É¿Á˾ÊÕÇË ʾÉÕ¾ÀÆÔÎÈÉǽ¹¿ »Éǽ¾ÈÉǽ¹¿Áû¹ÉËÁ† ÉÔ ¹»ËÇÅǺÁÄØ À¹¼ÇÉǽÆǼÇ½ÇŹ¹¿¾ ¾ÊÄÁ ʾÂйÊ »Ê¾ Á½¾Ë ÆÇÉŹÄÕÆÇ ÊËÇÁË ÊÃÇÆϾÆËÉÁÉÇ»¹ËÕÊØ ƹ ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁÁ Ê»ÇÁÎɹÊÎǽǻÁÀ¹ËØÆÌËÕɾžÆÕÈÇËÌ¿¾ ÈÇùùÉËÁƹ»ÅÁÉÇ»ÇÂÖÃÇÆÇÅÁþƾÈÉdž ØÊÆÁËÊØ ¤ÌÐѾ ÁÀº¹»Õ˾ÊÕ ÇË ƾÆÌ¿ÆÔÎ »¾Ò¾Â À¹Ç½ÆÇ ƾÅÆǼÇ ÈǽÀ¹É¹ºÇ˹¾Ë¾ ¨ÇʾËÁ˾ » ¡Æ˾Éƾ˾ ¹ÌÃÏÁÇÆÔ Á ÈÇÐÌ»† ÊË»ÌÂ˾ʾºØ»ùоÊË»¾ÈÉǽ¹»Ï¹ £ÀÏÅÓÁ¹Ö¼¾½Ê ¡ ƹÃÇÆ¾Ï ʹÅǾ ¼Ä¹»ÆǾ › ȾÉÁǽ ÃÉÁÀÁʹ¿ÁÀƾÆÆÇ»¹¿ÆÇsÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¦¾ÇºÎǽÁÅÇ ËÇÐÆÇ ÊÇÊ˹»ÄØËÕ ÊÈÁÊÇà ʻÇÁÎÈĹÆÁÉ̾ÅÔνÇÎǽǻÁɹÊÎǽǻƹ žÊØϦÇÊÇÊ˹»ÁËպ׽¿¾ËsÖËÇÈÇĽ¾Ä¹ ª¹ÅǾËÉ̽ÆǾоËÃǾÅÌÊľ½Ç»¹ËÕ ù¿† ½Ô½¾ÆÕ ºÇÉØÊÕÊÁÊÃÌѾÆÁØÅÁ šÌ½¾Å ƹ½¾ØËÕÊØ ÐËÇ ÈÇÄÕÀÌØÊÕ ÖËÁÅÁ ÊÇ»¾Ë¹ÅÁ »ÔƾÈÇÐÌ»Ê˻̾˾ƹʾº¾Èdž Êľ½ÊË»ÁØÍÁƹÆÊǻǼÇÃÉÁÀÁʹ

Ñîâåòû ýêîíîìèñòîâ Èçáàâüòåñü îò íåíóæíîãî ®ÇËÁ˾ ÐËǺÔÃÉÁÀÁÊǺÎǽÁÄ»¹ÑÌÃÇņ ȹÆÁ×ÊËÇÉÇÆÇ «Ç¼½¹ÈÉÁÅÁ˾ÃÊ»¾½¾† ÆÁ×ÁƹÐÆÁ˾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÉؽÊÇ»¾ËÇ» ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔÎ ÇÈÔËÆÔÅÁ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÅÁ ÖÃÇÆÇÅÁÊ˹ÅÁ ź½ÉÊÀÎÀÀ ¦¾ ÊȾÑÁ˾ ËɹËÁËÕ ÈÇ؆ »Á»ÑÁ¾ÊØ ʻǺǽÆÔ¾ ½¾ÆÕ¼Á ÄÌÐѾ Êdž ÎɹÆÁ˾ÁνÇÈÇÉԽǻɾžÆÁ»»¹Ä×˾ ÃÇľº¹ÆÁØÃÇËÇÉÇÂÅÁÆÁŹÄÕÆÔ §ºÄ¹½¹Ë¾ÄØÅ Ê˹ºÁÄÕÆǼÇ ºÁÀƾʹ ƾ ÊÁÄÕÆÇ À¹»ÁÊØÒ¾¼Ç ÇË ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇ ÊÁË̹ÏÁÁ ÈÉǽ¹¿¹ ËÇ»¹ÉÇ»Èɾ½ÇÊ˹»† ľÆÁ¾ÌÊÄ̼ȾɻÇÂƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ ÊËÇÁË À¹½ÌŹËÕÊØ Ç ƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ »ÄÇ¿¾ÆÁØ ùÈÁ˹Ĺ»¾¼ÇɹÀ»ÁËÁ¾ ¡Æ˾ɾÊƹÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÕƹÈÁʹÆÁØÊÄÇ»¹ „ÃÉÁÀÁʔ ƹ ÃÁ˹ÂÊÃÇÅ ØÀÔþ ªÄÇ»Ç Êdž ÊËÇÁËÁÀ½»ÌÎÁ¾ÉǼÄÁÍÇ» ǽÁÆÁÀÃÇËÇÉÔÎ ÇÀƹй¾Ë „ÇȹÊÆÇÊËՔ ¹ ½É̼Ç  ùà ÆÁ ÊËɹÆÆÇ „»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËՔ£ÉÁÀÁÊsÖËÇƾ ËÇÄÕÃÇÈÉǺľŹ½ÄØǽÆÁÎ ÆÇÁÀ¹Å¾Ð¹† ˾ÄÕƹØ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ½ÄؽÉ̼ÁÎ ª¾ÂйÊ ÈÉÇÁÊÎǽÁË ŹÊÊǻǾ ÊÇÃɹҾ† ÆÁ¾ɹºÇÐÁΞÊË ¹ÀƹÐÁË ÌžÆÕѹ×ËÊØ ǺӾÅÔÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÁÃÇÄÁоÊË»ÇÀ¹Æ؆ ËÔÎÆÁÑÉÔÆù½ÄغÇÄÕÑÁÆÊË»¹ÃÇÅȹÆÁ ›˹ÃÁ¾ÅÇžÆËÔùÃÆÁÃǼ½¹ľ¼ÃÇÀ¹ÆØËÕ ÇʻǺǽÁ»ÑÁ¾ÊØžÊ˹ÁÈÇÄÌÐÁËÕ»ÇÀÅÇ¿† ÆÇÊËÕɹÊÑÁÉØËÕʻǺÁÀƾʽ¹ÄÕѾ £É¹Âƾƾ¿¾Ä¹Ë¾ÄÕÆÇ»ÃĹ½Ô»¹ËÕ½¾ÆՆ ¼Á » ȹ¾»Ô¾ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÔ¾ ÍÇƽÔ

14

šÀºÂµ›§£¡¥¦Ÿ•´ Ó¹Á½Àµ¤š§¥£—¦Ÿ•´ ÄÃÁµÇºÅ½µÀµÁ XXXLPNNFSTBOUSV XXXQBSUT SV XXXSVTSV XXXHSV[PWJLSV XXXLSPCPUSV XXXNJSLSJ[JTSV

¤ÓÇÈƼÆþ¸½ÄÇ˹ÃÀ¸ÎÀÀºŸнÁÈ˹ÈÀ½„˜¥ª ¢¨ Ÿ ©ºȽ¾ÀĽ0/†-*/&“ ÉÃÀ˺¸ÉÇÆ׺ÀÃÉ×ÆÇÓÊ Åƺӽ ŽÉʸż¸ÈÊÅÓ½À¼½ÀÇƺÓÍƼËÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀÀÀ¿ÂÈÀ¿Àɸ ¿ºÆÅÀʽ ÇÀ† ÐÀʽºȽ¼¸ÂÎÀÖ„©ª¨¦¡†›˜Ÿª³“ ¼À¸ÃÆ»ËÄӺɽ»¼¸ȸ¼ÓʽÆ FCFSFOEFFWB!EJNBSLSV


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

24 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

­®¬ª¤®¡§¸©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤¦ª©­®¬¯¦²¤¤ ¢¤¦¤¬«¤³­®¡©ªž·¡¨œ®¡¬¤œ§· š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÚ¾ÀÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ» š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹

 

 

¯¾ÆËɪËÉÇ  ¯¾ÆËɪËÉÇÂ

†† †† ††

š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › 

É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺

    

§§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ

†† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† †

š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†

 Ã̺Å Ã̺Å 

 É É É

 ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ¯¾ÆËɪËÉÇÂ

†††† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†

 Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å

É É É É É É É É É

¯¾ÆËɪËÉÇ ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇņŠš¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇÅƹ»ÔÊÇË̆Šš¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇÅƹ»ÔÊÇË̆Šš¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†

Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å йÊ йÊ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ †É †É É É À»ÇÆÁ˾ É É

™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£ ¯¾ÆËɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§ÅÊƚ¾ËÇÆ Ÿš¡¶ª£ ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£ ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › 

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ

†† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ©¹ÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇÃÆÁÀùØ

ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ

††††

š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹¯¾ÆÔÆÁ¿¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹

  Ã̺Å  

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  

™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÅÊöƾɼǪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 25

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

26 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ š¾ËÇƨ¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆÈÉÇÅÁ¹½ÅÈÇÄ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁÅ¾É Ǻ¾ÊÈÔľ» ǺҾÊËÉɹº šÄÇÃÅǽÌÄÕÆÔ¤žœ§ºÄÇà šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†  šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ º¾ÊÈĹËƽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ º¾ÊÈĹËƽÇÊ˹»ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ º¾ÊÈĹËƽÇÊ˹»ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ º¾ÊÈĹËƽÇÊ˹»ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËœš† œš† œš† œš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ËÇÄÒ  ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎÎΛÇÀÅÇ¿¾ÆǺžÆ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÇœ§ª«Ì ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔɹÀÆÔ¾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡« ÎÎ Ⱦɾ¼ÇÉ šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡«  ÎÎ Ê˾ÆÇ» šÄÇÃÁÁÀØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ªÁºÁË šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾„›™©¥¡«”œš† šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ»¬Ë¾ÈľÆÁ¾ÈÇÄÇ»ÁÃÉÇ»ÄÁ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ À¹ÄÁ»Ã¹ šÄÇÃÁªÁºÁË  šÄÇÃÁªÁºÁË  šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ ­šª¯¾ÆÔÆÁ¿¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ šÇɽ×Éš©††¥† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» šÇɽ×É ÈÇɾºÉÁà ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ›ÇÄÇÃÆǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½Äغ¾ËÇƹ ÍÁºÉ¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ œ¹ÀǺ¾ËÇÆšÄÇÃÁ¨Ç»¾ÉÁËš¨† š¨† š¨† š¨† œ¹É¹¿¿º ΠΠŠʽÇÊ˹»ÃÇ ÅÇÆ˹¿ÇÅÁ»ÇÉÇ˹ÅÁ œ¹É¹¿¿º ΠΠŠʽÇÊ˹»ÃÇ ÅÇÆ˹¿ÇÅÁ»ÇÉÇ˹ÅÁ ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ4JLB Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇƹª† ¬†¨† ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀÆÔ¾ ȾÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕª§ Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇÆÇ»ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹÊË»ÇÉÇ» Çº¹»ÃÁ½ÄØÌÃĹ½ÃÁº¾ËÇƹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÎ˾ÅȾɹËÌÉ Ÿš¡†ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˯¾ÆÔÆÁ¿¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡ŹÉÑÁ Ÿš¡ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ÈÄÁËÔ Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £¾É¹ÅÀÁË»žÑùÎÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ¥† £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å 

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ̺ ÇËÉ̺ É É ϾÆÔÀ¹»Ç½

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉÇŨÇÄ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà £¹ËÌÆÕ ªËÉÇÈ¹Æ §§§ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††ƾ½ÇÉǼÇ

ÔÃÇ» ¡¨

††

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å Ã̺Å         ÑË  ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü  ÑË     ÑË 

ϾÆÔÀ¹»Ç½ ϾÆÔÀ¹»Ç½ ÇËÉ É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾  

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ª†«É¹ÊË ª†«É¹ÊË ª†«É¹ÊË ª†«É¹ÊË ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £¨¥ £¨¥ ¹ÂϾ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ¨ªš ™ª« ™ª« š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ §ÅÊöƾɼǪËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ ¨ªš §Å¤×ÃÊ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¤¹½ÁÆ ¡¨ ¤¹½ÁÆ ¡¨  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ §Å¤×ÃÊ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ª£¨¾Ë¹Ä §ÅÊöƾɼǪËÉÇ ¥¾Ë¹ÎÁÅ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ª§ËÁÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ¥† £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ¥† £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÇËÈÉÇÁÀ» £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎΝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÃÁÉÈÁÐ ʾËùÃĹ½ÇÐ ȾÊÇà ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ

    

É É É É É À»ÇÆÁ˾ 

¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ ªÁºÈÉÇÅÊËÉÇ ªËÉÇÂËɹÆÊÈÉÇÅ ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ º¾ÊÈĹ˽ÇÊ˹»ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ɹÀžÉÇ» Ä׺¹ØŹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £ÁÉÈÁÐ £¹Ä¹ÐÁÆÊà »¹ÊÊ›ÇÀÅÇ¿¾Æº¹É˾É £ÁÉÈÁÐ £¹Ä¹ÐÁÆÊà §¦¨ ª£¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨  ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨  ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨  £¹Ä¹ÐÁÆÊà ª£¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁУ  ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ

   ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ

™ª« ¯¾ÆËɪËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †† †††† ††††

£ÁÉÈÁУ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂʽÇÊ˹»ÃÇÂÁɹÀ¼ÉÌÀÃÇ £ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂÏ»¾ËÆÇ»ƹÄÁÐÁÁ £ÁÉÈÁнÄØȾоÂÁùÅÁÆÇ» £ÁÉÈÁп¾ÄËÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈ ¹»Ç½ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁ¿¾ÄËÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÄ׺ÇÂ

ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ËÔÊÑË 

ÇËÉ ÆÁÀùØ  ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÁº¶£ ªÁº¶£ ªÁº¶£ ªÁº¶£ ªÁº¶£ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 27

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

28 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǽÁƹÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ„š¾É¾Ê˹” £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÊÇÄÇžÆÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÍÁ¼ÌÉÆÔ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÏ»¾ËȾÊÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÃɾÅľ»ÊÃÁÂ¥† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔ ÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»Ç ÉؽǻÇ ɹÀÆŹÉÇÃÁÀ¹»Ç½Ç»›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥†ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨ ùĹÐÁÆÊÃÁ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ Ê»ÔѾË

 ËÔÊÑË   ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË É É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÁ˧ÅÊà ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÃɹÊÆÔ ÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ  £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¦¾Í˾À¹»Ç½ £ÁÉÈÁÐ¥† ʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ¥†ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ£¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ Ï»¾Ë¹»¹ÊÊÇËÈÉÇÁÀ» £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆǻǠ£ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÄ׺Ç £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁЧ¦¨ ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂ

 ÑË ÑË   ÑË ÑË   ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ÑË

 É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ   É

¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ©ª¬† œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÁ˧ÅÊà ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÂËɹÆÊÈÉÇÅ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔÂ¥† ʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇÂʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ È›ÁÆÀÁÄÁ ¼«×žÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾¿¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¼ÇÄ̺Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ À¾Ä¾ÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ Çɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ É»¹ÆÔÂùžÆÕ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÉÇÀǻԠ£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ˾ÅÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ оÉÆÔ ʾÉÔ  £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁË þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ ϾžÆËʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁË ϾžÆË ÃĹ½ÇÐƹØʾËùÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÑË ÑË  ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË 

ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ †É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ 

ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£ÁÉÈÁиºÄÇÐÃÇ¥† £ÁÉÈÁиºÄÇÐÃÇ¥† £ÁÉÈÁÐ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £§¤µ¯™£§¤§¯ž›E ŝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÇÄÕϹÃÇÄǽϾ» ŝÇÊ˹»Ã¹ £§¤µ¯™ £©´±£¡ ¦¡²™ÇÊ˹»Ã¹ ¥§¦«™Ÿ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å ¼ÇÉÄÇ»Áƹ½ÄØÃÇÄǽϾ» £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇ£ª† † £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º¾ËÇÆ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÌÊËÉÇÂÊË»¹ÉÌľ¿ÆÔνÇÉÇ¿¾ÃÁ»ÀľËÆÔÎÈÇÄÇÊ ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÁ»ÇÊÊ˺¾ËÇƹ†Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ/BOPDSFUF §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ

ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  Ä

É É  ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ œÉÁÆ»¾Â £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ Ÿš¡¶ª£  ¹»Ç½  ÔÃÇ» ¡¨  ¹»Ç½  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ª£¨¾Ë¹Ä ª£¨¾Ë¹Ä §ÅÇÅ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ȾɾÃÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉØÅÁÁÇÃƹÅÁ †»Á½¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÃʽÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ÇËÃ̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÊÇûžÑùÎü ¨¾ÊÇà ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª† ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇɹÊË»Çɹ º¾ËÇƹ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦ÎÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅņÈÌÊËÇË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب£†Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹØ£ Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب¨† Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹ÈÇÃÉÔËÁØÈÉÇÅÀ½¹ÆÁ†¨œ†¹Ë†7 ÎÅÈÄÁ˹ɾºÉÁÊ˹Ø ¨£Ÿ 

 ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å     ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É  À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ É É É

¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ªÁºÁ˧ÅÊà Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ¯¾ÆËɪËÉÇ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ¯¾ÆËɪËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ¯¾ÆËɪËÉÇ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½  Ÿš¡¶ª£ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 29

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

30 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¨ÄÁËÔ¨ª¤  ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆԾƹÄÁ»ÆÔ¾.BTUFSUPQ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×É ½ÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ¨Éǽ¹ÅÃÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ›ÇÀÅÇ¿¾ÆǺžÆ ¨Éǽ¹ÅÃÁÉÈÁЪÉÇÐÆÇ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Éǽ¹×ÃÁÉÈÁл¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇà ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¹ÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹

 ÑË    Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  

 À»ÇÆÁ˾ É  À»ÇÆÁ˾ É É É É É  

 ª£¨¾Ë¹Ä Ÿš¡¶ª£  ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â

†† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊÀ¹»Ç½¹ÈÇÇÈËÇ»ÔÅϾƹŠœ§ª«ÇÈËÇ»¹Ø

ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ

††††

ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÁƹÅ º¾ÀÇÊËÉÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ª»ØÀÁÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ªÁºÁ˽ÄØÊ˾Æ  Î ªÁºÁ˽ÄØÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªÁºÁËÊ˾ÆǻǝÇÊ˹»Ã¹ ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ªÅ¾ÊÁ&NBDP½ÄØɾÅÇÆ˹ÁÀ¹ÒÁËÔº¾ËÇƹ ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ½Äغ¾ËÇƹ ­šª ­šª ­šª ­šª ­šª ­šª ­šª ­šª ­šª ­šª ­ÁºÉ¹6-53"'*#&3 ­ÁºÉ¹Ê˹ÄÕƹØ ¯¾Å¾Æ˨¯† ü «ÇÈÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  žÑÇà 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É  ÆÁÀùØ 

ªÁºÁ˧ÅÊà ª£¨¾Ë¹Ä ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ª£¨¾Ë¹Ä ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ™ÉÎÁ˾ÃËÌɹÈÄ×Ê ·ËÁÊ ·ËÁÊ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­·«¯³¤¡¨œ®¡¬¤œ§·œ­°œ§¸®


  c ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ  c £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍÉ þɹÅÀ ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † ȾÊÇÃÄ׺ÇÂÍɲ¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ †Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ †þɹÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ™Ç£¾É¹ÅÀÁË  c Ò¾º¾ÆÕ ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕ  c þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™ÆËÁÃÇÉÁ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ†ÊžÊÁ&NBDP ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹœÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ Á¤ £¹Å™  œ¹À¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹Ä œÁÈÊœ†º¾ÄÔÂ

        ü

  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ    À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ

£¹ÉÕ¾É £¹ÉÕ¾É ™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ ª£¨¾Ë¹Ä §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†††† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†††† †††† †† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† ††

¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ­¹Êǻù†üÇÊ˹»Ã¹††††

œÁÈÊœ†ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùÎÈÇü žÑÇà œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¹Ä¾º¹ÊËÉ œ† ü ü ü ü ü ü žÑÇà œÁÈʆ»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ü œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹ À¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ œÄÁƹ À¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁËǺÄ ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË œÄÁƹ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ÁÄ £¹Å™  œ¹À¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹Ä ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ  Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ ÇÊ˹»Ã¹²¾º¾ÆÕ¦ÁÀùØϾƹ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ϾžÆË þɹÅÀÁË Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¡À»¾ÊËÕ ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ Ë ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Ø ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ Ë ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹عÃËÁ»Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹ؼÁ½É¹ËƹØ Ë ¡À»¾ÊËÕƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ÈÌÑÇÆù ü ü ü ü ¥£© ½ÇÊ˹»Ã¹ žÑÇà £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁË¥†Ä׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ £¾É¹ÅÀÁËÍɹÃÏÁ؆ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇÑùÇÊË £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà »žÑùΠ 

É ½ÁľÉ ÊȾÏϾƹ     À»ÇÆÁ˾    ½ÁľÉ   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ  

Ÿš¡¶ª£ §Å¤×ÃÊ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªËÉÇÂŹÑ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ £ÌÀº¹ÊÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §Å¤×ÃÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž 

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË †† ÊÇË

†† †† †††† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ϾžÆË ȾÊÇûžÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊË £¾É¹ÅÀÁË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ·ÆÁʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉ ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾ÆË›ÇÀź¾ÀƹĝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÅÌùÍɹÃÏÁÁ †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅÇ»ÔÂ¥¥Ÿ¨ ¥¾ÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥«† sü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇÃ

 ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ƾ½ÇÉǼÇ  ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÁľÉ À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ ÔÃÇ» ¡¨ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¥ÇÊËÇ»Áà ™šªªËÉÇ §Å¤×ÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §Å¤×ÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ ™¼ÉÇʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

    ü   Ã̺Å  ¥£© Ë žÑÇÃ Ë Ë ÑË 

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 31

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

32 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¨¾ÊÇýÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË»žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹½ÇËÇÆÆ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊÌÎÇÂʾØÆÔ ÍɹÃÏÁ؆ ÅÅ  Áü ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ϾžÆË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄ؛ԻÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕš¾ÀÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ» ¨¾ÊÇà Ä׺ԾǺӾÅÔ ¨¾ÊÇà ʹÅÇÊ»¹ÄÔ†Ë ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ§Ëʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆǝÇÊ˹»Ã¹

  Ë   žÑÇà     

  É ÇËÉ ÆÁÀùØ  ÇËÈÉÇÁÀ»   ÇËÉ  ½¾Ñ¾»Ç

«É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ªËÉÇÂËɹÆÊÈÉÇÅ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ¯¾ÆËɪËÉÇ ™šªªËÉÇ £ÌÀº¹ÊÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË §Å¤×ÃÊ ¯¾ÆËɪËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ¯¾ÆËɪËÉÇ ªËÉÇÂŹÑ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž 

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† ÊÇË †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† ††††

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄؽÄØÈÇʹ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇæÁÀùØϾƹ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª† ¨Éǽ¹¿¹Á½ÇÊ˹»Ã¹†Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ªÅ¾ÊÕÃĹ½ÇÐƹØ¥†ÊžÊÕ§œ¦ž¬¨§©¦™¸ ¼É ªÇÄÕÈÁÒ¾»¹Ø ÃÇÉÅÇ»¹Ø ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁÂÇËÄ£¹Ð¾ÊË»¹¨¾ÊÇà Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹°¾ÊËÆÇ ¬¼ÇÄÕ ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹØ ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ¬¼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË

  Ë   ü Ë  Ë      

 ƾ½ÇÉǼÇ ÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ  É ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ    

«É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨  ªªª£ §§§ £ÌÀº¹ÊÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ¥ÇÊËÇ»Áà  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž   ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† ÊÇË

†††† †††† †††† †† †† †† †††† †††† †† †† ÊÇË

††††

¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄժƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ÇËËÇÆÆÔ½Çc ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ©ÇÊÊÁØ ¯¾Å¾ÆË «ÇÈÃÁ ͹Êǻù†  ü ¯¾Å¾ÆË «ÇÈÃÁ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾ÆËËÇÆÆϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆËü†Å¾ÑÇà ¯¾Å¾ÆËü¥†¨¯ ¹»Ç½ÊùØ͹ÊǻùÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË™§Ä׺ÇÂϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ¯¾Å¾ÆË™ÐÁÆÊÃÁ¨¯††ÈÇü ¯¾Å¾ÆË™ÐÁÆÊÃÁ±¨¯††ÈÇü ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü»ÇÀź¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥† «ÇÈÃÁ ü»ÇÀź¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥ü ¡ÊÃÁËÁÅ ¯¾Å¾ÆË¥†»žÑùÎüʽÇÊ˹»ÃÇ ¯¾Å¾ÆË¥†¥† ü»žÑ«ÇÐÆÔ»¾Ê¦ÁÀÃÁ¾ϾÆԝÇÊ˹»Ã¹

        žÑÇà žÑÇà  žÑÇà Ã̺Å 

  ½ÇÊËÈÇÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ †É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ 

™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ £Çº¹™› ¡¨ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ©¾¼ÁÇÆ ©¾¼ÁÇÆ ™šªªËÉÇ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™ª« ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †††† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¯¾Å¾ÆË¥†¥£© ¯¾Å¾ÆË¥†ÉÇÊÊÔÈÕ× ½ÇÊ˹»Ã¹ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥† žÑÃÁü ÅÃÉË ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯†¤¹Í¹É¿ü ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹Ä »¹¼ÇÆÈÇÊË ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯† ¥£© žÑÃÁü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯††ÈÇü ¯¾Å¾Æ˨¯†§ ¥£©†ËÇÆƹ ¯¾Å¾Æ˨¯†¥£© ¯¾Å¾Æ˨±† ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆËÊÌȾɺ¾ÄÔÂü ¥ «ÌÉÏÁØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ¨¯† ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ¨¯†

Ã̺Å Ã̺Å   Ë   žÑÇà  žÑÇà 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø †É  ½ÁľÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË Ÿš¡¶ª£ ª§ËÁÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §Å¤×ÃÊ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ¨¯† ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ¨¯† ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ¨¯† ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ±¨¯ ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ±¨¯ ¯¾Å¾ÆËËÇÈÃÁÆÊÃÁ ±¨¯ ¯¾Å¾ÆË͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ü ü ü ü ü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆËϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾Æ˱¨¯†ÈÇü ¯¾Å¾Æ˱¨±† ȾÊÇà þɹÅÀÁË»žÑùΠʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆË ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÈÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ȾÆÇÈĹÊË Ì˾ÈÄÁ˾ÄÕ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇûžÑùΠʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

   žÑÇà žÑÇà   žÑÇÃ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» †É   ÆÁÀùØ

Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ §Å¤×ÃÊ ¥ÇÊËÇ»Áà Ÿš¡¶ª£ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ž©¥™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ±Ä¹ÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ§ºÓ¾ÅË ±Ä¹ÃÇÈÇÉËĹƽϾžÆ˱¨¯†¦¹»¹Ä ±Ä¹ÃÇÈÇÉËĹƽϾžÆ˱¨¯†¥¾ÑÇÆü ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ÍÁÆÁÑƹØÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«š™¦ ©§«œ¡¨ª ©§«œž©ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ† † †§Ëʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ§Ð¾ÆÕ½¾Ñ¾»Ç

 ÆÁÀùØ  Ë É Ë É žÑÇÃ É †üÊÃÁ½ÃÁ †ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÆÁÀùØ ü ÊÃÁ½ÃÁ    Ë É  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ½ÇÊËÌÈƹØ  Ë É Ë É 

š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™šªªËÉÇ  ¥ÇÆ˹¿¨ÉǾÃË ¥ÇÆ˹¿¨ÉǾÃË ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ žÆ¹ ¡¨  ©¾ÊÌÉÊ«Çɼ ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ

†† †† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† ÊÇË †† †† ÊÇË

†††† †††† †† †† †† †††† ††††

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 33

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ. ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ

34 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ²¾º¾ÆÕÄ׺Ç »ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕɹÀÄÁÐÆÔÎÍɹÃÏÁ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕ͆ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ͆ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ † † ²¾º¾ÆÕÍɆ¦ÁÀùØϾƹ ²¾º¾ÆÕÍɆ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ɹÊÊÉÇÐù »ÇÀÅÇ¿¾Æ»À¹ÁÅÇÀ¹Ð¾Ë ²¾º¾ÆÕÍɆ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ɹÊÊÉÇÐù »ÇÀÅÇ¿¾Æ»À¹ÁÅÇÀ¹Ð¾Ë ²¾º¾ÆÕÍɆ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ɹÊÊÉÇÐù »ÇÀÅÇ¿¾Æ»À¹ÁÅÇÀ¹Ð¾Ë ²¾º¾ÆÕÍɆ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ɹÊÊÉÇÐù »ÇÀÅÇ¿¾Æ»À¹ÁÅÇÀ¹Ð¾Ë ²¾º¾ÆÕÍɆ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ɹÊÊÉÇÐù »ÇÀÅÇ¿¾Æ»À¹ÁÅÇÀ¹Ð¾Ë ²¾º¾ÆÕÍɆ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ɹÊÊÉÇÐù »ÇÀÅÇ¿¾Æ»À¹ÁÅÇÀ¹Ð¾Ë ²¾º¾ÆÕÍɆ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ɹÊÊÉÇÐù »ÇÀÅÇ¿¾Æ»À¹ÁÅÇÀ¹Ð¾Ë ²¾º¾ÆÕÍɆ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ɹÊÊÉÇÐù »ÇÀÅÇ¿¾Æ»À¹ÁÅÇÀ¹Ð¾Ë ²¾º¾ÆÕÍɆ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ɹÊÊÉÇÐù »ÇÀÅÇ¿¾Æ»À¹ÁÅÇÀ¹Ð¾Ë ²¾º¾ÆÕÍɆ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ɹÊÊÉÇÐù »ÇÀÅÇ¿¾Æ»À¹ÁÅÇÀ¹Ð¾Ë ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † †ÇÊ˹»Ã¹ »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † † † † †ƹÀ¹Ã¹À »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁØÎÁ˽ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇÑùÇÊË ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁ˛ԻÇÀÅÌÊÇɹ¬ÊÄ̼ÁËɹÆÊÈ Á¤ £¹Å™  ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹°¾ÊËÆÇ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄؽÄØÈÇʹ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇà ²¾º¾ÆÕªÃÁ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ† † † † ÇÈÁÄÃÁ¨¾ÊÇà ½ÇÊË›ÇÀź¾ÀƹÄ

Ë Ã̺Å Ã̺Å        Ë Ë       

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾      ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ  ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ 

ªªª£ §§§ £ÌÀº¹ÊÊ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ ¨Ç½ÉؽªËÉÇ ¨Ç½ÉؽªËÉÇ ¨Ç½ÉؽªËÉÇ ¨Ç½ÉؽªËÉÇ ¨Ç½ÉؽªËÉÇ ¨Ç½ÉؽªËÉÇ ¨Ç½ÉؽªËÉÇ ¨Ç½ÉؽªËÉÇ ¨Ç½ÉؽªËÉÇ ¨Ç½ÉؽªËÉÇ ªªª£ §§§ ªªª£ §§§ §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  «É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨ £ÌÀº¹ÊÊ £ÌÀº¹ÊÊ ªËÉÇÂŹÑ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †††† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨œ®¡¬¤œ§· §»«¡¬¡Ÿª¬ª ª¦­¹© ž¤³«œ©¡§¤

šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËœš† œš† œš† œš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÊ˾ÆǻԾÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  šÄÇÃÁ¨Çɾ»ÁËÎλÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¹ÉÅÁË œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG ¨¾ÉÅÕ ÅÅ»ÇÀź¾ÊÈĽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆ›ÇļǼɹ½ÅÅ»ÇÀź¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ œÁÈÊÇùÉËÇÆ›ÇļǼɹ½ ÅÅ»ÇÀź¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ œÁÈÊÇùÉËÇÆÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ£¦™¬­ɆÉ Î Å ËÇÄÒ Á ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ 

 ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å  ÑË  ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË  ÑË ûÅ ûÅ ÑË

 ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ †É ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ºÈÇÊÉ

£ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £¨¥ £¨¥ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™ª« ªËÉǺ¹Ë ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª« ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ª« ™ª« ¥¹Ê˾É  Ÿš¡¶ª£ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 35

œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂɆÉ Î Å ËÇÄÒ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƝÇÊ˹»Ã¹ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ º¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿ÆÔÎÁ»ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇ˧˾оÊË»¾ÆÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍÁÄÕ;†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍÁÄÕœ†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨¨ ¨¨¦ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ Á½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨ª ¨ª†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨¦Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ

ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÇËÃÇÉ ûÅ  ÈÅ Å ÈÅ Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ É Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ¦ª«  ª­£ ¥¹Ê˾É ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ  ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ÊËǾÐÆÔ ÈÇËÇÄÇÐÆÔ ƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ»¹ÊÊ ¨ÉÇÍÁÄÕŹØÐÃÇ»ÔÂÅÅ ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¬¹Ä×Å ÇÏÁÆÎÎÎ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ ˾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ª¾ÉÈØÆùʹÅÇÃÄ ÊÅ ¦ª ª¾ËùŹÄØÉƹØÎÅÅÅÅÅ ª¥¤¨É¾ÅÁÌÅ ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅš¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ÃÇźÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ž˹ÄÄÇȹÆ ÈÇ˾ÎÆÇĶÃÇÈ¹Æ ËÇÄÒ††ÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ800-#&3( ÈÇùƹ½ÊÃÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡º¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ’»©ÇÊÊÁÁ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ¶ÃÇȹƽÊËÉÇÁ˽ÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁÁËɾÎÊÄÇÂÆÔ¾ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ «¨ª ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ

ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ Å ÑË ÈÅ  ÉÌÄÇÆ ûÅ Å ûÅ   ûÅ  ÈÅ 

ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÉÇÀÆÇÈË À»ÇÆÁ˾  ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ½ÁľÉÊÃÁ¾ ÇËÄÁÐƹØ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ

¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¥™©« ¥™©« ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ª­£ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ª£†ªÁºÁÉÕ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ª£†ªÁºÁÉÕ ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÀÌÅÍÜ È ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÍÅÃÎ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

šÇɽ×ɼɹÆÁËÆÔ œ¹ººÉÇ ĹºÉ¹½ÇÉÁË ¼É¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ#BJOCSPPLCSPXO ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ» ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ$IJOBHSFFO À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ(PME%FTFSU ¿¾ÄËÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ ÊÇÊÃÄ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ ÊÇÊÃÄ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ›ÁÃÇÆË º¾¿ÊоÉÆ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔžžÄÕØÆÇ»ÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¡ÅȾÉÁ¹Ä©¾½ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÆËÉÁ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÈÌÊËÁÆÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÑÁƹ¼Çɹ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ľÆÇ»ÔÂÄÁÊË ÉÇÀǻԠÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ÌÀɾоÆÊÃÁ ÉÇÀǻԠÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ÌÉËÁÆÊÃÁ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¹ÆÊÌÉÇ»ÊÃÁ ʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¾¿½ÌɾоÆÊÃÁ ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂÈÇÄÁÉ ÑÄÁÍ ÊùĹ »Ê¾Ï»¾Ë¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ©ÇÊÊǨÇÉÁÆÇ ÉÇÀǻԠÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔª¹»¹Æƹ ¿¾ÄËÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ°¾ÉÆÔ¿¾ÅÐ̼ оÉÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV

ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† ††ÇËÉ

ªËÉdžŹÊ˾É

††

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

É É É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É 

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦œ¨¡©¸¤¤£ ¡§¤»¤£©¡Ÿª


ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÌÎÙÅÍÈß

36 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉÊɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÊÃĹ½¹ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÀ¹Ã¹À¹ÅÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹ Ëɹ»¾ÉËÁƹÁÇÆÁÃʹ £¹Å¾ÆÕ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ £¹Å¾ÆÕ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ ͹ʹ½ÆÔ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ XXXPNTL†OFXTUPOFSV £¹Å¾ÆÕ½ÄØ͹ʹ½Ç» ùÅÁÆÇ»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ £¹Å¾ÆÕÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔÂÊÄ¹Æ¾Ï É»¹ÆÔ½͹ʹ½¹ÁÁÆ˾Éվɹ £¹Å¾ÆÕÄ׺Ç ƹÀ¹Ã¹À £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂƹËÌɹÄÕÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂĹƽѹÍËÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂĹƽѹÍËÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ ȾÊйÆÁýÇ˽¾ÄÃÁÊË¾Æ ÏÇÃÇÄÖ˹¿¾Â ½ÇÉÇ¿¾Ã £¹Å¾ÆÕÏÇÃÇÄÕÆÔÂÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔ »Á½Ç» £¹Å¾ÆÕÈÄÁËÆÁà ʾÉÏÁË »¹ÄÌÆ ¼¹ÄÕù ÊùĹ ºÉÌÊÐ ÈÄÁËùËÉÇÈÁÆ £¾É¹ÅǼɹÆÁË £¾É¹ÅǼɹÆÁË £Á˹ ÎÊÅ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ©ÇÊÊÁØ Î £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À £¾É¹ÅǼɹÆÁËšÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤¹ºÉ¹½ÇÉÁËœÇÄÇ»ÁÆÊÃÁ оÉÆÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɹÆËÁÐÆÔ º¾¿¾»Ô À¾Ä¾ÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¡Æ½ÁØ ¥É¹ÅÇÉ›¾É½¾œ»¹Ë¾Å¹Ä¹ À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɣɾŹ¦Ç»¹ º¾¿¾»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ ¥É¹ÅÇÉ©ÇÊÊǤ¾»¹Æ˾ »ÁÑƾ»Ô ÎÎ ¥É¹ÅÇɪ¹ØÆǼÇÉÊÃÁ ÉÇÀǻdžʾÉÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɫɹ»¾ÉËÁÆ ½ÇÄÇÅÁË ¥É¹ÅÇÉ ¼É¹ÆÁË º¹À¹ÄÕËÀž¾»Áà ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØɹÀÆÔ¾ɹÀžÉÔÁÏ»¾Ë¹ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁÁÀ¼É¹ÆÁ˹ ÅɹÅÇɹ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÊËÌȾÆÁ ÊËÇľÑÆÁÏÔ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆԾʹÆËÁÊÃÇÄÕÀǺɹºÇËÃÇ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾˾ÉÅÇǺɹºÇ˹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ

     ûÅ ûÅ    ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾   ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾ É É É É À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶›ž©žª« ¶›ž©žª« ªªª£ §§§ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã ¶›ž©žª« ¹»Ç½½¾ÃÇÉùÅÆØ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ œÇÉǺоÆÃÇ š¾ËÇÊËÁÄÕ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨œ®¡¬¤œ§· §»¨ªµ¡©¤» šÇɽ×ɽÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁɆÉÎÎÊņʾÉÔ šÇɽ×ɽÇÉÇ¿ÆÔš©   šÇɽ×ÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹É ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁÁÑĹÃǺÄ ›Ç½ÇÊËÇýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁɆÉÎÎÊņʾÉÔ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕÁ¼ÄÇÈÉǺÁ»ÆÇ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ XXXQMJULBPNTLSV £¹Å¾ÆÕºÇɽ×ÉÆÔ £¹Æ¹ÄԽɾƹ¿ÆÔ¾ÈĹÊË ɾѾËÃÁ XXXQMJULBPNTLSV £É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁË °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊËÁÍÁùËÇɽÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁÁÈÇÄÇ»

ÑË ÑË  ÑË  ÑË  

É É À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç

Ÿš¡¶ª£ š¾ËÇÊËÁÄÕ ¨£­š¡ ·ËÉÁϾÆËÉ  Ÿš¡¶ª£ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ¨£­š¡ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¨£­š¡ ·ËÉÁϾÆËÉ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÔÊÇÃǾùІ»Ç ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ¨ÄÁËù½Äت«§ ÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžÒ ¼¹É¹¿¾Â ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ǼɹÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹعÆËÁÊÃÇÄÕÀØÒ¹Ø »¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ƹÀ¹Ã¹À Ï»¾ËƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ËÇÄÒ†ÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØžÄÇÐù ±¹ÎŹËÔ ©ÇŹÑù ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£¹ÄÁÍÇÉÆÁØ ›ÇÄƹ«½»ÇÂÆǾ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É £¹ËÌÑù £ÁÉÈÁÐÁÃʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É ʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒ ÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØɾËÉÇ Êɾ½Æ¾»¾ÃÇ»¹Ø ËÇÄÒÇËÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØʾËÇÐùÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ­Á¼Ìɹ ÃÁÉÈÐÁ¾Â ÎÊÅʾɹØÁÃɹÊ ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉÆ¹Ø û¹½É¹ËƹØ»Á½Ç» Ï»¾ËƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ Ï»¾ËÆ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ×ÉÔ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø »¹ÀÇÆÔ ÈÇɾºÉÁÃÁ

     ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

 À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ †É †É ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ¨£­š¡ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ·ËÉÁϾÆËÉ š¾ËÇÊËÁÄÕ š¾ËÇÊËÁÄÕ  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨ÉǼɾÊÊ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉdž­¹Ê¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††


¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà »Ç½ÇÊËÇÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ IUUQ[EL†PNTLOBSPESV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹Ø XXXPNTL†OFXTUPOFSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹ØªÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø Ï»¾Ë¹ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ»¹ÊÊÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø Ï»¾ËƹØ»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹؾÄÇÐù ѹÎŹËùÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÃÁÉÈÁÐÁà ÉÇÃÃÇ ÉÇŹÑù ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ˾ÉɹÊÆ¹Ø ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ÏÇÃÇÄÕÆ¹Ø ÃÇÄÇËÔÂùžÆÕÊĹƾÏ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ ÅÏ»¾ËÆÇ ¨ÇɾºÉÁà ÅÁÅ ¨ÇɾºÉÁýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÇɾºÉÁÃʹ½Ç»Ô »Ç½ÇÊËÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÁÅÇÆ˹¿»ÔÊÇÃÇùÐÏ»¾ËÆÇÂËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† ­ÇÉÅÔ½ÄØÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÆÇÂÁ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁ›ÑÁÉÇÃÇŹÊÊ

 ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË   

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾  

š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ›¹ÊÁÄÕ¾»¹ ¡¨ ¹»Ç½½¾ÃÇÉùÅÆØ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉÇÂËɹÆÊÈÉÇÅ ¨¹ËÉÇÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ š¾ËÇÊËÁÄÕ ›¹ÊÁÄÕ¾»¹ ¡¨ ¨¹ËÉÇÊ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ¨¹ËÉÇÊ §¨¥££ÄÁÆþÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† ††

¨¡®œ§§ª«¬ª¦œ®­®œ§¸³¯Ÿ¯©©¡¬¢œž¡ºµœ»­®œ§¸ ™ÉŹËÌɹ†ÅŪ˜ª ™ÉŹËÌɹ™†ÅÅÊËœª œª ™ª ™ÉŹËÌɹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ š¹Äù†ªË š¹Äù†£† £† š† ±† ¥ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £¹Ë¹Æù Ê˪¨ £»¹½É¹ËΆÎÊ˪¨ £»¹½É¹Ë†ÅÅªË £É̼ÅŪˮ­ £É̼†ÊË®œª™ ®œ« ®¦™ ®¦ £É̼†Ê˪¨  ® œª £É̼†ÅÅªË £É̼†Ê˪¨ £É̼ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ £É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ƹÊÃĹ½¾ÁƹÀ¹Ã¹À £É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ÎÆË ¤¾Æ˹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø › Ë † ÅÅ ¤¾Æ˹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÇË ½ÇÅÅ ƹÊÃĹ½¾ÁƹÀ¹Ã¹À ¤ÁÊË †ÅÅªË ¤ÁÊË ÅÅªË Î Å ¤ÁÊ˼à †ÊË œª ¤ÁÊËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆÆÔ †ÊË Î ®œª™ œ ¤ÁÊËž½ÆÔÂ¥ ¥ Ë †ÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇË ½ÇÅÅ"*4*   ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇË ½ÇÅÅ ƹÊÃĹ½¾ÁƹÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÇÏÁÆ ÈÄÇÊÃÁ  Î ËÇÄÒ ÅÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÇÏÁÆ ÈÄÇÊÃÁ  Î ËÇÄÒ ÅÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ ÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊ˨›¤ ¤ÁÊËÉÁÍľÆÔ†ÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆà † ÅÅ ¤ÁÊËÎà † ÅŪËÈÊ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË»ÈÇÄÆÇŹÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØÁ½É̼ÁÎÊ˹ľÂÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄ׺Ç©¾ÀùÈÇɹÀžÉÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËоÉÆÔÂÄ׺Ç »¹ÊÊ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ÇËÅ ½ÇÊË

ü ü ü ü  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü    ÄÁÊË ü ü ü ü   

 †É ÇË É ½¾Ñ¾»Ç É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É †É É ÇË É É † É ÇË É ÇË É ÈɹÂʆÄÁÊË ÇËÉ ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË † É † É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ É ÇË É †É † É  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªËÉǪ¾É»ÁÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥ª£†§ÅÊà ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥ª£†§ÅÊà ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¥ª£†§ÅÊà ™ª« ™ª« ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ž©¥™£ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ·ËÉÁϾÆËÉ  §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† ††

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ. ÑÒÀËÜ. ×ÓÃÓÍ. ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 37

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

38 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇÃ¹Ë ̼ÇÄÃÁ   ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇÃ¹Ë ̼ÇÄÇà ÄÁÊË  §Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ §Ë»Ç½Ôƾɿ¹»¾×ÒÁ¾Ç˽ÇÅÅ ƹÊÃĹ½¾ÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÇÄÇʹÎÎªË ¨ÇÄÇʹ¼ÃΆΠ¨ÉÇ»ÇÄÇùÎÅÅËÆ ÇÏÁÆà ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©†† ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇùƾɿ¹»¾×Ò¹ØÇË ½ÇÅÅ ƹÊÃĹ½¾ÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ËÇ »ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇÍÁÄÕ¼ÆÌËÔÂÑ»¾ÄľÉ’† ¨ÉÌËÇÃΦ« E†ÅÅ ¨ÉÌËÇúÉÇÆÀǻԚ©™Ÿ† š©§¯ªE†ÅÅ ¨ÉÌËÇÞ½ÆÔÂ¥ E†ÅÅ ¨ÉÌËÇÃÊ˹ÄÕÆÇÂE† ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ¨Ì½É¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø¨™¨† ¨™¨† ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁغ¾ËÇƹ ØÐÎ ʾÐÎ ÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÄÇ» ØÐÎ ʾÐÎ ÅŦ§›¡¦£™ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÎÅÅ Î Å ª¾Ëù†ØоÂùƾɿ¹»¾×Ò¹ØÇ˽ÇÅÅ ƹÊÃĹ½¾ÁƹÀ¹Ã¹À «É̺¹Î  Î ÅŪËΦ«

 ÑË ü ü ü ü ü  ü ü ü ü ü ü ûÅ ûÅ ÑË ü

 É ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË † É É † É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÈɹÂʆÄÁÊË ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÈɹÂʆÄÁÊË É

š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¥ª£†§ÅÊà ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ §ÅÇÅ ¥ª£†§ÅÊà ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ªÈÉÇÊ ¥ª£†§ÅÊà ªÈÉÇÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹Î†Î ªË  «É̺¹¹Ä×Å›†EÎÎ «É̺¹›œ¨½Ì† «É̺¹›œ¨½Ì†ªË  «É̺¹›œ¨ E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹ÃÉ̼ĹØƾɿ¹»¾×Ò¹ØÇ˽ÇÅÅ ƹÊÃĹ½¾ÁƹÀ¹Ã¹À «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÅÅÎÅÅÎÅÅÁ½É «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË «É̺¹ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆƹØƾɿ¹»¾×Ò¹ØÇË½Ç ÅÅ ƹÊÃĹ½¾ÁƹÀ¹Ã¹À «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕÆÎÎ ÎÎ ÅÅªË  «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØ  «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØû¹½É¹Ëƹ؆ «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØƾɿ¹»¾×Ò¹ØÇ˽ÇÅÅ ƹÊÃĹ½¾ÁƹÀ¹Ã¹À «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÈÉØÅÇ̼ÇÄÕƹØÇËνÇÎ «É̺¹ÏËΆΠ«É̺¹ÖÄÊ» E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹ÖÄÊ»† ¬¼ÇÄÇÃÎÎªË ¬¼ÇÄÇÃÎcΪËÈÊ ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª °ÌÑù¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™£ ™£¥ ™£¨ ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄľÉ †ªË ±»¾ÄľÉ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃÅŪˮ¦« ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ƹÊÃĹ½¾ÁƹÀ¹Ã¹À ±Áƹ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™« »Ê¾ɹÀžÉÔ

ü ü ü ü  Å Å ü ÅÈ ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

 † É ÇËÉ ÇË É † É ÈɹÂʆÄÁÊË ÇËÉ ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË †É É ÇË É ÈɹÂʆÄÁÊË ÇË É Ç É ÇË É † É † É ÇË É ÇËÉ ÇË É † É ÇË É †É ÈɹÂʆÄÁÊË ÇËÉ

ªÈÉÇÊ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ¥ª£†§ÅÊà ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¥ª£†§ÅÊà ªÈÉÇÊ š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥ª£†§ÅÊà ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ¥ª£†§ÅÊà ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¡®œ§§ª¦ª©­®¬¯¦²¤¤¨¡®œ§§ª¤£ ¡§¤» ™Æ¼¹ÉÔºÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ÈǽÀ¾ÉÆÇÎɹÆÁÄÁÒ¾¹ÉÇÅ ™Æ¼¹ÉÔºÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ÈǽÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǝ¹ÉÇÅ ™Æ¼¹ÉÔºÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾¨ÉǾÃË ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾¹ÉÇÅ ™Æ¼¹ÉÔºÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾¹ÉÇÐÆÔ¾ ÈÉØÅÇ̼¡À¼ÇË ÅÇÆ˹¿ ½¹ÉÇÅ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ ™Æ¼¹ÉÔ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¹ÉÇÅ š¹ÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇǺӾŹÁÀÆ¿ ¾ÅÃÇÊËÁ š¹Äù½»Ì˹»ÉÇ»¹ØÊ»¹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝¹ÉÇÅ

    

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¡¦ª¡ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÔËÇ»ÃÁ ÃÁÇÊÃÁ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ›¹¼ÇÆԆºÔËÇ»ÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝¹ÉÇÅ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ ùÄÁËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œ¹É¹¿¿º ΠΠŠʽÇÊ˹»ÃÇ ÅÇÆ˹¿ÇÅÁ»ÇÉÇ˹ÅÁ œ¹É¹¿Á˾ÈÄÔ¾ ¹»ËÇÅÇÂÃÁ ÊÃĹ½Ô œ»ÇÀ½Á     ÅÅ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÊÈǽʻ¾ËÃÇ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ  ½¹ÆÁØÅǽÌÄÕÆÔ¾ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝¹ÉÇÅ

  ÑË ü   

 ÇËÈÉÇÁÀ» ½¾Ñ¾»Ç É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉÇÂÅǽÌÄÕ œ£ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» §É¾Á½ ªËÉǪ¾É»ÁÊ ¤¹½ÁÆ ¡¨ ªËÉÇÂÊƹº ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ §É¾Á½ §É¾Á½ ¡¦ª¡ ¬ËÃÁƹ °¨ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç»

†††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† ††


¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ»ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝¹ÉÇÅ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾»¹¼ÇÆÇ»†ºÔËÇ»Çà ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ¹ÉÇÅ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¹ÉÇÅ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¡À½¾ÄÁØÃÇ»¹ÆÔ¾¹ÉÇÅ £¹Ð¾ÄÁ†Å¾ÊËÆÔ¾ £ÁÇÊÃÁ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ ºÔËÇ»ÃÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆ¹Ø À¹ºÇÉÔ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁªÃÁ½ÃÁ £ÌÈÄ×ÈÉÇ»ÇÄÇÃÌ›©†ÅÅÁ½Éž˹ÄÄ ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¤¾ÊËÆÁϹоɽ¹ÐƹØ'",30 ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ÃÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔɾà À¹ºÇÉÔ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔºÌμ¹Ä˾ÉÊÃÁ¾ ž½ÁÏÁÆÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔɹÀ½¾»¹ÄÕÆÔ¾ ËÌźÔ ¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾½»¾ÉÁ†ÃÇÆÊËÉÌÃËÇÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁؽ»¾ÉÁ ɾѾËÃÁ ¼¹É¹¿ÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ

    ûÅ       

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÃÌÈÄ× ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   ½Ç¼Ç»ÇÉ

¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¥™©« ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÂÅǽÌÄÕ œ£ £ÁŹ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ §É¾Á½ £ÁŹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆǝ¹ÉÇÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¹ÉÇÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÂÃÁ† †Ê¾ÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀÆ¿ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾÁž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾ ɾÅÇÆËÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÆ¿ ¨¾ÉÁĹ ÈÇÉÌÐÆÁÁÀÆ¿ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©† EÅÅ ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕÆ¹Ø E ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÄ׺ǽÄÁÆÔÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÄ׺ǽÄÁÆÔÈǽÀ¹Ã¹À ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ƹÇÃƹ ½»¾ÉÁªÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÄÁƹ Å ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÄÁƹÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÄÁƹÅ ªž«£™£¤™§°¦™¸ɆÉ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ªž«£™£¤™§°¦™¸ɆÉ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ªž«£™ª«¸Ÿ£¡¨§¤™ɆÉ Î Å ØÐÎÅÅ ›É†½Á¹ÅÅÅ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ÃľËÇà ØÐÎ ʾÐÎ ÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄØÑËÌùËÌÉÃÁ¯¨›ªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØXXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊùØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ Î ÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ

     Å  ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ      ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾    ÇËÉ ÃÌÈÄ× ÈÉǽ¹Å ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É É †É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç  ºÈÇÊÉ

¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¾½¹Ä¨ª£ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ªÆ¹ºÊ¾É»ÁÊ ªÆ¹ºÊ¾É»ÁÊ ™ª« ™ª« ªËÉǪ¾É»ÁÊ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ £ÌƼÌÉϾ» ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 39

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÏËÀÂÛ

40 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊ ª¾ËùÊ»¹ÉÆ¹Ø ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ÈÉ ªž«£™†©™š¡¯™ɆÉÎ Å ØÐÎÅÅ ªž«£™†©™š¡¯™ɆÉÎ Å ØÐÎÅÅ ªž«£™†©™š¡¯™ɆÉÎ Å ØÐÎÅÅ ªž«£™†©™š¡¯™ɆÉÎ Å ØÐÎÅÅ ªž«£™†©™š¡¯™ɆÉÎ Å ØÐÎÅÅ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ÅØÐ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ª¾Ëù†É¹ºÁϹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÁÀÇÏÁÆž˹ÄĹ ªË¾ÄĹ¿Á ÊËÇÄÔɹÀ½¾ÄÇÐÆÔ¾ÁÀÆ¿ «¾ÈÄÁÏÔ ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÈÉÁÊËÉÇÂÃÁ¹ÉÇÅ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ ±¹ÉÆÁÉÔ½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁν»¾É¾ÂÁ»ÇÉÇË ±Á;Ɇ»ÇÄÆ Î Å ËÇÄÒÅÅ ¼£É¹ÊÆÇØÉÊà ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ ±Ã¹ÍÔÃÇÄľÃËÇÉÆÔ¾ ±Ã¹ÍÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ËÌÅºÔ Ê˾ÄĹ¿Á ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾

    À»ÇÆÁ˾  ûÅ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÑË É ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾  É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ   ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇÈËÉÇÀÆ ÄÁÊË †É ÄÁÊË É ÄÁÊË É   ÆÁÀùØ

£ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ™ª« ™ª« ™ª« ¬ËÃÁƹ °¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §É¾Á½  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

²ž¡®©·¡¨¡®œ§§·­«¡²¤œ§¸©·¡­«§œž· ¨ÉÇÍÁÄÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ɹÀÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÈÇœ£¤ ½¾É¾»Ì ž˹ÄÄÌ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «É̺¹û¹½É¹Ë ¹Ä×Å ÅÅ ¬¼ÇÄÇùÄ×Å  ÅÅ

  

 ÆÁÀùØ 

¾ÆÇƆ§ÅÊà ž©¥™£  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨¡®¤£·­¦ª»©·¡¤£ ¡§¤» ™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä†† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼É¹»¾É šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄËÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆ%† ½Ä†† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO ›ÁÆËÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔÂEJO  œ¹ÂÃÁÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ ÅÅ ¼©¾»½¹ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ

ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ü

ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ

©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ §ÅÇÅ ž©¥™£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ Ÿš¡¶ª£ «É¾Â½†™ÉË  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ ¼©¾»½¹ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ ¼©¾»½¹ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ ¼©¾»½¹ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ØÒÁÃü ¼©¾»½¹ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ ÅÅ ¼©¾»½¹ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԾŎÇÅÅ ¼©¾»½¹ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ͹ÊǻùÇËü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ËÇľ»Ô¾ ÑÁ;ÉÆÔ¾ œ›§ ¡«§¤ž›´ž ¼©¾»½¹ œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾ÎÅÅ ¼©¾»½¹ œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ×º¾ÄÕ½ÄØÃɾÈľÆÁØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ žËÈĹÊË ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ 8†. E  ½Ä†† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ»¹ÊÊ  ¹»¾ÉËÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊ  ¹ÃľÈÃÁÏ»¾ËÆÔ¾

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË 

É É É É ÇËÉ É ÇËÉ É †É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

«É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË Ÿš¡¶ª£ «É¾Â½†™ÉË  Ÿš¡¶ª£ «É¾Â½†™ÉË  Ÿš¡¶ª£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ©ÇÆ½Ç «£ ¥™©« ©ÇÆ½Ç «£ ¥™©« ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 41

¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ  ¹ÅÃÁ.VM†U†-PL .PUUVSB $JTB "QFDT #PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨Édžª™¥  ¹ÅÃÁœ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹ÅÁ½É  ¹ÅÃÁ½ÄØž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â žº¾ÄÁÁÇÃÇÆ"CMPZ ­ÁÆ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ º¾ÊÑÌÅÆǾÀ¹ÃÉÔ»¹ÆÁ¾  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇÂÁ½É ¡À½¾ÄÁØÃɾȾ¿ÆÔ¾ £ÄØÅžÉÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É¾È¾¿ÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ™ Φ ™ ÃÁÊÄÇËÇÊËÇÂÃ¹Ø £ÉÇÆÑ˾ÂÆÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô 

  ÑË ÑË   ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇË É

ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇÆ½Ç «£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾­¹Êǻù††üÇÊ˹»Ã¹

ü

ÇËÉ††††

¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÇÃÇÆÆÔ¾©† »¹ÊÊ ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ºÇľ¾»¹ÉÁ¹ÆËÇ» ¨¾ËÄÁŹØËÆÁÃǻԾ ùй×ÒÁ¾ÊØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ¨ÇÉÌÐÆÁ ľÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»Ê˹ÄÁ ª¹ÅÇɾÀ½ž˹ÄÈÉÇÍÁÄØE «¹Â»¹ÆÕ ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ª¹ÅÇɾÀ¿ȹÊÊÁÉ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂE ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE  ½Ä† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ÇÃɹѾÆÆÔ¾»¹ÊÊ ª¹ÅÇɾÀÔȽ¾É¾»Ì Î ª¹ÅÇɾÀÔȽ¾É¾»Ì Î ª¹ÅÇɾÀÔȽ¾É¾»Ì Î ª¹ÅÇɾÀÔÈž˹ÄÄÌ Î ª¹ÅÇɾÀÔÈž˹ÄÄÌ Î ª¹ÅÇɾÀÔÈž˹ÄÄÌ Î ª¹ÅÇɾÀÔÈž˹ÄÄÌ Î ª¹ÅÇɾÀÔÊÈɾÊÊѹºÇ ÇÊËÉƹà ª¹ÅÇɾÀÔ ÈɾÊʆѹº¹ ÇÊËÉÊ»¾ÉÄÇ Î† Î ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾E  ±¹ÂºÔÈÄÇÊÃÁ¾ ¼ÉÇ»¾É ±ÈÁÄÕùɾÀÕº ¥ E      ±ÈÁÄÕÃÁɾÀպǻԾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ±ÈÄÁÆËÔœ§ª«†E † ±ÌÉÌÈÈÇ˹ÂÆ ÈÇÄÌÃÉ̼E† ½Ä† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ±ÌÉÌÈɹÅÆÔÂÈǺ¾ËÇÆÌ †ÅÅ ±ÌÉÌȆ¼ÄÌιÉÕ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ E† ½Ä† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô 

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË     ÑË ÑË ÑË ü ü ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇË É

ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ™£›™¥¡© ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥™©« «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ¥™©« ¬ËÃÁƹ °¨ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ©ÇÆ½Ç «£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

04#†»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ÅÅ 04#†»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ÅÅ ™ÆËÁʾÈËÁÚ¡§† §œ¦žš¡§ ™²¡«™ ™ÆËÁʾÈËÁà ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊÉÌºÔ ÅÇÎ š¹ÄØÊÁƹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ »Á½Ç»

 †ü ÑË

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç É

«¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¤¾Êª¾É»Áʆ

†† †† †† †† †† †††† †† ††

š¹ÄØÊÁƹ£ÇÄÇÆÁ¹ÄÎν¾ÃÁƼ šÄÇÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ º¹ÄÃÇÆ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÎÅÅ šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ Î šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ Ç˽ÇÅ šÄÇÆιÌʹƼ¹ÉÊùØÊÇÊƹÎÎ

ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÅÈ

É É ÇËÉ ÇËÉ É

¤¾ÊÃÇÅ ÇŤ¾Ê ÇŤ¾Ê ¤¾Êª¾É»Áʆ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ

† †† †††† †††† †† †† †††† † ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

§¡­ª«¤§ª¨œ®¡¬¤œ§·­®ª§»¬©·¡¤£ ¡§¤»«ªŸª©œ¢


ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

42 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 šÄÇÆιÌÊÁÀ¹Æ¼¹ÉÊÃÇÂÊÇÊÆÔÁÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ šÄÇÆιÌÊÊÇÊƹ šÄÇÆιÌÊ »¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ ÇÊÁƹ ½ÇÊùÈÇĹÁ˽ šÉÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î šÉÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î šÉÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î šÉÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î šÉÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ɹÀÄÁÐÆǼÇʾоÆÁØ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹

 ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É 

 ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ 

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾Ä׺ǝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌʽ»¾ÉÆÇÂÃÇÉǺÃÁ ¹Æ¼¹ÉÊÊÇÊƹ Î šÉÌʽ»¾ÉÆÇ ɹÅÆÔ šÉÌÊÃÇÉǺÇÐÆÔÂÎÅÅ šÉÌÊÃÇÉǺÇÐÆÔÂÊÇÉË šÉÌÊÄ׺ǼÇʾоÆÁØ ½ÄÁƹŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÄ׺ǼÇʾоÆÁØ ½ÇÊù Ë̹ľËÔ

    ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å

    ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É †É

    ¤¾Êª¾É»Áʆ ¡¼Æ¹ËÕ¾»ª£ ¡¨ šÇØÉÃÁƹ ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †††† 

®Ë¿ÍÂÉÂÊÊØÂɽÏÂÍŽÈØÅÄÁÍ¿ÂÎÅÊØËÏÈÐÔÕÅÒÌÍËÅÄ¿ËÁÅÏÂÈÂÆ­ËÎÎÅÅ

«¾ÊË¿ÈÂÊŽÎÎËÍÏÅÉÂÊϽ ®ÊÅÃÂÊÅÂÓÂÊØʽÌËÄÅÓÅÅÀÁË

ª«Ÿ¸¦®®«­¯¥©¢ª¯ ¬«®¯°¬¨¢ª¥¢±¢Ÿ­¨¹À

ŠÜ¬ÐÏ¿½Ü ÎÏÍËÅÏÂÈÙÊØÆÍØÊËLj»ÃÊØƘ ̽¿ÅÈÙËÊ ÚϽà ËÑÅÎ ÏŠŠ

ž¨«§Š²°®ÎËÎʽ ŠÎËÍϺÇÎÏͽ ž¨«§Š²°®ÎËÎʽ ŠÎËÍϝ ž¨«§Š²°®ÎËÎʽ ŠÎËÍÏŸ ž¨«§Š²°®ÎËÎʽ ŠÎËÍÏ® ¡«®§¬«¨ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½¨»§® ÎËÍϝ ¡«®§¬«¨ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½¨»§® ÎËÍÏŸ ¡«®§¬«¨ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½¨»§® ÎËÍÏ® ¡«®§¬«¨ÎËÎʽ ŠÎËÍϺÇÎÏͽ ¡«®§¬«¨ÎËÎʽ ŠÎËÍϝ ¡«®§¬«¨ÎËÎʽ ŠÎËÍÏ® ¡«®§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍϝ ¡«®§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍÏŸ ¡«®§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍÏ® ¡«®§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍÏ¡ Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍϝ Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍÏŸ Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍÏ®

Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É

        

ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°®

ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š

®ª¥£¢ª¥¢³¢ª¸ ª®®«­¯¥©¢ª¯À

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

³ÂÊÏͽÈÙÊØÆËÑÅΊÎÇȽÁ ¡Âǽ¾ÍÜ ÏŠŠ ŠŠ Š

Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ŠÎËÍÏ® Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ÎËÍÏ® Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ŠÎËÍϺÇÎÏͽ Ÿ «ª§ÎËÎʽ Š®ËÍϝ Ÿ ® ¡ Ÿ «ª§ÎËÎʽ ŠÎËÍÏŸ ¡«®§¬«¨ÎËÎʽ ÎËÍÏ® ¡«®§¬«¨ÎËÎʽ ŠÎËÍÏ¡ ž¨«§Š²°®ÎËÎʽ ŠÎËÍϝ Ÿ ® ¡ ž¨«§Š²°®ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ŠÎËÍϺÇÎÏͽ  Ÿ ®

Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É

  «Ï  «Ï «Ï «Ï

ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°®

ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š


ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยšร‰รŒรŠรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยšร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠ ยบร‰รŒรŠรŽรˆ ยฝร‡รŠรƒยนรŽรˆร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšร‰รŒรŠ ยบร‰รŒรŠร‡รƒร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร„รรˆยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย†รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รƒยพยฝร‰ ย†รŽรŽย†ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รƒยพยฝร‰ รŽรŽย†ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน  รŽรŽย†ร…

 รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

 ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

 ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยยพยผร‹ร˜ร‰ยพยปย™ยฆ ยกยจ ยœร‰รยบยนร†ร‡ยป ยฐยจ ยยพยผร‹ร˜ร‰ยพยปย™ยฆ ยกยจ ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยยพยผร‹ร˜ร‰ยพยปย™ยฆ ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยกยผร†ยนร‹ร•ยพยปยชยฃ ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยพยปร‰ร‡รŠร‡รŠร†ยน รŽย†ร…ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร“รŽย†ร…ร… ยšร‰รŒรŠยฝยปยพร‰ร†ร‡ร‚รƒร‡ร‰ร‡ยบรƒร รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยฝร„รร†ยนย† ร…ร…

รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนย™รŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนยชรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฝร„ร˜ยบยนร†รรร€ร„รรˆร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยพยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฃร„ยนรŠรŠรรƒยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎยบยพร„ยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรยปยพร‹ร†ยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รˆร‡ร„ร‡รƒรร€ร„รรˆร” รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร†ยนร„รรร†รรƒ ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร•รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยป ย†รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ย†รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜   ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜   ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร…รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ร…ร… ร…ร…รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ   ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ   ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รˆ ร…รˆ ร…รˆ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…ยนร‘รร†ยน รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รˆ รƒยปร… ร…รˆ ร…รˆ รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยกยผร†ยนร‹ร•ยพยปยชยฃ ยกยจ ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยร‡ร…ยคยพรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร…  ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยยพยผร‹ร˜ร‰ยพยปย™ยฆ ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยร‡ร…ยคยพรŠ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน

ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 43

รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

44 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊ ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀƹØ ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀƹ؆ÅÅÊÇÊƹ ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀƹØœÇɺÔÄÕ ÇÈÁÄÃÁ ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ÈÉÇÅÊÌÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ËÇÄÒLjÅÅ ÇÊùȹÉþËƹØÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ÇÊùÈÇĹ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÇÊùÈÇĹÁÀ¹Æ¼¹ÉÊÃÇÂÊÇÊÆÔÁÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ÇÊùÈÇĹÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ¹Æ¼¹ÉÊÃ¹Ø ÑÈÌÆËÇ»¹ÆƹØ ÇÊùÈÇĹÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎΆŠÇÊùÈÇĹŹÊÊÁ»Æ¹Ø º¾Ä¹Øº¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ÇÊùÈÇĹŹÊÊÁ»Æ¹Ø ˾ÉÅÇÅǽÁÍÁÏÁÉÇ»¹Æƹغ¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹ †ÊÇÉË™ ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹ †ÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹ †ÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹÎLjŠÇÊùÈÇĹÊÇÊƹ ÊÇÉ˨©¡¥™ ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹ ÊÇÉ˶ÃÊËɹ ÇÊùÈÇĹ ËÇÄÒ  ÅÅ ÑÄÁÍ ÇÊùÈÇÄÇ»¹Ø ÊÇÊƹ ÎÅÅ  ûÅ ÇÊùÈÉÇÅÊÌÑù ÊËÇÄØÉÆ¹Ø ÊÇÉËÇ»¹Ø ÇÊùÊËÉǼ¹Æ¹ØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ¼Ä¹½Ã¹Ø  ÇÊù˾ÉɹÊƹØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ »¾ÄÕ»¾Ë  ÇÊù ºÉÌÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ÇÊù ºÉÌÊ ÊÉ̺Ô ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÇÊÁÆÔÎΆŠž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÇÊÁÆÔ ºÊÌÐÃÇ»¹ØÎÅÅ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÊÇÊÆÔ ÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÊÇÊÆÔ ÑÁÉ ½ÄÁƹ  ¦¹ÄÁÐÆÁà ¦¹ÄÁÐÆÁà ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ »Á½Ç» ¦¹ÄÁÐÆÁà ÊÇÊƹ ÎÅÅ½Ä ÈÅ ¦¹ÄÁÐÆÁý̺ ØʾÆÕ ºÌà ºÄÇÆιÌÊ ÅÅ ¦¹ÄÁÐÆÁÃÈÄÇÊÃÁÂÊÇÊƹÊÇÉË ¦¹ÄÁÐÆÁÃÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÊÇÊƹÊÇÉË ¦¹ÄÁÐÆÁÃÍÁ¼ÌÉÆÔ ÇÃÉ̼ÄÔ ÊÇÊƹ ½ÄÁƹ† Å ¦¹ÄÁÐÆÁøʾÆÕ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ¦¹ÄÁÐÆÁøʾÆÕ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÅÅ ¦¹Ò¾ÄÕÆÁà ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î ¦¹Ò¾ÄÕÆÁà ɹÊÃĹ½Ã¹ ÈĹÆùÇË ½Ç Å §ÈÁÄÃÁ §ËÎǽÔÃÌÊÃǻԾ ÊÌÎÁ¾ ¨¾ÉÁĹ£ÇÄÇÆÁ¹ÄÎÎÊÇÉË ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä º¾É¾À¹ ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ»Ĺ¿ÆÇÊËÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä º¾É¾À¹ ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ»Ĺ¿ÆÇÊËÁ ÇȹÄ̺ù Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹Å¹É¹ÆË »¾Æ¼¾ ™ÍÉÁù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄºÌÃÊÌÎÇ ÊÔÉÇ ½ÇÊù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä½ÌºÊÌÎÇ ÊÔÉÇ ½ÇÊù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ º¾É¾À¹ ÇÊÁƹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ ÊÇÊƹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ ÊÇÊƹ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊËÉǼ¹ÆÆÔ º¾É¾À¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄØʾÆÕÊÌÎÇ ÊÔÉÇ ½ÇÊù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ½ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄԻʾλÁ½Ç» ¨ÄÁÆËÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î ¨ÄÁÆËÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÄÁÆËÌÊ£ÇÉÇƹÊÇÊƹ ¨ÄÁÆËÌʤǽÇÐùÊÇÊƹ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄǻǠ¨ÄÁÆËÌÊ ƹÄÁÐÆÁà ½ÇÊù˾ÉɹÊƹØ ¨Ç½½ÇÆÔ º¾É¾À¹ ÊÇÊƹ ¨Ç½½ÇÆÔ º¾É¾À¹ ÊÇÊƹ ¨ÇĹËÁ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÎÅÅ ¨ÇÄÇýÄØʹÌÆÔÁÀ™š™±¡ £¹Å¾ÉÌÆ  ¨ÇÄÇÃÁÀþ½É¹ †Î ¨ÇÄÇÃÁÀÄÁÈÔÎ ª¹Â½ÁƼ¹Æ¼¹ÉÊùØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎÎ ªËÇĺ̼ÄǻǣÇÄÇÆÁ¹Ä  ¬¼ÇÄÇà ɹÊÃĹ½Ã¹ ƹÄÁÐÆÁà ÈÄÁÆËÌÊÇË½Ç ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÅÈ ÅÈ ÈÅ Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÅÈ ÅÈ ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÅÈ Ã̺Å ÑË Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ûÅ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ Ã̺Å ÑË Ã̺Å ÈÅ Å ÅÈ ÅÈ Å ÈÅ ÑË ÑË ÈÅ ÅÈ ÈÅ ÅÈ ûÅ ÑË ÅÈ    

†É ÇËÉ †É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É †É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ É É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É ÇËÉ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ É É É É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

¹É˹¾» ¡¨ ÇŤ¾Ê ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê «  ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ™›™ÃÇÅȹÆÁ ™›™ÃÇÅȹÆÁ š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ šÇØÉÃÁƹ ¡¨ ¾¼ËØɾ»™¦ ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¾¼ËØɾ»™¦ ¡¨ £ÇËÇ»¹ ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ¡¼Æ¹ËÕ¾»ª£ ¡¨ ¤¾Êª¾É»Áʆ šÇØÉÃÁƹ ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ÇŤ¾Ê žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾ÊÃÇÅ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ™›™ÃÇÅȹÆÁ ¤¾ÊÃÇÅ ™›™ÃÇÅȹÆÁ ™›™ÃÇÅȹÆÁ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù œÉÁº¹ÆÇ» °¨ œÉÁº¹ÆÇ» °¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù ÇŤ¾Ê ™›™ÃÇÅȹÆÁ žÉÑÇ» ¡¨ ¥ÁÑÌÃÇ» ¡¨ ¹É˹¾» ¡¨ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¡¼Æ¹ËÕ¾»ª£ ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¥§©§ ¡¨ ÇŤ¾Ê ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ žÉÑÇ» ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ

†††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† †††† †† †† †† †† † †† †††† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† † †† † †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† † †† † †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­šª †ÅÅ «×žÆÕ º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ

          

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† 

  ž«¨¹µ¥¢®§¥¡§¥ʽÊÂÎϽÊÁ½ÍÏÊÐÛ¿½ÀËÊÇÐ Y ª«Ÿ¥ª§«ÓÅÈÅÊÁÍË¿½ÊÊËž­¢Ÿª« §¢¡­ Ø26-40. ¨ÐÊÊØÆ̽Ä ª«Ÿ¥ª§¯ÂÍͽÎʽÜÁËÎǽ ¿ÂÈÙ¿ÂÏ ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ÒŠÒŠÉÉ®ËÍϝŠŸŸŠ® ª«Ÿ¥ª§¥ÉÅϽÓÅܾͿʽ®«®ªÒÒŠÉÉ ª«Ÿ¥ª§¬ÂÍÅȽÁÈÜÈÂÎÏÊÅÓØ®«®ªÒÒŠÉÉ žÈËNJҽÐΧ¢¡­ÒÒŠ ÉÉ®ËÍϝŠŸ® žÈËNJҽÐΧ¢¡­ÒÒŠ ÉÉ®ËÍϝŠŸ® Ÿ½ÀËÊǽ§¢¡­ ÒÒŠÉÉ®ËÍϝŸ® Ÿ½ÀËÊǽ§¢¡­ ÒÒŠÉÉ®ËÍψº§®¯­˜ Ÿ½ÀËÊǽˆ¥ÉÅϽÓÅܾÍÐ혧¢¡­ÒÒŠÉÉ®ËÍϝŸ® ¡ËÎǽÌËȽ§¢¡­ÒÒŠÉÉ®ËÍψº§®¯­˜Ÿ ¬ÈÅÊÏÐÎ ÐÀËÈËÇ ʽÖÂÈÙÊÅÇÅħ¢¡­ ®ËÍϝŸ ¬ËÈËÇÅħ¢¡­ÁÈÜνÐÊž½ÊÙÒÒŠÉÉ®ËÍϝŸ Ÿ½ÀËÊǽ ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ÒÒŠÉÉ®ËÍϝŸ® Ÿ½ÀËÊǽ ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ÒÒŠÉÉ®ËÍψº§®¯­˜ žÈËNJҽÐÎ ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ÒÒŠÉÉ®ËÍϝŸ#® žÈËNJҽÐÎ ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ÒÒŠÉÉ®ËÍϝŸ#® žÈËNJҽÐÎ ÎËÎʽ ÒÒŠÉÉ®ËÍϝŸ#® ¬½ÊÂÈÙÎÏÂÊË¿½Ü ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ÒÒŠÉÉ®ËÍϺŸ ¡ËÎǽÌËȽµ¥­«§¼ ÈÅÎϊӽ Ò ÒÉÉ®ËÍϺŸ ¡ËÎǽÌËȽ ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ÒÒŠÉÉ®ËÍϺŸ ¡ËÎǽÎÏÍËÀ½Ê½Ü ÎËÎʽ Y YŠ ¡ËÎǽ˾ÕÅ¿ËÔʽÜÎÏÍËÀ½Ê½Ü ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ÒÒŠÉÉ ¡ËÎǽ˾ʽÈÅÔǽ ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ÒÒŠÉÉ žÍÐÎËÇ ÎËÎʽ Š YŠ YŠÌÍËÉÎÐÕǽ «¾ÍÂÄØÅËÎϽÏÇÅ¿½ÀËÊÇÅ ÁËÎÇÅÌËȽÅÁÍÐÀËÆÌÍËÁÐÇÓÅÅ

­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂà «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»

 ÇоÉ Ç¿É Ç¿É ÌÉ Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É ÌÉ ÌÉ Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É ÌÉ ÌÉ ÌÉ ÕÏ

  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

Ä¿ËÊÅÏÂ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏÍ ËÏ Í ËÏÍ ËÏ Í ¿ÎÂÌËÍ

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç     ÇËÉ ÇËÉ    

ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 45

td.sibkedr@mail.ru ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘ ¯¡ˆ®Å¾ÅÍÎÇÅƧÂÁ͘

ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ

ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

46 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃƹÀ¹Ã¹ÀÁ»ƹÄÁÐÁÁ ²ÁËžº¾ÄÕÆÔªÃÁ½ÃÁ

ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÑË Ã̺Å

 ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ

ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ¾¼ËØɾ»™¦ ¡¨ ™›™ÃÇÅȹÆÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬¡ž¡­©ª«§¤®©·¡¨œ®¡¬¤œ§· 04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04#† »Ä¹¼½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ» Ê˾Æ °¾ÎÁ؆¤¹Ë»ÁØ 04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹ ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ™£ª¡ ™Êº¾ÊËÄÁÊËÇ»ÇÂË šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÀÎ ÊÇÉË™ › ›¹¼ÇÆù¾»ÉÇ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ›¨† Î Å ËÇÄÒ ÅÅ ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ÊÇÉËÎÎ ÅÅ šÉ¹ËÊà ›¨ Î Å ËÇÄÒ ÅÅ

ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË  ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É †É ÆÁÀùØ ÇËÉ †É

ž©¥™£ ¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥™©« œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ  Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ §¥ª£¤žª«§©œ  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½¹Ø «ÌÉÁÆÊà º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½ «ÌÉÁÆÊà º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨Î ›¨ Î Å ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ ›¨Î ÎÅÅ ›¨ÎÇÊ˹»Ã¹ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÅÅ ¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊà ÇÊ˹»Ã¹ ›¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ›¨§ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ª¨ ª¨ÑÄÁÍ  «×žÆÕ ª¨ÑÄÁÍ  £¹ÆÊà ª¨ÊÇÉ˹ɆÉ Î Å ËÇÄÒÅÅ ª¨ Î žº¾ÄÕƹØ Î ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ ÅÅÑÄÁÍžº¾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ ÅÅÑÄÁÍÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº Î ÎÅÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨žº Î ÎÅÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨žº ÊËÉÇÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨žº¾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨žº¾ÄÕƹØÑÄÁÍÇ»¹ÆƹØ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¤ª¨ÎºÌà »ÁÑÆØ º¾ÄÔ ʾÉ ÃɾÅǻԠ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ¤ª¨ÎÇɾΠÃÄ¾Æ غÄ º¾É¾À¹ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ¤ª¨ÎÎÅźÌÃ˾ÅÆ Ê»¾ËÄ »ÁÑÆعù½¾Å ÇÃÊ»ÇÉ½Ë ÇɾÎ ¤ª¨ÎÎÅŽ̺ÊÇÄƾÐÆ ½ÔÅйË ÃÄ¾Æ ÇÄÕι ¼ÉÌѹ ¤ª¨ÎÎÅÅ¥¹ÉÁؤÌÁÀ¹ º¾É¾À¹ »Ôº¾Ä¾Æ½¾É¾»Ç ¤ª¨ÎÎÅŽ¾ÃÇÉÇ»É¾» ÍÇÆ ͹Æ˹À ž˹ÄÄÁÃ

 ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   

É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½ÇÊËÈÇÀ» É É  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É ½ÇÊËÈÇÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ †É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™ª« ™ª« ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £Çº¹™› ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ £ÌÀØ Ź¼ §¥ª£¤žª«§©œ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ £Çº¹™› ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ £ÌÀØ Ź¼ ™ª« ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ž©¥™£ §¥ª£¤žª«§©œ ž©¥™£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ›Ôº¾Ä¾É º¹ÅºÌà »ÁÑÆØœ¹ÅÁÄÕËÇÆ ¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ§ÄÁ»¹ÑÇÃÇÄ Åǽ¾ÉÆ Å¹Æ¼Ç ĹÂÅ ¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ©ÇÀǻԿ¾ÅÐ̼ º¾É¾À¹ÅɹÅÇÉÆ ¤ª¨ÎÎÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ¤ª¨ÎÎÅÅ¥¹ÉÁؤÌÁÀ¹ ÇÄÕι ºÌÃ˾ÅÆ »¾Æ¼¾ ʾÉÔ ¤ª¨ ɹÊÃÉÇ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØɆÉ Î Å ËÇÄÒÅÅ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ ª±™ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø ÎÎ  ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ 

  ÄÁÊË  ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ

¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ §¥ª£¤žª«§©œ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¡ÅȾÉÁ؆§ÅÊÆʾɻÁÊ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ Ÿš¡¶ª£ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#†½ÄØÈÇÄÇ»ÁÃÉÇ»¾ÄÕ ÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#†  ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹Ë»ÁØ ¨ÄÁ˹ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆdžÊËÉÌ¿¾ÐƹØ04# »Ä¹¼ÇÊËÅÅ ª¥¤ÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î ÅÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹†Åź¾É¾À¹ Î ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØÎÎÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹§4#ÅÅÅÅÅÅÅÅ ­¹Æ¾É¹­šª †ÅÅ «×žÆÕ º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ  ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ  ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£      ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË              ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË  ÄÁÊË        ÄÁÊË  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É †É É É É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥™©« ¥™©« ¥™©« œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 47

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÑÐÓÁÛ. ÄÎÌÀ. ÁÀÍÈ

48 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹Æ¾É¹λÇÂÆ¹Ø º¾É¾ÀÇ»¹Ø ­¹Æ¾É¹ÑÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹Æ¾É¹ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ ÅÅ ÊÇÉ˝ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ ÅÅ ÊÇÉ˝ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¯ª¨ Î Å ËÇÄÒÅÅ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅÎ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅÅ º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯ª¨Î ÅÅ º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯ª¨Î ÅÅ º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯ª¨Î ÅÅ º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯ª¨ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¯ª¨ÎÎcÅŝÇÊ˹»Ã¹ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁÂ

 ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË Ã̺Å     ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË 

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹   ÇËÉ     ÇËÉ   ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    †É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ †É

œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §¥ª£¤žª«§©œ œÉ¹Æ½ªËÉÇ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­¬¯· ª¨œœ©¤ š¹ÆÁ ÈÇžҾÆÁ؆Ç˽¾Äù½É¾»¾ÊÁÆÇÂÈǽÃÄ×Ð ÇÅÇÃÇÅÈľÃˆÖË¿ÁÄǼÇ½ÇŹ T†ûÅÈÇ˾ÎÆÇĶÃÇȹÆ ÇÅÇÃÇÅÈľÃˆÖË¿ÁÄǼÇ½ÇŹ T†ûÅÈÇ˾ÎÆÇĶÃÇȹÆ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÇλžÑùÎ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

 ûÅ ûÅ žÑÇà ü ÉÌÄÇÆ 

 É É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» 

©¬ª™¬¦™ ª£†ªÁºÁÉÕ ª£†ªÁºÁÉÕ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÇÅ ÇŤ¾Ê

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††††

ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»Ä׺ɹÀžÉÇ»ÁÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ ÊÇÊƹ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÊÉ̺ǻ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ

ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªÉ̺†Ê¾É»ÁÊ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù  ¦ª« ¦ª« ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥™©«

†† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­®¡¦§ª­ž¡®ª«¬ª£¬œ³©·¡«§œ­®¤¦¤ª¬Ÿ­®¡¦§ª œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ½ÄØÀ¾ÉÃ¹Ä Ê˾ÃĹ ¦ª £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕƹØ»ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ

ÇÈË 

 ÇËÈÉÇÁÀ»

ª­£ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇÂ

†† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 49

¥ÇÄÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼Áº¹ÆÁ¾Ê˾ÃĹ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉÃ¹Ä ¬­†ÊÃľÂù §©œª«ž£¤§  Åņ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇÈÉÇÀɹÐÆǾ ÅÇÄÇÐÆǾ †ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËɹ¿ÆǾ†ÇËÈÉǾÃ˹½ÇÅÇÆ˹¿¹¹ÉÇÅ §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ ¨Ä¹ÊËÁÃÄÁÊËǻǠ   ÅÅ ƹɾÀù ¨Ä¹ÊËÁè›®†ÅÅ ¨Ä¹ÊËÁÃÁ¨¶« ª™¦ †ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÀɹÐÆÔ ÅÇÄÇÐÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÇÃÇÆÆǾ ɾÀùÈÇɹÀžɹŝÇÊ˹»Ã¹¬Ê˹Æǻù§Ê˾ÃľÆÁ¾ɹÅ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÃÄÇǺɹºÇËùÃÉÇÅÇà Ê»¾ÉľÆÁ¾ ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «¾ÈÄÁÏÔ ÈÇÄÁùɺÇƹËÅÅ ȹÉÆÁÃÁ ÈľÆù 

             

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ £©§¦¡  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

ÊËÅÈ. ÌÀÑÒÈÊÈ. ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

œ™©™¦«ŹÊËÁùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØÊÁÄÁùËƹأľÁ˻ʾ œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾-/  ª±™ ¦ª œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄ ¹ÃÉÁĆÊÁÄÁÃÇÆ Ï»¾ËÆÇ ¦ª œ¾ÉžËÁÃÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇ»ÔÂÅÄ œ¾ÉžËÁÃÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԽÄØž˹ÄÄÁоÊÃÇÂÃÉÇ»ÄÁ œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆǻԠ¹ÃÉÁÄǻԚ¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª œ¾ÉžËÁÃÌÆÁ»¾ÉʹÄ ʹÆÁ˹É )BVTFS ¦ª œ¾ÉžËÁÃÁ¥¹ÃÉÇÍľÃÊ œ¾ÉžËÁÃÁ¥ÇžÆË œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ œ¾ÉžËÁÃÁʹÀÁĹÊËÔ½Äؼ¾ÉžËÁÀ¹ÏÁÁ½¾ÍÇÉÅѻǻ ÈÇÄÁÌÉ¾Ë ¹ÃÉÁÄÇ» œ¾ÉžËÁÃÁʹÀÁĹÊËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÍÇƹɾ ÇÊ˾ÃľÆÁØ ½ÇÉǼ ÅÇÊËÇ» ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¦ª £Ä¾Á ¼¾ÉžËÁÃÁ £Ä¾Âª™ š­† £Ä¾Â1VGBT œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÄ׺ÔÎÃɹÊÇÃÁĹÃÇ» ¦ª £Ä¾ÂšÔÊËÉǺ¹Àǻԯž¦™†£™°žª«›§ £Ä¾ÂšÔÊËÉǪ«™¦™©«»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾ÂšÔÊËÉÇÂÌÆÁ»¾ÉʹĽÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊº¹ÀǻԠ£Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Â½ÄØù;ÄØ·ÆÁÊ ·ÆÁÊ99*ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ª¡š¡«™œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

 †ü ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈË ÇÈË  ÆÁÀùØ ÑË ÆÁÀùØ ùÉËÉÁ½¿ ÊÃÁ½ÃÁ ÇÈË É ÑË ÆÁÀÃÁ¾ ÑË ÆÁÀÃÁ¾  ü ÇÈËÉÇÀÆ ü ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈË  ü À»ÇÆÁ˾ ÇÈË ü ÇËÉ ü ÇËÉ ü ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª­£  ª­£ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ¥™©« ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ª­£ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÉÇɹº «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦  ª­£ ªËÉǺ¹Ë ¦¹½¾¿½¹  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¾Â½Äب›® ¥ $PTNPGFO £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾ÂÃÇÆ˹ÃËÆÔ žźɹÆÆÔ œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Â¥ÇžÆË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾ÂÅÇÆ˹¿ÆÔº¾ÀɹÊË»ÇÉÁ˾ľÂ½ÄØÈÇÉÁÊËÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» #&-*/," £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ2VBMJUZ ¥¹Ê˾ɧÈË©ÇÀÆÁϹ £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾ÂÊËÁÉÇÈÇÉ26"-*5:§ÈË©ÇÀÆÁϹ £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ99* £Ä¾Â·ÆÁÊš¾ÄÍÁÃʺ¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁ ÅɹÅÇɹ ȹÆÆÇ £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê £Ä¾Â·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÃľÂ½ÄØÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ £ÇÅÈľÃËÔ½ÌÎǽ¹À¹ÇÃƹÅÁ¨›® Ⱦƹ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ$PTNPGFO   ¥¹ÊËÁùœ™©™¦« ¼žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ ü ü ü ü ¥¹ÊËÁù½ÄØÃľ¾»ÔÎÈÇËÇÄÃÇ»¨ÇÄÁžÉ ü ü ü žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 406%"-Ä 6-5*." #"6."45&3 ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø 130'* ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÄ5ZUBO ,WBESP .BHJD'PBN ¦ª ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

  ü ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ ÑË É ¼ À»ÇÆÁ˾ ü ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ÑËÄÁËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇË É ÇË É º¹ÄÄÇÆ ÇÈËÉÇÀÆ  ÇÈË É ÑË ÇËÉ

¾ÆÇƆ§ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ž»ÉÇĹÃÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇĹÃÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥ÁÉǺǾ» ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ «™¤¡¥™¦ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË  ª­£ ž»ÉÇĹÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦§¡¤¨œ­®¤¦¤Ÿ¡¬¨¡®¤¦¤


ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ. ÂßÆÓÙÈÅ

50 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ¨ÉÇÅԻù½ÄØȾÆÔ ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ Å ªÅÇŶ† ªÅÇŶ†ÊÇË»¾É½Á˾ľÅ ªÌȾÉÃľÂ¥¹Ê˾ɧÈË©ÇÀÆÁϹ ±ÁËÉÇà ü ü ±È¹Ãľ»Ã¹ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊÃü ü ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ±È¹Ëľ»Ã¹›ÇÄŹ†±Ç» ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø ʾɹØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹ŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Ø«¾ÃÊ £ÌÀÕÅÁÐ ±È¹Ëľ»Ã¹¨Ì͹Ê ±È¹Ëľ»Ã¹¬ÆÁÍÄÇË ±È¹Ëľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ£Æ¹ÌÍ ª†¨º °¾ÄغÁÆÊà ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊšÄÁüÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁʪĹ½ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ­¹Ê¹½º¾ÄÔ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ­¹Ê¹½ʾÉÔÂ

ÑË ÇÈË  ü ü  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü ü

ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ

ž»ÉÇĹÃÁ ª­£ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ ¥ÁÉǺǾ» ¡Æ˾ɪËÉÇ «É¾Â½†™ÉË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­¯±¤¡­¨¡­¤ž»¢¯µ¤¡ œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÈÄÁËÃÁ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔªÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ½Äت¡š¡«™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÊžÊÕÃĹ½ÇÐƹØ¥† ÊžÊÕǼƾÌÈÇÉÆ¹Ø ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹؼÁÈÊÇ»¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÉÌÆËǻù¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«ž£ª ¹ËÁÉùœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ £Ä¾Â½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË ü £Ä¾Â½ÄØƹÃľÁ»¹ÆÁØÈÄÁËÃÁ»º¹ÊʾÂƾ§¥¤·£ª ü ½ÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ§Å¤×ÃʽÄØƹÉÌ¿ÆÔÎ »ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇË  ü £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ·ÆÁÊ ·ÆÁÊ99*ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ¼¹Àdž ȾÆǺÄÇÃÇ» §¥¤·£ª ü ½ÇÊ˹»Ã¹

 ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ Ä ÆÁÀùØ ºÈÇÊÉ ü À»ÇÆÁ˾ žÑÇà ÇËÈÉÇÁÀ» žÑÇà ÇËÈÉÇÁÀ» ü ÇÈËÉÇÀÆ žÑÇà ÇËÈÉÇÁÀ»

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §Å¤×ÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÃÁ ÎÁÅÁؽÄØȹÉþ˹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØɾÅÇÆ˹½ÇÉÇ¿ÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ©¹ÊÑÁ»Ã¹½ÄØù;ÄØœ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹØ›ÊØȹÄÁËɹ ©Ç»ÆÁ˾ÄÕÈÇĹ¼É̺Ô ÊËؿù §¥¤·£ªü½ÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾,OBVG 6OJT œ¾ÉÃÌÄ¾Ê šÔÊËÉÇ ›ÇÄŹÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾»¹ÊÊ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÇÊ˹»ɾÅÇÆËÆÔÂ*74*-(*%301-0.#" ªÇÊ˹»ɾÅÇÆËÆÔÂ*74*-70%04501 ¯¾Å¾ÆË»žÑùÎ ¯¾Å¾ÆËɹÊÑÁÉØ×ÒÁÂÊØ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ ºÔÊËÉǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ¥™£­¤§¬

 ü žÑÇà     ü ü 

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾   ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

žÉÑÇ» ¡¨ ª£¨¾Ë¹Ä ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §Å¤×ÃÊ §Ë½¾Ä†Ã¹ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¨ÉÇɹº œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ  ª£¨¾Ë¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØÍÁÆÁÑƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ»Ä¹¼ÇÊËϾžÆËÆ¹Ø º¾Ä¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø­¹É»¾ÊËü ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø »žÑùÎÈÇü ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø±¡«©§£ ª†¨º ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹§¥¤·£ªϾžÆËƹØ  ü¼ÁÈÊÇ»¹Ø  ü ±ËÌùËÌÉù#30;&9ŹÑÁÆƹØ ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄǼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊÁÀ»¾ÊËÃǻdžϾžÆËƹØ ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊ͹ʹ½Æ¹Ø ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊϾžÆËƹØ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØšÁÇÈĹÊ˪ÌȾÉϾƹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØšÁÇÈĹÊ˪ÌȾÉϾƹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø¦Ç»¹†™ »žÑùÎÈÇü ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØǺľ¼Ð¾Æƹا¥¤·£ª  ü ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«š™¦ ©§«œ¡¨ª ©§«œž©ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

 ü  ü ÑË ü žÑÇà ü ü ü ü ü ü ü ÑË žÑÇà ü

À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ É É À¹»Ç½ÊùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» À¹»Ç½ÊùØ

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  Ÿš¡¶ª£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §Å¤×ÃÊ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ  Ÿš¡¶ª£ §Å¤×ÃÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø­¹É»¾ÊË ü ±ËÌùËÌÉù§¥¤·£ªϾžÆËƹØ  ü ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʆ¥±¥™±¡¦¦™¸¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø

 žÑÇà ü ü ü ü

É ÇËÈÉÇÁÀ» ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ

 §Å¤×ÃÊ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§œ¦ª¦¬œ­ª³©·¡¤£œµ¤®©·¡¨œ®¡¬¤œ§·

™Ã»¾ÊË›ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ ™Ã»¾Ê˪ÃɹÊù»Ç½ÆǽÁÊȾÉÊÁÇÆƹØ ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»Ç ™ÆËÁÃʾɾºÉš¹À¹½ÄØÈÉÁ½Ê˹ÉÁÆÔ¿¾Ä¾ÀÆÁÀ½ )&-*04 ™ÆËÁʾÈËÁÚ¡§† §œ¦žš¡§ ™²¡«™ ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™Ï¾ËÇÆ Ä Ê˾ÃÄÇ ¼À¾É¿ÁÆÊà ™Ï¾ËÇÆÄ ùÆÁÊËɹ ¼À¾É¿ÁÆÊà ™Ï¾ËÇÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ™Ï¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ̹ˆÊÈÁÉÁË š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- š¾ÆÀÁƆùÄÇѹ ƾÍɹʪ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆË$FSFTJU ¨ÌÍ¹Ê ®ÇŹËÇÆ œÉÌÆË3PTUJ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ĹÃɹ «¾ÃÊ ÄÁ»Æ¹ ¨ÉÇÍÁÃÊ œÉÌÆ˹ÃÉÁÄǻԼÄ̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ œÉÌÆËš¾ËÇÆÇÃÇÆ˹ÃË œÉÌÆË›0MFDPMPS¼Ä̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØü ¼›ÇÉÇƾ¿ œÉÌÆËœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹ƽÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ †ÃÇÅÈÅ œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ œÉÌÆËœ­†ÈÇž˹ÄÄÌÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ʾÉÔ  Áü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔÂü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ œÉÌÆ˽Äؽ¾É º¾ÄÔ ¦¯ †ÃÇÅÈÊ»ÔÊÊÌÎÇÊË )&3#&354 )&-*04 œÉÌÆË«¹ÆÃÈɹÂŽ»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽÌà †ÃÇÅÈ œÉÌÆË­¤†£ ›¤† œ­† ®ª† œÉÌÆ˶ÈÁÈɹÂÅÅšÖÈÇÃÊÁ½ ÎÁÅÇÊ˽ž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ü œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø Ä Ä Ä Ä ½ÇÊ˹»Ã¹ œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø¼ÄÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Ä œÉÌÆËǻù›§É¾Çĝ¡ª£§¦«¼Ä̺ÈÉÇÆ ü ü ü¶ÅÈÁÄÊ œÉÌÆËǻùœ­†0MFDPMPSÃɹÊÆdžÃÇÉʾÉÔ ü ›ÇÉÇƾ¿ œÉÌÆËǻùœ­†0MFDPMPSÃɹÊÆdžÃÇÉʾÉÔ ü ¼›ÇÉÇƾ¿ œÉÌÆËÔºÔÊËÉÇÊÇÎÆÌÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾  ¹ÒÁ˹ž˹ÄĹ¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØ  ¹ÒÁ˹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ©¡£§¤§¥ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ¦ª £ÇľÉ16'".*9 Ï»¾Ë¹ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÃÇÆϾÆËɹË £É¹Êù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» £É¹Êù»½š¾ÄÇÊƾ¿Ã¹ œÇÄ̺ù ¶½¾ÄÕ»¾ÂʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £É¹Êù›ÁÆ˾ÉÕ¾ÉƹؽÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ»§-&$0-03ü ¼›ÇÉÇƾ¿ £É¹Êù›§É¾Çĝ¡ª£§¦«½¨§«§¤£§›ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø ü ©ÇÊËÇ» £É¹Êù›§É¾Çĝ¡ª£§¦«¡¦«ž©µž©¦™¸ü ¼©ÇÊËÇ» £É¹Êù›§É¾Çĝ¡ª£§¦«¡¦«ž©µž©¦™¸ ü ¼©ÇÊËÇ» £É¹Êù›§É¾Çĝ¡ª£§¦«­™ª™¦™¸ü ¼©ÇÊËÇ» £É¹Êù›§É¾Çĝ¡ª£§¦«­™ª™¦™¸ ü ¼©ÇÊËÇ» £É¹Êù›½Äب§«§¤£§›ü§-&$0-03 ¼›ÇÉÇƾ¿ £É¹Êù›ÅÇ×Ò¹ØÊØü§-&$0-03 ¼›ÇÉÇƾ¿ £É¹Êù›­™ª™¦™¸ü§-&$0-03 ¼›ÇÉÇƾ¿ £É¹Êù›™£§É¾Çĝ¡ª£§¦«½Äب§«§¤£§›ÊÌȾɺ¾Ä¹Øü ¼©ÇÊËÇ» £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹبÉÇÍÁÃÊ ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø ü £É¹Êù½ÄعÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÇÆÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ £É¹Êù½Äغ¾ËÇÆÆÔÎÈÇÄÇ» £É¹Êù½ÄØ»ÔÊÇÃÇ»ÇÄÕËÆÔÎŹÐË £É¹Êù½ÄؼÁ½ÉÇÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂ

ü ü ü  À»ÇÆÁ˾ †ü ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  É  É ÑË ÇËÉ Ä ÊÃÁ½ÃÁ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ ÇËÉ ü ºÈÇÊÉ Ä ºÈÇÊÉ †Ä ÊÃÁ½ÃÁ ü  É ü É ü É üÊÃÁ½ÃÁ ü É ü ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ü É ü À»ÇÆÁ˾ ü É ùÆÁÊËɹ ÇËÈÉÇÁÀ» ÑË É ÇË É  É ÇËÉ   ü É ÇÈË ÅÄ ÇÈËÉÇÀÆ  †ü ÇÈËÉÇÀÆ  É  É  É  É  É  É  É  É  É  É ÑË ÇËÉ    

¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ž»ÉÇĹÃÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ «É¾Â½†™ÉË œ¹ÅŹ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ž»ÉÇĹÃÁ œ¹ÅŹ ¦¹½¾¿½¹ œ¹ÅŹ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÂŹÉÃÇ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË œ¹ÅŹ ·ËÁÊ ª£¨¾Ë¹Ä ª­£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 51

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

52 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 £É¹Êù½Äؽ¾É¾»ÇǺɹº¹ËÔ»¹×Ò¾ÂÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ £É¹Êù½ÄØÀ¾ÅľÉÇÂÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ £É¹Êù½ÄØÃÇ˾ÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ £É¹Êù½ÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £É¹Êù½ÄØƾÍËØÆÇÂÁ¼¹ÀÇ»ÇÂÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ £É¹Êù½ÄØÈÁÒ¾»ÇÂÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ £É¹Êù½ÄØÈǽÀ¾ÅÆÔÎÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ £É¹Êù½ÄØʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ £É¹Êù½ÄØÊ̽ÇÊËÉǾÆÁØÁÊ̽ÇɾÅÇÆ˹ £É¹Êù½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ £É¹Êù½ÄØÎÁÅÁоÊÃÇÂÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ £É¹Êùž»ÉÇ ÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù £É¹Êùƹ£É¹ÊÆÇÅ £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄØÃÁÉÈÁйÁ¿ºÃÇÆÊËÉÌ۝†™£†§›š/&0 £É¹ÊùÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇ»¹Ø £É¹ÊùÖÈÇÃÊÁ½Æ¹Ø £É¹Êù ÁÅÁËÁÉÌ×Ò¹ØÊËÉÌÃËÌÉ̽¾É¾»¹ ¡ÊȹÆÁØ Ï»¾Ë¹»¹ÊÊ £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾«¡££¬©¡¤™ £É¹ÊÃÁÖŹľ»Ô¾Á»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹ÀÌÉÕ¹ÃÉÁĹËƹؽÄØÇÃÇƆº¾Ä ËÇÆÁÉ ÈÉÇÀɹÐƹØ )&-*04 ¤¹ÀÌÉÕ½ÄØʹÌÆ º¾ÊÏ»¾ËÆ¹Ø »Ç½Æ¹Ø #&-*/,"*OUFSJFS4BVOB ¤¹Ã¦¯† ¦¯† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹Ã™£† ¶¨† £§† ¬©† ¤¹Ã¹ÄÃÁ½ÆÔ ¹ÃÉÁÄǻԠÈÉÇÈÁËÃÁ Áü ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¹Ã½ÄØÄǽÇƼÄØÆÏ ŹËǻԠÈÇÄÌŹËǻԠ#&-*/," 5&44"30- ¤¹Ã¦¯†ÃÇÅÈÈÇÄÁÌɾË †ÃÈÇÄÁÌɾË )&3#&354 )&-*04 ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹ÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁÈÉǽÌÃÏÁÁ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù ¤¹ÃÁ ÈÉÇÈÁËÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹ ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؤ«ª¥† ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¾ÄÃÁ ÍÄÇŹÊ˾ÉÔ½Äؽ¾É¾»¹ ½ÄØɾÊ˹»É¹ÏɹºÇË œ¾ÉŹÆÁØ ¥¡œ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾Ãʆ£¨ ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ÃÇ»ÉǻǾÈÇÃÉÔËÁ¾ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ ͹ʹ½ÆÔ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾Ãʆª ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ÊÁÆ˾ËÁоÊùØËùÆÕ ¦ÇÉ˾Ãʆ® ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ®šËùÆÁ ¦ÇÉ˾Ãʆ± ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ѾÉÊËØÆÆÇÂËùÆÁ §º¾ÊÈÔÄÁ»¹Ë¾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §ÄÁ͹¬¨©™›§¥§ÃÊÇÄÕÄ ™§™›ª­¹Éº¾Æ ¼›ÇÉÇƾ¿ §ÄÁ͹ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊÄ Ä Ä §Ë»¾É½Á˾ÄÁ’ ’¨¶¨™ œ¬ §ÐÁÊËÁ˾ÄÕȾÆÔ6-5*."ÅÄ §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ ¨¹Ê˹ÁÀ»¾ÊËÃÇ»¹Ø§¥¤·£ª ü ü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 13&.*6.(6/Ä 406%"-ÄÁ½É ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø,-"%&;45&&-ºÔËÇ»¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø,-"%&;¨©§­¡»Ê¾Ê¾ÀÇÆÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹػʾʾÀÇÆ6-5*."("/ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø1FOPTJM(0-%(6/¨©§­¡ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø1FOPTJM(0-%(6/-PX&YQBOTJPO¨©§­¡ÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Øʹ½¹È˾ÉÇÅ ÈÉÇ;ʻʾʾÀÇÆ6-5*."130 BEBQUFS ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄغ¾ËÇƹ ü ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾ÃʆÇÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ º¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾Ãʆ¨ÉÇÍÁĹÃËÁù½Äؽ¾É¾»¹ ü ¹ÆËÁʾÈËÁà ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆÃÇÆϾÆËɹË ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà  ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆɹÊË»ÇÉ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ¼ ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʪª† ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ºÇÐùü ü ¨ÉÇÈÁËùªÇÊ˹»™ÊÍÇɆ¶ÃÊËɹ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ©† ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ¹Ï¾ËÇÆ ÇÄÁ͹»ùÆÁÊËɹÎÈÇÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ©† ©† ©† ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ¼À¾É¿ÁÆÊà ùÆÁÊËɹÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ¼À¾É¿ÁÆÊà ùÆÁÊËɹÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ¼À¾É¿ÁÆÊà Ê˾ÃÄÇ Ä ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔÂɹÀÆÔ ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä

       ü  ÇÈË ü     ü ÑË   ÑË ÑË ÇÈË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ü ÑË Ä ü Ä ȹþË Ç˺¹Ä   ÇÈË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ºÇÐù ºÇÐù ºÇÐù ºÇÐù ÑË ü   ÑË ÑË ÑË ÑË

      À»ÇÆÁ˾     À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ     ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈËÉÇÀÆ É É É É É  É ÇËÉ     ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ ­ÁÆÃɹÊù œ¹ÅŹ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ œ¹ÅŹ œ¹ÅŹ ª­£ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ œ¹ÅŹ ·ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¦¹½¾¿½¹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ¤¾Êª¾É»Áʆ  ª­£ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¨ÉÇɹº ž»ÉÇĹÃÁ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ·ËÁÊ §ÅÇÅ «É¾Â½†™ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¦¹½¾¿½¹ «É¾Â½†™ÉË §ÅÇÅ §Å¤×ÃÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË  ª­£ «É¾Â½†™ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ¦¹½¾¿½¹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù† Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÅԻùÊÇÄÁÄ ÍÁÉŹª¹¼ÌÊ ÊÃÁÉÈÁй ùÅÆØ ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÇÊ˹»¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂÆÔ½ÄØÊ˹ÄÁ º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй©¡£§¤ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½Äؽɾ»¾ÊÁÆÔ ËùÆÁ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½Äؽɾ»¾ÊÁÆÔ ËùÆÁ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽǻ ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù† Ä ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËÄ ùÆÁÊËɹ ¼À¾É¿ÁÆÊà ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË Ä Ê˾ÃÄÇ ¼À¾É¿ÁÆÊà ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¬ÈÉÇÐÆÁ˾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ÍÁÆÁÑÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹¶¨† ¶Å¹ÄÁ¹ÖÉÇÀÇÄÕÆÔ¾ ž˹ÄÄÁÃÀÇÄÇËÇ ÎÉÇÅ ʾɾºÉÇÏ»¾ËÆÔ¾ ¶Å¹ÄÕ¨ÉÇÅ˹ɹü ü¨­† ¨­†¯¹ÉÁÏÔÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ¶Å¹ÄÕ©¹ÊÏ»¾Ë™°¦™¸º¾Ä¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ©¹ÊÏ»¾Ë™°¦™¸¼ÇÄ̺Áù ¼ÇÄ̺¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ©¹ÊÏ»¾Ë™°¦™¸À¾Ä¾ÆÔÂÄÌà À¾Ä¾Æ¹Ø ü ¶Å¹ÄÕœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹Æ ÎÁÅÇÊËÇÂýž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ¶Å¹ÄÕ½ÄØÈÇĹ©¹ÊÏ»¾Ë™°¦™¸¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ½ÄØɹ½Á¹ËÇÉÇ» #&-*/," º¾Ä¹Ø ¼ÄØÆÏ ÈÇÄÌŹËǻԠ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉÆ ¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ üÁü ¶Å¹ÄÕ¨­†¬¨©™›§¥šž¤™¸ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†ü¯¹ÉÁÏÔÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ¶Å¹ÄÕ¨­†0MFDPMPSšž¤™¸ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†0MFDPMPSšž¤™¸»¾½ÉÇ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†0MFDPMPSœ§¤¬š™¸ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†0MFDPMPSœ§¤¬š™¸»¾½ÉÇ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†0MFDPMPS ž¤ž¦™¸»¾½ÉÇ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†¬¨©™›§¥šž¤™¸ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†¬¨©™›§¥¼ÇÄ̺¹Ø ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†¬¨©™›§¥¼ÇÄ̺¹Ø ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†0MFDPMPS ž¤ž¦™¸ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­† º¾Ä¹Øü ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­† Ï»¾Ë¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­†0MFDPMPSÀÇÄÇËÁÊ˹Øü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†0MFDPMPS ü ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†0MFDPMPSÀÇÄÇËÁÊ˹Ø»¾½ÉÇ ü ¼›ÇÉÇƾ¿ ¶Å¹ÄÕ¨­†0MFDPMPS ü ¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†0MFDPMPSü ¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†¬¨©™›§¥Ÿž¤«§†£§©¡°¦ž›™¸ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†¬¨©™›§¥Ÿž¤«§†£§©¡°¦ž›™¸ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†¬¨©™›§¥ §¤§«¡ª«™¸ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†¬¨©™›§¥ §¤§«¡ª«™¸ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†¬¨©™›§¥ §¤§«¡ª«™¸ ü ¼›§©§¦žŸ ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­† ¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ«¹ÆÃȾÂÆ˽»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽ †ÃÇÈÅ ¶Å¹ÄÕ¶¨† ®›† ¥¤† ¨­†

ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ Ä ÑË ÇËÉ ü ÇËÉ ü É    ÑË ÇË É ÑË ÇËÉ  É ÑË ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾  †üÀ¹»Ç½ÊùØ †ü À¹»Ç½ÊùØ ü À»ÇÆÁ˾ Ç˺¹Ä ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ  É  É  É ü É  É À»ÇÆÁ˾ ü ÇËÉ ü É  É ÇËÉ  É  É  É  É  É  É  É  É ü ÇËÉ ü ÇËÉ ü ÇËÉ  É ü ÇËÉ ü ÇËÉ  É  É  É  É  É  É  É  É  É  É ü ÇËÉ ü ÇËÉ ü É ü À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ª£¨¾Ë¹Ä §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ «É¾Â½†™ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ «É¾Â½†™ÉË §É¼É¾ÅÊËÉÇ ·ËÁÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¦¹½¾¿½¹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË œ¹ÅŹ «É¾Â½†™ÉË ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ «É¾Â½†™ÉË ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œ¹ÅŹ ¦¹½¾¿½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† ††

¦¬ªž¡§¸©·¡¨œ®¡¬¤œ§·

ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔÃÉÇ»ÄÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ $PMPSDPBU1SJTNB ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ʹ½ÁƼ Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà 

 

 

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 53

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

54 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 -0(*$300''143 143 ÅÅʾÉÔ -0(*$300'54- ÅÅ¿¾ÄËÔ 0OEVMJOF À¾Ä¾ÆÔ 0OEVMJOF ÃÇÉÁÐƾ»Ô 0OEVMJOF ÃɹÊÆÔ 0/%6-*/&»ƹÄÁÐÁÁ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†

   ûÅ 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

«¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ  «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ¹ÂϾ» ¡¨ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î ½ÄØƹÉÌ¿ÆÁ»ÆÌËÉɹºÇË 1MBTUNP†»Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ÊÃÁ½ÃÁ½Ç 4)*/(-"4 ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ 4)*/(-"4 ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ª¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ©™ª°ž« ™¥ž©šžª¨¤™«¦§ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ªžÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ¬ÆÁÃÈÇÃÉÔËÁ¾œ¹É¹ÆËÁØÄ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØŹÆʹɽÆÔÎÇÃÇÆ'",30 šÁÃÉÇÊË šÁÃÉÇÊË šÁÃÉÇÊË šÁÃÉÇÊË«£¨ šÁÃÉÇÊË«£¨ šÁÃÉÇÊË«£¨ «¨¨ ®£¨ ®¨¨ ¶£¨ ¶¨¨ šÁÃÉÇÊË®£¨ šÁÃÉÇÊË®£¨ šÁÃÉÇÊË®¨¨ šÁÃÉÇÊË®¨¨ ®£¨ šÁÃÉÇʈÃÉÇ»ÄØ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ šÁÈÇÄÕ šÁÈÇÄÕ šÁÈÇÄÕ šÁÈÇÄÕ ¶£¨ «£¨ ®£¨ ÃÉ†Ê¾É šÁÈÇÄÕ«£¨ šÁÈÇÄÕ«£¨ šÁÈÇÄÕ«¨¨ šÁÈÇÄÕ¶£¨ šÁËÌÅ šÁËÌÅ»žÑùΛÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÆØÍËØÆÇÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦»ºÌÎ˹ÎÈÇü šÁËÌÅÊËÉš¦ ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ †ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ºÌÎ˹ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹&-5&5& ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹5ZWFL ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊȹÆ ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ªËÉÇÁÀÇÄ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÇËÃÇÊÔÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP º¾ÄÔ¾ Ï»¾ËÆÔ¾ ¨ÇÄÕѹ 

    ûÅ  ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË Ë ÑË ÑË Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

 À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É É ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ž©¥™£ Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¡¦ª¡ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ¥™©« ¥™©« ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ º¾Ä¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø »§ÅÊþ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ ž½Æ¹Ø À¾Ä¾Æ¹Ø ƹÀ¹Ã¹À ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ Ê¾É¹Ø ÃɹÊÆ¹Ø ƹÀ¹Ã¹À ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

£Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ¨ÇÄÕѹ ›Ç½ÇÊËÇÐù ɹÊÐ¾Ë ƹÊÃĹ½¾ ›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›ª¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›ªž¤¸£©§›¤¡Á­™ª™§› ¬«ž¨¤¡«ž¤¡ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™ž˹Ä ¨›® ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË0/%6-*/&œ»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ

 ü  ÈÅ ÄÁÊË

ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ª£¡£¡ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Éù†¹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ*$01"- 36'-&9 4/*/(-"4 ÑË ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¡©§¡ §¤¸¯¡¸«ZWFL ·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ©¹ÊоË ûÅ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¤™£¡¢¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆÊÇÊÃĹ½¹ÇÊ˹»Ã¹ ûÅ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´Ê˹ƽ¹ÉËÁÈǽÀ¹Ã¹À›ÊÉÇà ÈÅ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥¹ÆʹɽÆÔ¾ÇÃƹ'",30 7&-69Á¹ÃʾÊÊ̹ÉÔÃÆÁÅ ÑË ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™4VQFSNPOUFSSFZ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ûÅ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇÃɹѾƪ ¥¨ ¦ª ªÁ½É ûÅ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁª™¥§©ž ´ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆ »¹ÊÊ ÑË ›Ê¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ÈĹÆÃÁ ̼ÄÔÁ½É©¹ÊÐ¾Ë ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ›ÔÎǽÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÃɹÊÆ ÃÇÉ ÑË ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä оÉÆ ÑË ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾½ÄØÄ׺ÇÂÃÉÇ»ÄÁÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä оÉÆ ÑË œ¾ÉžËÁÃÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ü œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ ûÅ ´¥¦¡£¡ƹËÉÌºÌ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ Ä׺ԾɹÀžÉÔ žÆ½Ç»¹ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇà ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÃÇÆÍÁ¼›Ê¾Ï»¾Ë¹ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»ÔÁ˽  ¡ÀÇÊȹÆ™ ›ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»¾ÄÕ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ÈÅ £Çƾà £Çƾà  Å £Çƾà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £©§›¤¡ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù £ÉÇ»ÄغÁËÌÅƹØ4IJOHMBT ,"5&1"- *DPQBMɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ûÅ £ÉÇ»ÄØÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕÀÁŹ ÉÌÄÇÆ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕľËÇ ûÅ ÉÌÄÇÆ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ£«ÍľÃÊ ûÅ ÉÌÄÇÆ £ÉÇ»Ä؆§¦¬¤¡¦ Î ÄÁÊË £«ÍľÃÊ ËùÆÕ ÎÇÄÊË ÈÇÄÁÖÊËÉ ÉÌÄÇÆ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾'BLSP»ÑÁÉÇÃÇŹÊʦÁÀùØϾƹ ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔÂÇƽÌÄÁÆ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ÄÁÊË ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁƬ¯ž¦ž¦´¢ ÄÁÊË ¤ÁÊË»ÇÄÆǻǧƽÌÄÁÆ›ÃÇÅÈľÃ˾ÍÁÉžÆÆÔμ»ÇÀ½¾Â›Ê¾Ï»¾Ë¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ûÅ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ûÅ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔºÁËÌÅÆÔ ÄÁÊË ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ»ÇÄÆÁÊËÔ ÄÁÊË ¤ÁÊËÇÃɹѾÆÆÔ  ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ûÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ ÎÎ  ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÎÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ûÅ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ΠÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ©™ªª©§°£™ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ  ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ ÃɹÊÆ ÃÇÉ À¾Ä ÄÁÊË ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§¦¬¤¡¦ ÄÁÊË ¤ÁÊËÔÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾©™ªª©§°£™ ¥¹ÊËÁù™Â†ªÁ†šÁËÁ¥šœ ü ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅÆdžÈÇÄÁžÉƹØ«ž®¦§¥™ª« ÑË ¥¹ÊËÁù¡Ÿ§©™‡¥š¨†œ±Å ÑǻƹØŹÊËÁù ü ¥¹ÊËÁùÃľ¾»¹ØªÄ¹»ØÆù ü ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ÎÇÄǽÆǼÇÈÉÁžƾÆÁØ ü ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔšÁÈÇÄÕ«£¨ «¨¨ ®£¨ ®¨¨ ¶£¨ ¶¨¨ ÉÌÄÇÆ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ«¾ÎÆÇÖĹÊË«£¨ ®¨¨ ¶£¨ ¶¨¨ ÉÌÄÇÆ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ«¾ÎÆÇÖĹÊË ¬ÆÁÍľÃÊ šÁÈÇÄÕ šÁÃÉÇÊË ÉÌÄÇÆ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¬ÆÁÍľÃÊ«£¨ «¨¨ ®£¨ ®¨¨ ¶£¨ ¶¨¨ ÉÌÄÇÆ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÉÌÄÇÆÆÔÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ£« ÈǽÃĹ½ÇÐÆÔ ÊÈÇÊÔÈÃÇ  ÉÌÄÇÆ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔƹÈĹ»ÄؾÅÔ¾ºÁËÌÅÆÔ¾ ÉÌÄÇÆ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹¨›® «¨§ƹÊÃĹ½¾ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÈÇÄÁžÉƹØ&$01-"457†31 ÅÅʾÉÔ ûÅ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÈÇÄÁžÉƹب›® ûÅ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾     ÆÁÀùØ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É É

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ¥™©« ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥™©« ¥™©« ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« ¥™©« ¥™©« ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊà ¥™©« «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 55

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

56 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÈÇÄÁžÉƹØ«¨§ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔ¨›® «¨§©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾȪÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂÈÇÄÁÖÊËÉ ÈÉÁÀŹ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾

«¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ­¹ÊÃÃÇÅ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ªËÉÇÂÊƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÃÇÅÈÇÀÁËƹØ„¥¾ËÉÇ˹ÂĔ¥ÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¹É¹ÆËÁØ À¹Å¾ÉÔšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Á½Ç» ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ  ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ­¹ÊÃÃÇÅ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ3"65"1064* ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4$"/%*/"7*" ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ›ªž¯›ž«™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª£©§¢šžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ™¥ž©¡©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹƹÊÃĹ½¾ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÈÇ›¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÁÅÈÈÇÃÉÔËÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà ¼¹É¹Æ˵˝ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÆÇ»ÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å›ÁÃÁƼ ±»¾ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉ$PMPSDPBU1SJTNB¬ÆÁùÄÕÆԾϻ¾Ë¹œ¹É¹ÆËÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ       

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

£Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹ÁƹÀ¹Ã¹À ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ÃÇÅÈľÃ˹ÏɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ º¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÃĹÊÊÁоÊÃÁ»ƾÑÆÁ»Á½ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÆÁÀùØϾƹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÇËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç

 ûÅ ûÅ   

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £Ä¾»¾É «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÄÁÊËÔÊÇÊÃĹ½¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦¹É¾Àù©¹ÀÆÇǺɹÀÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ûÅ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ º¾ÊÈĹËÆÔÂɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ɹÊÊÐÁ˹¾Å ÈÉÁ»¾À¾Å©™ªª©§°£™ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁÅ ÈÉÁ»¾À¾Å ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨Ä¹ÊËÁÀÇÄœ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨©¡ ¥™ ­ÁÆ œ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÆÕÃÁ ¾Æ½Ç»Ô ùÉÆÁÀÆÔ¾ÁËÇÉϾ»Ô¾ÈĹÆÃÁ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ÃÇÆÊ ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¨ÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ»¹Ñ¾ÂÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥§¦«™Ÿ£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ûÅ ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇÂÊÃɾÈľÆÁ¾Å ÑË ¦¹ÈÔľÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕ Ê˾ÆȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ ÑË §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §£¦™7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30 7&-69ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ £Ä¹ÊÊÁù ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ §ÃÆdžÄ×à ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ›ÔÎǽƹÃÉÔÑÌ ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ §ÃÆdžº¹ÄÃÇÆ ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ¨¹ÆÇɹŹ ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ¶ÃÇÆÇÅ ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ º¾ÄǾ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë »Ç½ÇÊËÇÂÃǾ ÑË §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7FMVY'BLSPªÃĹ½ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ÑË §£¦™¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ Î ÁÃÇÅÈħÍÁÏÁ¹ÄÕÆǾÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊ˻Ǜʾϻ¾Ë¹ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÀ¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ 

  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   ½¾Ñ¾»Ç É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ  

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¥™©« «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª£¨¾Ë¹Ä ¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £ÉÇÆÁ½ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« £ÉÇÆÁ½ ·ËÉÁϾÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆÀ¾Ä ÃÇÉÁÐ ÃɹÊÆ ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆԝÇÊ˹»Ã¹ §Æ½ÌÄÁƬ¯ž¦ž¦¦´¢ §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁÆ ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ §Æ½ÌÄÁÆ ¦ÌĹÂÆ §Æ½ÌÄÁÆ ¦ÌĹÂÆÀ¾Ä ÃÇÉ ÃɹÊÆ ¼ÇÄ̺ §Æ½ÌÄÁƆ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË §Æ½ÌÄÁƆÃÉÇ»ÄØ ¾ÊËÕ¬¯ž¦ž¦¦´¢ 

  ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø  ÇËÉ ÇËÉ

£ÉÇÆÁ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¥™©« §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ­¹ÊÃÃÇÅ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

   ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 57

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

58 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §ËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ȹɹȾËÔ Ä׺ԾÈĹÆÃÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ º¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ½ÄØÈǽÑÁ»ÃÁùÉÆÁÀÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÆÁÀùØϾƹ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÇÈĹ˹ÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÊÈÄÇÑÆÔ¾ÁȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¨Ä¾ÆùȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ ¨Ä¾ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆËÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ °¾ÎÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ™ÆËÁÃÀ¾Ä¾ÆÔ ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐÆ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ £Ä¹ÉÇÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ÊÁÆÁ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ƹËÌÉÀ¾Ä ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ ʾÉÔ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ «¾Å¹À¾Ä ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ ʾÉÔ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"-ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 'PYZ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ +B[[Z ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ž½ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ ,BUSJMMJ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 3PDLZ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ž½ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 3PDLZ ÊÁÆÁ ÀÇÄȾÊÇà ½×ƹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨É¹ÂžÉºÁËÌÅÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ  ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÊ˾ÆǻǠ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÄÁÊËÇÏÁÆÃÇ» ÇÃɹѪÃÁ½ÃÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨©§­¦™ª«¡¤ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¨©§­¦™ª«¡¤ª«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÃɹѾÆÔª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª ª ª†Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄśʾ¼½¹ƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĽÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ À¹ºÇÉÇ»ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÀ¹Å¾É ɹÊоËÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ÇÏÁÆÃÇ» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂ¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆà ÊÈÇÃÉÔËÏ»©¹ÊÊÉ©¹ÊÐ ÃÇÅÈľÃ˹Ï ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å

         ÉÌÄÇÆ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ     ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾     ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  

¥™©« ¥™©« ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ª£¨¾Ë¹Ä «¾ÎÆǦ¡£§¤µ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ­¹ÊÃÃÇÅ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยฆยงย›ยกยฆยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…  ร…ร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยชย† ยฅยจย† ยฆยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ ยปร†ยนร„รรรรรร†ยนร€ยนรƒยนร€ยฉยนรŠรยพร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ยช ยช ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร‡รƒร‰ยนร‘ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยปร‰ยนร€ร…ยพร‰ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฅยจร„ร—ยบยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฆ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฆ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฆยช ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฆยช ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยช ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยชร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยชยจ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนร‰ยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยปรŠยพรยปยพร‹ยนยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพยช ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพยช ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพยช ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†  ยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฆยช ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฅยจ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ย† ร…ร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚   ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…  ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช ยฆ ยฆ ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช ยฅยจ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยจยชย† ยชย† ยจยชย†ร‡รร‡รƒร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜

        รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร…      รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…               รƒยปร…

รŒยฝรยปรร‹        ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ รŠรŒรˆยพร‰รŠรƒรยฝ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰     ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ยฅย™ยฉยซ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร•   ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ ยจร‰ร‡รรร„ร•รˆร„ร—รŠ  ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠร†ยนยบ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยซยพรŽร†ร‡ยฆยกยฃยงยคยต ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยกยฆยชยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

รŠรรŽร‚ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 59

รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

60 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦†ɹÊЩ¹ÊÊÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦†ɹÊЩ¹ÊÊÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ¥¨ ª ¦ª ª ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ¨† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ¨† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆÇ»ÇÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¡À¼ÇËÄ׺½Ä »ƹÄƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÃɹÑ ÇËŽÇŪ»ÇÀź¾ÊÈĽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ» ÇËŽÇŪ»ÇÀź¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¦ ƹɾÀùÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¦ ƹɾÀùÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¦ª ƹɾÀùÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁħËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØ ©¾Ñ¾ÆÁ¾ÈÇÄÆǾÃÉÇ»¾ÄÕÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ©™ªª©§°£™¥§¦«™Ÿ ©Ìº¾Å¹ÊË ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ©Ìº¾Å¹ÊË®¨¨ ®£¨ ©Ìº¾Å¹ÊË É̺¾ÉÇÁ½ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½ ©Ìº¾Å¹ÊË šÁËÌÅ ºÁËÌÅƹØŹÊËÁù »žÑùΠ¨©™¢¥ž© ©¬šž©§¡»¹ÊÊ ©Ìº¾ÉÇÁ½¿Á½ÃÁ¨š£† ÈÇÄÁžÉÆdžºÁËÌÅƹØÃÇÅÈÇÀÁÏÁØ ʹÀÁĹÊËÔ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†ÇÊ˹»Ã¹

             ÄÁËÉü    

   ɹÊÈÉǽ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÊÌȾÉÊÃÁ½ ÊÌȾÉÊÃÁ½  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª« ™ª«  ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆǦ¡£§¤µ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ™ª« ™ª« «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ž©¥™£ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «™¤¡¥™¦ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊË ©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊËšÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԝÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©™ªª©§°£™ ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,&»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ4":(" ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠº¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥ɹÊÊÐÁ˹¾Å©™ªª©§°£™ ª™¢¡¦œž˹ÄÄ »ÁÆÁÄ ɹÊÐ¾Ë ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ

 ÉÌÄÇÆ    ÑË    ûÅ  ûÅ 

½ÇÊËÈÇÀ» ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÎÇÉϾƹ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

£Çº¹™› ¡¨ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź «¾ÎÆǦ¡£§¤µ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥™©«  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Å¹É¹ ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å »ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ º¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©™ªª°¡«™ž¥©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼ¥Á˾Æ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ¨›® ž˹ÄÄ ª¹Â½ÁƼ­¹ÂƚÁÉ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ  ™¥ž©¡¥ šžª¨¤™«¦§©™ªª°¡«™ž¥ ÈÉÁ»¾À¾Å ©™ªª©§°£™ ª¹ÅÇɾÀÔÃÇÆÕÃǻԾ ­ÁÆÄØƽÁØ 

 ûÅ    ÑË ÑË ÑË ÑË  

 ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £ÉÇÆÁ½ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄÈĹÊËÁà ¥ÇÆ˹¿©¹ÊоË ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ)6/5&3 ™Æ¼ÄÁØ »ƹÄÁÐÁÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® ¹Å¾É ɹÊоË ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ º¾Ä¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÆÁÀùØϾƹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇÈÄÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÇÍÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÈÉÇÊËÁ̽ǺÊ˻ǻÅÇÆ˹¿¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É  ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 º¾Ä ÃÇÉ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžËÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ¨›® ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄĨ›® ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™¾Ÿ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø Ï»¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸

           ÈÅ      

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ     À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ   ª¬¨ž© ÎÇÉÇѹØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ­¹ÊÃÃÇÅ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇÆÁ½ §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø/*$0-- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø º¾Ä ÃÇÉÁÐɹÊÐ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ™¥ž©šžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ÊÃÁ½Ã¹ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊÄÁ»ÆÔ¾ªÃĹ½ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1-"45.0 /*$0-- ©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁÐ ÈĹÊËÁÃǻԾ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

      ÈÅ  

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾

·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾœÉ¹ÅÇËÆÔÂɹÊ À¹Å¾É ªÁÊ˾ÅÔÈĹÊËÁÃǻԾ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ ª¤¡›´ÇÃÇÆÆÔ¾ ÇËÃÇÊÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕËÉ̺йËÔ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ º¾ÄÔ ª±™

   ÑË

ÊÌȾÉÊÃÁ½ À»ÇÆÁ˾ ÊÌȾÉÊÃÁ½  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

 ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £Ä¾»¾É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 61

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

62 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ º¾ÄÔ ¨ÇÄÕѹ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ ÑÇÃÇĹ½ ª±™ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ ÑÇÃÇĹ½ ¨ÇÄÕѹ ªË¾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»ÔÂÄÁÊË»ÔÊѾ¼ÇÊÇÉ˹›Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ ªÖƽ»ÁЩ¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡͹ʹ½ÆÔ¾ ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ «¾ÆËÎ Î «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½ «¾ÎÆÇÖĹÊË «¾ÎÆÇÖĹÊ˶£¨ «¾ÎÆÇÖĹÊ˶£¨ «¾ÎÆÇÖĹÊ˶¨¨ «¾ÎÆÇÖĹÊË «£¨ «£¨ «¨¨ ¬ÆÁÍľÃÊ ¬ÆÁÍľÃÊ«£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ¨¨ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÈÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ 634" ,/"6' ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ º¹À¹ÄÕËǻԠ¦œ«ž®¦§š¤§£ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ º¹À¹ÄÕËǻԠ¦œ«ž®¦§›ž¦« ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ º¹À¹ÄÕËǻԠ¦œ«ž®¦§©§£¤™¢« ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ º¹À¹ÄÕËǻԠ¦œ«ž®¦§¤™¢« ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ º¹À¹ÄÕËǻԠ¦œ«ž®¦§©¬­ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­Ä×¼¾ÉÔƹÃÉÔÑÌ оÉÆÔ¾ ÀÇÄÇËÁÊËÔ¾»¾ÉËÁùÄÕÆǾÃɾÈľÆÁ¾ ­Ä×¼¾ÉÔƹÃÉÔÑÌ оÉÆÔ¾ ÀÇÄÇËÁÊËÔ¾¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆǾÃɾÈľÆÁ¾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌżÁºÃ¹Ø,BUFQBMº¾ÊÈÄÀ¹Å¾ÉÁÅ©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ *$01"- 36'-&9 4)*/(-"44 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ *$01"- 36'-&9 4)*/(-"44 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9ɹÊÐ¾Ë ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø,BUFQBM 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø4IJOHMBTT *$01"- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,BUFQBM3VGMFY *DPQBM 4IJOHMBT£ÇÅÈľÃËÌ×Ò©¹ÊоË °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,"5&1"-ɹÊÐ¾Ë ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø4)*/(-"4ɹÊÐ¾Ë ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø±ÁƼĹÊ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø±ÁƼĹÊ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø±ÁÆ¼Ä¹Ê £¹Ë¾È¹Ä©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø º¾ÊÈĹËÆÔÂɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹÅؼùØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ±ÁƼĹÊ ¼ÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ±Á;É ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»Ç ΠŠËÇÄÒÅÅ º¾ÊÈĹ˽ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÑË ÑË ÑË   ÑË Ã̺Å ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË     ÑË ÑË   ûÅ ûÅ      ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ÄÁÊË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É É ÇËÄÁÐƹØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ½ÇÊËÈÇÀ» ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ

£Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥§©§ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ª£¨¾Ë¹Ä ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥™©« ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½  ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ¥™©« £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥™©« «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ªËÉÇÂÊƹº §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ £Çº¹™› ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ £É¹ÊÆÇØÉÊà ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǝÇÊ˹»Ã¹ ±Á;É»ÇÊÕÅÁ»ÇÄÆǻǠ±Á;É»ÇÊÕÅÁ»ÇÄÆǻǠ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ 

  

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ £ÌÀØ Ź¼

†† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 63

±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÇÊ˹»Ã¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÒÁÈÏǻԠ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÂÃÉÇ»ÄÁ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ľÊËÆÁÏÔÁ˽ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÈÉÇÎǽÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ͹ʹ½¹¤×º¹ØÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁØ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾4":(" ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇÆ¡À¼ÇË»ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƤ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦ¾Ê˹ƽÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƪ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅÖÊÃÁÀ¹Å ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÈĹÆÃÁ ȹɹȾËÔ ¹Ã»ÁÄÇÆÔ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈÉÇÎǽÆÔ¾½ÄغÁËÌÅÆÔÎÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ7JMQF

             ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ Ÿº¹ÆÇ» ¡¨ ™ª« £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ­¹ÊÃÃÇÅ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁÄÕÆؼÁÆ ¡¨ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥™©« ¥™©« ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

*TPCPY «¾ÎÆÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ *407&3 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ ,/"6'.† ûÅ º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ 30--&5 )"/40-¥† ûÅ º¾ÊÈĽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ 634"¥†»¹ÊÊÇÉË º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ 634"˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ™£ª¡ º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø™£ª¡¤™¢« ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆǚ¤§£ ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆǛž¦« ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆǤ™¢«

   ÈÅ ü ü ü Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª« ™ª« ™ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥§©§ ¡¨ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥™©« ¥™©« ¥™©« ¥™©«

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ*TPWFS ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ6STB ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ634" *407&3©™ªª©§°£™ ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ£¦™¬­ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÁºÉÇÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁب¾ÆÇ˾ÉÅ ÅÅ ›ÇÂÄÇà ½¿ÌË Ä¾Æ ›ÇÂÄÇà ÄÕÆØÆÇ  œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾ÃTPGU œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇĆ% œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØœ† œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ ¡ §¤¤™«ÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃdžþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄÇÆÀ»ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ   ÅÅ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» Ç˽Áľɹ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»  ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ÇËÉ

¥™©« ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« §ÅÇÅ ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä «¾ÈÄÔ½ÇÅ ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥§©§ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¡«§ª£ž¯¦ª¤£ª§»²¤»


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

64 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆĹ»Ê¹ÆÇņ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø¬ÆÁ»¾ÉʹĨÄ×Ê ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ„™ª«©™«ž£” ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥ÁÆ»¹Ë¹,/"6' 30--&5 ûÅ Ã̺ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¥¡¦›™«™»¹Êʝ§ª«™›£™ ¥ÁÆ»¹Ë¹«ž®¦§»¹ÊÊ ¥ÁÆÈÄÁ˹¨¨Ÿ†

  Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ   ÇËÉÌÄ  Ã̺Å

  ÇËÈÉÇÁÀ» ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ 

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ª«ª ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ¹ÂϾ» ¡¨ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† † †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ Ëùƾ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽǻ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùÎü º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùÎü º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùÎÈÇü ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄؽ¿ÌËÇ»¹ØÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØľÆÅ Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø ȹÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ü ü ›§¢¤§£Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØÄÕÆØƹØË×à ü ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇƦ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ 

 ü  ü  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ü ü ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

 ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ †É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

§º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §ÅÇÅ ™ª« ™ª« Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ž©¥™£ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÇÅ ž©¥™£ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† ††††

¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨ž¦§¨¤™ª«»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊËÄÁÊËǻǨªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÅņÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ¥†ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ¥†ÎÎcÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ¥ÎÅ ËÇÄÒÅÅ º¾ÊÈĽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ¥ÎÅ ËÇÄÒÅÅ º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ¥ÎÅ ËÇÄÒÅÅ º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ¥ÎÅ ËÇÄÒÅÅ º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ÄÁÊË ÄÁÊË   Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ Ÿš¡¶ª£ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ¨ªš†ª†­ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ œ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ œ† ¨¾ÆÇÈľÃÊ ¶ÃÊËÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈľÃÊÁ½É ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¶ÃÊËÉÇĝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨ž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ

Ã̺Å    Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å    

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ½¾Ñ¾»Ç 

«¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ·ËÉÁϾÆËÉ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÅĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø  ÅÃÉ ÉÌù» Å ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾«¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ¨ÄÁ˹ÅÁƾɹÄÇ»¹ËƹØ™£ª¡† ¨ÄÁ˹ÅÁƾɹÄÇ»¹Ëƹب¨Ÿ† ¨Ç»ÔѾÆÁ¾Èɾ½¾Ä¹ǼƾÊËÇÂÃÇÊËÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ¨¾ÆÇÈľÃÊ †ÅÅ ¨ÇÄÁÍÇÅ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽǺÇÁ ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÍÇËEÅŽÇEÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51-

 ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ûÅ ûÅ  ÑË

 ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¥™©« ªÁÄÁù˪ËÉÇ §º¾É¾¼ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ª£¨¾Ë¹Ä ª«ª ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 65

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

66 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ªÇÍ˺ÇɽÎÎ ÅÅ ›¨ÅØ¼Ã¹Ø ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫 ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÁÉÇ»ÁƼǻԾ«©† «©† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆƹØ«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªÖƽ»ÁІȹƾÄÕ¨›® Ç˽¾Äù «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É›ÇÀŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ÉÇÃĹÂË ˾ÎÆÇ ¹ÃÊÁÉÌÍ *407&3 «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3»ÈÄÁ˹Π»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ™¢« «¾ÎÆǚ¤§£ «¾ÎÆǛž¦« «¾ÎÆÇ©¬­ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'¯¾ÆÔÊÆÁ¿¾ÆÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ)"/40-ªÈ¾ÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÄØÊƹº¿¾ÆϾ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*TPWFS «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3s¬Ë¾ÈÄؾ» »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3 »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6' «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅǼÇ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ»ÈǽϾžÆËÆÌ×ÊËØ¿ÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊEÇËÅŽÇÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÑËÌùËÌÉÆǼÇ͹ʹ½¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §š§£ª›¾ÆË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §›ž©†£¦™¬­†«¡ª¥™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ûÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ÉÌÄÇÆ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹحÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁب† «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁب¨Ÿ† «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇšÄÇà «¾ÎÆÇ›¾ÆË «¾ÎÆǤ¹ÂË «¾ÎÆÇ©ÌÍ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǚÄÇà «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǛ¾ÆË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ¹ÂË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ¹ÂË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ¹ÂË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§¨¤ž£ªªË¹Æ½¹ÉË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§¨¤ž£ªœ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§¨¤ž£ªªË¹Æ½¹ÉË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇ©ÌÍ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇ©ÌÍ› «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁضÃÊËÉÌÀÁØ 914 «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁضÃÊËÉÌÀÁت«™¦™©« 914 «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁضÃÊËÉÌÀÁØ 914 «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØʹÄ×ÅÍÇÄռǨÇÉÁľÃʆ¨¾ÆÇÍÇÄ «ž®¦§¦¡£§¤µ914 œ œ»¹ÊÊ «ÁÊŹ «ÁÊŹ¥† ûÅ º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «¡ª¥™¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «ÁÊŹ¨† º¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ «¡ª¥™¨†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁº¹À¹ÄÕËǻԾÁÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬«ž¨¤¸ž› ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ÎÅ ½¾Ñ¾»Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ)BOTPM Ã̺Å ÇȈÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ-*/&30$,¨ÄÁ˹†¤¹ÂË

ÄÁÊË É  ½ÁľÉ ûÅ ÇËÉ ÈÅ À»ÇÆÁ˾  ÈÅ À»ÇÆÁ˾ ûÅ ÇËÉ ÈÅ À»ÇÆÁ˾ ½ÁľÉ ÆÁÀùØ   Ìȹà ÆÁÀùØ Ìȹà ÆÁÀùØ Ìȹà ÆÁÀùØ Ã̺Å ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾   Ã̺Å À»ÇÆÁ˾    Ã̺Å ÇËÉ À»ÇÆÁ˾    ÈÅ Ç˽Áľɹ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ã̺Å É ÊÃÁ½ÃÁ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ûÅ Ç˽Áľɹ Ã̺Å É Ã̺Å ÇËÉ Ã̺Å É Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ Ã̺Å ÆÁÀùØ    Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å ÆÁÀùØ Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÉÌÄÇÆ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÉÌÄÇÆ ÆÁÀùØ ÑË ÆÁÀÃÁ¾ Ã̺Å À»ÇÆÁ˾  ÌȹÃǻù ÇËÉ Ã̺Å ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ºÈÇÊÉ Ã̺Å À»ÇÆÁ˾

§¥ª£¤žª«§©œ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¦¹½¾¿½¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¦¹½¾¿½¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¦¹½¾¿½¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¦ª« «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¦ª« ¦ª« «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ™ª« ž©¥™£ ™ª« ž©¥™£ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¥™©« ·ËÉÁϾÆËÉ ™Éù†¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 67

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ634" ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ6STB ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡ «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÀÁÅƾ¼Çº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁبÇÉÁľÃÊÊÈľÆÃÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ£¦™¬­ɆÉÎ Å ËÇÄÒÅÅ»ÉÌÄÇƾ Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¨¨¬ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨¨Ÿ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬©ª™©™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ɆÉÎ Å ËÇÄÒÅÅ»ÉÌÄÇƾÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆÅ ŹË ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ÁÊŹ ÉÌÄÇÆ ŹËÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¥†ɆÉÎ Å ËÇÄÒÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬Éʹ ¡ÀÇ»¾É «ÁÊŹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ®¹ÆÊÇÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ º¹À¹ÄÕËǻԠ¦œ«ž®¦§š¤§£ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ º¹À¹ÄÕËǻԠ¦œ«ž®¦§›ž¦« ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ º¹À¹ÄÕËǻԠ¦œ«ž®¦§©§£¤™¢« ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ º¹À¹ÄÕËǻԠ¦œ«ž®¦§¤™¢« ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ º¹À¹ÄÕËǻԠ¦œ«ž®¦§©¬­ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ÍÇÄÕ¼¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊËÅÅ ÅÁÆ»¹Ë¹ ÍÇÄÕ¼¹ ½Çª °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø»¹ÊÊ

ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÑË ºÈÇÊÉ ÊÃÁ½ÃÁ   ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ ÉÌÄÇÆ É ûÅ Ç˽Áľɹ ÎÇÉÇÑÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ  ÉÌÄÇÆ É À»ÇÆÁ˾  ÉÌÄÇÆ É À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ™Éù†¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÉÇÆÁ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ¦ª« Ÿš¡¶ª£ ¦ª« §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ª£¨¾Ë¹Ä ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨  Ÿš¡¶ª£ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ¦ª« ¦ª« 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

°œ­œ ©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤¦ª©­®¬¯¦²¤¤   ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

  «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

)PM[QMBTUª™¢¡¦œ œ¾ÉŹÆÁØ ¤ÌÐѾ¾½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ +†É¾Âùº¾Ä¹Ø +†É¾ÂùÃÇÉÁÐƾ»¹Ø 5†4:45&. ›Ç½ÇÊÄÁ»1MBTUNP ›Ê¾½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF œ¾ÉŹÆÁØ ›Ê¾Ï»¾Ë¹ ›Ê¾½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ.JUUFO £¹Æ¹½¹ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê¾½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ©ÇÊÊÁØ £É¾½ÁË


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

68 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ›Ê¾½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾»ÁËɹ¿¾ÂÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁ؝¹ÉÇÅ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¹Å¾É ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¹Å¾Éº¾ÊÈÄ¥ÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄÁÉ͹ʹ½Ç» þɹÅǼɹÆÁË ™£¨™Ä×ÃÇÅ ʹ½ÁƼ¹ÉÇÅ

ÑË ûÅ  

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¡¦ª¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉ͹ʹ½Ç»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ÈÔľÆÁ¾͹ʹ½Ç»ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ¨¨¬ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÁÀÌÆÁùÄÕÆǼÇÍÁÆÊÃǼÇÊÔÉÕØÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å17%' ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÈɆ»Ç„¶Ä¾ÃËÉÇÒÁˆª¹Å¹É¹” ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾¥¾ËÀ¹Å¾ÉÔ ɹÊÐ¾Ë ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨¹Æ¾ÄÕÃÇÅÈÇÀÁËƹعÄ×ÅÁÆÅÅ ÎÅ ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ» ¨Ä¹ÆùÇÃÇÄÇÇÃÇÆÆ¹Ø º¾Ä¹Ø ¨Ä¹ÆùÇÃÇÄÇÇÃÇÆÆ¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» ÅÇÒ¾ÆÁØ ÌÊËÉÇÂÊË»¹ÈÇÄÇ»ÁľÊËÆÁÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇËɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ»Á͹ÃËÌɝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ɹÀÄÁÐÆ¹Ø IUUQ[EL†PNTLOBSPESV

   ûÅ    ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

ª£¨¾Ë¹Ä ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¡¦ª¡  ·ËÉÁϾÆËÉ ¨£­š¡ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ  ¹»Ç½½¾ÃÇÉùÅÆØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨Ç½ÊÁÊ˾Ź«¾ÎÆǦ¡£§¤µ ¨ÉÇÍÁÄÕùÊʾËÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»Ê¾ÎŹÉÇà ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù ª™¢¡¦œ›ÁÆÁÄÇ»ÔÂ¥¡««ž¦ ª™¢¡¦œ›ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&©¹ÊÊÇÐù ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠœ¾ÉŹÆÁØ §ÍÁÏÈɾ½Ê˹»†»Ç©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹

  ûÅ ÑË ûÅ ûÅ   

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É É 

ª£¨¾Ë¹Ä «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF ÆÁÀùØϾƹÀ¹»ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ º¾ÊÈɹÊоË ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ©ÇÊÊÁØ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§›Ê¾Ï»¾Ë¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԩ¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ

   ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ

   ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥™©« ¥™©« ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 69

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԩ¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÄÁÊËÔÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ƹÀ¹Ã¹ÀÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ƹÀ¹Ã¹ÀÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁÐ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ Ä׺ԾÏ»¾Ë¹ÁɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÈǽÀ¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅƹÀ¹Ã¹ÀÁ»ƹÄÁÐÁÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ›ÇÀÅƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ©¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԠɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÁÅÁ˹ÏÁØùÅÆØÁÃÁÉÈÁй ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ½ÄØÇ˽¾ÄÃÁÏÇÃÇÄØ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй©¹ÀÄÁÐÏ»¾ËÇ»©¹ÊНÇÊË ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾Ï»¾Ë¹ ªÁÊ˾ÅÔÅÇÆ˹¿ÆÔ¾½ÄØÃÇÅÈÇÀÁ˹ ªÇÍÁËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ º¾ÄÔ ªÇÍÁËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô «¾ÎÆǺÇƽ ™Ä×ÃǺÇƽ ¬¼ÇÄ»ÆÌËɾÆÆÁº¾ÄÔ ¬¼ÇÄƹÉÌ¿ÆÔº¾ÄÔ ­¹Ê¹½»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ɹÊÐÃÇÅÈľÃË »¹ÉÁ¹ÆǺÄÁÏ ɹÊк¾ÊÈÄ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉÁÀþɹÅǼɹÆÁ˹ ™£¨™Ä×ÃÇÅ ʹ½ÁƼÁ˽¹ÉÇÅ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁ؝¹ÉÇÅ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ­¹Ê¹½Ô¨ÉǾÃË À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾¹ÉÇÅ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ À¹Å¾É ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃǼÇʹ½ÁƼ¹ оɾÈÁÏÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾͹ʹ½¹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈǽÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»¾ÆË͹ʹ½Ç» ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

ÑË    ûÅ ûÅ  ûÅ   ÑË ûÅ   ûÅ            

ÇËÉ   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

­¹ÊÃÃÇÅ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ  ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥™©« ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¾ÆÇƆ§ÅÊà  «¾ÎÆǦ¡£§¤µ  ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ªËÉÇÂÊƹº ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥™©« ¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÂÅÒÐÎÈÇÎËßÖÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹5ZWFL œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾¼¹ÍľÃÊ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹­ÁºÉÇ˾à œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦ œÁ½Édž »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹5ZWFL œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦†™ ª % # œÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ

ÈÅ    ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

¥§©§ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥™©« ¥™©« «¾ÎÆǦ¡£§¤µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ «¾ÎÆÇÖĹÊË ¬ÆÁÍľÃÊ šÁÈÇÄÕ šÁÃÉÇÊË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؙû¹ÊËÇÈ ÃľÂ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ϾžÆËƹØÊžÊÕ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÆËÇÆÁËÇ»¹Ø8"5&34501 œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÊÌιØÊžÊÕ ™Ã»¹ÊËÇÈ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ͹ʹ½Ç» ŹÆʹɽ¦ÁÀϾÆÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕƹØŹÊËÁù«¾ÎÆÇŹÊË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾†.BTUFSTFBM &NBDP œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ «ZWFL œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁÃÉÇÊË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØ«¾ÎÆÇÖĹÊË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØ¬ÆÁÍľÃÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØǺŹÀÇÐƹتĹ»ØÆù œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽ»¹ÄÇ» º¹ÊʾÂÆÇ»ÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ©¡£§¤ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽÀ¾ÅƹØ4JLB¨›® «¨§ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÇÄÁžÉƹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؤ¹Î˹

 ü  ü ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ ü ü ûÅ ü

 ÊÃÁ½ÃÁ  ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

­¹ÊÃÃÇÅ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ·ËÁÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥™©« ª£¨¾Ë¹Ä ¥™©« ¥™©« ¥™©« ¥™©« «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ª£¨¾Ë¹Ä §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ·ËÁÊ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

Ÿ¤ ¬ª¤£ª§»²¤»¤ž¡®¬ª¤£ª§»²¤»


ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß. ÕÈÌÏÐÎÄÓÊÖÈß. ÃÑÌ. ÒÎÏËÈÂÎ

70 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁت«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØѻǻ ¿¼ÌË ¨ÇÉÁľÃÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª  œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, &-5&5& œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁتȹƤ¹ÂË œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕƹاƽÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇÈÄÇź¹ª«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ·Ë¹ÍÇÄ °¾ÎÁØ ¡ §ª¨™¦™ š ª  ¡ÀÇÊÈ¹Æ «¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¥¹ÊËÁù¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ«¾ÎÆÇŹÊË ¥¾ÅºÉ¹ÆÔȹÉǼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ûÅ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¨¹Édž ¼Á½ÉdžÁ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ¨¹ÉÇ †¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇÄ ¡ÀÇÊȹÆ©™ªª©§°£™ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁ¼Á½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾¡ÀÇÊȹÆ™ › ©­ ¨Ä¾ÆÃÁ¼Á½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ªÈ¹Æ¤¹ÂË™ › ª  ©­ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨ÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾žźɹÆÔ1-"/5&3 ¨ÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾žźɹÆÔ1-"/5&3†HFP ¨ÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾žźɹÆÔ1-"/5&3TUBOEBSU ©¹ºÇËÔÈÇƹÈÔľÆÁ×ÃÉÇ»¾ÄÕ Ê˾ÆÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ Ç˻ǽÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ

  ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ   ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÉÌÄÇÆ

  ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ  ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ     ÊÃÁ½ÃÁ  ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

·ËÁÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆǦ¡£§¤µ ªÁºÁ˧ÅÊà ¥™©« ªËÉÇÂÊƹº §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ ¥§©§  ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ª£¨¾Ë¹Ä ª«ª ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬¡£¤©ª®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»±¤¨«¬ª ¯¦²¤»Ÿ­¨®ª«§¤žª ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ ›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¥Ç×Ò¾¾Êɾ½ÊË»ÇÈÇ»ÔÊÇĹÅƹÃÁÉÈÁо ¦¹ºÁ»Ã¹¼É¹ÍľÃÊ

ü ü ü  ü  ü ü ÑË ü

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø™¨ ™¨© ¤¨ ™œ¡ ™ª ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊ ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª §É¼Ê˾ÃÄÇ §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ ¨¹ÉÇÆÁ˨¥š ¨§¦†š ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÇÃÉÔËÁ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË

 ü  Ä   ü

 ÆÁÀùØ  ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÇÅ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ü ü ü ü  ü ü ü 

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

§ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ®¨¡ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ®¨¡ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª® ¡§ª³©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤©®¡¬¸¡¬ «ª¦¬·®¤» §»«ª§œ¦ªž¬ªž·¡«ª¦¬·®¤» œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ ÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉžËÁÃÁÁÑȹËľ»ÃÁÏ»¾ËÆÔ¾ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ¾ ¦ª ÇÉǿùƹÈÇÄÕƹؙû¹ª¾É ÎÅ ÇÊùȹÉþËƹØ"MQFOIPM[ œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùȹÉþËƹØ"-1&/)0-;½Ìº œ¾ÉŹÆÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ"-1&/)0-;½Ìº œ¾ÉŹÆÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ(3"#0 ĹÃѾÊËÁÊÄÇÂÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU½»ÌÎÀ¹ÅÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU½»ÌÎÀ¹ÅÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùŹÊÊÁ»Æ¹Ø"NCFS8PPE œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùŹÊÊÁ»Æ¹Ø.BHFTUJL ÇÊùȹÉþËƹØ"CFSIPG ÇÊùȹÉþËƹØ&LPQBSLFUU ºÉÇÑÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø 

ü ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ  É ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª­£ «É¾Â½†™ÉË ž»ÉÇÈÇÄ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÁоÊùØÈÄÁËù

Å

ÇËÉ

ªËÉdžŹÊ˾É

††

ÇÊùȹÉþËƹØ)BSP ÇÊùȹÉþËƹØ1BSLZ œ¾ÉŹÆÁØ ǽÆÇÈÇÄÇÊƹØ ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU ÇÊùȹÉþËƹØ5FSIVSOF œ¾ÉŹÆÁØ ÖÄÁËƹØ»Á½Ç» ÇÊùȹÉþËƹØ8PPE#FF ǽÆÇÈÇÄÇÊÆ¹Ø £Ç»ÉÁÃƹÈÇÄÕÆÔ»Ĺ¼Ç»ÈÁËÔ»¹×ÒÁ»ÇÉÊǻԠ£Ç»ÉÁÃɾÀÁÆǻԠ½ÔÉù ÅÅ ¤¹ÅÁƹË ¤¹ÅÁƹË œ¾ÉŹÆÁØ ¨É¾ÅÁÌÅ ÅÅ ¤¹ÅÁƹËÃĻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùΠËÇÄÒÁƹ ÅÅ ¤¹ÅÁƹË#BMUFSJP ,BJOEM 7PHVF 1SFNJVN 2VJDLTUFQ ¤¹ÅÁƹË1BSBGMPPSÃÄ ¤¹ÅÁƹË1BSBGMPPSÃÄ ¤¹ÅÁƹË1SFNJVNÃÄ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU "CFSIPG 2VJDL4UFQ $MBTTJD ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU 2VJDL4UFQ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǚÇÄÕѻԺÇɦÁÀϾÆÔ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂ2VJDL4UFQ&MJHOBÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ&DPGMPPSJOH ÃÄ œ¾ÉÅ ÅÅ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ&VSP'MPPSJOH ÃÄ œ¾ÉÅ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ(36/%&œ¾ÉÅÅÅÃĹÊÊ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ$PVOUSZ ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ&MJHOB ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ1FSTQFDUJWF ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ5BSLFU3PCJOTPO ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ5BSLFU8PPETUPLÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ 

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¥§©§ ¡¨ ¦ª« £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ®ÇÀØÁÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ÁÆÇľÌÅ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ûÅ

ÇËÉ

ªËÉdžŹÊ˾É

††

¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ"CFSIPG ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ'BVTÃÄ ¡ÊȹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎÊÌȾɼÄ &MFTHP4VQFSHMBO[ ÃÄ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆ Ëùƾ»Ô¾½ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁÂÁÄÁÆÇľÌÅÇ» ¤ÁÆÇľÌÅ ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǚÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþË˺ÔËǻǠÅ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÃÇÅžÉоÊÃÁ ÑÆÌÉ ÃľÂ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÈÇÄÌÃÇÅžÉÏÁØ Å ¨¹ÉþË1FSHPœ¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÃÄÁÆÊÁÊ˾ÅÔ ±»¾ÏÁØ ¨¹ÉþËÁÀÖÃÀÇËÁоÊÃÁÎÈÇÉǽ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËžɺ¹Ì ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇÈËϾÆÔ ÇÈËϾÆÔ ÇÈËϾÆÔ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É É É É

ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ®ÇÀØÁÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß

ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª«¶­† ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ «¾ÃÊËÇÄÁË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «¾ÎÈĹÊËÁÆÔ¥šª «¥£² ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ­ËÇÉÇÈĹÊË­†ÃÉ̼ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ÌņľÆ˹ ­ÌņÑÆÌÉ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 71

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÀß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÏËÈÒÊÀ

72 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔ º¾Ä¹Øº¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔ ˾ÉÅÇÅǽÁÍÁÏÁÉÇ»¹Æƹغ¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔ½̺ ºÌà ØʾÆÕ ÃľÆ ƹËÌÉ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔÂÃľÆÎÅÅ ƹËÌÉ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÌÃĹ½Ã¹ ɾÊ˹»É¹ÏÁØ ÃÇÅÈÇƾÆËÔ ¨ÄÁÆËÌÊ º¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁÆËÌÊ2VJDL4UFQÑÈÇÆÁÉ ĹÅÁÆÁÉ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀϾÆÆÔÎÈÇÉǽ½É¾»¾ÊÁÆÔ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ž»ÉÇ ÅÅ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ709ÃÄÁà ¨ÇÄÕѹ ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ709 ÖľÃËÉÇÃÇÉǺù ¨ÇÄÕѹ ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÖľÃËÉÇÃÇÉǺùÊɾÀÁÆÃÇ ©ÇÊÊÁØ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁƹˆÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁÆ¹Ë ȹÉþËÇËÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽ˾ÈÄÔÂÈÇĨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¨ÇÃÉÔËÁ¾½ÄØÈÇĹÈÇÄÁžÉÆǾ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÈÇÄÁžÉÆǾÈÁÒ¾»Ç¾ ¨ÇÃÉÔËÁØƹÈÇÄÕÆÔ¾ ¨ÇÄĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ4DBOEJLœ¹É¹ÆËÁØľË£ÄÁÆÊÁÊ˾ÅÔ ±»¾ÏÁØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ›¾ËÇÆÁËʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÄ×ÃʽÇÅÅ йʹ /FX

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ Å  ûÅ ûÅ ûÅ   ü ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ É ÇËÉ É É É ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ

™›™ÃÇÅȹÆÁ ™›™ÃÇÅȹÆÁ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ £É¹ÊÆÔ½ÇÅ ™›™ÃÇÅȹÆÁ ž»ÉÇÈÇÄ žÉÑÇ» ¡¨ ¥§©§ ¡¨ šÉÁÀ šÉÁÀ šÉÁÀ ¥§©§  ¡¨ ¦ª« ¦ª« ·ËÁÊ ·ËÁÊ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺Ô½ÄØÈÇĹ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊؽÇÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ£ƹÌͬš§ ÊËؿùϾžÆËƹØÊȾÆÇÈÇÄÁÊ˽ÇÊÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆǶÃÇÈÇļÁÈÊǻԠ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁʆœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ º¾ËÇÆÆÔ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁÅ¾É ǺҾÊËÉÇÁËɹºÇËÔ ¨ÇÄʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈ †ÅÅ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÊ»¾ÉÎËÇÆÃÁ ÈǽÈÄÁËÃÌ ÄÁÆÇľÌÅ œ¹É¹ÆËÁØľË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ † ûÅÊɾ¼ÌÄØËÇÉÇÅ À¹Å¾ÉÔº¾ÊÈÄ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ†ûÅÊɾ¼ÌÄØËÇÉÇÅ À¹Å¾ÉÔº¾ÊÈÄ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ † ûÅÊɾ¼ÌÄØËÇÉÇÅ À¹Å¾ÉÔº¾ÊÈÄ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB ÈÁÒ¾»Ç¾ ÎÁÅÁоÊÃǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB ÊÃĹ½Ô ȹÉÃÁƼÁ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB¹ÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇÄÔ˾ÈÄÔ¾%&7* ¹ÆÁØ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ ¨ÇÉǼÁ"M ÈĹÊËÁÃǻԾ½ƹÈÇÄÕÆÈÇÃÉ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆ ¨ÇÉǼÁ"M ̼ÄǻԾ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø

ü ü ü ü ü ü ü ü   ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ

ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨ÉÇŨÇÄ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ¥™©« ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊËƹÀ¹ÅùÎ ÅÅ"CFSIPG œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË Ãľ¾»¹Ø3PCJOTPO ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎ8JDBOEFST ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 17$ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 835 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÎÅÅš¾¿ º¾Ä ÇɾΠÊÄÃÇÊËÕ ÇÊÇù ª»¹ÉùÎÇÄǽƹؽÄØѻǻÄÁÆÇľÌŹ4JOUFY)† ÅÄ Ɲª ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ ËùÆÕ ÈľÆù ½ÄØƹÈÇÄÕÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ªÅ¾ÊÕš´ª«©§¢±£¯†½ÃĹ½ÃÁ ÑËÌùËÌÉÃÁ ÈÇĹ ªËؿùšÔÊËÉǦ› †ÅÅ ªËؿùšÔÊËÉǦ›¯ †ÅÅ ʹÅÇ»ÔÉ ªËؿù½ÄØÈÇĹ·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›¾ËÇÆÁË «¹ÊË £Æ¹Ì͆¬š§

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÇÈË ÇÈË ü ü ü 

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ  ÇË É ÇË É ÇËÉ ºÈÇÊÉ

ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª­£  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª§¤²ªžª³©œ»¦¡¬œ¨¤³¡­¦œ»«§¤®¦œ ¹½ÁÅƹɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ×þɹÅÁоÊÃÌ×ÈÄÁËÃÌ ›ÇļǼɹ½ £¹Í¾ÄÕ £¹Í¾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ƾÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ Î Î Î Î £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ ÊÇÉË £¾É¹ÅǼɹÆÁËΠΡ˹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ»¹ÊÊ £¾É¹ÅǼɹÆÁË,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊËÌȾÆÕ,&3"."."3";;*

  ûÅ  ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

žÉÑÇ» ¡¨ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªËÉdž¥¹Ê˾É ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£¾É¹ÅǼɹÆÁË Î ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ £Á˹  £É¾ÊËÁÃÁ½ÄØÈÄÁËÃÁ †† ††††ÅÅ ¥ÇÀ¹Áù £Á˹  ¥ÇÀ¹Áù £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¥ÇÀ¹Áù ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÀ¹Áù ÊžÊÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨ÇÄÕѹ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ©ÇÊÊÁØ ¡ÊȹÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË Î ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÆÇ»ÁÆÃÁ¼ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;* ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùغ¾Ä¹ØÎ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ»ƹÄÁÐÁÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ƹÈÇÄÕƹØÎÅÅ ÊÇÉË ›ÇļǼɹ½ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØÎÅÅ ÊÇÉË ›ÇļǼɹ½ ¨ÄÁËùǺÄÁÏÇ»ÇÐÆ¹Ø Ï»¾Ë¹ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ»¹ÊÊÇËÈÉÇÁÀ» ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ,&3"."."3";;* ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁªÃÁ½ÃÁ½Ç

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 73

 ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ     ûÅ ûÅ  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

¦Ç»ÇʾÄ ª­£ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÉÇɹº ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ªËÉÇÂËɹÆÊÈÉÇÅ £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÎÁÎÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

›¹ÄÁÃÁ Ñȹ˾ÄÁ½ÄØÈÉÁùËÃÁǺǾ» ÃľÂǺÇÂÆÔ ¦ª £Ä¾Â%FGZ¨ÉÇÍÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â2VBMJUJ»ÁÆÁÄ £Ä¾Â2VBMJUJÌÆÁ»¾ÉʹÄ £Ä¾Â2VFMZE»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ £Ä¾Â£¥¯¼É¶ÃÊËɹ £Ä¾Â¥¹Ê˾É»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â¥¯¼É £Ä¾Â¥¯¼É £Ä¾Â¨ÇÄÁÖÃÊ¼É šÁÂÊà §ºÇÁ §ºÇÁ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÊÊÁØ ÇË»Á½Ç» ÄÁûÁ½¹ÏÁØ §ºÇÁ œÇžÄÕ §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ÁÅÈÇÉËÆÔ¾ »¹ÊÊ §ºÇÁ £ÇÉ×Ãǻù §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ ¥ÁÆÊà ÎÅ ÍÄÁÀ Ï»¾ËÆ §ºÇÁ ¨¹ÄÁËɹ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÇÈË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ª­£ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÇÁ ¨¾ÆÀ¹ »¹ÊÊ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» ÎÅȾƹ¹ÃÉÁÄ §ºÇÁ ª¹É¹ËÇ» §ÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ «ÌÉÁÆÊà Î ÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ ÍÇËÇ «ÌĹ ÇÈË §ºÇÁ ÍÇËÇ ¬ÃɹÁƹ ÇÈË §ºÇÁ ¸ÉÇÊĹ»ÄÕ ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ ÅÇ×ÒÁ¾ÊØ §ºÇÁ&SJTNBOO ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ3BTDI ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁºÇɽ×ÉÆÔ¾ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›¾ÉʹÄÕ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œÇžÄÕ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Æ¾ÈÉÇŹÂÆ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¡Ë¹ÄÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇÉ×Ãǻù ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÁÆÊà ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­É¹ÆÏÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕ»ÁÆÁħÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁ›¾ÉʹÄÕÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎŧÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾

ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ     ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ     ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ¥ÁÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ªª¤


ÏÀÍÅËÈ ÑÒÅÍÎÂÛÅ

74 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁœÇžÄÕ­ÇÃÊ ÎÅȾƹ¹ÃÉÁÄ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎÅºÌŹ¿ÆÔ¾ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎŻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË ÎŽÌÈľÃÊ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË7*1†ÃĹÊÊ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ£ÇÅÍÇÉË7*1†ÃĹÊÊ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ»ÁÆÁÄ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅÈǽÈÇÃɹÊÃÌ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ ÍÄÁÀ Ï»¾ËÆ §ºÇÁ¤¹ÆÁ˹ ÎÅ ÍÄÁÀ §ºÇÁƹËÌɹÄÕÆÔ¾ º¹ÅºÌà ½¿ÌË §ºÇÁ¨¹ÄÁËɹÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎŧÈË©ÇÀÆÁϹ §ºÇÁÈǽÈÇÃɹÊÃÌÅ"35 ©ÇÊÊÁØ §ºÇÁ˾ÃÊËÁÄÕÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ ÎÅ Ï»¾ËÆÔ¾ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎÅ º¾ÄÔ¾ §ºÇÁÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾ÃÇÄľÃÏÁÁ œÇÄĹƽÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ºÇÁ ƹËÌɹÄÕƹØÈÉǺù ¨ÇÄÁÍÇÅ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽǺÇÁ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFYÁ¹¼ÇƹÄÕ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFYžÄù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY¨¹ÌËÁÆù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY©Ç¼Ç¿Ã¹ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY©Çź ªË¾ÃÄÇǺÇÁž¤£™ ©§œ§Ÿ£™š¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅš¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª ­ÇËÇǺÇÁ§ÈË©ÇÀÆÁϹ

ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ    ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ  ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾

ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ¥ÁÉǺǾ» šÉÁÀ ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¥ÁÉǺǾ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«œ©¡§¤­®¡©ªž·¡ '†ÇºÉ¹ÀÔÂÈÉÇÍÁÄÕÅ ›¹¼ÇÆùº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ›¹¼ÇÆù¨›® ›¹¼ÇÆù¨›® ¹ºÉÁÃÇÊ ºÁÉ×À¹ Ĺ¼Ìƹ ¼ÇÄ̺¹Ø ÄÁÅÇÆ »ÇÄƹ ÊÁɾÆÕ ›¹¼ÇÆù¨›® º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø Å ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®Î Å «×žÆÕ ÇÈËÁÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËÆ¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ £Ä¾Â ¿Á½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á½ÄØȹƾľ ÈĹÊËÁÃÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÁ»¹¼ÇÆù¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ š¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î ÅÁÅÁ˹ÏÁؽ¾É¾»¹ ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å Ï»¾ËÆÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ºÇľ¾»Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Πŝ¤¸™°¡¡œ™©™Ÿ™ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å Ï»¾ËÆÇÂÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ÈǽÀ¹Ã¹À½ÇŽÄÁÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ »¹¼ÇÆù ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ

ÅÈ  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÇÈË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË 

 É ½ÇÊËÈÇÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊËÈÇÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

 ·ËÉÁϾÆËÉ £Çº¹™› ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà  ª­£  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £Çº¹™› ¡¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨Ä¹ÆùÊ˹ÉËÇ»¹ØÅ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÅ ¨ÉÇÍÁÄÕÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕÆÔÂÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¬¼ÇÄ»ÆÌËɾÆÆÁÂÅ ¬¼ÇÄƹÉÌ¿ÆÔÂÅ

 ÑË ÑË ÑË ÅÈ Å ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ

 ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ É ÇËÉ É É  É É

œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥§©§ ¡¨  ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 75 ÏÎÒÎËÊÈ

«ª®ª§¦¤

»¾ÉÁ†¼¹ÉÅÇÑù œ¾ÉŹÆÁØ š¾ÄÕ¼ÁØ ¦¹ËØ¿ÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁ ¨Ä¹ËÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇħÈË©ÇÀÆÁϹ ¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾°¹ÉÌËËÁ ¡Ë¹ÄÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ºÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$-*140 %&4$03 ±»¾ÂϹÉÁØ œ¾ÉÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ š¾ÄÕ¼ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ 3&/0-*5 ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËº¾ÄÔ Ï»¾ËÆÇ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁÆ ÅÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ Ê¹ËÁÆ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÏ»¾ËÆÇ †ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ Ê¹ËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ 

ÑË   ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ QPUPMPLSV ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É †É †É †É †É É É †É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥§©§ ¡¨ ­ÇÉÌÊ ¥ÁÉǺǾ» ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¾ÅʹÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ £ÇÄÇɪËÉÇ «ž©¥§«ž® £»¹½É¹ËÆÔžËÉ ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ™¦«¬©™Ÿ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ £»¹½É¹ËÆÔžËÉ £ÇÄÇɪËÉÇ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ Ä¹ÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ Ï»¾ËÇ»ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾$-*140 %&4$03 &EFMXFJTT ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾%FTDPS œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾&EFMXFJTT†    ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾&EFMXFJTT œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¹ÃÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØž½ÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØÑÃÇÄÁ½¾Ëʹ½Ç» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÈÇÄÌÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆԾʺľÊËùÅÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÊÍÇËÇȾйËÕ× ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÍÇËÇȾйËÕ ÈÇËÇÄÃÁ Ê˾ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÄؽÁÀ¹ÂƾÉÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆ¾Ï ŹË ʹËÁÆ ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾Ï»¾ËÇ»

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ      ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É †É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ½ÄؽÁľÉ À»ÇÆÁ˾      É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

©¾ÅʹÆ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ «ž©¥§«ž® ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ «ž©¥§«ž® ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ÇÄÇËǾʾоÆÁ¾ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ £ÇÄÇɪËÉÇ £ÇÄÇɪËÉÇ $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË  ÇÄÇËǾʾоÆÁ¾ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ™¦«¬©™Ÿ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÄÂÅÐÈ. ÈÇÄÅËÈß ÄËß ÏÐÎÅÌÎÂ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ

76 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À¹Åѹ ž˹ÄÄÁà ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À»¾À½ÆǾƾºÇ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈľÆÇÐÆÔ¾ ¨›® ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»†ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ɹÀÆÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©™ª°ž«ª«§¡¥§ª«¡POMJOF ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©ÇÊÊÁØ ŹË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÀ¹½¾ÆÕ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ

ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É À»ÇÆÁ˾ QPUPMPLSV ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ»

©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ 1"364 1"364 1"364 ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ™»¹Æ˹¿†½ÁÀ¹ÂÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ËÇÆÃÁ¾ËÇоÐÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ IÅÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕƹËùÆÁÁ¨›® ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†#"33*40- ­É¹ÆÏÁØ ÇÉÁ¼ÁÆ¹Ä »¹ÊÊ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†%&$,&/'&45 œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆË ÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ &%&-8&*44 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ ±»¾ÂϹÉÁØ $-*140 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾%FTDPS ÑÁÉÁƹ½ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ­©™¦¯¡¸ º¾ÄÔÂĹà ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǺ¾ÊÑÇ»ÆÔÂ%&4$03 &EFMXFJTT ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ­É¹ÆÏÁØ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿Æǽ»ÌÎÌÉǻƾ»Ô ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂŹËǻԠ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ©¾ÆÇÄÁËÈɾÅÁÌņÃĹÊʹ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂʹËÁÆǻԠ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂËùƾ»Ôº¾ÊÑÇ»ÆÔÂ$-*140­ÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾÂ

 ûÅ  ûÅ ûÅ Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ

 ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ QPUPMPLSV QPUPMPLSV QPUPMPLSV ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ½ÇÊËÌÈƹØ ÆÁÀÃÁ¾ QPUPMPLSV ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

$-*140†§ÅÊà ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ­É¹ÆªË̽ÁÇ ©¾ÅʹÆ «ž©¥§«ž® ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ®ÇÀØÁÆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǤÁÄÁØ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǧ¹ÀÁÊ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ÊÌȾÉÀÇÄÇËÇ º¾ÄÔ ÊÌȾÉÎÉÇÅ Å Å ¨ÉÇÍÁÄÕÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ&EFMXFJTT

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË

 ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ ºÈÇÊÉ ÇËÉ ½ÄؽÁľÉ

¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇÈÇÄ £ÇÄÇɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ž¡¬¤¤£ ¡§¤» §»«¬ª¡¨ªž°¯¬©¤®¯¬œ ™ÉÃÁ »Á½ ÅǽÌÄÕÆ º¾Ä ½Ìº º¾É¾À¹ ÑÈÇÆÈÉǾÅÇ˽ÇÅÅ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾%FDP ¡ÀɹÁÄÕ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾(&3%"45"3(49 ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁØ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾(&3%"45"34 ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁØ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾(&3%"45"349 ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁØ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾/VWP ¡ÀɹÁÄÕ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾5FDIOP ¡ÀɹÁÄÕ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅ »¾ÉÁ½ÄØʹÌÆÔϾÄÕÆÇÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ËÇÆÁÉǻù ­ÁÆÄØƽÁØ »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ̽¹ÉÇÈÉÇÐÆǼÇÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾›¾Ê¾ÆÆØØɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁÄ׺Ծ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔƹÀ¹Ã¹À »¾ÉÁž¿ÃÇÅƧÈËÁÅ š¾Ã¹É £É¹ÊÆǽ¹É 

 ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË ÑË ÃÇÅÈÄ ÃÇÅÈÄ ÑË   

ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾

¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¨£ª¹ËÌÉÆ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ÇºÉÔÆØ ÇŤ¾Ê ®ÇÀØÁÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††


»¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ŹÊÊÁ» §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾œ©¬¦« ÈÇÄÇËÆÇ†É ÃÇÉǺù†É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾¥­ ÈÇÄÇËÆÇ†É ÃÇÉǺù†É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ƹËÌɹÄÕÆÔÂÑÈÇÆ ÈÇÄÇËÆÇ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »ÎǽÆÔ¾ ÊÇÊƹ ½Ìº ºÌà ¡À¼ÇË ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ÃɹÊù ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁž˹ÄÄÇË ½ÇÅÅ ©ÇÊÊÁØ £Á˹ ¦¹À¹Ã¹À ¼ÇËǻԾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »¾ÉÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË;;: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË54 ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË4 ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË;: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË: ›: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË4 ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË3: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÔ½ÄØƹ»¾ÊÃÁ"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ 

 ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ É É ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É ·ËÉÁϾÆËÉ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¥ÁÉžºÍÌÉÆÁËÌÉÔ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ­¹ÊÃÃÇÅ ·ËÉÁϾÆËÉ ®ÇÀØÁÆ  Ÿš¡¶ª£ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾Á»ÎǽÆÔ¾

 

ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É ªËÉdž¥¹Ê˾É

†† ††

»¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÊǺÊË»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ªÃÁ½ÃÁ »¾ÉÁ ½¾É¾»Ç ÑÈÇÆ ÇɾΠ»ÁÑÆØ ½Ìº ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ »¾ÉÁ©¹ÀÆÇǺɹÀÁ¾Åǽ¾Ä¾ÂªËÁÄÕÁÁÆ˾ÉÕ¾É »¾ÉÕ½ÄØʹÌÆ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÊÇÊ˾ÃÄÇÅ Ç»Ç½ÐÁÃ/05&%0ª† Ç»Ç½ÐÁÃ/05&%0ª† Ç»Ç½ÐÁÃ/05&%0ª† Ç»Ç½ÐÁÃÁÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃÁ¾ †ü Ç»Ç½ÐÁÃÁÇËü£†%0. £ÇÉ¾Ø Çˆ‰½Ç ‰ Ç»Ç½ÐÁÃÁÇËü"CMPZLj‰½Ç ‰ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½»¾É¾ÂÁÀŹÊÊÁ»¹ ž¿ÃÇÅ »ÎǽÆÔ¾ ¥¾º¾ÄÕƹÀ¹Ã¹À ÑÆÃÌȾ ÃÌÎÆÁ ÈÉÁÎÇ¿Á¾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾½»¾ÉÁ¦¹½¾¿ÆÇÊËÕÁÀ¹ÒÁ˹ ¦¹ÄÁÐÆÁý»¾ÉÆǺ¾ÄÔ ÑÈÇÆ ĹÅÁƹË † Å ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÄÁÐÆÁÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ ÊËÇÂÃÁ ½ÇºÇÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ E  ÅÅ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ ɾ¼ÌÄÁÉ̾ÅÔ¾ ÊÃÇÄȹÐùÅÁ ¨¾ËÄÁ½»¾ÉÆÔ¾ ȾËÄÁÊÈǽÑÁÈÆÁÃÇÅ ¡ÊȹÆÁØ ­ÁÆÄØƽÁØ ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ º¹ÉÆÔ¾ Ï»¾ËÇ» ¨¾ËÄÁÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ ÊÓ¾ÅÆÔ¾ ºÈÇÃÉÔËÁØ ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁÇËǺӾŹ ©ÇÄÁÃÁƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ¾½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ½½»¾É¾Â1BMMBEJVN "SDIJF &ETPO "EFQUÁ½É ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ ÇÃÇÆÆÔ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎÁž¿ÃÇÅƽ»¾É¾Â"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎÁž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ À¹ÅÃÁ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ À¹ÅÃÁ½ÄØÍÁÆÊÃÁν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ†À¹Ò¾ÄÃÁ ѹÉÔ ÃÆÇÈÃÁ ©ÌÐÃÁ†ÊÃÇºÔ ÉÌÐÃÁ†ÊËØ¿ÃÁ ª¾ÂÍÔªÃÁ½ÃÁ ªÃǺÔ½»¾ÉÆÔ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ­ÌÉÆÁËÌɹ½»¾Éƹا¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹ÊÇ»Ô À¹½»Á¿ÃÁ ±ÈÇƽ¾É¾»¹¦Ç»¹ØÃÇÄľÃÏÁØœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹¼Ç½

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË    ÑË ÑË    ÑË  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

£ÁŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ÇºÉÔÆØ žÉÑÇ» ¡¨ ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ¥ÁÉžºÍÌÉÆÁËÌÉÔ ÇºÉÔÆØ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË Ÿš¡¶ª£ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ÇºÉÔÆØ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ÇºÉÔÆØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¦©œ§ª ¢¤¤ §ËÃÇÊÔÈĹÊ˽»ÆÌËÉÁƹÉÌ¿ÆÊÖƽ»ÁÐ ȹƾÄÁÊƹÄÁÐ ÇËÄÁ»ÔÈĹÊË (&"-"/ 1-"'&/ ÇÃƹÁÄǽ¿ÁÁ ¹Å¾É ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÂÅÇÆ˹¿ š¹ÄÃÇÆÔÊ»ÔÆÇÊÇÅ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ÇÃɹѾÆÆÔ¾ ›ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÇÃÇÆÁÀ½¾É¾»¹ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÇÃÇƨ›®

ÑË   

ÇÈËÉÇÀÆ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ 

«™¤¡¥™¦ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« ¥™©« ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ­¹ÊÃÃÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¨›® ¤Ç½¿ÁÁ¨›®

 

ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É ªËÉdž¥¹Ê˾É

†† ††

¤Ç½¿ÁÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾¬½ÇºÆÇ£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆǦ¹½¾¿ÆÇ ¤Ç½¿ÁÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M XXXTQWISV §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'BLSP ¨ÇÄÕѹ 7FMVY ¹ÆÁØ ›¹ÊʦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

¥™©« ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÎÊÍÀ. ËÎÄÆÈÈ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 77

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÇÀÙÈÒÍÛÅ È ÎÃÐÀÆÄÀÞÙÈÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

78 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'BLSP 7FMVY §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30 ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30©¹ÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Уɾ½ÁËƹžÊ˾ §«¨š¹Æà XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Уɾ½ÁËƹžÊ˾ §«¨š¹Æà XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Уɾ½ÁËƹžÊ˾ §«¨š¹Æà XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Уɾ½ÁËƹžÊ˾ §«¨š¹Æà XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Уɾ½ÁËƹžÊ˾ §«¨š¹Æà XXXTQWISV

    

 À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

­¹ÊÃÃÇÅ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›®

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¨›® ,#& &YQSPG §Ãƹ¨›® ,#& (FBMBO 0SUFY &YQSPG 1SPQMFY ©¹ÊоË£ÇÅÈÄ¥ÇÆ˹¿ §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆ §Ãƹ¨›®ÈǽÁľÉÊÃÁÅϾƹŪ¹ÅǻԻÇÀ §Ãƹ¨›®ÈǽÁľÉÊÃÁÅϾƹŪ¹ÅǻԻÇÀ §Ãƹ¨›®ÈǽÁľÉÊÃÁÅϾƹŪ¹ÅǻԻÇÀ §Ãƹ¨›®ÈǽÁľÉÊÃÁÅϾƹŪ¹ÅǻԻÇÀ §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹Äà Äǽ¿ÁÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ §ÃƹÖÄÁËÆÔ¾¨›®£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ §ÃƹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ º¹ÄÃÇÆÔ ž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁتÃÁ½ÃÁ §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›®

¾½     

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÇËÉ 

¾¼ËØɾ»™¦ ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ·ËÉÁϾÆËÉ ¾¼ËØɾ»™¦ ¡¨ ¨ÉÇĹÂÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ¯¾Æ¹ÈÇÊľÀ¹Å¾É¹ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ë½¾Äùº¹ÄÃÄǽ¿ÈÃÄ×ЧÃƹ¨›®¨ÇÃÌȹ˾ÄØÅÈǽ¹ÉÃÁ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊÃÉÔÑÁ §Ë½¾ÄùÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›® §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ ÅÅÎ §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆƹÉÌ¿ÆÔ¾ ž˹ÄÄ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ

 ¾½    

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç 

­ÇÉÌÊ ¾¼ËØɾ»™¦ ¡¨ ÇŤ¾Ê ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹ÂϾ» ¡¨ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÄ×Ê

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁнÄػƾÑÁ»ÆÌËÉÇ˽¾ÄÃÁ §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨¾Æ¹ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ†Ä ¨Ä¹ÊËÁè›® ©ÇÊÊÁØ ½ÄØÇËÃÇÊǻΠ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùÇÃÇƨ›® ½»¾É¾Â ÇÊ˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» ¬Ê˹ÆǻùÈǽÇÃÇÆÆÁÃÇ»¨›® ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ

  º¹Æù ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË  

 ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ 

·ËÉÁϾÆËÉ ¥™©« ¥™©« ¨¹É¹½Á¼Å¹ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §«£ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

£œµ¤®©·¡¤ªŸ¬œ¢ œºµ¤¡¦ª©­®¬¯¦²¤¤ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ʽ»Á¿ÆÔ¾

 

 

™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ †† †† ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ †† ††


| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 79

›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¼¹É¹¿ÆÔ¾ ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»¦ÁÀÃϾƹ ©¾Ñ¾ËÃÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ ÈĹÊËÁà ©ÇÄÕ»ÇÉÇ˹

  

  

™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹

†† †† †† †† †† †† †† ††

©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ȾÉÍÇÉÁÉ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±ÌÅÇÈǼÄÇÒ¹×ÒÁ¾ ÑÌÅÇÇË˹ÄÃÁ»¹×ÒÁ¾Ǽɹ¿½¾ÆÁØ

  

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ 

™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥¹Ê˾É ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ £ÇÆÊËÉÌÃÏÁØ

†† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÀËÞÇÈ. ÊÀÐÍÈÇÛ. ØÒÎÐÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

£¹ÉÆÁÀÔ ÅÇĽÁƼÁ ÃÇÄÇÆÁÀÈÇÄÁÌÉ (BVEJ%FDPS ÊȾÏÈɾ½½ÁÀ¹ÂÆ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ(BVEJ%FDPS ùÉÆÁÀÔ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ(BVEJ%FDPS ÅÇĽÁƼÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÇÃÇÄÇƹÁžÆÇ»¹ÆÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ȹÆÆÇ Íɹ¼Å¾ÆËÔÇÉƹžÆ˹ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ þÊÊÇÆÔ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ Ê˹ËÌÁ ÆÁÑÁ ÍÇÆ˹ÆÔ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÅÁÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ

      

ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

¨ÇÄÁŹÃÊ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÈÁ˾ÄÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÉÆÁÀÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÌÈÇĹ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÅÇĽÁƼÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ»(BVEJ%FDPS ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹȹÆÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÄÁÆËÌÊÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÇÄÌÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÉÇÀ¾ËÃÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÊ˹ËÌÁ(BVEJ%FDPS ¤¾ÈÆÔ¾ÁÀÁÀÈÇÄÁÌɺÇɽ ȹÆÆÇ ÉÇÀ¾Ë ÃÌÈÇĹ ÈÁÄØÊËÉÔ(BVEJ%FDPS ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹ØÁÀœ¾ÉŹÆÁÁÁ­É¹ÆÏÁÁ ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹Ø͹ÃËÌÉÆ¹Ø ¼Ä¹½Ã¹Ø ¼ÄØÆϾ»¹Ø

        

   ÇËÈÉÇÁÀ»   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™Éˆ¾ÃÇÉ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÕØÃÇ» ¡¨ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ š¡§¦ š¡§¦ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ­¹ÊÃÃÇÅ ·ËÉÁϾÆËÉ š¡§¦ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ š¡§¦ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¢œ§º£¤¦œ¬©¤£·´®ª¬· Ÿ¹Ä×ÀÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ» Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»¾Ë¹£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ½ÄØÇÃÇƨ›®¡ÀÇËɹ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆËŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ 

½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ 

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¡¦ª¬§¡«©¤©œ


ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ. ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ

80 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆË ÉÌÄÇÆÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿

ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ

¥¹Ê˾É š¡§¦

†† †† †† ††

«ª ª¦ª©©¤¦¤«¡¬¡Ÿª¬ª ¦¤­®ª§¡´©¤²· ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ɹÀ½»Á¿ÆÔÎȾɾ¼ÇÉǽÇÃÁÀŹÊÊÁ»¹½Ìº¹ ºÌù ØʾÆØ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁϾÄÕÆÇÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ º¾ÀɹÅÆÇÊ˾ÃÄ»ÁËÉ ÇÍÁÊÆÔ¾ªÃÁ½ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨§§£§¦¦¡£¨›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ÅɹÅÇÉÆÔ¾ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁƹËÌɹÄÕÆÔ¼ɹÆÁË ÅɹÅÇÉ ÇÆÁÃÊ ªËÇľÑÆÁÏԻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÎÎ ÅÅÏ»¾ËÇ» ªËÇľÑÆÁÏÔ½ÄØÃÌÎÆÁœÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ

 ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ

 ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ §¥ª£¤žª«§©œ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ §¥ª£¤žª«§©œ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¦Ç»ÔÂùºÁƾË ¦Ç»ÔÂùºÁƾË ¦Ç»ÔÂùºÁƾË ¬ÊȾÎ  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¥ÁÉžºÍÌÉÆÁËÌÉÔ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ­ÇÉÌÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨¡¡§¸°¯¬©¤®¯¬œ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ ¦¾Í˾ùÅÊà »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ «»¾ÉÕ »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ¾É¿¹Ë¾ÄÁ½ÁÊ˹ÆÏÁÇÆÆÔ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁÁÀŹÊÊÁ»¹ £ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ¤¾ÊËÆÁÏÔ ȾÉÁĹ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¹ËɹÏÔÇÉËÇȾ½ÁоÊÃÁ¾Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ» ¥¾º¾ÄÕÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ ¥¾º¾ÄÕÃÇÉÈÌÊƹØƹÀ¹Ã¹À½ÄØ½ÇŹÁÇÍÁʹ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ÑùÍÔ ʾÂÍÔ Ê˾ÄĹ¿Á ¥¾º¾ÄÕÇÍÁÊÆ¹Ø ÃɾÊĹ ¨¾É¾ËؿùÁɾÅÇÆ˥ؼžº¾ÄÕƹÀ¹Ã¹À›ÊËɹÁ»¹¾Å¹Øžº¾ÄÕ ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ Å ½¾Ñ¾»Ç ­ÌÉÆÁËÌɹžº¾ÄÕÆ¹Ø ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÑù͹ņÃÌȾ ɹÊÈÁĤª¨ ±Ã¹ÍԆÃÌȾ ±Ã¹ÍԆÃÌȾ ÃÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À ɹÊÃÉǤª¨

ûÅ ûÅ        

  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ 

®ª¬Ÿªžªž·­®œžª³©ª¡¤­¦§œ ­¦ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ›¹¼ÇÆ ºÔËÇ»ÃÁ ȹ»ÁÄÕÇÆÔÇËÉ

ªËÉdžŹÊ˾É

††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹À»ÇÆÁ˾

¨£ª¹ËÌÉÆ

††

¨¹É¹½Á¼Å¹ ¨¹É¹½Á¼Å¹ ¨¹É¹½Á¼Å¹

†† †† ††

©œ¬¯¢©œ»¬¡¦§œ¨œ¨œ®¡¬¤œ§· ¨Ä¹ÊËÁè›® ©ÇÊÊÁØ Î †ÅÅ ¨Ä¹ÊËÁ趫 Î ¨Ä¾Æù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÄÁÊË ÄÁÊË ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

£¡¬¦œ§œž¤®¬œ¢¤ ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆǾÁÀÊ˾ÃĹ ¾ÉùĹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÀ¹Ã¹ÀÌ  ¾ÉùÄÇ ɾÀù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† ††

§É¼Ê˾ÃÄÇÏ»¾ËÆǾ ÅÅ ¨Ä¹ÊËÁ蛮ϻ¾ËÆÇ ÅÅ ¨Ä¾Æù»ÁËɹ¿Æ¹Ø

 

 

¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† ††


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 81

¨ÉÇÍÁÄÕº¹¼¾ËÆÔ ¹Ä×ÅÁÆÁ ©¾Àù ǺɹºÇËùÀ¾ÉùĹÁÊ˾ÃĹÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ

 

 À»ÇÆÁ˾

¾ÆÇƆ§ÅÊà ¨£ª¹ËÌÉÆ

†† †† ††

«¬¡ ¨¡®·¤©®¡¬¸¡¬œœ¦žœ¬¤¯¨·²ž¡®· ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ľÊËÆÁÏÁÀŹÊÊÁ»¹½Ìº¹ ºÌù ØʾÆØ

¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ

†† ††

¦œ¨¤©·«¡³¤ »¾ÉùÈǽ½Ì»¹ÄÕƹØÎ ™¤«™¢ »¾ÉùÈÉÇÐÁÊËƹØÎ ™¤«™¢ »¾Éù«§¨§°¦™¸Î ™¤«™¢ ¹½»Á¿Ã¹ȾÐƹØÎ ™¤«™¢ £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLSV £¹ÅÁÆÔƹËÌɹÄÕÆÔ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN 

  ÑË ÑË ÑË

 É ÇË É ÇË É ÇË É  

«É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ»Á½Ç» £¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¡ÉĹƽÁØ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ £Á˹ ½ÁÊ˹ÆÏÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ ȾÐÁ ¼ÉÁÄÕ º¹Éº¾Ã× £¹ÅÁÆÔ ËÇÈÃÁ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨ÄÁ˹ ©ÇÊÊÁØ ȾÐƹØÊÃÇÆÍÇÉùÅÁÎ ©¾Ñ¾ËùÃÇÄÇÊÆÁÃÇ»¹Ø ™¤«™¢

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË  

   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË 

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß È ÀÐÌÀÒÓÐÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§· §»¤©¢¡©¡¬©·±­¤­®¡¨ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÇÂÑËÇÉÃÁ Ñ˹ƼÁ ÈÇÄÇÐÃÁ À¾ÉùĹÁ˽ ™É¾Æ½¹Ê»¹ÉÇÐÆǼǹÈȹɹ˹½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ™ÖɹËÇÉÔ »ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÃĹȹÆÔ ›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ›¹ÆÆÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¹ÃÉÁÄǻԾ Ð̼ÌÆÆÔ¾ ¡ÊÈ  Å ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ›¹ÆÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ «œÇɹ ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà ›¹ÆÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ «œÇɹ ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà ›¾ÆËÁÄջǽÇÈÉǻǽÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ ›¾ÆËÁÄÕ¼¹ÀǻԠ¡Ë¹ÄÁØ »¾ÉÏÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ Ä×ÃÁ)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ  ¹Ò¾ÄÃÁ ÃÆÇÈÃÁ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÁË̹ľËÇ»"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁبÇÄÁ˾à £¹ÉËÉÁ½¿½ÄØÊžÊÁ˾ÄØE† ¤¾Æ˹­¬¥ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ¥¹Æ¿¾ËÔɾÀÁÆǻԾ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¥ÇÂùÊ˹ÄÕƹØÖŹÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¥ÇÂÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¥ÇÂÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔ;ùÄÕÆÔ¾4'" ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø¥ÇÆÇÍľÃÊ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø¥ÇÆÇÍľÃÊ ¨Ç½»Ç½Ã¹½»Ç½Ô ¼ÁºÃ¹ØÇ˽ÇÊÅ »¹ÊÊ™£›™«ž®¦¡£™ ¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ¨¥†ÇºÉ¹ÀÆÔ ©ÇÊÊÁØ »¹ÊÊ ¨ÉÇÃĹ½ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ȹɹÆÁËǻԾ ¨ÉÇÃĹ½ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɾÀÁÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª

 ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË   ÑË     ÑË ÑË ÑË 

½¾Ñ¾»Ç ÉÊÌËÃÁ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ªËÉdžºÔË ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™£›™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨ÇÄÁŹÃÊ ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›§£ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­œ©®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»¤œ¬¨œ®¯¬œ


ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

82 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹ÃÇ»ÁÆÔ4"/*53&/% +*,"þɹÅÁù ª¹Æ˾ÎÆÁù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ©ÇÊÊÁØ ªÁÍÇÆÔ™ÆÁ†¨Ä¹ÊË ªÁÍÇÆÔ½ÄØɹÃÇ»ÁÆ »¹ÆÆ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁÃÇ»™¦¡ ªÄÁ»Ô½ÌÆÁ˹À ͹ÆËÉÌºÔ ÊÁÍÇÆÔ½ɹÃÇ» »¹ÆÆ ½ÌÑùº »¹ÊÊ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ%BNJYB¼¹É¹ÆËÁØľË ¹ÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ(SPIF œ¾ÉŹÆÁØ ÃÌÎÆØ »¹Æƹ ɹÃÇ»Áƹ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ(VTUBWTCFSH ±»¾Ï ÃÌÎÆØ ɹÃÇ»Áƹ »¹Æƹ ¼¹É¹Æ†ľË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ½ÄØ»¹ÆÆ ɹÃÇ»ÁÆ ÅǾà »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ0UUPOF.FMPEB ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÃÌÎ ɹÃÇ»ÁÆ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕÄÇÃ˾»Ç ÎÁÉÌɼÁоÊÃÁ  «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾1134 «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾE† ¬ÆÁ˹À»ÃÇÅÈľÃ˾ ɹÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ¡ÊȹÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ÁÅÈÇÉË ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹ÀÔ ¬ÆÁ˹ÀÔ ª¹Å¹É¹ 4"/*5" 4"/*53&/% +*," .*-"/0 þɹÅÁù ­ÁÄÕËÉE†ÅÅ ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁÎËÉ̺(FCP ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁɾÀպǻԾʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ­ÌņľÆ˹ ®ÇÅÌËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹Æ¼»Ç½ÇÈÉǻǽÆÔÂÇËÊÅ ±Ä¹Æ¼Á½ÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆ ƹÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾ ÇË Å ±Ä¹Æ¼ÁÀ¹ÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾½ÄØÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆÇË ņ Å

  ÑË   ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË ÈÅ  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀÃÁ¾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ªËÉdžºÔË ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ªËÉdžºÔË ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™£›™ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇÄÁŹÃÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™£›™ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ®¨¡ ™£›™ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁŹÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¬¯ª«¬ªžª ©œ»œ¬¨œ®¯¬œ¤­ª¡ ¤©¡©¤»

™Èȹɹ˽ÄؼÁ½É¹»ÄÁоÊÃÁÎÁÊÈÔ˹ÆÁ ÇÈɾÊÊÇ»ÒÁà ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ šÇй˹E† šÇÐÇÆÇÃœ§ª«†Ì† ›¾ÆËÁÄÁºÉ ºÈ ›¾ÆËÁÄÁÃÐÈ ÃÐÈ ›¾ÆËÁÄÁ À¹½»Á¿ÃÁ ÇË»Ç½Ô ÍĹÆÏÔÈǽÇÊËÌÈÆÔÅϾƹÅ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔš ÉE† ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂE† ›ÔÎǽùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ­ÁÆÄØƽÁØ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÁ  ¹¼ÄÌÑÃÁ›©¦©Ì†  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾  ¹¼ÄÌÑÃÁÊË  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿™¼¹À©ÌÌ†  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ†

ÑË    ÑË ÑË ÑË    ÑË  

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ É É

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶Æ¾É¼ÇÊ;ɹ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ £¹Å¾ÄÁØ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ £¹Å¾ÄÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ª«ª « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì† ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØE†  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆  ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ ÊÆ¿  ¹½»Á¿ÃÁÐºÉ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾»Ç½¹ ¼¹À  ¹½»Á¿ÃÁ »¾ÆËÁÄÁ ÇË»Ç½Ô ÍĹÆÏÔÈǽÇÊËÌÈÆÔÅϾƹÅ  ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ »Ç½¹ÊÆ¿ ¼¹Àкɝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԠªÄÇ»¹ÃÁØ Ì†  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÔ½ÁÊÃǻԾ ÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾8"554  ¹Ë»ÇÉÔ½ÁÊÃǻԾ ÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾8"554  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ ¡ÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾ÊǾ½ÁƾÆÁØ £¹º¹ÄùE† £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ©ÇÊÊÁØ £Ä¹È¹ÆšÈÌ† £Ä¹È¹ÆšÉÌ† £Ä¹È¹ÆкÉǺɹËÆԝ̆ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂÊÍÁÄÕËÉÇÅE† £Ä¹È¹ÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £ÇÄÕϹÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂ͹ÊÇÆÁÆÔE† £ÇÆËɼ¹ÂùE† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £É¹ÆšÈ »Ç½¹š™ Ì† £É¹ÆšÈ ¼¹Àš™ Ì† £É¹Æ½ŹÆšºÃÊÈÄÇÒ¹½ÃÇÂ

 ÑË ÑË ÑË    ÑË   ü  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË  

É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ É É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾

¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ª«ª ¶Æ¾É¼ÇÊ;ɹ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ª«ª ª«ª £¹Å¾ÄÁØ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™£›™ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ª«ª ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£É¹Æ¥¹¾»ÊÃǼǝ̆ £É¹ÆÈÊĹ˝̆ £É¹ÆѹÉǻǚ¨ E† £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ ¼¹À £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ »Ç½¹ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆѹÉǻǝ̆ ¹Å¾ÉÁùÆù £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂĹËÌÆÆÔš¨E† £É¹ÆÔѹÉǻԾ £É¹ÆÔѹÉǻԾ7BMUFD £É¹ÆÔѹÉǻԾ ÍÌÉÆÁËÌɹ £É¾È¾¿½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺ ¤¾ÆʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÇË¼É ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†† ¥ÌÍ˹Ì† ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì†Ì† ¥ÌÍ˹ÈÉØÅ¹Ø ȾɾÎÇ½Æ¹Ø Ð̼ÌÆƹØE†

 ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É É É †É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ¼ÁºÃÁ¾ É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

« ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ ª«ª Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 83

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

84 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹØE† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹ؝̆ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾8*-0 ¦ÁÈȾÄÕɹ½Á¹ËÇÉÆÔ §Ë»Ç½E† §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ 

 ÑË        

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É

£¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì† §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½ÃÇÉÇËÃÁ¼ÆÌËÔÂÇÏÁÆÝ̆ §Ë»Ç½ÃÉÌËÇÁÀǼÇÏÁÆÝ̆ §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ §Ë»Ç½Ô ÍĹÆÏÔ À¹½»Á¿ÃÁ »¾ÆËÁÄÁÈǽÇÊËÌÈÆÔÅϾƹÅ ¨¾É¾Îǽ¨£ ȾɾÎǽ¨¶ ¨¾É¾ÎǽÔÊË ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø†ÊÅ ¨ÉǺùɹ½Á¹ËÇÉƹØ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ȹÉÇÆÁËÇ»¹ØE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁ ȹÉÇÆÁË Ì† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁȹÉÇÆÁËǻԾ ɾÀÁÆǻԾ ɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¾ÀÕº¹E† ©¾ÀÕº¹œ§ª«†Ì† ©¾ÀÕº¹Ì†Ì† ª¼ÇÆE† ª¼ÇÆœ§ª«†Ì† ª¼ÇƝ̆Ì†

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË    ÑË  ÑË

É ÇË É É É É ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ

›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ª«ª ¶Æ¾É¼ÇÊ;ɹ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ª«ª Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ £¹Å¾ÄÁØ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÈÉǻǽÆÔ¾1JMTB%JTBJO 7BMUFL ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½ÔºÔËǻԾ ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ «¾ÉÅÇžËɪ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ«† † «† † «É¹ÈÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ «ÉÇÂÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂE† «ÉÇÂÆÁÃÁÊË ËÉÇÂÆÁÃÁÊË¼Ê «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E «É̺ÇÈÉǻǽ,0'6-40ÁÀƾɿÊ˹ÄÁ½»ÆÌËɾÆƾ¼Ç¼¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁØ «É̺ÇÈÉǻǽ,0'6-40ÁÀƾɿÊ˹ÄÁ½ÅÇÆ˹¿¹ËÇÈÄÁ»ÇÈÉǻǽ¹œª¥

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   

ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ É É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ™£›™ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ªËÉdžºÔË šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 85

«É̺ÇÈÉǻǽ,0'6-40ÁÀƾɿÊ˹ÄÁ½˾ÈÄǼÇÈÇĹ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ¨›®½ÄػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁº¹ÊʾÂÆÇ» «¶¦¼ÁºÃÁ½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ˾ÈÄÁÏ ¬¼ÇÄÕÆÁÝ̆ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÈÉØÅÇÂÐ̼ÌÆÆÔÂE† ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÅÌ͈ ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÍĹÆϝ̆ ­ÁÄÕËÉÅÌÍËǻԺÉÇÆÀÇ»ÔÂE† ­ÁÄÕËÉÔžιÆÁоÊÃÁ¾ÁŹ¼ÆÁËÆdžžιÆÁоÊÃÁ¾ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁËÉ̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻǻ¹ÊÊE† ÁÅÈÇÉË ­Ä¹Æ¾ÏÌ†Ì ­Ä¹ÆÏÔE† ­Ä¹ÆÏԝ̆ ­Ä¹ÆÏԝ̆©Ì† ­Ä¹ÆÏÔ À¹½»Á¿ÃÁ »¾ÆËÁÄÁ Ç˻ǽÔÈǽÇÊËÌÈÆÔÅϾƹÅ ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’ ’ ’ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’†

    ÑË   ÑË ÑË   ÑË ÑË

ʾÀÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇͽÁľÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

šÇɾ «¨­ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ £¹Å¾ÄÁØ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ›§£ª ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉdžºÔË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ £¹Å¾ÄÁØ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ;ɹ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ £¹Å¾ÄÁØ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÐÓÁÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

™ÉŹËÌɹɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø0WFOUSPQ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹE†ÅÅ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ¨ÇÄÁÖËÁľÆÊÑÁËÔÂ,"/†UIFSN ª¾È¹É¹ËÇÉÔÑĹŹ41307&/5 «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØE† «É̺¹½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ"RVBUFDIÇÈË ÉÇÀÆÁϹ «É̺¹½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ'%†1-"45ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ «É̺¹½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ"RVBUFDI¨¨E -†ÅÅ «É̺¹½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ¨§¤¡«©§¦¨¨E -†ÅÅ «É̺¹½ÄØÇËÇÈľÆÁØ8&'" À¾Ä¾Æ¹Ø œ¾ÉŹÆÁØ ¹ÉÅÁÉÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ «É̺¹ÁÀÊÑÁËǼÇÈÇÄÁÖËÁľƹ ƹ½»Á¿Æ¹Ø¼ÁÄÕÀ¹3&)"6 œ¾ÉŹÆÁØ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ E  «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø7BMQFY «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÈɾÊʆÍÁËÁƼ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE†™£›™†ÈĹÊËÁà «©¬š™ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1*-4" ÍÁËÁƼÁ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØE† ÁÅÈÇÉË «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø оÉÆ¹Ø ÈÁËÕ¾»¹ØE  Á˽ «É̺¹ ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇÅE† «É̺ÆÔÂÌ˾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ÇÉÁľÃÊ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «É̺ÔÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂǺÇÄÇÐþ EÅņÅÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÊɹÊËÉ̺ÇŝÄÁƹÈÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃE «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾE  «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ

ÑË  ÑË ÑË    ÈÅ ÈÅ ÈÅ   ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ  ÈÅ ÈÅ ÑË  Å

Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾  Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ª£¨¾Ë¹Ä ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ·ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª ™£›™ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ™Ã»¹ÈĹÊË ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ™£›™ ™£›™ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ™£›™ ¦ª« ª£¨¾Ë¹Ä ™Ã»¹ÈĹÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÌÇ˽ÇÅÅ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾƾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ÍÁËÁƼÁ&LPQMBTUJL °¾ÎÁØ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ ÊžËɹ¿ÇÅ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½† «É̺ÔÈɾ½ÔÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÈÇÄÁÖËǺÇÄÇÐþEÅņÅÅ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁ½ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô ¡Ë¹ÄÁØ E  

  ÑË   ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ª£¨¾Ë¹Ä ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¬¯·


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

86 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô7BMQFY ­ÁËÁƼÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   ­ÁËÁƼÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ

ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† ††

­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE†™£›™†ÈĹÊËÁÃ

ÑË ÑË

ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

™£›™ ™£›™

†† †† †† ††

ª®ª«§¡©¤¡¤Ÿª¬»³¡¡žª ª­©œ¢¡©¤¡ /&8º¹ÃÁ œ™¤ž™ žźɹÆÆÔ¾ÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ /&8À¹»¾ÊÔ œ™¤ž™ ˾ÈÄǻԾ /&8˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉ œ™¤ž™ƹÄ׺ÔλÁ½¹ÎËÇÈÄÁ»¹ ™»ËÇŹËÁù½ÄØƹÊÇÊÇ»»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØXXXPWLSV ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø%"/'04 š¹ÃÁžźɹÆÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ †Ä š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄÕɹ½Á¹ËÇÉÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ  ›Ç½Çƹ¼ÉÈÉÇËÇÐÆÖľÃËÉ6OJUIFSNÇËÃ›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»ÈÉÇË ƹÃÇÈÖľÃ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ

   ÑË ÑË   ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÈĹÊË ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÈÉÇËÇÐÆÔ¾ #04$)†+6/,&34 œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÖľÃËÉǻǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾/*#& ±»¾ÏÁØ Ç˽ÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÃÇÊ»¾ÆÆǼÇƹ¼É¾»¹/*#& ±»¾ÏÁØ Ç˽ÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁƹÃÇÈÁËÖľÃËÉ/*#& ±»¾ÏÁØ Ç˽ÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾ÖľÃËɶ»¹Æ ©ÇÊÊÁØ Ç˽ÇÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ™ÉÁÊËÇÆXXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÖľÃËÉÁÐƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾"3*450/†Ä ÊÃÁ½Ã¹ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾«¾ÉžÃ栀 ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ™ÉÁÊËÇƆÄÁËÉÇ» ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔ¼¹Àǻԧ™ ¡ª†ÛË ›Ç½ÇÊоËÐÁꛣ† ›œ†ÌÆÁ»¾ÉÊû¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁꜛ† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁê®›† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EDÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†Eª£› ª£›œÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EËÌɺÁÆÆÔ¾›«® ›«œ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ œÁ½ÉǹÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV

   ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ É ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

¥¹Æ¼¹À¾Ø ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ šÇɾ «¨­ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÈĹÊË ›§£ª ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾3JFMMP (JFSTDIXXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMPXXXPWLSV œÉÌÈȹº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÇËĹ ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV ¹»¾Ê¹˾ÈÄÇ»¹Ø#BMMV «ÉÇÈÁÃÁ½ÉXXXLMJNBUSV  ¹»¾ÊÔ»ÇÀ†Ë¾È #BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË  ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ»§ÅÊþƹXXXLMJNBUSV £Ä¹È¹ÆÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ œ¾ÉŹÆÁØ º¹É º¹É º¹É £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÐ̼ÌÆÆÔÅɹ½Á¹ËÇɹÅ £ÇÆ»¾ÃËÇÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ»ÈÇÄ º¹ÊʾÂÆÔ ͹ʹ½Ô.PIMFOIPGG œ¾ÉŹÆÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ

     ÑË   

  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Ã¹½¾ÅÁØÃÄÁŹ˹ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ยฃยชยฃยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย™รƒรƒร‡ร‰ยฝ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ยพยฃยจยฆยฃ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยฌร†รยปยพร‰รŠยนร„ยฃยชยฃ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพ รˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”ยพ ,FSNJ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร–ร„ยพรƒร‹ #"--6 /PJSPU&MFDUSPMVY &EJTTPO ยซยพรˆร„ร‡รร‡ร†ยšร‰รร€ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ ย† รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜XXXPWLSV ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร” รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพร‡ยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รยปยงร…รŠรƒยพXXXLMJNBUSV ยฃร‡ร†ร‹ยพร‚ร†ยพร‰ร”ร…ร‡ร‰รŠรƒรยพย†รรŒร‹ ย†รรŒร‹)JHI$VCF ย†รรŒร‹0QFO5PQ รร…รˆร‡ร‰ร‹ ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ร‡ยปร”ร‚ย†รƒร‡ร†ร‹รŒร‰ร†ร”ร‚#"9*.BJOJ ยกร‹ยนร„รร˜ รƒย›ร‹ร‡ร‹ร‡รˆร„ ยœย›ยช ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ร‡ยปร”ร‚'POEJUBM ยกร‹ยนร„รร˜ รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร” ยฃร‡ร‹ร„ร” ยฃร‡ร‹ร„ร”#6%&364 ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ 4*.& ยกร‹ยนร„รร˜ %",0/ ยฐยพรŽรร˜ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยปยนรƒรŒรŒร…ย†ยปร‡ยฝร‡ยผร‰ยพร‚ร†ร”ยพ ยผยนร€ยฝรร€#0045&3 ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ ย† ยœรƒยนร„รยนรŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร†ยนรŠร‹ยพร†,JUVSBNJ ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ 8PSEย† ร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร†ยนรŠร‹ยพร†7JFTTNBOOย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพ%"&800ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‰ยพร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพ&MFLUSPMVY ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†,JUVSBNJ ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ ,4+(ย†3 ร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•%"&800ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‰ยพร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•7JFTTNBOOย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•'&330-*ย†รƒย›ร‹ ยกร‹ยนร„รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร†ยนรˆร‡ร„7BJMMBOUย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร†ยนรŠร‹ยพร†7BJMMBOUย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#"9*ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพรร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ยพร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ รŠรƒรยฝรƒยน ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#04$)ย†+6/,&34 #6%&364 ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ&MFDUSPMVY ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยถยปยนร† ยฃร‡ร‹ร„ร”ยฝรร€ร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†,JUVSBNJ ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ 5VSCPย†3 ร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยฝรร€ยพร„ร• #6%&364 ยฃร‡ร‹ร„ร”ร†ยนร‡ร‹ร‰ยนยบร‡ร‹รƒยพ&OFSHZ-PHJDย†รƒย›ร‹ ยชยฑย™ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยฝร‰ร‡ยปยนรŒยผร‡ร„ร•ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ยฃย™ยฉย™ยฃย™ยฆ ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”รˆยนร‰ร‡ยปร”ยพยผยนร€ยฝรร€#0045&3 ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ ร‡ร‹ ยฝร‡ร‹รˆยนร‰ยนรยนรŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ#6%&364 ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ%BLPOย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ7*"%364ย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„1SPUFSN ,PTQFM ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ย†รƒย›ร‹รŠร‹ยพร‰ร…ร‡รŠร‹รรรร‰รƒรŒร„ร†ยนรŠร‡รŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ%BLPOย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ,041&-ย†รƒย›ร‹ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยฝร„ร˜ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ยถยปยนร† ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร‡ร‹ ยฝร‡รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยถยฃยงย†รƒย›ร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ XXXPWLSV ยฅยนร†ร‡ร…ยพร‹ร‰ร”ย†ยฅยจยน ร‹ยพร‰ร…ร‡ร…ยพร‹ร‰ร” ยฆยนรŠร‡รŠรรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ย† ย† ย† ย†6/*16.1 ยฆยนรŠร‡รŠรรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚7PSUFY);ย† ย† ยœยพร‰ร… รŠรƒร‡ร…รˆร„รŠร‡ยพยฝรร† ยฆยนรŠร‡รŠรรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ยฝร„ร˜ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยฆยนรŠร‡รŠร”%"# ,4# 8JSCFM (&/&3"-1VNQ ร‡ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร”รŽยฝร‡รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”รŽ ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ร”ยพยฝร„ร˜รรรŠร‹ร‡ร‚รยผร‰ร˜ร€ร†ร‡ร‚ยปร‡ยฝร” ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ร”ยพ รยพรƒยนร„ร•ร†ร”ยพXXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รŠรƒยปยนยฟรร†ร†ร”ยพ42 (SVOEGPT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รŠรƒยปยนยฟรร†ร†ร”ยพ46#-*/& ยกร‹ยนร„รร˜ XXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพยปยนรŠรŠ (SVOEGPT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยงยบร‡ยผร‰ยพยปร‹ร‰รŒยบ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝ รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜ รƒร‰ร‡ยปยพร„ร• ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร‡ยป ยงยบร‡ยผร‰ยพยปร‹ร‰รŒยบ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร รƒร‰ร‡ยปยพร„ร• ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร‡ยป ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพร‡ร‹ ยฝร‡ รƒย›ร‹ ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพรˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ4BVOSBJO ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพยซยพรˆร„ร‡รร‡ร† 'SJDP *1 รร†ยนยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ยพ ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ยงยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพยผยนร‰ยนร†ร‹รร‚ร†ร‡ยพรรŠยพร‰ยปรรŠร†ร‡ยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยจร‡ยฝยปร‡ยฝรƒยนยผยนร€ร‡ยปยนร˜ยผรยบรƒยนร˜,0'6-40รร€ร†ยพร‰ยฟรŠร‹ยนร„รยฝยผยนร€ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยจร‡ยฝยปร‡ยฝรƒยนยฝยผยนร€รƒร‡ร‹ร„ร‡ยปร†ยพร‰ยฟรŠร‹ยนร„ร•&NJGMFY ยกร‹ยนร„รร˜ ร‡รˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รร5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝยปร„ยนยฟร†รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รร5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝยปรŒรŽยฟรร„ร•ร†ร”ร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รร5IFSNPรŠรˆร‡ยฝยนยปร„ยพร†รยพร…ร–ร„รˆร‡ร„ยพร‚ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ร„ยพร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรรˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรรˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ ยฑยปยพรรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚%FWJ ยยนร†รร˜ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚3BVDIFNรŠยฝยนร‹รรรƒร‡ร…ยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚3BVDIFNรŠยฝยนร‹รรรƒร‡ร…รˆร‡ร„ยน ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚3BVDIFNรŠยนร…ร‡ร‰ยพยผรŒร„รร‰รŒยพร…ร”ร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚3BVDIFN ยนร†ร‹รร‡ยบร„ยพยฝรร†ยพร†รยพ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รยปร‡ยฝร˜ร†ร‡ร‚ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚รˆร‡ยฝรŠร‹ร˜ยฟรƒรŒ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยซยพรˆร„ร‡ร„ร—รƒรŠ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ย†ร‡รˆร‹ร‡ยปรรƒยนร…รŠรˆยพรรยพร†ร” ยจร‡ร„ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยซยžยจยคยงยคยทยฃยชยปยนรŠรŠXXXPWLSV ยจร‡ร„ร‡ร‹ยพร†รยพรŠรŒร‘รร‹ยพร„รร†ยพร‰ยฟ ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽ รŠรรŠร‹ยพร…ยปร‡ยฝร‡ย†รยผยนร€ร‡รŠร†ยนยบยฟยพร†รร˜ ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรXXXPWLSV ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรXXXPWLSV ยจรŒร‘รƒรยฝรร€ ยผยนร€ ร–ร„ร‹ยพรˆร„ร‡ยปร”ยพ

ร‘ร‹     ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‘ร‹        รŠรˆยพรรยพร†ยน         ร‘ร‹ ร‘ร‹        ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒร‡ร…รˆร„ รƒยปร…  ร‘ร‹  

ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ร‡ร‹ร‰  ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร    ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรƒรยฝรƒยน ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยžยปร‰ร‡รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรƒยน ยจร‡ร€รร‹ร‰ร‡ร† ยจร‡ร€รร‹ร‰ร‡ร† ยจร‡ร€รร‹ร‰ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ย™รƒยปยนรˆร„ยนรŠร‹ ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ย™รƒยปยนรŠรรŠร‹ยพร… ยฏยพร†ร‹ร‰ยผยนร€รŠยพร‰ยปรรŠ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยถยฃยชย†ยชยกยš ยซยฏ ยงยงยง ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ย™รƒยปยนรˆร„ยนรŠร‹ ย™รƒยปยนรŠรรŠร‹ยพร… ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยซยพรˆร„ร‡ร–ร†ยพร‰ยผร‡รƒร‡ร…รˆร„ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยจร‡ยซร‡ร„รƒร‡ยปยนร˜รƒร‡ร…รˆ ย™รƒยปยนรˆร„ยนรŠร‹ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยžยปร‰ร‡รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรƒยน ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

รŽร’รŽรร‹ร…รรˆร… รˆ รƒรŽรรŸร—ร…ร… ร‚รŽร„รŽร‘รร€รร†ร…รรˆร…

| รŽรรŽรร“ร„รŽร‚ร€รรˆร… รˆ รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› ร„ร‹รŸ รˆรร†ร…รร…รรร›ร• ร‘รˆร‘ร’ร…รŒ | 87

รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÀÓÍÛ. ÁÀÑÑÅÉÍÛ. ÀÊÂÀÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

88 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ÁÅÈÇÉË ©ÇÊÊÁØ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇɺÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ#3&&;& 5*"/36/3"%*"503 ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ307"-¹Ä×Å ©¹½Á¹ËÇÉÔ30:"- §ÈËÁŹÄ¹Ä×Å ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁƾ»Ô¾7&,503-69 ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾(-0#"-709 .*9 ,-"44 ¡Ë¹ÄÁØ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾,0//&3 §™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾Ä׺ÔÎŹÉÇà ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾«ž©¥™¤† ©ÇÊÊÁØ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½Ã¹ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ©¹½Á¹ËÇÉÔ¡½¾¹ÄÃÇÅÍÇÉË ©¹½Á¹ËÇÉÔÇËÇÈľÆÁعÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¾½ÌÃËÇɽ¹»Ä¾ÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉÔÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉƹÈɆØ©¾Ê¹Æ˹½Äؼ¹ÀÃÇËÄÇ» »ÔÎÅÇÒ ›Ë ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ªÐ¾ËÐÁü¹ÀǻԪœš¥†š¾Ë¹Éž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä†ľË ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½Ôª›†¥¾Ë¾É ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†( #,†(„¶¤µª«ž©” ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†(«†›£†(«Ê˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ„¶¤µª«ž©” «¾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄÕ¦ÁÃǼ¾ÄՆ «¾ÈÄÔÂÈÇÄ£¹º¾ÄÕƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÆÔÂ%&7* ¹ÆÁØ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉ*.*5½ÄØÖÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 «¶¦Ô»Ç½ØÆÔ¾Ç˽ÇÛË «¶¦Ô»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÇË ½ÇÛË ¬ÊËÉÇÂÊË»¹¼ÇɾÄÇÐÆÔ¾,JUVSBNJƹÈÉÁÉǽÆÇż¹À¾Á½ÁÀËÇÈÄÁ»¾ ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½ÔXXXPWLSV ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊXXXPWLSV ¶ÄùÄÇÉÁ;ÉÔÇ˽ÇÛË ¶ÄÃÇÆ»¾ÃËÇÉƹÊ˾ÆÆÔÂÇË ½ÇÛË ¶ÄÃÇËÄÔ«¶¦Ç»Ô¾Ç˽ÇÛË

             ʾà ÑË ʾÃÏÁØ À»ÇÆÁ˾ ÑË ʾÃÏÁØ   ÑË   ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË ÑË Ä     

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÃÌÈÄ× À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÈÉǽ¹Å ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ  ʾÀÊÃÁ½ÃÁ   

¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ,-*."5 ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ›§£ª ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¬ËÃÁƹ °¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¬ËÃÁƹ °¨ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÈĹÊË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇÄÁŹÃÊ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ™Ã»¹ÈĹÊË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ šÇɾ «¨­ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­œ¯©·œ­­¡¥©·œ¦žœ®¡±©ª§ªŸ¤¤ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄعËËɹÃÏÁÇÆÇ» /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁ»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ Èǽ»Ç½ÆǾÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÎÁÅɾ¹¼¾ÆËÔ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»

   

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ†¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆƹØ»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ š¹ÊʾÂƽÄؽ¹ÐÁ š¹ÊʾÂÆÔÁÀÃÇÆÈÇÄÁÖÊ˾ɹXXXBRVBNJSSV š¹ÊʾÂÆÔÁÀƾɿÊ˹ÄÁÁоÉÆǼÇž˹ÄĹXXXBRVBNJSSV š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾

   

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ £¹Æ¹½¹ ÊǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ £¹Æ¹½¹ †ÊȾÏϾÆÔ½ÄØÅÇÆ˹¿ÆÁÃÇ» š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ ùÈÁ˹ÄÕÆÔ¾§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ йÑÁÈÉ̽¹XXXBRVBNJSSV ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ» ¾ÅÃÇÊ˾ ʾÈËÁÃÇ»ÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¤Á»Æ¾»ÃÁÁ¿ÁÉÇÌÄÇ»Á˾ÄÁ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻ4JLB ¥ÁÆÁ†º¹ÊʾÂÆÔ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ÆÔ¾ÊǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»XXXPWLSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»»¹ÊÊXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÁÄÕËɹÏÁØ Èǽʻ¾Ëù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ» œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ»XXXBRVBNJSSV

    ûÅ ûÅ ûÅ      

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ 

¥¹Æ¼¹À¾Ø ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™£›™¥¡© «›ª ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà «›ª ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø «›ª ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà «›ª ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ™£›™¥¡© ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™£›™¥¡©

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ôº¹ÊʾÂƹ œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈÉǼɾ»¹º¹ÊʾÂƹXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁº¹ÊʾÂƹXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƹÊÇÊÆdžÍÁÄÕËÉÇ»¹ÄÕÆǾ œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÉ¹ºÇËùÁÌÎǽÀ¹»Ç½Ç®ÁÅÈɾȹɹËÔš¹ÊʾÂÆÔÁÈÉ̽Ô §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ ÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ˾ÈÄÇ»ÔÎÌÀÄÇ» §Ê»¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾ Ê»¾ËǽÁǽÆǾXXXBRVBNJSSV §Ë½¾Äùº¹ÊʾÂÆÇ»ÈľÆÃǨ›®XXXBRVBNJSSV §ÐÁÊËùºÔËÇ»ÔÎÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÊËÇÃÇ» ¨Ä¾Æù¨›®½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¨É¾È¹É¹ËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄػǽԻº¹ÊʾÂƾ ÈÉ̽Ì ¨Éǽ¹¿¹ÎÁÅÁоÊÃÁÎɾ¹¼¾ÆËÇ»½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô»º¹ÊʾÂƾ ©¾¹¼¾ÆËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç ªÁÊ˾ÅÔºÁÇÄǼÁоÊÃÇÂÇÐÁÊËÃÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÆÕÁʹÌÆXXXBRVBNJSSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁXXXBRVBNJSSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØŹ˾ÉÁ¹ÄÇÅ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ «ÉÌºÔ ÍÁËÁƼÁ ¹ÉŹËÌɹÁÀ¨›®EÇ˽ÇÅÅ ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÁËÁƼÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ†ËÉ̺¹¨›® ­ÇÆ˹ÆÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ ­ÇÆ˹ÆÔÌÄÁÐÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXXBRVBNJSSV ­ÇÆ˹ÆÔ ƹʹ½ÃÁ ƹÊÇÊÔ ÍÁÄÕËÉÔ Èǽʻ¾Ëù Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ­ÇÆ˹ÆÔ ÍÇÆ˹ÆÆÔ¾ÃÇÅÈľÃËÔÊƹʹ½Ã¹ÅÁÁÈǽʻ¾ËÃÇ ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻXXXBRVBNJSSV ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¹Ñ¹º¹ÊʾÂƹÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ

          ûÅ      

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà «›ª ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© «›ª ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø «›ª ¡»¹Æ†£ÌȹĹ «›ª ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ©¬ª™¬¦™ ¦ª« ¨ÇÄÁŹÃÊ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™£›™¥¡© ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™£›™¥¡© ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ž¡©®¤§»²¤»¤¦ª© ¤²¤ª©¤¬ªžœ©¤¡ /&8̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι œ™¤ž™ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ÁºÔËǻԾ ›¾Æ˹»ËÇŹËÁùXXXPWLSV ›¾ÆËɾѾËÃÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽÔXXXPWLSV ›¾ÆËÌÊ˹ÆǻùÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËؿƹØ»¹ÊÊXXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ%PTQFM )"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ4)6'5 ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔºÔËǻԾ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ¼¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ ÃÉÔÑÆÔ¾ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÇÃÇÆÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ &-*$&/5 ¡Ë¹ÄÁØ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ Çʾ»Ô¾Á½É ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔʽ»Á¼¹Ë¾Ä¾ÅÆÁÀÃǼÇƹÈÉØ¿¾ÆÁØ › ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ»º¹ÊʾÂƹÎÁʹÌƹΠÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι ›¾ÆËÁÄØÏÁØû¹ÉËÁÉÆ¹Ø Å¹Ä¹Ø ÈÉÇÅ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË ›¾ÆËÁÄØÏÁØÇËÈÉǾÃ˹½ÇÅÇÆ˹¿¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿

  ÑË ÑË  ÑË ÑË  

½Ç¼Ç»ÇÉ  ÊÃÁ½Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¥ÁľÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ªÁÄÕÆؼÁÆ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

ÂÅÍÒÈËßÖÈß È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 89

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ

90 | ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÇÊ˹»Ã¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÈÉǾÃË ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ ›ÇÀ½ÌÎǻǽ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô ½ÄÁƹ†Å E†ÅÅ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ »¾ÆËÁÄØÏÁØ ¹ÊÈÁɹÏÁØ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ƹÀ¹Ã¹À ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ"-E† Å §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ›ÔÎǽ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ »¾ÉÏÔɾ»ÁÀÁÇÆÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÁÍÍÌÀÇÉÔ ¹Æ¾ÅÇÊ˹ËÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ £¹Æ¹ÄÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾¨›® ÈÄÇÊÃÁ¾ ÃÉ̼ÄÔ¾ ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"*,*/ ,&/5"546¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,&/5"546 1BOBTPOJD -(Á½É £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*%&"»¹ÊÊXXXPWLSV

 ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË    

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¥ÁľÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ª¹Å¹ÉÁÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¥ÁľÆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥ÁľÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*456#*4)*&-&$53*$»¹ÊÊXXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÄ׺Ծ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄ&MFLUPSMVY ÁÇÆÁÀ¹ÏÁب¬ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 ¤×ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ÖĽÈÄÇÊÃÁÎÁÃÉ̼ÄÔΨ›®ùƹÄ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¹½Á¹ËÇÉÔ0B[JT $BMJEPS4VQFS 1PMP ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØϺÔË›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ºÇľ¾»Á½Ç» ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏž˹Ä ÇÏÁÆÃÇ» Ï»¾ËÆÔ¾ ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠΠÇÈËÉÇÀÆ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¶ÃÇÍÇÄÊÃľ¾»ÔÅÊÄǾÅ

   ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË  ûÅ

 Ìƹʽ¾Ñ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ

­ÄǼÁÊËÇÆ ,-*."5 ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà «›ª «›ª ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÆÇƆ§ÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ª§ËÁÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ †† †† †† ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ÁÇĹƽ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ª§ËÁÇ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ™ÈɾÄÇ» ¡¨ ™ÈɾÄÇ» ¡¨ ™ÈɾÄÇ» ¡¨ †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ª®¡±©¤¦œ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª­ž¡®¤®¡§¸©·¡«¬¤ª¬· £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ×ÅÁÆĹÅÈ ¤¹Åȹ©¤ ¤¹Åȹ¤ ¤¹ÅȹÄ×Å80TSBN ½Æ¾»ÆÇÂÊ»¾Ë ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆ¹Ø ©¤ ¤¹ÅȹÖʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø/BWJHBUPS666 ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ›Ë›Ë†ÏÇÃÇÄÕ&¼Ç½¼¹É©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ›Ë›Ë†ÏÇÃÇÄÕ&¼Ç½¼¹É©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ›Ë›Ë†ÏÇÃÇÄÕ&¼Ç½¼¹É©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹئ™›¡œ™«§©»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾ÆǻԾ7†7 ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆ1IJMJQT 4JMWBOJB ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾1)*-*148†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØ1)*-*14ÇË8½Ç8 ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉ87U†º¾ÄÔÂ7JUP  ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉ›Ë7U†º¾ÄÔ  ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨š8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨šÊɾÑ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧 ¤ª¨ ¤¨¨Î ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈǽĹÅÈÌƹùÄÁ»¹ÆÁت¹Ìƹ ©ÇÆ½Ç ®ÉÌÊ˹ÄÕ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1 1IJMJQT ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾½ÌÄÁÏÔÁÈÇžҾÆÁ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾3† 3† 3† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾Èǽ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈÌ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¹ÆËÁ»¹Æ½¹ÄÕÆÔ Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ ©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁùÉÆÁÀÇ»¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

     ÑË     ÑË    ÑË  ÑË ÑË 

 ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ  É É É É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É 


¹§¡¦®¬ª¯­®œ©ªžª³©·¡¤£ ¡§¤» ™»ËÇŹË½Á ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 É ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËŹËǻǾÀÇÄ ¹Ä×Å ¿¾ÅІʾÉÔ ȾÊÇà -FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁȪ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ½»Æ¾ÑÈÉÇÃĹ½ÃÁ ù˾ ȹÉÔ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ùË ȹÉÔ ½ÄØȹËÐ /FD ±»¾ÏÁØ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ù˾ ȹÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä ÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä Î ÅņÎ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹĻʾÎɹÀžÉÇ» £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ÅÅû œ¾ÉŹÆÁØ £ÇÉǺÃÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»ÃÁÉÈÁÐ º¾ËÇÆ œ£¤ £ÇÉǺÃÁɹÊȹØÐÆÔ¾½ÄØÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¾¼É¹Æ½$"3*7"º¾Ä™  ¤ÇËÃÁľÊËÆÁÐÆÔ¾ ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾0TUFD ©ÇÊÊÁØ † ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ¤ÇËÃÁÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾0TUFD ©ÇÊÊÁØ †Î ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË       ÑË            Å Å Å ÑË ÑË Å Å Å   Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å 

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç

«¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ™Æ˹ɹ¦Êà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

| ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | 91

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

92 | ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨¹Æ¾ÄÁÃÇÅÅÌ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ ù˾ 3+ †ÈÇÉËÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÃÇÅÅÌ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ ù˾ ËÁÈ †ȹÉ ¨¹ËÉÇÆÔþɹÅÁоÊÃÁ¾ £Á˹ ž ©¹ÀÓ¾ÅÑ˾ÈÊ©±›±™› †ÑËÔÉÕà ©ÇÀ¾Ëù¼ÆÇÈ©™†§ÉѹÊÈǽÈÉÃÇÆË  ©ÇÀ¾Ëù£ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇË™½Ç™ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1 ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ (64*&-&$53*, ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ 130%"9 ›¾Æ¼ÉÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF #5*$*/0 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÁ†Å¾ÊË-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ (BMFB-JGF MFHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ .PTBJD -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 4BHBOF -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 4VOP -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 7BMFOB -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ¦ž¨«¬¦ ľ˾Æ ­É¹ÆÏÁ؆©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÈÉÁŹ ›¾ÊʾƆ¶Ä¾ÃËÉÇ ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ¶Ä¾ÃËÉÇŹÃÊ ¬ÃɹÁƹ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ Ê»¾ËÇɾ¼ ˾ÄÁ«›†ÉÇÀ¾ËšÇÄÕÑÏ»¾Ë¼¹ÅŹ-FHSBOE $BSJWB ªÈÁɹÄÁ½ÄØÖÄÃÇÆÍÇÉÇ㶆 £¶† £¶† ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ,44 ªËØ¿ÃÁ ÊÃǺÔùº¾Ä ÇËÅŽÇÅÅ ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ Í ÁƽÌÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ «É̺¹¿¾ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø EÅÅ ÅÅ ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ .",&- «ÌÉÏÁØ ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬Ê˹ÆǻùÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹ØÀ¹ÒÁËƹØ ¶§¬ Ç˽ÇÛË ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÁËÔ ÇËì § ²ÁËÔ ÈĹÊËÁà ž˹ÄÄ ²ÁËÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ¶ÄÃÇÆÍÇÉÃÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ºÔËǻԾ

 ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË Å ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË 

½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« œ©™­¡« ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ œ©™­¡« ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ™£›™ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ª¨ª©®œ¢©·¡¤£ ¡§¤» šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊоËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ £ÇÉǺù»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ¨ÇÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾˾ÈÄÔ¾ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò¾ÄÃÇÂE† «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%†ÅÅ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùØ%†ÅÅ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¹»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁØ ƹÀ¹Ã¹À ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ

   ÑË ÑË         

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇË É ƹÀ¹Ã¹À ½¾Ñ¾»Ç ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç


   

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ª§ËÁÇ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ª§ËÁÇ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ª§ËÁÇ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦œ¡§¸«¬ªžª ¤£ª§»²¤» ™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿¾ÄËdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.ÎʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.ÎʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùË £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF ÊȾÏÁ¹ÄÕƹؼ¹É¹ÆËÁØ £¹º¾ÄÕ651".1ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ £œ £¹º¾ÄÕ››œ ¨¬¦¨ ¨›† £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ£ª¨›  £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ£ª¨›œ  £¹º¾ÄÕƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÆԝ¹ÆÁØ%&7* £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£††™ £¹º¾ÄÕ©£† †™ 4"5† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹º¾ÄÕ ÈÉǻǽ £¹º¾ÄՆùƹÄÇËνÇÎ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà ¦¹ºÁ»Ã¹¼É¹ÍľÃÊ ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ››œÎ ¨Éǻǽ››œÎ ¨Éǻǽ››œÎ оÉÆÔ  ¨Éǻǽ¨›ªÎ ¨Éǻǽ¨›ª ¨¬¦¨ ¨¬œ¦¨ ±››¨ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ±››¨Î  ¨ÉǽÌÃÏÁØùº¾ÄÕƹØ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª«¶­† ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ª«¶­ ª­ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉù™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «É̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁ ¼ÇÍɹ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË­†ÃÉ̼ ÄÁÊË »ËÌÄù ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ

     Å Å  Å Å          Å Å Å Å Å Å Å Å   ü ü ü ü Å Å Å Å Å Å Å Å  ü  ü   ü 

 À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ É ½¾Ñ¾»Ç É À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ   ÆÁÀùØ 

ÊÀÁÅËÜ. ÏÐÎÂÎÄ. ÈÇÎËßÖÈß

²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ

| ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | 93

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

94 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¹§¡¦®¬ªªª¬¯ ªžœ©¤¡ /&8ÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ ™»ËÇŹËÔ ½Á͹»ËÇŹËÔ ¬ § ÖÄÒÁËÔ ›ÇÀ½ÌÎÇÇÐÁÊËÁ˾ÄÕ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÕ7FOUB œ¾ÉŹÆÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔËÇù ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨†›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁØ£›« ½ÁÀ¾ÄÕ ƹѹÊÊÁ™«†¥

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ËÇɼ

½Ç¼Ç»ÇÉ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

œ™¤ž™ ª§ËÁÇ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ §Å¤×ÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®¡±©¤¦œªª¬¯ ªžœ©¤¡¤©­®¬¯¨¡©® ­®¬ª¤®¡§¸©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ª¬ª¢©œ»®¡±©¤¦œ­«¡²®¡±©¤¦œ "#4ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ÈǼÉÌÀÐÁÃÁ ËØ¿¾ÄÔ¾ʹÅÇÊ»¹ÄÔ »Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ÅÌÊÇɹ /&8º¾ËÇÆÇɹÊË»ÇÉÇÊžÊÁ˾ÄÁ œ™¤ž™ /&8»ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ œ™¤ž™ ™»ËǼÁ½ÉÇÈǽӾÅÆÁà ŠšÌÄÕ½ÇÀ¾É šÌÉÇØÅ £É¹Æ¹»ËÇÅǺÁÄÕÆÔÂÁ¼ÌʾÆÁÐÆÔ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¥ÁÆÁ†ËɹÃËÇÉ®«† ªË¹ÆÏÁØÑËÌùËÌÉƹØ ¶ÃÊù»¹ËÇÉ

    ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

™šªªËÉÇ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ¬Èɹ»ÄžιÆÁÀ¹ÏÁÁ ¬Èɹ»ÄžιÆÁÀ¹ÏÁÁ ¬Èɹ»ÄžιÆÁÀ¹ÏÁÁ ¬Èɹ»ÄžιÆÁÀ¹ÏÁÁ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¬Èɹ»ÄžιÆÁÀ¹ÏÁÁ ¬Èɹ»ÄžιÆÁÀ¹ÏÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«¬ª¨·´§¡©©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡­®œ©¦¤£œ«³œ­®¤¦ª¨«§¡¦®¯ºµ¤¡ œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾¼¹ÀǻǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ ¨ÁÄÇɹŹľÆËÇÐƹØ„«¹Â¼¹” ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÛË ¨ÁÄÇɹŹľÆËÇÐƹØ„«¹Â¼¹” ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÛË ¨ÁÄÔľÆËÇÐÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ªË¹ÆÃÁ½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹žº¾ÄÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¹ÆÃÁľÆËÇÐÆÇÈÁÄÕÆÔ¾ÈÇž˹ÄÄÌ ªË¹ÆÇÃÍÇÉŹËÆdžɹÊÃÉǾÐÆÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ †£›Ë

           Å À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

          ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ œÌʹÉÇ»¹ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ªËÉǼɹ½ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà £¹Å¾ÄÁØ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¶ËÁʆʾɻÁÊ

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¤«¤œ ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅÅ›ª£¥ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ›Ç½ÇÊоËÐÁꛣ† ›œ†ÌÆÁ»¾ÉÊû¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁꜛ† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁê®›† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EDÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†Eª£› ª£›œÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EËÌɺÁÆÆÔ¾›«® ›«œ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁª£š ª›£ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁª£š ª›£ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁ ª£š ª›£ £¡¨ £ÇÅÈľÃÊÔ¼¹ÀǻԾƹº¹À¾ÊоËÐÁÃÇ»ªœ†¥« 37( #,†(†#,†( ¥¹ÆÇžËÉ¥¨¨©† ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ƹÈÇÉÇžÉÔ ÊоËÐÁÃÁ¼¹À¹ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾˾ÎÆÁоÊÃǾ ɾÅÇÆË ÈÇ»¾ÉùÈÉÁºÇÉÇ»Ìо˹ ƹÀ¹Ã¹À

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË   


¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾):%3045" ·£ÇÉ¾Ø ©¾¼ÌÄØËÇÉ˾ÅȾɹËÌÉÔ»Ç½Ô ¿Á½ÃÇÊËÆÇ£ÇɹÄÄ©«›Ÿ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹ªœ£†( ¼›ÇÉÇƾ¿ ªÐ¾ËÐÁü¹ÀǻԪœš¥†š¾Ë¹Éž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹ÄľË ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†( †#,†(„¶¤µª«ž©” ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†(«†›£†(«Ê˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ„¶¤µª«ž©” «¾ÉÅÇžËÉÔ «¾ÉÅÇžËÉÔ¿Á½ÃÇÊËÆÔ¾

| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 95  ÑË ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÍÀÑÎÑÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

/&8ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ œ™¤ž™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺ † »ÇÀŹɾƽ¹ ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾†™ › œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈÇÄ̹»ËÇŹ˹Å «›J œ¾ÉŹÆÁØ œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾«¡œ ŸÁ½ÃÇÊËÁ¹ÆËÁÈÉÁ¼¹ÉÆÔ¾ ȹÊËÔÁÊÈɾÁÈÉÇËÁ»ºÉÔÀ¼ ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ †™ ¡Æ»¾ÉËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP ¦¾ÇÆ&4"# £¹º¾ÄÕ£œY Î £É̼ÁÀ¹ÐÁÊËÆÔ¾ ÇËɾÀÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾ ľȾÊËÃǻԾ ¥¾ÄÃÁÁŹÉþÉÔÈÇž˹ÄÄÌ Ê˾ÃÄÌ ÈĹÊËÁÃÌ ¦¹Ê¹½ÃÁƹÊ»¹ÉÇÐÆÔ¹Èȹɹ˽ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØ«¡œÊ»¹ÉÃÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ¨Ä¹ÀŹËÉÇÆÔÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈĹÀŹËÉÇƹÅ ¨ÇÄ̹»ËÇŹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾

      ÑË  

½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

œ™¤ž™ ¨ÇÄÁŹÃÊ œÌʹÉÇ»¹ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ œÌʹÉÇ»¹ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà §ÅÊöľÃËÉǽ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà §ÅÊöľÃËÉǽ œÌʹÉÇ»¹ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄ̹»ËÇŹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP&4"# ¨Ä¹ÀŹ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹØÈÇƾɿ¹»Á¹Ä×ÅÁÆÁ× ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›œª ©¾½ÌÃËÇÉÔ¼¹ÀǻԾ ɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ÃĹȹÆÔ ÀÐÃÆÁÅ ©¾À¹ÃÁÁ¼¹ÀǻԾ¼ÇɾÄÃÁ ©Ìù»¹ÃÁÊÄÇÉǽÆÔ¾ÁÈÉÇȹÆǻԾ ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÁùº¾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉǽǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ ÃľÅÅÔÀ¹À¾ÅľÆÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ503/"%0 ¡Ë¹ÄÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ »ÔÈÉØÅÁ˾ÄÁ ɾÇÊ˹ËÔ ¨Ä¹ÀŹ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉǹ¼É¾¼¹ËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ&# †83 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ-#6 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ»ÇÄÕÍɹÅǻԾ ÈÉÁʹ½ÈÉÌËÃÁ½ÄØ«¡œ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØƹÈĹ»ÃÁ ɾÀÃÁž˹ÄÄÇ» ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØÊ»¹ÉÃÁƾɿ¹» ž½Á Ð̼Ìƹ ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥1† ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©† ª ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©† ª ¤¶  ¼¥ÇÊû¹ §£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¬§¦¡

    ÑË  ÑË    ü   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

§ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ž©¥™£ §ÅÊöľÃËÉǽ ©ÇÆ½Ç «£ ž©¥™£ ž©¥™£ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¨©§¥™©¥™«¬©™ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

©œ­ª­· /&8ÅÇËÇÈÇÅÈÔ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ »Ê¾ÎËÁÈÇ»ÁɹÀžÉÇ» /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ Ê˹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ ÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾ œÉØÀ¾»ÁÃÁ ¥ÇËÇÈÇÅȹ,PTIJO4&)†- 9 ¸ÈÇÆÁØ ¦¹ÊÇÊÈÇ»ÔѾÆÁؽ¹»Ä¾ÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ† † † †6/*16.1 ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊÔºÔËǻԾ Ä׺Ծ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾ ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½É¾Æ¹¿ÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾%"# ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ œ¾ÉŹÆÁØ ªË¹ÆÏÁع»ËÇŹËÁоÊùػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ+&5†4 ªË¹ÆÏÁØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØÇË»¾½¾ÆÁØÊËÇÃÇ» Ä ­ÁÄÕËÉÔ ­¥¥ ­¥­ 

   ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË 

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­žœ¬ª³©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§·


ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÛ. ÏÍÅÂÌÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

96 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¦ª¨«¬¡­­ª¬·«©¡ž¨ª¤©­®¬¯¨¡©® /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ÁÊ˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ ÈÇÉÑƾ»Ô¾Á»ÁÆËǻԾ /&8Èƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË œ™¤ž™ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'JOJ".*$0 £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔ™»¹Ê 'VCBH £É¹ËÇƆÈÅÁÆ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾

   ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ 

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¬Èɹ»ÄžιÆÁÀ¹ÏÁÁ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ œÌʹÉÇ»¹ ­¡™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÌʹÉÇ»¹ œÌʹÉÇ»¹ œÌʹÉÇ»¹ œÌʹÉÇ»¹ œÌʹÉÇ»¹ ™Æ˹ɹ¦ÊÃ

†† †† †† †† †† ††

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Æ˹ɹ¦Êà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ª­£ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™£›™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡©£ª ¹§¡¦®¬ª¤©­®¬¯¨¡©® š¾ÆÀÇÖľÃËÉÇÈÁÄÔ)PNFMJU )VTVWBSOB É¾ÄÕ¹ÃÃÌÅ#PTDI(43† É¾ÄÕ¹ÃÃÌÅ)JUBDIJ%4%7' ¥ÇÄÇËÃÁÇ˺ÇÂÆÔ¾)JUBDIJ†¿ ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ#PTDI(#)†%3& ›Ë ɾ¿ÁŹ ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ̺É £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË

   ÑË

 É É ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ»

¬¯³©ª¥¤©­®¬¯¨¡©® ™ÈȹɹËÉÌÐÆÇÂÊ»¹ÉÇÐÆÔ½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺E† ›¾ÊÕ¹ÊÊÉÌÐÆǼÇÁÆÊËÉÌžÆ˹§ÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆ˽ÄØÀ¹ÐÁÊËÃÁ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆËÉ̺Ô† † †  ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ»¹ÊÊ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ»ƹÄÁÐÁÁ ¦ª ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÈÉÁÊÈÇÊǺľÆÁØ ¦Ç¿ÆÁÏÔ½ÄØɾÀÃÁÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺

ÑË ÑË ÑË ÇÈË ÑË

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ªª¬¯ ªžœ©¤¡ §»¬œª®­®¬ª¤®¡§¸©·¡§¡­œ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʾÉËÁÍÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ľʹ͹ʹ½ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ Î ¤Ì¼¹ ¤¾Ê¹ɹÅÇÐÆǼÇËÁȹ ÈǽÅÇÊËÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¦¾½ÇÉǼÇ ¤¾Ê¹Ê˹ÄÕÆÔ¾͹ʹ½ÆÔ¾ɹÅÇÐÆǼÇËÁȹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹

 ÑË  ÑË ûÅ  ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË

›¾Ê˹¨ÉÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈÄ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† ††

¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÃɹÑ ʾÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ »ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ÇÃɹѪ¾ÉËÁÍ ÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÛƹÄÁÐÁÁ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ÎÅ ûÅÉÌÄÇÆ 

  ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

›¾Ê˹¨ÉÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈÄ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†††† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¬œ­±ª ©·¡¨œ®¡¬¤œ§·œ¬œ£¤ž·­¨œ£¦¤ ÁÊÃǺɾÀÆÇÂ¹ÄŹÀÆÔÂÈÉÇÍ ,"3#04"/ Î ËÌÉºÇ ʾ¼Å¾ÆË ÁÊÃǺɾÀÆÇÂ¹ÄŹÀÆÔÂÈÉÇÍ ,"3#04"/ Î ËÌÉºÇ ʾ¼Å¾ÆË ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ £É̼À¹ÐÁÊËÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î £É̼ÇËɾÀÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î  £É̼ÇËɾÀÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î £É̼ÇËɾÀÆÇÂ,"3#04"/ Î Î £É̼ÇËɾÀÆÇÂ,"3#04"/ Î Î £É̼ËÇÉϾ»ÇÂľȾÊËÃǻԠ£¤«Î À¾ÉÆÇ© © £É̼ÁÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾ÉйËÃÁªœž¯ «©™£«ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å Ĺ˾ÃÊÆÔ¾ ±ÃÌÉùÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ© © š¾Ä¼ÇÉǽ °¾ÄغÁÆÊà 

 ÑË    ÑË 

ÇË É ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É 

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™Æ˹ɹ¦Êà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ©ÇÆ½Ç «£ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª±¬œ©©ª¡¤«¬ª®¤žª«ª¢œ¬©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ™ª¬ ÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÇÆËÉÇÄÕ½ÇÊËÌȹ ÅÇÆ˹¿ ™ª¬ »Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ™ª¬ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ™ª¬ ǼƾÀ¹ÒÁ˹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ™Ì½ÁǽÇÅÇÍÇÆÔ $PNNBY £ÇÊÇÅ ™Ì½ÁǽÇÅÇÍÇÆÔ¯ÁÍɹÄ

   

  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

™ª¬ ™ª¬ ™ª¬ ™ª¬ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǩ¨«£ ›Á½¾Ç½ÇÅÇÍÇÆÔ $PNNBY £ÇÊÇÅ ›Á½¾Ç½ÇÅÇÍÇÆÔ 'BMDPO 5BOUPT ›Á½¾Ç½ÇÅÇÍÇÆÔ¯ÁÍÉ¹Ä )ZVOEBJ ›ÁÀÁË ª§¥¥™® (BSEJ ›Á½¾ÇùžÉÔ ›Á½¾ÇùžÉÔ»ÆÌËɾÆÆÁ¾ ›Á½¾ÇùžÉÔÌÄÁÐÆÔ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾¥ÇÆ˹¿»Á½¾ÇùžÉÊÏÁÍÉÀ¹ÈÁÊÕ×ÁÆÍÇÉÅ ›Á½¾Çɾ¼ÁÊËɹËÇÉÏÁÍÉǻǠ»Á½¾Ç†ùÆ ¹Ì½ÁdžùÆ .+1&( ›Á½¾Çɾ¼ÁÊËɹËÇÉÏÁÍÉǻǠ»Á½¾Ç†ùÆ .+1&( ›Á½¾Çɾ¼ÁÊËɹËÇÉÔÏÁÍÉǻԾ ›Ç½ÇÈÉǻǽÈÇ¿¹ÉÆÔ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾&* »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾&* »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ½»ÌÊË» ÇÅÇÍÇÆÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾¥ÇÆ˹¿ ¹ÅÃÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ÆÔ¾ ÈÇ»ÔÑʾÃɾËÆÇÊËÁ"CMPZ ­ÁÆ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁÃǽǻԾÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ £ÇÉ¾Ø  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ ÖľÃËÉÇŹ¼ÆÁËÆÔ¾  Æ¹ÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ

        ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ùоÊË»  É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

¯¾ÆËɨÁɹÆË «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɨÁɹÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÕÇÎɹÆÆÔÂǺӾÅÆÔ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔ½ÔÅǻǠ¡Æ»¾Æ˹ÉÕÈÇ¿¹ÉÆÔ ¥¹Ê˾ÉÊÁÊ˾ÅÔ ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ  ¥ÇÆÁËÇÉÔ½ÄØÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾»Ç½ÇȾÆÆǾ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ§¨ §¬ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁÈÇÉÇÑÃǻԾ ̼ľÃÁÊÄÇËÆÔ¾ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁÈÇÉÇÑÃǻԾ ̼ľÃÁÊÄÇËÆÔ¾ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §ÈÇ»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ǼƾÊËÇÂùØ ¨Ä¹Ã¹ËÔÈÇÈÇ¿¹ÉÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ˾ÉÉÇÉÁÀÅÌ ÇÎɹƾËÉ̽¹ ¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ Î Å ¨ÉÁºÇÉÔÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÈÉÁ¾ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ ¨ÉÁºÇÉÔÈÉÁ¾ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ©¹ÀɹºÇËùÈĹÆǻֻ¹Ã̹ÏÁÁÈÉÁÈÇ¿¹É¾ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆƹØÁÈÇ¿¹ÉƹØ

              

½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  É É É ½¾Ñ¾»Ç É É ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ùоÊË»

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¡ÅÈÌÄÕÊ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨¨™¥¹ÉÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇÊľ¿¾ÆÁØÀ¹ǺӾÃ˹ÅÁ ¹»ËÇŹËÁоÊùØ ªÁÊ˾ŹÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹ†ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾ŹÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹ†ÌоËɹºÇо¼Ç»É¾Å¾ÆÁ ªÁÊ˾ŹÏÁÍÉÇ»¹Ø»Á½¾ÇƹºÄ×½7JEFP(BSBOUùžÉ¹Ì½ÁÇùƹĹ ªÁÊ˾ÅÔ»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆËÉÇÄØÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁؽÇÊËÌÈÇÅ ªÁÊ˾ÅÔÇÈÇ»¾Ò¾ÆÁØÇÈÇ¿¹É¾ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ªÁÊ˾ÅÔÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÏÁÍÉǻԾ»Á½¾ÇƹºÄ׺¾ÆÁØ4NBSU7JEFP*ùƹĹ»Á½¾Ç ªÁÊ˾ÅÔÏÁÍÉǻԾ»Á½¾ÇƹºÄ×½4NBSU7JEFP*7½ÇùžÉ ÈĹËÔ ªÉ¾½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ

       

ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» ½¾Ñ¾»Ç ùоÊË» É É 

¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÎÕÐÀÍÍÎÅ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 97

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÑÀÄÎÂÎ-ÏÀÐÊÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

98 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ «ÌÉÆÁþËÔ 1FSDP ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉǾÆ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ²ÁËÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ¾Â

    

É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¯¾ÆËɨÁɹÆË «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† ††

­œ ªžª«œ¬¦ªžœ»®¡±©¤¦œ ¨Ä¾Æù¨›®½ÄØÈÉ̽ǻ ­ÇÆ˹ÆÔ ÈÉÌ½Ô ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ½¾ÃÇÉÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

žª¬ª®œ´§œŸœ¯¨·®¯¬©¤¦¡®· ™»ËÇŹËÁù½ɹÊȹÑÆÔÎÁÇËùËÆÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ɹÊȹÑÆÔÎÁÇËùËÆÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ɹÊȹÑÆÔÎÁÇËùËÆÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾

    

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ©™ªª§£†¶¤£§¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ¼¹É¹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾™ÃÏÁØ ›ÇÉÇ˹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ ›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾™ÃÏÁØ ›ÇÉÇ˹ÈǽӾÅÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾†ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿ ›ÇÉÇ˹ÊÖľžÆ˹ÅÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÇÂÃÇ»ÃÁ£É¹ÊÁ»Ô¾™ÃÏÁØ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ›ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉÔ ùÄÁËÃÁ™ÃÏÁØ ¹ºÇÉÔ'&/4:4 ÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕ ÈÇÉÇÑÃÈÇÄÁžÉÆÈÇÃÉÔËÁ¾  ¹ºÇÉÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹™ÃÏÁØ £¹ÄÁËÃÁ »ÇÉÇ˹'&/4:4

        

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ªÁÊ˾Ź«¦ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ç»Ã¹ À¹ºÇÉÔ »ÇÉÇ˹ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ™ÃÏÁØ §¼É¹¿½¾ÆÁØ À¹ºÇÉÔ ùÄÁËÃÁ ¨ÉÁ»Ç½Ô¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾½ÄØ»ÇÉÇË ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ÑĹ¼º¹ÌÅÔœ¹É¹ÆËÁØ

    

ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾   ÆÁÀùØ

¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ | 99

©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁСÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ¥ÇÆ˹¿ «ÌÉÆÁþËÔ «ÌÉÆÁþËÔ 1FSDP «ÌÉÆÁþËÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¹ÉÇÅ «ÌÉÆÁþËԆÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ¬ÊÁľÆÁ¾¼¹É¹¿ÆÔλÇÉÇË ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾

    

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» 

·ËÉÁϾÆËÉ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ©™ªª§£†¶¤£§¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ º¹ÉÕ¾ÉÔ¹ÆËÁȹÉÃÇ»ÇÐÆÔ¾

    

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ªÁÊ˾Ź«¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ÌĆثɹÆÊÈÇÉËÆ¹Ø ÖË ™»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁػӾÀ½ÆÔμÉÌÈÈ BOJHSBO@PNTL!NBJMSV ¹ÒÁËÆÔ¾ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¿¹Ä×ÀÁ ÌĆثɹÆÊÈÇÉËÆ¹Ø ÖË ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ BOJHSBO@PNTL!NBJMSV

  

  

¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ

†† †† †† †† †† †† †† ††

±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¹ÉÇÅ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF 'BBD ('" .BSBOUFDªÃÁ½ÃÁ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¥ÇÆ˹¿œ¹É¹ÆËÁØ ±Ä¹¼º¹ÌÅԆÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾

  

ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ

†† †† †† †† †† ††

ÒÀÐÀ. ÓÏÀÊÎÂÊÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

­«¡²ª ¡¢ œ±ª£®ªžœ¬·®œ¬œ ­«¡²ª ¡¢ œ¤­¬¡ ­®žœ¤© ¤ž¤ ¯œ§¸©ª¥£œµ¤®· £ÇÊË×ÅÊ»¹ÉÒÁùºÉ¾À¾ÆËǻԠÊÇÊÈÁÄÃÇÅ ÁÀÊÈÁÄù ÃÇ¿Á ¥¹ÊÃÁÊ»¹ÉÒÁùËÁȹ®¹Å¾Ä¾ÇÆ ¨¾ÉйËÃÁɾÀÁÆ4 . - 9- κÊɾÀÁÆËÇÐ ©ÇÊÊÁØ ¼ÇÄÁÏÔ ¦ª ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ ©Ìù»ÁÏԺɾÀ¾ÆËǻԾ Ãɹ¼ÁÊ»¹ÉÒÁùºÉ¾À¾ÆËǻԾ ÊÈÁÄÃǻԾ ®¹Ä¹Ë ͹ÉËÌÃÁƾÂÄÇÆǻԾ ²ÁËÃÁÊ»¹ÉÒÁÃÇ» À¹ÒÁËÆÔ¾ùÊÃÁ ÇÐÃÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ª§¥  

 ÇÈË ÑË  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÉ

§ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ª­£ ™Æ˹ɹ¦Êà §ÅÊöľÃËÉǽ §«£ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË «É¾Â½†™ÉË ¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¹Ã½Äغ¾ÄÕØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÄ ›¾½ÉÇÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆǾ Ä ›¾½ÉÇоÉÆǾÄ ›ÔÎǽ¹Æ˾ÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ ¾ÆÊÁÃľ¾ÆùÊËÇÄÇ»¹Øƹ®¨†Ëùƾ»ÇÂÇÊÆÇ»¾ÉÌÄÇÆ † ÎÅ £Ä¾¾Æù¹¿ÌÉƹØ­¹Æ˹ÊËÁÃ5"*8"/Î £Ä¾¾ÆùÉÌÄÇÆ Î ÎÅ ¼¥¹ÅÇÆËǻù £Ä¾¾ÆùÉÌÄÇÆÅ ¼¨¾ÉÅÕ £Ä¾¾ÆùÊËÇÄÇ»¹Ø%&,03"." «ÌÉÏÁØ ÉÌÄÇÆ ÎÅ £Ä¾¾ÆùÊËÇÄÇ»¹Øƹ®¨†Ëùƾ»ÇÂÇÊÆÇ»¾¡ª£§ŸÉÌÄÇÆÅ ¼¨ÁÆÊà ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÊÃÇËÐ Áž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ¤Çȹ˹ÊÇ»ÃÇ»¹Ø ¤ª¨ š¶¥ ¤Çȹ˹ÑËÔÃÇ»¹Ø ¤£§ š¶¥  ¨Ä¾Æù†Ê¹ÅÇÃľÂù ªËɾÅØÆù13*.64 «ÌÉÏÁØ «¹ÀÇ»¹ÄÕÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  Ä ±ÆÌɨ™½Á¹Å ÅÅ ±È¹¼¹Ë£±†½¿ÌË Ä¾Æ ÄÕÆǽ¿ÌË ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԠ±È¹¼¹Ë¨¨˾Î ÈÄÇÊÃÁ ʾÆÇ»ØÀ

         ÈÅ ü ü

 É ÇË É É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É  É É ÇË É ÇË É ÇË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

®œ¬œ¯«œ¦ªž¦œ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ÁÊȾÆʾÉÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÊËؼÁ»¹×Ò¹ØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÈÅ ÉÌÄÇÆ    ÑË 

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»    ÇËÈÉÇÁÀ» 

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

±ª£®ªžœ¬·¤©ž¡©®œ¬¸


ÈÇÛÑÊÀÍÈß. ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÄÈÇÀÉÍ

100 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÖËÁÄÅÁÃÈÅÉÌÄÇÆÅ ¬Í¹ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾƹÀ¹Ã¹À ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊÊÁØ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø1& «¾ÉÅÇȹþË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ    

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»    

§ÅÇÅ ¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «É¾Â½†™ÉË §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬œª®·¯­§¯Ÿ¤ ¤£·­¦œ©¤»«¬ª¡¦®¤¬ªžœ©¤¡¤ ¤£œ¥© ™ª¬ ÈÉǾÃËÆÔ¾ɹºÇËÔÁÊÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË ÁÀ¹Âƻʾ»Á½Ô Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ÁÀ¹ÂÆÁÆ˾Éվɹ ÁÀ¹ÂÆÈÇËÇÄÃÇ» ÊË¾Æ ÍÇËÇȾйËÕ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ¥¹Ã¾ËÔÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ¥¹Ã¾ËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ

 ûÅ  ûÅ ûÅ 

 É  É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¬ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ¶£ª §§§ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¥¹Ã¾Ë§ÅÊà ¥¹Ã¾Ë§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††††

¥¹Ã¾ËÔǺӾÅÆÔ¾ÁÈĹÆÁÉÇ»ÇÐÆÔ¾ §ºÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ §ËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁÈǽÃÄ×нÁÀ¹ÂÆ ÊËÉÇÁË ɾÅÇÆË ÅÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ ¨¾É¾ÈĹÆÁÉǻù ÊǼĹÊÇ»¹ÆÁ¾ ¨Ç½½¾É¿Ã¹ÈÉǾÃËƹØ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ©¹ºÇËÔÈÉǾÃËÆÔ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

      

½Ç¼Ç»ÇÉ  É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¥¹Ã¾Ë§ÅÊà ·ËÁÊ š¾ÄÕÍÇÉË ¶£ª §§§ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬¡¨ª©®©ª­®¬ª¤®¡§¸©·¡¤ª® ¡§ª³©·¡¬œª®· "CTPMVUOP»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎÁɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË ù;ÄÕ†É̺ľÂ "CTPMVUOP»Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË›¹ÆƹØÃÇÅƹ˹ÈǽÃÄ×Ð /&8ÅÇÆ˹¿º¹ÊʾÂÆǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ œ™¤ž™ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾œ¹É¹ÆËÁÂÆÔ½ǼǻÇÉ

  

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç

¶¼Á½¹†ÊËÉÇ ±ÃÇĹɾÅÇÆ˹ œ™¤ž™ ªËÉǼɹ½

†† †† †† †† †† †† ††

™Ê͹ÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÌÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁœ¹É¹ÆËÁؤÁϾÆÀÁØÀ»ÇÆÁ˾

·««™

††††

™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË›¹ÆƹØÈǽÃÄ×ЫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ϾÆԫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ šÌɾÆÁ¾ÇË»¾ÉÊËÁ»¿º ÃÁÉÈÁо šÌɾÆÁ¾ÇË»¾ÉÊËÁ»¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƾ šÌɾÆÁ¾ÇË»¾ÉÊËÁ»ÃÁÉÈÁо ›ÁºÉÇÌÃĹ½Ã¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ

   

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

ªËÉǼɹ½ ªËÉǼɹ½ ¾½¹Ä¨ª£ ¥¹ÉË ¥¹ÉË ¥¹ÉË ·ËÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇËÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ ›ÔÈÇÄÆÁÅÇ˽¾Ä ʹÆ˾ÎÆÁÐ ÖľÃËÉÇÅɹº ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¼¹É¹ÆËÁØ

    

ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  

™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¾½¹Ä¨ª£ ­¹ÊÃÃÇÅ -69

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††


›ÔÈÇÄÆؾÅÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ›ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆÔÂɾÅÁÇ˽¾Äù »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ÊÃÁ½Ã¹ƹŹ˾É »¾ÉÁ ɾÅÇÆË ÌÊ˹Æǻù©¾ÅÇÆËÀ¹ÅÃÇ» ½Ç»Ç½ÐÁÃÇ» ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹¥ÇÆ˹¿­šª ȾɾÃÉÔËÁ  ½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÆÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËÇ»ÁÅÇÃÇÆÆÔ¾ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÀÇÆËÇ»ƹ½ÔÅÇÎǽÁÀž˹ÄĹ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇà £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £ÁÉÈÁÐƹØÃĹ½Ã¹Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÇÅÈľÃÊÆǾÊƹº¿¾ÆÁ¾ÊËÉÇÁËǺӾÃËÇ»¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ ÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ

  ûÅ ûÅ      

 ½Ç¼Ç»ÇÉ É É  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

™ÄÕÃÇÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¾½¹Ä¨ª£ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¥™©« ¥™©« ¾½¹Ä¨ª£ ¥™©« ™ÄÕÃÇÉ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

£ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔƹÈÔľÆÁ¾ÅȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¨¨¬ ¤ÇŹ¾ÅÊ˾ÆÔ ÈÉǾÅÔ ÇË»¾ÉÊËÁØÄ׺Ծ»º¾ËÇƾ ÃÁÉÈÁо ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ÁÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»йÊËÆÔÎ½ÇŹÎ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÎÇÄǽÁÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ¦¹½ÀÇÉ˾ÎÆÁоÊÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¦¾½ÇÉǼÇɾÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» Ä׺ԾǺӾÅÔœ¹É¹ÆËÁØ §Ë»¾ÉÊËÁغ¾ÀƹÉÌѾÆÁØ͹ʹ½¹»ÃÁÉÈÁо §Ë»¾ÉÊËÁØÁ½¾¹ÄÕÆÔ¾º¾ÀƹÉÌѾÆÁØ͹ʹ½¹»¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÇź¾ËÇƾ §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔ ĹÉÕÃÁ ËÇƹÉÔ ¨ÇÄÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¨ÉǺÁ»Ã¹Ê˾ÆÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾ÂÇËÆÌľ»Ç¼ÇÏÁÃĹÈǽÃÄ×Ð ¨ÉǾÅÔ»¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƾÁÃÁÉÈÁо¨ÉǾÃËƹØÈǽ½¾É¿Ã¹ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔùžÆÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾û¹ÉËÁÉÈǽÃÄ×Ð

           

 À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

¾½¹Ä¨ª£ ª£¨¾Ë¹Ä ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¾½¹Ä¨ª£ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ™ÄÕÃÇÉ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ·ËÁÊ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¨ªš 

†††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† ††

›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾Äùû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ»£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ½Ç¼Ç»ÇÉ††††

À»ÇÆÁ˾ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¨ÉÇŨÇÄ šÇɾ «¨­ ¾½¹Ä¨ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¾½¹Ä¨ª£ ·ËÁÊ §«£ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ©¾ÅʹÆ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ 

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆԾʼɹÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ûÅ ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÈÉÇÅÔÑÈÇÄÔ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁžÉ ©¹ºÇËÔÈÌÊÃÇƹĹ½ÇÐÆÔ¾ÃÇ˾ÄÕÆǼÇÁ¼¹ÀǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ©¹ºÇËÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›Ê¾»Á½Ô ©¹ºÇËÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÅÇÆ˺¾ËÇÆÆÔÎÈÇÄÇ» ©¾ÅÇÆË»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë Ë̹ľËÇ» ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾º¹ÄÇÃÁÈÉǼÇÆÇ»̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ÈÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾½»¾ÉÆÔÎÈÉǾÅÇ»̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ÈÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ÅÇÊËÇ»ÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ÈÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ÈÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ȾɾÃÉÔËÁÂ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ÈÅ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉÁÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉû¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÂœ¹É¹ÆËÁØ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉÈÃÄ×НǼǻÇɨǽºÇÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÇÊ˺¾ÊÈÄ 

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

| ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | 101

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10


ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ È ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

102 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â ÇÍÁÊÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ɾÊ˹»É¹ÏÁؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÇÃÇÆÁ½»¾É¾Â ©¾ÅÇÆËÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËÈǽӾÀ½Ç» ©¾ÅÇÆËÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžҾÆÁ ©¾ÅÇÆËÎÇÄǽÁÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ» ©¾ÅÇÆË Ç˽¾ÄùÈÇžҾÆÁÂ

    

 ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

«ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆË Ç˽¾Äù ©¾ÊËǻɹÏÁؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ª¹Æ˾ÎÆÁù ÖľÃËÉÁù ù;ÄÕ ªËÉÇÁˆ»ÇÃÇË˾½ ½¹Ð½ÇÅ º¹ÆÕÈÃÄ×Щ¹ÊоË£ÇÅÈľÃ¥ÇÆ˹¿ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǽ¹É¹¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» º¹ÆÕÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÇ˽¾Äùº¹ÆÁ ʹÌÆÔ º¹ÊʾÂƹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǾ¿ÁÄÁÒÆǾÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ÇÊǺÆØÃÇ» ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ Ç˽¾Äùº¹ÆÕÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾Äùº¹ÆÕ ʹÌÆÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ÅǽÌÄÕÆÔ¾ÃÇ˾ÄÕÆÔ¾ ¬ÊÄ̼ÁÌÃĹ½ÃÁȹÉþ˹

        

  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾  ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÄÕÃÇÉ žÉÑÇ» ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ ¨ªš ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¾½¹Ä¨ª£ ©¬ª™¬¦™ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ šÇɾ «¨­ žÉÑÇ» ¡¨

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† ††

¬Ê˹Æǻù¹ÆþÉÇ»žιÆÁоÊÃÁÎ ¬Ê˹Æǻù¹ÆþÉÇ»ÎÁÅÁоÊÃÁÎ ¬Ê˹ÆǻùȹɹȾËÇ» »Ç½ÇÇËÄÁ»Ç» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇȾÊÃdžº¾ËÇÆÆÔÎÊËØ¿¾Ã ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ» ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

   

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  

¥¹ÉË ¥¹ÉË ¥™©« ·ËÁÊ ·ËÁÊ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ÄÕÈÉÇÅ §ÅϾÆËÉÇÊËÉÇ ™ÄÕÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÄÕÃÇÉ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¹ÉË «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¹ÉË «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥¹ÉË ¥¹ÉË «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™ÄÕÈÉÇÅ ™ÄÕÈÉÇÅ ™ÆËÇÆÁ£Ç ¨ÉÇřÉË ­¹ÊÃÃÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¬ªž¡§¸©·¡¤°œ­œ ©·¡¬œª®· ™ÄÕÈÁÆÁÀÅÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ ɹºÇËÔ»ÔÊÇËÆÔ¾ ›ÔÈÇÄÆÁÅÈÄÇËÆÁÏÃÁ¾ÁÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ›ÔÊÇËÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ¨ÉÇŹÄÕȾÆÁÀÅ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¹ÄÃÇÆÇ» ¼¹É¹¿¾Â œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½„ÈǽÃÄ×Д £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿Æ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹Å¾É ɹÊоË £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ £ÉÔÑÁ ÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½Ô¥ÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥ÇÆ˹¿£ÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ¥ÇÆ˹¿­¹Ê¹½Ç»ÁÀ»Ê¾Î»Á½Ç»Ź˾ÉÁ¹Ä¹¦¾½ÇÉǼÇ ¥ÇÆ˹¿»¾ÆË͹ʹ½Ç» ʹ½ÁƼ þɹÅǼɹÆÁË ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÎ͹ʹ½Ç» ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»ÄÁÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¹ÉÇÅ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁΠ¹Å¾É ɹÊоË ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¹Å¾É ɹÊоË ¥ÇÆ˹¿ʹ½ÁƼ¹»ÁÆÁÄÇ»Ç¼Ç ž˹ÄÄÁоÊÃǼÇœ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÈÇÊ˹»Ã¹ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÌÃĹ½Ã¹ ¨ÇÃɹÊùÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÇÃɹÊù;ÉÅ ÈÇËÇÄÃÇ»Á½É»Á½ÔÈÇÃɹÊÃÁ ¨ÇÊËÉÇÁÅÃÉÔÑÌ ŹÆÊ¹É½Ì Ö˹¿ À¹Å¾Æ¹Ê˹ÉÇÂÃÉÇ»ÄÁƹÆÇ»Ì× ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÈÇÃɹÊù͹ʹ½Ç»Áž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ›ÔÊÇËɹºÇËÔ ¨©§­¦™ª«¡¤ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¤×º¹ØÊÄÇ¿ÆÇÊËÕœ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¤×º¹ØÊÄÇ¿ÆÇÊËÕœ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¨ÄÇÊÃÁ¾ ÅؼÃÁ¾ ÃÉÇ»ÄÁ ƹÈĹ»ÄؾÅƹÉÌÄÇÆÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¨ÄÇÊÃÁ¾ ÅؼÃÁ¾ ÃÉÔÑÁ ƹÈĹ»ÄؾÅƹÉÌÄÇÆÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ªÃ¹ËÆÔ¾ÃÉÇ»ÄÁ

  ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ   ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ


©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ªÃ¹ËÆÔ¾ÃÉÔÑÁ ©¹ºÇËÔ͹ʹ½ÆÔ¾ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÁÀºÁËÌÅÆÔÎÉÌÄÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿Æ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§¥ÇÆ˹¿ ±»Ôž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÁ¾ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽdž‰ª

ûÅ ûÅ ûÅ   ÈÅ

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

| ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | 103

«¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¾½¹Ä¨ª£ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¹ÉË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ÄÕÈÉÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¼Á½¹†ÊËÉÇ ±ÃÇĹɾÅÇÆ˹ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉǼɹ½ ¥ÇÊËÇ»Áà  ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ©¾ÅʹÆ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¾»¾É†·¼ ™£›™ ™Ã»¹ÊÁÊ˾ņª¾É»ÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ª«ª ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¤Á½¾É¥ÇÆ˹¿ ™£›™ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¾»¾É†·¼ §«£ ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¨§™«¤™¦« ™ª¬ £Çƽ¹ §§§ ©¹ÊÊ»¾Ë ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ªÇņ¾ÄÕÊÇË ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ª¾»¾ÉÆǾÊÁØÆÁ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ  ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ §«£

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††††

­œ©®¡±©¤³¡­¦¤¡¬œª®· ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ÊоËÐÁÃÁ ÇÈÄÇźÁÉǻù ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËœ¹É¹ÆËÁØ ÄÁϪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™ÇÅÁÆÊÉÇÃÁ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ ÇËÇÈīɾº†Ë¾½Ç¼ÈǽÉؽ¹ ™ÇʹÆ˾ÎɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØùІ»¹ÊËÉÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹Ï ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ™ºÊÇÄ×ËùІ»ÇʹÆ˾ÎɹºÇË Ä׺»Á½ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ«É¾ºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ›¹ÆÆÔ¾ÃÇÅƹËÔÈǽÃÄ×Ъ¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾Ç¼Ç»ÇÉ ÄÁϾÆÀÁ؛ǽÇùƹĹ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÅÇÆ˹¿ ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË §›£ ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¼¹Àdž »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁœ¹É ÄÁÏ §ºÌоÆÁ¾ÅÇÆ˹¿ÆÁÃÇ»ɹºÇ˾ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÁŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹ¥ÇÆ˹¿ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ ©¾ÅÇÆ˻ǽÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ª¹Æ˾ÎÆÁù›Ê¾»Á½Ôɹº©¾Å À¹Å¾Æ¹£» ÇÍÁÊÔÁ˽ľËƹÉÔÆþÌÊÄ̼ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¬ÀÄÔ˾ÈÄǻԾ¹»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾†ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ»

              

  ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç  ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ É À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ 

ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÅ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ. ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

™Ç©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾½ÇÛ§ËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ™ª¬¶Ä¾ÃËÉÁù »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ¤¹ºÇɹËÇÉÆÔ¾ÁÀžɾÆÁØ»ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆǻùÎ ¥ÇÆ˹¿»ÆÌËɾÆÆÁÎÁƹÉÌ¿ÆÔÎÖľÃËÉÇʾ˾›ÔÀǻ־ÃËÉÁù ¥ÇÆ˹¿ÄÇùÄÕÆdž»ÔÐÁÊÄÁ˾ÄÕÆÔÎʾ˾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ÖľÃËÉÇĹºÇɹËÇÉÁØ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾†ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÈÉǾÃ˹Å ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ¹»ËÇÆÇÅƹØÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÁù›Ê¾»Á½Ôɹº©¾Å À¹Å¾Æ¹£» ÇÍÁÊÔÁ˽ľËƹÉÔÆþÌÊÄ̼ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

         

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

£¡¨§»©·¡ ¯¬ªž·¡ ­žœ¡ª¥©·¡¬œª®· °¯© œ¨¡©®· šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌɾÆÁ¾ ɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻžËǽÇÅœ¦š ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾

   

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ šÌɆ»Ç½ šÌɆ»Ç½ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ ª«ª ¾½¹Ä¨ª£

†††† †† †† †††† †† ††

§œ© ´œ°®©ª¡«¬ª¡¦®¤¬ªžœ©¤¡ª£¡§¡©¡©¤¡§œŸª¯­®¬ª¥­®žª šÁÇÈÇл¹ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø Ä §ÅÊà ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ›Ç½ÇÈÉǻǽ½¹ÐÆÔÂɹÀ»Ç½Ã¹ ɾÅÇÆË ÁÀ¹ÂÆĹƽѹÍËÆÔ ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ¹»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ ŸÁ»¹ØÀ¾ÅÄØÌÆÁ»¾ÉʹÄÄ­™©« £¹Ð¾ÊË»¾ÆƹØÌÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËƹعÉÎÁ˾ÃËÌɹ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔ½ÁÀ¹ÂÆ ¹»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ §ÍÇÉÅľÆÁ¾ÁÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾ȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ

     

ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇË É  

«É¾Â½†™ÉË  ¡½¾Ø­ÁÃÊ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ «É¾Â½†™ÉË «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹

†† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¹§¡¦®¬ª¨ª©®œ¢©·¡¬œª®·


ÄÅÌÎÍÒÀÆ. ÂÛÂÎÇ È ÓÁÎÐÊÀ ÌÓÑÎÐÀ

104 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÄÕÈÁÂÊÃÁμÇÉÇà ÈÉ̽ǻ ÍÇÆ˹ÆÇ» ªÁÊ˾ŹÈÇÄÁ»¹ÁÀ¹ÒÁ˹ÇËɹÀÅÇÉÇÀÃÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÅÁÆÇ» º¹Éº¾Ã× ȾоÂÀÁÅÆÁ¾ʹ½Ô ÍÇÆ˹ÆÔ ĹƽѹÍË ®Ì½Ç¿¾ÊË»¾ÆƹØÉÇÊÈÁÊÕÊ˾Æ

  

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ šÄ¹¼Ç» ¡¨ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹

†† †††† †† ††

¡¨ª©®œ¢ž·žª£¤¯ª¬¦œ¨¯­ª¬œ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ›Ô»ÇÀÊƾ¼¹

 

 

™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ 

†† ÊÇË

†† ÊÇË

††††

›Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁʻԻÇÀÇÅÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈÁй º¾ËÇƹ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¥¾ËĹ žιÆÁоÊÃǾÈǽž˹ÆÁ¾ ¥¾ËĹ žιÆÁоÊÃǾÈǽž˹ÆÁ¾ ¬ºÇÉùÊƾ¼¹ ¬ºÇÉùÊƾ¼¹

    

    

 ª¾»¾É†·¼ ­™¨ §§§ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨  

†††† †† †††† †† †††† †††† †††† ††††

œ¬¡© œ ª¬ª¢©ª¥¤­®¬ª¤®¡§¸©ª¥®¡±©¤¦¤ ™Ë Á¤†ÃÇÄÎÇÀ†½ÇˣɹÀ†›ÇÄջdž½ÇË£† ÍÉÇÆË ÇËÐ ™ËÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔÂÈǼÉÌÀÐ ÃÇ»Ñ Ã̺Å ÉЪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™ËϾžÆËÇ»ÇÀ Á¤†ÃÇÄÎÇÀ½ÇˣɹÀ†›ÇÄջǽÇ˪ƹº¿ÈɾÅÁÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á†£¹Å™   Á¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇ˹ÅÁ ¨ÉÇùËÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔÎŹÑÁÆÈǽ¾É¾»Ì ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ »Ç½ÇÇËÄÁ»¹

   

   

¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÑ ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ª¾»¾É†·¼

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †††† †††† †† ††

º¬¤ ¤³¡­¦¤¡¤°¤©œ©­ªž·¡¯­§¯Ÿ¤ž­®¬ª¤®¡§¸­®ž¡¬¤¹§®ª¬­¦¤¡¯­§¯Ÿ¤ ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÇÍÁÊÇ» ËÇɼǻÔÎÈÇžҾÆÁ ™É¾Æ½¹˾ÈÄǼÇÊÃĹ½¹ûÅ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË

ûÅ 

É À»ÇÆÁ˾ 

›Ê¾½ÄØɾÅÇÆ˹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¬œ©­«ª¬®©·¡¯­§¯Ÿ¤œ¬¡© œ®¬œ©­«ª¬®œ ™ÃɹƼÈË ÊËɾĹÅ ™Å¥¹  ÈÄÇÒ¹½Ã¹ Å ™Å¥¹  ÈÄÇÒ¹½Ã¹ Å ™»ËÇ»ÔÑù žÎÉÌù  ŝǼǻÇÉ ƹÄÁº¾ÀƹĪÃÁ½ÃÁƹǺӾÅÔ ™»ËÇÃɹÆ¡»¹ÆÇ»¾ÏÁ½ÉÊȾÏ˾Î ÖÃʆÉÔ ËɹÄÔ½ÇË ÃɹÆÔÇË†Ë ™»ËÇÃÉ¹Æ ½ÄÁÆÆÇÅ¾É ȹƾľ»ÇÀÔ ʹÅÇÊ»¹ÄÔ ËÉ¹Ä ƾ¼¹º¹ÉÁË ™»ËÇÃɹÆԼȆ ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÃɹÆԼȆ ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Á ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÇËœ™ ¾ÄÁ½ÇÊȾÏËɹÆÊÈÇÉ˹ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÈǼÇÉÇ½Ì ©ÇÊÊÁÁ ¦ÁÊÊ¹Æ ˾ÆË †Ë ›Ô¼ÉÌÀùÈÇÄÌ»¹¼ÇÆÇ» œÁ½ÉÇÅÇÄÇË œÁ½ÉÇÅÇÄÇË œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÈǼÇÉÇ½Ì ǺĹÊËÁ ©ÇÊÊÁÁ

  йÊ      

  É   À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾

  ¨ÉÇÎÇÉÇ»ÁÐ °¨  ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ™ÆËÇÆÇ» °¨ §Å¤×ÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ  ¥¾½»¾½¾» ¡¨

†† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† ††††


| ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß | 105

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ†ºÌÄÕ½ÇÀ¾ÉÔ ÖÃÊù»¹ËÇÉÔ ¨£ª¥ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ†£¹Å™ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ œ™ ¾ÄÕ ¡ÀÇÄØÏÁØ˾ÈÄÇËɹÊÊÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹEÅņÅÅ ¨¾É¾»ÇÀÃÁž¿½Ì¼ÇÉǽÆÁ¾ ¨Ç¼ÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ¨Ç¼ÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ªÈǼÉÌÀÐÁÃË ÊËÉ†Ë ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀÃÁžË¼¹É¹¿¾Â ¬ÊÄ̼Á¹ÃɹƹË

    йÊ 

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ 

ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ª£¨¾Ë¹Ä   œÇÄÇ»ÆØ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †† ††

¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÆǼÇƹÊÇʹ ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇʹÅÇÈǼÉšÇÉË Å ¼ÈË ÊËɾĹ¼È½ÇË ½ÄÁƹÅ ¬ÊÄ̼ÁÃɹƹË ¬ÊÄ̼ÁÃɹƹ,0#&-$0Ë ¬ÊÄ̼ÁÈÇÐÁÊËþ½ÇÉǼ«É¹ÃËÇÉš¾Ä¹ÉÌÊÕ ʹ»Çà £¹Å™À ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹ%004"/ ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹ)JUBDIJ ¶ÃÊù»¹ËÇÉ ¶ÃÊù»¹ËÇÉ ¸ÅǺÌÉE ÅÅ ½ÇÅ ¸ÅǺÌÉE ÅÅ ½ÇÅ

     

 À»ÇÆÁ˾     

ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨  

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† ††††

 œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ §ÅÊüÇɼ¹À ª«ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

«¬ª³¤¡¯­§¯Ÿ¤ ™Æ˾Æƹ«› »Ê¾»Á½ÔÌÊÄ̼ ªÈÌËÆÁÃǻǾ«› «ÉÁÃÇÄÇÉ ¦«› )PU#JSE ™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ÊÈÌËÆÁÃǻԾ ¦«› «ÉÁÃÇÄÇÉ )PUCJSE ™Ì½ÁÇȹƾÄÁ½ÄؽÇÅÇÍÇÆÇ» ™Ì½ÁÇËÉ̺ÃÁ½ÄؽÇÅÇÍÇÆÇ» ¹ÅÇÃÖľÃËÉÇŹ¼ÆÁËÆÔ¨Ǿ˨ ¥ÇÆ˹¿¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÎÑĹ¼º¹ÌÅÇ» ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÀ¹ÒÁËÔËÇ»¹ÉÇ»ÇËÃɹ¿ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÃÇÆËÉÇÄØÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁؽÇÊËÌÈÇÅ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ËÌÉÆÁþËÇ» ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾Å»ƹºÄ×½ ÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹÁÈÉÇËÁ»ÇÃɹ¿ÊÁÊ˾Å §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÊÁÊ˾ż¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁØ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ

        

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

     

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË  ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ›Á˹ÄÁ ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË 

†† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¯«¤¨³œ­®©·¡ª¶»ž§¡©¤» ™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ £É¹ÊùÈÇÉÇÑÃÇ»¹Ø £ÌÈÄמ˹ÄÄ ÄÁÊË Ñ»¾ÄľÉ £ÌÈÄ×ÈÉÇÍƹÊËÁÄºÌ ¤ÁÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ Ê˾ÄĹ¿Á »ÁËÉÁÆÔ½ÄØŹ¼¹ÀÁƹÊËÉÇÁË ÎÇÀËÇ»¹ÉÇ» §Ë»Ç½Ô «É̺¹ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ


106 | ÑËÓÆÅÁÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ!

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 107

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ˜¿º™¿Â¿»½ ÌģɹÊÆǼ»¹É½¾ÂÊÃ¹Ø †™ ˆ† †† ™›™†£¼»¿· «¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† ›¼Â¼¼¹· Ÿ¦ «¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ † £·Áȿ÷†¥ÃÈÁ ÈÉ£¥¹ÉÃʹ ˆ† †† ¦ÇÅ»¹¿½¼Ä¿¼ Ìģ̺ÔѾ»¹ ˆ† †† §Ÿ¡ ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ ÇÍ Ë†† †† ­¼ÄÉǧ¼Á·ÃÄÒ̪ÈÂʺ ÈÉ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍÁÊ Ë† Ë͆† ¯Æ·Á ®¦ Ź¼„œÇÄ̺ÇÂǼÇƾÔ ´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì —Ë¿Ä·†¦·Â·»· ¼¥ÇÊû¹ ÌĦÁÃÇÄÕÊÃ¹Ø ÇÍÁÊ 

Ë ††

¤ÅÇ÷†¤Å¹ÅÈ¿¸¿ÇÈÁ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪǻ¾ËÊÃ¹Ø 

Ë ††

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ 

Ë ††

§¼Á·÷¹Ǽº¿ÅÄ·Ì ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĨÇ˹ÆÁÆÊÃ¹Ø † 

Ë †† ††

§£¡„¨¿¸¿Çӓ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÊÆÔÂÈÉÇÊȾÃË Ç͆ Ë ††

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿† ÆÔÅž¿ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»ľ† ÆÁ¾ÅÅÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹©­Èǽ¾Ä¹ÅȾйËÁ ˾ľɹ½Á† Ç»¾Ò¹ÆÁØÁÊɾ½ÊË»ŹÊÊÇ»ÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÂùà ɾÃĹÅÆǾª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇË Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁ š¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV

—»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † §œ›—¡­Ÿ¶šÂ·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇ™™›ÔѾ¼ÇÉǽϾ»¹ WBB!EJNBSLSV ¢¿É¼Ç·ÉÊÇÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇž¡š¾É¾Æ½¾¾»¹ FCFSFOEFFWB!EJNBSLSV ™ÒÆÊÈÁ·ÕпÀǼ»·ÁÉÅÇœªªË¾È¹ÆÇ»¹¥É¹¼ÉÈɹ¼ÄÄÒÀȼÁǼɷÇÓ™›£ÁÂÃÇ ›¿¾·ÀÄ ¹ÇÈÉÁ·¦™¤¾ÇÆÇ»¹ ™™²¾È¾ËÇ»™™¥ÁƹÃÇ» ¡ÅÇǼÁÉÊÇ·§›±ÁľÎÁƹ¤·¸ÅÇ«¨™»ÁÄÇÐÃÁƹ «ÅÉźǷ˿¿™¦§À¾ÉÇ» ¦¼Î·ÉÓ§§§„¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø  ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ

¥©›œ¢§œ¡¢—£²¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††«¹ËÕØƹ«¹É¹Æ††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ††††«¹ËÕØƹ¤ØѾ»Êù؆††œÌÀ¾ÄÕšÁúÌĹËÇ»¹ †††›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹†††ž¼ÇÉ£ÇÀÔɾ»††††±¹ØΞËÇ»Ÿ¹Æ¹Ë &†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ›Ÿ¨©§Ÿ˜ª­Ÿ¶š¾ÊÈĹËÆǾɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾»¾½‘ËÃÌÉÕ¾ÉÊùØ ÊÄÌ¿º¹„¥¹ÃʨɾÊʆÅÖÂĔ ˆ † † »ÆÌËɾÆÆÁ ¦Å»Æ¿È·ÄŹƼηÉÓ͹ÃËÁоÊÃÁÁÈǼɹÍÁÃÌ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁ ª¾ÉËÁÍÁùËÔÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ «ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ ¨É¾Ë¾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØ ÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ „¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ»¼ÀÈɹ¿† ɼÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

¤£ œ®¡§¸­¦œ»Ÿ¬¯««œˆ ¤¨œ¬¦—  ½ÄÂϽ ˆ«ÉÎÇÅÆ¡ËÉË¿ËƘ £ÐÍʽȊǽϽÈËÀ ˆ©Â¾ÂÈÙ¥ÊÏÂÍÙÂ͘

¯ÂÈÂÑËÊÊØÆÎÌͽ¿ËÔÊÅÇ ˆ£•ÈÏØÂÎÏͽÊÅÓØ «ÉÎÇÅÆ¡ËÉË¿ËƘ ËÍËÁÎǽÜ ÅÊÑËÍɽÓÅÊʽÜ ÎÅÎÏÂɽ

®¤¬œ¢ ¹¦£

¯¥­£ ¤¢¯¸ ®¢­¯¥±¥³¥­«Ÿª ª³¥«ª¨¹ª«¦ ¯¥­£ª«¦®¨°£ž«¦

™½É¾ÊÁÀ½¹˾ÄÕÊË»¹ §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † &†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV XXXEJNBSLSV

žª¤¡¦™±¡°¡«™«ž¤¡®§«¸«¨§ž¤¡«µª¸ª›§¡¥¥¦ž¦¡ž¥§¦™±ž¥¡ ™¦¡¡ ¥´ª¬§›§¤µª«›¡ž¥§¨¬š¤¡£¬ž¥ª™¥´ž¡¦«ž©žª¦´ž¨¡ªµ¥™

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100
108 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† „¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ŸÌÃÇ»¹ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† †† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ † ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

§ÊÈÁÂ¿Ã·É £É¨ÌËÕ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØ Á»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

÷º„œ¹ÇÅŸſ“ ¨Á·»‘ „¨¹Êʹ¿” « ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø ¥¹ÉÃʹ †† ǺÇÁ ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ˾ÉÁ¹ÄÔ ¼¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ ÖľÃËÉÇËÇ»¹ÉÔ ʹÆ˾ÎÆÁù

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ „§¼ÃÂÕÁȓʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ» ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ «¯§ÅÊÃÁ ¥¹ÉÃʹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ ÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈĆØÁ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë »Ç½ÇÊƹº¿†Ø

„£¼¸¼ÂÓ£¿Ç·“ ¼ÉÌÈȹÃÇÅȹÆÁ ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ †† ††

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

—¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø † ††„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ¼¹À¹ ˾ÈĹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ

††

„´ÁÈÆŹ¼ÃÅȓ ¬Ð¾ºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

.BTIJOF4UPSF „ŸÄÈÉÇÊüÄɓ Ź¼¹ÀÁÆ šÌËÔÉÊÃÁº¹À¹É Ö˹¿ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ††

™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

ʹÄÇÆ Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ

„¡·Äȼdž¨¿¸¿Çӓ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÇÃƹ Äǽ¿ÁÁ

4/&: ÃÇÅȹÆÁØ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ȾÐÁ ùÅÁÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ

ľË§ÃËغÉØ 

††

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

††

¨ÉÇÅÀ­¼ÄÉdž¦™¬ ™§ †Ø™ÅÌÉÊÃ¹Ø 

›·Ç¿·Ä· È·ÂÅÄ»¹¼Ç¼À ¡¨ ÈÉ£¥¹ÉÃʹ  É 

††

ĹÃÇÃɹÊÇÐƹØÈÉǽÌÃÏÁØ

„§ÊÈÈÁ¿ÀÈÉ¿Âӓ žº¾ÄՆϾÆËÉ ±¾º¹Ä½Áƹ †† žº¾ÄÕÃÇÉÈÌÊÆ¹Ø ÇÍÁÊƹØ

„µ¾·“ ¨«­ §§§ ¸Ãǻľ»¹ †† ††

„­¼ÄÉÇÁÇŹ¿“ ­ÉÌÆÀ¾ ÇÍ †† † ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹºÇËÔ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ņÄÔ

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ¯ÂÒÁŹ·œµ ¡¨ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÖË ÇÍ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¨¼Çº¿¼Ë†«·È·»“ ÈÉ¥¹ÉÃʹ š ÇÍ Ë†† ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

„£·ÈɼÇ¢·Àē œÌʹÉÇ»¹ °¨²¾Éº¹ÃÇ» ††

Ÿ»¼¿»ÂÖ¹·Ï¼ºÅ»Å÷ ľË§ÃËغÉØ 

††

„š·Ã÷“ œ¾ÉϾƹ Ɇ†

†† ††††

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ ½»¾ÉÁ †† ɾÅÇÆË Ç˽¾ÄùÈÇžҾÆÁ  »ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾

„¨ÉÇÅÀ¸·É“ ÷º·¾¿Ä „£¿ÇÁ¼Ç·Ã¿Á¿” „£¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄɓ ŸÌÃÇ»¹ ÇÈËǻdžÉÇÀÆÁÐƹØ œ¾ÉϾƹ ÃÇÅȹÆÁØ §§§„²¾¼¼Á” † † †† ľË§ÃËغÉØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉdž º¾ÆÀdž †† ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË Á ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ã¾É¹ÅÁоÊùØÈÄÁËù Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ þɹÅǼɹÆÁË ù;ÄÕ

¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ¹ †† †Â™ÉÅÁÁ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ †† Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ËÉÇË̹ÉƹØ ÈÄÁËù ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ¹»ËÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ »ÇÉÇ˹ ÄÁÆÇľÌÅ Ì˾ÈÄÁ† ˾ÄÁÁĹÅÁƹË

ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ 

Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù Ê»¾ËÁÄÕÆÁ† ÃÁ ùº¾ÄÕ ÈÉǻǽ

„œ¹ÇÅ·Á¿“ ľË§ÃËغÉØ 

¥¥¥„¨ÉÇÅÀ†Ã·ÈɼǓ©£«

„›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉǓ „ŸÄɼÇÁ·¸¼Âӓ °¾Ä×ÊÃÁÆϾ» 

©¡„¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·»“ §ÅÊÃ¹Ø †† ††

ÌÄ ¹»¾ÉËؾ»¹ 

KERAMA MARAZZI

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

„ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À „¼§ÅÊÃÖÃÀ „ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ „Ä·ÈÉÇſɼÂÓÄÒÌÇÒÄÁ·Ìº¥ÃÈÁ· ·¿ÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà †Ø¨Ì˾»¹Ø ÖÃÀ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ ØÉŹÉù ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃÖÃÀ ¤¾»Çº¾É¾¿ÆÔÂÉÔÆÇà ™»ËÇ»ÇÃÀ¹Ä £ÇŹÉÇ»¹ ÖÃÀ ¤¾ÆÁÆÊÃÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà ©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ÖÃÀ ®ÁËÉÔÂÉÔÆÇà ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø ™ÖÃÀ ¸ÉŹÉù„ ¹º¹ÂùÄÕÊùؔ ÈÉ¥Áɹ ¹ÖÃÀ „¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ „ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „£ÇÅ˾ÄʾɻÁʔ ÌÄ¥¹ÊľÆÆÁÃÇ»¹ †† „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ ™ †† „¬£„¬×˯¾ÆËɔ §§§ ÌÄœ¾ÉϾƹ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» š ÖË ††

„¢¼¹Ï·“ Ź¼¹ÀÁÆ ©¹ºÁÆÇ»Áй †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ¼¾ÉžËÁÃÁ ÃɾȾ¿ÆÔ¾ÁÀ† ½¾ÄÁØ ǺÇÁ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

™·È¿Â¼ÄÁÅ™™ °¨ œ¹¼¹ÉÁƹ 

Ź¼¹ÀÁÆ „¨É·Ç¿Á¬ÅÉÉ·¸ÒΓ £É¹ÊÆÔ¨ÌËÕ Ź¼¹ÀÁÆ †† ¥¹ÉÃʹ þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù †† ù;ÄÕ þɹÅǼɹÆÁË ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ ǺÇÁ ¼¾ÉžËÁù ÃľÁ ʹÆ˾ÎÆÁù Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

µ¾· §§§ œÌʹÉÇ»¹ ÖË ††

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ

†

„£·ÈɼÇÄÔɓ Ź¼¹ÀÁÆ œ¾ÉϾƹ 

„šÇ·ËŸ©“ ž—¥ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ††

šÂ·ÈÈÆÇÅà §§§ °¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç †

„˜Ç¿Á“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

„™¼ÈÓȹ¼É“ ÌĤ¾ÊÃÇ»¹ Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù

„¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿“ ¥¹ÉÃʹ ™ ††

KERAMA MARAZZI ŸÌÃÇ»¹ ††

„˜¿Åē ›¹»ÁÄÇ»¹ 

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„—¾¸ÊÁ·¡ÅÃËÅÇÉ·“©› §§§ †Ø¤ÁÆÁØ ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” † † †


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 109

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †

„—ÇÃÈÄ·¸“« §§§ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ††

„¦ÇÅÇ·¸“ †Ø¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø † Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

„£·ÈɼǦ¿ɓ ¡¨©Ì½¹ÃÇ» ¥Áɹ ȹ» ††

„—¸Ç·¾¿¹Ð¿Á“ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††

„£·ÁǷȓ Ź¼¹ÀÁÆ †Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

„˜¿ÁÅÃƓ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††

„­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·“ §§§ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žº¾ÄÕ ÅØ¼Ã¹Ø ÁÆÊËÉÌžÆË

„¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ“

„˜ÅǼÀ“ 

††

«¨­ §§§ ÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ þɹÅÁÐÈÄÁËù ù;ÄÕ

††

„¬Å¾Ö¿Ä“ʹÄÇÆ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¥¹ØÃÇ»ÊÃÇ¼Ç †† Èǽ»¾ÊÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁ ½»¾ÉÁ ÄÁÆÇľÌÅ

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„›ÅÃÅɼÌÄ¿Á·“ „«·ÈÁÁÅÓ ľË©££™ ¤ÁÆÁØ Ɉ †† »Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁËɹºÇË£ÉÇ» Ê˾ÄĹ¿ÁÁ»ÁËÉÁÆÔ ÃÇƽÁ† ͹ʹ½Å†Ä »Ç½ÇÊËʆÅÔ ÏÁÇƾÉÔ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žË½»¾ÉÁ

—¹ÉÅ÷ɿÁ·—¨ ľË©££™ ††§œ¶ †Ø¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ¹ †† †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™¿ÁÊÂŹ °¨ ÈÉ£ÇÊÅÁоÊÃÁ ¼¹À¾ËÆÔÂÃÁÇÊÃ

„¡ÅÃÈÅÃÅÂÓÈÁ·Ö ÈÉÇÅÀÁ·“ †Ø«É¹ÆÊÈÇÉËÆ¹Ø ™ †† ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾† ÉÁ¹ÄÔ ºÔËÇ»¹ØÎÁÅÁØ Ÿ¾Å»ÅÆ¥ÃÈÁ §§§ ľË©££™ ÇÍ †† 

„¦·ÄÅǷ÷† „¨ÉÇÅÀ÷ɼǿ·Â҆ ­¼ÄÉǓ “ ľË©££™ ÇÍ ÌÄ£ÁÉÇ»¹ «¾Ä͹Ãʆ† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 1PMJGBSC Èɾ½Ê˹»Áˆ»Ç»§ÅÊþ ľË§ÃËغÉØ †† † ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¦¥¢Ÿ£—¡¨ §§§ ¨£­ £ÁÉÇ»¹ ††

„¡ÅÃÆ·Ä¿Ö„šÅÇÆ·Èɓ ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ » ˆ ÅÆǼÇùÆ

¼Á½ÉÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ

„¨¿¸¿ÇÈÁ¿À ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á“ ™§ ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø †† ††

„›Åû¹¼Ç¼À“ ʾËÕʹÄÇÆÇ» ¡¨ ¥¹ÊľÆÆÁÃÇ»¹ ††

„˜Ç¿º·»·­¦¨“ §§§ ±¾º¹Ä½Áƹ ††

„¦·ÇÉļdžš·Ç·Äɓ ¬£ ™§ §ÊÅÁÆÁƹ ™ †† ††

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª©

„¡Ç¼ÆÁ¿ÀÅǼϼÁ“ ¨Ì˾»¹Ø ½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ¨Ì˾»¹Ø †† žº¾ÄÕ ʹÆ˾ÎÆÁù ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ» ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¨Ì˾»¹Ø ††

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ „œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À“Ź¼¹ÀÁÆ „§ÊÈÁ¿÷ɓ ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ «É̽¹ ¥¹ÉÃʹ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØ †† †† ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾Š½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† ÊÁÊ˾ÅÔȾɾ¼ÇÉǽÇà Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £†Ä„™Å»ÅÆÇŹŻοÁ“ „—ÈË·†ÉǼÀ»“ ªË¹ÄÕÊÃÇ¼Ç †† »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ†Ø ÇËÇÈĆ¾

„¨¿¸·Çȓ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔÂÀ¹Ä ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ¨Ì˾»¹Ø  ȹ» ºÌËÁà †† ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †

„¤Å¹Åȼ“ÊËÉÇÂŹÉÃ¾Ë £Çƾ»¹ ™ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ Ê¹Æ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

 

ÅÁËÉÁ¾»¹ 

„£¿ÇŸż¹“ Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½ ľË©££™ ††

††

††

„¨¿¸¿ÇÓÁ¼Ç·Ã¿Á·“

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

§£ÇѾ»Ç¼Ç 

ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹† ÄÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

¾Ã¹ºÉØ 

„¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ ¹ÅÆÇÅȓ š¹ÉιËǻǠ †† ½»¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔ¾§Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ

„¬Å¾Ã¼¸¼ÂÓÉÅǺ“

„¡Ê¾Ö“Ź¼¹ÀÁÆ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ††

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ĹÃdž ÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„˜¼ÂÅē ™»Á¹ÏÁÇÆÆ¹Ø ™

††

оÉÆÔž˹ÄÄÇÈÉÇùË

„¨ÉÇſɼÂӓ ÌĤ¾ÊÆÇÂÈÉǾÀ½ (цоколь). ††

ÈÇËÇÄÃÁ þɹÅÈÄÁËù;ÄÕ ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½»¹ÆÆÇ  »Îǽ½»¾ÉÁ ÃɾȾ¿ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”†

™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ›¹ËÌËÁƹ › †

„¨ÉÇÅÀ¢ÕÁÈ¡¼Ç·Ã¿Á·“ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

††

† †

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ ÃÁÉÈÁÐ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆ ÑĹÃǺÄdž ÃÁ ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԾʞÊÁ

„§ÊÈÁ¿÷ɓ

„˜Ç¿¾“ʹÄÇÆ

††

±ËÇÉÔ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ§ºÇÁ £É¾È¾¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

«ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

„©†¥ÃÈÁ“ §§§ †Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

™ÒÈÉ·¹Á·ÈÉ·ÂÓÄÒÌ »¹¼Ç¼À-JPO žÆÁʾÂÊÃ¹Ø 

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà „¥©¿›¥“ §£ÇѾ»Ç¼Ç ™

„¨ÉÇÅÀ†›ÅÓ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ

›¹ËÌËÁƹ š

††

„¤¥ª†¬—ª¨“ ˜ÅÂÓÏÅÀ»Åà »Ç¼¹¼È¿ÄÒ

†¼Ç¾Ã¹ºÉØ 

† †† »Ê¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ

ª¾½Ç»¹ ›

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

Ÿ¦šÂ·»Á¼¹¿Î™— ľË§ÃËغÉØ Éؽ ÊËÉÉÔÆÇ侻Ǻ¾É¾¿ †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÃÇÅÈľÃË̆ ×Ò ÊÌÎÊËÉÇÁËÊžÊÁ ʹ½ÁƼ ȹƾÄÁÊ˾Æ

ȹ»ÁÄÕÇÆ

#04$) ľË§ÃËغÉØ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”†

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”†

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà 

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ¿ ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌĤ¾ÆÁƹ ¹ ˆ†

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ·

ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹  ˆ†

¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄż ŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À ÌĸÃǻľ»¹  ˆ†

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª©


110 | ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #15 (511) 19.04.10 ¯¥­£ ¤¢¯¸®¢­¯¥±¥³¥­«Ÿª ª³¥«ª¨¹ª«¦¯¥­£ª«¦®¨°£ž«¦

ÌÍÂÃÊÂÂʽĿ½ÊÅÂÀ½ÄÂÏØ ½ÄÂϽÅÄÁ½ÂÏÎÜÎÑ¿ͽÈÜÀËÁ½

¬œ­²¡©¦¤

ƹɹÀžҾÆÁ¾ɾÃĹÅÔʼ »ɹÊϾÆÃÁ»ÎǽÁËÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ȾйËÕÁɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾¼¹À¾ËÔ

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË »ÇÈÉÇÊÔÁÆ˾ÉվɹÁ ½ÁÀ¹Âƹ ÇÎɹÆÆÔÎÁ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÇÆÆÔÎÊÁÊ˾Š ÊÁÊ˾ÅÃÄÁŹˆÃÇÆËÉÇÄØ ®¿É·É¼ÂÓÈÁ·Ö·Ê»¿ÉÅÇ¿ÖÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁÁžƾ½¿¾ÉÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÃÇÅȹÆÁ ÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÁ ÈÉÇɹºÔ ¡«© ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÁÈÉǽ¹»ÏÔÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» йÊËÆÔ¾ À¹ÊËÉÇÂÒÁÃÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ºÉÁ¼¹½Ô ¦¼Ç¿Å»¿ÎÄÅÈÉÓ¹ÒÌÅ»·ɹÀ»ƾ½¾Ä× ÈÇƾ½¾ÄÕÆÁà Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ¨Âʽ¸·»ÅÈÉ·¹Á¿ ™§„."91SFTT†.BJM”

¨œ§©Ÿ«Ÿ­Ÿ§¥™—¤¤² ©Ÿ§—ÔÁ¾ «ÅÇ÷É™¦¼Î·ÉÓǺÄǿù†žÄÇ»¹ÆƹØºÌŹ¼¹

¼ÉûÅ »ÃľÂÃÁs ÇÍʾËƹØºÌŹ¼¹ ¼ÉûÅ »ÆÌËɾÆÆØØйÊËÕs ¼¹À¾ËƹØºÌŹ¼¹¼ÉûÅ ¥¸Ñ¼Ã†ÈÇÄÇÊÔ ¥Æ¿È·Ä¿¼„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”†ÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁÇ ϾƹÎƹËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼Á ɹÊÊÐÁ˹ÆƹØƹÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÁÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ›ù¿½ÇÅ ÆÇžɾÇÃÇÄÇϾÆÇ»ÔÎÊËÉÇáÀ½¹ÆÁ¾ÇÊ»¾Ò¹¾Ë ÉÔÆÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ɾÅÇÆËÆdž

¨ª ¯§¸©œ»¬¡¦§œ¨œª§ª¢¦¤ ­ÇÉŹË

† † ©¹ÀÅ¾É ÅÅ ¼ÇÉÎ ¨ÄÇÒ¹½Õ ûÊÅ ǺÄÇ¿ÃÁ »¾ÉË

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ

†Ø