Page 1


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4 ÈÍÄÅÊÑ ÖÅÍ ÍÀ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ......................................8 ÊÀÊÈÅ ÎÊÍÀ ÂÛÁÐÀÒÜ? ........................................................9 ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ...........................10 ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏËÎÙÀÄÊÈ ÏÎ ÒÅÍÄÅÐÀÌ È ÇÀÊÓÏÊÀÌ ................................................10 ÊÓÄÀ ÄÂÈÆÅÒÑß ÈÏÎÒÅÊÀ .................................................12 ÀÝÐÎÄÐÎÌÍÀß ÑÅÒÜ ÑÒÐÀÍÛ: ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÛÆÈÒÜ ........... 14 CÎ×È-2014: ÏÐÎÅÊÒÛ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÂÎÊÇÀËÎÂ...............15 ÇÐÈÌÛÅ ÊÎÍÒÓÐÛ ËÅÄÎÂÎÉ ÀÐÅÍÛ ..................................15 ßÐÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ .............................................16 ÄÀ×À ÇÀ ÑÒÅÊËÎÌ ..............................................................18 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ...........................................19 ËÅÑÒÍÈ×ÍÛÉ ÐÛÍÎÊ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÑÅÇÎÍÀ ...................... 20

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß È ÀÐÌÀÒÓÐÀ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÒÐÓÁÛ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÑÀÓÍÛ. ÁÀÑÑÅÉÍÛ. ÀÊÂÀÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÂÅÍÒÈËßÖÈß È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ. ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÊÀÌÅÍÜ È ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÍÅÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÌÎÙÅÍÈß ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ. ÑÒÀËÜ. ×ÓÃÓÍ. ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÏËÀÂÛ ÌÅÒÈÇÛ. ÑÊÎÁßÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÑÐÓÁÛ. ÄÎÌÀ. ÁÀÍÈ ÑÒÅÊËÎ. ÑÂÅÒÎÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÅ ÏËÀÑÒÈÊÈ. ÎÐÃÑÒÅÊËÎ ÊËÅÈ. ÌÀÑÒÈÊÈ. ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ. ÂßÆÓÙÈÅ ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÂÅÒÐÎÈÇÎËßÖÈß ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß. ÕÈÌÏÐÎÄÓÊÖÈß. ÃÑÌ. ÒÎÏËÈÂÎ

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÀß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÏËÈÒÊÀ ÎÁÎÈ ÏÀÍÅËÈ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ ÄÂÅÐÈ. ÈÇÄÅËÈß ÄËß ÏÐÎÅÌÎÂ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ ÎÊÍÀ. ËÎÄÆÈÈ ÇÀÙÈÒÍÛÅ È ÎÃÐÀÆÄÀÞÙÈÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÄÅÊÎÐ. ËÅÏÍÈÍÀ ÆÀËÞÇÈ. ÊÀÐÍÈÇÛ. ØÒÎÐÛ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ. ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ ÌÅÁÅËÜ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎÅ È ÑÊËÀÄÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÍÀÐÓÆÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ. ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÇÅÐÊÀËÀ. ÂÈÒÐÀÆÈ ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ. ÀÊÂÀÐÈÓÌÛ. ÖÂÅÒÛ ÊÀÌÈÍÛ. ÏÅ×È

82 83 86 87 89 91

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

92

ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÊÀÁÅËÜ. ÏÐÎÂÎÄ. ÈÇÎËßÖÈß ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

92 92 93 93 95

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

82

24 24 30 33 34 35 36 37 39 39 40 45 47 47 48 49 49 52 63 67 69 70

71 71 73 73 75 75 77 78 79 79 80 80 80 81 81 81 81 81

95

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÄÎÐÎÆÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ. ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÑÒÀÍÊÈ. ÇÀÏ×ÀÑÒÈ. ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÊÈÏ È À ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀÑÎÑÛ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÛ. ÏÍÅÂÌÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÐÓ×ÍÎÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÐÀÁÎÒ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÑÀ ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÁÐÀÇÈÂÛ. ÑÌÀÇÊÈ ÎÕÐÀÍÍÎÅ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÑÀÄÎÂÎ-ÏÀÐÊÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ ÂÎÐÎÒÀ. ØËÀÃÁÀÓÌÛ.ÒÓÐÍÈÊÅÒÛ ËÈÔÒÛ. ÏÎÄÚÅÌÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ

95 95 95 96 96 96 96 96 97 97 97 99 99 99

100

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ ÒÀÐÀ. ÓÏÀÊÎÂÊÀ

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ

100 100 100

100

ÈÇÛÑÊÀÍÈß. ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÄÈÇÀÉÍ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ È ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÇÅÌËßÍÛÅ, ÁÓÐÎÂÛÅ, ÑÂÀÅÁÎÉÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÛ ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÅ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ. ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄÅÌÎÍÒÀÆ. ÂÛÂÎÇ È ÓÁÎÐÊÀ ÌÓÑÎÐÀ ÀÐÅÍÄÀ ÄÎÐÎÆÍÎÉ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ. ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ. ÀÐÅÍÄÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ» ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

100 101 102 103 103 104 104 104 104 104 104 105

105 106 107 108 110 112


4 | ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 º¾ËÇÆÆÇ ʞÊÁ ¨¾É»Ô Ǻӆ ¾ÃË ¼½¾ ½ÇÉÇ¿ÆÁÃÁ ÈÉÁÊËÌÈÁ† ÄÁÃɾÅÇÆËÆÔÅɹºÇ˹Šs¤¾† ÆÁƼɹ½ÊÃÁÂÅÇÊË›½ÆÁ¼ÇÉǽ† ÊÃÁÎ Ê̺ºÇËÆÁÃÇ» ÇÃÉÌ¿ÆÔ¾ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁغĹ¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ƹ† žɾÆÔ »ÔÈÇÄÆÁËÕ ¹»¹ÉÁÂÆdž »ÇÊÊ˹ÆÇ»Á˾ÄÕÆÔ ɾÅÇÆË ½ÇÉǼ ƹ ÈÄÇÒ¹½Á ƾ žƾ¾ ûÅ

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÄËß ÑÒÐÎÉÎÒÐÀÑËÈ ¦¹ ÇÃËغÉÕ ¼Ç½¹ À¹Èņ ÆÁÉÇ»¹ÆÇ ÇËÃÉÔËÁ¾ ɾÊÌÉÊÆǼÇ ϾÆËɹÈÇÈǽ¼ÇËǻþ»ÔÊÇÃÇû¹† ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÎù½ÉÇ»ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆǼÇÈÉÇÍÁÄئ¹¾¼ÇÊÇÀ½¹† ÆÁ¾»ɹÅùÎƹÏÈÉǾÃ˹„§ºÉ¹† ÀÇ»¹ÆÁ¾”»Ô½¾Ä¾Æ;½¾É¹ÄÕÆÔ ¼É¹ÆË»ɹÀžɾÅÄÆÉ̺ľÂ žÒ¾ ÅÄÆ É̺ľÂ Èɾ½ÌÊÅdž ËɾÆÇǺĹÊËÆÔź׽¿¾ËÇŬ¿¾ ÈÉÇ»¾½¾Æ ùÈÁ˹ÄÕÆÔ ɾÅÇÆË ÌоºÆdžÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆǼÇÃÇɆ ÈÌʹÈɾÈǽ¹»¹Ë¾Ä¾ÂÁŹÊ˾† ÉÇ»¨¬’ÈÉÇÑÄÁÈÇ»ÔѾÆÁ¾ û¹ÄÁÍÁùÏÁÁ » ªÁº™¡ ž¿¾† ¼Ç½ÆÇǺÌоÆÁ¾À½¾ÊÕÈÇÊËÉdž Á˾ÄÕÆÔÅÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËØÅÊÅdž ¼ÌËÈÉÇÎǽÁËսǻÔÈÌÊÃÆÁ† ÃÇ» ÑÃÇÄ Á »ÀÉÇÊÄÔÎ ƾËÉ̽dž ÌÊËÉǾÆÆÔÎ ÇÅÁо › ȾÉÊȾÆ ËÁ»¾ ÈĹÆÁÉ̾ËÊØ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ ƹ º¹À¾ϾÆËɹŹÄǼÇÈɾ½ÈÉÁØËÁØ ÈÇ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ× ½¾É¾»ØÆÆÔÎ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÁÀŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» À¹¼Ç† ËǻľÆÆÔλ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ¹† ɹºÇ˹ÆÆÔ¾Êɾ½ÊË»¹ÁÆ»¾ÊËÁÉ̆ ×Ë»ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÂÈÉÇϾÊÊ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÐÅÑÓÐÑÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ¦¾½¹»ÆÇ»§ÅÊÃÌ×ǺĹÊËÕÈdž ÊËÌÈÁĹȾɻ¹ØȹÉËÁØǺÇÉ̽dž »¹ÆÁؽÄØÇÊƹҾÆÁØɾÊÌÉÊÆdž ¼ÇϾÆËɹÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁ»ÔÊÇÃÇû¹† ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÎù½ÉÇ»ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆǼÇÈÉÇÍÁÄØ ÃÇËÇÉÔÂÊÇÀ† ½¹¾ËÊØƹº¹À¾¨¬’›ȾɾІ ƾ ÆǻǠ˾ÎÆÁÃÁ s ÌÊËÉÇÂÊË»¹ ½ÄØ ÇËɹºÇËÃÁ ƹ»ÔÃÇ» ÊǾ½Á† ƾÆÁØ ž˹ÄÄÁоÊÃÁÎ ÁÀ½¾ÄÁ  ¹»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÃÇÅÈľÃÊ ½ÄØ ǺɹºÇËÃÁ ž˹ÄÄÇ» ÊËdž ÄÔÊ»¹ÉÒÁÃÇ» »¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆǾ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾§ºÒ¹ØÊËÇÁÅÇÊËÕ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØsÇÃÇÄÇÅÄÆÉ̆ ºÄ¾Â¥ÇÆ˹¿Ê˹ÆÃÇ»ƹÐƾËÊØ» ʾɾ½Áƾ¹ÈɾÄØ›ÖËÇ¿¾»É¾ÅØ Ç¿Á½¹¾ËÊØ»ËÇɹØȹÉËÁØÊ˹ÆÃÁ Èǽ¾É¾»ÇǺɹºÇËþ Ê»¹ÉÇÐÆÔ¾ ¹¼É¾¼¹ËÔ ¹ÈȹɹËÔ½Äؼ¹ÀÇɾÀ† ÃÁÁ¼¹ÀÇÊ»¹ÉÃÁ¨ÇÄƹØÈÇÊ˹»† ùǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁغ̽¾ËÀ¹»¾ÉѾ† ƹÃÁ×ÆØ

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ›ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÅ¥ÁÆÖÃÇÆÇÅÁ† ÃÁ ÊÇǺÒÁÄÁ ÐËÇ Ê ÇÍÁÏÁ¹ÄՆ ÆÔÅ »ÁÀÁËÇÅ ǺĹÊËÕ ÈĹÆÁÉ̆ ¾ËÈÇʾËÁËÕ¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ½ÁɾÆ ËÇÉ ¼ÇÊÃÇÉÈÇɹÏÁÁ „©ÇÊƹÆdž ˾Δ ™Æ¹ËÇÄÁ °Ìº¹ÂÊ §Æ ÈÉÁ† ºÌ½¾Ë»ɾ¼ÁÇÆÈÇÈÉÁ¼Ä¹Ñ¾ÆÁ× ¼Ìº¾ÉƹËÇɹ¤¾ÇÆÁ½¹¨Çľ¿¹¾† »¹ ¬ ¼Ä¹»Ô ¼ÇÊÃÇÉÈÇɹÏÁÁ ºÌ† ½¾Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ƹ ÈɹÃËÁþ ÈÇÀƹÃÇÅÁËÕÊØÊÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁÅ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÁÞÄÆÅÒ ÐÅÃÈÎÍÀ

ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔÅÈÇ˾ÆÏÁ¹ÄÇÅÁ ½¾ÂÊË»Ì×Ҿ ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÇ Èǽ½¾É¿ÃÁ Èɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾ÄՆ ÊË»¹ » ɾ¼ÁÇƾ › ÈĹƹÎ s Èdž ʾҾÆÁ¾Éؽ¹ÇÅÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁÂÁÈɾ½ÈÉÁØËÁ ɹºÇ˹×ÒÁÎ »Ê;ɾƹÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁ ¨É¾½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØÇɼ¹ÆÁÀÇ»¹ËÕ ÁÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÌ×»ÔÊ˹»ÃÌ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔÎÈÉǾÃËÇ»ÁɹÀ† ɹºÇËÇà Èɾ½ÇÊ˹»Á» »ÇÀÅÇ¿† ÆÇÊËÕ ÇÅÊÃÁÅ Èɾ½ÈÉÁØËÁØÅ Á Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÅÈÉÇ»¾ÊËÁÈɾÀ¾Æ† ˹ÏÁ× Ê»ÇÁÎ ÈÉǾÃËÇ» ©¾¼ÁÇÆ ÊÇ ʻǾ ÊËÇÉÇÆÔ ¼ÇËÇ» ÇùÀԆ »¹ËÕ »Ê¾ÊËÇÉÇÆÆ×× Èǽ½¾É¿ÃÌ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔÅ ɹÀɹºÇËùÅ £ÉÇž ËÇ¼Ç ÈÉÁ ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»¾ ÖÃÇÆÇÅÁÃÁºÌ½¾ËÊÇÀ½¹Æ¹ɹºÇ† йØ ¼ÉÌÈȹ ÈÇ »ÇÈÉÇʹÅ ɹÀ»Á† ËÁØƹÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁ »ÊÇÊ˹»Ãdž ËÇÉÇÂƹÉؽÌÊÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØÅÁ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÎÇɼ¹ÆÇ»ÁÊÈÇÄÆÁ† ˾ÄÕÆÇ»ĹÊËÁ»Ç½ÌËÈɾ½Ê˹† »Á˾ÄÁƹÌÐÆÔÎÃÉ̼ǻÁºÁÀƾʆ ÊËÉÌÃËÌÉ

ÖÅÍÒÐ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ©¾¼ÁÇƹÄÕÆǾ ÅÁÆÁÊ˾ÉÊË»Ç ÖÃÇÆÇÅÁÃÁÈǽÈÁʹÄÇÊǼĹѾ† ÆÁ¾ Ê »ÌÀ¹ÅÁ ÈÇ ÊÇÀ½¹ÆÁ× Ö͆ ;ÃËÁ»ÆÇ ÊÁÊ˾ÅÔ ǺÌоÆÁØ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» » Ê;ɾ Öƾɼdž ʺ¾É¾¿¾ÆÁØÁÖƾɼǹ̽Á˹Ç† ÃÌžÆË Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾Ë ÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÇÌоºÆÔÎÀ¹»¾½¾ÆÁÂÊÇɆ ¼¹Æ¹ÅÁ ÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇ »Ä¹ÊËÁ » Ê;ɾ ÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁØ ½ÄØ ÈÇ»ÔѾÆÁØ ÌÉÇ»ÆØ Èǽ¼ÇËÇ»† ÃÁ ù½ÉÇ» ÄØ ÖËǼÇ » ɾ¼ÁÇƾ ÊÇÀ½¹¾ËÊؾ½ÁƹØʾËÕ ¼½¾ºÌ½ÌË ǺӾ½ÁƾÆÔ ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÆÔ¾ ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØƹÌÐÆÇ¼Ç Ǻɹ† ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆǼÇ Á ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆdž ¼ÇÈÉÇÍÁľÂ ªÄ¾½Ì×ÒÁÅѹ¼ÇÅÊ˹ƾËÈǽ† ÈÁʹÆÁ¾¼¾Æ¾É¹ÄÕÆǼÇÊǼĹѾ† ÆÁØÇÊÇÀ½¹ÆÁÁ¯¾ÆËɹÖƾɼ¾ËÁ† оÊÃÇÂÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁÊÌйÊËÁ† ¾ÅÌÐɾ¿½¾ÆÁ»ÔÊѾ¼ÇÈÉÇ;ʆ ÊÁÇƹÄÕÆǼÇ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ §Å†

ÊÃÇ ǺĹÊËÁ Á ¦§¬ „¬Ð¾ºÆÔ ϾÆËÉ „¶Æ¾É¼¾ËÁÔ ÇÈɾ½¾Ä¾Æ† ÆǼÇ ¥ÁÆÖƾɼÇ ©­ » ùоÊË»¾ º¹ÀǻǼÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆǼÇϾƆ ËɹÈÇÈǽ¼ÇËǻþù½ÉÇ»»Ǻņ ÊËÁÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁØ Ç ÃÇÆϹ ÖËǼÇ ¼Ç½¹ ÇÃÇÄÇ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ɹÀÆÔÎÌÉÇ»† ƾ ÈÉǽÌË ǺÌоÆÁ¾ ÇÊÆÇ»¹Å ÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁØ›ɹÅùÎ˹† ÃǼÇ ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»¹ » ˾оÆÁ¾ ƾÊÃÇÄÕÃÁÎ ľË Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØ Èǽ¼ÇËÇ»ÁËÕƾžƾ¾ËÔÊо† ÄÇ»¾ÃsÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÌÉǻƾÂÁÊÄÌ¿º

ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÈ ª¹ÈɾÄØÈÇÁ×ÆØ»§ÅÊþ Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆÇÈÉÇÎǽÁ˽»ÌΞ† ÊØÐÆÁÃÈǺĹ¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»ÌÁʹ† ÆÁ˹ÉÆÇ ÇÐÁÊËþ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¼ÇÉǽ¹ ¹ÈɾÄØÈÉÇѾÄȾɻÔÂǺ† Ò¾¼ÇÉǽÊÃÇ Ê̺ºÇËÆÁà » Èdž ÉؽÇÃÈÉÁ»¾½¾ÆÔžÊ˹ǺҾ¼Ç ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ šÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ÁÀ ÆÁÎ  s ÖËÇ ȹÉÃÁ Êû¾ÉÔ ºÌÄÕ»¹ÉÔ ÃÇËÇÉÔ¾ À¹ÃɾÈľÆÔ À¹ ÇÃÉÌ¿ÆÔÅÁ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÅÁ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ ¨Ç Ëɹ½ÁÏÁÁ Ê»Ç×ÈÇÅÇÒÕÇùÀ¹ÄÁÊË̽¾ÆËÔ Á ÑÃÇÄÕÆÁÃÁ ¹ÈɾÄØ ƹž† й¾ËÊؾҾǽÁÆÊ̺ºÇËÆÁÚ̆ ½ÌËÈÇʹ¿¾ÆÔ½¾É¾»ÕØÁÃÌÊ˹Ɇ ÆÁÃÁ ÈÉÇ»¾½¾ÆÇ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾ ÁÇÍÇÉÅľÆÁ¾¼¹ÀÇÆÇ»ÁÃÄÌź ›ϾÄÇÅÀ¹»É¾ÅØ»¾Ê¾Æƾ¼Ç½»ÌΆ žÊØÐÆÁùÈĹÆÁÉ̾ËÊØ»Ôʹ½ÁËÕ ƾžƾ¾½¾É¾»Õ¾»Á ÃÌÊ˹ÉÆÁÃÇ» »ÇÊÆÇ»ÆÇÅϾÆÆÔÎ ÈÇÉǽs¾ÄÕ º¾É¾À¹ ËÇÈÇÄÕÈÁ† ɹÅÁ½¹ÄÕÆÔ Á»¹ѹÉÇ»Á½Æ¹Ø »ØÀ žÄÃÇÄÁÊËÆÔ  غÄÇÆØ ÊÁ† ºÁÉÊÃ¹Ø º¹Éº¹ÉÁÊÁ½É

ÀÑÔÀËÜÒÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ ŹÉ˹ÇËÃÉÔ˹Ê͹ÄÕËǻԠÀ¹»Ç½ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇ Èɾ½† ÈÉÁØËÁ؝©ª¬† À½¾ÊÕÌ¿¾ÈÉdž ÁÀ»¾½¾ÆÇ  ËÇÆÆÔ ¹Ê͹ÄÕËdž

ÇÎǽÔ » ÃÇÆÊÇÄÁ½ÁÉÇ»¹Æ† ÆÔº׽¿¾Ë§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÇË ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÁɹÊÈÇÉØ¿¾ÆÁØ ǺĹÊËÆÔÅ Á ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÅ ÁÅÌÒ¾ÊË»ÇÅ ÊÇÊ˹»ÁÄÁ ÈÇ ÁËdž ¼¹Å¼Ç½¹ ÅÄɽÉ̺ľÂ §ºÖËÇÅÊÇǺÒÁÄÁ»¥ÁÆÁÊ˾Ɇ ÊË»¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎÇËÆÇѾÆÁ ›¼Ç½ÌÈÉÇÁÀÇÑÄÇÌ»¾ÄÁо† ÆÁ¾ǺĹÊËÆÇÂÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁƹ ÈÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×ʹƹÄǼÁІ ÆÔÅȾÉÁǽÇżǽ¹¨ÇÄdž ¿Á˾ÄÕƹؽÁƹÅÁùÉÇÊ˹ÁÅ̆ Ò¾ÊË»¾ÆÆǺ¹ÀÔÈÉÇÁÀÇÑĹ˹Æ ¿¾ƹÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÇÅÌÉǻƾ » ɾÀÌÄÕ˹˾ɾ¾ÊËÉÔÊǺÊË»¾ÆÆdž ÊËÁ žÊËÆǼÇ ʹÅÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ Ì»¾ÄÁÐÁÄÁÊÕ ƹ Á »ÃÄ×ÐÁ† ÄÁ » ʾºØ  ËÔÊ ǺӾÃËÇ» » ËÇÅ ÐÁÊľ  ËÔÊ À¾Å¾ÄÕÆÔÎ ÌйÊËÃÇ» ©¾ÀÌÄÕ˹ËÇÅ ÌÈɹ»Ä¾† ÆÁØÃÇÉÈÇɹËÁ»Æǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÎÇÀØÂÊË»Ì×ÒÁÎÊ̺ӾÃËÇ»Ê˹ÄÇ Ì»¾ÄÁоÆÁ¾» ɹÀ¹ÊÌÅŹÉÆÇ ÆÇÅÁƹÄÕÆÇÂÊËÇÁÅÇÊËÁǺĹʈ ÆǼÇ ÈÇÉË;ÄØ ¹ÃÏÁ  ÃÇËÇɹØ ÊÇÊ˹»ÁĹºÇľ¾ÅÄɽÉ̺ľÂ §ºÒ¹Øº¹Ä¹ÆÊÇ»¹ØÊËÇÁÅÇÊËÕǺ† ĹÊËÆǼÇ ÁÅÌÒ¾ÊË»¹ ÊÇÊ˹»ÁĹ ÈÇÉؽùÅÄɽÉ̺ľÂ

ÍÀ ÃÀÇÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È Î×ÈÑÒÊÓ ÂÎÄÛ › ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÅ ¥ÁÆÁÅÌÒ¾† ÊË»¹ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÔÈÇÉؽÇÃÁÊÉdž ÃÁÌ»¾ÄÁоÆÁØÌÊ˹»ÆÔÎùÈÁ˹† ÄÇ» ½»ÌÎ ¹ÃÏÁÇƾÉÆÔÎ ǺҾÊË» „§ÅÊü¹ÀÊËÉÇÂÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁؔ Á „§ÅÊÃǺĻǽÇÈÉǻǽ” ¬»¾ÄÁ† оÆÁ¾ ÌÊ˹»ÆÔÎ ùÈÁ˹ÄÇ» Ǻ† Ò¾ÊË» ¹ÃÏÁÇƾÉÇÅÃÇËÇÉÔλԆ ÊËÌȹ¾Ë §ÅÊùØ ǺĹÊËÕ ÈÉÇÁ† Àǽ¾Ë À¹ ÊоË ǺӾÃËÇ» ƾ½»Á† ¿ÁÅǼÇÁÅÌÒ¾ÊË»¹»ɹÅùÎɾ† ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÈÉǼɹÅÅÔÈÉÁ»¹ËÁÀ¹† ÏÁÁ¼Ç½¹Áº×½¿¾ËÆÔÎÁƆ »¾ÊËÁÏÁ §ºÒ¹Ø ÊÌÅŹ »ÆÇÊÁ† ÅÔÎǺĹÊËÆÔÎÊɾ½ÊË»ÊÇÊ˹»ÁË ÈÇÉؽùÅÄÆÉÌľ ÅÄÆ ÁÀ ÃÇËÇÉÔÎ ÈǽÌË ƹ ɹÀ»ÁËÁ¾ ÊÁÊ˾ÅÔ¼¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁØ»ɹÂdž ƹÎǺĹÊËÁ¨ÇÉؽùÅÄÆÉ̆ ºÄ¾Â„§ÅÊÃǺĻǽÇÈÉǻǽ”Áʆ ÈÇÄÕÀ̾ËÈÇϾľ»ÇÂÈÉǼɹÅž „°ÁÊ˹Ø »Ç½¹” ƹ Ǻ¾ÊȾоÆÁ¾ ƹʾľÆÁØ ùоÊË»¾ÆÆÇ ÈÁËÕ¾† »Ç»ǽÇÂÁÇÎɹÆÌÖÃÇÄǼÁÁ ÄÅùÃÀ»ºÂ½ºµÆÇÅ


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

|5


6 | ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÎÖÎÁÚÅÊÒΠ› §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ƹ ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»Ç ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ǺӾÃËÇ» ʾÄÕÊÃÁÎ ɹÂÇÆÇ» ºÌ½¾Ë ½ÇÈÇĆ ÆÁ˾ÄÕÆÇƹÈɹ»Ä¾ÆÇºÇľ¾ ÅÄÆ É̺ľÂ ¡À ÆÁÎ ÇÃÇÄÇ ÅÄÆ É̺ľÂ ÈÇÊËÌÈÁË ƹ ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»Ç Á ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× Ǻӆ ¾ÃËÇ» À½É¹»ÇÇÎɹƾÆÁØ » ɹņ ùνÇļÇÊÉÇÐÆÔÎϾľ»ÔÎÈÉdž ¼É¹ÅÅÈÇɹÀ»ÁËÁ×ʾĹÁÊÁÊ˾† ÅÔÀ½É¹»ÇÇÎɹƾÆÁئ¹ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»Ç ʾÄÕÊÃÁÎ ǺҾǺɹÀdž »¹Ë¾ÄÕÆÔÎÁ½ÇÑÃÇÄÕÆÔÎÌÐɾ¿† ½¾ÆÁº̽¾ËƹÈɹ»Ä¾ÆǾҾºÇ† ľ¾ÅÄÆÉ̺ľÂÁÌÐɾ¿½¾† ÆÁÂÃÌÄÕËÌÉÔsÅÄÆÉ̺ľÂ

ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ ›ʾľ ƹžÆÊÃǾ§ÅÊÃÇÂǺ† ĹÊËÁÃʾÆËغÉؼǽ¹ºÌ½¾Ë ÈÇÊËÉǾƹÑÃÇĹƹÌоÆÁ† ÃÇ»¦Ç»Ç¾À½¹ÆÁ¾ºÌ½¾ËÇË»¾Ð¹ËÕ »Ê¾ÅÊǻɾžÆÆÔÅËɾºÇ»¹ÆÁØÅ Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÔÌоºÆÔ¾ùºÁƾ† ËÔÈǻʾÅÈɾ½Å¾Ë¹Å »ËÇÅÐÁʆ ľ½ÄØÁÆÍÇÉŹËÁÃÁÁ§šŸ Ź† Ê˾ÉÊÃÁ¾ ÊÈÇÉËÁ»ÆÔ¾À¹ÄÔ ÊËdž ÄÇ»¹Ø ž½ÁÏÁÆÊÃÁºÄÇÛƹ† ÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ »ÔÈÇÄƾÆ ÅÇƆ ˹¿ËɾÎÖ˹¿¾ÂÇÊÆÇ»ÆǼÇÀ½¹† ÆÁØ ƹйËÔɹºÇËÔÈÇÌÊ˹Æǻþ ÃÉÇ»ÄÁª¾ÂйÊ»ɹÂϾÆËɾɹ† ºÇ˹¾Ë ÑÃÇĹ ÈÇÊËÉÇÂÃÁ †Î ¼Ç½Ç» ¦¹ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ÆǻǼÇ À½¹ÆÁØÁÀɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼǺ׽¿¾† ˹ƹÈɹ»Ä¾ÆÇ ÅÄÆÉ̺ľÂ žÒ¾  ÅÄÆ É̺ľÂ ºÌ½¾Ë »Ô† ½¾Ä¾ÆÇ ƹ ÇÊƹҾÆÁ¾ ÊËÇÄÇ»ÇÂ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ!

˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁÅ Á ÎÇÄǽÁÄՆ ÆÔÅǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å ÅÄÆÉ̆ ºÄ¾ÂsƹÈÉÁǺɾ˾ÆÁ¾ÌоºÆdž ¼Ç ÊÈÇÉËÁ»ÆÇ¼Ç ÃÇÅÈÕ×˾ÉÆǼÇ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ žº¾ÄÁÁÌоºÆdž ƹ¼ÄؽÆÔÎÈÇÊǺÁÂ

ÏÎÑÒÐÎßÒ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÓ ¦¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÇÄÁÃÄÁÆÁ† ÃÁ»¼¡ÊÁÄÕÃÌľ§ÅÊÃÇÂǺņ ÊËÁ ÁÀ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ º×½¿¾Ë¹ »Ô½¾Ä¾ÆÇÅÄÆÉ̺ľÂ¨ÉÁ† ÆØËÇ ɾѾÆÁ¾ Ç ȾɾÈÉÇÍÁÄÁ† ÉÇ»¹ÆÁÁ ÊËÉÇØÒ¾¼ÇÊØ ľоºÆdž ¼ÇÃÇÉÈÌʹ¡ÊÁÄÕÃÌÄÕÊÃÇÂϾƆ ËɹÄÕÆÇ ɹÂÇÆÆÇ ºÇÄÕÆÁÏÔ Èǽ ÈÇÄÁÃÄÁÆÁÃÌ ˹à ùà Ê˹† ÉǾÀ½¹ÆÁ¾ ÈÇÊËÉǾÆÆǾºÇľ¾ ľËƹÀ¹½ ƾÇË»¾Ð¹¾ËÊǻɾ† žÆÆÔÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ › ËɾΆ Ö˹¿ÆÇÅ À½¹ÆÁÁ ÆǻǼÇ ž½Á† ÏÁÆÊÃǼÇ ÌÐɾ¿½¾ÆÁØ ɹÀž† ÊËØËÊØÇÃÇÄÇÈÇžҾÆÁ½ÄØ ÈÉÁ¾Å¹ºÇÄÕÆÔÎÁɹºÇËÔž½† ȾÉÊÇƹŨÉǾÃËÇÅÈɾ½ÌÊÅdž ËɾÆÔ ºÁÇÎÁÅÁоÊùØ ĹºÇɹ† ËÇÉÁØ ɾÆ˼¾Æ†Ã¹ºÁÆ¾Ë Êǻɾ† žÆÆÔ¾ ùºÁƾËÔ ½Á¹¼ÆÇÊËÁÃÁ ÁÃÇÆ;ɾÆφÀ¹Ä¨ÇÄÁÃÄÁÆÁÃÌ ÈĹÆÁÉ̾ËÊØ»»¾ÊËÁ»ÖÃÊÈÄ̹˹† ÏÁ×»¼Ç½Ì

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ËÜÃÎÒÍÈÊÀÌ › ¼Ç½Ì » §ÅÊÃÇ Ǻņ ÊËÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾ ¿ÁÄÁ҆ ÆÔ¾ʾÉËÁÍÁùËÔ»Ô½¹½ÌËʾ† ÅÕ¾ »Ç¾ÆÆÇÊÄÌ¿¹ÒÁÎ Ì»ÇľƆ ÆÔÎ Ê »Ç¾ÆÆÇ ÊÄÌ¿ºÔ ƹ ÊÌņ

ÅÌºÇľ¾ÅÄÆÉ̺ľÂÁʾ† ÅÕØÅ »ÔÆÌ¿½¾ÆÆÔÎ ȾɾʾľƆ Ͼ»ƹ ÅÄÆÉ̺ľÂ£ÉÇž ËÇ¼Ç ÌÄÌÐÑÁËÕ¿ÁÄÁÒÆÔ¾ÌÊÄdž »ÁØ ÊÅǼÌË ʾÅÕÁ ÄÁûÁ½¹Ëdž ÉÇ»оÉÆǺÔÄÕÊÃǹ»¹ÉÁÁ Ãdž ËÇÉÔÅ »Ô½¾ÄؾËÊØ  ÅÄÆ É̆ ºÄ¾Â ª¾ÉËÁÍÁùË ƹ ÅÄÆ É̆ ºÄ¾Â ½ÄØ ÈÇÃÌÈÃÁ û¹ÉËÁÉÔ Èdž ÄÌÐÁË ǽƹ ʾÅÕØ »¾ÉÆ̻ѹØÊØ Ê£É¹Âƾ¼Çª¾»¾É¹ › ù¿½ÇÅ ʾÉËÁÍÁù˾ Ìù† À¹ÆɹÀžÉ¼ÇÊÈǽ½¾É¿ÃÁÊÌо† ËÇÅÊÇÊ˹»¹ʾÅÕÁÁÆÇÉŹËÁ»¹ ÊËÇÁÅÇÊËÁ û¹½É¹ËÆǼÇ žËɹ Ê ÌоËÇÅ ÈÇ»Ôѹ×Ò¾¼Ç ÃÇÖÍÍÁ† ÏÁ¾Æ˹ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÇ ½ÄØ §Å† ÊÃÇÂǺĹÊËÁ»ɹÀžɾ ËÔÊ É̺û Å ª¾ÉËÁÍÁùËÔ ºÌ½ÌË »Ô½¹ÆԼɹ¿½¹Æ¹ÅÌ¿¾»¹Èɾ† ľ Á ÇÆÁ ÊÅǼÌË » ºÄÁ¿¹ÂѾ¾ »É¾ÅػԺɹËÕƹÉÔÆþ¿ÁÄÕØ ÈÇÆɹ»Á»ÑÁ¾ÊØû¹ÉËÁÉÔ

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÌ «»ÇÉоÊÃǼÉÌÈÈÇÂÊÃÌÄÕÈËdž ɹ ª¾É¼¾Ø ¦ÇÉÔѾ»¹ À¹»¾ÉѾÆ »¹¿ÆÔÂÖ˹ÈɹºÇËÔƹ½ȹÅ؈ ÆÁÃÇÅËÉÌ¿¾ÆÁùÅËÔĹ›Ê¾½¾† »ØËÕÖľžÆËÇ»ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁÁÀ† ¼ÇËǻľÆÔÁÀ¼ÄÁÆÔ»ƹËÌɹÄՆ ÆÌ× »¾ÄÁÐÁÆÌ Á ƹйË ÈÉÇϾÊÊ Ⱦɾ»Ç½¹ÍÁ¼ÌÉ»ž˹ÄÄ›ȹɆ þÃÌÄÕËÌÉÔ§ÃËغÉÕÊÃǼÇÇÃÉ̆ ¼¹Á½¾ËÇÍÇÉÅľÆÁ¾ÁÊÃÌÊÊË»¾Æ† ÆǼÇÃÌɼ¹Æ¹ÁÌÊ˹Æǻù¹ÉÎÁ† ˾ÃËÌÉÆÇ ÇÊÆÇ»Ô ÅÇÆÌžÆ˹ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇØËÁ»Ê×˾ÉÉÁËÇÉÁÁ žÅÇÉÁ¹ÄÕÆǼÇÃÇÅÈľÃʹªÇÀ† ½¹ÆÁ¾ ȹÅØËÆÁù ËÉÌ¿¾ÆÁùÅ ËÔĹÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØÈÇÄÆÇÊËÕ×

„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅ ÁÊËÇÐÆÁÃÇÅÁÆÍÇÉŹÏÁÁ½ÄØÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÁÈÉdž ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÇËɹÊÄÁ ž¿¾Å¾ÊØÐÆÇ »ÔÎǽØË˾ŹËÁоÊÃÁ¾ÆÇžɹ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ÈÇÄÆdž ϾÆÆÇɹÊÃÉÔËÕǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ×˾ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺ ÌйÊËÆÁùÎÉÔÆù ÈÉÁ»¾ÊËÁÊɹ»ÆÁ˾ÄÕÆÌ×˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕ Á ùоÊË»¾ÆÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ©¾½¹ÃÏÁØ„ªËÉdž¼¹À¾ËԔÁÆÍÇÉÅÁÉ̾Ë»¹Ê Ç ˾ŹËÁþ Èɾ½ÊËÇØÒ¾¼Ç ÆÇžɹ Á ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Ë ÈÉÁÆØËÕ ÌйÊËÁ¾ ɹÀžÊËÁ» ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ×

Òåìà íîìåðà: ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÔÀÑÀÄÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ Äàòà âûõîäà: 26 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Öåëåñîîáðàçíîñòü ©¹ÀžҾÆÁ¾ ɾÃĹÅÆÇ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ » ˾Ź† ËÁоÊÃÇÅ »ÔÈÌÊþ ÁÀ½¹ÆÁØ Ø»ÄؾËÊØ ÌÆÁùÄÕÆÇ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ×ÊÇǺÒÁËÕÇÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎÈɾÁÅ̆ Ò¾ÊË»¹ÎÈÉǽÌÃÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»Äؾ† ÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾Â ½ÄØÌÀÃÇÂϾľ»ÇÂÐÁ˹† ˾ÄÕÊÃǹ̽ÁËÇÉÁÁ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÇÂÁžÆÆÇ» ËÇÅ»Á½¾ÈÉǽÌÃÏÁÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇÃÇËÇÉÇź̽¾Ë ɹÀžҾƹ»˾ŹËÁоÊÃÇÅǺÀÇɾ

ƹ ºÄ¹¼ÇË»ÇÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÈÇ¿¾Éˆ »Ç»¹ÆÁØ ÇÅÁо ¦¹ ʾ¼Ç½ÆØц ÆÁ ½¾ÆÕ ÃÇÅžÉоÊÃÁÅÁ Ǻ† Ò¾ÊË»¾ÆÆÔÅÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÅÁÁ йÊËÆÔÅÁ ÄÁϹÅÁ ȾɾÐÁÊľÆÇ  ÅÄÆ É̺ľÂ «ÇÉ¿¾ÊË»¾Æ† ÆǾÇËÃÉÔËÁ¾žÅÇÉÁ¹Ä¹ƹž† оÆÇƹŹØ

ÎÑÎÁÎ ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ › ¼Ç½Ì » §ÅÊÃÇ Ǻņ ÊËÁ ºÌ½¾Ë ÈÉÇ»¾½¾ÆÇ ÃÇÅÈľÃʆ ÆǾ ǺÊľ½Ç»¹ÆÁ¾ Éؽ¹ ˾ÉÉÁ† ËÇÉÁ ÃÇËÇÉÔÅÅÇ¿¾ËºÔËÕÈÉÁ† ʻǾÆ Ê˹ËÌÊ ÇÊǺÇ ÇÎɹÆؾÅÔÎ ÈÉÁÉǽÆÔÎ ÀÇÆ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ ÀƹоÆÁØ ÊÇǺÒÁÄÁ»Ç»ËÇÉÆÁà » ¥ÁÆʾÄÕÎÇÀÈÉǽ¾ ¶ËÇ ˹ÃÁ¾ ǺӾÃËÔ ùà ȹÅØËÆÁà ÈÉÁÉdž ½Ô„¡ÉÇ»ÊÃÁ¾¸ÉԔÁÇÀ¾ÉÇ«¾† ÆÁÊ » £ÉÌËÁÆÊÃÇÅ ɹÂÇƾ ÈÉÁ† ÉǽÆÔ À¹Ã¹ÀÆÁà „¥¹Æ¼ÌËÊÃÁ” » ¦¹ÀÔ»¹¾»ÊÃÇÅ ɹÂÇƾ ¹ ˹Æ ¿¾ ˾ÉÉÁËÇÉÁØ ½ÄØ ɹÊÑÁɾÆÁØ ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾¼Ç ½¾Æ½ÉÇȹÉù » §ÅÊþ ›Ç »É¾ÅØ ǺÊľ½Ç»¹ÆÁØ ÌоÆÔ¾ ÈÉÇ»¾½ÌË ÈÇľ»Ô¾ ÖÃʆ Ⱦ½ÁÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔÈÇÇϾÆþ ÊÇÊËÇØÆÁØ˾ÉÉÁËÇÉÁš̽ÌË˹Æ ¿¾ÈÉÇ»¾½¾ÆÔ¼¾ÇÅÇÉÍÇÄǼÁо† ÊÃÁ¾ ÈÇл¾ÆÆÔ¾ ºÇ˹ÆÁоÊÃÁ¾ ĹƽѹÍËÆÔ¾ Á ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ƹºÄ×½¾ÆÁØ › ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾† ÅØ»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÇÈɾ½¾Ä¾† ÆÇʾÅÕÇÊǺÇÇÎɹÆؾÅÔÎÈÉÁ† ÉǽÆÔÎ ˾ÉÉÁËÇÉÁ ɾ¼ÁÇƹÄՆ ÆǼÇÀƹоÆÁØ ¤ÃÁµÇºÅ½µÀµÁ½ÂǺźÇ Ƶ¾Ç÷½ÆöÆÇ·ºÂÂÐÊ ¿ÃÅźÆÄùºÂÇ÷

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ ¨ÉÁ ɹÀžҾÆÁÁ ɾÃĹÅÆǼÇ Źþ˹ ÇÈɾ½¾† ľÆÆǼÇ ɹÀžɹ »Ô ÈÇÄÌй¾Ë¾ Ê˹ËÕ× ˹ÃǼÇ ¿¾ ǺӾŹšžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃdž »¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÇʻǾÂÃÇÅȹÆÁÁ ÈÉǽÌÃÏÁÁ ½¹ËÕÃĹÊÊÁÍÁùÏÁ×­™ª™¦´®¥™«ž©¡™¤§› ÌùÀ¹ËÕ ùÃÁ¾»Á½ÔÈÉǽÌÃÏÁÁÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ ÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ÊÈÉÇÊÇÅ ÁÀÌÐÁËÕ ÊÇÊËÇØÆÁ¾ ÉÔÆù ­™ª™¦´® ¥™«ž©¡™¤§› » §ÅÊþ Á ÅÆǼǾ ½É̼Ǿ

Ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà ¶ËÇË»¹ÉÁ¹ÆËɹÀžҾÆÁØÈÇÀ»ÇÄÁË»¹Å sÊÖÃÇÆÇÅÁËÕ½¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» sÈÇÄÌÐÁËÕ»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»ÇÂÐÁ˹˾ÄՆ ÊÃǹ̽ÁËÇÉÁÁ s ÈÉÁ»Ä¾ÐÕ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ʾ¼Å¾Æ˹ ÐÁ† ˹˾ľÂ ¼¹À¾ËÔ s ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÇËɹÊÄÁ ¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇ ƾ »Ê¾ ÊÇǺҾÆÁØ ÅǼÌË ƾÊËÁ ÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØ ÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉÇ»¹† ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ šÇľ¾ ÈǽÉǺÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ× »Ô ÅÇ¿¾Ë¾ ÈÇÄÌÐÁËÕÈÇ˾ľÍÇƹņ † Ç˽¾Ä „ªËÉdž¼¹À¾ËԔ ÁÄÁ††† šÌ½¾Å ɹ½Ô ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ ɹÀ»ÁËÁ× »¹Ñ¾¼Ç ºÁÀƾʹ


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

|7


8 | ÑÒÐÎÉÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ| ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

ÈÍÄÅÊÑ ÖÅÍ ÍÀ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄØ ËÇ¼Ç ÐËǺÔ Èɹ»ÁÄÕÆÇ ÇÉÁ¾Æ† ËÁÉÇ»¹ËÕÊØ ƹ ÉÔÆþ » ȾÉÁǽ ÃÉÁÀÁ† ʹ ƾǺÎǽÁÅÔ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÈÇÆØËÆÔ¾ ½ÄØ »Ê¾Î ÇÉÁ¾ÆËÁÉÔ ÃÇËÇÉÔ¾ ǺӾÆ ËÁ»ÆÇÈɾ½Ê˹»ÄØ×ËϾÆÇ»Ì×ÊÁË̹ÏÁ× «¹ÃÁÅоËÃÁÅÁƽÁùËÇÉÇÅÅÇ¿¾ËºÔËÕ ʻǽÆÔ Áƽ¾ÃÊ Ï¾Æ ÈÇùÀÔ»¹×ÒÁ ǺÒÌ× ÊÁË̹ÏÁ× ƹ ÉÔÆþ ÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»¡ÊÎǽØÁÀÖËǼÇÅÔ» É̺ÉÁþ „ªËÉÇÂÅÇÆÁËÇÉÁƼ” ǽÁÆ ɹÀ » ½»¾ ƾ½¾ÄÁ ºÌ½¾Å ÈÉǽÇÄ¿¹ËÕ Èɾ½Ê˹»ÄØËÕÁƽ¾ÃÊϾÆƹÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ»§ÅÊþ

¡Æ½¾ÃÊϾÆsÖËÇÁƽÁùËÇÉÍÁƹÆÊdž »ÇÂÊ˹ËÁÊËÁÃÁ›ƹѾÅÊÄÌй¾ÇÆÇËɹ† ¿¹¾ËÌÉÇ»¾ÆÕϾÆ»¼ÉÌÈȾÇÊÆÇ»ÆÔÎŹ† ˾ÉÁ¹ÄÇ»½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÃÁÉÈÁÐ º¾† ËÇÆ ϾžÆË Ê˾ÃÄÇ ž˹ÄĶËÇËÁƽ¾ÃÊ »ÔÊËɹÁ»¹¾ËÊØÁÊÎǽØÁÀ½¹ÆÆÔÎÃÇÅȹ† ÆÁ À¹ÆÁŹ×ÒÁÎÄÁ½ÁÉÌ×Ò¾¾ÈÇÄÇ¿¾† ÆÁ¾ƹÉÔÆþ sÈÇÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ»ù¿† ½ÇÅʾ¼Å¾Æ˾ÈǼÉÌÈȾËÇ»¹ÉÇ»°ËǺÔ ÈÉÇÊËÇ ÈǽÊоË ºÔÄ ƹ¼Äؽƾ¾ ɹÀɹ† ºÇ˹ÆÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¼ɹÍÁà ÃÇËÇÉÔ½¾† ÅÇÆÊËÉÁÉ̾˽»Á¿¾ÆÁ¾ϾÆÀ¹Èɾ½Ê˹»† ľÆÆÔÂȾÉÁǽ

› ùоÊË»¾ º¹ÀǻǠ»¾ÄÁÐÁÆÔ ÈÉÁ† ÆÁŹ¾ËÊØ Êɾ½Æ¾¾ ÀƹоÆÁ¾ ϾÆÔ À¹ ƾ½¾Ä× ƹ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÌ× ¼ÉÌȆ ÈÌ ËÇ»¹É¹ ǽÆÇ ŹÉÃÁ ǺӾŹ Ê ÌоËÇÅ ¦ª ÁÄÁ º¾À Á ƾÃÇËdž ÉÔÎ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎ ÌÊÄ̼ ƹÈÉÁ† Å¾É ½ÇÊ˹»ÃÁ ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ™ ÁžÆÆÇ º¾ËÇÆ ËÇ»¹ÉÆÔ s¥  º¾À ½Çº¹»Çà Á º¾À ½ÇÊ˹»ÃÁ ÃÁɆ ÈÁÐ¥ÈÉÇÊËÇ º¾À½ÇÊ˹»ÃÁÁɹÀ† ¼ÉÌÀÃÁ Ê˾ÃÄÇ¥ »ƹɾÀþ ϾžÆË ¥ Ë »žÑùΠž˹ÄÄ¹ÉŹË̆ ɹœª ʦª 

ÒÀÁËÈÖÀ ÖÅÍ ¿ÊÀ

«ª£¤²¤»= œ®œ

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁÎÊÉÎʾ¼ÌÉ×ŨÍÌËǼÍÎÄÓ ÌϽüÈ 

¦ÄÌËÄÓ¨ ËÌÊÍÎÊÅ ÌϽüÔÎ­ÎÁÆÇʨ ÌϽüÈ

             

²ÁÈÁÉΨ ÌϽüÎ¨ÁμÇǼÌȼÎÏ̼Ÿ­%NN ÌϽüÎ

      

ÃÐÀÔÈÊÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÑÐÅÄÍÈÕ ÖÅÍ ÏÎ ÒÎÂÀÐÍÛÌ ÃÐÓÏÏÀÌ Â Ã. ÎÌÑÊÅ ÁÅÒÎÍ 

   

 

 

 

 

 

 

  ÀÐÌÀÒÓÐÀ ¥¾Ë¹ÄÄ¹ÉŹËÌ É¹œª  Á¹Å¾ËÉ Ë

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

    

 

 

 

  

  

 ªË¾ÃÄÇ¥ û Å ÅÅ 

£ÁÉÈÁÐ¥ ÑË ÈÉÇÊËÇÂ

ÊÈÐÏÈ×, ÑÒÅÊËÎ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100   

 

 

   

 š¾ËÇÆËÇ» ¹ÉÆÔ ¥ Ã̺Å¯¾Å¾ÆË¥ ËÖÅÌÅÍÒ

«ºÂÐÄŽ·º¹ºÂзÅȶÀÔÊÃÆѨqÆź¹ÂÔÔ˺µ ÃÆѪq¹µÇµ

›ÔѾÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÆÔ¾ Ê»¾½¾ÆÁØ ÇËɹ¿¹×Ë ŹÃÊÁŹÄÕÆÇ ǺӾÃËÁ»ÆÌ× ϾÆÇ»Ì× ÊÁË̹ÏÁ× ƹ ÉÔÆþ ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» »§ÅÊþ§ÆÁÈɾ½Æ¹ÀƹоÆÔ½ÄØÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ ÐËǺÔľ¼Ð¾ÇÈɾ½¾ÄÁËÕÊØÈǺ¹ÀÇ»ÔÅ»¾ÄÁÐÁƹŠ ιɹÃ˾ÉÁÀÌ×ÒÁÅÌÉÇ»¾ÆÕϾÆƹÇÊÆÇ»ÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ


ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #14 (510) 12.04.10

|9

รŠร€รŠรˆร… รŽรŠรร€ ร‚ร›รรร€ร’รœ?

รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ยจยพร‰ยปร”ร‚ยนร‰ยผรŒร…ยพร†ร‹ยปรˆร‡ร„ร•ร€รŒยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”รŽร‡รƒร‡ร†sร–ร‹ร‡ร–รŠร‹ยพร‹รรยพรŠรƒรยพร ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรยพ รƒยนรยพรŠร‹ยปยน ร‡รƒร†ร‡ รร€ รˆร„ยนรŠร‹รรƒยน ยฟยพ ยปร”ยผร„ร˜ยฝรร‹ ร‡รรรรยนร„ร•ย† ร†ร‡รร†ยพร‹ร‰ยพยบรŒยพร‹รŠรร„รˆร‡รŒรŽร‡ยฝรŒ รรŽร†ยพร†ยนยฝร‡รƒร‰ยนรŠรร‹ร•ยงรƒร†ยนรร€ยฝยพร‰ยพยปยนร ยจย›ยฎร‡ยบร„ยนยฝยนร—ร‹ยปร”รŠร‡รƒร‡ร‚ยผยพร‰ร…ยพร‹รรร†ร‡รŠร‹ร•ร— รŽร‡ร‹ร˜รˆร‰รยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”รŽยปรˆร‡ย† ร…ยพร’ยพร†รรร†รรƒร‡ยผยฝยนร†ยพยบร”ยปยนยพร‹ย„รˆยนร‰ร†รรƒร‡ยปร‡ยผร‡ร–รรยพรƒร‹ยนย” ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ยนร˜ ยฝร‰ยพยปยพรŠรร†ยน ยฝร”ร‘รร‹ ยฝยนยฟยพ รˆร‡ยฝ ร‹ร‰ยพร…ร˜ รŠร„ร‡ร˜ร…ร ร„ยนรƒยน รƒรŠร‹ยนร‹ร รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ย† ร†ร”ยพร„ยนรƒรยนร‹ร…ร‡รŠรยพร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพยฝร‡ย†ร„ยพร‹ยฐร‹ร‡รƒยนรŠยนยพร‹รŠร˜ยฝร‡ร„ยผร‡ยปยพรร†ร‡รŠร‹ร ร‹ร‡รŒร‡รƒร‡ร†ยจย›ยฎรŠร‰ร‡รƒร–รƒรŠรˆร„รŒยนร‹ยนรรรยปรŠร‰ยพยฝร†ยพร…ย†ร„ยพร‹ รŒยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”รŽ ย†ร„ยพร‹ยฑรŒร…ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพรŠยปร‡ร‚รŠร‹ยปยนร‡รƒร†รŒรˆร‰รยฝยนยพร‹รŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆยนรƒยพร‹ รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒ ร‹ร‰ร‡ร‚ร†ร‡ยพ ร‡รŠร‹ยพรƒร„ยพร†รยพ ร‡ยบยพรŠรˆยพรรยปยนยพร‹ รŽร‡ร‰ร‡ร‘รŒร— ร‘รŒร…ร‡รร€ร‡ร„ร˜ย† รรร—ร„ร—ยบร”ร…ร‡รƒร†ยนร…ยžร’ยพร‡ยฝรร†ยนร‰ยผรŒร…ยพร†ร‹ยปรˆร‡ร„ร•ร€รŒยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร‡ยผร‡ร‡รƒร†ยนs ยฝยพร‰ยพยปร‡ร†ยพร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŠร‹ยนร‹รรร†ร‡ รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒยปร‡ร‹ร„รรรยพร‡ร‹ยจย›ยฎร†ยพรˆร‰รร‹ร˜ยผรยปยนย† ยพร‹รˆร”ร„ร•รยผร‰ร˜ร€ร• ร†ร‡ร†ยพร…ยนร„ร‡ยปยนยฟร†ร”ร…ยนร‰ยผรŒร…ยพร†ร‹ร‡ร…ยปรˆร‡ร„ร•ร€รŒร‡รƒร‡ร†ยจย›ยฎ ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜รรŽรŠร‰ยนยปร†รร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร†รร€รƒยนร˜รยพร†ยน ย›รร‹ร‡ยผยพยปร”ยบรร‰ยนร‹ร•ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ยปยนร…


10 | ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ| ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÅÒÅÉ ÃÀÇÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ¿º½Ñ½ÅÀ½‘ ¥¸ÀĽÅƺ¸ÅÀ½ʽż½È¸›ÔÈÇÄƾÆÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɹºÇËÈÇǺӾÃËÌ„œ¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁ¾Ê¨ÉÁÁÉËÔÑÕ¾«¹»ÉÁоÊÃǼÇ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ”  ¿º½Ñ½ÅÀ½ÆÇÈƺ½¼½ÅÀÀÉÇÆÉƹ¸¿¸ÂËÇÆ Ÿ¸Â¸¿ÏÀ™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁØ«¹»ÉÁоÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ ˜¼È½É §ÅÊùØǺĹÊËÕ «¹»ÉÁоÊÃÁÂɹÂÇÆ ÉÈ«¹»ÉÁоÊÃǾ ÌĤ¾ÆÁƹ ùº ¨ËÂƺƼÀʽÃÔ¨ÇÊËǻǷÉÁ¡»¹ÆÇ»ÁРˆ†† ¢ÆÅʸÂÊÓ¥ÁÎÁ¾ÆÃÇ™Æƹ›Ä¹½ÁÅÁÉǻƹ ˆ†† NJIJFOLP@BW!NBJMSV ©ÇÆÉƹȸ¿Ä½Ñ½ÅÀ׿¸Â¸¿¸ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ ©Ê¸ÊËÉƾƹÐÁƹÄÊØ ¥¸ÀĽÅƺ¸ÅÀ½ÃÆʸ›ÔÈÇÄƾÆÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË ÈÇǺӾÃËÌ„œ¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁ¾Ê¨ÉÁÁÉËÔÑÕ¾«¹»ÉÁоÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁ† ȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ”  ÉÊÆÏÅÀÂÌÀŸÅÉÀÈƺ¸ÅÀמÊËÆÔº׽¿¾Ë ©ËÄĸÌÀŸÅÉÀÈƺ¸ÅÀ× É̺ ¤½ÉÊÆÇÈƺ½¼½ÅÀ×ȸ¹ÆÊ«¹»ÉÁоÊÃÁÂɹÂÇÆ Ê¨ÉÁÁÉËÔÑÕ¾ §È½¼ÆÉʸºÃ½ÅÀ½ÂÆÅÂËÈÉÅÆÁ¼ÆÂËĽÅʸÎÀÀº¾ÊÈĹËÆÇ ƹÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÅʹÂ˾§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ„§ÅÊùؼ̺¾ÉÆÁؔ XXXPNTLQPSUBMSVÁÄÁÈǹ½É¾ÊÌÀ¹Ã¹ÀÐÁù §È½¼ÆÉʸºÃ×½ÄÓ½ÇȽÀÄËѽÉʺ¸ƾÈɾ½ÇÊ˹»ÄØ×ËÊØ ¦¹½ÉǽϽÅÀ½¿¸×ºÂÀ»ɹÀžɾsÉ̺ ¦¹½ÉǽϽÅÀ½ÂÆÅÊȸÂʸ§º¾ÊȾоÆÁ¾ÁÊÈÇÄƾÆÁØÃÇÆËɹÃ˹ sÉ̺ ­¸È¸ÂʽÈÀÉÊÀ¸ȸ¹ÆÊ›ÔÈÇÄÆÁËÕɹºÇËÔÊ»ÇÁÅÁÊÁĹÅÁÁÊɾ½† ÊË»¹ÅÁ»ǺӾž ùоÊË»¾Á»ÊÉÇÃÁ Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÆÔ¾ÈÇÄÇ¿¾ÆÁØÅÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÇÂùÉËÔ »ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÌË»¾É¿½¾ÆÆÇÂÈÉǾÃËÆdž ÊžËÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁ¾Â œ§ª« ª¦Á¨ÁÁÆÔÅÁ˾Îɾ¼Ä¹Å¾Æ˹ÅÁ

¦È»¸ÅÀ¿¸ÊÆÈ™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁØ«¹»ÉÁоÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇ ɹÂÇƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ §ÈÀ½Ä¿¸×ºÆÂtÈǹ½É¾ÊÌÀ¹Ã¹ÀÐÁù

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÍÀÐÓÆÍÛÕ ÑÅÒÅÉ ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ¥¸ÀĽÅƺ¸ÅÀ½ʽż½È¸›ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾ† ÅÇÆËÌƹÉÌ¿ÆÔÎʾ˾ÂÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁØĹºÇɹËÇÉÆǼÇÃÇÉÈÌʹ’ Ÿ¸Â¸¿ÏÀÂœ§¬›¨§„§ÅÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÈÌ˾ ÊÇǺҾÆÁؔ ˜¼È½É ¼§ÅÊà ÈÉ¥¹ÉÃʹ à ˆ††† ¢ÆÅʸÂÊÓ¤Ìƾ»ª¾É¼¾Â™Ä¾ÃʹƽÉÇ»ÁÐ -VOFW4"!PNHVQTSV ÉÊÆÏÅÀÂÌÀŸÅÉÀÈƺ¸ÅÀ×;½¾É¹ÄÕÆÔº׽¿¾Ë ©ÇÆÉƹȸ¿Ä½Ñ½ÅÀ׿¸Â¸¿¸À¹ÈÉÇÊÃÇËÁÉÇ»Çà  ÉÊÆÏÅÀÂÌÀŸÅÉÀÈƺ¸ÅÀ×Êɾ½ÊË»¹;½¾É¹ÄÕÆǼǺ׽¿¾Ë¹ ®½Å¸ÂÆÅÊȸÂʸËÔÊÉ̺ ¥¸ÀĽÅƺ¸ÅÀ½ÃÆʸ›ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇÆËÌ ƹÉÌ¿ÆÔÎʾ˾ÂÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁØĹºÇɹËÇÉÆǼÇÃÇÉÈÌʹ’ ¤½ÉÊÆÇÈƺ½¼½ÅÀ×ȸ¹ÆÊ ¼§ÅÊà ĹºÇɹËÇÉÆÔÂÃÇÉÈÌÊ ’ÈÇÈÉ¥¹ÉÃʹ ÃÇÉÈÌÊƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁÊË̽¼ÇÉǽù ©ÈÆÂÀÇÈƺ½¼½ÅÀ×ȸ¹ÆÊt¼ §ÆÈ×¼ÆÂÆÇøÊÓ»ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎÉ̺ÄØÎ À¹͹ÃËÁоÊÃÁ»ÔÈÇÄƾÆÆÔ¾ ǺӾÅÔɹºÇËÈÇÊľÈǽÈÁʹÆÁعÃ˹»ÔÈÇÄƾÆÆÔÎɹºÇË ÍÇÉŹ £ª† ÊÈɹ»ÃÁ»ÔÈÇÄƾÆÆÔÎɹºÇËÁÀ¹ËɹË ÍÇÉŹ£ª† ÁÊоË̆ ͹ÃËÌɾ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊÅÇžÆ˹ÈǽÈÁʹÆÁØÌùÀ¹ÆÆÔιÃËÇ» ¦¹×¿¸Ê½ÃÔÅÓ½Çøʽ¾À¯¾ÆÔ»À¹Ø»Ã¾½ÇÄ¿ÆÔ»ÃÄ×йËÕÊËÇÁ† ÅÇÊËÕɹºÇË ϾÆÌƹŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¹»ËÇȾɾ»ÇÀÃÁÁÁÀ½¾É¿ÃÁ ¹˹Æ ¿¾»Ê¾ƹÄǼÁ ÈÇÑÄÁÆÔÁ½É̼Á¾ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔ¾ÈĹ˾¿Á ¦È»¸ÅÀ¿¸ÊÆÈÊÆȻƺœ§¬›¨§„§ÅÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÌÆÁ»¾É† ÊÁ˾ËÈÌ˾ÂÊÇǺҾÆÁؔ ¨¸¿Ä½Ñ½ÅÀ½ÀÅÌÆÈĸÎÀÀ¿¸Â¸¿ÏÀÂÆļ §Æ¼¸Ï¸ÂÆÅÂËÈÉÅÓÍ¿¸×ºÆ ¤ÃÁµÇºÅ½µÀµÁXXXUFOEFSFSSV

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏËÎÙÀÄÊÈ ÏÎ ÒÅÍÄÅÐÀÌ È ÇÀÊÓÏÊÀÌ HTTP://WWW.OMSKZAKAZ.RU/ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ ÑÀÉÒ ÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÈ ÇÀÊÀÇÎÂ.

HTTP://WWW.I-TENDERS.RU/ ÒÅÍÄÅÐÛ, ÏÎÑÒÀÂÊÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ ÒÎÐÃÈ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÇÀÊÓÏÊÈ.

HTTP://ZAKAZ.OMSK.RU/ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ Ã. ÎÌÑÊÀ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÇÀÊÀÇÎÂ

HTTP://PROCUREMENT.E-MANAGEMENT.RU/ ÇÀÊÓÏÊÈ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ È ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÀÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ.

HTTP://WWW.ZAKUPKI.GOV.RU/ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ ÐÔ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÏÎ ÇÀÊÀÇÀÌ.

HTTP://WWW.VOLGA-KONKURS.RU/ ÒÅÍÄÅÐÛ ÄËß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ ÐÔ È ÑÒÐÀÍ ÁËÈÆÍÅÃÎ ÇÀÐÓÁÅÆÜß.

HTTP://ZAKUPKA.RU/ ÑÀÉÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ, ÒÅÍÄÅÐÎÂ, ÃÎÑÇÀÊÀÇÎÂ. HTTP://WWW.ROSZAKUP.RU/ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ «ÏÓÁËÈÊÀÒÎÐ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÊÓÏÊÀÕ».

HTTP://TENDER.BPOSD.RU/ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÏÐÎÑ È ÇÀÊÓÏÊÈ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÐÎÑÑÈÈ È ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ.

HTTP://WWW.TENDERER.RU/ ÒÅÍÄÅÐÛ ÏÎ ÐÅÃÈÎÍÀÌ È ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÐÀÇÄÅËÀÌ.

HTTP://WWW.UA-TENDERS.COM/ ÒÅÍÄÅÐÛ ÏÎ ÂÑÅÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ, ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÓ È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÒÅÍÄÅÐÛ.

HTTP://WWW.ONLINECONTRACT.RU/ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÒÎÐÃÈ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ, ÏÎÊÓÏÊÓ ÒÎÂÀÐÎÂ È ÓÑËÓÃ Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÍ-ËÀÉÍ.

HTTP://WWW.ALLTENDERS.KZ/ ÂÅÄÓÙÈÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÏÎ ÒÅÍÄÅÐÀÌ È ÇÀÊÓÏÊÀÌ Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ.

HTTP://WWW.TRADE.SU/ ÒÅÍÄÅÐÛ È ÇÀÊÓÏÊÈ ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÔÎÐÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ.

HTTP://FORUM.TENDERY.RU/ ÏÎÐÒÀË ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÇÀÊÓÏÎÊ: ÏÐÎÊÜÞÐÅÌÅÍÒ, ÒÅÍÄÅÐÛ, ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÈ È ÔÎÐÓÌ.

ÏÎÌÍÈÒÅ, ÊÒÎ ÂËÀÄÅÅÒ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ, ÒÎÒ ÂËÀÄÅÅÒ ÌÈÐÎÌ!


12 | ÑÒÐÎÉÏÐÎÁËÅÌÀ| ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

ÊÓÄÀ ÄÂÈÆÅÒÑß ÈÏÎÒÅÊÀ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨É¾ÀÁ½¾ÆË©­ÅÁËÉÁÂ¥¾½† »¾½¾» ÇËÅ¾Ð¹Ä ÐËÇ ÆÔƾÑÆØØ Êɾ½ÆØØ ÁÈÇ˾ÐƹØ Ê˹»Ã¹ » ÈÉÇϾÆËÇ»¼Ç½Ç»ÔÎÊÄÁÑÃÇŻԆ ÊÇù ÈÇÖËÇÅÌ ƾǺÎǽÁÅÇ »¾É† ÆÌËÕ¾¾ÎÇËغÔƹ½ÇÃÉÁÀÁÊÆÔ ÌÉÇ»¾ÆÕ ½Ç ÈÉÇϾÆËÇ» ¼Ç½Ç† »ÔÎ ™ ¼Ä¹»¹ Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¹ ©­ ›Ä¹½ÁÅÁÉ ¨ÌËÁÆ ½¹Ä ÌÊ˹ÆÇ»ÃÌ ÊǼĹÊÆÇÃÇËÇÉÇ º¹ÆÃÁ ÈÇÄÕÀ̆ ×ÒÁ¾ÊؼÇÊÈǽ½¾É¿ÃÇ ½ÇÄ¿ÆÔ Ì¿¾»¹ÈɾľÈɾ½ÇÊ˹»ÄØËÕÃɾ† ½ÁËÔƹÈÇÃÌÈÃÌ¿ÁÄÕØÈÇÊ˹»† þ ÈÉÇϾÆËÇ» ¼Ç½Ç»ÔÎ Ê ȾɆ »ÇƹйÄÕÆÔÅ »ÀÆÇÊÇÅ ƾ ºÇľ¾ ÈÉÇϾÆËÇ» ¨ÉÁ ÖËÇÅ ŹÃÊÁ† ŹÄÕÆÔ ɹÀžÉ Ãɾ½Á˹ » ɾ† ¼ÁÇƹÎ ÅÇ¿¾Ë ½ÇÊËÁ¼¹ËÕ ÅÁĆ ÄÁÇÆÇ» É̺ľ  » ¥ÇÊû¾ Á ¨¾† ˾ɺÌɼ¾sÅÁÄÄÁÇÆÇ»É̺ľÂ œÄ¹»¹Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¹ÈÇØÊÆÁÄ ÐËÇ »Ô½¹»¹ËÕÊØ À¹ÂÅÔ ºÌ½ÌË ËÇÄՆ ÃÇÈǽÈÇÃÌÈÃÌû¹ÉËÁÉ»Æǻdž ÊËÉÇÂùΧ¿Á½¹¾ËÊØ ÐËÇÖ˹ž† ɹÈǽ½¾É¿ÁËÀ¹ÆØËÇÊËÕ»ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ ËÈÊÁÅÇÀ ¡ÈÇ˾ùsžιÆÁÀÅÅÁÉǻdž ¼ÇÉÔÆù›©ÇÊÊÁÁÇƹÊÌÒ¾Ê˻dž »¹Ä¹½Ç¼Ç½¹ ËǾÊËÕ½ÇLj žÆÔ¦¶¨¹ ÁºÔĹ»ÇÀÉÇ¿½¾Æ¹ » ¼Ç½Ì › ¼Ç½Ì Èɹ»Á† ˾ÄÕÊË»ÇÌÐɾ½ÁÄÇ»ÍÇÉž§™§ ™¼¾ÆËÊË»ÇÈÇÁÈÇ˾ÐÆÇÅÌ¿ÁÄÁ҆ ÆÇÅÌÃɾ½ÁËÇ»¹ÆÁ× ™¡Ÿ£ Ͼ† ÄÕ×ÃÇËÇÉǼÇÊ˹ÄÇǺ¾ÊȾоÆÁ¾ ÈÉÁËÇùÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÔÎɾÊÌɆ ÊÇ» » ÖËÌ Ê;ÉÌ «Ç¼½¹ ¿¾ ƹй† ĹÊÕ ɹÀɹºÇËù ;½¾É¹ÄÕÆÔÎ Á ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÎ Ê˹ƽ¹ÉËÇ» ÈÇ »Ô½¹Ð¾ Á ɾÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ× ÁÈÇ˾ÐÆÔÎ Ãɾ½ÁËÇ» Á×ÄØ ¼»ÊËÌÈÁÄ»ÊÁÄÌ­¾½¾É¹ÄՆ ÆÔÂÀ¹ÃÇÆ/†­ „§ºÁÈÇ˾† þ À¹ÄǼ¾ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ ” Êdž ¼Ä¹ÊÆÇ ÃÇËÇÉÇÅÌ º¹ÆÃÁ ÈÇÄÌÐÁ† ÄÁÈɹ»ÇÃɾ½ÁËÇ»¹Ëռɹ¿½¹Æƹ ÌÄÌÐѾÆÁ¾ ÁÎ ¿ÁÄÁÒÆÔÎ ÌÊÄdž »Á ƹ ÇÊÆÇ»¾ À¹ÄǼ¹ Áž×Ò¾†

ÃÇÄÕϹ ½»ÌÎÃÇÅƹËÆÌ× û¹ÉËÁ† ÉÌ » † û žËÉÇ» ¦Ç žËÉ žËÉÌ ÉÇÀÆÕ ƾ ËÇÄÕÃÇ ÈÇ Ͼ† ƾ ÆÇ Á ÈÇ Ê˹ƽ¹É˹Å ÌÉÇ»ÆØ ¿ÁÀÆÁÄØÊɹ»Æ¾ÆÁØ»©ÇÊÊÁÁ ƹ ǽÆǼÇ оÄÇ»¾Ã¹ ÈÉÁÎǽÁËÊØ ûÅ¿ÁÄÕØ›ɹÀ»ÁËÔÎÊËɹ† ƹÎ » ½»¹†ËÉÁ ɹÀ¹ ºÇÄÕѾ «¹† ÃÁÅǺɹÀÇÅ ÈÇÇϾÆùÅÖÃÊȾɆ ËÇ» ©­¾Ò¾»ÎǽÁË»ÐÁÊÄÇÊËɹÆ Ê ÆÁÀÃÁÅ ÌÉǻƾÅ Ǻ¾ÊȾоƆ ÆÇÊËÁ ¿ÁÄվŠÁ ɹÀ»ÁËÁØ ÁÈdž ˾ÐÆǼÇ Ãɾ½ÁËÇ»¹ÆÁØ ¦Ç ÈÉÁ ÖËÇÅ ÉÇÊÊÁØƾ ÇùÀ¹ÄÁÊÕ ºÇľ¾ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÅÁ «¹Ã ƹ ǽÆǼÇ ÉÇÊÊÁØÆÁƹ ÈÉÁÎǽÁËÊØ »Ê¾¼ÇÇÃÇÄǽÇÄĹÉÇ»À¹½ÇĆ ¿¾ÆÆÇÊËÁÈÇÁÈÇ˾þÄØÊɹ»† ƾÆÁØ ƹ¿Á˾ÄبÇÄÕÑÁs ½ÇÄĹÉÇ» ¤¹Ë»ÁÁ s ½ÇÄņ ÉÇ» ÊËɹÆ ¹È¹½ÆÇ ž»ÉÇÈÔ s †½ÇÄĹÉÇ»¹ÄÕѾ »Ê¾Î»ƾ¹ÃÃÌɹËÆÇÊËÁÁÈÇ˾ÐÆÔÎ ÈĹ˾¿¾ÂÌÑĹ™Å¾ÉÁù

www.acertodecontas.blog.ru

™·ÆǼ¼¹§ÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀ «¼»¼Ç·Í¿¿ķοķ¼É »¼ÀÈɹŹ·ÉÓÄŹ·Ö ºÅÈÊ»·ÇÈɹ¼ÄÄ·Ö ÆÇźǷÃ÷¿ÆÅɼÎÄźÅ ½¿Â¿ÐÄźÅÁǼ»¿ÉŹ·Ä¿Ö œ¼ÈÊÉÓ¾·ÁÂÕη¼ÉÈÖ ¹ÉÅà ÎÉŸÒÆÇ¿»·ÉÓ ÊÈÁÅǼĿ¼ÔÉÅÃÊ ü̷Ŀ¾ÃÊ Ö¹ÂÖÕмÃÊÈÖ ÂÅÁÅÃÅÉ¿¹ÅÃÇÒÄÁ· ļ»¹¿½¿ÃÅÈÉ¿ ¿È»¼Â·ÉÓ ¼ºÅ»ÅÈÉÊÆÄÒûÂÖ ÷ÈÈŹźÅÆÅÉǼ¸¿É¼ÂÖ

«¥©¥]¦¢¦£¦¨¦©© ·¥¤¦›«ªšŸ·ª´¢¨œ ª¥˜¢š˜¨ª ¨«

¼ÇÊØ¿ÁÄÕØÄÁºÇÈÇÄÌоÆÆÔÎÀ¹† ¾ÅÆÔÎ Êɾ½ÊË» Èǽ ÇÈɾ½¾Ä¾Æ† ÆÔ¾ÈÉÇϾÆËÔ ÄØËÇ¼Ç ÐËǺÔÁÈÇ˾ùÌÊȾц ÆÇ ɹÀ»Á»¹Ä¹ÊÕ ËɾºÌ¾ËÊØ »Ô† ÈÇÄÆØËÕ ËÉÁ ÌÊÄÇ»ÁØ ¨¾É»Ç¾ s ƹÄÁÐÁ¾ ¿ÁÄÕØ ½ÇÊËÌÈÆǼÇ ½ÄØ ÈÉǽ¹¿›ËÇÉǾsƹÄÁÐÁ¾½¾Æ¾¼ Ì º¹ÆÃÇ» »Ô½¹×ÒÁÎ Ãɾ½ÁËÔ «É¾ËÕ¾sÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺƹؽÁʆ ÏÁÈÄÁƹ¼É¹¿½¹Æ»ʻǾ»É¾Å¾Æ† ÆÔλÔÈĹ˹ÎÀ¹ÈÉÁǺɾ˾ÆÆǾ »½Çļ¿ÁÄÕ¾§½Æ¹ÃÇƾÈÉÇÑÄÇ ÁžÊØϹ ùüÉØÆÌĽ¾ÍÇÄ褮 ºÔÄÊÈÇÊǺ¾ÆÌÆÁÐËÇ¿ÁËÕÁÈÇ˾† ÃÌƹÃÇÉÆצÇÖËǼÇƾÊÄÌÐÁ† ÄÇÊÕ › ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÇ žɾ Èdž ÅǼĹ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ™¡Ÿ£ ÃÇËdž ÉǾÊÌžÄÇɹÀɹºÇ˹ËÕžιÆÁÀ† ÅÔ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ʽ¾Ä¹ËÕ ÁÈdž ˾ÐÆǾ Ãɾ½ÁËÇ»¹ÆÁ¾ ÈÉÁ»Ä¾Ã¹† ˾ÄÕÆÔÅùýÄغ¹ÆÃÇ» ˹ÃÁ½ÄØ ¼É¹¿½¹Æ¦¾ÊÅÇËÉØƹÆÇ»ÁÀÆÌÁ ºÇÄÕÑÁ¾ ËÉ̽ÆÇÊËÁ ǺҾ;½¾† ɹÄÕƹØÈÉǼɹÅŹ»Ô½¹ÐÁÁɾ† ÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØÁÈÇ˾ÐÆÔÎÃɾ† ½ÁËÇ»Ê˹ĹɹÊÑÁÉØËÕÊØ ŹØ ¼Ç½¹ Èɹ»Á˾ÄՆ ÊË»ÇÅ ©­ ºÔÄÇ À¹Ø»Ä¾ÆÇ ÁÈdž ˾ù » ɾ¼ÁÇƹÎ À¹É¹ºÇ˹Ĺ ¨Ç ½¹ÆÆÔÅ ¥ÁÆɾ¼ÁÇƹ À¹ ¼Ç½¹ ǺӾŻԽ¹ÆÆÔÎÁÈÇ˾ÐÆÔÎÃɾ† ½ÁËÇ»»©ÇÊÊÁÁ»ÔÉÇÊÈÇÐËÁ» ɹÀsÊ ÅÄɽÉ̺»¼Ç† ½Ì½ÇÅÄɽÉ̺»¼Ç½Ì §½Æ¹ÃÇ ½»ÌÃɹËÆǼÇ ÉÇÊ˹ ÁÈdž ˾ÐÆǼÇÃɾ½ÁËÇ»¹ÆÁØ ÃÇËÇÉǼÇ Ç¿Á½¹ÄÁ»¼Ç½Ì ƾÈÇÄÌÐÁ† ÄÇÊÕ¨ÇÊ˹ËÁÊËÁþ ÈÉÇϾÆËÇ» ƹÁºÇľ¾Ǻ¾ÊȾоÆÆÔÎÉÇÊÊÁØÆ »ÊÌÅžÈÇÄÌÐÁÄÁ ÈÉÇϾÆ˹ »Ê¾Î ½¾Æ¾¿ÆÔÎ ½ÇÎǽǻ ËǼ½¹ ùÃÄÁÑÕÈÉÇϾÆËÇ»ʹÅÔÎŹ† ÄÇǺ¾ÊȾоÆÆÔμɹ¿½¹Æ©ÇÊÊÁÁ

À¹ËÇË¿¾ȾÉÁǽÈÇÄÌÐÁÄÁÄÁÑÕ ÈÉÇϾÆ˹ÊÌÅŹÉÆÔνÇÎǽǻ «¹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ ºÇ¼¹ËÔ¾ ¼É¹¿† ½¹Æ¾Ê˹ÄÁ¾Ò¾ºÇ¼¹Ð¾ ¹º¾½ÆÔ¾ ÇÊ˹ÄÁÊջʾ˹ÿ¾º¾½ÆÔ šÇÄÕÑÁ¾ ƹ½¾¿½Ô ÉÇÊÊÁ† ÊÃǾ Èɹ»Á˾ÄÕÊË»Ç »ÇÀÄÇ¿ÁÄÇ ƹÈÉÁÇÉÁ˾ËÆÔÂƹÏÈÉǾÃË„Ç† ÊËÌÈÆǾ ¿ÁÄÕ¾” » ÃÇËÇÉÇÅ À¹† ½¾ÂÊ˻ǻ¹ÆÇ ÇÃÇÄÇ º¹ÆÃÇ» ©¾¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÉǾÃ˹½ÇĿƹºÔĹ ÈÇ»ÔÊÁËÕ ½ÇÊËÌÈÆÇÊËÕ ÁÈÇ˾ÃÁ ›Å¾Ê˾Ê˾ŠƾÊÅÇËÉØƹ;½¾† ɹÄÕÆÔ¾Ê˹ƽ¹ÉËÔÊ˹»ÇÃs† ÈÉÇϾÆËÇ»¼Ç½Ç»ÔÎÁɹÀɹºÇËÃÌ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÎÄÕ¼ÇËÆÔÎÈÉǼɹÅÅ ËÁȹ„ªÇÏÁ¹ÄÕƹØÁÈÇ˾ù” „›Ç† ¾ÆƹØ ÁÈÇ˾ù” „¥ÇÄǽ¹Ø ʾ† ÅÕؔ ¹ ˹ÿ¾ Éؽ¹ ɾ¼ÁÇƹÄՆ ÆÔÎ ÈÉǼɹÅÅ ÁÈÇ˾ÐÆǾ Ãɾ† ½ÁËÇ»¹ÆÁ¾ƾÊ˹ÄÇŹÊÊÇ»ÔŬ º¹ÆÃÇ»ƾλ¹ËÁÄÇɾÊÌÉÊÇ» ¹Ì ƹʾľÆÁØsÊɾ½ÊË»½ÄØÈǼ¹Ñ¾† ÆÁØÃɾ½ÁËÆÔÎÀ¹ÂÅÇ»ŸÁÄÁ҆ ÆÔ¾Ãɾ½ÁËÔ»Ô½¹»¹ÄÁÊÕ»ÊÄ̆ йØÎÁÀƹÌÄÌÐѾÆÁ¾¿ÁÄÁ҆ ÆÔÎÌÊÄÇ»Á ÃǼ½¹Ê˹ÉǾ¿ÁÄÕ¾ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ËÊØ » ùоÊË»¾ Ⱦɻdž ƹйÄÕÆǼÇ»ÀÆÇʹÁÇÆÇ¿¾Ø»† ÄؾËÊØƹÉؽÌÊÆÇ»ÔÅÀ¹ÄǼÇÅ ›ÔØÊÆÁÄÇÊÕ ÐËÇ ÈÉÁ ÊÌÒ¾Ê˻̆ ×ÒÁÎ ÌÊÄÇ»ÁØÎ ÁÈÇ˾ÃÁ ƾÅÆdž ¼ÁÅ ºÇľ¾ ÈÉÇϾÆËÇ» ÉÇÊÊÁ† ØÆ ÅǼÌË ÈÇÀ»ÇÄÁËÕ ʾº¾ »ÀØËÕ Ãɾ½ÁË ƹ û¹ÉËÁÉÌ ªÃ¹ÀÔ»¹¾Ë† ÊØÁɹÀÆÁϹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÊËÇÁÅdž ÊËÁ¿ÁÄÕØÁÃɾ½Á˹¦¹ÈÉÁÅ¾É » ™Ä˹ÂÊÃÇÅ Ãɹ¾ Êɾ½ÆÁ ɹÀ† žÉÁÈÇ˾ÐÆǼÇÃɾ½Á˹ƾÈɾ† »ÔÊÁÄÅÄÆÉ̺ľÂ™»¥ÇÊû¾ ÊÌоËÇņÈÉÇϾÆËÆǼÇȾɻdž ¼Ç»ÀÆÇʹ À¹ÅÄÆÉ̺ľÂ˾dž ɾËÁоÊÃÁ ÅÇ¿ÆÇ ÃÌÈÁËÕ » Èɾ† ½¾Ä¹Î «É¾ËÕ¾¼Ç ËɹÆÊÈÇÉËÆǼÇ

ÄÎÁÐÎÒÀ ÕÓÆÅ ÂÎÐÎÂÑÒÂÀ ¨ÉÁ»ÔÃÑÁ¾¹ÅºÁÏÁÇÀÆÇÊÐÁ† ˹ËÕʾºØ¼É¹¿½¹Æ¹ÅÁʹÅǺdž ¼¹ËÇ ÊËɹÆÔ ÅÁɹ ¹Å¾ÉÁùƆ ÏÔ½¾ÊØËÁľËÁØÅÁ¿Á»ÌË»½Çļ ÄØÆÁÎÃɾ½ÁËÔsÊÈÌËÆÁÃÁ»Ê¾Â ¿ÁÀÆÁÇËÅĹ½¾ÆоÊË»¹½ÇÊ˹Édž ÊËÁ ¹ÁÈÇ˾ù ùÃŹËÕÉǽƹØ ¦Ç»ÇË»¼Ç½ÌƹйÄÊØÅÁÉdž »ÇÂÍÁƹÆÊÇ»ÔÂÃÉÁÀÁÊ »ÔÀ»¹Æ† ÆÔÂǺ»¹ÄÇŽ¾Ñ¾»ÇÂÁÈÇ˾ÃÁ» ª±™£¹¿½ÔÂÈØËÔ¹žÉÁùƾÏ ÇùÀ¹ÄÊØ ½ÇÄ¿¾Æ ÈÇ À¹ÃĹ½ÆÇ À¹Ê»Ç½ÇźÇÄÕѾ оÅÇÆÊËdž Á˦¾»ÔÈĹ˹ÁÈÇ˾ÐÆÔÎÃɾ½Á† ËÇ» ¹Å¾ÉÁùÆϹÅÁ ȾɾÑĹ »Ê¾ ÅÔÊÄÁÅÔ¾¼É¹ÆÁÏÔÁÈÇÊ˹»ÁĹ ¹ºÊÇÄ×ËÆÔÂɾÃÇɽ§ÃÇÄÇÅÁĆ ÄÁÇƹоÄÇ»¾Ã »ÀØ»ÑÁÎÁÈÇ˾І ÆÔ¾Ãɾ½ÁËÔ ÇùÀ¹ÄÁÊÕƾÈĹ˾† ¿¾ÊÈÇÊǺÆÔÅÁÁ»¼Ç½Ì»Ô† ÆÌ¿½¾ÆÔÇÊ˹»ÁËÕ¿ÁÄÕ¾º¹ÆÃÌ žÒ¾ÈÇÐËÁ½»¹ÅÁÄÄÁÇƹ¹Å¾ÉÁ† ùÆÊÃÁÎʾžÂÇËùÀ¹ÄÁÊÕÇËÁÈdž ˾ÐÆǼÇÃɾ½Á˹ÁÁÅÈÉÁÑÄÇÊÕ »¾ÉÆÌËÕÊØƹÉÔÆÇùɾƽ̾Ådž ¼Ç¿ÁÄÕØ ª¹ÅÌ× ȾйÄÕÆÌ× Ê˹ËÁÊËÁÃÌ ÈÉǽ¾ÅÇÆÊËÉÁÉÇ»¹ÄÁ£¹ÄÁÍÇɆ ÆÁØÁ­ÄÇÉÁ½¹ ƾÈĹ˾ÄÕÒÁÃÁ ÃÇËÇÉÔÎ ÊÇÊ˹»ÁÄÁ ÈÉÇϾƆ ËÇ» ÇË »Ê¾Î ½ÇÄ¿ÆÁÃÇ» ÈÇ ª±™ »ϾÄÇśʻØÀÁÊÖËÁÅƹйÄÇÊÕ ÊÁÄÕÆǾÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ÊËÇÁÅÇÊËÁ½Ç† ÅÇ»ÇÈÌÊ˾»Ñ¾¾ÁÈÇ˾ÐÆǾ¿Á† ÄÕ¾ » ÌÊÄÇ»ÁØÎ ÃÉÁÀÁʹ Á ÊÆÁ† ¿¾ÆÁØÊÈÉÇʹÊ˹ÄÇÖÈÁϾÆËÉÇÅ ȹ½¾ÆÁØϾƽÄØƾÃǼ½¹ºÄ¹¼Ç† ÈÇÄÌÐÆÔÎ ÇÃɾÊËÆÔÎ ɹÂÇÆÇ» ™ƾÃÇËÇÉÔ¾º¹ÆÃÁÊ˹ÄÁÁÀº¹»† ÄØËÕÊØ ÇË ½ÇÅÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ ƾ » ÊÁĹÎ ÈÉǽ¹ËÕ ¨ÉÁžÉ Èǽ¹ÄÁ »·¿ÆÇ£¹ÄÁÍÇÉÆÁÁ›¼ÇÉǽ¾ ›ÁÃËÇÉ»ÁÄÄÕ ÊƾÊÄÁ À½¹ÆÁ 


йÊËÕÃÇËÇÉÔÎÌ¿¾ºÔĹ¼ÇËÇ»¹Ã À¹Ê¾Ä¾ÆÁ× ¹ÇÊ˹ÄÕÆÔ¾ƹÈÇÄdž »ÁÆÌÈÇÊËÉǾÆÔ ¨ÇÊľ½ÊË»ÁØÅÁÉǻǼÇÍÁƹƆ ÊǻǼÇÃÉÁÀÁʹÃÇÊÆÌÄÁÊÕÁ©Çʆ ÊÁ× £ÉÁÀÁÊ „ǺÉ̺ÁĔ Ç˾о† ÊË»¾ÆÆÔÅ º¹ÆùÅ ÇÊÆÇ»ÆÇ Áʆ ËÇÐÆÁà ÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ s À¹† ÂÅÔ ƹ ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎ ÉÔÆùÎ ™ ½É̼ÁÎ ÁÊËÇÐÆÁÃÇ» ƾ ƹÑÄÇÊÕ ªÄÇ¿Á»Ñ¹ØÊØÊÁË̹ÏÁØƹÉÔÆþ ÁÈÇ˾ÐÆǼÇÃɾ½ÁËÇ»¹ÆÁØÇùÀ¹† ĹÊÕȾɾ»¾ÉÆÌ˹„»»¾ÉνÆÇŔ žÊÄÁ ÇÃÇÄÇ ÈÇÄÌËÇɹ ľË ƹÀ¹½ º¹ÆÃÁÉÔ À¹½¹»¹ÄÁÊÕ »ÇÈÉÇÊÇÅ Ç ÈÇÆÁ¿¾ÆÁÁ ÈÉÇϾÆËÆÔÎ Ê˹† »Çà ËÇ ˾ȾÉÕ »ÇÀÆÁÃĹ ÈÉÇËÁ† »ÇÈÇÄǿƹØ ˾ƽ¾ÆÏÁØ s ÈǻԆ ѾÆÁ¾ÈÉÇϾÆËÆÔÎÊ˹»Çê˹»† ÃÁ ƹйÄÁ ɹÊËÁ Ê ÇʾÆÁ ¼ «¾Åƾžƾ¾»†¼Ç½¹Î ÉÇÊÊÁØƾ ÇÍÇÉÅÁÄÁ ÇÃÇÄÇ ËÔÊØпÁÄÁÒÆÔÎÃɾ½ÁËÇ» §º† ÒÁ ÁÈÇ˾ÐÆÔ ÈÇÉË;ÄÕ ÉÇʆ ÊÁÂÊÃÁκ¹ÆÃÇ»ƹÃÇƾϼdž ½¹ƹÊÐÁËÔ»¹Ä ËÉÄÆÉ̺ľ ¹ »Ç˻Խ¹Ð¹Ãɾ½ÁËÇ»ÌȹĹ»ƾ† ÊÃÇÄÕÃÇɹÀ½ÇËÔÊØÐÃɾ½Á† ËÇ» »Ê¾¼Ç ƹ ÅÄɽ É̺ľÂ ¥¾Æ¾¾½É̼ÁÎÈÇÊËɹ½¹ÄÁÌйʈ ÆÁÃÁÄÕ¼ÇËÆÔÎÈÉǼɹÅÅ ƹÈÉÁ† Å¾É „›Ç¾ÆƹØÁÈÇ˾ù” „ªÇÏÁ† ¹ÄÕƹØÁÈÇ˾ù” ›Ê»ØÀÁÊÃÉÁÀÁÊÆÇÂÊÁË̹ÏÁ¾Â Èɹ»Á˾ÄÕÊË»ÇÈÇÑÄÇƹ»ÊËɾÐÌ ÁÈÇ˾ÐÆÔÅ À¹¾ÅÒÁùŠ Ì ÃÇËdž ÉÔÎƾ½¹»ÆÇÉǽÁÄÊØ»ËÇÉÇ„ɾ† º¾ÆÇÔ ɹÀɾÑÁ»ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ʾÉËÁÍÁùËƹŹ˾ÉÁÆÊÃÁ ʾ† žÂÆÔ ùÈÁ˹ĽÄØÈǼ¹Ñ¾ÆÁØ Ãɾ½Á˹ÊØÆ»¹Éؼǽ¹©¹† ƾ¾ºÔÄÅÇɹËÇÉÁ½Ǽǽ¹ ¦ÇÖËÇÄÁÑÕǽƹÁÀ¹ÆËÁÃÉÁÀÁʆ ÆÔÎÅ¾É ¹Æ̿ƹÈÉǼɹÅŹ ›ÃÉÁÀÁʺÇÄÕѹØйÊËÕº¹ÆÃÇ» À¹ÃÉÔĹÁÈÇ˾ÃÌž×ÈÉǽÇÄ¿ÁÄÁ À¹ÆÁŹËÕÊØ ÈÇÉؽù º¹ÆÃÇ» §ÆÁÈÇ»ÔÊÁÄÁÊ˹»ÃÁÃɾ½ÁËÇ»¹† ÆÁؽÇs»É̺ÄØÎÁ½Çs »»¹Ä×˾ ÈÉÁоÅÊÉÇÃÁÃɾ† ½ÁËÇ»¹ÆÁØÊÇÃɹËÁÄÁÊÕƹľË ¬¿¾ÊËÇÐÁÄÁÊÕÁÌÊÄÇ»ÁػԽ¹ÐÁ ÁÈÇ˾ÃÁsȾɻÇƹйÄÕÆÔ»ÀÆÇÊ ÇË ÈÉÇϾÆËÇ» ¾¿¾Å¾ÊØÐÆÔ¾ »ÔÈĹËÔ½ÇÈÉÇϾÆËÇ»Ç˽dž Îǽ¹ ÃÄÁ¾Æ˹ §Ë ÈÉÇϾÆËÇ» ǽǺɾÆÆÔÎ Ãɾ½ÁËÇ» ÇÊ˹ÄÇÊÕ ËÇÄÕÃÇÈÉÇϾÆËÇ»

ÏÀÐÀØÞÒ ÄËß ÊÐÅÄÈÒÎÐΠ› ¼ » ùоÊË»¾ ɾѾÆÁØ ǽÆÇ ÁÀ ÈÉǺľÅ ÅÁÆÁÊËÉ ɾ† ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇɹÀ»ÁËÁØ›ÁÃËÇÉš¹† ʹɼÁÆÈɾ½ÄÇ¿ÁĽÇÈÇÄÆÁ˾ÄՆ ÆǾÊËÁÅÌÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÉÔÆùÁÈdž ˾ÐÆǼÇÃɾ½ÁËÇ»¹ÆÁØÊÇÊËÇÉdž ÆÔ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ §Ã¹À¹ÄÇÊÕ ½Ç† ÈÇÄÆÁ˾ÄÕƹØ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆƹØ Èǽ½¾É¿Ã¹ ÈÇÀ»ÇÄÁË ÊÆÁÀÁËÕ Ê˹»ÃÁ ÈÇ ÁÈÇ˾ÐÆÔÅ Ãɾ½Á˹Å ½ÄØ ƹʾľÆÁØ ©ÇÊÊÁÁ ½Ç † ÈÉÇϾÆËÇ» «¹Ã¹Ø »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ

ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØ»ÊÄÌй¾»Ô½¾† ľÆÁØ ¹¼¾ÆËÊË»Ì ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆÇÂÈÇÅÇÒÁ»ɹÀžɾ† ÅÄɽÉ̺ľÂ›ÃÇÆϾ¼Ç½¹ ™¡Ÿ£Ì¿¾ºÔĹÇùÀ¹Æ¹ÈÇÅÇÒÕ ÈÌ˾ŻƾʾÆÁØ»¾¼ÇùÈÁ˹Ä ÅÄɽÉ̺ľÂ»ùоÊË»¾ÇÈĹËÔ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»ÇÅ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇ ÖÅÁÊÊÁÁ¹ÃÏÁÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ Êɾ½ÊË»¹ ÅǼÌË ÈÇÅÇÐÕ » ɾÍÁ† ƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁÁÃɾ½ÁËÇ»›Å¾ÊËÇ Ê˹ÉÇ¼Ç žƾ¾»Ô¼Ç½ÆǼÇÃɾ½Á† ˹ ÌйÊËÆÁÃÁÈÇ˾ÃÁº¾É¾ËÆǻԠÃɾ½ÁËƹÄÌÐÑÁÎÌÊÄÇ»ÁØΚ¹Æ† ÃÁÈÇÃÌȹ×Ë˹ÃǽÇļ™Ì½É̆ ¼ÁÎɹÀ»ØÀÔ»¹×ËÊØÉÌÃÁ½ÄØÈɾ† ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ Ãɾ½ÁËÇ» ƹ ÁÆÔ¾ ϾÄÁ ƹÈÉÁÅ¾É ƹ ÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»ÇÆǻǼÇ¿ÁÄÕØ ¨ÇÊľ ÈÉÁÆØËÁØ Á×ÄØ ¼Ç½¹;½¾É¹ÄÕÆǼÇÀ¹ÃÇƹ„§»Æ¾† ʾÆÁÁÁÀžƾÆÁ»­¾½¾É¹ÄÕÆÔ À¹ÃÇÆ „§º ÁÈÇ˾þ À¹ÄǼ¾ ƾ† ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ ”Ê˹ĹɹÀɹº¹ËԆ »¹ËÕÊØ ÈÉǼɹÅŹ ¼ÇÊÈǽ½¾É¿† ÃÁÁÈÇ˾ÐÆǼÇÃɾ½ÁËÇ»¹ÆÁضËÇ ¹ÃË̹ÄÕÆÇ ˹ÃùÃÌȹÄÁǺӾÅÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹¿ÁÄÕØ›¼Ç½Ì ÈÇÊËÉǾÆÇ ÅÄÆûÅ¿ÁÄÕØ 

» ÆÇغɾ ¼Ç½¹ ƹÈɹ»ÁĹ ÅÄɽ É̺ľÂ » ©ÇÊÊÁÂÊÃÁ š¹Æé¹À»ÁËÁØ ©Çʚ© »ɹÅùÎ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ÈÉǼɹÅÅÔ ÍÁƹÆÊǻǠÈǽ† ½¾É¿ÃÁŹÄǼÇÁÊɾ½Æ¾¼ÇÈɾ½† ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÕÊË»¹ ¥ª¨ ©¹Æ¾¾ ›Æ¾ÑÖ ÃÇÆÇź¹Æà ȾɾÐÁÊÄÁÄ ÅÄɽ ƹ ÈÇ»ÔѾÆÁ¾ ÌÊ˹»† ÆǼÇùÈÁ˹Ĺ©Çʚ© ›ɹÅùÎÆǻǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆÇÂÈÉǼɹÅÅÔÈǽ½¾É¿ÃÁÁÈdž ˾ÐÆǼÇ Ãɾ½ÁËÇ»¹ÆÁØ Èɹ»Á† ˾ÄÕÊË»Ç ©­ ɾÑÁÄÇ »Ô½¾ÄÁËÕ » ¼Ç½Ì ÅÄɽ É̺ľÂ ¡ÀÆÁÎÅÄɽÉ̺ľÂsϾľ† »Ç Ãɾ½ÁË ™¡Ÿ£ ÇÊ˹ÄÕÆǾ s ›Æ¾ÑÖÃÇÆÇź¹ÆÃ̶ËÁÊɾ½ÊË»¹ Èɾ½Æ¹ÀƹоÆÔ ½ÄØ ɾÍÁƹƆ ÊÁÉÇ»¹ÆÁØ ÁÈÇ˾ÃÁ ½ÄØ ÈÉÁǺ† ɾ˾ÆÁØ ÁÈÇ˾ÐÆÔÎ ϾÆÆÔÎ ºÌ† Ź¼º¹ÆÃÇ» Ǻ¾ÊȾоÆÆÔÎËÇÄՆ ÃÇ ÆÇ»ÔÅÁ ÁÈÇ˾ÐÆÔÅÁ Ãɾ½Á† ˹ÅÁ £ÉÇž ËÇ¼Ç ÖËÁ Êɾ½ÊË»¹ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ½ÄØ ɾÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ ÁÈdž ˾ÐÆÔÎ Ãɾ½ÁËÇ» »Ô½¹ÆÆÔÎ ƹ ÈÉÁǺɾ˾ÆÁ¾¿ÁÄÕØƹȾɻÁІ ÆÇÅ ÉÔÆþ ›Æ¾ÑËÇɺ¹Æà ƹйÄ

Í

À ÎÄÍÎÃÎ ÐÎÑÑÈßÍÈÍÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß 22 ÊÂ. Ì ÆÈËÜß. ( ÐÀÇÂÈÒÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ Â ÄÂÀ-ÒÐÈ ÐÀÇÀ ÁÎËÜØÅ) È ÎÊÎËÎ 20 ÄÎËËÀÐΠÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎ ÈÏÎÒÅÊÅ. ÄËß ÑÐÀÂÍÅÍÈß, ÍÀ ÆÈÒÅËß ÏÎËÜØÈ – 300 ÄÎËËÀÐÎÂ, ËÀÒÂÈÈ – 550 ÄÎËËÀÐÎÂ, ÑÒÐÀÍ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÅÂÐÎÏÛ – 17 000-25 000 ÄÎËËÀÐÎÂ.

žÆÕѾоÅ»Èɾ½Ô½ÌÒ¾Å¼Ç½Ì ªÄǿƾ¾»Ê¾¼ÇÈÉÁÑÄÇÊÕ˾ŠÃËÇ ÇÍÇÉÅÁÄÃɾ½ÁËƹÆÇ»ÇÊËÉÇÂÃÌ §ÆÁÈĹËØËÁÀ¹ÊÓ¾ÅÆǾ¿ÁÄÕ¾ ÁÀ¹ÁÈÇ˾ÐÆÔÂÃɾ½ÁË ¹»½¹ÄՆ ƾÂѾÅÈÉÁ½¾ËÊØÇÈĹÐÁ»¹ËÕɾ† ÅÇÆËÆÇ»ÇÂû¹ÉËÁÉԨǽ¹ÆÆÔÅ ¯¾ÆËÉǺ¹Æù ©­ ǺÒÁ Ǻӆ ¾Å ÁÈÇ˾ÐÆÔÎ ¿ÁÄÁÒÆÔÎ Ãɾ† ½ÁËÇ» » ¼Ç½Ì ÊÆÁÀÁÄÊØ ½Ç ÅÄɽÉ̺ľÂ¶ËÇ» ɹÀ¹ žÆÕѾ оÅ»¼Ç½Ì  ÅÄɽÉ̺ľ ¨ÉÁÖËÇÅǺӾÅ Èɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÆÔÎÁÈÇ˾ÐÆÔÎÃɾ† ½ÁËÇ»»É̺ÄØλ¼Ç½ÌÊÇÊ˹† »ÁÄÅÄɽÉ̺ľ ÐËÇ»ɹÀ¹ žÆÕѾ оÅ»¼Ç½Ì »ÁÆdž ÊËɹÆÆÇ»¹Ä×˾s ÅÄɽÉ̆ ºÄ¾Â ÐËÇ»ɹÀžÆÕѾ оÅ» ¼Ç½Ì  ÅÄɽ É̺ľ  ¥ÆǼÁ¾ À¹¾ÅÒÁÃÁ ÊËÇÄÃÆÌÄÁÊÕ Ê ËÉ̽ÆÇÊËØÅÁ ÈÉÁ »ÔÈĹ˾ Èdž Ĺ¼¹×ÒÁÎÊØ º¹ÆùÅ ÈĹ˾¿¾Â › ɾÀÌÄÕ˹˾ ÈÉÇÊÉÇоÆƹØ À¹† ½ÇÄ¿¾ÆÆÇÊËÕ ÉÇÊÊÁØÆ ÈÇ ÁÈdž ˾þ ƹ ƹйÄÇ ¼Ç½¹ ÊÇÊ˹† »ÁĹ ÅÄɽÉ̺¶ËÇ» ɹÀ¹ºÇÄÕѾ оżǽÇÅɹƾ¾ °ËǺÔ ÈÇ»ÔÊÁËÕ ÈĹ˾¿¾† ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ ƹʾľÆÁØ Èɾ† ¿½¾ »Ê¾¼Ç Êɾ½Æ¾¼Ç ÃĹÊʹ œÇ† ÊÃÇÉÈÇɹÏÁØ „š¹Æà ɹÀ»ÁËÁØ Á »Æ¾ÑƾÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇ ½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÁ” ›Æ¾ÑÖÃÇÆÇź¹Æà 

À¹ÃÄ×йËսǼǻÇɹÊÃÇÅžÉо† ÊÃÁÅÁ º¹ÆùÅÁ Á ǺØÀ¹ÄÊØ »Ô† ÃÌȹËÕÌÆÁÎÁÈÇ˾ÐÆÔ¾ǺÄÁ¼¹† ÏÁÁÈǽÈÉÇϾÆËÇ»¼Ç½Ç»ÔÎÈÉÁ ÌÊÄÇ»ÁÁ ÐËÇÖËÁº¹ÆÃÁºÌ½Ì˻Ԇ ½¹»¹ËÕÁÈÇ˾ÐÆÔ¾Ãɾ½ÁËԼɹ¿† ½¹Æ¹ÅÈÇÊ˹»Ã¹Åƾ»ÔѾÈÉdž ϾÆËÇ»¼Ç½Ç»ÔΪ»ÇÁžÉÔ½ÄØ ÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁØÈÉǾÃ˹Èɾ½ÈÉÁ† ÆØÄÇÁ™¡Ÿ£ØÆ»¹Éؼdž ½¹ºÔÄÇÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æǧ™§ „ªËɹÎÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁØ™¡Ÿ£” ª£ ™¡Ÿ£ ÊÌÊ˹»ÆÔÅùÈÁ˹ÄÇÅ ÅÁÄÄÁ¹É½¹É̺ľÂ ÈÉÇϾƆ ˹¹ÃÏÁÂÊËɹÎÇ»ÒÁùÈÉÁƹ½Ä¾† ¿ÁË™¡Ÿ£ ÊÇÌÐɾ½Á˾ÄØÅÁØ»† ÄØ×ËÊØ ™ÊÊÇÏÁ¹ÏÁØ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ º¹ÆÃÇ»Á¦¹ÏÁÇƹÄÕƹØÊËɹÎdž »¹Ø ¼ÁÄÕ½ÁØ §ÊÆÇ»ÆÔÅÁ »Á½¹† ÅÁ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁª£„™¡Ÿ£” Êdž ¼Ä¹ÊÆǾ¾ÌÊ˹»Ì Ø»ÄØ×ËÊØȾɾ† ÊËɹÎÇ»¹ÆÁ¾ ÊËɹÎÇ»¹ÆÁ¾ Á Êdž ÊËɹÎÇ»¹ÆÁ¾Ãɾ½ÁËÇɹÇË̺Ôˆ ù ÃÇËÇÉÔ ÅÇ¿¾Ë »ÇÀÆÁÃÆÌËÕ » ɾÀÌÄÕ˹˾ ½¾ÍÇÄ˹ À¹¾ÅÒÁ† ùÁƾ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÊËÁ½¾Æ¾¿ÆÔÎ Êɾ½ÊË» ÇË ÈÉǽ¹¿Á À¹ÄÇ¿¾Æ† ÆÇÂƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ½ÄØÈǼ¹Ñ¾† ÆÁØÀ¹½ÇÄ¿¾ÆÆÇÊËÁ¨Ç̺¾¿½¾† ÆÁ× ÈɾÀÁ½¾Æ˹ ª£ ™¡Ÿ£ ¤¾Ç† ÆÁ½¹›¾ÃÑÁƹ ÆǻԻÁ½ÊËɹ† ÎÇ»¹ÆÁØ ÈÇÅÇ¿¾Ë ÉÔÆÃÌ ÁÈÇ˾† ÃÁÈÉÇÂËÁÃÉÁÀÁÊÊƹÁžÆÕÑÁ† ÅÁÈÇ˾ÉØÅÁ

| ÑÒÐÎÉÏÐÎÁËÅÌÀ | 13 ¡Ë¹Ã ɹºÇ˹ÈÇÆǻǼÇÊÈÉdž ¼É¹ÅžÁÈÇ˾ÐÆǼÇÃɾ½ÁËÇ»¹ÆÁØ ƹйĹÊ՛ƾÑËÇɺ¹ÆÃÀ¹ÃÄ×ÐÁÄ ½Ç¼Ç»Çɹʧ™§„ªº¾Éº¹ÆéÇʆ ÊÁÁ” ›«š œ¹ÀÈÉÇź¹ÆÃÇÅÁ©Çʆ ʾÄÕÎÇÀº¹ÆÃÇŨÉǼɹÅŹɹʆ ÈÉÇÊËɹÆؾËÊØ ƹ »Ê¾Î ¿¾Ä¹×† ÒÁÎŹÉ˹ªº¾Éº¹ÆÃǺÓØ»ÁÄ ÇƹйľŹÊÊÇ»ÇÂùÅȹÆÁÁÈÇ ɾÊËÉÌÃËÌÉÁÀ¹ÏÁÁ Ãɾ½ÁËÇ» ½ÄØ ½ÇÄ¿ÆÁÃÇ» ƾ ÊÈɹ»ÄØ×ÒÁΆ ÊØ ÊÇ Ê»ÇÁÅÁ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÅÁ ¨¾É»Ô¾ „Ãɾ½ÁËÆÔ¾ ¹ÅÆÁÊËÁÁ” ÃÉÌÈƾÂÑÁ º¹Æà ÊËɹÆÔ Èɾ† ½ÇÊ˹»ÁÄÊ»ÇÁÅÃÄÁ¾Æ˹žҾ» ƹйľ¼Ç½¹¦¹ËÇËÅÇžÆË »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ× ɾÊËÉÌÃËÌÉÁÀ¹† ÏÁÁ Ãɾ½Á˹ ÊÅǼÄÁ »ÇÊÈÇÄÕÀdž »¹ËÕÊØÇÃÇÄÇÈØËÁËÔÊØÐÀ¹¾ÅÒÁ† ÃÇ»ª;»É¹ÄØÖËǼǼǽ¹ªº¾É† º¹Æà ̻¾ÄÁÐÁÄ ŹÊÑ˹ºÔ „¹Å† ÆÁÊËÁÉÇ»¹ÆÁؔ Á Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾË »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ɾÊËÉÌÃËÌÉÁÀ¹ÏÁÁ ½Çļ¹ƾËÇÄÕÃÇÃÄÁ¾Æ˹ŠÌÃdž ËÇÉÔÎ ƾË ÈÉÇÊÉÇоÆÆÇ À¹½ÇĆ ¿¾ÆÆÇÊËÁ ƹ ƹйÄÕÆÇ Ê˹½ÁÁ ÆÇ˹ÿ¾˾ÅÃÄÁ¾Æ˹ŠÌÃÇËÇÉÔÎ ÈÉÇÊÉÇоÆƹØÀ¹½ÇÄ¿¾ÆÆÇÊËÕÊdž Ê˹»Äؾ˺ÇÄÕѾ½Æ¾ÂÁ½¹¿¾ ƹÎǽÁËÊØ ƹ Ê˹½ÁÁ Ê̽¾ºÆǼÇ ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ ¶ÃÊȾÉËÔ ÊÐÁ† ˹×Ë ÐËÇ ɾѾÆÁ¾ ÉÌÃǻǽÊË»¹ º¹Æù Ç „Ãɾ½ÁËÆÇ ¹ÅÆÁÊËÁÁ” ƹÈɹ»Ä¾ÆÇ » ȾɻÌ× Çоɾ½Õ ƹ ÇÈËÁÅÁÀ¹ÏÁ× ÊǺÊË»¾ÆÆǼÇ Ãɾ½ÁËÆǼÇ ÈÇÉË;ÄØ £ ƹйÄÌ ;»É¹Äغ¹ÆûԽ¹ÄÉÇÀÆÁÐÆÔÎ À¹ÂÅÇ»ƹÊÌÅÅ̺ÇÄÕѾËÉÄÆ É̺ľ ¹ÈÉÇÊÉÇÐùÈÇÆÁÅÊdž Ê˹»ÄØĹ ÈÉÁžÉÆÇ  ÈÉÇϾƆ ˹¶ËÇƾÊËɹÑÆÇ ˹ÃùÃÇȹʆ ÆÇ ÃǼ½¹ ÈÉÇÊÉÇÐù Èɾ»Ôѹ¾Ë ÈÉÇϾÆËÇ» ¨Ç ÅƾÆÁ× ÉÌÃǻǽÁ˾ÄØ ½¾† ȹÉ˹žÆ˹ ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎ ÈÉǼɹÅÅ ¯¾ÆËɹ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁÎ ˾ÎÆÇÄǼÁ ¥¹ÉÁÆÔ ›ÇÂ˾ÆÃÇ ȾɾÀ¹¼ÉÌÀù ÁÈÇ˾ÃÁ ƹ ÇÊÆdž »¾ÆǻǼÇÊÈÉǼɹÅÅÔs»¾ÒÕ ÇоÆÕ ʻǾ»É¾Å¾ÆÆ¹Ø ÆÇ Ǽɹ† ÆÁоÆƹØ ÈÇ ɾÀÌÄÕ˹ËÁ»ÆÇÊËÁ ÄØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÖËÇ ÊÃÇɾ¾ ¹ÆËÁÃÉÁÀÁÊƹØžɹ ÈÇÀ»ÇÄØ׆ ҹػÇÊÊ˹ÆÇ»ÁËÕǺӾÅԚ̽ÌË ÄÁÇÆÁɹÊËÁ½¹ÄÕѾ ˾ÉØØ»Ͼ† ƾû¹½É¹ËÆǼÇžËɹ sºÇÄÕÑÇ »ÇÈÉÇʝÉ̼Á¾¹Æ¹ÄÁËÁÃÁÇËž† й×Ë ÐËǾÊËÕ¼ÇÉǽ¹ ƹÈÉÁžÉ ªÌɼÌË ¼½¾ ¿ÁÄÕØ ½ÄØ ÁÈÇ˾ÃÁ ÈÉÇÊËÇ ƾ λ¹Ë¹¾Ë ¨ÇÖËÇÅÌ Èdž ÅÁÅÇ ÁÈÇ˾ÃÁ ÇÆÁ Èɾ½Ä¹¼¹×Ë ½É̼Á¾ žιÆÁÀÅÔ ƹÈÉÁÅ¾É ÊËÉÇÂʺ¾ÉùÊÊÔ ¦¾½¹»ÆÇ ˹ÃÇ ÈÉǾÃË »Æ¾ÊÄÁ ƹ ɹÊÊÅÇËɾÆÁ¾ œÇʽÌÅÔ ¾¾ ½¾ÈÌ˹ËÔ ¡»¹Æ œÉ¹† о»Á¾¼ÇÃÇÄľ¼Á¦ÇºÇÄÕÑÁƆ ÊË»ÇÅ ¼ÇÄÇÊÇ» ÖËÇË ÈÉǾÃË ºÔÄ ÇËÃÄÇƾÆ «¹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ ÁÈdž ˾ù ÇÊ˹¾ËÊØ ÅÇÆÇÈÇÄÁÊËÇÅ ƹ ÉÔÆþ ¿ÁÄÕØ ®ÇоËÊØ »¾ÉÁËÕ ÐËÇÇƹƾÀ¹ÃÉǾËÊØ ˹ÃùÃÖËÇ ʾÉÕ¾ÀÆÔ ͹ÃËÇÉ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆdž ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃǼÇɹÀ»ÁËÁØ —Àµ¹½Á½Å›¨¥•— š—

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


14 | ÆÈÂÈ È ÑÒÐÎÉ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¿ÈÂÅ·ÔÇÅ»ÇÅÃŹ¿ ·ÔÇÅÆÅÇÉŹºÇ·½»·ÄÈÁÅÀ ·¹¿·Í¿¿¹§ÅÈÈ¿¿ ÆÇŻŽ·¼ÉļÊÁÂÅÄÄÅ ÈÅÁǷзÉÓÈ֤ŹҼļ ÈÉÇÅÖÉÈÖ ¿Ã¼Õп¼ÈÖ ÈÉǼÿɼÂÓÄŹ¼ÉÏ·ÕÉ ¥¸¼ÈÆÅÁżÄÄÅÈÉÓ ÔɿßÈÉÅÖɼÂÓÈɹÅà ÇÅÈÈ¿ÀÈÁ¿ÌǼº¿ÅÄŹ »ÂÖÃÄź¿Ì¿¾ÁÅÉÅÇÒÌ ¹Å¾»ÊÏÄÒÀÉÇ·ÄÈÆÅÇÉ ÅÈÉ·¼ÉÈÖ¼»¿ÄÈɹ¼ÄÄÒà »ÅÈÉÊÆÄÒÃÈǼ»ÈɹÅà ÈÅÅ¸Ð¼Ä¿Ö ÆÅÈÂʽ¿Â· ÆŹŻÅûÂÖ ÆÇŹ¼»¼Ä¿Ö¹ÈɼķÌ ¨Å¹¼É·«¼»¼Ç·Í¿¿ ÁÇʺÂźÅÈÉÅ· ÆÅȹÖмÄÄźÅÆÇŸ¼÷à ºÅÈÊ»·ÇÈɹ¼ÄÄźÅ ǼºÊ¿ÇŹ·Ä¿Ö¹ÅÆÇÅÈŹ Ç·¾¹¿É¿Ö·ÔÇÅÆÅÇÉŹ §ÅÈÈ¿¿ £É̼ÄÔ ÊËÇÄ ºÔÄ Çɼ¹ÆÁÀdž »¹Æ £ÇÅÁÊÊÁ¾Â ª­ ÈÇ ¾Ê˾ʆ Ë»¾ÆÆÔÅ ÅÇÆÇÈÇÄÁØÅ ¬Ð¹ÊËÁ¾ » ƾÅ ÈÉÁÆØÄÁ ʾƹËÇÉÔ Á ½¾† ÈÌ˹ËÔ ­¾½¾É¹ÄÕÆǼÇ ªÇºÉ¹† ÆÁØ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÁ ;½¾É¹ÄՆ ÆÔÎ Á ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ»ĹÊËÁ ËɹÆʆ ÈÇÉËÆÔÎÈɾ½ÈÉÁØËÁ ƹÌÐÆdž ÖÃÊȾÉËÆÔÎ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ › ÁÎ ÐÁÊľ Ê˹ËʆʾÃɾ˹ÉÕ s À¹Å¾† ÊËÁ˾ÄÕ ÅÁÆÁÊËɹ ËɹÆÊÈÇÉ˹ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁª¾É¼¾Â ™ÉÁÊËÇ» ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÕ ­¾½¾† ɹÄÕÆǼÇ ¹¼¾ÆËÊË»¹ »ÇÀ½ÌÑÆdž ¼Ç ËɹÆÊÈÇÉ˹ ™Ä¾ÃʹƽÉ ¦¾† ɹ½ÕÃÇ À¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕ Èɾ½Ê¾† ½¹Ë¾ÄØ £ÇÅÁ˾˹ ÈÇ ËɹÆÊÈÇɆ ËÌ œÇʽÌÅÔ ª¾É¼¾Â œ¹»ÉÁÄÇ» Á ÅÆǼÁ¾½É̼Á¾ ›ɹÅùÎÀ¹Ê¾½¹ÆÁØÊÇÊËÇØÄÊØ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÔÂǺžÆÅƾ† ÆÁØÅÁ ÈÇ »ÇÈÉÇʹÅ ɹÀ»ÁËÁØ ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ »ÇÀ½ÌÑÆǼÇ ËɹÆÊÈÇÉ˹ ÈÉǺľŹÅ ÍÌÆÆ ÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ »ÇÀ½ÌÑÆÔÎ ¼¹† »¹Æ¾Â ÊËɹÆÔ ¹ ˹ÿ¾ ÊÇ»¾É† ѾÆÊ˻ǻ¹ÆÁØ ÊÁÊ˾ÅÔ ¼ÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ ¹ÖÉÇÈÇÉËÇ»ùÃÎÇÀØÂÊË»Ì×ÒÁÎ Ê̺ӾÃËÇ»

forum.chkalovsk.com

ÀÝÐÎÄÐÎÌÍÀß ÑÅÒÜ ÑÒÐÀÍÛ: ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÛÆÈÒÜ

«¥©¥]¥˜Ÿ¤¥˜·©ª¨«¢ª«¨˜˜š ˜®  ¥«žœ˜ª©·š¤¦œ¨¥ Ÿ˜®  

§ËÃÉÔ»¹Ø À¹Ê¾½¹ÆÁ¾ Èɾ½† ʾ½¹Ë¾ÄÕ£ÇÅÁÊÊÁÁª­ÈǾÊ˾† ÊË»¾ÆÆÔÅÅÇÆÇÈÇÄÁØŦÁÃÇĹ ©Ô¿ÃÇ» ÈǽоÉÃÆÌÄ »¹¿ÆÇÊËÕ ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ÅǼÇ»ÇÈÉÇʹ¦¾† ̽ǻľ˻ÇɾÆÆÇÊËÕÊÃĹ½Ô»¹×† ÒÁÅÊØÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾Å»¹ÖÉÇÈÇɆ ËÇ»ÇÅÎÇÀØÂÊË»¾ ÈǾ¼ÇÊÄÇ»¹Å ÌÊ̼̺ÄؾËÊØ ÇËÊÌËÊË»Á¾Å Øʆ ÆǼÇ ÈÇÆÁŹÆÁØ ÈÌ˾ »ÔÎǽ¹ ÁÀ ÊÇÀ½¹»Ñ¾ÂÊØ ÊÁË̹ÏÁÁ §Ë† ½¾ÄÕÆÔ¾ɾ½ÃÁ¾ÈÉÁžÉÔ̽¹Ð† ÆǼÇɾѾÆÁػʾ¼ÇÃÇÅÈľÃʹ ÊÄǿƾÂÑÁλÇÈÉÇÊÇ»ɹÀ»ÁËÁØ ¹ÖÉÇÈÇÉËÇ» ÃÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ùɆ

„¬º¾¿½¾Æ ÐËÇ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ÈĹÆÇ»ÈÇɹÀ»ÁËÁ×¹ÖÉÇÈÇÉËÇ» ƾ»ÇÀÅǿƹº¾Àº×½¿¾ËÆÇÂÊdž Ê˹»ÄØ×Ҿ”sÇËžËÁÄÁÀ¹Å¾† ÊËÁ˾ÄÕ ¼¾Æ¾É¹ÄÕÆǼÇ ½ÁɾÃËdž ɹ­œ¬¨™œ™ÈÇɹÀ»ÁËÁקľ¼ §»ÊØÆÆÁÃÇ» »ÔÊËÌÈÁ»ÑÁ ƹ À¹Ê¾½¹ÆÁÁʽÇÃĹ½ÇÅ„£ÇÆϾȆ Ë̹ÄÕÆÔ¾ ÇÊÆÇ»Ô ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇƆ ÆÇÂÈÉǼɹÅÅÔɹÀ»ÁËÁØÁÆÍɹ† ÊËÉÌÃËÌÉÔ»ÇÀ½ÌÑÆǼÇËɹÆÊÈÇɆ ˹” ¨Ç ¾¼Ç ÅƾÆÁ× ÈÉǼɹÅŹ ɹÀ»ÁËÁØ ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ »ÇÀ† ½ÌÑÆǼÇ ËɹÆÊÈÇÉ˹ ÆÌ¿½¹¾ËÊØ »ÃÇɾÆÆÇÂÅǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁÁ¨ÉÁ†

Í

ÈÊÎËÀÉ ÐÛÆÊÎÂ: «×ÅÑÒÍÎ ÃÎÂÎÐß, ÌÛ ÍÅ ÇÍÀÅÌ, ×ÒÎ ÎÒÂÅ×ÀÒÜ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÁÓÄÅÒ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÒÜÑß ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÝÐÎÏÎÐÒÎÂÎÉ ÑÅÒÈ.  ÒÅ×ÅÍÈÅ 20 ËÅÒ ÌÛ ÒÀÊ È ÍÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÀËÈ ×ÅÒÊÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÄÅÉÑÒÂÈÉ»

ËÁÆÔ»ϾÄÇÅƾžÆØ×Ë„°¾Êˆ ÆǼǻÇÉØ ÅÔƾÀƹ¾Å ÐËÇLj »¾Ð¹ËÕƹ»ÇÈÉÇÊÇËÇÅ ùú̆ ½¾Ë ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØËÕÊØ ɹÀ»ÁËÁ¾ ¹ÖÉÇÈÇÉËǻǠʾËÁ s ɹÀ»¾Ä ÉÌùÅÁ©Ô¿ÃÇ»s›˾оÆÁ¾ ľËÅÔ˹ÃÁƾɹÀɹºÇ˹ÄÁоˆ ÃÌ×ÈÉǼɹÅÅ̽¾ÂÊË»Á” › »ÔÊËÌÈľÆÁØÎ ƾÁÀžÆÆÇ À»ÌйĹ ÇÀ¹ºÇоÆÆÇÊËÕ ÊÆÁ¿¾† ÆÁ¾Å ÉÇÄÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ » ɹÀ† »ÁËÁÁ ƹÀ¾ÅÆÇ ÁÆÍɹÊËÉÌÆ ËÌÉÔÇ˾оÊË»¾ÆÆǹ»Á¹ÏÁÁ› йÊËÆÇÊËÁ ª¾É¼¾Â™ÉÁÊËÇ»»Ô† ɹÀÁÄ Ì»¾É¾ÆÆÇÊËÕ ÐËÇ ɹÀ»Á† ËÁ¾ ËɹÆÊÈÇÉËÆÔÎ ʾ˾ ½ÇÄ¿† ÆÇÇÊ˹»¹ËÕÊØÈɾÉǼ¹ËÁ»Ç¼dž Ê̽¹ÉÊË»¹ ɾ¼ÁÇƹÅ¿¾½ÇĿƹ ºÔËÕ»»¾É¾Æ¹ÁÎÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁØ

žÆؾÅÔ ÆÔƾ ÈÉǼɹÅÅÆdž Ͼľ»ÇžËǽÈÉÁ»Ç½ÁËûÄdž ¿¾ÆÁ× ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔÎ Êɾ½ÊË» º×½¿¾Ë¹ » ƾÇÈɹ»½¹ÆÆÇ ½Ç† ÉǼÇÊËÇØÒÁ¾ ÈÉǾÃËÔ «¹Ã ÈÉÁ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁÁ Á ÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¾ ¹ÖÉǽÉÇÅÇ» ÃĹÊʹ œ  Á ž Ê˹ƽ¹ÉËÔ ÈÇ ÃÇÆÊËÉÌÃËÁ»† ÆÔÅ ɾѾÆÁØÅ Á º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕÁÀžƾÆÔ£ÈÉÁ† žÉÌ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç »ÀľËÆdž ÈÇʹ½ÇÐÆÇ ÈÇÄÇÊÔ ¹ÖÉÇÈÇÉ˹ ¦ÁÃÇÄÕÊÃǾƹ£¹ÅйËþ ǺÊÄ̆ ¿Á»¹×Ò¾¼ÇÈÇʾÄÇÃÊƹʾľÆÁ† ¾Åžƾ¾оÄÇ»¾Ã ǺÎǽÁˆ ÊØ»ÅÁÄÄÁ¹É½É̺ľÂ ›ÔÊËÌȹ»ÑÁ¾ ÇËžйÄÁ ÐËÇ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¹ØÆÇÉŹËÁ»ÆdžÈɹ† »Ç»¹Øº¹À¹ÇËÃÉÇ»¾ÆÆÇÌÊ˹ɾ†

Ĺ§Æ¹ƾÈÇÀ»ÇÄؾËÈÉÁžÆØËÕ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÔ¾ žιÆÁÀÅÔ ɹÀ† »ÁËÁعÖÉǽÉÇÅÇ»›ÀƹÐÁ˾ÄՆ ÆÇžɾžѹ×ËÖËÇÅÌƾǺdž ÊÆÇ»¹ÆÆÔ¾Ê˹ƽ¹ÉËÔÈÉǾÃËÁ† ÉÇ»¹ÆÁØ ¹É̺¾¿ÇÅÇÆÁɾ¼Ì† ÄØÉÆÇȾɾÊŹËÉÁ»¹×ËÊØÊÌо† ËÇÅÈÇػľÆÁØÆÇ»ÔÎ˾ÎÆÇÄdž ¼Á  Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» Á ˽ ¬ ƹÊ s ÊËÇØËƹžÊ˾§ËÊÌËÊ˻̾ËÌƹÊ Á ½ÁÍ;ɾÆÏÁÉÇ»¹ÆÆÔ Èǽ† Îǽ»ËɾºÇ»¹ÆÁØÎÃɾÃÇÆÊËÉÌÆ ÏÁÁ¹ÖÉÇÈÇÉËÇ»¦¹ÈÉÁÅ¾É »Ç† ǺҾÇËÊÌËÊ˻̾ËÆÇÉŹɾÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁÁ ¹ÖÉÇÈÇÉËÇ» Ê ¼ÉÌÆËdž »ÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å §Ê˹»ÄؾË¿¾Ä¹ËÕÅÆǼÇÄÌІ Ѿ¼Ç Á ÆÇÉŹËÁ»ÆdžÈɹ»Ç»Ç¾ ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÇËɹÊÄÁ › À¹† ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÇÅÊÇ»¾ÉѾÆÊ˻dž »¹ÆÁÁÆÌ¿½¹×ËÊØ»ÇÈÉÇÊÔƹ† ÄǼÇǺÄÇ¿¾ÆÁØ À¾Å¾ÄÕÆÔÎ Á ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ÇËÆÇѾÆÁ ¦¾žƾ¾ÇÊËÉÔÈÉǺľÅÔÊ̺† ÊÁ½ÁÉÇ»¹ÆÁØ„¹»Á¹ÄÁÆÁÂȾɆ »Ç ƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ” » ɹÂdž ƹΝ¹ÄÕƾ¼Ç›ÇÊËÇùÁª¾»¾É¹ ¶ÃÊȾÉËÔÌùÀÔ»¹ÄÁƹÈÇËɾº† ÆÇÊËÕ»À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÇÅɾ¼Ì† ÄÁÉÇ»¹ÆÁÁ»ÇÈÉÇÊÇ»Ⱦɾ½¹ÐÁ ¹ÖÉÇÈÇÉËǻǼÇÎÇÀØÂÊË»¹»ÊǺ† ÊË»¾ÆÆÇÊËÕÊ̺ӾÃËÇ»©­ Çɼ¹† ÆÁÀ¹ÏÁÁ»ÆÌËɾÆƾÂÃÇÆÃÌɾƆ ÏÁÁ»¹ÖÉǽÉÇÅÆÇÅÃÇÅÈľÃʾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ËɹÆÀÁ˹ÁÀ¹ÃɾÈľÆÁØǺØÀ¹† ˾ÄÕÆÇÊËÁʾÉËÁÍÁùÏÁÁ¹ÖÉdž ½ÉÇÅÇ»Á¹ÖÉÇÈÇÉËÇ» ¬Ð¹ÊËÆÁÃÁ À¹Ê¾½¹ÆÁØ »ÔÊù† À¹ÄÁÊÕ À¹ ƾǺÎǽÁÅÇÊËÕ ÈÉÁ† ÆØËÁØƾÇËÄÇ¿ÆÔÎÅ¾É ƹÈɹ»† ľÆÆÔÎ ƹ »ÇÀÉÇ¿½¾ÆÁ¾ ¹Ö† ÉǽÉÇÅÆÇ ʾËÁ ¼É¹¿½¹ÆÊÃÇ ¹»Á¹ÏÁÁ©ÇÊÊÁÁÄØÖËǼÇÇÆÁ ÈÇÊÐÁ˹ÄÁ ƾǺÎǽÁÅÔÅ Ǻ† ɹËÁËÕÊØ Ã ÈɾÀÁ½¾ÆËÌ ©ÇÊÊÁ† ÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁÅÁËÉÁ×¥¾½† »¾½¾»Ì Èɾ½Ê¾½¹Ë¾Ä× ¨É¹»Á† ˾ÄÕÊË»¹©­›Ä¹½ÁÅÁĘ́ÌËÁÆÌ Èɾ½Ê¾½¹Ë¾Ä× ªÇ»¾Ë¹ ­¾½¾É¹† ÏÁÁ$¾É¼¾×¥ÁÉÇÆÇ»Ì ¨É¾½Ê¾† ½¹Ë¾ÄלÇʽÌÅÔšÇÉÁÊÌœÉÔÀÄdž »ÌÊÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾ÅÈÉÁÆØËÕ¦¹† ÏÁÇƹÄÕÆÔ ÈĹÆ ½¾ÂÊË»Á ÈÇ ɹÀ»ÁËÁ× ÊÁÊ˾ÅÔ ¹ÖÉÇÈÇÉËÇ» ¼É¹¿½¹ÆÊÃǹ»Á¹ÏÁÁ©­»ù† оÊË»¾ǽÆǼÇÁÀ»¾½ÌÒÁÎÖľ† žÆËÇ» ËɹÆÊÈÇÉËÆÇ ÁÆÍɹ† ÊËÉÌÃËÌÉÔÊËɹÆÔ ¦¾ÃÇËÇÉÔ¾ ÁÀ »ÇÀÅÇ¿ÆÔÎ žÉÇÈÉÁØËÁ ÖËÇ ÈÉǼɹÅÅÔ Ì¿¾ ÁÀ»¾ÊËÆÔ ¨É¾¿½¾ »Ê¾¼Ç ÇƹÈɾ½ÌÊŹËÉÁ»¹¾ËɹÀɹºÇˆ ÃÌÁÈÉÁÆØËÁ¾»˾оÆÁ¾¼Ç† ½¹À¹ÃÇƹ ÃÇËÇÉÔºÔɾ¼ÌÄÁ† ÉÇ»¹Ä ÇÊÆÇ»Ô ¹ÖÉÇÈÇÉËÇ»ÇÂ


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ » ÊËɹƾ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ÈÇ ÅƾÆÁ× ÖÃÊȾÉËÇ» ÇÊǺǾ »ÆÁŹÆÁ¾ Êľ½Ì¾Ë ̽¾† ÄÁËÕ »ÇÈÉÇʹÅ À¹ÒÁËÔ Èɹ» ¹ ˹ÿ¾ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ Á ùо† ÊË»¹ǺÊÄÌ¿Á»¹Ø¹»Á¹È¹Êʹ¿Á† ÉÇ» ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÃÇÆÃÌɾƈ ÆÔÎÌÊÄÇ»ÁÂƹÉÔÆþ»ÇÀ½Ìц ÆÔÎȾɾ»ÇÀÇÃÁ¹ÖÉÇÈÇÉËÇ»ÔÎ ÌÊÄ̼ÁǺ¾ÊȾоÆÁØÁÆ»¾ÊËÁÏÁ† ÇÆÆÇ ÈÉÁ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ ƹ† À¾ÅÆÇ ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ ¼É¹¿† ½¹ÆÊÃǹ»Á¹ÏÁÁ ¨É¾½Ä¹¼¹¾ËÊØɹÀɹºÇ˹ËÕÁ ÈÉÁÆØËÕ»¼½ÇļÇÊÉÇÐÆÌ× Ͼľ»Ì× ÈÉǼɹÅÅÌ ɹÀ»ÁËÁØ »ÇÀ½ÌÑÆǼÇËɹÆÊÈÇÉ˹ »ÃÄ׆ й×ÒÌ× » ùоÊË»¾ ƾÇËӾņ ľÅÇÂÊÇÊ˹»ÄØ×Ò¾ÂÈǽÈÉdž ¼É¹ÅÅÌɹÀ»ÁËÁؾ¼ÇƹÀ¾ÅÆÇ ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ

¬Ð¹ÊËÆÁÃÁ ÃÉ̼ÄǼÇ ÊËÇĹ ÈǽоÉÃÆÌÄÁ ƾǺÎǽÁÅÇÊËÕ ÊÃÇɾÂѾ¼ÇÈÉÁÆØËÁØÈÉǼɹņ ÅÔ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆǼÇ ɹÀ»ÁËÁØ »ÇÀ½ÌÑÆǼÇËɹÆÊÈÇÉ˹ ›ϾÄØÎǺ¾ÊȾоÆÁØÈÉÁÇÉÁ† ˾ËÇ» ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆǼÇ ɹÀ»Á† ËÁعÖÉǽÉÇÅÆÇÂʾËÁ©ÇÊÊÁ† ÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ÇÊÌÒ¾ÊË»Äؾ† ÅǼÇÀ¹Êо˺׽¿¾ËÆÔιÊÊÁ¼† ÆÇ»¹ÆÁ  Èɾ½Ä¹¼¹¾ËÊØ »Æ¾ÊËÁ ÁÀžƾÆÁØ»½¾ÂÊË»Ì×ÒÌ×;† ½¾É¹ÄÕÆÌ×Ͼľ»Ì×ÈÉǼɹÅÅÌ „©¹À»ÁËÁ¾ËɹÆÊÈÇÉËÆÇÂÊÁÊ˾† ÅÔ©ÇÊÊÁÁƹ†¼Ç½Ô” ž¾ ½ÇÄ¿ÆÔ ½ÇÈÇÄÆÁËÕ žÉdž ÈÉÁØËÁØ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÔ¾ƹÈÉdž »¾½¾ÆÁ¾ÈÇÄÆǼÇÏÁÃĹÁÊÊľ† ½Ç»¹ÆÁÂÁɹÀɹºÇËÇûǺņ ÊËÁȾɾ½Ç»ÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁÂÈÉdž

¾ÃËÁÉÇ»¹ÆÁØ Á ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ¹ÖÉÇÈÇÉËÇ»ÔÎÃÇÅÈľÃÊÇ» »ËÐ ¹ÖÉǽÉÇÅÇ» Ê ¼ÉÌÆËÇ»ÔÅ Èdž ÃÉÔËÁ¾Å ½ÄØ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÎ Á žÊËÆÔλÇÀ½ÌÑÆÔÎȾɾ»ÇÀÇà §Æ¹½ÇĿƹÈɾ½ÌÊŹËÉÁ»¹ËÕÁ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ÆÇ»ÔÎÊǻɾžÆÆÔÎ žιÆÁÀÅÇ»ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÁɹÀ† »ÁËÁØ ¹ÖÉÇÈÇɈÃÇÅÈľÃÊÇ» Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹×ÒÁÎ ÉÇÊË ÁÆ»¾† ÊËÁÏÁ»ÈÉǾÃËÔÁÎɹÀ»ÁËÁØ »ËÐÀ¹ÊоËÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁػƾ† º×½¿¾ËÆÔÎÁÆ»¾ÊËÁÏÁ ¨É¾½Ä¹¼¹¾ËÊØÈÉÇ»¾ÊËÁÃÇņ ÈľÃÊÆÌ× Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁ× ÊÁʆ ˾ÅÔ ˾ÎÆÁоÊÃǼÇ ɾ¼ÌÄÁÉdž »¹ÆÁØ Ê˹ƽ¹ÉËÁÀ¹ÏÁÁ Á ˾Ά ÆÁоÊÃǼÇÆÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØ»Ǻ† ĹÊËÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁØ ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹ÁÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ¹ÖÉdž

| ÆÈÂÈ È ÑÒÐÎÉ | 15

ÈÇÉËÇ» »Ê¾Î ù˾¼ÇÉÁ  » ËÐ Ê ŹÄÇ ÁÆ˾ÆÊÁ»ÆÇÊËÕ× »ÇÀ† ½ÌÑÆÔÎȾɾ»ÇÀÇà ƹÈɹ»Ä¾Æ† ÆÌ×ƹɾ»ÁÀÁ׻ʾ¼ÇŹÊÊÁ»¹ ;½¾É¹ÄÕÆÔÎ ¹»Á¹ÏÁÇÆÆÔÎ Èɹ»ÁÄ ª¦¡¨Ç» Á ÁÆÔÎ ½Ç† ÃÌžÆËÇ»™˹ÿ¾Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ ÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÆÇÉŹËÁ»Ç»ƹÊǽ¾É¿¹ÆÁ¾À¹† ÊËÉÇÂÒÁùÁÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ÊËÉdž Á˾ÄÕÆǼÇÃÇÆËÉÇÄØ»ÇËÆÇѾ† ÆÁÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ÇÈɾ½¾Ä¾Æ† ÆÔÎ ¨É¹»Á˾ÄÕÊË»ÇÅ ©­ À¹† ÊËÉÇÂÒÁùÅÁ ÈÇ ½ÇļÇÊÉÇІ ÆÔÅ ;½¾É¹ÄÕÆÔÅ ¹½É¾ÊÆÔÅ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÔÅÈÉǼɹÅŹÅ ɹÀ»ÁËÁØ ˾ÎÆÁоÊÃÁ ÊÄÇ¿† ÆÔÎ ǺӾÃËÇ» ¹ÖÉǽÉÇÅÆÇ ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ ½¹½Ô•¥–•§¦Ÿ•´

™š¡„¥Â¿ÃÆÈÉÇÅÀ’ ÈÅÈÉÅÖÂÅÈÓÅμǼ»Äż ¾·È¼»·Ä¿¼·Ç̿ɼÁÉÊÇÄÅÀ ȼÁÍ¿¿™Æ¼Ç¹Ò¼ ¸Ò¿ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÒ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÄÒ¼ǼϼĿÖ ½¼Â¼¾ÄÅ»ÅÇŽÄÒÌ ¹ÅÁ¾·ÂŹ¿ÈÉ·ÄÍ¿À ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ ǺÊ̽ÁÄÁ ÃÇƆ ϾÈÏÁ× ÆǻǼÇ À½¹ÆÁØ »ÇÃÀ¹† Ĺ » ™½Ä¾É¾ ÈÉǾÃËÔ »ÇÃÀ¹ÄÇ» „§ÄÁÅÈÁÂÊÃÁÂȹÉÔÁ„™ÄÕÈÁù† ª¾É»Áʔ ¹˹ÿ¾Ê˹ÆÏÁ„›¾ÉΆ ÆÁ ¡Å¾É¾ËÁÆÊÃÁ ÃÌÉÇÉ˔ Á „¶ÊËdžª¹½ÇÔ¶ËÁǺӾÃËÔÈɾ½† Ê˹»ÁÄÇ ™§ „¦¹ÏÁÇƹÄÕÆÔ ¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ÁÆÊËÁËÌ˔ ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ ̽¾ÄÁÄÁ ÇÊǺǾ »ÆÁŹÆÁ¾ ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÇ ÃÇƆ ϾÈÏÁÁÆǻǼÇÀ½¹ÆÁØ»ÇÃÀ¹Ä¹» ™½Ä¾É¾°¾É¾À»ÇÃÀ¹ÄºÌ½ÌËÈÉdž ÎǽÁËÕùÃÈǾÀ½¹½¹ÄÕƾ¼ÇÊľ†

XXXCFTDLFSSV

«¥©¥]¤˜¢ª¥¦š¦›¦Ÿœ˜¥ ·š¦¢Ÿ˜£˜š˜œ£¨

½Ç»¹ÆÁØ ˹ÃÁÈÉÁ¼ÇÉǽÆÔ¾Êdž Ê˹»Ô§¿Á½¹¾ËÊØ ÐËǻǻɾÅØ §ÄÁÅÈÁ¹½Ô»ªÇÐÁ»ÇÃÀ¹ÄÊÅdž ¿¾Ë ÈÉÁÆØËÕ ÇÃÇÄÇ ËÔÊØÐ о† ÄÇ»¾Ã»йÊ£§ÄÁÅÈÁ¹½¾ºÌ½¾Ë

ɾÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ÆÇÁÊ˹ÉǾÀ½¹† ÆÁ¾»ÇÃÀ¹Ä¹¼Ç½¹ ¨ÉÁ ǺÊÌ¿½¾ÆÁÁ ÇÊ˹ÄÕÆÔÎ ÈÉǾÃËÇ» ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ »ÔÊù† À¹ÄÁ ÅƾÆÁ¾ ÐËÇ ÁÎ ƾǺÎǽÁ†

ÅÇ ÈÉÁ»¾ÊËÁ à ¾½ÁÆÇÅÌ ÈĹÊËÁ† оÊÃÇÅÌɾѾÆÁ× ¼½¾ËÇƺ̽¾Ë À¹½¹»¹ËÕÈÉǾÃË»ÇÃÀ¹Ä¹„§ÄÁņ ÈÁÂÊÃÁÂȹÉÔªÖËÇ¿¾Ä¾ÀÆdž ½ÇÉÇ¿ÆÇÂÊ˹ÆÏÁÁºÌ½¾ËÇËÃÉԆ »¹ËÕÊØ»Á½ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁקÄÁņ ÈÁÂÊÃǼÇȹÉù › À¹Ê¾½¹ÆÁÁ ʾÃÏÁÁ ÈÉÁÆ؆ ÄÁ ÌйÊËÁ¾ ¼Ä¹»ÆÔ ¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉ ¼ªÇÐÁ§›±¾»¾ÂÃÇ ÈÇоËÆÔ ÈɾÀÁ½¾ÆË ªÇ×À¹ ¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ©­·¨œÆ¾½Ç»ÊÃÁ ÈɾÀÁ½¾ÆË ©ÇÊÊÁÂÊÃǹù½¾ÅÁÁ¹ÉÎÁ˾ÃË̆ ÉÔÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎƹÌÙ¨£Ì† ½ÉػϾ» »ÁϾ†ÈɾÀÁ½¾ÆË©™™ª¦ ›¡ «É¹»ÌÑ ÈɾÀÁ½¾ÆË ªÇ×À¹ ½ÁÀ¹ÂƾÉÇ» ©ÇÊÊÁÁ ·› ¦¹À¹† ÉÇ» ÈɾÀÁ½¾ÆË©ÇÊÊÁÂÊÃǹù† ½¾ÅÁÁÎ̽ǿ¾ÊË» £¯¾É¾Ë¾ÄÁ Èɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄÕ ªÇ×À¹ Î̽ǿÆÁ† ÃÇ»©ÇÊÊÁÁ™¦£Ç»¹ÄÕÐÌÃÁÉ̆ ÃǻǽÁ˾ÄÁ ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔÎ Ź† Ê˾ÉÊÃÁΛÊÇÊ˹»ʾÃÏÁÁ»ÇѾÄ ¼Ä¹»ÆÔÂÎ̽ǿÆÁü¥ÇÊû¹¡¦ ›ÇÊÃɾʾÆÊÃÁÂ

ÇÐÈÌÛÅ ÊÎÍÒÓÐÛ ËÅÄÎÂÎÉ ÀÐÅÍÛ ™Ä·ÈÉÅÖм¼¹Ç¼ÃÖ ¾·¹¼ÇÏ·¼ÉÈÖÃÅÄÉ·½ ¹¼ÇÉ¿Á·ÂÓÄÒÌ ÁÅÄÈÉÇÊÁÍ¿À ÈÉ¼Ä ÁÅÂÅÄÄ ¼ÈÉÄ¿ÎÄÅ ¿ËÉŹÒÌʾÂŹ ¹È¼À ÈɿŸ·ÉÄÅÀηÈÉ¿·Ç¼ÄÒ

›ÔÈÇÄƾÆÔº¹ÄÃÁËÉÁºÌÆ Ãdž ËÇÉÔ¾ºÌ½ÌËƹÎǽÁËÕÊØƹÈǽ† À¾ÅÆÇÅÌÉǻƾ ¹ÖËÇËɾËÕÀÉÁ† ˾ÄÕÊÃÁΞÊ˧½ÆǻɾžÆÆÇÀ¹† ÃÇÆоÆǺ¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ȾɻǼÇ ʾÃËÇɹÈÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØÇÊÆÇ»† ÆÇÂйÊËÁÀ½¹ÆÁاºÖËÇÅÊÇǺ† ÒÁĪ¾É¼¾ÂªÃÉغÁÆ ƹйÄÕÆÁà ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆdž˾ÎÆÁоÊÃǼÇ Ç˽¾Ä¹ ½¾È¹É˹žÆ˹ ÈÇ ÊËÉÇÁ†

˾ÄÕÊË»Ì ÇÄÁÅÈÁÂÊÃÁÎ ÊÈÇÉËÁ»† ÆÔÎǺӾÃËÇ»¦¨§„¥ÇÊËÇ»ÁÔ »¾½ÌÒ¾¼ÇÈÇÀ¹Ã¹ÀÌ„œ£§ÄÁÅȆ ÊËÉÇ”»ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾šÇÄÕÑÇÂľ† ½Ç»Ç ¹É¾ÆÔ ½ÄØ ÎÇÃþØ Ê ѹ† ºÇÂƹËÔÊØÐÀÉÁ˾ľÂ ›¼Ç½ÌÈɾ½ÊËÇÁË»ÔÈÇĆ ÆÁËÕ ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ǺӾÅÔ ÊËÉdž Á˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË Èdž À»ÇÄØ×ÒÁÎÀ¹ÃÉÔËÕ»¾ÊÕÃÇÆËÌÉ

¹É¾ÆÔÁÈÉÁÊËÌÈÁËÕÃÇ˽¾ÄÇІ ÆÔÅ ÊȾÏÅÇÆ˹¿ÆÔÅ ɹºÇ˹Å Á ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÇÅÌ ǺÌÊËÉÇÂÊË»Ì ¹É¾ÆÔ ªÈÇÉËÁ»ÆÔ ÃÇÅÈľÃÊ ºÌ½¾Ë ÁžËÕ ½»¾ ľ½Ç»Ô¾ ÈÄdž Ò¹½ÃÁtËɾÆÁÉÇ»ÇÐÆÌ×ÁϾƆ ËɹÄÕÆÌ× ›»Ç½ ǺӾÃ˹ » ÖÃʆ ÈÄ̹˹ÏÁ×ÈĹÆÁÉ̾ËÊØÇÊÌÒ¾† ÊË»ÁËÕ»Ź¾¼Ç½¹ ¢µÇµÀÑÔ¦¡£¥£—•

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

CÎ×È-2014: ÏÐÎÅÊÒÛ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÂÎÊÇÀËÎÂ


16 | ÑÒÐÎÉÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

ßÐÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

£¹ÃÁ¾ ¿¾ ºÔ»¹×Ë ľÊËÆÁÏÔ §Ã¹ÀÔ»¹¾ËÊØ ʹÅÔ¾ ɹÀÆÔ¾ ½ÄÁÆÆÔ¾ ÃÇÉÇËÃÁ¾ ÁÀ ½¾É¾»¹ Ê˾ÃĹ º¾ËÇƹ ùÅÆØ ž˹ÄĹ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ »ÔÈÇÄƾÆÆÔ¾ ÁÀ ʹÅÔÎ ÈÉÇÊËÔÎ ÖľžÆËÇ» ÖÃʆ ÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÆÔ¾ ƹ À¹Ã¹À ÈÇÇ˽¾ÄÕÆÇɹÀɹºÇ˹ÆÆdž ÅÌ ÈÉǾÃËÌ šÔ»¹×Ë ŹÊÊÁ»ÆÔ¾ ÅÇÆÌžÆ˹ÄÕÆÔ¾ Á ľ¼ÃÁ¾ ùà ºÌ½ËÇȹÉØÒÁ¾»»ÇÀ½Ìξ›ľÊˆ ÆÁϹÎÀ¹Ð¹ÊËÌ×̽¹ÐÆÇÊÇо˹׈ ÊØùžÆÕÁ½¾É¾»Ç ÁÄÁ½¾É¾»ÇÁ ž˹ÄÄ ÁÄÁÊ˾ÃÄÇÁž˹ÄÄ ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä ½ÄØ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ľÊËÆÁÏÔ ùÃÈɹ»ÁÄÇ ÇÈɾ½¾† ÄؾËÊؾҾƹÖ˹ȾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹† ÆÁØ½ÇŹžÊÄÁ¿¾½ÇÈÇÊľ½Æ¾¼Ç ÈÉÁÆØËÁ¾ÖËǼÇɾѾÆÁØÇËËؼÁ† »¹ÄÇÊÕ ËÇÇùÅƾ º¾ËÇƾÁ½¹† ¿¾Ê˾ÃľÅÇ¿ÆÇÌ¿¾ƾ½ÌŹËÕ ˹ÃùÃÈÇÊľÀ¹»¾ÉѾÆÁØÇ˽¾† ÄÇÐÆÔÎ ɹºÇË »ÔºÇÉ »¹Ñ ºÌ½¾Ë ǼɹÆÁоƧÊ˹¾ËÊؽ¾É¾»Ç¶ËÇ ƹÁºÇľ¾ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÆÔÂŹ† ˾ÉÁ¹Ä ½ÄØ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ľÊˆ ÆÁÏÄ׺ÇÂÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁ½ÁÀ¹Â† ƹ›ÇÅÆǼÁÎÊÄÌйØÎÖËǾ½ÁƆ ÊË»¾ÆÆÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÔÂÁ½ÇÊËÌÈÆÔ Ź˾ÉÁ¹Ä Áž×ÒÁÂÅÆǼǻ¾Ãdž »Ì×ÁÊËÇÉÁ×ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁؾ¼Ç »ÖËÇÅùоÊË»¾

ÂÈÄÛ ËÅÑÒÍÈÖ £ÇÆÊËÉÌÃËÁ»ÆÇľÊËÆÁÏÌÅÇ¿† ÆÇ ɹÀ½¾ÄÁËÕ ƹ ŹÉÑÁ Á ÈÄdž Ò¹½ÃÁ ¥¹ÉѹÅÁ ƹÀÔ»¹×ˆ ÊØƾÈɾÉÔ»ÆÔ¾ÉؽÔÊËÌȾƾ  ɹÀ½¾ÄؾÅÔ¾ÈÄÇÒ¹½Ã¹ÅÁžÊÄÁ ¿¾ ÈÇ ϾÆËÉÌ ľÊËÆÁÐÆǼÇ ŹɆ

ÄÇǺɹÀÆÔÅÁ s ÈÇ»ËÇÉØ×ÒÁÅÁ ¼¾ÇžËÉÁ×ÊËÌȾƾ ¥¹ÉѾ»Ô¾ľÊËÆÁÏÔÈÉÇÐÆÔÁ ̽ǺÆÔ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ ¹À¹Ëɹ† ËÔ ƹ ÁÎ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ƾ»¾ÄÁ† ÃÁ­¹ÃËÁоÊÃÁ ˹ÃÁ¾ľÊËÆÁÏÔ ÅÇ¿ÆÇƹÀ»¹ËÕÃĹÊÊÁÃÇÂÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆǼÇ¿¹Æɹ

www. mrstep.ru

¢¼ÈÉÄ¿Í·¹¿ÄɼÇӼǼ œÐ¼ÈŹȼÃļ»·¹ÄÅ ÅÄ·¸Ò·ÆÇ¿¹ÒÎÄ· ºÅÇÅ»ÈÁ¿Ã½¿É¼ÂÖà ÉÅÂÓÁÅ¹ÆŻѼ¾»·Ì ¨¼ºÅ»ÄÖ Áź»·ÆÅÖ¹ÂÖÕÉÈÖ »¹ÊÌÊÇŹļ¹Ò¼ Á¹·ÇÉ¿ÇÒ ·ÁÉ¿¹¿¾¿ÇʼÉÈÖ ÷ÂÅÔÉ·½Äż ÈÉÇſɼÂÓÈɹŠÔÉ¿ ÈÅÅÇʽ¼Ä¿ÖÈÉ·ÄŹÖÉÈÖ ļÆǼüÄÄÒ÷ÉÇ¿¸ÊÉÅÃ ÈŹǼüÄÄźÅ½¿Â¿Ð· ¦Ç¿Î¼Ã È·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÒà ¿»ÅÈÉ·ÉÅÎÄÅ ¹ÒÇ·¾¿É¼ÂÓÄÒÃÈǼ»ÈɹÅà ÊÁǷϼĿÖ¿ÄɼÇӼǷ ÈÉ·ÄŹ¿ÉÈÖļÉÅÂÓÁÅ ÷ɼǿ·Â ¿¾ÁÅÉÅÇźÅ ¿¾ºÅÉŹ¼ķ¼ÈÉÄ¿Í· ÄÅ¿ ¼¼¹Ä¼ÏÄ¿À¹¿»

ÊÎÍÑÎËÜÍÛÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ ¶Í;ÃËÆÔÅ ÌÃɹѾÆÁ¾Å »¹† Ѿ¼Ç ¿ÁÄÁÒ¹ ÅÇ¿¾Ë Ê˹ËÕ ÃÇƆ ÊÇÄÕƹØ ľÊËÆÁϹ ɹÊÈÇĹ¼¹¾† ŹØ»½ÇÄÕÊ˾ÆÔ›ÁÀ̹ÄÕÆÇÖ˹ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÊÇÀ½¹¾Ë»È¾Ð¹ËľÆÁ¾ ľ¼ÃÇÊËÁ ƾ»¾ÊÇÅÇÊËÁ ÈÇÊÃÇÄՆ ÃÌ ÖËÇË »Á½ ľÊËÆÁÏÔ ƾ Áž† ¾ËÈǽÊǺÇÂÇÈÇÉÔǽÁÆÃÇƾÏ ÊËÌȾƾÂÈÉÇÐÆÇÀ¹½¾Ä¹Æ»ùÈÁ† ˹ÄÕÆÌ× Ê˾ÆÌ ¹ ½É̼Ç ùà ºÔ „»ÁÊÁ˔ » »ÇÀ½Ìξ ¨ÉǾÃË ÃÇƆ ÊÇÄÕÆÇ ľÊËÆÁÏÔ ƾÊÅÇËÉØ ƹ ¾¼ÇÈÉÇÊËÇËÌ ½ÇÄ¿¾ÆºÔËÕËÒ¹† ˾ÄÕÆÇ ÈÉǽÌŹÆ › йÊËÆÇÊËÁ ǼÉÇÅÆǾÀƹоÆÁ¾Áž×ËÈÉÇІ ÆÇÊËÕƾÊÌÒ¾ÂÊ˾ÆÔÁËÇÄÒÁƹ ÊËÌȾƾÂ

ËÅÑÒÍÈÖÛ ÍÀ ÁÎËÜÖÀÕ «¥©¥]œ¨š·¥¥˜·£©ª¥ ®˜«¢¨˜© ª ¥ª¨´¨

ѹ ÈÉÇ»¾ÊËÁ Çʾ»Ì× ÄÁÆÁ× ËÇ ÅÔ ÊÅÇ¿¾Å ÌÊÄÇ»ÆÇ ɹÀ½¾ÄÁËÕ ľÊËÆÁÏÔƹÈÉØÅÔ¾ÁÈÇ»ÇÉLj ÆÔ¾¦ÇɹÊÊÅÇËÉÁÅ»ϾÄÇŻʾ ľÊËÆÁÐÆÔ¾ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØ ÈÇÀ»Ç† ÄØ×ÒÁ¾ ÈǽÆÁŹËÕÊØ Ã ÃÉÔÄՆ ÏÌ ÁÄÁ ȾɾžҹËÕÊØ Ê Ö˹¿¹ ƹÖ˹¿

ÌÀÐØÅÂÛÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ ©¹ÀÄÁй×Ë ƾÊÃÇÄÕÃÇ ËÁÈÇ» ›À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËɹÀžÉÇ»À½¹† ÆÁØ ÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ ÈÇžҾÆÁ Á ÁÎ ƹÀƹоÆÁØ ŹÉѾ»Ô¾ ľÊˆ ÆÁÏÔÊËÉÇØËÈÉØÅÔÅÁÁÄÁÈǻdž ÉÇËÆÔÅÁ¨¾É»Ô¾ÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ¾ÊÄÁ»ÔÊÇ˹ÈÇžҾÆÁØƾ»¾ÄÁ† ùÁÅÇ¿ÆÇǺÇÂËÁÊÕǽÆÁÅľÊˆ ÆÁÐÆÔÅ ŹÉѾÅ žÊÄÁ ¿¾ ÃÇÄÁ† оÊË»Ç ÊËÌȾƾ » ŹÉѾ ÀƹÐÁ† ˾ÄÕÆǺÇÄÕѾ½¾ÊØËÁ ľÊËÆÁÏÌ ǺÔÐÆÇ ½¾ÄØË ƹ ƾÊÃÇÄÕÃÇ й† Ê˾ÂÊÈÇÅÇÒÕ×ÈÉÇž¿ÌËÇÐÆÔÎ ÈÄÇÒ¹½ÇáÆǼ½¹»ϾÄØÎÖÃÇÆdž ÅÁÁžÊ˹ÖËÁÈÄÇÒ¹½ÃÁÀ¹Å¾Æ؆ ×ËÌйÊËÃÇÅÊÀ¹º¾¿ÆÔÅÁÊËÌȾ† ÆØÅÁ§ËǺÔÐÆÔÎÀ¹º¾¿ÆÔ¾ÊË̆ ȾÆÁÇËÄÁй×ËÊØ˾ŠÐËÇÑÁÉÁƹ ÁλÆÌËɾÆƾ¼ÇÃɹØžÆÕѾÑÁ† ÉÁÆÔƹÉÌ¿ÆǼÇ ¥¹ÉѾ»Ô¾ ľÊËÆÁÏÔ s ǽ† ÆÁÁÀʹÅÔÎÈÇÈÌÄØÉÆÔλÀ½¹† ÆÁØÎɹÀÄÁÐÆǼÇËÁȹ§ÆÁÅdž ¼ÌË ɹÊÈÇĹ¼¹ËÕÊØ ùà »½ÇÄÕ œ†ÇºÉ¹ÀÆÇ Ê˾ÆÔ ˹à Á ºÔËÕ

„ÊÈÉØ˹ÆԔ » ¨†ÇºÉ¹ÀÆÇÅ ÈÉdž Ê˾ÆþÄÁºÇ»À¹ÅÃÆÌËÇÅÊоËԆ ɾÎÊËÇÉÇÆû¹½É¹Ë¾ §ÊÆǻǠʹÅÇ ÈÉÇÊËÇ ŹɆ Ѿ»ÇÂľÊËÆÁÏÔǺÔÐÆÇÊÄÌ¿ÁË ϾÆËɹÄÕƹغ¹Äù ƹÀÔ»¹¾Å¹Ø ÂÆÉÆËÈÆÄ›À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËÑÁ† ÉÁÆÔľÊËÆÁÏÔÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËǽÆÌ ÁÄÁ ƾÊÃÇÄÕÃÇ ƾÊÌÒÁÎ º¹ÄÇà ¦¹ÆÁÎɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÔľÊËÆÁÐÆÔ¾ ŹÉÑÁ ÊÇÊËÇØÒÁ¾ ÁÀ »¾ÉÎÆÁÎ Á ÆÁ¿ÆÁÎ ÍÉÁÀÇ»ÔÎ ÊËÌȾƾ  ÈÉÇÊËÌȾ  ÈǽÊËÌȾÆÃÇ» ÇÆÁ ºÔ»¹×ËÀ¹ÃÉÔËÔ¾ÁÄÁÇËÃÉÔËÔ¾ ÁƹÉÌ¿ÆǼÇǼɹ¿½¾ÆÁبǻdž ÉÇËÆÔ¾ľÊËÆÁÏÔÁž×ËÈÉÇž† ¿ÌËÇÐÆÔ¾ ÈÄÇÒ¹½ÃÁ ÁÄÁ Ìйʈ ÃÁÊÀ¹º¾¿ÆÔÅÁÊËÌȾÆØÅÁ¦¹† ÉÌ¿ÆǾ Ǽɹ¿½¾ÆÁ¾ ľÊËÆÁÏÔ ÈÉÁÀ»¹ÆÇ Ǻ¾ÀÇȹÊÁËÕ ÈǽӾÅ ÁÊÈÌÊÃÈÇƾ ÁÊÇÊËÇÁËÁÀÈdž ÉÌÐƾÂÁÊ»ØÀÔ»¹×ÒÁÎÁÎÊľÊˆ ÆÁϾ º¹ÄØÊÁÆ ¦¹Ð¹ÄÇ Á ÃÇƾÏ ù¿½Ç¼ÇľÊËÆÁÐÆǼÇŹÉѹ ùà Èɹ»ÁÄÇ ÇËžоÆÔ ƹÄÁÐÁ¾Å ÈÉÇÐÆÔÎÊËÇĺǻ ž¿½ÌÃÇËÇÉԆ ÅÁÁÀ¹ÃɾÈľÆÔȾÉÁĹ ¡ÆǼ½¹ ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹×Ë ľÊˆ ÆÁÏÔ ƹ ˾ËÁ»¹Î s ƾÊÌÒÁÎ ƹ† ÃÄÇÆÆÔÎ º¹ÄùÎ › ÇËÄÁÐÁ¾ ÇË ÃÇÊÇÌɹ ÊËÌȾÆÁÃɾÈØËÊØÃÆÁÅ ƾÊ»¾ÉÎÌ ¹Ê»ÆÌËɾÆƾÂÊËÇÉdž ÆÔ ƹÈÉÁÅ¾É »Ê˹»ÄØ×ËÊØ»ȹ† ÀÔÁÄÁ¼Æ¾À½¹«¾ËÁ»ÔÁÃÇÊÇÌÉÔ ÅǼÌ˺ÔËÕùÃÈÉØÅÔÅÁÊÃÉÇƆ Ñ˾ÂƹÅÁÈǽÊËÌȾÆÁ ˹ÃÁÈÁ†

›Ê¾ ºÇÄÕÑÌ× ÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÕ ÈÉÁǺɾ˹×ËľÊËÆÁÏÔƹºÇÄՆ ϹΧÆÁËÇ¿¾Áž×Ëƾ»Á½ÁÅÌ× ÊÁÊ˾ÅÌÃɾÈľÆÁØÃÊ˾ƾ ÇËо† ¼Ç»ÊØÃÇÆÊËÉÌÃÏÁػԼÄؽÁËľ¼† ÃÇÂÁ¹¿ÌÉÆÇšÇÄÕϹÅÁƹÀԆ »¹×ËÊØÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁо† ÊÃÁ¾ºÇÄËÔ ËØ¿ÁÁÇÈÇÉÔªÁÎ ÈÇÅÇÒÕ×ÊËÌȾÆÁʻƾÑƾÂÊËdž ÉÇÆÔ ÊǾ½ÁÆØ×ËÊØ Ê ȾÉÁĹÅÁ ÉÁ¼¾Ä¾ÅƹÈÇËÇÄþÁÇÊÆÇ»¹ÆÁ† ¾Å ľÊËÆÁÏÔ ¹ Ê »ÆÌËɾÆƾ t ÃɾÈØËÊØÃÊ˾ƾ »½ÇÄÕÃÇËÇÉÇ ɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ¹ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ›ÊÄ̆ й¾ ÇËÊÌËÊË»ÁØ ƾÊÌҾ Ê˾ÆÔ Çƹ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ À¹Å¾Æ¾Æ¹ ÃÇņ ÈÇÀÁËÆÇ º¹ÄÃÇ »ÔÈÇÄƾÆÆÇ ÁÀ ÈÉÇÍÁÄÕÆÇ ËÉ̺Ô ¤¾ÊËÆÁ† ϹƹºÇÄÕϹÎÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹÇƹ ÅÇ¿¾ËºÔËÕÌÊ˹Æǻľƹ»ÈÇž† Ò¾ÆÁØÎÄ׺ǼÇËÁȹÁǽÁƹÃÇ»Ç ÖÍ;ÃËÆÇÊÅÇËÉÁËÊØùû¿ÁÄÇÅ ½Çž ˹ÃÁ»ÇÍÁʾ

ÕÐÅÁÒÎÂÛÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ ®É¾ºËǻԾ ľÊËÆÁÏÔ ÊÇÊËÇØË ÁÀÇ˽¾ÄÕÆÔÎÖľžÆËÇ» ÊǾ½Á† ÆؾÅÔνÉ̼ʽÉ̼ÇÅÈÌ˾ÅÈdž Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ »Ê˹»ÃÁ ǽÆdž ¼ÇÖľžÆ˹»½É̼Ç«¹Ã¹ØÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁØÇоÆÕ̽Ǻƹ ¾ÊÄÁ»Ô ÎÇËÁ˾ ÈÇÄÌÐÁËÕ ľÊËÆÁÏÌ Èdž »ËÇÉØ×ÒÌ× ÁÀ¼ÁºÔ Ê˾ÆÔ ÁÄÁ ÈÉÇÊËÇ ƾǺÔÐÆÇ ÁÀ»ÁÄÁÊËÇ ÍÇÉÅÔ ­¹ÃËÁоÊÃÁ ÊÌËÕ Îɾº† ËǻǠľÊËÆÁÏÔ ˹ùØ ¿¾ ùà Á ÌŹÉѾ»ÇÂƹϾÆËɹÄÕÆÇÅÃdž ÊÇÌɾ ÆÇÈǽ»Á¿ÆÇÊËÕ„ÎɾºË¹”


½¹¾Ë ºÇÄÕѾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊ˾ ½ÄØ ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ɾѾÆÁ £ÇƆ ÊËÉÌÃÏÁØ À»¾ÆÕ¾» ÈÇÀ»ÇÄؾË ÁÀ† ¼Ç˹»ÄÁ»¹ËÕľÊËÆÁÏÔɹÀÄÁÐÆÔÎ ÈĹÆÁÉÇ»ÇÐÆÔÎ ɾѾÆÁ ÈÉ؆ ÅÔ¾ ÊÈÁɹÄÕÆÔ¾ ÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê À¹º¾¿ÆÔÅÁ ÊËÌȾÆØÅÁ £ÉÇž ËÇ¼Ç ÖËÁ ÈĹÆÁÉÇ»ÇÐÆÔ¾ ÊξÅÔ ÅÇ¿ÆÇ ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ËÕ ˾Å ʹ† ÅÔÅÈÇÄÌйØÈɹÃËÁоÊÃÁÄ׺Ì× ¼¾ÇžËÉÁםÄغÇÄÕѾ¼Ç̽Ǻ† ÊË»¹»Ǽɹ¿½¹×ÒÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ† ØÎÎɾºËÇ»ÔÎľÊËÆÁÏÁÊÈÇÄÕÀ̆ ×Ë ¼ÁºÃÁ¾ ÈÇÉÌÐÆÁ ÈÇ»ËÇÉØ׆ ÒÁ¾ÇоÉ˹ÆÁØŹÉѹ¦¾ÊÅÇËÉØ ƹ ÈÉÇÊËÇËÌ Åǽ¾ÄÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕ ¾¾ÈÉÁžÉÆÇ»ÈÇÄËÇɹɹÀ¹»Ô† Ѿ оÅÃĹÊÊÁоÊÃǼÇŹÉѾ»Ç† ¼Ç»¹ÉÁ¹Æ˹

ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ ¨Ç»ÇÉÇËÆÔ¾ľÊËÆÁÏÔsÇËÄÁІ ÆÔ»¹ÉÁ¹ÆË ¾ÊÄÁÌ»¹ÊƾÊÄÁц ÃÇÅÅÆǼÇžÊ˹½ÄØÌÊËÉÇÂÊË»¹ ÈÉØÅÇ ľÊËÆÁÏÔ ÈÉÁ ǽÆÇ Á ËÇ ¿¾ »ÔÊÇ˾ ÊËÌȾƾ ÇÆÁ À¹† ÆÁŹ×ËžÆÕÑÌ×ÈÄÇÒ¹½Õ»Èdž žҾÆÁÁ¨Ç»ÇÉÇËÆÔ¾ľÊËÆÁÏÔ ºÔ»¹×Ëо˻¾ÉËÕǺÇÉÇËÆÔ¾ ̼ÇÄ ÈÇ»ÇÉÇ˹ÊÇÊ˹»Äؾˉ ÈÇÄ̆ ǺÇÉÇËÆÔ¾ ̼ÇÄÈÇ»ÇÉÇ˹ɹ»¾Æ ‰ Á ÃÉ̼ǻԾ ÁÄÁ »ÁÆËǻԾ ̼ÇÄÈÇ»ÇÉÇ˹s‰ 

ÂÈÍÒÎÂÛÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ œÇ»ÇÉØÇÃÉ̼ǻÔÎľÊËÆÁϹΠ ÅÔйҾÈɾ½Ê˹»ÄؾÅʾº¾»ÁƆ ËǻԾ ÊÇÊËÇØÒÁ¾ ÁÀ ǽÆÁÎ À¹† º¾¿ÆÔÎÊËÌȾƾ®ÇËØÇÆÁÁØ»† ÄØ×ËÊØÇÈËÁŹÄÕÆÔÅ»¹ÉÁ¹ÆËÇÅ » ÈÇžҾÆÁÁ Ê ½¾ÍÁÏÁËÇÅ ž† Ê˹ÈǽľÊËÆÁÏÌ ÆÇ̽ǺÊË»ÇÅ » ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ ƾ ÇËÄÁй×ËÊØ °¹Ò¾»ÁÆËǻԾľÊËÆÁÏÔÁ¼É¹×Ë ÉÇÄÕ »ÊÈÇÅǼ¹Ë¾ÄÕÆÔÎ §ºÔÐÆÇ » ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ »ÔÊÇÃÁÎ ÈÇžҾ† ÆÁØÎÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÃÉ̼ǻԾľÊˆ ÆÁÏÔ Ê ÈÉØÅÇÄÁƾÂÆÔÅÁ ŹɆ ѹÅÁ ÈÉÁÖËÇÅÈÉÁÎǽÁËÊØÌÊ˹† ƹ»ÄÁ»¹ËÕ ½»¾ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ ľÊËÆÁÐÆÔ¾ ÈÄÇÒ¹½ÃÁ ƹ ½»ÌΆ ŹÉѾ»ÔÎľÊËÆÁϹÎÁÄÁËÉÁƹ ËɾÎŹÉѾ»ÔÎ

ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ £ÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÅÁ ÅÇ¿ÆÇ ƹÀ»¹ËÕÄ׺ԾľÊËÆÁÏÔ ƾØ»† ÄØ×ÒÁ¾ÊØ ÊËÉǼÇ ŹÉѾ»ÔÅÁ ÁÄÁ »ÁÆËÇ»ÔÅÁ £¹Ã Èɹ»ÁÄÇ ÖËÇsÊÇо˹ÆÁ¾ÈÉØÅÔÎ ÃÉÁ»Ç† ÄÁƾÂÆÔÎÁ»ÁÆËÇ»ÔÎŹÉѾ» ʹÅÇÂɹÀÄÁÐÆÇÂÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄՆ ÆÇÊËÁ§ºÔÐƹØľÊËÆÁϹƹÃdž ÊÇÌɹÎÅÇ¿¾ËÈÉǽÇÄ¿¹ËÕÊØ ƹ† ÈÉÁÅ¾É ÈÉÁÊ˾ÆÆÇÂÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ† ¾Â ÃɾÈØÒ¾ÂÊØƹºÇÄÕϹÎ £ÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ľÊˆ ÆÁÏÔ »ÈÁÊÔ»¹×ËÊØ ÈɹÃËÁо† ÊÃÁ » Ä׺Ì× ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆdž Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÌ× Êɾ½Ì ǽƹÃÇ ̽¹Ðƾ¾¼¹ÉÅÇÆÁÉÌ×ËÊÁÆ˾ÉÕ¾†

ÉÇÅ ¼½¾½ÇÅÁÆÁÉ̾ËÖÃľÃËÁù ªÁÎÈÇÅÇÒÕ×½ÁÀ¹ÂƾÉÔɾѹ† ×˽¹¿¾ʹÅÔ¾ÊÄÇ¿ÆÔ¾ÃÇÆϾȆ Ë̹ÄÕÆÔ¾À¹½¹ÐÁ §Ê˹ÆÇ»Á»ÑÁÊÕ ƹ ÈǽÎǽ؆ ҾŠ»¹ÉÁ¹Æ˾ ľÊËÆÁÏÔ Èǽ̆ ŹÂ˾ ùÃÇÂŹ˾ÉÁ¹Ä½Äؾ¾ÁÀ† ¼ÇËǻľÆÁØ»ÔÎÇËÁ˾»ÔºÉ¹ËÕ

ÎØÈÁÊÈ È ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÈ œÄ¹»Æ¹ØÇÑÁºÃ¹sÃǼ½¹ÇľÊˆ ÆÁϾ»ÊÈÇÅÁƹ×Ë ÈÇÊËÉÇÁ»½ÇÅ ¤¾ÊËÆÁϹ ƾ ÄÁÍË §Æ¹ ËɾºÌ¾Ë ƾ Åƹ ŤÌÐѾ ¾ÊÄÁƹ Ö˹ȾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁØ½ÇŹ»Ô† ºÉ¹ËÕǽÁÆÁÀ»ÇÀÅÇ¿ÆÔλ¹ÉÁ† ¹ÆËÇ»ľÊËÆÁÏ §Ï¾ÆÁ˾ ¾¼Ç ÈÇ ÃÉÁ˾ÉÁØÅ ̽ǺÊË»Ç ½ÁÀ¹ÂÆ ÊËÇÁÅÇÊËÕ ™ ½¹Ä¾¾sÃÇÆÊËÉÌÁÉÌÂ˾½ÇÅ ÌÐÁ† ËÔ»¹Ø ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ »ÔºÉ¹Æ† ÆÇ»¹ÅÁľÊËÆÁÏÔ ¦ÇùÃÁ¾ÅǼÌËÈÇØ»ÁËÕÊØƾdž ¿Á½¹ÆÆÇÊËÁ»ÈÉÇϾÊʾÖÃÊÈÄ̹† ˹ÏÁÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØ ¬¼ÇÄÈǽӾŹÊÈÌÊùÇоÆÕ ÃÉÌË ºÇľ¾ ¼É¹½ÌÊÇ» s Èǽ† ÆØËÕÊØ»ÔÊÅÇ¿¾Ë¾ÊËÉ̽ÇÅ ÊÈ̆ ÊùËÕÊغ̽¾ËÈÉÇÊËÇÇȹÊÆÇ ©¾ÃÇžƽ̾ÅÔ ̼ÇÄ s † ¼É¹½ÌÊÇ»›ÃɹÂƾÅÊÄÌй¾½Ç ¨Ç½ÌŹÂ˾ÈÉǺ̽ÌÒÌ×Ê˹ÉÇÊËÕ ¾ÊÄÁ»ÔÅÇÄǽÔÁÈÇÄÆÔÊÁÄ £ÇÆÊËÉÌÃÏÁØľÊËÆÁÏÔÇоÆÕ ÊÄǿƹ ÈÇ ÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ s ƾ ÈÇÀ»ÇÄÁË »ÈÇÊľ½ÊË»ÁÁ »Æ¾ÊËÁ žº¾ÄÕ Á ½É̼Á¾ ǺӾÅÆÔ¾ Á ËØ¿¾ÄÔ¾ Èɾ½Å¾ËÔ ƹÈÉÁÅ¾É ºÁÄÕØɽ  §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ ÁÀ º¹ÄØÊÁÆ ÌÊ˹ÆǻľÆÇ ÊÄÁÑÃÇÅ ɾ½ÃÇ s ÅÇ¿¾Ë ÌȹÊËÕ ɾº¾ÆÇà ½ÇŹц ƾ¾¿Á»ÇËÆǾ ©¾ÃÇžƽǻ¹ÆÆǾº¾ÀÇȹÊÆǾ ɹÊÊËÇØÆÁ¾ž¿½Ìº¹ÄØÊÁƹÅÁs ƾºÇľ¾ÊÅ ¤¾ÊËÆÁϹ Áž¾Ë ÊÃÇÄÕÀÃÌ× ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ ¼ÄØÆϾ»Ô Ĺà Ê˾ÃÄÇ ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂùžÆÕ s º¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ ù¿½ÔÂÁž¾ËÈɹ† »ÇƹÖÃÊȾÉÁžÆËÁƾÇɽÁƹɆ ÆÔ ½ÁÀ¹ÂÆ §½Æ¹ÃÇ ƹ½Ç ÈÇņ ÆÁËÕ ÐËÇ»ÔÇË»¾Ð¹¾Ë¾ƾËÇÄÕÃÇ À¹Ê»Ç׺¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ ›½¹ÆÆÇÅÊÄÌй¾ÄÌÐѾƹÊ˾† ÄÁËÕ º¾ÀÇȹÊÆǾ ÃÇ»ÉǻǾ Èdž ÃÉÔËÁ¾ ƹ ÈǽǺÆÌ× ľÊËÆÁÏÌ ÁÄÁ ÈdžžÆÕѾ žɾ Èɾ½Ì† Èɾ½ÁËÕÊ»ÇÁνÇÅÇй½Ï¾»Á¼Ç† Ê˾ÂǺÇȹÊÆÇÊËÁȹ½¾ÆÁØ §ËÊÌËÊ˻̾Ë Ǽɹ¿½¾ÆÁ¾ ľÊËÆÁÏÔÁľÊËÆÁÐÆǼÇÈÉǾŹ sÊÅÈÌÆÃË’ÁÊ˾ÄÁ˾ÅؼÃÁ¾ ŹËÔ»ÇÃÉ̼ľÊËÆÁÏÔ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ ½ÄØ ľÊËÆÁ† ÏÔ »Ô À¹ÃÌȹ¾Ë¾ » ɹÀÆÔÎ ž† Ê˹Π ƾÁÀ»¾ÊËÆǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½† ÊË»¹ÁùоÊË»¹žÊÄÁÈɾ½ÈÇņ ¼¹¾Ë¾ ÈÇÉÌÐÁËÕ ÅÇÆ˹¿ ľÊËÆÁ† ÏÔ ÃÇÅ̆ÆÁºÌ½Õ ºÌ½Õ˾ Ì»¾É¾† ÆÔ ÐËÇÌ»¹¿¹×ÒÁ¾ʾºØÃÇÅȹ† ÆÁÁ»¹ÅÇËù¿ÌË ½¹ºÔƾƾÊËÁ ÈÇËÇÅÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕÀ¹ÃÇƾІ ÆÔÂɾÀÌÄÕ˹Ë

| ÑÒÐÎÉÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ | 17

 «ÇÆÁÉÇ»¹ËÕ ½¾É¾»ØÆÆÌ× ľÊËÆÁÏÌ » ùÃdžÄÁºÇ Ï»¾Ë »Ô ÈĹÆÁÉ̾˾ Ź˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ËÁȹ „ÈÁÆÇ˾Ãʔ s ÈǽǺÆÔ¾ ¿Á½Ãdž ÊËÁ ÈÉÇÁÀ»Ç½ØËÊØ ½ÄØ À¹ÒÁËÔ ½É¾»¾ÊÁÆÔ ÇË ¹ËÅÇÊ;ÉÆǼÇ Á ºÁÇÄǼÁоÊÃǼÇ»ÇÀ½¾ÂÊË»Áػƾ ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ§ÆÁËÇÃÊÁІ ÆÔÁƾ½Çº¹»ØËÀ½ÇÉÇ»ÕØ»¹ÅÁ »¹ÑÁźÄÁÀÃÁÅÈÉÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹† ÆÁÁÁλùоÊË»¾ÅÇÉÁÄÃÁ¥Ç† ÉÁÄÃÁÁĹÃÁ½ÄØÈÇÃÉÔËÁØľÊˆ ÆÁÏ»¹ÅÄÌÐѾ»ÔºÁɹËÕÁÀ˾Π ÃÇËÇÉÔ¾ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ½ÄØ Èdž ÃÉÔËÁØžº¾ÄÁÁȹÉþ˹¦¹ÈÉÁ† Å¾É ¹ÄÃÁ½ÆdžÌɾ˹ÆǻԾ ¨ÇÃÉÔ»¹ËÕľÊËÆÁÏÌÁÀ½¾† ɾ»»¹ÅÇÉÁÄÃÇÂÁĹÃÇÅ»ÔÎdž ËÁ˾ÈÇÊľ¾¾ÌÊ˹ÆÇ»ÃÁsùо† ÊË»Ç˹ÃǼÇÈÇÃÉÔËÁغ̽¾Ë̽dž »Ä¾Ë»ÇÉØËÕ »¹Ê ËÇÄÕÃÇ » ÊÄÌй¾ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØľÊËÆÁÏÔÁÊÃÄ׆ ÐÁ˾ÄÕÆÇ ùà ÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǼÇ Èɾ½Å¾Ë¹žÊÄÁ¿¾»Ô ÈÇÀƹÐÁ† ÅÇÊËÁ»ÁÆ˾ÉվɾÊ˹»Á˾ľÊˆ ÆÁÏÌ ÎÇËØ ºÔ ƹ ÌÉÇ»¾ÆÕ žº¾† ÄÁ s ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ ÇȾɹÏÁÁ ÈÇ ÇÃɹÑÁ»¹ÆÁ×½ÇʺÇÉÃÁ »ÁÀdž ÄÁÉÇ»¹ÆÆÇÅÇËÈÔÄÁÈÇžҾÆÁÁ ÁÊÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÅÇÃɹÊÇÐÆǼÇ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ¤¾ÊËÆÁÐƹØ ѹÎ˹ ƾ ÁÀdž ÄÁÉÇ»¹Æ¹ ÈÇ ǺӾÅÌ Á ÊǾ½Á† ÆؾË Ö˹¿Á ƹÈÉØÅÌ× s ÈÉÁ Lj ÊÌËÊË»ÁÁ ɹÀ½¾Ä¾ÆÆÔÎ ǺӾÅÇ» Ê˾ƹÅÁ ½»¾ÉÕÅÁ ˾ÈÄÔ»ÇÀ† ½ÌÎ ÊÆÁÀÌ ÈǽÆÁŹ¾ËÊØ »»¾ÉÎ ÊûÇÀÕ ľÊËÆÁÐÆÔ ÈÉǾŠ ½Ç† ÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇ ÈǽǼɾ»¹Ø »¾ÉΆ ƾ¾ÈÇžҾÆÁ¾ Á˾ÈÄǻǺ¹† ĹÆÊ½ÇŹƹÉÌѹ¾ËÊØ ¨ÉÇÒ¾¼Ç»ÇÉØ »Ô¼É¾¾Ë¾ÁÊÆÁ† ÀÌ ÁÊ»¾ÉÎÌ ¹»ɾÀÌÄÕ˹˾s»ÆÁ† ÀÌÎÇÄǽÆÇ Ê»¾ÉÎÌƾ»ÔÆÇÊÁŹØ ¿¹É¹¨ÇÖËÇÅÌľÊËÆÁϹ½ÇĿƹ ƹÎǽÁËÕÊØ»Ç˽¾ÄÕÆÇÅǺӾž ÃÇÉÁ½Çɾ ѹÎ˾ ÁÀ ÃÇËÇÉǼÇ оɾÀ½»¾ÉÁ»ÔÈÇȹ½¹¾Ë¾»¿Á† ÄÔ¾ÈÇžҾÆÁØ ¾Ä¹Ø ½ÇÉǼÌ× ½¾É¾»ØƆ ÆÌ× ľÊËÆÁÏÌ »Ô ƾ ÊǺÁɹ¾† ˾ÊÕ » ½Çž ¿ÁËÕ ÀÁÅÇ  ¹ Àƹ† ÐÁË ÁËÇÈÁËÕƾºÌ½¾Ë¾tÆǽ¹¿¾ ÇоÆÕÎÇÉÇѹؽ¾É¾»ØÆƹØľÊˆ ÆÁϹËɾºÌ¾ËÆÇÉŹÄÕÆǼÇɾ¿Á† Ź»Ä¹¿ÆÇÊËÁÁ˾ÅȾɹËÌÉÔÁ» ÊÄÌй¾ ƹÉÌѾÆÁØ ˹ÃǼÇ ɾ¿Á† ŹsɹÊÊÇÎƾËÊØ ùà »ÈÉÇоŠ Ážº¾ÄÕÊȹÉþËÇÅ žÊÄÁƾ¿Á»¾Ë¾»½ÇžÈÇÊËdž ØÆÆÇ s Ⱦɾ»¾½Á˾ ¹»ËÇŹËÁÃÌ ÇËÇÈľÆÁØ » ɾ¿ÁÅ † ¼É¹† ½ÌÊÇ» Á »ÃÄ×ÐÁ˾ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÕ »ÇÀ½Ìι ÁÄÁ ɹÊÊ˹»Õ˾ » Èdž žҾÆÁØÎ ˹ÀÔ Ê »Ç½Ç  Áƹ† оȾɾÊÌÑÁ˾»ÇÀ½ÌÎsËÇ¿¾»Ê¾ ɹÊÊÇÎƾËÊØ ¬Ê˹ƹ»ÄÁ»¹¾Ë¾ľÊËÆÁÏÌ½Ç À¹»¾ÉѾÆÁØ »Ê¾Î ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdž Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇËÈǽÇÅÌs˹† ùØÊȾÑùÐɾ»¹Ë¹À¹Å¾ÆÇÂľÊˆ ÆÁÏÔƹÆÇ»Ì× ºÇľ¾ÈǽÎǽ؆ ÒÌ×û¹Ñ¾ÂÀ¹Å¾Ð¹Ë¾ÄÕÆÇž† º¾ÄÁ»»Á½ÌÈÇ˾ÉÁľÊËÆÁϾÂËdž »¹ÉÆǼÇ »Á½¹ Èɹ»½¹ ÈÉÁ Êdž

ÎɹƾÆÁÁ ÍÌÆÃÏÁÁ ™ ˾Š ÃËÇ ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾Ë ľÊËÆÁÏÌ » ½¾É¾† »ØÆÆÇŽǞ ƹ½ÇÈÇÅÆÁËÕ ÐËÇ ÆǻԠ½ÇÅ ½ÇÄ¿¾Æ ½¹ËÕ Ìʹ½ÃÌ ƹ†À¹¼Ç½ ƹÐÁË ƹ½ÇÈdž ½Ç¿½¹ËÕÊľÊËÆÁϾ½ÇÀ¹»¾ÉѾ† ÆÁØÌʹ½ÇÐÆÔÎÈÉÇϾÊÊÇ» ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇùɆ ùʹ½ÄØľÊËÆÁÏÔ»ÔÈÇÉÌй¾Ë¾ ÊÄÌйÂÆÔÅ ɹºÇÐÁÅ s ˾ ÃÇÅÌ »ÔÀ¹Ã¹¿¾Ë¾»ÈÇÊľ½ÊË»ÁÁľÊˆ ÆÁÏÌ ÈÇÈÉÇÊØË »¹Ê ̽¹ÄÁËÕ ÖËÇ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¾ ˹ÃùÃÇÆÇÈÉÁ¼Ç½† ÆÇ ËÇÄÕÃÇ ½ÄØ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ » ÈÉÇϾÊʾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ §ºÑÁËÕ ˹ÃÇ ž˹ÄÄÇùɆ ùÊÁÈɾ»É¹ËÁËÕ¾¼Ç»ÎÇÉÇÑÌ× ľÊËÆÁÏÌ ÄÁºÇƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÄÁ† ºÇÇоÆÕ½ÇÉǼÇÁÀ†À¹ɹ½ÁùÄՆ ÆÇÂȾɾ½¾ÄÃÁ ¬ »Ê¾Î ÃÇƾÐÆÇ Ê»ÇÁ Èɾ½† ÈÇÐ˾ÆÁØ ÆÇ ¾ÊËÕ ÅƾÆÁ¾ ÐËÇ ÄÌÐѾ ½¾Ä¹ËÕ ľÊËÆÁÏÌ ϾÄÁ† ÃÇŽ¾É¾»ØÆÆÇ ÄÁºÇƹº¾ËÇƆ ÆÇÅ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ ›ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ »ÁºÉ¹ÏÁÁ Á ÊÃÉÁÈÇ» s žÆÕѾ ®ÇËØ ÃÇƾÐÆÇ »Ê¾ À¹»ÁÊÁË ÇË û¹ÄÁÍÁùÏÁÁ ©¹ºÇËÔ ÈÇ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ× ľÊËÆÁÏÔ »Ô ÎÇËÁ˾ ɹÀ½¾ÄÁËÕ ƹÖ˹ÈÔÁÈÇÉÌÐÁËÕɹÀÆÔÅÈǽ† ÉؽÐÁùÅ s ÊÇÅÆÁ˾ÄÕƹØ ÖÃdž ÆÇÅÁØ ËÃÀ¹ÃÇƾÐÆÔÂɾÀÌÄՆ ˹Ë ùà Èɹ»ÁÄÇ ƾÄÌÐÑÁ  Lj »¾Ð¹Ëպ̽¾Ë¾ËÇÄÕÃÇ»Ô žÊÄÁɾÑÁÄÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ½ÄØ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ľÊËÆÁÏÔ Èdž ÉǽÔ½¾É¾»¹ Êǽ¾É¿¹ÒÁ¾ÅÆdž ¼ÇÊÅÇÄÁÊÅÇÄØÆÔÎÄÁÆÀsºÌ½Õ† ˾¼ÇËÇ»ÔÃËÇÅÌ ÐËǽ¹¿¾ÈÇÊľ ÅÆǼÇÃɹËÆǼÇ ÈÇÃÉÔËÁØ ĹÃÇÅ ÊÅÇĹÅÇ¿¾Ë»ÔÂËÁƹÉ̶̿ËÇ ÅÇ¿¾Ë ÈÉÇÁÀÇÂËÁ ÃǼ½¹ ̼ǽÆÇ Á»ɹÀÆÔΞÊ˹Î £ÉÌÈÆÔ¾ ľÊËÆÁÐÆÔ¾ Öľ† žÆËÔ ˾ËÁ»¹ ÊËÌȾÆÁ Á ÈÉ ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹×ËÊØ ÁÀ ϾÄÕÆǼÇ ÃÌÊù ½É¾»¾ÊÁÆÔ s ɹÊËɾÊÃÁ† »¹ÆÁ¾ Á ½¾ÍÇÉŹÏÁØ ÈɹÃËÁо† ÊÃÁ¼¹É¹ÆËÁÉÇ»¹ÆÔ«ÇÄÕÃÇÈɹ† »ÁÄÕÆÇ»ÔÊÌѾÆÆÔÂÁÈɹ»ÁÄՆ ÆÇ ÊÃľ¾ÆÆÔ Ź˾ÉÁ¹Ä ÊÅÇ¿¾Ë »¹Êɹ½Ç»¹ËÕʻǾÂÈɾ½ÊùÀ̾† ÅÇÊËÕ×ùûÈÉÇϾÊʾÊÇÀ½¹ÆÁØ ľÊËÆÁÏÔ ˹ÃÁÈÉÁ¾¾½¹ÄÕƾ† ѾÂÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ  ¹ÃɾÈľÆÁ¾ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ľÊËÆÁÏÔƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÊǾ½Á† ƾÆÁØ ÑùÆËÁÈÉ sÊÃÉÁÈ Èdž Ê˾ȾÆÆǾɹÊѹËÔ»¹ÆÁ¾ »ÁËǼ¾ Ǽɹ¿½¾ÆÁ¾ȾɾÊ˹¾Ë»ÔÈÇÄÆØËÕ Ê»Ç×ÍÌÆÃÏÁ×tǼɹ¿½¹ËÕ¥¾† ˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÊËØ¿ÆÔ¾žËÁÀÔÅdž ¼ÌË À¹ÍÁÃÊÁÉÇ»¹ËÕ ÊǾ½ÁƾÆÁØ ÖľžÆËÇ»ľÊËÆÁÏÔƹ»¾ÊÕÊÉÇà ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ ÇоÆÕƹ½ÇļÇ ¡ ÈÇÅÆÁ˾ ľÊËÆÁϹ ½ÇĿƹ ÊÇÊ˹»ÄØËÕ ¾½ÁÆǾ ϾÄǾ Ê Ǻ† ÄÁÃÇÅ ÁÆ˾Éվɹ ÆÇ º¾ÊÊÈÇɆ ÆÇ ÆÇÇƹÅÇ¿¾ËºÔËÕÁ¾¼ÇØɆ ÃÁŹÃϾÆËÇÅ •Âµœ•˜£¥¦Ÿ•´ ÄÃÁµÇºÅ½µÀµÁ XXXNJSDPNGPSUBSV XXXTJCNBTUFSSV

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


18 | ÑÒÐÎÉÏÀËÈÒÐÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

ÄÀ×À ÇÀ ÑÒÅÊËÎÌ ™»¼Ç¼¹Ä¿¿Ä·»·ÎÄÒ¼ ÊηÈÉÁ¿¹È¼·ÁÉ¿¹Ä¼¼ ÆÇÅÄ¿Á·ÕÉÈŹǼüÄÄÒ¼ ÈÉÇſɼÂÓÄÒ¼ɼÌÄÅÂź¿¿ ÆÇ¿¾¹·ÄÄÒ¼Ÿ¼ÈƼοÉÓ »·ÎÄ¿Á·ÃļŸÌÅ»¿ÃÒÀ ÿĿÃÊúÅÇÅ»ÈÁźÅ ÁÅÃËÅÇÉ· ›ÇËÌ¿¾ÁÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ ÇÃƹʼ¾ÉžËÁÐÆÔÅÁÊ˾ÃÄÇȹ† þ˹ÅÁ ȾɾÊ˹ÄÁ ºÔËÕ ÖÃÀÇËÁ† ÃÇ ƹ À¹¼ÇÉǽÆÔÎ ͹À¾Æ½¹Î §½Æ¹ÃǺ¾É¾¿ÄÁ»ÔÎÎÇÀؾ»À¹† йÊËÌ×ÅÌй¾Ë»ÇÈÉÇÊÆÌ¿ÆÔÄÁ ÊÃÉÇÅÆÇÅ̽¹ÐÆÇÅ̽ÇÅÁÃÌù† оÊË»¾ÆÆÔ¾¾»ÉÇÇÃƹÁÄÁÊËÇÁË ÊÖÃÇÆÇÅÁËÕ ÌÊ˹ÆÇ»Á» ºÇľ¾ ½¾Ñ¾»Ô¾¹Æ¹ÄǼÁ 

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ËÅÒÍÈÅ ÍÞÀÍÑÛ ¨ÉÁ »ÔºÇɾ ÇÃÇÆ ɾѹ×Ò¾¾ ÀƹоÆÁ¾ Áž¾Ë » ùÃǾ »É¾ÅØ ¼Ç½¹ À¹¼ÇÉǽÆǾ ¿ÁÄÁÒ¾ ºÌ½¾Ë ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ«ÁÈÁÐƹØľËÆØØ ½¹Ð¹sÖËÇƾºÇÄÕÑÇÂùÉùÊÆdž ÒÁËÇ»ÇÂÁÄÁ½¾É¾»ØÆÆÔ½ÇÅÁà » ÃÇËÇÉÇÅ ¼ÇÉÇ¿¹Æ¾ ÈÉǻǽØË ƾ ºÇÄÕѾ † žÊØϾ» » ¼Ç½Ì Ê ¹ÈɾÄØ ÈÇ ÇÃËغÉÕ £¹Ã Èɹ† »ÁÄÇ ˹ÃǾÊËÉǾÆÁ¾ÈÄÇÎÇÌ˾† ÈľÆÇÁÄÁѾÆÇÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľ† ÆÁØ›ÄÌÐѾÅÊÄÌй¾ À½¾ÊÕÅdž ¿¾ËºÔËÕ½ÉÇ»ØƹØȾÐÕÁÄÁÖľÆ ËÉÁоÊÃÁ ǺǼɾ»¹Ë¾ÄÕ £Ç¼† ½¹Êɾ½Æ¾ÊÌËÇÐÆÔ¾˾ÅȾɹËÌÉÔ ÇÈÌÊù×ËÊØ ÆÁ¿¾ Ç$ » ½Çž Ê˹ÆÇ»ÁËÊØ ƾÌ×ËÆÇ ÇËо¼Ç Îdž оËÊØÈÇÊÃÇɾ¾»¾ÉÆÌËÕÊØ»˾Ȇ ÄÌ×¼ÇÉǽÊÃÌ×û¹ÉËÁÉÌ ©¹ÀÌ¿Ⱦɾ¿Á½¹ËÕʾÉÕ¾ÀÆÔ¾ ÎÇÄǽ¹»ÖËÇÅľËƾÅÈÉÁÊ˹ÆÁ† Ò¾ƾÈĹÆÁÉ̾ËÊØ ËÇÁûԺdž ÉÌÇÃÇƽ¹ÐÆÁÃÁйÊ˾ÆÕÃÇÈǽ† ÎǽØËÈÇÈÉÁÆÏÁÈÌ„ÄÁÑÕºÔºÔ† ÄÁ” ›ÔºÁɹ¾ËÊØ ʹÅÔ ÖÃÇÆdž ÅÁÐÆÔ »¹ÉÁ¹ÆË s Ëɹ½ÁÏÁÇƆ ÆÔ¾ÇÃƹÁÀŹÊÊÁ»¹½¾É¾»¹ ƹ† ÈÉÁÅ¾É ÊÇÊÆÔ ¦¹ÊÌÅÅÌ»† ËÔÊÉ̺ľÂ»ľËÆÁ½¹ÐÆÔ½dž ÅÁÃÅÇ¿ÆÇÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕȹÉÌÈdž ½ÇºÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ½¹¾Ò¾Áƹ ÇÊ˾ÃľÆÁ¾»¾É¹Æ½ÔÇÊ˹ƾËÊØ §½Æ¹ÃÇ ÖËÇ º×½¿¾ËÆǾ ɾ† ѾÆÁ¾ Áž¾Ë ϾÄÔ Éؽ ƾ½Ç† Ê˹ËÃÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ÈÇÄÆÇÊËÕ×Ⱦ† ɾÃÉÔ»¹×Ë ½ÇÊËÇÁÆÊË»¹ › ľˆ Æ×× ƾÈÇ¼Ç½Ì ÃǼ½¹ ˾ÅȾɹ† ËÌɹÇÈÌÊù¾ËÊØ½Ç †Ç$ ÖËÁ ÇÃÇÑÃÁƾÊȹÊÌËÇËÊûÇÀÆØÃÇ»Á ÎÇÄǽ¹£ÉÇžËÇ¼Ç ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ɹÅÔ ÈÉÁ½¾ËÊØ ÃɹÊÁËÕ ù¿½Ô ¼Ç½ s ƾ ÊËÇÄÕÃÇ ɹ½Á ÃɹÊÇËÔ ÊÃÇÄÕÃǽÄØËÇ¼Ç ÐËǺÔʺ¾É¾ÐÕ ½É¾»¾ÊÁÆÌ ÇË ɹÀÉÌѾÆÁØ ¨Ç ÊÄÇ»¹ÅÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÊÉÇÃÊÄÌ¿†

ºÔ˹ÃÁÎÇÃÇÆǺÔÐÆÇǼɹÆÁÐÁ† »¹¾ËÊ؆¼Ç½¹ÅÁ ÆÇƹÈɹÆ ËÁþ»ƹѾÅÃÄÁŹ˾Ì¿¾оɾÀ †ľË½¾É¾»ØÆƹØÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ ËɾÊù¾ËÊØ ½¾ÍÇÉÅÁÉ̾ËÊØ ¹ » ÈÄÇÎÇÈÉÇÃɹѾÆÆÔΞÊ˹Îƹ† ÐÁƹ¾ËÊؼÆÁ¾ÆÁ¾ ¨¾É¾ÐÁÊľÆÆÔÎ ƾ½ÇÊ˹ËÃÇ» ÄÁѾÆÔ ÊǻɾžÆÆÔ¾ ÇÃƹ ÁÀ Ãľ¾ÆǼǺÉÌʹ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇǺ† ɹºÇ˹ÆƹØ ½É¾»¾ÊÁƹ ÊÇ Ê˾† ÃÄÇȹþ˹ÅÁ¦Ç Ì»Ô ÊËÇØËÇÆÁ ÅÁÆÁÅÌÅ»½»¹†ËÉÁɹÀ¹½ÇÉÇ¿¾ оÅÈÉÇÊËÔ¾½¾É¾»ØÆÆÔ¾«¹ÃÐËÇ ŹÄÇÃËÇɾѹ¾ËÊØÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ» ľËƾ ͹À¾Æ½¾ ÊËÇÄÕ ½ÇÉǼÁ¾ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ › ÈÇÊľ½Æ¾¾ »É¾ÅØ »Ê¾ йҾ ľËÆÁ¾½¹ÐÁÊ˾ÃÄØËÈĹÊËÁÃǻԆ ÅÁÇÃƹÅÁ§ÆÁƾÆÌ¿½¹×ËÊØ» ÈÇÃɹÊþ Á ½¾ÊØËÁľËÁØÅÁ Êdž ÎɹÆØ×Ë »Æ¾ÑÆÁ »Á½ žÒ¾ ǽ† ÆÁÅ ÈÄ×ÊÇÅ Ø»ÄؾËÊØ ÌÊËÇÂÐÁ† »ÇÊËÕ¨›®ÈÉÇÍÁÄØÃȾɾȹ½¹Å »Ä¹¿ÆÇÊËÁ Á ˾ÅȾɹËÌÉÔ s ÇÆ ƾ½¾ÍÇÉÅÁÉ̾ËÊØ»¿¹ÉÌÁÄÁƹ ÅÇÉÇÀ¾£ËÇÅÌ¿¾ ÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ɹŹ À¹ÒÁҾƹ ÇË »ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØ ÊÇÄƾÐÆÔÎ ÄÌо  ÐËÇ ÇÊǺ¾ÆÆÇ ¹ÃË̹ÄÕÆǽÄØÇÃÇÆ˾ÅÆÔÎÏ»¾† ËÇ»„Èǽ½¾É¾»Ç”¦¹ÊÇÄÆϾ ÃǼ† ½¹ƹÌÄÁϾ ‰ª ˹ÃÁ¾ÈÇ»¾ÉΆ ÆÇÊËÁƹ¼É¾»¹×ËÊØ»Êɾ½Æ¾Å½Ç

‰ª¶ËÇÅÇ¿¾ËÈÉÁ»¾ÊËÁý¾† ÍÇÉŹÏÁÁ ɹÅÔ Á ɹÀ¼¾ÉžËÁ† À¹ÏÁÁ»Ê¾ÂÊÁÊ˾ÅÔ°ËǺÔ̺¾† ɾÐÕÇÃÆÇÇËȾɾ¼É¾»¹ ÈÉÁÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»¾ ƹÈÉÁÅ¾É ÈÉÇÍÁÄØ 1301-&9ƹ¾¼ÇÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕƹ† ÆÇÊØËÊȾÏÁ¹ÄÕÆÌ×ÈľÆÃÌ$PPM† $PMPST¶ËÇÈÇÃÉÔËÁ¾ÇËɹ¿¹¾Ë½Ç ˾ÈÄǻǼÇ »ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØ ƹ ƹÉÌ¿ÆÌ×йÊËÕÇÃƹÁÌ»¾ÄÁÐÁ† »¹¾ËÊÉÇÃÊÄÌ¿ºÔÊ»¾ËÇÈÉÇÀɹІ ÆÇÂÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ

ÇÈÌÍÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ žÊÄÁ ¿¾ ¼Ç»ÇÉÁËÕ Ç ½¹Ð¾ ¼½¾ ÎÇоËÊØ » ˾Èľ Á ÃÇÅÍÇÉ˾ »ÊËɾËÁËÕ ¦Ç»Ô ¼Ç½ ËÇ ËɾºÇ† »¹ÆÁØÃÇÃƹÅ»ÖËÇÅÊÄÌй¾ʾ† ÉÕ¾Àƾ¾£¹ÃÈɹ»ÁÄÇ ʹÅÁÀÁņ ÆÁ¾ ͹À¾Æ½Ô s ÖËÇ ÇÊÆÇ»¹Ë¾ÄՆ ÆÔ¾ÊËÉǾÆÁØÁÀºÉÌʹ ÇÏÁÄÁƆ ½ÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÁÄÁÃÁÉÈÁй ÊÎÇÉÇѾÂ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁ¾ÂÁÊÁ† Ê˾ÅÇÂÇËÇÈľÆÁØ ÃÇËÇÉÔ¾¼ÇËdž »ÔÈÉÇËÁ»ÇÊËÇØËÕÉÌÊÊÃÁÅÅÇÉdž À¹Å ½¾ÊÕÇÈɹ»½¹Æ¹ÌÊ˹Æǻù ÖƾɼÇÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎ ÇÃÇÆ Ê Èdž »ÔѾÆÆÔÅÁ ˾ÈÄÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ† ÅÁÊ»ÇÂÊË»¹ÅÁ „žÊÄÁ½ÄØÊɾ½Æ¾ÂÈÇÄÇÊÔ©Çʆ ÊÁÁ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÇÃÇÆ ƹ ÇÊÆÇ»¾ ËɾÎùžÉÆǼÇ ÈÉÇÍÁÄØ ËÇ ½ÄØ ʾ»¾ÉÆÔÎɾ¼ÁÇÆÇ»ÇÈËÁŹÄÕÆÔ ÈØËÁùžÉÆÔ¾ ÊÁÊ˾ÅÔ Ê ÅÇƆ ˹¿ÆÇÂÑÁÉÁÆÇÂÅÅ sÈÇØʆ ÆؾË ©¹ÍÁà ™Ä¾ÃȾÉÇ» ÉÌÃǻdž

½Á˾ÄÕ Ç˽¾Ä¹ ÈÇ ɹºÇ˾ Ê ÃÄÁ† ¾Æ˹ÅÁœÉÌÈÈÔÃÇÅȹÆÁ„¨©§† ¨¤ž£ª” ÃÉÌÈƾÂѾ¼Ç ÉÇÊÊÁ† ÊÃǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ÇÃÇÆÆdž ¼Ç ¨›® ÈÉÇÍÁÄØ ÈÇ ¹»ÊËÉÁ† ÊÃÁÅ ˾ÎÆÇÄǼÁØÅ s §ÆÁ Èɾ† ÈØËÊË»Ì×ËÈÉÇžÉÀ¹ÆÁ×ÇËÃÇÊÇ» Á ÈÇÀ»ÇÄØ×Ë ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ºÇ† ľ¾ „ÑÁÉÇÃÁ¾” ½»ÌÎùžÉÆÔ¾ Ê˾ÃÄÇȹþËԔ ¶Æ¾É¼ÇÖÍ;ÃËÁ»ÆÔ¾ ÈĹÊËÁ† ÃǻԾ ÇÃƹ ½¹×Ë ½¹ÐÆÁùÅ ƾ ËÇÄÕÃÇ ˾ÈÄÇ ÃÇÅÍÇÉË Á ÇËÊ̈ ÊË»Á¾ ÊûÇÀÆØÃÇ» §ÆÁ ÐËÇ ˹Æ ¿¾ ÇоÆÕ »¹¿ÆÇ ʺ¾É¾¼¹×Ë ½Ç †˾ÈĹ »Ôɹº¹ËÔ»¹¾Ådž ¼ÇÊÁÊ˾ÅÇÂÇËÇÈľÆÁØžÊÄÁÌÐÁ† ËÔ»¹ËÕ ÐËÇ À¹ËɹËÔ ƹ ǺǼɾ» ƾºÇÄÕÑǼÇ À¹¼ÇÉǽÆǼÇ ½ÇŹ ƹÈÉÁÅ¾É ÊÈÇÅÇÒÕ×ÃÇËĹƹ ½ÁÀ¾ÄÕÆÇÅËÇÈÄÁ»¾ÁÄÁ¼¹À¾ À¹ ÀÁÅÆÁÂȾÉÁǽÅǼÌ˽ÇÊËÁ¼¹ËÕ † ËÔÊØÐ É̺ľ  ËÇ ù¿½Ì× ÀÁÅÌÇÃƹºÌ½ÌËÖÃÇÆÇÅÁËջņ ½¾ÄÕϹÅ »ÆÌÑÁ˾ÄÕÆÌ× ÊÌÅÅÌ ¹ƾÊÃÇÄÕÃÇľËÇÆÁ ƾËɾºÌØ ÌÎǽ¹Á½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÀ¹ËÉ¹Ë ÈÇÄÆÇÊËÕ×ʾºØÇÃÌÈØË

ÏÐÎÇÐÀ×ÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ¦Ç¾ÊËÕ½É̼¹ØÈÉǺľŹ Ãdž ËÇɹØËɾ»Ç¿Á˻Ĺ½¾ÄÕϾ»½¹Ð» Ä׺Ǿ»É¾Åؼǽ¹ sƾÈÇÃÌÊÁˆ ÊØ ÄÁ ÃËdžÆÁºÌ½Õ ƹ ÁÅÌÒ¾ÊË»Ç »ÇËÊÌËÊË»Á¾ÎÇÀؾ» ™ǽÆÁÅÁÀ Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆÔÎ ÈÌ˾ ƾʹÆÃÏÁ† ÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǼÇ ÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ » ½ÇÅ Ê˹ÆÇ»ØËÊØ ÇÃƹ „ªË¾ÃĹ ºÕ×ËÁÄÁ»ÔɾÀ¹×ËÇоÆÕɾ½ÃÇ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÀ»Ìà »ÔÀ»¹ÆÆÔÂ̽¹† ÉÇÅ ÁÄÁ ÇÊÔȹ×ÒÁÅÁÊØ ÇÊÃÇĆ ùÅÁ ÅÇ¿¾Ë ÈÉÁ»Ä¾ÐÕ »ÆÁŹ† ÆÁ¾ sɹÊÊùÀÔ»¹¾Ë¤¾»¥ÁÆÌĆ ÄÁÆ À¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕÃÇÅžÉоÊÃǼÇ ½ÁɾÃËÇɹ„¨©§¨¤ž£ª”s›Ô½¹† »ÁËÕÊǻɾžÆÆÔÂÇÃÇÆÆÔºÄÇà ÁÀ ¨›® ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ »ÆÌËÉÁ Ê˹ÄÕÆÔÅÈÉÇÍÁľÅÁÌÃɾÈľƆ ÆÔ»ÈÉǾžÊÈÇÅÇÒÕ×¹ÆþɆ ÆÔÎ ºÇÄËÇ» »Éؽ ÄÁ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ °ËǺÔȾɾÈÁÄÁËÕÃɾȾ¿ ÆÌ¿† ÆÇɹÀºÁËÕ»Ê×ÑËÌùËÌÉÃÌÁϾ† žÆËÈÇȾÉÁžËÉÌÇÃƹ¨ÇÖËdž ÅÌ»ÊÄÌй¾»¼É¹ºÁ˾ÄÁLj ÃÉÔ»¹×ËÇÃÆÇ ÇË¿ÁŹØÊË»ÇÉÃÌ ÁÄÁ º¹ÄÃÇÆÆÌ× ½»¾ÉÕ ¨É¾½Çˆ »É¹ËÁËÕ ÖËÇ ÈÇÅÇ¿¾Ë ÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ÆÁ¾ ÇÃÇÆÆÔÎ ÊÁÊ˾Å Ê ÈÉÇËÁ† »Ç»ÀÄÇÅÆÇÂÍÌÉÆÁËÌÉÇ” £ÉÇž ËÇ¼Ç ÊËÇÁË ÌÊ˹Ædž »ÁËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ À¹ÒÁˆ ÆÔ¾ ÖľžÆËÔ ƹÈÉÁÅ¾É ÉÌІ ÃÌÊÀ¹ÅÃÇŧƹƾÈÇÀ»ÇÄÁËLj ÃÉÔËÕÇÃÆÇ ½¹¿¾¾ÊÄÁ¼É¹ºÁ˾† ÄØÅ ̽¹ÊËÊØ ɹÀºÁËÕ ÁÄÁ »Ôɾ† À¹ËÕÊ˾ÃÄÇ ›Å¾ÊËÇ »¾ÊÕŹ ½ÇÉǼÁÎ ÈÉdž ËÁ»Ç̽¹ÉÆÔÎ Ê˾ÃÇÄ Á ÊÄǾÆÔÎ ËÉÁÈľÃÊÇ»ÅÇ¿ÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ

ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ À¹ÒÁËÆÔ¾ ÈľÆÃÁ ÃÇËÇÉÔ¾ƹÃľÁ»¹×ËÊØƹÊ˾ÃÄdž ȹþË»À¹»Ç½ÊÃÁÎÌÊÄÇ»ÁØÎÄÁºÇ Ì¿¾ƹÌÊ˹ÆǻľÆÆǾÇÃÆǶËÁ ÈÇÄÁžÉÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØËÇÄÒÁÆÇ »Ê¾¼Ç†ÅÁÃÉÇžËÉÇ»»Ô† ½¾É¿Á»¹×Ë ƹÈÉÁÅ¾É ̽¹ÉÄdž ŹÁÄÁËÇÈÇɹ „™ÉÅÁÉÌ×ÒÁ¾ ÈľÆÃÁ ÊËÇØË ƹ ÈÇÉؽÇà ÆÁ¿¾ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆǼÇ Ê˾ÃĹʹƹÄǼÁÐÆÔÅÁιɹÃ˾† ÉÁÊËÁùÅÁ ÃËÇÅÌ¿¾ÇоÆÕľ¼† ÃÇ ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹×ËÊØ §º ÁÎ Ö͆ ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ ¼Ç»ÇÉÁË ËÇË ͹ÃË ÐËÇ ÊǼĹÊÆÇ ɾÃÇžƽ¹ÏÁØÅ ¥› ©ÇÊÊÁÁ ɾѾËÃÁ Ê˹»ÆÁ ¿¹Ä×ÀÁÅǼÌËƾÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹ËՆ ÊØÈÉÁƹÄÁÐÁÁÀ¹ÒÁËÆÇÂÈľƆ ÃÁ” s ÇËžй¾Ë ™Ä¾ÃʹƽÉ ©Ô† ÃÇ» ¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ½ÁɾÃËÇÉÃÇņ ȹÆÁÁ„©¾¹Ä¨ÉÇͪ¾É»Áʔ ÊȾ† ÏÁ¹ÄÁÀÁÉÌ×Ò¾ÂÊØƹɾÅÇÆ˾Á ʾɻÁÊÆÇÅǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁÁÊ»¾Ëdž ÈÉÇÀɹÐÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ É̼ÁÅ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÅ Êɾ½† ÊË»ÇÅ À¹ÒÁËÔ ÇÃÇÆÆÔÎ ÈÉǾ† ÅÇ» ƹ ½¹Ð¾ ÊÐÁ˹×ËÊØ ɹÊȹц ÆÔ¾Ê˹»ÆÁ¯¾Æ¹½ÄØ˹ÃÇž† ˹ÄÄÁоÊÃÇ ºÉÇÆÁ ƹÐÁƹ¾ËÊØ ÇˆËÔÊÉ̺ľÂÀ¹ûŪ˹»† ÆÁ À¹È¾ÉËÔ¾ÁÀÆÌËÉÁ Ê˹Æǻ؈ ÊØ ƾÈɾǽÇÄÁÅÔÅ ÈɾÈØËÊË»Á† ¾Å½ÄØÀÄÇÌÅÔÑľÆÆÁÃÇ» »¾½Õ ½¹¿¾ Ê ÈÇÅÇÒÕ× ÄÇŹ »ÊÃÉÔËÕ Áλ¾ÊÕŹÊÄÇ¿ÆÇ šÇľ¾ ÖÊ˾ËÁÐÆÔ Á ̽ǺÆÔ » ÈÉÁžƾÆÁÁ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¶ËÇ ÈÇÄÇËÆÇ ÁÀ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»ÔÎ ÁÄÁ Ê˹ÄÕÆÔÎɾ¾Ã ÃÇËÇÉǾ»ÉÌÐÆÌ× ÁÄÁ Ê ÈÇÅÇÒÕ× ÖľÃËÉÇÈÉÁ»Ç† ½¹ ̺Áɹ¾ËÊØ » ÃÇÉǺ ÌÊ˹ÆÇ»† ľÆÆÔ ƹ½ ÇÃÆÇÅ ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁ† ÊËÔ ÃÇÅȹÆÁÁ 3PM.BTUFS ÈÉdž ÁÀ»Ç½Á˾ÄÕÀ¹ÒÁËÆÔÎÊ˹»¾ÆÕÁ ¿¹Ä×ÀÁ ɾÃÇžƽÌ×Ë ÁÊÈÇÄՆ ÀÇ»¹ËÕ »ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ ÉÇÄÕÊ˹»† ÆÁ›ÖËÇÅÊÄÌй¾ÃÇÉǺÊÀ¹ÒÁˆ ÆÔÅ ÈÇÄÇËÆÇÅ ÅÇÆËÁÉ̾ËÊØ ƾ† ÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇ » ÇÃÇÆÆÔ ÈÉdž ¾Å›˹ÃÇÅÊÄÌй¾ÆÁÃÇÉǺ ÆÁ À¹ÒÁËÆǾ ÈÇÄÇËÆÇ ƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÊÇÉ»¹ËÕÁÄÁÇËǼÆÌËÕªËÇÁÅÇÊËÕ ÉÇÄÕÊ˹»Æ¾Â » ÌÊÁľÆÆÇÅ ¹ÆËÁ† »¹Æ½¹ÄÕÆÇÅ ÁÊÈÇÄƾÆÁÁ ƹÐÁ† ƹ¾ËÊØLjËÔÊÉ̺ľÂ ¡Ë¹Ã ÖÃÇÆÇÅÁËÕ ƹ ½¹ÐÆÔÎ ÇÃÇÑùÎ ÄÌÐѾ Ê ÌÅÇÅ ƾ »È¹† ½¹Ø » ÃɹÂÆÇÊËÁ Á ƾ »ÔºÁɹØ ʹÅÔ¾º×½¿¾ËÆÔ¾ɾѾÆÁØ£¹† оÊË»¾ÆÆÔ¾ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ºÌ½ÌË ½ÇļÁ¾¼Ç½ÔÀ¹ÒÁÒ¹ËÕÇËƾÈdž ¼Ç½ ÊûÇÀÆØÃÇ»ÁÎÇÄǽǻ »¾½Õ »Ç »É¾ÅØ Ç˽Ôι ƹ ÄÇƾ ÈÉÁ† ÉÇ½Ô ºÌ½Õ ËÇ ľËÆÁ¾ ùÆÁÃ̆ ÄÔ ÁÄÁ ÀÁÅÆÁ¾ ÅÇÉÇÀÆÔ¾ »Ô† ÎǽÆÔ¾ »Ê¾¼½¹ ÎÇоËÊØ ˾ÈĹ Á ÃÇÅÍÇÉ˹ ¤ÅºÆÆÆÀÈ»¶µ˜ÅÈÄÄÐ ¿ÃÁĵ½¾‚¤¥£¤ šŸ¦


Ïðåäëîæåíèÿ íà ÁÀÐÒÅÐ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

19

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ¹ÊÈÂŹ¿ÖÌÁÇ¿¾¿È·ÃÄź¿¼ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Öʽ¼¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉļ̹·ÉÁÊŸÅÇÅÉÄÒÌÈǼ»Èɹ ¹Ǽ¾ÊÂÓɷɼ μºÅ Ä· ÇÒÄÁ¼ ÈÉǼÿɼÂÓÄÅ ķοķ¼É ¹Å¾ÇŽ»·ÉÓÈÖ ¸·ÇɼÇ ™ ȹ־¿ È ÔÉ¿Ã „¨ÉÇÅÀº·¾¼É·’ ÅÉÁÇÒ¹·¼É ÄŹÊÕ ÇʸǿÁÊ„¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿ÖÄ·˜—§©œ§’˜·ÇɼÇȼºÅ»ÄÖrÔÉÅÅ»¿Ä¿¾¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÁÅÉÅÇÒÀÆÅÃŽ¼Éʹ¼Â¿Î¿ÉÓ ÆÇÅ»·½¿¿ÈÅÌÇ·Ä¿ÉÓ¹·ÏÁ·Æ¿É·Â

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

›ÆÇ»ÇÂÉ̺ÉÁþÅÔÈɾ½Ä¹¼¹¾ÅɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÔ¾ǺÓػľÆÁØ ÈǺ¹É˾ÉÆÇÅÌǺžÆ̝¹ÆƹØÌÊÄ̼¹ÈĹËƹتËÇÁÅÇÊËÕÉÊÈÆÂÀ ǺÓػľÆÁØ ÊÁÅ»ÇĹÊÌБËÇÅÈÉǺ¾ÄÇ»ÁÀƹÃÇ»ÈɾÈÁƹÆÁØ ÊÇÊ˹»ÄؾËÈ˹ýÁ

¨Ç »ÇÈÉÇʹÅ ɹÀžҾÆÁØ ɾÃĹÅÔ » É̺ÉÁþ „¨É¾½ÄÇ¿¾ÆÁØ ƹš™©«ž©”ǺɹҹÂ˾ÊÕÈÇ˾ľÍÇƹÅÇ˽¾Ä¹ɾÃĹÅÔ  † † † † † †ª¸ÊÔן £×нºÉ¸×††††&†NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨ ›¹¼ÇÆù ½ÇÊùÈÇĹ ÈÄÁÆËÌÊ ƹÄÁÐÆÁà ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ þ½É

©¯¢©ª ¥¾º¾ÄÕÃÇÉÈÌÊÆ¹Ø Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ÃÇ»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ ÄÁÆÇľÌÅ

®¡§¡°ª©· †† ††

ÇÊù »¾ÆÁÃÁº¹ÆÆÔ¾ žËÄÔÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾

§ÍÁÊƹØžº¾ÄÕ

††††

Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÈÄÁËÔ¨£ ­šª ¨¥Á½É Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ»

œÉÌÀǻԾÁÄÁľ¼ÃǻԾ¹»ËÇ ¹½»Á¿ÃÁ½Á¹Å¾ËÉÇÅÁ

†† ††

Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ þɹÅÀÁË

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ

†† ††

£¹ÉËÇÆÆÔ¾ÃÇÉǺÃÁÎ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ Ê˾ÃÄÇÅÅ ¹É¾Æ½¹ÇÍÁÊÆÔÎÁÊÃĹ½ÊÃÁÎÈÇžҾÆÁÂ

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

†† †

£»¹ÉËÁÉÔ ÃÇÅžÉоÊÃÌ×ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË

†† ††

£ÁÉÈÁÐ ȾÊÇà Ÿš¡ Ç˽¾ÄŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

™»ËÇ Ä¹ û¹ÉËÁÉÔ

††††

£ÇÉÈÌÊÆžº ÃÌÎÆÁ ÊȹÄÕÆÁ ÇÍÁÊÆÔ¾ÊËÇÄÔÁ˽

±È¹ËÄ ÈÇÄƹÄÁ» ÃľÂ½ÈÄÁËÃÁ ¼ÉÌÆËǻù ÇËÎǽԝ›¨ ††

£É¹ÆÃÇÀÄǻǣ£† †Ãû¹ÉËÁɹ ÇÊùÈÇĹ »¹¼ÇÆù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÈÇȾɾɹºÇËþľʹ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔÂ

¤ª¨ ª¨ ›¨ ›¨§ ¥­ 04# ͹ƾɹ

§Ë½¾ÄŹˆÄÔ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ ÖľÃËÉÇŹË †††† £¹ÆϾÄØÉÊÃÁ¾ËÇ»¹ÉÔ

††

¥¾º¾ÄÕ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ¥­

£¹ÉËÉÁ½¿Á½ÄØÈÉÁÆ˾ɹ

††

¥Ø¼Ã¹Øžº¾ÄÕ

£ÁÉÈÁÐ

††††

¦¹ÉÌ¿ɾÃÄƹ»Ó¾À½¾†»Ô¾À½¾»¼§ÅÊà »Ê¾ƹÈɹ»

§É¼Ë¾ÎÆÁù Ç˽¾ÄŹ˾É ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††

§ºÌоÆÁ¾»¹»ËÇÑÃÇľ ™»ËÇËɹÆÃÇÄľ½¿

§Ê»¾ËÁËÈÉÁºÇÉÔÁÖľÃËÉÇÅÇÆËÁÀ½ º¹Æ½¹¿ÆÔ¾ÊÃɾȹ †† ÁľÆ˹ À¹¿ÁÅÔ¹ÆþÉÆÔÂÁ¼¾ÉžËÈÉÇùÄÔ»¹×ÒÁ  ª¡¨ ÁÀÇľÆ˹ ÈÁÊËÇľËÊÃǺÇÀ¹º ÊÃÇºÔ ÊÁÄÁÃÇÆ ÊŹÀù ƾÀ¹Å¾ÉÀ¿Á½ÃÇÊËÕ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ º¾ÆÀÁÆ À¹ÈйÊËÁ½ÈÉÁÀŹËÉÇƹ ÃľÂǺÇÂÆÔÂÁ¨›™ ¹»ËÇ»ÔÑù ÊȾÏǽ¾¿½¹

§Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® ÑùÍԆÃÌȾ ÃÌÎÆÁ ɹÊÃÉǤª¨

¤ª¨ ÅÇÆ˹¿Ⱦƹ žËÁÀÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ¨›® ɾÃĹŹ ††

§Ë½¾Äù½É¾»¾ÊÁÆǺ¹ÆÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ

¾É¾»ÇǺÉÊ˹ÆÃÁ ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ›¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

§Ë½ÔλȹÉÆÇ˾ľ¥¾Ð˙

»¾ÉÁžË ¨›® ÇÃÆÇǼƾÊË ¨›® ȾÊÇÃÊËÉÇÁË ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ Ê˾ÃÄÇ¿¹ÉÇÊË ÊȾÏǽ¾¿½¹ ľËÀÁÅ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ʹÆ˾Î ÃɹÊù ÃÇľÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÎÁÅÁؽ»Ç½ÇÇÐÁÊËÃÁ

††††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕι

™»ËÇ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ÃÁÉÈÁÐ ÉÇŹÑù ÉÇÃÃÇ Ï»¾ËƹØ ¯¾Å¾ÆË ÈÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ Å Ï»¾ËÆÇ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉÎ ¨¾ÊÇà ʾËù £¹ÄÁÍÇÉÆÁØ ªÁÏÁÄÁØ ÃÇÄǽ¾Ï ÈÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉ ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØɹÀÆÔ¾ɹÀžÉÔÁÏ»¾Ë¹ÃɹÊù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø ½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾Éվɹ

†††† †† ††

©¾ÃĹŹƹɹ½ÁÇ ªÁºÁÉÊùØ¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ

£ÄÁÆÁƼǻԾÌÊÄ̼Á ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂƹ

††††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌƧ˽¾Äùº¹ÆÕ

¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈǽ¡Ÿª ¦Ç»PÅÇÊÃǻù

††††

¬ÊÄ̼Áº¹ÀÔÇ˽Ôι¨ÇÄÁËÇ˽¾Ä

ž¿¾Å¾ÊƹÉùÆÏËÇ»ºÌκĹÆÃÁ ÃÇÆ»¾ÉËÔÈÇ©ÇÊÊÁÁ ††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ËÇÈÉÇÊÁÅÊÇǺÒÁËÕǺÖËÇÅ«¹ËÕØƾ¤ØѾ»ÊÃÇ ÈÇ˾ľÍÇÆ̆†††ÁÄÁÈÇÖľÃËÉÇÆÆÇÂÈÇÐ˾TBMFT!EJNBSLSV


20

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ â ðåæèìå ON-LINE

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

¥ÁÅÂÅÿ¿ÅÄŹÁ¹·»Ç·ÉÄÒÌüÉÇŹ½¿ÂÓֻŽÄŸÒÉÓÆÅÈÉǿď§ÅÈÈ¿¿¹ºÅ»Ê ŸÔÉÅà ÈÅŸпº·¹·£¿ÄǼº¿ÅÄÇ·¾¹¿É¿Ö™¿ÁÉÅǘ·È·Çº¿ÄÄ·Å»ÄÅÿ¾¾·È¼»·Ä¿À¨Å¹¼É·«¼»¼Ç·Í¿¿§« £¿Ä¿ÈɼÇÈɹÅķüǼÄÅÊÆÅÇÖ»ÅοÉÓ¹¾¿Ã·Ä¿¼Æ·ÉÒȾ·ÈÉÇÅÀпÁŹ¾·ÆÅ»ÁÂÕμĿ¼ÁÁÅÃÃÊÄ¿Á·Í¿Öà ·É·Á½¼Êȿ¿ÉÓºÅÈÊ»·ÇÈɹ¼ÄÄÒÀÁÅÄÉÇÅÂÓ¾·ļ¾·ÁÅÄÄÒßǼüļĿ¼Ã¾·ÈÉÇÅÀпÁŹ —£ÁÆ¿ºÄÃÅÔ¹¿µ¿ÃÁĵ½¾ ¿ÃÇÃÅк ¼µÂ½ÁµÓÇÆÔÄÅý¼·Ã¹ÆÇ·ÃÁ½ÄÅùµ»µÁ½ ½ÂǺÅѺÅÂÐÊ ÀºÆǽË ¨Å÷ºÂÑ ¶½¼ÂºÆµ È ·ÆºÊŵ¼Âо ÆÀº¹Ã·µÇºÀÑÂý¿µÌºÆÇ·Ã ½ ¿ÃÀ½ÌºÆǷüµ¿µ¼Ã· ½˺ÂеÄÅùȿ˽Ó ÇûºÃÇÀ½ÌµÓÇÆÔŸÇÃÇýÁººÇÆÇÃÀÔÅÂо ˺ʽ·µÔºÇÀºÆǽËзÃÆÂ÷ÂÃÁ½¼ÆÃÆÂн ¶ºÅº¼Ð µ¿ÇÃÇÃŵ¶ÃǵºÇÇÃÀÑ¿ÃÆ˺ÂÂÐÁ½ ÄÃÅùµÁ½¶È¿ ¹È¶ ÔƺÂÑrƵÁкŵÆÄÅà ÆÇŵºÂÂк–ÃÀÑͽÂÆǷûºŵÆÄÃÀµ¸µÓÇ ÀºÆǽÌÂÐÁµÅƺµÀÃÁµÀӶþ·¿ÈÆ

™¸É¸È»ÀÅ šÀÂÊÆÈ ¼Ä¹»¹¥ÁƆ ɾ¼ÁÇÆɹÀ»ÁËÁØ

¢Ë¿ÔĽÅÂÆ š¸¼ÀÄ 

¥¸¿¸ÈÏË ˜Å¸ÊÆÃÀÁ 

À¹Å½ÁɾÃËÇɹ §§§ „¤¾Ê¾Æù”

ƹйÄÕÆÁà ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹§§§ „ÇŤ¾Ê”

ËÅÑÒÍÈ×ÍÛÉ ÐÛÍÎÊ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÑÅÇÎÍÀ Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî Ïëàíû, ïðîãíîçû §ÃÇÄÇÅÁÄÄÁÇÆÇ»û¹½É¹ËÆÔΞËÉÇ» ¿ÁÄÕؽÇÄ¿ÆǺÔËÕÈÇÊËÉǾÆÇ»©ÇÊÊÁÁ» ¼Ç½Ì Ǻ ÖËÇÅ ÊÇǺÒÁÄ »Ã¸º¸ ¤Àņ Ƚ»ÀÆÅȸ¿ºÀÊÀ× šÀÂÊÆÈ ™¸É¸È»ÀÅ ƹ ǽÆÇÅ ÁÀ À¹Ê¾½¹ÆÁ ªÇ»¾Ë¹ ­¾½¾É¹ÏÁÁ ©­¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»ÇƹžɾÆÇÌÈÇÉؽÇÐÁËÕ »ÀÁŹÆÁ¾ÈĹËÔÊÀ¹ÊËÉÇÂÒÁÃÇ»À¹ÈǽÃÄ׆ оÆÁ¾ÃÃÇÅÅÌÆÁùÏÁØÅ ¹˹ÿ¾ÌÊÁÄÁËÕ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÃÇÆËÉÇÄÕÀ¹ƾÀ¹ÃÇÆÆÔÅ ǺɾžƾÆÁ¾ÅÀ¹ÊËÉÇÂÒÁÃÇ» › ¼Ç½Ì » ©ÇÊÊÁÁ ÈÇÊËÉǾÆÇ  ÅÁÄÄÁÇƹû¹½É¹ËÆÔΞËÉÇ»ÈÉÁÈĹƾ» ÅÁÄÄÁÇƹû¹½É¹ËÆÔΞËÉÇ»¤Á½¾É¹ÅÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ Ê˹ÄÁ ¥ÇÊÃÇ»ÊùØ ǺĹÊËÕ Á š¹ÑÃÁÉÁØ £ÇÖÍÍÁÏÁ¾ÆË ½ÇÊËÌÈÆÇÊËÁ ¿ÁÄÕØ ÊÐÁ˹¾ËÊØ ÌÄÌÐÑÁÄÊØ Á ÊÇÊ˹»ÄؾË ¼Ç½¹ › ¼Ç½Ì Ͼƹ ¿ÁÄÕØ ƹ ȾɻÁÐÆÇÅ ÉÔÆþ ÊÆÁÀÁĹÊÕ ƹ  ƹ »ËÇÉÁÐÆÇÅ ÉÔÆþsƹ ¹ÈÉÁÌйÊËÁÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ ÈÇÊËÉǾÆÇÈÇÉؽù¿ÁÄÕØ ¹ ¼Ç½ » ǺÇÉÇË »»¾½¾ÆÇ ºÇľ¾ ËÔÊØÐ ¼¾Ã˹ÉÇ» À¾ÅÄÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇÀ»ÇÄØË ÈÇÊËÉÇÁËÕºÇľ¾ÅÁÄÄÁÇÆÇ»û¹½É¹ËÆÔÎ žËÉÇ»¿ÁÄÕØ §ºÓ¾ÅÔ ¿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ Êdž ÃɹËÁÄÁÊÕ»¼Ç½ÌÈÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×Ê ¼Ç½ÇÅ »Ç »Ê¾Î ;½¾É¹ÄÕÆÔÎ ÇÃÉ̼¹Î À¹ ÁÊÃÄ×оÆÁ¾Å¹ÄÕƾ»ÇÊËÇÐÆÇ¼Ç ¹˹ÿ¾» Ê̺ӾÃ˹Ω­ ÐËÇÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÄÇÊÇÃɹ† Ò¾ÆÁ¾ ÈÇùÀ¹Ë¾ÄØ »»Ç½¹ » ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ¿ÁÄÔνÇÅÇ»»ϾÄÇÅÈÇ©ÇÊÊÁÁƹ Ã¼Ç½Ì › Ê»ØÀÁ ÊÇ ÊÆÁ¿¾ÆÁ¾Å ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÇ ¹ÃËÁ»ÆÇÊËÁ » ¼Ç½Ì ǺÌÊÄÇ»Á»ÑÁÅ ÊÇÃɹҾÆÁ¾ ǺӾŹ ɹºÇË ÈÇ »Á½Ì ½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÁ„ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǔ ƹÁºÇľ¾Àƹ†

ÐÁ˾ÄÕÆǾ ÌžÆÕѾÆÁ¾ »»Ç½¹ » ½¾ÂÊË»Á¾ ¿ÁÄÔÎ ½ÇÅÇ» ºÇľ¾ оÅ ƹ à ¼Ç½Ì À¹ÍÁÃÊÁÉÇ»¹ÆÇ » ¼ ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ©¾ÊÈ̺ÄÁþšÌÉØËÁØ §ÅÊÃÇ °¾ÄغÁÆÊÃÇ  ›ÇÉÇƾ¿ÊÃÇ  ™ÉιƼ¾ÄÕÊÃÇ ǺĹÊËØÎ £É¹ÊÆÇØÉÊÃÇÅÃɹ¾ ¦¹ÁºÇÄÕѹØ ½ÇÄØ ǺӾŹ ¿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆÇ ÈÉÁÎǽÁËÊØ ƹ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁ ɹÀ»ÁËÔ¾ ɾ¼ÁÇÆÔ Ê »ÔÊÇÃÇ ÐÁÊľÆÆÇÊËÕ× ƹʾľÆÁØ ¼ÇÉǽ¹ ¥ÇÊûÌ Á ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ «¹Ë¹ÉÊË¹Æ š¹ÑÃÇÉËÇÊË¹Æ ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÌ× ©ÇÊËÇ»ÊÃÌ× °¾ÄغÁÆÊÃÌ× ª»¾É½ÄÇ»ÊÃÌ× ¦ Ç » Ç Ê Á º Á É Ê Ã Ì × ¦ Á ¿ ¾ ¼ Ç É Ç ½ Ê Ã Ì × ª¹Å¹ÉÊÃÌ× ǺĹÊËÁ £É¹ÊÆǽ¹ÉÊÃÁ Ãɹ ºÇľ¾ÇËǺҾ¼ÇǺӾŹ¿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÈÇ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ» ¼Ç½Ì ¬½¾ÄÕÆÔ »¾Ê ½¹ÆÆÇ ¼ÉÌÈÈÔ ɾ¼ÁÇÆÇ» » ǺҾÅ ǺӾž ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ¿ÁÄÔÎ ½ÇÅÇ» ÈÇ ©­ ÊÇÃɹËÁËÊØ Ã ¼Ç½Ì ƹ ÈÉÇϾÆËÆÔÎ ÈÌÆÃËÇ» » Ê»ØÀÁ Ê ˾Š ÐËÇ Êɾ½Á ÌùÀ¹ÆÆÔÎ Ê̺ӾÃËÇ» ©­ ÌÉÇ»¾ÆÕ ¿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ¼Ç½¹Ã¼Ç½Ì̽¹ÊËÊØÈɾ»ÔÊÁËÕËÇÄÕÃÇ ª»¾É½ÄÇ»ÊÃÇ ¦Á¿¾¼ÇÉǽÊÃÇ ª¹Å¹ÉÊÃÇ ǺĹÊËØÅÁ©¾ÊÈ̺ÄÁþš¹ÑÃÇÉËÇÊ˹Æ ¦¹ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ª»¾É½ÄÇ»ÊÃÇ Ǻņ ÊËÁ Ì»¾ÄÁоÆÁ¾ ǺӾÅÇ» ¿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ǺÓØÊÆؾËÊØ ˾Š ÐËÇ » ÈÉǼÆÇÀÁÉ̾ÅÇÅȾÉÁǽ¾ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆƹØ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËպ̽¾Ë»ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇÂÊ˾Ⱦ† ÆÁ Ê»ØÀ¹Æ¹ ÊÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅ ǺӾÃËÇ» ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ Ê;ÉÔ Á ¿ÁÄÕØ » ËÇÅ ÐÁÊľ À¹Å¾ÆÇ»¾ËÎǼÇÁ¹»¹ÉÁÂÆÇ¼Ç ÈÉÁÖËÇÅ» ½¹ÆÆÇÂÊ;ɾÈÉÁÉÇÊËÁÆ»¾ÊËÁÏÁ»ÇÊÆÇ»† ÆÇÂùÈÁ˹ĺ̽¾Ë»ÔѾ оÅ»ɾ¹ÄÕÆÇÅ ʾÃËÇɾÖÃÇÆÇÅÁÃÁ

©¾¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ɾÊÈ̺ÄÁùÆÊÃÇ ÈÉǼɹņ ÅÔ „©¹À»ÁËÁ¾ ŹÄÇÖ˹¿ÆǼÇ ¿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹»©¾ÊÈ̺ÄÁþš¹ÑÃÇÉËÇÊ˹Æ „ª»Ç½ÇŔƹ†¼Ç½ÔºÌ½¾ËÊÈdž ÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ ɹÀ»ÁËÁ× ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǼÇ ¿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ » ɾÊÈ̺ÄÁþ Á Ǻ¾ÊȾÐÁË Èɾ»ÔѾÆÁ¾ ÌÉÇ»ÆØ »»Ç½¹ » ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ׿ÁÄÔνÇÅÇ»¼Ç½¹Ì¿¾ »¼Ç½Ì › ÈÉǼÆÇÀÆÇÅ ȾÉÁǽ¾ »ÔÊÇÃÁ¾ ˾ÅÈÔ ǺӾÅÇ»¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹Ç¿Á½¹† ×ËÊØ»Ê̺ӾÃ˹Ω­ÊƾÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔÅǺӆ ¾ÅÇÅƹÄÁоÊË»Ì×Ò¾¼Ç¿ÁÄÁÒÆǼÇÍÇƽ¹ »°¾Ð¾ÆÊÃÇ©¾ÊÈ̺ÄÁþ »ɹÀ»¼Ç½Ì Á ɹÀ¹»¼Ç½ÌÈÇÇËÆÇѾÆÁ×à ¼Ç½Ì £¹ÅйËÊÃÇÅÃɹ¾ ɹÀ¹Á ɹÀ¹ ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ¥ÌÉŹÆÊÃÇ ǺĹÊËÁ ɹÀ¹ Á ɹÀ ©¾ÊÈ̺ÄÁþ ¡Æ¼ÌѾËÁØ ɹÀ¹Á ɹÀ¹ ›ɾÊÈ̺ÄÁùΙÄ˹ «Ô»¹ £¹É¹Ð¹¾»Ç† °¾ÉþÊÊÃÇ ©¾ÊÈ̺ÄÁþ ¦¾Æ¾ÏÃÇÅ ¹»Ëdž ÆÇÅÆÇÅ ÇÃÉ̼¾ ž»É¾ÂÊÃÇ ¹»ËÇÆÇÅÆÇ ǺĹÊËÁ » ÈÉǼÆÇÀÆÇÅ ȾÉÁǽ¾ » Ê»ØÀÁ Ê ƾ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÊËÕ× ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÇ ¹ÃËÁ»† ÆÇÊËÁ » ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ Ê;ɾ ÊÇÎɹÆØËÊØ ÆÁÀÃÁ¾˾ÅÈÔÉÇÊ˹¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¹ ƾÊÅÇËÉØ ƹ ƾÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔ ǺӾÅ ƹÄÁоÊË»Ì×Ò¾¼Ç¿ÁÄÁÒÆǼÇÍÇƽ¹ ¨ÇÄÇ¿Á˾ÄÕƹØ ½ÁƹÅÁù ˾ÅÈÇ» ¿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÊÇÎɹÆÁËÊØ »Ê̺ӾÃ˹Ω­ ÈÉÁоÅùûÖÃÇÆÇÅÁо† ÊÃÁɹÀ»ÁËÔΣ¾Å¾ÉÇ»ÊÃÇ ¦Á¿¾¼ÇÉǽÊÃÇ ǺĹÊËØÎ ˹à Á » ɾ¼ÁÇƹΠ » ÃÇËÇÉÔÎ ƾ ƹºÄ×½¹¾ËÊØɾÀÃÁÎÃÇľº¹ÆÁÂÁÆ»¾ÊËÁÏÁ† ÇÆÆǹÃËÁ»ÆÇÊËÁ Á»¾ÄÁÐÁƹ¹ºÊÇÄ×ËÆǼÇ ¾¿¾¼Ç½ÆǼÇÈÉÁÉÇÊ˹»»Ç½¹¿ÁÄÕØÇÊ˹¾ËÊØ ƾ»ÔÊÇÃÇ  ÆÇ Ê˹ºÁÄÕÆÇ ©¾ÊÈ̺ÄÁþ


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

¥¹ÉÁ ¶Ä £¹º¹É½ÁÆdžš¹ÄùÉÊÃÇ ©¾Ê† È̺ÄÁþ ¡»¹ÆÇ»ÊÃÇÂǺĹÊËÁ §ËÉÁϹ˾ÄÕÆÇ ½ÁƹÅÁÃÁ ¿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ƹ»Ê¾ÅÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁȾÉÁdž ½¹†¼Ç½Ç»ƾÈÉǼÆÇÀÁÉ̾ËÊØÆÁ» ǽÆÇÅÊ̺ӾÃ˾©­»ÇÅÆǼÇźĹ¼Ç½¹ÉØ ËÇÅÌ ÐËÇ » ÈÉǼÆÇÀÆÇÅ ȾÉÁǽ¾ ºÌ½¾Ë À¹»¾ÉѾƹ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ÈÉÁÇÉÁ˾ËÆǼÇ ƹÏÁÇƹÄÕÆǼÇÈÉǾÃ˹„ÇÊËÌÈÆǾÁÃÇņ ÍÇÉËÆǾ¿ÁÄÕ¾s¼É¹¿½¹Æ¹Å©ÇÊÊÁÁ”Á;† ½¾É¹ÄÕÆÇÂϾľ»ÇÂÈÉǼɹÅÅÔ„ŸÁÄÁÒ¾” ƹ†¼Ç½Ô «¾Åƾžƾ¾ ½ÇÊËÁÐÕÌÉÇ»Æؼǽ¹ »¼Ç½Ìƾ̽¹ÊËÊØÊ̺ӾÃ˹Å©­ » ¼Ç½ÌsÊ̺ӾÃ˹Å ÇÄØ¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÈÉÁÎdž ½ØÒ¹ØÊØƹ¼¥ÇÊûÌÁ¼ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÌ× Á ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÌ× ǺĹÊËÁ ÊÇÊ˹»ÄؾËºÇľ¾ÇËǺҾ¼ÇǺӾŹ »»Ç½¹ ¿ÁÄÔÎ ½ÇÅÇ» ƹ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ©­ ÐËÇÊ»ØÀ¹ÆÇ »ËÇÅÐÁÊľ Ê»ÔÊÇÃÇÂÈÄLj ÆÇÊËÕ×ƹʾľÆÁØ ¨Ç »»Ç½Ì » ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ¿ÁÄÔÎ ½ÇÅÇ» ¥ÇÊÃÇ»ÊùØǺĹÊËÕÈÉǽÇÄ¿¹¾ËÀ¹ÆÁŹËÕ

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ â ðåæèìå ON-LINE

21

Òàáëèöà. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ ÐÔ íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà (â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó) ©ÊÈÆÀʽÃÔÉʺƾÀÃÓͼÆÄƺ ¬½¼½È¸ÃÔÅÓ½ÆÂÈË»¸ ¯¾ÆËɹÄÕÆÔÂ;½¾É¹ÄÕÆÔÂÇÃÉ̼ ª¾»¾Édž ¹È¹½ÆÔÂ;½¾É¹ÄÕÆÔÂÇÃÉ̼ ·¿ÆÔÂ;½¾É¹ÄÕÆÔÂÇÃÉ̼ ¨ÉÁ»ÇÄ¿ÊÃÁÂ;½¾É¹ÄÕÆÔÂÇÃÉ̼ ¬É¹ÄÕÊÃÁÂ;½¾É¹ÄÕÆÔÂÇÃÉ̼ ªÁºÁÉÊÃÁÂ;½¾É¹ÄÕÆÔÂÇÃÉ̼ ¹ÄÕƾ»ÇÊËÇÐÆÔÂ;½¾É¹ÄÕÆÔÂÇÃÉ̼

» » ÆνŸ                

»       

» ÇÈÆ»ÅÆ¿       

»        

ÄÁ½ÁÉÌ×ÒÁ¾ ÈÇÀÁÏÁÁ Êɾ½Á Ê̺ӾÃËÇ» ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ­¾½¾É¹ÏÁÁ ¨ÉÁ ÖËÇÅ » ¼Ç½Ì Ç˻ʾ¼Ç»»Ç½ÁÅǼÇ»ÖÃÊÈÄ̹† ˹ÏÁ׿ÁÄÕØ»¥ÇÊÃÇ»ÊÃÇÂǺĹÊËÁºÌ½¾Ë ÈÇÊËÉǾÆÇ ƹʾľÆÁ¾Å À¹ ʻǠÊоË Á Ê

ÈÇÅÇÒÕ× Ãɾ½ÁËÇ» ¬ÉÇ»¾ÆÕ ¿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ¼Ç½¹ » ÈÉǼÆÇÀÆÇÅ ȾÉÁǽ¾ºÌ½¾ËÈɾ»ÔѾÆÊɾ½ÁɹÊÊŹËÉÁ† »¹¾ÅÔÎÊ̺ӾÃËÇ»ËÇÄÕÃÇ»¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇ ǺĹÊËÁ

ËÔ»¹¾ËÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÂÈÉǾÃË ÊÇÊ˹»ÄؾË ½Ç¼Ç»ÇÉ ÃÇËÇÉÔ Ǻ¾ ÊËÇÉÇÆÔ ÈǽÈÁÑÌË À¹Ë¾Å ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹¾Ë Á »ÔÈÇÄÆؾË ÅÇÆ˹¿ ľÊËÆÁÏ š¸¼ÀÄ¢Ë¿ÔĽÅÂÆ ¿¸Ä¼ÀȽÂÊÆȸ¦¦¦ „£½É½Å¸“ÌËÇÐÆؾË s£ÇƾÐÆÇ ÄÌÐѾÈĹÆÁÉÇ»¹ËÕľÊËÆÁÏÌ ƹÊ˹½ÁÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁØ½ÇŹ ¹ÁÀ¼Ç˹»† ÄÁ»¹ËÕÀ¹ËÉÁ†Ð¾ËÔɾžÊØϹ½ÇÇÃÇÆйÆÁØ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎ ɹºÇË ª¾ÂйÊ ÈÇÃÌȹ˾ÄÁ » ºÇÄÕÑÁÆÊË»¾ÊÄÌй¾»˹ÃÁ½¾Ä¹×Ë ¦¹ ÅÇÆ˹¿ »Ê¾Î Ê»ÇÁÎ „ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ” À½¾ÊÕ ½¹×Ë ½»ÌÎľËÆ×× ¼¹É¹ÆËÁ× žÊËÕ » ƹÄÁÐÁÁ Á ƾǺÎǽÁÅÔ¾ ʾÉËÁÍÁùËÔ Êdž ÇË»¾ËÊË»ÁØ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØ ƹ ÊǻɾžÆÆÇÅ ½¾É¾»ÇǺɹº¹ËÔ»¹×ҾŠǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁÁ Á »ÔÈÌÊù¾Å¹Ø ÈÉǽÌÃÏÁØ ÇË»¾Ð¹¾Ë»ÔÊÇÃÁÅÊ˹ƽ¹É˹ÅùоÊË»¹ „žÊÄÁ ÈÉÁǺɾ˹¾ËÊØ »Ê¾ ¿¾ ¼ÇËÇ»¹Ø ľÊËÆÁϹ Á À¹Ã¹ÀÐÁà ÈĹÆÁÉ̾Ë ɹÀž† ÊËÁËÕ ¾¾ » ùÃÇņÄÁºÇ ÈÇžҾÆÁÁ ½Çž ÇÍÁʾ s Ǻɹҹ¾Ë »ÆÁŹÆÁ¾ ˜Å¸ÊÆÃÀÁ ¥¸¿¸ÈÏË ŸϸÃÔÅÀÂÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ¸¦¦¦ „œÆÄ£½É“ s ËǼ½¹ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç »ÔÊÐÁ† ËÔ»¹×ËÊؾ¼ÇɹÀžÉÔ ÐËǺÔÈÇËÇÅ»½É̼ ľÊËÆÁϹƾÇùÀ¹Ä¹ÊÕÊÄÁÑÃÇżÉÇÅÇÀ½ÃÇ ÁÄÁŹľÆÕÃǽÄØÁÆ˾Éվɹ»ϾÄÇŔ ›§ÅÊþÈÇÉؽùÃÇÅȹÆÁ ÃÇËÇÉÔ¾ À¹ÆÁŹ×ËÊØ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅ Á ÈÉǽ¹¿¹ÅÁ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔÎ ľÊËÆÁÏ ¬ÉÇ»¾ÆÕ ºÁÀƾʹ Ì »Ê¾ÎɹÀÆÔ Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇÁùоÊË»Ç Á ÃÇÄÁоÊË»ÇÀ¹Ã¹ÀÇ» ÁϾÆÔƹÈÉǽÌÃÏÁ× ËÇ¿¾ ÇËÄÁй×ËÊØ £ËdžËÇ Áž¾Ë ÊËÇÄØÉÆÔ ϾÎÁ»¹Ø¾ËľÊËÆÁÏÔ»ÇÊÆÇ»ÆÇÅÁÀÊÇÊÆÔÁ º¾É¾ÀÔ ¹ÃËdžËÇɹºÇ˹¾ËËÇÄÕÃÇÊϾÆÆÔÅÁ ÈÇÉǽ¹ÅÁºÌà ½Ìº ØʾÆÕtʹÅÔ¾ɹÊÈÉdž ÊËɹƾÆÆÔ¾šÇÄÕÑÁÆÊ˻ǿ¾ɹÊÈÇĹ¼¹×Ë ľÊËÆÁÐÆÔŹÉʾƹÄÇÅƹÄ׺Ç»ÃÌÊ £ÇƾÐÆÇ ˹ÃÁÎ ÃÉÌÈÆÔÎ ÃÇÅȹÆÁ  ùà „¤¾Ê¾Æù” Èɾ½Ä¹¼¹×ÒÁÎ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ľÊËÆÁÏÔ ƾÅÆǼǧ§§¨£­„©Á»Õ¾É¹” §§§ ­¹ºÉÁù ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇ žº¾† ÄÁ „£¹Êʹƽɹ” §§§ „ªÁźÁ” §§§ „™ºÊ˙ÆǻٔÁƾÃÇËÇÉÔ¾½É̼Á¾›ÊØÁÎ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ÊÇÊɾ½ÇËÇоƹ » ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ƹÖÄÁËÆÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁ ¹ÁÀ½¾ÄÁØÁÀÊÇÊÆÔ Á º¾É¾ÀÔ ƾÃÇËÇÉÔ¾ ½¹¿¾ ƾ Èɾ½Ä¹¼¹×Ë 

ÊÐÁ˹ØÈǽǺÆÌ׽ɾ»¾ÊÁÆÌÇоÆÕÅؼÃÇ ›ÇËÁ»„©Á»Õ¾É¾”ǺÓØÊÆØ×ËÅƾ ùÃÀ¹† ùÀÐÁÃÌľÊËÆÁϹÁÀºÌùÊËÇÁËÇËËÔÊ É̺ ÁÀÊÇÊÆÔƾÈÉǽ¹×Ë ÊÇ»¾ËÌ×ËÄÌÐѾ ÃÌÈÁËÕ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ » „§š¡” ËǼ½¹ »Ô½¾Ë½¾Ñ¾»Ä¾s½ÇËÔÊØÐ ®ÇËØйÊËÕÊɾ½ÆÁÎÁžÄÃÁÎÃÇÅȹÆÁÂÊ ̽ǻÇÄÕÊË»Á¾ÅÊÅÇÆËÁÉÌ×Ë˹ÃÌ׾ÊËÆÁÏÌ ½¹¿¾»À¹¼ÇÉǽÆÇŽÇÅÁþ À¹†ËÔÊ¡ ƾÊ˹ÆÌËÌ»¾ÉØËÕ ÐËÇÇƹÊÃÇÉÇÀ¹ÊÃÉÁÈÁË ÈÉǼƾËÊØ „ÊľÀ̔ ÈÌÊËÁË ÁÄÁ ¾Ò¾ ùÃÇ ½¾Í¾ÃË ÈÉÇØ»ÁËÊØ ¦Ç ùà ¼Ç»ÇÉÁËÊØ ÈÇ ϾƾÁËÇ»¹É£ÇƾÐÆÇ »ÃÉÁÀÁÊƾÃÇËÇÉÔ¾ ÃÇÅžÉоÊÃÁ¾ ÃÇÅȹÆÁÁ ÁÄÁ ȾɾÑÄÁ ƹ ºÇľ¾ ½¾Ñ¾»Ô¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÁÄÁ ½¹¿¾ ÁÀ† žÆÁÄÁÈÉÇÍÁÄÕɹºÇËÔ£¹¿½Ô»ԿÁ»¹¾Ë ÈÇʻǾÅÌ ˜Å¸ÊÆÃÀÁ ¥¸¿¸ÈÏË ÇËžй¾Ë ÐËÇ ʾÂйÊ ƹ ÇÅÊÃÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÅ ÉÔÆþ ÊÁË̹ÏÁØ ƾÌ˾ÑÁ˾ÄÕÆ¹Ø ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ÃÉÁ† ÀÁÊ ÈÉǽÇÄ¿¹¾ËÊØ ¹ ľÊËÆÁÏÔ t ½ÇÉǼǾ ̽ǻÇÄÕÊË»Á¾ „¡ ¾ÊÄÁ ǽÁÆ ÈǼÇÆÆÔ žËÉ ÊËÇÁË » Êɾ½Æ¾Å † ËÔÊ É̺ľ  ËÇ ÊǼĹÊÁ˾ÊÕ ƾù¿½ÔÂÅÇ¿¾Ëʾº¾ÖËÇ ÈÇÀ»ÇÄÁËÕ¦¾ÊùÀ¹ËÕ ÐËÇÊǻʾÅľÊËÆÁÏÔ ƾÈÇÃÌȹ×ËtÈÇÃÌȹ×Ë ÆÇÈÇùƾ»˾Î ÃÇÄÁоÊË»¹Î » ÃÇËÇÉÔÎ ÎÇ˾ÄÇÊÕ ºÔ ÈÉdž ÁÀ»Ç½Á˾ÄØÅÁ˾ŠÃËÇÈÉǽ¹¾Ë£ÇƾÐÆÇ ϾÆÆÔ¾ÈÇÉǽÔÊËÇØ˽ÇÉÇ¿¾ ÈÇÖËÇÅÌйҾ »Ê¾¼Çº¾ÉÌ˺Ìà ØʾÆÕ ÊÇÊÆÌ °ËÇùʹ¾ËÊØÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÁ ËÇÃÇÆÃɾËÆÇ ÊÄÇ¿ÆÇ ÊùÀ¹ËÕ ÖËÁ ľÊËÆÁÏÔ ÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ÊÈÉÇÊÇÅ Ì ÈÇÃÌȹ˾ľ  ¹ ÖËÁ ƾË ›Ê¾ À¹»ÁÊÁË ÇË ¿¾Ä¹ÆÁ Á »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊ˾ À¹Ã¹ÀÐÁù” š¸¼ÀÄ ¢Ë¿ÔĽÅÂÆ Ì»¾É¾Æ „¯¾ÆÔ ƹ ÇÅÊÃÇÅ ÉÔÆþ ÈÉÁžÉÆÇ ǽÁƹÃǻԾ ¦¹ÑÁľÊËÆÁÏÔƾ½¾Ñ¾»Ô¾ ÆÇÀ¹ËÇÄÌÐѾ¼Ç ùоÊË»¹ÈÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×ʼÇËÇ»ÔÅÁœÇËǻԾ ľÊËÆÁÐÆÔ¾ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ùà Èɹ»ÁÄÇ ½¾Ä¹×ËÈǽÊ»¾ÉÎÃÇÅȹÃËÆÔ¾ÈÇžҾÆÁØ ¼½¾ ÈÇÃÌȹ˾Ä× ÈÉÁÎǽÁËÊØ ½¾Ä¹ËÕ »Ô† ÊÇÃÁ ѹ¼ ÈǽÆÁŹØÊÕ ÈÇ ƾ  Á » ËÇ ¿¾ »É¾ÅØÇȹʹËÕÊØ ÐËǺÔƾ̽¹ÉÁËÕÊØĺÇÅ ÇȾɾÃÉÔËÁ¾žÊÄÁоÄÇ»¾ÃÈÇÃÌȹ¾Ë˹ÃÌ× ľÊËÆÁÏÌ ËÇ ÇÆ ½ÇÄ¿¾Æ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ËÕÊØ ƹ ÖËÁ ɹÀžÉÔ ÈÉÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ʻǾ¼Ç

Ëåñòíè÷íûé àðñåíàë Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè ¹»¹Â˾ À¹¼ÄØƾÅ » ǽÆÌ ÁÀ ÇÅÊÃÁÎ ÍÁÉÅÈÇÈÉǽ¹¿¾ľÊËÆÁÏ£ÇÅȹÆÁا§§ „¤¾Ê¾Æù” ÊÇ˽¾ÄÕÆÔÅ»ÎǽÇÅ»ËÇɼǻdž ÇÍÁÊÆÇÅ ϾÆËɾ ɹÊÈÇĹ¼¹¾ËÊØ » ϾÆËɾ ¼ÇÉǽ¹Ç»ÇÄÕÆÇÈÉÇÊËÇÉÆǾÈÇžҾÆÁ¾s À½¾ÊÕÁ»ÔÊ˹»Ã¹ ¼½¾ľÊËÆÁÏÔ»ƹËÌɹÄՆ ÆÌ×»¾ÄÁÐÁÆÌ ÁÇÍÁÊ ¼½¾ÅÇ¿ÆÇÈÇÄÌÐÁËÕ ÃÇÆÊÌÄÕ˹ÏÁ× ¦¹»Á½ÆÇÅžÊ˾ǺɹÀÏԽɾ»¾ÊÁÆÔsÇË º¾É¾ÀÔ½ÇËÉÇÈÁоÊÃÁÎÈÇÉǽÇËÀ¹É̺¾¿† ÆǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «ÌË ¿¾ Èɾ½Ê˹»Ä¾Æ¹ ½¾É¾»ØÆƹØľÊËÆÁϹƹºÇÄÕϹΠÁÀÇɾÎdž »Ç¼Ç½¾É¾»¹ ÊÖľžÆ˹ÅÁž˹ÄĹsÆÁо¼Ç ÄÁÑƾ¼Ç »Ê¾ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÇ ¦¾ÅÆǼÇÈǽ¹ÄÕѾtÃĹÊÊÁоÊùØľÊËÆÁϹ ÁÀ ƹÊËÇØÒ¾¼Ç ÃɹÊÆǼÇ ½¾É¾»¹ Ê º¾ÄÔÅÁ ÍÁ¼ÌÉÆÔÅÁº¹ÄØÊÁƹÅÁÁ˹ÃǼÇ¿¾Ï»¾Ë¹ ˾ËÁ»Ç ¨ÇÊÅÇËÉÁÑÕ ƹ Ö½¹ÃǾ »¾ÄÁÃdž ľÈÁ¾Áƹ»¾ÉÆØùÈÇØ»ÁËÊØ¿¾Ä¹ÆÁ¾ÁžËÕ ˹ÃÌ׿¾ › ÇÍÁʾ »Ê¾Î »ÊËɾй×Ë ÇоÆÕ ½ÇºÉdž ¿¾Ä¹Ë¾ÄÕÆÇ ÊɹÀÌ Èɾ½Ä¹¼¹×Ë ºÌÃľËÔ ʹÅÔÎƹÉؽÆÔÎľÊËÆÁÏɹÀÄÁÐÆÔλÁ½Ç» Ź˾ÉÁ¹ÄÇ»ÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľ ¹½ÁÀ¹ÂƾÉ ɹÊÊù¿¾Ë ÅÆǼÇ ÁÆ˾ɾÊÆǼÇ ¡ ˾Š ÃËÇ À¹½ÌŹÄ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ľÊËÆÁÏÌ ½ÌŹ¾ËÊØ ºÌ½¾Ë ÃÊ˹ËÁ ÌÀƹËÕ ƾÃÇËÇÉÔ¾ »¹¿ÆÔ¾ ÈǽÉǺÆÇÊËÁ ªÅ¾×Ì»¾ÉÁËÕ »ÖËÇ Êù¿¾Å½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÃÉÌÈÆÇÂÍÁÉž ¾ÊËÕÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ľÊËÆÁÏÔ Á½ÄØÖÃÇÆÇņ Á½ÄØÖÄÁËÃĹÊʹ ¦¹ƹйÄÕÆÇÅÖ˹ȾɹºÇ˹¾Ë½ÁÀ¹ÂÆ¾É »ÔØÊÆØØ ½ÄØùÃÁÎÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»ÆÌ¿Æǽ¹Æ† ÆǾÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¾ ½ÇÅ ÇÍÁÊ ƹùÃÇÅÖ˹Ⱦ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ǺӾÃ˹ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁØ ÁÄÁ Ì¿¾ Ç˽¾ÄÃÁ ÁÀ ùÃǼÇ Ź˾ÉÁ¹Ä¹ ÊÃÇÄÕÃÇÈÉÇľËÇ»ÁÈÉÇо¾ ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ » ÍÁÉž Ì»¾É¾ÆÔ ÐËÇ ƹÐÁƹËÕ ľÊËÆÁÏÌ Ê ÅÇžÆ˹ ÈÉǾÃËÁÉdž »¹ÆÁØ ƹÅÆǼÇ »Ô¼Ç½Æ¾¾ ¹ ÅÇ¿¾Ë ½¹¿¾ Á ½¾Ñ¾»Ä¾ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ¾Ò¾ ƾ ÈÉÇÄÇ¿¾ÆÔ ÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØ ùº¾ÄÁÁ»ÇÀ½ÌÎÇ»Ç½Ô ÅǼÌË ºÔËÕ ÌÐ˾ÆÔ Á ½É̼Á¾ ÅÇžÆËÔ ¦Ç ÅÆǼÁ¾ÈÉÁÎǽØËÁƹÊ˹½ÁÁÐÁÊËÇ»ÇÂLj ½¾ÄÃÁÀ¹Ã¹ÀÐÁÃ»ÔºÉ¹Ä ÐËÇÈÇÆɹ»ÁÄÇÊÕ ½Çº¹»ÁÄÊ»ÇÁÈÇ¿¾Ä¹ÆÁØÁÇÈɾ½¾ÄÁÄÊØÊ ϾÆÇ ­ÁÉŹ » Ê»Ç× Çоɾ½Õ ɹÀɹº¹†


22

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ â ðåæèìå ON-LINE

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

“¯ÊƺӻƼŽ½

XXXLVQJ†MFTUOJDVSV

©Ç½ÎÀ¸ÃÀÉÊÓºÌÀÈĽ˺½È½ÅÓ ÏÊÆŸÏÀ† ŸÊÔýÉÊÅÀÎËÉÄÆĽÅʸÇÈƽÂÊÀÈƺ¸ÅÀ× ŸÄÅƻƺӻƼŽ½ ¸Äƾ½Ê ¼¸¾½À¼½† нºÃ½ ÇÆÉÂÆÃÔÂ˽ѽŽÇÈÆÃƾ½ÅÓÉÀ† ÉʽÄÓÆÊÆÇýÅÀ× ¸¹½ÃÀÀºÆ¿¼ËÍÆºÆ¼Ó ÄÆ»ËʹÓÊÔËÏʽÅÓÀ¼ÈË»À½ÄÆĽÅÊ ÄÅÆ»À½ÇÈÀÍƼ×ÊÀŸÉʸ¼ÀÀÏÀÉÊƺÆÁÆʆ ¼½ÃÂÀ¿¸Â¸¿ÏÀºӹȸà ÏÊÆÇÆÅȸºÀÃÆÉÔ ¼Æ¹¸ºÀÃɺÆÀÇƾ½Ã¸ÅÀ×ÀÆÇȽ¼½ÃÀÃÉ× ÉνÅÆÁ¬ÀÈĸ ºɺÆÖÆϽȽ¼Ô ȸ¿È¸¹¸† ÊÓº¸½ÊÀżÀºÀ¼Ë¸ÃÔÅÓÁÇÈƽÂÊ ÉÆÉʸº† Ã׽ʼƻƺÆÈ ÂÆÊÆÈÓÁƹ½ÉÊÆÈÆÅÓÇƼ† ÇÀÐËÊ ¿¸Ê½ÄÀ¿»ÆʸºÃÀº¸½ÊÀºÓÇÆÃÅ×½Ê ÄÆÅʸ¾ýÉÊÅÀÎ

½ÇŹ «¹ÃÁ¾ ľÊËÆÁÏÔ ¼ÇɹÀ½Ç ½¾Ñ¾»Ä¾ ÆÇÈÇùоÊË»ÌÁ½ÁÀ¹ÂÆÌÌÊËÌȹ×ËľÊËÆÁ† ϹÅ ÁÀ¼ÇËǻľÆÆÔÅ ÈÇ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅ ÈÉǾÃ˹Ŕ ¹Ã¹ÀÐÁÃÇ»»ÃÉÁÀÁÊ ÃÇƾÐÆÇ ÈÇ̺¹»Á† ÄÇÊÕ ÆÇ ÍÁÉÅÔ º¾À ɹºÇËÔ ƾ ÇÊ˹ÄÁÊÕ ™ ËÌË ¹ÈɾÄÕ t ƹйÄÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇ ʾÀÇƹ »¾ÊÕ ÉÔÆÇà » Ç¿Á½¹ÆÁÁ À¹Ã¹ÀÇ» À¹Ã¹ÀÐÁùžÊËÕ»ÔºÇÉ ÁƾÈÄÇÎÇ £¹ÃÁÀ»¾ÊËÆÇ ÈÇŹ˾ÉÁ¹ÄÌÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ľÊËÆÁÏÔ ºÔ»¹×Ë ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ƹ ž˹Ć ÄÁоÊÃÇ ÇÊÆÇ»¾ Ê˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÁÀ º¾ËÇƹ ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾½¾É¾»ØÆÆԾʞ˹ÄÄÇÅ ƹºÇÄÕϹΠ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃÄÇÅ Ê˾ÃÄÇ Êž˹ÄÄÇÅÁÈÉ «É¹½ÁÏÁÇÆÆÇž¿Ö˹¿ÆÔ¾Åǽ¾ÄÁÈÉdž ÁÀ»Ç½ØË ÁÀ ½¾É¾»¹ ®ÇÉÇÑÇ »ÇÊËɾºÇ»¹Æ ˹ÃÇ Ź˾ÉÁ¹Ä ùà ½Ìº §Æ ǺĹ½¹¾Ë ÇÈËÁŹÄÕÆÔÅÁ ùоÊË»¹ÅÁ »ÔÊÇÃÇ ÁÀ† ÆÇÊÇÊËÇÂÃÇÊËÕ× ½ÇÊËÌÈÆÇÊËÕ× ÈÇÊ˹»ÃÁ ÁÀ£É¹ÊÆǽ¹É¹ ªÁºÁÉÁ ľ¼ÃÇÊËÕ×»Ǻɹ† ºÇËþ ¾¼ÇÊËÉÌÃËÌɹ̽Ǻƹ½ÄØƹƾʾÆÁØ

Ï»¾Ë¹ÁĹÃǻǼÇÈÇÃÉÔËÁتǻɾžÆÆÔ Ç˾оÊË»¾ÆÆÔ Á ÁÅÈÇÉËÆÔ ľÊËÆÁÐÆÔ ÉÔÆÇà Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë Ź˾ÉÁ¹Ä »ÔÊÇÃǼÇ ùоÊË»¹ s ÇÊÆÇ»ÆÇ ÃÉÁ˾ÉÁ ÖÄÁËÆǼÇ ÃĹÊʹ ¦¹ÈÉÁÅ¾É »„¤¾Ê¾Æþ” ¼½¾ØÈǺԻ¹Ä¹ ÃÉÇž »Ê¾¼Ç ÈÉÇо¼Ç ¾ÊËÕ Á ÖÃÊÃÄ×ÀÁ» º¹ÅºÌà ÃɹÊÆǾ ½¾É¾»Ç »ÁÑÆØ ÃľÆ Á ½¹¿¾ ËÉÇÈÁоÊùØ ÈÇÉǽ¹ t ÆǼ¹Ä†É¹ØÀ ¦¹»ÔÊ˹»ÇÐÆÇÅÊ˾ƽ¾ÃÇÅȹÆÁÁ»Ê¾ÇÆÁ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔ » Ĺþ » ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ ϻ¾† ËǻǼ¹Åž º¾ÀËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ¡ ¾Ò¾ ƾÃÇËÇÉÔ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ ÇÊ̆ Ò¾ÊË»ÄØ×ËÃÇÆËÉÇÄÕÆÌ×ʺÇÉÃÌľÊËÆÁÏÔ À¹Ë¾Å ɹÀºÁɹ×Ë ¾¾ Ⱦɾ»ÇÀØË ƹ ǺӾÃË Á ÅÇÆËÁÉÌ×Ë ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÔ¾ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÊǺÁɹ×ËÊ»¾ÉÎÌ»ÆÁÀ ¥ÇÆ˹¿À¹ÆÁŹ¾ËÇË ½»Ìνƾ½ÇËɾÎƾ½¾ÄÕ»À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇË ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÅǽ¾ÄÁÁǺÄÁÏÇ»ÃÁœ¹É¹ÆËÁÁ ƹÅÇÆ˹¿½¹×ËÇ˼ǽ¹½Ç½»ÌÎľË À¹»ÁÊÁË ÇËÍÁÉÅÔ £¹Ã »ÔØÊÆÁÄÇÊÕ ʾ¼Ç½ÆØ » ÃÇË˾½¿ÆÔÎ

ÁÆ˾ÉվɹÎ ƹÁºÇľ¾ ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÔ ǺÔÐÆÔ¾ ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ½»ÌÎŹÉѾ»Ô¾ ľÊËÆÁÏÔ›½»ÌÎÌÉǻƾ»Ô¾û¹ÉËÁÉÔйҾ ÈÇÃÌȹ×ËÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ľÊËÆÁÏÔsÁÀ ž˹ÄĹÁ½¾É¾»¹£ËÇÅÌ¿¾ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËԆ ľÊËÆÁÐÆÁÃÁ ÌË»¾É¿½¹×Ë ÐËÇ ½ÄØ ɹÀž† Ò¾ÆÁØ»̼ÄÌÃÇÅƹËÔƹÁºÇľ¾ÈǽÎǽÁË ǽÆÇо˻¾ÉËƹØ ľÊËÆÁϹ Ê À¹º¾¿ÆÔÅÁ ÊËÌȾÆØÅÁ™»ÇË»ÈÉÇÊËÇÉÆÇÅÎÇÄľÄÌÐѾ »Ê¾¼ÇÊÅÇËÉÁËÊØ»ÁÆËÇ»¹ØľÊËÆÁϹ §ÊǺÔ»Á½sɹÊȹÑƹØľÊËÆÁϹ§Æ¹ Áž¾Ë ÈÉÇž¿ÌËÇÐÆÌ× ÈÄÇÒ¹½ÃÌ Á ËÉÁ ŹÉѹǽÁÆÆÁ¿ÆÁÂÁ½»¹»¾ÉÎÆÁÎ ÃÇËdž ÉÔ¾ɹÊÎǽØËÊØ ɹÊȹÎÁ»¹×ËÊØ »ɹÀÆÔ¾ ÊËÇÉÇÆÔ«¹ÃÁ¾ľÊËÆÁÏÔËɾºÌ×˺ÇÄÕÑÁÎ ÈÄÇÒ¹½¾Â £¹Ã Èɹ»ÁÄÇ ÁÎ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×Ë » ùоÊË»¾ȹɹ½ÆÔÎ ¹Ã¹ÀÔ»¹×Ë йҾ ǽÆÌ ľÊËÆÁÏÌ Ê ƹ Ö˹¿ › Êɾ½Æ¾Å ¾¾ »ÔÊÇ˹ ÊÇÊ˹»ÄؾË † žËɹ

s ÈÁÎ˹ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ¾ÄÕ º¾É¾À¹ sºÌà ½Ìº ùÑË¹Æ ØʾÆÕ sÃÄ¾Æ ¼É¹º ÇɾΠÃɹÊÆǾ½¾É¾»Ç ¹Ã¹† ÏÁØ »ÁÑÆØ غÄÇÆØ ¼ÉÌѹ s ùžÆÕ º¾ËÇÆ ÅɹÅÇÉ þɹŠdž ¼É¹ÆÁË s ž˹ÄÄ Ð̼ÌÆ Ê˹ÄÕ ÎÉÇÅ ÆÁþÄÕ ĹËÌÆÕ s Ê˾ÃÄÇ » ÃÇźÁƹÏÁÁ Ê ½¾É¾»ÇÅ ÁÄÁ ž˹ÄÄÇÅ ­ÁÉÅÔ ɹºÇ˹×ÒÁ¾ Ê À¹É̺¾¿ÆÔÅÁ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØÅÁ Èɾ½Ä¹¼¹×ËÈÉǽÌÃÏÁ× 0."/ ¨ÇÄÕѹ s оɽ¹ÐÆÔ¾ ľÊËÆÁ† ÏÔ "-#*/* '0/5"/05 ¡Ë¹ÄÁØ )(. )PM[USFQQFO œ¾ÉŹÆÁØ s ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ľÊËÆÁÏÔ ,&//(055 "3,& œ¾ÉŹÆÁØ t ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ оɽ¹ÐÆÔ¾ľÊËÆÁÏÔÁ½É ¨Ç½ÇºÆ¹ØÈÉǽÌÃÏÁØÈÉǽ¹¾ËÊØÁ»ÃÉÌȆ ÆÔÎ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ Ź¼¹ÀÁƹÎ 0#* -&30: .&3-*/ $"4503"." ¹˹ÿ¾ƹÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆÔÎÉÔÆùÎÁ̽ÁľÉÇ»ÈÇ©ÇÊÊÁÁ °ËÇÁÆ˾ɾÊÆÇ »œ¾ÉŹÆÁÁÊÉÇÃÊÄÌ¿ºÔ ľÊËÆÁÏ ÈÇÀ¹ÃÇÆÌ ƾžƾ¾ľË

s žÊÄÁ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ ƾ ¼¹É¹ÆËÁÉ̾Ë ˹ÃÇÂÊÉÇà s¼Ç»ÇÉÁËš¸¼ÀÄ¢Ë¿ÔĽÅÂÆ s ¾¼ÇƾÈÌÊù×ËƹÉÔÆÇÃËÇɼǻ¹ËÕ™½Çļdž »¾ÐÆÇÊËÕ ľÊËÆÁÏÔ À¹»ÁÊÁË ÇË ʹÅǼÇ Èdž ÃÌȹ˾ÄØ ¾ÊÄÁоÄÇ»¾Ãº¾É¾¿ÆÇÇËÆÇÊÁËÊØ Ãƾ ËÇÇƹÁÊÄÌ¿Á˽ÇļÇ £ÊÄÇ»Ì ÌÊÄÇ»ÁØÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁľÊËÆÁÏÔ Êǻȹ½¹×ËÊÌÊÄÇ»ÁØÅÁ¿ÁÀÆÁоÄÇ»¾Ã¹t ˾ÅȾɹËÌɹ†¼É¹½ÌÊÇ»Èǯ¾ÄÕÊÁ×Á »Ä¹¿ÆÇÊËÕ † s ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÔ ½ÄØľÊËÆÁÏ žº¾ÄÁ ȹÉþ˹ §Èɾ½¾ÄÁËÕÊØ ÈÇ ÊËÇÁÅÇÊËÁ ÁÊÎǽØ ÁÀ »Ê¾¼Ç »ÔѾÊùÀ¹ÆÆǼÇ ÃÇÆÃɾËÆÇ ½ÇÊ˹† ËÇÐÆÇÊÄÇ¿ÆÇ ÆÇÅÇ¿ÆǪ¹ÅÔ¾½¾Ñ¾»Ô¾ ľÊËÆÁÏÔÁÀÊÇÊÆÔÁº¾É¾ÀÔÁ½ÌËÇËËÔÊ É̺ „£¹ÊËÇɹŹ” „§ºÁ” „š¹ÌϾÆËɔ „¤¾É̹¥¾ÉľƔ ÖÃÇÆÇÅÇËËÔÊÉ̺ ÇÅÊÃÁ¾ ÁƾËÇÄÕÃÇ ľÊËÆÁÐÆÔ¾ÍÁÉÅÔ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ» s ƹ ƾ¼Ç ϾÆÔ йҾ »Ê¾¼Ç ½Ç† ¼Ç»ÇÉÆÔ¾£¹Ã¼Ç»ÇÉÁËÊØ Ä׺ÇÂùÈÉÁÀÀ¹ »¹ÑÁ½¾ÆÕ¼Á ›ϾÄÇÅϾƹƹľÊËÆÁÏÌɹÊÐÁËÔ»¹¾ËÊØ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇ À¹ÁÊÃÄ×оÆÁ¾Å ÃÇƾÐÆÇ ¼ÇËÇ»ÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ

Ìåæýòàæíûå ìîäåëè Äîðîãîå óäîâîëüñòâèå «¾È¾ÉÕÇÊËÇÁÅÇÊËÁ›ù¿½ÇÂÃÇÅȹÆÁÁ ÇƹÀ¹»ÁÊÁËÇËɹÀÆÔÎÊÇÊ˹»ÄØ×ÒÁÎ sÇËÃÇÄÁоÊË»¹ÈǽӾÅÇ» ÊËÌȾƾ  sÇËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁľÊËÆÁÏÔ sÇËŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÁÈÇÉǽ½¾É¾»¹ s ÇË ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ɹºÇË ÁÀ¼ÁºÔ ÈÉØÅÔ¾ ÁÄÁÊľùĹÅÁ sÇËÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ ™˹ÿ¾Ç˽ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃ˹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ Ç˽¾ÄÃÁ ½ÇÊ˹»ÃÁÁÅÇÆ˹¿¹ £ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ľÊËÆÁÏ ÈÇÆØËÆÇ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕʹÅÇÂɹÀÆÇǺɹÀÆÇ«¹¿¾º¹ÄØÊÁ† ƹ t ÈÉÇÊËÇ Á ËÇоÆÇ  ž˹ÄÄÁоÊÃÇ  ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÇÂÁÀɹÀÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ½¹¾Ò¾ÁɹÀÄÁÐÆǼÇʾоÆÁجÐÁËÔ»¹¾ËÊØÁ ÈÉÇÍÁÄÕÈÇÉÌÐÆØ ¹˹ÿ¾ÍÇÉŹÊËÌȾƾ  ÈÉÁÅÔùÆÁØ йÊ˾ ľÊËÆÁÏÔ Ã Ê˾ƹŠ ȾɾÃÉÔËÁØÅÁ½É ¡Ë¹Ã ʹÅÔ ½¾Ñ¾»Ô Ź˾ÉÁ¹Ä ùà ÅÔ Ì¿¾ »ÔØÊÆÁÄÁ λÇÂÆÔ¾ ÈÇÉǽÔ šÌà Á ½Ìº ÊËÇØË » ½»¹ ¹ ËÇ Á » ËÉÁ ɹÀ¹ ½Ç† ÉÇ¿¾ ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ ÈÇ »ÇÀɹÊ˹×Ҿ »Ê¾ ϾÆǻԾ ù˾¼ÇÉÁÁ ľÊËÆÁÏ ÁÀ ɹÀÄÁÐÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ»


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ â ðåæèìå ON-LINE

23

Êàê ïðåîäîëåòü êðèçèñ Èíòåãðàöèÿ è äèâåðñèôèêàöèÿ ƹÐÁ˾ÄÕÆǾ ÐÁÊÄÇ »ÇÈÉÇÊÇ» „°ËÇ ½¾† ĹËÕ»ȾÉÁǽÃÉÁÀÁʹ ”ÁÄÁ„œ½¾½ÇÊ˹ËÕ ½¾Æ¾¼ ” ÊÄÁÑÃÇÅ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇ ½ÄØ ù¿½Ç¼ÇÁÀÈɾ½ÈÉÁØËÁ¡ÈÇËÇÅÌʾ¼Ç½† ÆØÑÆÁ¾ ƹÑÁ ÊÇ»¾ËÔ ÊÇÀ½¹ÆÔ ƹ ÇÊÆÇ»¾ ÊÁÊ˾ŹËÁÀ¹ÏÁÁ Èɾ½Ô½ÌÒÁÎ ɾÃÇžƽ¹† ÏÁ Á ùʹ×ËÊØ „»ÆÌËɾÆƾ¼Ç ÈÇ»¾½¾ÆÁؔ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ Á ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇ Èɾ½Æ¹† ÀƹоÆÔ½ÄØÉÌÃǻǽÁ˾ľÂ ¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌÂ˾Ì»¾É¾ÆÆÇÊËÕ¨¾É»Ô Á ʹÅÔ »¹¿ÆÔ ÊÇ»¾Ë ¦¾ ÈÉÇ»ÇÏÁÉÌÂ˾ »¹ÑÁÎÊÇËÉ̽ÆÁÃÇ»À¹ÆÁŹËջǻɾÅØÃÉÁ† ÀÁʹ »Ô¿Á½¹Ë¾ÄÕÆÌ× ÈÇÀÁÏÁ×  ¹¼ÉÌÀÁ˾ ÁÎ ɹºÇËÇ  ÎÇËØ ºÔ ƹ ȾÉÊȾÃËÁ»Ì ªÇǺÒÁ˾ÇÆÇ»ÔÎÀ¹½¹Ð¹ÎƹºÄÁ¿¹ÂÑÁ ¼Ç½ ª½¾Ä¹Â˾ ɾÅÇÆË » ÇÍÁʾ ¶ËÇ ½¹ÊË ÈÇÆØËÕ »¹ÑÁÅ ÊÇËÉ̽ÆÁùŠ ÐËÇ ÎÇËÕ Á ¾ÊËÕ ƾÃÇËÇÉÔ¾ »É¾Å¾ÆÆÔ¾ ËÉ̽ÆÇÊËÁ ÆÇ »¹ÑÁÈĹÆԼɹƽÁÇÀÆÔ Á»ÔÌ»¾É¾ÆÔ» ºÁÀƾʾ Á Ê»¾ËÄÇÅ ºÌ½ÌҾŠ¶ËÁ ÈÉÇÊËÔ¾ žÉÔ ÌžÆÕѹË ¿¾Ä¹ÆÁ¾ »¹ÑÁÎ ÊÇËÉ̽† ÆÁÃÇ» ƹÂËÁ žÊËÇ „ÈÇ˾Èľ¾” Á ÈÇÀ»ÇÄØË ÊÇÎɹÆÁËÕÃÄ×о»ÇÂȾÉÊÇƹÄ ¨Ä¹ËÁ˾ ¹½¾Ã»¹ËÆÔ¾ À¹ÉÈĹËÔ ¦¾ ʾ† ÃÉ¾Ë ÐËÇÀ¹É¹ºÇËÆÔ¾ÈĹËÔ½ÄØƾÃÇËÇÉÔÎ ½ÇÄ¿ÆÇÊ˾ ƹ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ Èɾ½ÈÉÁØËÁØÎ Ø»ÆÇÀ¹»ÔѾÆÔÈÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×ʹƹÄǼÁІ ÆÔÅÁ À¹ É̺¾¿ÇÅ ¦¾ ʾÃɾË ˹ÿ¾ ÐËÇ ½ÄØ Éؽ¹ ½É̼ÁÎ ½ÇÄ¿ÆÇÊ˾ s ÉÇ»ÆÔÅ ÊоËÇÅ ƹǺÇÉÇË ¡Å¾ÆÆÇ » ÇÈËÁÅÁÀ¹ÏÁÁ ÊÁÊ˾ÅÔÇÈĹËÔËÉ̽¹ÊÃÉÔËÔ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇÂÖÃÇÆÇÅÁÁÀ¹ËɹËƹȾÉÊÇƹÄ ©¾ÃÇžƽ¹ÏÁÁ Êľ½Ì×ÒÁ¾ »Ç†È¾É»ÔÎ ƹ½Á˾ ÃÄ×о»ÔÎ ÊÇËÉ̽ÆÁÃÇ» ˾Π ÇË ÃÇËÇÉÔÎÀ¹»ÁÊÁË»¹ÑºÁÀÆ¾Ê Á½Ç¼Ç»ÇÉÁ†

˾ÊÕÊÆÁÅÁÇÊÁÊ˾žÇÈĹËÔÁÎËÉ̽¹ƹ »É¾ÅØ ÃÉÁÀÁʹ ¶ËÇ ƾǺÎǽÁÅÇ ½ÄØ ËÇ¼Ç ÐËǺÔƾÈÇ˾ÉØËÕÃÄ×о»ÔÎÄ×½¾ÂʾÂйÊ ›Ç†»ËÇÉÔÎ ÈÇ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ À¹Å¾ÆÁ˾ ½¾Æ¾¿ÆÔ¾ ºÇÆÌÊÔ ƹËÌɹÄÕÆÔÅÁ ÇËÈÌÊà » Á×ƾ »Å¾ÊËÇ ÆÇغÉØ ÇÈĹ˹ ÈÌ˾»ÃÁ » ™Æ½ÇÉÉÌ » ùоÊË»¾ Á »Å¾ÊËÇ ÈɾÅÁÁ Á ˽ ›†ËɾËÕÁÎ ÇϾÆÁ˾»ÃĹ½ù¿½Ç¼ÇÁÀ »¹ÑÁÎÊÇËÉ̽ÆÁÃÇ»»ÍÁƹÆÊÇ»ÔÂɾÀÌÄÕ˹Ë ÃÇÅȹÆÁÁ ÇϾÆÁ˾ ¾¼Ç ½¹¿¾ ½ÄØ »ÊÈÇÅdž ¼¹Ë¾ÄÕÆÔνÇÄ¿ÆÇÊ˾ÂÁÁžÆÆÇ»½¾ÆÕ¼¹Î ƾ À¹ºÌ½Õ˾ ÌоÊËÕ Á »ÇÀÅÇ¿ÆÔ ÌҾɺ Èɾ½Ç˻ɹҹ¾ÅÔ¾˾ÅÁÁÄÁÁÆÔÅÁù˾¼Ç† ÉÁØÅÁÊÇËÉ̽ÆÁÃÇ»sºÌμ¹Ä˾ÉÁØ ÇÎɹƹ Á ËÈ ªÇÃɹËÁ˾ ȾÉÊÇÆ¹Ä ÈÉÁÆÇÊØÒÁ ƹÁžÆÕÑÁ½ÇÎǽ ÁÄÁÀ¹É¹ºÇËÆÌ×ÈĹËÌ ƹÖËÁνÇÄ¿ÆÇÊËØÎ ªÇÀ½¹Â˾Èɹ»ÁÄÕÆÌ×ÅÇËÁ»¹ÏÁ×½ÄØ ȾÉÊÇƹĹ›ÌÊÄÇ»ÁØÎƾǺÎǽÁÅÇÊËÁÊdž ÃɹҾÆÁØ ȾÉÊÇƹĹ ÃɹÂƾ ¿¾Ä¹Ë¾ÄÕÆÇ ½ÇºÁËÕÊØ ÇË ÇÊ˹»ÑÁÎÊØ ŹÃÊÁŹÄÕÆÇ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ » ɹºÇ˾ ¶ËÇ ÅÇ¿ÆÇ ʽ¾† ĹËÕ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾Å Èɹ»ÁÄÕÆÇ ÊÁÊ˾ÅÔ ÅÇËÁ»¹ÏÁÁ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÇ ƹ ÃÇƾІ ÆÔ ɾÀÌÄÕ˹Ë £¹Ã ÈÇùÀÔ»¹¾Ë ƹÑ ÇÈÔË ÊÇÀ½¹ÆÁ¾Å ˹ÃÇ ÊÁÊ˾ÅÔ ÅÇËÁ»¹ÏÁÁ ÅÇ¿ÆÇÌ»¾ÄÁÐÁËÕÍÁƹÆÊǻԾÈÇùÀ¹Ë¾ÄÁ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÈɾ½ÈÉÁØËÁؽdžɹÀ™ÖËÇ ÀƹÐÁË ÐËÇÈÉÁÊÇÎɹƾÆÁÁÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾¼Ç ÌÉÇ»ÆØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÁÈÉǽ¹¿ »ÔÊÅÇ¿¾Ë¾ ÊÇÃɹËÁËÕÀ¹ËɹËÔƹȾÉÊÇƹÄ» †ɹÀ¹ º¾À»Á½ÁÅǼÇÊÇÃɹҾÆÁØÀ¹É¹ºÇËÆÔÎÈĹË À¹ÆØËÔÅÊÇËÉ̽ÆÁùÅ ¬»¾ÄÁÐÕ˾ ½ÇÄ× ÊǺÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»¹ £ÉÁÀÁÊ ÈÇËÇÅÌ Á ÈÉÇÁÊÎǽÁË 

ÐËÇ »¹Å ƾ ÈĹËØË »¹ÑÁ ÃÄÁ¾ÆËÔ ¹ »Ô ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ƾ ÅÇ¿¾Ë¾ À¹ÈĹËÁËÕ Èdž Ê˹»ÒÁùÅ©¾Ñ¾ÆÁ¾ÅÖËǼÇ»ÇÈÉÇʹÅÇ¿¾Ë ºÔËÕǺ¾ÊȾоÆÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÊÔÉÕ¾ÅÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ÊǺÊË»¾ÆÆÔÅÁ ÊÁĹÅÁ Èǽ¼ÇËǻùÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁνÄØÇÊÆÇ»ÆǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ Ì ʾºØ ¿¾ ©¾ÀÌÄÕ˹Ë s ƾ ƹ½Ç ÈĹËÁËÕ ÈÇÊ˹»ÒÁùÅ ÁÄÁ ÈĹËÁËÕ ÈÉÁ½¾ËÊØžÆÕѾsËÇÄÕÃÇÀ¹ÊÔÉÕ¾ÁÄÁÀ¹ ÃÇÅÈÇƾÆËÔ žÆÕѾ Ê˾ȾÆÁ ȾɾɹºÇˆ ÃÁ žÊÄÁ »Ô ƾ ÈÉǽ¹¾Ë¾ Ê»Ç× ÈÉǽÌÃÏÁ× ÉÇÀÆÁÐÆÇÅÌÈÇËɾºÁ˾Ä× ÇÊ»¹Á»¹Â˾Êľ† ½Ì×ÒÁ¾Ê˹½ÁÁȾɾɹºÇËÃÁ ÈÉǽ¹¿ s» Á½¾¹Ä¾ÇÉÁ¾ÆËÁÉÌÂ˾ÊÕƹÉÇÀÆÁÐÆÔÎÁÄÁ ºÇÄÕÑǾ ÐÁÊÄÇ ÃÇÉÈÇɹËÁ»ÆÔÎ ÈÇËɾºÁ† ˾ľÂ›ɾÀÌÄÕ˹˾»ÔÊÅÇ¿¾Ë¾ÊÇÃɹËÁËÕ ÃÇÄÁоÊË»ÇÀ»¾ÆÕ¾» ÌйÊË»Ì×ÒÁλÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¾ Á ȾɾɹºÇËþ »¹Ñ¾Â ÈÉǽÌÃÏÁÁ ¹ÀƹÐÁË ºÔÊËɾ¾ÈÇÄÌйËÕ½¾ÆÕ¼ÁÀ¹ƾ¾ ¶ËÇË ÈÉÇϾÊÊ ƹÀÔ»¹¾ËÊØ »¾ÉËÁùÄÕÆÇ ÁÆ˾¼É¹ÏÁ¾Â ¨ÉÇ»¾½Á˾ ½Á»¾ÉÊÁÍÁùÏÁ× ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹»ǺĹÊËÕƹÁºÇľ¾»ÇÊËɾºÇ»¹Æ† ÆÔÎ ËÇ»¹ÉÇ» Á ÌÊÄ̼ ¨ÉǹƹÄÁÀÁÉÌÂ˾ ÊËÉÌÃËÌÉÌ ÈÉǽ¹¿ »¹Ñ¾Â ÈÉǽÌÃÏÁÁ ƹ½Á˾ ˾ ÈÇÀÁÏÁÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ƹÁºÇÄÕÑÁÅ ÊÈÉÇÊÇÅ §ËžËÕ˾ ˾ƽ¾Æ† ÏÁÁ ÁÀžƾÆÁØ ÊÈÉÇʹ À¹ ÈÇÊľ½ÆÁ¾ † žÊØϹ ¨Éǽ¹»¹Â˾ ÊÇ ÊÃÁ½Ã¹ÅÁ ËÇ»¹ÉÔ ÊÈÉÇÊƹÃÇËÇÉÔ¾ȹ½¹¾ËÁÄÁºÌ½¾Ëȹ½¹ËÕ »ȾÉÊȾÃËÁ»¾ ¦¹Â½Á˾ ÆǻԾ »Á½Ô ËÇ»¹ÉÇ» Á ÌÊÄ̼ ÊÇÊ˹»Õ˾ ȾɾоÆÕ »ÇÊËɾºÇ»¹ÆÆÔ¾ ƹ ÉÔÆþÁÃÇËÇÉÔ¾ÅǼÌ˺ÔËÕÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÔ ƹ »¹Ñ¾Å Èɾ½ÈÉÁØËÁÁ ¡À ÖËǼÇ ȾɾÐÆØ

“©ÆÉʸºÔʽǽȽϽÅÔ ¥¸Á¼ÀʽÅƺӽºÀ¼ÓÊƺ¸ÈƺÀËÉÃË» ÉÆÉʸºÔʽǽȽϽÅÔ ºÆÉÊȽ¹Æº¸ÅÅÓ½ ŸÈÓŽÀÂÆÊÆÈÓ½ÄÆ»ËʹÓÊÔÇÈÆÀ¿º½¼½ÅÓŸº¸Ð½ÄÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀÀ ¿ÕÊÆ»Æ ǽȽÏÅ×¹ÓÉÊȽ½ÀÃËÏнºÓÉÄƾ½Ê½ÆɺÆÀÊÔ»ÈËÇÇÓÊƺ¸Èƺ ÈƼÉʺ½ÅÅÓ½ÇÈƆ À¿ºÆ¼ÀÄÓĺ¸ÄÀª¸Â¾½ȸÉÉÄÆÊÈÀʽºÆ¿ÄƾÅÆÉÊÔǽȽÍƼ¸ÆÊÇÈƼ¸¾Êƺ¸Èƺ Ƹ¿¸ÅÀÖËÉÃË»ÉÀÉÇÆÃԿƺ¸ÅÀ½Äº¸ÐÀ;½Êƺ¸Èƺ ºÔÊËɾ¾ÁÄÌÐѾ»ÔÊÅÇ¿¾Ë¾ÇÊ»ÇÁËÕ¼ÉÌÈÈÔ ËÇ»¹ÉÇ» ÉǽÊË»¾ÆÆÔ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁÅÔÅ»¹ÅÁ «¹Ã¿¾ɹÊÊÅÇËÉÁ˾»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕȾɾÎǽ¹ ÇËÈÉǽ¹¿ËÇ»¹ÉÇ»ÃÇùÀ¹ÆÁ×ÌÊÄ̼ÊÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å»¹ÑÁο¾ËÇ»¹ÉÇ» ªÇÃɹËÁ˾ ÁÀ½¾É¿ÃÁ ƹ ɾÃĹÅÌ Á ÈÉǽ»Á¿¾ÆÁ¾ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ƾÄÕÀØ ÈÇ˾ÉØËÕ » ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ ɾÃĹÅÆÔÎ ùÅȹÆÁ ™ ÀƹÐÁË ƹ½ÇºÇľ¾ËÇÐÆÇÈÇÀÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ËÕ ËÇ»¹ÉÊɾ½ÁʻǾÂϾľ»Ç¹̽ÁËÇÉÁÁ §Ê»¹Á»¹Â˾Á»Æ¾½ÉØÂ˾ÆǻԾ˾ÎÆdž ÄǼÁÁ ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼Á¦¾ÊÅÇËÉØƹÃÉÁÀÁÊ ¹ ÊÃÇɾ¾ »Ê¾¼Ç ºÄ¹¼Ç½¹ÉØ ¾ÅÌ ƹ ÉÔÆþ ÈÇØ»ÁÄÇÊÕ ÅÆǼÇ „ʻǺǽÆǼǔ ùÈÁ˹Ĺ ÌѾ½Ñ¾¼Ç ÁÀ ÈÇ˾ÉØ»ÑÁÎ Ê»¾ÉÎÈÉÁºÔÄÁ ½¾»¾ÄÇÈžÆ˹ÁÉÔÆùϾÆÆÔÎºÌŹ¼¶ËÇË ùÈÁ˹ÄÁÆ»¾ÊËÇÉÔ¿¾Ä¹×Ë»ÄÇ¿ÁËÕ»ÈÌÊËÕ ½ÇļÇÊÉÇÐÆÔ¾ ÆÇ ƹ½¾¿ÆÔ¾ ¹ÃËÁ»Ô Ǻ¾†

14

ÊȾоÆÆÔ¾ÇÊÆÇ»ÆÔÅÁÍÇƽ¹ÅÁ ˾ÎÆÇÄdž ¼ÁØÅÁÁÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃÁÅÁÃÇŹƽ¹ÅÁ™ÖËÇ Á¾ÊËÕ»ÔÊÇÃÇ˾ÎÆÇÄǼÁÐÆÔ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÁÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔ¾ÈÉǾÃËÔ¦¹Â½Á˾ʹÅdž ÊËÇØ˾ÄÕÆÇÁÄÁÀ¹Ã¹¿Á˾ÈǽºÇÉÁÆÆÇ»¹ÏÁ† ÇÆÆÔÎÈÉǾÃËÇ» »ÇÊËɾºÇ»¹ÆÆÔÎÉÔÆÃÇÅÁ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÁžÆÆÇƹ»¹ÑÁÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ¨Ä¹ÆÁÉÌÂ˾ ɹÀ»ÁËÁ¾ Èɾ½ÈÉÁØËÁØ ʾÂйÊ ¤×ºÇ ÃÉÁÀÁÊ „Ìɹ»ÆÁ»¹¾Ë” » Èɹ»¹Î Èɾ½ÈÉÁØËÁØ ɹÀÄÁÐÆÇ Ê˾ȾÆÁ ɹÀ»ÁËÁØ › ÃÇÆϾ ÃÇÆÏÇ» »Ô¿Á»ÌË ƾ ˾ ÃËÇÃÉÌÈƾ¾ÁÄÁÃÉÌо ¹˾ ÃËÇÊÌž¾ËÄÌÐѾ ÈÉÁÊÈÇÊǺÁËÕÊØ Ã ÁÀžƾÆÁØÅ »Æ¾Ñƾ Êɾ½Ô ™ ÀƹÐÁË ÈÇÊľ ÃÉÁÀÁʹ Ⱦɾ½¾Ä ÉÔÆù ƾÁÀº¾¿¾Æ ¡ ¾ÊÄÁ »¹Å ƾº¾ÀɹÀ† ÄÁÐÆÇ ùÃÁÅ ºÌ½¾Ë »¹Ñ¾ Èɾ½ÈÉÁØËÁ¾ ÈÇÊľÃÉÁÀÁʹ ¼ÇËÇ»Õ˾ÊÕþ¼ÇÇÃÇÆйÆÁ×

À¹É¹Æ¾¾©¹ÀɹºÇ˹Â˾ªËɹ˾¼Á×ɹÀ»ÁËÁØ »¹Ñ¾¼ÇÈɾ½ÈÉÁØËÁØÌ¿¾ʾÂйÊ £Ëdž ËÇ ÁÀ Å̽ÉÔÎ ǽƹÃÇ »ÔɹÀÁÄÊØ „¾ÊÄÁ » ÖËÇ ›Ê¾Ä¾ÆÆÇ þņËÇ ÈÉÇÁÀ† »¾½¾Æ ùÃdžËÇ ÈÉǽÌÃË ÇÆ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ ºÌ½¾ËþņËÇÃÌÈľƔª»Ç¾¼ÇÉǽ¹Ö½¹ÃÁ À¹ÃÇÆ ÊÇÎɹƾÆÁØ ÖƾɼÁÁ » Ⱦɾ»Ç½¾ ƹ ǺҾоÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁ ØÀÔà ÇÀƹй¾Ë „žÊÄÁ » ǽÆÇÅžÊ˾̺ÔÄÇ »½É̼ÇÅžÊ˾ǺØÀ¹† ˾ÄÕÆÇÈÉÁºÌ½¾Ë”£¹Ã¼Ç»ÇÉÁËÊØ ÁÒÁ˾Á ǺÉØҾ˾ šÀºÂµ›§£¡¥¦Ÿ•´ £¿ÆµÂµ§•–•¬¨Ÿ ÄÃÁµÇºÅ½µÀµÁ¥•¢Ã·ÃÆǽ XXXIFMQTV XXXSPSJUSV XXXIFMQTV XXXMFTFOLBPNTLSV XXXNJSLSJ[JTSV

¤ÓÇÈƼÆþ¸½ÄÇ˹ÃÀ¸ÎÀÀºŸнÁÈ˹ÈÀ½„˜¥ª ¢¨ Ÿ ©ºȽ¾ÀĽ0/†-*/&“ ÉÃÀ˺¸ÉÇÆ׺ÀÃÉ×ÆÇÓÊ Åƺӽ ŽÉʸż¸ÈÊÅÓ½À¼½ÀÇƺÓÍƼËÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀÀÀ¿ÂÈÀ¿Àɸ ¿ºÆÅÀʽ ÇÀ† ÐÀʽºȽ¼¸ÂÎÀÖ„©ª¨¦¡†›˜Ÿª³“ ¼À¸ÃÆ»ËÄӺɽ»¼¸ȸ¼ÓʽÆ FCFSFOEFFWB!EJNBSLSV


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

24 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

­®¬ª¤®¡§¸©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤¦ª©­®¬¯¦²¤¤ ¢¤¦¤¬«¤³­®¡©ªž·¡¨œ®¡¬¤œ§· š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › 

É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺

    

§§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ

†† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† †

£§¤µ¯™ £©´±£¡ ¦¡²™ÇÊ˹»Ã¹ ¥§¦«™Ÿ š¾ËÇÆ Ä׺¹ØŹÉù ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹¤¹ºÇɹËÇÉÁØ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†ÇÊ˹»Ã¹¤¹ºÇɹËÇÉÁØ š¾ËÇÆ¥†

   Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å

ÆÁÀùØ   ÇËÉ É É É É É É É É É É

¹»Ç½   &YQSFTT†#&50/ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ &YQSFTT†#&50/ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ &YQSFTT†#&50/ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ &YQSFTT†#&50/ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇņŠš¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇÅƹ»ÔÊÇË̆Šš¾ËÇÆʹ»ËǺ¾ËÇÆÆÔÅƹÊÇÊÇÅƹ»ÔÊÇË̆Šš¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†

Ã̺Å Ã̺Å йÊ йÊ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É À»ÇÆÁ˾ †É †É É À»ÇÆÁ˾ É

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾

§ÅÊƚ¾ËÇÆ Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ª½ÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹¯¾ÆÔÆÁ¿¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ š¾ËÇƨ¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆÈÉÇÅÁ¹½ÅÈÇÄ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁÅ¾É Ǻ¾ÊÈÔľ» ǺҾÊËÉɹº šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ šÄÇÃÅǽÌÄÕÆÔ¤žœ§ºÄÇà šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª††ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†  šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËœš† œš† œš† œš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ›™©¥¡«¡«  ÎÎÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨§©ž›¡«ÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ËÇÄÒ  ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾š¨† ÎÎÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾Ê˾ÆǻԾš¨† ÎÎÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔɹÀÆÔ¾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡« ÎÎ Ⱦɾ¼ÇÉ šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡«  ÎÎ Ê˾ÆÇ» šÄÇÃÁÁÀØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ªÁºÁË šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç šÄÇÃÁȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾š¨† ÎÎÅÅ 

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å      Ã̺Å    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË Ã̺Å ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å Ã̺Å  

É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É ÇËÉ  ÇËÉ̺ ÇËÉ ÇËÉ̺ É É ϾÆÔÀ¹»Ç½ ϾÆÔÀ¹»Ç½ ϾÆÔÀ¹»Ç½ ÇËÉ É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É

Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ §ÅÊöƾɼǪËÉÇ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉÇŨÇÄ š¹ÊËÁÇƪÁºÁÉÁ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ &YQSFTT†#&50/  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ š¹ÊËÁÇƪÁºÁÉÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ¨Çɾ»Áˆ§ÅÊ秧 ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÈ¹Æ §§§ ¨Çɾ»Áˆ§ÅÊ秧 ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ª†«É¹ÊË ª†«É¹ÊË ª†«É¹ÊË ª†«É¹ÊË &YQSFTT†#&50/ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £¨¥ £¨¥  ¹ÂϾ» ¡¨ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¨Çɾ»Áˆ§ÅÊ秧

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 25

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

26 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ»¬Ë¾ÈľÆÁ¾ÈÇÄÇ»ÁÃÉÇ»ÄÁ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ À¹ÄÁ»Ã¹ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ ­šª¯¾ÆÔÆÁ¿¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ šÇɽ×Éš©††¥† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» šÇɽ×É ÈÇɾºÉÁà ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ œ¹ÀǺ¾ËÇÆÈÇɾ¹ÄÕÆÔÅϾƹŨÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ¥ÇÆ˹¿ œ¹ÀǺ¾ËÇÆšÄÇÃÁ¨Ç»¾ÉÁËš¨† š¨† š¨† š¨† œ¹É¹¿¿º ΠΠŠʽÇÊ˹»ÃÇ ÅÇÆ˹¿ÇÅÁ»ÇÉÇ˹ÅÁ œ¹É¹¿¿º ΠΠŠʽÇÊ˹»ÃÇ ÅÇÆ˹¿ÇÅÁ»ÇÉÇ˹ÅÁ ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¾ÃÇÄǽ¾ÀÆǾ¨¦ÇÊ˹»Ã¹ ÆÁÒ¾ÃÇÄǽ¾ÀÆǾ¨¦ÇÊ˹»Ã¹ ÆÁÒ¾ÃÇÄǽ¾ÀÆǾ¨¦ÇÊ˹»Ã¹ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ4JLB Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇÆÇ»ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹÊË»ÇÉÇ» Çº¹»ÃÁ½ÄØÌÃĹ½ÃÁº¾ËÇƹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÎ˾ÅȾɹËÌÉ Ÿš¡†ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˯¾ÆÔÆÁ¿¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ºÌ¨Ç»¹Ñ¾ÂϾƾ Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÄÇËÃÁ ľÊËÆÁÏÔ þɹÅÀÁËÁ½É Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡ŹÉÑÁ Ÿš¡ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ÈÄÁËÔ Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¡À½¾ÄÁØ¿º ºÄÇÃÁ­šª À¹ºÇÉ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ ȾɾÅÔÐÃÁ Ê»¹Á £¾É¹ÅÀÁË»žÑùÎÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ¥†

   ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ü   ÑË      

É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ 

¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ¨ªš š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ §ÅÊöƾɼǪËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ¨ªš &YQSFTT†#&50/ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¤¹½ÁÆ ¡¨ ¤¹½ÁÆ ¡¨  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ª£¨¾Ë¹Ä §ÅÊöƾɼǪËÉÇ ¥¾Ë¹ÎÁÅ &YQSFTT†#&50/ ¥¹ÃÉÇÊ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¥¹ÃÉÇÊ ª§ËÁÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ¥† £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ¥† £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÇËÈÉÇÁÀ» £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÃÁÉÈÁÐ ʾËùÃĹ½ÇÐ ȾÊÇà ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÌÊËÇËÆÔ¾ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ɹÀžÉÇ» Ä׺¹ØŹÉù

ÑË     

 É É   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ªÁÄÁù˪ËÉÇ š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ ªÁºÈÉÇÅÊËÉÇ ªËÉÇÂËɹÆÊÈÉÇÅ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¶ÃÇÄ¡Æ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ 

†† †† †† †† †† †† †† †††† † †† †† †† †† ††


£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £ÁÉÈÁÐ £¹Ä¹ÐÁÆÊà »¹ÊÊ›ÇÀÅÇ¿¾Æº¹É˾É £ÁÉÈÁÐ £¹Ä¹ÐÁÆÊà §¦¨ ª£¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨  ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨  ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨  £¹Ä¹ÐÁÆÊà ª£¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁУ  ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁУ  ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂʽÇÊ˹»ÃÇÂÁɹÀ¼ÉÌÀÃÇ £ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂÏ»¾ËÆÇ»ƹÄÁÐÁÁ £ÁÉÈÁнÄØȾоÂÁùÅÁÆÇ» £ÁÉÈÁп¾ÄËÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÀ¹»Ç½ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÀ¹»Ç½ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥†

 ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ  ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

¶ÃÇÄ¡Æ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ  ªÁº¶£ ªÁº¶£ ªÁº¶£

†† †† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊÀ¹»Ç½¹ÈÇÇÈËÇ»ÔÅϾƹŠœ§ª«ÇÈËÇ»¹Ø

ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ

††††

£ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐÁÀ»¾ÊËÃǻdžÀÇÄÕÆÔ ¡ ¬© ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁ¿¾ÄËÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÄ׺Ç £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǽÁƹÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ„š¾É¾Ê˹” £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÊÇÄÇžÆÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÍÁ¼ÌÉÆÔ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÏ»¾ËȾÊÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÃɾÅľ»ÊÃÁÂ¥† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔ ÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»Ç ÉؽǻÇ ɹÀÆŹÉÇÃÁÀ¹»Ç½Ç»›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥†ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨  ùĹÐÁÆÊÃÁ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ Ê»ÔѾË £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÃɹÊÆÔ ÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ  £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¦¾Í˾À¹»Ç½ £ÁÉÈÁÐ¥† ʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË  ËÔÊÑË   ËÔÊÑË   ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË É É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ

ªÁº¶£ ªÁº¶£ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÁ˧ÅÊà ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ©ª¬† œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÁ˧ÅÊà ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 27

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

28 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ¥†ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ Ï»¾Ë¹»¹ÊÊÇËÈÉÇÁÀ» £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆǻǠ£ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÄ׺Ç £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁЧ¦¨ ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔÂ¥† ʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇÂʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ È›ÁÆÀÁÄÁ ¼«×žÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾¿¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¼ÇÄ̺Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ À¾Ä¾ÆÔÂ

  ÑË   ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ÑË ÑË  ÑË  ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË

ÆÁÀùØ É É ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ   É ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ †É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹

š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉÇÂËɹÆÊÈÉÇÅ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÁ˧ÅÊà š¹ÊËÁÇƪÁºÁÉÁ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ Çɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ É»¹ÆÔÂùžÆÕ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÉÇÀǻԠ£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ˾ÅÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ оÉÆÔ ʾÉÔ  £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁË þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ ϾžÆËʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁË ϾžÆË ÃĹ½ÇÐƹØʾËùÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹½ÇǺӾÃ˹ £ÁÉÈÁиºÄÇÐÃÇ¥† £ÁÉÈÁиºÄÇÐÃÇ¥† £ÁÉÈÁÐ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £§¤µ¯™£§¤§¯ž›E ŝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÇÄÕϹÃÇÄǽϾ» ŝÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϾ»E Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å

ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË  ÑË ÑË  ÑË  ÑË

ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹  É É  ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ É

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ œÉÁÆ»¾Â £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ Ÿš¡¶ª£  ¹»Ç½  ÔÃÇ» ¡¨ ¥¹ÃÉÇÊ  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÇœ§ª«Ì ½ÇÊ˹»Ã¹ƾ½ÇÉǼÇ

ÔÃÇ» ¡¨

††

£ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å ¼ÇÉÄÇ»Áƹ½ÄØÃÇÄǽϾ» £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇ£ª½Á¹Å¾ËÉ ÅÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕÏÇ£ª† † £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾ÀƹØ£¯¨†ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º¾ËÇÆ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÌÊËÉÇÂÊË»¹ÉÌľ¿ÆÔνÇÉÇ¿¾ÃÁ»ÀľËÆÔÎÈÇÄÇÊ ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÁ»ÇÊÊ˺¾ËÇƹ†Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ/BOPDSFUF §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ ¨¾ÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¨š† ÎÎ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¨š† ÎÎ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¨š† ÎÎ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¨š† ÎÎ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ȾɾÃÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉØÅÁÁÇÃƹÅÁ †»Á½¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÃʽÇÊ˹»ÃÇ º¾À»ÔÎǽÆÔÎ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†

ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË  Ä   ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ &YQSFTT†#&50/ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ &YQSFTT†#&50/  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ª£¨¾Ë¹Ä ª£¨¾Ë¹Ä §ÅÇÅ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ ªÁºÁ˧ÅÊà  Ÿš¡¶ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ÇËÃ̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÊÇûžÑùÎü ¨¾ÊÇà ɹÊË»ÇÉ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª† ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇɹÊË»Çɹ º¾ËÇƹ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅņÈÌÊËÇË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ£¯¨

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å     ÑË ÑË 

É À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É É  À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ É É É

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ Ÿš¡¶ª£ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ &YQSFTT†#&50/ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½  Ÿš¡¶ª£ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ &YQSFTT†#&50/

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب£†Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب£ Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب¨† Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹ÈÇÃÉÔËÁØÈÉÇÅÀ½¹ÆÁ†¨œ†¹Ë†7 ÎÅÈÄÁ˹ɾºÉÁÊ˹Ø ¨£Ÿ ¨ÄÁ˹ËÉÇË̹ÉƹØ ÎÎÊÅ ¨ÄÁ˹ËÉÇË̹ÉƹØ ÎÎÊÅ ¨ÄÁËÔ¨ª¤  ¨ÄÁËÔ ȾɾÃÉÔËÁب£ ¨«™ ÈÄÁËÔÀ¹ºÇɹ ÈÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾Á½É ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆԾƹÄÁ»ÆÔ¾.BTUFSUPQ ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¹ÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ª»¹Áª ª»¹Áª ª»¹Øª ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ ½ÄÁƹÅ º¾ÀÇÊËÉÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å

ÑË ÑË ÑË ÑË     Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ É É É É É ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É  É É É É É É É É É

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ ¥¹ÃÉÇÊ ª£¨¾Ë¹Ä ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 29

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

30 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ª»ØÀÁÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ªÁºÁ˽ÄØÊ˾Æ  Î ªÁºÁ˽ÄØÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇÝÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†††† †† †††† †††† †† †† †† †† ††

ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªÁºÁËÊ˾ÆǻǝÇÊ˹»Ã¹ ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ªÅ¾ÊÁ&NBDP½ÄØɾÅÇÆ˹ÁÀ¹ÒÁËÔº¾ËÇƹ ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ½Äغ¾ËÇƹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¡ÀǽÇÅ ›ÁĹ˾ÉÅ E†ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¡ÀǽÇÅ ›ÁĹ˾ÉÅ E†ÅÅ ­šª††ÇÊ˹»Ã¹š¾ÊÈĹËÆǾÎɹƾÆÁ¾ÃÌÈľÆÆǼÇËÇ»¹É¹ ­šª††ÇÊ˹»Ã¹š¾ÊÈĹËÆǾÎɹƾÆÁ¾ÃÌÈľÆÆǼÇËÇ»¹É¹ ­šª††ÇÊ˹»Ã¹š¾ÊÈĹËÆǾÎɹƾÆÁ¾ÃÌÈľÆÆǼÇËÇ»¹É¹ ­šª††ÇÊ˹»Ã¹š¾ÊÈĹËÆǾÎɹƾÆÁ¾ÃÌÈľÆÆǼÇËÇ»¹É¹ ­ÁºÉ¹6-53"'*#&3 ­ÁºÉ¹Ê˹ÄÕƹØ ¯¾Å¾Æ˨¯† ü «ÇÈÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å       žÑÇà 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É É  ÆÁÀùØ 

ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ª£¨¾Ë¹Ä ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ª£¨¾Ë¹Ä ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ ·ËÁÊ ·ËÁÊ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­·«¯³¤¡¨œ®¡¬¤œ§·œ­°œ§¸®  c ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ  c £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍÉ þɹÅÀ ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † ȾÊÇÃÄ׺ÇÂÍɲ¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ †Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ †þɹÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ™Ç£¾É¹ÅÀÁË  c Ò¾º¾ÆÕ ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕ  c þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™ÆËÁÃÇÉÁ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ†ÊžÊÁ&NBDP ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹœÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ Á¤ £¹Å™  œ¹À¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹Ä œÁÈÊœ†º¾ÄÔÂ

        ü

  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ    À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ

£¹ÉÕ¾É £¹ÉÕ¾É ™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ ª£¨¾Ë¹Ä §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†††† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†††† †††† †† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊœ†ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùÎÈÇü œÁÈʆ»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹ À¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ œÄÁƹ À¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁËǺÄ ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË œÄÁƹ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ÁÄ £¹Å™  œ¹À¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹Ä ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ϾžÆË þɹÅÀÁË Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¡À»¾ÊËÕ ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Ø ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹عÃËÁ»Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹ؼÁ½É¹ËƹØ £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ

žÑÇà ü     Ë Ë Ë Ã̺Å   

É ÊȾÏϾƹ       ƾ½ÇÉǼÇ   ÆÁÀùØ

Ÿš¡¶ª£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂŹÑ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥¹ÃÉÇÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»ÁÃ

†† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË


£¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁË¥†Ä׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ £¾É¹ÅÀÁË͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ÍɆÅÅ £¾É¹ÅÀÁËÍɹÃÏÁ؆ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇÑùÇÊË £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ϾžÆË ȾÊÇûžÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊË £¾É¹ÅÀÁË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹

   žÑÇà     

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ É   ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ƾ½ÇÉǼÇ

ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ ™¦¡ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ ÔÃÇ» ¡¨

†††† †† ÊÇË †† ÊÇË

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ­¹Êǻù†üÇÊ˹»Ã¹††††

£¾É¹ÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ·ÆÁʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉ ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾ÆË›ÇÀź¾ÀƹĝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅÇ»ÔÂ¥¥Ÿ¨ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇÃ

 ü Ã̺Å   Ë Ë Ë ÑË Ë  

 ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÇËÈÉÇÁÀ» É ÆÁÀùØ 

™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÅÊƚ¾ËÇÆ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ™šªªËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ ªËÉÇÂËɹÆÊÈÉÇÅ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ

†† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

¨¾ÊÇà † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË»žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹½ÇËÇÆÆ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ÊÌȾÊÕ Ò¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ þɹÅÀÁË ÑĹÃÁ½É ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ϾžÆË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄ؛ԻÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà ϾžÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ»žÑùÎ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ§Ëʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆǝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄؽÄØÈÇʹ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª† ¨Éǽ¹¿¹Á½ÇÊ˹»Ã¹†Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË

       Ë  

ÆÁÀùØ     ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉǼÇ ÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ 

™šªªËÉÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ªËÉÇÂŹÑ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž «É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨  ªªª£ §§§ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË

†† ÊÇË †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 31

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

32 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ªÅ¾ÊÕÃĹ½ÇÐƹØ¥†ÊžÊÕ§œ¦ž¬¨§©¦™¸ ¼É ªÇÄÕÈÁÒ¾»¹Ø ÃÇÉÅÇ»¹Ø ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁÂÇËÄ£¹Ð¾ÊË»¹¨¾ÊÇà Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹°¾ÊËÆÇ ¬¼ÇÄÕ ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹØ ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ¬¼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄժƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ÇËËÇÆÆÔ½Çc ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ©ÇÊÊÁØ ¯¾Å¾ÆË «ÇÈÃÁ ͹Êǻù†  ü ¯¾Å¾ÆË «ÇÈÃÁ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾ÆËËÇÆÆϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆËü†Å¾ÑÇà ¯¾Å¾ÆËü¥†¨¯ ¹»Ç½ÊùØ͹ÊǻùÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË™§Ä׺ÇÂϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ¯¾Å¾ÆË™ÐÁÆÊÃÁ¨¯††ÈÇü ¯¾Å¾ÆË™ÐÁÆÊÃÁ±¨¯††ÈÇü ¯¾Å¾ÆË»žÑùΩ¹ÊË»ÇÉ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥ü ¡ÊÃÁËÁÅ ¯¾Å¾ÆË¥†»žÑùÎüʽÇÊ˹»ÃÇ ¯¾Å¾ÆË¥†¥† ü»žÑ«ÇÐÆÔ»¾Ê¦ÁÀÃÁ¾ϾÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†¥£© ¯¾Å¾ÆË¥†ÉÇÊÊÔÈÕ× ½ÇÊ˹»Ã¹ ϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥† žÑÃÁü ÅÃÉË ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹Ä »¹¼ÇÆÈÇÊË ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ÅÃÉ ƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯† ¥£© žÑÃÁü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯††ÈÇü ¯¾Å¾Æ˨¯†§ ¥£©†ËÇÆƹ ¯¾Å¾Æ˨±† ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆËϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾Æ˱¨¯†ÈÇü ¯¾Å¾Æ˱¨±† ȾÊÇà þɹÅÀÁË»žÑùΠʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆË ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÈÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ȾÆÇÈĹÊË Ì˾ÈÄÁ˾ÄÕ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇûžÑùΠʾËùÃĹ½ÇНÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ÍÁÆÁÑƹØÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«š™¦ ©§«œ¡¨ª ©§«œž©ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ† † †§Ëʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø þɹÅÀÁË ȾÊÇÃÁ½É ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ§Ð¾ÆÕ½¾Ñ¾»Ç

ü ÊÃÁ½ÃÁ Ë Ë É ÆÁÀùØ   ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ      ½ÇÊËÈÇÀ»      ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  žÑÇà †É žÑÇÃ É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ žÑÇÃ É Ã̺Å À»ÇÆÁ˾  Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø   ÆÁÀùØ Ë ÆÁÀùØ ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø  žÑÇà †É    žÑÇà †É      žÑÇà ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  †üÊÃÁ½ÃÁ †ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÆÁÀùØ ü ÊÃÁ½ÃÁ Ë É     ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ   ½ÇÊËÌÈƹØ  Ë É Ë É 

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªÁÄÁù˪ËÉÇ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž   £Çº¹™› ¡¨ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ©¾¼ÁÇÆ ©¾¼ÁÇÆ ™šªªËÉÇ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ &YQSFTT†#&50/ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË  Ÿš¡¶ª£ ª§ËÁÇ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¥ÇÊËÇ»Áà  Ÿš¡¶ª£ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ž©¥™£ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™šªªËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ  žÆ¹ ¡¨  ©¾¼ÁÇÆÊËÉÇÂÃÇÅÈÄ

†† †† †† †† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †††† †††† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †††† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† †† ÊÇË

†††† †††† †††† †† †† †† †††† ††††


²¾º¾ÆÕÄ׺Ç »ƹÄÁÐÁÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ͆ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ͆ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † †ÇÊ˹»Ã¹ »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † † † † †ƹÀ¹Ã¹À »ƹÄÁÐÁÁ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁØÎÁ˽ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ʾËùÃĹ½ÇÐƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ϾžÆË ÅɹÅÇÉÃÉÇÑùÇÊË ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁ˛ԻÇÀÅÌÊÇɹ¬ÊÄ̼ÁËɹÆÊÈ Á¤ £¹Å™  ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹°¾ÊËÆÇ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄؽÄØÈÇʹ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ† † † † ÇÈÁÄÃÁ¨¾ÊÇà ½ÇÊË›ÇÀź¾ÀƹÄ

Ë Ã̺Å Ã̺Å Ë Ë      Ë 

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ  ½¾Ñ¾»Ç É ƾ½ÇÉǼÇ 

ªªª£ §§§ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªªª£ §§§ ªªª£ §§§ §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË ™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  «É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† ††

¨œ®¡¬¤œ§· §»«¡¬¡Ÿª¬ª ª¦­¹© ž¤³«œ©¡§¤ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËœš† œš† œš† œš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÊ˾ÆǻԾÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  ›¹ÉÅÁË œÁÈÊÇ»ÇÄÇÃÆÇ œ›¤†ÊÌȾÉÄÁÊË ªË¹Æ½¹ÉËÆÔ¾ÁÄÁ»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ£¦™¬­ Î Å ËÇÄÒ Á ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƣ̺¹ÆՆ£Æ¹Ìͪ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÁǼƾÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ  Î Å ËÇÄÒ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƝÇÊ˹»Ã¹  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤œ›¤ ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ º¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É

 ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å ÑË ûÅ  ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÇËÃÇÉ 

 ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ †É ÇËÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ É Ç˽Áľɹ  À»ÇÆÁ˾

£ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £¨¥ £¨¥ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™¦¡ ªËÉǺ¹Ë ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ê˾É  Ÿš¡¶ª£ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ  Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ¦ª« ™¦¡  ª­£ ¥¹Ê˾É

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ. ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 33

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÊÀÌÅÍÜ È ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÍÅÃÎ

34 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿ÆÔÎÁ»ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇ˧˾оÊË»¾ÆÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍÁÄÕ;†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍÁÄÕœ†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨¨ ¨¨¦ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ Á½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨ª ¨ª†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ÊËǾÐÆÔ ÈÇËÇÄÇÐÆÔ ƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ»¹ÊÊ ¨ÉÇÍÁÄÕŹØÐÃÇ»ÔÂÅÅ ÅÅ

ûÅ  ÈÅ Å ÈÅ Å ÈÅ ÈÅ Å

ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™¦¡ ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¥™©« ¥™©« ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ ˾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØœ£¤œ›¤ ª¾ÉÈØÆùʹÅÇÃÄ ÊÅ ¦ª ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅš¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ÃÇźÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ž˹ÄÄÇȹÆ ÈÇ˾ÎÆÇĶÃÇÈ¹Æ ËÇÄÒ††ÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ800-#&3( ÈÇùƹ½ÊÃÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡º¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ’»©ÇÊÊÁÁ ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ¶ÃÇȹƽÊËÉÇÁ˽ÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁÁËɾÎÊÄÇÂÆÔ¾ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ «¨ª ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ

ÈÅ  Å ûÅ   ûÅ  ÈÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ½ÁľÉÊÃÁ¾ ÇËÄÁÐƹØ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ

¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™¦¡ ª­£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ª£†ªÁºÁÉÕ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ª£†ªÁºÁÉÕ ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦œ¨¡©¸¤¤£ ¡§¤»¤£©¡Ÿª šÇɽ×ɼɹÆÁËÆÔ œ¹ººÉÇ ĹºÉ¹½ÇÉÁË ¼É¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁ ÊÇÄÕ È¾É¾Ï Î ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*."53&/% Î œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*."53&/% Î ÈÇÄÁÉ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*."½ÄØƹÉÌ¿ÆÁÎÊËÌȾƾÂÎ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*."ÃÁÊÄÇËÇÊËÇÂÃ¹Ø Î ÅÅ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." ® ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ÈÇÄÁÉ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ɾÄÕ¾Í ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ƾÈÇÄ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ºÇÄÕÑÇÂÊÃĹ½»§ÅÊþ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ

ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÇËÉ

ªËÉdžŹÊ˾É

††

œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î »Ô¼Ç½ÆÔ¾ÌÊÄÇ»ÁØ œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î ½ÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÎ͹ʹ½Ç» œÉ¹ÆÁËþɹÅÁоÊÃÁÂ&45*." Î Ä׺ԾǺӾÅÔ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ#BJOCSPPLCSPXO ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ» ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ$IJOBHSFFO À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ(PME%FTFSU ¿¾ÄËÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ ÊÇÊÃÄ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ ÊÇÊÃÄ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ›ÁÃÇÆË º¾¿ÊоÉÆ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔžžÄÕØÆÇ»ÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¡ÅȾÉÁ¹Ä©¾½ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÆËÉÁ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÈÌÊËÁÆÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÑÁƹ¼Çɹ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ľÆÇ»ÔÂÄÁÊË ÉÇÀǻԠÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ÌÀɾоÆÊÃÁ ÉÇÀǻԠÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ÌÉËÁÆÊÃÁ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¹ÆÊÌÉÇ»ÊÃÁ ʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¾¿½ÌɾоÆÊÃÁ ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂÈÇÄÁÉ ÑÄÁÍ ÊùĹ »Ê¾Ï»¾Ë¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ©ÇÊÊǨÇÉÁÆÇ ÉÇÀǻԠÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔª¹»¹Æƹ ¿¾ÄËÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ°¾ÉÆÔ¿¾ÅÐ̼ оÉÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

É É É ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É 

ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 35

œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉÊɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÊÃĹ½¹ ¡À½¾ÄÁØÁÀþɹÅǼɹÆÁ˹ ÊËÌȾÆÁ ºÇɽ×ÉÔ ½¾ÃÇÉ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÀ¹Ã¹À¹ÅÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹ Ëɹ»¾ÉËÁƹÁÇÆÁÃʹ £¹Å¾ÆÕ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ £¹Å¾ÆÕ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ ͹ʹ½ÆÔ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ XXXPNTL†OFXTUPOFSV £¹Å¾ÆÕ½ÄØ͹ʹ½Ç» ùÅÁÆÇ»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ £¹Å¾ÆÕÄ׺Ç ƹÀ¹Ã¹À £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂƹËÌɹÄÕÆÔ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÉ»¹ÆÔÂÎÎ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ Ê˾ÆǻԾºÄÇÃÁÎÎ ÎÎ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂĹƽѹÍËÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ ȾÊйÆÁýÇ˽¾ÄÃÁÊË¾Æ ÏÇÃÇÄÖ˹¿¾Â ½ÇÉÇ¿¾Ã £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆÇ»ÇÂÁǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÊǺƹ¿¾ÆÆÇÂ͹ÃËÌÉÇ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ÃɹÊÆÔÂÎÎ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ʾÉÔ ÃɹÊÆÔÂÎÎ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ʾÉÔ ÃɹÊÆÔ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¹Å¾ÆÕÏÇÃÇÄÕÆÔÂÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔ »Á½Ç» £¹Å¾ÆÕÈÄÁËÆÁà ʾÉÏÁË »¹ÄÌÆ ¼¹ÄÕù ÊùĹ ºÉÌÊÐ ÈÄÁËùËÉÇÈÁÆ £¾É¹ÅǼɹÆÁË £¾É¹ÅǼɹÆÁË £Á˹ ÎÊÅ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ©ÇÊÊÁØ Î £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À £¾É¹ÅǼɹÆÁËšÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤¹ºÉ¹½ÇÉÁËœÇÄÇ»ÁÆÊÃÁ оÉÆÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɹÆËÁÐÆÔ º¾¿¾»Ô À¾Ä¾ÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¡Æ½ÁØ ¥É¹ÅÇÉ›¾É½¾œ»¹Ë¾Å¹Ä¹ À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɣɾŹ¦Ç»¹ º¾¿¾»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ ¥É¹ÅÇÉ©ÇÊÊǤ¾»¹Æ˾ »ÁÑƾ»Ô ÎÎ ¥É¹ÅÇɪ¹ØÆǼÇÉÊÃÁ ÉÇÀǻdžʾÉÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɫɹ»¾ÉËÁÆ ½ÇÄÇÅÁË ¥É¹ÅÇÉ ¼É¹ÆÁË º¹À¹ÄÕËÀž¾»Áà ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØɹÀÆÔ¾ɹÀžÉÔÁÏ»¾Ë¹ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁÁÀ¼É¹ÆÁ˹ ÅɹÅÇɹ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÊËÌȾÆÁ ÊËÇľÑÆÁÏÔ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ©¾ÀùþɹÅǼɹÆÁ˹ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁùÈÄÁÆËÌÊÔ ºÇɽ×ÉÔ ÊËÌȾÆÁ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆԾʹÆËÁÊÃÇÄÕÀǺɹºÇËÃÇ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾˾ÉÅÇǺɹºÇ˹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ ªËÌȾÆÁÁÀþɹÅǼɹÆÁ˹ϾÄÕÆÔ¾ Á 

      ûÅ      ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ 

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   ƾ½ÇÉǼÇ   ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾ É É É É À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¶›ž©žª« ¶›ž©žª« ªªª£ §§§ ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã ¶›ž©žª« £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶ÃÇÄ¡Æ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ œÇÉǺоÆÃÇ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ š¾ËÇÊËÁÄÕ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¶›ž©žª« ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† † †† †††† † †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÌÎÙÅÍÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

šÇɽ×Ɇ†ÇÊ˹»Ã¹ šÇɽ×Ɇ†ÇÊ˹»Ã¹ šÇɽ×ɽÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÎÎÊÅ ʾÉÔ šÇɽ×ɽÇÉÇ¿ÆÔš©   šÇɽ×ÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹É ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁÁÑĹÃǺÄ

 ÑË ÑË 

É É É É À»ÇÆÁ˾ 

&YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ Ÿš¡¶ª£ š¾ËÇÊËÁÄÕ ¨£­š¡ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÎÎÊÅ ʾÉÔ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ XXXQMJULBPNTLSV £¹Å¾ÆÕºÇɽ×ÉÆÔ £¹Æ¹ÄԽɾƹ¿ÆÔ¾ÈĹÊË ɾѾËÃÁ XXXQMJULBPNTLSV £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ¥† ¥† ÈÉÇȹÉù »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ £É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁË °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÔÊÇÃǾùІ»Ç ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ¨ÄÁËù½Äت«§ ÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžÒ ¼¹É¹¿¾Â ¨ÄÁËù£¹ÄÁÍÇÉÆÁØÊ¾É¹Ø ÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËù£¹ÄÁÍÇÉÆÁØËÇÄÒÊÅ ƹÊÃĹ½¾ ¨ÄÁËù£¹ÄÁÍÇÉÆÁØËÇÄÒÊÅ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ǼɹÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ºÇɽ ÈÇɾºÉÁÃÁ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÉÇȹÉù

ÑË ÑË     ûÅ ûÅ ûÅ 

É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

Ÿš¡¶ª£ ¨£­š¡ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¨£­š¡ ¶ÃÇÄ¡Æ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ¶ÃÇÄ¡Æ

†† †† †† †† †† †† †††† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨œ®¡¬¤œ§· §»¨ªµ¡©¤»


ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ. ÑÒÀËÜ. ×ÓÃÓÍ. ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ

36 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹعÆËÁÊÃÇÄÕÀØÒ¹Ø »¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ƹÀ¹Ã¹À Ï»¾ËƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ËÇÄÒ†ÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ƹÊÃĹ½¾ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØžÄÇÐù ±¹ÎŹËÔ ©ÇŹÑù ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØžÄÕ ÎÊÅ ËÇÄÒÊÅ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£¹ÄÁÍÇÉÆÁØ ›ÇÄƹ«½»ÇÂÆǾ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£¹ËÌÑù ÃÁÉÈÁÐʾÉÔ ÃɹÊÆÔ ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾ÉÊ¾É¹Ø ÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒ ÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É £¹ËÌÑù £ÁÉÈÁÐÁÃʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É ʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒ ÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É ËÇÄÒ ÊÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØɾËÉÇ Êɾ½Æ¾»¾ÃÇ»¹Ø ËÇÄÒÇËÅÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØʾËÇÐùÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ­Á¼Ìɹ ÃÁÉÈÁо ÎÊÅʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉÆ¹Ø û¹½É¹ËƹØ»Á½Ç» Ï»¾ËƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹحɾÊù ÎÊÅ ËÇÄÒÊÅ›¾Ê¾ÆɹÊÈÉǽ¹¿¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ Ï»¾ËÆ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ºÇɽ×ÉÔ »Ç½ÇÊËÇÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø »¹ÀÇÆÔ ÈÇɾºÉÁÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ÈÇɾºÉÁà »Ç½ÇÊËÇà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹Ø XXXPNTL†OFXTUPOFSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ͹ʹ½Æ¹ØªÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø Ï»¾Ë¹ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ»¹ÊÊÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø Ï»¾ËƹØ»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹؾÄÇÐù ѹÎŹËùÎÎ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÃÁÉÈÁÐÁà ÉÇÃÃÇ ÉÇŹÑù ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ÏÇÃÇÄÕÆ¹Ø ÃÇÄÇËÔÂùžÆÕÊĹƾÏ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ ÅÏ»¾ËÆÇ ¨ÇɾºÉÁà ÅÁÅ ¨ÇɾºÉÁƆ ¨ÇɾºÉÁƆ ¨ÇɾºÉÁýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÇɾºÉÁÃʹ½Ç»Ô »Ç½ÇÊËÇÝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÁÅÇÆ˹¿»ÔÊÇÃÇùÐÏ»¾ËÆÇÂËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† ­ÇÉÅÔ½ÄØÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÆÇÂÁ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁ›ÑÁÉÇÃÇŹÊÊ

   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ÑË   ûÅ ûÅ  ÑË    

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ †É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É É ÆÁÀÃÁ¾  

ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ¨£­š¡ ¨ª££ÉÇÊË šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¨ª££ÉÇÊË šÄÇÃÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ª££ÉÇÊË ·ËÉÁϾÆËÉ š¾ËÇÊËÁÄÕ š¾ËÇÊËÁÄÕ  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨ª££ÉÇÊË ¨ÉǼɾÊÊ ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉdž­¹Ê¹½ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ¨ª££ÉÇÊË ¦Ç»ÔÂùžÆÆÔ»¾Ã ªËÉdž­¹Ê¹½ ªËÉÇÂËɹÆÊÈÉÇÅ ¨¹ËÉÇÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ š¾ËÇÊËÁÄÕ ¨¹ËÉÇÊ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ š¾ËÇÊËÁÄÕ &YQSFTT†#&50/ &YQSFTT†#&50/ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ¨¹ËÉÇÊ §¨¥££ÄÁÆþÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨¡®œ§§ª«¬ª¦œ®­®œ§¸³¯Ÿ¯©©¡¬¢œž¡ºµœ»­®œ§¸ ™ÉŹËÌɹ†ÅŪ˜ª ™ÉŹËÌɹ™†ÅÅÊËœª œª ™ª ™ÉŹËÌɹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ š¹Äù†ªË š¹Äù†£† £† š† ±† ¥ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £¹Æ¹ËÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ÈÇœ§ª« %*/ £¹Ë¹Æù Ê˪¨ £»¹½É¹ËΆÎÊ˪¨ £»¹½É¹Ë†ÅÅªË £É̼ÅŪˮ­ £É̼†ÊË®œª™ ®œ« ®¦™ ®¦ £É̼†Ê˪¨  ® œª £É̼†ÅÅªË £É̼†Ê˪¨ £É̼ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ £É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ÎÆË

ü ü ü ü  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

 †É ÇË É ½¾Ñ¾»Ç É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É †É É ÇË É É † É ÇË É ÇË É ÇËÉ

ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªËÉǪ¾É»ÁÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ¤¶¨ÃÇÅ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¤¾Æ˹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø › Ë † ÅÅ ¤ÁÊË †ÅÅªË ¤ÁÊË ÅÅªË Î Å ¤ÁÊ˼à †ÊË œª ¤ÁÊËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆÆÔ †ÊË Î ®œª™ œ ¤ÁÊËž½ÆÔÂ¥ ¥ Ë †ÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇË ½ÇÅÅ"*4*   ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ ÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊ˨›¤ ¤ÁÊËÉÁÍľÆÔ†ÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆà † ÅÅ ¤ÁÊËÎà † ÅŪËÈÊ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË»ÈÇÄÆÇŹÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØÁ½É̼ÁÎÊ˹ľÂÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄ׺Ç©¾ÀùÈÇɹÀžÉÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ

ü ü ü ü ü ü ü  ÄÁÊË ü ü ü ü  

ÇËÉ † É † É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ É ÇË É †É † É  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ž©¥™£ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ·ËÉÁϾÆËÉ 

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††††

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËоÉÆÔÂÄ׺Ç »¹ÊÊ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ÇËÅ ½ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇÃ¹Ë ̼ÇÄÃÁ   ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇÃ¹Ë ̼ÇÄÇà ÄÁÊË  §Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ ¨ÇÄÇʹÎÎªË ¨ÇÄÇʹ¼ÃΆΠ¨ÉÇ»ÇÄÇùÎÅÅËÆ ÇÏÁÆà ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©†† ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ËÇ »ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇÍÁÄÕ¼ÆÌËÔÂÑ»¾ÄľÉ’† ¨ÉÌËÇÃΦ« E†ÅÅ ¨ÉÌËÇúÉÇÆÀǻԚ©™Ÿ† š©§¯ªE†ÅÅ ¨ÉÌËÇÞ½ÆÔÂ¥ E†ÅÅ ¨ÉÌËÇÃÊ˹ÄÕÆÇÂE† ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ¨Ì½É¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø¨™¨† ¨™¨† ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁغ¾ËÇƹ ØÐÎ ʾÐÎ ÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÄÇ» ØÐÎ ʾÐÎ ÅŦ§›¡¦£™ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÎÅÅ Î Å «É̺¹Î  Î ÅŪËΦ« «É̺¹Î†Î ªË  «É̺¹¹Ä×Å›†EÎÎ «É̺¹›œ¨½Ì† «É̺¹›œ¨½Ì†ªË  «É̺¹›œ¨ E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÅÅÎÅÅÎÅÅÁ½É «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕÆÎÎ ÎÎ ÅÅªË  «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØ  «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØû¹½É¹Ëƹ؆ «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÈÉØÅÇ̼ÇÄÕƹØÇËνÇÎ «É̺¹ÏËΆΠ«É̺¹ÖÄÊ» E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹ÖÄÊ»† ¬¼ÇÄÇÃÎÎªË ¬¼ÇÄÇÃÎcΪËÈÊ ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª °ÌÑù¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™£ ™£¥ ™£¨ ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄľÉ †ªË ±»¾ÄľÉ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃÅŪˮ¦« ±Áƹ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™« »Ê¾ɹÀžÉÔ

  ÑË ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ûÅ ûÅ ÑË ü ü ü ü ü Å Å ü ÅÈ ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇËÉ † É É † É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É † É ÇËÉ ÇË É † É ÇËÉ ÇËÉ †É É ÇË É ÇË É Ç É ÇË É † É † É ÇË É ÇËÉ ÇË É † É ÇË É †É ÇËÉ

§ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ §ÅÇÅ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ªÈÉÇÊ š¹À¹ƹ£¹ÎÇ»ÊÃǼÇ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¡®œ§§ª¦ª©­®¬¯¦²¤¤¨¡®œ§§ª¤£ ¡§¤»

™Æ¼¹ÉÔºÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ÈǽÀ¾ÉÆÇÎɹÆÁÄÁÒ¾¹ÉÇÅ ™Æ¼¹ÉÔºÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ÈǽÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǝ¹ÉÇÅ ™Æ¼¹ÉÔºÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾¨ÉǾÃË ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾¹ÉÇÅ ™Æ¼¹ÉÔºÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾¹ÉÇÐÆÔ¾ ÈÉØÅÇ̼¡À¼ÇË ÅÇÆ˹¿ ½¹ÉÇÅ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾

  

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¡¦ª¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 37

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

38 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ™Æ¼¹ÉÔ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¹ÉÇÅ š¹Äù½»Ì˹»ÉÇ»¹ØÊ»¹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝¹ÉÇÅ šÔËÇ»ÃÁ ÃÁÇÊÃÁ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ›¹¼ÇÆԆºÔËÇ»ÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝¹ÉÇÅ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ ùÄÁËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œ¹É¹¿¿º ΠΠŠʽÇÊ˹»ÃÇ ÅÇÆ˹¿ÇÅÁ»ÇÉÇ˹ÅÁ œ¹É¹¿Á˾ÈÄÔ¾ ¹»ËÇÅÇÂÃÁ ÊÃĹ½Ô œ»ÇÀ½Á     ÅÅ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÊÈǽʻ¾ËÃÇ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ  ½¹ÆÁØÅǽÌÄÕÆÔ¾ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝¹ÉÇÅ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ»ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝¹ÉÇÅ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾»¹¼ÇÆÇ»†ºÔËÇ»Çà ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ¹ÉÇÅ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¹ÉÇÅ ¡À½¾ÄÁØÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¡À½¾ÄÁØÃÇ»¹ÆÔ¾¹ÉÇÅ

    ÑË ü     

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ½¾Ñ¾»Ç É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ªËÉÇÂÅǽÌÄÕ œ£ ™©«¹ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» §É¾Á½ ªËÉǪ¾É»ÁÊ ¤¹½ÁÆ ¡¨ ªËÉÇÂÊƹº ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ §É¾Á½ §É¾Á½ ¡¦ª¡ ¬ËÃÁƹ °¨ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥™©« 

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÇÊÃÁ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ ºÔËÇ»ÃÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆ¹Ø À¹ºÇÉÔ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁªÃÁ½ÃÁ £ÌÈÄ×ÈÉÇ»ÇÄÇÃÌ›©†ÅÅÁ½Éž˹ÄÄ ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¤¾ÊËÆÁϹоɽ¹ÐƹØ'",30 ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ÃÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔɾà À¹ºÇÉÔ ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÌ½ÃÁÇÎɹÆÔ ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾½»¾ÉÁ†ÃÇÆÊËÉÌÃËÇÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁؽ»¾ÉÁ ɾѾËÃÁ ¼¹É¹¿ÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆǝ¹ÉÇÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¹ÉÇÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁËÇɼȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©† EÅÅ

 ûÅ         Å 

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÃÌÈÄ× ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÃÌÈÄ×

ªËÉÇÂÅǽÌÄÕ œ£ £ÁŹ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™©«¹ §É¾Á½ £ÁŹ ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ¥ÁÉ͹ʹ½Ç» ™©«¹ ¾½¹Ä¨ª£ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨

†††† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 39

¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕÆ¹Ø E ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÄ׺ǽÄÁÆÔÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ »ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÊÉÇÐù ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÄ׺ǽÄÁÆÔÈǽÀ¹Ã¹À ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ƹÇÃƹ ½»¾ÉÁªÃÁ½ÃÁ ªž«£™£¤™§°¦™¸ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ªž«£™£¤™§°¦™¸ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ªž«£™ª«¸Ÿ£¡¨§¤™ Î Å ØÐÎÅÅ ›É†½Á¹ÅÅÅ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ÃľËÇà ØÐÎ ʾÐÎ ÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄØÑËÌùËÌÉÃÁ¯¨›ªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØXXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊùØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ Î ÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ

 ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ     ûÅ

ÈÉǽ¹Å ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç  ºÈÇÊÉ

¬ËÃÁƹ °¨ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ ™ÉŹË†Ê¾ËÇÐÀ¹»Ç½ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ªÆ¹ºÊ¾É»ÁÊ ªÆ¹ºÊ¾É»ÁÊ ªËÉǪ¾É»ÁÊ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ £ÌƼÌÉϾ» ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ½Ç¼Ç»ÇÉÆ

§ª¨§§™§©ŸÊËÉÇÂ

†† ††

ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊ ª¾ËùÊ»¹ÉÆ¹Ø ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ÅØÐ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ª¾Ëù†É¹ºÁϹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ªž«£™†©™š¡¯™ Î Å ØÐÎÅÅ ªž«£™†©™š¡¯™ Î Å ØÐÎÅÅ ªž«£™†©™š¡¯™ Î Å ØÐÎÅÅ ªž«£™†©™š¡¯™ Î Å ØÐÎÅÅ ªž«£™†©™š¡¯™ Î Å ØÐÎÅÅ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÁÀÇÏÁÆž˹ÄĹ «¾ÈÄÁÏÔ ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÈÉÁÊËÉÇÂÃÁ¹ÉÇÅ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ ±¹ÉÆÁÉÔ½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁν»¾É¾ÂÁ»ÇÉÇË ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾

    À»ÇÆÁ˾  ûÅ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÑË É ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾  ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É  ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇÈËÉÇÀÆ  ÆÁÀùØ

£ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¬ËÃÁƹ °¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §É¾Á½ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

ÌÅÒÈÇÛ. ÑÊÎÁßÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

¨ÉÇÍÁÄÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ɹÀÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÈÇœ£¤ ½¾É¾»Ì ž˹ÄÄÌ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «É̺¹û¹½É¹Ë ¹Ä×Å ÅÅ ¬¼ÇÄÇùÄ×Å  ÅÅ

  

 ÆÁÀùØ 

¾ÆÇƆ§ÅÊà ž©¥™£  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† ††

¨¡®¤£·­¦ª»©·¡¤£ ¡§¤» ™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä†† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼É¹»¾É šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  šÇÄËÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆ%† ½Ä†† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO

ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ÑË

ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É

©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾­¹Êǻù††üÇÊ˹»Ã¹

ü

ÇËÉ††††

›ÁÆËÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔÂEJO  œ¹ÂÃÁÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ

ÑË ü ü ü ü ü ü

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ §ÅÇÅ ž©¥™£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

²ž¡®©·¡¨¡®œ§§·­«¡²¤œ§¸©·¡­«§œž·


ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

40 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ͹ÊǻùÇËü œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ËÇľ»Ô¾ ÑÁ;ÉÆÔ¾ œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ×º¾ÄÕ½ÄØÃɾÈľÆÁØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ žËÈĹÊË ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ 8†. E  ½Ä†† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ»¹ÊÊ ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ»¹ÊÊ ¹»¾ÉËÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊ  ¹ÃľÈÃÁÏ»¾ËÆÔ¾  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ  ¹ÅÃÁ.VM†U†-PL .PUUVSB $JTB "QFDT #PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨Édžª™¥  ¹ÅÃÁœ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹ÅÁ½É  ¹ÅÃÁ½ÄØž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â žº¾ÄÁÁÇÃÇÆ"CMPZ ­ÁÆ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ º¾ÊÑÌÅÆǾÀ¹ÃÉÔ»¹ÆÁ¾  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇÂÁ½É ¡À½¾ÄÁØÃɾȾ¿ÆÔ¾ £ÄØÅžÉÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É¾È¾¿ÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ™ Φ ™ ÃÁÊÄÇËÇÊËÇÂÃ¹Ø £ÉÇÆÑ˾ÂÆÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô 

ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË   ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ †É  É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇË É

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ ¥™©« ©ÇÆ½Ç «£ ¥™©« ™¦¡ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©ÇÆ½Ç «£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÇÃÇÆÆÔ¾©† »¹ÊÊ ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ºÇľ¾»¹ÉÁ¹ÆËÇ» ¨¾ËÄÁŹØËÆÁÃǻԾ ùй×ÒÁ¾ÊØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ª¹ÅÇɾÀ½ž˹ÄÈÉÇÍÁÄØE «¹Â»¹ÆÕ ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ª¹ÅÇɾÀ¿ȹÊÊÁÉ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂE ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE  ½Ä† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Î Î ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Î Î ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Î Î ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ÇÃɹѾÆÆÔ¾»¹ÊÊ ª¹ÅÇɾÀÔ ÈɾÊʆѹº¹ ÇÊËÉÊ»¾ÉÄÇ Î† Î ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾E  ±¹ÂºÔÈÄÇÊÃÁ¾ ¼ÉÇ»¾É ±ÈÁÄÕùɾÀÕº ¥ E      ±ÈÁÄÕÃÁɾÀպǻԾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ±ÈÄÁÆËÔœ§ª«†E † ±ÌÉÌÈÈÇ˹ÂÆ ÈÇÄÌÃÉ̼E† ½Ä† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô  ±ÌÉÌÈɹÅÆÔÂÈǺ¾ËÇÆÌ †ÅÅ ±ÌÉÌȆ¼ÄÌιÉÕ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ E† ½Ä† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô 

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇË É

ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥™©« ¥™©« ¬ËÃÁƹ °¨ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ ¥¾ËÁÀÈÉÇÅʾɻÁÊ ©ÇÆ½Ç «£ ©ÇÆ½Ç «£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ©ÇÆ½Ç «£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

§¡­ª«¤§ª¨œ®¡¬¤œ§·­®ª§»¬©·¡¤£ ¡§¤»«ªŸª©œ¢ ™ÆËÁʾÈËÁÚ¡§† §œ¦žš¡§ ™²¡«™ ™ÆËÁʾÈËÁà ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊÉÌºÔ ÅÇÎ š¹ÄØÊÁƹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ »Á½Ç» š¹ÄØÊÁƹ£ÇÄÇÆÁ¹ÄÎν¾ÃÁƼ šÄÇÃÇÃÇÆÆÔÂÁº¹ÄÃÇÆÆÔÂÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ šÄÇÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ º¹ÄÃÇÆÆÔ¾ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÎÅÅ šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ Î šÄÇÆιÌʹƼ¹ÉÊùØÊÇÊƹÎÎ

†ü ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÅÈ

ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç É É ÇËÉ É ÇËÉ É

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾ÊÃÇÅ °ÁÊËÁÄÁƹ ¡¨ ÇŤ¾Ê ÇŤ¾Ê ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾ÊÃÇÅ

†† †††† †† †† † †† †††† †††† †††† †† †† † ††

šÄÇÆιÌÊÁÀ¹Æ¼¹ÉÊÃÇÂÊÇÊÆÔÁÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ šÄÇÆιÌÊÊÇÊƹ šÄÇÆιÌÊ »¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ ÇÊÁƹ ½ÇÊùÈÇĹÁ˽ šÉÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î šÉÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î šÉÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î šÉÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î šÉÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î šÉÌÊ ÊÇÊƹ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹

 ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É

 ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 41

šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ÊÇÊƹ ɹÀÄÁÐÆǼÇʾоÆÁØ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ  ŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ»¹ÊÊ ÊÇÊƹ šÉÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾Ä׺ǝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌʽ»¾ÉÆÇÂÃÇÉǺÃÁ ¹Æ¼¹ÉÊÊÇÊƹ Î šÉÌʽ»¾ÉÆÇ ɹÅÆÔ šÉÌÊÃÇÉǺÇÐÆÔÂÎÅÅ šÉÌÊÃÇÉǺÇÐÆÔÂÊÇÉË šÉÌÊÄ׺ǼÇʾоÆÁØ ½ÄÁƹŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÄ׺Ç ÊÇÊƹ šÉÌÊɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁÂ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å      ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É     ƾ½ÇÉǼÇ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ

¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ     °ÁÊËÁÄÁƹ ¡¨  ¤¾Êª¾É»Áʆ ¡¼Æ¹ËÕ¾»ª£ ¡¨ šÇØÉÃÁƹ ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ £»ÁÆ˹«É¾Â½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† † †† †† †††† ††

ÇÊùǺɾÀƹØ ÎÈ ÄÈ šÉÌÊÊÌÎÇ ÊÇÊƹ ÊËÉǼ¹ÆÔ ÃÇÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ ɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ÇÊùƾǺɾÀƹØ ÈÉÇÅÊÌÑù† šÉÌÊɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ÎÈ ÄÈ 

Ã̺Å ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£»ÁÆ˹«É¾Â½ £»ÁÆ˹«É¾Â½ £»ÁÆ˹«É¾Â½ £»ÁÆ˹«É¾Â½ £»ÁÆ˹«É¾Â½

†† †† †† †† ††

šÉÌÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎ šÉÌÊÊÌÎÇÂÊËÉǼ¹ÆÔ ÊÇÊƹɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ šÉÌÊλÇÂÆÔÎÈÇÉǽɹÀÄÁÐÆǼÇʾоÆÁØ šÉÌÊ ºÉÌÊÇÃÄ׺ǼÇʾоÆÁØ ÊÇÊƹ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ½ÇÊùÄ׺ǼÇʾоÆÁØ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ½ÇÊ˹»Ã¹ÈǧÅÊÃÌ šÉÌÊ ½ÇÊùǺɾÀƹØÎÈ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊ ½ÇÊù ÊɾÀù ¼ÇɺÔÄÕ ½ÉÇ»¹ šÉÌÊ ½ÇÊù ÊɾÀù ¼ÇɺÔÄÕ ½ÉÇ»¹ šÉÌÊ ½ÇÊùÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÇÃÊÌÎÇÂÊËÉǼ¹ÆÔÂÊÇÉËÇ»ÇÂÎ ™Æ¼¹ÉÊà 

ÈÅ ÈÅ Ã̺Å  Ã̺Å ûÅ ûÅ Ã̺Å ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç É É

¤¾Êª¾É»Áʆ £»ÁÆ˹«É¾Â½ œÉÁº¹ÆÇ» °¨ ÇŤ¾Ê š¹ÊËÁÇƪÁºÁÉÁ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù ¤¾ÊÃÇÅ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† ††

ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10®Ë¿ÍÂÉÂÊÊØÂɽÏÂÍŽÈØÅÄÁÍ¿ÂÎÅÊØËÏÈÐÔÕÅÒÌÍËÅÄ¿ËÁÅÏÂÈÂÆ­ËÎÎÅÅ

«¾ÊË¿ÈÂÊŽÎÎËÍÏÅÉÂÊϽ ®ÊÅÃÂÊÅÂÓÂÊØʽÌËÄÅÓÅÅÀÁË ž¨«§Š²°®ÎËÎʽ ŠÎËÍϺÇÎÏͽ ž¨«§Š²°®ÎËÎʽ ŠÎËÍϝ ž¨«§Š²°®ÎËÎʽ ŠÎËÍÏŸ ž¨«§Š²°®ÎËÎʽ ŠÎËÍÏ® ¡«®§¬«¨ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½¨»§® ÎËÍϝ ¡«®§¬«¨ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½¨»§® ÎËÍÏŸ ¡«®§¬«¨ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½¨»§® ÎËÍÏ® ¡«®§¬«¨ÎËÎʽ ŠÎËÍϺÇÎÏͽ ¡«®§¬«¨ÎËÎʽ ŠÎËÍϝ ¡«®§¬«¨ÎËÎʽ ŠÎËÍÏ® ¡«®§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍϝ ¡«®§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍÏŸ ¡«®§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍÏ® ¡«®§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍÏ¡ Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍϝ Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍÏŸ Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿Âʯ¢§®¯°­¥­«Ÿªª¼¨»§® ŠÎËÍÏ®

Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É

        

ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°®

ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š

Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ŠÎËÍÏ® Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ÎËÍÏ® Ÿ «ª§ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ŠÎËÍϺÇÎÏͽ Ÿ «ª§ÎËÎʽ Š®ËÍϝ Ÿ ® ¡ Ÿ «ª§ÎËÎʽ ŠÎËÍÏŸ ¡«®§¬«¨ÎËÎʽ ÎËÍÏ® ¡«®§¬«¨ÎËÎʽ ŠÎËÍÏ¡ ž¨«§Š²°®ÎËÎʽ ŠÎËÍϝ Ÿ ® ¡ ž¨«§Š²°®ÈÅÎÏ¿ÂÊÊÅÓ½ ŠÎËÍϺÇÎÏͽ  Ÿ ®

Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É Ç¿É

  «Ï  «Ï «Ï «Ï

ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°® ž¡¡ª«°Š²°®

ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š ŠŠ Š

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª«Ÿ¸¦®®«­¯¥©¢ª¯ ¬«®¯°¬¨¢ª¥¢±¢Ÿ­¨¹À

ŠÜ¬ÐÏ¿½Ü ÎÏÍËÅÏÂÈÙÊØÆÍØÊËLj»ÃÊØƘ ̽¿ÅÈÙËÊ ÚϽà ËÑÅÎ ÏŠŠ

®ª¥£¢ª¥¢³¢ª¸ ª®®«­¯¥©¢ª¯À

³ÂÊÏͽÈÙÊØÆËÑÅΊÎÇȽÁ ¡Âǽ¾ÍÜ ÏŠŠ ŠŠ Š


รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

42 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #14 (510) 12.04.10 ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร„รรˆยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย›

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช

ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย†รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รƒยพยฝร‰ ย†รŽรŽย†ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รƒยพยฝร‰ รŽรŽย†ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน  รŽรŽย†ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนย™รŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนยชรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฝร„ร˜ยบยนร†รรร€ร„รรˆร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยพยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รˆ ร…รˆ ร…รˆ รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยฐรรŠร‹รร„รร†ยน ยกยจ ยกยผร†ยนร‹ร•ยพยปยชยฃ ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 43

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒร„ยนรŠรŠรรƒยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎยบยพร„ยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรยปยพร‹ร†ยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รˆร‡ร„ร‡รƒรร€ร„รรˆร” รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร†ยนร„รรร†รรƒ ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร•รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยน ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… ร…ร… ร…ร…ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยน ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ย† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยป ย†รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ย†รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜   ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜   ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร…รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน 

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…ยนร‘รร†ยน รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รˆ รƒยปร… ร…รˆ ร…รˆ รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠร…ยนร† ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยกยผร†ยนร‹ร•ยพยปยชยฃ ยกยจ ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยร‡ร…ยคยพรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร…  ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยน ยกยจ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยฃยปรร†ร‹ยนยซร‰ยพร‚ยฝ 

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #14 (510) 12.04.10ยžยซยจยนยตยฅยขยฎยงยฅยกยงยฅรŠยฝรŠร‚รŽรยฝรŠรยฝรรรŠรร›ยฟยฝร€ร‹รŠร‡ร Y ยชยซยŸยฅยชยงยยซร“ร…รˆร…รŠรรร‹ยฟยฝรŠรŠร‹ร‚ยžยญยขยŸยชยซ ยงยขยกยญ ร˜26-40. ยจรรŠรŠร˜ร†รŒยฝร„ ยชยซยŸยฅยชยงยยฏร‚รรยฝรŽรŠยฝรœรร‹รŽร‡ยฝ ยฟร‚รˆร™ยฟร‚ร รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ยŠร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŠยŸยŸยŠยฎ ยชยซยŸยฅยชยงยยฅร‰ร…รยฝร“ร…รœยพรร‚ยฟรŠยฝยฎยซยฎยชยร’ร’ยŠร‰ร‰ ยชยซยŸยฅยชยงยยฌร‚รร…รˆยฝรรˆรœรˆร‚รŽรรŠร…ร“ร˜ยฎยซยฎยชยร’ร’ยŠร‰ร‰ ยžรˆร‹ร‡ยŠร’ยฝรรŽยงยขยกยญร’ร’ยŠ ร‰ร‰ยฎร‹รรยยŠยŸยฎ ยžรˆร‹ร‡ยŠร’ยฝรรŽยงยขยกยญร’ร’ยŠ ร‰ร‰ยฎร‹รรยยŠยŸยฎ ยŸยฝร€ร‹รŠร‡ยฝยงยขยกยญ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸยฎ ยŸยฝร€ร‹รŠร‡ยฝยงยขยกยญ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยˆยบยงยฎยฏยญยย˜ ยŸยฝร€ร‹รŠร‡ยฝยˆยฅร‰ร…รยฝร“ร…รœยพรรรŽยฝย˜ยงยขยกยญร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸยฎ ยกร‹รŽร‡ยฝรŒร‹รˆยฝยงยขยกยญร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยˆยบยงยฎยฏยญยย˜ยยŸ ยฌรˆร…รŠรรรŽ รร€ร‹รˆร‹ร‡ รŠยฝร–ร‚รˆร™รŠร…ร‡ร…ร„ยงยขยกยญย ยฎร‹รรยยŸ ยฌร‹รˆร‹ร‡ร…ร„ยงยขยกยญยรรˆรœรŽยฝรรŠร…ยพยฝรŠร™ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸ ยŸยฝร€ร‹รŠร‡ยฝ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸยฎ ยŸยฝร€ร‹รŠร‡ยฝ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยˆยบยงยฎยฏยญยย˜ ยžรˆร‹ร‡ยŠร’ยฝรรŽ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸ#ยฎ ยžรˆร‹ร‡ยŠร’ยฝรรŽ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸ#ยฎ ยžรˆร‹ร‡ยŠร’ยฝรรŽ รŽร‹รŽรŠยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸ#ยฎ ยฌยฝรŠร‚รˆร™รŽรร‚รŠร‹ยฟยฝรœ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยบยยŸ ยกร‹รŽร‡ยฝรŒร‹รˆยฝยตยฅยญยซยงยยผ รˆร…รŽรยŠร“ยฝ ร’ ร’ร‰ร‰ยฎร‹รรยบยยŸ ยกร‹รŽร‡ยฝรŒร‹รˆยฝ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยบยยŸ ยกร‹รŽร‡ยฝรŽรรร‹ร€ยฝรŠยฝรœ รŽร‹รŽรŠยฝ Y YยŠ ยกร‹รŽร‡ยฝร‹ยพร•ร…ยฟร‹ร”รŠยฝรœรŽรรร‹ร€ยฝรŠยฝรœ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ ยกร‹รŽร‡ยฝร‹ยพรŠยฝรˆร…ร”ร‡ยฝ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ ยžรรรŽร‹ร‡ รŽร‹รŽรŠยฝ ยŠ YยŠ YยŠรŒรร‹ร‰รŽรร•ร‡ยฝ ยซยพรร‚ร„ร˜ร…ร‹รŽรยฝรร‡ร…ยฟยฝร€ร‹รŠร‡ร… รร‹รŽร‡ร…รŒร‹รˆยฝร…รรรร€ร‹ร†รŒรร‹รรร‡ร“ร…ร…

 ร‡รยพร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ รŒร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ รŒร‰ รŒร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ รŒร‰ รŒร‰ รŒร‰ ร•ร

ร„ยฟร‹รŠร…รร‚ ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹ร ร ร‹รร ร‹ร ร ยฟรŽร‚รŒร‹ร

td.sibkedr@mail.ru ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜

ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ

รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

  


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ

44 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ÇÊùƾǺɾÀÆ¹Ø ÈÉÇÅÊÌÑù† ÇÊùƾǺɾÀÆ¹Ø ÈÉÇÅÊÌÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùǺɾÀƹØ ÇÊùǺɾÀƹØ  ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùǺɾÀƹ؆ÅÅÊÇÊƹ ÇÊùǺɾÀƹØÎ  ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùǺɾÀƹØÅÅ ÅÅ ÅÅÎ ™Æ¼¹ÉÊà ÇÊùǺɾÀƹØÎ  ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùǺɾÀƹØÎ   ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùǺɾÀƹØÎ   ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùǺɾÀƹØÊÇÊƹ   ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊ ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀƹØ ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ÈÉÇÅÊÌÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùȹÉþËƹØÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ÇÊùÈÇĹ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÇÊùÈÇĹÁÀ¹Æ¼¹ÉÊÃÇÂÊÇÊÆÔÁÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ÇÊùÈÇĹÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ¹Æ¼¹ÉÊÃ¹Ø ÑÈÌÆËÇ»¹ÆƹØ ÇÊùÈÇĹÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎΆŠÇÊùÈÇĹĆϹ †ÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹĆϹ †ÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹŹÊÊÁ»Æ¹Ø º¾Ä¹Øº¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ÇÊùÈÇĹŹÊÊÁ»Æ¹Ø ˾ÉÅÇÅǽÁÍÁÏÁÉÇ»¹Æƹغ¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹ †ÊÇÉË™ ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹ †ÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹ †ÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹ †ÊÇÉ˶ÃÊËɹ ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹÎLjŠÇÊùÈÇĹÊÇÊƹ ÊÇÉ˨©¡¥™ ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹ ÊÇÉ˶ÃÊËɹ ÇÊùÈÇÄÇ»¹Ø ÊÇÊƹ ÎÅÅ  ûÅ ÇÊùÊËÉǼ¹Æ¹ØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ¼Ä¹½Ã¹Ø  ÇÊù˾ÉɹÊƹØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ »¾ÄÕ»¾Ë  ÇÊù ºÉÌÊ ÊÉ̺Ô ž»ÉÇ»¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ †ÅÅ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁ½ÇÊùÈÇĹ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÇÊÁÆÔÎΆŠž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÇÊÁÆÔ ºÊÌÐÃÇ»¹ØÎÅÅ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÊÇÊÆÔ ÑÁÉ ½ÄÁƹ  ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Èǽ½ÇÆÇ»ÈÇœ§ª«ÌÁÄÁÈÇÖÊÃÁÀ¹ÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀϾÆÆÔÎÈÇÉǽ½É¾»¾ÊÁÆÔ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ¦¹ÄÁÐÆÁà ¦¹ÄÁÐÆÁà ÊÇÊƹ ÎÅÅ½Ä ÈÅ ¦¹ÄÁÐÆÁý̺ ØʾÆÕ ºÌà ºÄÇÆιÌÊ ÅÅ ¦¹ÄÁÐÆÁÃÈÄÇÊÃÁÂÊÇÊƹÊÇÉË ¦¹ÄÁÐÆÁÃÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÊÇÊƹÊÇÉË ¦¹ÄÁÐÆÁÃÍÁ¼ÌÉÆÔ ÇÃÉ̼ÄÔ ÊÇÊƹ ½ÄÁƹ† Å ¦¹ÄÁÐÆÁøʾÆÕ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ¦¹ÄÁÐÆÁøʾÆÕ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÅÅ ¦¹Ò¾ÄÕÆÁà ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î ¦¹Ò¾ÄÕÆÁà ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ »Á½Ç» ¦¹Ò¾ÄÕÆÁà ɹÊÃĹ½Ã¹ ÈĹÆùÇË ½Ç Å §ËÎǽÔÃÌÊÃǻԾ ÊÌÎÁ¾ ¨¾ÉÁĹ£ÇÄÇÆÁ¹ÄÎÎÊÇÉË ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä º¾É¾À¹ ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ»Ĺ¿ÆÇÊËÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä º¾É¾À¹ ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ»Ĺ¿ÆÇÊËÁ ÇȹÄ̺ù Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹Å¹É¹ÆË »¾Æ¼¾ ™ÍÉÁù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄºÌÃÊÌÎÇ ÊÔÉÇ ½ÇÊù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä½ÌºÊÌÎÇ ÊÔÉÇ ½ÇÊù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ º¾É¾À¹ ÇÊÁƹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ ÊÇÊƹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ ÊÇÊƹ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊËÉǼ¹ÆÆÔ º¾É¾À¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄØʾÆÕÊÌÎÇ ÊÔÉÇ ½ÇÊù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ½ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄԻʾλÁ½Ç» ¨ÄÁÆËÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î ¨ÄÁÆËÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÄÁÆËÌÊ£ÇÉÇƹÊÇÊƹ ¨ÄÁÆËÌʤǽÇÐùÊÇÊƹ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄǻǠ¨ÄÁÆËÌÊ ƹÄÁÐÆÁà ½ÇÊù˾ÉɹÊƹØ ¨Ç½½ÇÆÔ º¾É¾À¹ ÊÇÊƹ ¨Ç½½ÇÆÔ º¾É¾À¹ ÊÇÊƹ ¨ÇĹËÁ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÎÅÅ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÅÈ ÅÈ Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÈÅ ÈÅ ÅÈ ÅÈ ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÅÈ Ã̺Å ÑË Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ûÅ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ Ã̺Å ÑË Ã̺Å ÈÅ Å ÅÈ ÅÈ Å ÈÅ ÑË ÑË ÈÅ

ÇËÉ É É É §ËÉ É É É É É ƾ½ÇÉǼÇ †É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ É É †É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É ÇËÉ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

£»ÁÆ˹«É¾Â½ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ÇŤ¾Ê ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¤¾ÊÃÇÅ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ °ÁÊËÁÄÁƹ ¡¨ ¹É˹¾» ¡¨ £»ÁÆ˹«É¾Â½ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê «  ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª ™›™ÃÇÅȹÆÁ ™›™ÃÇÅȹÆÁ š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª šÇØÉÃÁƹ ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ £ÇËÇ»¹ ¡¨ ÇŤ¾Ê œÉÁº¹ÆÇ» ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « š¹ÊËÁÇƪÁºÁÉÁ ¤¾ÊŹÆ ¡¼Æ¹ËÕ¾»ª£ ¡¨ šÇØÉÃÁƹ ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ÇŤ¾Ê žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾ÊÃÇÅ ™›™ÃÇÅȹÆÁ ¤¾ÊÃÇÅ ™›™ÃÇÅȹÆÁ ™›™ÃÇÅȹÆÁ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù œÉÁº¹ÆÇ» °¨ œÉÁº¹ÆÇ» °¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù ÇŤ¾Ê ™›™ÃÇÅȹÆÁ žÉÑÇ» ¡¨ ¥ÁÑÌÃÇ» ¡¨ ¹É˹¾» ¡¨ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¡¼Æ¹ËÕ¾»ª£ ¡¨ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¥§©§ ¡¨ ÇŤ¾Ê ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ žÉÑÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† † †† † †† †††† †† †† †† †† †† †† † †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† † †† † †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 45

¨ÇÄÇýÄØʹÌÆÔÁÀ™š™±¡ £¹Å¾ÉÌÆ  ¨ÇÄÇÃÁÀþ½É¹ †Î ¨ÇÄÇÃÁÀÄÁÈÔÎ ª¹Â½ÁƼ¹Æ¼¹ÉÊùØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎÎ ªËÇĺ̼ÄǻǣÇÄÇÆÁ¹Ä  ¬¼ÇÄÇà ɹÊÃĹ½Ã¹ ƹÄÁÐÆÁà ÈÄÁÆËÌÊÇË½Ç ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ±Ë¹Ã¾ËÆÁà Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ²ÁËžº¾ÄÕÆÔªÃÁ½ÃÁ

ÅÈ ÈÅ ÅÈ ûÅ ÑË ÅÈ      Ã̺Å

É ÇËÉ É É É É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ

¤¾ÊÃÇÅ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ š¹ÊËÁÇƪÁºÁÉÁ ™›™ÃÇÅȹÆÁ

† †† †† †† † †† † †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04#† »Ä¹¼½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ» Ê˾Æ °¾ÎÁ؆¤¹Ë»ÁØ 04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈÄÁ˹ ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ™£ª¡ ™Êº¾ÊËÄÁÊËÇ»ÇÂË šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÀÎ ÊÇÉË™ › ›¹¼ÇÆù¾»ÉÇ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ›¨† Î Å ËÇÄÒ ÅÅ ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ÊÇÉËÎÎ ÅÅ šÉ¹ËÊà ›¨ Î Å ËÇÄÒ ÅÅ ›¨Î ›¨ Î Å ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ

ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË  ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É †É ÆÁÀùØ ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ ½ÇÊËÈÇÀ» É É

ž©¥™£ ¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥™©« œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ  Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ §¥ª£¤žª«§©œ  Ÿš¡¶ª£ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £Çº¹™› ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¨Î ÎÅÅ ›¨ÎÇÊ˹»Ã¹ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÅÅ ¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊà ÇÊ˹»Ã¹ ›¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ›¨§ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ÇÊù½ÄØÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ª¨ ª¨ÑÄÁÍ  «×žÆÕ ª¨ÑÄÁÍ  £¹ÆÊà ª¨ÊÇÉ˹ Î Å ËÇÄÒÅÅ ª¨ Î žº¾ÄÕƹØ Î ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ ÅÅÑÄÁÍžº¾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ ÅÅÑÄÁÍÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº ÊËÉÇÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨žº¾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨žº¾ÄÕƹØÑÄÁÍÇ»¹ÆƹØ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¤ª¨ÎÎÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ¤ª¨ ɹÊÃÉÇ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ ÊÇÉË™ › ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØɆÉ Î Å ËÇÄÒÅÅ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ ª±™ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø ÎÎ  ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#†½ÄØÈÇÄÇ»ÁÃÉÇ»¾ÄÕ ÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#†  ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹Ë»ÁØ ¨ÄÁ˹ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆdžÊËÉÌ¿¾ÐƹØ04# »Ä¹¼ÇÊËÅÅ ª¥¤ÅÅ

  ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É ½ÇÊËÈÇÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ †É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ £ÌÀØ Ź¼ §¥ª£¤žª«§©œ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ £Çº¹™› ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ £ÌÀØ Ź¼ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ž©¥™£ §¥ª£¤žª«§©œ ž©¥™£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §¥ª£¤žª«§©œ ¡ÅȾÉÁ؆§ÅÊÆʾɻÁÊ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  Ÿš¡¶ª£ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ¥™©« ¥™©« ¥™©« œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬¡ž¡­©ª«§¤®©·¡¨œ®¡¬¤œ§·


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

46 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹†Åź¾É¾À¹ Î ­¹Æ¾É¹º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØÎÎÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹§4#ÅÅÅÅÅÅÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ  ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ  ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£      ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂà «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ Î ÊÇÉË ÊÇÉËÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹Æ¾É¹λÇÂÆ¹Ø º¾É¾ÀÇ»¹Ø ­¹Æ¾É¹ÑÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹Æ¾É¹ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ ÅÅ ÊÇÉ˝ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ ÅÅ ÊÇÉ˝ÇÊ˹»Ã¹

 ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË      ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË  ÄÁÊË  ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË    

À»ÇÆÁ˾ É †É É É É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç  ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹     ÇËÉ ÇËÉ    ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   

œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §¥ª£¤žª«§©œ œÉ¹Æ½ªËÉÇ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 47

­¹Æ¾É¹ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¯ª¨ Î Å ËÇÄÒÅÅ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅÎ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¯ª¨ÎÎcÅŝÇÊ˹»Ã¹ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁÂ

 ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

 †É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ †É

£ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¬¯· ª¨œœ©¤ š¹ÆÁ ÈÇžҾÆÁ؆Ç˽¾Äù½É¾»¾ÊÁÆÇÂÈǽÃÄ×Ð ÇÅÇÃÇÅÈľÃˆÖË¿ÁÄǼÇ½ÇŹ T†ûÅÈÇ˾ÎÆÇĶÃÇȹÆ ÇÅÇÃÇÅÈľÃˆÖË¿ÁÄǼÇ½ÇŹ T†ûÅÈÇ˾ÎÆÇĶÃÇȹÆ

 ûÅ ûÅ

 É É

©¬ª™¬¦™ ª£†ªÁºÁÉÕ ª£†ªÁºÁÉÕ

†† †† †† †† ††

£ÇÉǺÃÁÊÉ̺ľÆÆÔ¾½»¾ÉÆÔ¾½ÄØÊÉ̺ǻ £ÇÉǺÃÁÊÉ̺ľÆÆÔ¾ÇÃÇÆÆÔ¾ÈǽÈĹÊËÁÃǻԾÇÃƹ½ÊÉ̺ǻ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÇλžÑùÎ ¦¹ÄÁÐÆÁÃÁùÉÆÁÀÔ½ÄØÊÉ̺ǻ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ©¾ÀÕº¹½ÄØÊÉ̺ǻ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»Ä׺ɹÀžÉÇ»ÁÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ ÊÇÊƹ ªÉ̺Ô½ÇÅÇ» º¹ÆÕ ÃÇÄǽϾ» º¾Ê¾½ÇÝ»¾ÉÁ ÇÃƹ ½ÇÊùÈÇĹ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÊÉ̺ǻ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ

  žÑÇà ü ÉÌÄÇÆ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

 À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¡»¹ÆÇ» ¡¨ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ §ÅÇÅ ÇŤ¾Ê ªÉ̺†Ê¾É»ÁÊ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù  ¦ª« ¦ª« ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥™©«

†††† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÅÊËÎ. ÑÂÅÒÎÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÅ ÏËÀÑÒÈÊÈ. ÎÐÃÑÒÅÊËÎ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ½ÄØÀ¾ÉÃ¹Ä Ê˾ÃĹ ¦ª £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕƹØ»ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÄÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼Áº¹ÆÁ¾Ê˾ÃĹ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉÃ¹Ä ¬­†ÊÃľÂù §©œª«ž£¤§  Åņ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇÈÉÇÀɹÐÆǾ ÅÇÄÇÐÆǾ †ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËɹ¿ÆǾ†ÇËÈÉǾÃ˹½ÇÅÇÆ˹¿¹¹ÉÇÅ §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ ¨Ä¹ÊËÁÃÄÁÊËǻǠ   ÅÅ ƹɾÀù ¨Ä¹ÊËÁè›®†ÅÅ ¨Ä¹ÊËÁÃÁ¨¶« ª™¦ †ÅÅ ¨Ä¾ÆÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾½ÄؽÁÀ¹ÂƹÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉÃ¹Ä ¥ ¨Ä¾ÆÃÁËÇÆÁÉÇ»ÇÐÆÔ¾ ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔ¾ À¹ÒÁËÆÔ¾ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÀɹÐÆÔ ÅÇÄÇÐÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÇÃÇÆÆǾ ɾÀùÈÇɹÀžɹŝÇÊ˹»Ã¹¬Ê˹Æǻù§Ê˾ÃľÆÁ¾ɹÅ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÃÄÇǺɹºÇËùÃÉÇÅÇà Ê»¾ÉľÆÁ¾ ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «¾ÈÄÁÏÔ ÈÇÄÁùɺÇƹËÅÅ ȹÉÆÁÃÁ ÈľÆù «¾ÈÄÁÏÔÁÀÊÇËǻǼÇÈÇÄÁùɺÇƹ˹ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿

ÇÈË               

 ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾     À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ 

ª­£ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ £©§¦¡  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ™ÉˆÊ˾ÃÄÇ ™ÉˆÊ˾ÃÄÇ  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­®¡¦§ª­ž¡®ª«¬ª£¬œ³©·¡«§œ­®¤¦¤ª¬Ÿ­®¡¦§ª


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊËÅÈ. ÌÀÑÒÈÊÈ. ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ

48 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¦§¡¤¨œ­®¤¦¤Ÿ¡¬¨¡®¤¦¤ œ™©™¦«ŹÊËÁùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØÊÁÄÁùËƹأľÁ˻ʾ œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾-/  ª±™ ¦ª œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄ ¹ÃÉÁĆÊÁÄÁÃÇÆ Ï»¾ËÆÇ ¦ª œ¾ÉžËÁÃÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԽÄØž˹ÄÄÁоÊÃÇÂÃÉÇ»ÄÁ œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆǻԠ¹ÃÉÁÄǻԚ¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª œ¾ÉžËÁÃÌÆÁ»¾ÉʹÄ ʹÆÁ˹É )BVTFS ¦ª œ¾ÉžËÁÃÁ¥¹ÃÉÇÍľÃÊ œ¾ÉžËÁÃÁ¥ÇžÆË œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ œ¾ÉžËÁÃÁʹÀÁĹÊËÔ½Äؼ¾ÉžËÁÀ¹ÏÁÁ½¾ÍÇÉÅѻǻ ÈÇÄÁÌÉ¾Ë ¹ÃÉÁÄÇ» œ¾ÉžËÁÃÁʹÀÁĹÊËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÍÇƹɾ ÇÊ˾ÃľÆÁØ ½ÇÉǼ ÅÇÊËÇ» ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¦ª £Ä¾Á ¼¾ÉžËÁÃÁ £Ä¾Âª™ š­† £Ä¾Â'03#0½ÄØÃÇÅžÉоÊÃǼÇÄÁÆÇľÌŹ £Ä¾Â,-&0½ÄØ»ÁÆÁÄÇ»ÔÎÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆÇ»ÔÎǺǾ» ÌÊÁľÆÆÔ £Ä¾Â1VGBT œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÄ׺ÔÎÃɹÊÇÃÁĹÃÇ» ¦ª £Ä¾ÂšÔÊËÉǺ¹Àǻԯž¦™†£™°žª«›§ £Ä¾ÂšÔÊËÉǪ«™¦™©«»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾ÂšÔÊËÉÇÂÌÆÁ»¾ÉʹĽÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊº¹ÀǻԠ£Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Â½ÄØù;ÄØ·ÆÁÊ ·ÆÁÊ99*ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ª¡š¡«™œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØÄÁÆÇľÌŹ'PSCP £Ä¾Â½Äب›® ¥ $PTNPGFO £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

 †ü ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈË ÇÈË ÑË ÆÁÀùØ ùÉËÉÁ½¿ ÊÃÁ½ÃÁ ÇÈË É ÑË ÆÁÀÃÁ¾ ÑË ÆÁÀÃÁ¾  ü ÇÈËÉÇÀÆ ü ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈË  ü À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇÈË ü ÇËÉ ü ÇËÉ ü ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ    ü ÊÃÁ½ÃÁ

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª­£  ª­£ ¥™©« ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ª­£ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÉÇɹº «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦  ª­£ ªËÉǺ¹Ë ¦¹½¾¿½¹ ™¦¡ ™¦¡  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™¦¡  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¾ÂÃÇÆ˹ÃËÆÔ žźɹÆÆÔ œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Â¥ÇžÆË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾ÂÅÇÆ˹¿ÆÔº¾ÀɹÊË»ÇÉÁ˾ľÂ½ÄØÈÇÉÁÊËÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» #&-*/," £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ2VBMJUZ ¥¹Ê˾ɧÈË©ÇÀÆÁϹ £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾ÂÊËÁÉÇÈÇÉ26"-*5:§ÈË©ÇÀÆÁϹ £Ä¾ÂÏÁ¹ÆÇÃÉÁĹËÆÔ ¹Æ¹ÖÉǺÆÔ¾½ÄØÊ˾ÃĹÁÃÇÅÈÇÀÁËÇ» ¥ £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ99* £Ä¾Â·ÆÁÊš¾ÄÍÁÃʺ¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁ ÅɹÅÇɹ ȹÆÆÇ £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê £Ä¾Â·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÃľÂ½ÄØÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ £Ä¾Â Ãľ†ÊÈɾ½ÄØɹÀÄÁÐÆÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾  ¥ £Ä¾Â†Å¹ÊËÁù½ÄØÈÇÄÁÊËÁÉÇĹœ¾ÉÃÌľÊ £Ä¾Â†ÎÇÄǽƹØÊ»¹Éù½Äب›®8FSOFS.VMMFS±»ÔƹÊËÔùÎƾÀ¹Å¾ËÆÔ £ÇÅÈľÃËÔ½ÌÎǽ¹À¹ÇÃƹÅÁ¨›® Ⱦƹ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ$PTNPGFO   ¥¹ÊËÁù½ÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« ¥¹ÊËÁù½ÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻª¹ÀÁĹʈ ¥¹ÊËÁù½ÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¶ÄÌÉ ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 406%"-Ä 6-5*." #"6."45&3 ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø 130'* ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÄ5ZUBO ,WBESP .BHJD'PBN ¦ª ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ¨ÉÇÅԻù½ÄØȾÆÔ ªÁÊ˾ÅÔÃľ¾È¾É¾ÆÇÊØÒÁ¾"5(  ¥ ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ Å ªÃÇËÐÁ½»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ¾½ÄØɹÀÄÁÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»  ¥ ªÅ¾ÊÕÃľ¾»¹ØƹÇÊÆÇ»¾º¾ÄϾÅ ½ÈÇÅÊÈÇ»ÔÑ»Ä -*501-64, ªÅÇŶ† ªÅÇŶ†ÊÇË»¾É½Á˾ľÅ ªÌȾÉÃľÂ¥¹Ê˾ɧÈË©ÇÀÆÁϹ ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ±È¹Ëľ»Ã¹›ÇÄŹ†±Ç» ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ

 À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ ÑË É ¼ À»ÇÆÁ˾ ü ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾  ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ  ÇËÉ É ÑËÄÁËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ º¹ÄÄÇÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇË É  ÇÈË É ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÇÈË     ü É ü À»ÇÆÁ˾ ü À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ

ž»ÉÇĹÃÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇĹÃÁ ¥ÁÉǺǾ» ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥ÁÉǺǾ» ™ÉˆÊ˾ÃÄÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÉˆÊ˾ÃÄÇ ™¦¡ ™¦¡ «™¤¡¥™¦ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¨ÇÄÁ͹ɺ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ª­£ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ  ª­£ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™ÉˆÊ˾ÃÄÇ  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ™ÉˆÊ˾ÃÄÇ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ ¥ÁÉǺǾ» ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø ʾɹØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹ŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Ø«¾ÃÊ £ÌÀÕÅÁÐ ±È¹Ëľ»Ã¹¨Ì͹Ê ±È¹Ëľ»Ã¹¬ÆÁÍÄÇË ±È¹Ëľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ£Æ¹ÌÍ ª†¨º °¾ÄغÁÆÊà ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊšÄÁüÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁʪĹ½ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ­¹Ê¹½º¾ÄÔ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ­¹Ê¹½ʾÉÔÂ

ü ü ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü ü

ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà žÉÑÇ» ¡¨ ª£¨¾Ë¹Ä ™¦¡ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà §Ë½¾Ä†Ã¹ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¨ÉÇɹº œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¤ÁÎǽ¾¾» š¹ÊËÁÇƪÁºÁÉÁ ™¦¡ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ª£¨¾Ë¹Ä ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  Ÿš¡¶ª£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ  Ÿš¡¶ª£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¯±¤¡­¨¡­¤ž»¢¯µ¤¡ œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÈÄÁËÃÁ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔªÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ½Äت¡š¡«™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÊžÊÕÃĹ½ÇÐƹØ¥† ÊžÊÕǼƾÌÈÇÉÆ¹Ø ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹؼÁÈÊÇ»¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¹ËÁÉùœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ £Ä¾ÂºÔÊËÉÇÊÇÎÆÌÒÁÂ-*50,0-, º¾ÄÔ £Ä¾Â½þɹÅǼÉ ˾ÈÄÈÇÄ ǺÄÁÏ͹Ê -*50'-&9, £Ä¾Â½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË ü £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ·ÆÁÊ ·ÆÁÊ99*ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £«†ËÉÇÆ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹ ¤¹ÃÁ ÎÁÅÁؽÄØȹÉþ˹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØɾÅÇÆ˹½ÇÉÇ¿ÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ¨ÇÄÔʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁ¾ÊØ,OBVG #FSHBVG ›ÇÄŹ†ÍÁÆÁÑ ›¾ËÇÆÁËÁ½É ©¹ÊÑÁ»Ã¹½ÄØù;ÄØœ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹØ›ÊØȹÄÁËɹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾,OBVG 6OJT œ¾ÉÃÌÄ¾Ê šÔÊËÉÇ ›ÇÄŹÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾-*50,0- ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾»¹ÊÊ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ãľ ÑȹÃľ»Ã¹ ÑËÌùËÌÉù ªÅ¾ÊÁÑËÌùËÌÉÆÔ¾,OBVG ›ÇÄŹ†ÊÄÇ ·ÆÁʆ˾ÈÄÇÆ ªÅ¾ÊÕ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØƹϾÅÇÊÆÇ»¾ &-"450$&..0/0 ªÅ¾ÊÕÀ¹ËÁÉÇÐÆ¹Ø ½ÄØž¿ÈÄÁËѻǻ -*50$)30.† »¹ÊÊ ªÅ¾ÊÕʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×Ò¹ØÊØ-*50-*74 †ÅÅ ¯¾Å¾ÆË»žÑùÎ ¯¾Å¾ÆËɹÊÑÁÉØ×ÒÁÂÊØ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ ºÔÊËÉǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ¥™£­¤§¬ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØÍÁÆÁÑƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ»Ä¹¼ÇÊËϾžÆËÆ¹Ø º¾Ä¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø­¹É»¾ÊËü ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø»žÑùÎÈÇü ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø±¡«©§£ ª†¨º ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹¨©žª«¡Ÿ¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø͹ʹ½Æ¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹¨©žª«¡Ÿ¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø͹ʹ½Æ¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹¨©žª«¡Ÿ¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø͹ʹ½Æ¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹¨©žª«¡Ÿ¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø͹ʹ½Æ¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹¨©žª«¡ŸŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹¨©žª«¡ŸŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹¨©žª«¡ŸŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹¨©žª«¡ŸŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Ø ±È¹Ëľ»ÃÁ,OBVG ›ÇÄŹ†ÑÇ» ›¾ËÇÆÁË ·ÆÁʆºÄÁà ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄǼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊÁÀ»¾ÊËÃǻdžϾžÆËƹØ ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊ͹ʹ½Æ¹Ø ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊϾžÆËƹØ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØšÁÇÈĹÊ˪ÌȾÉϾƹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØšÁÇÈĹÊ˪ÌȾÉϾƹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø¦Ç»¹†™»žÑùÎÈÇü ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«š™¦ ©§«œ¡¨ª ©§«œž©ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø­¹É»¾ÊË ü ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʆ¥±¥™±¡¦¦™¸¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø

 ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ºÈÇÊÉ ü É ü É ü À»ÇÆÁ˾ ü ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ žÑÇà ÇËÉ ü ÇÈËÉÇÀÆ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾      ½Ç¼Ç»ÇÉ   žÑÇà ÇËÉ ü É ü ÇËÉ ü É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ü À¹»Ç½ÊùØ  ü À¹»Ç½ÊùØ É žÑÇÃ É ü À¹»Ç½ÊùØ ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É žÑÇà ÇËÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ÇËÉ ü ÇËÉ žÑÇÃ É ü À¹»Ç½ÊùØ É ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ

§œ¦ª¦¬œ­ª³©·¡¤£œµ¤®©·¡¨œ®¡¬¤œ§· ™Ã»¾ÊË›ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ ™Ã»¾Ê˪ÃɹÊù»Ç½ÆǽÁÊȾÉÊÁÇÆƹØ ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»Ç ™ÆËÁÃʾɾºÉš¹À¹½ÄØÈÉÁ½Ê˹ÉÁÆÔ¿¾Ä¾ÀÆÁÀ½ )&-*04 ™ÆËÁʾÈËÁÚ¡§† §œ¦žš¡§ ™²¡«™

ü ü ü †ü

  À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ž»ÉÇĹÃÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 49

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

50 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™Ï¾ËÇÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ™Ï¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ̹ˆÊÈÁÉÁË š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- š¾ÆÀÁƆùÄÇѹ ƾÍɹʪ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆË$FSFTJU ¨ÌÍ¹Ê ®ÇŹËÇÆ œÉÌÆË3PTUJ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ĹÃɹ «¾ÃÊ ÄÁ»Æ¹ ¨ÉÇÍÁÃÊ œÉÌÆ˹ÃÉÁÄǻԼÄ̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ œÉÌÆËš¾ËÇÆÇÃÇÆ˹ÃËü œÉÌÆËœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹ƽÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ †ÃÇÅÈÅ œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ œÉÌÆËœ­†ÈÇž˹ÄÄÌÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ʾÉÔ  Áü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔÂü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ œÉÌÆ˽Äؽ¾É º¾ÄÔ ¦¯ †ÃÇÅÈÊ»ÔÊÊÌÎÇÊË )&3#&354 )&-*04 œÉÌÆË«¹ÆÃÈɹÂŽ»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽÌà †ÃÇÅÈ œÉÌÆË­¤†£ ›¤† œ­† ®ª† œÉÌÆ˶ÈÁÈɹÂÅÅšÖÈÇÃÊÁ½ ÎÁÅÇÊ˽ž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ü œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø¼ÄÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Ä ¹ÒÁ˹ž˹ÄĹ¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØ  ¹ÒÁ˹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ©¡£§¤§¥ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ¦ª £ÇľÉ16'".*9 Ï»¾Ë¹ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÃÇÆϾÆËɹË £É¹Êù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» £É¹Êù»½š¾ÄÇÊƾ¿Ã¹ œÇÄ̺ù ¶½¾ÄÕ»¾ÂʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹØ%BMJ½ǺǾ» ÈÇËÇÄÃÇ» ÃÌÎÆÁÁ»¹ÆÆÇ £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹØ£™ ™°£™½ÄØÈÇËÇÄù £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹØ£™ ™°£™½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄù £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹØ£™ ™°£™½ÄØ͹ʹ½Ç» £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹب©žª«¡Ÿ8½ÄØÈÇËÇÄù ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹب©žª«¡Ÿ8½ÄØÈÇËÇÄù ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹب©žª«¡Ÿ8½ÄØÈÇËÇÄù ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹب©žª«¡Ÿ8½ÄØÈÇËÇÄù ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹب©žª«¡Ÿ8»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹب©žª«¡Ÿ8½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄù ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹب©žª«¡Ÿ8ÅÇ×Ò¹ØÊØ ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹبÉÇÍÁÃÊ ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø ü £É¹Êùž»ÉÇ ÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄØÃÁÉÈÁйÁ¿ºÃÇÆÊËÉÌ۝†™£†§›š/&0 £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÇž˹ÄÄ̙û¾ÊËü £É¹Êù­¹Â¾ÉÈÉÇ˾à ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÇž˹ÄÄÌ £É¹Êù ÁÅÁËÁÉÌ×Ò¹ØÊËÉÌÃËÌÉ̽¾É¾»¹ ¡ÊȹÆÁØ Ï»¾Ë¹»¹ÊÊ £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁÖŹľ»Ô¾Á»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹ÀÌÉÕ¹ÃÉÁĹËƹؽÄØÇÃÇƆº¾Ä ËÇÆÁÉ ÈÉÇÀɹÐƹØ )&-*04 ¤¹ÀÌÉÕ½ÄØʹÌÆ º¾ÊÏ»¾ËÆ¹Ø »Ç½Æ¹Ø #&-*/,"*OUFSJFS4BVOB ¤¹Ã¦¯† ¦¯† ®›† ȹÉþËÆÔÂ

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ Ä ÊÃÁ½ÃÁ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ ÇËÉ ü ºÈÇÊÉ Ä ºÈÇÊÉ †Ä ÊÃÁ½ÃÁ  ü É ü É ü ÊÃÁ½ÃÁ ü É ü ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ü É ü À»ÇÆÁ˾ ü É ÑË É  ü É ÇÈË ÅÄ ÇÈËÉÇÀÆ  †ü ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇË É ÑË ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  »¾½ÉÇ ü ÇÈË ü    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ œ¹ÅŹ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ž»ÉÇĹÃÁ œ¹ÅŹ ¦¹½¾¿½¹ œ¹ÅŹ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ·ËÁÊ ª£¨¾Ë¹Ä ª­£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™¦¡ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨  ª­£ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ ·ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¤¹Ã™£† ¶¨† £§† ¬©† ¤¹Ã¹ÄÃÁ½ÆÔ ¹ÃÉÁÄǻԠÈÉÇÈÁËÃÁ Áü ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¹Ã½ÄØÄǽÇƼÄØÆÏ ŹËǻԠÈÇÄÌŹËǻԠ#&-*/," 5&44"30- ¤¹Ã¦¯†ÃÇÅÈÈÇÄÁÌɾË †ÃÈÇÄÁÌɾË )&3#&354 )&-*04 ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹ÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁÈÉǽÌÃÏÁÁ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù ¤¹ÃÁ ÈÉÇÈÁËÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹ ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؤ«ª¥† ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¾ÄÃÁ ÍÄÇŹÊ˾ÉÔ½Äؽ¾É¾»¹ ½ÄØɾÊ˹»É¹ÏɹºÇË œ¾ÉŹÆÁØ ¥¡œ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾ÃÊĹà ǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃǼƾÀ¹ÒÁ˹ §º¾ÊÈÔÄÁ»¹Ë¾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §ÄÁ͹ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊÄ §Ë»¾É½Á˾ÄÁ’ ’¨¶¨™ œ¬ §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 13&.*6.(6/Ä 406%"-ÄÁ½É ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄغ¾ËÇƹ ü ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾ÃʆÇÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ º¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾Ãʆ¨ÉÇÍÁĹÃËÁù½Äغ¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾Ãʆ¨ÉÇÍÁĹÃËÁù½Äؽ¾É¾»¹ ü ¹ÆËÁʾÈËÁà ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆÃÇÆϾÆËɹË ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà  ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆɹÊË»ÇÉ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ¼ ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʪª† ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ºÇÐùü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ¤×ÃÊ ü ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ«¾ÉŹ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËùªÇÊ˹»™ÊÍÇɆ¶ÃÊËɹ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ©† ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ¹Ï¾ËÇÆ ÇÄÁ͹»ùÆÁÊËɹÎÈÇÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ©† ©† ©† ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ

ü ÑË   ÑË ÑË ÇÈË ÑË ÑË ü  ü ÑË Ä ü Ä Ç˺¹Ä ÇÈË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ü ºÇÐù ºÇÐù ºÇÐù ÑË ÑË ºÇÐù ÑË ü 

À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ   ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ       ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¦¹½¾¿½¹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ¤¾Êª¾É»Áʆ ª­£ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¨ÉÇɹº ž»ÉÇĹÃÁ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ·ËÁÊ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¦¹½¾¿½¹ §ÅÇÅ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ª­£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ¦¹½¾¿½¹ §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 51

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

52 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù† Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÅԻùÊÇÄÁÄ ÍÁÉŹª¹¼ÌÊ ÊÃÁÉÈÁй ùÅÆØ ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÇÊ˹»¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂÆÔ½ÄØÊ˹ÄÁ º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй©¡£§¤ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½Äؽɾ»¾ÊÁÆÔ ËùÆÁ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½Äؽɾ»¾ÊÁÆÔ ËùÆÁ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽǻ ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù† Ä ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¬ÈÉÇÐÆÁ˾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ÍÁÆÁÑÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹¶¨† ¶Å¹ÄÁ¹ÖÉÇÀÇÄÕÆÔ¾ ž˹ÄÄÁÃÀÇÄÇËÇ ÎÉÇÅ ʾɾºÉÇÏ»¾ËÆÔ¾

ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ Ä ÑË ÇËÉ ü ÇËÉ ü É    ÑË ÇË É ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  †üÀ¹»Ç½ÊùØ †ü À¹»Ç½ÊùØ ü À»ÇÆÁ˾ Ç˺¹Ä ÇÈËÉÇÀÆ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ª£¨¾Ë¹Ä §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ·ËÁÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¦¹½¾¿½¹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Å¹ÄÕœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹Æ ÎÁÅÇÊËÇÂýž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ¶Å¹ÄÕ½ÄØɹ½Á¹ËÇÉÇ» #&-*/," º¾Ä¹Ø ¼ÄØÆÏ ÈÇÄÌŹËǻԠ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉÆ ¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ üÁü ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«¨É¾ÊËÁ¿º¾Ä¹Ø ØÉÃdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«¨É¾ÊËÁ¿º¾Ä¹Ø ØÉÃdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«¨É¾ÊËÁ¿º¾Ä¹Ø ØÉÃdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«¨É¾ÊËÁ¿»ÁÑƾ»¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«¨É¾ÊËÁ¿»ÁÑƾ»¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«¨É¾ÊËÁ¿Ê»¾ËÄdž¼ÇÄ̺¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«¨É¾ÊËÁ¿Ê»¾ËÄdž¼ÇÄ̺¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†£™ ™°£™º¾Ä¹Ø ØÉÃdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ¼ÇÄ̺¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†£™ ™°£™º¾Ä¹Ø ØÉÃdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ¼ÇÄ̺¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†£™ ™°£™º¾Ä¹Ø ØÉÃdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ¼ÇÄ̺¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†£™ ™°£™º¾Ä¹Ø ØÉÃdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ¼ÇÄ̺¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†£™ ™°£™ʹĹËÇ»¹Ø Ê»¾ËÄdž¼ÇÄ̺¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†£™ ™°£™ʹĹËÇ»¹Ø Ê»¾ËÄdž¼ÇÄ̺¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†£™ ™°£™ʹĹËÇ»¹Ø Ê»¾ËÄdž¼ÇÄ̺¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†£™ ™°£™ʹĹËÇ»¹Ø Ê»¾ËÄdž¼ÇÄ̺¹Ø ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­† º¾Ä¹Øü ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­† Ï»¾Ë¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­†¨©žª«¡Ÿ¿¾ÄËdžÃÇÉ ÃɹÊÆdžÃÇÉ Ê»¾ËÄÔÂÇɾΠÀÇĆÃÇÉ ¶Å¹ÄÕ¨­†¨©žª«¡Ÿ¿¾ÄËdžÃÇÉ ÃɹÊÆdžÃÇÉ Ê»¾ËÄÔÂÇɾΠÀÇĆÃÇÉ ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­† ¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ«¹ÆÃȾÂÆ˽»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽ †ÃÇÈÅ ¶Å¹ÄÕ¶¨† ®›† ¥¤† ¨­†

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

œ¹ÅŹ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ¨ÇÄÁ͹ɺ ¨ÇÄÁ͹ɺ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œ¹ÅŹ ¦¹½¾¿½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ  

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

¦¬ªž¡§¸©·¡¨œ®¡¬¤œ§· $PMPSDPBU1SJTNB ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ʹ½ÁƼ Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà -0(*$300''143 143 ÅÅʾÉÔ -0(*$300'54- ÅÅ¿¾ÄËÔ 0OEVMJOF À¾Ä¾ÆÔ 0OEVMJOF ÃÇÉÁÐƾ»Ô 0OEVMJOF ÃɹÊÆÔÂ

   

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ


04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î ½ÄØƹÉÌ¿ÆÁ»ÆÌËÉɹºÇË 1MBTUNP†»Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ÊÃÁ½ÃÁ½Ç ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ª¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ©™ª°ž« ™¥ž©šžª¨¤™«¦§ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ªžÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ¬ÆÁÃÈÇÃÉÔËÁ¾œ¹É¹ÆËÁØÄ

ûÅ  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØŹÆʹɽÆÔÎÇÃÇÆ'",30 šÁÃÉÇÊË šÁÃÉÇÊË šÁÃÉÇÊË«£¨ šÁÃÉÇÊË«£¨ šÁÃÉÇÊË«£¨ «¨¨ ®£¨ ®¨¨ ¶£¨ ¶¨¨ šÁÃÉÇÊË®£¨ šÁÃÉÇÊË®£¨ šÁÃÉÇÊË®¨¨ šÁÃÉÇÊË®¨¨ ®£¨ šÁÃÉÇʈÃÉÇ»ÄØ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ šÁÈÇÄÕ šÁÈÇÄÕ šÁÈÇÄÕ ¶£¨ «£¨ ®£¨ ÃÉ†Ê¾É šÁÈÇÄÕ«£¨ šÁÈÇÄÕ«£¨ šÁÈÇÄÕ«¨¨ šÁÈÇÄÕ¶£¨ šÁËÌÅ šÁËÌÅ»žÑùΛÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÆØÍËØÆÇÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦»ºÌÎ˹ÎÈÇü šÁËÌÅÊËÉš¦ ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ †ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ºÌÎ˹ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹&-5&5& ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹5ZWFL ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊȹÆ ›¾ËÉÇ †¼Á½ÉÇ †ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ªËÉÇÁÀÇÄ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP º¾ÄÔ¾ Ï»¾ËÆÔ¾ ¨ÇÄÕѹ 

 ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË Ë ÑË ÑË Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É É ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ž©¥™£ Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ £¹É¹º¹ÆÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¡¦ª¡ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ¥™©« ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊÃ

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ º¾Ä¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø »§ÅÊþ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ ž½Æ¹Ø À¾Ä¾Æ¹Ø ƹÀ¹Ã¹À ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ Ê¾É¹Ø ÃɹÊÆ¹Ø ƹÀ¹Ã¹À ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® ¨ÇÄÕѹ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

£Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É

†† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾÇÊ˹»Ã¹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ¨ÇÄÕѹ ›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›ª¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›ªž¤¸£©§›¤¡Á­™ª™§› ¬«ž¨¤¡«ž¤¡ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™ž˹Ä ¨›® ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË0/%6-*/&œ»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ*$01"- 36'-&9 4/*/(-"4 ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¡©§¡ §¤¸¯¡¸«ZWFL ·Ë¹ÍÇÄ §Æ½ÌËÁÊ©¹ÊоË ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¤™£¡¢¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆÊÇÊÃĹ½¹ÇÊ˹»Ã¹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´Ê˹ƽ¹ÉËÁÈǽÀ¹Ã¹À›ÊÉÇà ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥¹ÆʹɽÆÔ¾ÇÃƹ'",30 7&-69Á¹ÃʾÊÊ̹ÉÔÃÆÁÅ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™4VQFSNPOUFSSFZ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇÃɹѾƪ ¥¨ ¦ª ªÁ½É ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁª™¥§©ž ´ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹Æ ÇÃɹѾÆ »¹ÊÊ ›Ê¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ÈĹÆÃÁ ̼ÄÔÁ½É©¹ÊÐ¾Ë ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ›ÔÎǽÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÇ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÃɹÊÆ ÃÇÉ

 ü  ÈÅ ÄÁÊË ÑË ûÅ ûÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ÑË

 ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ª£¡£¡ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Éù†¹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« £Ä¾»¾É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 53

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

54 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä оÉÆ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾½ÄØÄ׺ÇÂÃÉÇ»ÄÁÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä оÉÆ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÁ œ¾ÉžËÁÃÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ žÆ½Ç»¹ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇà ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÃÇÆÍÁ¼›Ê¾Ï»¾Ë¹ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»ÔÁ˽ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ Ï»¾Ë»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»¾ÄÕ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £Çƾà £Çƾà  Å £Çƾà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £©§›¤¡ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù £ÉÇ»ÄغÁËÌÅƹØ4IJOHMBT ,"5&1"- *DPQBMɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ £ÉÇ»ÄØĹÂËÉÌÍ ™É¼¾ÆËÁƹ Î £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕÀÁŹ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕľËÇ ûÅ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ£«ÍľÃÊ ûÅ £ÉÇ»ÄØÖÃÇÆÇÅÃĹÊÊ ¹Æ¹ÄǼ§Æ½ÌÄÁƹ Î Å £«ÍľÃÊ ËùÆÕ ÎÇÄÊË ÈÇÄÁÖÊËÉ ¤¹ÂËÉÌ͆ÃÉÇ»ÄØ ¹Æ¹ÄǼÇƽÌÄÁƹ Î  ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾'BLSP»ÑÁÉÇÃÇŹÊʦÁÀùØϾƹ ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔÂÇƽÌÄÁÆ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁƬ¯ž¦ž¦´¢ ¤ÁÊË»ÇÄÆǻǧƽÌÄÁÆ›ÃÇÅÈľÃ˾ÍÁÉžÆÆÔμ»ÇÀ½¾Â›Ê¾Ï»¾Ë¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ#JUVXFMM Î ÊŝÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ#JUVXFMM ¼ÄØÆ¾Ï ŹËǻԠ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ#JUVXFMM ÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ#JUVXFMM ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ-JUF3PPG Î  ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ ÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ΠÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ©™ªª©§°£™ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å

ÑË ÆÁÀùØ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ü À»ÇÆÁ˾ ûÅ ûÅ ÊÃÁ½ÃÁ ûÅ ûÅ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   ɹÊÈÉǽ  À»ÇÆÁ˾  ÈÅ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ  ûÅ À»ÇÆÁ˾ ÄÁÊË ÇËÉ ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ÄÁÊË ÇËÉ ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ÄÁÊË ÇËÉ  ÄÁÊË ÇËÉ ÄÁÊË À»ÇÆÁ˾  ûÅ À»ÇÆÁ˾ ûÅ À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ ɹÊÈÉǽ ÄÁÊË ÇËÉ ûÅ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ûÅ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾     À»ÇÆÁ˾ 

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¥™©« ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ¥™©« ¥™©« ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¨ª££ÉÇÊË ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¡¦ª¡ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ ÃɹÊÆ ÃÇÉ À¾Ä ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§¦¬¤¡¦ ¤ÁÊËÔÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾©™ªª©§°£™ ¥¹ÊËÁù™Â†ªÁ†šÁËÁ¥šœ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅÆdžÈÇÄÁžÉƹØ«ž®¦§¥™ª« ¥¹ÊËÁù¡Ÿ§©™‡¥š¨†œ±Å ÑǻƹØŹÊËÁù ¥¹ÊËÁùÃľ¾»¹ØªÄ¹»ØÆù ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ÎÇÄǽÆǼÇÈÉÁžƾÆÁØ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔšÁÈÇÄÕ«£¨ «¨¨ ®£¨ ®¨¨ ¶£¨ ¶¨¨ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔ£«­Ä¾ÃÊ £«£ÉÇÅ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ«¾ÎÆÇÖĹÊË«£¨ ®¨¨ ¶£¨ ¶¨¨ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ«¾ÎÆÇÖĹÊË ¬ÆÁÍľÃÊ šÁÈÇÄÕ šÁÃÉÇÊË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¬ÆÁÍľÃÊ«£¨ «¨¨ ®£¨ ®¨¨ ¶£¨ ¶¨¨ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÉÌÄÇÆÆÔÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ£« ÈǽÃĹ½ÇÐÆÔ ÊÈÇÊÔÈÃÇ  ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔƹÈĹ»ÄؾÅÔ¾ºÁËÌÅÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÈÇÄÁžÉƹØ&$01-"457†31 ÅÅʾÉÔ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÈÇÄÁžÉƹب›® ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÈÇÄÁžÉƹØ«¨§ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB¨›® Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾4JLB«¨§ Ï»¾ËÆÔ¾ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔ¨›® «¨§©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾȪÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂÈÇÄÁÖÊËÉ ÈÉÁÀŹ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ

    ÄÁÊË ÄÁÊË ü ÑË ü ü ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

    ÆÁÀùØ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¥™©« ¥™©« ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊà ¥™©« «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ­¹ÊÃÃÇÅ  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ÃÇÅÈÇÀÁËƹØ„¥¾ËÉÇ˹ÂĔ¥ÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©ÇÊÊÁØ ™Æ¼ÄÁØ œ¹É¹ÆËÁØ À¹Å¾ÉÔšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Á½Ç» ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ3"65"1064* ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4$"/%*/"7*" ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ›ªž¯›ž«™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª£©§¢šžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ™¥ž©¡©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§©¹ÊÊÉÇÐù ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÈÇ›¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÁÅÈÈÇÃÉÔËÏ»¾Ë¹ž˹ÄÄÁà ¼¹É¹Æ˵˝ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÆÇ»ÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å›¡£¡¦œ ±»¾ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉ$PMPSDPBU1SJTNB¬ÆÁùÄÕÆԾϻ¾Ë¹œ¹É¹ÆËÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ      

 ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

­¹ÊÃÃÇÅ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 55

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


รŠรรŽร‚ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›

56 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #14 (510) 12.04.10

รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนรร†ยนร€ยนรƒยนร€ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยนรร‰ยนรŠรŠร‰ร‡รรƒยนยร‡รŠร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชยฌยจยžยฉยฅยงยฆยซยžยฉยฉยžยข ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร”ร‚ร€ยนร…ยพร‰ ร‰ยนรŠรยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รƒร„ยนรŠรŠรรยพรŠรƒรร‚ยปร†ยพร‘ร†รร‚ยปรยฝ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร†รร€รƒยนร˜รยพร†ยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร‡ร‹ร„รรร†ร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ร†ร”ยพร„รรŠร‹ร”รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ร€ยนร…ยพร‰ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ร‰ยนรŠรยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ร‰ยนรŠรƒร‰ร‡ร‚ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ร€ยนรƒยนร€ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รยพร‰ยพรˆรรยนยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ยฆยนร‰ยพร€รƒยนยฉยนร€ร†ร‡ร‡ยบร‰ยนร€รยปยพร‹ยนยฉยนรŠรยพร‹ ยฅยžยซย™ยคยคยงยฐยžยฉยžยจยกยฏย™ยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฅยžยซย™ยคยคยงยฐยžยฉยžยจยกยฏย™ยชรŒรˆยพร‰ร…ร‡ร†ร‹ยพร‰ร‰ยพร‚ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

 รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…     รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร…

 ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ    ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅย™ยฉยซ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฃร„ยพยปยพร‰ ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ º¾ÊÈĹËÆÔÂɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ɹÊÊÐÁ˹¾Å ÈÉÁ»¾À¾Å©™ªª©§°£™

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁÅ ÈÉÁ»¾À¾Å ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨Ä¹ÊËÁÀÇÄœ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨©¡ ¥™ ­ÁÆ œ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÆÕÃÁ ¾Æ½Ç»Ô ùÉÆÁÀÆÔ¾ÁËÇÉϾ»Ô¾ÈĹÆÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ÃÇÆÊ ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÊÉÇÐùÇÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©™ªª©§°£™¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹

ûÅ  ûÅ ûÅ   

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  

™Éù†¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÇËÈÉÇÁÀ» ¥§¦«™Ÿ£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇÂÊÃɾÈľÆÁ¾Å ¦¹ÈÔľÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕ Ê˾ÆȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §£¦™7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30 7&-69ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ £Ä¹ÊÊÁù §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ §ÃÆdžÄ×à §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ›ÔÎǽƹÃÉÔÑÌ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ §ÃÆdžº¹ÄÃÇÆ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ¨¹ÆÇɹŹ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ ¶ÃÇÆÇÅ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 ¹ÆÁØ º¾ÄǾ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë »Ç½ÇÊËÇÂÃǾ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7FMVY'BLSPªÃĹ½ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §£¦™¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ Î ÁÃÇÅÈħÍÁÏÁ¹ÄÕÆǾÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊ˻Ǜʾϻ¾Ë¹ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÀ¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆÀ¾Ä ÃÇÉÁÐ ÃɹÊÆ ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆԝÇÊ˹»Ã¹ §Æ½ÌÄÁƬ¯ž¦ž¦¦´¢ §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔÂ

À»ÇÆÁ˾ ûÅ ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË     ÄÁÊË ÄÁÊË

 ½¾Ñ¾»Ç É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ    ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¨ª££ÉÇÊË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª£¨¾Ë¹Ä ¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £ÉÇÆÁ½ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« £ÉÇÆÁ½ ·ËÉÁϾÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ §Æ½ÌÄÁÆ ¦ÌĹÂÆ §Æ½ÌÄÁÆ ¦ÌĹÂÆÀ¾Ä ÃÇÉ ÃɹÊÆ ¼ÇÄ̺ §Æ½ÌÄÁƆÃÉÇ»ÄØ ¾ÊËÕ¬¯ž¦ž¦¦´¢ §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ º¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ½ÄØÈǽÑÁ»ÃÁùÉÆÁÀÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÆÁÀùØϾƹ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÇÈĹ˹ÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÊÈÄÇÑÆÔ¾ÁȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¨Ä¾ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆËÌƹÊ

ÄÁÊË  ÄÁÊË     ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

¥™©« §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ­¹ÊÃÃÇÅ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ¥™©« ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 57

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

58 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ °¾ÎÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁ˹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ04#† ÎÎÅÅ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ™ÆËÁÃÀ¾Ä¾ÆÔ ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐÆ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ £Ä¹ÉÇÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ÊÁÆÁ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ƹËÌÉÀ¾Ä ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ ʾÉÔ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ «¾Å¹À¾Ä ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ ʾÉÔ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ*$01"-ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 'PYZ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ +B[[Z ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ž½ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ ,BUSJMMJ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 3PDLZ ÃÉ À¾Ä ÃÇÉ ʾÉ ž½ ¨ÄÁËùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ36'-&9 ,BUFQBM ­ÁÆ 3PDLZ ÊÁÆÁ ÀÇÄȾÊÇà ½×ƹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨Ç½ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁؽÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅǼÇ͹ʹ½¹ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ  ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÊ˾ÆǻǠ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÄÁÊË ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾»ƹɾÀ ¨©§­¦™ª«¡¤ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¨©§­¦™ª«¡¤ª«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÃɹѾÆÔª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª ª ª†Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄśʾ¼½¹ƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÀ¹Å¾É ɹÊоËÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ÇÏÁÆÃÇ» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂ¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨ ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨†ÇÏÁÆà ÊÈÇÃÉÔËÏ»©¹ÊÊÉ©¹ÊÐ ÃÇÅÈľÃ˹Ï ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÊÈÇÃÉÔËÏ»¾ËÇ»

   ÉÌÄÇÆ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  À»ÇÆÁ˾ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ̽Á»ÁË  

ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ª£¨¾Ë¹Ä ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¨ª££ÉÇÊË ­¹ÊÃÃÇÅ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…  ร…ร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยช รˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยช รˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยช รรร†รƒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฆยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยชย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยชย† ยฅยจย† ยฆยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ ยปร†ยนร„รรรรรร†ยนร€ยนรƒยนร€ยฉยนรŠรยพร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร‡รƒร‰ยนร‘ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยปร‰ยนร€ร…ยพร‰ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฅยจร„ร—ยบยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยช ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยชร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยนยฝร‡ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยชยจ ร†ยนร‰ยพร€รƒยนยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฅยจย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยปรŠยพรยปยพร‹ยนยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ รยปยพร‹ร‡ยปยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยจยชย†  ยงร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช รˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช รˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช รรร†รƒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฆยช ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยฅยจ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„รˆร‡ยœยงยชยซรŒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ร„ร—ยบยฝร„ยช ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยชย† ยชย† ยฆยชย† ร„ร—ยบยนร˜ยฝร„รร†ยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร† ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ย† ร…ร…ยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ยร‡รŠร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยฉย™ยชยชยฉยงยฐยฃย™ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚   ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยป ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…  ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช ยฆ ยฆ ยฆ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช รˆร‡ร„รร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพ ร‰ยนรŠรยพร‹ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช รรร†รƒ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยช รรร†รƒ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย†ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŠรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยปยพร‹ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยจยชย† ยชย† ยจยชย†ร‡รร‡รƒร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยฆยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยฆย† ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ยชย† ยชย† ยฆยชย† ยชย† ยฆย† ยฆย† ยฆย†ร‰ยนรŠรยฉยนรŠรŠร‰

   รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร…    รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…            รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร…  

   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรƒรยฝรƒร รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰     ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  

ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ย™ร‰รƒยนย†ยยน ยฅย™ยฉยซ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ยกยฆยชยก ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠร†ยนยบ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยพยผยนยจร‰ร‡รรร„ร• ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยกยฆยชยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

รŠรรŽร‚ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 59

รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

60 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ¦ª† ª† ¦† ¦† ¦†ɹÊЩ¹ÊÊÉ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ¨† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ¨† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆÇ»ÇÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¡À¼ÇËÄ׺½Ä »ƹÄƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁħËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¨ÉÇÍƹÊËÁĨÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾ª¦¹É¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĨÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾ª¦¹É¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØ ©¾Ñ¾ÆÁ¾ÈÇÄÆǾÃÉÇ»¾ÄÕÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ©™ªª©§°£™¥§¦«™Ÿ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÄÁƹ Å ©Ìº¾Å¹ÊË É̺¾ÉÇÁ½ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½ ©Ìº¾Å¹ÊË šÁËÌÅ ºÁËÌÅƹØŹÊËÁù »žÑùΠ¨©™¢¥ž© ©Ìº¾ÉÇÁ½¿Á½ÃÁ¨š£† ÈÇÄÁžÉÆdžºÁËÌÅƹØÃÇÅÈÇÀÁÏÁØ ʹÀÁĹÊËÔ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÄÁƹÅ 

      ÑË  ÄÁËÉü ÑË

 ɹÊÈÉǽ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÌȾÉÊÃÁ½ÃÁ ÊÌȾÉÊÃÁ½ÃÁ  À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ †É

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ  ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «™¤¡¥™¦ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©££†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÄÁƹÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊË ©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊËšÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԝÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©™ªª©§°£™ ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,&»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԽÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂɹÊоË ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠº¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥ɹÊÊÐÁ˹¾Å©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Å¹É¹ 

 ÑË  ÉÌÄÇÆ    ÑË   ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ  ûÅ 

 †É  ½ÇÊËÈÇÀ» ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉϾƹ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ

£ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £Çº¹™› ¡¨ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË  ¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥™©«  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥™©« ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÀ¹Å¾É ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂɹÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å »ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ º¾ÊÈĹËÆÇ ™¥ž©¡¥©™ªª°¡«™ž¥©™ªª©§°£™ ª¹Â½ÁƼ¥Á˾Æ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ¨›® ž˹ÄÄ ª¹Â½ÁƼ­¹ÂƚÁÉ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼ  ™¥ž©¡¥ šžª¨¤™«¦§©™ªª°¡«™ž¥ ÈÉÁ»¾À¾Å ©™ªª©§°£™ ª¹ÅÇɾÀÔÃÇÆÕÃǻԾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄÈĹÊËÁà ¥ÇÆ˹¿©¹ÊоË ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ½ÇÊ˹»Ã¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà À¹Å¾É

 ûÅ ûÅ  ûÅ  ÑË ÑË ÑË ÑË     

½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

£ÉÇÆÁ½ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ɹÊоË ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® ¹Å¾É ɹÊоË ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ º¾Ä¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÆÁÀùØϾƹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇÈÄÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÇÍÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÈÉÇÊËÁ̽ǺÊ˻ǻÅÇÆ˹¿¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É  ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 º¾Ä ÃÇÉ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžËÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ

         ÈÅ   

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ     À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾   

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄĨ›® ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™¾Ÿ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø Ï»¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø/*$0-- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆ¹Ø ÇÃɹѾÆƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà Ä׺ǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ™¥ž©šžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ÊÃÁ½Ã¹ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊÄÁ»ÆÔ¾ªÃĹ½ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1MBTUNP %PDLF Ï»¾ËÆÔ¾ ɹÊоË ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾1-"45.0 /*$0-- ©™ªª©§°£™ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁÐ ÈĹÊËÁÃǻԾ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ ªÁÊ˾ÅÔÈĹÊËÁÃǻԾ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕËÉ̺йËÔ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ º¾ÄÔ ª±™ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ º¾ÄÔ ¨ÇÄÕѹ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ ÑÇÃÇĹ½ ª±™ ªÇÍÁË ÊÈÄÇÑÆÇÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂϾÆËÉȾÉÍÇɹÏÁØ ÑÇÃÇĹ½ ¨ÇÄÕѹ ªË¾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»ÔÂÄÁÊË»ÔÊѾ¼ÇÊÇÉ˹›Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ ªÖƽ»ÁЩ¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÆËÎ Î «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ

  ª¬¨ž© ÎÇÉÇѹØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ  À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ   À»ÇÆÁ˾ ÈÅ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ûÅ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ Ã̺Å ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇÆÁ½ §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ª££ÉÇÊË ¨ª££ÉÇÊË §Ë½¾Ä†Ã¹ ¨ª££ÉÇÊË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥™©« ªËÉÇÂÊƹº ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ·ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥§©§ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ª£¨¾Ë¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 61

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

62 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½ «¾ÎÆÇÖĹÊ˶£¨ «¾ÎÆÇÖĹÊ˶£¨ «¾ÎÆÇÖĹÊ˶¨¨ «¾ÎÆÇÖĹÊË «£¨ «£¨ «¨¨ ¬ÆÁÍľÃÊ«£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ¨¨ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÈÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ 634" ,/"6' ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­Ä×¼¾ÉÔƹÃÉÔÑÌ оÉÆÔ¾ ÀÇÄÇËÁÊËÔ¾»¾ÉËÁùÄÕÆǾÃɾÈľÆÁ¾ ­Ä×¼¾ÉÔƹÃÉÔÑÌ оÉÆÔ¾ ÀÇÄÇËÁÊËÔ¾¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆǾÃɾÈľÆÁ¾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌżÁºÃ¹Ø,BUFQBMº¾ÊÈÄÀ¹Å¾ÉÁÅ©¹ÊÊÐÁ˹¾Å©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ *$01"- 36'-&9 4)*/(-"44 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ *$01"- 36'-&9 4)*/(-"44 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9ɹÊÐ¾Ë ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø,BUFQBM 4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹؼÁºÃ¹Ø4IJOHMBTT *$01"- °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,BUFQBM3VGMFY *DPQBM 4IJOHMBT£ÇÅÈľÃËÌ×Ò©¹ÊоË °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,"5&1"-ɹÊÐ¾Ë ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9 *$01"- ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø4)*/(-"4ɹÊÐ¾Ë ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø±ÁÆ¼Ä¹Ê £¹Ë¾È¹Ä©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø º¾ÊÈĹËÆÔÂɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ©¹ÊÊÉÇÐù °¾É¾ÈÁϹÅؼùØ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹÅؼùØ36'-&9 *,0 ±ÁƼĹÊ ¼ÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ±Á;É ±Á;Ɇ»ÇÄÆ Î Å ËÇÄÒÅÅ ¼£É¹ÊÆÇØÉÊà ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ £É¹ÊÆÇØÉÊà ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǝÇÊ˹»Ã¹ ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ÑË ÑË   ûÅ ûÅ     ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É É ÇËÄÁÐƹØ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½ÇÊËÈÇÀ» †É ½ÇÊ˹»Ã¹  É É

¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ £Ä¾»¾É £Ä¾»¾É ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥™©« ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ ¥™©« £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¥™©« ªËÉÇÂÊƹº §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ £Çº¹™› ¡¨  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÌÀØ Ź¼  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÇÊ˹»Ã¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÒÁÈÏǻԠ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÂÃÉÇ»ÄÁ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ľÊËÆÁÏÔÁ˽ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÈÉÇÎǽÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ͹ʹ½¹¤×º¹ØÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁØ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇÆ¡À¼ÇË»ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƤ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦ¾Ê˹ƽÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƪ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹

        

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

£ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ­¹ÊÃÃÇÅ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁÄÕÆؼÁÆ ¡¨ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥™©« ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈÉÇÎǽÆÔ¾½ÄغÁËÌÅÆÔÎÊùËÆÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ7JMQF

 ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥™©«

 †† †† †† †† ††

®¡«§ª£ž¯¦ª¤£ª§»²¤» *TPCPY «¾ÎÆÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ *407&3 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ 634"˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø™£ª¡¤™¢«

  ÈÅ ü ü ü Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥™©«

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆǚ¤§£ ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆǛž¦« ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«¾ÎÆǤ™¢« ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ*TPWFS ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ6STB ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ634" *407&3©™ªª©§°£™ ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ£¦™¬­ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÁºÉÇÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁب¾ÆÇ˾ÉÅ ÅÅ ›ÇÂÄÇà ½¿ÌË Ä¾Æ ›ÇÂÄÇà ÄÕÆØÆÇ  œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾ÃTPGU œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇĆ% œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØœ† œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ ¡ §¤¤™«ÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃdžþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» Ç˽Áľɹ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»  ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ 

¥™©« ¥™©« ¥™©« ¥™©« ¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« §ÅÇÅ ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä «¾ÈÄÔ½ÇÅ ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡ÀÇÄÇÆÀ»ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ   ÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆĹ»Ê¹ÆÇņ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø¬ÆÁ»¾ÉʹĨÄ×Ê ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ„™ª«©™«ž£” ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð ¥ÁÆ»¹Ë¹,/"6' 30--&5 ûÅ Ã̺ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¥¡¦›™«™»¹Êʝ§ª«™›£™ ¥ÁÆÈÄÁ˹¨¨Ÿ† §ºÇÁÊ˾ÃÄÇËùƾ»Ô¾ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ Ëùƾ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽǻ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùÎÈÇü ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄؽ¿ÌËÇ»¹ØÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØľÆÅ Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø ȹÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ü ü ›§¢¤§£Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØÄÕÆØƹØË×à ü

ûÅ  Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ   ÇËÉÌÄ Ã̺Å ûÅ  ü ü  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ü

ÇËÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ½¾Ñ¾»Ç ÇË É  ÇËÈÉÇÁÀ» †É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¥§©§ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ª«ª ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¦¾Í˾¼¹ÀÊƹº §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §ÅÇÅ  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ž©¥™£ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† † †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 63

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

64 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇƦ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ 

 ü ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÇÅ ž©¥™£ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨ž¦§¨¤™ª«»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊËÄÁÊËǻǨªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÅņÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ¥†ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ¥†ÎÎcÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ Ÿš¡¶ª£ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ¨ªš†ª†­ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ œ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ œ† ¨¾ÆÇÈľÃÊ ¶ÃÊËÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄȾÆÇÈľÃÊ œ† ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈľÃÊÁ½É ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¶ÃÊËÉÇĝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨ž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÅĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø  ÅÃÉ ÉÌù» Å ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾«¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ¨ÄÁ˹ÅÁƾɹÄÇ»¹ËƹØ™£ª¡† ¨ÄÁ˹ÅÁƾɹÄÇ»¹Ëƹب¨Ÿ† ¨Ç»ÔѾÆÁ¾Èɾ½¾Ä¹ǼƾÊËÇÂÃÇÊËÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ¨¾ÆÇÈľÃÊ †ÅÅ ¨ÇÄÁÍÇÅ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽǺÇÁ ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÍÇËEÅŽÇEÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51- ªÇÍ˺ÇɽÎÎ ÅÅ ›¨ÅØ¼Ã¹Ø ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫 ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫†

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  Ã̺Å    Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å   Ã̺Å     ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ûÅ ûÅ  ÑË ÄÁÊË  ûÅ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ½¾Ñ¾»Ç  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ É ½ÁľÉ ÇËÉ

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ªÇ×ÀªËÉÇ §§§ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ·ËÉÁϾÆËÉ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¥™©« ªÁÄÁù˪ËÉÇ §º¾É¾¼ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ª£¨¾Ë¹Ä ª«ª ¦ª« §¥ª£¤žª«§©œ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 65

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

66 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ªË¾ÃÄÇʾËù͹ʹ½Æ¹Ø ªË¾ÃÄÇʾËù͹ʹ½Æ¹Ø ªË¾ÃÄÇʾËùÑËÌùËÌÉƹØ ªË¾ÃÄÇËùÆÁÉÇ»ÁƼǻԾ«©† «©† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆƹØ«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªÖƽ»ÁІȹƾÄÕ¨›® Ç˽¾Äù «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É›ÇÀŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ÉÇÃĹÂË ˾ÎÆÇ ¹ÃÊÁÉÌÍ *407&3 «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3»ÈÄÁ˹Π»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ™¢« «¾ÎÆǚ¤§£ «¾ÎÆǛž¦« «¾ÎÆÇ©¬­ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'¯¾ÆÔÊÆÁ¿¾ÆÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ)"/40-ªÈ¾ÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÄØÊƹº¿¾ÆϾ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*TPWFS «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3s¬Ë¾ÈÄؾ» »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3 »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6' «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅǼÇ͹ʹ½¹©™ªª©§°£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ»ÈǽϾžÆËÆÌ×ÊËØ¿ÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊEÇËÅŽÇÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÑËÌùËÌÉÆǼÇ͹ʹ½¹ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §š§£ª›¾ÆË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §›ž©†£¦™¬­†«¡ª¥™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ûÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ÉÌÄÇÆ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹحÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁب† «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁب¨Ÿ† «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇšÄÇà «¾ÎÆÇ›¾ÆË «¾ÎÆǤ¹ÂË «¾ÎÆÇ©ÌÍ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǚÄÇà «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǛ¾ÆË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ¹ÂË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ¹ÂË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ¹ÂË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§¨¤ž£ªªË¹Æ½¹ÉË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§¨¤ž£ªœ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§¨¤ž£ªªË¹Æ½¹ÉË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇ©ÌÍ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇ©ÌÍ› «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁضÃÊËÉÌÀÁØ 914 «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁضÃÊËÉÌÀÁت«™¦™©« 914 «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁضÃÊËÉÌÀÁØ 914 «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØʹÄ×ÅÍÇÄռǨÇÉÁľÃʆ¨¾ÆÇÍÇÄ «ÁÊŹ «¡ª¥™¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¡ª¥™¨†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁº¹À¹ÄÕËǻԾÁÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬«ž¨¤¸ž› ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ„š™«¡ ” ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ÎÅ ½¾Ñ¾»Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ)BOTPM Ã̺Å ÇȈÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ-*/&30$,¨ÄÁ˹†¤¹ÂË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ

ûÅ ÇËÉ ûÅ ÇËÉ ûÅ ÇËÉ ÈÅ À»ÇÆÁ˾  ÈÅ À»ÇÆÁ˾ ûÅ ÇËÉ ÈÅ À»ÇÆÁ˾ ½ÁľÉ ÆÁÀùØ   Ìȹà ÆÁÀùØ Ìȹà ÆÁÀùØ Ìȹà ÆÁÀùØ Ã̺Å ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾   Ã̺Å À»ÇÆÁ˾    Ã̺Å ÇËÉ ÆÁÀùØ    ÈÅ Ç˽Áľɹ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ã̺Å É ÊÃÁ½ÃÁ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ûÅ Ç˽Áľɹ Ã̺Å É Ã̺Å ÇËÉ Ã̺Å É Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ Ã̺Å ÆÁÀùØ    Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å ÆÁÀùØ Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ Ã̺Å É Ã̺Å É Ã̺Å É ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ ÉÌÄÇÆ ÆÁÀùØ ÉÌÄÇÆ ÆÁÀùØ ÑË ÆÁÀÃÁ¾ Ã̺Å À»ÇÆÁ˾  Ã̺Å ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ºÈÇÊÉ Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ

¦¾Í˾¼¹ÀÊƹº ¦¾Í˾¼¹ÀÊƹº ¦¾Í˾¼¹ÀÊƹº ¦¹½¾¿½¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¦¹½¾¿½¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¦¹½¾¿½¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¦ª« «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« ¥™©« ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¦ª« ¦ª« ž©¥™£ ž©¥™£ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¥™©« ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥™©« ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 67

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ634" ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ6STB ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡ «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԩ™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÀÁÅƾ¼Çº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁبÇÉÁľÃÊÊÈľÆÃÇ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ£¦™¬­ɆÉÎ Å ËÇÄÒÅÅ»ÉÌÄÇƾ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¨¨¬ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨¨Ÿ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ¬©ª™©™ªª©§°£™ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ɆÉÎ Å ËÇÄÒÅÅ»ÉÌÄÇƾûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆÅ ŹË ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ÁÊŹ ÉÌÄÇÆ ŹËÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¥†ɆÉÎ Å ËÇÄÒÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬Éʹ ¡ÀÇ»¾É «ÁÊŹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ®¹ÆÊÇÄ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ÍÇÄÕ¼¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊËÅÅ ÅÁÆ»¹Ë¹ ÍÇÄÕ¼¹ ½Çª

ÌȹÃǻù ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÑË ºÈÇÊÉ ÊÃÁ½ÃÁ   ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ ÉÌÄÇÆ É ûÅ Ç˽Áľɹ ÎÇÉÇÑÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ ÌȹÃǻù ÇËÉ  ÉÌÄÇÆ É À»ÇÆÁ˾  ÉÌÄÇÆ É À»ÇÆÁ˾ ÌȹÃǻù ÇËÉ ûÅ Ç˽Áľɹ ûÅ Ç˽Áľɹ

ªÁºÁ˧ÅÊà ™Éù†¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÉÇÆÁ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¦ª« ¦ª« Ÿš¡¶ª£ ¦ª« §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ª£¨¾Ë¹Ä ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨  Ÿš¡¶ª£ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦ª« ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

)PM[QMBTUª™¢¡¦œ œ¾ÉŹÆÁØ ¤ÌÐѾ¾½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ +†É¾Âùº¾Ä¹Ø +†É¾ÂùÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ›Ç½ÇÊÄÁ»1MBTUNP ›Ê¾½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF œ¾ÉŹÆÁØ ›Ê¾Ï»¾Ë¹ ›Ê¾½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ.JUUFO £¹Æ¹½¹ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê¾½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ©ÇÊÊÁØ £É¾½ÁË ›Ê¾½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾»ÁËɹ¿¾ÂÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁ؝¹ÉÇÅ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ©™ªª©§°£™ ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇʹ½ÁƼÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ©™ªª©§°£™ ¹Å¾Éº¾ÊÈÄ¥ÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄÁÉ͹ʹ½Ç» þɹÅǼɹÆÁË ™£¨™Ä×ÃÇÅ ʹ½ÁƼ¹ÉÇÅ ¦¹ÈÔľÆÁ¾͹ʹ½Ç»ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ¨¨¬ §ºÇÁÊ˾ÃÄÇËùƾ»Ô¾ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÁÀÌÆÁùÄÕÆǼÇÍÁÆÊÃǼÇÊÔÉÕØÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å17%' ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÈɆ»Ç„¶Ä¾ÃËÉÇÒÁˆª¹Å¹É¹” ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾¥¾ËÀ¹Å¾ÉÔ ɹÊÐ¾Ë ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¨¹Æ¾ÄÕÃÇÅÈÇÀÁËƹعÄ×ÅÁÆÅÅ ÎÅ ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ» ¨Ä¹ÆùÇÃÇÄÇÇÃÇÆÆ¹Ø º¾Ä¹Ø ¨Ä¹ÆùÇÃÇÄÇÇÃÇÆÆ¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» ÅÇÒ¾ÆÁØ ÌÊËÉÇÂÊË»¹ÈÇÄÇ»ÁľÊËÆÁÏ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇËɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ»Á͹ÃËÌɝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨Ç½ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØû¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÅ͹ʹ½¹Å ¹Ä×ÅÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍÁÄÕùÊʾËÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»Ê¾ÎŹÉÇà ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù ª™¢¡¦œ›ÁÆÁÄÇ»ÔÂ¥¡««ž¦ ª™¢¡¦œ›ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&

  ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ   ûÅ   ûÅ     ûÅ ÑË ûÅ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ

  ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¡¦ª¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ª£¨¾Ë¹Ä ¦¾Í˾¼¹ÀÊƹº ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¡¦ª¡  ·ËÉÁϾÆËÉ ¨£­š¡ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ª£¨¾Ë¹Ä ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥™©« §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

°œ­œ ©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤¦ª©­®¬¯¦²¤¤


รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร”ร€ร‘ร€ร„รร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ

68 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #14 (510) 12.04.10 ยชยนร‚ยฝรร†ยผ#-0$,)064& ยชยนร‚ยฝรร†ยผ#-0$,)064&ยฉยนรŠรŠร‡รรƒยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผ'*/&#&3 ยชยนร‚ยฝรร†ยผ'*/&#&3 ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงรรรรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปย†ยปร‡ยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉยนรŠรยพร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ยปรŠยพยผยฝยนยปร†ยนร„รรรร ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร€ยนร…ยพร‰ ร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร†รร€รƒยนร˜รยพร†ยนร€ยนยปร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%PDLF ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยนรรร˜ ยบยพรŠรˆร‰ยนรŠรยพร‹ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยงยฉยซยง ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยงยฉยซยงย›รŠยพรยปยพร‹ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยฉยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡

      ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ ยฅย™ยฉยซ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ยฉยนรŠรยพร‹ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยนรรร˜ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร€ยนร…ยพร‰ ร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ร†ร”ยพร„รรŠร‹ร”รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรร†ยนร€ยนรƒยนร€ รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รร ยปรŠยพยผยฝยนยปร†ยนร„รรรรร†ยนรŠรƒร„ยนยฝยพ ร„ร—ยบร”ยพรยปยพร‹ยนรร‰ยนร€ร… ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… รˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚รŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ร†ยนร€ยนรƒยนร€รยปร†ยนร„รรรร ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนรŠรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร…รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร… ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ย›ร‡ร€ร…ร†ยนร‰ยพร€รƒยนรˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰รŒยฉยนร€ร„รยปยพร‹ยนยฉยนรŠรยพร‹ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ยฉยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ยฉยนรŠรยพร‹ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยนรรร˜ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยชยนร‚ยฝรร†ยผร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ร‚ ร‰ยนรŠรƒร‰ร‡ร‚ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ร€ยนรƒยนร€ ยชยนร‚ยฝรร†ยผรร‡รƒร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผรร‡รƒร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผรร‡รƒร‡ร„ร•ร†ร”ร‚/"*-*5& ยชยนร‚ยฝรร†ยผรร‡รƒร‡ร„ร•ร†ร”ร‚/"*-*5& ร€ยนร…ยพร‰ ร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผรร‡รƒร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ ร€ยนร…ยพร‰ ร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผรร‡รƒร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ รร…รร‹ยนรรร˜รƒยนร…ร†ร˜รรƒรร‰รˆรรยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผรร‡รƒร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผรร‡รƒร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ ยฝร„ร˜ร‡ร‹ยฝยพร„รƒรรร‡รƒร‡ร„ร˜ ยชยนร‚ยฝรร†ยผรร‡รƒร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ย›รยฝรƒยนร…ร†ร˜รรƒรร‰รˆรรยนยฉยนร€ร„รรรยปยพร‹ร‡ยปยฉยนรŠรยร‡รŠร‹

ร‘ร‹    รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร…   ร‘ร‹ รƒยปร…   

ร‡ร‹ร‰   ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒรยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒรยพ   

ยญยนรŠรƒรƒร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅย™ยฉยซ ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฅย™ยฉยซ ยญยนรŠรƒรƒร‡ร… ยฅยพร‹ยนร„ร„ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฅยนร‰รƒยพร‹ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยฅย™ยฉยซ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ย† ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 69

ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾Ï»¾Ë¹ ªÁÊ˾ÅÔÅÇÆ˹¿ÆÔ¾½ÄØÃÇÅÈÇÀÁ˹ ªÇÍÁ˺¾ÄÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ªÇÍÁËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ º¾ÄÔ ªÇÍÁËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ªË¾ÃÄÇʾËù͹ʹ½Æ¹Ø ªË¾ÃÄÇʾËùÑËÌùËÌÉƹØ ¬¼ÇÄ»ÆÌËɾÆÆÁº¾ÄÔ ¬¼ÇÄƹÉÌ¿ÆÔº¾ÄÔ ­¹Ê¹½»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ɹÊÐÃÇÅÈľÃË »¹ÉÁ¹ÆǺÄÁÏ ɹÊк¾ÊÈÄ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉÁÀþɹÅǼɹÆÁ˹ ™£¨™Ä×ÃÇÅ ʹ½ÁƼÁ˽¹ÉÇÅ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊоËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

ûÅ    ûÅ ûÅ    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¾ÆÇƆ§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà  ¦¾Í˾¼¹ÀÊƹº ¦¾Í˾¼¹ÀÊƹº  ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉÇÂÊƹº ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ¦Ç»ÇʾÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ʾÉËÁÍÁùÏÁØ ÄÁϾÆÀÁØ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁ؝¹ÉÇÅ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§©™ªª©§°£™ ­¹Ê¹½Ô¨ÉǾÃË À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾¹ÉÇÅ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃǼÇʹ½ÁƼ¹ оɾÈÁÏÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈǽÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»¾ÆË͹ʹ½Ç» ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

    

À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¦Ç»ÇʾÄ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ¥™©« ¥™©« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÂÅÒÐÎÈÇÎËßÖÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹5ZWFL œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾¼¹ÍľÃÊ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹­ÁºÉÇ˾à œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5ZWFL 'JCSPUFL œÁ½Édž »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹5ZWFL œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦†™ ª % # œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ «¾ÎÆÇÖĹÊË ¬ÆÁÍľÃÊ šÁÈÇÄÕ šÁÃÉÇÊË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؙû¹ÊËÇÈ ÃľÂ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ϾžÆËƹØÊžÊÕ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÆËÇÆÁËÇ»¹Ø8"5&34501 œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÊÌιØÊžÊÕ ™Ã»¹ÊËÇÈ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ͹ʹ½Ç» ŹÆʹɽ¦ÁÀϾÆÔ

ÈÅ    ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ü  ü 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ  ºÈÇÊÉ 

¥§©§ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¥™©« ¥™©« ­¹ÊÃÃÇÅ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ·ËÁÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕƹØŹÊËÁù«¾ÎÆÇŹÊË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾†.BTUFSTFBM &NBDP œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ «ZWFL œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁÃÉÇÊË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØ«¾ÎÆÇÖĹÊË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØƹÈĹ»ÄؾŹØ¬ÆÁÍľÃÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØǺŹÀÇÐƹتĹ»ØÆù œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽ»¹ÄÇ» º¹ÊʾÂÆÇ»ÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ©¡£§¤ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽÀ¾ÅƹØ4JLB¨›® «¨§ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÇÄÁžÉƹØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؤ¹Î˹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁت«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØѻǻ ¿¼ÌË ¨ÇÉÁľÃÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇÄ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª  œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, &-5&5& œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁتȹƤ¹ÂË œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ

ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ ü ü ûÅ ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ  ÊÃÁ½ÃÁ

¥™©« ª£¨¾Ë¹Ä ¥™©« ¥™©« ¥™©« ¥™©« «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ª£¨¾Ë¹Ä §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ·ËÁÊ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ·ËÁÊ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

Ÿ¤ ¬ª¤£ª§»²¤»¤ž¡®¬ª¤£ª§»²¤»


ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß. ÕÈÌÏÐÎÄÓÊÖÈß. ÃÑÌ. ÒÎÏËÈÂÎ

70 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕƹاƽÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ »¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹©™ªª©§°£™ œÁ½ÉÇÈÄÇź¹ª«©§¥¡£ª Ç˽Áľɹ ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ·Ë¹ÍÇÄ °¾ÎÁØ ¡ §ª¨™¦™ š ª  ¡ÀÇÊÈ¹Æ «¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔȹÉǼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ûÅ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¨¹Édž ¼Á½ÉdžÁ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ¨¹ÉÇ †¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇÄ ¡ÀÇÊȹÆ©™ªª©§°£™ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁ¼Á½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾¡ÀÇÊȹÆ™ › ©­ ¨Ä¾ÆÃÁ¼Á½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ªÈ¹Æ¤¹ÂË™ › ª  ©­ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¨ÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾žźɹÆÔ1-"/5&3 ¨ÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾žźɹÆÔ1-"/5&3†HFP ¨ÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾žźɹÆÔ1-"/5&3TUBOEBSU ©¹ºÇËÔÈÇƹÈÔľÆÁ×ÃÉÇ»¾ÄÕ Ê˾ÆÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ Ç˻ǽÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ

ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ   ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÉÌÄÇÆ

 ÇËÉ     ÊÃÁ½ÃÁ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ·ËÁÊ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™Éù†¹ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ¥™©« ªËÉÇÂÊƹº §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË §ÅÇÅ ¥§©§  ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ª£¨¾Ë¹Ä ª«ª ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬¡£¤©ª®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»±¤¨«¬ª ¯¦²¤»Ÿ­¨®ª«§¤žª ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ ™ÊºÇùÉËÇÆ ¹ÊºÇËùÆÕ ¹ÊºÇÑÆÌÉ

ü ü ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ 

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  £Ç»ÉÔɾÀÁÆǻԾ žźɹÆÆǾÈÇÄÇËÆÇ ÌÈÄÇËÉ̺йËÔ ¥Ç×Ò¾¾Êɾ½ÊË»ÇÈÇ»ÔÊÇĹÅƹÃÁÉÈÁо ¦¹ºÁ»Ã¹¼É¹ÍľÃÊ ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø™¨ ™¨© ¤¨ ™œ¡ ™ª ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊ ¦¹ºÁ»Ã¹ ȹÉÇÆÁË ˾ÎÈĹÊËÁÆÔ ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª §É¼Ê˾ÃÄÇ §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ ¨¹ÉÇÆÁ˨¥š ¨§¦†š ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÇÃÉÔËÁ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ©¾ÀÁƹ»¹ÃÌÌÅÆ¹Ø ÈÇÉÁÊË¹Ø ÈÁÒ¾»¹Ø ˾ÎÆÁÐ ©¾ÅÆÁÃÄÁÆǻԾÁ½É»Á½Ç» ©Ìù»¹ɾÀÁÆǻԾÁ¨›®Æ»ÁƹÈÇÉÆ E††ÅÅ ÎÇÅÌËÔ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª«¶­† ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ «¾ÃÊËÇÄÁË

 ü  ü ü ÑË  ü ü  Ä    ü ü ü

 À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÇÅ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ü ü  ü ü ü 

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

§ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ®¨¡ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ®¨¡ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª® ¡§ª³©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤©®¡¬¸¡¬ «ª¦¬·®¤» §»«ª§œ¦ªž¬ªž·¡«ª¦¬·®¤» ÇÊùȹÉþËƹØ(3"#0 ĹÃѾÊËÁÊÄÇÂÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØÌÃĹ½ÃÁƹÈÇÄÕÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ›Ê¾½ÄØÈÇĹÁÀœ›¤ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ ÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉžËÁÃÁÁÑȹËľ»ÃÁÏ»¾ËÆÔ¾ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ¾ ¦ª ÇÊùȹÉþËƹØ"MQFOIPM[ œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùȹÉþËƹØ"-1&/)0-;½Ìº œ¾ÉŹÆÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ"-1&/)0-;½Ìº œ¾ÉŹÆÁØ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU½»ÌÎÀ¹ÅÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU½»ÌÎÀ¹ÅÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØƹ˾ÈÄÔ¾ÈÇÄÔ ÇÊùȹÉþËÆ¹Ø ÆǻԾÃÇÄľÃÏÁÁ ºÇÄÕѻԺÇÉɹÊÏ»¾ËÇà ÇÊùȹÉþËƹØ£¹Ð¾ÊË»Ç5BSLFUU "MQFOIPM[ 6QPGMPPG ÇÊùŹÊÊÁ»Æ¹Ø"NCFS8PPE œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùŹÊÊÁ»Æ¹Ø.BHFTUJL ÇÊùȹÉþËƹØ"CFSIPG ÇÊùȹÉþËƹØ&LPQBSLFUU ºÉÇÑÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÇÊùȹÉþËƹØ)BSP ÇÊùȹÉþËƹØ1BSLZ œ¾ÉŹÆÁØ ǽÆÇÈÇÄÇÊƹØ

ûÅ  ü ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É  ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª«©§¢§¥ ™¦¡ ™¦¡ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª­£ ž»ÉÇÈÇÄ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ÁÆÇľÌÅ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ûÅ

ÇËÉ

ªËÉdžŹÊ˾É

††

ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU ÇÊùȹÉþËƹØ5FSIVSOF œ¾ÉŹÆÁØ ÖÄÁËƹØ»Á½Ç» ÇÊùȹÉþËƹØ8PPE#FF ǽÆÇÈÇÄÇÊÆ¹Ø £Ç»ÉÇÄÁƆ¹ÆËÁÊ˹ËÁù ­É¹ÆÏÁØ £Ç»ÉÇÄÁƽÄØÃÁÆÇ˾¹ËÉÇ» ¼ÇÊËÁÆÁÏ ÃÇÆ;ɾÆφÀ¹ÄÇ» £Ç»ÉÇÄÁƽÄØž½ÁÏÁÆÊÃÁÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ £É¾ÈľÆÁ¾½ÄØÈÄÁÆËÌʹ ¤¹ÅÁƹË ¤¹ÅÁƹË œ¾ÉŹÆÁØ ¨É¾ÅÁÌÅ ÅÅ ¤¹ÅÁƹËÃĻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùΠËÇÄÒÁƹ ÅÅ ¤¹ÅÁƹËÃĹÊʹ ºÇľ¾»Á½Ç» ¤¹ÅÁƹË#BMUFSJP ,BJOEM 7PHVF 1SFNJVN 2VJDLTUFQ ¤¹ÅÁƹË2VJDL4UFQ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU "CFSIPG 2VJDL4UFQ $MBTTJD ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU 2VJDL4UFQ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǚÇÄÕѻԺÇɦÁÀϾÆÔ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂ2VJDL4UFQ&MJHOBÃÄ ÈǽÄǿù»Èǽ¹ÉÇà ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ&DPGMPPSJOH ÃÄ œ¾ÉÅ ÅÅ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ&VSP'MPPSJOH ÃÄ œ¾ÉÅ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ(36/%&œ¾ÉÅÅÅÃĹÊÊ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ$PVOUSZ ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ&MJHOB ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ1FSTQFDUJWF ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ5BSLFU3PCJOTPO ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ5BSLFU8PPETUPLÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ"CFSIPG ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ'BVTÃÄ ¡ÊȹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎÊÌȾɼÄ &MFTHP4VQFSHMBO[ ÃÄ ¤¹ÅÁƹ˽ÄؼÇÊËÁÆÁÏ ¤¹ÅÁƹ˽ÄØÃÌÎÆÁÁÊËÇÄǻǠ¤¹ÅÁƹËƹ˾ÈÄÔ¾ÈÇÄÔ ¤¹ÅÁƹËšÇÄÕÑÇ»ԺÇÉɹÊÏ»¾ËÇÃ"CFSIPG 5BSLFUU ,SPOPTXJTT ¤¹ÅÁƹˆÈǽÄǿùÅÅ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆ Ëùƾ»Ô¾½ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁÂÁÄÁÆÇľÌÅÇ» ¤ÁÆÇľÌÅ ¤ÁÆÇľÌŹÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁ½ÄØɾÆ˼¾Æ†Ã¹ºÁƾËÇ» ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǚÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¤ÁÆÇľÌŹÆËÁÊÃÇÄÕÀØÒÁ½ÄØ«£ ¤ÁÆÇľÌŹÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁÂÁËÇÃÇÈÉǻǽØÒÁ ¤ÁÆÇľÌźÔËÇ»ÇÂÃĹÊʹ¨É¾ÅÁÌŪËÁÄÕÆÔ½ÁÀ¹ÂÆ

ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ   ÇËÉ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ    É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¥§©§ ¡¨ ¦ª« ™¦¡ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™¦¡ ®ÇÀØÁÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ™¦¡ ®ÇÀØÁÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß

«¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «¾ÎÈĹÊËÁÆÔ¥šª «¥£² ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ­ËÇÉÇÈĹÊË­†ÃÉ̼ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË ÈÇÄÁÌɾ˹Æ ­ÌņľÆ˹ ­ÌņÑÆÌÉ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 71

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß

72 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǬÀÇÉÔÈǽ½¾É¾»ÇÁ¹ºÊËɹÃÏÁØ  ¤ÁÆÇľÌż¾Ë¾ÉǼ¾ÆÃÇÅŝÄØÈÇžҾÆÁÂÊ»ÔÊÇÃÇÂƹ¼ÉÌÀÃÇÂƹÈÇÄ ¤ÁÆÇľÌżÇÅǼ¾ÆÃÇÅÅ ÌÊËÇÂÐÁ»ÃžιÆÁоÊÃÁÅ»ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØÅ ¤ÁÆÇľÌŽ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÔÎÈÇžҾÆÁ£ĹÊÊÁùÁ¹ºÊËɹÃÏÁØ ¤ÁÆÇľÌŽºÇÄÕÆÁÐÆÔÎÃÇÅÈľÃÊǻʺ¹Ã˾ÉÁÏÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¤ÁÆÇľÌŽÇȾɹÏÁÇÆÆÔÎÁɾ¹ÆÁŹÏÁÇÆÆÔÎÀ¹Äǻʺ¹Ã˾ÉÁÏÊÄǾÅ ¤ÁÆÇľÌŽ˹ÆϾ»¹ÄÕÆÔÎ ¹ËľËÁоÊÃÁÎÁÍÁËƾʆÀ¹ÄÇ» ¤ÁÆÇľÌŽÎÁÅĹºÇɹËÇÉÁ ÌÊËÇÂÐÁ»ÔÂÃÀ¹¼ÉØÀƾÆÁØÅ ¤ÁÆÇľÌŽÄؽ¾ËÊÃÁÎÁÑÃÇÄÕÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¤ÁÆÇľÌŽÄØŹ¼¹ÀÁÆÇ»Á«¯¥ÆÇ¿¾ÊË»ÇɹÊÏ»¾ËÇáÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÇÊËÕ ¤ÁÆÇľÌŽÄØž½ÁÏÁÆÊÃÁÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¤ÁÆÇľÌŽÄØÊÈÇÉËÁ»ÆÔÎÀ¹ÄÇ» ¤ÁÆÇľÌŽÄØÊËÇÄÇ»ÔÎÁÈÉǽÌÃËÇ»ÔÎŹ¼¹ÀÁÆÇ» ¤ÁÆÇľÌŽÄØËɾƹ¿¾ÉÆÔÎÀ¹ÄÇ» ÁÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÁ ¤ÁÆÇľÌÅÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ½ÃÁÆÇ˾¹ËÉÇ»ÁÊË̽ÁÂÀ»ÌÃÇÀ¹ÈÁÊÁ ¤ÁÆÇľÌÅÁÃÇ»ÉÇÄÁƽÄغÁÀƾʆϾÆËÉÇ» ¤ÁÆÇľÌÅÁÃÇ»ÉÇÄÁƽÄؼÇÊËÁÆÁÏ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅ '03#0 463&45&1 ÑÁÉÅ ½ÇÊË ÅÁÆȹÉËÁØÉÌÄ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅžÉÐ ¼¾Ë¾ÉǼ¾Æ 5BSLFUU ÑÁÉÅ ÅÁÆȹÉËÁØÉÌÄ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅžÉÐ ¼ÇÅǼ 5BSLFUU ÑÁÉÅ ½ÇÊË ÅÁÆȹÉËÁØÉÌÄ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅžÉоÊÃÁÂÁÅ ¤ÁÆÇľÌÅÃÇÅžÉоÊÃÁÂÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔÂƹÀ¹Ã¹À ¤ÁÆÇľÌÅƹËÌɹÄÕÆÔ¨ÉÁÉǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÅÆÇ¿ɹÊÏ»¾ËÇý½ÁÀ¹Âƹ ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅ 5BSLFUU ÑÁÉ   Å ½ÇÊË ÅÁÆȹÉËÉÌÄ ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅ ÑÁÉ Å ½ÇÊË ÅÁÆȹÉËÁØÉÌÄ ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅžÉоÊÃÁ š¾ÄÕ¼ÁØ *7$ Å ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅžÉоÊÃÁÂ5BSLFUU¡ÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÁÂÁÃɹÊÁ»Ô ¤ÁÆÇľÌÅÊ»ÔÊÇÃÁÅÁÈÈÇ¿¹ÉÆÔÅÁιɹÃ˾ÉÁÊËÁùÅÁ ½ÈÌ˾ÂÖ»¹Ã̹ÏÁÁ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþË˺ÔËǻǠÅ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÃÇÅžÉоÊÃÁ ÑÆÌÉ ÃľÂ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÈÇÄÌÃÇÅžÉÏÁØ Å ¤ÁÆÇľÌÅÖÃÇÆÇÅÃĹÊʹƹ˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾  ¨¹ÉþË1FSHPœ¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÃÄÁÆÊÁÊ˾ÅÔ ±»¾ÏÁØ ¨¹ÉþËÁÀÖÃÀÇËÁоÊÃÁÎÈÇÉǽ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËžɺ¹Ì ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊË ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔ º¾Ä¹Øº¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

†É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËϾÆÔ ÇÈËϾÆÔ ÇÈËϾÆÔ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ

™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ™›™ÃÇÅȹÆÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔ ˾ÉÅÇÅǽÁÍÁÏÁÉÇ»¹Æƹغ¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔ½̺ ºÌà ØʾÆÕ ÃľÆ ƹËÌÉ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔÂÃľÆÎÅÅ ƹËÌÉ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÌÃĹ½Ã¹ ɾÊ˹»É¹ÏÁØ ÃÇÅÈÇƾÆËÔ ¨ÄÁÆËÌÊÊùº¾ÄՆùƹÄÇÅ ¨ÄÁÆËÌÊ º¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁÆËÌÊ2VJDL4UFQÑÈÇÆÁÉ ĹÅÁÆÁÉ ¨ÄÁÆËÌÊÁ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÈÇÄÇ» ¨ÄÁÆËÌÊÁÀϾÆÆÔÎÈÇÉǽ½É¾»¾ÊÁÆÔ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ž»ÉÇ ÅÅ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔ¨›® ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾£¹Ð¾ÊË»Ç ÅÆÇ¿ɹÊÏ»¾ËÇà ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ709ÃÄÁà ¨ÇÄÕѹ ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ709 ÖľÃËÉÇÃÇÉǺù ¨ÇÄÕѹ ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÖľÃËÉÇÃÇÉǺùÊɾÀÁÆÃÇ ©ÇÊÊÁØ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁƹˆÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽĹÅÁÆ¹Ë ȹÉþËÇËÅÅ ¨Ç½ÄǿùÈǽ˾ÈÄÔÂÈÇĨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¨ÇÃÉÔËÁ¾½ÄØÈÇĹÈÇÄÁžÉÆǾ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ÈÇÄÁžÉÆǾÈÁÒ¾»Ç¾ ¨ÇÃÉÔËÁØƹÈÇÄÕÆÔ¾ ¨ÇÃÉÔËÁØƹÈÇÄÕÆÔ¾ÊÈÇÉËÁ»ÆÔ¾»¹ÊÊ ¨ÇÄĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ4DBOEJLœ¹É¹ÆËÁØľË£ÄÁÆÊÁÊ˾ÅÔ ±»¾ÏÁØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ›¾ËÇÆÁËʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÄ×ÃʽÇÅÅ йʹ /FX ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺Ô½ÄØÈÇĹ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊؽÇÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ£ƹÌͬš§ ÊËؿùϾžÆËƹØÊȾÆÇÈÇÄÁÊ˽ÇÊÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆǶÃÇÈÇļÁÈÊǻԠ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁʆœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ º¾ËÇÆÆÔ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁÅ¾É ǺҾÊËÉÇÁËɹºÇËÔ ¨ÇÄʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈ †ÅÅ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ$"-&0ÈľÆÇÐÆÔ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ6/*."5 ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

ûÅ ûÅ ûÅ  ÈÅ ûÅ ÈÅ  Å  ûÅ ûÅ ûÅ   ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇË É ÇËÉ É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ É É É ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

™›™ÃÇÅȹÆÁ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ £É¹ÊÆÔ½ÇÅ ™¦¡ ™›™ÃÇÅȹÆÁ ž»ÉÇÈÇÄ ™¦¡ žÉÑÇ» ¡¨ ™¦¡ ¥§©§ ¡¨ šÉÁÀ šÉÁÀ šÉÁÀ ¥§©§  ¡¨ ¦ª« ¦ª« ·ËÁÊ ·ËÁÊ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ™¦¡ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨ÉÇŨÇÄ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ$BMFP 6OJNBU XXXTQWISV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ$BMFP 6OJNBU XXXTQWISV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ$BMFP 6OJNBU XXXTQWISV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ$BMFP 6OJNBU XXXTQWISV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ$BMFP 6OJNBU XXXTQWISV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ$BMFP 6OJNBU XXXTQWISV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÊ»¾ÉÎËÇÆÃÁ ÈǽÈÄÁËÃÌ ÄÁÆÇľÌÅ œ¹É¹ÆËÁØľË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ † ûÅÊɾ¼ÌÄØËÇÉÇÅ À¹Å¾ÉÔº¾ÊÈÄ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ†ûÅÊɾ¼ÌÄØËÇÉÇÅ À¹Å¾ÉÔº¾ÊÈÄ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ † ûÅÊɾ¼ÌÄØËÇÉÇÅ À¹Å¾ÉÔº¾ÊÈÄ ¨ÇÄÔƹÄÁ»ÆÔ¾»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔ¾ÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ/.( £« ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB ÈÁÒ¾»Ç¾ ÎÁÅÁоÊÃǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB ÊÃĹ½Ô ȹÉÃÁƼÁ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4JLB¹ÆËÁÊ˹ËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇÄÔ˾ÈÄÔ¾%&7* ¹ÆÁØ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ ¨ÇÉǼÁ"M ÈĹÊËÁÃǻԾ½ƹÈÇÄÕÆÈÇÃÉ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆ ¨ÇÉǼÁ"M ̼ÄǻԾ ¼¹ÅŹÏ»¾ËÇ» §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨ÇÉǼÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ºÉÇÆÀ¹ ʾɾºÉÇ ÀÇÄÇËÇ ½¾É¾»Ç ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùÈÉǺÃÇ»¹Ø ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊËƹÀ¹ÅùÎ ÅÅ"CFSIPG œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË Ãľ¾»¹Ø3PCJOTPO ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎ8JDBOEFST ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 17$ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 835 ¨ÉǺùƹÈÇÄÕƹضÃÇÄǼÁЪÆÁ¿¹×Ò¹Øƹ¼ÉÌÀÃÁƹÊÌÊ˹»Ô ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÎÅÅš¾¿ º¾Ä ÇɾΠÊÄÃÇÊËÕ ÇÊÇù ª»¹ÉùÎÇÄǽƹؽÄØѻǻÄÁÆÇľÌŹ4JOUFY)† ÅÄ Ɲª ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ ËùÆÕ ÈľÆù ½ÄØƹÈÇÄÕÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ªÅ¾ÊÕš´ª«©§¢±£¯†½ÃĹ½ÃÁ ÑËÌùËÌÉÃÁ ÈÇĹ ªËؿùšÔÊËÉǦ› †ÅÅ ªËؿùšÔÊËÉǦ›¯ †ÅÅ ʹÅÇ»ÔÉ ªËؿù½ÄØÈÇĹ·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›¾ËÇÆÁË «¹ÊË £Æ¹Ì͆¬š§ ±ÆÌɽÄØÊ»¹ÉÃÁÄÁÆÇľÌŹ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ±ÆÌɽÄØÊ»¹ÉÃÁƹËÌɹÄÕÆǼÇÄÁÆÇľÌŹ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 73

      ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÇÈË ÇÈË ü ü ü  

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ  ÇË É ÇË É ÇËÉ ºÈÇÊÉ 

ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ¥™©« ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ™¦¡ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª­£  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ™¦¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÎÁÎÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

¹½ÁÅƹɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ×þɹÅÁоÊÃÌ×ÈÄÁËÃÌ ›ÇļǼɹ½ £¹Í¾ÄÕ £¹Í¾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ƾÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ Î Î Î Î

  ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀÃÁ¾

žÉÑÇ» ¡¨ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªËÉdž¥¹Ê˾É ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ £ž3™¥™†.BSB[[J

†† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÁоÊùØÈÄÁËù

Å

ÇËÉ

ªËÉdžŹÊ˾É

††

 ûÅ  ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ     ûÅ ûÅ  

ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J ¦Ç»ÇʾÄ ª­£ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÉÇɹº ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ªËÉÇÂËɹÆÊÈÉÇÅ £ž3™¥™†.BSB[[J ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ª­£ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ

†† †† †† †† ††

£¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ ÊÇÉË £¾É¹ÅǼɹÆÁËΠΡ˹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ»¹ÊÊ £¾É¹ÅǼɹÆÁË,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊËÌȾÆÕ,&3"."."3";;* £¾É¹ÅǼɹÆÁË Î ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ £Á˹  £É¾ÊËÁÃÁ½ÄØÈÄÁËÃÁ †† ††††ÅÅ ¥ÇÀ¹Áù £Á˹  ¥ÇÀ¹Áù £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¥ÇÀ¹Áù ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÀ¹Áù ÊžÊÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨ÇÄÕѹ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ©ÇÊÊÁØ ¡ÊȹÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË Î ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÆÇ»ÁÆÃÁ¼ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;* ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùغ¾Ä¹ØÎ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ»ƹÄÁÐÁÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ƹÈÇÄÕƹØÎÅÅ ÊÇÉË ›ÇļǼɹ½ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØÎÅÅ ÊÇÉË ›ÇļǼɹ½ ¨ÄÁËùǺÄÁÏÇ»ÇÐÆ¹Ø Ï»¾Ë¹ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ»¹ÊÊÇËÈÉÇÁÀ» ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ,&3"."."3";;* ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁªÃÁ½ÃÁ½Ç

ªª¤ ›¹ÄÁÃÁ Ñȹ˾ÄÁ½ÄØÈÉÁùËÃÁǺǾ» ÃľÂǺÇÂÆÔ ¦ª £Ä¾Â%FGZ¨ÉÇÍÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾Â2VBMJUJ»ÁÆÁÄ

ÇÈË ÑË ÑË

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª§¤²ªžª³©œ»¦¡¬œ¨¤³¡­¦œ»«§¤®¦œ


รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

รŽรรŽรˆ

74 | รŽร’ร„ร…ร‹รŽร—รร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. รˆรร’ร…รรœร…ร | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #14 (510) 12.04.10 ยฃร„ยพร‚2VBMJUJรŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ ยฃร„ยพร‚2VFMZEยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃร„ยพร‚ยฃยฅยฏยผร‰ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยฃร„ยพร‚ยฃยฅยฏยผร‰ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยฃร„ยพร‚ยฅยนรŠร‹ยพร‰ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃร„ยพร‚ยฅยฏยผร‰ ยฃร„ยพร‚ยฅยฏยผร‰ ยฃร„ยพร‚ยจร‡ร„รร–รƒรŠยผร‰ ยšรร‚รŠรƒ ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยญร‰ยนร†รรร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร‡ร‹ยปรยฝร‡ยป ร„รรƒยปรยฝยนรรร˜ ยงยบร‡ร ยœร‡ร…ยพร„ร• ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร รร…รˆร‡ร‰ร‹ร†ร”ยพ ยปยนรŠรŠ ยงยบร‡ร ยฃร‡ร‰ร—รƒร‡ยปรƒยน ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ รŽร… รร„รร€ รยปยพร‹ร† ยงยบร‡ร ยจยนร„รร‹ร‰ยน ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยงยบร‡ร ยจยพร†ร€ยน ยปยนรŠรŠ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป รŽร…รˆยพร†ยนยนรƒร‰รร„ ยงยบร‡ร ยชยนร‰ยนร‹ร‡ยป ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยซรŒร‰รร†รŠรƒ รŽ ร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡ร รร‡ร‹ร‡ ยซรŒร„ยน ร‡รˆร‹ ยงยบร‡ร รร‡ร‹ร‡ ยฌรƒร‰ยนรร†ยน ร‡รˆร‹ ยงยบร‡ร ยธร‰ร‡รŠร„ยนยปร„ร• รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ร…ร‡ร—ร’รยพรŠร˜ ยงยบร‡ร&SJTNBOO รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡ร3BTDI รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร†ร”ยพ ยงยบร‡รยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ร‡รˆร‹ ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ร‡ยฟยพร†รร˜ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰ยนร… ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ร‡ยฟยพร†รร˜ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰ยนร… ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยœร‡ร…ยพร„ร• รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ร‡ยฟยพร†รร˜ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰ยนร… ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยร†ยพรˆร‰ร‡ร…ยนร‚ร† รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ร‡ยฟยพร†รร˜ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰ยนร… ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยกร‹ยนร„รร˜ รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ร‡ยฟยพร†รร˜ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰ยนร… ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃร‡ร‰ร—รƒร‡ยปรƒยน รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ร‡ยฟยพร†รร˜ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰ยนร… ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฅรร†รŠรƒ รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ร‡ยฟยพร†รร˜ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰ยนร… ยงยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ร‡ยฟยพร†รร˜ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰ยนร… ยงยบร‡รยปยนร†ยฝยนร„ร‡รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร”ยพยฝยฝยพร‹รร‘รƒร‡ร„ร•ร†ร”รŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ ยบร‡ร„ร•ร†รร ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร…รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร• รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร•ยปรร†รร„ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร•รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพร…ร‡ร—ร’รยพรŠร˜ยฆร‡ยปรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยœยพร‰ร… ยญร‰ยนร†ร ยกร‹ยนร„รร˜ ยชยฑย™ ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ ยงยบร‡รยœร‡ร…ยพร„ร•ยญร‡รƒรŠ รŽร…รˆยพร†ยนยนรƒร‰รร„ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยบรŒร…ยนยฟร†ร”ยพ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹ รŽร…ยฝรŒรˆร„ยพรƒรŠ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹7*1ย†รƒร„ยนรŠรŠ รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยฃร‡ร…รร‡ร‰ร‹7*1ย†รƒร„ยนรŠรŠ รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร…ยปรร†รร„ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร…รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร… รร„รร€ รยปยพร‹ร† ยงยบร‡รยคยนร†รร‹ยน รŽร… รร„รร€ ยงยบร‡รร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ยพ ยบยนร…ยบรŒรƒ ยฝยฟรŒร‹ ยงยบร‡รยจยนร„รร‹ร‰ยนรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒร…"35 ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยงยบร‡รรŠร‹ยพรƒร„ร‡ร‹รƒยนร†ยพยปร”ยพ ยงยบร‡รร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ร†ร”ยพ ยกร‹ยนร„รร˜ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพ ร… ยฆร‡ยปรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยชรƒรยฝรƒร ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพ รŽร… รยปยพร‹ร†ร”ยพ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร… ยบยพร„ร”ยพ ยงยบร‡รร–รƒรŠรƒร„ร—ร€รยปร†ร”ยพรƒร‡ร„ร„ยพรƒรรร ยœร‡ร„ร„ยนร†ยฝรร˜ ย™ร†ยผร„รร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงยบร‡ร ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ยนร˜รˆร‰ร‡ยบรƒยน ยจร‡ร„รรร‡ร…ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜รˆร‡ยฝร‡ยบร‡ร ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡รรรŠร‡ร‰ร‹ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร4XFEUFYยรยนยผร‡ร†ยนร„ร• ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร4XFEUFYยžร„รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร4XFEUFYยจยนรŒร‹รร†รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร4XFEUFYยฉร‡ยผร‡ยฟรƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร4XFEUFYยฉร‡ร…ยบ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡รยžยคยฃย™ ยฉยงยœยงยŸยฃย™ยšยพร€ร†ยนร„รรร†ร”ร‚ ร†ยนร„รรร†ร”ร‚ร‰ยนรŠรยพร‹ ยฆยยช ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŠยพร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŠยพร‹รƒยนร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰ร†ยนร˜ ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŽร‡ร„รŠร‹รˆยนรŒร‹รร†รƒยน ยผร‰ร…ยšยพร€ร†ยนร„รรร†ร”ร‚ ร†ยนร„รรร†ร”ร‚ร‰ยนรŠรยพร‹ ยฆยยช ยญร‡ร‹ร‡ร‡ยบร‡รยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†     รƒยปร… ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† รƒยปร…  ร‰รŒร„ร‡ร†   รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… 

ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰     ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยกยฝยพรยฝร„ร˜ยปยนร‘ยพยผร‡ยฝร‡ร…ยน ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ย™ยฆยยก ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย™ยฆยยก ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย™ยฆยยก ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ยชร„ยนยปร˜ร†รŠรƒรยพร‡ยบร‡ร ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยšร‰รร€ ยฆยพรร‹ยพยผยนร€รŠร†ยนยบ ย™ร‰ร‹ย†ยยพรƒร‡ร‰ ย™ยฆยยก ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย™ยฆยยก ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย™ร‰ร‹ย†ยยพรƒร‡ร‰ ย›ยพร‰รŠยนร„ร• รยพร†ร‹ร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚ ยฆยพรร‹ยพยผยนร€รŠร†ยนยบ ยฆยพรร‹ยพยผยนร€รŠร†ยนยบ ย™รƒรƒรŒร…รŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‰ยนร‚ ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


«œ©¡§¤­®¡©ªž·¡ '†ÇºÉ¹ÀÔÂÈÉÇÍÁÄÕÅ ›¹¼ÇÆùº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ›¹¼ÇÆù¨›® ›¹¼ÇÆù¨›® ¹ºÉÁÃÇÊ ºÁÉ×À¹ Ĺ¼Ìƹ ¼ÇÄ̺¹Ø ÄÁÅÇÆ »ÇÄƹ ÊÁɾÆÕ ›¹¼ÇÆù¨›® º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø Å ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®Î Å «×žÆÕ ÇÈËÁÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËÆ¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ £Ä¾Â ¿Á½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á½ÄØȹƾľ ÈĹÊËÁÃÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÁ»¹¼ÇÆù¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ š¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î ÅÁÅÁ˹ÏÁؽ¾É¾»¹ ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å Ï»¾ËÆÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ºÇľ¾»Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Πŝ¤¸™°¡¡œ™©™Ÿ™ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å Ï»¾ËÆÇÂÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ÈǽÀ¹Ã¹À½ÇŽÄÁÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ »¹¼ÇÆù ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ

ÅÈ  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÇÈË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË 

 É ½ÇÊËÈÇÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊËÈÇÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

 ·ËÉÁϾÆËÉ £Çº¹™› ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà  ª­£  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £Çº¹™› ¡¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ·ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨Ä¹ÆùÊ˹ÉËÇ»¹ØÅ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÅ ¨ÇÃÉÔËÁ¾ƹÊ˾ÆÆǾÈÉǺÃǻǾ¶ÃÇÄǼÁÐÆǾÁÊËÁÄÕÆǾ ¨ÉÇÍÁÄÕÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕÆÔÂÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¬¼ÇÄ»ÆÌËɾÆÆÁÂÅ ¬¼ÇÄƹÉÌ¿ÆÔÂÅ

 ÑË ÑË ÑË ÅÈ Å ÅÈ ûÅ ÅÈ ÅÈ ÅÈ

 ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É  É É

œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥§©§ ¡¨ ™¦¡ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É

¥§©§ ¡¨ ­ÇÉÌÊ ¥ÁÉǺǾ» ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ™¦¡ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¾ÅʹÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ £ÇÄÇɪËÉÇ «ž©¥§«ž® £»¹½É¹ËÆÔžËÉ ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ª®ª§¦¤ »¾ÉÁ†¼¹ÉÅÇÑù œ¾ÉŹÆÁØ š¾ÄÕ¼ÁØ ¦¹ËØ¿ÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁ ¨Ä¹ËÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇħÈË©ÇÀÆÁϹ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇĆ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾°¹ÉÌËËÁ ¡Ë¹ÄÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ºÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$-*140 %&4$03 ±»¾ÂϹÉÁØ œ¾ÉÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ š¾ÄÕ¼ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ 3&/0-*5 ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁÆ ÅÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ

ÑË     ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 75

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÏÎÒÎËÊÈ

76 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ Ê¹ËÁÆ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÏ»¾ËÆÇ †ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ Ê¹ËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É É †É †É †É †É É É †É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ £»¹½É¹ËÆÔžËÉ £ÇÄÇɪËÉÇ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ©¾ÅʹÆ ­É¹ÆªË̽ÁÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ Ä¹ÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ Ï»¾ËÇ»ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾$-*140 %&4$03 &EFMXFJTT ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾%FTDPS œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾&EFMXFJTT†    ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾&EFMXFJTT œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¹ÃÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØž½ÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØÑÃÇÄÁ½¾Ëʹ½Ç» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÈÇÄÌÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆԾʺľÊËùÅÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÊÍÇËÇȾйËÕ× ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÍÇËÇȾйËÕ ÈÇËÇÄÃÁ Ê˾ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÄؽÁÀ¹ÂƾÉÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆ¾Ï ŹË ʹËÁÆ ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ      ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É †É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ½ÄؽÁľÉ À»ÇÆÁ˾      É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ «ž©¥§«ž® ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ «ž©¥§«ž® ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ÇÄÇËǾʾоÆÁ¾ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ £ÇÄÇɪËÉÇ £ÇÄÇɪËÉÇ $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË  ÇÄÇËǾʾоÆÁ¾ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À¹Åѹ ž˹ÄÄÁà ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À»¾À½ÆǾƾºÇ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ĹÃǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅªÃÁ½ÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈľÆÇÐÆÔ¾ ¨›® ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»†ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ɹÀÆÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÀ¹½¾ÆÕ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ

ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ»

©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ™»¹Æ˹¿†ÁÀ¹ÂÆ 1"364 1"364 1"364 ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ™»¹Æ˹¿†ÁÀ¹ÂÆ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ™»¹Æ˹¿†ÁÀ¹ÂÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 77

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ËÇÆÃÁ¾ËÇоÐÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ IÅÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕƹËùÆÁÁ¨›® ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†#"33*40- ­É¹ÆÏÁØ ÇÉÁ¼ÁÆ¹Ä »¹ÊÊ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†%&$,&/'&45 œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆË ÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ &%&-8&*44 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ ±»¾ÂϹÉÁØ $-*140 ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾%FTDPS ÑÁÉÁƹ½ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǺ¾ÊÑÇ»ÆÔÂ%&4$03 &EFMXFJTT ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ­É¹ÆÏÁØ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂŹËǻԠ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂʹËÁÆǻԠ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ 

ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ Å ûÅ   

É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ $-*140†§ÅÊà ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ­É¹ÆªË̽ÁÇ ©¾ÅʹÆ «ž©¥§«ž® ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂËùƾ»Ôº¾ÊÑÇ»ÆÔÂ$-*140­ÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǤÁÄÁØ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ÊÌȾÉÀÇÄÇËÇ º¾ÄÔ ÊÌȾÉÎÉÇÅ Å Å ¨ÉÇÍÁÄÕÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ&EFMXFJTT

 ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË

ÆÁÀÃÁ¾ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ ½ÄؽÁľÉ

¡»Ä¾» ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ®ÇÀØÁÆ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇÈÇÄ £ÇÄÇɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÄÂÅÐÈ. ÈÇÄÅËÈß ÄËß ÏÐÎÅÌÎÂ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

™ÉÃÁ »Á½ ÅǽÌÄÕÆ º¾Ä ½Ìº º¾É¾À¹ ÑÈÇÆÈÉǾÅÇ˽ÇÅÅ šÄÇÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ šÄÇÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾%FDP ¡ÀɹÁÄÕ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾(&3%"45"3(49 ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁØ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾(&3%"45"34 ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁØ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾(&3%"45"349 ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁØ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾/VWP ¡ÀɹÁÄÕ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾5FDIOP ¡ÀɹÁÄÕ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁ½ÄØʹÌÆÔϾÄÕÆÇÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ËÇÆÁÉǻù ­ÁÆÄØƽÁØ »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ̽¹ÉÇÈÉÇÐÆǼÇÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾›¾Ê¾ÆÆØØɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁÄ׺Ծ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔƹÀ¹Ã¹À

  ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË ÑË ÃÇÅÈÄ ÃÇÅÈÄ ÑË  

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ 

¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¸Ê¾ÆÕ ¸Ê¾ÆÕ ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª °ÁÊËÁÄÁƹ ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¨£ª¹ËÌÉÆ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ÇºÉÔÆØ ÇŤ¾Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††††

»¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾Á»ÎǽÆÔ¾

 

ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É ªËÉdž¥¹Ê˾É

†† ††

  ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

®ÇÀØÁÆ †† ªËÉdž¥¹Ê˾É †† ·ËÉÁϾÆËÉ †† †† Ÿš¡¶ª£ †† †† °ÁÊËÁÄÁƹ ¡¨ ††††  Ÿš¡¶ª£ †† ††  Ÿš¡¶ª£ †† †† ¥ÁÉžºÍÌÉÆÁËÌÉÔ †† £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ †† ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË †† ­¹ÊÃÃÇÅ †† ·ËÉÁϾÆËÉ †† †† ®ÇÀØÁÆ ††  Ÿš¡¶ª£ †† †† š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ †† š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ †† ¶£§«ž®ªž©›¡ª †† ¶£§«ž®ªž©›¡ª †† ¶£§«ž®ªž©›¡ª †† ¶£§«ž®ªž©›¡ª †† ¶£§«ž®ªž©›¡ª †† ¶£§«ž®ªž©›¡ª †† ¶£§«ž®ªž©›¡ª †† ¶£§«ž®ªž©›¡ª †† ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË †† ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË †† £ÁŹ †† ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ †† †† ÇºÉÔÆØ †† ††

»¾ÉÁž¿ÃÇÅƧÈËÁÅ š¾Ã¹É £É¹ÊÆǽ¹É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ŹÊÊÁ» §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾œ©¬¦« ÈÇÄÇËÆÇ†É ÃÇÉǺù†É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾¥­ ÈÇÄÇËÆÇ†É ÃÇÉǺù†É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ƹËÌɹÄÕÆÔÂÑÈÇÆ ÈÇÄÇËÆÇ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »ÎǽÆÔ¾ ÊÇÊƹ ½Ìº ºÌà ¡À¼ÇË ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ÃɹÊù ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁž˹ÄÄÇË ½ÇÅÅ ©ÇÊÊÁØ £Á˹  »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »¾ÉÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË;;: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË54 ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË4 ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË;: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË: ›: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË4 ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË3: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÔ½ÄØƹ»¾ÊÃÁ"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÊǺÊË»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ªÃÁ½ÃÁ »¾ÉÁ ½¾É¾»Ç ÑÈÇÆ ÇɾΠ»ÁÑÆØ ½Ìº ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ »¾ÉÁ©¹ÀÆÇǺɹÀÁ¾Åǽ¾Ä¾ÂªËÁÄÕÁÁÆ˾ÉÕ¾É

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ž¡¬¤¤£ ¡§¤» §»«¬ª¡¨ªž°¯¬©¤®¯¬œ


ÎÊÍÀ. ËÎÄÆÈÈ

78 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 »¾ÉÕ½ÄØʹÌÆ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÊÇÊ˾ÃÄÇÅ Ç»Ç½ÐÁÃ/05&%0ª† Ç»Ç½ÐÁÃ/05&%0ª† Ç»Ç½ÐÁÃ/05&%0ª† Ç»Ç½ÐÁÃÁÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃÁ¾ †ü Ç»Ç½ÐÁÃÁÇËü£†%0. £ÇÉ¾Ø Çˆ‰½Ç ‰ Ç»Ç½ÐÁÃÁÇËü"CMPZLj‰½Ç ‰ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½»¾É¾ÂÁÀŹÊÊÁ»¹ ž¿ÃÇÅ »ÎǽÆÔ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½»¾ÉÆÔκÄÇÃÇ»ÁÀŹÊÊÁ»¹ ¥¾º¾ÄÕƹÀ¹Ã¹À ÑÆÃÌȾ ÃÌÎÆÁ ÈÉÁÎÇ¿Á¾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾½»¾ÉÁ¦¹½¾¿ÆÇÊËÕÁÀ¹ÒÁ˹ ¦¹ÄÁÐÆÁý»¾ÉÆǺ¾ÄÔ ÑÈÇÆ ĹÅÁƹË † Å ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÄÁÐÆÁÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ ÊËÇÂÃÁ ½ÇºÇÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ E  ÅÅ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ ɾ¼ÌÄÁÉ̾ÅÔ¾ ÊÃÇÄȹÐùÅÁ ¨¾ËÄÁ½»¾ÉÆÔ¾ ȾËÄÁÊÈǽÑÁÈÆÁÃÇÅ ¡ÊȹÆÁØ ­ÁÆÄØƽÁØ ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ º¹ÉÆÔ¾ Ï»¾ËÇ» ¨¾ËÄÁÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ ÊÓ¾ÅÆÔ¾ ºÈÇÃÉÔËÁØ ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁÇËǺӾŹ ©ÇÄÁÃÁƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ¾½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ½½»¾É¾Â1BMMBEJVN "SDIJF &ETPO "EFQUÁ½É ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ ÇÃÇÆÆÔ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎÁž¿ÃÇÅƽ»¾É¾Â"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎÁž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ À¹ÅÃÁ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ À¹ÅÃÁ½ÄØÍÁÆÊÃÁν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ†À¹Ò¾ÄÃÁ ѹÉÔ ÃÆÇÈÃÁ ©ÌÐÃÁ†ÊÃÇºÔ ÉÌÐÃÁ†ÊËØ¿ÃÁ ª¾ÂÍÔªÃÁ½ÃÁ ªÃǺÔ½»¾ÉÆÔ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ­ÌÉÆÁËÌɹ½»¾Éƹا¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹ÊÇ»Ô À¹½»Á¿ÃÁ ±ÈÇƽ¾É¾»¹¦Ç»¹ØÃÇÄľÃÏÁØœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹¼Ç½

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË  ÑË    ÑË ÑË    ÑË  

ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

žÉÑÇ» ¡¨ ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ¸Ê¾ÆÕ ¥ÁÉžºÍÌÉÆÁËÌÉÔ ÇºÉÔÆØ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË Ÿš¡¶ª£ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ÇºÉÔÆØ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ÇºÉÔÆØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦©œ§ª ¢¤¤ (&"-"/ 1-"'&/ ÇÃƹÁÄǽ¿ÁÁ ¹Å¾É ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÂÅÇÆ˹¿ š¹ÄÃÇÆÔÊ»ÔÆÇÊÇÅ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ÇÃɹѾÆÆÔ¾ ›ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÃÇÆʽ»ÌÎùžÉÆÔÅÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÇÃÇÆÁÀ½¾É¾»¹ ¡À½¾ÄÁب›®©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÇÃÇƨ›®

    

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ 

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥™©« ¥™©« ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¸Ê¾ÆÕ ¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ £ª¥†§Ãƹ ­¹ÊÃÃÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤Ç½¿ÁÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾¬½ÇºÆÇ£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆǦ¹½¾¿ÆÇ ¤Ç½¿ÁÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M XXXTQWISV ¤Ç½¿ÁÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›®Á"M XXXTQWISV §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆԾʽ»ÌÎùžÉÆÔÅÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'BLSP ¨ÇÄÕѹ 7FMVY ¹ÆÁØ ›¹ÊʦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'BLSP 7FMVY §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7FMVY ¹ÆÁØ 

     

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

¥™©« ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ¸Ê¾ÆÕ ·ËÉÁϾÆËÉ ­¹ÊÃÃÇÅ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30 ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69 '",30©¹ÊÊÉÇÐù §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Уɾ½ÁËƹžÊ˾ §«¨š¹Æà XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Уɾ½ÁËƹžÊ˾ §«¨š¹Æà XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Уɾ½ÁËƹžÊ˾ §«¨š¹Æà XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Уɾ½ÁËƹžÊ˾ §«¨š¹Æà XXXTQWISV §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Уɾ½ÁËƹžÊ˾ §«¨š¹Æà XXXTQWISV §Ãƹ¨›® ,#& (FBMBO 0SUFY &YQSPG 1SPQMFY ©¹ÊоË£ÇÅÈÄ¥ÇÆ˹¿ §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆ §Ãƹ¨›®Á"- ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ™ÉÇÐÆÔ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ

     

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

¥™©« ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ £ª¥†§Ãƹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 79

§Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹Äà Äǽ¿ÁÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ §ÃƹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ º¹ÄÃÇÆÔ ž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁتÃÁ½ÃÁ §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® º¹ÄÃÇÆÔ Äǽ¿ÁÁ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ë½¾Äùº¹ÄÃÄǽ¿ÈÃÄ×ЧÃƹ¨›®¨ÇÃÌȹ˾ÄØÅÈǽ¹ÉÃÁ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊÃÉÔÑÁ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á¾»ÉÇ»¹¼ÇÆÃÇ ÊÇÊƹ §Ë½¾ÄùÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›® §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ ÅÅÎ 

      

 ÇËÉ ÆÁÀùØ   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç

·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇĹÂÆ £ª¥†§Ãƹ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ­ÇÉÌÊ ÇŤ¾Ê ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ÇŤ¾Ê ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

§Ãƹ¨›® ¤Ç½¿ÁÁ¨›®

 

ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É ªËÉdž¥¹Ê˾É

†† ††

§ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁнÄػƾÑÁ»ÆÌËÉÇ˽¾ÄÃÁ §ËÃÇÊÔÈĹÊ˽»ÆÌËÉÁƹÉÌ¿ÆÊÖƽ»ÁÐ ȹƾÄÁÊƹÄÁÐÇËÄÁ»ÔÈĹÊË §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å §ËÄÁ»ÔÇÃÇÆÆÔ¾ÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨¾Æ¹ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ†Ä ¨Ä¹ÊËÁè›® ©ÇÊÊÁØ ½ÄØÇËÃÇÊǻΠ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ

 ÑË  º¹Æù ÄÁÊË 

 ÇÈËÉÇÀÆ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

·ËÉÁϾÆËÉ «™¤¡¥™¦ ¥™©« ¥™©« ¨¹É¹½Á¼Å¹ ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ÇÆÁÉǻù ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùÈǽÇÃÇÆÆÁÃÇ»¨›® ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ

 ÑË ÑË ÑË 

 ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ 

™ÉˆÊ˾ÃÄÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÄÅÊÎÐ. ËÅÏÍÈÍÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

£œµ¤®©·¡¤ªŸ¬œ¢ œºµ¤¡¦ª©­®¬¯¦²¤¤  ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»¦ÁÀÃϾƹ ©¾Ñ¾ËÃÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ ÈĹÊËÁà ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ȾÉÍÇÉÁÉ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔ ±ÌÅÇÈǼÄÇÒ¹×ÒÁ¾ ÑÌÅÇÇË˹ÄÃÁ»¹×ÒÁ¾Ǽɹ¿½¾ÆÁØ

  

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ 

·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥¹Ê˾É £ÇÆÊËÉÌÃÏÁØ

†† †† †† †† †† †† †† ††

š¹¼¾ËÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇ ϻ¾ËÇ» »Á½¹ £¹ÉÆÁÀÔ ÅÇĽÁƼÁ ÃÇÄÇÆÁÀÈÇÄÁÌÉ (BVEJ%FDPS ÊȾÏÈɾ½½ÁÀ¹ÂÆ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ(BVEJ%FDPS ùÉÆÁÀÔ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ(BVEJ%FDPS ÅÇĽÁƼÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÇÃÇÄÇƹÁžÆÇ»¹ÆÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ

     

 ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

™ÉˆÊ˾ÃÄÇ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ȹÆÆÇ Íɹ¼Å¾ÆËÔÇÉƹžÆ˹ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ þÊÊÇÆÔ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹ Ê˹ËÌÁ ÆÁÑÁ ÍÇÆ˹ÆÔ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÅÁÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÈÁ˾ÄÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÉÆÁÀÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÌÈÇĹ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÅÇĽÁƼÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ

    

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»   

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¡¦ª¬§¡«©¤©œ


ÆÀËÞÇÈ. ÊÀÐÍÈÇÛ. ØÒÎÐÛ

80 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ»(BVEJ%FDPS ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹȹÆÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÄÁÆËÌÊÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÇÄÌÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÉÇÀ¾ËÃÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÊ˹ËÌÁ(BVEJ%FDPS ¤¾ÈÆÔ¾ÁÀÁÀÈÇÄÁÌɺÇɽ ȹÆÆÇ ÉÇÀ¾Ë ÃÌÈÇĹ ÈÁÄØÊËÉÔ(BVEJ%FDPS ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ Î ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹ØÁÀœ¾ÉŹÆÁÁÁ­É¹ÆÏÁÁ ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹Ø͹ÃËÌÉÆ¹Ø ¼Ä¹½Ã¹Ø ¼ÄØÆϾ»¹Ø

      

ÇËÈÉÇÁÀ»   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

™Éˆ¾ÃÇÉ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ™Éˆ¾ÃÇÉ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÕØÃÇ» ¡¨ ™¦¡ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ™¦¡ š¡§¦ š¡§¦ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ­¹ÊÃÃÇÅ ·ËÉÁϾÆËÉ š¡§¦ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ™¦¡ š¡§¦ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ¥¹Ê˾É š¡§¦ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¢œ§º£¤¦œ¬©¤£·´®ª¬· Ÿ¹Ä×ÀÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ†ÉÁÅÊÃÁ¾ÑËÇÉÔ ʹÄ;ËÃÁ º¹ÅºÌûÁ½Ç» Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾©¹ÀÆÇǺÉ˾ÃÊËÌÉÁɹÊÏ»¾ËÇà Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ» Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»¾Ë¹£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆËŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀ »¾ÉËÁà ÉÌÄÇÆÆÔ¾ XXXTQWISV Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀ »¾ÉËÁà ÉÌÄÇÆÆÔ¾ XXXTQWISV Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀ »¾ÉËÁà ÉÌÄÇÆÆÔ¾ XXXTQWISV Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀ »¾ÉËÁà ÉÌÄÇÆÆÔ¾ XXXTQWISV Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆË ÉÌÄÇÆÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿ ±ËÇÉÔÉÌÄÇÆÆÔ¾

  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ   ûÅ ûÅ 

½¾Ñ¾»Ç  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ 

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«ª ª¦ª©©¤¦¤«¡¬¡Ÿª¬ª ¦¤­®ª§¡´©¤²· ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ɹÀ½»Á¿ÆÔÎȾɾ¼ÇÉǽÇÃÁÀŹÊÊÁ»¹½Ìº¹ ºÌù ØʾÆØ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁϾÄÕÆÇÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ º¾ÀɹÅÆÇÊ˾ÃÄ»ÁËÉ ÇÍÁÊÆÔ¾ªÃÁ½ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ¨§§£§¦¦¡£¨›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ÅɹÅÇÉÆÔ¾ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁƹËÌɹÄÕÆÔ¼ɹÆÁË ÅɹÅÇÉ ÇÆÁÃÊ ªËÇľÑÆÁÏԻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÎÎ ÅÅÏ»¾ËÇ» ªËÇľÑÆÁÏÔ½ÄØÃÌÎÆÁœÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ

 ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÅÈ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ

 ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ §¥ª£¤žª«§©œ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾É¾Ã¹ ¡¨ ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ ¸Ê¾ÆÕ ¸Ê¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† ††

¨¡¡§¸°¯¬©¤®¯¬œ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ ¦¾Í˾ùÅÊà »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ «»¾ÉÕ »¹ÊÊ ÇÈËÇÅtÊÃÁ½ÃÁ ¾É¿¹Ë¾ÄÁ½ÁÊ˹ÆÏÁÇÆÆÔ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁÁÀŹÊÊÁ»¹ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁƹÀ¹Ã¹À ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁƹÀ¹Ã¹À

ûÅ ûÅ  

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾


£ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ¤¾ÊËÆÁÏÔ ȾÉÁĹ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¹ËɹÏÔÇÉËÇȾ½ÁоÊÃÁ¾Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ» ¥¾º¾ÄÕÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ ¥¾º¾ÄÕÃÇÉÈÌÊƹØƹÀ¹Ã¹À½ÄØ½ÇŹÁÇÍÁʹ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ÑùÍÔ ʾÂÍÔ Ê˾ÄĹ¿Á ¥¾º¾ÄÕƹÀ¹Ã¹À ¥¾º¾ÄÕÇÍÁÊÆ¹Ø ÃɾÊĹ ¨¾É¾ËؿùÁɾÅÇÆ˥ؼžº¾ÄÕƹÀ¹Ã¹À›ÊËɹÁ»¹¾Å¹Øžº¾ÄÕ ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ Å ½¾Ñ¾»Ç ­ÌÉÆÁËÌɹžº¾ÄÕÆ¹Ø ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÑù͹ņÃÌȾ ɹÊÈÁĤª¨ ±Ã¹ÍԆÃÌȾ ±Ã¹ÍԆÃÌȾ ÃÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À ɹÊÃÉǤª¨

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 81

       

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ 

¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ §¥ª£¤žª«§©œ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¦Ç»ÔÂùºÁƾË ¦Ç»ÔÂùºÁƾË ¸Ê¾ÆÕ ¦Ç»ÔÂùºÁƾË ¬ÊȾÎ ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¥ÁÉžºÍÌÉÆÁËÌÉÔ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ­ÇÉÌÊ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÀÌÈÍÛ. ÏÅ×È

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

®ª¬Ÿªžªž·­®œžª³©ª¡¤­¦§œ ­¦ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾À»ÇÆÁ˾

™©«¹

†† ††

›¹¼ÇÆ ºÔËÇ»ÃÁ ȹ»ÁÄÕÇÆÔÇËÉ

ªËÉdžŹÊ˾É

††

¥ÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ù;ÈÇÖÊÃÁÀ¹ÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™©«¹ ¨£ª¹ËÌÉÆ

†† †† ††

¨¹É¹½Á¼Å¹ ¨¹É¹½Á¼Å¹ ¨¹É¹½Á¼Å¹

†† †† ††

¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ™ÉˆÊ˾ÃÄÇ ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¨£ª¹ËÌÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©œ¬¯¢©œ»¬¡¦§œ¨œ¨œ®¡¬¤œ§· ¨Ä¹ÊËÁè›® ©ÇÊÊÁØ Î †ÅÅ ¨Ä¹ÊËÁ趫 Î ¨Ä¾Æù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÄÁÊË ÄÁÊË ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

£¡¬¦œ§œž¤®¬œ¢¤

›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆǾÁÀÊ˾ÃĹ ¾ÉùĹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÀ¹Ã¹ÀÌ  ¾ÉùÄÇ ɾÀù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ»ÁËɹ¿¾Â §É¼Ê˾ÃÄÇÏ»¾ËÆǾ ÅÅ ¨Ä¹ÊËÁ蛮ϻ¾ËÆÇ ÅÅ ¨Ä¾Æù»ÁËɹ¿Æ¹Ø ¨ÉÇÍÁÄÕº¹¼¾ËÆÔ ¹Ä×ÅÁÆÁ ©¾Àù ǺɹºÇËùÀ¾ÉùĹÁÊ˾ÃĹÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ

    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    À»ÇÆÁ˾

«¬¡ ¨¡®·¤©®¡¬¸¡¬œœ¦žœ¬¤¯¨·²ž¡®· š¹¼¾ËÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇ ϻ¾ËÇ» »Á½¹ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ľÊËÆÁÏÁÀŹÊÊÁ»¹½Ìº¹ ºÌù ØʾÆØ

 

 

™ÉˆÊ˾ÃÄÇ ¥¹ÊÊÁ» ʹÄÇÆ

†† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLSV £¹ÅÁÆÔƹËÌɹÄÕÆÔ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN 

ÑË ÑË ÑË

 

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ»Á½Ç» £¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¡ÉĹƽÁØ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ £Á˹ ½ÁÊ˹ÆÏÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ ȾÐÁ ¼ÉÁÄÕ º¹Éº¾Ã× £¹ÅÁÆÔ ËÇÈÃÁ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË 

   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦œ¨¤©·«¡³¤


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß È ÀÐÌÀÒÓÐÀ

82 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§· §»¤©¢¡©¡¬©·±­¤­®¡¨ ­œ©®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»¤œ¬¨œ®¯¬œ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÇÂÑËÇÉÃÁ Ñ˹ƼÁ ÈÇÄÇÐÃÁ À¾ÉùĹÁ˽ ™É¾Æ½¹Ê»¹ÉÇÐÆǼǹÈȹɹ˹½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ™ÖɹËÇÉÔ »ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÃĹȹÆÔ ›¹ÆƹÊ˹ÄÕƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ Å Å ©ÇÊÊÁØ ›¹ÆÆÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¹ÃÉÁÄǻԾ Ð̼ÌÆÆÔ¾ ¡ÊÈ  Å ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ›¹ÆÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ «œÇɹ ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà ›¹ÆÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ «œÇɹ ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà ›¾ÆËÁÄջǽÇÈÉǻǽÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ ›¾ÆËÁÄÕ¼¹ÀǻԠ¡Ë¹ÄÁØ »¾ÉÏÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ Ä×ÃÁ)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ  ¹Ò¾ÄÃÁ ÃÆÇÈÃÁ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÁË̹ľËÇ»"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁبÇÄÁ˾à £¹ÉËÉÁ½¿½ÄØÊžÊÁ˾ÄØE† ¤¾Æ˹­¬¥ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ¥¹Æ¿¾ËÔɾÀÁÆǻԾ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¥ÇÂùÊ˹ÄÕƹØÖŹÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ¥ÇÂÃÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¥ÇÂÃÁƾɿ¹»¾×ÒÁ¾ ÖŹÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¥ÇÂÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¥ÇÂÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔ;ùÄÕÆÔ¾4'" ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø¥ÇÆÇÍľÃÊ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø¥ÇÆÇÍľÃÊ ¨Ç½»Ç½Ã¹½»Ç½Ô ¼ÁºÃ¹ØÇ˽ÇÊÅ »¹ÊÊ™£›™«ž®¦¡£™ ¨Ç½½ÇƽÌѾ»ÇÂÊ˹ÄÕÆÇ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾

 ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË    ÑË   

½¾Ñ¾»Ç ÉÊÌËÃÁ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ªËÉdžºÔË ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ªÔÉÕ¾»¹ ¡¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™£›™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨ÇÄÁŹÃÊ ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ƾɿ¹»¾Âù ¨¥†ÇºÉ¹ÀÆÔ ©ÇÊÊÁØ »¹ÊÊ ¨ÉÇÃĹ½ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ȹɹÆÁËǻԾ ¨ÉÇÃĹ½ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɾÀÁÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹ÃÇ»ÁÆÔ4"/*53&/% +*,"þɹÅÁù ª¹Æ˾ÎÆÁù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ©ÇÊÊÁØ ªÁÍÇÆÔ™ÆÁ†¨Ä¹ÊË ªÁÍÇÆÔ½ÄØɹÃÇ»ÁÆ »¹ÆÆ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁÃÇ»™¦¡ ªÄÁ»Ô½ÌÆÁ˹À ͹ÆËÉÌºÔ ÊÁÍÇÆÔ½ɹÃÇ» »¹ÆÆ ½ÌÑùº »¹ÊÊ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ%BNJYB¼¹É¹ÆËÁØľË ¹ÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ(SPIF œ¾ÉŹÆÁØ ÃÌÎÆØ »¹Æƹ ɹÃÇ»Áƹ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ(VTUBWTCFSH ±»¾Ï ÃÌÎÆØ ɹÃÇ»Áƹ »¹Æƹ ¼¹É¹Æ†ľË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ½ÄØ»¹ÆÆ ɹÃÇ»ÁÆ ÅǾà »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ0UUPOF.FMPEB ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÃÌÎ ɹÃÇ»ÁÆ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕÄÇÃ˾»Ç ÎÁÉÌɼÁоÊÃÁ  «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾1134 «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾE† ¬ÆÁ˹À»ÃÇÅÈľÃ˾ ɹÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ¡ÊȹÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¬ÆÁ˹Àʺ¹ÐÃÇÅÃÇÅÈľÃË ÁÅÈÇÉË ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹ÀÔ ¬ÆÁ˹ÀÔ ª¹Å¹É¹ 4"/*5" 4"/*53&/% +*," .*-"/0 þɹÅÁù ­ÁÄÕËÉE†ÅÅ ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁÎËÉ̺(FCP

 ÑË  ÑË ÑË   ÑË   ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË  ÑË ÑË    ÑË ÈÅ  ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀÃÁ¾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾

¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªÔÉÕ¾»¹ ¡¨ ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›§£ª ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ªÔÉÕ¾»¹ ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ªËÉdžºÔË ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ªËÉdžºÔË ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™£›™ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇÄÁŹÃÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁɾÀպǻԾʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ­ÌņľÆ˹ ®ÇÅÌËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹Æ¼»Ç½ÇÈÉǻǽÆÔÂÇËÊÅ ±Ä¹Æ¼Á½ÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆ ƹÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾ ÇË Å ±Ä¹Æ¼ÁÀ¹ÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾½ÄØÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆÇË ņ Å

ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË 

ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

™£›™ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ®¨¡ ™£›™ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁŹÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®¬¯ª«¬ªžª ©œ»œ¬¨œ®¯¬œ¤­ª¡ ¤©¡©¤»

™Èȹɹ˽ÄؼÁ½É¹»ÄÁоÊÃÁÎÁÊÈÔ˹ÆÁ ÇÈɾÊÊÇ»ÒÁà ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉÆ4' +*' ºÇй˹ ÃÇÆËɼ¹ÂÃÁ ȾɾÎǽÆ ̼ÇÄÃÁ ËÉÇÂÆÁÃÁ ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ šÇÐÇÆÇÃœ§ª«†Ì† ›¾ÆËÁÄÁºÉ ºÈ ›¾ÆËÁÄÁÃÐÈ ÃÐÈ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»ÔÂºÉÌ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆

ÑË    ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªÔÉÕ¾»¹ ¡¨ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐȝ̆ ›ÔÎǽùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ­ÁÆÄØƽÁØ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÁ ¹¼ÄÌÑÃÁ›©¦©Ì†  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾  ¹¼ÄÌÑÃÁÊË  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿™¼¹À©ÌÌ†  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ†  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆  ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ ÊÆ¿  ¹½»Á¿ÃÁÐºÉ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾»Ç½¹ ¼¹À  ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ »Ç½¹ÊÆ¿ ¼¹Àкɝ̆

   ÑË    ÑË ÑË ÑË  

É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾

¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ª«ª « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ª«ª « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 83

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

84 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԠªÄÇ»¹ÃÁØ Ì†  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÔ½ÁÊÃǻԾ ÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾8"554  ¹Ë»ÇÉÔ½ÁÊÃǻԾ ÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾8"554  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ ¡ÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾ÊǾ½ÁƾÆÁØ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈĹÊËÁÃÇ»¹ØE £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ©ÇÊÊÁØ £Ä¹È¹ÆšÈÌ† £Ä¹È¹ÆšÉÌ† £Ä¹È¹ÆкÉǺɹËÆԝ̆ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂÊÍÁÄÕËÉÇÅE† £Ä¹È¹ÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £ÇÄÕϹÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂ͹ÊÇÆÁÆÔE† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ† £É¹ÆšÈ »Ç½¹š™ Ì† £É¹ÆšÈ ¼¹Àš™ Ì† £É¹Æ½ŹÆšºÃÊÈÄÇÒ¹½ÃÇ £É¹Æ¥¹¾»ÊÃǼǝ̆ £É¹ÆÈÊĹ˝̆ £É¹ÆѹÉǻǚ¨ E† £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ ¼¹À £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ »Ç½¹ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆѹÉǻǝ̆ ¹Å¾ÉÁùÆù £É¹ÆÔѹÉǻԾ £É¹ÆÔѹÉǻԾEÇË½Ç »¾ÆËÁÄÁ £É¹ÆÔѹÉǻԾ7BMUFD £É¹ÆÔѹÉǻԾ ÍÌÉÆÁËÌɹ £É¾È¾¿½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺ ¤¾ÆʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÇË¼É ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†† ¥¾Ë¹ÄÄÇÈĹÊËÁÃ7"-5&, +*' )&/$0 ¥ÌÍ˹Ì† ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì ¥ÌÍ˹Ì†Ì† ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹ؝̆

 ÑË     ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ É É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É É É †É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ É É É ÇËÉ ÇËÉ

« ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ª«ª ª«ª ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÔÉÕ¾»¹ ¡¨ ™£›™ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ª«ª ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ª«ª ªÔÉÕ¾»¹ ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ªÔÉÕ¾»¹ ¡¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


       ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË

¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø†ÊÅ ÑË ¨ÉǺùɹ½Á¹ËÇÉƹØ ÑË ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ȹÉÇÆÁËÇ»¹ØE† ¨ÉÇÃĹ½ÃÁ ȹÉÇÆÁË Ì† ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¾ÀÕº¹œ§ª«†Ì† ©¾ÀÕº¹Ì†Ì† ÑË ª¼ÇÆœ§ª«†Ì† ª¼ÇƝ̆Ì† ÑË ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ÑË ªÁÊ˾ÅԻǽÇÈÉǻǽÆÔ¾1JMTB%JTBJO 7BMUFL ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ ÑË ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ ÑË ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÑË ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½ÔºÔËǻԾ ÑË ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ ÑË «¾ÉÅÇžËɪ ÑË «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ«† † «† †  «É¹ÈÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ ÑË «ÉÇÂÆÁÃÁÊË ËÉÇÂÆÁÃÁÊË¼Ê «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E «É̺ÇÈÉǻǽ,0'6-40ÁÀƾɿÊ˹ÄÁ½»ÆÌËɾÆƾ¼Ç¼¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁØ «É̺ÇÈÉǻǽ,0'6-40ÁÀƾɿÊ˹ÄÁ½ÅÇÆ˹¿¹ËÇÈÄÁ»ÇÈÉǻǽ¹œª¥ «É̺ÇÈÉǻǽ,0'6-40ÁÀƾɿÊ˹ÄÁ½˾ÈÄǼÇÈÇĹ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ¨›®½ÄػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁº¹ÊʾÂÆÇ» «¶¦¼ÁºÃÁ½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ˾ÈÄÁÏ ¬¼ÇÄÕÆÁÝ̆ ­ÁÄÕËɼÉ̺ÇÂÇÐÁÊËÃÁ½ÄØ»Ç½Ô ¡Ë¹ÄÁØ EÇË½Ç ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÅÌ͈ ­ÁÄÕËÉŹ¼ÆÁËÍĹÆϝ̆ ­ÁÄÕËÉÔžιÆÁоÊÃÁ¾ÁŹ¼ÆÁËÆdžžιÆÁоÊÃÁ¾ ÑË ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ 

À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É É ÇË É É É É ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ

¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ª«ª « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ É É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇͽÁľÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

ª«ª Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ™£›™ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ªËÉdžºÔË šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ªÔÉÕ¾»¹ ¡¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ›§£ª ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾8*-0 §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì† §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½Ì §Ë»Ç½ÃÇÉÇËÃÁ¼ÆÌËÔÂÇÏÁÆÝ̆ §Ë»Ç½ÃÉÌËÇÁÀǼÇÏÁÆÝ̆ §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾Îǽ¨£ ȾɾÎǽ¨¶ ¨¾É¾ÎǽÔÊË

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 85

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÒÐÓÁÛ

86 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁɾÀպǻԾоÉÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁËÉ̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻǻ¹ÊÊE† ÁÅÈÇÉË ­Ä¹Æ¾ÏÌ†Ì ­Ä¹ÆÏԝ̆ ­Ä¹ÆÏԝ̆©Ì† ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’†

ÑË  ÑË  ÑË ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÉ

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªÔÉÕ¾»¹ ¡¨ ªËÉdžºÔË ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¶Æ¾É¼ÇÊ˹ƽ¹ÉË §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¬¯· ™ÉŹËÌɹɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø0WFOUSPQ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹE†ÅÅ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ¨ÇÄÁÖËÁľÆÊÑÁËÔÂ,"/†UIFSN ª¾È¹É¹ËÇÉÔÑĹŹ41307&/5 «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4"

ÑË  ÑË ÑË  

Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾  Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ª£¨¾Ë¹Ä ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ·ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØE† «É̺¹½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ"RVBUFDIÇÈË ÉÇÀÆÁϹ «É̺¹½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ'%†1-"45ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ «É̺¹½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ"RVBUFDI¨¨E -†ÅÅ «É̺¹½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ¨§¤¡«©§¦¨¨E -†ÅÅ «É̺¹½ÄØÇËÇÈľÆÁØ8&'" À¾Ä¾Æ¹Ø œ¾ÉŹÆÁØ ¹ÉÅÁÉÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ «É̺¹ÁÀÊÑÁËǼÇÈÇÄÁÖËÁľƹ ƹ½»Á¿Æ¹Ø¼ÁÄÕÀ¹3&)"6 œ¾ÉŹÆÁØ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ E  «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø7BMQFY «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÈɾÊʆÍÁËÁƼ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE†™£›™†ÈĹÊËÁà «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1*-4" «ÌÉÏÁØ ÍÁËÁƼÁ «©¬š™ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1*-4" ÍÁËÁƼÁ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØE† ÁÅÈÇÉË «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø оÉÆ¹Ø ÈÁËÕ¾»¹ØE  Á˽ «É̺¹ ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇÅE† «É̺ÆÔÂÌ˾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ÇÉÁľÃÊ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «É̺ÔÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂǺÇÄÇÐþ EÅņÅÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ÊɹÊËÉ̺ÇŝÄÁƹÈÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃE «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾE  «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ

  ÈÅ ÈÅ ÈÅ   ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ   ÈÅ ÈÅ ÑË  Å

ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

›§£ª ›§£ª ›§£ª ™£›™ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ™Ã»¹ÈĹÊË ªËÉdžºÔË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ™£›™ ™£›™ ªÔÉÕ¾»¹ ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ™£›™ ¦ª« ª£¨¾Ë¹Ä ™Ã»¹ÈĹÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÌÇ˽ÇÅÅ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾƾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ÍÁËÁƼÁ&LPQMBTUJL °¾ÎÁØ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ ÊžËɹ¿ÇÅ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½

  ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹

¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† ††


«É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½† «É̺ÔÈɾ½ÔÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÈÇÄÁÖËǺÇÄÇÐþEÅņÅÅ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁ½ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô ¡Ë¹ÄÁØ E  ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô7BMQFY ­ÁËÁƼÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   ­ÁËÁƼÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE†™£›™†ÈĹÊËÁÃ

  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ª£¨¾Ë¹Ä ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™£›™ ™£›™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª®ª«§¡©¤¡¤Ÿª¬»³¡¡žª ª­©œ¢¡©¤¡ /&8º¹ÃÁ œ™¤ž™ žźɹÆÆÔ¾ÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ /&8À¹»¾ÊÔ œ™¤ž™ ˾ÈÄǻԾ /&8˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉ œ™¤ž™ƹÄ׺ÔλÁ½¹ÎËÇÈÄÁ»¹ ™»ËÇŹËÁù½ÄØƹÊÇÊÇ»»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØXXXPWLSV ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø%"/'04 š¹ÃÁžźɹÆÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ †Ä š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄÕɹ½Á¹ËÇÉÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ  ›Ç½Çƹ¼ÉÈÉÇËÇÐÆÖľÃËÉ6OJUIFSNÇËÃ›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»ÈÉÇË ƹÃÇÈÖľÃ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÈÉÇËÇÐÆÔ¾ #04$)†+6/,&34 œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÖľÃËÉǻǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾/*#& ±»¾ÏÁØ Ç˽ÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÃÇÊ»¾ÆÆǼÇƹ¼É¾»¹/*#& ±»¾ÏÁØ Ç˽ÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁƹÃÇÈÁËÖľÃËÉ/*#& ±»¾ÏÁØ Ç˽ÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾ÖľÃËɶ»¹Æ ©ÇÊÊÁØ Ç˽ÇÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ™ÉÁÊËÇÆXXXPWLSV

   ÑË ÑË   ÑË    ÑË  ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ 

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÈĹÊË ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ šÇɾ «¨­ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÖľÃËÉÁÐƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾"3*450/†Ä ÊÃÁ½Ã¹ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾«¾ÉžÃ栀 ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ™ÉÁÊËÇƆÄÁËÉÇ» ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔ¼¹Àǻԧ™ ¡ª†ÛË ›Ç½ÇÊоËÐÁꛣ† ›œ†ÌÆÁ»¾ÉÊû¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁꜛ† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁê®›† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EDÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†Eª£› ª£›œÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EËÌɺÁÆÆÔ¾›«® ›«œ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ œÁ½ÉǹÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾#FSFUUB #VEFSVT œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾3JFMMP (JFSTDIXXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMPXXXPWLSV œÉÌÈȹº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÇËĹ ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV  ¹»¾Ê¹˾ÈÄÇ»¹Ø#BMMV «ÉÇÈÁÃÁ½ÉXXXLMJNBUSV  ¹»¾ÊÔ»ÇÀ†Ë¾È #BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË  ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ  ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ»§ÅÊþƹXXXLMJNBUSV £Ä¹È¹ÆÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ œ¾ÉŹÆÁØ º¹É º¹É º¹É £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÐ̼ÌÆÆÔÅɹ½Á¹ËÇɹÅ £ÇÆ»¾ÃËÇÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ»ÈÇÄ º¹ÊʾÂÆÔ ͹ʹ½Ô.PIMFOIPGG œ¾ÉŹÆÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔ£ª£©ÇÊÊÁØ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃË #"--6 /PJSPU&MFDUSPMVY &EJTTPO «¾ÈÄÇÍÇÆšÉÁÀ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ † Ã›Ë œ¾ÉŹÆÁØXXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔ ÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ǺǼɾ»¹Ë¾ÄÁ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV £ÇÆ˾ÂƾÉÔÅÇÉÊÃÁ¾†ÍÌË †ÍÌË)JHI$VCF †ÍÌË0QFO5PQ ÁÅÈÇÉË 

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË       ÑË    ÑË   

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ½¾Ñ¾»Ç  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ

¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÈĹÊË ›§£ª ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ œ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ™Ã¹½¾ÅÁØÃÄÁŹ˹ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË šÇɾ «¨­

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 87

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

รŽร’รŽรร‹ร…รรˆร… รˆ รƒรŽรรŸร—ร…ร… ร‚รŽร„รŽร‘รร€รร†ร…รรˆร…

88 | รŽรรŽรร“ร„รŽร‚ร€รรˆร… รˆ รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› ร„ร‹รŸ รˆรร†ร…รร…รรร›ร• ร‘รˆร‘ร’ร…รŒ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #14 (510) 12.04.10 ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ร‡ยปร”ร‚ย†รƒร‡ร†ร‹รŒร‰ร†ร”ร‚#"9*.BJOJ ยกร‹ยนร„รร˜ รƒย›ร‹ร‡ร‹ร‡รˆร„ ยœย›ยช ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ร‡ยปร”ร‚'POEJUBM ยกร‹ยนร„รร˜ รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร” ยฃร‡ร‹ร„ร” ยฃร‡ร‹ร„ร”#6%&364 ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ 4*.& ยกร‹ยนร„รร˜ %",0/ ยฐยพรŽรร˜ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยปยนรƒรŒรŒร…ย†ยปร‡ยฝร‡ยผร‰ยพร‚ร†ร”ยพ ยผยนร€ยฝรร€#0045&3 ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ ย† ยœรƒยนร„รยนรŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร†ยนรŠร‹ยพร†,JUVSBNJ ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ 8PSEย† ร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร†ยนรŠร‹ยพร†7JFTTNBOOย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพ%"&800ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‰ยพร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพ&MFLUSPMVY ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†,JUVSBNJ ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ ,4+(ย†3 ร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•%"&800ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‰ยพร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•7JFTTNBOOย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•'&330-*ย†รƒย›ร‹ ยกร‹ยนร„รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร†ยนรˆร‡ร„7BJMMBOUย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร†ยนรŠร‹ยพร†7BJMMBOUย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#"9*ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพรร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ยพร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ รŠรƒรยฝรƒยน ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#FSFUUB #VEFSVT ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#04$)ย†+6/,&34 #6%&364 ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ&MFDUSPMVY ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยถยปยนร† ยฃร‡ร‹ร„ร”ยฝรร€ร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†,JUVSBNJ ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ 5VSCPย†3 ร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ 

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‘ร‹        รŠรˆยพรรยพร†ยน  

 ร‡ร‹ร‰  ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร    ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร

ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ย™รƒยปยนรˆร„ยนรŠร‹ ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ย™รƒยปยนรŠรรŠร‹ยพร… ยฏยพร†ร‹ร‰ยผยนร€รŠยพร‰ยปรรŠ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚รƒร„รร…ยนร‹ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยœยนร€รŠยพร‰ยปรรŠ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃร‡ร‹ร„ร”ยฝรร€ยพร„ร• #6%&364 ยฃร‡ร‹ร„ร”ร†ยนร‡ร‹ร‰ยนยบร‡ร‹รƒยพ&OFSHZ-PHJDย†รƒย›ร‹ ยชยฑย™ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยฝร‰ร‡ยปยนรŒยผร‡ร„ร•ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ยฃย™ยฉย™ยฃย™ยฆ ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”รˆยนร‰ร‡ยปร”ยพยผยนร€ยฝรร€#0045&3 ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ ร‡ร‹ ยฝร‡ร‹รˆยนร‰ยนรยนรŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ#6%&364 ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ%BLPOย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ7*"%364ย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„1SPUFSN ,PTQFM ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ย†รƒย›ร‹รŠร‹ยพร‰ร…ร‡รŠร‹รรรร‰รƒรŒร„ร†ยนรŠร‡รŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ%BLPOย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ,041&-ย†รƒย›ร‹ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยฝร„ร˜ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ยถยปยนร† ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร‡ร‹ ยฝร‡รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยถยฃยงย†รƒย›ร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร” ยผร‡ร‰ยพร„รƒรร‡ร‹ยพรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร”ยพ รร…รˆร‡ร‰ร‹ร†ร”ยพ ยฅยนร†ร‡ร…ยพร‹ร‰ร”ย†ยฅยจยน ร‹ยพร‰ร…ร‡ร…ยพร‹ร‰ร” ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยฆยนรŠร‡รŠรรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ย† ย† ย† ย†6/*16.1 ยฆยนรŠร‡รŠรรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚7PSUFY);ย† ย† ยœยพร‰ร… รŠรƒร‡ร…รˆร„รŠร‡ยพยฝรร† ยฆยนรŠร‡รŠรรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ยฝร„ร˜ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยฆยนรŠร‡รŠร”%"# ,4# 8JSCFM (&/&3"-1VNQ ร‡ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร”รŽยฝร‡รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”รŽ ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ร”ยพยฝร„ร˜รรรŠร‹ร‡ร‚รยผร‰ร˜ร€ร†ร‡ร‚ยปร‡ยฝร” ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ร”ยพ รยพรƒยนร„ร•ร†ร”ยพXXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รŠรƒยปยนยฟรร†ร†ร”ยพ42 (SVOEGPT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รŠรƒยปยนยฟรร†ร†ร”ยพ46#-*/& ยกร‹ยนร„รร˜ XXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพยปยนรŠรŠ (SVOEGPT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยงยบร‡ยผร‰ยพยปร‹ร‰รŒยบ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝ รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜ รƒร‰ร‡ยปยพร„ร• ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร‡ยป ยงยบร‡ยผร‰ยพยปร‹ร‰รŒยบ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร รƒร‰ร‡ยปยพร„ร• ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร‡ยป ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพร‡ร‹ ยฝร‡ รƒย›ร‹ ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพรˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ4BVOSBJO ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพยซยพรˆร„ร‡รร‡ร† 'SJDP *1 รร†ยนยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ยพ

        ร‘ร‹ ร‘ร‹      

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรƒรยฝรƒยน ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยœยนร€รŠยพร‰ยปรรŠ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยถรƒรŠรˆยพยฝรรรร˜ย† ยถยฃยชย†ยชยกยš ยซยฏ ยงยงยง ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ย™รƒยปยนรˆร„ยนรŠร‹ ย™รƒยปยนรŠรรŠร‹ยพร… ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยซยพรˆร„ร‡ร–ร†ยพร‰ยผร‡รƒร‡ร…รˆร„ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ยงยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพยผยนร‰ยนร†ร‹รร‚ร†ร‡ยพรรŠยพร‰ยปรรŠร†ร‡ยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยจร‡ยฝยปร‡ยฝรƒยนยผยนร€ร‡ยปยนร˜ยผรยบรƒยนร˜,0'6-40รร€ร†ยพร‰ยฟรŠร‹ยนร„รยฝยผยนร€ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยจร‡ยฝยปร‡ยฝรƒยนยฝยผยนร€รƒร‡ร‹ร„ร‡ยปร†ยพร‰ยฟรŠร‹ยนร„ร•&NJGMFY ยกร‹ยนร„รร˜ ร‡รˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รร5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝยปร„ยนยฟร†รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รร5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝยปรŒรŽยฟรร„ร•ร†ร”ร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รร5IFSNPรŠรˆร‡ยฝยนยปร„ยพร†รยพร…ร–ร„รˆร‡ร„ยพร‚ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ร„ยพร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรรˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรรˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ ยฑยปยพรรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚%FWJ ยยนร†รร˜ 

  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹

 รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ยงร…รŠรƒยผร‡ร‰ยผยนร€ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยชยซยฉยงยขยยงยฅ ยจร‡ยซร‡ร„รƒร‡ยปยนร˜รƒร‡ร…รˆ ย™รƒยปยนรˆร„ยนรŠร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ3BVDIFNʽ¹ËÐÁÃÇÅ»ÇÀ½Ìι ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ3BVDIFNʽ¹ËÐÁÃÇÅÈÇĹ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ3BVDIFNʹÅÇɾ¼ÌÄÁÉ̾ÅÔ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ3BVDIFN ¹ÆËÁǺľ½ÁƾÆÁ¾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÁ»Ç½ØÆÇÂ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÈľÆÇÐÆÔÂÈǽĹÅÁƹË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÈľÆÇÐÆÔÂÈǽÊËØ¿ÃÌ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÈľÆÇÐÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ«¾ÈÄÇÄ×ÃÊ ©ÇÊÊÁØ †ÇÈËÇ»ÁùÅÊȾÏϾÆÔ ¨ÇÄÖľÃËÉÁоÊÃÁ«ž¨¤§¤·£ª»¹ÊÊXXXPWLSV ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ÊÁÊ˾ŻǽdžÁ¼¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¨ÌÑÃÁ½ÁÀ ¼¹À ÖÄ˾ÈÄǻԾ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ÁÅÈÇÉË ©ÇÊÊÁØ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇɺÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ#3&&;& 5*"/36/3"%*"503 ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ307"-¹Ä×Å ©¹½Á¹ËÇÉÔ30:"- §ÈËÁŹÄ¹Ä×Å ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁƾ»Ô¾7&,503-69 ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾(-0#"-709 .*9 ,-"44 ¡Ë¹ÄÁØ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾,0//&3 §™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾Ä׺ÔÎŹÉÇà ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾«ž©¥™¤† ©ÇÊÊÁØ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½Ã¹ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ©¹½Á¹ËÇÉÔ¡½¾¹ÄÃÇÅÍÇÉË ©¹½Á¹ËÇÉÔÇËÇÈľÆÁعÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¾½ÌÃËÇɽ¹»Ä¾ÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉÔÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉƹÈɆØ©¾Ê¹Æ˹½Äؼ¹ÀÃÇËÄÇ» »ÔÎÅÇÒ ›Ë ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ªÐ¾ËÐÁü¹ÀǻԪœš¥†š¾Ë¹Éž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä†ľË ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½Ôª›†¥¾Ë¾É ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†( #,†(„¶¤µª«ž©” ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†(«†›£†(«Ê˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ„¶¤µª«ž©” «¾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄÕ¦ÁÃǼ¾ÄՆ «¾ÈÄÔÂÈÇÄ£¹º¾ÄÕƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÆÔÂ%&7* ¹ÆÁØ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉ*.*5½ÄØÖÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 «¶¦Ô»Ç½ØÆÔ¾Ç˽ÇÛË «¶¦Ô»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÇË ½ÇÛË ¬Ê˹ÆÇ»ÃÁÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËØ¿ÆÔ¾ÊɾÃÌȾɹÏÁ¾Â˾ÈĹ%BOWFOU 754 ¬ÊËÉÇÂÊË»¹¼ÇɾÄÇÐÆÔ¾,JUVSBNJƹÈÉÁÉǽÆÇż¹À¾Á½ÁÀËÇÈÄÁ»¾ ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½ÔXXXPWLSV ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊXXXPWLSV ¶ÄùÄÇÉÁ;ÉÔÇ˽ÇÛË ¶ÄÃÇÆ»¾ÃËÇÉƹÊ˾ÆÆÔÂÇË ½ÇÛË ¶ÄÃÇËÄÔ«¶¦Ç»Ô¾Ç˽ÇÛË ¶Ä¾ÃËÉÇÃÇÆ»¾ÃËÇÉÔ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÃÇÅÈÄ ûÅ  ÑË               ʾà ʾÃÏÁØ ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË ʾÃÏÁØ   ÑË   ÑË À»ÇÆÁ˾ ÑË ÑË Ä      

É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É ÆÁÀùØ ÇËÉ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÃÌÈÄ× À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÈÉǽ¹Å ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ   À»ÇÆÁ˾

ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ª«©§¢§¥ ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù šÇɾ «¨­ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ,-*."5 ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ªËÉdžºÔË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ›§£ª ™Ã»¹ÊÁÊ˾Å ¬ËÃÁƹ °¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¬ËÃÁƹ °¨ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÈĹÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÇÄÁŹÃÊ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ™Ã»¹ÈĹÊË ©§ ž«£™¨¤·ª ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ šÇɾ «¨­ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­œ¯©·œ­­¡¥©·œ¦žœ®¡±©ª§ªŸ¤¤ /&8™Ã»¹ÅÁÉ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØÈÉ̽ǻ /&8™Ã»¹ÅÁÉ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» /&8™Ã»¹ÅÁÉš¹ÊʾÂÆÔÁÀÃÇÆÈÇÄÁÖÊ˾ɹ /&8™Ã»¹ÅÁÉš¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ йÑÁÈÉ̽ǻ

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÀÓÍÛ. ÁÀÑÑÅÉÍÛ. ÀÊÂÀÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 89

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÀÓÍÛ. ÁÀÑÑÅÉÍÛ. ÀÊÂÀÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

90 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 /&8™Ã»¹ÅÁÉ ¹ÃĹ½ÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈĹÊËÁà ƾɿÊ˹ÄÕ /&8™Ã»¹ÅÁɧºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»»¹ÊÊ ¡ÊȹÆÁØ £¹Æ¹½¹ /&8™Ã»¹ÅÁɧʻ¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾ Ê»¾ËǽÁǽÆǾ /&8™Ã»¹ÅÁɨÄÁËùÅÇÀ¹ÁÐƹØ ¡ÊȹÆÁØ °¾ÎÁØ /&8™Ã»¹ÅÁÉ­ÇÆ˹ÆÆÔ¾ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ ÍÇÆ˹ÆÔ½Äؽ¹Ð ÃÇË˾½¿¾Â

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

/&8™Ã»¹ÅÁÉ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄعËËɹÃÏÁÇÆÇ» /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁ»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ Èǽ»Ç½ÆǾÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÎÁÅɾ¹¼¾ÆËÔ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ†¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆƹØ»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ š¹ÊʾÂƽÄؽ¹ÐÁ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ £¹Æ¹½¹ ÊǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ £¹Æ¹½¹ †ÊȾÏϾÆÔ½ÄØÅÇÆ˹¿ÆÁÃÇ» š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ ùÈÁ˹ÄÕÆÔ¾§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ» ¾ÅÃÇÊ˾ ʾÈËÁÃÇ»ÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¤Á»Æ¾»ÃÁÁ¿ÁÉÇÌÄÇ»Á˾ÄÁ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻ4JLB ¥ÁÆÁ†º¹ÊʾÂÆÔ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ÆÔ¾ÊǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»

          ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

™Ã»¹¥ÁÉ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ «›ª ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà «›ª ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»XXXPWLSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÁÄÕËɹÏÁØ Èǽʻ¾Ëù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ» œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ôº¹ÊʾÂƹ œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƹÊÇÊÆdžÍÁÄÕËÉÇ»¹ÄÕÆǾ œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÉ¹ºÇËùÁÌÎǽÀ¹»Ç½Ç®ÁÅÈɾȹɹËÔš¹ÊʾÂÆÔÁÈÉ̽Ô §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ ÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ˾ÈÄÇ»ÔÎÌÀÄÇ» §ÐÁÊËùºÔËÇ»ÔÎÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÊËÇÃÇ» ¨Ä¾Æù¨›®½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¨É¾È¹É¹ËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄػǽԻº¹ÊʾÂƾ ÈÉ̽Ì ¨Éǽ¹¿¹ÎÁÅÁоÊÃÁÎɾ¹¼¾ÆËÇ»½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô»º¹ÊʾÂƾ ©¾¹¼¾ÆËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç ªÁÊ˾ÅÔºÁÇÄǼÁоÊÃÇÂÇÐÁÊËÃÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØŹ˾ÉÁ¹ÄÇÅ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽǪ «ÉÌºÔ ÍÁËÁƼÁ ¹ÉŹËÌɹÁÀ¨›®EÇ˽ÇÅÅ ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÁËÁƼÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ†ËÉ̺¹¨›® ­ÇÆ˹ÆÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ ­ÇÆ˹ÆÔ ƹʹ½ÃÁ ƹÊÇÊÔ ÍÁÄÕËÉÔ Èǽʻ¾Ëù Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ­ÇÆ˹ÆÔ ÍÇÆ˹ÆÆÔ¾ÃÇÅÈľÃËÔÊƹʹ½Ã¹ÅÁÁÈǽʻ¾ËÃÇÂ

ûÅ             ûÅ    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥¹Æ¼¹À¾Ø ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà «›ª ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà «›ª ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà «›ª «›ª ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø «›ª ¡»¹Æ†£ÌȹĹ «›ª ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ©¬ª™¬¦™ ¦ª« ¨ÇÄÁŹÃÊ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††


®ÁÅÈɾȹɹËÔ½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¹Ñ¹º¹ÊʾÂƹÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¨ÇÄÁŹÃÊ ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† ††

ž¡©®¤§»²¤»¤¦ª© ¤²¤ª©¤¬ªžœ©¤¡ /&8̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι œ™¤ž™ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ÁºÔËǻԾ ›¾Æ˹»ËÇŹËÁùXXXPWLSV ›¾ÆËɾѾËÃÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽÔXXXPWLSV ›¾ÆËÌÊ˹ÆǻùÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËؿƹØ»¹ÊÊXXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ%PTQFM )"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ4)6'5 ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ4ZTUFN"JS 7FOUSFY ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔºÔËǻԾ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ¼¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ ÃÉÔÑÆÔ¾ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÇÃÇÆÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ &-*$&/5 ¡Ë¹ÄÁØ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ Çʾ»Ô¾Á½É ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔʽ»Á¼¹Ë¾Ä¾ÅÆÁÀÃǼÇƹÈÉØ¿¾ÆÁØ › ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ›¾ÆËÁÄØÏÁغ¹ÊʾÂÆÇ»ÁʹÌÆ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ»º¹ÊʾÂƹÎÁʹÌƹΠÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι ›¾ÆËÁÄØÏÁØû¹ÉËÁÉÆ¹Ø Å¹Ä¹Ø ÈÉÇÅ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË

  ÑË  ÑË  ÑË ÑË  

½Ç¼Ç»ÇÉ  ÊÃÁ½Ã¹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½Ã¹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¥ÁľÆ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØÇËÈÉǾÃ˹½ÇÅÇÆ˹¿¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÇÊ˹»Ã¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÈÉǾÃË ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ ›ÇÀ½ÌÎǻǽ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô ½ÄÁƹ†Å E†ÅÅ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ »¾ÆËÁÄØÏÁØ ¹ÊÈÁɹÏÁØ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ƹÀ¹Ã¹À ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ"-E† Å §ÈË ÉÇÀÆÁϹ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ›ÔÎǽ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ »¾ÉÏÔɾ»ÁÀÁÇÆÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÁÍÍÌÀÇÉÔ ¹Æ¾ÅÇÊ˹ËÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ £¹Æ¹ÄÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾¨›® ÈÄÇÊÃÁ¾ ÃÉ̼ÄÔ¾ ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"*,*/ ,&/5"546¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,FOUBUTV 1BOBTPOJD )VBMJOHÁ½É

  ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ªÁÄÕÆؼÁÆ ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¥ÁľÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ª¹Å¹ÉÁÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¥ÁľÆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥ÁľÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË

†† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*%&"»¹ÊÊXXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*456#*4)*&-&$53*$»¹ÊÊXXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ1BOBTPOJD .JUTVCJTIJ&MFDUSJD %BJLJO 7FOUFSSB ¼¹É¼Ç½¹ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÄ׺Ծ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄ&MFLUPSMVY ÁÇÆÁÀ¹ÏÁب¬ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 ¤×ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ» ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»737ÁÅÌÄÕËÁÀÇƹÄÕÆÔÎÊÁÊ˾Å ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ

    ÑË   

 À»ÇÆÁ˾ Ìƹʽ¾Ñ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ,-*."5 ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ «›ª «›ª ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÂÅÍÒÈËßÖÈß È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 91

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ

92 | ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ÖĽÈÄÇÊÃÁÎÁÃÉ̼ÄÔΨ›®ùƹÄ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»˾ÎÆÁоÊÃǾ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ˾ÎÆÁоÊÃǾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ0B[JT $BMJEPS4VQFS 1PMP ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØϺÔË›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ºÇľ¾»Á½Ç» ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏž˹Ä ÇÏÁÆÃÇ» Ï»¾ËÆÔ¾ ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠΠÇÈËÉÇÀÆ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ªÁÊ˾ÅÔ¹ÊÈÁɹÏÁÁ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¶ÃÇÍÇÄÊÃľ¾»ÔÅÊÄǾÅ

  ÑË ÑË ÑË ÑË   ûÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ ÊÃÁ½Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ

¨ÇÄÁŹÃÊ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÆÇƆ§ÅÊà ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ª§ËÁÇ †† †† †† ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ©§ ž«£™¨¤·ª  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ÁÇĹƽ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ª§ËÁÇ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† ™ÈɾÄÇ» ¡¨ ™ÈɾÄÇ» ¡¨ ™ÈɾÄÇ» ¡¨ †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ™Æ˹ɹ¦Êà ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††††

¹§¡¦®¬ª®¡±©¤¦œ ª­ž¡®¤®¡§¸©·¡«¬¤ª¬· £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ×ÅÁÆĹÅÈ ¤¹Åȹ(&Ê»¾Ð¹ÈÉÇÀɹÐƹØ8&  ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆ¹Ø ©¤ ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ›Ë›Ë†ÏÇÃÇÄÕ&¼Ç½¼¹É©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ›Ë›Ë†ÏÇÃÇÄÕ&¼Ç½¼¹É©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ›Ë›Ë†ÏÇÃÇÄÕ&¼Ç½¼¹É©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹئ™›¡œ™«§©»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾Æ7†7 ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆ1IJMJQT 4JMWBOJB ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁƾÊÏ1)*-*148†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØ1)*-*14ÇË8½Ç8 ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨š8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨šÊɾÑ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧 ¤ª¨ ¤¨¨Î ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈǽĹÅÈÌƹùÄÁ»¹ÆÁت¹Ìƹ ©ÇÆ½Ç ®ÉÌÊ˹ÄÕ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1 1IJMJQT ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾½ÌÄÁÏÔÁÈÇžҾÆÁ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾3† 3† 3† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾Èǽ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈÌ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¹ÆËÁ»¹Æ½¹ÄÕÆÔ Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ ©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁùÉÆÁÀÇ»¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

   ÑË    ÑË    ÑË  ÑË ÑË 

 É É É É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É 

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¹§¡¦®¬ª¯­®œ©ªžª³©·¡¤£ ¡§¤» ™»ËÇŹË½Á ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ¥¹ËǻǾÀÇÄÇËÇ ¹Ä×ÅÁÆÁ ¿¾Å†Ê¾É -FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇÅ EÅÅ Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř  »ÇÆÃÁ(/4† ¼ÇƼº»ÌÎËÇƹÄÕÆÔšÁņºÇÅ ¨ÇÄÕѹ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä ÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä ÎÅņÎ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÁÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄÎ51MBTU N £¹º¾ÄՆùƹĻʾÎɹÀžÉÇ» £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ÅÅû œ¾ÉŹÆÁØ £ÆÇÈÃÁÀ»ÇÆù™† † ›Á˾ºÊà £ÇÄǽùÃľÅÅƹØÅÅ™ £ÇÉǺùÇË»¾Ë»Ç̺ÉÔÀ¼£§™ÊÃÇÆËÉœÉÌÈÈÇ £ÇÉǺùɹÊÈɾ½º¾Ä¹ØÊÈÅÅ

  ÑË ÑË  ÑË  Å Å Å ÑË ÑË   Å Å Å    

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É


£ÇÉǺùɹÊÈɾ½ÇȺ¾Ä¹Ø†ÉÇ¿ÃÇ»¹Ø £ÇÉǺùÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƪ¥ ÊÁÆØØ œÌÊÁ £ÇÉǺÃÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»ÃÁÉÈÁÐ º¾ËÇÆ œ£¤ £ÇÉǺÃÁɹÊȹØÐÆÔ¾½ÄØÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¾È¾¿†ÃÄÁÈʹ½ÄØËÉ̺¨›® E ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇË™½Ç™ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1 ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ (64*&-&$53*, ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ 130%"9 ›¾Æ¼ÉÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF #5*$*/0 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ Ê»¾ËÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ˾ľÍÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁ ºÇÄÕѹØÏ»¾Ë¼¹ÅŹ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÎÁ†ÎžÊË-FHSBOE ªÈÁɹÄÁ½ÄØÖÄÃÇÆÍÇÉÇ㶆 £¶† £¶† ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ,44 ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ Í ÁƽÌÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ «É̺¹¿¾ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø EÅÅ ÅÅ ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ .",&- «ÌÉÏÁØ ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬Ê˹ÆǻùÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹ØÀ¹ÒÁËƹØ ¶§¬ Ç˽ÇÛË ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÁËÔ ÇËì § ²ÁËÔ ÈĹÊËÁà ž˹ÄÄ ²ÁËÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ¶ÄÃÇÆÍÇÉÃÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ºÔËǻԾ

 ÑË ÑË       ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË Å ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË 

 É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

| ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | 93

¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ©§ ž«£™¨¤·ª «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ

†† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ™£›™ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶ËÁʆʾɻÁÊ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ©§ ž«£™¨¤·ª

†† †† †† †† †† ††

ÊÀÁÅËÜ. ÏÐÎÂÎÄ. ÈÇÎËßÖÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊоËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ £ÇÉǺù»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ¨ÇÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾˾ÈÄÔ¾ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò¾ÄÃÇÂE† «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%ÅņÅÅ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùØ%†ÅÅ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¹»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁØ ƹÀ¹Ã¹À ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½»ÊËɹÁ»²©›†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËɹÊÈɾ½ƹ»¾ÊÆDz©¦†À ž˹ÄÄ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ ²ÁËÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨† »Ä¹¼ÇÀ¹Ò ÎÎ

   ÑË ÑË            

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇË É ƹÀ¹Ã¹À ½¾Ñ¾»Ç ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

¦œ¡§¸«¬ªžª ¤£ª§»²¤» ™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿¾ÄËdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ

 

 À»ÇÆÁ˾

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¹§¡¦®¬ª¨ª©®œ¢©·¡¤£ ¡§¤»


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

94 | ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.ÎʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄÕ/:.ÎʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î ʹÅÇÀ¹ËÌι×ÒÁÂ/&9"/4 £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹Ë £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF ÊȾÏÁ¹ÄÕƹؼ¹É¹ÆËÁØ £¹º¾ÄÕ651".1ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ £œ £¹º¾ÄÕ››œ ¨¬¦¨ ¨›† £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ£ª¨›  £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ£ª¨›œ  £¹º¾ÄÕƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÆԝ¹ÆÁØ%&7* £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£††™ £¹º¾ÄÕ©£† †™ 4"5† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÇËνÇÎ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà ¦¹ºÁ»Ã¹¼É¹ÍľÃÊ ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ››œÎ ¨Éǻǽ››œÎ ¨Éǻǽ¨›ªÎ ¨Éǻǽ¨›ª ¨¬¦¨ ¨¬œ¦¨ ±››¨ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨ÉǽÌÃÏÁØùº¾ÄÕƹØ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª«¶­† ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ª«¶­ ª­ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉù™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «É̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁ ¼ÇÍɹ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË­†ÃÉ̼ ÄÁÊË »ËÌÄù ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ

   Å Å  Å Å          Å Å Å Å Å Å Å Å  ü ü ü ü Å Å Å Å Å Å Å Å ü  ü   ü 

ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ É ½¾Ñ¾»Ç É À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ   ÆÁÀùØ 

©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ª§ËÁÇ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ©§ ž«£™¨¤·ª ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ©§ ž«£™¨¤·ª ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ª§ËÁÇ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ª§ËÁÇ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ™¤ž™ ª§ËÁÇ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ªªª¬¯ ªžœ©¤¡ /&8ÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ ™»ËÇŹËÔ ½Á͹»ËÇŹËÔ ¬ § ÖÄÒÁËÔ ›ÇÀ½ÌÎÇÇÐÁÊËÁ˾ÄÕ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÕ7FOUB œ¾ÉŹÆÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›® ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨ †›© ¶Ä¾ÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ™š¨†›©

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾


| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 95

®¡±©¤¦œªª¬¯ ªžœ©¤¡¤©­®¬¯¨¡©® ­®¬ª¤®¡§¸©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ª¬ª¢©œ»®¡±©¤¦œ­«¡²®¡±©¤¦œ "#4ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ÈǼÉÌÀÐÁÃÁ ËØ¿¾ÄÔ¾ʹÅÇÊ»¹ÄÔ »Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ÅÌÊÇɹ /&8º¾ËÇÆÇɹÊË»ÇÉÇÊžÊÁ˾ÄÁ œ™¤ž™ /&8»ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ œ™¤ž™ œÁ½ÉÇËÇÄù˾ÄÁ ÃɹÆǻԾËÇÉÅÇÀ¹  ¹ÈйÊËÁÃÃɹƹź¹Ñ¾ÆÆÔÅ ÅÇÊËÇ»ÔÅ ÃÇÀÄÇ»ÔÅ ¹»ËÇÃɹƹÅ  ¹ÈйÊËÁÃÊȾÏ˾ÎÆÁþ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¥ÁÆÁ†ËɹÃËÇÉ®«† ©¾½ÌÃËÇÉÔ ÅÇËÇɆɾ½ÌÃËÇÉÔ

    ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™šªªËÉÇ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¬ª¨·´§¡©©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡­®œ©¦¤£œ«³œ­®¤¦ª¨«§¡¦®¯ºµ¤¡ œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü œ¹Àº¹ÄÄÇÆÆÔÂÊ¿Á¿¾ÆÆÔ Ä ü §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾¼¹ÀǻǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ ¨ÁÄÇɹŹľÆËÇÐƹØ„«¹Â¼¹” ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÛË ¨ÁÄÇɹŹľÆËÇÐƹØ„«¹Â¼¹” ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÛË ¨ÁÄÔľÆËÇÐÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ªË¹ÆÃÁ½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹žº¾ÄÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¹ÆÃÁľÆËÇÐÆÇÈÁÄÕÆÔ¾ÈÇž˹ÄÄÌ ªË¹ÆÇÃÍÇÉŹËÆdžɹÊÃÉǾÐÆÔÂ

         Å À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

        ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ

§ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À §ÅÊüÇɼ¹À œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÈÉÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªËÉǼɹ½ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨©§¥™©¥™«¬©™ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅÅ›ª£¥ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ›Ç½ÇÊоËÐÁꛣ† ›œ†ÌÆÁ»¾ÉÊû¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁꜛ† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁê®›† ¥ž«ž©û¹ÉËÁÉÆÔ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EDÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†Eª£› ª£›œÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EËÌɺÁÆÆÔ¾›«® ›«œ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE†EÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎǽÇÅ;FOOFS œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁª£š ª›£ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁª£š ª›£ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁ ª£š ª›£ £¡¨ £ÇÅÈľÃÊÔ¼¹ÀǻԾƹº¹À¾ÊоËÐÁÃÇ»ªœ†¥« 37( #,†(†#,†( ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ƹÈÇÉÇžÉÔ ÊоËÐÁÃÁ¼¹À¹ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾˾ÎÆÁоÊÃǾ ɾÅÇÆË ÈÇ»¾ÉùÈÉÁºÇÉÇ»Ìо˹ ƹÀ¹Ã¹À ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾):%3045" ·£ÇÉ¾Ø ©¾¼ÌÄØËÇÉ˾ÅȾɹËÌÉÔ»Ç½Ô ¿Á½ÃÇÊËÆÇ£ÇɹÄÄ©«›Ÿ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹ªœ£†( ¼›ÇÉÇƾ¿ ªÐ¾ËÐÁü¹ÀǻԪœš¥†š¾Ë¹Éž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹ÄľË ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†( †#,†(„¶¤µª«ž©” ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹ÀǻԾ#,†(«†›£†(«Ê˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ„¶¤µª«ž©” «¾ÉÅÇžËÉÔ «¾ÉÅÇžËÉÔ¿Á½ÃÇÊËÆÔ¾

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË 

­žœ¬ª³©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§· /&8ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ œ™¤ž™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺ † »ÇÀŹɾƽ¹ œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈÇÄ̹»ËÇŹ˹Å «›J œ¾ÉŹÆÁØ œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾«¡œ ŸÁ½ÃÇÊËÁ¹ÆËÁÈÉÁ¼¹ÉÆÔ¾ ȹÊËÔÁÊÈɾÁÈÉÇËÁ»ºÉÔÀ¼

  

½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ ¨ÇÄÁŹÃÊ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¤«¤œ


ÍÀÑÎÑÛ

96 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¡Æ»¾ÉËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP ¦¾ÇÆ&4"# £¹º¾ÄÕ£œY Î £É̼ÁÀ¹ÐÁÊËÆÔ¾ ÇËɾÀÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾ ľȾÊËÃǻԾ ¥¾ÄÃÁÁŹÉþÉÔÈÇž˹ÄÄÌ Ê˾ÃÄÌ ÈĹÊËÁÃÌ ¦¹Ê¹½ÃÁƹÊ»¹ÉÇÐÆÔ¹Èȹɹ˽ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØ«¡œÊ»¹ÉÃÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ¨Ä¹ÀŹËÉÇÆÔÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈĹÀŹËÉÇƹÅ ¨ÇÄ̹»ËÇŹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP&4"# ¨Ä¹ÀŹ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹØÈÇƾɿ¹»Á¹Ä×ÅÁÆÁ× ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›œª ©¾½ÌÃËÇÉÔ¼¹ÀǻԾ ɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ÃĹȹÆÔ ÀÐÃÆÁÅ ©¾À¹ÃÁÁ¼¹ÀǻԾ¼ÇɾÄÃÁ ©Ìù»¹ÃÁÊÄÇÉǽÆÔ¾ÁÈÉÇȹÆǻԾ ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÁùº¾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉǽǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ ÃľÅÅÔÀ¹À¾ÅľÆÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ503/"%0 ¡Ë¹ÄÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ »ÔÈÉØÅÁ˾ÄÁ ɾÇÊ˹ËÔ ¨Ä¹ÀŹ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉǹ¼É¾¼¹ËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ&# †83

  ÑË      ÑË  ÑË

À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà §ÅÊöľÃËÉǽ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉǽÔ-#6 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ»ÇÄÕÍɹÅǻԾ ÈÉÁʹ½ÈÉÌËÃÁ½ÄØ«¡œ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØƹÈĹ»ÃÁ ɾÀÃÁž˹ÄÄÇ» ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØÊ»¹ÉÃÁƾɿ¹» ž½Á Ð̼Ìƹ ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥1† ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©† ª ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©† ª ¤¶  ¼¥ÇÊû¹ §£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¬§¦¡

    ü   

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

§ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ž©¥™£ §ÅÊöľÃËÉǽ ©ÇÆ½Ç «£ ž©¥™£ ž©¥™£ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ œ¹ÀʾɻÁÊ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¨©§¥™©¥™«¬©™ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

©œ­ª­· /&8ÅÇËÇÈÇÅÈÔ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ »Ê¾ÎËÁÈÇ»ÁɹÀžÉÇ» /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ Ê˹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ ÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾ œÉØÀ¾»ÁÃÁ ¥ÇËÇÈÇÅȹ,PTIJO4&)†- 9 ¸ÈÇÆÁØ ¦¹ÊÇÊÈÇ»ÔѾÆÁؽ¹»Ä¾ÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ† † † †6/*16.1 ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊÔºÔËǻԾ Ä׺Ծ ¦¹ÊÇÊÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾º¹ÃÁ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾ ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½É¾Æ¹¿ÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾%"# ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ œ¾ÉŹÆÁØ ªË¹ÆÏÁع»ËÇŹËÁоÊùػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ+&5†4 ªË¹ÆÏÁØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØÇË»¾½¾ÆÁØÊËÇÃÇ» Ä ­ÁÄÕËÉÔ ­¥¥ ­¥­ 

   ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË 

¦ª¨«¬¡­­ª¬·«©¡ž¨ª¤©­®¬¯¨¡©® /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ÁÊ˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ ÈÇÉÑƾ»Ô¾Á»ÁÆËǻԾ /&8Èƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË œ™¤ž™ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ'JOJ".*$0 £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾

  ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¶£ª†ª¡š «¯ §§§ ­¡™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™Æ˹ɹ¦ÊÃ

††

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Æ˹ɹ¦Êà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ª­£

†† †† †† †† †† ††

¡©£ª ¹§¡¦®¬ª¤©­®¬¯¨¡©® ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ̺É £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

¬¯³©ª¥¤©­®¬¯¨¡©® ™ÈȹɹËÉÌÐÆÇÂÊ»¹ÉÇÐÆÔ½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺E† ›¾ÊÕ¹ÊÊÉÌÐÆǼÇÁÆÊËÉÌžÆ˹§ÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆ˽ÄØÀ¹ÐÁÊËÃÁ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆËÉ̺Ô† † †  ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ»¹ÊÊ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ»ƹÄÁÐÁÁ ¦ª

ÑË ÑË ÑË ÇÈË

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ 


¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÈÉÁÊÈÇÊǺľÆÁØ ¦Ç¿ÆÁÏÔ½ÄØɾÀÃÁÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺

| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 97 ÑË

ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™£›™

†† †† †† ††

ªª¬¯ ªžœ©¤¡ §»¬œª®­®¬ª¤®¡§¸©·¡§¡­œ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʾÉËÁÍÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ľʹ͹ʹ½ÆÔ¾ £É̼ÇËɾÀÆÇÂÎ Î ¤Ì¼¹ 

 ÑË  ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É

›¾Ê˹¨ÉÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈÄ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É °¨

†††† †† †† †† †† †† †††† †† ††

¤¾Ê¹ɹÅÇÐÆǼÇËÁȹ ÈǽÅÇÊËÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¦¾½ÇÉǼÇ ¤¾Ê¹Ê˹ÄÕÆÔ¾͹ʹ½ÆÔ¾ɹÅÇÐÆǼÇËÁȹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÃɹÑ ʾÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ »ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ÇÃɹѪ¾ÉËÁÍ ÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÛƹÄÁÐÁÁ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ÎÅ ûÅÉÌÄÇÆ 

 ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈÄ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†††† †††† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ††

ÎÕÐÀÍÍÎÅ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

¬œ­±ª ©·¡¨œ®¡¬¤œ§·œ¬œ£¤ž·­¨œ£¦¤ ÁÊÃǺɾÀÆÇÂ¹ÄŹÀÆÔÂÈÉÇÍ ,"3#04"/ Î ËÌÉºÇ ʾ¼Å¾ÆË ÁÊÃǺɾÀÆÇÂ¹ÄŹÀÆÔÂÈÉÇÍ ,"3#04"/ Î ËÌÉºÇ ʾ¼Å¾ÆË ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ £É̼À¹ÐÁÊËÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î £É̼ÇËɾÀÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î  £É̼ÇËɾÀÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î £É̼ÇËɾÀÆÇÂ,"3#04"/ Î Î £É̼ÇËɾÀÆÇÂ,"3#04"/ Î Î £É̼ËÇÉϾ»ÇÂľȾÊËÃǻԠ£¤«Î À¾ÉÆÇ© © £É̼ÁÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾ÉйËÃÁªœž¯ «©™£«ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å Ĺ˾ÃÊÆÔ¾ ±ÃÌÉùÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ© © š¾Ä¼ÇÉǽ °¾ÄغÁÆÊà 

 ÑË    ÑË 

ÇË É ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É 

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™Æ˹ɹ¦Êà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ©ÇÆ½Ç «£ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ª¬ ÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÇÆËÉÇÄÕ½ÇÊËÌȹ ÅÇÆ˹¿ ™ª¬ »Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ™ª¬ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ™ª¬ ǼƾÀ¹ÒÁ˹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ™Ì½ÁǽÇÅÇÍÇÆÔ $PNNBY £ÇÊÇÅ ™Ì½ÁǽÇÅÇÍÇÆÔ¯ÁÍɹÄ ›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǩ¨«£ ›Á½¾Ç½ÇÅÇÍÇÆÔ $PNNBY £ÇÊÇÅ ›Á½¾Ç½ÇÅÇÍÇÆÔ 'BMDPO 5BOUPT ›Á½¾Ç½ÇÅÇÍÇÆÔ¯ÁÍÉ¹Ä )ZVOEBJ ›ÁÀÁË ª§¥¥™® (BSEJ ›Á½¾ÇùžÉÔ ›Á½¾ÇùžÉÔ»ÆÌËɾÆÆÁ¾ ›Á½¾ÇùžÉÔÌÄÁÐÆÔ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾¥ÇÆ˹¿»Á½¾ÇùžÉÊÏÁÍÉÀ¹ÈÁÊÕ×ÁÆÍÇÉÅ ›Á½¾Çɾ¼ÁÊËɹËÇÉÏÁÍÉǻǠ»Á½¾Ç†ùÆ ¹Ì½ÁdžùÆ .+1&( ›Á½¾Çɾ¼ÁÊËɹËÇÉÏÁÍÉǻǠ»Á½¾Ç†ùÆ .+1&( ›Á½¾Çɾ¼ÁÊËɹËÇÉÔÏÁÍÉǻԾ ›Ç½ÇÈÉǻǽÈÇ¿¹ÉÆÔ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ œÁ½É¹ÆËÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾&* »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾&* »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ½»ÌÊË» ÇÅÇÍÇÆÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾¥ÇÆ˹¿ ¹ÅÃÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ÆÔ¾ ÈÇ»ÔÑʾÃɾËÆÇÊËÁ"CMPZ ­ÁÆ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁÃǽǻԾÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ £ÇÉ¾Ø  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ ÖľÃËÉÇŹ¼ÆÁËÆÔ¾  ¹ÉؽùǼƾËÌÑÁ˾ľ ˾ÎÆÁоÊÃǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾

            ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» À»ÇÆÁ˾  É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™ª¬ ™ª¬ ™ª¬ ™ª¬ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɨÁɹÆË «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¨ÉÇÅ˾Î §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨ÉÇÅ˾Î

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª±¬œ©©ª¡¤«¬ª®¤žª«ª¢œ¬©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÕÐÀÍÍÎÅ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

98 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ƹÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ  Æ¹ÃÁÈÇ¿¹ÉÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÕÇÎɹÆÆÔÂǺӾÅÆÔ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔ½ÔÅǻǠ¡ÀžɾÆÁ¾ÊÇÈÉÇËÁ»ÄÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀžɾÆÁ¾ȹɹžËɹÀ¹À¾ÅľÆÁØ ¡Æ»¾Æ˹ÉÕÈÇ¿¹ÉÆÔ ¥¹Ê˾ÉÊÁÊ˾ÅÔ ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ  ¥ÇÆÁËÇÉÔ½ÄØÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾»Ç½ÇȾÆÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆǾ Êɾ½ÊË»¹ÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»ØÆÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ§¨ §¬ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁÈÇÉÇÑÃǻԾ ̼ľÃÁÊÄÇËÆÔ¾ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁÈÇÉÇÑÃǻԾ ̼ľÃÁÊÄÇËÆÔ¾ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ«¾ÎÆÁоÊÃǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨ À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À 

           ÇËÉ 

É À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ É

¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨ÉÇÅ˾Î ©§ ž«£™¨¤·ª ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¨š ¹ÒÁ˹ ¡ÅÈÌÄÕÊ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ Ź¼ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¯¨š ¹ÒÁ˹ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¨š ¹ÒÁ˹ ¯¨š ¹ÒÁ˹ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¯¨š ¹ÒÁ˹ ¨ÉÇÅ˾Î ¯¾ÆËɨÁɹÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨ À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §ÈÇ»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ǼƾÊËÇÂùØ ¨Ä¹Ã¹ËÔÈÇÈÇ¿¹ÉÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ˾ÉÉÇÉÁÀÅÌ ÇÎɹƾËÉ̽¹ ¨Ç¿¹ÉÇËÌѾÆÁ¾¹»ËÇŹËÁоÊÃǾ¨ÉǾÃËÁÉ ÅÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ Î Å ¨ÉÁºÇÉÔÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÈÉÁ¾ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ ¨ÉÁºÇÉÔÈÉÁ¾ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆdž˾ÎÆÁоÊÃǼÇÅÁÆÁÅÌŹ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ©¹ÀɹºÇËùÈĹÆǻֻ¹Ã̹ÏÁÁÈÉÁÈÇ¿¹É¾ ©¹ÊоËù˾¼ÇÉÁÂÈÇžÒÈÇ»ÀÉÔ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÇ ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÇȹÊÆÇÊËÁ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ½ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ½ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ½»ʺÇɾœ©† ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©†

ÇËÉ         É 

À»ÇÆÁ˾ É É ½¾Ñ¾»Ç É  É ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

¨ÉÇÅ˾Î ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©§ ž«£™¨¤·ª ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¨š ¹ÒÁ˹ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©§ ž«£™¨¤·ª ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¨š ¹ÒÁ˹ ¨¨™¥¹ÉÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¨š ¹ÒÁ˹ ¨ÉÇÅ˾Î ¨ÉÇÅ˾Î ¨ÉÇÅ˾Î ¯¾ÆËɨÁɹÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆƹØÁÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ¿¹ÉƹبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ÇÎɹƹ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇÊľ¿¾ÆÁØÀ¹ǺӾÃ˹ÅÁ ¹»ËÇŹËÁоÊùØ ªÁÊ˾Ź½ÔÅÇ̽¹Ä¾ÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉ ÅÇÆ˹¿ ƹĹ½Ã¹ ªÁÊ˾ŹÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹ†ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾ŹÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹ†ÌоËɹºÇо¼Ç»É¾Å¾ÆÁ ªÁÊ˾ŹÏÁÍÉÇ»¹Ø»Á½¾ÇƹºÄ×½7JEFP(BSBOUùžÉ¹Ì½ÁÇùƹĹ ªÁÊ˾ÅÔ»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆËÉÇÄØÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁؽÇÊËÌÈÇÅ ªÁÊ˾ÅÔÇÈÇ»¾Ò¾ÆÁØÇÈÇ¿¹É¾ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ªÁÊ˾ÅÔÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÏÁÍÉǻԾ»Á½¾ÇƹºÄ׺¾ÆÁØ4NBSU7JEFP*ùƹĹ»Á½¾Ç ªÁÊ˾ÅÔÏÁÍÉǻԾ»Á½¾ÇƹºÄ×½4NBSU7JEFP*7½ÇùžÉ ÈĹËÔ ªÉ¾½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ «ÌÉÆÁþËÔ 1FSDP ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉǾÆ

           

ÆÁÀùØ ùоÊË» ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» ½¾Ñ¾»Ç ùоÊË» É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

©§ ž«£™¨¤·ª ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¯¨š ¹ÒÁ˹ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¨š ¹ÒÁ˹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ©§ ž«£™¨¤·ª ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¾ÆËɨÁɹÆË «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨ÉÇÅ˾Î ¯¾ÆËɨÁɹÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


   

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨ÉÇÅ˾Î ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† ††

­œ ªžª«œ¬¦ªžœ»®¡±©¤¦œ ¨Ä¾Æù¨›®½ÄØÈÉ̽ǻ ­ÇÆ˹ÆÔ ÈÉÌ½Ô ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ½¾ÃÇÉÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

žª¬ª®œ´§œŸœ¯¨·®¯¬©¤¦¡®· ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF ™»ËÇŹËÁù½ÄػʾλÁ½Ç»»ÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ¼¹É¹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾™ÃÏÁØ ›ÇÉÇ˹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ ›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾

      

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ 

«¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾™ÃÏÁØ ›ÇÉÇ˹ÈǽӾÅÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾†ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿ ›ÇÉÇ˹ÊÖľžÆ˹ÅÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÇÂÃÇ»ÃÁ£É¹ÊÁ»Ô¾™ÃÏÁØ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ›ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉÔ ùÄÁËÃÁ™ÃÏÁØ ¹ºÇÉÔ'&/4:4 ÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕ ÈÇÉÇÑÃÈÇÄÁžÉÆÈÇÃÉÔËÁ¾  ¹ºÇÉÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹™ÃÏÁØ £¹ÄÁËÃÁ »ÇÉÇ˹'&/4:4 £Ç»Ã¹ À¹ºÇÉÔ »ÇÉÇ˹ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ™ÃÏÁØ §¼É¹¿½¾ÆÁØ À¹ºÇÉÔ ùÄÁËÃÁ ¨ÉÁ»Ç½Ô¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾½ÄØ»ÇÉÇË ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ XXXTQWISV ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ XXXTQWISV ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ XXXTQWISV ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ XXXTQWISV ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ÑĹ¼º¹ÌÅÔœ¹É¹ÆËÁØ

          

ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

 ªÁÊ˾Ź«¦ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ  ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ªËÉǯ¾ÆËɆ¨›® ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾»ÇÉÇ˹ ÌĆثɹÆÊÈÇÉËÆ¹Ø ÖË ™»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁػӾÀ½ÆÔμÉÌÈÈ BOJHSBO@PNTL!NBJMSV ¹ÒÁËÆÔ¾ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¿¹Ä×ÀÁ ÌĆثɹÆÊÈÇÉËÆ¹Ø ÖË ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ BOJHSBO@PNTL!NBJMSV

  

  

¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ

†† †† †† †† †† †† †† ††

©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁСÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ¥ÇÆ˹¿ «¾ÎÆÁùȾɾ¼ÉÌÀÇÐƹØ «ÌÉÆÁþËÔ «ÌÉÆÁþËÔ 1FSDP «ÌÉÆÁþËÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¹ÉÇÅ «ÌÉÆÁþËԆÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ º¹ÉÕ¾ÉÔ¹ÆËÁȹÉÃÇ»ÇÐÆÔ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¹ÉÇÅ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF 'BBD ('" .BSBOUFDªÃÁ½ÃÁ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¥ÇÆ˹¿œ¹É¹ÆËÁØ ±Ä¹¼º¹ÌÅԆÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾

         

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ªÁÊ˾Ź«¦ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¤°®·«ª ¶¡¨©ª®¬œ©­«ª¬®©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ £É¹ÆÔº¹Ñ¾ÆÆÔ¾ ÅÇÊËǻԾ ÃÇÀÄǻԾ ÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾ ¤¾º¾½ÃÁ¥«¥

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î

†† †† †† ††

ËÈÔÒÛ. ÏÎÄÚÅÌÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ²ÁËÈÇ¿¹ÉÆÔ»ÃÇÅÈľÃ˾ ²ÁËÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ¾Â

| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 99

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10


ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ

100 | ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ªËÉÇÈÔùƹËÆÔ¾ ˾ÃÊËÁÄÕÆÔ¾ ϾÈÆÔ¾ ɾÅÆÁÊËØ¿ÆÔ¾ ªËÉÇÈÔ˾ÃÊËÁÄÕÆÔ¾ ùƹËÆÔ¾ ϾÈÆÔ¾ ɾÅÆÁÊËØ¿ÆÔ¾ «¹ÄÁÉÌÐÆÔ¾ ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¯¾ÈÁ¼ÉÌÀÇÈǽӾÅÆÔ¾ÈÇœ§ª«Ì %*/ ÈÉÁ»Ç½ÆÔ¾ ËؼǻԾ

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î

†† †† †† †† †† †† †† ††

­«¡²ª ¡¢ œ±ª£®ªžœ¬·®œ¬œ ­«¡²ª ¡¢ œ¤­¬¡ ­®žœ¤© ¤ž¤ ¯œ§¸©ª¥£œµ¤®· £ÇÊË×ÅÊ»¹ÉÒÁùºÉ¾À¾ÆËǻԠÊÇÊÈÁÄÃÇÅ ÁÀÊÈÁÄù ÃÇ¿Á ¥¹ÊÃÁÊ»¹ÉÒÁùËÁȹ®¹Å¾Ä¾ÇÆ ¨¾ÉйËÃÁɾÀÁÆ4 . - 9- κÊɾÀÁÆËÇÐ ©ÇÊÊÁØ ¼ÇÄÁÏÔ ¦ª ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ ©Ìù»ÁÏԺɾÀ¾ÆËǻԾ Ãɹ¼ÁÊ»¹ÉÒÁùºÉ¾À¾ÆËǻԾ ÊÈÁÄÃǻԾ ²ÁËÃÁÊ»¹ÉÒÁÃÇ» À¹ÒÁËÆÔ¾ùÊÃÁ ÇÐÃÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ª§¥  

 ÇÈË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÉ

§ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ª­£ ™Æ˹ɹ¦Êà §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¤¾ÊŹÆ ¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦¹½¾¿½¹

 †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¥§©§ ¡¨ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ¥§©§  ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±ª£®ªžœ¬·¤©ž¡©®œ¬¸ ›ÔÎǽ¹Æ˾ÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÊÃÇËÐ Áž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ¥¾ËÄÔÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ±ÆÌɨ™½Á¹Å ÅÅ ±È¹¼¹Ë£±†½¿ÌË Ä¾Æ ÄÕÆǽ¿ÌË ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԠ±È¹¼¹Ë¨¨˾Î ÈÄÇÊÃÁ ʾÆÇ»ØÀ

  ÈÅ ü ü

À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

®œ¬œ¯«œ¦ªž¦œ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ÁÊȾÆʾÉÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÊËؼÁ»¹×Ò¹ØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾƹÀ¹Ã¹À ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊÊÁØ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø1& «¾ÉÅÇȹþË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÈÅ ÉÌÄÇÆ    ÑË ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ    

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»    ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»    

¬œª®·¯­§¯Ÿ¤ ¤£·­¦œ©¤»«¬ª¡¦®¤¬ªžœ©¤¡¤ ¤£œ¥© ™ª¬ ÈÉǾÃËÆÔ¾ɹºÇËÔÁÊÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË ÁÀ¹Âƻʾ»Á½Ô Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ÁÀ¹ÂÆÁÆ˾Éվɹ ÁÀ¹ÂÆû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â ÇÍÁÊÇ»

 ûÅ 

 É ½¾Ñ¾»Ç

™ª¬ £¹Å¾ÆÆÔÂʹ½ ¶£ª §§§ ¤ÁÎǽ¾¾»

†† †† †† †† †† ††

ÁÀ¹ÂÆÈÇËÇÄÃÇ» ÊË¾Æ ÍÇËÇȾйËÕ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ¤Á˾ɹËÌɹÊȾÏÁ¹ÄÁÀ ¿ÌÉƹÄԽʞËÐ ÈǽÈÁÊù ÈÉǽ¹¿¹ ¤Á˾ɹËÌɹÊȾÏÁ¹ÄÁÀ ¿ÌÉƹÄÔ½ÄØÊžËÐ ÈǽÈÁÊù ÈÉǽ¹¿¹ ¥¹Ã¾ËÔÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂ

 ûÅ ûÅ  

 É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¯¾ÆËÉÈÉǼÉɾÑ ¯¾ÆËÉÈÉǼÉɾÑ ¥¹Ã¾Ë§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††


| ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | 101

¥¹Ã¾ËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¥¹Ã¾ËÔǺӾÅÆÔ¾ÁÈĹÆÁÉÇ»ÇÐÆÔ¾ §ºÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ §ºÌоÆÁ¾ÁÊÇÈÉǻǿ½¾ÆÁ¾¨£4NFUBSV /PSNB$4 ¨¡© §ºÌоÆÁ¾ÁÊÇÈÉǻǿ½¾ÆÁ¾¨£4NFUBSV /PSNB$4 ¨¡© §ËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁÈǽÃÄ×нÁÀ¹ÂÆ ÊËÉÇÁË ɾÅÇÆË ÅÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ ¨¾É¾ÈĹÆÁÉǻù ÊǼĹÊÇ»¹ÆÁ¾ ¨Ç½½¾É¿Ã¹ÈÉǾÃËƹØ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ

     

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥¹Ã¾Ë§ÅÊà ¥¹Ã¾Ë§ÅÊà ·ËÁÊ ¯¾ÆËÉÈÉǼÉɾÑ ¯¾ÆËÉÈÉǼÉɾÑ š¾ÄÕÍÇÉË ¶£ª §§§ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£

†††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ©¹ºÇËÔÈÉǾÃËÆÔ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ª¾ÉÁÁËÁÈǻԾ ª¦Á¨Ô »Ê¾œ§ª«Ô «¬ §ª«ÔÁ½É½Çà ºÇľ¾ ª¾ÉÁÁËÁÈǻԾ ª¦Á¨Ô œ§ª« «¬ §ª«Á½É½Çà ºÇľ¾ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÁÈÉÇ»¾ÉùÊžËÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ»ϾƹÎÄ׺ɾ¼ÁÇƹ©­ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÁÈÉÇ»¾ÉùÊžËÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ»ϾƹÎÄ׺ɾ¼ÁÇƹ©­ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË½ÈÇÄÌоÆÁØÃɾ½Á˹ Ê̽¾ºÆÔÎɹÀºÁɹ˾ÄÕÊË»Á½É ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË½ÈÇÄÌоÆÁØÃɾ½Á˹ Ê̽¾ºÆÔÎɹÀºÁɹ˾ÄÕÊË»Á½É

     

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¯¾ÆËÉÈÉǼÉɾÑ ¯¾ÆËÉÈÉǼÉɾÑ ¯¾ÆËÉÈÉǼÉɾÑ ¯¾ÆËÉÈÉǼÉɾÑ ¯¾ÆËÉÈÉǼÉɾÑ ¯¾ÆËÉÈÉǼÉɾÑ

†††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

"CTPMVUOP»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎÁɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË ù;ÄÕ†É̺ľÂ "CTPMVUOP»Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË›¹ÆƹØÃÇÅƹ˹ÈǽÃÄ×Ð /&8ÅÇÆ˹¿º¹ÊʾÂÆǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ œ™¤ž™ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾œ¹É¹ÆËÁÂÆÔ½ǼǻÇÉ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË›¹ÆƹØÈǽÃÄ×ЫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ϾÆԫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ›ÁºÉÇÌÃĹ½Ã¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ

    

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ 

¶¼Á½¹†ÊËÉÇ ±ÃÇĹɾÅÇÆ˹ œ™¤ž™ ªËÉǼɹ½ ªËÉǼɹ½ ªËÉǼɹ½ ¾½¹Ä¨ª£ ·ËÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇËÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ ›ÔÈÇÄÆÁÅÇ˽¾Ä ʹÆ˾ÎÆÁÐ ÖľÃËÉÇÅɹº ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ¼¹É¹ÆËÁØ ›ÔÈÇÄÆؾÅÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ »¾ÉÁ ɾÅÇÆË ÌÊ˹Æǻù©¾ÅÇÆËÀ¹ÅÃÇ» ½Ç»Ç½ÐÁÃÇ» ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â  ½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÆÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËÇ»ÁÅÇÃÇÆÆÔ¾ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÀÇÆËÇ»ƹ½ÔÅÇÎǽÁÀž˹ÄĹ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈÉÇÍÁľÂÁÈĹÆÇÃ

     ûÅ ûÅ    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ   ½Ç¼Ç»ÇÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¾½¹Ä¨ª£ ­¹ÊÃÃÇÅ -69 ™ÄÕÃÇÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¥™©« ¥™©« ¾½¹Ä¨ª£ ¥™©«

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† ††

£¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £ÁÇÊÃÁ ËÇɼǻԾȹ»ÁÄÕÇÆÔ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ £ÇÅÈľÃÊÆǾÊƹº¿¾ÆÁ¾ÊËÉÇÁËǺӾÃËÇ»¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ ÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ £ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔƹÈÔľÆÁ¾ÅȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¨¨¬ ¤ÇŹ¾ÅÊ˾ÆÔ ÈÉǾÅÔ ÇË»¾ÉÊËÁØÄ׺Ծ»º¾ËÇƾ ÃÁÉÈÁо ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ù; ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľ ºÌ½ÃÁÇÎɹÆÔÈÃÄ×Ð ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ÁÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ

    

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™ÄÕÃÇÉ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ¾½¹Ä¨ª£ ª£¨¾Ë¹Ä ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ ™©«¹ ¾½¹Ä¨ª£ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË

†† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬¡¨ª©®©ª­®¬ª¤®¡§¸©·¡¤ª® ¡§ª³©·¡¬œª®·


ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ È ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

102 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»йÊËÆÔÎ½ÇŹÎ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÎÇÄǽÁÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ¦¹½ÀÇÉ˾ÎÆÁоÊÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¦¾½ÇÉǼÇɾÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» Ä׺ԾǺӾÅÔœ¹É¹ÆËÁØ ¦Ç»ÁÆù¥ÁÆÁ†Ê¹Ìƹ»û¹ÉËÁɾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾Äù §Ë»¾ÉÊËÁغ¾ÀƹÉÌѾÆÁØ͹ʹ½¹»ÃÁÉÈÁо §Ë»¾ÉÊËÁØÁ½¾¹ÄÕÆÔ¾º¾ÀƹÉÌѾÆÁØ͹ʹ½¹»¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÇź¾ËÇƾ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ËÇɼÃÇÅÈľÃÊÔ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔ ĹÉÕÃÁ ËÇƹÉÔ ¨ÇÄÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾ÂÇËÆÌľ»Ç¼ÇÏÁÃĹÈǽÃÄ×Ð ¨ÉǾÅÔ»¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƾÁÃÁÉÈÁо¨ÉǾÃËƹØÈǽ½¾É¿Ã¹ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔùžÆÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾û¹ÉËÁÉÈǽÃÄ×Ð ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆԾʼɹÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÈÉÇÅÔÑÈÇÄÔ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁžÉ ©¹ºÇËÔÈÉǾÃËÆÔ¾ ÊÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË ©¹ºÇËÔÈÌÊÃÇƹĹ½ÇÐÆÔ¾ÃÇ˾ÄÕÆǼÇÁ¼¹ÀǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ©¹ºÇËÔɾÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾©¹ÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ©¹ºÇËÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›Ê¾»Á½Ô ©¹ºÇËÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¹ºÇËÔ͹ʹ½ÆÔ¾©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÅÇÆ˺¾ËÇÆÆÔÎÈÇÄÇ» ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾º¹ÄÇÃÁÈÉǼÇÆÇ»̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾½»¾ÉÆÔÎÈÉǾÅÇ»̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾Äùû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ»£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ÅÇÊËÇ»ÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËÁÌÊÁľÆÁ¾ȾɾÃÉÔËÁÂ̼ľ»ÇÄÇÃÆÇÅ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉÁÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉû¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÂœ¹É¹ÆËÁØ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉÈÃÄ×НǼǻÇɨǽºÇÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÇÊ˺¾ÊÈÄ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â ÇÍÁÊÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ÈÉÇÁÀ»ÈÇžҾÆÁ ©¾ÅÇÆËÃÇË˾½¿¾ÂÁû¹ÉËÁÉ BMBOTUSPZVDP[SV ©¾ÅÇÆËÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËÈǽӾÀ½Ç» ©¾ÅÇÆËÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžҾÆÁ ©¾ÅÇÆËÎÇÄǽÁÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ» ©¾ÅÇÆË Ç˽¾Äù ©¾ÊËǻɹÏÁؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ªËÉÇÁˆ»ÇÃÇË˾½ ½¹Ð½ÇÅ º¹ÆÕÈÃÄ×Щ¹ÊоË£ÇÅÈľÃ¥ÇÆ˹¿ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÆÕ ¼¹É¹¿¾Â ½ÇÅÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǽ¹É¹¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» º¹ÆÕÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÇ˽¾Äùº¹ÆÁ ʹÌÆÔ º¹ÊʾÂƹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǾ¿ÁÄÁÒÆǾÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ÇÊǺÆØÃÇ» ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ º¹Æէ˽¾Äù Ä׺ԾÈÄÇËÆÁÏÃÁ¾ɹºÇËÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ Ç˽¾Äùº¹ÆÕÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾Äùº¹ÆÕ ʹÌÆÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ÅǽÌÄÕÆÔ¾ÃÇ˾ÄÕÆÔ¾ ¬ÊÄ̼ÁÌÃĹ½ÃÁȹÉþ˹ ¬Ê˹ÆǻùȹɹȾËÇ» »Ç½ÇÇËÄÁ»Ç» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇȾÊÃdžº¾ËÇÆÆÔÎÊËØ¿¾Ã ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ» ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

          ûÅ     ÈÅ ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¾½¹Ä¨ª£ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ™ÄÕÃÇÉ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ  ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ·ËÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¨ªš £ÉÇ»ªËÉdž¥¹Ê˾É «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¨ÉÇŨÇÄ £ÉÇ»ªËÉdž¥¹Ê˾É šÇɾ «¨­ £ÉÇ»ªËÉdž¥¹Ê˾É ¾½¹Ä¨ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ £ÉÇ»ªËÉdž¥¹Ê˾É ¾½¹Ä¨ª£ ·ËÁÊ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††½Ç¼Ç»ÇÉ††††

ÈÅ ÈÅ ÈÅ                

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ   ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾  ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  

§ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ §ÅÊÃ¥ÇÆÇÄÁË §§§ ©¾ÅʹÆ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ ¤ÁÎǽ¾¾» ¤ÁÎǽ¾¾» ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ™ÄÕÃÇÉ žÉÑÇ» ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ ¨ªš š¹ÊËÁÇƪÁºÁÉÁ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¾½¹Ä¨ª£ ©¬ª™¬¦™ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ šÇɾ «¨­ žÉÑÇ» ¡¨ ¥™©« ·ËÁÊ ·ËÁÊ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ÄÕÈÉÇÅ §ÅϾÆËÉÇÊËÉÇ ™ÄÕÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÄÕÃÇÉ ­¹ÊÃÃÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¬ªž¡§¸©·¡¤°œ­œ ©·¡¬œª®· ™ÄÕÈÁÆÁÀÅÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ ɹºÇËÔ»ÔÊÇËÆÔ¾ ›ÔÊÇËÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ¨ÉÇŹÄÕȾÆÁÀÅ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¹ÄÃÇÆÇ» ¼¹É¹¿¾Â œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÀ½¹ÆÁ £ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½„ÈǽÃÄ×Д £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿Æ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿

 ûÅ ûÅ ûÅ  

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 


¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¥ÇÆ˹¿£ÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ¥ÇÆ˹¿­¹Ê¹½Ç»ÁÀ»Ê¾Î»Á½Ç»Ź˾ÉÁ¹Ä¹¦¾½ÇÉǼÇ ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÎ͹ʹ½Ç» ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÎ͹ʹ½Ç» ɹÊÐ¾Ë ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»¾ÄÕÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»ÄÁÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¹ÉÇÅ ¥ÇÆ˹¿ʹ½ÁƼ¹»ÁÆÁÄÇ»Ç¼Ç ž˹ÄÄÁоÊÃǼÇœ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÈÇÊ˹»Ã¹ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÌÃĹ½Ã¹ ¨ÇÃɹÊùÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÇÃɹÊù;ÉÅ ÈÇËÇÄÃÇ»Á½É»Á½ÔÈÇÃɹÊÃÁ ¨ÇÊËÉÇÁÅÃÉÔÑÌ ŹÆÊ¹É½Ì Ö˹¿ À¹Å¾Æ¹Ê˹ÉÇÂÃÉÇ»ÄÁƹÆÇ»Ì× ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÈÇÃɹÊù͹ʹ½Ç»Áž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ›ÔÊÇËɹºÇËÔ ¨©§­¦™ª«¡¤ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¤×º¹ØÊÄÇ¿ÆÇÊËÕœ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¤×º¹ØÊÄÇ¿ÆÇÊËÕœ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¨ÄÇÊÃÁ¾ ÅؼÃÁ¾ ÃÉÇ»ÄÁ ƹÈĹ»ÄؾÅƹÉÌÄÇÆÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¨ÄÇÊÃÁ¾ ÅؼÃÁ¾ ÃÉÔÑÁ ƹÈĹ»ÄؾÅƹÉÌÄÇÆÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ªÃ¹ËÆÔ¾ÃÉÇ»ÄÁ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ªÃ¹ËÆÔ¾ÃÉÔÑÁ ©¹ºÇËÔ͹ʹ½ÆÔ¾ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÁÀºÁËÌÅÆÔÎÉÌÄÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿Æ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ­™ª™´ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾Éšžª¨¤™«¦§¥ÇÆ˹¿ ±»Ôž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÁ¾ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽdž‰ª

 ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ   ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÈÅ

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ

| ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | 103

­¹ÊÃÃÇÅ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂËÇɼ§ÅÊà ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™ÄÕÈÉÇÅ ™ÄÕÈÉÇÅ ™ÆËÇÆÁ£Ç ¨ÉÇřÉË ­¹ÊÃÃÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¾½¹Ä¨ª£ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ™ª£ªËÉÇÂ¥¹ÉþË ™ÄÕÈÉÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¼Á½¹†ÊËÉÇ ±ÃÇĹɾÅÇÆ˹ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉǼɹ½ ¥ÇÊËÇ»Áà  ¶ËÁʆʾɻÁÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ©¾ÅʹÆ ¤ÁÎǽ¾¾» ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¾»¾É†·¼ ™£›™ ™Ã»¹ÊÁÊ˾ņª¾É»ÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ª«ª ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¤Á½¾É¥ÇÆ˹¿ ™£›™ ¶ËÁʆʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¾»¾É†·¼ ™©«¹ ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

¦¨§™«¤™¦« ™ª¬ £Çƽ¹ §§§ ©¹ÊÊ»¾Ë ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ªÇņ¾ÄÕÊÇË ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ª¾»¾ÉÆǾÊÁØÆÁ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ©§ ž«£™¨¤·ª ©§ ž«£™¨¤·ª ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ÊоËÐÁÃÁ ÇÈÄÇźÁÉǻù ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËœ¹É¹ÆËÁØ ÄÁϪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™ÇÅÁÆÊÉÇÃÁ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ ÇËÇÈīɾº†Ë¾½Ç¼ÈǽÉؽ¹ ™ÇʹÆ˾ÎɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØùІ»¹ÊËÉÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹Ï ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ™ºÊÇÄ×ËùІ»ÇʹÆ˾ÎɹºÇË Ä׺»Á½ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ«É¾ºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ›¹ÆÆÔ¾ÃÇÅƹËÔÈǽÃÄ×Ъ¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾Ç¼Ç»ÇÉ ÄÁϾÆÀÁ؛ǽÇùƹĹ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÅÇÆ˹¿ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÌÊ˹ÆǻùʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË §›£ ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¨ÉǾÃËÁÅÇÆ˹¿˾ÈÄÌÀÄÇ» ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¼¹Àdž »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁœ¹É ÄÁÏ §ºÌоÆÁ¾ÅÇÆ˹¿ÆÁÃÇ»ɹºÇ˾ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÁŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹ¥ÇÆ˹¿ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ ©¹ÀÅÇÉÇÀùËÉ̺EÇËÅÅ ª¹Æ˾ÎÆÁù›Ê¾»Á½Ôɹº©¾Å À¹Å¾Æ¹£» ÇÍÁÊÔÁ˽ľËƹÉÔÆþÌÊÄ̼ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎɹºÇËÔ ¬ÀÄÔ˾ÈÄǻԾ¹»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾†ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ»

                

  ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç  ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ 

¹§¡¦®¬ª¨ª©®œ¢©·¡¬œª®· ™Ç©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾½ÇÛ§ËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ™ª¬¶Ä¾ÃËÉÁù »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ¤¹ºÇɹËÇÉÆÔ¾ÁÀžɾÆÁØ»ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆǻùÎ ¥ÇÆ˹¿»ÆÌËɾÆÆÁÎÁƹÉÌ¿ÆÔÎÖľÃËÉÇʾ˾›ÔÀǻ־ÃËÉÁù ¥ÇÆ˹¿ÄÇùÄÕÆdž»ÔÐÁÊÄÁ˾ÄÕÆÔÎʾ˾ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ÖľÃËÉÇĹºÇɹËÇÉÁØ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾†ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÈÉǾÃ˹Å ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ

        

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­œ©®¡±©¤³¡­¦¤¡¬œª®·


ÇÅÌËßÍÛÅ, ÁÓÐÎÂÛÅ, ÑÂÀÅÁÎÉÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÛ

104 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10 ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ¹»ËÇÆÇÅƹØÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÁù »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ¶Ä¾ÃËÉÁù›Ê¾»Á½Ôɹº©¾Å À¹Å¾Æ¹£» ÇÍÁÊÔÁ˽ľËƹÉÔÆþÌÊÄ̼ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

  

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½Ç¼Ç»ÇÉ 

 ¤ÁÎǽ¾¾» ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ 

†††† †† †† †† †† ††

£¡¨§»©·¡ ¯¬ªž·¡ ­žœ¡ª¥©·¡¬œª®· °¯© œ¨¡©®· šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌɾÆÁ¾ ɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻžËǽÇÅœ¦š ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾

   

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ šÌɆ»Ç½ šÌɆ»Ç½ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ ª«ª ¾½¹Ä¨ª£

†††† †† †† †††† †† ††

§œ© ´œ°®©ª¡«¬ª¡¦®¤¬ªžœ©¤¡ª£¡§¡©¡©¤¡§œŸª¯­®¬ª¥­®žª š¾Ê¾½ÃÁʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻԾ ÁÀ½¾ÄÁØÇËÈÉÇ;ÊÊÁÇƹĹ ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ›Ç½ÇÈÉǻǽ½¹ÐÆÔÂɹÀ»Ç½Ã¹ ɾÅÇÆË ÁÀ¹ÂÆĹƽѹÍËÆÔ ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ¹»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËƹعÉÎÁ˾ÃËÌɹ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆÔ½ÁÀ¹ÂÆ ¹»ËÇÉÊÃÁÂƹ½ÀÇÉ §ÍÇÉÅľÆÁ¾ÁÌË»¾É¿½¾ÆÁ¾ȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÄÕÈÁÂÊÃÁμÇÉÇà ÈÉ̽ǻ ÍÇÆ˹ÆÇ» ªÁÊ˾ŹÈÇÄÁ»¹ÁÀ¹ÒÁ˹ÇËɹÀÅÇÉÇÀÃÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÅÁÆÇ» º¹Éº¾Ã× ȾоÂÀÁÅÆÁ¾ʹ½Ô ÍÇÆ˹ÆÔ ĹƽѹÍË ®Ì½Ç¿¾ÊË»¾ÆƹØÉÇÊÈÁÊÕÊ˾Æ

      

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¡»¹ÆÇ» ¡¨  ¡½¾Ø­ÁÃÊ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹ šÄ¹¼Ç» ¡¨ ª¾»¾ÉƹØÀ»¾À½¹

†††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

¡¨ª©®œ¢ž·žª£¤¯ª¬¦œ¨¯­ª¬œ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ›Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ›Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ

  

  

™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ  ª¾»¾É†·¼

†† ÊÇË †† ÊÇË †††† †††† ††

¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁʻԻÇÀÇÅÅÌÊÇɹ ¥¾ËĹ žιÆÁоÊÃǾÈǽž˹ÆÁ¾ ¥¾ËĹ žιÆÁоÊÃǾÈǽž˹ÆÁ¾ ¬ºÇÉùÊƾ¼¹ ¬ºÇÉùÊƾ¼¹

  

  

­™¨ §§§  

†††† †††† †††† †††† ††††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

œ¬¡© œ ª¬ª¢©ª¥¤­®¬ª¤®¡§¸©ª¥®¡±©¤¦¤ ™Ë Á¤†ÃÇÄÎÇÀ†½ÇˣɹÀ†›ÇÄջdž½ÇË£† ÍÉÇÆË ÇËÐ ™ËÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔÂÈǼÉÌÀÐ ÃÇ»Ñ Ã̺Å ÉЪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™ËϾžÆËÇ»ÇÀ Á¤†ÃÇÄÎÇÀ½ÇˣɹÀ†›ÇÄջǽÇ˪ƹº¿ÈɾÅÁÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á†£¹Å™   Á¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇ˹ÅÁ ¨ÉÇùËÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔÎŹÑÁÆÈǽ¾É¾»Ì ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ »Ç½ÇÇËÄÁ»¹

   

   

¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÑ ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ª¾»¾É†·¼

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †††† †††† †† ††

º¬¤ ¤³¡­¦¤¡¤°¤©œ©­ªž·¡¯­§¯Ÿ¤ž­®¬ª¤®¡§¸­®ž¡¬¤¹§®ª¬­¦¤¡¯­§¯Ÿ¤ ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÇÍÁÊÇ» ËÇɼǻÔÎÈÇžҾÆÁ ™É¾Æ½¹˾ÈÄǼÇÊÃĹ½¹ûÅ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË

ûÅ 

É À»ÇÆÁ˾ 

›Ê¾½ÄØɾÅÇÆ˹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† ††

®¬œ©­«ª¬®©·¡¯­§¯Ÿ¤œ¬¡© œ®¬œ©­«ª¬®œ ™ÃɹƼÈË ÊËɾĹÅ ™Å¥¹  ÈÄÇÒ¹½Ã¹ Å ™Å¥¹  ÈÄÇÒ¹½Ã¹ Å ™»ËÇ»ÔÑù žÎÉÌù  ŝǼǻÇÉ ƹÄÁº¾ÀƹĪÃÁ½ÃÁƹǺӾÅÔ ™»ËÇÃɹÆ¡»¹ÆÇ»¾ÏÁ½ÉÊȾÏ˾Î ÖÃʆÉÔ ËɹÄÔ½ÇË ÃɹÆÔÇË†Ë ™»ËÇÃɹÆԼȆ ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÃɹÆԼȆ ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Á ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÇËœ™ ¾ÄÁ½ÇÊȾÏËɹÆÊÈÇÉ˹ ›Ô¼ÉÌÀùÈÇÄÌ»¹¼ÇÆÇ» œÁ½ÉÇÅÇÄÇË œÁ½ÉÇÅÇÄÇË œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÈǼÇÉÇ½Ì ǺĹÊËÁ ©ÇÊÊÁÁ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ†ºÌÄÕ½ÇÀ¾ÉÔ ÖÃÊù»¹ËÇÉÔ ¨£ª¥

  йÊ     

  É   À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ 

  ¨ÉÇÎÇÉÇ»ÁÐ °¨  ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ™ÆËÇÆÇ» °¨ ªÁÄÁù˪ËÉÇ  ¥¾½»¾½¾» ¡¨ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ

†† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† ††


| ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß | 105

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ†£¹Å™ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ œ™ ¾ÄÕ ¡ÀÇÄØÏÁØ˾ÈÄÇËɹÊÊÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹEÅņÅÅ ¨¾É¾»ÇÀÃÁž¿½Ì¼ÇÉǽÆÁ¾ ¨Ç¼ÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ¨Ç¼ÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ªÈǼÉÌÀÐÁÃË ÊËÉ†Ë ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃ

   йÊ йÊ

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ª£¨¾Ë¹Ä   

†† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †††† ††††

ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀÃÁžË¼¹É¹¿¾Â ¬ÊÄ̼Á¹ÃɹƹË Ë ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÆǼÇƹÊÇʹ ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇʹÅÇÈǼÉšÇÉË Å ¼ÈË ÊËɾĹ¼È½ÇË ½ÄÁƹÅ ¬ÊÄ̼ÁÃɹƹË Ë ¬ÊÄ̼ÁÃɹƹ,0#&-$0Ë Ë ¬ÊÄ̼ÁÈÇÐÁÊËþ½ÇÉǼ«É¹ÃËÇÉš¾Ä¹ÉÌÊÕ ʹ»Çà £¹Å™À ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹ%004"/ ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹ)JUBDIJ ¶ÃÊù»¹ËÇÉ ¶ÃÊù»¹ËÇÉ ¸ÅǺÌÉE ÅÅ ½ÇÅ ¸ÅǺÌÉE ÅÅ ½ÇÅ

      

  À»ÇÆÁ˾     

œÇÄÇ»ÆØ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁ¼Á½¾ÆÃÇ ¡¨  

†††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† ††††

 œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™©«¹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¸Ê¾ÆÕ ¸Ê¾ÆÕ ™©«¹ ™©«¹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™©«¹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ §ÅÊüÇɼ¹À ª«ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

«¬ª³¤¡¯­§¯Ÿ¤ ™Æ˾Æƹ«› »Ê¾»Á½ÔÌÊÄ̼ ªÈÌËÆÁÃǻǾ«› «ÉÁÃÇÄÇÉ ¦«› )PU#JSE ™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ÊÈÌËÆÁÃǻԾ ¦«› «ÉÁÃÇÄÇÉ )PUCJSE ™Ì½ÁÇȹƾÄÁ½ÄؽÇÅÇÍÇÆÇ» ™Ì½ÁÇËÉ̺ÃÁ½ÄؽÇÅÇÍÇÆÇ» ›ÁËÉÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ÈÉÁĹ»ÃÁ Ê˾ÄĹ¿Á ÁÀ"-ÈÉÇÍÁÄØ Ê˾ÃĹ À¾ÉùĹ ¹ÅÇÃÖľÃËÉÇŹ¼ÆÁËÆÔ¨Ǿ˨ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½»¾ÉÆÔκÄÇÃÇ»ÁÀŹÊÊÁ»¹ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÃÇÆʽ»ÌÎùžÉÆÔÅÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÈǽÀ¹Ã¹À ËÇɼȹ»ÁÄÕÇÆÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ËÇɼǻÔÎǺӾÃËÇ»ÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¥ÇÆ˹¿¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÎÑĹ¼º¹ÌÅÇ» ¥ÇÆ˹¿ÁÁÀ¼ºÔËÇ»Çà ¿ÁÄ»¹¼ÇÆÐ ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ù; ÅÁÆÁ†Å¹¼¹À ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÀ¹ÒÁËÔËÇ»¹ÉÇ»ÇËÃɹ¿ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÃÇÆËÉÇÄØÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁؽÇÊËÌÈÇÅ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ËÌÉÆÁþËÇ» ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾Å»ƹºÄ×½ ÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹÁÈÉÇËÁ»ÇÃɹ¿ÊÁÊ˾Å §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÊÁÊ˾ż¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁØ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ

           

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

  

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  

©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ¤¾ÊŹÆ š¹ÊËÁÇƪÁºÁÉÁ

†† †† †† †† †††† †† ††††

£ÌÈÄמ˹ÄÄ ÄÁÊË Ñ»¾ÄľÉ £ÌÈÄ×Èǽ½ÇÆÔÆǻԾÁºÌ £ÌÈÄ×Èǽ½ÇÆÔªÉÇÐÆÇ›ÇÀÅÇ¿¾ÆʹÅǻԻÇÀ £ÌÈÄ×ÈÉÇÍƹÊËÁÄºÌ ¤ÁÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ Ê˾ÄĹ¿Á »ÁËÉÁÆÔ½ÄØŹ¼¹ÀÁƹÊËÉÇÁË ÎÇÀËÇ»¹ÉÇ» §Ë»Ç½Ô «É̺¹ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ

     

  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

 š¹ÊËÁÇƪÁºÁÉÁ  ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ›Á˹ÄÁ ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË 

†††† †††† †††† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¯«¤¨³œ­®©·¡ª¶»ž§¡©¤» ™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ ›¾ÆÁÃÁº¾É¾ÀǻԾªÉÇÐÆÇ £É¹ÊùÈÇÉÇÑÃÇ»¹Ø £ÌÈÄ×ÃÉ̼ÄØý¾É¾»ØÆÆÔÎÈÇÉǽ º¾É¾À¹ ÊÇÊƹ 


106 | ÑËÓÆÅÁÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ!

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 107

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ˜¿º™¿Â¿»½ ÌģɹÊÆǼ»¹É½¾ÂÊÃ¹Ø †™ ˆ† †† ™›™†£¼»¿· «¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† ›¼Â¼¼¹· Ÿ¦ «¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ † £·Áȿ÷†¥ÃÈÁ ÈÉ£¥¹ÉÃʹ ˆ† †† ¦ÇÅ»¹¿½¼Ä¿¼ Ìģ̺ÔѾ»¹ ˆ† †† §Ÿ¡ ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ ÇÍ Ë†† †† ­¼ÄÉǧ¼Á·ÃÄÒ̪ÈÂʺ ÈÉ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍÁÊ Ë† Ë͆† ¯Æ·Á ®¦ Ź¼„œÇÄ̺ÇÂǼÇƾÔ ´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì —Ë¿Ä·†¦·Â·»· ¼¥ÇÊû¹ ÌĦÁÃÇÄÕÊÃ¹Ø ÇÍÁÊ 

Ë ††

¤ÅÇ÷†¤Å¹ÅÈ¿¸¿ÇÈÁ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪǻ¾ËÊÃ¹Ø 

Ë ††

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ 

Ë ††

§¼Á·÷¹Ǽº¿ÅÄ·Ì ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĨÇ˹ÆÁÆÊÃ¹Ø † 

Ë †† ††

§£¡„¨¿¸¿Çӓ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÊÆÔÂÈÉÇÊȾÃË Ç͆ Ë ††

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿† ÆÔÅž¿ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»ľ† ÆÁ¾ÅÅÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹©­Èǽ¾Ä¹ÅȾйËÁ ˾ľɹ½Á† Ç»¾Ò¹ÆÁØÁÊɾ½ÊË»ŹÊÊÇ»ÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÂùà ɾÃĹÅÆǾª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇË Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁ š¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV

—»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † §œ›—¡­Ÿ¶šÂ·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇ™™›ÔѾ¼ÇÉǽϾ»¹ WBB!EJNBSLSV ¢¿É¼Ç·ÉÊÇÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇž¡š¾É¾Æ½¾¾»¹ FCFSFOEFFWB!EJNBSLSV ™ÒÆÊÈÁ·ÕпÀǼ»·ÁÉÅÇœªªË¾È¹ÆÇ»¹¥É¹¼ÉÈɹ¼ÄÄÒÀȼÁǼɷÇÓ™›£ÁÂÃÇ ›¿¾·ÀÄ ¹ÇÈÉÁ·¦™¤¾ÇÆÇ»¹ ™™²¾È¾ËÇ»™™¥ÁƹÃÇ» ¡ÅÇǼÁÉÊÇ·§›±ÁľÎÁƹ¤·¸ÅÇ«¨™»ÁÄÇÐÃÁƹ «ÅÉźǷ˿¿™¦§À¾ÉÇ» ¦¼Î·ÉÓ§§§„¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø  ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ

¥©›œ¢§œ¡¢—£²¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††«¹ËÕØƹ«¹É¹Æ††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††«¹ËÕØƹ¤ØѾ»Êù؆††œÌÀ¾ÄÕšÁúÌĹËÇ»¹ †††›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹†††ž¼ÇÉ£ÇÀÔɾ»††††±¹ØΞËÇ»Ÿ¹Æ¹Ë &†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ›Ÿ¨©§Ÿ˜ª­Ÿ¶š¾ÊÈĹËÆǾɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾»¾½‘ËÃÌÉÕ¾ÉÊùØ ÊÄÌ¿º¹„¥¹ÃʨɾÊʆÅÖÂĔ ˆ † † »ÆÌËɾÆÆÁ ¦Å»Æ¿È·ÄŹƼηÉÓ͹ÃËÁоÊÃÁÁÈǼɹÍÁÃÌ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁ ª¾ÉËÁÍÁùËÔÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ «ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ ¨É¾Ë¾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØ ÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ „¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ»¼ÀÈɹ¿† ɼÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

¤£ œ®¡§¸­¦œ»Ÿ¬¯««œˆ ¤¨œ¬¦—  ½ÄÂϽ ˆ«ÉÎÇÅÆ¡ËÉË¿ËƘ £ÐÍʽȊǽϽÈËÀ ˆ©Â¾ÂÈÙ¥ÊÏÂÍÙÂ͘

¯ÂÈÂÑËÊÊØÆÎÌͽ¿ËÔÊÅÇ ˆ£•ÈÏØÂÎÏͽÊÅÓØ «ÉÎÇÅÆ¡ËÉË¿ËƘ ËÍËÁÎǽÜ ÅÊÑËÍɽÓÅÊʽÜ ÎÅÎÏÂɽ

®¤¬œ¢ ¹¦£

¯¥­£ ¤¢¯¸ ®¢­¯¥±¥³¥­«Ÿª ª³¥«ª¨¹ª«¦ ¯¥­£ª«¦®¨°£ž«¦

™½É¾ÊÁÀ½¹˾ÄÕÊË»¹ §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † &†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV XXXEJNBSLSV

žª¤¡¦™±¡°¡«™«ž¤¡®§«¸«¨§ž¤¡«µª¸ª›§¡¥¥¦ž¦¡ž¥§¦™±ž¥¡ ™¦¡¡ ¥´ª¬§›§¤µª«›¡ž¥§¨¬š¤¡£¬ž¥ª™¥´ž¡¦«ž©žª¦´ž¨¡ªµ¥™

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100
108 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #14 (510) 12.04.10

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† „¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ŸÌÃÇ»¹ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† †† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ †† ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

§ÊÈÁÂ¿Ã·É £É¨ÌËÕ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØ Á»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

÷º„œ¹ÇÅŸſ“ ¨Á·»‘ „¨¹Êʹ¿” « ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø ¥¹ÉÃʹ †† ǺÇÁ ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ˾ÉÁ¹ÄÔ ¼¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ ÖľÃËÉÇËÇ»¹ÉÔ ʹÆ˾ÎÆÁù

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ „§¼ÃÂÕÁȓʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ» ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ «¯§ÅÊÃÁ ¥¹ÉÃʹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ ÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈĆØÁ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë »Ç½ÇÊƹº¿†Ø

„£¼¸¼ÂÓ£¿Ç·“ ¼ÉÌÈȹÃÇÅȹÆÁ ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ †† ††

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

—¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø † ††„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ¼¹À¹ ˾ÈĹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ

††

„´ÁÈÆŹ¼ÃÅȓ ¬Ð¾ºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

.BTIJOF4UPSF „ŸÄÈÉÇÊüÄɓ Ź¼¹ÀÁÆ šÌËÔÉÊÃÁº¹À¹É Ö˹¿ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ††

™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

ʹÄÇÆ Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ

„¡·Äȼdž¨¿¸¿Çӓ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÇÃƹ Äǽ¿ÁÁ

4/&: ÃÇÅȹÆÁØ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ȾÐÁ ùÅÁÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ

ľË§ÃËغÉØ 

††

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

††

„—ÆÅÂÂœ §§§ ËÇɼǻÔ½ÇÅ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

š·¾¼ÉÄÒÀÁ¿ÅÈÁ ÈǽÀ¾ÅÆÔÂȾɾÎǽƹ ÇÊË„¨ÄÇÒ¹½