Page 1

рекламное издание

TUSPZŠHB[FUBSV ¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

®³¢ª©¥ ª ¯«Ÿ­¸

‹ – 

Ñ¿ͽÈÜ КАК

УЗАКОНИТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ?


21609

    


ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ 19

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ ÃÄź¿¼ ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö ¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉ ļ̹·ÉÁÊ ŸÅÇÅÉÄÒÌ ÈǼ»Èɹ ˜·ÇɼÇ s Å»¿Ä ¿¾ ¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌÇ·Ä¿Õ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ s ÌÅÇÅÏ¿À ÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½ÔÄà ¶µÅǺÅÂÃÁÈöÁºÂÈ™µÂµÔÈÆÀȸµÄÀµÇµÔ¦ÇýÁÃÆÇÑÉÊÈÆÂÀ öÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̺ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã·ÄźĽµ Â½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹ýÁ

¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ –•¥§š¥ öŵε¾ÇºÆÑ Äà ǺÀºÉõÁ ÃǹºÀµ ź¿ÀµÁÐ † † † † † † ¦Ã½ÉטÅÀÉÂÀŸ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

™É¾Æ½¹£¹Å™ †ÈÄÇÒÅ ʹÅÇÊ»¹ÄË ŹÆÁÈÌÄØËÇÉË ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ȾÊÇÃ

†† ††

£ÁÉÈÁÐ ºÄÇÃÁ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƬйÊËÃÁÈǽ¡Ÿª

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ȾÊÇÃ

†† ††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

±È¹Ëľ»Ã¹ ¼ÉÌÆËǻù ÃɹÊù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

š¾ËÇÆ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁÐ ϾžÆË

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£ÇƽÁÏÁÇƾÉ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

™ÉŹËÌɹ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

­¹Æ¾É¹04#

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¥¾ËÁÀÔ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£Ä¾Â ¼¾ÉžËÁÃÁ À¹ËÁÉù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª¹Æ˾ÎÆÁù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

œÇÍÉÇùÉËÇÆ

††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ£ÀºÆº•Â½Æ¿½Âþ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.2013


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยŸยšยกยฃรร‰รˆรรยชร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยปยนรŠรŠ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡ยบยนร€ยนร„ร•ร‹ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยฝร…ร‡ร†ร‡ร„รร‹รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ ยฝยพร‘ยพยปร„ยพ ย™รŠยบร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†รŽ ร…ร… ยšยพร‹ร‡ร†ยผรยฝร‰ร‡ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚รŠรŒร„ร•รยนร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚8ย†

 รˆร… 

 ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšยชยซ ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ ย™ยชยซ ยŸยšยกย†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ย†ยฅย†

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™รƒร‹รยป ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ย™รƒร‹รยป ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

    

    

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

           

20

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇƤ׺ԾŹÉÃÁÁÃÇÄÁоÊ˻ǝÇÊËÈǼÇÉǽ̺¾ÊÈÄ š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ† šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ†

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É É

Ÿš¡† Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ šª« šª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂ6†ÇºÉ¹ÀÆÔ½ÄØȾɾÅÔоà šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ⱦɾ¼ÇÉǽ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ÑË šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ê˾ÆǻǠÅŝÇÊËÈÇÀ» ÑË šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›¹ÉÅÁË Î Î Î Î Î º¾À¼Éƹ½¾¿¾Æ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›¹ÉÅÁË Î Î Î Î Î  šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÅŪ£¡£¡ Ã̺Å šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎΝ† Ã̺Å šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎΝ† Ã̺Å šÄÇÃþɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÆÔÂ¥®®ÅŪ£¡£¡ Ã̺Å šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎÅÅ ÑË šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎÅÅ ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ Ã̺Å šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›™©¥¡«ÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà ÑË šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà ÑË šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà ÑË šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ ÅŪ£¡£¡ Ã̺Å šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªÁºÁË Ã̺Å šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÄÁƹ ÅÅ Ã̺Å šÄÇÃÁȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ Ã̺Å šÇɽ×É š©†† ÈÇɾºÉÁà XXXPNTLHSBESV ÑË šÇɽ×É š©†† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» XXXPNTLHSBESV ÑË ›ÇÄÇÃÆǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½Äغ¾ËÇƹ ÍÁºÉ¹ ÇÊ˹»Ã¹ ü œ¹ÀǺ¾ËÇÆ ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV ÑË ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV ÑË ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV ÑË Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆœ¡©§ª¬¤µ­™«§ª«§¢£™¸¨¾Æ¾ËÉÇÆ™¥¡£ª Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ¨§«™±ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ ü Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ ü Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁ ÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ü Çº¹»Ã¹»ÃĹ½ÇÐÆÔÂÁÑËÌùËÌÉÆÔÂɹÊË»ÇÉ Çº¹»Ã¹ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Çº¹»Ã¹ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ»ɹÊË»ÇÉ ¨§«™± ü Çº¹»ÃÁ¹ÉÅÁÉÌ×ÒÁ¾ ÍÁºÉ¹  Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇƹª† ¬†¨† ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀ ÈÇÉÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕª§ ü Ÿš¡ Ÿš¡ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ ÑË

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÇË É ÇË É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ šª« šª« šª« šª« ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ šª« ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ šª« ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ›¹ÉÅ §§§ ›¹ÉÅ §§§  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ Ÿš¡† ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ Á¤¾Æ Á¤¾Æ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ Á¤¾Æ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÎÁÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁ˽ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃÇË ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

21


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÁÅÇÆ˹¿ Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ºÄÇÃÁª› Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¹Å¾Æ¹Ê˹ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ½¾Ñ¾»Ä¾ Ê˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊË¹ÉŹËÌɹ ¡À½¾ÄÁØ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ºÌ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇà ÎÅÅ ÑÁÉ ÅŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾

ÑË  ÈÅ  ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É †É  É É  ÇËÉ

ÇºÉÇÊËÉÇ « £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¾½¹Ä ¨ª£ Ÿš¡† Ÿš¡† ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÅÊêËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ §ÅÊêËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ ™ÃËÁ» ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™ª« ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† ††

! ""  !

#!

$

 

ÇËÉ ÇË É оÊËƹØ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÆÁÀùØ ÇË É É É É É É É É É É ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉ É É ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ É

™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ ›¹ÉÅ §§§ ªËÉǺ¹Ë ›¹ÉÅ §§§ ›¹ÉÅ §§§ «¹ÉÊÃ¹Ø ª«©§¢ªž©›¡ª ¦¹ÉÁÏÔÆ·· ¡¨ «¹ÉÊÃ¹Ø ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ šª« «¹ÉÊÃ¹Ø ÇºÉÇÊËÉÇ « £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ §ÅÊêËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ £ÉÇÊË §§§ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹ ÇºÉÇÊËÉÇ « ¶¼Á½¹ ™ª« §ÅÊêËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ §ÅÊêËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †††† ††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù ÑË £ÁÉÈÁÐ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ¥ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ȾÉÊÁà ˾ÉɹÃÇË ÑË £ÁÉÈÁÐ ǼƾÌÈÇÉÊÁÄÁùË  £ÁÉÈÁÐ É»¹ÆÔÂùžÆÕ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ȾÉÊÁà ˾ÉɹÃÇË ÑË £ÁÉÈÁÐ ÉؽǻÇ ¥ ʾÉÔ ÑË £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ÑË £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁл¹ÊʧÈË ÉÇÀÆÁϹ ÑË £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ÑË £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù ÑË £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ›ÇÊÃɾʾÆù £¹ÅÔÑÄǻù  £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ÑË £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥ªÃÁ½ÃÁ ÑË £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ÑË £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ÊËÉÇÁË ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥ ®¹ÉÁÆÇ ÑË £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ¿¾ÄËÔÂǽÁƹÉ ÑË»ÌÈ ÑË £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ÃÇÉÁÐǽÁƹÉ ÑË»ÌÈ ÑË £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ÃÇÉÁÐÈÇÄÌËÇÉ ÑË»ÌÈ ÑË £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ÃɹÊÈÇÄÌËÇÉ ÑË»ÌÈ ÑË £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ÃɹÊÆÔÂǽÁƹÉ ÑË»ÌÈ ÑË £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ǽÁƹɸºÄÇÐÃÇ ÑË»ÌÈ ÑË £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅÁÐ ÉؽǻÇÂǽÁƹÉÆÔ ÑË»ÌÈ ÑË £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅÁÐ ÉؽǻÇÂǽÁƹÉÆÔ ÑË»ÌÈ ÑË £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅÁÐ ÉؽǻÇÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ ÑË»ÌÈ ÑË £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐ¥À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù ÑË £ÁÉÈÁÐ¥þɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ  £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ» £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¦¾Í˾À¹»Ç½ »ƹÄÁÐÁÁ ÑË £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ» £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¦¾Í˾À¹»Ç½ ÁÅÆØØɹÊÈÉǽ¹¿¹ ÑË £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¦¾Í˾À¹»Ç½ ÑË £ÁÉÈÁÐ¥ À¹»Ç½ª£ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥ À¹»Ç½ª£ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù ÑË £ÁÉÈÁÐ¥ §¦¨  £¹Ä¹ÐÁÆÊà ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ ÑË £ÁÉÈÁÐ¥ ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ ÑË £ÁÉÈÁÐ¥ ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥ À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù ÑË £ÁÉÈÁÐ¥ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ £ÁÉÈÁÐ¥ÊÁÄÁùËÆÔÂÄÁϾ»Çº¾ÄÔ  £ÁÉÈÁÐ¥ÊÁÄÁùËÆÔÂÄÁϾ»Ç¿¾ÄËÔ  £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¿¾ÄËÔ  £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¿¾ÄËÔ 

22

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔ ƾÍ˾À¹»Ç½ ¥ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¸ºÄÇÐÃÇ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¸ºÄÇÐÃÇ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆÇ»ÇÂÈǽÀ¹Ã¹À £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨ ¿¾ÄËÔ «×žÆÕ †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨  ¿¾ÄËÔ «×žÆÕ †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨  ¿¾ÄËÔ «×žÆÕ †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨  ¿¾ÄËÔ «×žÆÕ †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨  ¿¾ÄËÔ «×žÆÕ †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨  ¿¾ÄËÔ «×žÆÕ †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨  ¿¾ÄËÔ «×žÆÕ †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨  ¿¾ÄËÔ «×žÆÕ †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥ ¥ ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ ›ÁÆÀÁÄÁ «×žÆÕ ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔÂ

 ÑË  ü ÑË     ÑË ÑË ÑË ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É  É À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ É ÇËÉ ÇË É É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ šª« ™ª« ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶¼Á½¹ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†††† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂʾÉÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ £Ä¾Â½Äؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ ü ľËÇ ¡¥™ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊ XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ Å £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ Å ÃÉÔÑÃÁ Å ½ÆÁÒ¾ Å Ä×ÃÁ¿º £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ Ä×ÃÁ º¾ËÇÆ Ð̼ÌÆ ÈÇÄÁžÉ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† EÅ ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† EÅ ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑÃÁÁ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϹ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º XXXPNTLHSBESV ¤×ÃÁ Ð̼ÌÆÆÔ¾ ÈÇÄÁžÉÆÔ¾ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÁÇÊ˹»Ã¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ȾɾÃÉÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉÁÇÃƹÅÁ »Á½¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥††¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ»ʾÎɹÀÅ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ £É¹ÊÆÇØÉÊà 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

 É É É   É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ±Ì¹Æ¤ÌÆ šª« Ÿš¡¶ª£ ™ÃËÁ» Ÿš¡† £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ÃËÁ»  Ÿš¡¶ª£ £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ ™ÃËÁ»  Ÿš¡¶ª£ Ÿš¡† ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ™ÃËÁ» ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

23


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ»ʾÎɹÀÅ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ £É¹ÊÆÇØÉÊà  ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ®¨† ü ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇÉ ÊÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉ ¼ÁȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦ ÎÎ Å ÑË ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ÎÎÅÅ XXXPNTLHSBESV ÑË ¨ÄÁ˹À¹ºÇɹ™ÄŹÀƹؼɹÆÕÎ Î Å XXXPNTLHSBESV ÑË ¨ÄÁ˹ȹÀǼɾº½Ⱦɾ¼ÇÉÎÎ ›ÇÄŹ Èǽǽ¾Ë½ÄØÈÁɹÅÁ½  ¨ÄÁ˹ȹÀǼɾºÆ¾»¹Ø½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎ ›ÇÄŹ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7 »ÔÊÇ˹ÅÅ ÈÌÊËÇË ÑË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7 »ÔÊÇ˹ÅÅ ÑË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب£ Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À XXXPNTLHSBESV ÑË ¨ÇË¹Ñ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹؽǺ¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ü ¨ÇË¹Ñ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹؽǺ¹»Ã¹»ɹÊË»ÇÉ ü ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉ¥††¥† Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÑËÌùËÌÉÆÔ  ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ÑË ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ÑË ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت ºÇ ½ÄÁƹÅ XXXPNTLHSBESV ÑË ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت ºÇ -Å º¾ÀÇÊËÉÁØ XXXPNTLHSBESV ÑË ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù º¾ÀÇÊËÉÁØ ÑË ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ÑË ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ÑË ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ ÑË ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾ÁÀÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁù º¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ÑË ªÁºÁËÊ˾ÆǻǠȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ Ã̺Å

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É É оÊËƹØ ƹʹÂ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É ÇËÉ É É É É É É É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ Á¤¾Æ £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ Ÿš¡† ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ Ÿš¡†  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† ††

ªËÌȾÆÁ¤ª†c «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø½Á¹ÅÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø½Á¹ÅÅÅ ¬ÊÄ̼Áº¾ËÇÆÇƹÊÇʹ ­šª»¹ÊÊ ­šª»Ê¾ÎɹÀžÉÇ» ­ÁºÉǺ¾ËÇÆ

ÇËÉ É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

Ÿš¡† œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ Ÿš¡† ™ÃËÁ» Ÿš¡†

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

  йÊ  

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾Å оÉÆÇÀ ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊË š¹ÄĹÊË ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¨Çɾ»ÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎÅÅ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¨Çɾ»ÁËÊ˾ÆǻǠ ÎÎÅÅ œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¹Ä¾º¹ÊËÉ œ†   ü œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¹Ä¾º¹ÊËÉ œ† ü œÁÈÊ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹѹÅÇËƹØ œÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË œÉÌÆË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË  ¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ  ¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË  ¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¡À»¾ÊËÕ¼¹Ñ¾Æ¹ØÈÌÑÇÆù ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ

24

ÂÖÂ

  ÑË Ã̺Å ü žÑÇà žÑÇà ü ü Ë   Ë ü ü

ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ º¾ÀƹÄ É É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÊȾÏϾƹ Ç˽Áľɹ †É ÇËÉ ÇËÉ Æº¾ÀƹÄ †É  

£ÇÀÄÇ» ¡¨ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ªËÉÇÂŹÑ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂŹÑ §Å¤×ÃÊ œÉÁÆ»¾Â œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÉÁÆ»¾Â ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Ø ƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¡À»¾ÊËÕƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ÈÌÑÇÆù  ü ¥£© ÇÊ˹»Ã¹ ¡À»¾ÊËՆȹÊ˹§ÅÄ×ÃÊ üÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË † Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † † »ÇÀźƹĝÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇÃ̺Å £¾É¹ÅÀÁË»žÑùÎÁÉÇÊÊÔÈÕ× ϾžÆË ȾÊÇà ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ £¾É¹ÅÀÁË ̼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ »žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ ††ÅÅ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅǻԠ¥¥Ÿ¨ ¥¾ÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥«† †üÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥É¹ÅÇÉÅÇÄÇËÔÂÍɹÃÏÁØ ÅÅ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ §Ëʾ»ȾÊù ÍɹÃÏÁØÇË ÅÅ ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇûžÑùÎÁƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ º¹ÄĹÊË Ò¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ þɹÅÀÁ˝ÇÊË ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË

 ü žÑÇà ȹþË    Ë   Ë ü žÑÇà ü ü ÑË ÑË Ë  žÑÇÃË Ë Ë Ë Ë Ë Ë  

É É ÇËÉ ÇËÉ Æº¾ÀƹÄ  ÆÁÀùØ ÇËÉ †É ÆÁÀùØ  ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ É ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É É ÆÁÀùØ É Æº¾ÀƹÄ 

Ÿš¡† ªÁÄÁù˪ËÉÇ §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÂŹÑ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ÔÃÇ» ¡¨ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÉÁÆ»¾Â  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ÔÃÇ» ¡¨ §Å¤×ÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §Å¤×ÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ Ÿš¡† ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê £ÇÀÄÇ» ¡¨  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂŹÑ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

¨¾ÊÇÃÊÌÎÇ ÍɹÃÏÁ؆ ÅÅ  Áü ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ »žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ϾžÆË ÅÉÃÉÇÑù ÇÈÁÄÃÁ ϾžÆË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ¬¼ÇÄÕÃÇÅÃǻǣÌÀº¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕÃÇÅÃÇ»ÇÂÇ˺ÇÉÆԝÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË »ÇÀÅÇ¿¾Æº¾ÀƹÄ ¬¼ÇÄÕ£ÌÀº¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË »ÇÀÅÇ¿¾Æº¾ÀƹÄ ¬¼ÇÄÕ ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË º¹ÄĹÊË ¬¼ÇÄÕ ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¬¼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ¬¼ÇÄÕ þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ ¬¼ÇÄÕ þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ ¬¼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ϾžÆË ÊÌȾÊÕ ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊË »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ¬¼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ† † † ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ¯¾Å¾ÆË»žÑùÎ ¯¾Å¾Æ˼ÄÁÆÇÀ¾ÅÁÊËÔ ¯¾Å¾ÆË¥ ¼«ÇÈÃÁ ü »ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥ ¼«ÇÈÃÁ ü »ÇÀŽÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥ ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¯¾Å¾ÆË¥ üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ

žÑÇà  Ë Ë           žÑÇà  žÑÇÃ

ÇËÉ ÇËÉ  †É ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾  ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÇËÉ Æº¾ÀƹÄ   ÇËÉ   ƺ¾ÀƹÄ É ½ÁľÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

§Å¤×ÃÊ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ÇºÉÇÊËÉÇ « œÉÁÆ»¾Â  ª«©§¢ªž©›¡ª «É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  «É¹ÆÊÁ£  Ÿš¡† §Å¤×ÃÊ ™ª« ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¥¾ÄÇË Éü

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

25


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¯¾Å¾ÆË¥ üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¯¾Å¾ÆË¥ ¥¥£© Ë ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥ ¥§ÈË ÉÇÀÆÁϹÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥ ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÃÁÉÇÊÊÔÈ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯ ¯¾Å¾Æ˨¯»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯ ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË 

žÑÇÃ Ë žÑÇà ÑË ü ÑË ü Ë Ë Ë Ë Ë

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ÈÇü ¯¾Å¾ÆËÊÌȾɺ¾ÄÔÂü ¥ «ÌÉÏÁØ ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË͹ÊÇ»¹ÆÆÔ   ü ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË°¡ª«´¢ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¨¯ÈÇü ¯¾Å¾Æ˱¨¯ ÇÈË ¯¾Å¾Æ˱¨¯ ÇÈË ¯¾Å¾Æ˱¨¯ ÇÈË ¯¾Å¾Æ˱¨¯ ÉÇÀÆÁϹ ¯¾Å¾Æ˱¨¯ ÉÇÀÆÁϹ ¯¾Å¾Æ˱¨¯ ÉÇÀÆÁϹ 

Ë Ë Ë žÑÇà žÑÇà žÑÇà žÑÇà ü ü ü ü ü ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇË É †É É É É É É É

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯¾Å¾Æ˱¨¯»¥£© ²¾º¾ÆÕ † ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ²¾º¾ÆÕÅɹÅÇÉÆÔÂÍɹÃÏÁ؆ÅÅ ²¾º¾ÆÕÅɹÅÇÉÆÔ ÃÉÇÑù ¥£© ²¾º¾ÆÕ͆ † † º¹ÄĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ† † † ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁÁ†ÅÅ XXXPNTLHSBESV ²¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ ̼ÇÄÕ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ʾËùÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ þɹÅÀÁË ϾžÆË ʾËùÃĹ½ÇÐƹØ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆǝÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹

Ë Ë Ë Ë  Ë    Ë 

É Æº¾ÀƹÄ †É ÇËÉ Ç˽Áľɹ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇËÉ  ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ É ƾ½ÇÉǼÇ

š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ œÉÁÆ»¾Â §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž Ÿš¡† Ÿš¡¶ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ™ÃËÁ»  ÔÃÇ» ¡¨

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ,/"6'ÄÁÊËÎœ£¤ ÅÅÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËǼƾÊËÇÂÃÁÂœ£¤ § ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÈÇÄÎÎÅÅ

26

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË

É É É É É É É É É É É

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÇÏÁÆÃÈÇËÇÄÇÐÆÔ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ œÁÈÊÇ»ÇÄÇÃÆÇ œ›¤†ÊÌȾÉÄÁÊË ªË¹Æ½¹ÉËÆÔ¾Á»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆÎÎ ÅÅ ,OBVG œÁÈÊÇùÉËÇÆÎÎ ÅÅ ,OBVG›ÇÊÎÁËÁ˾ÄÕÆÔ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÎÎ ÅÅ ,OBVG§½ÁÆÁÀÄÌÐÑÁÎ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÎÎ ÅÅ ,OBVG›ÇÊÎÁËÁ˾ÄÕÆÔ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVG œÁÈÊÇùÉËÇƣƹÌͤÁÊËÔÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÁǼƾÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽÎÎ ÅÅ ,OBVG¨ÇËÉØʹ×Ò¾¼ÇùоÊË»¹ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ 

Å Å Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å ûÅ   ûÅ ûÅ  ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ  

 É É É É É É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ƹʹÂ˾ оÊËƹØ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ оÊËƹØ ÇË ÇËÉ ÇË ÇË É ƹʹÂ˾ À»ÇÆÁ˾ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ™¦¡ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªËÉdž¥¹Ê˾É XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ™¦¡ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂ Î Å Ë ÅÅ XXXPNTLHSBESV œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œ£¤(*'"4 žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ »¹ÊÊ œ£¤š¾Ä¼ÁÈÊ ¥ÁÆÊà Ê˹ƽ »Ä¹¼ÇÊË ǼƾÊË œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔšž¤œ¡¨ª ÅÅÎ œ£¤ › »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁšž¤œ¡¨ª ÅÅÎ œ£¤(*'"4 žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ º¾ÊÈɾ½¾ÄÕÆÇÈɾÃɹʾÆ œ£¤š¾Ä¼ÁÈÊ ¥ÁÆÊà ǼƾÊËÇÂÃÁ ÇËžÆÆǼÇùоÊË»¹ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄù« ¡ À»ÌÃÇÈǼÄÇÒ¾ÆÁ¾½Ç £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤œ›¤ ¤¾Æ˹¼¾ÉžËÁÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂÁÈÉÇÍÄÁÊ˹ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب§¤¦§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب¬ª«§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨ÄÁËÔ¼ÁÈÊǻԾÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅǽÄب¨Î£ÇÄÇÊʹÄÕÆÔ»ԺÇÉ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ÎÎÁ½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ,OBVG Î 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ  ûÅ  ÑË ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å ÈÅ ÈÅ 

†É ÇË ƹʹÂ˾ ÇË É ÇË ƹʹÂ˾ ÇËÉ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É оÊËƹØ оÊËƹØ É ÇËÉ É É ÇËÉ оÊËƹØ É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¦ª« ™¦¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉǺ¹Ë

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

27


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจร‰ร‡รรร„ร•ยฝร„ร˜ยœยฃยครƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚,OBVG รŽ ยจร‰ร‡รรร„ร•ยฅยนร˜รร‡รƒร…ร…-ยบร”รŠร‹ร‰ร‡ยผร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร†รร˜ ยจร‰ร‡รรร„ร•ยฅยนร˜รร‡รƒร…ร…-ยบร”รŠร‹ร‰ร‡ยผร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร†รร˜ ยจร‰ร‡รรร„ร•รˆยพร‰รร‡ร‰รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รŒยผร„ร‡ร€ยนร’รร‹ร†ร”ร‚ ร…ยพร‹ ยปยนรŠรŠ ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจยฆรŽ ยจร‰ร‡รรร„ร•ยจยจรŽ ยจร‰ร‡รรร„ร•ยซยบยพร„ ร… ยจร‰ร‡รรร„ร•ยซยบยพร„ ร… ยจร‰ร‡รรร„ร•ยซยบยพร„ ร… ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจย›ยฎร‡ร‹ยฝยพร„ร‡รร†ร”ร‚ ยปยนรŠรŠ ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจยฆรŽ รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจยฆย†รŽ รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจยฆย†รŽ รŠรˆยพรรˆร‰ยพยฝร„ ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจยจรŽ ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจยชย†รŽ ยจร‰ร‡รรร„ร• ยจยชย†รŽ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยฝร„ร˜ยœยฃยคยœย›ยค ยชยฅยคร…ร…รŽ ยชยฅยคร…ร… ยชยฅยคร…ร…รŽ ยชยฅยคยปยนรŠรŠ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รยบยนร€ยนร„ร•ร‹ ร†ยพยผร‡ร‰ร—รรยพ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รรˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรร€ร‡รรยนร†รŒร‰ยนร‹ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รรˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร† ยฌยผร‡ร„ร‡รƒรŠร‹ยนร„ร•รŽยบยพร„ ร… ยฌยผร‡ร„ร‡รƒรŠร‹ยนร„ร•รŽยบยพร„ ร… ยฌรˆร„ร‡ร‹ร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚

 ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹         ร‘ร‹ ร‘ร‹ 

รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‰ ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹รƒร‡รˆ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รŠรƒรยฝรƒร ยฝรร„ยพร‰รŠรƒรยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยฑรŒยนร†ยครŒร† ยฑรŒยนร†ยครŒร† ยฑรŒยนร†ยครŒร† ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยถย›ยžยฉยžยชยซ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยšยก ยšยก ยšยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนร…ยพร†ร•รรร€ยฝยพร„รร˜รร€ร†ยพยผร‡ ยœยนร„ร•รƒยน ยกร€ยฝยพร„รร˜รร€ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยนรˆร‡รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร•ร†ร”ร…ร€ยนรƒยนร€ยนร…ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ยกร€ยฝยพร„รร˜รร€ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน ยผร‰ยนร†รร‹ยน ร‹ร‰ยนยปยพร‰ร‹รร†ยนรร‡ร†รรƒรŠยน ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† ยผยนยบยบร‰ร‡ย†ยฝรยนยบยนร€ รƒยผ ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† ยฝรŒร†รร‹ รƒยผ ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† ยฟยนยฝยพรร‹ รƒยผ ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† รƒยปยนร‰รร‡ร‹ยบร‡ร‰ร†ร”ร‚ รƒยผ ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† รƒยปยนร‰รรร‹ รƒยผ ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† ร…รรƒรŠ ร‹ยนร„ร•รƒร‡รŽร„ร‡ร‰รยฝ ยฝรŒร†รร‹ รƒยปยนร‰รรร‹ รƒยผ

 ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† รŠยพร‰รˆยพร†ร‹รร†รร‹ รƒยผ ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† ร‹ยนร„ร•รƒร‡รŽร„ร‡ร‰รยฝร‡ยบยปยนร„ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รƒยผ ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜ร„ยนร†ยฝร‘ยนรร‹ยน ยปยนร„รŒร† ยฃยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป รƒยนร…รร†ร‡ยปรรร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร‡ยปยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ร‰ยนรŠรŠร„ร‡ยพร†ร†ร”ร‚ ยฃยพร‰ยนร…รร† รˆร„รร‹รƒยนรŠร‹ยพร†ร‡ยปยนร˜ รŽ ยบยพร„ยนร˜ ยบยพยฟยพยปยนร˜ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฃรร‹ยนร‚ รŽรŠร… ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŽ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รŽ ร…ยนร‹ร‡ยปรˆร‡ร„รร‰ ร‰ยนรŠรŠรรร‹ยนร†ร†ยนยปยพรƒยน ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รŽร…ร… ร…ยนร‹ร‡ยปยนร˜รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปรƒยน ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽยบยพยฟยพยปร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽรƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยปยนรŠรŠยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร‡ยฝร‡รƒร‡ร†ร†รรƒร รŠร‹รŒรˆยพร†ร รŠร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรร” ยบยนร‰ร†ร”ยพรŠร‹ร‡ร‚รƒร

รƒยผ  รƒร‡ร‰ รƒร‡ร‰ รƒร‡ร‰ รƒร‡ร‰ รƒร‡ร‰ รƒร‡ร‰ รƒร‡ร‰ รƒร‡ร‰ ร‘ร‹ รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… 

ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยฝร„ร˜ร…ร‡ร’ยพร†รร˜ ยšร‰รŒรŠรยนร‹รƒยน ยœยพร‡ร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ยซ ยงยผร‰ยนร†รรรร‹ยพร„รรˆร‰ร‡ยพร€ยฝยนยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพ

28

ร‚ร–ร‚

รƒยปร… รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÄÁËù˹ÃËÁÄÕƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

 ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ

š¡ š¡ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ­¾ÑƪËÉÇ §§§

†† †† †† †† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØšžª¨¤™«¦§ž®©™¦ž¦¡ž ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¡¥¦¸¸©™ª¨©§™Ÿ™ ¨ÇɾºÉÁÃÁ ¨ÇɾºÉÁÃÁÎÎ ÎÎ ÎÎ «É̺¹½É¾Æ¹¿Æ¹ØEÊȾÉÍÇɹÏÁ¾ÂÁ»ÍÁÄÕËɾ

ûÅ ûÅ ÑË Å

©™ª¨©§ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É

£ÉÇÊË §§§ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ ™ÃËÁ» š¡ š¡

†††† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹ†ªËœªœ§ª«† ™ÉŹËÌɹ™***†ÅÅÊËœª œª ™ª ™ÉŹËÌɹ™*†™*** †ÅÅ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁË ™ÉŹËÌɹ™Ë ½Á¹ÅÅÅ ˾ÉÅÁÐ XXXPNTLHSBESV ™ÉŹËÌɹ½Á¹ÅÇË½Ç ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø  ÅÅ ½ÄÁƹÅ ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØEÇ˽ÇÅÅ À¹Å¾Æ¹Ê˹ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ š¹Äù £»¹½É¹ËΆÎÊ˪¨ £»¹½É¹Ë†ÅÅªË £É̼ÅŪˮ­ £É̼ †ÅŪËÈÊ £É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ÎÆË £É̼ û¹½É¹Ë ѾÊËÁ¼É¹ÆÆÁà £É̼Á†ÅÅÊ˪¨  ® œª ®œª™ ®¦™ ¬™ ¤ÁÊË †ÅŪˮ¦« ¤Áʈ ÅÅªË Î Å œ§ª« ¤ÁʈÅŪ˜§ª«† ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇË ½Ç ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂ"*4* ÎÎÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇË ½ÇÅÅÎ Î ÎÆ ÎÆË ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ †ÅÅœ§ª«† ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÎÎÅÅ

 ü ü ü Ë  ÈÅ ü ü ü ü ü Ë ü ü ü ü ÑË ÑË ü ü ÄÁÊË

 †É ÇË É ÇËÉ É ÆÁÀùØ оÊËƹØ ÇËÉ ÇËÉ † É É † É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É †É † É † É ÆÁÀùØ É ÇËÉ † É É

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¤ž¥™¦ ªÇÄÁ½¾À £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ Ÿš¡¶ª£ ª¦« ªËÉǺ¹Ë ¾½¹Ä ¨ª£ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ªÇÄÁ½¾À ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ £ÇÅÊ˹É ªÇÄÁ½¾À ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ª¦« ¬ËÃÁƹ °¨ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ¬ËÃÁƹ °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÎÎÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÈÄÇÊÃÁ  Î ËÇÄÒ ÅÅ »ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊ˨›¤†ÅÅ ÈÉÇʾÐÆdž»ÔËØ¿ÆÇ  ¤ÁÊËÉÁÍľÆÔ†ÅÅªË ¤ÁÊËÎà †ÅŪ˜§ª«† ¤ÁÊËÎÇÄǽÆÇùËÆÔ ÎÎ ¤ÁÊËÔ †ÅÅÊË  ® œª œ £¨ ®œª™ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄÁÊËǻǠÊÇÉËǻǠ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄ׺Ç©¾ÀùÈǽɹÀžÉÇÊË›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁË ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËƾɿ¹»¾×ÒÁ §Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ ¨ÇÄÇʹÎ†ÎªË ¨ÇÄÇʹ¼ÃΆΠ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©† ½Á¹Å ÅÅ XXXPNTLHSBESV ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÃÇÄ×йØž¼ÇÀ¹ ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ ÈÉÌ¿ÁÆÆ¹Ø Æ¿ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ÅÅªË ©¾ÄÕÊÔ ÑȹÄÔ ÃɾȾ¿Á¿†½ «É̺¹Î†ÎÏ˪˜§ª«† «É̺¹ÎÎ ªË®¦« «É̺¹›œ¨½Ì†œ§ª«† «É̺¹›œ¨ š± ËÇÄÊËÇÊ˾ÆƹØ «É̺¹ÃÉÌ¼Ä¹Ø û¹½É¹ËƹØ

ûÅ ûÅ ü ü ü Ë ü Ë Ë Ë ÑË ü ü Ë ü ÌȹÃ Ë ü Ë ü ü ü 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É † É † É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ † É ÇËÉ É É † É ÆÁÀùØ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ª« ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ £ÇÅÊ˹É ªÇÄÁ½¾À £ÇÅÊ˹É £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ £ÇÅÊ˹É œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ªÇÄÁ½¾À Ÿš¡¶ª£ §ÅÇÅ ¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÅÊ˹É ¤ž¥™¦ £ÇÅÊ˹É ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ª¦«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÇËÉË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

29


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ Î ÎÅÅÁ½É «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ†ÎªË «É̺¹ÖÄÊ» «É̺¹ÖÄÊ»¬¬¬¬¬¬›œ¨ «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍÎ Î Î Î Î Î Î Î «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍÎ Î Î Î Î Î Î Î «É̺¹ÖľÃËÉÇÊ»¹Éƹ؆ÅÅœ§ª«† «É̺ÔE†œ§ª«ÁºÌ «É̺Ô›œ¨ ÖÄÊ» ÏË ÇÏÁÆà «É̺ÔÈÉÇÍÁÄÕÆԾΆÎΆΠ¬¼ÇÄÇà ¬¼ÇÄÇÃÎ Î Î Î Î Î Î Î ¬¼ÇÄÇÃΆΪ˜§ª«† ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕʾËйËÔ ¬¼ÇÄÇÞ˹ÄÄÁоÊÃÁ ɹÀÅÇË½Ç ±»¾ÄľÉ ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄľÉ †ªËœ§ª«† ±»¾ÄľÉÇË ½Ç ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅŪˮ¦«

Å Å ü ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ü Ë ü ü ÈÅ ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ü ü ü ü

ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ † É ÇË É É É É É É ÆÁÀùØ ÇËÉ † É ÆÁÀùØ ÇË É †É

œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¤ž¥™¦ £ÇÅÊ˹É ªÇÄÁ½¾À ªÇÄÁ½¾À ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¤ž¥™¦ ªÇÄÁ½¾À ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ª¦« ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ªÇÄÁ½¾À ¤ž¥™¦ ª¦« ªÇÄÁ½¾À ¤ž¥™¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ š¾Ê¾½ÃÁÁ»¾É¹Æ½Ô ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾½»¾ÉÁ ›ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉԪǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÈÇÄÁžÉƹØÈÇÃɹÊù œ¹É¹¿ÁϾÄÕÆÇÊ»¹ÉÆÔ¾ÁɹÀºÇÉÆÔ¾ œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ľÊËÆÁÏÔ ȾÉÁĹ ÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɾѾËÃÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç »¾ÉÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ »ÇÉÇ˹ ˾ÈÄÁÏÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ žÅÃÇÊËÁÇ˺¹Ðù½ÇþÊÊÇƹ žÅÃÇÊËÁ ºÌÆþɹ Ǻ¾Ð¹ÂÃÁ ÃÇÆÌʹ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾  ¹ºÇÉÔ ÈÉÇÍÄÁÊË  ¹ºÇÉÔ ʾËù†É¹ºÁϹ  ¹ºÇÉÔÃÇ»¹ÆÔ¾  ¹ºÇÉÔÊ»¹ÉÆÔ¾  ¹ºÇÉÔ ÃÇ»¹ÆÔ¾ Ê»¹ÉÆÔ¾  ¹ºÇÉÔ ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢±«™£ž«¦¡£¦§›¡¦£™  ¹ºÇÉÔ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ  ¹ºÇÉÔ ʾËù†É¹ºÁϹ  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ÃÇÀÔÉÕÃÁ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ƹ»¾ÊÔ½Äع»ËÇ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ˾ÈÄÁÏÔ 

 ûÅ     ÑË ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ   ûÅ  

¡À½¾ÄÁØ£§›™¦´ž ƹ»¾ÊÔ À¹ºÇÉÔ ɾѾËÃÁ ¡À½¾ÄÁØÃÇ»¹ÆÔ¾ÁÖľžÆËÔÃÇ»ÃÁ £¹ÉùÊ˾ÈÄÁÏÔªÁºÁÉÊù؆ £¹ÉùÊ˾ÈÄÁÏÔªÁºÁÉÊù؆ £ÇÅÈľÃÊÔ½¾ËÊÃÁ¾Á¼ÉǻԾ ¼ÇÉÃÁ ùоÄÁÁ˽ £ÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¹ÉÇÐÆÔ¾ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÊËɾÅØÆÃÁ˾ľÊÃÇÈÁоÊÃÁ¾ ű«§£ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇÂ

  ÃÇÅÈľÃËÆÁÀùØ ÃÇÅÈľÃËÆÁÀùØ   À»ÇÆÁ˾ ûÅ ÇËÉ ûÅ ÆÁÀùØ

30

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

 ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  

¥¥§¥ª£ §§§ ™©«¹ ©¹œÁªª £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ¥¥§¥ª£ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¥§¥ª£ §§§ ¥¥ª §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¬ËÃÁƹ °¨ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ÊËə ¥¥§¥ª£ §§§ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §§§ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ÊËÇÂÃÁÁÊ˾ÄĹ¿Á ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»Ê¾Î»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ÅÇÆ˹¿ÁÌÊ˹Æǻù ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç §¼É¹½ÃÁÁǼɹ¿½¾ÆÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ §¼É¹¿½¾ÆÁØ À¹ºÇÉÔ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔ ºÔËÇ»ÃÁ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨Éǽ¹¿¹¿†½À¹ÈйÊ˾ ÃÉÌÈÆǾÄÁËÕ¾ ©¾Ñ¾ËÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÌºÃ¹Á¼ÁºÃ¹ÄÁÊ˹ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù ª»¹Éù¹Ä×ÅÁÆÁØ Æ¿Ê˹ÄÁ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÄÇ» ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÑËÌùËÌÉÃÁ¯¨›ª ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅŦǻÁÆù ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ

  Ë  ÈÅ  ÑË Å ûÅ ÊÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

 ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ

¥¥§¥ª£ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ «¶ªª §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ¾½¹Ä ¨ª£ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ¥¥§¥ª£ §§§ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ¥¥ª §§§ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §©Ÿ£ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¥¥ª §§§ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅØÐÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ  Å ØоÂÃÁ ÁÅÅ XXXPNTLHSBESV ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Ã¹ÍÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ʾÂÍÔÈǽÀ¹Ã¹À ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¶Ä¾Å¾ÆËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾Ç˽¾ÄÇÐÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁÁ˽

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ    ÑË    

É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇËÉ É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

™ª« ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¬ËÃÁƹ °¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÅÌɪËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ Ÿš¡¶ª£ ™ª« ™ª« ™ª« ¥¥§¥ª£ §§§ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥¥§¥ª£ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§©Ÿ£ §§§ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ œ¹Âù ºÇÄË ÑÈÁÄÕù¾Ñ¾»Ç œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ XXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ XXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ XXXPNTLHSBESV ¹»¾ÉËÃÁ žιÆÁÀÅÔ©†ÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊXXXTDSV  ¹ÅÃÁ"QFDT .PUUVSB $JTB ,BMF ¥VM†U†MPDL XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ#PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨©§†ª™¥ œ™©¡™¦ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB œ¹É½Á¹Æ #PSEFSÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ¼¹É¹¿ÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ º¾ÊÑÌÅÆǾÀ¹ÃÉÔ»¹ÆÁ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ¶ÄÕºÇÉ œ¹É½Á¹Æ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹Å œ¾ÉÁÇÆÁ½É XXXTDSV  ¹ÅÃÁ¶ÄÕºÇÉ œ¹É½Á¹Æ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹Å œ¾ÉÁÇÆÁ½É XXXTDSV  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇûɾÀÆÇ ƹ»¾ÊÆÇ »ÔÊÇÃÇÂʾÃɾËÆÇÊËÁ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇÞ¿ÃÇÅƹËÆÔº¾ÊÑÌÅÆǼÇÀ¹ÈÁɹÆÁØ XXXMPDLT†LFZTSV £É¾È¾¿

TUSPZŠHB[FUBSV

 ü ü ü ü ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË

 ÇËÈÉÇÁÀ» É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

31


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ºÇľ¾»¹ÉÁ¹Æ XXXTDSV ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ$JTB ¥VM†U†MPDL ,BMF "QFDT XXXMPDLT†LFZTSV ¨¾ËÄÁ½ÄØÊ»¹ÉÃÁ XXXTDSV ¨ÇÉÌÐÆÁ ľÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ¨ÉǽÌÃÏÁØžËÁÀƹØ ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊ œ¾ÉŹÆÁØ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ»¹ÊÊ ª¹ÅÇɾÀÔ ÑÌÉÌÈÔ ½×º¾ÄÁ ¹ÆþÉÔ ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ªËØ¿ÃÁ ÎÇÅÌËÔ ƾÂÄÇÆǻԾ ±ÌÉÌÈÔ ʹÅÇɾÀÔÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾

 ÑË    ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ  ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ 

ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ™Ã»¹ÅÁɆ£ §©Ÿ£ §§§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¬ËÃÁƹ °¨ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà §©Ÿ£ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ š¾Ê¾½ÃÁ ÎÇÀºÄÇÃÁ ʹɹÁ ºÔËÇ»ÃÁÁ˽ šÄÇÆιÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉË› šÄÇÆιÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆ šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ šÄÇÆιÌÊÊÇÊƹÎΛ šÄÇÆιÌÊÊÇÊƹÎΪ šÄÇÆιÌÊÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ¹Æ¼¹ÉÊùØÎÎ ÎÎ šÄÇÆιÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǾE†ÊÅ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ Å šÉÌÊÎÎ ÅÎΠŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ Å šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ Å šÉÌÊÎÎ ÅÎÎ ÅÎΠŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÎΠŝÇÊ˹»Ã¹

ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ¤¾ÊÃÇÅ ¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

"/$# .+ )) ! %(&#&#%"/% +"-)&+" ! #"%#&#&"#&" &'""* ! #&$# &#&" &'""*'# ," !! "'(&" +"%(&%"##%#!"##%(#

 $! $! 

#"' #"' #'% #' % #"'

&#'#%#-& &#'#%#-& &#'#%#-& &#'#%#-& &#'#%#-&

   

   

   

   

   

šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ Å šÉÌÊÎ Î Î ÎÅÅ šÉÌÊ»¹ÊÊ ÊÇÊƹ šÉÌÊÄ׺ǼÇʾоÆÁØ ½ÄÁƹŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÄ׺ǼÇʾоÆÁبǼÇƹ¿ šÉÌÊÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÊÇÊƹÎÎ šÉÌÊÊÇÊƹÎÎºÊ šÉÌÊ ½ÇÊùλÇÂÆÔÎÈÇÉǽɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ÁŪÃÁ½ÃÁ šÉÌÊÇÃÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ Å šÉÌÊÇÃÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ Å šÉÌÊÇÃÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ Å šÉÌÊÇÃÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ Å šÉÌÊÇÃÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ Å šÉÌÊÇÃɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ šÉÌÊÇÃÊÌÎÇÂÊËÉǼ¹ÆÔ ÊÇÊƹ ɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉ˶ÃÊËɹ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉË™

Ã̺Å ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ †É ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É

§ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä «¾ÎÆÇϾÆËÉ §§§ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ §£ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

! #$#$% &$!$    !$"! #$'$% &$!$  

 

!%"#! !%"#!

!# %# !# %#

   

   

›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉ˶ÃÊËɹ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎÎÊÇɈ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ Î ÎÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉ˶ÃÊËɹ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

É É É É É É É É É É É É É É É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

32

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

  


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ รŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€รƒยพยฝร‰ยน ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽยรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽย†ยรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†ย™ย›รŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†ยชรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยฌรŠร‹ร•ย†ยกร„รร…รŠรƒ  รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยน ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒ  รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ย™รŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ย›รŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ยชรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ยถรŠ ยœยนยบยบร‰ร‡ย†ยฝรยนยบยนร€ รƒยปยนร‰รรร‹รร‹ยฝ รƒยนร…ยพร†ร•ยฝร„ร˜ยบยนร†ร•รรŠยนรŒร† ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยร‡รŠรƒยนยฝยปยพร‰ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยนร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยšร‰ยนร‹รŠรƒ รŽ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยน ยกร‰รƒรŒร‹รŠรƒ รŽ ยร‡รŠรƒยนรร€ยบยพร‰ยพร€ร”ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร‹ยพรŠ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจ ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจ ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจ ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจ ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจ ร…

รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒร‡ร‰ รƒรŒยบร… ร…ยนร‘รร†ยน รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ย™ร…รŒร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ   ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

  

ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยฝร„ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย™รƒรรร˜ ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

 ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน รŠร‡ร‰ร‹ย™ร‡ร‹ร‰รˆร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (651) 04.02.13

33


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽรŽร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยนรŽ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ย™รŠ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ย™รŠ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ยถรŠ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ย›รŠ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ยถรŠ

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ย™รŠ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ยผร„ยนยฝรƒยนร˜ ยปยพร„ร•ยปยพร‹ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ยปยพร„ร•ยปยพร‹รŽรŽ ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ยผร„ยนยฝรƒยนร˜รŽรŽย†ย†รŠ ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ยผร„ยนยฝรƒยนร˜รŽรŽย†ยชรŠ ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ยผร„ยนยฝรƒยนร˜รŽรŽย†ย†รŠ ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜รยปยพร„ร•ยปยพร‹ รŽรŽ ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร‘รร‰รร†ยน ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร”รŽรŽsร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€รŠร‡รŠร†ร” ยบรŠรŒรรƒร‡ยปยนร˜รŽรŽรŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยฝร‰ร‡ยปยน ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพยบร‰รรƒยพร‹ร” XXXHBSBOUย†QMBTUDPN ยกร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽยช ยกร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย™ย› ยคยพรŠร‹ร†รรยนรร€ร…ยนรŠรŠรยปยนยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” รƒร‡ร„ยพร‰ ร„ยนรƒ ยคยพรŠร‹ร†รรยนรร€ร…ยนรŠรŠรยปยนยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” รƒร‡ร„ยพร‰ ร„ยนรƒ ร†ยพร…ยพรรƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยคยพรŠร‹ร†รรยนรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ร…ยนรŠรŠรยปยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” 

รˆร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

 ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠรƒร‡ร… ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยพรŠร‹ร†รรยนรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ร…ยนรŠรŠรยปยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” ร†ยพร…ยพรรƒร‡ยพรƒยนรย†ยปร‡ ยฆยนร„รรร†รรƒร„ย†รยนรŽรŽย† ยงยบร†ยนร„รรรƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยงรˆรร„รƒร ยงรˆรร„รƒร ยงรˆรร„รƒร รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยปยงร…รŠรƒยพ ยซยนร‰ยพ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยปยงร…รŠรƒยพ ยซยนร‰ยพ ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยปรŠยพรŽร‹รรˆร‡ร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ยปยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ ร„ร—ยบร‡ยพรŠยพรยพร†รยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝE  ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ยชรƒรยฝรƒร ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽ รŽ รŽ รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽ รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจ ร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽ รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ร‘ร‹ รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚  ยงร…รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ  ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ 

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

34

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (651) 04.02.13

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................6 ÈÍÄÅÊÑ ÖÅÍ ÍÀ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ......................................8 ÑÒÐÎÉÇÀÊÎÍ .......................................................................9 ÊÀÊ ÓÇÀÊÎÍÈÒÜ ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÓ? ...................................10 «ÐÅÇÈÍÎÂÛÅ» ÊÂÀÐÒÈÐÛ È «ÍÀÄÓÂÍÛÅ» ÒÀÐÈÔÛ .............. 14 ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ........................... 17 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÍÈÃÀ .......................................................18 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ ............................................19

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ 20

Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç

         

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

51

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻǼǽ¾ÃÇɹÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹

        58   

63   

67

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ £ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

    

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ

70

ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

 

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ 

71

¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á

   

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

73

  

ÏÀÐÒÍÅÐÛ

75

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ»

76

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ

78

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

80


4

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

§šª¬¡«ž ª«™«µ· ¦™ª™¢«ž 4530:†(";&5"36

XXXNPTUPWJLSV

£¤¥š™š š¢°¤š¥—££¬š¥š™¢°š £–¯šŸ§°‚™£¥£›¢£žŸ•¥§° £¡¦Ÿ£ž£– •¦§

¥¾¿»¾½ÇÅÊË»¾ÆƹØɹºÇйؼÉÌȆ ȹɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ¥ÁÆÊËÉÇØÇÈɾ½¾† ÄÁĹÈÇÊ˾ȾÆÁÀƹÐÁÅÇÊËÁȾɻdž Çоɾ½ÆÔ¾ǺӾÃËÔ„ÇÉÇ¿ÆÇÂùɆ ËÔ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ”tʻǾǺɹÀÆdž ¼ÇÈĹƹ½¾ÂÊË»ÁÂÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ì ÁɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ½ÇÉÇ¿ÆÇÂʾËÁ»§Å† ÊþÁʾÄÕÊÃÁÎɹÂÇƹΠÊǽ¾É¿¹ÆÁ× ;½¾É¹ÄÕÆÔνÇÉǼ ɹÀ»ÁËÁ×ËɹÆʆ ÈÇÉËÆǼÇÊÇǺҾÆÁØоɾÀƹʾľƆ ÆÔ¾ÈÌÆÃËÔ Ç¼»§ÅÊþÈĹÆÁÉ̾ËÊØ ÈÇÊËÉÇÁËÕÁɾÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ËÕºÇľ¾ ǺӾÃËÇ»›ÈĹƹμǽ¹ɾ† ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÌ˾ÈÉdž »Ç½¹ÈÇÌÄ«ÇɼǻÇ»ɹÂÇƾÊ˹Ɔ ÏÁÁ£¹ÉºÔѾ»ÇɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØŹ† ¼ÁÊËɹÄÁǺҾ¼ÇÉǽÊÃǼÇÀƹоÆÁØ ÈÇÌƙÅÌÉÊÃÇÂÇËÌĆª¾† »¾ÉÆǽÇÌÄ ¹»¾ÉËؾ»¹ÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»ÇÈÌ˾ÈÉǻǽÆÇÂɹÀ»ØÀÃÁоɾÀ ¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿ÆÔ¾ÈÌËÁÈÇÌĆ ™ÅÌÉÊÃÇÂɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØËɹÆÊÈÇɈ ÆǼÇÌÀĹÈÇÌÄœ¹¼¹ÉÁƹÁÌIJ¾Éº¹†

š§¤žž

¦™§©§Ÿ¦´®§š³ž£«§› ¨¤™¦¡©¬ž«ª¸¨§ª«©§¡«µ ¡©ž£§¦ª«©¬¡©§›™«µ ›§¥ª£ž§œ

ǺÎǽ” ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÁÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»Çƾžƾ¾½ÇÉǼɾ¼ÁÇƹÄÕÆdž ¼ÇÈǽÐÁƾÆÁØ ¨¾É¾Ð¾ÆÕǺӾÃËÇ»ɹÀžҾÆ ƹʹÂ˾ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ¥ÁÆÊËÉÇØ

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÑÄ×À¹ ¢•˜™¥£¨œ š¥•œ—š¥¢¨ £¦± ¦§¥£§š ±¦§—£¦££¥¨›š¢´ ™ ´¤¥£¤¨¦Ÿ•¦¨™£—

¦¹ÇÊËÉÇ»¾£É¹ÊÆǼÇÉÊÃÇÅɹÀ† »¾ÉÆÌÄÁÊÕÈÇÄÆÇŹÊÑ˹ºÆÔ¾ɹºÇ† ËÔÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÌÊ̽ÇÈÉÇÈÌÊÆ ÆǼÇÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØ›ÃÉ̼ÄÇÊÌËÇÐÆÇÅ ɾ¿ÁžƹǺӾÃ˾À¹ÆØËÇÈÇÉؽ† ùÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»£ƹÊËÇØÒ¾† Å̻ɾžÆÁ»ÔÈÇÄƾÆÇºÇľ¾ÈÇÄdž »ÁÆÔÃÇÅÈľÃʹɹºÇËƹÌÊËÉÇÂÊË»¾ ÈǽÎǽÆÔÎùƹÄÇ»§ÊÆÇ»ÆÔ¾ÊÁÄÔ ÊÃÇÆϾÆËÉÁÉÇ»¹ÆÔƹÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÁ ùžÉÔÑÄ×À¹ ÊÇÊËÇØÒ¾ÂÁÀѾÊËÁ Èɾ½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÇÌÃÉÌÈƾÆÆÔÎʾÃÏÁ ɹÀžɹÅÁƹžËÉÇ»£¹¿½¹Ø ÁÀÆÁÎÊÇÊËÇÁËÁÀËÇÆÆ¹ÉŹËÌÉÔ ÁÈÇÉؽùÃ̺ÇžËÉÇ»º¾ËÇƹ ¦¹Ð¹Ä¹ÊÕÈǽ¼ÇËǻùú¾ËÇÆÁÉÇ»¹† ÆÁ×ȾɻÔκÄÇÃÇ»»¾ÉÎƾ¼ÇÄÇ»Ô ÑÄ×À¹ ¼½¾ºÌ½ÌËɹÀžҹËÕÊØÊȾ† ÏÁ¹ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ »ÇÉÇ˹ »Ç† ½ÇÈÉǻǽÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¨¹É¹ÄľÄÕÆÇÈÉǽÇÄ¿¹¾ËÊØÊËÉdž Á˾ÄÕÊ˻Ǿ»Çº¾É¾¿ÆǼÇÃÇÅÈľÆ ʹÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ¹»¾Éѹ¾ËÊØ»ÇÀ† »¾½¾ÆÁ¾º¾ËÇÆÆÇÂÈÄÇËÁÆÔÊËÉÇÁ† ˾ÄÁÈÉÁÊËÌÈÁÄÁÃÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ׺¹† ÄÇÃÅÇÊËǻǼÇȾɾÎǽ¹ »¾Æй×Ò¾† ¼ÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ׻ǽÇÊÄÁ»ÆÔÎʾÃÏÁ ›ȾÉÊȾÃËÁ»¾ÇÆǺ¾ÊȾÐÁËÈÉǾÀ½ ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄØ ɾÅÇÆ˹ÁǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁؼÁ½ÉÇÌÀĹ ›Ê¾¼Ç»ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØÌÄdž ¿¾ÆÇÈÇÉؽùÃ̺ÇžËÉÇ»º¾† ËÇƹtÇËƾǺÎǽÁÅǼÇǺӆ ¾Å¹›¹ÈɾľƹÐƾËÊØÅÇÆ˹¿À¹† ÃĹ½ÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ÃÇËÇÉÔ¾Ǻ¾† ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨Ä¹ÆÔ ÈĹÆÔ ÈĹÆÔ

ƾ»¹ Çоɾ½Õ ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØŹ† ¼ÁÊËɹÄÁǺҾ¼ÇÉǽÊÃǼÇÀƹоÆÁØ ÈÇÌĆª¾»¾ÉÆÇÂÇËÌħɽ¿ÇÆÁ† ÃÁ½À¾½ÇÌƙÅÌÉÊÃǦ¹ÌÄ«ÇɆ ¼Ç»ÇÂÁÌIJ¾Éº¹Æ¾»¹ɹºÇËÔÌ¿¾»¾† ½ÌËÊØÀ¹ÊоËÊɾ½ÊË» Èɾ½ÌÊÅÇËɾƆ ÆÔÎÈĹÆÇÅÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁÆľËÁ× §ÅÊù §Ð¾É¾½ÆÇÊËÕɹºÇËƹ½É̼Áνdž ÉÇ¿ÆÔÎǺӾÃ˹μÇÉǽ¹ºÌ½¾ËÀ¹»Á† ʾËÕÇËÊ˾ȾÆÁ¼ÇËÇ»ÆÇÊËÁÈÉǾÃËÆdž ÊžËÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÁ»ÇÀÅÇ¿Ædž Ê˾ÂÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ©¹ºÇйؼÉÌȆ ȹƹžËÁĹÈĹÆÈÇÊÇ»¾ÉѾÆÊ˻dž »¹ÆÁ×ÌÄÁÐÆdž½ÇÉÇ¿ÆÇÂʾËÁǺĹʈ ÆǼÇϾÆËɹÈÌ˾ÅɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁȾ† ɾÃɾÊËÃÇ»ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÈǽÀ¾Å† ÆÔÎÁƹ½À¾ÅÆÔÎȾɾÎǽǻ¨É¾½† ÊËÇÁ˽ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆǾÁÀÌоÆÁ¾ÊÁË̆ ¹ÏÁÁ »ÔÈÇÄƾÆÁ¾Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔÎ žÉÇÈÉÁØËÁ ɹÀɹºÇËù¹ÉÎÁ˾ÃËÌɆ ÆÔÎɾѾÆÁ ÈÉÁÆØËÔÎƹÌÉǻƾ¹½† ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ§ÅÊù §ÊÆÇ»ÆÔÅÁǺӾÃ˹ÅÁɾ¼ÁÇƹÄՆ ÆǼÇÁž¿ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇÀƹоÆÁØ ƹȾÉÁǽs¼¼Ê˹ƾËÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»ÇÇÃÉÌ¿ÆǽÇÉǼÁƹÌйʈ þ§ÅÊÃt­¾½ÇÉǻùÁùÈÁ˹ÄÕÆÔ ɾÅÇÆ˹»ËǽÇÉǼÁÇ˧ÅÊù½Ç©Ìʆ ÊÃǨÇÄØÆÔǺҾÂÊËÇÁÅÇÊËÕ׺dž ľ¾ ÅÄɽÉ̺¨¹É¹ÄľÄÕÆǺ̽ÌË ɾѹËÕÊØÀ¹½¹ÐÁÈÇȾɾ»Ç½Ìɾ¼Ádž ƹÄÕÆǽÇÉǼÁ„§ÅÊÃt§½¾ÊÊÃǾt ¼É¹ÆÁϹ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ£¹À¹ÎÊ˹Ɣ»;† ½¾É¹ÄÕÆǾÈǽÐÁƾÆÁ¾¨ÇÖËǽdž ÉǼ¾ ÈÇÊÌËÁ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØž¿† ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǾÊÇǺҾÆÁ¾ ¹À¹† ËɹËÔƹɾÅÇÆ˽ÇÉÇ¿ÆǼÇÈÇÄÇËƹ ɹÀºÁËǼÇËɹÆÀÁËÆÔÅËɹÆÊÈÇÉËÇÅ ƾʾËǺĹÊËÆǺ׽¿¾Ë«¹Ã¿¾Èɾ½† ÊËÇÁËɹÀǺɹËÕÊØÊƾÊÃÇÄÕÃÁÅÁʾ† »¾ÉÆÔÅÁ½ÇÉǼ¹ÅÁ ÖÃÊÈÄ̹ËÁÉ̾ÅԆ ÅÁƾÍ˾†Á¼¹ÀǽǺÔËÐÁùÅÁ¶ËÇÈdž À»ÇÄÁËÊÆÁÀÁËպ׽¿¾ËÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ Ǻ¾ÊȾÐÁËÕùоÊË»¾ÆÆǾÊǽ¾É¿¹† ÆÁ¾ËɹÊÊ ¦¹ȾÉÁǽs¼¼À¹ÈĹÆÁ† ÉÇ»¹ÆÔÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÇÃÉÌ¿ÆǽÇÉǼÁ§ÅÊù„ª¾»¾ÉÆÔÂ


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

ÊȾйËɾ¼ÌÄÁÉÇ»ÃÌÌÉÇ»ÆØ»Ç½Ô §Ê¾ÆÕ×ÃÇÅÈľÃÊÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂľ»Ç† ¼Çº¾É¾¼¹½ÇÄ¿¾ÆºÔËÕ»»¾½¾Æ»ÖÃʆ ÈÄ̹˹ÏÁ×

£¹ÈɾÅÇÆËÈdžÆÇ»ÇÅÌ

ÄÌоÆÁ¾¼ÇÊÈǽ½¾É¿ÃÁ»ɹÅùÎÄÁ† ÅÁËÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ºÌ½ÌËÌÊ˹ÆǻľÆÔ ½ÄØɾ¼ÁÇÆÇ»›Ê¾½ÇŹ »ÇѾ½ÑÁ¾ »¹½É¾ÊÆÔÂȾɾоÆÕÈÉǼɹÅÅÔù† ÈɾÅÇÆ˹»¼ ÈÉǽÌËÈɾ½»¹† ÉÁ˾ÄÕÆǾÃÇÅÁÊÊÁÇÆÆǾǺÊľ½Ç»¹† ÆÁ¾¨ÉÁ¹Æ¹ÄÁÀ¾»ÔÈÇÄƾÆÆÔÎɹ† ºÇ˺̽ÌËÌÐÁËÔ»¹ËÕÊØžÉÇÈÉÁØËÁØ ÈÇÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁ×

¥•œ¥•–•§°—•š§¦´¢£—°ž¤£¥´™£Ÿ £¥˜•¢œ•«Ÿ•¤¥š¡£¢§• ¡¢£˜£Ÿ—•¥§¥¢°ª™£¡£—

¦Ç»ÔÂÈÇÉؽÇÃÈÉÇ»¾½¾ÆÁØù† ÈɾÅÇÆ˹ǺҾ¼ÇÁÅÌÒ¾ÊË»¹ÅÆǼdž û¹ÉËÁÉÆÔνÇÅÇ» ÌÊ˹ÆǻľÆÆÔ ­¾½¾É¹ÄÕÆÔÅÀ¹ÃÇÆÇÅ’†­ »ÃÇÆϾ½¾Ã¹ºÉؼ ÈÇËɾºÌ† ¾ËÈÉÇ»¾ÊËÁÇÊÅÇËÉºÇľ¾ËÔÊØÐ ÅÆǼÇû¹ÉËÁÉÆÔνÇÅÇ»§ÅÊÃÇÂǺ† ĹÊËÁ ÆÌ¿½¹×ÒÁÎÊØ»ǺÆǻľÆÁÁ ¬ÊÄÇ»ÁØÈÉÇ»¾½¾ÆÁØÅÇÆÁËÇÉÁƼ¹Êdž ÊËÇØÆÁØ¿ÁÄÍÇƽ¹ ÈĹÆÔÈǽ¼ÇËÇ»† ÃÁɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÂÈÉǼɹÅÅÔùÈɾ† ÅÇÆ˹ žιÆÁÀÅÔ¾¾ÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹† ÆÁØ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÁÃÇÆËÉÇÄØǺÊÌ¿½¹† ÄÁÊÕƹÊÇ»¾Ò¹ÆÁÁž¿»¾½ÇÅÊË»¾Æ† ÆÇÂɹºÇо¼ÉÌÈÈÔɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ ¥ÁÆÊËÉÇØ ¦¹ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÅÌÉǻƾºÌ† ½ÌËÈÉÁÆÁŹËÕÊØɾѾÆÁØÇÈÇÉؽ† þÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁؼÇÊÈǽ½¾É¿ÃÁ ƹùÈɾÅÇÆË ÅÁÆÁŹÄÕÆÇÅɹÀž† ɾǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔÎÈĹ˾¿¾Âƹʾľ† ÆÁØ ɹÀɹº¹ËÔ»¹ËÕÊØÆÇÉŹËÁ»Ædž Èɹ»Ç»Ô¾½ÇÃÌžÆËÔÈÇÌÈɹ»Ä¾† ÆÁ×ÈÉÇϾÊÊÇÅ ÃÇÆËÉÇÄ×ÁÇËоˆ ÆÇÊËÁ¥ÌÆÁÏÁȹÄÁ˾ËÔÊÇÊ˹»ØËɾ† ¾ÊËɽÇÅÇ» ÆÌ¿½¹×ÒÁÎÊØ»ǺÆÇ»† ľÆÁÁ ÊÌоËÇŽ¹ÆÆÔÎ˾ÎÆÁоÊÃǼÇ ǺÊľ½Ç»¹ÆÁØ ›§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÊÇÀ½¹ÆÁ½¾Â† Ê˻̾Ë©¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÂÍÇƽùÈɾ† ÅÇÆ˹ ÃÇËÇÉÔÂÌ¿¾ÈÇÄÌÐÁÄÍÁƹƆ ÊÇ»Ì×Èǽ½¾É¿ÃÌǺĹÊËÆǼǺ׽† ¿¾Ë¹ƹÊÌÅÅÌÅÄÆÉ̺ľÂªÈ¾ÏÁ† ¹ÄÁÊËÔ©¾¼ÁÇƹÄÕÆǼÇϾÆËɹϾÆdž ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ÈÉdž ÅÔÑľÆÆÇÊËÁÁÖƾɼ¾ËÁþÈÉǹƹ† ÄÁÀÁÉÇ»¹ÄÁÊžËÆÌ×½ÇÃÌžÆ˹ÏÁ× ùÈɾÅÇÆ˹½ÇÅÇ»»s¼¼ ÁʾÂйÊɹÀɹº¹ËÔ»¹×ËÆÇÉŹËÁ† »ÔÁɹÊϾÆÃÁƹ»ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇË ÊÌоËÇÅÊǻɾžÆÆÔÎÆÇÉÅÁËɾºÇ† »¹ÆÁÂÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÅŹ˾ÉÁ¹Ä¹Å ÁÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÅÊÁÊ˾ŹÅ›ɾ¼Ádž ƹÄÕÆÇÅ¥ÁÆÊËÉǾÈǽ¼ÇËǻľÆÈĹÆ »ÔÈÇÄƾÆÁØȾɻÇÇоɾ½ÆÔÎÀ¹† ½¹Ð»¿ÁÄÁÒÆÇÂÊ;ɾ›ʾɾ½Áƾ ;»É¹ÄاÅÊùØǺĹÊËÕÇËÐÁ˹¾Ë† ÊØȾɾ½Èɹ»Ä¾ÆÁ¾Å­Çƽ¹ɾÍÇɆ ÅÁÉÇ»¹ÆÁØŸ£®Çɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÈÉdž ¼É¹ÅÅùÈɾÅÇÆ˹À¹Èɾ¿ÆÁ¾¼Ç† ½Ô¨ÉǾÃËÆÇ»ÇÂɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÂÈÉdž ¼É¹ÅÅÔƹs¼¼ºÌ½¾ËɹÀ† ɹºÇ˹Æ»Á×ƾ »Á׾§ÅÊùØǺ† ĹÊËÕƹÈɹ»ÁËÀ¹Ø»ÃÌ»­ÇƽƹÈdž ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.2013

¨Çº¾½ÁĹ ÈɹÃËÁÐÆÇÊËÕ £¡¦Ÿš— •¦§‚¤š¥š™—¢¨  ¤š­šª£™¢°š¤š¥šª£™°

›§ÅÊþ»Ä¹ÊËÁȾɾ½ÌŹÄÁÊËÉdž ÁËÕÈǽÀ¾ÅÆÔ¾ȾɾÎǽÔÌÇÊ˹Ædž »ÇĬÄÁϹ©¹ºÁÆÇ»Áй”Á„œÇÄ̺Ç ǼÇƾÔ¥ÖɼÇÉǽ¹›ØоÊĹ»»Ç† ɹÃÇ»ÊÃÁÂƹÀ»¹ÄÁÎɹƾ¾À¹ÈĹÆÁ† ÉÇ»¹ÆÆǾžÊËÇɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾„ƾɹ† ÐÁ˾ÄÕÆÔŔ„¨Ç½À¾ÅÃÁ”ɾÑÁÄÁ „Ⱦɾ½»ÁÆÌËՔ §ÈÁɹØÊÕƹÊÄÇ»¹ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ¼É¹½ÇƹйÄÕÆÁÃÀ¹Ø»ÁÄ„›Ç†È¾É»ÔÎ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁÌ„œÇÄ̺ǼÇǼÇÆՆ ù”ÈÄÇËÆÇÈÉÁľ¼¹×ÒÁ¾ÃÇÅÅÌÆÁ† ùÏÁÁ ÐËÇÈÉÁ»¾½¾ËÃɾÀÃÇÅÌ̽dž ÉÇ¿¹ÆÁ×ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ »Ç†»ËÇÉÔÎ ÖËÇ ÊÃÇɾ¾»Ê¾¼Ç ƾɾÑÁËÈÉǺľ† ÅÔÀ¹ËÇɹÌÄÁÏÔ¨ÇÖËÇÅÌÈǽÀ¾Å† ÆÔÂȾɾÎǽÆÌ¿ÆÇ»ÇÀ»Ç½ÁËÕƹȾ† ɾʾоÆÁÁÈÉÇÊȾÃ˹¥¹ÉÃʹÁÌÄ ¥¹ÊľÆÆÁÃÇ»¹” žÒ¾ǽÁÆȾɾÎǽ »ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾ ÃÇËÇÉǼÇÁÀƹйÄÕÆÇÈĹÆÁÉÇ»¹ÄÇÊÕ ÌÇÊ˹ÆÇ»ÃÁ„¬ÄÁϹ©¹ºÁÆÇ»Áй” ˹ÿ¾ ÈÇÊÄÇ»¹Å»ÇɹÃÇ»ÊÃÇ¼Ç ƾÈɹÃËÁоƪȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ»ÆÇ»ÕÊdž ÑÄÁÊÕ»ÇÅƾÆÁÁ ÐËǾ¼ÇƾǺÎǽÁ† ÅÇȾɾƾÊËÁ»ɹÂÇÆÇÊ˹ÆÇ»ÃÁ„œÇ† ÉǽÇÛǽÆÁÃÇ»”¨É¾½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØ ÐËÇÈÉǾÃËÆÔ¾ɹºÇËÔÈÇÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»ÌÖËÇ„ÈǽÀ¾ÅÃÁ”ƹÐÆÌËÊØ»˾Ã̆ ҾżǽÌ

›ɹÅùÎ ;½¾É¹ÄÕÆÇ ÈÉǼɹÅÅÔ —§š—¥œ¦Ÿ£¡¥•ž£¢š—˜£™¨ ¤£¦§¥£´§¦š ±¦Ÿ¨³­Ÿ£ ¨

›ɹÅùÎɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ;½¾É¹ÄՆ ÆÇÂϾľ»ÇÂÈÉǼɹÅÅÔ„ªÇÏÁ¹ÄՆ ÆǾɹÀ»ÁËÁ¾ʾŔƹ¼À¹† ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÇ»ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾ÑÃÇÄÔ ƹžÊËʽ¾ËÊÃÁÅʹ½ÇÅ»ʾ† ľš¾ÄÔ¸ɫ¾»ÉÁÀÊÃǼÇɹÂÇƹ ¨Ç½¹ÆÆÔÅɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ¥ÁÆʾÄՆ ÎÇÀÈÉǽ¹ ÊžËƹØÊËÇÁÅÇÊËÕÊËÉdž Á˾ÄÕÆÔÎɹºÇËÊÇÊ˹»ÁËÇÃÇÄÇ ÅÄÆÉ̺ľÂ £ÉÇžËÇ¼Ç »ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÈÉdž ¼É¹ÅÅÇ»ɹÂÇƹΧÅÊÃÇÂǺņ ÊËÁºÌ½ÌËɾÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ÆÔËÉÁ ;ÄսѾÉÊÃdž¹ÃÌѾÉÊÃÁÎÈÌÆÃ˹ ­™¨ Á»»¾½¾ÆÇ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ׺dž ľ¾ËÔÊØÐû¹½É¹ËÆÔΞËÉÇ»¿Á† ÄÕ؝ÄØÌÄÌÐѾÆÁØ¿ÁÄÁÒÆÔÎÌÊÄdž »ÁÂƹʾľÆÁؽÇÃÇÆϹ¼Ç½¹ÈĹÆÁ† É̾ËÊØÈÇÊËÉÇÁËÕƾžƾ¾ÃÅÈdž ʾÄÃÇ»ÔλǽÇÈÉǻǽǻÁÃÅ ɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔμ¹ÀÇ»ÔÎʾ˾ ­¾½¾É¹ÄÕƹØÈÉǼɹÅŹ ÊÉÇà ÃÇËÇÉÇÂÀ¹Ã¹ÆÐÁ»¹¾ËÊØ»˾ÃÌҾżdž ½Ì ÈÉǽ¾ÅÇÆÊËÉÁÉÇ»¹Ä¹ÖÍ;ÃËÁ»† ÆÔ¾žιÆÁÀÅÔÊÇÏÁ¹ÄÕÆǼÇɹÀ»Á† ËÁØʾĹ«¹Ã »¼À¹Êо˺׽† ¿¾ËÇ»»Ê¾ÎÌÉǻƾÂÈÇÊËÉǾƹÑÃdž ĹƹžÊ˹»½¾É¾»Æ¾¤¾º¾½ÁÆù ª¾½¾ÄÕÆÁÃÇ»ÊÃǼÇɹÂÇƹ »»¾½¾ÆÔ »ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×ËÉÁʾÄÕÊÃÁÎ ­™¨¹œÇÊÈǽ½¾É¿Ã̽ÄØÌÄÌÐѾ† ÆÁØ¿ÁÄÁÒÆÔÎÌÊÄÇ»ÁÂÈÇÄÌÐÁÄÁ ʾÄÕÊÃÁÎʾž ºÔÄÇÈÇÊËÉǾ† ÆÇ ËÔÊØÐû¹½É¹ËÆÔΞËÉÇ»¿Á† ÄÕØ ÈÇÄÇ»ÁÆÌÁÀÃÇËÇÉÔÎÈɾ½ÇÊ˹† »ÁÄÁÅÇÄǽÔÅÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹ŝÄØ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØÃÇÅÈľÃÊÆÇ¿ÁÄÁ҆ ÆÇÂÀ¹ÊËÉÇÂÃÁ»½¾É¾»Æ¾°¾ÉÆÇÅÇɆ þ¨ÇÄ˹»ÊÃǼÇɹÂÇƹÈÇÊËÉǾÆÇ ÃŽÇÉǼ »ÅÁÃÉÇɹÂÇƾ„·¿† ÆÔ”ɹÂϾÆËɹª¾½¾ÄÕÆÁÃÇ»ÇÈÉdž »¾½¾ÆÇ ÃÅÖľÃËÉÇÄÁÆÁ›ʾ† ĹΧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ»»¾½¾ÆÇ»ÖÃʆ ÈÄ̹˹ÏÁ×ºÇľ¾ÃÅɹÊÈɾ½¾† ÄÁ˾ÄÕÆÔμ¹ÀÇ»ÔÎʾ˾›ƹʾ† ľÆÆÔÎÈÌÆÃ˹ÎÈÉÇÄÇ¿¾ÆÇ ÃÅ ÈÇʾÄÃÇ»ÔλǽÇÈÉǻǽǻ ª¼ÈÇÊľÈÉÇÎÇ¿½¾ÆÁؼdž Ê̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÖÃÊȾÉËÁÀÔƹÐƾË ½¾ÂÊ˻ǻ¹ËÕÆÇ»¹Ø;½¾É¹ÄÕƹØÈÉdž ¼É¹ÅŹÈÇɹÀ»ÁËÁ×ʾÄÕÊÃÁÎ˾ÉÉÁ† ËÇÉÁÂƹȾÉÁǽ½Ç¼

¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ» „§ÅÊùؼ̺¾ÉÆÁؔ „§ÅÊÃÉÁÖÄ˔ ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

5


6

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

¡ÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔÂÈÉǽÌÃË

¤Á½ÁÉ̾Ë»ÈÉǽ¹¿¹Î «£„ªËÉÇ¥ǽ¾ÉƔùýÁľÉÃÇÅȹÆÁÁ,/"6' ʼ̽¾É¿Á»¹¾ËÄÁ½¾ÉÊÃÁ¾ÈÇÀÁÏÁÁ»ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉǽÌÃÏÁÁ»ŹÊÑ˹º¹Î§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÐËÇÈǽ˻¾É¿† ½¾ÆÇÈÇоËÆÔÅÁ½ÁÈÄÇŹÅÁÉÇÊÊÁÂÊÃdžƾžÏÃǼÇÈɾ½† ÈÉÁØËÁØ,/"6'«¹Ã ÈÇÁËǼ¹ÅɹºÇËÔÀ¹¼»ѾÊËÇ ɹÀ«£„ªËÉÇ¥ǽ¾ÉƔÊ˹ĹÄÁ½¾ÉÇÅÈÉǽ¹¿Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ»»$ÁºÁÉÊÃÇÅɾ¼ÁÇƾ

©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ž˹ÄÄÇÃÉÇ»ÄÁ ›ËÇɼǻÇÂÃÇÅȹÆÁÁ„§Ë½¾Ä†£¹”ÈÉǻǽÁËÊØʾÀÇƆ ƹØɹÊÈÉǽ¹¿¹ž˹ÄĹ›Îǽ¾ɹÊÈÉǽ¹¿Á½¾ÂÊ˻̆ ×ËÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ÊÃÁ½ÃÁƹž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÌÁÈÉÇÍƹ† ÊËÁÄ

ÁÅÆÁÂÊ×ÉÈÉÁÀ §§§„«ª£„ª«¡¤¤”Èɾ½Ä¹¼¹¾ËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ† ¹ÄÔÈÇÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÅ„ÀÁÅÆÁŔϾƹÅ™ÃÏÁØÈÉǽÄÁËÊØ ½Ç;»É¹Äؼǽ¹¨¾ÆÊÁÇƾɹÅt½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÊÃÁ½ÃÁ

¶Ä¾Å¾ÆËÊȾÏǽ¾¿½Ô §§§„œ¹É¹Æˆ¨Ä¹Ê˔ÊÇǺҹ¾ËÊ»ÇÁÅÃÄÁ¾Æ˹ŠÈdž ÊËÇØÆÆÔÅÁºÌ½ÌÒÁÅ ÇÈÇÈÇÄƾÆÁÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˹ɹºÇ† ÐÁÎÎÄÇÈйËǺÌŹ¿ÆÔÎȾÉйËÇĨÇÅÇ¿¾ÅÈǽǺɹËÕ ȾÉйËÃÁùÃƹÃÉÌÈÆÌ×ÅÌ¿ÊÃÌ×ÉÌÃÌ ˹ÃÁƹÎÉÌÈÃÌ× ¿¾ÆÊÃÌה t½ÇÈÇÄÆØ×ËÊÇËÉ̽ÆÁÃÁÃÇÅȹÆÁÁ

£ÇÅȹÆÁØ„©¹œÁªª”»ȾÉÁǽÊÇÈǹÈɾÄؼ ÈÉÁžËÌйÊËÁ¾»ÃÉÌÈƾÂѾž¿½ÌƹÉǽÆÇÂÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆÇ»ÔÊ˹»Ã¾.PT#VJME¦¹ƾº̽¾ËÈɾ½Ê˹»Ä¾Æ¹ ½»¾ÉƹØÍÌÉÆÁËÌɹ œ¾ÉŹÆÁØ ŹØËÆÁÃǻԾȾËÄÁ ÈÉ̆ ¿ÁÆÆÔ¾ȾËÄÁǽÆÇÊËÇÉÇÆƾ¼Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾½Ç† »Ç½ÐÁÃÁ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ȾËÄÁÁ½É ¹˹ÿ¾ŹØËÆÁ† ÃǻԾ½»¾ÉÁÊǺÊË»¾ÆÆǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹

ªÃÇÉÇƹ½¹ÐÌ ›ÃÇÅȹÆÁÁ„™ÊËə”Á½¾ËÈǽ¼ÇËǻùÃÆÇ»ÇÅÌÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆÇÅÌʾÀÇÆ̦¹ÊÃĹ½ºÔĹÀ¹»¾À¾Æ¹ÃÉÌÈƹØȹɆ ËÁØÆÇ»ÁÆÃÁtž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÑ˹þËÆÁêËÇÁËƹÈÇņ ÆÁËÕ ÐËÇ»ÃÇÅȹÆÁÁ»Ê¾¾Ò¾Á½¾ËÉÇÀÔ¼ÉÔÑ ¼Ä¹»ÆÔÅ ÈÉÁÀÇÅÃÇËÇÉǼÇÊ˹ƾËʹ½Ç»Ô½ÌÑÁÄÁÉÌÐƹؼ¹ÀÇÆdž ÃÇÊÁÄù¹ÆƹعÃÏÁغ̽¾ËÈÉǽľƹ½Çľ˹

­ÇËÇÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÇÃÇÅȹÆÁ¾Â„œ¹É¹Æˆ¨Ä¹Ê˔

ªËÇÄÁÐÆÔÂÌÉÇ»¾ÆÕ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­ÇËÇÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÇÃÇÅȹÆÁ¾Â„ªËÉÇ¥ǽ¾ÉƔ

«¾ÈÄÔÂÈÇÄ6/*."5»Ê¾¼½¹ÈÇÀÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÄÊØùÃ˾† ÈÄÔÂÈÇÄ»ÊËØ¿Ã̦ǻÁÆù ÈÇØ»Á»Ñ¹ØÊØ»§ÅÊþ t 6/*."5"26"tËÇ¿¾»ÊËØ¿ÃÌ ËÇÄÕÃÇÈÇÄƾÖľÃËÉÁо† ÊÃÁ ¹»Ç½ØÆǨÉǽÌÃËÈɾ½Ê˹»ÄؾËÊǺÇ»ʾ¼Çƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÄÁËÉÇ»»Ç½Ô ÏÁÉÃÌÄÁÉÌ×ÒÁÎÈÇËÇÆÃÁÅ ùÃù† ÈÁÄÄØÉÔ ƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÆÔÅËÉ̺ùÅÈÇÀ¹ÅÃÆÌËÇÅÌÃÇÆË̆ Ę́ǽǺƹØÊÁÊ˾Źº¾ÀÇȹʾÆÁÂÅÇ¿¾ËºÔËÕÌÊ˹ÆÇ»† ľƹ»Ä׺ÔοÁÄÔμÇÉǽÊÃÁÎÁÄÁÀ¹¼ÇÉǽÆÔÎÈÇžҾ† ÆÁØÎ ¹˹ÿ¾»ÈÇžҾÆÁØÎÊ»ÔÊÇÃÇ»Ĺ¿ÆÇÊËÕ× »Ãdž ËÇÉÔÎÅÇÆ˹¿ÖľÃËÉÁоÊÃÁÎ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ»ƾ»ÇÀÅÇ¿¾Æ ÁÄÁƾ¿¾Ä¹Ë¾Ä¾Æ¦¹ÈÇÅÆÁÅ ÐËÇÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÅÈɾ½† Ê˹»Á˾ľÅºÉ¾Æ½¹6/*."5»§ÅÊþØ»ÄؾËÊØÃÇÅȹÆÁØ „£ÉÇ»ªËÉdž£ÇÅÈľÃ˹ÏÁؔ


ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

ÄØÄ׺ÁÅÔÎÊÇʾ½¾Â ¥¾ËÁÀƹØÃÇÅȹÆÁØ„©ÇƽǔÊÇǺҹ¾ËÇƹÄÁÐÁÁÑÁ† ÉÇÃǼǹÊÊÇÉËÁžÆ˹Ê»¾ÉÄÈÇž˹ÄÄÌÁºÌÉÇ»ÈǺ¾Ëdž ÆÌ

šÇÄÕѾ»ÔºÇÉ ›ŹÊ˾ÉÊÃÇÂÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ„ª¹ËÌÉƔǺÆÇ»ÁÄÁ ù˹ÄǼÁÀǺɹ¿¾ÆÁ½ÄØÍÇËÇȾйËÁ«¾È¾ÉÕ»ƾÅÊdž ½¾É¿ÁËÊØÈÇÉؽùÁÀǺɹ¿¾ÆÁ£¹Ë¹ÄǼ½ÇÈÇĆ ÆÁÄÁ˹ÃÁ¾¹ÃË̹ÄÕÆÔ¾ɹÀ½¾ÄÔ ùÄ¿Á»ÇÈÁÊՔ „¸Èdž ÆÁؔ „ÃÇ;” „½¾ËÊùØ˾Ź”«¹Ã¿¾ºÔÄÁÇÒÌËÁÅÇÌ»¾ÄÁ† оÆÔÌ¿¾ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁ¾ɹÀ½¾ÄÔ ÇÊǺÇÈÇÄÕÀÌ×ÒÁ¾† ÊØÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÕ×ÌÃÄÁ¾ÆËÇ»ȾÂÀ¹¿Á ȹÆÇɹÅÔ¼ÇÉdž ½Ç»ÁÏ»¾ËԪùйËÕù˹ÄǼÁÀǺɹ¿¾ÆÁÂÁÈǽÉǺƾ¾ ÇÀƹÃÇÅÁËÕÊØÊÊǻɾžÆÆÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁ¾ÂÈÇÄÆÇÏ»¾ËÆÇ ȾйËÁ»ÁÆ˾ÉվɾÅÇ¿ÆÇƹʹÂ˾ÃÇÅȹÆÁÁƹÊËɹÆÁ† ϾÍÇËÇȾйËÕ 67†È¾Ð¹ËÕ 

¾ÅľȹÑÏÔʾ¼Ç½ÆØ ¦Ç»¹ØÉÌÊÊùؽ¾É¾»ÆØ™ÀӜɹ½ÓÈÉÁǺɾĹÆǻǼÇ ȹÉËƾɹtÃÇÅȹÆÁק§§„¥ÁÆÁËɹÔ»ÄÁϾÇÊÆÇ»¹Ë¾† ÄØÁÉÌÃǻǽÁ˾ÄØ ÇÉÁƹœ¾ÇɼÁØ ÃÇËÇÉÔÂƹ½ÆØÎÈÇʾ† ËÁÄÈÇʾľÆÁ¾«¾È¾ÉÕ¿Á˾ÄÁÁȹÉËƾÉÔ™ÀӜɹ½¹ ÈÉÁ† Ǻɾ˹ØÅÁÆÁËɹÃËÇÉÔÁÄ׺Ǿƹ»¾ÊÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ Áž×ËÇÊǺԾÌÊÄÇ»ÁØ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ÊÖÃÇÆÇÅÁËÕÊɾ½† ÊË»¹½ÄØɹÀ»ÁËÁؽÉ̼ÁÎÈÉǾÃËÇ»£ÇÅȹÆÁØÈɾ½Ä¹¼¹† ¾ËËɹÃËÇÉÔÃÁ˹ÂÊÃǼÇÀ¹»Ç½¹8FJUVP +JONB %POHGFOH ƹ»¾ÊÆǾÁÈÉÁϾÈÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÃÆÁŨÉÇÂËÁ˾ʈ ½É¹Â»ÁÈÉÇÐÌ»Ê˻ǻ¹ËÕ˾ÎÆÁÃÌÅÇ¿ÆÇ»™ÀӜɹ½¾

š¾ÀÇȹÊÆǽÄؽ¾Ë¾Â £ÇÅȹÆÁØ„¤¾ÊÃÇŔÈÉÁÊËÌÈÁĹÃɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÖÃÇÄdž ¼ÁоÊÃÁÐÁÊËÔÎŹʾÄ04.0 ÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǜ¾ÉŹÆÁÁ ½Äؽɾ»¾ÊÁÆÔ§½ÆÁÅÁÀÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»ÈÉǽÌÃÏÁÁ04.0 Ø»ÄؾËÊØËÇ ÐËÇÖËÇÈÇÃÉÔËÁ¾ƹÇÊÆÇ»¾ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁÐÁ† ÊËÔÎŹʾÄÁ»ÇÊÃÇ»§ÆÁÈÇÀ»ÇÄØ×Ë»ÈÇÄÆÇžɾÊdž ÎɹÆÁËÕƹËÌɹÄÕÆÌ×˾ÈÄÇËÌÁÃɹÊÇË̽¾É¾»¹¥¹ÊĹ 04.0ɾÃÇžƽǻ¹ÆÔ½ÄØÈÇÃÉÔËÁؽ¾ËÊÃÁÎÁ¼ÉÌѾÃ

­ÇËÇÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÇÃÇÅȹÆÁ¾Â„¤¾ÊÃÇŔ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.2013

 

7


8

ÑÒÐÎÉÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ

©™ ››ž¦žž¤¡ ª«©§¢†œ™ ž«™ ¨©žª«™›¤¸ž« ¡¦ž£ª¯ž¦ ¦™§ª¦§›¦´ž ª«©§¢¥™«ž©¡™¤´ ›§¥ª£ž

¡Æ½¾ÃÊϾÆÇÊÆÇ»¹Æƹ½¹ÆÆÔÎÃÇÅȹÆÁ†ÄÁ½¾ÉÇ»ÉÔÆùsÈÇÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ »ù¿½ÇÅʾ¼Å¾Æ˾ÈǼÉÌÈȾËÇ»¹ÉÇ» ¹º¹ÀÇ»Ì×»¾ÄÁÐÁÆÌÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØÊɾ½Æ¾¾ÀƹоÆÁ¾ϾÆÔÀ¹ƾ½¾Ä×ƹÇÈɾ† ½¾Ä¾ÆÆÌ×¼ÉÌÈÈÌËÇ»¹É¹ǽÆÇÂŹÉÃÁ ǽÆǼÇǺӾŹ ÊÌоËÇÅÁÄÁº¾ÀÌо˹ ¦ªÁ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼ º¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥ º¾À½Çº¹»ÇÃÁº¾À½ÇÊ˹»ÃÁ ÃÁÉÈÁÐ¥ÈÉÇÊËÇ º¾À½ÇÊ˹»ÃÁÁɹÀ¼ÉÌÀÃÁ Ê˾ÃÄÇ¥ »ƹɾÀþ ϾžÆË¥ »žÑùΠ ž˹ÄÄÁоÊùØ¹ÉŹËÌɹœª ʦª 

¡ÀžƾÆÁ¾Êɾ½ÆÁÎϾÆÈÇËÇ»¹ÉÆÔżÉÌÈȹÅ»§ÅÊþ ÇÊÕ¬sÊɾ½ÆØØϾƹ»É̺ÄØÎ ÇÊÕ®s½¹Ë¹

£¡©¨¡°ª«ž£¤§

šž«§¦ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥ Ã̺Å 

  

 

 

 

  

 

    ™©¥™«¬©™

¯ž¥ž¦« 

¯¾Å¾ÆË¥ Ë 

 

«¹ºÄÁϹÏ¾Æ ÌËÄÅÓÅÜÁ½Ï½

ÀËÁ

ž¢¯«ªÏË¿½ÍÊØÆ©ÎÍÌȽÎÏÅÔ ÍоĽÉ

§¥­¬¥´© ÌÍËÎÏËÆ ÍоĽÕÏ

 

 

 

 

®¯¢§¨«© ÍоĽÉ

³¢©¢ª¯© ÍоĽÏ

©ÂϽȝ­©¯°­ ®%ÉÉ ÍоĽÏÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100 

   

 

 

 

¥¾Ë¹Ä¹ÉŹËÌɹœª ½Á¹Å¾ËÉ Ë

£ÁÉÈÁÐ¥ÈÉÇÊËÇ ÑË


ÑÒÐÎÉÇÀÊÎÍ

9

Документы, вступившие в силу с января 2013 года ÑÏ 63.13330.2012#( #("# !$&"( ) ³ -.*:5$%-* +,$'&'%&$'(&#*('* )+,*!&.$,*)$! O!.*))61$"!'!#*!.*))61&*)-.,/&2$% # )$%$-**,/"!)$%,#'$3)**)#)3! )$:8&-+'/.$,/!(61&'$(.$3!-&$1/- '*$:1*--$$+,$-$-.!(.$3!-&*(*# !%-.$$.!(+!,./,)!64! $)!)$ "!($)/- O-,! !-)!,!--$)*%-.!+!)79 *# !%-.$: ³ * +,$'/-.)'$!.(&$#!* "%&$"(!&$#!)!.*))61$"!'!#*!.*) )61&*)-.,/&2$%$#*.*':!(61$#.:"!'** (!'&*#!,)$-.**'!&**:3!$-.**$)+,: 95!*!.*)* ³ ,!*)$:)-.*:5!*-* +,$'&' %&$'(&#*)('*)+,*!&.$,*)$! O-.'!"!'!#*!.*))61&*)-.,/&2$% O0$,*!.*))61&*)-.,/&2$% O-*,)*(*)*'$.)61&*)-.,/&2$% O!.*))61$"!'!#*!.*))61&*)-.,/&2$% $ ,*.!1)$3!-&$1-**,/"!)$% O(*-.* O+*&,6.$%.*(*$'7)61 *,*$8,* ,*(*$ ,/$1-+!2$'7)61-**,/"!)$% O)&*)-.,/&2$$$#*.*':!(6!$#!.* )*-,! )!%+'*.)*-.79(!)!! $-64! &( O!.*)*+*'$(!,*$+*'$(!,!.*)* O!.*)*)$#!-.&*614'&*61$-(! 4))61:"/5$1&,*(!+,$(!)!)$:$1 :3!$-.*(!.*)!)$+-**($-+!2$'7)61 :"/5$1 O!.*)*)-+!2$'7)61$*,)$3!-&$1# +*')$.!':1 O!.*)&,/+)*+*,$-.*%-.,/&./,6 ³ -.*:5$%-* +,$''$& !(.,!* )$:+*+,*!&.$,*)$9-+!2$0$3!-&$1&*) -.,/&2$%+/-.*.)6!+'$.6&*)-.,/&2$$-+* ,!#&($&+$.!'$$.+ ³ (& #$)$-.!,-.*,!$*)'7)** ,#$.$:*--$%-&*%! !,2$$  ³ $!('*- 

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.2013

42*8-6.*1*25468*1*3462*8.+348-:3.<-704/,4092-38*;.. #-:,4092-3869   

  

ÑÏ 73.13330.2012 $#!"#! #%'"""#( ³ -.*:5$%-* +,$'&'%&$'(&#*('* )(*).")/.,!))$1-$-.!(1*'* )** $*,:3!** *-)"!)$:*.*+'!)$:& )'$#2$$* *-.*&*!).$':2$$&*) $2$*)$,*)$:*# /1.!+'*$1*'* * -)"!)$:.!+'*!)!,.*,*&*.!'7)61 $).!,$,*))61# )$:*5!%(*5)* -.79 *

&.- '!)$!(+, *  &--($.!(+!,./,*%* 6 *  +,$-.,*$.!'7-.!$,!&*)-.,/&2$$ +,! +,$:.$%# )$%$-**,/"!)$%.&"! )$#*.*'!)$!*# /1** */#'*$ !. '!%$#.,/ ³ (& #$)$-.!,-.*,!$*)'7)** ,#$.$:*--$%-&*%! !,2$$  ³ $!('*- 

   


10

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

¬°™ª«¦¡£™¥¡£©¬œ¤§œ§ª«§¤™š´¤™¨§±™œ§›§©™ª¨¡ª™¦™ ¨©§¯ž¬©™¬ ™£§¦¡›™¦¡¸¨ž©ž¨¤™¦¡©§›£¡£›™©«¡©

Как узаконить перепланировку? §šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:†(";&5"36

˾ÃÊË ÈÂÇνÊÁͽ®©®«ª«Ÿ

¨Ç½¹ÆÆÔÅÉÁ¾ÄËÇÉÊÃÁÎÃÇÅȹÆÁ ÈÉÁžÉÆÇÈdž ÄÇ»Áƹû¹ÉËÁÉ »ÔÊ˹»ÄØ×ÒÁÎÊØƹÈÉǽ¹¿Ì Èǽ† »¾É¼ÄÁÊÕȾɾÈĹÆÁÉǻþ¡¾ÊÄÁɹÆÕѾÈÉǽ¹ËÕ À¹† »¾Ò¹ËÕ Èǽ¹ÉÁËÕ û¹ÉËÁÉÌÊ˹ÃƹÀÔ»¹¾ÅÇÂʹÅdž »ÇÄÕÆÇÂȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÇÂÅÇ¿ÆǺÔÄǺ¾ÀÈÉǺľŠ ʼÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÌ¿¾ÊËÇÐÁÄÇÊÕ¦¾ÇÍÇÉÅÁ» ȾɾÈĹÆÁÉÇ»Ã̽ÇÃÌžÆ˹ÄÕÆÇ ƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÆÁÌÀ¹Ãdž ÆÁËÕÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ ÆÁÈÉÇÈÁʹËÕÊØ °ËÇ˹ÃǾȾɾÈĹÆÁÉǻùû¹ÉËÁÉÔ оÅÇƹÇËÄÁ† й¾ËÊØÇËɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¦¹ÖËÇË»ÇÈÉÇÊǺÊËÇØ˾ÄÕÆÇ ÇË»¾ËÁÄ¡»¹Æ±Ë¾ÂƺÇÉÅ À¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕ½ÁɾÃËÇɹÍÁ† ÄÁ¹Ä¹­œš¬„­¾½¾É¹ÄÕƹØù½¹ÊËÉÇ»¹ØȹĹ˹©ÇÊɾ† ¾ÊËɹ”ÈǧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ›¾Éƾ¾ ÈÉÇÏÁËÁÉÇ»¹ÄÊ˹† ËÕÁÀ¹ÃÇÆÇ»

до

Š

тыс. руб.

§®§¡«¬ ™£§¦¡›™¦¡ž ¨ž©ž¨¤™¦¡©§›£¡£›™©«¡©´ ª§ª›§š§¦§¢¨¤™¦¡©§›£§¢

tªÇ¼Ä¹ÊÆÇÊËŸÁÄÁÒÆǼÇÃǽ¾ÃʹȾɾÈĹÆÁ† Éǻù¿ÁÄǼÇÈÇžҾÆÁØÈɾ½Ê˹»ÄؾËÊǺÇÂÁÀž† ƾÆÁ¾¾¼ÇÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ ËɾºÌ×Ò¾¾»Æ¾Ê¾ÆÁØÁÀž† ƾÆÁ»˾ÎÆÁоÊÃÁÂȹÊÈÇÉË¿ÁÄǼÇÈÇžҾÆÁتdž ¼Ä¹ÊÆÇʘɹ½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÃǽ¾ÃʹɾÃÇÆÊËÉÌÆ ÏÁØtÖËÇÁÀžƾÆÁ¾ȹɹžËÉÇ»ǺӾÃËÇ»ùÈÁ˹ÄՆ ÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÁÎйÊ˾ÂÁùоÊË»¹ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆdž ˾ÎÆÁоÊÃǼÇǺ¾ÊȾоÆÁبÉÁɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÅdž ¼ÌËžÆØËÕÊØ˹ÃÁ¾ȹɹžËÉÔǺӾÃËÇ» ùûÔÊdž ˹ Ö˹¿ÆÇÊËÕ ÈÄÇÒ¹½Õ ÈÇùÀ¹Ë¾ÄÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾Æ† ÆÇÂÅÇÒÆÇÊËÁÁǺӾÅ›ÇËÄÁÐÁ¾ÇËȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ ÈÇÆØËÁ¾„ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁؔÈÉÁžÆؾËÊØËÇÄÕÃÇÃǺӾÆ ˹ÅùÈÁ˹ÄÕÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÁÁÎйÊËØŨÉÇÒ¾ ¼Ç»ÇÉØ ȾɾÈĹÆÁÉǻùtÖËÇÁÀžƾÆÁ¾»ÆÌËɾÆƾ† ¼ÇÃÇÆËÌɹÈÇžҾÆÁØ ¹ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØtÁÀžƾÆÁ¾ »Æ¾Ñƾ¼ÇÃÇÆËÌɹǺӾÃ˹ ¦¹»ÇÈÉÇÊÔÇËÇÅ ÊÃÇÄÕÃÇÈǻɾžÆÁÀ¹ÆÁŹ† ¾ËÈÉÇϾ½Ìɹľ¼¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÁÈÇоÅÌÇÍÇÉÅľÆÁ¾ÅȾ† ɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁÀ¹ÆÁŹ×ËÊØƾÅÆǼÁ¾ ½¹Ä¹ÇË»¾Ë§ÄՆ ¼¹ªÇÃÇÄÇ»¹ ¼Ä¹»ÆÔÂÊȾÏÁ¹ÄÁʈÖÃÊȾÉËÇ˽¾Ä¹ɾ¼Á† ÊËɹÏÁÁÈɹ»ƹǺӾÃËÔƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ¿ÁÄǼÇƹÀƹ† оÆÁجÈɹ»Ä¾ÆÁØ©ÇÊɾ¾ÊËɹÈǧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ tªÇºÊË»¾ÆÆÁÿÁÄǼÇÈÇžҾÆÁؽÇÄ¿¾ÆǺɹ† ËÁËÕÊØ»¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁ×ÇÃÉ̼¹ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁÃÇËÇÉdž ¼ÇƹÎǽÁËÊØǺӾÃË ÊÀ¹Ø»Ä¾ÆÁ¾ÅÇÊǼĹÊÇ»¹ÆÁÁȾ† ɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ¨ÇÅÁÅÇÀ¹Ø»Ä¾ÆÁØƾǺÎǽÁÅÔÈɹ»Ç† ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹×ÒÁ¾½ÇÃÌžÆËÔ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÈÄ¹Æ ÈÉdž ¾ÃË ÊǼĹÊÁ¾ƹȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÌÊǻžÊËÆÇÈÉÇ¿Á† »¹×ÒÁÎÐľÆÇ»ʾÅÕÁªÉÇÃɹÊÊÅÇËɾÆÁØÀ¹Ø»Ä¾ÆÁØ ÁÈÉÁÆØËÁØɾѾÆÁØt½Æ¾Â¨ÇÊľÈÉÁÆØËÁØɾѾ† ÆÁØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÇɼ¹Æ½¹¾ËÀ¹ÃÄ×оÆÁ¾tÇËÉÁϹ† ˾ÄÕÆǾÁÄÁÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆǾ ¹»¾Éѹ¾ËÊØȾɾÈĹÆÁ† Éǻù¹ÃËÇÅ»»Ç½¹»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

11

Для квартиры со свободной планировкой может понадобиться не один строительный проект, а, возможно, дополнительный проект на вентиляцию, канализацию, водоотведение «§°£™ ©ž¦¡¸

¡¼ÇÉÕ§ª¡¨§› ›ÁϾ†ÈɾÀÁ½¾Æ˦¨„§ÅÊÃÁÂÊÇ×ÀÉÁ¾ÄËÇÉÇ»”

¦¾ʾÃÉ¾Ë ÐËǺ¾ÀÌÀ¹ÃÇÆÁ»¹† ÆÁØȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁÈÉÁÈÉǽ¹† ¿¾û¹ÉËÁÉÔ»ÇÀÆÁù×ËËÉ̽ÆÇÊËÁ £¹ÃоÄÇ»¾ÃÌÇÍÇÉÅÁËÕȾɾÈĹÆÁ† ÉÇ»ÃÌ ʽ¾Ä¹ÆÆÌ×ÃǼ½¹†Ëǽ¹»ÆÇ ›¾É¹¦ÁÃÁËÁƹ ½ÁɾÃËÇÉÌÈɹ»† ľÆÁØ»ËÇÉÁÐÆǼÇÉÔÆùÃÇÅȹ† ÆÁÁ„¥Á¹É½”ÊÐÁ˹¾Ë ÐËÇÌù¿½Ç† ¼Ç¼É¹¿½¹ÆÁƹ¾ÊËÕ½»¹ÈÌËÁ¥Ç¿† ÆÇʽ¾Ä¹ËջʾʹÅÇÅÌ ¾ÊÄÁ¾ÊËÕ ÊÁÄÔÁ»É¾ÅػԿ½¹Ëսƾ ƹÈÇÄÌоÆÁ¾¹Ã˹ »Æ¾ÊËÁÁÀžƾ† ÆÁØ»ɾ¾ÊËÉ ¾Ò¾½Æ¾ÂÈÇËɹ† ËÁËÕƹÈÇÄÌоÆÁ¾ÆǻǼǽÇÃÌžƆ ˹ÊÆÇ»ÔÅÁÈÄÇÒ¹½ØÅÁ ÆÇ»ÔÅÃdž ÄÁоÊË»ÇÅÃÇÅÆ¹Ë ÆÇ»ÔÅƹÀƹ† оÆÁ¾ÅÃÇÅÆ¹Ë ʽ¾Ä¹ËÕÆǻԠÈĹÆ›ÊØÈÉÇϾ½Ìɹ»ÄÌÐѾÅÊÄ̆ й¾À¹ÂžËÇËËɾνÇѾÊËÁžÊ؆ Ͼ» ¾ÊÄÁÀƹ¾ÑÕ Ã̽¹ǺɹҹËՆ ÊØ ¨ÉǺľŹ»ËÇÅ ÐËÇÈÇÃÌȹ˾† ľÂʽ¾ÆÕ¼¹ÅÁƾ˹ÃÅÆÇ¼Ç ºÇÄՆ ÑÁÆÊË»ÇÈɾ½ÈÇÐÁ˹×˺ɹËÕÁÈdž ˾ÐÆÔÂÃɾ½ÁË™º¹ÆÃÁƾÈÉÁÆÁ† Ź×˽ÇÃÌžÆËÔƹû¹ÉËÁÉÌ »Ãdž ËÇÉÇÂƾÌÀ¹ÃÇƾƹȾɾÈĹÆÁÉÇ»† ù›ÇÅÆǼÁι¼¾ÆËÊË»¹Îƾ½»Á¿Á† ÅÇÊËÁÀ¹ÈÇÊľ½ÆÁ¾ËÉÁ¼Ç½¹ÈÇØ»Á† ÄÁÊÕÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ ÃÇËÇÉÔ¾À¹ÆÁŹ† ×ËÊØÇÍÇÉÅľÆÁ¾ÅȾɾÈĹÆÁÉÇ»† ÃÁ¨¾É¾ÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÁ† ÉÔÇÍÇÉÅÄØ×ËÊØľ¼ÃǪɾ½ÆÁ¾˹† ÉÁÍÔÈǼÇÉǽÌtÇÃÇÄÇËÔÊØÐ É̺ľÂÈÄ×ÊËÔÊØÐÉ̺ľÂƾÈdž Êɾ½ÊË»¾ÆÆÇÀ¹½ÇÃÌžÆËÔÆǻԠ˾ÎÈĹÆtÇ˽ÇËÔÊØÐÉ̺ľ  ÈÉǾÃËtÇË ËÔÊØÐ ¼ÇÊÈÇÑÄÁ† ƹÁ˽ ¹Ð¹ÊËÌ×»¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ ÇÃÉ̼¹½ÄØÊÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÈÉǾÃ˹ ɾÃÇžƽÌ×˹ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÃÇËdž ÉÔ¾ÊÁ½ØËÉؽÇÅÁÈɾ½Ä¹¼¹×ËÊ»ÇÁ ÌÊÄ̼Áª»¾ËĹƹœÇƾÆÃÇ ¼¾Æ¾É¹ÄՆ ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.2013

ÆÔ½ÁɾÃËÇÉ ™§„§ÅÊÃÊËÉÇÂÈÉǾÃ˔ ÊÐÁ˹¾Ëƹ»ØÀÔ»¹ÆÁ¾„Ê»ÇÁΔ¹ÉÎÁ† ˾ÃËÇÉÇ»ƾÀ¹ÃÇÆÆÔÅ t¥Ç¼ÌÈɾ½ÈÇÄÇ¿ÁËÕ ÐËÇÁÎϾÆÔ»ÔѾÊÄÇ¿Á»ÑÁÎÊØƹÉÔÆþ¬ƹÊ ÈÉǾÃËȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁÊËÇÁË ËÔÊØÐÁÉ̺ľÂ¥ÔƾËÇÄÕÃÇÈÉǾÃËÁ† É̾ŠÆÇÁÊǼĹÊǻԻ¹¾ÅȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÌÈǽÃÄ×Ð ÇËÈÉǾÃ˹½Ç»»Ç½¹ »ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ¹ÆÁŹ¾ÅÊØÖËÁÅºÇľ¾ʾÅÁÄ¾Ë ÈÇÖËÇÅÌÅÇ¿¾ÅÊžÄÇ ÌË»¾É¿½¹ËÕ ÐËÇ»ÖËÇÂÊ;ɾÀƹ¾Å»Ê¾ÐËÇÅÇ¿ÆÇÊǼĹÊÇ»¹ËÕ ÐËÇƾÄՆ ÀتÇËÉ̽ÆÁй¾ÅÊÇÅÆǼÁÅÁº¹ÆùÅÁ »Ô½¹¾ÅÊÈɹ»ÃÁÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÊǼĹÊÇ»¹ÆÁØȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁšÔ»¹¾Ë û¹ÉËÁɹÃʽ¾ÄþÈǽÇÑĹ ¹½Ç† ÃÌžÆËÔƹȾɾÈĹÆÁÉÇ»Ã̺̽Ì˼ÇËÇ»ÔËÇÄÕÃÇоɾÀ½»¹†ËÉÁžÊØϹ š¹ÆÃÇÍÇÉÅÄؾËÁÈÇ˾ÃÌÁ»ÇÀĹ¼¹¾ËƹÀ¹¾ÅÒÁùǺØÀ¹ÆÆÇÊËÕÌÀ¹ÃÇÆÁËÕ ȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÌ»˾оÆÁ¾ÈÇÄ̼ǽ¹ ª¹ÅÔ¾ÊÄÇ¿ÆÔ¾ÊÄÌйÁ ÈÇÅƾÆÁת»¾ËĹÆÔœÇƾÆÃÇ ÖËÇ˹ÃƹÀÔ»¹† ¾ÅÔ¾û¹ÉËÁÉÔÊÇʻǺǽÆÇÂÈĹÆÁÉÇ»ÃÇ ¼½¾ǽÆÇÈÉÇÊËɹÆÊË»Ç ÁÀ¹† ÊËÉÇÂÒÁüǻÇÉÁË„¨Ä¹ÆÁÉÌÂ˾ ùÃÎÇËÁ˾”¦¹ʹÅÇŽ¾Ä¾ʻǺǽÆÇ ÈĹÆÁÉÇ»ÃÁùÃ˹ÃÇ»ÇÂƾÊÌÒ¾Ê˻̾ˬÀ¹ÊËÉÇÂÒÁù¾ÊËÕÈÇÖ˹¿ÆÔ ÈÄ¹Æ ¼½¾оËÃÇÇÈɾ½¾Ä¾ÆÔÀÇÆÔʹÆÌÀÄÇ»ÁÀÇÆÔÃÌÎÇÆÕ¡ÆÁ»ÃǾÅÊÄ̆ й¾ƾÄÕÀØƹžÊ˾ʹÆÌÀĹɹÊÈĹÆÁÉÇ»¹ËÕ¿ÁÄǾÈÇžҾÆÁ¾›ÖËÇÅ


12

รƒร‹ร€ร‚รร€รŸ ร’ร…รŒร€

ยบรร€ร†ยพรŠย†รƒร„ยนรŠรŠยนรยปร”ร‘ยพ รยพรŠร‹ร•รŽร‰รŒร’ยพยปรƒรรยปรŠยพร‡รŠร‹ยนร„ร•ย† ร†ร”ยพยžรŠร„รรƒยปยนร‰ร‹รร‰ยนยปร†ร‡ร‰ร…ยนร„ร•ร†ร‡ร…รŠร‡รŠร‹ร‡ร˜ร†รร ร…ร‡ยฟร†ร‡ ร‡ยบร‡ร‚ร‹รรŠร•ร‹ร”รŠร˜รยนร…รร‰รŒยบร„ยพร‚ยฆร‡ยปร†ยพรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽรŠร„รŒรยนร˜รŽ รŒร€ยนรƒร‡ร†รยปยนร†รยพรˆยพร‰ยพรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปรƒรยฝร‡รŽร‡ยฝรร‹ยฝร‡sร‹ร”ย† รŠร˜รtยฝร„ร˜รƒยปยนร‰ร‹รร‰ร”รŠร‡รŠยปร‡ยบร‡ยฝร†ร‡ร‚รˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปรƒร‡ร‚ร…ร‡ยฟยพร‹ รˆร‡ร†ยนยฝร‡ยบรร‹ร•รŠร˜ร†ยพร‡ยฝรร†รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ ยน ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟย† ร†ร‡ ยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ร†ยนยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร— รƒยนร†ยนร„รร€ยนย† รรร— ยปร‡ยฝร‡ร‡ร‹ยปยพยฝยพร†รยพย›รŠยพร–ร‹ร‡ยฝร‡ร„ยฟร†ร”ยปร”รˆร‡ร„ร†ร˜ร‹ร•ร„รรยพร†ย† ร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพรŠรˆยพรรยนร„รรŠร‹ร”ยรร€ยนร‚ร†ยพร‰ร…ร‡ยฟยพร‹ร†ยนรยนร†ร‹ยนย† ร€รร‰ร‡ยปยนร‹ร•รร‹ร‡รŒยผร‡ยฝร†ร‡ ร†ร‡รƒยนยฟยฝร”ร‚ยฝร‡ร…รร…ยพยพร‹รŠยปร‡ร—รร†ยฟยพย† ร†ยพร‰ร†รŒร—รŠรˆยพรรรรรƒรŒ รƒร‡ร‹ร‡ร‰รŒร—ร€ร†ยนร—ร‹ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ร„รรยพร†ร€รร‰ร‡ย† ยปยนร†ร†ร”ยพรŠรˆยพรรยนร„รรŠร‹ร” ยชรŽร‰รŒร’ยพยปรƒยนร…รร‹ร‡ยฟยพร†ยพร‰ยพยฝรƒรรŠรร‹รŒยนรรร รƒร‡ยผยฝยน รŒยปยพร„รย† รรยปยนร˜รƒรŒรŽร†ร—ร€ยนรŠรยพร‹ยปยนร†ร†ร‡ร‚รƒร‡ร…ร†ยนร‹ร” ร…ยพร†ร˜ร—ร‹รˆยพร‰ยพยผร‡ย† ร‰ร‡ยฝรƒร รˆร‰รร–ร‹ร‡ร…ยผยนร€ร‡ยปร”ยพรˆร„รร‹ร”รรƒร‡ร…ร…รŒร†รรƒยนรรรรˆร‰ร‡รŽร‡ย† ยฝร˜ร‹รยพร‰ยพร€ยฟรร„ร”ยพรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร˜ ร–ร‹ร‡ร†ยพยฝร‡รˆรŒรŠร‹รร…ร‡ ยฆยนยฝร‡รŠรƒยนร€ยนร‹ร• รร‹ร‡ยฝรรŠรƒรŒรŠรŠรร˜ยปรŽร‡ยฝยพรƒร‰รŒยผร„ร‡ยผร‡รŠร‹ร‡ย† ร„ยนรˆร‡ร„รŒรรร„ยนรŠร•ยฝร‡ยปร‡ร„ร•ร†ร‡ยบรŒร‰ร†ร‡ร‚ยฃยนรƒร…ร‡ยฟร†ร‡ร€ยนร…ยพร‹รร‹ร• ยพยฝรร†ร‡ยผร‡ร…ร†ยพร†รร˜รˆร‡ร†ยพรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร…ยปร‡รˆร‰ร‡รŠยนร…ร†ยพร‡รƒยนร€ยนร„ร‡รŠร• ยฝยนยฟยพรŒรŠรˆยพรรยนร„รรŠร‹ร‡ยป รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ยนร—ร‹ยปร–ร‹ร‡ร‚รŠรยพร‰ยพ ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒยฟรŒร‰ร†ยนร„รรŠร‹ร”ยปร€ร…ร‡ร„รร„รรŠร•ร‡ยบร“ร˜รŠร†รร‹ยพรˆร‰ร‡รŠร‹ร”ร…ร รŠร„ร‡ยปยนร…รtรˆร‡ร‘ยนยผร‡ยปร‡tรŠรยพยผร‡ร†ยนรยนร‹ร•รˆยพร‰ยพรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปรƒรŒ รรยพร…ยพยพร€ยนยปยพร‰ร‘รร‹ร• ย™ร„ยผร‡ร‰รร‹ร…ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร‚ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปร‡รยปร‰ยนร€รŒร…รร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยปร”ย† รŠร‹ร‰ร‡รร„ยนยชยปยพร‹ร„ยนร†ยนยœร‡ร†ยพร†รƒร‡ รŽร‡ร‹ร•รƒร‡ร„ร„ยพยผรรร€ยผร‡รŠรŠร‹ร‰รŒรƒย† ร‹รŒร‰รรˆร”ร‹ยนร„รรŠร•ยพยพรˆยพร‰ยพยบรยปยนร‹ร• ร‡ยบร“ร˜รŠร†ร˜ร˜ รƒยนรƒร–ร‹ร‡รˆร‡ย† ร„ยนยผยนยพร‹รŠร˜รˆร‡ร€ยนรƒร‡ร†รŒ ร†ร‡ร…ร”ย†ร‹ร‡ร€ร†ยนยพร…ยผร„ยนยฝรƒร‡ยบร”ร„ร‡ ร†ยนยบรŒร…ยนยผยพc ยจยพร‰ยปร‡ยพtรƒร‡ร†รŠรŒร„ร•ร‹ยนรรร˜รŠรˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปร’รรƒร‡ร… ร…ร‡ยฟร†ร‡ รŠยฝยพร„ยนร‹ร•รˆยพร‰ยพรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปรƒรŒรร„รร†ยพร‹ยžรŠร„รยปร”รŽร‡ร‹รร‹ยพรƒรŒรŽร†ร— XXXNPOUBHย†TFSWJTSV ยปรŽร‰รŒร’ยพยปรƒยพร‰ยนรŠร‘รร‰รร‹ร•ร€ยนรŠรยพร‹ยปยนร†ร†ร‡ร‚ ร†ยนยฝร‡ รร‹ร‡ยบร”ร†ยนยฝ ยปยนร‘ยพร‚รƒรŒรŽร†ยพร‚ร†ยพยบร”ร„ร‡รŠร‡รŠยพยฝรŠรƒร‡ร‚ยปยนร†ร†ร‡ร‚tร‹ร‡ยพรŠร‹ร• ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ยปร‹ร‡ร…รŠร„รŒรยนยพ ยพรŠร„รรƒยปยนร‰ร‹รร‰ยนร†ยนรŽร‡ยฝรร‹รŠร˜ร†ยนยปยพร‰รŽย† ร†ยพร…ร–ร‹ยนยฟยพย›รร†ร”รŽรŠร„รŒรยนร˜รŽร†ยนยฝรƒรŒรŽร†ยพร‚ยบรŒยฝยพร‹ร‰ยนรŠรˆร‡ร„ยนย† รŠร„รŒรยนยพรˆยพร‰ยพรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปรƒรŒรŠร‡ยผร„ยนรŠร‡ยปยนร‹ร•ร†ยพยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡ยจร‡ย† ยผยนร‹ร•รŠร˜ร…ร‡รƒร‰ยนร˜ร€ร‡ร†ยน ร‹ยนรƒรŒร—รˆยพร‰ยพรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปรƒรŒรŠร‡ยผร„ยนรŠร‡ย† ร‹ร‰ยพยบรŒยพร‹รŠร˜รˆร‰รยปยพรŠร‹รรƒยปยนร‰ร‹รร‰รŒยปรˆยพร‰ยปร‡ร†ยนรยนร„ร•ร†ร”ร‚ยปรยฝ ยปยนร‹ร•ร†ยพยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡ รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒยฝยนยฟยพยปยปร˜ร€ร”ยปยนร‹ร•รŠร˜ร†ยพรŠร‹ร‡รร‹ รร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ร‹ร‡ยผยฝยนร€ยนร‰ยพยผรรŠร‹ร‰รร‰ร‡ยปยนร‹ร•รˆร‰ยนยปร‡รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡รŠร‹ร ยปร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ ร†ยนร†ยพยพ ย›ร‹ร‡ร‰ร‡ยพtรร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพรˆร‰ร‡ยพรƒร‹ร†ร‡ร‚ยฝร‡รƒรŒร…ยพร†ร‹ยนรรร tยฅร”รˆร‡รŠร‹ร‡ร˜ร†ร†ร‡รˆร‰รร€ร”ยปยนยพร…รƒร„รยพร†ร‹ร‡ยปร†ยพยฝยพร„ยนร‚ย† รŠร„ยพยฝรŒยพร‹ร‡ยบร‰ยนร’ยนร‹ร•รŠร˜ยปร„รรยพร†ร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†รŒร—ร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนรรร— ร‹ยพร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ รˆร‡รƒยนยฝร‡ร…ร†ยพรŠยฝยนร†ยปร–รƒรŠรˆร„รŒยนร‹ยนรรร—tยผร‡ยปร‡ย† ย›รยนรŠร‹ร†ร‡รŠร‹ร ร–ร‹รร…ร€ยนร†รร…ยนยพร‹รŠร˜ย„ยงร…รŠรƒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ย” รŒรƒร‡ย† ร‰รร‹ยชยปยพร‹ร„ยนร†ยนยทร‰ร•ยพยปร†ยนtยซยพร… รƒร‹ร‡รˆร‰รรŠร‡ยพยฝรร†ร˜ยพร‹ร„ร‡ยฝย† ร‹ร‡ร‰ร‡ยผร‡ยพรŠร‹ร•ยฝร‡รˆรŒรŠรƒยชยฉยงยชรˆยพรรยนร„รรŠร‹ยปร”ยพร€ยฟยนยพร‹ร†ยนรƒยปยนร‰ย† ยฟรร— รŠร„ยพยฝรŒยพร‹ร€ร†ยนร‹ร•รˆร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รˆร‡ยฟยนร‰ร†ร”ร…ร†ร‡ร‰ร…ยนร…ยปร”ย† ร‹รร‰รŒ ยฝยพร„ยนยพร‹ร€ยนร…ยพร‰ร” ร‘ยพรˆร˜ร‹ร‡ยผร‡ร–ร‹ยนยฟยนร†รŒยฟร†ร‡ร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ร‹ร•รŽร‡ร‹ร˜ยบร”ร‡ยฝร†รŒรŽร‡ร„ร‡ยฝย† ยซร‰ยพร‹ร•ยพtรˆร‰ร‡ยพรƒร‹ร†รŒร—ยฝร‡รƒรŒร…ยพร†ร‹ยนรรร—ร†ยนยฝร‡รŠร‡ยผร„ยนรŠร‡ย† ร†รŒร—ร„ร‡ยฝยฟรร— รร‹ร‡ยบร”ยปรŠร„รŒรยนยพรˆร‡ยฟยนร‰ยนยบร”ร„ยปร”รŽร‡ยฝยคร—ยฝร ยปยนร‹ร• รŠร‡ยบร‰ยนร‹ร•ยปยพรŠร•รˆยพร‰ยพรยพร†ร•ยฝร‡รƒรŒร…ยพร†ร‹ร‡ยป รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปร„ยพร†ย† รŒร…รŒยฝร‰ร˜ร—ร‹รŠร˜รˆร‰รรŠร‡ยพยฝรร†ร˜ร‹ร•ยปรŠยพย›ร–ร‹ร‡ร…รŠร„รŒรยนยพรƒยปยนร‰ร‹รร‰รŒ ร†ร”ร‚รŠร‹รยŸรร„รร’ร†ร‡ยผร‡ รƒร‡ยฝยพรƒรŠยน ร€ยนร‹ยพร…รŠร–ร‹รร…รˆยนย† ยจยงยจยฉยงยซยกย›ยงยจยงยŸย™ยฉยฆยดยฅยฆยงยฉยฅย™ยฅย›ยดยฑยžยจยธยซยงยœยงยถยซย™ยŸย™ รƒยพร‹ร‡ร…ร‡ยบร‰ยนร‹รร‹ร•รŠร˜ยปร‡ร‹ยฝยพร„ ยฆยฌยŸยฆยงยงยชยซย™ย›ยคยธยซยตยฎยงยซยธยšยดยงยยฆยฌยฎยงยคยงยยฆยฌยทยคยงยยŸยกยท ยนร‰รŽรร‹ยพรƒร‹รŒร‰ร”ยนยฝร…รร†รรŠร‹ร‰ยนย† รรรร‡รƒร‰รŒยผยนรˆร‡ร…ยพรŠร‹รŒร†ยนย† รŽร‡ยฟยฝยพร†รร˜ยฟรร„ร‡ยผร‡รˆร‡ร…ยพร’ยพย† ยฐยซยงยšยดย›ยชยคยฌยฐย™ยžยจยงยŸย™ยฉย™ยšยดยคย›ยดยฎยงย ร†รร˜ย›ยนร‘รยฝร‡รƒรŒร…ยพร†ร‹ร”รˆร‰รย† ร†รร…ยนร—ร‹ร†ยนรƒร‡ร…รรŠรŠรร— ยปร‹ยพย† รยพร†รยพยฝร†ยพร‚ร‰ยนรŠรŠร…ยนร‹ร‰รยปยนร—ร‹ ร…ยพยฟยปยพยฝร‡ร…รŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜รƒร‡ย† ร‡รร‡ร‰ร…รร‹ร•ร‡รยพร†ร•รŠร„ร‡ยฟร†ร‡ ร†ร‡ร†ยพรŠรƒยนยฟรŒ รร‹ร‡ร†ยพยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡ ยกยผร‡ร‰ร•ยงรŠรรˆร‡ยป ยปรรยพย†รˆร‰ยพร€รยฝยพร†ร‹ยฆยจย„ยงร…รŠรƒรร‚รŠร‡ร—ร€ร‰รย† ร…รรŠรŠรร˜ยปรƒยนยฟยฝร‡ร…ร‡รƒร‰รŒยผยพรŠยปร‡ร˜ยžรŠร„รรˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร…ร†ร‰ยนยปรร‹ย† รŠร˜ ยฝร‡รƒรŒร…ยพร†ร‹ร”รŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒร—ร‹ ยปร”ร†ร‡รŠรร‹รŠร˜ร‰ยพร‘ยพร†รยพรŠร‡ย† ยพร„ร‹ร‡ร‰ร‡ยปย” ร†ยพรŠร‡ยผร„ยนรŠรร„รŠร˜รŠรƒร‡ร„ร„ยพยผร‡ร‚ tยžรŠร„รยปรŠยพร„ร‡ยฝยฟรรยปรƒร„ร—รยพร†ร”ยปยฟรร„รŒร—ร€ร‡ร†รŒ ยปรƒยปยนร‰ย† ยผร„ยนรŠร‡ยปยนร‹ร•รˆยพร‰ยพรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปรƒรŒยจร‡ร‹ร‡ร…ยปร‹ยพรยพร†รยพร‹ร‰ยพรŽยฝร†ยพร‚ ร‹รร‰ยพร†ยพร‡รŠร‹ยนยพร‹รŠร˜ร†รร‡ยฝร†ร‡ยผร‡ร€ยนรƒรŒร‹รƒยน ยผยฝยพร…ร‡ยฟร†ร‡ยบร”ร„ร‡ยบร” ยผร‡ร‹ร‡ยปรร‹รŠร˜ร‰ยนรŠรˆร‡ร‰ร˜ยฟยพร†รยพยจร‰รร–ร‹ร‡ร…รƒยนยฟยฝยนร˜รˆร‰ร‡รยพยฝรŒย† ร‰ยนรŠร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฟยฝยนยพร‹รŠร˜ร‡รยพร‰ยพยฝร˜ร…รยฆยพรรŠรƒร„ร—รยพร†ร‡ รร‹ร‡ยพรŠร„ร รŠรˆร‰ร˜ร‹ยนร‹ร•รŠร˜ร‡ร‹ยฝร”ร…ยนย›ร–ร‹ร‡ร‚รŠรร‹รŒยนรรรรŠรŒยฝรˆร‡ร‹ร‰ยพยบรŒยพร‹รŠร‡ย† รƒยนรƒร‡ร‚ย†ร‹ร‡ยฝร‡รƒรŒร…ยพร†ร‹ร†ยพรˆร‡ร†ร‰ยนยปรร‹รŠร˜ ยปยนรŠร‡ร‹รˆร‰ยนยปร˜ร‹cร†ยนย† ยผร„ยนรŠร‡ยปยนร†รยพรŠยœร‡รŠร‹ยพรŽรร†รŠรˆยพรƒรรยพร‚ รˆร‡ยฟยนร‰ร†รรƒยนร…รรรˆร‰ ร€ยนยฝยครยบร‡รˆร‰ร‡ยพรƒร‹ร†ยพรˆร‡ร†ร‰ยนยปรร‹รŠร˜ยครยบร‡รƒร‹ร‡ย†ร‹ร‡ยปร‡ร‹รˆรŒรŠรƒ ยกรˆร‰รยฝยพร‹รŠร˜รˆร‰รยปร‡ยฝรร‹ร•ยฟรร„ร‡ยพรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รยพยปรŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹ย† รŒร‘ยพร„ยซร‡ยผยฝยนยฝร†ยพร‚รˆร‡รยพร…รŒย†ร‹ร‡รˆร‰ร‡ยฝร„ร˜ร—ร‹รŠร˜ยครยบร‡ร†ยนร…ยพย† รŠร‹ยปรยพยœร‰ยนยฟยฝยนร†รŠรƒร‡ร…รŒ ยœร‰ยนยฝร‡รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร…รŒรยŸรร„รร’ร†ร‡ย† ร‰ยพร†ร†ร‡ยปรƒยนร†รยพร„ร˜ร‰รรร†ยพรŠร‹ยนยปร˜ร‹ยปรŽร‡ยฝร˜ร’รร‚ร†ร‡ร…ยพร‰ รˆร‡ร‹ร‡ร…รŒ ร…รŒรƒร‡ยฝยพรƒรŠยนร… รร‹ร‡ร€ร†ยนร—ร‹ รร‹ร‡รŠรˆยพรรยนร„รรŠร‹ยปร‡ร‹รˆรŒรŠรƒยพ ยฉยนร€ร„รรร†ร‡ร‚ รˆร‡ร…ร†ยพร†รร—ยกยผร‡ร‰ร˜ยฆรรƒร‡ร„ยนยพยปรรยน ยบรŒยฝยพร‹ ยฐยพร‹ยปยพร‰ร‹ร‡ยพtรƒร‡ร…รรŠรŠรร˜ยปร”ยฝยนร„ยนร‰ยนรŠรˆร‡ร‰ร˜ยฟยพร†รยพยยนร†ย† รรŠร‹ร‡รร…ร‡รŠร‹ร•รŒร€ยนรƒร‡ร†รยปยนร†รร˜รˆยพร‰ยพรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปรƒร ร†ร‡ยพร‰ยนรŠรˆร‡ร‰ร˜ยฟยพร†รยพร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜รˆร‡รŠรŒร‹รร‰ยนร€ร‰ยพร‘ยพร†รยพร… tยชรŒร’ยพรŠร‹ยปรŒยพร‹รƒร„ยนรŠรŠรรรรƒยนรรร˜ยžรŠร‹ร•รƒยปยนร‰ร‹รร‰ร”


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

13

Мы постоянно призываем клиентов: не делайте ремонт, пока дом не сдан в эксплуатацию! «§°£™ ©ž¦¡¸

ª»¾ËĹƹœ§¦ž¦£§ œ¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ½ÁɾÃËÇÉ ™§„§ÅÊÃÊËÉÇÂÈÉǾÃ˔

ƹÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾»û¹ÉËÁɾɾÅÇƈ ÆÔÎɹºÇË ¨ØËǾtÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɾÅÇƆ ˹žÊËÕÆ×¹ÆÊÔ¾ÊÄÁÀ¹Ëɹ¼Á»¹† ÄÁÊÕƾÊÌÒÁ¾Ê˾ÆÔ »ÅÇžÆËÌÊÁ† ľÆÁØÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ÃǼ½¹»Ô¾Ò¾ ƾÀ¹ÑÁÄÁÈÉǾŠÆÌ¿ÆÇ»ÔÀ»¹ËÕ ÊËÉÇÁ˾Ä؆ÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁùÁÀ¹† ÍÁÃÊÁÉÇ»¹ËÕ»¹Ã˾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ ɹºÇË ÐËǻԽ¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇʽ¾Ä¹† ÄÁÌÊÁľÆÁ¾ƾÊÌÒÁÎÊ˾ƨÇËÇÅ »ÔÈÉǾÅÀ¹ÑÁ»¹¾Ë¾ ɾÅÇÆ˽ǽ¾† ÄÔ»¹¾Ë¾ÁǺɹҹ¾Ë¾ÊÕÈÇ»ËÇÉÆÇ »¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁ× ±¾ÊËǾtÈÇÄÌоÆÁ¾¹Ã˹»»Ç† ½¹û¹ÉËÁÉÔ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁך¾À ¹Ã˹»»Ç½¹»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×û¹É† ËÁɹÊÐÁ˹¾ËÊؾҾƾÌÀ¹ÃÇƾƆ ÆÇ›¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ»¹Å½¹×˹ÃË ÁȾɾоÆÕÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ÆÌ¿ÆÇǺӾιËÕ ÐËǺÔÊǺɹËÕÈǽ†

¡«

«¯

¯¸® ­°ž

ª«§¡¥§ª«µ ¦§›§œ§«ž®¨¤™¦™

и

 

«¯

¯¸® ­°ž

ª«§¡¥§ª«µ¨©§ž£«™ ¨ž©ž¨¤™¦¡©§›£¡

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.2013

ª›§š§¦§¢¨¤™¦¡©§›£¡£›™©«¡©´£™£ «™£§›§¢¦žª¬²žª«›¬ž« ÈÁÊÁtÇ˽Ǽ¹ÀÇ»¹ØÊÄÌ¿º¹ ÈÇ¿¹ÉÆÁÃÁ ª¶ª ÈÉÇ»¾ÉؾË»¾ÆËÁÄ؆ ÏÁ× ºÔ»¹¾Ë ÈÉÁÊǾ½ÁÆØ×Ë»¾ÆËÁÄØÏÁ×ÃÌÎÆÁû¾ÆËÁÄØÏÁÁʹÆÌÀĹ ÖËÇ ÈÇÆÇÉŹÅƾɹÀɾѹ¾ËÊØ ›¾À½¾tÇоɾ½Á ÇËÊÌËÊË»Á¾ƹžÊ˾ÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊËÇ» ƾ̽ǺÆÔ¾йÊÔÈÉÁ¾Å¹ÁËÈ ª¾½ÕÅǾtǺ¾ÊȾÐÁËÕ»Ô¾À½ƹÊ»Ç×û¹ÉËÁÉÌÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ ɹÂÇÆÆǹÉÎÁ˾ÃËÌÉÔ ÃÇËÇÉÔÂ̽ÇÊËÇ»¾ÉÁËÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾ÈÉǾÃËÌ ÁÌ¿¾ÈÇÊľÖËǼǹÃËÈǽÈÁÊÔ»¹×Ë»Ê¾ÐľÆÔÃÇÅÁÊÊÁÁ »ÃÄ×йؼĹ»Ì ¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ ›ÇÊÕÅǾtƹÃÇÆ¾Ï »¹Å»Ô½¹×˹ÃË»»Ç½¹»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×tËÇ˽dž ÃÌžÆË ÊÃÇËÇÉÔÅÅÇ¿ÆÇÀ¹Ã¹ÀÔ»¹ËÕ˾ÎÈĹƦ¾ÃÇËÇÉÔ¾½ÌŹ×Ë„¸ÈÇÄ̆ ÐÁÄɹÊÈÇÉØ¿¾ÆÁ¾ ÌžÆØȾɾÈĹÆÁÉǻùÊǼĹÊÇ»¹Æ¹”¦¾Ë̈ËǺÔÄÇ ©¹ÊÈÇÉØ¿¾ÆÁ¾tÖËÇËÇÄÕÃÇÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾½ÄØÈÉÇ»¾½¾ÆÁØɹºÇËš¾À¹Ã˹ »»Ç½¹»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×ȾɾÈĹÆÁÉǻùºÌ½¾ËÊÐÁ˹ËÕÊØʹÅÇ»ÇÄÕÆǶËÁ ½»¹½ÇÃÌžÆ˹tɹÊÈÇÉØ¿¾ÆÁ¾Á¹ÃËtØ»ÄØ×ËÊØÈǽ˻¾É¿½¾ÆÁ¾ÅËÇ¼Ç ÐËÇȾɾÈĹÆÁÉǻùÀ¹ÃÇÆƹ ¾»ØËǾtÀ¹Ã¹ÀÔ»¹¾Ë¾˾ÎÈÄ¹Æ ÊÇËÉ̽ÆÁÚ«¡ÁÄÁù½¹ÊËÉÇ»ÔÂÁƆ ¿¾Æ¾É»Ô¾À¿¹×Ë ÍÁÃÊÁÉÌ×Ë͹ÃËȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁÁ¼ÇËÇ»ØË˾ÎÆÁоÊÃÁ ÈĹÆ ¾ÊØËǾtÊ˾ÎÆÁоÊÃÁÅÈĹÆÇÅÁ¹ÃËÇÅÈÉÁÎǽÁ˾»¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆÌ×ù½¹ÊËÉÇ»Ì×ȹĹË̽ÄØÈǽ¹ÐÁÀ¹Ø»Ä¾ÆÁØƹÌоËÁÀžƾÆÁÂǺӾÆ ˹ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ›˾оÆÁ¾ɹºÇÐÁνƾ»¹Å»Ô½¹½ÌËù½¹ÊËÉǻԠȹÊÈÇÉË»¹Ñ¾Âû¹ÉËÁÉÔ žÊÄÁ»Ôʽ¾Ä¹ÄÁÈÉǾÃË ÈÇÄÌÐÁÄÁɹÊÈÇÉØ¿¾ÆÁ¾ ¹ÈÇËÇÅɾÑÁÄÁʽ¾† ĹËÕƾÅÆÇ¿ÃÇÈdž½É̼ÇÅÌ ÈÉÁ½¾ËÊØƹйËջʾÊƹйĹ £Ç¼½¹¹Ä¼ÇÉÁËŽ¾ÂÊË»ÁºÔÄÇ¼Ä¹Ñ¾Æ ¿ÌÉƹÄÁÊËÔÈÇÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÄÁÊÕ ½ÄØо¼ÇºÔÄÈÉÁÆØËÈǽǺÆÔÂÀ¹ÃÇÆ ÄØо¼Ç˹ÃÁ¾ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ °ËǺÔ ÌÐÁÆÇ»ÆÁÃÇ»ºÔĹɹºÇ˹ ¹ÌºÄÁÀÃÁÎÃÐÁÆÇ»ÆÁùŹ¼¾ÆËÊË»tÁÊËÇÐÆÁà ÃÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ÆÁ× ¦¹ÐËÇ¡¼ÇÉÕ§ÊÁÈÇ»ÇË»¾ËÁÄ Èǽ»¾½ØÁËǼÃÉ̼ÄǼÇÊËÇĹ tšÔ»¹×Ë˹ÃÁ¾ȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ ÃÇËÇÉÔ¾̼ÉÇ¿¹×ËϾÄÇÊËÆÇÊËÁ Áº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÀ½¹ÆÁØ ƹÈÉÁÅ¾É ÌÊ˹ÆǻùÇËÇÈľÆÁØÄǽ¿ÁÁÊÁÀžƾ† ÆÁ¾ÅÊξÅÔ˾ÈÄÇÈǽ¹ÐÁÁ ùÃɾÀÌÄÕË¹Ë ÄÁѾÆÁ¾˾ÈĹ»¾ÉÎÆÁÎÖ˹¿¾Â ¶ËÇÈÉÇ»¾ÉؾË˾ÎÆÁоÊùØÁÆÊȾÃÏÁØ¡ÄÁÅÇÆ˹¿»»¹ÆÆÇÂÃÇÅƹ˾˾† ÈÄÔÎÈÇÄÇ»tÈÌÊù×ËÀž¾»ÁÃÈǽù;ľŠÐËÇËÇ¿¾ƾ½ÇÈÌÊËÁÅÇžÊËÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÆÇÉÅÔÁÈɹ»ÁĹ™»Ê¾ÖËǻžÊ˾Á¾ÊËÕɹºÇ˹ɹÂÇÆÆÇ ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔÁÁÆÊȾÃÏÁÁ ÃÇËÇɹØÀ¹ÆÁŹ¾ËÊØȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÇ ɾÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁ¾ÂÁ»»Ç½ÇÅ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×ËǼÇÁÄÁÁÆǼÇǺӾÃ˹ šÌ½¾ÅÊÐÁ˹ËÕ ÐËÇÇÆƹÊ̺¾½ÁÄ


14

ÑÒÐÎÉÏÐÎÁËÅÌÀ

«Резиновые» квартиры и «надувные» тарифы   

   

    

   

 

 

РОСТ СТОИМОСТИ УСЛУГ ЖКХ ЗАЛЕТ

(,'")!.+

-! '%#-"%. 

&'#

#'#$!"

*#!#".#

#%.,.#

 

 

 

 

 

 

&42=3<N;J@A/:971/4;@N@<=1J;7?4/:7N;7 1@C4?457:7H<=9=;;B</:K<=2=D=6N8@A1/542=3 <J8?=@AE4<</9=;;B</:K<J4B@:B27L:49A?7F4 @A1=1=3B2/67A4>:=>=0B53/4A</@>4?4@A/AK>/@ @71<=</0:M3/AK6/>?=7@D=3NH7;;7<B1G4;2=3B 1?N342=?=3=1>?=G:7;7A7<27>?=A4@A/>?=A71>=:7 A797;4@A<JD/3;7<7@A?/E78>=17<49=A=?JD<4=0= @<=1/<<=?/@ABAA/?7CJ$?7LA=;@7@A4;/7D?42B:7 ?=1/<7NB14:7F71/4A7046A=2=<4>=@7:K<BM</2?B69B </9=G4:K972?/53/<$=3@F7A/<=FA==A=0 H487<C:NE77@=@A/1:N4A7;4<<=?=@AA/?7C=1 "4@49?4AFA==A?/@:K576<4=04@>4F4<7N2349?B ANA@N0=:KG7434<K27>=?/54</?5/1F7<=89=??B> E77#0J34<<J;N1:4<74;@A/:71@41=6;=5<J4>?7 >7@977<4=0=@<=1/<<=6/1JG4<<J4>:/A4597<42= 1=?NB54=?4/:K<=;9=:7F4@A1479/F4@A14=9/6J 1/4;JDB@:B2,/@A=0J1/4AA/9FA=>=3I463J<4;= MA@<42@9?JG1=1?4;N<4@0?/@J1/MA31=?JF7@ANA 9=49/9;B@=?<41J1=6NA<434:N;7"=34<K276/LA= 04?BA<4;/:J4$=3/<<J;%=@@A/A/@A=7;=@AKB@:B2 *6/ :4A046BF4A/7<C:NE77>?7?=@A46/?>:/ AJ</ 7>4<@78</ 1=6?=@:/@:43BMH7;=0?/ 6=;L:49A?=L<4?27N</ 2/6@4A41=81 ?/6 =A=>:4<741 ?/6D=:=3</N1=3/1 ?/62= ?NF/N1=3/1 ?/6$:/A/6/57:K4B14:7F7:/@K 1 ?/6/54>?7@B0@737ND3:N;/:=7;BH7D7:K2=A <79=19=;;B</:K<J4>:/A457@A/:73:N;<=27D2?/5 3/<<4>=@7:K<=8<=G48=@B3/?@A1=>?761/:=1@4D 9L<4?2=L9=<=;777L<4?2=LCC49A71<=@A7=0N6/ A4:K<=;>=?N394@A/:7B@A/</1:71/AK@N>?70=?JBF4 A/>=A?40:N4;JDL<4?2=?4@B?@=1=0H43=;=1J47>= 91/?A7?<J4"=ABA1JN@<7:=@KFA=@=0@A14<<797>= ;4H4<781;<=2=91/?A7?<=;3=;43/54>?7</:7F77 >=91/?A7?<JD@F4AF79=1<4@BA=0N6/A4:K@A1/>==>:/ A49=;;B</:K<JDB@:B27@D=3N76>=9/6/<789=::49 A71<=2==0H43=;=1=2=>?70=?/BF4A/&>?/143:7 1=:7LA=/F4;>:/A7AK6/@40N76/@=@43/


ÑÒÐÎÉÏÐÎÁËÅÌÀ

15

 "   !     " 

)4$1 *(1,#!'$-7&, .$,6 (.,!4&$*,('7)*.( "$!.* $)3!'*!&0&.$3!-&$ $1(*"!.6.7+:.7 !-:.7$ "!*'74!!37*,!) .*,1 +,!$(/5!-.!))*($,).1. &$1&,.$,1&&+,$'*&,* (!8'!&.,*-3!.3$& ,/$1+,$* ,*/3!.)!.*.$+*'/3!.-:3.* #* /$.!+'*+,$1* $.-:+'.$.7 -*-! :(*$8.*!5!)!-!! $-.,2$:+,$!#"$1-.'$#)! -*( ':)%(* .!'!% -*-.!) )$&*&,.$,$ "!&*().&*( (/)'&1+*(*579+*-,! )$&* .&"!)1* :5$1-:-)$($ * '!,*.)$&*+-+*,.)61-.*'* *)$-.'$,!$-.,$,*.7-*$1 "$'$51-.*'7&*),* /-&*'7&* #1*.:.

    $!$ #$ *9'!+./)!-'$,#,*.3$ &$+,$'+*&*.*,*(/ "!,!) .*,(*"!.#,!$-.,$,*.7&* */* )*!#! *(1*#:$)+*(! 5!)$:'$47)#!*+-+*,. ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.2013

)6! ))6!*'!!.**.&:+,* 2! /,-.'*#(*")+*).!,)! ./$.*!+*:$'*-7$ $(* )!$ $(* ,!#$)*61&,.$, -!)79)+,*'!(/ ,! #$)*61&,.$,*,.$')$( )$!/ /3$+,!(7!, ($)$-.,*( ' $($,/.$))#:$'3.*!(/ )!),$.-:#:.6%&/,-),!'$ #2$9+,$)2$+-** 6+!,!(! 5!)$:," ))/.,$-.,)66 -./+::),!)&*''!$$ ! !,'7)*%($,2$*))*%-'/" 6/.$)+,! '*"$' .7 *+: .$'!.'$4!)$:-** 6.!(&.*

*,)$#/!.-:&**,* *5 $$)*3'!"&$ ':)!'!'7)61($ ,).*!.*(-*$$)$ 2$.$6+* *.*$'! !,'7): ($,2$*)):-'/")+,! '* "$'!-.$*,)$3!)$:),!$ -.,2$9#$-$(*-.$*.(!., ""$'7:*.(!.$3.*),/4!)$: +,#&*)*+*-'/4)61," ) " .7)!)/")* +,! '!(6!(! ,6/ /.&-.7-: )! *,*-*!-. )61," )),/4$.!'!%&*.* ,6!! /.-!:-! *#*'!))* "!-.'*%*-/ ,-. ' $($,/.$))!-*- /(/ +,*!&.#&*)**,7!- ,!#$)* 6($&,.$,($&*.*,6%.&) #'$+*')*%+,*'!(!-0*, (/'$,*))*%-*+,** $.!'7)*% #+$-&!&)!(/ !/&#)*3.* -.,)!6:'!)* ,!-* &*.*,61#,!$-.,$,*)6+*3

.$," )&*)*+,* !&.)+,'!))+,!-!3!)$!#'* /+*.,!'!)$%-*-.!))$&($) )$(.!':($)%(* .!':($"$ '61+*(!5!)$%-*$($+,($+/ .!(-!'!)$:&,.$,6&*() .6&*((/)'7)61&,.$,1"$ '6! *()!*,)$3!))**&*'$ 3!-.," ),*!&.*(+,! +* '!.-:)!-.$$#(!)!)$:# &*)* .!'7-.*,!#/'7..!&* .*,61-*-.!))$&("$'61+*(! 5!)$%/ !.,#,!4!)*#&'93.7 ***,6)%($'$!#*#(!# )**+*'7#*)$:.&"!,!) 6 .*'7&*+,$/-'*$$!-'$+*-'!8.* **5:+'*5 7-**.!.-./9 5!*"$'**+*(!5!)$:)&" * *+,*"$95!*)!-*-.$. ': *. !'7)*%&,.$,6(!)!!/3!.)*% )*,(6 *'-)*#&*)*+,*!&./," )!*--$$$+,$!#"$!&*.*,6! 0$&.$)*#,!$-.,$,*)6+*(! -./"$.!'7-.$'$(!-./+,!6 )$:/ /.+* !,"!)64., 0/-&'93!)$!- !')*.*'7&* ':,* -.!))$&*-*-.!))$& $))$(.!': &*)*+,*!&.* ,!#$)*61 &,.$,16#'*'74*%,!#* ))-*5!-.!+!,/9*3!,! 7 *-.'$-7)! **'7)6($-*-.!) )$&$"$'7:.&&&8.*.#&*)(* "!.+*(!4.7$(+*'/3$.7 *+*')$ .!'7)6%#,*.*&-*- 3$-*!% -*-.!))*-.$,!) / )$-3$


16

ÑÒÐÎÉÏÐÎÁËÅÌÀ

6$B6;6212&?-+$.212342).61)4)<,6342 %/)051)+$.2112-4)',564$:,)-$62/@.252+ ($5612&?)&;$561256,4256:)11$5>)012) *,/@)47',)7&)4)1?;62+$.211)%7()6()- 56&2&$6@32.$&564$1)1)734256C65,56)07 4)',564$:,,'4$*($1 201)1,BA.53)462&+$.212342).624) +,12&?9.&$46,4$9%7()653252%56&2&$6@1$ &)()1,B324C(.$&58)4)#(1$.2)5 /,'25()C6)/,926C6&2556$12&,6@+$37=)112) *,/,=12.20071$/@12)92+C-56&21$(20) 1C6@5,56)076$4,812'24)'7/,42&$1,C256 6$4,82&56$/1$562C=,037'$/201$5)/)1,C 4C() 32C&,/$5@1).244).61$C,1824 0$:,C257=)56&)112032&?<)1,,6$4,82& 1$92/2(17B&2(7,&2(226&)()1,)& ' &57%>).6$9"")()4$/@1$C5/7*%$326$4, 8$01)($&12522%=,/$;62($11$C,18240$ :,C1)5226&)656&7)6()-56&,6)/@1256,,42 56$6$4,82&1$75/7',&2(251$%*)1,C,&2(2 26&)()1,C&3)4&2032/7'2(,, '1)%7 ()6)4)502646$4,82&%7()6257=)56&/C6@5C 5,B/C4,A62054)(1)'2(2&2),+0)1)1,) 6$4,82&&58)4)&2(251$%*)1,C&2(226&)() 1,C,2;,56.,562;1?9&2(& '5256$&,6 &54)(1)032&5)057%>).6$0" 2566$4,82&1)2%92(,012A626342:)55 1)(2/*)11$320,1$6@,5.7556&)1121$(76?- 37+?4@/CA62'217*1?1$7;12,A.2120,;) 5.,'4$0261?)2%2512&$1,C 3202=@B+$.2 12($6)/@56&$&"7*)1)5.2/@.2/)6257=)56 &/C)65C32A6$31?-3)4)92(1$5,56)077;) 6$,.21642/C3264)%/C)0?94)57452&2( 5;,6$12;624)$/,+$:,C+$.21$%A1)4'25 %)4)*)1,,2%2-()65C1$5)/)1,B34,0)412 &47%/)-5.&$46,4?&/7;<)05/7;$) ,& 47%/)-&97(<)024$5564$,&$6@ 5C1)562,6)(@756$12&.$5;)6;,.2&3202'$ )63/$1,42&$6@4$592(?,A.2120,6@4)5745? 25/)251$=)1,C.&$46,4?34,%24$0,7;) 6$&$*12&2&4)0C252+1$6@;625$0,5;)6;, .,1)A.2120C6'$+6)3/2A/).642A1)4',B,/, &2(792512&12)1$+1$;)1,)56,07/,42 &$6@3264)%,6)/)-%2/))4$:,21$/@12,532/@ +2&$6@4)5745?

55/)(2&$1,C342&2(,0?)&6);)1,)325/)(1,9 1)5.2/@.,9/)632.$+?&$B6;62&255,,326)1:,$/ A1)4'25%)4)*)1,C&*,/205).624)(256,'$)6  5&C+,54)8240,42&$1,)0*,/,=12.20071$/@12 '292+C-56&$&;$561256,53)4)($;)-871.:,-.21642 /C,7;)6$734$&/CB=,0.203$1,C0&2+1,.$)61$57= 1$C3264)%1256@&5,56)0$9.203/).512'2$&620$6,+,42 &$112'27;)6$&5)94)57452&'$+A/).642A1)4',C92/2( 1$C,'24C;$C&2($6)3/2,6(3264)%/C)0?9*,/@:$ 0,.&$46,4 4$&,6)/@56&20"34,1C624)<)1,)2324C(.)&&) ()1,C12&?934$&,/23/$6?75/7'#&./B;$C52:, $/@1?)1240?4C()4)',212&"&6);)1,) '%7 (76+$37=)1?3,/261?)342).6?25/)2:)1.,4)+7/@6$ 62&%7()634,1C624)<)1,)2&&)()1,,52:,$/@12-124 0?&58)4)A/).64251$%*)1,C1$&5)-6)44,624,,564$ 1?$+0)452:,$/@12-1240?&.$*(204)',21)2%C+$ 1?4$55;,6?&$6@,756$1$&/,&$6@0)561?)&/$56,320) 62(,.)4$+4$%26$112-,14)',2120,1A1)4'2,")() 4$/@12-5/7*%2-326$4,8$04,4$5;)6)(2/*1?7;,6? &$6@5C4)',21$/@1?)252%)11256,,,16)4)5?52:,$/@ 121)+$=,=)11?9'47331$34,0)4012'2()61?95)0)- 342*,&$B=,9&$&$4,-1?9(20$9,(47',9 4C()4)',212&'()3,/261?)342).6?32&&)()1,B 52:,$/@12-1240?3264)%/)1,CA/).642A1)4',,7*)&1) (4CB65C32(($117B12407323$/,4$+/,;1?)5/2,1$5) /)1,C1$34,0)4&$%$-.$/@5.20.4$)1$5)/)1,C $&2/$(,0,45.2-2%/$56,2.2/2 !$4,8+$A1)4 '23264)%/)1,)5&)4952:,$/@12-1240?%7()6&?<)6$ 4,8$&34)()/$9A62-1240?34,0)4121$4$0.$9 A.53)4,0)16$&$%$-.$/@5.20.4$):)1$1$A/).642A 1)4',B&34)()/$952:,$/@12-1240?3264)%/)1,C52 56$&,/$ 47%/C+$.6$5&)49A62-1240? 47 %/C+$.6  '342-(763,/261?)342).6?3252:,$/@ 12-1240)&2(251$%*)1,C& 03/$1,47)65C4$+ 1)56,))1$&5B6)44,624,B564$1?&26(2-()6/,() /2(2256$/@1?975/7'#32.$*)6&4)0C2.$")() 4$/@1$C5/7*%$326$4,8$034)(/$'$)61)342(2/*$6@ ($/))34$.6,.7)*)0)5C;12'234)(256$&/)1,C'4$*($ 1$0,($11?934,%242&7;)6$1$5)'2(1C<1,-()1@32.$ +$6)/,(2/*1?34)(256$&/C6@5C5 32 ;,5/2.$*(?- 0)5C:" !5;,6$)6;62+$32.$+$6)/C0,7;)6$(2/*1? 5/)(,6@5$0,4)5745251$%*$B=,)24'$1,+$:,,1,*) (2/*1?.21642/,42&$6@5,67$:,B

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

         


ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLB[PNTLSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLVQLJHPWSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

[BLVQLBSV ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

SPT[BLVQSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

UFOEFSFSSV ˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

POMJOFDPOUSBDUSV ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇÆĹÂÆ

USBEFTV

Тендеры ©ž¥§¦« ›§§¨©§¨¬ª£¦§¢ «©¬š´

 §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌĝǺÉÇ»ÇÄÕÊÃÇ¼Ç ¹ ¥ÇÄйÆÇ»™Æ½É¾Â¡»¹ÆÇ»ÁÐ ˾Ä͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹EPHPWPSOPJ!NBJMSV

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ 

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹ »ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇɾÅÇÆË̻ǽdž ÈÉÇÈÌÊÃÆÇÂËÉ̺Ôƹ¹»ËÇÅǺÁÄՆ ÆǽÇÉǼ¾„šÇÄÕÑÁ¾¬ÃÁs­ÇÉÈÇÊ˔ ÃÅ »šÇÄÕѾÌÃÇ»ÊÃÇÅÅÌÆÁ† ÏÁȹÄÕÆÇÅɹÂÇƾ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ »ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊ˾ÎÆÁоÊÃÁÅ À¹½¹ÆÁ¾Å ¹Ã¹ÀÐÁ㬄¬Èɹ»Ä¾ÆÁ¾½ÇÉÇ¿† ÆǼÇÎÇÀØÂÊË»¹§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ” £ÇÆ˹ÃËÔ£¬„¬Èɹ»Ä¾ÆÁ¾½ÇÉÇ¿†

ÆǼÇÎÇÀØÂÊË»¹§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ” ©­ §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌĝǺÉÇ»ÇÄÕÊÃÇ¼Ç ¹ ¥ÇÄйÆÇ»™Æ½É¾Â¡»¹ÆÇ»ÁÐ ˾Ä͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹EPHPWPSOPJ!NBJMSV

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž

˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

J†UFOEFSTSV

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÆÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ

˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV

 É̺

ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË©­ šÇÄÕѾ† ÌÃÇ»ÊÃÁÂÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÂɹÂÇÆ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ʼ ÈǼ

WPMHB†LPOLVSTSV

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

UFOEFSCQPTESV

¼

©ž¥§¦«™›«§§©§œ¡

¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ 

VB†UFOEFSTDPN

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹

˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

BMMUFOEFSTL[ »¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

GPSVNUFOEFSZSV ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ

»ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇɾÅÇÆË̹»Ëdž ÅǺÁÄÕÆǽÇÉǼÁ„š¾ÃÁѾ»Çs¦¹† ¼ÁºÁÆÇs£ÌËÔÉÄԔ „«×žÆÕs¸ÄÌËdž ÉÇ»ÊÃs¡ÑÁÅs§ÅÊÔs„ªË¹ÉÇÊÇĆ ½¹ËÊÃǾs£ÇÄÇÊǻù” ÌйÊËÇà ÃÅsÃÅ »ÔºÇÉÇÐÆÇ »«×ùÄÁƆ ÊÃÇÅÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÇÅɹÂÇƾ§ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊ˾ÎÆÁо† ÊÃÁÅÀ¹½¹ÆÁ¾Å’

¹Ã¹ÀÐÁ㬄¬Èɹ»Ä¾ÆÁ¾½ÇÉÇ¿† ÆǼÇÎÇÀØÂÊË»¹§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ” £ÇÆ˹ÃËÔ£¬„¬Èɹ»Ä¾ÆÁ¾½ÇÉÇ¿† ÆǼÇÎÇÀØÂÊË»¹§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ” ©­ 

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÆÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ

ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË©­ «×ù†

ÄÁÆÊÃÁÂÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÂɹÂÇÆ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ʼ ½Ç¼

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

©ž¥§¦« ™¦¡¸ª¬™ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹ »ÔÈÇÄƾÆÁ¾ÈǽÉؽÆÔÎɹºÇËÈÇ˾† ÃÌÒ¾ÅÌɾÅÇÆËÌÀ½¹ÆÁاÃËغÉÕʆ ÃǼÇɹÂÇÆÆǼÇÊ̽¹¼§ÅÊù  ¹Ã¹ÀÐÁÃÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ªÌ½¾ºÆǼÇ ½¾È¹É˹žÆ˹»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ £ÇÆ˹ÃËÔÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ªÌ½¾ºÆǼÇ

½¾È¹É˹žÆ˹»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ©­ §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø  «Ã¹ÄÁÃÇ»ž»¼¾ÆÁ·ÉÕ¾»ÁÐ ˾Ä   ͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹JQFUJOB!VTEPNTLOFUSV

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÆÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ

ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË©­ À½¹ÆÁ¾

§ÃËغÉÕÊÃǼÇɹÂÇÆÆǼÇÊ̽¹ ¼§ÅÊù ¼§ÅÊà ÌĆؤÁÆÁØ  ½Ç¼

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

©¬œ¡ž«ž¦ž©´ª¥§«©¡«ž¦™ª™¢«žXXXTUSPZ†HB[FUBSV

XXX[BLVQLJHPWSV

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£

17


18

ÑÒÐÎÉÊÍÈÃÀ

Оформляем фасад и интерьер ¯¢²ª«¨« ¥¼«ž¨¥³«Ÿ«´ª¸²­ž«¯Ÿ¸®«§«¦ ®¨«£ª«®¯¥ ªª¤½¿Í½ÃÅÊ ¥¡À½¹Ë¾ÄÕÊÃÁÂϾÆËÉ„™Ã¹½¾ÅÁؔ sÊ ª¾ÉÁØ„¨Ç»ÔѾÆÆÔÂÌÉÇ»¾ÆÕÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁ”

¡¨½ÍÔÂÊÇË §ÂÈÈŠ¬ÂÈÈÂ

Ÿ¥ª½Ä½ÍË¿½

®¬¡ËÈÀËÌËÈË¿

Ÿ¥®ÂÏÇË¿ ¢¬®Â;ÅÊ

¥ª¯¢­¹¢­ ¡¥¤¦ª ¥§«©¬¹»¯¢­ª«¢ ©«¡¢¨¥­«Ÿª¥¢

®«Ÿ­¢©¢ªª¸¦©«ªŠ ¯£º¨¢§¯­«¬­«Ÿ«¡§¥ ¥¯¢¬¨¸²¬«¨«Ÿ

®«Ÿ­¢©¢ªª¸¦ ®¬­Ÿ«´ª¥§ ¬« ¥¬®«§­¯«ª°

ª¨º¨ÁË¾É sÊ ª¾ÉÁØ„£ÇÅÈÕ×˾ÉƹؼɹÍÁù ÁÅÌÄÕËÁž½Á¹”

¥©¡¨§¤ sÊ ª¾ÉÁØ„¶ÆÏÁÃÄÇȾ½ÁØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹”

©ÇÊËÇ»†Æ¹†ÇÆÌ­¾ÆÁÃÊ s ʪ¾ÉÁØ„ªËÉÇ»¹ÉÁ¹Æ˔

®¯­«¥¯¢¨¹ª¸¢ §«ª®¯­°§³¥¥ ­®´¢¯¥¬­«¢§Š ¯¥­«Ÿª¥¢¥¡ÆÍɹ†¥ sÊ«ž®¦¡°žª£™¸£¦¡œ™ §ÅÊà ¨ÌÑÃÁƹ ¨É¾½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÔÂÀ¹Ã¹ÀÈÇ˾ľÍÇÆ̆† ©¾¿ÁÅɹºÇËÔŹ¼¹ÀÁƹs º¾ÀǺ¾½¹Á»ÔÎǽÆÔÎ »»ÇÊÃɾʾÆÕ¾s

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100§ºÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔØ»ÄØ×ËÊØǽÆÁÅÁÁÀʹÅÔÎ ËÉ̽ǾÅÃÁλÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÅÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÈÉÁ»ÇÀ»¾† ½¾ÆÁÁÁɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÀ½¹ÆÁ¶ËÇǽÁÆÁÀ»Á½Ç»À¹† »¾Éѹ×ÒÁÎÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ÇËùоÊË»¹»ÔÈÇÄƾ† ÆÁØÃÇËÇÉǼÇÀ¹»ÁÊÁË»È¾Ð¹ËľÆÁ¾Ç»ÇÀ»¾½¾ÆÆÇÅÀ½¹† ÆÁÁÁ¾¼ÇÁÆ˾Éվɾ§ºÄÁÏǻùÊÇÀ½¹¾ËÌ×Ë»ÈÇžҾ† ÆÁÁ »ÔɹÀÁ˾ÄÕÆÇÊËÕ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǼÇÇÍÇÉÅľÆÁØ͹† ʹ½¹À½¹ÆÁØ ›ÃÆÁ¼¾ÈÉÁ»¾½¾ÆÔÊ»¾½¾ÆÁØÇ»ÔÈÇÄƾÆÁÁǺÄÁÏdž »ÇÐÆÔÎɹºÇË»ÔÊÇÃÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ÃÃÇËÇÉÔÅÇËÆÇÊØËÊØ Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆƹØÅÇÀ¹ÁÐƹØǺÄÁÏǻù ǺÄÁÏǻùÈǽÁ† ¹¼ÇƹÄÁ ¹˹ÿ¾Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÊÈÉÁžƾÆÁ¾ÅÈÉÁ† ÉǽÆǼÇùÅÆØÁÃÉÌÈÆÇɹÀžÉÆÔÎÖľžÆËÇ»©¹ÊÊÅdž ËɾÆÔÈÉÇϾÊÊÔǺÄÁÏÇ»ÃÁ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» »ËÇÅ ÐÁÊľÌÊËÉÇÂÊË»ÇÅÇÀ¹ÁÐÆÔÎÈÇÃÉÔËÁÂÈÇÄÇ»ÁÈÇÄÇ»ÁÀ ÊÁÆ˾ËÁоÊÃÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»§ÊǺǾ»ÆÁŹÆÁ¾̽¾Ä¾ÆÇ ÌÊËÉÇÂÊË»ÌǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÎÈÇÃÉÔËÁÂÁÀÃÉÌÈÆÇɹÀžÉÆÔÎ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÎÈÄÁËÇÃÁÄÁÊËÇ»ÊÈÉÁžƾ†ÆÁ¾ÅÃɾȾ¿† ÆÔÎÖľžÆËÇ»º¾ÀÌÊËÉÇÂÊË»¹ÃľØÒÁÎÈÉÇÊÄǾèÉÁ»¾† ½¾ÆÔÇÈÁʹÆÁ¾ÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅÔΞιÆÁÀÅÇ»½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½† ÊË»¹ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÎɹºÇË »ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ƾÈÇĹ½ÃÁ ÈÉÁÐÁ† ÆÔÁÎÈÇػľÆÁØÁÊÈÇÊǺÔÌÊËɹƾÆÁØ ¬Ð¾ºÆǾÈÇÊǺÁ¾ºÌ½¾ËÁÆ˾ɾÊÆÇùýÄØÊË̽¾ÆËÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊ˾ ˹ÃÁ½ÄØÑÁÉÇÃǼÇÃÉ̼¹ ÐÁ˹˾ľÂ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆǽÄÁƹ Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÊÇÊƹ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ »Ê¾ɹÀžÉԝÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆǪÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕιš¹É˾ÉÊËÉÇÂŹ˾É ¹»ËÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ºÉÌÊ ½ÇÊù Ñ˹þËÆÁÝÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄĹ¼Á ÊËÉÇÈÁĹ ǺɾѾËùÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄԻʾλÁ½Ç»ÇÊùƾǺɾÀÆ¹Ø ǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊ ¨Ä¹Î¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁÆËÌÊĆϹ ÊÇÊƹ ÄÁȹ»¹ÊÊ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É †É É ÇËÉ

§ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¾É¾»ÇÊËÉÇ  šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †††† †† ††

¨Ç¼Çƹ¿ ÊɾÀù¼ÇɺÔÄÕ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ ¨ÇÄÃÁþ½ÉÎÎÊÇÉ˪ ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆÊÇÉË™ ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆÊÇÉË› ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆÊÇÉË™ ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆÊÇÉË› ¨ÇÄÇýÄØʹÌÆÔÁÀ™š™±¡ £¹Å¾ÉÌÆ Î ¨ÇÄÇÃÁÀÄÁÈÔÎ ªÇÊƹºÉÌÊÎÎ ªÇÊƹºÉÌÊÎÎ ªÇÊƹºÉÌÊÎÎ ªÇÊƹ»¹¼ÇÆùÎΨÉÁŹ ªÇÊƹ½ÇÊùǺɾÀƹØÎÎ ªÇÊƹ½ÇÊùÈÇĹÎÎ ªÇÊƹȾÉÁĹÎÎ ªÇÊƹÈÄÁÆËÌÊÎΆ ªÇÊƹ þ½É»¹¼ÇÆùÎÎ ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÈÄÁÆËÌÊÎÎ ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ þ½ÉƹÄÁÐÆÁà ªËÇĺÀ¹ºÇÉÆÔÂÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆÔÂE† ½ÄÁƹ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ±Ë¹Ã¾Ë ±Ë¹Ã¾ËÆÁà ÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ±Ë¹Ã¾ËÆÁà ÈÉÇ¿ÁÄÁÆÔ ÊËÇĺԝÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ ±Ë¹ÈÁÃÎΆºÊ ±Ë¹ÈÁÃÎΆ™Ê

 ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ      ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ

½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç É ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ É É

§£ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#ÎÅÅ 04#ÎÅÅ 04#ÅÅ 04#†¨ÄÁ˹ÎÎ ÎÎ »Ä¹¼ÇÊË 04#†¨ÄÁ˹ ÎΛĹ¼ÇÊË Èɾ»ÇÊÎǽƹØ 04#†¨ÄÁ˹ ÎΛĹ¼ÇÊË Èɾ»ÇÊÎǽƹØ 04#†ÈÄÁ˹ Î Î ™£¯¡¸¦ž§©§œ§ 04#†ÈÄÁ˹ Î Î ™£¯¡¸¦ž§©§œ§ 04#†ÈÄÁ˹ÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ 04#†ÈÄÁ˹  ÅŝÇÊ˹»Ã¹

TUSPZŠHB[FUBSV

ÄÁÊË ÄÁÊË   ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ƹʹÂ˾ оÊËƹØ оÊËƹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ­¹Æ¼É¹½ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ™ÊËə ™ÊËə §ÅÊÃľÊËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

35


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ 04#†ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04›ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¬Í¹ ›¨ÊÇÉË ɹÀžÉÎÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ›¨ Î Å ËÇÄÒ ÅÅ XXXPNTLHSBESV ›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½ «ÌÉÁÆÊà ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ›¨Î® ÅÅ ›¨Î ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ª¨ ª¨Îžº¾ÄÕÆ¹Ø ÊËÉÇÁË ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº¾ÄÕƹØ Î Å ËÇÄÒÅÅ XXXPNTLHSBESV ª¨žº¾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ Î Î ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØΝ¾Í¾ÃËÔ¼¾ÇžËÉÁÁÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ÎÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ª¨ÑÄÁÍÇ»¹ÆƹØ Î Î ¨ÄÁ˹04#ÎÎÁÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁ˹04#  ÅÅ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ¤¹Ë»ÁØ £¹Æ¹½¹ ¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ Î Å ËÇÄÒÅÅ XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ Î Å ËÇÄÒÅÅ XXXPNTLHSBESV ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ

ÄÁÊË   ûÅ ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ËÇɼ À»ÇÆÁ˾ †É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ É †É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¹ÂϾ» ¡¨ ™ÅÌɪËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ­¹Æ¼É¹½ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ §ÅÊÃľÊËÇɼ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ­¹Æ¼É¹½ ™ÅÌɪËÉÇ £ÌÀØ Ź¼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î Å ËÇÄÒ  ÁÅÅ XXXPNTLHSBESV ­¹Æ¾É¹Î†ÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹Î†ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹ÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹ÎÇ˽ÇÅÅ ½ÇÊË »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ÎÎ ËÇÄÒÁƹ  ÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÎ Î Î Î Î ­¹Æ¾É¹ÎΆÅÅ ÊÇÉË Á»Ä¹¼ÇÊ˝ÇÊËÈÇÀ» ­¹Æ¾É¹º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ­¹Æ¾É¹º¾É¾ÀÇ»¹Ø ËÇÄÒÁƹ†ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùئž§©§œ§™£¯¡¸ ­¹Æ¾É¹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùئž§©§œ§™£¯¡¸ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØÎÎÅÅ £Á˹  ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË           ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç É ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ËÇɼ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ™ª« ™ª« ™ª« ­¹Æ¼É¹½ ™ª« ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ™ª« ™ª« ­¹Æ¼É¹½ ™ª« ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ­¹Æ¼É¹½ £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ ™ÊËə ™ÊËə ­¹Æ¼É¹½ ±Ì¹Æ¤ÌÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

36

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ Î ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹ «­£ÎÅÅ»¹ÊÊ ¯ª¨ Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨ Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ

     ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

É É É É É É É É ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ª« ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ š¹ÆÁ ŹÄÇÖ˹¿ÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç š¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœ»ÇÀ½ÁE ÅÅ œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԠ½ÄØÊÉ̺ǻ 

 ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ü

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

«¶ªª §§§ ¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ÇŹ º¹ÆÁÁÀºÉÌʹ ÈÉǾÃË»Èǽ¹ÉÇêÃÁ½ÃÁ ÇŹ º¹ÆÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÇÂɹÀ½¾ÄÃÁȾо ¥¹ËÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½ÄØÁÀÇÄØÏÁÁ½ÔÅÇ»ÔÎËÉ̺ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ

  ûÅ ûÅ ü ÉÌÄÇÆ ûÅ ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ»

¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÇÅ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¦ª« ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÇÅ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††ÇËÉ

£ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨

††††

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

 ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™Ã»¹ÅÁÉ ¦ª« ¦ª« ¹ÂϾ» ¡¨

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉÌºÔ ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊɾÀù ÅÇÎ ªÉ̺Ô½ÇÅÇ» º¹ÆÕÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÉ̺ÔÉÌÐÆÇÂÉ̺ÃÁÊÇÊƹ ªÉ̺ÔÉÌÐÆÇÂÉ̺ÃÁÊÇÊƹ ÇÊÁƹ XXXBRVB†NJSSV «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ»ÊȾƾÆÆÔ ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ›¨ÇËÉÄÁÊË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

37


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ »¾ÉÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ž»ÉÇÃÉÇÅù §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ §É¼Ê˾ÃÄÇ  ÅÅ ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎ ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇ˽ÄØƹ»¾ÊÇ» ÃÇÀÔÉÕÃǻϻ¾Ë ÈÉÇÀÉ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇ˽ÄØƹ»¾ÊÇ» ÃÇÀÔÉÕÃǻϻ¾Ë ÈÉÇÀÉ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËǻԠÅÇÆÇÄÁËÆÔ ɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨ÇÄÁùɺÇÆËÊÇËǻԠÅÇÆÇÄÁËÆÔ«¾ÈÄÁÏÔ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾÁŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊ ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «ÉÁÈľÃÊ     

 ÈÅ ÈÅ  ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   ûÅ  ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ª« ¥¾¼¹ÈÇÄÁÊ « ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¥¾¼¹ÈÇÄÁÊ « ¨ÇÄÁʾɻÁÊ «ª£ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ £ÌÀØ Ź¼ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ¨ÉÇɹº §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ž»ÉÇĹÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ #FSHBVG(SBOJUÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ÁËØ¿¾ÄǼÇÈÉÁÉǽÆǼÇùÅÆØ #FSHBVG,FSBNJL.BYJNVNÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁÌÊÁľÆÆÔ #FSHBVG,FSBNJL130ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ÈǽÎǽÁ˽ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ #FSHBVG,FSBNJLÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ #FSHBVG.PTBJLÃľÂº¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁÁÈÉÇÀɹÐÆÇÂÈÄÁËÃÁ ,/"6'†¥É¹ÅÇÉÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü ,/"6'†­ÄÁÀ¾ÆÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾,3"44 8FMM œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾6-5*."’ÅĽÊ˾ÆÇ»ÔÎÁÈÇËÇÄÇÐȹƾľÂ œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾6-5*."’¼ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾6-5*."’¼½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾6-5*."’¼½ÄØËØ¿¾ÄÔÎÊËÉÇÁËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Âº¹ÀǻԠœ¾ÉÃÌľÊÃľÂš™ §›´¢ü œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ü œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂª¡¤µ¦´¢ü½ÄØÈÄÁËËØ¿¾ÄÔÎ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾ÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾ÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBMšž¤´¢ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBM¨©§ ©™°ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."šž¤´¢ÅÄ™£©¡¤§›´¢ œ¾ÉžËÁÃ8FMM»¹ÊÊ ÃÌÄÕ˼¾ÉžËÁÐÆÇÊËÁ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ™£¯ž¦«† ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ £Ä¾Âª™ ¦¨ £Ä¾Â5*5#0/%ÅĽÄØÅÇĽÁƼǻºÊÇÄÕ»¾ÆËÇ» ÊÁÆÁÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÅÆǼÇϾľ»Ç ÃɹÊÆÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÈÇ»ÔѾÆÆÇ»Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÇÊËÁ º¾ÄÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÊ»¾ÉÎÊÁÄÕÆÔ ¿¾ÄËÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄƾ»Á½ÁÅÔÂÅÇÆ˹¿ ¼ÇÄ̺ÇÂùÉËÉ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ 

38

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ü ü ÑË ü ÑË ü ÑË ü ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É оÊËƹØ É É É É ÇË  É ÇË ÇË  É ÇË  É ÇË  É ÇË  É ÇË  É É É É оÊËƹØ  ÇËÉ  É É É É É ÇËÉ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £Ä¾Â½ÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ,OBVG†1FSMGJY ÇйÉÇ»¹Ë¾ÄÕÆǼÇùоÊË»¹ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÇÈɹ»½Ô»¹¾ËƹÀ»¹ÆÁ¾ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹¯¾É¾ÀÁ˪¥ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹¯¾É¾ÀÁ˪¥ ü £Ä¾Â½ÄØÃÇÅžÉоÊÃǼÇÄÁÆÇľÌŹ'PSCP )PNBLPMM 5IPNTJU £Ä¾Â½ÄØǺÄÁÏÇ»ÃÁȾоÂÁùÅÁÆÇ»  ü £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ» £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ£É¾ÈÊÌÊÁľÆÆÔ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ¨ÉÇÍÁËÊ˹ƽ¹ÉË £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁªÌȾÉÈÇÄÁžÉœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆǪÌȾÉ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ̽Á»ÁË £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ·ÆÁÊ ÇËйØÆÆÇÎÇÉÇÑ £Ä¾Â½ÄØÊÁÊ˾Å˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ͹ʹ½¹ ü £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ š¾É¼¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ» £Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹœ¾ÉÃÌľÊ ÀÁÅÆÁ  £Ä¾Â¤¹Ãɹ ,MFP .FUZMBO½ÄØ»ÁÆÁÄÇ»ÔÎ ÍÄÁÀ¾ÄÁÆÇ»ÔÎÁÊ˾ÃÄÇǺǾ» £Ä¾Â¨›™ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ »ÇÊÎÁËÁ˾ÄÕÆÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¤¹Ãɹ £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾ÂÎÇÄǽƹØÊ»¹Éù½¨›®8FSOFS.VMMFS 4JOUFY±»ÔƾÀ¹Å¾ËÆÔ £Ä¾Â¯¾É¾ÀÁ˪¥ ÑÁùÉÆÔ»ԺÇÉ £Ä¾Â¯¾É¾ÀÁ˪¥ ü £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ'*9 99* £Ä¾Â·ÆÁÊ99* £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ ½ÄØÅÇÆ˹¿ÆÇÂȾÆÔ 8FMM ,MBEF[ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅÄ¼É † ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM/&8(6/ÈÉÇ;ÊÅĻʾʾÀÇÆƹØʹ½¹È˾ÉÇÅ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.'JSF3BUFE(6/GPBN›ÅĨÉÇÍÁ§œ¦ž¬¨§© ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹45&3/13&.*6.ÄÈÉÇ;ÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹5:5"/§ÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹6-5*."(6/ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅĻʾʾÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹6-5*."ÅÇÆ˹¿Æ¹ØĻʾʾÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø5:5"/ Ä»¹ÊÊ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø5:5"/ Ä ÀÁÅÆØØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø8FMM1SPÀÁÅÆØØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ºÔËÇ»¹Ø,MBEF[ 8FMMGPBN 8J[BSE ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš ±ËÌùËÌÉù(JGBT4UBSU ·ÆÁÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü ·ÆÁÊ99*ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü

   žÑÇà žÑÇà   žÑÇà žÑÇà  ü  ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË

оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉ оÊËƹØ ÇËÉ оÊËƹØ §Ë À»ÇÆÁ˾ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ §Ë оÊËƹØ §Ë ÇË É оÊËƹØ É É É É É É É É É É ƹʹÂ˾ оÊËƹØ оÊËƹØ É оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ É É

ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ™¦¡ §Å¤×ÃÊ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë §Å¤×ÃÊ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë ™¦¡ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ž»ÉÇĹÃÁ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ #FSHBVG#BV1VU[(JQTÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø #FSHBVG#BV1VU[;FNFOUÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ ,/"6'œÁÈÊǻǾ»Ø¿ÌÒ¾¾ü ,/"6'†Á¹Å¹ÆËÑËÌùËÌÉùüº¾Ä¹Ø ,/"6'†£ÇË˾½¿Æ¹ØÑËÌùËÌÉùü ÃĹ½ÇÐÊžÊÕ ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹ü­™ª™¦™¸ϾžÆËƹØ ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†¨¾ÉÄÍÁÃÊÃľÂÅÇÆ˹¿ÆÔ½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†©Ç˺¹Æ½­¡¦¡±ÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†©Ç˺¹Æ½ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†¬š§ÊËؿùϾžÆËƹØüÊȾÆÇÈĹÊËÇÅ ,/"6'†¬ÆÁÍÄÇËÑȹËľ»Ã¹½ÄØѻǻœ£¤ü œ¾ÉŹÆÁØ ,/"6'†¬Æ˾ÉÈÌËϬ¨ÑËÌùËÌÉùü͹ʹ½Æ¹ØϾžÆËƹØ ,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü žÄÃ͹Ê °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†®¨ªË¹ÉËÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†®¨­ÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà œ¾ÉÃÌľÊ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ™£›™†ª«§¨ü œ¾ÉÃÌľÊÀ¹ËÁÉù #&3("6' ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ œ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺ÔÂü½ÄØÈÇĹ œ¾ÉÃÌľÊʹÅÇÆÁ»¾ÄÁÉÌ×ÒÁÂÈÇÄü œ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇĹü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹º¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹º¾ÀÌʹ½ÇÐƹØü œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹»Ç½ÇÊËÇÂùØüº¾Ä¹ØÈÇÄÁžÉƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø

TUSPZŠHB[FUBSV

ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ü

ÇËÉ ÇË É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ É É É  É É ÇË 

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

39


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยœยกยจยชยงย›ย™ยธรƒยผยบยพร„ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยบยพร„ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜รƒยผ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร†ยนรƒร„ยพรยปยนร†รร˜รˆร„รร‹รƒรยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพยงร…ร„ร—รƒรŠ รƒยผยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรยงร…ร„ร—รƒรŠยฝร„ร˜ร†ยนร‰รŒยฟ ยปร†รŒร‹ร‰ยพร†ร†รรŽร‰ยนยบร‡ร‹  รƒยผ ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร˜รยพรรŠร‹ร‡ยผร‡ยบยพร‹ร‡ร†ยน ยผยนร€ร‡ย† รˆยพร†ร‡ยบร„ร‡รƒร‡ยป ยงร…ร„ร—รƒรŠ รƒยผ ยฃร„ยพร‚ร‡ยบร‡ร‚ร†ร”ร‚ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยจร‡ร„ร”รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รยพรŠร˜ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ ยทร†รรŠ ,OBVG ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ #FSHBVG ยฉร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยผร‰รŒยบร”ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยฉร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•รˆร‡ร„ยนยผร‰รŒยบร”ร‚ รŠร‹ร˜ยฟรƒยน ยงยฅยคยทยฃยชรƒยผยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฉร‡ยปร†รร‹ยพร„ร• ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยผร‰รŒยบร”ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยปร…ยพร‰รŒยผร‰รŒยบร”ร‚ ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝยœยฉยฌยฆยยผร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยน,/"6'รƒยผ ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝยจยนรŠร‹ยนร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผร‡ร‹ร‡ยปยนร˜,/"6'รƒยผ ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝยจยนรŠร‹ยนร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผร‡ร‹ร‡ยปยนร˜,/"6'รƒยผ ยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รƒยผยจยพร‰ร…ร• ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพ$FSFTJUยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยœรรยนรŠ ยจร‰ร‡รรรƒรŠ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ $FSFTJ รยฝร‰ ยชร…ยพรŠร•ยบยพร€รŒรŠยนยฝร‡รร†ยนร˜ยฝร„ร˜ร€ยนรˆร‡ร„ร†ยพร†รร˜รˆรŒรŠร‹ร‡ร‹ยชรƒร‰ยพรˆยนยฅ ยชร…ยพรŠร•ยฝร„ร˜ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ยนรยปร‡รŠรŠร‹ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”รŽรˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ยพร‚ยชรƒร‰ยพรˆยนยฅ ยชร…ยพรŠร•รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ยนร˜ยร„ร˜ร‡ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รยปยนร†รร˜รŠร‹ยพร†รรƒร„ยนยฝรƒร ยชร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ รˆร‰ยพรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ร‹ร‡ยปยนร‰ ยชร‹ร˜ยฟรƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ รƒร‡ร‹ร‡ร‰รŒร—รรŠรƒยนร„ร ,OBVGย†6CP ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยน4IFFUSPDL ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนย›ยพร‹ร‡ร†รร‹,3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนย›ยพร‹ร‡ร†รร‹-3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผร‡ร‹ร‡ยปยนร˜ยฑรร‹ร‰ร‡รƒยฃรŠร‹ยนร‹ร ร‡ร‹ร…ยพร†ร†ยนร˜ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยน ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนร…ยนรŠร„ร˜ร†ร‡ย†รƒร„ยพยพยปยนร˜ยครยปร†ยน ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยงร…ร„ร—รƒรŠยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜  รƒยผ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยงร…ร„ร—รƒรŠรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜  รƒยผ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรˆยพร‰ยปร‡รƒร„ยนรŠรŠร†ยนร˜ ,OBVGย†6OJGMPUU ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยบยพร„ยนร˜รƒยนรƒรŠร†ยพยผ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยจรŒรยนรŠ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยฌร†รรร„ร‡ร‹ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜7FUPOJU,3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜7FUPOJU,3 ร†ยพยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŽร‡ร‰ร‡ร‘ยนร˜ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜7FUPOJU-3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜7FUPOJU-3 รŒยฝรยปรร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ยบยพร„ยนร˜รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜  รƒยผ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรƒยผ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ย›ร‡ร„ร…ยนย†ยญรร†รร‘ รˆร‰ยพยปร‡รŠรŽร‡ยฝร†ยน ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ยทร†รรŠยšร„รรƒ รˆร‰ร‡ยปร‡รรร‰รŒร—ร’ยพยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยญรŒยผยพร†รร—ร„ร„ยพร‰ยฃร†ยนรŒร ยชย†ยจยบ ยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยšร„รรƒยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รรร†รร‘ร†ยนร˜ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยฃยฉยงยฆรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜รรร†รร‘ร†ยนร˜รŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠรยนรŠยนยฝยบยพร„ร”ร‚ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนย›ร‡ร„ร…ยนย†รŠร„ร‡ร‚ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ย›ร‡ร„ร…ยนยชร„ร‡ร‚ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ย›ร‡ร„ร…ยนยชร„ร‡ร‚ ร‹ยนรŠยนร…ยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ร†ยนยฝยพยฟร†ยนร˜ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝ ,OBVG ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ร‡ยบร„ยพยผรยพร†ร†ยนร˜ยงร…ร„ร—รƒรŠ  รƒยผ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ร‡ร‹ร„รรร†ยนร˜ยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ยฉร‡ร‹ยผยพร‰ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠ ยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠยฅยฑ ยœรรยนรŠ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รŒร†รยปยพร‰รŠยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝ ยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ยทร†รรŠยซยพรˆร„ร‡ร† ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยน รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜ยผร‰ยพยพร‹ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยšยพร„ยผรรˆรŠ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนร˜ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยฃร‡ร‰ร‡ยพยฝ ยฉยพร„ร•ยพร ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝยน รƒยผ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยงร…ร„ร—รƒรŠรร€ยปยพรŠร‹รƒร‡ยปร‡ย†รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜  รƒยผ 

40

ร‚ร–ร‚

ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ รƒยผ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ รˆยนรรƒยน ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ  รƒยผ    รƒยผ รƒยผ รƒยผ  ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ  รƒยผ รƒยผ   ร…ยพร‘ร‡รƒ  รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ  ร…ยพร‘ร‡รƒ    ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ

 ร‰ ร‡ร‹ ร‡ร‹  ร‰ ร‡ร‹ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‰ ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยงร…ยคร—รƒรŠ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยคยพยปร‘ยน XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ย™ยฆยยก XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยœร„ยนยฝรƒยพยปรร ยจร‡ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน ยŸยšยกย† ยŸยšยกย† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยงร…ยคร—รƒรŠ

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈÊ/&8¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʪ«™¦™©«¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ͹ʹ½Æ¹Ø,OBVG†6OUFSQVU[ ƾ»¾ÉÇØËÆÇ̽Ǻƹ ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø ·ÆÁÊšÄÁÃÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Øüº¹ÀÇ»¹Ø ·ÆÁÊ­¹Ê¹½ÑȹËľ»Ã¹º¾Ä¹Øü

ü ü ü ü ü ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É оÊËƹØ ÇËÉ É É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™Ï¾ËÇÆ Ä š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆËš¾ËÇƆÃÇÆ˹ÃË$FSFTJUª« œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ  Áü œÉÌÆË©§ª«¡ ÄǽÁÆÁÀʹÅÔÎc œÉÌÆËÌÃɾÈÄØ×ÒÁÂ(SPTTÄ œÉÌÆ˯¾É¾ÀÁ˪« œÉÌÆ˯¾É¾ÀÁ˪«Ä ÇƾżǻÇÉØË œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø§ÅÄ×ÃÊ Ä ÇÊ˹»Ã¹ œÉÌÆËǻù¼Ä̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ š¹ÀÁÊ œÉÌÆËǻù¼Ä̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØš¹ÀÁÊÄ œÉÌÆËǻùÁÆ˾ÉÕ¾ÉƹØ  Ä £¹º¾ÄÕ››œ»¹ÊÊ £¹º¾ÄÕª¡¨ £¾½É ¡¥¦¡¢ǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÇÊ˹»½Äؽ¾É¾»¹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†¥¾Ë†£ÃɹÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄØž˹ÄĹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†¥¾Ë†ª§ÑËÌùËÌÉùǼƾÀ¹Ò½žËÁ¿º XXXPCFSFH†PNTLSV £Ä¾Â,-&0&YUSBƹûż½ǺǾ»ƹÍÄÁÀÇÊÆÇ»¾ £Ä¾Â,-&06MUSBƹûż½Ê˾ÃÄÇǺǾ»ÍÄÁÀÇÊÆ £É¹Êù £É¹Êù £É¹Êù»½&-*5&&953"."5«¾Ãª™ÃÉÁĹËƹØ Ä üº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½&630¤¹Ë¾ÃÊƹØŹËÇ»¹Øĺ¾Ä¹Ø £É¹Êù»½›¤™œ§ª«§¢£™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¨§«§¤£™§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¨§«§¤£™¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¤¸¨§«§¤£™Áª«ž¦§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¡¦«ž©µž©¦™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¥§·²™¸ª¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾ÃªÄ £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾ÃªÄ £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾ÃªÄ £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾ÃªÄ £É¹Êù»½ &VSP  ¶Ä¾Å¾Æˆ™ÄÕȹ ¤¹Ãɹ £É¹Êù»Öž›©§ £É¹Êù»Ö¤¹Ãɹ £É¹Êù»ÖÖľžÆË £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹؤ¹ÃÉ 1BSBEFÄØǺǾ» ÈÇËÇÄÃÇ» »¹ÆÆÇ £É¹Êù­™ª™¦™¸›™£†§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªü £É¹Êù QBSBEF»Ö £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹Ãš«† ¤¹Ã¦¯† ¨­† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½† †ÃÇÅÈÇÄÁÌɾË »Ç½ÆÔ #&-*/," œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÃÇÃɹÊù¤¹Ãɹ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §ÄÁ͹§ÃÊÇÄÕÄ ¨ÉÇÈÁËùǺ¾ÊÈÔÄÁ»¹×ҹؽÄغ¾ËÇÆÆÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾ªÁÄÁù˨ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄؽ¾É¾»¹ ™²¡«™»¹ÊÊ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ Ä ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ ©† ©† »ºÇÐþ ùÆÁÊËɾÄ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½Äؽ¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV

Ä ÇËÉ ÑË É ÑË À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ оÊËƹØ  ü É оÊËƹØ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ оÊËƹØ ùÆÁÊËɹ ÇËÈÉÇÁÀ» ƹʹÂ˾ оÊËƹØ ùÆÁÊËɹ ÇËÈÉÇÁÀ» оÊËƹØ оÊËƹØ ü É ü É ü É ÑË É ÑË É ü ÇËÉ Ä É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ÑË É ƹʹÂ˾ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ ÇËÉ ÑË É оÊËƹØ ü  Ä ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ Ä ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ü ÇËÉ ü ÇËÉ ü ÇËÈÉÇÁÀ» ÑË É É ü ÇËÉ ÑË É ÑË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉǺ¹Ë §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë §Å¤×ÃÊ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë §Å¤×ÃÊ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¤¾»Ñ¹ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ™¦¡ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ ž»ÉÇĹÃÁ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ž»ÉÇĹÃÁ ¨ÇªËÉÇÂù ¨ÉÇɹº ¨ÉÇɹº §ÅÇÅ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ Ÿš¡† §º¾É¾¼ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §º¾É¾¼

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹ØÇË Éü

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

41


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾÄ §ÅÊà «¡££¬©¡¤™†¹ÆËÁʾÈËÁÃÁ ÃɹÊÃÁ ĹÃÁ ÃÇľÉǻù ¬¹ÂˆªÈÁÉÁË Ä ¬¹ÂˆªÈÁÉÁËÄ ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ±ËÌùËÌÉùѾÄÃÇ»¹Ø½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹ØÁÀ¹ÂƾɹÅÊÃÁ½ÃÁ ±ËÌùËÌÉùѾÄÃÇ»¹Ø½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹ØÇÊËÌÈƹÄ׺ÇÅÌÃÇѾÄÕÃÌ ±ËÌùËÌÉùѾÄÃÇ»¹Ø½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹Ø§ÈËÇ»ÁùÅÊÃÁ½ÃÁ ¶Å¹ÄÕ¹ÄÃÁ½Æ¹Ø½ÄØɹ½Á¹ËÇÉÇ»ÇËÇÈľÆÁØ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãªº¾Ä¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãª¿¾Ä˹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªÃɹÊƹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªʾɹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãª¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü ¶Å¹ÄÕ¨­†¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾ÃªÀÇÄÇËÁÊËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü ¶Å¹ÄÕ¨­†¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾ÃªÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü

ÑË ÑË ÑË   ÑË ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 É À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾   É É ÇËÉ É É É É É É É

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §É¼É¾ÅÊËÉÇ š¹Ä¹Ñ¾ÆÃÇ ¡¨ š¹Ä¹Ñ¾ÆÃÇ ¡¨ š¹Ä¹Ñ¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#†ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ†ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ .630- £¹Ð¾ÊË»Ç ɹÀÌÅƹØϾƹ™£¯¡¸ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ .630- £¹Ð¾ÊË»Ç ɹÀÌÅƹØϾƹ™£¯¡¸ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ ÈÉØÅÇ̼ ÃÉ̼ÄǾʾоÆÁ¾ ¦ž§©§œ§ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ¥¨¨©žª«¡Ÿ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ¥¨¥§ž©¦ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨©§­¦™ª«¡¤ °ž©ž¨¡¯™¦ž§©§œ§ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹£ÇÆÕÃÁ ÇËÃÇÊÔ ÊÄÁ»Ô ùÉÆÈÄ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ ž»ÉÇÑÁ;Éœ¬««™™ÃÏÁØ ž»ÉÇÑÁ;Éœ¬««™™ÃÏÁØ  ÇÆËÁÖľžÆËÈÉÇÎǽ¹Ä׺ǼǽÁ¹Å¾ËɹÁÏ»¾Ë¹ £Çƾà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

ûÅ  žÑÇà ÑË ÑË ÑË   ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË 

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ  ›§¦¡«ž ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÊÃÁ½ÃÁ

¹ÂϾ» ¡¨ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə £ÉÇÊË §§§ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ™ÊËə ™ÊËə ­¾ÑƪËÉÇ §§§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »¾ËÉǻԾ ÃÇÆÕÃÁ ¾Æ½Ç»Ô¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »Ç½ÇÊËÇÃÁž˹Ä ÈĹÊËÁà £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ £Ä¹Ì½Á†ÉÁÊÌÆÇüÄÁÆØÆÇÂоɾÈÁÏÔ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ľÊËÆÁÏÔÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ƹɾÀù»ɹÀžÉ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Ǽɹ¿½¾ÆÁØÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ†ÊËÇÂÃÇÊËÕÏ»¾Ë¹Á¼ÄØÆϹ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ†Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁÃÁ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Êƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ£™«ž¨™¤ «žœ§¤™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ £ÉÇ»Äج˾ÈÄÁ˾ÄÁ«ž®¦§ ¤™¢¦©§£ «¡ª¥™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äج˾ÈÄÁ˾ÄÁ«ž®¦§ ¤™¢¦©§£ «¡ª¥™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ §š§©£™ ª£¡£¡ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾É ɹÊÐ ÅÇÆËœÁ½ÉÇÁÀ ʹÅÇɾÀÔ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Ï»¾ËÇ»œÁ½ÉÇÁÀ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦œ¬««™ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦œ¬««™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄبÉÇÍƹÊËÁħ¯¡¦£§› ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸

ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ž±ž›§ ›§¦¡«ž ¦ž§©§œ§  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ¦ž§©§œ§ ž±ž›§ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ž±ž›§

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

42

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÉÇ»ÄبÉÇÍƹÊËÁħ¯¡¦£§› ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÏÁÆà ÈÇÄÁžÉÈÄÇÊÃÁ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹É ™¥ž© ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕƹØ žÑÃÁÈÇü XXXPNTLHSBESV ¥¹ÊËÁù¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ÈÇü «ž®¦§¦¡£§¤µ XXXPNTLHSBESV ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ü «ž®¦§¦¡£§¤µ XXXPNTLHSBESV ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸

ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË

ž±ž›§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ƹʹÂ˾ ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§

™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ÊËə ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ»»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ¥ÇÆ˹¿£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆùš¾ÊÑÌÅƹØÈÉÁ½Ç¿½¾ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù›ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¡ÅÁ˹ÏÁØƹËÌɹÄÕÆÇ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¤¾¼Ã¹Ø»ÅÇÆ˹¿¾ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¥Ç½ÌÄÕƹØоɾÈÁϹ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¦¾¼¹º¹ÉÁËÆÔ¾ ̽ǺÆÔ¾ÄÁÊËÔ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù§ËÇÍÁÏÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¨ÇϾƾž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¬ÆÁùÄÕÆÔ»ƾÑÆÁ»Á½ §Æ½ÌÄÁÆ §Æ½ÌÄÁÆÎ ÈÉÁÈÇÃÌÈþÈǽ¹ÉÇà §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆ œ¬««™™£¯¡¸ §Æ½ÌÄÁÆ œ¬««™™£¯¡¸ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¹ÆÃÁÈÇ»¹ÑÁÅÖÊÃÁÀ¹ÅÄ׺ǼÇÏ»¾Ë¹ ÃÇƾà ÇËÃÇÊ ùÉÆÈÄ ÊÄÁ» ¨Ä¾ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¥£© ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¥£© ¨ÄÁ˹04#ÎÎÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂÎ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÎ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÄÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹÑ »Ê¾Ï»ÁɹÀÅ ÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ Ï»¾Ë ÏÁÆà £©§›¤¸ ­™ª™™ÃÏÁØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ Ï»¾Ë ÏÁÆà £©§›¤¸ ­™ª™™ÃÏÁØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¥¨† ¥¨† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¦ª† ª† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ª† ¥¨† ¥¨† ¥¨†

ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ    ûÅ       ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ½¾Ñ¾»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ      ƹʹÂ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÇ»¹Ø ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

™ÊËə ™ÊËə ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÁºÁ˧ÅÊà šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə ™ÊËə §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÊËə ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

43


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÃɹѾÆÆÔª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØÀ¹ºÇɹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØÃÉÇ»ÄÁ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ̽Á»ÁË ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØ͹ʹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦†¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦†¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦ª†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ©¹ÊоËÁÀ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ª ɆÉ ÎÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ª ɆÉ ÎÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ª ɆÉ ÎÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ç£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ç£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ǫ˾ÆǻǠƹ ™š§© ʹÅÇɾÀÔ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ǫ˾ÆǻǠƹ ™š§© ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ§›¡¦£™¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÍÁÄÕ¥¨† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ §ª«™›£™ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£†»ÉÌÄÇƹÎÈÇ Å XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ©¦¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ©¨¨† ©£¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- 3PIS'*5ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®š¾Ä¹ØÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹

ûÅ   ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË        ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË  ÉÌÄÇÆ ÑË  ÉÌÄÇÆ ÑË  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ËÇɼ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ËÇɼ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ›§¦¡«ž ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « œÄ¹½Ã¾»ÁÐ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

44

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊ »¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ׺ǼǽÁ¹Å¾ËɹÁÏ»¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ׺ǼǽÁ¹Å¾ËɹÁÏ»¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

     ûÅ ûÅ ÈÅ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ »ƹÄÁÐÁÁ ƹÊÃĹ½¾ ÊÃÁ½ÃÁ

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £ÉÇÊË §§§ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ ­¾ÑƪËÉÇ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹Ä ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄħÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™žŸ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ÊǺÊË»¾ÆÆǼÇÈÉÇÁÀ» ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- 361-"45 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ÊÃÁ½ÃÁ½Ç ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀ¨›®%0$,& 1-"45.0ªÃÁ½ÃÁ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ É̺¾Å¹ÊË ®¨¨»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ ¼ÁºÃ¹Ø ºÁËÌÅ ™£¯¡¸ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØšÇľ¾ÍÇÉÅÁÏ»¾ËÇ» °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Øœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø¦¹½¾¿Æ¹ØÃÉÇ»ÄØ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 *,01"- 4)*/(-"44 5*-&3$"5 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ

     ÑË   ûÅ ÑË ÑË  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ ÊÌȾÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ÊËə ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø ½ÇºÇÉù ÑÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ™£¯¡¸ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø ½ÇºÇÉù ÑÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ™£¯¡¸ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"šÇľ¾ÍÇÉÅÁÏ»¾ËÇ» °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"œÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-" ¹Å¾ÉɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"¦¹½¾¿Æ¹ØÃÉÇ»ÄØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À »Ê¾½ÇºÇÉÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉϾžÆËÆdžȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ½ÇºÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉϾžÆËÆdžȾÊйƹØÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË

›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É

™ÊËə ™ÊËə ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»ÇÂÇËÉÄÁÊË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

45


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆùš¾ÊÑÌÅƹØÈÉÁ½Ç¿½¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù›ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¡ÅÁ˹ÏÁØƹËÌɹÄÕÆÇ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¤¾¼Ã¹Ø»ÅÇÆ˹¿¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¥Ç½ÌÄÕƹØоɾÈÁϹ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¦¾¼¹º¹ÉÁËÆÔ¾ ̽ǺÆÔ¾ÄÁÊËÔ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù§ËÇÍÁÏÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¨ÇϾƾž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¬ÆÁùÄÕÆÔ»ƾÑÆÁ»Á½ °¾É¾ÈÁϹϾžÆËÆdžȾÊйƹØƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹϾžÆËÆdžȾÊйƹØÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ½ÇºÇÉÖľžÆËÔ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ¡ÊÃÁËÁÅ XXXPNTLHSBESV ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ£É¹ÊÆÇØÉÊà XXXPNTLHSBESV ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»Ç ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀźƹÄ ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»ÇÂÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹»ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠ¡ÊÃÁËÁÅ XXXPNTLHSBESV ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀźƹÄ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ»˾нÆØ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÄØÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÄØÇÃÇÆ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÄØ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¡À¼ÇËÇ»ÁźÔÊËÉÇ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¦¾½ÇÉǼÇ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

     ÑË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÈÅ    

     ÇË É ÇË É †É †É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ †É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÌÀØ Ź¼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ *TPCPY «¾ÎÆÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ *TPWFS 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ ,OBVG¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ÆÁÃÉÇ»ÄÁ ,OBVG¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ÆÁÃÉÇ»ÄÁ ,OBVG¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ÆÁÃÉÇ»ÄÁ ™ÉÅÇÍÇÄ ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø&630†¤™¢«ÈÄÇËÆÇÊËÁüÃ̺Å ÁüÃ̺Å ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ,OBVG½¹Ð¹ÉÇÄÄ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÇÂÄÇÃľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠ

 Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ ü ü ü Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ оÊËƹØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¦ª« ªËÉǺ¹Ë §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥žœ™­¤ž£ª XXXPNTLHSBESV œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ž»ÉÇËÁÀÇÄ ž»ÉÇĹÂË ÈÄûÅ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄù« ¡ À»ÌÃÇÈǼÄÇÒ¾ÆÁ¾½Ç  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¨¾ÆÇ˾ÉÅ ¡ §¤¤™«sÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇŶÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ ¡ÀÇÊȹÆ ÈľÆù ½Äغ¹ÆÁ ͹ʹ½¹ ÃÉÇ»ÄÁ›ƹÄÁÐÁÁ ¡ÀÇÊȹÆ ÈľÆù ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ›ƹÄÁÐÁÁ

ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ Ä ûÅ ûÅ ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÆÁÀùØ É É ÆÁÀùØ É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §ÅÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¦ª« ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

46

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÉÇÑù ½ÉǺľÆù ȾÆÇÈĹÊ˹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø ¥¹ËǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂ¥š§© ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ™ª«©™«ž£ ¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥ ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥ÁÆ»¹Ë¹»¹Êʝ§ª«™›£™ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùÎľÆËÇÐÆ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ »ÉÌÄÇƾÅ XXXPNTLHSBESV ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø 

Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ»

¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªÁº«¾ÈÄǪƹº «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ §§§ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÇÅ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §ÅÇÅ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ Å ¨¹ÃÄØË×à ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹØŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY ƾÊÔÈľËÊØ ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY ƾÊÔÈľËÊØ ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹

ÉÌÄÇÆ  ü ü ÄÁÊË Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ É

§ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §ÅÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊ˥Π  ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊ˥ΠÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹»ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »Ê¾ŹÉÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å   Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ËÇɼ É É  ÇËÉ É É É É

¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ª« ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

47


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽ ร‹ร‡ร„ร’ย†ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย† รŽ ย†ร…ร…ยร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปยชรƒรยฝรƒร ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยจยชยšย†ยชย†รŽร„ร—ยบร‡ร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ร” ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ย†รƒร‰ร‡ร‘รƒยน ยจยพร†ร‡รˆร„ยพรƒรŠ รŽ ร…ร… ร‘ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒยชรƒรยฝรƒร ยจยพร†ร‡รˆร„ยพรƒรŠ รŽ ร…ร… ร‘ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒยชรƒรยฝรƒร ยจยพร†ร‡รˆร„ยพรƒรŠยปยนรŠรŠ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒยฝรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยปยนรŠรŠ ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ยถยฃยชยซยฉยฌยยกยฉยงย›ย™ยฆยฆยดยขยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ร–รƒรŠร‹ร‰รŒร€รร‡ร†ร†ร”ร‚ยชร‹รร‰ยพรƒรŠยปยนรŠรŠ รŽ ยจยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŠร‹รร‰ร‡ร„ ร–รƒรŠร‹ร‰รŒร€รร‡ร†ร†ร”ร‚ยชร‹รร‰ยพรƒรŠยปยนรŠรŠ รŽ ยจยพร†ร‡รŠร‹ยพรƒร„ร‡ยผร‰ยนร†รŒร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยพยฅ ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร…รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ยปรŠรˆยพร†ยพร†ร†ร”ร‚ ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร‘ร‹ รƒรŒยบร…  รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ย†ยฌร‰ยนร„ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ย†ยฌร‰ยนร„ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยจยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ย†ยฌร‰ยนร„ ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยซยพรˆร„ร”ร‚ยฝร‡ร… ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยšร‡ร†ยฝยนร‰ยพร†รƒร‡ ยกยจ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒรŠ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร…รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร† ยฝรŒยบร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร…ยพร‹ยนร„ร„รร€รร‰ร„ยนยปรŠยนร†ร‡ร… ยจร„ยพร†รƒยนยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยจร„ยพร†รƒยนยปร‡ร€ยฝรŒร‘ร†ร‡ย†รˆรŒร€ร”ร‰ร•รƒร‡ยปยนร˜ ยจร„ยพร†รƒยนยฝร„ร˜ยผรยฝร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร รยพร‰ร†ยนร˜ ยจร„ยพร†รƒยนยฝร„ร˜รˆยนร‰ร‡ยผรยฝร‰ร‡ยปยพร‹ร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรรยกร€ร‡รŠรˆยนร†ย™ ย› ยช %

รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร…

ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

48

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨ÄÁ˹«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO54ÅÅûÅ Ã̺Å ¨ÄÁËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¨† ¨† ¨† ¨¨Ÿ† ¨Ç½ÄǿùÈǽÊÁÊ˾ÅÔ«¾ÈÄÔÂÈÇÄ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ©ÌÄÇÆ«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO53ÅÅ ûÅ Ã̺Å ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51- ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶†«†«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶À† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªËÁÉÖÃÊsÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ'FOJLTªÇ¼É¾¾ËËÇÐÆÇ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG«¾ÈÄǝÇÅÈÄÁ˹™£¯¡¸ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG«¾ÈÄǝÇÅÈÄÁ˹™£¯¡¸ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ¶£§›ž© «ž®¦§ ©ÇÃĹÂË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕË-JOFSPDL ¶ÃÇ»¾É ©ÇÃĹ½ÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ›ÁĹ˾ÉÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹«¾ÎÆÇ ¬Éʹ £Æ¹ÌÍ ¤¹ÂÆÉÇêÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊÇ˽ÇÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊùØ¡ÀÇÄĹË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÅÁÆ»¹Ë¹«¡ª¥™ ,OBVG *TPWFSÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×Ò¹ØʹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǠ«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¨É¾ÅÁÌÅÄ׺ԾȹÉËÁÁ»ÃɹËÐÊÉÇÝÇÊË «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª «¾ÉÅÇÃÇŦ¨¶ ¨Ç½Äǿù XXXPNTLHSBESV «ÁÊŹ¥ ¥ûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ±¡©§£¡¢›´š§© ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇä¹ÂËÖÍ;ÃË «ž®¦§›ž¦« ©§£¤™¢« ¡ §›ž© ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇä¹ÂËÖÍ;ÃË «ž®¦§›ž¦« ©§£¤™¢« ¡ §›ž© ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™Äغ¹ÆÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™ÄØ͹ʹ½¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG*OTVMBUJPO ÈÄÁ˹ ÉÌÄÇÆ »¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFUÎÎÅÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU )BOTPMûÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÊËɹ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾ÉÄØÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾ÉÄØ͹ʹ½¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾É¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡  «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆ©Çè ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¥ÁÆ»¹Ë¹"453" ÎÅ ûÅ ÇȈÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕª«ž£¤§›™«™ ûÅ †XXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÈÄÁËÔ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ÁÊŹ¤¹ÂË¥† Å Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¨† ÎÅÅ ËÇÄÒÅÅ XXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¶£§›™«™ÇËÊÌËÊË»Á¾¼ÉÔÀÌÆÇ»ÁÌʹ½ÃÁŹ˾ÉÁ¹Ä¹

ÈÅ ÈÅ ÌȹÃ Ã̺Å ûÅ Ã̺Å ûÅ ûÅ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ Ã̺Å ÌȹÃ Ã̺Å ÌȹÃ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÉÌÄÇÆ   ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ  ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» †É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É оÊËƹØ ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ËÇɼ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É 

§ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ §§§ ¦ª« ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ 1SPSBC Ź¼ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ §§§ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ §§§ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉǺ¹Ë ™ÊËə ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ Ÿš¡† ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¦ª« Ÿš¡† ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦ª« «¾ÈÄǜɹ½ §§§ ¦ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ª« ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « «¾ÈÄǜɹ½ §§§

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡ ÇËÉÉÌÄÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

49


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¶£§›ž©«¤™¢« º¹À¹ÄÕËǻԠ ûÅ XXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ©ÇÃĹÂË ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ©ÇÃĹÂË ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ™ÉÅÇÍÇÄ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ¶ÃÇ»¹Ë¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Äت¾ÉËÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÇ XXXUFQMP†HSBEDPN ¶ÃÇ»¹Ë¹«¾ÈÄǜɹ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÈÉǽ¹¿¹ Ì˾ÈľÆÁ¾Ê¼¹É¹ÆËÁ¾Â ¶Ãdž¿ÌËľÆËÇÐÆÔ »ÉÌÄÇƾÅ XXXPNTLHSBESV ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ ¥ž«™¤¤ š´ª«©§¦ž§©§œ§

ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ûÅ  ÉÌÄÇÆ 

†É ÎÇÉÇÑÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ  É 

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə ™ÊËə ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦ª« «¾ÈÄǜɹ½ §§§ «¾ÈÄǜɹ½ §§§ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ 709ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄ ¨ÇÄÕѹ ™£¯¡¸§š§©£™ 709ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄ ¨ÇÄÕѹ ™£¯¡¸§š§©£™ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË™£¯¡¸ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË™£¯¡¸ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709†ž›©§ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË™£¯¡¸ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»Ô Π º¾ÄÔ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»Ô Π Ï»¾ËÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& )PM[QMBTU»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& ¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ªÌȾÉϾƹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709œÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ÊÃÁ½ÃÁ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÇËÉ  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÊËə ™ÊËə ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԚ¤§£†®™¬ª ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁšÉÌÊ šÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£Çɹº¾ÄÕƹؽÇÊù ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÊ»¾ËÄǾ˾ÅÆǾ½¾É¾»Ç ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÃÇÅÈľÃËÈÇ»¹ÑɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅšÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& §©«§ ÃÁÉÈÁÐ ùžÆÕ Ҿȹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ£¹Å¾ÆƹØÃĹ½Ã¹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ£ÁÉÈÁÐƹØÃĹ½Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ûÅ ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §§§ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §§§ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›¾ËÉǼÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÊȹÆ œ¾ÉžËÁê¹ÀÁĹÊË ª¹ÀÁĹÊË œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ¥¹¼Æ¾Ä ûÅ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊÈ¹Æ ·Ë¹ÍÇÄ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ­§¤ž©§¨«¡¥™ ¡ §š§¦

50

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ

 É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ¦ž§©§œ§

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË Ÿš¡† ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™Ë¾ÆÁù ™ÊËə

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† ††


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ­§¤ž©§¨«¡¥™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈÉÇÃĹ½Ã¹¨¾Æ¾º¹É48 œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª £™¤µ¥™«©§¦ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÌÊËɹƾÆÁØƹÈÇÉÆÔÎ˾о»º¾ËÇƾ›¹Ë¾ÉÈĹ¼ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÌÊËɹƾÆÁØƹÈÇÉÆÔÎ˾о»º¾ËÇƾ¨¾Æ¾ÈĹ¼ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØѻǻ ÊËÔÃÇ» ËɾÒÁÆ»º¾ËÇƾ¨¾Æ¾ÃÉÁË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؽÄغ¾ËÇƹœÁ½ÉÇÎÁË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؽÄغ¾ËÇƹ¨¾Æ¾ËÉÇÆ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«ÁÈÉÇżÁ½ÉÇÍǺÁÀ¹ËÇÉ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ Çº¹»Ã¹¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ»º¾ËÇƨ¾Æ¾ËÉÇÆ™½ÅÁÃÊ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ »ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁ¼Á½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ªÃÇÉÄÌÈÔ Ç˻ǽÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÅ¾ÊÁɾÅÇÆËÆÔ¾ÁÆÓ¾ÃÏÁÇÆÆÔ¾½Äغ¾ËÇÆÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ

ÉÌÄÇÆ ü    ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ  

¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ †É ÇËÉ

™ÊËə Ÿš¡† ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ Ÿš¡† Ÿš¡† Ÿš¡† Ÿš¡† Ÿš¡† Ÿš¡† ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ Ÿš¡† §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ™Ë¾ÆÁù ªÁº«¾ÈÄǪƹº Ÿš¡†

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ ™ÊºÇùÉËÇÆ ÑÆÌÉ ËùÆÕ »ÇÄÇÃÆÇ ƹºÁ»Ã¹ ȹÉÇÆÁË ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £Ç»ÉÔɾÀÁÆǻԾ žźɹÆÆǾÈÇÄÇËÆÇ ÌÈÄÇ˼̺йËÔ ¤¾Æ˹ÃÇÆ»¾Â¾ÉÆ¹Ø ¦§©¡¡ ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÄÁËÔɾÀÁÆÇÃÇɽÆÔ¾ÎÎ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ©¾ÀÁƹ»¹ÃÌÌÅÆ¹Ø ÈÇÉÁÊË¹Ø ÈÁÒ¾»¹Ø ˾ÎÈĹÊËÁÆÔ ©¾ÅÆÁÃÄÁÆǻԾÁ½É»Á½Ç» ©Ìù»¹ɾÀÁÆǻԾÁ¨›®Æ»ÁƹÈÇÉ©›®ÇÅÌËÔ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ­ËÇÉÇÈĹÊË ľÆ˹­¬¥ ÈÇÄÁÌÉ¾Ë¹Æ ùÈÉÇÄÇÆ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

ü ü ü   ü        

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ ÇËÉ É É É  É É É

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÇÅ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ #FSHBVG#BTFÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹϾžÆËÆÔ †ÅÅ #FSHBVG#PEFO'JOBMʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØÈÇÄ †ÅÅ #FSHBVG#PEFO(SPTTÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ †ÅÅ #FSHBVG#PEFO*OUFS(SPTTƹÄÁ»ÅÁƾɹÄÈÇÄ ¼ÄØÆÏÈÇ»¾ÉÎÆ †ÅÅ #FSHBVG#PEFO.FEJVNƹÄÁ»ÆÇÂÈÇÄ †ÅÅ #FSHBVG1SBLUJLº¹ÀÇ»¹ØÊËؿù½ÄØÈÇĹ¥ ¥

TUSPZŠHB[FUBSV

ü ü ü ü ü ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË ÇËÉ ÇË

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

51


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ย›รŠยพยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรร€ยœย›ยค ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปยน5BSLFUU ยชรร†ร‹ยพร‰ร‡รŠ ยคยนร…รร†ยนร‹ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠยนยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠ ยคยนร…รร†ยนร‹5BSLFUU 2VJDL4UFQ "CFSIPG 2VBMJUZ$SBGU ยชรร†ร‹ยพร‰ร‡รŠ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹รƒร„ ยผร‡ร‰ร˜รรร‚ยปร‡รŠรƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร† ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยถยจยก ยญร‰ยนร†รรร˜ รƒร„ยนรŠรŠ ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยฝยปรŒรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร† ร‹รƒยนร†ยพยปร”ยพยฝรƒร‡ยปร‰ร‡ยปรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚รร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยชร”รƒร‹ร”ยปรƒยนร‰ ย†ร…ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยชร”รƒร‹ร”ยปรƒยนร‰ ย† ร…ยครรƒยปรยฝยนรรร˜ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยชร”รƒร‹ร”ยปรƒยนร‰ ยปยนรŠรŠ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรƒร‡ร…ร…ยพร‰ ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰ ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ย™ยฆยซยกยชยซย™ยซยกยฐยžยชยฃยกยขยฝร„ร˜ร‰ยพร†ร‹ยผยพร†ย†รƒยนยบรร†ยพร‹ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยนร†ร‹รรŠร‹ยนร‹รรยพรŠรƒรร‚รร‹ร‡รƒร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร˜ร’รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยฌร„ร•ร˜ร†ร‡ยปรŠรƒ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ย™ร„ยพรƒรŠย† ยฌรƒร‰ยนรร†ยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ยยงยชยซย™ย›ยฃย™ยšยžยชยจยคย™ยซยฆยง ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ยฌร€ร‡ร‰ร”รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡รยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜ ร‘รร‰  ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผยพร‹ยพร‰ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยฝรˆร‡ร…ยพร’รŠยปร”รŠร‡รƒร‡ร‚ร†ยนยผร‰รŒร€รƒร‡ร‚ร†ยนรˆร‡ร„

 รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰  ร†รร€รƒรยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„ ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU 1SPSBC ร…ยนยผ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยšยนร„ยนร‘ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยšยนร„ยนร‘ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยšยนร„ยนร‘ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยฃยนรŠร†ยพร‰รรƒยทยฆ ยกยจ ยฃยนรŠร†ยพร‰รรƒยทยฆ ยกยจ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผร‡ร…ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰ร รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปรƒร…ยพรŽยนร†รรยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร˜ร… รƒยปร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร…ยนยผยนร€รร†ร‡ยปรยซยฏยฅร†ร‡ยฟยพรŠร‹ยปร‡ร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• รƒยปร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร‹ร‰ยพร†ยนยฟยพร‰ร†ร”รŽรรรร‹ร†ยพรŠย†ร€ยนร„ร‡ยปย™ร†ร‹รรŠรƒร‡ร„ร•ร€ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยนยฝร…รร†รรŠร‹ร‰ยนร‹รยปร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ยฃร„ยนรŠรŠรรƒยนรยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜ รƒยปร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยฝยพร‹รŠรƒรรŽรร‘รƒร‡ร„ร•ร†ร”รŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ รƒยปร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร…ยพยฝรรรร†รŠรƒรรŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ รƒยปร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡ยบร“ยพรƒร‹ร‡ยปยงรˆร‹ร‡ยปร”ยพรยพร†ร”ร‡ร‹ร‰รŒร„ร‡ร†ยนยชรƒรยฝรƒร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡รˆยพร‰ยนรรร‡ร†ร†ร”รŽรร‰ยพยนร†รร…ยนรร€ยนร„ร‡ยปรŠยบยนรƒร‹ยพร‰รรรŠร„ร‡ยพร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŠรˆร‡ร‰ร‹รยปร†ร”รŽร€ยนร„ร‡ยป รƒยปร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŽรร…รรยพรŠรƒรรŽร„ยนยบร‡ร‰ยนร‹ร‡ร‰รร‚ รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร”ร‚รƒร€ยนยผร‰ร˜ร€ร†ยพร†รร˜ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ยฝรƒรร†ร‡ร‹ยพยนร‹ร‰ร‡ยปรรŠร‹รŒยฝรร‚ร€ยปรŒรƒร‡ร€ยนรˆรรŠร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รรƒร‡ยปร‰ร‡ร„รร†ยฝร„ร˜ยผร‡รŠร‹รร†รรรยบรร€ร†ยพรŠย†รยพร†ร‹ร‰ร‡ยป รƒยปร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‰รร‰ร‡ยฝร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ร…ร†ร‡ยฟร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒยฝยฝรร€ยนร‚ร†ยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ ย† ร…ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚5BSLFUUยกร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚รรƒร‰ยนรŠรยปร”ร‚ รƒยปร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รˆร‡ยฟยนร‰ร†ร”ร‚ยœร‰รŒรˆรˆยนยผร‡ร‰ร—รยพรŠร‹รยœยร„ร˜รˆรŒร‹ยพร‚ร–ยปยนรƒรŒยนรรร รƒยปร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รŠรŠยนร†รร‹ยนร‰ร†ร”ร…รรร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรร…รรŠยพร‰ร‹รรรรƒยนร‹ยนร…ร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰ รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ รƒยปร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚   ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร–รƒร‡ร†ร‡ร…รƒร„ยนรŠรŠยน ร‘รร‰รร†ยนร… ยฅยนร˜รรƒรยฝร„ร˜ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร†รร˜รˆร‡ร„ร‡ยปรร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒร ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV รƒยปร… ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ยจย›ยฎ ยฝร„รร†ยน รˆร… ร‘ร‹ ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚รŠรƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…รรŠรร„รรƒร‡ร†ร‡ยปร”ร…รƒร‰ยนยพร…ยฃยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยจร„รร‹รƒยนร‰ยพร€รร†ร‡ยปยนร˜&DP4UFQ ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ รˆยนร‰รƒยพร‹ร‡ร‹ร…ร… รƒยปร… ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร‡ยพร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร‡ยพ ร–รƒร‡ร„ร‡ยผ รŠร†รยฟยนร—ร’ยพยพร†ยนยผร‰ร†ยนรŠรŒรŠร‹ยนยปร” รƒยปร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚7FUPOJU ร‹ยปยพร‰ยฝ รƒยนรƒรŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ รƒยผ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยผร‰รŒยบร”ร‚ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… รƒยผ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยฝร‡ร…ร… รƒยผ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… รƒยผ

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝยพร‘ยพยปร‡ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‡ร‹ ร‡ร‹

ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยšยนร„ยนร‘ยพร†รƒร‡ ยกยจ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ย™ร„ร•รยพร‰ยนร 1SPSBC ร…ยนยผ ย™ยฆยยก 1SPSBC ร…ยนยผ ยฆยชยซ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

52

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยงร…ร„ร—รƒรŠ รƒยผ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยถรƒร‡รˆร‡ร„ยผรรˆรŠร‡ยปร”ร‚ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠย†ยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜7FUPOJU ยปรŠยพยบรŒยฝยพร‹ร‰ร‡ยปร†ร‡ ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ร†ยพร‹ร‰ยพยบรŒยพร‹รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รร‚ ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยจร‰ร‡รรร‹ ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ย† ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝร„ร˜ยปร„ยนยฟร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ ยจร‡ร‰ร‡ยผรร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพยบร‰ร‡ร†ร€ยน รŠยพร‰ยพยบร‰ร‡ ร€ร‡ร„ร‡ร‹ร‡ รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡ ยจร‡ร‹ร‡ร„ร‡รƒรˆร‡ยฝยปยพรŠร†ร‡ร‚ยœร‰รร„ร•ร˜ร‹ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รŽร…ร… ยบยพยฟ ยบยพร„ ร‡ร‰ยพรŽ รŠร„รƒร‡รŠร‹ร• ร‡รŠร‡รƒยน ยชร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยทร†รรŠ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ ยฃร†ยนรŒรย†ยฌยšยง ยซยพร‰ร…ร‡ร‰ยพยผรŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰รˆร‰ร‡ยผร‰ยนร…ร…รร‰รŒยพร…ร”ร‚ ยฝยนร‹รรรƒรˆร‡ร„ยน ยฝยนร‹รรรƒยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ยฑร†รŒร‰ร”ยฝร„ร˜รŠยปยนร‰รƒรร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ยนยšร‡ร„ยพยพรยปยพร‹ร‡ยป

ร…ยพร‘ร‡รƒ รƒยผ รƒยผ รƒยผ  รƒยผ รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… ร‘ร‹ รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‰ ร‰

ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รˆร„รร‹รƒยน ยฃยนรยพร„ร•ยปยนรŠรŠ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฐยพรŽรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ยฑรร‰ร‡รƒรร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยกรŠรˆยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยฑรร‰ร‡รƒรร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยปร†ยนร„รรรร ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรยชรƒรยฝรƒรยฝร‡

  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…    

ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ 

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฆร‡ยปร‡รŠยพร„ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยคยพยปร‘ยน ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยœร‡ร…ยพร„ร• ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฃร‡ร‰ร—รƒร‡ยปรƒยน ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยจยพร†ร€ยน ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร•รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพ ร…ร‡ร—ร’รยพรŠร˜ ยงยบร‡รยฟรยฝรƒรยพsร–ร‹ร‡ยพยปร‰ร‡ยฝรร€ยนร‚ร†รˆร‡ร†รร€รƒรร…รยพร†ยนร… ยงยบร‡รยฟรยฝรƒรยพยฅยนยผยนร€รร†ย†รŠรƒร„ยนยฝ ยงยบร‡รยฟรยฝรƒรยพยฆร‡ยปยนร˜ร‡ยฝยพยฟยฝยนยฝร„ร˜ยปยนร‘รรŽรŠร‹ยพร† ยงยบร‡รยจยนร„รร‹ร‰ยนรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ 

 ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†  ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ 

ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยคยพยปร‘ยน ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยงยบร‡ร3BTI ย™ยฆยยก ยšยนร„ยนร‘ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยšยนร„ยนร‘ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยšยนร„ยนร‘ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยงยบร‡ร3BTI

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡รยซรŒร‰รร†รŠรƒยฝรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽยงยšยณยžยฃยซยงย›ยงรˆร‹ยชยนร…ร”ยพร†รร€รƒรยพรยพร†ร” ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรŽร… ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพร‘รร‰รร†ร‡ร‚ร… ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงยบร‡ร รร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพ รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ5&,ย™ยซยžยฃรŽ ร…ยฑรรƒ ยจร„ยพร†รƒยนรŠยนร…ร‡รƒร„ยพร—ร’ยนร˜รŠร˜ Y ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร‡ยพร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร‡ยพยถรƒร‡ร„ร‡ยผรรร†ร‡ยพรรŠร‹รร„ร•ร†ร‡ยพ ยชยพร‹รƒยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡ร‹รƒยนร†ยพยปยนร˜รŽ รŽ ยปยนรŠรŠ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡รรรŠร‡ร‰ร‹ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยรยนยผร‡ร†ยนร„ร• ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยžร„รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยจยนรŒร‹รร†รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยฉร‡ยผร‡ยฟรƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŽร‡ร„รŠร‹ รˆยนรŒร‹รร†รƒยน 8FMMUPOย†ร–รƒร‡ร†ร‡ร…ร…ยผร…รƒยป ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŽร‡ร„รŠร‹  ยผรƒยปร…

 ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† รƒยปร… ร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร… 

ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‰ ร‡ร‹ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ยปยนรŠรŠ ร‡ร‹ร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜

ย™ยฆยยก ยงยบร‡ร3BTI ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยฃยนรŠร†ยพร‰รรƒยทยฆ ยกยจ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยงยบร‡รร‡ร‹ร‰ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (651) 04.02.13

53


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ 4VQFSȹƾÄÁ¨›®¤™¥¡¦¡©§›™¦¦´ž¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ

 ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¤¾»Ñ¹

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁ £¦™¬­†™ÃÌÊËÁù¨¨œ †ª†£›†¨£†ÎÎ £ÇÅÈľÃËÈǽ»¾ÊÇ»"ÄÕ͹†7 ¥¹Ëœ¾ÉŹÆÁØÊÅ ¨¾É¾¼ÇÉǽù¹ÃÌÊËÁоÊùØÈÄÁ˹,/"6'*OTVMBUJPO ûÅ Ã̺Å ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔžËɹ ªÇÄÁ½ žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ ¨ÄÁ˹ÅÁƾɹÄÕƹØ%VOF4VQSFNF ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹؙƼ¹É¹ Î ÅÅÅ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØš¹ÂùÄ Î ÅÅÅ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹت£™¢­§¦ Î ÅÅÅ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØÅÇ×Ò¹ØÊغ¾Ä¹Ø ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØÅÇ×Ò¹ØÊØÏ»¾ËƹØ

ÑË ÑË ÌȹÃ Å ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ

É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É оÊËƹØ É É É É ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ 1MBGPOE ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ™¦¡ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½»¾Ê½ÄØÈÇËÇÄÃÇ» Å ¨ÇËÇÄÃÁùÊʾËÆÔ¾º¾ÄÔ¾ ÎÉÇÅ ÀÇÄÇËÇ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÀÑ»¹ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÃÄÁÆÇ»¹ØÊÁÊ˾Ź ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԠĹà º¾ÊÑÇ»ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ËÇÄÕÃÇ»;»É¹Ä¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPMÃĹÊʹÄ×ÃÊ ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹

ÑË ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ

 É оÊËƹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ¦¹ËØ¿ÆÇGG «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î ¦¹ËØ¿ÆÇGG «¾ÉÅÇ«¾Î ¦¹ËØ¿ÆÇGG «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ «¹Â»¹ÆÕ ™ÃÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¨›® œ¾ÉŹÆÁØ 1POHT ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¨›® ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¨›® ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ ±»¾ÂϹÉÁØ %FTDPS $MJQTP

 ûÅ ÈÅ ÈÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

1"364 ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î 1"364 1"364 ™ªªË̽ÁØ ™ªªË̽ÁØ ™ªªË̽ÁØ ™ªªË̽ÁØ ž»ÉÇÊËÉÇ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ™ªªË̽ÁØ

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

54

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØƾÏÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂŹËÇ»ÔÂÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂʹËÁÆÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ĹÃǻԠŹËǻԠʹËÁÆǻԠº¾ÀÑ»¹ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ŹËǻԠĹÃǻԠ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH À¹Å¾Ð¹Ë¾ÄÕƹØÈÄÁ˹§¹ÀÁÊ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ÈÄÁ˹š¹ÂùÄ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™Ƽ¹É¹ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ¤·£ª šž¤´¢ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ¥™©ª ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂÈɾ»ÇÊÎǽÆÔ "SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǪ¡ª«ž¥™ £Á˹  ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ ÃÇËÇÉÔÂÁÒÌË "SNTUSPOH ÈÄÁ˹š¹ÂùÄ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ ÈÄÁ˹žÆÁʾ ÎÅÅ £Á˹  ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ Á˹ÄÕØÆÊÃÁ½ÁÀ¹ÂÆ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ ƾžÏÃÁ½ÁÀ¹ÂÆ ÇÊľÈÁ˾ÄÕÆÇÈɾÃɹʾÆ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈÇËÇÄù« º¾Ä   ¤×ÅÊ»¾Ë ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,6:º¾ÄÔÂŹËÇ»ÔÂ-Å ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,ÊÌȾÉÎÉÇÅ-Å ¬Ê˹Æǻù½»¾É¾Â¨›®

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ÑË    ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É ƹʹÂ˾ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ É É 

¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË 1MBGPOE 1MBGPOE ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ «¶ªª §§§

†††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ šÉÇƾƹÃĹ½ÃÁ ½Ç»Ç½ÐÁÃÁ ÈĹÊËÁÆÔÀ¹ÒÁËÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV ›ÇÉÇ˹ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÄÁȹ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÊÇÊƹ ½Ìº ºÌà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁ½»ÌÎÊË»ÇÉйËÔ¾ »¾ÉÁ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ »¾ÉÁ½ÄØ½ÇŹÁÇÍÁʹ »¾ÉÁ½ÄØʹÌÆ˾ÉÅÇÊ˾ÃÄÇ »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÈǽӾÀ½ÆÔ¾ »¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁŹØËÆÁÃǻԾÁÀÅؼÃǼÇ ÅÅ ¨›® »¾ÉÁŹØËÆÁÃǻԾÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľ ƾºÕ×Ò¾¼ÇÊØÈĹÊËÁù »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɾѾËÃÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç »¾ÉÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË«ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË› ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË©ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇʈ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪¥ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾& ¡À¼ÇË¥ÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾&¡À¼ÇË¥ÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾&¡À¼ÇË¥ÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ½»¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ »¾ÉÁÑÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÉÁ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ §ÄÇ»Á  Î Ç»Ç½ÐÁÃÁ(&;& %03." 1BMMBEJVN ,PS¹M†ü † XXXTDSV Ç»Ç½ÐÁÃÁ½»¾ÉÁÊÇÊÈÁɹÄÕÆÇÂÈÉÌ¿ÁÆÇ œ¾ÉŹÆÁØ ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ ¹ÅÃÁÃǽǻԾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ XXXTDSV ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¹ÉÇà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔν»¾É¾Â

TUSPZŠHB[FUBSV

ÑË ÑË   ÑË     ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË        

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ  É É É É É É É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  оÊËƹØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ 

¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ §º¾É¾¼ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¥¥§¥ª£ §§§ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ©¹œÁªª ©¹œÁªª ªËÉdž¥¹Ê˾É ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ©¹œÁªª ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ªËÉǺ¹Ë ªÃǺØÆùϾÆËÉ ©¹œÁªª ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

55


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ½»¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ E  ÅÅ XXXTDSV ¨¾ËÄÁ½»¾ÉÆÔ¾ŹØËÆÁÃǻԾÇ˽Çü œ¾ÉŹÆÁØ ¨¾ËÄÁÈÉÁ»¹ÉÆÔ¾ ÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ º¹ÉÆÔ¾ XXXTDSV ¨ÉÌ¿Áƹ½»¾ÉƹØÊÍÁÃʹÏÁ¾Â œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÄÁÃÁ À¹ÅÃÁƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ¾½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â XXXTDSV ©ÌÐÃÁ½½»¾É¾Â5*99 3&/; 1BMMBEJVN "SDIJFÁ½ÉXXXTDSV ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ÊÃǺ¹ ÃÆÇÈù ÈÇ»ÇÉÇË ɹÀ½ XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎ ž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ†À¹Ò¾ÄÃÁ ѹÉÔ ÃÆÇÈÃÁ ÉÌÐÃÁ†ÊÃÇºÔ XXXTDSV ªÁÊ˾Ź¹ÆËÁȹÆÁù XXXTDSV ªÁÊ˾ÅÔ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â XXXTDSV ­ÁÃʹËÇÉÇËÃÉÔËǼÇÈÇÄÇ¿¾ÆÁؽ»¾ÉÁ œ¾ÉŹÆÁØ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆÆ¹Ø XXXMPDLT†LFZTSV ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹ÊÇ»Ô À¹½»Á¿ÃÁ ÌÈÇÉÔ½»¾ÉÆÔ¾ XXXTDSV ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹Ò¾ÄÃÁ À¹½»Á¿ÃÁ ÌÈÇÉÔ½»¾ÉÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV ±ËÇÉÔľÆËÇÐÆÔ¾¨›®

ûÅ  ÑË   ÑË   ÑË ÑË 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ©¹œÁªª ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ©¹œÁªª ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ©¹œÁªª  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ©¹œÁªª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê «¶ªª §§§ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ™Ë¹¾» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ §©Ÿ£ §§§ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ «¾ÎÆÇϾÆËÉ §§§  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ™ÊËə ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ «¶ªª §§§ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ š¹ÄÃÇÆÔ¤§Ÿ¡¡§Ë½¾ÄùÈǽÃÄ×Ð ÁÅÆÁ¾ª£¡£¡ šÄÇÃÇÃÇÆÆÔ ½¾É¾»ØÆÆÔ ½»¾ÉÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÁÇËÃÇÊÔ½ÇÃÇÆ ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ¾¾Ñ¾»Ç ›Ê¾»Á½ÔÊ»¹ÉÇÐÆÔÎɹºÇË §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾3050¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð Ê˹ƽ¹ÉËÆǾ ªÉÇÃÁÀ¼ÇËɹº½ÆØ §Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™¡ ™¥ž©™§ª«™›£™É ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½Æ §ÃƹÈĹÊËÁÃǻԾ §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ›ž©¡¨›®Á"-Ä׺ÔÎÏ»¾ËÇ»ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁ §Ê˾ÃľÆÁ¾ÁÇ˽¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ Î Î Î ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁª™¦«ž®¦¡°žª£¡ž ¬±ž›´ž §­¡ª¦´ž ©¾ÅÇÆËÁ§šª¤¬Ÿ¡›™¦¡ž§£§¦ ›ž©ž¢¨›®Á"- Ä׺ÇÂÊÄÇ¿Æ ª¾ËÃÁÅÇÊÃÁËÆÔ¾ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ¥ž«™¤¤šÔÊËÉÇ ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùÇÃÇƨ›® ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ"1&$4 «©¡š™«©§¦ XXXMPDLT†LFZTSV

 ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÄÁÊË  ûÅ ÑË ÑË ÑË  ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ †É À»ÇÆÁ˾ É ›§¦¡«ž ÇË É ÇËÉ ÇË É  ÇËÉ

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §¼É¹¿½¾ÆÁØœ¹É½ÁÊ ©¾Ñ¾ËÃÁʹ½Ç»Ô¾ÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ»¹ÊÊ

 ÈÅ

 ÇËÉ

1SPSBC Ź¼ ¦ª«

†† †† †† ††

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ(BVEJ%FDPS ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹž»ÉÇÈĹÊË ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ» ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ£¾ÊÊÇÆÔ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÊ˹ËÌÁ ÆÁÑÁ­ÇÆ˹ÆÔ ¾ÃÇɽÄØ͹ʹ½¹À½¹ÆÁ ­É¾ÊÃÁ ¼ÇËǻԾ ÁƽÁ»Á½½ÁÀ¹ÂƾÉɾѾÆÁØ ƾÊ˹ƽ¹ÉËɹÀÅ¾É ­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ

56

ÂÖÂ

      ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾©¹ÀÆÇǺɹÀÁ¾˾ÃÊËÌÉÁɹÊÏ» Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ»Ê¾ÎËÁÈÇ»¡ œ§«§›¤ž¦¡ž½ÆØ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾º¾ÄÔ¾ÁÏ»¾ËÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ £¹ÉÆÁÀÃÉ̼ÄÔÂƹÊ˾ÆÆÔ £¹ÉÆÁÀÃÉ̼ÄÔÂƹÊ˾ÆÆÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ £¹ÉÆÁÀÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÈÇËÇÄÇÐÆÔ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ"-65&$)Ç˽ƾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿ ±ËÇÉÔľÆËÇÐÆÔ¾¨›®

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ 

ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ 

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ™¦¡ šÁÇÆ šÁÇÆ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ šÁÇÆ ™¦¡ šÁÇÆ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ šÁÇÆ ©¹œÁªª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁÁÀÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹Èǽ»¹ÑɹÀžÉ ªËÇľÑÆÁÏÔÁº¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁÁÀ¼É¹ÆÁ˹ÁÅɹÅÇɹ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ 

 É É É É É É É ÇËÉ 

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ¶›ž©žª« ¶›ž©žª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ªËÉdž¥¹Ê˾É

†† †† ††

¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁÁÀŹÊÊÁ»¹ƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À

 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

«Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¾ÉùĹ »¾Ñ¹Ä¹ ÊËÇÂÃÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÇɼÊ˾ÃĹ ÈÇÄÃÁ ÈǽÊ˹»ÃÁ ϾÆÆÁÃǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ £¹ÉËÇ˾ÃÁ ÑùÍÔ͹ÂÄǻԾ £ÇÉÀÁÆÔ½ÄØɹÊÈÉǽ¹¿ £ÇÉÀÁÆÔÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ¤ÁÊËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ ¥ÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ù; Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÊÃĹ½ÊÃǾ ª¾ÂÍÔ ªÁÊ˾ÅÔ+PLFS 7FSUJLBM (MPCBM ªÁÊ˾ÅÔɹÅÇÐÆÔ¾ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȹľËÆÔ¾ ¼Ä̺ÁÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȾɾùËÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÈÇÄÇÐÆÔ¾»¹ÊÊ ªË¾ÄĹ¿ÁËÇɼǻԾ ªËÇÂÃÁÈǽȾйËÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ× «¾Ä¾¿ÃÁ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ Ë «¾Ä¾¿ÃÁÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ±Ã¹ÍÔ¹ÉÎÁ»ÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔ¼¹É½¾ÉǺÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔÇÍÁÊÆÔ¾»¹ÊÊ

 ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË ûÅ    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ™©«¹ ©¹œÁªª ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† ††

¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ  ¾ÉùĹ»¹ÊÊ  ¾ÉùÄÇ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿

ûÅ 

ÇËÉ É

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®ÇË ÉÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

57


ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยยคยธยกยฆยŸยžยฆยžยฉยฆยดยฎยชยกยชยซยžยฅ ยจร‰ยพยฝร…ยพร‹ร”รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ยนย™รƒยปยนร‰รรŒร…ร”ยฏยปยพร‹ร” ยคยพรŠร‹ร†รรยนรร€ร…ยนรŠรŠรยปยนยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” รƒร‡ร„ยพร‰ ร„ยนรƒ ยคยพรŠร‹ร†รรยนรร€ร…ยนรŠรŠรยปยนยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” รƒร‡ร„ยพร‰ ร„ยนรƒ ร†ยพร…ยพรรƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยคยพรŠร‹ร†รรยนรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ร…ยนรŠรŠรยปยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” ยคยพรŠร‹ร†รรยนรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ร…ยนรŠรŠรยปยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” ร†ยพร…ยพรรƒร‡ยพรƒยนรย†ยปร‡

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนร…รร†ร”ยจยพรร ยฃยนร…รร†ร”ยฝร„ร˜รƒยปยนร‰ร‹รร‰ ร‡รรรŠร‡ยป XXXLBNJOPNTLDPN ยฃยนร…รร†ร”ยฝร„ร˜รƒยปยนร‰ร‹รร‰ ร‡รรรŠร‡ยป XXXLBNJOPNTLDPN ยฃยนร…รร†ร”รรˆยพรรยฝร‰ร‡ยปร˜ร†ร”ยพ ยฐยพรŽรร˜ XXXOTUPNTLSV ยฃยนร…รร†ร”ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ยพ ร‹ร‡รˆรƒร รˆร‡ร‰ร‹ยนร„ร” ยนรƒรŠยพรŠรŠรŒยนร‰ร” XXXLBNJOPNTLDPN ยฃยนร…รร†ร”รŠร–รรยพรƒร‹ร‡ร…ยฟรยปร‡ยผร‡รˆร„ยนร…ยพร†ร ยปรยฝร‡ยป ยฃยนร…รร†ร”รŠยปยพร‰รŽร‘รร‰ร‡รƒรยพ ร‹ร‡รˆรƒร รˆร‡ร‰ร‹ยนร„ร” XXXLBNJOPNTLDPN

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฅรร‰รƒยนร…รร†ร‡ยป ยฅรร‰รƒยนร…รร†ร‡ยป ยชรˆรรร”ร†ยน ยกยจ ยฅรร‰รƒยนร…รร†ร‡ยป ยฅรร‰รƒยนร…รร†ร‡ยป ยฅรร‰รƒยนร…รร†ร‡ยป

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนร…รร†ร”รŠยพร‰รรยงรˆร‹รรร„ร–ร‚ร… $MBTTJD ยฃยนร†ยนยฝยน XXXLBNJOPNTLDPN ยฃยนร…รร†ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ ยบร‡ร„ยพยพยปรยฝร‡ยป ย™ร†ยผร„รร˜ ยฃยนร†ยนยฝยน XXXLBNJOPNTLDPN ยฃยนร…รร†ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ รˆรŒร„ร•ร‹ยยฌ ย™ร†ยผร„รร˜ ยฃยนร†ยนยฝยน XXXLBNJOPNTLDPN ยฃยนร…รร†ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ รŠยปยพร‰รŽร‘รร‰ร‡รƒรยพ XXXLBNJOPNTLDPN ยฃยนร…รร†ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ ร–รรยพรƒร‹ยฟรยปร‡ยผร‡รˆร„ยนร…ยพร†ร XXXLBNJOPNTLDPN ยจร‡ร‰ร‹ยนร„ร”รƒยนร…รร†ร†ร”ยพรร€ยผร‰ยนร†รร‹ยน ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ยจร‡ร‰ร‹ยนร„ร”รƒยนร…รร†ร†ร”ยพรร€ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ 

ยฅรร‰รƒยนร…รร†ร‡ยป ยฅรร‰รƒยนร…รร†ร‡ยป ยฅรร‰รƒยนร…รร†ร‡ยป ยฅรร‰รƒยนร…รร†ร‡ยป ยฅรร‰รƒยนร…รร†ร‡ยป ยถย›ยžยฉยžยชยซ ยถย›ยžยฉยžยชยซ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”รŠยนยฝร‡ยปร‡ย†รˆยนร‰รƒร‡ยปร‡ยผร‡ยฝยพรƒร‡ร‰ยนรยบร„ยนยผร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปยน ยซยพรˆร„รรร” รˆยนร‰ร†รรƒร ร‹ยพร‰ร…ร‡ร‘ยนร‚ยบร” รˆร‰ร‡รรร„ร•

ยฅยพยผยนรˆร‡ร„รรŠ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยด ยยคยธยกยฆยŸยžยฆยžยฉยฆยดยฎยชยกยชยซยžยฅ ยชยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพรร€ยฝยพร„รร˜รยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยน ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝ รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรƒยน รŽร‡ร€ร˜ร‚รŠร‹ยปยพร†ร†ร”ยพร‹ร‡ยปยนร‰ร” ยฃยนยบรร†ยนยฝรŒร‘ยพยปยนร˜รŠยผรยฝร‰ร‡ร…ยนรŠรŠยนยฟยพร… ยฃยนยบรร†ร”ยฝรŒร‘ยพยปร”ยพ ยฃยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜ยจร‡ร„รร‹ยพรƒ ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยปร‡ยฝร‡ร€ยนร’รร‹ร†ร”ยพ ยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ยซยจยค %6$5 ยฝยผรยฝร‰ร‡รร€ร‹ร‰รŒยบ ยฉยนยฝรยนร‹ร‡ร‰ร”ยนร„ร—ร…4JSB(SPVQ ยกร‹ยนร„รร˜ 0"4*4 ยฃยฆยฉ ยซยพรˆร„ร‡ยปยพรƒ ยฉร‡รŠรŠรŠรร˜ ยชยนร†รยนร˜ร†รŠ ยชยนร†รยนร˜ร†รŠ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŒร…ร”ยปยนร„ร•ร†รรƒร รŒร†รร‹ยนร€ร” ยชร…ยพรŠรร‹ยพร„รยปยนร†ร†ยน รƒรŒรŽร†ร˜ รŒร…ร”ยปยนร„ร•ร†รรƒ ยชร…ยพรŠรร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รŒร…ร”ยปยนร„ร•ร†รรƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฌร†รร‹ยนร€ย†รƒร‡ร…รˆยนรƒร‹ ยญรร„ร•ร‹ร‰Eย†ร…ร… ยญรร„ร•ร‹ร‰ร”ยฝร„ร˜ยปร‡ยฝร”ยบร”ร‹ร‡ยปร”ยพร…ยนยผรรŠร‹ร‰ยนร„ รƒรŒยปร‘รร†ร”ยฆร‡ยปยนร˜ย›ร‡ยฝยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ 

58

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (651) 04.02.13

  ร‘ร‹ ร‘ร‹  รƒยปร… ร‘ร‹ 

ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยจร‡ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยยพร„ร•รรร† ร…ยนยผ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฑยนร‹ร‹ร„รˆร„ร—รŠ ยงยงยง ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ยยพร„ร•รรร† ร…ยนยผ ยยพร„ร•รรร† ร…ยนยผ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ยฑยนร‹ร‹ร„รˆร„ร—รŠ ยงยงยง

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ

›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»Ô弃 ºÈ Ì† ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂºÈ šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ弃 šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐÈ ÃÐÈ ÃÐȝ̆ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȝ£ ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾  ¹¼ÄÌÑÃÁÖÄÄÁÈËÁоÊÃÁ¾Ì†ÊË ¼Ê  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ºÇй˹  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ† ƾÍËÕ ¼¹À  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†Ì  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØÐºÉ  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆Ì  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ »Ç½¹ ¼¹À  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆Ì  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ

ª«™¤µ¦´ž гигиеничность, привлекательный дизайн, отсутствие проблем с давлением

™¤·¥¡¦¡ž›´ž интересный дизайн, небольшой вес, хорошая теплоотдача. Выдерживает высокое давление

É £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ªª™ §§§ À»ÇÆÁ˾ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ †É ªÁº«¾ÈÄǪƹº À»ÇÆÁ˾ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ É £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË É £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË É £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË É ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ÇËÉ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªª™ §§§ ÇËÉ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ †É ªÁº«¾ÈÄǪƹº ªª™ §§§ ªª™ §§§ É £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ÇËÉ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ †É ªÁº«¾ÈÄǪƹº É ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ÇËÉ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

ÇËÉ †É É ÇËÉ É  É É †É É É ÇËÉ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††Выбор радиатора °¬œ¬¦¦´ž не требовательны к качеству теплоносителя, привлекательный дизайн, невысокая стоимость

      ÑË  ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË

š¡¥ž«™¤¤¡°žª£¡ž высокий запас прочности, выдерживают высокое давление, простота монтажа/демонтажа, высокая надежность соединения

£Ä¹È¹ÆǺɹËÆԝ̆Ì £Ä¹È¹ÆÔ»¹ÊÊ À»ÇÆÁ˾ £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £É¹ÆѹÉǻǠ»Ç½¹ šÈÌ†Ì £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ ¼¹À £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ »Ç½¹ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% DD ÍÍ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ45*º¹ºœœ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ45*º¹ºœœ

TUSPZŠHB[FUBSV

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ªª™ §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ªª™ §§§ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

59


ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยยคยธยกยฆยŸยžยฆยžยฉยฆยดยฎยชยกยชยซยžยฅ ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚45*ร‰ร”รยœยœ ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚45*ร‰ร”รยœยœ ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ร†ร”ร‚รŠรˆยรŒย†ยรŒ ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚ยชยซย™ยฆยย™ยฉยซ ยฆร‡ยปร‡รŠรยบรร‰รŠรƒ ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚รร„ยนร†รยพยปร”ร‚ยรŒย†ยรŒ ยฃร‰ยนร†ร”ร‘ยนร‰ร‡ยปร”ยพ ยคยพร†ร‹ยนยญยฌยฅ ยฟยผรŒร‹ยญยฌยฅ ยคร—รƒรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร‚ร‹รรˆยค รยพร‰ร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ ร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ ยคร—รƒรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร‚ร‹รรˆยซ ยคร—รƒรรŒยผรŒร†ร†ร”ร‚ร‹รรˆยค ยคร—รƒรรŒยผรŒร†ร†ร”ร‚ร‹รรˆยซ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝยœยงยชยซย†รŠร‹ยรŒรŽ ยงร‹ยปร‡ยฝร”รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพ ยจยพร‰ยพรŽร‡ยฝร”รƒร‡ร†รยพร†ร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพรŠร‹ ยผรŠ ยจยพร‰ยพรŽร‡ยฝร”รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพ ยจยพร‰ยพรŽร‡ยฝร”ร–รƒรŠรยพร†ร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพรŠร‹ ยผรŠ ยชยผร‡ร†ร”Eย†ร…ร… ยชร‡ยพยฝรร†ยพร†รร˜รร€ร‡ร„รร‰รŒร—ร’รยพรร„ยนร†รยพยปร”ยพ ยชรยพร‹รรรƒยปร‡ยฝร”Eย†รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ ยชรยพร‹รรรƒรยผยนร€ยน ยซร‰ร‡ร‚ร†รรƒรยœยงยชยซย†ยรŒย†รŠร‹ยผรŠ ยซร‰ร‡ร‚ร†รรƒรยœยงยชยซย†ยรŒย†รŠร‹ ยซร‰รŒยบยนยนรŠยบยพรŠร‹ร‡รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ยบยพร€ร†ยนรˆร‡ร‰ร†ยนร˜ ร…ร… ยซร‰รŒยบยนยนรŠยบยพรŠร‹ร‡รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ร†ยนรˆร‡ร‰ร†ยนร˜ ร…ร… ยญรร„ร•ร‹ร‰ร”รร„ยนร†รยพยปร”ยพยรŒย†ยรŒ ยญรร„ร•ร‹ร‰ร”ยญยฅยฅ ยญยฅยญ ยญรร‹รร†ยผร ร‰ยพร€ร•ยบร” รŠยผร‡ร†ร” รˆร‰ร‡รƒร„ยนยฝรƒรยรŒย†ยรŒ ยญร„ยนร†รร”ยรŒย†ยฉรŒย† ยฑร„ยนร†ยผรรŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพย†รŠร…

 ร‘ร‹ ร‘ร‹           ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰   ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร†ยนยบ ยจยฃยญ ยชยชย™ ยงยงยง ยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร†ยนยบ ยจยฃยญ ยชรยบยซยพรˆร„ร‡ยชร†ยนยบ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยชยชย™ ยงยงยง ยชยชย™ ยงยงยง ยชยชย™ ยงยงยง ยชยชย™ ยงยงยง ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยชรยบยซยพรˆร„ร‡ยชร†ยนยบ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยชรยบยซยพรˆร„ร‡ยชร†ยนยบ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ยชรยบยซยพรˆร„ร‡ยชร†ยนยบ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร†ยนยบ ยจยฃยญ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร†ยนยบ ยจยฃยญ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซร‰รŒยบร” ยจร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†1JMTB ยซยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยฝร„ร˜ร‹ร‰รŒยบยจร‡ร‰รร„ยพรƒรŠ ยญร‡ร„ร•ร…ยนย†รŽร‡ร„รŠร‹ ยซร‰รŒยบยน130"26" รรร‹รร†ยผร11ย†3 1/ย† รŽร‡ร„ยปร‡ยฝยน ยซร‰รŒยบยน130"26" รรร‹รร†ยผร11ย†3 1/ย†รŽร‡ร„ ยผร‡ร‰ยปร‡ยฝยน ยซร‰รŒยบยน130"26" รรร‹รร†ยผร11ย†3 1/ย†ยผร‡ร‰ยปร‡ยฝยน ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รยพ ยซร‰รŒยบยนยนรŠยบยพรŠร‹ร‡รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรˆร‡ร‰ร†ยนร˜ ยบยพร€ร†ยนรˆร‡ร‰ร†ยนร˜ยฅรŒรร‹ร”ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยซร‰รŒยบยนยปร†รŒร‹ร‰ยพร†ร†ยพร‚ ร†ยนร‰รŒยฟร†ร‡ร‚รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร

 รˆร… ร… ร… ร… ร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยยพร„ร•รรร† ร…ยนยผ ยฆยชยซ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยฃร‰รรŠร‹ยนร„ร„ ยจยชยฃ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซร‰รŒยบยนยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ยนร˜Eร…ร…ยผร‡รร‰รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยซร‰รŒยบยนรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜ยฆยจย›ยฎ ยซร‰รŒยบยนรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜ยจยจ ยซร‰รŒยบยนรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร‡ร†ร†ยนร˜ยฐยฃ ยซร‰รŒยบยนรˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ร‡ยปยนร˜ ยฝรยนร…ยพร‹ร‰ร…ร… ยฝยนยปร„ยพร†รยพยนร‹ร… ยซร‰รŒยบยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒร‡ร†ร†ยนร˜ ยซร‰รŒยบยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒร‡ร†ร†ยนร˜ ยซร‰รŒยบยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒร‡ร†ร†ยนร˜

รˆร…  ร…  

ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ

ยฆยชยซ ยชยชย™ ยงยงยง ยชยชย™ ยงยงยง ยชยชย™ ยงยงยง ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงร‹ร‡รˆร„ยพร†รยพรยผร‡ร‰ร˜รยพยพยปร‡ยฝร‡รŠร†ยนยบยฟยพร†รยพ ย™ยปร‹ร‡ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รยพยซยพรˆร„ร‡รร‡ร†ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยšยนรƒรร‰ยนรŠร‘รร‰รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ8&45&3 "26"4:45&. ย†ร„ ยšยนรƒรร‰ยนรŠร‘รร‰รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยฝยปร‡ยฝร‡รŠร†ยนยบยฟร‡ร‹ยฝร‡ร„ XXXPWLSV ยšยนรƒรร‰ยนรŠร‘รร‰รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยฝร„ร˜ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ร‡ร‹ยฝร‡ร„ XXXPWLSV ยšยพรŠรˆยพร‰ยพยบร‡ร‚ร†รรƒรยฝร„ร˜รƒร‡ร‹ร„ร‡ยป ยฝร‡รยนยปร‹ร‰ยนยบร‡ร‹ร” XXXPWLSV ยšร‡ร‚ร„ยพร‰ร”"$7 ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รŠร‹ยนร„ร•ร‡ร‹ร„ ยšยพร„ร•ยผรร˜ XXXPWLSV ยšร‡ร‚ร„ยพร‰ร”-"1&4" ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รŠร‹ยนร„ร•ร‡ร‹ร„ ยกร‹ยนร„รร˜ XXXPWLSV

60

ร‚ร–ร‚

   

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยฑยนร‹ร‹ร„รˆร„ร—รŠ ยงยงยง ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร†

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹Ä (PSFOKF ªÄÇ»¹ÃÁØ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹Ä ƾɿ   †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ   Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ"3*450/ 7&,503 0"4*4 ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇË6/*5)&3. 4UJFCFM&MUSPO   ÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÖľÃËÉ&MFDUSPMVYÛˆÃ›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ©¾¹Ä†«¾ÉÅÇœ¹É¹ÆľË ©ÇÊÊÁØ   Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ(PSFOKFÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖľÃËÉÈÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›ÇÀ½ÌÎÇ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁÇÐÁÊËÁ˾ÄÁƹXXXLMJNBU ÊÃÁ½ÃÁ œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ#BMUVS 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾#BMUVS 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMP XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ#BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉ#"--6 /PJSPU &OFSHZ &MFDUSPMVY ¾ÄÊÇË šÉÁÀÁ½É £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ † Ã›Ë /PJSPU #BMMV XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾#"--6 /PJSPU ¾ÄÊÇË 5JNCFSL £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ-BNCPSHIJO 1SPUIFSN 4*.&œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ&MFDUSPMVY ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶»¹Æ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÈÇÄ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ œ¹É¹ÆË ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾Æ#BYJ ¡Ë¹ÄÁØ ¼¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊXXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾Æ%"&800† ÛË £ÇÉ¾Ø œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾Æ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾Æ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ ¼¹É ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾"MJYJB ­É¹ÆÏÁØ »ÃÇÅÈľÃ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾»¹ÊÊœ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇËÇÈÁË#JBTJ ¡Ë¹ÄÁØ ¦¾»¹ ©ÇÊ 0"4*4 £¦© ÇËÛË £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾,*563".*†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔƹÇËɹºÇËþ&OFSHZ-PHJD†ÛË ª±™ œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔÇËÇÈÖÄ8"3.04 ¶Ä»ÁÆÇËÛË ©ÇÊ 1305)&3.ÇËÛË ªÄÇ» £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾7*"%364†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾,041&-†ÛË ¨ÇÄÕѹ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾1SPUIFSN†ÛË ªÄÇ»¹ÃÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶›™¦ †ÛË ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÆÔ¾Ê˹ÆÏÁÁ»¹ÊÊ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾ ;ùÄÕÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾42 (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ (SVOEGPT 8JMMP œ¾ÉÅ XXXPWLSV §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉ ùƹÄÁÀ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» ÃÇÅÈÄÇË½Ç §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4BVOSBJO ÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ #"--6 'SJDP ƹ¼ÁÈÊÇùÉËÇƾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ ÈľÆÇÐÆÔ ÁÆÍɹÃɹÊÆÔ ÈÈÄÁËÃÌ ĹÅÁÆ¹Ë ÄÁÆÇľÌÅ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ&MFDUSPMVY ÈǽÊËØ¿ÃÌ º¾ÀÊËØ¿ÃÁ XXXPWLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ ùº¾ÄÕ ÈľÆù«¾ÈÄÔÂÈÇÄ&/&3(: ™Æ¼ÄÁØ ¼¹É¹ÆË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ&MFDUSPMVYœ¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë XXXPWLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ&MFDUSPMVYª£¡£¡ »¹ÊÊ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ"5. ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ$"-*%034VQFS† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ,0//&3 ºÁž˹Ä ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ10-0† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ4&7&/4† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†¥ ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ«† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ¥ª†©¾Ê˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ªÁÊ˾ŹÇËÇÈľÆÁØ½ÇŹ ÖľÃËÉÁоÊÃ¹Ø ÁÆÍɹÃɹÊÆ¹Ø ÈǽÃÄ×Ð ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉ©¾Ê¹Æ˹»ƹÄ ÈÇÄƹÊÊœ¹É¹ÆË ʾɻ»§ÅÊþ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔǽÆÇ͹ÀÆÔ¾ÁËɾÎ͹ÀÆÔ¾ ªË¹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆ §™ ¡ª ©ÇÊ 

    ÈÅ      ÑË        ÑË       ûÅ     ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ   ʾÃÏÁØ ûÅ  ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Áɪ¾É»ÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ©ª«†§ÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©ª«†§ÅÊà ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ­ÄǼÁÊËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ÇËÉÑË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

61


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ªÌÑÁÄÃÁ½ÄØÉÌÃ6/*5)&3. 04,0 4UJFCFM&MUSPO œ¾ÉŹÆÁØ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇɺÔËÇ»ÇÂ*.*5½ÄØÖľÃËÉÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 «¶¦ÔÁÀ¼ÇËÇ»ÁÅÄ׺Ծž½Õ ĹËÌÆÕ ƾɿ¹»¾Âù ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô XXXPWLSV ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ¶Ä¾ÃËÉÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂÈľÆÇÐÆÔ  ›ËûÅ 

 Å  ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶Ä¾ÃËÉÇƹ¼É¾» ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ©ª«†§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ »¾½ÉÇ ѹÂù ÉÌÊÊÃÁ½ÌÑ ™ÉÇŹËÔ½Äت¨™ ʹÌÆ º¹ÊʾÂÆÇ» XXXBRVB†NJSSV ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXXBRVB†NJSSV š¹ÊʾÂÆÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾/&8XXXBRVB†NJSSV š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ XXXBRVB†NJSSV š¹ÊʾÂÆÔÅÇÆ˹¿ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXXBRVB†NJSSV ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÇÆ˹ÆÇ» ÈÉ̽ǻ XXXBRVB†NJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ XXXBRVB†NJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXXPWLSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÇÆ˹ÆÇ» XXXBRVB†NJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ» XXXBRVB†NJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹º¹ÊʾÂƹ XXXBRVB†NJSSV §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ §Ê»¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾ Ê»¾ËǽÁǽÆǾ XXXBRVB†NJSSV ¨Ä¾Æù¨›® XXXBRVB†NJSSV ¨ÄÁËù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» 4&3"16- XXXBRVB†NJSSV ¨É¾È¹É¹ËÔ½ÄØǺɹºÇËÃÁʹÌÆ º¹ÆÕ XXXBRVB†NJSSV ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ ªÇÄÕ¼ÁŹĹÂÊùؽÄØʹÌÆÔ ½ÇŹ XXXBRVB†NJSSV «ÉÌºÔ ¹ÉŹËÌɹ¨›® XXXBRVB†NJSSV ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÇÆ˹ÆÔÌÄÁÐÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXXBRVB†NJSSV ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»IUI ÈÉ̽ǻ XXXBRVB†NJSSV ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»ª«®XXXBRVB†NJSSV

ÑË   ÑË   ûÅ     ÑË žÊØÏ ÑË  ÑË    

ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ œ¹Ä¾¹ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾¨ÇÊ˹»Ã¹ ɾÅÇÆË ›¾ÆËÁÄØÏÁØÅ¹Ä¹Ø ÈÉÇÅ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË ›¾ÆËÁÄØÏÁØɹÀÄÁÐÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁ À¹Å¾ÉÔ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÇÊ˹»Ã¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁت¨ž¯¨©ž¤§Ÿž¦¡ž½ÄØûÁÃÇË˾½ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»ÃÁÁƾɿ¹»¾ÂÃÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ#"--6 «ž¨¤§¥™± ¾ÄÊÇË

62

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

   ûÅ ÑË

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Áɪ¾É»ÁÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ª¹Å¹ÉÁÆ ¡¨ ™Áɪ¾É»ÁÊ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(&MFDUSPMVY¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"*,*/ .*546#*4)* 50405 -&44"3 26"5530$-*." £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,&/5"546 1BOBTPOJD 26"5530$-*." £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.JEFB #BMMV 5PTTPU &MFDUSPMVY»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.JTUVCJTIJ&MFDUSJD 5PTTPU #BMMV»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ;"/644* ¡Ë¹ÄÁØ %"*,*/ ,&/5"546¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾#BMMV &MFLUSPMVY £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 ¥¹Ëº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔÂ¥š§©†­ ­ ­ ­ ­ ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË «§ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ªÃÁ½ÃÁ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ¼¹ÀǻԾ ½ÁÀ¾ÄÕÆÔÂÁÄÁÖľÃËÉÁоÊÃÁÂƹ¼É¾» «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¶ÃÇÍÇÄʹÅÇÃľÂù ¬Ê˹Æǻù»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆƹØ&MFLUSPMVY ÈÉÁËÇІ»ÔËØ¿ /&8 ɾÃÌȾɹÏÁØ ¬Ê˹Æǻù»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆƹØÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËؿƹØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ¬Ê˹ÆÇ»ÃÁÈÉÁËÇÐÆÔ¾£¹ÄÁºÉÁ ª¾Ä¾Æ¼¹ ªÍ¾É¹ ›¥ ¨›¬† ±ÁƹÅÇÆ˹¿Æ¹Ø’ ÅÅ

 ÑË ÑË   ûÅ  ÑË ûÅ  ÈÅ

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Áɪ¾É»ÁÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¦ª« ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ™Áɪ¾É»ÁÊ ¦ª« ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ £ÇÅÈÇƾÆËÔ½ÄØÊ»¾ËǽÁǽÆÔÎÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ» ¤¹Åȹ¤š ¤ ¤š ¤ ¤š ¤ ¤¹ÅȹÄ×ÅÁƾÊϾÆËƹØ1IJMJQT0TSBN†8 ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹػ¹ÊÊ&,' ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹػ¹ÊÊ5%.&MFDUSJD ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹأ¤¤ÈÉÇÅÔÑľÆƹ؆›Ë ž†ž ¤¹ÅÈÔ/BWJHBUPS 0TSBN 1IJMJQT»ºÇÄÕÑÇŹÊʪÃÁ½ÃÁ ¤¹ÅÈÔ0TSBN 1IJMJQT ©ÇÊÊÁØ ¤¹ÅÈÔ»¹ÊÊ ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾ÆÆÔ¾7†7 ¤¹ÅÈԝ©¤ ¦™« ¥œ¤ ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾043".8†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇË8½Ç8 ¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ¨ÉÇ¿¾ÃËÇɪ›ž«§¡§¦´¢›Ë À¹Å¾ÆؾË›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔž˹ÄÄǼ¾ÆÆÔ  ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䛧Á¤¨§Î›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧ΛËʶ¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧Îʶ¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧 ¦ª¨ ¦¨§ ¦¨¨ ¨ª® ª»¾ËÁÄÕÆÁ䪨ΛË*1 »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ  ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔºÔËǻǤ¨šÇ˽Ǜ«5%.&MFDUSJD ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¤ª¨ *1 ÎÎÎÎ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ樚 ¦¨¨ ¦¨§ ª»¾ËÁÄÕÆÁ檨 ¦¨¨ ¤¨§ ©£¬ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԻÊËɹÁ»¹¾ÅÔÂΪ¤™¥¨™¥¡ Λ« ª»¾ËÁÄÕÆÁ飬 ©ª¨ ª»¾ËÁÄÕÆÁê¹Ìƹ ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂ-&%λ¹ÉÅÊËÉÇƼÎ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¹Æ¹ÄǼÎ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ"343 "344 ¤›§ɹÊËÉǻԾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆԾʻ¾ËǽÁǽÆÔ¾ Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾

 ÑË ÑË ÑË Å ÑË  ÑË  ÑË   ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË    ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ É ÆÁÀÃÁ¾

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¨ÇªËÉÇÂù ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

+ )+"$.% $)('.& (""*!&-# 

,)

(  

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÌÄÁÐÆÔ¾©£¬ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ɹÊËÉǻԾ½ÄØÈǽ»¾ÊÈÇËÇÄù ÊĹÅȹÅÁ 

 ÑË ÑË 

ÇËÉ É É ÇËÉ оÊËƹØ

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉǺ¹Ë

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

63


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍÍ™›«©Ç˽ǙŹ5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™†&,' ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™† ŹÄǼ¹º¹ÉÁËÆÔ &,' ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™†&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ.JSB ©ÁÅ ¨É¹¼¹ ¤ÇƽÇÆ»¹ÊÊ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹË›™† ›™† ¬ §›† ™† ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†©†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†©†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†© †™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†© †™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ ŹËÀÇÄ ¹Ä×Å ¿¾ÅÐ†Ê¾É ȾÊÇà -FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁÊÃÉÔËÇÂÁÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ ʾÉÁ &,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä Î ÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ Î ÎÁÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄƹÈÇÄÕÆÔ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î

64

ÂÖÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË     ÑË   Å Å Å   Å Å         

ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ »ƹÄÁÐÁÁ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É É É É É É É É É É É É É É É É É É

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªËÉǺ¹Ë ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ™Æ˹ɹ¦Êà ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ûÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾  ÅÅ045&, ¤×ÐÃÁ½ÄØÉÇÀ¾ËÇà ÅÇÆ˹¿»ÈÇÄ4DIOFJEFS&MFDUSJD ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹ÆÁØ¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹ÆÁØ¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨ÇÄÃÁ ÊËÇÂÃÁ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ ÃÉÔÑÃÁÞ˹ÄÄÁоÊÃÁÅÄÇËùŝ£ª ¨ÌÊù˾ÄÁ£¥¶™&,' ¨ÌÊù˾ÄÁ£«¶™&,' ¨ÌÊù˾ÄÁ ɾľ ¹»ËÇŹËÔ ©¹ÀÓ¾ÅÔÊÁÄǻԾ 1 / 1F ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø ùË ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÁƹÉÌ¿ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇË™½Ç™ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁ.JSB /BUB ¤ÇƽÇÆ»¹ÊÊ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7"-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ¤¾¼É¹Æ½ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÎÁ†ÎžÊË-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ Ê»¾ËÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ˾ľÍÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ©ÌºÁÄÕÆÁÃÁ›© ¸©› ¸š¨›¬ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁ؆Á†Í¹ÀÆÔ¾ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁ؆ÍÊÁÅÁÊËÇÉÆÔ¾ ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ªÐ¾ËÐÁ꣙«¥†±©  ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ†Á†Í¹ÀÆÔ¾

  Å    Å      ÑË  ÑË   ÑË

É É ÇËÉ ÇË É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ ÇËÉ

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ªËÉǺ¹Ë ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ªËÉǺ¹Ë ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

+ )+"$.% $)('.& (""*!&-# 

,)

(  

«É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò¾ÄÃÇÂE† «É̺¹¿¾ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø¨›®E†ÅÅ «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%†ÅÅ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùØ%†ÅÅ ¬ §©&,' ¬ §©&,' ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÁËÆǼÇÇËÃÄ×оÆÁج §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÁËÆǼÇÇËÃÄ×оÆÁج §›†©†™ř¡¶£ ²ÁËÌоËÆdžɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ²©¬¦»¹ÊÊ ²ÁËÔ†Á†Í¹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ» ž˹Ä5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËԆºÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾ²©¦ › †¨Ç˽ÇÅǽÌľÂ5%.&MFDUSJD ¶Ä¾ÃËÉÁù ¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁÃÁ†Í¹ÀÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁÃÁ†Í¹ÀÆÔ¾

 Å   ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË 

½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ªËÉǺ¹Ë ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊоËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉÁØ £ÇÉǺ¹ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ȾÉÍÇÉÁƾȾÉÍÇÉ045&, »Ê¾ɹÀžÉÔ £ÇÉǺù»ÊËÉǾÆƹØ»º¾ËÇÆƹºÇÉƹØ £ÇÉǺù»ÊËÉǾÆƹØ»¼Ãº¾ËÇÆ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØƹºÇÉƹØ

Пример устройства кровли   

ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂŹ˾ÉÁ¹Ä ǺɾѾËù ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ÊËÉÇÈÁÄÇ À¹ÀÇÉÔ½ÄØ ÈÉÁËÇù»ÇÀ½Ìι

ÈÇËÇÄÇà ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ÈÇËÇÄÇÐƹØɾÂù ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ÃÇÆËÉǺɾѾËù 

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ É ÇËÉ

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† 

   ›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕ×ÇËÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

65


ยถยคยžยฃยซยฉยงยซยžยฎยฆยกยฃย™ ยฃร‡ร‰ร‡ยบรƒยนยปรŠร‹ร‰ร‡ยพร†ร†ยนร˜ยปยผรƒร†ยนยบร‡ร‰ร†ยนร˜ ยฃร‡ร‰ร‡ยบรƒรรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปร‡รรร‰ยนรŠรˆยนยพรยปยบยพร‹ร‡ร†ร†ยนยบร‡ร‰ร†ร”ยพ ร‘รร‰ร‡รƒรร‚ยนรŠรŠ )&(&- ยฃร‡ร‰ร‡ยบรƒรรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปร‡รรร‰ยนรŠรˆยนยพรยปยœยฃร†ยนยบร‡ร‰ร†ร”ยพ ร‘รร‰ร‡รƒรร‚ยนรŠรŠ )&(&- ยคร‡ร‹ร‡รƒยยฃยชร…ยพร‹ยนร„ร„รรร„ยพรŠร‹ร†รรร†ร”ร‚  ร…ร… ยคร‡ร‹ร‡รƒยยฃยชร…ยพร‹ยนร„ร„รรร†ยพรˆยพร‰รร‡ร‰รร‰รร‰    ร…ร… ยคร‡ร‹ร‡รƒยยฃยชร…ยพร‹ยนร„ร„รรรˆยพร‰รร‡ร‰รร‰รร‰    ร…ร… ยคร‡ร‹ร‡รƒยยฃยชร…ยพร‹ยนร„ร„รรรˆร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รร†ร”ร‚    ร…ร… ยฅรร†รย†รƒร‡ร„ร‡ร†ร†ร”ยฝร„ร˜ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปร‡รร†ร”รŽรร€ยฝยพร„รร‚-FHSBOE ยฆยนรƒร‡ร†ยพรร†รรƒรร…ยพยฝร†ร”ยพ ยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ยพ รร€ร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ยปยพรŠร•ยนรŠรŠ  ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ยชยฃยชรรŠยพร‰ยปยพร‰ร†ร”ยพร‘รƒยนรร”ย†รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‡ร‹6ยฝร‡6 ยจร‰ยพรŠรŠย†รƒร„ยพร’รยฝร„ร˜ร‡ยบยฟรร…ยนรƒยนยบยพร„ร•ร†ร”รŽร†ยนรƒร‡ร†ยพรร†รรƒร‡ยป ร‘รร‰ร‡รƒรร‚ยนรŠรŠ ยฑยซยงยฃ ยฉร‡ร€ยพร‹รƒร ยปร”รƒร„ร—ร ยซ7ร5'ย†ร‰ร‡ร€ยพร‹รƒร ยปร‹รยฝร„ร˜รƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ยป ย,$ ยฉร‡ร€ยพร‹รƒรรยปร”รƒร„ร—รยนร‹ยพร„รรŠรƒร‰ร”ร‹ร‡ร‚รร‡ร‹รƒร‰ร”ร‹ร‡ร‚รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒร รŠยพร‰รร‚ &,' ยฑรƒยนรร”ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพ ร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ยพรˆร‡ยฝรŒรŠร‹ยชยฃยชร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยฑรƒยนรร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปร‡รร†ร”ยพยกยถยฃร‡ร‹ยฝร‡ร…ร‡ยฝยพร„ยพร‚ ยธร’รรƒรรŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รร˜ ยนยปร‹ร‡ร…ยนร‹รรƒรรˆร‡ยปยนร‘รร…รŠรŽยพร…ยนร… 

ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒรยพ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒรยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒรยพ

ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนยบยพร„ร•ยจร‰ร‡ยปร‡ยฝยกร€ร‡ร„ร˜รรร˜ ย™รŠยบร‡ร‹ยพรƒรŠร‹ร‡ร„รร‹ ร‹ยพรƒรŠร‹ร‡ร„รร‹ยจยซ ยจยซยฃ ร…ยนร‰รƒรย™ ยš ย›ย›ยœรŽ ย›ย›ยœรŽ ย›รร†รรˆร„ยนรŠร‹ยปยนรŠรŠ ยกร€ร‡ร„ยพร†ร‹ยนยฟยพร„ร‹ร‡ย†ร€ยพร„ยพร†ยนร˜ รŠรร†ร˜ร˜รŽ ยฃยนยบยพร„ร•/:.ร…ยพยฝร†ร”ร‚รŽ ยฃยนยบยพร„ร•651รˆยนร‰ร” ร‡ยฝร†ร‡ยฟรร„ร•ร†ร”ร‚ รƒยนร‹

   ร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ยงร…รŠรƒ ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ยงร…รŠรƒ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

     

ยฃยนยบยพร„ร•651รˆยนร‰ร” ร‡ยฝร†ร‡ยฟรร„ร•ร†ร”ร‚ รƒยนร‹F ยฃยนยบยพร„ร•651 '51 4'51รƒยนร‹ยพร ยฃยนยบยพร„ร•ย™ย›ยšยบยฑย› ย›ยšยบยฑย›ยปรŠยพรŠยพรยพร†รร˜ ยฃยนยบยพร„ร•ย™ย›ย›ยœ ย™ย™ยšยค ย™ย™ยฑย› ย™ยชยšยปยนรŠรŠ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœรŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœรŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœรŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœร…ยพยฝร†ร”ร‚รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœร…ยพยฝร†ร”ร‚รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœร…ยพยฝร†ร”ร‚รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœร…ยพยฝร†ร”ร‚รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœ ย›ย›ยœร†ยผ ย›ย›ยœร†ยผย†MT ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœ ย›ย›ยœร†ยผ ย›ย›ยœร†ยผย†-4ยปยนรŠรŠ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ

ร…  ร… ร… ร…         

ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŠร‹รร„ร• ยซย ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŠร‹รร„ร• ยซย ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŠร‹รร„ร• ยซย ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

     

ยฃยนยบยพร„ร•ยปรร‹ยนร˜รˆยนร‰ยน651 '51รƒยนร‹ รˆยนร‰ร” ยฃยนยบยพร„ร•ยฝร„ร˜ร€ยนร’รร‹ร”ร‹ร‰รŒยบร‡ร‹ร€ยนร…ยพร‰ร€ยนร†รร˜ ยฃยนยบยพร„ร•ยฃยชยจย› ยฑย›ย›ยจ ร‰ยนร€ร„รรร†ร”ร‚ ยฃยนยบยพร„ร•ยจย›ยช ร‰ยนร€ร„รรร†ร”ร‚ ยฃยนยบยพร„ร•ร‹ยพร„ยพยปรร€รร‡ร†ร†ร”ร‚3( ยฃยนยบยพร„ร•ร‹ยพร„ยพยปรร€รร‡ร†ร†ร”ร‚3(6 ยฃยนยบยพร„ร•ร‹ยพร„ยพยปรร€รร‡ร†ร†ร”ร‚4"5 $BWFM ยกร‹ยนร„รร˜ ยฃยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ยยฃยช ยปร‹รรˆร‡ยฝรŠรร„ร‡ยปร”ยพรรƒร‡ร…รˆร•ร—ร‹ยพร‰ร†ร”ยพร‰ร‡ร€ยพร‹รƒร ยฃยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ยยฃยช ยฃยนรˆร‰ร‡ร„ร‡ร† รˆร‡ร„รยนร…รยฝ ยฆร‡ยฟร†รรร”ยฝร„ร˜ร‰ยพร€รƒรรƒยนยบยพร„ร˜ ร‘รร‰ร‡รƒรร‚ยนรŠรŠ ยฑยซยงยฃ ยจร‰ร‡ยปร‡ยฝร‡ยบร…ร‡ร‹ร‡รร†ร”ร‚ยจยถยซย›ย†ยปยนรŠรŠ ยจร‰ร‡ยปร‡ยฝยจย› ยจย›ยช ยฑย›ย›ยจ ยจร‰ร‡ยปร‡ยฝยจย›ยช ยฑย›ย›ยจ ยจยฌยœยฆยจ ยฃยชยจย› ยจร‰ร‡ยปร‡ยฝยชยกยจยปรŠยพรŠยพรยพร†รร˜ ยจร‰ร‡ยปร‡ยฝยชยกยจย†รŽ รŽ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‹ยพรƒรŠร‹ร‡ร„รร‹ยชยซยถยญ ยชยญ ยญร‹ร‡ร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹' ',

ร…  ร…    รƒยผ ร…  

ยปร†ยนร„รรรร ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒรยพ ยปร†ยนร„รรรร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒรยพ ร‰ ร‰

ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยชรยบยฅร–ร„ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŠร‹รร„ร• ยซย ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

66

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (651) 04.02.13

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¶Å¹ÄՆÈÉǻǽ¨¶›†

  

É É É ÇÈËÇ»¹Ø É

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶Ä¾ÃËÉÇÄÁ½¾É ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ «

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ £Ä¾ÅÅÔƹ%*/†É¾ÂÃÌ-FHSBOE 1IPFOJY$POUBDU ,MFNTBO £ÆÇÈÃÁ ȾɾÃÄ×й˾ÄÁ Ê»¾ËÇÊÁ¼Æ¹ÄÕƹØ¹ÉŹËÌɹ&,' ¨É¾½ÇÎɹÆÁ˾ÄÁ¨¨¦™&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁǽÆÇ͹ÀÆÔ¾&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁËɾÎ͹ÀÆÔ¾&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ »Ç½Ô ¼¹À¹ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹Æƹب›® ¨› ¨¦ «É̺¹£ª¼ÇÍÉÁÉÇ»¹Æƹؽ»ÌÊ˾ÆƹØ ½ÈÉÇÃĹ½ÃÁùº¾ÄØ»¼ÉÌÆ˾ «É̺¹¿¾ÊËùب›®ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁºÔËǻԾÁÊÁÄǻԾ »Ê¾ËÁÈÇɹÀžÉÔ&,' ±Ã¹ÍÔ›©¬ ±©ª ™›©ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ²ÁËÃÁ&,'ÈĹÊËÁÃǻԾ*1 *1Ç˽ÇÅǽÌľÂ ²ÁËÃÁ£ªÈĹÊËÁÃǻԾ*1 *1Ç˽ÇÅǽÌľÂ ²ÁËÃÁû¹ÉËÁÉÆÔ¾ ÃÇË˾½¿ÆÔ¾ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾¼¾ÉžËÁÐÆÔ¾*1&,' ²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨ ²©¦¥&,' ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦ ²©›Ç˽ÇÅǽÌľÂ&,' ²ÁËÔÌоËÆdžɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¬¦ ²©¬›Ç˽ÇÅǽ&,'

         

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄÁ ©ÇÊÊÁØ †Ä

ÑË

ÇËÉ

¨¹ÉËƾÉ

††

¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ ªË¹ÆÇÃÀ¹ËÇÐÆÇÂ1SBLUJLB4%†4-

ÑË ÑË

É É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£

†† ††

É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ›¹ÊÁľÆÃÇ›› ¡¨ ›¹ÊÁľÆÃÇ›› ¡¨ ›¹ÊÁľÆÃÇ›› ¡¨ ›¹ÊÁľÆÃÇ›› ¡¨ ›¹ÊÁľÆÃÇ›› ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¡¨Á™ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ªÐ¾ËÐÁýÄػǽÔÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½ÔÌ† ¥¾Ë¾É «ÉÁËÇÆ ©ÇÊÃÇÆËÉÇÄÕ š¾Ë¹É ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½ÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾Ì† ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾œÉ¹Æ½ ªœ£ ªœš ªœ¥¦ /1. ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ªœš¥† ªœ† œÉ¹Æ½† (4/† ªÐ¾ËÐÁÃÁ˾ÈĹ£ÇźÁë† £¹É¹Ë†ÃÇÅȹÃË «¾ÉÅÇžËÉÔ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    

ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ&UBMPO8..1# ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ&UBMPO8..1# ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹É­ÇÉʹ¿†.." 5*( › ÛˆÅÅ ü ©ÇÊÊÁØ ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹É­ÇÉʹ¿†.." 5*( ›ÛˆÅÅ ü ©ÇÊÊÁØ ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ"3$› 5*(›†ÅÅ ü 73% ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ"3$ 5*(›†ÅÅ ü ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔ­ÇÉʹ¿†..." 5*( › 73% ½ÌÈÉ ©ÇÊÊÁØ ¡Æ»¾ÉËÇÉÔ (FGFTU 1PXFS.BOÁ½É §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾¼¹ÀÇÈĹžÆÆǾ ɾ½ÌÃËÇɹ ÉÌù»ÁÅÆǼǾ½É

TUSPZŠHB[FUBSV

ÑË ÑË    

É É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

67


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¨ÉÇ»ÇÄÇùª›œª &4"# "SNJH ¤¶ Á½É ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª»¹Éù¹É¼ÇÆǽ̼ǻ¹Ø5*(™ª%$ ¥¥™›†ÅÅ ü ª»¹Éù¹É¼ÇÆǽ̼ǻ¹Ø5*(™ ¥¥™›†ÅÅü ª»¹Éù¹É¼ÇÆǽ̼ǻ¹Ø5*(© ¥¥™›†ÅÅ ü ª»¹Éùȹ.*( ¥¥™›ÈɆ ÅÅü ª»¹Éùȹ.*(: ›™ÈɆÅÅü ª»¹Éùȹ.*( ¥¥™†Ê»¹Éù ›™ÈɆ ÅÅü ª»¹Éùȹ­ÇÉʹ¿¥130 ¥¥™5*( ›™ÁÅÈÌÄÕÊɾ¿ÁÅ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ-#6 ¬§¦¡ ½ÇÊ˹»Ã¹ÇËÉ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ¥©† ¥©†ª ½ÇÊ˹»Ã¹ÇËÉ 

       ÑË 

À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™ÉÅÁ¼ ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ™ÉÅÁ¼ ™ÉÅÁ¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ÊÇÊÔ £¹ÉËÉÁ½¿Ô ÊžÆÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÄØÍÁÄÕËÉÇ»¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆ šž¤™¥§ª ©ÇÊ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾(36/%'04 ¹ÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ ªÁÊ˾ÅÔǺɹËÆǼÇÇÊÅÇʹºÔËǻԾ ÊËÌȾƾ ¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ 

      

£ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË £ÇÅÈɾÊÊÇÉ&UBMPO&5

ÑË

É

¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£

††

.BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ¥Ìɹ»¾Â ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â .BDIJOF4UPSF ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ¥Ìɹ»¾Â ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™Æ˹ɹ¦Êà §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¨ÁĹÄǺÀÁÃÇ»¹Ø›Ë ÅÅ †ÎǽÅÁÆ.BLJUB )3¨¾ÉÍÇɹËÇÉ4%4†QMVT ›Ë ¿ ü.BLJUB .()'¦¹¼É¾»¹Ë¾ÄÕ¼¹ÀÇ»ÔÂ¥ÇÒÆÇÊËÕÃ›Ë "*,&/ .4š¾ÆÀÇÈÁĹ Ã̺ÊÅ ÛËÄÊ ÑÁƹÊÅ º¹Ã Ä4UJIM š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉ)JUBDIJ4$ L7 š¾ÆÀÇÈÁĹ45*)-.4 ¹ÄÕÆÇžÉĹÀ¾ÉÆÔÂ#PTDI%-& É¾ÄÕ#04$)(4#3& ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ)JUBDIJ™¥ ¥¹ÑÁƹÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ̼ÄÇ»¹Ø%FXBMU ¥ÇÄÇËÇÃÇ˺ÇÂÆÔÂ.BLJUB$ ¥ÇËǺÄÇ磙¥š†¥ -JGBO ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3 ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3$ ¨ÁùʹÅÇÀ¹Ë¹ÐÁ»¹×Ò¹ØÊØ#PTDI¦ž®ªÅÅ ¨ÁĹÏÁÉÃÌÄØÉƹØ.BLJUB.( ¨ÁĹÏÁÉÃÌÄØÉƹØƹÊ˹ÆÁƾ+&5+#54† ªÆ¾¼Ç̺ÇÉÒÁÃ$4$"/"%*"/" ¬±¥)JUBDIJ44 ¬±¥†¥±ÄÁÍŹÑ̼Ä›Ë ǺÅÁÆ ÅÅ¡Æ˾ÉÊÃÇÄ ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ#PTDI(43†-J ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ%F8BMU%$,"5 ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ)JUBDIJ%7' ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ.BLJUB%8"& ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË)BNNFS ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ̺É £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË¥¹ÃÁ˹ ®Á˹ÐÁÁ½É ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÄÇËÇÃ#PTDI(4)† ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÄÇËÇÃ.BLJUB).$

68

ÂÖÂ

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É É

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ÁÊÃÁ¹ÄŹÀÆÔ¾ ÁÊÃÁÈÁÄÕÆÔ¾ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇÂÁÖľÃÉdž ɹÊÎǽÆÁà ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ ÃÁÊËÁ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ›¾ÊÕ¹ÊʧÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆËÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ŹÄØÉÆÔ ½ÄØÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË £ÇÉÇÆÃÁºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾3VLP œ¾ÉŹÆÁØ ¤ÇºÀÁÃ%F8BMU%8

  ÑË  ÑË

 À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÈÉÇÁÀ» оÊËƹØ É

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¨ÇªËÉÇÂù ™Æ˹ɹ¦Êà ªËÉǺ¹Ë ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʾÉËÁÍÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÃɹѾÆÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÊËɾÅØÆÃÁ ÈǽÅÇÊËÁ,3"64& ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË ™Æ˹ɹ¦Êà ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź §ÅÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź §ÅÇÅ

†† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† ††

§ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾§¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ›ÇÉÇ˹ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÊÃÇÉÇÊËÆÔ¾ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ž ÈÇɹÀÅÀ¹Ã¹ÀÐ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ž¡À¼ÇË¥ÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ž¡À¼ÇË¥ÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ½»¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾ »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» ¹ÅÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV £¾½É ¡¥¦¡¢ǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÇÊ˹»½Äؽ¾É¾»¹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†¥¾Ë†£ÃɹÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄØž˹ÄĹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†¥¾Ë†ª§†ÑËÌùËÌÉùǼƾÀ¹Ò½žËÁ¿º XXXPCFSFH†PNTLSV £Ä¹È¹ÆÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ½¾É¾»Ç ùº¾ÄÕ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ž˹ÄÄ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌ˾ÈÄÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃĤ«ª¥ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ ¥¹ËǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂ¥š§©ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂËÇÄÒ  ÅÅ ¥¹ËÈÉÇÑÁ»ÆǺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ¥¨š† ½Ç ª ÌÈ ûÅ ¥¡œ† ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ

   ÑË ÑË ü ü ü ü ü Å ûÅ ÌȹÃ ü

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É É  É ÇËÉ ÇËÉ É

©¹œÁªª ©¹œÁªª §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ©¹œÁªª ™Ä¼ÇÉÁËÅ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¦ª« ¦ª« ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÄÌ¿ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒžË ½¾É¾» ¿ºÃÇÆÊËÉ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ XXXPCFSFH†PNTLSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹Ä ¿ºÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ XXXPCFSFH†PNTLSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØËùƾ ÃÇ»ÉÇ» »ÇÀ½ÌÎÇ» XXXPCFSFH†PNTLSV §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† XXXQLGUNSV §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¬† XXXQLGUNSV §ÀÇÆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊ Ä XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ ¨ÄÁ˹ǼƾÀ¹ÒÁËƹØ&630†¤¡«ËÇÄÒÇËÅÅ ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇÉ º¾ËÇÆ ½É¾»¾ÊÁƹ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ½¾É¾»¹ ™²¡«™»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹئÇÉ˾ÃʽÄØËùƾ»ÔÎ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃÊ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ ¨ÉÇËÁ»Ç¼¹Àœ¨†š XXXQLGUNSV ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆԝ¨£»ʺÇɾÊœ©† XXXQLGUNSV ©Ìù»¹ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾

 ü    ü Ä ûÅ ÑË ü ü ü  

 É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É  ÇËÉ ÇËÉ  É ÇËÉ 

¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË «ž®¦§¥™©£ž« «ž®¦§¥™©£ž« ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¦ª« ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ «ž®¦§¥™©£ž« «ž®¦§¥™©£ž« ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨ÄÁ˹ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

69


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ©ÌÐÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹÁ»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½Äؽ¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ªË»ÇÄÔ ¼ÇÄÇ»ÃÁ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£† ÃÉ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉ Ê˾ÃÄ ºÊ˾ÃĹ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ±ËÇÉÔÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾

   

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É 

¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ «¶ªª §§§ §º¾É¾¼ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË «ž®¦§¥™©£ž« ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¹œÁªª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇËɹÊȹÑÆÔÎ ÇËùËÆÔÎ ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾"-65&$)£¹Ð¾ÊË»ÇÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾

  ÑË   

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ªËÁÄÕªËÉǪÁºÁÉÕ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ªËÁÄÕªËÉǪÁºÁÉÕ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ™ÄÕºÁÇÆ §§§ ™ÄÕºÁÇÆ §§§ ™ÄÕºÁÇÆ §§§ ™ÄÕºÁÇÆ §§§ ™ÄÕºÁÇÆ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾½»¾ÉÁ ›ÇÉÇ˹ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÊÃÇÉÇÊËÆÔ¾ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹ ùÄÁËÃÁ ›ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁù ª¾ËùÅÇÊÃÁËƹØ ­ÇËÇȾйËÕƹÊ˾Ãľ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾

    ûÅ 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ   ÆÁÀùØ É É À»ÇÆÁ˾

©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥¥§¥ª£ §§§ ©¹œÁªª ©¹œÁªª ¥¥§¥ª£ §§§ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªËÁÄÕªËÉǪÁºÁÉÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ šÉ¾À¾Æ˧¨ §› ¨› ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ

ÈÅ ÑË

É ÇËÈÉÇÁÀ»

¤ÁÆÊÁÁ §§§ ™Æ˹ɹ¦ÊÃ

†† ††

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ ¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† ††

§ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË Ÿš¡† œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ¤¾ÊËÆÁϹ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹ØΙÄמË ¤¾ÊËÆÁϹ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹ØΙÄמË ¤¾ÊËÆÁϹ†ÊËɾÅØÆùÊ˹ÄÕƹØÊËÌȾÆÁ ¤¾ÊËÆÁϹ†ËɹÆÊÍÇÉžÉ « ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü

 É É É É É É

«¹É¹¬È¹Ãǻù ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ÁÊȾÆʾɆÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ žÅÃÇÊËÁÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾÃ̺Å ºÌ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¹ÊËÁÃÁºÁËÌÅÆÔ¾¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ

70

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÃÅ ÑË ÑË º¹Æù ÑË ÑË ÑË ûÅ ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» É É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÈÉÇÁÀ»

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊ ¹¼ÉÇ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø

ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÑË ü ÑË

 É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ÁÀ¹ÂÆÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ û¹ÉË ÃÇË˾½¿¹ ÇÍÁʹ¤¹Æ½Ñ¹Í˽ÁÀ¹ÂÆ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾½ÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾ÂªÇÈÉǻǿ½¾ÆÁ¾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÔȾɾ»Ç½¹ÁȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ

 ûÅ ûÅ ûÅ Ë ûÅ ûÅ ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

«¶ªª §§§ ÌÖ˝ÁÀ¹ÂÆ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ «¶ªª §§§ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£

†† †††† †† †† †††† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË XXXFWSPTUSPZPNTLSV ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾Äùû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ½ÇÅÇ» XXXFWSPTUSPZPNTLSV ›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾ÄùÇÍÁÊÇ» û¹ÉËÁÉ ½ÇÅÇ» º¹ÆÕ ›Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ¾ÅÇÆ˹¿ ȾɾÃÉÔËÁ¾Ê˾ÆÁÈÇÄÇ» ½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÃÁÇÊÃÇ» ºÔËÇ»Çà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÈÇÃÉÁ½É £ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ù; ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǺÁ»Ã¹ÇË»¾ÉÊËÁ»Ä׺ÇÅËÁȾÊË¾Æ XXXFWSPTUSPZPNTLSV

 ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ Ë ûÅ ûÅ Ë Ë 

 ÇËÉ ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

ž»ÉÇÊËÉÇ ¾½¹Ä ¨ª£ ž»ÉÇÊËÉÇ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ «¶ªª §§§ «¶ªª §§§ «¶ªª §§§ «¶ªª §§§ ¾½¹Ä ¨ª£ ªÁ¼Å¹ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ™©«¹ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ž»ÉÇÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †††† ††

¨ÉǺÁ»Ã¹ÈÉǾÅÇ» ¹ÉÇûƾÊÌÒÁÎÊ˾ƹÎ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÅÇÆËÈǽӾÀ½Ç»ÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžҾÆÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ ÇÊ˹»Ã¹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÃÇÅÈľÃÊÆÔÎÈÇÄÇ» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇȾÊÃǺ¾ËÇÆÆÔÎÊËØ¿¾Ã ¬Ë¾ÈľÆÁ¾ȾɾÃÉÔËÁÂÀ¹½¾ÆÕœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹

 ûÅ ÑË Ã̺Å Ë ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É 

«¶ªª §§§ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾½¹Ä ¨ª£ ›¹ÉÅ §§§ ›¹ÉÅ §§§ «¾ÈÄǜɹ½ §§§

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎÁ͹ʹ½ɹºÇË XXXFWSPTUSPZPNTLSV ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½ÇºÇÉÆÔÎÖľžÆËÇ»ÈÇ»¹ÑÁÅÖÊÃÁÀ¹Å £ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½ÈǽÃÄ×Ð £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ¥¾Ë¹ÄÄÇоÉ ÈÉÇÍƹÊËÁÄÇËÈÉÇÁÀ» ÁÅÇÂɹºÇË

TUSPZŠHB[FUBSV

  

 ½Ç¼Ç»ÇÉ 

ž»ÉÇÊËÉÇ ªÁ¼Å¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ 

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† ††††

71


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ XXXFWSPTUSPZPNTLSV ¨ÇÃɹÊùÈÇÄÁžÉƹØž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁ ¨ÇÃɹÊùÈÇÄÁžÉÆÔÅÁÃɹÊùÅÁ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈľÆÁ¾ÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›®/&8 Ê˾Æ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ

  ûÅ ûÅ 

 ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

ž»ÉÇÊËÉÇ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ £ÉÇÊË §§§ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «¶ªª §§§ «¶ªª §§§

†† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ÇÈÄÇź ½Ç¼Ç» ›Ç½ÇÈÉǻǽœ¹É¹ÆËÁØ ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËÈǽÃÄ×Ð ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËÈǽÃÄ×Ð ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇ˝ǼǻÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ

    ½Ç¼Ç»ÇÉ  

ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ «¶ªª §§§ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ›¹ÉÅ §§§ ª¹ÆË«¾Î¨Ä×Ê ª¾»¾É†·¼

†††† †† †† †† †† ††

¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»йÊË½ÇŹÎÇ¼Ç»ÇÉ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»ÃÇË˾½¿¹Î ÇÍÁʹÎ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¼¹Àdž »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ §ËÇÈľÆÁ¾œ¹É¹ÆËÁØ ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ ©¾ÅÇÆË ÌÊ˹Æ»¹ÆÆ ºÁ½¾ ÅǾà ɹÃÇ»ÁÆ ÊžÊÁ˾ľÂÇ¼Ç»ÇÉœ¹É¹Æ ©¾ÅÇÆË ÌÊ˹Æǻù½ÌѾ»ÔÎùºÁƝǼǻÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁšÔÊËÉÇ ùоÊË»¾ÆÆÇ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÇ¼Ç»ÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ¬Ê˹Æǻù ɾ¼ÁÊËɹÏÁػǽÇÊоËÐÁÃÇ»

½Ç¼Ç»ÇÉ    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ   ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÑË É

ª¹ÆË«¾Î¨Ä×Ê ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº «¶ªª §§§ ª¾»¾É†·¼ ª¹ÆË«¾Î¨Ä×Ê ª¹ÆË«¾Î¨Ä×Ê ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ª¹ÆË«¾Î¨Ä×Ê ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †††† †††† †† ††

©¬ª™¦ §§§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ «¶ªª §§§ ©¬ª™¦ §§§ ©¬ª™¦ §§§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©¬ª™¦ §§§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ «¶ªª §§§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªœ¶ª ©ª«†§ÅÊà ©¬ª™¦ §§§

†††† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† ††††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™Ë˾ÊËÇ»¹ÆƹØÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØĹºÇɹËÇÉÁؽǛ ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å£¡¨Á™ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË ÈÌÊÃÇƹĹ½Ã¹ÊÁÊ˺¾ÀÇÈÁÈÇ¿¹ÉÆdžÇÎɹÆÊÁ¼Æ¹Ä†ÏÁÁ ¨¹ÊÈÇɈÈÉÇËÇÃÇÄƹÌоËÆdžÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉǾÃËÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÊÁÊ˾ÅÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁØÁ£¡¨Á™ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¾ÊËÕª©§ ªºÇÉùÖľÃËÉÇÒÁËÇ» ÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª ªÇºÁɹ¾ÅÑùÍÔ™›«§¥™«¡ ™¯¡¡Á¬¨©™›¤ž¦¡¸ ªÇºÁɹ¾ÅÒÁËÔÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ»ÁÀºÉÌʹ ¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎĹºÇɹËÇÉÁÁ½Ç› ¨ÉÇÀ»ÇÆù ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ›Ô¾À½ÊȾφ˹º¾ÊÈÄ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ¤¹ºÇɹËÁÊÈÔ˹ÆÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÊÁÊ˾ÅÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁØÁÖľÃËÉÇÇÊ»¾Ò

        

 ºÔÊËÉÇ  ÇËÉ  ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½Ç¼Ç»ÇÉ 

¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻžËǽÇÅœ¦š

ÈÅ ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÉ †É

šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ ªÁº«¾ÈÄǪƹº

†††† †† ††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ©¾Ñ¾ËÃÁʹ½Ç»Ô¾ À¹ºÇÉÆÔ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ »¹ÊÊ

ÈÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ›Ê¾»Á½ÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË ›Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œ™ † ʹÅÇÊ»¹Ä ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ

72

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

 

 ƾ½ÇÉǼÇ

«¶ªª §§§ «É¹ÆÊÁ£ 

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† †††† †† ††


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ œ™ †ʹÅÇÊ»¹Ä ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈÁй º¾ËÇƹ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ XXXFWSPTUSPZPNTLSV ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ 

  ÑË ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÊÃÁÂľÊ ª¾»¾É†·¼ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† ††

™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ

™»ËÇÃɹÆ(307& œ¾ÉŹÆÁØ ¼È½ÇË ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÃɹÆ46.*50.0 ¸ÈÇÆÁØ ¼È½ÇË ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÃɹƼÈË ÊËɾĹÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Ás£¹Å™  ¡¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™   ¡¤ ÃÇÄÎÇÀÆÁà ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ̼ÇÄÕ Ò¾º ™É¾Æ½¹¹»ËÇ»ÔÑÃÁ Å ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ œ£ª¥ ™ª†ºÇÐù ¶ÃÊù»¹ËÇÉ šÌÄÕ½ÇÀ¾É ™»ËÇÃɹÆ ¥™  œ™ † œ™ ¾ÄÕ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ºÇÉËÅ ÊËɾĹË ªË¹ÆÏÁØÑËÌùËÌÉƹØ ¬¼ÇÄÕʽÇÊ˹»ÃÇ ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄØ ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ ™ª†šÇÐÃÁsÁÄÇÊÇÊ ¬ÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¶§š¾Ä¹ÉÌÊÕ ¼Á½ÉÇÅÇÄÇË ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ  ¯ÁÊ˾ÉÆÔª¦»¹É¾Æ½Ì

   йÊ   Ë  

   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

©¹½ÁÇÊËÉÇ ©¹½ÁÇÊËÉÇ  ªËÉÇÂŹÑ «É¹ÆÊÁ£ ªÁ¼Å¹ ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ ª«©§¢ªž©›¡ª ªÁ¼Å¹ Ÿš¡† §ÅÊÃÁÂľÊ ¨£­š© ª¾»¾É†·¼ ¨£­š©  §©Ÿ£ §§§

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ™»ËÇ»ÔÑù Å ™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÈǼÇÉǽÌœ™ †ʹÅÇÊ»¹Ä ™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÈǼÇÉÇ½Ì ©ÇÊÊÁÁ ¦ÁÊÊ¹Æ ˾ÆË †Ë ™»ËÇȾɾ»ÇÀÃÁ £¹Å™ ÈÄÇÒ¹½Ã¹ ºÇÉËÇ»ÇÂÊɹÀ½»Á¿ÃÇÆÁùÅÁ½ÇÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔË¹Ø Ë ½ÇÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™  Å ™»ËÇÌÊÄ̼ÁʹÅÇÊ»¹Ä £¹Å™   ¡¤ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¼ÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™   ¡¤ ʹÅÇÊ»¹ÄÊÈÉÁϾÈÇśԻÇÀÅÌÊÇɹÁÊƾ¼¹ ™ËÇȾɾ»ÇÀÃÁ£¹Å™ ÊʽÇÅ ½ÇË ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ¡¤ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ¡¤ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ¡¤ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ œ¾ÇžËÉÁØÃÌÀÇ»¹ Èǽ¼ÇËǻù ÈÇÃɹÊù¹»ËÇÅǺÁľÂ Ÿ†½Ⱦɾ»ÇÀÃÁ £ÌÀÇ»ÆÔ¾ɹºÇËÔ¹»ËÇÅǺÁľÂ ©¾ÅÇÆ˹»ËÇÅǺÁľÂžÄÃÇÊÉÇÐÆÔ ©¾ÅÇÆË»¹¼ÇÆÇ» ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÊ»¹Ä £¹Å™  œ™ ¾ÄÕºÇÉËÇ»¹Ø ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁã¹Å™  ¼ÈË ÊËɾĹË ¬ÊÄ̼Áº¾ËÇÆÇƹÊÇʹ ¬ÊÄ̼ÁÈÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ»¹¼ÇÆÇ» ¬ÊÄ̼ÁØÈÇÆÊÃǼǹ»ËÇÃɹƹ¼ÈË ÊËɾĹÅ ¯¾Å¾ÆËÇ»ÇÀÔ»¹É¾Æ½Ì

йÊ йÊ  йÊ        йÊ  

ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ †É  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ Æº¾ÀƹÄ ƺ¾ÀƹÄ   À»ÇÆÁ˾ É  

ªÁ¼Å¹ §ÅÊÃÁÂľÊ §Å¤×ÃÊ ¨£­š© £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ «É¹ÆÊÁ£ ª«©§¢ªž©›¡ª ¨£­š©    §©Ÿ£ §§§  §©Ÿ£ §§§ ª«©§¢ªž©›¡ª ·ÉÃÇ» ¡¨ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ §©Ÿ£ §§§ §©Ÿ£ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

™©«¹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™©«¹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªÁº«¾ÈÄǪƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ËÇɼǻÔÎǺӾÃËÇ»ÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ ûÅ ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ §Ê˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÃÇÅÈľÃÊÔ ȹ»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾÆǻǼÇǺɹÀϹ ûÅ ¨¾Ð¹ËÕÑÁÉÇÃÇÍÇÉŹËÆ¹Ø ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ªºÇÉùÑùÍÇ»›©¬ ±©ª ™›© ØÒÁÃÇ»ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ 

É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀÃÁ¾ †É

£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁËÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ÊÇËÇÃ

ÊÇËù 

É É

šª« šª«

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ™É¾Æ½¹¹»ËÇ»ÔÑÃÁÇËÉйÊ

†† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

73


2ESTORU ¬ « ¬­©«›¨¶©§¬¥›

¡Ë¾½¿ÅÏÙ ÎÏͽÊÅÓÐ ¿ĽÇȽÁÇÅ

ÇÃÈÃÇÎÇËÀÅÆ»ÇÖ ¼ÖÌÍËÖÄÊÉÃÌÅ ÆÀ¾ÅÃÄ¿ÉÌÍÎÊ

¬»Ç»ÚÊÉÆȻڼ»Â»ËÀÌÍÉË»ÈɽÃÅ»ÏÀ

œÉÆÀÀÅËÃÍÀËÃÀ½½Ö¼É˻»½À¿ÀÈÃÚ

ÁÀ¿ÈÀ½ÈÖÀÈɽÉÌÍÃÉÇÌÅÃл½À¿ÀÈÃÄ 233ÃE MAIL ÊÉ¿ÊÃÌÅ»

›ÏÃÓ»¼Î¿ÎÔÃÐÌɼÖÍÃÄ

°ËÉÈÃÅ»ÊËÉÓÀ¿ÓÃÐÌɼÖÍÃÄ

©¼ÂÉËÖÉÇÌÅÃл½À¿ÀÈÃÄ

©¼ÂÉËÖÅÎÐÉÈ× ÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÀÈÈÖн©ÇÌÅÀ

¢»Å»ÂÌÍÉÆÃÅɽü»ÈÅÀÍɽ 

§ÈɾÉÏÉÍÉ ÃD Ê»ÈÉË»ÇËÀÌÍÉË»Èɽ

Z­ÂÇȽɽ

©Â»½À¿ÀÈÃýÖȻĿÀÍÀËÀ¿»ÅÑÃÉÈÈÉÀÉÊÃÌ»ÈÃÀ»½À¿ÀÈÃÚ »¿ËÀÌÃÍÀÆÀÏÉÈ ÉÌɼÀÈÈÉÌÍà ÌËÀ¿ÈÃÄÌÒÀÍ ½ËÀÇÚË»¼ÉÍÖ ¼ÃÂÈÀÌ Æ»ÈÒ ÇÎÂÖÅ» ˻½ÆÀÒÀÈÃÚ È»ÆÃÒÃÀÊ»ËÅɽÅà ÅËÀ¿ÃÍÈÖÀÅ»ËÍÖ ÇÈɾÉÏÉÍÉ Ã$ Ê»ÈÉ˻ǻÆɽ½ÃËÍλÆ×ÈÖÄÍÎË

#ALL#ENTER2ESTO ɼÈɽÆÚÀÍÃÈÏÉËÇ»ÑÃÙÈ»2ESTORUÀÁÀ¿ÈÀ½ÈÉ


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 75

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ™›™†£¼»¿·«¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô ÇÍ Ë††

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì

›¼Â¼¼¹· Ÿ¦«¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ Ë ††

¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ †

šÊȼ¼ÉŹ· Ÿ¦ £ÁÅ¥¹ÄÌÆϾ»¹ ÈÉ¥Áɹ  §¼Á·ÃÄ·ÖÆÂÅз»Á· «¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

§Ÿ¡

ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ ÇÍÁÊ

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡ ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å¥¨«©©­ùÃɾÃĹÅÆǾª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»†»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇËŸ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁš¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV —»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † §œ›—¡­Ÿ¶šÂ·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇ™™›ÔѾ¼ÇÉǽϾ»¹ WBB!EJNBSLSV ¢¿É¼Ç·ÉÊÇÄÒÀǼ»·ÁÉÅǪš£¹À¹ÆϾ»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ›¿¾·ÀÄ ¹¼ÇÈÉÁ·™›šÌÆÕÃÇ»¡ÅÇǼÁÉÊÇ·¿Ä·¸ÅÇ™›»ÇɾÏùØ ¥©›œ¢§œ¡¢—£²¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††¥¹ÉÁƹ¥ÇÃÑÁƹ††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹†††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹&†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ¦¼Î·ÉÓ§§§„«ÁÈǼɹÍÁØ„¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ¦ÇžÉÈǽÈÁʹÆ»ȾйËÕÈǼɹÍÁÃÌÁ͹ÃËÁоÊÃÁ» ¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»Ä¾Æ Á  ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ† »¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾Ë¾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØ È̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊՆ žÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

Вниманию предприятий и организаций! žÊÄÁ »Ô ƾ ÈÇÄÌÐÁÄÁ Çоɾ½ÆÇ ÆÇžÉ „ª«©§¢†œ™ ž«´” s ÈÇÀ»ÇÆÁ˾ ÈÇ ˾Ä † Á ÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌ šžª¨¤™«¦§


76 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ

²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ÌÄŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ §§§ ÌĝÇƾÏùØÌÄ †† †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

¢·Ã¿Ä·É ¨ÉÇÅÀ›ÅÓ ÌħÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™ ††

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀÆÅÇÉ·Â ËÇɼǻdžÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÍÁÉŹ §§§¨É¾ÊËÁ¿ Ìģ̺ÔѾ»¹ ™ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Á Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ † ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ÌÄŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

„¡¿Ã·“ Ź¼¹ÀÁÆ ¥¹ÄÕϾ» ÌÄœ¾ÉϾƹ 

šÅÇÅ»ÈÁ¿¼Ç¼Ï¼Ä¿Ö Ìı¾º¹Ä½Áƹ 

—¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ††

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾† ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ÈÉ¥¹ÉÃʹ †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË™·È¿Â¼ÄÁÅ™™ °¨ ÌÄœ¹¼¹ÉÁƹ ††

ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ¼¹À¹ ˾ÈĹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ „¢¿ÄżÊÃ5BSLFUU Ÿſ3BTDI“ ÌĬоºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

£·º·¾¿ÄÈÉÇſɼÂÓÄÒÌ ÷ɼǿ·ÂŹ ¥¹»Ä×ËÇ»©© ¡¨

ÌÄœ¾ÉϾƹ 

„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

„œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À“ ½»¾ÉÆÇÂÎÇĽÁƼ ÌÄ¡ÉËÔÑÊùØ ƹº¾É¾¿Æ¹Ø ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ÊÁÊ˾ÅÔȾɾ¼ÇÉǽÇÃ

„›¿·Ä·†¨¿¸¿Çӓ Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ †† ͹ʹ½ÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Á¼Á½ÉÇÁÀÇÄŹ˾ÉÁ¹ÄÔ Ê¹ÄÇÆ Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ Ìľ˧ÃËغÉØ 

††

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À ¼§ÅÊÃÖÃÀ ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ ¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ ™ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÖË ††

¥¥¥„¨ÉÇÅÀ†Ã·ÈɼǓ©£« „§Å¡·È“ ªËÉÇÁ˾ÄÕƹØÃÇÅȹÆÁØ ÌīɾËÕØÃÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ

ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ 

†† ††††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ ½»¾ÉÁ ɾÅÇÆË Ç˽¾ÄùÈÇžҾÆÁ  ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

„¨ÉÇÅÀ¸·É“ ÷º·¾¿Ä „£¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄɓ ÌÄŸÌÃÇ»¹ ÌÄœ¾ÉϾƹ †† † † ÖľÃËÉdž º¾ÆÀdž ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË Á ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ „©ÅÂ÷μ¹ÈÁ¿À»¹Åǔ ÇÈËǻdžÉÇÀÆÁÐƹØ ÃÇÅȹÆÁØ Ìľ˧ÃËغÉØ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù þɹÅǼɹÆÁË ù;ÄÕ

„˜¿Åē

„¡¼Ç·Ã·†¥ÃÈÁ“ Ź¼¹ÀÁÆ „¨É·Ç¿Á¬ÅÉÉ·¸ÒΓ ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ Ź¼¹ÀÁÆ Ã¾É¹ÅÁоÊùØÈÄÁËù ÈÉ¥¹ÉÃʹ ù;ÄÕ þɹÅǼɹÆÁË †† ¼¾ÉžËÁù ÃľÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ ǺÇÁ ʹÆ˾ÎÆÁù Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹ Ö˹¿ †† †† ¥ÖÉÁؼÇÉǽ¹§ÅÊù

„µ¾·“ ¨«­ §§§ ÌĸÃǻľ»¹ †† ††

1SPSBC ÌĨ¹ÉËÊÓ¾À½¹ ™ †† †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„­¼ÄÉÇÁÇŹ¿“ ÌÄ­ÉÌÆÀ¾ ÇÍ †† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹºÇËÔ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ņÄÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† ††

Ìĝ¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ™ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø †† ÌƙÉÅÁÁ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ËÉÇË̹ÉƹØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÄÁËù ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ¹»ËÇÅ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ »ÇÉÇ˹ ÄÁÆÇľÌÅ Ì˾ÈÄÁ† ˾ÄÁÁĹÅÁÆ¹Ë „›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉǓ „¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿“ KERAMA MARAZZI ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ ÈÉ¥¹ÉÃʹ ™ ÌÄ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ †† †† †† .BDIJOF4UPSF ÊÌȾÉŹÉþË žιÆÁÀÅÇ»ÁŹÑÁÆ ÌĆؤÁÆÁØ 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

šÂ·ÈÈÆÇÅà §§§ ÌÄ°¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç †

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª© „—ɼĿÁ·“ Ìľ˩££™ ÇÍ

„š·Ã·Õē ««£ ÌħÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÖË ÇÍ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ÌÄ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

„œ¹ÇÅ·Á¿“ Ìľ˧ÃËغÉØ 

††

ĹÃÇÃɹÊÇÐƹØÈÉǽÌÃÏÁØ

©¡„¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·»“ ÌħÅÊÃ¹Ø ††

„§ÊÈÁ¿÷ɓ

ÈÉ¥¹ÉÃʹ ÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

„©£¡†ŸÄÈÉÇÊüÄɓ ÌÄŸÌÃÇ»¹ 

„¦·Ç÷“ ¥¥¥ 

ÌÄ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍ

††††

„—ÇÃÈÄ·¸“« §§§ ÌĦ¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ††

„´Ä¼ÇºÅÈÄ·¸“ ¨£­ ÌĦ¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

„¦ÇÅÇ·¸“ ÌĆبÇʾÄÃÇ»¹Ø †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ¹ÅÆÇÅȓ ÌÄš¹ÉιËǻǠ †† ½»¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇņ ƹËÆÔ¾§Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„¦¼ÇÈƼÁÉ¿¹·“ Ź¼¹ÀÁÆÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÉ¥Áɹ ȹ» †††† „—¸Ç·¾¿¹Ð¿Á“ ÌÄ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „˜¿ÁÅÃƓ ÌĦ¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·“ §§§ ÌÄ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

„£¿ÇŸż¹“ Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½ Ìľ˩££™ ††

¥¥¥„©¨¡„¨É¿Â“ ÌĆؤÁÆÁØ Ɉ »Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁËɹºÇË £ÉÇ» ͹ʹ½Ź˾ÉÁ¹Ä »Ç½ÇÊËÊÁÊ˾ÅÔ žË½»¾ÉÁ

„›ÅÃÅɼÌÄ¿Á·“ Ìľ˩££™ †† Ê˾ÄĹ¿ÁÁ»ÁËÉÁÆÔ ÃÇƽÁ† ÏÁÇƾÉÔ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁ ÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž ¼¹À¾Ë¹” ††

„£·º·¾¿Ä ÌžÖÀÈɹ¼ÄÄÒÌ ÉŹ·ÇŹ“

„£·ÁǷȓ Ź¼¹ÀÁÆ ÌĆأ¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø ††

ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹† ÄÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁ ÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ“

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁ ÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž ¼¹À¾Ë¹” ††¬ ¨ ª  ¨ œ š ¹ ®

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††¢ª¦š

§œ¶ ÌĆإÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ™ †† †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¿Â¿ÐÄ¿Á „¡ÅÃÆ·Ä¿Ö ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ „š·Ç·ÄɆ¦Â·Èɓ ¥¥¥ §§§ ÌÄľË §ÃËغÉØ ™ ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ › †† ˆ ÅÆǼÇùÆ

†† ŸÁÄÁÒÆdž ¼Á½ÉÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ ¤·¥ÁÇʽÄÅÀ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà §ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃ

¦ÅÂ¼É ¡¥ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ»  †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

„™È¼»ÂÖǼÃÅÄÉ· ¿»Å÷“ ÌÄ£ÁÉÇ»¹ Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ þɹÅÁÐÈÄÁËù ù;ÄÕ

†† ††

ÌĝÅÁËÉÁ¾»¹ 

„¨¿¸¿ÇÈÁ¿À ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á“ ™§ ÌÄ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø †† ††

„¡ÇŹ¿Á“ «ª£ ÌÄ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø †† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

††

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

­¼ÄÉǝ¿Â¨¼Ç¹¿È ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ»ºÌÄÕ»¹É  †† †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

¨¿¸¿ÇÖÎÁ· ËÇɼǻ¹ØÃÇÅȹÆÁØ ÌÄ£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÈÉÇÍÁÄÕ

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª©

„£ÊÇ·¹¼À“ Ź¼¹ÀÁÆ ÌĆبÌ˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ü¸¼ÂÓÄÒÀÁÅÇÆÊÈ ÌĆبÌ˾»¹Ø †† žº¾ÄÕ ʹÆ˾ÎÆÁù ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

®§«ž¼ª§³¢ª¯­

„¨ÁŸÖÄÁ·†­¼ÄÉǓ ÌĆبÌ˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

„©Ç¼À»†—Çɓ ÌĦǺ¾Ä¾»ÊÃÁÂËÌÈÁà †† ††

„™Å»ÅÆÇŹŻοÁ“ Ź¼¹ÀÁÆ ÌĪ˹ÄÕÊÃÇ¼Ç 

„¨¿¸·Çȓ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔÂÀ¹Ä ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ÌĆبÌ˾»¹Ø ȹ» ºÌËÁà †† ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ ÌĪ¾ÉÇ»¹ ††

¤·ÉÖ½ÄÒ¼ÆÅÉÅÂÁ¿ ʹÄÇÆ ÌĤ¾ÊÆǨÉǾÀ½ «£§¹ÀÁÊ ††  ÈÇËÇÄÃÁ

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ Ìľ˧ÃËغÉØ †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾† ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØ ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾Å

©¼ÌÄÅ÷ÇÁ¼É ¦¡« §§§ ÌÄ¥ÇÊùľÆÃÇ  ÇÍ   ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÇ¿¹ÉÆdžÇÎɹÆÆÔÎÊÁÊ˾Å

¡ªž¶ ÷º·¾¿Ä ¥¥¥ ÌĪ¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ††

„˜Ç¿¾“ʹÄÇÆ ÌÄ›¹ËÌËÁƹ š ††

±ËÇÉÔ ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ǺÇÁ ÃɾȾ¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

˜ÅÂÓÏÅÀ›Åà ›Ç¼¹¼È¿ÄÒ

†† ††

§Å¾¼ÉÁ· Ź¼¹ÀÁÆÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁÃÁ Ìľ˧ÃËغÉØ  ÏÇÃÇÄÕ

†† †† ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƹØÁ ÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØÈÉdž ½ÌÃÏÁØ Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù

ÌĪ¾½Ç»¹ › ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà „¥©¿›¥“

„¥É»¼ÂÅÎÄÒ¼ ÷ɼǿ·Âғ ÊËÉÉÔÆÇ侻Ǻ¾É¾¿ Éؽ žÊËÇ †† 

Ìħ£ÇѾ»Ç¼Ç ™

„¨ÉÇÅÀ†›ÅÓ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ

ÌĆ¼Ç¾Ã¹ºÉØ »Ê¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ

††

¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÃÇÅÈľÃË̆ ×Ò ÊÌÎÊËÉÇÁËÊžÊÁ ʹ½ÁƼ ȹƾÄÁÊ˾Æ

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà 

#04$) Ìľ˧ÃËغÉØ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

§¼ÈÆʸ¿Á·ÄÈÁ·Ö ¸·¾·ÈÄ·¸½¼Ä¿Ö ÌĪ¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

£¿ÁÇÅÇ·ÀÅĆ´Ä¼Çº¿Ö §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹  †† †† ŸÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ÊÄÌ¿ºÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ÌĆبÌ˾»¹Ø  ȹ»ÁÄÕÇÆ’

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †† ††

„¤Å¹Åȼ“ÊËÉÇÂŹÉÃ¾Ë ÌÄ£Çƾ»¹ ™ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ Ê¹Æ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

„«·È¡¡ÅÓ «ª£ ÌÄ«ÌÈÇľ»¹ †

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾† ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† „¦ÅÉÊÏ¿ȷÓ ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÌĆبÌ˾»¹Ø à ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å Ö˹¿ ºÌËÁà „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †† †† ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽dž †† »¹ÆÁ¾ ÁÆ»¾Æ˹ÉÕÊÁÊ˾ÅÔ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ÇÎɹÆÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žº¾ÄÕ ÅØ¼Ã¹Ø ÁÆÊËÉÌžÆË

„˜ÅǼÀ“ «¨­ §§§ ÌĝÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

„¨¿¸¿ÇÓÁ¼Ç·Ã¿Á·“ ¦¥¢Ÿ£—¡¨ §§§ ¨£­ ÌģɹÊÆÇÈɾÊƾÆÊÃ¹Ø ††

††

Ìĝ¾Ã¹ºÉØ 

††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

Ìħ£ÇѾ»Ç¼Ç 

ȹ»ÁÄÕÇÆ

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ¿ ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌĤ¾ÆÁƹ ™ ˆ†

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ·

ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹  ˆ†

¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄż ŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À ÌĸÃǻľ»¹  ˆ†

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 77


78 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

¬œ£¨¡¬·¬¡¦§œ¨©·±¨ª ¯§¡¥ ¬

¬

¬ ¬ 

¬¬

¬ ¬¬

¬

®¬¡ªžœ©¤»¦¹§¡¦®¬ª©©·¨ ž¡¬­¤»¨ª¬¤Ÿ¤©œ§¨œ¦¡®ªž ¥¹Ã¾ËÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØËÇÄÕÃÇ»ÍÇÉŹ˾ž©4ÁËÇÄÕÃÇ»»Á½¾ǽÆǼÇ͹ÂĹ º¾ÀÊÊÔÄÇÃƹ½É̼Á¾͹ÂÄÔ «¾ÃÊË ÄǼÇËÁÈÔÁÊξÅÔ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»»¾ÃËÇÉÆÇÅ»Á½¾›Ê¾ÑÉÁÍËÔ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾ»¾½¾ÆÔ»ÃÉÁ»Ô¾£ÉÁ»Ô¾½ÇÄ¿ÆÔÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ ÌÀÄÇ»°¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÌ˾ÃÊËÇ»½ÇÄ¿¾ÆÊÇÊËÇØËÕËÇÄÕÃÇÁÀ›M¹Êà ¹ƾÁÀ»Ê¾Î оËÔɾÎÏ»¾ËÇ»¦¾ÇºÎǽÁÅÇÑÉÁÍËÔžÄÃǼÇþ¼ÄØÈÇÊ˹»ÁËÕÇW¾¼ÉSJOU ¡ÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÈÇžҾÆÆÔ¾»Å¹Ã¾Ë ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÍÇÉŹ˾5*''ɹÀɾ† ѾÆÁ¾ÅEQJº¾ÀÊ¿¹ËÁØÁŹÊÑ˹ºÁÉÇ»¹ÆÁØ­¹ÂÄƾ½ÇÄ¿¾ÆÊǽ¾É¿¹ËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔιÄÕ͹†Ã¹Æ¹ÄÇ»ÁÈÌ˾›ʾϻ¾Ë¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»›¹Ñ¾Â È̺ÄÁùÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»ÁÅÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÖľžÆ˹Πƾ† ǺÎǽÁÅÇȾɾ»¾ÊËÁ»$.:,ÄØÈÇÄÌоÆÁØùоÊË»¾ÆÆǼÇоÉÆǼÇÏ»¾Ë¹ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊÇÊ˹»ÆÇÂоÉÆÔ ª¥:£  ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ ÊÄÇ  ƾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ»Á½ÁÅÔÎ ǺӾÃËÇ» „ÅÌÊÇɹ” ÃÇËÇÉÔ ÅǼ ÈÇØ»ÁËÕÊØ » ÈÉÇϾÊʾ ɹºÇËÔ ƹ½ ŹþËÇÅ ›Ê¾ ÖľžÆËÔŹþ˹ ½¹¿¾ƾ»Á½ÁÅÔ¾ ƾ½ÇÄ¿ÆÔ»ÔÎǽÁËÕÀ¹ɹÀžÉÔÅdž ½ÌÄÕÆÇÂʾËÃÁ ¹ÈɾҾÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»ÇÉÁ¼ÁƹĆŹþ˹ÎÊ»¾ÉÎËÇÆÃÌ× „»ÇÄÇÊØÆÌה Ǻ»Ç½ÃÌǺӾÃËÇ» ¥¹Ã¾Ë ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØ ƹ ½ÁÊþ˹Î ;*1  *0.&(" Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ½Áʆ þ˹Îq »ÇÀÅǿƹ¹ÉÎÁ»¹ÏÁØ™3+ ;*1 3"3 ɹÊȾйËùƹÈÉÁÆ˾ɾ ƾžƾ¾EQJ»ǽÆÇÅÖÃÀ¾ÅÈÄØɾ ËÇÐÆÇÊǻȹ½¹×Ò¹ØÊ˾ŠÐËǺ̽¾Ë »Ô»¾½¾ÆÇƹÈľÆÃÌ žÊÄÁ ŹþË ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ÖËÁÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƾ ƾʾË ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊù¿¾ÆÁØ»È̺ÄÁùÏÁØÎ

®¬¡ªžœ©¤»¦«ª œ³¡­®¬ª³©ª¥¬¡¦§œ¨· ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100¬

¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØйÊËÕÊËÉÇÃÁ½ÇĿƹÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ÀƹÃÇ» »ÃÄ׆ йØÈÉǺ¾ÄÔ ÁƹÐÁƹËÕÊØÊÇÈɾ½¾ÄØ×Ò¾¼ÇÊÄÇ»¹ ÁžÆÁÊÌÒ¾ÊË»Á˾ÄՆ ÆÇ¼Ç ƹÉÁϹ˾ÄÕÆǼǨÉÁºÇÄÕѾÅÃÇÄÁоÊË»¾ÀƹÃÇ»ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾË À¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊÇÃɹҾÆÁئ¾½ÇÈÌÊù×ËÊØ»ƹйľÊËÉÇÃÁ ĹËÁÆÊÃÁÂÑÉÁÍË ù»ÔÐÃÁ ÊÄÇ»¹ÁÀÈÉÇÈÁÊÆÔκÌû ªÇÉËÁÉǻùÊËÉÇÃÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃÇÅÈÕ×˾ÉÇŝ»¹ȾɻÔÎÊÄÇ»¹ÊËÉÇÃÁ ƾÊÇÃɹҹ×ËÊئ¹À»¹ÆÁ¾ÍÁÉÅÔȾй˹¾ËÊØÊËÉÇÐÆÔÅÁºÌû¹ÅÁ ÃÉÇž ¹ººÉ¾»Á¹ËÌÉ ›¼É¹Í¾„«¾Ä¾ÍÇÆԔ›ÔÅÇ¿¾Ë¾ÌùÀ¹ËÕƾºÇľ¾½»ÌÎ˾ľÍdž ÆÇ»›ÆÁŹÆÁ¾¨ÉÁÇÍÇÉÅľÆÁÁÀ¹Ã¹À¹Êľ½Ì¾ËÌùÀ¹ËÕƹÀ»¹ÆÁ¾ɹÀ½¾Ä¹ » ÃÇËÇÉÇź̽¾ËɹÀžҾƹÁÆÍÇÉŹÏÁØ©¾½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»Ç ɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ̺ÉÁÃÇÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ! Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

¨ © ¡ ¦ ž ª § š ¤ ·  ž ¦ ¡ ¡ « © ž š § › ™ ¦ ¡ ¢ © ž  ™ £ ¯ ¡ ¸ œ™ ž«´ ›¨©™› ž §«£™ ™«µ › ©™ ¥ž²ž¦¡¡ ¥™« ž† ©¡™ ¤ ™ ©ž™£¯¡¸ ¦ž ¦žªž« §«› ž«ª «›ž¦¦ §ª«¡  ™ §ª«§›ž©¦§ª«µ ¦™¨ž°™«™¦¦§¢ ¡¦­ §©¥ ™† ¯¡¡ › ª›¸  ¡ ª š´ª « © ´¥ ¡ ¥ž¦ž¦¡ž¥ ¯ž¦

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

«¬¤¡¨¬¡¦§œ¨· »ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾»ÔÈÌÊÃÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØƾÈÇÀ½Æ¾¾ÌùÀ¹ÆÆÔÎÊÉÇÃÇ»

 ¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™

¬¡¦§œ¨©·¥ª® ¡§

‘

­¹¼ÉÄÅÀ ŸÂŽÁ¿

™ÄÊÉǼÄļºÅ¸ÂÅÁ·

™ÒÌÅ»¿¾Ƽηɿ

ˆ † † † †

 

½Ç

½Ç ¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ††††

 

½Ç

½Ç ¥¹ÉÁƹ¥ÇÃÑÁƹ†††† §Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹†††

šÉÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾žÊËƹǺÄǿùÎƹÊÉÇÃºÇľ¾žÊØϾ»ƾÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ

 ¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹††††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (651) 04.02.13

Хотите увеличить прибыль? Нужна эффективная реклама?             

$!-!.!)'&&1%&)1+)'" +1 ('),+&!'$,'&1"!1'&1"$3/" #'%(&!!)!&+) %0&!3

!( !  

 

 #!"'(%  

  

! &$  

 

 &  

  

,$)*#3 "2+'-!* +-   

| 79


80 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #04 (651) 04.02.13 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лЪлалЋлћлюлЋлблЮлФлЎ лБлџлљлЌлљлблЋлЏлг

A-Z

┬ф┬Ф┬Е

лњ лњлљлЊлълЮлџлљ ....................................................32-35, 54

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лЊлалБлЮлблълњлџлљ....................................................... 40-41 лЊлалБлЪлЪлФ лњлЦлълћлЮлФлЋ ...............................................30

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ люлЋлЉлЋлЏлў .................................... 57 лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлЎ ...............................................30, 71

лњлљлЊлълЮлџлљ лЪлњлЦ ........................................................54

лћ

лњлљлЊлълЮлДлўлџлў ...........................................................30

лћлљлблДлўлџ....................................................................53

лњлљлЏлБлЮ ......................................................................28

ISOVER ..............................................................46, 49

лћлњлЋлалў .....................................30, 38, 55-56, 69-70

лњлљлЮлЮлљ .....................................................................58

лўлЌлълАлЪлљлЮ .....................................42, 46, 48, 50-51

KATEPAL ..................................................................45

лћлњлЋлалў лњлЌлЏлълюлълАлблълЎлџлўлЋ............................55, 69

лњлљлблљ лЉлљлЌлљлЏлглблълњлљл» .............................................46

лўлЮлњлЋлЮлблљлалг ............................................................70

KNAUF ..............................26-28, 39-40, 46, 49, 54

лћлњлЋлалў лњлЦлълћлЮлФлЋ ..................................................55

лњлљлблљ люлўлЮлЋлалљлЏлглЮлљл» ...........................................46

лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................55

лўлЮлњлЋлалблъла ........................................................67-68

TARKETT ..................................................................52

лњлЋлЮлблўлЏлг .................................................................59

лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................55

лўлЮлњлЋлалблъла лАлњлљлалълДлЮлФлЎ...............................67-68

URSA .................................................................46, 49

лњлЋлЮлблўлЏлг лЉлалълЮлЌлълњлФлЎ........................................59

лћлњлЋлалў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .............................30, 55

лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ............................................64, 67-70

VETONIT ......................................................40, 52-53

лњлЋлЮлблўлЏл»лблълалФ ......................................................62

лћлњлЋлалў лЪлалълблўлњлълЪлълќлљлалЮлФлЋ .....................55, 69

лўлЮлблЋлалАлџлълЏ ............................................................68

лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўл» .........................................................62

лћлњлЋлалў лалљлЌлћлњлўлќлЮлФлЋ .........................................55

лўлГлџ.....................................................................64-66

лњлЋлалЋлњлџлљ ................................................... 37, 46, 70

лћлњлЋлалў лАлблЋлџлЏл»лЮлЮлФлЋ ...........................................38

лњлЋлблълЮлўлб ....................................................40, 52-53

лћлњлЋлалг лЪлалълблўлњлълЪлълќлљлалЮлљл» .............................69

лџ

лњлЋлелљлЏлљ .................................................................. 57

лћлњлЪ ...........................................................................36

лџлљлЉлЋлЏлг ........................................41, 61, 64, 66, 69 лџлљлЉлЋлЏлг-лџлљлЮлљлЏ ................................................64-66

ARMSTRONG ..........................................................55 CERESIT ............................................................. 39-41

лљ лљлњлблълњлФлелџлљ .........................................................73 лљлњлблълюлљлб лћлўлцлцлЋлалЋлЮлдлўлљлЏлглЮлФлЎ .................... 64

лўлЌлћлЋлЏлўл» лќлЋлЏлЋлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...........................22 лўлЌлълњлЋла ...................................................................49 лўлЌлълЏлЋлЮлблљ ...............................................................66

лњлўлЏлљлблЋлалю .......................................................38, 49

лћлЋлџлъла ......................................................................56

лњлўлЏлџлљ......................................................................65

лћлЋлюлълЮлблљлќ ................................................ 63, 71-73

лњлўлблалљлќлў ................................................................ 57

лџлљлЉлўлЮлљ лћлБлелЋлњлљл» ...............................................58

лћлЋлалќлљлблЋлЏлў ............................................................65

лњлўлблалљлќлў лЦлБлћлълќлЋлАлблњлЋлЮлЮлФлЋ........................... 57

лџлљлЉлўлЮлФ лћлБлелЋлњлФлЋ .............................................58

лћлЋлблАлџлўлЋ..................................................................30

лњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг .............................................. 61

лџлљлюлЋлЮлг .......................................22-23, 28, 33, 50

лћлўлЌлљлЎлЮ............................................................ 55, 71

лњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлў........................................60-62

лџлљлюлЋлЮлг лълЉлЏлўлдлълњлълДлЮлФлЎ ................................28

лћлўлЌлљлЎлЮ-лЪлалълЋлџлб ................................................... 71

лњлълћлълЪлалълњлълћ .................................................58, 72

лџлљлюлўлЮлФ .................................................................58

лћлўлАлџлў .....................................................................69

лњлълћлълълблЏлўлњлФ ..........................................31, 46, 56

лћлЮлўлЕлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ......................................... 21

лњлълћлълАлблълџлў ....................................................42, 45

лћлълЉлљлњлџлљ лњ лЉлЋлблълЮ ........................................ 21, 24

лњлълћлълАлДлЋлблДлўлџ.......................................................67

лћлълЉлљлњлџлў лћлЏл» лЉлЋлблълЮлљ........................................ 21

лњлълЌлћлБлЦлълњлълћлФ .....................................................62

лћлълЉлљлњлџлљ лњ лалљлАлблњлъла .......................................... 24

лњлълЎлЏлълџ............................................................ 37, 46

лћлълЉлљлњлџлљ лЪлалълблўлњлълюлълалълЌлЮлљл» ....................... 21

лњлълЏлюлљ ................................................. 24, 27, 39-40

лћлълЉлълалЮлФлЋ лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ ......................................43

лњлълЏлюлљ-лАлЏлълЎ .........................................................40

лћлълњлълћлДлўлџлў...........................................................55

лњлълЏлюлљ-лцлўлЮлўле ....................................................40

лћлълќлћлЋлЪлалўлЋлюлЮлўлџ ...............................................59

лњлълалълблљ................................................30, 55, 69-70

лћлълќлћлЋлЪлалўлЋлюлЮлўлџлў ............................................23

лљлАлЉлЋлАлб ............................................................. 46, 51

лњлълалълблљ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ...............................70

лћлълюлљ, лЉлљлЮлў ................................................... 37, 71

лљлАлЉлълблЋлџлАлблълЏлўлб ...................................................66

лњлълалълблљ лЊлљлалљлќлЮлФлЋ .............................................70

лћлълАлџлљ лћлЏл» лЪлълЏлљ..................................................33

лљлАлцлљлЏлглб ........................................................... 24-25

лњлълАлџ ........................................................................52

лћлълАлџлљ лЮлЋлълЉлалЋлЌлЮлљл» ....................................33, 35

лљлблблалљлџлдлўлълЮлФ лњлълћлЮлФлЋ ....................................62

лњлФлњлълЌ люлБлАлълалљ ....................................... 24-25, 73

лћлълАлџлљ лълЉлалЋлЌлЮлљл» .........................................33, 35

лљлдлЋлблълЮ.................................................................... 41

лњлФлњлълЌ лАлЮлЋлЊлљ........................................................72

лћлълАлџлљ лЪлљлалџлЋлблЮлљл» .......................................33, 52

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлг .....................................................64

лћлалЋлЏлг ......................................................................68

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў ...............................................63-66

лћлАлЪ ...........................................................................36

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлг лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЎ ................ 64

лћлФлюлълЦлълћлФ ........................................................... 61

лљлњлблълюлљлблўлџлљ .........................................................70 лљлњлблълюлљлблўлџлљ лћлЏл» лњлълалълб...................................70 лљлњлблълюлљлблФ .............................................................65 лљлњлблълБлАлЏлБлЊлў ...........................................................73 лљлњлблълГлЏлЋлџлблалълълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ .................................60 лљлџлњлљлалўлБлюлФ..........................................................58 лљлџлАлЋлАлАлБлљлалФ ....................................56, 58, 62, 65 лљлЏлЋлЉлљлАлбла ............................................................... 24 лљлЮлЊлљлалФ................................................................... 71 лљлЮлџлЋлалФ ..................................................................32 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџ..........................................................69 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџлў....................................................... 41 лљлЪлЪлљлалљлб ...........................................................67-68 лљлЪлЪлљлалљлб лАлњлљлалълДлЮлФлЎ..................................67-68 лљлалЋлЮлћлљ ............................................................69, 73 лљлалюлљлблБлалљ ..............20, 22, 24, 29, 58-59, 62, 67

лЉ лЉлљлџ ...........................................................................68 лЉлљлџлў ........................................................................60 лЉлљлџлў лалљлАлелўлалўлблЋлЏлглЮлФлЋ ..................................60 лЉлљлЏлџлљ ......................................................................29 лЉлљлЏлџлълЮлФ ...............................................................56

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ................. 64

лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл»...............................................58, 72 лџлљлЮлўлАлблалљ ........................................................ 41-42 лџлљлЪлалълЏлълЮ.......................................................51, 66 лџлљлалЉлўлћ лџлљлЏлглдлўл» ............................................... 51 лџлљлалЮлўлЌ ................................................................... 57 лџлљлалЮлўлЌлФ ......................................................... 56-57 лџлљлцлЋлЏлг ...................................................................53 лџлљлДлЋлЏлў....................................................................30 лџлњлљлћлалљлб..................................................................29 лџлЋлалљлюлЌлўлб ................................................. 24-26, 72 лџлЋлалљлюлЌлўлблълЉлЏлълџлў ..............................................22 лџлЋлалљлюлълЊлалљлЮлўлб .............................................28, 53 лџлЋлАлАлълЮлФ................................................................56 лџлўлълАлџлў................................................................... 71 лџлўлалЪлўлД...............................................20, 22-23, 50 лџлўлалЪлўлД лџлалљлАлЮлФлЎ ..............................................22 лџлўлалЪлўлД лАлўлЏлўлџлљлблЮлФлЎ .......................................23 лџлўлалЪлўлД лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЎ...................................23

лњлФлелџлў-лблБлалФ .......................................................69

лЋ

лџлўлАлблў ......................................................................69

лЊ

лЋлњлалълњлљлЊлълЮлџлљ .......................................................34

лџлЏлљлЪлљлЮ лълЉлалљлблЮлФлЎ .............................................59

лЋлюлџлълАлблў .........................................................30, 70

лџлЏлљлЪлљлЮлФ ........................................................59, 69

лЉлљлЏлЏлљлАлб............................................................ 24-26

лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮ............................................................. 21

лЉлљлЮлў ................................................... 37, 46, 49, 71

лЊлљлЎлџлљ ...................................................................... 31

лЉлљлАлАлЋлЎлЮлФ .............................................................62

лЊлљлЏлглџлљ ....................................................................28

лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлљ ...........................................................68

лЊлљлалљлќлў ...................................................................30

лЉлЋлАлЋлћлџлў ............................................ 30, 32, 37, 71

лЊлњлЏ .....................................................................26, 52

лЉлЋлблълЮ .................20-21, 23-24, 26, 51, 65-66, 69

лЊлњлълЌлћлў................................................ 31, 37-38, 43

лЉлЋлблълЮлълАлюлЋлАлўлблЋлЏлў.............................................67

лЊлњлълЌлћлў лќлўлћлџлўлЋ ..................................................38

лЌ

лЉлўлћлЋ ........................................................................72

лЊлЋлълблЋлџлАлблўлЏлг .........................................................28

лЌлљлЉлъла ......................................................... 21-22, 44

лЉлўлблБлю ..............................................................42, 45

лЊлЋлалџлБлЏлЋлА .............................................38-40, 52-53

лЌлљлЉлълалФ ............................................................ 30-31

лќ лќлљлЏл«лЌлў ........................................................... 56-57 лќлЉлў ....................................................................20-22

лџлЏлљлЪлљлЮ ...................................................................59

лџлЏлљлЪлљлЮлФ лЪлалЋлћлълЦлалљлЮлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ................... 59 лџлЏлЋлў.........................................................................38 лџлЏлЋлЎ............................................................ 23, 38-41 лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў..........................................38-40 лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў..........................................38-40

лЉлЏлљлЊлълБлАлблалълЎлАлблњлъ ..............................................72

лЊлЋлалюлЋлблўлџ.................................................. 37-38, 50

лЌлљлЉлълалФ лџлълњлљлЮлФлЋ ..............................................30

лЉлЏлълџ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЎ ................................. 21, 24

лЊлЋлалюлЋлблўлџлў ............................................................38

лЌлљлњлЋлАлФ лблЋлЪлЏлълњлФлЋ ....................................... 61-62

лЉлЏлълџ лълџлълЮлЮлФлЎ ...................................................56

лЊлўлЉлџлљ ...................................................................... 31

лЌлљлЊлЏлБлелџлў ..............................................................59

лЉлЏлълџ лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЎ....................................... 21

лЊлўлћлалълЪлљлалълњлЋлблалълўлЌлълЏл»лдлўл» .......................... 51

лЌлљлћлњлўлќлџлљ .............................................................59

лЉлЏлълџлў лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...................................... 21

лЊлўлћлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ............................. 39, 42, 50-51

лЌлљлћлњлўлќлџлў ......................................................56, 59

лЉлЏлълџлў лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...................... 21

лЊлўлћлалълюлълЏлълб .........................................................73

лЌлљлюлџлў ..................................... 31-32, 55-56, 69-70

лЉлълЎлЏлЋлалФ................................................................60

лЊлўлћлалълцлълЉлўлЌлљлблъла ............................................... 51

лЌлљлюлълџ ..................................................................... 31

лЉлълџлАлФ.....................................................................65

лЊлўлЏлглЌлФ ...................................................................65

лЉлълЏлб ......................................................................... 31

лЊлўлЪлА ......................................................................... 24

лЌлљлЪлДлљлАлблў...............................................................67

лЉлълДлљлблљ ....................................................................59

лЊлўлЪлАлълњлълЏлълџлЮлъ.................................................... 27

лЉлалЋлњлЮлљ ............................................................ 37, 71

лЊлўлЪлАлълџлљлалблълЮ ................................................ 27, 36

лЉлалЋлњлЮлъ ............................................................32, 50

лЊлџлЏ ...............................................................26-28, 39

лЉлалЋлЌлЋлЮлб..................................................................70

лЊлЏлўлЮлљ ................................................................ 24-26

лЉлалълЮлЋлЮлљлџлЏлљлћлџлў .................................................55

лЊлълЏлълњлџлў .................................................................70

лЉлалълЮлЌлљ ...................................................................53

лЊлълалЉлФлЏлг..........................................................33, 35

лЉлалБлА .....................................................32-33, 35, 50

лЊлълалЋлЏлџлў ................................................................. 61

лЉлалБлАлълџ....................................................................32

лЊлълалЋлЏлџлў лЊлљлЌлълњлФлЋ .............................................. 61

лЉлалБлАлДлљлблџлљ.............................................................28

лЊлълцлалълблалБлЉлљ..........................................................64

лЉлБлалФ........................................................................69

лЌлљлблњлъла ....................................................................59 лЌлљлблњлълалФ ................................................................59 лЌлљлблўлалџлљ .................................................................39 лЌлљлЕлЋлЏлџлў................................................................56 лЌлЋлюлЏл» ........................................................ 24-26, 72 лЌлЋлалџлљлЏлъ .......................................................... 31, 57 лЌлЋлалџлљлЏлљ ................................................................. 57

лџлЏлЋлЎ лълЉлълЎлЮлФлЎ ...................................................40 лџлЏлЋлЎ лЪлњлљ................................................................39 лџлЏлЋлюлюлФ ..........................................................65, 67 лџлЏл«лДлў .................................... 31-32, 55-56, 69-70 лџлЮлълЪлџлљ...................................................................56 лџлЮлълЪлџлў ...........................................................56, 67 лџлълњлалФ..................................................................... 51 лџлълњлалълЏлўлЮ..............................................................52 лџлълЌлФлалглџлў ......................................................30, 73 лџлълЏлЋла ...............................................................34, 58 лџлълЏлглдлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ ........................................23 лџлълюлЪлЏлЋлџлблљлдлўл» ...................................................54 лџлълюлЪлЏлЋлџлблБл«лЕлўлЋ.................... 27, 42-43, 62, 67 лџлълюлЪлалЋлАлАлъла ........................................................68 лџлълюлЪлалЋлАлАлълалФ.....................................................68 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ ........................................................ 61 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ лАлблљлЏлглЮлФлЋ................................... 61 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ лГлЏлЋлџлбла. ........................................ 61 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлЋлалФ..................................................63

лў

лџлълЮлћлўлдлўлълЮлўлалълњлљлЮлўлЋ .....................................62

лЊлалљлЮлБлЏлљ ..................................................................46

лўлЌлњлЋлАлблг лЊлалљлЮлБлЏлўлалълњлљлЮлЮлљл»........................... 24

лџлълЮлглџлў............................................................42, 50

лЉлБлалЋлЮлўлЋ .................................................................72

лЊлалБлЌлълЪлЋлалЋлњлълЌлџлў ................................................73

лўлЌлњлЋлАлблг лџлълюлълњлљл» ....................................... 24-25

лџлълалълЉлљ ...................................................................65

лЉлФлблълњлџлў................................................... 31-32, 71

лЊлалБлЮлб .......................................................... 24-26, 41

лўлЌлњлЋлАлблг лЮлЋлЊлљлелЋлЮлљл».........................................25

лџлълалълЉлџлљ ................................................................65

лџлълЮлЋлџ................................................................42-43


┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

| ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | 81

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лџлълалълЉлџлў ................................................................66

люлЋлблљлЏлЏлълДлЋлалЋлЪлўлдлљ ......................................42-43

лџлълблЏлФ...................................................................... 61

люлЋлблўлЌлФ .................................................................. 31

лЪ

лЪлълалЋлЉлалўлџ .............................................................. 21

лџлълблЏлФ лЊлљлЌлълњлФлЋ .................................................. 61

люлЋлЦлљлЮлўлЌлюлФ ................................................... 31-32

лЪлљлџлЏл»............................................................... 37, 47

лЪлълалЋлЉлалўлџлў ...........................................................29

лџлълблЏлФ лълблълЪлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ...................................... 61

люлЋлелџлў ..............................................25, 43, 70, 73

лЪлљлЮлЋлЏлў .............................................................53-54

лЪлълалўлЏлЋлџлА ..................................37, 46, 49, 60, 63

лџлълблЏлФ лблњлЋлалћлълблълЪлЏлўлњлЮлФлЋ .............................. 61

люлЋлелџлў лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлФлЋ ..........25, 70, 73

лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлњлЦ ..........................................................54

лЪлълалълЊлў ...................................................................53

лџлалљлЮ ..................................................................59-60

люлўлЮлњлљлблљ ................................................... 47, 49-50

лЪлљлЮлЋлЏлў лАлблЋлЮлълњлФлЋ .......................................53-54

лЪлълалблљлЏлФ ................................................................58

лџлалљлЮ лелљлалълњлълЎ .............................................59-60

люлълЌлљлўлџлљ ...............................................................53

лЪлљлЮлЋлЏлг....................................................................54

лЪлълблљле .............................................................. 21, 24

лџлалљлЮлФ.....................................................................60

люлълЏлћлўлЮлЊлў .............................................................56

лЪлљлЮлЮлъ ..................................................................... 57

лЪлълблълЏлџлў ..........................................................54, 56

лџлалљлЮлФ лелљлалълњлФлЋ ...............................................60

люлълЏлълблълџ ................................................................68

лЪлљлалџлЋлб ....................................................................52

лЪлълблълЏлџлў лЮлљлбл»лќлЮлФлЋ ..........................................54

лџлалљлАлџлљ ............................................................41, 69

люлълЏлълблълџ лълблЉлълЎлЮлФлЎ .........................................68

лЪлљлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ........................ 37, 42, 47, 50-51

лЪлълблълЏлълџ ...........................................................53-55

лџлалљлАлџлў ............................................................. 41-42

люлълЮлблљлќ ................... 22, 31, 37-38, 43-46, 50-51,

лЪлљлалълЮлўлб ................................................................ 51

лЪлълблълЏлълџ лЮлљлбл»лќлЮлълЎ ....................................54-55

лџлалЋлЪлЋлќ................................................................... 31

54-57, 60, 62-63, 65, 69, 71-73

лЪлљлАлблљ.......................................................................40

лЪлълблълЏлълџ лЪлълћлњлЋлАлЮлълЎ .................................53, 55

лџлалълњлЋлЏлглЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ................................. 71-72

люлълЮлблљлќ лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўл» .................................62

лЪлЋлЮлљ ........................................................................39

лЪлълблълЏлълџ лалЋлЋлДлЮлФлЎ .............................................55

лџлалълњлЏлў ...............27, 29, 31, 36-37, 42-47, 49-51

люлълЮлблљлќ лЪлљлњлўлЏлглълЮлълњ....................................... 57

лЪлЋлЮлълЪлЏлљлАлб ........................................ 39, 47-48, 50

лЪлалЋлћлюлЋлблФ лўлЮлблЋлалглЋлалљ ...................................... 57

лџлалълњлЏл» ......................................................42-43, 45

люлълЮлблљлќ лАлўлАлблЋлю лълблълЪлЏлЋлЮлўл» .........................72

лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлАлблўлалълЏ.........................................48-49

лЪлалЋлћлълЦлалљлЮлўлблЋлЏлў................................................67

лџлалълюлџлў ..................................................................38

люлалљлюлъла .................................................................25

лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ................................................28

лЪлалўлЉлълалФ ...............................................................63

лџлалълелџлљ люлалљлюлълалЮлљл» .......................................25

люлалљлюлъла люлълЏлълблФлЎ .............................................25

лЪлЋлЮлълАлблЋлџлЏлъ..........................................................48

лЪлалълњлълћ ...................................................................66

лџлалБлЊ .................................................................. 29, 51

люлБлцлблФ ....................................................................60

лЪлЋлЮлълблЋлалю .......................................... 37, 46, 48-49

лЪлалълњлълЏлълџлљ ....................................................29, 67

лЪлЋлЮлълцлълЏ ................................................................46

лЪлалълњлълЏлълџлљ лџлълЏл«лДлљл».......................................29

лЪлЋлалЋлњлълЌлџлў............................................................73

лЪлалълЋлџлблўлалълњлљлЮлўлЋ........................... 31, 61, 71-72

лЪлЋлалЋлЊлЮлълЎ...............................................................26

лЪлалълќлЋлџлблъла ...........................................................63

лЪлЋлалЋлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў..................................................67

лЪлалълќлЋлџлблълалФ .......................................................63

лЪлЋлалЋлюлФлДлџлў.................................................... 21-23

лЪлалълЪлўлблџлљ .......................................................41, 69

лџлалБлЊ лЮлЋлалќлљлњлЋл«лЕлўлЎ ........................................29 лџлБлЦлЮлў ...................................................................... 57 лџлБлЦлЮл» ......................................................................58

лЏ лЏлљлџ ...............................................34, 41, 54, 58, 69 лЏлљлџлў ........................................................................42 лЏлљлюлўлЮлљлб ................................................... 52-53, 61 лЏлљлюлЪлљ .....................................................................63 лЏлљлюлЪлФ ..............................................................63-64 лЏлљлюлЪлФ лЏл«люлўлЮлЋлАлдлЋлЮлблЮлФлЋ ............................63 лЏлљлблБлЮлг ....................................................................62 лЏлЋлЊлалљлЮлћ ..................................................................65 лЏлЋлЮлблљ лАлўлЊлЮлљлЏлглЮлљл» ............................................70

лЮ лЮлљлЉлўлњлџлљ ................................................................ 51 лЮлљлњлЋлА ......................................................................70 лЮлљлњлЋлАлФ ..................................................................30 лЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг.........................................................68

лЪлълЏлФ .......................................................................40

лЪлЋлалЋлЦлълћлФ..............................................................60 лЪлЋлалўлЏлљ ............................................................30, 35

лЮлљлџлълЮлЋлДлЮлўлџ ........................................................65

лЪлЋлалцлълалљлблъла .........................................................68

лЮлљлЏлўлДлЮлўлџ .......................................................34-35

лЪлЋлалДлљлблџлў...............................................................70

лЮлљлАлълА......................................................................68

лЪлЋлАлџлълЉлЋлблълЮ...................................................21, 23

лЮлљлАлълАлЮлФлЋ лАлблљлЮлдлўлў .......................................... 61

лЪлЋлАлълџ ............................................ 24-26, 64, 72-73

лЮлљлАлълАлФ ..................................................... 61-62, 68

лЪлЋлблЏлў................................................................32, 56

лЮлљлАлълАлФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ ....................................62

лЪлЋлблЏлў лћлњлЋлалЮлФлЋ ...................................................56

лЮлўлелў ......................................................................56

лЪлЋлДлў .................................................................31, 58

лЮлълќлЮлўлдлФ ..............................................................66

лЪлалълцлўлЏлг лљлЏлЉлЋлА .................................................. 27 лЪлалълцлўлЏлг лћлЏл» лЊлџлЏ ............................................... 27 лЪлалълцлўлЏлг люлљл»лДлълџ ........................................ 27-28 лЪлалълцлЏлўлАлб .......................................................30, 43 лЪлалълцлЮлљлАлблўлЏ..................................... 30, 42-44, 71 лЪлБлАлџлљлблЋлЏлў .............................................................65 лЪлБлелџлў лблЋлЪлЏлълњлФлЋ........................................61, 63

ла

лЪлўлџлљ ........................................................................68

лалљлЉлълблФ лЉлЋлблълЮлЮлФлЋ............................................. 71

лЪлўлЏлљ ........................................................................68

лалљлЉлълблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ.......................................... 71

лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏ................................ 23, 32-35, 37

лалљлћлўлљлблъла............................................................... 61

лЏлЋлЪлЮлўлЮлљ ................................................................56

лълЉлълЊлалЋлњ ................................................................. 61

лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏлФ ................................................35

лалљлћлўлљлблълалФ .................................................... 58, 61

лЏлЋлАлљ .........................................................................69

лълЉлълЊлалЋлњлљлблЋлЏлў ..................................................... 61

лЪлўлЏл»лАлблалФ .............................................................56

лалљлЌлфлЋлюлФ ...............................................................65

лЏлЋлАлблЮлўлдлљ.................................................34, 58, 70

лълЉлълў........................................................................53

лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла.................................................. 24

лалљлАлџлЏлљлћлџлљ ............................................................55

лЏлЋлАлблЮлўлдлљ-лАлблалЋлюл»лЮлџлљ ......................................70

лълЉлълў лќлўлћлџлўлЋ ......................................................53

лЏлЋлАлблЮлўлдлФ..................................30, 32, 42, 62, 69

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ...................... 62

лЏлўлЮлълЏлЋлБлю ....................................................... 52, 61

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлълњ ................... 62

лЏлўлАлб ........................................ 26-27, 29-30, 35-38,

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лАлџлЏлљлћлАлџлълЋ ............................ 57

лЏлЋлЮлблљ лБлЪлљлџлълњлълДлЮлљл» .........................................70 лЏлЋлЮлблљ лцлБлю ......................................................51, 60 лЏлЋлЮлблФ лџлЏлЋлЎлџлўлЋ .....................................52, 58, 70

42-44, 46-48, 51, 56-57

лъ

лълЉлалљлЉлълблџлљ лў лЪлълЏлўлалълњлџлљ

лЏлўлАлб лЊлЏлљлћлџлўлЎ.......................................................29

лџлалълюлџлў лАлблЋлџлЏлљ ..................................................38

лЏлўлАлб лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлФлЎ..........................29-30, 43

лълЉлалљлЉлълблџлљ лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблЮлљл» ...........................69

лЏлўлАлб лЪлЋлалцлълалўлалълњлљлЮлЮлФлЎ............................... 57

лълЉлАлЏлБлќлўлњлљлЮлўлЋ ............................................56, 62

лЏлўлАлблФ ................................................27, 29, 43, 46

лълЊлЮлЋлЉлўлълЌлљлЕлўлблљ............................ 37, 41, 47, 69

лЏлўлблглЋ....................................................................... 31

лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблљ .........................................................69

лЏлълЉлЌлўлџ ...................................................................69

лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлў ....................................................69

лЏлълћлќлўлў ..................................................................56

лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлг.....................................................69

лЏлълблџлў ......................................................................65

лълЊлалљлќлћлЋлЮлўл»...........................................31, 42, 56

лЏлълблълџ ......................................................................66

лълЊлалљлЮлўлДлўлблЋлЏлў.....................................................28

лю

лълЌлЋлЏлЋлЮлЋлЮлўлЋ..........................................................72 лълџлЮлљ ...........................................................43, 55-56

лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблълалФ .............................................. 21

лалљлАлблњлъла .......................................................... 21, 24

лЪлЏлЋлЮлџлљ ..............................................43, 46, 48-49,

лалЋлЌлўлЮлљ ................................................................... 51

51, 53, 61-62, 70-71

лалЋлџлълЮлАлблалБлџлдлўл».................................................. 71

лЪлЏлЋлЮлџлљ лљлалюлўлалълњлљлЮлЮлљл» ....................48, 51, 70

лалЋлЏлЋ .........................................................................65

лЪлЏлЋлЮлџлљ лЪлълћлџлалълњлЋлЏлглЮлљл» .................................43

лалЋлюлЮлў ..................................................................... 51

лЪлЏлЋлЮлџлў ............................................................ 51, 71

лалЋлюлълЮлб ......................................... 56, 62-63, 71-73

лЪлЏлўлЮлблБлА ......................................31, 34-35, 52, 54

лалЋлелЋлблџлў ......................................30-31, 55-56, 72

лЪлЏлўлблљ лћлълалълќлЮлљл» ............................................... 24

лалЋлелЋлблџлў лълџлълЮлЮлФлЋ............................................ 31

лЪлЏлўлблљ лЪлљлЌлълЊлалЋлЉлЮлЋлњлљл» ..................................... 24

лалълњлЮлўлблЋлЏлг лЪлълЏлљ.................................................40

лЪлЏлўлблџлљ лџлљлцлЋлЏлглЮлљл» ...........................................53

лалълЌлЋлблџлў ....................................................56, 63-66

лЪлЏлўлблџлљ лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлљл» ...................................53

лалълЏлглАлблљлњлЮлў................................................... 57, 70

лЪлЏлўлблџлљ лЮлљлЪлълЏлглЮлљл» ...........................................53

лалБлЉлЋлюлљлАлб.........................................................44-45

лЪлЏлўлблџлљ лЪлълблълЏлълДлЮлљл» .........................................54

лалБлЉлЋлалълўлћ ..............................................................44

лЪлЏлўлблџлљ лблалълблБлљлалЮлљл» ..........................................29

лалБлЉлўлЏлглЮлўлџлў.........................................................65

лЪлЏлўлблФ лЊлўлЪлАлълњлФлЋ ............................................... 27

лалБлџлљлњ ...............................................................67, 69

лЪлЏлўлблФ люлўлЮлЋлалљлЏлълњлљлблЮлФлЋ ...............................49

лалБлџлљлњ лЪлълќлљлалЮлФлЎ ..............................................69

лЪлЮлЋлњлюлълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб .........................................68

лалБлџлљлњлљ.............................................................51, 69

лЪлълЊлълЮлљлќ .........................................................32, 35

лалБлџлљлњлљ лЪлълќлљлалЮлФлЋ ............................................69

люлљлЮлълюлЋлблалФ .........................................................67

лълџлЮлљ лћлЋлалЋлњл»лЮлЮлФлЋ.......................................55-56

люлљлАлблўлџлљ ................................................................43

лълџлЮлљ люлљлЮлАлљлалћлЮлФлЋ.....................................43, 56

люлљлАлблўлџлљ лЉлўлблБлюлЮлљл» ..........................................43

лълџлЮлљ лЪлњлЦ ...............................................................56

люлљлАлблўлџлљ лџлалълњлЋлЏлглЮлљл»......................................43

лълџлЮлљ лЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ ..........................................56

люлљлАлблўлџлў .........................................................38, 70

лълЏлўлцлљ ..................................................................... 41

лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџ........................................................ 57

лА

люлљлблЋлалўлљлЏ ....................................................... 40, 47

лълЮлћлБлњлўлЏлЏлљ.....................................................43, 46

лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџлў ....................................... 28, 31, 57

люлљлблЋлалўлљлЏлФ ...................... 20, 24, 26, 28, 35, 37,

лълЮлћлБлЏлўлЮ...........................................................42-43

лАлљлЎлћлўлЮлЊ ...................................................44, 50, 53

лЪлълџлалљлАлџлљ .................................................30, 72-73

лАлљлЎлћлўлЮлЊ лњлўлЮлўлЏлълњлФлЎ.........................44, 50, 53

41-42, 46, 50-52, 58, 62, 67

лълЪлўлЏлџлў............................................... 24-26, 34, 72

лЪлълџлалФлблўлЋ .........................................30, 46, 52-53

лАлљлЎлћлўлЮлЊ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЎ .......................44, 50

люлљлблЋлалўлљлЏлФ лЪлЏлЋлЮлълДлЮлФлЋ .................................62

лълалЊлАлблЋлџлЏлъ .............................................................38

лЪлълџлалФлблўлЋ лЪлалълЉлџлълњлълЋ ...............................52-53

лАлљлЏлглЮлўлџлў.............................................................. 51

люлљлелўлЮлљ лелЏлўлцлълњлљлЏлглЮлљл» ..............................68

лълАлблЋлџлЏлЋлЮлўлЋ ...................................................38, 56

лЪлълџлалФлблўл» ............................................................. 51

лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџ .................................................73

люлљл»лДлълџ ............................................................ 27-28

лълблЉлЋлЏлўлњлљлблЋлЏлг ......................................................69

лЪлълЏ ...................................39-40, 49, 51-53, 61, 65

лАлљлюлълалЋлЌлФ.........................................28, 32, 42-44

люлЋлЉлЋлЏлг ............................................................ 30, 57

лълблњлълћ ...............................................................29, 60

лЪлълЏ лблЋлЪлЏлФлЎ ................................................... 53, 61

лАлљлЮлблЋлЦлЮлўлџлљ .........................................................58

люлЋлЏ...........................................................................25

лълблњлълћлФ ....................................................49, 51, 60

лЪлълЏлўлџлљлалЉлълЮлљлб .........................38, 42, 44, 49-51

лАлљлЮлцлљл»лЮлА .............................................................58

люлЋлЏ лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЎ...........................................25

лълблћлЋлЏлџлљ........................................................... 56, 71

лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮ ............................................48, 60

лАлљлБлЮлљ ......................................................................63

люлЋлюлЉлалљлЮлФ............................................................43

лълблџлълА ......................................................................43

лЪлълЏлўлАлблўлалълЏ .........................................................49

лАлљлБлЮлФ ..............................................................35, 62

люлЋлблљлЏлЏлълўлЌлћлЋлЏлўл» ......................................... 30-31

лълблџлълАлФ .............................................31, 42, 46, 56

лЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ .......................................................... 51

лАлњлљлў .................................................................. 21-22

люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлў................. 30-31, 71, 73

лълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ .....................................................60, 72

лЪлълЏлълАлљ ...................................................................29

лАлњлљлалџлљ .....................................................31, 39, 68

люлЋлблљлЏлЏлълЪлалълџлљлб ..................................................29

лълДлўлАлблўлблЋлЏлг ..........................................................39

лЪлълЏлълблЮлъ................................................................. 51

лАлњлљл» ........................................................................ 24

лЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ............................................................73

лалБлДлџлў ...............................................................56, 69

лЪлълћлњлЋлА лЪлал»люлълЎ ................................................. 27

лалБлДлџлў лћлњлЋлалЮлФлЋ ..................................................56

лЪлълћлЏлълќлџлљ ......................................................49, 52

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #04 (651) 04.02.13


82 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #04 (651) 04.02.13 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лАлблалЋлюл»лЮлџлў ....................................................30, 69

лБлАлЏлБлЊлў ........................................................ 24, 71-73

лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ.................................................... 69-70

лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџ ......................................................... 63

лАлблалълўлблЋлЏлглАлблњлъ лћлълюлълњ .................................... 72

лБлАлблљлЮлълњлџлў ...............................................63-64, 66

лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ..................... 70

лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџлў................................................. 62-63

лАлбл»лќлџлљ................................................ 39-40, 51-53

лБлблЋлЪлЏлЋлЮлўлЋ ................................................ 50, 71-72

лелЏлљлЮлЊлў ...........................................................60, 62

лАлњл»лЌлў...................................................................... 24

лАлбл»лќлџлў ....................................................32, 61, 65

лБлблЋлЪлЏлўлблЋлЏлг ....................................... 37, 46, 49-50

лелЏлљлЮлЊлў лЊлљлЌлълњлФлЋ ............................................... 62

лАлЊлълЮлФ ............................................................... 59-60

лАлБлЪлЋлалЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла ..................................... 24

лБлЦлълћ лЌлљ лњлълћлълЎ лњ лЉлљлАлАлЋлЎлЮлЋ............................ 62

лелЮлБла ....................................................................... 51

лАлЋлЎлцлФ ............................................................. 31, 57

лАлБлелўлЏлџлў ............................................................... 61

лАлЋлблџлљ..............................26, 31, 49, 53, 69-70, 72

лАлБлелўлЏлџлў лћлЏл» лалБлџ .............................................. 61

лАлЋлблџлљ люлљлЏл»лалЮлљл» ................................................ 31

лАлДлЋлблДлўлџ лњлълћлФ..................................................... 60

лАлЋлблџлљ люлълАлџлўлблЮлљл» ............................................. 70

лАлДлЋлблДлўлџлў .........................................60, 65, 67, 72

лАлЋлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» ..................................49, 69, 72

лАлДлЋлблДлўлџлў лњлълћлФ ...........................................67, 72

лАлЋлблџлљ лелблБлџлљлблБлалЮлљл» ......................................... 31

лАлДлЋлблДлўлџлў лГлЏлЋлџлблалълГлЮлЋлалЊлўлў.................... 65, 67

лАлЋлблџлљ-лалљлЉлўлдлљ ................................................ 30-31

лАлГлЮлћлњлўлД-лЪлљлЮлЋлЏлў .........................................26, 28

лАлЋлблџлў люлълАлџлўлблЮлФлЋ............................................. 56

лц

лелЮлБлалФ ................................................................... 53 лелЪлљлЊлљлб ................................................................... 70

лцлљлЮлЋлалљ ............................................................. 35-37

лелЪлљлЏлФ ................................................................... 29

лцлљлЮлЋлалљ лЏлљлюлўлЮлўлалълњлљлЮлЮлљл» ............................ 36

лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЉлЋлЏлљл» .............................................. 41

лцлљлАлљлћлЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ...................................... 71-72

лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл» ................................ 39-41

лцлљлАлљлћлФ ...........................................................45, 50

лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ люлљлАлЏл»лЮлъ-лџлЏлЋлЋлњлљл» ..................... 40

лцлљлАлљлћлФ лњлЋлЮлблўлЏлўлалБлЋлюлФлЋ ........................ 45, 50

лелЪлўлЏлглџлљ ............................................................... 31 лелблљлџлЋлблЮлўлџ ....................................................30, 35

лАлўлЉлўлб ............................................................... 21, 24

лб

лцлўлЉлалљ ..................................................................... 21 лцлўлЏлглбла ................................................................... 58

лелблљлЪлўлџ .................................................................. 35

лАлўлАлблЋлюлљ лњлълћлълАлблълДлЮлљл» ............................. 44-45

лблљлалљ .........................................................................70

лцлўлЏлглблалФ ..................................................58, 60, 62

лелблълалФ....................................................... 56-57, 70

лАлўлАлблЋлюлљ лълблълЪлЏлЋлЮлўл»......................................... 61

лблЋлџлАлблълЏлўлб ............................................................. 66

лцлўлЏлглблалФ лЉлФлблълњлФлЋ ........................................... 62

лелблБлџлљлблБлалџлљ ............................................39-42, 69

лАлўлАлблЋлюлФ лњлълћлълАлблълДлЮлФлЋ ................................. 45

лблЋлЏлЋлќлџлў ................................................................. 57

лцлўлЏлглблалФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ .................................. 62

лелблБлџлљлблБлалџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл».............................. 39-40

лАлўлАлблЋлюлФ лџлълЮлблалълЏл» .......................................... 70

лблЋлЮлб .........................................................................73

лцлўлблўлЮлЊлў ................................................................ 60

лелблБлџлљлблБлалџлљ лдлЋлюлЋлЮлблЮлљл»........................... 39-41

лАлџлълЉлљ ...............................................................32, 56

лблЋлЪлЏлўлдлФ ..................................................30, 38, 58

лцлЏлљлЮлдлФ ................................................................. 60

лелблБлџлљлблБлалџлў .................................................. 31, 52

лАлџлълЉлФ.............................................................. 37, 49

лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» ..........................................49, 60

лцлълЏлглЊлљ............................................................. 37, 50

лелБлалБлЪлълњлЋлалб ......................................................... 68

лАлџлълблД ......................................................... 49, 70-71

лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» лћлЏл» лблалБлЉ ....................... 49, 60

лцлълЏлглюлљ-лЦлълЏлАлб ..............................................50, 60

лелБлалБлЪлФ ................................................................. 32

лАлЏлўлњ ........................................................................43

лблЋлалюлълюлЋлблалФ........................................................ 67

лцлълЮлблљлЮлФ ........................................................56, 62

лелБлалБлЪлФ, лАлљлюлълалЋлЌлФ ......................................... 32

лАлЏлўлњлФ .....................................................................42

лблЋлалюлълалЋлЊлБлЏл»лблъла .........................................53, 62

лцлалЋлАлџлў................................................................... 56

лАлюлЋлАлў лАлБлЦлўлЋ ........................................................ 40

лблЋлЦлЪлЏлљлАлблўлЮлФ....................................................... 51

лцлблълалълЪлЏлљлАлб ..................................................51, 66

лЕ

лАлюлЋлАлўлблЋлЏлў............................................................ 58

лблўлАлюлљ .......................................................42, 46, 49

лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблФ ................................................. 71-72

лЕлЋлЉлЋлЮлг ............................................... 24-26, 72-73

лАлюлЋлАлўлблЋлЏлг ............................................................ 58

лблџлљлЮлг ...................................................................... 51

лцлБлалЮлўлблБлалљ ...................................................... 55-57

лЕлўлб..........................................................................65

лАлюлЋлАлг ............................................................... 39-40

лблълЪлЏлўлњлъ................................................................. 51

лАлЮлЋлЊлълБлЉлълалЕлўлџ ................................................... 68

лблалљлЮлАлцлълалюлљлблъла ................................................. 68

лАлълЏлг.........................................................................62

лблалълЎлЮлўлџлў ............................................................. 60

лАлЪлЋлдлълћлЋлќлћлљ ........................................................ 70

лблалБлЉлљ..................................... 24, 29-30, 60, 65, 67

лАлЪлЋлдлблЋлЦлЮлўлџлљ ....................................................... 67

лблалБлЉлљ лњлЊлЪ............................................................... 29

лЦ лЦлълюлБлблФ ........................................................... 32, 51

лд

лАлалЋлЌлџлљ.............................................................33, 35

лблалБлЉлљ лЊлълцлалўлалълњлљлЮлЮлљл» ............................ 65, 67

лАлалБлЉлФ ..................................................................... 37

лблалБлЉлљ лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўлълЮлЮлљл» .............................. 60

лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ........................................... 61, 65

лблалБлЉлљ лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлљл» ............................ 60

лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ лЮлљлЪлал»лќлЋлЮлўл» .............. 61, 65

лблалБлЉлљ лЪлалълцлўлЏлглЮлљл» ........................................... 30

лАлблљлЏлг..........................................................28-29, 60

лблалБлЉлФ лњлЊлЪ ............................................................. 30

лАлблљлЮлџлў.................................................................... 67

лблалБлЉлФ лЪлалълцлўлЏлглЮлФлЋ ......................................... 30

лДлЋлалЋлЪлўлдлљ ........................................... 42-43, 45-46

лАлблљлЮлълџ.................................................................... 67

лблГлЮлФ........................................................................62

лДлЋлалЮлълЌлЋлю.............................................................. 24

лАлблЋлџлЏлъ лќлўлћлџлълЋ................................................... 41

лБ

ле

лАлблЋлџлЏлълълЉлълў ......................................................... 53

лБлљлЎлб-лАлЪлўлалўлб ......................................................... 42

лелњлЋлЏлЏлЋла ................................................................ 30

лАлблЋлџлЏлълЪлЏлљлАлблўлџ................................................... 49

лБлЊлълЏлълџ .............................................................28, 30

лелЋлАлблўлЊлалљлЮлЮлўлџ ............................................. 29-30

лАлблЋлџлЏлълблЋлџлАлблълЏлўлб ........................................ 51, 66

лБлЊлълЏ..........................................................................56

лелўлЮлљ ...............................................................63, 68

лАлблЋлџлЏлълблџлљлЮлг........................................................ 49

лБлЊлълЏлълџ .............................................................28, 30

лелўлблалълџ .................................................................. 40

лАлблЋлџлЏлълЦлълЏлАлб ........................................................ 53

лБлЊлълЏлълџ (лАлблљлЏлг) ..................................................... 28

лелўлцлЋла .................................................................... 46

лАлблЋлЏлЏлљлќлў ....................................................... 31, 57

лБлЊлълЏлг .............................................23-26, 61, 72-73

лелџлљлц ......................................................................70

лАлблълЎлџлў .............................................. 28, 31, 57, 65

лБлћлЏлўлЮлўлблЋлЏлў .......................................................... 67

лелџлљлц лЪлълќлљлалЮлФлЎ .............................................. 70

лАлблълЏлЉ.......................................................................35

лБлЌлъ ..................................................................... 64-65

лелџлљлцлФ................................. 31, 57, 66-67, 70, 72

лАлблълЏлЉлФ ................................................................... 35

лБлюлФлњлљлЏлглЮлўлџлў .................................................... 58

лелџлљлцлФ лЊлљлалћлЋлалълЉлЮлФлЋ...................................... 57

лАлблълЏлЋлелЮлўлдлФ ................................................ 28, 57

лБлЮлўлблљлЌлФ ................................................................ 58

лелџлљлцлФ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ ................................. 31

лАлблалЋлЎлД-лЪлЏлЋлЮлџлљ.................................................... 71

лБлЪлЏлълблЮлўлблЋлЏлг .................................................28, 45

лелџлљлцлФ-лџлБлЪлЋ ........................................................ 57

лАлблЋлџлЏлъ ....................................................... 37-38, 41

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лАлњлЋлалЏлљ .................................................................... 69

лдлЋлюлЋлЮлб ............................................................. 24-26 лдлАлЪ........................................................................... 37

лД

лЕлўлблџлў .................................................................... 67 лЕлўлблџлў лџлњлљлалблўлалЮлФлЋ ......................................... 67 лЕлўлблФ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .................................... 67 лЕлўлблФ лалљлАлЪлалЋлћлЋлЏлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ................... 65, 67

лГ лГлЉлълЮлўлб ............................................................51, 66 лГлџлълњлљлблљ ........................................................... 49-50 лГлџлълцлълЏ ...........................................................46, 63 лГлџлАлџлљлњлљлблъла.......................................................... 73 лГлЏлЋлџлблалўлџлљ ...................................................... 63-67 лГлЏлЋлџлблалълћлФ ........................................................... 68 лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ........................................ 68 лГлЏлЋлџлблалълџлљлалблълЮ .................................................. 67 лГлЏлЋлџлблалълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг ....................................... 62 лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ лћлълЉлълалЮлФлЋ ............................... 46, 50 лГлюлљлЏлг .....................................................................42 лГлюлљлЏлг-лЪлалълњлълћ .................................................... 67

л« л«лЮлўлА.......................................................... 39-41, 53

л» л»лЕлўлџлў.................................................................... 66

┬ъ┬ф┬ц┬А┬д┬Ў┬▒┬А┬░┬А┬Ф┬Ў┬Ф┬ъ┬ц┬А┬«┬Д┬Ф┬И┬Ф┬е┬Д┬Ю┬ъ┬ц┬А┬Ф┬х┬ф┬И┬ф┬Џ┬Д┬А┬Ц┬Ц┬д┬ъ┬д┬А┬ъ┬Ц┬Д┬д┬Ў┬▒┬ъ┬Ц┬А┬а┬Ю┬Ў┬д┬А┬А ┬Ц┬┤┬ф┬г┬Ю┬Д┬Џ┬Д┬ц┬х┬ф┬Ф┬Џ┬А┬ъ┬Ц┬Д┬е┬г┬џ┬ц┬А┬Б┬г┬ъ┬Ц┬ф┬Ў┬Ц┬┤┬ъ┬А┬д┬Ф┬ъ┬Е┬ъ┬ф┬д┬┤┬ъ┬е┬А┬ф┬х┬Ц┬Ў


³¤®œ¥®¡ ž­§¡ ¯ºµ¡¨ ©ª¨¡¬¡

ª«©§¢£¦¡œ™

¦§›´ž¥™«ž©¡™¤´ ¡«ž®¦¡°žª£¡ž ©ž±ž¦¡¸

– Ñ¿ͽÈÜ

œ¤™›¦™¸«ž¥™

°«§ž¤™«µ ª ž¥¤ž¢

¨ÇÄÆǾÉÌÃǻǽÊË»ÇÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ì ÊǻɾžÆÆǼÇ½ÇŹ

ª«©§¢«ž¦ž©

¬°™ª«›¬¢› ™¬£¯¡§¦ž

¦¹ÃÇÆ;ɾÆÏÁÁ Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹ÆÆÇ ¡«¨„œÉ¹½” ºÔĹ½¹Æ¹ÖÃÊȾÉËƹØ ÇϾÆùÀ¹ÃÇÆÇÈÉǾÃ˹Ç ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÇÅÀÇÆÁÉÇ»¹ÆÁÁ

¦Ç»Ô¾˾ƽ¾ÉÔƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ÁɾÅÇÆË»§ÅÊÃÇÅɾ¼ÁÇƾ


Строй-газета №4 (651)  

от 04 февраля 2013 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you