Page 1

рекламное издание

TUSPZŠHB[FUBSV ¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

®³¢ª©¥ ª ¯«Ÿ­¸

‹ – 

Ñ¿ͽÈÜ 

      

Н ЕБОСКРЕБОВ НЕ БУДЕТ
ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

§ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................8

§Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÈÍÄÅÊÑ ÖÅÍ ÍÀ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ......................................9 ÍÅÁÎÑÊÐÅÁÎÂ ÍÅ ÁÓÄÅÒ ....................................................10 ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ...........................13 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÍÈÃÀ ....................................................... 14

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ ............................................15

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØ œª¥«ÇÈÄÁ»Ç

16          

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ £ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ

 

64   

68       

72  

73

¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á

    

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

76

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

49

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ

        

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

57

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

80

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô

 

ÊÓÏÎÍ ÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ

82

 

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ»

77

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ

78


ÑÒÐÎÉ ÈÍÔÎ

¦™¥¡¤¤¡§¦§›©¬š¤ž¢ š¬ž«¦™¨©™›¤ž¦§ ¦™š¤™œ§¬ª«©§¢ª«›§ „¨«¡°µž¢œ™›™¦¡” ›œ GPULJZBOEFYSV

„¨ËÁÐÕ×¼¹»¹ÆՔ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇØË ¤¥£šŸ§¤£– •˜£¨¦§¥£ž¦§—¨¤¥¥£™ ¢£˜£¤•¥Ÿ•–¨™š§¤¥£©¢•¢¦¥£—•¢ —˜

¦¹ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉÁÉǽÆǼÇ ȹÉù„¨ËÁÐÕؼ¹»¹ÆՔ»¼Ç½Ì ºÌ½¾ËƹÈɹ»Ä¾ÆÇÅÁÄÄÁÇÆÇ» É̺ľÂ£¹ÃÊÇǺÒÁÄÅÁÆÁÊËÉÖÃdž ÄǼÁÁÁÈÉÁÉǽÆÔÎɾÊÌÉÊÇ»§ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁšÇÉÁÊ¥ÁÑÃÁÆ ̽¹ÄÇÊÕ ½ÇÊËÁÐսǼǻÇɾÆÆÇÊËÁÊ;½¾† ɹÄÕÆÔÅϾÆËÉÇÅǻԽ¾Ä¾ÆÁÁ ƹÖËÇËÈÉǾÃËÅÄÆÉ̺ľ  ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÄÆÈÇÊËÌÈØË ÁÀɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼǺ׽¿¾Ë¹šÄ¹¼Ç† ÌÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉÁÉǽÆǼÇȹÉù»Îdž ½ÁË»ÈĹÆÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁ§ÅÊù ÆľËƾÅÌ׺Áľ× £ÉÇžËÇ¼Ç ƾǺÎǽÁÅÇɹÀdž ºÉ¹ËÕÊØÊÇʺÉÇʹÅÁÊËÇÐÆÔλǽ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁ×ÈÉÁÉǽÆǼÇȹÉù „¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÁÂÅÇÊË»¼ÇÄÇľ½ÁÏÌ Ǻɹº¹ËÔ»¹¾ËÊعºÊÇɺ¾Æ˹ÅÁ ¡ÈÇËÇÅ»ÊØÖ˹¼ÉØÀÕÈÇÊËÌȹ¾Ë »„¨ËÁÐÕ×¼¹»¹ÆՔ«¹Ã¹Ø¿¾ÊÁË̆ ¹ÏÁØÊÇʺÉÇʹÅÁÊÌÄÁÏÔžÆÁʾ† ÊÃÇ„žÊÄÁƾ»Å¾Ñ¹ËÕÊØ sÊÐÁ˹¾Ë ÅÁÆÁÊËÉ sÌÆÁùÄÕÆǾžÊËÇÅÇ¿¾Ë ºÔËÕÈǼ̺ľÆǔ

»¹Æ¹ÈÄÇËÁÆԝÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇÇɼ¹† ÆÁÀÇ»¹Æ¹»ÔÈÁÄùÄÕ½¹½ÄØÌÊÃdž ɾÆÁػǽÇÈÇÆÁ¿¾ÆÁØ»ÃÇËÄÇ»¹Æ¾ ¨ÇÊľÇÊÌѾÆÁػǽÆǼǺ¹ÊʾÂƹ ƹÐƾËÊØɹÀɹºÇËù¼ÉÌÆ˹Áº¾Ëdž ÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¨Ç»Ê¾ÅÌȾÉÁžËẸ́ɹÊÆǼÇÉʆ ÃǼÇÇÊËÉÇ»¹žËǽÇżÁ½ÉÇƹÅÔ»¹ »ÇÀ»¾½¾ÆÔǼɹ½Á˾ÄÕÆÔ¾½¹ÅºÔ ÈÉÁÈǽÆØ»ÑÁ¾ÇÊËÉÇ»ƹ½»Ç½Ç ›ϾÆËɾÇÊËÉÇ»¹ÈÇÄÆÔÅÎǽÇÅ Á½¾ËɹÀɹºÇËù†Å¾ËÉǻǼÇÃLj ÄÇ»¹Æ¹ÈǽÊ̽ÇÎǽÆÔÂÑÄ×À§½Ædž »É¾Å¾ÆÆÇʻԾÅÃǼÉÌÆ˹ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÁËÊغÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆ ¹Ë¾Å ÈÇÊľ½Ì¾ËÌÊ˹ÆǻùÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÎ »Ç½ÇÇ˻ǽÆÔÎÍÁÄÕËÉÇ» оɾÀÃÇËdž ÉÔ¾ƹÊÇʹÅÁºÌ½¾ËÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØËÕÊØ ÇËùÐù¼ÉÌÆËÇ»Ôλǽ «¹Ã¿¾ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØɹÀɹ† ºÇËùÃÇËÄÇ»¹Æ¹ÈǽÆÁ¿ÆÁÂÈÉdž ÎǽÆÇÂùƹÄÑÄ×À¹¦¹À¹»¾Éѹ† ×Ò¾ÂÊ˹½ÁÁsǺÌÊËÉÇÂÊ˻Ǿ»Ç† º¾É¾¿ÆÇÂÈǽӾÀ½ÆǽÇÉǼÁ ÃÇËdž ɹØǺ¾ÊȾÐÁËºÇľ¾̽ǺÆÔ½Çʆ ËÌÈÃǺӾÃËÌ›ɹºÇ˾À¹½¾ÂÊ˻dž »¹ÆÇÈÇÐËÁÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÁÈdž Éؽù¾½ÁÆÁÏ˾ÎÆÁÃÁ£»¾Êƾ ÖËÁÏÁÍÉÔƹÈÇÉؽÇûÇÀɹÊËÌË

„¸ÊƹبÇÄØƹ” »Ê¾ɾѾÆÇ ¡Ÿ¥£¥•ž£¢‚´¦¢•´¤£ ´¢•–¨™š§ ™£¦§¥£š¢¦¤¥— š¬š¢š¡¦¥š™¦§— ™£ ±®Ÿ£—

ªËÉÇÂùÈÉǽÇÄ¿¹¾ËÊØ ¢•—£œ—š™š¢˜™¥£¨œ •œ•™šž¦§ —£—•¢£¦¤š«• ¦§£—š™ ¢«§šª¢Ÿ

§ÊÆÇ»ÆÔ¾ɹºÇËÔƹÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¾¼Á½ÉÇÌÀĹɹÀ»¾ÉÆÌÄÁÊÕ»ÈÉdž ËÇþ ¼½¾ºÌ½¾Ë»ÇÀ»¾½¾Æ¹ľ»Çº¾† ɾ¿Æ¹Ø»Ç½ÇÊÄÁ»Æ¹ØÈÄÇËÁƹª¾Â† йÊÀ¹»¾Éѹ¾ËÊØÌÊËÉÇÂÊË»ÇÊÄÇ¿† ÆÇÂÊÁÊ˾ÅԻǽÇÈÇÆÁ¿¾ÆÁØÃÇËÄdž

ªËÉÇÁ˾ÄÕƹØÍÁÉŹ„©Ç£™ª” Èɾ½Ê˹»ÁĹ»¥ÁÆÊËÉÇÂÁœÇÊ¿ÁĆ ÊËÉÇÂƹ½ÀÇɧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÈĹÆ ÌÊËɹƾÆÁØƾ½Ç½¾ÄÇûɹƾ¾»»¾† ½¾ÆÆÔλÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×½ÇŹÎÁÀ¹† »¾ÉѾÆÁØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ËɾÎÅÆǼdž û¹ÉËÁÉÆÔνÇÅÇ»»ÅÁÃÉÇɹÂÇƾ „¸ÊƹبÇÄØƹ”ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁLj ½¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔƹÐÆÌËÊØ»ŹÉ˾ ÁºÌ½ÌË»ÔÈÇÄƾÆÔ½ÇÃÇÆϹ¼Ç½¹ ¨Ä¹ÆÁÉ̾ËÊØ»»¾ÊËÁ»ÖÃÊÈÄ̹˹† ÏÁ×û¹ÉËÁÉ ÁÀÃÇËÇÉÔÎ

ÊËÉÇØËÊØÊÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ÅÊɾ½ÊË» ½ÇÄÕÒÁÃÇ» ¦¹ÈÇÅÆÁÅ ÐËÇÀ¹ÊËÉÇÂùÅÁÃÉdž ɹÂÇƹƹйĹÊÕ»¼Ç½Ì›ƹʆ ËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ»»¾½¾ÆÇ»ÖÃÊÈÄ̹† ˹ÏÁ×ÅÆǼÇû¹ÉËÁÉÆÔνÇÅÇ» ƹû¹ÉËÁÉ ÈÇÊËÉǾÆÔŹ¼¹† ÀÁÆÔ ½¾ËÊÃÁÂʹ½ ¼¹ÀÇ»¹ØÃÇ˾ÄÕÆ¹Ø »ÊØƾǺÎǽÁŹØÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌɹ

¦Ç»ÔºÌÄÕ»¹É ¤š­šª£™¢°ž–¨ ±—•¥¤£´—§¦´ —£Ÿ§´–¥±¦Ÿ£¡£Ÿ¥¨˜š—˜

©¹ºÇ˹ÈÇÃÇÅÈľÃÊÆÇÅ̺Ĺ¼Ç† ÌÊËÉÇÂÊË»Ì˾ÉÉÁËÇÉÁ»ÇÀǺÆÇ»ÁËÊØ »§ÅÊþÊƹÊËÌÈľÆÁ¾Å»¾Ê¾Æƾ† ľËƾ¼ÇʾÀÇƹ§½ÆÇÂÁÀ˹ÃÁÎËÇоà Ê˹ƾËÅÁÃÉÇɹÂÇÆ»¼É¹ÆÁϹÎÌÄÁÏ †Ø«É¹ÆÊÈÇÉËÆ¹Ø £É¹ÊÆÇÈɾÊƾƆ ÊÃ¹Ø †Ø©¹ºÇйØÁ£ÁÉÇ»¹»§Ã† ËغÉÕÊÃÇÅÇÃÉ̼¾ ½¾ÊÕÈĹÆÁÉ̆ ¾ËÊØÈÉÇ»¾ÊËÁɹºÇËÔÈÇÊÆÇÊÌÁÃÉdž ÆÁÉÇ»¹ÆÁ×À¾Ä¾ÆÔÎƹʹ¿½¾ÆÁ §ÊÆÇ»ÆÌ×ȾѾÎǽÆÌ×¹Äľ× Èɾ½Ä¹¼¹¾ËÊØÈÇÊËÉÇÁËÕ»½ÇÄÕ¿ÁÄÔÎ ½ÇÅÇ»’  ÈÇÌģɹÊÆdž ÈɾÊƾÆÊùØÁ¿ÁÄÔνÇÅÇ»’ ÁÈÇÌÄÁϾ†Ø©¹ºÇйؽÇÌÄÁÏÔ £ÁÉÇ»¹ ¨É¾½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹ† ºÇËÈǺĹ¼ÇÌÊËÉÇÂÊ˻̽»ÇÉÇ»ÔÎ ˾ÉÉÁËÇÉÁ¿ÁÄÔνÇÅÇ»»¼É¹ÆÁϹÎ ÌÄÁφثɹÆÊÈÇÉËƹØt£É¹ÊÆdž ÈɾÊƾÆÊùØt†Ø©¹ºÇйØt£Á† ÉÇ»¹›ÀÇƾÃÇÅÈľÃÊÆǼǺĹ¼Ç† ÌÊËÉÇÂÊË»¹ÅÁÃÉÇɹÂÇƹºÌ½Ì˻Ԇ ÈÇÄƾÆÔɹºÇËÔÈǹÊ͹ÄÕËÁÉÇ»¹† ÆÁ×˾ÉÉÁËÇÉÁÁ»ÆÌËÉÁû¹É˹ÄՆ ÆÔÎÁž¿Ã»¹É˹ÄÕÆÔÎÈÉǾÀ½Ç» ÈÉÁ½ÇÅÇ»ÔÎ˾ÉÉÁËÇÉÁ¿ÁÄÔÎ ½ÇÅÇ» ¨ÇÌÄÁϾ£É¹ÊÆÇÈɾÊƾÆÊùØ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØɹÀžÊËÁËÕ½¾Ë† ÊÃÌ×Á¼ÉÇ»Ì×ÈÄÇÒ¹½ÃÌ ¹˹ÿ¾ ÀÇÆÔÇ˽Ôι½ÄØ¿Á˾ľÂÊÏ»¾ËÆÁ† ùÅÁÁŹÄÔÅÁ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔÅÁ ÍÇÉŹÅÁ¨¾Ñ¾ÎǽÆÔºÌÄÕ»¹É ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

4


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

|5¬ËÁÍ˾ÊÂÂʽ

XXXSFTUPSV ÌËÅÎÇË¿½ÜÎÅÎÏÂɽ ÁÈÜÀÐÍɽÊË¿

ž­«ª¥­«Ÿª¥¢®¯«¨¥§«Ÿ ­¢®¯«­ªª¸¦­¢¦¯¥ª ¡«®¯Ÿ§ž¨»¡

ÌËËÁÊËÉÐÊËÉÂÍÐ

Š žÂÎÌȽÏÊË

¤½Ç½ÄÎÌͽ¿ËÔÊÅǽŠ ­½ÄÉÂÖÂÊÅÂÍÂÇȽÉØ©ÂÁŽÀÍÐÌ̽ˆ¡Å©½Íǘ XXXEJNBSLSV Š Š Š Š Š Š

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

Ÿ®¢ ­¢®¯«­ª¸ «©®§


ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

ºÌ½¾ËÇÊ»¾Ò¾ÆÍÇƹÉØÅÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ɹÀžÊËØËÊØ»½ÇÄÕȾѾÎǽÆÔÎ ½ÇÉÇ¿¾Ã

„«¹ÉÊÃÇÂÃɾÈÇÊËÁ” ºÔËÕ —£¡¦Ÿš™£¦§¥£´§› £žŸ£¡¤ šŸ¦ ‚§•¥¦Ÿ•´Ÿ¥š¤£¦§±

¹»Ç½ʺÇÉÆǼÇ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƹ ’ÈĹÆÁÉ̾ËÈÇÊËÉÇÁËÕ»¿ÁÄÇÅ ÃÇÅÈľÃʾ¾Ò¾ÅÆǼÇû¹ÉËÁÉÆÔÎ ½ÇŹ ¨ÇÈÉÇÊÕº¾À¹ÊËÉÇÂÒÁù½¾È¹É† ˹žÆ˹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔǽǺÉÁÄÌÊÄÇ»ÆÇ ɹÀɾѾÆÆÔ»Á½ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ÌйÊËÃÇ»ÈÇÌÄÁϹņت¾»¾É† ƹØÁ«¹ÉÊùؽÄØ»ÇÀ»¾½¾ÆÁØ †Ö˹¿ÆÔνÇÅÇ»«ÉÁÌйÊËùɹ† ÊÈÇÄÇ¿¹ËÊØ»ºÄÁÀÁÆÇ»ÇÊËÉÇÂÃÁ ÈÇÌÄÁϾ†Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ½É̼Á¾ ½»¹sÉؽÇÅÊ½ÇŹÅÁʹ½É¾Ê¹ÅÁ «¹ÉÊÃ¹Ø ™Á«¹ÉÊÃ¹Ø ¦¹ÌйÊËùÎÈĹÆÁÉ̾ËÊØÈÇÊËÉdž ÁËÕ»ÔÊÇËÃÁ†Ö˹¿ÆÔ¾ȹƾÄՆ ÆÔ¾½ÇŹ»Ç½ÌË»ÊÇÊ˹»¿ÁÄǼÇ ÃÇÅÈľÃʹ„«¹ÉÊùØÃɾÈÇÊËՔ ¨ÉǾÃËȾɻǼÇ½ÇŹÌ¿¾ƹÎǽÁËÊØ ƹ¼ÇÊÖÃÊȾÉËÁÀ¾¨ÇÊľ»Ô½¹ÐÁ ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆǼÇÀ¹ÃÄ×оÆÁØÀ¹Êˆ ÉÇÂÒÁÃÊǺÁɹ¾ËÊØÈÉÁÊËÌÈÁËÕ ÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÌÁüǽ̻»¾† ÊËÁ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ׻ʾ½ÇŹ

¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ »Ÿ£®

«ÇÈÄÁ»ÇºÌ½¾Ë

¡š¥£¤¥´§´¤£²¢š¥˜£¦–š¥š›š¢³

«¢•¤£™™š¥›•¢š¢£¥¡•§—¢°ª

¤¥£—£™´§¦´—˜£¥£™š

œ•¤•¦£—§£¤ —•

›ɹÅùνÇļÇÊÉÇÐÆÇÂϾľ»Ç ÈÉǼɹÅÅÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù„¶Æ¾É¼Çʺ¾† ɾ¿¾ÆÁ¾ÁÈÇ»ÔѾÆÁ¾Öƾɼ¾ËÁоÊÃÇ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ»¼ÇÉǽ¾§ÅÊþ”Èɾ½† ÈÉÁØËÁØŸ£®¹ÃËÁ»Æǻƾ½ÉØ×ËÆǻԾ ÊǻɾžÆÆÔ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ¹»ËÇŹËÁÀ¹† ÏÁÁ Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁÁÁÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾† ÆÁØ»ÈÉÇϾÊÊɾÅÇÆ˹ ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ «¹Ã ¥¨„«¾ÈÄÇ»¹ØÃÇÅȹÆÁؔ ÈÉÁÀ¹Å¾Æ¾˾ÈÄÇ»ÔÎʾ˾ÂÈÉÁžÆؾË ÊǻɾžÆÆÔ¾˾ÈÄÇÁÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ ËÉ̺ÇÈÉǻǽÔÊƹÈÇÉÆÔÅÁËÉ̺¹ÅÁ ÁÀÊÑÁËǼÇÈÇÄÁÖËÁľƹ„¡ÀÇÈÉdž ÍľÃʔÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ„£¹Ê¹† ÍľÃʔ¶ÃÇÆÇÅÁоÊÃÁÂÖÍ;Ã˽ÇÊËÁ† ¼¹¾ËÊØÀ¹ÊоËÌ»¾ÄÁоÆÁØÊÉÇù ÊÄÌ¿ºÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ½ÇÄ¾Ë ½»ÌÃɹËÆǼÇÊÆÁ¿¾ÆÁØ˾ÈÄÇ»ÔÎ ÈÇ˾É՝ÄØÇÈËÁÅÁÀ¹ÏÁÁɹÊÎǽ¹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÈÉÁɹºÇ˾ƹÊÇʆ ÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ»ÔÈÇÄÆؾËÊØ ÌÊ˹ÆǻùÈɾǺɹÀÇ»¹Ë¾Ä¾Âйʆ ËÇËÔƹÖľÃËÉǽ»Á¼¹Ë¾ÄØÎƹÊÇÊÇ» ÐËÇÈÇÀ»ÇÄؾËÊÖÃÇÆÇÅÁËÕÇË ½ÇÈÇËɾºÄ¾ÆÁØÖľÃËÉÇÖƾɆ ¼ÁÁ Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹¾ËÊÆÁ¿¾ÆÁ¾À¹ËɹË ÁÈÇ»ÔѾÆÁ¾ùоÊË»¹ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹† ÆÁØ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÈÉÇϾÊʹ

¥ÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÅɹÂÇƹŧÅÊÃÇ ǺĹÊËÁÁÀǺĹÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹Ⱦɾ† ÐÁÊľÆÔ½Ç˹ÏÁÁƹÈǽ½¾É¿ÃÌžÉ ÈÇǺ¾ÊȾоÆÁ×ʺ¹Ä¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÆÇÊËÁ º×½¿¾ËÇ»»йÊËÁÇÈĹËÔËÇÈÄÁ»Ædž Öƾɼ¾ËÁоÊÃÁÎɾÊÌÉÊÇ»§ºÒ¹Ø ÊÌÅŹ½Ç˹ÏÁÂsÅÄÆÉ̺ľÂ ¡ÀÆÁÎÈÇÉؽùÅÄÆÉ̺ľÂ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕƹÈɹ»Ä¾ÆÇƹÈɾ½ÈÉÁØËÁØ ¿ÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆǼÇÎÇÀØÂÊË»¹ ¹˾ »Ê»Ç×Çоɾ½Õ »ÇÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ÖËÁÅÁÊɾ½ÊË»¹ÅÁ½ÄØɹÊоËÇ»ÊÈÇʆ ˹»ÒÁùÅÁÖƾɼÇɾÊÌÉÊÇ»ªÌÅŹ ȾɾÐÁÊľÆÁØÈÇÊ˹»ÒÁùÅÖƾɼdž ɾÊÌÉÊÇ»ÊÌоËÇÅËÇÈÄÁ»ÆÇÂÊÇÊ˹»† ÄØ×Ҿ½ÇĿƹÊÇÊ˹»ÁËÕƾžƾ¾ ÅÄÆÉ̺ľÂ §ÊÆÇ»ÆÇ»ÇÈÉÇÊ»ȾÉÁǽÈÉdž ÎÇ¿½¾ÆÁØÇËÇÈÁ˾ÄÕÆǼÇʾÀÇƹs ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ÁÈǽ½¾É¿¹ÆÁ¾ÆÇÉŹËÁ»† ÆÔÎÀ¹È¹ÊÇ»ËÇÈÄÁ»¹›¾½¾ËÊؾ¿¾† ½Æ¾»ÆÔÂÅÇÆÁËÇÉÁƼÈÇÊËÌÈľÆÁØ ÁɹÊÎǽǻ¹ÆÁØËÇÈÄÁ»¹ÅÌÆÁÏÁ† ȹÄÕÆÔÅÁɹÂÇƹÅÁ›ϾÄÇÅÊÁË̆ ¹ÏÁØÊÀ¹»ÇÀÇÅËÇÈÄÁ»¹Ê˹ºÁÄÕƹ

¥•ž£¢•¡£– •¦§¤£ ¨¬š¢°™£§•

¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ» „§ÅÊùؼ̺¾ÉÆÁؔ „›¾ÊËÁÅÖÉÁÁ” „§ÅÊÃÈɾÊʔ ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

¬›™Ÿ™ž¥´ž©ž£¤™¥§™«ž¤¡ „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»† ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅÁÊËÇÐÆÁ† ÃÇÅ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ½ÄØ ÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊËÇ» Á ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

žŸž¥žª¸°¦§ ›´®§¸« «ž¥™«¡°žª£¡ž¦§¥ž©™ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇ ɹÊÃÉÔËÕ ǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ× ˾† ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺÌйÊËÆÁùÎ ÉÔÆù ÈÉÁ»¾ÊËÁÊɹ»ÆÁ˾ÄՆ ÆÌ× ˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁ† À¹ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕÁùоÊË»¾Æ† ÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ

©ž™£¯¡¸„ª«©§¢† œ™ ž«´”¨©¡œ¤™±™ž« ›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž ɹÀžÊËÁ»½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ×

«¾Å¹ÆÇžɹ

§š §©©´¦£™¡ ™¢¦™¡¦«ž©µž©™ ¹Ë¹»ÔÎǽ¹;»É¹Äؼǽ¹ ¬ÊÄÇ»ÁØÌйÊËÁبÉÁɹÀžҾÆÁÁɾÃĹÅÆǼÇŹþ˹ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆǼÇɹÀžɹ»ÔÈÇÄÌй¾Ë¾˹ÃǼÇ¿¾ǺӾŹ ª«™«µ·šžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ʻǾ ÃÇÅȹÆÁÁ Ç ÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹Î »¹Ñ¾Â ÈÉǽÌÆ ÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾ÂƹÉÔÆþ ½ÁÀ¹ÂƹÁÆ˾Éվɹ»§ÅÊþ

¬¦¡£ ™¤µ¦™¸›§ ¥§Ÿ¦§ª«µ§š©™«¡«µª¸£¬ £§¢ ¯ž¤ž›§¢™¬¡«§©¡¡  ™¡¦«ž©žª§›™¦¦§¢¡¥ž¦¦§ ›¨©§¬£¯¡¡©´¦£™¡ ™¢¦™¡¦«ž©µž©™ ¶ÃÇÆÇÅÁоÊùػԼǽ¹ tÖÃÇÆÇÅÁؽ¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» t»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»Ç¹̽ÁËÇÉÁÁ t ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ÐÁÊĹ ÐÁ˹˾ľÂ „ªËÉdž ¼¹À¾ËԔtÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ ¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇƾ»Ê¾ÊÇǺҾÆÁØÅǼÌËƾÊËÁÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇƆ ÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉdž »¹ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹

¨Ç½ÉǺƾ¾ ÈÇ ˾ľÍÇƹÅ † † ††† šÌ½¾Åɹ½ÔÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕɹÀ»ÁËÁ×»¹Ñ¾¼ÇºÁÀƾʹ

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

6


ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

|7


ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ FDPMJCFSPSV

ɹÀÆÇǺɹÀÆÔÎÏ»¾ËÇ»Á͹ÃËÌÉÔ sƾÇÊ˹»ÁËɹ»Ædž ½ÌÑÆÔŽ¹¿¾ʹÅǼÇËɾºÇ»¹Ë¾ÄÕÆǼÇÃÄÁ¾Æ˹

ÁÅÆØØɹÊÈÉǽ¹¿¹

›„£ÇÅȹÆÁÁ·†ËÉÁϾÆËɔÊÈÇ;»É¹ÄØƹÐÁ† ƹ¾ËÊØʾÀÇÆÆǾÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ϾÆƹ»Ê¾¼ÉÌÈÈÔËÇ»¹ÉÇ» ªÄ¾½Ì¾ËÇËžËÁËÕ˹ÿ¾ ÐËÇÌ„£ÇÅȹÆÁÁ·†ËÉÁ”À¹É¹† ºÇ˹ÄÆÇ»ÔÂʹÂËXXXSV ¼½¾˾ȾÉÕÌùÀÔ»¹† ×ËÊعÊÊÇÉËÁžÆËÁϾÆÔÃÇÅȹÆÁÁ

©¹ÊÑÁÉØØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç »ÇÂƹػԼǽ¹ ª¾ËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ»„¶Ä¾ÃËÉÇÅÁɔǺÓØ»ÁĹÇÊÃÁ½Ã¹Î ƹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ĹÅÈԝÇÃÇÆϹ;»É¹ÄغÇÄՆ ÑÁÆÊË»ÇÅǽ¾Ä¾ÂÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁÎĹÅÈÈÉǽ¹×ËÊØ Ê†ÆÇÂÊÃÁ½ÃÇÂ

›ÔÊÇÃǾ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ›¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÃÇÅȹÆÁÁ„ªËÉǺÔ˔ÈÇÈÇÄƾÆÁ¾ ªØÆ»¹ÉØ»ÈÉǽ¹¿¾ÈÇØ»ÁĹÊÕÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØËÉ̺¹ ÊÇÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇśԽ¾É¿Á»¹×ҹػÔÊÇÃǾ½¹»Ä¾† ÆÁ¾½Ç¹ËÅÇÊÍ¾É ÇƹÁ½¾¹ÄÕÆÇÈǽÎǽÁ˽ÄØÅÇÆËÁ† ÉÇ»¹ÆÁØÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔÎÊÁÊ˾Å

¦¹ÊËɹ¿¾˾ÈĹ §§§„œ¹É¹Æˆ¨Ä¹Ê˔ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔ½ÁÊËÉÁºÕ×ËÇÉ §§§„¬É¹ÄÈĹÊËÁÔ»§ÅÊþ Èɾ½Ê˹»ÄؾËŹ˾ÉÁ¹Äs¹É† ÅÇÍÇÄ ÃÇËÇÉÔÂÊÄÌ¿Á˽ÄØÊÇÀ½¹ÆÁØ˾ÈÄǻǼǺ¹Éվɹ Á˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ¶Í;Ã˽ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ ºÄ¹¼Ç½¹ÉØ»ÔÊÇÃÇÂÇËɹ¿¹Ë¾ÄÕÆÇÂÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ¹Ä×ÅÁ† ÆÁ¾»ÇÂÍÇÄÕ¼Á™ÉÅÇÍÇÄÊÈÇÊǺÊ˻̾Ë»ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ Ê˾ȾÆÁÊÇÎɹƾÆÁ×½ÇļǻɾžÆÆÇÊËÁ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ˾ŠÐËÇÊÆÁ¿¹¾ËÃÇƽ¾ÆʹÏÁ׻ǽԻÊÄÇØÎ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ÁÇËɹ¿¹¾ËºÇÄÕÑÌ×йÊËÕ˾ÈÄÇ»ÔÎÈÇËÇÃÇ»ǺɹËÆÇ »Ç»ÆÌËɾÆƾ¾ÈÉÇÊËɹÆÊË»ÇÇ˹ÈÄÁ»¹¾ÅǼÇÈÇžҾÆÁØ

œÉÌÈȹÃÇÅȹÆÁ„ªÁºÁÉØÐù”ɹÊÑÁÉؾ˹ÊÊÇÉËÁ† žÆË»ÔÈÌÊù¾ÅÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁ›ÄÁƾÂÃÌϾžÆËÆÔÎ ÊÌÎÁÎÊžʾ»ÇÑÄÁÆǻԾÈÉǽÌÃËÔs¼É̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ ½ÄØÈÇĹÁÊËؿù½ÄØÈÇĹªÅ¾ÊÁÇËÄÁй×ËÊØ»ÔÊÇÃÇ ÈÉÇÐÆÇÊËÕ× º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÇÊËÕ× ËɾÒÁÆÇÊËÇÂÃÇÊËÕ× ¹ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÈǽǺɹÆÆÔ¾»ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆÔ¾ÈÇÄÁ† žÉÆÔ¾½Çº¹»ÃÁ½¾Ä¹×ËɹÊË»ÇÉÆԾʞÊÁÈĹÊËÁІ ÆÔÅÁÁ̽ǺÆÔÅÁ»ɹºÇ˾

£ËÇɹÆÇ»Ê˹¾Ëc

£ÇÅȹÆÁØ„œÉ¹ÆÁ˾Ãʔ¾Ò¾½ÇƹйĹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇ ʾÀÇƹƹйĹ¹ÃËÁ»ÆÇɹÊÑÁÉØËÕÁ½ÇÈÇÄÆØËÕ¹ÊÊÇÉËÁ† žÆËËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ«¹Ã¿¾»»Ç½ÁËÊؾ½ÁƹØϾƹ ƹÄ׺Ç»Á½ÈÄÁËÃÁ»Æ¾À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇ˾¾ÃÇÄľÃÏÁÁ ÐËǽÇÄ¿ÆÇǺľ¼ÐÁËÕ»ÔºÇɽÄØÃÄÁ¾ÆËÇ»ªËÇÁËÕÇËž† ËÁËÕ ÐËÇÃÇÅȹÆÁØÈÉǽÄÁĹ½¾ÂÊË»Á¾ÌÊÄ̼Áº¾ÊÈĹˆ ÆǼÇÎɹƾÆÁØÈÇÃÌÈÇÃƹʻǾÅÊÃĹ½¾ ÖËÇÈÇÀ»ÇÄؾË ÃÄÁ¾Æ˹ź¾ÀÊȾÑÃÁ»ÔºÉ¹ËÕÈÇÆɹ»Á»ÑÁÂÊØËÇ»¹É Á ÃÌÈÁ»¾¼Ç ÇÊ˹»ÁËÕƹÊÃĹ½¾½ÇÄÌÐѾ¼Ç»É¾Å¾ÆÁ

©¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÂÍÁÄÁ¹Ä

§§§„¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ” œÉÌÈȹÃÇÅȹÆÁ„£ÉÇÆÁ½” Êƹ† йĹ¼Ç½¹ÇËÃÉÔĹÆÇ»ÔÂŹ¼¹ÀÁƆÊÃĹ½»¼£¹Ä¹ÐÁÆÊþ «¾È¾ÉÕÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ˾ÈÄdžÁ¼Á½Édž ÁÀÇÄØÏÁ× ¹˹ÿ¾½É̼Ì×ÈÉǽÌÃÏÁ×ÃÇÅȹÆÁÁÅÇ¿ÆÇ ÈÉÁǺɾÊËÁÈǹ½É¾Ê̼£¹Ä¹ÐÁÆÊà ÌÄ­ÉÌÆÀ¾ 

§ºÅ¾ÆÈǹÃÏÁÁ ¦Ç»ÔÂÇÍÁÊ

«ÇɼǻdžÅÇÆ˹¿Æ¹ØÍÁÉŹ„¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹Æ˔ ÊȾÏÁ¹† ÄÁÀÁÉÌ×Ò¹ØÊØƹÈÇÊ˹»Ã¾ÁÌÊ˹ÆǻþÊǻɾžÆÆÔÎ ƹËØ¿ÆÔÎÈÇËÇÄÃÇ» ;»É¹ÄØÖËǼǼǽ¹ÇËÃÉÔĹÆdž »ÔÂÇÍÁÊÈǹ½É¾ÊÌÌÄ ¹ÇÀ¾ÉÆ¹Ø ±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇɆ ËÁžÆË Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÆÔÂÀ½¾ÊÕÍɹÆÏÌÀÊÃÁ¾ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¾ ƾžÏÃÁ¾ƹËØ¿ÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÁÊÇÑ»ÇÅ 

£ÇÅȹÆÁØ1PUVTIJ†TBNÈÉǽÇÄ¿¹¾Ë¹ÃÏÁׄ§º¾ÀÇȹÊÕ ʾºØÇËǼÆؔ›˾оÆÁ¾»Ê¾¼Ç¼Ç½¹ÅÇ¿ÆÇǺžÆØËÕÄ׺Ç Ê˹ÉÔÂǼƾËÌÑÁ˾ÄÕƹÆÇ»ÔÂÊÅÁÆÁŹÄÕÆǽÇÈĹËÇ  ÐËÇÈÇÀ»ÇÄÁËÊÖÃÇÆÇÅÁËÕÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔ¾Êɾ½ÊË»¹ÁÈÇÄ̆ ÐÁËÕùоÊË»¾ÆÆÔÂËÇ»¹Éʼ¹É¹ÆËÁ¾ÂÁ½ÄÁ˾ÄÕÆÔÅÊÉdž ÃÇÅÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ§Ë»¾ËÔƹ»Ê¾»ÇÈÉÇÊÔÅÇ¿ÆÇÈÇÄ̆ ÐÁËÕÈÇ˾ľÍÇÆ̼ÇÉØоÂÄÁÆÁÁ†† ¹˹ÿ¾ƾÈdž Êɾ½ÊË»¾ÆÆÇÌÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÃÇÅȹÆÁÁ

„ª«©§¢†œ™ ž«™” ™¨¬ª£™ž«¦§›¬·©¬š©¡£¬ ¶ËÇÅÇ¿¾ËºÔËÕÀ¹ÈÌÊÃÆÇ»ÇÂÄÁÆÁÁÈÉdž „¦§›§ª«¡£§¥¨™¦¡¢” ÃÇËÇɹغ̽¾ËɹÊÊùÀԆ ÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÈÇÈÇÄƾÆÁ¾¹ÊÊÇÉËÁžÆËÆÇ »¹ËÕÇÆÇ»ÇÊËØÎÃÇÅȹÆÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇʾ¼Å¾Æ˹

¬›™Ÿ™ž¥´ž ¨©¡œ¤™±™ž¥›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž ¨™©«¦ž©´ ›žž¦™¨§¤¦ž¦¡¡

¦Ç»ÇÊËÕ½ÇĿƹºÔËÕÁÆÍÇÉŹËÁ»ÆÇÂÁÇË»¾Ð¹ËÕƹ »ÇÈÉÇÊÔÐËÇ ¼½¾ ÃǼ½¹ ùÃÁÈÇоÅÌÈÉÇÁÀÇÑÄǺ̆ ½¾ËÈÉÇÁÊÎǽÁËÕ °ËÇÇÀƹй¾Ë½¹ÆÆǾÊǺÔËÁ¾½ÄØ ÃÇÅȹÆÁÁÃÄÁ¾ÆËÇ»

ÄÁÆÁÁ ÇËÃÉÔËÁ¾ÆÇ»ÇÂËÇɼǻÇÂËÇÐÃÁ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ÆÇ»ÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁ ¼ÄǺ¹ÄՆ ÆÔ¾ÊÃÁ½ÃÁ ÇÊǺԾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØ Ìй† ÊËÁ¾»»ÔÊ˹»Ã¹ÎÁ˽

¨ÉÁÊÔĹÂ˾ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÇÆǻdž ÊËØλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁÁƹF†NBJM SFEBLUPS!EJNBSLSVÄÁºÇÊÇǺҹ† ˾ÈÇ˾ľÍÇÆ̆ ½Çº 

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

8


ÑÒÐÎÉÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ

©™ ››ž¦žž¤¡ ª«©§¢†œ™ ž«™ ¨©žª«™›¤¸ž« ¡¦ž£ª¯ž¦ ¦™§ª¦§›¦´ž ª«©§¢¥™«ž©¡™¤´ ›§¥ª£ž

¡Æ½¾ÃÊϾÆÇÊÆÇ»¹Æƹ½¹ÆÆÔÎÃÇÅȹÆÁ†ÄÁ½¾ÉÇ»ÉÔÆùsÈÇÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ »ù¿½ÇÅʾ¼Å¾Æ˾ÈǼÉÌÈȾËÇ»¹ÉÇ» ¹º¹ÀÇ»Ì×»¾ÄÁÐÁÆÌÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØÊɾ½Æ¾¾ÀƹоÆÁ¾ϾÆÔÀ¹ƾ½¾Ä×ƹÇÈɾ† ½¾Ä¾ÆÆÌ×¼ÉÌÈÈÌËÇ»¹É¹ǽÆÇÂŹÉÃÁ ǽÆǼÇǺӾŹ ÊÌоËÇÅÁÄÁº¾ÀÌо˹ ¦ªÁ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼ º¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥ º¾À½Çº¹»ÇÃÁº¾À½ÇÊ˹»ÃÁ ÃÁÉÈÁÐ¥ÈÉÇÊËÇ º¾À½ÇÊ˹»ÃÁÁɹÀ¼ÉÌÀÃÁ Ê˾ÃÄÇ¥ »ƹɾÀþ ϾžÆË¥ »žÑùΠ ž˹ÄÄÁоÊùØ¹ÉŹËÌɹœª ʦª 

¡ÀžƾÆÁ¾Êɾ½ÆÁÎϾÆÈÇËÇ»¹ÉÆÔżÉÌÈȹÅ»§ÅÊþ §ÊÕ¬sÊɾ½ÆØØϾƹ»É̺ÄØÎ ÇÊÕ®s½¹Ë¹ 

£¡©¨¡°ª«ž£¤§

šž«§¦ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥ Ã̺Å

ªË¾ÃÄÇ¥ ûÅ ÅÅ £ÁÉÈÁÐ¥ ÑË ÈÉÇÊËÇÂ 

 

      

  

  

 

     

 

™©¥™«¬©™

¯ž¥ž¦« ¯¾Å¾ÆË¥ Ë

¥¾Ë¹ÄÄ¹ÉŹËÌɹœª ½Á¹Å¾ËÉ Ë

 

 

 

  «¹ºÄÁϹÏ¾Æ ÌËÄÅÓÅÜ=Á½Ï½

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

9

ÀËÁ

ž¢¯«ªÏË¿½ÍÊØÆ©ÎÍÌȽÎÏÅÔ ÍоĽÉ

§¥­¬¥´© ÌÍËÎÏËÆ ÍоĽÕÏ

 

 

 

 

®¯¢§¨«© ÍоĽÉ

 

 

 

 

³¢©¢ª¯© ÍоĽÏ

©ÂϽÈȝ­©¯°­ ®%ÉÉ ÍоĽÏ


10

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

¬°™ª«¦¡£¡ª™¥¥¡«™¨§¦ž›¡Ÿ¡¥§ª«¡§šª¬¡¤¡›§¨©§ª´ ¬ž±ž›¤ž¦¡¸ª«©§¡«ž¤µª«›™Ÿ¡¤µ¸šž ¨§«ž©¡£™°žª«›™

Небоскребов не будет ˾ÃÊ˟ȽÁÅÉÅͬª®¢ª§«Ÿ ÍÇËǙƽɾ¯Լ¹ÆÃÇ» ›Ä¹½ÁÅÁɨ¹Æ¹Ê¾ÆÃÇ»

«§°£™ ©ž¦¡¸

ª¾É¼¾Â£§ ¬š§›¡° ÁɾÃËÇɼÇÉǽÊÃǼǽ¾È¹É˹žÆ˹ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹

«

Начинать надо с развития инженерной и транспортной инфраструктуры

»

¦¹ƾ½¹»ÆÇÊÇÊËÇػѾÅÊØD¹ÅÅÁ˾ÈÇƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁÀ¹»ØÀ¹† ĹÊÕ½ÁÊÃÌÊÊÁØÈÇ¿ÁÄÁÒÆÇÅÌÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ì »ÃÇËÇÉÇÂÈÉÁÆØÄÁ ÌйÊËÁ¾Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÁÅÖÉÁÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÁ ¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉÔÁÉÁÖÄËÇÉÔ «¹ÃùÃƹÉÔÆþƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁÈÇÄÕÀ̾ËÊØÊÈÉÇÊÇÅËÇÄÕÃǽ¾Ñ¾† »Ç¾¿ÁÄÕ¾ ËǻʾÎÁÆ˾ɾÊÇ»¹Ä»ÇÈÉÇÊùÃÁ¾½ÇŹʹÅÔ¾ÖÃÇÆdž ÅÁÐÆÔ¾ ¦¹ʹÅÅÁ˾ÊËÇÄÃÆÌÄÁÊÕ½»¾ȹɹ½Á¼ÅÔsŹÄÇÖ˹¿ÆǼÇ ÁÅÆǼÇÖ˹¿ÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ›ƹйľÊÁË̹ÏÁ×ÊÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅ¿ÁÄÕØÀ¹ÈÇÊľ½ÆÁ¾ ľËÈÉÇÃÇÅžÆËÁÉÇ»¹Ä½ÁɾÃËÇɼÇÉǽÊÃǼǽ¾È¹É˹žÆ˹ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ª¾É¼¾Â£ÇÀ̺ǻÁÐ t›†¼Ç½¹ÎȾɾ½ÊËÉÇÁ˾ÄØÅÁºÔÄÁÈÇÊ˹»Ä¾ÆԹźÁ† ÏÁÇÀÆÔ¾À¹½¹ÐÁÈÇ»ÇÀ»¾½¾ÆÁ׿ÁÄÕبĹÆÁÉÇ»¹ÄÇÊÕ¾¿¾¼Ç½ÆÇ »»Ç½ÁËÕÈÇÅÄÆÁ½¹¿¾ÈÇ ÅÄÆûÅ¿ÁÄÕئÇÁÀ†À¹ÃÉÁÀÁʹ ÊÁË̹ÏÁØÊÄÇ¿ÁĹÊÕÁƹØ»¼Ç½ÌºÔÄÇ»»¾½¾ÆÇÈÇÉؽù ËÔÊûÅ »¼tËÔÊûÅ tÁÖËǺÔÄŹÃÊÁÅÌÅ ›¼Ç½ÌÈÇѾÄÈĹ»ÆÔÂÊȹ½½ÇËÔÊûÅÁǺ»¹Ä›¼ ¼ÇÉǽÊÃÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÁ»»¾ÄÁ»½¾ÂÊË»Á¾¿ÁÄÔνÇÅÇ»ǺҾÂÈÄdž Ò¹½Õ× ËÔÊûÅ ÈÉÁÖËÇÅÃÃÇÆÏ̼ǽ¹»»ÔÊÇÃÇÂÊ˾ȾÆÁ ¼ÇËÇ»ÆÇÊËÁƹÎǽÁÄÁÊÕÅÆǼÇû¹ÉËÁÉÆÔνÇÅÇ»ǺҾÂÈÄÇÒ¹† ½Õ×ËÔÊûÅ›ÅÁÆÌ»ÑÁ¼ǽÈÇÊËÉǾÆÇËÔÊûÅ ¿ÁÄÕØ ÐËÇØ»ÄؾËÊØƾÊÃÇÄÕÃÇžÆÕѾÈÉǼÆÇÀÁÉ̾ÅÇÂÏÁÍÉÔ »ËÔÊûÅ›¼Ç½ÌÇ¿Á½¹¾ËÊØ»»Ç½ËÔÊûÅ¿ÁÄÇ ÈÄÇÒ¹½Á¶ËÇËÈÉǼÆÇÀÇÊÆÇ»¹Æƹɾ¹ÄÕÆÔÎÏÁÍɹÎÁÈĹƹΠ ÈÇÄÌоÆÆÔÎÇËÀ¹ÊËÉÇÂÒÁÃÇ» ¦¹ŹÄÇÖ˹¿ÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÌ£ÇÀ̺ǻÁйʻǻÀ¼Äؽ›¼ ºÔÄƹйËÈÉǾÃËÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÌÊÇÏÁ¹ÄÕÆǼÇ¿ÁÄÕØÈÇÌÄ ¹»¾ÉË؆ ¾»¹¦¹ȾɻÇÅÖ˹ȾºÔÄÇÈÇÊËÉǾÆÇ½ÇŹsÈÇÉؽùû¹ÉËÁÉ ¦¹»ËÇÉÇÅsǽÆÇû¹ÉËÁÉÆÔÎ½ÇŹ¥¹¼ÁÊËɹÄÕÆÔÎʾ˾»ÖËÇÅ ɹÂÇƾÈɹÃËÁоÊÃÁƾºÔÄǨɹ»½¹ ƾºÔÄÇÁÈĹËÔÀ¹ÈǽÃÄ×о† ÆÁ¾ÃÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÅʾËØŶÃÇÆÇÅÁùÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹»Ô¼Äؽ¾Ä¹Êľ½Ì† ×ÒÁÅǺɹÀÇÅƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÁÃÇ»ÈÇÖÃÇÆÇÅÁÐÆÇÅÌ»¹ÉÁ¹ÆËÌ ȹƾÄÁÁÀ¯ª¨Áľ¼ÃÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ºÔÄÇÈÇËɹоÆÇÅÄÆÉ̺ ¹ƹÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔ¾ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÁsÅÄÆÉ̺§ºÒÁ¾À¹ËɹËÔ ÈÇÖËÇÅÌÈÉǾÃËÌÊÇÊ˹»ÁÄÁÈÇÉؽùÅÄÆÉ̺»ϾƹΆ¼Ç†

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

£¹ÃǾ¿ÁÄÕ¾ʹÅǾ½¾Ñ¾»Ç¾


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

11

½Ç»¨ÉǾÃËѾÄËØ¿¾ÄÇÁ½ÇƹÊËÇ؆ Ò¾¼Ç»É¾Å¾ÆÁ¾Ò¾ƾÀ¹ÃÇÆоơƆ ÍɹÊËÉÌÃËÌɹ˹ÅƾɹÀ»Á˹ŸÁÄÕ¾ ƾÈÇÄÌÐÁÄÇÊÕ½¾Ñ¾»ÔÅ ÁÈÇÖËÇÅÌ

ÈÇÀÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ËÕɹÀ»ÁËÁ¾ŹÄdž Ö˹¿ÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ùÃÊdž ÏÁ¹ÄÕÆǼÇ¿ÁÄÕØƾ»¾ÉÆÇ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12«´ª¥Ÿ¡¤§¢¨¤§²™¡ §Ÿ¡™ž«ª¸››žª«¡ ›¶£ª¨¤¬™«™¯¡·›œ§¬ £¹Ãʽ¾Ä¹ËÕ¿ÁÄÕ¾ºÇľ¾½ÇÊËÌÈÆÔÅ ¡Æ˾ɾÊÆǾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾ÈÇ̽¾Ñ¾»Ä¾ÆÁ׏ÄÇÖ˹¿ÆǼÇ¿ÁÄÕØ ÈÇÊËÌÈÁÄÇÇ˽ÁɾÃËÇɹ×ÉÁ½ÁоÊÃÇÂÃÇÅȹÆÁÁ„§¥¶£ª†¤ž£ª”

™Ä¾ÃʹƽɹÅÁËɾÆÃÇ t¦¾ÊÅÇËÉØƹËÇ ÐËÇÊÌÒ¾ÊË»Ì×ËɹÀÄÁÐÆÔ¾ÈÉǼɹÅÅÔ½ÇÊËÌÈÆǼÇ ¿ÁÄÕØ ÇÊÆÇ»¹ÆÆÔ¾ƹ½Ç˹ÏÁÇÆÆÔΞιÆÁÀŹΠ¿ÁÄÕ¾½ÄØ˾ΠÃËÇ »ƾŽ¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇÆÌ¿½¹¾ËÊØ ÇÊ˹¾ËÊØƾ½ÇÊËÌÈÆÔŶËÇ»Á½ÆÇ ÁÀËÇ¼Ç ÐËÇ»¼»§ÅÊþ»Çоɾ½ÁƹÌÄÌÐѾÆÁ¾¿ÁÄÁÒÆÔÎÌÊÄÇ»Á ÊËÇØÄÇËÔÊʾž ¹ʾ¼Ç½ÆØ ƾÊÅÇËÉØƹËÇ ÐËǺĹ¼ÇÊÇÊËÇØÆÁ¾ƹʾ† ľÆÁØùú̽ËÇɹÊË¾Ë tËÔÊʾžÂ«Ç¾ÊËÕÈÉǺľŹƾɾѹ¾ËÊØ ¦¹ÊËÇÁÅÇÊËÕǽÆÇÖ˹¿ÆÔνÇÅÇ»»ÄÁؾ˽»¹͹ÃËÇɹÊËÇÁÅÇÊËÕÀ¾Å¾ÄՆ ÆǼÇÌйÊËùÁÊËÇÁÅÇÊËÕʹÅǼÇÊËÉǾÆÁØ£ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾¾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»ÇǺØÀÔ»¹¾ËÈɾ½ÇÊ˹»ÄØËÕÌйÊËÃÁÈǽÀ¹ÊËÉÇÂÃÌËÇÄÕÃÇ оɾÀ¹ÌÃÏÁÇÆÔ¦Çƹ½ÇɹÀ»¾ÉÆÌËÕ¹ÌÃÏÁÇÆÔ»½É̼Ì×ÊËÇÉÇÆÌsƹÈÇÆÁ† ¿¾ÆÁ¾ÊËÇÁÅÇÊËÁ¨Çº¾½ÁËÕ½ÇÄ¿¾ÆËÇË ÃËÇÈɾ½ÄÇ¿ÁËžÆÕÑÌ×ÊËÇÁÅÇÊËÕ ûÅÀ¾ÅÄÁ™½ÄØÇоɾ½ÆÁÃÇ»ƾǺÎǽÁÅÇÈÉǻǽÁËÕÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾À¹† ÃÉÔËÔ¾¹ÌÃÏÁÇÆÔ¦¹ÆÁÎÊ˹ÉËÇ»¹ØϾƹÀ¹ÊÇËÇýÇĿƹºÔËÕƾËÔÊ ùÃʾÂÐ¹Ê ¹ËÔÊÉ̺ ÁÀ¹½¹ËÇýÄØÌйÊËÁØ»¹ÌÃÏÁÇƾ½ÇÄ¿¾ÆºÔËÕ ƾËÔÊ ¹»Èɾ½¾Ä¹ÎËÔÊÉ̺±¹¼¹ÌÃÏÁÇƹƾǺÎǽÁÅÇʽ¾Ä¹ËÕ ƾºÇľ¾ËÔÊÉ̺«¹Ã¿¾ƹ½ÇÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕɹÊÊÉÇÐÃÌÈĹ˾¿¹½ÇľË ÊÌÊÄÇ»Á¾ÅÀ¹Èɾ˹ȾɾÈÉǽ¹ËÕÌйÊËÇÃÈÇÉÔÆÇÐÆÇÂϾƾƹËÇË¿¾ÊÉÇà «¹ÃÁ¾ÁÀƹйÄÕÆÇÀ¹½¹ÆÆÔ¾ÌÊÄÇ»ÁعÌÃÏÁÇƹÈÇÀ»ÇÄÁÄÁºÔÇоɾ½ÆÁùÅ ʹÅÁÅƹйËÕɾѹËÕÊ»ÇÁ¿ÁÄÁÒÆÔ¾ÈÉǺľÅÔ¡ÊÈÇÄÕÀÌØ˹ÃÌ×ÈÉǼ† ɹÅÅÌÁÈÉÇ»¾½ØÈÉÁºÄÁÀÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹÊоËÔƹ†ÃÇÅƹËÆÔÂÒÁËǻǽÇÅ ÈÄÇÒ¹½Õ×ûÅ ÅÇ¿ÆÇÈÇÄÌÐÁËÕʾº¾ÊËÇÁÅÇÊËÕÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹˹ÃǼÇ

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

§ÈÔ˾»ÉÇȾÂÊÃÁÎÊËɹÆÈÇùÀԆ »¹¾Ë ÐËÇƾºÇ¼¹ËÔ¾ÊÄÇÁƹʾľÆÁØ »Ê¾¿¾¿Á»ÌË»ÅÆǼÇÖ˹¿ÆÔÎ½ÇŹÎ ¦¹ʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ½¾ÆÕȾÉÊȾÃËÁ» ½ÄØŹÊÊǻǼÇɹÀ»ÁËÁØŹÄÇÖ˹¿† ÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹»§ÅÊþÈÇùƾË ¦¹ÐÁƹËÕƹ½ÇÊɹÀ»ÁËÁØÁÆ¿¾Æ¾É† ÆÇÂÁËɹÆÊÈÇÉËÆÇÂÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ ™ÊËÉÇÁËÕƹ½ÇËÇ ÐËÇÊÅǼÌËÃÌÈÁËÕ ÇÅÁÐÁ§½Æ¹ÃÇÌÉÇ»¾ÆÕ½ÇÎǽǻ¼ÇÉdž ¿¹Æ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÆÁÀÃÁ ¦¹ʹÅÅÁ˾ÈÉÁ»Ç½ÁÄÁÊÕÊ»¾½¾† ÆÁØ ÐËÇƹÃÇƾϽ¾Ã¹ºÉؼ Êɾ½ÆØØϾƹûÅȾɻÁÐÆÇ ¿ÁÄÇÂƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁÊÇÊ˹»ÄØĹ É̺ ¹»ËÇÉÁÐÆÇÂsÉ̺ ÈÉÁоÅ »ËÇÉÁÐÆǼÇ¿ÁÄÕØ ÊÇÊ˹»ÄØ×Ë½ÇŹÊÇÏÁ¹Ä†ÁÖÃÇÆÇņ ÃĹÊʹ ˾ŹÄÇÃÇÅÍÇÉËÆǾ¿ÁÄÕ¾ ªÄ¾½Ì¾ËÀ¹Å¾ËÁËÕ ÐËǹ»ËÇÉÌ Ê˹ËÕÁÈÉÁÎǽÁÄÇÊÕ»Á½¾ËÕ»¼ ƹÇÃɹÁƹΦÕ׆¢ÇÉùÁš¹ÄËÁ† ÅÇɹϾÄÔ¾û¹É˹ÄÔËÁÈÇ»ÔÎ ÄÁ† ѾÆÆÔÎùÃdžÄÁºÇ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÇ Ç˽¾ÄÃÁ ȹƾÄÕÆÔΆ†Ö˹¿ÆÔοÁ† ÄÔνÇÅÇ»sÁÆǼ½¹½¹¿¾º¾Àº¹Ä† ÃÇÆÇ»§ÆÁÇоÆÕÈÇÎÇ¿ÁƹƹÑÁ ÎÉÌÒ¾»ÃÁÀ½¹ÆÁØÈÄÇËÆÇʼÉÌȆ ÈÁÉÇ»¹ÆÔ»ÅÁÃÉÇɹÂÇÆÔÊÅÁÆÁ† ÅÌÅÇźĹ¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ÁƹÈdž ÅÁƹ×ËƹÑÁÊȹÄÕÆÔ¾ɹÂÇÆÔ ††Î¼Ç½Ç»ÈÇÊËÉÇÂÃÁ¶ËÇÁ¾ÊËÕ ÊǻɾžÆÆǾÊÇÏÁ¹ÄÕÆǾ¿ÁÄÕ¾ ½ÄØžÊËÆÔÎŹÄÇǺ¾ÊȾоÆÆÔÎ ¹Å¾ÉÁùÆϾ»† † †ÃÇÅƹËÆÔ¾ŹÄdž žËɹ¿ÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»ÇÈɾ½ÇÊ˹»† ÄؾËžÊËÆÔÅÆÌ¿½¹×ÒÁÅÊØÇо† ɾ½ÆÁùź¾ÊÈĹËÆÇŸÁËÕ»ȹ† ƾÄÕÆÇÂÅÆǼÇÖ˹¿Ã¾ƾÈɾÊËÁ¿ÆÇ Æǽ¾Ñ¾»ÇªÉ¾½ÆÁÂÃĹÊÊsÇÊÆÇ»† ƹØŹÊʹƹʾľÆÁØs¿Á»¾Ë»Lj ½¾ÄÕÆÔÎ½ÇŹÎ»ÈÉÁ¼ÇÉǽ¹Î °ËÇùʹ¾ËÊاÅÊù ËÇ ÁÊÎǽØ ÁÀɾ¹ÄÕÆÔÎÌÊÄÇ»Á £ÇÀ̺ǻÁÐ Èɹ»sŹÄÇÖ˹¿ÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ÈÇù½ÇÊËÌÈÆÇËÇÄÕÃǽÄØÊɾ½Æ¾¼Ç ÃĹÊʹ ùà »ÈÉÇоŠÁ¿ÁÄÕ¾»ÅÆǼdž Ö˹¿ÆÇŽǞ§½Æ¹ÃÇÖ˹ù˾¼Ç† ÉÁØƹʾľÆÁاÅÊùÈÇù¾Ò¾ƾ† ÀƹÐÁ˾ÄÕƹ¦Ç„ľ½ËÉÇÆÌÄÊؔt »ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÇÅÊùØÃÇÅȹ† ÆÁØ+645'*5-*'&»ɹÂÇƾ¥ÇÊÃÇ»ÃÁ ɾ¹ÄÁÀ̾ËÈÉǾÃËÃÇË˾½¿ÆǼÇÈdž ʾÄù„ ¾Ä¾Æ¹Ø½ÇÄÁƹ”Ê¿ÁÄվŠÍÇÉŹ˹„»Ê¾»ÃÄ×оÆǔÁÊɾ½Æ¾Â ÊËÇÁÅÇÊËÕ×ǽÆǼÇû¹½É¹ËÆǼÇ žËɹƾºÇľ¾ËÔÊÉ̺ľÂ Ǻ ÖËÇÅÈÉǾÃ˾ªœÌ¿¾ÈÁʹĹ «¾ÊËdž »Ô¾¿ÁÄÕÏÔȾɻÔνÇÅǻ̿¾À¹† ʾÄÁÄÁÊÕ»½¾Ã¹ºÉ¾¼


12

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

«

Вопреки логике и государственной политике создается НЕДОСТУПНОЕ жилье

«§°£™ ©ž¦¡¸

™ÄÕº¾ÉË£™©¡¥§› ™Ã¹½¾ÅÁ陪¦Á¥¾¿½ÌƹÉǽÆÇ ¹Ã¹½¾ÅÁÁ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔ ÈÉÇ;ÊÊÇɪÁº™¡

½ÇŹ»Èɾ½¾Ä¹Î†ËÔÊÉ̺ÊÌоËÇÅÊËÇÁÅÇÊËÁÀ¾Å¾ÄՆ ÆǼÇÌйÊËù¶ËǺ̽¾Ë»s ɹÀ¹½¾Ñ¾»Ä¾ оÅ»ÅÆǼdž û¹ÉËÁÉÆÇÅ¿ÁÄÇŽǞ ¨ÇÅƾÆÁ×ÌйÊËÆÁÃÇ»ʹÅÅÁ˹ ÌÐÁËÔ»¹ØȾɾ¼ÉÌ¿¾ÆÆÇÊËÕËɹÆʆ ÈÇÉËÇżÇÉǽÊÃÇÂ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ÈÄÇÒ¹½ÃÁÈǽ¡ŸªϾľÊÇǺɹÀÆǻԆ ½¾ÄØËÕ»½ÇÄÕ¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉǼÁÈÇоËÔɾÅÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁÅƹÈɹ»Ä¾† ÆÁØÅ ¼½¾½¾ÂÊ˻̾Ë̽ǺÆǾɹÊÈÁʹÆÁ¾½»Á¿¾ÆÁØÖľÃËÉÁоà ƹÃdž ËÇÉÔÎÅÇ¿ÆǺÔÊËÉǽǾιËÕÌËÉÇŽǼÇÉǽ¹Á»¾Ð¾ÉÇÅǺɹËÆÇ ¥Æ¾ÆÁ¾™ÄÕº¾É˹£¹ÉÁÅÇ»¹ ¹Ã¹½¾ÅÁù©™ª¦Á¥¾¿½Ì† ƹÉǽÆǹù½¾ÅÁÁ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔ ÈÉÇ;ÊÊÇɹªÁº™¡ ǽÇÊËÌÈÆÇÊËÁȾɻÁÐÆÇ¼Ç ¹˹ÿ¾»ËÇÉÁÐÆǼÇ¿ÁÄÕØƹÉÔÆþ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁºÔÄÇÇоÆÕ¿¾ÊËÃÁÅ t›ÇÈɾÃÁÄǼÁþÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÈÇÄÁËÁþƹÊÇÀ½¹ÆÁ¾ ½ÇÊËÌÈÆǼÇ¿ÁÄÕØÅÆǼÁ¾ÌйÊËÆÁÃÁÖËǼÇÈÉÇϾÊʹƹÈɹ»ÄØ×Ë Ê»Ç×½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕƹÊÇÀ½¹ÆÁ¾ƾ½ÇÊËÌÈÆǼÇ¿ÁÄÕØÁɾѾÆÁ¾ Ê»ÇÁΞÉùÆËÁÄÕÆÔÎÁÆ˾ɾÊÇ»¦¹ÈÉÁÅ¾É º¹ÆÃÁžÊÄÁÊ˹»Ã¹ ÈÇÁÈÇ˾ÐÆÔÅÃɾ½Á˹Å»£¹Æ¹½¾»¼Ç½ »œ¾ÉŹÆÁÁs »§ºÓ¾½ÁƾÆÆÔΙɹºÊÃÁζÅÁɹ˹Îs ËÇ»©ÇÊÊÁÁÊ˹»ÃÁ ʹÅÔ¾»ÔÊÇÃÁ¾»ÅÁɾ°ËÇùʹ¾ËÊØ»ÔÊÇËÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ËÇÇÆÇƾÃÇÅÍÇÉËÆǽÄØ¿ÁÄÕÏÇ» À¹ËɹËÆÇÈÉÁÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ ÄÁÍËÔ ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÁ ÊÁÊ˾ÅÔÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ ÁÊÄÌ¿Á˽ÄØÈdž ÄÌоÆÁØÊ»¾ÉÎÈÉÁºÔÄÁÁÆ»¾ÊËÇɹÅÁ†À¹ÊËÉÇÂÒÁùÅÁ ÃÇËÇɹØ »¥ÇÊû¾½ÇÎǽÁ˽ǨÉÁÊËÇÁÅÇÊËÁûÅ»ÉÔÆÇІ

ª©ž¦¸¸¯ž¦™£›¥ ¨ž©›¡°¦§¢Ÿ¡¤§¢ ¦ž›¡Ÿ¡¥§ª«¡РУБ.

ƹØϾƹ½ÇÎǽÁ˽ǻÀ¹»ÁÊÁÅÇÊËÁ ÇËžÊ˹ƹÎÇ¿½¾ÆÁبÇÊÌÒ¾ÊË»ÌÁÆ»¾ÊËÇÉ ËÇɼ̾ËƾÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÈÉǽÌÃÏÁ¾Â ¹žʆ ËÇÅɹÀžҾÆÁØ›½ÇÃÌžÆ˹Î¥¾¿½Ìƹ† ÉǽÆǼÇÃÇƼɾÊʹ¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÊÇÊËÇØ»† Ѿ¼ÇÊØ»ʾÆËغɾ¼ À¹ÈÁʹÆÇ„ÇÄÇ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¼ÇÉǽ¹sºÌ½ÌÒ¾¾À¹¼ÇÉÁÀÇƆ ˹ÄÕÆÔżÇÉǽÇŦ¾ºÇÊÃɾºÔ¾ÊËÕÖɾÃÏÁØ ÇËÊÌËÊË»ÁØÀ½É¹»Ç¼ÇÊÅÔÊĹ À¹ËɹËÆÇÊËÁ ÁÇȹÊÆÇÊËÁ”¦¹ÃÇƼɾÊʾºÔĹÈÉÇ»ÇÀ¼Ä¹† Ѿƹȹɹ½Á¼Å¹ŹÄÇÖ˹¿ÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¹›ʹÅÇÅ«ÇÃÁÇ˾ÉÉÁËÇÉÁÁÀ¹ÆÁ† Ź¾ËÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕƹØ¿ÁĹØÀ¹ÊËÉÇÂù ¦¾ÄÕÀØÃÇÈÁÉÇ»¹ËÕ ¹È¹½»»ÇÈÉÇʹÎ À¾ÅľÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ¥ÆǼÁ¾¼ÇÉǽ¹»¾»† ÉÇȾÂÊÃÁÎÊËɹƹÎÁ »йÊËÆÇÊËÁ »œÇĆ ĹƽÁÁƾÁž×ËйÊËÆÇÂÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ƹÀ¾ÅÄ× ÐËÇ»¾½¾ËÃ̽¾Ñ¾»Ä¾ÆÁ׿ÁÄÕØ  ¹ÊÄÌ¿Á»¹¾ËÁÀÌоÆÁØÇÈÔËÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¹½¾Ñ¾»Ç¼Ç¿ÁÄÕØ»š¾Ä¼ÇÉǽÊÃÇÂǺĹÊËÁ «¹Å»Ê¾ÈÉÁ¼ÇÉǽÆÔ¾À¾ÅÄÁsºÔ»ÑÁ¾ʾÄՆ ÎÇÀƹ½¾ÄÔsºÔÄÁÈÉÁǺɾ˾ÆÔǺĹÊËÆÇ ¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁ¾Â ÁÌйÊËÃÁÈǽ¡Ÿª»Ô½¾† ÄØ×ËÊØÈÇÐËÁº¾ÊÈĹËÆÇ¡Æ¿¾Æ¾ÉÆÔ¾ʾËÁ ½¾Ä¹×ËÊØÀ¹ÊоËËɾÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂsɾ¼Ádž ƹÄÕÆÔÎ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÎÁ»Ä¹½¾ÄÕϾ»ʾ† ˾›ɾÀÌÄÕ˹˾ÊËÇÁÅÇÊËÕûÅ¿ÁÄÕØ ƾÈɾ»Ôѹ¾ËËÔÊÉ̺¦Ç¾ÊÄÁÊǺʈ »¾ÆÆÁÃÀ¹ÎÇоËÈÉǽ¹ËÕ˹ÃǽÇÅ ËǾÅÌ ÈÉÁ½¾ËÊØÊƹйĹ»ÔÈĹËÁËÕÉÔÆÇÐÆÌ×ÊËdž ÁÅÇÊËÕÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÆǼÇÌйÊËùÁÁÆ¿¾† ƾÉÆÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ¡Æ˾ɾʾÆÇÈÔË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹½ÇÎǽÆÔνÇÅÇ»Á¹É¾Æ½ÆÔΠû¹ÉËÁɛʾÖËÇƹ½ÇÁÀÌйËÕÁÄÌÐѾ¾ »Æ¾½ÉØËÕ»§ÅÊþ š¾ÊÊÈÇÉÆÇ ºÌ½ÌÒ¾¾À¹ŹÄÇÖ˹¿ÆÔÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅ ÆÇ˹ÃǾ¿ÁÄÕ¾ƾ½ÄØŹÄdž Ǻ¾ÊȾоÆÆÔμÉÌÈÈƹʾľÆÁØ ¹½ÄØÊɾ½† ƾ¼ÇÃĹÊʹsʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÔÎǺ¾ÊȾоƆ ÆÔÎÄ×½¾Â ÃÇËÇÉÔ¾ÅǼÌËÈÇÀ»ÇÄÁËÕÈÉÁ† ǺɾÊËÁÀ¾Å¾ÄÕÆÔÂÌйÊËÇÃÁÊǽ¾É¿¹ËÕ ºÇÄÕÑǽÇÅ™½ÄØÖËǼÇƹ½ÇƹÃÇƾφËÇ À¹ÈÌÊËÁËÕžιÆÁÀÅÔ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾„É؆ ½Ç»ÇÅ̔¼É¹¿½¹ÆÁÆÌÌÄÌÐÑÁËÕÊ»ÇÁ¿ÁÄÁ҆ ÆÔ¾ÌÊÄÇ»ÁØ


ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLB[PNTLSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

Тендеры ©ž£§¦ª«©¬£¯¡¸ ™† ¦¡¸ª¦™ª«©§¢£§¢ ¥™¦ª™©¦§œ§¶«™Ÿ™

[BLVQLJHPWSV

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ 

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹

[BLVQLBSV ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

SPT[BLVQSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

UFOEFSFSSV

ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁؽ»ÌÎÖ˹¿ÆǼÇÀ½¹ÆÁØ Êƹ½ÊËÉÇÂÃÇÂŹÆʹɽÆǼÇÖ˹¿¹ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ§Åœ«¬

¹Ã¹ÀÐÁçŜ«¬ £ÇÆ˹ÃËԧŜ«¬ ©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÈÉ¥Áɹ  ¥ÌÄÄÁƹ«¹ËÕØƹ™Æ½É¾¾»Æ¹ ˾Ä͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹DEP@PNHUV!PNHUVSV

˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž

POMJOFDPOUSBDUSV

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇƆĹÂÆ

USBEFTV ˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

J†UFOEFSTSV

 É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÆÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË©­ 

§ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌÄ®ÁÅÁÃÇ»  ˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ ÊǽÆØÈǽÈÁʹÆÁØÃÇÆËɹÃ˹ ½Ç¼ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ ¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

WPMHB†LPOLVSTSV ˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

UFOEFSCQPTESV ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ

VB†UFOEFSTDPN ˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

BMMUFOEFSTL[ »¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

GPSVNUFOEFSZSV ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

£™¨©ž¥§¦« ™¦¡¸ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹ »ÔÈÇÄƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌ ɾÅÇÆËÌÀ½¹ÆÁØ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆǼÇ Èǹ½É¾Ê̼§ÅÊà ÈÉ¥Áɹ ™ ªÇ»¾ËÊÃÁÂÇ˽¾Ä½¾È¹É˹žÆ˹ ™œª

¹Ã¹ÀÐÁ㬯®§¥œ¨© £ÇÆ˹ÃËÔ£¬¯®§¥œ¨© 

©­ §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø  £ÉÁ»¹ØžÃ¹Ë¾ÉÁƹ›Ä¹½ÁÅÁÉǻƹ ˾Ä   ͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹PCPMFOTL!NHQSPNTLQPSUBMSV

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÆÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇ˼§ÅÊà ÈÉ¥Áɹ ™ ½Ç¼

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

¨©§›žž¦¡ž «ž£¬²žœ§©ž¥§¦«™ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾˾ÃÌÒ¾¼ÇɾÅÇÆ˹ÊÃĹ½† ÊÃÁÎÈÇžҾÆÁÂÈǽ»¹Ä¹ÈÇÁÀžƾ† ÆÁ×ÌÉÇ»ÆØÈÇĹƹÊÅÊÀ¹Å¾ÆÇ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÊÁÄÇ»ÔÎùº¾Ä¾Â ÁÖľÃËÉÇÒÁËÇ»»À½¹ÆÁÁÈǹ½É¾ÊÌ ¼§ÅÊà ÌĪ¾»¾ÉÆ¹Ø ™ ¹Ã¹ÀÐÁ횬 „¯¾ÆËɼÁ¼Á¾ÆÔ ÁÖÈÁ½¾ÅÁÇÄǼÁÁ»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ” £ÇÆ˹ÃËÔ­š¬ „¯¾ÆËɼÁ¼Á¾ÆÔ ÁÖÈÁ½¾ÅÁÇÄǼÁÁ»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ” ©­ §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ™ žÅ¾ÄÕØÆÇ»¹§ÄÕ¼¹›¹ÊÁÄÕ¾»Æ¹ ˾Ä͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹PNTL†GHV[!NBJMSV ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÆÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ÃÇÆÃÌÉÊƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀž† ҾƹƹʹÂ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇËÊÃĹ½Ô»Èǽ† »¹ÄÕÆÇÅÈÇžҾÆÁÁÈǹ½É¾ÊÌ ¼§ÅÊà ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø ™ ƾºÇľ¾ žÊØϾ»Ç˽¹ËÔÀ¹ÃÄ׆ оÆÁؽǼǻÇɹ

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

 É̺

¼

£«§›¤™žž«¡¦­§©¥™¯¡ž¢ «§«›¤™žž«¥¡©§¥

XXX[BLVQLJHPWSV

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£

13


14

ÑÒÐÎÉÊÍÈÃÀ

Компьютерное проектирование зданий ­®´¢¯ª¸¢©«¡¢¨¥®««­°£¢ª¥¦ ¥Ÿ«¤©«£ª«®¯¹¥²ª¨¥¤ Ÿ¬ÂÍÂÈÙÉÐÏÂÍ Ÿ¥®ÈÅ¿ÇÂÍ ¥ª£™ª§­« sÊ£ÆÁ¼¹ÈÇÊ»ØҾƹ¹Æ¹ÄÁÀÌžËǽǻ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅÔÎÈÉÁÊÇÀ† ½¹ÆÁÁÊǻɾžÆÆÔÎÈÉǼɹÅÅÆÔÎÊÁÊ˾ŽÄØÊ˹ËÁÊËÁоÊÃǼÇ Á½ÁƹÅÁоÊÃǼÇɹÊо˹ƾÊÌÒÁÎÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ  ¹˹ÿ¾ÈÉÁ¾Å¹ÅÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÖËÁÎÊÁÊ˾Ŧ¹ÄÁÐÁ¾ ¹ÁÆǼ½¹ ÁÇËÊÌËÊË»Á¾ ÉÌÃǻǽÊË» »ÎǽØÒÁλÊÁÊ˾ÅÌÈÉǼɹÅÅÆÇ ½ÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ йҾ»Ê¾¼Ç½¹¾Ë»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ„ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËՔ ÈÉǼɹÅÅÆÌ×ÊÁÊ˾ÅÌùÃоÉÆÔÂØÒÁà Á»ÄÌÐѾÅÊÄÌй¾ ÈÇÀ»ÇÄؾËƹÌÐÁËÕÊØƹ¿ÁŹËÕƾǺÎǽÁÅÔ¾ÃÆÇÈÃÁ ÐËǺÔ »ÔÀ»¹ËÕÿÁÀÆÁËÌÁÄÁÁÆÌ×ÍÌÆÃÏÁ×ÈÉǼɹÅÅÔ §ÊǺǾ»ÆÁŹÆÁ¾»ÃÆÁ¼¾̽¾ÄؾËÊØÉÇÄÁ»ÔºÇɹɹʆ оËÆÇÂÅǽ¾ÄÁ ¾¾ǺÇÊÆÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ¹˹ÿ¾»ÆÌËɾÆƾ Á»Æ¾ÑƾÂÊǼĹÊÇ»¹ÆÆÇÊËÁÊɾѹ¾ÅÇÂÀ¹½¹Ð¾Â¨ÉÁ»Ç† ½ØËÊØÅÆǼÇÐÁÊľÆÆÔ¾ÈɹÃËÁоÊÃÁ¾ɾÃÇžƽ¹ÏÁÁ Ìù† ÀÔ»¹×ÒÁ¾ËÁÈÁÐÆÔ¾ÁƾËÁÈÁÐÆÔ¾ÈÉǺľÅÔÁÇÑÁºÃÁ ÇÈÁÊÔ»¹×ËÊØɹÀÄÁÐÆǼÇÉǽ¹ÄÇ»ÌÑÃÁ ÈǽÊ˾ɾ¼¹×ÒÁ¾ ÁÆ¿¾Æ¾É¹†É¹ÊоËÐÁù¥ÆǼÁ¾ÈÉÁžÉÔÊ»ØÀ¹ÆÔÊÈɹÃËÁ† оÊÃÁÅÇÈÔËÇŹ»ËÇÉÇ»ùÃÁÆ¿¾Æ¾ÉÇ»†ÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÇ» £ÆÁ¼¹Èɾ½Æ¹Àƹоƹ½ÄØÁÆ¿¾Æ¾ÉÆdž˾ÎÆÁоÊÃÁÎÁƹÌÐÆÔÎ ɹºÇËÆÁÃÇ» ùÃÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾Ä¾ÂÈÉǼɹÅÅÆÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁ ˹à ÁɹÀɹºÇËÐÁÃÇ»ÈÉǼɹÅÅÆÔÎÊɾ½ÊË»§Æ¹ÅÇ¿¾ËºÔËÕÁÊÈÇÄՆ ÀÇ»¹Æ¹ÊË̽¾Æ˹ÅÁ ¹ÊÈÁɹÆ˹ÅÁÁÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄØÅÁ½ÁÊÏÁÈÄÁÆ „ªËÉÇÁ˾ÄÕƹØžιÆÁù” „«¾ÇÉÁØÌÈÉ̼ÇÊËÁ”ÁÄÁÃÌÉʹª™¨©

Ÿ»¶ÐÇË ®¥­ËÖÅʽ

®ÂÌÈ˲ÐÒÏÅÊÅÂÉÅ ¥ÈÇǽ§ÊÐÐÏÏÅȽ

®¡§½ÄÊË¿ ®®§½ÄÊË¿

Ÿª«ÎÊË¿ÅÊ ¨ŸµÐÈÜÇË¿ ¨ «ÎÊË¿Åʽ

£¤žž¦´ž™©¥¡©§† ›™¦¦´žž©ž›¸¦¦´ž £§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬Ð¾ºÆǾÈÇÊǺÁ¾

§©¢ªª¸¢ µ¯°§¯°­ª¸¢ ¥«ž¨¥³«Ÿ«´ª¸¢­ž«¯¸

ž¨ «°®¯­«¦®¯Ÿ« £¥¨¸²¤«ª «­«¡®§¥² ¯¢­­¥¯«­¥¦

®¬­Ÿ«´ª¥§®«Ÿ­¢©¢ªª¸² ®¯­«¥¯¢¨¹ª¸²©¯¢­¥¨«Ÿ ¥§«ª®¯­°§³¥¦

¥™ª› sÊ

©ÇÊËÇ»†Æ¹†ÇÆÌ­¾ÆÁÃÊ sÊ ª¾ÉÁØ„ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁ½ÁÀ¹ÂƔ

ª¨ºœ¡§© sÊª¨º™ÄÕ͹žÉ¨¹ºÄÁÑÁƼ t ʪ¾ÉÁØ„ªÈɹ»ÇÐÆÁÃÁÊËÉÇÁ˾ÄØ ÊËÉÇÁÅʹÅÁ”«ž®¦¡°žª£™¸£¦¡œ™ §ÅÊà ¨ÌÑÃÁƹ ¨É¾½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÔÂÀ¹Ã¹ÀÈÇ˾ľÍÇÆ̆† ©¾¿ÁÅɹºÇËÔŹ¼¹ÀÁƹt º¾ÀǺ¾½¹Á»ÔÎǽÆÔÎ »»ÇÊÃɾʾÆÕ¾t


ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ 15

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ ÃÄź¿¼ ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö ¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉ ļ̹·ÉÁÊ ŸÅÇÅÉÄÒÌ ÈǼ»Èɹ ˜·ÇɼÇ s Å»¿Ä ¿¾ ¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌÇ·Ä¿Õ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ s ÌÅÇÅÏ¿À ÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½ÔÄà ¶µÅǺÅÂÃÁÈöÁºÂÈ™µÂµÔÈÆÀȸµÄÀµÇµÔ¦ÇýÁÃÆÇÑÉÊÈÆÂÀ öÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̺ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã·ÄźĽµ Â½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹ýÁ

¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ–•¥§š¥öŵε¾ÇºÆÑÄÃǺÀºÉõÁÃǹºÀµź¿ÀµÁÐ  † † † † † †¦Ã½É× ˜ÅÀÉÂÀŸ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

™»ËÇÃɹÆ£ª†ƹº¹À¾¥™ † ¼» »ÎÊ

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

††

™»ËÇÅǺÁÄÁ

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ

£¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË Ÿš¡

††

¤ÁÆÁØÈÇÇÏÁÄÁƽÉǻþºÉ¾»Æ¹ ºÌ

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ľÊÃÉ̼ÄØà £¹Å™  ¡¤ʹÅÇÊ»¹Ä Ÿš¡ ††††

¥¹ÊÄÇÊĹ½ÃdžÊÄÁ»ÇÐƾÊÇľÆǾ„£É¾ÊËÕØÆÊÃǾ”

£ÁÉÈÁÐ

††

¥¾ÊËÇ»йÊËÆÇŽ¾ËÊÃÇÅʹ½Ì

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¹»ËÇ

††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

œÁÈÊÇùÉËÇÆÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£É¹Êù ÈÄÁËù ½»¾ÉÁ ʹÆ˾ÎÆÁù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¤ª¨©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

›¹¼ÇÆù»ÔÊÇÃǼÇùоÊË»¹Á½ÉÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£É¾È¾¿ ÅÇÆ˹¿Æ¹ØȾƹ ½¾É¾»ØÆÆÔ¾½»¾ÉÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ ùžÆÕ½ÄØǺÄÁÏÇ»ÃÁÏÇÃÇÄØÁÊ˾Æ

††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ªÉ̺½ÄØÃÇÄǽϹ »¾ÉÎÆØØйÊËÕ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¨¾ÐÕÍÁÉÅÔ«¾ÉŹÍÇÉ ¸ÌÀ¹ ÁÃÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¤ÁÆÇľÌÅÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÂÁÄÁÃÇÅžÉоÊÃÁÂ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

±Ã¹ÍÐÁÃÁ½ÄØɹÀ½¾»¹ÄÇà À¾ÉùĹ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

™ÉŹËÌɹ ÈÉÇ»ÇÄÇù Ò¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ؆ÅÅ ϾžÆË ¨¯† †

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£»¹ÉËÁɹ ŹÑÁƹ ¼¹É¹¿

††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ£ÀºÆº•Â½Æ¿½Âþ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø½ÅÇÆÇÄÁËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ½¾Ñ¾»Ä¾ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†c¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†

ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É

¾½¹Ä¨ª£ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ™ª¥ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† ††

™ÃËÁ»

††

Ã̺Å   

É É É É É É

¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ

†† †† †† †† †† ††

    

É É É É É É É É

¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ ¥¹Ê˾Ɇº¾ËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ¥† Ÿš¡ ­šª Ê»¹ÁÁ˽ š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇƤ׺ԾŹÉÃÁÁÃÇÄÁоÊ˻ǝÇÊËÈǼÇÉǽ̺¾ÊÈÄ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«  ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂÊ˾ÆǻǠšÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª Ä׺ԾɹÀžÉÔÁÈÇÄÇ»ÁÆÃÁ Ÿš¡ šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË»¹ÊÊ

  Ã̺Å ÑË Ã̺Å ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É

ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ

†† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÊ˾ÆǻԾÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ª¡š¡« šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡« ÎÎ Ⱦɾ¼ÇÉ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É

¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £¨¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÀ¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÀ¹»Ç½ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ XXXQFOPCMPLPNTLSV šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÊÍÁºÉÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ XXXQFOPCMPLPNTLSV

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ ¨¾ÆǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½

†† †††† †† ††††

Ã̺Å ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£¨¥ § ¥ §™§ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÃĹ½’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › 

šÄÇÃÁÁÀØк¾Ë›™©¥¡«  ÎÎ Ê˾ÆÇ» šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ Ÿš¡ ›¹ÉÅÁË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ ›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ œ¹ÀǺ¾ËÇÆ¥† ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹

16

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÁºÃÁ¾Ê»ØÀÁÁÀÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁù º¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ÃÇÄÕϹ ÃÉÔÑÃÁ ÃÇÄÕϹ½ÇºÇÉÆÔ¾ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁ À¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ ÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ¨§«™± ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Çº¹»Ã¹ÈÅÇÉÇÀ»º¾ËÇÆšÁÖÃʪÌȾÉÃÇÅÈľÃÊ¿Á½ÃÁÂÈĹÊËÁÍÁÏ Çº¹»Ã¹ÈÉÇËÁ»ÇÅ»º¾ËÇÆšÁÖÃÊ™ÆËÁÃÇɽ¹ÉÅÁɺ¾ËÇÆÇ»ÁɹÊË» Çº¹»Ã¹ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀ»º¾ËÇÆšÁÖÃʽɹÊË»ÇÉÇ»Áƾ¹ÉÅÁɺ¾ËÇÆÇ» Çº¹»Ã¹ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ»º¾ËÇƨ§«™± Çº¹»ÃÁ½º¾ËÇÆÇ»ÁÊËÉÇÁËɹÊË»ÇÉÇ» Çº¹»ÃÁ½ÄØÌÃĹ½ÃÁº¾ËÇƹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÎ˾ÅȾɹËÌÉ Çº¹»ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀÆÔ¾¨¥¨ ŸšÁÀ½¾ÄÁØ Ê»¹Á ¨£ ¨¦ ºÄÇÃÁ­šª 

ÑË ü ü ü ÄÁËÉü ÄÁËÉü ÄÁËÉü ü ü ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾

¾½¹Ä¨ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ™ª¥ ¨¾Ë¹Ä §« ™ª¥ ¥ª£

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ­šª Ä׺ɹÀžÉÔÁÈÇÄÇ»ÁÆÃÁ Ÿš¡ º¾ËÇÆ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ ɹÊË»ÇÉ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¹Å¾Æ¹Ê˹ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ½¾Ñ¾»Ä¾ Ê˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊË¹ÉŹËÌɹ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ¥†  À¹»Ç½ÊÃÇ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÈÇœ§ª«Ì À¹»Ç½ÊùØÈÉÇȹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ÈÇÇÈËÇ»ÔÅϾƹŝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÇÄÆÇ˾ÄÔ¾ÎÎ ÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉ ÈÉÇȹÉùÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉùÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £¾ÉÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £ÁÉÈÁÐ £ÁÉÈÁÐ

ÑË ÑË  ÈÅ ÑË »ƹÄÁÐ   ÑË »ƹÄÁÐ 

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

ÇºÉÇÊËÉÇ ™ª¥ ¥ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ©¾¹ÄÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ £ÇÀÄÇ» ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ÔÃÇ» ¡¨ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ £ÇÀÄÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ «¹ÉÊÃ¹Ø 

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

£ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁл¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌË¥† ¥ÇÊùÄǺÄÁÏ¥†§¦¨ £¹Ä¹ÐÁÆÊÃÇËÈǽ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥†ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ÊËÉÇÁË ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† ®¹ÉÁÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁ»¾Ä×ÉǻԠ£ÁÉÈÁÐÃÄÁÆǻDZš† £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÇØÉÊÃÁ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»Ç ™ÀÇ»Ç £ÁÉÈÁÐ¥ §¦¨  ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥ À¹»Ç½ª£ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨  ùĹÐÁÆÊÃÁ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊË £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÃɹÊÆÔ  £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË 

ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇË É ÇË É ƾ½ÇÉǼÇ ÇË É ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ Ɇ ÇË É ÇËÉ

«¹ÉÊÃ¹Ø ª£ªÁºªËÉÇ£ÇÅÈÄ «¹ÉÊÃ¹Ø ¶¼Á½¹ ¥ª£ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ «¹ÉÊÃ¹Ø ÇºÉÇÊËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ¶¼Á½¹ ÇºÉÇÊËÉÇ ¶¼Á½¹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¶¼Á½¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆÇËÉü

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

17


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐ¥þɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥þɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥þɹÅÁоÊÃÁÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥þɹÅÁоÊÃÁÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥þɹÅÁоÊÃÁÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

 É É É É É É É ÇË É

£ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ ªÃĹ½’

†††† †† †††† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ¿¾ÄËÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ¿¾ÄËÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÑÇÃÇĹ½ÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÑÇÃÇĹ½ÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐ¥† ¥†À¹ºÌËÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔ ¿¾ÄËÔ¸ºÄÇÐÃÇ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÉؽǻÇÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆÇ»ÇÂÈǽÀ¹Ã¹À £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂÁŹÉÇêÉÇÐÆÇÁƾ½ÇÉǼÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ È›ÁÆÀÁÄÁ ¼«×žÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

 É É É É É É É É ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É ÇËÉ  É ÇËÉ ÇËÉ  É ÇË É É

£ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ §ÅÊèÉÇÅÊËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶¼Á½¹ ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕоÉÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂʾÉÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂоÉÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÇÄÇžÆÆÔÂÄÁϾ»ÇÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇË É É É É É É É É É 

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

18

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹ½ÃÇÄǽϾ» ŝÇÊ˹»Ã¹ÁÌÊ˹Æǻù £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ ÃÇÄÕϹ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ÉÔÑÃÁÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ÃÇÄÕϹ ½ÆÁÒ¹ ÃÇÄÕϹ½ÇºÇÉÆÔ¾ ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÁ»ÇÊÊ˺¾ËÇƹ†Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ/BOPDSFUF ¨¾ÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÀ¹»Ç½ÊÃÇ »Ê¾ŹÉÃÁ¨¹ÊÈÇÉËÈÇœ§ª«Ì

 ÑË   ü 

É ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ÔÃÇ» ¡¨ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¨¾Ë¹Ä §«  ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º £ÇÀÄÇ» ¡¨

†††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ º¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† Ÿš¡ ­šªÁ˽ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇɹÊË»Çɹ º¾ËÇƹ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹØÎ Å ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦ÎÎÅÅ Ÿš¡ ­šª Ê»¹ÁÁ˽ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ¨Ç½½ÇÆÔÈǽÃÁÉÈÁÐ ºÄÇÃÁÁËÈ À»ÇÆÁ˾ ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆԾƹÄÁ»ÆÔ¾.BTUFSUPQ ¨§«™± ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹؽǺ¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ¨¹ÊÈÇÉËÈÇœ§ª«Ì ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£©¦¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££©¨¨©£¨ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁËÊ˾ÆǻǠȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ü  ÑË Ä ü  ÑË ÑË ÑË Ã̺Å

É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É É ÇËÉ ÇËÉ

ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ¶ÃÇÄ¡Æ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ÇºÉÇÊËÉÇ ªÃĹ½’ ¨¾Ë¹Ä §« ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ £ÇÀÄÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ½Äغ¾ËÇƹ ªÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԾʞÊÁ&NBDP½ÄØɾÅÇÆ˹ÁÀ¹ÒÁËÔº¾ËÇƹ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ¬ÊÃÇÉÁ˾ÄÁƹºÇɹÈÉÇÐÆÇÊËÁ ¯¾Å¾ÆË¥ü ¡ÊÃÁËÁÅ ¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÇÝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Ä¹ÃǺÄÇÃÁÎÎ

 ü  žÑÇà žÑÇà ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É É

¨¾Ë¹Ä §« ¨¾Ë¹Ä §«  œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ª¥ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ž©¥™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË  c ²¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË Ï¾Å¾ÆË›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ  c £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍÉ þɹÅÀ ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † ȾÊÇÃÄ׺ÇÂÍɲ¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË Ï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ †Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ †£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀźÆ

TUSPZŠHB[FUBSV

   

 †É †É †É †É †É

£¹ÉÕ¾É £¹ÉÕ¾É ™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»ÁÃ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†††† †††† †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË 

19


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ™Ç£¾É¹ÅÀÁË  c Ò¾º¾ÆÕ ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀŪ¹ÅǻԻÇÀ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ Ï¾Å¾ÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕ  c þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™ÆËÁÃÇɽÄØÊ˹ÄÁ º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй©¡£§¤ ™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË š¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ š¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ̼ÇÄÕ š¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà ¼ÉÌÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾Å оÉÆÇÀ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ½ÇÊË šÄÇù»ËÇÃĹ»ÆÔ¼¹ÀǺ¾ËÇÆȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ šÄÇù»ËÇÃĹ»ÆÔ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÊ˾ÆǻǠœÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÄÁƹ œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË º¹ÄĹÊË œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ̼ÇÄÕ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ÁÄ £¹Å™ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ œÉÌÆË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÇÊà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ̼ÇÄÕ Çº¹»ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀÆÔ¾½º¾ËÇƹ  ¾ÅÄØ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇÛԻÇÀÅÌÊÇɹ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ̼ÇÄÕ  ¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ȾÊÇà ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ  ¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾ÅÇÊ˹»Ã¹ ¡À»¾ÊËÕ ü ü ü ¡À»¾ÊËÕ¼¹Ñ¾Æ¹ØÈÌÑÇÆù ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ £¾É¹ÅÀÁË

   ü    Ã̺Å Ã̺Å ûÅ        ü ü ü 

   É ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ º¾ÀƹÄ É ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ  ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É  É †É

£¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂÁ£ ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ ¨¾Ë¹Ä §« £ÇÀÄÇ» ¡¨  œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ªËÉÇÂŹÑ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ  ªËÉÇÂŹÑ  œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ™ª¥  œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ÇÊËÇ»ÁÃ

†††† †††† †† ÊÇË †††† †† ÊÇË †††† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË 

£¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ÅɹÅÇÉƹØÃÉÇÑù ÊÌȾÊÕ††††

£¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ҿº¾ÆÕ È¾ÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁËÍɆ † †›ÇÀź¾Àƹĺ¹É˾ÉƹþɹÅÀÁËǺÄ £¾É¹ÅÀÁË † Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ̼ÇÄÕ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ»žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ ȾÊÇà £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾ÆË›ÇÀź¾ÀƹĝÇÊ˹»Ã¹ £ÌÈÄ×Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅǻԠ¥¥Ÿ¨ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË Ï¾Å¾Æ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ

             ü ü ü ÑË ÑË   

†É †É †É ÆÁÀùØ †É †É ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÆÁÀùØ   ƾ½ÇÉǼÇ †É †É †É †É †É ÊÃÁ½ÃÁ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» †É †É †É 

ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ ÔÃÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ  œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ   ÔÃÇ» ¡¨ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ 

†††† †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †††† †† ÊÇË †† ÊÇË †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË ††††

20

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË º¹ÄĹÊË Ò¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ þɹÅÀÁË ½ÇÊË ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ»žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊË »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ

   Ë  

ƺ¾ÀƹÄ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ  ÊÃÁ½ÃÁ

ªËÉÇÂŹÑ £ÇÀÄÇ» ¡¨ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¯¾ÆËɆÊ;ɹ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ   

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ

Ë

ÇËÉ††

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ϾžÆË ÅÉÃÉÇÑù ÇÈÁÄÃÁ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ©¹ÊË»ÇÉ¥† ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ªÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ̼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË Ï¾Å¾Æ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¬¼ÇÄÕÃÇÅÃÇ»ÇÂÃÌÀº¹ÊÊÃÁÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿¾Æº¾ÀƹÄ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÃÇÅÃǻǠŹÉÃÁÉ Ç Èà »ÔÊÇ㨝ÇÊ˺ƹÄ ¬¼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ¬¼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅ ȾÊÇà À¾Å ¼ÄÁƹ ϾžÆË ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË

  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å   Ë   Ë ÄÁÊË  

 ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÆÁÀùØ †É É ÆÁÀùØ  ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ †É †É †É

«É¹ÆÊÁ£ ÔÃÇ» ¡¨ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ™ª¥ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ ¥ÇÊËÇ»Áà §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ªËÉÇÂŹÑ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË «É¹ÆÊÁ£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ÊÇË †† ÊÇË †† †† ÊÇË †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† ÊÇË †††† †† ÊÇË 

¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ̼ÇÄժƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ÇËËÇÆÆÔ½Çc ²¾º¾ÆÕ Ã¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆËü¥†¨¯ ¹»Ç½ÊùØ͹ÊǻùÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥† žÑÃÁü ¥£© À¹»Ç½ÌȹÃǻùÇÊË ¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ »žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯†¼ü ¯¾Å¾Æ˨¯† žÑÇÃü ¡ÊÃÁËÁÅ «ÇÈÃÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯†»¥£© ƹ»¹Ä ÎÇÈÉÔ ¯¾Å¾Æ˨¯† žÑÃÁü ¥£© À¹»Ç½ÊùØÌȹÃǻùÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆËɹÊÑÁÉØ×ÒÁÂÊØ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ ºÔÊËÉǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ.BDGMPX ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¨¯†† ¨¯† žÑÃÁ ¥£© ƹ»¹Ä ¯¾Å¾ÆË †ü ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ±ËÌùËÌÉù#30;&9½ÄØÉÌÐÆǼÇƹƾʾÆÁØü ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË È¾ÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕÍɆ ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁ؆ ²¾º¾ÆÕ † ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ

     Å Ë ü ü ü ü ¥£© žÑÇà  Å    Ë Ë 

 †É ÆÁÀùØ †É †É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ †É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ †É À»ÇÆÁ˾ †É †É †É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ †É É É ÊÃÁ½ÃÁ

«É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™ª¥ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÃĹ½’ §«Á§ ™ª¥ ¨¾Ë¹Ä §« š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™ª¥ ž©¥™£ ™ª¥ ™šªªËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™šªªËÉÇ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ™¼ÉÇʾɻÁÊ ¡¦›žª«ª¨ž¯ª«©§¢ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ 

†† ÊÇË †† ÊÇË †††† †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË †† †† †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †† ÊÇË †††† †† †† ÊÇË †† †† †† ††††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇËÉÃ̺Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

21


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ²¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ̼ÇÄÕ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ ²¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ùɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ† † † † ÇÈÁÄÃÁ¨¾ÊÇà ½ÇÊË›ÇÀź¾ÀƹÄ ²¾º¾ÆÕ† † † ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ

   

ÇËÉ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ 

œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  ÔÃÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ 

†† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ,/"6'ÄÁÊËÎœ£¤ ÅÅÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇǼƾÊËÇÂÃÁÂœ£¤ ›§ ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËǼƾÊËÇÂÃÁÂœ£¤ § ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ ÅÅÎ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 É É É É É É É É

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ ÅÅÎ ,/"6'†ÊÌȾÉÈÇÄÎÎÅÅ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÇÏÁÆÃÈÇËÇÄÇÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ƾÃÇƽÁÏÁØ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡« Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  œÁÈÊÇ»ÇÄÇÃÆÇ œ›¤†ÊÌȾÉÄÁÊË ªË¹Æ½¹ÉËÆÔ¾Á»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË XXXSV œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƣƹÌͤÁÊËÔÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÁǼƾÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œ£¤ ›ÇÄŹ £Æ¹ÌÍ ª¥¤ œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤œ›¤

ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ  ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ 

 É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ £¨¥ £¨¥ £¨¥ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™¦¡ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªËÉdž¥¹Ê˾É ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™¦¡ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦ª« ™¦¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

22

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÅÇÆ˹¿¹œ£¤ ª¥¤ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÅÇÆ˹¿¹œ£¤ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب§¤¦§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب¬ª«§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ§­¡ª¦´ž £™š¡¦£¡ª™¦«ž®¦¡°žª£¡ž ¨Ç½»¾ÊÈÉÇÍÁľÂÈÉØÅÇÂÎ ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅÇÂÎ  ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿Á»ÆÌËɾÆɹºÇË XXXSV ¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ Á½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å ÈÅ ÈÅ ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É  É É ÆÁÀùØ É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ £¹É§ ·ËÉÁϾÆËÉ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨¦Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ ¨ÉÇÍÁÄÕŹØÐÇà ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¬¹Ä×Å ÇÏÁÆÎÎÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÊÃÁ½ÃÁ É É É É É É É É ÊÃÁ½ÃÁ É É É

¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ¡Æ˾ɪËÉÇ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ £¹É§ ¡Æ˾ɪËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØœ£¤œ›¤ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎÅÅÅÅÅ ª¥¤ÅÅ ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÕǽÆÇÌÉǻƾ»Ô ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁº¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ’»©ÇÊÊÁÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕʾËйËÔ ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕ º¾Ä Å ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ

 ÉÌÄÇÆ ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÃÇÈ À»ÇÆÁ˾ É É ÊÃÁ½ÃÁ ½ÁľÉÊÃÁ¾ ÇËÉ É É É É É É É É É

™¦¡ ¡Æ˾ɪËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ £¹É§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

23


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฃยนร…ยพร†ร•รรร€ยฝยพร„รร˜รร€ร†ยพยผร‡ ยœยนร„ร•รƒยน ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚ยจยกย™ยชยซยฉยžยคยคย™ รŽ ร†ยพรˆร‡ร„ XXXTUSPZUPSHSV ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚รŽ ร‰ยพร„ร•ยพร XXXTUSPZUPSHSV ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚ยจยกย™ยชยซยฉยžยคยคย™ รŽ ร†ยพรˆร‡ร„ XXXTUSPZUPSHSV ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚ยจยกย™ยชยซยฉยžยคยคย™ รŽ รˆร‡ร„รร‰ XXXTUSPZUPSHSV ยœร‰ยนร†รร‹รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรร‚ยฌรยน ยจยพรร‡ร‰ยนรŽ ร†ยพรˆร‡ร„รร‰ XXXTUSPZUPSHSV ยกร€ยฝยพร„รร˜รร€รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ รŠร‹รŒรˆยพร†ร ยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ยฝยพรƒร‡ร‰ XXXTUSPZUPSHSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ รŠร„ยนร†ยพรย›รŠยพรยปยพร‹ยน XXXSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป

ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ 

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ร‰ยปยนร†ร”ร‚รŽรŽ รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ รŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพยบร„ร‡รƒรรŽรŽ รŽรŽ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร„ยนร†ยพรร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ร‰ยนรŠรŠร„ร‡ยพร†ร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รŽรŽ ยฃยนร…ยพร†ร•รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฃรร‹ยนร‚ รŽรŠร… ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŽ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยปยนรŠรŠยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ร‘รร‰ร‡รƒรร‚ยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ยฆรร€รƒรยพรยพร†ร” XXXSV ยชร‹รŒรˆยพร†รรร€รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยน รŽรŽ XXXTUSPZUPSHSV

 รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยถรƒร‡ร„ยกร† ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยถรƒร‡ร„ยกร† ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยšยก ยšยก ยšยก ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยšยก ยทร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ ยšยก ยžยฉยฅย™ยฃ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยถรƒร‡ร„ยกร† ยšยก ยšยก ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยฝร„ร˜ร…ร‡ร’ยพร†รร˜ ย›รยบร‰ร‡รŠร‹ร‡ร„ร”ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปยฝรร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ รˆร„รร‹รƒร XXXSV ยœยพร‡ร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ยซ ยร‡ยฟยฝยพรˆร‰รยพร…ร†รรƒรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ร‚รŠร‰ยพร‘ยพร‹รƒร‡ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ ยฃยนร†ยนร„ร”รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพ ร‰ยพร‘ยพร‹รƒรยฝร„ร˜ร„รยปร†ยพยปร”รŽรŠรรŠร‹ยพร… ยฃร‰ยนรŠรร‹ยพร„รยฝรร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰รˆร„รร‹ ยฐยพรŽรร˜ ยฃร‡ร‰ยพร˜ ยฃรร‹ยนร‚ XXXSV ยจยพรŠรƒร‡รŒร„ร‡ยปรร‹ยพร„ร•รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ร‚ ยจร„ยนรŠร‹รรรรƒยนร‹ร‡ร‰ยฝรร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰รˆร„รร‹รƒร XXXSV ยจร„ยนรŠร‹รรรรƒยนร‹ร‡ร‰ยชย† ยจร„รร‹รƒยนร„รร‹ร•ยพยปยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รŽรŽ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยบร‡ร‰ยฝ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒร รƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒรรˆร‰ร‡รˆยนร‰รƒยน ยจร‡ยฝยฝร‡ร†รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ร‚รˆร‰รยฝยปยพร‰ร†ร”ร‚ ร‰ยพร‘ยพร‹รƒยนรƒร†ยพร…รŒ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรรŽรŽ รŽรŽ ยญร‡ร‰ร…ร”ยฝร„ร˜รร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รรยนรŠยนยฝร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒร XXXSV

 รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ  รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยชร‹ยนร„ร•ยฐรŒยผรŒร†ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รŠร‹ยนร„ร• ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย†ยชร‹ยœยชยœยงยชยซย† ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย†ร…ร… ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยนร…ยพร†ยนรŠร‹ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ร” ยยปยพร‰รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพ ยปร‡ร‰ร‡ร‹ยน ร‰ยพร‘ยพร‹รƒร ร€ยนยบร‡ร‰ร” ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ ยฃยปยนยฝร‰ยนร‹ย†ร…ร…ยชร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร€รร‹ยฅย† ยฃร‡รŠร‹ร”ร„ร•รˆรŒร‹ยพยปร‡ร‚ยฟยฝยฃย†รŠยผ

24

ร‚ร–ย•

รƒยผ ร‘ร‹ รˆร…  รƒยผ รƒรŒยบร… ร‘ร‹

 ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยคยžยฅย™ยฆ ยฅยชยฃ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยฆรยฟยพยผร‡ร‰ร‡ยฝยพรรยฃ ยšยฏยฉ ยฆรยฟยพยผร‡ร‰ร‡ยฝยพรรยฃ ยšยฏยฉ ยคยžยฅย™ยฆ ยฅยชยฃ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฏร‚รŽรร‹ยฟร˜ร†รร‚รƒร…ร‰


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £É̼ÅŪˮ­ £É̼ †ÅŪËÈÊ £É̼ †ÅÅ £É̼ƾɿÎÆË ÎÆÅË ÎÆ †ÎÎÆ £É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ÎÆË £É̼ û¹½É¹Ë ѾÊËÁ¼É¹ÆÆÁà ¤ÁÊË † ÅŪˮ¦« ¤ÁÊË † ÅŪ˜§ª«† ¤ÁÊË † ÅÅªË Î Å œ§ª« ¤ÁÊËž˹ÄÄÁоÊÃÁÂºÌ ÎÎÅÅ ¤ÁÊËƾɿÎ Î ÎÆÇË ½ÇÅÅ ¤ÁÊËƾɿÎÆ ÎÆË ÎÆÅËÇË ½ÇÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁ ÎÎÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇË ½ÇÅÅÎ Î ÎÆ ÎÆË ¤ÁÊËÇÏÁÆà † ÅÅœ§ª«† ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÎÎÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ  ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÔÂÎÎ ¤ÁÊ˨›¤†ÅÅ ÈÉÇʾÐÆdž»ÔËØ¿ÆÇ  ¤ÁÊËÉÁÍľÆÔ†ÅÅªË ¤ÁÊËÎà † ÅŪ˜§ª«† ¤ÁÊËÎà ÎÎ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËľ¿¹ÄÔ½»Ì˹»É ̼ÇÄÇà ËÉ̺¹ ÄÁÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄÁÊËǻǠÊÇÉËǻǠ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËƾɿ¹»¾×ÒÁ §Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ §Ë»Ç½ÔƾɿÎÆ ÎÆËÇËÈÇÅÅ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø†ÅÁÃɆÉÌù» ¨ÇÄÇʹÎ†ÎªË ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÃÇÄ×йØž¼ÇÀ¹ ¨ÉÇ»ÇÄÇùƾɿÇË ½ÇÅÅ ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ ÈÉÌ¿ÁÆÆ¹Ø Æ¿ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÇÏÁÆà ÅÅ ÅÅªË ¨ÉÇÍÁÄÕÀ¹¿ÁÅÆǹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ)%). ©¾ÄÕÊÔ ÑȹÄÔ ÃɾȾ¿Á¿½ ª¾ËùƾɿÎÆËØоÂùÇË ½ÇÅÅ «É̺¹Î†ÎÏ˪˜§ª«† «É̺¹ÎÎ ªË®¦« «É̺¹›œ¨½Ì†œ§ª«† «É̺¹ƾɿû¹½É¹Ë ÈÉØÅÇ̼ÎÆÇ˽ÇÅÅ «É̺¹ƾɿÃÉ̼ĹØÎÆÇË½Ç ÅÅ «É̺¹ƾɿÃÉ̼ĹØÎÆË ÎÆÅËÇ˽ÇÅÅ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÅÅÎÅÅÎÅÅÁ½É «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ†ÎªË «É̺¹Ð̼ÌÆƹؽÁ¹Å¾ËɆ «É̺¹ÖÄÊ»¹ÉƆÅÅœ§ª«† «É̺¹ÖÄÊ» «É̺¹ÖÄÊ»¬¬¬¬¬¬›œ¨ «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍ       «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍ        «É̺ÔE†œ§ª«ÁºÌ ¬¼ÇÄÇà        ¬¼ÇÄÇÃΆΪ˜§ª«† ¬¼ÇÄÇÃƾɿÎÆÇ˽ÇÅÅ ¬¼ÇÄÇà Ñ»¾ÄÄ¾É ÈÉÇÍÁÄÕ ËÉ̺¹ ½»Ì˹»É ±»¾ÄľÉ †ªËœ§ª«† ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅŪˮ¦« ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃƾɿÎÆË ÎÆÅË ÎÇ˽ÇÅÅ

ü ü ÑË ü ü Ë ü ü ü Ë ü ü ü ü ü ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ü ü ü Ë ÑË Ë Ë Ë ÑË ÑË Å ü ü ÌÈ ü Ë ü Å Ë ûÅ ü ü ü Å Å ü Å Å ü Å ü ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ë ÈÅ ü ü Ë ü ü ü

É † É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É † É † É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ † É ÇËÉ É É ÇËÉ É É † É † É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É †É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ † É É ÇËÉ ÇËÉ † É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É †É ÇËÉ

¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¥ª£ ¥ª£†§ÅÊà œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ £ÇÅÊ˹É ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¬ËÃÁƹ °¨ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¬ËÃÁƹ °¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ £ÇÅÊ˹É ¥ª£ § ¥ §™§ £ÇÅÊ˹É £ÇÅÊ˹É œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¥ª£†§ÅÊà ž©¥™£ ¤ž¥™¦ §ÅÇÅ ¬ËÃÁƹ °¨ ¥ª£†§ÅÊà £ÇÅÊ˹É ¤ž¥™¦ § ¥ §™§ £ÇÅÊ˹É ¥ª£†§ÅÊà ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ § ¥ §™§ ¤ž¥™¦ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ £ÇÅÊ˹É ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¤ž¥™¦ ¥ª£†§ÅÊà § ¥ §™§ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¥ª£†§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ š¡©£ šÔËÇ»ÃÁ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ ùÄÁËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ

ûÅ ÑË ÑË  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¡¦ª¡ § ¥ §™§ § ¥ §™§ žÍɾÅÇ» ¡¨ «ÉÁ†™ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊËÁĹÇËÉûÅ

†† †† †† †††† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

25


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ žÅÃÇÊËÕ½ÁÀËÇÈÄÁ»Ç7Ã̺Å žÅÃÇÊËÕ¿½7Ã̺Å žÅÃÇÊËÕÈǽ½ÁÀËÇÈÄÁ»ÇƹѹÊÊÁ ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀϾÆÔ XXXSV  ¹ºÇÉÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ˾ÈÄÁÏÔ¨§¤¡£§©š§¦™«  ¹ºÇÉÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ˾ÈÄÁÏÔ¨§¤¡£§©š§¦™«  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆƹØ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆƹØ ¤¾ÊËÆÁϹ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹ØÎ »ÔÊÇ˹† ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÇËÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ ¥¹Æ¼¹Ä ½ÁÈÄÇŹËÊÃĹ½ÆÇÂÁÀÊ˹ÄÁ ËÇÄÒÅÅ

ûÅ ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË ûÅ ÑË ÑË

ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  É ÇËÉ É É

¡¦ª¡ § ¥ §™§ § ¥ §™§ § ¥ §™§ ·ËÉÁϾÆËÉ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ ¬ËÃÁƹ °¨ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ §ÅÁÐ §ÅÁÐ «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ § ¥ §™§ ¥¥ª §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ÁÀ½¾ÄÁØÁÀ¹ÉŹËÌÉԨǽÀ¹Ã¹À ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ §ºÉ¹ºÇËùȾÊÃÇÊËÉÌÂƹØ §ºÉ¹ºÇËùȾÊÃÇÊËÉÌÂƹØ §¼É¹¿½¾ÆÁØ §¼É¹¿½¾ÆÁØ §ÈÇɹÇÊ»¾Ò¾ÆÁØž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ¦ Å ¨¾É¾¼ÇÉǽùÖ˹¿Æ¹Ø ¨¾ÉÁĹ ¨¾ÉÁĹ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕÌ Ì ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÇÃɹÊùÈÇÄÁžÉƹØÈÇÉÇÑÃÇ»¹Ø ¨ÇÃɹÊùÈÇÄÁžÉƹØÈÇÉÇÑÃÇ»¹Ø ©¾Ñ¾ËÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ª»¹Éù¹Ä×ÅÁÆÁØ Æ¿Ê˹ÄÁ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÄÇ» ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÑËÌùËÌÉÃÁ¯¨›ª ØÐÎ ʾÐ ÅÅ

 Ë   Å  ÑË ÑË ÑË Å  ûÅ  ÊÅ ûÅ ûÅ

½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ   É ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É

¬Èɹ»Ä¾ÆÁ¾’ ¾½¹Ä¨ª£ §ÅÁÐ §ÅÁÐ §ÅÁÐ §ÅÁÐ § ¥ §™§ žÍɾÅÇ» ¡¨ §ÅÁÐ §ÅÁÐ «¹ÉÊùØ «¹ÉÊùØ ¥¥ª §§§ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §ÅÁÐ §ÅÁÐ žÍɾÅÇ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¥¥ª §§§ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¾Ëù½ÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅŦ§›¡¦£™ ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ ÎÇËÈÉÇÁÀ»ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ «¾ÈÄÁÏÔ ÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë XXXSV ­¾ÉŹÁÀ̼ÇÄù ºÌ ÎÊËÊÈ - ) ±¹ÊÊÁ±¨«† ²ÁËɾÃĹÅÆÔÂÎ ²ÁËɾÃĹÅÆÔÂÎ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

ûÅ ûÅ  ûÅ ÑË ÑË ûÅ    Ë ÑË Å Å 

ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ †É É É ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É É É ÆÁÀùØ

™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ «ÉÁ†™ £ÌƼÌÉϾ» ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ·†ËÉÁϾÆËÉ § ¥ §™§ § ¥ §™§ § ¥ §™§ § ¥ §™§ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

26

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ™ÆþÉÔ ¹ÆþÉÆÔºÇÄËʼ¹ÂÃÇ ÃÇÄÕÏÇÅ ÃÉ×ÃÇÅ šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼É¹»¾É ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆ%† ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á

ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ÑË ü »ƹÄÁÐ

ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» 

©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ §ÅÇÅ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ͹Êǻùü ½ÄÁƹÇË½Ç œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÇË ½ÇÊ˹»Ã¹ œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ 8†. E  ½Ä†† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Õ ºÇÉËÁà ÈÇ˹ º¹ºÇÐù ¹»¾ÉËÃÁ žιÆÁÀÅÔ©††ÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ"QFDT .PUUVSB $JTB ,BMF ¥VM†U†MPDL XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ#PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨©§†ª™¥ œ™©¡™¦ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB œ¹É½Á¹Æ #PSEFSÊȾɾÃǽÁÉ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇûɾÀÆÇ ƹ»¾ÊÆÇ »ÔÊÇÃÇÂʾÃɾËÆÇÊËÁ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇÞ¿ÃÇÅƹËÆÔº¾ÊÑÌÅÆǼÇÀ¹ÈÁɹÆÁØ XXXMPDLT†LFZTSV £Ä×м¹¾ÐÆÔ ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ ƹÃĹ½ÆÇ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  £É¾È¾¿ £É¾È¾¿ȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÇÈË £É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ$JTB ¥VM†U†MPDL ,BMF "QFDT XXXMPDLT†LFZTSV ¨¾ÉÍÇɹÏÁØ ÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕ ÇÈÇɹ ½¾É¿¹Ë¾ÄÕ ̼ÇÄÇà ¨ÉǽÌÃÏÁØžËÁÀÆ¹Ø XXXSV ª¹ÅÇɾÀœ£¤ ½¾É¾»Ç ž˹ÄÄ Ï»¾ËÆÔ¾ ª¹ÅÇɾÀ½ž˹ÄÈÉÇÍÁÄØE «¹Â»¹ÆÕ ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀ¿ȹÊÊÁÉ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂE ½Ä†† ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE  ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾E  ÈÉ¥¹ÉÃʹ  «ÉÇÊE † ÈÉ¥¹ÉÃʹ  «ÉÇÊE†Å ¯¾ÈÁ½ÄÁÆÆÇÀ»¾ÆÆÔ¾ ÃÇÉÇËÃÇÀ»¾ÆÆÔ¾ ¯¾ÈÕ¥†¥ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÈÁÄÕùɾÀÕº ¥ E      ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÈÁÄÕùɾÀպǻ¹ØÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ±ÈÄÁÆËÔœ§ª«†E † ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÌÉÌÈÈǺ¾ËÇÆÌ Î†ÅÅ ±ÌÉÌÈʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ ¼ÄÌιÉÕ E† ±ÌÉÌȆ¼ÄÌιÉÕ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ E† ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÌÉÌÈÔ ʹÅÇɾÀÔ ½×º¾ÄØ ¹ÆþÉÔ

ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË Å Å Å Å ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÃÇÈ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÃÇÈ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË ÃÇÈ ÇËÃÇÈ ÇË É ÇË É

ž©¥™£ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ªÃĹ½’ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ©ÇƽÇ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ™ÉË£Çūɾ½ ©ÇƽÇ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ·†ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¬ËÃÁƹ °¨ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ªËÉÇÂÃɾȾ¿ ©ÇƽÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ -š¹ÄØÊÁƹ£ÇÄÇÆÁ¹ÄÎν¾ÃÁƼ -šÄÇÆιÌʹƼ¹ÉÊùØÊÇÊƹÎÎ -šÉÌÊÃÇÉǺÇÐÆÔÂÊÇÉË -šÉÌÊÇÃÊÌÎÇÂÊËÉǼ¹ÆÔÂÊÇÉËÇ»ÇÂÎ ™Æ¼¹ÉÊà -šÉÌÊÇÃÊÌÎÇÂÊËÉǼ¹ÆÔÂÊÇÉËÇ»ÇÂÎ ™Æ¼¹ÉÊà -šÉÌÊÇÃÊÌÎÇÂÊËÉǼ¹ÆÔÂÊÇÉËÇ»ÇÂÎ ™Æ¼¹ÉÊà 

TUSPZŠHB[FUBSV

ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

É É É É É É

¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

27


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ รŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนย™รŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนยชรŽ รŽ -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  -ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒ ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰รŒยบร” ร…ร‡รŽ XXXEPNQSPGTSVCSV ยšยนร†ร ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยปรŠย‘รร€รƒยพยฝร‰ยน ยšยพรŠยพยฝรƒรรŠยนยฝร‡ยปร”ยพ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšยพรŠยพยฝรƒร รŽร‡ร€ยบร„ร‡รƒร ยšยพรŠยพยฝรƒร รŽร‡ร€ยบร„ร‡รƒร ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย† ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ย™ย›รŽรŽร…ร… ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ยถรƒรŠร‹ร‰ยนรŽรŽร…ร… ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜  ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร”รร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยšร‰ยพยปร†ร‡ร‡รรร„รร†ยฝร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยพEย†รŠร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน รŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยบรŠ ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน รŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡ร‰ร‹ย ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน รŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡ร‰ร‹ย ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน รŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡ร‰ร‹ย ยšร‰รŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน รŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡ร‰ร‹ย

รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยชรร‹รยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠรƒร‡ร… ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠยฝยปยพร‰ร†ร‡ร‚รƒร‡ร‰ร‡ยบรƒร รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… รŽร…ร… ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยพยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน ร…ร… ยšร‰รŒรŠรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚

รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร… รŽรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ รŽรŽร…รŽรŽร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽ รŽ รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ร†ยพรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ร†ยพรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร…ยพร„รƒรรŽรŠยพรยพร†รร‚รŽรˆ ยšร‰รŒรŠร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚รŽรˆ ยšร‰รŒรŠรŠรŒรŽร‡ร‚รƒยนร„รยบร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รŽ รŽ รŽ รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŽรˆร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนรร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ย†ร… ร„ร—ยบรŠยพรยพร†รร˜ยร‡รŠร‹ ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน XXXEPNQSPGTSVCSV ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน XXXEPNQSPGTSVCSV ยšร‰รŒรŠร‡รƒร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

28

ร‚ร–ย•

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV

ยฏร‚รŽรร‹ยฟร˜ร†รร‚รƒร…ร‰


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย›ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร• ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร• ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร• ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยปยนรŠรŠ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŽรŽ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŽรŽ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฝร„ร˜ยบยนร†รรรŠยนรŒร†ร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยนรŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร‡ร‚รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”รรƒยพยฝร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฃร„ยนรŠรŠรรƒยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร…

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยนยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนย™ย›รŽรŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠยนร‚ยฝรร†ยผ รˆร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‹ยพรˆร„รรร”ยจยงยคยกยฃยงยฉยšยงยฆย™ยซ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠยนร‚ยฝรร†ยผ รˆร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„ ร‹ยพรˆร„รรร”ยจยงยคยกยฃยงยฉยšยงยฆย™ยซ ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยย›ยจ  ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร‡ร‹ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนยบยพร‰ยพร€ร”ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร‹ยพรŠ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‡รŠรร†ยน  ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ  ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ  ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ร…ร…ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รยบร‰รŒรŠรŽรˆร‰ยนร€ร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‡รŠรร†ยนร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนรร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŽ รŽ รŽ รŽ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŽ รŽ รŽร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… ร…ยนร‘รร†ยน รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ยปร†ยนร„รร รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰

ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยซร‰ยนร†รŠย†ยฅ ยซร‰ยนร†รŠย†ยฅ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยฉยพยนร„ยร‡ร… ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยšยนร‰ยนยบรร†รŠรƒยนร˜ยบยนร€ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรƒร„ยนยฝย’ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยจร‡ร„ยพร’รŒรƒย™ยจ ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡ร‹ร‰รˆร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (601) 06.02.12

29


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยฝร„ย† ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠรŽรˆยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยปยนรŠรŠ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŽรŽ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŽรŽ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŽรŽ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽร‡ร‹ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ร‡ยปยนร˜รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ร‡ยปยนร˜รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ยผร„ยนยฝรƒยนร˜ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‰ร‡ยปยนร‘ยปร”ร‰ร‡รƒ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‰ร‡ยปยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร•ยฝยพร„ร‡ยปร‡ร‚ ยฝร„รร†ยนย†ร… ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ร‘ร„รร ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร”ยนร†ยผยนร‰รŠรƒ ร‘รร‰ ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร”รŽรŽย†ร… ยชร‰รŒยบร” ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ร…ร‡รŽ ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€รŠร‡รŠร†ร” ยบรŠรŒรรƒร‡ยปยนร˜ รŽร…ร… ยžร„ร•ร†ร‡ยปร‡ยผร‡ยฝร†ร˜ร˜ยงรˆร‹ร‡ยปรรƒยนร…รŠรƒรยฝรƒร ยกร€ยฝยพร„รร˜รˆร‡ยผร‡ร†ยนยฟร†ร”ยพ ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยปยนยผร‡ร†รƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร‡ยบร†ยนร„รรรƒยน ยกร€ยฝยพร„รร˜รˆร‡ยผร‡ร†ยนยฟร†ร”ยพ ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยปยนยผร‡ร†รƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร‡ยบร†ยนร„รรรƒยน ยกร€ยฝยพร„รร˜รŠร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพ ร‡รƒร†ยน ยฝยปยพร‰ร ยบยพรŠยพยฝรƒร ร…ยพยบยพร„ร•รร‹ยฝ ยกร€ยฝยพร„รร˜รŠร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพ ร‡รƒร†ยน ยฝยปยพร‰ร ยบยพรŠยพยฝรƒร ร…ยพยบยพร„ร•รร‹ยฝ ยกร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ร…ร… ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยคยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ร…ร… ร…ร…รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยคยร‡รŠรƒยนรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜  ยคยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยพร„ร•ยปยพร‹  ยคยฆยนร„รรร†รรƒรˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‰รŒยผร„ร”ร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยคยฆยนร’ยพร„ร•ร†รรƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน รˆร„ยนร†รƒยนร‡ร‹ ยฝร‡ ร… ยคยจยพร‰รร„ยนยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ ยคยจร„รร†ร‹รŒรŠยคร‡ยฝร‡รรƒยน ยฃร‡ร‰ร‡ร†ยน รŠร‡รŠร†ยน ยคยจร‡ร„ร‡รƒยฝร„ร˜รŠยนรŒร†ร”รร€ย™ยšย™ยฑยก ยฃยนร…ยพร‰รŒร†  ยคยจร‡ร„ร‡รƒรร€ร„รรˆร”รŽ ยคยชยนร‚ยฝรร†ยผยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽรŽ ยคยชร‹ร‡ร„ยบรŒยผร„ร‡ยปร‡ร‚ยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„  ยคยฌยผร‡ร„ร‡รƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน ร†ยนร„รรร†รรƒ รˆร„รร†ร‹รŒรŠร‡ร‹ยฝร‡ ยคยพรŠร‹ร†รรยนยปรŠยบร‡ร‰ยพ ร…ยนรŠรŠรยปยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” ยคยพรŠร‹ร†รรยนยปรŠยบร‡ร‰ยพ ร…ยนรŠรŠรยปยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” ร†ยพร…ยพรรƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยคยพรŠร‹ร†รรยนรร€ร…ยนรŠรŠรยปยนยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” รƒร‡ร„ยพร‰ ร„ยนรƒ ยคยพรŠร‹ร†รรยนรร€ร…ยนรŠรŠรยปยนยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” รƒร‡ร„ยพร‰ ร„ยนรƒ ร†ยพร…ยพรรƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยฅยพยบยพร„ร•รŠยนยฝร‡ยปยนร˜ รŠยนยฝร‡ยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ รยปยพร‹ร‡รร†รรร” รˆยพร‰ยผร‡ร„ร” ยฅร‡รŽยปร…ยพร‘รƒยนรŽ XXXEPNQSPGTSVCSV

30

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (601) 06.02.12

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยงยงยง ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยซยพรŽร†ร‡รˆร‰ร‡ร… ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”  ยชรƒร„ยนยฝย’ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ร‡ร‹ร‰

ยฃรŒร€ร•ร…รร†ร‡ยปย›ยจ ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

รˆร… ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… ร‘ร‹ รˆร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยร‡ร…ยจร‰ร‡รยชร‰รŒยบ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¦¹ÄÁÐÆÁà ÊÇÊƹ ÎÎÅÅ½Ä ÈÅ §ºÆ¹ÄÁÐù ÈÄÁÆËÌÊ »¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ §ÈÁÄÃÁ §ÈÁÄÃÁ §ÈÁÄÃÁÃÉÌÈÆÔ¾ žÄÃÁ¾ §ÈÁÄÃÁ XXXEPNQSPGTSVCSV §ÈÁÄÃÁ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ §ÈÁÄÃÁ ÊËÉ̿ù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ľÊǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ ÊËÉǼ¹ÆÔ  ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ Ä׺ǾʾоÆÁ¾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇÂλÇÂÆÔÎÈÇÉǽE  ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ XXXEPNQSPGTSVCSV ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆǪÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆǪÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΠΠΝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ XXXEPNQSPGTSVCSV ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ XXXEPNQSPGTSVCSV ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ Ä׺ԾɹÀžÉԝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆǪÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆǪÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕιš¹É˾ÉÊËÉÇÂŹ˾É ¹»ËÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÎȻʾɹÀžÉÔ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄĹ¼Á ÊËÉÇÈÁĹ ǺɾѾËùÇÊ˹»Ã¹

ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ Ã̺Å   Ã̺Å

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É 

šÇØÉÃÁƹ ¡¨ «¾ÎÆÇϾÆËÉ §§§ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ÇŨÉÇͪÉ̺ ¾É¾»ÇÊËÉÇ  ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾É¾»ÇÊËÉÇ  ÇŨÉÇͪÉ̺ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¥ÁÑÌÃÇ» ¡¨   ÇŨÉÇͪÉ̺ ÇŨÉÇͪÉ̺ ÇŤ¾Ê §§§ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¨ÇľÒÌÙ¨ ¡¨ ¾É¾»ÇÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† ††

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄԻʾλÁ½Ç» ¨Ä¹Î¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁÆËÌÊÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ¨ÄÁÆËÌÊĆϹ ÊÇÊƹ ÄÁȹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁ˹04#†»Ä¹¼ÇÊË  ÅÅ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ¨Ç½½ÇÆÔ º¾É¾À¹ ÊÇÊƹ ¨Ç½½ÇÆÔÆǻԾ½ÄØÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÇ¼Ç §¦¨  »Çƹɾ»£ÌË  ¨Ç½½ÇÆÔÈǽÃÁÉÈÁÐ À»ÇÆÁ˾ ªÇÊƹºÄÇÆιÌÊ É̺Åû ªÇÊƹºÉÌÊ ÈÅÉ̺ ªÇÊƹºÉÌÊ ÈÅÉ̺ ªÇÊƹºÉÌÊ ÈÅÉ̺ ªÇÊƹºÉÌʽ»¾ÉÆÃÇɺÃÁ † ÇËÉ̺ÈǼÅ ªÇÊƹ»¹¼ÇÆù† †ÇËÉ̺Åû ªÇÊƹ½ÇÊùÈÇĹ É̺Åû ªÇÊƹȾÉÁĹ † ÇËÉ̺ÈÅ ªÇÊƹÑ˹ÈÁÃÃÉ̼ÄÔ  É̺ÈǼÅ ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ»¹¼ÇÆù †É̺Åû ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ þ½ÉƹÄÁÐÆÁÃÈÅÇËÉ̺ ªÉ¾Àù ÇÈÁÄÃÁ¾Ñ¾»Ç ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ

 Ã̺Å ÈÅ ÈÅ Å ÑË ÑË               

À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ       ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

¹É˹¾» ¡¨ šÇØÉÃÁƹ ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÃĹ½’ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªÃĹ½’ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ªÃĹ½’ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½

†††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

31


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­šª †ÅÅ «×žÆÕ º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅ   ÊÇÉË ½ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£  ÅÅ   ÊÇÉË ½ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹­£ ÅÅ   ÊÇÉË ½ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹­£ »Ä¹¼ÇÊËÎÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅÊÇÉË ½ÇÊË ­¹Æ¾É¹­£ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎÅÅ ÅÅ ÅÅÊÇÉË ½ÇÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂà «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¯ª¨ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ±Ë¹Ã¾Ë ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÈ ÎÎ ±Ë¹ÈÁÃ

          ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÈÅ

½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ªÃĹ½’ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ªÃĹ½’ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ªÃĹ½’ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ¨ÇľÒÌÙ¨ ¡¨ šÇØÉÃÁƹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#ÅÅ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ оÉÆÇ»ÇÂÈÇÄ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ оÉÆÇ»ÇÂÈÇÄ 04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04# ÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ¤¹Ë»ÁØ ™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¬Í¹ ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨Î ÎÅÅ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ ›¨§ÎÎ ÅÅ ª¨ ª¨ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾ Î  ª¨ÑÄÁÍ   ª¨ Î žº¾ÄÕƹØ Î ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ 

32

Â֕

 ûÅ ûÅ ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   ÄÁÊË 

½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É É É É É É É É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ É †É À»ÇÆÁ˾

­¹Æ¼É¹½ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ ž©¥™£ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ §¥ª£¤žª«§©œ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ž©¥™£ ž©¥™£ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §¥ª£¤žª«§©œ ­¹Æ¼É¹½ ›¹ËÉÌÊ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÌÀØ Ź¼

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยยชยจร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽร…ร… ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ รŽ ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ร…ร… ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ร…ร… ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‰

ยงยฅยชยฃยคยžยชยซยงยฉยœ ยžยฉยฅย™ยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยยชยจ ยคยยชยจรŽรŽ ร…ร… ยฝยพรƒร‡ร‰ร‡ยป ยฅยยญรŠร‡ร‰ร‹ ร‰ยนร€ร…ยพร‰รŽรŽร…ร… ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยจร„รร‹ยน04#รŽรŽร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยจร„รร‹ยน04#ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยจร„รร‹ยน04#ร…ร… ยคยนร‹ยปรร˜ ยฃยนร†ยนยฝยน ยฉรŒยบยพร‰ร‡รยฝยฟรยฝรƒรร‚ร…ยนรŠร‹รรƒยนร‡ร‹รƒยผ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนย†ร…ร…ยบยพร‰ยพร€ยน รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยง4#ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยง4#ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยšยช ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ      ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร…

 ร„รรŠร‹ รƒยปร… ร„รรŠร‹ รƒยปร… รƒยผ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹          รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  ร‡ร‹  ร„รรŠร‹          

ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ย›ยนร‹ร‰รŒรŠ ยงยฅยชยฃยคยžยชยซยงยฉยœ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนร‰ร„รรŠร‹

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (601) 06.02.12

33


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

½ÇÊ˹»Ã¹   ÇËÉ   

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹­ª­ †ÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½ ­¹Æ¾É¹›¨ª¨¨ÇÄÆÔ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ XXXSV ¯ª¨  ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»ÇÂ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË

  ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹

ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ·†ËÉÁϾÆËÉ ž©¥™£ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇľÒÌÙ¨ ¡¨ ¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¨ÇľÒÌÙ¨ ¡¨ ¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ §ÅÇÅ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ªÉ̺†Ê¾É»ÁÊ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ÇŨÉÇͪÉ̺ ÇŨÉÇͪÉ̺ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¦ª« ¦ª« ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ

š¹ÆÁ ½ÇŹÁÀºÉÌʹ ÈÉǾÃË»Èǽ¹ÉÇà š¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÇÊ˹»Ã¹ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœ»ÇÀ½ÁE ÅÅ œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԠ½ÄØÊÉ̺ǻ ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÇÊ˹»Ã¹ ÇŹ º¹ÆÁÁÀºÉÌʹ ÈÉǾÃË»Èǽ¹ÉÇà ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÇÊ˹»Ã¹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ªºÇÉùÊÉ̺ǻ ªºÇÉùÊÉ̺ǻ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÉÇÐƹØÈÉǽ¹¿¹ÊÉ̺¹Î Å »ÔÊÇ˹Å ªÉÇÐƹØÈÉǽ¹¿¹ÊÉ̺¹Î Å »ÔÊÇ˹Å ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»Ä׺ɹÀžÉÇ»ÁÃÇÅÈľÃË ÊÇÊƹ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹Ð½ÇÅÁÃÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ÊÇÊƹ ĆϹ ªÉ̺Ô½ÇÅÇ»Áº¹ÆÕÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ªÉ̺Ô½ÇÅÇ»Áº¹ÆÕÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ É̺ÁÅ»оÉ˾¼ÇÉǽ¹ÁÄÁƹ»¹Ñ¾ÅÌйÊËþ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ XXXEPNQSPGTSVCSV ªÉ̺ÔÉÌÐÆÇÂÉ̺ÃÁÊÇÊƹ ªÉ̺ÔÉÌÐÆÇÂÉ̺ÃÁ ÊÇÊƹ ªÉÌºÔ ºÉÌÊǻԾ½ÇŹ º¹ÆÁ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ

34

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

 ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ü  ü ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ûÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ»¾ÉÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ž»ÉÇÃÉÇÅù £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕÆ¹Ø »ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺľƹ؝ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¥ÇÄÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¼ÆÌËǾÊ˾ÃÄÇ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ §É¼Ê˾ÃÄÇ  Åņ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇÈÉÇÀɹÐÆǾ ÅÇÄÇÐÆǾ†ÅÅ Ï»¾ËÆǾ†ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ¨Ä¹ÊËÁè›®†ÅÅ ©ÇÊÊÁØ £Á˹  ¨Ä¹ÊËÁ趫 ª™¦ †ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹË  ÅÅ ˾ÈÄÁÏÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹË  ÅÅ ˾ÈÄÁÏÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÀɹÐÆÔ ÅÇÄÇÐÆÔ Ï»¾ËÆÇ  ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ XXXSV ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ

 ÈÅ Ã̺Å ÏÁÃÄ ÈÅ   ûÅ ûÅ ÄÁÊË »ƹÄÁÐ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË   ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¾ÆÇÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨  ¾ÆÇÆ  ¾ÆÇÆ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥  ¾ÆÇÆ ·ËÉÁϾÆËÉ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÃÄdž ) - ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃÊ «ÉÁÈľÃʹÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  «ÉÁÈľÃʽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂÁÏ»¾ËÆÇÂɹÀÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ ­ÇËÇȾйËÕƹÊ˾ÃľÁÀ¾Éùľ

  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£ÌÀØ Ź¼ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ § ¥ §™§ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ,/"6'†¥¹ÉÅÇÉÃľº¾ÉÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü ,/"6'†¨¾ÉÄÍÁÃÊÃľÂÅÇÆ˹¿ÆÔ½ÄØœ£¤ü°¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†­Ä¾ÃÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁüÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ ,/"6'†­ÄÁÀ¾ÆÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁüÌÊÁľÆÆÔ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂš™ §›´¢ü œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ü œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂª¡¤µ¦´¢ü½ÄØÈÄÁËËØ¿¾ÄÔÎ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉžËÁÃ#"6."45&34BOJUBS¨©§ ©ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."44BOJUBSšž¤´¢ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."44BOJUBS¨©§ ©ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBMšž¤´¢ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBM¨©§ ©™°ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."šž¤´¢ÅÄ™£©¡¤§›´¢ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ™£¯ž¦«† ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« ›¡¤™«ž©¥

TUSPZŠHB[FUBSV

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü

 É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

35


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ«ž£«§© ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁÃ8FQPTU8PPE† ž¿ºÉ¾»¾ÆÊËÔÃÇ» ½½¾É¾»½ÇÅÇÊËɾÆÁØ œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«†½¾ÍÇÉÅѻǻ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™#"6."45&3 œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«†½¾ÍÇÉÅѻǻ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™#"6."45&3 œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«†½¾ÍÇÉÅѻǻ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™#"6."45&3 œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«†½¾ÍÇÉÅѻǻ›¡¤™«ž©¥ ¨ž¦™#"6."45&3 œ¾ÉžËÁê™ ¡¤™ª«† ½ÊËÔÃÇ»ÅÇÊËÇ» žËÃÉÇ» ½ÇÉǼ ËÇÆƾľÂ œ¾ÉžËÁêËÁÀ†™ ȹÉÇÈÉÇÆÁϹ¾ÅÔ ½ÄØÌÊ˹ÆÇ»ÃÁÇÃÇƨ§œ§ª«Ì œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’ÅĽÊ˾ÆÇ»ÔÎÁÈÇËÇÄÇÐÆÔÎȹƾľÂ ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’¼ÉÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ŸÁ½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á6-5*."’¼É½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ £Ä¾Á ŹÊËÁÃÁ»¹ÊÊ £Ä¾Â5*5#0/%ÅĽÅÇĽÁƼǻºÊÇÄÕ»¾ÆËÇ» ÊÁÆÁÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÅÆǼÇϾľ»Ç ÃɹÊÆÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÈÇ»ÔѾÆÆÇ»Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÇÊËÁ º¾ÄÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÊ»¾ÉÎÊÁÄÕÆÔ ¿¾ÄËÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄƾ»Á½ÁÅÔÂÅÇÆ˹¿ ¼ÇÄ̺ÇÂùÉËÉ £Ä¾Â,-&06MUSBƹûżɽÊ˾ÃÄÇǺǾ»ÍÄÁÀÇÊÆ £Ä¾Â,-&0&YUSBƹûżɽǺǾ»ƹÍÄÁÀÇÊÆÇ»¾ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Â½ÄØÃÇÅžÉоÊÃǼÇÄÁÆÇľÌŹ'PSCP )PNBLPMM 5IPNTJU £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ£ª†ü #30;&9 £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ·ÅÁÃÊ £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄÄ×ÃʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â¤¹Ãɹ ,MFP .FUZMBO½ÄØ»ÁÆÁÄÇ»ÔÎ ÍÄÁÀ¾ÄÁÆÇ»ÔÎÁÊ˾ÃÄÇǺǾ» £Ä¾ÂǺÇÂÆÔÂ10-:&9 £Ä¾Â†ÎÇÄǽƹØÊ»¹Éù½¨›®8FSOFS.VMMFS4JOUFY±»ÔƾÀ¹Å¾ËÆÔ ¤¾Æ˹ʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؼ¾ÉžËÁÃÅÎÊÅ ¤¾Æ˹ʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؼ¾ÉžËÁÃÅÎÊÅ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØ ü ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;Äت˹ƽ¹ÉËüÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;ÄتÌȾÉÈÇÄÁžÉü ¦ÇÉŹÃľÂ½ÄØù;ÄضÃÇÆÇÅü ¨¾Æ¹1FOPTJM/&8(6/ÈÉÇ;ÊÅĻʾʾÀÇÆƹØʹ½¹È˾ÉÇÅ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹4PNB'JY6MUSBÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹6-5*."(6/ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅĻʾʾÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅÄ¼É †  ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅļÉÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅÄ¼É †  ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅļÉÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹45&3/13&.*6.ÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹6-5*."ÅÇÆ˹¿Æ¹ØĻʾʾÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø 130'* ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¼¾ÉžËÁÃÁ ·ÆÁÊ99*ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü ·ÆÁÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü

ü ü ü ü ü ü ü ÅÄ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü žÑÇà Šü žÑÇà  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ žÑÇà ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇË É ÇËÉ É É

­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ¨ÉÇɹº ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ž»ÉÇĹÃÁ ™¦¡ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™¦¡ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ™¦¡ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ž»ÉÇĹÃÁ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

†† †† †† †† †† †† †† ††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüʾɹØ ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾Ä¹Ø ·ÆÁÊÀ¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁüº¾¿

36

Â֕

ÑË ÑË ÑË ÑË

 É É É É

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยทร†รรŠร€ยนร‹รร‰รƒยนยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรรƒยผยบยพร„ยนร˜ $FSFTJUยชยžร€ยนร‹รร‰รƒยนยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรรƒยผยบยพร„ยนร˜ $FSFTJUยชยžร€ยนร‹รร‰รƒยนยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรรƒยผรŠยพร‰ยนร˜ $FSFTJUยชยžร€ยนร‹รร‰รƒยนยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรรƒยผรŠยพร‰ยนร˜ $FSFTJUยชยžร€ยนร‹รร‰รƒยนยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรรƒยผยบยพร„ยนร˜ ,/"6'ย†ยฅรŒร„ร•ร‹รรรร†รร‘ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยฝร„ร˜ยœยฃยครƒยผยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ,/"6'ย†ยฌร†รรร„ร‡ร‹ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยฝร„ร˜ร‘ยปร‡ยปยœยฃยครƒยผยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ,/"6'ย†ยฎยจยชร‹ยนร‰ร‹ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รƒยผยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ,/"6'ย†ยฎยจยญรร†รร‘ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยฝร„ร˜ยœยฃยครƒยผยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ,/"6'ย†ยรยนร…ยนร†ร‹ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรƒยผยบยพร„ยนร˜ ,/"6'ย†ยฃร‡ร‹ร‹ยพยฝยฟร†ยนร˜ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรƒยผรƒร„ยนยฝร‡รรŠร…ยพรŠร• ,/"6'ย†ยฅรŒร„ร•ร‹รรรร†รร‘ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรƒยผยญย™ยชย™ยยฆย™ยธรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ,/"6'ย†ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รƒยผยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ,/"6'ย†ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝยญยกยฆยกยฑร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยฝร„ร˜ยœยฃยครƒยผยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ,/"6'ย†ยฌยšยงรŠร‹ร˜ยฟรƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜รƒยผรŠรˆยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ร‡ร… ,/"6'ย†ยฌร†ร‹ยพร‰รˆรŒร‹รยฌยจร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรƒยผรยนรŠยนยฝร†ยนร˜รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ,/"6'ย†ยญรŒยผยพร†ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยฝร„ร˜ยœยฃยครƒยผยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠยนร…ร‡ร†รยปยพร„รร‰รŒร—ร’รร‚รˆร‡ร„รƒยผ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยผรยฝร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ย™ยฃย›ย™ย†ยชยซยงยจรƒยผ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฅร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜รƒยผ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยผร‰รŒยบร”ร‚รƒยผยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรƒยผ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยœยกยจยชยงย›ย™ยธรƒยผยบยพร„ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยบยพร€รŒรŠยนยฝร‡รร†ยนร˜รƒยผ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜รƒยผ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜รƒยผยบยพร„ยนร˜รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยผร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนยšยพร‹ร‡ร†รƒร‡ร†ร‹ยนรƒร‹ร„ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนร…ยนรŠร„ร˜ร†ร‡ย†รƒร„ยพยพยปยนร˜รƒยผ ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนยฌร†รยปยพร‰รŠยนร„ยซยžยฃยช ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรยฃยชย†รƒยผ #30;&9 ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรยฃยชย†รƒยผ #30;&9 ยฃร„ยพร‚ร‡ยบร‡ร‚ร†ร”ร‚ ร…ยพร„รƒรยนรŠ,/"6'ย†ยฌร†รรร„ร‡ร‹ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยฝร„ร˜ร‘ยปร‡ยปยœยฃยครƒยผ ร…ยพร„รƒรยนรŠ,/"6'ย†ยญรŒยผยพร†ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยฝร„ร˜ยœยฃยครƒยผยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ยฆร‡ร‰ร…ยนรŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรƒยผ ยฆร‡ร‰ร…ยนยผร‰รŒยบร”ร‚ร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรƒยผ ยฆร‡ร‰ร…ยนรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รˆร‡ร„รƒยผยฌยชยกยคยžยฆยฆยดยข ยฆร‡ร‰ร…ยนรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยญยกยฆยกยฑยฆยดยขรˆร‡ร„รƒยผ ยจร„ยพร†รƒยนรˆยนร‰ร‡ยปยพร‹ร‰ร‡ร€ยนร’รร‹ร†ยนร˜ ยจร„ยพร†รƒยนรˆยนร‰ร‡ยปยพร‹ร‰ร‡ร€ยนร’รร‹ร†ยนร˜ ยจร‡ร„ร”รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ ยทร†รรŠ ,OBVG ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ #FSHBVG ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝยœยฉยฌยฆยยผร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยน,/"6'รƒยผ ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝยจยนรŠร‹ยนร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผร‡ร‹ร‡ยปยนร˜,/"6'รƒยผ ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝยจยนรŠร‹ยนร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผร‡ร‹ร‡ยปยนร˜,/"6'รƒยผ ยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รƒยผยจยพร‰ร…ร• ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพ$FSFTJUยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ $FSFTJ รยฝร‰รŒยผรยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยทร†รรŠ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชร…ยพรŠรร‹ยพร„รรŠรŒรŽรยพรƒร„ยพยพยปร”ยพ ร‘รˆยนรƒร„ยพยปร‡รร†ร”ยพ ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰ร†ร”ยพ ยชรŒรŽรยพรŠร…ยพรŠร ยชรŒรŽรยพรŠร…ยพรŠรรˆร‡ร‡รˆร‹ร‡ยปร”ร…รยพร†ยนร… ยฑรˆยนรƒร„ยพยปรƒยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ร‡ร„ร…ยน ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยทร†รรŠ ยฃร†ยนรŒรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยน#30;&9ยฝร„ร˜ร…ยนร‘รร†ร†ร‡ยผร‡ร†ยนร†ยพรŠยพร†รร˜รƒยผ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ร‡ร„ร…ยน ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยฃร†ยนรŒรยร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยฃร†ยนรŒรยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยน ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยน รƒร„ยพร‚ ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรƒยผรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ยฌยฆยกย›ยžยฉยชย™ยคยตยฆยดยขรƒยผร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รˆร‡ร„ ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ย†รŠร…ยพรŠร•รŠรŒรŽยนร˜รƒยผยฝร„ร˜รŒรŠร‹ร‰รˆร‡ร„ร‡ยป ยทร†รรŠยญยนรŠยนยฝร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยบยพร„ยนร˜รƒยผ ยทร†รรŠย™ร„ยพยบยนรŠร‹ร‰รƒยผ ยทร†รรŠยšร„รรƒร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รƒยผยบยนร€ร‡ยปยนร˜

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร„ ร… ร… รˆยนรรƒยน ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‰รŒร„ร‡ร† ร…ยพร‘ร‡รƒ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ   ร‘ร‹ รƒยผ ร…ยพร‘ร‡รƒ รƒยผ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

 ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรƒรยฝรƒร ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยกร†ร‹ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยกร†ร‹ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยกร†ร‹ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยคยพยปร‘ยน ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยžยฉยฅย™ยฃ ยžยฉยฅย™ยฃ ย™ยฆยยก ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยœร„ยนยฝรƒยพยปรร ยยพร„ร•รรร† ร…ยนยผ ยจร‡ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน ยชรร‹รยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยฐรยบร‡ร‹ยนร‰ร•ยžย› ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยกร†ร‹ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยนรƒร‡รƒร‰ยนรŠร‡รร†ร”ยพรร€ยนร’รร‹ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” 461*-"6%&460+"ร€ยนร’รร‹ยนยฝรˆร‡ร„ยน ร…ยนรŠร„ร˜ร†ร”ร‚รŠร‡รŠร‹ยนยป5JLLVSJMB 461*4"6/"460+"ร€ยนร’รร‹รŠร‡รŠร‹ยนยปยฝยปร„ยนยฟรˆร‡ร…5JLLVSJMยน ย™รƒยปยพรŠร‹ย›ร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ร†ยนร˜รƒร‰ยนรŠรƒยนยฝร„ร˜ยปร‡ร€ยฝรŒรŽร‡ยปร‡ยฝร‡ยป XXXPHOF[BCJPSV ย™รƒยปยพรŠร‹ร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ร†ยนร˜รƒร‰ยนรŠรƒยน รƒยนยบยพร„ร• ยฝยพร‰ยพยปร‡ XXXPHOF[BCJPSV

ร„ ร„ รƒยผ รƒยผ

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰

ยญรร†รŠรƒรยพรƒร‰ยนรŠรƒร ยญรร†รŠรƒรยพรƒร‰ยนรŠรƒร ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ร„ยนรƒร‡รƒร‰ยนรŠร‡รร†ร”ยพร‡ร‹ร‰รƒยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (601) 06.02.12

37


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ™Ã»¾Ê˪ǼƾÀ¹ÒÁËÃɹÊù½ÈÌ˾ÂÖ»¹Ã̹ÏÁÁ XXXPHOF[BCJPSV ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ž˹ÄÄ XXXPHOF[BCJPSV ™ÆËÁʾÈËÁÚÁÇ˾ÃʬÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªº¾ÊÏ»¾ËÆÔÂ Ä ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™Ï¾ËÇÆ ͹Êǻù Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- š¾ÆÀÁƆùÄÇѹ ƾÍɹʪ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆ˹ÃÉÁÄÇ»Ô堀 ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÉÌÆËœ­† Ï»¾Ë¹ œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐÆ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ œÉÌÆËœ­†ʾÉÔ ÃɆÃÇÉ ü ü ü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ʾÉÔ  Áü œÉÌÆËœ­† ¶Å¹ÄÁ¨­† ¨­† Áü œÉÌÆËÊ˹ºÁÄÁÀÁÉÌ×ÒÁ¦ÇÉŹÄ¹ÆËÁ¼ÉÁºÃ½Çº¹»ÃÁ œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾ÃªüÈÉÇÆÁù×Ò¹ÃÉÁĹ˽»ÆÌËɹºÇË œÉÌÆËǻù§ÈËÁÅÌÅ«¾ÃªüÈÉÇÆÁù×Ò¹ÃÉÁĹËƹؽ»ÆÌËɹºÇË œÉÌÆËǻù¬¦¡›ž©ª™¤«¾ÃªüÈÉÇÈÁËÇÐƹعÃÉÁĹËƹØ œÉÌÆËǻù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø¼ÄÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ͹Êǻù†  Ä ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ¤¹ÀÌÉÇÄ ª¾Æ¾¿ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ £¾½É†¥¾Ë†£ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù ž˹ÄÄ XXXPHOF[BCJPSV £¾½É†¥¾Ë†ª§†ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÊÌιØÑËÌùËÌÉù XXXPHOF[BCJPSV £É¹Êù £É¹Êù £É¹Êù#&50-69½ÈÇÄÇ» Ìɾ˹Ædž¹ÄÃÁ½5JLLVSJMB £É¹Êù&.1*3&½ÄØžº¾ÄÁ5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù)"3.0/:¹ÃÉÁĹËƹØÊŹËÇ»¹Ø5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù+0,&3Ĺ˾ÃÊÆ¹Ø º¾ÀÀ¹È¹Î¹5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù.*/&3"-4530/(͹ʹ½Æ¹Ø5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù.*3"/0-»¼ÄØÆËÁÃÊÇËÉÇȹÄÃÁ½5JLLVSJMB £É¹Êù0"4*41-64»½ÅÇ×Ò¹ØÊØ5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù1"/44"3*.""-*½ÃÉÔÑȼÄØÆ5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù1&450 ÈŹË¹ÄÃÁ½Æ¹Ø5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù4*301-64½ÄØÈÇËÇÄÃÇ»5JLLVSJMB £É¹Êù:,*ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ͹ʹ½Æ¹Ø5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ £É¹Êù»½¨§«§¤£™¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¡¦«ž©µž©¦™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½›¤™œ§ª«§¢£™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½¥§·²™¸ª¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾ÃªÄ £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾ÃªÄ £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø›¤™œ§ª«§¢£™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾ÃªÄ £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¥§·²™¸ª¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½&-*5&&953"."5«¾Ãª™ÃÉÁĹËƹØÄ üº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¨§«§¤£™§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½¤¸¨§«§¤£™Áª«ž¦§ÈËÁÅÌÅ«¾Ãªüº¾Ä¹Ø £É¹Êù»½½ÄØÊË¾Æ ÈÇËÇÄÃÇ»ü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾ÃªÄ £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¨§«§¤£™¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»½ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¡¦«ž©µž©¦™¸¨ÉÇÍÁ«¾Ãªü £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹؤ¹Ãɔ 1BSBEFÄØǺǾ» ÈÇËÇÄÃÇ» »¹ÆÆÇ £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹبÉÇÍÁÃÊ ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø ü £É¹Êù»ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«ž£ª ÃÇľÉǻù £É¹Êù¨­† ü ü ü ü £É¹Êù­™ª™¦™¸¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãªü £É¹ÊÃÁ&630  ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾5JLLVSJMB £É¹ÊÃÁ»½)FMJPT £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹Ã¦¯† ¨­† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹Ã6/*,"461&3Ìɾ˹Ædž¹ÄÃÁ½5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹ÃÇÃɹÊù¤¹Ãɹ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؤ«ª¥ XXXPHOF[BCJPSV ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¡œ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ£¨ ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ÃÇ»ÉÇ»¨ÇÃÉÔËXXXPHOF[BCJPSV

38

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

ü ü ÑË Ä ÑË ÑË ÑË Ä ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ü ü Ä ü Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË Ä ü ü Ä Ä ÑË Ä ÑË  Å ü ü ü ü

É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇË É É ÆÁÀùØ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É É ÇË É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ É ÇËÉ ÇËÉ É É

¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ª«©§¢¥§ž©¦ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªÃĹ½’ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¤¾»Ñ¹ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™¦¡ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÇªËÉÇÂù ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¨ÉÇɹº ¨ÉÇɹº ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ ͹ʹ½ÆÔ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃǼƾÀ¹ÒÁ˹ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆª ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ÊÁÆ˾ËÁÐËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ® ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÉÇÈÁËù ®šËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV ¦ÇÉ˾Ãʆ± ǼƾÀ¹ÒÁËÈÉÇÈÁËù ѾÉÊËØÆËùÆÕ XXXPHOF[BCJPSV §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÇÊ˹»£Çɽ©Ç¼Æ¾½¹Ä §ÄÁ͹§ÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹¬Èɹ»½ÇŧÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹¬Èɹ»½ÇŧÃÊÇÄÕÄ §ÄÁ͹ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆ¹Ø §ÄÁ͹¦¨ Ä §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊ Ä XXXPHOF[BCJPSV ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄغ¾ËÇƹ ü ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾ÃʆÇÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ º¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆÃÇÆϾÆËɹË ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈ  ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆɹÊË»ÇÉ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈ XXXPHOF[BCJPSV ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʪª† ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà üü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXPHOF[BCJPSV ¨ÉÇÈÁËùªÇÊ˹»™ÊÍÇɆ¶ÃÊËɹ ǼƾÀ¹Ò†¹ÆËÁʾÈ XXXPHOF[BCJPSV ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ»¹ÊÊ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁÇÄÁ͹ ¹Ï¾ËÇÆ »ùÆÁÊËɹÎÈÇÄ À»ÇÆÁ˾ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ ©† ©† »ºÇÐþ ùÆÁÊËɾÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù† Ä ª¹Æ¹Ë¾ÃÊʹÆÁÉÌ×Ò¾¾Êɾ½ÊË»Ç Ä ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä

ü ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ä ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü  ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

†É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÇËÈÉÇÁÀ» §ÅÇÅ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ É ª«©§¢¥§ž©¦ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ É ª«©§¢¥§ž©¦ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ †É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ †É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ †É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ É ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ÇËÉ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ªÃĹ½’ É ª«©§¢¥§ž©¦ À»ÇÆÁ˾ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ É ª«©§¢¥§ž©¦ ÇËÉ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù† Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÅԻù¾ÊËÉÌÃËÇɽɹÀÉÌѾÆÁØÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù† Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù† Ä ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù†Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆǾ «¡££¬©¡¤™†¹ÆËÁʾÈËÁÃÁ ÃɹÊÃÁ ĹÃÁ ÃÇľÉǻù ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ ©ÇÊÊÁØ ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ ¶Å¹ÄÁ¦¯† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁÈÉÇÅ5JLLVSJMB$0"5*/(4 «¾Å¹ÃÇÌË «¾Å¹Ä¹Ã «¾Å¹½ÌÉ «¾Å¹ÍÄÇÉ ¶Å¹ÄÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾À¹»Ç½¹œ¹ÅŹ†5JLLVSJMB ¬©†Á½É ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾ËÇ» ¶Å¹ÄÁ¨­† Ï»¾Ë¹ ¶Å¹ÄÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¶Å¹ÄÕ.*3"-,*%»¼ÄØƹÄÃÁ½5JLLVSJMB ÃÇľÉǻù ÊÃÁ½ÃÁ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉÆ ¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªÃɹÊƹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãªº¾Ä¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃʼÇÄ̺¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãª¿¾Ä˹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªʾɹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªоÉƹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üº¾Ä¹Ø ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üʾɹØ ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üÊÁÆØØ ¶Å¹ÄՆ¼ÉÌÆË©¿¹»Ç4501¼ÄØÆϾ»¹Ø«¾Ãª üоÉƹØ

ÑË ÑË Ä ÑË ü ÑË ÑË ÑË Ä ü Ä Ä ü ü ü ü Ä ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­ÁÆÃɹÊù ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ­ÁÆÊÃÁ¾ÃɹÊÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

39


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ 04#ÅŻĹ¼ÇÊËÇÂùØ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î XXXSV šÁËÌÅ»žÑùΛÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É

«É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ ž©¥™£ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›ª½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›¹¼ÇÆùº¾Ä¹Ø ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›¹¼ÇÆùº¾Ä¹Ø ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹›Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹œÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ £¹Ë¾È¹Ä ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁƼĹÊ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹œÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ £¹Ë¾È¹Ä ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁƼĹÊ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹£ÇÆÕÃÁ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹£ÇÆÕÃÁ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ

ÑË ÑË Ã̺Å ü ûÅ ûÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É É ÇËÉ ÇËÉ ª£¡£¡ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ª¹Â½ÁƼ »ÁÆÁÄ ž˹ÄĨ§¤¡£§©š§¦™« ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ª¹Â½ÁƼ »ÁÆÁÄ ž˹ÄĨ§¤¡£§©š§¦™« œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ¾ÉžËÁê¹ÀÁĹÊ˽͹ÄÕϾ» žËÃÉÇ»ÄÁ ŹÆʹɽ ÍÇƹɾÂÇÊ˾ÃÄ œ¾ÉžËÁê¹ÀÁĹÊ˽͹ÄÕϾ» žËÃÉÇ»ÄÁ ŹÆʹɽ ÍÇƹɾÂÇÊ˾ÃÄ œ¾ÉžËÁê¹ÀÁĹÊ˽͹ÄÕϾ» žËÃÉÇ»ÄÁ ŹÆʹɽ ÍÇƹɾÂÇÊ˾ÃÄ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹»Ä¾ÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁبš£† ¿Á½ÃÁÂÉ̺¾ÉÇÁ½ ½ÃÉÇ»ÄÁ ÃÇÀÔÉÕÃÇ» º¾ËÇƹ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÃÇÆÍÁ¼ XXXSV £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £Çƾà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆà ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À XXXSV ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ü ü ü ü ÑË ÄÁËÉü ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

«É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê «™¤¡¥™¦ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

40

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô ª¥¤ ÎΝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ XXXSV ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ

ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ

·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› «É¹Æʆ¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ š¾ÄÕ¼ÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ »Ê¾Ï»¾Ë¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

«É¹Æʆ¥ œÇËǻԽÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùº¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùº¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦¹É¾Àù XXXSV ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÖÄÁËƹØ›ÁÃÁƼ (FSBSE $MPVEZ ¨ÉÁÀŹ ,MJOLFS ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ À¹Å¾ÉÁÅ ÈÉÁ»¾À¾Å ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁĪÃÁ½ÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹ XXXSV ¥ÇÆ˹¿£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §¦¬¤¡¦ Î ÈÉÁÈÇÃÌÈþÈǽ¹ÉÇÃ

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ ·ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ «É¹Æʆ¥ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ œÇËǻԽÇÅ ·ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä‘ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆËÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXSV

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË    ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ §Æ½ÌÄÁÆÇËÉÄÁÊË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

41


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ  ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÃɹѾÆÆÔª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ

ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ «É¹Æʆ¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ Ê˾ÆǻǠ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ç ϻ¾ËÆÇ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃɹÑ »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À©¹ÊоË ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ©¹ÊоËÁÀ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĨª†  §ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ª† ¦ª† Ä׺½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª†

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ̽Á»ÁË ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

«É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ œÇËǻԽÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

42

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¨ª† ª† ¨ª†ÇÏÇÃÉ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ §ª«™›£™ ©ÁÀÇÄÁÆÅؼùØÃÉÇ»ÄØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ©ÁÀÇÄÁÆʹÅÇÃľØÒÃÉÇ»ÄØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ©Ìº¾Å¹ÊË É̺¾ÉÇÁ½ ½ÇÊ˹»Ã¹

   ûÅ  ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ɹÊÈÉǽ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ž©¥™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½ ©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊË ºÁËÌÅ ºÁËÌÅƹØŹÊËÁù »žÑùΠ¨©™¢¥ž© ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊËÈÇÀ» ©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊË ºÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Å¹É¹ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÈĹÊËɹÀÄÏ»¾ËÇ» XXXSV

»ƹÄÁÐ ÉÌÄÇÆ  ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ 

 ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÎÇÉϾƹ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐ ÊÁÊ˾Ź»ÁÆÁÄ ž˹Ä ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾»¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžË ÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ» XXXSV ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™Ÿ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸

  ÈÅ  ÑË 

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ª¬¨ž© ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

œÇËǻԽÇÅ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ XXXSV ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø/*$0-- ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ÊÃÁ½ÃÁ½Ç ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀ¨›®%0$,& 1-"45.0ªÃÁ½ÃÁ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ

  ûÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË

ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

·ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

43


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»Ç½ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ ,/"6' ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

 ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÄÁÐƹØ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹϾžÆËÆdžȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹƹËÌɹÄÕƹØϾņȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉϾņȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ½ÇºÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À »Ê¾½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹϾžÆËÆdžȾÊÐƹËÌɹÄÕÆÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø,BUFQBM3VGMFY *DPQBM 4IJOHMBT XXXSV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¹ÂϾ» ¡¨ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹ØºÁËÌÅÆ¹Ø ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ £É¹ÊÆÇØÉÊà ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ 

 ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË 

½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É †É 

œÇËǻԽÇÅ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÌÀØ Ź¼

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ»˾нÆØ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ XXXSV ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

ÄÁÊË ÈÅ 

É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·†ËÉÁϾÆËÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† ††

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁº«¾ÈÄǡƽÌÊËÉÁØ §ÅÇÅ ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ *TPCPY «¾ÎÆÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ *407&3 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ™ÉÅÇÍÇÄ ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™ª«©™«ž£˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆþɹÅÁоÊÃǾÈÇÃÉÔËÁ¾888ª¡š«ž¨¤§©­ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÁºÉÇÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁب¾ÆÇ˾ÉÅ ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ

44

Â֕

 Ã̺Å ÈÅ ûÅ ü ü ü Ä ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ž»ÉÇËÁÀÇÄ ž»ÉÇĹÂË ÈÄûÅ »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÄÇÆ ¨ÇÉÁľÃÊÇËÅÅ  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¨¾ÆÇ˾ÉÅ ¡ §¤¤™«†ÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄÇÆÀ»ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ   ÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆĹ»Ê¹ÆÇņ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ £ÉÇÑù ½ÉǺľÆù ȾÆÇÈĹÊ˹

 ûÅ ûÅ Ä ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å

É ÇË É ÆÁÀùØ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¦ª« ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

£ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊ˹ žÑÇÃÈÖÃ̺Å ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ™ª«©™«ž£ ¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥ ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥ÁÆ»¹Ë¹»¹Êʝ§ª«™›£™ ¥ÁÆ»¹Ë¹¡ÀÇ»¾É §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÅ Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø ȹÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ü ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø Ë×ÃÇ»¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹ؆ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

 Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃÇ» ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü  ü ü

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É †É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É

ªÃĹ½’ §ÅÇÅ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ ¦ª« §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ž©¥™£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹É¹ÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY ƾÊÔÈľËÊØ ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊËÄÁÊËǻǨªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇˆÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »Ê¾ŹÉÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªšsªÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ

 ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ É É É É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¹ÂϾ» ¡¨ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÃĹ½’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹÊËs¬É¹Ä ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊËÉÄÁÊË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

45


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ΫÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXSV ¨¾ÆÇÈľÃÊ ¶ÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ«¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕÎÎ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ XXXSV ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĶ£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÅĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨¾É¾¼ÇÉǽù¹ÃÌÊË ÈÄÁ˹,/"6'*OTVMBUJPO Åû ÅÃ̺ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø  ÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨ÄÁ˹04#ÅŤ¹Ë»ÁØ ¨ÄÁ˹«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO54ÅÅÅû ÅÃ̺ ¨ÄÁËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¨† ¨† ¨† ¨¨Ÿ† ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ©ÁÀÇÄÁÆʹÅÇÃľØÒȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ©ÌÄÇÆ«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO53ÅÅ ûÅ Ã̺Å ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ E†ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51- ªË¾ÃÄÇ»¹Ë¹ÉÌÄÇÆƹØ ûÅÉÌÄ ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫 ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶†«†«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶À† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ÍÇÄÕŹ

Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË  ÑË Ã̺Å ûÅ ûÅ ÌȹÃÇ» ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÌȹÃÇ» Ã̺Å ûÅ ÌȹÃÇ» ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ ÑË ÉÌÄÇÆ ü ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ 

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÉ É  É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» †É †É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ž©¥™£ ·ËÉÁϾÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ª«©§¢¥§ž©¦ §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÃĹ½’ §ÅÇÅ §ÅÇÅ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ª«©§¢¥§ž©¦ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¦ª« ¦ª« ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨£­«¾ÈÄÇ»Áà §§§ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

46

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªËÁÉÖÃÊsÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É XXXSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕˤ™¢¦©§£ «¡ §¤ ¶£§›ž© «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹«¾ÎÆÇ ¬Éʹ £Æ¹ÌÍ ¤¹ÂÆÉÇêÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» XXXSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊEÇ˽ÇÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¡ª¥™ £¦™¬­ ¬©ª™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁأƹÌÍ ¤¹ÂÆÉÇà «¾ÎÆÇ ©ÇÄ¾Ë ª£¡£¡

Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÌȹÃÇ» ûÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å 

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ ¦ª« ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØʹÄ×ÅÍÇÄռǨÇÉÁľÃÊt¨¾ÆÇÍÇÄ œÉÁÆĹÂÆ «¾ÎÆÇÉÇÃĹÂËÎÎ «Ã¹ÆÕ˾ÆËÇ»¹Ø¨›® ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÍÌÉÆÁËÌɹ «É̺ÆÔÂÌ˾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ÇÉÁľÃÊ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË XXXSV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÄ׺Ç ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÊËɹ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡ «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ  Ã̺ÅÌȹà ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÀÁÅƾ¼Çº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁبÇÉÁľÃÊÊÈľÆÃÇÂ

ûÅ ûÅ ÌȹÃÇ» ûÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃÇ» ÌȹÃÇ» Ã̺Å ÌȹÃÇ» ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ

ÇË É ÇËÉ É É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¦ª« ¦ª« ž©¥™£ ¤ÁÆÊÁÁ §§§ ¦ª« ·ËÉÁϾÆËÉ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¹ÂϾ» ¡¨ ¦ª« œÇËǻԽÇÅ  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ž©¥™£ ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉÅ ¶ÃÇÍÇÄ ¥¾¼¹ÍÇÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏǻԠ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¨¨¬ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÈÄÁËÔ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆÅ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ÍÇÄÕ¼¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ™ÉÅÇÍÇÄ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹÎÇÄÊË Ê˾ÃÄÇËùÆÕ ¶£§›™«™ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÈÉǽ¹¿¹ Ì˾ÈľÆÁ¾ XXXUFQMP†HSBEDPN

ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ  ûÅ ÈÅ ü

ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÎÇÉÇÑÁ¾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É

¦ª« ¦ª« ¨¾Ë¹Ä §« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¦ª« §ÅÇÅ «¾ÈÄǜɹ½ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¦¹ÈÔľÆÁ¾͹ʹ½Ç»ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ¨¨¬ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÈɆ»Ç¶Ä¾ÃËÉÇÒÁˆª¹Å¹É¹ ¨¹Æ¾ÄÕ¹Ä×ÅÃÇÅÈÇÀÅÅ Î Î ƹÀ¹Ã¹À†ÅÅ ÃĹÊÊœ ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾É ÇËÈÉÇÁÀ ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» XXXSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇË XXXSV

TUSPZŠHB[FUBSV

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ †É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¡¦ª¡ ¨¾Ë¹Ä §« §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ  ¾ÆÇÆ ¡¦ª¡ ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

47


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÇɾºÉÁÃÄÁËÕ¾»Ç »Ç½ÇÊËÇà ÃÇÀÔɾà ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠœ¾ÉŹÆÁØ XXXSV ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ XXXSV

ÈÅ  ÑË

†É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

¨¾Ë¹Ä §«  ·ËÉÁϾÆËÉ ·ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †††† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& )PM[QMBTU»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ȹƾÄÁ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊé¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊÐ¾Ë XXXSV

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ «É¹Æʆ¥ œÇËǻԽÇÅ œÇËǻԽÇÅ ·ËÉÁϾÆËÉ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÈǽºÉ¾»ÆÇ XXXSV ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÃÇÅÈľÃËÈÇ»¹ÑÁÅɹÀÅ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй XXXSV ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾ÅÔÅÇÆ˹¿Æ½ÃÇÅÈÇÀÁ˹ ¹Ä×ÅÈÉÇÍÁÄÕ"-6†'"45 Å ÅÅ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

 ÑË ûÅ ÑË 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

·†ËÉÁϾÆËÉ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¾ÆÇÆ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ›¾ËÉdž »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁ˹ ›¾ËÉǼÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÊȹÆ œ¾ÇÃÇÅÈÇÀÁ˽ɾƹ¿ÆÔÂ2%SBJO œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØtžźɹÆԪȹÆ˾ÃÊ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ûÅ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁ؆¿Á½Ã¹ØɾÀÁƹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØš¡«©§¦ÈÉÇÆÁù×Ò½º¹Ê¾ÂÆÇ» º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй ùÅÆØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØš¡«©§¦ÈÉÇÆÁù×Ò½º¹Ê¾ÂÆÇ» º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй ùÅÆØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØš¡«©§¦ÈÉÇÆÁù×Ò½º¹Ê¾ÂÆÇ» º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй ùÅÆØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹¦ÁÀϾÆÔ XXXSV œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾†.BTUFSTFBM &NBDP œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁبš£† ¿Á½ÃÁÂÉ̺¾ÉÇÁ½ ½ÃÉÇ»ÄÁ ÃÇÀÔÉÕÃÇ» º¾ËÇƹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ

48

Â֕

ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ü ÄÁËÉü ÄÁËÉü ÄÁËÉü ÉÌÄÇÆ ü ü ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ

¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË £»¹ÉËÁÉÇË»¾Ë ¦ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ·ËÉÁϾÆËÉ ¨¾Ë¹Ä §« «™¤¡¥™¦ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ ¡ÀǺÇƽ#ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØžźɹƹÅû ¡ÀǺÇƽ$¼Á½ÉdžȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØžźɹƹÅû ¡ÀǺÇƽ%¼Á½ÉdžȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÇ»ÔÑÈÉÇÐÆÇÊËÁÅû¬¦¡›ž©ª™¤ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ#JUVNBTU ¥¾ÅºÉ¹Æ¹¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆƹØ¡ÀÇÊË̽ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆƹØ«¾ÍÇƽ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø Ç˽ÇÅÃÅ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø Ç˽ÇÅÃÅ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ©ÁÀÇÄÁÆʹÅÇÃľØÒž¿Ö˹¿Æ¹Ø¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ªÃÇÉÄÌÈÔ Ç˻ǽÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¯¾Å¾ÆË¥†¥† ü»žÑ«ÇÐÆÔ»¾Ê XXXSV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ  ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» †É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ †É ÇËÉ

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ­ÁÉŹ›¾ÉËÁùÄÕ £»¹ÉËÁÉÇË»¾Ë £»¹ÉËÁÉÇË»¾Ë §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ §ÅÇÅ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ™Êʆ¨¹Ã §§§ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ ™ÊºÇùÉËÇÆ ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ £¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù† Ä Ä Ä Ä Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¾Æ˹ÃÇÆ»¾Â¾ÉƹØ ¤¾Æ˹ËɹÆÊÈÇÉ˾ÉƹØ ¤ÁËÇÄü ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø™¨ ™¨© ¤¨ ™œ¡ ™ª ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª §É¼Ê˾ÃÄÇ ¨¹ÉÇÆÁ˨¥š ¨§¦†š ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÄÁ˹ɾÀÁÆÇÃÇɽƹØ  ¨ÇÃÉÔËÁ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ªÉ¾½ÊË»ÇÅÇ×Ò¾¾ÈÇ»ÔÊÇĹÅƹÃÁÉÈÁо ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ «¾ÎÈĹÊËÁÆÔ¥šª «¥£² ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

ü ü ü ÄÁÊË  ü ü ÑË Å Å ü ü  ÄÁÊË ü  ÄÁÊË Å ü ü ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ É É É É É É É

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ ›ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾º¾ËÇÆÆǼÇÈÇĹ ›Ê¾½ÄØÈÇĹÁÀœ›¤ œÉÌÆËǻùœ­†ÃɆÃÇÉ ʾɹØü#30;&9 ÇÊùȹÉþËƹØÁÀɹÀÄÁÐÆÔÎÈÇÉǽ½¾É¾»¹5BSLFUU ªÁÆ˾ÉÇÊ £Ç»ÉÔ¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆÔ¾ÃÉÌÈÆÇØоÁÊËɾÀÁÆ ¡¦¡¸ XXXTUSPZUPSHSV

 º¹Æù ûÅ ÑË

 À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ

¡Æº¾É¼ ™¦¡ ¡Æ˾ɪËÉÇ ™¦¡ ªËÉÇÂËÇɼ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¤¹ÅÁƹËÇËÉûÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

49


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยคยนร…รร†ยนร‹ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠยนยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠ ยคยนร…รร†ยนร‹1SFNJVNรƒร„ ยคยนร…รร†ยนร‹5BSLFUU 2VJDL4UFQ "CFSIPG 2VBMJUZ$SBGU ยชรร†ร‹ยพร‰ร‡รŠ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยกร†ร‹ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ยฆยยก ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„ ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยฝยปรŒรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร† ร‹รƒยนร†ยพยปร”ยพยฝรƒร‡ยปร‰ร‡ยปรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚รร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUย†รƒร„ยนรŠรŠยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรƒร‡ร…ร… รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร… ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ร‘รร‰ร‡ร‹ ยฝร‡ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรƒร‡ร…ร… รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร… ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ร‘รร‰ร‡ร‹ ยฝร‡ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรƒร‡ร…ร… ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ย™ยฆยซยกยชยซย™ยซยกยฐยžยชยฃยกยขยฝร„ร˜ร‰ยพร†ร‹ยผยพร†ย†รƒยนยบรร†ยพร‹ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยนร†ร‹รรŠร‹ยนร‹รรยพรŠรƒรร‚รร‹ร‡รƒร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร˜ร’รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร… รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ยยงยชยซย™ย›ยฃย™ยšยžยชยจยคย™ยซยฆยง ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ยฌร€ร‡ร‰ร”รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡รยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜ ร‘รร‰  ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผยพร‹ยพร‰ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยฝรˆร‡ร…ยพร’รŠยปร”รŠร‡รƒร‡ร‚ร†ยนยผร‰รŒร€รƒร‡ร‚ร†ยนรˆร‡ร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผร‡ร…ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰ร รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปรƒร…ยพรŽยนร†รรยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร˜ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร…ยนยผยนร€รร†ร‡ยปรยซยฏยฅร†ร‡ยฟยพรŠร‹ยปร‡ร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร‹ร‰ยพร†ยนยฟยพร‰ร†ร”รŽรรรร‹ร†ยพรŠย†ร€ยนร„ร‡ยปย™ร†ร‹รรŠรƒร‡ร„ร•ร€ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยนยฝร…รร†รรŠร‹ร‰ยนร‹รยปร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ยฃร„ยนรŠรŠรรƒยนรยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยฝยพร‹รŠรƒรรŽรร‘รƒร‡ร„ร•ร†ร”รŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร…ยพยฝรรรร†รŠรƒรรŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚

รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„ ยกร€ร…ยนร‚ร„ร‡ยปยน ยกยจ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยกร€ร…ยนร‚ร„ร‡ยปยน ยกยจ ยกร€ร…ยนร‚ร„ร‡ยปยน ยกยจ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร„ร”รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ

ยกร†ยบยพร‰ยผ

ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡ยบร“ยพรƒร‹ร‡ยปยงรˆร‹ร‡ยปร”ยพรยพร†ร”ร‡ร‹ร‰รŒร„ร‡ร†ยนยชรƒรยฝรƒร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡รˆยพร‰ยนรรร‡ร†ร†ร”รŽรร‰ยพยนร†รร…ยนรรร‡ร†ร†ร”รŽร€ยนร„ร‡ยปรŠยบยนรƒร‹ยพร‰รรรŠร„ร‡ยพร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŠรˆร‡ร‰ร‹รยปร†ร”รŽร€ยนร„ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŽรร…รรยพรŠรƒรรŽร„ยนยบร‡ร‰ยนร‹ร‡ร‰รร‚ รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร”ร‚รƒร€ยนยผร‰ร˜ร€ร†ยพร†รร˜ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ยฝรƒรร†ร‡ร‹ยพยนร‹ร‰ร‡ยปรรŠร‹รŒยฝรร‚ร€ยปรŒรƒร‡ร€ยนรˆรรŠร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รรƒร‡ยปร‰ร‡ร„รร†ยฝร„ร˜ยผร‡รŠร‹รร†รรรยบรร€ร†ยพรŠย†รยพร†ร‹ร‰ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‰รร‰ร‡ยฝร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ร…ร†ย†ยปร‡ร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒยฝยฝรร€ยนร‚ร†ยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚5BSLFUUยกร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚รรƒร‰ยนรŠรยปร”ร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รˆร‡ยฟยนร‰ร†ร”ร‚ยœร‰รŒรˆรˆยนยผร‡ร‰ร—รยพรŠร‹รยœยร„ร˜รˆรŒร‹ยพร‚ร–ยปยนรƒรŒยนรรร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รŠรŠยนร†รร‹ยนร‰ร†ร”ร…รรร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรร…รรŠยพร‰ร‹รรรรƒยนร‹ยนร…ร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร… ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚   ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร–รƒร‡ร†ร‡ร…รƒร„ยนรŠรŠยน ร‘รร‰ร… ยฆยนรƒร„ยนยฝรƒยนรˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รŠรƒร‡ร„ร•ร€ร˜ร’ยนร˜ร†ยนรŠร‹รŒรˆยพร†ร• XXXTUSPZUPSHSV ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚รŠรƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…รรŠรร„รรƒร‡ร†ร‡ยปร”ร…รƒร‰ยนยพร…ยฃยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน รŠร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร…รรƒรƒ

 รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…    ร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผ ยฝร‡ยผ ยฝร‡ยผ ยฝร‡ยผ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ย™ยฆยยก ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎรŠยฝยปร‡ร‚ร†ร”ร…รƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…รร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร… ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎรŠรƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…ยปร”รŠร‡ร‹ยน รŠร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ยนร˜รˆร‡ยฝรˆยนร‰รƒยพร‹ ร„ยนร…รร†ยนร‹ร‰ยพยบร‰รรŠร‹ยนร˜ ร…ร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ย†ร…ร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ รˆยนร‰รƒยพร‹ร‡ร‹ร…ร… ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร‹ยพรˆร„ร”ร‚รˆร‡ร„ยจยพร†ร‡ร‹ยพร‰ร… ยถรƒร‡รร‡ร„ ยฅยพยผยนรร‡ร„ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร‡ยพร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร‡ยพ ร–รƒร‡ร„ร‡ยผ รŠร†รยฟยนร—ร’ยพยพร†ยนยผร‰รŒร€รƒรร†ยนรŠรŒรŠร‹ยนยปร” ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รŠรƒร‡ร„ร•ร€ร˜ร’รยพร‰ยพร€รร†ร‡ยปร”ยพ XXXTUSPZUPSHSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ รƒร‡ยปร‰ร‡ร„รร† ร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบยพร€รŠร‹ร˜ยฟรƒร ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚รŠยปยพร‰รŽร‹ร‡ร†รƒรร‚ รˆร‡ยฝรˆร„รร‹รƒรŒ ย™ร†ยผร„รร˜ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ร„ยพร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ รˆร‡ยฝยบร‡ร‰รˆร‡ยฝยปยนร‘รร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†รร˜รƒรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร— ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ ร‹ยพร‰ร…ร‡ร‰ยพยผรŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰ร” ยฉร‡รŠรŠรร˜ ย™ร†ยผร„รร˜ ยจร‡ร„ร”ร†ยนร„รยปร†ร”ยพ ยจร‡ร„ร”รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ยพ ยจร‡ร„ร”รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ

 ร… ร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…    

ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‡ร‹ร‰  

ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยฆยชยซ ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยฆยชยซ ยฆยชยซ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยกร†ยบยพร‰ยผ ยกร†ยบยพร‰ยผ ยกร†ยบยพร‰ยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

50

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (601) 06.02.12

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร‡ร„ร”รŠรŒรˆร‰ร‡รร†ยพร†ร†ร”ร…ยปยพร‰รŽร†รร…รŠร„ร‡ยพร… ยจร‡ร‰ร‡ยผร"M รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพยฝร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†รˆร‡รƒร‰ ยผยนร…ร…ยนรยปยพร‹ร‡ยป ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร† ยจร‡ร‰ร‡ยผร"M รŒยผร„ร‡ยปร”ยพ ยผยนร…ร…ยนรยปยพร‹ร‡ยป ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยจร‡ร‰ร‡ยผรร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพยบร‰ร‡ร†ร€ยน รŠยพร‰ยพยบร‰ร‡ ร€ร‡ร„ร‡ร‹ร‡ รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡ ยชร‹ร˜ยฟรƒยนรˆร‡ร„ยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยทร†รรŠ ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยชร‹ร˜ยฟรƒรยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพ ยฑร†รŒร‰ร”ยฝร„ร˜รŠยปยนร‰รƒรร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ยนยšร‡ร„ยพยพรยปยพร‹ร‡ยป

 รˆร… รˆร… ร‘ร‹ ร…ยพร‘ร‡รƒ รˆร…

 ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยกร†ยบยพร‰ยผ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยกร†ยบยพร‰ยผ ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รˆร„รร‹รƒยน ยฃยนรยพร„ร•ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ รŽ รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร„รร‹รƒยนรรŠรƒร‰ร‡ร†ยพยฝยนร—ร’ยนร˜5&33";;0 XXXTUSPZUPSHSV ยจร„รร‹รƒยนรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฐยพรŽรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ยฑรร‰ร‡รƒรร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยกรŠรˆยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยฑรร‰ร‡รƒรร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยปร†ยนร„รรรร ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนรƒรรŠร„ร‡ร‹ร‡รŒรˆร‡ร‰ร†ยนร˜ยจยพรร‡ร‰ยนรŽ XXTUSPZUPSHSV ยจร„รร‹รƒยนร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรยชรƒรยฝรƒรยฝร‡

  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† 

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฆร‡ยปร‡รŠยพร„ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยคยพยปร‘ยน ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยœร‡ร…ยพร„ร• ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน

ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยคยพยปร‘ยน ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยฃร‡ร‰ร—รƒร‡ยปรƒยน ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร•รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพ ร…ร‡ร—ร’รยพรŠร˜ ยงยบร‡รยจยนร„รร‹ร‰ยนรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงยบร‡รยซรŒร‰รร†รŠรƒยฝรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽยงยšยณยžยฃยซยงย›ยงรˆร‹ยชยนร…ร”ยพร†รร€รƒรยพรยพร†ร” ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรŽร… ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพร‘รร‰รร†ร‡ร‚ร…ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜

ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผ ยฝร‡ยผ ร‡ร‹ร‰

ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยงยบร‡ร3BTI ย™ยฆยยก ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยงยบร‡ร3BTI ย™ยฆยยก ยงยบร‡ร3BTI ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยจยพร†ร€ยน ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร‡ยพร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร‡ยพยถรƒร‡ร„ร‡ยผรรร†ร‡ยพรรŠร‹รร„ร•ร†ร‡ยพ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡รรรŠร‡ร‰ร‹ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡รยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŽร‡ร„รŠร‹ รˆยนรŒร‹รร†รƒยน 8FMMUPOย†ร–รƒร‡ร†ร‡ร…ร…ยผร…รƒยป

ร‰รŒร„ร‡ร† รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยปยนรŠรŠ ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร‰

ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ย™ยฆยยก ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ ย™ยฆยยก ยกร†ร‹ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชยซยฉยงยขยฅยงยยžยฉยฆ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฑร†ยพร„ร•ย†ยจยนร†ยพร„ร• ยฑร†ยพร„ร•ย†ยจยนร†ยพร„ร• ยฑร†ยพร„ร•ย†ยจยนร†ยพร„ร• ยฑร†ยพร„ร•ย†ยจยนร†ยพร„ร•

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพ 4VQFSรˆยนร†ยพร„รยจย›ยฎยคย™ยฅยกยฆยกยฉยงย›ย™ยฆยฆยดยžยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรยปยพร‹ร†ยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ยจยนร†ยพร„รยจย›ยฎ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟย›ร”ยผร‡ยฝร†ร‡ยพรˆร‰ยพยฝร„ร‡ยฟยพร†รยพ ยจยนร†ยพร„รยจย›ยฎยบร‡ร„ยพยพร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒยšยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยนร†ยพร„รยจย›ยฎยผร„ร˜ร†ยพรยฝร„ร˜รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒยนยšยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจยนร†ยพร„รยจย›ยฎร„ยนร…รร†ยนร‹ยฝร„ร˜รŠร‹ยพร†รรˆร‡ร‹ร‡ร„รƒยนยšยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

TUSPZยŠHB[FUBSV

 รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

51


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®ž˹ÄÄÁýÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® ɾÂù½ÄØÈÇËÇÄùš¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ

ÑË ÑË 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ

±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ±Æ¾ÄՆ¨¹Æ¾ÄÕ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇÃ

†† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁª¥¤ Ï»¾Ë¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¹Æ¾ÄÁœ£¤ËÉ̽ÆǼÇÉ×ÐÁ¾ ɹÀÆÔÎÏ»¾ËÇ»

ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ

¶ÄÁˆÇÅ ¶ÄÁˆÇÅ

†† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¨›®YYÅÅÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ

 

À»ÇÆÁ˾ 

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†† ††

¨¹Æ¾ÄÕ¨›®º¾Ä¹Ø Ê˾ÉÅÇȾйËÕ× ÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ

ÑË Å ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨Ç½ÇÄØà ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¤¾»Ñ¹

†††† †† †† ††

 É É É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ™¦¡ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ž»ÉÇȹ ž»ÉÇȹ ž»ÉÇȹ ž»ÉÇȹ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž®

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁ œÉ¾º¾ÆùÈÇËÇÄÇÐƹØ›«/-Å £¦™¬­†™ÃÌÊËÁù¨¨œ †ª†£›†¨£†ÎÎ £ÇÅÈľÃËÈǽ»¾ÊÇ»"ÄÕ͹†7 ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØš¹ÂùÄ  ÅÅÅ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØžÆÁʾ  ÅÅÅ ¨Ç½»¾Ê½ÄØÈÇËÇÄÃÇ» Å ¨ÇËÇÄÃÁƹËؿƺ¾ÊÑÇ»ÆËùƾ»Ô¾%FTDPS $MJQTP XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËؿƺ¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾"MZPTÆÇ»ÁÆù XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËؿƺ¾ÊÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$FSVUUJ¡Ë¹ÄÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆŹËǻԾ ʹËÁÆ ¼ÄØÆÏ œ¾ÉŹÆÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÃÄÁÆÇ»¹ØÊÁÊ˾Ź ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԠĹà º¾ÊÑÇ»ÆÔÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ û ÈÅ ÈÅ

Выбор натяжных потолков 

°«§¦¬Ÿ¦§ª¨©§ª¡«µ ¬£§¦ª¬¤µ«™¦«™

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ËÇÄÕÃÇ»;»É¹Ä¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ËÇÄÕÃÇ»;»É¹Ä¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPMÃĹÊʹÄ×ÃÊ ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPMÃĹÊʹÄ×ÃÊ ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ «¹Â»¹ÆÕ ™£¯¡¸ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ŹËǻԾº¾ÀÑ»¹ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÃĹÊʹÄ×ÃÊ &YUFO[P ­É¹ÆÏÁØ XXXFVSPQBSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËÇ» ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÁÈÉÇÍÁľÅ

52

Â֕

В какие сроки осуществляется монтаж? Кто производитель? Есть ли гарантия? Есть ли сервисное обслуживание? Какая существует система скидок?

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

£§¦ª¬¤µ«™¦«¨§¦™«¸Ÿ¦´¥ ¨§«§¤£™¥ª¨©§ª¡«¬›™ª £¹ÃÇ»¹ÈÄÇÒ¹½ÕÈÇËÇÄù ªÃÇÄÕÃÇ̼ÄÇ»»ÃÇÅƹ˾ ÄÁƹÊ˾ÆÈÇȾÉÁžËÉÌ ›Á½ÈÇËÇÄùŹËǻԠ¼ÄØÆϾ»Ô žÊËÕÄÁËÉÌºÔ ÌÎǽØÒÁ¾»ÈÇËÇÄÇà ªÃÇÄÕÃǺ̽¾ËÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ» ¦Ì¿¾ÆÄÁÅÇÆ˹¿¼¹É½ÁÆ

¦¹ËØ¿ÆÇGG ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË 1"364 «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË 1MBGPOE ž»ÉÇȹ 1"364 1"364

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¨›® œ¾ÉŹÆÁØ 1POHT ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¨›® ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¨›® ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾Éƹج­†È¾Ð¹ËÕ XXXFVSPQBSV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ

¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ™ªªË̽ÁØ ™ªªË̽ÁØ ™ªªË̽ÁØ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ™ªªË̽ÁØ ž»ÉÇȹ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ ±»¾ÂϹÉÁØ %FTDPS $MJQTP ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ¨›® ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,ÊÌȾÉÎÉÇÅ-Å ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,6:º¾ÄÔÂŹËÇ»ÔÂ-Å ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʽÄØÉÌÐÆǼÇƹƾʾÆÁØü ¶Å¹ÄÕ»¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆË«ž£ª #30;&9

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË Å ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

ž»ÉÇÊËÉÇ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¦¹ËØ¿ÆÇGG ™ªªË̽ÁØ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ª«©§¢¥§ž©¦ ª«©§¢¥§ž©¦ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ šÉÇƾƹÃĹ½ÃÁ ½Ç»Ç½ÐÁÃÁ ÈĹÊËÁÆÔÀ¹ÒÁËÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÅÁº¾À¤×ÃÁ¥ÇÆË ÁÀ¼ÇËÇ»Ä »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾Ê˹ÄÕÆÔ¾Ì˾ÈľÆÆÔ¾ £¦© XXXEWFSJCJPOSV »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ̽¹ÉÇÈÉÇÐÆǼÇÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁĹÅÁÆ¹Ë ÑÈÇÆ »¾ÉÁÄ׺Ծ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔ ƹÀ¹Ã¹ÀÇÊ˹»Ã¹ ÌÊ˹Æǻù »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ ÑÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÇËÖÄÁËÆÔÎ͹ºÉÁà »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾

ÑË  ÑË     

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ §¼¾Æ¾À¹ÒÁ˹ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â šÁÇÆ ª¹ËÌÉÆ ¨£ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â ÇŤ¾Ê §§§ ªËÉdž¥¹Ê˾É »¾ÉÁœÌ½ »¾ÉÕ »¾ÉÕ »¾ÉÁœÌ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

»¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ XXXSV »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÇËËÉ ɾѾËÃÁÇËÉûÅÁ½É »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɾѾËÃÁ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË«ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË› ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË£ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË©ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇʈ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË›ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ª ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊ˪¥ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÀ¹»Ç½ ©ÇÊÊÁØ ɹÀÄ»¹ÉÁ¹ÆËÔÇ˽¾Ä XXXEWFSJCJPOSV »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÕž˹ÄÄÁоÊùØÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÊÌÊ˹ÆÇ»ÃÇÂ

ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

·ËÉÁϾÆËÉ  ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ ™Ä¼ÇÉÁËÅ »¾ÉÁœÌ½ šÁÇÆ œ¹Ä¾É¾Ø½»¾É¾Â žÍɾÅÇ» ¡¨

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÇËÉ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

53


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© »¾ÉÕž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø Ì˾ÈľÆƹؤ›¨ ÊÌÊ˹ÆÇ»ÃÇ ¹ÅÃÁ¼¹É¹¿ÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÃǽǻԾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ XXXTDSV

ÑË  

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

žÍɾÅÇ» ¡¨ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ

†††† †† †† †† ††

¹ÅÃÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ XXXTDSV §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ½»¾ÉÁ §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ¨¾ËÄÁ½ÄØÊ»¹ÉÃÁ XXXTDSV ¨¾ËÄÁÈÉÁ»¹ÉÆÔ¾ ÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÊÃǺ¹ ÃÆÇÈù ÈÇ»ÇÉÇË ɹÀ½ XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎ ž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ªÁÊ˾Ź¹ÆËÁȹÆÁù XXXTDSV ªÁÊ˾ÅÔ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â XXXTDSV ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆÆ¹Ø XXXMPDLT†LFZTSV ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹Ò¾ÄÃÁ À¹½»Á¿ ÌÈÇÉÔ½»¾É XXXMPDLT†LFZTSV

 ûÅ ûÅ ÑË ÑË  ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ š¹ÄÃÇÆÔ¤§Ÿ¡¡§Ë½¾ÄùÈǽÃÄ×УÉÔѹ›ÔÆÇʪ¹Â½ÁƼ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÁÇËÃÇÊÔ½ÇÃÇÆ ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ¾¾Ñ¾»Ç œ¾ÉžËÁêËÁÀ†™ ȹÉÇÈÉÇÆÁϹ¾ÅÔ ½ÄØÌÊ˹ÆÇ»ÃÁÇÃÇƨ§œ§ª«Ì œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ

 ÑË ÅÄ 

ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê «™¤¡¥™¦ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆ §Ãƹ¨›®ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹Äà Äǽ¿ÁÁ XXXSV §Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™¡ ™¥ž©™§ª«™›£™É §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›®

  ûÅ 

 ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

ÇŤ¾Ê §§§ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ¨Ä¹ÊË ·ËÉÁϾÆËÉ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ ›ž©¡¨›®Á"- »ÁËɹ¿ÁÈǽÃÄ×СÀ¼ÇËǻľÆÁ¾½Æ¾Â §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ê˾ÃľÆÁ¾ÁÇ˽¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊ ÃÉÔÑÁ §Ë½¾ÄùÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›® §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ Î    §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁÐ XXXSV ¨Ä¹ÊËÁýÄØÇËÃÇÊÇ»¨›®†ÅÅ ©ÇÊÊÁØ 

  ÈÅ ÄÁÊË ûÅ

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É ÆÁÀùØ ÇËÉ

¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ «¾ÎÆÇϾÆËÉ §§§ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¹ÂϾ» ¡¨ ·ËÉÁϾÆËÉ  ¾ÆÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

54

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ©¾ÅÇÆËÁ§šª¤¬Ÿ¡›™¦¡ž§£§¦ ›ž©ž¢¨›®Á"- Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ"1&$4 «©¡š™«©§¦ XXXMPDLT†LFZTSV

  ÑË

É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †† †† ††

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ©¾Ñ¾ËÃÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ ÈĹÊËÁà ©¾Ñ¾ËÃÁʹ½Ç»Ô¾ À¹ºÇÉÆÔ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ »¹ÊÊÇÉË

 ûÅ

 ÇËÉ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¦ª«

†† †† †† ††

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ

†† †† †† ††

™¦¡ ¥¹Ê˾É ¥¹Ê˾É š¡§¦ š¡§¦ š¡§¦ § ¥ §™§ ™¦¡ š¡§¦ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ê˾É ¥¹Ê˾É š¡§¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ÃÌÈÇĹ þÊÊÇÆÔ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ

 

ÇËÉ ÇËÉ

Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁà ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾©¹ÀÆÇǺɹÀÁ¾˾ÃÊËÌÉÁɹÊÏ»¾ËÇà Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»¾Ë¹£É¹ËйÂÑÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾™¤™Ä×˾Π ÎÅ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆËŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁœ§©¡ §¦«™¤µ¦´ž ›ž©«¡£™¤µ¦´ž ©¬¤§¦¦´ž±«§©´ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÖľÃËÉdž ÉÌÐÆǾÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿

ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

†É  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¨›®ÈǽÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®ÈǽÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®ÈǽÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®ÈǽÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®ÈǽÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®ÈǽÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®ÈǽÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®ÈǽÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®ÈǽÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ¨›®ÈǽÇÃÇÆÆÁà ÅÅɹÊÈÁÄÅɹÅÇÉ ÀÇÄÇËǽ̺ Źι¼ÇÆ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

     ÇËÉ

«™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É ª¹ËÌÉÆ ¨£ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ § ¥ §™§ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ œ¹É½¾ÉǺÆÔ¾ ÈÉÁÎÇ¿Á¾ »¾ÉÁ†ÃÌȾž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁÁÀŹÊÊÁ»¹ƹÀ¹Ã¹À ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁÁÀŹÊÊÁ»¹ƹÀ¹Ã¹À £ÇÅƹËÔ½¾ËÊÃÁ¾ £ÉÇ»¹ËÁ ÊȹÄÕÆÁ £ÌÎÆÁ £ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ¥¾º¾ÄÕÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùŬ­†ÊÃľÂù ¥¾º¾ÄÕÇÍÁÊÆ¹Ø ËÌźÔɹÀÄÁÐÆÔ¾ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ªË¾ÆÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾Èǽ¹ÈȹɹËÌÉÌ ªËÇÂÃÁº¹ÉÆÔ¾ ÊËÇÄÔÃÇÅÈÕ×˾ÉÆÔ¾ ÈÁÊÕžÆÆÔ¾ ¿ÌÉƹÄÕÆÔ¾ ŹÃÁØ¿ÆÔ¾ «Ã¹ÆÕžº¾ÄÕƹØ ±Ã¹ÍÔÃÇÉÈÌÊÆÔ¾ɹÀÄÁÐÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ±Ã¹ÍԆÃÌȾ ±Ã¹ÍԆÃÌȾÈÉØÅÔ¾ ̼ÄǻԾ ËɹȾϾ»Á½ÆÔ¾ÊÄ׺ÃÇÄÁоÊ˻ǎ»¾É¾Â

TUSPZŠHB[FUBSV

    ÈÅ    ÈÅ ÈÅ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

55


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¾ÉùĹ »¾Ñ¹Ä¹ ÊËÇÂÃÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÇɼÊ˾ÃĹ ÈÇÄÃÁ ÈǽÊ˹»ÃÁ ϾÆÆÁÃǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ £¹ÉËÇ˾ÃÁ ÑùÍÔ͹ÂÄǻԾ £ÇÉÀÁÆÔ½ÄØɹÊÈÉǽ¹¿ £ÇÉÀÁÆÔÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ¤ÁÊËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÊÃĹ½ÊÃǾȾɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÊ˾ÃŝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ª¾ÂÍÔ ªÁÊ˾ÅÔ+PLFS 7FSUJLBM (MPCBM ªÁÊ˾ÅÔɹÅÇÐÆÔ¾ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȹľËÆÔ¾ ¼Ä̺ÁÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȾɾùËÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÈÇÄÇÐÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÄĹ¿ÁËÇɼǻԾ ªËÇÂÃÁÈǽȾйËÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ× «¾Ä¾¿ÃÁ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ Ë «¾Ä¾¿ÃÁÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ±Ã¹ÍÔ¹ÉÎÁ»ÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ±Ã¹ÍÔ¼¹É½¾ÉǺÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ±Ã¹ÍÔÇÍÁÊÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

 ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË     ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ    ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ªËÉdžºÔË ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾½ž¿ÃÇŽ»¾É¾ÂÁȾɾ¼ÇÉǽÇà ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾½Äؽ»¾É¾Â†ÃÌȾ ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÃÌÎÇÆÆÔÎÊË»ÇÉÇà ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÈǽ»¾ÊÆÔÎÈÇËÇÄÃÇ» ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÈÉǾÅÇ»»Ê˾ƹÎ ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ƹÊ˾Ãľ À¾Éùľ ÇɼÊ˾Ãľ½ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ  ¾ÉùĹ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË ©ÇÊÊÁØ  ¾ÉùÄÇÅÅ»ƹɾÀÃÌ  ¾ÉùÄÇ ɾÀù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ©¾Àù ǺɹºÇËùÀ¾ÉùĹÁÊ˾ÃĹÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ «ÇÆÁÉÇ»ÃÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ƹÊ˾Ãľ À¾Éùľ ÇɼÊ˾Ãľ

   ûÅ ûÅ  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ ¤¾ÊËÆÁϹ»ʺÇɾ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ¤¾ÊËÆÁϹ»ʺÇɾ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ƾžÏÃǾùоÊË»Ç ¤¾ÊËÆÁϹÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ÃÇľÉ Ĺà ¤¾ÊËÆÁϹÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ÃÇľÉ Ĺà ƾžÏÃǾùоÊË»Ç

ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔƹËÌɹÄÕÆÔ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN 

ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ»Á½Ç» £¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁXXXLBNJOPNTLDPN

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

56

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยยคยธยกยฆยŸยžยฆยžยฉยฆยดยฎยชยกยชยซยžยฅ

ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยด ยยคยธยกยฆยŸยžยฆยžยฉยฆยดยฎยชยกยชยซยžยฅ ยชยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพรร€ยฝยพร„รร˜รยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยน ย™รƒรŠยพรŠรŠรŒยนร‰ร”ยฝร„ร˜ยปยนร†ร†ร”รŽรƒร‡ร…ร†ยนร‹ ร…ร”ร„ร•ร†รรยน ย™รˆรˆยนร‰ยนร‹ยฝร„ร˜ยผรยฝร‰ยนยปร„รรยพรŠรƒรรŽรรŠรˆร”ร‹ยนร†รร‚ ร‡รˆร‰ยพรŠรŠร‡ยปร’รรƒ ย™รˆรˆยนร‰ยนร‹รŠยปยนร‰ร‡รร†ร”ร‚ยฝร„ร˜113$Eย† ย™ร‰ยพร†ยฝยนรŠยปยนร‰ร‡รร†ร‡ยผร‡ยนรˆรˆยนร‰ยนร‹ยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ยนย† ย›ยนร†ร†ยนรŠร‹ยนร„ร•ร†ยนร˜ ร… ร… ยฉร‡รŠรŠรร˜ รร…รˆร‡ร‰ร‹ ย›ยนร†ร†ยนรŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ รƒยนร‰รƒยนรŠย†ร†ร‡ยฟรƒร ยนรƒร‰รร„ร‡ยปยนร˜ ย›ยนร†ร†ยนรรŒยผรŒร†ร†ยนร˜ ย›ยนร†ร†ยนรรŒยผรŒร†ร†ยนร˜ ร… ร… ยฉร‡รŠรŠรร˜ ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝ ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รยพ รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜ รŠยนร†รยนร˜ร†รŠ ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝ รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรƒยน รŽร‡ร€ร˜ร‚รŠร‹ยปยพร†ร†ร”ยพร‹ร‡ยปยนร‰ร” ยรรŠรˆยพร†รŠยพร‰ยฝร„ร˜ร‹รŒยนร„ยพร‹ร†ร‡ร‚ยบรŒร…ยนยผรรรˆร‡ร„ร‡ร‹ยพร†ยพร ยร‡ร€ยนร‹ร‡ร‰ยฝร„ร˜ยฟรยฝรƒร‡ยผร‡ร…ร”ร„ยน ยฃยนยบรร†ยนยฝรŒร‘ยพยปยนร˜รŠยผรยฝร‰ร‡ร…ยนรŠรŠยนยฟยพร…รŽรŽ ยฃยนยบรร†ร”ยฝรŒร‘ยพยปร”ยพ ยฃยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜ยจร‡ร„รร‹ยพรƒ ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยปร‡ยฝร‡ร€ยนร’รร‹ร†ร”ยพ ยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ยซยจยค %6$5 ยฝยผรยฝร‰ร‡รร€ร‹ร‰รŒยบ

 ร‘ร‹ ร‘ร‹ รŠรŒร‹รƒร      ร‘ร‹

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡  ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ร…ย†ร† ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ร…ย†ร† ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ร…ย†ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยยพร„ร•รรร† ร…ยนยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ร…ย†ร† ยจร‡ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยยพร„ร•รรร† ร…ยนยผ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅยพยบยพร„ร•ยฝร„ร˜ยปยนร†ร†ร”รŽรƒร‡ร…ร†ยนร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฅร‡ร‚รƒยนรŠร‹ยนร„ร•ร†ยนร˜ร–ร…ยนร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฅร‡ร‚รƒรรร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„รยปร‰ยพร€ร†ร”ยพ ร†ยนรƒร„ยนยฝ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รร…รˆ ยจร‡ยฝยฝร‡ร†ยฝรŒร‘ยพยปร‡ร‚รŠร‹ยนร„ร•ร†ร‡ร‚  ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร‡ร‹ยพร†รยพรŠรŒร‘รร‹ยพร„รร†ยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยนยฅย†ร‡ยบร‰ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร‡ร‹ยพร†รยพรŠรŒร‘รร‹ยพร„รร†ยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยน ยจย†ร‡ยบร‰ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร‡ร‹ยพร†รยพรŠรŒร‘รร‹ยพร„ร• ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฉยนยฝรยนร‹ร‡ร‰ร”0B[JT $BMJEPS4VQFS 1PMP 3PZBM ยฉยนยฝรยนร‹ร‡ร‰ร”ยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ยพ ยฉยนรƒร‡ยปรร†ยน&,0$FOUSP Mย† Cย†รŠร… ยฉยนรƒร‡ยปรร†ยน รˆร•ยพยฝยพรŠร‹ยนร„ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยชยนร†ร‹ยพรŽร†รรƒยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยชยนร†รยนร˜ร†รŠ ยชยนร†รยนร˜ร†รŠรŒร…ร”ยปยนร„ร•ร†รรƒร ยปยนร†ร†ร” ยร‡ร‰ร‡ยผรร†ร‡ ยชยนร†รยนร˜ร†รŠรŒร†รร‹ยนร€ร” ร‰ยนรƒร‡ยปรร†ร” ร…ยพยบยพร„ร•ยฝร„ร˜ยปยนร†ร†ร”รŽรƒร‡ร…ร†ยนร‹ ยชร…ยพรŠรร‹ยพร„ร•ยปยนร†ร†ยนยฝรŒร‘ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รร…รˆร‡ร‰ร‹ ยชร…ยพรŠรร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รƒรŒรŽร†ร ยฉร‡รŠรŠรร˜ รร…รˆร‡ร‰ร‹ ยชร…ยพรŠรร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รŒร…ร”ยปยนร„ร•ร†รรƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ รร…รˆร‡ร‰ร‹ ยชร…ยพรŠรร‹ยพร„ร•รƒรŒรŽร‡ร†ร†ร”ร‚-FNFO ยชรŒร‘รร„รƒยนยฝร„ร˜ร‰รŒรƒ ยฌร†รร‹ยนร€ยฝยพร‹รŠรƒรร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฌร†รร‹ยนร€รŠยบยนรรƒร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รร…รˆร‡ร‰ร‹ ยฌร†รร‹ยนร€รŠยบยนรรƒร‡ร…รˆร‰ร˜ร…ร‡ร‚ยปร”รŽร‡ยฝรƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฌร†รร‹ยนร€ย†รƒร‡ร…รˆยนรƒร‹4"/"35"5)&/" รŠรยฝยพร†รยพร…รรƒร‰ร‡ร„รรร‹ ยญรร„ร•ร‹ร‰Eย†ร…ร… ยญรร‹รร†ยผรรรŒยผรŒร†ร†ร”ยพร‰ยพร€ร•ยบร‡ยปร”ยพ   ยญร‡ร†ร‹ยนร†รรรƒรรˆรร‹ร•ยพยปร”ยพยฝร„ร˜ร‘รƒร‡ร„ ยถรƒร‰ยนร†รˆร‡ยฝยปยนร†ร†รŒรˆร„ยนรŠร‹รรƒ ร… ยฉร‡รŠรŠรร˜ 

  ร‘ร‹ ร‘ร‹    ร‘ร‹ ร‘ร‹     ร‘ร‹ ร‘ร‹ 

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ร…ย†ร† ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ร…ย†ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยยพร„ร•รรร† ร…ยนยผ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ย™ร‹ร„ยนร†ร‹ยน ยซยฃ ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ร…ย†ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ยฉยพยบร‰รร’ยพยป ยกยจ ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรรรƒ ร…ย†ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยบร”ร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซร‰รŒยบร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร†ยนร˜ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรรŠร‡ยพยฝรร†ยพร†รร˜ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนร€ยนรˆร‡ร‰ร†ยนร˜ รƒร‰ยนร†ร”ร‘ยนร‰ร‡ยปร”ยพ#&45 45. ย›ยพร†ร‹รร„ร•ยบร‰ร‡ร†ร€ร‡ยปร”ร‚ยบรˆ ยบร‰ยรŒย† ย›ยพร†ร‹รร„ร•ยบร‰ร‡ร†ร€ร‡ยปร”ร‚ยบร‰ ยบรˆ ยรŒย† ย›ยพร†ร‹รร„ร•ร„ยนร‹รŒร†ร†ร”ร‚ยบรˆ ยšร‡ร„ร‡ยผร‡ยพ 

  

 ร‡ร‹ร‰ ร‰ 

ยจร‰รยบร‡ร‰ย†ยชยพร‰ยปรรŠย†ยงร…รŠรƒ ย™ร‹ร„ยนร†ร‹ยน ยซยฃ ยฃร‡ร…รˆยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยชยชย™ ยงยงยง

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยฃร‰ยนร†ร‘ยนร‰ร‡ยปร‡ร‚ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (601) 06.02.12

57


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥

›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ弃 šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐÈ ÃÐÈ ÃÐȝ̆ ›¾ÆËÁÄÕѹÉÇ»ÇÂE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ›¾ÆËÁÄÕѹÉǻǺÉÇÆÀ¹E† ©ÇÊÊÁØ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†E›«® ›«œÍĹÆϾ»Ô ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEª›£ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEª›£ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ¹ÆËÁŹ¼ÆÁËÆÔ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†EÅÌÍËǻԠ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁE† Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȝ£ ¹¼ÄÌÑùÖÄÄÁÈËÁоÊùØœ§ª«½Ì  ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾  ¹¼ÄÌÑÃÁÖÄÄÁÈËÁоÊÃÁ¾Ì†ÊË ¼Ê  ¹¼ÄÌÑÃÁÖÄÄÁÈËÁоÊÃÁ¾ ÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾Ì†ÊË œª  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ºÇй˹  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ† ƾÍËÕ ¼¹À  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ  ¹½»Á¿Ã¹½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†Ì  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿ ÊÆ¿ ÊÆ¿Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØÐºÉ  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆Ì  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ »Ç½¹ ¼¹À  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆Ì  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ ¡ÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾ ÅÌÍËǻԾÊǾ½ÁƾÆÁØ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔ ĹËÌÆÆÔ Ê˹ÄÕÆÇ Ð̼ÌÆÆÔ Ì† £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆԝ̆Ì £Ä¹È¹ÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ À»ÇÆÁ˾ £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £É¹ÆËɾÎÎǽǻǺºÃ £É¹Æѹɹ»Ç »Ç½¹ šÈÌ†Ì £É¹Æѹɹ»ÇÂɹÀºÇÉÆÔÂÊȝ̆Ì £É¹Æѹɹ»ÇÂÍĹÆϾ»Ô̆Ì £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ ¼¹À £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ »Ç½¹ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% DD ÍÍ £É¹ÆѹÉǻǪ«™¦™©« ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà 

58

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË     ÑË  ÑË  ÑË   ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É †É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ É ÇËÉ †É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ †É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É †É É É ÇËÉ 

ªª™ §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ™ËĹÆ˹ «£ ªª™ §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ™ËĹÆ˹ «£ ªª™ §§§ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ªÁº«¾ÈÄǪƹº ªª™ §§§ ªª™ §§§ ™ËĹÆ˹ «£ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ªÁº«¾ÈÄǪƹº ™ËĹÆ˹ «£ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ËĹÆ˹ «£ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ªÁº«¾ÈÄǪƹº ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ªª™ §§§ ªª™ §§§

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £É¹ÆѹÉǻԠ  ĹËÌÆÕ £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉǻԠ   ĹËÌÆÕ £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂĹËÌÆÆÔ ©ÇÊÊÁØ Ì† £É¹ÆѹÉÇ»ÔÂÊ˹ÄÕÆÇÂÍĹÆϾ»Ô Ê»¹ÉÆÇ ©ÇÊÊÁØ Ì† £É¹ÆÔËÁȺȽ̆ £É¹ÆÔѹÉǻԾ ¤¾ÆʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¼ɹÅÅ ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁȤ оÉÆÔ ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ  ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁÈ« ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁȤ оÉÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ÃɹÊÆÔ  ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁÈ« ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȤ ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁÈ« ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȤ ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁÈ« ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†¬­ ¥¨†¬­ ¥¨†¬­cüÊûÅ»¹ÊÊ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ 

ÑË  ÑË   ÑË         

ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É

›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ™ËĹÆ˹ «£ ™ËĹÆ˹ «£ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ™ËĹÆ˹ «£ ™ËĹÆ˹ «£ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ™ËĹÆ˹ «£ ™ËĹÆ˹ «£ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½½Ì §Ë»Ç½Ê˹ÄÕÆÇÂÊË œªÌ† §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÎ ¨¾É¾ÎǽÔÃÇÆϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ¨¾É¾ÎǽÔÃÇÆϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÃÊϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË œª ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÖÃÊϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ©¾ÀÕºÔ ʼÇÆԝ̆ ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÈÉǻǽÆÔ¾1JMTB%JTBJO 7BMUFL ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆËÉÇÄØÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁª¡£ ª™£  ªÇ¾½ÁƾÆÁØÁÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾ ªÇ¾½ÁƾÆÁØÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØžËËÉ̺(FCPE† ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹œ©™¦† ľËsž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä ªÐ¾ËÐÁü¹À¹#,†(5D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹#,†(5 D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹#,†(5D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹ªœš¥†šž«™© ľËsž¿ÈÇ»¾ÉÇÐÆÔÂÁÆ˾ɻ¹Ä ªÐ¾ËÐÁü¹À¹ ÎÇÄǽÆÇÂÁ¼ÇÉØоÂ»Ç½Ô ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½Ô  ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ ªÐ¾ËÐÁÃÁÎÇÄÁ¼ÇɻǽÔ;FOOFSÌ†Ì ÊÁÅÈÌÄÕÊÆÔÅ»ÔÎ ªÐ¾ËÐÁÃÁÎÇÄǽÆÇÂÁ¼ÇÉØо»ǽԝ̆ «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË¼Ê «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË «ÉÇÂÆÁÃÁ ȾɾÎǽ ½»ÇÂÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨E ͹ÊйÊËÁ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø  ©ÇÊÊÁØ «É̺¹˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹ؆ ­ÁÄÕËÉ­¥¥Ì†ÌĹËÌÆÕ1̼¹À»Ç½¹ ­ÁÄÕËÉ­¥¥Ì†Ì ­¥­Ì†ÌÐ̼ÌÆ1Ì«½Ç‰ª ­ÁÄÕËÉÔÍĹÆϾ»Ô¾Ì†Ì

     ÑË ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÈÅ ÈÅ  ÑË

É É ÇËÉ †É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½Ã¹ †É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾  ÇËÉ

£ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ™ËĹÆ˹ «£ ªÁº«¾ÈÄǪƹº §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ™ËĹÆ˹ «£ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ™ËĹÆ˹ «£ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ªÁº«¾ÈÄǪƹº ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ™ËĹÆ˹ «£ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË § ¥ §™§ ªËÉdžºÔË ªËÉdžºÔË ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ§ÅÊà ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

59


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ­ÁÄÕËÉÔ­¥¥ ­¥­ ­ÁÄÕËÉÔ­¥¥ ­ª¥ ­¥­Ì† ­ÁÄÕËÉÔ­ª­Á­¥­½Ì† ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺ÔE† ÁÅÈÇÉË ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô130"26"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺† «ÌÉÏÁØ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁËÉ̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻǻ¹ÊÊ%† ÁÅÈÇÉË 

   ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

£ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ™ËĹÆ˹ «£ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ªËÉdžºÔË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤Ê¾Ì¾¶ÁÒÃÑ¿ÅÆ»ºÇȶ¸¾È»ÁÒ¤–¤¶¸Äº¶‚©Ã¾¸»ÆǶÁ‘ ¹£Ä¸ÄÀɽûÌÀ £ ž‚©Ã¾¸»ÆǶÁ‘ ¹šÄÆĹ¾ÃÄ 

q¶ÅÄÆöնƶÈÉƶºÁÕ¸ÄºÑ Ŷƶ ûÊÈ»ÅÆĺÉÀÈĸ q§¾ÇÈ»ÂÑÄÈÄÅÁ»Ã¾Õ¾¸ÄºÄÇö·¼»Ã¾Õq³Á»Â»ÃÈÑÈÆÉ·ÄÅÆĸĺĸ –š˜žœ ž¤¨˜¤š±¡´ žª¡–£¬± ¦–£±-%¹¤ÂÇÀ ÉÁ„Õ§ÄÁûÍÃ¶Õ È„„ ÈÊ„„ BUMBOUBPNTL!MJTUSVXXXBUMBOUBPNTLNZSV ­ÁËÁƼÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾Ì† ­ÁËÁƼÁ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ÈÉÇÃĹ½ÃÁÌ†Ì ­Ä¹ÆÏÔœ§ª«†½Ì ­Ä¹ÆÏÔœ§ª«†½Ì ­Ä¹ÆÏԝ̆©Ì† ­Ä¹ÆÏÔ©Ì † ¥¨¹Ì† ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ

 ÑË   ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ

™ËĹÆ˹ «£ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ™ËĹÆ˹ «£ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

É À»ÇÆÁ˾ †É ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

¨ÇÄÁÊËÉǧÅÊà ¨¾Ë¹Ä §« ¨¾Ë¹Ä §«  ·ËÉÁϾÆËÉ ¨ÇÄÁÊËÉǧÅÊà ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¨¾Ë¹Ä §«  ¦ª« ªª™ §§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ÉÌºÔ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔ½ÄØ113$E† ÇÈËÉÇÀÆ ¡ÀÇÄØÏÁØ˾ÈÄÇËɹÊÊÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹEÅņÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹE†ÅÅ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ XXXSV ¦¹ÊÇÊÊ»¹ÉÇÐÆÔ½ÄØ113$E† ÇÈËÉÇÀÆ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ ÍÇÄÕŹ «É̺¹¹ÉÅÁÉƹÉÌ¿»ÆÌËɹÄ×ÅÁÆÁ¾Å1/E «É̺¹¹ÉÅÁÉƹÉÌ¿»ÆÌËɹÄ×ÅÁÆÁ¾Å1/E «É̺¹¹ÉÅÁÉƹÉÌ¿»ÆÌËɹÄ×ÅÁÆÁ¾Å1/E «É̺¹¹ÉÅÁÉƹÉÌ¿»ÆÌËɹÄ×ÅÁÆÁ¾Å1/E «É̺¹¹ÉÅÁÉƹÉÌ¿»ÆÌËɹÄ×ÅÁÆÁ¾Å1/E «É̺¹¹ÉÅÁÉƹÉÌ¿»ÆÌËɹÄ×ÅÁÆÁ¾Å1/E «É̺¹¹ÉÅÁÉÊÄǾÅÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃƹ1/E «É̺¹¹ÉÅÁÉÊÄǾÅÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃƹ1/E «É̺¹¹ÉÅÁÉÊÄǾÅÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃƹ1/E «É̺¹¹ÉÅÁÉÊÄǾÅÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃƹ1/E «É̺¹¹ÉÅÁÉÊÄǾÅÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃƹ1/E «É̺¹¹ÉÅÁÉÊÄǾÅÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃƹ1/E «É̺¹»›¬ªÁÀÇÄØÏÁÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØƹÉÌ¿ÆØØEÅżÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹئ¨›® «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE©ÇÊÊÁØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE©ÇÊÊÁØ

60

Â֕

 ÈÅ ÑË ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE©ÇÊÊÁØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ°£ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ°£Á͹ÊÇÆÆÔ¾йÊËÁ ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁà ÍÁËÁƼÁ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØE† ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË «É̺¹ƹÈÇÉƹØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø»Ç½ÇÈÉÇ»Ç½Æ¹Ø ¼¹ÀÇÈÉǻǽƹØ «É̺¹ÈÖ

ÑË   ÈÅ ÈÅ

ÆÁÀÃÁ¾  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É ÇËÉ

›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ™ËĹÆ˹ «£ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË ¨¾Ë¹Ä §« § ¥ §™§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1131/E «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1131/E «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1131/E «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1131/E «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1131/E «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø1131/E «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø130"26" ÍÁËÁƼÁ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø оÉÆ¹Ø ÈÁËÕ¾»¹ØE   Á˽ «É̺¹¨¨¬»¨¶Á§¯ǺÇÄÇÐþ «É̺¹¨¶½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ «É̺¹ÊÈÁɹÄÕÆÇ»Á˹ؽÄØÄÁ»Æ¾»ÇÂÁº¾ÀƹÈÇÉÆÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ «É̺ÆÔÂÌ˾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ÇÉÁľÃÊ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «É̺ÔÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂǺÇÄÇÐþ EÅņÅÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ ÊžËɹ¿ÇÅ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ½ ½ «É̺ÔÈɾ½ÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÈÇÄÁÖËǺÇÄÇÐþEÅņÅÅ ­ÇÄÕŹ†ËùÆÕ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ  ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ   ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ †É †É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉdžºÔË ¨¾Ë¹Ä §« ¨¾Ë¹Ä §«  ¨¾Ë¹Ä §«  ¦ª« ¨¾Ë¹Ä §«  £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨¾Ë¹Ä §«  ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ™»ËÇŹËÁù½ÄØƹÊÇÊÇ»»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ XXXPWLSV ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ   ÄÁËÉÇ» š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ» ½ÇйÊÇ»¹»ËɹºÇËÔ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼ÉÈÉÇËÇÐÆÖľÃËÉ&MFDUSPMVYÛË†Ã›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾ÁƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ÇËĽÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ™ÉÁÊËÇÆ XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖľÃËÉÈÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›ÇÀ½ÌÎÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ¼¹ÀÇ»ÔÂ¥¹Ê˾É#-1Å ›ÇÀ½ÌÎÇ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁÇÐÁÊËÁ˾ÄÁƹXXXLMJNBUÊÃÁ½ÃÁ ›Ê¾»Á½ÔɹºÇËÇËÇÈÁ˾ÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØœ¹É¹ÆËÁØ œÁ½ÉǹÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMP XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ#BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË £ÇÆ»¾ÃËÇÉ£ª£ ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉ #"--6 /PJSPU &MFDUSPMVY ¾ÄÊÇË šÉÁÀ &EJTTPO £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ † Ã›Ë /PJSPU #BMMV XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾Æ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀƹÊ˾ÆÆÔ¾%"&800† ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À ƹÊ˾ÆÆÔ¾&MFLUSPMVY†ÃÇÆ˼ǽ¹¼¹É¹ÆËÁÁ ¹ÃÏÁØ £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ%"&800†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ'&330-*†ÛË ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÈÇÄ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀÇ»ƹÊ˾Æ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ&MFDUSPMVY ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶»¹Æ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾"MJYJB ­É¹ÆÏÁØ »ÃÇÅÈľÃ˾

 ÑË    ÑË ÈÅ ÑË            

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ™ÁɪÁº£ÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™ËĹÆ˹ «£ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªÁº«¾ÈÄǪƹº

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÇËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

61


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇ˾оÊË»¾ÆÆǼÇÁÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ £ÇËÄÔƹÇËɹºÇËþ&OFSHZ-PHJD†ÛË ª±™ XXXPWLSV £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇËÄÔË»¾É½Ç¼Ç ¿Á½ÃǼÇËÇÈÄÁ»¹ »Ç½ØÆÔ¾Áº¹ÆÆÔ¾ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾7*"%364†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾,041&-†ÛË ¨ÇÄÕѹ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾1SPUIFSN†ÛË ªÄÇ»¹ÃÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¼¹ÀǻԾ Ë»¾É½Ç¾ËÇÈÄÁ»Ç ¥ÇÆ˹¿½ÔÅÇÎǽǻ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾ ;ùÄÕÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾42 (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾46#-*/& ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏ»¹ÊÊ (SVOEGPT 8JMMP œ¾ÉÅ XXXPWLSV §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉ ùƹÄÁÀ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» ÃÇÅÈÄÇË½Ç §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4BVOSBJO ÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ #"--6 'SJDP ƹ¼ÁÈÊÇùÉËÇƾ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇà ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂ$&*-)*5 ¡ÊȹÆÁØ ¼¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ùº¾ÄÕ ÈľÆù¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ

 ÑË ÑË           

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ä¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

«¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¹ÉÊùØ «¹ÉÊùØ  ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ™ËĹÆ˹ «£ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÖľÃËÉÁоÊÃÁ«ž¨¤§¤·£ª $&*-)*5»¹ÊÊ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ¨ÌÑù˾ÈÄÇ»¹ØÖľÃËÉÁоÊùØ©žª™¦«™ÛË ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©ÇÊÊÁØ ÁÅÈÇÉË ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«ž©¥™¤ ©ÇÊÊÁØ ©¹½Á¹ËÇɺÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ$'† ¡Ë¹ÄÁØ 4*3"(3061 ©¹½Á¹ËÇɺÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ.FUBM† ¡Ë¹ÄÁØ 4*3"(3061 ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†¥ ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÊ˹ÄÕÆÇÂËÉ̺Ð&MJTJP† †ËÉÌºÔ ¡Ë¹ÄÁØ 4*3"(3061 ©¹½Á¹ËÇÉ«† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾$BMJEPS ,0//&3 §™ ¡ª ™«¥ 10-0 ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾$BMJEPS .BTUF 0"4*4 3PZBM «ž©¥™¤ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ©¹½Á¹ËÇÉÔºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾#JMBJOFS ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ¥ª†©¾Ê˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¾ÅÇÆ˽ÁÀ¾ÄÕÆÔÎÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇà ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉƹÈÉØ¿¾ÆÁع»ËÇŹËÁоÊÃÁ©žª™¦«™ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉ©¾Ê¹Æ˹»ƹÄ ÈÇÄƹÊÊœ¹É¹ÆË ʾɻ»§ÅÊþ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔǽÆÇ͹ÀÆÔ¾ÁËɾÎ͹ÀÆÔ¾

     ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ  ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ    ÑË

ÇËÉ  ÆÁÀùØ É ÇËÉ É  ÇËÉ †É ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà §«Á§ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªËÉdžºÔË ªª™ §§§ ªª™ §§§ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ¥¾ÄÕÆÁоÆÃÇ ¡¨ ¥¾ÄÕÆÁоÆÃÇ ¡¨ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ¥¾ÄÕÆÁоÆÃÇ ¡¨ ªª™ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ©¹½Á¹ËÇÉÔ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ §«Á§ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ­ÄǼÁÊËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ «

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

62

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»¹ÊÊ XXXPWLSV «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇɺÔËÇ»ÇÂ*.*5½ÄØÖľÃËÉÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 «¶¦»Ç½ÆÔ™ ÛËÉ͆ «¶¦ÔÁÀ¼ÇËÇ»ÁÅÄ׺Ծž½Õ ĹËÌÆÕ ƾɿ¹»¾Âù ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô XXXPWLSV ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ¶Ä¾ÃËÉǻǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÛËÊȾÈɾÃÄ×оÆÁ¾Å ¶Ä¾ÃËÉÇÃÇÆ»¾ÃËÇÉƹÊ˾ÆÆÔ Û˶©§ ¶Ä¾ÃËÉÇÃÇËÄÔÇ˾оÊË»¾ÆÆǼÇÁÁÅÈÇÉËÆǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹

 Å    

 ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ

­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ §«Á§ ¶Ä¾ÃËÉÇƹ¼É¾» ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ §«Á§ §«Á§ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ /&8™Ã»¹ÅÁÉ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØÈÉ̽ǻ /&8™Ã»¹ÅÁÉ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» /&8™Ã»¹ÅÁÉš¹ÊʾÂÆÔÁÀÃÇÆÈÇÄÁÖÊËɹ /&8™Ã»¹ÅÁÉš¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ йÑÁÈÉ̽ǻ /&8™Ã»¹ÅÁÉ ¹ÃĹ½ÆÔ¾½º¹ÊʾÂÆÇ» ÈĹÊËÁà ƾɿÊ˹ÄÕ /&8™Ã»¹ÅÁɦ¹ÈÔľÆÁ¾ÈÇÄÁžÉÆǾ /&8™Ã»¹ÅÁɧºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½º¹ÊʾÂÆÇ»»¹ÊÊ ¡ÊȹÆÁØ £¹Æ¹½¹ /&8™Ã»¹ÅÁɧʻ¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾ Ê»¾ËǽÁǽÆǾ /&8™Ã»¹ÅÁÉ­ÇÆ˹ÆÆÔ¾ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ ÍÇÆ˹ÆÔ½Äؽ¹Ð ÃÇË˾½¿¾Â /&8™Ã»¹ÅÁÉ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻ ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ†¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆƹØ»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿

   ûÅ   

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ 

™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ™Ã»¹¥ÁÉ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¹ÊʾÂƽÄؽ¹ÐÁ š¹ÊʾÂÆÔÅÇÆ˹¿ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXXPWLSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÁÄÕËɹÏÁØ Èǽʻ¾Ëù §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ ©¾¹¼¾ÆËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÇÆ˹ÆÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ

  ûÅ ûÅ   žÊØÏ  ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ 

¡»¹Æ†£ÌȹĹ œ™¤ž™ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¦ª« ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ %BJLJO ,FOUBUTV #BMMV 1BOBTPOJD -( .JUTVCJTIJ &MFLUSPMVY .J ™»ËÇŹËÁù»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆ¹Ø XXXPWLSV ›¾ÆËÌÊ˹Æǻù&MFLUSPMVY ÈÉÁËÇІ»ÔËØ¿ /&8 ɾÃÌÈÁɹÏÁØ ›¾ÆËÌÊ˹ÆǻùÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËؿƹØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ%PTQFM )"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ Çʾ»Ô¾Á½É ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ ùƹÄÕÆÔ¾ Çʾ»Ô¾ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÅ¹Ä¹Ø ÈÉÇÅ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË ›¾ÆËÁÄØÏÁØ»º¹ÊʾÂƹÎÁʹÌƹΠÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι ›¾ÆËÁÄØÏÁØ ½ÔÅÇ̽¹Ä¾ÆÁ¾ ¹ÊÈÁɹÏÁØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ÈÌÊÃÇƹĹ½Ã¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ ÅÇÆ˹¿ «§ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾œ¹É¹ÆËÁØ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÇÊ˹»Ã¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁت¨ž¯¨©ž¤§Ÿž¦¡ž½ÄØûÁÃÇË˾½ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ"-E† Å §ÈË ÉÇÀÆÁϹ

TUSPZŠHB[FUBSV

  ÑË ÑË  ûÅ  ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà «§¨†ÁÆ¿ÁÆÁÉÁƼ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ «§¨†ÁÆ¿ÁÆÁÉÁƼ ™ÁɪÁº£ÄÁŹË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊÃ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

63


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»ÃÁÁƾɿ¹»¾ÂÃÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ŹÊÈÁɹÏÁÁ ›ÇÀ½ÌÎÇ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁÇÐÁÊËÁ˾ÄÁƹXXXLMJNBUÊÃÁ½ÃÁ ›Ê¾»Á½ÔÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»›ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹Àœ¹É¹ÆËÁØ œ¹ÀÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ »¾ÉÏÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ Ä×ÃÁ)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"*,*/ ,&/5"546¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ†ǼÉÇÅÆÔÂÅǽ¾ÄÕÆÔÂÉؽ«¾ÎÆÁоÊÃǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ

   ÑË  

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ ÇËÉ

«¾ÎÆÇÃɹË ª¹Å¹ÉÁÆ ¡¨ «¾ÎÆÇÃɹË ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ™ÁɪÁº£ÄÁŹË «¾ÎÆÇÃɹË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «§¨†ÁÆ¿ÁÆÁÉÁƼ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

†† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(&MFDUSPMVY¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*%&" #BMMV»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*456#*4)*&-&$53*$»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾#BMMV &MFLUSPMVY £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË «§ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ªÃÁ½ÃÁ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾)"3%* ›ž¦«ª§ÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ »ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXXPWLSV ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆԾΠΠΠÇÈËÉÇÀÆ «¾ÈÄÇ»¹ØÀ¹»¾Ê¹ ÈÌÑù ÃÇÆ»¾ÃËÇɹ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¶ÃÇÍÇÄÊÃľ¾»ÔÅÊÄǾÅ «É̺Ô»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ­ÁÆÄØƽ ¦ÁÀÃϾÆÔ XXXSV ¬Ê˹ÆÇ»ÃÁÈÉÁËÇÐÆÔ¾£¹ÄÁºÉÁ ª¾Ä¾Æ¼¹ ªÍ¾É¹ ›¥ ¨›¬†

    ÑË   ûÅ 

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ 

¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà «§¨†ÁÆ¿ÁÆÁÉÁƼ ¦ª« ·ËÉÁϾÆËÉ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ

¤¹Åȹ©¤†»Ë†¥žª ¤¹Åȹ¤š ¤ ¤š ¤ ¤š ¤ ¤¹Åȹ¤¤»Ë-(½Æ¾»Æ0TSBNªÅÇľÆÊà ¤¹ÅȹÄ×Å1IJMJQT0TSBN†8 ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×Ò£¤¤ÈÉÇÅÔÑľÆƹ؆›Ë ž†ž ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×ҹػ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾5%.&MFDUSJD ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø ¤¹ÅÈÔ/BWJHBUPS 0TSBN 1IJMJQT»ºÇÄÕÑÇŹÊʪÃÁ½ÃÁ ¤¹ÅÈÔ0TSBN 1IJMJQT©ÇÊÊÁØ ¤¹ÅÈÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾Æ7†7 ¤¹ÅÈԝ©¤ ¦™« ¥œ¤ ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆ1)*-*14 4*-7"/*" ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾043".8†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇË8½Ç8

64

Â֕

ÑË ÑË ÑË Å ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË 

É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ËÁ§ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « §«Á§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢  ¾ÆÇÆ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ¨ÉÇ¿¾ÃËÇɪ›ž«§¡§¦´¢›Ë À¹Å¾ÆؾË›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ›Ë5%.&MFDUSJD ª»¾ËÁÄÁÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃ"343λÊËÉǾÆÆÔÂÀ¾ÉÃɾÑ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃ"35*$ÎƹÃĹ½Æ*14.$4"/ ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨š8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÊɾÑ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䛧Á¤¨§Î›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧ΛËʶ¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧 ¦ª¨ ¦¨§ ¦¨¨ ¨ª® ª»¾ËÁÄÕÆÁ䪨ΛË*1 »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ  ª»¾ËÁÄÕÆÁ樚 ¦¨¨ ¦¨§ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԻÊËɹÁ»¹¾ÅÔ ª¤™¥¨™¥¡ Λ« ª»¾ËÁÄÕÆÁ飬 ©ª¨ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ"343 "344 ¤›§ɹÊËÉǻԾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁɹÊËÉǻԾÎ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÌÄÁÐÆÔ©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾ XXXSV ªÐ¾ËÐÁÆ͹ÀÆÔª£™«¥†±©†™&,'

 ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË

ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ½‘Ѿ»Ç É É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

¨ÇªËÉÇÂù ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ §ËÁ§ §«Á§ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ª«©§¢¥§ž©¦ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ·ËÉÁϾÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ '";&/%"›ÔÃĆÃħ¨™ -F[BSE.*3"©ÇÀ¾Ëù¼Æº¾Ä¹Ø .JNP[B »ÔÃÄ×й˾ÄÕ Ãĺ»ÊË  ™»Ë»ÔÃÄ›™† ©™ ÙΆùª¡¶£ ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

É É É É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ËÁ§ §ËÁ§ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ §ËÁ§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™»ËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË¶Ã­†ÈÇÄ×ÊÆÔ™  š¹ÄĹÊË 8'FSPOž› ÑË šÄÇÃÀ¹ÒÁËÔ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈ›Ë šÇÃÊÈÌÊÃÇËÃÉÈÉǻǽÃÁ&-†#J ÑË †† šÇÃʧ¨¹»Ë 5¬ª§   ›ÁÄù›†º¾ÄλÇÊË ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ ¥Ç¼Áľ» ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁЛ™† ›™† ¬ §›† ™† ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ¯»ŹËÀÇÄÇËÇ ¹Ä×Å ¿¾ÅÐÌÆdžʾÉÔ ȾÊÇà ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹ÅÅ ¼ÁºÃ¹ØÊÈÉÇËØ¿ÃÇ ºÌÎ˹†Å œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÌÊÁ ÌÀ¾ÄÉÇÀ¾ËÃÁ¼ÆÊȪ©†º¾ÄÔ  ÁÍ͹»ËÇŹË™›«©Ç˽ǙŹ5%.&MFDUSJD  ¹¿Áņ †ÅÅ 8BHP £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä ÎÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÁÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ

ÑË ÑË  ÑË  ÑË  ÑË   Å Å Å Å ÑË  

ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É »ƹÄÁÐ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É É ÇËÉ É ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ §ËÁ§ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ™Æ˹ɹ¦Êà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®É

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

65


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄƹÈÇÄÕÆÔ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ÅÅû œ¾ÉŹÆÁØ ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾†  ÅÅ045&, ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹ÆÁØ¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹ÆÁØ¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨ÌÊù˾ÄÁ ɾľ ¹»ËÇŹËÔ ©¹ÀÓ¾ÅÔÊÁÄǻԾ 1 / 1F ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ ùËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇ˽Ǚ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁґÆÆÔ¾*1-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF #5*$*/0 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ¤¾¼É¹Æ½ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ Ê»¾ËÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ˾ľÍÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆÔ¾†Á†Å¾ÊË-FHSBOE ©ÌºÁÄÕÆÁÃÁ›© ¸©› ¸š¨›¬ ª¡ ’ ÅÅ û ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ªÐ¾ËÁÐÃÁÖÄÖƾɼÁÁ†Á†Í¹ÀÆÔ¾ «É̺¹¿‘ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø¨›®E†ÅÅ ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ÊËÉÀ¹ÒÁËÆÇËÃĬ §©™ř ÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃǾ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ²ÁËž˹ÄƹÉ̿̆ɲ©¬¦†   ²ÁËÔ†Á†Í¹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ» ž˹ÄÄ5%.&MFDUSJD ²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾²©¦ ²©›ÁÒÁËÔÌо˹ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËԆºÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾ²©¦ › †¨Ç˽ÇÅǽÌľÂ5%.&MFDUSJD ¶Ä¾ÃËÉÁù ¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁÃÁ†Í¹ÀÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁÃÁ†Í¹ÀÆÔ¾

66

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

Å Å Å           Å  Å     ÑË  ÑË  ÑË Å ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇË É ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ §ËÁ§ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ §ËÁ§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊÃ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊБËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉ £ÇÉǺù»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺù»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺùɹÀ»¾Ë»ÊÃÉÊÃÉÔÑÅÅ £ÇÉǺùɹÊȹØÐƹØÎÎÅÅ *1 «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò‘ÄÃÇÂE† «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%ÅņÅÅ «É̺¹¨›®¿‘ÊËùØ%ÅņÅÅ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ

  ÑË ÑË   

ÊÃÁ½ÃÁ É É ÇËÉ É É ½‘Ѿ»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ §ËÁ§ §«Á§ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ››œÎ ››œÎ ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿‘ÄËdžÀ¾Ä‘Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î/&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.Î /&9"/4 £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùË £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF £¹º¾ÄÕ651/FPMBOȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË

       Å Å 

É É É É É ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ651 ùË/&9"/4 £¹º¾ÄÕ™›šº±› ›šº±›»Ê¾ʾоÆÁØ £¹º¾ÄÕ™››œ ™™š¤ ™™±› ™ªš»¹ÊÊ £¹º¾ÄÕ››œ ž½ÆÔ  £¹º¾ÄÕ››œÎ ÈÄ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ ››œÆ¼ ››œÆ¼†-4»¹ÊÊ £¹º¾ÄÕ››œÆ¼ ÈÄ £¹º¾ÄÕ»Á˹Øȹɹ651 '51ùË ȹÉÔ £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕž½ÆÔÂÎ ..+ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©Ã 3(† £¹º¾ÄÕ©£††™ £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£††

  ÑË Å Å Å Å Å Å    Å Å  Å Å  Å Å Å Å Å Å Å Å

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É   É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½‘Ѿ»Ç ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê §ËÁ§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « §«Á§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

67


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« £¹º¾ÄÕÊ»¹ÉÇÐÆÔ£œ £¹º¾ÄÕÊ»¹ÉÇÐÆÔ£œ £¹º¾ÄÕÊ»¹ÉÇÐÆÔ£œ £¹º¾ÄÕÊ»¹ÉÇÐÆÔ£œ £¹º¾ÄÕÊ»¹ÉÇÐÆÔ£œ £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3( £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ¨›ªÎ ¨Éǻǽ¨›ª ±››¨ ¨¬œ¦¨ £ª¨› ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽª¡¨»Ê¾ʾоÆÁØ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ª«¶­ ª­ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉù™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Å¹ÄՆÈÉǻǽ¨¶›†

   Å  ü Å Å Å Å Å  ü ü ü  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É

ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ «

†††† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ «

†† ††

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ »Ç½Ô ¼¹À¹À»ÇÆÁ˾

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄÁ ©ÇÊÊÁØ †Ä

ÑË

ÇËÉ

¨¹ÉËƾÉ

††

¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ›ÁºÉÇɾÂÃÁ »ÁºÉ¹ËÇÉÔ ÈǽӾÅÆÁÃÁ ¤ÁÆÁØÈÇÇÏÁÄÁƽÉǻþºÉ¾»Æ¹ ºÌ ¤ÁÊËǼÁºÔ¨ÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǫ¹ÉÃÇ XXXSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ ªË¹ÆÇÃÉ̺ÇÐÆÔÂÑ»¾ÄľɆº¹Äù¦ ªË¹ÆÏÁØÈǽɹºÇËÃÁº¾ËÇƹ ɹÊË»ÇÉÆÔÂÌÀ¾Ä ªË¹ÆÏÁØÑËÌùËÌÉƹت±† ª§†™¥

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 É ÆÁÀùØ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™É¾Æ½¹›™«« ·†ËÉÁϾÆËÉ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË § ¥ §™§ § ¥ §™§ § ¥ §™§

†† †††† †† †† †† †† †† ††

£¡¨Á™

68

Â֕

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅÅ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ¡ÆÊËÉÌžÆËÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔ ¥¹ÆÇžËÉ©Ì †¥¨¹( ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ¥¨ ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ «¾ÉÅÇžËÉÊÈÁÉËǻǠºÁž˹ÄÄ «¾ÉÅÇžËÉÔ «¾ÉÅÇžËÉÔºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ²ÁË£ž† ÃÇÉÈÌÊÀ¹ÒÁËÆÔ ÈĹÊËÁà ²ÁË£ž† ÃÇÉÈÌÊÀ¹ÒÁËÆÔ ÈĹÊËÁà ²ÁË£ž† ÃÇÉÈÌÊÀ¹ÒÁËÆÔ ÈĹÊËÁà ²ÁË£ž† ÃÇÉÈÌÊÀ¹ÒÁËÆÔ ÈĹÊËÁà ¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁঞ©œ§¥ž©™ ¼ªË¹»ÉÇÈÇÄÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁঞ©œ§¥ž©™ ¼ªË¹»ÉÇÈÇÄÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁ궫­†™ ¼©ØÀ¹ÆÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁ궫­†™ ¼©ØÀ¹ÆÕ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË      

É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ™ËĹÆ˹ «£ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ¨£­¶Æ¾É¼ÇÊƹº ™ËĹÆ˹ «£ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ £¡¨Ê¾É»ÁÊ §§§ £¡¨Ê¾É»ÁÊ §§§ £¡¨Ê¾É»ÁÊ §§§ £¡¨Ê¾É»ÁÊ §§§ £¡¨Ê¾É»ÁÊ §§§ £¡¨Ê¾É»ÁÊ §§§ £¡¨Ê¾É»ÁÊ §§§ £¡¨Ê¾É»ÁÊ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™Èȹɹ˽ÄØ»ÇÀ½†ÈĹÀÅɾÀÃÁ$65 ›†™ËÇÄ҆ÅÅ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ™©žª™¦«™

 

É É

ª»¹É£Çūɾ½ §«Á§

†† †† ††

™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾«¾ÈÄǻԾÈÌÑÃÁ ¡Æ»½Äعɼ†½Ì¼Ê»¹ÉÃÁ5*(©"$%$ ¥¥™›†ÅÅN†ü ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇž½Æ):6/%":4.† ¹Æ¹ÄǼª›œª E † ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›†œª ª»¹Éȹ.*( ¥¥™†Ê»¹Éù ›™ †ÅÅN†ü ª»¹ÉÁÆ»¾ÉËÇÉ"3$› 5*( ›†ÅÅN†ü 73% ª»¹ÉÁÆ»¾ÉËÇÉ"3$ 5*(›†ÅÅN†ü 

 ü  

 É †É ÇËÉ É É É

™É¾Æ½¹›™«« ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ «ÇɼǻÔ½ÇŤ¶ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉǽÔ¤¶ † ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¤¶ ¥©†ª ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¤¶ ¬§¦¡ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¤¶ ¤š† ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›†œª

  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

«ÇɼǻÔ½ÇŤ¶ «ÇɼǻÔ½ÇŤ¶  «ÇɼǻÔ½ÇŤ¶  «ÇɼǻÔ½ÇŤ¶  «ÇɼǻÔ½ÇŤ¶ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÃËÇÉÆÔ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ):6/%": ¹Æ¹ÄǼ§£† E † ÈɆ»Ç£ÇÉ¾Ø ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¤¶ † ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¤¶ ¥©†ª ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ÅņÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¥©† ª ¤¶  ¼¥ÇÊû¹

ÑË ü  ȹÐù

É †É ÇËÉ ÇËÉ †É ÇË É

¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ª»¹É£Çūɾ½ «ÇɼǻÔ½ÇŤ¶ «ÇɼǻÔ½ÇŤ¶  ž©¥™£ ©ÇƽÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨ÇÄÁÊËÉǧÅÊà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ÊÇÊÔ ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÉÆÔÂ8JMBTUBS † ÇÈËÉÇÀÆ ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾&$0† ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾&$0† ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾&$0† ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾&$0† ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ† † † ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ† † † ªË¹ÆÏÁÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃǼǻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ™£›™©§š§« ªË¹ÆÏÁغÔËÇ»¹ØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØƹÊÇÊƹØ4"/*7035

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

£ÇÅÈɾÊÊÇÉԨƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË £ÇÅÈľÃÊÔȾÊÃÇÊËÉÌÂÆÔ¾ ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ £ÇÅÈɾÊÊÇÉ£ª¶†¥ƹѹÊÊÁ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾

 ÑË 

 É 

™É¾Æ½¹›™«« § ¥ §™§ ­¡™£

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÉ

†† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

69


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¥ÇÄÇËÃÁÇ˺ÇÂÆÔ¾ ¼¾Æ¾É¹ËÇÉÔ ªË¹ÆÏÁØÃÇÅÈɾÊ Ã̺ÅÅÁÆ Ê¼É¹½ÁÉƾ ɾÊÊÁ»¾ÉÇŠǺ»ØÀÃÇ 

 ÑË

 À»ÇÆÁ˾

™É¾Æ½¹›™«« § ¥ §™§

†† ††

«¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË § ¥ §™§ «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â ™Æ˹ɹ¦Êà §É¼É¾ÅÊËÉÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔº¾ÀËɹÆÊÍÇÉŹËÇÉÆÔ™¥ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔ¶˹ÄÇÆ™¥ š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉ)JUBDIJ4$ L7 š¾ÆÀÇÈÁĹ)VTHWBSOB š¾ÆÀÇÈÁĹ45*)-.4 š¾ÆÀÇÈÁĹ45*)-.4 š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾Äն˹ÄÇÆ É¾ÄÕ#04$)(4#3& É¾ÄÕ#04$)(4#3& ̺ÁÄÇ#04$)ÅÅ ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ)JUBDIJ™¥ ¤ÇºÀÁÃ.BLJUB ¥¹ÑÁƹÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ̼ÄÇ»¹Ø%FXBMU ¥¾ÎÈÁĹ½ÁÊÃÇ»¹Øœ† ¥ÇÄÇËÇÃÇ˺ÇÂÆÔÂ.BLJUB$ ¥ÇÄÇËÇÃÇ˺ÇÂÆÔÂ.BLJUB$ ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ%F8BMU%, ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3 ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3 ¨Áù#04$)ÅÅ ¨ÔľÊÇÊ#04$)("4 ªÆ¾¼Ç̺ÇÉÒÁÃ$4$"/"%*"/" ªÆ¾¼Ç̺ÇÉÒÁÃ$4$"/"%*"/" ªÆ¾¼Ç̺ÇÉÒÁÃ4OPX1PXFS4UJHB «ÇÐÁÄǨɹÃËÁù ¬±¥)JUBDIJ44 ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ#04$)(43 † W ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ)JUBDIJ%7' ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO  ÌºÉ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË¥™£¡«™ ®¡«™°¡Á½É ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆËԬɹ¼¹Æ  ÌºÉ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ¡ÆÊËÉÌžÆË

ÑË§ ¥ §™§

††

™Æ˹ɹ¦Êà §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¨ÇªËÉÇÂù °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ›¾ÊÕ¹ÊÊÉÌÐÆǼÇÁÆÊËÉÌžÆ˹§ÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇÂÁÖľÃÉÇ ɹÊÎǽÆÁà ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ ÃÁÊËÁ ¡ÆÊËÉÌžÆËÊËÇÄØÉÆÔ ÊľʹÉÆÔ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¬ÉÇ»¾ÆÕ(FOFTJTH-ÅÅ,BQSP

ÑË  ÑË ûÅ ûÅ ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʾÉËÁÍÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ »ÔÊÇ˹½ÇžËɹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔɹÀºÇÉÆÔ¾Ç˽ǞËɹ ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ † †Ê¾ÃÏľÊËÆÁÏÔ ËɹÆÊÍÇÉžÉÔ¹Ä×Å œ¾ÉŹÆÁØ ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÃɹÑ ʾÉËÁÍ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÊËɾÅØÆÃÁ ÈǽÅÇÊËÁ,3"64& ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø

70

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ  ûÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË £©™¬ ž†§ÅÊà ™Æ˹ɹ¦Êà ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ›¾Ê˹¨ÉÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† ††


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ©¹ÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™ºÉ¹ÀÁ»ÔªÅ¹ÀÃÁ ¨¾ÉйËÃÁª¨ž¯ «©™£«ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔË Ĺ˾ÃÊÆÔ¾ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª»¾ÉĹ ºÌÉÔÈÇž˹ÄÄÌ ½¾É¾»Ì º¾ËÇÆÌ

ȹɹ ÑË

ÇË É ÇËÉ

©ÇƽÇ °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

†† †† ††

§ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǩ¨«£ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾¥ÇÆ˹¿»Á½¾ÇùžÉÊÏÁÍÉÀ¹ÈÁÊÕ×ÁÆÍÇÉÅ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÅÁº¾À¤×ÃÁ¥ÇÆË ÁÀ¼ÇËÇ»Ä »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» ÇÅÇÍÇÆÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾¥ÇÆ˹¿ ¹ÅÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV  Æ¹ÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¡Æ»¾Æ˹ÉÕÈÇ¿¹ÉÆÔ ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ  ¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ XXXPHOF[BCJPSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾»Ç½ÇȾÆÆǾ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»ØÆ ŸšÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ

  ÑË ÑË    

É ùоÊË» ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¯¾ÆËɨÁɹÆË ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ §¼¾Æ¾À¹ÒÁ˹ ™Ä¼ÇÉÁËÅ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨Ç¿¹ÉÆǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¨Ç¿¹ÉÆǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §ÈÇ»¾Ò¹Ë¾ÄÁÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ Î Å ¨ÉÁºÇÉÔÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÈÉÁ‘ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǚœ ª ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ©¹ÀɹºÇËùÈĹÆǻֻ¹Ã̹ÏÁÁÈÉÁÈÇ¿¹É¾ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©† ©ÌÐÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆƹØÁÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆǽ¾ÃĹɹÏÁÁÁɹÊоËÈÇ¿¹ÉÆǼÇÉÁÊù ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉǾÆ

     ûÅ      

À»ÇÆÁ˾ É É É ½‘Ѿ»Ç É ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ ùоÊË» ½‘Ѿ»Ç À»ÇÆÁ˾ É É

¨Ç¿¹ÉÆǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨Ä¹ÀŹ ¨¨™¥¹ÉÊ ¨Ç¿¹ÉÆǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ¯¾ÆËɨÁɹÆË  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¨Ä¹ÀŹ†ÈÄ×Ê ¨Ç¿¹ÉÆǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨Ç¿Æ¾Í˾¼¹ÀÈÉǾˆ¥ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨

††

ª¹½Ç»Ç†È¹ÉÃÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ¡ÆÊËÉÌžÆËʹ½Ç»ÔÂ

ÑË

ÇËÉ

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË ÑĹ¼º¹ÌÅÔªÃÁ½ÃÁ ™»ËÇŹËÁù½ÄػʾÎËÁÈÇ»»ÇÉÇ˪™¥ž ¡Ë¹ÄÁØ %003)"/ ©ÇÊÊÁØ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¼¹É¹¿ÆÔ¾œ¹É¹ÆËÁØš¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É

  

½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ

†† †† †† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ š¾Ä¹ÉÌÊÕ 

 ûÅ ûÅ 

½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ª£¡£¡

©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ·ËÉÁϾÆËÉ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ

†† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

71


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ›ÇÉÇ˹ƾžÏÃÁ¾)PFSNBOO›¦¡¥™¦¡ž ™£¯¡¸ ›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ÁÀÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆǼÇÄÁÊ˹ ›ÇÉÇ˹ÈǽӾÅÆdžʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾%PPS)BO ©ÇÊÊÁØ ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ›ÇÉÇ˹¥ÇÆ˹¿ª¾É»ÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØʽ»Á¿ÆÔλÇÉÇË ¨ÉÁ»Ç½Ô½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÇÄÕ»ÇÉÇ˹ ª¾ËùÅÇÊÃÁËƹØ ­ÇËÇƹÊ˾Ãľ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾¨¹ÉÃÇ»ÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF 'BBD ('" .BSBOUFDªÃÁ½ÃÁ

     ûÅ  

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É É ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ›ÇÉÇ˹ªÁºÁÉÁ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ šÉ¾À¾ÆË›§ §¨†ÑÊÅ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ

ÈÅ ÑË ÑË 

É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ

¤ÁÆÊÁÁ §§§ ™Æ˹ɹ¦Êà °ÁºÇ˹ÉÕž› ¡¨ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇÂ

†††† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆËÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† ††

¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ £ÁÊËÁ »¹ÄÁÃÁ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ¥¾ËĹÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊÁÆ˾ËÁоÊÃÁ¾ ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÂ

 ÑË ü

ÇË É É ÇË É É

«¹É¹¬È¹Ãǻù ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ÁÊȾÆʾÉÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ žÑÃÁ½ÅÌÊÇɹÄ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊ ¹¼ÉÇ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø «¾ÉÅÇȹþË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

72

Â֕

ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÃÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÑË ü ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É É É

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


©™š§«´¬ª¤¬œ¡

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ™ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÔȾɾ»Ç½¹ÁȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ

ûÅ ûÅ ûÅ Ë ûÅ ûÅ ÑË

É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™¥*-*% ÁÀ¹ÂÆ£ÇŹƽÇÉ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£

†††† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË XXXFWSPTUSPZPNTLSV ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂƹØǺɹºÇËùž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ȾÊÃÇÊËÉÌ š¹ÆÁ ʹÌÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾ÄùÈÃÄ×Ð XXXFWSPTUSPZPNTLSV šÌɾÆÁ¾¹ÄŹÀÆǾÇË»¾ÉÊËÁ½ÇÅÅ ›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾Äùû¹ÉËÁÉ ÇÍ ½ÇÅÇ» º¹ÆÕ XXXFWSPTUSPZPNTLSV ›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾ÄùÇÍÁÊÇ» û¹ÉËÁÉ ½ÇÅÇ» º¹ÆÕ ›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾ÄùÇÍÁÊÇ» û¹ÉËÁÉ ½ÇÅÇ» º¹ÆÕ ›Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË XXXFWSPTUSPZPNTLSV ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎ ɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›ÔÈÇÄÆؾÅÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔ ¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â

 ûÅ  ÊÅ ûÅ ûÅ   ÈÅ

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ

ž»ÉÇÊËÉÇ ¾½¹Ä¨ª£ XXXBMQPNTLSV ž»ÉÇÊËÉÇ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ž»ÉÇÊËÉÇ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ž»ÉÇÊËÉÇ ªÁËÁªËÉÇ §§§ ¨Ä¹ÀŹ ™ÄÕÃÇÉ ©ÁÀÇÄÁÆ §§§ ¾½¹Ä¨ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÆÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¹Æ¼¹ÉÇ» ÃÁÇÊÃÇ» £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿«§ ɾÅÇÆ˻ʾλÁ½Ç»ÃÇƽÁÏ »¾ÆËÁÄØÏÁÁœ¹É¹ÆËÁØ §Ê˾ÃľÆÁ¾ÁÌ˾ÈľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ê˾ÃľÆÁ¾ÁÌ˾ÈľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ XXXFWSPTUSPZPNTLSV ¨ÉǺÁ»Ã¹ÇË»¾ÉÊËÁ»Ä׺ÇÅËÁȾÊ˾Æ XXXFWSPTUSPZPNTLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¾Àù¹ÄŹÀƹØ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƹËÇÄÒÅÅ ©¾Àù¹ÄŹÀƹØÃÁÉÈÁй¾ÅÇÆ˹¿ ©¾Àù¹ÄŹÀƹØÈÉǾÅÇ»¨ÉǾÃË

ûÅ Ë  ûÅ Ë Ë    ûÅ ÑË Ã̺Å Ë ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ªÁËÁªËÉÇ §§§ ™ÄÕÃÇÉ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ™ÄÕÃÇÉ ™ÁɪÁº£ÄÁŹË ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ž»ÉÇÊËÉÇ ž»ÉÇÊËÉÇ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

†† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉÇËÉ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

73


ยฉย™ยšยงยซยดยฌยชยคยฌยœยก ยฉยพร€รƒยนยนร„ร…ยนร€ร†ยนร˜รรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร‡ยป รƒร‡ร„ร‡ร†ร† ร…ร‡ร†ร‡ร„รร‹รˆยพร‰ยพรƒร‰ร”ร‹รร‚ ยฉยพร€รƒยนยนร„ร…ยนร€ร†ยนร˜ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ รŒรŠรร„ยพร†รยพ ยฉยพรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร˜ร€ยฝยนร†รร‚รรŠร‡ร‡ร‰รŒยฟยพร†รร‚ยจร‰ร‡ยพรƒร‹ร”ร†ยนร‰ยพรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร— ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รƒยปยนร‰ร‹รร‰ ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รƒยปยนร‰ร‹รร‰ ร‡รรรŠร‡ยป ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รƒยปยนร‰ร‹รร‰ รˆร‡ยฝร“ยพร€ยฝร‡ยป รƒร‡ร‹ร‹ยพยฝยฟยพร‚ ยฝร‡ร…ร‡ยป ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รˆร‡ยฝร“ยพร€ยฝร‡ยปรรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รˆร‡ยฝร“ยพร€ยฝร‡ยปรรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยฉยพร…ร‡ร†ร‹ ร‡ร‹ยฝยพร„รƒยน

รˆร… รˆร… ร‘ร‹   

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ 

ยฉยนร€ยฝร‡ร„ยบยนร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยฉยนร€ยฝร‡ร„ยบยนร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ย™ร„ร•รƒร‡ร‰ ยชรร‹รยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยงยง ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ย™ร„ร•รƒร‡ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฉยพร…ร‡ร†ร‹ รŠยพร‰ยปรรŠรร…ร‡ร†ร‹ยนยฟรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝ XXXUIFSNPOBย†TJCSV ยชยบร‡ร‰รƒยนยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”รŽยฝร‡ร…ร‡ยป ยบยนร†ร•ยฃร‰ร‡ยปร‰ยนยบร‡ร‹ร”ยšร”รŠร‹ร‰ร‡ยฃยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนร†ร• ยฝร‡ร…ร‡ยป ยฝยนรรˆร‡ยฝรƒร„ร—ร ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยบยนร†ร• ยฝร‡ร…ร‡ยป ยฝยนรรˆร‡ยฝรƒร„ร—ร ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡รรˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพ ยนร†ยผยนร‰ร” ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡รร€ร‡รรร„รร†ยฝร‰ยบร‰ยพยปร†ยน ยฝร‡ร…ยน ยบยนร†ร ยบยพรŠยพยฝรƒร ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ร…ร‡ยฝรŒร„ร•ร†ร”รŽร€ยฝยนร†รร‚ ยฌร‹ยพรˆร„ยพร†รยพร„ร—ยบร”รŽรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ยถยฃยงย›ย™ยซยงยข XXXUFQMPย†HSBEDPN ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”

  รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… 

 ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ 

ยซยพร‰ร…ร‡ร†ยนยชรยบรร‰ร• ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยยพยฝยนร„ยจยชยฃ ยซยพรˆร„ร‡ยœร‰ยนยฝ ยงยงยง ย™ร„ร•รƒร‡ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพรรยนรŠยนยฝร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ย™ยบรŠร‡ร„ร—ร‹ร†ร‡ยปรŠยพยปรยฝร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”รŽรรยนรŠยนยฝร†ร”รŽร‰ยนยบร‡ร‹ XXXFWSPTUSPZPNTLSV ย›ยพรŠร•ยนร„ร•รˆรร†รร€ร… ยปร”รŠร‡ร‹ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ย›ร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รร†ร”ยพ รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ รยนรŠยนยฝร†ร”ยพรŠรรŠร‹ยพร…ร”ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒยพร…รƒร‰ร‡ยปร„ร—รรยนรŠยนยฝรˆร‡ยฝรƒร„ร—ร ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพรรยนรŠยนยฝร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”

   รƒยปร… รƒยปร… 

 ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ 

ยžยปร‰ร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ XXXBMQPNTLSV ยžยปร‰ร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยจร„ยนร€ร…ยน ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ย™ร„ร•รƒร‡ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ รยนรŠยนยฝร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร XXXFWSPTUSPZPNTLSV ยจร‡รƒร‰ยนรŠรƒยนร€ยฝยนร†รร‚ รŠร‡ร‡ร‰รŒยฟยพร†รร‚ ร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ ยชยพร‹รƒยนยฝร„ร˜รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽร„ยพรŠร‡ยป ยปร†ยนร„รรรรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ยชยพร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ ยปร†ยนร„รรรรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ยฐรรŠร‹รƒยนรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร‡ร‹รŠร†ยพยผยน ยฑยปร”ร…ยพยฟรˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”ยพ รŒร‹ยพรˆร„ยพร†รยพ ยผรยฝร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยฝร‡ย†ย‰ยช

  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร…

 ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฉรร€ร‡ร„รร† ยงยงยง ยžยปร‰ร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ XXXBMQPNTLSV ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… XXXBMQPNTLSV XXXBMQPNTLSV

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชยนร†ยซยพรŽยชยพร‰ยปรรŠ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยชรยพร‹ร‡ยปร‡ยฝร‡ยป ยงยงยง ยชยนร†ยซยพรŽยชยพร‰ยปรรŠ ย™รร‰ยชรยบยฃร„รร…ยนร‹ ยชรยพร‹ร‡ยปร‡ยฝร‡ยป ยงยงยง ยชยพยปยพร‰ย†ยทยผ ยจร‡ร„รยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ ยชยนร†ยซยพรŽยชยพร‰ยปรรŠ ยชยฅยจ

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝ ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รยพ รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜ รŠรยพร‹รรรƒรยปร‡ยฝร” ร‡รˆร„ร‡ร…ยบยร‡ยผร‡ยป ย›รŠยพยปรยฝร”รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรรŽร‰ยนยบร‡ร‹ ย›รŠยพยปรยฝร”รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรรŽร‰ยนยบร‡ร‹ ย›รŠยพยปรยฝร”รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรรŽร‰ยนยบร‡ร‹รˆร‡ยฝรƒร„ร—ร ย›รŠยพยปรยฝร”รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรรŽร‰ยนยบร‡ร‹ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฃยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยนรŠรยพร‹รรรƒร‡ยปยปร‡ยฝร” ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปร†รร†ยนร‰รŒยฟร‰ยนยบร‡ร‹ร”ยร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร‰รŒยฟรยปร†รŒร‹ร‰รŠยพร‹ยพร‚ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยนรรƒยนร†ยนร„รร€ยนรรรยปรยนรŠร‹ร†ร”รŽยฝร‡ร…ยนรŽ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรรยปรƒร‡ร‹ร‹ยพยฝยฟยนรŽ ร‡รรรŠยนรŽ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปร‡ยฝร‡รŠร†ยนยบยฟยพร†รร˜ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร

74

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #04 (601) 06.02.12

     

 ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร†  ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰  ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร† 

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¼¹Àdž »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ£¹Ð¾ÊË»Ç ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ

    

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ  ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ 

™ÁɪÁº£ÄÁŹË ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¨ÇÄÁªËÉǧÅÊà ª¾»¾É†·¼

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁšÔÊËÉÇ ùоÊË»¾ÆÆÇ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔªÄÇ¿ÆÔ¾ÊÄÌйÁ ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ» ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ» ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ»»Ç½Ô›Ç½ÇùƹÄ ¬Ê˹Æǻù ɾ¼ÁÊËɹÏÁػǽÇÊоËÐÁÃÇ»

   ÑË

 ÆÁÀÃÁ¾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

™ÄÕÃÇÉ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ªÐ¾Ëǻǽǻ §§§ ™ÄÕÃÇÉ ›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ņÆ ªÐ¾Ëǻǽǻ §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ™¶ª ™¶ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ™¶ª ™¶ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ™¶ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ™¶ª ™¶ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ™¶ª ™¶ª ™¶ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ††††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ËɹÆÊÍÇÉŹËÇÉÆÔÎÈǽÊ˹ÆÏÁ ¨¹ÊÈÇɈÈÉÇËÇÃÇÄƹÌоËÆdžÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÁйÊËÇËÔ ÈÉǽ¹¿¹ ɾÅÇÆË ÈǽÃÄ×оÆÁ¾ ¨ÌÊÃÇƹĹ½ÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¾ÊËÕª©§ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÈÉǾÃ˹Å ªºÇÉùÖľÃËÉÇÒÁËÇ» ÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª ªÇºÁɹ¾ÅÑùÍÔ™›«§¥™«¡ ™¯¡¡Á¬¨©™›¤ž¦¡¸ ªÇºÁɹ¾ÅÒÁËÔÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ªÇºÁɹ¾ÅÒÁËÔÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎĹºÇɹËÇÉÁÁ½Ç› ¨ÉÇÀ»ÇÆù °¹ÊËÇËÆÔ¾ÈɾǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÁ ɾÅÇÆË ÈÉǽ¹¿¹ ÈǽÃÄ×оÆÁ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ À¹Å¾Æ¹ ÅÇÆ˹¿ÖľÃËÉÇÈÉǻǽÃÁ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ÃÇË˾½¿Á ÇÍÁÊÔ û¹ÉËÁÉÔ

          

  ÇËÉ  ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾   

¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻžËǽÇÅœ¦š ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾

 ÈÅ

†É ÇËÉ

ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¾½¹Ä¨ª£

†† ††

¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œ™ † ʹÅÇÊ»¹Ä ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÂÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ¼ÉÌÆ˹

 

ƾ½ÇÉǼÇ 

 «É¹ÆÊÁ£

†† †† †† ††

›Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ ʹÅÇÊ»¹Ä ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÈǼÉÌÀÐÁà ÃÉ̼ÄÇÊÌË 

À»ÇÆÁ˾††

¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁʻԻÇÀÇÅÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈÁй º¾ËÇƹ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ XXXFWSPTUSPZPNTLSV ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇËÇÆÆÔ ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ 

  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

ª¾»¾É†·¼ ­™¨ §§§ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †††† †† †† †† †† ††

  ÑË ÑË

™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ™Ë Á¤†ÃÇÄÎÇÀ†½ÇˣɹÀ†›ÇÄջdž½ÇË ™»ËÇÃɹÆË ÈÄÇÒ¹½Ã¹ ƾ¼¹º¹ÉÁË

TUSPZŠHB[FUBSV

 

†É 

¥ÇÊËÇ»Áà ªÇ»ËɹÆÊ «£

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† ÊÇË

††

75


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ™»ËÇÌÊÄ̼Á†£¹Å™  Á¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÇÈɾÊÊÇ»ÃÁ ÈÉǽ̻ÃÁ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÈƾ»ÅÇžιÆÁÀÅÇ» ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ¥™  œ™ † œ™ ¾ÄÕ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ªÈǼÉÌÀÐÁà ¼ÈË ÊËɾĹË ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ »Ç½ÇÇËÄÁ»¹

 Êžƹ Êžƹ Êžƹ  

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  

ªËÉÇÂŹÑ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ªÇÄǻվ»¹ ¡¨  ª¾»¾É†·¼

†††† †† †† †† †††† †††† †† ††

·ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÁÍÁƹÆÊǻԾÌÊÄ̼Á»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾©ÁÖÄËÇÉÊÃÁ¾ÌÊÄ̼Á ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÊÃĹ½ ÈÉÇÁÀ» ÇÍÁÊÆ ªÅ¾ËÆÔ¾ɹÊоËÔ ªÅ¾ËÆÔ¾ɹÊоËÔ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË

  

½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

«¹ÉÊùØ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† ††

«É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ™ÃɹÆ†Ë Å ™ÃɹÆ†Ë Å ™ÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ™»ËÇ»ÔÑù Å ƹĺ¾ÀƹÄ ™»ËÇÌÊÄ̼Á.JUTVCJTIJ†'VTP ºÇÉËÅ ¼ÈË ÊËɾĹË ™»ËÇÌÊÄ̼Á.JUTVCJTIJ†'VTP ºÇÉË Å ¼ÈË œ™ ¾ÄÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾȆ Å ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾȆ Å ƾ¼¹º¹ÉÁË ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™  ʹÅÇÊ»¹ÄÁ£¹Å™ ÈÇÄÌÈÉÁϾÈ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œ™ † ¥™  ʹÅÇÊ»¹Ä ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ÁÄ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  Á¤ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ¼ÇÉǽ ž¿¼ÇÉǽ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ¼ÇÉǽ ž¿¼ÇÉǽ ¥¹ÆÁÈÌÄØËÇɆ¹»ËÇ»ÔÑù Å ÊËɾĹË ºÇÉˈ Å ¨¾É¾»ÇÀùƾ¼¹º¹ÉÁËÆÔμÉÌÀÇ» ¼¹É¹¿Á Ÿš¡Á˽ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ºÇÉË Å ¼ÈÊËɾÄÔË »ÔľËÅ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀÃÁžË¼¹É¹¿¾Â

йÊ йÊ йÊ йÊ йÊ йÊ    йÊ  

É É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ É É À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

™›«§ª¡¤™ ™›«§ª¡¤™ «¹ÉÊùØ  ¶¼Á½¹ £ÉÇÆÁ½ ™›«§ª¡¤™ ™›«§ª¡¤™ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ª£ªÁºªËÉÇ£ÇÅÈÄ  ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ª«£ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ œÇÄÇ»ÆØ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¬ÊÄ̼ÁÍÉÇÆ˹ÄÕÆǼÇÈǼÉÌÀÐÁùÃ̺Å ËÇÆÆÔ

йÊ

À»ÇÆÁ˾††

¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄØÃ̺Å ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÃɹƹ£™«§Ë »ÔľËÊËɾÄÔÅ †ÂÖ˹¿À½¹ÆÁØ ¬ÊÄ̼ÁʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ºÇɈ Å Ë ÊËɾĹ†Ë 

йÊ йÊ йÊ

É É ÆÁÀùØ

ª«£ ª«£ «¹ÉÊÃ¹Ø 

†† †† †† †† †† ††

 œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ §¥ª£¤žª«§©œ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ª¥¨ ªÁº«¾ÈÄǪƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á ™Æ˾ÆƹÖÍÁÉƹØ«› ÊÈÌËÆÁÃǻǾ«› «ÉÁÃÇÄÇÉ«› ¦«› ©¹½Ì¼¹«› ™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ÊÈÌËÆÁÃǻԾ ¦«› «ÉÁÃÇÄÇÉ )PUCJSE ¥¹ËɹÏÔ ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ ÇÉËÇȾ½ÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ©¾ÅÇÆËÊоËÐÁÃǻ־ÃËÉÇÖƾɼÁÁ ©¾ÅÇÆËÊоËÐÁÃǻ־ÃËÉÇÖƾɼÁÁ ª½¹Ð¹ÈÇžҾÆÁ»¹É¾Æ½Ì «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ

    

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇËÉ ÇËÉ †É

£¬¨¡¥ °™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁËÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ÊÇËÇÃ

76

Â֕

ÊÇËù 

É É

£ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ £ÇÅÈľÃÊÆÈÇÊ˹»ÃÁ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†††† ††††

¯ÂÎÏË¿ØÆÍÂÃÅÉ


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

| 77

©™ª¨©§ª«©™¦ž¦¡ž„ª«©§¢†œ™ ž«´”›§¥ª£ž ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁË ÁÀÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇ ƹÂËÁʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁ ƾÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ

Строительный портал,«ª­ Департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Омска

£ÌºÔѾ»¹ ™

§ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ 

Сибирский коммунальник

®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø 

¤¾ÆÁƹ ™

ЭлектроСтрой, ¨£­

¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ 

Электроинструмент Bosch,«

¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ 

Водяной,Ź¼¹ÀÁÆʹÆ˾ÎÆÁÃÁ

¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ ȹ»ÁÄÕÇÆ

«ТМК-Инструмент»

¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ 

ÈÇÇÍÁʹÅÈɾ½ÈÉÁØËÁÂÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂÖÃÀ

KERAMA MARAZZI,ËÇɼʾËÕ

¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ 

ɾÃĹÅÆÔÂÇ˽¾Ä„ªËÉdž¼¹À¾ËԔÖÃÀ »ÃÉÌÈƾÂÑÁÎÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÎŹ¼¹ÀÁƹÎ ƹÍÁÉžÆÆÔÎÊËÇÂùÎÖÃÀ

Планета Электрика, ËÇɼʾËÕ

¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ 

Стройбат,ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ»

¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ 

Дельфин,Ź¼¹ÀÁÆ

¦¹ÎÁÅÇ»¹ 

Гамаюн,««£

§ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÇÍ

Ламинат СтройДом

§ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™

²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

На Окружной,ÊËÉÇÂÉÔÆÇÃ

Омский Посад, ËÇɼǻÔ §ÅÊÃ¹Ø ÃÇÅÈľÃÊ Линолеум Tarkett, Обои Rasch, ¬Ð¾ºÆ¹Ø Ź¼¹ÀÁÆ

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª© Муравей, Ź¼¹ÀÁÆ

†Ø¨Ì˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

Скобянка-Центр

†Ø¨Ì˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

Сибарс,ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆdž ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÃÇÅȹÆÁØ

†Ø¨Ì˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

Рынок Южный, žº¾ÄÕÆÔÂÃÇÉÈÌÊ

†Ø¨Ì˾»¹Ø ÈÇÃÇÉÁ½ÇÉÌƹÈɹ»Ç

Рынок Южный,ȹ»ÁÄÕÇÆ’

†Ø¨Ì˾»¹Ø ÐÀ¼Ä¹»† ÆÔ»Îǽ ÈÇ»ÇÉÇËƹÈɹ»Ç

Гидросфера,ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ»

£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ 

ТрейдАрт

¦Çº¾Ä¾»ÊÃÁÂËÌÈÁà ÇÍ 

Водопроводчик,Ź¼¹ÀÁÆ

ªË¹ÄÕÊÃǼǪ 

Комплектные системы

†Â™ÉÅÁÁ 

Теплодвери,ʾËÕʹÄÇÆÇ»

†Øª¾»¾ÉÆ¹Ø 

Бион,ÇÈËǻdžÉÇÀÆÁÐƹØ ÃÇÅȹÆÁØ

†Øª¾»¾ÉÆ¹Ø 

Центр кровли

­ÉÌÆÀ¾ ÇÍ 

АСК СтройМаркеË

†Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ÇÍ

ГЛАССПРОМ

°¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç ÇÍ

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

Фаскком, «ª£

†Ø¤ÁÆÁØ 

Городские решения

±¾º¹Ä½Áƹ 

Юза, ¨£­

Макрас, ËÇɼǻ¹ØÃÇÅȹÆÁØ

†Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

¸Ãǻľ»¹ 

Сибирячка, ËÇɼǻ¹ØÃÇÅȹÆÁØ

†Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø Ö˹¿

Большой Дом Древесины ¦§¬†®™¬ª §§§

¾Ã¹ºÉØ 

Евролаки, Ź¼Ç˽¾ÄŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ľË§ÃËغÉØ Интерьер двери,ʹÄÇÆ

ľË§ÃËغÉØ 

Толмачевский двор

ľË§ÃËغÉØ 

Атеника

ľË©££™ ÇÍ 

MachineStore, ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ»

†Ø¤ÁÆÁØ 

Жилищник-03,¬£

†Øª¾»¾ÉÆ¹Ø š

Теплодвери,ʾËÕʹÄÇÆÇ»

†Øª¾»¾ÉÆ¹Ø 

Василенко В.В.

œ¹¼¹ÉÁƹ ÇÍ

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª© Прораб, Ź¼¹ÀÁÆ

†Ø¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø 

Парма

™Ã¹½¾ÅÁù£ÇÉÇľ»¹ ÇÍ

Немецкий поселок,Ź¼¹ÀÁÆ

¾Ã¹ºÉØ 

Квартирный Вопрос?, ʾËÕʹÄÇÆÇ»

Электроинструмент Bosch, «

ľË§ÃËغÉØ 

š¹ÉιËǻǠ Ö˹¿

СтройМодерн,ËÇɼǻ¹ØʾËÕ

ľË§ÃËغÉØ 

Центр-Сфера

¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

Стройдом,Ź¼¹ÀÁÆ

ľË§ÃËغÉØ 

Абразивщик

¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

Герконс

¹»Ç½ÊÃ¹Ø ÇÍ

Отделочные материалы

ľË§ÃËغÉØ žÊËÇ

™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ»ºÌÄÕ»¹É 

Мировой инструмент

œ¾ÉϾƹ 

Кима, ÈÉÇÁÀ»Ç½†ËÇɼÍÁÉŹ

œ¾ÉϾƹ 

Магазин строительных материалов

œ¾ÉϾƹ 

Перспектива,Ź¼¹ÀÁÆ

¥Áɹ 

ЦентрЖилСервис,¬£

Аквапласт,ËÇɼ†ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÍ

œÌʹÉÇ»¹ 

Планета Электрика,ËÇɼʾËÕ

¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø ÇÍÁÊ

Бриз,ʾËÕʹÄÇÆÇ»ÑËÇÉ

›¹ËÌËÁƹ š

Полет,Ÿ£§

¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» 

БИКОМП,¦¨¨

¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

Борей,ËÇɼǻdžÈÉÇÅÍÁÉŹ

ÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

СтройМодерн ËÇɼǻ¹ØʾËÕ

¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» 

Армснаб,ËÇɼǻÔ½ÇÅ

ÅÁËÉÁ¾»¹ 

¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ™

¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø  ÇÍ

Сибирь Керамика,ËÇɼʾËÕ

Компания Y3 центр Жилищник-04,¬£

Энергоснаб,¨£­

¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

ÇƾÏÃ¹Ø 

Новосел, ÊËÉÇÂŹÉþË

£Çƾ»¹ ™

Натяжные потолки

¤¾ÊÆÇÂÈÉǾÀ½ 

Европейский, ½»¾ÉÆÇÂÎÇĽÁƼ

¡ÉËÔÑÊùØƹº¾É¾¿Æ¹Ø 

Департамент строительства администрации г. Омска

£¹ÉŤÁºÃƾÎ˹ 

Старик Хоттабыч, магазин Планета плитки

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

Техномаркет, ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆdžÃÇÅžÉоÊùØ ¥ÇÊùľÆÃÇ Ö˹¿ ÇÍ

ÍÁÉŹ

Рея,ËÇɼǻ¹ØÍÁÉŹ

†Ø¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ™

£¹ÉĹ¥¹ÉÃʹ 

Мир обоев,Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½

ľË©££™ 

£¹ÉĹ¥¹ÉÃʹ ™

Домотехника,œ£

Магазин хозяйственных товаров

§Ä¾¼¹£ÇѾ»Ç¼Ç 

АкваМастер

ľË©££™ 

£¹ÉĹ¥¹ÉÃʹ 

Стилл,«ª£

¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø 

От и До,ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ½ÇÅ

§Ä¾¼¹£ÇѾ»Ç¼Ç ™

Двери Центр, ʾËÕÍÁÉžÆÆÔÎʹÄÇÆÇ»

£¹ÉĹ¥¹ÉÃʹ 

Полимакс,ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆdž ÃÇÅžÉоÊùØÍÁÉŹ

£É¹ÊÆÇÈɾÊƾÆÊÃ¹Ø 

Комплектные системы

ª¾½Ç»¹ ›

Русклимат

£¹ÉĹ¥¹ÉÃʹ 

ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

£É¹ÊÆÔ¨ÌËÕ 

£ÁÉÇ»¹ 

Кузя, Ź¼¹ÀÁÆ

Строймастер,ËÇɼ†ÅÇÆ˹¿ÆÍ

Все для ремонта и дома, ËÇɼǻÔÂÃÇÅÈľÃÊ

£É¹ÊÆÔ¨ÌËÕ 

Гарант-Пласт

§ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ ›

Республиканская база снабжения Омская

ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

Керама-Омск

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡ ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å¥¨«©©­ùÃɾÃĹÅÆǾª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»†»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇËŸ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁš¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǪ¦œÉÁƾ»ÁÐ HTO!EJNBSLSV —»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † †§œ›—¡­Ÿ¶šÂ·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇ™™›ÔѾ¼ÇÉǽϾ»¹ WBB!EJNBSLSV ¢¿É¼Ç·ÉÊÇÄÒÀǼ»·ÁÉÅǪš£¹À¹ÆϾ»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ¥É¹¼ÉÈɹ¼ÄÄÒÀȼÁǼɷÇÓ£¦šÔÊËÉÌÑÃÁƹ ›¿¾·ÀÄ ¹¼ÇÈÉÁ·¡§±¹Ä¹¾»¹ ™›£ÁÂÃÇ £žªÔÉºÌ ¦›«ÉÌÑÆÁÃÇ»¹ ™›šÌÆÕÃÇ»¡ÅÇǼÁÉÊÇ·«¨™»ÁÄÇÐÃÁƹ¤·¸ÅÇ«¨™»ÁÄÇÐÃÁƹ«ÅÉźǷ˿¿™›¯Ô¼¹ÆÃÇ» ¥©›œ¢§œ¡¢—£²¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††«¹ËÕØƹ«¹É¹Æ††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹†††¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹††††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹&†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV¦¼Î·ÉÓ§§§„«ÁÈǼɹÍÁØ „¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ¦ÇžÉÈǽÈÁʹÆ»ȾйËÕÈǼɹÍÁÃÌÁ͹ÃËÁоÊÃÁ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾ Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»Ä¾Æ ÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐù ÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾Ë¾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľ† ÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

Вниманию предприятий и организаций! žÊÄÁ »Ô ƾ ÈÇÄÌÐÁÄÁ Çоɾ½ÆÇ ÆÇžÉ „ª«©§¢†œ™ ž«´” s ÈÇÀ»ÇÆÁ˾ ÈÇ ˾Ä † Á ÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌ šžª¨¤™«¦§

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

›ÔÊÇùØÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÕÇËɹÀžҾÆÁØ


78 | | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

ÌÍÂÃÊÂÂʽĿ½ÊÅÂÀ½ÄÂÏØ ½ÄÂϽÅÄÁ½ÂÏÎÜÎÑ¿ͽÈÜÀËÁ½

¬œ­²¡©¦¤

ƹɹÀžҾÆÁ¾ɾÃĹÅÔʼ »ɹÊϾÆÃÁ»ÎǽÁËÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ȾйËÕÁɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾¼¹À¾ËÔ

©Ÿ§—ÔÁ¾

«ÅÇ÷É™¦¼Î·ÉÓǺÄǿù†žÄÇ»¹ÆƹØºÌŹ¼¹ ¼ÉûÅ »ÃľÂÃÁs žÄÇ»¹ÆƹØºÌŹ¼¹ ¼ÉûÅ »ÆÌËɾÆÆØØйÊËÕs ¼¹À¾ËƹØºÌŹ¼¹¼ÉûÅ ¥¸Ñ¼Ã†ÈÇÄÇÊÔ ¥Æ¿È·Ä¿¼„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”†ÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁÇ ϾƹÎƹËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼Á ɹÊÊÐÁ˹ÆƹØƹÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÁÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ›ù¿½ÇÅ ÆÇžɾÇÃÇÄÇϾÆÇ»ÔÎÊËÉÇáÀ½¹ÆÁ¾ÇÊ»¾Ò¹¾Ë ÉÔÆÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ɾÅÇÆËÆdž

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË »ÇÈÉÇÊÔÁÆ˾ÉվɹÁ ½ÁÀ¹Âƹ ÇÎɹÆÆÔÎÁ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÇÆÆÔÎÊÁÊ˾Š ÊÁÊ˾ÅÃÄÁŹˆÃÇÆËÉÇÄØ ®¿É·É¼ÂÓÈÁ·Ö·Ê»¿ÉÅÇ¿ÖÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁÁžƾ½¿¾ÉÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÃÇÅȹÆÁ ÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÁ ÈÉÇɹºÔ ¡«© ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÁÈÉǽ¹»ÏÔÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» йÊËÆÔ¾ À¹ÊËÉÇÂÒÁÃÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ºÉÁ¼¹½Ô ¦¼Ç¿Å»¿ÎÄÅÈÉÓ¹ÒÌÅ»·ɹÀ»ƾ½¾Ä× ÈÇƾ½¾ÄÕÆÁà Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ¨Âʽ¸·»ÅÈÉ·¹Á¿ ™§."91SFTT†.BJM

¨ª ¯§¸©œ»¬¡¦§œ¨œª§ª¢¦¤ ž¦§¡¥¦¤ ©¹ÀÅ¾É ÅÅ ¼ÇÉλ¾ÉË

­ÇÉÅ¹Ë   ÈÇÄÇʹ ÈÇÄÇʹ ÈǽǺɾÀ

£ÇɾÑÇà §ÊÆǻƹØÊ˹ËÕØ

Î Î Î Î Î Î Î Î Î ††† †††

¨ÄÇÒ¹½Õ ûÊÅ    

† † ǺÄÇ¿ÃÁ

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ

   ††† †††

   ††† †††

†Ø ǺÄǿù

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ

   ††† ††† †††

©¹ÀžÉÅÅ †Ø †Ø ǺÄǿù ǺÄǿù

   ††† ††† †††

Î Î

 ††† ††† ††† ††† 

Î Î

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ  ††† ††† ††† ††† †††

š§¦¬ª ÆÂǺÄǿþ

ÈÇÄÇÊÔ»ÆÌËÉÁ

ÈÇÄÇʹ»ÆÌËÉÁ ††† ††† ††† ††† ††† ÈÇÄÇÊÔ»ÆÌËÉÁ

¨ª ¯§¸©œ»¬¡¦§œ¨œž©¯®¬¡©©¤¡«ª§ª­· ­ÇÉŹË

©¹ÀÅ¾É ÅÅ ¼ÇÉλ¾ÉË

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊȾÏÅǽÌÄÕ Ã¹Ë¹ÄǼ   ÈÇÄÇʹ ÈÇÄÇʹ ÈǽǺɾÀ

£ÇÄÇÆËÁËÌÄ»¾ÉÎÆÁ £ÇÄÇÆËÁËÌÄÆÁ¿ÆÁÂ

Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Y Î Î Î

¨ÄÇÒ¹½Õ ûÊÅ

›ÆÌËɾÆÆÁ¾ÈÇÄÇÊÔ

     

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ

     

††† †††   ††† ††† ††† ††† †††

¨ÉÁÆÁŹ×ËÊØÀ¹Ø»ÃÁƹÌÊ˹ÆÇ»ÃÌ ÍÁÉžÆÆÔμ¹À¾ËÆÔÎÊËǾĪËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÇÊ˹»Ã¹ËɾºÌ¾ÅǼÇÃÇÄÁоÊË»¹ ÖÃÀ¾ÅÈÄØÉÇ»¼¹À¾Ëù¿½Ì×ƾ½¾Ä× ªÇǺÒÁ˾ÇʻǾÅ¿¾Ä¹ÆÁÁ»¹Ñ¾ÅÌ ȾÉÊÇƹÄÕÆÇÅÌžƾ½¿¾ÉÌ

­®¬ª³©œ»¬¡¦§œ¨œž©¯®¬¡©©¤¡«ª§ª­· £ÇÄÁоÊË»ÇÊËÉÇà ªËÇÁÅÇÊËÕǽÆÇÂÊËÉÇÃÁ ›Ô½¾Ä¾ÆÁ¾ÊËÉÇþ½ÁÆÔźÄÇÃÇÅ ÃÇÄÁоÊË»ÇÊËÉÇà ªËÇÁÅÇÊËÕǽÆǼǺÄÇù

†

†

†

†

Á

 

 

 

 

 

®ÏÍËǽ ˆª½ÅÉÂÊË¿½ÊÅ ÏË¿½Í½˜ ÎËÁÂÍÃÅÏ Ê ¾ËÈ  ÎÅÉ¿ËÈË¿ ¿ÇÈÛÔ½Ü ÌÍ˾ÂÈØ Å ÄʽÇÅ ÌÍÂÌÅʽÊÅÜ °Ç½Ä½ÊÅ ÓÂÊØ Ü¿ÈÜÂÏÎÜ ˾ÜĽÏÂÈÙÊØÉ

¨ÉÁÀǻԾÊËÉÇÃÁɹÀžҹ×ËÊØËÇÄÕÃÇ»ËÇÅ¿¾ÆÇžɾ ÐËÇÁÅǽÌÄÕƹØɾÃĹŹ

­¦¤ ¦¤ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ

©œ²¡©¦¤ ɹÀžҾÆÁ¾Źþ˹»ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÇÅžÊ˾ÈÇÄÇÊÔ† ƹÈÁʹÆÁ¾Ê˹˾†¸¼ÈÆ·ÉÄÅ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ɾÃĹÅÆÔÎŹþËÇ» ÁÀžƾÆÁØ»ŹþËÔ†¸¼ÈÆ·ÉÄÅ

¤ÃÀ¼ÎÁÇØÍƼÛ¿ÌÏË˼ˆ Ĩ¼ÌƗ œ ¬¡­ ªÈÍÆ ÏÇ®¼ÌÍÆ¼Û œ Ùμ &."*-PGGJDF!EJNBSLSV )551XXXEJNBSLSV ®¡§ª® ¡§œ¬¡¦§œ¨·    ¤ÌÄɼ¯ÍÎØÛÉÒÁ¾¼ ®¼ÎØÛɼ®¼Ì¼É ªÇÁÍÛœÉÄÍÆÄɼ ž¼ÇÁÉÎÄɼ¼Ç¼Ôʾ¼ ©¼Î¼ÇØÛ­ÁƼÓÁ¾¼ ªÆͼɼ´¼Ñʾ¼


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #04 (601) 06.02.12

| | 79

¬œ£¨¡¬·¬¡¦§œ¨©·±¨ª ¯§¡¥ ¬

¬

¬

 ¬

¬ ¬

¬ ¬¬

¬

®¬¡ªžœ©¤»¦¹§¡¦®¬ª©©·¨ ž¡¬­¤»¨ª¬¤Ÿ¤©œ§¨œ¦¡®ªž ¥¹Ã¾ËÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØËÇÄÕÃÇ»ÍÇÉŹ˾ž©4ÁËÇÄÕÃÇ»»Á½¾ǽÆǼÇ͹ÂĹ º¾ÀÊÊÔÄÇÃƹ½É̼Á¾͹ÂÄÔ «¾ÃÊË ÄǼÇËÁÈÔÁÊξÅÔ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»»¾ÃËÇÉÆÇÅ»Á½¾›Ê¾ÑÉÁÍËÔ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾ»¾½¾ÆÔ»ÃÉÁ»Ô¾£ÉÁ»Ô¾½ÇÄ¿ÆÔÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ ÌÀÄÇ»°¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÌ˾ÃÊËÇ»½ÇÄ¿¾ÆÊÇÊËÇØËÕËÇÄÕÃÇÁÀ›M¹Êà ¹ƾÁÀ»Ê¾Î оËÔɾÎÏ»¾ËÇ»¦¾ÇºÎǽÁÅÇÑÉÁÍËÔžÄÃǼÇþ¼ÄØÈÇÊ˹»ÁËÕÇW¾¼ÉSJOU ¡ÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÈÇžҾÆÆÔ¾»Å¹Ã¾Ë ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÍÇÉŹ˾5*''ɹÀɾ† ѾÆÁ¾ÅEQJº¾ÀÊ¿¹ËÁØÁŹÊÑ˹ºÁÉÇ»¹ÆÁØ­¹ÂÄƾ½ÇÄ¿¾ÆÊǽ¾É¿¹ËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔιÄÕ͹†Ã¹Æ¹ÄÇ»ÁÈÌ˾›ʾϻ¾Ë¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»›¹Ñ¾Â È̺ÄÁùÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»ÁÅÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÖľžÆ˹Πƾ† ǺÎǽÁÅÇȾɾ»¾ÊËÁ»$.:,ÄØÈÇÄÌоÆÁØùоÊË»¾ÆÆǼÇоÉÆǼÇÏ»¾Ë¹ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊÇÊ˹»ÆÇÂоÉÆÔ ª¥:£  ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ ÊÄÇ  ƾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ»Á½ÁÅÔÎ ǺӾÃËÇ» „ÅÌÊÇɹ” ÃÇËÇÉÔ ÅǼ ÈÇØ»ÁËÕÊØ » ÈÉÇϾÊʾ ɹºÇËÔ ƹ½ ŹþËÇÅ ›Ê¾ ÖľžÆËÔŹþ˹ ½¹¿¾ƾ»Á½ÁÅÔ¾ ƾ½ÇÄ¿ÆÔ»ÔÎǽÁËÕÀ¹ɹÀžÉÔÅdž ½ÌÄÕÆÇÂʾËÃÁ ¹ÈɾҾÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»ÇÉÁ¼ÁƹĆŹþ˹ÎÊ»¾ÉÎËÇÆÃÌ× „»ÇÄÇÊØÆÌה Ǻ»Ç½ÃÌǺӾÃËÇ» ¥¹Ã¾Ë ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØ ƹ ½ÁÊþ˹Î ;*1  *0.&(" Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ½Áʆ þ˹Îq »ÇÀÅǿƹ¹ÉÎÁ»¹ÏÁØ™3+ ;*1 3"3 ɹÊȾйËùƹÈÉÁÆ˾ɾ ƾžƾ¾EQJ»ǽÆÇÅÖÃÀ¾ÅÈÄØɾ ËÇÐÆÇÊǻȹ½¹×Ò¹ØÊ˾ŠÐËǺ̽¾Ë »Ô»¾½¾ÆÇƹÈľÆÃÌ žÊÄÁ ŹþË ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ÖËÁÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƾ ƾʾË ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊù¿¾ÆÁØ»È̺ÄÁùÏÁØÎ

®¬¡ªžœ©¤»¦«ª œ³¡­®¬ª³©ª¥¬¡¦§œ¨· ¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØйÊËÕÊËÉÇÃÁ½ÇĿƹÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ÀƹÃÇ» »ÃÄ׆ йØÈÉǺ¾ÄÔ ÁƹÐÁƹËÕÊØÊÇÈɾ½¾ÄØ×Ò¾¼ÇÊÄÇ»¹ ÁžÆÁÊÌÒ¾ÊË»Á˾ÄՆ ÆÇ¼Ç ƹÉÁϹ˾ÄÕÆǼǨÉÁºÇÄÕѾÅÃÇÄÁоÊË»¾ÀƹÃÇ»ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾË À¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊÇÃɹҾÆÁئ¾½ÇÈÌÊù×ËÊØ»ƹйľÊËÉÇÃÁ ĹËÁÆÊÃÁÂÑÉÁÍË ù»ÔÐÃÁ ÊÄÇ»¹ÁÀÈÉÇÈÁÊÆÔκÌû ªÇÉËÁÉǻùÊËÉÇÃÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃÇÅÈÕ×˾ÉÇŝ»¹ȾɻÔÎÊÄÇ»¹ÊËÉÇÃÁ ƾÊÇÃɹҹ×ËÊئ¹À»¹ÆÁ¾ÍÁÉÅÔȾй˹¾ËÊØÊËÉÇÐÆÔÅÁºÌû¹ÅÁ ÃÉÇž ¹ººÉ¾»Á¹ËÌÉ ›¼É¹Í¾„«¾Ä¾ÍÇÆԔ›ÔÅÇ¿¾Ë¾ÌùÀ¹ËÕƾºÇľ¾½»ÌÎ˾ľÍdž ÆÇ»›ÆÁŹÆÁ¾¨ÉÁÇÍÇÉÅľÆÁÁÀ¹Ã¹À¹Êľ½Ì¾ËÌùÀ¹ËÕƹÀ»¹ÆÁ¾ɹÀ½¾Ä¹ » ÃÇËÇÉÇź̽¾ËɹÀžҾƹÁÆÍÇÉŹÏÁØ©¾½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»Ç ɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ̺ÉÁÃÇÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ! Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

¨ © ¡ ¦ ž ª § š ¤ ·  ž ¦ ¡ ¡ « © ž š § › ™ ¦ ¡ ¢ © ž  ™ £ ¯ ¡ ¸ œ™ ž«´ ›¨©™› ž §«£™ ™«µ › ©™ ¥ž²ž¦¡¡ ¥™« ž† ©¡™ ¤ ™ ©ž™£¯¡¸ ¦ž ¦žªž« §«› ž«ª «›ž¦¦ §ª«¡  ™ §ª«§›ž©¦§ª«µ ¦™¨ž°™«™¦¦§¢ ¡¦­ §©¥ ™† ¯¡¡ › ª›¸  ¡ ª š´ª « © ´¥ ¡ ¥ž¦ž¦¡ž¥ ¯ž¦

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

«¬¤¡¨¬¡¦§œ¨· »ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾»ÔÈÌÊÃÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØƾÈÇÀ½Æ¾¾ÌùÀ¹ÆÆÔÎÊÉÇÃÇ»

 ¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™

¬¡¦§œ¨©·¥ª® ¡§

‘

­¹¼ÉÄÅÀ ŸÂŽÁ¿

™ÄÊÉǼÄļºÅ¸ÂÅÁ·

™ÒÌÅ»¿¾Ƽηɿ

ˆ † † † †

 

½Ç

½Ç ¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ††††

 

½Ç

½Ç «¹ËÕØƹ«¹É¹Æ†††† ›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹††††

šÉÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾žÊËƹǺÄǿùÎƹÊÉÇÃºÇľ¾žÊØϾ»ƾÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ

 ¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹†††† §Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹††††

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬


80 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #04 (601) 06.02.12 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

"┬є; ISOVER .............................................................. 44, 47 KATEPAL ..................................................................44 URSA ................................................................. 44, 47

лљ лљлњлблълњлФлелџлљ ......................................................... 76 лљлњлблълюлљлблўлџлљ ..................................... 61, 63, 71-72 лљлњлблълюлљлблўлџлљ лћлЏл» лњлълалълб............................. 71-72 лљлњлблълюлљлблФ .............................................................66 лљлњлблълБлАлЏлБлЊлў ..................................................... 75-76 лљлњлблълГлЏлЋлџлблалълълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ ................................. 61 лљлџлњлљлалўлБлюлФ..........................................................56 лљлџлАлЋлАлАлБлљлалФ ..................................... 56-57, 63, 66 лљлЏлЋлЉлљлАлбла ............................................................... 37 лљлЏл«люлўлЮлўлЎ ...........................................................54 лљлЏлглЪлўлЮлўлЌлю .......................................................... 74 лљлЮлЊлљлалФ...................................................... 25, 73-74 лљлЮлџлЋла ...................................................................... 27 лљлЮлџлЋлалФ .................................................................. 27 лљлЮлблЋлЮлЮлљ ................................................................. 76 лљлЮлблЋлЮлЮлФ ................................................................ 76 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџ.............................................28, 38-39 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџлў.......................................................38 лљлЪлЪлљлалљлб ............................................. 57, 60, 69-70 лљлЪлЪлљлалљлб лАлњлљлалълДлЮлФлЎ.................... 57, 60, 69-70 лљлЪлЪлљлалљлблФ..............................................................69 лљлЪлЪлљлалљлблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ.....................................69 лљлалЋлЮлћлљ ......................................... 57, 68-70, 75-76 лљлалюлљлблБлалљ ....................................16-17, 19, 24, 57 лљлалюлљлблБлалљ лЌлљлЪлълалЮлљл» ........................................ 57 лљлАлЉлЋлАлб .............................................................44, 49 лљлАлЉлълблЋлџлАлблълЏлўлб ...................................................67 лљлАлцлљлЏлглб ........................................................... 19-21 лљлблблалљлџлдлўлълЮлФ лњлълћлЮлФлЋ ....................................63 лљлдлЋлблълЮ..............................................................38-39

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

лЉ лЉлљлџлў ........................................................................ 61 лЉлљлџлў лалљлАлелўлалўлблЋлЏлглЮлФлЋ .................................. 61 лЉлљлЏлџлълЮлФ ...............................................................54 лЉлљлЏлЏлљлАлб.....................................................20-22, 65 лЉлљлЏл»лАлўлЮлљ.............................................................. 27 лЉлљлЮлў .............................................. 28-29, 34, 73-74 лЉлљлЮлў, лАлљлБлЮлФ ........................................................73 лЉлљлАлАлЋлЎлЮ .................................................................63 лЉлљлАлАлЋлЎлЮлФ .............................................................63 лЉлЋлЮлЌлўлЮ ...................................................................38 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлљ ...........................................................70 лЉлЋлАлЋлћлџлў ............................................ 28, 30, 34, 74 лЉлЋлблълЮ .................................................. 16-17, 19, 67 лЉлЋлблълЮлълАлюлЋлАлўлблЋлЏлў.............................................68 лЉлЋлблълЮлълАлюлЋлАлўлблЋлЏлг .............................................70 лЉлўлблБлю ..............................................................40, 43 лЉлЏлълџ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЎ ................................. 16, 40 лЉлЏлълџ лЌлљлЕлўлблФ ......................................................65 лЉлЏлълџ лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЎ....................................... 16 лЉлЏлълџлў лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ............................... 16, 22 лЉлЏлълџлў лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЋ .................................... 16 лЉлълЎлЏлЋлалФ................................................................ 61 лЉлълџлА ........................................................................65 лЉлълџлАлФ.....................................................................67 лЉлълЏлб ......................................................................... 27 лЉлълДлљлблљ ....................................................................58 лЉлалЋлњлЮлљ ............................................................34, 68 лЉлалЋлњлЮлъ ............................................................28, 48 лЉлалЋлЌлЋлЮлб..................................................................72 лЉлалълЮлЌлљ ............................................................51, 58 лЉлалБлА ................................................................... 27-31 лЉлалБлАлълџ.............................................................. 27-28 лЉлБлалФ.................................................................. 70-71 лЉлБлалЋлЮлўлЋ .................................................................73 лЉлФлблълњлџлў................................................................25

лњ лњлљлЊлълЮлџлљ ............................................. 28-31, 40, 51 лњлљлЊлълЮлџлљ лЉлЋлЏлљл»....................................................40 лњлљлЊлълЮлџлљ лЪлњлЦ ........................................................ 51 лњлљлЏлўлџлў...................................................................72 лњлљлЮлЮлљ лАлблљлЏлглЮлљл»................................................. 57

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лњлљлЮлЮлљ лДлБлЊлБлЮлЮлљл»................................................. 57 лњлљлЮлЮлљ ..................................................................... 57 лњлљлЮлЮлФ .................................................................... 57 лњлЋлЮлблўлЏлг .................................................... 57-58, 71 лњлЋлЮлблўлЏлг лЉлалълЮлЌлълњлФлЎ........................................ 57 лњлЋлЮлблўлЏлг лЪлълќлљлалЮлФлЎ ......................................... 71 лњлЋлЮлблўлЏл»лблълалФ ......................................................63 лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўл» .........................................................63 лњлЋлалЋлњлџлљ ...................................................34, 44, 72 лњлЋлблълЮлўлб .......................................................... 37, 51 лњлЋлелљлЏлљ ..................................................................56 лњлўлЉлалљлблълалФ ...........................................................68 лњлўлћлЋлълЮлљлЉлЏл«лћлЋлЮлўлЋ ........................................... 71 лњлўлЏлљлблЋлалю ........................................................35-36 лњлўлЏлџлљ................................................................65-66 лњлўлЮлб ........................................................................ 27 лњлўлблалљлќлў .........................................................54, 56 лњлўлблалљлќлў лЦлБлћлълќлЋлАлблњлЋлЮлЮлФлЋ...........................56 лњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг .............................................. 61 лњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлў.............................................. 61 лњлълћлълЪлалълњлълћ .......................................... 57, 62, 74 лњлълћлълълблЏлўлњлФ ..........................................26, 44, 54 лњлълћлълАлблълџ ..............................................................48 лњлълћлълАлблълџлў ...........................................................44 лњлълћлълАлДлЋлблДлўлџ..........................................58, 68-69 лњлълћлълАлДлЋлблДлўлџлў ....................................................58 лњлълЌлћлБлЦлълњлълћлФ ...............................................63-64 лњлълЌлћлБлЦлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг ....................................... 61 лњлълЎлЏлълџ ............................................................34, 44 лњлълЏлюлљ ........................................................ 22, 36-37 лњлълалълблљ.......................................... 24-25, 56, 71-72 лњлълалълблљ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ............................... 71 лњлълалълблљ лЊлљлалљлќлЮлФлЋ ...................................... 25, 71 лњлблБлЏлџлљ .............................................................49, 68 лњлФлњлълЌ люлБлАлълалљ .......................................20-21, 75 лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлг .....................................................65 лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў ...............................................65-66 лњлФлелџлў-лблБлалФ .......................................................70

лЊ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮ......................................................16, 20 лЊлљлЌлълЦлълћлФ ..............................................................64 лЊлљлЎлџлљ ...................................................................... 27 лЊлљлЏлглџлљ .................................................................... 24 лЊлљлалљлќлў ................................................................... 76 лЊлњлЏ .....................................................................22, 49 лЊлњлълЌлћлў......................................... 27, 34, 36, 40-41 лЊлЋлЮлЋлалљлблълалФ ..........................................................70 лЊлЋлълблЋлџлАлблўлЏлг ......................................................... 24 лЊлЋлалџлБлЏлЋлА ................................................... 35-37, 51 лЊлЋлалюлЋлблўлџ...........................................34-36, 40, 54 лЊлЋлалюлЋлблўлџлў ......................................................35-36 лЊлўлћлалълЪлљлалълњлЋлблалълўлЌлълЏл»лдлўл» ..........................48 лЊлўлћлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ...................... 37, 40, 48-49, 74 лЊлўлЏлглЌлФ ...................................................................66 лЊлўлЪлАлълњлълЏлълџлЮлъ....................................................22 лЊлўлЪлАлълџлљлалблълЮ .........................................20, 22, 32 лЊлџлЏ ................................................. 22-23, 27, 35, 37 лЊлЏлўлЮлљ ................................................................20-22 лЊлълалЉлФлЏлг...........................................................28-30 лЊлълалЋлЏлџлў ................................................................. 61 лЊлълалЋлЏлџлў лЊлљлЌлълњлФлЋ .............................................. 61 лЊлълцлалълблалБлЉлљ..........................................................65 лЊлалљлЮлўлб .................................................................... 24 лЊлалљлЮлўлб лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлўлЎ.................................... 24 лЊлалљлЮлБлЏлљ ..................................................................44 лЊлалБлЌлълЪлЋлалЋлњлълЌлџлў ......................................... 20, 76 лЊлалБлЮлб ..........................................................20-22, 38 лЊлалБлЮлблълњлџлљ................................................ 37-38, 49 лЊлалБлЪлЪлФ лњлЦлълћлЮлФлЋ ...............................................54

лћ лћлњлЋлалў .............................. 24-25, 30, 35, 53-54, 71 лћлњлЋлалў лњлЦлълћлЮлФлЋ ..................................................53 лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................53 лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................53 лћлњлЋлалў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ ....................... 24-25, 53 лћлњлЋлалў лалљлЌлћлњлўлќлЮлФлЋ .........................................53 лћлњлЋлалў лАлблЋлџлЏл»лЮлЮлФлЋ ...........................................35 лћлњлЋлалг люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлљл» ....................................53 лћлњлЋлалг лЪлалълблўлњлълЪлълќлљлалЮлљл» ............................. 71 лћлњлЪ .............................................................29, 32, 34 лћлњлЪлъ ........................................................................32

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лћлЋлџлъла ............................................................... 24, 55 лћлЋлюлълЮлблљлќ ......................................... 64, 73, 75-76 лћлЋлалќлљлблЋлЏлг ............................................................ 27 лћлЋлблАлџлўлЋ..................................................................55 лћлўлЌлљлЎлЮ......................................................55-56, 73 лћлўлЌлљлЎлЮ-лЪлалълЋлџлб ...................................................73 лћлўлАлџлў .....................................................................70 лћлЮлўлЕлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ......................................... 17 лћлълЉлљлњлџлљ лњ лЉлЋлблълЮ ........................................ 17, 19 лћлълЉлљлњлџлљ лЪлалълблўлњлълюлълалълЌлЮлљл» ....................... 17 лћлълЉлљлњлџлў лЪлалълблўлњлълюлълалълЌлЮлФлЋ ............... 17, 20 лћлълЉлълалЮлФлЋ лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ ...................................... 41 лћлълњлълћлДлўлџлў...........................................................53 лћлълќлћлЋлЪлалўлЋлюлЮлўлџ ........................................ 24, 58 лћлълюлљ, лЉлљлЮлў ................................................... 34, 74 лћлълюлълцлълЮлФ ........................................................... 71 лћлълАлџлљ лћлЏл» лЪлълЏлљ............................................29-30 лћлълАлџлљ лЮлЋлълЉлалЋлЌлЮлљл» ...........................................29 лћлълАлџлљ лълЉлалЋлЌлЮлљл» ..........................................29-30 лћлълАлџлљ лАлблалълЊлљлЮлљл» ..............................................30 лћлълАлџлљ лЪлљлалџлЋлблЮлљл» .......................................30, 49 лћлалЋлЏлг ......................................................................70 лћлАлЪ ..............................................................30, 32-34 лћлФлюлълЦлълћлФ ........................................................... 61 лћл«лЉлЋлЏл» .................................................................. 27

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лџ

лџлљлюлЋлЮлг .....................................................18, 23-24 лџлљлюлЋлЮлг лълЉлЏлўлдлълњлълДлЮлФлЎ ................................ 24 лџлљлюлўлЮлФ .................................................................56 лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл».................................. 57-58, 62, 74 лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл» лЪлЏлљлАлблўлџлълњлљл».........................58 лџлљлЮлўлАлблалљ ..............................................................39 лџлљлЪлалълЏлълЮ.......................................................49, 68 лџлљлалЉлўлћ лџлљлЏлглдлўл» ...............................................49 лџлљлалЮлўлЌлФ ...............................................................55 лџлљлАлАлЋлблФ................................................................. 47 лџлљлАлАлЋлблФ лцлљлАлљлћлЮлФлЋ .......................................... 47 лџлљлцлЋлЏлг ................................................................... 51 лџлњлљлћлалљлб............................................................ 24-25 лџлЋлалљлюлЌлўлб ................................................. 19-22, 24 лџлЋлалљлюлЌлўлблълЉлЏлълџлў ....................................... 17, 24 лџлЋлалљлюлълЊлалљлЮлўлб ............................................. 24, 51 лџлЋлалълАлўлЮ ................................................................49 лџлЋлАлАлълЮлФ................................................................55 лџлўлалЪлўлД...................................................... 16-19, 31 лџлўлалЪлўлД лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлўлЎ .................................. 17 лџлўлалЪлўлД лАлўлЏлўлџлљлблЮлФлЎ .......................................18 лџлўлалЪлўлД лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЎ...................................18 лџлўлАлблў ...............................................................70, 72 лџлЏлљлЪлљлЮ ...................................................................58 лџлЏлљлЪлљлЮ лълЉлалљлблЮлФлЎ .............................................58 лџлЏлљлЪлљлЮлФ ...............................................................58 лџлЏлљлЪлљлЮлФ лЪлалЋлћлълЦлалљлЮлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ................... 58 лџлЏлЋлў...................................................................35-36 лџлЏлЋлЎ................................................................... 35-37 лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў.......................................... 35-37 лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў.......................................... 35-37 лџлЏлЋлЎ лълЉлълЎлЮлФлЎ ............................................. 36-37 лџлЏлЋлюлюлФ .................................................................66 лџлЏл«лДлў ................................................ 27, 53-55, 71 лџлълњлалФ.....................................................................49 лџлълњлџлљ лЦлБлћлълќлЋлАлблњлЋлЮлЮлљл» .................................26 лџлълњлалълЏлўлЮ..............................................................50 лџлълЌлФлалЋлџ ................................................................48 лџлълЌлФлалглџлў .......................................................25-26 лџлълЏлЋла ...............................................................30, 56 лџлълЏлглдлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ ........................................19 лџлълюлЪлЏлЋлџлблљлдлўл» ...................................................53 лџлълюлЪлЏлЋлџлблБл«лЕлўлЋ.......22-23, 40-41, 64, 68, 72 лџлълюлЪлалЋлАлАлъла ........................................................69 лџлълюлЪлалЋлАлАлълалФ.....................................................69 лџлълЮлњлЋлџлблъла ............................................................ 61 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ ........................................................ 61 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ лАлблљлЏлглЮлФлЋ................................... 61 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ лГлЏлЋлџлбла. ........................................ 61 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлЋлалФ..................................................64 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлўлалълњлљлЮлўлЋ .....................................63 лџлълЮлЋлџ......................................................................40 лџлълЮлглџлў...................................................................40 лџлълалълЉлџлљ ................................................................67 лџлълАлблФлЏлг ................................................................ 24 лџлълблЏлФ................................................................ 61-62 лџлълблЏлФ лЊлљлЌлълњлФлЋ .................................................. 61 лџлълблЏлФ лълблълЪлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ......................................62 лџлълблЏлФ лблњлЋлалћлълблълЪлЏлўлњлЮлФлЋ ..............................62 лџлалљлЮ ..................................................................58-59 лџлалљлЮ лелљлалълњлълЎ ...................................................58 лџлалљлЮлФ.............................................................. 57, 59 лџлалљлЮлФ лелљлалълњлФлЋ ........................................ 57, 59 лџлалљлАлџлљ ............................................................. 37-38 лџлалљлАлџлў ............................................................. 37-39 лџлалЋлЪлЋлќ................................................................... 27 лџлалълњлљлблў .................................................................55 лџлалълњлЋлЏлглЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ....................................... 74 лџлалълњлЏлў ............... 22, 25-26, 33-34, 40-45, 47-49 лџлалълњлЏл» ...................................................................43 лџлалълюлџлў ..................................................................35 лџлалълелџлљ люлалљлюлълалЮлљл» .......................................20 лџлалълелџлљ лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлглЮлљл».............................35 лџлалБлЊ .............................................. 24-25, 27, 49, 68 лџлалБлЊ лЮлЋлалќлљлњлЋл«лЕлўлЎ ........................................25 лџлалБлЊ лълблалЋлЌлЮлълЎ .................................................... 27 лџлалФлелџлў лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ .....................................19 лџлБлЦлЮлў ............................................................... 55, 57

лџлљлЉлЋлЏлг ................................................ 37, 62, 67-68 лџлљлЉлЋлЏлг лАлњлљлалълДлЮлФлЎ ....................................67-68 лџлљлЉлЋлЏлг-лџлљлЮлљлЏ ................................................65-66 лџлљлЉлўлЮлљ лћлБлелЋлњлљл» ............................................... 57 лџлљлЉлўлЮлФ лћлБлелЋлњлФлЋ ............................................. 57

лЏлљлџ ................................................30, 38-39, 52, 56 лЏлљлџлў ........................................................................39 лЏлљлюлўлЮлљлб ...................................................49-51, 53

лЋ лЋлњлалълњлљлЊлълЮлџлљ .......................................................30 лЋлюлџлълАлблг.................................................................26

лќ лќлљлЏл«лЌлў .................................................................55 лќлљлЏл«лЌлў лЌлљлЕлўлблЮлФлЋ .........................................55 лќлЉлў .......................................................16-17, 19, 76

лЌ лЌлљлЉлўлњлџлљ лАлњлљлЎ .....................................................73 лЌлљлЉлъла ...................................................................... 17 лЌлљлЉлълалФ ............................................................ 24-26 лЌлљлњлЋлАлФ лблЋлЪлЏлълњлФлЋ ............................................. 61 лЌлљлЊлЏлБлелџлљ ..............................................................58 лЌлљлЊлЏлБлелџлў ..............................................................58 лЌлљлћлњлўлќлџлљ .............................................................58 лЌлљлћлњлўлќлџлў .............................................................58 лЌлљлќлўлю ....................................................................65 лЌлљлюлџлў ................................................. 27, 53-55, 71 лЌлљлюлълџ ..................................................................... 27 лЌлљлЪлДлљлАлблў...............................................................68 лЌлљлблњлъла ....................................................................58 лЌлљлблњлълалФ ................................................................58 лЌлљлблўлалџлљ ........................................................... 36-37 лЌлљлЕлЋлЏлџлў................................................................54 лЌлЋлюлЏл» ...............................................................20-22 лЌлЋлалџлљлЏлъ ..........................................................26, 56 лЌлЋлалџлљлЏлљ ...........................................................55-56 лЌлЮлљлџлў лЪлъ лЪлЉ......................................................... 71

лў лўлЌлњлЋлАлблг лЊлалљлЮлБлЏлўлалълњлљлЮлЮлљл»...........................20 лўлЌлњлЋлАлблг лџлълюлълњлљл» .............................................20 лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ люлЋлЉлЋлЏлў ....................................55 лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлЎ ........................................24, 26, 73 лўлЌлълњлЋла ...................................................................45 лўлЌлълЏлЋлЮлблљ ...............................................................67 лўлЌлълЏлълЮ ............................................................22, 45 лўлЌлълАлЪлљлЮ ............................................40, 46, 48-49 лўлЮлњлЋлЮлблљлалг ...................................................... 71-72 лўлЮлњлЋлалблъла ..............................................................70 лўлЮлњлЋлалблъла лАлњлљлалълДлЮлФлЎ.....................................70 лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ....................... 26, 36, 38, 61, 67-71 лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб лљлЉлалљлЌлўлњлЮлФлЎ .............................36 лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб люлљлЏл»лалЮлФлЎ .................................38 лўлГлџ.....................................................................65-67

лЏ


┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лЏлљлюлЪлљ .....................................................................64 лЏлљлюлЪлФ ..............................................................64-65 лЏлљлюлЪлФ лЏл«люлўлЮлЋлАлдлЋлЮлблЮлФлЋ ............................64 лЏлљлблБлЮлг .............................................................59, 63 лЏлћлАлЪ.........................................................................33 лЏлЋлЊлалљлЮлћ ..................................................................66 лЏлЋлЮ ...........................................................................59 лЏлЋлЮлблљ лАлўлЊлЮлљлЏлглЮлљл» ............................................72 лЏлЋлЮлблљ лблалљлЮлАлЪлълалблЋлалЮлљл» ...................................49 лЏлЋлЮлблљ лБлЪлљлџлълњлълДлЮлљл» .........................................72 лЏлЋлЮлблФ лџлЏлЋлЎлџлўлЋ ..................................... 50, 57, 72 лЏлЋлЪлЮлўлЮлљ ................................................................55 лЏлЋлАлљ .........................................................................70 лЏлЋлАлблЮлўлдлљ.................................................26, 30, 56 лЏлЋлАлблЮлўлдлФ.......................................................63, 70 лЏлўлЮлълЏлЋлБлю ..............................................................50 лЏлўлАлб ..................................................... 21-22, 25-26, 32-35, 40-41, 44-46, 49, 54, 56, 68 лЏлўлАлб лЊлЏлљлћлџлўлЎ.......................................................40 лЏлўлАлб лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлФлЎ..........................25-26, 40 лЏлўлАлб лЪлЏлълАлџлўлЎ .....................................................40 лЏлўлАлб лЪлалълцлўлЏлўлалълњлљлЮлЮлФлЎ ........................ 40-41 лЏлўлАлб лЪлЋлалцлълалўлалълњлљлЮлЮлФлЎ...............................56 лЏлўлАлблФ .............................................................. 22, 41 лЏлълЉлЌлўлџ ...................................................................70 лЏлълћлќлўлў ..................................................................54 лЏлълблџлў ...............................................................26, 66

лю люлљлЮлълюлЋлбла ......................................................59, 69 люлљлЮлълюлЋлблалФ .........................................................69 люлљлАлблўлџлљ ...........................................33, 36, 43, 49 люлљлАлблўлџлљ лЉлўлблБлюлЮлљл» ...................................36, 49 люлљлАлблўлџлў ..........................................................35-36 люлљлблЋлалўлљлЏ ..............................................................45 люлљлблЋлалўлљлЏлФ ............................. 16, 19, 22, 24, 32, 37-38, 40, 44, 47, 49, 57, 63, 69, 71 люлљлблЋлалўлљлЏлФ лЪлЏлЋлЮлълДлЮлФлЋ .................................63 люлљлелўлЮлљ лелЏлўлцлълњлљлЏлглЮлљл» ..............................70 люлљл»лДлълџ ............................................................22-23 люлћлц .........................................................................33 люлЋлЉлЋлЏлг .....................................................30, 55, 57 люлЋлЉлЋлЏлг лћлЏл» лњлљлЮлЮлФлЦ лџлълюлЮлљлб ........................ 57 люлЋлЏ...........................................................................20 люлЋлюлЉлалљлЮлљ.............................................................49 люлЋлюлЉлалљлЮлФ.....................................................41, 48 люлЋлблљлЏлЏлълўлЌлћлЋлЏлўл» .........................................25-26 люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлў........................25-26, 73 люлЋлблљлЏлЏлълЪлЏлљлАлблўлџ ............................................... 61 люлЋлблљлЏлЏлълЪлалълџлљлб ............................................ 24-25 люлЋлблљлЏлЏлълДлЋлалЋлЪлўлдлљ ...................................... 40-41 люлЋлблўлЌлФ ..................................................................26 люлЋлблЏлљ ......................................................................72 люлЋлЦлљлЮлўлЌлюлФ ......................................................... 27 люлЋлелџлў ...............................................20-21, 72, 75 люлЋлелџлў лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлФлЋ ..........20, 72, 75 люлўлЮлњлљлблљ ......................................................... 45, 47 люлълћлБлЏлг лЪлълалълелџлълњлълЊлъ лЪлълќлљлалълблБлелЋлЮлўл» ...............................................71 люлълЌлљлўлџлљ ........................................................51, 63 люлълЎлџлљ .................................................................... 57 люлълЎлџлў .................................................................... 57 люлълЏлълблџлў ................................................................69 люлълЏлълблџлў лълблЉлълЎлЮлФлЋ .........................................69 люлълЏлълблълџ ................................................................70 люлълЏлълблълџ лълблЉлълЎлЮлФлЎ .........................................70 люлълЮлблљлќ .......................................26, 35-36, 40-44, 48-49, 51-53, 56, 61-64, 71-76 люлълЮлблљлќ лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўл» .................................63 люлълЮлблљлќ лЪлљлњлўлЏлглълЮлълњ.......................................73 люлълЮлблљлќ лАлўлАлблЋлю лълблълЪлЏлЋлЮлўл» ..................73, 75 люлалљлюлъла .................................................................55

лЮ лЮлљлЉлўлњлџлљ ................................................................49 лЮлљлњлЋлА ...................................................................... 71 лЮлљлџлълЮлЋлДлЮлўлџ ........................................................66 лЮлљлЏлўлДлЮлўлџ ....................................................... 30-31 лЮлљлАлълА........................................................60, 62, 69 лЮлљлАлълАлФ .....................................................62-63, 69 лЮлљлАлълАлФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ ....................................63 лЮлљлЕлЋлЏлглЮлўлџ ..........................................................30

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬Д лълЉлълЊлалЋлњ .................................................................62 лълЉлълЊлалЋлњлљлблЋлЏлў .....................................................62 лълЉлълў........................................................................ 51 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ...................... 63 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлълњ ................... 63 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лАлџлЏлљлћлАлџлълЋ ............................56 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лблълалЊлълњлълЋ ...............................56 лълЉлалљлЉлълблџлљ лў лЪлълЏлўлалълњлџлљ лџлалълюлџлў лАлблЋлџлЏлљ ..................................................35 лълЉлалљлЉлълблџлљ лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблЮлљл» ........................... 71 лълЉлАлЏлБлќлўлњлљлЮлўлЋ ...............................55, 62-64, 72 лълЊлЮлЋлЉлўлълЌлљлЕлўлблљ.............................34, 38-39, 45 лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблљ ............................................ 37-39, 71 лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлў .................................................... 71 лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлг..................................................... 71 лълЊлалљлќлћлЋлЮлўл».........................................................26 лълџлЮлљ ..........................................................30, 41, 54 лълџлЮлљ лћлЋлалЋлњл»лЮлЮлФлЋ.............................................54 лълџлЮлљ люлљлЮлАлљлалћлЮлФлЋ.....................................41, 54 лълџлЮлљ лЪлњлЦ ...............................................................54 лълЏлўлцлљ .....................................................................39 лълЮлћлБлЏлўлЮ................................................................. 41 лълЪлўлЏлџлў...................................................... 20-22, 31 лълалЊлАлблЋлџлЏлъ ......................................................35, 49 лълАлблЋлџлЏлЋлЮлўлЋ ............................................35, 54, 73 лълАлБлелўлблЋлЏлў ...........................................................63 лълАлБлелўлблЋлЏлў лњлълЌлћлБлЦлљ ........................................63 лълблЉлЋлЏлўлњлљлблЋлЏлг ......................................................39 лълблњлълћ ...............................................................25, 59 лълблњлълћлФ .............................................25, 46, 49, 59 лълблћлЋлЏлџлљ..................................................... 54, 73-74 лълблџлълАлФ .............................................26, 40, 44, 54 лълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ ...............................................57, 61, 74 лълДлџлў ........................................................................72

лЪ лЪлљлџлЏл»...............................................................34, 45 лЪлљлЮлЋлЏлў ................................................ 47-48, 51-52 лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлњлЦ .................................................... 51-52 лЪлљлЮлЋлЏлў лАлблЋлЮлълњлФлЋ ....................................... 51-52 лЪлљлЮлЋлЏлў лцлљлАлљлћлЮлФлЋ ............................................ 47 лЪлљлЮлЋлЏлг............................................................. 47, 52 лЪлљлЮлЮлъ .....................................................................56 лЪлљлалџлЋлб .............................................................30, 50 лЪлљлалълЊлўлћлалълњлЋлблалълўлЌлълЏл»лдлўл» .......................... 41 лЪлљлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ...............................34, 46, 48-49 лЪлљлалълЮлўлб ................................................................49 лЪлљлАлблљ....................................................................... 37 лЪлЋлЮлљ ........................................................................36 лЪлЋлЮлълълЉлалљлЌлълњлљлблЋлЏлг ...........................................19 лЪлЋлЮлълЪлЏлљлАлб ......................................................45-46 лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлАлблўлалълЏ......................................... 46-47 лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ......................................... 23, 47 лЪлЋлЮлълблЋлалю ................................... 34, 44-47, 50, 63 лЪлЋлЮлълцлълЏ ......................................................... 45, 47 лЪлЋлалЋлњлълЌлџлў............................................................ 76 лЪлЋлалЋлЊлълалълћлџлў лълцлўлАлЮлФлЋ ..................................23 лЪлЋлалЋлюлФлДлџлў.......................................................... 17 лЪлЋлалЋлЦлълћ .................................................................59 лЪлЋлалЋлЦлълћлФ..............................................................59 лЪлЋлалўлЏлљ ...................................................... 26, 30-31 лЪлЋлалцлълалљлблъла .........................................................70 лЪлЋлалДлљлблџлў......................................................... 71-72 лЪлЋлАлџлълЉлЋлблълЮ...................................................16, 19 лЪлЋлАлълџ ............................................ 19-22, 65, 75-76 лЪлЋлблЏлў.......................................................................54 лЪлЋлДлў .................................................................26, 56 лЪлўлџлљ ........................................................................70 лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏ.................................................... 31 лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏлФ ................................................ 31 лЪлўлЏл»лАлблалФ .............................................................55 лЪлЏлљлЮлџлљ ...................................................................30 лЪлЏлљлАлблўлџ лЪлњлЦ ........................................................35 лЪлЏлљлАлблўлџ лЪлГлб .........................................................35 лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла........................................... 19, 24 лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблълалФ .............................................. 17 лЪлЏлЋлЮлџлљ .........................25, 37, 41, 46, 49, 62, 72 лЪлЏлЋлЮлџлљ лљлалюлўлалълњлљлЮлЮлљл» ....................46, 49, 72 лЪлЏлЋлЮлџлў ............................................................41, 72 лЪлЏлўлЮлблБлА ......................................26, 30-31, 50, 52 лЪлЏлўлблљ лћлълалълќлЮлљл» ...............................................19

| ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | 81

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лЪлЏлўлблџлљ лџлљлцлЋлЏлглЮлљл» ........................................... 51 лЪлЏлўлблџлљ лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлљл» ................................... 51 лЪлЏлўлблџлљ лЮлљлЪлълЏлглЮлљл» ........................................... 51 лЪлЏлўлблџлљ лЪлълблълЏлълДлЮлљл» .........................................52 лЪлЏлўлблџлљ лблалълблБлљлалЮлљл» .......................................... 24 лЪлЏлўлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» ............................................. 47 лЪлЏлўлблФ люлўлЮлЋлалљлЏлълњлљлблЮлФлЋ ...............................46 лЪлЮлЋлњлюлълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб .........................................69 лЪлълЊлълЮлљлќ ................................................................ 27 лЪлълћлњлЋлА лЪлал»люлълЎ .................................................23 лЪлълћлћлълЮлФ ........................................................ 19, 31 лЪлълћлЏлълќлџлљ .............................................................50 лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџ ........................................................55 лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџлў .....................................................55 лЪлълћлфлЋлюлЮлўлџлў .......................................................68 лЪлълџлалљлАлџлљ ....................................................... 26, 74 лЪлълџлалФлблўлЋ .......................................... 44-45, 49-51 лЪлълџлалФлблўлЋ лЪлалълЉлџлълњлълЋ ............................... 50-51 лЪлълџлалФлблўл» .......................................................49-50 лЪлълЏ ......................................................32, 37, 50, 62 лЪлълЏ лблЋлЪлЏлФлЎ ...................................................50, 62 лЪлълЏлўлџлљлалЉлълЮлљлб .............................................26, 35 лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮ ...................................................46 лЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ ..........................................................49 лЪлълЏлълАлљ ...................................................................25 лЪлълЏлълблЋлЮлдлЋлАлБлелўлблЋлЏлў ....................................... 57 лЪлълЏлълблЋлЮлдлЋлАлБлелўлблЋлЏлг........................................ 57 лЪлълЏлълблЮлўлЕлЋ лЪлалълблўлњлълЪлълќлљлалЮлълЋ ................. 71 лЪлълЏлФ ......................................................... 19, 37, 50 лЪлълЏлФ лЮлљлЏлўлњлЮлФлЋ ................................................50 лЪлълалЋлЉлалўлџ ..............................................................48 лЪлълалЋлЉлалўлџлў ........................................................... 24 лЪлълалўлЏлЋлџлА ............................ 22, 34, 45-47, 61, 64 лЪлълалълЊлў ................................................................... 51 лЪлълалблљлЏлФ ................................................................56 лЪлълблљле .............................................................. 17, 19 лЪлълблълЏлџлў ...........................................................52-53 лЪлълблълЏлџлў лЮлљлбл»лќлЮлФлЋ ....................................52-53 лЪлълблълЏлълџ .................................................................53 лЪлълблълЏлълџ лЪлълћлњлЋлАлЮлълЎ ........................................53 лЪлълблълЏлълџ лалЋлЋлДлЮлФлЎ .............................................53 лЪлалљлЎлюлЋла ................................................................43 лЪлалЋлћлюлЋлблФ лўлЮлблЋлалглЋлалљ ......................................56 лЪлалЋлълЉлалљлЌлълњлљлблЋлЏлў лДлљлАлблълблФ ..........................75 лЪлалЋлълЉлалљлЌлълњлљлблЋлЏлг лалќлљлњлДлўлЮлФ ...................... 39 лЪлалўлЉлълалФ ........................................................ 64, 71 лЪлалўлњлълћлФ ...............................................................72 лЪлалўлЦлълќлўлЋ .............................................................55 лЪлалълњлълћ .............................................................67-68 лЪлалълњлълЏлълџлљ ....................................................25, 69 лЪлалълњлълЏлълџлљ лџлълЏл«лДлљл» .......................................25 лЪлалълњлълЏлълџлљ лАлњлљлалълДлЮлљл»...................................69 лЪлалълЋлџлблўлалълњлљлЮлўлЋ.............. 26, 62-63, 71, 73-75 лЪлалълќлЋлџлблъла ...........................................................65 лЪлалълќлЋлџлблълалФ .......................................................65 лЪлалълЪлўлблџлљ ................................................. 38-39, 71 лЪлалълцлўлЏлг лљлЏлЉлЋлА ..................................................23 лЪлалълцлўлЏлг лћлЏл» лЊлџлЏ ...............................................23 лЪлалълцлўлЏлг люлљл»лДлълџ ........................................22-23 лЪлалълцлўлЏлг лЪлБ ..........................................................23 лЪлалълцлЮлљлАлблўлЏ.....................................26, 29, 40-43 лЪлБлАлџлљлблЋлЏлў .............................................................66 лЪлБлелџлљ лблЋлЪлЏлълњлљл»................................................62 лЪлБлелџлў лблЋлЪлЏлълњлФлЋ...............................................62 лЪлФлЏлЋлАлълА ................................................................70

ла лалљлЉлълблФ лЉлЋлблълЮлЮлФлЋ.............................................73 лалљлЉлълблФ лАлњлљлЎлЮлФлЋ...............................................75 лалљлЉлълблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ..........................................73 лалљлћлўлљлблъла...............................................................62 лалљлћлўлљлблълалФ .................................................... 57, 62 лалљлЌлфлЋлюлФ ...............................................................66 лалљлџлълњлўлЮлљ.............................................................. 57 лалљлџлълњлўлЮлФ............................................................. 57 лалљлАлџлЏлљлћлџлљ .....................................................30, 53 лалљлАлблњлъла ............................................ 17, 19, 21, 39 лалЋлЌлўлЮлљ ...................................................................48 лалЋлЌлглЉлљ .................................................................... 27 лалЋлЎлџлљ......................................................................52 лалЋлџлълЮлАлблалБлџлдлўл»............................................ 73-74 лалЋлЏлЋ .........................................................................66 лалЋлюлълЮлб ........................................ 54, 62, 64, 73-76

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лалЋлелЋлблџлў .....................................24-26, 53, 55, 64 лалЋлелЋлблџлў лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўлълЮлЮлФлЋ ..........................64 лалЋлелЋлблџлў лълџлълЮлЮлФлЋ............................................26 лалЋлелЋлблџлў лалљлћлўлљлблълалЮлФлЋ ..................................64 лалълЌлЋлблџлў ...........................................................65-66 лалълЏлглАлблљлњлЮлў............................................. 55, 71-72 лалБлЉлЋлюлљлАлб.................................................19, 26, 43 лалБлЉлЋлалълўлћ ...........................19, 26, 33, 40, 43, 48 лалБлЉлўлЏлглЮлўлџлў.........................................................66 лалБлџлљлњ ............................................................... 25, 71 лалБлџлљлњ лЪлълќлљлалЮлФлЎ .............................................. 71 лалБлџлљлњлўлдлФ .............................................................72 лалБлДлџлў ............................................................... 54, 71

лА лАлљлЎлћлўлЮлЊ ...............................29-30, 40, 43, 48, 54 лАлљлЎлћлўлЮлЊ лњлўлЮлўлЏлълњлФлЎ................................43, 48 лАлљлЎлћлўлЮлЊ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЎ .......................43, 48 лАлљлЏлглЮлўлџлў..............................................................49 лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ................................................. 76 лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџлў .............................................. 76 лАлљлюлълалЋлЌ ................................................................ 27 лАлљлюлълалЋлЌлФ...................................................... 23, 27 лАлљлЮлблЋлЦлЮлўлџлљ ......................................................... 57 лАлљлЮлцлљл»лЮлА ............................................................. 57 лАлљлБлЮлФ .................................................29-30, 63, 73 лАлњлљлў ........................................................... 16-17, 19 лАлњлљлалџлљ ............................................................26, 36 лАлњлЋлалЏлљ .............................................................. 70-71 лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџ .........................................................65 лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџлў................................................63, 65 лАлњл»лЌлў............................................................... 17, 19 лАлЊлълЮлФ ...............................................................58-60 лАлЋлЎлцлФ ....................................................................56 лАлЋлалЋлЉлал»лЮлџлљ .........................................................39 лАлЋлблџлљ.............................. 23, 25-26, 46, 70, 72, 74 лАлЋлблџлљ люлљлЏл»лалЮлљл» ................................................23 лАлЋлблџлљ люлълАлџлўлблЮлљл» .............................................72 лАлЋлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» .................................. 46, 70, 74 лАлЋлблџлљ-лалљлЉлўлдлљ ......................................................26 лАлўлЉлўлб ........................................................16, 19, 22 лАлўлЊлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл».................................................... 71 лАлўлџлљлблўлњ .................................................................39 лАлўлАлблЋлюлљ лњлълћлълАлблълДлЮлљл» ...................................43 лАлўлАлблЋлюлФ лњлълћлълАлблълДлЮлФлЋ .................................43 лАлўлАлблЋлюлФ лџлълЮлблалълЏл» ..........................................59 лАлџлўлЪлўлћлљла..............................................................39 лАлџлълЉлљ...............................................................27, 54 лАлџлълЉлФ....................................................... 27, 34, 46 лАлџлълблД ...............................................................46, 72 лАлюлљлЌлџлў .................................................................. 71 лАлюлЋлАлў лАлБлЦлўлЋ ........................................................ 37 лАлюлЋлАлўлблЋлЏлў............................................................ 37 лАлюлЋлАлўлблЋлЏлг ............................................................ 57 лАлюлЋлАлўлблЋлЏлг лћлЏл» лџлБлЦлЮлў...................................... 57 лАлюлЋлАлг ..................................................................... 37 лАлюлЋлАлг лАлБлЦлљл» ........................................................ 37 лАлЮлЋлЊлълБлЉлълалЕлўлџ ...................................................70 лАлълЋлћлўлЮлўлблЋлЏлг ................................................ 23, 27 лАлълЏлглњлЋлЮлб ...............................................................39 лАлълАлблљлњлЏлЋлЮлўлЋ лАлюлЋлб ............................................ 76 лАлълцлўлблФ..................................................................65 лАлЪлЋлдлълћлЋлќлћлљ ........................................................72 лАлЪлЋлдлблЋлЦлЮлўлџлљ .......................................................68 лАлалЋлћлАлблњлъ ........................................................39, 49 лАлалЋлЌлџлљ....................................................... 28-29, 31 лАлалБлЉлФ ..............................................................28, 34 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблъла .....................................................62 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ..................................................62 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ лЮлљлЪлал»лќлЋлЮлўл» ..................... 62 лАлблљлЏлг........................ 23-24, 40, 44, 47-48, 61, 63 лАлблљлЏлг лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлљл»...............................40, 48 лАлблљлЮлџлў....................................................................68 лАлблљлЮлълџ....................................................................68 лАлблљлЮлдлўлў лЮлљлАлълАлЮлФлЋ ..........................................62 лАлблњлълЏ лЪлълќлљлалЮлФлЎ .............................................. 71 лАлблЋлџлЏлъ .......................................................34-35, 39 лАлблЋлџлЏлъ лќлўлћлџлълЋ...................................................39 лАлблЋлџлЏлълълЉлълў ......................................................... 51 лАлблЋлџлЏлълЪлЏлљлАлблўлџ...................................................46 лАлблЋлџлЏлълблЋлџлАлблълЏлўлб ........................................49, 68 лАлблЋлџлЏлълблџлљлЮлг........................................... 46-47, 60 лАлблЋлџлЏлълЦлълЏлАлб ........................................................ 51

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #04 (601) 06.02.12


82 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #04 (601) 06.02.12 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лАлблЋлЏлЏлљлќлў .............................................................. 56 лАлблЋлЮлџлў.................................................................... 55 лАлблълЎлџлў ............................................................. 55-56 лАлблълЏлЉ.......................................................................30 лАлблълЏлЋлелЮлўлдлФ ....................................................... 55 лАлблълЏлФ .....................................................................55 лАлблалЋлЎлД-лЪлЏлЋлЮлџлљ.................................................... 72 лАлблалЋлюл»лЮлџлў ........................................................... 70 лАлблБлЪлЋлЮлг.................................................................. 50 лАлбл»лќлџлљ............................................................ 37, 51 лАлбл»лќлџлў .....................................................50-51, 66 лАлБлЪлЋлалЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблълалФ ........................... 19, 21 лАлБлелўлЏлџлљ................................................................ 57 лАлДлЋлблДлўлџ лњлълћлФ..................................................... 59 лАлДлЋлблДлўлџлў ................................................ 59, 68, 74 лАлДлЋлблДлўлџлў лњлълћлФ ........................................... 59, 74 лАлДлЋлблДлўлџлў лГлЏлЋлџлблалълГлЮлЋлалЊлўлў........................... 68 лАлГлЮлћлњлўлД ................................................................54 лАлГлЮлћлњлўлД-лЪлљлЮлЋлЏлў .......................................... 22-23

лб

┬ф┬Ф┬Е

лБ лБлљлЎлб-лАлЪлўлалўлб ......................................................... 39 лБлЊлълЏлълџ ............................................... 23, 25, 27, 30 лБлЊлълЏлълџ ............................................... 23, 25, 27, 30 лБлЊлълЏлълџ (лАлблљлЏлг) ..................................................... 23 лБлЊлълЏлг ................................................... 20-22, 62, 76 лБлЌлъ ..................................................................... 65-66 лБлюлФлњлљлЏлглЮлўлџлў .................................................... 57 лБлЮлўлблљлЌ .................................................................... 57 лБлЮлўлблљлЌ лА лЉлљлДлџлълю ............................................... 57 лБлЮлўлблљлЌлФ ................................................................ 57 лБлЪлЏлълблЮлўлблЋлЏлг .................................................23, 44 лБлалълњлЋлЮлг ................................................................. 70 лБлАлЏлБлЊлў ........................................................ 73, 75-76 лБлАлблљлЮлълњлџлў ..............................................36, 54, 64 лБлблЋлЪлЏлЋлЮлўлЋ .................................................47, 73-74 лБлблЋлЪлЏлўлблЋлЏлг ...................................... 34, 44, 47, 61 лБлЦлълћ лЌлљ лњлълћлълЎ лњ лЉлљлАлАлЋлЎлЮлЋ............................ 63

лц лцлљлЮлЋлалљ ...................................................... 21, 31-34 лцлљлЮлЋлалљ лЏлљлюлўлЮлўлалълњлљлЮлЮлљл» ............................ 21 лцлљлАлљлћлЮлФлЋ лалљлЉлълблФ .............................................74 лцлљлАлљлћлФ ...........................................................44, 48 лцлљлАлљлћлФ лњлЋлЮлблўлЏлўлалБлЋлюлФлЋ ........................ 44, 48 лцлЋлалюлљ.....................................................................26 лцлўлЏлглбла ............................................................ 57, 59 лцлўлЏлглблалФ ...................................................59-60, 63 лцлўлЏлглблалФ лЉлФлблълњлФлЋ ........................................... 63 лцлўлЏлглблалФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ .................................. 63 лцлўлблўлЮлЊлў ................................................... 57, 60-61 лцлЏлљлЮлдлФ ................................................................. 60 лцлълЏлглЊлљ............................................................. 34, 47 лцлълЏлглюлљ-лЦлълЏлАлб .............................................. 47, 61 лцлълЮлблљлЮлФ ............................................................... 63

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лцлблълалълЪлЏлљлАлб ..................................................49, 68 лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблФ ................................................73, 75 лцлБлалЮлўлблБлалљ ............................................... 47, 53-55

лелблБлџлљлблБлалџлљ лдлЋлюлЋлЮлблЮлљл»................................. 37

лд

лелБлалБлЪ-лЊлЏлБлЦлљлалг .................................................... 27

лдлЋлюлЋлЮлб ......................................................19-22, 49 лдлЋлЪлў ........................................................................ 27 лдлЋлЪлг ........................................................................ 27 лдлАлЪ....................................................................32, 34

лД

лелблБлџлљлблБлалџлў ......................................................... 26 лелБлалБлЪ ..................................................................... 27

лелБлалБлЪлълњлЋлалб ......................................................... 70 лелБлалБлЪлФ ................................................................. 27 лелБлалБлЪлФ, лАлљлюлълалЋлЌлФ ......................................... 27

лЕ лЕлЋлЉлЋлЮлг ............................................... 19-22, 75-76

лДлЋлалЋлЪлўлдлљ .......................................................40, 44 лДлЋлалЮлълЌлЋлю.............................................................. 20

лЕлўлб............................................................26, 66, 69

ле

лЕлўлблФ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .................................... 66

лелљлЎлЉлљ .................................................................... 27 лелњлЋлЏлЏлЋла ................................................................ 25 лелЋлАлблўлЊлалљлЮлЮлўлџ ................................................... 25 лелўлцлЋла .............................................................34, 44 лелџлљлц ...................................................................... 71 лелџлљлц лЪлълќлљлалЮлФлЎ .............................................. 71 лелџлљлцлФ...............................................55-56, 67, 75 лелџлљлцлФ лЊлљлалћлЋлалълЉлЮлФлЋ...................................... 56 лелџлљлцлФ-лџлБлЪлЋ ........................................................ 55 лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ.................................................... 71-72 лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ..................... 72 лелЏлљлЮлЊлў ...........................................................60, 63 лелЏлљлЮлЊлў лЊлљлЌлълњлФлЋ ............................................... 63 лелЮлБлалФ ................................................................... 51 лелЪлљлЊлљлб ................................................................... 72 лелЪлљлџлЏлЋлњлџлљ .......................................................... 37 лелЪлљлЏлФ ................................................................... 25 лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЉлЋлЏлљл» .............................................. 37 лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл» ...................................... 37 лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ люлљлАлЏл»лЮлъ-лџлЏлЋлЋлњлљл» ..................... 37 лелЪлўлЏлглџлљ ............................................................... 27 лелЪлўлЏлглџлљ лалЋлЌлглЉлълњлљл» ....................................... 27 лелЪлълЮ ......................................................................53 лелблљлџлЋлблЮлўлџ ........................................................... 32 лелблљлЪлўлџ ............................................................ 31-32 лелблълалФ.................................................................... 55 лелблБлџлљлблБлалџлљ ..................................... 21, 37-39, 53 лелблБлџлљлблБлалџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл».................................... 37

лЕлўлб лалЋлџлЏлљлюлЮлФлЎ................................................ 26

лЕлўлблФ лалљлАлЪлалЋлћлЋлЏлўлблЋлЏлглЮлФлЋ .......................... 66

лГ лГлЉлълЮлўлб ............................................................49, 68 лГлџлълцлълЏ .................................................... 47, 50, 64 лГлџлалљлЮ...................................................................... 57 лГлџлалљлЮ лЪлълћ лњлљлЮлЮлБ ............................................... 57 лГлЏлЋлџлблалўлџлљ ........................................ 64-68, 71, 75 лГлЏлЋлџлблалълњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг ............................. 63 лГлЏлЋлџлблалълћлФ ........................................................... 69 лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ........................................ 70 лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлблФ .................................... 70 лГлЏлЋлџлблалълџлљлалблълЮ .................................................. 68 лГлЏлЋлџлблалълџлълЮлњлЋлџлблъла........................................... 63 лГлЏлЋлџлблалълџлълблЏлФ .................................................... 63 лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ лћлълЉлълалЮлФлЋ ...................................... 44 лГлюлљлЏлў............................................................... 38-39 лГлюлљлЏлг ..............................................................39, 53 лГлюлљлЏлг-лЪлалълњлълћ .................................................... 68

л« л«лЮлўлА.......................................................... 36-37, 51

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

лблљлалљ .........................................................................72 лблЋлџлАлблълЏлўлб ....................................................... 67-68 лблЋлЏлЋлќлџлў ................................................................. 56 лблЋлЮлб ................................................................... 43-44 лблЋлЪлЏлўлдлФ ..................................................26, 29, 35 лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» ........................................... 46-47 лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» лћлЏл» лблалБлЉ .............................. 47 лблЋлалюлълюлЋлбла ........................................................... 69 лблЋлалюлълюлЋлблалФ........................................................ 69 лблЋлалюлълЪлалълцлўлЏлг ................................................... 44 лблЋлалюлълалЋлЊлБлЏл»лблъла ................................................ 63 лблЋлалюлълалЋлЊлБлЏл»лблълалФ............................................. 50 лблЋлЦлЪлЏлљлАлблўлЮлФ....................................................... 49 лблўлАлюлљ .............................................................. 44, 47 лблџлљлЮлг ................................................. 39, 47, 49, 55 лблълЪлЏлўлњлъ...................................................26, 49, 62 лблълДлўлЏлъ ................................................................... 70 лблалљлЮлАлцлълалюлљлблъла ................................................. 69 лблалълЎлЮлўлџлў ............................................................. 59 лблалълА ......................................................................... 27 лблалБлЉлљ......................................19, 25, 59-61, 66-67 лблалБлЉлљ лњлЊлЪ............................................................... 25 лблалБлЉлљ лЊлълцлалўлалълњлљлЮлЮлљл» ................................... 67

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лблалБлЉлљ лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўлълЮлЮлљл» ........................ 59-61 лблалБлЉлљ люлЋлблљлЏлЏлълЪлЏлљлАлблўлџлълњлљл» ................. 59, 61 лблалБлЉлљ лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлљл» ............................ 61 лблалБлЉлљ лЪлалълцлўлЏлглЮлљл» ........................................... 25 лблалБлЉлљ лДлБлЊлБлЮлЮлљл» .................................................. 25 лблалБлЉлФ лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўлълЮлЮлФлЋ ............................ 61 лблГлЮ ...........................................................................63 лблГлЮлФ........................................................................63

┬ъ┬ф┬ц┬А┬д┬Ў┬▒┬А┬░┬А┬Ф┬Ў┬Ф┬ъ┬ц┬А┬«┬Д┬Ф┬И┬Ф┬е┬Д┬Ю┬ъ┬ц┬А┬Ф┬х┬ф┬И┬ф┬Џ┬Д┬А┬Ц┬Ц┬д┬ъ┬д┬А┬ъ┬Ц┬Д┬д┬Ў┬▒┬ъ┬Ц┬А┬а┬Ю┬Ў┬д┬А┬А ┬Ц┬┤┬ф┬г┬Ю┬Д┬Џ┬Д┬ц┬х┬ф┬Ф┬Џ┬А┬ъ┬Ц┬Д┬е┬г┬џ┬ц┬А┬Б┬г┬ъ┬Ц┬ф┬Ў┬Ц┬┤┬ъ┬А┬д┬Ф┬ъ┬Е┬ъ┬ф┬д┬┤┬ъ┬е┬А┬ф┬х┬Ц┬Ў


³¤®œ¥®¡ ž­§¡ ¯ºµ¡¨ ©ª¨¡¬¡

ª«©§¢«ž¦ž©

¬°™ª«›¬¢

›™¬£¯¡§¦ž

– Ñ¿ͽÈÜ

œ¤™›¦™¸«ž¥™

œ©™§ª«©§ž¦¡ž

©ž™¤µ¦§ª«µ ¡¨ž©ª¨ž£«¡›´ XXXTUSFFUTŠLIBSLJWJOGP

¡ËǼÁ»Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇ ʾÅÁƹɹÇÊÇ»¾ÉѾÆÊ˻ǻ¹ÆÁÁ œÉ¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÃǽ¾Ãʹ©­

¨ÇÊľ½ÆÁ¾˾ƽ¾ÉÔ ƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁɾÅÇÆË »§ÅÊÃÇÅɾ¼ÁÇƾ


Строй-газета №04 (601)  

от 06 февраля 2012 г.