Issuu on Google+¯¥­£®¢­¯¥±¥³¥­«Ÿª º§¤¢©¬¨¼­«Ÿ

– ÅÛÈÜÀËÁ½ ¥ÄÁ½ÏÂÈÙÎǽÜÀÍÐÌ̽ˆ¡Å©½ÍǘXXXEJNBSLSVÂÃÂÊÂÁÂÈÙʽÜÍÂÇȽÉʽÜÀ½ÄÂϽ
§­®«¯¥¤¡«­«Ÿ¹¢

©¢ž¢¨¹¥¥ª¯¢­¹¢­

uÀËÁ– 

Ó÷ðåäèòåëè: Ëàáóíñêèé Á.È., Ëóãîâûõ Ï.Ã. Èçäàòåëü: ÇÀÎ «ÐÈà «Ðóáèêîí». Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: Ëóãîâûõ Ï.Ã. Ãë. ðåäàêòîð: Âûøåãîðîäöåâà À.À. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñèáèðñêèì îêðóæíûì ìåæðåã. òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì ÌÏÒÐ ÐÔ 20.03.2001 ã. êàê ðåêëàìíîå ÑÌÈ (ðåêëàìà áîëåå 40%). Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè ¹ ÏÈ 12-0563. Àäðåñ ðåäàêöèè: 644043, ã. Îìñê, óë. Òàðñêàÿ, 13à, 5 ýò. Ò/ô: (3812) 949-100, 949-102. Áåñïëàòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïî÷òîâûì ÿùèêàì è ïðåäïðèÿòèÿì ã. Îìñêà âåäåò êóðüåðñêàÿ ñëóæáà Ìàêñ Ïðåññ-ìýéë. Ò/ô: (3812) 949-101. Ïå÷àòü: òèïîãðàôèÿ ÎÀÎ «Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü» ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî, 104. Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 18:00 22.07.2009 ã. Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. Ñåðòèôèêàòû è ëèöåíçèè íà ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ñïðàøèâàéòå ó ðåêëàìîäàòåëåé. Ïðåòåíçèè ïî ðåêëàìå ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé. Âûõîä êàæäîãî íîìåðà ãàçåòû «Îìñêèé äîìîâîé» ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ÇÀÎ «ÐÈà «Ðóáèêîí» ïåðåä ðåêëàìîäàòåëÿìè. Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Îìñêèé Äîìîâîé» http://www.dimark.ru/omskiy_domovoy/skachat_nomer#section1. ÒÈÐÀÆ 210 000 ÝÊÇ.
«§ª¥¡Ÿ¢­¥ uÀËÁ– 

– 

ÅÛÈÜÀËÁ½

СЕРИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡ ¡·¤¸

¦œ§™² ¡—¤—¢ 06.00 «Доброе утро» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости 10.05 «Малахов +» 11.20 «Модный приговор» 12.20 «Контрольная закупка» 13.20 «Агент национальной безопасности» 14.20 «Детективы» 15.00 Другие новости 15.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом 16.20 «Обручальное кольцо» 17.10 «След» 18.00 «Федеральный судья» 19.20 «Понять. Простить» 20.00 «Жди меня» 20.50 «Давай поженимся!» 22.00 «Время» 22.30 «Воротилы. Быть вместе» 23.20 «След», «Городские пижоны» 00.10 «Обмани меня» 01.00 Золотая коллекция Pixar. «Звезда цирка» 01.10 «Грязные мокрые деньги» 02.00 «Космическая архитектура» 02.40, 04.05 «Американский пирог-2» 04.20 «Небесные всадники»

§¥¨¨Ÿ¶ 06.00 «Доброе утро, Россия!» 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.05, 09.30 «Местное время» «Вести - Омск. Утро» 09.55 «Государственная граница» Фильм «Восточный рубеж» Т/ф 11.50, 18.50, 05.45 Вести. Дежурная часть 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12.25 «Местное время» «Вести - Сибирь» 12.45, 15.40 «Государственная граница» Фильм «Красный песок» Т/ф 15.20, 18.25, 21.30 «Местное время» «Вести - Омск» 17.30 «Кулагин и партнеры» 19.00 «Однажды будет любовь» 20.00 «Кармелита. Цыганская страсть» 21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 22.00 «Две сестры - 2» 23.50 Памяти Саввы Ямщикова. «Алипий-воин» 00.35 «Вести+» 00.55 «Точная копия» 02.40 «Три сердца» 04.40 «Комната смеха»

¤©™ 06.00 «Сегодня утром» 08.05 «Лебединый рай» 09.00 «Квартирный вопрос» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 10.25 «Чистосердечное признание» 11.00 «Средний класс» 12.00 «Суд присяжных» 13.35 «Возвращение Мухтара» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16.30 «Улицы разбитых фонарей» 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 19.30 «Защита Красина» 21.15 «Знахарь» 23.20 «Во имя справедливости» 01.10 «Футбольная ночь» 01.45 «Близкие враги» 03.45 «Особо опасен!» 04.15 «Класс» 05.10 «Аэропорт»

– 

ÅÛÈÜÀËÁ½

¦œ§™² ¡—¤—¢ 06.00 «Доброе утро» 10.00,13.00,15.00,16.00,19.00,04.00 Новости 10.05 «Малахов +» 11.20 «Модный приговор» 12.20 «Контрольная закупка» 13.20 «Агент национальной безопасности» 14.20, 05.00 «Детективы» 15.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом 16.20 «Обручальное кольцо» 17.10, 23.20 «След» 18.00 «Федеральный судья» 19.20 «Понять. Простить» 20.00 «Пусть говорят» 20.50 «Давай поженимся!» 22.00 «Время» 22.30 «Воротилы. Быть вместе» 00.10 «Обмани меня» 01.00 Золотая коллекция Pixar. 01.10 «Грязные мокрые деньги» 02.00, 04.05 «Паутина лжи» 04.20 «Богатство»

СЕРИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

™©¥§¤Ÿ¡ ¡·¤¸ §¥¨¨Ÿ¶ 06.00 «Доброе утро, Россия!» 06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,09.05,09.30, 15.20,18.25,21.30 «Местное время» «Вести - Омск.» 09.55 «Тайна трех океанов. В погоне за призраком» 10.50, 12.55 «Улицы разбитых фонарей» 11.50, 18.50, 05.45 Вести. Дежурная часть 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12.25 «Местное время» «Вести - сибирь 12.45 «Маша больше не лентяйка» М/ф 14.00 «Гонка за счастьем» 15.40 «Братья - детективы» 16.35 «Суд идет» 17.30 «Кулагин и партнеры» 19.00 «Однажды будет любовь» 20.00 «Кармелита. Цыганская страсть» 21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 22.00 «Две сестры-2» 23.00 «Бухта пропавших дайверов» 01.45 «Вести+» 02.05 «Поединок драконов» 04.05 «Горячая десятка»

¤©™ 06.00 «Сегодня утром» 08.05 «Лебединый рай» 09.00 «Кулинарный поединок» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 10.20 «Особо опасен!» 11.00 «Средний класс» 12.00 «Суд присяжных» 13.35 «Возвращение Мухтара» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16.30 «Улицы разбитых фонарей» 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 19.30 «Защита Красина» 21.15 «Знахарь» 23.20 «Интервью с вампиром. Хроники вампира» 02.00 «Главная дорога» 02.35 «Ты смешной!» 03.30 «Акула Юрского периода» 04.40 «Класс» 05.10 «Аэропорт»
– 

ÅÛÈÜÀËÁ½

¦œ§™² ¡—¤—¢ 06.00 «Доброе утро» 10.00,13.00,15.00,16.00,19.00,04.00 Новости 10.05 «Малахов +» 11.20 «Модный приговор» 12.20 «Контрольная закупка» 13.20 «Агент национальной безопасности» 14.20, 05.20 «Детективы» 15.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом 16.20 «Обручальное кольцо» 17.10, 23.20 «След» 18.00 «Федеральный судья» 19.20 «Понять. Простить» 20.00 «Пусть говорят» 20.50 «Давай поженимся!» 22.00 «Время» 22.30 «Воротилы. Быть вместе» 00.10 «Обмани меня» 01.00 Золотая коллекция Pixar. 01.10 «Грязные мокрые деньги» 02.00 «Паства» 03.50, 04.05 «Толстяк Альберт»

СЕРИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

¨§œ›— ¡·¤¸ §¥¨¨Ÿ¶ 06.00 «Доброе утро, Россия!» 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.05, 09.30, 15.20, 18.25, 21.30 «Местное время» «Вести - Омск» 09.55 «Создать группу «А» Павшие и живые» 10.50, 12.55 «Улицы разбитых фонарей» 11.50, 18.50, 05.45 Вести. Дежурная часть 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12.25 «Местное время» «Вести - Сибирь» 12.45 «Маша и волшебное варенье» М/ф 14.00 «Гонка за счастьем» 15.40 «Братья - детективы» 16.35 «Суд идет» 17.30 «Кулагин и партнеры» 19.00 «Однажды будет любовь» 20.00 «Кармелита. Цыганская страсть» 21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 22.00 «Две сестры -2» 23.00 «Новая волна-2009» Трансляция из Юрмалы 02.15 «Вести+» 02.35 «Нелюбовь»

¤©™ 06.00 «Сегодня утром» 08.05 «Лебединый рай» 09.00 «Дачный ответ» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 10.25 «Особо опасен!» 11.00 «Средний класс» 12.00 «Суд присяжных» 13.35 «Возвращение Мухтара» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16.30 «Улицы разбитых фонарей» 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 19.30 «Защита Красина» 21.15 «Знахарь» 23.20 «Внутренний космос» 02.00 «Ты смешной!» 02.55 «Хорошая девочка» 04.45 «Класс» 05.10 «Аэропорт»– 

ÅÛÈÜÀËÁ½

СЕРИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

®œ©™œ§š ¡·¤¸ §¥¨¨Ÿ¶

¦œ§™² ¡—¤—¢ 06.00 «Доброе утро» 10.00,13.00,15.00,16.00,19.00,04.00 Новости 10.05 «Малахов +» 11.20 «Модный приговор» 12.20 «Контрольная закупка» 13.20 «Агент национальной безопасности» 14.20, 05.20 «Детективы» 15.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом 16.20 «Обручальное кольцо» 17.10, 23.20 «След» 18.00 «Федеральный судья» 19.20 «Понять. Простить» 20.00 «Пусть говорят» 20.50 «Давай поженимся!» 22.00 «Время» 22.30 «Воротилы. Быть вместе» 00.10 «Обмани меня» 01.00 Золотая коллекция Pixar. «Безделушка» 01.10 «Грязные мокрые деньги» 02.00 «Опасный человек» 03.40, 04.05 «Каникулы семьи Джонсон»

¤©™

06.00 «Доброе утро, Россия!» 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.05, 09.30, 15.20, 18.25, 21.30 «Местное время» 09.55, 05.00 «Джентльмен неудачи. Режиссер Александр Серый» 10.50, 12.55 «Улицы разбитых фонарей» 11.50, 18.50 Вести. Дежурная часть 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12.25 «Местное время» «Вести - Сибирь» 12.45 «А что ты умеешь?» М/ф 14.00 «Гонка за счастьем» 15.40 «Братья - детективы» 16.35 «Суд идет» 17.30 «Кулагин и партнеры» 19.00 «Однажды будет любовь» 20.00 «Кармелита. Цыганская страсть» 21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 22.00 «Две сестры - 2» 23.00 «Новая волна-2009» Трансляция из Юрмалы 02.05 «Вести+» 02.25 «Изыди!»

– 

ÅÛÈÜÀËÁ½

§¥¨¨Ÿ¶

¦œ§™² ¡—¤—¢

06.00 «Сегодня утром» 08.05 «Лебединый рай» 09.00 «Повара и поварята» 09.25 «Женский взгляд» Фаина Громова 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 10.15 «Чрезвычайное происшествие. Расследование» 11.00 «Средний класс» 12.00 «Суд присяжных» 13.35 «Возвращение Мухтара» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16.30 «Улицы разбитых фонарей» 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 19.30 «Защита Красина» 21.15 «Знахарь» 23.20 «Игра на выживание» 01.35 «Ты смешной!» 02.25 «Изгоняющий дьявола: Приквел» 04.40 «Класс» 05.10 «Аэропорт»

СЕРИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

¦¶©¤Ÿ­— ¡·¤¸

06.00 «Доброе утро» 10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости 10.05 «Малахов +» 11.20 «Модный приговор» 12.20 «Контрольная закупка» 13.20 «Агент национальной безопасности» 14.20 «Детективы» 15.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом 16.20 «Обручальное кольцо» 17.10 «След» 18.00 «Федеральный судья» 19.00 Вечерние новости 19.20 «Понять. Простить» 20.00 «Пусть говорят» 20.50 «Поле чудес» 22.00 «Время» 22.30 «Шесть дней, семь ночей» 00.20 «Мария-Антуанетта» 02.30 «Подъем с глубины» 04.30 «Воспитание Аризоны» 06.00 «Богатство»

¤©™

06.00 «Доброе утро, Россия!» 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.05, 09.30, 15.20, 18.25, 21.30 «Местное время» «Вести - Омск» 09.55, 06.00 «Мой серебряный шар» 10.50, 12.55 «Улицы разбитых фонарей» 11.50, 18.50 Вести. Дежурная часть 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12.25 «Местное время» «Вести - Сибирь» 12.45 «Попался, который кусался!» М/ф 14.00 «Гонка за счастьем» 15.40 «Братья - детективы» 16.35 «Суд идет» 17.30 «Кулагин и партнеры» 19.00 «Однажды будет любовь» 20.00 «Кармелита. Цыганская страсть» 21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 22.00 «Две сестры - 2» 23.00 «Новая волна-2009» Трансляция из Юрмалы 02.00 «Убрать Картера» 04.05 «Потерянный ��нгел»

06.00 «Сегодня утром» 08.05 «Москва - Ялта - транзит» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 10.25 «Шнур вокруг света» 11.00 «Средний класс» 12.00 «Суд присяжных» 13.35 «Возвращение Мухтара» 15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16.30 «Улицы разбитых фонарей» 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 19.30 «Следствие вели...» 20.30 Дорожный патруль 22.30 «Крысиный угол» 00.15 «Ты смешной!» 01.05 «Моя большая греческая свадьба» 02.55 «План «Б» 04.35 «Класс» 05.00 «Аэропорт»

«ž·¼Ÿ¨¢ª¥¼ uÀËÁ– 

­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ À½Í½ÊÏ ¾ÂÄ¿ØÒ ÏŠŠ ŠŠ

­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ ¾ÂÄ ¿ØÒ ÁË ËÍËÁ ˾ȽÎÏÙ Ï ®ÍËÔÊØÆÍÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊŊ ÇË¿®ÏÅÊËÈ ¥ÊÁÂÄÅÏÅÁÍ ¾ÂÄ ¿ØÒ ÏŠŠ ÁÅÎÌÂÏÔ

 ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ÏŠŠ  ÍÐÄËÌÂÍÍÔ  ÍÐÄËÌÂÍ ¤ÂÈÙ ÊÂÁËÍ Ï  ÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅ«ÉÎÇŠ­ËÎÎÅÜŠ§½Š ĽÒÎϽÊ ÍÐÄÔÅÇÅ Ï  ÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅ Ï

Ÿ¯«¬¢­¢Ÿ«¤§¥

½ ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔ ½ ¤ÂÈÙ ÊÂÁËÍ 

°¡¥« Ÿ¥¡¢« ±«¯«

ÊÏÂÊʽ¯Ÿ¯ ÊÏÂÊʽ¯Ÿ¯ ¾¿ØÒ

¡Ÿ¢­¥ ¤©§¥

­ÂÉËÊÏÏÂÈ¿ÅÄËÍË¿ ŠŠ ­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ ¾ÂÄ¿ØÒ À½Í½ÊÏÅÜ Ï 

¬ÂÍÂÂÄÁØ ÀÍÐÄÔ Ï  ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔ ÏŠ

ÇͽÊÏ ÎÏÍÂȽÉ Š ÇͽÊÏ ÎÏÍÂȽÉ ÏŠ

ɽÕÅÊØ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ÌÂÍÂÂÄÁØ ÏŠŠ ŠŠŠŠ ¿Ï˾ÐÎÊØÂÌÂÍŠÇÅ ¿ÏËÐÎÈÐÀÅÍÔ 

ÊÏÂÊÊØÎÌÐÏÊÅÇůŸ ŠŠ ­ÂÉËÊϯŸÉËÊÅÏËÍË¿ ÏŠŠ ¡ÂÕ¿Ø ÀÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅ ʽ  ¤ÂÈÅ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ÏŠ ©½ÕÅÊØ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ¬½ÎνÃÅÍÌÂÍ¿ËÄÇÅ ÏŠŠ

"3*450/ "3%0 #04$) */%&4*5 Å ÁÍ ­ÂÉËÊÏ ÎÏÅÍ ɽÕÅʊ ½¿ÏËɽÏË¿ʽÁËÉР½Í½ÊÏÅÜ©½Š ÎÏÂÍÎǽܯŠŠ ŠŠ

­ÂÉËÊÏÅÉÌËÍÅËÏÂÔÒËÈˊ ÁÅÈÙÊÅÇË¿ ŠŠ Š ­ÂÉËÊÏÒËÈËÁ ½Í½ÊÏÅÜÀËÁ½ ÏŠŠ ŠŠ ŠŠ

 ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔ ÏŠ ½ ¤ÂÈÅ ÏÂÊÏ ÊÂÁËÍ Ï ½ ¤ÂÈÅÁÂÕ Ï ½ ¤ÂÈÙ ÀÍÐÄÔÅÇůŠ

­ÂÉËÊÏ ¯Ÿ ʽ ÁËÉÐ  ½Í½ÊÏÅÜ ÎÇÅÁÇÅ Ï ­ÂÉËÊÏÏÂÈ¿ÅÄʽÁËÉР½Í½ÊÏÅÜ ®ÇÅÁ Ï  ¤ÂÈÙ ÏÂÊÏ ŠŠ  ¤ÂÈÙÉ ŠŠŠ

 ¤ÂÈÙ ÀÍÐÄÔ ÁÂÕ  ¤ÂÈÙ ÀÍÐÄÔÅÇÅ  ¤ÂÈÙ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ÏŠŠ

¬ÂÎËÇ ÇÂͽÉ ËÌÅÈÅÁÍ ®ÌËÀÍÐÄÔ ͽÄÊ ÌÂÍ¿ËÄ ÉÂÏ À½Í ÏŠ ŠŠŠŠ ®½ÉËÌËÀÍÐÄÔÅÇ ŠŠ ÎËÏ

®½ÉËÌËÀÍÐÄÔÅÇ ®½ÉËÌËÀÍÐÄÔÅÇ Ï ®½ÉËÌËÀÍÐÄÔÅÇ Ï

ÇÇÐÎÏĽÉÇË¿¿ÉÂÏÁ¿Ç¿½ÍÏ À½Í½ÃÂƾÂÄÚȊ¿½ 

ž¸¯«Ÿ¼¯¢²ª¥§ ­ÂÉËÊÏÅÉÌÅËÏÂÔÒËÈËÁÅÈي ÊÅÇË¿ ¾ÂÄ¿ØÒ ÁËÔ ½Í½ÊŠ ÏÅܯ ŠŠ

­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ ¾ÂÄ¿ØÒ À½Í½ÊÏ ÏŠŠ ŠŠ

¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÍÂÕ ¿ËÍËϽ ĽɊ ÇÅ ½¿ÏËÊËÉο½Íǽ¯Š

ÇÇÐͽÏÉÂÏÁ¿ÂÍÅ Ï ÇÇÐͽÏÉÂϽÈÈÅÔÁ¿ÂÍÅ 

ŸÍÂÃĽÉÇÅ­ÂÉËÊÏ¿ËÍËÏ Á¿ÂÍÂÆŸÎÇÍØÏÅ Š

ŸÍÂÄǽ ¿Ø¾ËÍĽÉÇË¿ŸÎÇÍ؊ ÏÅ ÏŠ ŠŠŠŠ

­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ 

¡¿ÂÍÅÉÂÏËÏÏÍ Ï ¡¿ÂÍÅÉÂÏ®ÇÅÁÇÅ Ï ¡¿ÂÍÅÉÂϽÈÈÅÔÂÎÇÅ Ï

­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊ ¾ÂÄ¿ØÒ À½Í½ÊÏÅÜ 

¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÍÂÕÅÁÍŸÍÂÄǽĽɊ ÇË¿ ÐÏÂÌÈ Ï 

¡ÂÍ¿ÜÊÊØÂÁ¿ÂÍÅÅËÇʽ ÅĊ ÀËÏË¿ÅÉÅÐÎϽÊË¿ÅÉ Š ¤½ÉÇÅ ËÏÁÂÈǽÁ¿ÂÍÂÆ §½ÔŠÊËÐÎϽÊË¿ÈÛÉÁ¿ÂÍÅ Ï ©ÂÏÁ¿ÂÍÅËÏÏÍ Ï

©ÂÏÁ¿ÂÍÅÐÏÂÌÈ ÍÂÕ ĽÉÇÅ ο½Íǽ¯Š Š ©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ǽÔÂÎÏ¿Ë 

©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕ¿ÎÍËÇ Ï ©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕÊÂÁËÍ Ï ©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕ ÊÂÁËÍ Ï ©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕÂÏÇÅ ¿ËÍËϽ ËÀͽÁŠ ÇÅ ĽÉÇÅ ÐÏÂÌÈÂÊÅ ÏŠŠ
– 

ÅÛÈÜÀËÁ½

СЕРИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

¨ª˜˜¥©— ™›œ¬ª«™ §¥¨¨Ÿ¶

¦œ§™² ¡—¤—¢ 07.00, 11.00, 13.00 Новости 07.10 «Как один мужик двух генералов прокормил» М/ф 07.30 «Любопытный Джордж» 09.00 М/ф 10.10 «Здоровье» 11.10 «Смак» 11.50 «Жаклин Кеннеди. Королева стиля» 13.20 Живой мир. «Неизведанный Китай» 14.20 «Три тополя на Плющихе» 15.50 «Исповедь диверсанта» 17.00 «Личная жизнь доктора Селивановой» 18.40 «Розыгрыш» 20.00 Футбол. Чемпионат России. XVI тур. «Спартак» - «Кубань» 22.00 «Время» 22.15 «Деревенская комедия» 23.20 «Мексиканец» 01.30 «Продюсеры» 04.00 «Перо маркиза де Сада» 06.00 «Кино - недетская игра»

¤©™

06.55 «Без видимых причин» 08.30 «Сельский час» 09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести 09.10 «Местное время» «Вести - спорт» 09.20 «Субботник» 10.00 «Стрела улетает в сказку» М/ф 10.35 «Маленький вождь» М/ф 12.10 «Местное время» «Вести - Омск» 12.25 «Наш Омск» 12.50 Из фондов ГТРК «Иртыш» 13.05 «Наше здоровье» 13.20 «Рыжая» 15.20 «Местное время» «Вести - культура» 15.30 «Мачеха» 17.15 «Субботний вечер» 19.10 «Всегда говори «Всегда-2» 21.30 «Эгоист» 23.20 «Новая волна-2009» Трансляция из Юрмалы 02.25 «Огонь из преисподней» 04.35 «Человек, несущий смерть»

– 

ÅÛÈÜÀËÁ½

§¥¨¨Ÿ¶

¦œ§™² ¡—¤—¢

05.50 «Тайна на острове сокровищ» 07.10 «Бэтмен-2» М/с 07.30 «Сказки Баженова» 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 08.20 Лотерея «Золотой ключ» 08.45 «Их нравы» 09.25 «Смотр» 10.20 «Главная дорога» 10.55 «Кулинарный поединок» 12.00 «Квартирный вопрос» 13.25 «Особо опасен!» 14.05 «Лаврентий Берия» Д/ф 15.05 «Своя игра» 16.20 Репортер А.Зиненко. Лучшие фильмы 17.10 «Закон и порядок» 19.25 Самые громкие «Русские сенсации» 21.00 «Бес» 23.00 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня» 23.35 «Завтра не придет никогда» 01.25 «Ловец Снов» 04.00 «Класс»

СЕРИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

™¥¨¡§œ¨œ¤³œ ™›œ¬ª«™

07.00, 11.00, 13.00 Новости 07.10 «Миллион в брачной корзине» 08.50 «Армейский магазин» 09.20 М/ф 10.10 «Играй, гармонь любимая!» 11.10 «Непутевые заметки» 11.30 «Пока все дома» 12.20 «Фазенда» 13.10 «Ералаш» 13.40 «Сокровище нации» 14.40 «КВН» Премьер-лига 16.20 К дню ВДВ. «Где мы - там победа!» 17.10 «В зоне особого внимания» 19.00 «Две звезды» Лучшее 22.00 «Время» 22.20 «Большая разница» 23.20 «Рубик всемогущий» 00.20 «Животное» 01.40 Бои без правил 02.20 «Война роз» 04.30 «Гипноз. Непознанное»

¤©™

07.00 «Пес и кот» М/ф 07.20 «Обыкновенное чудо» 10.10 «Золотая антилопа» М/ф 10.40 «Астерикс и викинги» М/ф 12.00, 15.00, 21.00 Вести 12.10 «Местное время» «Вести - Омск. События недели» 12.50 «Украденный месяц» М/ф 13.05 «Свет мой» 15.20 «Местное время» «Вести - Омск» 15.30 Вести. Дежурная часть 16.20 «Честный детектив» 16.50 «Смеяться разрешается» 19.10 «Всегда говори «Всегда - 2» 21.30 «Специальный корреспондент» 22.00 «Служанка трех господ» 23.55 «Новая волна-2009» Трансляция из Юрмалы 02.55 «Свидание на одну ночь» 05.00 «Городок»

05.25 «Крысиный угол» 06.45 «Бэтмен - 2» М/с 07.30 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 08.20 Лотерея «Русское лото» 08.45 «Их нравы» 09.25 «Едим дома!» 10.20 «Спасатели» 10.50, 00.20 «Quattroruote» 11.25 «Борьба за собственность» 12.00 «Дачный ответ» 13.20 «Мы с вами где-то встречались...» 15.05 «Своя игра» 16.20 Репортер К. Гордеева. Лучшие фильмы 17.10 «Закон и порядок» 19.25 «Чистосердечное признание» 20.00 «Гончие: до первой крови» 23.45 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня» 00.55 «Криминальный роман» 02.50 «Внезапный удар»

©¢ž¢¨¹ ¬ÂÍÂÏÜÃǽɾÂÈÅ ÍÂÉËÊÏ ÉËÁÂÍÊÅÄ ÏŠŠ ŠŠ ¬ÂÍÂÏÜÃǽÉɾÂÈÅ ÏŠ ¬ÂÍÂÏÜÃǽÉɾÂÈÅ ÏŠŠ ©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÎÇÅÁÇÅ Ï

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ È۾ؠ˾×ÂÉا½ÔÂÎÏ¿ÂÊÊË Ï 

©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕ 

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ®ÇÅÁÇÅ 

©Â¾ÂÈÙʽÄ½Ç½Ä ÇÐÒÊÅ ÕǽÑ؊ ÇÐÌÂÅÁÍ Ï 

©ÂϽÈÈÅÔÂÎÇÅÂÁ¿ÂÍÅ ¿ËÍËϽ Ľ¾ËÍØ Š «¾Å¿Ç½Á¿ÂÍÂÆ ŠŠ «¾Å¿Ç½Á¿ÂÍÂÆ ¿ÅÊÅÈ ŠŠ °ÎÏĽÉÇË¿ ËÏÁÂÈÁ¿ÂÍÂÆ 

¬ÂÍ ÍÂÉËÊÏÉɾÈÛ¾ËÆÎÈËà ɽÎÏÂÍÎɾѽ¾Í 

ŸÂÏÇÈÅÊÅǽŸÂϽÌÏÂǽ ¿Î¿ÅÁØ ¿ÂÏÐÎÈÐÀ¯ŠŠ §ÅÍË¿½ 

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ 

¥ÄÀËÏ¿ËÍËϽ À½Í½ÃÅÅÁÍ «¾Í½¾ËϽÐÁÅËÏÍÂÇ 

ž½ÈÇËÊØ ˾Õſǽ¿ÍË¿½ÀËÊÇËÆ ÅÄÀËÏË¿ÈÂÊÅÂÕǽÑË¿ ÏŠ

­ÂÉËÊÏ ËÏÁÂÈǽÇ¿½ÍÏÅÍ ®ÏÍËÅϾ½ÊÙÌÇÈÛÔ 

¡ÂÊÙÀÅŠÏÍ Š

¬ÍËÌÅÎǽ ¿ÍÂÉÂÊÊ½Ü Ìˊ ÎÏËÜÊ ¿ØÌÅÎǽ ÀͽÃÁ½ÊŠ ÎÏ¿Ë ŠŠ ŠŠ

ºÈÂÇÏÍÅÇ©ËÊÏ ĽÉÂʽ 

­½ÉØ ËÇʽ Á¿ÂÍ ¾ØÏË¿ÇÅ 

«ÎÏÂÇÈÂÊž½ÈÇËÊË¿ Ï

¬ËÉÍÐÇ ÁËÎÏ ÁËÒ 

­ÂÉËÊÏÕ¿ɽÕÅÊ Ë¿ÂÍÈËÇ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

°®¨° ¥

§ÅÍÌÅÔ ÓÂÉÂÊÏ¡ËÎϽ¿Ç½ Ï

ŸÎ¿ÅÁØËÏÁÂÈËÔͽ¾ËÏ ÅÌÎËǽ͊ ÏËÊ ǽÑÂÈÙ Õ̽ÏÈ¿ǽ ÁÅĽÆʊ ÌÍËÂÇÏ νÊÏÂÒÊÅǽ ÚÈÂÇÏÍÅǽ ¡ËÀË¿ËÍ À½Í½ÊÏÅÜ  

ОФИС/АГЕНТЫ/МЕНЕДЖЕРЫ

ºÈÂÇÏÍËÉËÊϽà ÏŠŠ

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ ŠŠ

ž½ÈÇËÊØ ËÎÏÂÇÈÂÊÅ 

«ÏÁÂÈËÔÊÅÇÅ ÏÍ ÏŠŠ ®¿½ÍÖÅÇÅ ÏÍ ÏŠŠ ºÈÂÇÏÍÅÇÅ ÏÍ ÏŠŠ

 ½Í½ÃÊØ ¿ËÍËϽ Š ÍÂÉËÊÏ ÌËÁ×ÂÉ ÅÄÀËÏË¿ÈÂÊÅ 

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ ǽÑÂÈÙ Ìˊ ÏËÈÇÅ ÏŠŠŠŠ

®¿½Á¾ʽÜÑËÏËÎ×ÂÉǽ XXX GPUPWFEGJTIVQSV 

СДАЮ

¡½ÉÎÎÐÁÐ ÊÅÄÇÅÆ ¡½ÎÎÎÐÁÐ ÊÅÄ À½Í½ÊÏÅÜ ¡ÂÊÙÀÅÌĽÈËÀÊÂÁ¿ ¡ÂÊÙÀÅŠÏÍ ¡ÂÊÙÀÅÌĽÈËÀÊÂÁ¿ÅÃÁËÉÈÊ Íо 

£ÅÈÙ Ï §¿ŠÍÐÎÍËÔÊË Ï ®Á½ÛÃÅÈÙÂÎÍËÔÊË ÏŠ §¿ÌËÎÐÏ Š Š ŠÇÇ¿ŠÍÐÌËÎÐÏ Ï ŠÇÇ¿ÌËÎÐÏ  ŠÇÇ¿½ÍÏÌËÎÐÏ ¾ÌËÎÍ £ÅÈÙÂÈ۾ˠŠ £ÅÈÙÂÈ۾˞ØÎÏÍË Š §¿½Í ÀËÎÏ ÌËÁÎ ÔÁËÉ §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ ŠŠ §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ Š

¡ÂÊÙÀÅÌËÁĽÈËÀ 

КОСМЕТОЛОГИЯ

© ¥¼

СНИМУ

,¿ÁÎÂÉÙÅÎÍËÔ ÏŠŠ £ÅÈÙ¾ÌËÎÍÂÁÊÅÇË¿ £ÅÈÙÂÈÛ¾ËÂÎÍËÔÊË Š £ÅÈÙÂÎÍËÔÊ˯ŠŠ §¿ÎÍËÔ  §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ Š

§«©¬¹»¯¢­¸ «­ Š ¯¢²ª¥§ ®Ÿ¼¤¹ ÊÏÅ¿ÅÍÐÎ ÐÎϽÊ˿ǽ¬«­ÂÉËÊÏ ¬§ÌÏÍÂÆÁŸØÂÄÁ¾¿ØÒ 

¨ÂÔÂÊÅ¿ÅÍÐÎË¿ ÐÎϽÊ˿ǽ8JOŠ EPXT ÌÍËÀͽÉÉ ­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ËÏÍ ¾ÂΊ ÌȽÏÊØÆ¿ØÄË¿ɽÎÏÂͽ ÏŠ ­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ ŠŠ ­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ ÏŠ

®ÇËͽÜÌËÉÁ¬§ Ï

­ÂÉËÊÏÇ¿ŠÍ¾ØÎÏÍË ÊÂÁËÍËÀË Ï ­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ ÏŠŠ

§ËÊÁÅÓÅËÊÂÍØËÏÏÍ ­ÂÉËÊÏ 

±ËÏË¿ÅÁÂËÎ×ÂÉǽ 

ПРОЧЕЕ

«ÏÇËÎØ ÁÂÕÂ¿Ë ŠŠ

²ÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊʽÜÇ˿ǽ 

§ÍØÕÅ νÆÁÅÊÀ ÏÍËÏнÍÊÌÈÅÏǽ §ÅÍÌÅÔ ÇȽÁǽ¢¿ÍËÍÂÉ ÉÂÈÇËÎÍ ͽ¾ 

¡ÅÌÈËÉØ ½ÏÏÂÎϽÏØ §¿ŠÍпÈÛ¾ËÉ͊Ê ÏŠŠ Š Š ŠÇÇ¿ÁÎÂÉ��Å Ï §¿ŠÍÐ ÇËÉʽÏÐ ÏŠŠ §½ÏÜ §¿ŠÍÐʽÁÈÎÍËÇ ŠŠ §¿ŠÍÐÁÈÜÎÂÉÙÅ Š §¿ŠÍÐÎÍËÔÊË Š §¿½ÍÏÅÍоÌËÎÍÂÁÊ Š §¿½ÍÏÅÍÐÁÎÂÉÙÅ ŠŠ §¿½ÍÏÅÍÐÁÈÜÎÂÉÙÅ Š §¿½ÍÏÅÍÐÎÍËÔÊË Š ¨Û¾ËÂÃÅÈÙ Ï «ÈÙÀ½ £ÅÈÙ Ï Š Š ŠÇÇ¿ŠÍоÌËÎÍ ÏŠ Š ŠÇÇ¿ŠÍоÌËÎÍÂÁÊÅÇË¿ 

¡ÅÌÈËÉØ ½ÏÏÂÎϽÏØ §ÐÍÎË¿Ø ÁÅÌÈËÉÊ 

ПРОДАМ

¬ÂÎËÇ¡ËÎϽ¿Ç½ ÏŠŠ

§½ÉÅÊ ÚÈÂÇÏÍ ÁÍË¿ Š Š §ÂͽÉÄÅÏ˾ÈËÇÅ ÁÂÕÂ¿Ë §ËÊÁÅÓÅËÊ˾ÎÈÐà 

¬ÈÅÏǽÏÍËÏнÍÊ½Ü ŠŠ ¬ËÇÈÂÛ˾ËÅ Ï

¬ÂÎËÇ Ö¾ÂÊÙ 

КУПЛЮ

«§ª «®¯¢§¨¢ª¥¢

©ËÊϽÃǽÉÅÊË¿ ÏŠŠ

¡ÍË¿½ ÌÅÈËɽÏÂÍ ÁÂÕ 

¬ÂÍÂÀÊËÆ ÌÂÎËÇ ÄÂÉÈÜ Ö¾ÂÊÙ ÀÈÅʽ ËÌÅÈÇÅ 

¬ÍËÁ½ÛÁËÎÇÐÌËȽ ¿ÍË¿½Š ÀËÊÇÐËÏÍÇ¿É Ï °ÀËÈÙ ÌÂÎËÇ Ö¾ ÀÈÅʽ ÄÂÉÈÜ ÇÂͽÉÄÅÏ Ï 

КУПЛЮ  ½Í½ÃÉÂÏ ÊÂÁËÍËÀË ÏŠŠ ¤Ê½ÔÇÅ ʽÀͽÁØ ÉÂÁ½ÈÅ Ï

¥ÉÌËÍÏÊØÆ57 %7% ®Ÿ´ŠÌÂÔÙ¿ ÈÛ¾ÎËÎÏ ŠŠ Š

®¯­«¦§¥­¢©«ª¯ uÀËÁ– 

¡ÅÌÈËÉØ ½ÏÏÂÎϽÏØ

®ÍËÔÊËÇ¿ŠÍÐÁÎÂÉÙÅʽ¿½ÕÅÒ ÐÎÈË¿ÅÜÒ ŠŠ Š

¡½ÔÐÌˬÐÕÇÅÊÎÇËÉÐÏͽÇÏÐ 

¿ÏËÉËÆÖÅÓ½ ÄÌ ËÏ ÏÍ ÎϽÍÕ ÎÉÂÊØ ÕÅÊËÉËÊϽÊ ÊÅÇ ½¿ÏËÎÈÂνÍÙ ÅÊËɽÍÇÅ ÀªÂÑÏ ÏŠ

ŸËÁÅÏÂÈÙŸ® ÏÍ ÏŠŠ

­ÂÌÂÏÅÏËÍ°ÎÈÐÀÅÌË¿ØÌËÈÊÂÊÅÛ ÁÅÌÈ ÇÐÍÎË¿ÅÁÍͽ¾ËÏÌËÚÇËÊ ÁÅÎÓÅÌÈ ÏŠ Š

¤¡«­«Ÿ¹¢ ª½Í½ÖÅ¿½ÊÅÂÊËÀÏÂÆ Š

ŸÎ¿ÅÁØνÊÏÂÒͽ¾ËÏ ÏŠŠ

­¤ª«¢

¬ËÉËÖيÇÍÂÁÅÏ ÏŠŠŠŠ ®ÎÐÁ½ ÎÍËÔ¿ØÇÐÌ 

ТРАНСПОРТ/АВТОСЕРВИС

¡ÅÌÈËÉØ ½ÏÏÂÎϽÏØ 

«ÏÁÂÈǽ¾½ÈÇËÊË¿ 

§¿ŠÍÐÌËÎÐϨ¿˾ÂÍÂÃÙ  ®Á½ÛÇ¿½ÍÏÅÍÐ ÏŠ

­ž«¯ ˆ«¾×Ü¿ÈÂÊÅÜËÏÍÐÁËÐÎÏÍËÆÎÏ¿ÂÁоÈÅÍЊ ÛÏÎÜ¿ˆ§ËÉÉÂÍÔÂÎÇËÆÎÈÐþÂĽÊÜÏËÎÏŘ

®¯­«¦§ ­¢©«ª¯

¬ÂÍÂÏÜÃǽ ÅÄÀËÏË¿ÈÂÊÅÂÉÜÀŠ ÇËÆɾÂÈÅ ŠŠŠŠ ¬ÍËÁ½ÛÊË¿ÉÜÀÇɾËÏ Í ÐÀÈÁÅ¿½ÊØËÏÍ ɽÈËÀ½¾ÁÅ¿½ÊØËÏÍ ÁÅ¿ŠÇÊÅÃÇÅËÏÍ ˾ÂÁ ÄËÊØËÏÍ ÇÐÒÊÅËÏÍ §ÐÒÊÅ ÌÍÅÒËÃÅ Î̽ÈÙÊÅ ÁÂϊ ÎÇÅ ÎÏÂÊÇÅʽĽǽÄ¡ËÎϽ¿Ç½ ¾ÂÎÌÈžËÈÙÕËƿؾËÍ˾ſ ÏǽÊÂƤ½ÆÉ «««¨§ÍŽÁʽ Ï ¨ÅÊÅÜ 

¨ËÉÔÂÍÊØÒÉÂϽÈÈË¿ ¡ÂÉËÊϽà νÉË¿Ø¿ËÄ ŠŠŠŠ Š «¾ËÍÁÃÅ¿ËÀËÌÅ¿½ ÇÂÀÅ ¬§ ÉËÃÊËÊÂÅÎÌͽ¿ÊØÆ Ï ¬ÍÂÁÉÂÏØÎϽÍÅÊØ ÏŠŠ ­½ÁÅËÁÂϽÈÅΡ© 

¬ÂÍÂÏÜÃǽÉɾÂÈÅ 

ª¢¡Ÿ¥£¥©«®¯¹

¡½ÉÎÎÐÁÐ ÊÅÄÇÅÆ 

µËÐ ¾½ÜÊ ϽɽÁ½ 

ž½ÈÇËÊŠËÎÏÂÇÈ ËÏÁÂÈǽ 

¤¦©¸ ®®°¡¸ ¡½ÉÎÎÐÁÐÁËÏÍ Š

§ÐÌÈÛÍÂÄÅÊË¿ÐÛÈËÁÇÐ Š

§ÐÌÈÛÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇ¿ÈÛ¾ËÉ ÎËÎÏËÜÊÅÅ ÏŠ Š

¬ÂÍÂÏÜÃǽÉɾÂÈÅ 

«ÏÁØÒÇÍÐÀÈËÎÐÏ ÏŠŠ ÎËÏÁÅÎÌ ŠŠŠŠ

ŸØÄË¿¿ÂϿͽԽÇÎÐÏ ÏŠŠ

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏ ǽÔ 

§ÐÌÈÛÎÏÅÍɽÕÅÊЊ½¿ÏËɽÏ¿ ÈÛ¾ÎËÎÏËÜÊÅÅ Š Š

¬ÂÍÂÏÜÃǽÉɾ¿ÓÂÒÐ 

¡«®°  £¥Ÿ«¯ª¸¢ ­®¯¢ª¥¼

§ÐÌÈÛ¿½ÊÊØ ¾½Ï½ÍžРÏ

«ÒͽÊÊÅÇÅ ÎÈ ÏÍ ÏŠŠ ­½¾ËϽÁËɽ ÄÌÏÍ ­½¾ËϽŠŠŠ ­½¾ËϽ ŠŠŠŠ ­½ÄÊËͽ¾ËÔÅ ÏÍ ÏŠŠ ®ËÏÍÐÁÊÅÇÅ
¯¥­£®¢­¯¥±¥³¥­«Ÿª º§¤¢©¬¨¼­«Ÿ

– ÅÛÈÜÀËÁ½ ¥ÄÁ½ÏÂÈÙÎǽÜÀÍÐÌ̽ˆ¡Å©½ÍǘXXXEJNBSLSVÂÃÂÊÂÁÂÈÙʽÜÍÂÇȽÉʽÜÀ½ÄÂϽ


Омский Домовой №28 (419)