Page 1

ÂÃÂÊÂÁÂÈÙʽÜÍÂÇȽÉʽÜÀ½ÄÂϽ

ªÈ¾ÂÌ¿ÅÖËÄÂþ¿Ç֩ǽÎĸÈÐÈËÊÓ

<ÉÊÈ>

–  ½ÌÍÂÈÜÀËÁ½

¯Ÿ

¢¨ª¶§¢¤¨¥šŸœ

ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ Š Š Š

„§¦™¨©¡œ©§ ¡¤™ ¨§ ›§¦¡«µ¥§ž¢Ÿž¦ž”

§ÆÄÍÃľϻÂËĽջ¸¥ÄÂĹ¾È»öÂ

šÌÊÁÆù

¤¹ÂÀ¹

¤×ʾÆÕù

www.budka-omsk.ru

¤¹Êù

ªÕ×ÀÁ

E

¹Âù

­ÄÁÆË

ªÁ¹Å

Нежная и добрая девочка. 2 года, стерилизована, к лотку приучена.

Умнейшая собака, идеальна для семьи с детьми. Стерилизована, привита. Возраст 2 года, дворняжка.

Игривая шалунья и кокетка. 9 месяцев, стерилизована, к лотку приучена.

Умная, спокойная, любит внимание. Пристраивается в квартиру. Дворняжка, возраст 1 год, в холке 40 см.

Кокетлива и обаятельна. Обладает мягким, кротким и добродушным нравом. 11 мес, стерилизована.

Небольшой дефект губы, но это окупается её любовью к людям. 8 мес, стерилиз.,приучена к лотку.

Очень любознателен и ласков. Для детей будет лучшим другом! 4 месяца, дворняжка.

Этого красавца хозяева выставили из дома с мисками и лотком. Кастрирован, 1 год.

8-960-981-70-34

8-908-103-07-93

8-908-108-14-10

8-904-321-64-39

8-904-585-51-15

8-908-108-14-10

8-908-106-73-35

8-904-585-51-15


¬¼¯ª¥³ É½Ü ¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 06.00 Доброе утро 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 10.05 Контрольная закупка 10.40 Жить здорово! 11.50 «ЖКХ» 12.45 Женский журнал 13.20 Модный приговор 14.20 Детективы 15.00 Другие новости 15.20 Понять. Простить 16.20 Хочу знать 16.50 «Обручальное кольцо» 17.50 Жди меня 19.20 «Поле чудес» 20.10 Давай поженимся! 21.00 Пусть говорят 22.00 Время 22.30 «Баллада о Бомбере» 23.30 «Одна война» 01.10 «Подъем с глубины» 03.05 «Женатый»

06.00 Утро России 06.07,06.35,07.07, 07.35, 08.07, 08.35,09.07, 09.35 Вести-Омск. Утро 10.15 «С новым домом!» 11.10 «О самом главном» 12.00, 15.00, 17.00 Вести 12.50 Мой серебряный шар 13.50 «Кулагин и партнеры» 15.50 Вести. Дежурная часть 16.05 «Ефросинья. Продолжение» 17.50 «Все к лучшему» 18.55 «Институт благородных девиц» 21.00 Вести 21.30 Местное время. Вести-Омск 21.50 Спокойной ночи, малыши! 22.00 «Фактор А» 23.30 Юбилейный вечер Ю. Гальцева 01.10 «Отец» 02.50 Горячая десятка 04.00 «Вакансия на жертву» 05.40 Городок

´®¯ª¸¢«ž·¼Ÿ¨¢ª¥¼¨©¨

¤©™

§œ¤

©¤©

06.00 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша» 06.55 М/с «Смешарики» 07.00 М/с «Приключения мультяшек» 07.30 М/с «Приключения Вуди» 08.00, 15.30, 20.00 «Папины дочки» 09.00, 20.30 «Воронины» 09.30, 19.30 «Светофор» 10.00, 21.00 «Туман» 11.00 «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» 12.50 «6 кадров» 13.30 М/с «Настоящие охотники за привидениями» 14.00 М/с «Мумия» 14.30 М/с «Пинки и Брейн» 15.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 17.30 Галилео 18.30 «Даёшь молодёжь!» 22.00 «Бесславные ублюдки» 00.55 «Робин Гуд» 03.20 «Инопланетянин» 05.25 М/с «Приключения Конанаварвара» 05.35 Музыка на СТС

04.55 НТВ утром 08.30 Следствие вели.. 09.30 Чрезвычайное происшествие 10.00 Сегодня 10.20 Спасатели 10.55 «До суда» 12.00 Суд присяжных 13.00 Сегодня 13.30 «Суд присяжных 15.30 Чрезвычайное происшествие 16.00 Сегодня 16.30 «Необыкновенный концерт» 18.30 Чрезвычайное происшествие 19.00 Сегодня 19.30 «Тульский - Токарев» 21.25 «Дело чести» 23.20 «Ограбление на Бейкер-Стрит» 01.30 «Елена Троянская» 04.45 Суд присяжных

05.00 «Неизвестная планета» 05.25 Громкое дело 06.00, 13.00 Званый ужин 06.55,11.55,19.25 Новостная магистраль 07.00, 09.30, 16.30, 19.30 Новости «24» 07.30 «Солдаты-6» 08.25, 16.25 Центральная магистраль 08.30 «Опера. Хроники убойного отдела» 10.00 Не ври мне! 11.00 Час суда 12.00 Экстренный вызов 12.30 «Автостандарт» 14.40,16.45,20.00 «Мины в фарватере» 21.25 Центральная магистраль 23.25 Новостная магистраль 23.30 «Нас не оцифруешь!» Концерт М. Задорнова 01.15 «Так поступают все женщины» 03.05 Покер после полуночи 04.05 «4400»

07.10, 12.30, 13.00, 13.25 «Жизнь и приключения роботаподростка» 07.35 М/с «Эй, Арнольд!» 08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» 08.30, 11.40 М/с «Маска» 09.25, 18.00 «Универ» 10.30 «Счастливы вместе» 14.00 Омск. Life 14.30, 23.00, 00.00 «Дом-2» 15.55 «Кит Киттредж: загадка американской девочки» 18.30 «Зайцев + 1» 19.00 «Реальные пацаны» 19.30 Овертайм 20.00 Битва экстрасенсов 21.00, 01.00 Комеди Клаб 22.00 «Наша Russia» 00.40 Секс с Анфисой Чеховой 02.00 «Хор» 02.50 «Плохие новости, Медведи!»


¨Æ¼ÀʽÃÔÉÂÀÁ¼½ÅÔ ©Ç½ÎĸÈÐÈËÊÓ

ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ Š Š Š

В Омске на родительский день пустят 279 специальных автобусов. В течение трех дней для омичей, желающих помянуть родственников, будет организовано 16 дополнительных маршрутов, движение двух маршрутов будет продлено. С 1 по 3 мая автобусы будут ходить до Ново-Кировского, Ново-Южного, СевероВосточного, Старо-Восточного, Ново-Еврейского, Ново-Восточного, Мусульманского, Западного, Юго-Восточного кладбищ и до кладбища в микрорайоне Черемуховское. Специальные маршруты 1 и 2 мая будут работать с 8 до 18 часов, 3 мая – с 7 до 20 часов. В день Поминовения усопших работа пассажирского транспорта будет организована по расписанию рабочего дня. На маршрутах

№2, 22, 45, 116, 132, троллейбусах №3, 15 будет закреплен дополнительный подвижной состав. Маршрут №36 будет продлен до Западного кладбища, маршрут №17 – до НовоКировского кладбища. Кроме того, в пассажирских предприятиях будет находиться резервный подвижной состав. В местах посадки и высадки пассажиров вблизи кладбищ будут дежурить сотрудники ГИБДД. Также планируется задействовать полунизкопольные автобусы, которые смогут перевозить инвалидов. Перевозка таких пассажиров будет обеспечена на каждом маршруте. С водителями, которые будут перевозить людей с ограниченными возможностями, будет проведен дополнительный инструктаж.

Предприятие

Маршрут

МП «ПП-1»

Театральная площадь – Сыропятский тракт (кладбища: СтароВосточное, Ново-Еврейское, Ново-Восточное, Мусульманское)

1

3

пос. Амурский – Северо-Восточное кладбище

-

7

ул. Лобкова – Ново-Южное кладбище

7

25

ОАО «ПАТП-2» (по согласованию)

ул. Бударина – Ново-Кировское кладбище

4

25

Летное училище – Ново-Кировское кладбище

-

10

ул. Бударина – Западное кладбище

4

30

МП «ПП-4»

ПО им. Баранова – Юго-Восточное кладбище

3

15

ПО «Иртыш» – Ново-Южное кладбище

-

15

ДК «Железнодорожник» – Ново-Южное кладбище (по ул. Машиностроительная)

4

9

ул. Лобкова – Ново-Южное кладбище

3

15

ДК «Железнодорожник» – Ново-Южное кладбище (по Сибирскому проспекту)

-

9

ул. Лобкова – кладбище в микрорайоне Черемуховское

-

1

ДК им. Малунцева – Северо-Восточное кладбище

3

35

пос. Амурский – Северо-Восточное кладбище

-

5

пос. Солнечный – Ново-Кировское кладбище

5

35

пос. Солнечный – Западное кладбище

5

20

ул. Бударина – Северо-Восточное кладбище

5

20

МП «ПП-7» МП «ПП-8» МП «ПП-9»

Кол-во автобусов 1, 2 мая

3 мая


„§Æ¹ÈÉÁ¼ÉÇÀÁĹÈÇÀ»ÇÆÁËÕÅÇ

— С фамилией разобрались. А к обручальным кольцам привыкли?

Игорь в день свадьбы жаловался, что ему это украшение мешает!

ное бедствие, как в России, а удовольствие. Когда я впервые попал в Майа— Уже привык, хотя на ночь все-таки ми, то не мог и подумать, что этот город снимаю. Теперь, когда у нас за плеча- во Флориде станет для меня вторым ми уже пять общих лет, мы, по-моему, домом. Я родился на Сахалине, поэтому мне жизненно необходим морской очень глубоко понимаем друг друга. воздух — чтобы творить. Когда я виХотя шероховатости в наших отножу океанский простор, волны, горишениях бывают. У меня сложный хазонт в легкой дымке, в душе начинает рактер, иногда я могу сказать что-то звучать музыка и рождаются песни… Я недовольно-резкое. давно понял: успевает тот, кто не тороЮля: — Видимо, притирка, о которой так много говорят семейные пси- пится. Здесь, у океана, ты вроде всего лишь радуешься жизни, а при этом нехологи, благополучно прошла. И чем заметно успеваешь написать нескольдальше, тем больше у нас общих инко мелодий, обдумать аранжировку. тересов и взглядов на жизнь, мы — Значит, в Майами вы в основсмотрим в одном направлении. Наном работаете? пример, Игорь почти год занимался — Да вы что! Прежде всего я с азардизайном нашей квартиры в Майатом предаюсь самому любимому своеми. И когда он показывал мне ту или иную плитку, люстру или диван, я ду- му увлечению — теннису. У меня здесь уже двадцать лет бессменный тремала: «Боже, я тоже представляла нер — Роберт Левиев. Иногда играю себе нечто подобное!» с Леней Агутиным, как-то встал в па— Значит, ремонт вас не поссорил, как некоторые молодые се- ру с Маратом Сафиным. На январские каникулы сюда перебирается вся намьи? ша эстрадная тусовка. Я Флориду обоИгорь: — Ну что вы! Тем более, что жаю: чистый воздух, океан, солнце, ремонт в Америке — это не стихий-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ВЕРНИТЕ ГАРМОНИЮ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ!

Сумасшедший темп жизни, стрессы, плохая экология... Все это отражается на здоровье и оказывает негативное влияние на сексуальную активность мужчин. Капсулы «САЙМЫ» для мужчин – уникальный препарат безупречного действия, который состоит исключительно из экологически чистых компонентов. Натуральный икариин, экстракт травы горянки, способствует нормализации работы половых желез, повышению либидо, усилению чувственных ощущений. Через 30 минут после приема одной капсулы «САЙМЫ» происходит стойкая эрекция, полная готовность к интимной близости. Время оргазма значительно продлевается. Сексуальное желание сохраняется в течение 72 часов, не влияя на повседневный образ жизни. Капсулы «САЙМЫ» для мужчин помогают восстановлению сил организма после полового акта, улучшению работы головного мозга, эндокринной системы, почек, укреплению иммунитета. Растительный состав совместим с алкоголем!

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ капсулы «САЙМЫ» для мужчин! ул. Комарова, 8/1, ТК «Версаль», бутик «Рандеву», Интим-салон «1001 ночь» ул. Заозерная, 96, бутик 1, Первомайский рынок, тел. 59-00-25. Фирменные магазины Фирменные отделы «Источник здоровья»: «Источник здоровья»: ул. Лобкова, 3, т. 41-25-80 ул. Лермонтова, 20, магазин «Елена» ул. Нефтезаводская, 17, т. 64-87-11 ул. Пушкина, 59, ТК «Казачья Слобода» ул. 10 лет Октября, 111, т. 56-61-35 ул. 24 Северная, 169, ЦП «Северный» ул. 70 лет Октября, 12, т. 70-59-95 ул. Серова, 13, «Гастроном» ул. 70 лет Октября, 25, ТК «Континент» Бесплатная «Горячая линия»

8-800-555-00-96/69

www.MirTrav.com

E

— Мы думали, что свадьба снимет все вопросы о наших отношениях. Почему я до сих пор Проскурякова? Все очень просто. После бракосочетания у нас начались бесконечные гастроли. Каждая поездка требует наличия паспорта, а на его замену нужно время, которого у нас не было, поэтому я не переделала документы. Теперь даже рада, что так получилось, ведь Юля Николаева — это дочка Игоря. Она очень талантливый человек, певица и композитор. Недавно на нашем концерте в Кремле прозвучали ее произведения. Представьте, на сцену сначала выйдет одна Юля Николаева, потом другая… Мне не хочется, чтобы нас путали. Игорь: — Я абсолютно согласен с Юлей. Смена фамилии — это бумажная волокита и лишняя головная боль. А главное, в нашей стране Юлю Проскурякову люди уже хорошо знают, поэтому нет никакого смысла ее «переименовывать».

ГР № 77.99.23.3.У.1271.2.08 ОТ 18.02.2008 Г. ОГРН 1097847245187. БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Текст: Инна ФОМИНА / Фото: Елена СУХОВА / ЗАО «Издательство СЕМЬ ДНЕЙ»

»ÆÈÔ¥ÀÂÆø½º

©ÄÆĽÅʸ¹È¸ÂÆÉÆϽʸÅÀ× »ÆÈ×¥ÀÂÆø½º¸À¶ÃÀÀ§ÈÆÉÂËÈ×ÂƺÆÁÇÈÆ ÇƼ»ÆÊƺÀøÉƺĽÉÊÅËÖÂÆÅνÈÊÅËÖÇÈƻȸÄÄËÀÉÇȸºÀøÅƺÆɽÃÔ½ ¼½ºÀÏÔקÆϽÄË Ÿ¸Æʺ½ÊÆÄÂÆÈȽÉÇÆż½ÅÊÓÆÊÇȸºÀÃÀÉÔºÉÆÃŽÏÅÓ

ОТВЕТЫ на сканворд, опубликованный на с.8 По горизонтали: Квипрокво. Чао. Амт. Пря. Рем. «Красавица». Урон. Промах. Шале. Бига. Лао. Аз. Ларь. Дата. По вертикали: Явка. Япет. Коч. Творец. Капри. Муар. Яма. Жанр. Рулада. Сопель. Обод. Ми. Агат. Хаза Ó÷ðåäèòåëè: Ëàáóíñêèé Á.È., Ëóãîâûõ Ï.Ã. Èçäàòåëü: ÇÀÎ «ÐÈà «Ðóáèêîí». Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: Ëóãîâûõ Ï.Ã. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñèáèðñêèì îêðóæíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì ÌÏÒÐ ÐÔ 20.03.2001 ã. êàê ðåêëàìíîå ÑÌÈ (ðåêëàìà áîëåå 40%). Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè ¹ ÏÈ 12-0563. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 644043, ã. Îìñê, óë. Òàðñêàÿ, 13à, 5 ýò. Ò/ô: (3812) 949-100, 949-101. Áåñïëàòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïî÷òîâûì ÿùèêàì è ïðåäïðèÿòèÿì ã. Îìñêà âåäåò êóðüåðñêàÿ ñëóæáà Ìàêñ Ïðåññ-ìýéë. Ò/ô: (3812) 949-101. Ïå÷àòü: òèïîãðàôèÿ ÎÀÎ «Îìñêèé Äîì Ïå÷àòè», 644042, ã. Îìñê, ïð. Ê. Ìàðêñà, 39 ñ ìàãíèòîíîñèòåëåé ðåäàêöèè. Çàêàç ¹1211. Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 18:00 27.04.2011 ã. ÒÂ-ïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ÇÀÎ «Ñåðâèñ Ò». Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. Ñåðòèôèêàòû è ëèöåíçèè íà ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ñïðàøèâàéòå ó ðåêëàìîäàòåëåé. Ïðåòåíçèè ïî ðåêëàìå ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé. Âûõîä êàæäîãî íîìåðà ãàçåòû «Îìñêèé äîìîâîé» ÿâëÿåòñÿ

ïîäòâåðæäåíèåì âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ÇÀÎ «ÐÈÃ «Ðóáèêîí» ïåðåä ðåêëàìîäàòåëÿìè

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Îìñêèé Äîìîâîé» http: //www.dimark.ru/omskiy_domovoy/ skachat_nomer#section1

ÒÈÐÀÆ 200 000 ÝÊÇ. ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÒÈÐÀÆÍÎÉ ÑËÓÆÁÎÉ


Ǿ¿¾Æ¾”

ÆÐÃÆĽÉ×νºŸ¸ÕÊƺȽÄ×ÄÆÃƼ¸×ɽÄÔ× ½º¤¸Á¸ÄÀ¦¼Å¸ÂÆ̸ÄÀÃÀ×˶ÃÀ¼ÆÉÀÍÇÆÈ ÓÁÐʸʬÃÆÈÀ¼¸ соотечественников вокруг почти нет. Но иные встречи с фанатами здесь просто поражают. Есть люди, которые очень эмоционально выражают свои чувства, не стесняются, например, крикнуть на весь супермаркет: «Здесь Николаев!» Один раз мы с Юлей сидели в ресторанчике перед началом киносеанса. Зал был совершенно пустой. Вдруг заходит пожилая пара — сразу видно, что русские. Сначала они сели в дальний угол, но, заметив нас, пересели чуть ближе, потом еще ближе... Наконец, они оказались рядом с нами. Вдруг мадам строго обращается ко мне: «Сеня, друг мой, скажи, шо ты делаешь тут, в Майами?» Я, еле сдерживая смех, спокойно говорю: «Извините, но я не Сеня». Она хитро усмехается: «Ну да, таки ты не Сеня, и не из Нью-Йорка, и не живешь на такойто улице?» Отвечаю: «Нет, я не живу в Нью-Йорке». Она не успокаивается: «А если я сейчас позвоню твоей жене в Нью-Йорк и скажу, что ты в Майами развлекаешься с девушкой?» Я улыбаюсь: «Жене можете не звонить, по-

тому что она сидит напротив меня». Дама заводится: «Сенечка, ну шо ты придумываешь? Я же знаю твою жену!» Тут я не выдержал: «Тогда немедленно позвоните ей и скажите, что ее Сенечка сидит в Майами с неизвестной женщиной!» Это ее немного отрезвило, но она потом все время на меня оглядывалась и приговаривала: «Ну прямо вылитый Сеня…»

— Да, не со всеми эмигрантами вы находите общий язык. А с местным населением?

— Прекрасно общаемся, тем более, что я все лучше и лучше владею английским. Когда приехал, разговаривал, как все советские люди, со словарем. Но стал слушать песни, читать книги, смотреть фильмы и быстро «врубился».

— Юля тоже подтягивает свой английский?

— Она молодец, прогрессирует. А раньше говорила на уровне «Плиз, сливки!» Юля: — Ой, давай я сама расскажу эту историю! Пять лет назад мы полетели в Доминиканскую Республику.

Ÿ¯«¬¢­¢Ÿ«¤§¥

ÍÐÄËϽÇÎÅ  ¤ÂÈÙ ÀÍÐÄÔ 

¡ÂÕ ÈÛ¾ËÆÀÍÐÄË¿ËÆÏͽÊÎÌËÍÏ ËÌØÏÀÍÐÄÔÅÇÅ©ÂÃÀËÍËÁ 

нам нужно: большая гостиная, спальня, кабинет со всем необходимым для работы композитора, кинотеатр, огромный балкон… А главное — потрясающие виды на безбрежный океан!

И вот стюардесса приносит напитки и спрашивает по-английски: «Что будете - чай, кофе?» Игорь делает вид, что задремал. Я вспомнила все английские слова, которые выучила в школе, и смело ответила: «Кофе!» Девушка спрашивает еще что-то. Я догадываюсь, о чем идет речь, и говорю: «Плиз, сливки!» Тут Игорь не выдержал, открыл глаза и повторил мою фразу уже по-английски. После этого мы дружно расхохотались. Юля: — Шопинг — это лучший стимул для женщины выучить язык. Так как здесь меня никто не узнает, то для меня лучше все покупать в Америке.

— Юля, а какой уголок квартиры самый любимый у вас?

— Балкон, на котором мы с Игорем любим сидеть обнявшись и смотреть на невероятно красивый закат над океаном. В этот момент ощущаем себя единым целым...

— Игорь, вы с Юлей вместе уже пять лет. А ведь поначалу вашим отношениям многие предрекали крах, из-за разницы в возрасте…

— Кто придумал дизайн квартиры?

— Все квартиры класса люкс в Америке сдаются с готовой кухней и санузлами. Остальное я придумал сам. Когда сказал дизайнеру, что хочу в каждой комнате доминирующий цвет, тот уперся: «Мы не будем так красить! Это не по правилам!» У американцев во всем жесткий стандарт. А мне хотелось, чтобы у каждой комнаты было свое настроение. Наша квартира не слишком большая, но в ней есть все, что

— Молодость Юлечки — это недостаток, который, к сожалению, пройдет сам собой. У меня есть песня с такими словами: «Ты мне подарила свою молодость, а я тебе свой звездопад». Нам есть, что друг другу предложить. И я считаю, что это самый лучший натуральный обмен в мире.

— Как насчет прибавления в семействе? — Мы над этим работаем с большим удовольствием!

ž¸¯«Ÿ¼ ¯¢²ª¥§

­ÂÉËÊÏÅÉÌËÍÏÊØÒÅËÏÂÔÂÎÏ¿ÂÊÊØÒ ÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿  ­ÂÉËÊÏÎÏÅͽÈÙÊØÒɽÕÅÊ 

­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊ ÎÇÅÁÇÅ 

§½ÊÏÂÍ ¾ÐÁǽÇоÉ ®ÌËÀÍÐÄÔͽÄÊ ÌÂÍ¿ËÄÉÂÏ À½Í Š ŠŠŠŠ ½ ¤ÂÈÙ ÀÍÐÄÔÅÇÅ Š ½ ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔ ÇͽÊÏ ÎÏÍÂȽÉ Š ¬ÂÍÂÂÄÁØ ÀÍÐÄÔÅÇÅ   ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔ ŠŠ  ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔ ŠŠ

É˾ÅÈÅ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ÏͽÊÎÌËÍÏ ÀÍÐÄÔÅÇÅ 

°¡¥« Ÿ¥¡¢« ±«¯« ÊÏÂÊʽ¯ŸŠŠ ¾¿ØÒËÁ

¿ÏËÌÂÍ¿ËÄÇÅ 

©ÂÏĽ¾ËÍØ ÍÂÕÂÏÇÅ ¿ËÍˊ Ͻ ÒÐÁËÃÇ˿ǽ ŠŠ

"SJTUPO "SEP #PTI *OEFTJUÅÁÍ ­ÂÉËÊÏ ÎÏÅͽÈÙÊØÒ ɽÕÅʊ ½¿ÏËɽÏË¿ ʽ ÁËÉÐ ½Í½ÊÏÅÜ ©½ÎÏÂÍÎÇ½Ü 

­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ 

©½ÎÏÂÍÎǽÜÌËÍÂÉËÊÏÐ ÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ ¾ÂÄ¿ØÒËÁÊØÒ À½Í½ÊÏÅÜ 

ÌÂÍ¿ËÄÇÅ ÀÍÐÄÔÅÇÅ  ¤ÂÈÙ ÏÂÊÏ ÍÔ  ¤ÂÈÙ ÏÂÊÏ  ¤ÂÈÙ ÏÂÊÏ ÊÂÁËÍ  ¤ÂÈÙ¿ØÎÏÂÊÏ  ¤ÂÈÙÏÂÊÏ ÁÂÕ ÀÍÐÄÔ  ¤ÂÈÙÏÂÊÏ ÊÂÁËÍ  ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔ  ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ŠŠ

¡Ÿ¢­¥ ¤©§¥

­ÂÉÎÏÅÍɽÕŠ½¿ÏËÉÅÁÍ ­ÂÉËÊϯŸ ÉËÊÅÏËÍË¿ 

­ÂÉËÊÏÅÌËÁÇÈÀ½Ä ÚÈÌÈÅÏ ÎÏÅÍ ÌËÎÐÁËÉËÂÔɽÕÅÊ ÒËÈËÁÅÈÙÊ ½ÐÁÅË ¿ÅÁÂË 

ŸËÍËϽ Ľ¾ËÍØ ÍÂÕÅÁÍ ­ÂÕËÏÍǿɤ½¾ËÍØËÏÍ Ç¿ÉŸËÍËϽÍÇ¿É 

ÍÐÄËÌÂÍ ¤ÂÈÙ ÊÂÁËÍ ÀÍÐÄÔŸØŠ ¿ËÄÉÐÎËͽ 

ÍÐÄËϽÇÎÅ ÀËÍËÁ ÉÀËÍËÁÁË Ï ÍÐÄÔÅÇÅ 

ÇÇÐͽÏÉÂÏÁ¿ÂÍÅ 

ÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ÉŠ ¾ÂÈÙÖÅÇÅ  .B[EBÏ Çо  ¤ÂÈÅ ÏÂÊÏ ÀËÍ ÉÂÃÀËÍËÁ ÀÍÐÄÔÅÇÅ Š

ÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅ  ÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ¬½ÎνÃÅÍÌÂÍ¿ËÄÇÅ Ï

ŸÍÂÄǽ ¿Ø¾ËÍĽÉÇË¿ ŸÎÇÍØÏÅ  ÌÍËÁËÈÃÂÊÅÂʽÎÏÍ


®°žž«¯ ɽÜ

¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 07.00, 11.00 Новости 07.10 «Голубая стрела» 07.30 «Судьба» 10.40 Слово пастыря 11.15 Смак 11.50 «Вкус жизни» 13.00 Новости 13.15 Д/ф Среда обитания. «Во саду ли, в огороде» 14.10 «Собачья работа-2» 15.50 «Егерь» 17.50 Кто хочет стать миллионером? 19.00 «Общая терапия» 21.00 «Фабрика звезд. Возвращение» 22.00 Время 22.15 «Фабрика звезд. Возвращение» 23.30 Прожекторперисхилтон 00.10 «Пианист» 02.50 «Леопард» 05.55 «Вспомни, что будет»

06.10 «Привет с фронта» 07.45 Вся Россия 07.55 «Сельское утро» 08.25 Диалоги о животных 09.00, 12.00, 15.00 Вести 09.20 Военная программа 09.50 Субботник 10.30 Городок 11.05 Национальный интерес 12.20 «Большая семья. Винокуры» 14.10, 15.30 «Вторые» 15.20 Местное время. Вести-Москва 17.10 Субботний вечер 19.05 Шоу «Десять миллионов» 20.05 «Военная разведка. Западный фронт» 21.00 Вести 21.20 «Военная разведка. Западный фронт» 00.25 «Тарас Бульба» 03.05 «Батальоны просят огня»

´®¯ª¸¢«ž·¼Ÿ¨¢ª¥¼

¨©¨

¤©™

§œ¤

©¤©

06.00 «Собачье дело» 08.00 М/ф «Как котенку построили дом», «38 попугаев» 08.20 М/с «Смешарики» 08.30 М/с «Джуманджи» 09.00 М/ф «Земля до начала времен-5. Таинственный остров» 10.15 Ералаш 11.00 Это мой ребёнок! 12.00 Снимите это немедленно! 13.00 «Воронины» 15.30 «Воронины» 16.00 «Воронины» 16.30 «Воронины» 18.55 «Любовь-морковь» 21.00 «Любовь-морковь-2» 22.50 «6 кадров» собирает друзей 00.20 «Южные красотки» 02.05 «Легенда об искателе» 03.50 «Кремлёвские курсанты» 04.55 М/с «Приключения Конана-варвара» 05.40 Музыка на СТС

05.35 «Холм одного дерева» 07.25 Смотр 08.00 Сегодня 08.20 Лотерея «Золотой ключ» 08.45 Их нравы 09.25 Главная дорога 10.00 Сегодня 10.20 Кулинарный поединок 11.15 Квартирный вопрос 12.20 «Своя игра» 13.10 «Катя» 19.00 Сегодня 19.25 «Мы объявляем вам войну» 23.20 «Особо опасен» 01.25 «Любовь вне правил» 03.40 Суд присяжных 04.45 «До суда»

05.00 «Мины в фарватере» 07.55, 12.25 Новостная магистраль 08.00 «День космических историй» 09.00 «Смертельный космос» 09.55 Центральная магистраль 10.00 «По закону звезд» 11.00 «Гагарин. Последний полет» 12.00 «Карлики во Вселенной» 12.30 Мегаполис 13.00 «Солнечная бездна» 14.00 «Космические странники» 15.00 «Очарованные Вселенной» 16.00 «НЛО. Британское досье» 17.00 «Тайна подводных городов» 17.50, 23.10 Новостная магистраль 18.00 Концерт М. Задорнова 19.45 «Такси» 21.30 «Такси-4» 23.15 «Моя супербывшая» 01.05 «Миранда» 02.55 Покер. Русская схватка

06.25 М/с «Лунатики» 07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 08.00 Овертайм 08.30 Пять с плюсом 08.50, 10.00 «Женская лига» 10.30 Школа ремонта 11.30 Ешь и худей! 12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Зайцев + 1» 17.00 «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» 19.35 «Счастливы вместе» 20.00 «Индиана Джонс и Храм Судьбы» 22.15 Комеди Клаб 23.00 «Дом-2. Город любви» 00.00 «Дом-2. После заката» 00.30 «Ху из Ху» 01.00 «15 минут славы» 03.25 Секс с Анфисой Чеховой 03.55 Информационноразвлекательная программа

­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ËÏÍ ĽÌͽ¿Ç½ǽÍÏÍÅÁÃÂÆ 

£¥Ÿ«¯ª¸¢ ­®¯¢ª¥¼

­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ ­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ ŠŠ ­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ ÏŠ ­ÂÉËÊϬ§ ¿ØÂÄÁ ÎËÏ

¬ÍËÌÅÎǽÌËÎÏ ¿ÍÂÉ 

­ÂÉËÊÏ ʽÎÏÍËÆǽÇËÉÌÙÛÏŠ ÍË¿ ÐÁ½ÈÂÊÅ¿ÅÍÐÎË¿ 

£ÅÈÙ ÏŠŠ ŠŠŠŠ Š ŠÇÇ¿ÌËÎÐÏËÔԽΠ¾Ì Š ŠÇÇ¿ ¾Ì ÌËÎÐÏËÔԽΠ §¿½ÍÏÅÍÐ ŠŠ §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ 

®ÇËͽÜÌËÉÁ¬§ °Á½ÈÂÊÅ¿ÅÍÐÎË¿ Í 

ŸØÄË¿¿ÂϿͽԽÇÎÐÏ ÏŠŠ

¤ª§«©®¯Ÿ

ŸÂÏÂÍÅÊ½Í ¿ØÂÄÁʽÁËÉ 

¤¦©¸ ®®°¡¸

¡ÂÊÙÀÅ ¤½ÆÉØʽÈÛ¾ØÂÓÂÈÅ  «««­ÂÀÅËʊ®ÂÍ¿ÅÎ

¡ÂÊÙÀÅÁËÏÍ 

ª¢¡Ÿ¥£¥©«®¯¹

ÉÐÍ ÎÈÐþ½ÄʽÇËÉÎÏ¿ ®ÈÐþ½ ÄʽÇËÉÎÏ¿ «ÏÌͽ¿Ù ʽ Í

©¢ž¢¨¹

СДАЮ

СНИМУ §¿ŠÍÐ ÎÌÍËÎÅÏÙ§ÍÅÎÏÅÊÐ §¿ŠÍÐ ÇËÉʽÏÐ ¨Âʽ ¨Û¾ËÂÃÅÈÙ Ï «ÈÙÀ½ £ÅÈÙ Ï ¡ÈÜÎÂÉÙÅÇ¿½ÍÏÅÍÐ Š ŠÇËÉÇ¿  ÇÇ¿ĽÏØÎÍо οÂÏ £ÅÈÙ¾ÌËÎÍÂÁÊÅÇË¿ £ÅÈÙÂÈÛ¾ËÂÎÍËÔÊË £ÅÈÙÂÈ۾ˮÍËÔÊË £ÅÈÙ  

¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÊÂÁËÍËÀË 

¡¿ÂÍÅÉÂϽÈÈ ÍÂÕÂÏÇÅ Ç˿ǽ ¿ËŠ ÍËϽ Ľ¾ËÍØ ÌÂÍÂÀËÍËÁ 

¡½ÉÁÂÊÙÀÅŠÏÍ ¡½É ÎÎÐÁÐ ÁË ÏÍ Ľ ԽΠ ÊÅÄÇÅÆ ¡ÂÊÙÀÅÁËÏÍ 

¬ÂÍÂÏÜÃǽɾÂÈÅ ÍÂÉËÊÏ ÉËÁÂÍÊÅĽÓÅÜ  ¬ÂÍÂÏÜÃǽÉɾÂÈÅ 

¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÍÂÕ ÌÂÍÂÀËÍ ¿ËÍËϽ Ľ¾ËÍØ ËÀͽÁÇÅ ÐÏÂÌÈÂÊÅ ÐÎÏ ĽÉÇË¿ ½¿ÏËÊËÉο½Íǽ 

¡ÂÊÙÀÅÁËÏÍ 

¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÍÂÕ ÌÂÍÂÀËÍ ¿ËÍËϽ Ľ¾ËÍØ ËÀͽÁÇÅ ¿ÍÂÄǽĽÉÇË¿ ÐÏÂÌÈÂÊÅ  

©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕÂÏÇÅ ÌÂÍÂÀËÍËÁÇÅ ¿ËÍËϽ Ľ¾ËÍØ ËÀͽÁÇÅŸÍÂÄǽ ĽÉÇË¿ ÐÏÂÌÈÂÊÅ  ©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÐÏÂÌÈÂÊÅ ĽÉÇÅ ÍŠ ÕÂÏÇÅ ÌÂÍÂÀËÍËÁÇÅ Ľ¾ËÍØ ¿ËÍˊ Ͻ ËÀͽÁÇÅ ο½Íͽ¾ËÏØ 

¡ÂÊÙÀÅÁËÏÍ ¾ØÎÏÍË 

¡ÂÊÙÀÅĽÉÅÊÁËÏÍ ¡ÂÊÙÀÅ 

§«©¬¹»¯¢­¸ «­ ¯¢²ª¥§ ®Ÿ¼¤¹ ª½ÎÏÍËÆǽÇËÉÌÙÛÏÂͽÍ ÉËÁÂÍÊÅĽÓÅÜ ¬§ ÊËÐϾÐÇ ÌÍÅÊÏÂÍ 

¬ÂÍÂÏÜÃǽ ÍÂÉËÊÏÉɾÂÈÅÈۊ ¾ËÆÎÈËÃÊËÎÏÅ ¿ÓÂÒ 

«ÎÏÂÇȾ½ÈÇËÊË¿ ¿½ÀËÊǽ ŠŠ «ÏÇËÎØ ÁÂÕÂ¿Ë 

ПРОДАМ ¤ÂÉÈÜ ÀÈÅʽ ÓÂÉÂÊÏ 

§¿½ÍÏÅÍпÈÛ¾ËÉͽÆËÊ ŠŠ §¿½ÍÏÅÍÐÅÇËÉʽÏÐ ŠŠ §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ §¿ŠÍÐÁÈÜÎÂÉÙÅ 

§½ÉÅÊÚÈÂÇÏÍˊÅÁÍË¿ÜÊËÆ Š ŠŠ

§¿ŠÍÐÁÈÜÎÂÉÙÅ ®ÍËÔÊËÇ¿½ÍÏÅÍÐÁÎÂÉÙÅʽ ¿½ÕÅÒÐÎÈË¿ÅÜÒ 

ŸØ¿ËÄ®ÇÐÌǽÉÂϽÈȽ ŠŠ ½Í½ÃÉÂÏ ÊÂÁËÍËÀË ¨ËÉÎÂ;ͽ ÍÁÂϽÈÅ 

­¤ª«¢

§¿ÁÎÂÉÙÅ ÎÍËÔÊË ÏŠ

«§ª «®¯¢§¨¢ª¥¢ ¬ÂÍÂÏÜÃǽÉɾÂÈÅ ÍÂÉËÊÏ Éˊ ÁÂÍÊÅĽÓÅÜ 

Ÿ½ÊÊØ ¾½Ï½ÍÂžР Ÿ½ÊÊØ ¾½Ï½ÍÂÅÊË¿ØžРÁˊ ÍËÀË 

£ÅÈÙ  

¬ËÉËÖÙ¿ÇÍÂÁÅÏ  ¬ËÉËÖÙ¿ÇÍÂÁÅÏ 

ž½ÈÇËÊØÁÂÕ ËÏÏÍ «ÎÏÂÇȾ½ÈÇËÊË¿«¾Õſǽ¿½ÀËʊ ÇËƧÍØÕŬËÈØ 

§ÅÍÌÅÔ ÓÂÉÂÊÏ ÌÂÎËÇ 

КУПЛЮ

¬ÍÂÁÉÂÏØÎϽÍÅÊØ ¬º¯Š¾ÐÏØÈÇÅ ¾ÐÌËÍоÇÀ  ®ÏÅÍɽծžÅÍÙÅÁÍ ®ÏÅÍɽÕ ÒËÈËÁ ¾½Ï½ÍÂÅ ®ÏÅÍɽÕ ÒËÈËÁ пÂÄÐ ®ÏÅÍɽÕŠ½¿ÏËÉ ŠŠ ®ÏÅÍɽծžÅÍÙ¡ËÍËÀË ²ËÈËÁ ÎÏÅÍɽÕ ¿½ÊÊØ ²ËÈËÁ ÎÏÅÍɽÕ ¿½ÊÊØ Š ²ËÈËÁ ÎÏÅÍɽÕ пÂÄÐ ŠŠ ²ËÈËÁÅÈÙÊÈÛ¾ËÏÍ Š

ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ Š Š Š
Ÿ«®§­¢®¢ª¹¢ É½Ü ¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 07.00 Новости 07.10 Ожидание полковника Шалыгина 08.50 Армейский магазин 09.20 «Военно-полевой роман» 11.00 Новости 11.15 Непутевые заметки 11.30 Пока все дома 12.20 Фазенда 13.00 Новости 13.15 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 14.40 Д/ф «Люся» 16.10 «Двадцать дней без войны» 18.10 Песни Весны и Победы 19.40 «Заградотряд» 22.00 Время 22.15 «Заградотряд» 23.00 «Ночь длиною в жизнь» 00.50 «Живые и мертвые» 04.20 «Весна на Одере»

¦¶©² ¡ —¤— ¢

05.55 06.20 07.45 08.35 09.05 09.45 10.25 11.20

«Возврата нет» Городок Сам себе режиссер Смехопанорама Утренняя почта Сто к одному «Города и веси» Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе 12.00, 15.00 Вести 12.10 «С новым домом!» 12.25, 15.30 «Вторые» 17.15 «Шутки в сторону» Концерт Е. Петросяна и Е. Степаненко 19.15, 21.20 «Военная разведка. Западный фронт» 21.00 Вести 00.00 «Добрый вечер с Максимом» 01.25 «Фартовый» 03.25 «Батальоны просят огня»

©™

ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ0,Š Š Š

07.00 Живая история 07.55 М/ф «Следствие ведут Колобки. Похищение века», «Остров сокровищ» 09.00 «Зеленые цепочки» 11.00 Сейчас 11.10 «На войне как на войне» 13.00 «Возмездие» 15.25 «Максим Перепелица» 17.15 «Война на западном направлении» 19.30 Сейчас 19.45 «Война на западном направлении» 02.30 «Пани Мария» 04.15 «Мы смерти смотрели в лицо» 05.40 Живая история

07.00 М/ф «Кураж» 07.30 М/ф «Друзья ангелов» 08.00 М/ф «Бакуган» 08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей из дома фантазий» 09.00 «Звездные войны: Войны клонов» 10.00 «Мгновения Нью-Йорка» 12.00 Д/ф «Правда об НЛО: Российский Розвелл» 13.00 Экстрасенсы против ученых 14.00 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры» 17.00 «Чудеса в Решетове» 19.00 «Сердцеед» 21.00 Семейный приговор Геннадия Хазанова 22.00 «Три короля» 00.15, 03.30 «Быть человеком» 01.30 «Тело как улика»

®¯­«¦§ ­¢©«ª¯

´®¯ª¸¢«ž·¼Ÿ¨¢ª¥¼¨©¨

¤©™

§œ¤

©¤©

06.00 08.00 08.20 08.30 09.00 09.20 15.30 16.00 16.30 21.00 00.00 01.30 04.00 05.50

05.30 «Холм одного дерева» 07.20 М/ф «Пес в сапогах», «Жил-был пес», «Бобик в гостях у Барбоса» 08.00 Сегодня 08.20 Лотерея «Русское лото» 08.45 Их нравы 09.25 Едим дома 10.00 Сегодня 10.20 Пир на весь мир 11.15 Дачный ответ 12.20 «Своя игра» 13.20 «Катя» 19.00 Сегодня 19.25 «Катя. Продолжение» 23.10 «Тридцатого» - уничтожить!» 01.45 Главная дорога 02.20 «Юлий Цезарь» 04.50 Суд присяжных 05.40 Особо опасен!

05.00 «Мины в фарватере» 06.40 Новостная магистраль 06.45 «Будь готов!» Концерт М. Задорнова 08.25 Центральная магистраль 08.30 «План Б» 12.25 Новостная магистраль 12.30 «Агентство «Штрих-код» 12.45 «Девчонка на прокачку» 13.00 «План Б» 16.20 Центральная магистраль 16.25 «Место встречи изменить нельзя» 19.10 Новостная магистраль 20.35 Центральная магистраль 23.50 Новостная магистраль 23.55 «Свои» 02.05 «9 рота. Как это было» 02.35 «Универсальный солдат» 03.05 Покер после полуночи 04.05 «4400»

06.25 М/с «Лунатики» 07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 07.55 «Бейблэйд: Горячий металл» 08.30 Лотерея «Доступное жилье» 08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея 09.00 «Женская лига» 09.50 Лотереи 10.00 Школа ремонта 11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?» 12.00 «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» 14.10 «Индиана Джонс и Храм Судьбы» 16.25 «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 18.50, 22.20 Комеди Клаб 19.35 «Счастливы вместе» 20.00 «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа» 23.00, 00.00 «Дом-2» 00.30 «Продавец»

07.30 Евроньюс 11.10 «Горячие денечки» 12.45, 14.25 Линия жизни 13.35 Песни и романсы. Д. Хворостовский 15.20 «Отчий дом» 16.55 Линия жизни 17.50 Концерт ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова 18.55 Линия жизни 19.50 «Цветущая юность» Физкультурный парад 1939 г 20.10 Д/ф «Если завтра война...» 21.10 «Судьба человека» 22.55 Линия жизни 23.50 «Переделкино-2011» Концерт из Дома-музея Б. Окуджавы 01.20 «Горячие денечки» 02.55 Д/ф «Если завтра война...»

08.00 «Моя планета» 08.40 В мире животных 09.10 Рыбалка с Радзишевским 09.30,11.55,15.00,21.15,00.05 Вести-спорт 09.45, 12.40, 00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии 12.15 Страна спортивная 15.10 Первая спортивная лотерея 15.15 «Магия приключений» 16.10 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» - ЦСКА. 18.55 Формула-1. Гран-при Турции. 21.35 «Денис Лебедев. Перед боем» 22.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Челси» 02.40 Вести-спорт 02.55 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии 05.05 «Гран-при» с А. Поповым 05.40 Формула-1. Гран-при Турции 06.55 «Моя планета»

«Собачье дело» М/ф «Трое на острове» М/с «Смешарики» М/с «Джуманджи» Ералаш «Закрытая школа» «Закрытая школа» «Закрытая школа» «Закрытая школа» «Трансформеры» М/ф «Носферату. Ужас ночи» «Легенда об искателе» «Кремлёвские курсанты» Музыка на СТС

©™†­œ¤©§ 06.45 «Пятёрка отважных» 08.00 Д/ф «Три поляка, грузин и Шарик из Сибири» 08.45 «У опасной черты» 10.30, 14.30, 00.35 События 10.50 «Карамельки» 11.10 Автосфера 11.35,21.30 Инструкция по выживанию 11.45 «Екатерина Воронина» 13.40 «Хроники московского быта. Марш побеждённых» 14.45 Приглашает Б. Ноткин 15.20 Д/ф «За веру и Отечество!» 16.05 «Таланты и поклонники» 17.25 «Доставить любой ценой» 21.00 На высоте 22.00 В центре событий 23.00 «День Победы» 00.55 Временно доступен 01.55 «Старики-полковники» 03.40 Д/ф «Третий рейх: последние дни»

¡ —¤— ¢ 06.00 Новый день 06.05 Д/ф «Химическое оружие. Работа над ошибками» 07.00 Новостная магистраль 07.05 «В поисках капитана Гранта» 09.25, 02.05 Лекция профессора Осипова А.И. 11.00 Неделя. Инфо 12.00 Происшествия. Итоги недели 12.15 Красная книга вещей 12.35 Спортивный регион 12.55 Новостная магистраль 13.00,14.30,17.00,18.20,19.55, 21.15, 03.20 Семнадцать мгновений весны 16.00 В день седьмой 16.30 Недетский вопрос 18.15 “Новостная магистраль 19.45 Девчонка на прокачку 22.35 Автостандарт 23.00 «Александр Маленький»

°®¨° ¥

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ ÁÅĽÆÊ ŸËÁ ËÏËÌ ǽʽÈÅĽÓ 

¡ÂÉËÊϽÃÈÛ¾ÎÈËÃÊËÎÏÅ ©ËÊϽÃǽÉÅÊË¿ 

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ 

«¾Ëŵ̽ÇÈ¿ǽ 

­ÂÉËÊÏÇ¿ŠÍ νÊÏÂÒͽ¾ ŠŠ

­ÂÉÌËÏËÈÇË¿ ÎÏÂÊ ˾ËÅ ®ÏÍËÅɾ½ÈÇËÊØÇÚÏž½ÊÅ Á½ÔÅ ®¾ËÍǽÎÍо˿žÂÏËÊͽ¾ËÏØ ÇÍË¿ÈÜÅÏÁ 

«¾Å¿Ç½Á¿ÂÍÂÆ ¿ÅÊÅÈ 

°ÉÂۿΩÂÈÇËÎÍËÔÍÂÉ ºÈÂÇÏÍÅÇ©ËÊϽà ĽÉÂʽ 

­ž«¯ ­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅͪ½ÏÜÃÊØÂÌˊ ÏËÈÇÅ¡ÅĽÆʊÌÍËÂÇÏ©½ÏÂÍŽÈØ ¾ËÈÂÂÌËÄÌËÊÅÄÇÅÉÓÂÊ½É BMBOTUSPZVDP[!ZBOEFYSV 

«¾×Ü¿ÈÂÊÅÜËÏÍÐÁËÐÎÏÍËÆÎÏ¿ÂÁоÈÅÍÐÛÏÎÜ¿ ˆ§ËÉÉÂÍÔÂÎÇËÆÎÈÐþÂĽÊÜÏËÎÏŘ ÏÂÈŠŠ

СЕРВИС/БЫТОВЫЕ УСЛУГИ ­ÂÉÕ¿ɽÕÅÊ Ë¿ÂÍÈËÇË¿ ­ÂÉËÊÏÕ¿ɽÕ Ë¿ÂÍÈËÇË¿ 

šÓÉʸºÂÀ ËÉÈƺÙ

«От крепости до столицы», постоянная экспозиция из военной истории края конца XVI – начала ХХ вв «Старая крепость», постоянная игровая экспозиция для среднего и младшего школьного возраста «Тайны древних курганов», постоянная экспозиция «Цифровой планетарий ХХI века», удивительный мир космоса на современной выставке

ÉÊÆÈÀÂƆÂȸ½º½¼Ï½ÉÂÀÁÄË¿½Á

¤Ë¿½ÁÀÄ¢ÆżȸÊÀ×™½Ãƺ¸

«Азиатская Россия: путешествие в этнографию», постоянная экспозиция, каждый день, 10:00 – 18:00 «Взрослые игры», выставка оловянной исторической миниатюры «И звон монет, и шелест ассигнаций...», выставка, посвященная истории развития денег «Мир под ногами и над головой», 3000 видов насекомых «Мир природы в мире людей», постоянная экспозиция отдела природы, 10:00-18:00 «Мифы и реальности ХХ века», постоянная экспозиция

«Творчество К.П. Белова», постоянная экспозиция, 10:00–18:00 «Графические импровизации», юбилейная выставка Р. Нуриева

¤Ë¿½ÁÀĤ˜šÈ˹½Ã×

«Эпоха Врубеля», русское искусство 1880-1900-х годов «Микроминиатюры Анатолия Коненко», выставка омско-

го «левши», попавшего в книгу рекордов Гиннеса, 10:00–18:00 «Монокль», фотовыставка О. Деркунского, 10:00–18:00 Постоянная экспозиция, 11:00–19:00

¬½ÍÅÇɽÒÂÍ ´Ç½ÈË¿ÎÇÅÆ 

ПРОЧЕЕ ¡ËÌÁËÒŠ«ÍÅÑÈÚÆÉ «ÒͽÊÊÅÇ ŠŠ ­½¾ËϽʽÁËÉÐ ®ÂÉÂÆʽÜ̽ͽÁÈÜÌÍËÃÅ¿½ÊÅÜÅ ͽ¾ËÏØʽ¾½ÄÂËÏÁØÒ½ ŠŠ µ¿ÂÜ ŠŠŠŠ

œÆÄÍ˼ƾÅÀ¸

«Пастель России», к 100-летию со дня рождения А.Либерова, 10:00–18:00. 6, 7 и 8 мая выставка не работает.

£À¹½Èƺ†Î½ÅÊÈ

«Творчество А.Н. Либерова», постоянная экспозиция,

10:00–18:00

©À¹ÀÈÉÂÀÁÂËÃÔÊËÈÅÓÁνÅÊÈ

«Традиционный костюм Русского Севера: из Европы в Сибирь», из коллекции исследователя Сергея Глебушкина

(г. Москва), 10:00–18:00

œºÆȽλ½Å½È¸Ã†»Ë¹½ÈŸÊÆȸ

«Я родом из Сибири», к 100-летию со дня рождения народного художника России А.Либерова, 10:00–18:00


Спутник Сатурна

Старинное поморское судно

Qui pro quo

Шелковая ткань

Итальянское “прощай”

Округ в Дании

Бытовой ...

Картина Пассаж Кусто- в пении диева

Флейта

Большой ящик для хранения зерна

Созидатель

Место для оркестра Ссора, раздоры Основатель Рима

Музы- Халце- БандитЧасть ский дон колеса кальный притон звук

Ущерб Дом в Альпах

Остров в Тирренском море

Мимо цели Античная колесница Буква кириллицы

Народ в Азии ... рождения

ответы на с.4

ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ Š Š Š

... с повинной

Омский Домовой №16 (507)  

29 апреля 2011 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you