Page 1

 ÅÛÊÜ

TUSPZŠHB[FUBSV ¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

®³¢ª©¥ ª ¯«Ÿ­¸ ‹ – 

ÅÛÊÜ27097

 

рекламное издание

XXXEJNBSLSV

  

  

     


25532


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................8 ÊÀÊ ÐÀÇÂßÇÀÒÜ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÓÇÅË?...............................10 ÌÀËÎÝÒÀÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ: ÍÓËÅÂÎÉ ÖÈÊË .............. 14 ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ...........................16

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÈÍÄÅÊÑ ÖÅÍ ÍÀ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ.................................... 17

§Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ ............................................18

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Ÿš¡£ÁÉÈÁК¾ËÇƪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØ œª¥«ÇÈÄÁ»Ç

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ 19          

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

59

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ

        

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾ ÎÇÄǽÁÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á

63   

67   

69     

71  

72     

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

77

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ»

79

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ

80

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

81


4

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

86

МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА РЕМОНТ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В 2014 ГОДУ

XXXCFJKJOHYMIKDPN

¦Ç»¹Ø˾ÎÆÁù »ÈÇÅÇÒÕ —£¡¦Ÿš¤¥£™£ ›•š§¦´•—•¥ž¢£ —£¦¦§•¢£—§š ±¢°ž¥š¡£¢§™£¥£˜

£ʾ¼Ç½ÆØÑƾÅ̽Æ×ɹºÇËÔÈÉÇ»¾† ½¾ÆÔƹǺӾÃ˹ÎÁÀÀ¹ÈĹÆÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔÎ ÊÇǺҹ×ËÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ½¾† ȹÉ˹žÆ˹¼ÇÉǽÊÃǼÇÎÇÀØÂÊË»¹¹½† ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ§ÅÊù ›ÖËÇżǽ̹»¹ÉÁÂÆdž »ÇÊÊ˹ÆÇ»Á˾ÄÕÆÔÂɾÅÇÆ˽ÇÉǼ ƹйÄÊØɹÆÕѾǺÔÐÆÇ¼Ç »ŹɆ ˾ »ÇÅÆǼÇźĹ¼Ç½¹ÉØ»ÊËÌÈľÆÁ× »ÊËÉǹÊ͹ÄÕËǻǼÇÀ¹»Ç½¹§ºÒ¹Ø ÈÄÇÒ¹½ÕǺӾÃËÇ» Èǽľ¿¹ÒÁÎɾ† ÅÇÆËÌ sËÔÊØÐûŨɾ¿½¾»Ê¾† ¼ÇÖËÇϾÆËɹÄÕÆÔ¾ÌÄÁÏÔ Ź¼ÁÊËɹÄÁ ©¹ºÇËÔ»¾½ÌËÊØ»ɹÅùÎÅÌÆÁÏÁȹÄՆ ÆǼÇÀ¹½¹ÆÁØ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÌË»¾É¿† ½¾ÆÆÔżɹÍÁÃÇÅÁÈÇÊǼĹÊÇ»¹ÆÁ× ÊÇÃÉ̼¹ÅÁ¦¹ÖËÁϾÄÁÁÀ¼ÇÉǽÊÃǼÇ º×½¿¾Ë¹»Ô½¾Ä¾ÆÇÅÄÆÉ̺ľÂ ¦¹½¾¿½ÔƹÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÕ ¹»¹ÉÁÂÆdž»ÇÊÊ˹ÆÇ»Á˾ÄÕÆǼÇɾ† ÅÇÆ˹Ê»ØÀ¹ÆÔÁÊǺÆǻľÆÁ¾Å˾Ά

ÆÁоÊÃǼÇȹÉùÇÅÊÃÁνÇÉÇ¿ÆÁÃÇ» ¦¹ÈÉÇÑÄÇÂƾ½¾Ä¾ÖËÇ˹ÉʾƹÄÈdž ÈÇÄÆÁÄÁËÉÁºÁËÌÅÇÀ¹ÄÁ»ÒÁùÁ½»¹ ÅÌÊÇÉÇÈǼÉÌÀÐÁùƹº¹À¾£¹Å™ ¹ ¨Ç½¹ÆÆÔÅÈɾÊʆÊÄÌ¿ºÔ¹½ÅÁÆÁÊËɹ† ÏÁÁ§ÅÊù »Ê¾¼Ç»ɹÅùÎɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÇÂÈÉǼɹÅÅÔ»¼Ç½Ì ºÌ½¾ËÈÉÁǺɾ˾ÆǾ½ÁÆÁϽÇÉÇ¿Ædž ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÁÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ƹǺÒÌ×ÊÌÅÅÌÇÃÇÄÇÅÄÆÉ̺£Édž žËÇ¼Ç ½ÇÃÇÆϹ¼Ç½¹»¬Èɹ»Ä¾ÆÁ¾ ½ÇÉÇ¿ÆǼÇÎÇÀØÂÊË»¹ÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉdž ÊË»¹ÈÇÊËÌÈØËÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔνdž ÉÇ¿ÆÔÎŹÑÁÆ ÈÄÌ¿ÆdžҾËÇÐÆÔÎ Êƾ¼ÇÇÐÁÊËÁ˾ľ ÈÉÁϾÈÆÔ¾ Èǽž˹ÄÕÆdž̺ÇÉÇÐÆÔ¾ŹÑÁÆÔ ˾† ľÊÃÇÈÁоÊÃÁ¹»ËǼÁ½ÉÇÈǽӾÅÆÁà ÁŹÑÁƹ½ÄØØÅÇÐÆǼÇɾÅÇÆ˹ §ºÆǻľÆÁ¾˾ÎÆÇȹÉù½ÇÄ¿ÆÇ ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ»ÔÈÇÄƾÆÁ×À¹½¹ÐÁ ÈÇÊ˹»Ä¾ÆÆÇÂÅÖÉÇŧÅÊù sÀ¹»¾É† ÑÁËÕɾÅÇÆ˽ÇÉǼÃÇÃËغÉØ

¨¾ÉÊȾÃËÁ»Æ¹Ø ÈǽÊ˹ÆÏÁØ ¦§¥£§š ±¦§—£¤£™¦§•¢«‚¦•™£ —•´¢š£–ª£™¡£™ ´¥•œ—§´£¡¦Ÿ•

§šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈǽÊ˹ÆÏÁÁ Û„ª¹½Ç»¹Ø”»ɹÂÇƾ¿ÁÄdž ¼ÇŹÊÊÁ»¹„™ÅÌÉÊÃÁ†”ƾǺÎǽÁ† ÅǽÄØɹÀ»ÁËÁؼÇÉǽ¹ ¹ÁÊÃÄ×о†

ÆÁ¾¾¼ÇÁÀÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÇÂÈÉǼɹņ ÅÔ Èɾ½ÌÊŹËÉÁ»¹×Ҿ»Խ¾Ä¾ÆÁ¾ ;½¾É¹ÄÕÆÔκ׽¿¾ËÆÔÎÊɾ½ÊË» ƾǺÇÊÆÇ»¹ÆÆÇ ¥ÖɧÅÊù›ØоÊĹ»»Çɹ† ÃÇ»ÊÃÁÂÈÉÇÃÇÅžÆËÁÉÇ»¹ÄÈÇÈÔˆ ÃÁ»ÇÊÈɾÈØËÊ˻ǻ¹ËÕÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»ÌÈǽÊ˹ÆÏÁÁ„¶ËÇËǺӾÃË»ÃÄ׆ оÆ»ÈĹÆɹÀ»ÁËÁØÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎ ʾ˾¼ÇÉǽ¹§™§„§ÅÊÃÖľÃËÉǔ À¹ÊоËÊǺÊË»¾ÆÆÇÂÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÇ ÈÉǼɹÅÅÔÃʾÆËغÉؼdž ½¹½ÇÄ¿ÆÇÀ¹»¾ÉÑÁËÕƾǺÎǽÁÅÔ¾ ÈÉǾÃËÆÔ¾ɹºÇËÔœÇÉǽ»È¾É»Ô¾ ÈÇÄÌй¾Ë»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕɹÀ»Á»¹ËÕÁƆ ¿¾Æ¾ÉÆÌ×ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÌÊƾÃÇËdž ÉÔÅÇȾɾ¿¾ÆÁ¾Å ÐËǺÔÅÁÃÉÇɹ† ÇÆÔȾÉÊȾÃËÁ»ÆÇ¿ÁÄÇÂÀ¹ÊËÉdž ÃÁƾÁÊÈÔËÔ»¹ÄÁ»ƾ½¾ÍÁÏÁ˹ ªÌоËÇÅËÇ¼Ç ÐËÇÀ¹ÊËÉÇÂÒÁûÈdž ʾÄù΄™ÅÌÉÊÃÁ†” „¨¾É»ÇÃÁÉÈÁІ ÆÔ” „ ¹¼ÇÉǽÆÔ”À¹ÊоËÊǺÊË»¾Æ† ÆÔÎÊɾ½ÊË»ÈÉÇ»¾ÄºÇÄÕÑÌ×ɹºÇ† ËÌÈÇɹÀ»ÁËÁ×ʾ˾»ǽÇÊƹº¿¾† ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁÁ½É ÅÔËÇ¿¾»Ædž ÊÁÅʻǻÃĹ½ÁÈÇÄÌй¾Å»ÖËÇÂй† ÊËÁ¼ÇÉǽ¹ÎÇÉÇÑÁ¾ÌÊÄÇ»ÁؽÄØÈÉdž ½ÇÄ¿¾ÆÁØ¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ›Ô½¾Ä¾ÆÁ¾º×½¿¾ËÆÔÎÊɾ½ÊË»½ÄØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÈǽÊ˹ÆÏÁÁʽ¾Ä¹¾Ë ¿ÁÄÕ¾½ÇÊËÌÈƾ¾ÈÇϾƾ »¾½Õ»ÈÉdž ËÁ»ÆÇÅÊÄÌй¾ɹÊÎǽÔƹ¾¾»ÇÀ† »¾½¾ÆÁ¾Ìȹ½ÌËƹºÌ½ÌÒÁÎÈÇÃÌȹ† ˾ľÂ¨ÇÈÔËÃÁÁÊÃÄ×ÐÁËÕÖËÇËǺӆ ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.2014

|5


6

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

¾ÃËÁÀÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÇÂÈÉǼɹÅÅÔ ƾǺÇÊÆÇ»¹ÆÆԔ sÊÐÁ˹¾Ë›ØоÊĹ» »ÇɹÃÇ»ÊÃÁ ¦¹ÈÇÅÆÁÅ ÐËÇÊËÇÁÅÇÊËÕÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹ÈǽÊ˹ÆÏÁÁ„ª¹½Ç»¹Ø”»§Å† ÊþÇϾÆÁ»¹¾ËÊØÈÇÐËÁ»ÅÁÄÄÁ¹É½ É̺ľÂ§ÊǺ¹ØÀƹÐÁÅÇÊËÕǺӾÆ ˹Ê»ØÀ¹Æ¹ÊƾǺÎǽÁÅÇÊËÕ×Èǽ† ÃÄ×оÆÁØ»ɹÂÇƾÌÄÁÏ ¹»¾ÉËؾ† »¹ £É¹ÊÆÇÀƹžÆÆ¹Ø ÇƾÏùØÆdž »ÔÎǺӾÃËÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊ;ÉÔ »ËÇÅÐÁÊľ½¾Ëʹ½Ç»ƹžÊË ÑÃÇÄƹžÊË ÈÇÄÁÃÄÁÆÁÃÁ ƹÈÇʾҾÆÁ ¹˹ÿ¾¿ÁÄÔÎ ½ÇÅÇ»ÈÇÈÉǼɹÅžȾɾʾľÆÁØ ÁÀ¹»¹ÉÁÂÆǼÇ¿ÁÄÕØ

§ËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ËÕ ƾÄÕÀØÊƾÊËÁ ¤¥¢´§šŸ£§š ±¢£ž—¦§š¤¢£¡¢•–•  •¢¦¡¨¢«¤• §š§•¤£§¥š–¨š§–£  šš¤£ ¨¡  •¥™•¥¨– šž

¨ÇÇϾÆþÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»½¾È¹É˹† žÆ˹¼ÇÉǽÊÃÇÂÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇÂÈÇÄÁ† ËÁÃÁ ÈÉÁÆØËÁ¾ÃÇ˾ÄÕÆÇÂ’¥ÁÆÁ† Ê˾ÉÊË»¹ǺÇÉÇÆÔ»ÈÇʾÄþªË¾ÈÆÇ »¾¾ʾ¼Ç½ÆØÑƾÅÊÇÊËÇØÆÁÁƹº¹Ä¹ÆÊ ¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ§ÅÊùÈÇËɾºÌ¾Ë»Ô½¾† ľÆÁØºÇľ¾ÅÁÄÄÁÇÆÇ»É̺ľÂ ƹÐÁ˾ÄÕÆÔ¾Êɾ½ÊË»¹ÈÇËɾºÌ† ×ËÊØƹɾÃÌÄÕËÁ»¹ÏÁ×ÈÉÁľ¼¹×Ҿ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁÃÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾ÅÌÀ½¹ÆÁ× ŹÀÌËÇƹÊÇÊÆÇÂÊ˹ÆÏÁÁ ¿¾Ä¾ÀÆǽdž ÉÇ¿ÆÇÅÌËÌÈÁÃÌÁÈǽÀ¾ÅÆÔÅ¿¾Ä¾† ÀǺ¾ËÇÆÆÔÅŹÀÌËÆÔÅɾÀ¾É»Ì¹É¹Å ˹Ãùý¹ÆƹØ˾ÉÉÁËÇÉÁØÊÁÄÕÆÇÀ¹† ŹÀÌоƹ«¹Ã¿¾ÍÁƹÆÊÔÈÇËɾºÌ׈ ÊØƹɾÅÇÆËŹÀÌËÇƹÊÇÊÆÇÂÊ˹ÆÏÁÁ ÃÇËÇɹØƹÎǽÁËÊØ»¹»¹ÉÁÂÆÇÅÊdž ÊËÇØÆÁÁÁÈÇÊËÇØÆÆÇÈǽ˹ÈÄÁ»¹¾ËÊØ ¼ÉÌÆËÇ»ÔÅÁ»Ç½¹ÅÁÁŹÀÌËÇÅ£ÉÇž ËÇ¼Ç »ÃÇ˾ÄÕÆÇÂ¥ÁÆǺÇÉÇÆÔ½ÇÊÁÎ ÈÇÉƾÀ¹ÃÇÆоÆùÈɾÅÇÆËÇÊÆÇ»ÆǼÇ ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ £¹ÃÇËžй×ËÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ ½¾† Ѿ»Ä¾ÁÖÍ;ÃËÁ»Æ¾¾ÈÇÊËÉÇÁËÕ»Èdž ʾÄþªË¾ÈÆÇÂÆÇ»Ì×¼¹ÀÇ»Ì×ÃÇ˾ÄՆ ÆÌרÇÈɾ½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÔÅɹÊо˹Š ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»ÇÐÆÔ¾À¹ËɹËÔƹÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»ÇÆǻǼ¹ÀÇ»ÇÂÃÇ˾ÄÕÆÇ ÊÌоËÇÅÈÇÄÌоÆÁػʾÂÁÊÎǽÆdž ɹÀɾÑÁ˾ÄÕÆÇ ÈÉǾÃËÆdžÊžËÆÇ ½ÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØÁ½Ç† Ê˹»ÃÁºÄÇÃÇ»ÃÇ˾ÄÕÆÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½† ÊË»¹ÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË ÅÇÆ˹¿¹Èǽ† »Ç½ØÒ¾¼ÇÁ»ÆÌËɾÆƾ¼Ç¼¹ÀÇÈÉǻdž ½Ç» ʽ¹ÐÁÃÇ˾ÄÕÆÇ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ƾÈɾ»ÔÊØËÅÁÄÄÁÇÆÇ»É̺ľÂ ªÉÇÃɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÈÉǾÃ˹s½Çž† ÊØϾ»

¦¾½¾ÄØƹÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ ¦£–¦§—š¢¢ŸŸ—•¥§¥™£Ÿ£¢«•³ ¢´™£ ›¢°¦•¡£¦§£´§š ±¢£—°–¥•§± ¦¤£¦£–¢•Ÿ£¤ š¢´¤ •§š›šž¢•Ÿ•¤ ¥š¡£¢§¡¢£˜£Ÿ—•¥§¥¢°ª™£¡£—

ªÉ¾½ÊË»¹ÅǼÌ˹ÃÃÌÅÌÄÁÉÇ»¹ËՆ ÊØƹǺҾÅÁÄÁÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÅÊо˾ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÇȾɹËÇɹÁÄÁƹÊǺ† ÊË»¾ÆÆÇÅÊо˾«ªŸÁÄÁŸª£ÄػԆ ºÇɹÊÈÇÊǺ¹ƹÃÇÈľÆÁØÊɾ½ÊË» ÁǺÊÌ¿½¾ÆÁØ»ÇÈÉÇÊÇ»ùÈɾÅÇÆ˹ ƾǺÎǽÁÅÇÈÉÇ»¾ÊËÁǺҾ¾ÊǺɹÆÁ¾ ¿ÁÄÕÏÇ»½ÇŹ§ÆÇÊÐÁ˹¾ËÊØľ¼ÁËÁņ ÆÔÅ ¾ÊÄÁ»¼ÇÄÇÊÇ»¹ÆÁÁÈÇÌйÊ˻̾Ë ƾžƾ¾ÇËǺҾ¼ÇÃÇÄÁоÊË»¹ ÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÇ»ŸÁ˾ÄÁÅǼÌËÈÉÁÆØËÕ ɾѾÆÁ¾ÇÊÉÇùÎÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ˾ÎÁÄÁ ÁÆÔÎɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË Ì»¾ÄÁоÆÁÁ ÊÌÅÅÔϾľ»ÔÎÈĹ˾¿¾Â »ÔºÉ¹ËÕ º¹ÆýÄØÇËÃÉÔËÁØÊǺÊË»¾ÆÆǼÇÊо† ˹ÈÉÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁÁ½ÇÅÇÅÊÁĹÅÁ«ªŸ ÁÄÁŸª£¨¹Ã¾ËÔ½ÇÃÌžÆËÇ»ÊÈÉdž ËÇÃÇĹÅÁǺÒÁÎÊǺɹÆÁÂȾɾ½¹×ˆ ÊØ»©¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÂÍÇƽùÈɾÅÇÆ˹ ÅÆǼÇû¹ÉËÁÉÆÔνÇÅÇ» ¥£ »ÊÄ̆ й¾ÇËÃÉÔËÁØÊо˹Ìɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ ÇȾɹËÇɹÁÄÁ»œÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÌ׿Á† ÄÁÆÊȾÃÏÁקÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÈÉÁÊÇÀ† ½¹ÆÁÁÊǺÊË»¾ÆÆǼÇÊо˹«ªŸ ¨ÇÈÇÊľ½ÆÁŽ¹ÆÆÔÅ Ãɾ¼Ádž ƹÄÕÆÇÅÌÇȾɹËÇÉÌÈÇÊËÌÈÁÄÇ ÈÉÇËÇÃÇĹǺÒÁÎÊǺɹÆÁÂÊǺ† ÊË»¾ÆÆÁÃÇ»û¹ÉËÁÉ»¥£ŸÁ˾† ÄÁ½ÇÅÇ»À¹Ø»ÁÄÁÇƹžɾ† ÆÁÁÈÉǻǽÁËÕƹÃÇÈľÆÁ¾Êɾ½ÊË» ƹǺҾÅÊо˾©¾¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÍÇƆ ½¹ùÈɾÅÇÆ˹¨ÉÁ˹ÃÇÅɹÊÃņ ½¾Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÔŹÃÊÁŹÄÕÆǾÊdž ½¾ÂÊË»Á¾ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÇȾɹËdž ɹÈÉÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁÁÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁ ùÈɾÅÇÆ˹ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾À¹¾ÅÆÔÎ Êɾ½ÊË» À¹ÊоËÃÇËÇÉÔÎÅÇ¿ÆǻԆ ÈÇÄÆÁËÕùоÊË»¾ÆÆÔÂɾÅÇÆËÁɾ† ÑÁËÕÅÆǼÁ¾ÈÉǺľÅÔ½ÇŹŸÁ˾† ÄÁ¥£ɾÑÁÄÁÊÇÀ½¹ËÕÊȾÏÁ¹ÄՆ ÆÔÂÊоË»©¾¼ÁÇƹÄÕÆÇÅÍÇƽ¾ùȆ ɾÅÇÆ˹»ƹ½¾¿½¾ƹ×ÉÁ½ÁоÊÃǾ ÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆǾÊÇÈÉǻǿ½¾ÆÁ¾ ÈÉÇϾÊÊÇ»§½Æ¹ÃÇÈÇ¿ÁÄÁÒÆÇÅÌÀ¹† ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ì˹ùØÈÇÅÇÒÕÈɾ½Ì† ÊÅÇËɾƹËÇÄÕÃǽÄؽÇÅÇ» ƹÈɹ»† ÄØ×ÒÁÎÊɾ½ÊË»¹ƹǺÒÁÂÊоËɾ† ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÇȾɹËÇɹ ›œÇÊ¿ÁÄÁÆÊȾÃÏÁקÅÊÃÇÂǺ† ĹÊËÁÈǽ¹ÆÇºÇľ¾ȹþËÇ»½Ç† ÃÌžÆËÇ»ÇÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁÁÊǺÊË»¾Æ† ÆǼÇÊо˹ƹùÈɾÅÇÆ˽ÇÅÇ»«ªŸ ÁŸª£¡ÀÆÁÎÃÇÅÈľÃËǻ̿¾ ÈÉÇÑÄÁ×ÉÁ½ÁоÊÃÌ×ÖÃÊȾÉËÁÀÌ ÁÈÉÁÆØËÔÃÁÊÈÇÄƾÆÁ× ÇÊ˹ÄÕÆÔ¾ ƹÈɹ»Ä¾ÆÔƹ½ÇɹºÇËÃÌ

ªÇºÊË»¾ÆÆÁÃÁ¿ÁÄÕØ»¥£Ådž ¼ÌËʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇÇÈɾ½¾ÄÁËÕȾɆ ÊȾÃËÁ»ÔÈÉÇ»¾½¾ÆÁØùÈɾÅÇÆ˹ Ê»ÇÁνÇÅÇ»»˾оÆÁ¾½»ÌÎƾ½¾ÄÕ ¨ÇÊľÁ×ÆØÃɾѾÆÁ×ÈÉÇËdž ÃÇÄÕÆÔλÇÈÉÇÊÇ»ÈǽÃÄ×йËÊØÅ̆ ÆÁÏÁȹÄÁ˾ËÔ©¾Ñ¾ÆÁ¾ÇƹÃÇÈľ† ÆÁÁÈĹ˾¿¾Â¿Á˾ľÂƹùÈɾÅÇÆË ºÌ½¾ËÈÉÁÆÁŹËÕÊØ„ÈÇÌÅÇÄйÆÁה ƹÊо˾ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÇȾɹËÇɹ ©¹ÊÎǽǻ¹ÆÁ¾Êɾ½ÊË»Èɾ½ÌÊÅÇËɾ† ÆÇ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇ ÈÉǼɹÅÅÇÂùÈɾÅÇÆ˹ÁÊÌоËÇÅ ÇϾÆÃÁÁÀÆÇʹÃÇÆÊËÉÌÃËÁ»ÆÔÎÖľ† žÆËÇ»½ÇÅÇ»¦¹ÈÇÅÆÁÅ ÐËÇ»ɾ† ¼ÁÇƹÄÕÆÌ×ÈÉǼɹÅÅÌùÈɾÅÇÆ˹ »ÃÄ×оÆÇÇÃÇÄÇÅÆǼÇû¹ÉËÁɆ ÆÔνÇÅÇ»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

ª¾ÄÇ»¿ÁÄÕ¾ ƾÆÌ¿½¹¾ËÊØ ¤£¤£™¦¬š§•¡¡¢¦§¥£´ —¦š •ª£¡ ¦Ÿ£ž£– •¦§—˜£™¨–¨™š§¤£¦§¥£ š¢£¡š¢±­š¤¥£­ £˜£™¢ª§°¦´¬ Ÿ—•™¥•§¢°ª¡š§¥£—

¨Ç½¹ÆÆÔÅLWOFXTSV ƹÀ¹Ê¾½¹ÆÁÁ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÈɹ»Á˾ÄÕÊË»¹Á׆ ÆؼĹ»¹ǺĹÊËÆǼÇÅÁÆÊËÉÇت˹ÆÁʆ Ĺ»œÉ¾º¾ÆÒÁÃÇ»ÇËÐÁ˹ÄÊØÇɾÀÌÄՆ ˹˹Îɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ»¼Ç½ÌϾľ»Ç ÈÉǼɹÅÅÔÈÇɹÀ»ÁËÁ׿ÁÄÁÒÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ­ÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÈÉǼɹÅÅÔÇÊ˹† ÄÇÊÕƹÌÉǻƾ¼Ç½¹s ÅÄɽÉ̆ ºÄ¾Â ÁÀÃÇËÇÉÔÎºÇľ¾ ÅÄɽÈÇÊË̆ ÈÁÄÇÁÀǺĹÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹ÁÈÉÁžɆ ÆÇÊËÇÄÕÃÇ¿¾sÁÀ­Çƽ¹Êǽ¾ÂÊË»ÁØ ɾÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁן£® ƹÊËÉÇÁ˾ÄՆ Ê˻ǽÇÅÇ»½ÄØȾɾʾľÆÁؼɹ¿½¹Æ ÁÀ¹»¹ÉÁÂÆǼÇ¿ÁÄÕØ ¨ÇÊÄÇ»¹ÅÅÁ† ÆÁÊËɹ ÁÀËÔÊØÐûžËÉÇ»¿ÁÄÕØ »»¾½¾ÆÆÔλÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ×»¼Ç† ½Ì ÈÇÉؽùËÔÊØÐûžËÉÇ»Èdž ÊËÉǾÆÇ»§ÅÊþ›¼Ç½Ì»ʾ† ľ˾ÅÈÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ºÌ½ÌËÊÆÁ¿¾† ÆÔÈÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×ʼǽÇÅ„¹¿¾ ËÔÊØÐû¹½É¹ËÇ»ƾÈÇÊËÉÇØ˔ sÈdž ʾËÇ»¹ÄÅÁÆÁÊËÉ ¨ÉÁÐÁƹÊÆÁ¿¾ÆÁØǺӾÅÇ»»»Ç† ½¹¿ÁÄÕØ»ɹÂÇƹΠÈÇÅƾÆÁלɾ† º¾ÆÒÁÃÇ»¹ ÃÉǾËÊØ ÈÇÅÁÅÇÈÉÇо† ¼Ç »ÊÇÃɹҾÆÁÁǺӾÅÇ»º×½¿¾Ë† ÆÇÂÈǽ½¾É¿ÃÁ™»ƾÃÇËÇÉÔÎɹÂdž ƹΠƹÈÉÁžÉ»«×ùÄÁÆÊÃÇÅ ¼Ä¹»Ô Á»Ç»Ê¾À¹Ø»ÄØ×Ë ÐËÇÈÇËɾºÆÇÊËÁ »ÆÇ»ÇÅ¿ÁÄÕ¾ƾË

¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ» „§ÅÊùؼ̺¾ÉÆÁؔ „§ÅÊÃÉ͔ LWOFXTSV ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.2014

|7


ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

JOUFSJFS†QMVTNTLSV

8

œÁÈʽÄØÁÆ˾Éվɹ

Çļǻ¾ÐÆÇÊËÕÁÈÉÇÐÆÇÊËÕ

ª¾ËÕʹÄÇÆÇ»½¾ÃÇɹËÁ»ÆÇÂľÈÆÁÆÔ„™É˝¾ÃÇɔ Èɾ½Ê˹»ÄؾËÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔÂÈÉǽÌÃË»Ê;ɾÇ˽¾† ÄÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»s¼ÁÈÊǻԾ%†È¹Æ¾ÄÁ›ÇËÄÁ† ÐÁ¾ÇËÅÆǼÁνÉ̼ÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ȹƾÄÕÁÀǺľ¼Ð¾Æ† ÆǼǼÁÈʹ»Ô½¾É¿Á»¹¾Ë˾ÅȾɹËÌÉ̽lj$º¾À ùÃÁΆÄÁºÇ½¾ÍÇÉŹÏÁÂÁ»Ô½¾Ä¾ÆÁػɾ½ÆÔλ¾Ò¾ÊË» ÃĹÊʼÇÉ×оÊËÁ„¦œ” œÁÈʽÄØÊ˾ÆÇ»ÔÎȹƾľÂɾ† ÃÇžƽǻ¹ÆÃÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ×»ž½ÁÏÁÆÊÃÁÎ ÑÃÇÄՆ ÆÔÎ ½ÇÑÃÇÄÕÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁØÎ ½ÇŹÎÈɾÊ˹ɾÄÔÎ ȹÆÊÁÇƹ˹ÎÁ½¹¿¾Ç˽¾Ä¾ÆÁØÎɾ¹ÆÁŹÏÁÁ

›¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÃÇÅȹÆÁÁ„›§£ª†§ÅÊÔÈÇØ»ÁĹÊÕ ¼ÁºÃ¹ØÈǽ»Ç½Ã¹ÁÀÊÑÁËǼÇÈÇÄÁÖËÁľƹ ÇËÄÁй×ҹ؆ ÊØ»ÔÊÇÃÇÂÈÉÇÐÆÇÊËÕ×ûƾÑÆÁÅÍÁÀÁоÊÃÁÅƹ¼ÉÌÀ† ùÅÁÈÇ»ÔѾÆÆÇÂÊËÇÂÃÇÊËÕ×úÇÄÕÑÁÅ˾ÅȾɹË̆ ɹÅÁ½¹»Ä¾ÆÁ׶ÃÊÈÄ̹˹ÏÁØ˹ÃÇÂÈǽ»Ç½ÃÁ»ÇÀÅÇ¿† ƹ»˾оÆÁ¾ƾÊÃÇÄÕÃÁν¾ÊØËÁľËÁ ÃËÇÅÌ¿¾ÊÑÁËÔ ÈÇÄÁÖËÁľÆƾ»Ô½¾ÄؾË»»Ç½Ì»É¾½ÆÔÎÊǾ½ÁƾÆÁÂ

¬ÅÆÔÂÃÇË¾Ä ¹ÈÇÄÆÁÅÅÁÉÊ»¾ËÇÅ œ£„¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ”½¾Ä¹¾ËǼɹÆÁоÆÆǾÈɾ½ÄÇ¿¾† ÆÁ¾ÊÃĹ½ÃÇÅȹÆÁÁ»ÆÇ»ÕÈÇÈÇÄÆÁÄÊØĹÅÈÇ»ÇÂÈÉdž ½ÌÃÏÁ¾Â«Ç»¹ÉÈǽÌѾÊÅÇ¿¾ËƹÂËÁ½¹¿¾ʹÅÔ»ÀԆ Êù˾ÄÕÆÔÂÃÄÁ¾ÆË ˹Ãùû¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾¾ÊËÕĹÅÈÔ ½ÄØÊËÉÇÂÃÁÁÇÍÁʹ ½ÄØÊÃĹ½Ç»Á½ÇÅÇ» ¹˹ÿ¾½ÄØ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈɾ½ÈÉÁØËÁÂ

£ÇÅȹÆÁØ#VEFSVTÈɾ½Ê˹»ÄؾËƹÊ˾ÆÆÔ¾¼¹ÀǻԾ ÃÇËÄÔDÀ¹ÃÉÔËÇÂùžÉÇÂʼÇɹÆÁØ#VEFSVT-PHBNBY 6 ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔ¾ÊȾÏÁ¹ÄÕÆǽÄØÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎÌÊÄÇ»Á ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁšÄ¹¼Ç½¹ÉØÆÇ»ÇÂÊÁÊ˾žÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÈÉÁ ÈÇÅÇÒÁÈÉÇËÇÃÇĹ0QFO5IFSNÊ˹ÄÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÔÅÊÇÀ½¹† ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØÈǽÄ׺ԾÄÁÐÆÔ¾ÈÇËɾºÆÇÊËÁ

¦Ç»¹ØʾËÕ ª»¾Ëʼ¹É¹ÆËÁ¾Â ª»¾ËǽÁǽÆÔ¾½¹ÌÆĹÂËÔ Áž×ÒÁ¾ÊØ»ƹÄÁÐÁÁ »ÃÇÅȹÆÁÁ„¶Ä¾ÃËÉÇÅÁɔ ÈÇÀ»ÇÄØ×ËÇÊ»¾Ò¹ËÕǺҾ† ÊË»¾ÆÆÔ¾ÈÇžҾÆÁØ Ź¼¹ÀÁÆÔ ËÇɼǻԾϾÆËÉÔ Ãdž ÉÁ½ÇÉÔ »¾ÊËÁº×ÄÁÁ˽ ÖÃÇÆÇÅØÈÉÁÖËÇÅÖƾɆ ¼ÁÁ¹ÌÆĹÂËÔľ¼ÃÇÁºÔÊËÉÇÅÇÆËÁÉÌ×ËÊØ ÁƹÆÁÎ ½¹¾ËÊؼ¹É¹ÆËÁØžÊØϾ»

§Ð¾É¾½ÆÇÂÖ˹ÈÅǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁÁ ¦¹À¹»Ç½¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ„§Å ¥†¥ž«™¤¤” Ê˹ÉËÇ»¹ÄÈÉǾÃË˾ÎÆÁоÊÃǼÇȾɾ»ÇÇÉÌ¿¾ÆÁØÊÌÒ¾† ÊË»Ì×Ò¾¼ÇϾι½ÄØɹÀžҾÆÁØȾɾ½»Á¿ÆÇÂÊÌÑÁÄՆ ÆÇÂùžÉÔ ºÄ¹¼Ç½¹ÉØÃÇËÇÉÇÂÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇÊÇÃɹË؈ ÊػɾžÆÆÔ¾À¹ËɹËÔƹÈÇÃɹÊÃÌž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÆ ÏÁ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÈÉÇɹº¹ËÔ»¹×ËÊØ»ÇÈÉÇÊÔ ÈÇÈÉÇÃĹ½Ã¾¼¹ÀÇÈÉǻǽ¹ ¹ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔÇÊÌÒ¾ÊË»Ä؆ ×ËɹºÇËÔÈÇÀ¹Å¾É̼¾ÇžËÉÁÁÀ½¹ÆÁØÇÈÇÉÆǼÇϾι

ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ§™§„§ÅÊÛǽÇùƹĔ »ÎǽÁË»¼ÉÌÈÈÌÃÇņ ȹÆÁ„©ÇʻǽÇùƹĔ ÈÉÇ»¾ÄÁ»É¾ÀÃÌ»Ź¼ÁÊËɹÄÕÆÔ¾ʾ† ËÁÆǻǼǻǽÇÈÉǻǽ¹ƹɾÃÇÆÊËÉÌÁÉ̾ÅÇÂÌÄÁϾ›¹ÄÁι† ÆÇ»¹£À¹ÃÄ×ÐÁ˾ÄÕÆÇÅÌÖ˹ÈÌɹºÇËÈÇÀ¹Å¾Æ¾»Ç½ÇÈÉdž »Ç½ÆÔÎʾ˾ÂÈÉÁÊËÌÈÁÄÁÁ×ÆØ»йÊÇ»ÌËɹ ÁÌ¿¾ ÃйʹÅÇÊÆÇ»ÆÔ¾ɾÅÇÆËÆÔ¾ɹºÇËÔÀ¹»¾ÉÑÁÄÁÊÕ ƹ† йÄÇÊÕÈÇÊ˾ȾÆÆǾ »ÇÁÀº¾¿¹ÆÁ¾¼Á½ÉÇ̽¹É¹ À¹ÈÇÄƾÆÁ¾ ÊÁÊ˾ÅԻǽǠ»Ê¾¹ºÇƾÆËÔºÔÄÁÈǽÃÄ×оÆÔûǽÇÊƹº† ¿¾ÆÁ×›ɾÀÌÄÕ˹˾ÇÅÁÐÁÈÇÄÌÐÁÄÁ»Ç½ÌÈÇÆÇ»ÇÅ̻ǽǻdž ½ÌƹоËÔɾйʹɹÆÕѾÀ¹ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÆǼÇÊÉÇù

¨¾ÐÆǾ½¾ÄÇ ¦Ç»¹ØÉÌÊÊùؽ¾É¾»ÆØ„™ÀӜɹ½Ó”ÊÇǺҹ¾ËÇÈÉÇ»¾† ½¾ÆÁÁÈɹÃËÁоÊÃǼÇʾÅÁƹɹÊÌйÊËÁ¾Å¡›£ÌÀƾÏÇ»¹ »ȾÉÁǽÊÁ×ÄØÈǹ»¼ÌÊ˹¼›ÈÉǼɹÅžʾÅÁ† ƹɹÀ¹ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇȾоÂÈÇ˾ÎÆÁоÊÃÁÅ ɾѾÆÁØÅ£ÌÀƾÏÇ»¹ ¹»»¾Ð¾Éƾ¾»É¾Åغ̽ÌËÈÉǻdž ½ÁËÕÊØ˾ÇɾËÁоÊÃÁ¾À¹ÆØËÁØÈÇÁÀÌоÆÁ×ÇÊÆÇ»ȾÐÆǼÇ ½¾Ä¹¨Ç½ÉǺƾ¾ÇʾÅÁƹɾÅÇ¿ÆÇÌÀƹËÕƹʹÂ˾


10

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

™©®¡«ž£«¬©¦§†œ©™§ª«©§¡«ž¤µ¦´¢ª§›ž«¨©¡¦¸¤ £§¦¯ž¨¯¡·ª«©§¡«ž¤µª«›™«©™¦ª¨§©«¦§œ§¬ ¤™ ›¯ž¦«©žœ§©§™

§šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

Как развязать транспортный узел? ¬¼¹½¹Â˾ ùÃÁźÔÄȾɻÔ»ÇÈÉÇÊ ÐľÆÇ»¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆdž¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇ ÊÇ»¾Ë¹ ¾½»¹¼Ä¹»ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉÈÉǾÃ˹ «¨¡„§ÅÊüɹ¿½¹ÆÈÉǾÃ˔šÇ¼½¹Æ¥ÉÔ¼Äǽ À¹»¾ÉÑÁĽÇÃĹ½ ÈÇÊ»ØÒ¾ÆÆÔÂÃÇÆϾÈÏÁÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ËɹÆÊÈÇÉËÆdžȾɾʹ½ÇÐÆǼÇ ÌÀĹ»¼É¹ÆÁϹÎÌÄÁϧɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾s©¹† ºÁÆÇ»Áйsœ¾ÉϾƹsšÌĹËÇ»¹ ¨É¹»ÁÄÕÆǪÃÇÄÕÃÇÖËǺ̽¾ËÊËÇÁËՙɆ ÎÁ˾ÃËÇɹÅÈÉÁÑÄÇÊÕ½ÇļÇÌ»¾Ò¾»¹ËÕÌ»¹† ¿¹¾ÅǾÊǺɹÆÁ¾ ǺÓØÊÆØØ ÐËÇɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ÈÉǾÃ˹ºÌ½¾ËÈÇÖ˹ÈÆÇÂÁƹ½¹ÆÆÇÂÊ˹½ÁÁ Ã̽¹»¹¿Æ¾¾ÇÈɾ½¾ÄÁËÕÈÉÁÇÉÁ˾ËÔ ÐËǺÔ À¹ÊËÉÇÂÒÁÃÁÈÇÆÁŹÄÁǼɹÆÁоÆÁØ ÃÇËdž ÉÔ¾ƹÃĹ½Ô»¹¾ËÈĹÆɹÀ»ÁËÁØÌÄÁÐÆǽdž ÉÇ¿ÆÇÂʾËÁ¡Æ¹Ð¾ÈÇÄÌÐÁËÊØ ùû­¾½Ç† Éǻþ ¼½¾»ÀÇƾÑÌÅǻǼǽÁÊÃÇÅÍÇÉ˹¹Ö† ÉÇÈÇÉ˹»ÔÊËÉÇÁÄÁÃÇË˾½¿Á«¾ÅºÇľ¾ÐËÇ ÈÇÈÔËÃÁÀ¹ÊËÉÇÁËÕÃɹÊÆÔ¾ÄÁÆÁÁ»ϾÆËɾ ¼ÇÉǽ¹Èɾ½ÈÉÁÆÁŹÄÁÊÕÌ¿¾ƾǽÆÇÃɹËÆÇ

›Ç»Ê¾Î¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÈĹƹÎÈÉdž ÊËɹÆÊ˻ǻɹÂÇƾžËÉÇÅÇÊ˹Ç˻ǽÁ† ÄÇÊÕÈǽƾÈɾÉÔ»ÆÔÂÈÇËÇÃËɹÆÊÈÇÉ˹ ÆÁùÃǼǽÉ̼ǼÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÖËÇÂ˾Ɇ ÉÁËÇÉÁÁƾÈɾ½ÈÇĹ¼¹ÄÇÊÕ§À»ÌоÆÆÔ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹ÅÁ„§ÅÊüɹ¿½¹ÆÈÉǾÃ˹”»¹† ÉÁ¹ÆËsÈÇÈÔËùÃÇÅÈľÃÊÆÇÀ¹»¾ÉÑÁËÕ ËɹÆÊÈÇÉËÆÌ×ɹÀ»ØÀÃÌž¿½ÌÖÊ˹ù½¹† ÅÁоɾÀÌÄÁÏԧɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾Áœ¾ÉϾƹ ›¼Ç½ÌÈÉÁɹÀɹºÇËþÁÌË»¾É¿½¾† ÆÁÁÈÉǾÃ˹ÈĹÆÁÉÇ»ÃÁϾÆËɹÄÕÆÇÂй† ÊËÁ¼ÇÉǽ¹ºÔÄÇÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÇʽ¾Ä¹ËÕŹ† ¼ÁÊËɹÄÕ½»ÌÎÌÉǻƾ»ÇÂÈÉǾÀ¿¹¾ÅÌÄÁ† ÏÌœÇÊÈÁ˹ÄÕÆÌ× Ⱦɾʾù¾ÅœÌʹÉÇ»¹ »ÆÁ¿Æ¾ÅÌÉǻƾ À¹Ë¾ÅȾɾ½ÌÄÁϾÂœ¾É† ϾƹÆÔÉؾÅÈǽÀ¾ÅÄרǽÀ¾ÅƹØйÊËÕ ÇʻǺǿ½¹¾ËÈÉÇÊËɹÆÊË»ÇÈǽȹÉÃÇ»ÃÁ §½Æ¹ÃÇ˹ÃǾɾѾÆÁ¾ËɹÆÊÈÇÉËÆǼÇÌÀĹ ÌË»¾É¿½¾ÆÇƾºÔÄÇ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

˾ÃÊË ÈÂÇνÊÁͽ ®½ÉÎËÊË¿½


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

£¹ÃÖËǻԼÄؽÁËʾ¼Ç½ÆØ ÇÉǼÁйÊËÁІ ÆÇ»ÔÈÇÄƾÆÔ ˾ÉÉÁËÇÉÁؾҾŹÄÇÀ¹ÊËÉǾ† ƹÁÁž¾ËɾÀ¾É»ÔɹÀ»ÁËÁØÊÈÄÇÑÆÔ¾¼¹É¹¿Á йÊËÆÔ¾½ÇŹªÇÊËÇÉÇÆÔÌÄÁÏԧɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ɹÀ»ØÀùºÇľ¾†Å¾Æ¾¾À¹»¾ÉѾƹ ÆÇÊľ½Ì¾ËÀ¹† ÃÇÆÐÁËÕ»ÔÆÇÊÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÂÈǽȾÉÊȾÃËÁ»ÆÌ× ½ÇÉǼÌÁÊ˹ÆÏÁמËÉÇÈÇÄÁ˾ƹ Ì¿¾ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÔ ÃÉÌÈÆÔ¾ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ѹÎËÔ šÇ¼½¹Æ¥ÉÔ¼ÄǽÈÉǽ¾ÅÇÆÊËÉÁÉÇ»¹ÄÌйÊËÇà ÊɹÀÆÔÎËÇоÃÁ»ɹÀÆÔλɾžÆÆÔÎÇËɾÀùÎ ùúÔÄÇ ùÃÊ˹ÄÇ ùú̽¾ËsÁÊÇÊËÇÉÇÆÔ „œ¾ÉϾƆÈĹÀ¹” ÁÊÇÊËÇÉÇÆÔϾÉûÁƹ«¹ÉÊÃÇ  ƹÈÇÅÆÁ» ÐËÇÖËÇƾÈÉÇÊËÇϾÆËɹÄÕÆǾžÊËÇ »¼ÇÉǽ¾ ¼½¾ÊÎǽØËÊػʾŹ¼ÁÊËɹÄÁ ÆǽÇÉǼ¹ »¾½ÌÒ¹ØÃÎɹÅÌ ¹ÃÇÆÇžÉÆÇ»ÇÀÆÁûÇÈÉÇÊǺǺӾÃ˹Î ÃÌÄÕËÌÉÆǼÇƹÊľ½ÁØ ÃÇËÇÉÔÎƹÈÄÇÒ¹½Ã¾ ǼɹÆÁоÆÆÇÂÌÄÁϹÅÁœ¾ÉϾƹ šÌĹËÇ»¹ §É† ½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ©¹ºÁÆÇ»Áй ÊÇÎɹÆÁÄÇÊÕϾÄÔÎ ÈØËÕÌʹ½Õº¹¡»¹ÆÇ»¹ÊÃÌÀÆÁϾÂÁ½ÇÎǽÆÔŽdž ÅÇŽÇÅ »ÃÇËÇÉÇźÔÄÑ˹º»ÇÊÊ˹ÆÁؼdž ½¹Ź¼¹ÀÁÆž»½ÇÃÁÅÇ»¹ Ìʹ½Õº¹œÇɽØÆÃÁÆÇÂs ½»¹½¾É¾»ØÆÆÔÎ½ÇŹ„§ÅÊüɹ¿½¹ÆÈÉǾÃ˔ »ÇËÄÁÐÁ¾ÇËÈɾ¿ÆÁÎÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ ƹžɾÆÊdž ÎɹÆÁËÕÁλʾ¥¹ÊÑ˹ºÊËÉÇÂÃÁ»ɹÂÇƾÎɹ† ŹÈɾ½Ä¹¼¹¾ËÊØÈÇÆÁÀÁËÕ ¾È¹ÉÎÁØÌ¿¾»ÔÃ̆ ÈÁĹйÊËÕ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¾ÊËÕƹžɾÆÁ¾ÊËÉÇÁËÕ ƾºÇÄÕÑÁ¾ÈÇÖ˹¿ÆÇÊËÁÅÁÃÉÇû¹É˹ÄÔÊϾÉÃdž »Õ×»ϾÆËɾ »ÔÊÇËÆÔ¾¹ÃϾÆËÔ»ÇÀÅÇ¿ÆÔËÇÄՆ ÃÇÈÇÃɹØÅ «É¹ÆÊÈÇÉËƹØÊξŹ ÌË»¾É¿½¾Æƹؼ¾Æ¾† ɹÄÕÆÔÅÈĹÆÇżÇÉǽ¹ ÈÇÄÌÐÁĹʻǾɹÀ»Á† ËÁ¾»ÃÇÆϾÈË̹ÄÕÆÇÅÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁÁÈÇɹÀ»ÁËÁ× ËɹÆÊÈÇÉ˹ÁÇÈËÁÅÁÀ¹ÏÁÁ»À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»ÁØÊÄÁ† ÆÁØÅÁžËÉÇÈÇÄÁ˾ƹªÇºÉ¹»ÑÁÅÊØÈÉǽ¾ÅÇƆ ÊËÉÁÉÇ»¹ÄÁÊξÅÔžËÉÇȾɻ¹ØÄÁÆÁØÌ¿¾Èdž ÊËÉǾƹs½Ç©ÇÃÇÊÊÇ»ÊÃÇ¼Ç »½¹ÄÕƾÂѾÅÈɾ½† ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.2014

œ¤™›¦™¸ ™™°™™¤µ¦ž¢±žœ§ ©™ ›¡«¡¸¥ž«©§¨§¤¡«ž¦™s ª¦¡Ÿž¦¡ž ™«©™«šž ª¦¡Ÿž¦¡¸ ¶­­ž£«¡›¦§ª«¡

Ĺ¼¹¾ËÊؾ¾ɹÀ»ÁËÁ¾½Ç†Â¤×ºÁÆÊÃÇ À¹† ˾ÅÈÇÌÄÁϾ®Å¾ÄÕÆÁÏÃǼÇ›ËÇɹØÄÁÆÁØ ÈÉǽ¾ËÁÀ¦¾ÍËØÆÁÃÇ»½Ç¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿Ædž ¼Ç»ÇÃÀ¹Ä¹¨É¾½Ä¹¼¹¾ËÊØɹÀ»ÁËÁ¾ËɹŻ¹Â† ÆÇÂÄÁÆÁÁžËÉÇÈÇÄÁ˾ƹ¾ÊÄÁ»ɹÂÇƾ†Â ª¾»¾ÉÆÇÂÈÇÊËÉÇÁËÕȾɾÅÔÐÃÌ ÈǽËØÆÌËÕÄÁ† ÆÁÁËɹŻ¹ØÊÌÄÁÏÔ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃÇ ƾ½Ç¾À† ¿¹ØϾÆËɹ ½ÇȾɻÇÂÄÁÆÁÁžËÉÇsÊ˹ÆÏÁÁ „šÁºÄÁÇ˾ùÁŨÌÑÃÁƹ” ÅÇ¿ÆÇÁÊÃÄ×ÐÁËÕ ËɹŻ¹ÂÆÌ×ÄÁÆÁ×ÈÇÌÄÁϾ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃÇ ÁÈÇÊËÉÇÁËÕƹ¾¾žÊ˾ÆÇÉŹÄÕÆÌ×¹»Ëǽdž ÉǼÌ™»½¹ÄÕƾÂѾÅsɹÀ»Á»¹ËÕËɹŻ¹Â† ÆÔ¾ÈÌËÁÁ»ľ»Çº¾É¾¿ÆÇÂйÊËÁ¼ÇÉǽ¹ œÄ¹»Æ¹ØÀ¹½¹Ð¹½¹ÄÕƾÂѾ¼ÇɹÀ»ÁËÁØž† ËÉÇÈÇÄÁ˾ƹsÊÆÁ¿¾ÆÁ¾À¹Ëɹ˺¾ÀÊÆÁ¿¾ÆÁØ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ¨ÇùÃÇÅÌÈÌËÁÁ½ËÁ ªËÉdž ÁËÕÊÃÇÉÇÊËÆÇÂËɹŻ¹ÂÁÄÁžËÉdžËɹŻ¹Â §½ÁÆÁÀ»¹ÉÁ¹ÆËÇ» ÃÇËÇÉÔÂÅǼºÔ̽¾Ñ¾† »ÁËÕÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç sȾɻÌ×ÄÁÆÁ×ÈÉǽÇĆ ¿ÁËÕÊ»ÔÎǽÇÅƹÌÄÁĮ̈ǽ¼ÇÉƹØ ƹÀ¾Å† ÆǾÁÊÈÇÄƾÆÁ¾ ÁÊ»ÔÎǽÇÅƹÌÄÁÏ̮žÄՆ ÆÁÏÃǼÇ ÖÊ˹ù½ÆǾÁÊÈÇÄƾÆÁ¾ ¨Ç½ÇºÆÔ¾ ɾѾÆÁØÌ¿¾ÈÉÁÆØËÔ»ľ»Çº¾É¾¿ÆÇÂй† ÊËÁ¼ÇÉǽ¹»½ÇÄÕÌÄÁÏÔ©ÇÃÇÊÊÇ»ÊÃǼǪÌÒ¾† ÊË»¾ÆÆÇ »½»¹ɹÀ¹ ÊÆÁ¿¹×ËÊØÀ¹ËɹËÔ

11


12

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ªÇÈÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ª©ž¦ž¢ª£§©§ª«¡žËÉÇÁËɹŻ¹Ø

¥ž«©§¨§¤¡«ž¦ sÃÅйÊ

sÃÅÐ¹Ê ª£§©§ª«¦§¢«©™¥›™¢

›Å¾Ê˾ÊÀ¹»¾ÉѾÆÁ¾ÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ȾɻÇÂÊ˹ÆÏÁÁ žËÉÇÈÇÄÁ˾ƹºÔÄǺÔɹÀÌÅÆÇ»ÔƾÊËÁÃËɹÆÊÈÇɈ ÆÇÅÌÌÀÄ̹»ËǺÌÊÆÔ¾ŹÉÑÉÌËÔ ɹÀ»ÇÉÇËÆÌ×ÈÄÇÒ¹½† ÃÌ ËɹŻ¹ÂÆÌ×ÄÁÆÁ× ¹»ȾÉÊȾÃËÁ»¾ÈÉǽÇÄ¿ÁËÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇȾɻÇÂÄÁÆÁÁ»Å¾Ê˾ÊÇÊ˹ÆÏÁ¾ÂžËÉdž ÈÇÄÁ˾ƹ»ɹÂÇƾ„œ¾ÉϾƆÈĹÀ¹” ½¾ÊÕ¿¾sȾɾʹ½† ùÊǽÆÇÂÄÁÆÁÁžËÉÇƹ½É̼Ì׫¾ÅʹÅÔÅÊÍÇÉÅÁ† É̾ËÊØÅÇÒÆÔÂËɹÆÊÈÇÉËÆdžȾɾʹ½ÇÐÆÔÂÌÀ¾Ä§½Æ¹† ÃǾÊËÕÇȹÊÆÇÊËÕ ÐËÇÇƺ̽¾ËȾɾƹÊÔÒ¾Æ ¾ÊÄÁȾɆ »¹ØÁ»ËÇɹØÄÁÆÁÁžËÉÇÈÇÄÁ˾ƹƾºÌ½ÌËÈÇÊËÉǾÆÔ °ËǺÔƹ¼ÄؽÆÇÈÇùÀ¹ËÕ ÐËÇžËÉÇÈÇÄÁ˾Æ̽Ǻ† ƾÂƹÀ¾ÅÆǼÇËɹÆÊÈÇÉ˹ šÇ¼½¹Æ¥ÉÔ¼ÄǽÈɾ½ÄÇ¿ÁÄ Êɹ»ÆÁËÕ˾ÎÆÁÃdžÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁ¾ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ sÊɾ½ÆØØÊÃÇÉÇÊËÕžËÉÇÈÇÄÁ˾ƹssÃÅйÊ sÊɾ½ÆØØÊÃÇÉÇÊËÕÊÃÇÉÇÊËÆǼÇ ËɹŻ¹ØssÃÅйÊ ¨ÉÁÖËÇÅÈÇùÀ¹Ë¾ÄÁ»Å¾ÊËÁÅÇÊËÁÁÈÉÇÈÌÊÃÆÇ ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁÌžËÉÇÈÇÄÁ˾ƹÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ»ÔѾ оÅ ÌÊÃÇÉÇÊËÆǼÇËɹŻ¹Ø

£¹Ãǻǿ¾ÇÈËÁŹÄÕÆǾɾ† ѾÆÁ¾Èǽ¹ÆÆÇÅÌËɹÆÊÈÇÉËÆdž ÅÌÌÀÄÌ ›ȾɻÌ×Çоɾ½Õ Èɾ½† Ĺ¼¹¾ËÊØÈÉÇÈÌÊËÁËÕËɹÆÀÁËÆÔ ËɹÆÊÈÇÉËsÖÊ˹ù½ÆÔ»¹ÉÁ¹ÆË оɾÀ§É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾Áœ¾ÉϾƹ ¹Ë¾ÅÊÇÀ½¹×ËÊؽ»¹½ÌºÄ¾É¹ Ãdž ËÇÉÔ¾ÈɹÃËÁоÊÃÁÌ¿¾ÊÌÒ¾Ê˻̆ ×Ë »ǽÆÇÅÁ½É̼ÇÅƹÈɹ»Ä¾† ÆÁÁ ÁÈÇȾɾÐÆÔ¾ÌÄÁÏÔ Ê»ØÀ¹Æ† ÆÔ¾»ÆÁ¿Æ¾ÅÌÉǻƾ›ÆÁ¿Æ¾Å ÌÉǻƾȾɾÃɾÊËÃÁɾ¼ÌÄÁÉÌ×ËÊØ

ÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ¹ËɹÆÀÁˆ ÆǾ½»Á¿¾ÆÁ¾ÈÉÇÎǽÁ˺¾ÊÈɾ† ÈØËÊË»¾ÆÆÇоɾÀɹÀ»ØÀÃÁ»ɹÀ† ÆÔÎÌÉÇ»ÆØÎ ½¾ÊÕ¿¾ɹÊÈÇņ ¼¹¾ËÊØȾɻ¹ØÊ˹ÆÏÁØžËÉÇÈdž ÄÁ˾ƹ ÃÇËÇÉÔº̽¾ËɹÀ»Á»¹ËՆ ÊØ»ÊËÇÉÇÆÌ¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿ÆǼÇ »ÇÃÀ¹Ä¹ »ËÇɹØÄÁÆÁØÊÇÊ˹ÆÏÁ† ¾ÂȾɾʹ½ÃÁ»ɹÂÇƾÈÄÇÒ¹½Á ¨Çº¾½Ô sªÐÁ˹×˹ÃǾɾѾÆÁ¾ÌÆÁ† ùÄÕÆÔÅ s½Çº¹»ÁĚǼ½¹Æ¥ÉԆ

¨§›¥žª«¡¥§ª«¡ ¡¨©§¨¬ª£¦§¢ ª¨§ª§š¦§ª«¡ ¨§£™ ™«ž¤¡ ¥ž«©§¨§¤¡«ž¦™  ¦™°¡«ž¤µ¦§ ›´±ž ¨§£™ ™«ž¤ž¢ ª£§©§ª«¦§œ§ «©™¥›™¸

°«§£™ª™ž«ª¸ ª«§¡¥§ª«¡c ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç žËÉÇÈÇÄÁ˾ƹ»ƹÀ¾ÅÆÇÅ »¹ÉÁ¹Æ˾»½»¹ɹÀ¹ ½¾Ñ¾»Ä¾ÈǽÀ¾ÅÆǼÇ ¥¾ËÉÇÈÇÄÁ˾ƼÄ̺ÇÃǼÇ À¹ÄÇ¿¾ÆÁØ»½»¹ɹÀ¹ ½ÇÉÇ¿¾žËÉÇÈÇÄÁ˾ƹ žÄÃǼÇÀ¹ÄÇ¿¾ÆÁØ ¹ËɹËÔƹÊÃÇÉÇÊËÆÇ ËɹŻ¹ÂÈÉÁžÉÆÇ»½»¹ ɹÀ¹žÆÕѾ оÅƹžËÉÇ

¼Äǽs¨¾É¾Ê¹½ÇÐÆÔÂÌÀ¾ÄǺ¾† ÊȾÐÁËÈɾÃɹÊÆÌ×½ÇÊËÌÈÆÇÊËÕ ϾÆËɹÄÕÆÇÂйÊËÁÁÀ»Ê¾Îɹ† ÇÆÇ»¼ÇÉǽ¹ »ËÇÅÐÁÊľƹÀ¾Å† ÆÔÅËɹÆÊÈÇÉËÇÅ ÊÆÁÀÁËƹ¼ÉÌÀ† ÃÌƹÖËÇËÌйÊËÇà ÈÇÀÁËÁ»ÆÇÈdž »ÄÁؾËƹɹÀ»ÁËÁ¾ϾÆËɹ¼ÇÉdž ½¹žÊÄÁÊ×½¹ºÌ½¾ËÈǽ»¾½¾Æ¹ ËɹŻ¹ÂƹØÄÁÆÁØ ÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹Æ ËɹÆÊÈÇÉËÆdžȾɾʹ½ÇÐÆÔÂÌÀ¾Ä ¹»ËǺÌÊÆÔÎŹÉÑÉÌËÇ» ÈÇÄÌÐÁËÊØ ÖÍ;ÃËÁ»ÆǾÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

13

¨É¾½ÄÇ¿¾ÆÁ¾ÈÇÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ×ÃÇÅÈľÃÊÆǼÇ ËɹÆÊÈÇÉËÆdžȾɾʹ½ÇÐÆǼÇÌÀĹÈÇÌÄ­ÉÌÆÀ¾

›§¨©§ª ª«©™¦ª¨§©«¦´¥¡ ©™ ›¸ £™¥¡ ª¤ž¬ž«©ž±™«µ §¦§›©ž¥ž¦¦§

¬ÄÁÏÌœÌʹÉÇ»¹Èɾ½Ä¹¼¹¾ËÊØ ÇÊ˹»ÁËÕ»ǽÆÇÅÌÉǻƾ ¹ËɹÆʆ ÈÇÉËÆÔ¾ÈÇËÇÃÁÈÌÊËÁËÕÈÇÊÌÒ¾† ÊË»Ì×Ò¾ÅÌÈÉǾÀ½Ì¡Æ¹Ð¾ǺӾÆ ËÔÃÌÄÕËÌÉÔÇù¿ÌËÊØƹÇÊËÉÇ»† þƾ½ÇÊËÌÈÆÇÊËÁ ÈÉÁ½¾ËÊØÊËÉdž ÁËÕȾɾÎÇ½Ô ÐËǺÔÈÇÄÌÐÁËÕ ÈÇÄÆÇϾÆÆÔ¾Ź¼ÁÊËɹÄÁ ¨ÉÁÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁÁËɹÆʆ ÈÇÉËÆÇÂŹ¼ÁÊËɹÄÁÊÇÊËÇÉÇÆÔ §ÅÁ¾ÊËÕ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÊÇÀ½¹ËÕ ȾɻÌ×ËɹÆÊÈÇÉËÆÌ×ɹÀ»ØÀÃÌ »ËɾÎÌÉÇ»ÆØΙ¼Ä¹»ÆǾsʻ؆ À¹ËÕ¾¾ÊËɹÆÊÈÇÉËÆÇÂɹÀ»ØÀ† ÃÇÂƹ²¾Éº¹Æ¾»¹ ÃÇËÇɹØʾ† йÊÊÇ»¾ÉѾÆÆÇƾɹºÇ˹¾Ë À¹† ˾ÅоɾÀœÌʹÉÇ»¹»ÔÂËÁƹœ¾É† Ͼƹ Êœ¾ÉϾƹȾɾºÉÇÊÁËÕ ƾºÇÄÕÑÌ×ÖÊ˹ù½Ì ľ¼ÃÁ¾ÖÊ˹† ù½ÔÅÇ¿ÆÇÊËÉÇÁËÕº¾ÀȾɾÃÉԆ ËÁؽ»Á¿¾ÆÁØ »ÆÇ»ÕÇÈÌÊËÁËՆ ÊØƹÌÉÇ»¾ÆÕÀ¾ÅÄÁ »ÔÂËÁƹ§É† ½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ÊÆÇ»¹ƾºÇÄÕÑÇ ÈǽӾÅsÁ»ÃÄ×ÐÁËÕÊØ»ÊÌÒ¾† ÊË»Ì×ÒÌ×ÖÊ˹ù½ÌоɾÀ£É¹Ê† ÆÔ¨ÌËÕ ¹ËɹËÔÅÁÆÁŹÄՆ ÆÔ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇsƹʻǺǽ† ÆÔÎÈÄÇÒ¹½Ã¹Îº¾ÀȾɾÃÉÔËÁØ ½»Á¿¾ÆÁØ «¹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ºÌ½¾Ë»ÔÈÇĆ ƾƹ¼Ä¹»Æ¹ØÀ¹½¹Ð¹ÇÈËÁÅÁÀ¹† ÏÁØɹºÇËÔËɹÆÊÈÇÉ˹»ɹÂÇƾ ºÁºÄÁÇ˾ÃÁÁÅ™ª¨ÌÑÃÁ† ƹ¨É¾½Ä¹¼¹¾ËÊØȾɾƾÊËÁÊ׆ ½¹ɹÀ»ÇÉÇËÆÌ×ÈÄÇÒ¹½ÃÌÊÌÄÁ† ÏÔ¨¹ÉËÁÀ¹ÆÊÃÇ Èǽ»¾ÊËÁËɹņ »¹ÂªÈÇÅÇÒÕ×ÊÁÊ˾ÅÔÌ¿¾Ê̆ Ò¾ÊË»Ì×ÒÁÎȾɾÎǽǻÇÊÆÇ»† ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.2014

ÆÇÂÈÇËÇÃȹÊʹ¿ÁÉÇ»ºÌ½¾ËȾ† ɾʹ¿Á»¹ËÕÊØƹÌÄÁϾ£É¹ÊÆÔ ¨ÌËÕ ÆÇÊľ½Ì¾ËÈÇÊËÉÇÁËÕ¾Ò¾ ǽÁÆ»ÔÎǽ ɹƾ¾À¹ÈĹÆÁÉÇ»¹Æ† ÆÔ ƹÌÄÁÏ̝ǺÉÇ»ÇÄÕÊÃÇ¼Ç Á ÃÇƾÐÆÇ¿¾ ÈÉǽÇÄ¿ÁËÕÈǽ† À¾ÅÆÔÂȾɾÎǽ½ÇȾɾʹ½ÇІ ÆǼÇÌÀĹ«¾ÅʹÅÔÅ»Èɾ½¾Ä¹Î sÅÁÆÌ˺̽¾ËǺ¾ÊȾоƹȾ† ɾʹ½Ã¹ÊǽÆǼÇ»Á½¹ËɹÆÊÈÇɆ ˹ƹ½É̼Ç©¾¹ÄÁÀ¹ÏÁØÖËÇÂÀ¹† ½¹ÐÁ ƾÀ¹»ÁÊÁÅÇÇË˾ÅÈÇ»ÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»¹ËɹŻ¹ØÁžËÉÇ Èdž »ÔÊÁËÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÕÊ˹ÆÏÁÁ žËÉÇÈÇÄÁ˾ƹ §ÈËÁŹÄÕÆÔ»¹ÉÁ¹ÆË ËɹÆÊÈÇÉËÆdžɹÀ»ÇÉÇËÆǼÇÌÀĹ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÇËÊËǾ½Á† ÆÁϹ»ËǺÌÊÇ»ÊÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ¾Â ƾºÇÄÕÑǼÇÈÌÆÃ˹ÈÁ˹ÆÁØÁǺ† Ò¾ÊË»¾ÆÆǼÇË̹ľ˹ ¹¼Ä¹»ÆǾ ÊÇÎɹÆؾËÌʹ½ÕºÌ¡»¹ÆÇ»¹Á½É̆ ¼Á¾ÊËÉǾÆÁتƾʾÆԺ̽ÌËËÇÄՆ ÃǼ¹É¹¿Á ƹÁΞÊ˾ÈÇÊËÉÇØË ÈÄÇÒ¹½ÃÌÈÇʹ½ÃÁ†»Ôʹ½ÃÁȹʆ ʹ¿ÁÉÇ»»ɹÀÄÁÐÆÔÎƹÈɹ»† ľÆÁØÎ ½¾ÊÕ¿¾ »ɹÂÇƾÌÄÁ† ÏÔœ¾ÉϾƹ ºÌ½¾ËÇÊ˹Æǻù ËɹŻ¹Ø œÄ¹»ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÇɼÇÉǽ¹ ™Æ¹ËÇÄÁ«ÁÄÕÈÉÁÀ»¹Ä½»Á¼¹ËÕÊØ ƾɾ»ÇÄ×ÏÁÇÆÆÔÅ ¹Ö»ÇÄ×ÏÁ† ÇÆÆÔÅÈÌ˾ŠÊÇÎɹÆØØËÇ »ÇÐËÇ Ì¿¾»ÄÇ¿¾ÆÔ½¾ÆÕ¼Á ÐËÇÌ¿¾ ÈÇÊËÉǾÆÇ s¦¾ƹ½ÇȾɾÊŹËÉÁ»¹ËÕÈdž ÄÇ¿¾ÆÁؼ¾Æ¾É¹ÄÕÆǼÇÈĹƹ ÁƹоÅԻʾ¼½¹ºÌ½¾ÅƹÎǽÁËՆ

ÊØ»ÃÉÁËÁоÊÃÇÂÊÁË̹ÏÁÁª¾Â† йÊ»ÇÈÉÇÊÊËÇÁË˹ÃùÃÀ¹½¾Â† Ê˻ǻ¹ËÕËÇ ÐËÇÌ¿¾ÈÇÊËÉǾÆÇ žÊÄÁÅÔ»ÄÇ¿ÁÄÁÍÁƹÆÊÔ»Ëɹņ »¹ÂÁžËÉÇ ùÃÖËÇÇɼ¹ÆÁІ ÆÇ»ÃÄ×ÐÁËÕ»ÃÇÅÈľÃÊÆÌ×ÊÁ† Ê˾ÅÌ «É¹Å»¹ÂʾÂйÊɹºÇ˹¾Ë Íɹ¼Å¾Æ˹ÉÆÇ¥ÆǼÇËɹÆÊÈÇɈ ÆÔÎɹÀ»ØÀÇà ÃÇËÇÉÔ¾ƾɹºÇ† ˹×ËÅÇÊËÁņľËÁØ›¤£ª¥ ƹœ¹¼¹ÉÁƹs²¾Éº¹Æ¾»¹ÈÇÊËÉdž ÁÄÁËɹÆÊÈÇÉËÆÔÂÌÀ¾Ä ¹Ê»ØÀÁ ËɹÆÊÈÇÉËÆÇÂƾË°ËÇʽ¾Ä¹ËÕ ÐËǺÔÇÆÀ¹É¹ºÇË¹Ä ªÌÅŹÉÆÔ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁÂÖÍ;ÃË»ÇÀÅdž ¿¾Æ ËÇÄÕÃǾÊÄÁÊ˹»ÁËÕ»ÇÈÉÇÊ ÃÇÅÈľÃÊÆÇ¡ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ»ɾ¹ÄÁ† À¹ÏÁÁÈÉǾÃ˹ºÌ½ÌËÌйÊ˻ǻ¹ËÕ º×½¿¾ËԻʾÎÌÉǻƾ Êľ½Ì† ¾ËÊÁÆÎÉÇÆÁÀÁÉÇ»¹ËÕ½¾ÂÊË»ÁØs ÈÇÊÉÇùÅÁ»É¾Å¾ÆÁɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ À¹½¹ÐÁËɹÆÊÈÇÉËÆǼÇǺÊÄÌ¿Á»¹† ÆÁاÅÊù ›йÊËÁÃÇÅÈľÃÊÆǼÇÈǽÎǽ¹ ¼Ä¹»ÆǼǹÉÎÁ˾ÃËÇɹÈǽ½¾É¿¹Ä šÇ¼½¹Æ¥ÉÔ¼Äǽ sª½¾Ä¹¾ÑÕ»ǽÆÇÅžÊ˾ ËɹÆÊÈÇÉËÆÌ×ɹÀ»ØÀÃÌ ÀƹÐÁË »½É̼ÇÅžÊ˾ºÌ½¾ËÃÇÄĹÈÊ ª¾ÂйÊÌÄÁÏÔ­ÉÌÆÀ¾sšÌĹËÇ»¹ ¾Ò¾ɹºÇ˹×Ë ÆǾÊÄÁƹ¤¾»ÇÅ º¾É¾¼ÌºÌ½¾ËɾѾƹËɹÆÊÈÇɈ ƹØɹÀ»ØÀùÈÇÌÄÁϾľË §ÃËغÉØ ÖËÁÌÄÁÏÔ»Ê˹ÆÌË©¾† ÑÁÅ»ÇÈÉÇÊÊÆÁÅÁs»Ê˹ƾËÌÄÁ† ϹľË§ÃËغÉØ›ÇÈÉÇÊÊɹÀ† »ØÀùÅÁÊľ½Ì¾ËɾѹËÕǽÆǻɾ† žÆÆÇ


14

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ

IPUFYQFSUSV

XXXUL†XJMMJBNTSV

›¨©§¯žªªž›§ ›žž¦¡¸§¥™¡¤¡¤·š§¢©¬œ§¢¨§ª«©§¢£¡ ¦¬¤ž›§¢¯¡£¤¸›¤¸ž«ª¸§¦¡¥¡ ª™¥´®›™Ÿ¦´®¶«™¨§› «™££™£ §«£™°žª«›™žœ§¨©§›žž¦¡¸ ™›¡ª¸«¤¡«ž¤µ¦§ª«µšž ™›™©¡¢¦§¢ ¶£ª¨¤¬™«™¯¡¡§š³ž£«™¡žœ§¦™žŸ¦§ª«µ

Малоэтажное строительство: нулевой цикл

TPCFSV†EPNSV

˾ÃÊË¢ÈÂʽž½¾Åʽ

¦Ìľ»ÇÂÏÁÃÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ Ä׺ǼÇǺӾÃ˹ƹÐÁƹ¾ËÊØÊÈǽ† ¼ÇËÇ»ÃÁÈÄÇÒ¹½ÃÁžÊÄÁ»Ô»Ä¹† ½¾Ä¾ÏÀ¾Å¾ÄÕÆǼÇÌйÊËù»ÐÁ† ÊËÇÅÈÇľ Èǽ¼ÇËÇ»Á˾ÄÕÆÔ¾ɹ† ºÇËÔǼɹÆÁйËÊØǺÌÊËÉÇÂÊË»ÇÅ ÈǽӾÀ½ÆÔÎÈÌ˾ »ÇÀ»¾½¾ÆÁ† ¾ÅǼɹ¿½¾ÆÁØÁ»É¾Å¾ÆÆǼÇÊdž ÇÉÌ¿¾ÆÁؽÄØÎɹƾÆÁØÊËÉÇÂŹ† ˾ÉÁ¹ÄÇ»žÊÄÁ¿¾»¹ÅÈɾ½ÊËdž ÁËÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç½ÇŹƹÌйʈ þ ¼½¾Ì¿¾¾ÊËÕÊËÉǾÆÁØÁÄÁ½¾† ɾ»ÕØ ËÇÈÉÁ½¾ËÊØÌоÊËÕ½¾ÅÇƆ ˹¿ ÊÈÁÄÁ»¹ÆÁ¾½¾É¾»Õ¾» ÃÇÉо† »¹ÆÁ¾ÈƾÂÁ»Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ›¾Ë† ÎÁ¾½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÊËÉǾÆÁØÅÇ¿ÆÇ ɹÀǺɹËÕʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇ ½ÇÊÃÁ ʽ¾Ä¹ËջɾžÆÆÔÅžÊËÇÅÎɹ† ƾÆÁØÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÆÇÊÆÇÊ ʾÉÕ¾ÀÆÔÎÈÇÊËÉǾÃÁÀÃÁÉÈÁй Á½¹ÄÕƾÂÑÁ»ԻÇÀÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆǼÇÅÌÊÇɹƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÔº¾ÀÌй† ÊËÁØ˾ÎÆÁÃÁ

ªÄ¾½Ì×ÒÁ»¹¿ÆÔÂÖ˹Ès ÈǽӾÀ½ÆÔ¾ÈÌËÁÃÌйÊËÃ̝ÄØLj ÊÔÈÃÁÅǼÌËÈÇƹ½ÇºÁËÕÊØȾÊÇà Ò¾º¾ÆùÁÄÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ¡Ë¹Ã »É¾Å¾ÆƹؽÇÉǼ¹¼ÇËdž »¹ ÈÄÇÒ¹½Ã¹ɹÊÐÁҾƹ ʹÅǾ »É¾ÅØÈÉÁÊËÌÈÁËÕÃÈĹÆÁÉǻþ ÌйÊËù ¹À¹Ë¾ÅÃÀ¾ÅÄØÆÔÅɹ† ºÇ˹ÅÈǽÀ¹ÃĹ½ÃÌÍÌƽ¹Å¾Æ† ˹£¹ÃÇÂËÁÈÍÌƽ¹Å¾Æ˹Èɾ½Èdž оÊËÕsľÆËÇÐÆÔ Ê»¹ÂÆÔÂÁÄÁ ÈÄÁËÆÔ sÀ¹»ÁÊÁËÇËÇÊǺ¾ÆÆdž Ê˾ÂÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁºÌ½ÌÒ¾¼ÇÊËÉdž ¾ÆÁØ ƹÈÉÁÅ¾É ƹÄÁÐÁØÈǽ»¹† ĹÁÄÁÏÇÃÇÄÕÆǼÇÖ˹¿¹ ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÁÉؽ¹ÈÉÁ† ÉǽÆÔÎ͹ÃËÇÉÇ» ˹ÃÁÎùÃÊÇÊËdž ØÆÁ¾ÁËÁȼÉÌÆ˹ ¼Ä̺Áƹ¾¼ÇÈÉdž žÉÀ¹ÆÁØ ÈÉÁÊÌËÊË»Á¾¼ÉÌÆËÇ»ÔÎ »Ç½£¹ÃÈɹ»ÁÄÇ ÈÉÁŹÄÇÖ˹¿† ÆÇÅÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¾ºÌ½ÌÒÁ¾½ÇÅǻĹ½¾ÄÕÏÔÊ˹† ɹ×ËÊØÊÖÃÇÆÇÅÁËÕÁÅÁÆÌ×ËÊ˹†

TSVCJNEPNDPN

XXXEPTLBVSBMBSV


ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ

½Á×ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁؼÉÌÆ˹›žÊ˹ÎŹÊÊǻǠÀ¹ÊËÉÇÂÃÁ ƹÈÉÁÅ¾É ½¹ÐÆÔÎÁÄÁÃÇË˾½¿ÆÔÎ ÈÇʾÄùΠÖËÇÅÇ¿ÆÇʾº¾ÈÇÀ»ÇÄÁËÕ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ǺҾÆÁ¾ÊÊÇʾ½ØÅÁ½¹ÊËÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÌ×ÁÆÍÇɆ ŹÏÁ×ÇÊÇÊËÇØÆÁÁ¼ÉÌÆ˹ÁÈÇÅÇ¿¾Ëʽ¾Ä¹ËÕ »Ô»Ç½ÇËÇÅ ùÃÇÂÍÌƽ¹Å¾ÆËÈǽǽ¾Ë½ÄØ»¹† Ѿ¼ÇÊËÉǾÆÁØžÊÄÁ»¹ÑÌйÊËÇÃƹÎǽÁËÊØ ƾ½¹Ä¾ÃÇÇËɾÃÁÁÄÁ½É̼ǼǻǽǾŹÄÁºÇɹʆ ÈÇÄÇ¿¾Æ»ÆÁÀÁƾ ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆdž¼¾ÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØƾǺÎǽÁÅÔ ÈÇÊÃÇÄÕÃ̺ÄÁÀÇÊËÕ À¹Ä¾¼¹ÆÁؼÉÌÆËÇ»ÔλǽÁÄÁƹÄÁÐÁ¾˹ÃƹÀԆ »¹¾ÅǼÇ„ÈÄÔ»Ìƹ”ÈÇËɾºÌ¾Ë½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎ ½É¾Æ¹¿ÆÔÎɹºÇ˶ËÇÄÌÐѾʽ¾Ä¹ËÕƹÈǽ¼Ç† ËÇ»Á˾ÄÕÆÇÅÖ˹ȾÁÁÀº¾¿¹ËÕ»½¹ÄÕƾÂѾÅ ˹ÃÁÎÈÉǺľŠùĻԽ¹»ÄÁ»¹ÆÁ¾”ÁÄÁÈÉÇʹ½† ùÍÌƽ¹Å¾Æ˹ ÐËÇÈÇÀ½Æ¾¾Ðɾ»¹ËÇËɾÒÁƹÅÁ ÁɹÀÉÌѾÆÁ¾ÅƾÊÌÒÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÊËÉǾÆÁØ ¾ÅÄØÆÔ¾ɹºÇËÔÊÇÈÉǻǿ½¹×ËÊØÁÀž† ƾÆÁ¾ÅɾÄվ͹ÌйÊËùsÃÌÐÃÁɹÊËÁ˾ÄÕÆdž ¼ÇÊÄÇØÀ¾ÅÄÁ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ¨ÉǽÌŹÂ˾À¹É¹† ƾ¾ɹÀÆÔ¾žÊ˹ÃÇÅȹÃËÆǼÇÊÃĹ½ÁÉÇ»¹ÆÁØ »ÔÆÌËǼǼÉÌÆ˹ ÐËǺÔÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ¾¼Ç½ÄØ ǺɹËÆÇÂÀ¹ÊÔÈÃÁªÇÎɹÆÁ˾Ç˽¾ÄÕÆÇɹÊËÁ† ˾ÄÕÆÔÂÊÄÇ ËǼ½¹»¹ÅƾÆÌ¿ÆǺ̽¾Ë½ÇÈÇĆ ÆÁ˾ÄÕÆÇÇÈĹÐÁ»¹ËÕÀ¹»ÇÀÀ¾ÅÄÁ½Äؼ¹ÀÇƹ ÁǼÇÉǽ¹ žÒ¾ǽÁÆ»¹¿ÆÔÂÖ˹ÈÆÌľ»Ç¼ÇÏÁÃĹs Èǽ»¾½¾ÆÁ¾ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ¨¹† ɹÄľÄÕÆÇÊÀ¾ÅÄØÆÔÅÁɹºÇ˹ÅÁÈǽÀ¹ÃĹ½† ÃÌÍÌƽ¹Å¾Æ˹ƾǺÎǽÁÅÇ»ÔÃÇȹËÕËɹÆѾÁ ½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁÁÖľÃËÉÁоÊË»¹ ÁÈÉÇÄÇ¿ÁËÕËÉ̺ÔÁùº¾ÄÕ°ËǺÔ̺¾É¾ÐÕËÉ̆ ºÔÇËÈÉÇžÉÀ¹ÆÁØ»ÀÁÅƾ¾»É¾ÅØ ÁÎÌÃĹ½Ô† »¹×Ëƹ¼Ä̺ÁÆÌƾžƾ¾ žËɹÄØÊÇÎɹƆ ÆÇÊËÁÖľÃËÉÁоÊÃǼÇùº¾ÄػǻɾÅØɹºÇË ÈǺĹ¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»ÌÌйÊËù¼Ä̺Áƹ¾¼ÇÀ¹Ä¾¼¹† ÆÁؽÇĿƹÊÇÊ˹»ÄØËÕƾžƾ¾ÊÅ

°«§ª¤¬°¡«ª¸ ¾ÊÄÁÈÉÁÆÌľ»ÇÅ ÏÁÃľºÌ½Ì˽ÇÈÌÒ¾ÆÔÇÑÁºÃÁ rƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇ»ʹÅÇÅÍÌƽ¹Å¾Æ˾ÅǼÌË ǺɹÀÇ»¹ËÕÊØËɾÒÁÆÔ ɾÐÕÁ½¾ËÇÅÇÆÇÄÁËÆÇÅ ÍÌƽ¹Å¾Æ˾ r»ÇÀÅÇ¿ÆÔȾɾÄÇÅÔǽÆǼÇÌйÊËùÍÌƽ¹Å¾Æ† ˹ÇËÆÇÊÁ˾ÄÕÆǽÉ̼ǼÇ rÊĹºÔ¾ɹÊË»ÇÉÔÅǼÌ˺ÔËÕ»ÔÅÔËÔ ÁÇ˽¾ÄՆ ÆÔ¾ÖľžÆËÔÃĹ½ÃÁÍÌƽ¹Å¾Æ˹ÅǼÌË»ÔȹÊËÕ ÁÀÈÄÇÊÃÇÊËÁÃĹ½ÃÁ

£оÅÌÖËÇÅÇ¿¾ËÈÉÁ»¾ÊËÁ rÃƾÁÀº¾¿ÆÇÅÌÈÇػľÆÁ×ËɾÒÁÆ»Ê˾ƹΠȾ† ɾÅÔÐùΠʻǽ¹Î rÃƾÁÀº¾¿ÆÇÅÌƾɹ»ÆÇžÉÆÇÅÌÈÉÇʾ½¹ÆÁ× »Ê¾¼ÇÀ½¹ÆÁØ

°Ëǽ¾Ä¹ËÕ rÌÃɾÈÄØËÕÍÌƽ¹Å¾ÆË

XXXBUFTTQCSV

™¥ž«µ«ž °«§žª¤¡ ª«§¡¥§ª«µ¦¬¤ž›§œ§¯¡£¤™ ª§ª«™›¤¸ž«§«›ªž¢ ª«§¡¥§ª«¡ª«©§¡«ž¤µª«›™ «§¨§ª¤ž¬·²žž¬£©ž¨¤ž¦¡ž ­¬¦™¥ž¦«™ª«§¡« ¨©¡š¤¡ ¡«ž¤µ¦§ª«§¤µ£§Ÿž

ª½ÌËÎÈÂÁËÇÊÂÎÇËÈÙÇËÍÂÇËÉÂÊÁ½ÓÅÆ ¿ÂÁÙÁ½ÃÂÏÅÌË¿ËÆÌÍËÂÇÏʽÉÂÎÏÊËÎÏÅ ÉËÃÂÏÌËÏ;˿½ÏÙǽÇÅҊÏËÇËÍÍÂÇÏÅ¿ ÏÂɾËÈÂÂÂÎÈÅÍÂÔÙÅÁÂÏËνÉËÎÏËÜÏÂÈي ÊËÉÎÏÍËÅÏÂÈÙÎÏ¿ÂÁ½ÔÊËÀËÁËɽ¾ÂÄÌÍˊ ÂÇÏÊËÆÁËÇÐÉÂÊϽÓÅÅ §Èɾ½¾ÄÁ˾ÊÕ ÁÀùÃÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»»ÔºÌ† ½¾Ë¾ÊËÉÇÁËÕ½ÇÅ«Ø¿¾ÄÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ƹÈÉÁžÉ ÃÁÉÈÁÐ ÈÇËɾºÌ×ËÌÊÁľÆÁØÍÌƽ¹Å¾Æ˹ ¨ÉǽÌŹÂ˾ƹ¼ÉÌÀÃÌƹÍÌƽ¹Å¾Æ˨ÇÅÆÁ† ˾ ÐËÇÇÆÈǽ»¾É¼Æ¾ËÊØ»ÇÀ½¾ÂÊË»Á×ÊǻʾÎÊËdž ÉÇÆǺÒÁ»¾ÊÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÊËÉǾÆÁØÁÈÇľÀ† ÆÔÎƹ¼ÉÌÀÇà ¼ÉÌÆËǻԾ»Ç½Ô »Æ¾Ñƾ¾½¹»Ä¾† ÆÁ¾¼ÉÌÆ˹ œÄ̺ÁƹÀ¹ÄÇ¿¾ÆÁØÍÌƽ¹Å¾Æ˹ɹÊÊÐÁ† ËÔ»¹¾ËÊØÁÊÎǽØÁÀÖ˹¿ÆÇÊËÁºÌ½ÌÒ¾¼ÇÀ½¹ÆÁØ ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»¥ÁÆÁŹÄÕƹؼÄ̺Á† ƹÀ¹ÄÇ¿¾ÆÁØľÆËÇÐÆǼÇÍÌƽ¹Å¾Æ˹½ÇĿƹÊdž Ê˹»ÄØËÕƾžƾ¾ÊÅ ©¹ºÇËÔÈÇÀ¹ÃĹ½Ã¾ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ÄÌÐѾÈÉdž ÁÀ»Ç½ÁËÕ»ľËƾ¾»É¾ÅØÁ»ÊÌÎÌ×ÈǼǽÌ ¹ËɹËÔƹÆÌľ»ÇÂÏÁÃÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÅǼÌË ÊÇÊ˹»ÁËÕÁ»ÔѾÇËÊžËÆÇÂÊËÇÁÅÇÊËÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹›À»¾ÊÕ˾Ê»ÇÁ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÁƾÖÃÇÆÇÅÕ˾ƹÀ¹ÃĹ½Ã¾ÍÌƽ¹Å¾Æ˹¨ÇÅÆÁ† ˾ÊÃÌÈÇÂÈĹËÁ˽»¹¿½Ô¨ÉÇÐÆÔÂÍÌƽ¹Å¾ÆËs ÇÈÇɹ ÇÊÆÇ»¹ºÌ½ÌÒ¾¼ÇÊËÉǾÆÁØ Ãɹ¾Ì¼ÇÄÕÆÔ ùžÆÕ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¹ÃĹ½Ô»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆË »Ô À¹ÃĹ½Ô»¹¾Ë¾ƹ½¾¿ÆÇÊËÕ ùоÊË»ÇÁ½Çļǻ¾Ð† ÆÇÊËÕʻǾ¼Ç¿ÁÄÕØ

15


16

ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

Тендеры ª«©§¡«ž¤µª«›§ ›§§¨©§›§™ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹ÊËÉÇÁ†

˾ÄÕÊ˻ǻǽÇÈÉǻǽ¹»ÊžÃ¹Ë¾ÉÁ† ÆÇÊĹ»Ã¹±¾Éº¹ÃÌÄÕÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁ† ȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

ÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾ÊÇÏÁ¹ÄÕÆǼÇǺÊÄ̆ ¿Á»¹ÆÁاÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ„É¹¼ÌÆÊÃÁ ÈÊÁÎÇƾ»ÉÇÄǼÁоÊÃÁÂÁÆ˾Éƹ˔ ©­  §ÅÊùØǺÄ ¤×ºÁÆÊÃÁÂÉ†Æ ȝɹ¼ÌÆÊÃÁ Ìį¾ÆËɹÄÕÆ¹Ø  É¹Æؾ»›Á˹ÄÁ›ÁÃËÇÉÇ»ÁÐ ˾Ä   ÖÄÈÇÐ˹WJUBM!ZBOEFYSV

PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLB[PNTLSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLVQLJHPWSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ÖľÆ [BLVQLBSV

¹Ã¹ÀÐÁù½ÅÁÆÁÊËɹÏÁ؞ù˾†

ËÉÇÆÆÔ¹ÌÃÏÁÇÆ

£ÇÆ˹ÃËÔ¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁ؞ù˾†

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

ÉÁÆÇÊĹ»ÊÃǼÇʾÄÕÊÃǼÇÈÇʾľÆÁØ ±¾Éº¹ÃÌÄÕÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹ† Çƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

SPT[BLVQSV

ÉÁÆÇÊĹ»ÊÃǼÇʾÄÕÊÃǼÇÈÇʾľÆÁØ ±¾Éº¹ÃÌÄÕÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹ† Çƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ©­ §Å† ÊùØǺÄ ±¾Éº¹ÃÌÄÕÊÃÁÂÉ†Æ ÊžÃ¹† ˾ÉÁÆÇÊĹ»Ã¹ ÌĬÊËÁÅÌù  ¨ÉÁºÔÄÕÊÃÁ›ØоÊĹ»™Æ¹ËÇÄÕ¾»ÁÐ ˾Ä   ÖÄÈÇÐ˹FLBU@BENJO!NBJMSV

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇ˧ÅÊùØǺ†

UFOEFSFSSV

ĹÊËÕ ¤×ºÁÆÊÃÁÂɹÂÇÆ È™Ä¾Ã† ʾ¾»ÊÃÁ ÌĤ¾ÊÆ¹Ø ùľƆ ½¹ÉÆÔνƾÂÊÅÇžÆ˹À¹ÃÄ×оÆÁØ ÃÇÆËɹÃ˹

˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ÖľÆ

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇÆĹÂÆ

ËÉÇÆÆÔ¹ÌÃÏÁÇÆ

POMJOFDPOUSBDUSV

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

¼

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

§š²žª«©§¡«ž¤µ¦´ž ©™š§«´

˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇÄƾ† ÆÁ¾ǺҾÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV

 É̺

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇËʞù˾ÉÁÆÇʆ

Ĺ»Ã¹±¾Éº¹ÃÌÄÕÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄՆ ÆǼÇɹÂÇƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ sž† ÊØϹÊÅÇžÆ˹À¹ÃÄ×оÆÁØÅÌÆÁÏÁ† ȹÄÕÆǼÇÃÇÆËɹÃ˹

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

ª«©§¡«ž¤µª«›§ Ÿ¡¤§œ§£§©¨¬ª™ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹XXX[BLVQLJHPWSV

£ÇÆ˹ÃËÔ¹»ËÇÆÇÅÆǾÊ˹ÏÁÇƹɆ

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇÄƾ† ÆÁ¾ɹºÇËÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻̻ʙľÆ ʾ¾»Ã¹¤×ºÁÆÊÃǼÇɹÂÇƹ¿ÁÄdž ¼ÇÃÇÉÈÌʹƹžÊËÊÈÉÁ¾ÅÆdž ùɹÆËÁÆÆÔÅÇ˽¾Ä¾ÆÁ¾Å ÁÀÇÄØËdž ÉÇÅÁľоºÆÔÅÃÇÅÈľÃÊÇŹ»ËÇÆÇņ ÆǼÇÊ˹ÏÁÇƹÉÆǼÇÌÐɾ¿½¾ÆÁØÊdž ÏÁ¹ÄÕÆǼÇǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁاÅÊÃÇÂǺ† ĹÊËÁ„É¹¼ÌÆÊÃÁÂÈÊÁÎÇƾ»ÉÇÄǼÁо† ÊÃÁÂÁÆ˾Éƹ˔ ¹Ã¹ÀÐÁù»ËÇÆÇÅÆǾÊ˹ÏÁÇƹɆ

ÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾ÊÇÏÁ¹ÄÕÆǼÇǺÊÄ̆ ¿Á»¹ÆÁاÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ„É¹¼ÌÆÊÃÁ ÈÊÁÎÇƾ»ÉÇÄǼÁоÊÃÁÂÁÆ˾Éƹ˔

USBEFTV J†UFOEFSTSV

À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ

¹Ã¹ÀÐÁ㧬§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ„ªÈ¾† ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ

ÏÁ¹ÄÕƹØ ÃÇÉɾÃÏÁÇÆÆ¹Ø ǺҾǺɹ† ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ÀÇ»¹Ë¾ÄÕƹØÑÃÇĹ’7***»Á½¹”

£ÇÆ˹ÃËÔ£§¬§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ„ªÈ¾† ÏÁ¹ÄÕƹØ ÃÇÉɾÃÏÁÇÆÆ¹Ø ǺҾǺ† ɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕƹØÑÃÇĹ’7***»Á½¹” ©­ §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌĆؤ¾ÆÁƼɹ½ÊÃ¹Ø  ÇÄÇ˹ɾ»¹¤×ºÇ»Õ™Ä¾ÃʹƽÉǻƹ ˾Ä   ÖÄÈÇÐ˹TLPTI@!NBJMSV

WPMHB†LPOLVSTSV

˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

UFOEFSCQPTESV

¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ÖľÆ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ ËÉÇÆÆÔ¹ÌÃÏÁÇÆ VB†UFOEFSTDPN

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇ˼§ÅÊà ÌÄ†Ø ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃ¹Ø ½Ç¼

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

©¬œ¡ž«ž¦ž©´ª¥§«©¡«ž¦™ª™¢«žXXXTUSPZ†HB[FUBSV

˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

BMMUFOEFSTL[ »¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

GPSVNUFOEFSZSV ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ


17

ÑÒÐÎÉÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ

©™ ››ž¦žž¤¡ „ª«©§¢†œ™ ž«™” ¨©žª«™›¤¸ž« ¡¦ž£ª¯ž¦ ¦™§ª¦§›¦´ž ª«©§¢¥™«ž©¡™¤´ ›§¥ª£ž

¡Æ½¾ÃÊϾÆÇÊÆÇ»¹Æƹ½¹ÆÆÔÎÃÇÅȹÆÁÂsÄÁ½¾ÉÇ»ÉÔÆù ÈÇÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ »ù¿½ÇÅʾ¼Å¾Æ˾ÈǼÉÌÈȾËÇ»¹ÉÇ» ¹º¹ÀÇ»Ì×»¾ÄÁÐÁÆÌÈÉÁÆÁŹ¾ÅÊɾ½Æ¾¾ÀƹоÆÁ¾ϾÆÔÀ¹ƾ½¾Ä×ƹÇÈɾ† ½¾ÆÆÌ×¼ÉÌÈÈÌËÇ»¹É¹ǽÆÇÂŹÉÃÁ ǽÆǼÇǺӾŹ ÊÌоËÇÅÁÄÁº¾ÀÌо˹ ¦ªÁ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼ rº¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† º¾À½Çº¹»ÃÁ rÃÁÉÈÁÐ¥†ÈÉÇÊËÇ º¾À½Çº¹»ÃÁÁɹÀ¼ÉÌÀÃÁ rÊ˾ÃÄÇ¥ »ƹɾÀþ rϾžÆË¥† »žÑùΠrž˹ÄÄÁоÊùØ¹ÉŹËÌɹœª ʦª 

¡ÀžƾÆÁ¾Êɾ½ÆÁÎϾÆÈÇËÇ»¹ÉÆÔżÉÌÈȹÅ»§ÅÊþ ÇÊÕ:sÊɾ½ÆØØϾƹ»É̺ÄØÎ ÇÊÕ9s½¹Ë¹

šž«§¦

£ÁÉÈÁÐ¥†ÈÉÇÊËÇ ÑË 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

    

  

™©¥™«¬©™ 

¯¾Å¾ÆË¥ Ë

¥¾Ë¹Ä¹ÉŹËÌɹœª ½Á¹Å¾ËÉ Ë 

«¹ºÄÁϹÏ¾Æ ÀËÁ

¬«¤¥³¥¼¡¯ ž¢¯«ªÏË¿½ÍÊØÆ©ŠÎÍÌȽÎÏÅÔ ÍоĽÉ

§¥­¬¥´©Š ÌÍËÎÏËÆ ÍоĽÕÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¯¢§¨«© ÍоĽÉ

³¢©¢ª¯©Š ÍоĽÏ

©¢¯¨­©¯°­ ®%ª© ÍоĽÏ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.2014

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

¯ž¥ž¦«    

 

 

  

  

   

  

 

 

 

ª«ž£¤§š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥ Ã̺Å

£¡©¨¡°


18

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖÃÄź¿¼ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉļ̹·ÉÁÊŸÅÇÅÉÄÒÌÈǼ»Èɹ˜·ÇɼÇsÅ»¿Ä¿¾¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌǷļĿÕ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ s ÌÅÇÅÏ¿ÀÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½Ô Äà ¶µÅǺÅÂÃÁÈ öÁºÂÈ ™µÂµÔ ÈÆÀȸµ ÄÀµÇµÔ ¦ÇýÁÃÆÇÑ ÉÊÈÆÂÀöÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̺ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã· ÄÅºÄ½ÂµÂ½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹Ã×

¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ –•¥§š¥ öŵε¾ÇºÆÑ Äà ǺÀºÉõÁ ÃǹºÀµ ź¿ÀµÁÐ  † † † ˜Å¸ÉʸÉÀ× ¢¸ËÎ ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

Ÿš¡

¥¾Ë¹ÄÄ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃ

†† ††

£»¹ÉËÁÉÔ»ÊËÉÇØÒÁÎÊØ½ÇŹÎ

¥¾Ë¹ÄÄ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃ

†† ††

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ÄÁÆÁØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹¨ž¤¤ž«

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††

§ÃƹÁ½»¾ÉÁ

¯¾Å¾ÆË ʾËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ÃÁÉÈÁÐ ž˹ÄÄ

†† ††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ÇÊÃÁ ºÉÌÊÕØ ɹÊÈÁÄÇ»ÇÐŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÊËÉÇÁ˺̽ÇÃ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ϾžÆË ÃÁÉÈÁÐ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃÁ˽ ††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ½ÇÊÃÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¡ÆÊËÉÌžÆËÔ½ÄØɹÊÈÁĹ½ÇÊÇÃ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

§Ãƹ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£Ä¾Â ¼¾ÉžËÁÃÁ À¹ËÁÉù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£ÇƽÁÏÁÇƾÉ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£É¹Êù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

»¾ÉÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª¹Æ˾ÎÆÁù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

­¹Æ¾É¹04#

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

±È¹Ëľ»Ã¹ ¼ÉÌÆËǻù ÃɹÊù

††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ•ÂµÆǵƽ½ŸµÈË ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยŸยšยกยฃรร‰รˆรรยšยพร‹ร‡ร†ยชร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยปยนรŠรŠ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜Eย† ย™รŠรยนร„ร•ร‹ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒ

 รˆร… 

 ร‡ร‹ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ 

ยšยชยซ ย™ร‰ร…ยนรƒร‡ร…รˆร„ร—รŠ ยชยชยชยฃ 

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒ รŠรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒ รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

 

 

ยชรยบยชร‹ร‰ร‡ร‚ยšยพร‹ร‡ร† ยซร‰ยพรŠร‹

ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยชร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ย™ร„ร•ร˜ร†รŠย†ย™ยผร‰ร‡

ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยผรยฝร‰ร‡ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚รŠรŒร„ร•รยนร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚8ย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ย†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร

 รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยŸยšยก ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

           

    

    

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰

ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยซร‰ยพรŠร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

19


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ š¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É

ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê «É¾ÊË ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ š¾ËÇÆŹÉÃÁ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆŹÉÃÁ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆŹÉÃÁ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆŹÉÃÁ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆŹÉÃÁ ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥†

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

É É   ÇËÉ

«É¾ÊË ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ªÇ×À†ªËÉÇ ªÇ×À†ªËÉÇ ªÇ×À†ªËÉÇ ªÇ×À†ªËÉÇ ªÇ×À†ªËÉÇ Ÿš¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† ¥† ¥† ¥† ¥† ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† ›

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

É É ÇËÉ É É É

šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¹»Ç½ª«£ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ

†† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇÃÆÁÀùØ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† ›

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É

§ÅÊƚ¾ËÇÆ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É

Ÿš¡¥†œ©¬¨¨ §§§ Ÿš¡¥†œ©¬¨¨ §§§ Ÿš¡¥†œ©¬¨¨ §§§ Ÿš¡¥†œ©¬¨¨ §§§ Ÿš¡¥†œ©¬¨¨ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ü šÄÇùɺÇÄÁËÇ»ÔÂœ§ª«ÎÎ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂ6†ÇºÉ¹ÀÆÔ½ÄØȾɾÅÔоÃ

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ºÌÎ˹ ºÌÎ˹ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

É É É É É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É É 

šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªªª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ šÄÇÆ©¾¼ÁÇÆ šª« šª« ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÅÅ

ÑË

ÇËÉ

ÇŪËÉǧÅÊÃ

†† ½Çº

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›¹ÉÅÁË šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›¹ÉÅÁË šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«ÎȾɾ¼ÇÉǽ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«ÎÊ˾Æ ÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ» šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÅŪ£¡£¡

 ÑË ÑË Ã̺Å

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É

ªÇ×À†ªËÉÇ ªÇ×À†ªËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ šª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç XXX¿ºÁÇÅÊÃÉÍ š¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç XXX¿ºÁÇÅÊÃÉÍ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç XXX¿ºÁÇÅÊÃÉÍ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç XXX¿ºÁÇÅÊÃÉÍ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ» XXX¿ºÁÇÅÊÃÉÍ

20

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ยกยฆยชยกย†ยšยคยงยฃร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รร†ร”ร‚รŽรŽย ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ยจร‡ร‰ยพยปรร‹รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รร†ร”ร‚รŽรŽร…ร… ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ยจร‡ร‰ยพยปรร‹รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ รŽรŽร…ร… ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚รŽรŽย ยšร„ร‡รƒรƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ยฅย†รŽรŽร…ร…ยชยฃยกยยฃยก ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยกยฆยชยก ยšยชยซ ยชรร„รรƒยนร‹ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรร„รรƒยนร‹ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยšยชยซ ยšยชยซ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒรรŽรŽร…ร…

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยร‡ร…ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยงร…รŠรƒ

ย†ย†ย†ย†

ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒยจยžยฆยงยšยžยซยงยฆยฆยดยขรˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รร†ร”ร‚ ยšร„ร‡รƒยจยžยฆยงยšยžยซยงยฆยฆยดยขรŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ PQ[ย†PNTL!NBJMSV ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ XXXQFOPCMPLPNTLSV ยšร„ร‡รƒยชรยบรร‹ยฝร„ร˜รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รƒ รŽ   รŽ ยšร„ร‡รƒยชรยบรร‹ยฝร„ร˜รŠร‹ยพร† รŽ   รŽ ยšร„ร‡รƒรŠรร„รรƒยนร‹ร†ร”ร‚รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รร†ร”ร‚รŽรŽร…ร… ยšร„ร‡รƒรŠรร„รรƒยนร‹ร†ร”ร‚รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚รŽรŽร…ร… ยšร„ร‡รƒรŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รร†ร”ร‚รŽรŽ รŽรŽยปร†ยนร„รรรร ยšร„ร‡รƒรรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ยญยšยชย†ย† ยšร„ร‡รƒรรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ยญยšยชย†ย† ยšร„ร‡รƒรรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ยญยšยชย†ย† ยšร„ร‡รƒรรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ยญยšยชย†ย† ยšร„ร‡รƒรรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ยญยšยช รรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร†ร”ยพรˆร‡ยฝรŒร‘รƒรยญยค

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…   รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ 

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร‡ร‹ร‰   

ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยชร‡ร—ร€ย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‡ร—ร€ย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยชรร„รรƒยนร‹ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรร„รรƒยนร‹ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงยฅยชยฃยชยซยฉยงยขยฅยžยซย™ยคยค ยชร‡ร—ร€ย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‡ร—ร€ย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‡ร—ร€ย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‡ร—ร€ย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยŸยพร„ยพร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร† ยซยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹ร‰รƒรŒยบร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #24 (721) 23.06.14

21


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ ­šª»¹ÊÊÇÉËÁž˾ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ÈÇÄÇ»ÁÆÃÁ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ»

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ »ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎΆ Ͼƹ½Áľɹ ËÇɼ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ

Ã̺Å  ÑË ÑË ÑË

É ÆÁÀùØ  

šª« ™ÅÌɪËÉÇ ¶¼Á½¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«ÎÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«ÎÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«ÎÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªÁºÁË ȾɾÅÔÐÃÁ ÈÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾Ê˾ÆǻԾÎÎ Ⱦɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾Ê˾ÆǻԾÎÎ Ⱦɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

™ª« ™ª« ™ª« šª« ªÁºÁ˧ÅÊà œ¾Í¾ÊË œ¾Í¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾Ê˾ÆǻԾÎÎ Ⱦɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁþɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¥  ¥  ¥ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¥ ƾÊÌÒÁ¾ Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ» šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œ¾Í¾ÊË ªÁºÁ˧ÅÊà ¥ÇÆÇÄÁË ¨ª£ ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’ ¥ÇÆÇÄÁË ¨ª£

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

22

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù šÄÇÃÁªÁºÁË ÇÍÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š šš š šš šš šÄÇÃÁ­šªºÌ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

ªŸš’ ¥ÇÆÇÄÁË ¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊà 

†† †† †††† †† †† ††††

šÄÇÃÁ­šª ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÇɽ×É š©††ÈÇɾºÉÁà XXXPNTLHSBESV šÇɽ×É š©††½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» XXXPNTLHSBESV šÇɽ×ÉÔ ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË œ¹ÀǺ¾ËÇÆ›¹ÉÅÁË ¨Çɾ»ÁË š¾ËÇľÃÊ ÊÃÁ½ÃÁ œ¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ºÄÇÃÁ›¹ÉÅÁË  YY ½ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ þɹÅÀÁË ½ÇÊ˹»Ã¹ ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϾ»»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁ ÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ Ÿš¡ºÌ Ÿš¡»¹ÊÊÊ»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ ȾɾÅÔÐÃÁ ŸºÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ºÌ

 ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË 

 ÇËÉ †É †É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

«É¾ÊË ªŸš’  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ  ¹»Ç½ª«£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£  ªŸš’ 

†† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† ††††

Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ºÄÇÃÁ­šª Ê»¹Á ºÇɽ×ÉÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡ÁÀ½¾ÄÁØ º¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà Ÿš¡ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉÔ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ º¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù Ÿš¡ Ê»¹Á ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¡À½¾ÄÁØ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¡À½¾ÄÁØ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÁÈÇоÉ˾¿¹Å ¡À½¾ÄÁØÄÁ»Æ¾»ÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ £¹ÅÆÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥†

ÑË ÑË ÑË  ÑË   ÑË 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ

œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ªÇ×À†ªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉǪ¾É»ÁÊ ¥¾Ë¹ÎÁÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË Ÿš¡ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ «É¾ÊË Ÿš¡

†† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÁ½ÉÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾¨ÉÇȹÉùÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÆÁÀùØ

·ÉÃÇ» ¡¨

††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇà ÎÅÅ ÑÁÉ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂ¥† ¥†»ƹÄÁÐÁÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÊ˾ÆÇ»ÇÂ¥† ¥†»ƹÄÁÐÁÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ ÎλƹÄÁÐÁÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ ÎÎ ÑĹÃǺÄÇÃ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ «É¹ÆÊÈÇÉË §§§ ªÇ×À†ªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

23


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÅÅ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÅÅ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÅÅ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÅÅ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÅÅ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ «É¾ÊË ÇŪËÉǧÅÊà ÇŪËÉǧÅÊà ÇŪËÉǧÅÊà ÇŪËÉǧÅÊà ÇŪËÉǧÅÊÃ

†††† †† †††† ††½Çº †††† ††½Çº ††††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎ Ⱦɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

œ¾Í¾ÊË

††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÅÅ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYY YY ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÅÅ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÅÅ

ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ

ÇŪËÉǧÅÊà ¹»Ç½ª«£ ™ª« ÇŪËÉǧÅÊà ÇŪËÉǧÅÊÃ

††½Çº †††† †† †††† ††½Çº

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎ Ⱦɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

œ¾Í¾ÊË

††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ¥†ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ¥† œ§ª«† ÊÃÁ½ÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ƹÄ º¾ÀƹÄ

ÑË ÑË ÑË  

É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É

 «É¾ÊË ©¾¼ÁÇÆ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨

†††† †† †††† †† †††† ††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ£¾É¹ÅÀÁËÈɆ»Ç§£ª£ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉù ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ËÉÇË̹ÉƹØÈÄÁËù ʾËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £ÁÉÈÁл¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁл¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù

  ÑË ÑË 

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ªÇ×À†ªËÉÇ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ «¹ÉÊÃ¹Ø ª«©§¢ªž©›¡ª

†† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† ††

£ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀùÆÁÀùØ

™Éù½¹†ªËÉÇÂ

††

£ÁÉÈÁЛªž®¥™©§£ ¨ÉÁÊ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø §ª«™›£™¨§ ›§¦£¬ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ £ÁÉÈÁнÄØÏÇÃÇÄØ¥† ÊÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†»Ê¾ÎÀ¹»Ç½Ç» £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇË É  ÇËÉ

œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË «¹ÉÊÃ¹Ø ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ ›ÇÊËÇÐÆÔ£ ªÇ×À†ªËÉÇ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ¦Ç»Ç»¹Éѹ»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË

 É

£ÇÆ˹ÃË

††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ¥† ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ÊÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†»Ê¾ÎÀ¹»Ç½Ç» £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ›ÇÊÃɾʾÆù £¹ÅÔÑÄǻù

ÑË ÑË  

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É  ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ šª« ›ÇÊËÇÐÆÔ£ ›ÇÊËÇÐÆÔ£  ›ÇÊËÇÐÆÔ£  ¶¼Á½¹

†† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇÂǽÁƹÉÆÔ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁÐ ÉؽǻÇÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔÂ

ÑË    ÑË

ÆÁÀùØ É É É É É É ÇËÉ

«¹ÉÊÃ¹Ø £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†††† †† †† †† †† †† †† †† ††

24

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁØ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»Ç¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆÔ ÑÇÃÇĹ½ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔÂÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔÂÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔÂÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐÆ ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔÂÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù

   

É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

ªËÉÇ£ÇÅÈľÃË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ

†† †† †† †††† †† †††† †††† ††††

£ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂغÄÇÃÇ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥†þɹÅÁоÊÃÁÂǽÁƹÉÆÔÂÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻÇ ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥† »ÇÀź¾ÀƹÄ £ÁÉÈÁÐ¥† »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥††¥†ÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ ÊÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÁÉÈÁÐǺĦ¾Í˾À¹»Ç½

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉ É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹ ™ª« ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ ™ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ£¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊ ¦¾Í˾À¹»Ç½ ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔÂÁÊ»¾ËÄÔ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ¥† ¥† ÑÁÉÇùؼ¹ÅŹÏ»¾ËÇ» £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂ¥† §¦¨ £¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂÉؽ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ§¦¨  £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ§¦¨  £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆÇ»ÇÂÈǽÀ¹Ã¹À £ÁÉÈÁЧœ¦ž¬¨§©¦´¢±š† ¼šÇ¼½¹ÆÇ»ÁÐ ¨ÉÁÊ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾Ä ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾Ä ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾ÄË «×Å £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾ÄË «×Å £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾Ä«×žÆÕ ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾Ä«×žÆÕ ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄË ¸Ä̈Êà 

ÑË ÑË    ü ÑË ÑË    

 É ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ   ÇË É É À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ ÇËÀ¹»Ç½¹ ÇËÀ¹»Ç½¹ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ ÇËÀ¹»Ç½¹

™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª« ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ›ÇÊËÇÐÆÔ£ ›ÇÊËÇÐÆÔ£  ªÇ×À†ªËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË ªÁÄÁù˪ËÉÇ ™É˪ËÉÇ ™É˪ËÉÇ ¥ÌÆÁÆ ¡¨ ¥ÌÆÁÆ ¡¨ ™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† ††

£ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨ †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄË ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥† ¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔÎŹÉÇÃÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľ ƾ½ÇÉ ÊÉÇÐÆÇ »ÇÀÅǺÅ ½ÇÊË £ÁÉÈÁÐÉؽǻÇÂǽÁƹÉÈÇÄÆÇ˾Ä¥† ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀ £ÁÉÈÁÐÉؽǻÇÂǽÁƹÉÈÇÄÆÇ˾Ä¥† §ÅÊà ¦Ç»ÇÊÁº £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ ›ÁÆÀÁÄÁ «×žÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ º¾ÄÔÂ

 ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË 

ÇËÀ¹»Ç½¹ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É ÆÁÀùØ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ šª« ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶¼Á½¹ ªËÉÇ£ÇÅÈľÃË ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ

†††† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÇË ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

25


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂʾÉÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐѹÅÇËÆÔ £ÁÉÈÁÐ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ Ÿš¡ £Ä¾Â½Äؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ ü ľËÇ ¡¥™ £ÇÄǽÏÔ ÈÖ £ÇÄÇÆÆÔŸš¡ºÌ £ÇÄÕϹÅ Å ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»†»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹ½ÇºÇÉÆÔ¾£ª † Á½É £ÇÄÕϹ¿º£ª†¹ÊÇË»¾ÉÊËÁØÅÁ½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ ½Á¹ÅÅ £ÇÄÕϹ¿º£ª†¹ÊÇË»¾ÉÊËÁØÅÁ½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ ½Á¹Å Å £ÇÄÕϹ¿º£ª†ºÊÇË»¾ÉÊËÁØÅÁ½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ ½Á¹ÅÅ £ÇÄÕϹÃÇÄǽE ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ ÅÇÆ˹¿ ÖÃÊù»¹ËÇÉ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆԾŠ Å Å ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¾ Ä×ÃÁ¿º £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ä׺ԾɹÀžÉÔ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾½ÇºÇÉÆÔ¾£ª»¹ÊÊXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ E ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ ÅÇÆ˹¿ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ E ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ ÅÇÆ˹¿ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½Á¹Å¾ËÉÅ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½Á¹Å¾ËÉ Å £ÇÄÕϹ£ª † ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ £ÇÄÕϹ£ª † ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ £ÇÄÕϹ£ª † ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ £ÇÄÕϹ £©´±£¡ ¦¡²™£§¤§¯Á›´œ©¸¥ E †Å ½ÇÊË ÅÇÆË £ÇÄÕϹ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹½ÄØÃÇÄǽϾ» £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ½Á¹ÅÅ ÃÉÔÑù ½ÆÇ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ½Á¹Å Å Å ÃÉÔÑù ½ÆÇ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾À¨¨† EÅ ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† EÅ ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨ ½Á¹Å Å ¥«¬ XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑÃÁÃÇÄǽϾ»»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÉÔÑÃÁ˾ÈÄÇËɹÊÊ £ÉÔÑÃÁ ½Á¹Å¾ËÉÅ £ÉÔÑÃÁ ½Á¹Å¾ËÉ Å ¤ÇËÃÁ˾ÈÄÇËɹÊÊ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤†¿º XXXPNTLHSBESV ¤×ÃÁ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ ÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ» ¥¹ÉÑÁľÊËÆÁÐÆÔ¾ ÊËÌȾÆÁ ÈÄÇÒ¹½ÃÁ ¥ÇÆ˹¿¤¶¨ ¥ÇÆ˹¿ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ §È¹Ä̺ùÁÀ͹ƾÉÔÅÅ ÎÅÅ TMLSV §ÈÇÉÔÄÁÆÁÂÖľÃËÉÇȾɾ½¹Ð †Å §ÈÇÉÔÇÊ»¾Ò¾ÆÁØÊÌÊ˹ÆÇ»ÃÇ §ÈÇÉÔª›† †Û XXXPNTLHSBESV ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾºÌ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ½ȾɾÃÉÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉÁÇÃƹÅÁ »Á½¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ºÌ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÇË ½ÇÅ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ľÊËÆÁÐÆÔ¾ŹÉÑÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥††¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† › ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† › ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† › ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† › ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ©™ ¦´®¥™©§£ÇË¥†½Ç¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹

26

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË   Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

 É ÆÁÀùØ É É  É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ  É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ É É É É É É É É ÇËÉ 

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ šª« ¨¾Ë¹Ä §«  «É¾ÊË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªË¾È¹Æ×à ¡¨ Ÿš¡ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉÇÅÈÉǼɾÊÊ ª¹ÃÇ»¾Ï ¡¨ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  ¹»Ç½ª«£ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ªÇ×À†ªËÉÇ ªÇ×À†ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË Ÿš¡ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£  Ÿš¡¶ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ªÁºľÊÇÈÉÇÅÃÇÅÈ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  ªŸš’ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ Ÿš¡ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ªÇ×À†ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ 

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ®¨† ¨ÄÁ˹½ÇÉÇ¿¨¦Î ÈÄÁ˹ËÉÇËÎÎ Î Î Î Î ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب†ɆÉΠŽÄØÈÇÊËÇØÆÆÔνÇÉǼ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب†ɆÉΠŽÄػɾžÆÆÔνÇÉǼ

 ü ÑË ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É

ªªª£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËù½ÇÉǿƹعÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÎÎ ÆÇ»ÁÆù»§ÅÊþ

ÑË

É

ÇÉÇ¿ÆÔ¼¹É¹ÆË

††††

¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب†† ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب† Î  ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ÎÎÅÅ XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦¨™œ ¨ÄÁ˹À¹ºÇɹÎ Å Î Å ¨ÄÁ˹À¹ºÇɹ™ÄŹÀƹؼɹÆÕ ɆÉÎ Î Å XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7 ½ÄÁƹÇË½Ç Å ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7 ½ÄÁƹÇË½Ç Å ¨ÄÁ˹ËÉÇË̹Éƹغ¾ËÇÆƹØà Î Î ¨ÄÁ˹ËÉÇË̹Éƹغ¾ËÇÆƹØà Î Î ¨ÄÁËùŸš½ÇÉǿƹعÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÎÎ ¦§›¡¦£™›§¥ª£ž ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ºÌ ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁËÔùƹÄÕÆÔ¾ ¨ÄÁËÔ¨¦ºÌ ¨ÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁب£Ç˽ÇÅ ÈÄÁ˹ÈÄÇÊùب«™ ¨ÄÁËÔ¨£ºÌ ¨Ç½ÌÑÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ©¹ÊË»ÇÉ¥††¥† ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©Á¼¾ÄØºÌ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨ ª»¹ÁÀ¹ºÁ»ÆÔ¾†Å Ê»¹ÁÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ª»¹ÁÇÏÁÆûÁÆËǻԾÊǼÇÄÇ»ÃÇÅ ½ÎÎ ÄÇȹÊËÕ½Î

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË    Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å   ÑË

É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É

ªŸš’  ªŸš’  Ÿš¡¶ª£  ªŸš’ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ Ÿš¡ Ÿš¡ ÇÉÇ¿ÆÔ¼¹É¹ÆË «É¾ÊË  ªŸš’  ªŸš’ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ Ÿš¡ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ Ÿš¡ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ Ÿš¡ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ¶ÃÇÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††††

ª»¹ÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ ½ÄÁƹÇ˽ÇÅ XXXPNTLHSBESV ª»¹Øª†† ª»¹Øª†† † ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ ªËÇÂÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ª› ÈÉÁÊ˹»ÃÁ½½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÈÇɨ« ªËÌȾÆÁľÊËÆÁÏ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªËÌȾÆÁ¤ª† «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾Ä؆Ã̺Å ¬ÊÄ̼Áº¾ËÇÆÇƹÊÇʹ ¬ÊÄ̼ÁØÅǺÌɹ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   йÊ 

ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É 

Ÿš¡¶ª£  ªŸš’  ªŸš’ ¾½¹Ä ¨ª£  ªŸš’ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ Ÿš¡ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

27


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­šª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­šª ºÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ÈÇÄÇ»ÁÆÃÁ ­šª ºÄÇÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾½ÄØÊ˾ÆÁÈǽ»¹ÄÇ» ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ­ÁºÉǺ¾ËÇÆ ¯¾Å¾ÆË¥†ü ¡ÊÃÁËÁÅ ²¾º¾ÆÕ† † † † ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÔ»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹

 ÑË  žÑÇà  

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

Ÿš¡ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ Ÿš¡ ªËÉÇÂŹÉÃÇ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ ªªª£ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹƾ½ÇÉǼÇ††††

™Ê͹ÄÕË ½ÇÊ˹»Ã¹ ™Ê͹ÄÕË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ½ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊËºÌ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ š¹ÄĹÊËºÌ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË š¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà þɹÅÀÁË ½ÇÊË š¹ÄĹÊË ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ š¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ⱦɾ¼ÆÇ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ š¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º þɹÅÀÁË ÇÈÁÄÃÁ оÉÆÇÀ¾Å ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ š¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å þɹÅÀÁË š¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÄÁƹǼƾÌÈÇÉÆ¹Ø ü œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË œÄÁƹѹÅÇËÆ¹Ø ü œÄÁƹ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ÇÈÁÄÃÁ œÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ÇÈÁÄÃÁ œÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ œÉÌÆËÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ÉÇ»¹º¾É¾ÀǻԾ ¾ÅÄØÈÄǽÇÉÇ½Æ¹Ø ¼ÄÁƹ ȾÊÇà þɹÅÀÁË  ¾ÅÄØÈÄǽÇÉÇ½Æ¹Ø þɹÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹

     Ë ü ü ÑË  ÑË  Ë Ã̺Å 

½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  º¾ÀƹÄ  ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇÈËÇ»¹Ø ½Ç¼Ç»ÇÉ  É  É  ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÉ É 

ªªª£ £ÇÀÄÇ» ¡¨ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ™»ËǜÉÌÈÈ  ªËÉÇÂŹÑ  œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ªªª£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇÂŹÑ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™»ËǜÉÌÈÈ  œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË Ÿš¡ ™»¹†ÃÇÅȹÆÁ ™§ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž

†† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† ††

¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ Ⱦɾ¼ÆÇ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ  ¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ» ÊÌȾÊÕ  ¾ÅÄØ ÈÄǽÇÉǽÆÔÂÊÄǽÄؽ¹Ð ǼÇÉǽǻ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¡À»¾ÊËÕ¼¹Ñ¾Æ¹ØÈÌÑÇÆù ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Øƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¡À»¾ÊËÕ  ü £¾É¹ÅÀÁˆ † † £¾É¹ÅÀÁˆ † † ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ½ÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † † £¾É¹ÅÀÁˆ † †

  ü ü ü   

 À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ É ÇË É ÆÁÀùØ  

 œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ªËÉÇÂŹÑ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ Ÿš¡ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ 

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

£¾É¹ÅÀÁˆ † † »ÇÀÅºÆ¹Ä ½ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇÃ̺Å £¾É¹ÅÀÁˆ † † ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ £¾É¹ÅÀÁˆ † † ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁË ¹Ê͹ÄÕË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË º¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ ÅÉÃÉÇÑù ÇËʾ» £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹

    

  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ 

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ÔÃÇ» ¡¨  ÔÃÇ» ¡¨ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ™»ËǜÉÌÈÈ

†† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††††

28

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å º¹ÄĹÊË £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ »žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕ× ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ȾÊÇà £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥† £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹغ¾Ä¹Ø XXXOBUVSFTUPOFSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ»ºÁ¼†ºÖ¼¹Î XXXOBUVSFTUPOFSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍɹÃÏÁ؆ÅÅ XXXOBUVSFTUPOFSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍɹÃÏÁ؆ÅÅ XXXOBUVSFTUPOFSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍɹÃÏÁ؆ÅÅ XXXOBUVSFTUPOFSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅǻԠ¥¥Ÿ¨ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥ÌùÁÀ»¾ÊËÆØÃÇ»¹Ø §ÈÁÄÃÁλÇÂÆÔ¾ §ÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ §ÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ §ÈÁÄÃÁ Ò¾º þɹÅÀÁË оÉÆÇÀ¾Å º¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ §Ëʾ»Ò¾ºÆØ ¨œª §Ëʾ»Ò¾ºÆØ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË §Ëʾ»Ò¾ºÆØ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË §Ëʾ» ½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÔ»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¨¾ÊÇÃ

Ë Ë  Ë Ë Ã̺Å Ã̺Å Ë Ë Ë Ë Ë Ã̺Å ü ü ü ÑË ÑË     

ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÈÉÇÁÀ»  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É É À»ÇÆÁ˾  É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀùØ  ½Ç¼Ç»ÇÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â §ÅÊƚ¾ËÇÆ Ÿš¡ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ Ÿš¡ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ  ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ  ªªª£ Ÿš¡

†††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †††† †††† †††† †† †† †† ††

¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇûžÑùÎÁƹ»¹Ä ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÊÇÃÀ¾ÉÆÁÊËÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË º¹ÄĹÊË Ò¾º¾ÆջʾÎÍÉ þɹÅÀÁË ½ÇÊË Æº¾ÀƹÄ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΠ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ÇËʾ» ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ÇËʾ» ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË þɹÅÀÁË ½ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË ¨¾ÊÇà ¹Ê͹ÄÕË þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ ̼ÇÄÕ Ò¾º À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ÇÈÁÄÃÁ ÅÉÃÉÇÑù þɹÅÀÁË ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ »žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕ× ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ¨¾ÊÇà Ò¾º »ËÇÉÁÐÒ¾º ºÁËÔÂÃÁÉÈÁÐ ¼ÉÌÆË »Ô»ÇÀÅÌÊ ¡¤ )080 ¨¾ÊÇà Ò¾º þɹÅÀÁË ÇÈÁÄÃÁ Ⱦɾ¼ÆÇ º¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ† † þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ À¾ÅÄØ ʹÅÇÊ»¹ÄË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ þɹÅÀÁË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ þɹÅÀÁË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ̼ÇÄÕ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ¼ÄÁƹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÔÈÌÐÁ¾Ê½ÇÊ˹»ÃÇ ªÌȾÊÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊËºÌ ªÌȾÊÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ оÉÆÇÀ¾Å þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ£ÌÀºÃÇÅÃǻǠÇ˺ÇÉÆÔ ¬¼ÇÄÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÔ»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆËü ¯¾Å¾ÆËü¨¯† ¯¾Å¾ÆË»žÑùÎ

 žÑÇà Ë Ë Ë Ë Ë       Ã̺Å  Ë Ë Ë Ë  Ã̺Å Ë Ë Ã̺Å  Ã̺Å 

 ÆÁÀùØ É É É É É ÇËÉ  ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ   ÇÈËÇ»¹Ø ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™»ËǜÉÌÈÈ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ªËÉÇÂŹÑ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ  £ÇÀÄÇ» ¡¨  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ÔÃÇ» ¡¨ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ªªª£ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÅÊƚ¾ËÇÆ   ¹»Ç½ª«£ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  ª«©§¢ªž©›¡ª §ÅÊƚ¾ËÇÆ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ™»ËǜÉÌÈÈ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªªª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ Ÿš¡

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¯¾Å¾ÆËÇËÉžÑÇÃ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

29


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

¯¾Å¾ÆË»žÑùΨ¯Çü ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü »ÇÀÅ»ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü »ÇÀÅ»ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥† †ü§ª«™›£™¨§ ›§¦£¬§¨« ©§ ¦¡¯™ ¯¾Å¾ÆË¥† ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥† ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥† ü žÑÃÁ ÅÃÉ ½ÇÊ˹»Ã¹

žÑÇà  žÑÇà žÑÇà žÑÇà 

É É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

¥ÇÆÇÄÁË ¨ª£ ™ª« ™ª« œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ×À†ªËÉÇÂ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯¾Å¾ÆË¥† ¥†¥£©Ë§ª«™›£™¨§ ›§¦£¬ ¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÃÁÉÇÊÊÔÈÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥† ü žÑÃÁ ÅÃÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥£© ¯¾Å¾ÆË¥£©ü¨¯† ¨¯† ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯††§ ¨¯††§§ª«™›£™¨§ ›§¦£¬§¨« ©§ ¦¡¯™ ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯†ÈÇü ¯¾Å¾ÆË°¡ª«´¢ º¾À½ÇºÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¨¯††ÈÇü ¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ °¾ÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ† † † ²¾º¾ÆÕ† † † † ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ ²¾º¾ÆÕ† † † ††

Ë  Ã̺Å Ë ÑË žÑÇà ÑË žÑÇà žÑÇà Ã̺Å Ë  

ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ É †É ÇËÉ †É †É †É À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÉ 

œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ªÇ×À†ªËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÊƚ¾ËÇÆ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ™»ËǜÉÌÈÈ ªËÉÇÂŹÑ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† ††

²¾º¾ÆÕ† † † ²¾º¾ÆÕ† † † ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆÔ† † ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆÔ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ ÇËʾ» ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆÔ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ ÇËʾ» ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ²¾º¾ÆÕ͆ † † º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË ²¾º¾ÆÕÍɆ † †

 Ë   

 É  ½¾Ñ¾»Ç  ÇËÉ

 ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ  ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÉÁÆ»¾Â §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž Ÿš¡

†† †††† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† ††

30

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ²¾º¾ÆÕ º¹ÄĹÊË ȾÊÇà À¾ÅÄØ þɹÅ ̼ÇÄÕ Ⱦɾ¼ÆÇ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅÇ¿ÆÔ»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ÅÉÃÉÇÑù ÇËʾ» ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ʾËù ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ÇËʾ» ȾÊÇà º¹ÄĹÊË þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ »ËÇÉÁÐÆÔÂÒ¾º¾ÆÕ

   

 ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ 

 ªªª£ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ÔÃÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž 

†† †† †† †††† †† †† †† †† ††††

²¾º¾ÆÕ ÇËʾ» ȾÊÇà º¹ÄĹÊË þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ »ËÇÉÁÐÆÔÂÒ¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà º¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÊÌȾÊÕ þɹÅÀÁË ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅ ÇÈÁÄÃÁ оÉÆÇÀ¾Å º¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆÇ º¹ÄĹÊË ²¾º¾ÆÕ ϾžÆË ȾÊÇÃ

 Ë  Ë Ã̺Å

 ÇÈËÇ»¹Ø ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

 œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §ºÌ†ªËÉÇÂù  §ÅÊƚ¾ËÇÆ

†††† †††† †† †† †† †††† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ Ê˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË XXXSV œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ

 ÄÁÊË ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂɆÉ Î Å Ë ÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

    É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹ÌÍ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹ÌÍ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤¾Æ˹¼¾ÉžËÁÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂÁÈÉÇÍÄÁÊ˹ ¨ÄÁËÔ¼ÁÈÊǻԾÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅÇÂÎ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ÑË

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÇË É

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉɹºÇË XXXSV ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ÎÎÁ½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦Î ¨ªÎ ¨ªÎ ¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨¦Î ¨¨Î ¨¦Î ¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕ͹ʹ½ÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔÂÎ Î ª¥¤ÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁº¹À¹ÄÕËǻԾƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ½ÄØÇËÃÇÊÇ» Î ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

 ÆÁÀùØ ÈÅ ÇËÉ ÈÅ ÇËÉ Ã̺ÅÑËÇË É Ã̺ÅÑËÇË É ÈÅ ÇËÉ ÈÅ ÇËÉ É ÊÃÁ½ÃÁ ÄÁÊË ÇËÉ ½ÁľÉÊùØ

·†ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ œ¾ÉžÊ§ÅÊà « §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

31


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รรˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรร€ร‡รรยนร†รŒร‰ยนร‹ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รรˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร† ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ร•รŠร‹ยพร† รƒร‰ร‡ยปยพร„ รˆยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ร…รร†ยปยนร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยฌรˆร„ร‡ร‹ร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚

 รƒยปร… 

ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‡ร—ร€ย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฅยนร„ยนรŽรร‹ ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนร…ยพร†ร•รรร€ยฝยพร„รร˜รร€ร†ยพยผร‡ ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ร‚ยœยจย† XXXOBUVSFTUPOFSV ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ร‚ยœยจย† XXXOBUVSFTUPOFSV ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ร‚ยœยจย† XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร‰ยนร†รร‹ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ ร„ยพรŠร‹ร†รรร” XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร‰ยนร†รร‹รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร‰ยนร†รร‹ร‹ยพร‰ร…ร‡ร‡ยบร‰ยนยบร‡ร‹ยนร†ร†ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร‰ยนร†รร‹ร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร‰ยนร†รร‹ ร…ยพร…ร‡ร‰รยนร„ร•ร†ร”ยพรŠร‡ร‡ร‰รŒยฟยพร†รร˜ รƒยนรยพรŠร‹ยป XXXOBUVSFTUPOFSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ รŠร„ยนร†ยพร ยปรŠยพรยปยพร‹ยน XXXSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒยฟยพร„ร‹ร”ร‚รŠยบร„ยพรŠร‹รƒยนร…ร XXXOBUVSFTUPOFSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒรƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒรŠยปยพร‹ร„ร‡ย†รรร‡ร„ยพร‹ร‡ยปร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยปยนรŠรŠ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ร†รร€รƒรยพรยพร†ร” XXXSV ยฃร‰ร‡ร‘รƒยนร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร†ยนร˜ รร‰ยนรƒรรร˜ย†ร…ร… XXXOBUVSFTUPOFSV ยคยพรŠร‹ร†รรร”รร€ยผร‰ยนร†รร‹ยนรร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ยผร‰ยนร†รร‹รŠร‡ยปรŠยพยผร‡ร…รร‰ยน XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ยผร‰ยนร†รร‹รŠร‡ยปรŠยพยผร‡ร…รร‰ยน XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ยผร‰ยนร†รร‹รŠร‡ยปรŠยพยผร‡ร…รร‰ยน XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ยผร‰ยนร†รร‹ ร„ยพรŠร‹ร†รรร” XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ยฝร‡ร„ร‡ร…รร‹ยบยพยฟยพยปร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ร…ยพร…ร‡ร‰รยนร„ร•ร†ร”ยพรŠร‡ร‡ร‰รŒยฟยพร†รร˜ รƒยนรยพรŠร‹ยป XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ร‹ร‰ยนยปยพร‰ร‹รร†ยฟยพร„ร‹ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยจร„รร‹ยนรƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ

  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‹ รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยฝร„ร˜ร…ร‡ร’ยพร†รร˜ ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ยฝร„ร˜ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ย†รˆยพรŠรยนร†ร”ร‚ XXX[BWPEBQSFMSV ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ยšร‰รŒรŠรยนร‹รƒยน

 ร‘ร‹ รƒยปร…

ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™รˆร‰ยพร„ร• ยฅรรŽยพร„ร•ยคย™ ยกยจ ยšยก

ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ย›รยบร‰ร‡รŠร‹ร‡ร„ร”ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปยฝรร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰รˆร„รร‹รƒร XXXSV ย›ร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร ยœยพร‡ร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ยซ ยฃร‰ยนรŠรร‹ยพร„รยฝรร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰รˆร„รร‹ ยฐยพรŽรร˜ ยฃร‡ร‰ยพร˜ ยฃรร‹ยนร‚ XXXSV ยงยผร‰ยนร†รรรร‹ยพร„รรˆร‰ร‡ยพร€ยฝยนยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพ ยจรยผร…ยพร†ร‹ร” รƒร‰ยนรŠรร‹ยพร„รยฝร„ร˜ยบยพร‹ร‡ร†ยน ยผรรˆรŠยน ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนรŠร‹รรรรƒยนร‹ร‡ร‰ยฝรร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰รˆร„รร‹รƒร XXXSV ยจร„ยนรŠร‹รรรรƒยนร‹ร‡ร‰ยชย† ยฎยจย† ยจร„รร‹รƒยนยฝร‡ร‰ร‡ยฟร†ยนร˜ยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽรŽ ยฆยงย›ยกยฆยฃย™ย›ยงยฅยชยฃยž

 รƒยปร…  รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹

ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฅรรŽยพร„ร•ยคย™ ยกยจ ยšยก ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยšยก ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ ยร‡ร‰ร‡ยฟร†ร”ร‚ยผยนร‰ยนร†ร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนร‹ยนรƒร‹รร„ร•ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰รŽรŽ รŽรŽ รŽรŽ รƒรร‰รˆรรรรƒ ร‰ร‡ร…ยนร‘รƒยน ร…ยพร‰รŠยพยฝยพรŠ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รŒรƒร„ยนยฝรƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃย™ 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ย†รŠร…ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รŽ OFXรŽ รŽ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รŽรŽยยนรร†ยนร˜ ยจร„ยนร€ยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ รƒร‰ร”ร‘รƒยนยฝร„ร˜รŠร‹ร‡ร„ยบร‡ยป

 รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยšยก ยชร‡ร—ร€ย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฉยพยผรร‡ร† ยกร…รˆยพร‰รร˜ ยงยงยง ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยฅรรŽยพร„ร•ยคย™ ยกยจ ยฅรรŽยพร„ร•ยคย™ ยกยจ ยšยก ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยจยชยฃ ยชร‡ร—ร€ย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

32

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปร†ยนร„รรรร ยปรยบร‰ร‡ร„รร‹ร•ยพ 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รƒยนร„รรร‡ร‰ร†รร˜ รƒร„ยพยปยพร‰รƒร‰ยนรƒร‡ยปรŠรƒรร‚ ยบร‰รŒรŠรยนร‹รƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รƒยนร„รรร‡ร‰ร†รร˜ รˆยนรŒร‹รร†รƒยน รŽ รŽ 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รƒยนร‹รŒร‘รƒยน ร‰ร‡ร…ยนร‘รƒยน รƒรร‰รˆรรรรƒ รƒร„ยพยปยพร‰ 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ย†รˆยพรŠรยนร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ XXX[BWPEBQSFMSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยฐยพร‹ร”ร‰ยพรƒยนร…ร†ร˜ ยบร‰รŒรŠรยนร‹รƒยน

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ย™รˆร‰ยพร„ร• ยฅรรŽยพร„ร•ยคย™ ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยผรยบรƒยนร˜รŠย†ร…ยนรŠรƒรยฝร‡รƒร†ยนยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ยบร“ยพร… 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜รŒรƒร„ยนยฝรƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รยปยพร‹ยนยปยนรŠรŠ ยฝร‡รยปยพร‹ร‡ยป 48ย†HSVQQSV ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŽรŽ รŽรŽ รŽรŽ รŽรŽ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚ ยปรยบร‰ร‡ร„รร‹ร•ยพ รŽรŽ 48ย†HSVQQSV ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร รยนรŠยนยฝร†ยนร˜รˆร„รร‹รƒยน 48ย†HSVQQSV ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรรŽรŽ รŽรŽ รŽรŽ ยซร‰รŒยบยนยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ยนร˜EรŠรˆยพร‰รร‡ร‰ยนรรยพร‚รยปรรร„ร•ร‹ร‰ยพ ยญร‡ร‰ร…ร”ยฝร„ร˜ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒร

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร… ร‘ร‹

ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชร‡ร—ร€ย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยšยก ยšยก ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยชร‹ยนร„ร•ยฐรŒยผรŒร†ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รŠร‹ยนร„ร• ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยน ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย†ย†ย†ย†ย†รŠร‹ยœยชยœยงยชยซย† ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย™***ยœยช ยฝรยนร…ย†ร…ร… ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย™***ย†ร…ร…รŠร‹ยœยช ยœยช ย™ยช ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย™***Eยฝร„ร…Eยฝร„ ร…Eยฝร„ ร…

 รƒยผ ร‹ รˆร…

 ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยฉยพยผรร‡ร†ย†รร†ยปยพรŠร‹ ยคยžยฅย™ยฆ ยงยฅยชยฃยชยซยฉยงยขยฅยžยซย™ยคยค ย™รˆร‡ยผยพร‚ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ยจร‰ร‡รรร„ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฉยพร€รƒยนร…ยพร‹ยนร„ร„ยนยปร‰ยนร€ร…ยพร‰ยฝร‡ร…ร…ร†ยนร„ยพร†ร‹ร‡รร†ร‡รˆรร„ร•ร†ร‡ร…ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร

ยงยฅยฆยฎ

ย†ย† ย†ย†

ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนยฝรยนร…ย† ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜E ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜E ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜E

 รˆร… รˆร… รˆร…

ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร‰

ยชยฆยซ ย™ร‰ร…ยนรƒร‡ร…รˆร„ร—รŠ ย™ร‰ร…ยนรƒร‡ร…รˆร„ร—รŠ ย™ร‰ร…ยนรƒร‡ร…รˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜E ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยนร…ยพร†ยนรŠร‹ยนร„ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ร” ยšยนร„รƒยน ยšยนร„รƒยน ยฝยปรŒร‹ยนยปร‰ย† ยฃยปยนยฝร‰ยนร‹รŽย†รŽรŠร‹ยชยจ ยฃร‰รŒยผร…ร…รŠร‹ยฎยญ ยฃร‰รŒยผ ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ร…ร…รŠร‹รˆรŠ ยฃร‰รŒยผร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… รŽร†ร‹ ยฃร‰รŒยผ รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ ร‘ยพรŠร‹รยผร‰ยนร†ร†รรƒ ยฃร‰รŒยผรย†ร…ร…รŠร‹  ยฎ ยœยช ยฎยœยชย™ ยฎยœยซ ยฌย™รƒยนร„รยบร‰ร‡ยป ยครรŠร‹ ย† ย† ย† ร…ร…รŠร‹ยฎยฆยซ ยครรŠร‹ย† ย†ร…ร…รŠร‹ รŽ ร… ยœยงยชยซย†

รˆร… รˆร…  รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‹ รƒยผ รƒยผ

ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ย†ร‰ ย† ร‰

ย™ร‰ร…ยนรƒร‡ร…รˆร„ร—รŠ ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ ยฉยพยผรร‡ร†ย†รร†ยปยพรŠร‹ ยชยฆยซ ย™รˆร‡ยผยพร‚ ยคยžยฅย™ยฆ ยคยžยฅย™ยฆ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ย™รˆร‡ยผยพร‚ ยคยžยฅย™ยฆ ยคยžยฅย™ยฆ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยœยนร€ร‡รˆร„ยนร€ร…ยพร†ร†ยนร˜ร‰ยพร€รƒยน ร‰ยพร€รƒยนยผยนร€ร‡ร…ร†ยนร„ยพร†ร‹ร‡รร†ร‡รˆรร„ร•ร†ร‡ร…ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร ยงยฅยฆยฎ

ย†ย† ย†ย†

ยครรŠร‹ย† ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ร…ร…รŠร‹ยœยงยชยซย† ยครรŠร‹ยผร„ยนยฝรƒรร‚ ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‹ร‡ร„ร’ ย† ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚"*4* รŽรŽร…ร… ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร… "*4*   ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ย† ย† ย† ย† ย† ย† ย† ร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŽรŽร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŽรŽร…ร…

รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ ร„รรŠร‹ รƒยปร…

 ย† ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยคยžยฅย™ยฆ ยชยฆยซ ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยคยžยฅย™ยฆ ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รŽ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยครรŠร‹ยจย›ยคย†ร…ร… รˆร‰ร‡รŠยพรร†ร‡ย†ยปร”ร‹ร˜ยฟร†ร‡ร‚ ยครรŠร‹ร‰รรร„ยพร†ร”ร‚ย†ย†ร…ร…รŠร‹ ยครรŠร‹รŽรƒ ย† ย† ย† ย† ย† ย† ร…ร…รŠร‹ ยครรŠร‹ร” ย†ร…ร…รŠร‹  ยฎ ยœยช ยœ ยฃยจ ยฎยœยชย™ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร„รรŠร‹ร‡ยปร‡ร‚ รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚

ร„รรŠร‹ รƒยปร… รƒยผ รƒยผ รƒยผ  ร‹

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ย† ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ย™ยชยซ ยคยžยฅย™ยฆ ยคยžยฅย™ยฆ ยคยžยฅย™ยฆ ย™รˆร‡ยผยพร‚ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนร‡ร‹ ร‰รˆร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #24 (721) 23.06.14

33


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËƾɿ¹»¾×ÒÁ §Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ¨ÇÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÇÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÇÄÇʹΆΆÎÊË ¨ÇÄÇʹ¼ÃΆΠº¹Äù†ÊË œª ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔΞ˹ÄÄÇ»

Ë ÑË  ü   

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

£ÇÅÊ˹É œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ¤ž¥™¦ ™ÈǼ¾Â ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †††† ††

¤ÁÊË ËÉ̺¹ ÃÉ̼ ÈÇÃÇ»ÃÁ ÊÄÁËÃÁ û¹½É¹Ë

§¥¦®

†† ††

¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÇ»ÇÄÇù ÅÅËÇ ËÆ ÇÏÁÆà ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ ÈÉÌ¿ÁÆÆ¹Ø Æ¿ ©¾ÄÕÊÔ ÑȹÄÔ ÃɾȾ¿Á¿½ ªÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ªÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» «É̺¹ÎÏËÊËœ§ª«† «É̺¹ÎÎ ÊË®¦« «É̺¹›œ¨½Ì††††œ§ª«† «É̺¹›œ¨ š± ËÇÄÊËÇÊ˾ÆƹØ «É̺¹ÃÉÌ¼Ä¹Ø ÈÉÇÍÁÄÕƹØɹÀņ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ "*4* ÎÆË «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ Î ÎÅÅÁ½É «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØΆÎÊË «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÎ ÎÎ ÎÎ ½ÄÅ

 ü ü Ë Ë  ü ü ü  Å Å ü ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ † É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É † É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ

ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ¤ž¥™¦ §ÅÇÅ £ÇÅÊ˹É £ÇÅÊ˹É ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ª¦« œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕÆ¹Ø ÎÎ ÎÎ ÎÎ ½ÄÅ «É̺¹ÖÄÊ»      «É̺¹ÖÄÊ»¬¬¬¬¬¬›œ¨ «É̺¹ÖÄÊ»ÇÏÁÆݬ    «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍÎ Î Î Î Î Î Î Î «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍÎ Î Î Î Î Î Î Î «É̺¹ÖÄÊ»¹ÉÆΆΠÅÅœ§ª«† «É̺ÔE†œ§ª«ÁºÌ «É̺Ô›œ¨ ÖľÃËÉÇÊ»¹ÉÆÔ¾ ÏË Î½ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԾΆΠ«É̺ÔÈÉÇÍÁÄÕÆԾΆÎΆÎÊË œª ¬¼ÇÄž˹ÄÄÁоÊÃÁ ɹÀņ ¬¼ÇÄÇà ¬¼ÇÄÇà    ÄÁÊË   ¬¼ÇÄÇÃÎÎ ÎνÄÅ ÎÎ½Ä Å ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª ±»¾ÄľÉ ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄÄ¾É ɹÀÅ † ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃÅÅÊË®¦«

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ü Ë   ÈÅ ÈÅ   ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ † É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÇË É É

ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¤ž¥™¦ £ÇÅÊ˹É ™ÈǼ¾Â ™ÈǼ¾Â ª¦« ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¨©§¥¥ž«™¤¤ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ™ÈǼ¾Â ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ™ÈǼ¾Â ª¦« ™ÈǼ¾Â ¤ž¥™¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ ™ÉŹËÌɹ ȾÉÁǽ     ™ÉŹËÌɹE  ʾËùÃĹ½ÇÐƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›ÇÉÇ˹œ™©™Ÿ¦´ž ÃÇÀÔÉÕÃÁ ›ž©¡ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹žË ›ž©¡ ™š§©´¡ ¨©§­¦™ª«¡¤™ ©ž±ž« £™°žª«› ›ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉÔ Ǽɹ½Ô ½»¾ÉÁ ɾѾËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ÁƽÀ¹Ã¹ÀÔ ¼¹É¹Æ

34

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

ûÅ   

ÇËÉ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¡¦ª¡   £Ç»Ã¹†ÁÀ¹ÂÆ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† ††††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ÃÇ»¹ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ »¾ÉÁžË ›§©§«™ ™š§©´¡ ¨©§­¦™ª«¡¤™£™°žª«›ž¦¦§ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ žÅÃÇÊËÕÈÖ  ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ XXXSV  ¹ºÇÉÔžË »ÇÉÇ˹ÁÀÈÉÇÍƹÊËÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁ£™°žª«›ž¦¦§  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ Ä׺ÇÂËÇÆƹ¿ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ƹ»¾ÊÔ½Äع»ËÇ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ˾ÈÄÁÏÔ £¹ÉùÊ˾ÈÄÁÏÔªÁºÁÉÊù؆ £¹Ë¹Æù  ÅÅ £»¹½É¹Ë  £»¹½É¹Ë†††ÅÅÊË £¾ÊÊÇÆÔ½ÄØÊû¹¿ÁÆ £ÇÀÔÉÕÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾£™°žª«›ž¦¦§ £É̼      £ÉÔÄÕÏÇ ȾÉÁĹ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ¨ž©¡¤™ ¨™¦¬ª´£™°žª«›ž¦¦§ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÊËɾÅØÆÃÁ˾ľÊÃÇÈÁоÊÃÁ¾ ű«§£ ¤ÁÊËƾɿ¹»»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ   ¤ÁÊËÎà ¼Ã»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊùØsÑùÍÔºÌμ¹Ä˾ÉÊÃÁ¾ ž½ÁÏÁÆÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊùØsÑùÍÔɹÀ½¾»¹ÄÕÆÔ¾ ËÌźÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁؤ·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡£™°žª«›ž¦¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ Î̽ÃǻùÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»Ê¾Î»Á½Ç»

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ  † É ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾   ÆÁÀùØ 

ªÇ×À†ªËÉÇ  ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ¡¦ª¡ ¨¾Ë¹Ä §« ·†ËÉÁϾÆËÉ ¬ËÃÁƹ °¨ ¥ÇÆÇÄÁË ¨ª£ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ™ÊËə ™ÊËə ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ  ¤ž¥™¦ ¨¾Ë¹Ä §«   ¨ÇÀÁËÉÇÆ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ  ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ÇÉÇ¿ÆÔ¼¹É¹ÆË «¶ªª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

£Ç»Ã¹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÁÀ½¾ÄÁÂÄ׺ÇÂÊÄÇ¿Æ ¼¹É¹ÆËÁØ ½Ç¼Ç»ÇÉ £Ç»Ã¹†ÁÀ¹ÂÆ

††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾÁž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §¼É¹½ÃÁ ž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁؤ·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ºÇÃÊÔ ÅǽÌÄÕÆÔ¾À½¹ÆÁØ ¨¹Æ½ÌÊÔ ľÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ¨ž©¡¤™ £™°žª«›ž¦¦§ ¨ÇÄÇʹÎ Î Y ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ©¾Ñ¾ËÃÁžË ›ž©¡ ›§©§«™ ™š§©´¡ ¨©§­¦™ª«¡¤™ £™°žª«› ©ÌºÃ¹Á¼ÁºÃ¹ÄÁÊ˹ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù ª¾ÈËÁÃƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊÃ¹Ø »Á½Ç» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ ÎÅ ØÐÁÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅ ØÐÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅ ØÐÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¹ÉŹËÌɹE 

Ë  ûÅ  ûÅ  ÑË ûÅ ÑË   

ÇËÉ  ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ É 

¾½¹Ä ¨ª£ «¶ªª ¨ÇÀÁËÉÇÆ ™©«¹  §Ë½¾Ä†Ã¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¨¾Ë¹Ä §« ¥ÁÉʾËÃÁ  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ª« ™ª« 

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ÈɹÂʆÄÁÊËƹʹÂ˾TUSPZ†HB[FUBSV ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎÅÅÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎÅÅÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎÅÅÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎÅÅÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ Î ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ͹ʹ½Æ¹Ø»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ª¾ËùÊ»¹ÉƹØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ª¾ËùÊËØ¿ÃÁÈÇĹ ÎÅ ØÐÎÅÅ ª¾ËùËùƹØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆ¹Ø ƾɿ¹»¾×Ò¹ØƹÊÃĹ½¾ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĹÉÅÁÉÌ×Ò¹Ø ÑËÌùËÌÉÆ¹Ø ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĹÉÅÁÉÌ×Ò¹Ø ØÐÎÅÅ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÇËÉ  É ÇËÉ É ÇËÉ É É

 £ÌƼÌÉϾ» ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÇ×À†ªËÉÇ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÇ×À†ªËÉÇ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¬ËÃÁƹ °¨ ¥ÁÉʾËÃÁ ¥ÁÉʾËÃÁ Ÿš¡¶ª£ ¥ÁÉʾËÃÁ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

  ûÅ Ã̺Å ûÅ ûÅ   ÃÇÅÈ  ü       

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

35


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĽÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ  Å ØÐ ÁÅÅ XXXPNTLHSBESV ª¾Ëù†É¹ºÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ºÇľ¾»Á½Ç»»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ »ÇÀź¾ÀƹÄ «¾ÈÄÁÏÔ «¾ÈÄÁÏÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÉÇÍÁÄՆŠ«¾ÈÄÁÏÔ ƹ»¾ÊÔ ¬¼ÇÄÇà     ¬¼ÇÄÇƆ††††††††ÊË ¬¼ÇÄÇùÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô   ¬¼ÇÄÕÆÁû¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ±»¾ÄľÉ †††††††ÊË ±»¾ÄľÉ     ±Ã¹ÍÔÃÇÄľÃËÇÉÆÔ¾ ±Ã¹ÍÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ËÌÅºÔ Ê˾ÄĹ¿Á ±ÈÁÄÕÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ÉÌÄÇÆ    ü  ü   

ÇËÉ  ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÆÁÀùØ É  † É  † É   ÆÁÀùØ

™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¬ËÃÁƹ °¨ ™ÅÌɪËÉÇ ©ÇŹÆ×à ¡¨ Ÿš¡¶ª£ ¥ÁÉʾËÃÁ ™ª« ™ª« ™ª« ·†ËÉÁϾÆËÉ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¤ž¥™¦  ¤ž¥™¦ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    ÈÉ¥¹ÉÃʹ šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   ÈÉ¥¹ÉÃʹ šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« ÈÉ¥¹ÉÃʹ šÇÄË¥   ʼ¹ÂÃÇ šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ šÇÄËÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔÂœ§ª«† šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼ÉÇ»¾É ÈÉ¥¹ÉÃʹ šÇÄËÔ ¼¹ÂÃÁ ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆÇÂ%† ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO ÈÉ¥¹ÉÃʹ œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    ÈÉ¥¹ÉÃʹ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ XXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ XXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ XXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË ÑË ü ü ü ÑË ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü

ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É É É É É

©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅÅ XXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† ÈÉ¥¹ÉÃʹ œ»ÇÀ½Á ͹Êǻù ü XXXPNEPNSV ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½ÕE  ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ ¹»¾ÉËÃÁ žιÆÁÀÅÔ©†ÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB œ¹É½Á¹Æ #PSEFSÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ¼¹É¹¿ÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ º¾ÊÑÌÅÆǾÀ¹ÃÉÔ»¹ÆÁ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ¶ÄÕºÇÉ œ¹É½Á¹Æ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹Å œ¾ÉÁÇÆÁ½É XXXTDSV  ¹ÅÃÁ¶ÄÕºÇÉ œ¹É½Á¹Æ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹Å œ¾ÉÁÇÆÁ½É XXXTDSV £Ä×м¹¾ÐÆÔ ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ ƹÃĹ½ÆÇ ÈÉ¥¹ÉÃʹ £ÇÆËɼ¹ÂùÇÏÁÆà оÉÆ Ê˹ÄÕƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¾È¾¿ £É¾È¾¿ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ žËÁÀÔ £É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÈÇÉÌÐÆÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ºÇľ¾»¹É†ËÇ» XXXTDSV ¨¾ËÄÁ½ÄØÊ»¹ÉÃÁ XXXTDSV ª¹ÅÇɾÀ½ž˹ÄÈÉÇÍÁÄØE «¹Â»¹ÆÕ ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ ª¹ÅÇɾÀ¿ȹÊÊÁÉ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂE ½Ä† ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE  ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ ª¹ÅÇɾÀ±¬¯ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ  ÎÅÅ»ÌȹÃÈÇÑËÇÏÁÆÃÇ» ª¹ÅÇɾÀÔ ª¹ÅÇɾÀÔ ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊœ¾ÉŹÆÁØ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ»¹ÊÊ ª¹ÅÇɾÀÔ ÑÌÉÌÈÔ ½×º¾ÄÁ ¹ÆþÉÔ ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾E  ÈÉ¥¹ÉÃʹ ªËØ¿ÃÁ ÎÇÅÌËÔ ƾÂÄÇÆǻԾ

ü ü ü ÑË    ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÌȹÃ  ÑË  ÑË ÑË 

É ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É É  ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É 

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ©ÇƽÇ §ÅÇÅ ©ÇƽÇ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ©ÇƽÇ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ·†ËÉÁϾÆËÉ ©ÇƽÇ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ «ÇɼǻԝÇÅ#04$) §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¬ËÃÁƹ °¨ ©ÇƽÇ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

36

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยซร‰ร‡รŠE ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยฏยพรˆร•ยฅย†ยฅ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยฑยนร‚ยบร” ยผยนร‚รƒรยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบ ยฅ E      รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยฑรˆร„รร†ร‹ร”ยœยงยชยซย†E ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยฑรŒร‰รŒรˆย†ยผร„รŒรŽยนร‰ร•รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ Eย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน 

ร… ร… ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยพรŠร‡รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยชร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย™ ย› ยช ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย› ยช ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรŠร‡รŠร†ยน รŽ รŽ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยšร‰ยพยปร†ร‡ร‡รรร„รร†ยฝร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยพEย†รŠร…

รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร…รŽรŽ ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร…รŽรŽ ร…รŽรŽ ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽ รŽ รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ร… ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽยบรŠ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รˆร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป  ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยชรยบยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย™ ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŽ

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝรร…ร…ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร… ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ร†ยนร„รรร†รรƒ รŒยผร‡ร„ร‡รƒ ร‘ร‹ยนรˆรรƒรร…ร†ร‡ยผร‡ยพยฝร‰รŒยผร‡ยพ

รˆร… รˆร… รˆร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹$ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹$ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€รƒยพยฝร‰ยน ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รƒยนร†ยนยฝรŠรƒรร‚รŽรŽ ยถ

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยšร‰รŒรŠร‡รƒร‡ร‹ร‰ร‘ร‹

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #24 (721) 23.06.14

37


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยนรŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยนรŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยฌรŠร‹ร•ย†ยกร„รร…รŠรƒ  รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡ร„ร•รŽยนรŽรŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŠร‰ยนร’รŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ยชรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยน ยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒ  รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‹ยพร‰ร…ร‡ร‡ร„ร•รŽยนรŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร‡รŠรร†ยน รƒยพยฝร‰ ร‡รˆรร„รƒร ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยป ร‡รŠรร†ยน รƒยพยฝร‰ ร‡รˆรร„รƒร ย›ร‡รŠรƒยคยงยชยฃยฌยซยฆยดยขยฝร„ร˜ยฝร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ย›ร‡รŠรƒยคยงยชยฃยฌยซยฆยดยขร†ยนร‡รŠร†ร‡ยปยพรˆรยพร„รร†ร‡ยผร‡ยปร‡รŠรƒยนรรˆร‰ร‡รˆร‡ร„รรŠยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ร…ยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ร‡รˆรร„รƒร ยยปยพร‰รยบยนร†ร†ร”ยพร„รรˆยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยยฟรŒร‹ รˆยนรƒร„ร˜ ยร‡รŠรƒยนยฝยปยพร‰ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยนร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยšร‰ยนร‹รŠรƒ รŽ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยน ยกร‰รƒรŒร‹รŠรƒ รŽ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรร€ยบยพร‰ยพร€ร”ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร…

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร…  รƒรŒยบร… ร…ยนร‘รร†ยน รƒรŒยบร… ร‘ร‹ ร‰รŒร„ร‡ร† รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ย™ร…รŒร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชยพร‰ยปรรŠ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยฃรŒร€ร•ร…รร†ร‡ยปย›ยจ ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนรŠรŒรŽยนร˜ ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ยฑรˆร‡ร†ร˜รŠยพร†ร˜ ยฝรŒยบยน ยบรŒรƒยน

รƒรŒยบร…

ย†ย†ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠรŽรˆยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร… ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜ร„ย†รยนรŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยน ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย†ร… ร‡รˆรร„รƒร ยร‡รŠรƒยนรˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ยปยพร„ร•ยปยพร‹ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ยผร„ยนยฝรƒยนร˜ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ร€ยนยบร‡ร‰ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ร€ยนยบร‡ร‰ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร‡รˆรร„รƒร ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜รยปยพร„ร•ยปยพร‹ รŽรŽ ยกร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยนร„ย†รยนรŽรŽย ยกร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽยช ยฃร‰ยพรˆยพยฟร†ยนร˜ร‰ยพร‚รƒยนรŽรŽยบรŠ ยคยพรŠร‹ร†รรยนรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ร…ยนรŠรŠรยปยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” ร†ยพร…ยพรรƒร‡ยพรƒยนรย†ยปร‡ ยคยพรŠร‹ร†รรร” รˆยพร‰รร„ยน ร‡ยผร‰ยนยฟยฝยพร†รร˜ รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฆยนร„รรร†รรƒร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรˆยนยปยนรŠรŠ ยงยบร†ยนร„รรรƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยน ยงรˆรร„รƒร ยงรˆรร„รƒรรŠรŒรŽรยพรรรŠร‹ร”ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยงรˆรร„รƒรรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยงรˆรร„รƒร รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน ยงรˆรร„รƒร รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน รˆยพรŠร‡รƒ ร’ยพยบยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร…  รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… ร‘ร‹ รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ 

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ ยชรยบยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฅยนร‰รƒยพร‹ ย™ยชยฃ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ย™ยปร‹ร‡ยœร‰รŒรˆรˆ ยจยฉยฃย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ 

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

38

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #24 (721) 23.06.14

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ Ä׺ǾʾоÆÁ¾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀ ƾǺɾÀ ½ÇŹº¹ÆÁÁÀºÉÌʹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ÊÇÊƹ CSVTUFSFN!ZBOEFYSV ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄĹ¼Á ÊËÉÇÈÁĹ ǺɾѾËùÅ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄĹ¼Á ÊËÉÇÈÁĹ ǺɾѾËù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄԻʾλÁ½Ç» ½ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊ ¨ÄÁÆËÌʨ›® ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨ÇÄÃÁ¹º¹ÑÎΆÊÇÉË™ž ¶ ¨ÇÄÃÁþ½ÉÊÇÉË™› ª ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆ ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆ ¨ÇÄÃÁÇÄÕιÎÎ ¨ÇÄÃÁÇÊÁƹÎΆÊÇÉ˶ ™ › ª ¨ÇÄÇýÄØʹÌÆÔÁÀ™š™±¡ £¹Å¾ÉÌÆ Î ¨ÇÄÇÃÁÀÄÁÈÔÎ ¨ÇÄÇÃ˾ÉÅǹº¹ÑÎΆ¶ ªÇÊƹ ½ÇÊùÊÌιØǺɾÀƹØÎÎ ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ƹÄÁÐÆÁÃÎÎ ªÇÊƹ ƹҾÄÕÆÁÃÎÎ ªÇÊƹ ȾÉÁĹÎÎÊ ªËÇĺÀ¹ºÇÉÆÔÂÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆÔÂE† ½ÄÁƹ ªËÇĺÁÃÁ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ Å ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ±Ë¹Ã¾ËÆÁà ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ±Ë¹Ã¾ËÆÁà ÈÉÇ¿ÁÄÁÆÔ ÊËÇÄºÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ±Ë¹ÈÁÃÎΆ™Ê

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Å ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË      ÑË ÑË ÑË ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç É É É À»ÇÆÁ˾ É

¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » £ÇÀÄÇ»›¡ ¡¨ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ¾É¾»ÇÊËÉÇ  ¥ÇÉÇÀ ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#ÎÎÅÅ £ÁÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ 04#ÎÎÅÅ ÎÎÅÅ £ÁÉÇ» ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ 04#ÅÅ

ÄÁÊË ÄÁÊË 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ­¹Æ¼É¹½

†† †† †† †† †† ††

04#†ÈÄÁ˹ ΠΙ£¯¡¸¦ž§©§œ§ 04#†ÈÄÁ˹ ΠΙ£¯¡¸¦ž§©§œ§ 04#†ÈÄÁ˹  ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÈÄÁ˹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ 

™ÊËə ™ÊËə ¹ÂϾ» ¡¨ ©ÇŹÆ×à ¡¨

†† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

39


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ 04#†ÈÄÁ˹ ½ÇÊ˹»Ã¹ 04›ÎÎ ¤¹Ë»ÁØ#-%3 ™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅŨ¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅŬ͹ ›¨ ›¨ÊÇÉË ɹÀžÉ Î Î ÅÅ ›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½ «ÌÉÁÆÊà »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨ÊÇÉË ɆÉ Î Å ËÇÄÒÅÅ XXXPNTLHSBESV ›¨ Î  † ÅÅ ›¨Î ÅÅ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ›¨Î ÅÅ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ›¨Î

ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË

ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

¹ÂϾ» ¡¨ ™ÅÌɪËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ·†ËÉÁϾÆËÉ ­¹Æ¼É¹½ ™ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ©ÇŹÆ×à ¡¨ ™ÅÌɪËÉÇ ™ÅÌɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¨ÎÎ ÅÅË»¾É½¹Ø »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨ÎÎ ÅÅË»¾É½¹Ø ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÊÃÁ½ÃÁ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ ª¨ ÊÇÉË ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ÎΞº ÊËÉÇÁË »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¨ÎΞº ÊËÉÇÁË »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¨ Î žº¾ÄÕÆ¹Ø »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨ÎΞº ÊËÉÇÁË »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº¾ÄÕÆ¹Ø ɆÉ Î Å ËÇÄÒÅÅ XXXPNTLHSBESV ª¨žº¾ÄÕÆ¹Ø ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ÊËÉÇÁË Î ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎÎÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎÎÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎÎÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ÎÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ª¨ÑÄÁÍ Î Î ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ¤¹Ë»ÁØ £¹Ä¾»¹Ä¹ ¨ÄÁ˹04#  ÅÅ ¨ÄÁ˹04#»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø ɆÉ Î Å ËÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË    ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË

É É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ †É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ É É ÆÁÀùØ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ †É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ™ÅÌɪËÉÇ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ £ÌÀØ Ź¼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ­¹Æ¼É¹½ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø ɆÉ Î Å ËÅÅ XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½¿Á½ÃÁ ŹÊËÁùÇËü ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ †ÅÅ TMLSV ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ †ÅÅ TMLSV ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ †ÅÅ TMLSV ­¹Æ¾É¹Î †ÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ †ÅÅ TMLSV ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ †ÅÅ TMLSV ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ †ÅÅ TMLSV ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹Î†ÅÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹Î†ÅÅ ÊÇÉË ÑÄÁÍÇ»ƾÑÄÁÍÇ» ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ

ÄÁÊË ü           

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç É ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ª« ™ª« ™ª« ªÁºľÊÇÈÉÇÅÃÇÅÈ ªÁºľÊÇÈÉÇÅÃÇÅÈ ªÁºľÊÇÈÉÇÅÃÇÅÈ ™ª« ªÁºľÊÇÈÉÇÅÃÇÅÈ ªÁºľÊÇÈÉÇÅÃÇÅÈ ªÁºľÊÇÈÉÇÅÃÇÅÈ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ™ª« ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ™ª« ©ÇŹÆ×à ¡¨ ™ª« ­¹Æ¼É¹½ ™ª« ­¹Æ¼É¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

40

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยซยนยปยฝยน ยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยง4#  ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยง4#  ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽ    ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽ     ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยปร‡ร€ร…ยบร† รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยปร‡ร€ร…ยบร† รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยปร‡ร€ร…ยบร† รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยบร† รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽ ร…ร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยปร‡ร€ร…ยบร† รŠรƒรยฝรƒร

   ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹   ร„รรŠร‹    

ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ย™ยชยซ ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยปร‡ร€ร…ยบร† รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽ   ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽย†ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยน ร‰ย†ร‰ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’  รร…ร… XXXPNTLHSBESV ยญยนร†ยพร‰ยน ยซยญยฃรŽร…ร…ยปยนรŠรŠ ยฏยชยจ รŽ ร…ร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ยฏยชยจ รŽ ย†ร…ร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน ยฏยชยจรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฏยชยจรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฏยชยจรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฏยชยจรŽ ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

    ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰     ร‡ร‹ร‰    ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ 

ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ยชยซ ย™ยชยซ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซยถยชยช ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยšรŒร‰ย†ย›ร‡ยฝ ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร…

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชร‰รŒยบร”ยร‡ร…ยนยšยนร†ร ยšยนร†ร ร…ยนร„ร‡ร–ร‹ยนยฟร†ร‡ยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ ยšยพรŠยพยฝรƒรรร€ร‡รรร„รร†ยฝร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยผร‡ยบร‰ยพยปร†ยน ยšยพรŠยพยฝรƒร รŽร‡ร€รˆร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร ยšรŒร‰ยพร†รยพรร‰ยพร…ร‡ร†ร‹รŠรƒยปยนยฟรร†ร†ยนยปร‡ยฝรŒ ร‹ร‰รŒยบยนยจยฆย รŠร‹ยนร„ร• รƒยนรˆร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ ย›ยพร‰ยพยปรƒยนยฝยฟรŒร‹ร‡ยปยนร˜ร…ยพยฟยปยพร†รร‡ยปยนร˜ Eย†ร…ร… ย›ร‡ร‚ร„ร‡รƒ ร„ยพร†ย†ยฝยฟรŒร‹ร…ยพยฟยปยพร†รร‡ยปร”ร‚ XXXPNEPNSV

 ร‘ร‹ รˆร… ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†

 ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยชร‰รŒยบร”ยบยนร†ร• ยฝร‡ร…ร‡ยปร‡ร‹ร‰รƒยปร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #24 (721) 23.06.14

41


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œ»ÇÀ½ÁE ÅÅ XXXPNEPNSV œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԽÄØÊÉ̺ǻ XXXPNEPNSV ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ÇŹ º¹ÆÁÁÀºÉÌʹ ÈÉǾÃË»Èǽ¹ÉÇà ÊÃÁ½ÃÁ

ü ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§ÅÇÅ †† †† §ÅÇÅ †† †† ¾É¾»ÇÊËÉÇ †† §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ††

ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ½ÄØŹƼ¹ÄÇ»ÁùÅÁÆÇ» §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÄÕÆØÆ¹Ø ½¿ÌËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ¨ÄÁËÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ÈǽùÀ¹Æ ùÀ¹ÆÔ XXXPNEPNSV ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ XXXPNEPNSV ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ÊÃÇÅÈľÃËÇÅ

 ü ÉÌÄÇÆ ûÅ ÑË ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» É

¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉÌºÔ ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊɾÀù ÑȹÄÔ

£ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨

††††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾É¾»ØÆÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÉùÊÆÔÎÁºÉÌÊÇ»ÔνÇÅÇ»ÇËÍÌƽ¹Å¾Æ˹½ÇÃÉÔÑÁ «¾ÉÅǤ¾ÆÊ˾ÆǻǻÈÄÁ˹ΠXXXPNEPNSV ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹

ûÅ  ÌȹÃ ÄÁÊË

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» 

ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †††† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ ¤ÁÊËÈÇÄÁùɺÇƹËÆÔÂÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ §É¼Ê˾ÃÄÇ  ÅÅ ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ Ï» ÈÉÇÀÉ »ƹÄÁÐÁÁ ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ Ï» ÈÉÇÀÉ »ƹÄÁÐÁÁ ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ Ï» ÈÉÇÀÉ »ƹÄÁÐÁÁ ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅ ÅÅÈÉÇÀÉ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÈÉÇÀɹÐÆÔÂ

ûÅ ÈÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª¹ËÌÉÆ ¨£ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉ£ÉÇ»ÄÁ ©ÇŹÆ×à ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹËÎ ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ XXXSV ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ ¨ÇÄÁùɺÇƹ˪§«§›´¢ ªÁÊ˾ÅÔÈÇÄÁ»¹ÁÈÉÇ»¾ËÉÁ»¹ÆÁع»ËÇŹË ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾÁŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ «¾ÈÄÁÏÔ ÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ÅÇÆ˹¿ «ÉÁÈľÃÊ     

 ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ  ûÅ

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ  ÆÁÀùØ ÇËÉ

™ª« ©ÇŹÆ×à ¡¨ ·†ËÉÁϾÆËÉ ™ÊËə ™ÊËə šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÊËə ª¹ËÌÉÆ ¨£ £ÌÀØ Ź¼ £ÌÀØ Ź¼ ™ÊËə ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ #FSHBVG(SBOJU ÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ÁËØ¿¾ÄǼÇÈÉÁÉǽÆǼÇùÅÆØ #FSHBVG,FSBNJL.BYJNVN ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁÌÊÁľÆÆÔ #FSHBVG,FSBNJL130 ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ÈǽÎǽÁ˽ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ #FSHBVG,FSBNJL ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ #FSHBVG.PTBJL ÃľÂº¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁÁÈÉÇÀɹÐÆÇÂÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÃľÂ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÃľÂ½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÃľÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÃľÂ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÃľÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ™£¯ž¦«† ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ«ž£«§© ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž˹ÄÃÉÇ»ÄÁ«ž£«§©­¤ž£ª ÍÈÅÄ

42

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË

       

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒร รƒร„ยพร ยฃร„ยพร‚ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚%%% ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ร‡ร„ร…ยน ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยทร†รรŠ ยฃร†ยนรŒร ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยป ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร˜รยบยพร‹ร‡ร†ยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ร‡ร„ร…ยน ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยšยพร‰ยผยนรŒร ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยป ยฃร„ยพร‚ร‡ยบร‡ร‚ร†ร”ร‚10-:&9 ยฃร„ยพร‚ยจยพร‰ร„ยผรรˆรŠยผรรˆรŠร‡ยปร”ร‚ยฝร„ร˜ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ยน ยฃร„ยพร‚รŒรŠรร„ยพร†ร†ร”ร‚ยฟยนร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ยซยพร‰ร‰ยนรƒร‡ร‹ ยฃร„ยพร‚ยทร†รรŠ ยฃร„ยพร‚ยทร†รรŠ99* ยฃร„ยพร‚ยทร†รรŠยจร„ร—รŠ ยจยพร†ยนร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร˜#&-*/,"ร„ ยบร”ร‹ร‡ยปยนร˜รˆร‰ร‡รยปยนรŠรŠ ยจยพร†ยนร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ ยจยพร†ยนร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร˜รˆร‰ร‡รยพรŠรŠรร‡ร†ยนร„ร•ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ร„

ร‘ร‹ รƒยผ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ ยบยนร„ร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ ร‰   ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยœยพร‰ร…ยพรŠยงร…รŠรƒ ยซย

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยคยพยปร‘ยน ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยœร„ยนยฝรƒยพยปรร ยจร‡ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชรŒรŽรยพรŠร…ยพรŠรย›ร˜ยฟรŒร’รยพ #FSHBVG#BV1VU[(JQT ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ #FSHBVG#BV1VU[;FNFOU ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ร€ยนร‹รร‰รƒยน #&3("6' $FSFTJUร‡รˆร‹ร‡ร… ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยบยพร€รŒรŠยนยฝร‡รร†ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยบยพร„ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ยœรรˆรŠยœย† ร…ยพร‘ร‡รƒรƒยผ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœรรˆรŠยœย† ร…ยพร‘ร‡รƒรƒยผ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœรรˆรŠยœย† ร…ยพร‘ร‡รƒรƒยผ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร„รร†ยนรƒร‡ยนร„รร†ร‡ยปยนร˜ ยซยพร‰ยนรƒร‡ร‹ ยฃร„ยพร‚ร‡ยบร‡ร‚ร†ร”ร‚ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพ$FSFTJU ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ $FSFTJ รยฝร‰ ยชร…ยพรŠร•รƒร„ยนยฝร‡รร†ยนร˜ยผร„รร†ร‡ย†ร‘ยนร…ร‡ร‹ร†ยนร˜ยซยพร‰ร‰ยนรƒร‡ร‹ ยชร…ยพรŠร•รƒร„ยนยฝร‡รร†ยนร˜ยฟยนร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ยฝร„ร˜ร†ยนร‰รŒยฟร‰ยนยบร‡ร‹ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ยซยพร‰ร‰ยนรƒร‡ร‹ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยน4IFFUSPDL ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนย›ยพร‹ร‡ร†รร‹,3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนย›ยพร‹ร‡ร†รร‹-3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยญรŒยผยพร†รร—ร„ร„ยพร‰ยฃร†ยนรŒร ยชยจยบ ยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยšร„รรƒยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รรร†รร‘ร†ยนร˜ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠรยนรŠยนยฝยบยพร„ร”ร‚ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนย›ร‡ร„ร…ยนย†รŠร„ร‡ร‚ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผร„รร†ร‡ย†ร‘ยนร…ร‡ร‹ร†ยนร˜ยฟยนร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยปร”รŠร‡รƒร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ยซยพร‰ร‰ยนรƒร‡ร‹ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝ ยฃร†ยนรŒร ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠยชยซย™ยฆยย™ยฉยซยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยทร†รรŠยซยพรˆร„ร‡ร†ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ  รƒยผ รˆยนรรƒยน รƒยผ รƒยผ  รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ

    ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜       

ยคยนรƒร‡รƒร‰ยนรŠร‡รร†ร”ยพรร€ยนร’รร‹ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒรยฝร„ร˜ยฝยพร‰ยพยปยน#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," ร„ ย™รยพร‹ร‡ร† รยนรŠร‡ยปรƒยน  ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยšยนร„ร„ร‡ร†รรรƒรรŠรƒร‰ยนรŠรƒร‡ร‚ ยปรŠยพรยปยพร‹ยนรˆร‡3"-

ร„ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยงร‰ยผร‰ยพร…รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร†ร€รร†ย†รƒยนร„ร‡ร‘ยน ร†ยพรร‰ยนรŠยช รยนรŠร‡ยปรƒยน ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ย›รŠร˜รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร˜ยซยกยฃยฃยฌยฉยกยคย™ รƒร‡ร„ยพร‰ร‡ยปรƒยน ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย†รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŠยปยพร‹ร„ร‡ย†รŠยพร‰ร”ร‚ ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย†รŠยพร‰ร”ร‚ รƒร‰ย†รƒร‡ร‰  รƒยผ ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย† รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รรƒยผ ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนยนรƒร‰รร„ร‡ยปยนร˜ยผร„รˆร‰ร‡ร†รรƒร†ร‡ยปยพร†รร˜ รยนรŠร‡ยปรƒยน  ร„ ยฃร‰ยนรŠรƒยน ยฃร‰ยนรŠรƒยน ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝยฝร„ร˜รŠร‹ยพร† รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปรƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปร‡ยฝร‡ร–ร…รŒร„ร•รŠรร‡ร†ร†ยนร˜ยจร‰ร‡รรรƒรŠรŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜ รƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ร†ยนร˜ยฝร„ร˜รƒยนยบยพร„ร˜ยฃยพยฝร‰ย†ยฃยš XXXPCFSFHย†PNTLSV ยฃร‰ยนรŠรƒยนร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ร†ยนร˜ยฝร„ร˜ร…ยพร‹ยนร„ร„ยนยฃยพยฝร‰ย†4ย†ย›ยฅ XXXPCFSFHย†PNTLSV ยฃร‰ยนรŠรƒยนร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ร†ยนร˜ยฝร„ร˜ร…ยพร‹ยนร„ร„ยนยฃยพยฝร‰ย†ร…ยพร‹ย†ยฃ XXXPCFSFHย†PNTLSV ยฃร‰ยนรŠรƒยนยจยญย†รยฎย›ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรยปยพร‹ร‡ยป ยปร†ยนร„รรรร

ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ ร„ รƒยผ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ 

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยงร‰ยผร‰ยพร…รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยงร‰ยผร‰ยพร…รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ยคยพยปร‘ยน ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยงยบยพร‰ยพยผ ยงยบยพร‰ยพยผ ยงยบยพร‰ยพยผ ยฆร‡ยปร”ร‚ยฉยพยผรร‡ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

43


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £É¹Êù¨­†  ü £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ¤¹Ã¦¯† ¨­† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½† †ÃÇÅÈÇÄÁÌɾË »Ç½ #&-*/," œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹ÃÇÃɹÊù¤¹Ãɹ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ §º¾ÊÈÔÄÁ»¹Ë¾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹

ü ü Ä ÑË Ä ÑË ü ü ü ü

ÇË É  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÇªËÉÇÂù ¨ÉÇɹº ¨ÉÇɹº ·ËÁÊ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

§ÄÁ͹ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆƹØ ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄؽ¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ ©† ©† »ºÇÐþ ùÆÁÊËɾÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù Ä ª¾É¾ºÉØÆùƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ªÇÊ˹»ǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ½Äؽ¾É¾»¹£ž© XXXPCFSFH†PNTLSV ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½Äؽ¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù Ä ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆǾ «ÁÃÃÌÉÁņ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁ ÃɹÊÃÁ ĹÃÁ ÃÇľÉǻù ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉƦǻÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü

ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ü ÑË ÑË  ÑË ü ü ü ü ü ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §º¾É¾¼ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«§¨†£™«™¤§œ

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

04#†,30/0 ,SPOPTQBO 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î XXXSV 04#†ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† ††

šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ†ü »ÇÀź¾ÀƹÄ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü

 žÑÇà ÑË ÑË

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É

™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† ††

44

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ .630- £¹Ð¾ÊË»Ç ɹÀÌÅƹØϾƹ ™£¯¡¸ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ÊÃÁ½ÃÁ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® º¾ÄÔ¾ ÃÇÉÁÐ ÊÃÁ½ÃÁ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ¥¨¨©žª«¡Ÿ ÊÃÁ½ÃÁ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ¥¨¥§ž©¦ ÊÃÁ½ÃÁ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨©§­¦™ª«¡¤ °ž©ž¨¡¯™¦ž§©§œ§ ›ÔÎǽ¹Æ˾ÆÆÔ ›ÔÎǽ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ¥¨ ›ÔÎǽ»ÔËØ¿ÃÁÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÊÃÇÄȹÃÇÅ ›ÔÎǽÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂ¥¨ œ¾ÉžËÁýÄØž˹ÄÃÉÇ»ÄÁ«ž£«§©­¤ž£ª ÍÈÅÄ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉÔ §ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª ÇÍÁϽÁľÉÔ ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ Ÿ¾ÄǺ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁƹÀ¹Ã¹ÀÄ׺ÇÂÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ XXXSV £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £Çƾà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £ÉÇ»ÄاƽÌÄÁÆÎ Å £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »¾ËÉǻԾ ÃÇÆÕÃÁ ¾Æ½Ç»Ô¾ ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »Ç½ÇÊËÇÃÁž˹Ä ÈĹÊËÁà ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ £Ä¹Ì½Á†ÉÁÊÌÆÇüÄÁÆØÆÇÂоɾÈÁÏÔ ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ľÊËÆÁÏÔÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ƹɾÀù»ɹÀÅ¾É ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Ǽɹ¿½¾ÆÁØÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ ÊËÇÂÃÇÊËÕÏ»¾Ë¹Á¼ÄØÆϹ ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»ÄØ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Êƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕ ÊÃÁ½ÃÁ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ ™£¯¡¸ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äج˾ÈÄÁ˾ÄÁ«ž®¦§ ¤™¢¦©§£ «¡ª¥™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ §š§©£™ ª£¡£¡ £ÉÇ»ÄØœ¡š£™¸°ž©ž¨¡¯™ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄبÉÇÍƹÊËÁħ¯¡¦£§› ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù ™£¯¡¸ ¤¾Æ˹ÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹؽÄØÈÉÇÍƹÊËÁŤÁÈľÆˆ§ ÎÅÅ ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø Ê˾ÆÇ»¹Ø ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØÊ˾ÆÇ»¹Ø ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁÆ Î Å ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À XXXSV ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ XXXSV ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐÆ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾Æ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹É ™¥ž© ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø žÑÃÁÈÇü XXXPNTLHSBESV ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® À¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ÈÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSNBO ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀÅ¾É §ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀÅ¾É ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ÇÆ˾ÉɾÂ

ÑË ûÅ  ü ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ ÄÁÊË ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÈÅ ÑË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾       ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºÁ˧ÅÊà ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡  ¹ÂϾ» ¡¨ ¡¦ª¡ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›  ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÇËÉûÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

45


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÇËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹ XXXSV ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å"(/&5"7*,*/(13*4." ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾ɾ £¹Êù½ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂ

  ûÅ

ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É

·†ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ªÇ×À†ªËÉÇ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ À¹Å¾É ɹÊк¾ÊÈÄ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ »ÔÊÇ˹ÊËÌȾÆÁÅÅ ÇÏÁÆÃÇ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ»»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ »Ê¾Ï»¾Ë¹  ™¥ž©

   ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ʹ½ÁƼ ÈÄÇÊÃÁÂÄÁÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇ §4#ÈÄÁ˹ƾÑÄÁÍÇ»¹ÆƹØ §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §¼É¹¿½¾ÆÁØÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Êƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÁ ľÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž© ¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69  ™¥ž© ¥§¦«™Ÿ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆùš¾ÊÑÌÅƹØÈÉÁ½Ç¿½¾ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù›ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¡ÅÁ˹ÏÁØƹËÌɹÄÕÆÇ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¤¾¼Ã¹Ø»ÅÇÆ˹¿¾ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¥Ç½ÌÄÕƹØоɾÈÁϹ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¦¾¼¹º¹ÉÁËÆÔ¾ ̽ǺÆÔ¾ÄÁÊËÔ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù§ËÇÍÁÏÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¨ÇϾƾž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¬ÆÁùÄÕÆÔ»ƾÑÆÁ»Á½ §Æ½ÌÄÁÆ

ûÅ  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË

ÇË É ÊÃÁ½ÃÁ É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ É É É É É É É É É É ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ £ÌÊËÇ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ª£¡£¡ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž©

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †† †† †† ††

46

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹

 ÄÁÊË 

ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† ††

§ËÃÇÊÔÇÃÇÆÆÔ¾ §«¤¡›´ §ËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô ÅÇÆ˹¿ ¨Ä¹Æù¾Æ½Ç»Ô ¨Ä¹ÆùùÉÆÁÀƹØ ¨Ä¹ÆùÃÇÆÕùÈÄÇÊÃǼÇ ¨Ä¹ÆùÈÉÁÅÔùÆÁØ ¨Ä¹ÆùÊƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄØ ¨Ä¹ÆùËÇÉϾ»¹Ø ¨Ä¹Æù̼Ĺ»ÆÌËɾÆƾ¼Ç ¨Ä¹Æù̼ĹƹÉÌ¿ÆǼÇ ¨Ä¾ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¥£© ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¥£© ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXSV ¨ÄÁ˹04#ÎÎÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂÎ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÎ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ¨±† Ê˹ÄÕÇÏÁÆà ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ¨±† Ê˹ÄÕÇÏÁÆà ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍÄÁÊË¥¨†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍÄÁÊË¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍÄÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹÑ »Ê¾Ï»ÁɹÀÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍÄÁÊ˪†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍÄÁÊ˪†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁį»¾Ë ÏÁÆ㩧›¤¸ ­™ª™ ¹ÃÏÁØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÃɹѾÆÆÔªªË ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔªª Ë 

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÉÌÄÇÆ ûÅ  ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É É É ÆÁÀùØ É É ÇËÉ É ÇËÉ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ÊËə œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† 25534

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĽÄØ ™š§©™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨" # 3ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦† §ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨ÉÇÍƹÊËÁĦªÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÈǽž©ž›§ £™¥ž¦µ½ÄØÀ¹ºÇɹ ͹ʹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØÀ¹ºÇɹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØÃÉÇ»ÄÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØ͹ʹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦†¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦†¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦ª†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¥¨† ¥¨† ¥¨† ª† ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¦ª† ª† ¦† ¦† ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ª† ¥¨† ¥¨† ¥¨† ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»ÇÃɹѪ† ª† ª† ¥¨† ª¦† £ÌÈÇĹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ »ƹÄÁÐ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ɹÊоËÁÀ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å¨ÇÄÁÖÊË¾É &$045&&- 7*,*/( ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¦† ¦† ¦† ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ

48

ÂÖÂ

  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ̽Á»ÁË ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ   ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÇ×À†ªËÉÇ ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ™ÊËə ™ÊËə ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ªÇ×À†ªËÉÇ £ÌÊËÇ» ¡¨ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÇ×À†ªËÉÇ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¡¦ª¡ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÊÍÁ¼ÌÉÆÇÂǺɹºÇËÃÇÂÃÉÇÅÃÁ£ÌÈÇĹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ª†ÇÏÇÃÉ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ÅÈ ÆÊÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹÑÈÇ»¹ÑÁÅɹÀÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ¥§¦«™Ÿ §ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ¦§›¡¦£™¨ÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ÈÉÇÍÁÄÕ¥¨† ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÈÇÄÁÅ¾É »ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ɾÀùÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ©Ìº¾Å¹ÊË©££†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£†† »ÉÌÄÇƾ ûÅ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨ ©¦£ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†«¬»ÉÌÄÇƾûÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ©¨¨† ©£¨† »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†«¬»ÉÌÄÇƾûÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¦£†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ©££ ©£¨ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†«¬»ÉÌÄÇƾûÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†«¬»ÉÌÄÇƾûÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ-†ºÉÌÊ 8PPETUPLÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԣ¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢ Ï»¾ËÇ»  ™¥ž© ©™ª°ž«

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ  ÑË ÉÌÄÇÆ ÑË  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË  ÑË ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ É É É É É ÆÁÀùØ É É ÆÁÀùØ É É ÆÁÀùØ É É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ªÇ×À†ªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ª« §ÅžË ©ÇŹÆ×à ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅžË ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅžË ™ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂŹÉÃÇ ©ÇŹÆ×à ¡¨ §ÅžË §ÅžË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÄ¹½Ã¾»ÁÐ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ©Ìº¾ÉÇÁ½ÉÉÌÄÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

49


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË »ƹÄÁÐÁÁ ª¹Â½ÁƼ£Çɹº¾ÄÕƹØɾÂùÇÏÁÆÃÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢ Ï»¾ËÇ» ™¥ž© ©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢ §ª«™›£™ ¥§¦«™Ÿ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ £™°žª«›§ ª¹ÅÇɾÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ª¹ÅÇɾÀÏ»¾ËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ%0$,&»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ%0$,& º¾ÄÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼É¹Æ¹Ë ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ%0$,& À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ

 ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ%0$,& ÇоÆÕÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM£¹Æ¹½¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®š¾Ä¹ØÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ɹÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊ »¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžË ÇÏÁÆà ÇÃɹÑ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ» XXXSV ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹Ä ÈĹÊËÁà ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹

ÈÅ        ÈÅ  

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄħÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™žŸ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ÊǺÊË»¾ÆÆǼÇÈÉÇÁÀ» ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ XXXSV ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- 361-"45 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀ¨›®%0$,& 1-"45.0 ÊÃÁ½ÃÁ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕ Ǽɹ¿½¾ÆÁØÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ľÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ É̺¾Å¹ÊË ®¨¨»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ®£¨† »ÉÌÄÇƾûÅ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ®¨¨† »ÉÌÄÇƾûÅ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ» «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ» «É̺¹»Ç½ÇÊËÇÐƹØ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØ «É̺¹ÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­Ä×¼¾ÉÌùÀ¹Ë¾ÄÁ»¾Ëɹ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØšÇľ¾ÍÇÉÅÁÏ»¾ËÇ»

    ÑË    ÑË ÑË ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÑË ÑË ÑË  ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË  ÑË ûÅ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ ÊÌȾÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÇË É É É É ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅžË §ÅžË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

50

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Øœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø¦¹½¾¿Æ¹ØÃÉÇ»ÄØ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 *,01"- 4)*/(-"44 5*-&3$"5 ÊÃÁ½ÃÁ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9»ÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9À¹ÊËɹÎÇ»¹ÆÆ¹Ø ¼¹É¹ÆËÁØľË °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9Ç˽ÁÊËÉÁºÕ×ËÇɹ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9 ÃÇÄľÃÏÁ ÇË˾ÆÃÇ» °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9 ¼ÁºÃ¹ØϾƹ ÊÃÁ½ÃÁ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9 À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9 ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ»ÁÊËÉÇÁ˾ľÂ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"šÇľ¾ÍÇÉÅÁÏ»¾ËÇ» °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"œÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-" ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"¦¹½¾¿Æ¹ØÃÉÇ»ÄØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø©ÌÍľÃÊ ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁÆ¼Ä¹Ê ¾Ã¾ °¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç

¹ÂϾ» ¡¨ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ·†ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À »Ê¾½ÇºÇÉÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆùš¾ÊÑÌÅƹØÈÉÁ½Ç¿½¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù›ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¡ÅÁ˹ÏÁØƹËÌɹÄÕÆÇ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¤¾¼Ã¹Ø»ÅÇÆ˹¿¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¥Ç½ÌÄÕƹØоɾÈÁϹ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¦¾¼¹º¹ÉÁËÆÔ¾ ̽ǺÆÔ¾ÄÁÊËÔ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù§ËÇÍÁÏÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¨ÇϾƾž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¬ÆÁùÄÕÆÔ»ƾÑÆÁ»Á½ °¾É¾ÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»Ç ΠŠËÇÄÒÅÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»ÇÂÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ¼¡ÊÃÁËÁÅ XXXPNTLHSBESV

ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ †É

¡¦ª¡ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

51


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ¼£É¹ÊÆÇØÉÊà XXXPNTLHSBESV ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË  ÄÁÊË

†É É ÆÁÀùØ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £ÌÀØ Ź¼ ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ Êƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÁÁ½É ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ»˾нÆØ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÄØÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÄØÇÃÇÆ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÄØ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¡À¼ÇËÇ»ÁźÔÊËÉÇ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¦¾½ÇÉǼÇ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ

 ÈÅ   

ÆÁÀùØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

·†ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ½ÄØŹƼ¹ÄÇ»ÁùÅÁÆÇ» ¨ÄÁËÔ Ð̼ÌÆÆÔ¾ÈǽùÀ¹Æ ùÀ¹ÆÔ XXXPNEPNSV 634" ¥ ûÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ™ÉÅÇÍÇÄËÁÈ› ÇËɹ¿¹×Ò¹Ø˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ »ƹÄÁÐÁÁ

  ÈÅ ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ 

§ÅÇÅ §ÅÇÅ ™ª« ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ

†††† †† †† †† †† †† †† ††

™Êº¾ÊËÄÁÊË XXXPNEPNSV ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠXXXPNEPNSV ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù XXXPNEPNSV šÉÇÆØsÖÍ;ÃËÁ»Æ¹ØÀ¹ÒÁ˹Ê˾ÆÇËÈÉÇžÉÀ¹ÆÁØÁÈľʾÆÁ šÉÇÆØÃɹÊù†Ì˾ÈÄÁ˾ÄÕÅÅÅÅǺÔÐÆÇÂ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹ØÁǼƾÀ¹ÒÁ˹«¡ §¤½Ç¼É¹½ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Øž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E†ÅÅ XXXPNEPNSV ›ÇÂÄÇÃľƆ½¿ÌËž¿»¾ÆÏǻԠXXXPNEPNSV œÁ½Édž ȹÉÇ »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥žœ™­¤ž£ª XXXPNTLHSBESV œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؆ÅÅ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔÁ½ÇŹž»ÉdžšÄÇÃÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔÁ½ÇŹªÇÆǨĹËÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔ« ¡†«¾ÉÅÇ »ÌÃÇ¡ÀÇÄÅÅ

ü ü ü Ä Ä Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ÄÁÊË ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» É É ½ÇÉ

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «¾ÈÄǜɹ½ «¾ÈÄǜɹ½ ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä šÇ¿Ç»ÊÃÁ §ÅÇÅ ¦ª« ¦ª« ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

52

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ&630†«¡ §¤ÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØȾɾÃÉÔËÁ¨¾ÆÇ˾ÉŤ¶ ÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽȹÉþËÁĹÅÁƹË'MPP3FT ÅÅ ¡ §›ž©¤¹ÂËÎ ÈÄÁË ûÅ Ã̺Å ¡ §›ž©§ÈËÁŹÄÎ ÈÄÁËûÅ Ã̺Å ¡ÀÇÄÇÆÀ»ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ   ÅÅ

ûÅ ûÅ ûÅ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ

É ÇËÉ É É É ÇËÉ

¦ª« ¦ª« ¦ª« §ÅžË §ÅžË ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

26948

    

¡ÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø&630†«¡ §¤»Ê¾ÎÈÄÇËÆÇÊ˾ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄؽÔÅÇ»ÔÎËÉ̺¥š§©ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ ¦œ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØʹÌÆÔ¨¾ÆÇ˾ÉņÅÅÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ½Ǽɹ½ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ¥š§©†­Ç˽ÇÅÅ ǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾Æ3FT8BMM ÅÅ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁبÇÉÁľÃÊ«ËÇÄÒÁÆdžÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁØ£¹ÉËÇƺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŽǼɹ½¦œ ¡ÀÇÄØÏÁØ¥¹ËÈÉÇÑÁ»ÆǺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŽǼɹ½¦œ ¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹؙÉÅÇÍÇÄƹÊ˾ÃÄÇʾËþ ¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹبÇÉÁľÃÊÊÍÇÄռdžÅÅ

Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÄÁÊË ÌȹÃ ûÅ ûÅ

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ

¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡ §¨¤ž£ª ÎÎ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ XXXJ[PQMFYJOGP ¡ §¨¤ž£ª ÎÎ ¼É¼ÇÉ×оÊËÁœ XXXJ[PQMFYJOGP ¡ §¨¤ž£ª ÎÎ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ XXXJ[PQMFYJOGP ¡ÀÇÊȹÆ ÈľÆù ½Äغ¹ÆÁ ͹ʹ½¹ ÃÉÇ»ÄÁ›ƹÄÁÐÁÁ ¡ÀÇÊȹÆ ÈľÆù ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ›ƹÄÁÐÁÁ £¹ÉËÇƺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅÅǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ½Ǽɹ½¦œ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕƹØ ¤¹ÂÆÉÇä¹Â˶Í;ÃË ÈÄÁËûÅ Ã̺Å ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ˾ÈÄÇÁÀ¹ÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥ ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùΠľÆËÇÐÆ¹Ø »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹؽ¿ÌËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÄÕÆØÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÃÄØÄÕÆØƹØ»ÌȹÃǻþÅ XXXPNTLHSBESV ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹØÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾Ì˾ÈľÆÆÔ¾6/*1"/ »¹ÉÁ¹ÆËÇ»ɹÊÏ»¾ËÃÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËY  ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ü ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ

¡ÀÇÈľÃÊ « ¡ÀÇÈľÃÊ « ¡ÀÇÈľÃÊ « ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¦ª« §ÅÇÅ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ §ÅžË ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ ¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ §ÅÇÅ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

53


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÆÇÈĹÊË»¹ÊÊ §ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊ˥ΠÅÅ ºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ¨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˺¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ¨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˺¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ¨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˺¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅÅ XXXPNTLHSBESV ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXSV ¨¾ÆÇÈĹÊË XXXPNEPNSV ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÃÉÇÑù»ÊȾÆ ½ÉǺÄ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ½ÇÊ˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈľÃÊ Î ÅÅ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈľÃÊ»¹ÊÊ ½¾Ñ¾»Ç ¨¾ÆÇÈľÃʽÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈľÃÊ «¾ÎÆÇÈľÃÊ ªËÇÈľÃÊ ªËÁɾÃÊ

Ã̺Å   Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË Ã̺Å 

ÇËÉ ÇËÉ É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ª« ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÇ×À†ªËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÇ×À†ªËÉÇ ·†ËÉÁϾÆËÉ §ÅÇÅ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈÇÄÁÊ˾ÉÇÄ «ž®¦§¨¤ž£ª ¨ž¦§¨¤ž£ª ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ Î Î   ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ XXXSV ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁоÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨ÄÁËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¨† ¨† ¨† ¨¨Ÿ† ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÁÈÇÄÆÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ

Ã̺Å ÄÁÊË ÑË Ã̺Å ÑË ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ 

¹ÂϾ» ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ·†ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÉÁľÃÊÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÁ¨¾ÆÇ˾ÉŻʾλÁ½Ç» ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ»»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ XXXPNEPNSV ªÃÇÉÄÌȹ¨¨¬ E†ÅÅ ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶ † ªËÇÈľÃÊ Î ÅÅ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁض£§«ž¨¤¡¦ ÖÃÇÄǼÁÐÆÇÁ½Çļǻ¾ÐÆÇ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†›¾Æ˦½ÄØ͹ʹ½Ç»ÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†¤™¢«º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø†üÃ̺Å

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÄÁÊË Ã̺Å ûÅ Ã̺Å

ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ

1SPSBC Ź¼ ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ¦ª« ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

54

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†¤¡«­º¹À¹ÄÕËǻԦœÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†«¡ §¤ùžÆƹØ»¹Ë¹»Ê¾ÎÈÄÇËÆÇÊ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6' *407&3 «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É XXXSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ¶£§›ž© «ž®¦§ ©ÇÃĹÂË ÊÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕË-JOFSPDL ¶ÃÇ»¾É ©ÇÃĹÂË ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø3PDLXPPM¤¹ÂËš¹ËËÊ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ §ª«™›£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø¨† «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«ž®¦§›ž¦« «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«ž®¦§¤™¢« «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø ÊÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹«¾ÎÆÇ ¬Éʹ £Æ¹ÌÍ ¤¹ÂÆÉÇêÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» XXXSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØʹÌÆÔ¨¾ÆÇ˾ÉŤ­½Ç¼É¹½†ÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾Æ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ŹØ3FT8BMM ÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇĆÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ͹ʹ½¹ÁÃÉÇ»ÄÁ3PDLXPPM «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀÊ˾ÃÄÇÑ˹ȾÄÕÆǼÇ»ÇÄÇÃƹ*407&3 «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀÊ˾ÃÄÇÑ˹ȾÄÕÆǼÇ»ÇÄÇÃƹ¬«ž¨¤¸ž› «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¥š§©†­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ½Ǽɹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÅÁÆ»¹Ë¹,OBVG *TPWFS ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¨É¾ÅÁÌÅÄ׺ԾȹÉËÁÁ»ÃɹËÐÊÉÇÝÇÊË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§«ž¨¤¡¦ Î Î  ›ƹÄÁÐÁÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΠÆÁÀϾÆÔ »ÇÀŽÇÊË XXXSV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇà ©ÇÃĹÂË ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ±¡©§£¡¢›´š§© ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇä¹ÂËÖÍ;ÃË «ž®¦§›ž¦« ©§£¤™¢« ¡ §›ž© ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†›¾Æ˦ÅŽÄØ͹ʹ½Ç»üÃ̺Å

ûÅ Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÌȹÃ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ Ã̺Å ÌȹÃ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ ÌȹÃ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ

É É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ½¾Ñ¾»Ç É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É

¦ª« ¦ª« ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ¹ÂϾ» ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·†ËÉÁϾÆËÉ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ªÁºÁ˧ÅÊà  ¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄǜɹ½ ªÁºÁ˧ÅÊà ·†ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†¤™¢«º¹À¹ÄÕËǻԦœ†üÃ̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†¤¡«­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ ¦œ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†«¡ §¤ùžÆƹØ»¹Ë¹½Ç¼É¹½ ¦œ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™Äغ¹ÆÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™ÄØ͹ʹ½¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ30$,800-¤¹ÂËš¹ËËʪùƽÁà ÈÄÁË ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU )BOTPM ûÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾ÉÄØÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾ÉÄØ͹ʹ½¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾É¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡  «ž®¦§ ™£ª¡ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԶÃÇ»¾É ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠÅÁÆ»¹Ë¹»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁÐÆÔ »¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁÐÆÔ »¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁÐÆÔ »¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½Äغ¹ÆÁ¨¾ÆÇ˾ÉŤ­½Ç¼É¹½ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹š¹À¹ÄÕË «¾ÎÆÇ ¡ÀÇ»¾É ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ÆÁÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ƨÇÉÁľÃʆÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇĆÅÅ

Ã̺Å ûÅ Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÌȹÃ ûÅ ûÅ

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¦ª« ¦ª« ¦ª« ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §ÅžË ™ª« ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÌÊËÇ» ¡¨  ¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ ™ÅÌɪËÉÇ ¦ª« ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ™ÊËə ¦ª« ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

55


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡Àº¹ÎÎÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡Àº¹ÈÄÁËÔ ûÅ ÈÄÇËÆÇÊËÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡ÀÇ»¾É ÈÄÁËÔ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄգƹÌÍ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄգƹÌÍ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¥š§©†­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ½Ǽɹ½ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¥ÁÆ»¹Ë¹ ÎÅ ûÅ ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ ÈÄÁË ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ©ÇÃĹÂ˨ ûÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ©ÇÃĹÂË ÈÄÁË ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕª«ž£¤§›™«™ ûÅ XXXPNTLHSBESV

ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ

 É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É †É

­¹Æ¼É¹½ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §Ë½¾Ä†Ã¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¦ª« ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §ÅžË ™ª« §ÅžË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕªËÇÈľÃÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¾ÎÆÇšÄÇê˹ƽ¹ÉË ÈÄÁË ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¾ÎÆÇ›¾Æ˪˹ƽ¹ÉË ÈÄÁË ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¾ÎÆÇÈľÃÊ ÈÄÁË ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¨† ɆÉÎÅÅ ËÅÅ XXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ­¾ÆÁÃÊ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¶£§›™«™ÇËÊÌËÊË»Á¾¼ÉÔÀÌÆÇ»ÁÌʹ½ÃÁŹ˾ÉÁ¹Ä¹

 ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ 

À»ÇÆÁ˾ É É É É É 

§Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅžË §ÅžË §ÅžË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «¾ÈÄǜɹ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¶£§›ž©«¤™¢«º¹À¹ÄÕË ûÅ XXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ľÆ ¶£§«ž¨¤¡¦ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ¶ÃÇ»¹Ë¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ʾÉËÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÇ XXXUFQMP†HSBEDPN ¶ÃÇ»¹Ë¹«¾ÈÄǜɹ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÈÉǽ¹¿¹ Ì˾ÈľÆÁ¾Ê¼¹É¹ÆËÁ¾Â ¶£§†½¿ÌËľÆËÇÐÆÔ»ÉÌÄÇƾÅ XXXPNTLHSBESV

ÌȹÃ Ã̺Å   ÉÌÄÇÆ

†É À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉÇѹØ À»ÇÆÁ˾  É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ «¾ÈÄǜɹ½ «¾ÈÄǜɹ½ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ›¹¼ÇÆù»ÁÆÁÄÇ»¹ØÅ «×žÆÕ ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂùØ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ¡ §¨¤ž£ª ÎÎ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ XXXJ[PQMFYJOGP ¡ §¨¤ž£ª ÎÎ ¼É¼ÇÉ×оÊËÁœ XXXJ[PQMFYJOGP ¡ §¨¤ž£ª ÎÎ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ XXXJ[PQMFYJOGP £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÅÇÃÉÔÎ͹ʹ½Ç»

ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ÑË

ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É 

ªÁºÁ˧ÅÊà ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¡ÀÇÈľÃÊ « ¡ÀÇÈľÃÊ « ¡ÀÇÈľÃÊ « ¡¦ª¡ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾¦§›´ž6/*1"/ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾Ì˾ÈľÆÆÔ¾6/*1"/ »¹ÉÁ¹Æ˹ɹÊÏ»¾ËÃÁ ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾É ÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» XXXSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇË XXXSV ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÏ»¾ËÆÇÂÁÇÏÁÆÃ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¡¦ª¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

56

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ›¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ɹÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼ(3"/%-*/&»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾»§ÅÊþ ª¹Â½ÁƼ(3"/%-*/&»ÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ ª¹Â½ÁƼ(3"/%-*/&ÈǽºÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼ(3"/%-*/& Ï»¾ËÇ» ª¹Â½ÁƼ(3"/%-*/& ľË¼¹É¹ÆËÁÁƹÊ˹ºÁÄÕÆÇÊËÕÏ»¾Ë¹ ª¹Â½ÁƼ(3"/%-*/& ¼ÁºÃ¹ØϾƹ ÊÃÁ½ÃÁ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÊËə ™ÊËə §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ(3"/%-*/& ÅÇÆ˹¿žÊØϾ»»¼Ç½Ì ª¹Â½ÁƼ(3"/%-*/& ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å½ÁľÉÇ»ÁÊËÉÇÁ˾ľÂ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ªÌȾÉϾƹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709œÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½ÇÃ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԻ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ›¡§› ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ™£¯¡¸ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠš¤§£†®™¬ª ÊÃÁ½ÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ XXXSV ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠϾƹÊÆÁ¿¾Æ¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁÐÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÃÇÅÈľÃËÈÇ»¹ÑÁÅɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ-ºÉÌʚɾ»ÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁšÉÌÊ šÉ¾»ÆÇ ÊÃÁ½ÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£Çɹº¾ÄÕƹؽÇÊù ÊÃÁ½ÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å¨ÇÄÁÖÊË¾É &$045&&- 7*,*/( ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÊ»¾ËÄǾ˾ÅÆǾ½¾É¾»Ç ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ɹÀÄÏ»¾Ë¹ ɹÊÐ¾Ë XXXSV ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ɹÊÊÉÇÐù

ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ

™Ë¾ÆÁù ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £ÌÊËÇ» ¡¨ ·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ·†ËÉÁϾÆËÉ £ÌÊËÇ» ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& §©«§ ÃÁÉÈÁÐ ùžÆÕ Ҿȹ ÊÃÁ½ÃÁ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ£¹Å¾ÆƹØÃĹ½Ã¹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ£ÁÉÈÁÐƹØÃĹ½Ã¹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ »Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй XXXSV ª¹Â½ÁƼ -†ºÉÌÊ ª¹Â½ÁƼ 8PPETUPDL ª¹Â½ÁƼ ÃÇɹº¾ÄÕƹؽÇÊù ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊË¾É ÇËÈÉÇÁÀ» ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹ØÒ¾ÄÇÐÆÇÊËÇÂÃ¹Ø ÈÉÇÍÁÄÁ ̼ÇÄÃÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÊ˾ÆǻԾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ɹÊÐ¾Ë À¹Å¾É ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

ÑË ȹƾÄÕ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ·†ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¡¦ª¡ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂÇËÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

57


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ›¾ËÉdž »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁ˹ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ ½ÇÉÆÁË œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ¥¹¼Æ¾Ä ûÅ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊÈ¹Æ ·Ë¹ÍÇÄ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÆËÇÆÁËÇ»¹Ø8BUFSTUPQ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª £™¤µ¥™«©§¦ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦ÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦s ½Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆüÃ̺Å Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦†±§›¦´¢ÈÉÇÆÁà º¾ËÇÆ ÃÁÉÈ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦†¶£§¦§¥ÈÉÇÆÁà º¾ËÇÆ ÃÁÉÈ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁتËÉÇÅÁÃÊÇ˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂŹ˾ÉÁ¹Ä œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ # $ % ™¥ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4" ÇÍÁϽÁľÉÔ ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #- ÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ ÅÇÆ˹¿ ¡ §¨¤ž£ª ÎÎ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ XXXJ[PQMFYJOGP

ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ü ü ü ü ü ü ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™Ë¾ÆÁù ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÁÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ·ËÁÊ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¡ÀÇÈľÃÊ «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡ §¨¤ž£ª ÎÎ ¼É¼ÇÉ×оÊËÁœ XXXJ[PQMFYJOGP ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ »ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù»¾ËÉdž»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁËƹØ¡ §š§¦™ûÅ ¨Ä¾Æù»¾ËÉdž»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁËƹØ¡ §ª¨™¦™ûÅ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁоÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¨Ä¾ÆùȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ¡ §š§¦›ûÅ ¨Ä¾ÆùȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ¡ §ª¨™¦›ûÅ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø˾ÎÆÁоÊÃ¹Ø ÊÇÉË ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁ¼Á½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

Ã̺Å  ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÑË ÈÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ 

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¡ÀÇÈľÃÊ « §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅžË §ÅžË §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅžË §ÅžË §Å ¨¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÁ˧ÅÊà ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠXXXPNEPNSV ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù XXXPNEPNSV ™Êº¾ÊˆÄÁÊË XXXPNEPNSV £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ XXXPNEPNSV £¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ¨¹ÉÇÆÁË ¹ÊºÇùÉËÇÆ ©Ìù»¹»ÔÊÇÃǼǽ¹»Ä¾ÆÁØ ÍÁËÁƼÁ†ÅÅ

58

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

ü ü ü ü ÑË 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨¹Éˆª¾É»ÁÊ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž©

§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ #FSHBVG#BTF ÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹϾžÆËÆÔ†ÅÅ #FSHBVG#PEFO'JOBM ʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØÈÇĆÅÅ #FSHBVG#PEFO(SPTT ÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇņÅÅ #FSHBVG#PEFO*OUFS(SPTT ƹÄÁ»ÅÁƾɹÄÈÇÄ ¼ÄØÆÏÈÇ»¾ÉÎÆ †ÅÅ #FSHBVG#PEFO.FEJVN ƹÄÁ»ÆÇÂÈÇĆÅÅ #FSHBVG1SBLUJL º¹ÀÇ»¹ØÊËؿù½ÄØÈÇĹ¥† ¥† ÇÊùÈÇĹº¾É¾À¹ ÇÊù˾ÉɹÊÆ¹Ø ˾ÉÅÁоÆƹغ¾É¾À¹ ¤¹ÅÁƹË ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÃÄ ¼ÇÉØÐÁ»ÇÊà XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÈËÉÇÀÆ ¤¹ÅÁƹ˶¨¡ ­É¹ÆÏÁØ ÃĹÊÊ ¤ÁÆÇľÌÅ ¤ÁÆÇľÌÅÈÙƼ¹É¹ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþË˺ÔËǻǠÈÇÄÌÃÇÅžÉ ÃÇÅžÉоÊÃÁÂÇÈËÇÅ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÃÇÅžÉоÊÃÁ ÈÇÄÌÃÇÅ ºÔËǻǠ  Å ¤ÁÆÇľÌźÔ˨¹ÉŹ ¨¹ÉþËÈÉǺÃÇ»Ô»Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁ À¹ÅÃÇ»¹Ø XXXMBNJOBUPNTLSV ¨ÄÁÆËÌÊÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÊÇÊƹ ÄÁȹ þ½É»¹ÊÊ ¨ÄÁÆËÌÊƹÈÇÄÕÆÔ¨›® ½ÄÁƹ ÈÅ ¨ÄÁÆËÌʨ›®Ê½»ÇÂÆÔÅùº¾ÄՆùƹÄÇÅÁÅؼÃÁÅÃɹ¾Å ¨ÄÁÆËÌʨ›®Êùº¾ÄՆùƹÄÇÅ »ÔÊÇ˹ ÊÅ ¨ÄÁÆËÌÊÈÉØÅÇÂÎÎÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ¨ÄÁÆËÌÊʹÈÇ¿ÇÃÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ¨ÄÁÆËÌÊ ŹÊÊÁ»½Ìº¹ž»ÉÇ †Å ¨ÄÁËùɾÀÁÆÇ»¹Ø&DP4UFQ ¨ÇÃÉÔËÁ¾½ÄØÈÇĹÈÇÄÁžÉÆǾ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ›¾ËÇÆÁËʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊؽÇÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺Ô½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆǶÃÇÈÇļÁÈÊǻԠ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆËÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ†ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁʆœÇÉÁÀÇÆË ÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄÈÇÄÁžÉÆÔÂÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ ºÔËǻǠÅÇÆ˹¿ ¨ÇÄʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈ†ÅÅ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂ$"-&0 6/*."5 ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ5IFSNP ±»¾ÏÁØ ½ÄػĹ¿ÆÔÎÈÇžҾÆÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂÁÆÍɹÃɹÊÆÔÂÈǽĹÅÁƹË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ ÁÆÍɹÃɹÊÆÔ OULPNTLSV ¨ÇÄÔ˾ÈÄÔ¾ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾Á»Ç½ØÆÔ¾ ¨ÇÉǼÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ÑÁÉÁƹ †ÊÅ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÎÅÅ º¾¿ º¾Ä ÇɾΠÊÄÃÇÊËÕ ÇÊÇù ªËؿù½ÄØÈÇĹ·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›¾ËÇÆÁË £Æ¹Ì͆¬š§ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÈÉǼɹÅÅÁÉ̾ÅÔ ½¹ËÐÁÃÈÇĹ ½¹ËÐÁûÇÀ½Ìι 

ü ü ü ü ü ü ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÑË Å Å ÈÅ ÈÅ  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ûÅ ûÅ  ûÅ ÑË

   É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ    À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™»¹†ÃÇÅȹÆÁ ™§ ™»¹†ÃÇÅȹÆÁ  ™§ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ™ÄÕ;ɹÏ 1SPSBC Ź¼ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ™ÄÕ;ɹÏ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ 1SPSBC Ź¼ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ™»¹†ÃÇÅȹÆÁ  ™§ ™»¹†ÃÇÅȹÆÁ  ™§ ¥ÆÇØÆ ¡¨ 1SPSBC Ź¼ ·ËÁÊ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™ÄÕ;ɹÏ ™ÄÕ;ɹÏ £ÄÁŹË£ÇÆËÉÇÄÕ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÄÕ;ɹÏ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù £¹Í¾ÄÕ»¹ÊÊ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ ÊÇÉË £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ £Á˹  ¥ÇÀ¹Áù ©ÇÊÊÁØ ¨ÄÁËùù;ÄÕƹØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ»ƹÄÁÐÁÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ÊÇÉË ¨ÄÁËùƹÈÇÄÕƹØ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ½Ç

  ûÅ ûÅ  

ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

ªËÉdž¥¹Ê˾É ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¦Ç»ÇʾÄ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¤¾»Ñ¹ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ¨ÉÇɹº ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ¥ÁÉþɹÅÁÃÁ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† ††

É ÇËÉ †É  

¤¾»Ñ¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÇÁ §ºÇÁ §ºÇÁ §ºÇÁ ºÇľ¾»Á½Ç» ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFYÁ¹¼ÇƹÄÕ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFYžÄù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFY¨¹ÌËÁÆù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ/PSUFY©Ç¼Ç¿Ã¹

TUSPZŠHB[FUBSV

ÉÌÄÇÆ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

59


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ 4VQFSȹƾÄÁ¨›®¤™¥¡¦¡©§›™¦¦´ž ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø Î Å «×žÆÕ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ »¹¼ÇÆù ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç» ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ûÅ

ÇËÉ  ÇËÉ ÇË É ÇËÉ   ÇËÉ

¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¤¾»Ñ¹

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁ ¨Ä¾Æù†ÅÃÉ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹؙƼ¹É¹ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹؙƼ¹É¹Ä×ÃÊšž¤´¢ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾%&4$03 ÃÄÁÆÇ»¹ØÊÁÊ˾Ź

 ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԠĹà º¾ÊÑÇ»ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆ¾Ï ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾­É¹ÆÏÁØ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ¥¾Ë¹ÄÄÁÊË

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

«¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ ›ÇÉÇ˹ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÄÁȹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »¾ÉÁ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ˾ÉÅÇÊ˾ÃÄÇ

 ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

§º¾É¾¼ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁØ ¶ÄÕºÇÉ £Á˹ XXXSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾&* ÁÀ¼ÇË ÅÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾&* ÁÀ¼ÇË ÅÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV

 ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉdž¥¹Ê˾É ·†ËÉÁϾÆËÉ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼

†† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÈÉÇÁÀ†»Ç©ÇÊÊÁØ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »¾ÉÁ ÇÃƹÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ Ç»Ç½ÐÁÃÁ(&;& %03." 1BMMBEJVN ,PS¹M†ü † XXXTDSV ¹ÅÃÁÃǽǻԾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ XXXTDSV

ÑË   

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† ††

60

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ XXXTDSV ¤×ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿&* ÁÀ¼ÇË ÅÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV ¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÄÌ¿ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ¦¹ÄÁÐÆÁÃÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ E  ÅÅ XXXTDSV ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ º¹ÉÆÔ¾ XXXTDSV ©ÇÄÁÃÁ À¹ÅÃÁƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ¾½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â XXXTDSV ©ÌÐÃÁ½½»¾É¾Â5*99 3&/; 1BMMBEJVN "SDIJFÁ½É XXXTDSV ©ÌÐÃÁ†À¹Ò¾ÄÃÁ ѹÉÔ ÃÆÇÈÃÁ ÉÌÐÃÁ†ÊÃÇºÔ XXXTDSV ªÁÊ˾Ź¹ÆËÁȹÆÁù XXXTDSV ªÁÊ˾ÅÔ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â XXXTDSV ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹ÊÇ»Ô À¹½»Á¿ÃÁ ÌÈÇÉÔ½»¾ÉÆÔ¾ XXXTDSV

  ÈÅ    

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÃǺØÆùϾÆËÉ §º¾É¾¼ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ™»¹†ÃÇÅȹÆÁ ™§ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ 7&-69 '",30ľÊËÆÁÏÔ ŹÆʹɽÆǾÇÃÆÇ š¹ÄÃÇÆÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ š¹ÄÃÇÆÔ ¤§Ÿ¡¡ Ç˽¾ÄùÈǽÃÄ×Ð ľËÆÁ¾ª£¡£¡ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÁÇËÃÇÊÔ½ÇÃÇÆ ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ¾ ½¾Ñ¾»Ç œÁºÃ¹ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ¥ž«™¤¤ºÔÊËÉÇ œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ §Ãƹ¨›®#SVHNBOO†Ã¹Å¾ÉÆÔ¾ §Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™¡ ™¥ž©™§ª«ÇËÉ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹ÄÃÇÆÔ Äǽ¿ÁÁ XXXSV §Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ §Ãƹ º¹ÄÃÇÆÔÁ½»¾ÉÁ¨›®

  ÑË  ÑË ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É 

ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë ™ª£ ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ™ÊËə ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ·†ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ «¶ªª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††††

§Ãƹ ›ž©¡¨›®Á"-Ä׺ÔÎÏ»ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›® ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›® ÊÃÁ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ §Ãƹ Äǽ¿ÁÁ ½»¾ÉÁ¨›®Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ê˾ÃľÆÁ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á »ÔÆÇÊ ÃÉÔÑÁ §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô ÈǽÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁÐ XXXSV ¨›®ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¹Ä×ÅÁÆÁ ©¾ÅÇÆËÁɾ¼ÌÄÁÉǻùÇÃÇƨ›® ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ª¾ËÃÁÅÇÊÃÁËÆÔ¾ ª¾ËÃÁÅÇÊÃÁËÆÔ¾ ÇËÃÇÊÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ

ÑË      ÑË ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ   

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË œ¾ÉžÊ§ÅÊà « ªÇ×À†ªËÉÇ £ª¥†ÇÃƹ ¨£ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ·†ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ œ¾ÉžÊ§ÅÊà « ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ  ¹ºÇÉÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ÁÀÈÉÇÍƹÊËÁĹ §¼É¹¿½¾ÆÁØœ¹É½ÁÊ ©¾Ñ¾ËÃÁʹ½Ç»Ô¾ÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ

ÈÅ ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ ÇËÉ

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ 1SPSBC Ź¼ ¦ª«

†† †† †† †† ††

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÁÇÆ šÁÇÆ

†† †† †† ††

¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ(BVEJ%FDPS ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹž»ÉÇÈĹÊË ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ» ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ£¾ÊÊÇÆÔ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÊ˹ËÌÁ ÆÁÑÁ­ÇÆ˹ÆÔ ¾ÃÇɽÄØ͹ʹ½¹À½¹ÆÁ ­É¾ÊÃÁ¼ÇËǻԾ ÁƽÁ»Á½½ÁÀ¹ÂƾÉɾѾÆÁØ ƾÊ˹ƽ¹ÉËɹÀžÉ ­É¾ÊÃÁ§©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ

      ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ÅÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾ ùÉÆÁÀÔ ÃɹËйÂÑÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÈĹÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹ÄÄ »Ê¾Ï»¾Ë¹

ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

61


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ÈĹÊËÁà ÁÀÇËɹ »Ê¾Ï» ÃɹËйÂÑÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÃɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÉÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ º¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥¹Ê˾ɪËÉÇ šÁÇÆ šÁÇÆ šÁÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ œÉ¹ÆÁË ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ ùоÊË» XXXOBUVSFTUPOFSV œÉ¹ÆÁË ÊËÇľÑÆÁÏÔƹÃÌÎÇÆÆÔ¼¹ÉÆÁËÌÉ XXXOBUVSFTUPOFSV œÉ¹ÆÁË ÊËÇľÑÆÁÏÔÈǽÅÇÂÃÌ XXXOBUVSFTUPOFSV ¥É¹ÅÇÉ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ XXXOBUVSFTUPOFSV ¥É¹ÅÇÉ ÊËÇľÑÆÁÏÔƹÃÌÎÇÆÆÔ¼¹ÉÆÁËÌÉ XXXOBUVSFTUPOFSV ¥É¹ÅÇÉ ÊËÇľÑÆÁÏÔÈǽÅÇÂÃÌ ùоÊË»¾ÆÆÇ XXXOBUVSFTUPOFSV ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

   ÈÅ ÈÅ

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  

¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ ƹɾÀùÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

   ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ œ¾ÉžÊ§ÅÊà «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™»¹†ÃÇÅȹÆÁ ™§ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É ™»¹†ÃÇÅȹÆÁ  ™§ ™»¹†ÃÇÅȹÆÁ  ™§ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ™»¹†ÃÇÅȹÆÁ  ™§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ £É¾ÊÄǧÆ˹ÉÁÇÁÀŹÊÊÁ»¹˾ÉÅÇÅǽÁͺ¾É¾ÀÔ £ÌÎÆÁÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÈÉǾÃËÌ £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ªËÌÄɹÊÃĹ½ÆÇ ˾ÉÅÁоÆƹغ¾É¾À¹ ­¹Ê¹½žº¾ÄÕÆÔ¼ÄÌÎÇ ±Ã¹ÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ²ÁËžº¾ÄÕÆÔÂ

ÑË ÈÅ ÑË ûÅ ÈÅ Ã̺Å

É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É ÇËÉ ÇËÉ

«Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¾ÉùĹ »¾Ñ¹Ä¹ ÊËÇÂÃÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÇɼÊ˾ÃĹÈÇÄÃÁ ÈǽÊ˹»ÃÁ ϾÆÆÁÃǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ £¹ÉËÇ˾ÃÁ ÑùÍÔ͹ÂÄǻԾ £ÇÉÀÁÆÔ½ÄØɹÊÈÉǽ¹¿ £ÇÉÀÁÆÔÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ¤ÁÊËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ ª¾ÂÍÔ ªÁÊ˾ÅÔ+PLFS 7FSUJLBM (MPCBM ªÁÊ˾ÅÔɹÅÇÐÆÔ¾ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȹľËÆÔ¾ ¼Ä̺ÁÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȾɾùËÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÈÇÄÇÐÆÔ¾»¹ÊÊ ªË¾ÄĹ¿ÁËÇɼǻԾ ªËÇÂÃÁÈǽȾйËÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ× «¾Ä¾¿ÃÁ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ Ë «¾Ä¾¿ÃÁÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ±Ã¹ÍÔ¹ÉÎÁ»ÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔ¼¹É½¾ÉǺÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔÇÍÁÊÆÔ¾»¹ÊÊ

 ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† ††

¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ  ¾ÉùĹ»¹ÊÊ

ûÅ 

ÇËÉ 

¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ ¤¾ÊËÆÁϹÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ƾžÏÃǾùІ»Ç ÑË

62

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ £¹ÅÁÆÔ#VEFSVT œ¾ÉŹÆÁØ £¹ÅÁÆÔƹÊËÇØÒÁ¾½ÉÇ»ØÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾&MFDUSPMVY £¹ÅÁÆÔ XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔ XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔ ǺÄÁÏǻù½ÄØ»ÊËÉǾÆÆÔÎËÇÈÇà XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄԼɹÆÁËÆÔ¾ XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÅɹÅÇÉÆÔ¾ XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÊɾÀÆÔŽ¾ÃÇÉÇÅ XXXOBUVSFTUPOFSV ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ½ÄØŹƼ¹ÄÇ»ÁùÅÁÆÇ» ¨ÄÁËÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ÈǽùÀ¹Æ ùÀ¹ÆÔ XXXPNEPNSV

 ÑË ÑË    

 ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÈÉÇÁÀ» 

#VEFSVT ¦ª« ¦ª« ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´ ¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ šÇÐÇÆÇÃÇÏÁÆà оÉÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ʹÆ˾ÎÆÁù ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ žÉÑÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾Ê¼Å £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁع»ËÇÆÇÅƹؽÄؽ¹Ð ½ÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ »ÆÌËɾÆÆÁÎ ƹÉÌ¿ÆÔÎ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ª¹Æ͹ØÆÊ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ©ÇÊÊÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ »¹Æƹ ÃÌÎÆØ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁà ­ÁÄÕËÉE†ÅÅ

    ÑË  ÑË

 ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

 ¨ÇªËÉÇÂù ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ™Ã»¹†šÌÉ ªËÉÇÁ˾ÄÕ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ .BDIJOF4UPSF Ź¼ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ ›¾ÆËÁÄÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ºÉÇÆÀǻԾ Ð̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺȝ̆Ì ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺɝ̆Ì ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ † šÉ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔ    ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÍÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œÉØÀ¾»ÁÃÁÌ†Ì Öľ»¹ËÇÉÔ’ ’ ’ ’ ¹¼ÄÌÑù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾  ¹¼ÄÌÑÃÁ›©¦©Ì†  ¹¼ÇËǻùÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾  ¹½»Á¿Ã¹  

ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ 

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨  ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì† ©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆ ©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÁÐ̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ  ¹Ë»ÇÉE†  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾½ÁÊÃǻԾÌ†Ì £Ä¹È¹ÆǺɹË ÈÉÌ¿ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂÍĹÆÏ  £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾Ê˹ÄÕÆÔ¾ ĹËÌÆÆÔ¾ Ð̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £ÇÆËɼ¹ÂùÌ†Ì £É¹Æ†ÎǽǻǽÄØŹÆÇžËɹ £É¹Æœ™   £É¹Æ£©¨ £É¹Æ¥¹¾»ÊÃǼÇ  £É¹ÆÈÊĹ˝̆

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ   ÇËÉ

›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨   ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

63


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £É¹Æ¨ª   £É¹ÆѹÉǻǚ¨ E† £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆѹÉǻǝ̆¹Å¾ÉÁùÆù £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂÈǽÈÉÁ»¹ÉÃÌ £É¹ÆѹÉǻԻ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÆÔѹÉǻԾ¤ £É¹ÆÔѹÉǻԾÈÉÁ»¹ÉÆÔ¾ ÅÌÍËǻԾ ÍĹÆϾ»Ô¾Ì†Ì ¤¾Æ˹­¬¥ ľÆʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†† ¥ÌÍ˹Ì†Ì ¥ÌÍ˹Ê˹ÄÕƹ؝̆ ¥ÌÍ˹оÉÆ ÇÏÁÆÃÇ» Ê˹ÄÕÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÌÍËÔ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ÃÇÆËɼ¹ÂÃÁ ÈÉÇÃĹ½ÃÁ ľÆ ÃÇÊÁÐù §Ë»Ç½Ì† §Ë»Ç½Ì†Ì §Ë»Ç½Ô»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾É¾ÎǽÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾É¾ÎÇ½Ô ËÉÇÂÆÁÃÁÊË ÇÏÁÆà ¨ÉǺùɹ½Á¹ËÇÉƹØ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ȹÉÇÆÁËÇ»¹ØE† ©¾ÀÕº¹Ì†Ì† ©¾ÀÕº¹ÇÏÁÆà оÉÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¼ÇƝ̆Ì† ª¼ÇÆÇÏÁÆà оÉÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ «¾ÉÅÇžËɪ «ÉÇÂÆÁû¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹ÊÇÆÁƹÀ¾ÉùÄÕƹØƾɿ¹» ­ÁÄÕËÉÔÍĹÆϾ»Ô¾ ÅÌÍËǻԾÌ†Ì ­Ä¹Æ¾Ï»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­Ä¹Æ¾ÏÌ†Ì ­Ä¹ÆÏÔ ÇË»Ç½Ô ȾɾÎÇ½Ô ËÉÇÂÆÁÃÁ ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ ®ÇÅÌËËÉ̺ÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ ¶Ä¾»¹ËÇÉ’†

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ É †É É É ÇËÉ ÇËÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

 ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨  .BDIJOF4UPSF Ź¼ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨  ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨  ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ÉÌºÔ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾ ɹÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ XXXSV ¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ1JMTB ªË¾ÃÄÇËùÆÕ «É̺¹›œ¨»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «É̺¹›œ¨ÇÏÁÆû¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «É̺¹À¾ÉùÄÕƹØƾɿ¹» «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø

ÑË ûÅ  

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  

·†ËÉÁϾÆËÉ .BDIJOF4UPSF Ź¼ ¥ÇÉÇÀ ¡¨  

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹ƾɿ¹»»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «É̺¹Ǻʹ½Æ¹Ø¦¨›®  «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø   «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø4%3† «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø½ÄØÈÉÇÃÇÄÇ» «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¨¶†ÈÇœ§ª«Ì††

    

  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

  ¨¾Ë¹Ä §« ¨¾Ë¹Ä §«  ¨¾Ë¹Ä §«  ¨¾Ë¹Ä §« 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

64

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยยคยธยกยฆยŸยžยฆยžยฉยฆยดยฎยชยกยชยซยžยฅ ยซร‰รŒยบยนรˆร‰ร‡รรร„ร•ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยซร‰รŒยบยนร–ร„รŠยปยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ ยœยงยชยซย† ยซร‰รŒยบร”รร€รŠร‘รร‹ร‡ยผร‡รˆร‡ร„รร–ร‹รร„ยพร†ยน6QPOPS ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜

 

 

 #VEFSVT

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงร‹ร‡รˆร„ยพร†รยพรยผร‡ร‰ร˜รยพยพยปร‡ยฝร‡รŠร†ยนยบยฟยพร†รยพ ยšยนรƒรร‰ยนรŠร‘รร‰รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยฝยปร‡ยฝร‡รŠร†ยนยบยฟร‡ร‹ยฝร‡ร„ XXXPWLSV ยšยนรƒรร‰ยนรŠร‘รร‰รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยฝร„ร˜ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ร‡ร‹ยฝร‡ร„ XXXPWLSV ยšยพรŠรˆยพร‰ยพยบร‡ร‚ร†รรƒรยฝร„ร˜รƒร‡ร‹ร„ร‡ยป ยฝร‡รยนยปร‹ร‰ยนยบร‡ร‹ร” XXXPWLSV ยšร‡ร‚ร„ยพร‰ร”"$7 ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รŠร‹ยนร„ร• ร‡ร‹ร„ ยšยพร„ร•ยผรร˜ XXXPWLSV ยšร‡ร‚ร„ยพร‰ร”#VEFSVT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฝร„ร˜รŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยšร‡ร‚ร„ยพร‰ร”-"1&4" ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รŠร‹ยนร„ร• ร‡ร‹ร„ ยกร‹ยนร„รร˜ XXXPWLSV ย›ร‡ยฝร‡ร†ยนยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรˆร‰ร‡ร‹ร–ร„ยพรƒร‹ร‰&MFDUSPMVYย†รƒย›ร‹ XXXPWLSV ย›ร‡ยฝร‡ร†ยนยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„ร OULPNTLSV ยœร‡ร‰ยพร„รƒรยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#BMUVS 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV ยœร‡ร‰ยพร„รƒรยฝรร€ยพร„ร•ร†ร”ยพ#BMUVS 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV ยœร‡ร‰ยพร„รƒรรƒร‡ร…ยบรร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร• 3JFMMP XXXPWLSV ยร”ร…ร‡รŽร‡ยฝร”รร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร+FSFNBJT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยร”ร…ร‡รŽร‡ยฝร”รร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ร†ยพรŒร‹ยพรˆร„ยพร†ร†ร”ยพ XXXPWLSV ยร”ร…ร‡รŽร‡ยฝร”รร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร รŒร‹ยพรˆร„ยพร†ร†ร”ยพ XXXPWLSV

       

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† #VEFSVT ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฃร„รร…ยนร‹ยฃร‡ร†ร‹ร‰ร‡ร„ร• ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† #VEFSVT ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย™รƒรƒร‡ร‰ยฝ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ยพยฃยจยฆยฃ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยฌร†รยปยพร‰รŠยนร„ยฃยชยฃ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพ รˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”ยพ ,FSNJ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ยพร„ยบยนร†ร†ร”ร‚ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•-BNCPSHIJO 1SPUIFSN 4*.& ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ รŠยพร‰ยปรรŠ ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•7JFTTNBOOย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ รŠยพร‰ยปรรŠ ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ร‡ยปร”ร‚ร†ยนรˆร‡ร„7BJMMBOUย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยผยนร‰ยนร†ร‹ รŠยพร‰ยปรรŠ ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ร‡ยปร”ร‚ร†ยนรŠร‹ยพร†%"&800ย† รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‰ยพร˜ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ รŠยพร‰ยปรรŠ ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ร‡ยปร”ร‚ร†ยนรŠร‹ยพร†1SPUIFSN ยชร„ร‡ยปยนรƒรร˜ ยผยนร‰ รŠยพร‰ยปรรŠXXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพร†ยนรŠร‹ยพร†7BJMMBOUย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ รŠยพร‰ยปรรŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพร†ยนรŠร‹ยพร†7JFTTNBOOย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยผยนร‰ รŠยพร‰ยปรรŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพยปยนรŠรŠ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ รŠยพร‰ยปรรŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพร‡ร‹ยพรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยผร‡รร€ยนร‰รŒยบยพยฟร†ร‡ยผร‡รˆร‰ร‡รร€ยป ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพยฝรร€ยพร„ร•ร†ร”ยพ,*563".*ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‰ยพร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร†ยนร‡ร‹ร‰ยนยบร‡ร‹รƒยพ&OFSHZ-PHJDย†รƒย›ร‹ ยชยฑย™ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ รŠยพร‰ยปรรŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#VEFSVT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยฝร‰ร‡ยปยน รŒยผร‡ร„ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ#VEFSVT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ%BLPOย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ รŠยพร‰ยปรรŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ7*"%364ย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”รรŒยผรŒร†ร†ร”ยพยผยนร€ร‡ยปร”ยพยฝรร€ยพร„ร•ร†ร”ยพ#VEFSVT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ%BLPOย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ,041&-ย†รƒย›ร‹ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ1SPUIFSNย†รƒย›ร‹ ยชร„ร‡ยปยนรƒรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยฉรŒรŠยฆยกยซย†รƒย›ร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ XXXPWLSV

  ร‘ร‹       ร‘ร‹    

  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยจร‡ร€รร‹ร‰ร‡ร† ยจร‡ร€รร‹ร‰ร‡ร† ยจร‡ร€รร‹ร‰ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยซยพร‰ร…ร‡ร†ยนยชรยบรร‰ร• ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† #VEFSVT ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ #VEFSVT ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† #VEFSVT ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃร‰ร‡ร†ร‘ร‹ยพร‚ร†ร‰ยนยฝรยนร‹ร‡ร‰ร†ร”ร‚ รŠร‹ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ รรŒยผรŒร† ยฝร—ยบยพร„ร•ร†ร”ร‚ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรŠรรŠร‹ยพร…ยปร‡ยฝร‡รŠร†ยนยบยฟยพร†รร˜ ยปร†รŒร‹ร‰ยพร†ร†รรŽ ร†ยนร‰รŒยฟร†ร”รŽ รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร XXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ร”ยพ รยพรƒยนร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ XXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รŠรƒยปยนยฟรร†ร†ร”ยพ42 (SVOEGPT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพยปยนรŠรŠ (SVOEGPT 8JMMP ยœยพร‰ร… XXXPWLSV ยจยพรรยฝร„ร˜ยบยนร†รรร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰&MFDUSPMVY รˆร‡ยฝรŠร‹ร˜ยฟรƒรŒ ยบยพร€รŠร‹ร˜ยฟรƒร XXXPWLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚&MFDUSPMVY ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ร„ยพร‹ XXXPWLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚&MFDUSPMVY ยชยฃยกยยฃยก ยปยนรŠรŠ XXXPWLSV ยจร‡ร„ร‡ร‹ยพร†รยพรŠรŒร‘รร‹ยพร„รยปร‡ยฝร˜ร†ร”ยพ ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยน OULPNTLSV ยจร‡ร„ร‡ร‹ยพร†รยพรŠรŒร‘รร‹ยพร„รร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร‚รƒยน OULPNTLSV ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรร XXXPWLSV ยจรŒร‘รƒรร‹ยพรˆร„ร‡ยปร”ยพ ยฉยนยฝรยนร‹ร‡ร‰ยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ร‚ ยฉยนยฝรยนร‹ร‡ร‰รรŒยผรŒร†ร†ร”ร‚ ร‰ยพรŠร‹ ยฉยนยฝรยนร‹ร‡ร‰ร”รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพ#VEFSVT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉยนยฝรยนร‹ร‡ร‰ร”รรŒยผรŒร†ร†ร”ยพยฅยชย† ยฅยชย† ร‰ยพรŠร‹ยนยปร‰รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ร†ร‡ยปร”ยพ

        รŠยพรƒรรร˜ 

 ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

 ย™รƒยปยนย†ยšรŒร‰ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยซยพร‰ร…ร‡ร†ยนยชรยบรร‰ร• ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฃร„รร…ยนร‹ยฃร‡ร†ร‹ร‰ร‡ร„ร• ยฃร„รร…ยนร‹ยฃร‡ร†ร‹ร‰ร‡ร„ร• ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ #VEFSVT ยฉยนยฝรยนร‹ร‡ร‰ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร‡ร‹ร‰ร‘ร‹

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #24 (721) 23.06.14

65


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÃÇËÄÔ ɹ½Á¹ËÇÉÔ ºÇÂľÉÔ ˾ÈÄÈÌÑÃÁÁ½É «¶¦ÔÁÀ¼ÇËÇ»ÁÅÄ׺Ծž½Õ ĹËÌÆÕ ƾɿ¹»¾Âù ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÃÇËÄÔÇ˾оÊË»¾ÆÆǼÇÁÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ»

  

ÆÁÀùØ  ÇËÉ

·†ËÉÁϾÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇƹ¼É¾» ¨ÇÀÁËÉÇÆ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ

†† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ»¾½ÉÇ ѹÂù ÉÌÊÊÃÁ½ÌÑ ™ÉÇŹËÔ½Äت¨™ ʹÌÆ º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË ›Ç½ÇÈǽ¼ÇËǻù ÇÐÁÊËù»Ç½Ô XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ œ¹ººÉdž½Á¹º¹À û¹ÉÏÁËÁ˽ ùžÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ ¹Å¾ÉÍÇËÇžËÉÇźÇÄÕÑÁκ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ½»¾ÉùËÇÈÇÐÆ¹Ø À¹½»Á¿Ã¹ȾÐÆ¹Ø ÃÇÄÇÊÆÁà ÈÄÁ˹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÇÆ˹ÆÇ» ÈÉ̽ǻ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÇÆ˹ÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÌоÆÁ¾ ÃÇÆÊÌÄÕ˹ÏÁØÈÇǺÊÄÌ¿º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §Ê»¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾ Ê»¾ËǽÁǽÆǾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¨¾ÊÃÇÌĹ»ÄÁ»¹Ë¾ÄÕ½Äع»ËÇÅÇÂÃÁ ¨Ä¾Æù¨›® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¨ÄÁËù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» 4&3"16- XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¨ÄÁËùÁÀ¼ÁŹĹÂÊÃÇÂÉÇÀÇ»ÇÂÊÇÄÁÎÎ ÎÎ ¨Ç½Ç¼É¾»½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¨ÇÃÉÔËÁ¾Èǽº¹ÊʾÂÆÔ ©¾ÅÇÆ˺¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ «ÉÌºÔ ¹ÉŹËÌɹ¨›® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÇÆ˹ÆÔÌÄÁÐÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»ª«® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

ÑË  ÑË ÈÅ ÑË ÃÇÉ ÑË ÃÇÉ ÑË ûÅ    žÊØÏ ûÅ ÑË  ÑË ûÅ    

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ  ÇËÉ  ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ šÌɆ›Ç½ ™Ã»¹ÅÁɆ£ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ¨¾Ë¹Ä §« ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¶ÃÇ˾ÉÅ

†† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØ ˾ÈÄǻԾÀ¹»¾ÊÔ ºÔË»¾ÆËÁÄØËÇÉÔ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁ½É ›¾ÆËÁÄØÏÁØ»¾ÊÕÊȾÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØÇË™½Ç¸ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØÏÁØÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØÏÁت¨ž¯¨©ž¤§Ÿž¦¡ž½ÄØûÁÃÇË˾½¿¾Â £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJD º¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ

  

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

·†ËÉÁϾÆËÉ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

†† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.JEFB #BMMV 5PTTPU &MFDUSPMVY»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.JTUVCJTIJ&MFDUSJD 5PTTPU #BMMV»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ÊÈÄÁˆÊÁÊ˾ÅÔƹÈÇÄÕÆ ùÊʾËÁ½É £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ OULPNTLSV ¥¹Ë¾ÉÁ¹Äº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔÂ¥š§©†ÅÅ

  ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ·†ËÉÁϾÆËÉ £ÄÁŹË£ÇÆËÉÇÄÕ ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

26692

›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾4)6'5 #"--6»¹ÊÊ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ ƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ ÍÁÄÕËÉ ÑÌÅǼÄÌÑÁ˾ÄÁ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØÏÁØÈÉÁËÇІ»ÔËØ¿¬›©£†½û ÇÍ ÃÇË˾½ ÅÇÆ˹¿À¹Ð 

66

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV §¼Æ¾À¹ÒÁ˹»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ&5†7FOU† ¨ÇÉÁľÃʤ­ʹÅÇÃľÂù†ÅÅ

 ûÅ ûÅ

ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¹ÄÕ˾ÉƹËÁ»Öƾɼ¾ËÁÐÊÁÊ˾ÅÔ ªÈÄÁˆÊÁÊ˾ÅÔ)ZVOEBJ ±ÁƹÅÇÆ˹¿Æ¹Ø’ ÅÅ ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

­ÄǼÁÊËÇÆ ¦ª« ¦ª«

†† †† †† †† †† ††

 ÇËÉ ÆÁÀùØ

¶ÃÇ˾ÉÅ ¶ÃÇ˾ÉÅ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¤¹Åȹ¼¹ÄǼ¾Æ†7 ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ›Ë ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ›Ë ›Ë›ÏÇÃÇÄÕ« ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ.38 À¹Å¾Æؾ˼¹ÄǼ¾ÆÇ»Ì×›Ë ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ»™ÉÅÊËÉÇƼ ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØÊ»¾Ð¹ƹ»¾ËÉÌ ›Ë ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁÇ½Æ¹Ø ÏÇÃÇÄÕž ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹػ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾&,' ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆÁÊÏ043".†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇ˽Ç8 ¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔž˹ÄÄǼ¾ÆÆÔ  ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾  ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔª›ž«§¡§¦´ž†›Ë»ƹÄÁÐÁÁ ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧Îʶ¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¤ª¨ *1 ÎÎÎÎ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ檨 ¦¨¨ ¤¨§ ©£¬ ª»¾ËÁÄÕÆÁê¹Ìƹ ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%λ™ÉÅÊËÉÇƼÎ ¼¹É¹ÆËÁؼǽ¹ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¹Æ¹ÄǼÎ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆԾʻ¾ËǽÁǽÆÔ¾ Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ÄÁƾÂÆÔ¾  ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾.3 ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾ XXXSV

              

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀùØ

©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ¨ÇªËÉÇÂù £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™»ËÇŹË›™†©†™&,' ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™†&,' ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™†ŹÄǼ¹º¹ÉÁËÆÔÂ&,' ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™†&,' šÇÃÊÔ»ÊËÉ ƹÃĹ½ û¹ÉËÁÉÆÔ¾ÍÁÉÅÔ™›› »ƹÄÁÐÁÁ šÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾÇËÅǽÌľÂ5&,'03 ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†©†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†©†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†© †™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†© †™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁƹÃĹ½ÆǼÇÅÇÆ˹¿¹-FHSBOE2VUFP ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁÊÃÉÔËÇÂÁÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ ʾÉÁ &,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁÏ»ŹËÇ»ÀÇÄ ¹Ä ¿¾Å†Ê¾É ȾÊÇà -FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÁ†Å¾ÊË-FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ4DIOFJEFS&MFDUSJDʾÉÁÁ4&%/" ¡ÊȹÆÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É ÇÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©Ç˽Ǚ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©Ç˽Ǚ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ɹÀÄÁÐÆÔ £¹º¾ÄÕ¨›ªɹÀÄÁÐÆÔ £¹º¾ÄՆùƹĺ¾Ä Î ÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÁÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î

TUSPZŠHB[FUBSV

          ÑË     

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

£ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ™Æ˹ɹ¦Êà ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ 

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

67


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹÄȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ ¤×ÐÃÁ½ÄØÉÇÀ¾ËÇÃÅÇÆ˹¿»ÈÇÄ4DIOFJEFS&MFDUSJD ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨ÇÄÃÁ ÊËÇÂÃÁ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ ÃÉÔÑÃÁÞ˹ÄÄÁоÊÃÁÅÄÇËùŝ£ª ¨ÌÊù˾ÄÁ£¥¶™&,' ¨ÌÊù˾ÄÁ£«¶™&,' ©ÇÀ¾Ëù3+ƹÃĹ½Æ¹Ø-FHSBOE2VUFP ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀÆ¹Ø »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÁƹÉÌ¿ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇ˽Ǚ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7"-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×Ъ»¾ËÇɾ¼ ˾ÄÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁ ºÇÄÏ»¼¹ÅŹ -FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁʾÉÁÁ"/".-FHSBOE»ƹÄÁÐÁÁ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁ؆Á†Í¹ÀÆÔ¾ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁ؆ÍÊÁÅÁÊËÇÉÆÔ¾ ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ ÍÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ ¶Æ¾É¼Çžɹ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹Æƹب›® ¨› ¨¦ «É̺¹¿¾ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùب›®ÅÅ ¬ §© ©&,' ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¶Ä¾ÃËÉÁù

                       ÑË

É É É É É É É É É É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ªËÉÇÁ˾ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉ»ÊËɹ¾»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊоËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉÁØ £ÇÅÈÇƾÆËÔ½ÄØÊ»¾ËǽÁǽÆÔÎÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ» £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺÃÁÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÁɹÊȹØлº¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ )&(&- £ÇÉǺÃÁÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÁɹÊȹØлœ£ƹºÇÉÆÔ¾ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ )&(&- ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐľÊËÆÁÐÆÔ   ÅÅ ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐÈÉÇ»ÇÄÇÐ    ÅÅ ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁоÊÃÁ    ÅÅ ¥ÁÆÁ†ÃÇÄÇÆÆÔ½ÄØÌÊËÖľÃËÉdžÌÊËÇÆÇ»ÇÐÁÀ½¾ÄÁÂ-FHSBOE ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÊÕ¹ÊÊ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äت£ªÁʾɻ¾ÉÆÔ¾ÑùÍԆÊËÇÂÃÁÇ˽Ç6 ¨É¾ÊʆÃľÒÁ½ÄØǺ¿ÁŹùº¾ÄÕÆÔÎƹÃÇƾÐÆÁÃÇ» ÑÁÉÇùÊÊ ±«§£ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁÊÃÉÔËÇÂÁÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ ʾÉÁ &,' ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×Ð «7Á5'†ÉÇÀ¾ËÃÁ »ËнÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ,$ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÇÆÆÔ¾Ç˽Ç6¹ÆËÁ»¹Æ½¹ÄÕÆÔ¾ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ ¸ÒÁÃÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ¹»ËÇŹËÁÃÁÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ

          

ÄÌÐѹØ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀÃÁ¾ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾

©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¡ÀÇľÆ˹¿¾ÄËdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùË £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF £¹º¾ÄÕ651/FPMBOȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ ùËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ

68

ÂÖÂ

 Å Å  

É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ ››œÆ¼ ››œÆ¼†MT £¹º¾ÄÕ››œ†¨ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ†¨ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ£œÎ ɾÀÁÆǻԠ£¹º¾ÄÕʹÅÇɾ¼ÌÄÁÉ̾ÅÔ½ÄØǺǼɾ»¹ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁ ÈÄÇÒ¹½Çà £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĝ£ª »ËÐÈǽÊÁÄǻԾÁÃÇÅÈÕ×˾ÉÆÔ¾ÉÇÀ¾ËÃÁ ¦Ç¿ÆÁÏÔ½ÄØɾÀÃÁùº¾ÄØ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ ±«§£ ¨Éǻǽ¨› ¨›ª ±››¨ ¨Éǻǽ¨¬œ›Î¿À »ƹÄÁÐÁÁ ¨Éǻǽª¡¨ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁºÔËǻԾÁÊÁÄǻԾ »Ê¾ËÁÈÇɹÀžÉÔ&,' ¶Ä¾ÃËÉÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

           ÈÅ  

É ÆÁÀÃÁ¾ É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇÈËÇ»¹Ø

©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÄÁ½¾É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ûÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¨É¾½ÇÎɹÆÁ˾ÄÁ¨¨¦™&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ†Í¹ÀÆÔ¾&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ†Í¹ÀÆÔ¾&,' ±Ã¹ÍÔ›©¬ ±©ª ™›©ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ²ÁËÃÁ&,'ÈĹÊËÁÃǻԾ*1 *1Ç˽ÇÅǽÌľÂ ²ÁËÃÁ£ªÈĹÊËÁÃǻԾ*1 *1Ç˽ÇÅǽÌľÂ ²ÁËÃÁû¹ÉËÁÉÆÔ¾ ÃÇË˾½¿ÆÔ¾ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾¼¾ÉžËÁÐÆÔ¾*1&,' ²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨ ²©¦¥&,' ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦ ²©›Ç˽ÇÅǽÌľÂ&,' ²ÁËÔÌоËÆdžɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¬¦ ²©¬›Ç˽ÇÅǽ&,'

      

ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ™¼É¾¼¹ËÈǽɹºÇËÃÁɹÊË»Çɹ ™¨© Ã̺ÅÊÈǽǼɾ»ÇÅ†† ††

š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄÁ ©ÇÊÊÁØ †Ä

ÑË

ÇËÉ

¨¹ÉËƾÉ

††

š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄÁÇËÇÅÊÃǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؆Ä

¬¥¥†

†† ††

¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾ ÎÇÄǽÁÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÎÇÄǽ½ÅÇÄÇÐ;ÉÅÁÈÌÆÃËÇ»ÈÉÁ¾ÅÃÁÅÇÄÇù Ç»ÇÒ¾ÎÉ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÎÇÄǽ½ÅØʺǾÆÁÈËÁϾ͹º ɾÐɾÍÉÁ¿ ÉÔºÇÃÇź 

 

¶ÃÇ˾ÉÅ ¶ÃÇ˾ÉÅ

†† †† †† ††

É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¡¨Á™ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ÇÈɹ»Ô ˾ÉÅÇŹÆÇžËÉÔ «¾ÉÅÇžËÉÔ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾©¾Ê¹Æ˹ ™ÂþÆ ª™¡† ¹ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™

 

½Ç¼Ç»ÇÉ É

.BDIJOF4UPSF Ź¼ ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂÇËÉÑË

†† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

69


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ª™¡† ¹ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡† ¹ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡† ¹ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡† ¹ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¥©† ª ¤¶  ¥ÇÊû¹ ¶Ä¾ÃËÉǽÔÇÆÍ 

  ü ü

É É É É ÇË É ÇËÉ

ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ©ÇƽÇ ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† ††¨¾Ë¹Ä §« 

†† ††

¦¹ÊÇÊÔ ¦¹ÊÇÊ£¦ªš¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ÈÁĹÄǺÀÁÃÇ»¹Ø›Ë ÅÅ †ÎǽÅÁÆ.BLJUB )3 ȾÉÍÇɹËÇÉ4%4†QMVT ›Ë ¿ ü.BLJUB .()' ƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ¼¹ÀÇ»ÔÂ¥ÇÒÆÇÊËÕÃ›Ë "*,&/ .4 º¾ÆÀÇÈÁĹ Ã̺ÊÅ ÛËÄÊ ÑÁƹÊÅ º¹Ã Ä4UJIM ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉ)JUBDIJ4$ L7 š¾ÆÀÇÈÁĹ45*)-.4 š¾ÆÀÇÈÁÄÔ š¾ËÇÆÇžѹÄÃÁ œ¹ÀÇÆÇÃÇÊÁÄÃÁ É¾ÄÕ#04$)(4#3& ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ)JUBDIJ™¥

   ÑË ÑË  ÑË ÑË

É É É É É É  É É

.BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹ÑÁƹÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ̼ÄÇ»¹Ø%FXBMU ¥ÇÄÇËÇÃÇ˺ÇÂÆÔÂ.BLJUB$ ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3 ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ªÆ¾¼Ç̺ÇÉÒÁÃ$4$"/"%*"/" ªË¹ÆÃÁ ¬±¥)JUBDIJ44 ¬±¥†¥ ÑÄÁÍŹÑ̼Ä›Ë ǺÅÁÆ ÅÅ¡Æ˾ÉÊÃÇÄ ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ)JUBDIJ%7' ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË#PTDI %SFNFM ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË)BNNFS ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ÌºÉ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ ¼¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË¥¹ÃÁ˹ ®Á˹ÐÁÁ½É

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË 

É É É É É É É ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

«¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ¥Ìɹ»¾Â .BDIJOF4UPSF ¥Ìɹ»¾Â ·†ËÉÁϾÆËÉ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™Æ˹ɹ¦Êà §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà §É¼É¾ÅÊËÉÇ ™Æ˹ɹ¦Êà ¨ÇªËÉÇÂù «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ›¹¼¾ÆľÂËÆ¾É ¡¨ «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$)

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ÁÊÃÁ¹ÄŹÀÆÔ¾ ÁÊÃÁÈÁÄÕÆÔ¾ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇÂÁÖľÃÉdž ɹÊÎǽÆÁà ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ »¾ÊÕ¹ÊÊ ÇÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ ÃÁÊËÁ £ÁÊËÁ »¹ÄÁÃÁ £Ä×ÐÁ¼¹¾ÐÆÔ¾ £ÇÉÇÆÃÁºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾3VLP œ¾ÉŹÆÁØ £É̼ÇËɾÀÆÇÂΠΤ̼¹ ¥ÇÄÇËÃÁ ÆÇ¿Ç»ÃÁ ª»¾ÉĹ ½ÁÊÃÁ

  ÑË   ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ  É 

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð ÇÏÁÆà »ƹÄÁÐÁÁ ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÇÈËÇÅ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ»»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV

70

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

 ÑË ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË ™Æ˹ɹ¦Êà §ÅÇÅ §ÅÇÅ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† ††


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾§¼Æ¾À¹ÒÁ˹ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹É&* ÁÀ¼ÇËÇ» ÅÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹É&* ÁÀ¼ÇËÇ» ÅÇÆ˹¿ XXXPCFSFH†PNTLSV £ž© ǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÊÇÊ˹»½Äؽ¾É¾»¹ XXXPCFSFH†PNTLSV £¾½É†Å¾Ë†ª§ ǼƾÀ¹ÒÑËÌùËÌÉù½žËÁ¿º XXXPCFSFH†PNTLSV £Ä¹È¹ÆÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁ˽ÄØž˹ÄĹ£¾½É†Å¾Ë†£ XXXPCFSFH†PNTLSV £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËÆ¹Ø ž˹Äùº¾ÄÕ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃĤ«ª¥ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ¤×ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹É&* ÈÇɹÀÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù XXXPCFSFH†PNTLSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒžË ½¾É¾» ¿ºÃÇÆÊËÉ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒËùƾ ÃÇ»ÉÇ» »ÇÀ½ÌÎǻǽǻ XXXPCFSFH†PNTLSV

 ü ü ü ü ÑË  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

§º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ XXXPCFSFH†PNTLSV §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØžË ¿ºÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ XXXPCFSFH†PNTLSV §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹¥¡œ† XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ü §¼Æ¾À¹ÒÁ˹&630†¤ÁˆÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ŹËÈÉÇÑÁ»ÆǺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥š§©ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¨Ä¹À¹Ê Ãľ†ŹÊËÁù §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §ÀÇÆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ü §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ Ä ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄؽ¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄØËùƾ»ÔÎ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ ü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃÊ ǼƾÀ¹Ò†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ †ü ¨ÉÇÈÁËù†¹ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ½¾ÀÁÆ;ÃËÇÉ º¾ËÇÆ ½É¾»¾ÊÁƹ ü ©Ìù»¹ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ªÇÊ˹»½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂÀ¹ÒÁË,SBTVMB»¹ÊÊ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ü ªÇÊ˹»ÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½Äؽ¾É¾»¹»¹ÊÊ XXXPCFSFH†PNTLSV ªË»ÇÄÔ ¼ÇÄÇ»ÃÁ ¬Ê˹ÆǻùÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ½ÇÛ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ

 ÌȹÃ ûÅ ÌȹÃ ûÅ ü ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ †É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

§º¾É¾¼ §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §º¾É¾¼ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ûÅ ¬Ê˹ÆǻùÑĹ¼º¹ÌÅÇ»ÁžιÆÇËÃÉÔËÁØ»ÇÉÇË XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¥¹Ê˾ɪËÉÇ ·†ËÉÁϾÆËÉ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† †† †† †† †† ††

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ¨¾ÉйËÃÁª¨ž¯ «©™£« «§°£™ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔË ÈÉ¥¹ÉÃʹ ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹ ÇÈËÇÅ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ

ȹɹ ÑË 

ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

©ÇƽÇ ™Æ˹ɹ¦Êà ©¾ÅÇÆËÊËÉÇÂ

†† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇÂ

†† †† †† ††

¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ š© ¨£­ ™ÈɾÄÕ

†† †† †† †† †† †† ††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ £ÁÊËÁ »¹ÄÁÃÁ ¥¾ËÄÔÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊÁÆ˾ËÁоÊÃÁ¾

 

ÇË É ÇË É

«¹É¹¬È¹Ãǻù ™¼ÉÇ˾ÃÊ  Ñ   ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Øž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E†ÅÅ žÅÃÇÊËÁÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾºÌ ¹ÃÌȹ¾ÅÇËÎǽÔÊËɾÂІÈľÆÃÁ ¨› ¨¦ ÈĹÊËÁù XXX[BWPEBQSFMSV

TUSPZŠHB[FUBSV

ÈÅ ÉÌÄÇÆ 

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É 

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

71


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ žÑÃÁ½ÅÌÊÇɹÄ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾ¨› ¨¦ÈǽÀ¹Ã¹À ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÑ  ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁоÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØȹÉÆÁÃÇ»¹Ø ÊÇÉË ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ

ÑË ÑË ÑË ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ §ÅÇÅ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ §Å ¨¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §Å ¨¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ

ûÅ

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË XXXFWSPTUPZPNTLSV ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ š¹ÆÁ ʹÌÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾ÄùÈǽÃÄ×Ð XXXFWSPTUPZPNTLSV šÄÇÃȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ PQ[†PNTL!NBJMSV šÄÇÃȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ XXXQFOPCMPLPNTLSV šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË šÔËÇ»ÃÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÁºÉÇÌÃĹ½Ã¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ ›Ç½ÇÈÉǻǽÔžËǽÇÅœ¦š ÈÉÇÃÇÄÔ 

 ûÅ  ÈÅ ÑË 

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ

ž»ÉÇÊËÉÇ ¾½¹Ä ¨ª£ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÊÃÁÂȾÆǺ¾ËÇÆÀ†½ §ÅÊÃÁÂȾÆǺ¾ËÇÆÀ†½ šÌɆ›Ç½ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ·ËÁÊ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††††

«ÇùÉÆÔ¾ÁÀ̺ÇÍɾÀ¾ÉÆÔ¾ɹºÇËÔ

¬¥¥†

†† ††

›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆ˹ ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ÈÇÊž˾ ¹Å¾Æ¹ÈÇÄÇ» ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÃÁÇÊÃÇ» ºÔËÇ»Çà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÈÇÃÉÁ½É

   ûÅ Ë

   ÇËÉ ÇËÉ

©¾ÅÇÆË §§§ «¶ªª ·ËÁÊ «¶ªª ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ©¾ÅÇÆË §§§ ªÁ¼Å¹ ¾½¹Ä ¨ª£

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ȹÉþËÉÇÀ¾Ë ºÇɽ ÅǽÌľÂƹ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ £Ä¹½Ã¹ÁÀÄ׺ǼÇÃÁÉÈÁйÁÑĹÃǺÄÇÃÇ» ºÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇ £Ä¹½Ã¹ÃÁÉÈÁÐƹØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ XXXFWSPTUPZPNTLSV £ÇË˾½¿Á ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ¥ÇÆ˹¿Î̽ǿȹÉþËÆÔÎÈÇÄÇ»ÊÈÉÁÅ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁ ½ÇÉÇ¿¾Ã ÊËÌȾƾ §ºÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ §ÍÁÊÈǽÃÄ×Ð ¨¹»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ºÇÃÊÔ ÅǽÌÄÕÆÔ¾À½¹ÆÁØ ¨ÇÄÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ÁÊËÉÇÁËÄ׺ÊÄÇ¿Æ ÃÇÅÈÄŹˆÅÁ ÊÃÁ½½Ç ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ÃĹ½Ã¹ÁÀÄ׺ǼÇÃÁÉÈÁй ©¹ºÇËÔÑËÌùËÌÉÆÔ¾ ÊËؿùÈÇÄÇ»

  ûÅ   ûÅ ÑË ÑË 

  É À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

¥ÆÇØÆ ¡¨ §ºÌ†ªËÉÇÂù ž»ÉÇÊËÉÇ ¾½¹Ä ¨ª£ ¥ÆÇØÆ ¡¨ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ·ËÁÊ «¶ªª ™©«¹ ·ËÁÊ ¾½¹Ä ¨ª£ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ §ºÌ†ªËÉÇÂù §ºÌ†ªËÉÇÂù

†††† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

72

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ©¾ÅÇÆ˺¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊÃÉÔÑÁ ©¾ÅÇÆ˺¾ËÇÆÆÔÎÈÇÄÇ» ©¾ÅÇÆË»ÇÍÁʾ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â ½¹Ð ÃÇÅÈľÃËŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ÊÃÁ½½Ç ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â ÇÍÁÊÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» XXXFWSPTUPZPNTLSV ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ Ç˽¾ÄÇÐ ÊËÉÇÁËɹºÇËÔ ½Ç¼Ç»ÇÉ ¼¹É¹Æ »Ô¾À½º¾ÊÈÄ ªËÉÇÁÅ½ÇŹÁÃÇË˾½¿Á ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ»ÁÀºÉÌʹ

    

    

ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ ·ËÁÊ ©¾ÅÇÆË §§§ ž»ÉÇÊËÉÇ  §ºÌ†ªËÉÇÂù ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ «¶ªª

†† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† ††††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ»ÈǽÃÄ×Ð ùÉùÊÆÔÎ ºÉÌÊÇ»ÔÎ ȾÆǺ¾ËÇÆÆÔÎ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» ½¹Ð ¼¹É¹¿¾Â º¹ÆÕ ÇËÍÌƽ¹Å¾Æ˹½ÇÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÉùÊÆǾ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÉùÊÆÔνÇÅÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇËÇɼǻÔÎȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ºÔËÇ»Çà ùÉùÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ªËؿùÈÇĹÀ¹½¾ÆÕ XXXÊËؿùÉÍ «¾É¹Êʹ »¾É¹Æ½¹ ÀÁÅÆÁÂʹ½ ¬ÃĹ½Ã¹ÑËÌÐƹØȹÉþ˹ ŹÊÊÁ» ȹÉþËƹؽÇÊù ¬ÊËÉÇÂÊ˻ǏÆʹɽÆÔÎÈÇžҾÆÁÂÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁÂÁ½ÇÅÇ» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇȾÊÃÇϾžÆËÆÔÎÊËØ¿¾Ã ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÇËÇÄÃÇ»™ÉÅÊËÉÇƼ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÈÇÄÇ» ¬Ë¾ÈľÆÁ¾ȾɾÃÉÔËÁÂÀ¹½¾ÆÕœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ±ÄÁÍǻù ĹÃÁÉǻù ÈÇÃÉÔËÁ¾ŹÊÄÇÅ

 ûÅ      Ã̺Å 

À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾    É 

©™£§ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ¾É¾»ÇÊËÉÇ «¶ªª «¶ªª ©™£§ ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ ¥ÆÇØÆ ¡¨ ©™£§ ·ËÁÊ «¶ªª ·ËÁÊ «¾ÈÄǜɹ½ ¥ÆÇØÆ ¡¨

†† †† †††† †††† †† †† †††† †††† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ††††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË ¹ºÇÉÔÁÀÃÁÉÈÁй ÈÉÇÍÄÁÊ˹ ½¾É¾»¹ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½ÇºÇÉÆÔÎÖľžÆËÇ»ÈÇ»¹ÑÁÅÖÊÃÁÀ¹Å ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ƹ»¾ÊÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¡ §¨¤ž£ª ÎÎ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ XXXJ[PQMFYJOGP ¡ §¨¤ž£ª ÎÎ ¼É¼ÇÉ×оÊËÁœ XXXJ[PQMFYJOGP £¹ÈɾÅÇÆËÅؼÃÇÂÃÉÇ»ÄÁ ÆǻԞËǽ º¾À̼ÉÇÀÔÈÉÇ˾оà ÈÇÊž˾ £ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½ÈǽÃÄ×Ð £ÉÇ»ÄÁÈÇÄÁžÉÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ÈÇÊž˾

  Ã̺Å Ã̺Å  

À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

©™£§ ž»ÉÇÊËÉÇ ªÁ¼Å¹ ž»ÉÇÊËÉÇ ¡ÀÇÈľÃÊ « ¡ÀÇÈľÃÊ « ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»ÄØ À¹Å¾Æ¹Ê˹ÉÇÂÃÉÇ»ÄÁƹÆÇ»Ì× ÃÉÇ»¾ÄÕÆŹˆÄÔÇËÈÉÇÁÀ» ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»ÄÁ ÈÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØǺӾÃ˹ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÔÑÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ §ºÑÁ»ʹ½ÁƼÇŽÇÅÇ» º¹ÄÃÇÆÇ» §Ë½¾Äù͹ʹ½Ç»ʹ½ÁƼÇÅ Ê˾ÆÇ»ÔÅÁȹƾÄØÅÁ þɹÅÁÃÇ ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ»ÔÈÇÄÆÁÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ©¹ºÇËԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ºÔÊËÉÇÁùоÊË»¾ÆÆÇÁÀÄ׺ÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ÈǽÃÄ×Ð ÌÊËÉÇÂÊ˻ǏÆʹɽ

 ûÅ    

 ÇËÉ    

§ºÌ†ªËÉÇÂù ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ §ºÌ†ªËÉÇÂù ž»ÉÇÊËÉÇ §ºÌ†ªËÉÇÂù ©¾ÅÇÆË §§§ 

†††† †††† †† †† †† †††† †† †††† †† ††††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÔÑÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

73


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼¹É¹ÆËÁØ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾žźɹƹ ƹÈĹ»ÄؾÅÔ¾ ÅоɾÈÁϹ Çƽ̻ÁÄĹ ©¹ºÇËÔ͹ʹ½ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔ͹ʹ½ÆÔ¾ ɹºÇ˹¾ÅÊÄ׺ÔÅÁŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ¼¹É¹ÆËÁØ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ»»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV ªËÉÇÂùÊÆÌÄØ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ

  ûÅ ûÅ 

 À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

«¶ªª ©™£§ «¶ªª §ºÌ†ªËÉÇÂù §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ºÌ†ªËÉÇÂù

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

ž»ÉÇÊËÉÇ ™Ã»¹†šÌÉ ©¾ÅÇÆË §§§ «¶ªª ™ª£ ™ª£ ª¾»¾É†·¼ ™ª£ ™Ã»¹†šÌÉ ª¾»¾É†·¼ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †††† †††† †† †††† †† †† †† †† †† ††

 

ž»ÉÇÊËÉÇ «¶ªª

†† ††††

¡ÊÈÔ˹ÆÁØÈÉÁ¾ÅÇʽ¹ËÁÈÉÇÍÁĹÃË ÁÀžɆØ»ÖľÃËÉÇÌÊ˹ƽÇÛ ¥ÇÆ˹¿ÃÇÅÈÕ×˾ÉÆÔÎʾ˾ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÇË™½Ç¸½ÄØ×ÉÁ½ÁÐÁÍÁÀÄÁÏ ª©§ 

 ½Ç¼Ç»ÇÉ 

 †† §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ †† †† ¨©§¥š´«¶¦ž©œ§ §§§ †† ††

©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ »Ô¾À½ÊȾφ˹º¾ÊÈÄ ªºÇÉùÑùÍÇ»›©¬ ±©ª ™›© ØÒÁÃÇ»ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ʾÉËÁÍÁùË ªºÇÉùÑùÍÇ»ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹŠʾÉËÁÍÁùË ¬ÊÄ̼ÁÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊÃÇÂĹºÇɹËÇÉÁÁ ¬Ê˹Æǻù˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔιÆ˾ÆÆ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ

½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

ªœ¶ª £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ǺÌÊËÉÇÂÊË»Ç »Ç½ÇÈÉǻǽ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿»Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ¥ÇÆ˹¿ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ »ÆÌËɾÆÆÁÎ ƹÉÌ¿ÆÔÎ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ «ÇùÉÆÔ¾ÁÍɾÀ¾ÉÆÔ¾ɹºÇËÔ ¬Ê˹Æǻù ɾ¼ÁÊËɹÏÁػǽÇÊоËÐÁÃÇ»

 ÈÅ     ÑË

 É    ½Ç¼Ç»ÇÉ  É

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË

 

  

†† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ÊɹÀ¼ÉÌÀÃÇ šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË

74

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

ÑË  ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ

œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ šÌɆ›Ç½

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† †††† †† †††† ††††


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌɾÆÁ¾ ɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌɾÆÁ¾ ɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì

 

 

™ª£ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨

†††† †† ††††

¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â½ÄÁÆǽÇÅ  ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ ÅÇÆ˹¿­šª ȾɾÃÉÔËÁ XXXFWSPTUPZPNTLSV ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÍÌƽ¹Å¾ÆË

 

À»ÇÆÁ˾ 

©¾¼ÁÇÆ ž»ÉÇÊËÉÇ 

†††† †† ††††

©¹ºÇËÔºÌÉǻԾ½ÇÅ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ­Ìƽ¹Å¾ÆËÔƹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔλÁÆËÇ»ÔÎÊ»¹ØÎ

 Å 

 ÇËÉ ÇËÉ

¹¼É¾ºÁƤ¦ ¡¨  ªŸš’ ¶ÃÇÊËÉÇÂ

†††† †† †† ††††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ǺÌÊËÉÇÂÊË»Ç »Ç½ÇÈÉǻǽ ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË £¹Ð¾ÊË»¾ÆƹØÌÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ɹÀÌÃÄÇÆù ÄÁ»Æ¾»Ã¹

ÈÅ ÈÅ 

ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ 

šÌɆ›Ç½ ™Ã»¹†šÌÉ ž»ÉÇÊËÉÇÂ

†† †† †††† ††

¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ¹Å£¹Å™À ¡¤ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ¹Å£¹Å™À  ¡¤ ›Ô»ÇÀ¥¬ª§©™ ¼ÉÌÆ˹ ¹Å ¡¤ £¹Å™  ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ £¹Å¹À ¥™  œ¹À¾ÄÕ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈÁй º¾ËÇƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ

    ÑË ÑË

  ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

  ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ  ª¾»¾É†·¼ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†††† †††† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

«É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ›Ô¼ÉÌÀùÈÇÄÌ»¹¼ÇÆÇ» ÈĹËÍÇÉŶÊ˹ù½¹£É¹Æ˪ÔÈÌÐÁ¾¼ÉÌÀÔ

¯¾ÆËÉÄǼÁÊËÁÃÁ

†† ††

™»ËÇ»ÔÑù Å ™»ËÇÃÉ¹Æ ¼ÈË ÊËɾĹÅ ™»ËÇŹÆÁÈÌÄØËÇÉË Ä×ÄÕù»ÔľËÅ ƾ¼¹º¹ÉÁË»ÇÀź¾ÀƹÄ ™»ËÇȾɾ»ÇÀÃÁ £¹Å™ ½ÇÅ ½ÇË ™»ËÇȾɾ»ÇÀÃÁ £¹Å™ ÈÄÇÒ¹½Ã¹ ºÇÉËÇ»ÇÂÊɹÀ½»Á¿ÃÇÆÁùÅÁ½ÇÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ¹ ʹÅÇÊ»¹Ä¹ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ËɹĹ

йÊ   йÊ

ÇËÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ

ªÁ¼Å¹  š© ¨£­ š©  ¨£­  ªŸš’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™»ËÇÃɹÆËƹº¹À¾£¹Å™ ¹™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ¬ÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ йÊ

½Ç¼Ç»ÇÉ

™ËĹÆËÁʆ

††††

™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¼ÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á œ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø½ÇÅ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¼ÉÌÀÐÁÃÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á £¹Å™   ¡¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™É¾Æ½¹¹»ËÇ»ÔÑÃÁ Å ™É¾Æ½¹ȹÉþËÆdžÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÇÂŹÑÁÆÔ ÈÉǽ¹¿¹ ©ÇÊÊÁØ

  йÊ ÊÌËÃÁ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É

ª«©§¢ªž©›¡ª ªËÉÇÂŹÑ ªÁ¼Å¹ ¥ÆÇØÆ ¡¨

†† †† †† †††† †† †† ††††

™É¾Æ½¹ʹÅÇÊ»¹ÄÇ» ¼È†Ë š¾ËÇÆÇžѹÄÃÁ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ£¹Å™  ÌÊÄ̼ÁÍÉÇÆËÈǼÉÌÀÐÁù ¼ÉÌÀÐÁÃÁ ›Ô»ÇÀ¥¬ª§©™ ¼ÉÌÆ˹ ¹Å ¡¤ £¹Å™  œ©¬ §¨ž©ž›§ £¡ œ¾ÇžËÉÁØÃÌÀÇ»¹ Èǽ¼ÇËǻù ÈÇÃɹÊù¹»ËÇÅǺÁľÂ œ£ª¥ ™ª†ºÇÐù ÖÃÊù»¹ËÇÉ ºÌÄÕ½ÇÀ¾É ¹»ËÇÃɹÆ

ÑË   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË .BDIJOF4UPSF Ź¼ ™»ËǜÉÌÈÈ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ª«©§¢ªž©›¡ª

†††† †† †† †† †† †† †††† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

75


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ¡¤ £™¥™ ¦ž§©§œ§ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ »ÇÉÇ»¹Âù½ÇË XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ ½ÇË £¹Å™   ¡¤ œ™ ¾ÄÕʹÅÇÊ»¹ÄÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃÁ½É £¹Å™ †½ÄÁÆÆÇžÉÅ

 йÊ  

 ½Ç¼Ç»ÇÉ  

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §¼Æ¾À¹ÒÁ˹  §ºÌ†ªËÉÇÂù

†† †† †††† †††† †††† ††

£¹Å™ †Ê¹ÅÇÊ»¹ÄË ©¹ºÇËÔÃÌÀÇ»ÆÔ¾¹»ËÇÅǺÁľÂ ©¾ÅÇÆ˹»ËÇÅǺÁľÂžÄÃÇÊÉÇÐÆÔ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË Ë Ë Ë Ë £¹Å™  ÖÃÊù»¹ËÇÉ ¹»ËÇÃɹÆ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ºÇÉËÅ ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ʹÅÇÊ»¹Ä £¹Å™  œ™ ¾ÄÕºÇÉËÇ»¹Ø ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ÊËɾĹË ºÇÉËË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ¼È½ÇË Ⱦɾ»ÇÀùɹÀÄÁÐÆÔμÉÌÀÇ»Á˾ÎÆÁÃÁ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀùƾ¼¹º¹ÉÁ˹ ªË¹ÆÏÁØÑËÌùËÌÉÆ¹Ø Ê˹ÆÏÁØÈǽɹºÇËÃÁɹÊË»Çɹ

     

   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ

§ºÌ†ªËÉÇÂù  ªÇ×À†ªËÉÇ ªÁ¼Å¹ ª«©§¢ªž©›¡ª Ÿš¡¶ª£ š©  ¨£­

†††† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† ††

¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÃɹƹ¡»¹ÆÇ»¾ÏÅ ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ ™ª†ºÇÐÃÁsÁÄÇÊÇÊ ¬ÊÄ̼Á£¹Å™ ¹†Ê¹ÅÇÊ»¹Ä¹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¬ÊÄ̼ÁÅÁÃʾɹ ¬ÊÄ̼ÁʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù½Ç Ë ¬ÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ¬ÊÄ̼ÁËɹĹ ¬ÊÄ̼ÁÍÌɼÇƹ ºÌ½Ã¹ ½ÇË ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹÃÇľÊÆÇ¼Ç ÊÆÇÊÀ½¹ÆÁ ¬ÊÄ̼ÁØÈÇÆÊÃǼǹ»ËÇÃɹƹ ¼ÈË ÊËɾĹÅ

    Ã̺Å 

  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

§ºÌ†ªËÉÇÂù ª¾»¾É†·¼ š© ¨£­ š©  ¨£­ š©  ¨£­ š©  ¨£­ š©  ¨£­ 

†††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††††

76

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸

¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á ™È£¹Å™  ¡¤ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º ÇÈÁÄÃÁ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾Ä؆Ã̺Å ¬ÊÄ̼Áº¾ËÇÆÇƹÊÇʹ

 йÊ

À»ÇÆÁ˾ É

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇÂ

†† †† †† ††

£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁËÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ÊÇËÇÃ

ÊÇËù 

É É

šª« šª«

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¬ÊÄ̼Áº¾ËÇÆÇƹÊÇʹÇËÉйÊ

†† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

77


« ­ª ¤·¿Ã¼ÄŹ·Ä¿¼ÅǺ·Ä¿¾·Í¿¿

¥š§¤

µÇ¿»¿Î¼ÈÁ¿À·»Ç¼È

™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø ¹

™»¹Æ«¹¿ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà Ìľ˧ÃËغÉØ ÇÍÁÊ

™»ËǜÉÌÈÈ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆ؛ÇÊËÇÐÆ¹Ø 

™»ËÇÊËÉÇÂÁÆ»¾ÊË §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄŹÉ˹ 

™ÃËÁ» §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ­ÌÉŹÆÇ»¹ 

™ÄÕØÆÊ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĨ¹ÉËÊÓ¾À½¹ 

™ÄÕØÆʆ™¼ÉÇ §§§

§œ©¦

¼¥ÇÊû¹ ÌĤ¾ËÆÁÃÇ»ÊÃ¹Ø 

™ÅÌÉÊÃǾ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ ¾Ä¾Æ¹Ø 

™Éù½¹†ªËÉÇ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ«ÌÈÇľ»¹ š û

šÁÀƾʆ¨¹ÉËÆ¾É §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĝÇÃÇ»ÊÃ¹Ø 

›¾Ê˹ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĝÅÁËÉÁ¾»¹ û

œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §§§¨ª£

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆ؟¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿Æ¹Ø 

œÉ¹Æ½ÊËÉÇÂËÇɼ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆؤÁÆÁØ Ç͹

œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆؤÁÆÁØ †

œÉÁÆ»¾Â §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø 

žÉÅÇÄÇ»¦š ¡¨

§œ©¦

¹ÈªÁºªËÉdž §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ«»¹ÉÃÇ»ÊÃÇ¼Ç ¹ ÇÍ

ªŸš’«É¾Ê˹Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ›¹»ÁÄÇ»¹ 

£ÇÀÄÇ»™› ¡¨

§œ©¦

£ÇÄÇÆƹ¨¾É»ÇŹÂÊÃ¹Ø §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø 

£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎǺӾÃËÇ» £ª§ §§§

§œ©¦

§ÅÊÃÁÂÉ†Æ È¡ÉËÔÑÊÃÁ †ÂªË¾ÈÆÇÂȾÉ û

¤¹ÆϾ»ÁСª ¡¨

§œ©¦

¥™«™©™†šž«§¦ §§§

§œ©¦

¥ÇÁʾ¾ÆÃÇ™¦ ¡¨

§œ©¦

¥Ìɹ»Õ¾»§› ¡¨

§œ©¦

§ºÌ†ªËÉÇÂù §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ™»Á¹ÏÁÇÆÆÔÂȾÉ 

§Å¤×ÃÊ §§§¨­

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĚǼ½¹Æ¹®Å¾ÄÕÆÁÏÃÇ¼Ç 

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §§§«

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆ؟¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿Æ¹Ø 

§ÊÆÇ»¹ϾžÆË

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø 

§Ë½¾Ä†£¹ §§§«£

§œ©¦

¼§ÅÊà Ìľ˩££™ 

©ÇŹÆ×êœ ¡¨

§œ©¦

ª¹»ÁÆ™· ¡¨

§œ©¦

ª›¼ÉÌÈÈ §§§¨£­

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĨ¾ÉÇ»¹ 

ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆجÐÎÇÀÆ¹Ø 

ªÁºÁÉÊùØÊËÉÇÁˆÊÔÉÕ¾»¹ØÃÇÅÈ ªªª£ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌīɹÆÊÊÁºÁÉÊÃ¹Ø 

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆجÐÎÇÀÆ¹Ø 

ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÊË¾É §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ™ÈɾÄØ 

ªÇ×À†ªËÉÇ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆئǻÇÊËÉǾ»ÊÃ¹Ø û

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ ¾Ä¾Æ¹Ø 

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §§§

§œ©¦

§ÅÊÃÁÂɆÆ Ê¥¾ÄÕÆÁÐÆǾ ÌıÃÇÄÕÆ¹Ø û

ªËÉÇÂŹÉÃÇ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ†Ø ¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ­ÉÌÆÀ¾ ÇÍÁÊ

ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄš¹ÉιËǻǠ¹ û

ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà Èɜ̺ÃÁƹ 

«¾ÈÄÔ½ÇÅ §§§¨£

§œ©¦

¼§ÅÊà Ìľ˧ÃËغÉØ û

«É¾ÊË §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÈÉ¥Áɹ 

­¹ÂÀÇÌ˽ÁÆÇ»©œ ¡¨

§œ©¦

­¹ÊÃÃÇÅ §§§ª£

§œ©¦

­¾ÑÆÊËÉÇ §§§

§œ©¦

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §§§

§œ©¦

±¹ÉÑÌÆÇ»ÁС› ¡¨

§œ©¦

¶¼Á½¹ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø º û

¶Æ¾É¼ÇÊƹº §§§¨£­

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĦ¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

¼§ÅÊà ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ ÇÍ

¼§ÅÊà ÌÄ«ÌÈÇľ»¹ ¼§ÅÊà Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ 

§­¢¡¥¯«Ÿª¥¢ ¤·¿Ã¼ÄŹ·Ä¿¼ÁÅÃÆ·Ä¿¿ §Ë½¾Ä†£¹

¦ÅÂĿķ¿Ã¼ÄŹ·Ä¿¼¸·ÄÁ·

¤ÅüǺ¼Ä¼Ç·ÂÓÄÅÀ¿ͼľ¿¿¸·ÄÁ·§ÅÈÈ¿¿

§§§«£„©¾Æ¾ÊʹÆÊ£¹ÈÁ˹Ĕ

¡¨§»ÊØÆÆÁÃÇ»¹

§™§„¦¹ÏÁÇƹÄÕÆÔº¹Æë©™ª«”

’ÇË

¡¨§»ÊØÆÆÁÃÇ»¹

§™§„§«¨š¹ÆÔ

’ÇË


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À ¼§ÅÊÃÖÃÀ ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ ¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ

²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª© ¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á· ¡¿Ã· ÷º·¾¿Ä ¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É —¨¡ ¿Â¿ÐÄ¿Á ª¡ šÅÇÅ»ÈÁ¿¼Ç¼Ï¼Ä¿Ö ¨ÉÇÅÀ£Å»¼ÇÄ ÉÅǺŹ·ÖȼÉÓ —Á¹·†Ã·ÈÉ¼Ç ÷º·¾¿Ä È·ÄɼÌÄ¿Á¿ ¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀÆÅÇÉ·Â ©¨« œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À »¹¼ÇÄÅÀ ÌÅ»¿Äº ´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ ¢¿ÄżÊÃ5BSLFUU Ÿſ 3BTDI ›¿·Ä·†¨¿¸¿ÇÓ #04$) ŸÄɼÇӼdž»¹¼Ç¿ È·ÂÅÄ ¡¼Ç·Ã·†¥ÃÈÁ ÷º·¾¿Ä µ¾· ¦©« ›¼Æ·ÇɷüÄÉÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿º¥ÃÈÁ· 1SPSBC ­¼ÄÉÇÁÇŹ¿ —ɼĿÁ· ¿Â¿ÐÄ¿Á ª¡ š·Ã·ÕÄ ©©¡ §ÊÈÁÂ¿Ã·É ™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·» ©¡ §Å¡·È ÈÉÇſɼÂÓÄ·Ö ÁÅÃÆ·Ä¿Ö ©¼ÆÂÅ»¹¼Ç¿ £¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄÉ ¨ÉÇÅÀ¸·É ÷º·¾¿Ä ©ÅÂ÷μ¹ÈÁ¿À»¹ÅÇ µ†ÉÇ¿ͼÄÉÇ ¡ÅÃƼÁÉÄҼȿÈɼÃÒ

ŸÌÃÇ»¹ œ¾ÉϾƹ §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ÇƾÏÃ¹Ø ±¾º¹Ä½Áƹ ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» £¥¹ÉÃʹ £ÌºÔѾ»¹ ¹ ¡ÉËÔÑÊùØ ¦¹º¾É¾¿Æ¹Ø ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ ¬Ð¾ºÆ¹Ø §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ŸÌÃÇ»¹ ľË§ÃËغÉØ £É¹ÊÆÔ¨ÌËÕ ¸Ãǻľ»¹ £¤ÁºÃƾÎ˹ ¨¹ÉÕÊÓ¾À½¹ ¹ §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ľË©££™ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø º §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø £¥¹ÉÃʹ ŸÌÃÇ»¹ ¹ §ÅÊÃ¹Ø «É¾ËÕØÃÇ»ÊÃ¹Ø †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø œ¾ÉϾƹ ŸÌÃÇ»¹ ľË§ÃËغÉØ ¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ¹ †Â™ÉÅÁÁ 

˜¿ÅÄ ›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉÇ ,&3"."."3";;* ¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿ .BDIJOF4UPSF ÈÊƼÇ÷ÇÁ¼É —ÂÓË¼Ç·Í .BDIJOF4UPSF ÷º·¾¿Ä È·ÄɼÌÄ¿Á¿ ¢¼È†´ÁÈÆǼÈÈ Æ¿ÂÅ÷ɼǿ·ÂÒ ¥ÃÃ¼É £·ÈÉ¼Ç ÷º·¾¿Ä ¥¥¥„¢Åº¿ÈÉ¿Á“ £¼É·Â¦ÇÅË¿ÂÓ

†Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ¹ £¥¹ÉÃʹ ŸÌÃÇ»¹ £¥¹ÉÃʹ ¹ †Ø¤ÁÆÁØ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ¹ ¦¹ÎÁÅÇ»¹ 

¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ 

¦·Ç÷

£ÇÉÇľ»¹ 

—ÇÃÈÄ·¸ ©›

¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ¥Áɹ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø  †Ø¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø š¹ÉιËǻǠ  ¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

¦ÇÅÇ·¸ —¸Ç·¾¿¹Ð¿Á ˜¿ÁÅÃÆ ¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ¹ÅÆÇÅÈ ­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª© £¿ÇŸż¹ ÷º·¾¿Ä†ÈÁ·» ›ÅÃÅɼÌÄ¿Á· ™È¼»ÂÖǼÃÅÄÉ·¿»Å÷ §œ¶ ¦Å¿÷ÁÈ ¦¡« š·Ç·ÄɆÆ·ÈÉ ¥¥¥ ¨¿¸¿ÇÈÁ¿ÀÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á ž—¥ ¦ÅÂ¼É ¡¥ ¤·¥ÁÇʽÄÅÀ ÈÉÇſɼÂÓÄÒÀÇÒÄÅÁ ©ÅÂ÷μ¹ÈÁ¿À»¹ÅÇ ¥¥¥ ©¿ÁÁÊǿ· ¥¥¥—¤— ©£¡ŸÄÈÉÇÊüÄÉ ÷º·¾¿Ä ¨ÉÇÅÀ£Å»¼ÇÄ

£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ ¦Çº¾Ä¾»ÊÃÁÂËÌÈÁà †Ø¨Ì˾»¹Ø †Ø¨Ì˾»¹Ø †Ø¨Ì˾»¹Ø à †Ø¨Ì˾»¹Ø 

†Øª¾»¾ÉÆ¹Ø 

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª©

¦¼ÇÈƼÁÉ¿¹· ÷º·¾¿Ä ´Ä¼ÇºÅÈÄ·¸ ¦¡«

š¿»ÇÅÈ˼Ƿ ©Ç¼À»†—ÇÉ ¨¿¸·ÇÈ ¹ÒÈÉ·¹ÅÎÄÒÀ¾·Â µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ Æ·¹¿ÂÓÅÄ ‘ ¦ÅÉÊÏ¿È·Ã š¿»ÇÅÈ˼Ƿ ȼÉÓ ÷º·¾¿ÄŹ

ľË©££™ ľË©££™ £ÁÉÇ»¹ †Ø¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ¹ £É¹ÊÆÇÈɾÊƾÆÊÃ¹Ø §ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ » ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» §ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ ľË§ÃËغÉØ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø †Ø¤ÁÆÁØ 

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª© £·ÁÇ·È ÷º·¾¿Ä £·º·¾¿ÄÌžÖÀÈɹ¼ÄÄÒÌ ÉŹ·ÇŹ ¤Å¹Åȼ ÈÉÇÅÀ÷ÇÁ¼É ¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ ˜ÅǼÀ ©¦« ¡Ê¾Ö ÷º·¾¿Ä ¨¿¸¿Çӆ¡¼Ç·Ã¿Á· ˜Ç¿¾ È·ÂÅÄ «·È¡¡Åà ©¨¡ ˜ÅÂÓÏÅÀ›Åà ›Ç¼¹¼È¿ÄÒ ¨¿¸¿ÇÖÎÁ· ©¡ §Å¾¼ÉÁ· ÷º·¾¿Ä ¡ÅÃƼÁÉÄҼȿÈɼÃÒ ¤·ÉÖ½ÄÒ¼ÆÅÉÅÂÁ¿ È·ÂÅÄ ¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà ¥©¿›¥ ¥É»¼ÂÅÎÄÒ¼÷ɼǿ·ÂÒ #04$) £¿ÁÇÅÇ·ÀÅĆ´Ä¼Çº¿Ö §¼ÈÆʸ¿Á·ÄÈÁ·Ö¸·¾· ÈÄ·¸½¼Ä¿Ö ´Â¼ÁÉÇÅÃ¿Ç ¡·Â¼†¨¿¸ ©› £¿ÇÁÇ·ÈÅÁ

†Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø §£ÇѾ»Ç¼Ç £Çƾ»¹ ¹ ¾Ã¹ºÉØ ÁÅÁËÉÇ»¹ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ÅÁËÉÁ¾»¹ ›¹ËÌËÁƹ º «ÌÈÇľ»¹ ¾Ã¹ºÉØ †Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø ľË§ÃËغÉØ ª¾½Ç»¹ » ¤¾ÊÆÇÂÈÉǾÀ½ §£ÇѾ»Ç¼Ç ¹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà ¤¾»Çº¾É¾¿ÆÔ Éؽ žÊËÇ ľË§ÃËغÉØ ­Ì¼¾ÆÍÁÉÇ»¹ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ľË§ÃËغÉØ ľË§ÃËغÉØ ľË§ÃËغÉØ 

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡ ¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯ ¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª© £ÊÇ·¹¼À ÷º·¾¿Ä µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ ü¸¼ÂÓÄÒÀÁÅÇÆÊÈ ¨ÉÇÅÀÃÅ»¼ÇÄ ÉÅǺŹ·Ö ȼÉÓ ¨ÁŸÖÄÁ·†­¼ÄÉÇ ™Å»ÅÆÇŹŻοÁ ÷º·¾¿Ä

†Ø¨Ì˾»¹Ø †Ø¨Ì˾»¹Ø ª¾ÉÇ»¹ †Ø¨Ì˾»¹Ø ªË¹ÄÕÊÃÇ¼Ç 

›¼Æ·ÇɷüÄÉ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ ¤¾ÆÁƹ ¹ ¿ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿º¥ÃÈÁ· ›¼Æ·ÇɷüÄÉÈÉÇſɼÂÓÈɹ· £¤ÁºÃƾÎ˹ ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿º¥ÃÈÁ· ¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¸Ãǻľ»¹ ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄżŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·s¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡ ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å¥¨«©©­ùÃɾÃĹÅÆǾ ª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»†»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇËŸ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁš¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV —»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † §¼»·ÁͿ֚·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅǪš£¹À¹ÆϾ»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ›¿¾·ÀÄ›¶¦¹Å ™¼ÇÈÉÁ·¦™¤¾ÇÆÇ»¹¡ÅÇǼÁÉÊÇ·¿Ä·¸ÅÇ£¡šÇÉǽÁƹ ¥É»¼ÂǼÁ·ÃÒ¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹ ††††™Æ¹Ê˹ÊÁØ£¹Ìφ††¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹†††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹&†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ¦¼Î·ÉÓ§§§„«ÁÈǼɹÍÁØ„¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ¦ÇžÉÈǽÈÁʹÆ»ȾйËÕÈǼɹ† ÍÁÃÌÁ͹ÃËÁоÊÃÁ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔÁ ÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾Ë¾Æ† ÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹ ž—¥„ŸŸš„›¿£·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ »¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

Вниманию предприятий и организаций! žÊÄÁ »Ô ƾ ÈÇÄÌÐÁÄÁ Çоɾ½ÆÇ ÆÇžÉ „ª«©§¢†œ™ ž«´” s ÈÇÀ»ÇÆÁ˾ ÈÇ ˾Ä † Á ÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌ šžª¨¤™«¦§

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 79


80 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #24 (721) 23.06.14

¬œ£¨¡¬·¬¡¦§œ¨©·±¨ª ¯§¡¥ ¬

¬

¬ ¬ 

¬¬

¬ ¬¬

¬

®¬¡ªžœ©¤»¦¹§¡¦®¬ª©©·¨ ž¡¬­¤»¨ª¬¤Ÿ¤©œ§¨œ¦¡®ªž ¥¹Ã¾ËÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØËÇÄÕÃÇ»ÍÇÉŹ˾ž©4ÁËÇÄÕÃÇ»»Á½¾ǽÆǼÇ͹ÂĹ º¾ÀÊÊÔÄÇÃƹ½É̼Á¾͹ÂÄÔ «¾ÃÊË ÄǼÇËÁÈÔ Á ÊξÅÔ ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ » »¾ÃËÇÉÆÇÅ »Á½¾ ›Ê¾ ÑÉÁÍËÔ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾ»¾½¾ÆÔ»ÃÉÁ»Ô¾£ÉÁ»Ô¾½ÇÄ¿ÆÔÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ ÌÀÄÇ»°¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÌ˾ÃÊËÇ»½ÇÄ¿¾ÆÊÇÊËÇØËÕËÇÄÕÃÇÁÀ›M¹Êà ¹ƾÁÀ»Ê¾Î оËÔɾÎÏ»¾ËÇ»¦¾ÇºÎǽÁÅÇÑÉÁÍËÔžÄÃǼÇþ¼ÄØÈÇÊ˹»ÁËÕÇW¾¼ÉSJOU ¡ÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÈÇžҾÆÆÔ¾»Å¹Ã¾Ë ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÍÇÉŹ˾5*''ɹÀɾ† ѾÆÁ¾ÅEQJº¾ÀÊ¿¹ËÁØÁŹÊÑ˹ºÁÉÇ»¹ÆÁØ­¹ÂÄƾ½ÇÄ¿¾ÆÊǽ¾É¿¹ËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔιÄÕ͹†Ã¹Æ¹ÄÇ»ÁÈÌ˾›ʾϻ¾Ë¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»›¹Ñ¾Â È̺ÄÁùÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»ÁÅÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÖľžÆ˹Πƾ† ǺÎǽÁÅÇȾɾ»¾ÊËÁ»$.:,ÄØÈÇÄÌоÆÁØùоÊË»¾ÆÆǼÇоÉÆǼÇÏ»¾Ë¹ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊÇÊ˹»ÆÇÂоÉÆÔ ª¥:£  ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ ÊÄÇ  ƾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ»Á½ÁÅÔÎ ǺӾÃËÇ» „ÅÌÊÇɹ” ÃÇËÇÉÔ ÅǼ ÈÇØ»ÁËÕÊØ » ÈÉÇϾÊʾ ɹºÇËÔ ƹ½ ŹþËÇÅ ›Ê¾ ÖľžÆËÔŹþ˹ ½¹¿¾ƾ»Á½ÁÅÔ¾ ƾ½ÇÄ¿ÆÔ»ÔÎǽÁËÕÀ¹ɹÀžÉÔÅdž ½ÌÄÕÆÇÂʾËÃÁ ¹ÈɾҾÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»ÇÉÁ¼ÁƹĆŹþ˹ÎÊ»¾ÉÎËÇÆÃÌ× „»ÇÄÇÊØÆÌה Ǻ»Ç½ÃÌǺӾÃËÇ» ¥¹Ã¾Ë ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØ ƹ ½ÁÊþ˹Î ;*1  *0.&(" Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ½Áʆ þ˹Î q »ÇÀÅǿƹ ¹ÉÎÁ»¹ÏÁØ™3+ ;*1 3"3 ɹÊȾйËùƹÈÉÁÆ˾ɾ ƾžƾ¾EQJ»ǽÆÇÅÖÃÀ¾ÅÈÄØɾ ËÇÐÆÇÊǻȹ½¹×Ò¹ØÊ˾ŠÐËǺ̽¾Ë »Ô»¾½¾ÆÇƹÈľÆÃÌ žÊÄÁ ŹþË ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ÖËÁÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƾ ƾʾË ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊù¿¾ÆÁØ»È̺ÄÁùÏÁØÎ

®¬¡ªžœ©¤»¦«ª œ³¡­®¬ª³©ª¥¬¡¦§œ¨· ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100¬

¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØйÊËÕÊËÉÇÃÁ½ÇĿƹÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ÀƹÃÇ» »ÃÄ׆ йØÈÉǺ¾ÄÔ ÁƹÐÁƹËÕÊØÊÇÈɾ½¾ÄØ×Ò¾¼ÇÊÄÇ»¹ ÁžÆÁÊÌÒ¾ÊË»Á˾ÄՆ ÆÇ¼Ç ƹÉÁϹ˾ÄÕÆǼǨÉÁºÇÄÕѾÅÃÇÄÁоÊË»¾ÀƹÃÇ»ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾË À¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊÇÃɹҾÆÁئ¾½ÇÈÌÊù×ËÊØ»ƹйľÊËÉÇÃÁ ĹËÁÆÊÃÁÂÑÉÁÍË ù»ÔÐÃÁ ÊÄÇ»¹ÁÀÈÉÇÈÁÊÆÔκÌû ªÇÉËÁÉǻùÊËÉÇÃÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃÇÅÈÕ×˾ÉÇŝ»¹ȾɻÔÎÊÄÇ»¹ÊËÉÇÃÁ ƾÊÇÃɹҹ×ËÊئ¹À»¹ÆÁ¾ÍÁÉÅÔȾй˹¾ËÊØÊËÉÇÐÆÔÅÁºÌû¹ÅÁ ÃÉÇž ¹ººÉ¾»Á¹ËÌÉ ›¼É¹Í¾„«¾Ä¾ÍÇÆԔ›ÔÅÇ¿¾Ë¾ÌùÀ¹ËÕƾºÇľ¾½»ÌÎ˾ľÍdž ÆÇ»›ÆÁŹÆÁ¾¨ÉÁÇÍÇÉÅľÆÁÁÀ¹Ã¹À¹Êľ½Ì¾ËÌùÀ¹ËÕƹÀ»¹ÆÁ¾ɹÀ½¾Ä¹ » ÃÇËÇÉÇź̽¾ËɹÀžҾƹÁÆÍÇÉŹÏÁØ©¾½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»Ç ɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ̺ÉÁÃÇÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ! Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»: 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

¨ © ¡ ¦ ž ª § š ¤ ·  ž ¦ ¡ ¡ « © ž š § › ™ ¦ ¡ ¢ © ž  ™ £ ¯ ¡ ¸ œ™ ž«´ ›¨©™› ž §«£™ ™«µ › ©™ ¥ž²ž¦¡¡ ¥™« ž† ©¡™ ¤ ™ ©ž™£¯¡¸ ¦ž ¦žªž« §«› ž«ª «›ž¦¦ §ª«¡  ™ §ª«§›ž©¦§ª«µ ¦™¨ž°™«™¦¦§¢ ¡¦­ §©¥ ™† ¯¡¡ › ª›¸  ¡ ª š´ª « © ´¥ ¡ ¥ž¦ž¦¡ž¥ ¯ž¦

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

«¬¤¡¨¬¡¦§œ¨· »ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾»ÔÈÌÊÃÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØƾÈÇÀ½Æ¾¾ÌùÀ¹ÆÆÔÎÊÉÇÃÇ»

 ¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™

‘

­¹¼ÉÄÅÀ ŸÂŽÁ¿

™ÄÊÉǼÄļºÅ¸ÂÅÁ·

™ÒÌÅ»¿¾Ƽηɿ

 

½Ç

½Ç 

½Ç

½ÇšÉÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾žÊËƹǺÄǿùÎƹÊÉÇÃºÇľ¾žÊØϾ»ƾÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ

¬¡¦§œ¨©·¥ª® ¡§ ˆ † † † † ¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††† ™Æ¹Ê˹ÊÁØ£¹Ìφ††† §Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹††† ¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹††††


┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

"┬є; CERESIT ...................................................................43 ISOVER .....................................................................55 KATEPAL .................................................................. 51 KNAUF ...............................................................31, 55 URSA .................................................................52, 55

лљ лљлњлблълњлФлелџлљ .........................................................75 лљлњлблълюлљлб лћлўлцлцлЋлалЋлЮлдлўлљлЏлглЮлФлЎ .................... 67 лљлњлблълюлълЎлџлў ..........................................................66 лљлњлблълБлАлЏлБлЊлў ...........................................................75 лљлџлњлљлалўлБлюлФ..........................................................62 лљлџлАлЋлАлАлБлљлалФ ..................................................66, 68 лљлЏл«люлўлЮлўлЎ ........................................................... 61 лљлЮлЊлљлалФ............................................................34, 72 лљлЮлџлЋла ......................................................................36 лљлЮлџлЋлалФ ..................................................................36 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџлў.................................................43-44 лљлЪлЪлљлалљлб ...........................................................69-70 лљлЪлЪлљлалљлб лАлњлљлалълДлЮлФлЎ..................................69-70 лљлЪлЪлљлалљлблФ........................................................69-70 лљлЪлЪлљлалљлблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ...............................69-70 лљлалЋлЮлћлљ ............................................................72, 75 лљлалюлљлблБлалљ ............................19, 27, 33-35, 63, 66 лљлАлЉлЋлАлб .............................................................52, 58 лљлАлцлљлЏлглб ....................................................19, 28-29 лљлблблалљлџлдлўлълЮлФ лњлълћлЮлФлЋ ....................................66 лљлдлЋлблълЮ....................................................................43

лЉ лЉлљлџ ...........................................................................70 лЉлљлџлў ........................................................................65 лЉлљлџлў лалљлАлелўлалўлблЋлЏлглЮлФлЋ ..................................65 лЉлљлЏлџлљ ................................................................33-34 лЉлљлЏлџлълЮлФ ............................................................... 61 лЉлљлЏлЏлљлАлб.....................................................28-31, 75 лЉлљлЏлЏлълЮ ...................................................................43 лЉлљлЮлў .........................39, 41-42, 53, 55, 65, 72-73 лЉлљлЮлў, лАлљлБлЮлФ ........................................................72 лЉлљлАлАлЋлЎлЮлФ .............................................................66 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлљ ...........................................................70 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлФ ..........................................................70 лЉлЋлАлЋлћлџлў .................................................... 41-42, 73 лЉлЋлблълЮ ............................. 19-20, 23, 28, 58, 68, 71 лЉлЋлблълЮлълюлЋлелљлЏлџлў ........................................70, 75 лЉлЋлблълЮлълАлюлЋлАлўлблЋлЏлў.............................................69 лЉлўлблБлю ..............................................................20, 44 лЉлЏлљлЊлълБлАлблалълЎлАлблњлъ .......................................28, 75 лЉлЏлълџ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЎ .................................. 20-21 лЉлЏлълџ лЪлЋлЮлълЉлЋлблълЮлЮлФлЎ ................................21, 72 лЉлЏлълџ лАлўлЉлўлб........................................................... 21 лЉлЏлълџ лАлблЋлЮлълњлълЎ ................................................... 21 лЉлЏлълџ лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЎ.......................... 21-22, 28 лЉлЏлълџлў лњлљлалюлўлб..............................................20, 22 лЉлЏлълџлў лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ......................................22 лЉлЏлълџлў лЪлЋлЮлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ .....................................22 лЉлЏлълџлў лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...................... 23 лЉлЏлълџлў лАлўлЉлўлб ........................................................23 лЉлЏлълџлў лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЋ ............................. 23, 74 лЉлълЎлЏлЋлалФ..........................................................65-66 лЉлълџлАлФ.................................................35, 67-68, 72 лЉлълЏлб .........................................................................36 лЉлълЏлблФ .....................................................................36 лЉлалЋлњлЮлљ ...................................................... 41-42, 73 лЉлалЋлњлЮлъ ............................................................ 37, 57 лЉлалБлА ............................................................ 37-39, 57 лЉлалБлАлълџ.................................................................... 37 лЉлалБлАлДлљлблџлљ .......................................................32-33 лЉлБлалФ........................................................................70 лЉлБлалЋлЮлўлЋ ...................................... 41, 66, 72, 74-75 лЉлФлблълњлџлў.........................................................35, 72

лњ лњлљлЊлълЮлџлљ ............................................. 37-38, 56, 60 лњлљлЊлълЮлџлљ лњлўлЮлўлЏлълњлљл» ........................................56 лњлљлЊлълЮлџлљ лЪлњлЦ ........................................................60 лњлљлЌлълЮлФ ...........................................................23, 75 лњлљлЏлўлџлў............................................................. 70-71 лњлљлЮлЮлљ .....................................................................63 лњлљлблљ лЉлљлЌлљлЏлглблълњлљл» .............................................52 лњлЋлЮлблўлЏлў .................................................................63 лњлЋлЮлблўлЏлг .................................................................63 лњлЋлЮлблўлЏлг лЉлалълЮлЌлълњлФлЎ........................................63 лњлЋлЮлблўлЏл»лблълалФ ......................................................66 лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўл» .........................................................66 лњлЋлалЋлњлџлљ ................................................... 41, 52, 71 лњлЋлблълЮлўлб ..........................................................43, 59 лњлЋлелљлЏлљ ..................................................................62 лњлўлЏлљлблЋлалю ..............................................................42 лњлўлЏлџлљ......................................................................68 лњлўлЮлб ........................................................................36 лњлўлблалљлќлў ................................................................62 лњлўлблалљлќлў лЦлБлћлълќлЋлАлблњлЋлЮлЮлФлЋ...........................62 лњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлў..............................................65

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лњлълћлълЪлалълњлълћ ........................................... 63, 74-75 лњлълћлълълблЏлўлњлФ ................................................. 36, 61 лњлълћлълАлблълџ ..............................................................33 лњлълћлълАлблълџлў ................................. 32-33, 44-45, 51 лњлълћлълАлДлЋлблДлўлџ.......................................................69 лњлълЎлЏлълџ ............................................................41, 52 лњлълЏлюлљ ..............................................................31, 43 лњлълЏлюлљ-лАлЏлълЎ .........................................................43 лњлълалълблљ................................................ 34-35, 60, 71 лњлълалълблљ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ............................... 71 лњлълалълблљ лЊлљлалљлќлЮлФлЋ .............................................34 лњлълАлџ .................................................................38, 59 лњлФлњлълЌ люлБлАлълалљ .......................... 28-29, 31, 75-77 лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлг .....................................................67 лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў ...............................................67-68 лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ................. 67 лњлФлбл»лќлџлў...............................................................45 лњлФлЦлълћ лљлЮлблЋлЮлЮлФлЎ ..............................................45 лњлФлЦлълћ лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўлў ..........................................45 лњлФлелџлў-лблБлалФ .......................................................70

лЊ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮ.............................................................23 лЊлљлЌлълЮлълџлълАлўлЏлџлў .................................................70 лЊлљлЎлџлљ ......................................................................36 лЊлљлЎлџлў ................................................................ 36-37 лЊлњлълЌлћлў................................................36, 41, 45-46 лЊлЋлълблЋлџлАлблўлЏлг ..................................................32, 58 лЊлЋлалџлБлЏлЋлА ...................................................42-43, 59 лЊлЋлалюлЋлблўлџ........................................................42, 45 лЊлЋлалюлЋлблўлџлў ............................................................42 лЊлўлЉлџлљ ............................................................... 35, 61 лЊлўлћлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ............................. 45, 57-58, 72 лЊлўлЏлглЌлФ ...................................................................68 лЊлўлЪлА ..................................................................28, 43 лЊлўлЪлАлълџлљлалблълЮ ................................................31, 40 лЊлџлЏ ............................................................................ 31 лЊлЏлўлЮлљ .................................... 23, 26, 28-31, 43, 76 лЊлълЏлълњлџлў ................................................................. 71 лЊлълалЉлФлЏлг.................................................................38 лЊлълалЋлЏлџлў .................................................................65 лЊлълалЋлЏлџлў лЊлљлЌлълњлФлЋ ..............................................65 лЊлълцлалълблалБлЉлљ..........................................................67 лЊлалљлЮлўлб ...............................................23, 32, 62, 75 лЊлалљлЮлБлЏлљ ..................................................................52 лЊлалБлЌлълЪлЋлалЋлњлълЌлџлў ...................... 28-29, 31, 75-77 лЊлалБлЮлб ..........................................................28-29, 43 лЊлалБлЮлблълњлџлљ.............................................................43 лЊлалБлЪлЪлФ лњлЦлълћлЮлФлЋ ............................................... 61 лЊлал»лЌлЋлњлўлџлў ............................................................63

лћ лћлљлблДлўлџ....................................................................59 лћлњлЋлалў ..................................... 34-35, 38, 60-61, 71 лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................60 лћлњлЋлалў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .......................34-35, 60 лћлњлЋлалў лЪлалълблўлњлълЪлълќлљлалЮлФлЋ ............................60 лћлњлЪ ...........................................................................40 лћлЋлџлъла ...................................................................... 61 лћлЋлюлълЮлблљлќ .............................................................75 лћлўлЌлљлЎлЮ...................................................................72 лћлўлАлџлў .....................................................................70 лћлЮлўлЕлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ.........................................23 лћлЮлўлЕлљ лџлълЏлълћлдлЋлњ ..............................................23 лћлълЉлљлњлџлљ лњ лЉлЋлблълЮ ........................................23, 58 лћлълЉлълалЮлФлЋ лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ ......................................45 лћлълњлълћлДлўлџлў...........................................................60 лћлълюлљ, лЉлљлЮлў ...................................................42, 73 лћлълалЮлўлб ...................................................................58 лћлълАлџлљ лћлЏл» лЪлълЏлљ..................................................38 лћлълАлџлљ лЮлЋлълЉлалЋлЌлЮлљл» ...........................................38 лћлълАлџлљ лълЉлалЋлЌлЮлљл» ..........................................38-39 лћлълАлџлљ лАлБлЦлљл» ........................................................39 лћлълАлџлљ лЪлљлалџлЋлблЮлљл» ..............................................38 лћлалЋлЏлг ......................................................................70 лћлАлЪ ...........................................................................40 лћлФлюлълЦлълћлФ ...........................................................65

лЋ лЋлюлџлълАлблў ................................................................ 71 лЋлюлџлълАлблг.................................................................35

лќ лќлљлЏл«лЌлў ........................................................... 61-62 лќлЉлў ................................................19-20, 23, 26-30 лќлЋлЏлЋлЌлълЉлЋлблълЮ................................... 21, 23, 26-27 лќлЋлЏлълЉ .....................................................................45

лЌ лЌлљлЉлўлњлџлљ лАлњлљлЎ .....................................................75 лЌлљлЉлълалФ .......................................23, 34-35, 61, 73 лЌлљлЊлЏлБлелџлљ ..............................................................63 лЌлљлЊлЏлБлелџлў ..............................................................63 лЌлљлћлњлўлќлџлљ ......................................................63, 66 лЌлљлћлњлўлќлџлў ......................................................61, 63

| ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | 81

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лЌлљлюлџлў ........................................................ 36, 60-61 лЌлљлЪлДлљлАлблў...............................................................69 лЌлљлблњлъла ....................................................................63 лЌлљлблњлълалФ ................................................................63 лЌлљлблўлалџлљ .................................................................43 лЌлЋлюлЏл» .................................................28-29, 31, 75 лЌлЋлалџлљлЏлљ .................................................................62

лў лўлЌлњлЋлАлблг лЊлалљлЮлБлЏлўлалълњлљлЮлЮлљл»...........................28 лўлЌлњлЋлАлблг лџлълюлълњлљл» .............................................28 лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлЎ ...... 35 лўлЌлћлЋлЏлўл» лќлЋлЏлЋлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...........................23 лўлЌлълњлЋла ......................................................53, 55-56 лўлЌлълЏлЋлЮлблљ ...............................................................68 лўлЌлълЏлълЮ ...................................................................53 лўлЌлълАлЪлљлЮ ............................................45, 53-54, 58 лўлЮлњлЋлЮлблљлалг ............................................................ 71 лўлЮлњлЋлалблъла ..............................................................70 лўлЮлњлЋлалблъла лАлњлљлалълДлЮлФлЎ.....................................70 лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ...................................................68-70 лўлЮлблЋлалАлџлълЏ ............................................................70 лўлГлџ.....................................................................67-68

лџ лџлљлЉлЋлЏлг ....................................................... 67-69, 71 лџлљлЉлЋлЏлг-лџлљлЮлљлЏ ................................................67-69 лџлљлЉлўлЮлФ лћлБлелЋлњлФлЋ .............................................63 лџлљлюлЋлЮлг ...........26, 29, 32, 43, 48, 57, 62-63, 66 лџлљлюлЋлЮлг лълЉлЏлўлдлълњлълДлЮлФлЎ ................................32 лџлљлюлЋлЮлг лЪлалўлалълћлЮлФлЎ ........................................32 лџлљлюлЋлЮлг лалњлљлЮлФлЎ.................................................32 лџлљлюлўлЮлФ ...........................................................62-63 лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл»......................................................63 лџлљлЮлўлАлблалљ ..............................................................44 лџлљлалЉлўлћ лџлљлЏлглдлўл» ...............................................58 лџлљлалЮлўлЌлФ ............................................................... 61 лџлљлАлАлЋлблФ.................................................................56 лџлљлАлАлЋлблФ лцлљлАлљлћлЮлФлЋ ..........................................56 лџлљлблљлЮлџлљ .................................................................35 лџлљлцлЋлЏлг ...................................................................59 лџлњлљлћлалљлб...........................................................33, 35 лџлЋлалљлюлЌлўлб ............................. 23-24, 28-31, 75, 77 лџлЋлалљлюлЌлўлблълЉлЏлълџлў ................................. 23-24, 26 лџлЋлалљлюлълЊлалљлЮлўлб .............................................32, 59 лџлЋлалълАлўлЮ ................................................................58 лџлЋлАлАлълЮлФ......................................................... 35, 61 лџлўлълАлџлў............................................................35, 72 лџлўлалЪлўлД.................................. 19, 24-26, 29, 57-58 лџлўлалЪлўлД лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлўлЎ .................................. 24 лџлўлалЪлўлД лџлалљлАлЮлФлЎ ..............................................25 лџлўлалЪлўлД лАлўлЏлўлџлљлблЮлФлЎ .................................25-26 лџлўлалЪлўлД лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЎ...................................26 лџлўлАлблў ................................................................ 70-71 лџлЏлљлЪлљлЮ ...................................................................63 лџлЏлљлЪлљлЮ лълЉлалљлблЮлФлЎ .............................................63 лџлЏлљлЪлљлЮлФ ........................................................ 63, 71 лџлЏлљлЪлљлЮлФ лЪлалЋлћлълЦлалљлЮлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ................... 63 лџлЏлљлЪлљлЮлФ лълЉлалљлблЮлФлЋ..........................................63 лџлЏлЋлў...................................................................42-43 лџлЏлЋлЎ............................................................26, 42-43 лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў..........................................42-43 лџлЏлЋлЎ лълЉлълЎлЮлФлЎ ...................................................43 лџлЏлЋлЎ-люлљлАлблўлџлљ ..................................................... 71 лџлЏлЋлюлюлФ .................................................................69 лџлЏл«лДлў ....................................................................70 лџлЮлълЪлџлў .................................................................. 61 лџлълЌлФлалглџлў .......................................................34-35 лџлълЏлглдлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ ........................................26 лџлълюлЪлЏлЋлџлблљлдлўл» ............................................46, 73 лџлълюлЪлЏлЋлџлблБл«лЕлўлЋ.....26, 45, 48, 56, 61, 66, 69 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ ........................................................65 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ лАлблљлЏлглЮлФлЋ...................................65 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлЋлалФ..................................................66 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлўлалълњлљлЮлўлЋ .....................................66 лџлълЮлЋлџ......................................................................45 лџлълЮлглџлў............................................................ 45, 57 лџлълалълЉлџлў ................................................................68 лџлълблЋлЏ.......................................................................65 лџлълблЏлФ................................................................65-66 лџлълблЏлФ лЊлљлЌлълњлФлЋ ..................................................65 лџлълблЏлФ лълблълЪлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ......................................65 лџлълблЏлФ лблњлЋлалћлълблълЪлЏлўлњлЮлФлЋ ..............................65 лџлълблЏлФ лДлБлЊлБлЮлЮлФлЋ ................................................65 лџлалљлЮ ..................................................................63-64 лџлалљлЮ люлљлЋлњлАлџлълЊлъ ................................................63 лџлалљлЮ лелљлалълњлълЎ ...................................................64 лџлалљлЮлФ.....................................................................64 лџлалљлЮлФ лелљлалълњлФлЋ ...............................................64 лџлалљлАлџлљ ............................................................ 43, 71 лџлалљлАлџлў ...................................................................44 лџлалЋлЪлЋлќ...................................................................36 лџлалълњлЏлў ......................................31, 33, 36, 40, 42, 45-46, 48, 50-58, 69, 72-73 лџлалълњлЏл» ..............................................45, 48, 51, 73 лџлалълюлџлў ...........................................................42, 49

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лџлалълЮлелблЋлЎлЮ ..........................................................65 лџлалълелџлљ люлалљлюлълалЮлљл» ................................29, 32 лџлалълелџлљ лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлглЮлљл».............................53 лџлалБлЊ .....................................................33, 35-36, 70 лџлалБлЊ лЮлЋлалќлљлњлЋл«лЕлўлЎ ........................................33 лџлалБлЊ лълблалЋлЌлЮлълЎ .............................................36, 70 лџлалФлЏлглдлъ................................................................35 лџлалФлелџлў лџлълЏлълћлдлЋлњ ...........................................26 лџлБлЦлЮлў ......................................................................62 лџлБлЦлЮл» ......................................................................63

лЏ лЏлљлџ ....................................................................44, 60 лЏлљлџлў ........................................................................44 лЏлљлюлўлЮлљлб .........................................................53, 59 лЏлљлюлЪлљ .....................................................................67 лЏлљлюлЪлФ ....................................................................67 лЏлљлблБлЮлг ....................................................................66 лЏлЋлЮ ....................................................................56, 64 лЏлЋлЮлблљ лцлБлю .............................................................64 лЏлЋлЪлЮлўлЮлљ ................................................................ 61 лЏлЋлАлљ .........................................................................70 лЏлЋлАлблЮлўлдлљ....................................38, 45-46, 50, 62 лЏлЋлАлблЮлўлдлФ.....................32, 35-36, 38, 45, 61, 66 лЏлўлЮлълЏлЋлБлю ..............................................................59 лЏлўлАлб .......31, 33-35, 39-42, 44-46, 48, 51-54, 62 лЏлўлАлб лЊлЏлљлћлџлўлЎ................................................33, 45 лЏлўлАлб лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлФлЎ.........................33, 35, 45 лЏлўлАлб лЪлЏлълАлџлўлЎ .....................................................45 лЏлўлАлб лЪлълЏлўлџлљлалЉлълЮлљлблЮлФлЎ ................................42 лЏлўлАлб лЪлалълцлўлЏлўлалълњлљлЮлЮлФлЎ ..............................45 лЏлўлАлб лЪлЋлалцлълалўлалълњлљлЮлЮлФлЎ...............................62 лЏлўлАлблФ ................................................. 33, 45-46, 51 лЏлўлблглЋ..................................................42, 52, 63, 66 лЏлўлблглЋ лЪлЋлДлЮлълЋ .................................42, 52, 63, 66 лЏлълћлќлўлў .................................................................. 61 лЏлълблџлў ......................................................................26 лЏлълблълџ ......................................................................68 лЏл«лЏлглџлљ ..................................................................75

лю люлљлЮлълюлЋлбла .............................................................64 люлљлЮлълюлЋлблалФ .........................................................69 люлљлалелў лЏлЋлАлблЮлўлДлЮлФлЋ ........................................26 люлљлАлблўлџлљ .........................................................40, 45 люлљлАлблўлџлљ лЉлўлблБлюлЮлљл» ..........................................45 люлљлАлблўлџлў ................................................................42 люлљлблЋлалўлљлЏ .......................................................58, 66 люлљлблЋлалўлљлЏлФ .................19, 28, 31-32, 39, 43-44, 53, 56, 59, 63, 66, 69, 73 люлљлблЋлалўлљлЏлФ лЪлЏлЋлЮлълДлЮлФлЋ .................................66 люлљлелўлЮлљ лелЏлўлцлълњлљлЏлглЮлљл» ..............................70 люлљлелўлЮлФ ...............................................................75 люлЋлЉлЋлЏлг ............................................................35, 62 люлЋлЏ...........................................................................29 люлЋлюлЉлалљлЮлљ............................................................. 74 люлЋлюлЉлалљлЮлФ............................................................45 люлЋлблљлЏлЏлълўлЌлћлЋлЏлўл» .........................................34-35 люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлў...............................34-35 люлЋлблљлЏлЏлълЪлалълџлљлб ..................................................33 люлЋлблљлЏлЏлълДлЋлалЋлЪлўлдлљ ......................................45-46 люлЋлблўлЌлФ ..................................................................36 люлЋлблЏлФ ..................................................................... 71 люлЋлблЏлФ лЦлълЌл»лЎлАлблњлЋлЮлЮлФлЋ .................................. 71 люлЋлЦлљлЮлўлЌлюлФ .........................................................36 люлЋлелџлў .................................. 29-30, 45, 71-72, 75 люлЋлелџлў лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлФлЋ ..........29, 72, 75 люлўлЮлњлљлблљ ...................................................32, 55-56 люлълЌлљлўлџлљ ...............................................................59 люлълЏлћлўлЮлЊлў ............................................................. 61 люлълЏлълблџлў ................................................................70 люлълЏлълблълџ ................................................................70 люлълЏлълблълџ лълблЉлълЎлЮлФлЎ .........................................70 люлълЮлблљлќ .....26, 35, 38, 42, 45-46, 48-51, 57-61, 63, 65-66, 68, 71-75 люлълЮлблљлќ лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўл» .................................66 люлълЮлблљлќ лАлўлАлблЋлю лълблълЪлЏлЋлЮлўл» ................... 65-66 люлълАлблўлџ ..................................................................46 люлалљлюлъла ..........................................................32, 62 люлБлцлблљ......................................................................64 люлБлцлблФ ....................................................................64

лЮ лЮлљлњлЋлАлФ ............................................................35-36 лЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлў ........................................................66 лЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг.........................................................70 лЮлљлџлълЮлЋлДлЮлўлџ ........................................................68 лЮлљлЏлўлДлЮлўлџ ................................................ 38-39, 61 лЮлљлАлълА......................................................................70 лЮлљлАлълАлФ .....................................................65-66, 70 лЮлљлАлълАлФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ ....................................66 лЮлљлЕлЋлЏлглЮлўлџ ..........................................................39 лЮлўлелў ...................................................................... 61 лЮлълќлЮлўлдлФ ..............................................................69 лЮлълќлълњлџлў ...............................................................70

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #24 (721) 23.06.14


82 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #24 (721) 23.06.14 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬ф┬Ф┬Е

лълЉлълЊлалЋлњ .................................................................72 лълЉлълў........................................................................59 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ...................... 66 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлълњ ................... 66 лълЉлалљлЉлълблџлљ лў лЪлълЏлўлалълњлџлљ лџлалълюлџлў лАлблЋлџлЏлљ ..................................................42 лълЉлалљлЉлълблџлљ лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблЮлљл» ........................... 71 лълЉлАлЏлБлќлўлњлљлЮлўлЋ ...................................................66 лълЊлЮлЋлЉлўлълЌлљлЕлўлблљ............................ 42, 44, 53, 71 лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблљ ...........52-53, 60-61, 67, 71, 74, 76 лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлў .................................................... 71 лълЊлалљлћлФ ...................................................................34 лълЊлалљлќлћлЋлЮлўлЋ .........................................................46 лълЊлалљлќлћлЋлЮлўл».......................35, 38, 45-46, 50, 61 лълЊлалљлЮлўлДлўлблЋлЏлў.....................................................32 лълЌлЋлЏлЋлЮлЋлЮлўлЋ..........................................................75 лълџлЮлљ ........................................................... 46, 60-61 лълџлЮлљ люлљлЮлАлљлалћлЮлФлЋ............................................46 лълџлЮлљ лЪлњлЦ ............................................................... 61 лълџлЮлъ........................................................................ 61 лълЏлўлцлљ .....................................................................44 лълЮлћлБлњлўлЏлЏлљ.............................................. 46, 51, 74 лълЮлћлБлЏлўлЮ....................................................45-46, 48 лълЪлљлЏлБлЉлџлљ ..............................................................26 лълЪлўлЏлџлў........................................28-29, 31, 38, 77 лълалЊлАлблЋлџлЏлъ .............................................................42 лълАлблЋлџлЏлЋлЮлўлЋ .......................................................... 61 лълблЉлЋлЏлўлњлљлблЋлЏлг ...................................................... 71 лълблњлълћ ...............................................................34, 64 лълблњлълћлФ ..................................................................64 лълблћлЋлЏлџлљ.....................................................61, 72-73 лълблџлълАлФ .................................................... 36, 48, 61 лълблџлълАлФ лълџлълЮлЮлФлЋ ..............................................48 лълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ ..................................................... 65, 74 лълДлџлў ........................................................................ 71

лЪ

ла

лЪлљлџлЏл»........................................................38, 42, 53 лЪлљлЮлЋлЏлў ........................................26, 53, 56, 59-60 лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлњлЦ ..........................................................60 лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ......................................60 лЪлљлЮлЋлЏлў лАлблЋлЮлълњлФлЋ ................................26, 59-60 лЪлљлЮлЋлЏлў лцлљлАлљлћлЮлФлЋ .....................................53, 56 лЪлљлЮлЋлЏлг....................................................... 56-57, 60 лЪлљлЮлЮлъ .....................................................................62 лЪлљлалџлЋлб ......................................................53, 59, 72 лЪлљлалълЊлўлћлалълњлЋлблалълўлЌлълЏл»лдлўл» ..........................48 лЪлљлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ..............................42, 45, 53, 58 лЪлљлалълЮлўлб ................................................................58 лЪлЋлЮлљ ........................................................................43 лЪлЋлЮлълЉлЋлблълЮ .....................................................21, 72 лЪлЋлЮлълЪлЏлљлАлб ........................................32, 53-54, 56 лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлАлблўлалълЏ...............................................54 лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ................................................32 лЪлЋлЮлълАлблЋлџлЏлъ..........................................................54 лЪлЋлЮлълблЋлалю ........................................................53-55 лЪлЋлалЋлЊлЮлълЎ.................................................. 28-29, 31 лЪлЋлалЋлюлФлДлџлў.............................................22-23, 26 лЪлЋлалЋлЦлълћлФ..............................................................64 лЪлЋлалўлЏлљ ......................................................35, 38-39 лЪлЋлалцлълалљлблъла .........................................................70 лЪлЋлалДлљлблџлў............................................................... 71 лЪлЋлАлџлълЉлЋлблълЮ...................................................20, 26 лЪлЋлАлълџ .....................................26, 28-31, 38, 75-77 лЪлЋлблЏлў................................................................ 36, 61 лЪлЋлДлў .................................................................63, 65 лЪлўлЊлюлЋлЮлблФ .............................................................32 лЪлўлЏлљ ........................................................................70 лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏ....................................... 37-39, 42 лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏлФ ................................................39 лЪлўлЏл»лАлблалФ ............................................................. 61 лЪлЏлљлЮлџлљ ...................................................................48 лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла........................................... 27, 32 лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблълалФ ..............................................23 лЪлЏлЋлЮлџлљ ..........................48, 53-54, 58, 60, 66, 72 лЪлЏлЋлЮлџлљ лљлалюлўлалълњлљлЮлЮлљл» ....................54, 58, 72 лЪлЏлЋлЮлџлљ лЪлълћлџлалълњлЋлЏлглЮлљл» .................................48 лЪлЏлЋлЮлџлў ............................................................48, 58 лЪлЏлўлЮлблБлА ....................................................38-39, 59 лЪлЏлўлблљ лћлълалълќлЮлљл» ............................................... 27 лЪлЏлўлблљ лблалълблБлљлалЮлљл»............................................. 27 лЪлЏлўлблџлљ лџлљлцлЋлЏлглЮлљл» ...........................................59 лЪлЏлўлблџлљ лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлљл» ...................................59 лЪлЏлўлблџлљ лЮлљлЪлълЏлглЮлљл» ...........................................59 лЪлЏлўлблџлљ лЪлълблълЏлълДлЮлљл» .........................................60 лЪлЏлўлблџлљ лблалълблБлљлалЮлљл» ............................. 27, 32-33 лЪлЏлўлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» .............................................56 лЪлЏлўлблФ лЊлўлЪлАлълњлФлЋ ............................................... 31 лЪлЏлўлблФ лћлълалълќлЮлФлЋ ............................................. 27 лЪлЏлўлблФ люлўлЮлЋлалљлЏлълњлљлблЮлФлЋ ...............................54 лЪлЏлўлблФ лЪлљлЌлълЊлалЋлЉлЮлЋлњлФлЋ ...................................54 лЪлълЊлълЮлљлќ ................................................................ 37 лЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ............................................................ 76 лЪлълћлњлЋлА лЪлал»люлълЎ ................................................. 31 лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџ ........................................................62 лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџлў ............................................... 61-62

лалљлЉлълблФ лЉлЋлблълЮлЮлФлЋ.............................................75 лалљлЉлълблФ лЉлБлалълњлФлЋ ...............................................75 лалљлЉлълблФ лџлалълњлЋлЏлглЮлФлЋ ................................. 73-74 лалљлЉлълблФ лълблћлЋлЏлълДлЮлФлЋ ........................................72 лалљлЉлълблФ лАлњлљлЎлЮлФлЋ...............................................75 лалљлЉлълблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ..........................................72 лалљлЉлълблФ лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЋ ...................................72 лалљлЉлълблФ лцлљлАлљлћлЮлФлЋ ............................................ 74 лалљлћлўлљлблъла...............................................................65 лалљлћлўлљлблълалФ .....................................................65-66 лалљлАлблњлъла ................................................................. 27 лалЋлЌлглЉлљ .............................................................36, 64 лалЋлЎлџлљ...............................................................38, 50 лалЋлюлълЮлб ........................................ 41, 61, 66, 72-76 лалЋлелЋлблџлў ................................................... 34-35, 61 лалълЌлЋлблџлў ....................................................61, 67-69 лалълЏлглАлблљлњлЮлў............................................. 61-62, 71 лалБлЉлЋлюлљлАлб.................................................. 27, 49-50 лалБлЉлЋлалълўлћ .......................................................40, 49 лалБлџлљлњлљ............................................................. 58, 71 лалБлџлљлњлљ лЪлълќлљлалЮлФлЋ ............................................ 71 лалБлџлљлњлўлдлФ ............................................................. 71 лалБлДлџлў ...................................................................... 61

лъ

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лЪлълџлалљлАлџлљ ..............................................................75 лЪлълџлалФлблўлЋ ...............................................59, 66, 73 лЪлълџлалФлблўл» .............................................................59 лЪлълЏ .............................................................59, 65, 68 лЪлълЏ лблЋлЪлЏлФлЎ ...................................................59, 65 лЪлълЏлўлџлљлалЉлълЮлљлб ........................42, 45, 49, 55, 57 лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮ ...................................................64 лЪлълЏлўлАлблўлалълЏ .........................................................54 лЪлълЏлълАлљ .............................................................34-35 лЪлълЏлълблЋлЮлдлЋлАлБлелўлблЋлЏлў .......................................65 лЪлълЏлФ ................................................................59, 72 лЪлълалЋлЉлалўлџ .................................................23, 32-33 лЪлълалЋлЉлалўлџлў ...........................................................33 лЪлълалўлЏлЋлџлА .................................................53-55, 67 лЪлълалълЊлў ...................................................................59 лЪлълалълЊлў лљлЏл«люлўлЮлўлЋлњлФлЋ...................................59 лЪлълалблљлЏлФ ................................................................63 лЪлълблълЏлџлў ........................................................... 60-61 лЪлълблълЏлџлў лЮлљлбл»лќлЮлФлЋ ..........................................60 лЪлълблълЏлълџ .................................................................60 лЪлълблълЏлълџ лЪлълћлњлЋлАлЮлълЎ ........................................60 лЪлалЋлћлюлЋлблФ лўлЮлблЋлалглЋлалљ ......................................62 лЪлалЋлћлълЦлалљлЮлўлблЋлЏлў................................................69 лЪлалЋлълЉлалљлЌлълњлљлблЋлЏлг лалќлљлњлДлўлЮлФ ...................... 44 лЪлалўлЉлълалФ ...............................................................67 лЪлалълЉлџлљ ...................................................................64 лЪлалълЉлџлљ лалљлћлўлљлблълалЮлљл» ......................................64 лЪлалълњлълћ .............................................................68-69 лЪлалълњлълЏлълџлљ ...........................................................34 лЪлалълЋлџлблўлалълњлљлЮлўлЋ....................35, 65-66, 72, 75 лЪлалълќлЋлџлблълалФ .......................................................67 лЪлалълЪлўлблџлљ ....................................................... 44, 71 лЪлалълцлўлЏлг лљлЏлЉлЋлА .................................................. 31 лЪлалълцлўлЏлг лћлЏл» лЊлџлЏ ............................................... 31 лЪлалълцлЏлўлАлб ..............................................................48 лЪлалълцлЮлљлАлблўлЏ........................35, 45-46, 48-49, 56 лЪлБлАлџлљлблЋлЏлў .............................................................68 лЪлБлелџлў лблЋлЪлЏлълњлФлЋ........................................65, 70

лА лАлљлЎлћлўлЮлЊ ................................46, 49-50, 56-57, 59 лАлљлЎлћлўлЮлЊ лњлўлЮлўлЏлълњлФлЎ................... 49-50, 57, 59 лАлљлЎлћлўлЮлЊ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЎ ....................... 50, 57 лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ................................................. 76 лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџлў .............................................. 76 лАлљлюлълалЋлЌ .........................................................36, 50 лАлљлюлълалЋлЌлФ......................................................36, 45 лАлљлЮлблЋлЦлЮлўлџлљ .........................................................63 лАлљлЮлцлљл»лЮлА .............................................................63 лАлљлБлЮлљ ......................................................................67 лАлљлБлЮлФ .........................................39, 53, 55, 66, 72 лАлњлљлў ................................................................. 23, 27 лАлњлљл» ........................................................................ 27 лАлњлЋлалЏлљ ....................................................................70 лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџ .........................................................67 лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџлў.................................................66-67 лАлњл»лЌлў...................................................................... 27 лАлЊлълЮ .........................................................................64 лАлЊлълЮлФ .....................................................................64 лАлЋлЎлцлФ ....................................................................62 лАлЋлалЋлЉлал»лЮлџлљ .........................................................44 лАлЋлблџлљ....................... 24, 31, 34-36, 54, 57, 70, 74 лАлЋлблџлљ люлљлЏл»лалЮлљл» ................................................35 лАлЋлблџлљ лАлњлљлалЮлљл» ...................................................35 лАлЋлблџлљ лблџлљлЮлљл» ......................................................35 лАлЋлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» ........................... 54, 57, 70, 74 лАлЋлблџлљ лелблБлџлљлблБлалЮлљл» .........................................36 лАлЋлблџлљ-лалљлЉлўлдлљ ......................................................36 лАлЋлблџлў люлълАлџлўлблЮлФлЋ............................................. 61 лАлўлЉлўлб ................................................................ 21-23 лАлўлџлљлблўлњ .................................................................44 лАлўлАлблЋлюлљ лњлълћлълАлблълДлЮлљл» ...................................50 лАлўлАлблЋлюлФ лњлълћлълАлблълДлЮлФлЋ .................................50

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лАлўлАлблЋлюлФ лълблълЪлЏлЋлЮлўл» .......................................67 лАлџлљлюлЋлЎлџлў ......................................................23, 75 лАлџлўлЪлўлћлљла..............................................................44 лАлџлълЉлљ......................................................................36 лАлџлълЉлФ.......................................................36, 42, 54 лАлџлълалЏлБлЪлљ...............................................................54 лАлюлЋлАлў лАлБлЦлўлЋ ........................................................43 лАлюлЋлАлўлблЋлЏлў............................................................63 лАлюлЋлАлг .....................................................................43 лАлЮлЋлЊлълЌлљлћлЋлалќлљлблЋлЏлў ....................................46, 52 лАлЮлЋлЊлълБлЉлълалЕлўлџ ...................................................70 лАлЮлълА ........................................................................ 76 лАлълЏлглњлЋлЮлб ...............................................................44 лАлълцлўлблФ..................................................................67 лАлЪлЋлдлълћлЋлќлћлљ ........................................................ 71 лАлЪлЋлдлблЋлЦлЮлўлџлљ .......................................................69 лАлалЋлЌлџлљ....................................................................38 лАлалБлЉлФ ............................................................... 41-42 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ..................................................68 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ лЮлљлЪлал»лќлЋлЮлўл» ..................... 68 лАлблљлЏлг.............................33, 41, 45, 48, 50, 56-57, 65-66, 72, 74-75 лАлблљлЏлг лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлљл»............................... 45, 57 лАлблљлЮлџлў....................................................................70 лАлблЋлџлЏлъ .............................................................42, 44 лАлблЋлџлЏлъ лќлўлћлџлълЋ...................................................44 лАлблЋлџлЏлълълЉлълў .........................................................59 лАлблЋлџлЏлълЪлЏлљлАлблўлџ...................................................54 лАлблЋлџлЏлълблџлљлЮлг.................................................54, 64 лАлблЋлЏлЏлљлќлў .......................................................36, 62 лАлблълЎлџлў ..................................................... 27, 62, 68 лАлблълЏлЉ.......................................................................39 лАлблълЏлЉлФ ...................................................................39 лАлблълЏлЋлелЮлўлдлФ .......................................................62 лАлблалЋлЎлД-лЪлЏлЋлЮлџлў ................................................... 71 лАлблалЋлюл»лЮлџлў ...........................................................35 лАлблалълўлблЋлЏлглАлблњлъ лћлълюлълњ .............................42, 73 лАлблБлЪлЋлЮлў лЏлЋлАлблЮлўлд............................................... 27 лАлбл»лќлџлљ......................................................59, 72-73 лАлбл»лќлџлў ..............................................35-36, 65, 68 лАлДлЋлблДлўлџ лњлълћлФ.....................................................64 лАлДлЋлблДлўлџлў ........................................................68-69 лАлДлЋлблДлўлџлў лГлЏлЋлџлблалълГлЮлЋлалЊлўлў..................... 68-69 лАлГлЮлћлњлўлД ................................................................ 61 лАлГлЮлћлњлўлД-лЪлљлЮлЋлЏлў ................................... 31-32, 57 лАлГлЮлћлњлўлД-лЪлљлЮлЋлЏлг ................................................32

лб лблљлалљ ......................................................................... 71 лблЋлЏлЋлќлџлў .................................................................62 лблЋлЮлб .........................................................................50 лблЋлЪлЏлўлдлФ ...................................................35-36, 42 лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» ....................................52, 54-55 лблЋлалюлълюлљлЮлълюлЋлблалФ ............................................69 лблЋлалюлълюлЋлбла ...........................................................64 лблЋлалюлълюлЋлблалФ........................................................69 лблЋлалюлълЪлалълцлўлЏлг ...................................................50 лблЋлалюлълалЋлЊлБлЏл»лблъла ................................................59 лблЋлЦлЮлълЏлљлЎлб.............................................................55 лблўлАлюлљ ..............................................................45, 55 лблълЪлЏлўлњлъ.................................................................58 лблалълЎлЮлўлџ ................................................................64 лблалълЎлЮлўлџлў .............................................................64 лблалълА .........................................................................36 лблалБлЉлљ.... 27, 33-34, 41, 50, 64-66, 68, 72, 74-75 лблалБлЉлљ лњлЊлЪ........................................................34, 64 лблалБлЉлљ лњлълћлълАлблълДлЮлљл» .........................................50 лблалБлЉлљ лЊлълцлалўлалълњлљлЮлЮлљл» ............................50, 68 лблалБлЉлљ люлЋлблљлЏлЏлълЪлЏлљлАлблўлџлълњлљл» ........................ 64 лблалБлЉлљ лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлљл» ............................64 лблалБлЉлљ лЪлалълцлўлЏлглЮлљл» ....................................34, 64 лблалБлЉлљ лГлЏ. лАлњлљлалЮлљл».............................................65 лблалБлЉлФ лњлЊлЪ .............................................................34 лблалБлЉлФ лЪлалълцлўлЏлглЮлФлЋ .........................................34 лблГлЮлФ........................................................................66

лБ лБлљлЎлб-лАлЪлўлалўлб .........................................................44 лБлњлЏлљлќлЮлўлблЋлЏлў ......................................................66 лБлЊлълЏлълџ .............................................................34, 36 лБлЊлълЏ................................................................... 34, 61 лБлЊлълЏлџлў .................................................................... 57 лБлЊлълЏлг .....................................28-29, 31, 65, 75, 77 лБлЊлълЏлглЮлўлџ ...............................................................36 лБлћлЏлўлЮлўлблЋлЏлў ..........................................................69 лБлЌлъ ...........................................................................68 лБлџлЏлљлћлџлљ .............................................32-33, 73, 75 лБлЪлЏлълблЮлўлблЋлЏлг .................................................32, 50 лБлалЮлФ ................................................................23, 75 лБлАлЏлБлЊлў ..................................................27, 72, 74-77 лБлАлблљлЮлълњлџлў ......................................................67-68 лБлблЋлЪлЏлЋлЮлўлЋ ......................................................56, 73 лБлблЋлЪлЏлўлблЋлЏлг .....................................................55-56 лБлЦлълћ лЌлљ лњлълћлълЎ лњ лЉлљлАлАлЋлЎлЮлЋ............................66 лБлелю .........................................................................70

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лц лцлљлЮлЋлалљ .............................................................39-42 лцлљлЮлЋлалљ лЏлљлюлўлЮлўлалълњлљлЮлЮлљл» ...................... 41-42 лцлљлАлљлћлЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ............................................73 лцлљлАлљлћлФ ........................................................... 50, 57 лцлљлАлљлћлФ лњлЋлЮлблўлЏлўлалБлЋлюлФлЋ ........................ 50, 57 лцлўлЏлглбла ............................................................63, 66 лцлўлЏлглблалФ .........................................................64, 66 лцлўлЏлглблалФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ ..................................66 лцлўлблўлЮлЊлў ................................................................58 лцлЏлљлЮлЋлд ...................................................................64 лцлЏлљлЮлдлФ .................................................................64 лцлълЏлглюлљ-лЦлълЏлАлб .....................................................56 лцлълЮлблљлЮлФ ........................................................61, 66 лцлалЋлАлџлў................................................................... 61 лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлб ...........................................................75 лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблФ ................................................. 74-75 лцлБлалЮлўлблБлалљ ......................................................60-62

лЦ лЦлълюлБлб......................................................................64 лЦлълюлБлблФ ..................................................................36

лд лдлЋлюлЋлЮлб ................................................ 24-25, 28-31 лдлЋлЪлг ........................................................................ 37 лдлАлЪ........................................................................... 41

лД лДлЋлалЋлЪлўлдлљ ........................................... 45-46, 50-51 лДлЋлалЋлЪлўлдлљ лџлалълњлЋлЏлглЮлљл» ................................... 51 лДлЋлалЮлълЌлЋлю........................................................ 28-31

ле лелљлЎлЉлљ ....................................................................36 лелљлЎлЉлФ ................................................................... 37 лелњлЋлЏлЏлЋла .........................................................34, 36 лелЋлАлблўлЊлалљлЮлЮлўлџ .............................................33-34 лелўлЮлљ ...............................................................67, 70 лелўлцлЋла ....................................................... 41, 51-52 лелџлљлцлФ........................... 35-36, 62, 66, 68-69, 71 лелџлљлцлФ лЊлљлалћлЋлалълЉлЮлФлЋ......................................62 лелџлљлцлФ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .................................36 лелџлљлцлФ-лџлБлЪлЋ ........................................................62 лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ.......................................................... 71 лелЏлљлЮлЊлў ..................................................................64 лелЏлўлцлълњлџлљ ............................................................73 лелЪлљлЏлФ ...................................................................34 лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл» ......................................43 лелЪлўлЏлглџлљ ............................................................... 37 лелЪлўлЏлглџлў ...............................................................36 лелблљлџлЋлблЮлўлџ ...........................................................39 лелблљлЪлўлџ ..................................................................39 лелблълалФ.................................................................... 61 лелблБлџлљлблБлалџлљ .................................................. 43, 71 лелблБлџлљлблБлалџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл»....................................43 лелблБлџлљлблБлалџлљ лдлЋлюлЋлЮлблЮлљл».................................43 лелБлюлълЊлЏлБлелўлблЋлЏлў ................................................66 лелБлалБлЪ-лЊлЏлБлЦлљлалг .................................................... 37 лелБлалБлЪлълњлЋлалб .........................................................70 лелБлалБлЪлФ .................................................................36

лЕ лЕлЋлЉлЋлЮлг .......................... 23, 26, 28-31, 38, 75-76 лЕлўлб..........................................................................62 лЕлўлб люлЋлЉлЋлЏлглЮлФлЎ ................................................62 лЕлўлблџлў ....................................................................69 лЕлўлблџлў лџлњлљлалблўлалЮлФлЋ .........................................69 лЕлўлблФ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ ....................................69 лЕлўлблФ лалљлАлЪлалЋлћлЋлЏлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ..........................69

лГ лГлџлълњлљлблљ ...........................................................55-56 лГлџлълцлълЏ ...........................................................53, 55 лГлџлАлџлљлњлљлблъла............................................. 26, 75-76 лГлЏлЋлњлљлблъла ...............................................................64 лГлЏлЋлњлљлблълалФ............................................................63 лГлЏлЋлџлблалўлџлљ ............................................................68 лГлЏлЋлџлблалълћлФ ...........................................................70 лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ........................................70 лГлЏлЋлџлблалълџлълблЏлФ ....................................................66 лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ лћлълЉлълалЮлФлЋ ............................... 52, 57 лГлюлљлЏлг .....................................................................44

л« л«лЮлўлА................................................................43, 59

л» л»лЕлўлџлў....................................................................68


ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ: СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ


Строй газета № 24 - 2014 г.  
Advertisement