Page 1

 Ñ¿ͽÈÜ

TUSPZŠHB[FUBSV ¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

®³¢ª©¥ ª ¯«Ÿ­¸

‹ – 

Ñ¿ͽÈÜ 

Ê½ÏËÈÅƯÅÈÙ

«¾ÄËÍÍØÊǽÌËÏËÈÇË¿

™½Åº¿ÇÃŹºÄµÅǵÁºÂǵ µÅʽǺ¿ÇÈÅн¸Åµ¹ÃÆÇÅýǺÀÑÆÇ·µ µ¹Á½Â½ÆÇŵ˽½¸£ÁÆ¿µ

Л ЕВЫЙ БЕРЕГ

рекламное издание

XXXEJNBSLSV

В ПРИОРИТЕТЕ


21609

  --   -


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ .............................7 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................8 ÑÒÐÎÉÇÀÊÎÍ .......................................................................9 ËÅÂÛÉ ÁÅÐÅà  ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ .............................................10 ÍÀÒßÆÍÎÉ ÏÎÒÎËÎÊ: ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ ..............12

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÏÎÒÎËÊÎÂ .................................................. 14

§Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÍÈÃÀ ....................................................... 20 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ ............................................21

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ 22

Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç

         

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

53

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻǼǽ¾ÃÇɹÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹

        ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ

59   

64   

68      

71  

71

¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á

   

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

74

  

ÏÀÐÒÍÅÐÛ

75

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ»

76

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ

78

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

80


ÑÒÐÎÉ ÈÍÔÎ

SFNJTTSV

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ¹È¹½ÆǼÇǺÎǽ¹ ƹйÄÇÊÕ ‚¡£¦§£—Ÿ—œ´ ¦´œ•¦§¥£ §š ±¦§—£§¥•¢¦¤£¥§¢£ž¥•œ—´œŸ ¡£¦§•

„ªËÉÇÁ˾ÄØÅÈɾ½ÊËÇÁË»ÇÀ»¾ÊËÁ ɹÀÆÇÌÉǻƾ»Ì×ËɹÆÊÈÇÉËÆÌ×ɹÀ† »ØÀÃÌËÁȹ„Ãľ»¾ÉÆÔÂÄÁÊ˔ÊǺ† Ҿ½ÄÁÆÇÂÊÓ¾À½Ç»ÇÃÇÄÇÃÅ †Å¾ËÉÇ»ÔÂÈÌ˾ÈÉǻǽоɾÀ¿¾† ľÀÆÌ×½ÇÉǼÌ»ɹÂÇƾÊ˹ÆÏÁÁ¨¾† ËÉÌѾÆÃÇ ɾÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ËÕÈdž ÊËÉǾÆÆÔ»†Î¼¼ÅÇÊËоɾÀɾ† ÃÌ£¹ÅÔÑÄÇ»Ã̔ sÊÇǺÒÁÄÁ»¦¨§ „¥ÇÊËÇ»ÁÔ °ËÇùʹ¾ËÊØÈÇÊľ½Æ¾¼ÇÈÌÆÃ˹ ÇÆØ»ÄؾËÊØǽÆÁÅÁÀÈÉÁÇÉÁ˾ËÆÔÎ ¥ÇÊËоɾÀ£¹ÅÔÑÄÇ»Ã̺ÔÄÈÇÊËÉdž ¾Æ¾Ò¾»¼ ÊËǼǻɾžÆÁÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÊØŹÄÇÁʾÂйÊƹÎǽÁˆ ÊØ»ÎÇÉÇѾÅÊÇÊËÇØÆÁÁ§½Æ¹ÃÇÆԆ ƾÑÆÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÆÇÉÅÔÌÐÁËԆ »¹×Ë»ÇÀÉÇÊÑÁ¾ƹ¼ÉÌÀÃÁ ÈÇÖËÇÅÌ »Å¾ÊËÇÈɾ¿ÆÁÎÈÉÇľËÇ»ÅÇÊ˹Èdž

Š ¥ž«©§›´¢

¨¬«ž¨©§›§°ž©ž Ÿž¤ž ¦¬·§©§œ¬ ›©™¢§¦žª«™¦¯¡¡ ¨ž«©¬±ž¦£§¨©žª«§¡« ›§ ›žª«¡ª«©§¡«ž¤¸¥¦¨§ „¥§ª«§›¡£”

Ê˹»ØËºÇľ¾ÈÉÇÐÆÔ¾¥ÇÆ˹¿º¹ÄÇà ÈÉÇľËÆǼÇÊËÉǾÆÁØƹÐƾËÊØ»ŹɆ ˾¼ ¦¹ÈÇÅÆÁÅ »ÇÀ»Ç½ÁŹØ½ÇÉdž ¼¹­¾½ÇÉǻù†™Ä¾ÃʹƽÉǻù»Îdž ½ÁË»ÈĹÆÊÇÀ½¹ÆÁØ ¹È¹½ÆǼÇǺÎdž ½¹§ÅÊù ÃÇËÇÉÔÂÈÉÁÀ»¹ÆɹÀ¼É̆ ÀÁËÕ¼ÇÉǽÊÃÁ¾ÌÄÁÏÔÇËËɹÆÀÁËÆÔÎ ŹÑÁÆ

ÌÊÄÇ»ÁÁ ÐËÇ»ÈÉÁÇÉÁ˾ËÆÇÊËÁÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»¹ÆÁо¼ÇƾÈÇžÆؾËÊØ ƹ† йËÕÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊؽ¹ÆÆÔÅȾɾÎdž ½ÇÅÇÅÁÐÁÊÅǼÌËƾɹÆÕѾ¼ £ÉÇžƹÀ»¹ÆÆÔÎ ¾ÊËÕ¾Ò¾о† ËÔɾÈǽÀ¾ÅÆÔÎȾɾÎǽ¹¦Çƹй† ÄÇÁÎÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÈĹÆÁÉ̾ËÊØÈdž ÊľÀ¹»¾ÉѾÆÁØȾɻÔÎѾÊËÁǺӆ ¾ÃËÇ» »¼ ¹ÇÃÇÆйÆÁ¾sÄÁÑÕ Ã¼¶ËÇÈǽÀ¾ÅÆÔ¾ȾɾÎǽÔ ƹÌÄ£Çƾ»¹ ƾ½¹Ä¾ÃÇÇË¿ÁÄǼÇ ÅÁÃÉÇɹÂÇƹ„™»¹Æ¼É¹½” ƹȾɾ† ʾоÆÁÁ¤ÌùѾ»Áйs›¹ËÌËÁƹs Á¹ÆÇ»¹ ƹȾɾÃɾÊËþÈÉÇÊȾÃ˹ £¥¹ÉÃʹÁÌĨÇ˹ÆÁƹ »ɹÂÇƾ «É¹ÆÊÈÇÉËÆǹù½¾ÅÁÁ ÁƹÈÉdž ÊȾÃ˾£¥¹ÉÃʹ»ɹÂÇƾÇÊ˹ÆÇ»† ÃÁ„¾ËÊÃÁÂÅÁɔ

›¾Ê¾ÆÆÁ¾À¹ºÇËÔ ˜£¥£™¦Ÿ•´¤¥£§—£¤•—£™Ÿ£—•´Ÿ£ ¡¦¦´£¤¥š™š  •£¦¢£—¢°š œ•™•¬¦¥£Ÿ

¾ÊØËÕȾɾÎǽǻ ¤£™œš¡¢°š¤š¥šª£™°¤£¦§•—  —£¬š¥š™±

›ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾¼Ç½Ô»§ÅÊþÅdž ¿¾ËÀ¹Å¾ËÆÇ»ÇÀɹÊËÁÃÇÄÁоÊË»Ç ÈǽÀ¾ÅÆÔÎȾɾÎǽǻ¾È¹É˹žÆË ËɹÆÊÈÇÉ˹¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ¼ÇÉǽ¹ ÈÉÇ»¾Ä¹Æ¹ÄÁÀƾǺÎǽÁÅÇÊËÁÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»¹˹ÃÁÎǺӾÃËÇ»ÁÊÇÊ˹»ÁÄ ÁÎÊÈÁÊÇÛƾÅÈǽÀ¾ÅÆÔ¾ȾɾÎdž ½ÔɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÔÈÇžÊ˹Å»ÈÇÉؽ† þÈÉÁÇÉÁ˾ËÆÇÊËÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ªÇ¼Ä¹ÊÆÇȾɾÐÆ× ½Ç¼Èņ ÆÁÉ̾ËÊØÈÇÊËÉÇÁËÕѾÊËÕÈǽÀ¾Å† ÆÔÎȾɾÎǽǻ ›ȾɻÌ×Çоɾ½ÕƹÐÆÌËÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»ÇȾɾÎǽ¹ƹȾɾʾоÆÁÁ ÈÉÇÊȾÃ˹£¥¹ÉÃʹÁÌÄ¥¹ÊľƆ ÆÁÃÇ»¹ªÄ¾½ÇÅÀ¹ÖËÁÅsƹȾɾ† ÃɾÊËþÈÉÇÊȾÃ˹¥ÁɹÁÌÄ®ÁÅÁ† ÃÇ»¦¹ËɾËվŞÊ˾ƹÎǽÁËÊØÈǽ† À¾ÅÆÔÂȾɾÎǽƹÌĤÌùѾ»Áй ÇÃÇÄÇÇÊ˹ÆÇ»ÃÁ„¨ÉÇÊȾÃË£ÇŹÉdž »¹”¨ÇÊľÈĹÆÁÉ̾ËÊØƹйËÕÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»ÇȾɾÎǽ¹ƹËÉÁÊËÇÉÇÆÔ ƹȾɾʾоÆÁÁÈÉÇÊȾÃ˹£¥¹ÉÃʹ ÁÌÄ¥¹ØÃÇ»ÊÃǼǦ¾½¹Ä¾ÃÇÇËƾ¼Ç ¾Ò¾ǽÁÆsƹȾɾÃɾÊËþÈÉdž ÊȾÃ˹£¥¹ÉÃʹÁÌįÁÇÄÃÇ»ÊÃdž ¼Ç§½ÁÆÁÀʹÅÔÎÇ¿Á½¹¾ÅÔÎÈǽ† À¾ÅÆÔÎȾɾÎǽǻƹ£É¹ÊÆÇŨÌËÁ »ɹÂÇƾÇÊ˹ÆÇ»ÃÁ„œÇÉǽÇÛǽÆÁ† ÃÇ»” ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔÈÇÊ˹»ÁÄÁƹÈdž Êľ½Æ¾¾ ѾÊËǾžÊËǫǾÊËÕÈÉÁ

ªÇ¼Ä¹ÊÆÇÈÇÊ˹ÆǻľÆÁ×¹½ÅÁ† ÆÁÊËɹÏÁÁ¼ÇÉǽ¹„§žɹÎÈÇÀ¹ÒÁ† ˾ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂÁÁÅÌÒ¾ÊË»¹ ɹÊÈdž ÄÇ¿¾ÆÆÔÎƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ¼ÇÉǽ¹§Å† Êù ÇËÈǻɾ¿½¾ÆÁÂȹ»Ç½ÃÇ»ÔÅÁ »Ç½¹ÅÁÁľ½ÇÎǽÇŔ»§ÅÊþÊÇÀ½¹† ƹ¼ÇÉǽÊùØÈÉÇËÁ»Çȹ»Ç½ÃÇ»¹ØÃdž ÅÁÊÊÁØ »ÇÀ¼Ä¹»ÄؾËÃÇËÇÉÌ×ȾɆ »ÔÂÀ¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕÅÖɹ™Ä¾ÃʹƽÉ «ÌÉÃÇ ›ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÈÇÊ˹Æǻľ† ÆÁ¾Å »ÊÉÇÃ½ÇŹÉ˹»ù¿½ÇÅ ÇÃÉ̼¾ƾǺÎǽÁÅÇÊÇÀ½¹ËÕÇÃÉÌ¿† ÆÔ¾ÈÉÇËÁ»Çȹ»Ç½ÃǻԾÃÇÅÁÊÊÁÁ ¨ÇÈĹƹÅžÉÇÈÉÁØËÁ ɹÀɹºÇ† ˹ËÕÃÇËÇÉÔ¾ËɾºÌ¾ËÊؽÇ;»É¹† ÄØ ƾǺÎǽÁÅÇʻǾ»É¾Å¾ÆÆÇÇɼ¹† ÆÁÀÇ»¹ËÕɹºÇËÔÈÇǺ¾ÊȾоÆÁ×Êdž ÎɹÆÆÇÊËÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ÁÅÌÒ¾ÊË»¹ ¿ÁÄÔνÇÅÇ» ǺӾÃËÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆdž ÃÌÄÕËÌÉÆǼÇƹÀƹоÆÁ؝¾È¹É˹† žÆË̼ÇÉǽÊÃǼÇÎÇÀØÂÊË»¹¹½ÅÁÆÁ† ÊËɹÏÁÁ¼ÇÉǽ¹½ÇŹÉ˹ƾǺÎdž ½ÁÅÇÊÇÀ½¹ËÕɾÀ¾É»ËɾºÌ¾ÅǼÇÃdž ÄÁоÊË»¹ȾÊùÁžÑÃÇ»½ÄØÇÊƹ† Ò¾ÆÁØÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔκÉÁ¼¹½ ÁÀ»¾ÆÕ¾»ÈÇÌÊËɹƾÆÁ×¹»¹ÉÁÂÆÔÎ ÊÁË̹ÏÁ §Ë½¾ÄÕÆǻԽ¾Ä¾ÆÇÇȾɹËÁ»ÆǾ ɾ¹¼ÁÉÇ»¹ÆÁ¾ƹǺɹҾÆÁØÇɼ¹ÆÁ† À¹ÏÁÂÁ¿Á˾ľÂ»ȾÉÁǽÈɾ½ÊËÇ؆ Ò¾¼Çȹ»Ç½Ã¹ ½ÄØо¼ÇºÌ½ÌËÊÇÀ½¹† ÆÔÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¹»¹ÉÁÂÆÔ¾ºÉÁ¼¹½Ô ÁÀ»¾ÆÕØ ɹºÇ˹×ÒÁ¾»ÃÉ̼ÄÇÊÌËÇІ ÆÇÅɾ¿Áž ÇŹÉ˹Ê»ÇÁÈĹÆÔžÉdž ÈÉÁØËÁ½ÇÄ¿ÆÔɹÀɹºÇ˹ËÕ¼ÇÉǽ† ÊÃÁ¾Èɾ½ÈÉÁØËÁØ„¶ÃÊÈÄ̹˹ÏÁØ ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

4


ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: ÏÎ949-100 ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

|5


ÑÒÐÎÉÈÍÔΠǺӾÃËÇ»»Æ¾Ñƾ¼ÇºÄ¹¼ÇÌÊËÉdž ÊË»¹”Á„œÇÉ˾ÎÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁؔ¨¾É† »Ç¾sÈÇÈǽ¼ÇËǻþÅÇÊËÇ»ÁÈÌ˾† ÈÉǻǽǻú¾ÀÇȹÊÆÇÅÌÈÉÇÈÌÊÃÌ ˹ÄÔλǽÁľ½ÇÎǽ¹ »ËÇÉǾÈɾ½† ÈÉÁØËÁ¾sÈÇÈɾ½Ç˻ɹҾÆÁ×À¹† ËÇÈľÆÁØÈǽÀ¾ÅÆÔÎȾѾÎǽÆÔÎ ȾɾÎǽǻ ¦¹ÈÇÅÁƹ¾Å ÐËÇɹºÇËÔ»ɹņ ùÎÈÉÇËÁ»Çȹ»Ç½ÃÇ»ÔΞÉÇÈÉÁ؆ ËÁ»§ÅÊþÌ¿¾»¾½ÌËÊت;»É¹† ÄØƹй˹ÃËÁ»ÆÔ»ԻÇÀÊƾ¼¹Ê½Ç† ÉǼÁžÊË»ÇÀÅÇ¿ÆǼÇÈǽËÇÈľ† ÆÁØ »ÃÄ×йØйÊËÆÔÂʾÃËÇÉž¿¾† ÊÌËÇÐÆÇÇÃÉÌ¿ÆÔÅÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÅÁ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹»Ô»ÇÀÁËÊØƾž† ƾ¾ËÔÊÃ̺ÅÊƾ¼¹ ɹƾ¾ù¿† ½Ô¾ÊÌËÃÁǺӾÅÊƾ¼¹ÊÇÊ˹»ÄØÄs ½Ç ËÔÊÃ̺Å

›ÔÊÇËÆÔ¿ÁÄÇ ÃÇÅÈľÃÊ —¦£—š§¦Ÿ£¡£Ÿ¥¨˜š¤ •¢¥¨š§¦´œ• ¦§¥£§±–š¥š˜¥§°­•

›½¾È¹É˹žÆ˾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔ Á¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹¹½ÅÁÆÁÊËɹ† ÏÁÁ§ÅÊùÊÇÊËÇØÄÇÊÕÀ¹Ê¾½¹ÆÁ¾ ™ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆdž¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇ ÊÇ»¾Ë¹ ƹÃÇËÇÉÇÅɹÊÊÅÇËɾÄÁ ÖÊÃÁÀÆÔÂÈÉǾÃËÃÇÅÈľÃÊÆÇ¿ÁÄÇ À¹ÊËÉÇÂÃÁ»¼É¹ÆÁϹÎÌÄÁϹ£É¹ÊÆÔ ¨ÌËÕsÈɹ»Ôº¾É¾¼¡ÉËÔѹ»ªÇ† »¾ËÊÃÇÅÇÃÉ̼¾

¹Ã¹ÀÐÁÃÇÅǺӾÃ˹»ÔÊËÌȹ† ¾Ë§§§„¤¾ËÌɆ¡Æ»¾Ê˔©¾¹ÄÁÀǻԆ »¹ËÕÈÉǾÃËƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÈÄdž Ò¹½Ã¾ÈĹÆÁÉ̾ËÅÇÊÃÇ»ÊÃǾ ™§ „ª¬’”©¹ÊÊŹËÉÁ»¹¾ÅÔÂÀ¾† žÄÕÆÔÂÌйÊËÇà ƹÃÇËÇÉÇÅÈņ ÆÁÉ̾ËÊØɹÀžÊËÁËÕ¿ÁÄÇÂû¹É† ˹ÄÊǺӾÃ˹ÅÁÊÇÏǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁØ ƹÎǽÁËÊØ»ÇÀľÅÇÊ˹ÁņľËÁØ ›¤£ª¥»¼É¹ÆÁϹÎÌÄÁÏԣɹʆ ÆÔ¨ÌËÕÁÈɹ»Ç¼Çº¾É¾¼¹¡ÉËԆ ѹ›ÔÊÇËÆÔÅÁ¹ÃϾÆ˹ÅÁÃÇÅÈľÆ ʹÊ˹ÆÌËÅÆǼÇû¹ÉËÁÉÆÔ¾½ÇŹ ½ÇÖ˹¿¾ÂŸÁÄÇÂŹÊÊÁ»ɹÊÊÐÁ† ˹ÆƹËÔÊØпÁ˾ľ ǺҹØ ÈÄÇÒ¹½Õû¹ÉËÁÉsÈÇÐËÁËÔÊ ûžËÉÇ» ǺҾ¾ÐÁÊÄÇȹÉÃÇ»ÇІ ÆÔÎŹÑÁÆÇžÊËs »ËÇÅÐÁÊľ žÊË»ÈǽÀ¾ÅÆÔÎȹÉÃÁƼ¹Î «¹Ã¿¾»ÈÉǾÃ˾Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÑÃÇÄÔÁ½»Ìν¾ËÊÃÁÎ ʹ½Ç» ÃÇËÇÉÔ¾ÈÇÊľ»»Ç½¹»ÖÃʆ ÈÄ̹˹ÏÁ×ÈĹÆÁÉ̾ËÊØȾɾ½¹ËÕ »ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕÅÌÆÁÏÁȹÄÁ˾˹ ›ÖËÇżǽÌÀ¹ÊËÉÇÂÒÁÃƹÐƾË Èǽ¼ÇËÇ»Á˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÈÇÇÍÇÉņ ľÆÁ×ÁÊÎǽÆdžɹÀɾÑÁ˾ÄÕÆÔνdž ÃÌžÆËÇ» ¹»Êľ½Ì×Ò¾ÅsÈĹÆÁÉ̆ ¾Ë»ÔÂËÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÌ×ÈÄÇÒ¹½ÃÌ ¨É¾½Ê¾½¹Ë¾ÄÕ™ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆdž ¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼǪǻ¾Ë¹¼ÇÉǽ¹ §ÅÊù ›ØоÊĹ»»ÇɹÃÇ»ÊÃÁÂÈɾ½† ÄÇ¿ÁÄǽǺÉÁËÕÈÉǾÃË ÆÇɾÃÇžƆ ½Ç»¹ÄÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁùÅÈÇɹºÇ˹ËÕ ƹ½»ÇÈÉÇÊÇÅÌžÆÕѾÆÁØÈÄÇËÆÇÊËÁ À¹ÊËÉÇÂÃÁ›ÁËǼ¾ÈÉǾÃ˺ÔÄÈÉÁÆØË À¹ÇÊÆÇ»ÌÊÈÇÊľ½Ì×Ҿ½ÇɹºÇËÃÇ ÊÌоËÇÅ»ÔÊùÀ¹ÆÆÔÎÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁÂ

§šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

ª»Ç »¾À½ÆÔ ¼ÇÉǽÇà ¢£—°ž› £žŸ£¡¤ šŸ¦¤£¦§¥£´§ —£Ÿ§´–¥±¦Ÿ£¡£Ÿ¥¨˜š

›ÖËÇżǽ̻§ÃËغÉÕÊÃÇÅÇÃÉ̆ ¼¾ÈĹÆÁÉÌ×ËƹйËÕÈÉǾÃËÆdž ÁÀÔÊù˾ÄÕÊÃÁ¾ɹºÇËÔ½ÄØÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»¹ËɹÆÊÈÇÉËÆÇÂɹÀ»ØÀ† ÃÁƹȾɾʾоÆÁÁÌÄÁÏԆة¹ºÇ† йØÊÌÄÁϾ®¹ÉÕÃÇ»ÊùØÊÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»ÇÅËÇÆƾÄاºÖËÇÅÊÇǺÒÁÄ ƹ¹ÈȹɹËÆÇÅÊÇ»¾Ò¹ÆÁÁÌÅÖɹ§Å† Êù¼Ä¹»¹¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ§ÃËغÉՆ ÊÃǼÇÇÃÉ̼¹¥ÁιÁĨ¾ÆÃÁÆ «¹Ã¿¾ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ§™§„¯¾Æ† ËɹÄÕÆǾÃÇÆÊËÉÌÃËÇÉÊÃǾº×Éǹ»† ËÇŹËÁÃÁ”ÈĹÆÁÉ̾ËÊØÊËÉÇÁ˾ÄՆ Ê˻ǿÁÄǼÇÃÇÅÈľÃʹ„ »¾À½ÆÔ¼dž ÉǽÇÔ›¿ÁÄÁÒÆÇÅû¹É˹ľÈɾ½† ÌÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Çʾ† ÅÁÅÆǼÇû¹ÉËÁÉÆÔοÁÄÔνÇÅÇ» û¹ÉËÁÉ »ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾½¾ËÊÃǼÇ ʹ½¹ƹžÊË ½»ÌÎÌÉǻƾ»ÇÂÊËdž ØÆÃÁ¹»ËÇÅǺÁÄÕÆǼÇËɹÆÊÈÇÉ˹È̆ ˾ÅɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾Æ† ÆǼÇÃÇÉÈÌʹ’¨É¾½ÈÇĹ¼¹¾ÅÔ ÊÉÇÃɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÈÉǾÃ˹s ¼Ç½¹ ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ» „§ÅÊÃÉ͔ „§ÅÊÃÈɾÊʔ „œÇÉǽ” ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

¬›™Ÿ™ž¥´ž©ž£¤™¥§™«ž¤¡ „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»† ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅÁÊËÇÐÆÁ† ÃÇÅ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ½ÄØ ÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊËÇ» Á ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

žŸž¥žª¸°¦§ ›´®§¸« «ž¥™«¡°žª£¡ž¦§¥ž©™ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇ ɹÊÃÉÔËÕ ǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ× ˾† ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺÌйÊËÆÁùÎ ÉÔÆù ÈÉÁ»¾ÊËÁÊɹ»ÆÁ˾ÄՆ ÆÌ× ˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁ† À¹ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕÁùоÊË»¾Æ† ÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ

«¾Å¹ÆÇžɹ §š §©©´¦£™¶¤ž£«©§¡¦ª«©¬¥ž¦«§› ¹Ë¹»ÔÎǽ¹ŹÉ˹¼Ç½¹

¬ÊÄÇ»ÁØÌйÊËÁبÉÁɹÀžҾÆÁÁɾÃĹÅÆǼÇŹþ˹

ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆǼÇɹÀžɹ»ÔÈÇÄÌй¾Ë¾˹ÃǼÇ¿¾ǺӾŹ ª«™«µ·šžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ʻǾ ÃÇÅȹÆÁÁ Ç ÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹Î »¹Ñ¾Â ÈÉǽÌÆ ÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾ÂƹÉÔÆþ ƹÈÇÄÕÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ»§ÅÊþ

¬¦¡£ ™¤µ¦™¸›§ ¥§Ÿ¦§ª«µ§š©™«¡«µª¸£¬ £§¢ ¯ž¤ž›§¢™¬¡«§©¡¡  ™¡¦«ž©žª§›™¦¦§¢¡¥ž¦¦§ ›¨©§¬£¯¡¡©´¦£™¶¤ž£«©§¡¦ª«©¬¥ž¦«§› ¶ÃÇÆÇÅÁоÊùػԼǽ¹ tÖÃÇÆÇÅÁؽ¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» t»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»Ç¹̽ÁËÇÉÁÁ t ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ÐÁÊĹ ÐÁ˹˾ľÂ „ªËÉdž

©ž™£¯¡¸„ª«©§¢† œ™ ž«´”¨©¡œ¤™±™ž« ›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž 

¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇƾ»Ê¾ÊÇǺҾÆÁØÅǼÌËƾÊËÁÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇƆ ÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉdž »¹ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹

ɹÀžÊËÁ»½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ×

¨Ç½ÉǺƾ¾ ÈÇ ˾ľÍÇƹÅ † † ††† šÌ½¾Åɹ½ÔÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕɹÀ»ÁËÁ×»¹Ñ¾¼ÇºÁÀƾʹ

¼¹À¾ËԔtÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

6


ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£ PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

7

Тендеры

[BLB[PNTLSV [BLVQLJHPWSV

£™¨©ž¥§¦«£©§›¤¡ £§©¨¬ª™

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ 

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

[BLVQLBSV

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹ùÈÁ† ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆËÃÉÇ»ÄÁÌоºÆdž ĹºÇɹËÇÉÆǼÇÃÇÉÈÌʹ’§ÅÊÃdž ¼Ç¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ˾ÎÆÁоÊÃǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

SPT[BLVQSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

¹Ã¹ÀÐÁçŜ«¬ £ÇÆ˹ÃËԧŜ«¬ ©­ §Å†

˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

ÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÈɆË¥Áɹ ¥ÌĆ ÄÁƹ«¹ËÕØƹ™Æ½É¾¾»Æ¹ ˾Ä͹ÃÊ

  ÖÄÈÇÐ˹DEP@ PNHUV!PNHUVSV

POMJOFDPOUSBDUSV

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹

UFOEFSFSSV

ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇƆĹÂÆ

ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž

USBEFTV

 É̺

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

J†UFOEFSTSV

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÈɆË¥Áɹ  ùľƽ¹ÉÆÔνƾÂ

À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇÃ½Ç ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

WPMHB†LPOLVSTSV˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

UFOEFSCQPTESV ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ

VB†UFOEFSTDPN ˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

BMMUFOEFSTL[ »¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

GPSVNUFOEFSZSV ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ

£™¨©ž¥§¦« ™¦¡¸ ª£¤™™ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ 

 É̺

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË©­ 

§ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌĪ¾ÅÁɾоƆ ÊÃ¹Ø ùľƽ¹ÉÆÔνƾ ʽ¹ËÔÈǽÈÁʹÆÁؼÇÊÃÇÆËɹÃ˹

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇÃ½Ç ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ 

©ž£§¦ª«©¬£¯¡¸ ™¦¡¸ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹ɾÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁؽ»ÌÎÖ˹¿ÆǼÇÀ½¹ÆÁØÊƹ½† ÊËÉÇÂÃÇÂŹÆʹɽÆǼÇÖ˹¿¹ƹ˾Ɇ ÉÁËÇÉÁÁ§ÅÊÃǼǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ ˾ÎÆÁоÊÃǼÇÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹Èǹ½É¾† Ê̼§ÅÊà ÌÄ®ÁÅÁÃÇ»  ¹Ã¹ÀÐÁçŜ«¬ £ÇÆ˹ÃËԧŜ«¬ ©­ §Å†

ÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÈɆË¥Áɹ ¥ÌĆ ÄÁƹ«¹ËÕØƹ™Æ½É¾¾»Æ¹ ˾Ä͹ÃÊ

  ÖÄÈÇÐ˹DEP@ PNHUV!PNHUVSV

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹ùÈÁ†

 É̺

˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆËÀ½¹ÆÁØÊÃĹ½¹ ’­œ£¬ÃÇźÁƹËp¡ÉËÔÑqÊÀ¹† žÆÇÂÉÌÄÇÆÆÇÂÃÉÇ»ÄÁƹѹËÉÇ»Ì×

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

¹Ã¹ÀÐÁ휣¬ÃÇźÁƹËp¡ÉËÔÑq ©ÇÊɾÀ¾É»¹

£ÇÆ˹ÃËÔ­œ£¬ÃÇźÁƹËp¡É† ËÔÑq©ÇÊɾÀ¾É»¹ ©­ §Å† ÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌĪ¾ÅÁɾоƆ ÊÃ¹Ø £ÇÆ×оÆÃǙƹËÇÄÁ™ľÆ ʹƽÉÇ»ÁÐ ˾Ä   ͹ÃÊ  ÖÄÈÇÐ˹ JSUZTI!NBJMSV

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌÄ®ÁÅÁÃÇ»  ÊǽÆØÈǽÈÁʹÆÁؽǼǻÇɹ ½Ç

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇÃ½Ç ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ 

£«§›¤™žž«¡¦­§©¥™¯¡ž¢ «§«›¤™žž«¥¡©§¥

XXX[BLVQLJHPWSV

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»


ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

¨ÉǾÃËÁÉ̾ŽÄØ©ÇÊƾÍËÁ œÉÌÈȹÈɾ½ÈÉÁØËÁ§Š¥»ÔÁ¼É¹Ä¹˾ƽ¾ÉƹÁÀ† ÔÊùÆÁØÁɹÀɹºÇËÃÌÈÉǾÃËÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇņ ÈľÃʹÇ˼ÉÌÀÃÁËÇ»¹ÉÆÔÎŹʾÄ»¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿ÆÔ¾ ÏÁÊ˾ÉÆÔ½ÄؽÇоÉƾÂÃÇÅȹÆÁÁ¦£©ÇÊƾÍËÕ›ºÄÁ† ¿¹ÂѾ¾»É¾ÅØÈÉǾÃËÆǾƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾„§Å ¥†¨ÉǾÃ˔ ÈÉÁÊËÌÈÁËûÔÈÇÄƾÆÁ×ɹºÇËÈÇǺӾÃ˹ÅÃÇÅÈľÆ ʹ›ÊÇÊ˹»¾ɾÀ¾É»Ì¹ÉÆÔÂȹÉÃËÇ»¹ÉÆÔÎÅ¹Ê¾Ä ƹ† ÊÇÊƹØËÇ»¹ÉÆÔÎÅ¹Ê¾Ä ¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉǿƹØÖÊ˹ù½¹ ƹÄÁ»¹ŹʾÄ»¿½ÏÁÊ˾ÉÆÔ

¡ÄÄ×ÊËɹÏÁØÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾Æƹ ÃÇÅȹÆÁ¾Â„¶Ä¾ÃËÉÇÅÁɔ

ª»¾ËÊ˹ÆÇ»ÁËÊؽ¾Ñ¾»Ä¾ ¦Ç»¹ØʾÉÁØÊ»¾ËǽÁǽÆÔÎȹƾľÂºÉ¾Æ½¹"4% ÈÇØ»ÁĹÊÕ»ÃÇÅȹÆÁÁ„¶Ä¾ÃËÉÇÅÁɔª¾ÉÁØ-%Èɾ½† ƹÀƹоƹ½ÄØÀ¹Å¾ÆÔÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ»¤¨§¤›§»Ź† ¼¹ÀÁƹΠÇÍÁʹÎÁ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÔÎÀ½¹ÆÁØΡÊËÇІ ÆÁÃÇÅÊ»¾Ë¹»½¹ÆÆÔÎÈÉÁºÇɹÎØ»ÄØ×ËÊØÊ»¾ËǽÁdž ½Ô4.% ÃÇÉÈÌÊ»ÔÈÇÄƾÆÁÀ¹ÆǽÁÉÇ»¹ÆÆǼǹÄ×ÅÁ† ÆÁØ Áž¾ËÊØŹËÇ»ÔÂɹÊʾÁ»¹Ë¾ÄÕ ¹˹ÿ¾»ÇÀÅÇ¿† ÆÔ½»¹»¹ÉÁ¹Æ˹ÃɾÈľÆÁØÈǽ»¾ÊÆÇÂÁƹÃĹ½ÆÇ ¨ÇÀ¹Ø»Ä¾ÆÁ×ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ÆÇ»ÁÆù½¹¾Ë†× ÖÃÇÆÇÅÁ×ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÈÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×ÊÄ×ÅÁƾʆ ϾÆËÆÔÅÁĹÅȹÅÁª¾ÉÁØÈɾ½Ê˹»Ä¾Æ¹»оËÔɾÎ Åǽ¾ÄØÎ ɹÀÄÁй×ÒÁÎÊØÊ˾ȾÆÕ×ÇÊ»¾Ò¾ÆÆÇÊËÁ ɹÀžÉÇÅÁÈÇËɾºÄؾÅÇÂÅÇÒÆÇÊËÕםÇÈÇÄÆÁ˾ÄՆ ÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÅÇ¿ÆÇÈÇÄÌÐÁËÕÌžƾ½¿¾ÉÇ»ÃÇņ ȹÆÁÁ„¶Ä¾ÃËÉÇÅÁɔ

¦Ç»ÔÂʹ½ÁƼ ¦Ç»ÁÆùÈÇØ»ÁĹÊÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÃÇÅȹÆÁÁ „¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ”ª¹Â½ÁƼ-†ºÉÌÊ»ÈÇÃÉÔËÁÁ&DPTUFFM ¨ÉÁžÆؾËÊØùÃǺÄÁÏǻùÊ˾Æ »»¾ÉËÁùÄÕÆÇÅÁ¼Ç† ÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÇÅɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁÁ ÁùÃÈǽÑÁ»Ã¹ùÉÆÁ† ÀÇ»ÈÉÁÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁÃÉÇ»¾ÄÕ¡½¾¹ÄÕÆÇÁÅÁËÁÉ̾Ë ½¾É¾»ØÆÆÔÂÃľ¾ÆÔºÉÌÊÅŪɾ½ÁÇÊǺ¾ÆÆÔÎ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»ÆǻǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ»ƾц ÆÁ»Á½ ÈÉÇÊËÇ˹ÅÇÆ˹¿¹Á¼¹É¹ÆËÁØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾† ÄØsľË

ªË¹ÄǺÇÄÕѾŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» šÇÄÕÑǾÈÇÊËÌÈľÆÁ¾¾»ÉÇ»¹¼ÇÆÃÁÁÀÊÇÊÆÔ ÑÁ† ÉÁÆÇÂÅÅ ÄÌÐÑÁÎÊÇÉËÇ»ÈÉÁºÔÄÇ»ÃÇÅȹÆÁ× „¤¾ÊʾɻÁʆ”«¹Ã¿¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÈÇØ»ÁÄÊغÄÇÆ ιÌÊÁÀÊÇÊÆÔÑÁÉÁÆÇÂÅŨ¾É¾À¹ÃÄ×оÆÆÔ¾ ÃÇÆËɹÃËÔÊÈÇÊ˹»ÒÁùÅÁÈÇÀ»ÇÄÁÄÁÈÉÁǺɾ˹ËÕ ºÇľ¾ùоÊË»¾ÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÈÇÇоÆջԼǽÆÔÅ ϾƹÅ

¾ÉùĹºÇÄÕѾƾÀ¹ÈÇ˾×Ë ›;»É¹Ä¾ŹÊ˾ÉÊùØÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ„ª¹ËÌÉƔ Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ×ÌÊÄ̼̽ÄØÃÄÁ¾ÆËÇ»sÀ¾É† ùĹÊǺǼɾ»ÇŧºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÀ¾ÉùÄɹÀɹºÇ˹† ÆÔÊȾÏÁ¹ÄÕÆǽÄØÈÇžҾÆÁÂÊ»ÔÊÇÃÇ»Ĺ¿ÆÇÊËÕ× »¹ÆÆÔ¾ÃÇÅƹËÔ ʹÌÆÔ ½ÌѾ»Ô¾ ÁǺĹ½¹×Ë»ÔÊdž ÃÇÂÊ˾ȾÆÕ׻Ĺ¼ÇÀ¹ÒÁËÔ*19¬½¹ÄØػĹ¼ÌÊÈdž »¾ÉÎÆÇÊËÁÀ¾ÉùĹ ǺǼɾ»¹Ë¾ÄÕÈɾ½Ç˻ɹҹ¾Ë¾¼Ç À¹ÈÇ˾»¹ÆÁ¾¨É¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¹ÆÇ»ÁÆÃÁÈÉÇÊËÇÂÅÇÆ˹¿ À¹ÅÁÆÌË ÊȾÏÁ¹ÄÕƹØÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÊÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹Æ† ÆÔÅÖÃɹÆÇÅƾËɾºÌ¾ËÌÎǽ¹ ƾÀ¹Å¾Ë¾Æ»ÁÆ˾ÉÕ¾† ɾ ƾÇÊ˹»ÄؾËÊľ½Ç»ÁɹÀ»Ç½Ç»ƹÀ¾Éùľ Èǽ† ÃÄ×й¾ËÊØÃÈǽʻ¾ËþÀ¾ÉùĹÁÄÁÃǺҾÅÌÇÊ»¾Ò¾† ÆÁ× ¹˹ÿ¾ƹ½¾¿Æ¾¾Á½¾Ñ¾»Ä¾ÈľÆÇÐÆÔÎǺǼɾ† »¹Ë¾Ä¾Â›»ÔÊ˹»ÇÐÆÇÅÀ¹Ä¾ŹÊ˾ÉÊÃÇÂÅÇ¿ÆÇÀ¹† ùÀ¹ËÕÀ¾ÉùÄÇÊÌ¿¾ÊÅÇÆËÁÉÇ»¹ÆÆÔÅǺǼɾ»ÇÅÁÄÁ ÈÉÁǺɾÊËÁǺǼɾ»¹Ë¾ÄÕÇ˽¾ÄÕÆÇ

¥¾Ë¹ÄÄ ÈÇÄÁžÉÊÃÁ½Ã¹ ª;»É¹ÄØÇоɾ½ÆǾÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ϾÆƹž† ˹ÄÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å½¾ÂÊ˻̾Ë»ÃÇÅȹÆÁÁ „§Ë½¾Ä†Ã¹”šÔÄÁÊÃÇÉɾÃËÁÉÇ»¹ÆÔϾÆÔƹž˹ÄÄÇо† ɾÈÁÏÌ ʹ½ÁƼ ÈÉÇÍƹÊËÁÄÁÅÆǼÁ¾½É̼Á¾»Á½ÔËdž »¹ÉÇ»

ÄØƹÊËÇØÒÁÎÅÌ¿ÐÁÆ £ÇÅȹÆÁØ.BDIJOFTUPSFÃ;»É¹ÄØÈÉÇ»¾Ä¹¹Ã† ÏÁׄ›Ê¾½ÄØƹÊËÇØÒÁÎÅÌ¿ÐÁƔ›Îǽ¾¹ÃÏÁÁºÔ† ÄÁ»ÉÌоÆÔÈǽ¹ÉÃÁÃÄÁ¾Æ˹ÅÅÌ¿ÊÃǼÇÈÇĹ ¹˹Æ ¿¾½¾ÂÊ˻ǻ¹ÄÁÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ÈɹÀ½ÆÁÐÆÔ¾ÊÃÁ½ÃÁ ƹ»¾ÊÕ¹ÊÊÇÉËÁžÆË

š¾ÊÊÉÇÐƹعÃÏÁØ £ÇÅȹÆÁØ„¨É¾ÊËÁ¿†Ê¾É»ÁʔÈÉÁÆØĹɾѾÆÁ¾ ǽ¹ÄÕƾÂѾÅÈÉǽľÆÁÁ¹ÃÏÁÁƹº¾ÄÔ¾ƹËØ¿ÆÔ¾ ÈÇËÇÄÃÁŹËǻǠ¼ÄØÆϾ»ÇÂÁʹËÁÆÇ»ÇÂ͹ÃËÌÉÔ¦¹† ÈÇÅÆÁÅ ÐËÇÈǾ¾ÌÊÄÇ»ÁØÅÊÃÁ½Ã¹ƹÖËÁ»Á½ÔÈdž ÄÇ˾ÆÊÇÊ˹»Äؾ˽ǪÉÇÃÁÇÃÇÆйÆÁعÃÏÁÁ ƾÌËÇÐÆØ×ËÊØ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

8


ÑÒÐÎÉÇÀÊÎÍ

9

Документы, вступившие в силу с января 2013 года §šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

ª¨ œž§ž ¡°žª£¡ž©™š§«´ ›ª«©§¡«ž¤µª«›ž

¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÈÇÉ˹ĹÆÇÉŹËÁ»Ædž˾ÎÆÁоÊÃǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ „«¾Î½ÇÃÌžÆËÉ̔XXXUFYEPLVNFOUSV

ª¨ ™¤·¥¡¦¡ž›´ž£§¦ª«©¬£¯¡¡

¦¹ÊËÇØÒÁÂʻǽÈɹ»ÁÄɹÊÈÉÇÊËɹÆؾˆ

¦¹ÊËÇØÒÁÂʻǽÈɹ»ÁÄÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾ËÆÇɆ

ÊØƹÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻Ǽ¾Ç½¾ÀÁоÊÃÁÎɹºÇË ÃÇƆ

ÅÔÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔιÄ×ÅÁÆÁ¾†

ËÉÇÄÕËÇÐÆÇÊËÁ¼¾ÇžËÉÁоÊÃÁÎȹɹžËÉÇ»

»ÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ÁÄÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÁÀ¹Ä×ÅÁ†

»ÇÀ»Ç½ÁÅÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ÅÇÆÁËÇÉÁƼÁÎÊž†

ÆÁ¾»ÔÎÊÈŻǻ À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂ

Ò¹¾ÅÇÊËÁÁ½¾ÍÇÉŹËÁ»ÆÇÊËÁ

¦ÇÉÅÔƾɹÊÈÉÇÊËɹÆØ×ËÊØƹÈÉǾÃËÁ†

«É¾ºÇ»¹ÆÁØʻǽ¹Èɹ»ÁÄÅǼÌË˹ÿ¾ɹʆ

ÉÇ»¹ÆÁ¾¹Ä×ÅÁÆÁ¾»ÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÅÇÊËÇ»

ÈÉÇÊËɹÆØËÕÊØƹÀ½¹ÆÁØÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØ ÊËÉdž

ÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ Èǽ†

Á˾ÄÕÊË»ÇÃÇËÇÉÔλÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÀ¹ÃÇÆdž

»¾É¼¹×ÒÁÎÊØÅÆǼÇÃɹËÆÇÅÌ»ÇÀ½¾ÂÊË»Á×

½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅǼɹ½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǽ¾Ø˾ÄÕÆdž

ƹ¼ÉÌÀÇà ÌÊ˹ÄÇÊËƹØÈÉÇÐÆÇÊËÕ ¹˹ÿ¾

ÊËÁÅÇ¿¾ËÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØËÕÊغ¾ÀɹÀɾѾÆÁØ ƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ¹˹ÿ¾ƹǺӾÃËÔÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆǼÇ¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ »ÇÀ»Ç†

ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇÅÌ»ÇÀ½¾ÂÊË»Á×Èǽ»Á¿ÆÔÎ ÁÄÁ½ÁƹÅÁоÊÃÁÎƹ¼ÉÌÀÇÃÁÄÁ»ÇÀ½¾ÂÊË»Á× ˾ÅȾɹËÌÉÔ»ÔѾ‰$

½ÁÅÔ¾À¹ÊËÉÇÂÒÁùÅÁ ÍÁÀÁоÊÃÁÅÁÄÁϹÅÁ 

¦¹ÊËÇØÒÁÂʻǽÈɹ»ÁÄØ»ÄؾËÊعÃË̹†

ÊǺÊË»¾ÆÆÔÅÁÊÁĹÅÁ »ËÇÅÐÁÊľÊÈÉÁ»Ä¾†

ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÇÂɾ½¹ÃÏÁ¾Âª¦Á¨s

оÆÁ¾Åƹ¾ÅÆÔÎɹºÇËÆÁÃÇ»ƹÈÉÁƹ½Ä¾¿¹†

„™Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ”

ÒÁÎÁÅÀ¾Å¾ÄÕÆÔÎÌйÊËùÎ

¬Ë»¾É¿½¾Æ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»Çɾ¼ÁÇƹÄՆ ¬Ë»¾É¿½¾Æ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»Çɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ

ÆǼÇɹÀ»ÁËÁØ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ 

ɹÀ»ÁËÁØ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ›»Ç½ÁËÊØÊ 

›»Ç½ÁËÊØÊ 

¬ËÈʽÜ¿ÂÍÎÅÜÁËÇÐÉÂÊÏË¿TUSPZŠHB[FUBSV ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13


10

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

™¦™«§¤¡¢«¡¤µ ¡©ž£«§©ž¨™©«™¥ž¦«™™©®¡«ž£«¬©´¡œ©™§ª«©§¡«ž¤µª«›™ ©™ªª£™ ™¤§ª«©™«žœ¡°žª£§¥©™ ›¡«¡¡§¥ª£™

Левый берег в приоритете §šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36 ˾ÃÊ˝ÈÂÇνÊÁͽ®©®«ª«Ÿ

¶ÊÃÁÀÀ¹ÊËÉÇÂÃÁÈÇÂÅÔ¡ÉËÔѹƹ¤¾»Çº¾É¾¿Õ¾

«¹Ã¿¾½ÄØɹÀ»ÁËÁØÄÁƾÂÆÔÎǺӾÃËÇ»ƾǺÎǽÁÅÇÊÍÇÉÅÁ† ÉÇ»¹ËÕÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÂÃÇÅÈľÃÊÈǽ»Ê¾ÅÁ½ÇÉǼ¹ÅÁsÈÇÉؽù ËÔʼ¾Ã˹ÉÇ» Ì¿¾ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁνÇÉǼÈÄ×ÊȾÉÊȾÃËÁ»† ÆÔ¾ ªÍÇÉÅÁÉÇ»¹ËÕ ÈÇÊ˹»ÁËÕƹù½¹ÊËÉÇ»ÔÂÌÐ¾Ë ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ È̺ÄÁÐÆÔÂʾɻÁËÌËsÈɹ»ÇÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹×ÒÁ½ÇÃÌžÆ˽ÄØÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»¹ÄÁƾÂÆÔÎǺӾÃËÇ» ¨ÇÅƾÆÁיƹËÇÄÁØ«ÁÄØ ÇÊÆÇ»ÇÂÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÇÂÈÉÁ»Ä¾Ã¹† ˾ÄÕÆÇÊËÁ¼ÇÉǽ¹Ø»ÄØ×ËÊؽÇÃÌžÆËÔ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆǼÇÈĹÆÁ† ÉÇ»¹ÆÁØžÒ¾½ÇƹйĹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÌÊľ½Ì¾ËÈdž ÄÌÐÁËÕ»¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁÇÃÉ̼¹¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÈĹÆÀ¾Å¾ÄՆ ÆǼÇÌйÊËù »ÃÇËÇÉÇÅÈÉÇÈÁʹÆԻʾɹÀɾѾÆÆÔ¾»Á½ÔÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ »ÊÈÇÅǼ¹Ë¾ÄÕÆÔ¾ÁÌÊÄÇ»ÆÇɹÀɾѾƆ ÆÔ¾ ÁȹɹžËÉÔǺӾÃ˹œÉ¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÈĹƻԽ¹¾ËÊØ ƹù¿½ÔÂÀ¾Å¾ÄÕÆÔÂÌйÊËÇÃÁØ»ÄؾËÊØÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾Å½ÄØÈÇÄÌо† ÆÁØɹÀɾѾÆÁØƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ¹»¾ÉÑÁ»ÃɹËÃÌ×»ÊËÌÈÁ˾ÄÕÆÌ×ɾÐÕ ™Æ¹ËÇÄÁÂœ¾ÆÉÁÎÇ»ÁÐ Èɾ½ÄÇ¿ÁÄ¿ÌÉƹÄÁÊ˹ÅÀ¹½¹»¹ËÕ»ÇÈÉÇÊÔ

u§½Ç˾ÎÏËÜÏÁÂȽÎËÉÎÇÅÉÅÎÇ¿ÂͽÉÅÅ̽ÍǽÉÅ ¿Ô½ÎÏÊËÎÏÅ ÅÊÏÂÍÂÎÐÂÏÎÇ¿ÂÍÅÉÂÊÅŠÈÂÏÅÜŸ¨§®© ŤÂÈÂÊØÆËÎÏÍË¿ s£ÇÆϾÈÏÁØÊû¾É¹ÁņľËÁØ›¤£ª¥ ÃÇËÇɹغÔĹ ÌË»¾É¿½¾Æ¹¾Ò¾»s¼¼ ľ¼Ä¹»ÇÊÆÇ»ÌɹÀɹºÇËÃÁÈÉdž ¾ÃËÇ»ÈĹÆÁÉÇ»ÃÁÁÈ̺ÄÁÐÆÔÎÊÄÌѹÆÁ¶ËÁŽÇÃÌžÆËÇÅÁÉ̆ ÃǻǽÊ˻̾ÅÊئ¹½¹ÆÆÇÅÖ˹ȾƹÊÁÆ˾ɾÊ̾ËÃÇÆÃɾËÁùù† ÃǾ×ÉÁ½ÁоÊÃǾÄÁÏǺ̽¾Ëɾ¹ÄÁÀǻԻ¹ËÕÈÉǾÃË›ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅػʾŠÃËÇÈÇ¿¾Ä¹¾ËÊËÉÇÁËÕÐËdžÄÁºÇ»Êû¾É¾ ºÌ½¾ËÇËù† À¹ÆÇs˾ȾÉÕÅÇ¿ÆÇÊÇÊĹËÕÊØƹÆÇÉÅÌÁºÌûÌÀ¹ÃÇƹžÊÄÁºÌ† ½¾ËÈÉÁÆØËÇÁÆǾÊ̽¾ºÆǾɾѾÆÁ¾ ºÌ½Ì̽Á»Ä¾Æ¦¹ʾ¼Ç½ÆØÁƆ ÊËÁËÌËÈÌ˾ÂÊÇǺҾÆÁØ»ÔÊËÌÈÁÄÊÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ç»ÀØËÕÊû¾ÉÈǽ Ê»Ç×ÇȾÃÌ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǻÊû¾É¹Î»ÇÀÅÇ¿ÆÇËÇÄÕÃÇ»ËÇÅÊÄÌй¾ ¾Ê† ÄÁÇÅÁÐÁ»Ô½ÌËÊÁÆÁÏÁ¹ËÁ»ÇÂÁ»Æ¾ÊÌËÁÀžƾÆÁØ»Èɹ»ÁĹÀ¹† ÊËÉÇÂÃÁÁÀ¾ÅľÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÁ»ÈÉǾÃËÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ¶ËÁÁÀžƾ† ÆÁØÅÇ¿ÆÇ»ÆÇÊÁËÕËÇÄÕÃÇоɾÀÈ̺ÄÁÐÆÔ¾ÊÄÌѹÆÁØ ¨Ç ¾Ä¾ÆÇÅÌÇÊËÉÇ»ÌÆÇ»ÔÎÃÇÆϾÈÏÁÂÈÇùÆ¾Ë ÆÇ̽¹ÄÇÊÕ ÊɹºÇ˹ËÕƹÇȾɾ¿¾ÆÁ¾sÀ¾ÅÄØÀ¹ÃɾÈľƹ»ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÇ ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ »ɹÅùÎÈÉǾÃ˹ÈĹÆÁÉÇ»ÃÁºÌ½ÌËÌËÇÐÆØËÕÊØ »ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊËÇÐÆÁÃÁÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ ƾÁÊÃÄ×Ð¹× ÐËÇÖËǺ̆ ½¾Ëº×½¿¾Ë

u­½ÎÎǽÃÅÏÂËÌÍÂÁËÎϽ¿ÈÂÊÅÅÄÂÉÂÈÙÊØÒÐÔ½Îϊ ÇË¿ÈÙÀËÏÊØÉǽÏÂÀËÍÅÜÉ¥ËÄÂÉÈÜÒ©ÅÊ˾ËÍËÊØ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

œÄ¹»ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÇɧÅÊù™Æ¹ËÇÄÁ«ÁÄÕÈÉdž »¾ÄȾɻÌ×»ÖËÇżǽÌÈɾÊʆÃÇÆ;ɾÆÏÁםÄØƹ† йĹ™Æ¹ËÇÄÁÂœ¾ÆÉÁÎÇ»ÁÐ˾ÀÁÊÆÇÁÀÄÇ¿ÁÄÀ¹½¹† ÐÁ¼Ç½¹ ¼Ä¹»ÆÇÂÁÀÃÇËÇÉÔÎØ»ÄؾËÊØɹÀɹ† ºÇËù½ÇÃÌžÆËÇ»˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆǼÇÈĹÆÁÉÇ»¹† ÆÁØʹÃϾÆËÇÅƹž¿¾»¹ÆÁ¾˾ÉÉÁËÇÉÁ›½¾Ã¹† ºÉ¾†¼Ç»­¾½¾É¹ÄÕÆÔÂÀ¹ÃÇƺÔÄÁ»Æ¾Ê¾ÆÔ ÁÀžƾÆÁØÈÉǽľÆƹǽÁƼǽÊÉÇûԽ¹ÐÁ¼É¹† ½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÈĹÆÇ»À¾Å¾ÄÕÆÔÎÌйÊËÃÇ»½ÄØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÄÁƾÂÆÔÎǺӾÃËÇ»s½ÇÉǼÁÃÇÅÅ̆ ÆÁùÏÁª¾¼Ç½ÆØÖËÇÈÉÁÇÉÁ˾ËÆǾƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ɹÀ»ÁËÁؼÇÉǽÊÃÁÎ˾ÉÉÁËÇÉÁº¾ÀÁÆ¿¾Æ¾ÉÆdž ËɹÆÊÈÇÉËÆÇÂÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔÆÁùÃǾÊËÉÇÁ˾ÄՆ Ê˻ǻÈÉÁÆÏÁȾƾ»ÇÀÅÇ¿ÆǨ¹É¹ÄľÄÕÆÇ»¾½¾Ë† ÊØž¿¾»¹ÆÁ¾žÊËÕǽÁƼǽ ÐËǺÔÍÇÉÊÁÉÇ»¹ËÕ ÖËÁɹºÇËԨɾ½Ñ¾ÊË»Ì×ÒÁ¾Ö˹ÈÔ Ê»ØÀ¹ÆÆÔ¾ ÊɹÀɹºÇËÃǼ¾Æ¾É¹ÄÕÆǼÇÈĹƹ Èɹ»ÁÄÀ¹ÊËÉdž ÃÁÁÀ¾ÅľÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÁÈÉǾÃËÇ»ÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ »ÇÊÆÇ»ÆÇÅÀ¹»¾ÉѾÆÔ


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

«

11

К вопросу о создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями: необходимо поменять психологию проектировщика и заказчика

«§°£™ ©ž¦¡¸

™Æ¹ËÇÄÁ«¡¤µ ÁɾÃËÇɽ¾È¹É˹žÆ˹¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔ Á¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ¼§ÅÊù

sª¼Ç½¹½¾È¹É˹žÆ˹ÉÎÁ† ˾ÃËÌÉÔÇËÈɹ»ÄØÄÊ»ÇÁÈɾ½ÄÇ¿¾† ÆÁØ»ǺĹÊËÆǾÈɹ»Á˾ÄÕÊË»Çʾ½ÁƆ ÊË»¾ÆÆÇÂÈÉÇÊÕºÇÂsÌË»¾É½ÁËÕÈÇÉ؆ ½ÇÃȾɾ½¹ÐÁÀ¾Å¾ÄÕÄÕ¼ÇËÆÁùÅ ÖËÇ ÍÌÆÃÏÁØÈɹ»Á˾ÄÕÊË»¹ §ºÉ¹Ò¾ÆÁØ ÈÉÁ»¾ÄÁÃÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÇÅÌɾÀÌÄÕ˹ËÌ ÈÇØ»ÁÄÊØǺĹÊËÆÇÂÀ¹ÃÇÆÁÈÇÊ˹ÆÇ»† ľÆÁ¾Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¹ª¾ÂйÊÅÔÁž† ¾ÅÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÀ¾Å¾ÄÕÆÔÎ ÌйÊËÃÇ» ÃÁ×Æ×Áκ̽¾ËÇÃÇÄÇ ÁÇоɾ½Õ»оÄÇ»¾Ã¨Ç˾ÆÏÁ¹ÄՆ ÆÇÖËÁÅÈɹ»ÇÅÊÅǼÌË»ÇÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËՆ ÊØʾžÂ¦ÇʾÂйÊÁÀÌйʈ ÃÇ»Èɾ½ÇÊ˹»Ä¾Æǻʾ¼Ç°ËÇž† ѹ¾Ë †¾ÈÇÊ˹ÆǻľÆÁ¾§ºÄ¹Êˆ ÆǾÈɹ»Á˾ÄÕÊË»ÇʾÂйÊ»ÆÇÊÁËÁÀ† žƾÆÁØ Èɹ»Ç»Çº¹Éվɺ̽¾ËÈɾ† ǽÇÄ¾Æ ƹÐƾËÊØÌÊÃÇɾÆÆǾÈɾ½Ç† Ê˹»Ä¾ÆÁ¾ªÄ¾½Ì×ÒÁÂÖ˹ÈɹºÇËÔs »Æ¾Ê¾ÆÁ¾ÁÀžƾÆÁ»½ÇÃÌžÆËÔ˾Ɇ ÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆǼÇÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁØœÇÉÊdž »¾Ë»ºÄÁ¿¹ÂѾ¾»É¾ÅØɹÊÊÅÇËÉÁËǺ† ɹҾÆÁ¾ÅÖɹËǼ½¹ÊÅÇ¿¾ÅÈɾ½Ç† Ê˹»ÁËÕ¾Ò¾À¾Å¾ÄÕÆÔÎÌйÊËÃÇ» šÌ½Ì˻ƾʾÆÔÁÀžƾÆÁØ»ǺĹʈ ÆÇÂÀ¹ÃÇÆ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁÂÈɾ½ÇÊ˹»† ÄØËÕÌйÊËÃÁÖËÇÂù˾¼ÇÉÁÁ¼É¹¿½¹Æ ÊÁÎÊǼĹÊÁØ ƹÀ¾ÅÄØΧÅÊÃǼÇɹÂdž ƹ§ºÉ¹ËÁÄÁÊÕÃÆÇ»ÇÅÌÅÁÆÁÊËÉÌǺdž ÉÇÆÔÈÇÈǻǽÌƾÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÁÊÈÇÄՆ À̾ÅÔÎËÔʼ¹À¾ÅÄÁ¦Ç½¹¿¾º¾À À¾Å¾ÄÕ¥ÁÆǺÇÉÇÆÔÃÃÇÆÏ̼ǽ¹Èdž ÉؽùÀ¾Å¾ÄÕÆÔÎÌйÊËÃÇ»ºÌ½¾Ë ÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÇ

u§½ÇË¿ËÎÏͽÏÂÀÅÔÂÎÇËÂͽĊ ¿ÅÏÅ«ÉÎǽ s›ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÊÇÏÁ¹ÄÕÆdž ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁÅÁ½¾ÅǼɹÍÁоÊÃÁÅ ÈÉǼÆÇÀÇÅÇʻǾÆÁØ˾ÉÉÁËÇÉÁÁÁÅÁ† ÆÁÅÁÀ¹ÏÁÁÀ¹Ëɹ˽Ǽǽ¹ÊËɹ† ˾¼ÁоÊÃǾƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾sľ»Ôº¾† ɾ¼ªÄ¾½Ì×ÒÁÂÖ˹ÈsɹÀ»ÁËÁ¾ÁÆ¿¾† ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

ƾÉÆÇÂÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ ʾÂйʼÇËdž »ÁÅÈÉǾÃËÔ»׿ÆÇÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁÁ ɾѹ¾Å»ÇÈÉÇÊÊ¥ÁÆǺÇÉÇÆԝ¹Ä¾† ùØȾÉÊȾÃËÁ»¹ ½Ç¼Ç½¹ sÖËÇ ÃÇƾÐÆÇ ׿ÆǾƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾

u¬ËÔÂÉÐÌÍÂÇͽÏÅÈÎÜÌÍËÓÂÎÎ ÍÂÀÂÊÂͽÓÅÅÔ½ÎÏÊËÀËÎÂÇÏËͽ s¨ÉÇϾÊÊƾÈɾÃɹËÁÄÊØ ÇÆ ƾÊÃÇÄÕÃÇÀ¹ËÇÉÅÇÀÁÄÊØ ÈÉÇÁÀÇÑĹ ÃÉÁÊ˹ÄÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ˾ÆÏÁ¹ÄÕÆÔÎÁƆ »¾ÊËÇÉÇ»ÃËǽ¾ÃĹɹËÁ»ÆÇÀ¹Ø»ÄØĆ ÊØ ¹ÃËÇɾ¹ÄÕÆǺÔÄ»ÊÇÊËÇØÆÁÁɹ† ºÇ˹ËÕ¡ ¾ÊÄÁ¼Ç»ÇÉÁËÕ»ÏÁÍɹΠ ÈÇÖËÇÂÈÉǼɹÅžºÔÄÇɹÊʾľÆÇ ºÇÄÕѾ оÅÈǽÉ̼ÁÅÊÌÅŹÉÆÇ»À؆ ËÔÅs½ÇÅÇ»©¾ÊÌÉÊʻǺǽÆÔÎ ÌйÊËÃÇ»ÈɹÃËÁоÊÃÁÁÊоÉȹƦ¹£¾† žÉÇ»ÊÃÇ«ɾÊË’ƹÐÁƹ¾ËɹÊÐÁ† Ò¹ËÕÈÄÇÒ¹½ÃÁ ÇоÆÕ̽¹ÐÆÇɹºÇ˹¾Ë †ÂŸ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÀ¹»Ç½ „¥ÁÃÇŔ „ªËÉǺ¾ËÇƔ¨ÇØ»ÁÄÇÊÕÈÇÆÁŹÆÁ¾ ùÃÁ¾½¾ËÊÃÁ¾ʹ½ÔºÌ½¾Å»ÇÀ»Ç½ÁËÕ ÊÇÊ˹»ÁÄÁÌËÇÐƾÆÆÔÂȾɾоÆÕÆǻǾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ùÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ

u´½ÎÏÊØÆÎÂÇÏËÍ¿ÓÂÊÏÍÂÀˊ ÍËÁ½ËÎϽÊÂÏÎÜ s›Ê¾Êľ½Ì¾Ë½¾Ä¹ËÕÈÇѹ¼Ç»Ç›Ô† ʾÄØËÕÆÁÃǼÇƾÄÕÀØ ¹ÃÇÆÀ¹ÒÁÒ¹† ¾ËÈɹ»ÇÊǺÊË»¾ÆÆÁù¨ÉÁÇÉÁ˾Ësľ† »Ôº¾É¾¼°ËǺÔÌÇÅÁоÂÈÇØ»ÁÄÇÊÕ ¿¾Ä¹ÆÁ¾Ⱦɾ¾Î¹ËÕÁÀйÊËÆǼÇʾÃËdž ɹ Êľ½Ì¾ËÊÇÀ½¹ËÕ½É̼ǾùоÊË»Ç ¿ÁÀÆÁ¨ÉÇÁÀǽ¾ËɹÀÌÈÄÇËƾÆÁ¾ ÈÉÇϾÊÊÈǽ¾ËºÇľ¾¹ÃËÁ»ÆÇ›йʈ ÆÇÅʾÃËÇɾÊǺÊË»¾ÆÆÁüÇËǻýÁ¹† ÄÇ¼Ì Ìƾ¼Ç¾ÊËÕÈɹ»ÇÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹×† ÒÁ¾½ÇÃÌžÆËÔÁƹÀ¾ÅÄ× ÁƹǺӾÃË ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ¥Ç¿ÆÇÀ¹ÃÄ×йËսǼdž »ÇÉÔǺžƹÁÄÁÃÌÈÄÁ†ÈÉǽ¹¿Á

u§½ÇË¿Ë¿½Õ¿ÅÁÂÊÅÂÌÍˊ ¾ÈÂÉØÎËÄÁ½ÊÅÜÁËÎÏÐÌÊËÆÎÍŠ ÁØÁÈÜÈÛÁÂÆÎËÀͽÊÅÔÂÊÊØÉÅ ¿ËÄÉËÃÊËÎÏÜÉÅ

s«¾Å¹ƾÆÇ»¹ ȾɻԾÆÇÉŹ† ËÁ»ÆÔ¾½ÇÃÌžÆËÔºÔÄÁÁÀ½¹ÆÔ¾Ò¾ »¼¶ÃÊȾÉËÁÀ¾ƹ½Ç»ÆÁŹ˾ÄՆ ƾÂÊľ½ÁËÕÀ¹ùÈÁ˹ÄÕÆÔÅɾÅÇÆËÇÅ ½ÇÉǼ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅÆÇ»ÔÎËɹÊÊ ÈǽÀ¾ÅÆÔÎȾɾÎǽǻ¦¾ÇºÎǽÁÅÇ ÈÇžÆØËÕÈÊÁÎÇÄǼÁ×ÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁ† ùÁÀ¹Ã¹ÀÐÁùªÇ»¾ËÊùعÉÎÁ˾ÃËÌɆ ƹØÑÃÇĹǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆǼÇÉǽÁĹ»ÇÀ† ľ½ÇÅÇ»ÊËÌȾÆÁ ȹƽÌÊÔ ÊËÁÄǺ¹ËÔ ¹À¹¼É¹ÆÁϾ»ʾ½»¾ÉÁɹÊÈÇĹ¼¹×ˆ ÊØƹÌÉǻƾÀ¾ÅÄÁªÖËǼÇƹ½ÇƹÐÁ† ƹËÕsÄÇŹËÕÊ˾ɾÇËÁÈÈÉǾÃËÁÉÇ»¹† ÆÁØ Ê˾ɾÇËÁÈÈǽÎǽ¹¾Æ¾¼ƾλ¹† ˹¾ËsƹоÅƹÐÁƹ×ËÖÃÇÆÇÅÁËÕ ¦¹ÖľžÆ˹ΦÇÉŹËÁ»Æ¹Øº¹À¹¾ÊËÕ ÈÇÆÁŹÆÁ¾¾ÊËÕ ¾ÊËÕÈÁÄÇËÆÔ¾ÈÉǾÆ Ëԝ¹¿¾»¿ÁÄÔÎ½ÇŹÎÅÇ¿ÆÇƾȹƆ ½ÌÊÔ¼ÇÉǽÁËÕ ¹ÄÁÍËÔ ÃÇËÇÉÔ¾ƹ½»¾ ÊËÇÉÇÆÔÇËÃÉÔ»¹×ËÊبÉÇÊËǾɾѾ† ÆÁ¾¦ÇÇË¿¾Ä¹ÆÁؽÇɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÃÊdž ¿¹Ä¾ÆÁ× ÈÉÇÎǽÁËÅÆǼǻɾžÆÁ ¦¹ʾ¼Ç½ÆؾÊËÕÈÇÆÁŹÆÁ¾ ƹ½ÇÈÉdž Ø»ÄØËÕºÇÄÕѾƹÊËÇÂÐÁ»ÇÊËÁземельных участков š¬ž«¨©ž§ª«™›¤ž¦§ ¤µœ§«¦´¥ £™«žœ§©¡¸¥œ©™Ÿ™¦ ££§¦¯¬œ


12

ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÂÜÞ

§ª§ª«§¸¦¡¡§¥ª£§œ§©´¦£™¦™«¸Ÿ¦´®¨§«§¤£§›¦™±™šžªž™ª™¤ž£ª™¦©§¥ ›§©§¦¯§›´¥ ¡©ž£«§©§¥£§¥¨™¦¡¡„™ªª«¬¡¸”

Натяжной потолок: качество и доступность ˾ÃÊË«ÈÂÀ©½ÈÅÊË¿ÎÇÅÆ

©ÔÆÇÃÈÇËÇÄÇÐÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ»§ÅÊþÀ¹Èdž Êľ½ÆÁ¾ËÉÁ¼Ç½¹Èɾ˾ÉȾĽǻÇÄÕÆÇ»¾ÊÇÅÔ¾ÁÀ† žƾÆÁØ¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ÃÇÅȹÆÁÁ»Ê¾йҾȾɾÎdž ½ØËÊÌÊ˹ÆÇ»ÃÁÈǽ»¾ÊÆÔÎÈÇËÇÄÃÇ»ƹƹËØ¿ÆÔ¾ Á ùÃÊľ½ÊË»Á¾»ÔÊÇÃÇÂÃÇÆÃÌɾÆÏÁÁ À¹Å¾Ð¹¾Ë† ÊØÈÇÊËÇØÆÆǾÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ϾÆÔƹÈÇÄÇËÆÇ

§«

 ©¬š¤ž¢

™£›™©™«¦´¢¥ž«©s ª©ž¦¸¸ª«§¡¥§ª«µ «£™¦ž›§œ§¦™«¸Ÿ¦§œ§ ¨§«§¤£™

uÈÂÇνÊÁͨÂËÊÅÁË¿ÅÔ ÊÂÎÇËÈÙÇËÎÈË¿Ë¿½ÕÂÆ ÇËÉ̽ÊÅÅ s£ÇÅȹÆÁØ„™ªªË̽ÁؔƹÉÔÆþÌ¿¾ºÇľ¾оËÔɾÎľË ¦¹ÐÁƹÄÁºÁÀƾÊùÃËÇɼǻdžÅÇÆ˹¿Æ¹ØÍÁÉŹ ÆÇÌ¿¾ÈÇÊľ ¼Ç½¹ɹºÇËÔÇËÃÉÔÄÁʻǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇƹËØ¿ÆÔÎÈÇËÇÄÃÇ» ÐËǽ¹ÄÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÃÇÆËÉÇÄÁÉÇ»¹ËÕùоÊË»Çƹ»Ê¾ÎÖ˹† ȹÎÈÉÇϾÊʹÁÀ¼ÇËǻľÆÁØÁÅÇÆ˹¿¹ ¹ÖËÇÁÅÁ½¿ÃÇÅȹÆÁÁ

uª½ÏÜÃÊØÂÌËÏËÈÇÅuÚÏËËÎÊË¿ÊËÆ¿ÅÁ ÌÍÂÁȽÀ½Š ÂÉØÆÎÂÀËÁÊÜʽÍØÊÇÂÌËÏËÈÇË¿ s¦¹ʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ½¾ÆÕÉÔÆÇÃÈÇËÇÄÇÐÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ½¾ÄØË »ÇÊÆÇ»ÆÇŽ»¹»Á½¹ÈÉǽÌÃÏÁÁƹËØ¿ÆÔ¾ÁÈǽ»¾ÊÆÔ¾Èdž ËÇÄÃÁ¥Ç¿ÆÇÇËžËÁËÕÁ½É̼Á¾»Á½Ô ƹÈÉÁžÉÈÄÁËÃÌ Èņ ÊËÁà ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆÁÄÁƾ½¹»ÆÇÈÇØ»Á»ÑÁ¾ÊØɾ¾ÐÆÔ¾ÈÇËÇĆ ÃÁ ǽƹÃǽÇÄØÁÎƹÉÔÆþÇËÆÇÊÁ˾ÄÕÆÇŹĹ

u§½ÇËÂÌÍËÓÂÊÏÊËÂÎËËÏÊËÕÂÊÅÂÁ½ÊÊØÒ¿ÅÁË¿ s§ÈÉÇϾÆËÆÇÅÊÇÇËÆÇѾÆÁÁ¼Ç»ÇÉÁËÕƾÃÇÉɾÃËÆÇ ˹à ùÃÌÖËÁÎÈÇËÇÄÃÇ»ɹÀƹØÊ;ɹÈÇËɾºÄ¾ÆÁتÈÉÇÊƹƹ† ËØ¿ÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁÍÇÉÅÁÉÌ×Ë»ÇÊÆÇ»ÆÇÅйÊËÆÔ¾ÄÁϹ¨Ç½† »¾ÊÆÔ¾ ùÃÈɹ»ÁÄÇ Ê˹»ØË»ÇÍÁʹÎÃÇÅȹÆÁ »û¹ÉËÁɹÎ ÁÎÈÇÐËÁƾ˦¹ËØ¿ÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁÅǼÌ˺ÔËÕÁÀËùÆÁÁÁÀÈľƆ ÃÁ¨›®¨Ä¾ÆÃÌϾľÊÇǺɹÀƾ¾ÅÇÆËÁÉÇ»¹ËÕ»ÃÌÎÆØÎ ˹Ãùà Ìƾ¾»ÔѾÌÊËÇÂÐÁ»ÇÊËÕÃȾɾȹ½¹Å˾ÅȾɹËÌɫùÆÕ ºÇ† ľ¾½ÇÉǼǾÈÇÄÇËÆÇ ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾ËÊØйҾ»¿ÁÄÔÎÃÇÅƹ† ˹ÎùÃºÇľ¾ÖÃÇÄǼÁÐÆǾÁÖÊ˾ËÁÐÆǾ s¨ÉÁÐÁÆÔɹÀ½¾Ä¾ÆÁØÊ˹ÆÇ»ØËÊØØÊÆÔÈÇÊľ¹Æ¹ÄÁ† À¹ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»ù¿½Ç¼ÇËÁȹÈÇËÇÄù¨Ç½»¾ÊÆÔ¾ÈÇËÇĆ ÃÁ̽Ǻƾ¾»Ê¾¼ÇÊ˹»ÁËÕ»ÇÍÁʹÎÁËÇÐùÎÈÉǽ¹¿ ˹Ãùà »ȾɻÌ×Çоɾ½ÕÇÆÁ̽ǻľ˻ÇÉØ×ËËɾºÇ»¹ÆÁØÅÈÉÇËÁ† »ÇÈÇ¿¹ÉÆÇÂÁÆÊȾÃÏÁÁ ¹»Ç»ËÇÉÌ×sÖËÇ̽ǺÊË»ÇÈǽÎdž ½¹ÃÃÇÅÅÌÆÁùÏÁØÅ ÃÇËÇÉÔ¾йҾ»Ê¾¼ÇÈÉÇÃĹ½Ô»¹×ËÊØ ƹ½ÈÇËÇÄÇÐÆÇÂÈÄÁËÃǪƹËØ¿ÆÔÅÈÇÄÇËÆÇÅ»ÖËÇÅÈĹƾ »ÇÀÆÁù×ËÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ˹Ãùú¾Àû¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆǼÇɹ† ºÇËÆÁùÁÊȾÏÁ¹ÄÕÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ»ºÔËÇ»ÔÎÌÊÄÇ»ÁØÎ ÃÃÇÅÅÌÆÁùÏÁØÅƾÈǽÊËÌÈÁËÕÊ؛ʻÇ×Çоɾ½ÕÊƹËØ¿† ÆÔÅÁÈÇËÇÄùÅÁƾÄÕÀØÈÇÊÈÇÉÁËÕ»ÈĹƾÖÊ˾ËÁÃÁÁºÇ¼¹Ë† ÊË»¹»ÔºÇɹ«¹Ã¿¾»ÉؽÌÇо»Á½ÆÔÎÈÄ×ÊÇ»sľ¼ÃÁÂÁºÔ† ÊËÉÔÂÅÇÆ˹¿º¾ÀǺɹÀÇ»¹ÆÁØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ¡Å¾Æ† ÆÇÈÇÖËÇÅ̾¼ÇÈɾ½ÈÇÐÁ˹×ËÊ˹»ÁËÕ»¿ÁÄÔÎû¹ÉËÁɹÎ ƹÍÁÆÁÑÆÔÎÖ˹ȹÎÇ˽¾ÄÃÁ

u­½Ä¿ÂÓÂʽÊÂÜ¿ÈÜÂÏÎÜÁËÌËÈÊÅÏÂÈÙÊØÉÌÍÂÅÉЊ ÖÂÎÏ¿ËÉÏËÀËÅÈÅÅÊËÀË¿ÅÁ½ÌÍËÁÐÇÓÅÅ

§šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

s¦¹ËØ¿ÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁȾɾÊ˹ÄÁºÔËÕ½ÇÉǼÁÅ̽ǻÇÄՆ ÊË»Á¾Å›ÈĹƾϾÆÇ»ÇÂÈÇÄÁËÁÃÁÊÁË̹ÏÁ×ÅÇ¿ÆÇÊɹ»† ÆÁËÕÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÅÁÇÃƹÅÁ£Ç¼½¹ÇÆÁÈÇØ»ÁÄÁÊÕ ËÇÊËÇÁÄÁ ÇоÆÕ½ÇÉǼǦÇÊÌ»¾ÄÁоÆÁ¾ÅÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØ ÇÈËÁÅÁÀ¹ÏÁ¾Â

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

NJSDFJMJOHSV

uŸÔÂÉÌÍÅÔÅʽϽÇËÀËͽÄÁÂÈÂÊÅÜ


ÑÒÐÎÉÈÍÒÅÐÂÜÞ

13

по« Натяжные толки переста-

ли быть дорогим удовольствием

«§°£™ ©ž¦¡¸

™Ä¾ÃʹƽÉ›ÇÉÇÆÏÇ» ÁɾÃËÇÉÃÇÅȹÆÁÁ„™ªªË̽Áؔ

uŸØÐÌËÉÜÊÐÈÅËÇËÊÇÐÍÂʊ ÓÅŧ½ÇË¿½ÎÅÏнÓÅÜ¿«ÉÎÇ s£ÇÆÃÌɾÆÏÁؽǻÇÄÕÆÇÊÁÄÕƹØ ¹ÈÇÊľ½ÆÁ¾½»¹†ËÉÁ¼Ç½¹Èɾ½ÄÇ¿¾† ÆÁ¾ƾÈÉÇÊËÇƹйÄÇ̽ǻľ˻ÇÉØËÕ ÊÈÉÇÊ ÆÇÁÈÇØ»ÁĹÊÕ˾ƽ¾ÆÏÁØÈɾ† ÊÔÒ¾ÆÁØÉÔÆù£ÇÄÁоÊË»ÇÃÇÅȹ† ÆÁ Èɾ½Ä¹¼¹×ÒÁÎÈǽǺÆÔ¾ÌÊÄ̆ ¼Á ǼÉÇÅÆÇ£ÇÄÁоÊË»ÇÃÇÆÃÌɾƆ Ëǻ̻¾ÄÁÐÁ»¹×ËÃÇÅȹÆÁÁÈÇÌÊ˹† ÆǻþÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎÇÃÇÆÁÀ†À¹ʾÀÇƆ ÆÇÊËÁɹºÇË ÃǼ½¹ƹÁÎÈÉǽÌÃÏÁ× ȹ½¹¾ËÊÈÉÇÊ ÃÇÅȹÆÁÁƹÐÁƹ×Ë Èɾ½Ä¹¼¹ËÕÌÊÄ̼ÌÌÊ˹ÆÇ»ÃÁÈÇËÇĆ ÃÇ»£ÊÄÇ»Ì ÅÇÆ˹¿ÈÇËÇÄÃÇ»ËÇ¿¾ Ø»ÄؾËÊØʾÀÇÆÆÇÂɹºÇËǦ¾ÊÅdž ËÉØƹËÇ ÐËÇÌÊ˹ÆǻùÈÉÇÁÀ»Ç½Áˆ ÊØ»À¹ÃÉÔËÇÅÈÇžҾÆÁÁ ÊÈÉÇÊɹʆ ˾˻ǻËÇÉÇÂÈÇÄÇ»Áƾ¼Ç½¹ ÊÁ×ÄØ ½ÇÆÇغÉØ Áȹ½¹¾ËȾɾ½ÆǻǼǽÆÁ† ÅÁÈɹÀ½ÆÁùÅÁ ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

u§ÏËÜ¿ÈÜÂÏÎÜËÎÊË¿ÊØÉ ÌÍËÅÄ¿ËÁÅÏÂÈÂÉÌËÈËÏÂÊ

ϽÃËÉ ŸÂÁÙÏ;ÐÛÏÎÜÇ¿½ÈŊ ÑÅÓÅÍË¿½ÊÊØÂÎËÏÍÐÁÊÅÇÅ

sšÇľ¾ÈÇÄÇ»ÁÆÔÈÇÄÇË¾Æ Èɾ½† Ê˹»Ä¾ÆÆÔÎƹÉÔÆþƹËØ¿ÆÔÎÈdž ËÇÄÃÇ» ÈÉÁ»¾À¾ÆÇÁÀ£Á˹؝ÇÊÁÎ ÈÇÉÊÌÒ¾ÊË»Ì×ËÊ˾ɾÇËÁÈÔ Ì¿¾ ƾÁž×ÒÁ¾ÈǽÊǺÇÂÇÊÆÇ»¹ÆÁ  ÇÆÁÀÃÇÅùоÊË»¾ÃÁ˹ÂÊÃÇÂÈÉǽÌÆ ÏÁÁľËƹÀ¹½»Ê¾ºÔÄÇ˹ÃÈÇÄLj ÆǻԽ¹»¹Ä¾½ÃÁ ƾÈÉÁØËÆÔÂÀ¹È¹Î ÈÇÄÁžÉÇ»ª¾¼Ç½ÆØ¿¾ÇÆÇÈÇùо† ÊË»ÌƾÇËÄÁй¾ËÊØÇ˾»ÉÇȾÂÊÃǼÇ ¡ºÇľ¾ËÇ¼Ç ÑÁÉÇÃÇÍÇÉŹËÆÔ¾Èdž ÄÇËƹÇË ½Ç žËɹÅǼÌËÈÉÇÁÀ† »Ç½ÁËÕËÇÄÕÃÇ»£Á˹¾žÊÄÁ»Ô»Á½Á† ˾ÈÇÄÇËÆÇÑÁÉÁÆÇÂºÇľ¾ žËɹ Èǽº¾ÄÕ¼ÁÂÊÃÁźɾƽÇÅ ËÇ ÊÃÇɾ¾ »Ê¾¼Ç ÇÆÇÁÀ¼ÇËǻľÆÇƹÃÁ˹ÂÊÃÇÅ À¹»Ç½¾ÈÇÄÁϾÆÀÁÁ

s«É̽ÆÇƹÂËÁ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇÀƹ† ×ÒÁÎÁÌž×ÒÁÎÄ×½¾Â°¹Ò¾»Ê¾¼Ç ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔÈÉÁÎǽØËÊÇÈÔËÇÅÅÇƆ ˹¿¹ƹÉÌ¿ÆÔÎɾÃĹÅÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÆ ÏÁÂs˾ÎÆÇÄǼÁØ º¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ ½Ç»ÇÄՆ ÆÇÊÎÇ¿¹¹Ä¾¾оÄÇ»¾ÃÊ˹¿ÁÉ̾ËÊØ »û¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆǺÉÁ¼¹½¾¨ÉÁ† žÉÆÇÀ¹žÊØÏɹºÇËÆÁÃÈÉÁǺɾ˹† ¾Ë½ÇÊ˹ËÇÐÆÔÂÇÈÔË¡ÆǼ½¹ÊÄÌй¾Ë† ÊØ ÐËÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ºÉÁ¼¹½ÔÇ˽¾ÄØ׈ ÊØÇËËÇɼǻÇÂÁÄÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÇ ÃÇÅȹÆÁÁÁɹºÇ˹×ËʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇ Ê˹ÆÇ»ØÊÕ½ÁľɹÅÁ¶ËǾÊ˾ÊË»¾Æ† ÆÔÂÈÉÇϾÊÊ

uÂÎÈÅ¿ÄÜÏÙÏÂÒÊÅÔŠ ÎÇÅÆÌÍËÀÍÂÎοÓÂÈËÉ ǽÇËÊ ÇËÎÊÐÈÎÜËÏͽÎÈÅÌÍËÅÄ¿ËÁŠ ÎÏ¿½ÅÉËÊϽýÌËÏËÈËÔÊØÒ ÌËÇÍØÏÅÆ ¡ÆÆÇ»¹ÏÁÁÈÇÊÌËÁÀ¹ÃÄ×й×ËÊØ ËÇÄÕÃǻ̻¾ÄÁоÆÁÁÑÁÉÁÆÔÈÇÄÇËƹ ª¾¼Ç½ÆØÈɹÃËÁоÊÃÁ»Ä׺Ç¿ÁÄÇ ÃÇÅƹ˾ÅÇ¿ÆÇÊÅÇÆËÁÉÇ»¹ËÕÈÇËdž ÄÇú¾ÀÑ»¹«¹Ã¿¾»ÈÇÊľ½ÆÁ¾¼Ç½Ô »ÇÀÆÁÃĹ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÆÇ»ÁÆÇÃÊ»¾ËÇ˾ÎÆÁоÊÃǼÇǺÇÉ̽dž »¹ÆÁØ»ƹËØ¿ÆÔÎÈÇËÇÄùΪ¾ÂйÊ Ö˹»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕƹºÁɹ¾ËǺÇÉÇËÔ Á»ÃÌȾÊÌÄÌÐѾÆÁ¾ÅǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ƹËØ¿ÆÔÎÈÇËÇÄÃÇ» ÁÍÇËÇȾйËÕ×ÈÇÀ»ÇÄؾËÊÇÀ½¹»¹ËÕ »Ê¾ºÇľ¾ÁÆ˾ɾÊÆÔ¾ÖÍ;ÃËÔžÊÄÁ ɹƾ¾ɹÀÄÁÐÆÔ¾ÈÇÉǼÁ ÅÆǼÇÌÉÇ»† ƾ»Ô¾ÈÇËÇÄÃÁºÔÄÁËÇÆÃÇÊËØÅÁÁƹ† ÎǽùÅÁÇ˽¾ÄÕÆÔÎÅÇÆ˹¿ÆÔÎÃÇņ ȹÆÁ ËÇʾÂйÊ˾ÎÆÇÄǼÁØÇËɹºÇ† ˹ƹ Á»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ½ÄؽÁÀ¹ÂƹÈdž žҾÆÁÂÊ˹ÆÇ»ØËÊؽ¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇ º¾À¼É¹ÆÁÐÆÔÅÁ

u­½Ä¿ÂÌÍÅ¿ÎÂÒ¿ËÄÉËÃÊˊ ÎÏÜÒÊ¿ËÄÊÅǽÂÏÌÍ˾ÈÂÉÎÉËʊ

u¯½ÇËÂÎÈÐÔ½ÂÏÎÜÔ½ÎÏË s¨Ç½ÇºÆÔνÁľÉÇ»»§ÅÊþ½Ç† »ÇÄÕÆÇÅÆǼÇ¡ÖËÇØ»ÄؾËÊØǽÆÁÅ ÁÀÈǽ»Ç½ÆÔÎùÅƾ½¹ÆÆÇÂÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆÇÂÊ;ÉÔ¨ÉÁÀ¹ÃÄ×оÆÁÁ½Ç¼Ç† »ÇɹƹÌÊ˹ÆÇ»ÃÌƹËØ¿ÆǼÇÈÇËÇÄù ÈÇËɾºÁ˾Ä×ƾǺÎǽÁÅǺÔËÕÇоÆÕ ÇÊÅÇËÉÁ˾ÄÕÆÔÅ©¾½ÃÇ ÆÇÊÄÌй¾Ë† ÊØ ÐËǺÉÁ¼¹½ÔƾùоÊË»¾ÆÆÇ»ÔÈÇĆ ÆØ×ËɹºÇËÔÁÄÁƾÈɾ½ÇÊ˹»ÄØ×˼¹† ɹÆËÁÂÆǾÁÄÁÈÇÊ˼¹É¹ÆËÁÂÆǾǺ† ÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ǽÆÁÅÊÄÇ»ÇÅ º¾ÀÇË»¾Ë† ÊË»¾ÆÆÇÇËÆÇÊØËÊØûÀØËÔÅƹʾºØ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»¹Å¡À†À¹ÊȾÏÁÍÁÐÆdž ÊËÁÅÇÆ˹¿¹½É̼¹ØÃÇÅȹÆÁØƾÊÅdž ¿¾Ë»ÀØËÕǺӾÃËƹǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ¾Ê† ÄÁƾÇƹ»ÔÈÇÄÆØĹÀ¹Ã¹ÀÁÀƹйÄՆ ÆǦ¾ÄÕÀØÀ¹ºÔ»¹ËÕÇÊÄÌйØÎÊ»ÀÉԆ »¹ÅÁ¼¹ÀÇ»Ôκ¹ÄÄÇÆÇ»ÈÉÁÌÊ˹Æǻþ ƹËØ¿ÆÔÎÈÇËÇÄÃÇ»¦¹Ñ¹ÃÇÅȹÆÁØ ÈÉǻǽÁËÁÆÊËÉÌÃ˹¿ÁȾɾ½ù¿½ÔÅ »Ô¾À½ÇÅƹǺӾÃË Áù¿½ÔÂÅÇƆ ˹¿ÆÁÃÁž¾Ë̽ÇÊËÇ»¾É¾ÆÁ¾ÈÇɹ† ºÇ˾ʼ¹ÀÇ»ÔÅǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å¨Ç† ÖËÇÅÌɾÃÇžƽÌ×ÇËÆÇÊÁËÕÊØÃÄ׆ ºÇÅÌ»Á½ÌÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇËÇË»¾Ë† ÊË»¾ÆÆÇÁǺɹҹËÕÊØ»ÃÇÅȹÆÁÁ Ãdž ËÇÉÔ¾ »Ç†È¾É»ÔÎ Áž×ËÊ»ÇÂÇÍÁÊ ¹»Ç†»ËÇÉÔÎ Ì¿¾½Ç»ÇÄÕÆǽÇļÇÊÌÒ¾† ÊË»Ì×ËƹÉÔÆþ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÁÉÇÊËÇÅÃÇÆÃÌɾÆÏÁÁ ÁÎϾƹʾ¼Ç½ÆØÈÉÁºÄÁÀÁĹÊÕÃʾº¾† ÊËÇÁÅÇÊËÁ«¹Ã¿¾ÁÊÈÇËÇÄùÅÁ¦¹† ËØ¿ÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁÈÇØ»ÁÄÁÊÕºÇľ¾½¾† ÊØËÁľËƹÀ¹½ Áù¿½Ô¼ǽϾƹ ƹÆÁÎȹ½¹Ä¹ÈÉÁžÉÆÇƹs ª¾ÂйÊƹÉÔÆþÊËÇÁÅÇÊËÕËùÆÁ »Êɾ½Æ¾ÅÇËÉ̺ľÂÀ¹û¹½É¹Ë† ÆÔžËÉ ¹ÈľÆÃÁÇ˽ÇÉ̆ ºÄ¾ÂÀ¹û¹½É¹ËÆÔžËɪËÇÁËÇËž† ËÁËÕ ÐËǽ¹ÆÆÔ¾ϾÆÔ»ÃÄ×й×Ë»ʾ† ºØÅÇÆ˹¿°¹ÊËÇÅÇ¿ÆÇ»ÊËɾËÁËÕ ɾÃĹÅÌ ¼½¾û¹½É¹ËÆÔžËÉÈÇËÇĆ ùÊËÇÁËžÆÕѾÉ̺¦¾ÇºÎǽÁÅÇ ÈÇÆÁŹËÕ ÐËÇÖËǻʾ¼ÇÄÁÑÕɾÃĹņ ÆÔÂÎǽ ÁÃÄÁ¾ÆËÔ ÈÉÁ½Ø»˹ÃÌ× ÃÇÅȹÆÁ× ÅǼÌËÇ¿Á½¹ËÕ½ÇÈÇÄÆÁ† ˾ÄÕÆÔÎɹÊоËÇ»À¹ÌÊ˹ÆÇ»Ã̪Ëdž ÁËÌоÊËÕ ÐËÇϾƹ ÌùÀ¹ÆƹØÅÆÇ  ƾ»ÃÄ×й¾Ë»ʾºØÊËÇÁÅÇÊËÕÊ»¾Ëdž »ÔÎÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔÎǺ»Ç½Ç» ÈÇÉdž ¼Ç»ÁËȧÆÁÅǼÌËɹÊÊÐÁËÔ»¹ËÕÊØ ËÇÄÕÃÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǦÇÇÈØËÕ¿¾ Êɾ½ÆØØϾƹƹÆÁÎsÉ̺ľÂ À¹ÖľžÆË


ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ

OBUBVDP[SV

14

Обзор рынка потолков

˾ÃÊË®¿ÂÏȽʽ§½Ä½ÊÓ¿½ ¡ÂÊÅΨÅÏ¿ÅÊÓ¿

¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅXXXSSGSVQPUPMPL†NPTSV EPN†BSUOFUWJQDFJMJOHSV

¡¦¦§›™¯¡§¦¦´ž«ž®¦§¤§œ¡¡¨§ ›§¤¸·«›´¨§¤¦¡«µ›´ª§£§£™°žª«›ž¦¦´¢ ©ž¥§¦«¡¤¡§«ž¤£¬¨§«§¤£§›ª¥¡¦¡¥™¤µ¦´¥¡¨§«ž©¸¥¡›©ž¥ž¦¡¡ª¡¤ ¨ÇËÇÄÇÃs»¾ÊÕŹ»¹¿ÆÔÂÖľžÆËÁÆ˾Éվɹž¼ÇùоÊË»¾ÆƹØ Ç˽¾ÄùÈÉÁ½¹¾ËÈÇžҾÆÁØŽÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÂÌ×ËÁÖľ¼¹ÆËÆÇÊËÕ ¹»ÔÊÇùØÇËɹ¿¹×Ò¹ØÊÈÇÊǺÆÇÊËÕÈÇËÇÄÇÐÆǼÇÈÇÃÉÔËÁØ ÊǻʾÅ ƾǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆǺ¾ÄÇ¼Ç ÈÇÀ»ÇÄؾËÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇÖÃÇÆÇÅÁËÕƹÖľÆ ËÉÇÖƾɼÁÁ À¹ËɹÐÁ»¹¾ÅÇÂƹÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ÈÇžҾÆÁبÇËÇÄÃÁÅdž ¼Ì˺ÔËÕÃɹѾÆÔ¾ Ãľ¾ÆÔ¾ Èǽ»¾ÊÆÔ¾ ÈǽÑÁ»ÆÔ¾ ƹËØ¿ÆÔ¾ ÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾

§šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

£¹ÃÆÁÊËɹÆÆÇ ÏͽÁÅÓÅËÊÊØÂÁƹÁºÇľ¾ ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÆÔ¾žËǽÔÇ˽¾ÄÃÁÌ˾ÂÈǽ ËÇͽÎǽÅËÇÈÂÆǽÌËÏËÈËÔÊØÉÅ˾ËÜÉÅ s ǽÆÁÁÀʹÅÔÎËÉ̽ǾÅÃÁÎÁÊÄÇ¿ÆÔλÁ½Ç»ÈÇËÇĆ ÃÇ»§ÆÁËɾºÌ×ËÈÉÇ»¾½¾ÆÁØÈɾ½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÇ Èǽ¼ÇËÇ»ÃÁÇÑËÌùËÌÉÁ»¹ÆÁØ ÑȹËľ»¹ÆÁØÁ»Ô† ɹ»ÆÁ»¹ÆÁØÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁÈÇËÇÄù£¹Ð¾ÊË»ÇɹºÇË ¹˹ÿ¾À¹ËɹÐÁ»¹¾ÅǾ»É¾ÅØ»ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇž† ɾÀ¹»ÁÊØËÇËŹÊ˾ÉÊË»¹Ç˽¾ÄÇÐÆÁÃÇ» ÊÇÀ½¹ËÕ »ÁÀ̹ÄÕÆǼĹ½ÃÁÂÈÇËÇÄÇÃÅÇ¿¾Ëƾù¿½ÔÂÑË̆ ùËÌÉ «¹ÃÁ¾ÈÇËÇÄÃÁƾÌÊËÇÂÐÁ»ÔþÊ˾ÊË»¾ÆÆÇ ÈÔÄÁÁ¼ÉØÀÁ ûǽ¾ ƹÆÁÎÊǻɾžƾÅÈÇØ»Ä؆ ×ËÊØËɾÒÁÆÔ Á¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÇÊǺ»ÇÊÊ˹ÆÇ»† ľÆÁØÆÇÉŹÄÕÆǼÇ»Á½¹sÈÇ»ËÇÉÆÔ¾ÑËÌùËÌÉÆÔ¾ ɹºÇËÔ£ÉÇžËÇ¼Ç ½¹ÆÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁƾ½¹×Ë»ÇÀ† ÅÇ¿ÆÇÊËÁ»ÆÌËɾÆƾ»ÊËÉÇÂþÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ»ÁÄÁ ÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹É† ÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ šÄÁ¿¾»Ê¾¼ÇÃÈÉÁ»ÔÐÆÔÅÊÈÇÊǺ¹ÅÇÍÇÉÅľ† ÆÁØƹÎǽØËÊØÇÈ¿ؠÈÇËÇÄÃÁ§ÆÁËɾºÌ×ËLj ÆÇÊÁ˾ÄÕÆÇÉÇ»ÆÇÂÇÊÆǻԥ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇŽÄØÇ˽¾Ä† ÃÁ»ÖËÇÅÊÄÌй¾ÊÄÌ¿¹Ëû¹½É¹ËÆÔ¾ÁÄÁÈÉØÅÇ̆

¼ÇÄÕÆÔ¾ȹƾÄÁÁÀÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆǼÇȾÆÇÈÇÄÁ† ÊËÁÉÇĹ ÁÄÁ ùþ¼ÇйÊËÇƹÀÔ»¹×Ë ÊËÁÉÇÈÇɹ ¨É¾ÁÅÌÒ¾ÊË»ÇÖËǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹»ËÇÅ ÐËÇÇÆľ¼ÃÇ ÊÃÉÔ»¹¾ËƾºÇÄÕÑÁ¾ƾÉÇ»ÆÇÊËÁ ÃÇËÇÉÔ¾»ÊÄÌй¾ ÈǺ¾ÄÃÁÁÄÁÇÃɹÊÃÁºÌ½Ì˺ÉÇʹËÕÊØ»¼Ä¹À¹ ¬ËÁ¿ÂÎÊØÂÈÇËÇÄÃÁɹÀÄÁй×ËÊØÈÇŹ˾ÉÁ† ¹Ä¹ÅǺÄÁÏÇ»ÃÁ ÁÎÍÇÉŹÅÁɹÀžɹŠ¹˹ÿ¾ ÊÈÇÊǺ¹ÅÊǾ½ÁƾÆÁب¹Æ¾ÄÁÅǼÌ˺ÔËÕÁÀÅÁƾ† ɹÄÕÆǼÇ»ÇÄÇÃƹ ž˹ÄĹ ¼ÁÈʹ ¼ÁÈÊÇùÉËÇƹ ½¾É¾»¹ÁÄÁÈĹÊËÁù¨Ç½»¾ÊÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁÊÐÁ˹׈ ÊØ»¾ÊÕŹÈɹÃËÁÐÆÔÅÁ¡ÎÈÉÁžÆØ×Ë ÃǼ½¹ÎÇËØË ʽ¾Ä¹ËÕƾ»Á½ÁÅÔÅÁ ÆÇÈÉÁÖËÇŽÇÊËÌÈÆÔÅÁɹÀ† ÄÁÐÆÔ¾ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔÁÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÁ»¾Æ† ËÁÄØÏÁÇÆÆǾÁ˾ÈÄǻǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÁо† ÊÃÁ¾ ÃÇÅÈÕ×˾ÉÆÔ¾ɹÀ»Ç½ÃÁ›ÆÁÎ̽ǺÆÇ»ÊËɹ† Á»¹×ËÊØÅǽÌÄÕÆÔ¾ÇÊ»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ »¾Æ† ËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɾѾËÃÁÁÊÁÊ˾ÅÔÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ ¨ÇÍÇÉžÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ȹƾÄÁ½¾ÄØËÊØƹѾÊËÕ ¼ÉÌÈÈÈÄÁËÇÐÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ɾ¾ÐÆÔ¾ ùÊʾˆ ÆÔ¾ ɾѾËйËÔ¾ ØоÁÊËÔ¾¨ÄÁËÇÐÆÔ¾ÁȹƾÄՆ ÆÔ¾йҾ»Ê¾¼ÇºÔ»¹×Ëû¹½É¹ËÆÇÂÁÄÁÈÉØÅÇ̆ ¼ÇÄÕÆÇÂÍÇÉÅÔ£¹ÊʾËÆÔ¾Áɾ¾ÐÆÔ¾sÖËÇ˾¿¾

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

›¡´§«ž¤£¡¨§«§¤£™


ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ

«

Требуется не менее двух лет для того, чтобы монтажник научился качественно устанавливать натяжные потолки

«§°£™ ©ž¦¡¸

™Ä¾ÃʹƽÉ¡›™¦§› ÁɾÃËÇɧ§§„¨ÇËÇÄÃÇ»¹Ø£ÇÅȹÆÁؔ

ȹƾÄÕÆÔ¾ÅǽÌÄÁ ÆÇÁÀž˹Ć Ĺ ¼Ä¹½ÃÁ¾ÁÄÁȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¨Ç½ÄÁƾÇÆÁ½ÇÊËÁ¼¹×ËžËÉÇ» ƹÀ¹Ã¹À½¾Ä¹×ËÊØÁ½ÄÁÆƾ¾ ©¾† ѾËйËÔ¾ÅÇÆËÁÉÌ×ËÃɾÊËƹ† ÃɾÊËÁÀÈÉØÅÔÎ ÌÀÃÁÎ йҾž† ˹ÄÄÁоÊÃÁÎɾ¾ÃÄÁºÇÁÀÌ¿¾¼Ç† ËÇ»ÔÎɾѾËйËÔÎÅǽÌľÂ¸Ð¾† ÁÊËÔ¾ÈÇËÇÄÃÁÈɾ½Ê˹»ÄØ×ËÊdž ºÇÂɹÀÆÇ»Á½ÆÇÊËÕÈÄÁËÇÐÆÔÎÁȹ† ƾÄÕÆÔÎ ÆÇËÇÄÕÃÇÊÈÉǾŹÅÁ ÁÈÇÄÇÊËØÅÁû¹½É¹ËÆÔÅÁ ѾÊËÁ† ¼É¹ÆÆÔÅÁ ÊÇËÇ»ÔÅÁ Ç»¹ÄÕÆÔÅÁ ÅÌÎËǽÍÏËÊÊØÆÌËÏËÈËÇ s ÖËÇËÇ¿¾ɹÀÆÇ»Á½ÆÇÊËÕÈǽ»¾ÊÆdž ¼ÇÈÇËÇÄù ¾Ò¾½ÄØƾ¼ÇÁÊÈÇÄÕÀ̆ ¾ËÊØ˾ÉÅÁÆ„ÈǽÑÁ»ÆÇÂÈÇËÇÄÇÔ œÁÈÊÇùÉËÇÆÆÔÂÈÇËÇÄÇÃËɾºÌ¾Ë ÍÁÆÁÑÆÇÂÇ˽¾ÄÃÁ ËǾÊËÕÑȹˆ ľ»ÃÁÁÇÃɹÊÃÁ¶ËÇ ÃÇƾÐÆÇ ½Ç† ÉÇ¿¾ÁËɾºÌ¾ËºÇÄÕѾ»É¾Å¾ÆÁ 

ÆÇ»À¹Å¾ÆÈÇÄÌй¾ÅÈɹÃËÁоÊÃÁ Á½¾¹ÄÕÆÌ×ÉÇ»ÆÌ×ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ º¾À»ÊØÃÁÎÊËÔÃÇ»Áѻǻ ÈÉÁоÅ ÇÆǺĹ½¹¾ËÀ»ÌÃÇÈǼÄÇÒ¹×ÒÁ† ÅÁÊ»ÇÂÊË»¹ÅÁ£ÉÇžËÇ¼Ç ÈÉÁÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁÁ¼ÁÈÊÇùÉËÇƹÅÇ¿ÆÇ ½¾Ä¹ËÕÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ÁÁÀǼÆ̆ ËÔ¾ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ ª½ÏÜÃÊØÂÌËÏËÈÇÅ ÇоÆÕºÔ† ÊËÉÇÅÇÆËÁÉÌ×ËÊØ Áž×ËÖÍ;È ÆÔ»ƾÑÆÁ»Á½š¹ÀÇ»ÔÂÈÇËdž ÄÇÃƾËɾºÌ¾ËÆÁùÃÇÂǺɹºÇËÃÁ «¹Ã¿¾ÊÇÎɹÆؾËÊØ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ »ÊËÉǾÆÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØÁɹÀž† Ò¾ÆÁØ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ£ÇÆÊËÉÌÃËÁ»† ÆÔ¾ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÁÖËǼÇÈÇÃÉÔËÁØ ÈÇÀ»ÇÄØ×ËÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ¾¼ÇÁ½¾¹ÄՆ ÆÇÉÇ»ÆÇ ÁÄÁÈǽƹÃÄÇÆÇÅ ÁÄÁ »ɹÀÆÔÎÈÄÇÊÃÇÊËØÎ ÈÉÁоÅÅÇ¿† Æǽ¾Ä¹ËÕɾÀÃÁ¾ÁÄÁÈĹ»ÆÔ¾Ⱦ† ɾÎǽÔÁÀǽÆÇÂÈÄÇÊÃÇÊËÁ»½É̆

§ª§šž¦¦§ª«¡©´¦£™ ¦¹ÊǻɾžÆÆÇÅÉÔÆþƹËØ¿ÆÔÎÈÇËÇÄÃÇ»ÅÇ¿ÆÇƹ† ËÁÈÉǽÌÃÏÁ×ʹÅÔÎɹÀÆÔÎÊËɹƆÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ¦¹ÉÇʆ ÊÁÂÊÃÇÅÉÔÆþÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔÁ˹ÄÕØÆÊÃÁ¾Áº¾ÄÕ¼ÁÂÊÃÁ¾ ¼ÇÄĹƽÊÃÁ¾ÁÑ»¾½ÊÃÁ¾ ÍɹÆÏÌÀÊÃÁ¾ÁÑ»¾ÂϹÉÊÃÁ¾ -BDLGPMJF œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ .BUUGPMJF œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹Æ† ÏÁØ $5/ ±»¾ÂϹÉÁØ 1"3&0† ­É¹ÆÏÁØ £¹À¹ÆÊÃÁÂÀ¹† »Ç½ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔÎÃÇ¿ ©ÇÊÊÁØ ¦¹ȾɻÇÅžÊ˾Êɾ½ÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂƹËØ¿ÆÔÎÈdž ËÇÄÃÇ»ÊËÇØËÍɹÆÏÌÀÊÃÁ¾ÃÇÅȹÆÁÁ ÇÆÁ»ÔÈÌÊù×ËʹÅÔ¾ ½ÇÉǼÁ¾ÁÃɹÊÁ»Ô¾ÈÇÄÇËƹ›ËÉǾžÊËÇÁÈÇùоÊË»Ì ÁÈÇϾƾÇ˻ǽÁËÊØƾžÏÃÁÅÈÇËÇÄùŠÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÆÔÅ »œ¾ÉŹÆÁÁ«É¾ËÕ¾žÊËÇÀ¹ÆÁŹ×ËÇÈØËÕÍɹÆÏÌÀÊÃÁ¾Èdž ËÇÄÃÁ ÆÇÃÇËÇÉÔ¾ºÔÄÁÊÇÀ½¹ÆÔƹÀ¹»Ç½¹Îš¾ÄÕ¼ÁÁ©Çʆ ÊÁÂÊÃÁ¾ÁÌÃɹÁÆÊÃÁ¾ÍÁÉÅÔÀ¹ÅÔù×ËÊÈÁÊÇÃÍÁÉÅ À¹ÆÁ† ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

¼Ìצ¹ËØ¿ÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁƾÊËɹ½¹† ×ËÇ˻Ĺ¼Á ƾÈǽ»¾É¿¾ÆÔɹÀ† ÄÇ¿¾ÆÁ× ƹÆÁÎƾÀ¹»Ç½ÁËÊØ ¼ÉÁºÇà ÖËÇËŹ˾ÉÁ¹ÄƾÈɾ¾Ë ƾ¼ÆÁ¾Ë ƾÇÃÁÊÄؾËÊتÉÇÃÖÃʆ ÈÄ̹˹ÏÁÁƹËØ¿ÆÔÎÈÇËÇÄÃÇ»Êdž Ê˹»ÄؾË»Êɾ½Æ¾ÅľË ¼¹É¹Æ† ËÁØÄ¾Ë ªÈɹ»¾½ÄÁ»ÇÊËÁɹ† ½ÁÊľ½Ì¾ËÇËžËÁËÕÁƾ½ÇÊ˹ˆ ÃÁ ÈÉÁÊÌÒÁ¾ƹËØ¿ÆÔÅÈÇËÇĆ ùśdžȾɻÔÎ ÈľÆù„ºÇÁËÊؔ ÇÊËÉÔÎÈɾ½Å¾ËÇ» »Ç†»ËÇÉÔÎ ɹ† ºÇËÔÈÇÌÊËÉÇÂÊË»ÌƹËØ¿ÆǼÇÈdž ËÇÄùËɾºÌ×ËƾËÇÄÕÃÇÊȾÏÁ¹ÄՆ ÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØÁŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÃÇËÇÉÔÎƾË»ǺÔÐÆÔÎŹ¼¹ÀÁƹΠ ÆÇÁÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÎƹ»ÔÃÇ» ¨ÇÊÇÇËÆÇѾÆÁ×ϾÆÔÁùо† ÊË»¹ÇÊǺÇÂÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÕ×ÈÇÄՆ ÀÌ×ËÊØÈǽ»¾ÊÆÔ¾ÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÈÇËÇÄÃÁ

 ¤ž«

ª©ž¦¡¢ª©§£ ¶£ª¨¤¬™«™¯¡¡ ¦™«¸Ÿ¦´®¨§«§¤£§›

15


16

ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ

рынка « Будущее все-таки остается

за натяжными потолками ПВХ

«§°£™ ©ž¦¡¸

™Ä¾Ãʾ¤¡›¡¦ª£¡¢ ÁɾÃËÇɧ§§„¦Ç»ÔÂÍÇÉŹËÈÇËÇÄÃǻӔ

от

 ДО 

РУБЛЕЙ за КВ.М ª«§¡¥§ª«µ £™°žª«›ž¦¦§œ§ ¨§›žª¦§œ§¨§«§¤£™

žÆËÈÇËÇÄÃÇ»ÁÀɹÀÄÁÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹Äǻ˻¾É½Ç¾ÁÅؼÃǾÅÁ† ƾɹÄÕÆǾ»ÇÄÇÃÆÇƹÇÊÆÇ»¾Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃƹ ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÄÁËÔ ÈÇËÇÄÃÁÁÀª¨Á˽ 08" Ë»¾É½Ç¾ÅÁƾɹÄÕÆǾ»Ç† ÄÇÃÆÇ ".' Ë»¾É½Ç¾ÅÁƾɹÄÕÆǾ»ÇÄÇÃÆÇ 0UUBXB'JCSF Èdž ËÇÄÃÁÁÀÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃƹ &DPQIPO Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ 4J#V Èņ ÊËÁÃǻԾȹƾÄÁ &TDBZPMBTEF-PEPTB ¼ÁÈÊǻԾȹƾÄÁ "MCFT ɾ¾ÐÆÔ¾ÁØоÁÊËÔ¾ÈÇËÇÄÃÁÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ç¼ÇÈÉÇÍÁ† ÄØ „¤×ÅÊ»¾Ë” ɾ¾ÐÆÔ¾ÁØоÁÊËÔ¾ÈÇËÇÄÃÁÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ç¼Ç ÈÉÇÍÁÄØ §ºÇÊǺ¾ÆÆÇÊËØÎÇÅÊÃǼÇÉÔÆùÁ¾¼ÇȾÉÊȾÃËÁ»¹ÎɹÊÊù† ÀÔ»¹×ËƹÑÁÖÃÊȾÉËÔ

žÂÎ̽ÈÙÇË¡ÉÅÏÍÅÆ ʽԽÈÙÊÅÇËÏÁÂȽÌÍËÁ½ÃÇËɊ ̽ÊÅň®ÏÍËƾ½Ï˜ s§ÅÊÃÁÂÉÔÆÇÃÈǽ»¾ÊÆÔÎÈÇËÇÄÃÇ»ɹÀ»Á»¹¾ËÊØÁʾÂйÊ ƹÎǽÁËÊØƹÊ˹½ÁÁƹÊÔÒ¾ÆÁ؝ÇļǾ»É¾ÅØÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÕ× ÈÇÄÕÀÌ×ËÊØÈÇËÇÄÃÁ"SNTUSPOH¨ÉÁÐÁÆÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÁÅÆǼÇ ËÌËÁɹÀÆÇǺɹÀÁ¾͹ÃËÌÉÁÏ»¾ËÇ»Ź˾ÉÁ¹Ä¹ Á»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹ËÕÁλÄ׺ÔÎÈÇžҾÆÁØοÁÄÔÎ ǺҾÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÄÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎ sÁÈÇϾƾ»Ê¾¼½¹ÅÇ¿ÆÇÈǽǺɹËÕ̽¹Ð† ÆÔ»¹ÉÁ¹ÆËÇ˽ÇÉ̺ľÂÀ¹ûÅ ¾ÊÄÁÅÔ ÃÇƾÐÆÇ ¼Ç»ÇÉÁÅÇÍÁÉžÆÆÇÅÈÇËÇÄþ £Ê˹ËÁ ƹѹÃÇÅȹÆÁØʾÂйÊ ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÔ»¼ÇÉǽ¾ÈÉØÅǽÁľÉ"SNTUSPOH¶ËǽÇÊ˹ËÇІ ÆÇ»¹¿ÆÇ ˹ÃùÃÈÇÀ»ÇÄؾËƹÅÈÇÄÌйËÕÍÁÉžÆÆÌ×ÈÉǽÌÆ ÏÁ×ƹÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÎÌÊÄÇ»ÁØÎ žÊËÕ¾Ò¾˹ÃÇÂÆ×¹ÆÊsÁÀ†À¹ÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ "SNTUSPOHÊ˹ÄÁžƾÅƹÉÁϹ˾ÄÕÆÔÅ Á˹ÃƹÀÔ»¹×ËÊØÈǽ† »¾ÊÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁ ʽ¾Ä¹ÆÆÔ¾ÈÉÇÊËÇÈǽ¹ÆÆÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ¦¹† ÈÉÁÅ¾É ¾ÊËÕ"SNTUSPOHÇËÃÁ˹ÂÊÃÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľ ¾¼ÇÊËÇÁ† ÅÇÊËÕÇËÉ̺ľÂÀ¹ûŨÉÁÖËÇÅƾÅǼÌÊùÀ¹ËÕ ÐËÇ„ÃÁ† ˹ÂÊÃÁÂÈÇËÇÄÇÔÀƹÐÁË„ÈÄÇÎÇÂÈÇËÇÄÇÔ«Çɼǻ¹ËÕƾùо† ÊË»¾ÆÆÇÂÈÉǽÌÃÏÁ¾Âƾ»Ô¼Ç½ÆÇ»ÈÉÁÆÏÁȾ›ϾÄÇÅÈÇËÇĆ ÃÁ"SNTUSPOHÀ¹ÆÁŹ×ËÉÔÆùªǽÆÇÂÊËÇÉÇÆÔ ÅÆÇ¼Ç ʽÉ̼Ç ùÃǾ†ËÇÈÉÇÊËɹÆÊË»ÇÇÊ˹¾ËÊØÁ½ÄؽÉ̼ÁÎËÁÈÇ» ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ «¹Ã¿¾¾ÊËÕùÊʾËÆÔ¾Èǽ»¾ÊÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁ ÁÎùÉùÊÊÇÊËdž ÁËÁÀž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÈÉÇÍÁľ ÈÇ»¾ÉÎÃÇËÇÉÔÎÅÇÆËÁÉÌ×ËÊØ ùÊʾËÔÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØÁÄÁÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ¦¹ºÁɹ×ËÈÇÈ̆ ÄØÉÆÇÊËÕɾ¾ÐÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁ ÇÆÁÈɾ½Ê˹»ÄØ×ËÊǺǽÄÁÆÆÔ¾ ÁÌÀÃÁ¾ȹƾÄÁÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØ ÃÇËÇÉÔ¾ÊËÔÃÌ×ËÊØž¿½ÌÊǺÇ ¨ÇÅÁÅǻʾ¼ÇÈÉÇо¼Ç ÅÔÀ¹ÆÁŹ¾ÅÊØÈÇËÇÄùÅÁ¼ÉÁÄÕØËÇ ½¹ÆÆÔ»Á½Èɾ½Ê˹»ÄؾËÊǺÇž˹ÄÄÁоÊÃÌ×ɾѾËÃÌ ›½¹ÆÆÔÂÅÇžÆËÈÇËÇÄÃÁÀ¹ÆÁŹ×˼½¾†ËÇÇ˻ʾ¼Ç ÇÅÊÃǼÇÉÔÆùÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»¨ÇÊÃÇÄÕÃÌÖËÇËʾ¼Å¾ÆËËÇÄՆ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

Ź×ÒÁÎÊØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅƹËØ¿ÆÔÎÈdž ËÇÄÃÇ»ªÉ¾½ÆÁÅùоÊË»ÇÅÁÆÁÀÃÇÂϾ† ÆÇÂÇËÄÁй×ËÊØÈÇËÇÄÃÁÁÀ£Á˹Ø ªÇ»É¾Å¾ÆÆÔ¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¾ÈÇËÇÄÃÁ »ÈÇÄƾÅǼÌËÊÇȾÉÆÁйËÕʾ»ÉÇȾÂÊÃÁ† ÅÁÈÇËÇÄùÅÁº×½¿¾ËÆÔÎÃĹÊÊÇ»œÄ¹»† ÆǾÁÎÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»ÇsÊɹ»ÆÁ˾ÄÕÆÇÆÁÀ† ùØϾƹ ÃÇËÇɹØʽ¾Ä¹Ä¹ƹËØ¿ÆÔ¾Èdž ËÇÄÃÁ½ÇÊËÌÈÆÔÅÁÈɹÃËÁоÊÃÁ»ù¿½Ç ʾÅÕ¾ ›ÐÁÊÄÇÇÊÆÇ»ÆÔÎÁ¼ÉÇÃÇ»ÉÇÊÊÁ† ÊÃǼÇÉÔÆùÈǽ»¾ÊÆÔÎÈÇËÇÄÃÇ»»ÎǽØË "SNTUSPOH Èɾ½Ä¹¼¹¾ËÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁ†


ร‘ร’รรŽร‰รŽรร‡รŽร รƒร‡ร‰ยนร€ยปรยปยนยพร‹รŠร˜ รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ยพร…รˆร‰ร‡ย† รยพร†ร‹ยบรŒยฝยพร‹ร‰ยนรŠร‹รยจร‡ร˜ยปร˜ร‹รŠร˜ร†ร‡ยปร”ยพ รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร ร†ร‡ยปร”ยพยฝรร„ยพร‰ร”

ยจร…ยฟร…รŠรŽร‡ร…ร†ยรˆร‚ร‡รŽร‚ร†ยŸรˆยฝรร…ยŠ ร‰ร…รร‹ยฟร…ร” รร…รร‚ร‡รร‹รยซยซยซยˆยชร‹ยŠ ยฟร˜ร†ร‘ร‹รร‰ยฝรรŒร‹รร‹รˆร‡ร‹ยฟร—ย˜ sยฆยนร‡ร…รŠรƒร‡ร…ร‰ร”ร†รƒยพร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”รŽ รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปรŠรŒร’ยพรŠร‹ยปรŒยพร‹ร‡ยผร‰ร‡ร…ร†ยนร˜รƒร‡ร†ย† รƒรŒร‰ยพร†รรร˜ รˆร‰รรยพร…รร€ยปรŠยพร‚รˆร‰ยพยฝย† รŠร‹ยนยปร„ยพร†ร†ร‡ร‚รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรรร‡ยผร‰ร‡ร…ร†ร”ร‚ รˆร‰ร‡รยพร†ร‹รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ร˜ยพร‹ยฃรร‹ยนร‚ยฅร†ร‡ย† ยผรยพรˆร‰ยพยฝยปร€ร˜ร‹ร‡ร‡ร‹ร†ร‡รŠร˜ร‹รŠร˜รƒรƒรร‹ยนร‚ย† รŠรƒร‡ร‚รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร รŽร‡ร‹ร˜ร‡ร†ยนรˆร‡รƒยนรยพย† รŠร‹ยปรŒร†ยพรŒรŠร‹รŒรˆยนยพร‹ร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒร‡ร‚รร„ร ยพยปร‰ร‡รˆยพร‚รŠรƒร‡ร‚ยฆยนรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพ ยปร‡ยปร‰ยพร…ร˜รŠยปยนร‰รƒรรˆร‡ร„ร‡รŠรˆร‡ร„รยปรร†รร„ย† รŽร„ร‡ร‰รยฝยน รŠยนร…ร”ยพร‘รร‰ร‡รƒรยพรร€รƒร‡ร‹ร‡ย† ร‰ร”รŽ ยฝร‡ร…ยพร‹ร‰ร‡ยป รƒรŠร‹ยนร‹รยผร‡ยปร‡ร‰ร˜ ยฝยพย† ร„ยนร—ร‹รŠร˜ยปยฃรร‹ยนยพ รŒรŠร„ยพยฝรร‹ร•ร€ยนรƒยนรยพย† รŠร‹ยปร‡ร…ยฝร‡ยปร‡ร„ร•ร†ร‡ร‹ร‰รŒยฝร†ร‡ยซยนรƒรร‹ร‡ ยพรŠย† ร„รรˆร‡ร‹ร‰ยพยบรร‹ยพร„ร•ร‰ยพร‘รร„รˆร‰รร‡ยบร‰ยพย† รŠร‹รรƒยนรƒร‡ร‚ย†ร‹ร‡ร†ยพยฝยพร‘ยพยปร”ร‚ยพยปร‰ร‡รˆยพร‚ย† รŠรƒรร‚ยบร‰ยพร†ยฝ ร‹ร‡ร–ร‹ร‡ร†ยพร€ร†ยนรรร‹ รร‹ร‡ ร‡ร†ร†ยพร†ยนร‹รƒร†ยพร‹รŠร˜ร†ยนยบร‰ยนรƒยฆรรƒร‹ร‡ ร†ยพร€ยนรŠร‹ร‰ยนรŽร‡ยปยนร†ร‡ร‹ร†ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚ รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร ยฆยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพรˆร‡ร‹ร‡ร„รƒรรร€ยผร‡ร‹ยนยปย† ร„รยปยนร—ร‹ร†ยพร‹ร‡ร„ร•รƒร‡รร€รˆร„ยพร†รƒรยจย›ยฎ ร†ร‡ร‹ยนรƒยฟยพยพร’ยพรร€ยนร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚ ร‹รƒยนร†ร รˆร‰ร‡รˆรร‹ยนร†ร†ร‡ร‚รˆร‡ร„รรŒร‰รร‹ยนร†ร‡ย† ยปร”ร…รŠร‡รŠร‹ยนยปร‡ร…ยซยนรƒรยพรˆร‡ร‹ร‡ร„รƒรรร…ยพย† ร—ร‹ร‰ร˜ยฝรˆร‰ยพรร…รŒร’ยพรŠร‹ยปร†ยนยฝรˆร„ยพร†ร‡รย† ร†ร”ร…รย›ร‡ย†รˆยพร‰ยปร”รŽ ร‡ร‹รˆยนยฝยนยพร‹ร†ยพร‡ยบย† รŽร‡ยฝรร…ร‡รŠร‹ร•ร†ยนยผร‰ยพยปยน ร†ร‡รรŽรŠร„ร‡ยฟร†ยพยพ รŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนร‹ร• ร†ยพยฟยพร„รรˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ยพ ย›ร‡ย†ยปร‹ร‡ร‰ร”รŽ ร‡ร†รยบร‡ร„ยพยพร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรร†ร” ร‡ร‹รŠรŒร‹รŠร‹ยปรŒร—ร‹ร†ยพรˆร‰รร˜ร‹ร†ร”ยพ ยปร‰ยพยฝร†ร”ยพ ร€ยนรˆยนรŽร ร‡ร†รร„ยพยผรƒร‡รˆร‰ร‡รˆรŒรŠรƒยนร—ร‹ยปร‡ร€ย† ยฝรŒรŽย›ย†ร‹ร‰ยพร‹ร•รรŽ ร‹ยนรƒรยพรˆร‡ร‹ร‡ร„รƒรยบร‡ร„ยพยพ ร–รŠร‹ยพร‹รรร†ร”ยงรŠร†ร‡ยปร†ร‡ร‚รรŽร†ยพยฝร‡รŠร‹ยนย† ร‹ร‡รƒsยปร”รŠร‡รƒยนร˜รยพร†ยน

ยšรŒยฝรŒร’ยพยพร‰ร”ร†รƒยนยปรŠยพย†ร‹ยนรƒรร‡รŠร‹ยนยพร‹ย† รŠร˜ร€ยนร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ร…รรˆร‡ร‹ร‡ร„รƒยนร…รรร€รˆร‡ย† ร„รยปรร†รร„รŽร„ร‡ร‰รยฝยน รร‡ยบร˜ร€ยนร†ร”ร‡ร†ร ร–ร‹ร‡ร…รŒ รˆร‰ยพยฟยฝยพยปรŠยพยผร‡ รŠยปร‡ยพร‚ร†รร€รƒร‡ร‚ รยพร†ยพยชร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ยพร…ร‡ร†ยนยบรŒยฝยพร‹ร‹ร‡ร„ร•ย† รƒร‡รŒร…ยพร†ร•ร‘ยนร‹ร•รŠร˜ ยร‡ยปร‡ร„ร•ร†ร‡ยฟยพรŠร‹รƒรŒร—ร‡รยพร†รƒรŒรƒยนย† รยพรŠร‹ยปรŒร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยนร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”รŽรˆร‡ร‹ร‡ร„ย† รƒร‡ยปยฝยนร„ยรˆร‚ร‡รŽยฝรŠรรยฅยฟยฝรŠร‹ยฟ รร…ยŠ

รร‚ร‡รร‹รยซยซยซยˆยฌร‹รร‹รˆร‡ร‹ยฟยฝรœ ยงร‹ร‰รŒยฝรŠร…รœย˜ sยงร…รŠรƒรร‚ร‰ร”ร†ร‡รƒรˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปร†ยนรŠยพย† ยผร‡ยฝร†ร˜ร‘ร†รร‚ยฝยพร†ร•รˆร‰ยพยฝร„ยนยผยนยพร‹ร†ยนร… ร…ร†ร‡ยผร‡ร‰ยนร€ร†ร‡ร‚รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร ร…ร‡ยฟร†ร‡ รŠรƒยนร€ยนร‹ร• รร‹ร‡ร‡ร†ร†ยพยฝยนร„ยพรƒร‡ร‹รˆยพร‰ยพย† ร†ยนรŠร”ร’ยพร†รร˜ยซยพร…ร†ยพร…ยพร†ยพยพ ร‡รŠร‹ร‰ร‡ รŠร‹ร‡รร‹ยปร‡รˆร‰ร‡รŠรƒยนรยพรŠร‹ยปยนร†ยนร‹ร˜ยฟย† ร†ร”รŽรˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยป รˆร‰รรยพร…ร–ร‹ร‡รƒยนรŠยนย† ยพร‹รŠร˜ร†ยพร‹ร‡ร„ร•รƒร‡รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร‚ 

รŠยปร†ยพร‘ร†รร…ยปรยฝร‡ร…sยผร‰ร˜ร€ร• รˆร‰ร‡รƒร‡ย† ร„ร” รŠรƒร„ยนยฝรƒร รˆร‰ร‡ยปรรŠยนร†รยพ ยซร‡ยฟยพรŠยนร…ร‡ยพรƒยนรŠยนยพร‹รŠร˜รรˆร‰ร‡รร€ย† ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนยฉร”ร†ร‡รƒรˆร‰ยนรƒร‹รรยพรŠรƒรรˆร‡ยผร„ร‡ย† ร‹รร„ยนรƒรร‹ยนร‚รŠรƒยนร˜รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร˜ รƒร‡ร…รˆยพร†ย† รŠรร‰รŒร˜ร†ยพยปยนยฟร†ร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ร†รร€รƒร‡ร‚ รยพร†ร‡ร‚ย™ยปยพยฝร•รˆร‡รŠร„ยพยฝรŠร‹ยปรร˜ร‡ร‹ร‹ร‡ย† ยผร‡ รร‹ร‡รˆร‡ร‹ร‰ยพยบรร‹ยพร„ร•รˆร‰รร‡ยบร‰ยพร‹ยพร‹รร‹ร‡ย† ร‹ร‡ร…ยพร†ยพยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ยพ ยปยพรŠร•ร…ยนยปยพร„รรƒร ยจร‰ยพยฟยฝยพยปรŠยพยผร‡ร–ร‹ร‡รŠยปร˜ร€ยนร†ร‡รŠร–รƒร‡ร„ร‡ย† ยผรรร†ร‡รŠร‹ร•ร—ยจร‰รร†ยนร‰รŒร‘ยพร†รรร‹ยพรŽร†ร‡ย† ร„ร‡ยผรรรร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รร˜ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยบรŒย† ยฝยพร‹ร‡ยบร„ยนยฝยนร‹ร•ร†ยพรˆร‰รร˜ร‹ร†ร”ร…ร ยปร‡ร€ย† ร…ร‡ยฟร†ร‡ ยปร‰ยพยฝร†ร”ร…ร€ยนรˆยนรŽร‡ร…ยฃร‹ร‡ย† ร…รŒยฟยพรŠร‰ร‡รƒยผร‡ยฝร†ร‡รŠร‹รร‹ยนรƒร‡ร‚รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒย† รรรรŠร‡รƒร‰ยนร’ยนยพร‹รŠร˜ยฝร‡ร…รร†รร…รŒร…ยนยชร‡ย† ยปยพร‹รŒร—รˆร‰รร‡ยบร‰ยพร‹ยนร‹ร•รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒรร‹ร‡ร„ร•ย† รƒร‡รŒรˆร‰ร‡ยปยพร‰ยพร†ร†ร”รŽรร†ยนยฝยพยฟร†ร”รŽรƒร‡ร…ย† รˆยนร†รร‚รŠร‡รรรŠร†ร”ร…รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รยพร…ยฃร‡ย†

ยชยงย›ยฉยžยฅยžยฆยฆยดยžยฉยงยชยชยกยขยชยฃยกยžยจยงยซยงยคยฃยกย›ยจยงยคยฆยž ยฅยงยœยฌยซยชยงยจยžยฉยฆยกยฐย™ยซยตยชยžย›ยฉยงยจยžยขยชยฃยกยฅยก ยจยงยซยงยคยฃย™ยฅยกยšยทยยŸยžยซยฆยดยฎยฃยคย™ยชยชยงย› ยผยฝยพร†ยพรŒร…ยพร—ร‹ยฝยพร„ยนร‹ร•ร‘ยปร” ร†ร‡รร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ร”รŽยผร‰รŒรˆรˆยซร‰ยพยบรŒยพร‹ย† รŠร˜ร†ยพร…ยพร†ยพยพยฝยปรŒรŽร„ยพร‹ยฝร„ร˜ร‹ร‡ยผร‡ รร‹ร‡ย† ยบร”รยพร„ร‡ยปยพรƒร†ยนรŒรรร„รŠร˜รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ รŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนร‹ร•ร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพรˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร ยฆร‡ร‡ยบร”รร†ร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒร…ยนร„ร‡รŒยฝยพร„ร˜ยพร‹รŠร˜ ยปร†รร…ยนร†รร˜ รยบร‡ร„ร•ร‘รร†รŠร‹ยปร‡ร‰รŒรƒร‡ยปร‡ย† ยฝรร‹ยพร„ยพร‚รƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ร€ยนรƒร‰ร”ยปยนยพร‹ยผร„ยนย† ร€ยนร†ยนร‡ร‹รŠรŒร‹รŠร‹ยปรยพรƒยนรƒร‡ร‚ย†ร„รยบร‡รˆร‰ยนรƒย† ร‹รรƒรยปร–ร‹ร‡ร…ยฝยพร„ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนร‹ร‡รร†ร‡รˆร‰ร‡ย† รŠร‹ร‡รร…ยพร‹ร•ร‡รˆร”ร‹ยปรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยพร„ร—ยบร‡ยผร‡ ยฝร‰รŒยผร‡ยผร‡ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร‡ยผร‡รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ย† ร†ร‡ยผร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยนยฃยนรƒรˆร‰ยนยปรร„ร‡ รƒร‡ยผย† ยฝยนรˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รƒรŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนร—ร‹ร†ยพรˆร‰ร‡ย† รยพรŠรŠรร‡ร†ยนร„ร” ยปร‡ร€ร†รรƒยนร—ร‹รˆร‰ร‡ยบร„ยพร…ร”

ยกยซยงยœยก ยฆยนร‡รŠร†ร‡ยปยนร†รรยปร”ร‘ยพรร€ร„ร‡ยฟยพร†ร†ร‡ยผร‡ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠยฝยพร„ยนร‹ร•ยปร”ย† ยปร‡ยฝร” รร‹ร‡ยปร†ยนรŠร‹ร‡ร˜ร’ยพยพยปร‰ยพร…ร˜ร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒรร‚ร‰ร”ร†ร‡รƒรˆร‡ยฝย† ยปยพรŠร†ร”รŽรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”รŽรˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปยฝร‡รŠร‹ยนร‹ร‡รร†ร‡ร‰ยนร€ยปรร‹ยกยผร‰ร‡ย† รƒรsรƒยนรƒรร†ร‡รŠร‹ร‰ยนร†ร†ร”ยพ ร‹ยนรƒรร‡ร‹ยพรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร”ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรย† ร‹ยพร„รย™ยบรŠร‡ร„ร—ร‹ร†ร‡ยผร‡ร„รยฝยพร‰ยน รร…ยพร—ร’ยพยผร‡รƒร‰รŒรˆร†ยพร‚ร‘รŒร—ยฝร‡ย† ร„ร—ร‡ยบร’ยพยผร‡ร‰ร”ร†รƒยน ร†ยพรŠรŒร’ยพรŠร‹ยปรŒยพร‹ยฃร‹ร‡ร…รŒยฟยพร‡ยบรร„รยพยฝยพย† ร‘ยพยปร‡ยผร‡รƒรร‹ยนร‚รŠรƒร‡ยผร‡รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒร‹ยนยฝยพร€ร‡ร‰รยพร†ร‹รร‰รŒยพร‹รˆร‡ร‹ร‰ยพยบรย† ร‹ยพร„ร˜รร†ยพรˆร‡ร€ยปร‡ร„ร˜ยพร‹รƒร‡ร…รˆยนร†รร˜ร… รˆร‰ยพยฝร„ยนยผยนร—ร’รร…ร‡ร‰รยผรย† ร†ยนร„ร•ร†ร”ร‚รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร”ร‚ร‹ร‡ยปยนร‰ รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร‹ร•รŠร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ย† ร†ร”ยพรŠรŽยพร…ร”รƒร‡ร†รƒรŒร‰ยพร†ร‹ร†ร‡ร‚ยบร‡ร‰ร•ยบร”

ยžรˆยฝร€ร‹รยฝรร…ร‰รŠยฝร•ร…ร’รšร‡รŽรŒร‚รรร‹ยฟ ยกร‰ร…รรร…รœยžร‚รŽรŒยฝรˆร™ร‡ร‹ ร†ยนรยนร„ร•ร†รรƒยนร‡ร‹ยฝยพร„ยนรˆร‰ร‡ยฝยนยฟรƒร‡ร…รˆยนร†รรย„ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ย”

ยรˆร‚ร‡รŽร‚รœยจร…ยฟร…รŠรŽร‡ร‹ร€ร‹ ยฝรร‰ยพรƒร‹ร‡ร‰ยนยงยงยงย„ยฆร‡ยปร”ร‚รร‡ร‰ร…ยนร‹รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปร“ย” ยรˆร‚ร‡รŽยฝรŠรรยฝยฅยฟยฝรŠร‹ยฟยฝ ยฝรร‰ยพรƒร‹ร‡ร‰ยนยงยงยงย„ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปยนร˜ยฃร‡ร…รˆยนร†รร˜ย” ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (654) 25.02.13

17

DPNVB

ร†ยพรร†ร‡ รŠร‹ร‡รร…ร‡รŠร‹ร•ร‹ยนรƒร‡ร‚รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒย† รรรยบรŒยฝยพร‹ร†ยพร†รยฟยพร‰รŒยบร€ยนรƒยปร… ยร‡ยบร‰ร‡ร‹ร†ร”ร‚รˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รƒรยพยผร‡รƒยนรยพย† รŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยนร†ยพร…ร‡ยผรŒร‹ยบร”ร‹ร• ยฝยพร‘ยพยปร”ร…ร ยร„ร˜รŠยพร‰ร•ยพร€ร†ร”รŽรƒร‡ร…รˆยนร†รร‚ ร‡ร‰รย† ยพร†ร‹รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”รŽร†ยนยปร”รŠร‡รƒร‡รƒร„ยนรŠรŠร†รŒร— รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร—รรƒยปยนร„รรรรรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รŠรร‹รŒยนรรร˜ร†ยนร‰ร”ร†รƒยพรˆร„ยนรยพยปย† ร†ยนร˜ยชร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ยพร…ร‡ร†รร…ร‡ยผรŒร‹รŒร‚ร‹ร รŠร‰ร”ร†รƒยน รˆร‡รŠรƒร‡ร„ร•รƒรŒรƒร‡ร†รƒรŒร‰รร‰ร‡ยปยนร‹ร• รŠยฝยพร‘ยพยปร‡ร‚รƒรร‹ยนร‚รŠรƒร‡ร‚รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรยพร‚ รˆร‰ยนรƒร‹รรยพรŠรƒรร†ยพยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡ยคร—ยฝรยผร‡ย† ร†ร˜ร‹รŠร˜ร€ยนร†รร€รƒร‡ร‚รยพร†ร‡ร‚ ร€ยนยบร”ยปยนร˜ รร‹ร‡รŠรƒรŒรˆร‡ร‚รˆร„ยนร‹รร‹ยฝยปยนยฟยฝร”


Ритам, ООО

Рея, ТФ, ООО

20

19

18

К. Маркса, 41, оф. 319, т. 39-77-78, 48-41-99

Жукова, 144, т. 321-015

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

Центр натяжных потол- 10 лет Октября, 182, т. 495-665 ков, ИП

ТермоТех, ООО

Стройбат, ИП

Богдана Хмельницкого, 287/1, т. 8-913-979-11-78 30-я Северная, 63, т. 29-99-74, 68-12-68 Красный Путь, 32, т. 21-10-31, 38-79-11 Пушкина, 133/7, т. 58-05-16, 321-831

Красный Путь, 101, оф. 308, т. 59-83-83 Пушкина, 72, оф. 2

ПластДизайн, ООО

Потолковая компания, ООО Потолок-Гарант, ИП

20 лет РККА, 303, т. 40-81-15, 53-70-21, 59-45-04, 8-913-515-6-39

Отдел-ка, ТК, ООО

Оптовая компания, ИП Универсальная, 19, ангар 4, т. 328-444

СибСтройДизайн, ТФ 17 ООО

16

15

14

13

12

11

10

1-я Путевая, 100, бут. 13, т. 496-000; 70 лет Октября, 19, т. 92-77-22

Масленникова, 15, т. 32-05-34

Мир обоев, ИП

НебоЛэнд, торгово8 производственная фирма,ООО Новый формат потол9 ковЪ, ООО

7

6

К. Маркса,18/1, оф. 105, т. 510-152, 511-365 20 лет РККА, 187/3, т. 53-84-86

Евродизайн, ООО

Випсилинг, ООО

Воронцов Александр Леонидович

Тыщенко Станислав Юрьевич

Тушминцев Юрий Сергеевич

­¡§ÉÌÃǻǽÁ˾ÄØ

Рахимов Ильяс Рафаилович

Зеленков С.В.

Семенихин А.Н.

Матвеев Денис Валерьевич

Новокшонова Елена Игоревна

Зайцев Сергей Владимирович

Кобзарь Александр Борисович

Иванов Александр Николаевич

Урбах Сергей Иванович

Калашников В.Б.

Каснерик Юрий Николаевич

Ливинский Алексей Владимирович

Кривородько Александр Владимирович Наумов Сергей Анатольевич

Пахоменко А.А.

К. Маркса, 67, 10 лет Октября, 182, к. Широков Алексей Николаевич 3, т. 45-08-05 Масленникова, 64, т. 31-44-33 Кудашев Александр Владимирович

Декабристов, 45, т. 51-18-51

АССтудия, салон-магазин

Акцент, ИП

К. Маркса, 18/1, оф. 207 в, т. 39-62-23, 8-905-921-96-07 т. 8-908-108-23-49

™½É¾Ê ˾ľÍÇÆ

Parus, ООО

¦¹À»¹ÆÁ¾ÃÇÅȹÆÁÁ

Мастер-Строй, ИП

5

4

3

2

1

’

все фактуры

все фактуры

-

-

все фактуры

-

все фактуры

все фактуры

все фактуры

-

-

все фактуры

все фактуры

-

все фактуры

-

все фактуры

пленка, ткань

все фактуры

-

фотопечать

-

-

фотопечать

армстронг, гипсокартон реечные, армстронг, грильято фотопечать

-

да

да

¥ÇƆ ˹¿

-

-

-

- -

-

нет

нет

да

да

да

да

да

все факту- да ры (производство и склад) все да возможные

-

-

-

-

-

-

-

нет

нет

да

да

нет

да

нет

все возда можные (свое производство) да

-

-

­¹ÃËÌɹ

клеевые по- толки из полистерольной плитки металл.

-

потолочная плитка фотопечать

-

-

-

-

армстронг -

-

-

реечные, Армстронг, грильято -

-

-

-

-

реечные, ПВХ -

-

-

-

¨ÇËÇÄÃÁÈÇËÁÈÌ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ É̼Á¾ ÈÇËÇÄÃÁ ¨Ç½»¾Ê† ¦¹ËØ¿ÆÔ¾ ÆÔ¾ все фактуры -

ОБЗОР РЫНКА ПОТОЛКОВ

акции на разные торговые марки от суммы, до 7%

индивидуальные, от суммы сезонные, от объемов, от суммы, индивидуальные от объемов, акция (1+1) из 3 потолков оплата только 2-х от опт

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

н/б

четвертый потолок по цене 0 рублей

скидки за объем, скидки по акциям

индивидуальные

от объемов

сезонные

от объемов, средняя скидка 10% от 50 кв. м со скидкой для пенсионеров, от объемов, сезонные от объема

н/б, кредит от объема и комплектации

н/б

н/б

н/б

н/б

2

2

3

2

2

8

1

1

1

3

1

2

1

9

1

3

5

7 лет

10

12

9

15

около 5 лет

9

7

более 8 лет

15

4

4

12

12

9

£ÇĆ ªÉÇÃɹ† »ÇËÇɆ ºÇËÔƹ ¼Ç»ÔÎ ÉÔÆþ ËÇоà потолок без шва 220 1 около 5 лет руб. за кв. м сезонные нет около 7 лет (склад) от объема 2 около 4 лет ªÃÁ½ÃÁ ÁÄÁÉ̺

н/б, кредит индивидуальные

н/б

н/б

н/б

н

н

­ÇɆ ŹÇÈņ ËÔ ƹÄ º¾ÀƹÄ

18 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13


ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

| 19


20

ÑÒÐÎÉÊÍÈÃÀ

Нюансы сухого строительства ¯¢²ª«¨« ¥¼©«ª¯£§­§®ª«Š«žµ¥Ÿª¸² §«ª®¯­°§³¥¦ žžÐÁ½ÊË¿ ŸŸ¬ËÌȽ¿ÎÇÅÆ ¥¡À½¹Ë¾ÄÕÊÃÁÂϾÆËÉ„™Ã¹½¾ÅÁؔ sÊªÇ»É¾Å¾ÆÆǾÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǾǺɹÀÇ»¹ÆÁ¾Ⱦ† ɾ¿Á»¹¾ËÊÄÇ¿ÆÔ¾»É¾Å¾Æ¹¥ÇÄǽԾÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ »ÔÎǽØƹɹºÇËÌÈÇÊľÌоºÔ ƾÁž×˽ÇÊ˹ËÇÐÆdž ¼ÇÀ¹È¹Ê¹ÀƹÆÁÂÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÎÁ˾ÎÆÇÄǼÁØÎÁÎÈÉÁ† žƾÆÁØ¡ÅйÊËÇƾλ¹Ë¹¾Ëƹ»ÔÃÇ» ÌžÆÁÂÁÇÈÔ˹ ÈɹÃËÁоÊÃǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ¶Ë¹ÃÆÁ¼¹ÊÇÀ½¹Æ¹½ÄØËÇ¼Ç ÐËǺÔɹÊÑÁÉÁËÕÀƹ† ÆÁØÐÁ˹˾ľÂÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÎÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÎÊÌÎǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹›ÌоºÆÁþɹÊÊÅÇËɾƺÇÄÕÑǹÊÊÇɆ ËÁžÆË»ÔÈÌÊù¾ÅÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁ ÈÉÁ»¾½¾ÆÔƾǺÎǽÁ† ÅÔ¾ÊÈɹ»ÇÐÆÔ¾½¹ÆÆÔ¾½ÄØǺÇÊÆÇ»¹ÆÆǼǻԺÇɹ ËǼÇÁÄÁÁÆǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹½ÄØù¿½ÇÂÃÇÆÃɾËÆÇÂÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÈÇÉؽÇÃÈÉÇ»¾½¾ÆÁØʺÇÉÇÐÆÔÎÁLj ½¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›ÁÀ½¹ÆÁÁÇ˽¾ÄÕÆÇɹÊÊÅÇËɾÆÔ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ¹ÊȾÃËÔ »ÃÄ×йØÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÊǻɾžÆÆÔÎŹ˾† ÉÁ¹ÄÇ» ÈÉÁžÆؾÅÔÎÁÆÊËÉÌžÆËÇ»ÁǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ÇÈÁʹÆÔ˾ÎÆÇÄǼÁÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁɹºÇËÁ˾ÎÆÁÃÁº¾À† ÇȹÊÆÇÊËÁƹÈÉÁžɾÃÇÅÈľÃËÆÔÎÊÁÊ˾Å„£Æ¹Ì͔ ©¹ÊÊùÀ¹ÆÇÇËÇÅ ùÃÈÉÁžƾÆÁ¾»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ ÖËÁÎÊÁÊ˾ÅÈÇÀ»ÇÄؾËǺ¾ÊȾÐÁËÕƾǺÎǽÁÅǾùо† ÊË»ÇÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕÆÇÊËÕËÉ̽¹ ÌžÆÕÑÁËÕÊÉÇÃÁ»Ô† ÈÇÄƾÆÁØɹºÇËÁÈÇÆÁÀÁËÕÁÎÊËÇÁÅÇÊËÕ ¡À½¹ÆÁ¾Èɾ½Æ¹ÀƹоÆÇùýÄØÌйÒÁÎÊØ ÈÉÇÎdž ½ØÒÁÎƹйÄÕÆÌ×ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÌ×Èǽ¼ÇËÇ»ÃÌ ˹à Á½ÄØÌ¿¾ɹºÇ˹×ÒÁÎŹÊ˾ÉÇ»

ºŸ±ÅÈÅÉËÊË¿ ©© ½ÌÌË¿ÅÁÍ

¥ÎÏͽҽÊÓ¿

»±¬ËÁËÈÙÎÇÅÆ

¥­ÂÄÊÅÇ

§«ª®¯­°§³¥¥ ¥¤¡¢­¢Ÿ ¥¬¨®¯©®®

¬«¨ª«¢­°§«Ÿ«¡®¯Ÿ« ¬«®¯­«¥¯¢¨¹®¯Ÿ° ¡«©

«§ª ¡Ÿ¢­¥ ¬«¨¸ ¡Ÿ¢­¥ ¬¢­¢ «­«¡§¥ ¨¢®¯ª¥³¸ Ÿ¢­ª¡¸ ©ª®­¡¸

¨°´µ¥¢§©¥ª¸ ¥¬¢´¥

¥™ª› sÊ

©ÇÊËÇ»†Æ¹†ÇÆ̛Ĺ½ÁÊ sÊ

®¹ÉÕÃÇ»£Ä̺ʾžÂÆǼǽÇÊ̼¹ sÊ ª¾ÉÁØ„ÄØ½ÇŹ ½ÄØÀ¹É¹ºÇËù”

¥™½¾Ä¹ÆË sÊ

«ž®¦¡°žª£™¸£¦¡œ™ §ÅÊà ¨ÌÑÃÁƹ ¨É¾½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÔÂÀ¹Ã¹ÀÈÇ˾ľÍÇÆ̆† ©¾¿ÁÅɹºÇËÔŹ¼¹ÀÁƹt º¾ÀǺ¾½¹Á»ÔÎǽÆÔÎ »»ÇÊÃɾʾÆÕ¾t


ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ 21

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ ÃÄź¿¼ ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö ¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉ ļ̹·ÉÁÊ ŸÅÇÅÉÄÒÌ ÈǼ»Èɹ ˜·ÇɼÇ s Å»¿Ä ¿¾ ¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌÇ·Ä¿Õ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ s ÌÅÇÅÏ¿À ÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½ÔÄà ¶µÅǺÅÂÃÁÈöÁºÂÈ™µÂµÔÈÆÀȸµÄÀµÇµÔ¦ÇýÁÃÆÇÑÉÊÈÆÂÀ öÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̺ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã·ÄźĽµ Â½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹ýÁ

¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ –•¥§š¥ öŵε¾ÇºÆÑ Äà ǺÀºÉõÁ ÃǹºÀµ ź¿ÀµÁÐ † † † † † † ¦Ã½ÉטÅÀÉÂÀŸ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

™É¾Æ½¹£¹Å™ †ÈÄÇÒÅ ʹÅÇÊ»¹ÄË ŹÆÁÈÌÄØËÇÉË ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ȾÊÇÃ

†† ††

Ÿš¡†À¹ºÇÉ ­šª Ê»¹Á

šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁË þɹÅÁоÊÃÁ¾ºÄÇÃÁ ÃÁÉÈÁÐ

††††

£ÁÉÈÁÐ ºÄÇÃÁ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƬйÊËÃÁÈǽ¡Ÿª

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ȾÊÇÃ

†† ††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

™ÉŹËÌɹ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

š¾ËÇÆ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁÐ ϾžÆË

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£Ä¾Â ¼¾ÉžËÁÃÁ À¹ËÁÉù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£ÇƽÁÏÁÇƾÉ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£É¹Êù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¥¾ËÁÀÔ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª¹Æ˾ÎÆÁù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

­¹Æ¾É¹04#

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

±È¹Ëľ»Ã¹ ¼ÉÌÆËǻù ÃɹÊù

††††

¬Ð¹ÊËÃÁÈǽ¡Ÿª °¾ÉÆÇÄÌÐÕ¾

ªËÉÇÂɹºÇËÔ Ÿš¡ ÃÁÉÈÁÐ

††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ£ÀºÆº•Â½Æ¿½Âþ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยŸยšยกยฃรร‰รˆรรยชร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยปยนรŠรŠ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡ยบยนร€ยนร„ร•ร‹ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยฝร…ร‡ร†ร‡ร„รร‹รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ ยฝยพร‘ยพยปร„ยพ ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ย†ยฅย†

 รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

 ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšยชยซ ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ย™รƒร‹รยป ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ย™รƒร‹รยป ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยบยพร‹ร‡ร†ร€ยนยปร‡ยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย›  ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย›  ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย›  ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ย› 

    

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฅยนรŠร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยฅยนรŠร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยฅยนรŠร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยฅยนรŠร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยฅยนรŠร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยฅยนรŠร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยฅยนรŠร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร† ยฅยนรŠร‹ยพร‰ย†ยบยพร‹ร‡ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ ร…ยนร‰รƒยนยฅย†ย†XXXPNTLHSBESV ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ ร…ยนร‰รƒยนยฅย†ย†XXXPNTLHSBESV ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ ร…ยนร‰รƒยนยฅย†ย†XXXPNTLHSBESV ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ ร…ยนร‰รƒยนยฅย†ย†XXXPNTLHSBESV ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ ร…ยนร‰รƒยนยฅย†ย†XXXPNTLHSBESV ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ ร…ยนร‰รƒยนยฅย†ย†XXXPNTLHSBESV

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยถร†ยพร‰ยผร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹

ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย†

22

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇƤ׺ԾŹÉÃÁÁÃÇÄÁоÊ˻ǝÇÊËÈǼÇÉǽ̺¾ÊÈÄ š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ü šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂ6†ÇºÉ¹ÀÆÔ½ÄØȾɾÅÔоà šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ⱦɾ¼ÇÉǽ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ⱦɾ¼ÇÉǽ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ê˾ÆǻǠÅŝÇÊËÈÇÀ» šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ê˾ÆǻǠÅŝÇÊËÈÇÀ» šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›¹ÉÅÁË Î Î Î Î Î º¾À¼Éƹ½¾¿¾Æ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›¹ÉÅÁË Î Î Î Î Î  šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÅŪ£¡£¡

Ã̺Å Ã̺Å ºÌÎ˹ ºÌÎ˹ Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å

É ÇËÉ ÇËÉ É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ É

¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ šª« šª« ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ šª«

† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎΝ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎΝ šÄÇÃþɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÆÔÂ¥®®ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎÅÅ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎÅÅ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ¾­šª†††Ë†ÈÉÇÐÆÇÊËÕ»ÔѾœ§ª«¹†XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªÁºÁË šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ Ÿš¡ šÇɽ×É š©†† ÈÇɾºÉÁà †XXXPNTLHSBESV šÇɽ×É š©†† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» †XXXPNTLHSBESV ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈ ›ÇÄÇÃÆǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½Äغ¾ËÇƹ ÍÁºÉ¹ ÇÊ˹»Ã¹ ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ¨§«™±ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁ ÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ Çº¹»Ã¹»ÃĹ½ÇÐÆÔÂÁÑËÌùËÌÉÆÔÂɹÊË»ÇÉ Çº¹»Ã¹ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Çº¹»Ã¹ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ»ɹÊË»ÇÉ ¨§«™± Çº¹»ÃÁ¹ÉÅÁÉÌ×ÒÁ¾ ÍÁºÉ¹ Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇƹª† ¬†¨† ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀ ÈÇÉÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕª§ Ÿš¡ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÁÅÇÆ˹¿ Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ºÄÇÃÁª› Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¹Å¾Æ¹Ê˹ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ½¾Ñ¾»Ä¾ Ê˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊË¹ÉŹËÌɹ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔÂÄ×ýÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º¾ËÇÆ †XXXPNTLHSBESV £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇà ÎÅÅ ÑÁÉ ÅŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇà ÎÅÅ ÑÁÉ ÅŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å  ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ü ü ü  ü ü ÑË ÑË  ÈÅ ÑË ÑË ÑË 

É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇË É ÇË É ÇË É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇË É É É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ É

šª« šª« šª« ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË šª« ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ šª« ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ›¹ÉÅ §§§ ›¹ÉÅ §§§ § ¥ §™§ ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §Å¤×ÃÊ ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ Á¤¾Æ Á¤¾Æ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ Á¤¾Æ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÎÁÅ ÇºÉÇÊËÉÇ « £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¾½¹Ä ¨ª£ ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÅÊêËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† †††† †† †† † †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ ¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÆÁÀùØ

·ÉÃÇ» ¡¨

††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÅÅ ÎÎÅÅ ÑĹÃǺÄÇà £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ

  ÑË

É †É ÇËÉ 

§ÅÊêËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ ™ÃËÁ» ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­

†† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ÇËÉÃ̺Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

23


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ ÑË £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ ÑË £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ ÑË £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ ÑË £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ ÑË £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù ÑË £ÁÉÈÁÐ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ¥ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ȾÉÊÁà ˾ÉɹÃÇË ÑË £ÁÉÈÁÐ ǼƾÌÈÇÉÊÁÄÁùË  £ÁÉÈÁÐ É»¹ÆÔÂùžÆÕ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ȾÉÊÁà ˾ÉɹÃÇË ÑË £ÁÉÈÁÐ ÉؽǻÇ ¥ ʾÉÔ ÑË £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ÑË £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁл¹ÊʧÈË ÉÇÀÆÁϹ ÑË £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ÑË £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù ÑË £ÁÉÈÁп¾ÄËÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁп¾ÄËÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ›ÇÊÃɾʾÆù £¹ÅÔÑÄǻù  £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ÑË £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ÑË £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥ªÃÁ½ÃÁ ÑË £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ÑË £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ÊËÉÇÁË ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥ ®¹ÉÁÆÇ ÑË £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ¿¾ÄËÔÂǽÁƹÉ ÑË»ÌÈ ÑË £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ÃÇÉÁÐǽÁƹÉ ÑË»ÌÈ ÑË

   ÇËÉ ÇËÉ ÇË É оÊËƹØ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ   ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÇË É É É

ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ªËÉÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ ›¹ÉÅ §§§ ªËÉǺ¹Ë ›¹ÉÅ §§§ ›¹ÉÅ §§§ «¹ÉÊÃ¹Ø ª«©§¢ªž©›¡ª ¦¹ÉÁÏÔÆ·· ¡¨ «¹ÉÊÃ¹Ø ¶¼Á½¹ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ¶¼Á½¹ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ šª« «¹ÉÊÃ¹Ø ÇºÉÇÊËÉÇ « £ ª¥ £ ª¥

†††† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

£ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ÃÇÉÁÐÈÇÄÌËÇÉ ÑË»ÌÈ £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ÃɹÊÈÇÄÌËÇÉ ÑË»ÌÈ £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ÃɹÊÆÔÂǽÁƹÉ ÑË»ÌÈ £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅ ǺÄÁÏ ǽÁƹɸºÄÇÐÃÇ ÑË»ÌÈ £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅÁÐ ÉؽǻÇÂǽÁƹÉÆÔ ÑË»ÌÈ £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅÁÐ ÉؽǻÇÂǽÁƹÉÆÔ ÑË»ÌÈ £ÁÉÈÁУ¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂ¥ þɹÅÁÐ ÉؽǻÇÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ ÑË»ÌÈ £ÁÉÈÁУ¹ÅÔÑÄǻù £ÁÉÈÁУ¹ÅÔÑÄǻù £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁФÌÀÁÆÇ £ÁÉÈÁФÌÀÁÆÇ £ÁÉÈÁÐ¥À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥þɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ» £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¦¾Í˾À¹»Ç½ »ƹÄÁÐÁÁ £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ» £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¦¾Í˾À¹»Ç½ ÁÅÆØØɹÊÈÉǽ¹¿¹ £ÁÉÈÁÐ¥ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¦¾Í˾À¹»Ç½ £ÁÉÈÁÐ¥ À¹»Ç½ª£ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥ §¦¨  £¹Ä¹ÐÁÆÊà ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥ ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥ ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥ À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥ÊÁÄÁùËÆÔÂÄÁϾ»Çº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥ÊÁÄÁùËÆÔÂÄÁϾ»Ç¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆÔ ¸ºÄÇÐÃÇ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔ ƾÍ˾À¹»Ç½ ¥ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔ ƾÍ˾À¹»Ç½ ¥ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆÇ»ÇÂÈǽÀ¹Ã¹À £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À¹»Ç½ ¿¾ÄËÔ «×žÆÕ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À¹»Ç½ ¿¾ÄËÔ «×žÆÕ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À¹»Ç½ ¿¾ÄËÔ ¸ÄÌËÇÉÇ»Êà 

É É É É É É É     ÇËÉ   ½Ç¼Ç»ÇÉ É ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ɹÊÈÉǽ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ  É ÇËÀ¹»Ç½¹ ÇËÀ¹»Ç½¹ À¹»Ç½ÊùØ

£ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ £ ª¥ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §ÅÊêËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ £ÉÇÊË §§§ £ÉÇÊË §§§ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹ ÇºÉÇÊËÉÇ « ¶¼Á½¹ §ÅÊêËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ §ÅÊêËÉÇÂ¥¾Ë¹ÄÄ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¡¨¥ÌÆÁÆ ¡¨¥ÌÆÁÆ ™É˪ËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††††

24

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË     ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ü ÑË  

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À¹»Ç½ ¿¾ÄËÔ ¸ÄÌËÇÉÇ»Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾ÄËÔ «×žÆÕ ÇºÄÁÏÃɹÊ §¦¨ †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾ÄËÔ «×žÆÕ ÇºÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄËÔ ¸ÄÌËÇÉÇ»Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄËÔ ¸ÄÌËÇÉÇ»Êà £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥ ¥ ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ ›ÁÆÀÁÄÁ «×žÆÕ ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂʾÉÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁЪ£ £ÁÉÈÁЪ£ £Ä¾Â½Äؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ ü ľËÇ ¡¥™ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾†XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ Å £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ Ä×ÃÁ º¾ËÇÆ Ð̼ÌÆ ÈÇÄÁžÉ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV

   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË

£ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å ņXXXPNTLHSBESV ÑË £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ †XXXPNTLHSBESV ÑË £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ †XXXPNTLHSBESV ÑË £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ †XXXPNTLHSBESV ÑË £ÉÔÑÃÁÁ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϹ ¤×ÃÁ Ð̼ÌÆÆÔ¾ ÈÇÄÁžÉÆÔ¾ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÁÇÊ˹»Ã¹ ÑË ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ÄØȾɾÃÉÔËÁØÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉØÅÁÁÇÃƹÅÁ †»Á½¹ ÑË ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥††¥† Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ̼ÇÄÕ Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥††XXXPNTLHSBESV Ã̺Å ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ»ʾÎɹÀÅ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ £É¹ÊÆÇØÉÊà  ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ®¨† ü ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇÉ ÊÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉ ¼ÁȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦ ÎÎ Å ÑË ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦ÎɆÉÎÎÅņXXXPNTLHSBESV ÑË ¨ÄÁ˹À¹ºÇɹ™ÄŹÀƹؼɹÆÕ ɆÉ Î Î Å †XXXPNTLHSBESV ÑË ¨ÄÁ˹ȹÀǼɾº½Ⱦɾ¼ÇÉÎÎ ›ÇÄŹ Èǽǽ¾Ë½ÄØÈÁɹÅÁ½  ¨ÄÁ˹ȹÀǼɾºÆ¾»¹Ø½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎ ›ÇÄŹ ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅņÈÌÊËÇË ÑË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅÅ ÑË ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁب£†Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À †XXXPNTLHSBESV ÑË ¨ÇË¹Ñ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹؽǺ¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ ü ¨ÇË¹Ñ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹؽǺ¹»Ã¹»ɹÊË»ÇÉ ü ©¹ÊË»ÇÉ¥††¥† Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† Ã̺Å ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† Ã̺Å

TUSPZŠHB[FUBSV

À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ ÇËÀ¹»Ç½¹ ÇËÀ¹»Ç½¹ É ÇË É É É É É   É   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É

™É˪ËÉÇ ™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ šª« ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶¼Á½¹ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ šª« ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ÃËÁ» £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† † †† †† †† †† † †† † †† † †† † ††

É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ É É É É É É É É É É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É É оÊËƹØ ƹʹÂ˾ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É

¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ÃËÁ» £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ ™ÃËÁ» ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ™ÃËÁ» ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ Á¤¾Æ £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

† †† † †† † †† † †† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† † †† †† †† †††† †† †† †† †† † †† † †† †† †† †† †† † †† † †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

25


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÁƹÅ †XXXPNTLHSBESV ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÁƹÅ º¾ÀÇÊËÉÁ؆XXXPNTLHSBESV ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù º¾ÀÇÊËÉÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت††½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾ÁÀÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁù º¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ªÁºÁËÊ˾ÆǻǠȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

Ã̺Å Ã̺Å  ûÅ  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å

É É É É É É É É É É É É É É É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾

¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† †††† †††† †† ††

«É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø½Á¹ÅÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø½Á¹ÅÅÅ ¬ÊÄ̼Áº¾ËÇÆÇƹÊÇʹ ­šª»Ê¾ÎɹÀžÉÇ» ¯¾Å¾ÆË¥ü ¡ÊÃÁËÁÅ 

 йÊ žÑÇÃ

É É É À»ÇÆÁ˾ É

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ™ÃËÁ» ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹Ä¹ÊË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ϾžÆË ÅÉÃÉÇÑù ϾžÆË š¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË 

ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ

£ÇÀÄÇ» ¡¨ «É¹ÆÊÁ£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË

†† †††† ††

š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾Å оÉÆÇÀ ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊË š¹ÄĹÊË ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¨Çɾ»ÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎÅÅ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¨Çɾ»ÁËÊ˾ÆǻǠ ÎÎÅÅ ›Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¹Ä¾º¹ÊËÉ œ†   ü œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¹Ä¾º¹ÊËÉ œ† ü œÁÈÊ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹѹÅÇËƹØ œÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË œÉÌÆË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ  ¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË  ¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ  ¾ÅÄØ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË  ¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¡À»¾ÊËÕ¼¹Ñ¾Æ¹ØÈÌÑÇÆù ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¡À»¾ÊËÕƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ÈÌÑÇÆù  ü ¥£© ÇÊ˹»Ã¹ ¡À»¾ÊËՆȹÊ˹§ÅÄ×ÃÊ üÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË † Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † † »ÇÀźƹĝÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇÃ̺Å £¾É¹ÅÀÁˆ † † ƹ»¹Ä »žÑùНÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË»žÑùÎÁÉÇÊÊÔÈÕ× ϾžÆË ȾÊÇà ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ £¾É¹ÅÀÁË ̼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ »žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà º¹Ä¹ÊË À¾ÅÄØ ÊÌȾÊ՝ÉÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ ††ÅÅ͹ÊÇ»¹ÆÆÔÂ

º¾ÀƹÄ É É ÆÁÀùØ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÊȾÏϾƹ Ç˽Áľɹ †É ÇËÉ ÇËÉ Æº¾ÀƹÄ †É   É ÇËÉ ÇËÉ Æº¾ÀƹÄ  ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ †É ÆÁÀùØ  ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÑ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ  ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂŹÑ §Å¤×ÃÊ œÉÁÆ»¾Â œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÉÁÆ»¾Â ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÂŹÑ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ÔÃÇ» ¡¨ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÉÁÆ»¾Â  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž   ÔÃÇ» ¡¨ §Å¤×ÃÊ

†††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† ††

26

ÂÖÂ

 ÑË Ã̺Å ü žÑÇà žÑÇà ü ü Ë   Ë ü ü ü žÑÇà ȹþË     Ë    Ë

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅǻԠ¥¥Ÿ¨ ¥¾ÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥«† †üÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¥É¹ÅÇÉÅÇÄÇËÔÂÍɹÃÏÁØ ÅÅ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ §Ëʾ»ȾÊù ÍɹÃÏÁØÇË ÅÅ ¨¾ÊÇûžÑùÎÁƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÇûžÑùÎÁƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ†XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ º¹ÄĹÊË Ò¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ þɹÅÀÁ˝ÇÊË ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¼ÄÁƹ ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ

ü žÑÇà ü ü ÑË ÑË Ë žÑÇÃË žÑÇÃË Ë Ë Ë Ë Ë Ë  

 É ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ É É É É É ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ Æº¾ÀƹÄ ÇËÉ 

ªÁÄÁù˪ËÉÇ §Å¤×ÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË £ÇÀÄÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË ¨¾ÊÇÃÊÌÎÇ ÍɹÃÏÁ؆ ÅÅ  Áü ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ »žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË º¹Ä¹Ê˛ԻÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ¬¼ÇÄÕÃÇÅÃǻǣÌÀº¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕÃÇÅÃÇ»ÇÂÇ˺ÇÉÆԝÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË »ÇÀÅÇ¿¾Æº¾ÀƹÄ ¬¼ÇÄÕ£ÌÀº¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË »ÇÀÅÇ¿¾Æº¾ÀƹÄ ¬¼ÇÄÕ ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ¼ÉÌÆË º¹ÄĹÊË ¬¼ÇÄÕ ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¬¼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ¬¼ÇÄÕ þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ ¬¼ÇÄÕ þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ÇËʾ»Ò¾ºÆØ À¾ÅÄØ ¬¼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ϾžÆË ÊÌȾÊÕ ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊË »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ¬¼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ† † † ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ¬¼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹£ÌÀº¹ÊÊÃÇÅÃǻǠ¬¼ÇÄÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇò¾º¾ÆÕ ¾ÅÄØœÄÁƹ ¯¾Å¾Æ˼ÄÁÆÇÀ¾ÅÁÊËÔ ¯¾Å¾ÆË¥ üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¯¾Å¾ÆË¥ üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¯¾Å¾ÆË¥ üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¯¾Å¾ÆË¥ üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¯¾Å¾ÆË¥ ¥¥£© Ë ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

 žÑÇà  Ë Ë           žÑÇà žÑÇà žÑÇà žÑÇà žÑÇà Ë

 ÇËÉ ÇËÉ  †É ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÇËÉ Æº¾ÀƹÄ   ÇËÉ   ƺ¾ÀƹÄ ÇËÉ ÆÁÀùØ ½ÁľÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §Å¤×ÃÊ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ÇºÉÇÊËÉÇ « œÉÁÆ»¾Â  ª«©§¢ªž©›¡ª ÔÃÇ» ¡¨ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  «É¹ÆÊÁ£   §Å¤×ÃÊ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯¾Å¾ÆË¥ ¥§ÈË ÉÇÀÆÁϹÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥ ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÃÁÉÇÊÊÔÈ՝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË ¯¾Å¾Æ˨¯ »¥£© ªÌÎÇÄÇ¿ÊÃÁÂϾžÆË 

žÑÇà Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÇÆÀ¹»Ç½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¯¾Å¾ÆË¥ÇËÉË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

27


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇËÆ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇËÆ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯†ÈÇü ¯¾Å¾ÆËÊÌȾɺ¾ÄÔÂü ¥ «ÌÉÏÁØ ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË͹ÊÇ»¹ÆÆÔ   ü ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË°¡ª«´¢ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¨¯††ÈÇü ²¾º¾ÆÕ † ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ ²¾º¾ÆÕ † † † £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ ²¾º¾ÆÕ †žÄÃÁ †Êɾ½ÆÁ †ÃÉÌÈÆÔ  ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ²¾º¾ÆÕÅɹÅÇÉÆÔÂÍɹÃÏÁ؆ÅÅ ²¾º¾ÆÕÅɹÅÇÉÆÔ ÃÉÇÑù ¥£© ²¾º¾ÆÕ͆ † † º¹ÄĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË ²¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ¼ÉÌÆË ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø À¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ ̼ÇÄÕ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ʾËùÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ þɹÅÀÁË ϾžÆË ʾËùÃĹ½ÇÐƹØ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆÇ º¹Ä¹Ê˝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË žÑ žÑÇà žÑÇà žÑ  Ë Ë Ë     Ë 

É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇË É É†É Æº¾ÀƹÄ ÇËÉ ÆÁÀùØ †É ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ  ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ É ƾ½ÇÉǼÇ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «  œÉÁÆ»¾Â §Å¤×ÃÊ §Å¤×ÃÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ™ÃËÁ» ÔÃÇ» ¡¨

† †† † †† † †† †† †† †† †† † †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ,/"6'ÄÁÊËÎœ£¤ ÅÅÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËǼƾÊËÇÂÃÁÂœ£¤ § ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËͻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ›¤ ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ÅÅÎ ,/"6'ÊÌȾÉÄÁÊËÍÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ›¤ ÅÅÎ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É É É É É É É É É É

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

,/"6'ÊÌȾÉÈÇÄÎÎÅÅ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÇÏÁÆÃÈÇËÇÄÇÐÆÔ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅÇÏÁÆÃƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ 364¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÇÏÁÆÃÊËǾÐÆÔ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ [¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ™¤šžª¨ÉÇÍÁÄÕ¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆÎÎ ÅÅ ,OBVG œÁÈÊÇùÉËÇÆÎÎ ÅÅ ,OBVG›ÇÊÎÁËÁ˾ÄÕÆÔ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÎÎ ÅÅ ,OBVG§½ÁÆÁÀÄÌÐÑÁÎ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÎÎ ÅÅ ,OBVG›ÇÊÎÁËÁ˾ÄÕÆÔ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ,OBVG œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽÎÎ ÅÅ ,OBVG¨ÇËÉØʹ×Ò¾¼ÇùоÊË»¹ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ 

ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å   ûÅ ûÅ  ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË 

 É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÆÁÀùØ ƹʹÂ˾ оÊËƹØ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ оÊËƹØ ÇË ÇËÉ ÇË ÇË É ƹʹÂ˾ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ ÇË ƹʹÂ˾ ÇË É ÇË ƹʹÂ˾

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªËÉdž¥¹Ê˾É XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

28

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂɆÉ Î Å Ë ÅņXXXPNTLHSBESV œ£¤(*'"4 žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ »¹ÊÊ œ£¤š¾Ä¼ÁÈÊ ¥ÁÆÊà Ê˹ƽ »Ä¹¼ÇÊË ǼƾÊË œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔšž¤œ¡¨ª ÅÅÎ œ£¤ › »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁšž¤œ¡¨ª ÅÅÎ œ£¤(*'"4 žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ º¾ÊÈɾ½¾ÄÕÆÇÈɾÃɹʾÆ œ£¤š¾Ä¼ÁÈÊ ¥ÁÆÊà ǼƾÊËÇÂÃÁ ÇËžÆÆǼÇùоÊË»¹ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄù« ¡ À»ÌÃÇÈǼÄÇÒ¾ÆÁ¾½Ç ¤¾Æ˹¼¾ÉžËÁÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂÁÈÉÇÍÄÁÊ˹ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب§¤¦§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨œ¨Ê˹ƽ¹ÉËƹب¬ª«§«ž¤™¸ÅÅÎ ¨ÄÁËÔ¼ÁÈÊǻԾÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅǽÄب¨Î£ÇÄÇÊʹÄÕÆÔ»ԺÇÉ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'¨ª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ÎÎÁ½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ,OBVG Î ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ,OBVG Î ¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ

ÑË ÑË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ  ûÅ ÑË ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å ÈÅ ÈÅ  ÑË

ÇËÉ É†É ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ É É оÊËƹØ оÊËƹØ É É É ÇËÉ оÊËƹØ É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ оÊËƹØ É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ¦ª« §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ¥¹ØÐÇÃÅÅ-ºÔÊËÉǼÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹ÆÁØ ¨ÉÇÍÁÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ̼ÄÇÀ¹ÒÁËÆÔ žË »¹ÊÊ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¨Î ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ«º¾Ä Å ¨ÉÇÍÁÄÕ ¨›®Ç˽¾ÄÇÐÆÔ »¹ÊÊ ¨ÉÇÍÁÄÕ ¨¦Î ÊȾÏÈɾ½Ä ¨ÉÇÍÁÄÕ ¨¦†Î ÊȾÏÈɾ½Ä ¨ÉÇÍÁÄÕ ¨¦†Î ÊȾÏÈɾ½Ä ¨ÉÇÍÁÄÕ ¨¨Î ¨ÉÇÍÁÄÕ ¨ª†Î ¨ÉÇÍÁÄÕ ¨ª†Î ª¥¤ÅÅÎ ª¥¤ÅÅ ª¥¤ÅÅÎ ª¥¤»¹ÊÊ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁº¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁȾÆÇÈÇÄÁÁÀÇÏÁ¹ÆÌɹË ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕκ¾Ä Å ¬¼ÇÄÇÃÊ˹ÄÕκ¾Ä Å ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ

ÑË  ÑË ÑË ÑË         ÑË ÑË 

 É оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ É É É оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ É оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ½ÁľÉÊÃÁ¾ ÆÁÀùØ ÇËÉ É É É

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÇ×ÀªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç œ¹ÄÕù £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ ¼¹ººÉdž½Á¹º¹À ü £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ ½ÌÆÁË ü £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ ¿¹½¾ÁË ü £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ û¹ÉÏÇ˺ÇÉÆÔ ü £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ û¹ÉÏÁË ü £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ ÅÁÃÊ ˹ÄÕÃÇÎÄÇÉÁ½ ½ÌÆÁË û¹ÉÏÁË ü

 £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ ʾÉȾÆËÁÆÁË ü £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ ˹ÄÕÃÇÎÄÇÉÁ½Ǻ»¹ÄÇ»¹ÆÆÔ ü £¹Å¾ÆÕ½ÄØĹƽѹÍ˹ »¹ÄÌÆ 

TUSPZŠHB[FUBSV

ü ÃÇÉ ÃÇÉ ÃÇÉ ÃÇÉ ÃÇÉ ÃÇÉ ÃÇÉ ÃÇÉ ÑË

ÇË É É É É É É É É É ÇË É

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

29


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ½ÄØ͹ʹ½Ç» £¹Å¾ÆÕÊĹƾÏ¿¾ÄËÔ ʾÉÔ £¹Å¾ÆÕÊĹƾÏÀ¾Ä¾ÆÔ ÃɹÊÆÔÂɹÊÊÄǾÆÆÔ £¾É¹ÅÁÆ ÈÄÁËùÊ˾ÆÇ»¹Ø Î º¾Ä¹Ø º¾¿¾»¹Ø £¾É¹ÅǼɹÆÁË £Á˹ ÎÊÅ

Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ É É оÊËƹØ ÇËÉ

 šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉǺ¹Ë ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅǼɹÆÁË ©ÇÊÊÁØ Î £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ Î ŹËÇ»ÈÇÄÁÉ ɹÊÊÐÁ˹Æƹ»¾Ã¹ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ ÎÅÅ ŹËÇ»¹ØÈÇÄÁÉǻù £¾É¹ÅǼɹÆÁË»¹Êʬ½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁ˹þɹÅǼɹÆÁËÎ ¨ÄÁËùǺÄÁÏÇ»ÇÐƹؽÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»ÁÀ¼ÁÈʹ ǺľÐ 

ûÅ   

ÇËÉ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç 

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ­¹Æ¼É¹½ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

š¡ š¡ š¡ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ š¡ ªÇ×ÀªËÉÇ š¡ ªÇ×ÀªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ £ÉÇÊË §§§ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ™ÃËÁ» š¡ š¡

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ šÉÌÊйËù œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ« §¼É¹ÆÁÐÁ˾ÄÁÈÉǾÀ½¹º¾ËÇÆÆÔ¾ ¨ÄÁËù½Äت«§ ÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžÒ ¼¹É¹¿¾Â ¨ÄÁËù˹ÃËÁÄÕƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ºÇɽ×É ÈÇɾºÉÁà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉÆ¹Ø û¹½É¹ËƹØ»Á½Ç» Ï»¾ËƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØšžª¨¤™«¦§ž®©™¦ž¦¡ž ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ¡¥¦¸¸©™ª¨©§™Ÿ™ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ ɹÀÆÔÎɹÀžÉÇ» ¨ÇɾºÉÁÃÁ ¨ÇɾºÉÁÃÁÎÎ ÎÎ ÎÎ «É̺¹½É¾Æ¹¿Æ¹ØEÊȾÉÍÇɹÏÁ¾ÂÁ»ÍÁÄÕËɾ

ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË Å

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ ©™ª¨©§ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹ†ªËœªœ§ª«† ™ÉŹËÌɹ™***†ÅÅÊËœª œª ™ª ™ÉŹËÌɹ™*†™*** †ÅÅ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁË ™ÉŹËÌɹ™Ë ½Á¹ÅÅÅ ˾ÉÅÁÐ †XXXPNTLHSBESV ™ÉŹËÌɹ½Á¹ÅÇË½Ç ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø  ÅÅ ½ÄÁƹÅ ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØEÇ˽ÇÅÅ À¹Å¾Æ¹Ê˹ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØE ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØE ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØE ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØE ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØE ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØE ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØE ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØE š¹Äù £»¹½É¹ËΆÎÊ˪¨ £»¹½É¹Ë†ÅÅªË £É̼ÅŪˮ­ £É̼ †ÅŪËÈÊ £É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÎÆË ÎÆÅË ÎÆ †Î ÎÆ £É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ÎÆË

30

ÂÖÂ

 ü ü ü Ë  ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ü ü ü ü ü ü

 †É ÇË É ÇËÉ É ÆÁÀùØ оÊËƹØ ÇËÉ É É É É É É É É ÇËÉ † É É † É ÇËÉ ÇËÉ

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¤ž¥™¦ ªÇÄÁ½¾À £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ª¦« ªËÉǺ¹Ë ¾½¹Ä ¨ª£ ªÁºÁÉÊùØ¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁÉÊùØ¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁÉÊùØ¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁÉÊùØ¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁÉÊùØ¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁÉÊùØ¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁÉÊùØ¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁÉÊùØ¹ÉŹËÌɹ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ªÇÄÁ½¾À ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¥ª£†§ÅÊà œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £É̼ û¹½É¹Ë ѾÊËÁ¼É¹ÆÆÁà £É̼Á†ÅÅÊ˪¨  ® œª ®œª™ ®¦™ ¬™ ¤ÁÊË †ÅŪˮ¦« ¤Áʈ ÅÅªË Î Å œ§ª« ¤ÁʈÅŪ˜§ª«† ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇË ½Ç ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÎ Î ÎÆÇË ½ÇÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÎÆ ÎÆË ÎÆÅËÇË ½ÇÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂ"*4* ÎÎÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇË ½ÇÅÅÎ Î ÎÆ ÎÆË ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ †ÅÅœ§ª«† ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÎÎÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÎÎÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔ ¤ÁÊ˨›¤†ÅÅ ÈÉÇʾÐÆdž»ÔËØ¿ÆÇ  ¤ÁÊËÉÁÍľÆÔ†ÅÅªË ¤ÁÊËÎà †ÅŪ˜§ª«† ¤ÁÊËÎÇÄǽÆÇùËÆÔ ÎÎ ¤ÁÊËÔ †ÅÅÊË  ® œª œ £¨ ®œª™ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËľ¿¹ÄÔ½»Ì˹»É ̼ÇÄÇà ËÉ̺¹ ÄÁÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄÁÊËǻǠÊÇÉËǻǠ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄ׺Ç©¾ÀùÈǽɹÀžÉÇÊË›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁË ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËƾɿ¹»¾×ÒÁ §Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ §Ë»Ç½Ôƾɿ¹»¾×ÒÁ¾ÎÆ ÎÆËÇ˽ÇÅÅ ¨ÇÄÇʹÎ†ÎªË ¨ÇÄÇʹ¼ÃΆΠ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©† ½Á¹Å ÅÅ ÅÅ ÅņXXXPNTLHSBESV ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÃÇÄ×йØž¼ÇÀ¹ ¨ÉÇ»ÇÄÇùƾɿ¹»¾×Ò¹ØÇË ½ÇÅÅ ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ ÈÉÌ¿ÁÆÆ¹Ø Æ¿ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ÅÅªË ¨ÉÇÍÁÄÕÀ¹¿ÁÅÆǹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ)%). ©¾ÄÕÊÔ ÑȹÄÔ ÃɾȾ¿Á¿†½ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÅÆǼÇÊÄÇÂÆÔÎÊ˾ÆÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÅÆǼÇÊÄÇÂÆÔÎÊ˾ÆÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹ØÎÆËØоÂùÇË ½ÇÅÅ «É̺¹Î†ÎÏ˪˜§ª«† «É̺¹ÎÎ ªË®¦« «É̺¹›œ¨½Ì†œ§ª«† «É̺¹›œ¨ š± ËÇÄÊËÇÊ˾ÆƹØ «É̺¹ÃÉÌ¼Ä¹Ø û¹½É¹ËƹØ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹Øû¹½É¹Ë ÈÉØÅÇ̼ÎÆÇ˽ÇÅÅ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÎÆÇË½Ç ÅÅ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÎÆË ÎÆÅËÇ˽ÇÅÅ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ Î ÎÅÅÁ½É «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ†ÎªË «É̺¹Ð̼ÌÆƹØE† «É̺¹ÖÄÊ» «É̺¹ÖÄÊ»¬¬¬¬¬¬›œ¨ «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍÎ Î Î Î Î Î Î Î «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍÎ Î Î Î Î Î Î Î «É̺¹ÖľÃËÉÇÊ»¹Éƹ؆ÅÅœ§ª«† «É̺ÔE†œ§ª«ÁºÌ «É̺Ô›œ¨ ÖÄÊ» ÏË ÇÏÁÆà «É̺ÔÈÉÇÍÁÄÕÆԾΆÎΆΠ¬¼ÇÄÇà ¬¼ÇÄÇÃÎ Î Î Î Î Î Î Î ¬¼ÇÄÇÃΆΪ˜§ª«† ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ŹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¬¼ÇÄÇÃ1-Î-ÅÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕʾËйËÔ ¬¼ÇÄÇÞ˹ÄÄÁоÊÃÁ ɹÀÅÇË½Ç ¬¼ÇÄÇÃƾɿ¹»¾×ÒÁÂÎÆÇ˽ÇÅÅ ¬¼ÇÄÇà Ñ»¾ÄÄ¾É ÈÉÇÍÁÄÕ ËÉ̺¹ ½»Ì˹»É ±»¾ÄľÉ ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄľÉ †ªËœ§ª«† ±»¾ÄľÉÇË ½Ç ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅŪˮ¦« ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃƾɿ¹»¾×ÒÁÂÎÆË ÎÆÅË ÎÇ˽ÇÅÅ

Ë ü ü ü ü ÑË ü ü ÑË ü ü ÄÁÊË ûÅ ûÅ ü ü ü Ë ü Ë Ë Ë Ë ÑË ÑË ü ü Ë ü ÌȹÃ ü Ë ü Å Ë ÈÅ ÈÅ ûÅ ü ü ü  Å Å ü Å Å ü Å ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ü Ë ü ü ÈÅ ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü Ë ü ü ü ü ü

ÇËÉ ÇË É †É † É † É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ † É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É † É † É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ † É É ÇËÉ É É ÇËÉ É É † É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ † É ÇË É É É É É É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ † É ÆÁÀùØ ÇË É †É ÇËÉ

£ÇÅÊ˹É ªÇÄÁ½¾À ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ª¦« ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¬ËÃÁƹ °¨ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ¬ËÃÁƹ °¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ £ÇÅÊ˹É ªÇÄÁ½¾À § ¥ §™§ £ÇÅÊ˹É £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ £ÇÅÊ˹É œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¥ª£†§ÅÊà ¤ž¥™¦ ªÇÄÁ½¾À ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÇÅ ¬ËÃÁƹ °¨ ¥ª£†§ÅÊà £ÇÅÊ˹É ¤ž¥™¦ § ¥ §™§ £ÇÅÊ˹É ªÁºÁÉÊùØ¹ÉŹËÌɹ ªÁºÁÉÊùØ¹ÉŹËÌɹ ¥ª£†§ÅÊà ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ª¦« ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà ¥ª£†§ÅÊà œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ § ¥ §™§ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¤ž¥™¦ £ÇÅÊ˹É ªÇÄÁ½¾À ªÇÄÁ½¾À ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¤ž¥™¦ ªÇÄÁ½¾À ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ª¦« ¥ª£†§ÅÊà § ¥ §™§ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ªÇÄÁ½¾À ¤ž¥™¦ ª¦« ªÇÄÁ½¾À ¤ž¥™¦ ¥ª£†§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ š¾Ê¾½ÃÁÁ»¾É¹Æ½Ô š¡©£ ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾

 ÑË ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ

¥¥§¥ª£ §§§ § ¥ §™§ ™©«¹

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÇËÉÅ

†† †† †††† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

31


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›ÇÉÇ˹ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾½»¾ÉÁ ›ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉԪǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÈÇÄÁžÉƹØÈÇÃɹÊù œ¹É¹¿ÁϾÄÕÆÇÊ»¹ÉÆÔ¾ÁɹÀºÇÉÆÔ¾ œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ľÊËÆÁÏÔ ȾÉÁĹ ÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁÁ½É »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɾѾËÃÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç »¾ÉÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ »ÇÉÇ˹ ˾ÈÄÁÏÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ žÅÃÇÊËÁÇ˺¹Ðù½ÇþÊÊÇƹ žÅÃÇÊËÁ ºÌÆþɹ Ǻ¾Ð¹ÂÃÁ ÃÇÆÌʹ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ žÅÃÇÊËÕ½ÁÀËÇÈÄÁ»Ç7Ã̺Å žÅÃÇÊËÕ¿½7Ã̺Å žÅÃÇÊËÕÈǽ½ÁÀ¾ÄÕÆǾËÇÈÄÁ»ÇƹѹÊÊÁ  ¹ºÇÉÔ ÈÉÇÍÄÁÊË  ¹ºÇÉÔ ʾËù†É¹ºÁϹ 

     ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ

¹ºÇÉÔÃÇ»¹ÆÔ¾  ¹ºÇÉÔÊ»¹ÉÆÔ¾  ¹ºÇÉÔ ÃÇ»¹ÆÔ¾ Ê»¹ÉÆÔ¾  ¹ºÇÉÔ ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢±«™£ž«¦¡£¦§›¡¦£™  ¹ºÇÉÔ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ  ¹ºÇÉÔ ʾËù†É¹ºÁϹ  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ÃÇÀÔÉÕÃÁ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ƹ»¾ÊÔ½Äع»ËÇ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ˾ÈÄÁÏÔ ¡À½¾ÄÁØ£§›™¦´ž ƹ»¾ÊÔ À¹ºÇÉÔ ɾѾËÃÁ ¡À½¾ÄÁØÃÇ»¹ÆÔ¾ÁÖľžÆËÔÃÇ»ÃÁ £¹ÉùÊ˾ÈÄÁÏÔªÁºÁÉÊù؆ £¹ÉùÊ˾ÈÄÁÏÔªÁºÁÉÊù؆ £ÇÅÈľÃÊÔ½¾ËÊÃÁ¾Á¼ÉǻԾ ¼ÇÉÃÁ ùоÄÁÁ˽ £ÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¹ÉÇÐÆÔ¾ £ÉÔÄÕÏÇ ȾÉÁĹ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÊËɾÅØÆÃÁ˾ľÊÃÇÈÁоÊÃÁ¾ ű«§£ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÇËÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊùØsÑùÍÔºÌμ¹Ä˾ÉÊÃÁ¾ ž½ÁÏÁÆÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊùØsÑùÍÔɹÀ½¾»¹ÄÕÆÔ¾ ËÌźÔ

¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ÊËÇÂÃÁÁÊ˾ÄĹ¿Á ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ®Ì½Ç¿¾ÊË»¾Æƹأǻù ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»Ê¾Î»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ÅÇÆ˹¿ÁÌÊ˹Æǻù ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾÁž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §¼É¹½ÃÁÁǼɹ¿½¾ÆÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ §ÈÇɹÇÊ»¾Ò¾ÆÁØž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ¦ Å ¨¹»ÁÄÕÇÆÔ ºÔËÇ»ÃÁ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿Ê˹ÄÁ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨Éǽ¹¿¹¿†½À¹ÈйÊ˾ ÃÉÌÈÆǾÄÁËÕ¾ ©¾Ñ¾ËÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÌºÃ¹Á¼ÁºÃ¹ÄÁÊ˹ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù ª»¹Éù¹Ä×ÅÁÆÁØ Æ¿Ê˹ÄÁ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÈÇÄÇ» ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄعÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÑËÌùËÌÉÃÁ¯¨›ª ØÐÎ ʾÐ ÅÅ ª¾Ëù½ÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅŦǻÁÆù ª¾Ëù½ÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊùØ»Á½Ç»»ƹÄÁÐÁ¾ƹÊÃĹ½¾ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ

32

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ

©¹œÁªª £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ¥¥§¥ª£ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ªÇ×ÀªËÉÇ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¥§¥ª£ §§§ ¥¥ª §§§ § ¥ §™§ § ¥ §™§ § ¥ §™§ ¥¥§¥ª£ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ûÅ ÇËÉ ûÅ ÇËÉ     ûÅ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾      ÃÇÅÈľÃË ÆÁÀùØ ÃÇÅÈľÃË ÆÁÀùØ    À»ÇÆÁ˾ ûÅ ÇËÉ ûÅ ÆÁÀùØ ÑË É  

¥¥§¥ª£ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¬ËÃÁƹ °¨ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¥¥§¥ª£ §§§ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §§§ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ¨ÇÀÁËÉÇÆ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ § ¥ §™§ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

   Ë  Å  ÑË Å ûÅ ÊÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

¥¥§¥ª£ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÇ×ÀªËÉÇ «¶ªª §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ ¾½¹Ä ¨ª£ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¥¥§¥ª£ §§§ § ¥ §™§ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ¥¥ª §§§ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §©Ÿ£ §§§ ¥¥§¥ª£ §§§ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¥¥ª §§§ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ™ÉņʾËÀ¹»Ç½ ¥ÁÉʾËÃÁ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† ††††

 ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ  É  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É ÇËÉ ÈɹÂʆÄÁÊË ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½¾Ñ¾»Ç

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ͹ʹ½Æ¹Ø»ƹÄÁÐÁ¾ƹÊÃĹ½¾ ª¾ËùÊ»¹ÉƹØÇÏÁÆÃÇ»»ƹÄÁÐÁ¾ƹÊÃĹ½¾ ª¾ËùËùƹØÇÏÁÆÃÇ» ƾɿ¹»ƹÊÃĹ½¾ ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹɆÉÎ  Å ØоÂÃÁ ÁÅÅXXXPNTLHSBESV ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹºÇľ¾»Á½Ç»»ƹÄÁÐÁ¾ƹÊÃĹ½¾ «¾ÈÄÁÏÔ ƹ»¾ÊÔ ±¹ÊÊÁ±¨«† ±Ã¹ÍÔÃÇÄľÃËÇÉÆÔ¾ ±Ã¹ÍÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ʾÂÍÔÈǽÀ¹Ã¹À ±Ã¹ÍÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ËÌÅºÔ Ê˾ÄĹ¿Á ²ÁËɾÃĹÅÆÔÂÎ ²ÁËɾÃĹÅÆÔÂÎ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ ¶Ä¾Å¾ÆËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾Ç˽¾ÄÇÐÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁÁ˽

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÑË   ÉÌÄÇÆ ÑË  Å Å  

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É  É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¬ËÃÁƹ °¨ ¥ÁÉʾËÃÁ ¥ÁÉʾËÃÁ ¥ÁÉʾËÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¬ËÃÁƹ °¨ ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¥ÁÉʾËÃÁ ¨ÇÀÁËÉÇÆ § ¥ §™§ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¥¥§¥ª£ §§§ ¨ÇÀÁËÉÇÆ § ¥ §™§ § ¥ §™§ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥¥§¥ª£ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

§©Ÿ£ §§§ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ §©Ÿ£ §§§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¬ËÃÁƹ °¨ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà §©Ÿ£ §§§ §©Ÿ£ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ œ¹Âù ºÇÄË ÑÈÁÄÕù¾Ñ¾»Ç œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾†ÅņXXXPNTLHSBESV ¹»¾ÉËÃÁ žιÆÁÀÅÔ©†ÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊXXXTDSV  ¹ÅÃÁ"QFDT .PUUVSB $JTB ,BMF ¥VM†U†MPDL XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ#PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨©§†ª™¥ œ™©¡™¦ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB œ¹É½Á¹Æ #PSEFSÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ¼¹É¹¿ÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ º¾ÊÑÌÅÆǾÀ¹ÃÉÔ»¹ÆÁ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁ¶ÄÕºÇÉ œ¹É½Á¹Æ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹Å œ¾ÉÁÇÆÁ½É XXXTDSV  ¹ÅÃÁ¶ÄÕºÇÉ œ¹É½Á¹Æ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹Å œ¾ÉÁÇÆÁ½É XXXTDSV  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾ ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇûɾÀÆÇ ƹ»¾ÊÆÇ »ÔÊÇÃÇÂʾÃɾËÆÇÊËÁ XXXMPDLT†LFZTSV  ¹ÅÇÞ¿ÃÇÅƹËÆÔº¾ÊÑÌÅÆǼÇÀ¹ÈÁɹÆÁØ XXXMPDLT†LFZTSV £É¾È¾¿ ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ºÇľ¾»¹ÉÁ¹Æ XXXTDSV ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ$JTB ¥VM†U†MPDL ,BMF "QFDT XXXMPDLT†LFZTSV ¨¾ËÄÁ½ÄØÊ»¹ÉÃÁ XXXTDSV ¨ÉǽÌÃÏÁØžËÁÀƹØ ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊ œ¾ÉŹÆÁØ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ»¹ÊÊ ª¹ÅÇɾÀÔ ÑÌÉÌÈÔ ½×º¾ÄÁ ¹ÆþÉÔ ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ªËØ¿ÃÁ ÎÇÅÌËÔ ƾÂÄÇÆǻԾ ±ÈÁÄÕù ¼¹Âù ºÇÄ˝¾Ñ¾»Ç ±ÌÉÌÈÔ ʹÅÇɾÀÔÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾

 ü ü ü ü ÑË ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË  

 ÇËÈÉÇÁÀ» É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ  

¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ šÄÇÆιÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉË› šÄÇÆιÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆ šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ šÄÇÆιÌÊÊÇÊƹÎΛ šÄÇÆιÌÊÊÇÊƹÎΪ šÄÇÆιÌÊÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ¹Æ¼¹ÉÊùØÎÎ ÎÎ šÄÇÆιÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǾE†ÊÅ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ Å šÉÌÊÎÎ ÅÎΠŝÇÊ˹»Ã¹

TUSPZŠHB[FUBSV

ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ¤¾ÊÃÇÅ ¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä 

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

33


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร…รŽรŽ ร…รŽรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽรŽร… ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ยยžยฑยžย›ยง ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร… ยšร‰รŒรŠรŽ รŽ รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยร‡ร…ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยคยพรŠ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยนร†ร˜รˆร‡ยฝรƒร„ร—รรŽ รŽ ร… ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚รร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน ร…ร… ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ร†ยนร„รรร†รรƒ ยบร‰รŒรŠยฝยปยพร‰ร†ร‡ร‚รƒร‡ร‰ร‡ยบรƒรรร…ร†ร‡ยผร‡ยพยฝร‰รŒยผร‡ยพ

 รˆร… รˆร… 

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟ ยšร‰รŒรŠร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รŠยพรยพร†รร˜รˆรร„รร…รˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€รŽรˆรร„รˆยฉยนรŠรยพร‹ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽยบรŠ ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ย†ร… ร„ร—ยบรŠยพรยพร†รร˜ยร‡รŠร‹ ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ รร…ยชรƒรยฝรƒร ยšร‰รŒรŠ รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยšร‰รŒรŠ ร‘รˆยนร„ยนรˆร‰ร‡รˆรร‹ยนร† ร†ร‡ยปยนร˜ยฝร„ร˜ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ยนยฟยฝรˆรŒร‹ยพร‚ ร‹รรˆ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ รŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย›

 รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร…  รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร…

ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยยงยฃ  ยœร‰รŒร€ร„ร˜รƒ ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”  ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจร‰ร‡ร…ร„ยพรŠ ยจร‰ร‡ร…ร„ยพรŠ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ รŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€รƒยพยฝร‰ยน ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽยรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽย†ยรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†ย™ย›รŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†ยชรŠ

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰ ยงยงยง ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

34

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›¹¼ÇÆùÄÁȹ †ÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆùÄÁȹÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆùÄÁȹÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆùÄÁȹÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆùÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ¬ÊËՆ¡ÄÁÅÊà  Î ›¹¼ÇÆùÊÇÊƹ £É¹ÊÆÇØÉÊà  Î ›¹¼ÇÆùÊÇÊƹÎΆ™ › ª ¶Ê ›ÇÊÃÓ¤§ª£¬«¦´¢š¡§¨§ ¡«¡›¦™¸¨©§¨¡«£™ ›ÇÊÃÓ¤§ª£¬«¦´¢½Äؽɾ»¾ÊÁÆÔ ›ÇÊÃÓ¤§ª£¬«¦´¢ƹÇÊÆÇ»¾ÈоÄÁÆÆǼÇ»ÇÊùÁÈÉÇÈÇÄÁʹ ›ÇÊÃÓ¤§ª£¬«¦´¢«§¤µ£§¦™«¬©™¤µ¦´žÃÇÅÈÇƾÆËÔ œ¹ººÉdž½Á¹º¹À û¹ÉÏÁËÁ˽ ùžÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ 

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ   ÃÇÉ

É É É É ÇËÉ ÇËÉ §Ë É ¦§›¡¦£™ ›§¦¡«ž ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÇɺÔÄÕ ÊɾÀù œÇɺÔÄÕ ÊɾÀù¥¹ÑÁƹÃ̺ÅʽÇÊ˹»ÃÇ ÇÊù½»¾ÉÆ¹Ø ºÉÌÊ ÇÊÁƹ º¾É¾À¹Ä׺ǼÇʾоÆÁ؝ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊù½ÄØÈÇĹÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ šÉ¹ËÊà Î ÇÊù½ÄØÈÇĹÊÇÊƹ ¡ÉÃÌËÊà Î ÇÊùÁÀº¾É¾ÀÔƾǺɾÀƹØ ÇÊùƾǺɾÀƹØ ÇÊùƾǺɾÀƹØ ÇÊùƾǺɾÀƹØ Ë¾Ê ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùƾǺɾÀƹØ Ë¾Ê ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùƾǺɾÀƹØ  ÅÅ ǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊ ÇÊùƾǺɾÀƹØ  ÅŽÄÁÆÅÎÈÁÄȝÇÊË ÅÇÆ˹¿ ÇÊùƾǺɾÀƹØÄÁÊË»¾ÆÆÔÎÈÇÉǽ ÇÊÁƹ º¾É¾À¹ ÇÊùƾǺɾÀƹØÈÉÇÅÊÌÑù ÊÇÊƹ ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅÅ Å ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅÅ Å ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ÇÊÁƹ  ŝÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùǺɾÀƹØ ÇÊùǺɾÀƹØ ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ÇÊùǺɾÀƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùǺɾÀƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùǺɾÀƹØɹÀÄʾоÆÁØÈǽÀ¹Ã¹ÀÎÈÁÄȝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ÇÊùǺɾÀƹØÊÇÊƹÎÎ ÇÊùǺɾÀƹØÊÇÊƹÎÎ ÇÊùǺɾÀƹØÊÇÊƹÎÎ ÇÊùǺɾÀƹØÊÇÊƹÎÎ ÇÊùǺɾÀƹØÊÇÊƹ   ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ½Ä ÅÅ ÇÊùȹÉþËƹØÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉ˪

Ã̺Å ŹÑÁƹ ûÅ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

É É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É É É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É É

¾É¾»ÇÊËÉÇ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ  ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨  œÉÌÀÄØà ¡¨ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä  ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä  œÉÌÀÄØà ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇÊùÊÌιØ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ±ÈÇÆØʾÆØ ½Ìº¹ ºÌù

Ã̺Å

††††

ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉË™› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ÊÇÊƹ ÎÎ †Å ÇÊùÈÇĹÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ¹Æ¼¹ÉÊÃ¹Ø ÑÈÌÆËÇ»¹ÆƹØÎÎÅ ÇÊùÈÇĹÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÊÇÊƹÎ ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹÎΆ™Ê ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹÎΆ™Ê ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹÎΆ¶Ê ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹÎΆ›Ê ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹÎΆ¶Ê ÇÊùÈÇĹÊÇÊƹÎΆ™Ê ÇÊùÈÇĹ ÎÎÅÅ ÇÊùÈÉÇÅÊÌÑù

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ Ã̺Å

É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ «¾ÎÆÇϾÆËÉ §§§ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ÇÊùƾǺɾÀƹØÇËÉÃ̺Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

35


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ÇÊù˾ÉɹÊƹؼĹ½Ã¹Ø »¾ÄÕ»¾Ë¹Æ¼¹ÉÊùØ ÇÊù˾ÉɹÊƹØÄÁÊË»¾Æ»¾ÄÕ»¾ËÎÎ ÇÊù˾ÉɹÊƹØÄÁÊË»¾Æ¼Ä¹½Ã¹ØÎΆ†Ê ÇÊù˾ÉɹÊƹØÄÁÊË»¾Æ¼Ä¹½Ã¹ØÎΆªÊ ÇÊù˾ÉɹÊƹØÄÁÊË»¾Æ¼Ä¹½Ã¹ØÎΆ†Ê ÇÊù˾ÉɹÊƹØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ¼Ä¹½Ã¹ØÁ»¾ÄÕ»¾Ë ÎÎ ÉÇ»¹ ¼ÇɺÔÄÕ½¾ÄǻǠ½ÄÁƹ†Å ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÄÁÊË»¾ÆÆÁÏԹƼ¹ÉÊÃ¹Ø ÑÁÉÁƹ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÇÊÁÆÔÎÎsÅ ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÊÇÊÆÔ ºÊÌÐÃÇ»¹ØÎÎÎÅÅ ž»ÉǽÉÇ»¹ ËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ºÉÁþËÔ XXXHBSBOU†QMBTUDPN ¹ºÇÉÔ º¾Ê¾½ÃÁ ÎÇÀºÄÇÃÁ ¡ÅÁ˹ÏÁغÉÌʹÊÇÊƹÎΪ ¡ÅÁ˹ÏÁغÉÌʹÊÇÊƹÎΙ› ¤¾ÊËÆÁϹÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ÃÇľÉ Ĺà ¤¾ÊËÆÁϹÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ÃÇľÉ Ĺà ƾžÏÃǾùоÊË»Ç ¤¾ÊËÆÁϹÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ¤¾ÊËÆÁϹÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ƾžÏÃǾùІ»Ç ¤¾ÊËÆÁÏÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ ¤ÁÊË»¾ÆÆÁϹǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀ »Ê¾ÎËÁÈÇɹÀÅ©¹ÊÐ¾Ë ½ÇÊË ÅÇÆ˹¿ ¦¹ÄÁÐÆÁÃĆϹ † §ºÆ¹ÄÁÐù ƹҾÄÕÆÁà Ñ˹ÈÁÃÁÀÊÇÊÆÔ §ºÆ¹ÄÁÐù ÈÄÁÆËÌÊ »¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ §ÈÁÄÃÁ §ÈÁÄÃÁ §ÈÁÄÃÁ ÊËÉ̿ù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä»§ÅÊþ «¹É¾ ƾǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä»§ÅÊþ «¹É¾ ǺɾÀÆÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä»Ê¾ÎËÁÈÇɹÀžÉÇ»ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ Ä׺ǾʾоÆÁ¾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇÂλÇÂÆÔÎÈÇÉǽE  ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΠΠΝÇÊ˹»Ã¹ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊÃÁÂþ½É ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÊÇÊƹ ½ÄÁƹ Å ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÊÇÊƹ ½ÄÁƹÅ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂΠΝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨ Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆǽÄÁƹ Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÊÇÊƹ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ »Ê¾ɹÀžÉԝÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕιš¹É˾ÉÊËÉÇÂŹ˾É ¹»ËÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ºÉÌÊ ½ÇÊù Ñ˹þËÆÁÝÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄĹ¼Á ÊËÉÇÈÁĹ ǺɾѾËùÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄԻʾλÁ½Ç»ÇÊùƾǺɾÀÆ¹Ø ǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊ ¨Ä¹Î¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¹Î¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁÆËÌÊĆϹ ÊÇÊƹ ÄÁȹ»¹ÊÊ ¨ÄÁÆËÌÊ ̼ÇÄÇà ÃÇÉǺÇÐÆÔºÉÌÊÁÀÊÇÊÆÔ ¨Ç¼Çƹ¿ ÊɾÀù¼ÇɺÔÄÕ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ ¨Ç½½ÇÆÔÆǻԾÎ §¦¨   »Çƹɾ»£ÌË ½ÄØÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆǼÇ ¨ÇÄÃÁþ½ÉÎÎÊÇÉ˪ ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆÊÇÉË™ ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆÊÇÉË› ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆÊÇÉË™ ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆÊÇÉË› ¨ÇÄÇýÄØʹÌÆÔÁÀ™š™±¡ £¹Å¾ÉÌÆ Î ¨ÇÄÇÃÁÀÄÁÈÔÎ ªÇÊƹºÉÌÊÎÎ ªÇÊƹºÉÌÊÎÎ ªÇÊƹºÉÌÊÎÎ

36

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É É §ËÉ §ËÉ §ËÉ §ËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ §ËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « ªÁºÁÉÊÃÁÂÄ¾Ê « œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ÇŪËÉǤ¾Ê šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ œÉÌÀÄØà ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ «¾ÎÆÇϾÆËÉ §§§ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ¾É¾»ÇÊËÉÇ  §ÅÊÃÁÂľÊ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾É¾»ÇÊËÉÇ  

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ††

ûÅ ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

¨ÁÄÇɹŹ†¯¾ÆËÉ ¨ÁÄÇɹŹ†¯¾ÆËÉ

†† †† †† ††

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÈÅ  ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É †É É É §ËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ †É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É É É

 §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ  §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¾É¾»ÇÊËÉÇ   šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ §£ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ ¤¾ÊʾɻÁʆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †††† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยชร‡รŠร†ยนยปยนยผร‡ร†รƒยนรŽรŽยจร‰รร…ยน ยชร‡รŠร†ยนยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรŽ ยชร‡รŠร†ยนยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŽรŽ ยชร‡รŠร†ยนรˆยพร‰รร„ยนรŽรŽ ยชร‡รŠร†ยนรˆร„รร†ร‹รŒรŠรŽรŽย† ยชร‡รŠร†ยน รƒยพยฝร‰ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŽรŽ ยชร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรˆร„รร†ร‹รŒรŠรŽรŽ ยชร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รƒยพยฝร‰ร†ยนร„รรร†รรƒ ยชร‰รŒยบร”ยฝร‡ยบร‰ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร‡ยปยบยนร†ร•ยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ยฉยนรŠรยพร‹ ยฝร‡รŠร‹ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยชร‹ร‡ร„ยบร€ยนยบร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‡รรร„รร†ยฝร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚Eย† ยฝร„รร†ยน ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยšยชรŽรŽย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽย†ร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒ ยซร—ร…ยพร†ร• ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽย†ร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนรŠยนยฝร”รร€ร…ยนรŠรŠรยปยนยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยฑร‹ยนรƒยพร‹ ยฑร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒ ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยฑร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยฑร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยฑร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยฑร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒ รˆร‰ร‡ยฟรร„รร†ร” รŠร‹ร‡ร„ยบร”ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชรƒรยฝรƒร ยฑร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒร ร… ยฑร‹ยนรˆรรƒรŽรŽย†ยบรŠ ยฑร‹ยนรˆรรƒรŽรŽย†ย™รŠ

รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร…                ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹  รˆร… รˆร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡     ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰     ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰

ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรŠยพร‰ยปรรŠย† ยœร‰รŒร€ร„ร˜รƒ ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยร‰ยพยปยพรŠร†ร‡ย†รˆร„รร‹ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” 04#รŽร…ร… 04#รŽร…ร… 04#ร…ร… 04#ย†ยจร„รร‹ยนรŽรŽ รŽรŽ ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ 04#ย†ยจร„รร‹ยน รŽรŽย›ร„ยนยผร‡รŠร‹ รˆร‰ยพยปร‡รŠรŽร‡ยฝร†ยนร˜ 04#ย†ยจร„รร‹ยน รŽรŽย›ร„ยนยผร‡รŠร‹ รˆร‰ยพยปร‡รŠรŽร‡ยฝร†ยนร˜ 04#ย†รˆร„รร‹ยน รŽ รŽ ย™ยฃยฏยกยธยฆยžยยงยฉยงยœยง

TUSPZยŠHB[FUBSV

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹   ร„รรŠร‹

ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ร‰

ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ย™รŠร‹ร‰ย™

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

37


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ 04#†ÈÄÁ˹ Î Î ™£¯¡¸¦ž§©§œ§ 04#†ÈÄÁ˹ÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ 04#†ÈÄÁ˹  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ ™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅÅ ¬Í¹ ›¨ÊÇÉË ɹÀžÉÎÎÅÅ ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ›¨Î ›¨ÎÎ ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨ÎÎ ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ›¨ÎÎ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ›¨ɆÉ Î Å ËÇÄÒ ÅņXXXPNTLHSBESV ›¨ ›¨§®ÎÎ ÅÅ ª¨ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº¾ÄÕÆǾɆÉ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎÎÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎÎÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ Î Î ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØΝ¾Í¾ÃËÔ¼¾ÇžËÉÁÁÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØΝ¾Í¾ÃËÔ¼¾ÇžËÉÁÁÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ÎÅÅ ª¨ÑÄÁÍÇ»¹ÆƹØ Î Î ¨ÄÁ˹04#ÎÎÁÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁ˹04#ÎÎÁÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁ˹04#  ÅÅ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ¤¹Ë»ÁØ £¹Æ¹½¹ ¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØɆÉ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØɆÉ Î Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½¿Á½ÃÁÂŹÊËÁùÇËü ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ

ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË  ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ü ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ É†É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ É†É É É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ É É†É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÊËə §ÅÊÃľÊËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ­¹Æ¼É¹½ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §ÅÊÃľÊËÇɼ ­¹Æ¼É¹½ £ÌÀØ Ź¼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ »Ê¾ÊÇÉ˹ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÎ ËÇÄÒÁƹ  ÅÅ ­¹Æ¾É¹ÎÎ Î Î Î Î ­¹Æ¾É¹ÎΆÅÅ ÊÇÉË Á»Ä¹¼ÇÊ˝ÇÊËÈÇÀ» ­¹Æ¾É¹ÎΆÅÅ ÊÇÉË Á»Ä¹¼ÇÊ˝ÇÊËÈÇÀ» ­¹Æ¾É¹º¾É¾ÀÇ»¹Ø ËÇÄÒÁƹ†ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùئž§©§œ§™£¯¡¸ ­¹Æ¾É¹»Ä¹¼ÇÊËÇÂùئž§©§œ§™£¯¡¸ ­¹Æ¾É¹§4#  ÅÅ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË           ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ ™ÊËə ™ÊËə ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

38

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹§4#  ÅÅ ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹ɆÉ Î Å ËÇÄÒ  ÁÅņXXXPNTLHSBESV ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­šªÎΆÅÅ «×žÆÕ º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£Î    ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£Î     ÅÅ ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ Î  ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­Î   ÅÅ ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ Ã̺Å ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» Ã̺Å ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ÄÁÊË ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» Ã̺Å ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» Ã̺Å ­¹Æ¾É¹ «­£ÎÅÅ»¹ÊÊ ÄÁÊË ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ÄÁÊË ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ÄÁÊË ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ÄÁÊË ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ÄÁÊË ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ÄÁÊË ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ÄÁÊË ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ÄÁÊË ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ÄÁÊË ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç É É É É É É É É ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹     ÇËÉ ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ­¹Æ¼É¹½ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ š¹ÆÁ ŹÄÇÖ˹¿ÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç š¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠœ»ÇÀ½ÁE ÅÅ œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԠ½ÄØÊÉ̺ǻ ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ÇŹ º¹ÆÁÁÀºÉÌʹ ÈÉǾÃË»Èǽ¹ÉÇêÃÁ½ÃÁ

 ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ü 

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

«¶ªª §§§ †††† ¾É¾»ÇÊËÉÇ †† §ÅÇÅ †† †† §ÅÇÅ †† †† §ÅÇÅ †† †† §ÅÇÅ †† †† ¾É¾»ÇÊËÉÇ †† §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ­¹Æ¾É¹­ª­ÇËÉÃ̺Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

39


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ÇÅÇÃÇÅÈľÃËÔÁÀºÉÌʹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÇÂɹÀ½¾ÄÃÁȾо ¥¹ËÔǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ¾½ÄØÁÀÇÄØÏÁÁ½ÔÅÇ»ÔÎËÉ̺

 ÑË ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É

¾É¾»ÇÊËÉÇ ÇŪËÉǤ¾Ê ¦ª« ¦ª«

†† †††† †† †† †† ††

ªÉÌºÔ ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊɾÀù ÑȹÄÔÇËÉ

£ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨

††††

§¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ¨¾ÐÆǾÄÁËÕ¾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ©ÌºÏÇ»Êà ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ

ü ÉÌÄÇÆ ûÅ ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉ̺ԽǺÉÇËÆÔ¾½ÇÅÇ»Áº¹ÆÕ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ©¹ÊÐ¾Ë ½ÇÊË ÅÇÆ˹¿ œÉÌÀÄØà ¡¨

††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾É¾»ØÆÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕÁÀºÉÌʹ ÊÉ̺ǻ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ»ÊȾƾÆÆÔ ¨ÇÉÁľÃÊ  ÅÅ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ

ÇŪËÉǤ¾Ê ¦ª« ¦ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¹ÂϾ» ¡¨

†††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÉÌÄÇÆ

ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ ªË¾ÃÄdž ) - »¾ÉÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ž»ÉÇÃÉÇÅù §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ §É¼Ê˾ÃÄÇ  ÅÅ ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁƹ»¹ÉÁÂÆǾ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇ˽ÄØƹ»¾ÊÇ» ÃÇÀÔÉÕÃǻϻ¾Ë ÈÉÇÀÉ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇ˽ÄØƹ»¾ÊÇ» ÃÇÀÔÉÕÃǻϻ¾Ë ÈÉÇÀÉ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËǻԠÅÇÆÇÄÁËÆÔ ɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËǻԠÅÇÆÇÄÁËÆÔ ˾ÈÄÁÏÔ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾÁŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊ ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ «ÉÁÈľÃÊ     

ûÅ ÈÅ ÈÅ  ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   ûÅ  ûÅ ûÅ

 É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ ¥ §™§ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¾¼¹ÈÇÄÁÊ « ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¥¾¼¹ÈÇÄÁÊ « ¨ÇÄÁʾɻÁÊ «ª£ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ £ÌÀØ Ź¼ £ÌÀØ Ź¼ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ #FSHBVG(SBOJUÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ÁËØ¿¾ÄǼÇÈÉÁÉǽÆǼÇùÅÆØ #FSHBVG,FSBNJL.BYJNVNÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁÌÊÁľÆÆÔ #FSHBVG,FSBNJL130ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ÈǽÎǽÁ˽ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ #FSHBVG,FSBNJLÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ #FSHBVG.PTBJLÃľÂº¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁÁÈÉÇÀɹÐÆÇÂÈÄÁËÃÁ ,/"6'†¥É¹ÅÇÉÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü ,/"6'†­ÄÁÀ¾ÆÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾,3"44 8FMM œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾6-5*."’ÅĽÊ˾ÆÇ»ÔÎÁÈÇËÇÄÇÐȹƾľÂ œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾6-5*."’¼ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾6-5*."’¼½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾6-5*."’¼½ÄØËØ¿¾ÄÔÎÊËÉÇÁËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Âº¹ÀǻԠœ¾ÉÃÌľÊÃľÂš™ §›´¢ü œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ü œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂª¡¤µ¦´¢ü½ÄØÈÄÁËËØ¿¾ÄÔÎ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾ÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾ÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ œ¾ÉÃÌľÊÃľÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂü½ÄØÈÄÁËÃÁ

40

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ü ü ÑË ü ÑË ü ÑË ü ÑË ü ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É оÊËƹØ É É É É ÇË  É ÇË ÇË  É ÇË  É ÇË  É ÇË  É ÇË  É

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBMšž¤´¢ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."66OJWFSTBM¨©§ ©™°ÅÄÊÁÄÁÃÇÆǻԠœ¾ÉžËÁÃ6-5*."šž¤´¢ÅÄ™£©¡¤§›´¢ œ¾ÉžËÁÃ8FMM»¹ÊÊ ÃÌÄÕ˼¾ÉžËÁÐÆÇÊËÁ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ™£¯ž¦«† ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ £Ä¾Âª™ ¦¨ £Ä¾Â5*5#0/%ÅĽÄØÅÇĽÁƼǻºÊÇÄÕ»¾ÆËÇ» ÊÁÆÁÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÅÆǼÇϾľ»Ç ÃɹÊÆÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÈÇ»ÔѾÆÆÇ»Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÇÊËÁ º¾ÄÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄÊ»¾ÉÎÊÁÄÕÆÔ ¿¾ÄËÔÂùÉËÉ £Ä¾Â5*5#0/%ÅÄƾ»Á½ÁÅÔÂÅÇÆ˹¿ ¼ÇÄ̺ÇÂùÉËÉ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ £Ä¾Â½ÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ,OBVG†1FSMGJY ÇйÉÇ»¹Ë¾ÄÕÆǼÇùоÊË»¹ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÇÈɹ»½Ô»¹¾ËƹÀ»¹ÆÁ¾ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹¯¾É¾ÀÁ˪¥ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹¯¾É¾ÀÁ˪¥ ü £Ä¾Â½ÄØǺÄÁÏÇ»ÃÁȾоÂÁùÅÁÆÇ»  ü £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ» £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ» £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ£É¾ÈÊÌÊÁľÆÆÔ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ¨ÉÇÍÁËÊ˹ƽ¹ÉË £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁªÌȾÉÈÇÄÁžÉœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆǪÌȾÉ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ̽Á»ÁË £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ·ÆÁÊ ÇËйØÆÆÇÎÇÉÇÑ £Ä¾Â½ÄØÊÁÊ˾Å˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ͹ʹ½¹ ü £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ š¾É¼¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ» £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ š¾É¼¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ» £Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹœ¾ÉÃÌľÊ ÀÁÅÆÁ  £Ä¾Â¨›™ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ »ÇÊÎÁËÁ˾ÄÕÆÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¤¹Ãɹ £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾Â¯¾É¾ÀÁ˪¥ ÑÁùÉÆÔ»ԺÇÉ £Ä¾Â¯¾É¾ÀÁ˪¥ ü £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ'*9 99* £Ä¾Â·ÆÁÊ99* £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ ½ÄØÅÇÆ˹¿ÆÇÂȾÆÔ 8FMM ,MBEF[ ¨¾Æ¹1FOPTJM(0-%(6/ÄÈÉÇ;ÊÅÄ¼É †  ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹1FOPTJM/&8(6/ÈÉÇ;ÊÅĻʾʾÀÇÆƹØʹ½¹È˾ÉÇÅ ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.'JSF3BUFE(6/GPBN›ÅĨÉÇÍÁ§œ¦ž¬¨§© ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¨¾Æ¹1FOPTJM13&.*6.(6/GPBNÄÈÉÇ;ÊÅÄ ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹45&3/13&.*6.ÄÈÉÇ;ÊÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø»Ê¾Ê¾ÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹5:5"/§ÄÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅÄÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ¡¥¦¸¸ ¨¾Æ¹6-5*."(6/ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÅĻʾʾÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹6-5*."ÅÇÆ˹¿Æ¹ØĻʾʾÀÇÆƹØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø5:5"/ Ä»¹ÊÊ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø5:5"/ Ä ÀÁÅÆØØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø8FMM1SPÀÁÅÆØØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ºÔËÇ»¹Ø,MBEF[ 8FMMGPBN 8J[BSE ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš ±ËÌùËÌÉù(JGBT4UBSU ·ÆÁÊÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü ·ÆÁÊ99*ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁü

ÑË ÑË ÑË ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü   žÑÇà žÑÇà žÑÇà   žÑÇà žÑÇà žÑÇà  ü  ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË

 É É É оÊËƹØ  ÇËÉ  É É É É É ÇËÉ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ оÊËƹØ оÊËƹØ ÇË оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ÇË оÊËƹØ ÇË ÇË É оÊËƹØ É É É É É É É É É É ƹʹÂ˾ оÊËƹØ оÊËƹØ É оÊËƹØ оÊËƹØ оÊËƹØ É É

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ¨ÉÇɹº §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ §Å¤×ÃÊ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë §Å¤×ÃÊ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ž»ÉÇĹÃÁ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ #FSHBVG#BV1VU[(JQTÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø #FSHBVG#BV1VU[;FNFOUÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ ,/"6'œÁÈÊǻǾ»Ø¿ÌÒ¾¾ü ,/"6'†Á¹Å¹ÆËÑËÌùËÌÉùüº¾Ä¹Ø ,/"6'†£ÇË˾½¿Æ¹ØÑËÌùËÌÉùü ÃĹ½ÇÐÊžÊÕ ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹ü­™ª™¦™¸ϾžÆËƹØ ,/"6'†¥ÌÄÕËÁÍÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†¨¾ÉÄÍÁÃÊÃľÂÅÇÆ˹¿ÆÔ½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†©Ç˺¹Æ½­¡¦¡±ÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†©Ç˺¹Æ½ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†¬š§ÊËؿùϾžÆËƹØüÊȾÆÇÈĹÊËÇÅ ,/"6'†¬ÆÁÍÄÇËÑȹËľ»Ã¹½ÄØѻǻœ£¤ü œ¾ÉŹÆÁØ ,/"6'†¬Æ˾ÉÈÌËϬ¨ÑËÌùËÌÉùü͹ʹ½Æ¹ØϾžÆËƹØ ,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†­Ì¼¾ÆÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü žÄÃ͹Ê °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†®¨ªË¹ÉËÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü °¾ÄغÁÆÊà ,/"6'†®¨­ÁÆÁÑÑȹËľ»Ã¹½ÄØœ£¤ü °¾ÄغÁÆÊà œ¾ÉÃÌľÊ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ™£›™†ª«§¨ü œ¾ÉÃÌľÊÀ¹ËÁÉù #&3("6' ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ œ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺ÔÂü½ÄØÈÇĹ œ¾ÉÃÌľÊʹÅÇÆÁ»¾ÄÁÉÌ×ÒÁÂÈÇÄü

TUSPZŠHB[FUBSV

ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË

ÇËÉ ÇË É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ É É

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

41


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรƒยผ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยบยพร€รŒรŠยนยฝร‡รร†ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยบยพร€รŒรŠยนยฝร‡รร†ยนร˜รƒยผ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜รƒยผยบยพร„ยนร˜รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยœยกยจยชยงย›ย™ยธรƒยผยบยพร„ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยบยพร„ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜รƒยผ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร†ยนรƒร„ยพรยปยนร†รร˜รˆร„รร‹รƒรยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพยงร…ร„ร—รƒรŠ รƒยผยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรยงร…ร„ร—รƒรŠยฝร„ร˜ร†ยนร‰รŒยฟ ยปร†รŒร‹ร‰ยพร†ร†รรŽร‰ยนยบร‡ร‹  รƒยผ ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร˜รยพรรŠร‹ร‡ยผร‡ยบยพร‹ร‡ร†ยน ยผยนร€ร‡ย† รˆยพร†ร‡ยบร„ร‡รƒร‡ยป ยงร…ร„ร—รƒรŠ รƒยผ ยฃร„ยพร‚ร‡ยบร‡ร‚ร†ร”ร‚ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยฉร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยผร‰รŒยบร”ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยฉร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•รˆร‡ร„ยนยผร‰รŒยบร”ร‚ รŠร‹ร˜ยฟรƒยน ยงยฅยคยทยฃยชรƒยผยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฉร‡ยปร†รร‹ยพร„ร• ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยผร‰รŒยบร”ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยปร…ยพร‰รŒยผร‰รŒยบร”ร‚ ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝยœยฉยฌยฆยยผร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยน,/"6'รƒยผ

ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ รƒยผ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ รˆยนรรƒยน  ร…ยพร‘ร‡รƒ ร‘ร‹

 ร‰  ร‰ ร‰ ร‡ร‹  ร‰ ร‡ร‹ ร‡ร‹  ร‰ ร‡ร‹ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยงร…ยคร—รƒรŠ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยคยพยปร‘ยน XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝยจยนรŠร‹ยนร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผร‡ร‹ร‡ยปยนร˜,/"6'รƒยผ ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝยจยนรŠร‹ยนร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผร‡ร‹ร‡ยปยนร˜,/"6'รƒยผ ยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รƒยผยจยพร‰ร…ร• ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพ$FSFTJUยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยœรรยนรŠ ยจร‰ร‡รรรƒรŠ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ $FSFTJ รยฝร‰ ยชร…ยพรŠร•รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ยนร˜ยร„ร˜ร‡ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รยปยนร†รร˜รŠร‹ยพร†รรƒร„ยนยฝรƒร ยชร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ รˆร‰ยพรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ร‹ร‡ยปยนร‰ ยชร‹ร˜ยฟรƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ รƒร‡ร‹ร‡ร‰รŒร—รรŠรƒยนร„ร ,OBVGย†6CP ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยน4IFFUSPDL ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนย›ยพร‹ร‡ร†รร‹,3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนย›ยพร‹ร‡ร†รร‹-3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผร‡ร‹ร‡ยปยนร˜ยฑรร‹ร‰ร‡รƒยฃรŠร‹ยนร‹ร ร‡ร‹ร…ยพร†ร†ยนร˜ร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยน ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนร…ยนรŠร„ร˜ร†ร‡ย†รƒร„ยพยพยปยนร˜ยครยปร†ยน ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยงร…ร„ร—รƒรŠยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜  รƒยผ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยงร…ร„ร—รƒรŠรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜  รƒยผ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรˆยพร‰ยปร‡รƒร„ยนรŠรŠร†ยนร˜ ,OBVGย†6OJGMPUU ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยบยพร„ยนร˜รƒยนรƒรŠร†ยพยผ

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ  รƒยผ   รƒยผ รƒยผ รƒยผ  ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ 

 ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยœร„ยนยฝรƒยพยปรร ยจร‡ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยจรŒรยนรŠ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยฌร†รรร„ร‡ร‹ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜7FUPOJU,3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜7FUPOJU,3 ร†ยพยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŽร‡ร‰ร‡ร‘ยนร˜ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜7FUPOJU-3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜7FUPOJU-3 รŒยฝรยปรร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ยบยพร„ยนร˜รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜  รƒยผ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรƒยผ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ย›ร‡ร„ร…ยนย†ยญรร†รร‘ รˆร‰ยพยปร‡รŠรŽร‡ยฝร†ยน ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ยทร†รรŠยšร„รรƒ รˆร‰ร‡ยปร‡รรร‰รŒร—ร’ยพยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยญรŒยผยพร†รร—ร„ร„ยพร‰ยฃร†ยนรŒร ยชย†ยจยบ ยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยšร„รรƒยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รรร†รร‘ร†ยนร˜ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยฃยฉยงยฆรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜รรร†รร‘ร†ยนร˜รŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜

รƒยผ รƒยผ   ร…ยพร‘ร‡รƒ  รƒยผ รƒยผ รƒยผ

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

42

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠรยนรŠยนยฝยบยพร„ร”ร‚ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนย›ร‡ร„ร…ยนย†รŠร„ร‡ร‚ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ย›ร‡ร„ร…ยนยชร„ร‡ร‚ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ย›ร‡ร„ร…ยนยชร„ร‡ร‚ ร‹ยนรŠยนร…ยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ร†ยนยฝยพยฟร†ยนร˜ยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝ ,OBVG ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ร‡ยบร„ยพยผรยพร†ร†ยนร˜ยงร…ร„ร—รƒรŠ  รƒยผ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ร‡ร‹ร„รรร†ยนร˜ยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ยฉร‡ร‹ยผยพร‰ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠ ยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠยฅยฑ ยœรรยนรŠ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รŒร†รยปยพร‰รŠยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝ ยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ยทร†รรŠยซยพรˆร„ร‡ร† ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยน รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜ยผร‰ยพยพร‹ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยšยพร„ยผรรˆรŠ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนร˜ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยฃร‡ร‰ร‡ยพยฝ ยฉยพร„ร•ยพร ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝยน รƒยผ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยงร…ร„ร—รƒรŠรร€ยปยพรŠร‹รƒร‡ยปร‡ย†รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜  รƒยผ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝ ยฃร†ยนรŒร ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠ/&8ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠยชยซย™ยฆยย™ยฉยซยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜รยนรŠยนยฝร†ยนร˜,OBVGย†6OUFSQVU[ ร†ยพยปยพร‰ร‡ร˜ร‹ร†ร‡รŒยฝร‡ยบร†ยน ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยทร†รรŠยซยพรˆร„ร‡ร†ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยทร†รรŠยšร„รรƒร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รƒยผยบยนร€ร‡ยปยนร˜ ยทร†รรŠยญยนรŠยนยฝร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยบยพร„ยนร˜รƒยผ

รƒยผ รƒยผ  ร…ยพร‘ร‡รƒ    ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยนรƒร‡รƒร‰ยนรŠร‡รร†ร”ยพรร€ยนร’รร‹ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒรยฝร„ร˜ยฝยพร‰ยพยปยน#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," ร„ ย™รยพร‹ร‡ร† รยนรŠร‡ยปรƒยน  ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ย™รยพร‹ร‡ร† ร„ ยšยนร„ร„ร‡ร†รรรƒรรŠรƒร‰ยนรŠรƒร‡ร‚ ยปรŠยพรยปยพร‹ยนรˆร‡3"- ยšยพร†ร€รร†ย†รƒยนร„ร‡ร‘ยน ร†ยพรร‰ยนรŠยช รยนรŠร‡ยปรƒยน ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ย›รŠร˜รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร˜ยซยกยฃยฃยฌยฉยกยคย™ รƒร‡ร„ยพร‰ร‡ยปรƒยน ยœร‰รŒร†ร‹ยšยพร‹ร‡ร†ย†รƒร‡ร†ร‹ยนรƒร‹$FSFTJUยชยซ ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย†รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย†รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŠยปยพร‹ร„ร‡ย†รŠยพร‰ร”ร‚ ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย† รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รรƒยผ ยœร‰รŒร†ร‹ยฉยงยชยซยก ร„ร‡ยฝรร†รร€รŠยนร…ร”รŽc ยœร‰รŒร†ร‹รŒรƒร‰ยพรˆร„ร˜ร—ร’รร‚(SPTTร„ ยœร‰รŒร†ร‹ยฏยพร‰ยพร€รร‹ยชยซ ยœร‰รŒร†ร‹ยฏยพร‰ยพร€รร‹ยชยซร„ ร‡ร†ยพร…ยผร‡ยปร‡ร‰ร˜ร‹ ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนยนรƒร‰รร„ร‡ยปยนร˜ยผร„รˆร‰ร‡ร†รรƒร†ร‡ยปยพร†รร˜ รยนรŠร‡ยปรƒยน  ร„ ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนยนรƒร‰รร„ร‡ยปยนร˜ยงร…ร„ร—รƒรŠ ร„ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนยผร„รŒยบร‡รƒร‡ยผร‡รˆร‰ร‡ร†รรƒร†ร‡ยปยพร†รร˜ ยšยนร€รรŠ ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนยผร„รŒยบร‡รƒร‡ยผร‡รˆร‰ร‡ร†รรƒร†ร‡ยปยพร†รร˜ยšยนร€รรŠร„ ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนรร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ยนร˜  ร„ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœยปยนรŠรŠ ยฃยนยบยพร„ร•ยชยกยจ ยฃร„ยพร‚,-&0&YUSBร†ยนรƒยปร…ยผยฝร‡ยบร‡ยพยปร†ยนรร„รร€ร‡รŠร†ร‡ยปยพ ยฃร„ยพร‚,-&06MUSBร†ยนรƒยปร…ยผยฝรŠร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ยพยปรร„รร€ร‡รŠร† ยฃร‰ยนรŠรƒยน ยฃร‰ยนรŠรƒยน ยฃร‰ยนรŠรƒยนยนรƒร‰รร„ร‡ยปยนร˜ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยปรรร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร‡ยป ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝ&-*5&&953"."5ยซยพรƒยชย™รƒร‰รร„ยนร‹ร†ยนร˜ ร„ รƒยผยบยพร„ยนร˜ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝ&630ยคยนร‹ยพรƒรŠร†ยนร˜ร…ยนร‹ร‡ยปยนร˜ร„ยบยพร„ยนร˜ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝย›ยคย™ยœยงยชยซยงยขยฃย™ยธยฌร†รยปยพร‰รŠยนร„ยซยพรƒยชรƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝยยจยงยซยงยคยฃย™ยงรˆร‹รร…รŒร…ยซยพรƒยชรƒยผยบยพร„ยนร˜ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝยยจยงยซยงยคยฃย™ยฌร†รยปยพร‰รŠยนร„ยซยพรƒยชรƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝยยคยธยจยงยซยงยคยฃย™รยชยซยžยฆยงรˆร‹รร…รŒร…ยซยพรƒยชรƒยผยบยพร„ยนร˜ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝยกยฆยซยžยฉยตยžยฉยฆย™ยธยฌร†รยปยพร‰รŠยนร„ยซยพรƒยชรƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝยฅยงยทยฒย™ยธยชยธยฌร†รยปยพร‰รŠยนร„ยซยพรƒยชรƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝรŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜ย›ยคย™ยœยงยชยซยงยขยฃย™ยธยจร‰ร‡รรยซยพรƒยชรƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝรŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜ย›ยคย™ยœยงยชยซยงยขยฃย™ยธยจร‰ร‡รรยซยพรƒยชร„ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝรŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜ยยจยงยซยงยคยฃย™ยจร‰ร‡รรยซยพรƒยชร„ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝรŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜ยกยฆยซยžยฉยตยžยฉยฆย™ยธยจร‰ร‡รรยซยพรƒยชรƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝรŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜ยกยฆยซยžยฉยตยžยฉยฆย™ยธยจร‰ร‡รรยซยพรƒยชร„ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝรŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜ยฅยงยทยฒย™ยธยชยธยจร‰ร‡รรยซยพรƒยชรƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝรŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜ยฅยงยทยฒย™ยธยชยธยจร‰ร‡รรยซยพรƒยชร„ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝ &VSP  ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ย†ย™ร„ร•รˆยน ยคยนรƒร‰ยน ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปร–ยžย›ยฉยง ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปร–ยคยนรƒร‰ยน ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปร–ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปร‡ยฝร‡ร–ร…รŒร„ร•รŠรร‡ร†ร†ยนร˜ยจร‰ร‡รรรƒรŠ รŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜รƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยฝร„ร˜ยฝยพร‹รŠรƒรรŽรร„ยพรยพยบร†ร”รŽรŒรร‰ยพยฟยฝร…ร‡ร—ร’ยนร˜รŠร˜"-1"&DPQMVT ยฃร‰ยนรŠรƒยนยฝร„ร˜ยฝยพร‹รŠรƒรรŽรร„ยพรยพยบร†ร”รŽรŒรร‰ยพยฟยฝร…ร‡ร—ร’ยนร˜รŠร˜"-1"&DPQMVT ยฃร‰ยนรŠรƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜"-1" &-&.&/5 รƒร‡ร…รˆร•ร—ร‹ยพร‰ร†ยนร˜รƒร‡ร„ยพร‰ร‡ยปรƒยน ยฃร‰ยนรŠรƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜"-1" &-&.&/5 รƒร‡ร…รˆร•ร—ร‹ยพร‰ร†ยนร˜รƒร‡ร„ยพร‰ร‡ยปรƒยน ยฃร‰ยนรŠรƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜"-1"'"$"%& ร†ยนร†ยพรŠยพร†รยพยฝร‡ย†ยช ยฃร‰ยนรŠรƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜"-1"'"$"%& ร†ยนร†ยพรŠยพร†รยพยฝร‡ย†ยช ยฃร‰ยนรŠรƒยนยญย™ยชย™ยยฆย™ยธย›ยย™ยฃย†ยงรˆร‹รร…รŒร…ยซยพรƒยชรƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยน QBSBEFยปร– ยฃร‰ยนรŠรƒร"-1" &-&.&/5 รƒร‡ร…รˆร•ร—ร‹ยพร‰ร†ยนร˜รƒร‡ร„ยพร‰ร‡ยปรƒยน ยฃร‰ยนรŠรƒร"-1" &-&.&/5 รƒร‡ร…รˆร•ร—ร‹ยพร‰ร†ยนร˜รƒร‡ร„ยพร‰ร‡ยปรƒยน ยฃร‰ยนรŠรƒรยปร‡ยฝร‡ร–ร…รŒร„ร•รŠรร‡ร†ร†ร”ยพยปยนรŠรŠ

ร„ ร‡ร‹ร‰ ร‘ร‹ ร‡ร‹ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‘ร‹ ร‡ร‹ร‰  รยพรŠร‹ร†ยนร˜  รƒยผ ร‰ รƒยผ  รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‘ร‹ ร‡ร‹ร‰ รƒยนร†รรŠร‹ร‰ยน ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รƒยนร†รรŠร‹ร‰ยน ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ รƒยผ ร‡ร‹ร‰ ร„ ร‰  ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร‘ร‹ ร‰ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‘ร‹ ร‡ร‹ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ ร‘ร‹ ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร†ยนรŠยนร‚ร‹ยพ รƒยผ 

ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยงร‰ยผร‰ยพร…รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยงร‰ยผร‰ยพร…รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยงร‰ยผร‰ยพร…รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยงร…ยคร—รƒรŠ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยคยพยปร‘ยน ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ยœร‰ยนร†รร‹ยพรƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ XXXรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡รŠร‹ร‰ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยฉยนรŠร‹ยปร‡ร‰รร‹ยพร„ร•ร‡ร‹ร‰ร‘ร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (654) 25.02.13

43


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¤¹Ãš«† ¤¹Ã¦¯† ¨­† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½† †ÃÇÅÈÇÄÁÌɾË »Ç½ÆÔ #&-*/," œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹ÃÁ½Äؽ¾É¾»¹"-1"­É¹ÆÏÁØØÎËÆÔ ȹÉþËÆÔ ¼ÄØÆÏŹË ¤¹ÃÁ½Äؽ¾É¾»¹"-1"­É¹ÆÏÁØØÎËÆÔ ȹÉþËÆÔ ¼ÄØÆÏÅ¹Ë ¤¹ÃÇÃɹÊù¤¹Ãɹ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ&-&.&/5*Á**¼ÉÌÈȹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ&-&.&/5*Á**¼ÉÌÈȹ §ÄÁ͹ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆ¹Ø §ÄÁ͹§ÃÊÇÄÕÄ ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ¨ÉÇÈÁËù½Äؽ¾É¾»¹&-"/Ï»¾ËÇ» ÃÇÅÈÕ×˾ÉƹØÃÇľÉǻù ¨ÉÇÈÁËù½Äؽ¾É¾»¹&-"/Ï»¾ËÇ» ÃÇÅÈÕ×˾ÉƹØÃÇľÉǻù ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ Ä ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ ©† ©† »ºÇÐþ ùÆÁÊËɾÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù Ä ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù Ä ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾÄ §ÅÊà «¡££¬©¡¤™†¹ÆËÁʾÈËÁÃÁ ÃɹÊÃÁ ĹÃÁ ÃÇľÉǻù ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ  ¬¹ÂˆªÈÁÉÁË Ä ¬¹ÂˆªÈÁÉÁËÄ ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¶Å¹ÄÁ¹ÃÉÁÄǻԾÖÃÇÄǼÁÐÆÔ¾"-1" ­É¹ÆÏÁØ ÃÇÅÈÃÇľÉǻù ¶Å¹ÄÁ¹ÃÉÁÄǻԾÖÃÇÄǼÁÐÆÔ¾"-1" ­É¹ÆÏÁØ ÃÇÅÈÃÇľÉǻù ¶Å¹ÄÁÊÌȾÉÊËÇÂÃÁ¾&MFNFOU½Äؽ¾É¾»¹ ÇÃÇÆ ɹ½Á¹ËÇÉÇ» ¶Å¹ÄÁÊÌȾÉÊËÇÂÃÁ¾&MFNFOU½Äؽ¾É¾»¹ ÇÃÇÆ ɹ½Á¹ËÇÉÇ» ¶Å¹ÄÕ¹ÄÃÁ½Æ¹Ø½ÄØɹ½Á¹ËÇÉÇ»ÇËÇÈľÆÁØ ü ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉÆ ¦Ç»ÇÃÇÄÇÉü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãªº¾Ä¹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾Ãª¿¾Ä˹Ø ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªÃɹÊƹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¶ÃÇÆÇÅ«¾ÃªʾɹØ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉü ¶Å¹ÄÕ¨­†¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾Ãª¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü ¶Å¹ÄÕ¨­†¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾ÃªÀÇÄÇËÁÊËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü ¶Å¹ÄÕ¨­†¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«¾ÃªÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»¹Øü

 Ä ÑË  Ä ÑË  ü ü ü  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ü ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ÇËÉ É ÇËÉ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ É É É

£ÌÀØ Ź¼ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ¨ÇªËÉÇÂù ¨ÉÇɹº ¨ÉÇɹº §ÅÇÅ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#†ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ †ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü ›Ç½ÇÊËÇÃÁ .630- £¹Ð¾ÊË»Ç ɹÀÌÅƹØϾƹ™£¯¡¸

ûÅ žÑÇà žÑÇÃ Ë ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ É É ›§¦¡«ž

¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ .630- £¹Ð¾ÊË»Ç ɹÀÌÅƹØϾƹ™£¯¡¸ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ ÈÉØÅÇ̼ ÃÉ̼ÄǾʾоÆÁ¾ ¦ž§©§œ§ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ¥¨¨©žª«¡Ÿ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ¥¨¥§ž©¦ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨©§­¦™ª«¡¤ °ž©ž¨¡¯™¦ž§©§œ§ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹£ÇÆÕÃÁ ÇËÃÇÊÔ ÊÄÁ»Ô ùÉÆÈÄ

ÑË ÑË   ûÅ ûÅ

›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ  ›§¦¡«ž ÇËÈÉÇÁÀ»

™ÊËə ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə £ÉÇÊË §§§

†† †† †† †† †† †† †† ††

44

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ ž»ÉÇÑÁ;É Î ž»ÉÇÑÁ;Éœ¬««™™ÃÏÁØ ž»ÉÇÑÁ;Éœ¬««™™ÃÏÁØ  ÇÆËÁÖľžÆËÈÉÇÎǽ¹Ä׺ǼǽÁ¹Å¾ËɹÁÏ»¾Ë¹ £Çƾà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »¾ËÉǻԾ ÃÇÆÕÃÁ ¾Æ½Ç»Ô¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »Ç½ÇÊËÇÃÁž˹Ä ÈĹÊËÁà £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ £Ä¹Ì½Á†ÉÁÊÌÆÇüÄÁÆØÆÇÂоɾÈÁÏÔ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ľÊËÆÁÏÔÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ƹɾÀù»ɹÀžÉ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Ǽɹ¿½¾ÆÁØÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ†ÊËÇÂÃÇÊËÕÏ»¾Ë¹Á¼ÄØÆϹ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ†Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁÃÁ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Êƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ£™«ž¨™¤ «žœ§¤™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ £ÉÇ»Äج˾ÈÄÁ˾ÄÁ«ž®¦§ ¤™¢¦©§£ «¡ª¥™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äج˾ÈÄÁ˾ÄÁ«ž®¦§ ¤™¢¦©§£ «¡ª¥™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ §š§©£™ ª£¡£¡ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾É ɹÊÐ ÅÇÆËœÁ½ÉÇÁÀ ʹÅÇɾÀÔ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Ï»¾ËÇ»œÁ½ÉÇÁÀ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦œ¬««™ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äا¦¬¤¡¦œ¬««™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄبÉÇÍƹÊËÁħ¯¡¦£§› ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄبÉÇÍƹÊËÁħ¯¡¦£§› ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÏÁÆà ÈÇÄÁžÉÈÄÇÊÃÁ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹É ™¥ž© ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕƹØ žÑÃÁÈÇü †XXXPNTLHSBESV ¥¹ÊËÁù¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ÈÇü «ž®¦§¦¡£§¤µ†XXXPNTLHSBESV ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ü «ž®¦§¦¡£§¤µ†XXXPNTLHSBESV ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸

ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË  ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ž±ž›§ ›§¦¡«ž ¦ž§©§œ§  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ¦ž§©§œ§ ž±ž›§ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ž±ž›§ ž±ž›§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ƹʹÂ˾ ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÌËÉÁà ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ­¾ÑƪËÉÇ §§§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™ÊËə  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ»»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ¥ÇÆ˹¿£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆùš¾ÊÑÌÅƹØÈÉÁ½Ç¿½¾ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù›ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¡ÅÁ˹ÏÁØƹËÌɹÄÕÆÇ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¤¾¼Ã¹Ø»ÅÇÆ˹¿¾

ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ    ûÅ   

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ½¾Ñ¾»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ  

¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

45


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¥Ç½ÌÄÕƹØоɾÈÁϹ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¦¾¼¹º¹ÉÁËÆÔ¾ ̽ǺÆÔ¾ÄÁÊËÔ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù§ËÇÍÁÏÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¨ÇϾƾž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ §Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¬ÆÁùÄÕÆÔ»ƾÑÆÁ»Á½ §Æ½ÌÄÁÆ §Æ½ÌÄÁÆÎ ÈÉÁÈÇÃÌÈþÈǽ¹ÉÇà §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆ œ¬««™™£¯¡¸ §Æ½ÌÄÁÆ œ¬««™™£¯¡¸ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¹ÆÃÁÈÇ»¹ÑÁÅÖÊÃÁÀ¹ÅÄ׺ǼÇÏ»¾Ë¹ ÃÇƾà ÇËÃÇÊ ùÉÆÈÄ ÊÄÁ» ¨Ä¾ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨ÄÁ˹04#ÎÎÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂÎ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÎ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÄÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹÑ »Ê¾Ï»ÁɹÀÅ ÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ ¨ÉÇÍÄÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹÑ »Ê¾Ï»ÁɹÀÅ ÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ Ï»¾Ë ÏÁÆà £©§›¤¸ ­™ª™™ÃÏÁØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ Ï»¾Ë ÏÁÆà £©§›¤¸ ­™ª™™ÃÏÁØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¥¨† ¥¨† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¦ª† ª† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ª† ¥¨† ¥¨† ¥¨† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ

    ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

   ƹʹÂ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÇ»¹Ø ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÁºÁ˧ÅÊà šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə ™ÊËə §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÊËə ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÃɹѾÆÆÔª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØÀ¹ºÇɹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØÃÉÇ»ÄÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØ͹ʹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦†¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦†¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦ª†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ©¹ÊоËÁÀ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ª ɆÉ ÎÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ç£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ç£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ǫ˾ÆǻǠƹ ™š§© ʹÅÇɾÀÔ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ǫ˾ÆǻǠƹ ™š§© ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ§›¡¦£™¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÍÁÄÕ¥¨† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ §ª«™›£™ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£†»ÉÌÄÇƹÎÈÇ Å†XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ÄÁÊË        ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ̽Á»ÁË ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ½Ç¼Ç»ÇÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

46

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- 3PIS'*5ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®š¾Ä¹ØÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É  ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊ »¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ׺ǼǽÁ¹Å¾ËɹÁÏ»¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ׺ǼǽÁ¹Å¾ËɹÁÏ»¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹Ä ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½ÇÃ

ÉÌÄÇÆ ÑË  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË       ûÅ ûÅ ÈÅ   

ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ›§¦¡«ž ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ »ƹÄÁÐÁÁ ƹÊÃĹ½¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « œÄ¹½Ã¾»ÁÐ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £ÉÇÊË §§§ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ £ÉÇÊË §§§ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄħÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™žŸ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ÊǺÊË»¾ÆÆǼÇÈÉÇÁÀ» ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- 361-"45 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ÊÃÁ½ÃÁ½Ç ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀ¨›®%0$,& 1-"45.0ªÃÁ½ÃÁ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ É̺¾Å¹ÊË ®¨¨»ÉÌÄÇƹÎÈÇņXXXPNTLHSBESV ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ ¼ÁºÃ¹Ø ºÁËÌÅ ™£¯¡¸ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØšÇľ¾ÍÇÉÅÁÏ»¾ËÇ» °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Øœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø¦¹½¾¿Æ¹ØÃÉÇ»ÄØ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 *,01"- 4)*/(-"44 5*-&3$"5 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø ½ÇºÇÉù ÑÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ™£¯¡¸

  ÑË   ûÅ ÑË ÑË  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ ÊÌȾÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ›§¦¡«ž

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ÊËə ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¹ÂϾ» ¡¨ ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø ½ÇºÇÉù ÑÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ™£¯¡¸ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"šÇľ¾ÍÇÉÅÁÏ»¾ËÇ» °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

›§¦¡«ž ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÊËə ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

47


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"œÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-" ¹Å¾ÉɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"¦¹½¾¿Æ¹ØÃÉÇ»ÄØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À »Ê¾½ÇºÇÉÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉϾžÆËÆdžȾÊÐÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ½ÇºÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉϾžÆËÆdžȾÊйƹØÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆùš¾ÊÑÌÅƹØÈÉÁ½Ç¿½¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù›ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¡ÅÁ˹ÏÁØƹËÌɹÄÕÆÇ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¤¾¼Ã¹Ø»ÅÇÆ˹¿¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¥Ç½ÌÄÕƹØоɾÈÁϹ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¦¾¼¹º¹ÉÁËÆÔ¾ ̽ǺÆÔ¾ÄÁÊËÔ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù§ËÇÍÁÏÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¨ÇϾƾž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄĹ ¦Ç»ÁÆù¬ÆÁùÄÕÆÔ»ƾÑÆÁ»Á½ °¾É¾ÈÁϹϾžÆËÆdžȾÊйƹØƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹϾžÆËÆdžȾÊйƹØÊÇÊÃĹ½¹ÁÈǽÀ¹Ã¹À ½ÇºÇÉÖľžÆËÔ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻdž¼¡ÊÃÁËÁņXXXPNTLHSBESV ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻdž¼£É¹ÊÆÇØÉÊÆXXXPNTLHSBESV ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ»˾нÆØ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÄØÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÄØÇÃÇÆ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÄØ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¡À¼ÇËÇ»ÁźÔÊËÉÇ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ¦¾½ÇÉǼÇ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË      ÑË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÈÅ    

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ §Ë É §Ë É §Ë É      §Ë É §Ë É É†É É†É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÌÀØ Ź¼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¦ª« ªËÉǺ¹Ë §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §ÅÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¦ª« ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªÁº«¾ÈÄǪƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ *TPCPY «¾ÎÆÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ *TPWFS 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ ,OBVG¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ÆÁÃÉÇ»ÄÁ ,OBVG¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ÆÁÃÉÇ»ÄÁ ,OBVG¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ÆÁÃÉÇ»ÄÁ ™ÉÅÇÍÇÄ ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø&630†¤™¢«ÈÄÇËÆÇÊËÁüÃ̺Å ÁüÃ̺Å ›¹Ë¹ÅÁƾɹÄÕƹØ,OBVG½¹Ð¹ÉÇÄÄ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÇÂÄÇÃľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ½»¾ÉÁ ÖľžÆËÔÃÇ»ÃÁ œÁ½Édž ȹÉÇ »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥žœ™­¤ž£ª†XXXPNTLHSBESV œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ÇŹ º¹ÆÁÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ž»ÉÇËÁÀÇÄ ž»ÉÇĹÂË ÈÄûÅ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄù« ¡ À»ÌÃÇÈǼÄÇÒ¾ÆÁ¾½Ç  »ÌÃÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¨¾ÆÇ˾ÉÅ ¡ §¤¤™«sÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇŶÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ ¡ÀÇÊȹÆ ÈľÆù ½Äغ¹ÆÁ ͹ʹ½¹ ÃÉÇ»ÄÁ›ƹÄÁÐÁÁ ¡ÀÇÊȹÆ ÈľÆù ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ›ƹÄÁÐÁÁ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø ¥¹ËǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂ¥š§© ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ™ª«©™«ž£

48

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

 Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ ü ü ü Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ûÅ ûÅ Ä ûÅ ûÅ ÈÅ  Ã̺Å ÉÌÄÇÆ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ оÊËƹØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÆÁÀùØ É É ÆÁÀùØ É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É †É

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥ ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥ÁÆ»¹Ë¹»¹Êʝ§ª«™›£™ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ »ÉÌÄÇƾÅ †XXXPNTLHSBESV ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ Å ¨¹ÃÄØË×à ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹØŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹØŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊ˥Π  ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ü ü ü ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

«¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ §§§ ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §ÅÇÅ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅņXXXPNTLHSBESV ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑùÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅŝÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅŝÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑùÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹʈÃÉÇÑù ¨¾ÆÇÈľÃÊ Î ÅÅ Ñ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÆÇÈľÃÊ Î ÅÅ Ñ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÆÇÈľÃÊ Î ÅÅ Ñ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÆÇÈľÃÊ Î ÅÅ Ñ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃ̪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÆÇÈľÃÊ»¹ÊÊ ½¾Ñ¾»Ç ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĶ£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔªËÁɾÃÊ»¹ÊÊ Î ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔªËÁɾÃÊ»¹ÊÊ Î 

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË Ã̺Å 

É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ É É É É É É É É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ƹʹÂ˾ оÊËƹØ

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

49


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨¾ÐÆǾÄÁËÕ¾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ©ÌºÏÇ»Êà ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨ÄÁ˹«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO54ÅÅûÅ Ã̺Å ¨ÄÁËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¨† ¨† ¨† ¨¨Ÿ† ¨Ç½ÄǿùÈǽÊÁÊ˾ÅÔ«¾ÈÄÔÂÈÇÄ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ©ÌÄÇÆ«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'*OTVMBUJPO53ÅÅ ûÅ Ã̺Å ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔ ÇË»Ç½Ô ÈÄÁËÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔÂ51- ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶†«†«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶À† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªËÁÉÖÃÊsÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ'FOJLTªÇ¼É¾¾ËËÇÐÆÇ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG«¾ÈÄǝÇÅÈÄÁ˹™£¯¡¸ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG«¾ÈÄǝÇÅÈÄÁ˹™£¯¡¸ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ¶£§›ž© «ž®¦§ ©ÇÃĹÂË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕË-JOFSPDL ¶ÃÇ»¾É ©ÇÃĹ½ÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕË-JOFSPDL ¶ÃÇ»¾É ©ÇÃĹ½ÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹«¾ÎÆÇ ¬Éʹ £Æ¹ÌÍ ¤¹ÂÆÉÇêÃÁ½ÃÁ

50

ÂÖÂ

 ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÌȹÃ Ã̺Å ûÅ Ã̺Å ûÅ ûÅ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ Ã̺Å ÌȹÃ

ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» †É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É оÊËƹØ ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ §§§ ¦ª« ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ 1SPSBC Ź¼ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ §§§ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ §§§ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉǺ¹Ë ™ÊËə ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊÇ˽ÇÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÅÁÆ»¹Ë¹«¡ª¥™ ,OBVG *TPWFSÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÅÁÆ»¹Ë¹«¡ª¥™ ,OBVG *TPWFSÇÊËÈÇÀ»ªÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×Ò¹ØʹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǠ«¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ¨¾ÆÇ˾ÉÅʹÄ×ÅÍÇÄռǽljª «¾ÉÅÇÃÇŦ¨¶ ¨Ç½Äǿù †XXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ±¡©§£¡¢›´š§© ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇä¹ÂËÖÍ;ÃË «ž®¦§›ž¦« ©§£¤™¢« ¡ §›ž© ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇä¹ÂËÖÍ;ÃË «ž®¦§›ž¦« ©§£¤™¢« ¡ §›ž©

ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§

¦ª« ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦ª« ¦ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™Äغ¹ÆÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™ÄØ͹ʹ½¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG*OTVMBUJPO ÈÄÁ˹ ÉÌÄÇÆ »¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFUÎÎÅÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÊËɹ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾ÉÄØÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾ÉÄØ͹ʹ½¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾É¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡ «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ

ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÉÌÄÇÆ  ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¹ÂϾ» ¡¨  ¹»Ç½š™«¡  §§§ £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¥ÁÆ»¹Ë¹"453" ÎÅ ûÅ ÇȈÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕª«ž£¤§›™«™ ņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÈÄÁËÔ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ÁÊŹ¤¹ÂË¥† Å Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¨†ɆÉÎÅÅ ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¶£§›ž©«¤™¢« º¹À¹ÄÕËǻԠ ûņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ©ÇÃĹÂË ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ©ÇÃĹÂË ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø ÅÃÅ ™ÉÅÇÍÇÄ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ¶£§†¿ÌËľÆËÇÐÆÔ »ÉÌÄÇƾÅ †XXXPNTLHSBESV ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ ¥ž«™¤¤ š´ª«©§¦ž§©§œ§

ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ  ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ 

ÇËÉ É†É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É†É É†É ÎÇÉÇÑÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É 

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə ™ÊËə ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ 709ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄ ¨ÇÄÕѹ ™£¯¡¸§š§©£™ 709ª¹Â½ÁƼ›ÁÆÁÄ ¨ÇÄÕѹ ™£¯¡¸§š§©£™ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾

ÑË ÑË 

›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ÊÃÁ½ÃÁ

™ÊËə ™ÊËə ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡ ÇËÉÉÌÄÇÆ

†† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

51


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË™£¯¡¸ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË™£¯¡¸ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709†ž›©§ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË™£¯¡¸ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»Ô Π º¾ÄÔ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»Ô Π Ï»¾ËÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& )PM[QMBTU»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& ¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ7"3*'03.©¹ÊÈÉǽ¹¿¹ªÌȾÉϾƹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹

ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ

ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÇËÉ ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709œÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ709§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԚ¤§£†®™¬ª ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁšÉÌÊ šÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£Çɹº¾ÄÕƹؽÇÊù ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅÊ»¾ËÄǾ˾ÅÆǾ½¾É¾»Ç ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÃÇÅÈľÃËÈÇ»¹ÑɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾ÅšÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& §©«§ ÃÁÉÈÁÐ ùžÆÕ Ҿȹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ£¹Å¾ÆƹØÃĹ½Ã¹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ£ÁÉÈÁÐƹØÃĹ½Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §§§ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §§§ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ 1PMZGMVJE¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁÇÊÌѾÆÁ¾»Ä¹¿ÆÔÎÊ˾Æ ¹ÒÁ˹ľË 1PMZGMVJE¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁÇÊÌѾÆÁ¾»Ä¹¿ÆÔÎÊ˾Æ ¹ÒÁ˹ľË 1PMZGMVJE¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾Æ˹ 1PMZGMVJE¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾Æ˹ ›¾ËÉǼÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÊȹÆ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ¥¹¼Æ¾Ä ûÅ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ¥¹¼Æ¾Ä ûÅ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊÈ¹Æ ·Ë¹ÍÇÄ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ­§¤ž©§¨«¡¥™ ¡ §š§¦ œÁ½Édž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ­§¤ž©§¨«¡¥™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ1PMZGMVJE­É¹ÆÏÁØ º¾ËÇÆ ½¾É¾»Ç ¼ÁÈÊÁ˽ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ1PMZGMVJE­É¹ÆÏÁØ º¾ËÇÆ ½¾É¾»Ç ¼ÁÈÊÁ˽ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª £™¤µ¥™«©§¦ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ ¨¹Édž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ »ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø 

52

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

  ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ü ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÈÅ ÈÅ ÈÅ

оÊËƹØ ƹʹÂ˾ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™Ë¾ÆÁù ™ÊËə ™ÊËə ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร„ยพร†รƒยนยฝร„ร˜รˆยนร‰ร‡ยผรยฝร‰ร‡ยปยพร‹ร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรรยกร€ร‡รŠรˆยนร†ย™ ย› ยช % ยจร„ยพร†รƒยนรˆร‡ร„รร–ร‹รร„ยพร†ร‡ยปยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ ร‹ยพรˆร„รรร†ยนร˜ ยจร„ยพร†รƒยนรˆร‡ร„รร–ร‹รร„ยพร†ร‡ยปยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ยจร„ยพร†รƒรยผรยฝร‰ร‡ย† รˆยนร‰ร‡ย† ยปยพร‹ร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ยฝร„ร˜รƒร‰ร‡ยปร„รรรยนรŠยนยฝยน ยชรƒร‡ร‰ร„รŒรˆร” ร‡ร‹ยปร‡ยฝร”รร€รˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร†ยน

รƒยปร… รˆร… รˆร… 

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰

ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ย™ร‹ยพร†รรƒยน ยชรยบยซยพรˆร„ร‡ยชร†ยนยบ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฉยพร€รร†ร‡ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพรร€ยฝยพร„รร˜ยฎรร…รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร˜ยœยชยฅยซร‡รˆร„รยปร‡ ย™รŠยบยพรŠร‹ร‘ร†รŒร‰ร‡ยปร‡ร‚ ย™รŠยบยพรŠร‹ย†รƒร‰ร‡ร‘รƒยน ย™รŠยบยพรŠร‹ย†ร„รรŠร‹ ย™รŠยบยพรŠร‹ย†ร‘ร†รŒร‰ ร‹รƒยนร†ร• ย™รŠยบร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร† ร‘ร†รŒร‰ ร‹รƒยนร†ร• ยปร‡ร„ร‡รƒร†ร‡ ร†ยนยบรยปรƒยน รˆยนร‰ร‡ร†รร‹ ย›รร†รรˆร„ยนรŠร‹ยปยนรŠรŠ ยฃยนรˆร‰ร‡ร„ร‡ร† รˆร‡ร„รยนร…รยฝ ยฃยนร‰ยบรยฝรƒยนร„ร•รรร˜ ยฃยพร‰ร‡รŠรร† รยนรŠร‡ยปรƒยน   ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยฃร‡ยปร‰ร”ร‰ยพร€รร†ร‡ยปร”ยพ ร…ยพร…ยบร‰ยนร†ร†ร‡ยพรˆร‡ร„ร‡ร‹ร†ร‡ รŒรˆร„ร‡ร‹ยผรŒยบรยนร‹ร”ร‚ ยคยพร†ร‹ยนรƒร‡ร†ยปยพร‚ยพร‰ร†ยนร˜ ยฆยงยฉยกยก ยฆยนยบรยปรƒร รŠยนร„ร•ร†รรƒรย™ยช ย™ยจ ย™ยชยจ ย™ยœยก ย™ยญยซ ย™ยญย› ยฎยšยจ ยคยจ ยฎยšยช ยฆยนยบรยปรƒร รŠยนร„ร•ร†รรƒรย™ยช ย™ยจ ย™ยชยจ ย™ยœยก ย™ยญยซ ย™ยญย› ยฎยšยจ ยคยจ ยฎยšยช ยจยนร‰ร‡ร†รร‹ยจยงยฆย†ยš ยจยฅยš ยจยถ ยจยนร‰ร‡ร†รร‹ยจยงยฆย†ยš ยจยฅยš ยจยถ ยจร„รร‹ร”ร‰ยพร€รร†ร‡รƒร‡ร‰ยฝร†ร”ยพรŽรŽ ยจร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร† ยฉยพร€รร†ยนยปยนรƒรŒรŒร…ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰รรŠร‹ยนร˜ รˆรร’ยพยปยนร˜ ร‹ยพรŽรˆร„ยนรŠร‹รร†ร” ยฉยพร…ร†รรƒร„รร†ร‡ยปร”ยพรยฝร‰ยปรยฝร‡ยป ยฉรŒรƒยนยปยนร‰ยพร€รร†ร‡ยปร”ยพรยจย›ยฎร†ยปรร†ยนรˆร‡ร‰ยฉย›ยยฎร‡ร…รŒร‹ร” ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‹ยพรƒรŠร‹ร‡ร„รร‹ยชยซยถยญ ยชยญ ยญร‹ร‡ร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยปยนรŠรŠ ยญร‹ร‡ร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ร„ยพร†ร‹ยนยญยฌยฅ รˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร† รƒยนรˆร‰ร‡ร„ร‡ร† ยถยบร‡ร†รร‹ร„รรŠร‹ รƒร‰รŒยผ

รƒยผ รƒยผ รƒยผ   รƒยผ ร‘ร‹        

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰  ร‰ ร‰ ร‰

ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยงร…ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฃร‡ยปร‰ร‡ยปร”ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ ยจร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ รˆยนร‰รƒยพร‹ร‡ร‹ร…ร… #FSHBVG#BTFร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO'JOBMรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜รˆร‡ร„ ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO(SPTTร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO*OUFS(SPTTร†ยนร„รยปร…รร†ยพร‰ยนร„รˆร‡ร„ ยผร„ร˜ร†รรˆร‡ยปยพร‰รŽร† ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO.FEJVNร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รˆร‡ร„ ย†ร…ร… #FSHBVG1SBLUJLยบยนร€ร‡ยปยนร˜รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฅ ยฅ ยคยนร…รร†ยนร‹ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹รƒร„ ยผร‡ร‰ร˜รรร‚ยปร‡รŠรƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร† ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยคยนร…รร†ยนร‹ยถยจยก ยญร‰ยนร†รรร˜ รƒร„ยนรŠรŠ

รƒยปร… รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฆยชยซ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„ ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU 1SPSBC ร…ยนยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยฝยปรŒรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร† ร‹รƒยนร†ยพยปร”ยพยฝรƒร‡ยปร‰ร‡ยปรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚รร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรƒร‡ร…ร…ยพร‰ ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰ ร‘รร‰ ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยฌร„ร•ร˜ร†ร‡ยปรŠรƒ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ย™ร„ยพรƒรŠย† ยฌรƒร‰ยนรร†ยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰ รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚   ร… ยฅยนร˜รรƒรยฝร„ร˜ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร†รร˜รˆร‡ร„ร‡ยปรร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒร ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ยจย›ยฎ ยฝร„รร†ยน รˆร… ยจร„รร‹รƒยนร‰ยพร€รร†ร‡ยปยนร˜&DP4UFQ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚7FUPOJU ร‹ยปยพร‰ยฝ รƒยนรƒรŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยผร‰รŒยบร”ร‚ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยฝร‡ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยงร…ร„ร—รƒรŠ รƒยผ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยถรƒร‡รˆร‡ร„ยผรรˆรŠร‡ยปร”ร‚

ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… ร‘ร‹  รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร…ยพร‘ร‡รƒ รƒยผ

 ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‰ ร‡ร‹ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‡ร‹ ร‡ร‹ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU ยฃยนรŠร†ยพร‰รรƒยทยฆ ยกยจ ยฃยนรŠร†ยพร‰รรƒยทยฆ ยกยจ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ย™ร„ร•รยพร‰ยนร 1SPSBC ร…ยนยผ 1SPSBC ร…ยนยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยงร…ยคร—รƒรŠ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

53


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠย†ยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜7FUPOJU ยปรŠยพยบรŒยฝยพร‹ร‰ร‡ยปร†ร‡ ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ร†ยพร‹ร‰ยพยบรŒยพร‹รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รร‚ ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยจร‰ร‡รรร‹ ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ย† ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝร„ร˜ยปร„ยนยฟร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ ยจร‡ร‹ร‡ร„ร‡รƒรˆร‡ยฝยปยพรŠร†ร‡ร‚ยœร‰รร„ร•ร˜ร‹ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รŽร…ร… ยบยพยฟ ยบยพร„ ร‡ร‰ยพรŽ รŠร„รƒร‡รŠร‹ร• ร‡รŠร‡รƒยน ยชร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยทร†รรŠ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ ยฃร†ยนรŒรย†ยฌยšยง ยซยพร‰ร…ร‡ร‰ยพยผรŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰รˆร‰ร‡ยผร‰ยนร…ร…รร‰รŒยพร…ร”ร‚ ยฝยนร‹รรรƒรˆร‡ร„ยน ยฝยนร‹รรรƒยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน 

รƒยผ รƒยผ  รƒยผ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹

ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ร„ร•รยพร‰ยนร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รˆร„รร‹รƒยน ยฃยนรยพร„ร•ยปยนรŠรŠ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฐยพรŽรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ยฑรร‰ร‡รƒรร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยกรŠรˆยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยฑรร‰ร‡รƒรร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยปร†ยนร„รรรร ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรยชรƒรยฝรƒรยฝร‡

  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…    

ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ 

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฆร‡ยปร‡รŠยพร„ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยคยพยปร‘ยน ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยœร‡ร…ยพร„ร• ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฃร‡ร‰ร—รƒร‡ยปรƒยน ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡ร ยจยพร†ร€ยน ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร•รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ 

 ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ 

ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยคยพยปร‘ยน ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยงยบร‡ร3BTI

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡รยจยนร„รร‹ร‰ยนรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน ยงยบร‡รร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรŽร… ยงยบร‡ร รร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพ รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ5&,ย™ยซยžยฃรŽ ร…ยฑรรƒ ยจร„ยพร†รƒยนรŠยนร…ร‡รƒร„ยพร—ร’ยนร˜รŠร˜ Y ยชยพร‹รƒยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡ร‹รƒยนร†ยพยปยนร˜รŽ รŽ ยปยนรŠรŠ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยรยนยผร‡ร†ยนร„ร• ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยžร„รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยจยนรŒร‹รร†รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยฉร‡ยผร‡ยฟรƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŽร‡ร„รŠร‹ รˆยนรŒร‹รร†รƒยน 8FMMUPOย†ร–รƒร‡ร†ร‡ร…ร…ยผร…รƒยป ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŽร‡ร„รŠร‹  ยผรƒยปร…

ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร† ร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร… 

ร‡ร‹ร‰  รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜ ยปยนรŠรŠ ยบรˆร‡รŠร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ รยพรŠร‹ร†ยนร˜

ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป ยงยบร‡ร3BTI ยงยบร‡ร3BTI ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยฃยนรŠร†ยพร‰รรƒยทยฆ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ร‡ยฝยพร‰ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยบยนร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพ 4VQFSรˆยนร†ยพร„รยจย›ยฎยคย™ยฅยกยฆยกยฉยงย›ย™ยฆยฆยดยžยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‡รˆร‹ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‰ร‡ร€ร† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… รยปยพร‹ร†ยนร˜

54

ร‚ร–ร‚

 ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ

 ÑË ÑË ÑË ûÅ

ÇËÉ ºÈÇÊÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¤¾»Ñ¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁ £¦™¬­†™ÃÌÊËÁù¨¨œ †ª†£›†¨£†ÎÎ £ÇÅÈľÃËÈǽ»¾ÊÇ»"ÄÕ͹†7 ¥¹Ëœ¾ÉŹÆÁØÊÅ ¨¾É¾¼ÇÉǽù¹ÃÌÊËÁоÊùØÈÄÁ˹,/"6'*OTVMBUJPO ûÅ Ã̺Å ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔžËɹ ªÇÄÁ½ žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ ¨ÄÁ˹ÅÁƾɹÄÕƹØ%VOF4VQSFNF ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹؙƼ¹É¹ Î ÅÅÅ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹØš¹ÂùÄ Î ÅÅÅ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹت£™¢­§¦ Î ÅÅÅ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØÅÇ×Ò¹ØÊغ¾Ä¹Ø ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØÅÇ×Ò¹ØÊØÏ»¾ËƹØ ¨Ç½»¾Ê½ÄØÈÇËÇÄÃÇ» Å ¨ÇËÇÄÃÁùÊʾËÆÔ¾º¾ÄÔ¾ ÎÉÇÅ ÀÇÄÇËÇ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÀÑ»¹ XXXMVYF†QPUPMPLSV ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÃÄÁÆÇ»¹ØÊÁÊ˾Ź

ÑË ÑË ÌȹÃ Å ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÈÅ

É É ÇËÉ É ÇË É оÊËƹØ É É É É ÇËÉ ÇËÉ É оÊËƹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ 1MBGPOE ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ ªËÉǺ¹Ë ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉǺ¹Ë ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «¾ÉÅÇ«¾Î

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԠĹà º¾ÊÑÇ»ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ËÇÄÕÃÇ»;»É¹Ä¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾#BSSJTPMÃĹÊʹÄ×ÃÊ ­É¹ÆÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ «¹Â»¹ÆÕ ™ÃÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ¼ÄØÆÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ʹËÁÆ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¨›® œ¾ÉŹÆÁØ 1POHT ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¨›® ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¨›® ­É¹ÆÏÁØ #"33*40- ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ÍÇËÇȾйËÕ

ÈÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

«¾ÉÅÇ«¾Î ¦¹ËØ¿ÆÇGG «¾ÉÅÇ«¾Î ¦¹ËØ¿ÆÇGG «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î ¦¹ËØ¿ÆÇGG ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË 1"364 ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î 1"364 1"364 ™ªªË̽ÁØ ™ªªË̽ÁØ ™ªªË̽ÁØ ™ªªË̽ÁØ ž»ÉÇÊËÉÇ ¦¹ËØ¿ÆÇGG

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁËùƾ»Ô¾ œ¾ÉŹÆÁØ ±»¾ÂϹÉÁØ %FTDPS $MJQTP ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØƾÏÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂŹËÇ»ÔÂÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂʹËÁÆÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ĹÃǻԠŹËǻԠʹËÁÆǻԠº¾ÀÑ»¹ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ŹËǻԠĹÃǻԠ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH À¹Å¾Ð¹Ë¾ÄÕƹØÈÄÁ˹§¹ÀÁÊ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ÈÄÁ˹š¹ÂùÄ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™Ƽ¹É¹ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ¤·£ª šž¤´¢ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ¥™©ª ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂÈɾ»ÇÊÎǽÆÔ "SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǪ¡ª«ž¥™ £Á˹  ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ ÃÇËÇÉÔÂÁÒÌË "SNTUSPOH ÈÄÁ˹š¹ÂùÄ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ÑË  

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É É ƹʹÂ˾ оÊËƹØ

™ªªË̽ÁØ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË 1MBGPOE 1MBGPOE ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë

†† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

55


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ ÈÄÁ˹žÆÁʾ ÎÅÅ £Á˹  ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ Á˹ÄÕØÆÊÃÁ½ÁÀ¹ÂÆ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ ƾžÏÃÁ½ÁÀ¹ÂÆ ÇÊľÈÁ˾ÄÕÆÇÈɾÃɹʾÆ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØÈÇËÇÄù« º¾Ä   ¤×ÅÊ»¾Ë ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,6:º¾ÄÔÂŹËÇ»ÔÂ-Å ©¹ÊÃĹ½Ã¹"4/,ÊÌȾÉÎÉÇÅ-Å ¬Ê˹Æǻù½»¾É¾Â¨›®

  ÑË ÑË 

ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ оÊËƹØ ƹʹÂ˾ É É 

XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉǺ¹Ë XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ «¶ªª §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ šÉÇƾƹÃĹ½ÃÁ ½Ç»Ç½ÐÁÃÁ ÈĹÊËÁÆÔÀ¹ÒÁËÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÄÁȹ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÊÇÊƹ ½Ìº ºÌà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁ½»ÌÎÊË»ÇÉйËÔ¾ »¾ÉÁ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ »¾ÉÁ½ÄØ½ÇŹÁÇÍÁʹ »¾ÉÁ½ÄØʹÌÆ˾ÉÅÇÊ˾ÃÄÇ »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÈǽӾÀ½ÆÔ¾ »¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁŹØËÆÁÃǻԾÁÀÅؼÃǼÇ ÅÅ ¨›® »¾ÉÁŹØËÆÁÃǻԾÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľ ƾºÕ×Ò¾¼ÇÊØÈĹÊËÁù »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɾѾËÃÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç »¾ÉÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ½»¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾

ÑË ÑË   ÑË     

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ  

¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¥¥§¥ª£ §§§ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ©¹œÁªª ©¹œÁªª ªËÉdž¥¹Ê˾É ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ©¹œÁªª

†† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† ††

»¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ »¾ÉÁÑÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÉÁ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ §ÄÇ»Á  Î Ç»Ç½ÐÁÃÁ(&;& %03." 1BMMBEJVN ,PS¹M†ü † XXXTDSV Ç»Ç½ÐÁÃÁ½»¾ÉÁÊÇÊÈÁɹÄÕÆÇÂÈÉÌ¿ÁÆÇ œ¾ÉŹÆÁØ ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ ¹ÅÃÁÃǽǻԾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ XXXTDSV  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ XXXTDSV ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¹ÉÇà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔν»¾É¾Â ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ E  ÅÅ XXXTDSV ¨¾ËÄÁ½»¾ÉÆÔ¾ŹØËÆÁÃǻԾÇ˽Çü œ¾ÉŹÆÁØ ¨¾ËÄÁÈÉÁ»¹ÉÆÔ¾ ÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ º¹ÉÆÔ¾ XXXTDSV ¨ÉÌ¿Áƹ½»¾ÉƹØÊÍÁÃʹÏÁ¾Â œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÄÁÃÁ À¹ÅÃÁƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ¾½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â XXXTDSV ©ÌÐÃÁ½½»¾É¾Â5*99 3&/; 1BMMBEJVN "SDIJFÁ½ÉXXXTDSV ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ÊÃǺ¹ ÃÆÇÈù ÈÇ»ÇÉÇË ɹÀ½ XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎ ž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ©ÌÐÃÁ†À¹Ò¾ÄÃÁ ѹÉÔ ÃÆÇÈÃÁ ÉÌÐÃÁ†ÊÃÇºÔ XXXTDSV ªÁÊ˾Ź¹ÆËÁȹÆÁù XXXTDSV ªÁÊ˾ÅÔ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â XXXTDSV ­ÁÃʹËÇÉÇËÃÉÔËǼÇÈÇÄÇ¿¾ÆÁؽ»¾ÉÁ œ¾ÉŹÆÁØ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆÆ¹Ø XXXMPDLT†LFZTSV ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹ÊÇ»Ô À¹½»Á¿ÃÁ ÌÈÇÉÔ½»¾ÉÆÔ¾ XXXTDSV ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹Ò¾ÄÃÁ À¹½»Á¿ÃÁ ÌÈÇÉÔ½»¾ÉÆÔ¾ XXXMPDLT†LFZTSV ±ËÇÉÔľÆËÇÐÆÔ¾¨›®

       ÑË   ÑË   ÑË ÑË 

 оÊËƹØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ªËÉǺ¹Ë ªÃǺØÆùϾÆËÉ ©¹œÁªª ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ©¹œÁªª ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ©¹œÁªª ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ©¹œÁªª  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ©¹œÁªª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê «¶ªª §§§ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ™Ë¹¾» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ š¹ÄÃÇÆÔ¤§Ÿ¡¡§Ë½¾ÄùÈǽÃÄ×Ð ÁÅÆÁ¾ª£¡£¡ šÄÇÃÇÃÇÆÆÔ ½¾É¾»ØÆÆÔ ½»¾ÉÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÁÇËÃÇÊÔ½ÇÃÇÆ ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ¾¾Ñ¾»Ç ›Ê¾»Á½ÔÊ»¹ÉÇÐÆÔÎɹºÇË œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ÊÇÊ˾ÃÄÇȹþËÇÅ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ

56

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

 ÑË   

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾3050¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆÔ¾ §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×Ð Ê˹ƽ¹ÉËÆǾ ªÉÇÃÁÀ¼ÇËɹº½ÆØ §Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™¡ ™¥ž©™§ª«™›£™É ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½Æ §ÃƹÈĹÊËÁÃǻԾ §Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ›ž©¡¨›®Á"-Ä׺ÔÎÏ»¾ËÇ»ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ê˾ÃľÆÁ¾ÁÇ˽¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» §Ê˾ÃľÆÁ¾Äǽ¿Áº¹ÄÃÇÆÇ»›ÔÆÇÊ£ÉÔѹ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á »ÔÆÇÊ ÃÉÔÑÁ §Ë½¾ÄùÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›® §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ Î Î Î ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁª™¦«ž®¦¡°žª£¡ž ¬±ž›´ž §­¡ª¦´ž ©¾ÅÇÆËÁ§šª¤¬Ÿ¡›™¦¡ž§£§¦ ›ž©ž¢¨›®Á"- Ä׺ÇÂÊÄÇ¿Æ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ª¾ËÃÁÅÇÊÃÁËÆÔ¾ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ¥ž«™¤¤šÔÊËÉÇ ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùÇÃÇƨ›® ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ"1&$4 «©¡š™«©§¦ XXXMPDLT†LFZTSV

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÈÅ ÄÁÊË  ûÅ ÑË ÑË ÑË  ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ›§¦¡«ž ÇË É ÇËÉ ÇË É  ÇËÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ §©Ÿ£ §§§ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ «¾ÎÆÇϾÆËÉ §§§ šÌËÉÁà ¡¨ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ™ÊËə ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ «¶ªª §§§ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ©¾Ñ¾ËÃÁʹ½Ç»Ô¾ÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ»¹ÊÊ §¼É¹¿½¾ÆÁØœ¹É½ÁÊ

ÈÅ 

ÇËÉ 

¦ª« 1SPSBC Ź¼

†† †† †† ††

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ ¥ §™§ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ šÁÇÆ šÁÇÆ  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ šÁÇÆ šÁÇÆ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨ £¹ÊƾÉÁ÷¦ ¡¨  ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ šÁÇÆ ©¹œÁªª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ(BVEJ%FDPS ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹž»ÉÇÈĹÊË ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ» ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ£¾ÊÊÇÆÔ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÊ˹ËÌÁ ÆÁÑÁ­ÇÆ˹ÆÔ ¾ÃÇɽÄØ͹ʹ½¹À½¹ÆÁ ­É¾ÊÃÁ ¼ÇËǻԾ ÁƽÁ»Á½½ÁÀ¹ÂƾÉɾѾÆÁØ ƾÊ˹ƽ¹ÉËɹÀÅ¾É ­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ

      ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾™¤™Ä×˾Î ÎÅ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ»Ê¾ÎËÁÈÇ»¡ œ§«§›¤ž¦¡ž½ÆØ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾º¾ÄÔ¾ÁÏ»¾ËÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ £¹ÉÆÁÀÃÉ̼ÄÔÂƹÊ˾ÆÆÔ £¹ÉÆÁÀÃÉ̼ÄÔÂƹÊ˾ÆÆÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ £¹ÉÆÁÀÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂÈÇËÇÄÇÐÆÔ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ"-65&$)Ç˽ƾ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿ ±ËÇÉÔľÆËÇÐÆÔ¾¨›®

ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ 

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ 

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ

TUSPZŠHB[FUBSV

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

 É É É É É É É ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

57


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ £ÌÎÆÁÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÈÉǾÃËÌ £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À «Ã¹ÆÕžº¾ÄÕƹØ ±Ã¹ÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À

ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É § ¥ §™§ ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †††† †† ††

«Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¾ÉùĹ »¾Ñ¹Ä¹ ÊËÇÂÃÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÇɼÊ˾ÃĹ ÈÇÄÃÁ ÈǽÊ˹»ÃÁ ϾÆÆÁÃǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ £¹ÉËÇ˾ÃÁ ÑùÍÔ͹ÂÄǻԾ £ÇÉÀÁÆÔ½ÄØɹÊÈÉǽ¹¿ £ÇÉÀÁÆÔÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ¤ÁÊËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ ¥ÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ù; Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÊÃĹ½ÊÃǾ ª¾ÂÍÔ ªÁÊ˾ÅÔ+PLFS 7FSUJLBM (MPCBM ªÁÊ˾ÅÔɹÅÇÐÆÔ¾ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȹľËÆÔ¾ ¼Ä̺ÁÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȾɾùËÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÈÇÄÇÐÆÔ¾»¹ÊÊ ªË¾ÄĹ¿ÁËÇɼǻԾ ªËÇÂÃÁÈǽȾйËÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ× «¾Ä¾¿ÃÁ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ Ë «¾Ä¾¿ÃÁÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ±Ã¹ÍÔ¹ÉÎÁ»ÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔ¼¹É½¾ÉǺÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔÇÍÁÊÆÔ¾»¹ÊÊ

 ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË ûÅ    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ™©«¹ ©¹œÁªª ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† ††

¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ  ¾ÉùĹ»¹ÊÊ  ¾ÉùÄÇ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿

ûÅ 

ÇËÉ É

¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ ¤¾ÊËÆÁϹÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ÃÇľÉ Ĺà ¤¾ÊËÆÁϹÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ÃÇľÉ Ĺà ƾžÏÃǾùоÊË»Ç ¤¾ÊËÆÁϹÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ¤¾ÊËÆÁϹÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ƾžÏÃǾùІ»Ç ¤¾ÊËÆÁÏÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ

ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† ††††

£¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÁȾÐÁ½ÉÇ»ØÆÔ¾ °¾ÎÁØ XXXOTUPNTLSV £¹ÅÁÆÔƹËÌɹÄÕÆÔ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ »Á½Ç» £¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ XXXLBNJOPNTLDPN

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ªÈÁÏÔƹ ¡¨ ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ XXXLBNJOPNTLDPN ¨¾ÐÆǾÄÁËÕ¾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ©ÌºÏÇ»Êà 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËÔʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻǼǽ¾ÃÇɹÁºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ «¾ÈÄÁÏÔ ȹÉÆÁÃÁ ˾ÉÅÇÑ¹ÂºÔ ÈÉÇÍÁÄÕ

58

ÂÖÂ

¥¾¼¹ÈÇÄÁÊ «

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥

§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´ ¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ʹÆ˾ÎÆÁù ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ £¹ºÁƹ½ÌѾ»¹ØʼÁ½ÉÇŹÊʹ¿¾Å £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁبÇÄÁ˾à ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×Å4JSB(SPVQ ¡Ë¹ÄÁØ 0"4*4 £¦© «¾ÈÄÇ»¾Ã ©ÇÊÊÊÁØ 

  ÑË 

ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇËÉ

¨ÇªËÉÇÂù §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§

†††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ©ÇÊÊÁØ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁÃÁ ÌÆÁ˹ÀÔ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ»¹Æƹ ÃÌÎÆØ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁà ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÌÅÔ»¹ÄÕÆÁù ©ÇÊÊÁØ ¬ÆÁ˹À†ÃÇÅȹÃË ­ÁÄÕËÉÔ½ÄػǽԺÔËǻԾŹ¼ÁÊËɹÄ ÃÌ»ÑÁÆԦǻ¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ 

ÑË  ûÅ 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ

›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀÇ»Ô弃 ºÈ Ì† ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂºÈ šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ弃 šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÃÐÈ ÃÐÈ ÃÐȝ̆ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȝ£ ¹¼ÄÌÑÃÁÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ Ê;ÉÁоÊÃÁ¾  ¹¼ÄÌÑÃÁÖÄÄÁÈËÁоÊÃÁ¾Ì†ÊË ¼Ê  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ºÇй˹  ¹½»Á¿Ã¹ªÆ¿Ì©Ì  ¹½»Á¿Ã¹ªÆ¿Ì©Ì  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÌ† ƾÍËÕ ¼¹À  ¹½»Á¿Ã¹ªÆ¿Ì©Ì  ¹½»Á¿Ã¹ªÆ¿Ì©Ì  ¹½»Á¿Ã¹ÊÆ¿©ÌÈǽÖÄÈÉÁ»Ç½Ì†  ¹½»Á¿Ã¹Ðɝ̆  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿½ÌÉÌ  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†Ì  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØÐºÉ  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɽÌÉÌ  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆Ì  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ »Ç½¹ ¼¹À  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆

    ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË  ÑË  

É  À»ÇÆÁ˾ †É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ É É É   É ÇËÉ  É ÇËÉ †É  É

£ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ªª™ §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ™ÉŹ†ÈɹÂÅ §§§ ™ÉŹ†ÈɹÂÅ §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ™ÉŹ†ÈɹÂÅ §§§ ™ÉŹ†ÈɹÂÅ §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ªª™ §§§ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªª™ §§§ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ªª™ §§§ ªª™ §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂÇËÉÑË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

59


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆Ì  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆԝ̆Ì £Ä¹È¹ÆÔ»¹ÊÊ À»ÇÆÁ˾ £É¹ÆѹÉǻǠ»Ç½¹ šÈÌ†Ì £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ ¼¹À £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉǻǚȝ̆ »Ç½¹ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% DD ÍÍ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ45*º¹ºœœ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ45*º¹ºœœ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ45*ÉÔÐœœ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ45*ÉÔÐœœ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂɹÀºÇÉÆÔÂÊȝ̆Ì £É¹ÆѹÉǻǪ«™¦™©« ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂÍĹÆϾ»Ô̆Ì £É¹ÆÔѹÉǻԾ ¤¾Æ˹­¬¥ ¿¼ÌË­¬¥ ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁȤ оÉÆÔ ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ  ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁÈ«

ÑË ÑË ÑË     ÑË ÑË  

ÇËÉ †É ÇËÉ †É ÇËÉ É  É ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ ÇËÉ ÇËÉ †É  

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ ªª™ §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªª™ §§§ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªª™ §§§ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªÁº«¾ÈÄǪƹº §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªª™ §§§ ªª™ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȤ ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁÈ« §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†Ê˝ÌÎ §Ë»Ç½œ§ª«†ÊË¼Ê½Ì §Ë»Ç½œ§ª«†ÊË¼Ê½Ì §Ë»Ç½œ§ª«†ÊË¼Ê½Ì §Ë»Ç½œ§ª«†ÊË¼Ê½Ì §Ë»Ç½ÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÃÇÆϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ¨¾É¾ÎǽÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¨¾É¾ÎǽÔÖÃÊϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ÊË ¼Ê ªÇ¾½ÁƾÆÁØÁÀÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÍĹÆϾ»Ô¾

          

 É É É É É É É É É É É É É É †É À»ÇÆÁ˾ †É À»ÇÆÁ˾ †É

ªª™ §§§ ªª™ §§§ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ªÁº«¾ÈÄǪƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªÁº«¾ÈÄǪƹº £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË ªÁº«¾ÈÄǪƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË¼Ê «ÉÇÂÆÁÃÁœ§ª«†Ì†ÊË «ÉÇÂÆÁÃÁ ȾɾÎǽ ½»ÇÂÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇϾžÆËƹغ¾ÀƹÈÇÉƹ؆ÅÅ ÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇϾžÆËƹØƹÈÇÉƹ؆ÅÅ ÅÅ ­ÁÄÕËÉÍĹÆϾ»ÔÂŹ¼ÆÁËÆÔ­¥­½Ì ­ÁÄÕËÉÍĹÆϾ»ÔÂŹ¼ÆÁËÆÔ­¥­½Ì ­ÁÄÕËÉÍĹÆϾ»ÔÂŹ¼ÆÁËÆÔ­¥­½Ì ­ÁÄÕËÉÍĹÆϾ»ÔÂŹ¼ÆÁËÆÔ­¥­½Ì ­ÁÄÕËÉÔÍĹÆϾ»Ô¾Ì†Ì ­ÁÄÕËÉÔ­¥¥ ­¥­

 ÑË ÑË ÑË   ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É†É ÇËÉ É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

£ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË § ¥ §™§ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

60

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ­ÁËÁƼÁ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ÈÉÇÃĹ½ÃÁÌ†Ì ­Ä¹ÆÏԝ̆©Ì†

ÑË 

ÇËÉ É

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ £ÇÅȶƾɼÇÊ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† ††

«ÉÌºÔ ¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ1JMTB «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺¨ÇÉÁľÃÊ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË «É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/† ÎÇĻǽ¹ «É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/†ÎÇÄ ¼Çɻǽ¹ «É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/†¼Çɻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁ¾ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇϾžÆËÆ¹Ø ƹÈÇÉÆ¹Ø º¾ÀƹÈÇÉƹØ¥ÌÍËÔ½ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹»ÆÌËɾÆƾ ƹÉÌ¿ÆÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ «É̺¹½É¾Æ¹¿Æ¹ØEÅżÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹئ¨›® «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨

 ÈÅ Å Å Å Å ÈÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÇË ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ 

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¦ª« £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¦ª« ªª™ §§§ ªª™ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ°£ «É̺¹ÈÖ «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ½Á¹Å¾ËÉÅÅ ½¹»Ä¾ÆÁ¾¹ËÅ «É̺¹Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÇÆƹØ «É̺¹Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÇÆƹØ «É̺¹Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÇÆƹØ

 ÈÅ Å  

 ÇËÉ ÇËÉ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾ ƹʹÂ˾

ªª™ §§§ § ¥ §™§ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ XXXÊËÉÇÂÈÇÊËÉÍ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾8&45&3 "26"4:45&. †Ä š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½»Ç½ÇÊƹº¿Ç˽ÇÄ XXXPWLSV

TUSPZŠHB[FUBSV

 

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† ††

61


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄ XXXPWLSV š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ» ½Çй»ËɹºÇËÔ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ-"1&4" ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹Ä (PSFOKF ªÄÇ»¹ÃÁØ †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹Ä ƾɿ   †Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"3*450/ 5)&3.&9 ¡Ë¹ÄÁØ   Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ"3*450/ 7&,503 0"4*4 ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇË6/*5)&3. 4UJFCFM&MUSPO   ÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÖľÃËÉ&MFDUSPMVYÛˆÃ›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ©¾¹Ä†«¾ÉÅÇœ¹É¹ÆľË ©ÇÊÊÁØ   Ä ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ(PSFOKFÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖľÃËÉÈÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›ÇÀ½ÌÎÇ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁÇÐÁÊËÁ˾ÄÁƹXXXLMJNBU ÊÃÁ½ÃÁ œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ#BMUVS 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾#BMUVS 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMP XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ#BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾™ÃÃÇɽ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹÈÇÄÕÆÔ¾£¨¦£ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾¬ÆÁ»¾ÉʹÄ£ª£ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉ#"--6 /PJSPU &OFSHZ &MFDUSPMVY ¾ÄÊÇË šÉÁÀÁ½É £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ † Ã›Ë /PJSPU #BMMV XXXPWLSV £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾#"--6 /PJSPU ¾ÄÊÇË 5JNCFSL £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ-BNCPSHIJO 1SPUIFSN 4*.&œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ&MFDUSPMVY ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶»¹Æ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÈÇÄ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ œ¹É¹ÆË ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾Æ#BYJ ¡Ë¹ÄÁØ ¼¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊXXXPWLSV £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾Æ%"&800† ÛË £ÇÉ¾Ø œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾Æ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾Æ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ ¼¹É ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾"MJYJB ­É¹ÆÏÁØ »ÃÇÅÈľÃ˾ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾»¹ÊÊœ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇËÇÈÁË#JBTJ ¡Ë¹ÄÁØ ¦¾»¹ ©ÇÊ 0"4*4 £¦© ÇËÛË £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾,*563".*†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔƹÇËɹºÇËþ&OFSHZ-PHJD†ÛË ª±™ œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔÇËÇÈÖÄ8"3.04 ¶Ä»ÁÆÇËÛË ©ÇÊ 1305)&3.ÇËÛË ªÄÇ» £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ œ¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾7*"%364†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾,041&-†ÛË ¨ÇÄÕѹ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾1SPUIFSN†ÛË ªÄÇ»¹ÃÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾¶›™¦ †ÛË ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÆÔ¾Ê˹ÆÏÁÁ»¹ÊÊ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾ ;ùÄÕÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾42 (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ (SVOEGPT 8JMMP œ¾ÉÅ XXXPWLSV §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ »Ç½ÇÈÉ ùƹÄÁÀ ÃÉÇ»¾ÄÕ »Ç½ÇÊËÇÃÇ» ÃÇÅÈÄÇË½Ç §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾4BVOSBJO ÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ §ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÁÆÍɹÃɹÊÆÔ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ #"--6 'SJDP ƹ¼ÁÈÊÇùÉËÇƾ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ&MFDUSPMVY ÈǽÊËØ¿ÃÌ º¾ÀÊËØ¿ÃÁ XXXPWLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ ùº¾ÄÕ ÈľÆù«¾ÈÄÔÂÈÇÄ&/&3(: ™Æ¼ÄÁØ ¼¹É¹ÆË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ&MFDUSPMVYœ¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë XXXPWLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ&MFDUSPMVYª£¡£¡ »¹ÊÊ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ"5. ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ$"-*%034VQFS† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ,0//&3 ºÁž˹Ä ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ10-0† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ4&7&/4† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÈÄÇ˾ÉÅ šÇÄǼǾ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†¥ ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ«† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ¥ª†©¾Ê˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉ©¾Ê¹Æ˹»ƹÄ ÈÇÄƹÊÊœ¹É¹ÆË ʾɻ»§ÅÊþ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔǽÆÇ͹ÀÆÔ¾ÁËɾÎ͹ÀÆÔ¾ ªË¹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆ §™ ¡ª ©ÇÊ ªÌÑÁÄÃÁ½ÄØÉÌÃ6/*5)&3. 04,0 4UJFCFM&MUSPO œ¾ÉŹÆÁØ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇɺÔËÇ»ÇÂ*.*5½ÄØÖľÃËÉÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 «¶¦ÔÁÀ¼ÇËÇ»ÁÅÄ׺Ծž½Õ ĹËÌÆÕ ƾɿ¹»¾Âù

62

ÂÖÂ

      ÈÅ       ÑË        ÑË           ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ   ʾÃÏÁØ   ÑË  Å 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Áɪ¾É»ÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ªª™ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ­ÄǼÁÊËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶Ä¾ÃËÉÇƹ¼É¾»

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô XXXPWLSV ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ »¾½ÉÇ ѹÂù ÉÌÊÊÃÁ½ÌÑ ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ†¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆƹØ»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ š¹ÊʾÂƽÄؽ¹ÐÁ š¹ÊʾÂÆÔÅÇÆ˹¿ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXXPWLSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÁÄÕËɹÏÁØ Èǽʻ¾Ëù §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ ©¾¹¼¾ÆËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÇÆ˹ÆÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ

ÑË    ûÅ ûÅ   žÊØÏ   

ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ œ¹Ä¾¹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ­ÄǼÁÊËÇÆ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾¨ÇÊ˹»Ã¹ ɾÅÇÆË ›¾ÆËÁÄØÏÁØ»º¹ÊʾÂƹÎÁʹÌƹΠÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι ›¾ÆËÁÄØÏÁØÅ¹Ä¹Ø ÈÉÇÅ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË ›¾ÆËÁÄØÏÁØɹÀÄÁÐÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁ À¹Å¾ÉÔ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÇÊ˹»Ã¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁت¨ž¯¨©ž¤§Ÿž¦¡ž½ÄØûÁÃÇË˾½ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»ÃÁÁƾɿ¹»¾ÂÃÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¥ÇÆ˹¿ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ÅÔ¹ÊÈÁɹÏÁÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ÅÔ¹ÊÈÁɹÏÁÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ÅÔ¹ÊÈÁɹÏÁÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ÅÔ½ÔÅÇ̽¹Ä¾ÆÁØ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ÅÔ½ÔÅÇ̽¹Ä¾ÆÁØ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ÅÔ½ÔÅÇ̽¹Ä¾ÆÁØ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ÅÔ½ÔÅÇ̽¹Ä¾ÆÁØ ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ#"--6 «ž¨¤§¥™± ¾ÄÊÇË £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(&MFDUSPMVY¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"*,*/ .*546#*4)* 50405 -&44"3 26"5530$-*." £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,&/5"546 1BOBTPOJD 26"5530$-*." £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.JEFB #BMMV 5PTTPU &MFDUSPMVY»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.JTUVCJTIJ&MFDUSJD 5PTTPU #BMMV»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ;"/644* ¡Ë¹ÄÁØ %"*,*/ ,&/5"546¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ

     ûÅ     ÑË  ÑË ÑË  

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ   ÇËÉ ÆÁÀùØ    ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Áɪ¾É»ÁÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ª¹Å¹ÉÁÆ ¡¨ «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË ™Áɪ¾É»ÁÊ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™Áɪ¾É»ÁÊ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÇËÉÑË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

63


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾#BMMV &MFLUSPMVY £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 ¥¹Ëº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔÂ¥š§©†­ ­ ­ ­ ­ ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË «§ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ªÃÁ½ÃÁ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ¼¹ÀǻԾ ½ÁÀ¾ÄÕÆÔÂÁÄÁÖľÃËÉÁоÊÃÁÂƹ¼É¾» «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ¶ÃÇÍÇÄʹÅÇÃľÂù «É̺Ô½ÔÅǻԾǽÆÇÊÄÇÂÆÔ¾ÁÌ˾ÈľÆÆÔ¾ «É̺Ô½ÔÅǻԾǽÆÇÊÄÇÂÆÔ¾ÁÌ˾ÈľÆÆÔ¾ «É̺Ô½ÔÅǻԾǽÆÇÊÄÇÂÆÔ¾ÁÌ˾ÈľÆÆÔ¾ «É̺Ô½ÔÅǻԾǽÆÇÊÄÇÂÆÔ¾ÁÌ˾ÈľÆÆÔ¾ ¬Ê˹Æǻù»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆƹØ&MFLUSPMVY ÈÉÁËÇІ»ÔËØ¿ /&8 ɾÃÌȾɹÏÁØ ¬Ê˹Æǻù»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆƹØÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËؿƹØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ¬Ê˹ÆÇ»ÃÁÈÉÁËÇÐÆÔ¾£¹ÄÁºÉÁ ª¾Ä¾Æ¼¹ ªÍ¾É¹ ›¥ ¨›¬† ±ÁƹÅÇÆ˹¿Æ¹Ø’ ÅÅ

 ûÅ  ÑË ûÅ    ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¦ª« ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ™Áɪ¾É»ÁÊ ¦ª« «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË «¾ÎÆÇÃɹË ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ

£ÇÅÈÇƾÆËÔ½ÄØÊ»¾ËǽÁǽÆÔÎÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ» ¤¹Åȹ¤š ¤ ¤š ¤ ¤š ¤ ¤¹ÅȹÄ×Å1IJMJQT0TSBN†8 ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×Ò£¤¤ÈÉÇÅÔÑľƹ؆»Ë ž†ž ¤¹ÅȹÖÆʺ¾É¾¼¹×ҹػË5%.&MFDUSJD ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹػ¹ÊÊ&,' ¤¹ÅÈÔ/BWJHBUPS 0TSBN 1IJMJQT»ºÇÄÕÑÇŹÊʪÃÁ½ÃÁ ¤¹ÅÈÔ0TSBN 1IJMJQT ©ÇÊÊÁØ ¤¹ÅÈÔ»¹ÊÊ ¤¹ÅÈÔ¼¹ÄǼ¾ÆÆÔ¾7†7 ¤¹ÅÈԝ©¤»Ë ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾043".8†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇË8½Ç8 ¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ¨ÉÇ¿¾ÃËÇɪ›ž«§¡§¦´¢»Ë À¹Å¾ÆؾË»Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔž˹ÄÄǼ¾ÆÆÔ  ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁä›§Î»Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧Îʶ¨©™

 ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË  ÑË   ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¨ÇªËÉÇÂù ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧ΛËʶ¨©™

ÑË

É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧 ¦ª¨ ¦¨§ ¦¨¨ ¨ª® ª»¾ËÁÄÕÆÁ䪨ΛË*1 »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ ¶¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄןÔËǻǤ¨šÇ˽ǻË5%.&MFDUSJD ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¤ª¨ *1 ÎÎÎÎ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ樚 ¦¨¨ ¦¨§ ª»¾ËÁÄÕÆÁ檨 ¦¨¨ ¤¨§ ©£¬ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԻÊËɹÁ»¹¾ÅÔÂΪ¤™¥¨™¥¡ Λ« ª»¾ËÁÄÕÆÁ飬 ©ª¨ ª»¾ËÁÄÕÆÁê¹Ìƹ ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂ-&%λ¹ÉÅÊËÉÇƼÎ

 ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË  

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ªËÉÇÂÅǽ¾ÉÆ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

64

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¹Æ¹ÄǼÎ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ"343 "344 ¤›§ɹÊËÉǻԾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆԾʻ¾ËǽÁǽÆÔ¾ Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁɹÊËÉǻԾÎ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÌÄÁÐÆÔ¾©£¬ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ɹÊËÉǻԾ½ÄØÈǽ»¾ÊÈÇËÇÄù ÊĹÅȹÅÁ 

 ÑË  ÑË ÑË ÑË 

ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ оÊËƹØ

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉǺ¹Ë

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ†Í¹ÀÆÔª£™«¥†±©†™&,'

ÑË

É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ .JNP[B »ÔÃÄ×й˾ÄÕ Ãĺ»ÊË  ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™†&,' ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™† ŹÄǼ¹º¹ÉÁËÆÔ &,' ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™†&,' ™»ËÇŹË¶Ã­†ÈÇÄ×ÊÆÔ™  ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™ÍËÇŹË½ÁÍÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD š¹ÄĹÊËÎ8'FSPOž› ÑË šÄÇÃÀ¹ÒÁËÔ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈ›Ë šÇÃʧ¨¹»ËÎÎ5¬ª§   ›ÁÄù›†º¾ÄλÇÊË ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØ ¥Ç¼Áľ» ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ.JSB ©ÁÅ ¨É¹¼¹ ¤ÇƽÇÆ»¹ÊÊ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁЛ™† ›™† ¬ §›† ™† ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†©†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†©†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†© †™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†© †™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ ŹËÀÇÄ ¹Ä×Å ¿¾ÅÐ†Ê¾É ȾÊÇà -FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁÊÃÉÔËÇÂÁÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ ʾÉÁ &,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ›™†©ÇË™½Ç™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹ÅÅ ¼ÁºÃ¹ØÊÈÉÇËØ¿ÃÇ ºÌÎ˹Å œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÌÊÁ ÌÀ¾ÄÉÇÀ¾ËÃÁ¼ÆÊȪ©†º¾ÄÔ  ÁÍ͹»ËÇŹË™›«©Ç˽ǙŹ5%.&MFDUSJD  ¹¿ÁņΠ†ÅÅ 8BHP £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä Î ÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ Î ÎÁÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄƹÈÇÄÕÆÔ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ûÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾†  ÅÅ045&,

TUSPZŠHB[FUBSV

 ÑË ÑË    ÑË ÑË   ÑË     ÑË   Å Å Å Å ÑË   Å Å Å           Å

É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É É оÊËƹØ »ƹÄÁÐÁÁ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇË É

¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ªËÉǺ¹Ë ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ™Æ˹ɹ¦Êà ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

65


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ¤×ÐÃÁ½ÄØÉÇÀ¾ËÇà ÅÇÆ˹¿»ÈÇÄ4DIOFJEFS&MFDUSJD ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹ÆÁØ¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹ÆÁØ¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨ÇÄÃÁ ÊËÇÂÃÁ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ ÃÉÔÑÃÁÞ˹ÄÄÁоÊÃÁÅÄÇËùŝ£ª ¨ÌÊù˾ÄÁ£¥¶™&,' ¨ÌÊù˾ÄÁ£«¶™&,' ¨ÌÊù˾ÄÁ ɾľ ¹»ËÇŹËÔ ©¹ÀÓ¾ÅÔÊÁÄǻԾ 1 / 1F ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø ùË ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÁƹÉÌ¿ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇË™½Ç™ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁ.JSB /BUB ¤ÇƽÇÆ»¹ÊÊ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7"-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ¤¾¼É¹Æ½ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÎÁ†ÎžÊË-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ Ê»¾ËÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ˾ľÍÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ©ÌºÁÄÕÆÁÃÁ›© ¸©› ¸š¨›¬ ª¡ ’ Î ûÅÅ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁ؆Á†Í¹ÀÆÔ¾ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁ؆ÍÊÁÅÁÊËÇÉÆÔ¾ ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ªÐ¾ËÐÁ꣙«¥†±© 

    ÑË      ÑË  ÑË   

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ªËÉǺ¹Ë ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ªËÉǺ¹Ë

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÐ¾ËÐÁÃÁÖÄÖƾɼÁÁ†Í¹ÀÆÔ¾ ͹ÀÆÔ¾†™

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ оÊËƹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ªËÉǺ¹Ë ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊà ¶Ä¾ÃËÉǧÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò¾ÄÃÇÂE† «É̺¹¿¾ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø¨›®½†ÅÅ Å «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%†ÅÅ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùØ%†ÅÅ ¬ §©&,' ¬ §©&,' ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ÑË ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ÑË ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÁËÆǼÇÇËÃÄ×оÆÁج §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÁËÆǼÇÇËÃÄ×оÆÁج §›†©†™ř¡¶£ ²ÁËÌоËÆdžɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ²©¬¦»¹ÊÊ ²ÁËÔ†Á†Í¹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ» ž˹ÄÄ5%.&MFDUSJD ÑË ²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾²©¦ ²©›ÁÒÁËÔÌо˹ ÑË ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ÑË ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJDÑË ²ÁËԆºÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾ²©¦ › †¨Ç˽ÇÅǽÌľÂ5%.&MFDUSJD ¶Ä¾ÃËÉÁù ÑË ¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁÃÁ†Í¹ÀÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁÃÁ†Í¹ÀÆÔ¾ 

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊоËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉÁØ £ÇÉǺ¹ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ȾÉÍÇÉÁƾȾÉÍÇÉ045&, »Ê¾ɹÀžÉÔ £ÇÉǺù»ÊËÉǾÆƹØ»º¾ËÇÆƹºÇÉƹØ £ÇÉǺù»ÊËÉǾÆƹØ»¼Ãº¾ËÇÆ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØƹºÇÉƹØ £ÇÉǺù»ÊËÉǾÆƹØ»¼ÃƹºÇÉƹØ £ÇÉǺÃÁÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÁɹÊȹ¾Ð»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ )&(&- £ÇÉǺÃÁÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÁɹÊȹ¾Ð»œ£ƹºÇÉÆÔ¾ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ )&(&- ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐľÊËÆÁÐÆÔ   ÅÅ ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐƾȾÉÍÇÉÁÉÁÉ    ÅÅ ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐȾÉÍÇÉÁÉÁÉ    ÅÅ ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ    ÅÅ ¥ÁÆÁ†ÃÇÄÇÆÆÔ½ÄØÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔÎÁÀ½¾ÄÁÂ-FHSBOE ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÊÕ¹ÊÊ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äت£ªÁʾɻ¾ÉÆÔ¾ÑùÍԆÊËÇÂÃÁÇË6½Ç6

66

ÂÖÂ

       

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ É ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ยถยคยžยฃยซยฉยงยซยžยฎยฆยกยฃย™ ยจร‰ยพรŠรŠย†รƒร„ยพร’รยฝร„ร˜ร‡ยบยฟรร…ยนรƒยนยบยพร„ร•ร†ร”รŽร†ยนรƒร‡ร†ยพรร†รรƒร‡ยป ร‘รร‰ร‡รƒรร‚ยนรŠรŠ ยฑยซยงยฃ ยฉร‡ร€ยพร‹รƒร ยปร”รƒร„ร—ร ยซ7ร5'ย†ร‰ร‡ร€ยพร‹รƒร ยปร‹รยฝร„ร˜รƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ยป ย,$ ยฉร‡ร€ยพร‹รƒรรยปร”รƒร„ร—รยนร‹ยพร„รรŠรƒร‰ร”ร‹ร‡ร‚รร‡ร‹รƒร‰ร”ร‹ร‡ร‚รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒร รŠยพร‰รร‚ &,' 

ร†รร€รƒรยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

       

        !" #$% 

 ยฑรƒยนรร”ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพ ร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ยพรˆร‡ยฝรŒรŠร‹ยชยฃยชร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยฑรƒยนรร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปร‡รร†ร”ยพยกยถยฃร‡ร‹ยฝร‡ร…ร‡ยฝยพร„ยพร‚ ยธร’รรƒรรŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รร˜ ยนยปร‹ร‡ร…ยนร‹รรƒรรˆร‡ยปยนร‘รร…รŠรŽยพร…ยนร…

 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒรยพ

ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนยบยพร„ร•ยจร‰ร‡ยปร‡ยฝยกร€ร‡ร„ร˜รรร˜ ย™รŠยบร‡ร‹ยพรƒรŠร‹ร‡ร„รร‹ ร‹ยพรƒรŠร‹ร‡ร„รร‹ยจยซ ยจยซยฃ ร…ยนร‰รƒรย™ ยš ย›ย›ยœรŽ ย›ย›ยœรŽ ย›รร†รรˆร„ยนรŠร‹ยปยนรŠรŠ ยกร€ร‡ร„ยพร†ร‹ยนยฟยพร„ร‹ร‡ย†ร€ยพร„ยพร†ยนร˜ รŠรร†ร˜ร˜รŽ ยฃยนยบยพร„ร•/:.ร…ยพยฝร†ร”ร‚รŽ ยฃยนยบยพร„ร•651รˆยนร‰ร” ร‡ยฝร†ร‡ยฟรร„ร•ร†ร”ร‚ รƒยนร‹ ยฃยนยบยพร„ร•651รˆยนร‰ร” ร‡ยฝร†ร‡ยฟรร„ร•ร†ร”ร‚ รƒยนร‹F ยฃยนยบยพร„ร•651 '51 4'51รƒยนร‹ยพร ยฃยนยบยพร„ร•ย™ย›ยšยบยฑย› ย›ยšยบยฑย›ยปรŠยพรŠยพรยพร†รร˜ ยฃยนยบยพร„ร•ย™ย›ย›ยœ ย™ย™ยšยค ย™ย™ยฑย› ย™ยชยšยปยนรŠรŠ

   ร… ร…  

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ยงร…รŠรƒ ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ยงร…รŠรƒ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŠร‹รร„ร• ยซย ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŠร‹รร„ร• ยซย

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœรŽ 

ร…

 ร‰

ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข

ย†ย† ย†ย†

ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœsยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœsยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœ ร…ยพยฝร†ร”ร‚ 

ร… ร… ร‘ร‹

 ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถร†ยพร‰ยผร‡รˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœรŽ 

ร…

 ร‰

ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข

ย†ย† ย†ย†

ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœรŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœรŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœรŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœร…ยพยฝร†ร”ร‚รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœร…ยพยฝร†ร”ร‚รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœร…ยพยฝร†ร”ร‚รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœร…ยพยฝร†ร”ร‚รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœ ย›ย›ยœร†ยผ ย›ย›ยœร†ยผย†MT ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœ ย›ย›ยœร†ยผ ย›ย›ยœร†ยผย†-4ยปยนรŠรŠ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ

ร… ร… ร…      

 ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŠร‹รร„ร• ยซย ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœย†ยจร†ยผ ย™ ย†-4รŽ ยฃยนยบยพร„ร•ยปรร‹ยนร˜รˆยนร‰ยน651 '51รƒยนร‹ รˆยนร‰ร” ยฃยนยบยพร„ร•ยฝร„ร˜ร€ยนร’รร‹ร”ร‹ร‰รŒยบร‡ร‹ร€ยนร…ยพร‰ร€ยนร†รร˜ ยฃยนยบยพร„ร•ยฃยชยจย› ยฑย›ย›ยจ ร‰ยนร€ร„รรร†ร”ร‚ ยฃยนยบยพร„ร•ยจย›ยช ร‰ยนร€ร„รรร†ร”ร‚ ยฃยนยบยพร„ร•ร‹ยพร„ยพยปรร€รร‡ร†ร†ร”ร‚3( ยฃยนยบยพร„ร•ร‹ยพร„ยพยปรร€รร‡ร†ร†ร”ร‚3(6 ยฃยนยบยพร„ร•ร‹ยพร„ยพยปรร€รร‡ร†ร†ร”ร‚4"5 $BWFM ยกร‹ยนร„รร˜ ยฃยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ยยฃยช ยปร‹รรˆร‡ยฝรŠรร„ร‡ยปร”ยพรรƒร‡ร…รˆร•ร—ร‹ยพร‰ร†ร”ยพร‰ร‡ร€ยพร‹รƒร ยฃยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ยยฃยช ยฃยนรˆร‰ร‡ร„ร‡ร† รˆร‡ร„รยนร…รยฝ ยฆร‡ยฟร†รรร”ยฝร„ร˜ร‰ยพร€รƒรรƒยนยบยพร„ร˜ ร‘รร‰ร‡รƒรร‚ยนรŠรŠ ยฑยซยงยฃ ยจร‰ร‡ยปร‡ยฝยจย› ยจย›ยช ยฑย›ย›ยจ ยจร‰ร‡ยปร‡ยฝยจย›ยช ยฑย›ย›ยจ ยจยฌยœยฆยจ ยฃยชยจย› ยจร‰ร‡ยปร‡ยฝยชยกยจยปรŠยพรŠยพรยพร†รร˜

   ร…  ร…    ร… 

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยปร†ยนร„รรรร ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร†รร€รƒรยพ ร†รร€รƒรยพ ยปร†ยนร„รรรร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยถร„ยพรƒร‹ร‰รรƒยนรรŠยปร˜ร€ร• ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยฏยพร†ร‹ร‰ ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŠร‹รร„ร• ยซย

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยฃยนยบยพร„ร•ย›ย›ยœร‡ร‹ ร‰ร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (654) 25.02.13

67


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¨Éǻǽª¡¨†Î Î ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¶Å¹ÄՆÈÉǻǽ¨¶›†

    

ÆÁÀÃÁ¾ É É É É É ÇÈËÇ»¹Ø É

£ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶Ä¾ÃËÉÇÄÁ½¾É ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÁùÁÊ»ØÀÕ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ £Ä¾ÅÅÔƹ%*/†É¾ÂÃÌ-FHSBOE 1IPFOJY$POUBDU ,MFNTBO £ÆÇÈÃÁ ȾɾÃÄ×й˾ÄÁ Ê»¾ËÇÊÁ¼Æ¹ÄÕƹØ¹ÉŹËÌɹ&,' ¨É¾½ÇÎɹÆÁ˾ÄÁ¨¨¦™&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁǽÆÇ͹ÀÆÔ¾&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁËɾÎ͹ÀÆÔ¾&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ »Ç½Ô ¼¹À¹ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹Æƹب›® ¨› ¨¦ «É̺¹£ª¼ÇÍÉÁÉÇ»¹Æƹؽ»ÌÊ˾ÆƹØ ½ÈÉÇÃĹ½ÃÁùº¾ÄØ»¼ÉÌÆ˾ «É̺¹¿¾ÊËùب›®ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁºÔËǻԾÁÊÁÄǻԾ »Ê¾ËÁÈÇɹÀžÉÔ&,' ±Ã¹ÍÔ›©¬ ±©ª ™›©ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ²ÁËÃÁ&,'ÈĹÊËÁÃǻԾ*1 *1Ç˽ÇÅǽÌľÂ ²ÁËÃÁ£ªÈĹÊËÁÃǻԾ*1 *1Ç˽ÇÅǽÌľÂ ²ÁËÃÁû¹ÉËÁÉÆÔ¾ ÃÇË˾½¿ÆÔ¾ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾¼¾ÉžËÁÐÆÔ¾*1&,' ²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨ ²©¦¥&,' ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦ ²©›Ç˽ÇÅǽÌľÂ&,' ²ÁËÔÌоËÆdžɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¬¦ ²©¬›Ç˽ÇÅǽ&,'

         

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄÁ ©ÇÊÊÁØ †Ä

ÑË

ÇËÉ

¨¹ÉËƾÉ

††

¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ ªË¹ÆÇÃÉ̺ÇÐÆÔÂÑ»¾ÄľɆº¹Äù¦

ÑË ÑË

É É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË § ¥ §™§

†† ††

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ¯¾ÆËÉ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ¯¾ÆËÉ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ¯¾ÆËÉ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ¯¾ÆËÉ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ¯¾ÆËÉ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ¯¾ÆËÉ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ¯¾ÆËÉ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ¯¾ÆËÉ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ¯¾ÆËÉ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ¨ÉÁºÇɆª¾É»Áʆ¯¾ÆËÉ ›¹ÊÁľÆÃÇ›› ¡¨ ›¹ÊÁľÆÃÇ›› ¡¨ ›¹ÊÁľÆÃÇ›› ¡¨ ›¹ÊÁľÆÃÇ›› ¡¨ ›¹ÊÁľÆÃÇ›› ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¡¨Á™ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE¦ÇÉŹ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEª›£ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEª›£ ¥¹ÆÇžËÉ¥¨†¬­ ¥¨†¬­ ¥¨†¬­cüÊûÊÅ»¹ÊÊ ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹#,†( ªÐ¾ËÐÁü¹À¹#,†(5D˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹›ž£«§©† û¹ÉËÁÉÆÔ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹›ž£«§©†(5Ê˾ÉÅÇÃÇÉɾÃËÇÉÇÅ ªÐ¾ËÐÁü¹À¹ªœš¥†šž«™©û¹ÉËÁÉÆÔ ªÐ¾ËÐÁýÄػǽÔÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½ÔE E E›œ ›® ª›¥ ›ª£¥ ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½ÔÌ† ¥¾Ë¾É «ÉÁËÇÆ ©ÇÊÃÇÆËÉÇÄÕ š¾Ë¹É ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½ÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾Ì† ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾œÉ¹Æ½ ªœ£ ªœš ªœ¥¦ /1. ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ªœš¥† ªœ† œÉ¹Æ½† (4/† ªÐ¾ËÐÁÃÁ˾ÈĹ£ÇźÁë† £¹É¹Ë†ÃÇÅȹÃË

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   

ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹É­ÇÉʹ¿†.." 5*( › ÛˆÅÅ ü ©ÇÊÊÁØ ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹É­ÇÉʹ¿†.." 5*( ›ÛˆÅÅ ü ©ÇÊÊÁØ ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ"3$› 5*(›†ÅÅ ü 73% ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ"3$ 5*(›†ÅÅ ü ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔ­ÇÉʹ¿†..." 5*( › 73% ½ÌÈÉ ©ÇÊÊÁØ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™

68

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

    

ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É É É É

ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª»¹Éù¹É¼ÇÆǽ̼ǻ¹Ø5*(™ª%$ ¥¥™›†ÅÅ ü ª»¹Éù¹É¼ÇÆǽ̼ǻ¹Ø5*(™ ¥¥™›†ÅÅü ª»¹Éù¹É¼ÇÆǽ̼ǻ¹Ø5*(© ¥¥™›†ÅÅ ü ª»¹Éùȹ.*( ¥¥™›ÈɆ ÅÅü ª»¹Éùȹ.*(: ›™ÈɆÅÅü ª»¹Éùȹ.*( ¥¥™†Ê»¹Éù ›™ÈɆ ÅÅü ª»¹Éùȹ­ÇÉʹ¿¥130 ¥¥™5*( ›™ÁÅÈÌÄÕÊɾ¿ÁÅ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔÂ

    ÑË

É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ É

ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ª»¹É£Çūɾ½ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§ ±¹ËËÄÈÄ×Ê §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

.BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË œÇÉǽÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË œÇÉǽÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ ¥Ìɹ»¾Â § ¥ §™§ œÇÉǽÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ œÇÉǽÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ œÇÉǽÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â œÇÉǽÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ .BDIJOF4UPSF ¥Ìɹ»¾Â œÇÉǽÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™Æ˹ɹ¦Êà §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¹ÊÇÊÔ £¹ÉËÉÁ½¿Ô ÊžÆÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÄØÍÁÄÕËÉÇ»¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ  ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ  ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ  ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ  ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ(SVOEGPT614† œ¾ÉŹÆÁØ  ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ  ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† 61$† œ¾ÉŹÆÁØ  ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ  ¦¹ÊÇÊÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔÂ6OJUIFSN61$† œ¾ÉŹÆÁØ  ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾(36/%'04 ¹ÆÁØ &41" ¡ÊȹÆ šž¤™¥§ª ©ÇÊ  ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾(36/%'04 ¹ÆÁØ šž¤™¥§ª ©ÇÊÊÁØ  ªÁÊ˾ÅÔǺɹËÆǼÇÇÊÅÇʹºÔËǻԾ ÊËÌȾƾ ¦Ç»¹Ø›Ç½¹ ©ÇÊÊÁØ 

š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¨ÁĹÄǺÀÁÃÇ»¹Ø›Ë ÅÅ †ÎǽÅÁÆ.BLJUB )3¨¾ÉÍÇɹËÇÉ4%4†QMVT ›Ë ¿ ü.BLJUB .()'¦¹¼É¾»¹Ë¾ÄÕ¼¹ÀÇ»ÔÂ¥ÇÒÆÇÊËÕÃ›Ë "*,&/ .4š¾ÆÀÇÈÁĹ Ã̺ÊÅ ÛËÄÊ ÑÁƹÊÅ º¹Ã Ä4UJIM š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉ)JUBDIJ4$ L7 š¾ÆÀÇÈÁĹ45*)-.4 É¾ÄÕ#04$)(4#3& ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ)JUBDIJ™¥ ¥¹ÑÁƹÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ̼ÄÇ»¹Ø%FXBMU ¥ÇÄÇËÇÃÇ˺ÇÂÆÔÂ%F8"-5¿ ¥ÇÄÇËÇÃÇ˺ÇÂÆÔÂ.BLJUB$ ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ%F8"-5›Ë ¿ ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3 ¨ÁĹžιÆÁоÊùؽÁÊÃÇ»¹Øœ† ¨ÁĹËÇÉÏÇ»ÇÐƹØ%F8"-5ÅÅƹÃÄÇƼɹ½ÌÊÇ» ©¾ÅÇÆËÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆ˹%F8"-5 41"3,: )JUBDIJ ©¾ÅÇÆËÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆ˹¶¦£§© ªÆ¾¼Ç̺ÇÉÒÁÃ$4$"/"%*"/" ¬±¥)JUBDIJ44 ¬±¥%F8"-5›ËÅÅ ¬±¥†¥±ÄÁÍŹÑ̼Ä›Ë ǺÅÁÆ ÅÅ¡Æ˾ÉÊÃÇÄ ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ)JUBDIJ%7' ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ-J†PO7/N ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË)BNNFS ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ̺É £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË¥¹ÃÁ˹ ®Á˹ÐÁÁ½É

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË  ÑË  ÑË 

É É É É É É É É É É É É É É É  É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ¡ÆÊËÉÌžÆË

ÑË§ ¥ §™§

††††

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¨ÇªËÉÇÂù ™Æ˹ɹ¦Êà ªËÉǺ¹Ë ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁÃ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ÁÊÃÁ¹ÄŹÀÆÔ¾ ÁÊÃÁÈÁÄÕÆÔ¾ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇÂÁÖľÃÉdž ɹÊÎǽÆÁà ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ ÃÁÊËÁ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ›¾ÊÕ¹ÊʧÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆËÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ŹÄØÉÆÔ ½ÄØÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË £ÇÉÇÆÃÁºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾3VLP œ¾ÉŹÆÁØ 

  ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÈÉÇÁÀ» оÊËƹØ 

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ½ÇÅ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʾÉËÁÍÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ

TUSPZŠHB[FUBSV

ÑË ÑË

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź †† ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź †††† ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË ††

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

69


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¨« Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁË›ƹÄÁÐÁÁ ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÃɹѾÆÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÊËɾÅØÆÃÁ ÈǽÅÇÊËÁ,3"64& ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ 

ÑË ÑË ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË ™Æ˹ɹ¦Êà ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź §ÅÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź §ÅÇÅ

†† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† ††

§ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾§¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ›ÇÉÇ˹ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÊÃÇÉÇÊËÆÔ¾ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ½»¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾ ¹ÅÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ¡Æ»¾Æ˹ÉÕÈÇ¿¹ÉÆÔ £Ä¹È¹ÆÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ½¾É¾»Ç ùº¾ÄÕ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ž˹ÄÄ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌ˾ÈÄÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃĤ«ª¥ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ ¥¹ËǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂ¥š§©ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂËÇÄÒ  ÅÅ ¥¹ËÈÉÇÑÁ»ÆǺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ¥¨š† ½Ç ª ÌÈ ûÅ ¥¡œ† ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ ¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÄÌ¿ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒžË ½¾É¾» ¿ºÃÇÆÊËÉ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ §ºÉ̽ǻ¹ÆÁ¾»Ç½ÇȾÆÆǾ

  ÑË  ü ü Å ûÅ ÌȹÃ ü ü 

  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  É ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾

©¹œÁªª ©¹œÁªª ©¹œÁªª ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ¨Ç¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽†¾ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¦ª« ¦ª« ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¨Ç¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽†¾

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† XXXQLGUNSV §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¬† XXXQLGUNSV §ÀÇÆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊ Ä XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ ¨ÄÁ˹ǼƾÀ¹ÒÁËƹØ&630†¤¡«ËÇÄÒÇËÅÅ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇÉ º¾ËÇÆ ½É¾»¾ÊÁƹ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹئÇÉ˾ÃʽÄØËùƾ»ÔÎ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃÊ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÇÅÊÃÉÍ ¨ÉÇËÁ»Ç¼¹Àœ¨†š XXXQLGUNSV ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆԝ¨£»ʺÇɾÊœ©† XXXQLGUNSV ©Ìù»¹ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ©ÌÐÃÁ½ÄØÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â XXXMPDLT†LFZTSV ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹÁ»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªË»ÇÄÔ ¼ÇÄÇ»ÃÁ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£† ÃÉ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉ Ê˾ÃÄ ºÊ˾ÃĹ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ±ËÇÉÔÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾

  ü Ä ûÅ ÑË ü ü     

À»ÇÆÁ˾ É É  ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾  É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  É 

¨Ç¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽†¾ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË «ž®¦§¥™©£ž« «ž®¦§¥™©£ž« ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¦ª« ¨¨™¥¹ÉÊ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¨Ç¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽†¾ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ «ž®¦§¥™©£ž« «ž®¦§¥™©£ž« ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ¨Ç¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽†¾ «¶ªª §§§ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË «ž®¦§¥™©£ž« ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¹œÁªª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇËɹÊȹÑÆÔÎ ÇËùËÆÔÎ ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾"-65&$)£¹Ð¾ÊË»ÇÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ

   ÑË

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ªËÁÄÕªËÉǪÁºÁÉÕ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ªËÁÄÕªËÉǪÁºÁÉÕ ¹»Ç½ÏÁÍÉÇ»ÔÎÇÃÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ

   

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

™ÄÕºÁÇÆ §§§ ™ÄÕºÁÇÆ §§§ ™ÄÕºÁÇÆ §§§ ™ÄÕºÁÇÆ §§§ ™ÄÕºÁÇÆ §§§ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

70

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾½»¾ÉÁ ›ÇÉÇ˹ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÊÃÇÉÇÊËÆÔ¾ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹ ùÄÁËÃÁ ›ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁù ª¾ËùÅÇÊÃÁËƹØ ­ÇËÇȾйËÕƹÊ˾Ãľ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾

   ûÅ 

  ÆÁÀùØ É É À»ÇÆÁ˾

¥¥§¥ª£ §§§ ©¹œÁªª ©¹œÁªª ¥¥§¥ª£ §§§ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªËÁÄÕªËÉǪÁºÁÉÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ šÉ¾À¾Æ˧¨ §› ¨› ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ

ÈÅ ÑË

É ÇËÈÉÇÁÀ»

¤ÁÆÊÁÁ §§§ ™Æ˹ɹ¦ÊÃ

†† ††

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† ††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÂ

ÑË ü

 É É

«¹É¹¬È¹Ãǻù ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ÁÊȾÆʾɆÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ 

ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÃÅ ÑË ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ É É

§ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† ††

¥¹ÊËÁÃÁºÁËÌÅÆÔ¾¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊ ¹¼ÉÇ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø

º¹Æù ÑË ÑË ÑË ÈÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÑË ü ÑË

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ÁÀ¹ÂÆÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ û¹ÉË ÃÇË˾½¿¹ ÇÍÁʹ¤¹Æ½Ñ¹Í˽ÁÀ¹ÂÆ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾½ÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾ÂªÇÈÉǻǿ½¾ÆÁ¾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÔȾɾ»Ç½¹ÁȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ

 ûÅ ûÅ ûÅ Ë ûÅ ûÅ ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

«¶ªª §§§ ÌÖ˝ÁÀ¹ÂÆ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ «¶ªª §§§ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾÇËÉûÅ

†† †††† †† †† †††† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

71


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË XXXFWSPTUSPZPNTLSV ™Æ¼¹ÉÔº¾ÊùÉùÊÆÔ¾ÊËÉÇÁÅ ÑÁÉÁƹÈÉÇľ˹Ç˽ÇÅ ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾Äùû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ½ÇÅÇ» XXXFWSPTUSPZPNTLSV ›Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ¾ÅÇÆ˹¿ ȾɾÃÉÔËÁ¾Ê˾ÆÁÈÇÄÇ» ½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÃÁÇÊÃÇ» ºÔËÇ»Çà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÈÇÃÉÁ½É £ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ù; ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¦¹ÈÔľÆÁ¾ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ«¾ÈÄdž ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»ÄÁÀ½¹ÆÁ ¨ÉǺÁ»Ã¹ÇË»¾ÉÊËÁ»Ä׺ÇÅËÁȾÊË¾Æ XXXFWSPTUSPZPNTLSV

 ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ Ë ûÅ ûÅ Ë Ë ûÅ 

 É ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É 

ž»ÉÇÊËÉÇ š¾Ã¹ÊÊ ¾½¹Ä ¨ª£ ž»ÉÇÊËÉÇ «¶ªª §§§ «¶ªª §§§ «¶ªª §§§ «¶ªª §§§ ¾½¹Ä ¨ª£ ªÁ¼Å¹ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ™©«¹ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ š¾Ã¹ÊÊ ž»ÉÇÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† ††

¨ÉǺÁ»Ã¹ÈÉǾÅÇ» ¹ÉÇûƾÊÌÒÁÎÊ˾ƹÎ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¾¹ÄÁÀ̾ÅÃÁÉÈÁЪ£ ¥›ÇÀÅÇ¿ÆÔ½ÇÊ˹»Ã¹ÁʹÅǻԻÇÀ ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÃÇÉÇ»ÆÁÃÇ» ªºÇÉù½¾É¾»ØÆÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ£ÉÇ»ɹºÇËÔšÔÊËÉÇ£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â¨ÇÄƹØÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ ÇÊ˹»Ã¹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¬Ê˹ÆǻùÀ¹ºÇÉÇ»ÁǼɹ¿½¾ÆÁ »ÇÉÇËÁÀÈÉÇÍÄÁÊ˹ ž˹ÄĹ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÃÇÅÈľÃÊÆÔÎÈÇÄÇ» ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇȾÊÃǺ¾ËÇÆÆÔÎÊËØ¿¾Ã

 ûÅ ÑË Ã̺Å Ë ÑË  ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É

«¶ªª §§§ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ š¾Ã¹ÊÊ ¾½¹Ä ¨ª£ š¾Ã¹ÊÊ šÌËÉÁà ¡¨ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾½¹Ä ¨ª£ š¾Ã¹ÊÊ ›¹ÉÅ §§§ ›¹ÉÅ §§§

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÎÁ͹ʹ½ɹºÇË XXXFWSPTUSPZPNTLSV ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½ÇºÇÉÆÔÎÖľžÆËÇ»ÈÇ»¹ÑÁÅÖÊÃÁÀ¹Å £ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½ÈǽÃÄ×Ð £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ¥¾Ë¹ÄÄÇоÉ ÈÉÇÍƹÊËÁÄÇËÈÉÇÁÀ» ÁÅÇÂɹº £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ XXXFWSPTUSPZPNTLSV ¥ÇÆ˹¿»Ç½ÇÊËÇÐÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥ÇÆ˹¿À¹ºÇɹ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÈÉÇÍƹÊËÁĹ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥ÇÆ˹¿ʹ½ÁƼ¹©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥ÇÆ˹¿ÏÇÃÇÄÕÆǼÇʹ½ÁƼ¹©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¨ÇÃɹÊùÈÇÄÁžÉƹØž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁ ¨ÇÃɹÊùÈÇÄÁžÉÆÔÅÁÃɹÊùÅÁ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¬Ë¾ÈľÆÁ¾ÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›®/&8 Ê˾Æ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ

  ûÅ      ûÅ ûÅ  

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ     ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  

ž»ÉÇÊËÉÇ ªÁ¼Å¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ÇŪËÉǤ¾Ê šÌËÉÁà ¡¨ ž»ÉÇÊËÉÇ šÌËÉÁà ¡¨ šÌËÉÁà ¡¨ šÌËÉÁà ¡¨ šÌËÉÁà ¡¨ šÌËÉÁà ¡¨ ­¾ÑƪËÉÇ §§§ £ÉÇÊË §§§ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «¶ªª §§§ «¶ªª §§§ šÌËÉÁà ¡¨

†† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Æ˾ÎÆÁù ¤ÁÃ

†† ††

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ Êо˻ǽÔǺҾ½ÇÅÇ» û ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ Êо˻ǽÔǺҾ½ÇÅÇ» û

72

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

 

 

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ÇÈÄÇź ½Ç¼Ç» ›Ç½ÇÈÉǻǽœ¹É¹ÆËÁØ ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËÈǽÃÄ×Ð ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËÈǽÃÄ×Ð ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇ˝ǼǻÇÉœ¹É¹ÆËÁØ £¹Ð¾ÊË»¾ÆƹØÌÊ˹ÆÊоËÐÁÃÇ»»Ç½Ô§ÈÄÇźÁÉǻù§ÅÊûǽÇùƹĹ £ÇÅÈľÃÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ǺӾÃËÇ»ÈÇʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÅɹºÇ˹Å ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»йÊË½ÇŹÎÇ¼Ç»ÇÉ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ½ÇÅ û ÃÇË˾½¿ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ½ÇÅ û ÃÇË˾½¿ ¥ÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»ÃÇË˾½¿¹Î ÇÍÁʹÎ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¼¹Àdž »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ §ËÇÈľÆÁ¾œ¹É¹ÆËÁØ ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ ©¾ÅÇÆË ÌÊ˹Æ»¹ÆÆ ºÁ½¾ ÅǾà ɹÃÇ»ÁÆ ÊžÊÁ˾ľÂÇ¼Ç»ÇÉœ¹É¹Æ ©¾ÅÇÆË ÌÊ˹Æǻù½ÌѾ»ÔÎùºÁƝǼǻÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁšÔÊËÉÇ ùоÊË»¾ÆÆÇ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÇ¼Ç»ÇÉœ¹É¹ÆËÁØ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔªÄÇ¿ÆÔ¾ÊÄÌйÁ

     ½Ç¼Ç»ÇÉ   À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ      À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ   ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÆÁÀÃÁ¾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  

ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ «¶ªª §§§ ªÐ¾Ëǻǽǻ §§§ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ›¹ÉÅ §§§ ª¹ÆË«¾Î¨Ä×Ê ªÐ¾Ëǻǽǻ §§§ ªÐ¾Ëǻǽǻ §§§ ª¾»¾É†·¼ ª¹ÆË«¾Î¨Ä×Ê ª¹Æ˾ÎÆÁù ¤Áà ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁº«¾ÈÄǪƹº «¶ªª §§§ ª¾»¾É†·¼ ª¹ÆË«¾Î¨Ä×Ê ª¹ÆË«¾Î¨Ä×Ê ª¹Æ«¾Îª¾É»ÁÊ ª¹ÆË«¾Î¨Ä×Ê ªÐ¾Ëǻǽǻ §§§

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †††† †††† ††

©¬ª™¦ §§§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ «¶ªª §§§ ©¬ª™¦ §§§ ©¬ª™¦ §§§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©¬ª™¦ §§§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ «¶ªª §§§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªœ¶ª ©¬ª™¦ §§§

†††† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™Ë˾ÊËÇ»¹ÆƹØÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØĹºÇɹËÇÉÁؽǛ ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å£¡¨Á™ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË ÈÌÊÃÇƹĹ½Ã¹ÊÁÊ˺¾ÀÇÈÁÈÇ¿¹ÉÆdžÇÎɹÆÊÁ¼Æ¹Ä†ÏÁÁ ¨¹ÊÈÇɈÈÉÇËÇÃÇÄƹÌоËÆdžÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉǾÃËÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÊÁÊ˾ÅÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁØÁ£¡¨Á™ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¾ÊËÕª©§ ªºÇÉùÖľÃËÉÇÒÁËÇ» ÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª ªÇºÁɹ¾ÅÑùÍÔ™›«§¥™«¡ ™¯¡¡Á¬¨©™›¤ž¦¡¸ ªÇºÁɹ¾ÅÒÁËÔÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ»ÁÀºÉÌʹ ¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎĹºÇɹËÇÉÁÁ½Ç› ¨ÉÇÀ»ÇÆù ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ›Ô¾À½ÊȾφ˹º¾ÊÈÄ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÊÁÊ˾ÅÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁØÁÖľÃËÉÇÇÊ»¾Ò

        

 ºÔÊËÉÇ  ÇËÉ  ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç 

¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ùÈɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¨ÉÇÃĹ½Ã¹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻžËǽÇÅœ¦š

ÈÅ ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÉ †É

šÌɆ›Ç½ šÌɆ›Ç½ ªÁº«¾ÈÄǪƹº

†††† †† ††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈ ©¾Ñ¾ËÃÁʹ½Ç»Ô¾ À¹ºÇÉÆÔ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ »¹ÊÊ

 ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

 ¦ª«

†††† †† ††

¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ›Ê¾»Á½ÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË º¹Ä¹ÊË À¾ÅÄØ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ œ™ †ʹÅÇÊ»¹Ä  ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈÁй º¾ËÇƹ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ XXXFWSPTUSPZPNTLSV ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ ÑË ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ÑË

 ƾ½ÇÉǼÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

«¶ªª §§§ «É¹ÆÊÁ£ §ÅÊÃÁÂľÊ ª¾»¾É†·¼ ž»ÉÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

™É¾Æ½¹½ÇÉÇ¿ÆÇÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁ ™»ËÇÃɹÆ(307& œ¾ÉŹÆÁØ ¼È½ÇË ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÃɹÆ46.*50.0 ¸ÈÇÆÁØ ¼È½ÇË ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÃɹƼÈË ÊËɾĹÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Ás£¹Å™  ¡¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™   ¡¤ ÃÇÄÎÇÀÆÁà ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ™É¾Æ½¹¹»ËÇ»ÔÑÃÁ Å

TUSPZŠHB[FUBSV

   йÊ

   ÇËÉ

©¹½ÁÇÊËÉÇ ©¹½ÁÇÊËÉÇ  ªËÉÇÂŹÑ «É¹ÆÊÁ£ ªÁ¼Å¹

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

73


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù Ë ™É¾Æ½¹ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁùšÇÉËÅ ™É¾Æ½¹ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁùÊËɾĹË

 йÊ йÊ йÊ

 É É É

ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ œÇÉǽÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ œÇÉǽÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ œÇÉǽÊÃÁ¾ɾѾÆÁØ

†††† †† †††† ††

œ£ª¥ ™ª†ºÇÐù ¶ÃÊù»¹ËÇÉ šÌÄÕ½ÇÀ¾É ™»ËÇÃɹÆ £¹Å™ œ™ † œ™ ¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹ÄÔ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃÁ½É ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ºÇÉËÅ ÊËɾĹË ¬¼ÇÄÕʽÇÊ˹»ÃÇ ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ ™ª†šÇÐÃÁsÁÄÇÊÇÊ

  Ë 

À»ÇÆÁ˾  É 

ª«©§¢ªž©›¡ª ªÁ¼Å¹ §ÅÊÃÁÂľÊ ª¾»¾É†·¼

†† †† †††† †† †† †† ††

«É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ™»ËÇ»ÔÑù Å ™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÈǼÇÉǽÌœ™ †ʹÅÇÊ»¹Ä ™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÈǼÇÉÇ½Ì ©ÇÊÊÁÁ ¦ÁÊÊ¹Æ ˾ÆË †Ë ™»ËÇŹÆÁÈÌÄØËÇɼÉÌÀÇÈǽË ÊËɾĹ˦¾¼¹º¹ÉÁË›ÇÀÅÇ¿¾Æº¾ÀƹÄ ™»ËÇÌÊÄ̼Áœ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø ÇËÃÉÔË¹Ø Ë ½ÇÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™  Å ™»ËÇÌÊÄ̼ÁʹÅÇÊ»¹Ä£¹Å™   ¡¤ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¼ÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ¡¤ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ¡¤ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ  ¡¤ £¹Å™  œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ›Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ £¹Å™   ¡¤ œÉÌÀǻԾȾɾ»ÇÀÃÁ œ¾ÇžËÉÁØÃÌÀÇ»¹ Èǽ¼ÇËǻù ÈÇÃɹÊù¹»ËÇÅǺÁľÂ Ÿ†½Ⱦɾ»ÇÀÃÁ £ÌÀÇ»ÆÔ¾ɹºÇËÔ¹»ËÇÅǺÁľÂ ©¾ÅÇÆ˹»ËÇÅǺÁľÂžÄÃÇÊÉÇÐÆÔ ©¾ÅÇÆË»¹¼ÇÆÇ» ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÊ»¹Ä £¹Å™  œ™ ¾ÄÕºÇÉËÇ»¹Ø ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁã¹Å™  ¼ÈË ÊËɾĹË ¬ÊÄ̼Áº¾ËÇÆÇƹÊÇʹ ¬ÊÄ̼ÁÈÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ»¹¼ÇÆÇ» ¬ÊÄ̼ÁØÈÇÆÊÃǼǹ»ËÇÃɹƹ¼ÈË ÊËɾĹÅ ¯¾Å¾ÆËÇ»ÇÀÔ»¹É¾Æ½Ì

йÊ йÊ  йÊ        йÊ  

ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ †É  À»ÇÆÁ˾ ƺ¾ÀƹÄ ƺ¾ÀƹÄ ÆÁÀùØ   À»ÇÆÁ˾ É  

ªÁ¼Å¹ §ÅÊÃÁÂľÊ §Å¤×ÃÊ £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ £ÉÁÊ˹ÄÄ ¨ª£ «É¹ÆÊÁ£ ª«©§¢ªž©›¡ª   §©Ÿ£ §§§  §©Ÿ£ §§§ ª«©§¢ªž©›¡ª ·ÉÃÇ» ¡¨ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ §©Ÿ£ §§§ §©Ÿ£ §§§

†† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †††† †††† †††† †††† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

 ™©«¹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ™©«¹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªÁº«¾ÈÄǪƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á ›Ê¾»Á½ÔƹÉÌ¿ɾÃĨ¾Ð¹ËÕÑÁÉÇÃÇÍÇÉÅ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ËÇɼǻÔÎǺӾÃËÇ»ÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ §Ê˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÃÇÅÈľÃÊÔ ȹ»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾÆǻǼÇǺɹÀϹ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ªºÇÉùÑùÍÇ»›©¬ ±©ª ™›© ØÒÁÃÇ»ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɹºÇËÔËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ

 ûÅ ûÅ  

 É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀÃÁ¾ †É

£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁËÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ÊÇËÇÃ

74

ÂÖÂ

ÊÇËù 

É É

šª« šª«

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 75

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ™›™†£¼»¿·«¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô ÇÍ Ë††

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì

›¼Â¼¼¹· Ÿ¦«¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ Ë ††

¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ †

šÊȼ¼ÉŹ· Ÿ¦ £ÁÅ¥¹ÄÌÆϾ»¹ ÈÉ¥Áɹ  §¼Á·ÃÄ·ÖÆÂÅз»Á· «¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

§Ÿ¡

ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ 

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡ ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å¥¨«©©­ùÃɾÃĹÅÆǾª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»†»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇËŸ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁš¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV —»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † §¼»·ÁͿ֚·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇ™™›ÔѾ¼ÇÉǽϾ»¹ WBB!EJNBSLSV ¢¿É¼Ç·ÉÊÇÄÒÀǼ»·ÁÉÅǪš£¹À¹ÆϾ»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ›¿¾·ÀÄ£ÄØÏùØ›¡ ™›šÌÆÕÃÇ»™¼ÇÈÉÁ·¦™¤¾ÇÆÇ»¹¡ÅÇǼÁÉÊÇ·¿Ä·¸ÅÇ™™¦ÁÃÁËоÆÃÇ ¥É»¼ÂǼÁ·ÃÒ¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††¥¹ÉÁƹ¥ÇÃÑÁƹ††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹†††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹&†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ¦¼Î·ÉÓ§§§„«ÁÈǼɹÍÁØ„¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ¦ÇžÉÈǽÈÁʹÆ»ȾйËÕÈǼɹÍÁÃÌÁ͹ÃËÁоÊÃÁ» ¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ† »¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾Ë¾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØ È̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊՆ žÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

Вниманию предприятий и организаций! žÊÄÁ »Ô ƾ ÈÇÄÌÐÁÄÁ Çоɾ½ÆÇ ÆÇžÉ „ª«©§¢†œ™ ž«´” s ÈÇÀ»ÇÆÁ˾ ÈÇ ˾Ä † Á ÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌ šžª¨¤™«¦§


76 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ §§§ ÇƾÏùØÌÄ †† †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

¢·Ã¿Ä·É ¨ÉÇÅÀ›ÅÓ ÌħÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™ ††

„¡¿Ã·“ Ź¼¹ÀÁÆ ¥¹ÄÕϾ» ÌÄœ¾ÉϾƹ 

šÅÇÅ»ÈÁ¿¼Ç¼Ï¼Ä¿Ö ±¾º¹Ä½Áƹ 

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¥¹ÉÃʹ †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀÆÅÇÉ·Â ËÇɼǻdžÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÍÁÉŹ §§§¨É¾ÊËÁ¿ £ÌºÔѾ»¹ ™ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Á Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ¼¹À¹ ˾ÈĹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ † ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

„¢¿ÄżÊÃ5BSLFUU Ÿſ3BTDI“ ¬Ð¾ºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

#04$) ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË™·È¿Â¼ÄÁÅ™™ °¨ œ¹¼¹ÉÁƹ ††

£·º·¾¿ÄÈÉÇſɼÂÓÄÒÌ ÷ɼǿ·ÂŹ ¥¹»Ä×ËÇ»©© ¡¨

œ¾ÉϾƹ 

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À ¼§ÅÊÃÖÃÀ

—¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø † ††

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ††

„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

„œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À“ ½»¾ÉÆÇÂÎÇĽÁƼ ÌÄ¡ÉËÔÑÊùØ ƹº¾É¾¿Æ¹Ø ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ÊÁÊ˾ÅÔȾɾ¼ÇÉǽÇÃ

„›¿·Ä·†¨¿¸¿Çӓ Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾  †† ͹ʹ½ÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á ¼Á½ÉÇÁÀÇÄŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

ʹÄÇÆ Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ ľË§ÃËغÉØ 

††

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ ¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ ™ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÖË ††

¥¥¥„¨ÉÇÅÀ†Ã·ÈɼǓ©£« „§Å¡·È“ ªËÉÇÁ˾ÄÕƹØÃÇÅȹÆÁØ ÌīɾËÕØÃÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ

ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ 

†† ††††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ ½»¾ÉÁ ɾÅÇÆË Ç˽¾ÄùÈÇžҾÆÁ  ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

„¨ÉÇÅÀ¸·É“ ÷º·¾¿Ä „£¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄɓ ŸÌÃÇ»¹ œ¾ÉϾƹ † † †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉdž º¾ÆÀdž ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË Á ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ „©ÅÂ÷μ¹ÈÁ¿À»¹Åǔ ÇÈËǻdžÉÇÀÆÁÐƹØ ÃÇÅȹÆÁØ ľË§ÃËغÉØ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù þɹÅǼɹÆÁË ù;ÄÕ

„˜¿Åē

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

„¡¼Ç·Ã·†¥ÃÈÁ“ „¨É·Ç¿Á¬ÅÉÉ·¸ÒΓ Ź¼¹ÀÁÆ Å¹¼¹ÀÁÆ ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ ¥¹ÉÃʹ þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù †† ù;ÄÕ þɹÅǼɹÆÁË ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ ǺÇÁ ¼¾ÉžËÁù ÃľÁ ʹÆ˾ÎÆÁù Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ¤ÁºÃƾÎ˹£ÌÄ Ö˹¿ †† †† ¥ÖÉÁؼÇÉǽ¹§ÅÊù

„µ¾·“ ¨«­ §§§ ¸Ãǻľ»¹ †† ††

1SPSBC „­¼ÄÉÇÁÇŹ¿“ ÌĨ¹ÉËÊÓ¾À½¹ ™ ­ÉÌÆÀ¾ ÇÍ †† †† †† †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ É¹ºÇËÔ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ņÄÔ

¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ¹ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø †† †Â™ÉÅÁÁ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ËÉÇË̹ÉƹØ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÄÁËù ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ¹»ËÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ »ÇÉÇ˹ ÄÁÆÇľÌÅ Ì˾ÈÄÁ† ˾ÄÁÁĹÅÁÆ¹Ë „›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉǓ „¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿“ KERAMA MARAZZI ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ ¥¹ÉÃʹ ™ ŸÌÃÇ»¹ †† †† †† .BDIJOF4UPSF ÊÌȾÉŹÉþË žιÆÁÀÅÇ»ÁŹÑÁÆ ÌĆؤÁÆÁØ 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

šÂ·ÈÈÆÇÅà §§§ °¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç †

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª© „—ɼĿÁ·“ ʾ˩££™ ÇÍ

„š·Ã·Õē ««£ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÖË ÇÍ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„œ¹ÇÅ·Á¿“ ľË§ÃËغÉØ 

††

ĹÃÇÃɹÊÇÐƹØÈÉǽÌÃÏÁØ

©¡„¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·»“ §ÅÊÃ¹Ø ††

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ª¾»¾Éƹ؆ØÌÄš †† ††

„§ÊÈÁ¿÷ɓ

ÈÉ¥¹ÉÃʹ ÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

„©£¡†ŸÄÈÉÇÊüÄɓ ŸÌÃÇ»¹ 

„¦·Ç÷“ ¥¥¥ 

ÌÄ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍ

††††

„—ÇÃÈÄ·¸“« §§§ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ††

„´Ä¼ÇºÅÈÄ·¸“ ¨£­ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

„¦ÇÅÇ·¸“ †Ø¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ¹ÅÆÇÅȓ š¹ÉιËǻǠ †† ½»¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔ¾§Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁ ÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž ¼¹À¾ËԔ ††

„¦¼ÇÈƼÁÉ¿¹·“ Ź¼¹ÀÁÆÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÉ¥Áɹ ȹ» †††† „—¸Ç·¾¿¹Ð¿Á“ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „˜¿ÁÅÃƓ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·“ §§§  ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

„£¿ÇŸż¹“ Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½ ľË©££™ ††

¥¥¥„©¨¡„¨É¿Â“ †Ø¤ÁÆÁØ Ɉ »Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁËɹºÇË £ÉÇ» ͹ʹ½Ź˾ÉÁ¹Ä »Ç½ÇÊËÊÁÊ˾ÅÔ žË½»¾ÉÁ

„›ÅÃÅɼÌÄ¿Á·“ ľË©££™ †† Ê˾ÄĹ¿ÁÁ»ÁËÉÁÆÔ ÃÇƽÁ† ÏÁÇƾÉÔ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž ¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁ ÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„£·º·¾¿Ä ÌžÖÀÈɹ¼ÄÄÒÌ ÉŹ·ÇŹ“ „£·ÁǷȓ Ź¼¹ÀÁÆ

§£ÇѾ»Ç¼Ç 

††

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žº¾ÄÕ ÅØ¼Ã¹Ø ÁÆÊËÉÌžÆË

„¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ“

„˜ÅǼÀ“ 

††

«¨­ §§§ ÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

†Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹† ÄÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

¾Ã¹ºÉØ 

„™È¼»ÂÖǼÃÅÄÉ· ¿»Å÷“ ÌÄ£ÁÉÇ»¹ Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ þɹÅÁÐÈÄÁËù ù;ÄÕ

„¨¿¸¿ÇÓÁ¼Ç·Ã¿Á·“ ÅÁËÉÁ¾»¹ 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

 §œ¶ †Ø¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ¹ †† †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ¬ ¨ ª  ¨ œ š ¹ ®

¢ª¦š

¿Â¿ÐÄ¿Á „¡ÅÃÆ·Ä¿Ö ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ §§§ ľË§ÃËغÉØÌÄ „š·Ç·ÄɆ¦Â·Èɓ ¥¥¥ ¹ ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ › †† ˆ ÅÆǼÇùÆ

†† ŸÁÄÁÒÆdž ¼Á½ÉÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

¤·¥ÁÇʽÄÅÀ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà §ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃ

¦ÅÂ¼É ¡¥ §§§ ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ»ÌÄ †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

††

¦¥¢Ÿ£—¡¨ §§§ ¨£­ £É¹ÊÆÇÈɾÊƾÆÊÃ¹Ø ††

„¨¿¸¿ÇÈÁ¿À ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á“ ™§ ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø †† ††

„¡ÇŹ¿Á“ «ª£ ÌÄ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø †† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ü¸¼ÂÓÄÒÀÁÅÇÆÊÈ ¨Ì˾»¹Ø †† žº¾ÄÕ ʹÆ˾ÎÆÁù ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ ÌĪ¾ÉÇ»¹ †† ÊËÉÇÁËÁÇ˽¾Ä Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„™Å»ÅÆÇŹŻοÁ“ Ź¼¹ÀÁÆ ÌĪ˹ÄÕÊÃÇ¼Ç 

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØ ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾Å

®§«ž¼ª§³¢ª¯­

„¨ÁŸÖÄÁ·†­¼ÄÉǓ †Ø¨Ì˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

„©Ç¼À»†—Çɓ ¦Çº¾Ä¾»ÊÃÁÂËÌÈÁà ÇÍÁÊ †† ††

„¦ÅÉÊÏ¿ȷÓ ÌĆبÌ˾»¹Ø à ÖË ºÌËÁà ††

ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽dž »¹ÆÁ¾ ÁÆ»¾Æ˹ÉÕÊÁÊ˾ÅÔ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ÇÎɹÆÔ

­¼ÄÉǝ¿Â¨¼Ç¹¿È ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ»ºÌÄÕ»¹É  †† †† ŸÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

¨¿¸¿ÇÖÎÁ· ËÇɼǻ¹ØÃÇÅȹÆÁØ £¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÈÉÇÍÁÄÕ

¤·ÉÖ½ÄÒ¼ÆÅÉÅÂÁ¿ ʹÄÇÆ ¤¾ÊÆǨÉǾÀ½ «£§¹ÀÁÊ ††  ÈÇËÇÄÃÁ

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª©

„£ÊÇ·¹¼À“ Ź¼¹ÀÁÆ †Ø¨Ì˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¨¿¸·Çȓ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔÂÀ¹Ä ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ¨Ì˾»¹Ø  ȹ» ºÌËÁà †† ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ¨Ì˾»¹Ø  ȹ»ÁÄÕÇÆ’

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †† ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ¼¹À¾Ë¹” †† †† ††

©¼ÌÄÅ÷ÇÁ¼É ¦¡« §§§ ¥ÇÊùľÆÃÇÌÄ ÇÍ   ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ÈÇ¿¹ÉÆdžÇÎɹÆÆÔÎÊÁÊ˾Å

††

„¤Å¹Åȼ“ÊËÉÇÂŹÉÃ¾Ë £Çƾ»¹ ™ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ Ê¹Æ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

¡ªž¶ ÷º·¾¿Ä ¥¥¥ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ††

†† ††

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ Ìľ˧ÃËغÉØ †† ÊËÉÇÁËÁÇ˽¾Ä Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„«·È¡¡ÅÓ «ª£ ÌÄ«ÌÈÇľ»¹ † §Å¾¼ÉÁ· Ź¼¹ÀÁÆÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁÃÁ Ìľ˧ÃËغÉØ  ÏÇÃÇÄÕ

†† †† ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƹØÁ ÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØÈÉdž ½ÌÃÏÁØ Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà „¥©¿›¥“ §£ÇѾ»Ç¼Ç ™

„¨ÉÇÅÀ†›ÅÓ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà 

ȹ»ÁÄÕÇÆ

„˜Ç¿¾“ʹÄÇÆ ›¹ËÌËÁƹ š

††

±ËÇÉÔ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ§ºÇÁ £É¾È¾¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

˜ÅÂÓÏÅÀ›Åà ›Ç¼¹¼È¿ÄÒ

†¼Ç¾Ã¹ºÉØ 

†† †† »Ê¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ

ª¾½Ç»¹ ›

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¥É»¼ÂÅÎÄÒ¼ ÷ɼǿ·Âғ ÊËÉÉÔÆÇ侻Ǻ¾É¾¿ Éؽ žÊËÇ †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÃÇÅÈľÃË̆ ×Ò ÊÌÎÊËÉÇÁËÊžÊÁ ʹ½ÁƼ ȹƾÄÁÊ˾Æ

#04$) ľË§ÃËغÉØ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

£¿ÁÇÅÇ·ÀÅĆ´Ä¼Çº¿Ö §§§ ­Ì¼¾ÆÍÁÉÇ»¹ÌÄ  †† †† ŸÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ÊÄÌ¿ºÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

§¼ÈÆʸ¿Á·ÄÈÁ·Ö ¸·¾·ÈÄ·¸½¼Ä¿Ö ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ¿ ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌĤ¾ÆÁƹ ™ ˆ†

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ·

ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹  ˆ†

¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄż ŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À ÌĸÃǻľ»¹  ˆ†

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 77


78 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

¬œ£¨¡¬·¬¡¦§œ¨©·±¨ª ¯§¡¥ ¬

¬

¬ ¬ 

¬¬

¬ ¬¬

¬

®¬¡ªžœ©¤»¦¹§¡¦®¬ª©©·¨ ž¡¬­¤»¨ª¬¤Ÿ¤©œ§¨œ¦¡®ªž ¥¹Ã¾ËÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØËÇÄÕÃÇ»ÍÇÉŹ˾ž©4ÁËÇÄÕÃÇ»»Á½¾ǽÆǼÇ͹ÂĹ º¾ÀÊÊÔÄÇÃƹ½É̼Á¾͹ÂÄÔ «¾ÃÊË ÄǼÇËÁÈÔÁÊξÅÔ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»»¾ÃËÇÉÆÇÅ»Á½¾›Ê¾ÑÉÁÍËÔ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾ»¾½¾ÆÔ»ÃÉÁ»Ô¾£ÉÁ»Ô¾½ÇÄ¿ÆÔÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ ÌÀÄÇ»°¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÌ˾ÃÊËÇ»½ÇÄ¿¾ÆÊÇÊËÇØËÕËÇÄÕÃÇÁÀ›M¹Êà ¹ƾÁÀ»Ê¾Î оËÔɾÎÏ»¾ËÇ»¦¾ÇºÎǽÁÅÇÑÉÁÍËÔžÄÃǼÇþ¼ÄØÈÇÊ˹»ÁËÕÇW¾¼ÉSJOU ¡ÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÈÇžҾÆÆÔ¾»Å¹Ã¾Ë ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÍÇÉŹ˾5*''ɹÀɾ† ѾÆÁ¾ÅEQJº¾ÀÊ¿¹ËÁØÁŹÊÑ˹ºÁÉÇ»¹ÆÁØ­¹ÂÄƾ½ÇÄ¿¾ÆÊǽ¾É¿¹ËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔιÄÕ͹†Ã¹Æ¹ÄÇ»ÁÈÌ˾›ʾϻ¾Ë¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»›¹Ñ¾Â È̺ÄÁùÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»ÁÅÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÖľžÆ˹Πƾ† ǺÎǽÁÅÇȾɾ»¾ÊËÁ»$.:,ÄØÈÇÄÌоÆÁØùоÊË»¾ÆÆǼÇоÉÆǼÇÏ»¾Ë¹ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊÇÊ˹»ÆÇÂоÉÆÔ ª¥:£  ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ ÊÄÇ  ƾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ»Á½ÁÅÔÎ ǺӾÃËÇ» „ÅÌÊÇɹ” ÃÇËÇÉÔ ÅǼ ÈÇØ»ÁËÕÊØ » ÈÉÇϾÊʾ ɹºÇËÔ ƹ½ ŹþËÇÅ ›Ê¾ ÖľžÆËÔŹþ˹ ½¹¿¾ƾ»Á½ÁÅÔ¾ ƾ½ÇÄ¿ÆÔ»ÔÎǽÁËÕÀ¹ɹÀžÉÔÅdž ½ÌÄÕÆÇÂʾËÃÁ ¹ÈɾҾÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»ÇÉÁ¼ÁƹĆŹþ˹ÎÊ»¾ÉÎËÇÆÃÌ× „»ÇÄÇÊØÆÌה Ǻ»Ç½ÃÌǺӾÃËÇ» ¥¹Ã¾Ë ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØ ƹ ½ÁÊþ˹Î ;*1  *0.&(" Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ½Áʆ þ˹Îq »ÇÀÅǿƹ¹ÉÎÁ»¹ÏÁØ™3+ ;*1 3"3 ɹÊȾйËùƹÈÉÁÆ˾ɾ ƾžƾ¾EQJ»ǽÆÇÅÖÃÀ¾ÅÈÄØɾ ËÇÐÆÇÊǻȹ½¹×Ò¹ØÊ˾ŠÐËǺ̽¾Ë »Ô»¾½¾ÆÇƹÈľÆÃÌ žÊÄÁ ŹþË ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ÖËÁÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƾ ƾʾË ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊù¿¾ÆÁØ»È̺ÄÁùÏÁØÎ

®¬¡ªžœ©¤»¦«ª œ³¡­®¬ª³©ª¥¬¡¦§œ¨· ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100¬

¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØйÊËÕÊËÉÇÃÁ½ÇĿƹÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ÀƹÃÇ» »ÃÄ׆ йØÈÉǺ¾ÄÔ ÁƹÐÁƹËÕÊØÊÇÈɾ½¾ÄØ×Ò¾¼ÇÊÄÇ»¹ ÁžÆÁÊÌÒ¾ÊË»Á˾ÄՆ ÆÇ¼Ç ƹÉÁϹ˾ÄÕÆǼǨÉÁºÇÄÕѾÅÃÇÄÁоÊË»¾ÀƹÃÇ»ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾË À¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊÇÃɹҾÆÁئ¾½ÇÈÌÊù×ËÊØ»ƹйľÊËÉÇÃÁ ĹËÁÆÊÃÁÂÑÉÁÍË ù»ÔÐÃÁ ÊÄÇ»¹ÁÀÈÉÇÈÁÊÆÔκÌû ªÇÉËÁÉǻùÊËÉÇÃÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃÇÅÈÕ×˾ÉÇŝ»¹ȾɻÔÎÊÄÇ»¹ÊËÉÇÃÁ ƾÊÇÃɹҹ×ËÊئ¹À»¹ÆÁ¾ÍÁÉÅÔȾй˹¾ËÊØÊËÉÇÐÆÔÅÁºÌû¹ÅÁ ÃÉÇž ¹ººÉ¾»Á¹ËÌÉ ›¼É¹Í¾„«¾Ä¾ÍÇÆԔ›ÔÅÇ¿¾Ë¾ÌùÀ¹ËÕƾºÇľ¾½»ÌÎ˾ľÍdž ÆÇ»›ÆÁŹÆÁ¾¨ÉÁÇÍÇÉÅľÆÁÁÀ¹Ã¹À¹Êľ½Ì¾ËÌùÀ¹ËÕƹÀ»¹ÆÁ¾ɹÀ½¾Ä¹ » ÃÇËÇÉÇź̽¾ËɹÀžҾƹÁÆÍÇÉŹÏÁØ©¾½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»Ç ɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ̺ÉÁÃÇÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ!

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

¨ © ¡ ¦ ž ª § š ¤ ·  ž ¦ ¡ ¡ « © ž š § › ™ ¦ ¡ ¢ © ž  ™ £ ¯ ¡ ¸ œ™ ž«´ ›¨©™› ž §«£™ ™«µ › ©™ ¥ž²ž¦¡¡ ¥™« ž† ©¡™ ¤ ™ ©ž™£¯¡¸ ¦ž ¦žªž« §«› ž«ª «›ž¦¦ §ª«¡  ™ §ª«§›ž©¦§ª«µ ¦™¨ž°™«™¦¦§¢ ¡¦­ §©¥ ™† ¯¡¡ › ª›¸  ¡ ª š´ª « © ´¥ ¡ ¥ž¦ž¦¡ž¥ ¯ž¦

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

«¬¤¡¨¬¡¦§œ¨· »ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾»ÔÈÌÊÃÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØƾÈÇÀ½Æ¾¾ÌùÀ¹ÆÆÔÎÊÉÇÃÇ»

 ¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™

¬¡¦§œ¨©·¥ª® ¡§

‘

­¹¼ÉÄÅÀ ŸÂŽÁ¿

™ÄÊÉǼÄļºÅ¸ÂÅÁ·

™ÒÌÅ»¿¾Ƽηɿ

ˆ † † † †

 

½Ç

½Ç ¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ††††

 

½Ç

½ÇšÉÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾žÊËƹǺÄǿùÎƹÊÉÇÃºÇľ¾žÊØϾ»ƾÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ

 ¥¹ÉÁƹ¥ÇÃÑÁƹ†††† §Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹††† ¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹††††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (654) 25.02.13

| 79

Хотите увеличить прибыль? Нужна эффективная реклама?             

$!-!.!)'&&1%&)1+)'" +1 ('),+&!'$,'&1"!1'&1"$3/" #'%(&!!)!&+) %0&!3

!( !  

 

 #!"'(%  

  

! &$  

 

 &  

  

,$)*#3 "2+'-!* +-   


80 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #07 (654) 25.02.13 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

"┬є; ARMSTRONG ..........................................................55

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬ф┬Ф┬Е

лЊлалБлЮлблълњлџлљ.......................................................42-43

лў

лЊлалБлЪлЪлФ лњлЦлълћлЮлФлЋ ........................................32, 56

лўлЌлњлЋлАлблг лЊлалљлЮлБлЏлўлалълњлљлЮлЮлљл»...........................26

лњ

лўлЌлњлЋлАлблг лџлълюлълњлљл» .............................................26

лњлљлЊлълЮлџлљ .................................................... 34-37, 54

лћ

KATEPAL .................................................................. 47

лњлљлЊлълЮлџлљ лЪлњлЦ ........................................................54

лћлљлблДлўлџ....................................................................54

KNAUF ........................ 28-29, 41-43, 48, 50-51, 55

лњлљлЊлълЮлДлўлџлў ........................................................... 31

лћлњлЋлалў .............................. 32, 40, 48, 56-57, 70-71

TARKETT ..................................................................53

лњлљлЌлълЮлФ ...........................................................23, 73

лћлњлЋлалў лњлЌлЏлълюлълАлблълЎлџлўлЋ ............................56, 70

URSA ................................................................. 48, 51

лњлљлЏлБлЮ ......................................................................29

лћлњлЋлалў лњлЦлълћлЮлФлЋ ..................................................56

VETONIT ......................................................42, 53-54

лњлљлЮлЮлљ .....................................................................59

лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................56

лњлљлблљ лЉлљлЌлљлЏлглблълњлљл» .............................................48

лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................56

лњлљлблљ люлўлЮлЋлалљлЏлглЮлљл» ...........................................48

лћлњлЋлалў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .............................32, 56

лњлЋлЮлблўлЏлг .................................................................59

лћлњлЋлалў лЪлалълблўлњлълЪлълќлљлалЮлФлЋ .....................56, 70

лњлЋлЮлблўлЏлг лЉлалълЮлЌлълњлФлЎ........................................59

лћлњлЋлалў лалљлЌлћлњлўлќлЮлФлЋ .........................................56

лњлЋлЮлблўлЏл»лблълалФ ......................................................63

лћлњлЋлалў лАлблЋлџлЏл»лЮлЮлФлЋ ...........................................40

лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўл» .........................................................63

лћлњлЪ ...........................................................................38

лњлЋлалЋлњлџлљ ................................................... 39, 48, 71

лћлњлЪлъ ........................................................................38

лљлњлблълњлФлелџлљ ......................................................... 74 лљлњлблълюлљлб лћлўлцлцлЋлалЋлЮлдлўлљлЏлглЮлФлЎ .................... 65 лљлњлблълюлљлблўлџлљ ................................................... 70-71 лљлњлблълюлљлблўлџлљ лћлЏл» лњлълалълб...................................70 лљлњлблълюлљлблФ .............................................................66 лљлњлблълБлАлЏлБлЊлў ..................................................... 73-74 лљлњлблълГлЏлЋлџлблалълълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ ................................. 61 лљлџлњлљлалўлБлюлФ..........................................................58 лљлџлАлЋлАлАлБлљлалФ ..................................... 57-58, 63, 66 лљлЏлЋлЉлљлАлбла ...............................................................26 лљлЏл«люлўлЮлўлЎ ...........................................................56 лљлЮлЊлљлалФ...................................................................72 лљлЮлџлЋлалФ ..................................................................33 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџ..........................................................70 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџлў.......................................................43 лљлЪлЪлљлалљлб ...........................................................68-69 лљлЪлЪлљлалљлб лАлњлљлалълДлЮлФлЎ..................................68-69 лљлалЋлЮлћлљ ................................................ 69-70, 73-74 лљлалюлљлблБлалљ ......................22-23, 26, 30-31, 59, 68 лљлАлЉлЋлАлб .............................................................48, 53 лљлАлЉлълблЋлџлАлблълЏлўлб ...................................................67 лљлАлцлљлЏлглб ........................................................... 26-27 лљлблблалљлџлдлўлълЮлФ лњлълћлЮлФлЋ ....................................63 лљлдлЋлблълЮ....................................................................43

лњлЋлблълЮлўлб ....................................................42, 53-54 лњлЋлелљлЏлљ ..................................................................58 лњлўлЏлљлблЋлалю .............................................................. 41 лњлўлЏлџлљ................................................................65-66 лњлўлблалљлќлў ................................................................58 лњлўлблалљлќлў лЦлБлћлълќлЋлАлблњлЋлЮлЮлФлЋ...........................58 лњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг ..............................................62 лњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлў..............................................62 лњлълћлълЪлалълњлълћ ...........................................59, 72-73 лњлълћлълълблЏлўлњлФ ..........................................33, 48, 56 лњлълћлълАлблълџлў .............................................. 44-45, 47 лњлълћлълАлДлЋлблДлўлџ.......................................................68 лњлълЌлћлБлЦлълњлълћлФ .....................................................63 лњлълЎлЏлълџ ............................................................39, 48 лњлълЏлюлљ ................................................25, 29, 41, 43 лњлълЏлюлљ-лАлЏлълЎ .........................................................43 лњлълЏлюлљ-лцлўлЮлўле ....................................................42 лњлълалълблљ.......................................... 31-32, 48, 70-71 лњлълалълблљ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ...............................70

лЉлљлџ ...........................................................................69 лЉлљлџлў ........................................................................ 61 лЉлљлџлў лалљлАлелўлалўлблЋлЏлглЮлФлЋ .................................. 61 лЉлљлЏлџлљ ......................................................................30 лЉлљлЏлџлълЮлФ ...............................................................56 лЉлљлЏлЏлљлАлб.....................................................26-28, 65

лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлЎ..............................32, 71 лўлЌлълњлЋла ................................................................... 51 лўлЌлълЏлЋлЮлблљ ...............................................................67 лўлЌлълАлЪлљлЮ .....................................45, 48, 50, 52-53 лўлЮлњлЋлЮлблљлалг ...................................................... 70-71 лўлЮлњлЋлалблъла ........................................................68-69 лўлЮлњлЋлалблъла лАлњлљлалълДлЮлФлЎ...............................68-69 лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ............................................65, 68-69 лўлЮлблЋлалАлџлълЏ ............................................................69 лўлГлџ.....................................................................65-67

лџ

лћлЋлџлъла ...................................................................... 57 лћлЋлюлълЮлблљлќ ................................................ 64, 72-74 лћлЋлалќлљлблЋлЏлў ............................................................66 лћлЋлблАлџлўлЋ..................................................................32 лћлўлЌлљлЎлЮ............................................................ 56, 71 лћлўлЌлљлЎлЮ-лЪлалълЋлџлб ................................................... 71 лћлўлАлџлў ...............................................................69-70 лћлЮлўлЕлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ.........................................23 лћлълЉлљлњлџлљ лњ лЉлЋлблълЮ ........................................23, 25 лћлълЉлљлњлџлў лћлЏл» лЉлЋлблълЮлљ........................................23 лћлълЉлљлњлџлљ лњ лалљлАлблњлъла ..........................................25 лћлълЉлљлњлџлљ лЪлалълблўлњлълюлълалълЌлЮлљл» .......................23

лџлљлЉлЋлЏлг ........................................43, 62, 65, 67, 70 лџлљлЉлЋлЏлг-лџлљлЮлљлЏ ...............................................65, 67 лџлљлЉлўлЮлљ лћлБлелЋлњлљл» ...............................................59 лџлљлЉлўлЮлФ лћлБлелЋлњлФлЋ .............................................59 лџлљлюлЋлЮлг ................................. 24-25, 29-30, 35, 52 лџлљлюлЋлЮлг лълЉлЏлўлдлълњлълДлЮлФлЎ ................................29 лџлљлюлўлЮлФ .................................................................58 лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл».........................................59, 72-73 лџлљлЮлўлАлблалљ ........................................................43-44 лџлљлЪлалълЏлълЮ.......................................................53, 67 лџлљлалЉлўлћ лџлљлЏлглдлўл» ...............................................53 лџлљлалЮлўлЌ ................................................................... 57

лћлълЉлълалЮлФлЋ лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ ......................................45

лџлљлалЮлўлЌлФ ............................................................... 57

лћлълњлълћлДлўлџлў...........................................................56

лџлљлцлЋлЏлг ...................................................................54

лћлълќлћлЋлЪлалўлЋлюлЮлўлџ ...............................................59

лџлљлДлЋлЏлў....................................................................32

лћлълќлћлЋлЪлалўлЋлюлЮлўлџлў ............................................25

лџлњлљлћлалљлб............................................................ 30-31

лћлълюлљ, лЉлљлЮлў ............................................39, 48, 72

лџлЋлалљлюлЌлўлб ........................................... 26-28, 73-74

лћлълАлџлљ лћлЏл» лЪлълЏлљ..................................................35

лџлЋлалљлюлЌлўлблълЉлЏлълџлў ........................................ 23-24 лџлЋлалљлюлълЊлалљлЮлўлб .............................................30, 54

лћлълАлџлљ лълЉлалЋлЌлЮлљл» ................................... 34-35, 37

лџлЋлалълАлўлЮ ................................................................53

лњлФлњлълЌ люлБлАлълалљ ..................................26-27, 73-74

лћлълАлџлљ лЪлљлалџлЋлблЮлљл» ..............................................35

лџлЋлАлАлълЮлФ................................................................ 57

лњлФлњлълЌ лАлЮлЋлЊлљ........................................................26

лћлалЋлЏлг ......................................................................69

лџлўлълАлџлў...................................................................72

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлг .....................................................65

лћлАлЪ ...........................................................................38

лџлўлалЪлўлД........................................22, 24-25, 52, 72

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў ...............................................64-67

лћлФлюлълЦлълћлФ ...........................................................62

лџлўлалЪлўлД лџлалљлАлЮлФлЎ .............................................. 24

лњлълАлџ ........................................................................53

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлг лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЎ ................ 65

лџлўлалЪлўлД лАлўлЏлўлџлљлблЮлФлЎ .......................................25

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ................. 65

лЋ

лњлФлелџлў-лблБлалФ .......................................................69

лЋлњлалълњлљлЊлълЮлџлљ .......................................................36

лЉлљлЮлў .............................................39-40, 48, 51, 72 лЉлљлАлАлЋлЎлЮ .................................................................63

лўлЌлњлЋлАлблг лЮлЋлЊлљлелЋлЮлљл».........................................26

лћлълАлџлљ лЮлЋлълЉлалЋлЌлЮлљл» .....................................35-36

лњлълалълблљ лЊлљлалљлќлЮлФлЋ ......................................48, 70

лЉ

┬ф┬Ф┬Е

лЉлФлблълњлџлў.........................................................32, 72

ISOVER .............................................................. 48, 51

лљ

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лЊлалБлЮлб ..........................................................26-28, 43

CERESIT ............................................................. 41-43

лЊ

лЉлљлАлАлЋлЎлЮлФ .............................................................63

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лЉлБлалЋлЮлўлЋ .................................................................73

лЋлюлџлълАлблў ................................................................32 лЋлюлџлълАлблг.................................................................32

лџлўлАлблў ......................................................................69 лџлЏлљлЪлљлЮ ...................................................................60 лџлЏлљлЪлљлЮ лълЉлалљлблЮлФлЎ .............................................60 лџлЏлљлЪлљлЮлФ ........................................................60, 70 лџлЏлЋлў................................................................... 40-41

лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлљ ...........................................................69

лЊлљлЎлџлљ ......................................................................33 лЊлљлЏлглџлљ ....................................................................29

лќ

лџлЏлЋлЎ............................................................25, 40-43

лЉлЋлАлЋлћлџлў ......................................31, 36, 39-40, 72 лЉлЋлблълЮ ..............................22-23, 25-27, 52, 66, 70

лЊлљлалљлќлў ...................................................................32

лќлљлЏл«лЌлў ................................................................. 57

лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў..........................................40-42

лЉлЋлблълЮлълАлюлЋлАлўлблЋлЏлў.............................................68

лЊлњлЏ ............................................................................28

лќлљлЏл«лЌлў лЌлљлЕлўлблЮлФлЋ ......................................... 57

лџлЏлЋлЎ лълЉлълЎлЮлФлЎ ...................................................42

лЉлўлћлЋ ........................................................................73

лЊлњлълЌлћлў..........................................33, 39-40, 45-46

лќлЉлў ....................................................................22-23

лџлЏлЋлЎ лЪлњлљ................................................................ 41

лЉлўлблБлю ....................................................... 23, 44, 47

лЊлњлълЌлћлў лќлўлћлџлўлЋ ..................................................40

лЉлЏлљлЊлълБлАлблалълЎлАлблњлъ ..............................................73

лЊлЋлълблЋлџлАлблўлЏлг .........................................................30

лЉлЏлълџ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЎ .................................23, 26

лЊлЋлалџлБлЏлЋлА .............................................40-43, 53-54

лЉлЏлълџ лЌлљлЕлўлблФ ......................................................65

лЊлЋлалюлЋлблўлџ......................................................... 39-41

лЉлЏлълџ лълџлълЮлЮлФлЎ ...................................................56

лЊлЋлалюлЋлблўлџлў ...................................................... 40-41

лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў..........................................40-42

лџлЏлЋлюлюлФ ..........................................................65, 68

лЌ лЌлљлЉлъла ...............................................................23, 46 лЌлљлЉлълалФ ....................................................32, 36, 48

лџлЏл«лДлў ................................................ 33, 56-57, 70 лџлЮлълЪлџлљ...................................................................56 лџлЮлълЪлџлў ...........................................................56, 68 лџлълњлалФ.....................................................................53

лЉлЏлълџлў лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ......................................23

лЊлўлЉлџлљ ......................................................................32

лЌлљлЉлълалФ лџлълњлљлЮлФлЋ ..............................................32

лЉлЏлълџлў лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ......................23

лЊлўлћлалълЪлљлалълњлЋлблалълўлЌлълЏл»лдлўл» ..........................52

лЌлљлњлЋлАлФ лблЋлЪлЏлълњлФлЋ .......................................62-63

лЉлЏлълџлў лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЋ ....................................23

лЊлўлћлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ............................41, 45, 52, 72

лЌлљлЊлЏлБлелџлў ..............................................................59

лЉлълЎлЏлЋлалФ................................................................62

лЊлўлЏлглЌлФ ...................................................................66

лЌлљлћлњлўлќлџлљ .............................................................59

лЉлълџлА ........................................................................65

лЊлўлЪлА ..................................................................26, 52

лЌлљлћлњлўлќлџлў ......................................................56, 59

лЉлълџлАлФ.....................................................................66

лЊлўлЪлАлълџлљлалблълЮ ..........................................28-29, 38

лЌлљлќлўлю ....................................................................65

лЉлълЏлб .........................................................................33

лЊлџлЏ ............................................................... 28-29, 41

лЌлљлюлџлў ................................................. 33, 56-57, 70

лџлълЮлњлЋлџлблълалФ лАлблљлЏлглЮлФлЋ...................................62

лЉлълДлљлблљ ....................................................................59

лЊлЏлўлЮлљ .........................................................26-28, 73

лЌлљлюлълџ .....................................................................33

лџлълЮлњлЋлџлблълалФ лГлЏлЋлџлбла. ........................................62

лЉлалЋлњлЮлљ ...............................................39-40, 48, 72

лЊлълЏлълњлџлў .................................................................70

лЌлљлЪлДлљлАлблў...............................................................68

лџлълЮлћлўлдлўлълЮлЋлалФ............................................63-64

лЉлалЋлњлЮлъ ............................................................33, 52

лЊлълалЉлФлЏлг...........................................................35-36

лЌлљлблњлъла ....................................................................59

лџлълЮлћлўлдлўлълЮлўлалълњлљлЮлўлЋ .....................................63

лЉлалЋлЌлЋлЮлб.................................................................. 71

лЊлълалЋлЏлџлў .................................................................62

лЌлљлблњлълалФ ................................................................60

лџлълЮлЋлџ................................................................45-46

лЉлалълЮлЋлЮлљлџлЏлљлћлџлў .................................................56

лЊлълалЋлЏлџлў лЊлљлЌлълњлФлЋ ..............................................62

лЌлљлблўлалџлљ ................................................................. 41

лџлълЮлглџлў......................................................44-45, 52

лЉлалБлА ............................................................33-36, 52

лЊлълцлалълблалБлЉлљ..........................................................65

лЌлљлЕлЋлЏлџлў................................................................56

лџлълалълЉлљ ...................................................................66

лЉлалБлАлълџ....................................................................34

лЊлалљлЮлўлб .............................................................23, 73

лЌлЋлюлЏл» ........................................................26-28, 73

лџлълалълЉлџлљ ................................................................66

лЉлалБлАлДлљлблџлљ .............................................................30

лЊлалљлЮлБлЏлљ ..................................................................48

лЌлЋлалџлљлЏлъ ..........................................................32, 58

лџлълалълЉлџлў ................................................................66

лЉлБлалФ..................................................................69-70

лЊлалБлЌлълЪлЋлалЋлњлълЌлџлў ................................................ 74

лЌлЋлалџлљлЏлљ .................................................................58

лџлълблЏлФ......................................................................62

лџлълЌлФлалглџлў ...................................................... 32, 74 лџлълЏлЋла ...............................................................36, 58 лџлълЏлглдлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ ........................................25 лџлълюлЪлЏлЋлџлблљлдлўл» ............................................55, 72 лџлълюлЪлЏлЋлџлблБл«лЕлўлЋ..................................45-46, 68 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ ........................................................62


┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

| ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | 81

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лџлълблЏлФ лЊлљлЌлълњлФлЋ ..................................................62

люлЋлблљлЏлЏлълДлЋлалЋлЪлўлдлљ ............................................45

лџлълблЏлФ лълблълЪлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ......................................62

люлЋлблўлЌлФ ..................................................................33

лЪ

лЪлълблълЏлџлў .......................................................... 55, 57

лџлълблЏлФ лблњлЋлалћлълблълЪлЏлўлњлЮлФлЋ ..............................62

люлЋлЦлљлЮлўлЌлюлФ .........................................................33

лЪлљлџлЏл»...............................................................40, 49

лЪлълблълЏлџлў лЮлљлбл»лќлЮлФлЋ ..........................................55

лџлалљлЮ ........................................................................60

люлЋлелџлў .............................................. 27, 45, 71, 73

лЪлљлЮлЋлЏлў .............................................................54-55

лЪлълблълЏлълџ ...........................................................54-56

лџлалљлЮ лелљлалълњлълЎ ...................................................60

люлЋлелџлў лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлФлЋ .......... 27, 71, 73

лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлњлЦ ..........................................................54

лЪлълблълЏлълџ лЮлљлбл»лќлЮлълЎ ..........................................55

лџлалљлЮлФ.....................................................................60

люлўлЮлњлљлблљ ......................................................... 49, 51

лЪлљлЮлЋлЏлў лАлблЋлЮлълњлФлЋ .......................................54-55

лЪлълблълЏлълџ лЪлълћлњлЋлАлЮлълЎ ..................................54-55

лџлалљлЮлФ лелљлалълњлФлЋ ...............................................60

люлълЌлљлўлџлљ ........................................................54, 63

лЪлљлЮлЋлЏлг....................................................................55

лЪлълблълЏлълџ лалЋлЋлДлЮлФлЎ .............................................56

лџлалљлАлџлљ ............................................................43, 70

люлълЏлћлўлЮлЊлў ............................................................. 57

лЪлљлЮлЮлъ .....................................................................58

лЪлалЋлћлюлЋлблФ лўлЮлблЋлалглЋлалљ ......................................58

лџлалљлАлџлљ лљлџлалўлЏлълњлљл» ...........................................43

люлълЏлълблълџ ................................................................69

лЪлљлалџлЋлб ....................................................................53

лЪлалЋлћлълЦлалљлЮлўлблЋлЏлў................................................68

лџлалљлАлџлў .............................................................43-44

люлълЏлълблълџ лълблЉлълЎлЮлФлЎ .........................................69

лЪлљлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ..............................40, 45, 49, 52

лЪлалЋлълЉлалљлЌлълњлљлблЋлЏлг лалќлљлњлДлўлЮлФ ...................... 44

лџлалЋлЪлЋлќ...................................................................33

люлълЮлблљлќ ............ 23, 32, 34-37, 40-41, 45-48, 52,

лЪлљлалълЮлўлб ................................................................53

лЪлалўлЉлълалФ ...............................................................64

лџлалълњлЋлЏлглЮлФлЋ лалљлЉлълблФ .................................72-73

55-56, 58, 61, 63-64, 66, 70, 72-74

лЪлљлАлблљ.......................................................................42

лЪлалълњлълћ ...................................................................67

лџлалълњлЏлў ......28, 31, 33, 38, 40, 44-49, 51-53, 72

люлълЮлблљлќ лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўл» .................................63

лЪлЋлЮлљ ........................................................................ 41

лЪлалълњлълЏлълџлљ ........................................................... 31

лџлалълњлЏл» .............................................................45-48

люлълЮлблљлќ лЪлљлњлўлЏлглълЮлълњ.......................................58

лЪлЋлЮлълЪлЏлљлАлб ....................................... 29, 41, 49, 51

лЪлалълњлълЏлълџлљ лџлълЏл«лДлљл» ....................................... 31

лџлалълюлџлў ..................................................................40

люлълЮлблљлќ лАлўлАлблЋлю лълблълЪлЏлЋлЮлўл» .........................73

лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлАлблўлалълЏ.........................................49-50

лЪлалълЋлџлблўлалълњлљлЮлўлЋ...........................32, 62, 70-73

лџлалълелџлљ люлалљлюлълалЮлљл» .......................................26

люлалљлюлъла ................................................................. 27

лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ................................................29

лЪлалълќлЋлџлблъла ...........................................................64

лџлалБлЊ ..................................................................30, 53

люлалљлюлъла люлълЏлълблФлЎ ............................................. 27

лЪлЋлЮлълАлблЋлџлЏлъ..........................................................49

лЪлалълќлЋлџлблълалФ .......................................................64

лџлалБлЊ лЮлЋлалќлљлњлЋл«лЕлўлЎ ........................................30

люлБлцлблФ .................................................................... 61

лЪлЋлЮлълблЋлалю .......................................... 40, 48, 50-51

лЪлалълЪлўлблџлљ ................................................35, 44, 70

лЪлЋлЮлълцлълЏ ................................................................48

лЪлалълцлўлЏлг лљлЏлЉлЋлА ..................................................29

лЪлЋлалЋлњлълЌлџлў............................................................ 74

лЪлалълцлўлЏлг лћлЏл» лЊлџлЏ ...............................................29

лЪлЋлалЋлЊлЮлълЎ...............................................................28

лЪлалълцлўлЏлг люлљл»лДлълџ ........................................28-29

лџлалФлЏлглдлъ................................................................32 лџлБлЦлЮлў ......................................................................58

лЮ

лџлБлЦлЮл» ......................................................................59 лЮлљлЉлўлњлџлљ ................................................................53

лЏ

лЮлљлњлЋлА ......................................................................70 лЮлљлњлЋлАлФ ............................................................32-33

лЏлљлџ ...............................................36, 44, 55, 58, 70 лЏлљлџлў ........................................................................44 лЏлљлюлўлЮлљлб ..........................................................53-54 лЏлљлюлЪлљ .....................................................................64 лЏлљлюлЪлФ ..............................................................64-65 лЏлљлюлЪлФ лЏл«люлўлЮлЋлАлдлЋлЮлблЮлФлЋ ............................64 лЏлљлблБлЮлг ....................................................................62 лЏлЋлЊлалљлЮлћ ..................................................................66 лЏлЋлЮлблљ лАлўлЊлЮлљлЏлглЮлљл» ............................................ 71 лЏлЋлЮлблљ лБлЪлљлџлълњлълДлЮлљл» ......................................... 71

лЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг.........................................................69

лЏлЋлЮлблФ лџлЏлЋлЎлџлўлЋ ..................................... 53, 59, 71

лЪлЋлалЋлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў..................................................68

лЪлалълцлЏлўлАлб .......................................................32, 46

лЪлЋлалЋлюлФлДлџлў...................................................23, 25

лЪлалълцлЮлљлАлблўлЏ.....................................32, 44-46, 72

лЪлЋлалЋлЦлълћ .................................................................60

лЪлБлАлџлљлблЋлЏлў .............................................................66

лЪлЋлалЋлЦлълћлФ..............................................................60

лЪлБлелџлў лблЋлЪлЏлълњлФлЋ........................................62, 64

лЮлљлџлълЮлЋлДлЮлўлџ ........................................................66

лЪлЋлалўлЏлљ ............................................................ 32, 37

лЮлљлЏлўлДлЮлўлџ ....................................................... 36-37

лЪлЋлалцлълалљлблъла .........................................................69

лЮлљлАлълА......................................................................69

лЪлЋлалДлљлблџлў............................................................... 71

лЮлљлАлълАлЮлФлЋ лАлблљлЮлдлўлў ..........................................62

лЪлЋлАлџлълЉлЋлблълЮ...................................................23, 25

лЮлљлАлълАлФ .....................................................62-63, 69

лЪлЋлАлълџ ............................................ 26-28, 65, 73-74

лЮлљлАлълАлФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ ....................................63

лЪлЋлблЏлў................................................................33, 56

лЮлљлЕлЋлЏлглЮлўлџ ..........................................................36

лЪлЋлблЏлў лћлњлЋлалЮлФлЋ ...................................................56

лЮлўлелў ...................................................................... 57

лЪлЋлДлў .................................................................32, 58

лЮлълќлЮлўлдлФ ..............................................................67

лЪлўлЏлљ ........................................................................69

лЏлЋлЮлблљ лцлБлю ......................................................53, 60

лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏ................................ 25, 33-37, 39

лъ

лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏлФ ................................................36

лълЉлълЊлалЋлњ .................................................................62

лЪлўлЏл»лАлблалФ ............................................................. 57

лЏлЋлАлблЮлўлдлљ........................................................36, 58

лълЉлълЊлалЋлњлљлблЋлЏлў .....................................................62

лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла..................................................25

лЏлЋлАлблЮлўлдлФ...........................32, 36, 45, 58, 63, 70

лълЉлълў........................................................................54

лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблълалФ ..............................................23

лЏлЋлЪлЮлўлЮлљ ................................................................ 57 лЏлЋлАлљ ...................................................................69-70

лЏлЋлАлблЮлўлдлФ лћлЋлалЋлњл»лЮлЮлФлЋ ...........................36, 58

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ......................63

лЏлўлЮлълЏлЋлБлю ..............................................................53

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлълњ ................... 63

лЏлўлАлб ........................................ 28-29, 31-32, 37-40,

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лАлџлЏлљлћлАлџлълЋ ............................58

45-46, 48-49, 53, 57-58

лълЉлалљлЉлълблџлљ лў лЪлълЏлўлалълњлџлљ

лЏлўлАлб лЊлЏлљлћлџлўлЎ....................................................... 31

лџлалълюлџлў лАлблЋлџлЏлљ ..................................................40

лЏлўлАлб лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлФлЎ.......................... 31-32, 45

лълЉлАлЏлБлќлўлњлљлЮлўлЋ ..................................... 57, 63, 73

лЏлўлАлб лЪлЋлалцлълалўлалълњлљлЮлЮлФлЎ...............................58

лълЊлЮлЋлЉлўлълЌлљлЕлўлблљ............................40, 44, 49, 70

лЏлўлАлблФ .................................................31, 45-46, 48

лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблљ .........................................................70

лЏлўлблглЋ..................................................32, 40, 50, 58

лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлў ....................................................70

лЏлълћлќлўлў ..................................................................56

лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлг.....................................................70

лЏлълблџлў ...............................................................32, 65

лълЊлалљлќлћлЋлЮлўл»........................................... 32, 45, 57

лЏлълблълџ ......................................................................66

лълЊлалљлЮлўлДлўлблЋлЏлў.....................................................30

лЏл«лџ лћлЏл» лџлълЏлълћлдлЋлњ............................................23

лълЌлЋлЏлЋлЮлЋлЮлўлЋ..........................................................73 лълџлЮлљ ........................................................... 45, 56-57

лю

лълџлЮлљ лћлЋлалЋлњл»лЮлЮлФлЋ.............................................56

люлљлЮлълюлЋлбла .............................................................68

лълџлЮлљ люлљлЮлАлљлалћлЮлФлЋ............................... 45, 56-57

люлљлЮлълюлЋлблалФ .........................................................68

лълџлЮлљ лЪлњлЦ ............................................................... 57

люлљлАлблўлџлљ .........................................................38, 45

лълџлЮлљ лЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ .......................................... 57

люлљлАлблўлџлљ лЉлўлблБлюлЮлљл» ..........................................45

лълЏлўлцлљ .....................................................................44

люлљлАлблўлџлљ лџлалълњлЋлЏлглЮлљл»......................................45

лЪлълблљле ..............................................................23, 25

лЪлЏлЋлЮлџлљ .......................... 46, 48, 50, 52-54, 62, 71 лЪлЏлЋлЮлџлљ лљлалюлўлалълњлљлЮлЮлљл» .................... 50, 52, 71 лЪлЏлЋлЮлџлљ лЪлълћлџлалълњлЋлЏлглЮлљл» .................................46 лЪлЏлЋлЮлџлў ............................................................ 53, 71 лЪлЏлўлЮлблБлА ......................................32, 36-37, 53, 55 лЪлЏлўлблљ лћлълалълќлЮлљл» ...............................................25 лЪлЏлўлблљ лЪлљлЌлълЊлалЋлЉлЮлЋлњлљл» .....................................25 лЪлЏлўлблџлљ лџлљлцлЋлЏлглЮлљл» ...........................................54 лЪлЏлўлблџлљ лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлљл» ...................................54 лЪлЏлўлблџлљ лЮлљлЪлълЏлглЮлљл» ...........................................54 лЪлЏлўлблџлљ лЪлълблълЏлълДлЮлљл» .........................................55 лЪлЏлўлблџлљ лблалълблБлљлалЮлљл» ..........................................30 лЪлЏлўлблФ лЊлўлЪлАлълњлФлЋ ...............................................29 лЪлЏлўлблФ люлўлЮлЋлалљлЏлълњлљлблЮлФлЋ ...............................50 лЪлълЊлълЮлљлќ ...................................................33-34, 36 лЪлълћлњлЋлА лЪлал»люлълЎ .................................................29 лЪлълћлћлълЮлФ ...............................................................36 лЪлълћлЏлълќлџлљ ................................................50-51, 53

ла лалљлЉлълблФ лЉлЋлблълЮлЮлФлЋ.............................................72 лалљлЉлълблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ..........................................72 лалљлћлўлљлблъла...............................................................62 лалљлћлўлљлблълалФ ....................................................59, 62 лалљлЌлфлЋлюлФ ...............................................................66 лалљлАлџлЏлљлћлџлљ ............................................................56 лалљлАлблњлъла ....................................................23, 25-26 лалЋлЌлўлЮлљ ...................................................................53 лалЋлџлълЮлАлблалБлџлдлўл»..................................................72 лалЋлЏлЋ .........................................................................66 лалЋлюлЮлў .....................................................................53 лалЋлюлълЮлб .................................. 57, 63-64, 69, 73-74 лалЋлюлълЮлб лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлблљ ..................... 69 лалЋлелЋлблџлў .....................................32, 48, 56-57, 73 лалЋлелЋлблџлў лълџлълЮлЮлФлЋ............................................32 лалълњлЮлўлблЋлЏлг лЪлълЏлљ.................................................42 лалълЌлЋлблџлў .................................................... 57, 64-67 лалълЏлглАлблљлњлЮлў............................................. 57, 70-71 лалБлЉлЋлюлљлАлб.................................................. 26, 46-47 лалБлЉлЋлалълўлћ .......................................... 26, 38, 46-47 лалБлЉлўлЏлглЮлўлџлў.........................................................66 лалБлџлљлњ ......................................................................70 лалБлџлљлњ лЪлълќлљлалЮлФлЎ ..............................................70 лалБлџлљлњлљ.............................................................53, 70 лалБлџлљлњлљ лЪлълќлљлалЮлФлЋ ............................................70 лалБлДлџлў ...............................................................56, 70 лалБлДлџлў лћлњлЋлалЮлФлЋ ..................................................56

лА

лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџ ........................................................ 57

лАлљлЎлћлўлЮлЊ ............................................. 47, 51-52, 54

лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџлў .............................................. 33, 57

лАлљлЎлћлўлЮлЊ лњлўлЮлўлЏлълњлФлЎ................... 47, 51-52, 54

лълЮлћлБлњлўлЏлЏлљ...............................................45-46, 48

лЪлълџлалљлАлџлљ ................................................ 32, 72, 74

лАлљлЎлћлўлЮлЊ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЎ ....................... 47, 52

люлљлАлблўлџлў ......................................................... 40, 71

лълЮлћлБлЏлўлЮ...........................................................45-46

лЪлълџлалФлблўлЋ ......................................................32, 48

лАлљлЏлглЮлўлџлў..............................................................53

люлљлблЋлалўлљлЏ .......................................................42, 48

лълЪлўлЏлџлў...............................................26-28, 36, 73

лЪлълџлалФлблўл» .............................................................53

лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ................................................. 74

люлљлблЋлалўлљлЏлФ ......................22, 26, 28, 30, 37, 40,

лълалЊлАлблЋлџлЏлъ .............................................................40

лЪлълЏ ...................................41-42, 50, 53-54, 62, 66

лАлљлюлълалЋлЌлФ................................................33, 45-46

43-44, 48, 51, 53, 59, 63, 68

лълАлблЋлџлЏлЋлЮлўлЋ ................................................... 40, 57

лЪлълЏ лблЋлЪлЏлФлЎ ...................................................54, 62

лАлљлЮлблЋлЦлЮлўлџлљ ............................................59, 72-73

люлљлблЋлалўлљлЏлФ лЪлЏлЋлЮлълДлЮлФлЋ .................................63

лълАлБлелўлблЋлЏлў ...........................................................63

лЪлълЏлўлџлљлалЉлълЮлљлб .......................... 40, 45-46, 51-52

лАлљлЮлцлљл»лЮлА .............................................................59

люлљлелўлЮлљ лелЏлўлцлълњлљлЏлглЮлљл» ..............................69

лълАлБлелўлблЋлЏлў лњлълЌлћлБлЦлљ ........................................63

лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮ ............................................ 50, 61

лАлљлБлЮлљ ......................................................................64

люлљл»лДлълџ ............................................................28-29

лълблЉлЋлЏлўлњлљлблЋлЏлг ......................................................70

лЪлълЏлўлАлблўлалълЏ .........................................................50

лАлљлБлЮлФ ..............................................................36, 63

люлЋлЉлЋлЏлг ............................................................ 32, 57

лълблњлълћ ...............................................................31, 60

лЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ ..........................................................53

лАлњлљлў ........................................................................23

люлЋлЏ..................................................................... 26-27

лълблњлълћлФ .............................................31, 50, 53, 60

лЪлълЏлълАлљ ................................................................... 31

лАлњлљлалџлљ ............................................................32, 69

люлЋлЏ лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЎ........................................... 27

лълблћлЋлЏлџлљ..................................................... 56-57, 72

лЪлълЏлълблЮлъ.................................................................53

лАлњлљл» ........................................................................26

люлЋлюлЉлалљлЮлФ............................................................45

лълблџлълА ......................................................................46

лЪлълалЋлЉлалўлџ .......................................................23, 30

лАлњлЋлалЏлљ ..............................................................69-70

люлЋлблљлЏлЏлълўлЌлћлЋлЏлўл» ......................................... 31-32

лълблџлълАлФ .......................................33, 44, 48, 56-57

лЪлълалЋлЉлалўлџлў ...........................................................30

лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџ ...................................................64-65

люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлў........................ 31-32, 72

лълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ ...............................................61, 72-73

лЪлълалўлЏлЋлџлА ............................40, 48, 50-51, 61, 64

лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџлў.................................................63-65

люлЋлблљлЏлЏлълЪлалълџлљлб ............................................ 30-31

лълДлўлАлблўлблЋлЏлг .......................................................... 41

лЪлълалблљлЏлФ ................................................................58

лАлњл»лЌлў............................................................... 26, 31

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #07 (654) 25.02.13


82 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #07 (654) 25.02.13 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лАлЊлълЮлФ .............................................................. 59, 61

лАлблалЋлюл»лЮлџлў ....................................................32, 70

лБлАлЏлБлЊлў ..................................................26, 71, 73-74

лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ.................................................... 70-71

лАлЋлЎлцлФ .............................................................33, 58

лАлблалълўлблЋлЏлглАлблњлъ лћлълюлълњ .............................. 72-73

лБлАлблљлЮлълњлџлў ...............................................64-65, 67

лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ..................... 71

лАлЋлалЋлЉлал»лЮлџлљ ......................................................... 44

лАлбл»лќлџлљ................................................ 41-42, 53-54

лБлблЋлЪлЏлЋлЮлўлЋ ............................................................. 72

лелЏлљлЮлЊлў .................................................................. 63

лАлЋлблџлљ...............................28, 31-33, 50, 54, 70-72

лАлбл»лќлџлў ....................................................33, 62, 66

лБлблЋлЪлЏлўлблЋлЏлг ............................................. 40, 48, 51

лелЏлљлЮлЊлў лЊлљлЌлълњлФлЋ ............................................... 63

лАлЋлблџлљ люлљлЏл»лалЮлљл» ................................................ 33

лАлБлЪлЋлалЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла ..................................... 25

лБлЦлълћ лЌлљ лњлълћлълЎ лњ лЉлљлАлАлЋлЎлЮлЋ............................ 63

лелЮлБла .......................................................................53

лАлЋлблџлљ люлълАлџлўлблЮлљл» ............................................. 71

лАлБлелўлЏлџлў ............................................................... 62

лБлелю .........................................................................69

лелЪлљлЊлљлб ................................................................... 71

лАлЋлблџлљ лАлњлљлалЮлљл» ................................................... 33

лАлБлелўлЏлџлў лћлЏл» лалБлџ .............................................. 62

лАлЋлблџлљ лблџлљлЮлљл» ...................................................... 33

лАлДлЋлблДлўлџлў .......................................................68, 73

лАлЋлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» ..................................50, 70, 72

лАлДлЋлблДлўлџлў лњлълћлФ ...........................................68, 73

лАлЋлблџлљ лелблБлџлљлблБлалЮлљл» ......................................... 33

лАлДлЋлблДлўлџлў лГлЏлЋлџлблалълГлЮлЋлалЊлўлў........................... 68

лАлЋлблџлљ-лалљлЉлўлдлљ ................................................ 32-33

лАлГлЮлћлњлўлД-лЪлљлЮлЋлЏлў .......................................... 28-29

лАлўлЉлўлб ...............................................................23, 26 лАлўлЊлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл».................................................... 70 лАлўлџлљлблўлњ ................................................................. 44 лАлўлАлблЋлюлљ лњлълћлълАлблълДлЮлљл» ................................... 47 лАлўлАлблЋлюлФ лњлълћлълАлблълДлЮлФлЋ ................................. 47 лАлўлАлблЋлюлФ лџлълЮлблалълЏл» .......................................... 70 лАлџлљлюлЋлЎлџлў ......................................................23, 73 лАлџлўлЪлўлћлљла.............................................................. 44 лАлџлълЉлљ...............................................................33, 56 лАлџлълЉлФ..............................................................40, 50 лАлџлълблД ............................................................... 50, 71 лАлЏлўлњ ........................................................................46 лАлЏлўлњлФ.....................................................................44 лАлюлЋлАлў лАлБлЦлўлЋ ........................................................ 42 лАлюлЋлАлўлблЋлЏлў............................................................ 59 лАлюлЋлАлўлблЋлЏлг ............................................................ 59 лАлюлЋлАлг ............................................................... 41-42 лАлЮлЋлЊлълБлЉлълалЕлўлџ ................................................... 69 лАлълЏлглњлЋлЮлб ............................................................... 44 лАлЪлЋлдлълћлЋлќлћлљ ........................................................ 71 лАлЪлЋлдлблЋлЦлЮлўлџлљ ....................................................... 68 лАлалЋлЌлџлљ.............................................................. 35-36 лАлалБлЉлФ .............................................................. 37, 39 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ...........................................62, 66 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ лЮлљлЪлал»лќлЋлЮлўл» .............. 62, 66 лАлблљлЏлг..........................................................29-30, 62 лАлблљлЮлџлў.................................................................... 68 лАлблљлЮлълџ.................................................................... 68 лАлблЋлџлЏлъ .............................................................40, 44

лц лцлљлЮлЋлалљ ............................................................. 37-40

лелЪлљлЏлљ .................................................................... 34 лелЪлљлЏлФ ................................................................... 31 лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЉлЋлЏлљл» .............................................. 43

лцлљлЮлЋлалљ лЏлљлюлўлЮлўлалълњлљлЮлЮлљл» ............................ 40

лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл» ................................ 42-43

лцлљлАлљлћлЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ............................................ 72

лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ люлљлАлЏл»лЮлъ-лџлЏлЋлЋлњлљл» ..................... 42

лб

лцлљлАлљлћлФ .................................................... 37, 47, 52

лелЪлўлЏлглџлљ ............................................................... 33

лцлљлАлљлћлФ лњлЋлЮлблўлЏлўлалБлЋлюлФлЋ ........................ 47, 52

лелблљлџлЋлблЮлўлџ .............................................. 32, 36-37

лблљлалљ ......................................................................... 71

лцлўлЉлалљ .....................................................................23

лблЋлџлАлблълЏлўлб ............................................................. 67

лцлўлЏлглбла ................................................................... 60

лблЋлЏлЋлќлџлў ................................................................. 58

лцлўлЏлглблалФ .............................................59-60, 62-63

лблЋлЮлб ..........................................................................74

лцлўлЏлглблалФ лЉлФлблълњлФлЋ ........................................... 62

лблЋлЪлЏлўлдлФ ............................................32-33, 40, 58

лцлўлЏлглблалФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ .................................. 63

лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» .................................... 50-51, 61

лцлўлблўлЮлЊлў .......................................................... 60-61

лАлЋлблџлў люлълАлџлўлблЮлФлЋ............................................. 57

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ┬е├ї ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лелблљлЪлўлџ ............................................................ 36-37 лелблълалФ....................................................... 56-57, 70 лелблБлџлљлблБлалџлљ ................................................... 41-43 лелблБлџлљлблБлалџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл».............................. 41-43 лелблБлџлљлблБлалџлљ лдлЋлюлЋлЮлблЮлљл»........................... 41-43 лелблБлџлљлблБлалџлў ..................................................32, 53

лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» лћлЏл» лблалБлЉ ....................... 50, 61

лцлЏлљлЮлдлФ ................................................................. 61

лблЋлалюлълюлЋлблалФ........................................................ 68

лцлълЏлглЊлљ............................................................. 40, 51

лблЋлалюлълалЋлЊлБлЏл»лблъла .........................................54, 62

лцлълЏлглюлљ-лЦлълЏлАлб .............................................. 51, 61

лелБлалБлЪлФ ................................................................. 33

лблЋлЦлЪлЏлљлАлблўлЮлФ....................................................... 53

лцлълЮлблљлЮлФ ........................................................ 57, 63

лелБлалБлЪлФ, лАлљлюлълалЋлЌлФ ......................................... 33

лблўлАлюлљ ....................................................... 45, 48, 51

лцлалЋлАлџлў................................................................... 57

лелБлалБлЪлълњлЋлалб ......................................................... 69

лЕ

лблџлљлЮлг ...............................................................53, 58

лцлблълалълЪлЏлљлАлб ..................................................53, 68

лблълЪлЏлўлњлъ..........................................................32, 53

лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблФ ................................................. 72-73

лЕлЋлЉлЋлЮлг ............................................... 26-28, 73-74

лблалљлЮлАлцлълалюлљлблъла ................................................. 69

лцлБлалЮлўлблБлалљ ...................................................... 56-58

лЕлўлб...................................................................33, 66

лблалълЎлЮлўлџлў ............................................................. 60 лблалБлЉлљ...............................26, 30-31, 60-61, 66, 68 лблалБлЉлљ лњлЊлЪ............................................................... 31

лЦ лЦлълюлБлблФ ...........................................................33, 53

лблалБлЉлљ лЊлълцлалўлалълњлљлЮлЮлљл» ............................ 66, 68 лблалБлЉлљ лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўлълЮлЮлљл» .............................. 61

лд

лблалБлЉлљ лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлљл» ............................ 61 лблалБлЉлљ лЪлалълцлўлЏлглЮлљл» ........................................... 31 лблалБлЉлљ лДлБлЊлБлЮлЮлљл» .................................................. 31 лблалБлЉлФ лњлЊлЪ ............................................................. 31 лблалБлЉлФ лЪлалълцлўлЏлглЮлФлЋ ......................................... 31 лблГлЮлФ........................................................................62

лЕлўлб лалЋлџлЏлљлюлЮлФлЎ................................................ 33 лЕлўлблџлў .................................................................... 68 лЕлўлблџлў лџлњлљлалблўлалЮлФлЋ ......................................... 68 лЕлўлблФ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ ............................. 66, 68 лЕлўлблФ лалљлАлЪлалЋлћлЋлЏлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ................... 66, 68

лдлЋлюлЋлЮлб ............................................................. 26-28 лдлАлЪ...........................................................................39

лД

лГ лГлЉлълЮлўлб ............................................................53, 68 лГлџлълцлълЏ ...........................................................48, 64

лДлЋлалЋлЪлўлдлљ ........................................................ 44-48

лГлџлАлџлљлњлљлблъла...........................................................74

лДлЋлалЮлълЌлЋлю.............................................................. 26

лГлЏлЋлџлблалўлџлљ ...................................................... 64-68

лБ ле

лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ........................................ 69 лГлЏлЋлџлблалълџлљлалблълЮ .................................................. 68

лАлблЋлџлЏлъ лќлўлћлџлълЋ................................................... 44

лБлљлЎлб-лАлЪлўлалўлб ......................................................... 44

лАлблЋлџлЏлълълЉлълў .........................................................54

лБлЊлълЏлълџ ......................................................29, 31, 36

лелњлЋлЏлЏлЋла ................................................................ 31

лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ лћлълЉлълалЮлФлЋ ............................... 48, 52

лАлблЋлџлЏлълЪлЏлљлАлблўлџ................................................... 50

лБлЊлълЏ.......................................................................... 57

лелЋлАлблўлЊлалљлЮлЮлўлџ ................................................... 31

лГлюлљлЏлў.....................................................................44

лАлблЋлџлЏлълблЋлџлАлблълЏлўлб ........................................53, 68

лБлЊлълЏлълџ ......................................................29, 31, 36

лелўлЮлљ ...............................................................64, 69

лГлюлљлЏлг .....................................................................44

лАлблЋлџлЏлълблџлљлЮлг........................................................ 50

лБлЊлълЏлълџ (лАлблљлЏлг) ..................................................... 29

лелўлблалълџ .................................................................. 42

лГлюлљлЏлг-лЪлалълњлълћ .................................................... 68

лАлблЋлџлЏлълЦлълЏлАлб ........................................................54

лБлЊлълЏлг ............................................. 25-28, 62, 73-74

лелўлцлЋла .............................................................39, 48

лАлблЋлЏлЏлљлќлў .................................................32-33, 58

лБлћлЏлўлЮлўлблЋлЏлў .......................................................... 68

лелџлљлц ......................................................................70

лАлблълЎлџлў .....................................................32, 58, 66

лБлЌлъ ..................................................................... 65-66

лелџлљлц лЪлълќлљлалЮлФлЎ .............................................. 70

лАлблълЏлЉ....................................................................... 37

лБлюлФлњлљлЏлглЮлўлџлў .................................................... 59

лелџлљлцлФ....................32-33, 58, 63, 67-68, 70, 73

лАлблълЏлЉлФ ................................................................... 37

лБлЮлўлблљлЌлФ ................................................................ 59

лелџлљлцлФ лЊлљлалћлЋлалълЉлЮлФлЋ...................................... 58

лАлблълЏлЋлелЮлўлдлФ ....................................................... 57

лБлЪлЏлълблЮлўлблЋлЏлг ................................................. 29, 47

лелџлљлцлФ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ ................................. 33

лАлблалЋлЎлД-лЪлЏлЋлЮлџлљ.................................................... 71

лБлалЮлФ ................................................................23, 73

лелџлљлцлФ-лџлБлЪлЋ ........................................................ 58

л« л«лЮлўлА.......................................................... 41-43, 54

л» л»лЕлўлџлў.................................................................... 67

┬ъ┬ф┬ц┬А┬д┬Ў┬▒┬А┬░┬А┬Ф┬Ў┬Ф┬ъ┬ц┬А┬«┬Д┬Ф┬И┬Ф┬е┬Д┬Ю┬ъ┬ц┬А┬Ф┬х┬ф┬И┬ф┬Џ┬Д┬А┬Ц┬Ц┬д┬ъ┬д┬А┬ъ┬Ц┬Д┬д┬Ў┬▒┬ъ┬Ц┬А┬а┬Ю┬Ў┬д┬А┬А ┬Ц┬┤┬ф┬г┬Ю┬Д┬Џ┬Д┬ц┬х┬ф┬Ф┬Џ┬А┬ъ┬Ц┬Д┬е┬г┬џ┬ц┬А┬Б┬г┬ъ┬Ц┬ф┬Ў┬Ц┬┤┬ъ┬А┬д┬Ф┬ъ┬Е┬ъ┬ф┬д┬┤┬ъ┬е┬А┬ф┬х┬Ц┬Ў


³¤®œ¥®¡ ž­§¡ ¯ºµ¡¨ ©ª¨¡¬¡

ª«©§¢«ž¦ž©

¬°™ª«›¬¢› ™¬£¯¡§¦ž

J4UPDL@4NBMM

– ɽÍϽ

œ¤™›¦™¸«ž¥™

¦ž§ª«¬¨¦§ª«µ „§ª«¬¨¦§œ§” Ÿ¡¤µ¸ ¦Ç»Ô¾˾ƽ¾ÉÔƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁ ɾÅÇÆË»§ÅÊÃÇÅɾ¼ÁÇƾ

ª«©§¢š™©«ž©

›§ª¨§¤µ ¬¢«žªµ

BSTUZMFPSH

š™©«ž©§¥

§˾ƽ¾ÆÏÁØÎɹÀ»ÁËÁØÊ;ÉÔ ¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹

ÄØ˾ΠÃËÇÁÊÈÔËÔ»¹¾Ëƾλ¹ËÃÌ ǺÇÉÇËÆÔÎÊɾ½ÊË»


Строй-газета №7  

от 25 февраля 2013г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you