Page 1

 Ñ¿ͽÈÜ

TUSPZŠHB[FUBSV ¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

®³¢ª©¥ ª ¯«Ÿ­¸

‹ – 

Ñ¿ͽÈÜ

  (.(&!)'%%&%'$% '*"'*/, '#)*'-

)%- "$+$)" )%'!26670

   

¨¬²ž¦¦´ž ›§ ¥§Ÿ¦§ª«¡26360

      

 ! "!#   

$%& e-mail: zsgb5@yandex.ru, www.zsgb5.ru

22359

рекламное издание

XXXEJNBSLSV
25532


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................6 ÄÎÏÓÙÅÍÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ............................................8 ÊÀÌÅÍÜ Â ÌÎÄÅ ................................................................12 ÊÀÐÊÀÑÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ: ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ .............. 14

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ ............................................18

§Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ 19

Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØ œª¥«ÇÈÄÁ»Ç

         

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

52

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ

        ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ

58   

62   

66      

69

ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

 

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ

70

¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹

   

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

74

 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ

75

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ»

76

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ

78

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

80


ÑÒÐÎÉ ÈÍÔÎ

PHH†PNTLCMPHTQPUDPN

 млрд рублей

™½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆdžºÔËÇ»ÇÂÃÇÉÈÌÊ

š¬ž«›´ž¤ž¦§ ¡ ­žž©™¤µ¦§œ§ š·Ÿž«™ ¦™ª«©§¡«ž¤µª«›§ £©™ª¦§œ§©ª£§œ§ ›§§¨§³ž¥¦§œ§ œ¡©§¬ ¤™›œ§¬

¯¾ÆËɹÄÕÆdž½ÁÊȾËоÉÊÃǾÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾

¡Æ»¾ÊËÁÏÁÁ ÊÇÃɹËÁÄÁ –£ šš¡ ¥™¥¨– šž¤£ ¨¬§£¡¦Ÿ•´ £– •¦§±™ ´¥š• œ•«©š™š¥• ± ¢£ž¢—š¦§«£¢¢£ž¤¥£˜¥•¡¡° —˜£™¨

¨Ç½¹ÆÆÔÅÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆǼÇʹÂ˹ ;½¾É¹ÄÕÆǹ½É¾ÊÆÇÂÁÆ»¾ÊËÁÏÁ† ÇÆÆÇÂÈÉǼɹÅÅÔ©ÇÊÊÁÁ ÁÀ;½¾† ɹÄÕÆǼǺ׽¿¾Ë¹»¼Ç½ÌÊɾ½† ÊË»¹»Ô½¾ÄØËƹÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÂÁÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÂÃÇÅÈľÃÊÔ¦¹ɹÀ† »ÁËÁ¾„ÊÇÏÁ¹ÄÃÁ”À¹ÄÇ¿¾Æº¾ÀŹÄdž ¼ÇÅÁÄÄÁ¹É½ ÁÀÖËÇÂÊÌÅÅÔƹÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»ÇǺҾǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ÑÃÇÄ»†ÅÅÁÃÉÇɹÂÇƾÈǽ¾Ë ÅÄÆËÔÊÉ̺ »ɹÂÇƾÌÄ †ØžÆÁʾÂÊùØs£Çƾ»¹sÅÄÆ ËÔÊÉ̺ ½ÇÅË»ÇÉоÊË»¹Ã£Á† ÉÇ»ÊÃÇÅÇÃÉ̼¾Ǻǽ¾ËÊØùÀƾ »ÅÄÆËÔÊÉ̺ ƹÊËÉÇÁ˾ÄՆ Ê˻ǽ»Ìν¾ËÊÃÁÎʹ½Ç»ƹ¤¾»Çº¾† ɾ¿Õ¾À¹ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÇÈÇÊÈÇÄdž »ÁÆÇÂÅÁÄÄÁÇƹƹù¿½Ô¦¾ÇÊ˹† ĹÊÕƾÇλ¹Ð¾ÆÆÇÂÁÊ;ɹÀ½É¹»Ç† ÇÎɹƾÆÁØ»¼Ç½ÌÈĹÆÁÉ̾ËÊØ »Ô½¾ÄÁËÕÅÄÆËÔÊÉ̺;† ½¾É¹ÄÕÆÔν¾Æ¾¼ƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ÈÇÄÁÃÄÁÆÁÃÁÈÇÌľ˧ÃËغÉØs ÈÉ£ÇŹÉÇ»¹ ¹˹ÿ¾ƹ»ÇÀ»¾½¾† ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÈÇÄÁÃÄÁÆÁÃÁÁ¿¾ÆÊÃÇ ÃÇÆÊÌÄÕ˹ÏÁÁ»†ÅÈĹÆÁÉÇ»ÇÐÆÇÅ ɹÂÇƾƹľ»Çź¾É¾¼ÌÉ¡ÉËÔÑs ËÔÊÁÅÄÆËÔÊÉ̺ľÂ ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ›ÈĹƹμdž ½¹sÁÆ»¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹

¼Ä¹»ÆǼÇÃÇÉÈÌʹ§Åœ¬ÁÅ­¥Ç† ÊËǾ»ÊÃÇ¼Ç ÃÇËÇÉÔÂØ»ÄؾËÊؽÇĆ ¼ÇÊËÉǾŠsÅÄÆÉ̺ ÁÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»ÇǺӾÃËÇ»ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÇÂÁÆÍɹ† ÊËÉÌÃËÌÉÔ¼ÇÉǽ¹ ƹÐËÇ;½¾É¹ÄՆ ƹØùÀƹ»Ô½¾ÄÁËÅÄÆËÔÊ É̺ľÂ »¾ËɾËÁÀ¹ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ½ÄاÅÊÃǼÇɾ¼ÁÇƹ;½¾É¹ÄՆ ÆÔÎÊɾ½ÊË»Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØ»Ädž ¿ÁËÕ»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ¡ÀÆÁÎƹɹÀ»ÁËÁ¾ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇ ÁÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÇÂʾËÁ¹»ËÇÅǺÁÄՆ ÆÔνÇÉǼǺҾ¼ÇÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØs ÅÄɽÅÄÆËÔÊÉ̺ľ  ƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǣɹÊÆǼÇÉÊÃǼǻdž ½ÇÈǽӾÅÆǼǼÁ½ÉÇÌÀĹsÅÄɽ ÅÄÆËÔÊÉ̺ľÂÁ˽ ¦¹ÈÇÅÆÁÅ ÐËÇ»¼Ç½Ìƹɾ¹† ÄÁÀ¹ÏÁ×;½¾É¹ÄÕÆǹ½É¾ÊÆÇÂÁÆ»¾† ÊËÁÏÁÇÆÆÇÂÈÉǼɹÅÅÔ Èǽ¹ÆÆÔÅLj ÃÉÔËǼÇÁÆ˾ÉƾˆÁÊËÇÐÆÁùLWOFXTSV ÈĹÆÁÉÇ»¹ÄÇÊÕ»Ô½¾ÄÁËÕÈÇÐËÁ»½»Ç¾ ºÇÄÕѾÊɾ½ÊË»s ÅÄɽÉ̺ľÂ§½† ƹÃÇ͹ÃËÁоÊÃǾÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊÇÊ˹»ÁÄÇ ÅÄɽÉ̺ľ ¹ÇʻǾÆÇ ºÔÄÇÁËǼÇžÆÕѾs ÅÄɽÉ̺ľÂ ºÇÄÕѾ ÅÄɽÉ̺ľÂÁÀ»Ô½¾Ä¾Æ† ÆÔÎ ÅÄɽsƹÊËÉÇÂÈÄÇÒ¹½Ã¾¼Á† ½ÉÇÌÀĹ 

§šª¬¡«ž ª«™«µ· ¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ™ÅÌɹÈÉǽÇÄ¿¹¾ËÊØ —£¡¦Ÿš¢•¬•§°¥•–£§°¤£¦§¥£ §š ±¦§—¨œ•Ÿ¥°§£ž —¢š—£žŸ•¢•  œ•«—•¡¨¥¦Ÿ£¡¤£¦š Ÿš

›ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÅ ÃÇÆËɹÃËÇÅž¿½Ì½¾È¹É˹žÆËÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ§ÅÊù Á¦¨§„¥ÇÊËÇ»ÁÔÈǽÉؽÐÁÃÈÉÁÊË̆ ÈÁÄÃȾɻÇÅÌÖ˹ÈÌɹºÇËÈÇ»ÇÀ»¾† ½¾ÆÁ×À¹ÃÉÔËÇÂÄÁ»Æ¾»ÇÂùƹÄÁÀ¹† ÏÁÁ»½ÇÄÕÌÄÁÏÔ ¹»¾ÉËؾ»¹»™ÅÌɆ ÊÃÇÅÈÇʾÄþ £¹ÃÊÇǺҹ¾ËÈɾÊʆÊÄÌ¿º¹¹½† ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ§ÅÊùÊÇÊÊÔÄÃÇ ƹ¼ÇÉǽÊÃǽ¾È¹É˹žÆËÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹ ÆÇ»ÔÂǺӾÃËÈɾ½Ê˹»Ä؆ ¾ËÊǺÇÂÃÇÄľÃËÇɽÄÁÆÇž† ËÉÇ»ÁƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔº¹ÊʾÂƽÄØ ʺÇɹ»Ç½ÔÊÄÇùÄÕÆÔÅÁÇÐÁÊËÆÔÅÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØÅÁ©¹Æ¾¾ ˹ÿ¾žËdž ½ÇÅÅÁÃÉÇËÇÆƾÄÁÉÇ»¹ÆÁØ ¦¨§„¥ÇÊËÇ»ÁÔÌ¿¾»ÔÈÇÄÆØÄÇ»§Å† ÊþɹºÇËÔÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÌËɾÎ ÃÉÌÈÆÔÎùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔÎÃÇÄľÆ ËÇÉÇ»sÈÇÌÄÁϹÅ­ÉÌÆÀ¾ ®¹ÉÕÃÇ»† ÊÃ¹Ø §ÊÅÁÆÁƹ sÊÌÅŹÉƹØÈÉÇË؆ ¿¾ÆÆÇÊËÕÃÇËÇÉÔÎÊÇÊ˹»ÁĹºÇľ¾ ÃÁÄÇžËɹ ¨ÇÊÄÇ»¹ÅÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ƹǺӆ ¾Ã˾ƹйĹÊÕÈÇÊ˹»Ã¹ÊÌÄÕ͹Ëdž ÌÊËÇÂÐÁ»Ôο¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎËÉ̺½Á† ¹Å¾ËÉÇÅÅÅ ÁÀ¼ÇËǻľÆÆÔÎ ƹÀ¹»Ç½¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÁÀ½¾† ÄÁÂÈǽÉؽÐÁù¨Ç½¼ÇËǻùÁƹĹ½† ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

4


ÑÒÐÎÉ ÈÍÔÎ

ùËÇÆƾľÈÉÇÎǽоÊÃǼÇǺÇÉ̽dž »¹ÆÁØ»¾½¾ËÊØƹÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÇ º¹À¾ǺӾ½ÁƾÆÁئ¾ÈÇÊɾ½ÊË»¾Æ† ÆÇÃÈÉÇÎǽþÃÇÄľÃËÇɹÊËÉÇÁ˾ÄÁ ÈÉÁÊËÌÈØË»ŹÉ˾˾ÃÌÒ¾¼Ç¼Ç½¹©¹† ºÇËÔÈÇÊÇÀ½¹ÆÁ×ÆÇ»ÇÂÄÁ»Æ¾»Ç ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ»½ÇÄÕÌÄÁÏÔ ¹»¾ÉËؾ† »¹À¹»¾ÉѹËÊØ»ÇÃËغɾ¼Ç½¹ ¨ÉǾÃËÇÅÈɾ½ÌÊÅÇËɾÆÔÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»ÇÈǽӾÀ½ÆÔνÇÉǼ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉdž ÊË»ÇÁÇÀ¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ÈÉÁľ¼¹×Ò¾Â˾Ɇ ÉÁËÇÉÁÁ

¨Ç½¼ÇËǻùÄ­ÄÇɾ” ƹйĹÊÕ ¢•‚© £¥š¦¡£˜¨§¤¥šœš¢§£—•§± ¦—£¤¥£šŸ§°—¦š›š •³®šq™•›š œ¦£¦š™¢ª¥š˜£¢£—

›½¾È¹É˹žÆ˼ÇÉǽÊÃǼÇÎÇÀ؆ ÊË»¹¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ§ÅÊùÈÇÊË̆ ÈÁÄÁȾɻԾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØÁÖÊÃÁÀ† ÆÔ¾ÈÉÇɹºÇËÃÁÈÇÇÍÇÉÅľÆÁ×Èɾ† À¾Æ˹ÏÁÇÆÆÔÎÖÃÊÈÇÀÁÏÁÂÇÅÊÃÁÎ Èɾ½ÈÉÁØËÁÂƹϾÆËɹÄÕÆÇÂÈÄdž Ò¹½Ã¾¼ÇÉǽÊÃÇ»ÔÊ˹»ÃÁÀ¾Ä¾† ÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ Ï»¾ËǻǽÊË»¹ Áʹ½Ç»Ç½ÊË»¹„­ÄÇɹ”s»Êû¾É¾ „›ÔÊ˹»ÇÐÆÔ” ›ÈÉÇÑÄÇżǽÌ˹ÃÁÎÈɾ½ÄÇ¿¾† ÆÁÂÈÇÌйÊËÁ×»ÇÍÇÉÅľÆÁÁÁɹ† ºÇ˾„­ÄÇÉԔºÔÄÇÊ»ÔѾ£¹Ã ƹ½¾×ËÊØÇɼ¹ÆÁÀ¹ËÇÉÔ »¼Ç† ½ÌÁκ̽¾ËƾžÆÕѾ›È¾É»Ô¾ɹʆ ÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÌйÊËÁØ »¼ÇÉǽÊÃÇ»ÔÊ˹»Ã¾Èɾ½ÈÉÁØËÁ ÁÀ½É̼ÁÎɾ¼ÁÇÆÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ÊÅǼÌË ÈɾÀ¾ÆËÇ»¹ËÕʾºØƹÈÄÇÒ¹½Ã¾›Ô† Ê˹»ÇÐÆǼÇÊû¾É¹ ¬ÐÁËÔ»¹ØÇÈÔËÈÉÇÑÄǼǼǽ¹ ¹˹ÿ¾ºÇÄÕÑÇÂÁÆ˾ɾÊÇÅÁо Á¼ÇÊ˾¼ÇÉǽ¹ Çɼ¹ÆÁÀ¹ËÇÉÔÈņ ÆÁÉÌ×ËÇÊǺǾ»ÆÁŹÆÁ¾̽¾ÄÁËÕ Èǽ¼ÇËÇ»Á˾ÄÕÆÔÅÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇƆ ÆÔÅžÉÇÈÉÁØËÁØÅÈÉÁɹÀžҾÆÁÁ ƹ»ÔÊ˹»Ã¾ËÇɼǻÇÂÀÇÆÔÁ„ªÔˆ ÆÇÂ¹ÄľÁ”šÌ½¾ËÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹Æ¹ ÈĹƆÊξŹɹÀžҾÆÁØÌйÊËÆÁÃÇ» ÖËÁÎÈÉǾÃËÇ»ÊÌùÀ¹ÆÁ¾ÅÁνÁÊÄdž ùÏÁÁÄØÈɾ½Ç˻ɹҾÆÁØƾʹÆÆ ÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÇÂËÇɼǻÄÁÈĹÆÁÉ̾ˆ ÊØÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾¾½ÁÆÇÂÌÆÁÍÇÉÅÔ ½ÄØÌйÊËÆÁÃÇ»„­ÄÇÉԔ ›ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÆÇ»ÇÂÃÇÆϾȆ ÏÁ¾Â¹ÃϾƈ¼ÇÉǽÊÃÇ»ÔÊ˹»† ÃÁ„­ÄÇɹ”ºÌ½¾Ëʽ¾Ä¹ÆƹȹÉÃÇ»ÔÎ ÀÇƹλǻʾμÇÉǽÊÃÁÎÇÃÉ̼¹Î ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.2014

©¾¹ÆÁŹÏÁØ ÈÇÊǻɾžÆÆÔÅ Ê˹ƽ¹É˹Š—§•—¥¬š¦Ÿ£ž«š¢§¥• ±¢£ž¥•ž£¢ ¢£ž–£ ±¢«š¤£¦ š¥š¡£¢§•£§Ÿ¥°  £¦±¥š•¢¡•«£¢¢£š£§™š š¢š

§Ë½¾Ä¾ÆÁ¾ »ÃÇËÇÉÇÅ»ÔÈÇÄƾÆ ùÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË Èɾ½Æ¹ÀƹоÆÇ ½ÄØÇùÀ¹ÆÁØÁÆ˾ÆÊÁ»ÆÇÂ˾ɹȾ»† ËÁоÊÃÇÂÁɾ¹ÆÁŹÏÁÇÆÆÇÂÈÇÅÇÒÁ «¹Ã¿¾Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÇÈÇÊľÇȾɹÏÁ† ÇÆÆǾ»¾½¾ÆÁ¾ºÇÄÕÆÔÎ ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÈÇÀ»ÇÄÁĹÈÉÁ»¾† ÊËÁÈÇžҾÆÁ¾Ç˽¾Ä¾ÆÁØ»ÊÇÇË»¾Ë† ÊË»Á¾ÊǻʾÅÁÊǻɾžÆÆÔÅÁËɾ† ºÇ»¹ÆÁØÅÁÁÊ˹ƽ¹É˹ÅÁ›ƾÅÊÇÀ† ½¹ÆԻʾÌÊÄÇ»ÁؽÄØÇùÀ¹ÆÁØù† оÊË»¾ÆÆÇÂÁʻǾ»É¾Å¾ÆÆÇž½Á† ÏÁÆÊÃÇÂÈÇÅÇÒÁ¿Á˾ÄØÅ«¹»ÉÁо† ÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ›Îdž ½¾ɾÅÇÆ˹ÈÉÇ»¾½¾ÆÔɹºÇËÔÈÇÀ¹† žƾÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹† ÏÁÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ÈÉÇÁÀ»¾½¾Æ¹ À¹Å¾Æ¹ÖľÃËÉÁоÊÃÁÎʾ˾ »ÔÈÇĆ ƾÆÔɹºÇËÔÈÇ»ÆÌËɾÆƾÂÇ˽¾Ä† þÈÇžҾÆÁ À¹Å¾Æ¾ÆÔÇÃƹ ÌÊ˹† ÆǻľÆÔÆǻԾ½»¾ÉÁ À¹ÃÌÈľÆÇÆdž »Ç¾ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾§Ë½¾Ä¾ÆÁ¾ÇÊƹ† Ò¾ÆÇÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇž½ÁÏÁÆÊÃÇž† º¾ÄÕ×ʻĹ¼ÇÌÊËÇÂÐÁ»ÔÅÈÇÃÉÔËÁ† ¾ÅÁº¹Ã˾ÉÁÏÁ½ÆÔÅÁǺÄÌй˾Ä؆ ÅÁ ÃÇËÇÉÔ¾Ǻ¾ÀÀ¹É¹¿Á»¹×Ë»ÇÀ† ½ÌΦ¹ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË ÁÀɹÊÎǽǻ¹ÆÔÊɾ½ÊË»¹»ɹÀžɾ ÅÄÆÉ̺ľÂ

§ºÄ¹ÊËÕ ¼¹ÀÁÍÁÏÁÉÌ×Ë —¡£¦Ÿ• š¢¦Ÿ£¡¥•ž£¢š¤£¦§¥£´§ Ÿ £¡š§¥£—°ž¡š›¤£¦š Ÿ£—°ž ˜•œ£¤¥£—£™

¦Ç»¹Ø¼¹ÀÇ»¹Ø¹É˾ÉÁØÈÉÇË؆ ¿¾ÆÆÇÊËÕ× ÃÅÇËÉÈ¥ÇÊù† ľÆÃÁ½Ç½¾É¾»ÆÁœÇÄÕºÑ˹½ËÈdž À»ÇÄÁ˼¹ÀÁÍÁÏÁÉÇ»¹ËÕƹʾľƆ ÆÔÎÈÌÆÃËÇ»ɹÂÇƹªÉ¾½ÁÆÁÎʾ† ĹžÃ¹Ë¾ÉÁÆǻù ™Ä¾Ãʾ¾»Ã¹ ±¾»† оÆÃÇ ¦Ç»Ç¹Ä¾ÃʹƽÉǻù ½¾É¾»ÆÁ ÇºÉǾ¨Çľ œÉØÀÆǻù ©Ç½Æ¹ØÇ† ÄÁƹÁ¥ÁÉÇÄ׺ǻù£ʾËÁ¼¹Àdž Êƹº¿¾ÆÁØÊÅÇ¿¾ËÈǽÃÄ×ÐÁËÕÊغdž ľ¾½ÇÅǻĹ½¾ÆÁ¦¹¼¹ÀºÌ½ÌË Ⱦɾ»¾½¾ÆÔÃÇ˾ÄÕÆÔÎ Ç˹ÈÄÁ† »¹×ÒÁÎǺӾÃËÔÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊ;ÉÔ ɹÂÇƹºÁºÄÁÇ˾ÃÁ ÃÄÌºÔ ÑÃÇÄÔ ;ÄսѾÉÊÃdž¹ÃÌѾÉÊÃÁ¾ÈÌÆÃËÔ

£ÉÇžËÇ¼Ç »¼Ç½ÌÈÉǽÇĆ ¿¹ËÊØÈÉǾÃËÆdžÁÀÔÊù˾ÄÕÊÃÁ¾ɹ† ºÇËÔ½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ǺӾÃËÇ»¼¹† ÀÁÍÁùÏÁÁ»¦¹ÀÔ»¹¾»ÊÃÇÅÁ«×ù† ÄÁÆÊÃÇÅɹÂÇƹζËǼ¹ÀÇÈÉǻǽ† Ç˻ǽ ¼¹ÀÇɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕƹØÊ˹Ɔ ÏÁØÁž¿ÈÇʾÄÃǻԼ¹ÀÇÈÉǻǽ ½Ç¦¹ÀÔ»¹¾»Êù¦¹¼¹ÀºÌ½¾ËȾɾ† »¾½¾ÆÇÃÇ˾ÄÕÆÔΛÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈǽÃÄ×ÐÁËÕÊØÃʾËÁ¼¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁØ ÈÇÄÌÐÁËºÇľ¾½ÇÅǻĹ½¾ÆÁ ÌùÀ¹ÆÆÔÎɹÂÇÆÇ»

¬Èɹ»Ä¾ÆÁ¾ ÈÇÄÁϾÆÀÁÁ —˜£¦™¨¡¨¢•¤¥•— š¢œ•Ÿ£¢£¤¥£šŸ§ ¥š˜ •¡š¢§¥¨³®ž «š¢œ¥£—• ¢š¨¤¥•— ´³®ªŸ£¡¤•¢ž

¨Ç½¹ÆÆÔÅÈɾÊʆÊÄÌ¿ºÔÅÁƆ ÊËÉÇØ©ÇÊÊÁÁ ÅÁÆÁÊËÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÁŸ£®¥ÁιÁÄ¥¾ÆÕÈÉÇ»¾Ä»ÊËɾ† ÐÌʪǻ¾ËÇÅƾȹÉĹžÆËÊÃÁÎȹɆ ËÁ ƹÃÇËÇÉÇÂǺÊÌ¿½¹ÄÊØ»ÇÈÉÇÊ ǺÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁÁǺҾÊË»¾ÆÆǼÇ ÃÇÆËÉÇÄØ»Ê;ɾŸ£®¨ÇÊÄÇ»¹Å ÅÁÆÁÊËɹ ¼Ä¹»Æ¹ØÀ¹½¹Ð¹;½¾É¹ÄՆ ÆÔÎÇɼ¹ÆÇ»»Ä¹ÊËÁsÊÇÀ½¹ËÕÌÊÄdž »ÁØŹÃÊÁŹÄÕÆÇÂÇËÃÉÔËÇÊËÁÁÈÉdž ÀɹÐÆÇÊËÁÊÁÊ˾ÅÔŸ£®½Äؼɹ¿† ½¹Æ¥ÁιÁÄ¥¾ÆÕǺÇÀƹÐÁÄËÉÁ ¼Ä¹»ÆÔ¾ÈÉǺľÅÔ ɾѾÆÁ¾ÃÇËdž ÉÔνÇÄ¿ÆÇÊÆØËÕÊÇÏÁ¹ÄÕÆÌ×ƹÈÉ؆ ¿¾ÆÆÇÊËÕ»Ê;ɾŸ£®ÖËÇƾ½ÇºÉdž ÊÇ»¾ÊËÆÇÊËÕÌÈɹ»ÄØ×ÒÁÎÃÇÅȹÆÁ  »ÔÊÇùؽÇÄØÊÌÅŹÉÆǼÇÈĹ˾¿¹ À¹ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÌÊÄ̼Á ÁÀÆÇѾƆ ÆÇÊËÕÃÇÅÅÌƹÄÕÆÇÂÁÆÍɹÊËÉÌÆ ËÌÉÔÁ ùÃÊľ½ÊË»Á¾ ÈÇ»ÔѾÆÁ¾ ÌÉÇ»Æع»¹ÉÁÂÆÇÊËÁ ÄØ»ÇÀÅÇ¿ÆǼÇɾѾÆÁØȾɻÇ ÈÉǺľÅÔ»œÇʽÌÅÌƹÈɹ»Ä¾ÆÀ¹† ÃÇÆÇÈÉǾÃË ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉÌ×ÒÁÂÄÁ† ϾÆÀÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÌÈɹ»ÄØ×ÒÁÎÃÇņ ȹÆÁ ÈǽоÉÃÁ»¹¾ËÈɾÊʆÊÄÌ¿º¹ ÅÁÆÊËÉÇبÇÊÄÇ»¹ÅÅÁÆÁÊËɹ ÇÉÁ† ¾ÆËÁÉÇ»ÇÐÆÇÊʾÆËغÉؼǽ¹ ÌÈɹ»ÄØ×ÒÁ¾ÃÇÅȹÆÁÁ ƾÈÇÄÌÐÁ»† ÑÁ¾ÄÁϾÆÀÁ× ƾÊÅǼÌËÌÈɹ»ÄØËÕ ÅÆǼÇû¹ÉËÁÉÆÔÅÁ½ÇŹÅÁ¨ÇÅÁ† ÅÇÄÁϾÆÀÁÁÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁÌÈɹ»Ä؆ ×ÒÁÎÃÇÅȹÆÁ»˾оÆÁ¾ÈÇÄÌËÇɹ ľË½ÇÄ¿ÆԺ̽ÌËʽ¹ËÕû¹ÄÁÍÁù† ÏÁÇÆÆÔ¾ÖÃÀ¹Å¾ÆÔ¨ÇÁËǼ¹ÅºÌ½¾Ë ÊÇÀ½¹Æ¾½ÁÆÔÂÇËÃÉÔËÔÂ;½¾É¹ÄՆ ÆÔÂɾ¾ÊËÉÄÁϾÆÀÁ¹ËÇ»Á½ÁÊû¹ÄÁ† ÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔά£ ÃÇËÇÉÔÂÊ˹ƾË ǽÆÁÅÁÀÇÊÆÇ»ÆÔÎÁÆÊËÉÌžÆËÇ»Ǻ† Ò¾ÊË»¾ÆÆǼÇÃÇÆËÉÇÄØ ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ» „§ÅÊùؼ̺¾ÉÆÁؔ „§ÅÊÃÉ͔ ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

5


ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

¦¹ÆÇÊ»¾Ë £ÇÅȹÆÁØ„¶Ä¾ÃËÉÇÅÁɔÈÇÈÇÄÆÁĹ¹ÊÊÇÉËÁ† žÆËÊ»¾ËǽÁǽÆÔÅÁĹÅȹÅÁ„¦¹ÆÇÊ»¾Ë” Èɾ½Æ¹† ÀƹоÆÆÔÅÁ½ÄØ½ÇŹÑƾ¼ÇÁÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆdž ¼ÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁتɾ½ÁÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»˹ÃÁÎĹÅÈÆÁÀ† ÃǾÖƾɼÇÈÇËɾºÄ¾ÆÁ¾ ÊÉÇÃÊÄÌ¿ºÔ½Çй† ÊÇ» ÇËÊÌËÊË»Á¾ÌÄÕËɹÍÁÇľËǻǼÇÁÁÆÍɹÃɹÊÆdž ¼ÇÁÀÄÌоÆÁØ

¶ÃÇÄǼÁÐÆÔ½¾ÃÇÉ ª¹ÄÇÆ„™Éˆ½¾ÃÇɔÈɾ½Ê˹»ÄؾËÆÇ»ÁÆÃÁ½×Édž ÈÉÇÍÁÄØ%&$0."45&3ùÉÆÁÀÔ ÅÇĽÁƼÁ ȹƾ† ÄÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÄÁÆËÌʹ ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾̼ÄÔɹÀ† ÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÁɹÀžÉÇ»›Ê¾ÁÀ½¾ÄÁØÁÀ¼ÇËǻľ† ÆÔÁÀ»ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆǼÇÖÃÇÄǼÁоÊÃÁÐÁÊËǼÇ Ź˾ÉÁ¹Ä¹ Êǽ¾É¿¹Ò¾¼Ç½É¾»¾ÊÆÔÂ̼ÇÄÕ ÁÇËÄÁ† й×ËÊػĹ¼ÇÊËÇÂÃÇÊËÕ× ÌÊËÇÂÐÁ»ÇÊËÕ×ÞιÆÁ† оÊÃÁÅ»ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØÅ ƾ»ÈÁËÔ»¹×ËÀ¹È¹Î ƾ½¾† ÍÇÉÅÁÉÌ×ËÊØÊǻɾžƾÅ

ªÆÁ¿¾ÆÆÔ¾ϾÆÔ '3&4)

¡ÄÄ×ÊËɹÏÁØÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾Æ¹ÃÇÅȹÆÁ¾Â„™Ë¾ÆÁù”

'3&4)†Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ £ÇÅȹÆÁØ„™Ë¾ÆÁù”Ê˹ĹÈɾ½Ê˹»Á˾† ľÅÀ¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ'3&4)†(&03(*" »ÔѾ½Ñ¾¼ÇƹÉÔÆÇÃÈǽŹÉÃÇÂ'3&4) ¹† »Ç½ɹºÇ˹¾ËÌ¿¾ºÇľ¾Ä¾Ë ˹ÃǺÇÄÕÑÇ ÇÈÔËÁÊËɹÊËÕÃÁÆÆÇ»¹ÏÁØÅÈÇÀ»ÇÄØ×ËÃÇÅȹ† ÆÁÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËջǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁƹÃÇÈÁ˾ÄՆ ÆÔ¾ ¼¹ÀǻԾÁÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ÈÄÁËÔ ÊËÁɹÄՆ ÆÔ¾ŹÑÁÆÃÁ ¹»ºÄÁ¿¹ÂѾ¾»É¾ÅØÀ¹ÈÌÊù† ¾ËÊØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÎÇÄǽÁÄÕÆÁÃÇ»›ÇÀÆÁÃÑÁ¾ »ÇÈÉÇÊÔÅÇ¿ÆÇÀ¹½¹ËÕÈÇ˾ľÍÇƹÅÁ»ÇÍÁʾ ÃÇÅȹÆÁÁ„™Ë¾ÆÁù”

›ÃÇÅȹÆÁÁ„§Åž˔ÈÉǽÇÄ¿¹¾ËÊعÃÏÁØ„¥¾† ˹ÄÄÈÇÊÆÁ¿¾ÆÆÔÅϾƹŔ¦¹ÈÉǽÌÃÏÁ× ÌйÊ˻̆ ×ÒÌ×»¹ÃÏÁÁ ϾÆÔÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇÊÆÁ¿¾ÆÔ¬ÃÄÁ† ¾ÆËÇ»ÃÇÅȹÆÁÁ¾ÊËÕ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÉÁǺɾÊËÁ¹É† ŹËÌÉÌ Ñ»¾ÄÄ¾É ÄÁÊ˼ÃÁÎà ËÉ̺ÆÌ×ÈÉǽÌÆ ÏÁצ¹ÈÇÅÁƹ¾Å ÐËǹÃÏÁؽ¾ÂÊ˻̾˽ÇÁ×ÆØ ¼Ç½¹»ÃÄ×ÐÁ˾ÄÕÆÇ

¨É¹ÃËÁоÊÃÁ¾ʾÅÁƹÉÔ ¦Ç»¹ØÉÌÊÊùؽ¾É¾»ÆØ„™ÀӜɹ½”ǺÓØ»ÄؾË ÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁʾÅÁƹÉÇ»ª™ªÁ½ÇɾÆÃÇ ÃÇËÇÉÔ¾ ºÌ½ÌËÈÉÇÎǽÁËÕÁŹØ¼Ç½¹›ɹÅùÎʾ† ÅÁƹÉÇ»ºÌ½ÌËɹÊÊÅÇËɾÆÔ»ÇÈÉÇÊÔÇ»ÇÀÅÇ¿Ædž ÊËØÎÈÇÊËÉÇÂÃÁÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÂÁÊdž ÏÁ¹ÄÕÆÇÂÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ»ʾÄÕÊÃÇžÊËÆÇÊËÁ Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÔ»¹ÉÁ¹ÆËÔɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁØÀÇÆÁÈÇÊËÉdž ¾ÃÁÅÆǼǾ½É̼ǾšÇľ¾ÈǽÉǺÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ× ÇʾÅÁƹɹÎÅÇ¿ÆÇÈÇÄÌÐÁËÕƹʹÂ˾ÆÇ»ÇÂÉÌʆ ÊÃǽ¾É¾»ÆÁ„™ÀӜɹ½”

›„ª«©§¢†œ™ ž«ž”žª«µ©¬š©¡£™„¦§›§ª«¡ ¶ËÇÅÇ¿¾ËºÔËÕÀ¹ÈÌÊÃÆÇ»ÇÂÄÁÆÁÁÈÉdž £§¥¨™¦¡¢” ÃÇËÇɹØɹÊÊùÀÔ»¹¾ËÇÆÇ»ÇÊËØÎÃÇņ ÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÈÇÈÇÄƾÆÁ¾¹ÊÊÇÉËÁžÆËÆÇ ȹÆÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇʾ¼Å¾Æ˹

¬›™Ÿ™ž¥´ž ¨©¡œ¤™±™ž¥›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž ¨™©«¦ž©´ ›žž¦™¨§¤¦ž¦¡¡ ¦Ç»ÇÊËÕ½ÇĿƹºÔËÕÁÆÍÇÉŹËÁ»ÆÇÂÁÇË»¾Ð¹ËÕƹ »ÇÈÉÇÊÔÐËÇ ¼½¾ ÃǼ½¹ ùÃÁÈÇоÅÌÈÉÇÁÀÇÑÄǺ̆ ½¾ËÈÉÇÁÊÎǽÁËÕ °ËÇÇÀƹй¾Ë½¹ÆÆǾÊǺÔËÁ¾½ÄØ ÃÇÅȹÆÁÁÃÄÁ¾ÆËÇ»

ÄÁÆÁÁ ÇËÃÉÔËÁ¾ÆÇ»ÇÂËÇɼǻÇÂËÇÐÃÁ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ÆÇ»ÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁ ¼ÄǺ¹ÄՆ ÆÔ¾ÊÃÁ½ÃÁ ÇÊǺԾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØ Ìй† ÊËÁ¾»»ÔÊ˹»Ã¹ÎÁ˽

¨ÉÁÊÔĹÂ˾ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÇÆǻdž ÊËØλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁÁƹF†NBJM SFEBLUPS!EJNBSLSVÄÁºÇÊÇǺҹ† ˾ÈÇ˾ľÍÇÆ̆ ½Çº 

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

6


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.2014

|7

£Ç¹ÃÊÁ¹ÄÕÆÔ¾½ÔÅÇÎÇ½Ô £ÇÅȹÆÁØ#VEFSVTÈɾ½Ê˹»ÄؾËÃǹÃÊÁ¹ÄÕÆÔ¾ ½ÔÅÇÎÇ½Ô ÃÇËÇÉÔ¾̽ǺÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ˹Š¼½¾ ƾË»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁÊÅÇÆËÁÉÇ»¹ËÕÇ˽¾ÄÕÆÔ½ÔÅdž Îǽ ƹÈÉÁžÉ»û¹ÉËÁɹΠ¼½¾»Å¾ÊËÇϾÆËɹÄՆ ÆǼÇÇËÇÈľÆÁØÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾ËÊØÃÇ˾ÄÁÈÉÇÃņ ½Ô»¹¾ËÊع»ËÇÆÇÅÆǾÇËÇÈľÆÁ¾£Ç¹ÃÊÁ¹ÄÕÆÔ¾ ½ÔÅÇÎǽÔØ»ÄØ×ËÊغ¾ÀÇȹÊÆÔÅÁÀ¹ÊоËËÇ¼Ç ÐËÇ ÇËÎǽØÒÁ¼¹ÀÇÊËÌ¿¹¾ËÊØÈÇÊËÌȹ×ÒÁÅÎÇÄǽÆÔÅ »ÇÀ½ÌÎÇÅ ÈÇÖËÇÅÌÈÉǽÌÃËÔʼÇɹÆÁØƹÌÄÁÏ̻Ԇ »Ç½ØËÊØÌ¿¾ÈɹÃËÁоÊÃÁÎÇÄǽÆÔÅÁÇÆÁÁÀ¼Ç˹»† ÄÁ»¹×ËÊØÁÀ»ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» Êdž ÇË»¾ËÊË»Ì×˾»ÉÇȾÂÊÃÁÅÊ˹ƽ¹É˹ÅùоÊË»¹ ʾÉËÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÔ½ÄØÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎÌÊÄÇ»ÁÂ

›½¾ÊØËþÄÁ½¾ÉÇ» §™§„§ÅÊÛǽÇùƹĔÈÇȹÄÇ»½¾ÊØËÃÌÇņ ÊÃÁÎÈɾ½ÈÉÁØËÁÂsÄÁ½¾ÉÇ»ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ©¾Â† ËÁƼºÔÄÈǽ¼ÇËǻľÆ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÇɼ¹ÆÇÅ ­¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÊÄÌ¿ºÔ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÊ˹ËÁÊËÁÃÁ ÈǧÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÁÈÉǻǽÁÄÊØ»ƾÊÃÇÄÕÃÇÖ˹† ÈÇ»¦¹ȾɻÇÅÖ˹ȾÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØÄÊØÇ˺ÇÉÇɼ¹† ÆÁÀ¹ÏÁ»ÆÌËÉÁù¿½Ç¼Ç»Á½¹ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃǽ¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÁ ƹ»ËÇÉÇÅÈÉǻǽÁÄÇÊÕɹƿÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÇÇ˽¾ÄÕÆÔżÉÌÈȹÅÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÁÊ˹ËÁÊËÁ† оÊÃÁÎÃÇÖÍÍÁÏÁ¾ÆËÇ» ƹËɾËÕ¾ÅÈÇÍÁƹÆÊdž »ÔÅÁÊ˹ËÁÊËÁоÊÃÁÅÈÇùÀ¹Ë¾ÄØÅÊËÉÇÁÄÊØÁËdž ¼Ç»ÔÂɾÂËÁƼ ¹ƹо˻¾ÉËÇÅ À¹ÃÄ×ÐÁ˾ÄÕÆÇÅ Ö˹ȾÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÄÊØʻǽÆÔÂɾÂËÁƼÈÇÊÇ»ÇÃÌȆ ÆÇÅÌɹƼÌÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÈÇùÀ¹Ë¾Ä¾Â›ÁËǼ¾ §™§„§ÅÊÛǽÇùƹĔÈÇÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÁ»Ê¾ÎÈÇù† À¹Ë¾Ä¾ÂÀ¹ÆÁŹ¾ËѾÊËǾžÊËÇ»ɾÂËÁƼ¾ÄÁ½¾† ÉÇ»ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ

™ÊÊÇÉËÁžÆË„£ÇÅȹÆÁÁ·†ËÉÁϾÆËɔÊŹØ ¼Ç½¹ÈÇÈÇÄÆÁËÊؼÁºÃÇÂоɾÈÁϾ„¾Ã¾” ÑÁÉÇÃÇÂȹÄÁËÉÔÏ»¾ËÇ»Á»Á½Ç»¬¿¾ʾÂйÊÅÇ¿† ÆÇÈÉÁǺɾÊËÁʹ½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ„šÉÌʔs ÁÅÁ˹ÏÁØƹËÌɹÄÕÆǼǺÉÌʹÁÀ½¾É¾»¹ª¹Èɾ† Äؼǽ¹ÈÇÊËÌÈÁË»ÈÉǽ¹¿Ìƾ½ÇÉǼ¹ØÄÁƾ† ùʹ½ÁƼ¹„¾Ã¾”4NBSUCPBSE§½É̼ÁÎÆÇ»ÁÆùÎ ÅÇ¿ÆÇÌÀƹËÕƹʹÂ˾ÃÇÅȹÆÁÁ

¥ÇÆ˹¿¼É¹½ÁÉÆÁ ¨Ç½Ç¼Ç»ÇÉÌʦ¨§„¥ÇÊËÇ»ÁÔ À¹ÃÄ×оÆÆdž ÅÌ»Á×ƾ¼Ç½¹ „§Å ¥†¥ž«™¤¤”ÁÀ¼ÇËdž »ÁÄÁÈÇÊ˹»ÁÄž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁùÉùʹ¼É¹† ½ÁÉÆÁ½ÄØǺӾÃËÇ»§™§„­ÇÉËÌŔǺÒÁÅǺӾÅÇÅ _ËÇÆÆ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÈÇÄÆÔÅÎǽÇÅÇÊ̆ Ò¾ÊË»ÄؾËÊØÅÇÆ˹¿¨Ç½¹ÆÆÇÅ̽ǼǻÇÉ̺ÔÄÁ ˹ÿ¾»ÔÈÇÄƾÆÔɹÀɹºÇËùоÉ˾¿¾Â£¥ ÃÇƆ ËÉÇÄÕƹØʺÇÉùȹƾÄÁù¿½Ç¼ÇØÉÌʹ»ÔËØ¿ÆÇ º¹ÑÆÁ¼É¹½ÁÉÆÁ

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦Ç»ÁÆÃÁʾÀÇƹ


8

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

›ž¨™©«™¥ž¦«ž™©®¡«ž£«¬©´¡œ©™§ª«©§¡«ž¤µª«›™ §¥ª£™¨©§±¤¡¨¬š¤¡°¦´žª¤¬±™¦¡¸¨§›§¨©§ª¬ „¨©ž§ª«™›¤ž¦¡¸©™ ©ž±ž¦¡¢¦™¬ª¤§›¦§ ©™ ©ž±ž¦¦´¢›¡¡ª¨§¤µ §›™¦¡¸¦ž£§«§©´®  ž¥ž¤µ¦´®¬°™ª«£§›¡§«£¤§¦ž¦¡ž§«¨™©™¥ž«©§› ©™ ©ž±ž¦¦§œ§ª«©§¡«ž¤µª«›™”

§šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

Допущенные возможности ˾ÃÊ˝ÈÂÇνÊÁͽ ®½ÉÎËÊË¿½ ÍÇËǹ»ËÇɹ

¦¹ÈÇÅÆÁÅ ÐËǜɹ½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÃǽ¾ÃʻǼņ »Ì̼ĹÊ˹»ÁËÊǺÄ×½¾ÆÁ¾ „Èɹ»¹оÄÇ»¾Ã¹ ƹºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÔ¾ÌÊÄÇ»ÁØ¿ÁÀƾ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Èɹ»ÁÀ¹ÃÇÆÆÔÎÁÆ˾ɾÊÇ»Èɹ»ÇǺĹ½¹Ë¾Ä¾Â À¾Å¾ÄÕÆÔÎÌйÊËÃÇ»ÁǺӾÃËÇ»ùÈÁ˹ÄÕÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹¨ÌºÄÁÐÆÔ¾ÊÄÌѹÆÁØÈÇ»ÇÈÉdž ÊÌÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØɹÀɾѾÆÁØƹÌÊÄÇ»ÆÇɹÀ† ɾѾÆÆÔ»Á½ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÈÉǻǽØËÊØÊÌй† ÊËÁ¾Å¼É¹¿½¹Æ ÈÉÇ¿Á»¹×ÒÁλÈɾ½¾Ä¹Î˾ÉÉÁ† ËÇÉÁ¹ÄÕÆÇÂÀÇÆÔ »¼É¹ÆÁϹÎÃÇËÇÉÇÂɹÊÈÇÄdž ¿¾ÆÀ¾Å¾ÄÕÆÔÂÌйÊËÇÃÁÄÁǺӾÃËùÈÁ˹ÄÕÆdž ¼ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÈÉÁžÆÁ˾ÄÕÆÇÃÃÇËÇÉÔÅÀ¹† ÈɹÑÁ»¹¾ËÊØɹÀɾѾÆÁ¾žÊÄÁÌÊÄÇ»ÆÇɹÀɾ† ѾÆÆÔ»Á½ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÀ¾Å¾ÄÕÆǼÇÌйʈ ùÁÄÁǺӾÃ˹ùÈÁ˹ÄÕÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹Ådž ¿¾ËÇùÀ¹ËÕƾ¼¹ËÁ»ÆǾ»ÇÀ½¾ÂÊË»Á¾ƹÇÃÉ̆ ¿¹×ÒÌ×Êɾ½Ì È̺ÄÁÐÆÔ¾ÊÄÌѹÆÁØÈÉǻǽ؈ ÊØÊÌйÊËÁ¾ÅÈɹ»ÇǺĹ½¹Ë¾Ä¾ÂÀ¾Å¾ÄÕÆÔÎ ÌйÊËÃÇ»ÁǺӾÃËÇ»ùÈÁ˹ÄÕÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¹ Èǽ»¾É¿¾ÆÆÔÎÉÁÊÃÌ˹ÃǼÇƾ¼¹ËÁ»ÆǼÇ »ÇÀ½¾ÂÊË»Áؔ

¦¹ɹÊÊÅÇËɾÆÁ¾ÃÇÅÁÊÊÁÁºÔ† ÄÇÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÇÀ¾Å¾ÄÕÆÔÎ ÌйÊËÃÇ» ¼½¾ËɾºÇ»¹ÄÇÊÕÌÀ¹Ãdž ÆÁËÕÌÊÄÇ»ÆÇɹÀɾѾÆÆÔ»Á½Áʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ÁѾÊËÕÌйÊËÃÇ» ƹÃÇËÇÉÔÎÊǺÊË»¾ÆÆÁÿ¾Ä¹Ä„Lj ÃÄÇÆÁËÕÊØÇËÈɾ½¾ÄÕÆÔÎȹɹ† žËÉÇ»ɹÀɾѾÆÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¹” »½¹ÆÆÇÅÊÄÌй¾sÈɾƾ† ºÉ¾ÐÕÃɹÊÆÇÂÄÁÆÁ¾Â¡À½»Ìν¾† ÊØËÃÇ»À¹Ø»Á˾ľÂÄÁÑÕ½»Ç¾Èdž ÃÁÆÌÄÁÀ¹Ê¾½¹ÆÁ¾ƾ̽ǻľ˻dž ɾÆÆÔÅÁ ÎÇËØÊÈÇÉÆÔ¾»ÇÈÉÇÊÔ »ÇÀÆÁÃÄÁÈÇÈǻǽÌƾÊÃÇÄÕÃÁÎ ÊÁË̹ÏÁ ¬ÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÌÈÌ˾ÂÊÇǺҾÆÁØ ºÔÄÇɹÀɾѾÆÇ»ÈÄÇËÆÌ× ½ÇÆ̆ ÄØžËÉÇ» ÈÉÁºÄÁÀÁËÕÊØÃÃɹÊÆÇ ÄÁÆÁÁsÆǻǾǺҾ¿ÁËÁ¾ƹÌÄÁϾ ¥¹ØÃÇ»ÊÃǼÇ»Ê˹ƾË»ǽÆÇÅÉ؆ ½Ìʽ»ÌÅؽÉ̼ÁÅÁÀ½¹ÆÁØÅÁ „ ¹† ÊËÉÇÂùÌ¿¾ÊÄÇ¿ÁĹÊÕ ƹ½Ç»Ô† ½¾É¿¹ËÕÖËÇËÊË»ÇÉ »ɹÅùÎɾ† ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÖËǽÇÈÌÊù¾ËÊؔ 

§ºÒ¾¿ÁËÁ¾§Åœ¬¨ª ƹÌÄ¥¹ØÃÇ»ÊÃǼÇ


ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

¨ÇÄÁÃÄÁÆÁù ƹÌĝÅÁËÉÁ¾»¹

¨ÇÄÁÃÄÁÆÁùƹÌĝÅÁËÉÁ¾»¹ »Å¾ÊËÇÈÇÄdž ¿¾ÆÆÔÎѾÊËÁÈÉÁºÄÁÀÁËÊØÃÃɹÊÆÇÂÄÁÆÁÁƹËÉÁ žËɹ™»Ç˽ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹Ź¼¹ÀÁƹËÇ»¹ÉÇ» ȾɻÇÂƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ»ɹÂÇƾʹ½Ç»Ç½Ð¾ÊÃdž ¼ÇËÇ»¹ÉÁÒ¾ÊË»¹„¦¹Ìù”ÁÆǻǼÇ½ÇŹƹžÊ˾ ÁÀºÌÑÃÁ†É¹À»¹Ä×ÑÃÁÈÇÌħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾Ãɹʆ ƹØÄÁÆÁØÊ˹ĹÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾Å½ÄØÇËùÀ¹ ÄÇÊйʈ ƹØÁÀºÌÑù ÊǼĹÊÆǼ¾ÆÈĹÆÌ ÇùÀ¹Ä¹ÊÕ¹ÃÃ̆ ɹËƹžÊ˾ºÌ½ÌÒ¾ÂŹ¼ÁÊËɹÄÁ›¾É½ÁÃ˺ÔÄ ƾÌ˾ÑÁ˾ľÆ½ÄØÎÇÀؾ»

ª¹ÅǾÖÅÇÏÁÇƹÄÕÆǾǺÊÌ¿½¾ÆÁ¾»Ô† À»¹ÄÁÈĹÆÔÃÇÅȹÆÁÁ¦ÁÃÇĹؤÁÏþ»Á† 鄧ÅÊüɹ¿½¹ÆɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁؔ„ªÅ¾¿ÆÔ¾ À¾ÅľÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾ÄÁ” ÈÉÇ¿Á»¹×ÒÁ¾»½»ÌΆ Ö˹¿Ã¾¼Ç½¹ÈÇÊËÉÇÂÃÁÈÇÌĸÃǻľ† »¹ ÊÈɹ»¾½ÄÁ»ÇÈÇÊÐÁ˹ÄÁ ÐËÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊ˻ǻƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇ žËÉÇ» ºÄÁ† ÀÇÊËÁÀ½¹ÆÁØ»„ǽÁÆƹ½Ï¹ËÕÁ»ÔѾÖ˹¿¾Â” ÅÇ¿¾ËÇÊ˹»ÁËÕÁκ¾ÀÃÉÔÑÁƹ½¼ÇÄÇ»ÇÂ

u©ËÃÂÏÂÃÅÏÙ¿οËÂɽ¿½ÍÅÆÊËÉÁËÉ ÁËÏÂÒÌËÍ ÌËǽÉÐÊÅÓÅ̽ÈÅÏÂÏÊÂʽÔÊÂÏ ÎÏÍËÅÏÙÁËÍËÀÐ ¿½ÕÅÅÉÐÖÂÎÏ¿ÂÊÊØÂÌͽŠ ¿½ÊÂʽÍÐÕÂÊØ¡ÂȽÆÏÂǽÌÍÂÉËÊÏ ÁÂȽƊ ÏÂÍÂÇËÊÎÏÍÐÇÓÅÛ ÊËʽÔÅʽÏÙÊË¿ËÂÎÏÍˊ ÅÏÂÈÙÎÏ¿ËʽÚÏËÉÉÂÎÏÂÊÂÈÙÄÜ ŸÌÉƹÄÁÊ˙ľÃʾ¨¹Æ˾ľ¾»ÈÇÁÆ˾ɾÊÇ»¹Ä† ÊØÊ̽պÇÂȹÅØËÆÁù½¾É¾»ØÆÆǼÇÀǽоÊË»¹ Èdž ȹ½¹×Ò¾¼Ç»ÀÇÆÌÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÃÇÅȹÆÁ¾Â„«¾Î† ÆÇÄǼÁÁ»Ç½ÆÔÎɹÀ»Ä¾Ð¾ÆÁ”ÅÆǼÇÖ˹¿ÆǼÇ¿Á† ÄǼÇ½ÇŹƹ̼ÄÌÌÄÁϪÄǺǽÊùØs¨É¹ÆÇ»¹ ¦Ç¾¼Ç„ÌÊÈÇÃÇÁÄÁ” ÐËÇȹÅØËÆÁùƹÖËÇÅÌйʈ þƾËsÇÆʼÇɾÄ«¹Ã¹Ø¿¾ÌйÊËÕ»¼Ç½ÌÈdž ÊËÁ¼Ä¹ÊÇʾ½ÆÁ½ÇÅʺ¹Ñ¾ÆÃÇÂƹÌĪÄǺǽ† ÊÃÇ ƹÊËÉÇÂÈÄÇÒ¹½Ã¾·ÉÁرÌÑ̺¹¾»¹§½† ƹÃÇÊËÇØÒÁ¾ƹ¼ÇÊÇÎɹƾ½ÇŹ ˹Ã̽¹ÐÆÇÁ»Ç† »É¾ÅØÌÆÁÐËÇ¿¾ÆÆÔ¾ǼƾŠÇÊ˹»ÁÄÁÐľÆÇ»Ãdž ÅÁÊÊÁÁɹ»ÆǽÌÑÆÔÅÁ

›ÇË»¾Ë¼Ä¹»ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÇɼÇÉǽ¹™Æ¹Ëdž ÄÁ«ÁÄÕ˾ÉȾÄÁ»ÇɹÀÓØÊÆÁÄ ÐËÇÈÉǾÃËÆdž ÊžËÆÌ×½ÇÃÌžÆ˹ÏÁ×½ÇĿƹ»ÔÈÇÄÆÁËÕ ÄÁϾÆÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØ Áž×Ò¹Ø ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ½ÇÈÌÊÃÁØ»ÄØ×Ò¹ØÊØǺØÀ¹† ˾ÄÕÆÔÅÐľÆÇŪ©§žÒ¾½ÇƹйĹÈÉǾÈ ÆÔÎɹºÇËÀ¹Ã¹ÀÐÁÃǺØÀ¹ÆÈÉÇ»¾ÊËÁÁÆ¿¾† ƾÉÆÔ¾ÁÀÔÊùÆÁØ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½¹ÆÆÔÎ ÁÀÔÊùÆÁÂÈǽľ¿¹ËǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆǼÇÊ̽¹É† ÊË»¾ÆÆÇÂÖÃÊȾÉËÁÀ¾¶ËÇØ»ÄؾËÊؼ¹É¹ÆËÁ† ¾ÂÊǺÄ×½¾ÆÁػʾÎ˾ÎÆÁоÊÃÁÎÆÇÉÅ »ËÇÅ ÐÁÊľ»ÇÀÅÇ¿ÆǼÇÈÉÁÐÁƾÆÁػɾ½¹Êž¿† ÆÔÅÀ¾ÅľÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾ÄØÅ›ÊÄÌй¾ÈÉÁÐÁ† ƾÆÁØŹ˾ÉÁ¹ÄÕÆǼǻɾ½¹ÁÄÁ»É¾½¹À½Ç† ÉÇ»Õ×ËÇË ÈÇÐվ»ÁƾÖËÇÈÉÇÁÀÇÑÄÇ ÊǺ† ÊË»¾ÆÆÁÃÀ¾Å¾ÄÕÆǼÇÌйÊËù À¹ÊËÉÇÂÒÁà »ÈÇÄÆÇžɾƾʾËÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕȾɾ½ À¹ÃÇÆÇÅÁȾɾ½ÈÇÊËɹ½¹»ÑÁÅÁ

9


10

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ŸÁÄÕÏÔɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆǼÇоɾÀ ½ÇÉǼÌÇËÈɾ½ÈÇĹ¼¹¾ÅǼÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹½ÇŹ’ÈÇÌÄœÌʹÉÇ»¹ ˹ÿ¾ÈÔ˹ÄÁÊÕ»ÇÀɹ¿¹ËÕÃÇÅÅ̆ ÆÁùÏÁÁÁÀÆÇѾÆÔ½ÇÈɾ½¾Ä¹ »Ç† ½¹ľËÇŽÇÈØËǼÇÖ˹¿¹ƾÈǽÆÁ† Ź¾ËÊØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØÈÇÊËÇØÆÆÇÀ¹† ÊÇÉؾËÊØ ÆǻǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅdž ¿¾ËÈÉÁ»¾ÊËÁÃÃÇÄĹÈÊÌ ›ÇË»¾Ë™œ«ÁÄÕǺÓØÊÆÁÄËҾˆ ÆÇÊËÕÈǽǺÆÔÎÈÉÇ˾ÊËÇ»À¾Å† ÄØƹÎǽÁËÊØ»ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ɹÀ† ž¿¾»¹ÆÁ¾ÈÉÇÁÀÇÑÄÇ ÇÆÁ ÊÇʾ† ½Á ÈǽÈÁʹÄÁž¿¾»ÇÂÈĹÆÁ˾Å ʹÅÔŽ¹ÄÁÊǼĹÊÁ¾ÇɹÀ½¾Ä¾ À¾Å¾ÄÕ s›ÔÈɹ»ÁÄÕÆÇ»ÔÊùÀÔ»¹¾Ë¾ Ǻ¾ÊÈÇÃǾÆÆÇÊËժľ½Ì¾ËÈÉÇ»¾† ÊËÁºÇÄÕÑÌ×ɹºÇËÌÈÇ»ÔػľÆÁ× ÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÇ»ʾ˾§½Æ¹ÃÇ»ƹ† ÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÁÀÆÇѾÆÆÇÊËÕÃÇņ ÅÌÆÁùÏÁÂƾØ»ÄؾËÊØÇÊÆÇ»¹ÆÁ† ¾Å½ÄØÇËùÀ¹¨Ç˾ÆÏÁ¹ÄÕÆÔÂÀ¹† ÊËÉÇÂÒÁÃǺØÀ¹ÆǺɹËÁËÕÊØ»ɾ† ÊÌÉÊÇÊƹº¿¹×ÒÌ×Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ× ÐËǺÔÈÇÄÌÐÁËÕÀ¹ÃÄ×оÆÁ¾ ùʹ† ×Ò¾¾ÊØ˾ÎÆÁоÊÃÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÈǽÃÄ×оÆÁØÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ§˻¾Ë† ÊË»¾ÆÆÇÊËÕɾÊÌÉÊÇÊƹº¿¹×Ҿ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁǽÁƹÃÇ»¹ùÃȾɾ½ ¿ÁÄÕϹÅÁ ˹ÃÁȾɾ½ÈÇ˾ÆÏÁ¹ÄՆ ÆÔÅÁÀ¹ÊËÉÇÂÒÁùÅÁ

¥¦ž¦¡ž¶£ª¨ž©«™

™Æ¹ËÇÄÁ «¡¤µ ÁɾÃËÇɽ¾È¹É˹žÆ˹ ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔ Á¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ¼Ä¹»ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉ ¼§ÅÊù

„žÒ¾½ÇƹйĹÈÉǾÃËÆÔÎɹºÇË À¹Ã¹ÀÐÁÃǺØÀ¹ÆÈÉÇ»¾ÊËÁ ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔ¾ÁÀÔÊùÆÁØ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½¹ÆÆÔÎÁÀÔÊùÆÁ Èǽľ¿¹ËǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÖÃÊȾÉËÁÀ¾ ¶ËÇØ»ÄؾËÊؼ¹É¹ÆËÁ¾Â ÊǺÄ×½¾ÆÁػʾÎ˾ÎÆÁоÊÃÁÎ ÆÇÉÅ »ËÇÅÐÁÊľ»ÇÀÅÇ¿ÆǼÇ ÈÉÁÐÁƾÆÁػɾ½¹Êž¿ÆÔÅ À¾ÅľÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾ÄØÅ›ÊÄÌй¾ ÈÉÁÐÁƾÆÁØŹ˾ÉÁ¹ÄÕÆǼÇ »É¾½¹ÁÄÁ»É¾½¹À½ÇÉÇ»Õ×ËÇË ÈÇÐվ»ÁƾÖËÇÈÉÇÁÀÇÑÄÇ »ÈÇÄÆÇžɾƾʾË ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕȾɾ½À¹ÃÇÆÇÅ ÁȾɾ½ÈÇÊËɹ½¹»ÑÁÅÁ”

¡  ™¸›¤ž¦¡¢ ¦žš´¤§¬§›¤ž«›§©ž¦§

¨ÉÁÊÌËÊË»Ì×ÒÁ¾»À¹Ä¾×ÉÁÊËÔ½¾È¹É˹žÆ˹Èdž ɾÃÇžƽǻ¹ÄÁÊž¿ÆÔÅÀ¾ÅľÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾ÄØÅȾɾ† ¼Ç»ÇÉÁËÕÊÈÉǾÃËÆÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ¾ÂÈÇÈǻǽÌ˾ÎÆÁ† оÊÃǼÇǺÊľ½Ç»¹ÆÁØÀ½¹ÆÁÂƹÈɾ½Å¾Ë»ÇÀÅÇ¿Ædž ¼ÇɹÀÉÌѾÆÁØ»ȾÉÁǽÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹«¹Ã¹ØÇϾÆù ÈÉǻǽÁËÊØÀ¹ÊоËÀ¹ÊËÉÇÂÒÁù ÃÇËÇÉÔÂ˾ÅʹÅÔÅ ÅÇ¿¾ËǺ¾ÀÇȹÊÁËÕʾºØƹÊÄÌй ¾ÊÄÁÊÇʾ½ÆÁ¾½Ç† ŹÀ¹ËɾҹË §½Æ¹ÃÇÊÇʾ½Áƾʽ¹»¹ÄÁÊÕ sÇÅƹ¸Ãǻľ»¹ »¹»¹ÉÁÂÆÇÅÊÇÊËÇØÆÁÁ ɹÀ† ÉÌѾÆÁØ»Á½ÆÔ»ÁÀ̹ÄÕÆÇ ½¹ÆÁ¾ƹÈÉÇËÁ»ÈÇÊËÉǾ† ÆÇ˹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ÐËÇɹÊÑÁɾÆÁ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÇËÇÄÕÃÇ À¹ÊоËÁÊËɾºÄ¾ÆÁØÀ¾Ä¾ÆÇÂÀÇÆÔªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÌÆÁ† ÐËÇ¿Á˽¾ËÊÃÌ×ÈÄÇÒ¹½ÃÌ°ÁÊÄǹ»ËÇÅǺÁľÂ»¼ÇÉdž ½¾ɹÊË¾Ë ½»Á¿¾ÆÁ¾Ê˹ÆÇ»ÁËÊػʾÁÆ˾ÆÊÁ»Æ¾¾¬ÄÁϹ ÌÀÃ¹Ø žÊ˹½ÄØȹÉÃÇ»ÃÁƾË œÄ¹»ÆÇÅ̹ÉÎÁ˾ÃËÇÉÌÇÈØËÕÈÉÁÑÄÇÊÕÌ»¾Ò¾»¹ËÕ ÈÇÈÌËÆÇÇË»¾Ð¹Øƹ»ÇÈÉÇÊÈÉǼɹ½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÆÇÉÅÔ

uŸÍÂÀÅËʽÈÙÊØÒÊËÍɽÏÅ¿½ÒÀͽÁËÎÏÍˊ ÅÏÂÈÙÊËÀËÌÍËÂÇÏÅÍË¿½ÊÅÜĽÈËÃÂʽÊË͊ ɽ½¿ÏËÉ˾ÅÈÂÆʽÃÅÏÂÈÂƬËÁ½ÊŠ ÊØÉ ¥ž¡¡ ¿«ÉÎÇÂʽÜÊ¿½ÍÜʽÃÅÏŠ ÈÂÆÌÍÅÒËÁÅÏÎܽ¿ÏËÉ˾ÅÈÂƣǼ½¹ÅÔʽ¾† Ĺ¾ÅɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ×»¹Ñ¾ÂÌÄÁÏÔsÀ¹ËÉ̽ÆØ×ÊÕLj »¾ËÁËզǻÄ׺ǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÊľ½Ì¾ËÉÌÃǻǽÊ˻dž »¹ËÕÊغÌûÇÂÀ¹ÃÇƹ ¾ÅÄ×Ì¿¾ɹÀ½¾ÄÁÄÁ ¾ÊËÕÈÉdž ¾ÃËÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ ÌÊ˹ÆǻľÆÔÃɹÊÆÔ¾ÄÁÆÁÁªËÉÇÁËÕ ÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÅÇ¿¾ËËÇÄÕÃÇƹʻǾÅÀ¾Å¾ÄÕÆÇÅÌйʈ þÊÊǺÄ×½¾ÆÁ¾Å˾ÎÆÁоÊÃÁÎɾ¼Ä¹Å¾ÆËÇ» ¼½¾»Ê¾

ÈÉÇÈÁʹÆÇÁÈÉÇÑÌÅ ÁÈÉǽÇÊ˹ËÇÐÆÇÊËÕ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ÁÈÉÇÌÊÄÇ»ÁØÁÀÇÄØÏÁÁ ÁÈÉǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ ÁÈÉÇǺ؆ À¹Ë¾ÄÕÆǾɹÊÊËÇØÆÁ¾»ѾÊËÕžËÉÇ»½ÇÃɹÊÆÇÂÄÁ† ÆÁÁ¨ÇùØƾ»Á½¾ÄÈÉǾÃ˹¹ ¾ÊËÕÊÄÇ¿ÆÔ¾ž† Ê˹ ÆÇÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÂÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÅÇ¿¾Ëƹ† ËÁÇÈËÁŹÄÕÆǾɾѾÆÁ¾ ƾÌÒ¾ÅÄØ×Ò¾¾ÆÁÐÕÁÎ ÁÆ˾ɾÊÇ» ¦¹½ÇÇËžËÁËÕ ™Æ¹ËÇÄÁ«ÁÄÕºÔÄ̺¾½ÁË¾Ä¾Æ ÈÉÁ† ÊÌËÊË»Ì×ÒÁ¾ÈɹÃËÁоÊÃÁÌ»¾ÉÇ»¹ÄÁ»ËÇ ÐËÇƹ½Ìˆ ÊØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄԆÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÁ ÊÈÇÊǺÆÔ¾ÊÇÀ† ½¹ËÕƹ̼ÄÌÌÄÁϸÃǻľ»¹Á§É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾„ºÄ¹¼ÇÈÉÁ† ØËÆÔ¾ÌÊÄÇ»ÁØ¿ÁÀƾ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ”½Äػʾκ¾ÀÁÊÃÄ׆ оÆÁئÇÈɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄØÃÇÅÁÊÊÁÁÈǽ»¾ÄÀ¹Ø»Á˾ÄÕ „ª¾»¾É¿ÁÄÊËÉdž” ÈÉÇÊÁ»ÑÁÂɹÀɾѾÆÁ¾ƹ„ÇËÃÄdž ƾÆÁ¾ÇËȹɹžËÉÇ»ɹÀɾѾÆÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹»й† ÊËÁÌžÆÕѾÆÁØÅÁÆÁŹÄÕÆǼÇÇËÊËÌȹÇËÃɹÊÆÇÂÄÁ† ÆÁÁ½ÇÀ½¹ÆÁؽÇÆÌÄØžËÉÇ»ƹȾɾʾоÆÁÁÌĦ¾ÂºÌ† ˹Á†Â¤ÁÆÁÁ”¥ÇÄ ½ÇļÇÊËÉÇÂƹ½Çʽ¹»¹ËÕ ÃÇÅÅ̆ ÆÁùÏÁÁÈǽ»¾½¾ÆÔ ÆÇÁÀ†À¹ÊÄÌйÂÆÇÂÇÑÁºÃÁÈÉǾÆ ËÁÉÇ»ÒÁùÈÉÁÊËÉÇÂùƹËÉÁžËɹ»ÔÑĹÀ¹ÃɹÊÆÌ× ÄÁÆÁ× ÈÉÁÑÄÇÊÕ̺ɹËÕÃÉÔÄÕÏÇ ÐËǺÔ»ÈÁʹËÕÊØÎdž ËغԻÆÌľ»Ì×ÇËžËÃÌ ™Æ¹ËÇÄÁ«ÁÄÕ»ÀŹÎÆÌÄÉÌùÅÁ s›ÔʾÂйÊǼÇÉÐÁ˾Ä×½¾Â½Çƾ»ÇÀÅÇ¿Ædž ÊËÁ¸ËÇÄÕÃÇÐËÇÃɹÊÁ»ÇɹÊÊùÀÔ»¹ÄÈÉÇÈÉǾÃËÁ† ÉÇ»ÒÁÃÇ» ÈÉÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ ÈÉÇœ™ª¦ ÈÉÇƹ½† ÀÇÉ ¹»Ô¼Ç»ÇÉÁ˾sƾÅÆǼÇÇÑÁºÄÁÊÕ¨ÇÖËÇÅÌ¿Á† ˾ÄÁƹÅÁƾ»¾ÉØ˦¾ÄÕÀØÇÑÁº¹ËÕÊØ ƹ½ÇºÔËÕ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÔÅÁ ¡cÇËÃÄÇƾÆÁ¾ɹÀɾÑÁÄ


ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.2014

| 11


12

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Камень в моде ¦§›¡¦£¡©´¦£™§«ž¤§°¦´®¥™«ž©¡™¤§› ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅFLPWPMHBDPN]XXXDIJUBSV]LPMPSHSBESV]EFDLPSV]IPNFOJOPSV

FLPWPMHBDPN

¼Ç½Ǻ¾Ò¹¾ËƹÅÅÆǼÇÎÇÉÇÑÁÎÃÇÄľÃÏÁ  ÖÃÊËɹ»¹¼¹ÆËÆÔÎÖÃÊȾÉÁžÆËÇ»ÁƾǿÁ½¹ÆÆÔÎǺÆÇ»† ľÆÁ ÃÇËÇÉÔÅÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁƹйÄÁ½¾ÄÁËÕÊØÌ¿¾ ʾÂйÊ›ÈÇÊľ½Æ¾¾»É¾ÅؽÁÀ¹ÂƾÉÔÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»Á¹É† ÎÁ˾ÃËÇÉԻʾйҾÇ˽¹×ËÈɾ½ÈÇÐ˾ÆÁ¾¾Ê˾ÊË»¾Æ† ÆÔÅÍÇÉŹŠÀ¹ÁÅÊË»ÌØÁ½¾ÁÌʹÅÇÂÈÉÁÉǽÔ¶Ãʆ ȾÉËÔ¹»ËÇÉÁ˾ËÆÇÀ¹Ø»ÄØ×Ë ÐËǻԺÇɺ̽ÌÒ¾¼ÇsÖËÇ ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÔ¾ÍÇÉÅÔ »ÇÈÄÇÒ¾ÆÆÔ¾ÊÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»¦¹ÈÉÁÅ¾É „ÈǽùžÆՔ

§šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

ŸÁ½ÃÁÂùžÆÕ ŸÁ½ÃÁÂùžÆÕsÖËÇÈÇÄÁžÉÆǾÈĹÊËÁІ ÆǾ»¾Ò¾ÊË»Ç ÃÇËÇÉǾÁÊÈÇÄÕÀ̾ËÊØ»ùоÊË»¾ ƹÈÔľÆÁØƹɹÀÄÁÐÆÔ¾ÇÊÆǻԫ¹ÃǾÈÇÃÉԆ ËÁ¾ÈÇÀ»ÇÄؾËÈÉÁ½¹ËÕÇÊǺÔ»Á½Ì¿¾¼ÇËÇ»ÔÅ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÅŸÁ½ÃÁÂùžÆÕÈÉÁ¼Ç½¾ÆÈɹÆ ËÁоÊÃÁ½ÄØÄ׺ÇÂÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ½¾É¾»¹ ÃÁÉÈÁ† й º¾ËÇƹ ÈĹÊËÁù ¿¾Ä¾À¹Á½¹¿¾Ê˾ÃĹs Á»ÇÊÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊËÉÌÃËÌÉÌÈÉÁÉǽÆǼÇùÅÆØ ºÌ½ÕËÇÅɹÅÇÉÁÄÁ¼É¹ÆÁË ¹ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¾ÂÊ˹ÃÁÅƹÈÔľÆÁ¾Åľ¼ÃÇ Ìι¿Á»¹ËÕs½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÈÉÇ˾ɾËÕ¾¾»Ä¹¿ÆÇ ʹÄ;ËÃÇ ÐËǺÔ̺ɹËÕÈÔÄÕŸÁ½ÃÁÂùžÆÕ ƾ¼ÇÉ×Ð ƾÁž¾ËÀ¹È¹Î¹ ƾ»Ô¼Çɹ¾ËƹÊÇÄƆ ϾÁ»ϾÄÇÅÊÐÁ˹¾ËÊؽÇļǻ¾ÐÆÔÅÇ˽¾ÄÇІ ÆÔÅŹ˾ÉÁ¹ÄÇÅ ›©ÇÊÊÁÁ¿Á½ÃÁÂùžÆÕÈÇù¾Ò¾ƾÈÇÄ̆ ÐÁÄÑÁÉÇÃǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁتÐÁ˹¾ËÊØ ÐËÇ ÈÇÄÁžÉÆǾ»¾Ò¾ÊË»ÇÅÇ¿ÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÈÉÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ùÿÁÄÔνÇÅÇ» ˹ÃÁÇÍÁÊÇ» ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ ÃÇËÇÉÔÅƾǺÎǽÁ† ÅÇÈÉÁ½¹ËÕƾÃÌ×ÊÇÄÁ½ÆÇÊËÕÊÈÇÅÇÒÕ×ù† žÆÆÇÂÇÊÆǻԟÁ½ÃÁÂùžÆÕÀ¹ÊоËʻǾ ϻ¾ËǻǼ¹ÅÅÔÁÊËÉÌÃËÌÉÔÈÇÀ»ÇÄؾË»ÇÈÄdž Ò¹ËÕ»¿ÁÀÆÕʹÅԾʞÄÔ¾Á½¾Á

ЖИДКИЙ КАМЕНЬ ПРИГОДЕН ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

£¾É¹ÅÁоÊÃÁ¾ǺÇÁ ¹ÆƹØÆÇ»ÁÆùÈÇÀ»ÇÄÁĹǺӆ ¾½ÁÆÁËÕÖÊ˾ËÁоÊÃÁ¾ÍÌÆÃÏÁÁËɹ† ½ÁÏÁÇÆÆÇÂÊǻɾžÆÆÇÂÇ˽¾ÄÃÁ ÁÈɹÃËÁÐÆÇÊËÕþɹÅÁоÊÃǼÇÈdž ÃÉÔËÁØ°ËÇ¿¾Èɾ½Ê˹»ÄØ×ËÊǺÇ ˹ÃÁ¾ǺÇÁ ¨ÇÊÌËÁ ÖËÇþɹÅǼɹ† ÆÁË »ÔÈÇÄƾÆÆÔºÇÄÕÑÁÅÁÈÇÄLj ÆÁÒ¹ÅÁs ƹ žËɹ›ËÇ¿¾ »É¾ÅØËÇÄÒÁƹ˹ÃǼÇÈÇÄÇËƹs sÅÅ ËǾÊËÕŹ˾ÉÁ¹ÄƹÅÆdž ¼ÇËÇÆÕѾǺÔÐÆǼÇù;Äئ¾Êdž

ÅƾÆÆÔÅÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»ÇÅ˹ÃǼÇ Éǽ¹Ç˽¾ÄÃÁØ»ÄؾËÊØËÇ ÐËÇÇƹ Áž¾ËÇоÆÕŹÄÇÊËÔÃÇ» ÊÇÇË»¾Ë† ÊË»¾ÆÆÇ ùÉËÁÆù»Ô¼ÄؽÁËϾÄÇʈ ÆÇÂÁºÇľ¾ØÉÃÇ ±ÁÉÇÃÇÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ˹ÃÁ¾ þɹÅÁоÊÃÁ¾ǺÇÁÈɾ¿½¾»Ê¾† ¼Ç»ÃÇÅƹ˹ÎÊÈÇ»ÔѾÆÆÇ»Ĺ¿† ÆÇÊËÕ×»ÇÀ½Ìι»¹ÆÆÔÎ ½ÌѾ»ÔÎ ÃÌÎÆØÎ º¹ÊʾÂƹÎÁ½É̼ÁÎÈǽǺ† ÆÔÎÈÇžҾÆÁØΡ¾ÊÄÁɹÆÕѾ

½ÁÀ¹ÂƾɹÅÈÉÁÎǽÁÄÇÊÕÅÁÉÁËՆ ÊØÊƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ×ÊÇÀ½¹ËÕÈdž ƹÊËÇØÒ¾ÅÌÁÀÔÊùÆÆÌ×¹ËÅÇÊ;† ÉÌ»ÖËÁÎÃÇÅƹ˹ΠËÇʾ¼Ç½ÆØ ÊÈdž ػľÆÁ¾ÅÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔÎƾÈÉÇÅdž ù¾ÅÔÎǺǾ» ÖËÇÊ˹ÄÇɾ¹ÄÕÆÔÅ ª¾ÂйÊÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÈɾ½Ä¹¼¹×Ë ºÇÄÕÑÇ»ԺÇɽ¹ÆÆÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁ £¾É¹ÅÁоÊÃÁ¾ÈÇÄÇËÆÁÒ¹ɹÊÃɹ† ÑÁ»¹×Ë»ɹÀÆÔ¾ÇË˾ÆÃÁ ÊÇÀ½¹† »¹ØÌÆÁùÄÕÆÔ¾ÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ


ร‘ร’รรŽร‰รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›

13

ยจยฉยžยกยฅยฌยฒยžยชยซย›ย™ ยฃยžยฉย™ยฅยกยฐยžยชยฃยกยฎ ยงยšยงยžย›

XXXDIJUBSV

ยŸรˆยฝร€ร‹รŽรร‹ร†ร‡ร‹รŽรร™ยซยนรƒรƒยนรƒยฝยนร†ร†ร‡ยพรˆร‡ย† รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‡ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรรรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยน ยปร‡ร…ร†ร‡ยผร‡ร…ยนร†ยนร„ร‡ยผรรร†ร‡รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รย† ร‹รŒ ร‡ร†ร‡รร…ยพยพร‹ร…รร†รร…ยนร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‰ร‡รยพร†ร‹ยปร‡ย† ยฝร‡รˆร‡ยผร„ร‡ร’ยพร†รร˜ ร‡รƒร‡ร„ร‡ รŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹ย† รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ ร‹ยนรƒรยพร‡ยบร‡รรŠรˆร‡รŠร‡ยบร†ร”รŠร„รŒยฟรร‹ร• ร‡รยพร†ร•ยฝร‡ร„ยผร‡ยพยปร‰ยพร…ร˜ ร†ยพร‹ยพร‰ร˜ร˜รŠยปร‡รรŽรƒยนย† รยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒรยปร†ยพร‘ร†ยพร‚ รˆร‰รยปร„ยพรƒยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร

ยยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ร”ยพร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒร

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #05 (702) 10.02.2014

ยกร‹รˆร€ร‹ยฟร‚ร”รŠร‹รŽรร™ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŠรรร‹ยนย† ยพร‹รŠร˜ร‡ยฝร†รร…รร€ร†ยนรยบร‡ร„ยพยพยฝร‡ร„ยผร‡ยปยพรร†ร”รŽ รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚ รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒร†ยพรŒยฝรยปรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ รร‹ร‡ รร…ร‡ยฝรรรรรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยพยผร‡ยปยนร‰รยนร†ร‹ยบรŒย† ยฝยพร‹รŠร„รŒยฟรร‹ร•ยฝยนร„ยพรƒร‡ร†ยพร‡ยฝรร†ยผร‡ยฝ

ยฃยปยนร‰รยพยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยฃร‡ร…รˆยนร†รร˜$BFTBSTUPOFรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปรร„ยนร†ร‡ยปรร†รƒรยผร‡ยฝยนsรร€ย† ยฝยพร„รร˜รร€รƒยปยนร‰รยพยปร‡ยผร‡รƒยนร…ร†ร˜ร†ยพยปยพร‰ร‡ร˜ร‹ร†ร‡ร‚รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹รรรˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร ยฃยปยนร‰รยพยปร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร•รˆร‡รรร€รรยพรŠรƒรร…รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒยนร…ร€ร†ยนรรย† ร‹ยพร„ร•ร†ร‡รˆร‰ยพยปร‡รŠรŽร‡ยฝรร‹ยผร‰ยนร†รร‹รร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒร‡ร†ร‡ร‹ร„รรร†ร‡รˆร‡ยฝย† รŽร‡ยฝรร‹ยฝร„ร˜รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†รร˜ยปรƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร‡ยผร‡รร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร‡ยผร‡ รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ยปยปยนร†ร†ร‡ร‚ ยนร‹ยนรƒยฟยพยปรƒยนรยพรŠร‹ยปยพรŠร‹ร‡ร„ยพร‘ร†รรร”รรยนร‰ร‹รŒรƒยน ร†ยนรƒรŒรŽร†ยพ ยฃร‡ร„ร„ยพรƒรรร˜รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚ยผร‡ยฝยนรŒยปยพร„รรยพร†ยนร†ยนร‘ยพรŠร‹ร•ร†ร‡ยปร”รŽยปยนย† ร‰รยนร†ร‹ร‡ยปยฝรร€ยนร‚ร†ยนยกรŽร†ยนร€ยปยนร†รร˜ยผร‡ยปร‡ร‰ร˜ร‹รŠยนร…รร€ยนรŠยพยบร˜7BOJMMB/PJS $PBTUBM(SFZ "MQJOF.JTU $MBNTIFMM #JBODP%SJGUร4VNNFS3ZF ยจยนร„รร‹ร‰ยนรŠยนร…ยนร˜ร‰ยนร€ร†ร‡ร‡ยบร‰ยนร€ร†ยนร˜ ร‡ร‹ยผร„รŒยบร‡รƒร‡ร‚ร‹ยพร…ร†ร‡ร‚ยผยนร…ร…ร”7BOJMMB /PJSยฝร‡รˆร‘ยพร†รรร†ร‡ย†ร…ร‡ร„ร‡รร†ร”รŽร‡ร‹ร‹ยพร†รƒร‡ยป4VNNFS3ZF

IPNFOJOPSV

ยงยฝร†รร…รร€รŠยนร…ร”รŽรˆร‡รˆรŒร„ร˜ร‰ร†ร”รŽยปรยฝร‡ยป ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒรรŠรรร‹ยนยพร‹รŠร˜รร…รร‹ยนรรร˜รƒยนร…ย† ร†ร˜ยถร‹ร‡ร‹ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ร˜ยพร‹รŠร‡ย† ยบร‡ร‚ร†ยพร‡ยฝร†ร‡ร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รŠร‡รŠร‹ยนยป ยปรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร‚ ยปรŽร‡ยฝร˜ร‹ยปร˜ยฟรŒร’รยพยฝร‡ยบยนยปรƒร รŠรˆยพรรยนร„ร•ย† ร†ร”ยพร†ยนรˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร ยนร‹ยนรƒยฟยพยปรƒร‰ยนรˆร„ยพร†รร˜ ยผร‰ยนร†รร‹ยนรร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยนยšร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ร˜รร…รˆร‡ย† รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰รร†รร…ยนยพร‹ร…ยนรƒรŠรร…ยนร„ร•ร†ร‡ยพรŠร‹ยพย† รŠร‹ยปยพร†ร†ร”ร‚ยปรยฝร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡รƒยนร…ร†ร˜ รรˆร‰รร‡ยบร‰ยพร‹ยนยพร‹รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰ร†รŒร—ยฝร„ร˜ร†ยพยผร‡ ร‘ยพร‰ร‡รŽร‡ยปยนร‹ร‡รŠร‹ร•ย™ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร˜ร†ยนร†ยพรŠยพย† ร†รร˜ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒรรˆร‡ร€ยปร‡ร„ร˜ยพร‹รŠร‡ร€ยฝยนยปยนร‹ร• ร„ร—ยบร”ยพร‰ยพร„ร•ยพรร†ร”ยพร‡รยพร‰ร‹ยนร†รร˜ รร€ร”ย† รŠรƒยนร†ร†ร”ยพรŒร€ร‡ร‰ร”รร‰ยนร€ร†ร‡ร‡ยบร‰ยนร€ร†ร”ยพรยปยพย† ร‹ร‡ยปร”ยพยปยนร‰รยนร†ร‹ร” ยจร‰รยปรŠยพร…ยบร‡ยผยนร‹รŠร‹ยปยพยปร”ยบร‡ร‰ยนร–รƒรŠย† รˆยพร‰ร‹ร”รŠร‡รŠร‡ยบยพร†ร†ร‡ร‚ร‹ยพรˆร„ร‡ร‹ร‡ร‚ร‡ร‹ร†ร‡รŠร˜ร‹รŠร˜ รƒยปยพร†ยพรรยนร†รŠรƒร‡ร‚ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยพ ร€ยนร˜ยปร„ร˜ร˜ ยปร‡ยฝรร†ยผร‡ร„ร‡รŠร‡ยบร‡รˆร‹รรยพรŠรƒร‡ร…ร–รรยพรƒร‹ยพ ร‹ยนรƒยนร˜ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรƒยนรƒยบร”รŠยปยพร‹รร‹รŠร˜รร€ย† ร†รŒร‹ร‰ร รŠร‡ร€ยฝยนยปยนร˜รร„ร„ร—ร€รร—ร†ยนรŠร‹ร‡ร˜ร’ยพยผร‡ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน ยžร’ยพรˆยนร‰ยนร†ร‡ยปรร†ร‡รƒsยฅรŒยนร‰ร– รยšรŒร‰ยนร†ร‡ ยฅรŒยนร‰ร–sรŒร†รรƒยนร„ร•ร†ร”ร‚ยบยนร‰รŽยนร‹ร†ร”ร‚ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยซร‡ รร‹ร‡ยพยผร‡ร…ร‡ยฟร†ร‡ร‡ร‹ร‰ยพย† ร…ร‡ร†ร‹รร‰ร‡ยปยนร‹ร•รŠรˆรŒรŠร‹ร˜ยปร‰ยพร…ร˜รŠรˆร‡ร…ร‡ย† ร’ร•ร—ร‡ยฝร†ร‡ร‚ร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒร‡ร‚ยผรŒยบรƒร ยฝยพย† ร„ยนยพร‹ร–ร‹ร‡ร‹ยปรยฝร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒรร‡รยพร†ร•รŒยฝร‡ยบย† ร†ร”ร…รรˆร‡รˆรŒร„ร˜ร‰ร†ร”ร…ยงร†ร‡รยพร†ร•รƒร‡ร„ร‡ร‰รร‹ย† ร†ร‡ยบรŒยฝยพร‹รŠร…ร‡ร‹ร‰ยพร‹ร•รŠร˜รƒยนรƒยปรŠรˆยนร„ร•ร†ยพ ร‹ยนรƒ รยปรˆร‰รรŽร‡ยฟยพร‚ ยšรŒร‰ยนร†ร‡ร†ยพรˆยพร‰ยพรŠร‹ยนยพร‹รŒยฝรยปร„ร˜ร‹ร•รŠยปร‡ย† รร…รยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร˜ร…รรˆร‰ยพร‡ยบร‰ยนยฟยนร‹ร•ย† รŠร˜ยฅยนร‹ร‡ยปร”ร‚ ยผร„ร˜ร†รยพยปร”ร‚ รˆยพร‰ร„ยนร…รŒร‹ร‰ร‡ย† ยปร”ร‚sรร–ร‹ร‡ร†ยพรˆร‡ร„ร†ร”ร‚รˆยพร‰ยพรยพร†ร•ร–รย† รยพรƒร‹ร‡ยป รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพร…ร‡ยฟยพร‹รŠร‡ร€ยฝยนร‹ร•ร‹ยนย† รƒยนร˜ร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉยพร€รŒร„ร•ร‹ยนร‹ยบรŒยฝยพร‹ร€ยนยปรย† รŠยพร‹ร•ร‡ร‹รŠรˆร‡รŠร‡ยบยนร†ยนร†ยพรŠยพร†รร˜รรยนร†ร‹ยนร€รร ยฝรร€ยนร‚ร†ยพร‰ยน

ยฐรŠร…ร‡ยฝรˆร™รŠร˜ร†รร…ร„ยฝร†รŠยฅยนรŠร‹ยพร‰ยน รˆร‡ร„ร•ย† ร€รŒร˜รŠร•ร…ยนร„ร”ร…รƒร‡ร„รรยพรŠร‹ยปร‡ร…รŠร‹ร”รƒร‡ยป รŠร‡ร€ย† ยฝยนร—ร‹รˆร‡รŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปร‡ร…ร‡ยบร‡ยพยปรŒยฝรยปรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ รˆร‡รŠยปร‡ยพร‚รƒร‰ยนรŠร‡ร‹ยพรƒยนร‰ร‹รร†ร” รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพรŠยนย† ร…รรˆร‡รŠยพยบยพร…ร‡ยผรŒร‹ร˜ยปร„ร˜ร‹ร•รŠร˜ยผร„ยนยปร†ร‡ร‚ร‡รŠร‡ย† ยบยพร†ร†ร‡รŠร‹ร•ร—รร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ยน


14

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ

¬¦¡£™¤µ¦§ª«µ £™©£™ª¦§œ§ §¥§ª«©§ž¦¡¸ª§ª«§¡« ›«§¥ °«§¤¸©™ ¦´® ¨§œ§¦´®¬ª¤§›¡¢ ¥§Ÿ¦§©™ ©™š§«™«µ §¨«¡¥™¤µ¦§žª«©§ž¦¡ž ª«ž¦£™©£™ª¦§œ§§¥™ VQMPBEXJLJNFEJBPSH

КАРКАСНОЕ строительство: плюсы и минусы ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅSVTTJB†TUSPZDPNXXXJU†OWSVTBN†TUSPZJOGP FWSP†EPNVDP[DPNXXXTUSPZQMBOSV

«¾ÎÆÇÄǼÁØùÉùÊÆǼǽÇÅÇÊËÉǾÆÁØƾÆÇ»¹sÇƹ ÈÇÄÌÐÁĹÑÁÉÇÃǾɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾»ÊËɹƹΞ»ÉÇÈÔ Á™Å¾ÉÁÃÁ ÆÇ»©ÇÊÊÁÁÊ˹Ĺ¹ÃËÁ»ÆÇÈÉÁžÆØËÕÊØÇËÆdž ÊÁ˾ÄÕÆÇƾ½¹»ÆǻʻØÀÁÊÉÇÊËÇÅ˾ÅÈÇ»ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄՆ ÆǼÇ¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ªÄ¾½Ì¾ËÈÉÁÀƹËÕ ÐËÇÎdž ÉÇÑÁ ½ÇºÉÇËÆÔ½ÇÅÅÇ¿ÆÇÈÇÊËÉÇÁËÕƾËÇÄÕÃÇÈÇùɆ ùÊÆÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ¦¾ƹÈÌÊËÇÅžÊ˾»ÇÀÆÁÃÊ˾ɾÇËÁÈ ÐËÇÎÇÉÇÑÁ½ÇÅsÃÁÉÈÁÐÆÔ½ÇÅ ùúÔÆÁȾɾ̺¾¿† ½¹ÄÁƹÊ»ǺɹËÆÇŝÇÅÁÀÃÁÉÈÁй ¼¹ÀǺ¾ËÇƹ ºÉÌʹ ÁÈÉsƾ»¹¿ÆÇ ¼Ä¹»ÆǾ ÐËǺÔÇƺÔÄÈÇÊËÉǾÆÊÊǺÄ׆ ½¾ÆÁ¾Å˾Îɾ¼Ä¹Å¾ÆËÇ» º¾ÀƹÉÌѾÆÁÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ¨ÇÄ̆ й¾ËÊØ ÐËÇÌ˾ÎÆÇÄǼÁÁùÉùÊÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹¹ºÊdž Ä×ËÆǼÇÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹»½¹ÆÆÇÅ»ÇÈÉÇʾƾË™¾ÊÄÁƾË ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË» ËÇËǼ½¹ÈÇоÅÌùÉùÊÆǾ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁ¾ ƹºÁɹ¾Ë»Ê¾ºÇÄÕѾÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆÔÎÇËÀԻǻ ¨É¾½Ä¹¼¹† ¾ÅɹÀǺɹËÕÊØ»ÖËÇÅ»ÇÈÉÇʾ

§šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

ÄØƹйĹ»Ê¾¿¾ÊËÇÁËÇÈɾ½¾ÄÁËՆ ÊØ ùÃÇÂùÉùÊÆÔ½ÇÅ»ÔÎÇËÁ˾¦¹»Ô† ºÇÉùÉùÊÆdžɹÅÇÐÆÔÂÁÄÁùÉùÊÆdž ÒÁËǻǨÇÌË»¾É¿½¾ÆÁ×ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÈÉÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁÁùÉùÊÆdžɹÅÇÐÆǼÇ ½ÇŹºÌ½ÌÒÁÂÎÇÀØÁÆÅÇ¿¾Ë»ÆÇÊÁËÕÊ»ÇÁ Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØÁÈÇ¿¾Ä¹ÆÁØ ¹»ÈÉÇϾʆ ʾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹sɹÀÌÅÆÔ¾Èɹ»ÃÁÁ½Ç† ÈÇÄƾÆÁتùÉùÊÆdžÒÁËǻԎÇÅÇÅ ÊÄǿƾ¾ÈÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁÒÁËÔÊǺÁɹ׈ ÊØƹÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ ÇÆÁËÁÈǻԾ ÈÇÖËÇÅÌ Á»ÇÀÆÁù¾ËÇÒÌÒ¾ÆÁ¾ǽÁƹÃÇ»ÇÊËÁ½Ç† ÅÇ»§½ÆÇÌ˾ѾÆÁ¾sÈÉǾÃËÇ»ùÉùÊÆdž ÒÁËÇ»ÔνÇÅÇ»ÊÌÒ¾Ê˻̾ËÅÆÇ¼Ç ˹ÃÐËÇ »ÔºÇɾÊËÕ ½¹Á»ºÌ½ÌҾŽÇÊËɹÁ»¹ËÕ ˹ÃǽÇÅÈÉÇÒ¾sÊžÆÕÑÁÅÁÀ¹Ëɹ˹† ÅÁ оÅùÉùÊÆdžɹÅÇÐÆÔ¦ÇùÃÇÂºÔ ½ÇÅÆÁºÔÄ»ÔºÉ¹Æ ÊËÉÇÁËÕ¾¼Ç»Ê¾†Ë¹ÃÁ ½ÇÄ¿ÆÔÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÔ Àƹ×ÒÁ¾Æ׹Ɔ ÊÔ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ËǼ½¹ÅÁÆÌÊÔùÉùÊÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁؽÇÄ¿ÆÇÈÇÄÌÐÁËÕÊØÊ»¾ÊËÁ ÃÅÁÆÁÅÌÅÌ


ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ùÉùÊÆǼÇ½ÇŹ

LJOHIPVTFSV

ÊÄÌй¾»Á½ÁÅÌ×йÊËÕùÉùʹÅÇ¿† ÆÇ»ÔÈÇÄÆÁËÕÁÀÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆǼÇ ºÉÌʹ ¹˹ÿ¾ÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼÇ ºÉ¾»Æ¹Á½É̼ÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÊÌÄÌІ ѾÆÆÇÂÖÊ˾ËÁÃǦÇÊľ½Ì¾ËÈdž ÆÁŹËÕ ÐËÇÈǽǺÆÔ¾ÖÊ˾ËÁоÊÃÁ¾ ÈÉÁÎÇËÁÈÇËɾºÌ×˽ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÕÆÔλÄÇ¿¾ÆÁ ÄØÈÉÁ½¹ÆÁØÊ˾ƹÅƾǺÎǽÁ† ÅÔÎ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÎÊ»ÇÂÊË» ÁÊÈÇÄÕÀÌ×Ëƹ½¾¿ÆÔ¾Ì˾ÈÄÁ˾† ÄÁsÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁ† ÉÇÄÁÄÁÅÁƾɹÄÕÆÌ×»¹ËÌ¡ÅÁ Ëҹ˾ÄÕÆÇÀ¹ÈÇÄÆؾËÊØÈÉÇÊËɹƆ Ê˻Ǟ¿½ÌÖľžÆ˹ÅÁùÉùʹ £ÉÇ»ÄØùÉùÊÆǼÇ½ÇŹÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ»ÔÈÇÄƾƹÁÀÄ׺ǼÇŹ˾† ÉÁ¹Ä¹ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅǼǽÄØÖËÁÎϾ† ľÂ»ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇŽÇÅÇÊËÉǾ† ÆÁÁ›ÔºÇÉÀ½¾ÊÕǼɹÆÁÐÁ»¹¾ËÊØ ËÇÄÕÃÇ»ÇǺɹ¿¾ÆÁ¾ÅÁŹ˾ÉÁ¹ÄՆ ÆÔÅÁ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËØÅÁÀ¹ÊËÉÇÂÒÁ† ù¥Ç¼Ì˺ÔËÕÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÔÑÁ† Í¾É ÇƽÌÄÁÆ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆ¹Ø оɾÈÁϹºÁËÌÅÆ¹Ø þɹÅÁоÊÃ¹Ø ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹÁ˽ §ºÑÁËÕÊ˾ÆÔÊƹÉÌ¿Á½ÇŹ ½ÄØÈÉÁ½¹ÆÁØÖÊ˾ËÁÃÁÅÇ¿ÆÇÄ׆ ºÔÅŹ˾ÉÁ¹ÄÇÅ ÈǽÎǽØÒÁÅ ½ÄØÖËǼÇ›ÇÀÅÇ¿ÆÔÈÄÁËÔÍÁ† ºÉÇϾžÆËÆÔ¾ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆdž ÊËÉÌ¿¾ÐÆÔ¾ÁÄÁ½É¾»¾ÊÆdž ÊËÉÌ¿¾ÐÆÔ¾ ͹ƾɹ½ÄØƹÉÌ¿ÆÔÎ ɹºÇË »¹¼ÇÆù ʹ½ÁƼ ÄØ»ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇËÈǽǽÌË ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ͹ƾɹ »¹¼ÇÆù

DSJNFBEPNDPNVB

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÉùÊÆÔνdž ÅÇ»ÊÐÁ˹¾ËÊØƹÁºÇľ¾ÖÃÇÆdž ÅÁÐÆÔÅÊËÇÐÃÁÀɾÆÁØŹ˾ÉÁ¹† ÄǾÅÃÇÊËÁÁËÉ̽ǾÅÃÇÊËÁ¨ÉÁÁÎ »ÇÀ»¾½¾ÆÁÁËɾºÌ¾ËÊØ»sɹÀ¹ žÆÕѾŹ˾ÉÁ¹Ä¹ оÅÈÉÁÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁÁ ƹÈÉÁÅ¾É ºÉ¾»Æ¹ ÁÄÁºÉÌʹ ¨ÉÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾½¾É¾»ÇÈÉÁ† žÆØ×ËËÇÄÕÃǽÄØ»ÇÀ»¾½¾ÆÁØùɆ ùʹ½ÇŹ ¹ÈÇÊÃÇÄÕÃÌËÇË ùà Èɹ»ÁÄÇ ƾ»Á½¾Æ ËǽÄؾ¼ÇÁÀ† ¼ÇËǻľÆÁØÅÇ¿ÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ƹÁºÇľ¾ÖÃÇÆÇÅÁÐÆÔ¾ǺɾÀ† ÆÔ¾ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ»»Á½¾ºÉÌʹ ÁÄÁǺɾÀÆǽÇÊÃÁ«¾Åƾžƾ¾ ÈÇÅƾÆÁ×ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÈÉÁ»Ô† ºÇɾŹ˾ÉÁ¹Ä¹½ÄØùÉùʹÊľ† ½Ì¾Ë»Ê¾¿¾ƾÖÃÇÆÇÅÁËÕÁÇÊ˹Ædž »ÁËÕÊØƹùоÊË»¾ÆÆÇÅŹ˾ÉÁ¹† ľ ÃÇËÇÉÔ»ȾɻÌ×Çоɾ½Õ½ÇĆ ¿¾ÆºÔËÕÊÌÎÁÅ ÐËǺÔùÉùÊо† ɾÀƾÃÇËÇÉǾ»É¾ÅØƾ½¾ÍÇÉÅÁ† ÉÇ»¹ÄÊØÁƾÀ¹¼ÆÁĤÌÐѾ»Ê¾¼Ç ÃÇƾÐÆÇ Èǽǽ¾ËÃľ¾ÆÔºÉÌÊ ÃÇËÇÉÔÂƹÁºÇľ¾ÈÉÇоÆÁÌÊËdž ÐÁ»Ã»Æ¾ÑÆÁÅ»ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØÅ ÆÇÇÆÇÈØËÕ¿¾ƾ½¾Ñ¾»ÔÂÁÀƹ† ÐÁ˾ÄÕÆÇÌ»¾ÄÁÐÁ»¹¾ËÊËÇÁÅÇÊËÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ›ÈÇÊľ½Æ¾¾»É¾ÅØÈÇÈÌÄØɆ ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔ¾ɾѾÆÁØ ÃǼ† ½¹йÊËÕ͹ʹ½¹½ÇŹÁž¾ËÊÈÄÇц ÆǾÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÁÄÁʹÅÁùÉùʆ ÆÔ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁØ»ÄØ×ËÊعÉÎÁ˾Æ ËÌÉÆÔÅÖľžÆËÇÅ͹ʹ½¹›ÖËÇÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.2014

15

¦žš§¤žž

400 КВ. М – ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ДОМОВ

» ÇŹ ÈÇÊËÉǾÆÆÔ¾ ÈÇùÉùÊÆÇ ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ÇоÆÕ ½Çļǻ¾ÐÆÔ ÊÉÇà ÊÄÌ¿ºÔ½¾É¾»ØÆÆǼÇ ùÉùÊÆǼÇ½ÇŹ ½ÇÊËÁ¼¹¾Ës Ä¾Ë Á»Ô¼Ç½ÆÇ ÇËÄÁй×ËÊØ ÈÇÊËÇÁÅÇÊËÁ ÇËËɹ½ÁÏÁÇÆÆÔÎ ÊÉ̺ǻÁÃÁÉÈÁÐÆÔÎ ½ÇÅÇ» Áž×ÒÁÎ ¹Æ¹ÄǼÁÐÆÔ¾ ˾ÈÄÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ


ร‘รร…ร–รรรŽร…รŠร’ ะŸั€ะธ ะฒั‹ะฑะพั€ะต ะฒะฐั€ะธะฐะฝั‚ะฐ ะบะพะฝัั‚ั€ัƒะบั†ะธะธ ะถะธะปัŒั ัะปะตะดัƒะตั‚ ัƒั‡ะตัั‚ัŒ ะฒะตััŒ ะบะพะผะฟะปะตะบั ะตะณะพ ะฟะพะปะพะถะธั‚ะตะปัŒะฝั‹ั… ะธ ะพั‚ั€ะธั†ะฐั‚ะตะปัŒะฝั‹ั… ะบะฐั‡ะตัั‚ะฒ, ะฐ ะทะฐั‚ะตะผ, ะธัั…ะพะดั ะธะท ัะพะฑัั‚ะฒะตะฝะฝั‹ั… ะฒะทะณะปัะดะพะฒ, ะฟั€ะตะดะฟะพั‡ั‚ะตะฝะธะน ะธ ะฒะพะทะผะพะถะฝะพัั‚ะตะน, ะฟั€ะธะฝัั‚ัŒ ะพะบะพะฝั‡ะฐั‚ะตะปัŒะฝะพะต ั€ะตัˆะตะฝะธะต. ะ˜ั‚ะฐะบ, ะพัะฝะพะฒะฝั‹ะผะธ ะบั€ะธั‚ะตั€ะธัะผะธ ะพะฟั€ะตะดะตะปะตะฝะธั ะดะพัั‚ะพะธะฝัั‚ะฒ ะธ ะฝะตะดะพัั‚ะฐั‚ะบะพะฒ ัะฒะปััŽั‚ัั ั†ะตะฝะฐ, ัะบะพั€ะพัั‚ัŒ ัั‚ั€ะพะธั‚ะตะปัŒัั‚ะฒะฐ, ะฟั€ะพัั‚ะพั‚ะฐ ะบะพะฝัั‚ั€ัƒะบั†ะธะน, ั‚ะตะฟะปะพะตะผะบะพัั‚ัŒ.

ะกะบะพั€ะพัั‚ัŒ ัั‚ั€ะพะธั‚ะตะปัŒัั‚ะฒะฐ ยจร‡ร…ร†ยพร†รร—รŠรˆยพรรย† ยนร„รรŠร‹ร‡ยป ยบร„ยนยผร‡ยฝยนย† ร‰ร˜ร†ยพยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร…รŒรƒร‡ย† ร„รรยพรŠร‹ยปรŒร‡รˆยพร‰ยนรรร‚ รรˆร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‚ร‹ยพรŽร†ร‡ย† ร„ร‡ยผรรยปร‡ร€ยปยพยฝยพร†รร˜ รŠร‰ร‡รƒรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ย† รŠร‹ยปยนรƒยนร‰รƒยนรŠร†ร”รŽ ยฝร‡ร…ร‡ยปรŒร…ยพร†ร•ร‘ยนร—ร‹ย† รŠร˜ยปsร‰ยนร€ยนยฆร‡ ร†ยพรŠร…ร‡ร‹ร‰ร˜ร†ยนร–ร‹ร‡ รŠรƒร‡ร‰ร‡รŠร‹ร•รรƒยนรยพย† รŠร‹ยปร‡ยปร”รˆร‡ร„ร†ร˜ยพร…ร”รŽ ร‰ยนยบร‡ร‹ยปรŠยพยฟยพยผร„ยนยปย† ร†ร”ร…ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ร…ร€ยนย† ยปรรŠร˜ร‹ร‡ร‹รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝรรย† รƒยนsรรƒรร‰รˆรรร†ร”ร‚ รยบร‰ยพยปยพร†รยนร‹ร”ร‚ ยฝร‡ร…ร…ร‡ยฟร†ร‡รˆร‡รŠร‹ร‰ร‡ย† รร‹ร•ร€ยนร‡ยฝรร†รŠยพร€ร‡ร†

TLPSPEPNDPN

ะฆะตะฝะฐ ย›รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร‡รŠร†ร‡ยปร†ร‡ย† ยผร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รร†รŠร‹ยปยนรƒยนร‰รƒยนรŠย† ร†ร‡ยผร‡ยฝร‡ร…ยนร…ร†ร‡ยผรยพร–รƒรŠย† รˆยพร‰ร‹ร”ร†ยนร€ร”ยปยนร—ร‹ยพยผร‡ร‡ร‹ย† ร†ร‡รŠรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร†รร€รƒรŒร—รŠยพย† ยบยพรŠร‹ร‡รร…ร‡รŠร‹ร•รˆร‡รŠร‰ยนยปย† ร†ยพร†รร—รŠรƒรร‰รˆรรร†ร”ร…ยซยนย† รƒร‡ยพร…ร†ยพร†รยพร‡ยบร‡รŠร†ร‡ยปยนร†ย† ร†ร‡ ร†ร‡ยปรŠยพยฟยพร†ยพรŠร‹ร‡ย† รร‹ร€ยนยบร”ยปยนร‹ร• รร‹ร‡รˆร‡ร…รย† ร…ร‡รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡รƒยนร‰รƒยนรŠยน ยฝร‡ร…ยฝร‡ร„ยฟยพร†รร…ยพร‹ร•รรŒร†ย† ยฝยนร…ยพร†ร‹ รŽร‡ร‰ร‡ร‘รŒร—ร‹ยพรˆร„ร‡ย† รร€ร‡ร„ร˜รรร—รยฝร‡ยบร‰ร‡ร‹ร†รŒร— รƒร‰ร”ร‘รŒ ยนร–ร‹ร‡ร‰ยนรŠรŽร‡ยฝร” รร†ยพร…ยนร„ร”ยพ ยชร–รƒร‡ร†ร‡ร…รร‹ร•ร…ร‡ยฟย† ร†ร‡ ยพรŠร„รยผร‰ยนร…ร‡ร‹ร†ร‡รˆร‡ยฝร‡ย† ยบร‰ยนร‹ร•ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยร‡รˆรŒย† รŠร‹รร… รƒยนร‰รƒยนรŠร†ร”ร‚ยฝร‡ร…ยผร‡ย† ร‰ยนร€ยฝร‡ร„ยพยผรยพรƒยนร…ยพร†ร†ร‡ย† ยผร‡ รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒร…ร‡ยฟร†ร‡รŠยฝยพย† ร„ยนร‹ร•ร…ยพร†ยพยพร…ร‡ร’ร†ร”ร‚รรŒร†ย† ยฝยนร…ยพร†ร‹ยงรˆร˜ร‹ร•ยฟยพร‹ยนย† รƒร‡ร‚ยฝร‡ร…ร€ยนรŠรยพร‹รŽร‡ร‰ร‡ย† ร‘ยพร‚ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรรร˜ยปย† ร„ร˜ยพร‹รŠร˜ร–ร†ยพร‰ยผร‡ร–รรยพรƒย† ร‹รยปร†ร”ร…sร‡ร†รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปยพร†ย† ร†ร‡รŠร‡รƒร‰ยนร’ยนยพร‹ร€ยนร‹ร‰ยนร‹ร” ร†ยนร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รยพ

ะŸั€ะพัั‚ะพั‚ะฐ ะบะพะฝัั‚ั€ัƒะบั†ะธะน ยจร‡ร…ร†ยพร†รร—รŠรˆยพรรยนร„รรŠร‹ร‡ยป รŠยนย† ร…ร‡ยพยปยนยฟร†ร‡ยพยปรˆร‰ร‡รยพรŠรŠยพรŠร‹ร‰ร‡ย† รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยนsร‡ยบยพรŠรˆยพรรร‹ร•ยฟยพรŠร‹ย† รƒร‡รŠร‹ร•รƒยนร‰รƒยนรŠยนยฝร‡ร…ยน รŒร‹ยพรˆร„รร‹ร• รรˆร‰ยนยปรร„ร•ร†ร‡รˆร‰ร‡ยฝรŒร…ยนร‹ร•รˆยนร‰ร‡ย† ยผรยฝร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร—ย›ร†รŒร‹ร‰ยพร†ร†รยพ รƒร‡ร…ร…รŒร†รรƒยนรรรร„ยพยผรƒร‡รŠรˆร‰ร˜ร‹ยนร‹ร• ยปร†รŒร‹ร‰ร•รŠร‹ยพร† ยนรˆร‰ร‡ยบร„ยพร…รŠร‡ร‘ร‹รŒย† รƒยนร‹รŒร‰รยปยนร†รยพร…ยปร‡ร‡ยบร’ยพร†ยพยปร‡ร€ย† ร†รรƒร†ยพร‹รŠร‹ยพร†ร” รˆร‡ร„รรˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รƒ ยฝร‡ร…ยนร‰ร‡ยปร†ร”ยพยปรŠรร„รŒรŠยนร…ร‡ร‚ยพยผร‡ รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรรยฃร‡ร‹ยฝยพร„ร‡รร†ร”ร…ร‰ยนย† ยบร‡ร‹ยนร…ร…ร‡ยฟร†ร‡รˆร‰รรŠร‹รŒรˆยนร‹ร•รˆร‰ยนรƒย† ร‹รรยพรŠรƒรรŠร‰ยนร€รŒ ร†ยพยฝร‡ยฟรยฝยนร˜รŠร• รŒรŠยนยฝรƒรย›ร‡ร€ยปยพยฝยพร†รยพร‹ยนรƒร‡ยผร‡ยฟรย† ร„รร’ยนร†ยพร‹ร‰ยพยบรŒยพร‹รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนย† ร†รร˜ร‹ร˜ยฟยพร„ร‡ร‚รŠรˆยพรร‹ยพรŽร†รรƒรรร†ยนย† ร„รรรร˜ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยบร‰รยผยนยฝร”รŠร‹ร‰ร‡ย† รร‹ยพร„ยพร‚ยจร‡ร„รŒรยนยพร‹รŠร˜ รร‹ร‡รƒยนร‰ย† รƒยนรŠร†ร”ร‚ยฝร‡ร…ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร‰ร‡รร‹ร• ยปร„ร—ยบร‡ยพยปร‰ยพร…ร˜ยผร‡ยฝยนรยปร„ร—ยบร‡ร… ร…ยพรŠร‹ยพ ยฆร‡รˆร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‹ยนรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚ ร‡ยบร‡ร‰ยนรรยปยนยพร‹รŠร˜ร…รร†รŒรŠร‡ร…ยปร”ย† ร‰ยนยฟยพร†รยพย„ร…ร‡ร‚ยฝร‡ร…sร…ร‡ร˜รƒร‰ยพย† รˆร‡รŠร‹ร•ย”ร†ยพรˆร‰ร‡รƒยนร‰รƒยนรŠร†ร‡ยพยฟรย† ร„ร•ยพยกร€ย†ร€ยนร‹ร‡ยผร‡รร‹ร‡รŠร‹ยพร†ร”ร‡ยบร‘รย† ร‹ร”ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ร‡ร… ยนรŠร†ยนร‰รŒยฟร รŠยนร‚ยฝรร†ยผร‡ร…รร„รยฝร‰รŒยผรร…ยฝยพรƒร‡ร‰ยนย† ร‹รยปร†ร”ร…ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ร… ร†ยพรŠร…ร‡ร‹ร‰ร˜ ร†ยนร‹ร‡ร„รŠร‹ร”ร‚รŠร„ร‡ร‚รร€ร‡ร„ร˜รรร รรŽ ร„ยพยผรƒร‡ยปรŠรƒร‰ร”ร‹ร•

ะขะตะฟะปะพะตะผะบะพัั‚ัŒ ย›รƒยนร‰รƒยนรŠร†ร‡ร…ยฝร‡ร…ร‡ย† รŠร‹ร‰ร‡ยพร†รรรรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒย† ยพร‹รŠร˜รˆร‰รร†รรรˆร‹ยพร‰ย† ร…ร‡รŠยน ร‹ร‡ยพรŠร‹ร•ยฝร‡ร… ยฝร‡ร„ยฟยพร†ร„ยพยผรƒร‡ร†ยนย† ยผร‰ยพยปยนร‹ร•รŠร˜รรˆร„ร‡ย† รŽร‡ร‡ร‹ยฝยนยปยนร‹ร•ร‹ยพรˆร„ร‡ ยยน ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ ยปร‹ยนรƒร‡ร…ยฝร‡ร…ยพsร–ร‹ร‡ ยปรŠยพยฆยนรŠรƒร‡ร„ร•รƒร‡รŽร‡ย† ร‰ร‡ร‘ร‡ยฟรร„รร’ยพยบรŒยฝยพร‹ รŒยฝยพร‰ยฟรยปยนร‹ร•ร‹ยพรˆย† ร„ร‡ ร€ยนยปรรŠรร‹ร‡ร‹รƒยนย† รยพรŠร‹ยปยนรŒร‹ยพรˆร„รร‹ยพย† ร„ร˜ยชยพร‚รยนรŠร†ยนร‰ร”ร†ย† รƒยพร‡รยพร†ร•ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ ยปร”ยบร‡ร‰รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ย† ร†ร”รŽรร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”รŽ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยป ร‹ยนรƒ รร‹ร‡ยปรˆร‡ร„ร†ยพยปร‡ร€ร…ร‡ยฟย† ร†ร‡รˆร‡ยฝร‡ยบร‰ยนร‹ร•ร‡รˆร‹รย† ร…ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยปยนร‰รยนร†ร‹ รˆร‡รยพร†ยพรรƒยนรยพรŠร‹ยปรŒ ยกยฝยนยฟยพร†ยพรˆรŒยผยนยพร‹ รร‹ร‡รŒรŒร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร˜ ยพรŠร‹ร•รŠร‰ร‡รƒร–รƒรŠรˆร„รŒยนร‹ยนย† รรรssร„ยพร‹ s รˆร‡รรŠร‹ยพรยพร†รรรƒร‡ร‹ร‡ย† ร‰ร‡ยผร‡ยฝยนร†ร†ร”ร‚ร…ยนร‹ยพย† ร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร‡ รˆร‡ร„ร†ร‡รŠร‹ร•ร—ร…ยพร†ร˜ร‹ร•

รŒร…ร„รˆร€รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆร…รŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ยจยฉยžยกยฅยฌยฒยžยชยซย›ย™ ยกยฆยžยยงยชยซย™ยซยฃยก ยฃย™ยฉยฃย™ยชยฆยงยœยงยยงยฅย™

NBSIV[VDP[SV

16


ร‘รร…ร–รรรŽร…รŠร’

ยป ยฃยนร‰รƒยนรŠร†ร”ร‚ยฝร‡ร…รŠรˆร‡รŠร‡ยบยพร† รŠร‡รŽร‰ยนร†ร˜ร‹ร•ร‹ยพรˆร„ร‡รˆร‰ร ร…ยพร†ร•ร‘ยพร‚ร‹ร‡ร„ร’รร†ยพ รŠร‹ยพร†ร”รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรรยร„ร˜ รŠร‡ยบร„ร—ยฝยพร†รร˜ร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†รร‚ ร‹ยพรˆร„ร‡รŠยบยพร‰ยพยฟยพร†รร˜ยฝร„ร˜ รŠร‰ยพยฝร†ยพร‚รˆร‡ร„ร‡รŠร”ยฉร‡รŠรŠรร ร†ยนร‰รŒยฟร†ยนร˜รŠร‹ยพร†ยนยฝร‡ร„ยฟร†ยน รร…ยพร‹ร•ร‹ร‡ร„ร’รร†รŒรˆร‰ร รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยพรร€ยบร‰รŒรŠยน รŠร… รร€รƒรร‰รˆรรยนsรŠร… ยนยฝร„ร˜ร€ยฝยนร†รร˜ รˆร‡รŠร‹ร‰ร‡ยพร†ร†ร‡ยผร‡ รˆร‡รƒยนร‰รƒยนรŠร†ร‡ร‚ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร s ยปรŠยพยผร‡รŠร…

EPNย†TXFFUย†EPNSV

ยฃยนร‰รƒยนรŠร†ร”ร‚ยฝร‡ร…ยผยพร‰ร…ยพร‹รรยพร†ยšยพร€รŒรŠร„ร‡ยปร†ร‡ ร–ร‹ร‡รˆร„ร—รŠ ร‹ยนรƒรƒยนรƒรŠร†รยฟยนร—ร‹รŠร˜ร‹ยพรˆร„ร‡รˆร‡ร‹ยพร‰ร ร†ร‡รˆร‰รร–ร‹ร‡ร…ยปร‡ร€ร†รรƒยนย† ยพร‹รˆร‰ร‡ยบร„ยพร…ยนร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนรรรรŠรรŠร‹ยพร…ร”รˆร‰รร‹ร‡รร†ร‡ย†ยปร”ร‹ร˜ยฟร†ร‡ร‚ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรยšยพร€ร†ยพยพยฝร‡ร… รŒยปร” ร†ยนรร†ยพร‹ร‡ร‹รŠร”ร‰ยพยปยนร‹ร•ยชรย† รŠร‹ยพร…ยนยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรยฝร‡ร„ยฟร†ยนยบร”ร‹ร•รŒรร‹ยพร†ยนยพร’ยพร†ยนร–ร‹ยนรˆยพ รˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รร˜ ยจร‰รยปรŠยพรŽร‡รยพยปรยฝร†ร”รŽยฝร‡รŠร‹ร‡รร†รŠร‹ยปยนรŽยพรŠร‹ร•รยฟยฝรŽรร–ร‚ยŠ

รŽรยฟร‚รŠรŠร˜ร’รŠร‚รร‹รŽรยฝรร‡ยฝรŒร‹รยฟร‚รรƒร‚รŠรŠร‹รŽรร™ร‡ยฝรร‡ยฝรŽยŠ รŠร‹ร€ร‹รร‹ร‰ยฝร‹ร€รŠร›ร…ร€รŠร…ร‚รŠร…ร›ยงรŠร†ร‡ยปร†ยนร˜รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร˜ ยฝร‡ร…ยนsรร€ยฝยพร‰ยพยปยนยยน ร…ร‡ยฟร†ร‡ยบร”ร„ร‡ยบร”รŠรƒยนร€ยนร‹ร• รร‹ร‡ร‡ร†ยน รˆร‡ยฟยนร‰ร‡ร‡รˆยนรŠร†ยน ร†ร‡ยฝร‡รŠร‹ยนร‹ร‡รร†ร‡รˆยพร‰ยพยฝร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร‡ร…ร‡ยบร‰ยนยบร‡ย† ร‹ยนร‹ร•ยพยพรŠรˆยพรรŠร‡รŠร‹ยนยปร‡ร… รยบรŒยฝรŒร’รร‚ยฝร‡ร…ร†ยพร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ร†ยพรŠยผร‡ย† ร‰รร‹ ร†ร‡รร†ยพยบรŒยฝยพร‹รˆร‡ยฝยปยพร‰ยฟยพร†ยผร†รยพร†รร—ยฃร‡ยปรŠยพร…รŒรˆร‰ร‡ย† รยพร…รŒ รˆร‡ยฝยนยปร„ร˜ร—ร’ยพยพยบร‡ร„ร•ร‘รร†รŠร‹ยปร‡รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร”รŽร‹ยพรˆร„ร‡ย† รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”รŽร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยปร†ยพยผร‡ร‰ร—รยพ รร‹ร‡ยฝยนยพร‹ยฝร‡รˆร‡ร„ย† ร†รร‹ยพร„ร•ร†รŒร—ร€ยนร’รร‹รŒยฝร‡ร…รŒยฃรŠร‹ยนร‹ร รˆร‡ร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†รร˜ร…รˆร‡ย† ยฟยนร‰ร†ร‡ร‚ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹รยฝร„ร˜รƒยนร‰รƒยนรŠร†ร”รŽยฝร‡ร…ร‡ยปยพรŠร‹ร•ร‡ยผร‰ยนย† ร†รรยพร†รยพร…ยนรƒรŠรร…รŒร…ร–ร‹ยนยฟยนรร†ยพยบร‡ร„ยพยพรƒยปร…ยฟรร„ร‡ร‚ รˆร„ร‡ร’ยนยฝร ะ’ะพะทะผะพะถะฝะพ, ะตัั‚ัŒ ะตั‰ะต ะธ ะฟะปัŽัั‹, ะธ ะผะธะฝัƒัั‹, ะฝะพ ะผั‹ ะทะฐั‚ั€ะพะฝัƒะปะธ ัะฐะผั‹ะต ะพั‡ะตะฒะธะดะฝั‹ะต. ะ’ ะปัŽะฑะพะผ ัะปัƒั‡ะฐะต, ะพั‚ะดะฐะฒะฐั‚ัŒ ะฟั€ะตะดะฟะพั‡ั‚ะตะฝะธะต ะบะฐั€ะบะฐัะฝะพะผัƒ ะดะพะผะพัั‚ั€ะพะตะฝะธัŽ ะธะปะธ ะฝะตั‚ โ€“ ัั‚ะพ ะฒะฐัˆ ะฒั‹ะฑะพั€.

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #05 (702) 10.02.2014

17

XXXNJJDPN


18

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖÃÄź¿¼ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉļ̹·ÉÁÊŸÅÇÅÉÄÒÌÈǼ»Èɹ˜·ÇɼÇsÅ»¿Ä¿¾¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌÇ·Ä¿Õ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ s ÌÅÇÅÏ¿ÀÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½Ô Äà ¶µÅǺÅÂÃÁÈ öÁºÂÈ ™µÂµÔ ÈÆÀȸµ ÄÀµÇµÔ ¦ÇýÁÃÆÇÑ ÉÊÈÆÂÀöÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̺ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã· ÄÅºÄ½ÂµÂ½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹ýÁ

¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ –•¥§š¥ öŵε¾ÇºÆÑ Äà ǺÀºÉõÁ ÃǹºÀµ ź¿ÀµÁÐ  † † † ¦Ã½É× ˜ÅÀÉÂÀŸ ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

£ÇË˾½¿Á û¹ÉËÁÉÔ»ÆÇ»ÇÊËÉÇÂùÎ

™»ËÇÅǺÁÄÁľ¼ÃǻԾ ÁÆÇŹÉÃÁ

††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

™ÉŹËÌɹ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

š¾ËÇÆ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁÐ ϾžÆË

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£Ä¾Â ¼¾ÉžËÁÃÁ À¹ËÁÉù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£ÇƽÁÏÁÇƾÉ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£É¹Êù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¥¾ËÁÀÔ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª¹Æ˾ÎÆÁù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

­¹Æ¾É¹04#

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

±È¹Ëľ»Ã¹ ¼ÉÌÆËǻù ÃɹÊù

††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ£ÀºÆº•Â½Æ¿½Âþ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«¬¡ §œŸœ¡¨


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยŸยšยกยฃรร‰รˆรรยชร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร‰ยพร†ยฝยนยผร‡ร‹ร‡ยปร‡ยผร‡ยบรร€ร†ยพรŠยนรˆร‡รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปรŒรƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร‡ยป ย™ร‰ยพร†ยฝยนร‹ยพรˆร„ร‡ยผร‡รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร˜รˆร‡รˆร‰ยฅรร‰ยน ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยปยนรŠรŠ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡ยบยนร€ยนร„ร•ร‹ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยฝร…ร‡ร†ร‡ร„รร‹รƒร‡ร†รŠร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร„ยพ ยšยพร‹ร‡ร„ยพรƒรŠยบร„ร‡รƒรยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพรŽรŽ  ร…ร… ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†

  รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

  ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰

ยซยพรŽยฆยฃ ยงยงยง ยซยพรŽยฆยฃ ยงยงยง ยšยชยซ ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ ยœยพร‰ร…ยพรŠ ยซย ย™รƒร‹รยป

ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ย™รƒร‹รยป ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ยฅย†  ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ยฅย†  

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… 

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยšรร€ร†ยพรŠย†ยจยนร‰ร‹ร†ยพร‰ ยšรร€ร†ยพรŠย†ยจยนร‰ร‹ร†ยพร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

19


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

   Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É

šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

           

    

    

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ† šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ† šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎÎ ÎÎ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ⱦɾ¼ÇÉǽ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ê˾Æ ÅŝÇÊËÈÇÀ» šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÅŪ£¡£¡ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎΝ† šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎΝ† šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎȾɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎȾɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ šÄÇÃþɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÆÔÂ¥†ÎÎÅŪ£¡£¡ šÄÇêÁºÁËÊ˾ÆǻǠȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ ÃľÂ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å 

É É É É É É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É É É É É É É 

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ šª« šª« ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ šª« ¡¦ª¡ œ¾Í¾ÊË šª« œ¾Í¾ÊË šª« œ¾Í¾ÊË œ¾Í¾ÊË œ¾Í¾ÊË šª« ªÁºÁ˧ÅÊà  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ šª« ªÇ×ÀªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾šž«§¤ž£ªÎÎ  ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ

Ã̺Å ÑË

À»ÇÆÁ˾ 

œ¾ÉÅ¾Ê « ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† ††

20

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªÁºÁË ȾɾÅÔÐÃÁ ÈÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØ

ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å

 É ÆÁÀùØ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ šª« ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎÊÅ

Ã̺Å Ã̺Å 

ÆÁÀùØ É ÇËÈÉÇÁÀ»

ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË 

†† †† †† †† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾  ¥  ¥  ¥ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨ªš šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¥ ƾÊÌÒÁ¾ Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ»

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’

†† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÇɽ×É š©†† ÈÇɾºÉÁà XXXPNTLHSBESV šÇɽ×É š©†† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ¨§«™±ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Ÿš¡ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ªÉÇÐÆǦ¾½ÇÉǼǧºÅ¾Æ »¹É†ËÔ›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ ¹Å¾Æ¹Ê˹ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ½¾Ñ¾»Ä¾ Ê˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊË¹ÉŹËÌɹ

Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ †É É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªŸš’  ªŸš’  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÎÁÅ  ªŸš’ ¾½¹Ä ¨ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÁ½ÉÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾¨ÉÇȹÉùÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÆÁÀùØ

·ÉÃÇ» ¡¨

††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇà ÎÅÅ ÑÁÉ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ ÎÎÅÅ ÑĹÃǺÄÇà £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎΝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Æ¹Ä º¾ÀÆ¹Ä ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Æ¹Ä º¾ÀÆ¹Ä ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ËÉÇË̹ÉƹØÈÄÁËù ʾËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁл¹ÊʧÈË ÉÇÀÆÁϹ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁп¾ÄËÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁп¾ÄËÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ›ÇÊÃɾʾÆù £¹ÅÔÑÄǻù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÑË  ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË

ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃËÁ» ªÇ×ÀªËÉÇ ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÇ×ÀªËÉÇ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ «¹ÉÊÃ¹Ø ª«©§¢ªž©›¡ª ¦¹ÉÁÏÔÆ·· ¡¨ «¹ÉÊÃ¹Ø ¶¼Á½¹ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ¶¼Á½¹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇË ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

21


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇÂǽÁƹÉÆÔÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É É É É É

šª« «¹ÉÊÃ¹Ø  £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­

†† †† †††† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ £ÁÉÈÁУ¹ÅÔÑÄǻù £ÁÉÈÁУ¹ÅÔÑÄǻù £ÁÉÈÁÐþɹÅÁÐ ÉؽǻÇÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁФÌÀÁÆÇ £ÁÉÈÁФÌÀÁÆÇ £ÁÉÈÁÐ¥†À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥† ®¹ÉÁÆÇ £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù

ÑË  ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË

 É É É ÇËÉ É É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

£ ª¥ ¨­ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §¦¨ª ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹

†† †† †††† †† †† †† †††† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† ††††

£ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆÔ ¸ºÄÇÐÃÇ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊ ƾÍ˾À¹»Ç½ ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁЧ¦¨ ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ À¹ºÌËÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾Ä ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾Ä ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾ÄËÔ «×Å £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾ÄËÔ «×Å £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾Ä «×žÆÕ ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾Ä «×žÆÕ ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄËÔ ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄËÔ ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥† ¥† ½ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔÎŹÉÇÃÁÈÉÇÁÀ»¦¾½ÇÉǼǪÉÇÐÆÇ›ÇÀÅÇºÅ¾Æ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÇÄÆÇËǽÁƹÉ º¾ÄÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÇÄÆÇËÌËÇÄÒ¾Æ º¾ÄÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËǽÁƹÉ º¾ÄÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ

 ÑË     ÑË ÑË ÑË ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ ÇËÀ¹»Ç½¹ ÇËÀ¹»Ç½¹ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ ÇËÀ¹»Ç½¹ ÇËÀ¹»Ç½¹ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™É˪ËÉÇ ™É˪ËÉÇ ¥ÌÆÁÆ ¡¨ ¥ÌÆÁÆ ¡¨ ™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ šª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ

†††† †† †† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †††† †††† ††

22

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËǽÁƹÉ ¿¾ÄËÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËÌËÇÄÒ ¿¾ÄËÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËÌËÇÄÒ ÃÇÉÁÐ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËÌËÇÄÒ ʾÉÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËÌËÇÄÒ¾Æ º¾ÄÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒÈÌÊËÇË ÃɹÊÆÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ ›ÁÆÀÁÄÁ «×žÆÕ ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁЪ£ £ÁÉÈÁЪ£ £ÁÉÈÁÐѹÅÇËÆÔ £Ä¾Â½Äؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ ü ľËÇ ¡¥™ £ÇÄǽÏÔ ÈÖ £ÇÄÕϹ¿º£ª†¹ÊÇË»¾ÉÊËÁØÅÁ½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ ½Á¹Å Å £ÇÄÕϹ¿º£ª†¹ÊÇË»¾ÉÊËÁØÅÁ½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ ½Á¹Å Å £ÇÄÕϹ¿º£ª†ºÊÇË»¾ÉÊËÁØÅÁ½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ ½Á¹Å Å £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾À¨¨† EÅ ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾À¨¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† EÅ ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑÃÁÁ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϹ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º XXXPNTLHSBESV §ÈÇÉÔª›† †Û XXXPNTLHSBESV §ÈÇÉÔª›†† Û XXXPNTLHSBESV ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ȾɾÃÉÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉÁÇÃƹÅÁ »Á½¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب†† ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب† Î  ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ÎÎÅÅ XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦¨™œ ¨ÄÁ˹À¹ºÇɹ™ÄŹÀƹؼɹÆÕ Î Î Å XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7 ½ÄÁƹÇË½Ç Å ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7 ½ÄÁƹÇË½Ç Å ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨§«™±ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹؽǺ¹»Ã¹»ɹÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ ª»¹ÁÇÏÁÆûÁÆËǻԾÊǼÇÄÇ»ÃÇŽÎÎ ÄÇȹÊËսΠª»¹ÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ ½ÄÁƹÇ˽ÇÅ XXXPNTLHSBESV

TUSPZŠHB[FUBSV

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ü Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É É ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¶¼Á½¹ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šª« ¨¾Ë¹Ä §«  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ÃËÁ»  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ÃËÁ»  Ÿš¡¶ª£  ªŸš’  ªŸš’ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ ™ÃËÁ» ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  ªŸš’  ªŸš’  Ÿš¡¶ª£  ªŸš’  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ  ªŸš’  ªŸš’ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ¶ÃÇÊËÉÇ  Ÿš¡¶ª£

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

23


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

ª»¹Øª†† ª»¹Øª†† † ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾ÁÀÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁù º¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ªËÇÂÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ª› ÈÉÁÊ˹»ÃÁ½½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÈÇÉ ¨« «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ­šª»Ê¾ÎɹÀžÉÇ» ²¾º¾ÆÕ† † † †

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªŸš’  ªŸš’ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£  ªŸš’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÃËÁ» šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊË œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÄÁƹǼƾÌÈÇÉƹØ ü œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹѹÅÇËƹØ ü ¾ÅÄØ ÈÄǽÇÉǽÆÔÂÊÄǽÄؽ¹Ð ǼÇÉǽǻ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË

ƾ½ÇÉǼÇ º¾ÀƹÄ  É É 

£ÇÀÄÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇÂŹÑ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇÂŹÑ ªËÉÇÂŹÑ

†† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

 Ë ÑË ÑË žÑÇÃ Ë Ë Ë Ë Ë 

 ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ É É É É É 

 ÔÃÇ» ¡¨  ÔÃÇ» ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê 

†††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

488-928,

26537

£¾É¹ÅÀÁˆ † †¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊ˛ԻÇÀÅÌÊÇɹ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ÊÌȾÊ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇûžÑùÎÁƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ÊÌȾÊÕ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»

24

 ü ü ÑË ÑË 

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ º¹ÄĹÊË Ò¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ þɹÅÀÁ˝ÇÊË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊ˛ԻÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ£ÌÀºÃÇÅÃǻǠÇ˺ÇÉÆÔ ¬¼ÇÄÕ£ÌÀº ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º ¼ÄÁƹ À¾Å ½ÉÇ»¹ º¾É¾À¹ ½ÇÊË ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁ›ÔÊÇÃÁ£¨ ŹÉÃÁÉ £§

 Ë   

ÆÁÀùØ Æº¾ÀƹÄ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ É ƾ½ÇÉǼÇ 

£ÇÀÄÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ ª«©§¢ªž©›¡ª ÔÃÇ» ¡¨ ™ÃËÁ»  

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¬¼ÇÄÕùоÊË»¾ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹

Ë

É

¥¹ÃÊÁÅÌÅ

††††

¯¾Å¾ÆË¥† üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥† üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥†¥£© Ë ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥†§ÈË ÉÇÀÆÁϹÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯†ÈÇü ¯¾Å¾ÆË°¡ª«´¢ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¨¯††ÈÇü ²¾º¾ÆÕ† † † †† ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆÇ º¹ÄĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹

žÑÇà žÑÇÃ Ë žÑÇà ÑË ÑË žÑÇà žÑÇà Ë Ë 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ †É †É †É †É ƾ½ÇÉǼÇ É ƾ½ÇÉǼÇ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂŹÑ ™ÃËÁ» ÔÃÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ œÁÈÊÇ»ÇÄÇÃÆÇ œ›¤†ÊÌȾÉÄÁÊË ªË¹Æ½¹ÉËÆÔ¾Á»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË XXXSV œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ

ûÅ ûÅ  ÄÁÊË ûÅ ûÅ

É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ™¦¡ ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƣƹÌͤÁÊËÔÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÁǼƾÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂ Î Å Ë ÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË

  À»ÇÆÁ˾ É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤œ›¤ ¤¾Æ˹¼¾ÉžËÁÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂÁÈÉÇÍÄÁÊ˹ ¨ÄÁËÔ¼ÁÈÊǻԾÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉɹºÇË XXXSV

ÑË ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÑË 

  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ  ÆÁÀùØ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™¦¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

25


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨª†Î-ÅÊËǾÐÆÔÂ

Å Å Å Å Å Å

 É É É É É É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Å Å ÈÅ ÈÅ    

 É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÃÇÈ É ÊÃÁ½ÃÁ ½ÁľÉÊÃÁ¾ ÆÁÀùØ ÇËÉ É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™¦¡ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

     26700

¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ÎÎÁ½É ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØœ£¤œ›¤ ª¥¤ÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁº¹À¹ÄÕË ƾ¼ÇÉ×ÐÁ¾ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁȾÆÇÈÇÄÁÁÀÇÏÁ¹ÆÌɹË ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ

£¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç šÇɽ×ɼɹÆÁËÆÔ ›ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾¼É¹ÆÁËÆÔÎÁÅɹÅÇÉÆÔÎÈÇÄÇ» œ¹ººÉÇ ĹºÉ¹½ÇÉÁË ¼É¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ#BJOCSPPLCSPXO ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ$IJOBHSFFO À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ(PME%FTFSU ¿¾ÄËÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ4UBS(BMBYZ оÉÆÔÂÊÀÇÄÇË ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹

ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É É É

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔš¾ÄÔ¿¾ÅÐ̼ º¾ÄÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔžžÄÕØÆÇ»ÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¡ÅȾÉÁ¹Ä©¾½ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÆËÉÁ Ê»¾ËÄdžʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£¹ÈÌÊËÁÆÊÃÁ ÃɹÊÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ£ľÆÇ»ÔÂÄÁÊË ÉÇÀǻԠÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¤Á»¹½ÁØ º¾¿¾»Ô ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¹ÆÊÌÉÇ»ÊÃÁ ʾÉÔ ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂ¥¾¿½ÌɾоÆÊÃÁ ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔÂÈÇÄÁÉ ÑÄÁÍ ÊùĹ »Ê¾Ï»¾Ë¹ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ©ÇÊÊǨÇÉÁÆÇ ÉÇÀǻԠÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔª¹»¹Æƹ ¿¾ÄËÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ°¾ÉÆÔ¿¾ÅÐ̼ оÉÆÔ ÎÎ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉÊɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇÊÃĹ½¹ £¹Å¾ÆÕƹËÌɹÄÕÆÔ ÊĹƾϛʾϻ¾Ë¹ XXXSV £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ½ÄØ͹ʹ½Ç» £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂƹËÌɹÄÕÆÔÂ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ Ã̺Å ûÅ

É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

26

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £¹ÅÁÆÔ ǺÄÁÏǻù ÁÀ¼É¹ÆÁ˹ÁÅɹÅÇɹ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ £¾É¹ÅǼɹÆÁËΞ»Édž£¾É¹ÅÁùÊÇÉË £¾É¹ÅǼɹÆÁË»¹Êʬ½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅǼɹÆÁËšÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ XXXSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹغ¾Ä¹Ø†ÅÅ ¥É¹ÅÇÉ›¾É½¾œ»¹Ë¾Å¹Ä¹ À¾Ä¾ÆÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇɣɾŹ¦Ç»¹ º¾¿¾»Ô ÎÎ ÊÇÊÃĹ½¹ ¥É¹ÅÇÉ£ÉÁÊ˹Ä›¹ÂË º¾ÄÔ ÎÎ ¥É¹ÅÇÉ©ÇÊÊǤ¾»¹Æ˾ »ÁÑƾ»Ô ÎÎ ¥É¹ÅÇɫɹ»¾ÉËÁÆ ½ÇÄÇÅÁË ¥É¹ÅÇÉÃÉÇÑùº¾Ä¹ØÍɹÃÏÁ؆»ºÁ¼ºÖ¼¹Î §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÈÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁ˹þɹÅǼɹÆÁËÎ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØΠΞ»Édž£¾É¹ÅÁù ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØΞ»Édž£¾É¹ÅÁù ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ ÅɹÅÇÉÆÔ¾ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁÁÀ¼É¹ÆÁ˹ ÅɹÅÇɹ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁƹËÌɹÄÕÆÔ¼ɹÆÁË ÅɹÅÇÉ ÇÆÁÃÊ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ¨ÇÄԼɹÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ ÊÌÃĹ½ÃÇ ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆԾʼɹÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆԾʹÆËÁÊÃÇÄÕÀǺɹºÇËÃÇ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾˾ÉÅÇǺɹºÇ˹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ ­ÇÉÅÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉ ÈÁÄØÊËÉÔ ÃÇÄÇÆÆÔ º¹ÄØÊÁÆÔ Ï»¾ËÆÁÃÁ ÁÀùÅÆØ ±ÄÁÍǻù ÈÇÄÁÉǻù¼É¹ÆÁËÆÔÎÁÅɹÅÇÉÆÔÎÈÇÄÇ»

 ûÅ ûÅ Ë ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ë  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ 

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ­¹Æ¼É¹½ ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ±¾»ÆÁÆ ¡¨ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ š¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ š¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ š¡ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ Ÿš¡¶ª£ š¡ ªÇ×ÀªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ ™ÃËÁ» š¡ š¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ šÉÌÊйËù ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ XXXSV œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ« £É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ XXXSV §¼É¹ÆÁÐÁ˾ÄÁÈÉǾÀ½¹º¾ËÇÆÆÔ¾ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ XXXSV ¨ÄÁËù˹ÃËÁÄÕƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÎ/FXÎ ÎÇËÈÉÇÁÀ»›ÇÀÅÌÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£ÁÉÈÁо ­Á¼Ìɹ ÎÊÅ ʾɹØÁÃɹÊ ËÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÈÇɾºÉÁà ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØœ§«¡£™ ÎÊÅ ʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø Ë ÊÅ ¨ÇɾºÉÁÃÁ ¨ÇɾºÉÁÃÁÎÎ ÎÎ ÎÎ «É̺¹½É¾Æ¹¿Æ¹ØEÊȾÉÍÇɹÏÁ¾ÂÁ»ÍÁÄÕËɾ

ûÅ ûÅ  ü ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÑË Å

ÇËÉ É É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ †É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹ†ªËœªœ§ª«† ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØEÇ˽ÇÅÅ À¹Å¾Æ¹Ê˹Ä¹ÉŹËÌÉÔ š¹Äù £É̼ ÅŪˮ­ £É̼ †ÅŪËÈÊ £É̼ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅªË £É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ÎÆË ¤ÁÊË † ÅŪˮ¦« ¤ÁÊË † ÅŪ˜§ª«† ¤ÁÊË † ÅÅªË Î Å œ§ª«

TUSPZŠHB[FUBSV

 ü ÈÅ ü ü ü ü ü ü ü

 † É ÇËÉ  É † É É ÇËÉ †É † É † É

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¤ž¥™¦ ¾½¹Ä ¨ª£ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

27


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂ"*4* ÎÎÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇË ½ÇÅÅÎ Î ÎÆ ÎÆË ¤ÁÊËÇÏÁÆà † ÅÅœ§ª«† ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÎÎÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÎÎÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÔÂÎ ¤ÁÊ˨›¤†ÅÅ ÈÉÇʾÐÆdž»ÔËØ¿ÆÇ  ¤ÁÊËÉÁÍľÆÔ†ÅÅªË ¤ÁÊËÎà † ÅŪ˜§ª«† ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˺ÌÈÉÇÍÁÄÕ ËÉ̺¹ ½»Ì˹»É ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˺Ì̼ÇÄÇà Ñ»¾ÄľÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËľ¿¹ÄÔ½»Ì˹»É ̼ÇÄÇà ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËľ¿¹ÄÔÂËÉ̺¹ ÄÁÊË §Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ ¨ÇÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÇÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÇÄÇʹÎ†ÎªË ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ»

ÑË ü ü ÄÁÊË ûÅ ûÅ ü ü ü Ë Ë Ë Ë ÑË  ü  

É ÇËÉ † É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ † É † É † É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¬ËÃÁƹ °¨ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ¬ËÃÁƹ °¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ·†ËÉÁϾÆËÉ §Å ¥ §Å ¥ §Å ¥ §Å ¥ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ¤ž¥™¦ ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †††† ††

¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨ÉÇ»ÇÄÇùÇÏÁÆà ÅÅËÇ ¨ÉÇÍÁÄÕÀ¹¿ÁÅÆǹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ)%). ªÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ªÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» «É̺¹ÎÏ˪˜§ª«† «É̺¹ÎÎ ªË®¦« «É̺¹›œ¨½Ì†œ§ª«† «É̺¹›œ¨ š± ËÇÄÊËÇÊ˾ÆƹØ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ Î ÎÅÅÁ½É «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ†ÎªË «É̺¹ÖÄÊ»¹ÉƆÎÅÅœ§ª«† ¬¼ÇÄÇà ±»¾ÄľÉ

  ü ü Å  ü ü ü Å Å ü ü 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ † É É 

ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË §ÅÇÅ ¤ž¥™¦ §Å ¥ ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

†††† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ š¡©£ ›ÇÉÇ˹œ™©™Ÿ¦´ž ÃÇÀÔÉÕÃÁ ›ž©¡ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¥ž«™¤¤¡°žª£¡ž ›ž©¡ ™š§©´ ©ž±ž«£¡£™°žª«›ž¦¦§

28

ÂÖÂ

ûÅ ÑË 

ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¡¦ª¡ §Å ¥ 

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †††† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ÃÇ»¹ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ›§©§«™ ™š§©´ ©ž±ž«£¡£™°žª«›ž¦¦§ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ žÅÃÇÊËÕ½ÁÀËÇÈÄÁ»Ç7Ã̺Å žÅÃÇÊËÕ ÈÖ  ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ XXXSV  ¹ºÇÉÔ¥ž«™¤ »ÇÉÇ˹ÁÀÈÉÇÍƹÊËÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁ£™°žª«›ž¦¦§  ¹ÈйÊËÁ¿½ ª§¦£ ÃÉÌÈÆǾÄÁËÕ¾  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ƹ»¾ÊÔ½Äع»ËÇ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ˾ÈÄÁÏÔ £¹ÉùÊ˾ÈÄÁÏÔªÁºÁÉÊù؆ £»¹½É¹Ë†ÅÅªË £¾ÊÊÇÆÔ½ÄØÊû¹¿ÁÆ £ÇÀÔÉÕÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾£™°žª«›ž¦¦§ £ÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ƹ»¾ÊÔÁËÈ ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ¨ž©¡¤™ ¨™¦¬ª´£™°žª«›ž¦¦§ ¥¾Ë¹ÄľÊËÆÁÏÔ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁؤ·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡£™°žª«›ž¦¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØǼɹ½ÃÁ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁ Î̽Ãǻù ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»Ê¾Î»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ §¼É¹½ÃÁ ž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁؤ·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ¨¹Æ½ÌÊÔ ľÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ¨ž©¡¤™ £™°žª«›ž¦¦§ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ©¾Ñ¾ËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ›ž©¡ ›§©§«™  ™š§©´£™°žª«›ž¦¦§ ©ÌºÃ¹Á¼ÁºÃ¹ÄÁÊ˹ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù ª¾ÈËÁÃƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ ÎÅ ØÐÁÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ ÎÇËÈÉÇÁÀ»ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÊËØ¿ÃÁÈÇĹ ÎÅ ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĹÉÅÁÉÌ×Ò¹Ø ÑËÌùËÌÉÆ¹Ø ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĹÉÅÁÉÌ×Ò¹Ø ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĽÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ  Å ØÐ ÁÅÅ XXXPNTLHSBESV «¾ÈÄÁÏÔ ¬¼ÇÄÇÃΆΪ˜§ª«† ±»¾ÄľÉ †ªËœ§ª«† ²ÁËɾÃĹÅÆÔÂÎ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

  ûÅ ÑË Ã̺Å ûÅ ÑË ûÅ  ÃÇÅÈ ü     Ë  Å ûÅ  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ü ü Å 

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ † É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ É É É ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ † É † É É ÆÁÀùØ

ªÇ×ÀªËÉÇ  ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ¡¦ª¡ §Å ¥ ¨¾Ë¹Ä §«  ·†ËÉÁϾÆËÉ §©Ÿ£ ¬ËÃÁƹ °¨ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ™ÊËə ™ÊËə ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¤ž¥™¦ ¨¾Ë¹Ä §«    ªÇ×ÀªËÉÇ «¶ªª ¾½¹Ä ¨ª£ «¶ªª  œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¨¾Ë¹Ä §«   Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¬ËÃÁƹ °¨  Ÿš¡¶ª£ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¬ËÃÁƹ °¨ ©ÇŹÆ×à ¡¨  Ÿš¡¶ª£ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ §Å ¥ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÇËÉÉÌÄÇÆ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

29


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฅยพร‹รร€ร”ยชรƒร‡ยบร˜ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ ย™ร†รƒยพร‰ร‰ยนร…ร†ร”ร‚รŽ    รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยšร‡ร„ร‹ยนร†รƒยพร‰ร†ร”ร‚รŠยผยนร‚รƒร‡ร‚E   รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยšร‡ร„ร‹ยปร”รŠร‡รƒร‡รˆร‰ร‡รร†ร”ร‚รƒร„รˆร‰  รˆร‡ร„ร†ยนร˜ร‰ยพร€ร•ยบยน รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยšร‡ร„ร‹ร„ยพร…ยพร‘ร†ร”ร‚รŽย† รŽยœยงยชยซ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยšร‡ร„ร‹ร…ยพยบยพร„ร•ร†ร”ร‚Eย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยšร‡ร„ร‹รรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ยœยงยชยซย† ยšร‡ร„ร‹ ยผยนร‚รƒยน ร‘ยนร‚ยบยนรˆร„ ยผร‰ร‡ยปยพร‰ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยšร‡ร„ร‹ร” ยผยนร‚รƒร ย›รร†ร‹รˆร‡ร„รŒรƒร‰รŒยผร„ร”ร‚รˆร‡ร‹ยนร‚ร†ร‡ร‚%ย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ย›รร†ร‹รŠยปร†รŒร‹ร‰ยพร†ร†รร…ร‘ยพรŠร‹รยผร‰%JO รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยœยนร‚รƒยน ยบร‡ร„ร‹ ร‘รˆรร„ร•รƒยนยยพร‘ยพยปร‡ ยœยปร‡ร€ยฝร รยนรŠร‡ยปรƒยน รƒยผ XXXPNEPNSV ยœยปร‡ร€ยฝรยปรร†ร‹ร‡ยปร”ยพ ยพร‰ร‘ยพร†ร”ยพ รƒร‡ร‰รƒยผ E ย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰-  ย†    รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย†ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย†ร…ร… XXXPNTLHSBESV

ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ

ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‰

ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยซร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚ยร‡ร…#04$) ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยงยฉยŸยยฃ ยงร…ยร‡ร… ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร…ร… XXXPNTLHSBESV ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร…ร… XXXPNTLHSBESV ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย†ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยœยปร‡ร€ยฝรร‘รรยพร‰ร†ร”ยพย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยร—ยบยพร„ร•ย†ยผยปร‡ร€ยฝร•E  ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฃร„ร—รยผยนยพรร†ร”ร‚ รƒร‡ร…ยบรร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร†ยนรƒร„ยนยฝร†ร‡ร‚ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฃร‰ยพรˆยพยฟ ยฃร‰ยพรˆยพยฟรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ ร…ยพร‹รร€ร” ยฃร‰รŒยผร‡ร‹ร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ยครŒยผยน ยครŒยผยน รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยจร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร˜ร…ยพร‹รร€ร†ยนร˜ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ยฝร…ยพร‹ยนร„รˆร‰ร‡รรร„ร˜E ยซยนร‚ยปยนร†ร• ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ยฟรˆยนรŠรŠรร‰ รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚E ยฝร„ย† ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‡ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†รŒE  ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ยฑยฌยฏ รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ รŽร…ร…ยปรŒรˆยนรƒรˆร‡ร‘ร‹ร‡รรร†รƒ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร” ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยปยนรŠรŠ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ร„ร—ยบร‡ร‚รยปยพร‹ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚ยปยนรŠรŠ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร” ร‘รŒร‰รŒรˆร” ยฝร—ยบยพร„ร ยนร†รƒยพร‰ร” ยชรƒร‡ยบยนรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ยชรƒร‡ยบร”รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพE  รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยชร‹ร˜ยฟรƒร รŽร‡ร…รŒร‹ร” ร†ยพร‚ร„ร‡ร†ร‡ยปร”ยพ ยซร‰ร‡รŠE ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฏยพรˆร•ยฅย†ยฅ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบ ยฅ E      รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรˆรร„ร•รƒยน ยผยนร‚รƒยน ยบร‡ร„ร‹ยยพร‘ยพยปร‡ ยฑรˆร„รร†ร‹ร”ยœยงยชยซย†E ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรŒร‰รŒรˆย†ยผร„รŒรŽยนร‰ร• รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ Eย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน  ยฑรŒร‰รŒรˆร” รŠยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ยพ

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รŒรˆยนรƒ  ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร… ร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ 

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยงยฉยŸยยฃ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยซร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚ยร‡ร…#04$) ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ย™ยบร‰ยนร€รยปร’รรƒ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยงยฉยŸยยฃ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยงยฉยŸยยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยพรŠร‡รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยชร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย™ ย› ยช ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย› ยช ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ

30

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #05 (702) 10.02.14

รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร…

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǾE†ÊÅ

Ã̺Å

ÇËÉ

¾É¾»ÇÊËÉÇÂ

††

šÉÌÊÎ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎÎ ÅÎΠŝÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å Ã̺Å ÑË Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä 

†† †† †† ††

ÇÊùÈÇĹλÈÇÉǽÁÅÅËÇÄÒÁƹ ›¹¼ÇÆùž»ÉÇλÈÇÉǽ Å šÉÌÊ ½ÇÊùǺɾÀƹØɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁÂÁÅ šÉÌÊÇÃÊËÉǼ¹ÆÔÂɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ¨ÄÁÆËÌÊ ƹÄÁÐÆÁà ̼ÇÄÇà Ñ˹ÈÁÃÁÅƽÉ̼Ǿ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÉÌÊÎ šÉÌÊÎ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¹ÉÕØ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

†† †††† †† †† ††

šÉÌÊÎ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎÎ ÅÎÎ ÅÎΠŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÎΠŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÎ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¹ÉÕØ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ »  ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

†††† †† †† †† ††

¤¾ÊÃÉ̼ÄØÃʽÇÊ˹»ÃǪÇÊƹ º¾É¾À¹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ¦™¤šž ¦™¤

¥¹ÃÊÁÅÌÅ

††††

šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎ Î Î ÎÅÅ šÉÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÊÇÊƹ šÉÌÊÄ׺ǼÇʾоÆÁØ ½ÄÁƹŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊɹÀÄʾоÆÁØÈÁÄÁÅÈǽÀ¹Ã¹ÀÎÈÁÄÈ©¹ÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ šÉÌÊɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ šÉÌÊÊÇÊƹÎÎ šÉÌÊÊÇÊƹÎÎºÊ šÉÌÊÊÌÎÇÂÊËÉǼ¹ÆÆÔÂÄ׺ǼÇʾоÆÁØ šÉÌÊ ½ÇÊùǺɾÀ ƾǺɾÀλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ÇÊÁƹÄ׺ʾоÆÁ؝ÇÊË šÉÌÊÇÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÇÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÇÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÇÃÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÇÃÊÌÎÇÂÊËÉǼ¹ÆÔ ÊÇÊƹ ɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉ˶ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉ˶ÃÊËɹ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÎ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉË›

Ã̺Å ÑË ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÈÅ ÈÅ Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ É É ÇËÉ É É ÇË ÇËÉ É É

§ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ œÉÌÀÄØà ¡¨ ¦¾ÃɹÊÇ» ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

31


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË$ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË$ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇɈ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎÎÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎÎÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ÇÊÁƹ ÎΆ ›¹¼ÇÆùž»ÉÇ ÊÇÊƹ ÇÊÁƹ ›¹¼ÇÆùÁÀþ½É¹ ½ÄÁƹ½ÇÅ ›¹¼ÇÆùÁÀÄÁÈÔÎ ›¹¼ÇÆùþ½ÉÊÇÉË™› ›¹¼ÇÆùþ½ÉÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆùþ½ÉÑËÁÄÕÎÎÊÇÉË™› ›¹¼ÇÆùÄÁȹÎΆ ›¹¼ÇÆùÄÁȹÎΆ ›¹¼ÇÆùÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ¬ÊËՆ¡ÄÁÅÊà  Î ›¹¼ÇÆùÇÄÕιÎÎÎÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆÊÇÉ˶ÃÊËɹ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÊɹÒÎΆ ›¹¼ÇÆùÊÇÊƹ £É¹ÊÆÇØÉÊà  Î ›¹¼ÇÆùÊÇÊƹÎΆªÊ ›¹¼ÇÆù ºÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÇÊÁƹ þ½É ÇÈÁÄÃÁ ›ÇÊÃÓ¤§ª£¬«¦´¢½Äؽɾ»¾ÊÁÆÔ ›ÇÊÃÓ¤§ª£¬«¦´¢ƹÇÊÆÇ»¾ÈоÄÁÆÆǼÇ»ÇÊùÁÈÉÇÈÇÄÁʹ œÇɺÔÄÕ ÊɾÀù œÇɺÔÄÕ ÊɾÀù¥¹ÑÁƹÃ̺ÅʽÇÊ˹»ÃÇ »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÄÁȹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊù½»¾ÉÆ¹Ø ºÉÌÊ ÇÊÁƹ º¾É¾À¹Ä׺ǼÇʾоÆÁ؝ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊù½ÄØÈÇĹÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ šÉ¹ËÊà Î ÇÊù½ÄØÈÇĹÊÇÊƹ ¡ÉÃÌËÊà Î ÇÊù½ÄØÈÇĹÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÇÊùƾǺɾÀƹØ ÇÊùƾǺɾÀƹØ ÇÊùƾǺɾÀƹØÅÅ

ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ  Ã̺Å ŹÑÁƹ ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ £ÇÄȹÃÇ»¹¤› ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¹ÉÕØ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¹ÉÕØ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¹ÉÕØ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

32

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร…ยฝร„รร†ร…รŽรˆรร„รˆยร‡รŠร‹ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‰ยนร€ร„รŠยพรยพร†รร˜รˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€รŽรˆรร„รˆยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŠร‡รŠร†ยน   ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยฝร„ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠรŽรˆยปยนรŠรŠ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฅร‡ร†ร‹ยนยฟยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜ร„ย†รยนรŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยœร‰รŒร€ร„ร˜รƒ ยกยจ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยฃรŒร€ร•ร…รร†ร‡ยปย›ยจ ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยœร‰รŒร€ร„ร˜รƒ ยกยจ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ ยฆยพรƒร‰ยนรŠร‡ยป ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

  

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ยปยพร„ร•ยปยพร‹ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ยผร„ยนยฝรƒยนร˜ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜รยปยพร„ร•ยปยพร‹ รŽรŽ ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ร€ยนยบร‡ร‰ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยร‰ร‡ยปยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร•ยฝยพร„ร‡ยปร‡ร‚ ยฝร„รร†ยนย†ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร” ยžยปร‰ร‡ยฝร‰ร‡ยปยน ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพยบร‰รรƒยพร‹ร” XXXHBSBOUย†QMBTUDPN ยกร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยนร„ย†รยนรŽรŽย ยกร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽยช ยคยพรŠร‹ร†รรยนรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ร…ยนรŠรŠรยปยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” ร†ยพร…ยพรรƒร‡ยพรƒยนรย†ยปร‡ ยคยพรŠร‹ร†รรร”ยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”ยพร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹รรรƒร‡ร†รรยผรŒร‰ยนรรร ยครรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ ยปรŠยพรŽร‹รรˆร‡ร‰ยนร€ร…ยฉยนรŠรยพร‹ ยฝร‡รŠร‹ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฆยนร„รรร†รรƒร„ย†รยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรˆยนยปยนรŠรŠ ยงยบร†ยนร„รรรƒยน ร†ยนร’ยพร„ร•ร†รรƒ ร‘ร‹ยนรˆรรƒรร€รŠร‡รŠร†ร” ยงยบร†ยนร„รรรƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ยงรˆรร„รƒร ยงรˆรร„รƒรยงยจยกยคยฃยกยงยจยกยคยฃยกยจร‰ร‡ยฝยนยฟยนยยงยชยซย™ย›ยฃย™ ยงรˆรร„รƒร รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รŽ รŽ รŽ รŽ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยบร‰รŒรŠรŽ รŽยปร‡ร‚ร†ร”ยพรˆร‡ร‰ร‡ยฝร” 

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร…   รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… 

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยœร‰รŒร€ร„ร˜รƒ ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยœร‰รŒร€ร„ร˜รƒ ยกยจ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”ยพยฝร‡ร…ยน ยยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”ยพยฝร‡ร…ยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‡ร‹ร‰รƒรŒยบร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #05 (702) 10.02.14

33


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ Ä׺ǾʾоÆÁ¾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀ ƾǺɾÀÇŹº¹ÆÁÁÀºÉÌʹ ½ÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ÊÇÊƹ CSVTUFSFN!ZBOEFYSV ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕιš¹É˾ÉÊËÉÇÂŹ˾É ¹»ËÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄĹ¼Á ÊËÉÇÈÁĹ ǺɾѾËùÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄԻʾλÁ½Ç»ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊ ¨ÄÁÆËÌÊ ̼ÇÄÇà ÃÇÉǺÇÐÆÔºÉÌÊÁÀÊÇÊÆÔ ¨Ç½½ÇÆÔÆǻԾÎ §¦¨  »Çƹɾ»£ÌË ½ÄØÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆǼÇ ¨ÇÄÃÁ¹º¹ÑÎΆÊÇÉ˶ ¨ÇÄÃÁþ½ÉÊÇÉË™› ª ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆ ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆ ¨ÇÄÃÁÇÄÕιÎÎ ¨ÇÄÃÁÇÊÁƹÎΆÊÇÉ˶ ™ › ª ¨ÇÄÇýÄØʹÌÆÔÁÀ™š™±¡ £¹Å¾ÉÌÆ Î ¨ÇÄÇÃÁÀÄÁÈÔÎ ©¾ÂùÃɾȾ¿Æ¹ØÎÎºÊ ªÇÊƹ½ÇÊùÊÌιØǺɾÀƹØÎÎ ªÇÊƹƹҾÄÕÆÁÃÎÎ ªÇÊƹȾÉÁĹÎÎÊ ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹƹÄÁÐÆÁÃÎÎ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ªÉ̺ԽǺÉÇ˽ÇÅÇ»º¹ÆÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÐ¾Ë ½ÇÊË ÅÇÆ˹¿ ªÉ̺Ô½ÇÅÇ» ªÉ̺ÔÁÀÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆǼǺÉÌʹ ªËÇĺÀ¹ºÇÉÆÔÂÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆÔÂE† ½ÄÁƹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» º¹ÆÕ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­šªÎΆÅÅ «×žÆÕ º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇËÈÉÇÁÀ»

34

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å  ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ         

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ É †É À»ÇÆÁ˾ †É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç 

¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » £ÇÀÄÇ»›¡ ¡¨ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä œÉÌÀÄØà ¡¨ ¾É¾»ÇÊËÉÇ  °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ œÉÌÀÄØà ¡¨ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂà «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Ê¹½ÔÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ±Ë¹Ã¾ËÆÁà ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ±Ë¹Ã¾ËÆÁà ÈÉÇ¿ÁÄÁÆÔ ÊËÇÄºÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ ±Ë¹ÈÁÃÎΆ™Ê

      ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÈÅ

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç     ÇËÉ ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ É

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#ÎÅÅ 04#ÎÅÅ 04#ÎÎÅÅ £ÁÉÇ» ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ 04#ÎÎÅÅÎÎÅÅ £ÁÉÇ» ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† ††

04#ÅÅ 04#†ÈÄÁ˹ Î Î ™£¯¡¸¦ž§©§œ§ 04#†ÈÄÁ˹ Î Î ™£¯¡¸¦ž§©§œ§ 04#†ÈÄÁ˹  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÈÄÁ˹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ ™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅŨ¾ÉÅÕ

 ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË 

½¾Ñ¾»Ç ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ

­¹Æ¼É¹½ ™ÊËə ™ÊËə ¹ÂϾ» ¡¨ ©ÇŹÆ×à ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

35


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยœรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ร…ร…ยฌรยน ยœรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ร…ร…ยฌรยน ยย›ยจ ยย›ยจรŠร‡ร‰ร‹ ร‰ยนร€ร…ยพร‰ รŽ รŽ ร…ร… ยย›ยจ รŽ  ย† ร…ร… ยย›ยจรŽ ยย›ยจรŽรŽ ยย›ยจรŽรŽ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยย›ยจ ยยชยจยฆยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ยยชยจ ยยชยจ รŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยยชยจ รŽ รŽ ร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ ยยชยจรยฝร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รŠร‡รŠรƒ ยนยป ร…ยนร‰ร‘ ยยชยจร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยยชยจร…ยพยบยพร„ร•ร†ร‡ยพ รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพ ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽรŽรŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ รŽร…ร… ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ รŽ รŽ ยยชยจร‘ร„รร รŽ รŽ ยยชยจร‘ร„รร รŽ รŽ ยจร„รร‹ยน04#ร…ร… ยคยนร‹ยปรร˜ ยฃยนร†ยนยฝยน

 ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  

ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย†ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฆยพรƒร‰ยนรŠร‡ยป ยกยจ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃรŒร€ร˜ ร…ยนยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹ยน04#  ร…ร… ยจร„รร‹ยน04#ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยจร„รร‹ยน04#ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’  รร…ร… XXXPNTLHSBESV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ร‘ร„รรร‡ยปร†ยพร‘ร„รรร‡ยป ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนย†ร…ร…ยบยพร‰ยพร€ยน รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนย†ร…ร…

รƒยปร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹          ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹

ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ย†ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰

ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฆยพรƒร‰ยนรŠร‡ยป ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

36

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «¹»½¹ «×žÆÕ ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹­šªÎΆÅÅ «×žÆÕ º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ

          

 É É É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç É É É É

©ÇŹÆ×à ¡¨ ­¹Æ¼É¹½ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ Î ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹ «­£ÎÅÅ»¹ÊÊ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

   ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

É É É É ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÇËÉÄÁÊË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

37


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ š¹ÆÁ ŹÄÇÖ˹¿ÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç š¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E†ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠXXXPNEPNSV œ»ÇÀ½ÁE ÅÅ XXXPNEPNSV œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԠ½ÄØÊÉ̺ǻ XXXPNEPNSV

 ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ü

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

«¶ªª ¾É¾»ÇÊËÉÇ šÌɆ›Ç½ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ÇŹ º¹ÆÁÁÀºÉÌʹ ÈÉǾÃË»Èǽ¹ÉÇêÃÁ½ÃÁ ÇŹ º¹ÆÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ½ÄØŹƼ¹ÄÇ»ÁùÅÁÆÇ» §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ½¿ÌËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ¨ÄÁËÔ Ð̼ÌÆÆÔ¾ÈǽùÀ¹Æ ùÀ¹ÆÔ XXXPNEPNSV ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÁÈÉǽ¹¿¹¶£§›™«´XXXFDPWBUBPNTLSV ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ XXXPNEPNSV ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ÊÃÇÅÈľÃËÇÅ

   ü ÉÌÄÇÆ ûÅ  ÑË ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É  ÇËÈÉÇÁÀ» É

¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÇÅ ¾É¾»ÇÊËÉÇ  §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉÌºÔ ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊɾÀù ÑȹÄÔ

£ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨

††††

ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾É¾»ØÆÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÉùÊÆÔÎÁºÉÌÊÇ»ÔνÇÅÇ»ÇËÍÌƽ¹Å¾Æ˹½ÇÃÉÔÑÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ ¶ÃÇ»¹Ë¹†˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂϾÄÄ×ÄÇÀÆÔ¬«ž¨¤¡«ž¤µ ¶ÃÇ»¹Ë¹š¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ Ç¼Æ¾ÊËÇÂÃÇÊËÕ ÅÁÃÉÇÃÄÁŹËXXXFDPWBUBPNTLSV

 ûÅ  ÉÌÄÇÆ 

 ÇËÉ  ÇËÉ 

¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ ¹ÂϾ» ¡¨ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ §É¼Ê˾ÃÄÇ  ÅÅ ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸

ÈÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ª¹ËÌÉÆ ¨£ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÈÉÇÀɹÐÆÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ XXXSV ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ·†ËÉÁϾÆËÉ ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

38

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ ªÁÊ˾ÅÔÈÇÄÁ»¹ÁÈÉÇ»¾ËÉÁ»¹ÆÁع»ËÇŹË ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾÁŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄdž»ÁËÉÁÆÆǾ ) - «¾ÈÄÁÏÔ ÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ÅÇÆ˹¿ «ÉÁÈľÃÊ     

ÄÁÊË ûÅ  ÑË ûÅ

ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ  ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ

™ÊËə ™ÊËə ª¹ËÌÉÆ ¨£ £ÌÀØ Ź¼ £ÌÀØ Ź¼ §Å ¥ ™ÊËə ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ¨ÉÇɹº §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ž»ÉÇĹÃÁ ™¦¡ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇĹÃÁ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¤¾»Ñ¹ ™¦¡ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ¨ÉÇɹº œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¨ÇªËÉÇÂù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††††

£Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ #FSHBVG(SBOJUÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ÁËØ¿¾ÄǼÇÈÉÁÉǽÆǼÇùÅÆØ #FSHBVG,FSBNJL.BYJNVNÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁÌÊÁľÆÆÔ #FSHBVG,FSBNJL130ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ÈǽÎǽÁ˽ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ #FSHBVG,FSBNJLÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ #FSHBVG.PTBJLÃľÂº¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁÁÈÉÇÀɹÐÆÇÂÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾ÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾ÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ™£¯ž¦«† ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ«ž£«§© ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¶¤¬© ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ £Ä¾Âª™ ¦¨ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ £Ä¾Â½ÄØÃÇÅžÉоÊÃǼÇÄÁÆÇľÌŹ'PSCP )PNBLPMM 5IPNTJU £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ» £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ š¾É¼¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ» £Ä¾Â¤¹Ãɹ ,MFP .FUZMBO½ÄØ»ÁÆÁÄÇ»ÔÎ ÍÄÁÀ¾ÄÁÆÇ»ÔÎÁÊ˾ÃÄÇǺǾ» £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾ÂÎÇÄǽƹØÊ»¹Éù½¨›®8FSOFS.VMMFS 4JOUFY±»ÔƾÀ¹Å¾ËÆÔ £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ99* £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÄÁËÉÇ»

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË ü žÑÇà žÑÇà ü ü ü ü ÑË ÑË

        ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  É É

ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ #FSHBVG#BV1VU[(JQTÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø #FSHBVG#BV1VU[;FNFOUÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ ,/"6'†¥¨†ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü°¾ÄغÁÆÊà œ¾ÉÃÌľÊÀ¹ËÁÉù #&3("6' $FSFTJU ÇÈËÇÅ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹º¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ £Ä¾ÂǺÇÂÆÔ ¨ÇÄÔʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁ¾ÊØ›¾ËÇÆÁË ·ÆÁÊ ,OBVG œ¾ÉÃÌÄ¾Ê #FSHBVG ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾$FSFTJU¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê $FSFTJ Á½É

TUSPZŠHB[FUBSV

ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü ȹÐù žÑÇà ü ü 

 É    ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

39


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ±È¹Ëľ»Ã¹¨Ì͹Ê ±È¹Ëľ»Ã¹¬ÆÁÍÄÇË ±È¹Ëľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ£Æ¹ÌÍ ª¨º °¾ÄغÁÆÊà ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊšÄÁüÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ͹ʹ½º¾ÄÔ ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄǼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʪ«™¦™©«¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

      

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆËœ­†ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ  Áü £É¹Êù £É¹Êù £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹؤ¹Ãɹ 7(5ÄØǺǾ» ÈÇËÇÄÃÇ» »¹ÆÆÇ £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹Ã¦¯† ¨­† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½† †ÃÇÅÈÇÄÁÌɾË »Ç½ÆÔ #&-*/," œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÃÇÃɹÊù¤¹Ãɹ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾›ÁÆÁÃÇÉ š¹ÉÕ¾ÉÁ½É ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾¡Æ˾ÉÃ×É ®¹É½ËÇÈ ¡Æ˾É˾ÂÆ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ ©† ©† »ºÇÐþ ùÆÁÊËɾÄ «ÁÃÃÌÉÁņ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁ ÃɹÊÃÁ ĹÃÁ ÃÇľÉǻù ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü 

Ä ÑË ü ü Ä ü ü Ä Ä ü ü ü ü ü  ü ü

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¤¾»Ñ¹ ™¦¡ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ž»ÉÇĹÃÁ ¨ÇªËÉÇÂù ¨ÉÇɹº ¨ÉÇɹº §Å ¥ §Å ¥ §ÅÇÅ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ë½¾Ä†Ã¹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ·†ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#†,30/0 ,SPOPTQBO 04#†ÈÄÁ˹ÎΩÇÊÊÁØ 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î XXXSV 04#†ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅ ŹÊËÁùºÁËÌÅƹØ»žÑùÎ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ .630- £¹Ð¾ÊË»Ç ɹÀÌÅƹØϾƹ™£¯¡¸ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ¥¨¨©žª«¡Ÿ

40

ÂÖÂ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ žÑÇà žÑÇà ÑË 

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ›§¦¡«ž ÊÃÁ½ÃÁ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ¥¨¥§ž©¦ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ 1MBTUNP ¨›® º¾ÄÔ¾ ÃÇÉÁÐ ÊÃÁ½ÃÁ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨©§­¦™ª«¡¤ °ž©ž¨¡¯™¦ž§©§œ§

 ûÅ ü ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ›§¦¡«ž

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÇÂÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ XXXSV £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £Çƾà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £ÉÇ»ÄØ §Æ½ÌÄÁÆΠņÂÄÁʈ»Èǽ¹ÉÇà £ÉÇ»ÄØ ͹ʹ½Ô ʹ½ÁƼ ºÄÇÆιÌÊ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¥ÇÆ˹¿ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »¾ËÉǻԾ ÃÇÆÕÃÁ ¾Æ½Ç»Ô¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »Ç½ÇÊËÇÃÁž˹Ä ÈĹÊËÁà £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ £Ä¹Ì½Á†ÉÁÊÌÆÇüÄÁÆØÆÇÂоɾÈÁÏÔ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ľÊËÆÁÏÔÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ƹɾÀù»ɹÀžÉ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Ǽɹ¿½¾ÆÁØÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ†ÊËÇÂÃÇÊËÕÏ»¾Ë¹Á¼ÄØÆϹ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ†Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁÃÁ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Êƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äج˾ÈÄÁ˾ÄÁ«ž®¦§ ¤™¢¦©§£ «¡ª¥™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ §š§©£™ ª£¡£¡ £ÉÇ»ÄØœ¡š£™¸°ž©ž¨¡¯™ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄبÉÇÍƹÊËÁħ¯¡¦£§› ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁÆ Î Å ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À XXXSV ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ XXXSV ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹É ™¥ž© ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ«¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ »»¾½É¾ ü ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؽÄؼÁºÃÇÂоɾÈÁÏÔ ­ÁÃÊ¾É 

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÄÁÊË ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ìȹà ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË »¾½ÉÇ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ž±ž›§ ›§¦¡«ž ¦ž§©§œ§  ›§¦¡«ž ¦ž§©§œ§ ÇËÉ  ›§¦¡«ž ž±ž›§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ·†ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ªÁºÁ˧ÅÊà ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

41


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»«¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ «¾ÎÆÇŹÊË »»¾½É¾ ü ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕƹØ žÑÃÁÈÇü XXXPNTLHSBESV ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ ™¥ž©

»¾½ÉÇ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ É ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ§ª«™›£™

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ʹÅÇɾÀÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹšÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ»»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹ XXXSV ¥ÇÆ˹¿£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ   ûÅ  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà §Ë½¾Ä†Ã¹ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ £ÌÊËÇ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ·†ËÉÁϾÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¾ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXSV ¨ÄÁ˹04#ÎÎÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨É¹ÂžÉ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂνÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÎ ½ÄÅ Ë 

ÄÁÊË ÄÁÊË   ÉÌÄÇÆ ûÅ »¾½ÉÇ 

ÇËÉ ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

42

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ¨±† Ê˹ÄÕÇÏÁÆà ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ¨±† Ê˹ÄÕÇÏÁÆà ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍÄÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹÑ »Ê¾Ï»ÁɹÀÅ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ Ï»¾Ë ÏÁÆà £©§›¤¸ ­™ª™™ÃÏÁØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¥¨† ¥¨† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¦ª† ª† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ª† ¥¨† ¥¨† ¥¨†

ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪ«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÃɹѾÆÆÔª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĽÄØ ™š§©™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÈǽž©ž›§ Èǽ£™¥ž¦µ½ÄØÀ¹ºÇɹ ½ÄØ͹ʹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ »ƹÄÁÐÁÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔª† ª† ª† ¥¨† £ÌÈÇĹ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ̽Á»ÁË ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É 

¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÇ×ÀªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÇ×ÀªËÉÇ £ÌÊËÇ» ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÇ×ÀªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

43


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¦† ¦† ¦†§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

 ûÅ ûÅ ûÅ 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ª†ÇÏÇÃÉ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÈÇÄÁÅ¾É »ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ɾÀùÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ç£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ç£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ §ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ§›¡¦£™¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÍÁÄÕ¥¨† ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ÊËə ™ÊËə §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑË ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË  ÉÌÄÇÆ ÑË

†É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É †É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ©ÇŹÆ×à ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ©ÇŹÆ×à ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

25534

©Ìº¾Å¹ÊË©¦£†»ÉÌÄÇƹÎÈÇ Å XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨ ©¦£ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ©££ ©£¨ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ©£¨ ©££ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨ ©¦£ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ®¨¨ ®£¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ» ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV

ª¹Â½ÁƼ

œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

††

ª¹Â½ÁƼ-†ºÉÌÊ 8PPETUPLÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÊÃÁ½ÃÁ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ

ÑË

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

††

ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž«

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË»ƹÄÁÐÁÁ

ÑË

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ÎÇÉÇѹØ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

††

ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž«

ûÅ

ÇËÉ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ûÅ

ÇË É

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ÇËÉ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁÃÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐùÀ»ÇÆÁ˾

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž©À»ÇÆÁ˾

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž«À»ÇÆÁ˾

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

44

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊ »¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžË ÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ» XXXSV ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹Ä ÈĹÊËÁÃ

 ÈÅ 

ÇËÄÁÐƹØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™žŸ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ÊǺÊË»¾ÆÆǼÇÈÉÇÁÀ» ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ XXXSV

  

À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉÇѹØ ÊÌȾÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

§Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- 361-"45 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ É̺¾Å¹ÊË ®¨¨»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ» «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ» ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊ

  ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ  ûÅ 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 *,01"- 4)*/(-"44 5*-&3$"5 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ

ûÅ ûÅ ûÅ 

ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø©ÌÍľÃÊ ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁÆ¼Ä¹Ê ¾Ã¾ÆÁÀùØ

·†ËÉÁϾÆËÉ

†† ††

°¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ ½¾Ñ¾»Ç

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

°¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

°¾É¾ÈÁϹƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À »Ê¾½ÇºÇÉÖľžÆËÔ

ÑË

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† ††

±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ¡ÊÃÁËÁÅ XXXPNTLHSBESV

ÄÁÊË

†É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ£É¹ÊÆÇØÉÊà XXXPNTLHSBESV

ÄÁÊË

†É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ 

£ÌÀØ Ź¼

††

±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊËÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÁÁ½ÉÆÁÀùØ

·†ËÉÁϾÆËÉ

†† ††¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ

††

¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉ ÈĹÆÃÁËÇÉϾ»Ô¾ ÄǺǻԾ ÃÇÆÕÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ 

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»ÇÂÇËÉÄÁÊË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

45


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ½ÄØŹƼ¹ÄÇ»ÁùÅÁÆÇ» ¨ÄÁËÔ Ð̼ÌÆÆÔ¾ÈǽùÀ¹Æ ùÀ¹ÆÔ XXXPNEPNSV *TPWFS 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ ™ÉÅÇÍÇÄ ™Êº¾ÊËÄÁÊË XXXPNEPNSV ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠXXXPNEPNSV ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù XXXPNEPNSV ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹ØÁǼƾÀ¹ÒÁ˹«¡ §¤½Ç¼É¹½ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E†ÅÅ XXXPNEPNSV ›ÇÂÄÇÃľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠXXXPNEPNSV œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥žœ™­¤ž£ª XXXPNTLHSBESV œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؆ÅÅ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV

 Ã̺Å ûÅ ü ü ü Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « šÇ¿Ç»ÊÃÁ §ÅÇÅ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ž»ÉÇËÁÀÇÄ ž»ÉÇĹÂË ÈÄûÅ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔÁ½ÇŹž»ÉdžšÄÇÃÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔÁ½ÇŹªÇÆǨĹËÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔ« ¡†«¾ÉÅÇ »ÌÃÇ¡ÀÇÄÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ&630†«¡ §¤ÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØȾɾÃÉÔËÁ¨¾ÆÇ˾ÉŤ¶ ÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽȹÉþËÁĹÅÁƹË'MPP3FT ÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV ¡ÀÇÄĹËsÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø&630†«¡ §¤»Ê¾ÎÈÄÇËÆÇÊ˾ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄؽÔÅÇ»ÔÎËÉ̺¥š§©ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ ¦œ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØʹÌÆÔ¨¾ÆÇ˾ÉņÅÅÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ½Ǽɹ½ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ¥š§©†­Ç˽ÇÅÅ ǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾Æ3FT8BMM ÅÅ »¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁبÇÉÁľÃÊ«ËÇÄÒÁÆdžÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁØ£¹ÉËÇƺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŽǼɹ½¦œ ¡ÀÇÄØÏÁØ¥¹Ë¨ÉÇÑÁ»ÆÇš¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŽǼɹ½¦œ ¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹؙÉÅÇÍÇÄƹÊ˾ÃÄÇʾËþ ¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹبÇÉÁľÃÊÊÍÇÄռdžÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇŶÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ £¹ÉËÇƺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŧ¼Æ¾À¹ÒÁËÆÔ½Ǽɹ½¦œ £ÉÇÑù ½ÉǺľÆù ȾÆÇÈĹÊ˹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¥¹ËǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂ¥š§© ¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥

Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  Ä Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÄÁÊË ÌȹÃ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å

É ÆÁÀùØ É ½ÇÉ É ½ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ É  É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É É É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É É ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦ª« ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

46

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥ÁÆ»¹Ë¹»¹Êʝ§ª«™›£™ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄؽ¿ÌËÇ»¹Ø »ÉÌÄÇƾÅ XXXPNTLHSBESV ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÅ Å ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV

ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ü ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §ÅÇÅ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ §ÅÇÅ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† 

¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹØŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹É¹ÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY ƾÊÔÈľËÊØ ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »Ê¾ŹÉÃÁ 

ü Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾   ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ 

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅņXXXPNTLHSBESV ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å

 ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ É ÆÁÀùØ É

¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

47


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXSV ¨¾ÆÇÈĹÊË XXXPNEPNSV ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹʈÃÉÇÑù ¨¾ÆÇÈľÃÊ Î ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË

É É É É É É ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ É ÆÁÀùØ

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä «¾ÈÄÔ½ÇÅ ·†ËÉÁϾÆËÉ §ÅÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈľÃÊ»¹ÊÊ ½¾Ñ¾»Ç ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ Î Î   ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ XXXSV ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĶ£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨ÄÁËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¨† ¨† ¨† ¨¨Ÿ† ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÁÈÇÄÆÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÁ¨¾ÆÇ˾ÉŻʾλÁ½Ç» ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÁÈÉǽ¹¿¹¶£§›™«´XXXFDPWBUBPNTLSV ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ XXXPNEPNSV ªÃÇÉÄÌȹ¨¨¬ E†ÅÅ

 ÄÁÊË ÑË Ã̺Å ÑË Ã̺Å ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË 

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ  ÇË É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §Ë½¾Ä†Ã¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ·†ËÉÁϾÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ 1SPSBC Ź¼ ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

48

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶†«†«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªËÁÉÖÃÊsÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ªËÇÈľÃÊ Î ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁض£§«ž¨¤¡¦ ÖÃÇÄǼÁÐÆÇÁ½Çļǻ¾ÐÆÇ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†›¾Æ˦½ÄØ͹ʹ½Ç»ÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†¤™¢«º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø†üÃ̺Å «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†¤¡«­º¹À¹ÄÕËǻԦœÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†«¡ §¤ùžÆƹØ»¹Ë¹»Ê¾ÎÈÄÇËÆÇÊ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É XXXSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ¶£§›ž© «ž®¦§ ©ÇÃĹÂË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕË-JOFSPDL ¶ÃÇ»¾É ©ÇÃĹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø3PDLXPPM¤¹ÂËš¹ËËÊ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» XXXSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØʹÌÆÔ¨¾ÆÇ˾ÉŤ­½Ç¼É¹½†ÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾Æ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ŹØ3FT8BMM ÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇĆÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ͹ʹ½¹ÁÃÉÇ»ÄÁ3PDLXPPM «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð

ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å ÄÁÊË Ã̺Å ûÅ Ã̺Å ûÅ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÌȹÃ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà §Ë½¾Ä†Ã¹ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ªÁºÁ˧ÅÊà ¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¥š§©†­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ½Ǽɹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÅÁÆ»¹Ë¹,OBVG *TPWFSÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§«ž¨¤¡¦ Î Î  ›ƹÄÁÐÁÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË XXXSV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇà ©ÇÃĹÂË ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ±¡©§£¡¢›´š§© ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇä¹ÂËÖÍ;ÃË «ž®¦§›ž¦« ©§£¤™¢« ¡ §›ž© ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†›¾Æ˦ÅŽÄØ͹ʹ½Ç»üÃ̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†¤™¢«º¹À¹ÄÕËǻԦœ†üÃ̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†¤¡«­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ ¦œ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†«¡ §¤ùžÆƹØ»¹Ë¹½Ç¼É¹½ ¦œ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÊËɹ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡  «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠÅÁÆ»¹Ë¹»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠ¶ÃÇ»¾É ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ

ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÌȹÃ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ Ã̺Å ûÅ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¦ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ·†ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÌÊËÇ» ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà  ¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ †ÇËÉÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

49


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½Äغ¹ÆÁ¨¾ÆÇ˾ÉŤ­½Ç¼É¹½ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ÆÁÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ƨÇÉÁľÃʆÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇĆÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡Àº¹ÎÎÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄգƹÌÍ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¥š§©†­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ½Ǽɹ½ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¥ÁÆ»¹Ë¹ ÎÅ ûÅ ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕª«ž£¤§›™«™ ûÅ XXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕªËÇÈľÃÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÈÄÁËÔ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¤™¢«ɆÉÎ Å ËÇÄÒÅņXXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¶£§›ž©«¤™¢« º¹À¹ÄÕËǻԠ ûÅ XXXPNTLHSBESV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ľÆ ¶£§«ž¨¤¡¦ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ¶ÃÇ»¹Ë¹†˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂϾÄÄ×ÄÇÀÆÔ¬«ž¨¤¡«ž¤µ ¶ÃÇ»¹Ë¹š¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ Ç¼Æ¾ÊËÇÂÃÇÊËÕ ÅÁÃÉÇÃÄÁŹËXXXFDPWBUBPNTLSV ¶£§†¿ÌËľÆËÇÐÆÔ »ÉÌÄÇƾÅ XXXPNTLHSBESV

ûÅ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ÌȹÃ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ   ÌȹÃ ÌȹÃ Ã̺Å ûÅ  ÉÌÄÇÆ

É ÇËÉ ÇËÉ †É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É †É À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉÇѹØ É  É

¦ª« ™ÊËə ¦ª« ¦ª« ­¹Æ¼É¹½ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦ª« ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « §Ë½¾Ä†Ã¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË « ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË  ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ›¹¼ÇÆù»ÁÆÁÄÇ»¹Ø Å «×žÆÕ ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂùØ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾É ÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» XXXSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇË XXXSV ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÁÈÉǽ¹¿¹¶£§›™«´XXXFDPWBUBPNTLSV ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù

ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË

ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÁ˧ÅÊà ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&©¹ÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ XXXSV ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË™£¯¡¸ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž À»ÇÆÁ˾ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÊËə ™ÊËə §Ë½¾Ä†Ã¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ·†ËÉÁϾÆËÉ ™ÊËə §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԚ¤§£†®™¬ª ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁšÉÌÊ šÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£Çɹº¾ÄÕƹؽÇÊù ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÊ»¾ËÄǾ˾ÅÆǾ½¾É¾»Ç ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ©¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& §©«§ ÃÁÉÈÁÐ ùžÆÕ Ҿȹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ

 ÑË ÑË ûÅ ûÅ  ÑË ȹƾÄÕ

ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ

£ÌÊËÇ» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ £ÌÊËÇ» ¡¨ ·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

50

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй XXXSV ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ» «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

ÑË ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

·†ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¦Ç»ÇʾÄ

†† †† †† †† †† †† ††

­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¶ÃÇ»¹Ë¹†˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂϾÄÄ×ÄÇÀÆÔ¬«ž¨¤¡«ž¤µ ¶ÃÇ»¹Ë¹š¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ Ç¼Æ¾ÊËÇÂÃÇÊËÕ ÅÁÃÉÇÃÄÁŹËXXXFDPWBUBPNTLSV ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

  ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾  ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž

¦Ç»ÇʾÄ  ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›¾ËÉǼÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÊȹÆ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ¥¹¼Æ¾Ä ûÅ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV ¥¹ÊËÁù¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ »ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÁÈÉǽ¹¿¹¶£§›™«´XXXFDPWBUBPNTLSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV ¶ÃÇ»¹Ë¹†˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂϾÄÄ×ÄÇÀÆÔ¬«ž¨¤¡«ž¤µ ¶ÃÇ»¹Ë¹š¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ Ç¼Æ¾ÊËÇÂÃÇÊËÕ ÅÁÃÉÇÃÄÁŹËXXXFDPWBUBPNTLSV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ  

 É ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾  

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÁ˧ÅÊà  

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠXXXPNEPNSV ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù XXXPNEPNSV ™Êº¾ÊˆÄÁÊË XXXPNEPNSV ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ ™ÊºÇùÉËÇÆ ÑÆÌÉ ËùÆÕ »ÇÄÇÃÆÇ ƹºÁ»Ã¹ ȹÉÇÆÁË ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ ¡À½¾ÄÁØɾÀÁÆǻԾÈÇœ§ª«ÌÁ«¬ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ XXXPNEPNSV

TUSPZŠHB[FUBSV

ü ü ü   ü

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÇÅ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

51


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยฃร‡ยปร‰ร”ร‰ยพร€รร†ร‡ยปร”ยพ ร…ยพร…ยบร‰ยนร†ร†ร‡ยพรˆร‡ร„ร‡ร‹ร†ร‡ รŒรˆร„ร‡ร‹ยผรŒยบรยนร‹ร”ร‚ ยคยพร†ร‹ยนรƒร‡ร†ยปยพร‚ยพร‰ร†ยนร˜ ยฆยงยฉยกยกรร€ยนร…รƒรรƒร†รร… ยฆยนยบรยปรƒร รŠยนร„ร•ร†รรƒรย™ยช ย™ยจ ย™ยชยจ ย™ยœยก ย™ยญยซ ย™ยญย› ยฎยšยจ ยคยจ ยฎยšยช ยฆยนยบรยปรƒร รŠยนร„ร•ร†รรƒรย™ยช ย™ยจ ย™ยชยจ ย™ยœยก ย™ยญยซ ย™ยญย› ยฎยšยจ ยคยจ ยฎยšยช ยจยนร‰ร‡ร†รร‹ยจยงยฆย†ยš ยจยฅยš ยจยถ ยจยนร‰ร‡ร†รร‹ยจยงยฆย†ยš ยจยฅยš ยจยถ ยจร„รร‹ร”ร‰ยพร€รร†ร‡รƒร‡ร‰ยฝร†ร”ยพรŽรŽ ยจร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร† ยฉยพร€รร†ยนยปยนรƒรŒรŒร…ร†ยนร˜ รˆร‡ร‰รรŠร‹ยนร˜ รˆรร’ยพยปยนร˜ ร‹ยพรŽรˆร„ยนรŠร‹รร†ร” ยฉยพร…ร†รรƒร„รร†ร‡ยปร”ยพรยฝร‰ยปรยฝร‡ยป ยฉรŒรƒยนยปยนร‰ยพร€รร†ร‡ยปร”ยพรยจย›ยฎร†ยปรร†ยนรˆร‡ร‰ยฉย›ยยฎร‡ร…รŒร‹ร” ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‹ยพรƒรŠร‹ร‡ร„รร‹ยชยซยถยญ ยชยญ ยญร‹ร‡ร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยปยนรŠรŠ ยญร‹ร‡ร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ร„ยพร†ร‹ยนยญยฌยฅ รˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร† รƒยนรˆร‰ร‡ร„ร‡ร† ยถยบร‡ร†รร‹ร„รรŠร‹ รƒร‰รŒยผ

       

 ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰  ร‰ ร‰ ร‰

ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฃร‡ยปร‰ร‡ยปร”ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ #FSHBVG#BTFร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO'JOBMรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜รˆร‡ร„ ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO(SPTTร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO*OUFS(SPTTร†ยนร„รยปร…รร†ยพร‰ยนร„รˆร‡ร„ ยผร„ร˜ร†รรˆร‡ยปยพร‰รŽร† ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO.FEJVNร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รˆร‡ร„ ย†ร…ร… #FSHBVG1SBLUJLยบยนร€ร‡ยปยนร˜รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฅย† ยฅย† ย›รŠยพยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรร€ยœย›ยค ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปยน5BSLFUU ยชรร†ร‹ยพร‰ร‡รŠ ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รŒยฝยนร‰ร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ ร„ยพร†รยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รŒยฝยนร‰ร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ ร„ยพร†รยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รŒยฝยนร‰ร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ ร„ยพร†รยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รŒยฝยนร‰ร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ ร„ยพร†รยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รŒยฝยนร‰ร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ ร„ยพร†รยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร…   รƒยปร…

   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠยน5BSLFUU 2VJDL4UFQ 8JTNBSU ยชรร†ร‹ยพร‰ร‡รŠ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠยนยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยคยนร…รร†ยนร‹#BUFSJP รˆร‰ร‡ยบรƒรˆร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนยปรˆร‡ยฝยนร‰ร‡รƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹#BUFSJP รˆร‰ร‡ยบรƒรˆร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนยปรˆร‡ยฝยนร‰ร‡รƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹#BUFSJP รˆร‰ร‡ยบรƒรˆร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนยปรˆร‡ยฝยนร‰ร‡รƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹#BUFSJP รˆร‰ร‡ยบรƒรˆร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนยปรˆร‡ยฝยนร‰ร‡รƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹#BUFSJP รˆร‰ร‡ยบรƒรˆร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนยปรˆร‡ยฝยนร‰ร‡รƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹รƒร„ ยผร‡ร‰ร˜รรร‚ยปร‡รŠรƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร† ยคยนร…รร†ยนร‹ร‹ร‡ร„รŠร‹ร”ร‚ร…ร… รƒร„ยนรŠรŠ ยคยนร…รร†ยนร‹ยถยจยก ยญร‰ยนร†รรร˜ รƒร„ยนรŠรŠ ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยฝยปรŒรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร† ร‹รƒยนร†ยพยปร”ยพยฝรƒร‡ยปร‰ร‡ยปรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚รร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…

รƒยปร…    รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰

ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ยฆยยก 1SPSBC ร…ยนยผ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

52

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ย™ยฆยซยกยชยซย™ยซยกยฐยžยชยฃยกยขยฝร„ร˜ร‰ยพร†ร‹ยผยพร†ย†รƒยนยบรร†ยพร‹ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยนร†ร‹รรŠร‹ยนร‹รรยพรŠรƒรร‚รร‹ร‡รƒร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร˜ร’รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยชร”รƒร‹ร”ยปรƒยนร‰ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ยยงยชยซย™ย›ยฃย™ยšยžยชยจยคย™ยซยฆยง ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ยฌร€ร‡ร‰ร”รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡รยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜ ร‘รร‰  ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผยพร‹ยพร‰ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยฝรˆร‡ร…ยพร’รŠยปร”รŠร‡รƒร‡ร‚ร†ยนยผร‰รŒร€รƒร‡ร‚ร†ยนรˆร‡ร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผร‡ร…ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰ร รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปรƒร…ยพรŽยนร†รรยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร˜ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร…ยนยผยนร€รร†ร‡ยปรยซยฏ ร…ร†ร‡ยฟยพรŠร‹ยปร‡ร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร‹ร‰ยพร†ยนยฟยพร‰ร†ร”รŽรรรร‹ร†ยพรŠย†ร€ยนร„ร‡ยป ยนร†ร‹รรŠรƒร‡ร„ร•ร€ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยนยฝร…รร†รรŠร‹ร‰ยนร‹รยปร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ รƒร„ยนรŠรŠรรƒยนรยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยฝยพร‹รŠรƒรรŽรร‘รƒร‡ร„ร•ร†ร”รŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร…ยพยฝรรรร†รŠรƒรรŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡ยบร“ยพรƒร‹ร‡ยป ร‡รˆร‹ร‡ยปร”ยพรยพร†ร”ร‡ร‹ร‰รŒร„ร‡ร†ยนยชรƒรยฝรƒร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡รˆยพร‰ยนรรร‡ร†ร†ร”รŽรร‰ยพยนร†รร…ยนรร€ยนร„ร‡ยปรŠยบยนรƒร‹ยพร‰รรรŠร„ร‡ยพร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŠรˆร‡ร‰ร‹รยปร†ร”รŽร€ยนร„ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŽรร…รรยพรŠรƒรรŽร„ยนยบร‡ร‰ยนร‹ร‡ร‰รร‚ รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร”ร‚รƒร€ยนยผร‰ร˜ร€ร†ยพร†รร˜ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ยฝรƒรร†ร‡ร‹ยพยนร‹ร‰ร‡ยปรรŠร‹รŒยฝรร‚ร€ยปรŒรƒร‡ร€ยนรˆรรŠร

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รรƒร‡ยปร‰ร‡ร„รร†ยฝร„ร˜ยผร‡รŠร‹รร†รรรยบรร€ร†ยพรŠย†รยพร†ร‹ร‰ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ รˆร‰รร‰ร‡ยฝร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ร…ร†ร‡ยฟร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒยฝยฝรร€ยนร‚ร†ยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆรƒย™ร†ยผยนร‰ยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚5BSLFUUยกร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚รรƒร‰ยนรŠรยปร”ร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ ร€ยนร’รร‹ร†ร”ร‚รŠร„ร‡ร‚ ร…ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รˆร‡ยฟยนร‰ร†ร”ร‚ ยผร‰รŒรˆรˆยนยผร‡ร‰ร—รยพรŠร‹รยœ ยฝร„ร˜รˆรŒร‹ยพร‚ร–ยปยนรƒรŒยนรรร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รŠรŠยนร†รร‹ยนร‰ร†ร”ร…รรร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรร…รรŠยพร‰ร‹รรรรƒยนร‹ยนร…ร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰ รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ร‡รˆร‹ร‡ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร–รƒร‡ร†ร‡ร…ย†รƒร„ยนรŠรŠยน ร‘รร‰รร†ยนร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ยจยนร‰ร…ยน ยฅยนร‰ร…ร‡ร„ยพรŒร…ยปร€ยนร…ร‡รƒ ร‡ร‹รƒยปร…ยชยฃยกยยฃย™ XXXMBNJOBUPNTLSV ยฅยนร‰ร…ร‡ร„ยพรŒร…ยปร€ยนร…ร‡รƒ ร‡ร‹รƒยปร…ยชยฃยกยยฃย™ XXXMBNJOBUPNTLSV ยฅยนร‰ร…ร‡ร„ยพรŒร…รˆร„ยนร†รƒยน ร‡ร‹รƒยปร…ยชยฃยกยยฃย™ XXXMBNJOBUPNTLSV ยฅยนร‰ร‡ร…ร‡ร„ยพรŒร…รˆร„รร‹รƒยน ร‡ร‹รƒยปร…ยชยฃยกยยฃย™ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร„รร†ร‹รŒรŠร„ย†รยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรˆยน รƒยพยฝร‰ยปยนรŠรŠ ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ยจย›ยฎ ยฝร„รร†ยน รˆร… ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚รŠรƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…รรŠรร„รรƒร‡ร†ร‡ยปร”ร…รƒร‰ยนยพร…ยฃยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ร…ยนรŠรŠรยปยฝรŒยบยนยžยปร‰ร‡ ย†ร… ยจร„รร‹รƒยนร‰ยพร€รร†ร‡ยปยนร˜&DP4UFQ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร‡ยพร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร‡ยพ ร–รƒร‡ร„ร‡ยผ รŠร†รยฟยนร—ร’ยพยพร†ยนยผร‰ร†ยนรŠรŒรŠร‹ยนยปร” ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยผร‰รŒยบร”ร‚ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยฝร‡ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยถรƒร‡รˆร‡ร„ยผรรˆรŠร‡ยปร”ร‚

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร… รˆร… ร‘ร‹  รƒยปร… รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰   ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰   

ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ย™ยฆยยก ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ยฆยยก ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” 1SPSBC ร…ยนยผ ย™ยฆยยก ยฅร†ร‡ร˜ร† ยกยจ 1SPSBC ร…ยนยผ ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ร‡ร‹ร‰รƒยปร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #05 (702) 10.02.14

53


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠย†ยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ย† ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝร„ร˜ยปร„ยนยฟร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ยจย›ยฎ ยชยฃยกยยฃย™ ร€ยนร’รร‹ยน XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ยจย›ยฎ ยชยฃยกยยฃย™ ร€ยนร’รร‹ยน XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ยจย›ยฎ ยชยฃยกยยฃย™ ร€ยนร’รร‹ยน XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ยจย›ยฎ ยชยฃยกยยฃย™ ร€ยนร’รร‹ยน XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ยจย›ยฎรŠยปร‡ยบร‡ยฝร†ร‡ร„ยพยฟยนร’ยนร˜ ยชยฃยกยยฃย™ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพยจย›ยฎ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพยชยพร‰ร‹รรรรƒยนร‹ยœ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ร‹ยพรˆร„ร”ยพ ยจร‡ร‰ร‡ยผรร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพยบร‰ร‡ร†ร€ยน รŠยพร‰ยพยบร‰ร‡ ร€ร‡ร„ร‡ร‹ร‡ รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รŽร…ร… ยบยพยฟ ยบยพร„ ร‡ร‰ยพรŽ รŠร„รƒร‡รŠร‹ร• ร‡รŠร‡รƒยน ยชร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยทร†รรŠ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ ยฃร†ยนรŒรย†ยฌยšยง ยซยพร‰ร…ร‡ร‰ยพยผรŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰รˆร‰ร‡ยผร‰ยนร…ร…รร‰รŒยพร…ร”ร‚ ยฝยนร‹รรรƒรˆร‡ร„ยน ยฝยนร‹รรรƒยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ยฑร†รŒร‰ร”ยฝร„ร˜รŠยปยนร‰รƒรร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ยนยšร‡ร„ยพยพรยปยพร‹ร‡ยป

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร… รƒยปร…     ร‘ร‹ รƒยปร… ร‘ร‹ รˆร…

  ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร†ยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร‰ ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™รƒยปยนรŠร†ยนยบ ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รˆร„รร‹รƒยน ยฃยนรยพร„ร•ยปยนรŠรŠ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยปร†ยนร„รรรร ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรยชรƒรยฝรƒรยฝร‡

  รƒยปร… รƒยปร…   

ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ 

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฆร‡ยปร‡รŠยพร„ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยคยพยปร‘ยน ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  

ยคยพยปร‘ยน ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡รยบร‡ร„ยพยพยปรยฝร‡ยป ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพ ร…ร‡ร—ร’รยพรŠร˜ ยงยบร‡รยซรŒร‰รร†รŠรƒยฝรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽยงยšยณยžยฃยซยงย›ยงรˆร‹ยชยนร…ร”ยพร†รร€รƒรยพรยพร†ร” ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพร‘รร‰รร†ร‡ร‚ร… ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร‡ยพร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร‡ยพยถรƒร‡ร„ร‡ยผรรร†ร‡ยพรรŠร‹รร„ร•ร†ร‡ยพ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡รรรŠร‡ร‰ร‹ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยรยนยผร‡ร†ยนร„ร• ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยžร„รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยจยนรŒร‹รร†รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยฉร‡ยผร‡ยฟรƒยน

ร‰รŒร„ร‡ร†  ร‰รŒร„ร‡ร†  ร‰รŒร„ร‡ร† รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพ 4VQFSรˆยนร†ยพร„รยจย›ยฎยคย™ยฅยกยฆยกยฉยงย›ย™ยฆยฆยดยžยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‡รˆร‹ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‰ร‡ร€ร† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… รยปยพร‹ร†ยนร˜ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยจย›ยฎ ยบยพร„ยนร˜ รยปยพร‹ร†ยนร˜ รŽ ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ยจยนร†ยพร„รรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพ ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพ

54

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #05 (702) 10.02.14

 ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ 

ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพ ยจยนร†ยพร„ร•ยจย›ยฎรŽร…ร…ยบร‡ร„ยพยพยปรยฝร‡ยป ร‡รˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยจยนร†ยพร„ร•ยจย›ยฎรŽรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ร…ยนร‹ร‡ยปยนร˜ ยจยนร†ยพร„ร•ยจย›ยฎรŽรŽร…ร… ยบยพร„ร”ร‚ยผร„ร˜ร†ยพร ยจร„รร‹รƒยนรˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ยนร˜

 ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยปร…

  ร‡ร‹ร‰

ยœร„ยนยฝรƒยพยปรร ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยคยพยปร‘ยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒร ยจร„รร†ร‹รŒรŠรˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ร”ร‚ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ยพ %&4$03รƒร„รร†ร‡ยปยนร˜รŠรรŠร‹ยพร…ยน ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ร…ยนร‹ร‡ยปร”ร‚ ร„ยนรƒ ยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ร‚ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ ยบร‡ร„ยพยพรยปยพร‹ร‡ยปยปยงร…รŠรƒยพ

 รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™ยฆยยก ยฅยนรŠร‹ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ ยผร„ร˜ร†รยพยปร”ยพ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ ร…ยนร‹ร‡ยปร”ยพ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ รร‡ร‹ร‡รˆยพรยนร‹ร• ร–รƒรŠรƒร„ร—ร€รยปร†ร”ยพรยนรƒร‹รŒร‰ร” ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพย†รŒร‰ร‡ยปร†ยพยปร”ยพ ยปร‡ร„ร†ยน รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพยบยพร€ร‘ยปยน ยผร„ร˜ร†รยพยปร”ยพ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพยผร„ร˜ร†ยพร ยญร‰ยนร†รรร˜ รŠร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร‡ร…รรˆร‰ร‡รรร„ยพร… ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพยคยทยšยงยขยชยซยžยจยžยฆยกยชยคยงยŸยฆยงยชยซยกXXXCSย†SV

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ร‰ยพร…ร‡ร†ร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร‹ร‡ร„ร‡รƒรˆร‡ยฝยปยพรŠร†ร‡ร‚ย™ร†ยผยนร‰ยน ยจร‡ร‹ร‡ร„ร‡รƒรˆร‡ยฝยปยพรŠร†ร‡ร‚ย™ร†ยผยนร‰ยน ยจร‡ร‹ร‡ร„ร‡รƒรˆร‡ยฝยปยพรŠร†ร‡ร‚ย™ร†ยผยนร‰ยนร„ร—รƒรŠ ยšยžยคยดยข ยจร‡ร‹ร‡ร„ร‡รƒรˆร‡ยฝยปยพรŠร†ร‡ร‚ย™ร‰ร…รŠร‹ร‰ร‡ร†ยผ ร‰ยพยพรร†ร”ร‚

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

  ร‡ร‹ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยยปยพร‰รยกร€ยฝยพร„รร˜ยฝร„ร˜รˆร‰ร‡ยพร…ร‡ยปยญรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ยน ยยปยพร‰รยบยนร†ร†ร”ยพรร€ร…ยนรŠรŠรยปยน ยยปยพร‰รยปรŽร‡ยฝร†ร”ยพรŒร‹ยพรˆร„ยพร†ร†ร”ยพรร€ร…ยนรŠรŠรยปยน ร…ร… ยยปยพร‰รร…ยพยฟรƒร‡ร…ร†ยนร‹ร†ร”ยพ

 

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰

ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยฐรรŠร‹รร„รร†ยนยฅย™ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰

ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ยยปยพร‰รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพ ยฉร‡รŠรŠรร˜ยถร„ร•ยบร‡ร‰ ยฃรร‹ยนร‚ XXXSV ยยปยพร‰รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพยปรŽร‡ยฝร†ร”ยพ ยผร‡ร‹ร‡ยปร”ยพยฉร‡รŠรŠรร˜รร„รรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ยยปยพร‰รรŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพรˆร‰ร‡รร€ย†ยปร‡ยฉร‡รŠรŠรร˜ย™ยผยนร‹ ยยปยพร‰รรŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพรˆร‰ร‡รร€ย†ยปร‡ยฉร‡รŠรŠรร˜ยœยนร‰ยฝรยนร† ยยปยพร‰รรŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพรˆร‰ร‡รร€ย†ยปร‡ยฉร‡รŠรŠรร˜ยซร‡รˆยนร€

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

55


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© »¾ÉÁÌ˾ÈľÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁ ÇÃƹÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ

 

À»ÇÆÁ˾ 

°ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†††† †† ††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ š¹ÄÃÇÆÔ¤§Ÿ¡¡§Ë½¾ÄùÈǽÃÄ×Ð ÁÅÆØت£¡£™½Ç œÁºÃ¹ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ¥ž«™¤¤šÔÊËÉÇ œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾3050¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆÔ¾ §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹ÄÃÇÆÔ Äǽ¿ÁÁ XXXSV §Ãƹ¨›®£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ©¹ÀÌÅƹØϾƹXXXCS†SV §Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™¡ ™¥ž©™§ª«™›£™ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½Æ 

   ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË

ÇËÉ ›§¦¡«ž À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ™ÊËə ¥¹Ê˾ɪËÉÇ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ·†ËÉÁϾÆËÉ šÇÄÕÑÇÂɾÅÇÆË  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

ÑË   ÄÁÊË   ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ †É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

§©Ÿ£ «¶ªª ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¹ÂϾ» ¡¨ ·†ËÉÁϾÆËÉ  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

26703

§ÃƹÈĹÊËÁÃǻԾ §Ãƹ º¹ÄÃÇÆÔÁ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ›ž©¡¨›®Á"-Ä׺ÔÎÏ»¾ËÇ»ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½Æ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á »ÔÆÇÊ ÃÉÔÑÁ §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ Î Î Î §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁÐ XXXSV ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁª™¦«ž®¦¡°žª£¡ž ¬±ž›´ž §­¡ª¦´ž ©¾ÅÇÆËÁ§šª¤¬Ÿ¡›™¦¡ž§£§¦ ›ž©ž¢¨›®Á"- Ä׺ÇÂÊÄÇ¿Æ ©¾ÅÇÆËÁɾ¼ÌÄÁÉǻùÇÃÇƨ›® ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ  ¹ºÇÉÔÁʹ½Ç»Ô¾ɾѾËÃÁÈĹÊËÁÃÇÔ¾ §¼É¹¿½¾ÆÁØœ¹É½ÁÊ

ÉÌÄÇÆ 

ÇËÉ 

¦ª« 1SPSBC Ź¼

†† †† †† ††

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ(BVEJ%FDPS ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹž»ÉÇÈĹÊË ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ» ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ£¾ÊÊÇÆÔ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÊ˹ËÌÁ ÆÁÑÁ­ÇÆ˹ÆÔ ¾ÃÇɽÄØ͹ʹ½¹À½¹ÆÁ £¹ÅÁÆÔ ǺÄÁÏǻù ÁÀ¼É¹ÆÁ˹ÁÅɹÅÇɹ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ­É¾ÊÃÁ ¼ÇËǻԾ ÁƽÁ»Á½½ÁÀ¹ÂƾÉɾѾÆÁØ ƾÊ˹ƽ¹ÉËɹÀÅ¾É ­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ

56

ÂÖÂ

      ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾©¹ÀÆÇǺɹÀÁ¾˾ÃÊËÌÉÁɹÊÏ» Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾™¤™Ä×˾Î ÎÅ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÄØ½ÇŹÁ½¹ÐÁ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ

†É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

™¦¡ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ šÁÇÆ šÁÇÆ šÁÇÆ §Å ¥ ™¦¡ šÁÇÆ  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË šÁÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

  

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ªËÇľÑÆÁÏÔ½ÄØÃÌÎÆÁœÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ

  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† ††

¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ £ÌÎÆÁÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÈÉǾÃËÌ £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ±Ã¹ÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À

ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ

«Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¾ÉùĹ »¾Ñ¹Ä¹ ÊËÇÂÃÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÇɼÊ˾ÃĹ ÈÇÄÃÁ ÈǽÊ˹»ÃÁ ϾÆÆÁÃǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ £¹ÉËÇ˾ÃÁ ÑùÍÔ͹ÂÄǻԾ £ÇÉÀÁÆÔ½ÄØɹÊÈÉǽ¹¿ £ÇÉÀÁÆÔÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ¤ÁÊËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ ª¾ÂÍÔ ªÁÊ˾ÅÔ+PLFS 7FSUJLBM (MPCBM ªÁÊ˾ÅÔɹÅÇÐÆÔ¾ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȹľËÆÔ¾ ¼Ä̺ÁÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȾɾùËÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÈÇÄÇÐÆÔ¾»¹ÊÊ ªË¾ÄĹ¿ÁËÇɼǻԾ ªËÇÂÃÁÈǽȾйËÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ× «¾Ä¾¿ÃÁ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ Ë «¾Ä¾¿ÃÁÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾

 ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË    ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ªË¾ÄĹ¿ÁÇËÉÑË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

57


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ±Ã¹ÍÔ¹ÉÎÁ»ÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔ¼¹É½¾ÉǺÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔÇÍÁÊÆÔ¾»¹ÊÊ

ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† †† †† †† †† ††

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† ††

¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ  ¾ÉùĹ»¹ÊÊ

ûÅ 

ÇËÉ 

¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ »¾ÉÁ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ˾ÉÅÇÊ˾ÃÄÇ ÑË ¤¾ÊËÆÁϹÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ƾžÏÃǾùІ»Ç ÑË ¤¾ÊËÆÁÏÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ƹž˹ÄÄÇùÉùÊ 

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨

†† †† †† †† ††††

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¦ª« ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ £¹ÅÁÆÔ ǺÄÁÏǻù ÁÀ¼É¹ÆÁ˹ÁÅɹÅÇɹ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ £¹ÅÁÆÔƹÊËÇØÒÁ¾½ÉÇ»ØÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾&MFDUSPMVY ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ½ÄØŹƼ¹ÄÇ»ÁùÅÁÆÇ» ¨ÄÁËÔ Ð̼ÌÆÆÔ¾ÈǽùÀ¹Æ ùÀ¹ÆÔ XXXPNEPNSV

 ÑË ÑË 

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» 

§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´ ¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ʹÆ˾ÎÆÁù ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾Ê¼Å £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁع»ËÇÆÇÅƹØ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ª¹Æ͹ØÆÊ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ©ÇÊÊÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ»¹Æƹ ÃÌÎÆØ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁÃ

  ÑË ÑË 

ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨ÇªËÉÇÂù ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ™Ã»¹Êƹº œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉÇÁ˾ÄÕ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†††† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

«É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ ›¾ÆËÁÄÁºÉÌ†ÃɹÆѹÉǻԺȝ̆±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊ ›¾ÆËÁÄÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ºÉÇÆÀǻԾ Ð̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì ›¾ÆËÁÄÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ Ð̼ÌÆ ÅÌÍËÁÍĹÆÏÊÆ¿ È ©Ì† ©ÇÊÊÁØ ›¾ÆËÁÄÕºÉÇÆÀǻԺÈÇ˝¬ š§¤§œ§ž ©ÇÊÊÁØ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂºÈ šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂºÈ šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ弃 šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ弃 šÇÄǼǾ 

58

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

ÑË ÑË   

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  

§Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ªª™ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ªª™ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË «

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ œÉØÀ¾»ÁÃÁÌ†Ì Öľ»¹ËÇÉÔ’ ’ ’ ’ œÉØÀ¾»ÁÃÁÌ†Ì Öľ»¹ËÇÉÔ’ ’ ’ ’ ’ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȝ£ ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ºÇй˹  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†Ì ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿Ã¹ª«™¤µ¦™¸ÊÆ¿Ì©Ì±¡©§£¡¢™ªª§©«¡¥ž¦«  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØÐºÉ  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆Ì ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÊÆ¿Á½ÉÌ† ©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÁÐ̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ  ¹½»Á¿ÃÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ÐºÉ ÐºÉ Ì† ©ÇÊÊÁØ £¹À¹ÆÕ  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆Ì  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾½ÁÊÃǻԾÌ†Ì £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂÊ˹ÄÕÆÇ ĹËÌÆÆÔ Ð̼ÌÆÆԝ̆Ì £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾Ê˹ÄÕÆÔ¾ ĹËÌÆÆÔ¾ Ð̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% DD ÍÍ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% DD ÍÍ £É¹ÆѹÉǻǺÉÇÆÀÇ»ÔÂƹ¼¹ÀÁ»Ç½ÌÇ˝¬ ©ÇÊÊÁØ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂÈÉÁ»¹ÉÆÇ ÍĹÆϾ»Ô̆Ì £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂɹÀºÇÉÆÔÂÊȝ̆Ì

TUSPZŠHB[FUBSV

ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ªª™ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ªª™ ªª™ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªª™ ªª™ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ªª™ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË «

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

59


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £É¹ÆѹÉǻǪ«™¦™©« ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÆѹÉǻǪ«™¦™©« ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÆÔѹÉǻԾš¹ÄÄÇŹÃÊ %;5 -%Ç˝¬† £É¹ÆÔѹÉǻԾ¤ £É¹ÆÔѹÉǻԾÈÉÁ»¹ÉÆÔ¾ ÅÌÍËǻԾ ÍĹÆϾ»Ô¾Ì†Ì ¤¾Æ˹­¬¥ ¿¼ÌË­¬¥

  ÑË 

 ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ 

ªª™ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ §ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁȤ оÉÆÔ ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ  ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁÈ« ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȤ ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁÈ« ¥ÌÍËÔ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ÃÇÆËɼ¹ÂÃÁ ÈÉÇÃĹ½ÃÁ ľÆ ÃÇÊÁÐù §Ë»Ç½ÔÌ† ȾɾÎǽԝ̆ÅÌÍËÔ ÃÇÆËɼ¹ÂÃÁ ɾÀÕºÔ §Ë»Ç½ÔÊË ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÃÉÌËÇÁÀǼÆÌËÔ¾¬† ©ÇÊÊÁØ «ÉÇÂÆÁÃÁÌ†ÅÌÍËÔ ÃÇÆËɼ¹ÂÃÁ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔɹÀĽÁ¹Å¾ËÉÇ» «ÉÇÂÆÁÃÁ ȾɾÎǽÔÊË ÊËœª ƾɿ¬† ©ÇÊÊÁØ ­ÁÄÕËÉÔÍĹÆϾ»Ô¾ ÅÌÍËǻԾÌ†Ì ­ÁÄÕËÉÔÍĹÆϾ»Ô¾ ÅÌÍËǻԾÌ†Ì ­ÁÄÕËÉÔ­¥­ ­¥¥ ­ª¥ ºÉÇÆÀ ¬† ­ÁËÁƼÁ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ÈÉÇÃĹ½ÃÁ ľÆ ÃÇÊÁÐù ­Ä¹ÆÏÔ»ÇÉÇËÆÁÃǻԾ ÈÄÇÊÃÁ¾Ì† ©ÇÊÊÁØ ­Ä¹ÆÏÔ¨¤§ª£¡žÌ ›§©§«¦¡£§›´žÌ±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ­Ä¹ÆÏÔ ÇË»Ç½Ô ȾɾÎÇ½Ô ËÉÇÂÆÁÃÁ ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ 

  ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

  ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « §Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ÉÌºÔ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ XXXSV ¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ1JMTB «É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/† ÎÇĻǽ¹ «É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/†ÎÇÄ ¼Çɻǽ¹ «É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/†¼Çɻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁ¾

ÑË Å Å Å

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

·†ËÉÁϾÆËÉ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹»ÆÌËɾÆƾ ƹÉÌ¿ÆÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹئ¨›® Çɹƿ¾»¹Ø «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ°£ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø   «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø4%3† «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø½ÄØÈÉÇÃÇÄÇ» «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¨¶†ÈÇœ§ª«Ì††

Å    

½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªª™ ªª™ ªª™ ¨¾Ë¹Ä §« ¨¾Ë¹Ä §«  ¨¾Ë¹Ä §«  ¨¾Ë¹Ä §« 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆ »ÔºÇÉÁÊËÇÐÆÁù»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ›Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾¹»ËÇÆÇÅÆǾ œ¾Ç˾ÉŹÄÕÆǾÇËÇÈľÆÁ¾ £Ç˾ĺ¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

60

ÂÖÂ

  ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ É

™Ã»¹Êƹº ™Ã»¹Êƹº ™Ã»¹Êƹº ¬ËÃÁƹ °¨

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇ˾оÊË»¾ÆÆǼÇÁÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ» £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥ÇÆ˹¿½ÔÅÇÎǽǻ ¥ÇÆ˹¿ÁÈÌÊÃÇƹĹ½ÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇà §É¼¹ÆÁÀ¹ÏÁػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁ»Ç½ÇÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁ §ËÇÈľÆÁ¾ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǾ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ"5.

 ÑË    ʾÃÏÁØ

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½¾Ñ¾»Ç ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ

«¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ¬ËÃÁƹ °¨ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ™Ã»¹Êƹº «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ™Ã»¹Êƹº ™Ã»¹Êƹº «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ$"-*%034VQFS† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ,0//&3 ºÁž˹Ä ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ10-0† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ4&7&/4† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÉŹÄ©™¨ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÉŹÄ©™¨ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†¥ ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ«† ¦†«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ¥ª†©¾Ê˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹ÊоËÁÅÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ©¹ÊоËÁÅÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å˾ÈÄÇÊƹº¿¾ÆÁØ ©¾ÅÇÆ˽ÁÀ¾ÄÕÆÔÎÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇà ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾£ÇËÄÔ ɹ½Á¹ËÇÉÔ ºÇÂľÉÔ ˾ÈÄÈÌÑÃÁÁ½É ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉ©¾Ê¹Æ˹»ƹÄ ÈÇÄƹÊÊœ¹É¹ÆË ʾɻ»§ÅÊþ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔǽÆÇ͹ÀÆÔ¾ÁËɾÎ͹ÀÆÔ¾ «¶¦ÔÁÀ¼ÇËÇ»ÁÅÄ׺Ծž½Õ ĹËÌÆÕ ƾɿ¹»¾Âù ¶Ä¾ÃËÉÇÃÇËÄÔÇ˾оÊË»¾ÆÆǼÇÁÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ»

ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ  ʾÃÏÁØ    ÑË 

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ ¬ËÃÁƹ °¨ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ™Ã»¹Êƹº ™Ã»¹Êƹº «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ·†ËÉÁϾÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇƹ¼É¾» «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ »¾½ÉÇ ѹÂù ÉÌÊÊÃÁ½ÌÑ ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ š¹ÊʾÂƽÄؽ¹ÐÁ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË œ¹ººÉdž½Á¹º¹À û¹ÉÏÁËÁ˽ ùžÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ½»¾ÉùËÇÈÇÐÆ¹Ø À¹½»Á¿Ã¹ȾÐÆ¹Ø ÃÇÄÇÊÆÁà ÈÄÁ˹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÁÄÕËɹÏÁØ Èǽʻ¾Ëù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ ¨¾ÊÃÇÌĹ»ÄÁ»¹Ë¾ÄÕ½Äع»ËÇÅÇÂÃÁ ©¾¹¼¾ÆËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð

ÑË  ÈÅ ÃÇÉ ÃÇÉ ÑË ûÅ ûÅ   žÊØÏ  

ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ  ÇËÉ 

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ šÌɆ›Ç½ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹Êƹº ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¨¾Ë¹Ä §« ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ©¹½Á¹ËÇÉÇËÉʾÃÏÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

61


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÇÆ˹ÆÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ

 

ÇËÉ ÇËÉ 

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† †† †† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ»º¹ÊʾÂƹÎÁʹÌƹΠÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι ›¾ÆËÁÄØÏÁØ«¾ÈÄǻԾÀ¹»¾ÊÔ ºÔËǻԾ»¾ÆËÁÄØËÇÉÔ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁ½É ›¾ÆËÁÄØÏÁت¨ž¯¨©ž¤§Ÿž¦¡ž½ÄØûÁÃÇË˾½ 

 ÆÁÀùØ ÇËÉ

¡»¹Æ†£ÌȹĹ ·†ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

†† †† †† †† ††

›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ û¹½É¹Ë ÊÈÁɹÄÕ ûÅ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ÊÈÄÁˆÊÁÊ˾ÅÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ùÊʾËÁ½É 

ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

ªÁºÃÇÅÈľÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ·†ËÉÁϾÆËÉ

†††† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹Äº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔÂ¥š§©†ÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ&5†7FOU† ¨ÇÉÁľÃʤ­ʹÅÇÃľÂù†ÅÅ ±ÁƹÅÇÆ˹¿Æ¹Ø’ ÅÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

¦ª« ¦ª« ¦ª« ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† ††

ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ £ÇÅÈÇƾÆËÔ½ÄØÊ»¾ËǽÁǽÆÔÎÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ» ¤¹Åȹ(&Ê»¾Ð¹ÈÉÇÀɹÐƹØ8ž  ¤¹Åȹ¼¹ÄǼ¾Æ†7 ¤¹Åȹ¤š ¤ ¤š ¤ ¤š ¤ ¤¹ÅȹÄ×Å1IJMJQT0TSBN†8 ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ.3(678£Î&DPMB ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É£¤¤ÈÉÇÅÔÑľƹ؆›Ë ž†ž ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹ؛Ë5%.&MFDUSJD ¤¹ÅÈÔ/BWJHBUPS 0TSBN 1IJMJQT»ºÇÄÕÑÇŹÊʪÃÁ½ÃÁ ¤¹ÅÈÔ0TSBN 1IJMJQT ©ÇÊÊÁØ ¤¹ÅÈԝ©¤›Ë ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆÁÊÏ043".†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇ˽Ç8 ¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ¤ž¦«™ª›ž«§¡§¦™¸›™ªª ¨©§Ÿž£«§©$»¾ËǽÁǽÆÔª¨†8 ¨ÉÇ¿¾ÃËÇɪ›ž«§¡§¦´¢›Ë À¹Å¾ÆؾË›Ë ¨©§Ÿž£«§©Ê»¾ËǽÁǽÆÔª¨58†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈdž8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä†8

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË  

À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨ÇªËÉÇÂù ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

"%# "!

$"    

ª»¾ËÁÄÕÆÁä›§Î›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧 ¦ª¨ ¦¨§ ¦¨¨ ¨ª® ª»¾ËÁÄÕÆÁ䪨ΛË*1 »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ ¶¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄןÔËǻǤ¨šÇ˽ǛË5%.&MFDUSJD

ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† ††

62

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ª»¾ËÁÄÕÆÁ樚 ¦¨¨ ¦¨§ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈdž8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ飬 ©ª¨ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%λ¹ÉÅÊËÉÇƼ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ"343 "344 ¤›§ɹÊËÉǻԾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÌÄÁÐÆÔ¾©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾ XXXSV

ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ É É É ÇËÉ ÆÁÀùØ

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

+ )+"$.% $)('.& (""*!&-# 

,)

(  

¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ Ç˽Ǚ5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ Ç˽Ǚ5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™›«©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË»ÔÃÄ×й˾ÄÕ›™†©Ç˽Ǚ ™»ËÇŹËÔ ¬ § ½Á͹ËÇŹËÔÈɆ»Ç™››±»¾ÏÁØ ›ÔÃÄÁÉÇÀ¾ËÃÁƹÃĹ½ÆǼÇÅÇÆ˹¿¹2VUFP-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹË›™† ›™† ¬ §›† ™† ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ¯»¾ËŹËÇ»ÀÇÄ ¹Ä ¿¾Å†Ê¾É ȾÊÇà -FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà Ç˽Ǚ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÎÁ†Å¾ÊË-FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄՆ¹»ËÇŹË›™†©Ç˽Ǚ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹ÅÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹ÅÅÅ  »ÇÆÃÁ(/4† ¼ÇƼ½»ÌÎËÇƹÄÕÆÔšÁņºÇÅ ¨ÇÄÕѹ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä Î ÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÁÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄÎ51MBTU Å £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄƹÈÇÄÕÆÔ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î

TUSPZŠHB[FUBSV

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË   ÑË  Å Å Å Å Å    Å Å Å Å Å    

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ »ƹÄÁÐÁÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É É ÇË É ÇË É É É É É É É É É

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ™Æ˹ɹ¦Êà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

63


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇÂ

   

É É É É É É

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £ÆÇÈÃÁÀ»ÇÆù™† † ›Á˾ºÊà £ÇÄǽùÃľÅÅƹØÅÅ™ £ÇÉǺùÇË»¾Ë»Ç̺ÉÔÀ¼£§™ÊÃÇÆËɼÉÌÈÈÇ £ÇÉǺùɹÊÈɾ½º¾Ä¹ØÊÈÅÅ £ÇÉǺùɹÊÈɾ½ÇȺ¾Ä¹Ø†ÉÇ¿ÃÇ»¹Ø £ÇÉǺùÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƹت¥ ÊÁÆØØ œÌÊÁ £É¾È¾¿†ÃÄÁÈʹ½ÄØËÉ̺¨›® E ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾  ÅÅ045&, ¤§«§£¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢045&, ¤×ÐÃÁ½ÄØÉÇÀ¾ËÇÃÅÇÆ˹¿»ÈÇÄ4DIOFJEFS&MFDUSJD ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨ÌÊù˾ÄÁ ɾľ ¹»ËÇŹËÔ ©¹ÀÓ¾ÅÔÊÁÄǻԾ 1 / 1F Ç˽Ǚ5%.&MFDUSJD ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇ˽Ǚ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÌÊË .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÌÊË £›™©«™ ¡¶£

      Å   ÑË     ÑË ÑË

É É É É É É É É É É É É ÇË É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

64

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×ÐÊ»¾ËÇɾ¼ ˾ľÍÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁšÇÄÕÑÏ»¾Ë¼¹ÅŹ-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ¤¾¼É¹Æ½ ©ÌºÁÄÕÆÁÃÁ›© ¸©› ¸š¨›¬ ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ Í ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾

 ÑË ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò¾ÄÃÇÂE† «É̺¹¿¾ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃÊʾÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø¨›®½†ÅÅ «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%†ÅÅ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùØ%†ÅÅ ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ²ÁËÔ†Á†Í¹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ» ž˹Ä5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ²ÁËԆºÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾ²©¦ › †¨Ç˽ÇÅǽÌľÂ5%.&MFDUSJD ¶Ä¾ÃËÉÁù

 Å  ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË

½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇÈËÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉÇÁ˾ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊоËÐÁû¹ÊÊ™›› .PFMMFS £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ ¥ÁÆÁ†ÃÇÄÇÆÆÔ½ÄØÌÊËÖľÃËÉdžÌÊËÇÆÇ»ÇÐÁÀ½¾ÄÁÂ-FHSBOE §ºÇÉ̽½Äت£ªÁʾɻ¾ÉÆÔ¾ÑùÍԆÊËÇÂÃÁÇ˽Ç6 ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˽×ÂŪ£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÇÆÆÔ¾†6™¦«¡›™¦™¤µ¦´ž ©™ª¨©§™Ÿ™ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ

    

ÊÃÁ½ÃÁ É É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿¾ÄËdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ£¹Ë £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ£¹ËF £¹º¾ÄÕ651/FPMBOȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ£¹ËF £¹º¾ÄÕ651 ½×ÂÅǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ™›šº±› ›šº±›»Ê¾ʾоÆÁØ £¹º¾ÄÕ™››œ ™™š¤ ™™±› ™ªš»¹ÊÊ £¹º¾ÄÕ››œs¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œs¨Æ¼ ™ †-4Î 

  Å Å   Å Å

É É É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ››œÎ 

Å

 É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ

Å Å

 É É

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ››œÎ 

Å

 É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £¹º¾ÄÕ››œÎ ÇË ÉÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

65


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ ››œÆ¼ ››œÆ¼†-4»¹ÊÊ £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ»Á˹Øȹɹ651 '51ùË ȹÉÔ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ «¬ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ ϾƹùоÊË»Ç £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ «¬ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ ϾƹùоÊË»Ç £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÆ¼Î ϾƹùоÊË»Ç £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÆ¼Î ϾƹùоÊË»Ç £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3( £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ¨Éǻǽ¨›ª ±››¨ ¨¬œ¦¨ £ª¨› ¨Éǻǽª¡¨»Ê¾ʾоÆÁØ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¶Å¹ÄՆÈÉǻǽ¨¶›†

Å         Å Å Å Å Å Å Å Å  Å    

 É É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É É É É »ƹÄÁÐÁÁ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ½¾Ñ¾»Ç É É É »ƹÄÁÐÁÁ À»ÇÆÁ˾ É É É É É ÇÈËÇ»¹Ø É

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶Ä¾ÃËÉÇÄÁ½¾É ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ «

†† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ûÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ »Ç½Ô ¼¹À¹

 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄÁ ©ÇÊÊÁØ †Ä

ÑË

ÇËÉ

¨¹ÉËƾÉ

††

¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ›ÇÀ½ÌÎÇʺÇÉÆÁà ɾÊÁ»¾É 7 Ã̺Å ÉǺÕÊ˹ÄÕƹØÃÇÄÇ˹؝ª£ ÅÅœ§ª«†

66

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

ÑË Ë

É É

§Å ¥ §Å ¥

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† ††††


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« žÅÃÇÊËÕ½ÄØ»Ç½Ô 7Ã̺Å žÅÃÇÊËÕ½ÄØÎɹƾÆÁØœª¥ ÑËÈÇÃ̺Å ÈÉ¥Áɹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ ¨É¾ÊÊÇËÃÉÔËÔÂƹÃÄÇÆؾÅÔ ÌÊÁÄÁ¾ËÊ Åǽ¾ÄÕ£› ªË¹ÆÇý¾É¾»ÇǺɹº¹ËÔ»¹×ÒÁÂÊ»¾ÉÄÁÄÕÆdžȹÀǻԪ›¨™† ªË¹ÆÇý¾É¾»ÇǺɹº¹ËÔ»¹×ÒÁÂÊ»¾ÉÄÁÄÕÆÔ ªË¹ÆÇÃÀ¹ËÇÐÆÔ  ±¹ÊÊÁ±¨«†

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É É É É

§Å ¥ «¾Î¦£ §§§ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §Å ¥ §Å ¥ §Å ¥ §Å ¥ §Å ¥

†††† †††† †† †††† †††† †††† †††† ††††

ÇËÉ ÇËÉ

§Å«¾Î£ÇÅÈľÃË « ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† †† †† ††

£¡¨Á™ ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ÇÈɹ»Ô ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ÇÈɹ»Ô ˾ÉÅÇŹÆÇžËÉÔ

ÑË ÑË

ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾©¾Ê¹Æ˹ ™ÂþÆ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¥©† ª ¤¶  ¥ÇÊû¹ 

   ÑË ü

½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É É É ÇË É

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ©ÇƽÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ

¨¾Ë¹Ä §« ™Ã»¹Êƹº

†† †† ††††

¦¹ÊÇÊÔ ¦¹ÊÇÊ£¦ª «¾ÈÄǻԾƹÊÇÊÔ

 

š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¨ÁĹÄǺÀÁÃÇ»¹Ø›Ë ÅÅ †ÎǽÅÁÆ.BLJUB )3¨¾ÉÍÇɹËÇÉ4%4†QMVT ›Ë ¿ ü.BLJUB .()'¦¹¼É¾»¹Ë¾ÄÕ¼¹ÀÇ»ÔÂ¥ÇÒÆÇÊËÕÃ›Ë "*,&/ .4š¾ÆÀÇÈÁĹ Ã̺ÊÅ ÛËÄÊ ÑÁƹÊÅ º¹Ã Ä4UJIM ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉ)JUBDIJ4$ L7 š¾ÆÀÇÈÁĹ45*)-.4

   ÑË ÑË

É É É É É É

.BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ÆÀÇÈÁÄÔ š¾ËÇÆÇžѹÄÃÁ œ¹ÀÇÆÇÃÇÊÁÄÃÁ É¾ÄÕ#04$)(4#3& ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ)JUBDIJ™¥ ¥¹ÑÁƹÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ̼ÄÇ»¹Ø%FXBMU ¥ÇÄÇËÇÃÇ˺ÇÂÆÔÂ.BLJUB$ ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3 ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ªÆ¾¼Ç̺ÇÉÒÁÃ$4$"/"%*"/" ªË¹ÆÃÁ ¬±¥)JUBDIJ44 ¬±¥†¥±ÄÁÍŹÑ̼Ä›Ë ǺÅÁÆ ÅÅ¡Æ˾ÉÊÃÇÄ ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ)JUBDIJ%7'

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

  É É É É É É É É É

«ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ¥Ìɹ»¾Â .BDIJOF4UPSF ¥Ìɹ»¾Â

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

67


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË#PTDI %SFNFM ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË)BNNFS ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ̺É £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË¥¹ÃÁ˹ ®Á˹ÐÁÁ½É

 ÑË 

ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

·†ËÉÁϾÆËÉ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™Æ˹ɹ¦Êà §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ¡ÆÊËÉÌžÆË

ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ

§Å ¥

††††

©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ÁÊÃÁ¹ÄŹÀÆÔ¾ ÁÊÃÁÈÁÄÕÆÔ¾ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇÂÁÖľÃÉdž ɹÊÎǽÆÁà ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ ÃÁÊËÁ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ›¾ÊÕ¹ÊʧÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ£¹Ð¾ÊË»Ç ÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǫ¹Â»¹ÆÕ £¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÂÉÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǫ¹Â»¹ÆÕ 

  ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÈÉÇÁÀ» 

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¨ÇªËÉÇÂù ™Æ˹ɹ¦Êà ªÁ»Áà « ªÁ»Áà «

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

¦¹ºÇÉÔÁÆÊËÉÌžÆËÇ»ªÃÁ½ÃÁÃ;»É¹ÄØ

ªÁ»Áà «

†† ††

£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÂÉÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆ˽ÄØɾÅÇÆ˹¹»ËÇÅǺÁÄØ £ÁÊËÁ »¹ÄÁÃÁ £Ä×ÐÁ¼¹¾ÐÆÔ¾ £Ä×ÐÁ ÇË»¾ÉËÃÁ ¼ÇÄÇ»ÃÁ ºÁËÔ ºÇÄÕÑǹÊÊÇÉËÁžÆË £ÇÉÇÆÃÁºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾3VLP œ¾ÉŹÆÁØ ¥ÇÄÇËÃÁ ÆÇ¿Ç»ÃÁ ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ÊÃÁ½ÃÁÃ;»É¹ÄØ ª»¾ÉĹ ½ÁÊÃÁ °¾É¾ÆÃÁ½ÄØÄÇȹË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆ˽ɾÄÁ ÑÌÉÌÈÇ»¾ÉËÔ ¼¹ÂÃÇ»¾ÉËÔ ÄǺÀÁÃÁÁ½É

     

     

ªÁ»Áà « «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ªÁ»Áà « ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ªÁ»Áà « «ÇɼǻԝÇÅ#04$) œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªÁ»Áà «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV

ÑË ûÅ ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

™Æ˹ɹ¦Êà §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† ††

§ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾§¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǣ¨£† ƹÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ £Ä¹È¹ÆÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ½¾É¾»Ç ž˹Äùº¾ÄÕ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃĤ«ª¥ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ 

  ü Å 

É É  É É

¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¯¾ÆËɨÁɹÆË

†† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÄÌ¿ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹Ò žË ½¾É¾» ¿ºÃÇÆÊËÉ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹¥¡œ† §ÀÇÆ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹&630†¤ÁˆÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥¹Ë¨ÉÇÑÁ»ÆÇš¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥š§©ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¨Ä¹À¹ÊÃľ†ŹÊËÁù §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ

 ü ûÅ ÌȹÃ ûÅ ü 

 É ÇËÉ É ÇËÉ É 

¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

68

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §ÀÇÆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊÄ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ ¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ ÎÅ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇÉ º¾ËÇÆ ½É¾»¾ÊÁƹ 

  ü Ä  ÑË

É É É  É ƾ½ÇÉǼÇ 

¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨¨™¥¹ÉÊ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄØËùƾ»ÔÎ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃÊ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©† ©Ìù»¹ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ªÇÊ˹»½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂÀ¹ÒÁËÆÔÂ,SBTVMB XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ ªË»ÇÄÔ ¼ÇÄÇ»ÃÁ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆÔ º¾ÄÔ ƹ»¾ÊÆÇ »ÊËÉǾÆÆÔ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾

ü ü    

 É  É É 

¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ

 ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥¹Ê˾ɪËÉÇ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† ††

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ¨¾ÉйËÃÁª¨ž¯ «©™£« «§°£™ ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔË ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ

ȹɹ ÑË

ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ»

©ÇƽÇ ™Æ˹ɹ¦ÊÃ

†† †† ††

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† ††

§ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† ††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÂ

ÑË ü

 É É

«¹É¹¬È¹Ãǻù ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E†ÅÅ ÁÊȾÆʾɆÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ 

ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÃÅ ÑË ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ É É

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¤¾Æ˹ÃľÂùØÇË ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

69


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¥¹ÊËÁÃÁºÁËÌÅÆÔ¾¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊ ¹¼ÉÇ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø

º¹Æù ÑË ÑË ÑË ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÑË ü ÑË

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ £ÇÆÊËÉÌÃÏÁØÊû¹¿ÁÆ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆǾÁ¼Á½ÉǼ¾ÇÄǼÁоÊÃǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÔȾɾ»Ç½¹ÁȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ©¹ÀɹºÇËùÈÉǾÃËÇ»½ÁÀ¹ÂƹÁÆ˾Éվɹ

 ûÅ ûÅ Ë ûÅ ûÅ ÑË 

½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ ÇËÉ 

™Ã»¹Êƹº ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ™Ã»¹Êƹº ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ›ªž»Á½Ô©ž¥§¦«¦§†ª«©§¡«ž¤µ¦´®©™š§«XXXCS†SV ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈǽÃÄ×Ð šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½ÌŹÄǼ¹º¹ÉÁËÆÔÅÁºÌÉÇ»ÔÅÁÌÊ˹ÆǻùÅÁ ›¾ÊÕÊȾÃËɺÌÉÇ»ÔÎÌÊÄ̼ ›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾Äùû¹ÉËÁÉ ½ÇÅÇ» ÇÍÁÊÇ»¦¾½ÇÉǼÇXXXCS†SV ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆ˹ ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈǽÃÄ×Ð  ¹Å¾Æ¹ÈÇÄÇ»  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV  ½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÃÁÇÊÃÇ» ºÔËÇ»ÇÃ

70

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

 ûÅ ÈÅ      ûÅ ûÅ

½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½¾Ñ¾»Ç    ÇËÉ ÇËÉ

šÇÄÕÑÇÂɾÅÇÆË ¾½¹Ä ¨ª£ šÌɆ›Ç½ ™Ã»¹Êƹº ™Ã»¹Êƹº ™Ã»¹Êƹº šÇÄÕÑÇÂɾÅÇÆË ©¾ÅÇÆË §§§ «¶ªª «¶ªª ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ©¾ÅÇÆË §§§ ¾½¹Ä ¨ª£ ªÁ¼Å¹

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †††† †††† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ȹÉþËÉÇÀ¾Ë ºÇɽ ÅǽÌľÂƹ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ £¹ÉùÊÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ»ºÁ¼†ºÖ¼¹ÎÇËËÇÆÆÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÀ¹ÁùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ¼É¹ÆÁËƹØ ¥ÇÆ˹¿¹»ËÇŹËÁÃÁ½ÄØÊû¹¿ÁÆÔ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¥ÇÆ˹¿Î̽ǿȹÉþËÆÔÎÈÇÄÇ»ÊÈÉÁÅ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽

Ë  ûÅ Ë Ë  Ë 

ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ 

¾½¹Ä ¨ª£ ¥ÆÇØÆ ¡¨ «¶ªª ¾½¹Ä ¨ª£ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¾½¹Ä ¨ª£ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™Ã»¹Êƹº ¾½¹Ä ¨ª£ ¥ÆÇØÆ ¡¨

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††††

«ÇùÉÆÔ¾ÁÀ̺ÇÍɾÀ¾ÉÆÔ¾ɹºÇËÔ

¬¥¥†

†† ††

§ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÌÃĹ½Ã¹ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ §Ë½¾ÄùÈÇžҾÆÁªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀȾÆǺ¾ËÇÆÆÔκÄÇÃÇ»¨Ç½ÃÄ×Ð §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ɾÅÇÆËû¹ÉËÁÉ §ÍÁÊÈǽÃÄ×Ð ¨Ç½ºÇÉƾǺÎǽÁÅǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغÌɾÆÁØÊû¹¿ÁÆ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÁÈÉǽ¹¿¹¶£§›™«´XXXFDPWBUBPNTLSV ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¹ºÇËÔÑËÌùËÌÉÆÔ¾£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇšÔÊËÉÇXXXCS†SV ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÅÇÆË»ÇÍÁʾ ªºÇÉù½¾É¾»ØÆÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ£ÉÇ»ɹºÇËÔšÔÊËÉÇ£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ»ÁÀºÉÌʹ

  ûÅ  ûÅ ÑË Ã̺Å Ë ÑË  ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ 

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™Ã»¹Êƹº ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ «¶ªª ™Ã»¹Êƹº ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ šÇÄÕÑÇÂɾÅÇÆË ¾½¹Ä ¨ª£ ©¾ÅÇÆË §§§ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ «¶ªª

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† ††††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ ÇÊ˹»Ã¹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÉùÊÆÔνÇÅÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈǽÃÄ×У¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇšÔÊËÉÇXXXCS†SV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV ¬ÃĹ½Ã¹ÑËÌÐƹØȹÉþ˹ ŹÊÊÁ» ȹÉþËƹؽÇÊù ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÇËÇÄÃÇ»™ÉÅÊËÉÇƼ ­ÇÆ˹ÆÔÁÀ¼É¹ÆÁ˹ÁÅɹÅÇɹ ±ÄÁÍǻù ĹÃÁÉǻù ÈÇÃÉÔËÁ¾ŹÊÄÇÅ ¶ÃÇ»¹Ë¹†˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂϾÄÄ×ÄÇÀÆÔ¬«ž¨¤¡«ž¤µ ¶ÃÇ»¹Ë¹š¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ Ç¼Æ¾ÊËÇÂÃÇÊËÕ ÅÁÃÉÇÃÄÁŹËXXXFDPWBUBPNTLSV

ûÅ  ûÅ    

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç    

¾½¹Ä ¨ª£ ¾É¾»ÇÊËÉÇ «¶ªª ¾½¹Ä ¨ª£ šÇÄÕÑÇÂɾÅÇÆË ¥ÆÇØÆ ¡¨ «¶ªª ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¥ÆÇØÆ ¡¨ 

†† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½ÇºÇÉÆÔÎÖľžÆËÇ»ÈÇ»¹ÑÁÅÖÊÃÁÀ¹Å £ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½ÈǽÃÄ×Ð

TUSPZŠHB[FUBSV

  

  ½Ç¼Ç»ÇÉ

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªÁ¼Å¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

71


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»¾ÄÕ ɾÅÇÆË­¹Ê¹½Ô ¥ÇÆ˹¿ÃÉÔÑÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ §Ë½¾Äù͹ʹ½Ç»ʹ½ÁƼÇÅ Ê˾ÆÇ»ÔÅÁȹƾÄØÅÁ þɹÅÁÃÇ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÁÈÉǽ¹¿¹¶£§›™«´XXXFDPWBUBPNTLSV ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¬«ž¨¤¡«ž¤µ99*›ž£™XXXFDPWBUBPNTLSV ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¶ÃÇ»¹Ë¹†˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂϾÄÄ×ÄÇÀÆÔ¬«ž¨¤¡«ž¤µ ¶ÃÇ»¹Ë¹š¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ Ç¼Æ¾ÊËÇÂÃÇÊËÕ ÅÁÃÉÇÃÄÁŹËXXXFDPWBUBPNTLSV

 ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ  

 ÇËÉ  ÇËÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  

©¾ÅÇÆË §§§ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ «¶ªª ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «¶ªª 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆË §§§ «¶ªª ª¾»¾É†·¼ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà šÇÄÕÑÇÂɾÅÇÆË ª¾»¾É†·¼

†† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§ª«©§¢ «¶ªª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ šÇÄÕÑÇÂɾÅÇÆË ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¨©§¥š´«¶¦ž©œ§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªœ¶ª

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾œ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXCS†SV ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ

   

  ÊÃÁ½ÃÁ ½¾Ñ¾»Ç 

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ›Ê¾»Á½ÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË ¨¹ÊÈÇɈÈÉÇËÇÃÇÄƹÌоËÆdžÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ©¹ºÇËÔ¶¤ž£«©§¥§¦«™Ÿ¦´žÈǽÃÄ×ÐXXXCS†SV ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¾ÊËÕª©§ ªºÇÉùÑùÍÇ»™›«§¥™«¡ ™¯¡¡Á¬¨©™›¤ž¦¡¸ ªš§©£™±£™­§› ÖľÃËÉÇÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ÁÅÈÁÇ˾ÐÈÉÇÁÀ» ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ªºÇÉùÖľÃËÉÇÒÁËÇ» ÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª ¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎĹºÇɹËÇÉÁÁ½Ç› ÈÉÇÀ»ÇÆù ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇË™½Ç¸ÄØ×ÉÁ½ÁÍÁÀÄÁϪ©§ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ›Ô¾À½ÊȾφ˹º¾ÊÈÄ

      

ºÔÊËÉÇ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç  À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾  ½¾Ñ¾»Ç

¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ­Ìƽ¹Å¾ÆËÔƹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔλÁÆËÇ»ÔÎÊ»¹ØÎ

ÈÅ Å Å 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÌɆ›Ç½ ªŸš’  ªŸš’ ¶ÃÇÊËÉÇÂ

†††† †† †† †† †† ††††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË ÁÀ¹ÁƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹª›žŸ¡ž¡ª§›©ž¥ž¦¦´ž¡ž¡XXXCS†SV

72

ÂÖÂ

ÈÅ 

ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç

šÌɆ›Ç½ šÇÄÕÑÇÂɾÅÇÆË

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† ††


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹÁÊƾ¼¹ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÇ ʹÅÇÊ»¹Ä ÈǼÉÌÀÐÁà Á˽ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹¬ÊÄ̼Á¼ÉÌÀÐÁÃÇ»ÁÈǼÉÌÀÐÁù ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿ ™¤¥™ ¦§žš¬©ž¦¡ž£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇšÔÊËÉÇXXXCS†SV ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ 

   ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

™»ËdžɾÀ¾É»  ª¾»¾É†·¼ šÇÄÕÑÇÂɾÅÇÆË §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†††† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ›Ô¼ÉÌÀùÈÇÄÌ»¹¼ÇÆÇ» ÈĹËÍÇÉŶÊ˹ù½¹£É¹Æ˪ÔÈÌÐÁ¾¼ÉÌÀÔ

¯¾ÆËÉÄǼÁÊËÁÃÁ

†† ††

™»ËÇ»ÔÑù Å ™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ¬ÊÄ̼Á¼ÉÌÀÐÁÃÇ» ™»ËÇÃɹƼÈË ÊËɾĹÅ ™»ËÇÃɹÆÔ¼ÈË ÊËɾĹżÈË ÊËɾĹÅ ™»ËÇŹÆÁÈÌÄØËÇÉË Ä×ÄÕù»ÔľËŦ¾¼¹º¹ÉÁË›ÇÀÅÇ¿¾Æº¾ÀƹÄ ™»ËÇÊȾÏ˾ÎÆÁùʹÅÇÊ» ÈǼÉÌÀÐ ÖÃÊù» £¹Å™ †Ëؼ¹ÐÁËÈ ™»ËÇÌÊÄ̼Ás£¹Å™   ¡¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ¹ ʹÅÇÊ»¹Ä¹ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ËɹĹ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÃɹÆËƹº¹À¾¹»ËÇÅǺÁÄØ£¹Å™ 

йÊ    йÊ йÊ

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

ªÁ¼Å¹ œÉÌÀÄØà ¡¨  ™»ËdžɾÀ¾É» ªËÉÇÂŹÑ ªŸš’ ™«¤™¦«¡ª†

†† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† ††††

™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¼ÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á œ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø½ÇÅ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¼ÉÌÀÐÁÃÁ ™É¾Æ½¹¹»ËÇ»ÔÑÃÁ Å ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹ȹÉþËÆdžÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÇÂŹÑÁÆÔ¨Éǽ¹¿¹ ©ÇÊÊÁØ š¾ËÇÆÇžѹÄÃÁ

 йÊ ÊÌËÃÁ 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

ª«©§¢ªž©›¡ª ªÁ¼Å¹ ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ ¥ÆÇØÆ ¡¨ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† †† †† †† †† †††† †††† †† ††

œ¾ÇžËÉÁØÃÌÀÇ»¹ Èǽ¼ÇËǻù ÈÇÃɹÊù¹»ËÇÅǺÁľÂ œ£ª¥ ™ª†ºÇÐù ÖÃÊù»¹ËÇÉ ºÌÄÕ½ÇÀ¾É ¹»ËÇÃɹÆ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁœÉÌÀÐÁÃÁ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁœ©¬ §›¡£¡†«§¦¦¬ÊÄ̼Á¼ÉÌÀÐÁÃÇ» Ÿ½Ⱦɾ»ÇÀÃÁ £¹Å™   ¡¤ œ™ ¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹ÄÔ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃÁ½É £ÌÀÇ»ÆÔ¾ɹºÇËÔ¹»ËÇÅǺÁľÂ ©¾ÅÇÆ˹»ËÇÅǺÁľÂžÄÃÇÊÉÇÐÆÔÂ

  ÑË  

 À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  

 ª«©§¢ªž©›¡ª œÉÌÀÄØà ¡¨ œÉÌÀÄØà ¡¨ §©Ÿ£  

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† ††††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ™É¾Æ½¹¹»ËÇ»ÔÑÃÁÇËÉйÊ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

73


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸

©¾ÅÇÆË»¹¼ÇÆÇ» ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ºÇÉËÅ ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÊ»¹Ä £¹Å™ œ™ ¾ÄÕºÇÉËÇ»¹Ø ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ¼È½ÇË Ⱦɾ»ÇÀùɹÀÄÁÐÆÔμÉÌÀÇ»Á˾ÎÆÁÃÁ ª¹ÅÇÊ»¹Ä £¹Å™  Ⱦɾ»ÇÀùÄ׺ÔÎÊÔÈÌÐÁÎŹˆÄÇ»¬ÊÄ̼ÁÈǼÉÌÀÐÁÃÇ»

ÑË  

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

§©Ÿ£ ªÁ¼Å¹ ª«©§¢ªž©›¡ª Ÿš¡¶ª£ 

†† †† †† †† †† †† †† ††

¬ÊÄ̼Á¹»ËÇ»ÔÑÃÁÅ ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ ™ª†ºÇÐÃÁsÁÄÇÊÇÊ ¬ÊÄ̼ÁÈÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ»¹¼ÇÆÇ» ¬ÊÄ̼ÁØÈÇÆÊÃǼǹ»ËÇÃɹƹ¼ÈË ÊËɾĹÅ ®ÇÈȾÉ®›ÈÉǽ¹ÅÑË ¶ÃÊù»¹ËÇÉ·¦›

 ÑË ÑË 

 ÇËÉ É 

 ª¾»¾É†·¼ §©Ÿ£ §©Ÿ£ «¾Î¦£ §§§

†††† †† †† †† †††† †† †† ††††

£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁËÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ÊÇËÇÃ

ÊÇËù 

É É

šª« šª«

†† †† †† ††

§­¢¡¥¯«Ÿª¥¢ ʽÅÉÂÊË¿½ÊÅÂÇËÉ̽ÊÅÅ «ÏÁÂȊ§½ ¥¬«¿ÎÜÊÊÅÇË¿½ ¥¬«¿ÎÜÊÊÅÇË¿½

74

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

ÌËÈÊËÂʽÅÉÂÊË¿½Êž½Êǽ «««¯§ˆ­ÂÊÂÎνÊΧ½ÌÅϽȘ ««ˆª½ÓÅËʽÈÙÊØƾ½Êǯ­®¯˜ ««ˆ«¯¬ž½Êǘ

ÊËÉÂÍÀÂÊÂͽÈÙÊËÆÈÅÓÂÊÄÅž½Êǽ­ËÎÎÅÅ –ËÏ –ËÏ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 75

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ™›™†£¼»¿·«¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô ÇÍ Ë††

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì

›¼Â¼¼¹· Ÿ¦«¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ Ë ††

¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ †

šÊȼ¼ÉŹ· Ÿ¦ £ÁÅ¥¹ÄÌÆϾ»¹ ÈÉ¥Áɹ  §¼Á·ÃÄ·ÖÆÂÅз»Á· «¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

§Ÿ¡

ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ 

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡ ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å¥¨«©©­ùÃɾÃĹÅÆǾ ª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»†»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇËŸ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁš¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV —»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † §¼»·ÁͿ֚·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅǪš£¹À¹ÆϾ»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ›¿¾·ÀÄ&¡£ÌÀƾÏÇ»¹ ™¼ÇÈÉÁ·¦™¤¾ÇÆÇ»¹¡ÅÇǼÁÉÊÇ·¿Ä·¸ÅÇ£¡šÇÉǽÁƹ ¥É»¼ÂǼÁ·ÃÒ¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹††††™Æ¹Ê˹ÊÁØ £¹Ìφ††§Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹†††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹&†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ¦¼Î·ÉÓ§§§„«ÁÈǼɹÍÁØ„¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ¦ÇžÉÈǽÈÁʹÆ»ȾйËÕÈǼɹ† ÍÁÃÌÁ͹ÃËÁоÊÃÁ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔ ÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾† ˾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹ ž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ »¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

Вниманию предприятий и организаций! žÊÄÁ »Ô ƾ ÈÇÄÌÐÁÄÁ Çоɾ½ÆÇ ÆÇžÉ „ª«©§¢†œ™ ž«´” s ÈÇÀ»ÇÆÁ˾ ÈÇ ˾Ä † Á ÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌ šžª¨¤™«¦§


76 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

„¡¿Ã·“ Ź¼¹ÀÁÆ ¥¹ÄÕϾ» ÌÄœ¾ÉϾƹ 

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ §§§ ÇƾÏùØÌÄ †† †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

šÅÇÅ»ÈÁ¿¼Ç¼Ï¼Ä¿Ö ±¾º¹Ä½Áƹ ††

—ÂÓË¼Ç·Í ÌħÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™ ††

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¥¹ÉÃʹ †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË

ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À ¼§ÅÊÃÖÃÀ —¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ††

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ††

„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀÆÅÇÉ·Â ËÇɼǻdžÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¢¼È†´ÁÈÆǼÈÈ ÍÁÉŹ §§§¨É¾ÊËÁ¿ „œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø £ÌºÔѾ»¹ ™ ½»¾ÉÆÇÂÎÇĽÁƼ Ö˹¿ ÇÍ †† ÌÄ¡ÉËÔÑÊùØ ††  ƹº¾É¾¿Æ¹Ø ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Á ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾É¾»ØÆÆÔÎ ÊÁÊ˾ÅÔȾɾ¼ÇÉǽÇà ½ÇÅÇ»

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ † ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

„¢¿ÄżÊÃ5BSLFUU Ÿſ3BTDI“ ¬Ð¾ºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

£·º·¾¿ÄÈÉÇſɼÂÓÄÒÌ ÷ɼǿ·ÂŹ ¥¹»Ä×ËÇ»©© ¡¨

œ¾ÉϾƹ 

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ

„›¿·Ä·†¨¿¸¿Çӓ Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾  †† ͹ʹ½ÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á ¼Á½ÉÇÁÀÇÄŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

ʹÄÇÆ Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ ľË§ÃËغÉØ 

††

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ ¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ ™ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÖË ††

¥¥¥„¨ÉÇÅÀ†Ã·ÈɼǓ©£« „§Å¡·È“ ªËÉÇÁ˾ÄÕƹØÃÇÅȹÆÁØ ÌīɾËÕØÃÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ

ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ 

†† ††††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ ½»¾ÉÁ ɾÅÇÆË Ç˽¾ÄùÈÇžҾÆÁ  ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

„¨ÉÇÅÀ¸·É“ ÷º·¾¿Ä „£¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄɓ ŸÌÃÇ»¹ œ¾ÉϾƹ † † †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉdž º¾ÆÀdž ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË Á ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ „©ÅÂ÷μ¹ÈÁ¿À»¹Åǔ ÇÈËǻdžÉÇÀÆÁÐƹØ ÃÇÅȹÆÁØ ľË§ÃËغÉØ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù þɹÅǼɹÆÁË ù;ÄÕ

„˜¿Åē

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

„¡¼Ç·Ã·†¥ÃÈÁ“ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† Ź¼¹ÀÁÆ ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ù;ÄÕ þɹÅǼɹÆÁË †† ¼¾ÉžËÁù ÃľÁ

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ¤ÁºÃƾÎ˹£ÌÄ Ö˹¿ †† †† ¥ÖÉÁؼÇÉǽ¹§ÅÊù

„µ¾·“ ¨«­ §§§ ¸Ãǻľ»¹ †† ††

1SPSBC „­¼ÄÉÇÁÇŹ¿“ ÌĨ¹ÉËÊÓ¾À½¹ ™ §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ †† †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹºÇËÔ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ņÄÔ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ

¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ¹ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø †† †Â™ÉÅÁÁ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ËÉÇË̹ÉƹØ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÄÁËù ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ¹»ËÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ »ÇÉÇ˹ ÄÁÆÇľÌÅ Ì˾ÈÄÁ† ˾ÄÁÁĹÅÁÆ¹Ë „›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉǓ „¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿“ KERAMA MARAZZI ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ ¥¹ÉÃʹ ™ ŸÌÃÇ»¹ †† †† †† .BDIJOF4UPSF ÊÌȾÉŹÉþË žιÆÁÀÅÇ»ÁŹÑÁÆ ÌĆؤÁÆÁØ 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

šÂ·ÈÈÆÇÅà §§§ °¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç †

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª© „—ɼĿÁ·“ ʾ˩££™ ÇÍ

„š·Ã·Õē ««£ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÖË ÇÍ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

„£¼É·ÂÂÆÇÅË¿Âӓ §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ 

††

»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ʹ½ÁƼ ¼Á½Édž ȹÉdž ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ

„œ¹ÇÅ·Á¿“ ľË§ÃËغÉØ 

††

ĹÃÇÃɹÊÇÐƹØÈÉǽÌÃÏÁØ

©¡„¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·»“ §ÅÊÃ¹Ø ††

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ª¾»¾Éƹ؆ØÌÄš †† ††

„§ÊÈÁ¿÷ɓ

„¦·Ç÷“ ¥¥¥ 

ÌÄ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍ

††††

„—ÇÃÈÄ·¸“« §§§ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ††

„´Ä¼ÇºÅÈÄ·¸“ ¨£­ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

„¦ÇÅÇ·¸“ †Ø¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ¹ÅÆÇÅȓ š¹ÉιËǻǠ †† ½»¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔ¾§Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

ÈÉ¥¹ÉÃʹ ÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„¦¼ÇÈƼÁÉ¿¹·“ Ź¼¹ÀÁÆÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÉ¥Áɹ ȹ» †††† „—¸Ç·¾¿¹Ð¿Á“ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „˜¿ÁÅÃƓ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·“ §§§  ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„£¿ÇŸż¹“ Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½ ľË©££™ ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„›ÅÃÅɼÌÄ¿Á·“ ľË©££™ †† Ê˾ÄĹ¿ÁÁ»ÁËÉÁÆÔ ÃÇƽÁ† ÏÁÇƾÉÔ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž ¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

„©¿ÁÁÊǿ·“ ¥¥¥„—¤—“ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ ½ÁÊËÉÁºÕ×ËÇÉ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ †† †† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁ ÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„£·º·¾¿Ä ÌžÖÀÈɹ¼ÄÄÒÌ ÉŹ·ÇŹ“ „£·ÁǷȓ Ź¼¹ÀÁÆ

§£ÇѾ»Ç¼Ç 

††

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žº¾ÄÕ ÅØ¼Ã¹Ø ÁÆÊËÉÌžÆË

„¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ“

„˜ÅǼÀ“ 

††

«¨­ §§§ ÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

†Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹† ÄÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

¾Ã¹ºÉØ 

„™È¼»ÂÖǼÃÅÄÉ· ¿»Å÷“ ÌÄ£ÁÉÇ»¹ Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ þɹÅÁÐÈÄÁËù ù;ÄÕ

„¨¿¸¿ÇÓÁ¼Ç·Ã¿Á·“ ÅÁËÉÁ¾»¹ 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

 §œ¶ †Ø¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ¹ †† †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ¬ ¨ ª  ¨ œ š ¹ ®

¢ª¦š

¿Â¿ÐÄ¿Á ¥¥¥„š·Ç·ÄɆ¦Â·Èɓ ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ §§§ ľË§ÃËغÉØÌÄ ½ÁÊËÉÁºÕ×ËÇÉ ¹ §§§„¨¾ÆÇ˾Éņ¬É¹Ä” †† ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ › †† ŸÁÄÁÒÆdž †† ÅÆǼÇùÆ

ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ ¼Á½ÉÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ

¤·¥ÁÇʽÄÅÀ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà §ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃ

¦ÅÂ¼É ¡¥ §§§ ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ»ÌÄ †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

††

¦¥¢Ÿ£—¡¨ §§§ ¨£­ £É¹ÊÆÇÈɾÊƾÆÊÃ¹Ø ††

„¨¿¸¿ÇÈÁ¿À ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á“ ™§ ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø †† ††

„¡ÇŹ¿Á“ «ª£ ÌÄ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø †† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ü¸¼ÂÓÄÒÀÁÅÇÆÊÈ ¨Ì˾»¹Ø †† žº¾ÄÕ ʹÆ˾ÎÆÁù ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

®§«ž¼ª§³¢ª¯­

„¨ÁŸÖÄÁ·†­¼ÄÉǓ †Ø¨Ì˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

„©Ç¼À»†—Çɓ ¦Çº¾Ä¾»ÊÃÁÂËÌÈÁà ÇÍÁÊ †† ††

„¦ÅÉÊÏ¿ȷÓ ÌĆبÌ˾»¹Ø à ÖË ºÌËÁà ††

ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽dž »¹ÆÁ¾ ÁÆ»¾Æ˹ÉÕÊÁÊ˾ÅÔ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ÇÎɹÆÔ

­¼ÄÉǝ¿Â¨¼Ç¹¿È ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ»ºÌÄÕ»¹É  †† †† ŸÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

¨¿¸¿ÇÖÎÁ· ËÇɼǻ¹ØÃÇÅȹÆÁØ £¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÈÉÇÍÁÄÕ

¤·ÉÖ½ÄÒ¼ÆÅÉÅÂÁ¿ ʹÄÇÆ ¤¾ÊÆǨÉǾÀ½ «£§¹ÀÁÊ ††  ÈÇËÇÄÃÁ

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª©

„£ÊÇ·¹¼À“ Ź¼¹ÀÁÆ †Ø¨Ì˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„™Å»ÅÆÇŹŻοÁ“ Ź¼¹ÀÁÆ ÌĪ˹ÄÕÊÃÇ¼Ç 

„¨¿¸·Çȓ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔÂÀ¹Ä ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ¨Ì˾»¹Ø  ȹ» ºÌËÁà †† ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ ÌĪ¾ÉÇ»¹ †† ÊËÉÇÁËÁÇ˽¾Ä Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØ ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾Å

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ¨Ì˾»¹Ø  ȹ»ÁÄÕÇÆ’

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †† ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ¼¹À¾Ë¹” †† †† ††

¡·Â¼†¨¿¸ ©› Ìľ˧ÃËغÉØ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂϾÆËÉ ††

††

„¤Å¹Åȼ“ÊËÉÇÂŹÉÃ¾Ë £Çƾ»¹ ™ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ Ê¹Æ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

¡ªž¶ ÷º·¾¿Ä ¥¥¥ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ††

†† ††

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ Ìľ˧ÃËغÉØ †† ÊËÉÇÁËÁÇ˽¾Ä Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„«·È¡¡ÅÓ «ª£ ÌÄ«ÌÈÇľ»¹ † §Å¾¼ÉÁ· Ź¼¹ÀÁÆÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁÃÁ Ìľ˧ÃËغÉØ  ÏÇÃÇÄÕ

†† †† ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƹØÁ ÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØÈÉdž ½ÌÃÏÁØ Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà „¥©¿›¥“ §£ÇѾ»Ç¼Ç ™

„¨ÉÇÅÀ†›ÅÓ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà 

ȹ»ÁÄÕÇÆ

„˜Ç¿¾“ʹÄÇÆ ›¹ËÌËÁƹ š

††

±ËÇÉÔ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ§ºÇÁ £É¾È¾¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

˜ÅÂÓÏÅÀ›Åà ›Ç¼¹¼È¿ÄÒ

†¼Ç¾Ã¹ºÉØ 

†† †† »Ê¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ

ª¾½Ç»¹ ›

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¥É»¼ÂÅÎÄÒ¼ ÷ɼǿ·Âғ ÊËÉÉÔÆÇ侻Ǻ¾É¾¿ Éؽ žÊËÇ †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÃÇÅÈľÃË̆ ×Ò ÊÌÎÊËÉÇÁËÊžÊÁ ʹ½ÁƼ ȹƾÄÁÊ˾Æ

#04$) ľË§ÃËغÉØ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

£¿ÁÇÅÇ·ÀÅĆ´Ä¼Çº¿Ö §§§ ­Ì¼¾ÆÍÁÉÇ»¹ÌÄ  †† †† ŸÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ÊÄÌ¿ºÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

§¼ÈÆʸ¿Á·ÄÈÁ·Ö ¸·¾·ÈÄ·¸½¼Ä¿Ö ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ¿ ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌĤ¾ÆÁƹ ™ ˆ†

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ·

ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹  ˆ†

¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄż ŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À ÌĸÃǻľ»¹  ˆ†

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 77


78 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #05 (702) 10.02.14

¬œ£¨¡¬·¬¡¦§œ¨©·±¨ª ¯§¡¥ ¬

¬

¬ ¬ 

¬¬

¬ ¬¬

¬

®¬¡ªžœ©¤»¦¹§¡¦®¬ª©©·¨ ž¡¬­¤»¨ª¬¤Ÿ¤©œ§¨œ¦¡®ªž ¥¹Ã¾ËÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØËÇÄÕÃÇ»ÍÇÉŹ˾ž©4ÁËÇÄÕÃÇ»»Á½¾ǽÆǼÇ͹ÂĹ º¾ÀÊÊÔÄÇÃƹ½É̼Á¾͹ÂÄÔ «¾ÃÊË ÄǼÇËÁÈÔ Á ÊξÅÔ ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ » »¾ÃËÇÉÆÇÅ »Á½¾ ›Ê¾ ÑÉÁÍËÔ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾ»¾½¾ÆÔ»ÃÉÁ»Ô¾£ÉÁ»Ô¾½ÇÄ¿ÆÔÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ ÌÀÄÇ»°¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÌ˾ÃÊËÇ»½ÇÄ¿¾ÆÊÇÊËÇØËÕËÇÄÕÃÇÁÀ›M¹Êà ¹ƾÁÀ»Ê¾Î оËÔɾÎÏ»¾ËÇ»¦¾ÇºÎǽÁÅÇÑÉÁÍËÔžÄÃǼÇþ¼ÄØÈÇÊ˹»ÁËÕÇW¾¼ÉSJOU ¡ÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÈÇžҾÆÆÔ¾»Å¹Ã¾Ë ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÍÇÉŹ˾5*''ɹÀɾ† ѾÆÁ¾ÅEQJº¾ÀÊ¿¹ËÁØÁŹÊÑ˹ºÁÉÇ»¹ÆÁØ­¹ÂÄƾ½ÇÄ¿¾ÆÊǽ¾É¿¹ËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔιÄÕ͹†Ã¹Æ¹ÄÇ»ÁÈÌ˾›ʾϻ¾Ë¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»›¹Ñ¾Â È̺ÄÁùÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»ÁÅÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÖľžÆ˹Πƾ† ǺÎǽÁÅÇȾɾ»¾ÊËÁ»$.:,ÄØÈÇÄÌоÆÁØùоÊË»¾ÆÆǼÇоÉÆǼÇÏ»¾Ë¹ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊÇÊ˹»ÆÇÂоÉÆÔ ª¥:£  ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ ÊÄÇ  ƾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ»Á½ÁÅÔÎ ǺӾÃËÇ» „ÅÌÊÇɹ” ÃÇËÇÉÔ ÅǼ ÈÇØ»ÁËÕÊØ » ÈÉÇϾÊʾ ɹºÇËÔ ƹ½ ŹþËÇÅ ›Ê¾ ÖľžÆËÔŹþ˹ ½¹¿¾ƾ»Á½ÁÅÔ¾ ƾ½ÇÄ¿ÆÔ»ÔÎǽÁËÕÀ¹ɹÀžÉÔÅdž ½ÌÄÕÆÇÂʾËÃÁ ¹ÈɾҾÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»ÇÉÁ¼ÁƹĆŹþ˹ÎÊ»¾ÉÎËÇÆÃÌ× „»ÇÄÇÊØÆÌה Ǻ»Ç½ÃÌǺӾÃËÇ» ¥¹Ã¾Ë ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØ ƹ ½ÁÊþ˹Î ;*1  *0.&(" Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ½Áʆ þ˹Î q »ÇÀÅǿƹ ¹ÉÎÁ»¹ÏÁØ™3+ ;*1 3"3 ɹÊȾйËùƹÈÉÁÆ˾ɾ ƾžƾ¾EQJ»ǽÆÇÅÖÃÀ¾ÅÈÄØɾ ËÇÐÆÇÊǻȹ½¹×Ò¹ØÊ˾ŠÐËǺ̽¾Ë »Ô»¾½¾ÆÇƹÈľÆÃÌ žÊÄÁ ŹþË ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ÖËÁÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƾ ƾʾË ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊù¿¾ÆÁØ»È̺ÄÁùÏÁØÎ

®¬¡ªžœ©¤»¦«ª œ³¡­®¬ª³©ª¥¬¡¦§œ¨· ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100¬

¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØйÊËÕÊËÉÇÃÁ½ÇĿƹÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ÀƹÃÇ» »ÃÄ׆ йØÈÉǺ¾ÄÔ ÁƹÐÁƹËÕÊØÊÇÈɾ½¾ÄØ×Ò¾¼ÇÊÄÇ»¹ ÁžÆÁÊÌÒ¾ÊË»Á˾ÄՆ ÆÇ¼Ç ƹÉÁϹ˾ÄÕÆǼǨÉÁºÇÄÕѾÅÃÇÄÁоÊË»¾ÀƹÃÇ»ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾË À¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊÇÃɹҾÆÁئ¾½ÇÈÌÊù×ËÊØ»ƹйľÊËÉÇÃÁ ĹËÁÆÊÃÁÂÑÉÁÍË ù»ÔÐÃÁ ÊÄÇ»¹ÁÀÈÉÇÈÁÊÆÔκÌû ªÇÉËÁÉǻùÊËÉÇÃÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃÇÅÈÕ×˾ÉÇŝ»¹ȾɻÔÎÊÄÇ»¹ÊËÉÇÃÁ ƾÊÇÃɹҹ×ËÊئ¹À»¹ÆÁ¾ÍÁÉÅÔȾй˹¾ËÊØÊËÉÇÐÆÔÅÁºÌû¹ÅÁ ÃÉÇž ¹ººÉ¾»Á¹ËÌÉ ›¼É¹Í¾„«¾Ä¾ÍÇÆԔ›ÔÅÇ¿¾Ë¾ÌùÀ¹ËÕƾºÇľ¾½»ÌÎ˾ľÍdž ÆÇ»›ÆÁŹÆÁ¾¨ÉÁÇÍÇÉÅľÆÁÁÀ¹Ã¹À¹Êľ½Ì¾ËÌùÀ¹ËÕƹÀ»¹ÆÁ¾ɹÀ½¾Ä¹ » ÃÇËÇÉÇź̽¾ËɹÀžҾƹÁÆÍÇÉŹÏÁØ©¾½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»Ç ɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ̺ÉÁÃÇÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ! Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

¨ © ¡ ¦ ž ª § š ¤ ·  ž ¦ ¡ ¡ « © ž š § › ™ ¦ ¡ ¢ © ž  ™ £ ¯ ¡ ¸ œ™ ž«´ ›¨©™› ž §«£™ ™«µ › ©™ ¥ž²ž¦¡¡ ¥™« ž† ©¡™ ¤ ™ ©ž™£¯¡¸ ¦ž ¦žªž« §«› ž«ª «›ž¦¦ §ª«¡  ™ §ª«§›ž©¦§ª«µ ¦™¨ž°™«™¦¦§¢ ¡¦­ §©¥ ™† ¯¡¡ › ª›¸  ¡ ª š´ª « © ´¥ ¡ ¥ž¦ž¦¡ž¥ ¯ž¦

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

«¬¤¡¨¬¡¦§œ¨· »ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾»ÔÈÌÊÃÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØƾÈÇÀ½Æ¾¾ÌùÀ¹ÆÆÔÎÊÉÇÃÇ»

 ¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™

¬¡¦§œ¨©·¥ª® ¡§

‘

­¹¼ÉÄÅÀ ŸÂŽÁ¿

™ÄÊÉǼÄļºÅ¸ÂÅÁ·

™ÒÌÅ»¿¾Ƽηɿ

ˆ † † † †

 

½Ç

½Ç ¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ††††

 

½Ç

½ÇšÉÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾žÊËƹǺÄǿùÎƹÊÉÇÃºÇľ¾žÊØϾ»ƾÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ

 ™Æ¹Ê˹ÊÁØ£¹Ìφ†††† §Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹††† ¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹††††


80 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #05 (702) 10.02.14 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

"┬є;

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬Џ

CERESIT ...................................................................39

лњлљлЊлълЮлџлљ .............................................31-33, 50, 54

ISOVER ..............................................................46, 49

лњлљлЊлълЮлџлљ лњлўлЮлўлЏлълњлљл» ........................................50

KATEPAL ..................................................................45

лњлљлЊлълЮлџлљ лЪлњлЦ ........................................................54

KNAUF ..................................................25-26, 39, 49

лњлљлЏлўлџлў...................................................................68

TARKETT ............................................................52-53

лњлљлЮлЮлљ .....................................................................58

URSA .................................................................46, 49

лњлљлблљ лЉлљлЌлљлЏлглблълњлљл» .............................................46 лњлЋлЮлблўлЏлў .................................................................58

лљ лљлњлблълњлФлелџлљ .........................................................73 лљлњлблълюлљлблФ .......................................................63-64 лљлњлблълюлълЎлџлў .......................................................... 61 лљлњлблълБлАлЏлБлЊлў ...........................................................73 лљлџлњлљлалўлБлюлФ..........................................................58

лњлЋлЮлблўлЏлг лЉлалълЮлЌлълњлФлЎ........................................58 лњлЋлЮлблўлЏлг лЪлълќлљлалЮлФлЎ .........................................68 лњлЋлЮлблўлЏл»лблълалФ ......................................................62 лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўл» .........................................................62 лњлЋлалЋлњлџлљ ...................................................38, 46, 69 лњлЋлблълЮлўлб ..............................................39-40, 53-54

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лџлљлАлАлЋлблФ лцлљлАлљлћлЮлФлЋ ..........................................50

лћлЋлюлълЮлблљлќ .......................................................72-73

лџлљлцлЋлЏлг ...................................................................54

лћлЋлалќлљлблЋлЏлў ............................................................65

лџлњлљлћлалљлб...........................................................29, 62

лћлўлЌлљлЎлЮ...................................................................70

лџлЋлалљлюлЌлўлб ................................................. 24-25, 73

лћлўлАлџлў .....................................................................68

лџлЋлалљлюлЌлўлблълЉлЏлълџлў .............................................. 21

лћлЮлўлЕлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ......................................... 21

лџлЋлалљлюлълЊлалљлЮлўлб ............................................. 27, 54

лћлълЉлљлњлџлљ лњ лЉлЋлблълЮ ............................................... 21

лџлЋлАлАлълЮлФ.........................................................29, 56

лћлълЉлљлњлџлљ лњ лалљлАлблњлъла ..........................................23

лџлўлалЪлўлД............................................... 19, 21-23, 50

лћлълЉлълалЮлФлЋ лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ ...................................... 41

лџлўлалЪлўлД лџлалљлАлЮлФлЎ ..............................................22

лћлълќлћлЋлЪлалўлЋлюлЮлўлџ ...............................................59

лџлўлалЪлўлД лАлўлЏлўлџлљлблЮлФлЎ .......................................23

лћлълюлљ, лЉлљлЮлў ................................................... 38, 71

лџлўлАлблў ......................................................................68

лћлълАлџлљ лћлЏл» лЪлълЏлљ..................................................32

лџлЏлљлЪлљлЮ ...................................................................59

лћлълАлџлљ лЮлЋлълЉлалЋлЌлЮлљл» .....................................32-33

лџлЏлљлЪлљлЮ лълЉлалљлблЮлФлЎ .............................................59

лћлълАлџлљ лълЉлалЋлЌлЮлљл» ..........................................33-34

лџлЏлљлЪлљлЮлФ ........................................................59, 68

лћлълАлџлљ лАлБлЦлљл» ........................................................34

лџлЏлљлЪлљлЮлФ лълЉлалљлблЮлФлЋ..........................................59

лћлълАлџлљ лЪлљлалџлЋлблЮлљл» .......................................33, 52

лџлЏлЋлў.........................................................................39

лћлалЋлЏлг ......................................................................67

лџлЏлЋлЎ...........................................................20, 23, 39

лћлалЋлЏлў ......................................................................68

лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў................................................39

лћлалълЉлг......................................................................66

лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў................................................39

лћлАлЪ ...........................................................................36

лџлЏлЋлЎ лълЉлълЎлЮлФлЎ ...................................................39

лљлџлАлЋлАлАлБлљлалФ .................................................. 56, 61

лњлЋлелљлЏлљ .................................................................. 57

лљлЏл«люлўлЮлўлЎ ...........................................................56

лњлўлЏлљлблЋлалю ..............................................................39

лљлЮлЊлљлалФ...................................................... 28, 70-71

лњлўлЏлџлљ......................................................................64

лљлЮлџлЋла ......................................................................30

лњлўлЮлб ........................................................................30

лљлЮлџлЋлалФ ..................................................................30

лњлўлблалљлќлў ................................................................58

лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџ..........................................................69

лњлўлблалљлќлў лЦлБлћлълќлЋлАлблњлЋлЮлЮлФлЋ...........................58

лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџлў.......................................................40

лњлълћлълЪлалълњлълћ .................................................58, 72

лЋлњлалълњлљлЊлълЮлџлљ .......................................................33

лљлЪлЪлљлалљлб .................................................................67

лњлълћлълълблЏлўлњлФ ........................................................29

лЋлюлџлълАлблг....................................................29, 66-67

лљлЪлЪлљлалљлб лАлњлљлалълДлЮлФлЎ........................................67

лњлълћлълАлблълџлў ..............................................40-41, 45

лљлЪлЪлљлалљлблФ..............................................................67

лњлълЌлћлБлЦлълњлълћлФ .....................................................62

лќ

лџлълњлалълЏлўлЮ..............................................................53

лљлЪлЪлљлалљлблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ.....................................67

лњлълЎлЏлълџ ............................................................38, 46

лџлълЏлълћлџлљ.................................................................64

лљлалЋлЮлћлљ ............................................................19, 73

лњлълЏлюлљ ..............................................................25, 39

лќлљлЏл«лЌлў ........................................................... 56-57

лџлълЏлглдлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ ........................................23

лљлалюлљлблБлалљ .................................. 19, 21, 24, 27, 58

лњлълЏлюлљ-лАлЏлълЎ .........................................................40

лќлљлЏл«лЌлў лЌлљлЕлўлблЮлФлЋ ......................................... 57

лџлълюлЪлЏлЋлџлблљлдлўл» ...................................................42

лљлАлЉлЋлАлб ............................................................. 46, 51

лњлълалълблљ.......................................................28-29, 69

лќлЉлў ................................................................... 19, 21

лљлАлЉлълблЋлџлАлблълЏлўлб ...................................................65

лњлълалълблљ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ...............................69

лљлАлцлљлЏлглб ........................................................... 24-25

лњлълалълблљ лЊлљлалљлќлЮлФлЋ .............................................28

лљлблблалљлџлдлўлълЮлФ лњлълћлЮлФлЋ .................................... 61

лњлълАлџ ........................................................................52

лЌлљлЉлъла ...................................................................... 21

лњлФлњлълЌ люлБлАлълалљ ....................................... 24-25, 73

лЌлљлЉлълалФ .....................................................28-29, 56

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлг .....................................................63

лЌлљлћлњлўлќлџлљ ...................................................... 59, 61

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў ...............................................62-65

лЌлљлћлњлўлќлџлў .............................................................59

лЉ лЉлљлџ ...........................................................................67 лЉлљлЏлџлљ ...................................................................... 27 лЉлљлЏлџлълЮлФ ...............................................................56 лЉлљлЏлЏлљлАлб..................................................... 24-25, 73 лЉлљлЏл»лАлўлЮлФ............................................................. 27 лЉлљлЮлў ............................................ 34, 38, 50, 61, 71 лЉлљлАлАлЋлЎлЮ ................................................................. 61 лЉлљлАлАлЋлЎлЮлФ ............................................................. 61 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлљ ...........................................................67 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлФ ..........................................................67 лЉлЋлАлЋлћлџлў .......................................................... 38, 71 лЉлЋлблълЮ ...........................................19-21, 23, 65, 69 лЉлЋлблълЮлълюлЋлелљлЏлџлў ........................................67, 73

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

лњлЋлЮлблўлЏлг ..........................................................58, 68

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лћлЋлџлъла ......................................................................56

лЋ

лЌ

лЌлљлюлџлў .....................................................................52

лЊ лЊлљлЌлълЮлълџлълАлўлЏлџлў .................................................67 лЊлљлЎлџлљ ......................................................................30 лЊлљлЎлџлў ......................................................................30 лЊлњлЏ ............................................................................52 лЊлњлълЌлћлў................................................ 30, 38, 41-42 лЊлЋлълблЋлџлАлблўлЏлг ......................................................... 27 лЊлЋлалџлБлЏлЋлА ...................................................39, 53-54 лЊлЋлалюлЋлблўлџ.........................................................38-39 лЊлЋлалюлЋлблўлџлў ............................................................39

лЌлљлюлълџ .....................................................................53 лЌлљлЪлДлљлАлблў........................................................29, 66 лЌлљлблњлъла ....................................................................59 лЌлљлблњлълалФ ................................................................59 лЌлљлблўлалџлљ .................................................................39 лЌлњлълЮлџлў...................................................................63 лЌлЋлюлЏл» ........................................................ 24-25, 73 лЌлЋлалџлљлЏлъ .................................................................29 лЌлЋлалџлљлЏлљ ........................................................... 57-58 лЌлЮлљлџлў лЪлъ лЪлЉ.........................................................68

лЊлўлЉлџлљ ...............................................................29, 56 лЊлўлћлалълўлЌлълЏл»лдлўл» .......................................... 41, 51

лџлЏлЋлЎ-люлљлАлблўлџлљ .....................................................68 лџлЏлЋлюлюлФ .................................................................66 лџлЏл«лДлў ....................................................................68 лџлЮлълЪлџлў ..................................................................64 лџлълњлалФ..................................................................... 51 лџлълЌлФлалглџлў .......................................................28-29

лџлълюлЪлЏлЋлџлблБл«лЕлўлЋ........................... 25, 41-42, 66 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлЋлалФ..................................................62 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлўлалълњлљлЮлўлЋ .....................................62 лџлълЮлЋлџ...................................................................... 41 лџлълЮлглџлў..................................................... 41, 45, 51 лџлълалълЉлџлљ ................................................................64 лџлълалълЉлџлў ................................................................65 лџлълалълЉлџлљ лБлАлблљлЮлълњлълДлЮлљл» .................................64 лџлълблЋлЏ.......................................................................60 лџлълблЏлФ................................................................ 60-61 лџлълблЏлФ лЊлљлЌлълњлФлЋ ..................................................60 лџлълблЏлФ лълблълЪлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ...................................... 61 лџлалљлЮ ...........................................................58-60, 73 лџлалљлЮ лелљлалълњлълЎ .............................................59-60 лџлалљлЮлФ.....................................................................60 лџлалљлЮлФ лелљлалълњлФлЋ ...............................................60 лџлалљлАлџлљ ............................................................40, 68 лџлалљлАлџлў ...................................................................40

лў

лџлалЋлЪлЋлќ...................................................................30 лџлалЋлЪлЋлќ-лџлЏлўлЪлАлљ ..................................................64

лЉлЋлблълЮлълАлюлЋлАлўлблЋлЏлў.............................................66

лЊлўлЏлглЌлФ ...................................................................64

лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ

лџлалълњлЋлЏлглЮлФлЋ лалљлЉлълблФ .......................................72

лЉлўлблБлю .....................................................................40

лЊлўлЪлА ......................................................................... 24

люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлЎ..............................29, 70

лџлалълњлЏлў .............. 25, 28-29, 36, 38, 41-47, 49-51

лЉлўлблФ........................................................................68

лЊлўлЪлАлълњлълЏлълџлЮлъ....................................................25

лўлЌлълњлЋла ...................................................................49

лџлалълњлЏл» ............................................................41, 43

лЉлЏлљлЊлълБлАлблалълЎлАлблњлъ ....................................... 24, 72

лЊлўлЪлАлълџлљлалблълЮ ..........................................25, 35-36

лўлЌлълЏлЋлЮлблљ ...............................................................65

лџлалълюлџлў ..................................................................38

лЉлЏлълџ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЎ ........................................20

лЊлџлЏ ......................................................................25-26

лўлЌлълАлЪлљлЮ .................................................. 41, 48, 51

лџлалълелџлљ люлалљлюлълалЮлљл» ................................ 27, 71

лЉлЏлълџ лАлўлЉлўлб...........................................................20

лЊлЏлўлЮлљ ................................................................ 24-25

лўлЮлњлЋлЮлблљлалг ............................................................69

лџлалБлЊ ........................................................... 27, 30, 52

лЉлЏлълџ лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЎ.......................................20

лЊлълЏлълњлџлў ...........................................................68-69

лўлЮлњлЋлалблъла ..............................................................67

лџлалБлЊ лЮлЋлалќлљлњлЋл«лЕлўлЎ ........................................ 27

лЉлЏлълџлў лњлљлалюлўлб.............................................. 20, 21

лЊлълалЉлФлЏлг...........................................................32-33

лўлЮлњлЋлалблъла лАлњлљлалълДлЮлФлЎ.....................................67

лџлалБлЊ лълблалЋлЌлЮлълЎ ....................................................30

лЉлЏлълџлў лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ................................ 19-21

лЊлълцлалълблалБлЉлљ..........................................................63

лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ...................................................65-68

лџлалФлЏлглдлъ................................................................29

лЉлЏлълџлў лЪлЋлЮлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ..............................21, 70

лЊлалљлЮлўлб ................................................ 26-27, 57, 71

лўлЮлблЋлалАлџлълЏ ............................................................67

лџлБлЦлЮлў ...................................................................... 57

лЉлЏлълџлў лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...................... 21

лЊлалљлЮлўлб лЮлљлблБлалљлЏлглЮлФлЎ................................ 26, 71

лўлГлџ.....................................................................63-65

лџлБлЦлЮл» ......................................................................58

лЉлЏлълџлў лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЋ .................................... 21

лЊлалљлЮлБлЏлљ ..................................................................46

лЉлълЎлЏлЋлалФ................................................................ 61

лЊлалБлЌлълЪлЋлалЋлњлълЌлџлў ................................................73

лЉлълџлАлФ.....................................................................65

лЊлалБлЮлб .......................................................................40

лЉлълЏлб .........................................................................30

лЊлалБлЪлЪлФ лњлЦлълћлЮлФлЋ ...............................................56

лЉлълЏлблФ .....................................................................30

лЊлал»лЌлЋлњлўлџлў ......................................................58-59

лџ

лЏ

лџлљлЉлЋлЏлг ................................................63, 65-66, 68

лЏлљлЉлалљлћлълалўлб .........................................................26

лџлљлЉлЋлЏлг-лџлљлЮлљлЏ ................................................63-64

лЏлљлџ ....................................................................40, 55

лџлљлЉлўлЮлФ лћлБлелЋлњлФлЋ .............................................58

лЏлљлџлў ........................................................................40

лџлљлюлЋлЮлг .............................................26, 43, 50, 61

лЏлљлюлўлЮлљлб ..................................................46, 52, 54

лЉлалЋлњлЮлљ ............................................................ 38, 71

лћ

лџлљлюлЋлЮлг лълЉлЏлўлдлълњлълДлЮлФлЎ ................................26

лЏлљлюлЪлљ .....................................................................62

лЉлалЋлњлЮлъ ............................................................30, 50

лћлљлблДлўлџ....................................................................54

лџлљлюлўлЮлФ ...................................................26, 56, 58

лЏлљлюлЪлФ ..............................................................62-63

лЉлалълЮлЌлљ ...................................................................54

лћлњлЋлалў .....................................28-29, 32, 55-56, 58

лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл»......................................................58

лЏлљлблБлЮлг .................................................................... 61

лЉлалБлА ............................................................ 31-34, 50

лћлњлЋлалў лњлЦлълћлЮлФлЋ ..................................................55

лџлљлЮлўлАлблалљ ..............................................................40

лЏлЋлЊлалљлЮлћ ..................................................................65

лЉлалБлАлълџ.................................................................... 31

лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................55

лџлљлЪлалълЏлълЮ................................................. 51-52, 66

лЏлЋлЮ ....................................................................50, 60

лЉлалБлАлДлљлблџлљ ............................................................. 27

лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................55

лџлљлалЉлўлћ лџлљлЏлглдлўл» ............................................... 51

лЏлЋлЮлблљ лАлўлЊлЮлљлЏлглЮлљл» ............................................69

лЉлБлалФ........................................................................68

лћлњлЋлалў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .......................28-29, 55

лџлљлалЮлўлЌлФ ......................................................... 56-57

лЏлЋлЮлблљ лБлЪлљлџлълњлълДлЮлљл» .........................................69

лЉлБлалЋлЮлўлЋ ................................38, 60-61, 70, 72-73

лћлњлЪ ...........................................................................36

лџлљлАлАлЋлблФ.................................................................50

лЏлЋлЮлблљ лцлБлю ......................................................52, 60

лЉлълДлљлблљ ....................................................................59


┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

| ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | 81

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лЏлЋлЮлблФ лџлЏлЋлЎлџлўлЋ .....................................52, 58, 69

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лълДлўлАлблџлў лњлълћлФ ........... 61

лЪлЏлўлблФ лЊлўлЪлАлълњлФлЋ ...............................................25

лЏлЋлЪлЮлўлЮлљ ................................................................56

лълЉлалљлЉлълблџлљ лў лЪлълЏлўлалълњлџлљ

лЪлЏлўлблФ лћлълалълќлЮлФлЋ .............................................23

лА

лЏлЋлАлљ .........................................................................68

лџлалълюлџлў лАлблЋлџлЏлљ ..................................................38

лЪлЏлўлблФ люлўлЮлЋлалљлЏлълњлљлблЮлФлЋ ...............................48

лАлљлЎлћлўлЮлЊ ......................................41, 44, 50-51, 54

лЏлЋлАлблЮлўлдлљ........................................................33, 58

лълЉлАлЏлБлќлўлњлљлЮлўлЋ ..................................... 56, 61, 71

лЪлЏлўлблФ лЪлљлЌлълЊлалЋлЉлЮлЋлњлФлЋ ...................................48

лАлљлЎлћлўлЮлЊ лњлўлЮлўлЏлълњлФлЎ.........................44, 50, 54

лЏлЋлАлблЮлўлдлФ.................................. 29, 33, 41, 58, 61

лълЊлЮлЋлЉлўлълЌлљлЕлўлблљ............................ 38, 40, 47, 68

лЪлълЊлълЮлљлќ ................................................................30

лАлљлЎлћлўлЮлЊ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЎ .......................44, 50

лЏлЋлАлблЮлўлдлФ лћлЋлалЋлњл»лЮлЮлФлЋ ...........................33, 58

лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблљ ..............................46, 56, 62, 68-69

лЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ............................................................73

лАлљлЏлглЮлўлџлў..............................................................52

лЏлўлЮлълЏлЋлБлю ........................................................52-53

лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлў ....................................................68

лЪлълћлћлълЮлФ ...............................................................34

лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ................................................. 74

лЏлўлАлб .....................25-28, 35-42, 45-49, 52, 56-57

лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлг...............................................68-69

лЪлълћлЏлълќлџлљ .............................................................52

лълЊлалљлќлћлЋлЮлўл»...........................................29, 41, 56

лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџ ........................................................ 57

лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџлў .............................................. 74

лЏлўлАлб лЊлЏлљлћлџлўлЎ....................................................... 41 лЏлўлАлб лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлФлЎ................................ 28, 41

лълЊлалљлЮлўлДлўлблЋлЏлў..................................................... 27

лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџлў .............................................. 27, 57

лЏлўлАлб лЪлЏлълАлџлўлЎ ..................................................... 41

лълЌлЋлЏлЋлЮлЋлЮлўлЋ..........................................................72

лЪлълџлалљлАлџлљ ..............................................................73

лЏлўлАлб лЪлалълцлўлЏлўлалълњлљлЮлЮлФлЎ .............................. 41

лълџлЮлљ .................................................................42, 56

лЪлълџлалФлблўлЋ ......................................... 46, 53-54, 71

лЏлўлАлб лЪлЋлалцлълалўлалълњлљлЮлЮлФлЎ............................... 57

лълџлЮлљ люлљлЮлАлљлалћлЮлФлЋ.....................................42, 56

лЪлълџлалФлблўлЋ лЪлалълЉлџлълњлълЋ ...............................53-54

лЏлўлАлблФ ........................................................ 25, 41-42

лълџлЮлљ лЪлњлЦ ...............................................................56

лЪлълџлалФлблўл» .............................................................52

лЏлўлблглЋ...........................................29, 38, 46, 58, 61

лълџлЮлљ лЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ ..........................................56

лЪлълЏ ..............................................................52-54, 64

лЏлўлблглЋ лЪлЋлДлЮлълЋ .................................38, 46, 58, 61

лълЮлћлБлЏлўлЮ........................................................... 41-42

лЪлълЏ лблЋлЪлЏлФлЎ ..........................................................54

лЏлълЉлЌлўлџлў ................................................................68

лълЪлўлЏлџлў...................................................... 24, 32-33

лЪлълЏлўлџлљлалЉлълЮлљлб ...................38-39, 41, 44, 49-50

лЏлълћлќлўлў ..................................................................56

лълалЊлАлблЋлџлЏлъ .............................................................38

лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮ ............................................48, 60

лЏлълблџлў ......................................................................64

лълАлблЋлџлЏлЋлЮлўлЋ ..........................................................56

лЪлълЏлўлАлблўлалълЏ .........................................................48

лЏлълблълџ ......................................................................64

лълАлБлелўлблЋлЏлў ...........................................................62

лЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ ..........................................................52

лЏл«лЏлглџлљ ..................................................................73

лълАлБлелўлблЋлЏлў лњлълЌлћлБлЦлљ ........................................62

лЪлълЏлълАлљ ...................................................................28

лълблЉлЋлЏлўлњлљлблЋлЏлг ......................................................69

лЪлълЏлълблЮлўлЕлЋ лЪлалълблўлњлълЪлълќлљлалЮлълЋ ................. 69

лълблњлЋлалблџлў ...............................................................68

лЪлълЏлълблЮлъ.................................................................52

лю люлљлЮлълюлЋлблалФ .........................................................67 люлљлАлблўлџлљ ................................................... 40-42, 51 люлљлАлблўлџлљ лЉлўлблБлюлЮлљл» ....................................40-42

лълблњлълћ ......................................................................28 лълблњлълћлФ ..................................................................60 лълблћлЋлЏлџлљ.....................................................56, 70-72 лълблџлълАлФ ...........................................................29, 56

лЪлълЏлФ .........................................................27, 39, 54

лАлљлюлълалЋлЌ ................................................................30 лАлљлюлълалЋлЌлФ......................................... 26, 30, 41-42 лАлљлЮлблЋлЦлЮлўлџлљ .........................................................58 лАлљлЮлцлљл»лЮлА .............................................................58 лАлљлБлЮлФ ................................................34, 46, 49, 61 лАлњлљлў .................................................................21, 23 лАлњлљлалџлљ ...................................................................39 лАлњлљл» .................................................................. 23-24 лАлњлЋлалЏлљ ....................................................................68 лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџ ...................................................62-63 лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџлў................................................. 61-63 лАлњл»лЌлў...................................................................... 24 лАлЊлълЮлФ ...............................................................59-60 лАлЋлЎлцлФ .................................................................... 57 лАлЋлблџлљ...........................................21, 29, 48, 68, 72

лЪлълалЋлЉлалўлџ ....................................................... 21, 27

лАлЋлблџлљ люлљлЏл»лалЮлљл» ................................................29

лЪлълалЋлЉлалўлџлў ........................................................... 27

лАлЋлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» ..................................48, 68, 72

лЪлълалўлЏлЋлџлА .........................................46, 48, 50, 62

лАлЋлблџлљ лелблБлџлљлблБлалЮлљл» .........................................29

лЪлълалълЊлў ...................................................................54

лАлЋлблџлљ-лалљлЉлўлдлљ ......................................................29

лЪлълблљле ..............................................................21, 23

лАлўлЉлўлб ................................................................ 20-21

лЪ

лЪлълблълЏлџлў ...........................................................55-56

лАлўлАлблЋлюлљ лњлълћлълАлблълДлЮлљл» .............................44-45

лЪлълблълЏлџлў лЮлљлбл»лќлЮлФлЋ ..........................................55

лАлџлълЉлљ......................................................................30

люлљлблЋлалўлљлЏлФ лЪлЏлЋлЮлълДлЮлФлЋ ................................. 61

лЪлљлџлЏл»............................................................... 38, 47

лЪлълблълЏлълџ .................................................................55

лАлџлълЉлФ.......................................................30, 38, 48

люлљлелўлЮлљ лелЏлўлцлълњлљлЏлглЮлљл» ..............................67

лЪлљлЮлЋлЏлў ...................................................................54

лЪлълблълЏлълџ лЪлълћлњлЋлАлЮлълЎ ........................................55

лАлџлълалЏлБлЪлљ...............................................................48

люлљлелўлЮлФ ...............................................................73

лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлњлЦ ..........................................................54

лЪлалљлЎлюлЋла ................................................................42

лАлџлълблД ................................................................69-70

люлЋлЉлЋлЏлг ................................................................... 57

лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ......................................54

лЪлалЋлћлюлЋлблФ лўлЮлблЋлалглЋлалљ ......................................58

лАлюлЋлАлў лАлБлЦлўлЋ ........................................................39

люлЋлюлЉлалљлЮлФ............................................................42

лЪлљлЮлЋлЏлў лАлблЋлЮлълњлФлЋ .............................................54

лЪлалЋлАлА ......................................................................67

лАлюлЋлАлўлблЋлЏлў............................................................58

люлЋлблљлЏлЏлълўлЌлћлЋлЏлўл» .........................................28-29

лЪлљлЮлЋлЏлг.............................................................50, 55

лЪлалўлЉлълалФ ...............................................................62

лАлЮлЋлЊлълЌлљлћлЋлалќлљлблЋлЏлў ...........................................45

люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлў........................ 28-29, 71

лЪлљлЮлЮлъ .....................................................................58

лЪлалълњлълћ .............................................................65-66

лАлЮлЋлЊлълБлЉлълалЕлўлџ ...................................................67

люлЋлблљлЏлЏлълЪлалълџлљлб ............................................ 27-28

лЪлљлалџлЋлб ................................................ 46, 52-53, 71

лЪлалълњлълЏлълџлљ ...........................................................28

лАлълцлўлблФ..................................................................63

люлЋлблљлЏлЏлълДлЋлалЋлЪлўлдлљ ...................................... 41-42

лЪлљлалълЊлўлћлалълњлЋлблалълўлЌлълЏл»лдлўл» ..........................42

лЪлалълЋлџлблўлалълњлљлЮлўлЋ...........................29, 61, 69-72

лАлЪлЋлдлълћлЋлќлћлљ ........................................................69

люлЋлблўлЌлФ ............................................................29-30

лЪлљлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ............................................ 38, 51

лЪлалълќлЋлџлблъла ...........................................................62

лАлЪлЋлдлблЋлЦлЮлўлџлљ .......................................................66

люлЋлелџлў ..............................................24, 42, 70, 73

лЪлљлалълЮлўлб .......................................................... 51-52

лЪлалълЪлўлблџлљ ..............................................................69

лАлалЋлЌлџлљ....................................................................32

люлЋлелџлў лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлФлЋ .......... 24, 70, 73

лЪлЋлЮлљ ........................................................................39

лЪлалълцлўлЏлг лљлЏлЉлЋлА ..................................................26

лАлалБлЉлФ ........................................................ 34, 37-38

люлўлЮлњлљлблљ ................................................... 47, 49-50

лЪлЋлЮлълЪлЏлљлАлб ............................................... 47-48, 50

лЪлалълцлўлЏлг лћлЏл» лЊлџлЏ ...............................................26

лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ.................................................. 61

люлълћлБлЏлг лЪлълалълелџлълњлълЊлъ

лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлАлблўлалълЏ.........................................48-49

лЪлалълцлЏлўлАлб ..............................................................43

лАлблљлЏлг.........27, 38, 41, 43, 45, 50-51, 61, 70, 72

лЪлълќлљлалълблБлелЋлЮлўл» ...............................................68

лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ................................................26

лЪлалълцлЮлљлАлблўлЏ............................................ 29, 41-44

люлълЌлљлўлџлљ ................................................. 54, 61, 71

лЪлЋлЮлълблЋлалю .................................................46, 48-50

лЪлБлАлџлљлблЋлЏлў .............................................................64

люлълЏлћлўлЮлЊлў .............................................................56

лЪлЋлЮлълцлълЏ ................................................................46

лЪлБлелџлў лблЋлЪлЏлълњлФлЋ...............................................67

люлълЏлълблџлў ................................................................68

лЪлЋлалЋлњлълЌлџлў............................................................73

люлълЏлълблълџ ................................................................67

лЪлЋлалЋлЊлЮлълЎ...............................................................25

люлълЏлълблълџ лълблЉлълЎлЮлФлЎ .........................................67

лЪлЋлалЋлюлФлДлџлў...................................................21, 23

люлълЮлблљлќ .........................27, 29, 31, 33-34, 38-39,

лЪлЋлалЋлЦлълћлФ..............................................................60

41-45, 51, 56, 58, 61, 64-65, 68-72

лЪлЋлалўлЏлљ ............................................................29, 34

люлълЮлблљлќ лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўл» ................................. 61

люлљлАлблўлџлў .........................................................39, 69 люлљлблЋлалўлљлЏ ..............................................................62 люлљлблЋлалўлљлЏлФ .............................. 19, 24-25, 27, 35, 40, 50, 52-53, 58, 61, 67

лълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ ...............................................60-61, 72

лАлблљлЏлг лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлљл»............................... 41, 51 лАлблљлЮлџлў..............................................................66-67 лАлблљлЮлълџ....................................................................67 лАлблњлълЏ лЪлълќлљлалЮлФлЎ ..............................................69

ла

лАлблЋлџлЏлъ ..............................................................38-39

лалљлЉлълблФ лЉлЋлблълЮлЮлФлЋ............................................. 71

лАлблЋлџлЏлълълЉлълў .........................................................54

лалљлЉлълблФ лълблћлЋлЏлълДлЮлФлЋ ........................................ 27

лАлблЋлџлЏлълЪлЏлљлАлблўлџ.............................................48-49

лалљлЉлълблФ лАлњлљлЎлЮлФлЋ...............................................72

лЪлЋлалцлълалљлблъла .........................................................67

лАлблЋлџлЏлълблЋлџлАлблълЏлўлб ........................................52, 66

лалљлЉлълблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ.......................................... 71

лАлблЋлџлЏлълблџлљлЮлг........................................................49

люлълЮлблљлќ лАлўлАлблЋлю лълблълЪлЏлЋлЮлўл» .........................72

лЪлЋлалДлљлблџлў...............................................................69

лалљлћлўлљлблъла............................................................... 61

лЪлЋлАлџлълЉлЋлблълЮ..........................................................23

лАлблЋлЏлЏлљлќлў .............................................................. 57

люлалљлюлъла .................................................... 26-27, 57

лалљлћлўлљлблълалФ ........................................................... 61

лАлблълЎлџлў ............................................................ 24, 57

люлБлцлблФ ....................................................................60

лЪлЋлАлълџ .................................................. 24-25, 63, 73

лалљлЌлфлЋлюлФ ...............................................................64

лЪлЋлДлў ................................................................. 58, 61

лАлблълЏлЉ.......................................................................34

лалљлАлблњлъла .................................................................23

лЪлўлЏлљ ........................................................................67

лАлблълЏлЉлФ ...................................................................35

лалЋлЌлўлЮлљ ...................................................................52

лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏ................................31, 33-35, 38

лАлблълЏлЋлелЮлўлдлФ ....................................................... 57

лалЋлЌлглЉлљ ....................................................................30

лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏлФ ................................................34

лАлблалЋлЎлД-лЪлЏлЋлЮлџлљ....................................................70

лалЋлЎлџлљ......................................................................34

лЪлўлЏл»лАлблалФ ...................................................... 27, 56

лАлблалълўлблЋлЏлглАлблњлъ лћлълюлълњ ............................. 34, 71

лалЋлџлълЮлАлблалБлџлдлўл».................................................. 71

лЪлЏлљлЮлџлљ ...................................................................53

лалЋлЏлЋ .........................................................................64

лАлблалълўлблЋлЏлглАлблњлъ лЪлълћ лџлЏл«лД ....................... 70-71

лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла.................................................. 27

лалЋлюлЮлў .....................................................................52

лЪлЏлЋлЮлџлљ ..............................................42, 48, 51, 70

лалЋлюлълЮлб ..................................38, 55-56, 61, 70-73

лЪлЏлЋлЮлџлљ лљлалюлўлалълњлљлЮлЮлљл» ....................48, 51, 70

лалЋлелЋлблџлў ...................................................28-29, 56

лЮ лЮлљлЉлўлњлџлљ ................................................................ 51 лЮлљлњлЋлАлФ ..................................................................29 лЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг.........................................................67 лЮлљлџлълЮлЋлДлЮлўлџ ........................................................64 лЮлљлЏлўлДлЮлўлџ .......................................................33-34 лЮлљлАлълА......................................................................67 лЮлљлАлълАлФ ...........................................................61, 67 лЮлљлАлълАлФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ .................................... 61 лЮлљлЕлЋлЏлглЮлўлџ ....................................................33-34 лЮлўлелў ......................................................................56

лЪлЏлЋлЮлџлљ лЪлълћлџлалълњлЋлЏлглЮлљл» .................................42

лалЋлелЋлблџлў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ ..............................29

лЪлЏлЋлЮлџлў .....................................................42, 51, 70

лалълЌлЋлблџлў ....................................................56, 62-65

лЪлЏлўлЮлблБлА ......................................29, 33-34, 53, 55

лалълЏлглАлблљлњлЮлў............................................. 56-57, 69

лАлблБлЪлЋлЮлў лЊлалљлЮлўлблЮлФлЋ .................................. 27, 57 лАлбл»лќлџлљ.............................................................52-54 лАлбл»лќлџлў .....................................................29-30, 65 лАлДлЋлблДлўлџлў ........................................................65-66 лАлДлЋлблДлўлџлў лГлЏлЋлџлблалълГлЮлЋлалЊлўлў..................... 65-66 лАлГлЮлћлњлўлД ................................................................56 лАлГлЮлћлњлўлД-лЪлљлЮлЋлЏлў ..........................................25-26

лЪлЏлўлблљ лћлълалълќлЮлљл» ...............................................23

лалБлЉлЋлюлљлАлб.........................................................44-45

лЪлЏлўлблџлљ лџлљлцлЋлЏлглЮлљл» ...........................................54

лалБлЉлЋлалълўлћ ..............................................................44

лъ

лЪлЏлўлблџлљ лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлљл» ............................ 27, 54

лалБлЉлўлЏлглЮлўлџлў.........................................................65

лЪлЏлўлблџлљ лЮлљлЪлълЏлглЮлљл» ...........................................54

лалБлџлљлњ ......................................................................69

лблљлалљ .........................................................................69

лълЉлълў........................................................................54

лЪлЏлўлблџлљ лЪлълблълЏлълДлЮлљл» .........................................55

лалБлџлљлњ лЪлълќлљлалЮлФлЎ ..............................................69

лблЋлџлАлблълЏлўлб .............................................................65

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ...................... 61

лЪлЏлўлблџлљ лблалълблБлљлалЮлљл» ................................... 23, 27

лалБлџлљлњлљ.............................................................52, 69

лблЋлЏлЋлќлџлў ................................................................. 57

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлълњ ................... 61

лЪлЏлўлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» .............................................50

лалБлџлљлњлљ лЪлълќлљлалЮлФлЋ ............................................69

лблЋлЪлЏлўлдлФ ...................................................29, 38-39

лЮлълќлълњлџлў ...............................................................68

лб

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #05 (702) 10.02.14


82 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #05 (702) 10.02.14 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» ...................... 38, 49, 51, 71-72

лБлЊлълЏлълџ .......................................................28-29, 34

лблЋлалюлълюлљлЮлълюлЋлблалФ ............................................ 67

лБлЊлълЏлг ...................................................23-25, 61, 73

лД

лблЋлалюлълюлЋлблалФ........................................................ 67

лБлЌлъ ....................................................................63, 65

лДлЋлалЋлЮлџлў................................................................. 68

лблЋлалюлълЪлалълцлўлЏлг ................................................... 45

лБлџлЏлљлћлџлљ .......................................................... 27, 71

лДлЋлалЋлЪлўлдлљ ....................................................... 41, 45

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лелБлалБлЪлълњлЋлалблФ ..................................................... 68 лелБлалБлЪлФ ................................................................. 30 лелБлалБлЪлФ, лАлљлюлълалЋлЌлФ ......................................... 30

лблЋлалюлълалЋлЊлБлЏл»лблъла ................................................54

лБлЪлЏлълблЮлўлблЋлЏлг .................................................26, 45

лблЋлЦлЪлЏлљлАлблўлЮлФ....................................................... 52

лБлАлЏлБлЊлў ........................................................ 70, 72-74

лблўлАлюлљ .......................................................41, 46, 50

лБлблЋлЪлЏлўлблЋлЏлг ..........................38, 46, 49-51, 70-72

лблџлљлЮлг ...................................................................... 51

лБлЦлълћ лЌлљ лњлълћлълЎ лњ лЉлљлАлАлЋлЎлЮлЋ............................ 61

ле

лц

лелљлЎлЉлљ .................................................................... 30

лЕлўлб лалЋлџлЏлљлюлЮлФлЎ................................................ 29

лелњлЋлЏлЏлЋла .......................................................... 28-29

лЕлўлблФ лалљлАлЪлалЋлћлЋлЏлўлблЋлЏлглЮлФлЋ .......................... 65

лблълЪлЏлўлњлъ.......................................................... 29, 51

лцлљлЮлЋлалљ ............................................................. 34-37 лцлљлАлљлћлЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ...................................... 71-72 лцлљлАлљлћлФ ......................................35, 41, 45, 51, 72

лДлЋлалЋлЪлўлдлљ лџлалълњлЋлЏлглЮлљл» ................................... 45 лДлЋлалЮлълЌлЋлю.............................................................. 24

лЕ лЕлЋлЉлЋлЮлг ..................................................... 24-25, 73 лЕлўлб..........................................................................29

лелўлЮлљ ...............................................................62, 67 лелўлцлЋла .................................................................... 45

лГ

лцлљлАлљлћлФ лњлЋлЮлблўлЏлўлалБлЋлюлФлЋ ........................ 45, 51

лелџлљлц ......................................................................69

лцлўлЏлглблалФ .........................................................60, 62

лелџлљлц лЪлълќлљлалЮлФлЎ .............................................. 69

лГлЉлълЮлўлб ............................................................52, 66

лцлўлЏлглблалФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ .................................. 62

лелџлљлцлФ............................................... 57-58, 65, 69

лГлџлълњлљлблљ ................................38, 46, 49-51, 70-72

лцлўлблўлЮлЊлў ................................................................ 60

лелџлљлцлФ лЊлљлалћлЋлалълЉлЮлФлЋ...................................... 58

лцлЏлљлЮлдлФ ................................................................. 60

лелџлљлцлФ-лџлБлЪлЋ ........................................................ 57

лблалљлЮлАлцлълалюлљлблъла ................................................. 67

лцлълЏлглЊлљ.................................................................... 38

лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ.......................................................... 69

лблалълЎлЮлўлџлў ............................................................. 60

лцлълЏлглюлљ-лЦлълЏлАлб ..................................................... 50

лелЏлўлцлълњлџлљ ..................................................... 27, 71

лГлЏлЋлњлљлблълалФ............................................................ 59

лблалълА .........................................................................30

лцлълЮлблљлЮлФ ................................................. 56, 62, 71

лелЮлБла ....................................................................... 51

лГлЏлЋлџлблалўлџлљ ...............................................62-66, 72

лблалБлЉлљ................. 24, 27-28, 38, 60-61, 65, 70, 72

лцлалЋлАлџлў................................................................... 56

лелЮлБлалФ ...................................................................54

лцлблълалълЪлЏлљлАлб ..................................................52, 66

лГлЏлЋлџлблалълћлФ ........................................................... 67

лблалБлЉлљ лњлЊлЪ............................................................... 28

лелЪлљлЊлљлб ................................................................... 69

лблалБлЉлљ лЊлълцлалўлалълњлљлЮлЮлљл» ................................... 65

лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблФ ................................................. 71-72

лблалБлЉлљ лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўлълЮлЮлљл» .............................. 60

лцлБлалЮлўлблБлалљ ...................................................... 55-57

лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл» ...................................... 39

лблалБлЉлљ лЪлалълцлўлЏлглЮлљл» ........................................... 28 лблГлЮлФ........................................................................ 61

лБ

лелЪлўлЏлглџлљ ............................................................... 30

лГлџлълцлълЏ .....................................................46, 49-50 лГлџлАлџлљлњлљлблъла.....................................................73-74

лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб .................................. 67-68 лГлЏлЋлџлблалълџлљлалблълЮ .................................................. 66

лЦ

лелблљлџлЋлблЮлўлџ ........................................................... 35

лГлЏлЋлџлблалълџлълблЏлФ .................................................... 61

лелблљлЪлўлџ ...........................................................33, 35

лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ лћлълЉлълалЮлФлЋ ...................................... 51

лЦлълюлБлблФ ...........................................................30, 52

лелблълалФ.................................................................... 57

лГлюлљлЏлг .....................................................................40

лелблБлџлљлблБлалџлљ ................................................... 39-40

лГлюлљлЏлг-лЪлалълњлълћ .................................................... 66

лБлљлЎлб-лАлЪлўлалўлб ......................................................... 40

лд

лБлњлЏлљлќлЮлўлблЋлЏлў ...................................................... 62

лдлЋлюлЋлЮлб ............................................................. 24-25

лелблБлџлљлблБлалџлљ лдлЋлюлЋлЮлблЮлљл»................................. 39

лБлЊлълЏлълџ .......................................................28-29, 34

лдлЋлЪлг ........................................................................30

лелБлалБлЪ-лЊлЏлБлЦлљлалг .................................................... 30

лБлЊлълЏ..........................................................................56

лдлАлЪ........................................................................... 37

лелБлалБлЪлълњлЋлалб ......................................................... 67

лелблБлџлљлблБлалџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл».................................... 39

л«

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

л«лЮлўлА..........................................................39-40, 54

┬ъ┬ф┬ц┬А┬д┬Ў┬▒┬А┬░┬А┬Ф┬Ў┬Ф┬ъ┬ц┬А┬«┬Д┬Ф┬И┬Ф┬е┬Д┬Ю┬ъ┬ц┬А┬Ф┬х┬ф┬И┬ф┬Џ┬Д┬А┬Ц┬Ц┬д┬ъ┬д┬А┬ъ┬Ц┬Д┬д┬Ў┬▒┬ъ┬Ц┬А┬а┬Ю┬Ў┬д┬А┬А ┬Ц┬┤┬ф┬г┬Ю┬Д┬Џ┬Д┬ц┬х┬ф┬Ф┬Џ┬А┬ъ┬Ц┬Д┬е┬г┬џ┬ц┬А┬Б┬г┬ъ┬Ц┬ф┬Ў┬Ц┬┤┬ъ┬А┬д┬Ф┬ъ┬Е┬ъ┬ф┬д┬┤┬ъ┬е┬А┬ф┬х┬Ц┬Ў


ª«©§¢¥§¦¡«§©¡¦œ ¶¤ž£«©§¡¦ª«©¬¥ž¦« ¬¦¡›ž©ª™¤µ¦´¢¡¤¡ª¨ž¯¡™¤µ¦´¢

TUSPZUFISV

³¤®œ¥®¡ ž­§¡ ¯ºµ¡¨ ©ª¨¡¬¡

– Ñ¿ͽÈÜ

œ¤™›¦™¸«ž¥™ œ§©§ ¬§š¦´¢¤¸ ¤·ž¢

¦ÔƾÑƾ¾ÁÀǺÁÄÁ¾ÁÆÊËÉÌžÆ˹ ÊÈÇÊǺÆÇÈÇÊ˹»ÁËÕ»ËÌÈÁý¹¿¾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹĹ£¹ÃÇÂÁÆÊËÉÌžÆË »ÔºÉ¹ËÕ½ÄØ»ÔÈÇÄƾÆÁØËÇÂÁÄÁÁÆÇ ɹºÇËÔ

ª«©§¢¥§¦¡«§©¡¦œ

™Ä¾Ãʾ£ÇÀÕÅÁÆ ½ÁɾÃËÇɦ¹ÌÐÆdž ÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃǼÇϾÆËɹÌɺ¹ÆÁÊËÁÃÁ Áɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇɹÀ»ÁËÁØ «œ¬ ÇɾѾÆÁÁ ÈÉǺľÅÔ ùÃʽ¾Ä¹ËÕ¼ÇÉǽ̽ǺÆÔÅ ½ÄØ¿ÁÀÆÁ

TUCTOSV

JNHGPULJZBOEFYSV

¯ž¦´£§¥¨™¦¡¢†¤¡ž©§› ©´¦£™

¥ÇÆÁËÇÉÁƼϾÆƹÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ»§ÅÊþ


Строй газета № 5