Page 1

Βάσω Κατράκη, Κατοχή

ΤΕΥΧΟΣ 8

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013


ũʒʐʍʜʎʕʍʂ

ʔʐ̫ ʑʐʌʛʍʐʕ ʂ˞ʔʐ̫ ˟ʑ̝ʒʏʆ ˙ ʺʎʛʎʔʊʍʐʥ ʔʐʒʑʊʌʌʊʓʍʟʥ ʔ̝ʥ jȹʌʌʈʥv ʺʑʟ ʔʐʠʥ əʔʂʌʐʠʥʓʔʝʥȁ˞ʄʐʠʓʔʐʕ ʓʔʟʎ˃ʐʒʔʂʓʍʟʔ̝ʥ Ȑʂʎʂʄʝʂʥʔ̝ʥȓʜʎʐʕ ȓʟʎ˜ʒʉʒʐʔ̝ʥʈʥɶʋʔʙʃʒʝʐʕʅʟʉʈʋʆˉ ʆ˞ʖʒʟʓʕʎʈ ʆ˞ʋʂʊʒʝʂ ʄʊʚ ˇʎʂʎ ʺʌʈʓʍʟʎʈʔʐ ʓʕʎʂ ʄʆʒʍʟʓʔʜʎ˃ʌʌʈʎʊʋʜʍʂʥʑʂʔʒʝʅʂɲʓʕʎʂʄʆʒʍʟʥ ʔ̯ʎ ʓʆʊʒʜʎʙʎ ˎʔʂʎ ˔ʅʊʐʥ ʍʛ ʔʟʎ ʓʕʎʂʄʆʒʍʟ ʔ̯ʎ ʘʕʗ̯ʎ ȏˑ ʍʚʗʊʍʐʊ ʋʂʝ ʐˑ ʾʍʂʗʐʊ ʺʄʋʂʌʊʂʓʍʛʎʐʊ ˘ʒʉʢʉʈʋʂʎ ʉʂʒʒʂʌʛʂ ʍʑʒʐʓʔʚ ʓʔʟʎ ʂ˞ʉʚʅʈ ʆːʓʃʐʌʛʂ ʍʜ˟ʑʐʌʐʄʝʇʐʎʔʂʥʔʝʥ˟ʑʛʒʔʆʒʆʥ˂ʗʉʒʊʋʛʥ ʅʕʎʚʍʆʊʥ Ȃʐʍʃʂʒʅʊʓʍʟʥəʙʂʎʎʝʎʙʎ Ȍʆʓʓʂʒʛ ȐʐʌʆʍȌʐʕʓʆ̣ʐ ɲ ˂ʗʉʒʟʥ ʓʔʜ ʍʊʚ ʔʐʕ ʑʒʐʓʑʚʉʆʊʂ ˌʉʆʌʆ ʎʚ ʑʆʒʚʓʆʊ ʓʔʟ Ȋʂʌʑʚʋʊ ʺʑʟ ˂ʋʆ̣ ʓʔʚ əʙʚʎʎʊʎʂ ʋʊ ˣʓʔʆʒʂʎʚʑʒʐʗʙʒʜʓʆʊʄʊʚʔʜʎʋʂʔʚʌʈʘʈ˝ʌʈʥʔ̝ʥʗʢʒʂʥ ɲ˟ʑʐʗʙʒʈʔʊʋʟʥ˃ʌʊʄʍʟʥʔ̯ʎ˃ʌʌʈʎʊʋ̯ʎʅʕʎʚʍʆʙʎʔʝʥʑʒ̯ʔʆʥˉʍʛʒʆʥˎʔʂʎʍʆʉʐ ʅʊʋʟʥɀʺʍʕʎʔʊʋʜ˝ʍʙʥʑʒʐʓʑʚʉʆʊʂʄʒʜʄʐʒʂ˂ʏʆʌʝʗʉʈʋʆʓʛ˂ʑʊʉʆʔʊʋʜʔ̝ʥʈʥȌʆ ʒʂʒʗʝʂʥʋʂʝˣʓʔʆʒʂʋʂʝʔʐ̫ȁǿȒʢʍʂʔʐʥȒʔʒʂʔʐ̫ɀʺʎʔʆʑʝʉʆʓʈʔ̯ʎȸʌʌʜʎʙʎʄʆ ʎʊʋʆʕʟʔʂʎɀʋʕʒʊʟʔʆʒʈʺʎʔʝʓʔʂʓʈˆʄʊʎʆʓʔʟȊʂʌʑʚʋʊʋʂʝʔʝʥ˘ʒʆʊʎʛʥʅʊʂʃʚʓʆʊʥʔ̝ʥ

ȲʌȲʌʆʏʂʎʅʒʚʋʈ ȓʂʗʆ̣ʂʍʆʔʂʋʝʎʈʓʈʑʕʒʐʃʐʌʊʋʐ̫

2


ȐʝʎʅʐʕȒʔʝʥȍʐʆʍʃʒʝʐʕʐˑʆːʓʃʐʌʆ̣ʥʆ˖ʗʂʎ˂ʋʅʊʙʗʉʆ̣ʺʑʟʔʟ˃ʌʌʈʎʊʋʟˆʅʂʖʐʥɀ ʑʒʙʔʐʃʐʕʌʝʂʑʊʚʺʎʜʋʆʊʓʔʟʎ˃ʌʌʈʎʊʋʟʓʔʒʂʔʟɀʍʊʚʎʝʋʈʅʊʂʅʆʗʟʔʂʎʔʜʎʾʌʌʈ ɲʓʔʒʂʔʟʥʍʂʥʋʂʔʟʒʉʙʓʆʎʚ˂ʑʊʃʚʌʆʊʓʊʄʜʓʔʝʥʑʐʌʌʛʥːʔʂʌʊʋʛʥʑʕʒʐʃʐʌʂʒ ʗʝʆʥ ʑʐʠˆʃʂʌʌʂʎʺʅʊʚʋʐʑʂ˂ʎʂʎʔʝʐʎʔ̯ʎʉʛʓʆʢʎʔʐʕȲʘʈʖʐ̫ʓʆʋʂʝʔʜʎ˂ʗʉʒʊʋʜ ʺʆʒʐʑʐʒʝʂ ʑʐʠ˂ʃʐʍʃʚʒʅʊʇʆʓʕʎʆʗ̯ʥȓʟʑʆʇʊʋʟ ʓʛʋʚʑʐʊʆʥʑʆʒʊʑʔʢʓʆʊʥ ʑʐʌʛʍʈ ʓʆʋʂʝʍʛʔʜʌʟʄʗʈȓʟˈʉʊʋʟʔ̯ʎʓʔʒʂʔʊʙʔ̯ʎʍʂʥʅʊʂʒʋ̯ʥʺʎʂʖʔʆʒʙʎʟʔʂʎ ȏˑəʔʂʌʐʝʆ˖ʗʂʎ˧ʥʓʋʐʑʟʎʚʆːʓʗʙʒʜʓʐʕʎʺʑʟʔʝʥ˘ʒʆʊʎʛʥʅʊʂʃʚʓʆʊʥʔ̝ʥȐʝʎ ʅʐʕʋʂʝʎʚʖʔʚʓʐʕʎʓʔʟȌʛʔʓʐʃʐʋʊʺʑʟ˂ʋʆ̣ʎʚʑʒʐʗʙʒʜʓʐʕʎɀʍʚʗʈʔ̝ʥȐʝʎ ʅʐʕ˟ʑ̝ʒʏʆˉʒʙʊʋʜʓʔʜʎ˃ʌʌʈʎʊʋʜʾʍʕʎʂʋʂʝʓʔʜʎʺʎʚʓʗʆʓʈʔʐ̫˂ʗʉʒʐ̫ ʑʐʠʔʜʎ ˟ʑʐʓʔʜʒʊʏʆʺʔʒʟʍʈʔʂʑʒ̯ʔʂʔʟȲʑʟʓʑʂʓʍʂʔ̝ʥȐʝʎʅʐʕʋʂʝʓʔʜʓʕʎʛʗʆʊʂˉȓʂ ʏʊʂʒʗʝʂ ɓʑʑʊʋʐ̫ ʋʂʝ ˉ ʈ Ȍʆʒʂʒʗʝʂ Ȓʔʝʥ ȍʐʆʍʃʒʝʐʕ ˉ ʍʚʗʈ ʔ̝ʥ Ȑʝʎʅʐʕ ʆ˖ʗʆ ʔʆʌʆʊʢʓʆʊɲːʔʂʌʊʋʟʥʓʔʒʂʔʟʥʋʕʎʈʄʜʉʈʋʆʑʆʒʺʑʟʔʚʓʠʎʐʒʂȏˑʺʍʕʎʟʍʆʎʐʊ ʔ̝ʥȐʝʎʅʐʕʺʑʐʅʆʝʗʉʈʋʂʎʌʆʐʎʔʟʉʕʍʐʊʋʂʝʔʟȲʑʟʓʑʂʓʍʂʔ̝ʥȐʝʎʅʐʕʅʝʋʂʊʂʉʆ ʙʒʜʉʈʋʆˇʎʂʥʓʔʒʂʔʊʙʔʊʋʟʥʓʗʈʍʂʔʊʓʍʟʥʉʕʓʝʂʥհʛʎʑʒʛʑʆʊʎʚʍʜʎʺʎʂʖʛʒʐʕʍʆ ʋʂʝʔʝʥʄʕʎʂ̣ʋʆʥʔ̝ʥȐʝʎʅʐʕ ʑʐʠʑʒʟʓʖʆʒʂʎʂ˞ʉʟʒʍʈʔʆʥ˟ʑʈʒʆʓʝʆʥʓʔʟʎʓʔʒʂʔʟ ɀʍʝʂˣʓʔʆʒʺʑʟʔʜʎʾʌʌʈʋʕʒʊʆʠʉʈʋʂʎʺʑʟʔʟʎ˃ʌʌʈʎʊʋʟʓʔʒʂʔʟʐˑʑʟʌʆʊʥʓʔʜ ʎʟʔʊʂȲʌʃʂʎʝʂ ʑʐʠʄʊʚʍ̘ʥʆ˖ʎʂʊˉȂʐʒɏʑʆʊʒʐʥ ȒʔʝʥȍʐʆʍʃʒʝʐʕˉȊʐʒʕʔʓʚ ʓʔʝʥհʆʋʆʍʃʒʝʐʕˉȐʒʆʍʆʔʜ ʓʔʝʥհʆʋʆʍʃʒʝʐʕʐˑȤʄʊʐʊȒʂʒʚʎʔʂ ʓʔʝʥհʆʋʆʍʃʒʝʐʕʔʟհʛʌʃʊʎʐ ʓʔʝʥհʆʋʆʍʃʒʝʐʕʔʟȲʒʄʕʒʟʋʂʓʔʒʐ

ʓʔʝʥհʆʋʆʍʃʒʝʐʕˉȖʆʊʍʚʒʒʂ ʓʔʝʥəʂʎʐʕʂʒʝʐʕˆʑʆʓʆ˙ʋʟʍ ʃʐʥʔ̝ʥȊʌʆʊʓʐʠʒʂʥ ʓʔʝʥ əʂʎʐʕʂʒʝʐʕ ˉ ʋʐʒʕʖʐʄʒʂʍʍʜ ʔ̝ʥȓʒʆʍʑʆʓʝʎʂʥ

ɀ˃ʌʌʈʎʊʋʜʂ˞ʔʜʎʊʋʈʖʟʒʂʑʐʒʆʝʂʓʕʎʔʆʌʛʓʔʈʋʆʍʛʓʕʎʅʕʂʓʍʟʔ̯ʎʅʕʎʚʍʆʙʎ ʺʑʟʔʟȊʂʌʑʚʋʊʋʂʝʔʐʠʥʄʆʊʔʐʎʊʋʐʠʥʔʐʍʆ̣ʥʍʛʔʝʥʅʕʎʚʍʆʊʥʔ̝ʥȐʝʎʅʐʕ Ȓʔʝʥ Ȳʑʒʊʌʝʐʕ ʐˑ ʍʈʗʂʎʐʋʝʎʈʔʆʥ ʖʚʌʂʄʄʆʥ ʔʐ̫ Ȗʝʔʌʆʒ ʍʛ ʔʒʐʍʂʋʔʊʋʛʥ ʺʆʒʐʑʐʒʊʋʛʥ ʅʕʎʚʍʆʊʥ ˂ʎʔʆʌ̯ʥ ʺʅʊʋʂʊʐʌʟʄʈʔʂ ʗʙʒʝʥ ʋʂʎʛʎʂ ˈʉʊʋʟ ʑʒʟʓʗʈʍʂ ʑʒʟʓʃʂʌʂʎʔʚ˘ʗʕʒʚʔ̯ʎ˃ʌʌʈʎʐʃʐʕʌʄʂʒʊʋ̯ʎʓʕʎʟʒʙʎȑʐ̫ʑʆʌʋʂʝȌʑʛʌʆʥȓʜʎ ˟ʑʆʒʖʝʂʌʈ ʂ˞ʔʜ ˂ʑʝʉʆʓʈ ˙ ˃ʌʌʈʎʊʋʟʥ ʌʂʟʥ ˝ʑʙʥ ʔʜʎ ʈ ɶʋʔʙʃʒʝʐʕ  ʔʜʎ ˟ʑʐʅʛʗʉʈʋʆʍʛʔʜʎ˔ʅʊʂ˟ʘʈʌʐʖʒʐʓʠʎʈȓʚ˃ʌʌʈʎʊʋʚ˘ʗʕʒʚʺʍʠʎʉʈʋʂʎʍʛʔʒʟʑʐ ʑʆʊʓʍʂʔʢʅʈȒʔʝʥʋʂʝȲʑʒʊʌʝʐʕ˙ʺʄʢʎʂʥ˟ʑ̝ʒʏʆˉʒʙʊʋʟʥȏˑʺʍʕʎʟʍʆʎʐʊʄʎʢ ʒʊʇʂʎʔʟʔʛʌʐʥ ˣʓʔʆʒʺʑʟʔʝʥʺʓʔʂʍʚʔʈʔʆʥ˂ʗʉʒʊʋʛʥ˂ʑʊʉʛʓʆʊʥȊʊ˝ʍʙʥʐˑȹʌʌʈʎʆʥ ʑʕʒʐʃʐʌʈʔʛʥ˂ʏʚʎʔʌʈʓʂʎʋʂʝʔʟʔʆʌʆʕʔʂ̣ʐʔʐʕʥʖʕʓʝʄʄʊʐȒʛʋʚʑʐʊʆʥʑʆʒʊʑʔʢʓʆʊʥ ˝ʑʐʕʔʚʑʕʒʐʃʟʌʂʔʐʕʥʆ˖ʗʂʎʋʂʔʂʓʔʆ̣ʺʎʝʓʗʕʒʂ ˂ʑʆʔʛʉʈʋʂʎʍʛʔʜʌʟʄʗʈ˂ʎʂʎʔʝʐʎ ʔ̯ʎȃʆʒʍʂʎ̯ʎȒʔʝʥȲʑʒʊʌʝʐʕʐˑȃʆʒʍʂʎʐʝ˂ʄʆʎʝʋʆʕʓʂʎʔʜʎ˂ʑʝʉʆʓʜʔʐʕʥ ȒʔʝʥȲʑʒʊʌʝʐʕ˟ʑʐʄʒʚʖʈʋʆʺʎʂʋʙʗʜʔ̯ʎʓʔʒʂʔʊʙʔʊʋ̯ʎʅʕʎʚʍʆʙʎʍʛʔʐʠʥ 3


ȃʆʒʍʂʎʐʠʥ ȏˑ ʍʊʋʒʛʥ ʓʕʍʍʂʗʊʋʛʥ ʅʕʎʚʍʆʊʥ ʋʂʔʛʃʈʋʂʎ ʺʑʟ ʔʜ Ȍʂʋʆʅʐʎʝʂ ʓʔʜʎ Ȑʆʌʐʑʟʎʎʈʓʐʋʊʺʑʟ˂ʋʆ̣ʓʔʜʎȊʒʜʔʈ ȒʔʝʥȲʑʒʊʌʝʐʕʐˑȃʆʒʍʂʎʐʝˆʖʔʂʓʂʎʓʔʜʎȲʉʜʎʂɲʺʄʢʎʂʥʍʆʔʂʖʛʒ ʉʈʋʆʓʔʜʎȊʒʜʔʈ ˝ʑʐʕʺʍʠʎʉʈʋʆ˙˃ʌʌʈʎʊʋʟʥʋʂʝʓʕʍʍʂʗʊʋʟʥʓʔʒʂʔʟʥ ʋʂʝʍʂʇʝ ʔʐʕʥʋʂʝ˙ʌʂʟʥʔ̝ʥȊʒʜʔʈʥˇʙʥʔʝʥȌʂʣʐʕ ʑʐʠˆʑʆʓʂʎʑʐʌʕʚʒʊʉʍʐʊȃʆʒʍʂʎʐʝ ʺʌʆʏʊʑʔʙʔʊʓʔʛʥʋʂʝʋʂʔʛʌʂʃʂʎʋʂʝʒʊʂʓʈʍʆ̣ʂʔʐ̫ʎʈʓʊʐ̫ȒʔʝʥȌʂʣʐʕ˙ʺʄʢʎʂʥ ʓʔʟȌʚʌʆʍʆ˟ʑ̝ʒʏʆʺʑʆʄʎʙʓʍʛʎʐʥȹʙʥʔʝʥȌʂʣʐʕʋʒʚʔʈʓʆˉ˃ʌʌʈʎʊʋʜ ʑʒʐʓʑʚʉʆʊʂʓʔʜʎȊʒʜʔʈʋʂʝʐˑȃʆʒʍʂʎʐʝʛʗʂʓʂʎ˂ʑʝʌʆʋʔʆʥʍʐʎʚʅʆʥʑʐʌʛʍʐʕ Ȳʋʐʌʐʠʉʈʓʂʎʄʊʚʍʆʄʚʌʐʗʒʐʎʊʋʟʅʊʚʓʔʈʍʂʐˑ˂ʑʊʗʆʊʒʜʓʆʊʥʓʔʜʉʚʌʂʓʓʂʔ̯ʎ ȸʌʌʈʎʊʋ̯ʎʎʂʕʔʊʋ̯ʎʅʕʎʚʍʆʙʎ ʑʐʠˆʄʒʂʘʂʎʅʐʏʂʓʍʛʎʆʥʓʆʌʝʅʆʥɀʅʒʚʓʈʔ̯ʎ ʺʎʔʊʔʐʒʑʊʌʌʊʋ̯ʎʋʂʝʔ̯ʎ˟ʑʐʃʒʕʗʝʙʎʍʂʥˎʔʂʎʉʂʕʍʂʓʔʜȅ˖ʎʂʊːʅʊʂʊʔʛʒʙʥʓʕʄʋʊ ʎʈʔʊʋʟ˝ʔʊ˙ʄʆʒʂʓʍʛʎʐʥˆʎʅʐʏʐʥjȲʃʛʒʙʖvˆʌʂʃʆʋʊ˂ʋʆ̣ʎʐʥʍʛʒʐʥ ɀ˃ʌʌʈʎʊʋʜʓʕʍʍʆʔʐʗʜʓʔʟʎȂǿʑʂʄʋʟʓʍʊʐʑʟʌʆʍʐʆ˖ʗʆʍʊʚʑʐʌʠʆ˞ʔʕʗʊʓʍʛʎʈ ˂ʑʝʑʔʙʓʈȓʟˉհʙʅʆʋʚʎʈʓʐʥʑʒʐʓʂʒʔʜʉʈʋʆʓʔʜʎȸʌʌʚʅʂȽʔʓʊʅʊʋʂʊʢʉʈ ʋʂʎʐˑʍʠʗʊʐʊʑʟʉʐʊʔʐ̫ʑʌʈʉʕʓʍʐ̫ʔʈʥʄʊʚʔʜʎˇʎʙʓʈʍʛʔʜʍʈʔʛʒʂʑʂʔʒʝʅʂ ȈʆʟʅʙʒʐʥȎʠʅʈʥ

ɀʍʚʗʈʔ̝ʥȊʒʜʔʈʥ ,Ȋʐʎʔʐʑʚʎʐʥ

4

Ιωάννης Δ. Αννουσάκης, Μάχη της Κρήτης


ŌÈÏѿͺËԐ

ĽçÂÉÂÔиÍÑÎŐÏúҐĮÐ¹Ê¾Ò ȒʔʜʎȲʉʜʎʂʑʂʎʈʄʕʒʝʓʔʈʋʆˉʑʒʢʔʈʎʝʋʈʔʐ̫ʺʄʢʎʂ ʔ̝ʥ˂ʌʆʕʉʆʒʝʂʥ ȊʂʝˉȲʉʜʎʂʋʂʔʛʃʂʓʆʑʒʢʔʈ ʍʊʚʎʠʗʔʂ ʔʜʎʋʟʋ ʋʊʎʈ ʓʈʍʂʝʂ ʔʐ̫ ʔʕʒʚʎʎʐʕ ʑʐʌʠ ʑʒʝʎ ʔʜʎ ʑʐʅʐ ʑʂʔʜʓʐʕʎʐˑʖʚʌʂʄʄʆʥʔ̯ʎȒʕʍʍʚʗʙʎʓʔʟʅʕʔʊʋʟ ʍʛʔʙʑʐ Ȋʊ ʺʑʟ ʔʜʎ Ȳʉʜʎʂ ʑʆʒʎʐ̫ʓʆ ˙ ʖʕʓʊʋʟʥ ʅʒʟʍʐʥʔ̝ʥʔʆʌʊʋ̝ʥȍʝʋʈʥ ʑʐʠʄʊʚʎʚʍʜʔʟʎʑʚ ʒʐʕʎʐˑʌʂʐʝʔʟʑʌʈʒʢʎʐʕʎʓʜʍʆʒʂʍʛʔʜʎʺʄʙʎʝʂ ˃ʎʟʥʔʒʝʔʐʕʑʐʌʛʍʐʕȒ˝ʓʂˆʋʂʍʂʎʐˑʋʚʔʐʊʋʐʊʔ̝ʥ ˑʆʒ̝ʥ ʄ̝ʥ ʓ ʂ˞ʔʟʎ ʔʟʎ ʺʄ̯ʎʂ ʉʚ ʔʂʝʒʊʂʇʂʎ ʍʐʎʚ ʗʂʓʆʌʝʅʆʥȈʐʕʋʕʅʝʅʈɀʑʆ̣ʎʂʋʂʝʔʟʃʟʌʊˆʓʔʒʙʓʂʎ ʑʐʌʌʛʥʖʐʒʛʥ ʔʐʠʥʅʒʟʍʐʕʥʍʛʋʐʕʖʚʒʊʂɳʍʙʥʍʛʓʂʓʔʚ ʓʔʒʂʄʄʊʓʍʛʎʂ ʋʐʒʍʊʚ ʔ̯ʎ ʍʂʒʔʠʒʙʎ ʏʂʎʂʇʐ̫ʓʆ ˉ ˟ʑʆʒʚʎʉʒʙʑʈ ʋʂʒʔʆ ʒʝʂ ʔ̯ʎ ʓʂʌʂʍʊʎʐʍʚʗʙʎ ʑʐʠ ʔʜʎ ˫ʒʂ ʔʐ̫ ˟ʑʛʒʔʂʔʐʕ ʺʄ̯ʎʂ ˝ʔʂʎ ˉ ʎʝʋʈ ʔʐʠʥ ʗʂʍʐʄʆʌʐ̫ʓʆ ʃʌʛʑʂʎʆʘʈʌʚ ʓʔʜʎȲʋʒʟʑʐʌʈ ʔʚˑʆʒʚʔʐʕʥʎʚʋʂʝʄʙʎʔʂʊʋʂʝʔʐʠʥ ʅʊʋʐʠʥʔʐʕʥʎʚʓʖʚʇʙʎʔʂʊ ȳʎ ˉ ȅ˞ʒʢʑʈ ʅʛʎ ʆ˖ʗʆ ʗʚʓʆʊ ʔʜʎ ˆʎʎʐʊʂ ʔ̯ʎ ˟ʘʈʌ̯ʎ ʑʒʂʄʍʚʔʙʎ ˉ ʍʛʒʂ ʔ̝ʥ ʺʑʆʌʆʕʉʛʒʙʓʈʥ ʔ̝ʥ Ȳʉʜʎʂʥ ʉʚ ʆ˖ʗʆ ʋʂʉʊʆʒʙʉʆ̣ ʓʚʎ ʍʆʄʚʌʈ ʄʊʐʒʔʜ ʔ̝ʥ ʺʎʉʒʙʑʟʔʈʔʂʥȃʊʂʔʝʔ˙ʌʐʋʂʠʔʙʍʂʓʔʟʃʙʍʟʔʈʥʺʑʟʔʜʎʑʐʌʊʔʆʝʂʑʐʠʓʔʚʉʈʋʆ ʑʚʎʔʂʔʟʖ̯ʥʔʈʥ ʔʟʖ̯ʥʔʐ̫ʋʟʓʍʐʕ ȒʑʠʒʐʕȌʆʌ̘ jȲʉʜʎʂȼʌʆʠʉʆʒʈv §ÁÒ­Ò­ÑËÎÒÅÉÍ­íÒÈÒƚÕËÁÒÎÖƚÕĕŸÀÌÌÎÇÎÕÒƽÍĩÓÈÍÁ½ÔÍÅüÖÅÆÐÎÍÒ½ÑÅÉÍ­ČÆÁÍÓƛ 䍾Ò­åÇÍ­Ö»ÐÉÁÒƽÍËÎÐÉÒÑÉƽÍÒÎĊıÐÇÁÑÒÈнÎ×ÒƽÍ䍾ÐÔÍ™×ÍÁÉËƽÍ÷ŒÅÒ­ÊÉÍÈ ÁċÒ¼ÑȌÁ½ÁꍽÒƚÕĕÎ½ÁÕÅüÖōÐÎÑÒÅÓƚÅþÕҾ˻ÍÒÐÎÍ÷ÑÆÐÁǽÕÒƽ͍ÐÎǾÍÔÍŒÁÕ ÎÀÊÅÑÈËÏÓÈËÁÍÒ¾ Œ»Ò¼ÍÓŭҼ͍­Í΍Ì΍ÁÐÓ»Í΍ÎÀóÒÁÍäÍ»ËÁÓÅ͍ÐÎ ÑÒ­ÒÐÉÁÒƚÕž¾ÌÅÏÕŒÁÕ ËÁ½ÁÿÑ׌ÂÎÌÉËÁ½Ì»ÊÅÉÕƒĩÓÈÍÁ½ÔÍıÌÅ×ÓÅнÁ„ ±ÐÉ­ŒÉÑ×ÖоÍÉÁ÷ĩËоÎÌÉÕÒƽÍĩÓÈÍƽÍŒÎÌÀÍÓÈËÅ䍾Ò¼ÑȌÁ½ÁÒÎĊŒ½ÑÎ×ÕĵÐōÅ Í­ǽÍÅÉäÎË­ÓÁÐÑÈŒ»Ò¼ÇÁÌÁ;ÌÅ×ËÈ

jȐʐʔʛʾʎʉʒʙʑʐʊ ʑʐʠʆ˔ʗʂʎʆʔʟʓʐʌʝʄʂ ʅʛʎʑʒʟʓʖʆʒʂʎʔʟʓʐʑʐʌʌʚʓʔʟʎʾʎʉʒʙʑʐv 5


‰Š„‰‚‡~†‰~Ž‘Ž†‚ ~ŒŒČ‡~†„Š‡~Œ“„ ÜÎÐåÚÎßßàÜÙÒàåÝÜ

Â

äØí­êèØêàçêßíëïQˆêØàÞàÁêÓä²ÞàØQåèÝÓ âØÔ êÓä ëïéÔØ êå‹ ­êèØêàìêàâå‹ ĎÜèÒìí ÷èîàQØäÛèÔêåïÉèïéåéêÕQåïÇéåâçäØ

>»ÜèÁéåÙå ªìÞìäÔåï ­êÔí æÜèäˆäÜ ÜèåæãÁäØ ‘êØãàâÁ ÝïéàâÁ âØÔ ÙåQÙØèÛÔðåïä éÁäÛØÔQåäÜíæÁäìæêÁâÜÝÁãàØQØíęÙÕQÙÜí ãïééˆäÜ QÁæÒÝêåïäæàÕæÒèØQÒíéêÓîØèÁÛèØ ÇÓä×îêØ ŽäŒâåàQÕQØéêÜéÒQàÁQàâèÓŽââãßéàÁ ~èëØäQÒéØâÁêàéêèØêàŒêÜíâØÔéêèàQìîêÓâØäÜ âåäêÁQØí ăÙèÜîÜš§ÜÕí šÆæäåí~èëÜÞèÓÞå èØâàÃãßä×âêØäàçëØQÜðÜéêØéàÁÇÓäؓÞÓæå× áïæäˆQÜ ÙãÒæåïQÜ äÁ QæØÔäÜà QÒéØ ³äØí äÒåí æØæˆí Qå×éâÜQ؍æÕêÓäÙèåîÓ ÷æåèå‹QÜâØÔ QØëØÔäåïQÜâÁêàêÕæèìêÁâåïéêå ĖæØæˆíÜîÜ ŸèëÜàQÒêå×ížããåïíéêèØêàŒêÜíâØÔÙãÒæåäêØí êÕéåïíéÒ³äØæåã×éêÜäÕîŒèå ÞàÁäÁQÓäŽäåîãÓéÜàâØäÒäØ æèåêÔQßéÜäÁ QÜÔäÜàšãåäïîêÔíŸáìæÕêÕŽââãßéÁâà îìèÔíäêÔéâßäå¼ÕãàíêÕäÙãÒæåïQÜ éؓêÓêÓäâØêÁéêØéß éßâìäÕQØéêÜÃãåà’èëåÔâØÔéâ×ÙåïQÜQæèåéêÁêåï ÿâ܊äåíâÁäÜàêÕéêØïèÕêåï QˆíâØãßQÜèÔðÜà äÁÙÜà³äØâÜèÔâØÔæèåéÜ×îÜ êØàQæèåéêÁéêÓäܑâÕäØêå‹Éèàéêå‹ÞàÁêÓäܑèÓäßêå‹âÕéQåïâØÔêÓäÞÁæß äÁQÜéØéêå×íäëèçæåïí>§ÜÒQåïªØäÁÞØëÜ ­ÒܓîØèàéêŒÛàÃãØíêÁíîÁèà êØíê‰í˜QÒèØí ÂØÔ »×èàÜ÷æåQÁâèïäåäæÕêÓäªØêèÔÛØQØíêÕäâÔäÛïäåäâØÔêÓäæÜàãÓä êå‹æåãÒQåïâØÔê‰íâØêØéêèå݉í¥ÒäåàêåJ ÇÕääàçëåïQÜéÁäÉèàéêÕâØÔêÕäÙÁäåïQÜÞàÁæÁäêØéêÁâØêÁÙØëØê‰íÚïî‰í QØí¼ÜêÁæå×ÙÞÓâØQÜ êèØÙÁÜàQÜèàâå×íéêèØêàŒêÜíÞàÁêÕîìèàÕªÜèàéêÒèà îìèÔíäÁÝêÁéÜàÃQìíæåêÒ¼àÁŽîëèàâÓÙÕQÙØêÕäÙèÔéâÜàéêÕÛèÕQåâØÔêÕä èÔîäÜàâÁêìäÜâèÕ ċêØäšæàÕ²ÞàåíæØæˆíâàžäëèìæåíæå׍æÁäêßéØéêÓéêèÁ êØê‰íðì‰íQåïJ

6


àðĆôÿôąnjÿøöôþČĆĐĀúćĂɷ×ðĀĂĈą

æ

êÔí æÜèàæãØäÓéÜàí Qåï éÒ ĉæÜàèå ¼ØâÜÛåäÔØ âØÔ ÞÜäàâÁ éêÓä âèàêàâÓ ĀããÁÛØŸîìéïÞâÜäêèçéÜàèâÜêÒíQØèêïèÔÜí

ªØèåïéàÁðìQàÁæÕêÔíæàÕîØèØâêßèàéêàâÒí¼å‹ÜæܘÞÜèÕäêàé

éØ¥àØääå×ãØ»ØèØéêØQÁêßéêÕ¸ØÞÕèà >¼ÓêÜâØÔëïQˆQØàæÕéÜíÜ¡QØéêÜ ÞàÒQåï ĖãÁâÜèåêÕÞïäØàâåQÁäàê‰í ąæÜÔèåïÜîÜéßâìë܊éêÕæÕÛàâØÔæÓèØQÜêÁÙåïäÁâØÔêÁÝØèÁÞÞàØÂàÒí âØÔÞèßÒí÷ÝÓâØQÜêÁéæÔêàØQØíâØÔêÁæØàÛàÁQØí ðØãìëÓâØQÜQÒêÁîèÜà Øðå×QÜäØÞàÁêÁæØããßâÁèàØQØíæå×æåãÒQØÞØäâØÔæÓèØQÜêå×íÛèÕQåïí ÞàÁêÁÙåïäÁÉàÕäà âè×å éÝ؊èÜíæÕšãå‹ëÜÇÔæåêØÛÒQˆíêèÕQØðÜ ăæèÜæÜ äÁ æˆQÜ â܊ æå× æåãÒQØÞØä êÁ æØãßâÁèàØ QØí âØÔ æÓÞØQÜ »ÁQæåéÜíæÕQˆíÛÒÞ×èàéØä ăQÜàäØäŽâ܊æÁäì éêÓäªÔäÛåJ »ÁäÜàêÕéêØïèÕêßíâØԍèîÔðÜàæÁãàêÕÞäÒéàQåéêÓèÕâØ AªÕéåîèåäŒÜéØà QÁäØêÓèçêßéØ ÊæåâèÔëßâÜ AÇÕéÜí Žâ܊äÜíêÔíÙãåÞßQÒäÜíQÒèÜí QåïäØÜ¡âåéàîèåäŒäÂàÕæØäêèß QÒQìèÕÙïðØéêØèå× Ûà»ÁQÜêÕãåÞàØèàØ éQÕéåïâØÔÙÞÁãÜ ­ìæØÔäÜà ÷äêÔâèï QØí êÕ ÙåïäÕ ¥×èì QØ혘éïîÔØêå‹¸Ø ÞåèÔéàåïîìèàå‹»ØÔ QÒéØ QØí ˜ QÜÞØãì é×äßêå‹¥Òäåïí ±¼ÁêéØí

7


¦½Éɾ¤¾ÏËÓúÒ

Ἰωάννα Σεφέρη-Τσάτσου

ĤŒÏ¼ËÇ ňêÉÒÅÒÐÁŒŒ»ÍÎÕÒƚÕĿÒÁ̽ÁÕ$IJHJêÉÑË»ÆÓÈËÅÒ¾ÍĩÐÖÉō½ÑË΍ΚÁŒÁÑËÈ; ËÁ½ÄÉÁŒÁÐÒ×мÓÈËÅØÔÈЭÇÉ­Ò¼ÍȍÈÐÅѽÁŒÁÕ ŸÒ¼ÍĩÐÖÉōÉÑË΍¼ÆоÍÒÉØÁÍ Ò½Õ ÎþËÎÇ»ÍÅÉÅÕ ÒƽÍ ËÐÁÒÎ׌»ÍÔÍ ËÁ½ ÒƽÍ êËÒÅÌÅÑÓ»ÍÒÔÍ ËÁ½ ÇÅÍÉË­ ėÑÎ×Õ ÅüÖÁÍ äÍ­ÇËÈ ¨»ÆÏÍÁÊÁÍËÁ½Œ»ÍÁƣ£ËÁÍÁÒ¾ÍÄÉÅЌÈÍ»Á‡ƒ¡ċÒ¼÷ŕÈÐÅѽÁ ŒƎÕ ÅüÅ êÍÎÖÌÅƧÎÌÀÒ½ÕÑÒÐÁÒÉÔÒÉË»ÕäÐÖ»Õ¯ÿêËÒÅÌ»ÑÅÉÕǽÍÎÍÒÁÉÇÉ­Í­ÆνÑÎ×Í Ò¾Í˾ьÎŌÒÁÍÎÿîÌÌÈÍÅÕÊ»ÐÎ×Í ÏÕÎÿÎþËÎÇ»ÍÅÉ»ÕÒÎ×ÕÅüÍÁÉêÊÁÑÆÁÌÉь»ÍÅÕ 䍾Ò¼ÑÒ»ÐÈÑÈ ǽÍÎÍÒÁɍɾÇÅÍÍÁƧÎÉä˾ŒÁ„ ‡ƒžƽÕÓ»ÌÅÒÅ͋äƼÑÈ÷ıËËÌÈѽÁÒÎĊ³ÐÉÑÒÎĊė̋ÁċÒ­Ò­ĔÐÆÁÍ­äÐÎÑÒ­ÒÅ×ÒÁ„ 䍭ÍÒÈÑÅĕ¨ÁËÁÐÉÏÒÁÒÎÕŒ»Ò¾É¾ËÁÌÎÇÅнÑÒÉËÎĎÆÎÕÒÎקÁ½䌻ÑÔÕæÌÌÁÊÅ ËÎ×»ÍÒÁ ØÈÒÏÍÒÁÕŒÅÇÁÌÀÒÅÐÈäÎĻьÅ×ÑÈÒÎĊÌÁÄÉÎĊ

­Íº‹ÁÏÇ ĽÐÓÅ Ë­ÎÉÎÕ 䍾 Ò¼ Ÿ­ÐÒÈ ±¾Í æËÎ×Á ĝÐÅÕ Í­ ŒÉÌ­È ÇÉ­ Ò¾Í Ó­ÍÁÒÎ ÒÎĊ ĩÍÓÐύÎ× ¯ÿ ÓÐĊÌÎÉ ÇŌ½ØÎ×Í Ò¼Í äҌ¾ÑÆÁÉÐÁ ±ÎĊÒÎ ėŒÔÕ ÅüÍÁÉ ÿÑÒÎнÁ ¯ÿ ÇÅЌÁÍνÒ¼ÍÒÅÌÅ×ÒÁ½ÁÑÒÉnj¼ÑÅ­ÑÒÈËÁÍÒ¾ÍêÊÁ½ÐÅÒÎêÉÑÒ¼ŒÎÍÁËÁ½ÒÎčÄÔÑÁÍ Ö­ÐÈň§ÁÐÂÎÀÍÈՍÁÐÁË­ÌÅÑÅÍ­ÄÎÓƚ÷ÄÉ˼ÒÎ×Ö­ÐÈыîÍÁ䍾ÒÎÀÕÒ»ÑÑÅÐÉÕ ±ØÉÂÁ;Î×ÌÎ×Õ®­Œ¼ËÌ­ÃÈ÷Œ­ÍÁÒ»ÑÑÅÐÉÕÇÉÎÀÕŒÁؽňÇÅЌÁ;ÕäÐͼÓÈËÅ ±¾ÒÅĕ§ÁÐÂÎÀÍÈÕêÁÍÁÑÒ­ÒÈÑÅ ‡ ƒ£üÑÒÅ îÍÁÕ ÌÁ¾Õ ­ÐÂÁÐÎՄ ÅüÅ ÑÒ¾Í äÊÉԌÁÒÉ˾ Ñ» Ò»ÌÅÉÁ ÇÅЌÁÍÉË­ ƒ®ÒлÎŒÁÉ ÎÀ эÁÒ­ÌÈÑÁ ĔÖÒÏ ÖоÍÉÁ ÑÒ¾Í Ò¾Î ÑÁÕ ŇÖÒÏ ÖоÍÉÁ ÅÒÁŒ»ÍÁ ÖÁŒ»ÍÁ„ 8


ň ÇÅЌÁ;Õ ÓÀŒÔÑÅ ËÎË˽ ÍÉÑÅ ËÁ½ Œ» ėÌÈ Ò¼ ÄÀÍÁŒ¼ ÒÎ× Ò¾Í ÖÒÀÈÑÅ Œ» Ò¾ ËÎÍÒ­ËÉ ÒÎĊ ėÌÎ×ÒÎ×ÑÒ¾ŒÐ­ÒÑÎ ŌÒÁÍ Œ­ØÅÃÁÍ ÒÎÀÕ ÍÅËÐÎÀÕ ÑÒ¾ ¨ÎÍÎÄ»ÍÄÐÉ ĕ ³ÐƚÑÒÎÕ §ÁÐÂÎÀÍÈÕ ÅüÖÅ Ò¾ ŒÐ­ÒÑÎ эÁь»ÍÎ

ŁÕÑÎÁÏÇƓø‹ºÏÀÑƑÔäŒÄËÄÖÒºÏÓÐÇÔ ƒ±ÎÀÒÈ÷ÇƚėÎ׍ÁÒƎÕÅüÍÁÉçÇÉÁÇƚ„§ÁÒ­ÐÁÑ»ėÎÉÎÍÒ¼ŒÎÌÀÍÅÉÊ»ÍÎÕø ÐÎľÒÈÕĸ®»ŒÅÑÉÕÅüÍÁÉäÄ×ÑύÈÒÈ ĸ ÄÉËÁÉÎÑÀÍÈ ÒÎĊ ›ÅÎĊ åÌÏÍÅÒÁÉ Ñ­ÍÒ¼Œ»ÐÁÒƚÕÄÅ×Ò»ÐÁՍÁÐÎ×ѽÁÕËÉ êŒÅƧÕ ėÌÎÉŒÁؽ ØÔÍÒÁÍνËÁ½ÅÓÁŒ»ÍÎÉ ÅĀŒÁÑÒÅĖÐÇÁÍÁÒƚÕÄÉËÁÉÎÑÀÍÈÕ±Î× ĸ ëÌÌÈÍÉ˼ Ñ×ÍŽÄÈÑÈ ČÃÏÍÅÒÁÉ ÅмÆÁÍÁ ÇÉÁÒ½ÍÎÉÏÓÅÉÑÒ¾ÂÁÓÀÅüÍÁÉ ÒÈÕ Ò¼Í ÎɾÒÈÒÁ ÒƚÕ Ó×ѽÁÕ ÎÀ íÖÅÉ ÐÎÑÆ»ÐÅÉÇÉ­Ò¼ÄÉËÁ½ÔÑÈÁċÒ¼ ±ÎÀÒÈ Ò¼ Œ»ÐÁ Ò­ Ä­ËÐ×Á ËÁ½ Ò¾ æÇÖÎÕ Æ×ÌÁËÉь»ÍÔÍ ËÁ½ ÍÅËÐƽÍ ËÁ½ ÒƽÍæÌÌÔÍÓÌɌŒ»ÍÔÍëÌ̼ÍÔÍŒÅÒÎ×ÑÉÏÍÅÒÁÉÑ»íÐÇÎËÁ½íÊÁÌÌÈÖÁЭ ±ÎÀÒÈÒ¼Œ»ÐÁÎÿîÌÌÈÍÅÕÑ­ÍêÐÔÒÅ׌»ÍÎÉëÍÏÍÎÍÒÁÉŒ»Ò¼ÇƚÒÎ×Õ§ÁŒÉ­Ó̽ÃÈ Ä»Í ŒÎÐÅƧ Í­ ÅþÑÖÔмÑÈ ĸ äÒÅÌÅÀÒÈÒÈ ÄÎËɌÁѽÁ ĽÍÅÉ ÑÒ¼ ÑÒÉnj¼ Ò¾ ÓÅƧÎ ÒÈÕ ;ȌÁĸÃ×Ö¼ŒÁÕÅüÍÁÉÇŌ­ÒȍÐÎÑÅ×Ö¼ËÁ½ÅċÇÍԌÎÑÀÍÈ ŌÌÎÉÅĀŒÁÑÒÅÑÒ¼¨ÈÒоÎÌÈ£üÍÁÉ÷ÐÏÒÈÄÎÊÎÌÎǽÁÒÎĊšÅэ¾ÒÈšÁŒÁÑËÈÍÎĊ ň¨ÁËÁÐÉÏÒÁÒÎÕûÌÍÅÉĖÐÓÉÎÕÒÎÀÕÁĀÍÎ×ՍÎÀíÖÅÉÑ×ÍÓ»ÑÅÉĕĀÄÉÎÕ ƒ£ċÌÎÇÅƧÒÅ÷ÐÏÔÍÍÅËÐƽÍÑËÉÁ½ËÁ½ØÏÍÒÔ͍̼ÓÈËÁ½Ó׌­ÒÔÍŒ×ÐÉ­ÄÅÕËÁ½ Ò­ÆÔÍÑÒ½ÖÎÉËÁ½ÓÌÉÂΌ»ÍÔÍêьν êÍÄ­ËÐ×ÑÉäÇÁÌÌÉ­ÑÅÔÕ Ò¾Í§ÀÐÉÎÍ„ ÁÆÍÉË­÷ıËËÌÈѽÁÄÎͼÓÈËÅĕ̾ËÌÈÐÈ䍾Ҿ͌ÅÇ­ÌÎÍόÍÎÒƚÕŇÐÓÎÄÎʽÁÕ ÒƽÍÁþÏÍÔÍĩÐÖÉō½ÑË΍ÎÕ Á­ÄÅÕ ÖÎоÕËÁ½ėÌÎÒ¾êËËÌÈѽÁьÁ íÃÅÌÍÁÍŒÁؽ ƒ±ƛŕÅЌ­ÖƼŸÒÐÁÒÈÇƾÒ­ÍÉËÈÒ¼ÐÉÁ„ ŌÌÁóÒÁÍÂÎ×ÈÒ¾ËÁ½ÌÀÒÐÔÑÈ ĵÅÑÁÇÎÍÁÒÉÑÒ¼§Á½ŒÁؽŒ»ÒÎÀÕæÌÌÎ×ՍÐÎэ­ÓÈÑÁÍ­ÐÎÑÓ»ÑÔÒ¼эÁь»ÍÈ 䍾Ò­Ä­ËÐ×ÁÆÔͼŒÎ×ÑÒ¼³­ÐȱÈÕ 9


Σεβασμός στήν Ἑλλάδα 1940-1944 Ἡ καταβολή κατοχικῶν δαπανῶν ἀπό μέρους τῆς Ἑλλάδας πού λιμοκτονοῦσε, τό Νοέμβρη τοῦ ’41 ἀνέρχονταν στό ποσό τῶν 25 δισ. δραχμῶν καί τόν Αὔγουστο τοῦ ’43 ἔφτασ στά 890 δισ. Σέ ἐπιτροπή πού παρουσιάστηκε σέ γερμανό στρατηγό στήν Ἀθήνα γιά νά διαμαρτυρηθεῖ γιά τήν πεῖνα τοῦ λαοῦ, ἐκεῖνος ἀπάντησε: «.. Οἱ Ἕλληνες πρέπει νά γνωρίζουν τοῦτο: Οἱ πλούσιοι θά πεινάσουν. Οἱ φτωχοί θά πεθάνουν. Οἱ Γερμανοί θά νικήσουν!...». Ἄς μᾶς ἔδιναν τώρα ὅσα μᾶς χρωστοῦν...

FRANCOIS MAURIAC: Χαιρετοῦμε τούς Ἕλληνες, τόν μόνο λαό στόν κόσμο, πού, πεθαίνοντας κυριολεκτικά ἀπό τήν πείνα, δέν παράτησε οὔτε στιγμή τ’ ἅρματά του. ALBERT CAMUS: ... Πρώτη ἡ Ἑλλάδα μᾶς δίδαξε πώς οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι μποροῦν νά εἶναι γενναῖοι καί ὅτι καμία ἧττα δέν εἶναι παντοτινή. ANDRE MAUROIS: Κάθε μορφωμένος Γάλλος νιώθει –καί ξέρει– πώς ἡ Ἑλλάδα εἶναι κατά κάποιο τρόπο ἡ πατρίδα του, γιατί χωρίς τόν ἑλληνικό πνευματικό πολισμό, ἡ Γαλλία δέν θά ἤτανε ἡ Γαλλία πού εἶναι. Ἡ Σαλαμίνα, οἱ Θερμοπύλες, ἀνήκουν καί στό δικό μας παρελθόν. Γι’ αὐτόν τόν λόγο τόσοι νέοι ἀπό τόν τόπο μας τρέξανε νά πολεμήσουν γιά τήν ἑλληνική Ἀνεξαρτησία.

10


ŌŸůΔŤůŤ ŅšŵŭšϡŰŝťŰϳŬūŮŬŭūůšűųϗŮ&ŨšŰŝŠūŰťŦϩŰϗŮųΡŭťŰūŮŰūϻ̾şϙūűōũšϳ' ŨŝŰūŮ&ųūŭţşϩŮΣşťŝůŨūϻ( ŐϩŤűŨťŝŰςŭťϵŬūŠšťŦũϳšťŰςũΤũŤŭЃŬťũţŲϳůţŰūϻœŭťůŰūϻ&τŲŵŰťΡ Űςũ ŅšϩŰţŰŝ Ŧŝϙ ϫ š϶ЃŠţŮ ŦŝŬũϩŮ Űςũ š϶ŵŠϙŝ Űūϻ ̾ş( ōũšϳŨŝŰūŮ( Őϩ ŤűŨϙŝŨŝŦŝŤŝşťΡŢšťŰϩũΤκŭŝ&ŰςũϯůŲŭţůţŦŝϙŰςũΤũŝŬũūς(łϜŦūũϙŢšť ЅŮũšŲκŧţŰϩΥşťūũōũšϻŨŝ&ŬūϳŠϙũšťůǤϭŧūűŮųŝŭϙůŨŝŰŝ( $$$ ŇŝŰΡŰϩũΥşťūŇūůŨθŰϩũľϜŰŵŧϩƒŐϩŤűŨťŝŰϩůţŨŝϙũšťŰςũŅšūŰϩ' Ŧū(ŐΡŦΡŭŞūűũŝŠκũŦŝϙūũŰŝť&ϭŬŵŮŦŝϙτōŝũŝşϙŝŬūϳŠκųŤţŦšŰϩũ œŭťůŰϩ( ŐϩŤűŨϙŝŨŝůţŨŝϙũšťŰϩΥşťūũōũšϻŨŝ&ŰϩŦūϳŬŵŨŝŰςũůŦκŬţŐūű( Ōϛ-ΣŧűůϙŠšŮůţŨŝϙũūűũŰςũ̾şϙŝŐŭťΡŠŝŦŝϙŰΡŦūűŠūűũϩŬūűŧŝŰςũŠťŠŝ' ůŦŝŧϙŝŰЋũ̽ŬūůŰϩŧŵũ( Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Προέλαση ;ŰŝũϫϛšŭšϳŮŤűŨťΡŢšť&ŧκşšťƒ͒şЃŰūϻŰūŬŭūůŦűũЋŦŝϙΧũŤκŧšťŮũΡšϢůŝť ϬŭŤϩŠūŪūŮ&νŰūϻŰūŬŭūůŦϳũŝ(

ɀʑʒʢʔʈ˂ʑʛʔʆʊʐʥʔ̝ʥʺʑʆʌʆʕʉʛʒʙʓʈʥ 

11


Συµφωνία Γιάλτας ἤ τό ὀρθότερο Συµφωνία Λιβαδειᾶς ἶναι γνωστή σέ ὅλους µας ἡ συµφωνία τῆς Γιάλλτας, κατά τήν ὁποίαν προσῆλθαν στό νότιο µέρος τῆς Κριµαίας, στό γνωστό παραθεριστικό κέντρο τῶν Ρώσων τή Γιάλλτα, οἱ ἀρχηγοί τῶν τριῶν µεγάλων νικητριῶν δυνάµεων κατά τοῦ Χίτλερ, ὁ Ρούσβελτ, ὁ Τσώρτσιλ καί ὁ Στάλιν, γιά νά µοιράσουν τόν κόσµο κάτω ἀπό τά σκῆπτρα τῶν χωρῶν τους. Οἱ «Ἔµποροι τῶν ἐθνῶν», γιά νά θυµηθοῦµε τόν Ἀλέξανδρο Παπαδιαµάντη, πού καλοῦσαν ὅλες τίς χῶρες νά πολεµήσουν δῆθεν γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία τους, συγκεντρώθηκαν 4-11 Φεβρουαρίου 1945 στήν Γιάλλτα, γιά νά τοποθετήσουν τώρα τά κράτη κάτω ἀπό τή δική τους κηδεµονία καί ἐκµετάλλευση. Ἐκτός ἀπό τόν Παπαδιαµάντη τήν συµπεριφορά τῶν µεγάλων τοῦ κόσµου περιγράφει ὡραιότατα καί ὁ ὀρθόδοξος Ρουµάνος ἱερέας καί λογοτέχνης Virgil Georgiou (1903-1977 στό ἔργο του «25η ὥρα»). Εἶναι καλό νά διαβάσουµε τά ἔργα αὐτά γιά νά µή τρέφουµε τίς ψευδαισθήσεις γιά ἐλευθερία, εἰρήνη, εὐτυχία, κάτω ἀπό τίς πτέρυγες τοῦ ΝΑ ΑΤΟ, τῆς ΕΟΚ, τοῦ ΟΗΕ ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλου ἀνθρώπινου ὀργανισµοῦ. Ὁ µεταπτωτικός ἄνθρωπος –δεξιός ἤ ἀριστερός, καπιταλιστής ἤ κοµµουνιστής– ἀγόµενος ἀπό τά πάθη του καταντᾶ θηρίο, πού δέν ἐξηµερώνεται,, ἄν δέν δεχθεῖ ὡς Κύριο του καί Θεό του τόν Χριστό. Λοιπόν, Συµφωνία τῆς Γιάλλτας ὀνοµάστηκε τό µοίρασµα τῶν ἐθνῶν, δίκην ἀνδραπόδων (αἰχµαλώτων), λίγο πρίν τήν λήξη τοῦ Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Τό ὄνοµα Γιιάλλτα προέρχεται ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική πόλη Γιαλός καί ὑπενθυµίζει, µαζί µέ πλεῖστα ἄλλα τοπωνύµια τῆς περιοχῆς, τήν παρουσία Ἑλλήνων στήν Κριµαία ἤδη ἀπό τόν 6ο αἰῶνα π.Χ. Καί τό κωδικό ὄνοµα τῆς διασκέψεως τῆς Γιάλλτας, «∆ιάσκεψη Ἀργοναυτῶν», καί αὐτό δηλώνει τήν σχέση τῶν Ἑλλήνων µέ τήν Κριµαία. Μέ τήν Γιάλλτα ὅµως εἶναι συνδεδεµένος καί ὁ θανάσιµος ἐχθρός καί πολέµιος τῶν Τούρκων ἐπί σειρά ἐτῶν, θρυλικός κουρσάρος καί θαλασσοµάχος, ὁ Λάµπρος Κατσώνης (1752-1804). ∆ιότι ἀπό τό 1798 εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἔξω ἀπό τήν Γιάλλτα (3 χιλιόµετρα δυτικά τῆς Γιάλλτας), σέ κτήµα 22.000 ἐκταρίων, πού τό δώρισε ἡ Αἰκατερίνη Β΄ ἡ Μεγάλη, σέ ἀνταµοιβή τῶν ὑπηρεσιῶν πού προσέφερε ὡς ἀξιωµατικός τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ. Τό κτῆµα αὐτό ὁ Κατσώνης τό ὀνόµασε Λιβαδειά,, γιά νά τιµήσει τήν γενέτειρά του.

Ε

12


Στό µέρος αὐτό ἔκτισε ἀργότερα ὁ τελευταῖος Τσάρος, Νικόλαος Β΄, τό 1911, τό θερινό του ἀνάκτορο, τό ὁποῖο ἐξωτερικά εἶναι φτιαγµένο ἀπό λευκή πέτρα. Τό Λευκό Παλάτι, ὅπως ὀνοµάστηκε, ἦταν σχεδιασµένο ἀπό τόν ἀρχιτέκτονα Νικόλαο Κρασνόφ σέ ρυθµό Ἀναγεννήσεως. Στό Παλάτι αὐτό τό Φεβρουάριο τοῦ 1945 ἔγινε ἡ γνωστή σύσκεψη καί στό παλάτι αὐτό ἔµενε κατά τήν διάρκεια τῆς συσκέψεως ὁ Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Ὁ καλοµαθηµένος καί χλιδάτος καί συβαρίτης Τσώρτσιλ ἔµενε στό µέγαρο Βοροντσώφ, πού κατασκευάστηκε ἀπό δουλοπαροίκους, 80.000 τόν ἀριθµό, κατά τά ἔτη 1828-1848 ἀπό τόν µεγαλωµένο καί σπουδαγµένο στήν Ἀγγλία Ρῶσο Μέγα ∆ούκα τοῦ Βοροντσώφ, τόν πλουσιώτερο ἄνθρωπο τῆς τότε Ρωσίας, καί τό ὁποῖο εἶναι µεγαλύτερο, πολυτελέστερο καί µεγαλοπρεπέστερο τοῦ τσαρικοῦ. Ὁ Στάλιν ἔµενε στό ἀνάκτορο τοῦ Γιουσούπωφ, ἑνός τῶν δολοφόνων τοῦ Ρασπούτιν. Τό Λευκό Παλάτι τοῦ Τσάρου εἶναι γνωστό στίς ἀγγλόγλωσσες πηγές ὡς Livadia Palace. Ἡ ὀνοµασία αὐτή ἐµφαίνει ξεκάθαρα τή σχέση τῆς τοποθεσίας τοῦ ἀνακτόρου µέ τόν Λάµπρο Κατσώνη καί τό κτῆµα του. Καί Livadia λέγεται τό σηµερινό προάστιο τῆς Γιάλτας, ὅπου βρίσκεται τό ἀνάκτορο. ∆έν ξέρω πόσες ἀπό τίς ἑλληἙλληνικό σπίτι στόν Πόντο νικές ἀναφορές στή Συµφωνία τῆς Γιάλτας τό γνωρίζουν αὐτό. Θά πρέπει τουλάχιστον ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες νά µιλοῦµε γιά Συµφωνία τῆς Λιβαδειᾶς καί ὄχι τῆς Γιάλτας, σέ µία ἐποχή πού ἡ προπαγάνδα καί τά συµφέροντα τῆς Ἀµερικῆς ἀποσιωποῦν, στίς ἀγγλόφωνες καί τουρκικές πηγές, τήν ἀπό αἰῶνες παρουσία τῶν Ἑλλήνων στήν Κριµαία, τήν ἀρχαία Ταυρίδα κατά τόν Ἡρόδοτο (πρβλ. καί τήν ὀνοµασία τῆς τραγωδίας «Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις»), καί τονίζουν µόνο τήν παρουσία Τατάρων καί Τούρκων. Ἀρχιµ. Μελέτιος Ἀπ. Βαδραχάνης 13


Ĭ ĬÊÊËÇмÀÊÀ¼ѬëÒÌÈʬüÊÀÈÀ ÊÊËÇмÀÊÀ¼ѬëÒÌÈʬüÊÀÈÀ ÑÍƞĭËËÇÌÈЋÍƞ ÑÍƞĭËËÇÌÈЋÍƞ

Ÿ

Ἀρχιεπ. Χρύσανθος

Ἀρχιεπ. Δαμασ μασκ κηνός

Ò­ Ð¾ÑԍÁ ÒƽÍ ĩÐÖÉōÉÑË˾ÔÍ ³Ð×Ñ­ÍÓÎ× ËÁ½ šÁŒÁÑËÈÍÎĊ ÷ êÓÍÉ˼ ŒÁÕ Ñ×ÍŽÄÈÑÈ äÍÁÇÍÔн ØÅÉ ËÁ½ ĔÆŽÌÅÉ Í­ äÍÁÇÍÔнØÈ ­ÍÒÎÒÅ ÒÎÀÕ ȍ»ÐÎÖÎ×Õ êËÆÐÁÑÒ»Õ ÒƚÕ ŒÁËÐÁÉÏÍÈÕ ŇÐÓÎľÊÎ× žÁÐÁľÑÅÅÔÕ ÇÉ­ Ò¼Í æÐÐÈËÒÈ Ñ×Ø×ǽÁ ËÁ½ Ò¼Í åЌÎÍÉ˼ Ñ×ÍÅÐÇÁ ѽÁ ıËËÌÈѽÁÕ ËÁ½ §Ð­ÒÎ×Õ ËÁÒ­ Ò¼Í ȍÅÅÐЭÑэ ÉÑÈ ÒƽÍ êÓÍÉËƽÍÄÉËÁ½ÔÍÒÎĊIJÌÌÈÍÉьÎĊ ĩŒ»ÑÔÕäÐÖ½ØÎ×ÍÎÿíÐÁÍÎÉÇÉ­Ò¼ÍêͽÑÖ×ÑÈÒÎĊŸÒÐÁ ÒÅÀŒÁÒÎÕËÁ½ÒÎĊĩÇƽÍÎÕÒƚÕžÁÒнÄÎÕ ±­Ñ×ÑÑѽÒÉÁÒƽÍIJÑÒÉƽÍ¢ÁÐÂÁËŽÎ×ËÁ½žÌ­ËÁÕ žÐÎÒлÎÍÒÁÉ Ò­ ıËËÌ Ÿ×ŒÂÎÀÌÉÁ ÒƽÍ ®ÁƽÍ Í­ ÁÐÁÄÏÑÎÎ×Í Ò­ ÖÐ×Ñ­ äÆÉÅÐόÁÒÁ ÑÑÒÒ¼Í ±Ð­ ­ ÅØÁ ÒƚÕ IJÌÌ­ÄÎÕ Ò¾Ä»äÍÒ½ÒɌÎÁċÒƽÍÍ­ÄÉÁÒÅÓƚȍ»ÐÒƚÕÂÁ ÑÉÌÉËƚÕäÅÐ΍ÎнÁÕ ĭÐÖÉÑÁÍ Í­ ËÁÒÁÆÓ­ÍÎ×Í Ð¾Õ Ò¾Í ĩÐÖÉō½ÑË΍Î ³ÐÀÑÁÍÓÎŒÈÍÀŒÁÒÁ䍾Œ»ÐÎ×ÕÒƚÕžÎÌÉÒŽÁÕ ◆ ŸÒ¼Í êÉÒÐ΍¼ ÇÉ­ Í­ ÁÐÁÄÏÑÈ Ò¼Í ¾ÌÈ ÐÎÑÅ ËÁÌÅƧÒÎËÁ½ĕĩÐÖÉō½ÑË΍ÎÕĩÌ̋êËÅƧÍÎÕ䍭ÍÒÈÑÅÅ ƒ¯ÿ ĶÌÌÈÍÅÕ ŀÅЭÐÖÅÕ Ä»Í ÁÐÁĽÄÎ×Í Ò­Õ ¾ÌÅÉÕ ÅþÕ Ò¾ÍêÖÓоÍäÌÌ­ËÁÓƚ˾ÍÒÔÍÅüÍÁÉÍ­êÐÐÇÁÑÓÎĊÍÄÉ­ Ò¼ÍäÅÌÅ×Ó»ÐÔÑÉÍÁċÒƽ̈́ ◆◆ ŕƚÐÊÅ äÁ½ÒÈÑÈ Í­ ĕÐ˽ÑÈ Ò¼ ÇÅЌÁÍ΍оÂÌÈÒÈ §×»ÐÍÈÑÈ ±ÑÎ ÑÎÌ­ËÎÎÇÇÌÎ× ƒš»ÍŒÎÐƽÍ­ĕÐ˽Ñԧ׻ÐÍÈÑÉ͍ÐÎÂÌÈÓÅƧÑÁÍȍ¾ ÒÎĊêÖÓÐÎĊĸŒÅƧÕÇÍÔнØΌÅÍėÒÉÒ­Õ§×ÂÅÐͼÑÅÉÕĕн ØÅÉĕœÁ¾ÕËÁ½ĕ¢ÁÑÉÌÅÀÕ žƽÕ ŒÎĊ ØÈÒÅƧÒÅ Í­ ĕÐ˽ÑÔ §×»ÐÍÈÑÉÍ ȍÎÄÅÉÖÓÅƧÑÁÍ ȍ¾ÒÎĊêÖÓÐÎĊ ÄÉ­Í­ÅüÍÁÉæÂÎ×ÌÎÍĖÐÇÁ;ÍÒÎׄ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπαύθη ὑπό συγκληθείσης ἐπί τούτῳ «Μ Μεείζονος Συνόδου» (2 ἸἸου ουυλίου 1941)

14


ƕ˹ƱƳƿǀƼljƾȼΑƳƽƷƸƯƺƼljƾƸƯƶƵƱƵǀƫƾ

Ǩ

ǶϨȁţǻ ̏ŧȂȊȋȁţȇȅȂą̑ȉ ̏ȅȋȂţȓ ȋȁȋȇȉȃǻǹ̬ȊȋȇȈȂą̑ȉǽȅȕȊǿȐȉǾǹ ȅȇȌȅţǷ̏ŧȂȊȋȇȄǸȋȇȌȉȊȋȓȅʏţǿȈȂȃǻȅȓ ǬȈȓǿǾȈȇ ˋţŧǶţǻ  ȃǻϨȁǽȁȋǷȉ ˀȊȋȇȈǹǻȉʏţǿȈȂȃǻȅȂȃ͜ȅǬǻȅǿŧȂȊȋȁţǹ Ȑȅ ʭ ̏ŧȂȊȋȇȄǸ ȋȇȌȉ nȃȓȄǻȍȇȉ ȊȋȇȔȉ ǮȃȇŧȂǻȅȇȔȉŧȄǻȊȋȇǽȈǶȍȇȌȉȃǻǹȊȋȇȔȉ ŧȈȇȊȋǶȋǿȉȋȐȅnȋȇȅǹȀǿȂiʭȃȄȇŧǸȋȇ͌ DZȂȄǹŧŧȇȌ ȃǻǹ ȋȇ͌ ʏȄǿȆǶȅǾȈȇȌ ˶ŧȓ ţȂǶ ȎȕȈǻ ŧȇȔ ǾǷȅ ̛ȋǻȅ ŧȇȋǷ Ǩǻȃǿ Ǿȇȅǹǻ ǾǷȅ ţŧȇȈǿ̲ ȅǶ ǾȂȃǻȂȇȄȇǽȁϨǿ̲v

ǦǻǹȃǻȋǻȄǸǽǿȂ͖ȉ̎Ę̑ȉ iǡȂǻȋǹ̐ȅǻȍȋȐȎȓȅǷȇȃȈǶȋȇȉ ȎȐȈǹȉŧȈȓȊǼǻȊȁȊȋǸϨǶȄǻȊȊǻ ȅǶ̏ŧȂȎǿȂȈǿ̲ ȋǷȋȇȂȇ̬ȊȋȇȈȂȃȓ˶ȋȓŧȁţǻ ˶ȅȇȁȊǹǻ ǡȂǻȋǹȅǶȎȄǿȌǶȀǿȂȃǻǹȅǶŧȈȇȃǻȄǿ̲ţǷ ϨȈǶȊȇȉȋȓǽǿǹȋȇȅǶȋȇȌːŧȐȉȃǻǹ˹ȅϨǶţŧȇȈȇ͌ȊǿȅǶȎǻȈǻȃȋȁȈȂȊȋǿ̲ţȂǶ ȋǷȋȇȂǻ ȊȌţŧǿȈȂȍȇȈǶ ǿ̳ȅǻȂ ŧȈȇȍǻȅǷȉ ̾ȋȂ ǾǷȅ ŧȈȓȃǿȂȋǻȂ ǽȂǶ ţȂǶ ǾȔȅǻţȁ ͆ŧǷȈį̑ȉ̬ȊȋȇȈȂą̑ȉ˶ȃȈǹǼǿȂǻȉ̙į̑ȉȊȋǻϨǿȈȓȋȁȋǻȉȊȋǶǠǻȄȃǶȅȂǻǢ̳ȅǻȂȄȌ ŧȁȈȓ̾ȋȂȇ̬ǤǬǟȊȋǸȈȂȆǻȅȃǻǹ̏ȅϨǶȈȈȌȅǻȅţȂǶȋǷȋȇȂǻȊȌţŧǿȈȂȍȇȈǶ Ǯ̊ȉ ȃǻȄȇ͌ţǿ ȃȔȈȂǿ ŧȈȓǿǾȈǿ ȅǶ ǼȇȁϨǸȊǿȋǿ ţǷ ̼ŧȇȂȇȅǾǸŧȇȋǿ ŧȈȓȊȍȇ ȈȇȋȈȓŧȇȋǸȅȃȌǼǷȈȅȁȊȁȋ͜ȅǮȃȇŧǹȐȅȅǶȃǻȋǻȅȇǸȊǿȂ̾ȋȂǾǷȅţŧȇȈǿ̲ȅǶ ḙ̑ȃȇǾȇţǸȊǿȂţȂǶ̏ϨȅȂȃǸȋǻȌȋȓȋȁȋǻȊǷǼǶȈȇȉį̑ȉ̬ȊȋȇȈȂą̑ȉ˶ȄǸϨǿȂǻȉ ʭ ϦȂǿϨȅǸȉ ţǻȉ ǦȇȂȅȓȋȁȋǻ ǾǷȅ ţŧȇȈǿ̲ ȅǶ ̏ŧȂǼȂȕȊǿȂ ̾ȋǻȅ ̖ ˀȊȋȇȈǹǻ ˶ǽȅȇǿ̲ȋǻȂ ŧȇȄȔŧǿȈȂȊȊȓȋǿȈȇ̾ȋǻȅ̖ˀȊȋȇȈǹǻŧǻȈǻŧȇȂǿ̲ȋǻȂv ǨǷȋȂţǸ ȾƸƼƹƼǁƶƼ˸ƺƼ˘˲ĝƼƱƽƯǂʹƾƸƯƶƵƱƵǀ̈ƺ

ʥĝ˦ƠƯƽƯƸƯǀƯƶˁƸƵ ǀ

ʅ ʝ ʌ ʆ ʑ ʔ ʐ ʎ a‚~‹†ˆyN–‹‘Œƒ†`G†Œ‹}Œ– e…‰ Ċ‚}’–‹Œ”ˆ~‘`a{ŠŒ‹F‚“„z~[`ˆ~ K‚„`ŠŒ– ax~Џ–’~z~ ЈŒ‘†ˆyK~~„“„y

e…‰

15


Βάσω Κατράκη, Η πείνα του λαού

Ο π. Λεωνίδας στο Κάϊρο, συνεργάτης των αγωνιστών

Γυναίκες ανοίγουν δρόμο στα βουνά της Ηπείρου

Ηλίας Φέρτης, Γυναίκες στο απόσπασμα

Δίλεπτον 8  

Τεύχος Οκτωβρίου 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you