Page 22

DILEMATECA ● SEPTEMBRIE 2009

EVENIMENT Iulia Popovici

Second Life [i Kafka, la Zagreb Conferin]a Performance Studies International, edi]ia a 15-a E pentru a doua oar` c\nd ajung \n Croa]ia – mai exact, la Zagreb. E un ora[ mic, iar venind din haoticul Bucure[ti, condi]ia lui de capital` recent` (nici 20 de ani) a unei ]`ri minione e aproape palpabil`. Exist`, e adev`rat, [i Noul Zagreb, cartierele de blocuri „titoiste“ de dincolo de r\ul Sava, pe l\ng` care am trecut, ie[ind de pe autostrad`, dar chiar [i a[a, \ntreaga popula]ie a ora[ului nu trece de 850.000 de locuitori. Un prieten al unei prietene \mi povestea c`, \n copil`rie, se sim]ea mult mai \n siguran]` \n Noul Zagreb dec\t se simte acum, adult, \n centru – lucru pe care, trebuie s` recunosc, nu l-am \n]eles prea bine, judec\nd eu dup` cur`]enia general`, civiliza]ia [oferilor, a bicicli[tilor [i a pietonilor [i magazinele \nchise duminica, \n conformitate cu legea promovat` de Biserica Catolic`. M` ab]in totu[i s` comentez scandalul f`cut \n week-end de claxoanele ma[inilor de nunt` afi[\nd \n frunte, spre marea mea surpriz`, c\te un imens steag al Croa]iei. De fapt, distan]ele mici dintre orice [i orice s-au dovedit un mare avantaj \n alegerea Zagrebului drept loc de desf`[urare pentru o edi]ie a conferin]ei Performance Studies International (nu c` board-ul organiza]iei se va fi g\ndit neap`rat la asta – urm`toarea conferin]` se va

22

]ine la Toronto). PSI adun` laolalt` cercet`tori, teoreticieni [i critici din domeniul artelor spectacolului (\n cel mai vast sens al cuv\ntului), \n general afilia]i unor mari universit`]i [i institute de cercetare din toat` lumea, doctoranzi cu aceea[i sfer` de interese profesionale [i arti[ti de performance, \ntr-o re]ea de comunicare, colaborare [i transfer de experien]`. În fiecare an, o conferin]` reunind toat` aceast` mul]ime de oameni (PSI are peste 500 de membri, cu prec`dere din zona de influen]` anglosaxon` – „performance studies“ e o inven]ie de sorginte american` –, iar limba utilizat` este engleza) e organizat`, de fiecare dat` \n alt` ]ar`, \ntr-un efort de a acoperi o arie geografic` tot mai larg`. Dintre statele fostului Bloc estic, Croa]ia [i Slovenia s\nt singurele unde exist` direc]ii de cercetare, studii teoretice, reviste destinate performance-ului (Frakcjia [i Maska) [i, evident, pentru ca toate astea s` fie posibile, mi[c`ri artistice de performance (BAD Co., Shadow Casters, \n Croa]ia, iar \n cazul Sloveniei, emanate, mai ales, din NSK, faimoasa Neue Slovenische Kunst). Pe scurt, exist` o voce distinct` a acestor arti[ti [i teoreticieni \n discursul critic nu doar european al studiilor de performance, caracterizat, pe de o parte, de racordarea la di-

Dilemateca40_low  

Istoria…lui G. C`linescu, \n anchet` ministerial` Petre R`ileanu Gherasim Luca. Ontopoetica sau calea trans-suprarealist` M ERIDIANE Paul Ba...

Dilemateca40_low  

Istoria…lui G. C`linescu, \n anchet` ministerial` Petre R`ileanu Gherasim Luca. Ontopoetica sau calea trans-suprarealist` M ERIDIANE Paul Ba...

Advertisement