Page 1

por t f ol yo

di l eker soy

ser best . . .

yar 覺 smal ar . . .

akademi k. . .


i ç e r i k a k a de mi kç a l ı s ma l a r y ük s ekl i s ans _ k ı r k l ar el i / i ğneadapey z aj pr oj et as ar ı mı , 2012 y ük s ekl i s ans _ant al y a/ f i ni k el i my r aant i kk ent i pey z aj pr oj et as ar ı mı , 2012 l i s ans _ t as ar ı ms t üdy os u, bol u/ ger edees ent epepey z aj t as ar ı m pr oj es i , 2011 l i s ans _ pr oj e3, muammer ak s oypar k ı pey z aj t as ar ı m pr oj es i , 2009 l i s ans _ pr oj e1, k onutbahçes i pey z aj t as ar ı m pr oj es i , 2009 l i s ans _ bi t k i s el t as ar ı m, k onutbahçes i pey z aj t as ar ı m pr oj es i , 2009 l i s ans _ bi t k i s el t as ar ı m, es k i z l er , 2009 y a r ı s ma l a r pr of es y onel y ar ı ş ma_ s out hhar bour hel s i nk i , f i nl andi y aul us l ar ar as ı açı kf i k i r y ar ı ş mas ı , 2011 öğr enci y ar ı ş mas ı _ or t ak enty ahş i bel edi y es i çak mak l ı mevk i i pey z aj t as ar ı my ar ı ş mas ı , 2011 öğr enci y ar ı ş mas ı _at ı ndağdoğapar k ı , pey z aj t as ar ı my ar ı ş mas ı , 2010 s e r b e s tç a l ı s ma l a r öz ge ç mi s


y羹ksekl i sanspr oj e1

k覺 r kl ar el i /i gneadapeyz ajt asar 覺 m pr oj esi


yüksekl i sans. . . pr oj e1,kı r kl ar el i /i gneadapeyz ajt asar ı m pr oj esi

genelbi l gi l er anal i z l er

yüks ek l i s ans pr oj e1 kapmas ı nda kı r kl ar el i ‘ ni n s ahi l bel des ii ğneada el e al ı nmı ş t ı r .s ahi p ol duğu doğal öz el l i kl er ii l e ekot ur i z m i çi n öneml ibi rpot ans i yelol uş t ur makt adı r . l ongoz or manı , dağ, deni z , göl l er ,t emi z hava, bi yol oj i k çeş i t l i l i k, yabani hayat , kum t epeci kl er i ,bal ı kl ar ,or manda bul unanş i f al ıbi t ki l er ,s es s i z l i k, göçmen kuş l argi biekot ur i z mi çi nöneml ibi rpot ans i yel ol uş t ur makt adı r . i çi n 1/ 2000, 1/ 1000, 1/ 500 öl çekl i pr oj el erhaz ı r l anmı ş t ı r . anal i z l er , genel pl anl ama kar ar l ar ıve t as ar ı m kar ar l ar ı f ar kl ı öl çekl er deel eal ı nmı ş t ı r .


yüksekl i sans. . .pr oj e1,kı r kl ar el i /i gneadapeyz ajt asar ı m pr oj esi

t asar ı m kr i t er l er i

yapı l an anal i z l ers onucu bel i r l enen kr i t er l er i doğr ul t us undat as ar ı mş eki l l endi r i l mi ş t i r .

yeş i lçat ıs i s t eml er i , kent s elt ar ı m ve t ampon böl gel er ol uş t ur ul ar ak kent i n yeş i l doku devaml ı l ı ğı ve büt ünl üğü s ağl anmas ı amaçl anmı ş t ı r . bu doğr ul t uda al andaki yapı l aş mada deği ş i kl i kl er öner i l mi ş t i r . ar açyol l ar ı düz enl ener ekyayamekanl ar ıol uş t ur ul muşvedahas ağl ı kl ı t r af i kakı ş ıs ağl anmı ş t ı r .öner ibi s i kl et veyayayol l ar ı ol uş t ur ar akhal kı nve gel en z i yar et çi l er i n konf orkal i t el er i ar t t ı r ı l mı ş t ı r .


yüksekl i sans. . .pr oj e1,kı r kl ar el i /i gneadapeyz ajt asar ı m pr oj esi

OTOPARK

SOSYALTESİ S

KAMP ALANI çadı ralanı

t asar ı m det ayl ar ı skeç l er

bungalovlar plajtesi sleri duş s oyunmakabi ni wc

konutbi ri mi nde kentselt arı m ( avlu)

konutbi ri mi nde kentselt arı m ( avlu)

Tİ CARİADA

kafelerveağaçal tı oturmabi ri mleri kafelerveağaçal tı oturmabi ri mleri

ksı şıa çar

OTOPARK

İ SKELE

deni z denul aş ı mi mkanı


yüksekl i sans. . .pr oj e1,kı r kl ar el i /i gneadapeyz ajt asar ı m pr oj esi

t asar ı m det ayl ar ı bi t ki l endi r me,kesi t l er Tİ CARİADA KUMUL Bİ TKİ LENDİ RMESİ

MEYDAN

al anı n gi r i ş i nde ve kent i n göbeği nde ağaç al t ı ot ur mabi r i ml er i ,s at ı şbi r i ml er i vedöş emes ür ekl i l i ği i l e t as ar ı mda bi rt opl anma al anıol uş t ur ul ar ak kent t e eks i kol anmeydanal gı s ı yar at ı l mayaçal ı ş ı l mı ş t ı r . meydanda s adece t i car ibi r i ml er i n bul unduğu bi r ada ol uş t ur ar akz i yar at çi l eri çi n bi ral ı ş ver i şmekanı düş ünül müş t ür .

i ğneadadoğalöz el l i kl er ii l eönpl anaçı karvekumul bi t ki l endi r mes ii l e di kkatçeker .bu s ebepl e al anda kul l anı l an bi t ki l erdoğalbi t kiör t üs ünden s eçi l mi ş t i r . kı yıgi r i ş i nde ol uş t ur ul an t er as l ar da ve kı yıdeveml ı l ı ğı ndai ğneada’ nı ns embol l er i ndenol ankum z ambakl ar ı s er gi l enmi ş t i r .

kı yıkullanı mı

ek ec l abi l anı l kul nek eör er l ki t bi o abl rt bi

REKREASYON ALANI ÇOCUK OYUN ALANI

restorant

KESİ TLER


y羹ksekl i sanspr oj e2

ant al ya/ ni kel i myr aant i kkent ipeyz ajt asar 覺 m覺


yüksekl i sanspr oj e2ant al ya/ ni kel i myr aant i kkent ipeyz ajt asar ı m

genelkar ar l ar anal i z l er

ANTİ KKENTİ NBÖLGELERİ

al andaf ar kl ıni t el i kt eböl gel er bul unmakt adı r .

ARAÇSİ RKÜLASYONUVEYAYALAŞTI RI LMI ŞALAN

kent i nanayol uol ar aki şel eyenyol , ar açl ar ı n,özel l i kl ekamyonl ar ı nt ar i hi eser l er ezar arver mesivekazı yıengel l emesinedeni yl eanf it i yat r onunönü yayal aşt ı r ı l mı şt ı r .

bi rt epeni n et eği nde kur ul muşol up yolüzer i ndedi r .l i myr al ykı amedeni yet i ni ndoğudakibaşkent i di r .bunun yanı nda bi r çokmedeni yet e de ev sahi pl i ği yapmı şt ı r .l i myr a, bi r çok medeni yet e ev sahi pl i ğiyapmı şt ı r . bi zansdönemide bi rhayl ipar l ak geçen l i myr a' nı n bu dönemde pi skoposl uk mer kezi ol duğunu gör üyor uz.r oma dönemiyapı l ar ı nı da bar ı ndı r ankent t eosmanl ıdönemi nden de t ür be ve t ekke bul unmakt adı r .

l i kya yol uf et hi ye’ den başl ayar ak ant al ya’ ya kadaruzanan ve l i kya uygar l ı ğı na ai tşehi r l er i n bi rkı smı nı n i şar et l eni phar i t al anmasıi l eol uşt ur ul muşyür üyüşr ot ası dı r .dünyanı neni yi 10uzun mesaf e yür üyüşr ot ası ndan bi r iol ar akgöst er i l i r .par kurüzer i ndekiyer l eşi m bi r i ml er i nde konakl ama ol anağı mevcut t ur . par kur un t amamıi şar et l enmi ş ol up sponsor kur ul uşl arve gönül l ül ert ar af ı ndan bakı mıyapı l makt adı r . l ykı akent l er ıar ası ndaöneml ibi ryer i ol anl i myr adakol ayl ı kl agüzer gaha dahi ledi l ebi l i r .böyl el i kl el i myr aant i k kent iönem kazanı r .buuygul amazi yar et çiçekmesi ni n yanısı r a böl ge hal kı na ekonomi k kal kı nma da sağl ayacağı i çi n hal kt ar af ı ndan beni msenecek,sonucunda mevcut t ar i hieser l er ever i l endeğerar t acağı i çi n kor uma konusundakisor unl ar azal acak.


yüksekl i sanspr oj e2ant al ya/ ni kel i myr aant i kkent ipeyz ajt asar ı m

t asar ı m kr i t er l er i 1.aks-ar aşt ı r mal ar agör eant i k kent i nkazı l ar daçı kması bekl enenyol u 2.aks-sul aral t ı ndakir omayol u ser gial anı,l ousi ana, pht ol omai on AKSLAR

pr oj e kapsamı nda al anı n mevcut pr obl eml er ideğer l edi r i l er ek çözüm öner i l er isunul muşt ur . bununl a bi r l i kt eal anı ndaha anı ml ı ol masıve zi yar et çi l er i nr ahat kul l anı ml ar ıi çi nyenigezi nt iyol ar ıt asar l anmı şt ı r . al andakienbüyüksor unant i kkent i n bi r kı smı nı n sul ar al t ı nda kal ması bununkazıçal ı şmal ar ı nıdazor l aşt ı r ması dı r .ol uşt ur ul an dt r enajsi st emi yl ebusor unaçözüm bunl unmuşt ur . sor un t eşki leden su aynızamanda ant i kl i myr a’ yıdi ğerant i kkent l er den ayı r an doğal bi r güzel l i k or t aya çı kar mı şt r .busebepl et ar sar ı mdasu ana aks ( sar ı aks) ol ar ak kabul edi l mi şvevur gul anmı şt ı r . bi rdi ğerana aks( kı r mı zıaks)da ar aşt ı r mal ar a gör e kazı da çı kması bekl enen kent i n ana aksı dı r .bel i r l enenbut asar ı m kr i t er l er i negör ezi yar et çi l eri çi nyenibi rgezi nt igüzer gahıol uşt ur ul muşt ur . ant i kkent i ngi r i skapı sı


yüksekl i sanspr oj e2ant al ya/ ni kel i myr aant i kkent ipeyz ajt asar ı m

t asar ı m det ayl ar ı t ar i hiaks al anı n gi r i ş kı smıhem t opl anmayı sağl ayı cıhem deyönl endi r i cibi ret ki ver i l meye çal ı şı l mı şt ı r .t ur l arve özel ar açl ar i çi n yol cu i ndi r me yer i düşünül er ek,zi yar et çi l er i nt eknokt adat opl anı l masıkol ayl aşt ı r ı l mı şt ı r . gi r i şaksıboyuncaant i kkent i neser l er it ar i hidönem akı şl ar ı nagör ebi l gi l endi r i cigör selt abel al ar l adest ekl ener ek al anı gezmeden ön bi l gi l endi r meyapı l masıamaçl anmı şt ı r . anaaks l i myr a ant i kkent i ni n ger çekgi r i şi ni n ve yol unun zi yar et çi l ert ar af ı ndan daha netal gı l anmasıi çi n ana aks ol ar akkul l anı l mı şt ı r . yol un i kit ar af ı nda bul unan saksı i çi ndekibi t ki l er i n süt unl ur oma yol l ar ı nıanı msat masıamaçl anmı şt ı r .

sul aral t ı ndakal anant i kr omayol u


yüksekl i sanspr oj e2ant al ya/ ni kel i myr aant i kkent ipeyz ajt asar ı m

t asar ı m det ayl ar ı al andahaki m ol anpor t akalağaçl ar ıgi r i şt e kul l anı l ar akal anı ndokusunauyum sağl anmı şt ı r . böyl el i kl e zi yar et çi l er i ni l çeni n de sembol ü ol an por t akal kokul ar ıi çi nde al anagi r i şyapmasıdüşünül müşt ür .surduvar l ar ı nı n bi t ki l endi r me ı şı kl andı r ma i l e gör selet ki siar t t ı r ı l mı şt ı r . sui l ei şki siçokf azl aol anal andar omayol u mevcuthal i yl e suyun al t ı nda bul unuyor . t aşl arve suyun büt ünl eşmesiçokf ar kl ıbi r et kisağl ı yor .bu sebepl e al anı n büyükve öneml ieser l er i nden kenot aph ve pht ol omai on su i l e çevr i l er ek gör selet kiar t t ı r ı l mı şt ı r .daha yakı ndan f ot oğr afçekmek vei zl emeki çi neği mdendeyar ar l anı l ar ak t er asyapı l mı şt ı r . pht ol omaı on ve ser give di nl enme al anı ar ası nda ahşap köpr üyl e bağl ant ıkur ul muşt ur .ser gial anı ndasukı yı sı ndat opr ağa sapl ıt r aver sel emanl ar danot ur mabi r i ml er i ol uşt ur ul muşvezi yar et çi l er i nsui l eet ki l eşi mi sağl anmayaçal ı şı l mı şt ı r .

sur duvar l ar ı nı n yı kı l mı ş yer l er i bi t ki l er l e t amaml anar ak al gı da büt ünl ük sağl anmı şt ı r


l i sanspr oj el er i

pr oj e,t asar 覺 m der sl er i . . .


l i sans. . .t asar ı m st üdyosu,esent eper ekr easyonal anı

esent epe t asar ı m kr i t er l er i bol unun ger ede i l çes i nde pr oj e al anı s adece pi kni k yapmak i çi n kul l anı l an or manl ı kbi ral andı . yer elyönet i mi n de t al epl er i doğr ul t us unda yeni r ekr eas yon al anıol uş t umak i çi n el e al ı nmı ş t ı r . doğal dokus u i l e f az l as ıi l e ön pl anda ol an al an i çi n r ekr eat i fkul l anı ml aröner i l mi ş t i r . pl anl ama s t üdyos unda da i ncel enen ger ede i l çes i ni ns os yo kül t ür elyapı s ıbaz al ı nar ak kul l anı ml arbel i r l enmi ş t i r . pr oj e 1/ 1000 peyz ajt as ar ı m paf t as ı ,1, 500yapı s al vebi t ki s el uygul amapr oj es i haz ı r l anmı ş t ı r .


l i sans. . .pr oj e3,ankar amuammeraksoypar k覺avanpr oj e

muammeraksoypar k覺 avanpr oj e eski z l er


l i sans. . .pr oj e1konutbah癟 esipeyz ajpr oj esi

peyz ajpr oj esi ,maketf ot ogr a ar 覺


l i sans. . .bi t ki selt asar ı m evbahç esipeyz ajt asar ı m pr oj esi

konutbahç esi peyz ajt asar ı m pr oj esi


eski z l er

l i sans. . .bi t ki selt asar ı m,

kar ayol ukenar ıbi t ki l endi r me pr oj esi

anı t par kyerör t üc übi t ki l er l e t asar l ananpeyz ajpr oj esi


yar ı smal ar . . .

eki p buğr ay er l i y ur t di l eker s oy s er k aner t uğ bur gehanay s u m. f at i hy ar behi çay r ancı ğl u t ans el dal gal ı

sout hhabour ,hel si nki , nl andi yaul usl ar ar asıaç ı k ki ryaı sması


yar ı smal ar . . .sout hhar bour ,hel si nki , nl andi ya

t asar ı ma genelbakı s

l i manol ar akkul l anı l anpr oj e al anı çokf az l as er tz emi n bar ı ndı r makt aydı .enbüyük s or unal anı nyayal ar ı nkul l anı mı naaçı kol mamas ı ydı . çoğunl uğukaps ayanyeş i l dokununpr oj eal anı ndakes i nt i ye uğr amakt aydı . bi zhel s i nki ’ ni nkı yı ş er i di nden ves i l üet i ndenes i nl ener ekyeni bi ryeş i l dokut as ar l adı k. böyl el i kl edi keyveyat ayyeş i l dokubi r bi r i nebağl andı . vet as ar ı mı mı z ı yeş i l dal ga ( gr eenwave)ol ar akadl andı r dı k.


yar 覺 smal ar . . .sout hhar bour ,hel si nki , nl andi ya

anal i z l er


yar 覺 smal ar . . .sout hhar bour ,hel si nki , nl andi ya

t asar 覺 m det ayl ar 覺


yar 覺 smal ar . . .sout hhar bour ,hel si nki , nl andi ya

t asar 覺 m det ayl ar 覺


yar 覺 smal ar . . .sout hhar bour ,hel si nki , nl andi ya

g繹r sel l er


yar 覺 smal ar . . .sout hhar bour ,hel si nki , nl andi ya

g繹r sel l er


eki p di l eker s oy el i fnamal s edaöz çel i k

yar ı smal ar . . .

or t akentyahsibel edi yesiögr enc ipr oj eyar ı sması


yar ı smal ar . . .or t akentyahsibel edi yesiögr enc ipr oj eyar ı sması

f or m ar ayı ş ı

kons ept

genelkar ar l ar t asar ı m kr i t er l er i yeldegi r menl er i …r üz gar ı n eski siveyeni si … kendi kendi neyet ebi l en yas am kent . . . or t akentyahş i bel edi yes i ve t mmobpeyz aj mi mar l ar ı odas ı t ar af ı ndanaçı l an öğr enci pr oj eyar ı ş mas ı dı r . or t akent -yahş i ,bodr um yar ı madas ı nı nbat ı s ı ndabul unanyar ı ş maal anı geçen yüz yı l dankal maes ki deği r menl er i ves ar nı cı ol an, manz ar ayahaki m bi rnokt adadı r . doğal yapı nı nkor unmas ı ve gel i ş t i r i l mes i yol unda,al anı n pot ans i yel i gözönüne al ı nar akdoğal vekül t ür el öz el l i kl er i nkor unmas ı amaçl anmı ş t ı r .

yolhi yer ar ş i s i

aydı nl at ma ş emas ı

al andaki kül t ür el mi r as ı nen di kkatçeki ci öğes i ol anyel deği r menl er i ki ml i ği yans ı t madaet ki nr ol oynamı ş t ı r . yel deği r meni ni nçar kı ndan yol açı kar akveal andavar ol anr üz garves ut emas ı na uygunkül t ür el değer l er eek ol ar akyaş amı t ems i l eden4 el ement ı al ani çi ndeuygun nokt al ar akonuml andı r ı l mı ş t ı r .


yar ı smal ar . . .or t akentyahsibel edi yesiögr enc ipr oj eyar ı sması

t asar ı m kr i t er l er i kons ept hava-s u-t opr ak-at es yas am…

hava:yel deği r menl er i ni n r üz gargücündenyol açı kar ak r es t or as yonçal ı ş mas ı yapı l acak ol anal anauygul anmı ş t ı r .bu al anı npar al el i neekl encek r üz gart r i bünl er i al anı ni ht i yacı nı kar ş ı yacakener j i ni nür et i l mes i ni s ağl ayacakbi rener j ı t ar l as ı ol uş t ur acakt ı r . s u:s ar nı cı net ki l eş i mi ndedeni z l ebüt ünl eş t i r i l mi ş t i r .ayr ı caı s l ak al anavur guni t el i ği ndedi r .s u hayat ı mı z ı nyaş am kaynağı ol mas ı nedeni yl ekor unmas ı ve yönet i mi öneml i di r .bus ebepl e al andauygul anankur akcı l peyz aj s uyunet ki nkul l anı mı nı s ağl amakt adı r t opr ak:kuz eydoğudaal anı n enyüks eki ki nci nokt as ı ndad edens ons uz l ukheykel ıbul unmakt adı r . at eş :güneş i vegünbat ı mı nı t ems i l et mekt edi r .al anı nen yüks eknokt as ı ol angüney doğus undaki t epegün bat ı mı nı nayr ı cameht abı nve dol unayı ni z l enebi l eceği yı l dı z l ar ı ngöz l enebi l eceği yer di r . s eyi rt er as l ar ı nı nbul unduğu al anpeyz aj ı nf ar kl ı yöndeki moz ai kl er i neanl am kat makt adı r .


yar ı smal ar . . .or t akentyahsibel edi yesiögr enc ipr oj eyar ı sması

t asar ı m det ayl ar ı

bi t ki selt asar ı m s eçi l enbi t ki l er i nt amamı doğal bi t ki ör t üs ündens eçi l mi ş t i r . öz el l i kl eeği mi nçokdi kol duğu kı s ı ml ar daş evt ut ucubi t ki l er l e t opr ağı nt ut ul mas ı amaçl anmı ş t ı r . eği mdet as ar l ananbi t ki s el gös t er i al anı i çi nkul l anı l acak mevs i ml i kl er i ndöngüs ühaz ı r l anar akhermevs i m et ki nbi rş eki l dekul l anı l mas ı amaçl anmı ş t ı r .


yar ı smal ar . . .or t akentyahsibel edi yesiögr enc ipr oj eyar ı sması

t asar ı m det ayl ar ı skeç l er


yar ı smal ar . . .

ankar aal t ı ndagdogapar kıögr enc ipr oj eyar ı sması eki p di l eker s oy el i fnamal s edaöz çel i k


yar ı smal ar . . .ankar aal t ı ndagdogapar kıögr enc ipr oj eyar ı sması

genelkar ar l ar t asar ı m kr i t er l er i yar ı ş maankar aal t ı ndağ bel edi yes i t ar af ı ndan açı l mı ş t ı r .yar ı ş makaps amı nda1/ 1000,1/ 500,1/ 200 öl çekl er i depr oj el erhaz ı r l anmı şvedet ayl andı r ı l mı ş t ı r . al anal t ı ndağt ar i hi mer kez i ni nkuz eydoğus unda, ankar açevr eyol u’ nun güneybi t i ş i ği nde,düş ükve or t agel i r l i yer l eş i m al anı ol an beş i kkayavekar apür çek mahal l el er i ni nar as ı ndayer al makt adı r . vadi ekol oj i s i nes ahi pbu al andamevcutpeyz aj dokus ununol uş t ur duğumi kr o kl i mat i kal anekol oj i kkapas i t es i opt i mum koş ul l ar dakor unmayaçal ı ş ar akt as ar l anmayadi kkatedi l mi ş t i r . çevr es i ndeki yeş i l bant l ar l ai l i ş ki s i bi rbüt ünol ar akel eal ı nmı şves ür ekl i l i ks ağl anmaya çal ı ş ı l mı ş t ı r .mevcutağaçl ar al anı n%40’ ı nı kapl amakt adı r .Al anaget i r i l ecekt ür l er ekol oj i kaçı danal anı npeyz aj des eni yl euyuml uhal de düş ünül müşveyer l eş t i r i l mi ş t i r .


yar ı smal ar . . .ankar aal t ı ndagdogapar kıögr enc ipr oj eyar ı sması

çevr eyol u ul aş ı m bağl ant ı l ar ı

ekol oj i kkor i dor

anal i z l er t asar ı m kr i t er l er i

pr oj eal anıi çi nyapı l ananal i z l ers onucu gi r i ş l erol uş t ur ul ar ak kul l anı m yoğunl uğuna ve f onks i yonuna gör e ayr ı l mı ş t ı r . t as ar ı mda enbüyükkr i t erbi r doğa par kıyar at ma hus us u ol mas ıs ebebi yl e al andaki t üm kul l anı ml ari ns anı ndoğa i l ei çi çeol mas ı nı s ağl ayacak kul l anı ml arol ar aks eçi l mi ş t i r . bunun yanı s ı r a al anda düş ünül enekol oj i okul uuygul amal ı bi reği t i mt es i s i ol acakt ı r . keyi f l ivaki tgeçi r meki çi nde doğadan des t ek al ı nacağı düş ünül er ek or yant r i ng, pai nt bal l gi bi f aal i yet l er s eçi l mi ş t i r .


yar ı smal ar . . .ankar aal t ı ndagdogapar kıögr enc ipr oj eyar ı sması

t asar ı m det ayl ar ı f aunanı nal anagi r i ş i ni t ems i l edent as ar ı m

1. Anagi r i ş eyer l eş t i r i l en heykel i ns andandoğaya geçi ş i i f adeet mekt edi r .

bi t ki selt asar ı m t opogr af yadaki eği mi nf az l a ol mas ı nedeni yl eöncel i kl i ol ar akkaz ı kkökl üveş evt ut ucu bi t ki l erkul l anı l ar akbi t ki l endi r me yapı l mı ş t ı r .al anı nbel i r l i böl gel al anı nodaknokt as ı na er i s onbaharr enkl enmes i yer l eş t i r i l enekol oj i yapanbi t ki l er l edüz enl enmi ş t i r . okul ut opogr af yaya e n d e mi k t ü r l e r i n v e t ı b b i b i t k i l e r gömül müş t ür . bahçes i ni nbul unduğual anda et i ket l endi r meyapı l mı ş t ı r . böyl ecet ür l er i nt anı nmas ı nı n vekor unmas ı nı nkol ayl aş t ı r ı l mas ı amaçl anmı ş t ı r .gi r i ş l er de kul l anı l ans pes i f i kbi t ki l er l egi r i ş l er et eş vi kedi ci öz el l i k kat ı l mı ş t ı r .


yar ı smal ar . . .ankar aal t ı ndagdogapar kıögr enc ipr oj eyar ı sması

1ekol oj iokul u

t asar ı m det ayl ar ı skeç l er Al anı ndoğal f or munauygundonat ı el emanl ar ı kul l anı l mı ş t ı r . Doğal t aş l ar danol uş t ur ul muşyerdöş emel er i s ukenar l ar ı ndaçakı l l ar l abüt ünl eş t i r i l di . Kor unanal anl ar dangeçenyol l ardaçakı l t aş l ar ı yl adöş enmi ş t i r . Böyl eceal anı nf or mundanyar ar l anı l anyol l ar daenazi ş l em uygul anmas ı amaçl anmı ş t ı r . Et ki nl i kal anı nı nönündeki t opl anmave ot ur maal anı ndaahş apdöş emekul l anı l mı ş t ı r vedonat ı el emanl ar ı yl adabüt ünl üks ağl anmı ş t ı r . 1ekol oj iokul u

2am t i yat r o

2am t i yat r o


ser bestç al ı smal ar . . .

mi mar iç al ı smal ar ,skeç l er


mi mar idai r epl anl ar ı

f i r manı nkat ol ogl ar ı ndakul l anı l maküz er ehaz ı r l andai epl anl ar ı

ser bestç al ı smal ar . . .

abl okdubl eksüst katpl anı br üt : 395m2 net :114m2

abl okdubl eksal tkat pl anı br üt : 395m2 net :173m2


ser bestç al ı smal ar . . .

bbl okdubl eksüst katpl anı br üt : 299m2 net :65m2

bbl okdubl eksal tkat pl anı br üt : 299m2 net :137, 5m2


ser bestç al ı smal ar . . .

abl ok4+1dai r e pl anı br üt : 259m2 net :171m2

abl ok3+1dai r e pl anı br üt : 208m2 net :134m2


ser bestç al ı smal ar . . .

skeç l er


รถz ge รง mi s


Di l e kERSOY 0( 505)3949809 0( 216)3765088 di l ekr s y@gmai l . com es enk entmah. k anar y as ok . güvenapt . no: 2d: 6mal t epe/ İ S T doğum t ar i hi:28. 03. 1987 doğum y er i: i s t anbul /k adı k öy eği t i m dur umu yüks ekl i s ans _t ezaş amas ı nda 2011……. . i s t anbul t ek ni küni ver s i t es i y ük s ekl l s ans -mi mar l ı kf ak ül t es i , pey z aj mi mar l ı ğı böl ümü 2006–2011 ank ar aüni ver s i t es i l i s ans -z i r aatf ak ül t es i , pey z aj mi mar l ı ğı böl ümü+i ngi l i z cehaz ı r l ı k 2001–2005 mal t epel i s es i ( y . d. a)( i s t anbul ) or t aöğr et i m +i ngi l i z cehaz ı r l ı k 1993–2001 At ak ös eoğl uİ l k öğr et i m Ok ul u( İ s t anbul ) i l k öğr et i m yaz ı l ı ml ar *mi cr os of tof f i cewor d–ex cel –power poi nt( i l er i s evi y ede) *aut odes kaut ocad2d( i l er i s evi y ede) *aut odes kaut ocad3d( baş l angı çs evi y es i nde) *adobephot os hop( i i l er i s evi y ede) *googl es k ect hup( or t ader ecede) *3dsmax( baş l angı çs evi y es i nde) di l l er i ngi l i z ce( i l er i s evi y ede)


Di l e kERSOY yar ı ş mal ar 2011_hel s i nk i s out hhar bour böl ges i ul us l ar ar as ı f i k i r pr oj es i y ar ı ş mas ı 2011_or t ak ent y ahş i bel edi y es i çak mak l ı mevk i i pey z aj t as ar ı m öğr enci pr oj ey ar ı ş mas ı 2010_ank ar aal t ı ndağdoğapar k ı , pey z aj t as ar ı mı öğr enci pr oj ey ar ı ş mas ı deneyi ml er 2013_s er bes tpey z aj mi mar ı ol ar ak ; pcy apı mi mar l ı k , r es t or as y on, i nş aat , danı ş manl ı k , s an. vet i c. l t d. ş t i ,nevş ehi r gör emeaçı k havamüz es i k ar anl ı k , çar ı k l ı , pant ak r at or vemer y em anak i l i s el er i r öl öve, r es t or as y onve s t at i ks ağl aml aş t ı r mapr oj el er i k aps amı ndaduvar r es i ml er i vef r es k l er i nçi z i mi pcy apı mi mar l ı k , r es t or as y on, i nş aat , danı ş manl ı k , s an. vet i c. l t d. ş t i , i ngi l t er ei s t anbul baş k ons ol os l uğubat ı bahçeduvar ı güçl endi r mepr oj es i k aps amı ndaduvar t aşdok us ui ş l enmes i pcy apı mi mar l ı k , r es t or as y on, i nş aat , danı ş manl ı k , s an. vet i c. l t d. ş t i , ar navut k öy ,har aççı ,8 paf t a,1532par s el dey er al ancami ni nr öl öve,r es t i t üs y on,r es t or as y on,s t at i k , t es i s atpr oj el er i vez emi net üdü’ nüny apt ı r ı l mas ıhi z met i al ı mı pr oj es i k aps amı nda,ar navut k öyhar accı cami i bi t k i r öl öves i çal ı ş mas ı ver apor l andı r ı l mas ı 2012 dopemdoğal pey z aj el emanl ar ı mer k ez i pey z aj pr oj e( bi t k i s el vey apı s al ) /uy gul amapr oj es i / det ay l andı r ma( 4ay ) 2011 ar t ı ex i mek ans al t as ar ı m vepr oj ehi z met l er i l t d. ş t i pey z aj pr oj e/k ent s el t as ar ı m( 2ay) s t aj bür os t aj ı -2009ar t ı ex i mek ans al t as ar ı m vepr oj ehi z met l er i l t d. ş t i pey z aj pr oj e/k ent s el t as ar ı m( 25i şgünü) f i danl ı ks t aj ı -2008demi r f i dancı l ı kvepey z aj s an. t i c. l t d. ş t i . ( 15i şgünü)


oy lo f trop

yos reke l id

Portfolio_Dilek Ersoy  
Portfolio_Dilek Ersoy  
Advertisement