Page 1

Dirk Laurent

PHOTOSHOP ADOBE CREATIVE CLOUD

WERKEN MET TEKST

Reeks ADOBE software

14


Dirk Laurent is vormgever, auteur en docent bij Syntra AB. Hij geeft cursussen in: • Adobe InDesign • Adobe Photoshop • Adobe Acrobat • Enfocus Pitstop •©Colour management Dirk Laurent, Antwerpen, mei 2014. •Alle Fontbeheer rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden •verveelvoudigd, Systeembeheer Mac OS in X een geautomatiseerd gegevensbeopgeslagen •stand Drukwerkbegeleiding of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij •elektronisch, Creatief ontwerp mechanisch, door fotokopieën,opnamen, of op •welke Typografie andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke •toestemming Cross media publishing van de auteur.


WERKEN MET TEKST q Overzicht van de tekstgereedschappen in Photoshop q Werken met tekst q Tekens q Alinea's q Tekstkleur instellen q Uitknipmaskers met tekst


Dirk Laurent is vormgever, auteur en docent bij Syntra AB. Hij geeft cursussen in: • Adobe InDesign • Adobe Photoshop • Adobe Acrobat • Enfocus Pitstop • Colour management • Fontbeheer • Systeembeheer Mac OS X • Drukwerkbegeleiding • Creatief ontwerp • Typografie • Cross media publishing


5

WERKEN MET TEKST Adobe heeft in Photoshop heel wat verbeteringen aangebracht voor het werken met tekst. Zo kunnen er nu ook tekenstijlen en alineastijlen gemaakt worden, en die werken op dezelfde manier dan in Adobe InDesign.

Tekst wordt in Photoshop altijd automatisch op een tekstlaag

gezet. De tekst is editeerbaar en vectorieel. Is de tekst klaar dan

kan je de tekst eventueel omzetten naar pixels of je laat de tekst gewoonop de tekstlaag staan.

OVERZICHT VAN DE TEKSTGEREEDSCHAPPEN IN PHOTOSHOP Tekstgereedschappen ❶ DD

In de gereedschapsbalk vind je 4 gereedschappen voor tekst: 33 Horizontale tekst 33 Verticale Tekst

33 Masker voor Horizontale tekst 33 Masker voor Verticale tekst

Selecteer één van de tekstgereedschappen Als je tekens in een


tekstlaag selecteert en opmaakt, wordt de bewerkingsmodus

van het gereedschap Tekst geactiveerd. Klik in het document op de plek waar je de tekst wilt hebben en begin te typen. De tekst verschijnt onmiddellijk op een nieuwe tekstlaag.

De tesktgereedschappen Masker voor Horizontale en Verticale tekst ❺ zijn geen echte tekstgereedschappen. Je krijgt geen vectoriële tekst bij het typen maar in de plaats daarvan wordt een selectie gemaakt. Deze selectie kan je als een masker opslaan (zie verder).

De optiebalk ❷ DD

Wanneer je één van de tekstgereedschappen hebt geselecteerd,

kan je in de optiebalk bovenaan de instellingen aanpassen voor het gebruik van de tekst. Bevestig opgemaakte tekst door op de knop 'Alle huidige wijzigingen vastleggen' te klikken. Die vind je rechts in de optiebalk. Als je de tekst niet goed vindt, klik je in de optiebalk op de knop 'Alle huidige wijzigingen annuleren'.

De deelvensters voor tekstopmaak ❸ DD Er zijn 4 deelvensters voor tekstopmaak: 33 het deelvenster 'Teken'

33 hetdeelvenster 'Alinea'

33 het deelvenster 'Alineastijlen' 33 het deelvenster 'Tekenstijlen'

Deze vensters werken op dezelfde manier als in Adobe InDesign.

Tekstlaag ➍ DD

Alle tekst komt automatisch op een tekstlaag te staan zodat je de tekst steeds non-destructief kunt bewerken, zonder aan de Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


7


andere lagen te komen. Je herkent de tekstlaag aan de hoofdletter 'T' in het laagpictogram. De tekstlaag werkt zoals alle andere lagen (zie hoofdstuk 'Lagen' in Deel 1)

⓮ ❶

■■

Om een tekstlaag voor alle effecten beschikbaar te maken, moet de laag worden gerasterd, m.a.w. de tekst moet naar

pixels worden omgezet. Ga naar het menu 'Laag' en selecteer 'Omzetten naar Pixels > 'Tekst'. ■■

Tekst op de laag bewerken

Om een tekst te bewerken selecteer je het gereedschap 'Hori-

⓬ ❼

De tekstlaag rasteren

zontale Tekst' of 'Verticale Tekst' en selecteer je de tekstlaag in ⓭

Het deelvenster Teken

❶ Lettertypefamilie ❷ Tekengrootte ❸ Verticale schaal ➍ Tekenkleur ❺ Tekstspatiëring ❻ Verschuiving basislijn ❼ Taal ❽ Tekenstijl ❾ Regelafstand ❿ Horizontale schaal ⓫ Tekenspatiëring ⓬ OpenType alternatieven ⓭ Anti-aliasing Het menu van het deelvenster Teken bevat nog meer opdrachten en opties. Als je dit menu wilt gebruiken, klik je op het driehoekje rechtsboven in het deelvenster ⓮.

het deelvenster Lagen of klik je direct op de tekst. Het bewerken van de tekst gaat net zoals in elke tekstverwerker of in Adobe

InDesign. Klik op de plek waar je tekst wilt invoegen en begin te typen. Sleep over de tekst om te selecteren, enz...

TEKENS

Overzicht van het deelvenster Teken DD

In het deelvenster 'Teken' kies je opties voor het opmaken van tekst. Sommige opmaakopties zijn ook beschikbaar via de optiebalk.

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


Je geeft het deelvenster Teken weer door een van de volgende handelingen uit te voeren: 33 Kies Venster > Teken of klik op het tabblad van het deelvenster Teken als het deelvenster zichtbaar, maar niet actief is. 33 Selecteer een tekstgereedschap en klik op de deelvensterknop ❶ op de optiebalk. Als je een optie in het deelvenster Teken wilt instellen, kies je een waarde in het pop-upmenu, rechts van de optie. Voor het instellen van numerieke waarden kun je ook Pijl-omhoog of Pijl-omlaag gebruiken, of je bewerkt de waarde direct in het tekstvak.

Horizontaal of verticaal DD

Je kan in Photoshop horizontale of verticale tekst maken met de desbetreffende gereedschappen. Je kunt ook de oriëntatie van

de tekstlaag aanpassen. Dat is niet hetzelfde als de richting van de tekst zelf Als de laag horizontaal is georiënteerd, loopt de

tekst van links naar rechts. Maar de tekst kan er ook verticaal of gespiegeld uitzien. Klik links in de optiebalk op het pictogram

'Tekstrichting wijzigen' ❷ om de oriëntatie van de laag te wijzigen. Dezelfde opdracht vind je ook terug in het optiemenu van

het deelvenster 'Teken' of je kiest 'Laag' > 'Tekst' > 'Horizontaal' of 'Verticaal'.

Anti-aliasing DD

Met anti-alias worden de rafelige randen van letters zachter

gemaakt. De pixels die de omtrek van de letter vormen verva-

gen in de achtergrond. Je kan vier verschillende technieken gebruiken in de optiebalk ❸. Je vindt deze opties ook terug in het menu 'Laag', in het menu 'Tekst' en in het deelvenster 'Teken'

9


De opties zijn:

33 Geen: anti-aliasing wordt niet toegepast

33 Scherp: de tekst wordt zo scherp mogelijk gehouden 33 Zuiver: de tekst wordt iets minder scherp 33 Sterk: de tekst ziet er wat vetter uit

33 Vloeiend: de randen van de tekst zijn effen gemaakt.

Punttekst en alineatekst DD

Photoshop kent twee typen tekst die je met de tekstgereedschappen invoert:

33 Punttekst: punttekst kan je oneindig doortypen waarbij elke

regel een apart verhaal vormt. De tekst breekt niet af en loopt niet door op de volgende regel. Druk op 'return' om op de volgedne regel verder te typen

AA boven: geen anti-aliasing. Onder: anti-aliasing 'Scherp'

33 Alineatekst: alineatekst zit 'opgesloten' in een tekstkader. Hoe smaller de kader wordt hoe sneller de tekst zal verspringen

naar de volgende regel. Als je meer tekst typt dan er past in het kader, dan toont Photoshop, net zoals in InDesign, het 'tekstoverloopteken', een handgreep met een kruis erin.

Tekstkaders bewerken DD

Je vergroot, verkleint of vervormt alineatekstkaders door aan

de handels te trekken. De tekst in de kader gaat mee vergroten/ verkleinen/vervormen. Je kan kaders vervormen via het menu 'Bewerken' > 'Transformatie'. Je kan:

33 Schalen: vergroten of verkleinen 33 Roteren

33 Schuintrekken Desktop Publishing â– DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


33 Verdraaien

33 Omdraaien: horizontaal, verticaal of diagonaal door het tekstkader heen.

33 Vrije transformatie

ALINEA'S

ALINEA'S

Alinea's opmaken DD

In het geval van punttekst vormt elke regel een afzonderlijke

alinea. Bij alineatekst kan elke alinea meerdere regels bevatten, afhankelijk van de afmetingen van het selectiekader.

Je selecteert alinea's en gebruikt het deelvenster Alinea om

opmaakopties in te stellen voor één alinea, verschillende alinea’s of alle alinea’s in een tekstlaag.

Selecteer het gereedschap 'Horizontale tekst' of 'Verticale tekst' .

Als je één alinea wilt opmaken, klik je in die alinea.

Als je meerdere alinea's wilt opmaken, selecteer je een gedeelte

in een reeks alinea's. Als je opmaak wilt toepassen op alle alinea's in de laag, selecteer je de tekstlaag in het deelvenster Lagen.

11


❽ ❶

je gebruikt het deelvenster Alinea om de opmaak van kolommen en alinea's te wijzigen. Kies Venster > Alinea of klik op

Overzicht van het deelvenster Alinea DD

het tabblad van het deelvenster Alinea als het deelvenster

zichtbaar, maar niet actief is. Het deelvenster Alinea wordt dan

❸ ❼

➍ ➎

Het deelvenster Alinea

❶ Uitlijning en uitvulling ❷ Links inspringen ❸ Eerste regel links inspringen ➍ Witruimte vóór alinea ❺ Woordafbreking ❻ Rechts inspringen ❼ Witruimte na alinea Het menu van het deelvenster Alinea bevat nog meer opdrachten en opties. Als je dit menu wilt gebruiken, klik je op het driehoekje rechtsboven in het deelvenster ❽.

weergegeven. Je kunt ook een tekstgereedschap selecteren en op de deelvensterknop op de optiebalk klikken.

Als je opties wilt instellen met numerieke waarden in het

deelvenster Alinea, gebruik je de pijl-omhoog of pijl-omlaag of wijzig je de waarde direct in het tekstvak.

❻ ❶

❻ ❶

De deelvensters Teken- en alineastijlen ❶ Nieuwe stijl ❷ Nieuwe stijl maken ❸ Stijl verwijderen ➍ Vervanging ongedaan maken ❺ Alineastijl opnieuw definiëren door vervangingen samen te voegen ❻ Stijlopties definiëren

Alineastijlen DD

Een alineastijl omvat opmaakkenmerken voor zowel tekens als

alinea's en kan worden toegepast op een of meerdere alinea's. Je kunt alineastijlen maken en deze later toepassen.

Kies 'Venster '> 'Alineastijlen' om het deelvenster Alineastijlen te openen. .Elk nieuw document heeft standaard de stijl 'BasisaDesktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


linea'. Die wordt toegepast op de tekst die je ingeeft. Je kunt

deze stijl bewerken maar niet verwijderen of de naam ervan

wijzigen. De stijlen die je zelf maakt, kun je wel hernoemen en verwijderen. Je kunt ook een andere standaardstijl selecteren en op tekst toepassen.

Als je een stijl wilt toepassen, selecteer je de tekst of de tekstlaag en klik je op een stijl.

Tekststijlen zijn hiërarchisch: handmatige vervangingen en

krijgen prioriteit over toegepaste tekenstijlen, die op hun beurt weer toegepaste alineastijlen vervangen. Dankzij deze hiërarchische aanpak combineer je de efficiëntie van stijlen met de flexibiliteit om je ontwerp aan te passen. ■■

Een alineastijl bewerken

Dubbelklik op bestaande stijlen om deze te bewerken en alle bijbehorende tekst in het huidige document bij te werken. Als je

de opmaak van een stijl wijzigt, wordt alle tekst waarop de stijl

is toegepast, met de nieuwe opmaak bijgewerkt. Dubbelklik op de stijl in het deelvenster Alineastijlen. Je geeft de opmaakken-

merken op door te klikken op een categorie (zoals Standaard tekenopmaak) links en door de kenmerken op te geven die je aan de stijl wilt toevoegen. Als je in het dialoogvenster Stijlopties

een tekenkleur opgeeft, kun je een nieuwe kleur maken door te dubbelklikken op het vak voor lijn of vulling. Klik op OK als je de opmaakkenmerken hebt opgegeven.

13


TEKSTKLEUR INSTELLEN

De kleur van de ingevoerde tekst wordt bepaald door de huidige voorgrondkleur. Je kunt de tekstkleur echter wijzigen vóór of na het invoeren van tekst. Wanneer je bestaande tekstlagen be-

werkt, wijzig je de kleur van afzonderlijke, geselecteerde tekens

of van alle tekst in een laag.

33 Klik in het selectievak 'Tekstkleur instellen' ❶ op de optiebalk of in het deelvenster Teken ❷ en selecteer vervolgens een kleur met de Adobe Kleurkiezer.

33 Bedek de tekstlaag met een laagstijl om een kleur, verloop of patroon over de bestaande kleur toe te passen. je kunt niet

selectief een tekstlaag bedekken met een laagstijl, omdat dit invloed heeft op alle tekens in de tekstlaag.

33 Klik in het selectievak 'Voorgrondkleur instellen' ❸ in de

gereedschapset en kies een kleur met de Adobe Kleurkiezer ➍. Je kunt ook op een kleur in het deelvenster' Kleur 'of in het

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


15

deelvenster 'Stalen' klikken. Als je de kleur van een bestaande tekstlaag wilt wijzigen met deze methode, selecteer je eerst de tekens in die laag.

TEKSTEFFECTEN Je hebt heel wat mogelijkheden om je tekst te doen opvallen of

te verfraaien. Je kunt tekst verdraaien, omzetten in vormen of er een slagschaduw aan toevoegen.

Op een pad werken DD ■■

Tekst langs of binnen een pad maken

Je kunt tekst invoeren die langs de rand van een tijdelijk pad

loopt dat is gemaakt met een pen- of vormgereedschap. Wanneer je tekst invoert langs een pad, loopt deze in de richting

waarin ankerpunten aan het pad zijn toegevoegd. Als je hori-

zontale tekst invoert op een pad, worden de letters loodrecht op de basislijn weergegeven. Als je verticale tekst invoert op een pad, worden de letters parallel aan de basislijn weergegeven.

Je kunt ook tekst typen in een gesloten pad. In dat geval wordt tekst echter altijd horizontaal gericht en wordt een regeleinde ingevoegd wanneer de tekst de grenzen van het pad bereikt. Als je een pad verplaatst of de vorm van een pad verandert,

past de tekst zich aan de nieuwe locatie of aan de vorm van het pad aan. ■■

Tekst invoeren langs een pad

Voer een van de volgende handelingen uit:

33 Selecteer het gereedschap 'Horizontale tekst' of 'Verticale tekst' .

AA Horizontale tekst op een open pad.


33 Selecteer het gereedschap 'Masker voor Horizontale tekst' of 'Masker voor Verticale tekst' .

33 Plaats de aanwijzer zo dat de basislijnindicator van het

gereedschap Tekst zich op het pad bevindt en klik. Nadat je hebt geklikt, verschijnt een invoegpunt op het pad.

33 Voer de tekst in. Horizontale tekst wordt loodrecht op de

basislijn langs het pad weergegeven. Verticale tekst wordt parallel aan de basislijn langs het pad weergegeven.

Als je de verticale uitlijning van tekst op een pad beter wilt be-

palen, gebruikt je de optie voor het verschuiven van de letterlijn in het deelvenster Teken. Je kunt bijvoorbeeld een negatieve waarde invoeren in het tekstvak voor verschuiving van de basislijn om de tekst lager te plaatsen. ■■

Tekst in een pad verplaatsen of omdraaien

Selecteer het gereedschap 'Direct selecteren' of 'Padselectie' en

plaats het boven de tekst. De aanwijzer verandert in een I‑vormige aanwijzer met pijl .

33 Als je tekst wilt verplaatsen, klik je op de tekst en sleep je

deze langs het pad. Zorg dat je de tekst niet naar de andere kant van het pad sleept.

33 Als je de tekst wilt omdraaien naar de andere kant van het pad, klik je op de tekst en sleep je deze over het pad heen.

33 Als je tekst over een pad wilt verplaatsen, zonder de tek-

strichting te wijzigen, gebruik je de optie voor verticale verplaatsing in het deelvenster Teken. Bijvoorbeeld, als je tekst

hebt gemaakt die van links naar rechts over een cirkel loopt, kun je een negatieve waarde invoeren in het tekstvak voor het verschuiven van de basislijn om de tekst te laten vallen Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


17

zodat deze aan de binnenkant langs de cirkel loopt. ■■

Tekst in een gesloten pad typen

Selecteer het gereedschap Horizontale tekst .Plaats de aanwijzer in het pad. Wanneer het gereedschap Tekst tussen gestippelde haakjes is geplaatst , klik je om tekst in te voegen. ■■

Een pad met tekst verplaatsen

Selecteer het gereedschap 'Padselectie' of het gereedschap 'Ver-

plaatsen' en klik en sleep het pad vervolgens naar een nieuwe locatie. Als je het gereedschap Padselectie gebruikt, zorg je er-

voor dat de aanwijzer niet in een I‑vormige aanwijzer met een pijl verandert omdat je dan de tekst langs het pad verplaatst. ■■

De vorm van een pad met tekst wijzigen

Selecteer het gereedschap 'Direct selecteren' .

Klik op een ankerpunt op het pad en wijzig de vorm van het pad met de grepen.

Tekst verdraaien DD

Je kunt tekst verdraaien om een bepaald teksteffect te verkrijgen. Je kunt tekst bijvoorbeeld verdraaien in de vorm van een

boog of golf. De geselecteerde verdraaiing is een kenmerk van

de tekstlaag. Je wijzigt de verdraaiing van een laag op elk moment om de vorm van de verdraaiing aan te passen. Verdraaiingsopties geven je nauwkeurige controle over de richting en het perspectief van het verdraaiingseffect. ■■

Type verdraaiing

1 Selecteer een tekstlaag. Voer een van de volgende handelingen uit:

33 Selecteer een tekstgereedschap en klik op de knop 'Ver-

AA Het deelvenster 'Tekst verdraaien'


draaide tekst maken' op de optiebalk.

33 Kies 'Tekst' > 'Tekst verdraaien'.

Je kunt de opdracht Verdraaien gebruiken om tekst in een

tekstlaag te verdraaien. Kies 'Bewerken' > 'Transformatie pad' > 'Verdraaien'.

2 Kies een verdraaiingsstijl in het pop-upmenu Stijl. 3 Selecteer de richting van het verdraaiingseffect, Horizontaal of Verticaal.

4 Geef desgewenst waarden op voor aanvullende verdraaiingsopties:

33 'Buigen' om de mate van verdraaiing van de laag op te geven

33 'Horizontale vervorming' of 'Verticale vervorming' om perspectief toe te passen op de verdraaiing

■■

Tekstverdraaiing ongedaan maken

Selecteer een tekstlaag waarop verdraaiing is toegepast.

Selecteer een tekstgereedschap en klik op de knop 'Verdraaide tekst maken' op de optiebalk of kies 'Laag' > 'Tekst' > 'Tekst verdraaien'.

Kies 'Geen' in het pop-upmenu Stijl en klik op OK.

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


Een tijdelijk pad maken van tekst DD

Je kunt teksttekens omzetten in een tijdelijk pad, zodat je met

de tekens kunt werken als vectorvormen. Een tijdelijk pad is een pad dat tijdelijk wordt weergegeven in het deelvenster Paden

en dat de omtrek van een vorm bepaalt. Als je een tijdelijk pad hebt gemaakt van een tekstlaag, kun je het pad net als elk

ander pad opslaan en manipuleren. Je bewerkt de tekens in het

pad niet als tekst, maar de oorspronkelijke tekstlaag blijft intact en kan worden bewerkt.

Selecteer een tekstlaag en kies' Tekst' >' Tijdelijk pad maken'.

Tekst omzetten in vormen DD

Wanneer je tekst omzet in vormen, wordt de tekstlaag vervangen door een laag met een vectormasker. Je kunt het vector-

masker bewerken en stijlen op de laag toepassen. .Je kunt de tekens inde laag echter niet bewerken als tekst.

Selecteer een tekstlaag en kies 'Tekst' > 'Omzetten in vorm'.

19


AA Plaats een beeld en zet er een tekst bovenop via het gereedschap 'Masker voor horizontale tekst' of 'Masker voor Verticale tekst' De tekst verschijnt op een rode achtergrond (zie 2de foto rechts). De tekst wordt in stippellijnen weergegeven.

Een selectiekader voor tekst maken DD

Met het gereedschap 'Masker voor horizontale tekst' of het

gereedschap 'Masker voor verticale tekst' maak je een selectie in de vorm van de tekst. Tekstselecties verschijnen op de actieve

laag en kunnen net als elke andere selectie worden verplaatst, gekopieerd, opgevuld of omlijnd. Selecteer de laag waarop de selectie moet verschijnen. De beste resultaten krijgt je als je

het tekstselectiekader maakt op een gewone afbeeldingslaag,

niet op een tekstlaag. Als je het selectiekader van de tekst wilt Desktop Publishing â– DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


21

vullen of omlijnen, moet je het selectiekader plaatsen op een nieuwe, lege laag.

Selecteer het gereedschap 'Masker voor horizontale tekst' of

'Masker voor verticale tekst' Selecteer aanvullende tekstopties en typ tekst op een bepaalde positie of in een selectiekader.

Terwijl je tekst invoert, wordt boven de actieve laag een rood masker weergegeven. Nadat je op de knop 'Vastleggen' hebt

geklikt, wordt het selectiekader in de afbeelding weergegeven op de actieve laag.

AA Maak een masker. Het beeld wordt verborgen in de tekst (masker zwart). Als je het masker omdraait (cmd + I) wordt de tekst uitgespaard in het beeld (zie foto's links boven en onder).


OP PHOTOSH ! CREATIE F

Een slagschaduw toevoegen aan tekst DD

Voeg een slagschaduw toe om diepte te geven aan tekst in een foto. Selecteer in het deelvenster Lagen de laag met de tekst waaraan je een slagschaduw wilt toevoegen.

Klik op de knop Laagstijl onder aan het deelvenster Lagen en kies Slagschaduw in de lijst die wordt weergegeven.

Plaats het dialoogvenster Laagstijl zo dat je de laag en de slagschaduw kunt zien.

Pas de instellingen naar wens aan. Je kunt verschillende aspecten van de schaduw wijzigen, bijvoorbeeld de wijze waarop de Desktop Publishing â– DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


schaduw overvloeit in de onderliggende lagen, de dekking van

de schaduw (de mate waarin de onderliggende lagen zichtbaar

zijn), de hoek van het licht en de afstand van de schaduw tot de tekst of het object.

Als je tevreden bent met de slagschaduw, klik je op OK.

Als je dezelfde instellingen voor de slagschaduw wilt gebruiken

op een andere laag, houd je Alt ingedrukt en sleep je de laag met de slagschaduw in het deelvenster Lagen naar een andere laag. Wanneer je de muisknop loslaat, worden de kenmerken van de slagschaduw toegepast op de desbetreffende laag.

23


OP PHOTOSH ! CREATIE F

Tekst vullen met een afbeelding (uitknipmasker) DD

Je vult tekst met een afbeelding door een uitknipmasker toe te

passen op een afbeeldingslaag die zich direct boven een tekstlaag in het deelvenster Lagen bevindt.

Open het bestand met de afbeelding diejeu in de tekst wilt gebruiken.

Selecteer het gereedschap 'Horizontale tekst' of 'Verticale tekst' in de gereedschapset.

Klik op het tabblad Teken om het deelvenster Teken weer te

geven op de voorgrond of klik op 'Venster' >' Teken' als het deelvenster niet is geopend.

Desktop Publishing â– DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


Selecteer het lettertype en andere tekstkenmerken in het deelvenster Teken. Je kunt het best grote, vette letters kiezen. Klik een invoegpunt in het documentvenster en typ de

gewenste tekst. Als je tevreden bent met de tekst, druk je op Command+Return.

Sleep de afbeeldingslaag in het deelvenster Lagen zodanig dat deze zich vlak boven de tekstlaag bevindt.

Kies 'Laag' > 'Uitknipmasker maken' terwijl de afbeeldingslaag is geselecteerd. De afbeelding verschijnt in de tekst.

Selecteer het gereedschap 'Verplaatsen' en sleep de afbeelding om de positie van de afbeelding in de tekst te wijzigen.

Als je niet de afbeelding, maar tekst wilt verplaatsen, selecteer je de tekstlaag in het deelvenster Lagen en verplaats je de tekst met het gereedschap 'Verplaatsen.'

25


GERAADPLEEGDE LITERATUUR qqHet Photoshop Portretten Boek, Scott Kelby. Pearson Education Benelux. Amsterdam. 2011. qqHet Photoshop CS6 boek voor digitale fotografen, Scott Kelby. Pearson Education Benelux. Amsterdam 2012. qqHet Photoshop CS5 boek voor digitale fotografen, Scott Kelby. Pearson Education Benelux. Amsterdam 2011. qqAdobe Photoshop CS4, Reeks 'Leer jezelf professioneel...' Erwin Olij, Van Duuren Informatica. Culemborg 2009. qqPhotoshop CS4, de basis; een praktijkgerichte training. Johan Kerver. Pearson Education Benelux. Amsterdam. 2009. qqHet Photoshop kanalenboek. Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2009. qqLagen, het ultieme boek over de essentie van Photoshop. Matt Kloskowski. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008. qqLagen, het ultieme boek over de essentie van Photoshop, 2de editie. Matt Kloskowski. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2011. qqHet Photoshop Lagenboek, Johan W. Elzenga., Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008. qqLight It, Shoot It, Retouch It. Learn step by step to go from empty studio to fnished image. Scott Kelby. New Riders. 2012. qqPortretten fotograferen en retoucheren Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008.

Desktop Publishing â– DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


27

qqHet Photoshop workshop book. Johan W. Elzenga. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2011. qqHet beste van Photoshop CS3, de nieuwste en populairste technieken voor het bewerken van foto's. Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008. qqHet beste van Photoshop CS2, de nieuwste en populairste technieken voor het bewerken van foto's. Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2005. qqPhotoshop CS5 voor digitale fotografie. Johan W. Elzenga. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2010. qqRGB in de Drukwerkvoorbereiding, een handleiding voor een Late Binding workflow voor dtp’ers voor de Nederlandstalige Creative Suite op Mac. Marc Cielen - www.coloro. be. 2010.


Download wat je nodig hebt. De Photoshop-boeken kan je ook per hoofdstuk verkrijgen.

• Deel 1 • Deel 2 • Deel 3 • Deel 4 • Deel 5 • Deel 6 • Deel 7 • Deel 8 • Deel 9 • Deel 10 • Deel 11 • Deel 12 • Deel 13 • Deel 14 • Deel 15 • Deel 16 • Deel 17 • Deel 18 • Deel 19 • Deel 20 • Deel 21 • Deel 22

Werkruimte. Theoretische begrippen. Kadreren en transformeren. Selecties, maskers en paden. Lagen. Kleuren beheren. Kleur en kleurcorrecties. Toonwaarde en contrast. Retoucheren. Zwart-wit. Verscherpen. Vervagen en ruisfilters. Penselen en schilderen. Werken met tekst. Vervormen, perspectief en lenscorrectie. Artistieke effecten. Het filter Camera RAW. Handelingen en Automatisch. Basis 3D. Eenvoudige animaties. Adobe Bridge en Mini Bridge. Printen in Adobe Photoshop.

Te downloaden op www.issuu.com/dilaur. GRATIS voor Syntra-cursisten.

Photoshop deel14, werken met tekst  

De boeken Photoshop deel 1, 2 en 3 zijn ook verkrijgbaar per hoofdstuk. Kleine handige boekjes die één specifiek onderwerp behandelen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you