Page 1

Dirk Laurent

PHOTOSHOP ADOBE CREATIVE CLOUD

VERVAGEN EN RUISFILTERS

Reeks ADOBE software

12


Š Dirk Laurent, Antwerpen, mei 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn,opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.


VERVAGEN EN RUISFILTERS q De filters 'Vervagen' q Vervagen voor fotografische effecten q Ruisfilters


Dirk Laurent is vormgever, auteur en docent bij Syntra AB. Hij geeft cursussen in: • Adobe InDesign • Adobe Photoshop • Adobe Acrobat • Enfocus Pitstop • Colour management • Fontbeheer • Systeembeheer Mac OS X • Drukwerkbegeleiding • Creatief ontwerp • Typografie • Cross media publishing


5

VERVAGEN EN RUISFILTERS DE FILTERS 'VERVAGEN' Vage lens DD

Je voegt met deze filter een vervaging toe aan een foto om het effect van een kleinere scherptediepte te verkrijgen, zodat bepaalde objecten in de afbeelding scherp blijven terwijl andere vaag worden. Met een eenvoudige selectie bepaal je welke gebieden vaag worden. Je kunt ook een afzonderlijke diepte toewijzen voor een alfakanaal om exact aan te geven hoeveel vervaging je wilt toevoegen. Als je een dieptetoewijzing hebt geselecteerd, kun je ook het dradenkruis gebruiken om het beginpunt van een bepaalde vervaging in te stellen. Met alfakanalen en laagmaskers maak je dieptetoewijzingen. Zwarte gebieden in alfakanalen worden behandeld alsof deze vooraan op de foto staan en witte gebieden worden behandeld alsof deze ver weg staan. Als je een geleidelijke vervaging (geen vervaging onderaan tot maximale vervaging bovenaan) wilt, maak je een nieuw


❶ ❷

❸ ➍

❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭

alfakanaal en pas je een verloop toe, zodat het kanaal bovenaan de afbeelding wit is en onder aan de afbeelding zwart. Selecteer vervolgens het filter Vage lens en kies het alfakanaal in het pop-upmenu 'Bron'. Als je de richting van het verloop wilt wijzigen, schakel je het selectievakje 'Negatief' in. De weergave van een vervaging is afhankelijk van de irisvorm die je kiest. De irisvorm wordt bepaald door het aantal bladen. Je kunt de bladen van een iris wijzigen door de bladen te krommen (zodat deze ronder worden) of door ze te roteren. Je kunt de voorvertoning verkleinen of vergroten door op de min- of plusknop te klikken. Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


7

Kies Filter > Vervagen > Vage lens. Kies de optie Sneller ❶ voor 'Voorvertoning' om snellere voorvertoningen te genereren. Kies Nauwkeuriger ❶ om de definitieve versie van de afbeelding weer te geven. Nauwkeurigere voorvertoningen worden langzamer gegenereerd. Kies bij 'Diepte toewijzen' een bron in het pop-upmenu 'Bron' ❷. Sleep de schuifregelaar bij 'Brandpuntsafstand vervagen' ❸

om de diepte in te stellen waarop de pixels scherp zijn. Als je de brandpuntsafstand bijvoorbeeld instelt op 100, worden pixels op 1 en 255 volledig vervaagd en worden pixels dichter bij 100 minder vervaagd. Als je in de voorvertoning van de foto klikt, wijzigt de schuifregelaar bij 'Brandpuntsafstand vervagen' zodat je deze kunt gebruiken voor de aangeklikte locatie, en geeft de diepte van de aangeklikte locatie aan. Als je een selectie of een alfakanaal als bron opgeeft en je wil de dieptetoewijzing omkeren dan selecteer je 'Negatief' ➍. Kies een Iris ❺ in het pop-upmenu 'Vorm'. Indien gewenst sleep je de schuifregelaar bij 'Bladkromming' ❼ om de randen van de iris vloeiend te maken, of sleep de schuifregelaar bij 'Rotatie' ➑


om de iris te roteren. Sleep de schuifregelaar bij 'Straal' ❻ om meer vervaging toe te voegen. Sleep voor 'Spiegelende hooglichten' de schuifregelaar bij 'Drempel' ❿ om een drempel voor de helderheid te selecteren. Alle pixels die helderder zijn dan deze waarde, worden behandeld als spiegelende hooglichten. Sleep de schuifregelaar bij 'Helderheid' ❾ om de helderheid van de hooglichten te vergroten. Kies 'Uniform' of 'Gaussiaans' ⓬ om ruis toe te voegen aan de afbeelding. Als je ruis wilt toevoegen zonder de kleur te beïnvloeden, selecteer je ' Monochromatisch' ⓭. Sleep de schuifregelaar bij 'Hoeveelheid' ⓫ verwijder je filmkorrels en ruis uit de oorspronkelijke afbeelding. Wil je de foto er realistisch en ongeretoucheerd laten uitzien, dan kan je de foto wat meer ruis geven. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen op uw afbeelding.

AA Vage lens toegepast bij een verloop in en alfakanaal Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


9

Bewegingsonscherpte DD

Met het filter 'Bewegingsonscherpte' kan je illusie creëren van beweging in je foto. Zo kan je het landschap achter een auto vervagen om de wagen snelheid te geven, zoals in dit voorbeeld. Dupliceer de achtergrondlaag. Maak een selectie van de wagen en zet de selectie om naar een masker. Draai het maker om zodat de wagen 'zwart' kleurt en de omgeving 'wit'. De filter zal niet toegepast worden op de wagen, maar wel op het landschap. Ga naat 'Filter' > 'Vervagen' > 'Beweginsonscherpte'. In het dialoogvenster geef je de richting ❶ van de onscherpte aan en geef je de afstand aan in pixels ❷. Je kan er een 'Slimme Filter' van maken NEW

❶ ❷


Radiaal vervagen DD

Met 'Radiaal vaag' boots jede vervaging na van een in- of uitzoomende of draaiende camera en maak je een zachte vervaging. Met de optie 'Hoeveel' stel je de hoeveelheid vervaging in. Met

'Draaien' wordt vervaging toegepast over concentrische cirkels en kun je een draaiingshoek opgeven.

%% Je kan het effect 'verzachten' door na het toepassen van de filter te kiezen voor 'Opties voor overvloeien' in het deelvenster lagen, bij de 'Slimme Filter'

❷ ❶ ➍ ❸

AA Radiaal vervagen met "Draaien' als methode

AA Radiaal vervagen met "Zoomen' als methode

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


Met 'Zoomen' wordt vervaging toegepast over radiale lijnen alsof een camera in- of uitzoomt op een afbeelding. Je kunt een hoeveelheid van 1 tot 100 opgeven. De 'vervagingskwaliteit' varieert

van Laag voor een snel maar korrelig resultaat, tot Goed en Best voor vloeiender resultaten, die alleen in een grote selectie van elkaar te onderscheiden zijn. Je kunt het beginpunt van de vervaging opgeven door het patroon in het vak Middelpunt te slepen. Hier in het voorbeeld doe je het volgende: dupliceer de achtergrondlaag. Maak eerst een 'Slimme Filter' aan zodat je snel het effect kan aanpassen. Ga naar 'Filter' > 'Vervagen' > 'Radiaal

vervagen'. In het dialoogvenster geef je het soort van radiaal vervagen aan bij 'Methode'. Je kan kiezen uit 'Draaien' of 'Zoomen' ❶. Pas vervolgens de hoeveelheid ❷ aan en zet de 'Kwaliteit' op 'Best' ❸. Versleep het middelpunt in het vak ➍.

Slim vervagen DD

Met dit filter vervaag je een foto nauwkeurig. Geef één van de volgende instellingen op:

33 Straal om te bepalen hoe ver naar pixels wordt gezocht om te vervagen, 33 Drempel om te bepalen hoe verschillend de waarden van de pixels mogen zijn voordat ze worden verwijderd 33 Vervagingskwaliteit.

33 Modus voor de volledige selectie (Normaal) of voor de randen van de kleurovergangen (Alleen rand en Bedekking rand). In

delen met veel contrast kun je met 'Alleen rand' zwart-witte randen en met 'Bedekking rand' een witte rand toepassen.

11


Oppervlak vervagen DD

Het filter 'Oppervlak vervagen' vervaagt een foto, maar blijven

de randen ongewijzigd. Deze filter is handig als je een speciaal effect wil of voor het verwijderen van ruis en korrel.

33 Met de optie 'Straal' geef je de grootte op van het gebied waarin monsters worden genomen voor de vervaging.

33 Met de optie 'Drempel' geef je aan hoeveel de toonwaarden van de omliggende pixels moeten afwijken van die van de middelste pixel, voordat deze worden meegenomen in de

vervaging. Pixels met toonwaardeverschillen die minder

zijn dan de Drempelwaarde, worden niet meegenomen in de vervaging.

Gaussiaans vervagen DD

Met dit filter vervaag je snel een selectie met een aanpasbare hoeveelheid. Gaussiaans verwijst naar de klokvormige curve

die door Photoshop wordt gegenereerd wanneer er een gewogen gemiddelde op de pixels wordt toegepast.

Bij het filter 'Gaussiaans vervagen' krijg jeweinig details en een mistig effect. Je geeft een straal op voor het vervagen om te bepalen hoe ver het filter zoekt naar pixels om te vervagen.

Desktop Publishing â– DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


13

'VERVAGEN' VOOR FOTOGRAFISCHE EFFECTEN

NEW

Gebruik de 'Galerie Vervagen' om op een intu誰tieve manier drie verschillende fotografische vervagingseffecten te maken.

Als de vervaging ingesteld is, gebruik je de 'Bokeh-besturingselementen' om het algemene vervagingseffect te stileren. De voorvertoning gebeurt in het volledige venster.

Kies Filter > Vervagen en selecteer dan 'Veld vervagen', 'Iris vervagen' of 'Kantelen en verschuiven'.

TIP

Druk op de toets M om het vervagings-

masker weer te geven dat op de afbeelding is toegepast. Donkere gebieden geven scherpe gebieden aan, terwijl lichte gebieden vervaagde gebieden aangeven.


Punten voor Veld vervagen ❶ Niet-geselecteerd vervagingspunt ➋ Geselecteerd vervagingspunt

Veld vervagen DD

Gebruik' Veld vervagen' om een verloop van vervagingen te maken door meerdere vervangingspunten met een verschillende

mate van vervagingen op te geven. Voeg meerdere punten aan de afbeelding toe en geef voor elk punt een mate van verva-

ging aan. Het uiteindelijke resultaat is een gecombineerd effect van alle vervagingspunten in de afbeelding. Je kunt zelfs een punt buiten de afbeelding toevoegen om de vervaging toe te passen bij hoeken.

Kies Filter > Vervagen > Veld vervagen.

Er wordt een punt voor veldvervaging op de afbeelding geplaatst.

1 Klik op de afbeelding om extra vervagingspunten toe te voegen.

2 Klik op een punt om dat te selecteren en voer een van de volgende handelingen uit:

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


15 ❸ ➋ ❶

Iris vervagen

3 Sleep de vervangingshandgreep om de vervaging te vergroten of te verkleinen. Je kunt het deelvenster

Vervagingsgereedschappen ook gebruiken om vervagingswaarde op te geven.

4 Sleep het punt naar een nieuwe locatie. Druk op Delete om het te verwijderen.

Iris vervagen DD

Gebruik Iris vervagen om een oppervlakkig scherptediepte-effect op de foto te simuleren, ongeacht de gebruikte camera of lens. Je kunt meerdere focuspunten opgeven. Kies Filter > Vervagen > Iris vervagen.

Het standaardpunt voor Iris vervagen wordt op de foto ingesteld.

1 Klik op de afbeelding om extra vervagingspunten toe te voegen.

2 Sleep de handgrepen om deze te verplaatsen en de verschil-

❶ Scherp gebied ➋ Overgangsgebied ❸ Vervagingsgebied


❸ ➋ ❶ ➋ ❸

Kantelen en Verschuiven ❶ Scherp gebied ➋ Overgangsgebied ❸ Vervagingsgebied

lende gebieden opnieuw te definiëren.

3 Sleep de vervagingshandgreep om de vervaging te vergroten of te verkleinen.

Kantelen en verschuiven DD

Gebruik het effect Kantelen en verschuiven om een afbeelding

te simuleren die is gemaakt met een 'tilt shift' lens. Dit speciale vervagingseffect bepaalt het scherptegebied en vervaagt dan langzaam bij de randen. Gebruik het effect 'Kantelen en ver-

schuiven' om foto's met miniatuurvoorwerpen te simuleren. Kies Filter > Vervagen > Kantelen en verschuiven.

1 Het standaard vervagingspunt Kantelen en verschuiven is op de afbeelding ingesteld. Klik op de afbeelding om extra vervagingspunten toe te voegen.

2 Sleep de vervagingshandgreep om de vervaging te Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


17

vergroten of te verkleinen. Je kunt ook het deelvenster

Gereedschappen gebruiken om een vervagingswaarde op te geven.

3 Doe het volgende om de verschillende gebieden te definiĂŤren: 33 Sleep de lijnen om deze te verplaatsen 33 Sleep de handgrepen en roteer ze

Vervagingseffecten DD

Je kunt de hele afbeelding verbeteren door de weergave van onscherpe of vage gebieden te bewerken. Geef de bokeh-parameters op voor een algemeen aangenaam effect. Geef in

het deelvenster Vervagingseffecten een waarde op voor het volgende:

33 Bokeh-licht. Hiermee maakt je onscherpe of vage gebieden in de afbeelding helderder.

33 Bokeh-kleur. Hiermee voegt je levendigere kleuren toe aan verlichte gebieden die niet tot wit worden geblazen.

33 Lichtbereik. Hiermee bepaal je het toonbereik waarop de instellingen betrekking hebben.

TIP

Druk op de toets P om het vervagings-

effect even te verbergen om zo snel 'voor' met 'na' te vergelijken. Druk op de toets 'H' om de vervagingspunten in het venster


RUISFILTERS Met de verschillende ruisfilters verwijder je ruis of voeg je juist ruis toe als je het zilverkorrel effect wil simuleren van analoge foto's. Je verwijdert stof en krassen uit een oude foto.

33 Ruis Er worden willekeurige pixels aan een afbeelding

toegevoegd, waarbij het effect van fotograferen met een film van hoge snelheid wordt gesimuleerd. Je gebruikt het filter

Ruis ook gebruiken om streepvorming in gedoezelde selecties of een opvulling met geleidelijk verloop te reduceren, of

sterk geretoucheerde gebieden een realistischer uiterlijk te

geven. Opties voor Ruisdistributie zijn onder andere Uniform en Gaussiaans. Bij Uniform verdeel je ruiskleurwaarden met willekeurige getallen tussen 0 en de aangegeven waarde (+ of -), zodat je een subtiel effect aanbrengt.

Met Gaussiaans verdeel je ruiskleurwaarden met een stippeleffect maakt. Bij de optie 'Monochromatisch' pas je het filter

alleen op de toonelementen in de afbeelding toe zonder dat je de kleuren verandert.

33 Uitstippen Dit filter zoekt de randen in de foto (gebieden waar sterke kleurveranderingen optreden) en vervaagt de volledi-

ge selectie behalve de randen. Met deze vervaging verwijder je ruis terwijl de details behouden blijven.

33 Stof & krassen Vermindert ruis door ongelijksoortige pixels

te veranderen. Probeer diverse combinaties voor de instelling van straal en drempel wanneer je een balans zoekt tussen de scherpte van de afbeelding en het verwijderen van krasjes,

stof, oneffenheden,... . Je kunt het filter ook op geselecteerde gebieden in de foto toepassen. Desktop Publishing â– DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


33 Mediaan Hiermee verminder je ruis in een foto door de

helderheid van pixels binnen een selectie te laten overvloeien. Het filter zoekt binnen de straal van een selectie naar

pixels die even helder zijn, verwijdert pixels die te veel van

aangrenzende pixels verschillen, en vervangt de middelste

pixels met de gemiddelde helderheidswaarde van de gezochte pixels. Dit filter is nuttig om het effect van beweging in een afbeelding te elimineren of te reduceren.

33 Ruis reduceren Hiermee verminder je ruis terwijl de randen

intact blijven, afhankelijk van de instellingen die effect hebben op de hele afbeelding of op de afzonderlijke kanalen.

Stof en krassen DD

Kies Filter > Ruis > Stof & krassen.

Pas indien nodig de zoominstelling van de voorvertoning aan totdat het gebied met de ruis zichtbaar is. Sleep de schuifregelaar bij 'Drempel' â?ś naar links (naar 0) om

de waarde uit te schakelen, zodat je alle pixels in de selectie of de foto kunt zien. Met 'Drempel 'bepaal je hoe verschillend de pixelwaarden moeten zijn om te worden verwijderd.

Met de schuifregelaar Drempel heb je meer controle over

waarden tussen 0 en 128, het meest voorkomende bereik voor

afbeeldingen, dan over waarden tussen 128 en 255. Sleep de schuifregelaar bij 'Straal' âž‹ naar links of rechts, of voer in het tekstvak een waarde tussen 1 en 16 pixels in. De Straal

bepaalt de grootte van het gebied waarin wordt gezocht naar

niet gelijke pixels. Als je de straal groter maakt, vervaagt de af-

beelding. Gebruik de kleinste waarde waarbij defecten worden verwijderd.

19


❸ ➋

Verhoog de drempel geleidelijk door een waarde in te voeren of de schuifregelaar naar de hoogst mogelijke waarde te slepen waarbij je de stofjes en krassen verwijdert.

Om nauwkeurig stof en krassen te verwijderen werk je best met 'Slimme Filters' en laagmaskers ❸ en gebruik je ook de re-

toucheergereedschappen zoals 'Snel retoucheerpenseel, 'Kloonstempel', 'Reparatie' en 'Verplaatsen met behoud van inhoud'. Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


Ruis reduceren en JPEG-artefacten verminderen DD

Ruis in een foto verschijnt als willekeurige extra pixels die geen

deel uitmaken van de details van de afbeelding. Ruis wordt vaak veroorzaakt door het fotograferen met een hoge ISO-instelling,

door onderbelichting of door het nemen van foto's op een donkere plaats met een lange sluitertijd.

Ruis in de afbeelding wordt op twee manieren weergegeven: Je

hebt 'luminantieruis' (grijswaarden), waardoor een foto er korrelig of gevlekt uitziet. Het heeft wat weg van de 'sneeuw' die je kent van een tv-toestel bij slechte ontvangst. En je heb' 'kleurruis',

die gewoonlijk zichtbaar is als gekleurde artefacten (verkeerd gekleurde spikkels) in de foto.

Luminantieruis kan duidelijker zijn in één kanaal van de afbeelding. Dit is vaak het blauwe kanaal. Je kunt de ruis voor elk ka-

naal afzonderlijk wegwerken in de modus Geavanceerd. Voordat je het filter opent, controleer je elk kanaal afzonderlijk of ruis in één kanaal overheerst. Je behoudt meer details door slechts uit één kanaal de ruis te verwijderen. Kies Filter > Ruis > Ruis reduceren.

Zoom in op de voorvertoning om de ruis in de afbeelding beter te

kunnen zien en stel de opties in: 33 Sterkte ❶: gebruik je om luminantieruis te verminderen in alle kanalen.

33 Details behouden ➋: gebruik je om randen en details te be-

houden. Bij een waarde van 100 blijven de meeste details van de afbeelding behouden, maar wordt de luminantieruis het

minst gereduceerd. Breng de instellingen 'Sterkte' en 'Details

21


➊ ❷ ❸ ➍

❽ ❾

behouden' met elkaar in balans om de ruisvermindering precies af te stellen.

33 Kleurruis reduceren ❸: bij een hogere waarde wordt kleurruis

sterker gereduceerd. 33 Details verscherpen ➍: verscherpt de foto. Door ruis te verwij-

deren wordt de scherpte van de afbeelding minder. Gebruik de instelling voor verscherpen.

33 JPEG-kunstmatigheid verwijderen ➎: verwijdert artefacten en

halo's in foto's die opgeslagen worden met een lage JPEG-kwaliteit.

Als luminantieruis overheersend is in één of twee kleurkanalen, klik je op de knop 'Geavanceerd ➏' en verminder je de ruis per kleurkanaal in het menu 'Per kanaal' ➐. Gebruik de instellingen 'Sterkte ➑ en 'Details behouden ➒' om de ruis in dat kanaal te verminderen.

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


23

Bij het verminderen van ruis moet je sterk inzoomen en mag je

vooral niet in de val trappen om alle ruis uit het beeld te krijgen. Als je dat probeert, zal de foto er onrealistisch en 'plastiekachtig' uitzien, zoals in het voorbeeld hieronder.

Hou de muisknop ingedrukt in het voorvertoningsvenster om het resultaat 'voor' en 'na' ruisvermindering te zien

AA Te sterke ruisvermindering doet je foto er onrealistisch uitzien.

33 Kleurruis verwijderen: zet de schuifregelaars voor 'Sterkte' en

'Details' eerst op nul en verhoog langzaam de regelaar om de kleurruis te verwijderen. Hou de foto steeds in de gaten en

verwijder ruis tot je tevreden bent van het resultaat (25-50% is meestal meer dan genoeg).

33 Luminantieruis verwijderen is moeilijker omdat het altijd

ten koste gaat van de details.. Zet de 'Sterkte' op een waarde waarbij je ruis zichtbaar ziet verdwijnen, terwijl je 'Details

behouden' en 'Details verscherpen' in eerste instantie op nul laat staan. Verminder de ruis met een sterkte tot bv 6 en


breng voorzichtig de details terug met de schuifregelaar

'Details behouden'. Doe dit stapje voor stapje omdat dit ook

de ruis terugbrengt. Vervolgens verscherp je de details terug met 'Details verscherpen' of gebruik het filter 'Onscherp Mas-

ker'. Het is beter om 'Details behouden' wat hoger te zetten en 'Details verscherpen' wat lager.

Wil je per kanaal ruis verminderen mag je dat niet doen nadat je ruis al algemeen verminderd hebt. Ruis verwijderen per ka-

naal komt bovenop een algemene ruisvermindering en dat kan er teveel aan zijn. Het is 'of', 'of' en niet 'en', 'en'.

Ben je niet tevreden met het resultaat van de ruisvermindering, dan kan je nog andere filters gebruiken.

Doe dit dan op een duplicaat van de laag (cmd+J) en zet de AA Je kan met twee lagen werken, waarbij de bovenste laag alleen gebruikt wordt om 'luminantieruis' te verwijderen. De overvloeimodus tussen. Gebruik 'Slimme filters' zodat je achteraf nog kunt 'finetunen'.

modus op 'Lichtsterkte'. Je vermindert dan ruis in het luminantiekanaal en niet in de kleurkanalen.

Je kan het filter 'Uitstippen' gebruiken (Filter > 'Ruis' > 'Uitstip-

pen') Dit filter kan je niet instellen. Het haalt de meest opvallende stippen weg. Heb je eerst 'Ruis reduceren' gebruikt en daarna 'Uitstippen' dan zal je zeker nog eens moeten verscherpen.

Mocht je toch nog ruis zien dan kan je de onderste laag iets ver-

vagen met 'Gaussiaans Vervagen'. Je kan hier een hoge warde gebruiken omdat je alleen de kleur aanpast en niet de luminantie.

Desktop Publishing â– DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


Ruis (filmkorrel) toevoegen aan een foto DD

Een mooie methode om ruis toe te voegen aan een foto werkt als volgt: Maak een nieuwe laag en vul deze met 50% grijs.

Voeg er vervolgens ruis aan toe via 'Filter' > 'Ruis' > 'Ruis' ( Add Noise of Film Grain) Experimenteer met de overvloeimodus

tussen de twee lagen om een mooi effect te vinden ('Bedekken', 'Zacht licht', 'Harde Mix',...).

Je kan ook 'korrel' toevoegen via de filtergalerie. Ga naar ' Filter' > 'Filtergalerie'. Daar vind je 'Filmkorrel' ❶ bij de 'Artistieke filters' ❷

Kies bij 'Korrel' ❸ een waarde, bijv. 8 en bij het' Lichtste gebied' ❹ bijv. 6. Vervolgens kies je bij 'Intensiteit' ➎ een waarde van 3. (Elke andere waarde is natuurlijk mogelijk, dat hangt van je eigen idee af)

25


Je kunt de foto nog verbeteren door een aanpassingslaag

'Niveaus' te maken en het invoerniveau aan de donkere kant

iets aan te passen. De korrel kan nog verbeterd worden door bij 'Filter' > 'Verscherpen' > 'Onscherp masker' verscherping toe te

passen. Experimenteer met de invoergetallen tot je het gewenste resultaat hebt bereikt.

Het beste resultaat krijg je in een 'Slimme Filter', zodat je altijd nog een aanpassing kunt doen als het resultaat je niet bevalt.

❷ ❶ ❸ ❹ ➎

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


Moiré verwijderen DD

Moiré is een verschijnsel dat optreed wanneer je een reeds ge-

drukt beeld inscant. De rasterpunten in het gedrukte beeld in-

terfereren met het raster dat door de scanner wordt ingebracht. Moiré treedt ook op bij quadri-beelden waarbij de rasterhoeken van de vier kleuren cyaan, magenta, geel en zwart niet in de juiste hoek liggen. Bij dit verschijnsel zie je de rasterpunten

duidelijk, de foto wordt onscherp en er verschijnen strepen in het beeld. ■■

Filter 'Mediaan'

Dit storende effect kan je verminderen met het filter 'Mediaan'.

Zet het filter zo laag mogelijk en scherp daarna de foto terug op. Het is geen wondermiddel.

Het filter laat de helderheid van pixels binnen een selectie

overvloeien. Het filter zoekt pixels die even helder zijn, verwijdert pixels die te veel van aangrenzende pixels verschillen en

vervangt de middelste pixel door de mediaanhelderheidswaarde van de

gezochte pixels. ■■

Filter 'Uitstippen'

Ook het filter 'Uitstippen' kan helpen. Met dit filter zoek je de randen in een laag (gebieden waar sterke kleurveranderin-

gen optreden) en vervaag je de volledige selectie behalve die

randen. Met deze vervaging verwijder je ruis terwijl de details behouden blijven. Nadeel van dit filter is dat je het niet kan instellen.

27


LET IT RAIN! Met vervagings- en ruisfilters kan je ook creatief aan de slag. Het meisje in het voorbeeld krijgt plots een plensbui over zich heen.

OP PHOTOSH ! CREATIE F

Hoe pak je dat aan in Photoshop?

Dupliceer eerst de achtergrondlaag ❶. Maak vervolgens een nieuwe laag aan en vul deze met 50 grijs ❷. Maak nu een

'Slimme Filter' en ga naar Ruis > Ruis. In het dialoogvenster selecteer je bij 'Distributie' 'Gaussiaans' ➍ en vink je 'Monochro-

matisch' ❺. aan Zet de schuifregelaar bij 'Hoeveelheid' ❸ tussen de 100 en 200

Selecteer nu de volgende filter 'Bewegingsonsscherpte' om de

stipjes om te zetten in beweging, regen dus. Zet de hoeveelheid pixels bij 'Afstand' ❼ rond de 30 pixels en de 'Bewegingshoek'

❻ op -70. Maak vervolgens een aanpassingslaag 'Niveaus' ❽ en

verschuif het witte en zwarte driehoekje meer naar het midden om het beeld donkerder te maken.

Dupliceer de fotolaag nog een keer en zet er een masker naast. Zet op dat masker een verloop van zwart naar wit ❾. De lucht

zal er nu wat 'dreigender' uitzien. Maak weer een duplicaat en ga naar 'Filter' > 'Rendering' > 'Wolken' ❿. Deze laag wordt nu in een wolkenlucht omgezet. Je kan de grootte en het aantal wolken aanpassen door deze laag bij 'Bewerken' > 'Transformatie' > 'Schalen' te vergroten.

Maak een laatste duplicaat van de laag en ga naar 'Filter' > 'Rendering' > 'Zon' ⓫. Experimenteer met de soorten verlichting uit Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


29

om wat licht door de wolken te laten schijnen. Experimenteer

met overschillende overvloeingen 'Bedekken', 'Bleken', 'Zacht Licht' ⓬ tussen de lagen om de kracht van regen, wolken en zon aan te passen. Als laatste aanpassing selecteer je het gereed-

schap 'Doordrukken' om bepaalde plekken in het gras donkerder te maken.

❸ ❹ ➎ AA Het filter 'Ruis'

❻ AA Ga naar 'Filter' > 'Rendering' > 'Wolken' en 'Zon'

❼ AA Het filter 'Bewegingsonscherpte'

⓫ ❿ ❾ ❽ ❷ ❶

AA Het filter 'Zon'


GERAADPLEEGDE LITERATUUR qqHet Photoshop Portretten Boek, Scott Kelby. Pearson Education Benelux. Amsterdam. 2011. qqHet Photoshop CS6 boek voor digitale fotografen, Scott Kelby. Pearson Education Benelux. Amsterdam 2012. qqHet Photoshop CS5 boek voor digitale fotografen, Scott Kelby. Pearson Education Benelux. Amsterdam 2011. qqAdobe Photoshop CS4, Reeks 'Leer jezelf professioneel...' Erwin Olij, Van Duuren Informatica. Culemborg 2009. qqPhotoshop CS4, de basis; een praktijkgerichte training. Johan Kerver. Pearson Education Benelux. Amsterdam. 2009. qqHet Photoshop kanalenboek. Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2009. qqLagen, het ultieme boek over de essentie van Photoshop. Matt Kloskowski. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008. qqLagen, het ultieme boek over de essentie van Photoshop, 2de editie. Matt Kloskowski. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2011. qqHet Photoshop Lagenboek, Johan W. Elzenga., Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008. qqLight It, Shoot It, Retouch It. Learn step by step to go from empty studio to fnished image. Scott Kelby. New Riders. 2012. qqPortretten fotograferen en retoucheren Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008.

Desktop Publishing â– DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


31

qqHet Photoshop workshop book. Johan W. Elzenga. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2011. qqHet beste van Photoshop CS3, de nieuwste en populairste technieken voor het bewerken van foto's. Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008. qqHet beste van Photoshop CS2, de nieuwste en populairste technieken voor het bewerken van foto's. Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2005. qqPhotoshop CS5 voor digitale fotografie. Johan W. Elzenga. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2010. qqRGB in de Drukwerkvoorbereiding, een handleiding voor een Late Binding workflow voor dtp’ers voor de Nederlandstalige Creative Suite op Mac. Marc Cielen - www.coloro. be. 2010.


Download wat je nodig hebt. De Photoshop-boeken kan je ook per hoofdstuk verkrijgen.

• Deel 1 • Deel 2 • Deel 3 • Deel 4 • Deel 5 • Deel 6 • Deel 7 • Deel 8 • Deel 9 • Deel 10 • Deel 11 • Deel 12 • Deel 13 • Deel 14 • Deel 15 • Deel 16 • Deel 17 • Deel 18 • Deel 19 • Deel 20 • Deel 21 • Deel 22

Werkruimte. Theoretische begrippen. Kadreren en transformeren. Selecties, maskers en paden. Lagen. Kleuren beheren. Kleur en kleurcorrecties. Toonwaarde en contrast. Retoucheren. Zwart-wit. Verscherpen. Vervagen en ruisfilters. Penselen en schilderen. Werken met tekst. Vervormen, perspectief en lenscorrectie. Artistieke effecten. Het filter Camera RAW. Handelingen en Automatisch. Basis 3D. Eenvoudige animaties. Adobe Bridge en Mini Bridge. Printen in Adobe Photoshop.

Te downloaden op www.issuu.com/dilaur. GRATIS voor Syntra-cursisten.

Photoshop deel12, vervagen en ruisfilters  

De boeken Photoshop deel 1, 2 en 3 zijn ook verkrijgbaar per hoofdstuk. Kleine handige boekjes die één specifiek onderwerp behandelen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you