Issuu on Google+

Dirk Laurent

PHOTOSHOP ADOBE CREATIVE CLOUD

RETOUCHEREN

Reeks ADOBE software

9


Š Dirk Laurent, Antwerpen, februari 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn,opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.


RETOUCHEREN q Wat moet je zeker doen q Overzicht van de gereedschappen q Huidcorrecties uitvoeren q Witte tanden en ogen, rode lippen


Dirk Laurent is vormgever, auteur en docent bij Syntra AB. Hij geeft cursussen in: • Adobe InDesign • Adobe PhotoShop • Adobe Acrobat • Enfocus Pitstop • Colour management • Fontbeheer • Systeembeheer Mac OS X • Drukwerkbegeleiding • Creatief ontwerp • Typografie • Cross media publishing


5

RETOUCHEREN WAT MOET JE ZEKER DOEN... Zo sterk mogelijk inzoomen DD

Je kan nooit nauwkeurig retoucheren op een uitgezoomd beeld.

Retoucheren doe je altijd met zo'n klein mogelijk penseel op een zo groot mogelijk ingezoomde foto. Zet bovendien de dekking

van de gebruikte penselen niet te hoog: tussen 10 en 30% is meer dan voldoende.

Retoucheer op een aparte laag DD

Retoucheer nooit ofte nimmer op de originele foto. Zet er steeds een laag boven of dupliceer uw originele beeld (cmd+J). Indien je werkt op een bovenliggende laag, moet je in het optiebalk

'alle lagen' of 'onderliggende lagen' aanvinken. Indien mogelijk zet je uw originele beeld om in een 'Slim Object'. Dan werk je ook non-destructief.

In- en uitzoomen DD

Bekijk steeds je totale beeld (dus uitzoomen) na een reeks be-

werkingen. Ga terug in detail werken als het resultaat goed is (dus terug inzoomen).


Gebruik een tablet DD

Wil je als een professional retoucheren dan kan niet zonder een tekentablet. Retoucheren doe je niet met een muis en zeker niet met je vingers op het track-pad van een portable computer.

Retoucheren gaat sneller en veel nauwkeuriger met een tablet. Maak verschillende voorinstellingen voor gereedschappen

Je kan veel tijd besparen door een aantal sets te maken van gereedschappen. Wil je bv een gereedschap om stoppels te

verwijderen dan gebruik je de 'Kloonstempel' met de modus

op 'Lichter', monster nemen op Alle Lagen, Dekking 40% en een

middelgroot penseel met zachte randen. Deze instellingen voor de stempel bewaar je als 'Nieuwe voorinstelling gereedschap'. Geef dit gereedschap een beschrijving, zodat je niet telkens hoeft te zoeken achter het juiste gereedschap.

Pauze! DD

Retoucheer niet te lang aan een stuk door. Je gaat sneller fouten maken, onnauwkeuriger werken. Las een pauze in of doe iets anders om daarna veel frisser ĂŠn sneller te kunnen werken.

Richting van het penseel DD

Probeer met je penseel steeds in de richting van de structuur van de huid te retoucheren.

Gebruik controlelagen DD

Je kan bij tijdens het retoucheren zo gemakkelijk iets over het hoofd zien. Het is daarom verstandig om twee extra

aanpassingslagen aan te maken die je enkel gebruikt om te controleren of je niets over het hoofd hebt gezien. De eerste Desktop Publishing â–  DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


die je maakt is een aanpassingslaag "Zwart-wit'. Deze maak je af en toe zichtbaar om de huid te controleren. De tweede

is een aanpassingslaag 'Curven' met twee pieken in de curve (zie afbeelding op blz 322). Met deze extreme curve kan je

gemakkelijk spetters, vlekken en uitstekende haren ontdekken.

OVERZICHT VAN DE GEREEDSCHAPPEN Retoucheerpenseel DD

Met het Retoucheerpenseel corrigeer of retoucheer je onvolkomenheden waardoor deze verdwijnen uit de afbeelding.

Waar de Kloonstempel een zuivere kloon van het brongebied

op het doelgebied plaatst, zorgt het Retoucheerpenseel ervoor dat de doelpixels op vlak van structuur, belichting en scha-

duweffecten met de bronpixels overeenkomen. Dit maakt het Retoucheerpenseel een ideaal instrument om portretten te retoucheren.

Technisch gezien voegt het Retoucheerpenseel de pixels niet

samen, maar het combineert de bronpixel met de pixels die net buiten de doelpixel liggen. Dit heeft tot gevolg dat de gerepa-

reerde pixels naadloos overlopen in de rest van de afbeelding.

De werkwijze is dezelfde als bij de Kloonstempel. Klik eerst met Alt ingedrukt op het gebied dat je wil overnemen (er verschijnt een draadkruis als aangepaste cursor en klik vervolgens op

GG Retoucheergereedschappen in het gereedschapspalet. Achter het driehoekje zitten nog gereedschappen verborgen. Klik met de rechtermuisknop ingedrukt op het icoon in het gereedschapspalet en de verborgen gereedschappen openen in een contextueel venster. Je kan ook naar de retoucheergereedschappen door de letter J - B - S -E - O te typen.

7


het gebied dat je wil retoucheren. Slepen werkt (net zoals bij de Kloonstempel) ook, maar let op dat je niet teveel sleept. Als je

nu op een onvolkomenheid klikt, zal je merken dat deze wordt verbeterd. Net zoals bij de Kloonstempel, wordt de cursor een voorbeeld van wat je krijgt wanneer je effectief retoucheert.

❷ ■■

Kies een optie bij Type op de optiebalk:

33 Modus. ❶ Hiermee geeft u de overvloeimodus op. Kies Ver-

vangen om ruis, filmkorrel en structuur aan de randen van

een penseelstreek te behouden wanneer u een penseel met zachte randen gebruikt.

AA Zet de hoofdletter-toets aan en je gereedschap verandert in een precisie-gereedschap

33 Bron. ❷ Hiermee geeft u de bron op die u wilt gebruiken voor het repareren van pixels. Selecteer Monster om pixels van de huidige afbeelding te gebruiken

33 Uitgelijnd. ❸ Schakel Uitgelijnd in om doorlopend pixelmonsters te nemen, zonder dat het huidige monsterpunt verloren gaat, zelfs als u de muis loslaat. Schakel Uitgelijnd uit als u AA Navigeer binnen een deelvenster voor gereedschappen door de alt-toets ingedrukt te houden en te klikken op het gereedschap. Er zal telkens een ander gereedschap tevoorschijn komen in de gereedschapsbalk.

de pixelmonsters vanaf het eerste monsterpunt steeds wilt hergebruiken als u het tekenen onderbreekt en hervat.

33 Monster ❹ Hiermee neemt u monsters uit de door u opge-

geven lagen. Kies Huidige laag en onderliggende lagen als u

monsters wilt nemen uit de actieve laag en de onderliggende zichtbare lagen. Als u alleen monsters wilt nemen uit de

actieve laag, kiest u Huidige laag. Als u monsters wilt nemen Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


uit alle zichtbare lagen, kiest u Alle lagen. Als u monsters

wilt nemen van alle lagen met uitzondering van aanpassingslagen, kiest u Alle lagen en klikt u op het pictogram Deze optie inschakelen om aanpassingslagen tijdens het klonen te negeren rechts van het pop‑upmenu Monster.

Snel retoucheerpenseel DD

❸➍❺ ❻

Met het gereedschap Snel retoucheerpenseel verwijder je snel vlekjes en andere onvolkomenheden uit de foto's. Het gereedschap werkt op net zoals het gewone retoucheerpenseel: het tekent met doelpixels uit een afbeelding of patroon, waarbij de structuur, de belichting, de transparantie en de schaduweffecten van de doelpixels overeenkomen met de pixels die moeten worden hersteld. In tegenstelling tot het retoucheerpenseel hoef je bij Snel retoucheerpenseel geen montster te nemen. Met het Snel retoucheerpenseel neem je automatisch monsters rondom het geretoucheerde gebied. Selecteer het gereedschap en kies een penseelgrootte ❶ uit de optiebalk. Een penseel dat iets groter is dan het gebied dat je wil herstellen, werkt het beste: Je kunt dan het gehele gebied met één klik omvatten. Kies een overvloeimodus in het pop-updeelvenster Modus ❷ uit de optiebalk. Kies Vervangen om ruis, filmkorrel en structuur aan de randen van een penseelstreek te behouden wanneer je een penseel met zachte randen gebruikt.

9


■■

Kies een optie bij Type op de optiebalk:

33 Locatie afstemmen ❸ Zoekt in de pixels aan de rand van de selectie naar een gebied dat voor de reparatie kan worden gebruikt.

33 Structuur maken ❹ Gebruikt de pixels in de selectie om een structuur te maken. Als de structuur niet werkt, probeer je nogmaals door het gebied te slepen.

33 Inhoud behouden (vanaf CS5) ❺ Vergelijkt de inhoud van een nabijgelegen afbeelding om de selectie naadloos te vullen,

waarbij belangrijke details zoals schaduwen en objectranden op realistische wijze behouden blijven.

33 Schakel Monster nemen van alle lagen ❻ op de optiebalk in als Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


11

AA Maak een selectie rond hetgeen je uit de foto wilt. Sleep de selectie naar links of naar rechts. De achtergrond zal de plaats van de objecten innemen

je monsters wilt nemen uit alle zichtbare lagen. Schakel Monster nemen van alle lagen op de optiebalk uit als je alleen monsters wilt nemen uit de actieve laag.

Reparatie DD

Ook dit gereedschap gebruik je, om ongewenste delen te vervangen door beeld dat van elders uit de afbeelding komt. De werk-

wijze is echter helemaal anders. We beperken ons tot de werking met de standaardopties, die ook het handigste werken.

33 Eerst gedraagt het gereedschap zich al de gewone lasso. Maak al slepend een selectie rondom het deel dat je wil vervangen

33 Plaats nu de muis in deze selectie en begin te slepen. Blijf


slepen tot je het gewenste deel ziet in de oorspronkelijke selectie; laat dan de muisknop los

Als je de muis los laat, wordt het vervangen beeld wat aan-

gepast aan de oorspronkelijke helderheid. Door zijn werking is dit gereedschap bijzonder geschikt (en handiger dan de

kloonstempel) als er structuren moeten doorlopen. Maar omdat het vervangen beeld wordt aangepast aan de oorspronkelijke

helderheid, is dit gereedschap niet altijd bruikbaar. Wat bij vb. heel goed lukt, is een huisnummer of opgedrukte tekst op een

bakstenen gevel vervangen, maar een lampje op een bakstenen gevel zou een lelijk resultaat geven.

❶ ❷ ❸ Optellen, aftrekken.... van de selectie

■■

Kies een optie bij Type op de optiebalk:

33 Bron repareren vanuit doel ❶ Sleep in de afbeelding om het

gebied te selecteren dat je wilt repareren en selecteer Bron op de optiebalk. Wanneer Bron is geselecteerd op de optiebalk, sleept u het selectiekader naar het gebied waarvan u een

monster wilt nemen. Wanneer je de muisknop loslaat, wordt het oorspronkelijk geselecteerde gebied gerepareerd met het monster.

33 Doel repareren vanuit bron ❷ Sleep in de afbeelding om

het gebied te selecteren waarvan je een pixelmonster wilt nemen en selecteer Doel op de optiebalk. Wanneer Doel is

geselecteerd op de optiebalk, sleep je het selectiekader naar Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


het gebied dat u wilt repareren. Wanneer je de muisknop

loslaat, wordt het nieuw geselecteerde gebied gerepareerd met het monster

33 Transparant gebruikt bij overvloeien van reparatie â?¸ Selecteer dit om de structuur met een transparante achtergrond te

onttrekken aan het monstergebied. Schakel deze optie uit als je het doelgebied volledig wilt vervangen door het monster-

gebied. De optie Transparant is het meest geschikt voor effen

achtergronden of achtergronden met een verloop en duidelijk herkenbare structuren, zoals een vogel tegen een blauwe lucht

33 Patroon â?š Selecteer een patroon in het deelvenster Patroon op de optiebalk en klik op 'Patroon gebruiken'.

Rode ogen verwijderen DD

Rode ogen worden veroorzaakt door een reflectie van de

cameraflits op het netvlies van het object. Je ziet dit vooral bij

foto's die zijn genomen in een donkere ruimte, omdat de iris dan vergroot is. Om rode ogen te voorkomen, gebruik je de came-

rafunctie voor het verminderen van rode ogen. Nog beter is het

om een afzonderlijke flitser te gebruiken die je op enige afstand van de cameralens kunt aansluiten op de camera. Met het ge-

reedschap Rode ogen verwijderen worden rode ogen verwijderd in foto's van mensen of dieren die met flitslicht zijn genomen,

en witte of groene reflecties in foto's van dieren die met flitslicht zijn genomen. Dit gereedschap heeft twee opties: Pupilgrootte

(aan te passen voor kleinere of grotere pupillen) en Hoeveelheid

Donkerder (voor meer of minder donkere gloed in de ogen). Deze opties zijn standaard ingesteld op 50%.

13


Voor een optimaal resultaat is het aan te raden om het gereedschap tijdens het klikken precies in het midden van de pupil te

plaatsen. Open een beeld met rode ogen en dupliceer de achtergrondlaag. Gebruik op de gedupliceerde laag Rode ogen verwijderen met een Hoeveelheid Donkerder van 100% (pupilgrootte

blijft op 50%). Klik in het midden van de pupil (maar niet op de witte weerspiegeling) om een goed resultaat te bekomen. ■■

Kies een optie op de optiebalk:

33 Pupilgrootte ❶ Hiermee vergroot of verklein je het gebied waarop het gereedschap Rode ogen betrekking heeft.

33 Hoeveelheid donkerder ❷ Hiermee stel je in hoe donker de pupil wordt.

Kloonstempel DD

Met het gereedschap Kloonstempel teken je één deel van een AA Een duidelijk voorbeeld van 'rode oogjes'. Selecteer het gereedschap, pas de opties aan en klik in de pupil van de ogen. Het rood verdwijnt  ! Je kan de sterkte van de correctie aanpassen bij 'Hoeveelheid donkerder'.

afbeelding over een ander deel van dezelfde afbeelding of over een ander deel van een ander geopend document met dezelfde

kleurmodus. Je kunt ook een deel van een laag over een andere

laag tekenen. Het gereedschap Kloonstempel is handig voor het dupliceren van objecten of het verwijderen van een fout in een afbeelding.

Met het gereedschap Kloonstempel stel je een monster in van het gebied waarvan je de pixels wilt klonen en pas je dit toe op een ander gebied. Schakel de optie Uitgelijnd in als je wi

tekenen met het meest recente monster wanneer je het tekenen Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


15

hebt onderbroken en weer wilt hervatten. Schakel de optie

Uitgelijnd uit als je het tekenen steeds vanaf het eerste monster wilt starten, ongeacht het aantal keren dat je het tekenen stopt en hervat.

Omdat je voor Kloonstempel elk gewenst penseeluiteinde

kunt gebruiken, kan je de grootte van het gebied dat je kloont helemaal aanpassen. Je kunt de wijze waarop het tekenen

wordt toegepast op het gekloonde gebied ook bepalen met de instellingen voor dekking en overvloeiing. ■■

Kies een optie op de optiebalk:

33 Penseel ❶ Kies een penseel en stel het monsterpunt in door de aanwijzer in een geopende afbeelding te zetten. Hou alt ingedrukt en klikken. Je hebt nu een monster gemaakt.

33 Modus ❷ Stel de overvloeimodus in om lichter of donkerder te klonen

AA Met de kloonstempel kan je ongewenste elementen uit een foto verwijderen. Klik met de alt-toets ingedrukt zo dicht mogelijk bij het storende element. Met het monster dat je genomen hebt, kan je beginnen met stempelen. Zoom voldoende in om nauwkeurig te werken.


33 Dekking ❸ Stel hier de sterkte van het klonen in. Je bepaalt in welke mate de onderliggende pixels worden verborgen.

33 Stroom (Flow) ❹ Stel de kracht van het gereedschap in. 33 Uitgelijnd ➎ Schakel Uitgelijnd in om doorlopend pixelmon-

sters te nemen, zonder dat het huidige monsterpunt verloren

gaat, zelfs als u de muisknop loslaat. Schakel Uitgelijnd uit als u de pixelmonsters vanaf het eerste monsterpunt steeds wilt

hergebruiken als u het tekenen onderbreekt en hervat. 33 Monster huidige laag ❻ In het lijstje monster kies je "Hui-

dige laag" als je alleen monsters wilt nemen uit de actieve

laag. Wanneer je voor "Huidige/Onderliggende" kiest kan je een monster nemen op de bovenste en alle onderliggende

lagen. Kies je "Alle lagen", dan neem je een monster op alle

lagen in het beeld. Klik op het kleine pictogram als je tijdens het nemen van een monster de aanpassingslagen niet wil gebruiken.

Verplaatsen met behoud van inhoud DD

Gebruik het gereedschap 'Verplaatsen met behoud van inhoud' om een deel van een foto te selecteren en te verplaatsen. De

afbeelding opnieuw wordt samengesteld en het achtergebleven gat wordt gevuld met vergelijkbare elementen uit de afbeelding. Je kunt het gereedschap in twee modi gebruiken: Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


17

❷ ❶

33 Met de modus Verplaatsen ❶ kun je objecten op verschillende locaties plaatsen (het meest effectief als de achtergrond vergelijkbaar blijft).

33 Gebruik de modus Extensie ❷ om objecten zoals haar, bomen of gebouwen uit te breiden of te verkleinen.

33 Geef aan hoe nauwkeurig het gereedschap moet werken ❸


Gummetje DD

Met het gummetje geef je de pixels de achtergrondkleur of

maak je ze transparant. Op een achtergrond en in een laag met vergrendelde transparantie worden de pixels gewijzigd in de achtergrondkleur. In alle andere gevallen worden de pixels

omgezet in transparantie. Met het gummetje kan je ook een

bepaald gebied zo bewerken dat het wordt hersteld tot een staat die in het deelvenster Historie is geselecteerd.

1 Selecteer het gereedschap Gummetje . 2 Stel de achtergrondkleur in die je wil toepassen als je wist in de achtergrondlaag of in een laag met vergrendelde transparantie.

3 Kies een modusinstelling ❶ op de optiebalk. Als je Penseel en Potlood kiest, functioneert het gummetje als deze

gereedschappen. Blok is een vierkant van vaste grootte,

met harde randen zonder opties voor het wijzigen van de dekking of de stroom.

4 Voor Penseel en Potlood dien je een vooraf ingesteld

penseel te selecteren en de dekking ❷ en stroom ❸ in te stellen op de optiebalk.

Bij een dekking van 100% worden de pixels volledig uitgegumd.

Bij een lagere dekking worden de pixels gedeeltelijk uitgegumd. Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


19

Als je tijdens het gummen een opgeslagen staat of opname

van de afbeelding wilt herstellen, klik je op de linkerkolom van de staat of opname in het deelvenster Historie en selecteert je vervolgens Wissen en in historie opnemen in de optiebalk. Je

kan ook tijdelijk het gummetje gebruiken in de modus Wissen en in historie opnemen door alt ingedrukt te houden en in de afbeelding te slepen.

5 Sleep in het gebied dat u wilt uitgummen.

Achtergrondgummetje DD

Met het achtergrondgummetje maak je de pixels in een laag

transparant door te slepen. Je kunt de achtergrond zo uitgummen rond de randen van een voorgrondobject, waarbij de


randen zelf behouden blijven. Met behulp van de verschillende opties bepaal je het bereik van de transparantie en de scherpte van de randen. Als je het achtergrondgummetje gebruikt,

wordt een monster genomen van de kleur in het middelpunt

van het gummetje, de zogenaamde hotspot. Dat is de kleur die vervolgens wordt uitgegumd. Verder worden aan de randen van het voorgrondobject alle restkleuren verwijderd.

6 Selecteer in het deelvenster Lagen de laag met de gebieden

❶ ❷

die je wil uitgummen. Selecteer het gereedschap Achtergrondgummetje .

7 Klik op het penseelvoorbeeld ❶ in de optiebalk en stel de penseelopties in het in:

33 K ies instellingen voor de diameter, hardheid, tussenruimte, hoek en ronding.

33 A ls je met een tekentablet werkt, kies je opties in

de menu’s Grootte en Tolerantie om de grootte en

tolerantie van het achtergrondgummetje gaandeweg de penseelstreek te variëren. Kies Pendruk ❷ om de variatie op de pendruk te baseren.

8 Voer de volgende handelingen uit op de optiebalk:

33 K ies een van de mogelijke instellingen om het effect te beperken: Niet aangrenzend ❸ als je de monsterkleur

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


wilt uitgummen op elke plaats die door het gummetje wordt geraakt; Aangrenzend als je de monsterkleur

alleen wilt uitgummen in aangrenzende gebieden;

Randen zoeken als je aangrenzende gebieden met de monsterkleur wilt uitgummen, waarbij de scherpte van de randen van het object beter behouden blijft.

33 Geef bij Tolerantie ➍ een waarde op of gebruik de

schuifregelaar. Bij een lage tolerantie werkt het gummetje alleen op kleuren die heel erg lijken op de mon-

sterkleur. Bij een hogere tolerantie worden ook minder nauwkeurig overeenkomende kleuren uitgegumd.

9 Selecteer Voorgrondkleur beschermen ❺ om te voorkomen dat gebieden met de in de gereedschapset gekozen voorgrondkleur worden uitgegumd.

10 Kies een optie ❻ voor het nemen van monsters: Doorlopend om tijdens het slepen steeds monsters van de kleuren te

nemen; Eenmaal om alleen gebieden uit te gummen die de kleur bevatten waarvan je bij de eerste muisklik een mon-

ster hebt genomen; en Achtergrondstaal om alleen gebieden met de huidige achtergrondkleur uit te gummen.

11 Sleep in het gebied dat je wilt uitgummen. Het achter-

grondgummetje heeft de vorm van een penseel, waarbij een dradenkruis de hotspot aangeeft.

Tovergummetje DD

Als je met het tovergummetje in een laag klikt, worden alle

overeenkomende pixels in een laag transparant gemaakt. Als

21


je in een laag met vergrendelde transparantie werkt, nemen de pixels de achtergrondkleur aan. Als je in de achtergrond klikt, wordt deze omgezet in een laag en worden alle vergelijkbare pixels transparant.

Je kunt het effect van het tovergummetje beperken tot uitsluitend aangrenzende pixels of je kunt het effect op alle overeenkomende pixels in de huidige laag laten toepassen.

❷ ❸ ➍ ■■

❺ Voer een van de handelingen op de optiebalk:

33 Voer een tolerantiewaarde ❶ in om het bereik te bepalen

van de kleuren die worden uitgegumd. Bij een lage tolerantie heeft het tovergummetje alleen effect op kleuren die zeer sterk overeenkomen met de kleur waarop je klikt. Bij een

hogere tolerantie is het bereik waarbinnen de pixels worden gewist groter.

33 Selecteer Anti-aliased ❷ als u de randen van het uitgegumde gebied vloeiend wilt maken.

33 Schakel Aangrenzend ❸ in als je alleen de pixels wilt uit-

gummen die direct grenzen aan de pixel waarop je klikt of

schakel deze optie uit als je het effect wilt laten toepassen op alle overeenkomende pixels in de afbeelding.

33 Schakel Monster nemen van alle lagen ❹ in als je de uit te

gummen kleur wilt laten bepalen op basis van gegevens uit alle zichtbare lagen.

33 Geef een dekking ➎ op om te bepalen hoe sterk het effect van Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


het gummetje moet zijn. Bij een dekking van 100% worden de pixels volledig uitgegumd. Bij een lagere dekking worden de pixels gedeeltelijk uitgegumd.

Natte vinger DD

Met het gereedschap Natte vinger simuleer je het effect alsof je met een vinger door natte verf gaat. Het gereedschap neemt de kleur over van de plaats waar de streek begint en duwt deze in de richting waarin je sleept.

AA De originele foto

AA Vegen met vingerverf en modus donkerder. Dik penseel gebruikt.

AA Vegen zonder vingerverf

AA Vegen met vingerverf en modus verzadiging met fijn penseel.

AA Vegen met vingerverf en modus normaal. Fijn penseel gebruikt.

AA Vegen met vingerverf en modus kleur. Fijn penseel gebruikt.

23


❶ ❷

Voer een van de handelingen op de optiebalk: 33 Schakel Monster nemen van alle lagen ❶ op de optiebalk in ■■

als je Natte vinger wilt gebruiken met kleurgegevens uit alle zichtbare lagen. Als deze optie is uitgeschakeld, gebruikt de

Natte vinger alleen kleuren uit de actieve laag. 33 Schakel Vingerverf ❷ op de optiebalk in als je de voorgrondkleur aan het begin van elke streek wilt uitsmeren. Als deze optie is uitgeschakeld, gebruikt de Natte vinger de kleur die

zich aan het begin van elke streek onder de cursor bevindt. 33 Sterkte ❸ Stel de kracht van het gereedschap in.

Sleep in de afbeelding om de pixels uit te smeren. Als je de optie Vingerverf wilt gebruiken, hou je Alt ingedrukt en sleep je met het gereedschap Natte vinger. AA De kop van een aapje. Met "Dodge" en "Burn" werd de snoet plaatselijk donkerder en lichter gemaakt. Boven: het lichte resultaat. Onder: het donkere resultaat.

Doordrukken en Tegenhouden (Dodge/Burn) DD

De gereedschappen Tegenhouden en Doordrukken zijn geba-

seerd op het vroegere technieken uit de donkere kamer, waar-

mee bepaalde delen van een foto werden onder- of overbelicht, zodat ze lichter of donkerder werden. Fotografen houden licht

tegen om een deel van de foto lichter te maken (tegenhouden) of belichten een deel intensiever om het donkerder te maken (doordrukken). Hoe meer je met de gereedschappen "Tegen-

houden" of "Doordrukken" over een gebied tekent, hoe lichter of donkerder het wordt.

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


25

❺ ❻

Selecteer het gereedschap Tegenhouden of Doordrukken ❶ . Kies een penseeluiteinde en stel penseelopties ❷ in op de optiebalk.

Selecteer één van de volgende opties in het menu Bereik ❸ op de optiebalk:

33 Middentonen Hiermee wijzigt u het middelste bereik van grijswaarden

33 Schaduwen Hiermee wijzigt u de donkere gebieden

33 Hooglichten Hiermee wijzigt u de lichte gebieden 33 Stel de belichting ❹ in voor Tegenhouden of Doordrukken.

33 Klik op de knop Airbrush ❺ als u het penseel als een airbrush wilt gebruiken. U kunt ook de optie Airbrush in het deelvenster Penselen selecteren.

33 Selecteer de optie Kleurtinten beschermen ➏ om kleurverlies in de schaduwen en hooglichten tot een minimum te be-

perken. Met deze optie voorkomt u ook dat de kleurtoon van kleuren wordt verschoven.

Sleep over het deel van de afbeelding dat je lichter of donkerder wilt maken


Spons DD

Met het gereedschap Spons breng je kleine wijzigingen aan in

de kleurverzadiging van een gebied. In zwart-witfoto verhoogt of verlaagt de spons het contrast door de grijsniveaus van of

naar de middelste grijswaarde te brengen. Selecteer het gereedschap ❶ Spons. Kies een penseeluiteinde ❷ en stel penseelopties in op de optiebalk.

Kies in het menu Modus op de optiebalk de manier waarop u de kleur wilt wijzigen ❸: 33 Verzadiging. Hiermee versterkt u de verzadiging van de kleur 33 Minder verzadiging Hiermee verzwakt u de verzadiging van de kleur

Stel de stroom ❹ in voor het gereedschap Spons. Schakel de optie Levendigheid ❺ in om het uitsnijden van Met de spons kan je plaatselijk de verzadiging vermeerderen of verminderen. In de foto's hiernaast werd de oogschaduw onder handen genomen. Boven links: meer verzadiging met "Levendigheid" af. Daaronder een hogere verzadiging met "Levendigheid " aan. Hieronder: Minder verzadiging met "Levendigheid" aan en af.

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


27

volledig verzadigde of volledig niet-verzadigde kleuren tot een minimum te beperken. Sleep over het deel van de afbeelding dat u wilt wijzigen.

Verscherpen DD

Met het gereedschap Verscherpen verhoog je het contrast langs de randen, zodat deze scherper lijken. Hoe meer je met dit ge-

reedschap over een gebied tekent, hoe duidelijker het effect van het verscherpen. ■■

Voer een van de handelingen op de optiebalk:

Kies een penseeluiteinde ➊ e en stel opties voor de overvloeimodus ❷ en sterkte ❸ in.

Schakel Monster nemen van alle lagen in ❹ als je wilt verscherpen met gegevens uit alle zichtbare lagen. Als deze optie is

uitgeschakeld, gebruikt het gereedschap alleen gegevens uit de actieve laag.

Selecteer Details beschermen ❺ om de details beter in het oog te laten springen en pixelvervormingen tot een minimum te beperken. Schakel deze optie uit als je een opvallender verscherpingseffect wilt bereiken.

Het gereedschap Verscherpen heeft de eigenschappen van een

penseel. Je kunt de vorm en de grootte van het gereedschap aanpassen in het dialoogvenster boven de geopende afbeelding.

AA Verscherpen van ogen en lippen bij een portret


■■

De opties voor "overvloeimodus":

33 Normaal : verscherpt alles waar je met de muis over beweegt. 33 Donkerder: pixels donkerder dan de voorgrondkleur worden verscherpt

33 Lichter: pixels lichter dan de voorgrondkleur worden verscherpt

33 Kleurtoon : complementaire kleuren komen tevoorschijn 33 Kleu: idem als tint

33 Verzadiging: verhoogt de verzadiging in de kleur 33 Lichtsterkte: verhoogt de lichtsterkte in de kleur

Vervagen DD

Met het gereedschap Vervagen worden harde randen verzacht

of details in een afbeelding verminderd. Hoe meer u met dit gereedschap over een gebied tekent, hoe vager het gebied wordt. Voer een van de handelingen op de optiebalk:

Kies een penseeluiteinde ➊ en stel opties voor de overvloeimodus ❷ en sterkte ❸ in. Schakel Monster nemen van alle lagen in ❹ als je wilt vervagen met gegevens uit alle zichtbare lagen, anders gebruikt het gereedschap alleen gegevens uit de actieve

laag. Vervagen heeft de eigenschappen van een penseel. Je kunt de vorm en de grootte van het gereedschap aanpassen in het dialoogvenster boven de geopende afbeelding. Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


29

■■

De opties voor "overvloeimodus":

33 Normaal: vervaagt alles waar je met de muis over beweegt. 33 Donkerder: pixels donkerder dan voorgrondkleur worden .vervaagd.

33 Lichter: pixels lichter dan voorgrondkleur worden vervaagt 33 Kleurtoon : complementaire kleuren komen tevoorschijn. 33 Kleur: Idem als tint.

33 Verzadiging: verlaagt de verzadiging in de kleur. 33 Lichtsterkte : verlaagt de lichtsterkte in de kleur.

AA Je kan een 'bokeh'-effect creëren door de achtergrond in een foto te vervagen zodat het onderwerp scherp blijft.


HUIDCORRECTIES UITVOEREN Rimpels wegwerken DD

De beste gereedschappen om rimpeltjes weg te werken zijn het retoucheerpenseel en het Snel retoucheerpenseel. Selecteer één van beide.

Gebruik je het retoucheerpenseel dan alt+klik je in een gebied zonder rimpels vlak naast het deel waar wel een rimpel zit.

TIP

Schilder met je borstel over de rimpel tot deze verdwijnt. Selecteer een penseel en sleep met ctr + alt.

Dit is de snelste manier om de penseelgrootte en hardheid te veranderen Sleep je naar boven/beneden dan wordt het harder/zachter. Sleep je links/ rechts, dan wordt het penseel groter of kleiner.

Om nauwkeurig te werken, zal je tijdens het schilderen moeten in-en uitzoomen en telkens opnieuw de grootte van je penseel aanpassen.

De penseelgrootte aanpassen doe je door rechts te klikken. Er

verschijnt een contextueel menu. Je kan ook alt + ctr ingedrukt

houden. Het penseel verschijnt nu virtueel op het beeldscherm. Sleep je naar boven/beneden dan verhardt of verzacht de rand

van het penseel . Sleep je rechts/links dan vergroot of verklein je de penseelpunt. Dit is de snelste manier om de penseelgrootte

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


31

❺ aan te passen. Gebruik je het 'Snel retoucheerpenseel' dan hoef je

niet eerst een monster van de huid nemen; je kan meteen beginnen met schilderen.

In beide gevallen is het verstandig om het standaardpenseel

aan te passen. Selecteer in de optiebalk een zacht penseel en stel

AA Je kan je borstel ook bewaren . Klik op het symbool van het gereedschap in de optiebalk ➊. Er verschijnt een venster met de huidige bewaarde gereedschappen ❷. Klik op het kleine pijltje rechts in het venster ❸ dat nu openspringt,

het als volgt in. Kies een diameter van ongeveer 24 pixels. Zet de

kan je "Nieuwe voorinstelling gereedschap" selecteren ❹. Geef je gereed-

schilderen en de vorm van de rimpeltjes te kunnen volgen, is het

schap een nieuwe betekenisvolle naam en klik op OK ❺. Vanaf nu kan je dit

hardheid op 100%. Maak de tussenruimte 25%. Om fijn te kunnen vooral belangrijk dat je de Hoek van het penseel aanpast. Deze

zet je op -49%. Tenslotte zet je de Ronding op 16% Je hebt nu een

plat penseel gemaakt waar je veel sneller en nauwkeuriger mee kan retoucheren. Dit penseel kan je opslaan bij de voorinstellingen gereedschappen.

terugvinden in de lijst van de borstel.


Wallen wegwerken DD

De kloonstempel is hiervoor prima geschikt. Maak eerst een

nieuwe, transparante laag zodat je de originele foto niet verknoeit. ■■

Met de kloonstempel

Selecteer de kloonstempel en ga naar de optiebalk. Zet de dekking van de borstel niet te hoog: 50% volstaat. Selecteer 'Lichter' als

overvloeimodus. We selecteren "Lichter" omdat we donkere wallen willen wegwerken. De onderliggende huid kleurt lichter, vandaar. Je corrigeert dus gebieden op de huid die donkerder zijn dan de

bron Selecteer 'Alle lagen' in de optiebalk bij 'Monster'. We corrigeren wel op een transparante laag, maar de wallen staan wel op

de originele, onderliggende basislaag. Zoom nu in op de wallen en alt + klik op een mooi stukje huid. Kloon de "ongerepte" huid op de wallen. Stap voor stap verdwijnen de zwarte omrandingen. Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


■■

33

Met het retoucheerpenseel.

Selecteer het retoucheerpenseel en kies opnieuw voor 'Lichter' als overvloeimodus en begin te schilderen over de wallen onder de ogen. Ook nu schilder je op een nieuwe laag zodat het origineel niet wordt gecorrigeerd.

Gewoon, met een borstel. Maak een nieuwe laag. Selecteer een vrij grote zachte borstel op een dekking van 10 à 20% Zet de hardheid op 0. Kies een diameter die half zo breed is als de wallen zelf. Houdt de alt-toets ingedrukt, de muiscursor veranderd nu in het pipet. Selecteer met het pipet een huidtint die net iets lichter is dan de wallen en laat de alt-toets weer los Schilder vervolgens over de wallen, uiteraard in de nieuwe laag. Met een gummetje met zachte brush (100% dekking) kun je eventueel nog de delen weghalen die je per ongeluk ook heb geschilderd. ■■

AA Kies een borstel en hou de alt-toets ingedrukt. De cursor verandert in een pipet en maakt een staal van de huidskleur

Ongewenste reflecties wegwerken DD

Door een verkeerde belichting of door het flitsen kunnen er in het (bezwete) gezicht witte reflecties ontstaan. Die moet je dan ook verwijderen. ■■

Met de kloonstempel

Selecteer de kloonstempel en ga naar de optiebalk. Zet de dekking van de borstel niet te hoog: 50% volstaat. Selecteer "Donkerder" als overvloeimodus. We selecteren "Donkerder" omdat we de

lichte reflectie weg willen. Je corrigeert gebieden op de huid die

lichter zijn dan de bron. Vergeet niet "Alle lagen" in de optiebalk bij "Monster" te selecteren. Zoom sterk in op de lichte plekken en alt

+ klik op een mooi stukje huid. Kloon het donkerder stukje huid op de lichte plekken.

AA Glimmende 'hotspots', veroorzaakt door flitslicht kan je wegwerken met de kloonstempel of met een borstel.


AA Selecteer de kloonstempel en zet de modus op donkerder. Zet de dekking niet te hoog bij het stempelen

Desktop Publishing â–  DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


35

Een gladde huid DD

Moet je model eruit zien als een filmster? Dan kan je haar een

handje helpen met enkele PhotoShop technieken. Open de foto in Photoshop en dupliceer de foto als 2e laag (Ctrl + J). ■■

Filter Oppervlak vervagen

Selecteer de bovenste laag en ga naar Filter > Vervagen > Op-

pervlak vervagen. Deze filter zorgt voor het vervangen van de afbeelding (net als Gaussiaans vervagen) maar zorgt dat de randen van je afbeelding scherp blijven! ■■

Masker

Alles is nu een beetje wazig geworden, terwijl je de ogen, de

mond en de haren wel scherp wilt houden. Maak voor je laag

een nieuw laagmasker aan, zodat je delen kunt wegschilderen. Maak een laagmasker aan door onderaan in het palet op het

icoontje te klikken. Met een borstel en zwart als voorgrondkleur kun je nu zaken wegpoetsen. Met wit kun je elementen weer tevoorschijn halen.

Op het beeld op de volgende blz. zie je in rood aangegeven wat er gemaskerd is (met zwart) Het onscherpe, wazige is dus weg

en je haalt de scherpe ogen, mond en haren weer tevoorschijn. Je ziet dat ze al een mooie gladde huid heeft, maar het ziet

er nog te onnatuurlijk (plastiek) uit. Je kunt nu eventueel de

dekking van de laag wat verlagenn, zodat de originele huid er nog een beetje doorheen komt. Heb je dat gedaan dan ziet het gezicht er al wat stuk natuurlijker uit.

AA Selecteer een borstel en stel de voorgrondkleur op zwart in. Je verft met zwart op het witte masker.


%% Je kan het masker tonen en verfijnen in het venster "Maskerrand". Dit venster vind je in 'Venster' > 'Eigenschappen'.

%% !Maak nu een laagmasker, Selecteer een borstel en stel de voorgrondkleur op zwart in. Je verft met zwart op het witte masker.

AA Dupliceer de laag en maak een slimme filter aan. Selecteer vervolgens de filter 'Oppervlak vervagen' en vervaag de huid. Desktop Publishing â–  DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


37

Een gladde huid (BIS) DD ■■

Filter Gaussiaans vervagen

Dupliceer het beeld in een tweede laag. Selecteer de bovenste

laag en ga naar Filter > Vervagen > Gaussiaans vervagen. Stel de vervaging niet te hoog in. ■■

Laagmasker

De afbeelding is nu te wazig. Ogen, lippen en de haren moeten terug scherper. Maak een laagmasker. Vul dit masker met

zwart (druk cmd + I om voorgrondkleur/achtergrondkleur om

te wisselen). Het resultaat van het filter 'Gaussiaans vervagen'

VOOR

schilder met wit op de huiddelen. De huid wordt vaag maar

NA

is nu verborgen achter het masker. Selecteer een borstel en

ogen, lippen, haar,... blijven scherp. In feite doen we hier het

omgekeerde van het voorbeeld hiernaast. Je kan de dekking van het laagmasker nog wat aanpassen om een natuurlijker effect te krijgen

,, Maak een laagmasker en keer de kleur om (cmd+I), Selecteer een borstel en stel de voorgrondkleur op wit in. Je verft met wit op het zwarte masker.


Een gladde huid (TRIS) DD ■■

Filter Gaussiaans vervagen

Dupliceer het beeld in een tweede laag. Selecteer de bovenste

laag en ga naar Filter > Vervagen > Gaussiaans vervagen. Stel de vervaging op 20% in. Verlaag vervolgens de dekking tot 50%. Dit is uiteraard veel te vaag, maar dat lossen we straks op. ■■

Laagmasker

De afbeelding is nu te wazig. Ogen, lippen en de haren moeten terug scherper. Maak een laagmasker. Vul dit masker met

zwart (druk cmd + I om voorgrondkleur/achtergrondkleur om te wisselen). Het resultaat van het filter 'Gaussiaans vervagen' is

nu verborgen achter het masker. Selecteer een borstel en schil-

der met wit op de huiddelen. De huid wordt vaag maar de ogen, lippen, haar,... blijven scherp. Om te controleren of je gebieden bij het schilderen hebtovergeslagen, ga je op het laagmasker staan en klik je met de option-toets ingedrukt. Je ziet nu het

feitelijke laagmasker waarop je hebt getekend. Alle gebieden Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


die zwart zijn, zijn nog niet verzacht. Je kan rechtstreeks met

wit schilderen op de gebieden die je gemist hebt op het masker. Option+Klik terug op het masker om de kleurweergave te zien.

Zet de dekking van de laag eventueel wat lager om een deel van de oorspronkelijke huidstructuur terug te halen. â– â– 

Korrel aanbrengen

Tot hier ken je deze huidcorrectie al. We gaan nu nog een stapje verder om de huidstructuur er zo natuurlijk mogelijk te laten

uitzien. Cmd+Klik op de laagmaskerminiatuur van de vervaagde laag, zodat je masker weer een selectie wordt. Je kan ook in

het menu 'Selectie' voor 'Selectie laden' kiezen. Klik onderaan in het deelvenster lagen op het pictogram 'Nieuwe laag maken'.

De selectie is nu een nieuwe laag geworden. Ga naar het menu 'Bewerken' en kies 'Vullen'. Vul de selectie met '50% grijs'.

Deselecteer nog niet. Ga naar het menu 'Filter' en kies daar voor 'Ruis' In het dialoogvenster typ je 3% bij 'Hoeveelheid' en kies je 'Gaussiaans' bij 'Distributie'. Schakel 'Monochromatisch' in

en klik op OK. Druk op Cmd+D om te deselecteren. Verander de overvloeimodus van de laag in

'Zwak Licht' of in 'Bedekken'. Klaar!

39


OGEN EN TANDEN WITTER, LIPPEN RODER Selecteer 'Tegenhouden' als gereedschap , selecteer in het regelpaneel 'middentonen' en zet de dekking op 50%

Tanden witter DD

Ogen en tanden witter te maken, kan je op verschillende manieren. Een overzicht.

■■

Methode 1: Tegenhouden

Deze eerste techniek maakt de tanden witter zonder gebruik te maken van een borstel. Begin altijd met een duplicaat van de achtergrondlaag.

33 Stap 1. Selecteer het Tegenhouden gereedschap (Dodge), Ga

naar de optiebalk en zet het bereik op "Middentonen". De 50%

belichting is een goede instelling om te starten. Schilder nu

met het gereedschap over de tanden tot ze witter worden. Het gereedschap Tegenhouden is zeer krachtig: de tanden zullen te wit zijn als je meer dan drie keer over de tanden schildert.

Heb je een keer te veel geschilderd, dan kan je de laatste stap ongedaan maken door Cmd + Z te gebruiken.

33 Stap 2 Doe hetzelfde voor de ogen maar vergeet niet af en toe uit te zoomen om het geheel te bekijken.

■■

Methode 2: Modus Bleken

Schilder je (nog) niet zo vlot dan kan je tanden en de ogen witter maken door middel van een selectie.

33 Stap 1 Maak een duplicaat van de achtergrondlaag door

Cmd + J. Noem de nieuwe laag "Tanden". Maak een selectie

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


41

❷ ❸ ❶

van de tanden. Kopieer en plak deze selectie op de nieuwe laag. ❶ Zet de overvloeimodus van de laag "Tanden" op "Bleken" ❷.

33 Stap 2 Het effect van de overvloeiing is te sterk. Zet de dek-

king van de laag op 50% ❸. Verhoog of verlaag de dekking tot je een natuurlijk resultaat krijgt bereikt.

■■

Methode 3: Aanpassingslaag curves

Curvens kan je eveneens gebruiken, zeker als je in de details in de tanden en de ogen niet over het hoofd wil zien.

33 Stap 1 Maak een selectie van de tanden en maak een

aanpassingslaag 'Curves' ❶. Versleep de rechterbovenkant van de curve.

33 Stap 2 Het resultaat zal niet volledig wit zijn. Er zit nog wat geel in de tanden. Selecteer in het pull-down menu van het venster 'Curves' het blauwe kanaal ❷. Blauw is immers de

complementaire kleur van geel. Verander de blauwe curve. Klik op het eindpunt van de curve en typ '234' in het


Input-veld. Dezelfde techniek kan je gebruiken voor de ogen witter te maken. ■■

Methode 4: Aanpassingslaag kleurtoon/verzadiging

Kleurtoon/verzadiging is nog een alternatief.

33 Selecteer de tanden en maak een aanpassingslaag 'Kleurtoon/verzadiging'. Ga naar het gele kanaal en verlaag de verzadiging van het geel.

Ogen witter maken DD

Je kan ogen witter maken door curves of niveaus te gebruiken of door het gereedschap "Tegenhouden" en "Doordrukken" te gebruiken.

Ogen witter maken met Niveau's 33 Stap 1. Open het venster lagen en maak een nieuwe aanpassingslaag Niveau's ➊. De volledige foto zal nu veel te ■■

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


43

helder worden Hou daarom vooral de ogen in de gaten. Als de ogen kleurverlies beginnen te vertonen, sleep je de schuifregelaar voor de schaduwen wat naar rechts. Klik op OK als je tevreden bent. 33 Stap 2. Maak het laagmasker dat naast de aanpassing staat zwart (cmd + I), zodat de heldere laag achter het laagmasker wordt verborgen. Zet de voorgrondkleur op wit en klik op het gereedschap penseel. Selecteer een klein penseel met een zachte rand en schilder over de ogen ❶. 33 Stap 3. Om het veranderen van de kleur van de ogen tegen te gaan, selecteer je de aanpassingslaag en kies je als overvloeimodus 'Lichtsterkte' ❷. Op die manier verandert alleen de helderheid en niet de kleur. Verlaag tot slot de waarde bij dekking ❸ tot de deze er natuurlijk uitziet. 50 tot 60% is meestal een goede instelling . Ogen witter maken met 'Tegenhouden' en 'Doordrukken'. Dupliceer de achtergrondlaag (cmd + J). Selecteer het gereedschap "Tegenhouden" om het oogwit lichter te maken. Stel het volgende in: 33 Borstelgrootte hangt af van de grootte van het oog 33 Hardheid borstel: 10% 33 Bereik: middentonen 33 Belichting: 20% ■■

Selecteer 'Doordrukken' om de omtrek van de iris en de pupil donkerder te maken. 33 Borstelgrootte hangt af van de grootte van het oog 33 Hardheid borstel: 5 - 10% 33 Bereik: schaduwen 33 Belichting: niet hoger dan 15%

❷ ❶


Rode lippen DD

Soms is het nodig om in een portret de lippen wat roder en voller te maken.. Wanneer de vrouw geen lippenstift draagt, kunnen de lippen er al snel wat 'levenloos' uitzien. De kleur van de lippen is vaak niet gesatureerd genoeg. 33 Stap 1. Maak een aanpassingslaag 'Kleurtoon/Verzadiging' ➊. In het dialoogvenster van 'Kleurtoon/Verzadiging' ❷ kies je voor de rode tinten. Sleep de schuifregelaar voor verzadiging naar rechts. Het rood zal verzadigen in de volledige foto ❸. 33 Stap 2. Naast de aanpassingslaag staat een(wit) masker. Klik een keer op het icoontje van het masker naast de aanpassingslaag om ze te selecteren. Draai wit om naar zwart door Cmd + I te klikken ❹. 33 Stap 3. Het masker wordt met zwart gevuld en de aanpassingen in 'Kleurtoon/Verzadiging' die je zopas hebt uitgevoerd, wordt terug verborgen. Selecteer het gereedschap penseel en kies voor een borstel met een zachte rand.

Desktop Publishing ■ DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


45

33 Stap 4. Zet de voorgrondkleur op wit en schilder op het masker over de lippen. Overal waar je schildert komt de aanpassing terug te voorschijn.

Glanzende lippen DD

Lippen worden niet alleen roder

gemaakt, we kunnen ze ook nog wat doen glanzen.

Stap 1. We gaan de aanwezige

hooglichten in de lippen verster-

ken zodat ze gaan glanzen. Ga

naar 'Selecteren' > 'Kleurbereik' ➊

en selecteer in het dialoogvenster

de optie hooglichten. Klik op OK. Er wordt een selectie van de hooglichten gemaakt. Klik op Cmd+J ❷. voor een laag van de

selectie. Maak de hooglichten nog krachtiger door de overvloei-

modus tussen de twee lagen op 'Bleken' ❸ te zetten.

33 Stap 2. Klik op het pictogram laagmasker ❹ om een masker

toe te voegen. Maak dit masker zwart, zodat je de originele

foto weer ziet. Kies een penseel (B) en schilder met wit over de lippen op het laagmasker. De glanzende lippen komen tevoorschijn.

33 Stap 3. Verminder de dekking als de lippen te sterk glanzen.

Als de lippen te weinig glanzen, kan je de bovenste laag dupliceren en de overvloeimodus op 'Bleken' ➎ zetten.

❺ ❹


GERAADPLEEGDE LITERATUUR qqHet PhotoShop Portretten Boek, Scott Kelby. Pearson Education Benelux. Amsterdam. 2011. qqHet PhotoShop CS6 boek voor digitale fotografen, Scott Kelby. Pearson Education Benelux. Amsterdam 2012. qqHet PhotoShop CS5 boek voor digitale fotografen, Scott Kelby. Pearson Education Benelux. Amsterdam 2011. qqAdobe PhotoShop CS4, Reeks 'Leer jezelf professioneel...' Erwin Olij, Van Duuren Informatica. Culemborg 2009. qqPhotoShop CS4, de basis; een praktijkgerichte training. Johan Kerver. Pearson Education Benelux. Amsterdam. 2009. qqHet PhotoShop kanalenboek. Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2009. qqLagen, het ultieme boek over de essentie van PhotoShop. Matt Kloskowski. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008. qqLagen, het ultieme boek over de essentie van PhotoShop, 2de editie. Matt Kloskowski. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2011. qqHet PhotoShop Lagenboek, Johan W. Elzenga., Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008. qqLight It, Shoot It, Retouch It. Learn step by step to go from empty studio to fnished image. Scott Kelby. New Riders. 2012. qqPortretten fotograferen en retoucheren Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008.

Desktop Publishing â–  DIGITALE BEELDBEWERKING MET ADOBE PHOTOSHOP


47

qqHet PhotoShop workshop book. Johan W. Elzenga. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2011. qqHet beste van PhotoShop CS3, de nieuwste en populairste technieken voor het bewerken van foto's. Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2008. qqHet beste van PhotoShop CS2, de nieuwste en populairste technieken voor het bewerken van foto's. Scott Kelby. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2005. qqPhotoShop CS5 voor digitale fotografie. Johan W. Elzenga. Pearson Education Benelux Amsterdam. 2010. qqRGB in de Drukwerkvoorbereiding, een handleiding voor een Late Binding workflow voor dtp’ers voor de Nederlandstalige Creative Suite op Mac. Marc Cielen - www.coloro. be. 2010 qqAlles over formaten. PhotoShop Creative. Uitgave 38.


Download wat je nodig hebt. De Photoshop-boeken kan je ook per hoofdstuk verkrijgen.

• Deel 1 • Deel 2 • Deel 3 • Deel 4 • Deel 5 • Deel 6 • Deel 7 • Deel 8 • Deel 9 • Deel 10 • Deel 11 • Deel 12 • Deel 13 • Deel 14 • Deel 15 • Deel 16 • Deel 17 • Deel 18 • Deel 19 • Deel 20 • Deel 21 • Deel 22

Werkruimte. Theoretische begrippen. Kadreren en transformeren. Selecties, maskers en paden. Lagen. Kleuren beheren. Kleur en kleurcorrecties. Toonwaarde en contrast. Retoucheren. Zwart-wit. Verscherpen. Vervagen en ruisfilters. Penselen en schilderen. Werken met tekst. Vervormen, perspectief en lenscorrectie. Artistieke effecten. Het filter Camera RAW. Handelingen en Automatisch. Basis 3D. Eenvoudige animaties. Adobe Bridge en Mini Bridge. Printen in Adobe Photoshop.

Te downloaden op www.issuu.com/dilaur. GRATIS voor Syntra-cursisten.


Photoshop deel 9, retoucheren