Page 1

60 1 juny 2010

COMUNICACIONS D’ÀMBIT LABORAL Jubilacions parcials El Reial Decret-llei 8/2010 ha eliminat, a partir del passat dia 25 de maig, el període transitori d’acreditació de requisits per accedir a la jubilació parcial. Així doncs, actualment, per tal de poder accedir a la jubilació parcial, cal acreditar els requisits següents: • Tenir 61 anys d’edat. • Tenir una antiguitat en l’empresa de 6 anys. • Tenir 30 anys cotitzats. A més, amb caràcter general, es podrà reduir la jornada de treball entre un 25 i un 75%.

Estadis en 14 pagues A partir del passat mes de març, els estadis van començar a cotitzar per 14 pagues. Com que això fa variar la base de cotització, el salari net experimenta una petita variació a la baixa, encara que el salari brut continua sent exactament el mateix. De totes formes, aquestes petites diferències mensuals queden àmpliament compensades pel fet que els estadis, a partir d’aquest mateix any, també es cobraran en les pagues extres.

Premis de fidelitat i personal recol·locat El Departament d’Educació ha reconegut els efectes de l’antiguitat per a la liquidació del premi de fidelitat a les persones que signaren l’any 1996 el contracte ex novo, en aplicació d’uns acords de recol—locació subscrits el desembre de 1995. Aquesta circumstància no havia estat prevista amb anterioritat i fa que la seva aplicació sigui complexa. En efecte, les Titularitats dels centres concertats no poden tramitar amb Pagament Delegat aquest reconeixement, perquè la vinculació dels professors amb el centre, a tots els efectes laborals, està consignada a partir del dia 1 de setembre de 1996. El professorat afectat, si considera que reuneix els requisits per sol—licitar el premi de fidelitat, ha d’iniciar una via de reclamació administrativa prèvia davant del Departament d’Educació en 1


Núm. 60 • 1 juny 2010

demanda d’aquest concepte. Ha de ser el propi treballador qui faci aquesta reclamació. El Departament de Gestoria del SOM disposa d’un model que es pot facilitar a l’interessat.

Places gratuïtes per a fills dels treballadors (curs 2010-2011) L’article 80 de Conveni Col—lectiu de l’Ensenyament Privat preveu la gratuïtat dels ensenyaments reglats i activitats complementàries per als fills dels treballadors del propi centre o d’altres centres privats compresos dins l’àmbit d’aplicació del Conveni, sempre que tinguin contracte de treball d’un mínim de mitja jornada, establint a més altres limitacions. Quan els treballadors demanen la plaça gratuïta per als seus fills en el centre en el qual treballen, tenen les limitacions següents: o En el nivell de Preescolar integrat: 1 plaça per unitat. Quan la petició prové de treballadors/es d’aquest nivell, s’ampliarà a 2 places per unitat. o En el nivell d’Educació Infantil (2n cicle integrat), serà com a màxim l’equivalent a 5 places per aula. o En els nivells de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, no hi ha límit. Quan els treballadors demanen la plaça gratuïta per als seus fills en altres centres de l’àmbit d’aplicació del Conveni, tenen les limitacions següents: o En el nivell de preescolar integrat no hi ha places gratuïtes. o En el nivell d’Educació Infantil (2n cicle integrat), el 2%. o 3% per a Primària. o 2% per a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Aquests percentatges, que es calculen sobre el total d’alumnes de cada nivell, estan supeditats al fet que no estiguin coberts totalment pels fills dels treballadors del propi centre. El model de sol—licitud s’haurà de presentar al centre on es demana la plaça gratuïta per al curs següent. Conforme a l’acord de la comissió paritària de 12 de febrer de 2010, els terminis de presentació de les sol—licituds enguany són els següents: o Fins al 25 de juny per als nivells de Preescolar, Infantil, Primària i ESO. o Fins al 16 de juliol per als nivells de Batxillerat i Cicles Formatius. Les direccions dels centres han de resoldre les sol—licituds abans del dia 3 de setembre i comunicar-ho per escrit als sol—licitants. 2


Núm. 60 • 1 juny 2010

Mesures de l’Administració pública El decret-llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, promulgat pel Departament de la Presidència, ha sortit publicat al DOGC de 31 de maig de 2010. Us transcrivim l’article 2, apartat 2: L’import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament de concerts educatius, en la part corresponent a les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres concertats i percebudes pel sistema de pagament delegat, experimentarà, en el marc dels acords d’analogia retributiva i a partir de l’1 de juny del 2010, una reducció anàloga a la prevista per al personal funcionari docent no universitari, sense que l’import resultant sigui en còmput anual inferior al corresponent al personal públic amb condicions equivalents. Recordem que la reducció prevista per als funcionaris docents és d’un 5% de mitjana. Us mantindrem informats quan es coneguin les aplicacions concretes que tindran aquestes mesures.

SERVEI D’OBRES MARISTES

3

Butlletí SOM núm. 60  

Butlletí SOM núm. 60

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you