Page 1

Âîò, íîâûé ïîâîðîò! ñòð. 4

Àâòîìîáèëè Êðàñíîãî áàðîíà ñòð. 24

16+

¹ 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 ã.

26.indd 1

24.06.2013 16:04:50


|

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.06.13 г.

2

÷èòàéòå íàñ íà

www.autosuper.ru, à òàêæå íà ñòðàíè÷êå «Âêîíòàêòå» vk.com/ id171583813

26.indd 2

24.06.2013 16:04:57


|

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

СЕРВИС, З/Ч ДЛЯ ЯПОНСКИХ А/М

3

СЕРВИС, З/Ч ДЛЯ Ф РА Н Ц У З С К И Х А / М

26.indd 3

25.06.2013 17:51:42


АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

4

|

ÂÎÒ, ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ!

Не промилле, а погрешность — спорную норму о нулевом уровне содержания алкоголя в крови отменят под «техническим» предлогом В очередной раз Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству вернулся к извечному вопросу — быть или не быть нулевому промилле. На этот раз депутаты предложили утвердить уже во втором чтении проект, устанавливающий минимально допустимую норму содержания алкоголя в крови. Одобрение законопроекта выразило и Министерство промышленности и торговли. Но автор проекта Вячеслав Лысаков настаивает на том, что это не возвращение промилле, а лишь суммарная погрешность измерений, которая позволит людям с особым обменом веществ или употребляющим лекарства избежать несправедливого наказания. Законопроект депутаты рассмотрят в скором времени.

Наказание ужесточат В документе устанавливается значение, при котором водитель будет признан пьяным: концентрация абсолютного этилового спирта должна составлять 0,16 миллиграмма и более на 1 л выдыхаемого воздуха или 0,35 грамма и более на 1 л крови. Депутаты пришли к выводу, что

такие значения исключат погрешность измерительных приборов. Комитет также одобрил и предложенные законопроектом наказания для нетрезвых водителей. Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения предусматривает штраф в 30 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года. За передачу управления автомобилем пьяному человеку также придется понести наказание в виде штрафа 30 000 рублей и с лишением прав на срок 1,5–2 года. Лишенный прав пьяный водитель, севший за руль, может быть арестован на 10–15 суток, если же лицо не может быть арестовано, то на него налагается штраф в размере 30 000 рублей. В случае повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или повторной передачи управления пьяному лицу нарушителю грозит штраф в 50 000 рублей и лишение прав на 3 года. Рассмотрение законопроекта связано и с распоряжением президента России Владимира Путина до 31 июля «разобраться» с пределами погрешности алкотестеров. В мировой же практике предусмотрены не только погрешности измерительных приборов, но и допустимая норма алкоголя в крови

водителя. В большинстве европейских стран запрещено управлять автомобилем при значении 0,3 промилле (Литва, Сербия, Черногория), кое-где эта норма составляет 0,5 (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция), а то и 0,8 промилле (Андорра, Великобритания, Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург).

Баллов не будет Законопроек т так же пре дполагает у ве личение минимальной суммы штрафа до 500 рублей, а вот пункт о введении балльной штрафной системы, предложенный первым зампредом по конституционному законодательству и госстроительству Вячеславом Лысаковым, депутаты исключили еще в первом чтении документа.

 Ìîñêâå ðàçðåøèëè ïîâîðà÷èâàòü íà êðàñíûé Íà ïðîøëîé íåäåëå â Ìîñêâå íà÷àëñÿ ýêñïåðèìåíò, â õîäå êîòîðîãî âîäèòåëÿì ðàçðåøèëè ïîâîðà÷èâàòü íàïðàâî íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà. Íîâîââåäåíèå êîñíåòñÿ ëèøü íåñêîëüêèõ ó÷àñòêîâ: ïîäîáíûé ìàíåâð âîçìîæåí íà ïåðåñå÷åíèè Âåëîçàâîäñêîé è Àâòîçàâîäñêîé óëèö, Íàãàòèíñêîé óëèöû è ïðîñïåêòà Àíäðîïîâà â ñòîðîíó îáëàñòè, íà Íîâîêóçíåöêîé óëèöå íà âíóòðåííåé ñòîðîíå Ñàäîâîãî êîëüöà, ïðè ñúåçäå ñî ÌÊÀÄà íà Ñòóäåíûé

26.indd 4

ïðîåçä, ïðè ñúåçäå ñ Êîêòåáåëüñêîé óëèöû íà Âàðøàâñêîå øîññå è ïðè ñúåçäå ñ Ëóõîâèöêîé óëèöû íà Ðÿçàíñêèé ïðîñïåêò â ñòîðîíó öåíòðà. Î íîâîì ïðàâèëå ñîîáùàþò ñâåòîîòðàæàþùèå òàáëè÷êè ÷åðíîãî öâåòà ñ çåëåíîé ñòðåëêîé è íàäïèñüþ «Óñòóïè âñåì, è ìîæíî íàïðàâî». Ò. å. ïðè ðàçðåøåííîì ïðîåçäå íà êðàñíûé âîäèòåëü âñå æå îáÿçàí ïðîïóñòèòü âñå àâòîìîáèëè è ïåøåõîäîâ. Ïðàâèëà ïðîåçäà ïåðåêðåñòêà îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè ïðè çåëåíîì

ñèãíàëå ñâåòîôîðà: âîäèòåëü, åñëè íå õî÷åò, íå äîëæåí åõàòü íà êðàñíûé ñèãíàë íàïðàâî. Íîâîââåäåíèå äîëæíî ñíèçèòü äîðîæíûå ïðîáêè íà 15%, à ðàñõîä òîïëèâà — íà 10%.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒΠÒåëåôîí äîâåðèÿ ÓÃÈÁÄÄ (812) 335-43-80 Ïîæàðíàÿ îõðàíà èëè Ì×Ñ 010, 8 (812) 01/Åäèíûé íîìåð Ì×Ñ 112/(812) 234-15-02 Ïîëèöèÿ 020 èëè 8 (812) 02 Ñêîðàÿ ïîìîùü 030 èëè 8 (812) 03 Ðîçûñê àâòî, ñêðûâøèõñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ (812) 635-60-70 Äåæóðíàÿ ÷àñòü ÃÓÂÄ äëÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí (812) 70221-95, 340-10-20, 792-21-84, 234-90-21, 234-26-46 Îòäåë ïî îðãàíèçàöèè ðîçûñêà óãíàííîãî è ïîõèùåííîãî àâòîòðàíñïîðòà: (812) 635-6044, 234-90-21, 335-43-80 Î íåðàáîòàþùèõ ñâåòîôîðàõ êðóãëîñóòî÷íî ìîæíî ñîîáùàòü â äèñïåò÷åðñêóþ äèðåêöèè ïî îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (812) 76635-74, 576-01-91 Âîïðîñû î äåÿòåëüíîñòè ÃÈÁÄÄ (812) 234-90-21 Ñïðàâî÷íàÿ ðåãèñòðàöèîííîãî îòäåëà ÃÈÁÄÄ ïðè ÃÓÂÄ 335-38-48 (åæåäíåâíî ñ 08:00 äî 20:00, îáåä ñ 13:00 äî 14:00) Ñïðàâî÷íàÿ ýêçàìåíàöèîííîãî îòäåëà ÃÈÁÄÄ ïðè ÃÓÂÄ, èíôîðìàöèÿ ïî âûäà÷å âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé 335-38-98 (åæåäíåâíî ñ 08:00 äî 20:00, îáåä ñ 13:00 äî 14:00)

25.06.2013 18:15:18


|

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

ЗАПЧАСТИ & СЕРВИС

5

Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû ïî òåëåôîíó:

493-47-47 СЕРВИС, З/Ч ДЛЯ ЯПОНСКИХ А/М

26.indd 5

25.06.2013 17:51:51


|

З/Ч ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ И Б Р И ТА Н С К И Х АВТОМОБИЛЕЙ

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

6

Îáíîâëåííûé Ford Focus îáêàòûâàþò íà òåñòàõ

Ñêîðî óâèäèì ñåäàí MG5

Áðèòàíñêî-êèòàéñêàÿ êîìïàíèÿ MG õî÷åò ïîñòðîèòü ñåäàí MG5. Íîâèíêà áóäåò áàçèðîâàòüñÿ íà ÷åòûðåõäâåðíîì Roewe 350.  ìîòîðíóþ ãàììó ñåäàíà MG5 äîëæíû âîéòè äâà 1,5-ëèòðîâûõ áåíçèíîâûõ àãðåãàòà — áåçíàääóâíûé 109-ñèëüíûé è òóðáèðîâàííûé 135-ñèëüíûé. MG íàìåðåíà âûïóñòèòü öåëóþ ëèíåéêó ýêîíîìè÷íûõ äâèãàòåëåé äëÿ êîíêóðåíöèè ñ Ford EcoBoost. Íà êèòàéñêîì ðûíêå ñåäàí MG5 ïîÿâèòñÿ óæå â ñëåäóþùåì ãîäó ïî öåíå îò 90 000 þàíåé. Ìîäåëü ìîæåò äîåõàòü è äî Åâðîïû.

Ôîòîøïèîíû âûëîæèëè â Ñåòü ñíèìêè ÷óòü îáíîâëåííîãî Ford Focus, êîòîðûé îáêàòûâàþò íà òåñòàõ. Àâòîìîáèëü îáçàâåëñÿ íîâîé îïòèêîé, èíûìè ðàäèàòîðíîé ðåøåòêîé, áàìïåðîì. Çàäíÿÿ ÷àñòü îñòàëàñü áåç èçìåíåíèé. Î òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðècòèêàõ ïðîèçâîäèòåëü íå óïîìèíàë. Ñêîðåå âñåãî, ïðîäàæè õåò÷áýêà íà÷íóòñÿ óæå â 2014 ãîäó.

Э В А КУА Ц И Я 4,9 ìëðä äîëëàðîâ…

…èíâåñòèðóåò Ford â êèòàéñêîå ïðîèçâîäñòâî, ÷òîáû äîãíàòü Volkswagen Group è General Motors, êîòîðûå ëèäèðóþò â ðåãèîíå è ìèðå

26.indd 6

25.06.2013 17:51:55


Совместный проект газеты «Автовитрина Петербурга» и отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со средствами массовой информации 12-го отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ñòàðåéøèé ìóçåé ÃÀÈ–ÃÈÁÄÄ Ðîññèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îòìå÷àåò 15-ëåòèå

1 5 ë åò í à ç à ä , 2 6 è þ í ÿ 1998 ãîäà, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îòêðûëñÿ «Ìóçåé Ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìîáèëüíîé èíñïåêöèè». Âñåãî ëèøü íà 250 êâ. ì ìîæíî ïðîñëåäèòü èñòîðèþ ðîññèéñêîé äîðîæíîé ñòðàæè çà 300 ëåò — áëàãîäàðÿ îðèãèíàëüíîìó ýêñïîçèöèîííîìó è ñâåòîâîìó äèçàéíó, à òàêæå ñðåäñòâàì ìóëüòèìåäèà.  ñîçäàíèè ìóçåÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñåìèðíî èçâåñòíûå — Ýðìèòàæ, Ðóññêèé ìóçåé, à òàêæå Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé èñòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå ñïåöèàëèñòû è âåòåðàíû ÃÀÈ, ãîðîæàíå. Îòêðûòèå ìóçåÿ ñîâïàëî ñ íà÷àëîì ðåôîðìèðîâàíèÿ è ïåðåèìåíîâàíèåì ñëóæáû äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè. À ëþáàÿ ðåôîðìà ñâÿçàíà ñ îáðàùåíèåì ê ïðåæíåìó îïûòó, åãî íîâîìó «ïðî÷òåíèþ». Âàæíî âñïîìíèòü — êàê áûëî? ×òîáû íå ïîâòîðÿòü îøèáîê, íî ïðèìåíèòü îïûò íà íîâîì, áîëåå ýôôåêòèâíîì óðîâíå. Ðåøåíèÿ ìíîãèõ ñîâðåìåííûõ ïðîáëåì ìîãóò ïîäñêàçàòü

ïðåäñòàâëåííûå â ýêñïîçèöèè ïðåäìåòû. Î ìíîãîãðàííîé äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ÃÈÁÄÄ) Ïåòåðáóðãà ðàññêàçûâàþò ðàçíîîáðàçíåéøèå âåùè — äîêóìåíòû íà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, ôîòî, æèâîïèñü, ãðàôèêà, îðóæèå, ìåäàëè, ôîðìåííûå êîñòþìû, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà è äðóãèå ýêñïîíàòû, îòêðûâàþùèå äëÿ ïîñåòèòåëÿ íåèçâåñòíûå ñòðàíèöû äîðîæíîé æèçíè Ñåâåðíîé ñòîëèöû.  ìóçåå ðåàëèçóåòñÿ ðÿä ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì, îðèåíòèðîâàííûõ íà ðàçëè÷íûå êàòåãîðèè ïîñåòèòåëåé — è äëÿ ñâîèõ ñïåöèàëèñòîâ, è äëÿ ïåòåðáóðæöåâ è æèòåëåé Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ.  2001 ã. äâå ïðîãðàììû — «Ïóòåøåñòâèå Çåáðèêà», «Íåâñêèé ïðîñïåêò» âûèãðàëè ãðàíò èíñòèòóòà «Îòêðûòîå îáùåñòâî» (ôîíä Ñîðîñà). Ìóçåé ðàáîòàåò êàê ó÷åáíûé êëàññ äëÿ êóðñàíòîâ Óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè, Öåíòðà ïîäãîòîâêè ÃÓ

ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïîëèöåéñêîãî êîëëåäæà, Ñóâîðîâñêîãî ó÷èëèùà ÌÂÄ Ðîññèè, ÷àñòûå ãîñòè çäåñü — ñëóøàòåëè êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè Óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè, ñîòðóäíèêè äîðîæíîé ïîëèöèè íå òîëüêî íàøåé ñòðàíû, íî áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Áëàãîäàðÿ åæåäíåâíîé ïëàíîìåðíîé ðàáîòå ïî ñáîðó, îáðàáîòêå è õðàíåíèþ ïàìÿòíèêîâ ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû, ââåäåíèþ èõ â íàó÷íûé îáîðîò íàêî-

7 АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

Óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

|

ïëåí çíà÷èòåëüíûé ìàòåðèàë, ïîçâîëÿþùèé êîíñóëüòèðîâàòü ãðàæäàí ïî âîïðîñàì èñòîðèè äîðîæíîé ñòðàæè, ãîòîâèòü þáèëåéíûå èçäàíèÿ.  öåðåìîíèàëüíîì ïðîñòðàíñòâå ìóçåÿ ÷åñòâóþò ãåðîåâ è âåòåðàíîâ, çâó÷àò ñëîâà ïðèñÿãè, çäåñü íàãðàæäàþò ïðèçåðîâ òåìàòè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèé, ïðîõîäÿò ëåêöèè ïî èñòîðèè ñëóæáû. Òðàäèöèîííî, ïðàçäíóÿ Äåíü Ïîáåäû, ìóçåé ñîáèðàåò â ñâîèõ ñòåíàõ âåòåðàíîâ-ðåãóëèðîâùèö áëîêàäíîé ïîðû.

МРЭО

Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû ïî òåëåôîíó:

493-47-47 26.indd 7

25.06.2013 17:51:58


|

ШИНЫ, ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

8

÷èòàéòå íàñ íà www.autosuper.ru, à òàêæå íà ñòðàíè÷êå «ÂÊîíòàêòå» vk.com/ id171583813

Nissan çàéìåòñÿ ÈæÀâòî Renault õî÷åò ïðèäóìàòü ñàìûé äåøåâûé àâòîìîáèëü

 Renault ðåøèëè ñîçäàòü áþäæåòíóþ ìîäåëü, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí. Äëÿ íîâèíêè ïîêà âûáðàíî èìÿ A Entry. Àâòîìîáèëü äîëæåí áûòü àãðåãàòèðîâàí ìîòîðîì 0,8 ëèòðà. Ìîäåëü ñîáèðàþòñÿ ïðåäñòàâèòü â èþíå 2015 ãîäà. Ñòîèìîñòü àâòî íå ïðåâûñèò 3 000 åâðî (!).

26.indd 8

Ìàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ íà «ÈæÀâòî» íà÷àëàñü â ÿíâàðå è ïðîäîëæèòñÿ â òå÷åíèå âñåãî ãîäà. Òåõíè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ çàéìåòñÿ Nissan.  ïëàíàõ êîìïàíèè ÷åðåç äâà ãîäà äîâåñòè ìîùíîñòè äî 300 000 ìàøèí è áîëåå — êàê áðåíäà Lada, òàê è àëüÿíñà Renault-Nissan. Êðîìå òîãî, çàâîä ãîòîâèòñÿ ê ìàññîâîìó âûïóñêó àâòîìîáèëÿ Lada Granta â êóçîâå õåò÷áýê. Ýòî áóäåò åäèíñòâåííûé èç ïðîèçâîäèòåëåé äàííîãî òèïà ìàøèí.

25.06.2013 17:52:01


|

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

Р Е М О Н Т Л Е Г КО В Ы Х А ВТО М О Б И Л Е Й

9

2 044 500 ìàøèí…

…áûëî êóïëåíî íà ðîññèéñêîì âòîðè÷íîì ðûíêå â ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî ìàé 2013-ãî, ÷òî íà 4,5% ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Ëèäåðàìè ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ àâòîìîáèëè Lada — íà íèõ ïðèøëîñü 34% ïðîäàæ. Âîçãëàâëÿåò ðåéòèíã Lada-2107 (85 499 åä.). Ñëåäóþùèå òðè ïîçèöèè òàêæå ïðèíàäëåæàò ÀÂÒÎÂÀÇó — ýòî Lada-2110, Lada-2114 è Lada-2109

Bugatti Veyron îáðåòåò 1 500 «ëîøàäåé»

Ôðàíöóçñêèé ïðîèçâîäèòåëü Bugatti ïëàíèðóåò ïðåäñòàâèòü íîâóþ âåðñèþ ãèïåðêàðà Veyron. Ïðåìüåðà ñîñòîèòñÿ â íà÷àëå 2014 ãîäà. Àâòîìîáèëü, ñêîðåå âñåãî, áóäåò ïîñòðîåí íà áàçå êóïå Veyron Super Sport, íî ñòàíåò íà 200 êã ëåã÷å ñâîåãî 1888-êèëîãðàììîâîãî ïðåäøåñòâåííèêà. Íîâèíêà ïîëó÷èò ìîäèôèöèðîâàííûé ìîòîð W16 ñ 4 òóðáèíàìè ìîùíîñòüþ áîëåå 1500 ë. ñ. Íàïîìíèì, ÷òî Veyron Super Sport îñíàùàëñÿ 16-öèëèíäðîâûì äâèãàòåëåì ìîùíîñòüþ 1 184 ë. ñ. Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü íîâèíêè áóäåò ðàâíÿòüñÿ ïðèìåðíî 450 êì/÷. Öåíà ãèïåðêàðà ìîæåò ñîñòàâèòü äî 5 000 000 ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ.

Volvo V40 çàéìóòñÿ â Heico Sportiv

Âçãëÿä òþíåðîâ èç àòåëüå Heico Sportiv íà ýòîò ðàç îáðàòèëñÿ ê õåò÷ó Volvo V40. Ñêåò÷ «ïðîêà÷àííîãî» àâòî óæå ðàçìåñòèëè â Ñåòè. Ïîëíîïðèâîäíîìó V40 T5 HPC ñ 2,5-ëèòðîâûì áåíçèíîâûì äâèãàòåëåì T5 äîáàâèëè ìîùíîñòè — äî 350 «ëîøàäåé» (+96 ë. ñ.). Î ìàêñèìàëêå ïîêà íå ãîâîðÿò.

26.indd 9

25.06.2013 17:52:05


|

КУЗОВНЫЕ И М АЛ Я Р Н Ы Е РА Б ОТ Ы

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

10

Opel Meriva Mercedes-Benz ïðåäñòàâèò S-Class îáíîâèëñÿ Pullman â ìàå 2014 Mercedes-Benz çàïëàíèðîâàë ïðåìüåðó îáíîâëåííîé ìîäåëè Pullman íà ìàé 2014 ãîäà. Äëèíà ëèìóçèíà ñîñòàâèò 6 ìåòðîâ, à êîëåñíàÿ áàçà — 3 465–3 515 ìì. Mercedes-Benz S-Class

Pullman îáçàâåäåòñÿ è òðåòüèì ðÿäîì ñèäåíèé, ïàññàæèðû âòîðîãî è òðåòüåãî ðÿäà áóäóò ñèäåòü äðóã íàïðîòèâ äðóãà. Îñîáûé óñïåõ, ïî çàìûñëó êîìïàíèè, àâòîìîáèëü ïîëó÷èò íà êèòàéñêîì ðûíêå.

Ôîòîøïèîíû ïîéìàëè â îáúåêòèâû ñâîèõ êàìåð âûåõàâøèé íà òåñòû îáíîâëåííûé Opel Meriva. Âòîðîå ïîêîëåíèå Meriva îáçàâåëîñü íîâîé ðàäèàòîðíîé ðåøåòêîé, èçìåíèëàñü è ãîëîâíàÿ îïòèêà, è ïåðåäíèé áàìïåð. Ñêîðåå âñåãî, âíóòðè àâòîìîáèëÿ ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé íå áóäåò. Ëèíåéêà äâèãàòåëåé ïîïîëíèòñÿ. Ïîÿâèòñÿ, ñêîðåå âñåãî, ìîòîð îáúåìîì 1,6 ëèòðà CDTI EcoTec («Åâðî-6») ìîùíîñòüþ 136 ë. ñ. è 320 Íì. Âî âñåé êðàñå Opel Meriva ïðåäñòàíåò íà Ôðàíêôóðòñêîì àâòîñàëîíå.

ГИДРОУСИЛИТЕЛИ

26.indd 10

25.06.2013 17:52:09


|

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВАНИЕ

11

Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû ïî òåëåôîíó:

493-47-47

Fiat 500L Living íà ñåìåðûõ

26.indd 11

Êàê è îáåùàëà êîìïàíèÿ Fiat, ïîÿâèëàñü ñåìèìåñòíàÿ âåðñèÿ êîìïàêòíîãî ìèíèâýíà Fiat 500L. Èìÿ äëÿ êîìïàêòâýíà âûáðàëè Living. Ñíà÷àëà 500L Living ïîÿâèòñÿ ó èòàëüÿíñêèõ îôèöèàëüíûõ äèëåðîâ, çàòåì îòïðàâèòñÿ ïîêîðÿòü îñòàëüíûå åâðîïåéñêèå àâòîðûíêè. Ãà á à ð è ò û í î â è í ê è : ä ë è í à — 4 350 ìì (+210 ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íîé ìîäèôèêàöèåé), øèðèíà îñòàëàñü áåç èçìåíåíèé — 1 780 ìì, âûñîòà — 1 670 ìì (+10 ìì). Åñëè æå ñëîæèòü òðåòèé ðÿä ñèäåíèé, òî îáúåì îñâîáîäèâøåãîñÿ ïðîñòðàíñòâà ñîñòàâëÿåò 638 ë. Äëÿ êîìïàêòâýíà ïðåäëàãàþòñÿ áåíçèíîâûå àãðåãàòû: ÷åòûðåõöèëèíäðîâûé äâèãàòåëü îáúåìîì 1,4 ëèòðà è ìîùíîñòüþ 95 ë. ñ., à òàêæå òóðáîìîòîð TwinAir ñ 2 öèëèíäðàìè îáúåìîì 0,9 ëèòðà è ìîùíîñòüþ 105 «ëîøàäåé». Åñëè ãîâîðèòü î äèçåëÿõ, òî ïîêóïàòåëü âïðàâå âûáèðàòü îäèí èç äâóõ — 1,3 ëèòðà ìîùíîñòüþ 85 ë. ñ. èëè 1,6 ëèòðà â 105 ë. ñ.

25.06.2013 17:52:12


АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

12

|

СИГНАЛИЗАЦИЯ, АВТОЭЛЕКТРИКА

Renault Clio RS äîáåðåòñÿ äî Ðîññèè Lamborghini ê 2014 ãîäó Cabrera. Ôîòî

Ïðååìíèê Gallardo âûåõàë íà òåñòû, îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò øïèîíñêèå ôîòî â Ñåòè. Lamborghini Cabrera ïîëíîñòüþ â êàìóôëÿæå, íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, âñå æå ïîíÿòíî, ÷òî ñóïåðêàð ïîëó÷èë íîâûå ôàðû, ïåðåäíèé áàìïåð è âîçäóõîçàáîðíèêè. Cabrera òàêæå îáðåë äðóãèå ãàáàðèòû — îí ñòàë íà 16 ìì äëèííåå, à êîëåñíàÿ áàçà óâåëè÷èëàñü äî 2 600 ìì.

Íîâûé àâòîìîáèëü áûë àíîíñèðîâàí â 2012 ãîäó íà àâòîñàëîíå â Ïàðèæå. Õåò÷áýê îñíàùåí äâèãàòåëåì 1,6 ëèòðà, êîòîðûé âûäàåò 200 «ëîøàäåé». 100 êì/÷ àâòîìîáèëü íàáèðàåò çà 6,5 ñåêóíä. Ñòîèìîñòü Renault Clio RS è äåòàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè íå ðàçãëàøàþòñÿ. Ñðåäè âàæíûõ ðåøåíèé ðàçðàáîò÷èêîâ ìîæíî îòìåòèòü íåáîëüøîé ðàñõîä òîïëèâà, êîòîðûé óìåíüøèòñÿ íà 2 ëèòðà çà ïðîéäåííîå ðàññòîÿíèå â 100 êì. Âûõîä Renault Clio RS îæèäàåòñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó. Âîçìîæíî, òàêæå â 2014-ì ïîÿâèòñÿ è íîâûé óíèâåðñàë îò ôðàíöóçñêîé êîìïàíèè.

АВТОКОМФОРТ

26.indd 12

25.06.2013 17:52:16


АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

25.06.2013 17:52:19

26.indd 13

13 |


|

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

14

КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

÷èòàéòå íàñ íà www.autosuper.ru,

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, КАРКАСЫ

à òàêæå íà ñòðàíè÷êå «ÂÊîíòàêòå» vk.com/ id171583813

РЕМОНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

26.indd 14

25.06.2013 17:52:23


|

РЕМОНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

РЕССОРЫ

15

 ìàå ïðîäàæè LCV â Ðîññèè ñíèçèëèñü

Ïîñëå ðîñòà â àïðåëå ðûíîê ëåãêèõ êîììåð÷åñêèõ àâòîìîáèëåé (LCV) â Ðîññèè âíîâü ñëàáååò. Òàê, â ìàå 2013 ãîäà ïðîäàæè LCV ñíèçèëèñü íà 3,5%: â ãîäîâîì ñîïîñòàâëåíèè — äî 13 852 ìàøèí. Ïðè ýòîì ñ íà÷àëà ãîäà, ñ ÿíâàðÿ ïî ìàé, ïðîäàæè LCV íà îòå-

26.indd 15

÷åñòâåííîì ðûíêå óâåëè÷èëèñü íà 1,9%, äî 64 578 ìàøèí. Âìåñòå ñ òåì 67,5% ïðîäàæ ñîñòàâèëè LCV îòå÷åñòâåííûõ ìàðîê, îñòàâøèåñÿ 32,5% ïðèøëèñü íà èíîìàðêè. Ïåðâîå ìåñòî ïî ïðîäàæàì LCV ïî-ïðåæíåìó çàíèìàåò ÃÀÇ — â ïðîøëîì ìåñÿöå êîìïàíèÿ

ðåàëèçîâàëà 6 568 ìàøèí, ÷òî òåì íå ìåíåå íà 9% ìåíüøå, ÷åì â ìàå ïðîøëîãî ãîäà. Âòîðîå ìåñòî çàíèìàåò ÓÀÇ, ñíèçèâøèé ïðîäàæè LCV íà 10,7%, äî 2 005 øòóê. Áðîíçó ïîëó÷àåò Volkswagen, ïðîäàâøèé â ìàå 1 260 ìàøèí, ÷òî íà 0,6% ìåíüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå.

25.06.2013 17:52:27


АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

16

|

Ëþäè è ìàøèíû

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÁÀÐÎÍÀ Æèçíü æèâîé ëåãåíäû ãîíîê «Ôîðìóëà-1» Ìèõàýëÿ Øóìàõåðà ñâÿçàíà ñ àâòîìîáèëÿìè. Âñå íà÷àëîñü åùå òîãäà, êîãäà áóäóùåìó ÷åìïèîíó «êîðîëåâñêèõ ãîíîê» èñïîëíèëîñü òðè ãîäà.  ýòîì âîçðàñòå Ìèõàýëü âïåðâûå ñåë çà ðóëü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà — ãîíî÷íîãî êàðòà, ñîáðàííîãî åãî îòöîì. Ïðè÷åì óæå â ïÿòü ëåò Øóìàõåð ñòàë ó÷àñòâîâàòü â þíèîðñêèõ ãîíêàõ íà êàðòàõ. Çà ýòèì ïîñëåäîâàëî ó÷àñòèå è ïðèçû â «Ôîðìóëå-3» è «Ôîðìóëå-3000». È óæå â âîçðàñòå 22 ëåò Ìèõàýëü âïåðâûå ñîñòÿçàëñÿ â «Ôîðìóëå-1», ãäå ïîáèë ìíîãèå ðåêîðäû, ñòàë ñåìèêðàòíûì ÷åìïèîíîì è 91 ðàç çàíèìàë â ãîíêàõ ïåðâîå ìåñòî. Òàêæå çíàìåíèòûé ãîíùèê ïîêàçàë ñåáÿ è â êà÷åñòâå îïûòíîãî è çíàþùåãî òåõíè÷åñêîãî êîíñóëüòàíòà â êîìàíäàõ, çà êîòîðûå îí âûñòóïàë è â îäíîèìåííûõ êîíþøíÿõ. Íà ÷åì æå îí åçäèò âíå ðàáîòû? Íà äàííûé ìîìåíò â ãàðàæå Êðàñíîãî Áàðîíà ñòîèò ñåìü àâòîìîáèëåé.  ïåðâóþ î÷åðåäü ñòîèò îòìåòèòü ðîäíûå íåìåöêèå àâòî Øóìàõåðà: ýòî Mercedes-Benz SL 63 AMG è íåîáû÷íûé Mercedes-Benz SLS AMG ñ äâåðüìè òèïà «êðûëî ÷àéêè». Êñòàòè, ïåðâûé èç íèõ ñëóæèë íà «Ôîðìóëå-1» â êà÷åñòâå àâòîìîáèëÿ áåçîïàñíîñòè (ìàøèíà, âåäóùàÿ çà ñîáîé êîëîííó áîëèäîâ íà ïðîãðåâî÷íîì êðóãå èëè â ñëó÷àÿõ àâàðèé íà òðàññå) â 2008 è 2009 ãîäó, à âòîðîé â 2010 è 2011 ãîäó. Êðîìå òîãî, ñåìåéíîå àâòî Ìèõàýëü òîæå âûáðàë èç ÷èñëà «ìåðñîâ» — ýòî Mercedes-Benz E63 AMG Combi. Ïîìèìî «íåìöåâ» Øóìàõåð îáëàäàåò íåñêîëüêèìè «èòàëüÿíöàìè». Êàê áûâøèé ãîíùèê êîìàíäû Ferrari è îäèí èç òåõíè÷åñêèõ êîíñóëüòàíòîâ îäíîèìåííîé êîìïàíèè Ìèõàýëü íå ìîã íå ïðèîáðåñòè àâòîìîáèëè ýòîãî áðåíäà.  ñîáñòâåííîñòè ó Êðàñíîãî Áàðîíà åñòü êðàñíàÿ Ferrari California, ïðè ýòîì ãîíùèê ñàì ó÷àñòâîâàë â ñîçäàíèè ýòîé ìàøèíû, ïðîâåäÿ ìíîãî ÷àñîâ çà ðóëåì ïðåäñåðèéíûõ îáðàçöîâ íà òåñòîâûõ òðàññàõ.  äîâåñîê ê California Øóìàõåð ÷àñòè÷íî âëàäååò óíèêàëüíîé Ferrari FXX. Ñ ýòîé ìàøèíîé ñëîæèëàñü èíòåðåñíàÿ ñèòóàöèÿ: FXX ÿâëÿåòñÿ «ãîíî÷íîé ìàøèíîé-ëàáîðàòîðèåé», ñîçäàííîé íà áàçå Ferrari Enzo äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ èñïûòàíèé, îäíó èç FXX ïåðåäàëè Øóìàõåðó, íî ïî ôàêòó äàííûé àâòîìîáèëü ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî íà ïîëèãîíàõ êîìïàíèè, à ðàçúåçäû íà íåì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè è íà äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïîä çàïðåòîì. Åùå äâå ìàøèíû èç ãàðàæà èçâåñòíîãî ãîíùèêà ïðèíàäëåæàò ìàðêå Fiat. Îäíà èç íèõ — Fiat 500 Abarth. Ìíîãèå èç âëàäåëüöåâ ýòîãî àâòî âõîäÿò â êëóá ëþáèòåëåé Fiat 500. Êàê íè ñòðàííî, íî ýòà íå îñîáî âûäàþùàÿñÿ ìàøèíà ïðèâëåêëà ê ñåáå âíèìàíèå ìíîãèõ ãîíùèêîâ, ñðåäè åå âëàäåëüöåâ Ôåëèïå Ìàññà è Ñåáàñòüÿí Ôåòòåëü. Çàâåðøàåò êîëëåêöèþ Ìèõàýëÿ àâòîìîáèëü Fiat Croma — ýòî ïðîñòîå àâòî ñðåäíåãî êëàññà ïèëîò áîëèäîâ «Ôîðìóëû» èñïîëüçóåò â êà÷åñòâå ïîâñåäíåâíîãî.

Mercedes-Benz SL 63 AMG

Mercedes-Benz SLS AMG ñ äâåðüìè òèïà «êðûëî ÷àéêè»

Ferrari California

Ferrari FXX

26.indd 16

25.06.2013 17:52:31


|

Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû ïî òåëåôîíó:

493-47-47

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

В Ы КУ П А ВТО М О Б И Л Е Й

17

АВТООБЪЯВЛЕНИЯ Ïðèåì îáúÿâëåíèé ñ 10.00 äî 18.00, 493-47-47, asju@mediavibor.ru

Toyota Camatte 57. Äåòÿì ïî-âçðîñëîìó  Òîêèî ïðîõîäèò øîó èãðóøåê. Èìåííî òàì Toyota ïðåäñòàâèëà äåòñêèé àâòîìîáèëü÷èêCamatte 57.  îñíîâó ëåã, êàê ïîíÿòíî, ïðîøëîãîäíèé êîíöåïò Camatte. Àâòîìîáèëü ïîëó÷èëñÿ ñ îòêðûòûì âåðõîì è î÷åíü ïîõîæ íà ñïîðòêàð. Äëèíà àâòî ðàâíà òðåì ìåòðàì,

à øèðèíà — 1.14 ì, âûñîòà ñîñòàâëÿåò 1 ìåòð. Toyota Camatte 57 ðàññ÷èòàí íà òðåõ ÷åëîâåê: âîäèòåëü è äâîå ïàññàæèðîâ ñçàäè. Ðåáåíîê õîòü è óïðàâëÿåò àâòîìîáèëåì, íî âñå æå êîíòðîëèðóåòñÿ ðîäèòåëÿìè — â ëþáîé ìîìåíò îíè ìîãóò âçÿòü âîæäåíèå íà ñåáÿ.

Ñêóïêà àâòîìîáèëåé è ñïåöòåõíèêè. Ýâàêóàòîð 24 ÷àñà. Ò. 974-44-81

ËÎÄÊÈ

ËÎÄÊÀ àëþìèíèåâàÿ «Ðîìàíòèêà»: íîâàÿ, âåñ 30 êã, äëèíà 2,8 ì, 3 ì è 3.5 ì, øèð.1.1 ì, âûñ. 50 ñì, íåðàçáîðíàÿ, êëåïàíàÿ, ã/ï 250 êã, ñ áóëÿìè èëè áåç, òðàíåö ïîä ìîòîð, ñ âåñëàìè è áëîêàìè ïëàâó÷åñòè ïîä ñèäåíüÿìè, ïåðåâîçèòñÿ íà áàãàæíèêå êðûøè, äîñòàâêà, 48000 ðóá. ò.: 8-911-604-33-77, www.malutka.org

26.indd 17

Âûêóï èíîìàðîê â ëþáîì ñîñòîÿíèè, áûñòðî, äîðîãî. T. 944-97-57

ËÎÄÊÀ àëþìèíèåâàÿ «Ìñòà»: íîâàÿ, âåñ 40 êã, äëèíà 3 ì, 3,5 ì è 3.7 ì,, øèð.1.35 ì, âûñîòà 55 ñì, íåðàçáîðíàÿ, êëåïàíàÿ, ã/ï 300 êã, ñ áóëÿìè èëè áåç, òðàíåö ïîä ìîòîð, ñ âåñëàìè è áëîêàìè ïëàâó÷åñòè ïîä ñèäåíüÿìè, ïåðåâîçèòñÿ íà áàãàæíèêå êðûøè, äîñòàâêà, 63000 ðóá. ò.: 8-911-60433-77, www.malutka.org

25.06.2013 17:52:35


Êðîññâîðä

1. Òàáó. 6. Îôèñ. 9. Àëãåáðà. 10. Åäîê. 12. Êëîí. 13. Äàðñòâåííàÿ. 16. Øîôåð. 17. Èíäóñòðèÿ. 19. Ãîíäîëà. 20. Çåìôèðà. 22. Êîíñåíñóñ. 23. Óëèöà. 26. Áîäèáèëäèíã. 29. Çàëï. 30. Àðôà. 31. Àêñàêàë. 32. Ðóòà. 33. Îõðà. Ïî ãîðèçîíòàëè: Îòâåòû:

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ìîðàòîðèé îò øàìàíà. 6. Êîíòîðà íîâûõ ðóññêèõ. 9. Àðèôìåòèêà ïîñëå «âòîðæåíèÿ» â íåå ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. 10. Ïîòðåáèòåëü êàëîðèé. 12. Ïîòîìîê, çà÷àòûé áåç ãðåõà. 13. Áóìàæêà òèïà «áûëî íàøå, ñòàëî âàøå». 16. ×åëîâåê, äîñòàòî÷íî ëîâêèé, ÷òîáû âîäèòü ìàøèíó, è äîñòàòî÷íî óìíûé, ÷òîáû åå íå èìåòü. 17. Íåíàøåíñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü. 19. Âåíåöèàíñêîå òàêñè. 20. Ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, ãðîçèâøàÿñÿ óáèòü ñîñåäåé. 22. Ýòî êîãäà âñå âìåñòå ñîãëàøàþòñÿ ñ òåì, ÷òî êàæäûé â îòäåëüíîñòè ñ÷èòàåò îøèáî÷íûì. 23. Òåððèòîðèÿ ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 26. Øóòêà èç àðñåíàëà êàâýýíùèêîâ: «Âå÷íî îí ÷òî-òî ñòðîèò èç ñåáÿ», — íåäîâîëüíî ãîâîðèëè ñîñåäè îá îäíîì ïàðíå, à ÷åì çàíèìàëñÿ ýòîò ïàðåíü? 29. «Õîðîâîé» âûñòðåë. 30. Âûðîñøèå ãóñëè. 31. Àâòîðèòåò èç Ñðåäíåé Àçèè. 32. ßäîâèòî-öåëåáíàÿ ÷åðâîíà òðàâêà èç ðåïåðòóàðà Ñîôèè Ðîòàðó. 33. Ìèíåðàëüíàÿ êðàñêà öâåòà äåòñêîé íåîæèäàííîñòè. Ïî âåðòèêàëè: 1. Âñå áðåííîå. 2. Ëàçåéêà â ðåêå. 3. Èìÿ êóäåñíèöû ëåñà èç Áåëîðóññèè. 4. Ïðåäìåò ìåáåëè, ñîñòàâèâøèé ïåðâóþ ÷àñòü èìåíè àâòîðà Äîí Êèõîòà. 5. Àâòîìîáèëü, «ðàçáèòûé ïàðàëè÷îì». 7. Äðóã Ñòåïàøêè è Àëëû Áîðèñîâíû. 8. «Íàøè … åäóò ñàìè». 11. Ìåëüòåøåíèå ñîáûòèé. 12. Êëóáåíü ñ ãëàçêàìè. 14. Êóçüêà â ìóëüòôèëüìå. 15. Ñóïðóãà ñàìîé áîëüøîé êîøêè â ìèðå. 18. Ïðåäïî÷òåíèå äæåíòëüìåíà. 21. Çëîé îçîðíèê. 24. Çàîáëà÷íàÿ âåðøèíà, ïðèâëåêàþùàÿ ê ñåáå íå òîëüêî àëüïèíèñòîâ. 25. Îðëèíûé âçãëÿä. 26. Äåôèöèòíûé ïðîïóñê ê äåôèöèòó. 27. Ïîâîä äëÿ èñïîâåäè. 28. «Ìîíàøåñêèé» çâåðü.

Ïî âåðòèêàëè:

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

Ï À Ð Ê Î Â Ê À

|

1. Òëåí. 2. Áðîä. 3. Îëåñÿ. 4. Ñåðâàíò. 5. Äðàíäóëåò. 7. Ôèëÿ. 8. Ñàíè. 11. Êàëåéäîñêîï. 12. Êàðòîôåëèíà. 14. Äîìîâîé. 15. Òèãðèöà. 18. Áëîíäèíêà. 21. Õóëèãàí. 24. Èäåàë. 25. Âçîð. 26. Áëàò. 27. Ãðåõ. 28. Ëàìà.

18

Àíåêäîòû *** Ñåãîäíÿ íî÷üþ êî ìíå â äîì çàëåç âîð… Èñêàë äåíüãè… ß âñòàë è èñêàë ñ íèì… äîãîâîðèëèñü: åñëè íàéäåì — ïîäåëèìñÿ. *** Ïðåçèäåíò êîìïàíèè ïîðó÷èë ñâîåìó ñåêðåòàðþ íàïèñàòü êîðîòêóþ ðå÷ü äëÿ î÷åðåäíîãî êîðïîðàòèâíîãî ñîâåùàíèÿ. ×åðåç ïàðó äíåé ðàçúÿðåííûé áîññ âûçûâàåò ñåêðåòàðÿ: — ×òî âû ìíå íàïèñàëè? Ðå÷ü ïîëó÷èëàñü ÷óòü ëè íå íà ÷àñ, è ïîëîâèíà àóäèòîðèè ðàçáåæàëàñü çàäîëãî äî êîíöà ñîâåùàíèÿ! — Èçâèíèòå, øåô, íî ðå÷ü áûëà íà 15 ìèíóò ìàêñèìóì. Êðîìå òîãî, êàê âû è ïðîñèëè, ÿ ðàñïå÷àòàë ÷åòûðå ýêçåìïëÿðà…

èçäàòåëüñêèé äîì

Ó÷ðåäèòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Àâòîâèòðèíà» Èçäàòåëü: ÎÎÎ Èçäàòåëüñòâî «Íàøà äåëîâàÿ ïðåññà». Ñâ. ÏÈ ¹2-6043 îò 9 èþëÿ 2002 ã., âûäàíî Ñåâåðî-Çàïàäíûì îêðóæíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî ïå÷àòè. Òåë.: (812) 493-47-47. Òåë./ôàêñ (812) 493-47-32, 493-47-31. E-mail: lvmaket@lv.spb.ru. 196084, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Êîëè Òîì÷àêà, ä. 28/1, ÁÖ «Ãåïàðä», ïîì. 312, 300.

26.indd 18

*** Çàïèñêà îò æåíû: «Ëåøà, ñåãîäíÿ ÿ íå ìîãó, îòâåçè ðåáåíêà!» Ìóæ ñàæàåò ñûíà â ìàøèíó è âåçåò â äåòñêèé ñàä. — Ñûíîê, ýòî òâîé ñàäèê? — Íåò, ïàï, íå ìîé. Åäóò äàëüøå. — Ñûíîê à ýòîò òâîé? — Íåò, ïàï, íå ìîé. Åäóò äàëüøå. — Íó à ýòîò òâîé, íàäåþñü? — Íåò, ïàï, íå ìîé. Ïàïà, åñëè ìû åùå â îäèí ñàäèê ïîåäåì, òî ÿ òàê â øêîëó îïîçäàþ.

Ãàçåòà «Àâòîâèòðèíà Ïåòåðáóðãà»: Àëåêñàíäð Ìàðêîâ — ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëüÿ Ñàìîõèíà — èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð, Àíàñòàñèÿ Þðãåíñîí — äèðåêòîð èçäàíèÿ, Ìàðèÿ Ñòóêîâà — âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð, Ñâåòëàíà Êðûëîâà, Ìàðèíà Ñåðåãèíà, Òàòüÿíà Ïåòðîâà, Àëëà Âàñèëüåâà, Åëåíà Ãðà÷åâà, Òàòüÿíà Òêà÷åâà — ìåíåäæåðû ïî ðåêëàìå Êèðèëë Ðàåâñêèé — ðóêîâîäèòåëü îòäåëà äèçàéíà è ïðåäïå÷àòíîé ïîäãîòîâêè, Þðèé Øèðîêîâ — äèçàéí, âåðñòêà, ïðåäïå÷àòíàÿ ïîäãîòîâêà Ïî âîïðîñàì ñàéòà îáðàùàéòåñü ê Ïàâëó Ìîçãîâîìó seo@mediavibor.ru Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü â Ìîñêâå: Èðèíà Áóåâà. Òåë. 8-926-246-0333. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà îáÿçàòåëüíà. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè. Öåíû è ñêèäêè íà òîâàðû è óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå â ýòîì íîìåðå, óñëîâèÿ ðîçûãðûøåé, ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîäàðêîâ äåéñòâèòåëüíû ñ 27.06.13 ïî 03.07.13, åñëè ýòî íå îãîâîðåíî äîïîëíèòåëüíî. Òèðàæ 80 000 ýêçåìïëÿðîâ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ïîäïèñàí â ïå÷àòü 25.06.2013 ã. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ “Òèïîãðàôñêèé êîìïëåêñ Äåâèç”, 199178, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Â.Î., 17 ëèíèÿ, ä. 60, ëèò. À. . Çàêàç ¹ ÒÄ-3188

25.06.2013 17:52:38


АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.07.13 г.

24.06.2013 16:05:03

26.indd 19

19 |


|

АВТОВИТРИНА ПЕТЕРБУРГА № 26 (785) 27.06.13 - 03.06.13 г.

20

Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû ïî òåëåôîíó:

493-47-47 26.indd 20

24.06.2013 16:05:09

660216  

http://autosuper.ru/files/publications/660216.pdf