Page 6

Ontwikkeling voetbal in Bolsward

Statuten Football Club Achilles en visie Rimmer van der

'Eén club in Bolsward: ongea H et enthousiasme van de Bols- in de tweede klas. Het speelveld werd warder jongens was zo groot ‘t Oordje, dit tot ergenis van de plaatsedat de oprichting van een heuse lijke kaatsvereniging. De naam Achilles voetbalvereniging snel een feit werd. Op werd - op verzoek van de bond (want er 7 april 1905 ontstond zo de voetbalver- waren meer clubs met die naam waaroneniging Achilles. Het clubtenue werd als volgt bepaald: wit overhemd, De eerste voetbalwedstrijd in de buurt van met gele bies en zwarte Bolsward vond in 1904 plaats op een weiland broeken. De Bolswarbij de Wibranda State in Hichtum. Jonge HBSder club werd - na de ers uit Bolsward werden snel vrienden met Leeuwarder club Frisia de aldaar woonachtige Oebele de Boer. De (1883) en LSC (1890) Hichtumer was derhalve de eerste aanstichter de derde voetbalclub in voor de voetbalgekte die al snel zou ontstaan in Friesland. Bolsward. De eerste wedstrijd tegen Sparta Sneek ging overigens met 0-1 verloren. Het veld waarop werd getraind werd het bleekveld genoemd, achter de toenmalige ✒ Door Johan Dijkstra Van der Meulen’s IJzerhandel, nu de achtertuin van Sporthuis der Achilles Assen) aangepast. De bond A. P. van der Feer. De wedstrijden vonden stelde de zelf de naam Athene voor, een plaats vlakbij het huidige kaatsveld aan ‘t benaming die de club zelf negeerde: het Oordje op een weiland met greppels dat werd en bleef Football Club Achilles. In het predikaat voetbalveld niet kon dra- 1912 werden twee teams ingeschreven bij gen (). Dit veld lag achter de toenma- de Friesche Voetbalbond (FVB) en werlige vellenbloterij Van Buren. Ook werd den de clubkleuren gewijzigd: een rode er veel gevoetbald op het Lange Land. broek en een wit shirt met rode kraag en Het Lange Land liep van Hid Herostraat rode mouwomslagen; de huidige kleuren parallel aan de Pater Brugmanstraat tot van C.A.B.

In de statuten van F.C.A. stond dat zij een “algemene vereniging” was. Een ieder, ongeacht stand of geloof kon lid worden. Al snel kwamen er toch meerdere (jongens)clubs in Bolsward. Zo werd de katholieke club v.v. Bolsward in 1911 opgericht. Deze vereniging hield het nog twee seizoenen vol. In het seizoen 1912/1913 werd kansloos met 4-0 verloren van F.C.A. In het seizoen 19131914 vierde F.C.A. haar eerste F.C.A. poserend op ‘t Oordje. Foto dateert uit 1910. Foto: kampioenschap van Friesland. Bolswards Historie - werkgroep Archieven. Nu was dat iets makkelijker dan nu: slechts negen verenide Parkstraat. Hier werden, vooral on- gingen in Friesland speelden toen comgeorganiseerd, vele partijtjes voetbal ge- petitievoetbal in de F.V.B. speeld. Na een paar seizoenen 'aanklungelen' Naast F.C.A. werd er in 1918, na de eerwerd besloten de club in te schrijven ste wereldoorlog, de arbeidersclub B.V.C. bij de Friesche Voetbalbond (F.V.B.). opgericht in Bolsward. De Bolswarder Achilles nam in het seizoen 1910-1911 Voetbal Club kreeg al snel de bijnaam voor het eerst deel aan de competitie “Bolswarder leeuwen”. Voorzitter was 6

Hendrik Huisman (befaamd om zijn mentale speeches), de latere erevoorzitter van sc Heerenveen. Voetbal werd populair in Bolsward. Gezien de concurrentiestrijd met B.V.C. schreef het bestuur van de vereniging F.C.A. in 1921 een toernooi uit voor alle jongensgroepen uit de stad (zie afb.). Iedere wijk kende bijna een voetbalploeg. Exotische namen als Feyenoord, Ajax, Sparta, Concordia, Velocitas, Fortuna en Hercules spreken ook anno 2011 nog tot de verbeelding.

 R.E.S. R.E.S.

Op 19 maart 1924 werd, tijdens een ingelaste vergadering, door Luchtfoto van de naar Bolsward tenadering) de ruggekeerde voorzitter B.V.C.-veld (R Rimmer van der Meuspeelden ook o len, voorgesteld om te fuseren met B.V.C. Dit nadat de toenadering van B.V.C.-er Huisman eerst door het bestuur van F.C.A. was afgewezen. In een heftig betoog pleitte Van der Meulen voor één club in Bolsward. De naam van de nieuw te formeren vereniging werd C.A.B.: Combinatie Achilles Bolsward. De clubkleuren bleven zoals in de statuten van F.C.A. genoemd: rood-wit. Kleuren waar C.A.B. nog steeds trouw aan is gebleven. Na vele moeizame trainingsjaren, en aandringen bij de gemeente, mocht de vereniging op 5 oktober 1931 haar nieuwe veld () in gebruik nemen. De dertiger jaren waren een roerige periode voor het voetbal in Bolsward. Clubs kwamen en verdwenen. In 1931 ontstond het katholieke Bolswarder Boys, een van de voorlopers van R.E.S. Bolswarder Boys hield het niet lang vol. Al na een seizoen hield het op te bestaan. Het bleef rommelen in het Bolswarder voetbal en in 1934 kwam er ook een “herstart” van v.v. Bolsward, ook wel B.V.C. genoemd. Deze vereniging hield het ook slechts een

Magazine Bolswards Historie is een uitgave van de Stichting Bolswards Historie

Profile for kreas

Bolswards historie magazine lr nummer 1  

Bolswards historie magazine lr nummer 1  

Profile for dijkstj
Advertisement