Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาวลักขณา สกุลแพทย์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่

เวลา

กิจกรรม

รวมชั่วโมง

หลักฐาน

1

08.30-16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ร้ านแบงค์ คอมพิวเตอร์

24

ภาพถ่ าย

2

08.30-11.30 น. เรียนรู้การติดตั้ง และตั้งค่ า Access point และ

3

ภาพถ่ าย

128

ภาพถ่ าย

8

ภาพถ่ าย

หมายเหตุ

ระบบอินเทอร์ เน็ต

3 4

09.00 น. 17.00 น.

ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ร้ านฟู ไอ ที

08.00 – 16.00 แนะแนวให้ ความรู้เรื่อง Application น้ องๆผ่าน Tablet น.

รวม = 163 ชั่วโมง


ครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ ร้ านแบงค์ คอมพิวเตอร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556 วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลาทั้งหมด 24 ชัว่ โมง สถานทีฝ่ ึ กงาน ร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ 104/1 หมู่ที่ 1 ตาบลหัวเขา อาเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา

90280

กิจกรรม จากการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา 3 วันนั้น เป็ นการ เตรี ยมพร้อมที่จะไปสู่ การฝึ กงานจริ ง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่มีคุณภาพหากเกิดปั ญหาสามารถ แก้ไขสถานการณ์ได้โดยตรง มีไหวพริ บ การวางแผนการเริ่ มงาน การวางตัวการปรับตัวเองให้ เข้ากับสถานที่ฝึกงานหรื อการทางาน พร้อมที่จะจบไปได้แบบมีคุณภาพ บริ ษทั ที่ดิฉันไปฝึ ก ประสบการณ์อาชีพนั้น เป็ นสานักงานที่อยูใ่ นเครื อของบริ ษทั เรื อน้ ามัน เกี่ยวกับการส่ งสิ นค้าลง เรื อ ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายมีดงั นี้ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็ นการฝึ กงานวันแรก ก็จะมีพี่เลี้ยงมาคอยแนะนา และให้งานที่ เราต้องรับผิดชอบและคอยให้คาแนะนาในการทางาน ซึ่งงานที่ดิฉนั ได้รับคือ 1. ทาความสะอาดร้านปัดกวาดเก้าอี้ จัดโต๊ะเก้าอี้ 2. ทาความสะอาดเครื่ องคอมพิวเตอร์ท้ งั ปัดฝุ่ นภายนอก เป่ าฝุ่ นภายใน 3. แกะอุปกรณ์ที่ประกอบมาทาความสะอาด 4. นาอุปกรณ์ที่แกะออกมาทาความสะอาดนั้นมาประกอบแล้วเชื่อมต่อสายต่างๆ


5. เฝ้ าร้าน 6. ให้บริ การลูกค้าที่มาใช้บริ การ 7. ซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์เล็กๆ น้อย ๆ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 พอเริ่ มเข้างานก็จะมีการจ่ายงาน งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิ ได้แก่ 1. ทาความสะอาดร้านปัดกวาดเก้าอี้ จัดโต๊ะเก้าอี้ 2. ทาความสะอาดเครื่ องคอมพิวเตอร์ 3. แกะอุปกรณ์ที่ประกอบมาทาความสะอาดแล้วประกอบเข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้ เรี ยบร้อย 4. พี่ที่ฝึกงานสอนการลงน้ าหมึก 5. สอนการลงโปรแกรมต่างๆ ทั้งที่จาเป็ นต่อเครื่ องตัวช่วยเสริ ม 6. สอนการลง Windows 7. สอนการติดตั้งเกมส์ออนไลน์ต่างๆ 8. รับบริ การลูกค้า ทางานให้ลูกค้า วันที่ 26 มิถุนายน 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. ทาความสะอาดร้านปัดกวาดเก้าอี้ จัดโต๊ะเก้าอี้ 2. ทาความสะอาดเครื่ องคอมพิวเตอร์ 3. ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่พี่ฝึกงานจัดทาไว้ให้ 4. เติมน้ าหมึกด้วยตนเอง 9. ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ทั้งที่จาเป็ นต่อเครื่ องตัวช่วยเสริ ม 5. ติดตั้ง Windows ลงในเครื่ อง 6. ติดตั้งเกมส์ออนไลน์ต่างๆ


ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ จากการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพร้านแบงค์ คอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา 3 วัน สิ่ งที่ดิฉนั ได้รับ ประโยชน์ คือ การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับข้อมูลเรื่ องคอมพิวเตอร์ ต่างๆ การประกอบเครื่ องที่เข้าใจง่าย การติดตั้งโปรแกรม การติดตั้ง Windows ลงในคอมพิวเตอร์ การติดตั้งเกมส์ออนไลน์ และการ เติมน้ าหมึก ได้รับความรู ้ต่างๆ เพิ่มเติมมากมายซึ่งมีผลประโยชน์แก่ตวั ดิฉนั มาก และที่สาคัญยัง ได้รับมิตรภาพ การทางานร่ วมกันกับส่ วนรวม ได้รู้จกั การหลักการทางานที่ถูกต้อง


ครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม เรียนรู้ เรื่องการติดตั้งและตั้งค่า Access point วันที่ 14 สิ งหาคม 2556 เวลา 08.30-11.30 รวมเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุรกิจวิทยาสงขลา กิจกรรม ได้เรี ยนรู ้การติดตั้ง และตั้งค่า Access point และระบบอินเทอร์ เน็ต แหล่งที่มาของ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ราใช้อ ยู่ไ ด้รั บ จากสวิ ต ซ์ ห รื อ ฮับ ซึ่ งได้รั บ ความรู ้ เ ป็ นอย่ า งมากและได้รั บ คาแนะนาเกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออปติก ประโยชน์ สามารถแยกตัว สวิตซ์และฮับได้ถูกต้องและได้รู้ว่าต้องตั้งค่าตัว access point ยังไงให้ ถูกต้องได้รู้จกั การทางานของระบบต่าง ๆ ที่สาคัญกับระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตอีกด้วยซึ่ งเรา สามารถน าประยุ ก ต์ เ พื่ อ ใช้ ง านในชี วิ ต ประจ าวัน และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลการใช้ ง านอย่ า งมี ประสิ ทธิภาพที่สุด


ครั้งที่ 3 เก็บชั่วโมง (ภาคเรียนที่ 2) ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ ร้ านฟู ไอ ที วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ถึง 25 ตุลาคม 2556 รวมเป็ นเวลาทั้งหมด 126 ชัว่ โมง ที่ต้ งั 108 /124 ถนนเพชรยินดี ตาบลเขารู ปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง


การปฏิบัติงานกิจกรรมครั้งนี้ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เป็ นการฝึ กงานวันแรก ก็จะมีพี่เลี้ยงมาคอยแนะนา อธิ บายงาน บอก ระเบียบวินยั ต่างๆ และให้คาปรึ กษาอยูต่ ลอดระยะเวลาการทางาน ซึ่งงานที่ดิฉนั ได้ทาคือ 1. ซื้อของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ร้าน Advice เช่นเมาส์ คียบ์ อร์ด เป็ นต้น 2. กวาดขยะ ทาความสะอาดร้าน 3. จัดของสิ นค้าต่างๆ ที่เป็ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่น หูฟัง ลาโพง วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เป็ นการฝึ กงานวันที่สอง พี่เลี้ยงจะถามว่าเรี ยนรู ้งานได้ไหม มีอะไรให้ ถามพี่เลี้ยงจะให้คาปรึ กษา งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. เปิ ดร้านพร้อมให้บริ การแก่ลูกค้า 2. กวาดขยะ ทาความสะอาดร้าน 3. ปัดฝุ่ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สะอาดและจัดสิ นค้าวางให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย 4. ทิ้งขยะสิ่ งสกปรกในร้าน วันที่ 9 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะทาความสะอาดร้าน 2. ลง windows seven office ให้ร้าน 2 เครื่ อง 3. จัดวางสิ นค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในร้านให้เรี ยบร้อย พร้อมแยกประเภท 4. ทิง้ ขยะเคลียร์ขยะในร้านไปทิง้ 5. เฝ้ าร้านแทนพี่เลี้ยง วันที่ 10 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. เฝ้ าร้านแทนพี่เลี้ยง 2. กวาดขยะทาความสะอาดร้าน 3. จัดโต๊ะ เก้าอี้ ในร้านให้เรี ยบร้อย 4. จัดอุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมให้ลูกค้าใช้งาน


5. เขียนรายการสิ นค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในร้านแยกประเภทอุปกรณ์ ตรวจ ราคาสิ นค้า 6. ทิ้งขยะในร้าน

วันที่ 11 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. เปิ ดร้านพร้อมให้บริ การลูกค้า 2. ทิ้งขยะเก็บขยะภายในร้านไปทิ้ง 3. ทาความสะอาดร้านให้เรี ยบร้อย 4. จัดสิ นค้าในร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วางในชั้นและตูพ้ ร้อมแยกประเภท อุปกรณ์

วันที่ 14 ตุลาคม 2556 1. 2. 3.

งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ เปิ ดร้าน จัดโต๊ะเก้าอี้ในร้านให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ทาความสะอาดสิ นค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในร้าน จัดของในร้านรวมทั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เป็ นระเบียบ 4. ซื้อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อนามาซ่อมคอมพิวเตอร์ เช่น Ram ฮาร์ดดิสก์ 5. ไปส่ งตัวเครื่ อง CPU ที่นามาซ่อมที่ร้านให้ร้านอีกสาขาหนึ่ง

วันที่ 15 ตุลาคม 2556 1. 2. 3. 4.

งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ เปิ ดร้านพร้อมให้บริ การลูกค้า ทาความสะอาดร้าน ให้เรี ยบร้อย เก็บขยะ ทิ้งขยะ โหลดโปรแกรมลงแผ่น CD เช่น Photoshop , Adobe Flash, Nero


วันที่ 16 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. จัดสิ นค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วางของบนชั้นต่างๆ โดยแยกประเภท 2. เขียนแยกแผ่นโปรแกรมหน้าแผ่น CD เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 3. เช็คของสิ นค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช็คออร์เดอร์รายการสิ นค้า เช็ค จานวนสิ นค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วา่ มีครบตามรายการสิ นค้าหรื อไม่ 4. ซื้อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ร้าน Advice เช่นลาโพง หูฟัง เมาส์ 5. เขียนติดป้ ายราคาสิ นค้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะ ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คของลูกค้าว่าครบหรื อไม่ ถูกต้องครบถ้วนไหม 3. จัดโต๊ะเก้าอี้ในร้านให้เรี ยบร้อย 4. จัดของสิ นค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในร้าน แยกอุปกรณ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. ซื้อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ร้าน Advice เช่นคียบ์ อร์ดยาง แผ่น ซีดีรอม 2. ตรวจสอบสิ นค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในร้านว่ามีครบตามรายการ หรื อไม่ 3. จัดสิ นค้าในร้านพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4. ทาความสะอาดร้าน วันที่ 21 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. เปิ ดร้านพร้อมบริ การลูกค้า 2. ทิ้งขยะเก็บขยะในร้าน 3. เช็คเวลาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในร้าน 4. ซื้อของปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ร้าน Advice เช่นกระเป๋ าโน้ตบุค้ กัน ลายการ์ตูนโน้ตบุค้


วันที่ 22 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เฝ้ าร้านแทนพี่เลี้ยง 3. ลงโปรแกรม Microsoft Office 4. โหลดเกมส์ออนไลน์เช่น BB ต่างๆให้นอ้ งในร้าน 5. ซื้อของให้พี่เลี้ยง วันที่ 23 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. ทาความสะอาดร้าน 2.

จัดของใช้ในร้านอุปกรณ์ของใช้ในร้าน

3.

ตรวจสอบคอมพิวเตอร์การทางานของคอมพิวเตอร์เช่นเครื่ องช้า หรื อไม่

4.

ลงโปรแกรม Photoshop ให้ในโน้ตบุค้ ลูกค้าและอัพเดทโปรแกรม สแกนไวรัสในเครื่ อง

5.

เช็คการใช้งานโปรแกรมในเครื่ อง ว่าต้องอัพเดทเพื่อการทางาน โปรแกรมหรื อไม่

6.

ดูแลลูกค้า ในร้านเช็คเวลาลูกค้าว่าหมดหรื อยัง

7.

เฝ้ าร้านแทนพี่เลี้ยงพร้อมดูแลลูกค้า

วันที่ 25 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. เปิ ดร้านพร้อมให้บริ การลูกค้า 2.

ทาความสะอาดในร้าน

3.

เดินสายไฟหรื อสายแลน


4.

ทาความสะอาดเครื่ องคอมพิวเตอร์เช่นปัดฝุ่ น แกะอุปกรณ์มาทา ความสะอาดแล้วประกอบให้เหมือนเดิม

5.

เช็คอุปกรณ์วา่ ใช้งานได้ปกติหรื อไม่

6.

ติดตั้งสายแลน

7.

ซื้อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ร้าน Advice เช่นเมาส์ สายUSB แฟรชไดร์

วันที่ 28 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. กวาดขยะทาความสะอาดร้าน 2. รับซ่อมเครื่ องโน้ตบุค้ จากลูกค้า 3. จัดวางสิ นค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในร้านให้เรี ยบร้อย พร้อมแยกประเภท 4. เฝ้ าร้านแทนพี่เลี้ยง 5. เช็คบิลรายการสิ นค้าที่สั่งซื้อ 6. ส่ งเครื่ องซ่อม CPU ไปให้ลูกค้าตามกาหนด วันที่ 29 ตุลาคม 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. เปิ ดร้านแทนพี่เลี้ยง 2. เขียนชื่อโปรแกรมบนแผ่นซีดีที่ดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรมไว้ดา้ นในเพื่อ ความชัดเจนสะดวกต่อการลูกค้างาน 3. อัพโปรแกรมในเครื่ องโน้ตบุค้ ของลูกค้าให้พร้อมต่อการใช้งาน 4. เฝ้ าร้านคอยดูแลและบริ การลูกค้า เช่น เวลาที่ลูกค้าใช้งานคอมพิวเตอร์ใน ร้านหรื อคอยแก้ไขอุปกรณ์ที่มีปัญหาไม่วา่ จะเป็ นหูฟังหรื อลาโพงให้ เรี ยบร้อยพร้อมให้ลูกค้าใช้งาน 5. เฝ้ าร้านแทนพี่เลี้ยง 6. รับของที่ไปรษณี ยม์ าส่ งแทนพี่เลี้ยง


ประโยชน์ ในการทากิจกรรมครั้งนี้ ได้รู้ระเบียบวินยั ในการทางานได้รู้ในการทางานร่ วมกัน การทางานกันในหน่วยงานหรื อ ในองค์กร ได้เรี ยนรู ้การทางาน การวางแผน การแก้ไขปั ญหา การบริ การงานต่างๆ ให้ลูกค้า การ เรี ยนรู ้โปรแกรมต่างๆ ที่ไม่เคยได้ใช้งานจากการเรี ยนหรื อแม้แต่โปรแกรมที่เรารู ้จกั เราก็ยงั ได้ ประสบการณ์ความรู ้ในการฝึ กงานครั้งนี้ และในการฝึ กงานครั้งไม่ใช่ แค่เพียงได้รับความรู ้ใน การทางานเท่านั้น แต่ยงั ได้มิตรภาพ ความผูกพันระหว่างสถานฝึ กงาน พี่เลี้ยงที่ฝึกงานอีกด้วยทา ให้นกั ศึกษานั้นมีประสบการณ์ในการทางานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการทางานและศึกษา ต่อไป


ครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม แนะแนวให้ ความรู้ เรื่อง Application น้ องๆผ่ าน Tablet วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง สถานที่ โรงเรี ยนแจ้งวิทยา กิจกรรม นักศึกษาได้ให้ความรู ้สอนน้องๆ และแนะนาเรี ยนรู ้การใช้งาน Tablet ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ Application เช่น เกมส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสริ มทักษะ หรื อเพื่อความเพลิดเพลินรวมทั้ง app ที่เกี่ยวกับการแต่งภาพ เป็ นต้น ประโยชน์ ได้ความรู ้เพิ่มเติมเพราะน้องๆ บางคนใช้ app เป็ นอยู่แล้วเราจึงได้รับความรู ้เพิ่มเติม รวมทั้งยังได้ท้ งั ความสนุ กสนานที่ได้ร่วมกิจกรรมน้องๆได้รับมิตรภาพและยังได้ประสบการณ์ เพิม่ ขึ้นเพราะเป็ นครั้งแรกในการแนะแนว ทาให้เราสามารถนามาเป็ นแนวทางในการทางานใน ครั้งต่อไปได้

โครงการ 160 ชั่วโมง  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you