Page 1

PLAST – OG KOMPOSITTUTDANNING SAMARBEID OG MULIGHETER FOR BEDRIFTER


INNHOLD 01 TA ANSVAR FOR FRAMTIDA 02 BLI EN... 03 UTDANNINGSLØPET 04 KOMPOSITT-LABORATORIET 05 SAMMEN OM FRAMTIDA


01

TA ANSVAR FOR FRAMTIDA Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på stadig nye områder. Trendene viser vekst i bruk av kompositt innen maritim sektor, olje og offshore, sport og fritid, bygg og anlegg og ikke minst bil- og luftfartsindustrien. ”Det grønne skiftet” er avhengig av nye miljøvennlige løsninger og materialer laget i kompositt. Industrien vil i årene som kommer ha et stort rekrutteringsbehov, samtidig som det utvikles stadig flere produkter innen kompositt- og plast. Fagutdannede vil være attraktive hos en rekke produksjonsbedrifter. • Industrien trenger dyktige og kompetente fagarbeidere • Industrien trenger fagarbeidere som vil ta Teknisk fagskole • Industrien trenger ingeniører som kan modernisere og skape fremtidens produkter og produksjonsmetoder Det er flere måter din bedrift kan være med å ta det ansvaret. Hvordan kan du lese mer om på neste side.

På komposittutdanning.no kan du blant annet se film og intervju med Susanne og flere andre lærlinger i kompositt-faget. .


02

BLI EN...

SAMARBEIDSPARTNER I tillegg til lærebedrifter er det også behov for andre samarbeidspartnere i industrien. Fagskolen og høgskolen trenger oppgaver til studentene. Caser, bachelor- og masteroppgaver. Samspillet mellom utdanning og industri er skikkelig vinn – vinn. Her får dere muligheter til å løse konkrete utfordringer for bedriften, samtidig som dere kan bli med å forme utdanningen. Bli med og ta ansvar for egen bransje. Real cases – real solutions.

REVOLVE: Hvert år tar et nytt team av studenter ved NTNU utfordringen med å utvikle, designe, bygge og kjøre en formel racerbil. I prosessen tar de i bruk all kunnskap ervervet ved universitetet i tillegg til at de utvikler et stort utvalg av nye ferdigheter. Prosjektet foregår i samarbeid med Kongsberg-industrien og de benytter seg av skolens toppmoderne komposittlaboratorie på Kongsberg.

ØK FAGKOMPETANSEN Med fagbrev, svennebrev eller 5 års praksis, kan man gå videre og etterutdanne seg til fagskoleingeniør. Fagskoleutdanningen gir en solid plattform som er ettertraktet i næringslivet. Det spesielle med teknisk fagskole er at du kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaring. Teknisk fagskole gir en selvstendig avsluttet utdanning hvor det er fokus på prosjektstyrt opplæring knyttet opp mot næringslivet. Ansatte kan tilegne seg ny og verdifull kompetanse som de tar med tilbake til sin bedrift.


LÆREBEDRIFT I KOMPOSITTFAGET - DET LØNNER SEG Vi har mange elever i videregående skole som trenger lærebedrift, vi ønsker derfor å rekruttere flere bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Læretiden etter «hovedmodellen» er to år i bedrift, hvorav det ene året defineres som et opplæringsår og det andre som et verdiskapningsår. I praksis betyr dette at lærlingen i starten av læretiden får mer opplæring og trening enn mot slutten av læretiden. Verdiskapingsdelen trappes gradvis opp, og på slutten av læretiden deltar lærlingen betraktelig i produksjonen. ”95 prosent av lærebedriftene i Norge synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over.” Tilskudd: Lærebedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærlinger mottar tilskudd for opplæringen. Basistilskudd I utbetales til lærebedriften for lærlinger med rett til videregående opplæring. Tilskuddet til opplæring fordeles over hele perioden. Det vil si at et tilskudd for tolv måneders opplæring fordeles over tjuefire måneder. For 2017 utgjør basistilskudd I kr 148030 For anleggsmaskinmekanikerfaget, dataelektronikerfaget og automatiseringsfaget er læretiden 1,5 år og tilskuddet vil da utgjøre kr 4770 pr mnd. Opplæringskontor: Hvis bedriften er medlem i et opplæringskontor, tegnes lærekontrakt med opplæringskontoret. Opplæringskontoret tar da ansvar for å følge opp lærlingen og bidra til at opplæringen blir best mulig. Det er også de som melder opp lærlingen til fag- eller svenneprøven. Lærebedrifter mottar et tilskudd som dekker deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører. Dersom virksomheten er medlem av et opplæringskontor som følger opp lærlingen, fordeles tilskuddet mellom virksomheten og opplæringskontoret. Når læretiden er ferdig: Virksomheten er ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid, men svært mange virksomheter velger å gjøre det. De fleste opplever at de har lært opp en produktiv medarbeider som kjenner virksomheten godt og velger å tilby lærlingen fast jobb.

NOEN FORPLIKTELSER: Som godkjent lærebedrift må dere sørge for at lærlingen når kompetansemålene i læreplanen for faget, og å ha en faglig leder som sørger for den daglige opplæringen. • Den faglige lederen skal være en person som selv har fag- eller svennebrev – eller i særskilte tilfeller ha minst seks års relevant erfaring i faget. • Legge til rette produksjon og opplæring, slik at lærlingen når de målene i læreplanen • Ha et kvalitetssikringssystem for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen • Lage en individuell opplæringsplan med utgangspunkt i læreplanen for faget. Planen skal være en konkret beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre i løpet av læretiden. • Gi personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget og ha et godt arbeids og læremiljø • Gjennomføre vurderingssamtaler minst hvert halvår. Disse skal dokumenteres • Jevnlig vurdere resultatet av opplæringen • Utbetale lønn som avtalt i lærekontrakten • Melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt, og legge til rette for gjennomføring av prøven


03

UTDANNINGSLØPET

A

VIDEREGÅENDE SKOLE VG1

Teknisk industriell produksjon (TIP)

VG2

Plast- og kompositt Landsdekkendelinje, kun på Kongsberg

LÆRLING: FAGBREV To år utplassert i bedrift.

Mulige linjer: • Termoplastfaget • Plastmekanikerfaget • Produksjonsteknikkfaget • Polymerkomposittfaget

ARBEIDSLIVET 5 ÅRS ERFARING (Ikke fagbrev)


B

FAGSKOLE TINIUS OLSEN* To år, Kongsberg

C

HØYSKOLE / UNIVERSITET HSN - BACHELOR

Høyskolen i Sørøst-Norge , KRONA Kongsberg “Polymerer og kompositter”

UIO - MASTER

Universitetet i Oslo “Komposittmaterialer og konstruksjoner”

NTNU - EMNER

Norges teknisk-naturvitenskaqpelige universitet “Innovasjon, design og produksjon 1” og “Polymerer og kompositter”

Vil du vite mer?

Se komposittutdanning.no eller vilbli.no


A

VIDEREGÅENDE SKOLE VG1

Teknikk og industriell produksjon (TIP) Opplæringen gir en bred plattform for videre yrkesvalg. TIP kan man ta hvor som helst i landet.

VG2

Plast- og kompositt, Kongsberg. (LANDSLINJE) Plast- og kompositt er et utdanningstilbud på Kongsberg – en landsdekkende linje. Etter skoleåret trenger elevene lærlingplasser innen polymerkomposittfaget, plastmekanikerfaget, termoplastfaget og produksjonsteknikkfaget. Elevene er på utplassering i relevante bedrifter, i peroder på to uker tre ganger i løpet av skoleåret. Fag: dokumentasjon og kvalitet (140 timer), materiallære (140 timer), produksjon (197 timer) og prosjekt til fordypning (252 timer). Temaene elevene er innom er mange og inkluderer HMS, tegning og tegnlesning, prosesser, produksjonsplanlegging, produksjonsstyring, vedlikehold, om plast, herdeplastkjemi, materialegenskaper, termoplast, armeringsmateriale (plastmek), konstruksjonkriterium (polymer), termoforming, sammenføying, laminering, sandwichkonstruksjoner, reparasjon armert herdeplast, belegging med armert herdeplast, formbygging, inspeksjonsmetoder, prepreg og pressing og sponskjærende tilarbeiding.

LÆRLING

Fagopplæring i bedrift – to år. Elevene er utplassert i bedrifter og under opplæring. Opplæring av erfarne arbeidskollegaer kombinert med både praksis og og teori er verdifull. Det gir overføring av verdifull kompetanse til ny arbeidskraft. kongsberg.vgs.no


B

FAGSKOLE TINIUS OLSEN

To-årig fagskole på Kongsberg Industrien og bedrifter trenger kompetanse innen komposittmaterialer. I samarbeid med næringslivet her i Kongsberg har Fagskolen Tinius Olsen etablert Europas mest moderne komposittlaboratorium. Studiet er variert med god balanse mellom teoriundervisning og praktisk laboratoriearbeid. Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: 1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev 2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger 3. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Elever ved fagskolen har mange øvinger på kompositt-labben på Krona: Støpeprosesser: håndlaminering, vakuumstøping, infusjon, prepreg uten autoklave (varme skap), prepreg med autoklave. Produksjon av: plugg, selvlagde støpeformer av glass og gips, design (CAD) og maskinering av støpeformer polyuretan og epoxy. Testing: strekk og kompresjon, 3- og 4-punkt bøyetest, mikroskop. Elevene får også erfaring med maskinering av støp, enkle reparasjoner og produksjon av sandwich med diverse kjerner. tinius.no


C

HØYSKOLE / UNIVERSITET Høyskolen i Sørøst Norge (HSN) - Bachelor PRODUKTUTVIKLING / MASKININGENIØR (KRONA, KONGSBERG) Studerer du maskiningeniør på HSN blir man svært allsidig og kan arbeide innen mange ulike fagområder. Vår studieretning innen maskiningeniør heter produktutvikling. Gjennom å velge faget Polymerer og kompositt og et relevant bachelorprosjekt kan en spesialisere seg i produktutvikling med kompositt-materialer. Ingeniørstudentene ved campus Kongsberg kan benytte et helt nytt kompositt-laboratorium, sponset av Kongsberg Gruppen. Våre ingeniørstudenter er svært attraktive for industrien, og de fleste har fått jobb før de avslutter studiene.


BRØDRENE AA

Et båtbyggeri i Hyen i Gloppen kommune. Selskapet ble etablert i 1947 av brødrene Bertel og Olav Aa, og er fortsatt konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt grunnet kompositt. Båtbyggeriet har stadig utviklet sine byggeteknikker. Se filmen om båtproduksjon i kompositt på komposittutdanning.no

Universitetet i Oslo (UiO) - Master KOMPOSITTMATERIALER OG – KONSTRUKSJONER Anvendelser og produksjonsmetoder for komposittmaterialer. Analyse av fiberkompositter, materialegenskaper for kompositter med kontinuerlige, ensrettede fibre og for kompositter med korte fibre. Konstitutive relasjoner for ortotrope materialer. Laminat-teori. Analyse av ortotrope plater, sandwichbjelker og -plater. NTNU INNOVASJON DESIGN OG PRODUKSJON 1 Innovasjon, design og produksjon 1 (IDP1) er et emne som stiller store krav til studentenes evne til å omsette teori og metode for å utvikle unike løsninger innenfor organisasjonen Revolve NTNU. Gjennom utstrakt praksis i Revolve NTNU, forelesninger og øvinger, tar IDP1 sikte på å gi studentene et grunnlag for å drive vellykket entrepenørskap og innovasjon. NTNU POLYMERER OG KOMPOSITTER Emnet fokuserer på de tema som er mest relevant for mekanisk konstruksjon: mekaniske og termiske egenskaper til polymerer og kompositter. Andre egenskaper som kjemisk bestandighet og optiske og elektriske egenskaper blir kort nevnt.


04

DET TOPPMODERNE KOMPOSITT-LABORATORIET Gode laboratorier er viktig for å underbygge den teoretiske undervisningen. Kongsberg har Norges mest avanserte komposittlab der man kan ta i bruk svært mange ulike produksjonsmetoder. For kontinuitet i utdanningen starter studentene med tradisjonell håndlaminering, en av de mest utbredte produksjonsprosessen vi har i dag. Videre lærer studentene hvordan man optimaliserer produksjonen av komposittmaterialer, ved hjelp av mer avanserte produksjonsprosesser, som vakuum baging og vakuum infusjon. I det hypermoderne laboratoriet på KRONA har Kongsberggruppen donert en avansert herdeovn (Autoclave). Denne gir oss muligheten til produksjon av de mest avanserte komposittmaterialene vi kjenner i dag. Prosessen er mye brukt i Europa og USA, blant annet av Boeing og Airbus til produksjon av flydeler. Ferrari, Lamborghini og Koenigsegg bruker også samme prosess til produksjon av deler til deres sportsbiler. I tillegg til det toppmoderne kompositt-laboratoriet har vi et eget laboratorie for materialtesting, der kan man verifisere komposittmaterialene opp mot de teoretiske beregningene. Kombinasjonen av disse laboratoriene gir en stor bredde i utdanningsløpet og skaper ingeniører som Norge trenger. Laboratoriene brukes på tvers av videregående, fagskole og høyskole. – Nøkkelen for å lykkes ligger i samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet, sier rektor Petter Aasen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). – Når alle står sammen øker kvaliteten!


TERJE BRÅTHEN, Direktør, Aerostructures

05

SAMMEN OM FRAMTIDA Kongsberg Defence & Aerospace – divisjon Aerostructures på Kongsberg bygger blant annet deler av kompositt til det nye jagerflyet F-35 Joint Strike Fighter og deler til helikopter og satelitter.


K-TECH:

Sammen med GKN Aerospace og TechnipFMC har Kongsberg Gruppen etablert Kongsberg Technology Training Centre AS (K-Tech), og høsten 2017 flyttet Kongsberg videregående skole Vg2 industriteknologi inn i K-tech og Kongsberg Teknologipark for å skape Norges beste yrkesutdanning.

SUSANNE MARIE SLETTVIK, Lærling, Aerostructures

– Ved å bruke lærlinger i produksjonen sikrer vi kompetansen vi har behov for framover, sier Terje Bråthen direktør for Aerostructures i Kongsberg Defence & Aerospace. Aerostructures har 19 lærlinger, hvorav sju jobber med kompositt og framstilling av deler til jagerfly og missiler. – Det hjelper ikke bare å prate om at yrkesfag er viktig, vi må gjøre noe med det, sier Bråthen. – Bedriftene må sørge for læreplasser. Det er den beste og mest effektive måten å sikre framtida på. – Jeg har vært her i halvannet år og stortrives, sier

Susanne Marie Slettvik (19). Hun kom rett fra VG2 Plast- og kompositt og jobber nå med kompositt til jagerflyet F-35 – Det er supert å få jobbe med noe som er nytt og framtidsrettet, i en verdensledende bedrift med høyteknologisk utstyr, sier Susanne. – Jeg liker utfordringen. Her må du være nøyaktig, ryddig og tålmodig - det er veldig strenge krav til kvalitet. Dessuten er arbeidsmiljøet veldig bra. Jeg håper å få fast jobb her til høsten - når læretida er over, smiler Susanne.


KONTAKTINFORMASJON Vi anbefaler å ta kontakt med rådgiverne på ungdomsskolen eller videregående skole for nærmere info. For annen informasjon: Kongsberg videregående skole: kongsberg.vgs.no Fagskolen Tinius Olsen – Kongsberg: tinius.no Høgskolen i Sørøst-Norge: usn.no

komposittutdanning.no

Plast- og komposittutdanning for bedrifter  
Plast- og komposittutdanning for bedrifter  

Komposittmaterialer eller kompositter er en samlebetegnelse for blandingsmaterialer der man utnytter de gode egenskapene til hver av bestand...