Page 1

MAY ISSUE 4

CarVariety • Toyota Avalon 2013 เรียบหรู แตดุดัน • Morgan Plus-E แลนไปกับ EV แนวพีเรียด

Tip�&�Technique • ประโยชนเด็ด เหล็กกันโคลง • เลือกอะไรดีเมื่อ เบนซิน VS ดีเซล

LifeStyle • กลิ้งไวกอน Sphero สอนไว • เก็บกระเปา สะพายกลอง ทองน้ำตกปาละอู


CarVariety� CarVariety Toyota Avalon 2013

เรียบหรู แตดุดัน

“ถาหากไดเจอคันนี้โฉบไปโฉบมาแถวๆ ไฮทเวย ก็อยาเพิ่งทึกทักเอานะครับวา มันคือ Camry แตงเต็ม..ไมใชนะครับ เพราะที่เพื่อนๆ เห็นอยูนี้คือ Toyota Avalon ตัวป 2013 ที่เคาเปลี่ยนมา ใชแพลตฟอรม Camry นั่นเอง”

.....


Toyota Avalon ชื่ออาจจะไมคุนหูคนไทยซักเทาไหร ก็เพราะในป 1994 โตโยตามอเตอรในสหรัฐไดคิดจะแตงตั้งรถยนตซีดาน flagship ซักคัน เพราะในยุคนั้นโตโยตาใน us ยังตองการรถยนตซีดานดีๆซักคัน ที่ตอบสนองภาพลักษณของความเปนผูนำแบบถึงกึ๋น และ Avalon ก็เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นจริงๆ สวนในรุน 2013 นี้ ไดทำให Avalon ที่เคยดูเรียบหรู ภูมิฐาน ไดมีความกาวราวมากขึ้น ดูงายๆครับที่กระจังหนาไดทำ grill แนวนอนใหดุดันเอามากๆ เพิ่มไดนามิคใหกับแสงและเงาดวยสวนเวา สวนลึกของเสนสาย ไฟหนาและไฟทายที่ปรับตามแพลตฟอรมของ Toyota ในรุนปจจุบันน


แชสซีที่แข็งแรงขึ้น ไดรับการออกแบบจากวิศวกรจากโตโยตาจาก California และ Michigan ที่มี overall length อยูที่ 5,020 mm. width 1,850 mm, height 1485 mm. และ wheelbase ที่ 2,820 mm. โดยจะเห็นวาขยายอัตราความกวางและยาวมาก ขึ้นกวาเดิม ทายลาดมีสวนเสริมใหดูคลายแบรนดหรูๆ จากยุโรป ไดในตัว อีกทั้งมาพรอมลออลูมิเสียมอัลลอย ขนาด 18 นิ้ว ซึ่งลวดลายของลอนั้นก็ออกแบบมาไดอยางลงตัว การออกแบบภายในทำไดหรูหราเชนเคย เนนความพรีเมี่ยมที่เขา กับกลุมลูกคาระดับ A+ กับหองโดยสารโอโถงโปรงสบาย ยิ่งดานหลังโตโยตาก็ไดบอกแลววา คนสูง 180+ สามารถนั่ง ไดสบายๆโดยไมติดเขา infotainment ระบบสัมผัสกับระบบ ปฏิบัติการจาก Toyota Entune พรอมขับคลื่นเสียงนุมละมุน ผานลำโพงไฮเอนทจาก JBL

“สวนเรื่องเรนลับใตฝากระโปรงก็เปนที่ เปดเผยแลววา Avalon 2013 นี้ใชเครื่องยนต ขนาด 3.5 ลิตร บรรจุมาไวราว 268 ตัว ซึ่งสามารถตอกรกับ Lexus GS Series ไดสบายๆ โดยโตโยตาก็ไดใสระบบความปลอดภัย STARS System ไวเต็มรูปแบบ โดยถาจะถาม ถึงราคาคาตัว แนนอนวายังไมมีการเปดเผย (อีกแลว) นอกจากจะรอวันวางแผงจริงๆ ก็ชวงไตรมาสทายๆ เลยละครับ”


CarVariety� CarVariety Morgan Plus-E แลนไปกับ EV แนวพีเรียด

“สาวก Retro ฟงทางนี้ใหดี เมื่อตองพบวาเราไมตอง ทนขับรถรูปทรงที่เราชอบ พรอมกับการซอมแบบไมมี ที่สิ้นสุดเพื่อใหไดเครื่องยนตที่ฟตและหนีจากควันขาวได พรอมๆกัน นั่นคือรถยนตที่นายทีนายทีจะพาเพื่อนๆ ไปชมวันนี้ Morgan Plus EV นั่นเองครับ”

.....


ภายใตรูปทรงที่ลวงตาอยาง Morgan นี้เปนรถที่มี อนาคตไกล เพราะดวยความเกาของดีไซนรวมสมัย ประยุกตเขากับเครื่องยนตไฟฟาลวนๆ ทำใหไดรับ ฉายาจากสื่อมวลชนวา “มอรแกนแหงอนาคต” ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไดรับการออกแบบโดย morgan, zytek และ radshape ไดชวยกันหลอตัวถังอลูมิเนียม ของมอรแกนใหมีน้ำหนักเบา โดยทำรูปทรงแนวคลาสสิค ใหใครก็ตามที่นั่งหลังพวงมาลัยรูสึกราวกับยอนไปใน ภาพยนตรพีเรียดซักเรื่อง นั่นยังไมรวมถึงสูตรสำเร็จ ที่ตองมีซิการจากฮาวานา และพลางเปดจุกไมกอกเพื่อ ชิมแชมเปญ Fleur Noire จากฝรั่งเศส สุนทรียภาพของยานยนตคันนี้ยังไมหมดนะครับ เพราะ radshape ไดขออาสารับผิดชอบของโครงสรางที่มี ประสบการณในการทำแชสซีมากกวา 12 ป โดยแผน อลูมิเนียมแตละแผนไดประกอบขึ้นดวยมือลวนๆ โดย น้ำหนักสุทธิอยูที่ราว 1,250 กิโลกรัม

สุนทรียภาพของยานยนตคันนี้ยังไมหมด นะครับ เพราะ radshape ไดขออาสารับผิดชอบ ของโครงสรางที่มีประสบการณในการทำแชสซีมากกวา 12 ป โดยแผนอลูมิเนียมแตละแผนไดประกอบขึ้นดวยมือลวนๆ โดยน้ำหนักสุทธิอยูที่ราว 1,250 กิโลกรัม


“ทีมผูผลิต Morgan Plus-E นีล เฮสลิงตัน ไดบอกวา Plus-E สามารถสงมอบประสบการณ พิเศษในการขับขี่ที่ตอบสนองมากขึ้น เพราะเปนนวัตกรรมแรกที่ลูกคาจะไดขับรถยนต ในสไตลคลาสสิคที่ตัวเองชื่นชอบ แตขณะเดียวกัน ก็มั่นใจดวยความเปนไฟฟาของมันวาคนที่ขับตาม หลังจะไมไดสูดดมควันพิษจากเราแนนอน และที่สำคัญ มันสามารถเดินทางไดไกลๆ โดยไมตองกังวลวา จะมีอูในอีกทุกๆ 10 ไมลหรือไม”

สวน Zytek ผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมเครื่องยนตไฟฟา ก็ยื่นมือเขามาดูใน สวนของเครื่องยนต หากสังเกตดีๆ Zytek ไดทำผลงานใหกับรถ EV หลายๆ รุนเชน Ellis EV , Mercedes E-Taxi , Gordon Murray T27 ไปจนถึงดูโปรเจค ยักษใหกับ Tesla อีกดวย ที่ใชมอเตอรไฟฟาขนาดกระทัดรัด 70 kW แรงบิด 380 นิวตันเมตร อัตราเรง 0-100 ใน 6 วินาทีนิดๆ ทำ Top speed ไดที่ 185 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งก็เพียงพอแลวสำหรับรถสไตลนี้ โดยตัวมอเตอร ไฟฟานั้นไดติดตั้งใตพื้นตัวถังระบายอากาศไดจึงไมเสียพื้นที่หองโดยสารและหอง สัมภาระแตอยางใด ดวยความอึดของชุดมอเตอรและแบตเตอรี่นั้นอึดแสนอึดครับ เพราะ Zytek ไดมี ผลงานกับงานรถไฟฟาที่เคยสงรถมากมายลงแขงใน Le Mans 25 hours มาแลว โดยลาสุดไดประยุกตเครื่องยนต KERS System ใหรถ F1 ไดทดลองใชระบบที่ 120 kW


Tip�&�Technique ประโยชนเด็ด เหล็กกันโคลง

“หากเพื่อนๆ เปนหนึ่งในผูใชรถหนาใหม คงจะสับสน กับคำวา เหล็กกันโคลง เอะหรือเหล็กกันโครง(รถ) ซึ่งมันเปนปญหาในการสื่อสารในหมูเพื่อนฝูงดวยกัน แนๆ (หนาแตกอีกดวย).. แตไมตองเปนหวงครับ สำหรับใครที่มีความเขาใจอยูแลวก็ถือวาเปนการ ทบทวนความรู สวนใครยังไมเคยรูจัก นายทีจะแนะนำ ใหไดพบกับ เหล็กกันโคลง ครับ”

.....


เหล็กกันโคลงหรือ Stabilizer Bar หรือ antiroll-bar หรือจะ sway bar (ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหล) มันเปน อุปกรณที่เรียบงาย ไมซับซอน แตเต็มไปดวยประโยชน ครับ เพราะเหล็กกันโคลงจะทำหนาที่ลดการเอียงของ ตัวถัง ในขณะที่เพื่อนๆ เลี้ยวซายและขวา เพราะทุกครั้ง ที่เลี้ยวจะเกิดการเอียงของตัวรถการยกและการยุบของ ตัวถัง ชวงลางที่มีนามวา โชคอัพ และ สปริง ก็พอจะทำหนาที่ ของมันอยางหลักๆไดนั่นก็คือ การดูดซับแรงสั่นสะเทือน สวนโชคอัพก็มีหนาที่ใชของเหลวขางในหนวงการเตนของ สปริง ไมใหกระแทกกระทั้นจนทองปนปวน ซึ่งหนาที่รองๆ ของมันก็คงทำไดดีไมเทาสิ่งที่วิศวกรสรางมาเพื่อลดการ โอนเอียงหรือ “โคลง” ตามชื่อเหล็กกันโคลงแนนอน ดวยเหล็กที่ใชนั้นก็คงตองเปนพวก ถึก ทน ทาน นั่นก็ไม พนเหล็กกลา ที่มีทั้งความแข็งแรงเปนพิเศษ โดยเหล็ก ประเภทนี้จะดัดดวยความรอนในลักษณะคลายตัวยู และ ติดตั้งตามแนวขวางตัวรถ ขณะรถเคลื่อนที่ ถาตัวถังต่ำ ลงหรือยกขึ้นในลักษณะที่อยูในระดับเดียวกัน อยางเชน ลอหนายกพรอมๆ กัน หรือยุบตัวพรอมๆ กัน ยกตัวอยาง การขับรถขามตัวหนอน ตามตรอกซอกซอยตางๆ เหล็กกันโคลงจะไมทำงาน เพราะไมมีการบิดตัวเกิดขึ้น แตในขณะรถเลี้ยว ระดับของตัวถังจะไมเทากัน ขางหนึ่งสูง อีกขางหนึ่งต่ำ ปกนกซาย-ขวา ไมไดอยูในระดับเดียวกัน ปลายของเหล็กกันโคลงของตัวถังขางที่ยุบจะ "บิดขึ้น" ขณะที่ปลายเหล็กกันโคลงของตัวถังขางที่ยกจะ "บิดลง" ความเปนสปริงของ เหล็กกันโคลงจะ "รั้ง" ดึงรถใหคืนสูระดับปกติอยางรวดเร็วหลังจากรถเคลื่อนที่ออก จากโคง เพื่อรักษาระดับปกติของตัวถัง และมีสวนทำใหชวงลางสามารถรับมือกับสภาพ ถนนที่จะเกิดขึ้นขางหนาไดอยางทันทวงที ซึ่งการทำงานเชนนี้จะเห็นผลก็ตอนรถขับดวย ความเร็วสูง ประเภทเทโคงสาดโคง ตัวเหล็กกันโคลงก็จะดึงรั้งไมใหเกิดการพลิกคว่ำและ เสียการทรงตัว

“ซึ่งเหล็กกันโคลงจะชวยไดมากในการปกปอง อุบัติเหตุครับ แตผลที่ตามมาก็คือรถจะขาด ความนุมนวลไปนิด ยิ่งถาหากไปติดตั้งเอง เสร็จสรรพ นายทีรับประกันวามันจะกระดาง ขึ้นแนๆ แตไมรับประกันการบนอุบของทาน ผบ. ที่บานนะคราบ”


Tip�&�Technique เลือกอะไรดีเมื่อ เบนซิน VS ดีเซล

“ที่ผานมาคงมีหลายทานที่ไดไปงานโชวยานยนตที่ตางนำ รถใหมและเทคโนโลยีใหมๆ ของคายตัวเองมาเปดตัว แถมดวยโปรโมชั่นอันนาดึงดูดใจลูกคาอยางเราๆ ยอด จองมีมากมายในงานเหลานี้ แตก็มีคนไมนอยที่ยังตัดสินใจ ซื้อรถไมไดและยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับรถแตละประเภท เรื่องนึงที่ตัดสินใจยากอยูเหมือนกันก็คือ จะซื้อรถรุน เดียวกันแตดั๊นนน..มีทั้งเครื่องดีเซลและเบนซินใหเลือกอีก จะเลือกอยางไรดีหละครับทีนี้? ครั้งนี้นายทีจะนำเสนอ ขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจใหแกผูอานกันครับ

.....

เครื่องดีเซลในสมัยอดีตนั้นถูกผลิตมาขึ้นเพื่อที่จะใช กับรถประเภทที่ตองบรรทุกและใชงานหนักและตองการ กำลังสูงในรอบต่ำแตในสมัยนี้เครื่องดีเซลไดถูกนำไป ใชในรถหรูอยางมากมาย เนื่องจากขับสนุกและ ประหยัด แถมน้ำมันก็ราคาถูก(ปจจุบันถูกกวาเยอะ) ดังนั้นเครื่องดีเซลจึงมีขอดีอยูตรงที่ใหกำลัง และแรงบิดในรอบต่ำ เหมาะแกการบรรทุกหรือขึ้น ในที่ลาดชัน เครื่องดีเซลยังเปนเครื่องที่ทนทาน กวาเครื่องเบนซินและรอนชากวา ทำใหการบำรุง ดูแลรักษานั้นงายกวาและไมจุกจิกเหมือนเครื่อง เบนซินเพราะไมมีเซ็นเซอรมากมายเหมือนเครื่อง เบนซิน ถึงแมวาเครื่องดีเซลสมัยนี้จะใชกลองไฟฟา ควบคุมก็ตามแตก็ยังถือวานอยกวาเครื่องเบนซิน อยูมาก


แตทุกอยางบนโลกนี้ตองมีสวนดอย ดังนั้นเครื่องดีเซล จึงมีสวนดอยอยูเหมือนกัน อยางเชนการทำงานของ เครื่องยนตนั้นจะไมเงียบและไมนิ่งเทาเครื่องเบนซิน และการจัดการของระบบเผาไหมยังดีไมเทา จึงทำใหมีควัน ดำออกมามากถึงแมทุกวันนี้จะเปนระบบคอมมอนเรลซึ่ง ใชกลองECUมาเปนตัวควบคุมการสั่งจายน้ำมันแลวก็ตาม เครื่องยนตก็ยังไมนิ่งมากซึ่งอาจจะทำใหรำคาญและมีเสียง รบกวนอยูบาง ขอดีของเครื่องเบนซินก็ตามที่บอกไปคือไดความเงียบ และความนิ่งของเครื่องยนตมากกวาดีเซล และมีความ แมนยำในการจายน้ำมันไดดีกวาและมีเทคโนโลยีที่สูงกวา มากจึงทำใหสามารถทำใหเครื่องยนตรีดแรงมาออกมา ไดดีกวาในขนาดเครื่องยนตที่เทากัน และยังมีสัญญาณ เตือนการทำงานของเครื่องยนตมากกวาดีเซล จึง สามารถอำนวยความสะดวกใหแกผูขับขี่ไดมากกวาและ ใหความรูสึกในการเดินทางที่สบายกวา ที่สำคัญยุค น้ำมันแพงเครื่องเบนซินสามารถติดแกสเพื่อใหใชแกส 100% ไดอีกดวย ซึ่งเปนทางออกที่ดีในยามน้ำมันแพง แบบนี้ ขอเสียของเครื่องเบนซินก็คือการที่ตองเปลี่ยน เซ็นเซอรที่มีอยูมากมาย แถมอุปกรณอิเลคทรอนิกส เหลานี้ยังตองมีอุปกรณเฉพาะในการตรวจเช็ค การซอมหรือเช็คบำรุงจึงทำไดยากและแพงกวา เครื่องดีเซล และในยุคน้ำมันแพงแบบนี้เครื่องดีเซล จึงไดเปรียบกวามากเพราะราคาน้ำมันถูกกวาน้ำมัน เบนซินอยูมากทีเดียว (ถาไมคิดจะรวมทางกับแกส) และความรอนของเครื่องเบนซินก็มากกวาดีเซลทำให อุปกรณและชิ้นสวนตางๆนั้นเสื่อมสภาพไวกวา เครื่องดีเซลดวย

“เอาละครับ..หวังวาบทความนี้คงจะพอจะชวย ใหผูอานนั้นสามารถตัดสินใจซื้อรถไวใชเพื่อจะ ใหเหมาะสมกับการใชงานและไลฟสไตลของแตละ คนนะครับ นายทีหวังวาการเลือกรถคูใจคันหนา นอกจากจะไดเรื่องรูปรางหนาตาแลว เรื่องตัว เครื่องก็ขอใหไดสิ่งที่ลงตัวกับสไตลการขับขี่ ของทุกๆทานนะครับ”


Gadget

LifeStyle กลิ้งไวกอน

Sphero สอนไว

“ฮิตอีกแลว! นอกจาก Ar.Drone ฮอที่ใชไอโฟน บังคับจะเปนกระแสนิยมในหมูวัยรุนในขณะนี้ วันนี้จะบอกวาประวัติศาสตรซ้ำรอยเดิมก็ไมใช เพราะ Gadget ที่วานี้เปลี่ยนจากบินเปน กลิ้ง นั่นก็คือ Sphero นั่นเองคะ”

.....


Sphero เปนอะไรที่รับรองวาเพื่อนๆ ไมเคยเห็นมากอน มันคือ อุปกรณหุนยนตทรงกลมชนิดแรกในโลกที่เพื่อนๆ สามารถ ควบคุมดวยการเอียง สัมผัส หรือการแกวงผานสมารทโฟน หรือแท็บเลตของเพื่อนๆไดอยางอิสระ ย้ำนะคะวาอิสระ เพราะ ทั้งหลายทั้งปวงนี้สามารถควบคุมไดผาน app นั่นเองคะ เอาละเรามาดูกันดีกวาวาทำไม Sphero ถึงสนุก!

Sphero Drive App ที่จัดมาเพื่อ Sphero โดยเฉพาะโดยแอพนี้จะเปนเหมือน แอพพื้นฐานที่ทำใหเพื่อนๆควบคุม Sphero ไดโดยแอพนี้จะ เปนเหมือนจอยสติ๊กใหเพื่อนๆควบคุมระยะไกลไดเทาที่ตองการ นั่นคือจุดเริ่มตนของความสนุก เพราะเพื่อนๆสามารถทำให ลูกกลมๆนี้เปนกิจกรรมอะไรก็ได เชนกลิ้งแขงขันหลบสิ่งกีด ขวางเปนตน

SpheroCam คงไมอยากพลาดชวงเวลาดีๆ หากยิ่งที่บานมีเจาตัวนอยแลวละก็ Sphero เปนของเลนชั้นดีที่ทั้งปลอดภัยและฝกทักษะ เพราะแอพตัวนี้สามารถทำให เพื่อนๆ ควบคุม Sphero ผานทางกลองดานหนาของสมารทโฟน ทั้งระบบ iOS และ Android โดยแอพนี้สามารถบันทึกในโหมดวีดีโอขณะ ที่เลนได นั่นแสดงวาไดเวลาแกลงเจาเหมียวและอัพลง Youtube แลว

Sphero Draw N’ Drive ตรงตัวเลยคะสำหรับแอพนี้ การบังคับทิศทางโดยกำหนด destination ให sphero โดยการวาดเสนทาง จากนั้นปลดปลอยลูกกลมๆ นี้ใหมันกลิ้ง พรอมกับสีสัน เอา!..ใครเปนเซียนแอพ Draw Something ตองจัดซะ หนอยแลว


Macrolab Sphero ปลดปลอย inner ใหกับ sphero ดวย Macrolab Sphero แอพที่กำหนด ทิศทางพรอมสีสันให sphero ไดทำการโชวอันนาทึ่ง เพราะหลังจากที่กำหนด delay time, RGB, rotation rate แลวกดปุมเพลยแลว เราก็จะไดเห็นการ แปรขบวนของลูกกลมๆ เหลานี้ ซึ่งจะอลังการหรือไม ก็อยูกับ user เอง วาจะครีเอทไดมากนอยแคไหน

Sphero Golf อยาบอกนะวาไมเคยเลนกอลฟ..อยางนอยก็ปงยาละนา ซึ่งถามีพื้นฐานแลว ก็จะดี แตถาไมมีก็ไมเปนไร เพราะแอพกอลฟงายๆ จาก Sphero ทำใหคุณ สนุกไปกับกวนได แมในออฟฟศ

“10 ปากวาไมเทาตาเห็น 10ตาเห็นไมเทาลองเลน จริงๆ คะ เพราะความสนุกที่ไดรับจากประสบการณ จาก Sphero นั้นแปลกใหมจริงๆ ซึ่งกอนหนานี้ Sphero นั้นหาซื้อยากมากๆ เรียกไดวาขาดตลาดจนเหลือกลอง สุดทายที่บริษัทกันเลยทีเดียว สวนใครสนใจอยากชม รายละเอียดหรือวีดีโอสุดเจงของ Sphero เชิญชมตอไดที่ www.gosphero.com คะ”


RoadTrip

LifeStyle เก็บกระเปา สะพายกลอง ทองน้ำตกปาละอู

หากการไปหัวหินเปนสิ่งที่คุนเคยกับ ตลาดไนทฯ ตลาดจั้กจั่น เพลินวาน แลวละก็ขอเชิญเพื่อนๆ ไปเที่ยวธรรมชาติ กับน้ำตกปาละอู น้ำตกที่เรียก ไดวาเปนน้ำตกที่นาตื่นเตนแหงหนึ่งในประเทศไทย เพราะฉะนั้นอยาชา เก็บกระเปา สะพายกลอง แลวไปกันเลย!

.....


น้ำตกปาละอู ตั้งอยูในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน อุทยานที่มีพื้นที่ กวางขวางที่สุดในประเทศไทย โดยสวนของน้ำตกปาละอูนั้นจะตั้งอยู ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ก็ดวยความที่อยูใกลหัวหิน หลังจากเราเก็ บของสัมภาระเรียบรอยรอที่จะไปงานมิวสิคเฟสติวอลในวันรุงขึ้น ก็อาศัยจะหวะวางในชวงวันแรกที่ยังไมมีแพลนใดๆ ดอดไปน้ำตกที่เขา วากันวาสวยนักสวยหนา ที่สำคัญมันมีถึง 15 ชั้น! ถาตั้งหลักที่หัวหิน ก็ใชถนนเสนหัวหินซอย 70 ตรงเขาสูถนนเพชร เกษม จะเจอแยกหวยมงคล ใหตรงไปอีกทางวัดหวยมงคล ซึ่งจะมี ปายบอกทางน้ำตกปาละอูเปนระยะ โดยตั้งแตจุด A ไป B ก็ใชระยะทาง กวา 60 กิโลเมตร ขับกินลมชมวิวก็ตกราวๆ 1 ชั่วโมงเศษๆ

ระหวางทางเพื่อนๆจะไดพบกับเสนทางที่เต็มไปดวยธรรมชาติ บรรดา ดอกไมสีสันสุดจะพรรณาบานสพรั่งตอนรับนักทองเที่ยวหนาแปลก(เชนเรา) อีกทั้งยังอาจจะไดเห็นสัตวนารักๆ อยางผีเสื้อตัวนอยไปจนถึงชางใหญ ไมตองแปลกใจนะคะถาบังเอิญไดเจอ เพราะสภาพปาที่นี่อุดมสมบูรณมากๆ แนะนำวาถาคิดจะมาปคนิกที่นี่ละก็พับเสื่อเก็บไปไดเลยคะ เพราะดานในปาเคา บ ใหนักทองเที่ยวนำการกินทั้งอาหาร และเครื่องดื่มเขาไป อีกทั้งหามจับปลา ตกปลา ในนั้นอีกดวย ใครฝาฝนจะโดนลงโทษโดยไมใหออกจากน้ำตก 1 คืน! (ฮาๆๆ บทลงโทษลอเลนครา)


ที่บอกวา adventure หนอยๆก็เพราะเสนทางขึ้นมันชันมาก เรียกไดวาสุภาพ สตรีตองระมัดระวังเปนพิเศษเพราะระหวางทางจะปะกับตะไคร. .เอยตะไครน้ำ รวมทั้งหินมอสลื่นปรื้ดๆ แตอุนใจไดเพราะหากขึ้นทางชันจะมีเชือกไวเกาะตลอด ทางคะ แตที่มาครั้งนี้ไมไดจะพามาถึงชั้น 15 นะคะ เพราะเจาหนาที่ อนุญาตใหนักทองเที่ยวขึ้นไดเพียงชั้น 4 เทานั้น หากเกินกวานี้เสนทางจะคอนขางอันตรายและ หวาดเสียว เรียกไดวาจำเปนตองมีเจาหนาที่คอย นำทางตลอด..ตลอด และหากอยากจะลุยกันจนถึง ชั้น 15 จริงๆเรียกไดวาตองอยูในปาอยาง นอย 2 คืน!สูไมละ (แตเฮาไมเอาดวยนะ)

“โดยแนะนำวาหากจะมาควรออกเดินทางตั้งแตเชา ถึงที่ตัวน้ำตกกอนเที่ยง จะไดมีเวลาเลนน้ำเยอะๆ ขากลับจะไดไมมืดค่ำ และหากเปนหนาน้ำควรติดตอ ขอขอมูลกอนมาไดที่ ที่ทำการอุทยานแหงชาติแกง กระจาน โทร.032-459-293 ในเวลาทำการคะ” พิกัดน้ำตกปาละอู : 12.522055,99.549179

โดยที่น้ำตกปาละอูนี้สามารถเลนไดถึง 4 โมงเย็น เจาหนาที่ก็จะบอกใหเตรียมตัวเก็บขาวของ ออกจาก น้ำตกไดแลวเพราะในปามืดเร็วคะ โดยขากลับมาเหนื่อย และหิวโซ ก็มีรานสมตำไกยางใหเติมพลังกันกอนกลับ ถือวาเปนทริปที่สนุกจริงและเหนื่อยจริง ที่น้ำตกปาละอู ที่ที่เพื่อนๆ สามารถใชเวลาหรรษาไดภายใน 1 วัน (ถึงจะมาจากกรุงเทพก็เถอะ)


e-TOYOTACLUB e-Magazine May issue4 week2 2012  

e-TOYOTACLUB e-Magazine May issue4 week2 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you