Page 1

FEBRUARY ISSUE 1

CarVariety • Toyota Fun Vii รถที่สนุกที่สุดในโลก • Volkswagen E-Bugster เตา Gen ใหมหัวใจไฟฟา

Tip�&�Technique • พลิกคว่ำไมใชเรื่องนากลัว ถามี

Active Rollover Protection

• เทคโนโลยีพลาสติคในรถยนต ที่มากกวาความสวยงาม

LifeStyle • Sumsung Navibot หุนยนตแมบานครองโลก • จิบไวนสบายอารมณที่ Mellow Café wine and dine resturant


CarVariety� CarVariety Toyota Fun Vii

รถที่สนุกที่สุดในโลก

“โตโยตาเปดตัวรถยนตรุนใหมที่ออกเสียง งายๆวา Fun-Vii กับระบบเชื่อมตอกับ สมารทโฟนแบบ Full Time พรอมดวยระบบ ทัชสกรีนที่สามารถเปลี่ยนลวดลายรถไดราว กับเปลี่ยน wallpaper หนาจอ!”

.....


Toyota Camry CNG Hybrid ไดถูกประกาศเปดตัวอยางเปนทางการ ณ เวทีระดับโลก LA Auto Show ซึ่งนาย Chris Hostetter รองประธาน TMS Group บริษัทผูออกแบบแคมรี่เวอรชั่นนี้ไดกลาววา “วัตถุประสงค ของการสราง Camry CNG Hybrid นั้นก็คือตองการพัฒนาระบบ HSD ของโตโยตาใหเปนนวัตกรรมขั้นสูงสุด และในยุคปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงจะไมพอตอความตองการ Camry CNG Hybrid จึงเปน ตัวแทนที่จะทำใหผูบริโภคไดตระหนักและเห็นคุณคาของพลังงานทดแทน มากขึ้น”


โดยเริ่มจากภายนอกที่ใชเทคโนโลยีพื้นผิวแบบ Touch Screen รวมกับ ระบบ Vehicle Interactive Internet ตอบสนองการสัมผัส และยัง สามารถเปลี่ยนลวดลายใหกับพื้นผิวรถ โดยสามารถสั่งงานผาน application ของสมารทโฟนยี่หอตางๆได ซึ่งพื้นผิวที่วานี้ก็สามารถ สงดาตาจากสมารทโฟนเขาสูฟงคชั่นของรถไดโดยตรง แบบที่วาใครที่ มั่นใจหนอยก็สามารถอวดรูปรางหนาตาของเจาตัวผาน Fun Vii เนี่ยแหละ นอกจากนั้นพื้นผิวภายนอกรถยังมีระบบโซเชียลเน็ตเวิรคที่สามารถเช็คอิน และคนหาเพื่อน Fun Vii ที่อยูในละแวกได อีกทั้งยังตอบคอมเมนท กดไลค ฯลฯ ผานตัวรถไดอีกดวยครับ

จากนั้นเมื่อปลดล็อคประตูผานโทรศัพทสมารทโฟนกันแลว ดานในจะ พบกับหองโดยสารสุดล้ำกับพวงมาลัยสไตลยานอวกาศ กับระบบ มัลติทัชที่สามารถเลือกรับขอมูลประจำวัน เชน เช็คเมล ดูสภาพ อากาศฯ ไดอยางสะดวก หลังจากออกรถแลวเรามาดูระบบการชวยเหลือการขับขี่บาง กับ Hologram Navigator ที่รวมพัฒนากับยักษใหญอยาง Microsoft ที่สามารถทำหนาที่ทั้งผูนำทางดวยเลขาสวนตัว ในรูปแบบของ Hologram ที่จะแนะนำเสนทางการเดินรถรวม ทั้งแนะนำสถานที่กินที่เที่ยวไดอยางอัจฉริยะ


โดยระหวางขับรถพื้นผิวดานในรถจะทำงานกับระบบ Infotainment เต็มรูปแบบที่สามารถเปลี่ยนพื้นผิวรถดานลางเปนลวดลายกราฟฟค ตอบสนองกับจังหวะดนตรีที่เปดในรถไดหลากหลายแนว เรียกไดวา เปนการปฏิวัติหองโดยสารรถยนตใหกลายเปนคลับแบบเคลื่อนที่ยังไง ยังนั้นเลย สนุกกับ Fun Vii คันขางๆไดกับ Virtual Circuit เกมสแขงรถแบบเสมือน จริง โดยใชการควบคุมจากในรถยนตจริง เพียงเชื่อมตอกับ Fun Vii ในระยะรัศมีเพื่อรอการตอบรับจากนั้นก็เขาสูโหมดเกมส Virtual Circuit ที่ไดทั้งความสนุกทั้งปลอดภัยที่ไมตองไปเสี่ยงซิ่งกันตามทองถนน

“สนุกกันจนนายทีลืมบอกไปวานี่คือตนแบบรถยนตที่เติมเต็มอรรถรส การขับขี่ในอนาคต แนนอนครับวา Fun Vii ขับเคลื่อนโดยไฟฟาทั้งคัน แตติดอยูนิดนึงที่รายละเอียดอีกยิบยอยที่นายทียังไมทราบ (เพราะยังไมเปดเผย) แตถาหากมีความคืบหนาเมื่อไหร รับรองวาไม พลาดที่จะมารีวิวใหเพื่อนๆไดชมกันอีกแนนอนครับ”


CarVariety� CarVariety Volkswagen E-Bugster

เตา Gen ใหมหัวใจไฟฟา

ถานายทีใหเพื่อนๆหลับตาแลวนึกถึง Volkswagen Beetle เพื่อนๆคงจะเห็นรถเตาสี หวานๆ หลังคากลมมนขับมาดวยความเร็วไม เกิน 60 km/hr. พรอมดวยเสียงทอปุดๆๆ... นั่นคงเปนมโนภาพในใจของเราที่ VW นั้นสั่งสมมาไวตั้งแต Beetle คันแรกออก สูถนนในป 1938 (นานซะ)

.....


แต.. ทุกอยางกำลังจะเปลี่ยนไปครับ เพราะ Volkswagen ตอนรับศักราช ใหมดวยการเปดตัว Volkswagen E-bugster รถเตาไฟฟาที่ออกแบบทั้ง เครื่องยนตและทรวดทรงใหเขากับยุคที่อะไรๆก็เปนไฟฟาไปเสียหมด โดย Beetle นั้นมีประวัติศาสตรยาวนาน ซึ่งถาหากรวมถึงรุนนี้แลวละก็ เรียกไดวาเดินทางมาถึง Gen ที่ 3 แลว โดยการเปดตัวที่ Detroit Auto Show 2012 นั้นก็ VW ไดสรางความ แตกตางใหกับบูทในงานเปนอยางมาก เพราะนอกจาก VW Jetta Hybrid ไฮบริดฟอหลอเฟยวแลว E-Bugster ก็ดูเหมือนเปนตัวชูโรงใหคายนี้ได รับการสนใจจากสื่อมวลชนและบรรดา Beetle Lovers เปนอยางมาก


ซึ่งแนนอนวาจุดขายนั้นคงอยูที่ E-Bugster นี้มาพรอมมอเตอรไฟฟา ขนาด 86 กิโลวัตต หรือประมาณ 114 แรงมา สามารถซิ่งดวยความ เงียบจาก 0-100 ไดที่ 10.9 วินาที สวนแบตเตอรี่ 28 กิโลวัตตนั้นก็ สรางความประทับใจในการวิ่งมวนเดียวจบไดที่ 117 กิโลเมตร ซึ่ง recharge ไดแบบทันดวนที่ 35 นาที โดยระบบการกูคืนพลังงานไฟฟา ของระบบ Kinetic energy recover system นั้นก็มีสวนเสริมให E-Bugster ไปไดไกลขึ้นจากทุกครั้งที่ออกตัวและเหยียบเบรก ระบบจะ เก็บพลังงานไฟฟาสวนเกินมาตออายุใหแบตเตอรี่ลูกนี้จายไฟไดมากขึ้น และไปไดไกลขึ้น ที่ดานนอกเริ่มดวยการดีไซนใหมีความปราดเปรียวสมกับเทคโนโลยี electronic vehicle โดยลดความสูงของหลังคาลง 60 มม. ซึ่งปจจัยหลักๆก็คือโครงเสาของรถ โดยเสา A นั้นปรับองศาไดดีขึ้น สงผลใหหลังคามีความลาดเอียงมากขึ้น รับกับหลักอากาศพลศาสตร ที่ Beetle จะไมไดทำความเร็วสูงสุดกันที 120 km/hr. อีกตอไป

“โดยในงานเปดตัวนอกจากจะมี VTR ล้ำๆกับคำโปรยที่วา “Zero Emission for a cooler planet” แลวโฟลคยังเปดเผยวา E-Bugster ผสมผสานกับเทคโนโลยีการขับเคลื่อน blue-e-motion ที่อยูในโฟลค Gen ใหมทุกรุน ซึ่งถาไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง นายทีขอ แสดงความยินดีกับ Beetle Lovers ทั้งหลายที่ปนี้ มีเฮแนนอน”

เทคโนโลยี LED ที่ฝงตัวอยูทุกจุดที่ตองการแสงสวาง รวมทั้งมัน ยังไปลอมรอบตระแกรงระบายอากาศดานหนาทำใหรถดูล้ำสมัยยิ่งขึ้น (ซึ่งวากันวาแนวคิดนี้จะมาแทน Daylight ที่ฮิตๆกันในยุคนี้) แตสวนโคงมนของฝากระโปรงยังทำไดดีเหมือน Beetle รุนกอนๆ โดยไมไดปรับเปลี่ยนอะไรมากนัก นอกจากเสนสายที่ชัดเจนและตรงไป ตรงมา สมกับคอนเซปตที่ Dr. Ulrich Hackenberg CEO ของ VW เปรยไววา “การมาของ E-Bugster นี้ไมไดแสดงใหเห็นวาโฟลค สวาเกนเปนรถที่ตอบสนองอารมณในการขับขี่ที่ความสนุกเพียง อยางเดียว แตยังแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบอีกดวย”


Tip�&�Technique พลิกคว่ำไมใชเรื่องนากลัว ถามี Active Rollover Protection

“ดูจากชื่อก็พอจะเดากันออกใชไหมครับวา ระบบ Active Rollover Protection เปน ระบบความปลอดภัยที่ทำงานแบบ Active แตหลายๆคนคงจะสงสัยกับไอคำวา Rollover นั้นมันมีที่มาที่ไปอยางไร แตรับรองแนวา เพื่อนๆคงคุนตากันมาบางแลวละครับ”

.....

ระบบ Active Rollover Protection หรือ ARP เปนระบบที่ทำงานเพื่อปกปอง ผูโดยสารใหมีความปลอดภัยในขณะรถพลิกคว่ำ(โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูรถ สปอรทเปดประทุน) เพราะแมรถยนตจะมีแชสซีที่แข็งแรง โครงสรางที่ไวใจได แตก็ไมวายที่ในเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เดียวจะมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถ พลิกคว่ำปละหมื่นคน


ARP ในรถโดยสารทั่วไป โดย ARP นั้นจะมีลักษณะการทำงานคลายกับ Roll bar หรือ Roll cage ที่เนนการปกปองผูโดยสารจากดานในรถขณะที่เกิดเหตุพลิกคว่ำ เพราะสาเหตุการเสียชีวิตสวนใหญจะเกิดจากถูกหลังคายุบตัวอัดกระแทก ศรีษะและตนคออยางแรง แต ARP จะเปนลักษณะของ Active Safety มากกวาคือกลไกพรอม Roll bar ขนาดเล็กที่ถูกซอนอยูหลังพนักพิง ของผูโดยสารทุกที่นั่งในรถ จะสามารถสปริงตัวขณะที่เกิดเหตุการณชน หรือพลิกคว่ำ Roll bar ที่สปริงตัวออกมาจะกั้นระหวางศรีษะ-ตนคอ ของผูโดยสารกับหลังคาเอาไว ซึ่งหากเกิดการยุบตัวของหลังคา ระบบ ARP จะทำงานเพื่อลดอาการบาดเจ็บใหเกิดขึ้นนอยที่สุดนั่นเอง

ในกรณีของรถสปอรตเปดประทุน กรณีที่เปนรถสปอรตเปดประทุนยิ่งสำคัญเอามากๆ ครับระบบนี้ เพราะเมื่อสิบยี่สิบปกอนหากเกิดเหตุรถพลิกคว่ำ ศีรษะก็ดูเหมือนจะเปน สิ่งเดียวที่จะกระแทกกับพื้นถนนโดยตรง (แคคิดก็หวาดเสียว) แตในปจจุบัน รถสปอรตที่เปดประทุนทุกคายหันมาใช Active Rollover Protection กันมากขึ้น เพราะขณะที่เกิดเหตุ เสา Roll bar จะสปริงตัวขึ้นมาเพื่อรอง ค้ำยันระหวางศีรษะกับพื้นถนนเอาไว (ปลอดภัยแนนอนครับทีนี้) แตจะติด อยูที่วาสวนของคนขับและผูโดยสารดานหนาจะมีความแข็งแรงของโครง เหล็กบริเวณหนารถมากนอยแคไหน อันนี้ตองไปติดตามดูผลทดสอบ ของ Euro NCAP ไดเลยครับ ซึ่งนอกจากจะใหในเรื่องของความปลอดภัยแลวเสา Roll bar ยังถูกออก แบบใหมีความสวยงาม และดีไซนใหเขากับรูปลักษณของรถยนต โดยถา เพื่อนๆสังเกตุใหดีจะเห็นวาแตละคายที่ใชระบบ ARP นั้นจะออกแบบ Roll Bar ที่ติดอยูหลังเบาะใหเปนเอกลักษณ บางเจาก็ซอนเอาไวบางเจาก็โชวหรา แสดงความสวยงาม อีกทั้งยังมีการเรียกที่แตกตางกันตามยี่หออีกดวย

“เห็นไหมละครับวาไอทอเหล็กโคงๆงอในรถสปอรตเปดประทุนมัน ก็คือระบบ ARP นี่เอง (ไมใชเอาไวแคสวยนะ) ซึ่งบอกไวกอนวา ARP นั้นบางยี่หอก็ติดตั้งเปนอุปกรณมาตรฐานมาใหเลย บางยี่หอก็ถือ วาเปน option เสริมที่ตองจายเพิ่มเล็กนอย(หลักแสน) แตทั้งนี้ทั้ง นั้นนายทีก็วาคุมนะครับ หากจะแลกกับความปลอดภัย ของเราและคนที่เรารัก!”


Tip�&�Technique เทคโนโลยีพลาสติกในรถยนต ที่มากกวาความสวยงาม

“ปจจุบันเทคโนโลยียานยนตไดกาวหนาไปมาก รวมถึงวัสดุที่หลายๆ คนมองขามอยางชิ้น สวนพลาสติกที่ใชในรถยนตก็มีวิวัฒนาการ เหมือนกัน เพราะนอกจากจะใหความสวยงาม ของตัวรถแลว ยังเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆเขาไป จะเปนอะไรบางนั้น ไปชมกันครับ”

.....

เพราะหากมองยอนไปหลายสิบปกอน รถรุนเกาๆ ที่จอดทิ้งไวหรือเรียก ไดวารถเกาเก็บทั้งหลาย หากไมไดมีการเก็บรักษาอยางดี จะเห็นบรรดา ชิ้นสวนที่เปนพลาสติกตางๆ กรอบ แตก หักไดงาย รวมถึงชิ้นสวน บางจุดที่สีนั้นจะเสื่อมสภาพอยางรวดเร็ว เนื่องจากทนสภาพอากาศ และแดดเปรี้ยงๆ ไมไหว


ตัวอยางที่มีใหเห็นในแวดวงอุตสาหกรรมรถยนตในอเมริกา ก็คง จะเปนการพัฒนาพลาสติกในรถกระบะ ที่เปลี่ยนแปลงโครงสราง ของบริเวณกระบะทาย ซึ่งเปนจุดที่จำเปนตองมีความทนทานที่สุด ของรถกระบะคันหนึ่งๆ โดยผลงานที่โดดเดนก็มาจากองคกร Meridian Automotive System ไดพัฒนาพื้นกระบะที่ประกอบ จากพลาสติกสองชิ้น โดยประกอบจากกรรมวิธี Sheet Molding Compound เพื่อเพิ่มความแข็งแรง จากนั้นตัววัสดุจะเสริมดวย ใยแกวเพื่อเนนความทนทาน โคทเพื่อปกปองจากการลื่น และใหความอึด ชนิดที่วา ทนแดด ทนฝนไดสบายๆ อีกชนิดคือพลาสติกที่มีความยืดหยุนเปนพิเศษที่เปนการผสมผสาน กันระหวาง Polytetrafluoroethylene หรือถายาวไปก็จะเรียกสั้นๆ วา PTFE กับซิลิโคนที่เรียกวา Rubber Reinforced และ Fiberglass โดยวัสดุประเภทนี้จะใหความเบาที่มากกวาพลาสติกทั่วไปถึง 15% รวมทั้งยังสามารถปรับแตงใหสวยงามได เรียกวามีความยืดหยุนใน การใชงานสูงนั่นเอง โดยเราจะเห็นวัสดุประเภทนี้ประกอบอยูใน รถอเมริกันเชน Pontiac เปนตน สวนอีกตัวนั่นคือ GMT หรือ Glass Mat Thermoplastic พัฒนาดวยกรรมวิธีทางเคมี จนไดพลาสติกที่ ชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับชิ้นสวนตางๆมากขึ้น จนไดรับการันตีเรื่องของความปลอดภัย รวมถึงคุณสมบัติ อื่นๆที่นาสนใจ ไมวาจะมีน้ำหนักเบากวาโลหะเพรียวๆถึง 30% แตตนทุนผลิตต่ำกวาครึ่ง โดยเทคโนโลยี GMT นี้ไดเปนที่แพรหลายเปนอยางมากในยุโรปเพราะขึ้นชื่อวามันแข็งแรงมาก สวนคุณสมบัติของพลาสติกตัวสุดทายนั้นแปลกแหวกแนวเจาอื่นๆมาก ก็เพราะเขาขายความปลอดภัยให กับคนเดินถนน ดวยนวัตกรรมที่มีชื่อวา Energy Absorber ซึ่งเปนการผสมผสานระหวาง Xenoy 1102, Polycarbonate, Polybutylene Terephthalate โดยมีคุณสมบัติในเรื่องของการซับแรงกระแทก โดยลด แรงประทะมากกวาวัสดุชิ้นอื่นๆไดถึง 0.7 Kg โดยเทคโนโลยีนี้ไดนำมาใชกับกันชนดานหนาโดยเฉพาะ จนลาสุดไดรับรองมาตรฐานความปลอดภัยถึง 4 ดาว จาก Euro NCAP

“เห็นไหมครับวาพลาสติกนั้นไมไดมีดีที่สีสวยอยางเดียว เพราะบางชนิดยังสรางความปลอดภัยกับคนเดินไดอีกดวย ซึ่งนายทีก็ขอปรบมือดังๆ ใหกับการทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อย ของบรรดาวิศวกรยานยนตที่ชวยกันคิดคนให พลาสติกสวยๆ ทนทาน และปลอดภัยใหเราๆ ทานๆ ไดใชงานกันครับ”


Gadget

LifeStyle Samsung Navibot

หุนยนตแมบานครองโลก

ซักวันมันจะครองโลกเรามั๊ยเนี่ย?!

“นี่คือคำถามในใจเชิงพรรณนาที่มีตอบรรดา เครื่องใชไฟฟาที่นับวันยิ่งฉลาดขึ้นๆ นั่นรวมถึง Samsung Navibot หุนยนตปดกวาดเช็ดถู ที่กำลังจะครองโลก!”

.....


นับวาเปนเจาแหงเครื่องใชไฟฟาจริงๆนะคะ กับแบรนดเกาหลี ที่พัฒนาตัวเองจนถึงระดับแถวหนาของบรรดาเครื่องใชไฟฟา ที่นับวันยิ่งมีครองพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ Samsung Navibot หุนยนตแมบานตัวนี้ก็กำลังมาแรงเอามากๆ ซึ่ง Navibot ใชระบบเซนเซอรอินฟาเรด 39 ตัวและกลองที่ ติดตั้งอยูจะทำการ snapping ภาพฉับๆๆ ได 30 เฟรม ตอวินาที ซึ่ง Navibot ไมไดถายเอาไวลงเปนโปรไฟลหนา facebook นะคะ แตถายภาพไวก็เพราะจะนำมาประมวลผล สรางแผนผังของหองโดยระบบ Visionary Mapping และเมื่อไดจับภาพสิ่งแปลกปลอมที่ตกลงมาบนพื้น Navibot ก็จะวิ่งเขาจูโจม โดยใชแปรงขนาดเล็กของมัน ปดๆๆๆ และดูดๆๆๆ จากนั้นเศษฝุน-ขนสุนัข-เศษขยะชิ้นเล็กๆก็จะถูก เก็บไวในตัวเครื่อง รวมทั้งฟลเตอร HEPA H11 จะทำการ สกรีนอากาศเสียที่ปลอยมาจากตัวของมัน ใหบริสุทธิ์อีกดวย อีกทั้งหุนยนตแมบานนี้ยังฉลาดแสนรู ไมเปนหุนกระปองที่ชนขาว ของตกเสียหายดวยระบบ Anti Collision Sensor ที่ตรวจเช็ค ความสูงของพื้นที่ที่มันสามารถเขาไปได ซึ่งถาหากเปนใตโซฟาที่มี ขนาดต่ำกวาตัวของมันมันก็จะหลีกเลี่ยงการชนโดยอัตโนมัติ รวมทั้ง Cliff Sensor ที่ติดตั้งดานลางจะตรวจสอบพื้นตางระดับ เพื่อปองกันการตกบันไดจากที่สูงได

อกจากนั้นหากมันรูตัววาแบตกำลังจะหมดมันจะวิ่งเขากลับสูแทน ชารจทันที พอชารจจนเขียวปุป มันจะวิ่งกลับมาทำงานตอ โดยถาหากจะออกไปนอกบานก็สามารถตั้งเวลาเริ่มทำความสะอาดได นอกจากนั้นยังสามารถบังคับมันไดดวยรีโมท ที่ไดอำนวยอวย ความสะดวกกันแบบสุดๆก็ตองยกใหหนวยประมวลผล Double Processors นั่นเอง “พื้นผิวของเจานี่เนียนมาก ออกแบบไดโคงมนทำใหไมดูแข็งที่เหมือน หุนยนต นั่นคือขอเสียที่คุณตองปกปองมันจากสัตวเลี้ยงของคุณ ไมใหรบกวนชวนมันเลนระหวางที่มันทำงาน ซึ่งถาหากไรสิ่งรบกวนแลว Navibot ก็สามารถทำงานใหคุณทั้งวันทั้งคืนไดดวยความเงียบ เหมือนแมวยอง โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ Samsung ประกาศขายแลว และมันฮิตเหลือเกินคะ เพราะคาตัวหุนยนตแมบานผูนี้ อยูที่ราว 19,900 บาทไทยเทานั้น!”


Food�Stuff

LifeStyle จิบไวนสบายอารมณ ที่ Mellow Café wine and dine resturant

ถาอยากจะหาความแตกตางของการทานมื้อค่ำ ดวยบรรยากาศที่โรแมนติก พรอมดวยไวนรสเลิศ นี่คือขาวดีของวันนี้ที่ชาวเราจะพาเพื่อนๆ ชาว e-toyotaclub ไปจิบไวน ใหคลายอารมณ พรอม อาหารสูตรเด็ดกันที่ Mellow Cafeé wine and dine resturant

.....


ที่ราน Mellow Cafeé เปนรานอาหารที่หลากรสหลายสไตล ดวยจุดเดนคงจะเปนที่การตกแตงรานอยางมีดีไซนดวยการ ออกแบบ interior จากเจาของราน เนนการทานมื้อค่ำสบายๆ แสงไฟนวลๆ กับไวนรสเลิศ นั่นยังไมรวมถึงอาหารจานโปรด ที่ทานแลวลืมไมลง ที่สำคัญราคาคุมคา เหมาะกับครอบครัว ที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการทานอาหารที่บาน หรือการ นัดเดทของคูหนุมสาว กินเลี้ยงสังสรรคในหมูเพื่อน พบปะ ลูกคาเจรจาธุรกิจเปนตนคะ ที่นี่พรั่งพรอมไปดวยไวนนานาชาติกวา 30 ชนิด ซึ่งแตละ แบรนดก็เรียกไดวาไมซ้ำรสชาติกันเลยทีเดียว ซึ่งนอกจาก จะสั่งไวนแลว อีกสิ่งหนึ่งที่ไมควรพลาดเลยก็คือเมนูแรก ของเราสเต็กเนื้อพริกไทยดำ สเต็กหนาตาไมธรรมดา มาพรอมกับการปรุงรสใหกับเนื้อสันในที่กริลแตพอสุก ในขณะที่เนื้อกำลังสุกนั้น พอครัวมือฉกาจก็จัดการแตงองค ทรงรสชาติดวยซอสพริกไทยดำ สูตรเด็ดจากทางรานเสิรฟพรอมมันบดผักโขมที่เปนตัวชูโรงใหเสต็กเนื้อจานนี้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หากไมชอบทานเนื้อ เมนูตัวเลือกที่ดีที่สุดจากที่นี่ก็คือ สลัดแซลมอนยาง แซลมอนชิ้นโตๆที่ แนนอนวาพอครัวทานเดิมของเราไดเลาะกางของมันจนเกลี้ยง เหลือก็แตชิ้นเนื้อแซลมอนหวานๆ พรอมหนังแซลมอนที่อดไมไหวที่จะตองทานเปนสวนแรก นอกจากนั้นทีเด็ดก็คงเปนซอสมัสตารด สูตรเปรี้ยวถึงใจ พรอมผักออกแกนิคสกรุบกรอบ เมนูนี้อยากจะกดไลคใหหลายๆทีเลย


ทางรานมีเมนูแกทางกับของจำพวกสเต็ก ปงๆยางๆ นั่นก็คือ ตมแซบ คอหมู อาหารไทยระดับหาดาวที่คอหมูยางไขมันนอยปรุงสุกกำลังดี เทลงไปในน้ำตมแซบที่เรียกไดวาทำแบบถึงน้ำถึงเนื้อ รสจัดจานแตไมเผ็ด จนแสบคอ เอาไวซดกันแบบแซบๆคะ

ไหนๆก็ไทยแลว เราจึงขอ Recommend จากทางราน ซึ่งนั่นคือที่มาของเมนู ลูกชิ้นกุงเสนหมี่ ที่เสิรฟเฉพาะวัน ศุกร เสาร อาทิตย ซึ่งลูกชิ้นเนื้อกุงลวนๆ ที่ถูกทอดจนสุกนอกอรอยใน ทานคูกับเสนหมี่ที่ทางรานมวนไวเปนคำๆ เมนูนี้ จะสมบูรณแบบก็ตอเมื่อไดจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดที่เปลงความ เปรี้ยว หวาน เผ็ด เค็ม อยางเต็มอรรถรสเลยคะ เฟตตูชินี่เสนดำผัดขี้เมาทะเล เห็นชื่อก็กลืนน้ำลายกันไมทันแลวใชไมคะ จานนี้ประกอบ ดวยเสนเฟตตูชินี่เสนดำทำเอง ที่ใชน้ำหมึกแทๆ ของปลาหมึก ลงเครื่องขี้เมาพรอม กุง หอย ปลาหมึก ตัวโตๆ จานนี้เปนเมนูฟวชั่น อิตาลี-ไทย ที่ลงตัวพอดิบพอดีคะ เกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่อยากจะเลาสูกันฟงก็คือวาอาหารที่นี่ปรุงกับแบบไรผงชูรส เรียกไดวาทุกเมนูเปนมิตรกับรางกาย นอกจากนั้นทีนี่ยังมีครัวขนมหวานและ คอกเทล-มอกเทลไวรอเสิรฟ ตอนอยากไดของตบทองเบาๆ โดยเมนูของหวานที่นี่ เปน home made ลวนๆคะ

พิกัด Mellow Cafeé : 13.827709,100.630241 “ที่ Mellow cafée wine and dine resturant ตั้งอยูที่ Shelter 1 acre คอมมูนิตี้มอลเกๆ ยานเลียบทางดวนรามอินทรา ที่มีบรรยากาศดีมากถึง มากที่สุด เหมาะกับการจัดเลี้ยงสังสรรค งานแตงงานเปนตน โดยติดตอทางรานไดที่ 02-943-9149 #105”


CarVariety� CarVariety Toyota TS030 Hybrid

ตัวแขงเลอมังส ขุมพลังไฮบริด

ไมใชแค Prius Aqua ตัวเดียวที่โตโยตาสงเขา ชิงความเปนเจาถนนเทานั้น แตลาสุดดาวแดน ก็ไดขอแจงเกิดที่ Le mans โปรแกรมการ แขงขันที่ดุเดือดที่สุดที่หนึ่งในโลกกับ

.....

Toyota TS030 Hybrid


ดวยเทคโนโลยีไฮบริดที่เรียกไดวานำหางแบรนดอื่นๆอยูหลายขุม Toyota จึงเห็นความสำคัญของกาวใหมในวงการมอเตอรสปอรท โดยสง Toyota TS030 เขาลงแขงโปรแกรมการแขงรถที่เกาแก ที่สุดในโลกโปรแกรมหนึ่งกับ FIA world Endurance Championship ซึ่งเปนหนึ่งในโปรแกรมมหาโหดของ Le Mans Series โดยการลุนเขาเสนชัยในศึกเลอมังสนั้นไมไดวัดกันที่ความเร็วกันเพียง อยางเดียว แตการแขงแบบ Endurance Racing ของ WEC นี้ ตองดูกันยาวๆถึง 24 ชั่วโมงวาใครจะอยูใครจะไป โดยทีมงานของ Toyota Motor Sport GmbH หรือ TMG (ในเยอรมนี) กลาววาได พัฒนารุนนี้มาจาก TS010 และ TS020 ที่มีสวนรวมกับโปรแกรม เลอมังสในชวงทศวรรษที่ 1990


โดยการกลับมาของ TS030 นี้จะแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ ของเครื่องยนตไฮบริด อันเปนงานถนัดของโตโยตาซึ่งปจจุบัน ยอดจำหนายรถยนตไฮบริดที่มากกวา 3.5 ลานคันทั่วโลกนั้น เปนสิ่งที่การันตีไดอยางดี ดวยเทคโนโลยีแชสซีคารบอนไฟเบอรแบบใหมที่พัฒนาโดย TMG นี้ทำให TS030 มีระดับน้ำหนักชั่งเมื่อเชา (นั่นมันมวย!) นั้นอยูที่ราวๆ 900 กิโลกรัม กับขนาดกวาง ยาว สูง ที่ 2.0x4.6x1.0 เมตร กับการดีไซนที่สอดคลองกับหลัก Aerodynamic ไดแบบเนียนๆ

ทางดานขุมพลังนั้นแนนอนวามอเตอรไฟฟา 2 ตัวนั้นไมไดใชแบตเตอรี่ แตเก็บกระแสไฟฟา ดวยระบบ double-layer capacitor ที่พัฒนารวมกันกับ Nisshinbo Holding โดยทั้งหมดนี้ทำงานคูกับเครื่องยนตเบนซิน V8 ขนาด 3.4 ลิตร ขับหลัง สงกำลังดวย เกียร Sequential 6 สปด สวนรายละเอียดแบบยิบๆ รอเปดเผยในวันแขง

“โดยทีมงาน TMG ลั่นวาเครื่องยนตไฮบริดเฟรมๆ นี้จะนำมาอวดโฉม กันกอนในการแขงอุนเครื่อง 6 ชั่วโมงของโปรแกรม spa-francorchamps ในวันที่ 5 พฤษภาคม กอนที่จะจัดเต็มในศึกหนักกับ WEC ในวันที่ 16-17 มิถุนายนนี้ ซึ่งถายทอดสดทั่วโลกใหแฟนๆ ไดชมกันอยางแนนอน”


CarVariety� CarVariety Spartan V

สยบซุปเปอรคารดวยขุมพลังซุปเปอรไบค

“นายทีเคยเห็นรถที่โมดิฟายเอาเครื่องจักรยานยนต มาใชเปนเครื่องยนตมานักตอนัก แตนายทีขอสารภาพ วายังไมมีคันไหนเหมือน Spartan V อยางแนนอน ก็เพราะพี่แกเอาเครื่องของซุปเปอรไบคอยาง Ducati 1198s มาใชเปนขุมพลังนั่นสิครับ”

.....


จะวาไป Spartan V ก็ดูเหมือนเปนรถยนต Home made อยูกลายๆ เพราะผลิตโดยบริษัทเล็กๆที่ชื่อวา Spartan Motor Company บริษัทเล็กๆ(แตฝนใหญ)ในออสเตรเลีย โดยมีแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตรเรื่อง 300 ที่พูดถึง คนสปาตันที่ถึงมีจำนวนทหารที่นอยกวา แตดวยศักยภาพ และการจัดการที่ดีจึงสามารถตอกรกับกองทัพเปอรเซีย นับลานไดสบายๆ และนั่นคงแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนของ ผูกอตั้งไดเปนอยางดี แต..ไมใชทั้งหมดที่จะสามารถตัดสินไดครับ วา Spartan V มีดีแคเปนรถเล็กอยางเดียวหรือเปลา อยาลืมที่นายทีเกริ่น ไปครับวาจุดเดนที่ Spartan V มี และทำใหหลายๆคนนึกไมถึง ก็คือการงัดขุมพลัง V-Twin ของเฟอรารีในโลกจักรยานยนต อยาง Ducati ที่นำเอาบล็อกเครื่องจากรุน 1198s มาทั้งดุน เรียกไดวาเอามาเติมเต็มสวนที่ขาด เพราะประหยัดทั้งตนทุนที่ไม ตองไปสรรคหาเครื่องยนตยุโรปราคาแพงมาใช รวมทั้งน้ำหนัก ที่ไดนั้นก็ดูสมสวนกับตัวรถ และพลังนี่ไมตองพูดถึงครับ เคยเห็น Ducati ซิ่งไหมละ..

ถาปดตาฟงจะไดยินเสียงเครื่องยนตอันเปนลายเซ็นของ Ducati รวม ถึงเสียงทุมอันทรงพลังของสูบวี มีปริมาตร 1,198 cc ที่ถูกอันเชิญ อยูหลังคนขับ นั้นรีดแรงมาไดราว 170 Hp และตัวเลขอันเหลือเชื่อ หลังอัดจาก 0-100 นั้นอยูที่ 3 วินาที พรอมทั้งทำ Top Speed ไดราว 260 กิโลเมตรตอชั่วโมง


ทั้งนี้ทั้งนั้นเปนเพราะโครงสรางแบบสเปซเฟรมน้ำหนักเบาอยูราวๆ 350 กิโลกรัม พรอมติดตั้ง Roll-Over และมี FIA Roll Bar เปนออปชั่นเสริม โดยบอดี้สีแดงเพลิงนั้นสรางจาก Carbon-fibre ออกแบบใหพลิ้วลมเปนพิเศษ โดยไรซึ่งหลังคามารบกวนสุนทรียภาพ ในสภาวะความเร็วเฉียดๆแรง G ปองกันอาการเกร็งคางของคนนั่งดวยชีลกันลมที่ทำใหรูสึก ปลอดภัยขึ้นเล็กนอย แตนั่นคือสิ่งลวงตาเพราะความรูสึกของเบาะ ของ Tillett B5 ยังใหเราอารมณอยู แตก็ยังอุนใจไดเพราะได เข็มขัดนิรภัย 6 จุด Sparco มาชวยใหอุนใจได...พักนึง “เอาเปนวาถาใครไดเปนเจาของ Spartan V คันนี้ก็บอก เลากันดวยนะครับ เพราะทาง SMC ไดวางจำหนายขาโหด คันนี้เปนที่เรียบรอยในราคา $110,000 AUD ไมมากไมมายครับ ถาหากจะซื้อเอาไวระบายโทสะ กับการไลกวดเฟอรารี่ตามไฮทเวย!”


Tip�&�Technique Electric Supercharger

อัดอากาศกันดวยไฟฟา

“เมื่อพูดถึงตัวทำแรงมาและอัตราเรงที่สามารถ สั่งไดแบบดั่งใจนึกแลวก็คงไมตองไปนึกอยางอื่น ใหเสียเวลา เพราะคงไมมีเครื่องมืออะไรที่จะดี และแรงจนเห็นชัดไดเทาตัวอัดอากาศซูปเปอรชารจ หรือเทอรโบชารจ เพราะตั้งแตอดีตที่เริ่มใชใน เครื่องบินจนถึงปจจุบันก็ที่ใชกับรถยนตจนเปน อุปกรณติดรถมาตรฐานไปแลวก็วาได”

.....

แตในปจจุบันนั้นคายรถยนตตางก็ตองแขงขันกันในเรื่องของความประหยัด และมลพิษ จึงทำใหการผลิตรถยนตในสมัยใหมนั้นจึงตองมีความประหยัด และมีขนาดของรถและเครื่องยนตที่เล็กลงและไมมีเทอรโบ ซึ่งเทอรโบนั้น ตามจริงแลวก็ชวยใหประหยัดน้ำมันไดแตก็ยังสรางมลพิษมากอยูดี และอาจ จะมีการสึกหรอที่มากกวาปกติ

ดังนั้นรถยนตในสมัยใหมจึงออกแบบใหรถมีน้ำหนักเบาบางและขนาด ซี.ซี.นอยบางหรืออาจจะใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ทันสมัยควบคู ไปกับระบบสงกำลังที่ชาญฉลาดอยางเกียร CVT มาชวยใหการ ตอบสนองที่ดีในการขับขี่ในเมืองและการเรงแซง แตถาทั้งหมดที่วา มานี้ยังแรงไมทันใจขาโจหละ? จะทำยังไงกันดีหละทีนี้?


ครั้งนี้นายทีจึงอยากจะแนะนำทางเลือกใหมสำหรับรถคอมแพ็คคารและอีโควคารที่ยังรัก ความแรงแบบดึงปดๆอยู แตไมอยากเซ็ทเทอรโบแบบใชไอเสียปน อาจเพราะมีขอจำกัด ดานเนื้อที่หรือกลัวเครื่องยนตพัง เทอรโบแบบไฟฟาจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจไมนอย ทีเดียว นาสนใจอยางไรและมันตางกับเทอรโบแบบเดิมยังไง ติดตั้งยากหรือไม ราคาถูก หรือแพง แลวมันแรงขึ้นจริงหรือไม นายทีก็ไดไปหาคำตอบมาใหผูอานแลวครับ เทอรโบไฟฟาแบบนี้ไดมีเริ่มตนขึ้นจากการประชุมในประเทศเยอรมนีและพัฒนาขึ้นในยุโรป ดวยเหตุผลในการลดกาซCo2 โดยจะใชไฟฟาเปนตัวสั่งการใหใบพัดหมุน สามารถสั่งการได ทั้งแบบออโตโดยใหหมุนตามรอบเครื่องยนต ซึ่งก็จะคลายกับเทอรโบที่ใชลมจากไอเสียมา หมุนเทอรไบนหรือแบบที่ใชสายพานหมุนตามรอบเครื่อง หรือจะใชสวิทซเปดปดเองจากในรถเองแบบเมนนวลก็ได สาเหตุที่วิธีการเปดปดจากผูขับเองนั้นดูจะนิยมกวาเพราะ เนื่องจากเทอรโบหรือพัดลมไฟฟาแบบนี้จะเห็นผลดีในรอบต่ำ เพราะพัดลมที่อยูในเทอรโบจะหมุนดวยไฟฟาไมไดอาศัยการ ทำงานของเครื่องยนตมาขับเคลื่อน ดังนั้นจึงทำใหมีอากาศ มาจอรอไวหนาลิ้นปกผีเสื้อและทอไอดีตลอดเวลา ดังนั้นใน ขณะที่ยกคันเรงและเรงกลับไปก็จะสามารถตอบสนองไดอยาง รวดเร็วตั้งแตรอบเครื่องยังต่ำอยูมาก จึงทำใหอาการรอ รอบ(Turbo lag)นั้นมีนอยมาก แตในรอบที่สูงนั้นอากาศที่ถูกดูดไหลเขากรองอากาศมานั้น จะมีความแรงมากกวาใบพัดที่อยูในเทอรโบไฟฟาซึ่งนั่น จะหมายถึงวาเทอรโบไฟฟานี้จะกลายเปนตัวขัดขวางการไหล ของอากาศเสียเอง การปดพัดลมเองเมื่อรอบความเร็วสูง แลวจึงจะเกิดประโยชนกวา แตอยางไรก็ตามผูผลิตตางก็ พัฒนาเทอรโบไฟฟาใหมีความเร็วมากขึ้น ซึ่งสามารถปนได ถึง 70,000 rpm. ดวยเวลาเพียง 2 ใน 3 ของวินาทีเทานั้น ทำใหการตอบสนองของเทอรโบไฟฟาจึงตอบสนองอัตรา เรงสำหรับการขับขี่ในเมืองจึงทำไดสนุกมากขึ้นในมลพิษที่ต่ำ อีกดวย

“เปนอยางไรบางครับกับเทอรโบชารจและซุปเปอรชารจไฟฟา นาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผูที่ใชรถ N/A แลวอยากเพิ่ม พลังใหกับรถสุดรักของทาน และไมอยากแตะตองกับเครื่องยนต จนมากเกินไป นี่ก็นาจะเปนการเพาะกลามใหกับเครื่องยนตของผูอาน ไดดีพอตัวเลย สุดทายนี้นายทีก็อยากจะฝากเรื่องของการประหยัด พลังงานดวยนะครับนอกจากจะชวยเซ็ฟเงินในกระเปาแลวยังสามารถ ชวยแกปญหาภาวะโลกรอนไดอีกทางดวยนะครับ”


Tip�&�Technique เปลี่ยนยางรอฝน

“เห็นหัวคอลัมนแบบนี้ นายทีไมไดมาเปลี่ยนยาง ระหวางรอนองฝนอะไรทำนองนี้นะครับ แตนายที กำลังจะเอยถึงการเปลี่ยนยางรถยนตที่รอหนาฝน ที่กำลังจะมาเร็วกวาปกติทุกปๆ ตางหากละครับ”

.....

เพราะนายทีกำลังเนนย้ำถึงความปลอดภัยในขณะขับขี่ โดยเฉพาะที่ ตัวยางที่ถือวาเปนเมืองหนาดานในการเจอะเจอกับพื้นถนนเปน อันดับแรก ซึ่งความปลอดภัยไมปลอดภัยนั้นเริ่มจากจุดนี้เปนจุดแรก ยิ่งในเฉพาะฤดูฝนที่มาอยางไมสม่ำเสมอในชวงนี้ ก็เดาไมไดเลยวา วันไหนฝนจะตกบาง เพราะขณะนี้ชวงตนปก็ยังมีบางพอประปราย ซึ่งแนนอนวาหนารอนในระยะ2ปหลังนี้ก็ไมวายที่จะตก เอาเปนวากัน ไวดีกวาแกดีกวาครับ ถาหากยางเกาๆหรือดูจากสภาพการณไมดี หรือ “ไมเวิรค” นั้นก็คงตองเปลี่ยนกันหนอยละครับ


มือ2 เลี่ยงไดเลี่ยง หากจะไปสอยยางมือ 2 นี่ นายทีออกตัวไวกอนนะครับวาถาดูไมเปนจริงๆ อยาเสี่ยงดีกวา เพราะเนื่องจากเราไมทราบประวัติของยางรวมถึงตัวเลข จริงของอายุการใชงาน บางเสนไมรูวายางเกาเก็บ เห็นดอกยางยังสวยคมอยู แตเอาเขาจริงเนื้อยางกลับกระดางไมยืดหยุน นั่นก็อันตรายเหมือนกัน อีกทั้งเห็นภายนอกหนาตาดีๆ แตโครงสรางยางดานในกลับเสื่อมสภาพเสียหาย เวลาใชงานจริงอาจมีปญหาถึงยางระเบิดได

คุณภาพมากอนราคา ขอเลยครับวาอะไรจะถูกก็ถูกไป แตเรื่องของยางที่เราตองฝากทั้งชีวิต และทรัพยสินไวกับเสนยางกลมๆทั้ง 4 เสนนี้ตองเปนอะไรที่ซีเรียสและยอม จายกันเสียหนอยครับ ซึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายๆครั้งสวนหนึ่งก็มาจาก ประสิทธิภาพของยางที่ต่ำ กลาวคือยางราคาถูกนั่นเอง เพราะแคกระทุงเบรก เบาๆความเร็ว 50 km/hr ในชวงฝนตกพรำๆ ยางชั้นลางจำพวกนี้ก็ทำให รถปดได (เคยเกิดขึ้นแลว) แถมตอนวิ่งที่ความเร็วสูงยังเสียงดังจนนารำคาน อีกดวย ทางที่ดีลงทุนไปเลยครับ ครั้งเดียวจบ ใชไดยาวๆ ไมตองคอยเปลี่ยน บอยๆเหมือนน้ำมันเครื่อง!

ดูรหัสใหเปน หลักการเลือกยางดูเหมือนจะยากนะครับ แตถาดูจริงๆแลวไมมีอะไร ยาก เพราะอยางเชน 175/70 R13 82H ตัวเลข 175 นั้นคือ ขนาดความกวางของหนายาง มีหนวยเปนมิลลิเมตร โดยวัดจาก หนาสัมผัสจากขางไปถึงอีกขาง สวน 70 ก็คือความสูงของแกม ยางที่มีหนวยเปนมิลลิเมตรเหมือนกัน สวน R นั้นคือตัวยอประเภท ของยางโดย R นั้นคือเรเดียล ตัวเลข 13 นั้นคือขนาดเสนผาศูนย กลางของกระทะลอที่ตองใชกับยางเสนนี้โดยมีหนวยเปนนิ้ว สวน82 คือดัชนีการรับน้ำหนักซึ่ง 82 นั้นก็แบกน้ำหนักไดราว 475 กิโลกรัม H ก็คือสัญลักษณความเร็วโดย H นั้นก็รับความเร็วสูงสุดที่ 210 กิโลเมตร/ชั่วโมง

“เทานี้เราก็ไดยางพรอมที่จะลุยหนาฝนที่กำลังใกลเขามาแลว โดยยางเสน เกาๆ ถาหากเปลี่ยนแลวและขายไมได นายทีแนะนำวาใหมารียูสเอามาเปน ของใชในบาน ของเลน ชิงชาฯลฯ ไดอีกเพียบครับ”


Gadget

LifeStyle iPro Lens

เลนสฟชอายสำหรับไอโฟน

ชาว iPhonography หรือกลุมคนที่นิยมถายภาพ ดวยกลอง iPhone ฟงทางนี้คะ เพราะเราไมตอง พึ่งแอพถายภาพแบบฟชอายตอไป เมื่อเผอิญเรา ไดปะกับ iPro Lens เลนสฟชอายสำหรับไอโฟน ตัวจริงเสียงจริง

.....


เพราะหากการถายภาพในโหมดฟชอายของแอพ ที่สงผลใหความ “บวม” ของภาพยังไมถึงใจ และตัวโหมดกลองธรรมดาก็ดันแคบไปเสียอีก iPro Lens ชุดเลนสเจงๆ จาก Schneider Optics จากอเมริกา สามารถเติมเต็มมุมมอง ของ iPhonography ใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะเลนสฟชอายและเลนสมุมกวาง ที่พรอมจะประกอบเขากับเคสสีดำสนิท อีกทั้งยังมีการออกแบบใหเล็ก ระทัดรัดและมีสวยงามคลายกับเลนสกลอง DSLR ที่เพื่อนๆเคยเห็นกัน โดย iPro Lens ถูกออกแบบใหใชกับ iPhone 4 และ 4s โดยเฉพาะคะ

iPro Lens เหมาะกับใคร ถาเปนคนทั่วไปคงจะโหลดแอพมาใชเอากระมัง แต iPro lens เหมาะกับกลุมคนทีตองการความจริงจังกับการถายภาพ เพราะเลนสมุมกวางและฟชอายนั้นจะใหภาพที่ดูดีกวา การใชแอพเยอะ เพราะ iPro นั้นจะเปนขยายมุมภาพจาก ตัวเลนสจริงๆ ทั้งมุมกวางและฟชอาย ซึ่งแตกตางจากแอพ ตางๆที่ใชการขยายมุมภาพจากซอฟแวร สงผลใหภาพเกิด อาการหลอน เบี้ยว บูด ไมไดสัดสวน แตเมื่อเสียตังซื้อ iPro Lens แลวก็ยอมไดคุณภาพภาพที่ดีกวา อีกทั้งเวลา ถือถายยังเพิ่มความโปรรร! ไดอีก 70%


Wide Angle

Fisheye

มันดีมากๆสำหรับตัวเลนสไวดแองเกิ้ลหรือเลนสมุมกวาง จะขยายพื้นที่ ดานขางใหกลองไอโฟนอีก 35% โดยเพิ่มมุมมองกลองไอโฟนธรรมดา จาก 62° เปน 86° โดยที่ยังมีความบิดเบี้ยวของขอบภาพหรือ Distortion นอยมากๆ อีกทั้งยังใหความคมชัดแบบ edge-to-edge เรียกไดวาปญหา ความคับแคบของสถานที่หรือจำนวนเพื่อนที่เยอะเกินไป จะไมใชปญหา อีกตอไป

รูนะวาชอบ กับภาพแบบ Fisheye หรือตาปลาที่ยิ่งถายยิ่งสนุกกัน ก็เพราะความบิดเบี้ยวเกินจริงของมันทำใหการถายภาพในกรอบสี่เหลี่ยมๆ กลายเปนภาพที่โคงกลม โดย iPro Lens ในแบบ Fisheye นี้สามารถเพิ่ม องศาของภาพจาก 62° กลายเปน 160° แนะ โดยภาพที่ไดจะเปนฟชอาย แบบ Circular เปนฟชอายกลมๆแบบมีขอบดำดานขางโดยที่คุณภาพภาพ ยังคมชัดอยู ซึ่งเราสามารถสรางสรรคความแปลกตาใหกับภาพถายไดอีกแยะ

“เมื่อจายเงินจำนวน 199$ ก็จะไดชุดคิทของ iPro Lens ที่ประกอบดวยเลนส Fisheye , เลนส Wide angle , เคสที่ตองใสเพราะจะได ประกอบเขากับเลนสทั้ง 2 ตัวนี้ และสุดทาย Handle ไวสำหรับประกอบเขากับเคสเพื่อเปนขาตั้งหรือ steady cam เอาไวถือถายวิดีโอและถาจะจริงจัง มากกวานี้ก็คลิกไปไดที่ http://www.iprolens.com”


RoadTrip

LifeStyle เที่ยวเขาคอ ไมงอฤดู

“จะฝนตกหรือแดดออก ก็ไมเปนอุปสรรค ในการไปเที่ยวของเรา โดยเฉพาะที่เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ที่เคาวากันวาสวยนัก สวยหนา ดีไมดีไปชวงตนปแบบนี้อาจไดเห็น ของดีอยาง “ทะเลหมอก” ดวยนะเออ

.....


ที่เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ อำเภอใหญๆที่มีชื่อเสียงวา เปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยว ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสามารถเที่ยวไดในทุกฤดู ตลอด 365 วัน เพราะไมวา จะมาในชวงไหนก็เรียกไดวาสวยแตกตางไปคนละแบบ อยากจะมาหนาหนาวก็เจอะแนนอน กับทะเลหมอก หนารอนอากาศก็อบอุน หนาฝนเราก็จะไดเห็นผืนปาอันเขียวชอุม สมกับฉายาไฮโซๆ วา “สวิซเซอรแลนดเมืองไทย” โดยการเดินทางก็ไมยาก โดยตั้งตนจากเพชรบูรณไปเขาคอใหใชทางหลวงหมายเลข 21 ถึงสามแยกนางั่ว ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เลี้ยวซายไปตามทางหลวงหมายเลข 2258 อีก 30 กิโลเมตร อีกเสนทางหนึ่งคือ ไปตามทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หลมสัก) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 100 (บานแคมปสน) เลี้ยวซายเขาเขาคอตาม ทางหลวงหมายเลข 2196 อีกประมาณ 33 กิโลเมตรก็ถึงแลวคะ


หากมาถึงแลวแนะนำใหเอาขาวของไปเก็บไวที่พักเสียกอน ที่ตอนนี้ที่เขาคอ เรียกวาบูมจนขนาดมองไปทางไหนก็เห็นรีสอรทนอยใหญ ขึ้นตามไหลเขา ชวงชิงทำเลที่เห็นดวงอาทิตยขึ้นหรือลงไดชัดเจนที่สุด รับรองวาถาหาก มาในชวงที่ไมใช high season หรือเทศกาล ก็คงจะหารีสอรทสวยๆ ราคาดีๆ ไดไมยากนัก หากไมมีที่พักจริงๆ แนะนำใหไปชมบรรยากาศบนเขาคอในทำเลที่ยอดเยี่ยม ที่สุดที่ “พระตำหนักเขาคอ” สถานที่ของ กองพลทหารมาที่ 1 ซึ่ง ดานบนจะเปนจุดชมวิวและที่พักของทหารที่เปดใหประชาชนทั่วไปเขาพัก โดยแนนอนวาคาหองตองถูกกวารีสอรททั่วๆ ไปแน หรือจะจัดหนักก็ กางเตนทนอนมันก็ดูจะ extreme ดี ยิ่งถาชวงปลายปนะ... บรื๋อออ... ไมอยากจะคิดถึง โดยอีกตำแหนงหนึ่งที่อยากจะใหไปนั่นก็คือหอสมุดนานาชาติ เขาคอ ตำแหนงอยูหางจากพระตำหนักเขาคอ 6 กม. จุดเดน ของที่นี่ไมใชหนังสือ แตเปนดอกไมหลากสีสัน ที่ทางหอสมุด ไดปลูกไวดึงดูดนักทองเที่ยว เพราะแรกๆหอสมุดก็ยังมีคนมา อานอยูหรอก แตไปๆ มาๆ คนมาถายรูปกับดอกไมมากกวา อานหนังสือ หอสมุดทีนี่จึงรางไปโดยปริยาย แตดอกไมยังได รับการดูแลเปนอยางดี ที่นี่คอนขางใกลและสะดวกตอการเดิน ทาง recommend ใหมาคะ “เขาคอมีที่เที่ยวเยอะจริงๆ เพราะไหนจะ ภูทับเบิก ทุงแสลงหลวง ภูเรือ ภูหินรองกลา น้ำหนาว ฯ เอาเปนวานาหวั่นวิตกอยูนะคะ ถาจะเที่ยวใหหมด ก็เพราะตอนกลับดันเหลือบไปเห็นสโลแกน ที่วา เที่ยวเขาคอ 1 คืน อายุยืน 1 ป..” พิกัดเขาคอ : 16.64935,101.001434


e-TOYOTACLUB e-Magazine issue1 2012  

e-TOYOTACLUB e-Magazine issue1 2012