Page 1

USER REVIEW

CAMRY HYBRID

**จากกิจกรรม e-toyotaclub Go Green Rally (กรุงเทพฯ-วังน้ำ�เขียว-เขาใหญ่) วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553


คุณเผือก

VIGOTHAILAND

กอนอื่นตองขอขอบพระคุณบริษัท โตโยตามอเตอร ประเทศไทย จำ�กัด และ www.e-toyotaclub.com ที่เปดโอกาสใหตัวแทนจาก www.vigothailand.com ไดทดลองขับ Toyota Camry Hybrid -รูปแบบภายในและภายนอก โดดเดนสวยงามครับ -การประหยัดน้ำ�มัน ก็คุมคาเกินคาด (เหมาะกับการใชงานในเมือง) หรือ การวิ่งระยะทางไกลทำ�ความเร็วคงที่ 90-120 km./hr. -ความนุมนวลในการทำ�งานเปลี่ยนสถานะระหวางไฟฟากับเครื่องยนต ดีมากครับ รวมถึงชวงลางที่นิ่มเชนกัน -หองโดยสารภายในเงียบมากครับ -อัตราการเรงตอบสนองไดดีเยี่ยมครับ ทำ�ความเร็วไดทันใจ กอนที่จะ ทดลองขับ เคยคิดวาเครื่องยนตมีสองระบบ คงตอบสนองในการเรง เครื่องยนตไดชา แตหลังจากที่ไดทดลองขับแลว รูไดเลยวาการทำ�งาน การตอบสนองดีมากๆครับ สุดทายนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งที่ e-toyotaclub ที่ไดสรางสรรคกิจกรรม ดีๆใหกับลูกคา ทำ�ใหทางเราเขาถึงขอมูลของ Toyota ไดมากขึ้น มีกิจกรรมครั้งหนา ไมพลาดแนนอนครับ สิทธิชัย บัวพิมพ ทีมงาน วีโกไทยแลนด www.vigothailand.com

15-6-11camry-vigo02  

15-6-11camry-vigo02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you