Issuu on Google+

“Vabir Sathe Chudachudi”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


_____fvexi mv‡_ Pz`vPzw`_____ GB M„‡®§ wK Kie eyS‡Z cviwQjvgbv| evmvq †dvb Kijvg, dzcy wQj| Dbvi †Q‡j _v‡K wbDBq‡K©| kvnxb fvB| dzcy ejj, hv kvnx‡bi evmv †_‡K Ny‡i Avq| Avwg kvnxb fvB‡K Kj Kijvg| kvnxb fvB ejj, Avm Ny‡i hvI| wfmv †dm Kijvg, wU‡KU wKbjvg, †ek fvj Sv‡gjv nj| Zvci Ryjv‡qi 2 Zvwi‡L †c­‡b K‡i †mvRv wbDBqK©| Gqvi‡cv‡U© kvnxb fvB, Dbvi Mvwo‡Z K‡i Dbvi d¬¨v‡U nvwRi njvg| †Wvi †ej evRv‡Z fvex `iRv Ly‡j w`j| kvnxb fvB‡qi we‡q n‡q‡Q wZb eQi nj, Avwg ZLb evsjv‡`‡k wQjvg| †ek aygavg n‡qwQj| fvex Lye my›`ix| fvexi bvgUvI my›`i, Zzwj| fvex‡Zv Avgv‡K †`‡L Lye Lywk, †mB we‡qi mgq †`Lv n‡qwQj| Zvici Avi †`Lv nqwb| evmvq †L‡q‡`‡q ‡i÷ wbw”Qjvg| kvnxb fv‡qi‡Zv wekvj weR‡bm wbDBq‡K©, Dwb wb‡Ri Awd‡m QyU‡jb| fvex wUwf †`LwQj| AvwgI R‡qb Kijvg| wK GKUv KwgwW gywf †aLv‡”Q| ‡`L‡Z †`L‡Z nvmwQjvg Avi Mí KiwQjvg| AvR‡Ki w`‡b Lye K¬vš—, Nygv‡bvi `iKvi| iv‡Z kvnxb fvB Avmj| †L‡q‡`‡q Nygv‡Z †Mjvg| ciw`b †fv‡i fvex Gm Avgv‡K WvKwQj| Avwg wK †hb GKUv ¯^cœ ‡`LwQjvg| fvex †ek wKQy¶Y a‡i ¸Zv w`‡”Q| Avwg GKUz `yózwg Kivi Rb¨ Ny‡gi fvb K‡i c‡o AvwQ| fvex‡Zv †`wL †ek †Rv‡i †Rv‡i av°v w`‡”Q| Avwg Ny‡gi fvb K‡i w`jvg GK Uvb, fvex Avgvi Dci c‡o †Mj| GZ †Rv‡i coj †h Avwg Dcmm... K‡i kã K‡i DVjvg| fvexI †ek weeiZ| ejj, †ek `yóz n‡qQ‡Zv, Rjw` I‡Vv| †eªKdv÷ †iWx| ‡Uwe‡j G‡m †`wL kvnxb fvB e‡m Av‡Q, GK`g †iWx n‡q| ejj, Avwg‡Zv Awd‡m hvw”Q, I‡bK KvR| Zzwj †Zvgv‡K mewKQy Nywi‡q †`Lv‡e| Avwg‡Zv †ek Lywk| e¨vcviUv g›` n‡”Qbv| GKUz c‡iB fvex ¸Zv‡Z jvMj| hvI kvIqvi Ki, †ei ne| ev_i“g GKUv| `yRb wKfv‡e kIqvi Kwi| Avwg ejjvg, Zzwg Av‡M hvI, Avwg c‡i hvw”Q| Zzwj †Mvmj K‡i †ei nj| I‡K †`‡L †Zv †PvL Kcv‡j D‡V †Mj| GwK Ae¯’v! GKUv †gw· UvB‡ci wKQy c‡o‡Q| wfZ‡i eªv †bB eySv hv‡”Q| GKUz wf‡R Av‡Q RvgvUv| Avwg ‡`‡L AevK! fvex †h GZ †mw· Avwg Av‡M fvwewb| K¶‡bv Dbv‡K J †Pv‡L †`wLwb| Avwg wKQy‡ZB †PvL miv‡Z cvwQbv| gyLI wKQyUv nv n‡q †M‡Q| GZ my›`i eo eo `ya, mi“ †Kvgi, Avi fivU cvQv| †hb GKUv cix| fvex Pzj †_‡K †Zvqv‡jUv Ly‡j Pyj ¸‡jv G‡KUv bvov w`j, Avgvi ey‡Ki g‡a¨ LP K‡i DVj| Avi Avgvi evovUv VvwU‡q DVj| GUv mvB‡R GKUz †ewkB eo, `vwo‡q †M‡j A¯^w¯— jv‡M| Rvw½qv cwiwb, UªvDRvi DPv n‡q Av‡Q| fvex ejj, Ggb nv K‡i wK †`LQ? hvI †Mvmj Ki| e‡j GKUv gyPwK nvwm w`‡q wb‡Ri i“‡gi w`‡K P‡j †Mj| Avwg wK Kie eyS‡Z bv †c‡i wc‡Q wc‡Q †Mjvg| `iRvUv Pvcv‡bv| wKš‘ eÜbv| fvex cÖ_‡g Pzj¸‡jv gyQj, Zvici Avjgvwi †_‡K GKUv wRÝ ‡ei Kij| Avjgvwii GKUv Wªqvi †_‡K Lye my›`i GKUv mv`v eªv, Avi wcsK †cw›U †ei n‡q Avmj| Avwg †Zv nv! GLb wK G¸‡jv ci‡ebvwK? fve‡Z bv fve‡ZB †`wL †kv ïi“ n‡q †M‡Q| fvex †gw·Uv Ly‡j †jj| Avgvi †`‡K †cQb wd‡i Av‡Q| ZvB dimv wcV Av gvsmj cvQv Qvov wKQy †`Lv hv‡”Qbv|

“Vabir Sathe Chudachudi”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Vabir Sathe Chudachudi”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


Avwg Lvwj †`vqv KiwQjvg hv‡Z GKevi Ny‡i| fvex Av‡M †cw›UUv c‡i wbj| my›`i cvQvUv †cw›Ui wfZi nvwi‡q ‡Mj| Zvici eªv| eªv c‡i ûZ †e‡a †djj| Avgvi Avi my›`i `ya¸‡jv †`Lv njbv| eySjvg Avi wKQy †`Lvi †bB| Kv‡RB †Mvmj Ki‡Z hvIqv DwPr| †Mvmj Ki‡Z wM‡q †`wL evov gnvivR †h `vuwo‡q Av‡Qb, wKQy‡ZB bvg‡Qbv| wbDBq‡K© G‡mwQ gvÎ GKw`b| GLbwK †LPv wVK n‡e? ay‡iv...hv nq †nvK! mvevb jvwM‡q g‡bi my‡L Zzwji K_v fvejvg Avi †LP‡Z jvMjvg| nVvr `iRvq b‡Ki kã nj| ÒGB †mvnvb KZ¶Y jvM‡e? Rjw` KiÓ| †Kgb jv‡M †gRvRUv| kvwš— gZ GKUz †LP‡ZI cvijvgbv, ayi evj! ÒAvmwQBBBB....Ó e‡j wPrKvi K‡i †Zvqv‡j w`‡q Mv gy‡Q IUv Rwo‡q †ei n‡q Gjvg| Zzwj †`wL `iRvi evB‡i `vuwo‡q Av‡Q| n‡q‡Q KvR, Gevi Avgvi evov VvwU‡q DVj, GLb wK Kwi, †Zvqv‡j cy‡iv DPv n‡q Av‡Q| Zzwj Avgv‡K wKQy ej‡Z wM‡qI ej‡Z cvijbv| †m wb‡Pi w`‡K ZvwK‡q Av‡Q| Ii †PvL d‡jv K‡i †`wL Avgvi `yóz `vbe †avbUv GK`g dz‡j †d‡c Av‡Q| †Zvqv‡j mwi‡q Zvi A‡a©KUvi †ekxB †`Lv hv‡”Q| Avwg †ek j¾vi g‡a¨ cojvg| Zzwj dm K‡i e‡j emj, ÒIIgv! †ZvgviUv GZ eo †Kb?Ó Avwg wK eje eyS‡Z cviwQjvgbv| †KvbiKg †X‡K †_‡K ejjvg, †Kb kvnxb fvBqviUv wK eo bv? Zzwj †fev‡PKv †Lj, Ii gyLUv Kvj n‡q †M‡Q| eyS‡Z cvjvg, kvnxb fvB‡K †`L‡j hZUv wdU jv‡M Avm‡j Zv bv| Zzwj K_v ejjbv, gb Lvivc K‡i wb‡Ri i“‡g P‡j †Mj| Avwg fvejvg Avi wKQy ejv wVK n‡ebv| †iWx n‡q I‡K WvKjvg| I g‡bnq mvg‡j wb‡q‡Q| `yRb wg‡j mveI‡qi wU‡KU KvUjvg| eªK‡jb †_‡K eª“·, Zvic‡i KzBÝ c‡i g¨vbnvUb| GKw`‡b GZ Ny‡i Ny‡i K¬vš— n‡q †Mjvg| g¨vbnvU‡b †h Ggb cÖPÛ e¨¯—Zv Zv ïay Av‡M c‡owQ, †`‡L †Zv †PvL Kcv‡j DVj| G †`wL jÛ‡bi †P‡qI `k¸Y ‡ewk e¨v¯—Zv| Mvwo †hb Pj‡QBbv| hvB †nvK, we‡K‡ji w`‡K evmvq Avmjvg| Zzwji mv‡_ iv¯—vq A‡bK K_v n‡q‡Q| †ek †d«Û †d«Û fve| GKRb Av‡iKRb‡K bvg a‡i WvKwQ| †ek nvwm ZvgvkvI KiwQ| ciw`b kvnxb fvB †eªKdv÷ †Uwe‡j ej‡jY, Avwg GKUz weR‡b‡Ri Kv‡R jm Gb‡Rj&‡m hve, Kvj‡K iv‡Z wdie| Zzwj †Zvgv‡K me Nywi‡q †`Lv‡e wPš—v K‡ivbv| Avwg G‡m co‡j mevB wg‡j wWRwbj¨v‡Û hve| Avwg g‡b g‡b †ek LywkB njvg| Zzwj wKQy ejwQjbv, †m wb‡Ri g‡b wK †hb fve‡Q| GKUz c‡i †Mvmj Kivi cvjv| kvnxb fvB iIbv w`j| Zzwj ejj, AvR‡K Zzwg Av‡M †Mvmj Ki‡Z hvI| Avwg †Kvb K_v bv e‡j †mvRv †Mvmj Ki‡Z †Mjvg| kvIqvi KiwQ, Ggb mgq `iRvq bK| Avwg AevK n‡q ejjvg, wK n‡q‡Q Zzwj? Zzwj ejj, GKUz `iRvUv Lyj‡Zv| Avwg ‡Zvqv‡jUv Rwo‡q `iRv Ly‡jB AevK| Zzwj GKUv wekvj †Zvqv‡j c‡i Avgvi mvg‡b `vwo‡q Av‡Q| gy‡L †Kgb †hZ GKUv †Nvi jvMv fve| I‡h wK Pv‡”Q Avwg wKQy eyS‡Z cvijvgbv| I ejj, Avwg †Zvgvi mv‡_ kvIqvi wb‡jwK Zywg gvBÛ Ki‡e? Avwg K_v Ly‡R †cjvgbv, gv_v †b‡o bv ejjvg| ejjvg, kvIqvi Ki‡e bvwK ev_? ev_ UveUv †ek eo wQj| Zzwj ejj, kvIqvi †bB Av‡M| Avwg kvIqviUv †Q‡o w`jvg| Zzwj †Zvqv‡jUv Ly‡i †i‡L w`j| GB cÖ_g Ii `ya †`L‡Z cvw”Qjvg| Ggb my›`i dimv †g‡q, UmU‡m `ya| Avwg A‡bK `ya †`‡LwQ, wKš‘ wcsK wbcj †`wLwb †Kvb evOvjx †g‡qi| GB cÖ_g †`Ljvg| Zzwji w`‡K GKUv nvZ evwo‡q w`jvg| I nvZUv aij| Avwg I‡K †U‡b kvIqv‡ii wb‡P Avbjvg|

“Vabir Sathe Chudachudi”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Vabir Sathe Chudachudi”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


I Avgv‡K Rwo‡q aij| ejj, †mvnvb, Avwg Avi cvwibv| cÖwZw`b iv‡Z ‡mB GK Kó| I Avgv‡K R¡vwj‡q †`q, wKš‘ wbfv‡Z cv‡ibv| e‡jB I †Ku‡` w`j| Avwg wK Kie eyS‡Z cviwQjvgbv| I‡K Av‡¯— K‡i ey‡K Rwo‡q aijvg| Zvici Kv‡b Kv‡b wdmwdm K‡i ejjvg, Kuv` †Kb †evKv †g‡q, Avwg †Zv AvwQB| †Zvgvi me R¡vjv wbwf‡q †`e| Ii †PvL gywQ‡q Ii w`‡K ZvKvjvg| I †PvL wbPz K‡i Av‡Q, †hb j¾v cv‡”Q| Avwg Av‡¯— K‡i Ii †Vv‡U †VvU ivLjvg| I †hb †L‡c DVj| Ii wRnŸvUv Avgvi gy‡L‡i ‡fZi †U‡b wbjvg| Zvic‡i Av‡¯— Av‡¯— K‡i K‡qK Kvgo w`jvg| Avgvi Wvb nvZUv ‡h Ii evg `y‡ai Dci KLb P‡j †M‡Q Zv †UiB cvBwb| big `yaUv nv‡Zi wb‡P †c‡q Av‡¯— Av‡¯— wUcwQ| Avi evg nvZ w`‡q Ii cvQv| GZ big `ya Ii| Z‡e Ii eyK †ekx eo n‡ebv| GB 34 Gi gZ| g‡bnq kvnxb fvB mwË Ii Lye GKUv hZœ †bqbv| Ii †Kvg‡i nvjKv Pwe© Av‡Q| Avgvi †jŠn a‡b GKUv big nv‡Zi ¯úk© †cjvg| †Pv‡L †`wL Zzwj IUv a‡i‡Q| Ii gy‡L †Kgb †hb GKUv Ab¨iKg nvwm| †Kvb ev”Pv my›`i GKUv †Ljbv †c‡j †hgb Lywk nq †Zgb| GB cÖ_g wb‡Ri wekvj †avbUvi Rb¨ Avgvi Me© nw”Qj| Avwg †ek wKQy¶Y wKm Kivi c‡i eySjvg, I nwb© n‡q hv‡”Q| ¸‡`i w`‡K ZvwK‡q †`wL †ek †LvPv †LvPv evj| †ek wKQyw`b Av‡M †kf K‡i‡Q eySvB hv‡”Q| Avwg GKUv Av½yj XywK‡q w`jvg| I †hb †Ku‡c DVj| Avwg AevK n‡q †`wL, ¸` GK`g wf‡R †M‡Q| GB my‡hvM| Avwg ejjvg, Pj weQvbvq hvB| I‡K ‡Kv‡j Zz‡j wbjvg| GZ nvjKv GKUv kixi, †hb GKUv wcw”P †g‡q| I‡K weQvbvq ïB‡q w`jvg| weQvbvq cvwb †j‡M †Mj| Zv‡Z wK??? GLb †Kvb wKQy †`Lvi mgq †bB| I‡K weQvbvq ïB‡q cÖ_‡gB wKPz¶Y wKm K‡i wbjvg| I‡K wKm Ki‡j †Kgb †hb Ab¨iKg n‡q hvB| Av‡¯— Av‡¯— `ya wUcwQjvg, Gevi gyL jvMvjg| wbcj ¸‡jv hv k³ n‡q Av‡Q| Av‡¯— Av‡¯— †Pvlv ïi“ Kijvg| GKUv gvgoI w`jvg| Zzwj †hb †Kgb KiwQj| Lvwj Avgvi WvÛvUv aivi †Pôv Ki‡Q| I g‡b nq Rxe‡b GZeo WvÛv †`‡Lwb| Avwg `ya`y‡Uv B”QvgZ wU‡c, wbcj Py‡l jvj K‡i w`‡q wb‡P †b‡g Avmjvg| ¸`Uv †hfv‡e wf‡R Av‡Q, GUv †Pvlv wVK n‡ewKbv eySwQjvgbv| Avwg I‡K ejjvg, Pzle? I wKQy ej‡Qbv| g‡bnq j¾v †cj| Avwg Avi wKQy bv †f‡e cv `y‡Uv dvK K‡i wbjvg| Zvici wRnŸv jvMvjvg| GBevi I †hb _i _i K‡i †Ku‡c DVj| †Kvbw`b †KD ILv‡b ¯úk© K‡iwb GUv eyS‡Z †`ix njbv| Avwg wRnŸv w`‡q Av‡¯— Av‡¯— bvowQ, I †hb QUdU Ki‡Q| gyL w`‡q AvAvnnn! DDDDDDDDDDDDDnnnnnnnnn......! AvAvAvAvAvAvAv....nnnnnn!! MOv‡bvi kã †ewi‡q Avm‡Q| I `yB nv‡Z weQvbvi Pv`i Lvg‡Q a‡i Av‡Q| cv¸‡jv Ggbfv‡e bvPv‡”Q †hb I‡K †KD RevB Ki‡Q| Avwg †Zv cy‡iv G·vB‡UW n‡q †MwQ| GZ †g‡qi ¸` Ryljvg, †KD‡Zv Ggb K‡iwb| GB †g‡qi cÖe‡jgUv wK! nVvr Zywj Avgvi Pzj `yB nv‡Z Lvg‡P a‡i Ii ¸‡` gyL †P‡c aij| eyS‡Z cviwQ wK n‡Z hv‡”Q| Avwg †Pvlvi w¯úW evwo‡q w`jvg, mv‡_ mv‡_ I †Kvgi Zz‡j `yB wZbUv SvwK w`j| w`‡qB GK`g PycPvc| MjMj K‡i Ii im Si‡Q| Avwg GKUz †P‡U wbjvg| †g‡q‡`i im w`‡q me mgqB Ggb GKUv MÜ Av‡m †h bv‡K jv‡M| ZvI †Pvlvi mgq GZ fvj jv‡M †h wb‡R‡K AvU‡K ivL‡Z cvwibv|

“Vabir Sathe Chudachudi”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Vabir Sathe Chudachudi”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


†bvbZv imUv †ek wKQz¶Y wRnŸv w`‡q PvUjvg| Zzwj Avi bo‡Qbv| GK`g PzcPvc| Mjv w`‡q NiNi kã †ei n‡”Q| Avwg D‡V G‡m I‡K wKm Kijvg| I †imcÝ Kij| Avgv‡KD wKm Kij| Kv‡b Kv‡b wdm wdm K‡i ejjvg, †Kgb jvM‡Q Zzwj? I ejj, Zzwg GZw`b Avmwb †Kb? GZw`b †Kv_vq wQ‡j? Avwg †Zvgv‡K Avi Qvoebv, Zzwg †Kv_vI †h‡Z cvi‡ebv| Avwg eyS‡Z cviwQ †g‡qUv cvMj n‡q hv‡”Q| GZw`‡bi ARvbv myL nVvr ‡c‡q †M‡Q| GKbI †h KZ evwK IUv‡Zv Rv‡bBbv| Avwg ejjvg, AvgviUv GKUz Pz‡l †`‡e? I g‡bnq e¨vcviUv cQ›` K‡ibv, AvgI †Rviv‡Rvwi Kijvgbv| evOvjx †g‡qiv Pzl‡Z Pvqbv| A‡bK cyi‡bv mZ¨| ejjvg, XyKve? I gv_v †b‡o nv ejj| Avwg Av‡¯— K‡i cv `y‡Uv dvK Kijvg| ¸‡` evovUv XyKv‡Z wM‡q eySjvg Ii we‡q n‡jI kvnxb fvB‡qi Kvi‡b GUvi Lye GKUv mبenvi nqwb| Avgvi wekvj evov Lye mn‡R XyK‡ebv| Avwg Ii †Kvg‡ii wb‡P GKUv evwjk w`jvg| GKUz AwjfA‡qj wbjvg evov‡Z| Zvici ¸‡`i gy‡L †mU K‡i Av‡¯— Av‡¯— Vvc w`jvg| Ii cv`y‡Uv `yB w`‡K hZUv cvwi Qwo‡q †i‡LwQ| GKUz Pvc w`‡ZB gywÛUv Xy‡K †Mj| Zzwj GgZ QUdU ïi“ Kij ‡hb †KD Ii ¸‡` MRvj XyKv‡”Q| Avwg eySjvg G‡K †ekx mgq †`Iqv hv‡ebv| †ek †Rv‡i †Rv‡i Vvc gvi‡Z jvMjvg| A‡a©‡Ki gZ Xy‡K †M‡Q| Zzwj †PuwP‡q DVj, GUv wK KiQ, Avgvi ¸` wP‡i hv‡”Q| wc­R Avibv, †ei Ki, wc­BR †ei Ki| Avwg Avi cviwQbv| †mvnvb, wc­R ÷c BU| Avgv‡K ZLb †KD ‡VKv‡Z cvi‡ebv| Avwg †Rv‡i GK ivg Vvc w`‡q cy‡iv evovUv ¸‡` Pvjvb K‡i w`jvg| Zzwj wekvj GK wPrKvi Ki †hb †m݇jm n‡q †Mj| Gevi Avgvi cvjv| Avwg Pz`‡Z ïi“ Kijvg| cÖ_‡g Av‡¯— Av‡¯— Zvici †Rv‡i †Rv‡i Vvc| †e_v g‡bnq K‡i †M‡Q, I wbP †_‡K Zz‡j Vvc w`w”Qj| Av‡¯— Av‡¯— †Kvgi DVv‡”Q| ¸`UvI ‡ek GKUz wXjv n‡q †M‡Q| GZ¶Y †hb evovUv‡K Kvg‡o †i‡LwQj| GZ UvBU cywk †ewk¶Y gviv hv‡ebv, eo‡Rvi `k-c‡bi wgwbU| Avwg Av‡¯— Av‡¯— Vvc w`w”Q| gv‡S gv‡S w¯úW evovw”Q| Zzwj wKPz¶Y c‡iB wPZKvi ïi“ K‡i w`j, AvAvnnnn! IIIIIInnnnnn........... Av‡iv †Rv‡i, †mvnvbbb, ‡mvnvb †Rv‡i Ki, wc­BBBBBBmmmmmmm, Av‡iKUz †Rv‡i `vIbv! Av‡iKUz †Rv‡i Ki! wc­BR ‡mvnvb, Avgv‡K GKUz kvwš— `vI! Av‡iKUz †Rv‡i| Igv‡MvIIIIIIIIIIIIn! GUv wK KiQ? Avnnnnn....IIIIIInnnnnnnn! BBBBBBBBBBBBB&nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Zywji mvDÛ ï‡b Avwg GK nwb© n‡q †Mjvg †h wb‡R‡K Avi mvg‡j ivL‡Z cviwQjvgbv| Avgvi gyL Qy‡U †Mj, Zzwj Zzwg GZ †mw·! †Zvgv‡K †`‡L me mgq Avgvi evov `vwo‡q hvq| AvR †Zvgv‡K g‡bi gZ Pz`e, Avgvi A‡bKw`‡bi mL| AvR †Zvgvi ¸` dvUve| Zzwj e‡j DVj, Pz` Pz` †Rv‡i †Rv‡i Ki, †Zvgvi hv B‡”Q Ki, Avgv‡K wPwe‡q †L‡q †dj| Avgvi ¸` dvwU‡q `vI| Avg wPev‡bvi K_v my‡b †Lqvj Kijvg Ii wbcj¸‡jv Avgvi Rb¨ I‡qU Ki‡Q| Avwg Ii Dc‡i my‡q c‡o wbcj wbcj PzlwQ Avi Av‡¯— Av‡¯— Vvc w`w”Q| ZZ¶‡Y ¸` †ek wXjv n‡q †M‡Q| cwRkb †PÄ Kivi `iKvi, bB‡j Avevi gvj AvDU n‡q hv‡e| Avwg Ii ¸` †_‡K evov †ei Ki‡ZB I Ggb GKUv fve K‡i DVj †hb Ii †fZi †_‡K †KD Ii Mf©vlqUv wQ‡o †ei K‡i Avb‡Q| Avgvi evovUv GK`g i‡k wf‡R AwMœ gywZ©i iƒc aviY K‡i‡Q| †hb i‡³ mvb Kiv †Lvjv ZjIqvi|

“Vabir Sathe Chudachudi”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Vabir Sathe Chudachudi”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


Avwg ejjvg, Zzwj IV, WwM Kie| I g‡bnq ey‡Swb WwM wK| †evKvi gZ ZvwK‡q Av‡Q| Avwg ZLb eywS‡q w`jvg| I nvgv¸wo w`‡q iBj, Avwg wcQ‡b P‡j †Mjvg| ¸`Uv †ek wf‡R Av‡Q GL‡bv| evov XyKv‡Z Avi Lye GKUv Kó n‡jvbv| Gevi Avgv‡K cvq †K| cÖ_‡g †QvU †QvU K‡qKUv Vvc w`jvg| Zvici `yB nv‡Z Ii †Kvgi a‡i w`jvg ivg Vvc| Vv‡ci ci Vvc| Zzwj gyL †_‡K Avnnn! DDnnnnn! AvAvAvAvnnnnnn.........! DDDDnnnnnnnn.............! Qvov Avi †Kvb kã †ei Ki‡Qbv| I †h my‡Li †Nv‡i cvMj n‡q †M‡Q Zv Avwg eyS‡Z cviwQjvg| Avgvi ZLb cÖvq †ei n‡q hv‡”Q ZvI eyS‡Z cvijvg| ZvovZvwo I‡K WwM cwRkb †_‡K bigvj cwRk‡b wb‡q Avmjvg| Avwg Ii gv_vUv AvjZ K‡i `ynv‡Z a‡i Mjvq cÖPÛ Av‡e‡M Pzgy w`w”Q Avi GKbvMv‡i Pz‡` hvw”Q| Avi I Avgvi †Kvgi-cvQv-wcV `ynv‡Z Lvg‡P-wU‡c-N‡m GKvKvi Ki‡Q Avi mgv‡b DDDnnn.....AvAvnnnn.... Ki‡Q| I‡K Gevi mivmvwi ejjvg, gvj †Kv_vq †dje? I e‡j, †fZ‡i †dj, wc­BBBBBBBR......! Avwg Av‡iv †L‡c †Mjvg| ¸‡` gvj ‡djvi †P‡q gRvi wKQy Av‡Q bvwK! Avwg GKUz I‡qU K‡i Ii ¸`Uv Avgvi wVKgZ cwRkb K‡i wbjvg| Avevi gvi Vvc| Gevi †hb †Nvovq P‡owQ, UMeM UMeM UMeM! ¸` wekvj eo n‡q †M‡Q| cKvZ! cKvZ! fl!fl! mvDÛ Avi wekvj wewU ¸‡` evwo Lvevi _c!_c! kã n‡”Q| †hb k‡ã mviv `ywbqv f‡i hv‡”Q| Zzwj Avevi wPrKvi K‡i ejj, AvAvAvnnnnn †mvbAvAvAvAvAvAvnnn....Avgvi! Avgvi n‡q hv‡”QGGGGGG, Avwg AvAvwg †MwQBBBBBB! e‡jB I †L‡c DVj| Avgvi cvQvUv `‡i †ek K‡qKevi †LPb w`j| ¸`Uv GK`g wf‡R hv‡”Q ¯ú÷ †Ui †cjvg| Gevi Avgvi cvjv| †Rv‡i †Rv‡i Vvc w`‡Z w`‡Z, Avgvi †PvLgyL AÜKvi n‡q hvw”Qj| Avwg Avi cvijvgbv, Ii wb‡Pi †Vv‡U Kvgo w`‡q w`jvg GK ivg Vvc| Avi wK, Avwg †L‡c DVjvg| evovUv Kuvc‡Q _i_i K‡i| Kvc‡Z Kvc‡Z Ii ey‡K ï‡q cojvg| eyS‡Z cviwQ ¸` cy‡iv f‡i †M‡Q gv‡j| KZw`b c‡i †h Pz`jvg, ¸b‡Z †M‡j †evanq ¸bvB f~‡j hve| evovUv †ei Kijvg| ¸` †_‡K gvj co‡Q, Avgvi weh©, Zzwji im| weQvbv wf‡R †Mj| Avwg Pv`iUv w`‡q Av‡¯— K‡i gy‡Q w`jvg| Zzwji †PvL GLbI eÜ| Ii Kv‡bi Kv‡Q wdm wdm K‡i ejjvg, wK fvex, †Kgb AvQ? Zzwj †hb j¾v †cj| GKUz gyPwK †n‡m ejj, LyDDe fvj| Zywg †Kgb? Avwg ejjvg, my‡L AvwQ fvex, wbDBqK© †h GZ my›`i RvqMv Avwg Av‡M eywSwb| fvex ejj, AvB‡dj UvIqviUv Lye my›`i| GZw`b ‡h †`wLwb GRb¨ Avd‡mvi n‡”Q| wKQyw`b Av‡M †c‡j nqZ Av‡iv fvj nZ| `yRb wg‡j †ek wKQy¶Y nvmvnvwm Kivjvg| evwK w`b¸‡jv †hb D‡o D‡o †K‡U †Mj| Zwj‡K w`‡q Avwg wVKB Pzwl‡q wbjvg GKw`b| `yB mßvn K‡i Ii †cwiIW ïi“ nj, ZLb Avgiv ïay wKm KiZvg| Zzwj g‡bnq Avgvi †cÖ‡gB c‡o wM‡qwQj| Avwg Avmvi mgq †mwK KvbœvKvwU Kij| kvnxb fvB‡Zv cyiv AevK| ejj, NUbvUv wK? Gfv‡e Kuv`‡Q †Kb? Dwb‡Zv Avi Rv‡bbv NUbvUv †Kvbw`‡K †M‡Q| Avwg †`‡k G‡m †dvb K‡iwQjvg| I †ek jvRyK Mvjvq ejj, ab¨ev` †mvnvb, mewKQyi Rb¨| Avwg GKUz †n‡m Reve w`jvg, BD Avi AjI‡qR I‡qjKvg| Avgv‡`i AviI eB co–b http://www.banglasexbooks.blogspot.com/ wWwRUvj PwU co–b! gRv Ki“b!!

“Vabir Sathe Chudachudi”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Vabir Sathe Chudachudi”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


Vabir Shathe Chudachudi