Issuu on Google+

“Vabir Pode Mal Dhala”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


‡cwU‡Kv‡Ui wdZv Lyj‡ZB †ewi‡q Gj fvexi kix‡ii ¯^M©| †PvL Sjmv‡bv cvQvi gvsm hv Avgv‡K cÖ_g †_‡KB Uvb‡Zv| cÖ_‡g cvQvq nvZ w`‡q Avgvi kix‡ii mv‡_ jvMvjvg| wKQy¶Y nvZUv ivMv fvexi cvQvi mv‡_ ‡Nvljvg| `y‡ai †evUv gy‡L wb‡q PvU‡Z ïi“ Kijvg| `ya Pzl‡Z Pzl‡Z, cvQv-‡fv`vq bvo‡Z bvo‡Z fvex GZUvB nU n‡q †Mj †h, Ii †fv`v i‡m G‡°ev‡i PcP‡c n‡q †Mj| fvex Avgv‡K weQvbvi Dci †U‡b wb‡q, cv`y‡Uv‡K duvK K‡i ejj, †Zvgvi jvwVUv XyKvI GLb| ZvovZvox, Avgvi Avi mB‡Qbv| wKš‘ Avgvi g‡b Ab¨iKg wPš—v wQj| eÜz‡`i Kv‡Q ï‡bwQjvg, †g‡q‡`i †fv`v PvUvi K_v| †fv`vi im †L‡Z bvwK `vi“b gRv jv‡M| Gme wPš—v K‡i fvexi `ycv‡qi duv‡K gyL jvMvjvg| wRnŸv w`‡q PvU‡Z ïi“ Kijg| wKQy¶‡Yi g‡a¨B ivMv cvM‡ji g‡Zv AvPiY ïi“ Ki‡jv| I `ycv‡q fi K‡i †fv`v Dciw`‡K †VjwQj| Avwg Gw`‡K wRnŸv w`‡q PvUwQjvg Avi Av½yj w`‡q wd½vwis KiwQjvg| fvex Avb‡›`, my‡Li Av‡e‡k Avgvi gv_vi Pzj Lvg‡Q ai‡jv| ejj, Avi bv †mvbv, GLb wd‡i G‡mv| Avgv‡K Zzwg Ggwb‡ZB cvMj K‡i w`‡qQ| GiKg myL Avwg †Kvbw`b cvBwb| G‡mv, †Zvgvi hš¿Uv Avgvi †fZ‡i XyKvI| Avwg Avi mn¨ Ki‡Z cviwQbv| Avwg IUvi mva †c‡Z PvB e‡j fvex Avgv‡K ey‡Ki gv‡S †U‡b †kvqv‡jv| Avi cv`y‡Uv duvK K‡i w`‡q ejj, XyKvI| Avgvi mvi kixi †hb wRwjK †c‡o DV‡jv| Avwg Ii †fv`vi gy‡L hš¿Uv jvwM‡q Av‡¯— K‡i Pvc gvijvg| Av‡¯— Av‡¯— cy‡ivUvB †fZ‡i Xy‡K †Mj| Zvici hš¿Uv Pvjv‡Z ïi“ Kijvg| cÖwZUv Vv‡c ivMv gyL w`‡q my›`i kã KiwQj| Avwg k‡ãi Zv‡j Zv‡j Vvcw”Qjvg Avi `ynv‡Z Ii gv_vi `ycvk a‡i mgv‡b Pzgy †L‡q hvw”Qjvg| Avgvi `yB Kby‡qi fi wQj evwj‡ki Dci, Ii gv_vi `ycv‡k| fvex Avb‡›` AvZ¥nviv n‡q Avgvi `ynv‡Zi duvK w`‡q nvZ XywK‡q k³ K‡i †P‡c ai‡jv Avi cv`y‡Uv w`‡q Avgvi †Kvgi Rwo‡q wb‡jv| Zvici ejj, Gevi †Rv‡i `vI nvwb| Av‡iv †Rv‡i, †Zvgi MwZ evovI| Avgvi mgq n‡q †M‡Q| Av‡iv †Rv‡i....`vI †mvbv, Rvb...! AvAvAvAvAvnnnnn! DDnnnû....! Avi cvwibv.....AvAvAvnnn! Bmmmm....! Ddddd! Dgggg! Avwg †Rv‡i †Rv‡i Pvjv‡Z _vKjvg| fvex Avgvi cÖ‡Z¨K Vv‡c Lye †ewk Avb›` cvw”Qj| Gevi fvex Avgv‡K bx‡P ïB‡q Dc‡i fi K‡i cvw¤ús ïi“ Ki‡jv| Gfv‡e wKQy¶Y Kivi ci ivMv Kvgim †ei K‡i Avgvi ey‡Ki Dci Gwj‡q co‡jv| Avwg ZL‡bv Ii cvQv a‡i Dc‡ii w`‡K Vvcvw”Q| Avgvi ZvovZvwo gvj †ei nw”Qjbv KviY Avwg Jla †L‡qwQjvg| weevwnZ †g‡q mvgjv‡Z cvi‡ev wKbv G‡f‡e, Zvic‡iI ‡Kvb †g‡q‡K cÖ_g Pz`‡ev, ZvB bvf©vm wdj K‡iwQjvg|

“Vabir Pode Mal Dhala”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Vabir Pode Mal Dhala”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


gvj AvDU bv nIqvq ivMvi †fv`v †_‡K †avbUv †ei Ki‡Z B‡”Q KiwQjbv| ZvB I‡K cÖ¯—ve w`‡Z ejjvg, †Kvbw`b wK †cQb †_‡K Kwi‡qQ? fvex ejj, bv, Avwg GL‡bv †cQb †_‡K Kzgvix| KvD‡K w`‡q †cQb gvivBwb| GB my‡hv‡M Avwg ejjvg, Avgv‡K w`‡q gviI Zvn‡j| I ejj, GKUz Av‡M Zzwg †h myL Avgv‡K w`‡qQ, Zvi Av‡e‡k GL‡bv Avgvi kixi Kuvc‡Q| AvR Avgvi Kv‡Q †m‡·i bZzb AwfÁZv n‡jv| †`wL Gevi wKiKg myL `vI| G‡mv, Zzwg hv PvI Ki‡Z cv‡iv| Avgvi kixiUv †Zvgvi R‡b¨ GK`g wd«| †Zvgvi fvB Avgv‡K †Kvbmgq GiKg myL w`‡Z cv‡iwb| †Kvbw`b †m †fv`vI Pv‡Uwb| memgq GK AcwiwPZvi g‡Zv Avgv‡K a‡i Pz‡`‡Q| G‡mv...Rvb! hv Lywk K‡iv...

Avgv‡K Avi cvq †K! fvexi cvQv gvivi R‡b¨ Av‡M ‡_‡KB GKUv jyweª‡KU‡Ui †evZj wb‡q G‡mwQjvg| †evZj †_‡K †Zj †ei K‡i Avgvi †avbUv‡Z jvMvjvg| jvMvjvg ivMvi cvQv‡ZI| Gevi †avbUv duv‡K jwM‡q †Vjv gvijvg| jyweª‡K‡Ui Kvi‡Y cKvZ K‡i Xy‡K †Mj| fvex In! e‡j wPrKvi K‡i DV‡jv| ejj, Av‡¯— XyKvI In! Lye e¨v_v cvw”Q‡Zv| Av‡¯— `vI...IIIII....nnnn! Avwg ejjvg, Avi e¨v_v jvM‡ebv| Zvici fvexi `ya`y‡Uv `ynv‡Z a‡i Av‡¯— Av‡¯— Vvcv‡Z ïi“ Kijvg| †h‡nZz †ePvix Kô cv‡”Q| cÖ_‡g Kô †c‡jI c‡i fvex cvQv Vvcv‡bv Lye GbRq KiwQj| cÖvq 10 wgwb‡Ui gv_vi ivMvi cvQvi M‡Z© Avgvi gvj AvDU n‡jv| cvQv‡_‡K †avbUv †ei Kiv gvÎB ivMv-Avwg `yR‡bB K¬vwš—‡Z weQvbvq ï‡q cojvg| ivMv Avgvi ey‡Ki g‡a¨ G‡m ejj, GLb †_‡K hLb mgq cv‡e, P‡j G‡mv| Avwg †Zvgv‡K memgq PvB| Avwg †n‡m ejjvg, wVK Av‡Q †mw· fvex, AvwgI‡Zv †Zvg‡K memgB Pz`‡Z PvB| Zzwg hv nU! AvR iv‡Z †Zv †Zvgvi Kv‡Q Av‡iv PvB|

‡mw`b iv‡Z Avwg ivMv fvex‡K cy‡iv cuvPevi Pz‡`wQjvg| cvQv †g‡iwQ `yBevi| †mw`b iv‡Zi ci †_‡KB fvex my‡hvM †c‡j Avgv‡K Pz`vi R‡b¨ Avi †cv‡` gvj †djvi R‡b¨ †W‡K wbZ| AvwgI †Kvb mgq bv Kwibv, KviY wd«‡Z c‡ii ‡eŠ‡qi gay Lvw”Q| Gmy‡hvMB KqR‡b cvq| bv Kivi †Kvb gv‡b nqbv| AvR Avgvi eqm 35 fvexi 38| Zvic‡iI Avgv‡`i Pz`vPzw` Pj‡Q| Z‡e †cv` gvivUv Av‡Mi Zzjbvq GKUz K‡g‡Q......

Avgv‡`i AviI eB co–b http://www.banglasexbooks.blogspot.com/ wWwRUvj PwU co–b! gRv Ki“b!!

“Vabir Pode Mal Dhala”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Vabir Pode Mal Dhala”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


Vabir Pode Mal Dhala