Issuu on Google+

“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


Kz‡ci `iRvUv †KD bK Ki‡jv, ï‡q ï‡qB ejjvg, †Lvjv Av‡Q †fZ‡i Avmyb| †`Ljvg, wUwU mv‡ne G‡m‡Qb| D‡V emjvg| Dbv‡K †fZ‡i G‡m em‡Z ejjvg| Dwb †fZ‡i G‡jb| Avwg e¨vM †_‡K wUwKUUv †ei K‡i Dbv‡K w`jvg|

- Dwb †`‡L ej‡jb, m¨vi Avcbvi †Kvb Amyweav n‡j Avgv‡K ej‡eb| - Avwg GKUz AevK njvg Avgv‡K m¨vi m‡¤§vab Kiv‡Z| Avwg ejjvg, GKUz Kwd cvIqv hv‡e? - Aek¨B, Avwg wM‡qB cvwV‡q w`w”Q| Avi J †h ejjvg, Gwb cÖ‡e­g, Avgv‡K GKUz Rvbv‡eb| Avwg cv‡kB AvwQ| - wVKAv‡Q| Dwb P‡j †M‡jb, GKUz c‡iB †`Ljvg GKRb G‡m GKUv †Uª †Uwe‡ji Ici ivL‡jv| Kwdi cU-Kvc-wWm †`‡L Avgvi GKUz m‡›`n nj| Avwg wbðB †Kvb mvaviY e¨w³ bB| G‡`i G¨v‡ićg›U †mK_vB ej‡Q| GKRb mvaviY mvsevw`‡Ki R‡b¨ GiKg e¨ve¯’v! †Kgb ‡hb m‡›`n nj| gy‡L wKQy ejjvgbv| c‡KU †_‡K gvwbe¨vMUv †ei K‡i cqmv w`‡Z †Mjvg, ejj, bv m¨vi| Avcbvi hLbB hv PvB ej‡eb, Avgiv P‡j Avm‡ev| GKUv †ej †`wL‡q ejj, GB †ejUv GKUz evRv‡eb| Avgvi m‡›`nUv Av‡iv evo‡jv| GB NiUv‡Z Avgv‡K †evev n‡qB _vK‡Z n‡e, Kv‡ivi mv‡_ K_v ejvi †Rv †bB| Kwd LvIqvi ci GKUv eB co‡Z co‡Z KLb †h Nywg‡q †MwQ †Lqvj †bB| nVvr `iRvq †UvKv gvivi k‡ã NygUv †f‡½ †Mj| †`Ljvg, wUwU f`ª‡jvK gyKUv Avgwm K‡i `uvwo‡q Av‡Q|

- ej‡jb, mwi m¨vi wWmUve© Kijvg| hw` GKUz cviwgkb †`b Z‡e GKUz K_v eje| - Avwg Avevi AevK njvg, ejjvg, ejyb| - m¨vi, Avcbvi GB Kz‡c GKUv wmU Lvwj Av‡Q| GKRb f`ªgwnjv‡K hw` GKUz wjd&U †`b| - Avwg wjd&U †`evi †K? duvKv Av‡Q, Avcwb e¨ve¯’v Ki‡eb| - bv m¨vi, GB KzcUv AvR ïaygvÎ Avcbvi R‡b¨, wR,Gg mv‡n‡ei ûKzg| n¨v m¨vi, Ges Avcbvi †hb †Kvb Amyweav bv nq Zvi R‡b¨I Avgv‡`i wb‡`©k †`Iqv Av‡Q| - ZvB bvwK! wR,Gg gv‡b †Pv`vivg P›`b?

“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


-

wR¡ m¨vi|

- GZ¶‡Y eyS‡Z cvijvg, wVKAv‡Q Avcwb hvb| Dbv‡K wb‡q Avmyb| †Pv‡Li wbwg‡k f`ª‡jvK A`„k¨ n‡q †M‡jb! wKQy¶Y K‡i eQi Kywo GiKg GKRb Zi“bx‡K wb‡q nvwRi! Zv‡K †`‡LB Avgvi †PvL w¯’i n‡q †Mj| Mv‡qi is cvKv M‡gi gZ, cvbcvZvi gZ j¤^v‡U gyL, †Vv‡Ui wVK Dc‡i GKUv ev`vgx i‡Oi wZj| wcVgq †g‡Ni gZ Nb Kvj Pzj, gvSLv‡b wKQyUv nvBjvBU Kiv, †Pv‡L wig‡jm Plgv, DPv eyK, ci‡b w_ª-‡KvqvU©vi wR‡Ýi c¨v›U Avi UvBU GKUv nvZKvUv †MwÄ| wUwU f`ª‡jvK Avgvi cwiPq Dbv‡K w`‡ZB Avwg nvZ Zzjjvg| Avwg wSgwj‡K Avcbvi me K_v e‡jwQ, ZvQvov †Pv`vivg P›`b eveyI I‡K me e‡j‡Q| wSgwji evev Avgv‡`i wWwfm‡bi G,wR,Gg| DwbI Avcbv‡K Lye fvj K‡i †P‡bb, Avcbvi †jLvi Lye f³| Gmgq †gvevBj †e‡R DV‡jv| c‡KU †_‡K †ei Ki‡ZB †`Ljvg, eo mv‡n‡ei †dvb|

- e‡j, ZzB GLb †Kv_vq? - wK K‡i ej‡ev? GKUv Kz‡ci g‡a¨ wU‡KU †K‡UwQ, Avwg GZUvB wf,AvB,wc n‡q †Mjvg! - I cvk †_‡K ejj, mviv iv‡Zi Rvwb©, gv ejj... - I Avgiv GLb †Kv_vq AvwQ? wUwU f`ª‡jv‡Ki w`‡K ZvwK‡q Bkviv Kijvg| ejj, gvMxcyix †Q‡o Gjvg| - Avevi ejjvg, †kvb| Avgiv GLb gvMxcyix †Q‡o Gjvg| - I,†kvb, †Pv`vivg †db K‡iwQj| I‡`i GK Kwj‡Mi †g‡qi wK †hb cix¶v Av‡Q, †Zvi †÷k‡bB bvg‡e| Avgv‡K wiKz‡q÷ K‡iwQj, †Zvi Kz‡c cvi‡j GKUz e¨e¯’v K‡i w`m| Avi †Zvi eogv‡K ejvi `iKvi †bB| - nvmjvg| ejjvg, Iiv Avgvi mvg‡bB `uvwo‡q Av‡Q| - Av”Qv Av”Qv, `y GKUv fvj †jvKvj coïi g‡a¨ cvVvm| - ejjvg, wVK Av‡Q| Avgvi K_vevZ©v ï‡b Iiv ey‡S †M‡Q Avwg Kvi mv‡_ GZ¶Y K_v ejwQjvg| wUwU f`ª‡jv‡Ki w`‡K ZvwK‡q ejjvg, KUv ev‡R?

“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


-

`kUv c‡bi m¨vi|

- GKUz wKQy LvIqv‡Z cv‡ib, Avgvi †M÷ G‡jb| - I‡K m¨vi †M÷ ej‡ebbv| wVK Av‡Q Avwg cvwV‡q w`w”Q| - Avi GKUz Kwd| - Av”Qv m¨vi| wKQy¶‡bi g‡a¨B wSgwji mv‡_ fvj Avjvc Rwg‡q †djjvg| Rvbjvg, I Avgvi Dci fvj †nvgIqvK© K‡iB GLv‡b G‡m‡Q| I D‡V‡Q ¸`c~i †_‡KB wKš‘ RvqMv bv cvIqvq †cw›UKv‡iB wQj| Zvici †LuvRLei wb‡q-‡hvMv‡hvK K‡i GgbwK evj‡LvR `v`vi cviwgkb wb‡q GLv‡b ¯’vbvš—wiZ n‡q‡Q| Avgvi cÖwZ K…ZÁZvq Ii `y‡PvL f‡i †M‡Q|

- Avwg Avmv‡Z Avcbvi †Kvb Amyweav n‡ebv‡Zv? wSgwj ejj| - n‡j? Avwg †Zvgv‡K _vK‡Z w`Zvgbv? - bv, gv‡b... - ‡Kvb gv‡b gv‡b †bB| Av‡i evev AvwgI gvbyl ZzwgI gvbyl| Z‡e †Kb GZ M‡ÛvMj? we gvB †M÷... I nvmj| wSgwj gvjcy‡i GKUv gvwMLvbvq B›UviwfD w`‡Z hv‡”Q| coï Ii B›UviwfD| K_vq K_vq GI Rvbjvg, ILv‡b Ii _vKevi †Kvb e‡›`ve¯— †bB| Ii evev gvjcy‡ii ‡÷kb gv÷vi‡K e‡j w`‡q‡Q, IivB Ii e¨v¯’v K‡i †`‡e| Lvevi P‡j Gj| Avgviv `yR‡b GKmv‡_ ‡Ljvg| †L‡Z †L‡Z Ii m‡½ A‡bK K_v n‡jv| Ii covïbvi welq Avgvi †jLvi wfl‡q, Av‡iv K‡Z Mí| Avgvi wKš‘ evi evi Ii ey‡Ki w`‡K bRi hvw”Qj| I †mUv fvjiKg eyS‡Z cviwQj wKš‘ Zvi †Kvb cÖKvk Ii gy‡L †Pv‡L †`L‡Z †cjvgbv| eis Avgvi †Pv‡Li J †jvfvZzi `„wó I †ek Dc‡fvM KiwQj| LvIqv †kl n‡ZB GKRb me cwi¯‹vi K‡i w`‡q P‡j †Mj| Avwg e¨vM †_‡K GKUv cvqRvgv-cvÄvex †ei K‡i ev_i“‡g P‡j †Mjvg| G‡°ev‡i †d«k n‡q P‡j Gjvg| Avwg Avmvi ci wSgwj †Mj| I GKUv XjX‡j †MwÄ Avi XjX‡j evigyWv c‡i Gj| wSgwj‡K †`‡L Avgvi Zbyi K_v g‡b c‡o †Mj, m‡½ m‡½ Avgvi †mvbvgwb †b‡P DV‡jv| wK Avi Kiv hv‡e, AvR ivZUv nv‡Zi Kv‡Q mewKQy †c‡qI ïK‡bv hv‡e| †gvevBj †_‡K `y‡Uv †g‡mR ‡m›W Kijvg, GKUv eogv‡K Av‡iKUv Zvwbqv‡K| †gvevB‡ji myBP Ad Kijvg|

“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


-

wSgwj ejj, wK n‡jv ï‡q co‡eb bvwK?

- n¨v| - Zvigv‡b? Avwg GKv GKv †R‡M e‡m _vK‡ev bvwK? - Zvn‡j wK Ki‡e? - ‡Kb? Mí Ki‡ev| - me Mí‡Zv †kl n‡q †Mj| - ev‡i, KB n‡jv? Avwg Uvb Uvb n‡q ï‡q cojvg| wSgwj Avgvi gy‡Li w`‡K KcU ivM K‡i ZvKv‡jv|

- nvwm nvwm gyL K‡i ejjvg, †`L wSgwj| Zzwg bv _vK‡jI Avwg Ny‡gvZvg| ivZ RvMv Avgvi A‡f¨m †bB| - Avcwb bv mvsevw`K? - n¨v| Zv‡Z wK n‡q‡Q? mviv ivZ †R‡M Avgiv msev` †jwL bvwK| Kviv †j‡L Rvwbbv, Z‡e Avwg wjwLbv evev| wSgwji gy‡Li w`‡K ZvKvjvg| I †Pv‡Li Pkgv Ly‡j mvg‡bi †Uwe‡ji Dci ivL‡jv| Zvbcyivi g‡Zv fivU cvQv| Zbyi †_‡K h‡_ô ‡m·x †`L‡jB Zv †evSv hvq| Ab¨‡KD n‡j Gwig‡a¨ wSgwj‡K cwU‡q GK KvU †g‡i w`Z| wKš‘ Avgvi Øviv Gme nqbv| †KD DchvPK n‡q w`‡j Avwg Zv MÖnY Kwi gvÎ| Z‡e GiKg †jv‡Ki Lye Kg mgB Kcvj d‡j| Avwg PzcPvc Ny‡gi fvb K‡i givi g‡Zv c‡o iBjvg| wSgwj GKevi `iRv Ly‡j evB‡i †Mj, wUwU f`ª‡jvK mvg‡bB e‡mwQj| wK †hb ejj, Zvici †fZ‡i G‡m `iRv jK K‡i w`j| e¨vM Ly‡j GKUv P¨vÞv g‡Zv wK †hb †ei Ki‡jv, eySjvg, j¨vcUc| Zvici Avgvi w`‡K cv w`‡q `iRvi w`‡K gv_v K‡i I ev‡_© ï‡q j¨vcUcUv Lyjj| Avwg wgwUwgwU †Pv‡L wSgwji ï‡q _vKvi w`‡K ZvwK‡q _vKjvg| In! wK fivU cvQv! hw` GKevi gvi‡Z cviZvg, Rxeb ab¨ n‡q †hZ| Zvici wb‡R‡K †evSvjvg, me wRwbm †Zvgvi R‡b¨ bq| †ek wKQy¶Y GKUv †Mg †Ljvi ci wSgwj D‡V em‡jv| Avgvi gy‡Li Kv‡Q gyLUv bvwg‡q wb‡q Gj| Avwg Ii Mig wbtk¦v‡mi ¯úk© †cjvg| fxlY B‡”Q KiwQj Ii gv_vUv a‡i UzKUz‡K †Vv‡U †VvUUv †XwK‡q K‡l¨ †P‡c awi, cvijvgbv| wb‡R‡K mycyi“l e‡j cwiPq w`‡Z †mB gyn~‡Z© Avgvi fxlY Lvivc jvMwQj| wSgwj †mvRv n‡q `uvwo‡q jvBUUv Ad K‡i w`j| Kz‡ci †fZi nvév meyR Kvjv‡ii †QvU jvBUUv Rj‡Q| wSgwj wb‡Ri †MwÄUv Ly‡j †djj!

“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


Avwg AevK n‡q Ii ey‡Ki Av‡cj evMv‡bi w`‡K ZvwK‡q iBjvg| wSgwj‡Zv eªv c‡iwb, Zvn‡j! Avgvi fyj fvO‡jv| bv, I eªvUvB Ly‡j‡Q, I UªvÝcv‡i›U eª c‡iwQj| eªvUv bxPz K‡i Ii e¨v‡M XyKv‡jv| Kvj Pz‡ji iwk Ii wcVgq Qwo‡q ci‡Q| Ii kir Kv‡ji g‡Zv dm©v wc‡V †m Kvj iwk¸‡jv GË my›`i jvMwQ| Avgvi w`‡K I wd‡i ZvKvj| Ii wbivfiY †`n †`‡L Avgvi gv_v Lvivc n‡q †Mj| †PvL co‡jv Ii bvfxi g~‡j, wK gk„Y...wK Mfxi, †Mvj bvfxUv †hb Avgvq WvK‡Q| gbUv QUdU KiwQj, Avi ejwQj, IV, Avi †`ix K‡ivbv, Avi mgq bô K‡ivbv| gvby‡li Rxe‡b my‡hvM evievi Av‡mbv| GB Acmiv †Zvgvi Rb¨B AvR mewKQy mvwR‡q e‡m Av‡Q, Avi Zzwg Ny‡gv”Q fxi“ Kvcyi“l| wSgwj †MwÄUv gv_v Mwj‡q co‡jv| Ii fM‡j GKUv PzjI †bB, Kvgv‡bv fM‡j k‡•Li gZ `y-Pvi‡U fuvR c‡o‡Q| mwZ¨B wSgwj‡K Acmivi g‡Zv jvM‡Q| Gevi Ii ev‡_© KzUzg n‡q em‡jv| Avgvi w`‡K GKevi ZvKv‡jv Avwg †R‡M AvwQ wKbv| nVvr D‡V G‡m Avgvi gy‡Li Kv‡Q gyLUv bvwg‡q wb‡q G‡jv| Ii wbtk¦vm GLb Av‡iv N‡bv n‡q co‡Q Avgvi gy‡Li Dci| Avwg B‡”Q K‡iB wRfUv †ei K‡i Avgvi †VvUv PvUjvg| wSgwj PUK‡i gyLUv mwi‡q wbj| Avwg GKUz b‡oP‡o GKUv eo wbtk¦vm †djjvg| wSgwj Ii wm‡U wM‡q em‡jv| Avgvi w`‡K †ek wKQy¶Y ZvwK‡q e‡m iBj| Zvici Av‡¯— Av‡¯— Avgvi w`‡K GK cvk n‡q ïj| j¨vcUcUv Kv‡Q †U‡b wbj| GKevi Avgvi w`‡K ZvKv‡”Q Av‡iKevi j¨vcU‡ci w`‡K| †ek wKQy¶Y GiKg Kivi ci I GKUv dvBj I‡cb Ki‡jv| j¨vcUcUv Iiw`‡K GKUz Nywi‡q wbj| Avwg w¯ŒbUv cy‡ivcywi †`L‡Z cvw”Qbv, Z‡e wKQyUv †`L‡Z cvw”Q| g‡b n‡jv I †hb GKUv e­y-wdj¥ †`L‡Q| Avwg AveQv AveQv †`L‡Z cvw”Q| wSgwj Gevi wm‡Ui Dci D‡V em‡jv| Avevi j¨vcUcbv Nywi‡q wbj| n¨v, Avwg hv †f‡ewQjvg wVK ZvB| GKUv †Ub G‡Ri we‡`kx e­y-wdj¥, Avwg Gevi cwi¯‹vi †`L‡Z cvw”Q| wb‡R‡K mwZ¨B Kvcyi“l g‡b n‡jv| GKevi fvejvg, D‡V e‡m I‡K Kv‡Q †U‡b †bB| Zvici fvejvg, bv _vK| †PvL wgUwgU K‡i Qwe †`L‡Z †`L‡Z Avgvi byby evevwR Luvov n‡Z ïi“ K‡i‡Q| wSgwjI GKnv‡Z Ii gvB wUc‡Q Avi GKUv nvZ c¨v‡›Ui †fZi Pvwj‡q w`‡q‡Q! Avgvi †mvbvgwbI ZLb iv‡M dzm‡Q| cvÄvexi Dciw`‡q Zvey LvwU‡q `vwo‡q Av‡Q| nVvr wSgwj Avgvi w`‡K ZvKv‡jv, Ii †PvL co‡jv Avgvi ga¨ cÖ‡`‡k| Avgvi †mvbvgwb ZLb k³ Luvov n‡q gv_v DPz Ki `uvwo‡q| I cv‡q cv‡q Avgvi w`‡K GwM‡q Gj| Avgvi gy‡Li w`‡K GKevi ZvKv‡jv, mwZ¨B Avwg Nywg‡q AvwQ wKbv| Wvb nvZUv Avgvi †mvbvgwbi Kv‡Q wb‡Z wM‡qI mwi‡q wbj| g‡b g‡b fvejvg, Bm! hw` nvZ w`Z| `ywZbevi GiKg Kivi ci †k‡l wSgwj Avgvi †mvbvgwb‡K ¯úk© Ki‡jv| Av...n! wK Avivg! Ii †Kvgj nv‡Zi ¯ú‡k© Avwg †hb cÖvY wd‡i †cjvg| Zby eûevi Avgvi ILv‡b nvZ w`‡q‡Q| wKš‘ †mB ¯ú‡k©i m‡½ GB ¯ú‡k©i AvKvk-cvZvj dvivK| wSgwj Avgvi gy‡Li w`‡K Av‡iv GKevi ZvKv‡jv| Av‡¯— Av‡¯— Avgvi cvÄvexUv Dc‡ii w`‡K DwV‡q cvqRvgvi `wo‡Z nvZ w`j| Jw`‡K j¨vcU‡c e­y-wd‡j¥i †mB †Q‡jwU †g‡qwU‡K wPr K‡i †d‡j cPvr! cPvr! K‡i Pz‡` Pj‡Q| †g‡qwU KL‡bv †VvU Kvg‡o ai‡Q KL‡bv wRf Pzl‡Q KL‡bv Av...Dt wPrKvi w`‡q DV‡Q| wSgwj GKevi Avgvi gy‡Li w`‡K ZvKvq, GKevi cvqRvgvi `woi w`‡K| Av‡¯— Av‡¯— Avgvi cvqRvgvi `woUv Ly‡j †djj|

“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


cvqRvgvUv GKUz wb‡P bvg‡ZB Avgvi †mvbvgwbUv Ii mvg‡b nvB Rv¤ú ‡g‡i P‡j Gj| wSiwS‡i evZv‡m Mv‡Qi cvZv †hgb Kuv‡c, Avgvi †mvbvgvwbI ZLb w_iw_i Kuvc‡Q| wSgwj †ek wKQy¶Y †`Lvi ci nvZ w`j| Av‡e‡k Ii †PvL N‡bv n‡q G‡m‡Q| Avwg †PvL eÜ K‡i givi gZ c‡o AvwQ| Avwg bovPov Ki‡j I hw` †Ljvi cyZzj †Q‡o wb‡Ri RvqMvq P‡j hvq| I GKUv Av½yj w`‡q Avgvi †mvbvgwbi gyLUv N‡l wbj| Avgvi †mvbvgwb Gwi g‡a¨ Kuv`‡Z Avi¤¢ K‡i‡Q| I †mvbvgwbi †Pv‡Li Rj nv‡Z wb‡q †`Lj| Zvici Ii c¨v‡›Ui †fZi nvZ XywK‡q wb‡Ri †mvbvgwbUv‡K GKevi †`‡L wbj| †mI mgv‡b Kuv`‡Q| Ii †mvbvgwbi †Pv‡Li R‡j Avgvi †mvbvgwb †PvL †fRvj| Avn! wK Avivg! G myL Avwg mB‡Z cviwQbv wKQy‡ZB| wKfv‡e Dc‡fvM Ki‡ev GB ZiZvRv Zš^x‡K? bv| AvR Avwg wSgwj‡K wKQy‡ZB Dcmx _vK‡Z w`‡Z cvwibv| †hfv‡eB †nvK Avwg I‡K myLx †`L‡Z PvB| Avgv‡K Avi GKUz A‡c¶v Ki‡ZB n‡e| Gevi wSgwj Avgvi †mvbvgwbi PvgovUv GKUz †U‡b bvg‡jv| Avgvi GKUz jvMj, †K‡c DVjvg| I GKUz _vgj, Avevi gy‡Li w`‡K ZvKvj| Kz‡ci AveQv Av‡jvq I‡K Av‡iv gvqvex K‡i Zz‡j‡Q| wSgwj Avgvi †mvbvgwb‡K Pzgy †Lj| Avt n! Gevi wSgwj Ii wRf w`‡q Avgvi †mvbvgwb‡K Av`i Kij, Zvici AvBmwµ‡gi g‡ZvK‡i Pzl‡Z jvM‡jv| Ii †Vv‡Ui ¯ú‡k© ‡Zv Avgvi cvMj n‡q hvevi †RvMvo| givi g‡Zv c‡o AvwQ, bovPov Ki‡Z cviwQbv| wgwbU cuv‡PK ci Avwg Avi wb‡R‡K a‡i ivL‡Z cvijvgbv| wSgwj †ek †Rv‡i †Rv‡i Avgvi †mvbvgwbUv‡K Av`i KiwQj| Avwg ZovK K‡i D‡V e‡m wSgwji gv_vUv †P‡c aijvg| Avgi †mvbvgwb ZLb Ii gy‡Li g‡a¨ †muwa‡q w_wi w_wi Kuvc‡Q| wSgwji †Pv‡Li fvlv ZLb Avwg fvlv w`‡q †evSv‡Z cvi‡evbv| bv cvIqvi †e`bv| Avwg Ii Kcv‡j Avgvi `ynv‡Zi ey‡ov Av½yj w`‡q wewj KvUjvg, †Pv‡Li cvZvq nvZ ivLjvg,I †PvL eÜ K‡i wbj| Avgvi †mvbvgwb‡K Ii gyL †_‡K ¯^vaxb K‡i wb‡q I‡K Kv‡Q †U‡b wb‡q †Vv‡U †VvU ivLjvg| In! wK †VvU! wK Zvi ¯^v`! †hb Ag„Z, Avwg †mB Ag„Z myav cvb Kijvg| `yR‡bB Av‡¯— Av‡¯— D‡V `uvovjvg| Avgvi cvqRvgv Ly‡j c‡o †Mj| wSgwj Avgv‡K Av‡ó c„‡ô Rvc‡U a‡i Av‡Q| Ii D×Z eyKUv Avgvi ey‡K N‡l P‡j‡Q| Avwg Ii Kgjv‡jeyi †Kvqvi g‡Zv †VvU`y‡Uv Pz‡l Pz‡l Kv`v K‡i w`jvg| †KB †Kvb K_v ejwQbv| wb¯—‡× KvR K‡i P‡jwQ| Ii nvZ Avgvi †mvbvgwb‡K wb‡q Av`i Ki‡Q| Avgvi †mvbvgwb gv‡Sg‡a¨B MR©b K‡i jvwd‡q jvwd‡q DV‡Q| Avwg wSgwji †Vv‡U †VvU †i‡LB Ii †MwÄi Zjvw`‡q fivU ey‡K nvZ w`jvg, I GKUz †K‡c DV‡jv| Ii ey‡Ki dzj`y‡Uv dz‡U D‡V‡Q, civM wgj‡bi AvKv•Lvq Db¥y³| Avwg †VvU †_‡K Ii Wvbw`‡Ki dz‡ji gay cvb Ki‡Z ïi“ Kijvg| wSgwj Av‡¯— Av‡¯— Ii †MwÄUv gv_vi Dci w`‡q Ly‡j †d‡j w`j| Avwg Ii gy‡Li w`‡K bv ZvwK‡qB evg w`‡KiUvq gyL w`jvg| Wvbw`‡Ki dz‡ji civM dzj †Ku‡c †e`bvi `vbvi gZ iw³g n‡q Av‡Q| Avwg Avi wb‡R‡K w¯’i ivL‡Z cviwQbv| wK Mv‡qi is wSgwji, †hb Mjv‡bv †mvbv S‡i S‡i co‡Q| Avwg Ii †e`vbvq `uvZ w`jvg, GB cÖ_g wSgwj D! K‡i DV‡jv| wK wgwó jvM‡Q Ii Mjvg ¯^i, †hb KwKj †W‡K DV‡jv| wSgwj wb‡R †_‡KB Ii c¨v›UUv †Kvgi †_‡K ‡U‡b bvwg‡q wb‡jv, Zvici cv‡q cv‡q Ly‡j †djj| Avwg Ii eyK †_‡K Av‡¯— Av‡¯— wb‡Pi w`‡K bvgjvg| myMfxi bvfx, Ii kixi †_‡K gyL bv mvwi‡qB bvfxi Ici wRf w`‡q wewj KvUjvg| I †Ku‡c †Ku‡c DVj|

“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


Avwg Ii gyL †`L‡Z cvw”Qbv, wb¯—‡ä Avgvi †Ljv †L‡j hvw”Q ïay| I Avgvi gv_vi Pz‡j nvZ ivL‡jv, Av‡¯— Av‡¯— wewj KvU‡Q| Avi Avwg Ii myMfxi bvfxi myav cvb KiwQ| Avgvi nvZ Ii Zvbcyivq m~i Ki‡Q| In! wK big! wkgyj Zzjv‡KI †hb nvi gvbvq| gv‡S gv‡S nvZUv `y÷zwg Kivi R‡b¨ cvQ dzUv‡ZI P‡j hv‡”Q| wSgwji kix‡i em‡š—i evZvm| `y‡j `y‡j DV‡Q| AveQv Av‡jv-Avav‡ii GB kxZvZc wbqwš¿Z Kz‡c GK‡Rvov gvbe-gvbex Avw`g wjjvq gË| ‡KD evav †`evi †bB, †KD DwK-SzwK †`evi †bB| Pvwiw`K wb¯—ä| GKRb Av‡iKRb‡K Zvi me©¯^ webvwØavq `vb K‡i P‡j‡Q| `yR‡bB †hb G‡K Ac‡ii cwic~iK| K‡Zv¶Y Ii bvfxg~‡j Avgvi wRf †Ljv K‡i‡Q Avwg Rvwbbv| Gevi †kl avc Pig mxgvbvq G‡m †cŠQj| IciIqvjv mgy‡`ªi g‡Zv GB wekvj AeevwnKv wKfv‡e ˆZwi K‡i‡Q Avwg Rvwbbv| mwZ¨B G wRwbm cÖK…wZi `vb| A‡bK fvM¨ Ki‡j G wRwbm cvIqv hvq| wSgwji cywk †mf Kiv‡bv| †Q‡jiv `vwo Kvgv‡bvi ci Zv‡`i Mv‡j GKUv bxjvf †iLvi Qvqv c‡o| wSgwji cywkI GB gyn~‡Z© wVK †miKgB †`Lv‡”Q| UKU‡K is, gvSLv‡b nvjKv †e`vbv i‡Oi Av¯—iY| Avwg †VuvU †Qvqvjvg| cÖPÛ †iv‡`i ci wSi wS‡i e„wó‡Z gvwU †_‡K †hgb †muv`v ‡muv`v MÜ †e‡ivq, Ii cywk‡_‡KI GB gyn~‡Z© †mBiKg MÜ †ei“‡”Q| †h‡Kvb cyi“l‡K cvMj K‡i †`evi R‡b¨ GUv h‡_ô| Avwg Ii my›`i K¨vfv‡m wRf w`‡q Qwe AvuvKjvg| wSgwj †Ku‡c †Ku‡c DV‡Z jvMj| Avgvi gv_vUv †P‡c a‡i Ii Awfe¨w³ cÖKvk Ki‡jv| Zvici Avgv‡K Zz‡j a‡i wb‡R nvUz †M‡o e‡m co‡jv| Avgvi †mvbvgwb‡K Ii gy‡Li †fZi Pvjvb K‡i w`‡q, Avcb g‡b gv_v †`vjv‡Z jvM‡jv| Avwg cvÄvexUv Ly‡j †djvg| GB Avivg`vqK ¯’v‡bI Avgvi Kcv‡j we›`y we›`y Nvg dz‡U DV‡jv| Avwg Gevi †Kvgi †`vjv‡Z ïi“ Kijvg| wSgwj Avgvi †mvbvq gyL w`‡q GB cÖ_g Avgvi †Pv‡L †PvL ivL‡jv| gy‡Li ewj‡iLvq we¯§qKi weRqv‡ek| Avwg I‡K Zz‡j RvcwU‡q a‡i †Vuv‡U GKUv Pzgy †Ljvg| I‡K Avgvi ev‡_© ïB‡q w`jvg| Avgvi †VuvU Ii †Vuv‡U, evg nvZ Ii ey‡K Avi WvbnvZ Ii cywk‡Z| Ii cywk GLb wf‡R gvwUi gZ m¨uvZ‡mu‡Z n‡q Av‡Q| I Wvb nvZ w`‡q Avgvi †mvbvgwb‡K Av`i Ki‡Q| wgwbU cuv‡PK ci Avwg DVjvg| Avgvi ey‡jU †Uªb wMwi ¸nvq cÖ‡e‡ki R‡b¨ e¨v¯— n‡q c‡o‡Q| Avwg Bkvivq Ii AbygwZ PvBjvg| Ii †Pv‡Lgy‡L GK Abvwej Avb‡›`i ¯úk©, I AbygwZ w`j| I wPr n‡q ï‡q Av‡Q| Avwg Ii cv`y‡Uv a‡i Av‡iKUz duvK K‡i wbjvg| Zvici †cQbw`‡K Avgvi nvUz fvR K‡i Avgvi ey‡jU †UªbUv‡K Ii wMwi¸nvi gy‡L ivLjvg| ey‡jU †Uª‡bi w¯úW A‡bK †ewk, wKš‘ Imgq AZ w¯ú‡W †M‡j mgm¨v n‡Z cv‡i| AKviY AbvKvw•LZ P¨vPv‡bvi kã n‡e, ZvB Av‡¯— K‡i †V‡j XywK‡q w`jvg| †MvUv wMwi ¸nv †hb †Ku‡c DV‡jv| wKQyUv Xy‡KB †_‡g †Mj, big wKQy‡Z †hb AvUKv co‡jv| Avwg Pg‡K D‡V AevK n‡e fvejvg, GB Aciƒc †g‡qUv G‡Lvb mZx!!! Avgvi Avb‡›`i Avi mxgv iB‡jvbv| gyL dz‡U e‡jB †djjvg, wSwg...Zzwg G‡Lvb mZx...? Avwg Ii ey‡Ki Dci Svwc‡q cojvg| Ii gv_vUv `ynv‡Z †P‡c a‡i cÖPÛ Av‡e‡K Pzgy †L‡Z ïi“ Kijvg| wSgwj Avgvi †Kvgi-wcV Rvc‡U ai‡jv, cv w`‡q cv †P‡c ai‡jv| ejj, n¨v gvwbK! †Zvgvi Rb¨B Avwg AvR ch©š— mZx wQjvg| Avwg Av‡¯— K‡i Avgvi †mvbvgwb‡K Av‡iv †fZ‡i †X‡j w`jvg| mZx`iRv †X‡j-wP‡i GKvKvi n‡q †mvbvUv †fZ‡i P‡j †Mj| I Gevi †PwP‡q DV‡jv, IIIInnnn! I cv w`‡q Avgvi `vebv †P‡c ai‡jv, nv‡Zi bL w`‡q Avgvi cvQv LvgwP‡q ai‡jv|

“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


Avwg Ii `yMv‡j nvZ w`‡q †Vv‡U GKUv j¤^v Pzgy †L‡q ejjvg, †mvbv! Avi Kó n‡ebv, GB‡Zv Gev‡iB †kl| wSgwj Avgvi Pygyi †imcÝ w`‡q ‡Pv‡L †PvL †i‡L ejj, e`gvk †Q‡j, Avgvi mZx‡Z¡i ev‡ivUv evwR‡q GLb ej‡Qv Kó n‡ebv| Ii GB K_v ï‡b nVvr †Kb †hb g‡b n‡jv, GB Aciƒc iƒcmx cMjxUv‡K mviv Rxe‡bi g‡Zv Rq K‡i wb‡Z| Avwg I‡K ejjvg, wPš—v K‡ivbv Rvb, †Zvgvi mZxZ¡ ïayB Avgvi R‡b¨, Avi Kv‡iv R‡b¨ bq, Zzwg ïayB Avgvi| GB K_v †mvbvi ci wSgwj †hb we`y¨r kK †Lj| Ggwb‡ZB Avgv‡K I k³ K‡i Rwo‡q wQj, Gevi Av‡iv †Rv‡i †P‡c ai‡jv| Avgvi Mjvq cÖPÛ Av‡e‡K gyLUv N‡l ejj, mwZ¨B ej‡Qv gvwbK? Avwg ejjvg, n¨v‡Mv| ZzwgB †Zv Avgvi †mB gvqvwebx, hv‡K Avwg cÖwZwbqZ ¯^‡cœ Abyfe KivZvg| Avgvi †eM Av‡iv †e‡o †Mj| Vvcv‡Z ïi“ Kijvg| cÖ_‡g Av‡¯— Av‡¯—, hLb †`Ljvg wSgwj Dc‡ii w`‡K †Vj‡Q, ZLb †Rv‡i †Rv‡i Vvcv‡Z jvMjvg| I gyLw`‡q gayi me AvIqvR †ei KiwQj| Avn...! DDddd! BBBmmmm!! AvAvAvnnnn! †mvbv.....! Avgvi Rvb! gvwbK...! Z‡e Av‡¯— Av‡¯— AvIqvR KiwQj| KviY cv‡kB wUwU gkvB cvnvivq Av‡Qb| AvwgI Av‡e‡Mi †Vjvq gy‡L A™¢yZ me kã KiwQjvg| Avi wK Mig Ii †mvbvgwbi †fZi! Avgvi †mvbvgwb‡Zv Avb‡›` AvZ¥nviv n‡q J Dò ¯’v‡b ¸wZ‡q P‡j‡Q| ‡mwK jvdvdjvwd! cÖvq N›ULv‡bK a‡i J e­y-wd‡j¥i g‡Zv K‡qK ÷vB‡j I‡K ‡ek K‡i Pz`jvg| Zvici Lye K¬vwš— ‡Z `yR‡bB Kvgim cÖvq GKmv‡_ †ei K‡i †bwZ‡q cojvg| I Avgvi ey‡Ki Dci G‡m my‡q co‡jv| Avgvi gv_vq nvZ eywj‡q †VvU `y‡Uv‡Z Kvgo w`‡q Av‡¯— Av‡¯— Nywg‡q co‡jv| cÖvq †fv‡ii w`‡K Avvgi †mvbvgwb Avevi jvwd‡q DVj| Nyg †f‡O †Mj| I ZL‡bv Avgvi ey‡Ki Dci ï‡q Ny‡gv‡”Q| Ii wbtk¦v‡mi myM‡Ü Avgvi eyK f‡i †Mj| Kcv‡j GKUv Pzgy †L‡ZB I †R‡M †Mj| gyPwK †n‡m ejj, wK! Avevi †Ljv n‡e bvwK? Avwg Avgvi †mvbvgwb‡K w`‡q Ii †mvbvgwbi Luv‡R GKUv g„`y Pvc w`jvg| Zvici Ii cvQvUv `ynv‡Z LvgwQ‡q-‡U‡b a‡i ejjvg, m‡e‡Zv ïi“ Avgvi Rvby... Gevi IV‡Zv †`wL †Zvgvi cvQvUv......

Avgv‡`i AviI eB co–b http://www.banglasexbooks.blogspot.com/ wWwRUvj PwU co–b! gRv Ki“b!!

“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


“Mayabini”  All Right Reserved by “Bangla Digital Choti” 2010


Mayabini