Newspaper AMEA October 2011

Page 1

ΕΣΟ΢ 7

ΑΡΙΘΜΟ΢ ΦΤΛΛΟΤ 93

ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011

___ΣΙΜΗ 0,01 EURO

ΑΠΟΚΑΛΤΦΔΗ΢ ΠΟΤ ΢ΟΚΑΡΟΤΝ!!! ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ ΝΑ ΚΛΔΒΟΤΝ ΟΗ ΜΔΓΑΛΟΗ ΚΑΗ ΝΑ ΠΛΖΡΧΝΟΤΝ ΟΗ ΜΗΚΡΟΗ

Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα αλεμαξηήησο ησλ ζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ εληειψο ζπκπησκαηηθά αλαθαιχςακε ζηελ νδφ Γεξβελαθίσλ ηεο Καηζαξηαλήο έλαλ εθαηνκκπξηνχρν, πνπ ήηαλ θαη επαγγεικαηίαο θαη ηδηνθηήηεο ηεο πνιπθαηνηθίαο αιιά θαη επηδνηνχκελνο ζπληαμηνχρνο ηπθιφο. ΢ηε ζπγθεθξηκέλε πνιπθαηνηθία έκελε επί ζεηξά εηψλ ν Κσλζηαληίλνο ΢ηακαηάθεο, πξαγκαηηθά ηπθιφο φπσο γλσξίδνπκε φινη γηαηί φπσο ηνλ μέξνπκε έρεη παίμεη κε ην αθνξληεφλ ηνπ ζε φια ηα ηξαγνχδηα ηνπ αείκλεζηνπ ΢ηέιηνπ Καδαληδίδε. Ο επαγγεικαηίαο ηπθιφο, ηδηνθηήηεο ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ν επηρεηξεκαηίαο φπσο αλαθαιχςακε αξγφηεξα κε δχν θαηαζηήκαηα ην έλα ζηελ νδφ Τκεηηνχ θαη ην άιιν ζηελ νδφ Φηινιάνπ έπαηξλε επίδνκα ηπθιφηεηαο!! Πσο; θαη γηαηί; Καλέλαο δε μέξεη. Σφηε θαηαγγείιακε επίζεκα ην πεξηζηαηηθφ ζε φιεο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη γηα πην ζπγθεθξηκέλα απεπζπλζήθακε θαη ζηελ θα Θάλνπ πνπ ήηαλ ππεχζπλε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα επηδφκαηα ηπθιφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο ηεο ιεσθφξνπ Αιεμάλδξαο. Ζ απάληεζή ηνπο είλαη αθφκα ζην δξφκν φπσο θαη νη απαληήζεηο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηε Εάθπλζν πνπ θαηά πσο θαίλεηαη ν πιεζπζκφο ηεο απνηειείηαη απφ ηπθινχο. Γελ μέξσ αλ ηνπο ιέλε βαξδαθαζηάλεδεο, αλ είλαη ππνπξγεί, βνπιεπηέο ή πεξηθεξεηάξρεο, απηφ πνπ μέξσ είλαη φηη απηά πνπ παίξλνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη απαηεψλεο είλαη απηά πνπ ιείπνπλ απφ ηνπο πξαγκαηηθά δηθαηνχρνπο. ΢πλ. ζει.2

ΑΝΣΗ΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΟ ΥΑΡΑΣ΢Η ΣΔΡΑ΢ΣΗΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΢ΣΗ΢ ΔΤΠΑΘΔΗ΢ ΟΜΑΓΔ΢ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΔΠΑΝΟΡΘΧΣΔ΢ ΒΛΑΒΔ΢

Νέν ραξάηζη πεξηκέλεη 5,1 εθαηνκκχξηα ηδηνθηήηεο αθηλήησλ. Σν 10 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ ραξάηζη, δηπιαζηάδεηαη θαη γίλεηαη 20 επξψ! Σν ηέινο επηβαξχλεη ηνλ ρξήζηε, άξα θαη ηνπο ελνηθηαζηέο (θαη κεηά ζα ζπκςεθίδεηαη, έρεη δελ έρεη λα πιεξψζεη ν ελνηθηαζηήο)! Σν ραξάηζη ζα πιεξψζνπλ θαη νη άλεξγνη θαη νη αλάπεξνη θαη νη πνιχηεθλνη θαη ελ γέλεη φιεο νη εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, αιιά ηελ ίδηα ψξα απαιιάζζνληαη Δθθιεζία θαη κνλαζηήξηα, φπσο θαη ην Γεκφζην. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε απφθαζε ηνπ κέηξνπ ειήθζε κε πξνρεηξφηεηα θαη φηαλ δηαπηζηψζεθε πσο ε καχξε ηξχπα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ θιείλεη (4,8 δηζ. επξψ ην 8κελν) απνθαζίζζεθε λα πνιιαπιαζηαζηνχλ ηα βάξε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο, ελψ ε θπβέξλεζε πξνεηδνπνηεί φηη ζα θφςεη ην ξεχκα ζε φπνηνλ δελ πιεξψζεη ην ηέινο. Γελ καο είπαλ φκσο πνηα θπβέξλεζε θαη πνηνο νξγαληζκφο ζα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο αλζξψπσλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θξαηεζνχλ ζηε δσή, φπσο αλαπλεπζηηθά, θπθινθνξηαθά, θαξδηνινγηθά θαη θάζε κνξθήο πξνβιήκαηα πγείαο πνπ εμππεξεηνχληαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ απφ ηνλ ειεθηξηζκφ αιιά αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ραξάηζη;

ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΑ ΢ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΖ΢ ΑΘΖΝΑ΢

Γηα κία αθφκε θνξά ηα επεηζφδηα ακαχξσζαλ ηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξψζεηο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο πξνρψξεζαλ ζε ζπιιήςεηο θαη πξνζαγσγέο αηφκσλ. ΢ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ νκάδεο αηφκσλ απφ ηνπο ζπγθεληξσζέληεο ζηα Πξνπχιαηα επηηέζεθαλ ζηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο κε πέηξεο θαη θνκκάηηα καξκάξσλ πνπ απνθφιιεζαλ απφ δηάθνξα ζεκεία, βφκβεο κνιφηνθ θαη άιια αληηθείκελα. Απφ ηα επεηζφδηα ηξαπκαηίζηεθαλ δχν αζηπλνκηθνί, ελψ νκάδα αγλψζησλ επηηέζεθε θαη ηξαπκάηηζε ηδηψηε ζηελ είζνδν ηνπ Μεηξφ επί ηεο Πιαηείαο ΢πληάγκαηνο. Οη δπλάκεηο ηεο Αζηπλνκίαο έθαλαλ ρξήζε ρεκηθψλ θαη φηαλ απεξγνί επηρείξεζαλ λα πεξάζνπλ απφ ην ζηδεξέλην θξάρηε πνπ είρε ηνπνζεηεζεί ζηε Βνπιή, ηα επεηζφδηα πήξαλ κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη κεηά ηηο πξψηεο ζπγθξνχζεηο, αθνινχζεζαλ εθηεηακέλεο νδνκαρίεο κε ξίςε κνιφηνθ θαη δαθξπγφλσλ. Ζ θαηάζηαζε είλαη ηξαγηθή… ΑΝΧΣΑΣΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑΚΖ…….2 ΓΧΡΔΑΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ..3 ΜΑ΢ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΝ……………...4 ΑκεΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ...……………5 FLASH NEWS………………………6 ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢………...7 ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑκεΑ…………..….8 ΣΑ ΝΔΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ...10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ....……....………….11 SPECIAL OLYMPICS…………….12 ΑΞΗΕΔΗ ΣΟΝ ΚΟΠΟ……………….13 ΔΛΛΑΓΑ………………………..14-15 ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ΢ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ΢.......16 Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ΢ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ΢.….17 BAZAAR ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΑΝΑΠΖΡΧΝ................18 ΚΛΔΦΣΔ΢ ΚΑΗ ΑΜΑΡΣΧΛΟΗ............19 ΜΑΡΑΓΗΑ ΝΑΚΟΤ.........……….....20

ΠΣΧΥΔΤ΢Ζ – ΥΡΔΟΚΟΠΗΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ ΢ΟΤ ΔΗΥΑ ΑΓΤΝΑΜΗΑ Έλα θάληαζκα πνπ αξρίδεη θαη παίξλεη ζάξθα θαη νζηά! δελ απνηειεί πιένλ ηακπνχ αιιά πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη πιένλ ην δήηεκα λα πησρεχζεη ε Διιάδα βξίζθεηαη θαη επίζεκα κεηαμχ ησλ ζελαξίσλ πνπ εμεηάδνληαη γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο. Ζ θαγθειάξηνο ηεο Γεξκαλίαο Αλγθεια Μέξθει κε δειψζεηο ηεο ηφληζε φηη ζέιεη λα απνηξέςεη κηα αλεμέιεγθηε ρξενθνπία ηεο Διιάδαο, άθεζε φκσο αλνηρηφ ην ελδερφκελν ζπληεηαγκέλεο ρξενθνπίαο, φπσο νλνκάδεηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ φπνηα ε πηψρεπζε γίλεηαη ειεγρφκελα θαη βάζεη ζρεδίνπ…….. ΢πλ. ΢ει 11


΢πλέρεηα απφ ην πξνεγνχκελν......

΢ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ν θάζε άλζξσπνο θαιιηεξγεί ηα ζέισ, ηα πηζηεχσ θαη ηα ηδαληθά ηνπ ζε επίπεδν πνπ κφλν απηφο ζεσξεί φηη ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ. θάπνηνη άλζξσπνη είλαη πάκπινπηνη θαη δνπλ θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηα, φπσο θαη θάπνηνη άιινη πνπ δελ έρνπλ ζηνλ ήιην κνίξα αιιά δε ηνπο ιείπεη ηίπνηα… ΢ηηο αξρέο Αγεζηιάνπ θαη Βνχιγαξε ήηαλ ην εζηηαηφξην ηνπ κπάξκπα-Μήηζνπ, έλα παιηφ παξαδνζηαθφ κηθξφ εζηηαηφξην. Υσξίο λα έρσ δξαρκή ζηελ ηζέπε εθείλν ην κεζεκέξη, κνπ άλνημε ηελ φξεμε ε κπξσδηά πεξλψληαο απ’ έμσ, θαη ρσξίο λα ζθεθηψ φηη δελ έρσ ρξήκαηα κπήθα κέζα, παξήγγεηια θξηζαξάθη κε θξέαο αλ ζπκάκαη θαιά, έθαγα θαη κεηά ηνπ είπα φηη δελ είρα ρξήκαηα. Ο κπάξκπα – Μήηζνο, παξεμεγήζεθε ζηελ αξρή αιιά ηη λα θάλεη αθνχ πξαγκαηηθά ιεθηά δελ ππήξραλ, κεηά απφ ιίγν έθπγα ρνξηάηνο θη επραξηζηεκέλνο. Πέξαζε πνιχο θαηξφο θαη φηαλ μαλαπήγα ζην εζηηαηφξην απηή ηε θνξά κνπ κχξηζε ην ζηηθάδν θαη παξήγγεηια. Ο κπάξκπα – Μήηζνο έβαιε ηα γέιηα θαη είπε: Θεο θαη ζηηθάδν ε; Γελ ηξσο θακηά θαζνιάδα; ΋ρη, ζέισ ζηηθάδν, ηνπ είπα. Γείμε κνπ πξψηα ηα ιεθηά κνπ ιέεη θαη κεηά ζα ζνπ βάισ ζηηθάδν……. ΢πλερίδεηαη…. ΢πλ. απφ ζει.1

Κχξηε Λνβέξδν, αλ δελ ηηκσξεζνχλ νη θιέθηεο θαη αλ δελ πάεη έζησ θαη έλαο ζηε θπιαθή πάεη λα πεη φηη θάηη ζπκβαίλεη, αθνχ ην ππνπξγείν Τγείαο γλσξίδεη φιν απηφ ην ράιη αιιά θαηά πσο θαίλεηαη ή παίξλνπλ θάπνηνη απ’ απηνχο……ην επίδνκα ηπθιφηεηαο ή πξέπεη λα ηνπο απνθαηαζηήζνπκε δίλνληάο ηνπο έλα θαηλνχξην επίδνκα γηα ηα ηζηγάξα ηνπο ζηνλ Κνξπδαιιφ. Δάλ θαη απηή ηε θνξά δελ ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα θαη δελ πάεη ν θάζε θαηεξγάξεο ζηνλ πάγθν ηνπ λα μέξεηε φηη ζα είλαη αθφκε κία απφδεημε φρη πνιηηηζκνχ αιιά εμεπηειηζκνχ γηα ηε ρψξα καο ζηηο πην δχζθνιεο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Μέρξη ηψξα ε Διιάδα αλήθεη ζηνπο Έιιελεο. ΢ε ιίγν πνπ ε Διιάδα καο ζα αλήθεη δελ μέξνπκε αθφκα πνπ θαη ζε πνηνλ, πσο ζα κπνξέζνπκε λα αλαθαιχςνπκε, λα ηηκσξήζνπκε ή ελ πάζε πεξηπηψζεη λα δηνξζψζνπκε φιε απηή ηελ θαηάζηαζε. Γηαηί;…θαη μαλά γηαηί…λα θάλνπλ θνπκάλην άιινη ζηε ρψξα, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, ζηε θαηζαξφια θαη ζηε ηζέπε καο. Δκείο νη έιιελεο, αλνίμακε ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ, ηνπο δψζακε ηα θψηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο, είκαζηε θαη πξέπεη λα παξακείλνπκε νη θαιχηεξνη, θαη μέξεηε γηαηί ην ιέσ απηφ; ΋ζνπο θίινπο έιιελεο έρσ ζην εμσηεξηθφ, ζε νπνηαδήπνηε ρψξα θαη αλ βξίζθνληαη ηνπο έρνπλ ζε εθηίκεζε κφλν θαη κφλν γηαηί είλαη έιιελεο θαη επεκεξνχλ φπνπ βξεζνχλ. ΢ηε ρψξα καο γηαηί λα ληψζνπκε μέλνη; Γηαηί λα είκαζηε αηρκάισηνη ελ θαηξψ εηξήλεο θαη ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο ρσξίο λα κπνξνχκε λα αληηδξάζνπκε; ΋ηαλ φκσο θηάλεη ν θφκπνο ζην ρηέλη, έρνπκε απνδείμεη επαλεηιεκκέλσο φηη πάληα ζα παξακέλνπκε θαη ζα είκαζηε έιιελεο ζε φιεο ηηο θαηξηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο αθφκα θαη ζηηο πην επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Ο θίλδπλνο θαίλεηαη θπιάεη ζην αίκα καο θαη είκαζηε απφ ηνπο θαιχηεξνπο πνιεκηζηέο. ΋ινη καδί ινηπφλ εκείο νη γαιαδναίκαηνη έιιελεο, αο ζπκεζνχκε ηελ θαηαγσγή, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ αμηνπξέπεηα θαη φια απηά πνπ πξνζπαζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα καο ζηεξήζνπλ ζήκεξα. Γελ είλαη δπλαηφλ, λα θιέβνπλ θαη λα παξαλνκνχλ νη κεγάινη θαη ζην ηέινο λα ηελ πιεξψλνπλ νη κηθξνί. Κιείζηε ηνπο θιέθηεο απφ φπνηα ζηξψκαηα θη αλ πξνέξρνληαη, ζηε θπιαθή γηα λα κελ έρνπκε ζπλέρεηα ζην ζεκεξηλφ ράιη θαη λα είζηε ζίγνπξνη φηη αλ πξαγκαηηθά ππάξμεη αιεζηλή ηηκσξία, ζα επαλέιζεη ε ρψξα ζηελ πξαγκαηηθή ηεο κνξθή αιιά θαη ζα ππάξμεη πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη απνηειεζκαηηθή ηζνξξνπία ζηνλ ηφπν καο.

Nouriel Roubini: «Σα πξάγκαηα βγαίλνπλ ζηγά ζηγά εθηφο ειέγρνπ» Έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 2 δηο. επξψ ρξεηάδεηαη ε Δπξψπε γηα λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε, δήισζε ν Ακεξηθαλφο θαζεγεηήο νηθνλνκίαο θαη γλσζηφο θαηαζηξνθνιφγνο, Nouriel Roubini, μεθαζαξίδνληαο κάιηζηα φηη απηφ ην πνζφ ζα ην ρξεηάδεηαη κφλν εάλ ν ρξφλνο δελ ηειεηψζεη, αθήλνληαο λα ελλνεζεί φηη νη Δπξσπαίνη ζα πξέπεη λα δξάζνπλ άκεζα. «Δίκαη πνιχ αλήζπρνο φηη ηα πξάγκαηα βγαίλνπλ ζηγά ζηγά εθηφο ειέγρνπ», αλέθεξε ν Roubini απφ ην Νηνπκπάη, ζεσξψληαο φηη ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη δελ μεπεξλά νχηε ηνπο ηξεηο κήλεο. ΋ηη είλαη λα γίλεη πξέπεη λα γίλεη κέζα ζηηο επφκελεο εβδνκάδεο, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά. ΢χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκνιφγν αθφκε θαη αλ ππάξμεη κείσζε, κέζσ θνπξέκαηνο, ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, απηφ δελ ζα ζεκάλεη ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο. Θα πξέπεη λα θνηηάμνπλ νη Δπξσπαίνη ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο. Σν πξφβιεκα δελ είλαη φηη ε Διιάδα είλαη κε βηψζηκε. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ε επξσδψλε έρεη δχν ειέθαληεο κέζα ζε έλα δσκάηην. Σελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν Roubini. Δίλαη πνιχ κεγάιεο γηα λα ρξενθνπήζνπλ αιιά θαη πνιχ κεγάιεο γηα λα ζσζνχλ. Έρνπλ ήδε ράζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο απηέο νη δχν ρψξεο, αθφκε θαη αλ έρνπλ πάξεη ηφζα κέηξα ιηηφηεηαο θαη αθφκε θαη αλ έρνπλ ζηήξηγκα ηηο ππνζρέζεηο ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο. Ο Ακεξηθαλφο θαζεγεηήο αλέθεξε κάιηζηα φηη γηα λα ζσζεί ε Δπξψπε ζα πξέπεη λα ραιαξψζεη ηελ λνκηζκαηηθή ηεο πνιηηηθή ε ΔΚΣ, λα ππνηηκήζεη ην επξψ, λα εληζρπζνχλ θεθαιαηαθά νη επξσπατθέο ηξάπεδεο θαη λα κεζνδεπηεί ε ειεγρφκελε έμνδνο ηεο Διιάδαο απφ ην επξψ. Παξάιιεια, κε ηα θαηάιιεια κέηξα λα ζηεξηρζνχλ νη ππφινηπεο νηθνλνκίεο ηεο επξσδψλεο ψζηε λα απνθεπρζεί ε χθεζε. Χζηφζν, δείρλεη δπζπηζηία ζην θαηά πφζν κπνξεί λα γίλνπλ απηά, θαζψο ην πνιηηηθφ θφζηνο είλαη κεγάιν. --------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 2-----------------------------------------------------------------------------------------


ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧ΢Ζ ΓΧΡΔΑΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο, έρεη αξρίζεη έλα λέν ζχζηεκα παξνρψλ θαη δηαθφξσλ άιισλ επεξγεηεκάησλ γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο δεηλνπαζνχλησλ, θησρψλ θαη ηαιαηπσξεκέλσλ. Μέζα ζε φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαη ε δσξεάλ δηαλνκή ηξνθίκσλ. Δίλαη έλα πξφγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο ζηνπο δχζθνινπο θαη επηθίλδπλνπο θαηξνχο πνπ δνχκε θαη είλαη επηδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ, ην ειιεληθφ δεκφζην θαη δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο ηεο Δ.Κ.Δ. Γπζηπρψο φκσο, φπσο θαη πνιιά άιια επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη έρνπλ ηφζν κεγάια θελά πνπ αλαξσηηέηαη θαλείο ηη λα ζπκβαίλεη άξαγε. ΢ηελ πεξπζηλή δσξεάλ δηαλνκή ηξνθίκσλ, απηφ πνπ καο έθαλε εληχπσζε είλαη φηη ηειεπηαία ζηηγκή ράζεθε ζηε δηαδξνκή ηεο δηαδηθαζίαο ην ηπξί. Γειαδή, καο δίλεη ν Θεφο ην ςσκί θαη πνηνο μέξεη αλ ν δηάνινο ή θάπνηνο άιινο καο πήξε ην ηπξί. Σν παξάμελν φκσο είλαη φηη ην πξφγξακκα ππνηίζεηαη φηη νινθιεξψζεθε ρσξίο ην ηπξί πνπ έθαγαλ νη αξνπξαίνη θαη φηη θάπνηνη αξκφδηνη ππέγξαςαλ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Πνηνο μέξεη, εάλ αθαηξέζεθε απφ ην πξφγξακκα ή απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ ην ηπξί, εκείο πάλησο δελ μέξνπκε…. ΢ηελ θαηλνχξηα δσξεάλ δηαλνκή ηξνθίκσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο αιιά θαη ιφγσ ησλ θξαηηθψλ πεξηθνπψλ, ζπκβαίλεη ην εμήο παξάινγν: Δλψ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζακε αθνξνχζαλ ηα εηζνδήκαηα, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ αλαπεξία θαη πνιιά άιια έγγξαθα ζην ηέινο καο ελεκέξσζαλ φηη δίλνπλ κφλν ζε έλα άηνκν θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηίπνηα πεξηζζφηεξν, δειαδή κηα νηθνγέλεηα πνπ απνηειείηαη απφ έλα άηνκν κε αλαπεξία πξέπεη ην άηνκν κε αλαπεξία αλ είλαη κάλα λα ηξψεη ε κάλα θαη ζην παηδί λα κε δίλεη ή αληίζηξνθα…... ΋ιε απηή ε γξαθεηνθξαηία, ε δηαδηθαζία θαη ε ηαιαηπσξία πνπ ππνρξεψζακε ηα κέιε καο λα ππνζηνχλ ήηαλ θαζαξά θαη κφλν νθζαικαπάηε γηαηί απηά πνπ καο πήξαηε είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ζα καο δψζεηε. Γπζηπρψο, ζηα δχζθνια ρξφληα πνπ δνχκε ρσξίο λα θηαίκε, ε θνξντδία ηεο πνιηηείαο ζηα επαίζζεηα ζηξψκαηα ηνπ ιανχ, έρεη θαηαληήζεη επηθίλδπλε γηα ην θχξνο θαη ηελ αμηνπξέπεηα νινθιήξνπ ηνπ έζλνπο καο. είλαη ληξνπή λα θηάζνπκε ζην ζεκείν λα ζεσξείηαη κφλν έλα άηνκν ζηηηδφκελν ζε κηα πνιπκειή νηθνγέλεηα πνπ δεη θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο.

Δξψηεζε κε αθνξκή «Σελ εμαίξεζε απφ ην κέηξν ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ησλ ΑκΔΑ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο», δήηεζε ν βνπιεπηήο Βνησηίαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο Μηράιεο Γηαλλάθεο, πνπ θαηέζεζε πξνο ηα Τπνπξγεία Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Οηθνλνκηθψλ. «Ζ χθεζε πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα καο πξνμελεί πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο δσήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εππαζψλ νκάδσλ πνπ ρξεηάδνληαη…ηελ έκπξαθηε ζηήξημε ηεο πνιηηείαο» δήισζε ν Μηράιεο Γηαλλάθεο θαη ηφληζε: «Απηή ε θαηεγνξία πνιηηψλ δνθηκάδεηαη πεξηζζφηεξν ηφζν απφ ηελ έιιεηςε θνηλσληθψλ δνκψλ απνθαηάζηαζεο θαη εθπαίδεπζεο φζν θαη απφ πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη απηέο ηηο δνκέο. Ζ εθεδξεία ζηα ΑκΔΑ ζεκαηνδνηεί ηελ νξηζηηθή πηψρεπζε ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο θαη νδεγεί ζηνλ «θνηλσληθφ θαηάδα» ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Αθνινπζεί ην πιήξεο θείκελν ηεο εξψηεζεο: Κχξηνη Τπνπξγνί, Έληνλε είλαη ε αλαζηάησζε πνπ έρεη πξνθιεζεί ζε εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία αιιά θαη ζηνπο γνλείο ηνπο απφ ην κέηξν γηα ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία πνπ έρεη αλαθνηλψζεη ε θπβέξλεζε, αθνχ φπσο πξνθχπηεη απφ ην λφκν πνπ ςήθηζε ε θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία, δελ πξνβιέπεηαη ε εμαίξεζε ησλ ΑκΔΑ απφ ην κέηξν ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο. Δίλαη ηνπιάρηζηνλ νδπλεξφ ζηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα αλαγθάδνληαη ζε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο, αθνχ ελδερφκελε απφιπζή ηνπο ζα εθκεδελίζεη ηα εηζνδήκαηα ηνπο θαη ζα εγείξεη άκεζα δεηήκαηα επηβίσζήο ηνπο. Δπεηδή ηέηνηεο θνηλσληθέο νκάδεο ρξήδνπλ ηδηαίηεξε θνηλσληθή πξφλνηα θαη κέξηκλα απφ ην θξάηνο Δπεηδή ε κε εμαίξεζε απφ ην κέηξν ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζήο νκάδεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία νδεγεί ζηνλ πεξεηαίξσ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηνπο, Δπεηδή ηα ΑκΔΑ θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο δνθηκάδνληαη ήδε αξθεηά απφ ηελ έιιεηςε θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, Δξσηψληαη νη ζπλαξκφδηνη Τπνπξγνί: -Πξνηίζεζηε λα ζηεξίμεηε ηελ εππαζή νκάδα ησλ ΑκΔΑ κε ηελ εμαίξεζή ηνπο απφ ηνλ ζεζκφ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ζην ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα; -Πξνηίζεζηε λα εηζάγεηε ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην Γεκφζην ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ΑκΔΑ σο πξνζηαηεπφκελα κέιε;

Σν Κέληξν Δξγαζίαο Αλαπήξσλ, νη θίινη θαη ζπλεξγάηεο ζνπ, εχρνληαη θαιφ ηαμίδη ειπίδνληαο φηη πεγαίλεηο ζ’ έλα θφζκν θαιχηεξν πνπ έρεη κφλν αγλνχο θαη θαινχο αλζξψπνπο φπσο εζέλα.

-------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 3------------------------------------------------------------------------------------------


Απηνί πνπ εμαηξνχληαη είλαη: http://link.minfin.gr/karta. ΢ην κήλπκα ν θνξνινγνχκελνο ζα Άλεξγνη, εηδηθέο αλάγθεο θαη απνζηείιεη ην ΑΦΜ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζπκπιεξψλεη κε ηνλ 10ςήθην αξηζκφ. Σν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζχζηεζε έλα εηδηθφ φζνη απνιχζεθαλ, φπσο θαη ηειεθσληθφ θέληξν εμππεξέηεζεο ζην ηειέθσλν 211-0007111. ζεηξά επαγγεικαηηψλ πνπ δηέθνΟ θάηνρνο ηεο θνξνθάξηαο ζε θάζε ζπλαιιαγή ηνπ, κε κεηξεηά ςαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζα ιάβνπλ ή κε πηζησηηθή θάξηα, ζα δίλεη ηε θνξνθάξηα ζηνλ θαηαζηεκαηάξρε θαλνληθά ην ηξηπιφ ραξάηζη θαη ν νπνίνο ζα ηε ζθαλάξεη ζην εηδηθφ κεράλεκα POS (Point of ζα πξέπεη λα ηξέμνπλ ζην γθηSales, κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο πηζησηηθέο ζέ ηελ εθνξίαο γηα λα δεηήζνπλ θάξηεο) πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί ε ζπλαιιαγή. Αθνινχζσο, ηα ζηνηρεία ζα απνζηέιινληαη κέζσ ησλ κεραλεκάησλ ζηε εμαίξεζε! Οη νδεγίεο ηνπ ππνπξΓεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ ΢πζηεκάησλ (ΓΓΠ΢). γείν νηθνλνκηθψλ πξνο ηηο εθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο Καηαηέζεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2012 πνπ πξνβιέπεη ησλ εμαηξέζεσλ νη θνξνινγνχκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ Έθξεμε ηεο αλεξγίαο, άιιε κηα ρξνληά βαζηάο χθεζεο θαη λέα ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ εθνξία θαη λα θάλνπλ αίηεζε γηα λα χςνπο 7,1 δηο. επξψ γηα ηε δηεηία 2011-2012. ην έιιεηκκα εμαηξεζνχλ απφ ηελ έθηαθηε εηζθνξά γηα απηνθίλεηα, ζθάθε, κέηξα ππνινγίδεηαη λα δηακνξθσζεί θέηνο ζην 8,5% ηνπ ΑΔΠ αιιά πηζίλεο θ.α. Καη φια απηά βέβαηα αθνχ παξαιάβνπλ ηνλ δελ απνθιείεηαη λα απμεζεί θαηά 0,5% θαη λα θιείζεη ζην 9%. Γηα ινγαξηαζκφ! Απηνί πνπ εμαηξνχληαη απφ ηηο έθηαθηεο εηζθνξέο ην έηνο 2012 ε απφθιηζε ζην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο είλαη: α) πξφζσπα κε βαξηά θηλεηηθά αλαπεξία 80% ή ηπθινί, β) ρσξίο δηνξζσηηθά κέηξα, ζε ζρέζε κε ην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί αλ ιάβαηε απνδεκίσζε απνιχζεσο, γ) αλ ιάβαηε εθάπαμ ζην ΜΠΓ΢, εθηηκάηαη φηη ζα θζάζεη ζηα 8,7 δηζ. επξψ ή 4,1% ηνπ ΑΔΠ. Ζ απφθιηζε απηή ζα πξνέιζεη θπξίσο απφ:Απφ ηα (δεκνζίνπ θιπ), δ) καθξνρξφληα άλεξγνη ΟΑΔΓ, ε)αλ ιακβάλεηε θέηνο επίδνκα αλεξγίαο θαη δελ έρεηε θέηνο εηζνδήκαηα, ζη) αλ πξφζζεηα κέηξα ησλ 7,1 δηο. επξψ ηα 2,11 δηο. επξψ αθνξνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 θαη ηα ππφινηπα 5,01 δηο. επξψ ην ΗΥ ακάμη είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 10 εηψλ δ) αλ ην ζθάθνο ζαο ζα ζηεξίμνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012. Σα πξφζζεηα είλαη κέρξη 6 κέηξα. Απηνί πνπ εμαηξνχληαη απφ ην ηέινο κέηξα αθνξνχλ: - Καηάξγεζε θνξναπαιιαγψλ γηα ηελ είζπξαμε επιτηδεύματος: α) αλ έγηλε δηαθνπή ζε ΓΟΤ πξηλ ηελ 1.1.2010, εζφδσλ χςνπο 1,950 δηο. επξψ ην 2012. Δπηβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ειεθηξνδνηνχκελσλ δνκεκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ην β)αλ αζθείηε δξαζηεξηφηεηα ζε ρσξηά έσο 500 θαηνίθνπο ή λεζηά νπνίν ζα εηζπξαρζνχλ 1,7 δηο. επξψ θέηνο θαη άιια 100 εθαη. έσο 3100 (εμαηξνχληαη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο) θαη αλ ε δξαζηεξηφηεηα επξψ ην 2012, Δθαξκνγή λένπ κηζζνινγίνπ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ήηαλ κηθξφηεξε απφ 12 κήλεο. 150 εθαη. επξψ θέηνο θαη άιισλ 950 εθαη. επξψ ην 2012, Αλαθνξηθά κε ηελ αζζέλεηα ηνπ δηαβήηε, παξνπζηάζηεθαλ Δξγαζηαθή εθεδξεία γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 200 εθαη. επξψ, Μείζεκαληηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα θαηά ηελ 47ε εηήζηα ζπλάληεζε ζε ζηηο θχξηεο θαη επηηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο γηα ηε Μειέηε ηνπ Γηαβήηε. Μεηαμχ θνπξηθέο ζπληάμεηο, ηακεία πξφλνηαο πνπ ζα άιισλ παξνπζηάζηεθαλ νη επηπινθέο ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε νδεγήζεη ζε εμνηθνλφηχπνπ 2 (΢ΓΣ2) ζε εππαζείο πιεζπζκνχο θαζψο θαη ε κειέηε κεζε δαπαλψλ 260 ηεο βηιληαγιηπηίλεο πνπ θαηέδεημε ηελ νπζία σο θαιά αλεθηή θαη εθαη. επξψ θέηνο θαη απνηειεζκαηηθή ζε αζζελείο κε δηαβήηε ηχπνπ 2 κε κέηξηα ή άιισλ 480 εθαη. επξψ ζνβαξή λεθξηθή δπζιεηηνπξγία. Ο δηαβήηεο ηχπνπ 2 ή «κε ην 2012, Αχμεζε ηεο ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο» θαζψο θαη «δηαβήηεο ελειίθσλ», φπσο θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ ζα εμαζθαιίζεη 800 εθαη. επξψ ην 2012, Πξνζαξκνγή κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη, εκθαλίδεηαη φηαλ ε παξαγφκελε ηλζνπιίλε δελ είλαη αξθεηή ή είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ζηελ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο-θίλεζεο πνπ ζα απνδψζεη 250 εθαη. επξψ ην 2012 θαη Αλαβνιή πιεξσκήο απνκάθξπλζε ηεο γιπθφδεο απφ ηελ θπθινθνξία. Δίλαη ζπρλφηεξνο απφ ηνλ δηαβήηε ηχπνπ 1 θαη αληηζηνηρεί ζην 90-95% έθηαθηεο παξνρήο δηθαζηηθψλ 280 εθαη. επξψ ην 2012. Σα ηειεπηαία ρξφληα άιιαμε δξαζηηθά ν ράξηεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ πεξηζηαηηθψλ δηαβήηε. Αλ ν ζαθραξψδεο δηαβήζηελ Διιάδα θαζψο νη εγθιεκαηίεο έγηλαλ πην ζθιεξνί θαη πην ηεο ηχπνπ 2 δελ αληηκεησπηζηεί ζσζαδίζηαθηνη. ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.Α΢ γηα ην ηά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε καθξνρξφπξψην εμάκελν ηνπ 2011, ζε φιε ηε ρψξα γίλνληαη Έλαο θφλνο ληεο επηπινθέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θάζε 2 κέξεο, 265 θινπέο θαη 19 ιεζηείεο ηελ εκέξα. Καηά κε κεησκέλν πξνζδφθηκν δσήο, ζεκα180% απμήζεθαλ νη ιεζηείεο ζε εθθιεζίεο, θαηά 48% απμήζεθαλ νη δσνθινπέο κφλν ζηελ Αηηηθή! Ραγδαία απμήζεθαλ θαη νη ληηθή λνζεξφηεηα θαη βεβαξεκέλε απαγσγέο πίζσ απφ ηηο νπνίεο ζπλήζσο δελ θξχβνληαη ζπκκνξίεο πνηφηεηα δσήο. Οξηζκέλνη αζζελείο αιιά απινί άλζξσπνη κε ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν πνπ αλαδεηνχλ απφ απηφ ηνλ ηχπν δηαβήηε, είλαη πειχζε ζην νηθνλνκηθφ ηνπο πξφβιεκα. Πην αλαιπηηθά, θινπέο θαη ξηζζφηεξν επηξξεπείο ζε νξηζκέλεο επηπινθέο. ΢ηνπο αζζελείο δηαξξήμεηο απμήζεθαλ θαηά 7,5% θαη νη ιεζηείεο θαηά 5,1%. ΢ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη ειηθησκέλνη, νη αζζελείο κε λεθξηθή εκεξήζηα βάζε, ζε φιε ηε ρψξα ζεκεηψλνληαη 265 θινπέο θαη 19 δπζιεηηνπξγία, νη αζζελείο κε ππέξηαζε θαζψο θαη νη πάζρνληεο ιεζηείεο. Αληίζηνηρα θάζε κέξα έρνπκε 165 θινπέο θαη δηαξξήμεηο φηαλ βξίζθνληαη ζε πεξίνδν λεζηείαο. ΄ θαη 15 ιεζηείεο ζηελ Αζήλα, ελψ θάζε δχν εκέξεο θαηαγξάθεηαη έλαο Μεηά απφ… αξθεηφ θαηξφ παξαιείςεσλ θαη καθξνρξφλησλ θφλνο. ΢πλνιηθά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 ζεκεηψζεθαλ ζε φιε ηε ρψξα 3363 ιεζηείεο (3200 πέξπζη), 2624 ζηελ Αηηηθή (2429 πέξπζη, ζπδεηήζεσλ, δίλεηαη πιένλ ζηνπο πνιίηεο ε δπλαηφηεηα λα αχμεζε 8%). Δίλαη εληππσζηαθφ πσο νη ιεζηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε θνξνθάξηα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Πξφθεηηαη ζηακαηήζεη λα πξνηηκνχλ ηηο ηξάπεδεο κεηά θαη ηα εληππσζηαθά γηα ηελ Κάξηα Απνδείμεσλ ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο ''ΓΗΑ΢'' πνπ κείσζε ζε 22 ηηο ιεζηείεο κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ζε απηή ηηο απνδείμεηο απφ θάζε ζε ηξάπεδεο έλαληη 124 ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011. Δθξεθηηθή αγνξά θαη λα απαιιαγνχλ απφ ηε ζπιινγή ησλ απνδείμεσλ. Ζ ε αχμεζε πάλσ απφ 180% ζηηο ιεζηείεο εθθιεζηψλ, θαζψο ηα ρξήζε είλαη πξναηξεηηθή ελψ ζηφρν έρεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ κφιηο 21 θξνχζκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010 ζπλφινπ ησλ εμφδσλ θάζε θνξνινγνχκελνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθηνμεχζεθαλ 549 ην ίδην δηάζηεκα θέηνο. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην θάξηα αλ θαη ζπκίδεη πηζησηηθή, σζηφζν δελ θαηαγξάθεηαη ζε κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ζεκεηψζεθαλ 575 ιεζηείεο θηλεηψλ, απηήλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ ηεο. Έρεη ιεπθφ κηθξνπνζψλ θαη ηζαληψλ, ελψ 254 ιεζηείεο δηαπξάρζεθαλ ρξψκα, έρεη ηελ νλνκαζία «Κάξηα Απνδείμεσλ» θαη αλαγξάθεηαη κέζα ζε ζπίηηα έλαληη 117 ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, νπφηε είραλ θιαπεί 292 ηζάληεο έλαληη 364 θέηνο. ζηε κηα φςε ηεο έλαο 10ςήθηνο θσδηθφο. Αχμεζε πεξίπνπ 4% εκθαλίδνπλ νη θινπέο θαη δηαξξήμεηο ζηελ Αθνχ ν ελδηαθεξφκελνο ηε πξνκεζεπΑηηηθή κε 28.426 θέηνο έλαληη 27.313 πέξπζη - ζε παλειιαδηθή ηεί, ηελ ελεξγνπνηεί κε δπν ηξφπνπο: βάζε κηιάκε γηα 48.262 θινπέο θαη δηαξξήμεηο θέηνο θαη 44.895 είηε κε ηελ απνζηνιή SMS ζηνλ αξηζκφ ην 2010. Δμ απηψλ ζηελ Αζήλα ηα απηνθίλεηα δείρλνπλ λα απνηεινχλ 54053 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεαγαπεκέλν ζηφρν: 9.228 δηαξξήμεηο θέηνο θαη 9.097 θινπέο απηνθηλήησλ ξνθνξηαθψλ ΢πζηεκάησλ, είηε κέζσ ζην Λεθαλνπέδην έλαληη 7.584 πέξπζη - δειαδή αχμεζε 20,52%. δηαδηθηχνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 4------------------------------------------------------------------------------------------


ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑΗ ΟΛΔ΢ ΟΗ ΑΝΑΠΖΡΗΚΔ΢ ΢ΤΝΣΑΞΔΗ΢ Αλαπεξηθέο ζπληάμεηο 324.835 ηνλ αξηζκφ αιιά θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξνλνηαθά επηδφκαηα αλακέλεηαη λα κπνπλ ζην «κηθξνζθφπην» ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.). Απφ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζα πεξάζνπλ θαη ζπληαμηνχρνη κε νξηζηηθέο απνθάζεηο αλαπεξίεο. Ο ππνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γηψξγνο Κνπηξνπκάλεο παξνπζίαζε ηε δνκή ηνπ λενζχζηαηνπ θέληξνπ, ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο κνλάδεο ηνπ ΗΚΑ θαη ηνπ ΔΟΠΠΤ, αιιά θαη ηνλ ζθνπφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο θ. Κνπηξνπκάλεο έθαλε ιφγν γηα παξέκβαζε «εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο», κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληζφηεηαο,ηεο αδηθίαο θαη ηεο αδηαθάλεηαο ζηηο αλαπεξηθέο ζπληάμεηο αιιά θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ηαιαηπσξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ. ΢χκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ Δξγαζίαο, νη δηθαηνχρνη ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ μεπεξλνχλ ηηο 600.000, ελψ ηα πνζά πνπ δαπαλψληαη γηα επηδφκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξναπαιιαγψλ, μεπεξλνχλ ηα 7,5 δηζ. επξψ. ΢εκεηψλεηαη έσο ηψξα δελ ππάξρεη θαηαγξαθή ησλ δηθαηνχρσλ επηδνκάησλ αλεξγίαο, ελψ νη ππεχζπλνη ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο θαηέγξαςαλ 38 δηαθνξεηηθά επηδφκαηα γηα 17 θαηεγνξίεο αλαπεξίαο. Με ην λέν θαζεζηψο ζα δεκηνπξγεζεί θαη Δζληθφ Μεηξψν Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη Μεηξψν Γηθαηνχρσλ ελίζρπζεο κε ζηφρν λα εμαιεηθζνχλ ηα ππέξνγθα πνζνζηά αλαπήξσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Υαξαθηεξηζηηθά, ην 2010 ζην ΗΚΑ ππήξραλ 135.702 ζπληάμεηο αλαπεξίαο πνζνζηφ 11,7%, ζηνλ ΟΓΑ 126.152, πνζνζηφ 16,58% θαη ζηνλ ΟΑΔΔ 32.595 πνζνζηφ 10,6%. ΢ηφρνο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο είλαη έσο ην 2012 ηα πνζνζηά απηά λα πεξηνξηζηνχλ ζην 9% ζην ΗΚΑ, ζην 12% ζηνλ ΟΓΑ θαη ζην 8% ζηνλ ΟΑΔΔ. ΋πσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε ν θ. Κνπηξνπκάλεο, ε πνιηηεία νθείιεη σο ην 2020 λα έρεη ελαξκνλίζεη ην πνζνζηφ ησλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ κε ην αληίζηνηρν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ., πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 7%-8%. Μάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα αλαπεξηθέο ζπληάμεηο έθηαζε ην 6,6%. ΢χκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ Δξγαζίαο, ν αξηζκφο ησλ γηαηξψλ ζην ΚΔ.Π.Α. ζα δηπιαζηαζηεί ζε πξψηε θάζε απφ 250 πνπ είλαη ζήκεξα ζε 500 θαη ζα ηεηξαπιαζηαζηεί ζε επφκελν ζηάδην, αγγίδνληαο ηνπο 1.000 κε ζηφρν λα εμεηάδνληαη νη αηηήζεηο γηα αλαπεξία εληφο 40 εκεξψλ απφ 5-8 κήλεο πνπ είλαη ζήκεξα. ΢εκεηψλεηαη φηη νη αηηήζεηο ζε κεληαία βάζε θηάλνπλ ηηο 8.000. Ο πξφεδξνο ηνπ ΚΔ.Π.Α. Θαλάζεο Ξέλνο δήισζε φηη ην θέληξν ζα δηαζέηεη 45 «ζεκεία» ππνδνρήο αζθαιηζκέλσλ παλειιαδηθά θαη ζχληνκα ζα είλαη ηθαλφ γηα παξεκβάζεηο θαη επαλαμηνινγήζεηο π.ρ. ζε πεξηνρέο φπνπ παξαηεξείηαη κεγάιε «ππθλφηεηα» αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ. Ο δηνηθεηήο ηνπ ΗΚΑ Ρνβέξηνο ΢ππξφπνπινο ραξαθηήξηζε «θξίζηκν ζεκείν» ηελ πξψηε επαθή θάζε αζθαιηζκέλνπ κε ην Κέληξν, νπφηε θαη ζα δεκηνπξγείηαη απηφκαηα ειεθηξνληθφο θάθεινο, σο πξνυπφζεζε γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έξγν ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ ΚΔ.Π.Α. είλαη: 1. Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο γηα ζχληαμε αλαπεξίαο 2. Ο ραξαθηεξηζκφο αηφκσλ σο ΑκεΑ 3. Ο θαζνξηζκφο πνζνζηνχ αλαπεξίαο γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξνρέο ή δηεπθνιχλζεηο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσκάηεπζε αλαπεξίαο θαη ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη απφ ηελ πνιηηεία ηα άηνκα κε αλαπεξία.

ΠΗΘΑΝΟ ΛΟΤΚΔΣΟ ΢ΣΖ ΢ΥΟΛΖ ΣΤΦΛΧΝ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢

ΑΠΟΛΤ΢ΔΗ΢ ΢ΣΖ ΛΤΡΗΚΖ ΢ΚΖΝΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΗ Ζ ΟΜΟ΢ΠΟΝΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ΢

΢ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία πεξηιακβάλεηαη θαη ε Ζ Οκνζπνλδία Γπλαηθψλ Διιάδαο θαηήγ΢ρνιή Σπθιψλ ζηε Θεζζαινλίθε κε ηνλ θίλδπλν γεηιε ηηο δεθάδεο απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ λα κπεη "ινπθέην" λα είλαη πιένλ νξαηφο. Απφ ηνλ απφ ηε Λπξηθή ΢θελή θαη ηδηαίηεξα ηελ απφπεξαζκέλν Μάξηην ην Ίδξπκα δελ έρεη ηε κνξθή ιπζε κηαο λέαο εξγαδφκελεο κε αλαπεξία. πνπ είρε σο Ίδξπκα Σπθιψλ Βνξείνπ Διιάδνο «Ο Ζ ΟΓΔ, ζε Γειηίν Σχπνπ πνπ εμέδσζε, αλαΉιηνο», αιιά απνηειεί παξάξηεκα ηνπ Κέληξνπ θέξεη: «Ζ επίζεζε ελάληηα ζηα δηθαηψκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ ηεο ησλ εξγαδφκελσλ, ηδηαίηεξα ζηα δηθαηψκαηα Αζήλαο. Ζ έληαμή ηνπ ζηνπο 151 θνξείο, πνπ ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ, ζπλερίδεηαη απνδεηθλχνληαο γηα άιιε κηα θνξά ηε θαινχληαη λα εληαρζνχλ ζε εξγαζηαθή εθεδξεία, βαξβαξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δξνκνινγεί ηε δηέμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή έρεη αλαζηαηψζεη ηφζν ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε απηφ θαπηηαιηζηηθή θξίζε απνθιεηζηηθά ζε φθεινο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο φζν θαη ηνπο καζεηέο. Σν πξνζσπηθφ ηεο πξψελ θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ απφιπζε ηεο εξγαδφκελεο Κσλζηαληίλαο ΢ρνιήο Σπθιψλ αλέξρεηαη ζε 50 εξγαδνκέλνπο, νη ΢ηαθέηα, λέαο γπλαίθαο κε αλαπεξία, πνπ πάζρεη απφ ζθιήξπλζε θαηά νπνίνη θξνληίδνπλ 24 ηξνθίκνπο θαη πεξίπνπ 50 πιάθαο θαη πεηηέηαη ζην δξφκν κεηά απφ νθηψ ρξφληα ππεξεζίαο ζηε Λπξηθή άηνκα, καζεηέο, ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο, ηελ ΢θελή, ζπληζηά κία αθφκα θαηάθσξε παξαβίαζε ηνπ αλαθαίξεηνπ δηθαηψκαηνο εβδνκάδα. Οη αλάγθεο απηψλ ησλ αηφκσλ είλαη θάζε εξγαδφκελνπ ζηε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφιπζε, ζην ηδηαίηεξα απμεκέλεο, ζπλεπψο ηα θαζήθνληα θαη νη πιαίζην ησλ δεθάδσλ πνπ αξηζκνχληαη θηφιαο ζηε Λπξηθή, θάλεη αθφκα πην ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην πξνζσπηθφ είλαη θαλεξή ηε ζθνδξφηεηα κε ηελ νπνία πιήηηεηαη ε δσή ησλ γπλαηθψλ ησλ ζεκαληηθά. Χο εθ ηνχηνπ νπνηαδήπνηε ζθέςε ή ιατθψλ ζηξσκάησλ, ησλ πξψησλ απφ ηα ζχκαηα ηεο πνιηηηθήο ησλ αθφκε θαη ελέξγεηα λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο εξθπβεξλήζεσλ πνπ ππεξεηνχλ ην θεθάιαην, ζπλεπηθνπξνχκελσλ θαη απφ ηα γαζηαθήο εθεδθάζε θαηεχζπλζεο δεθαλίθηα ηνπο. Οη απμαλφκελεο απνιχζεηο εγθχσλ θαη ην ξείαο νη εξγαήδε ηεξάζηην πνζνζηφ ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ γπλαηθψλ ππνγξακκίδεη, εθηφο δφκελνη ηεο ΢ρνησλ άιισλ, ηελ αδπλακία ησλ λέσλ δεπγαξηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνγέλεηα ιήο Σπθιψλ ζα θαη λα απνθηήζνπλ παηδηά, θάλνληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο νξγαλσκέλεο ζεκάλεη θαη ην ιατθήο πάιεο ελάληηα ζε έλα ζχζηεκα πνπ ζθνηψλεη ηελ πγεία, ηελ πξφλνηα, ηέινο ηεο ΢ρνηελ παηδεία, ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ ΟΓΔ πνπ, ζαλ ξηδνζπαζηηθφ γπλαηθείν θίλεκα, ιήο, φπνπ δελ έρεη αλαδείμεη κε ηνπο πνιχρξνλνπο αγψλεο ηεο ηε θχζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ζα αξγήζεη λα θαη ηεο δηπιήο θαηαπίεζεο ησλ γπλαηθψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ ιατθψλ κπεη ινπθέην. Απηά αλαθέξνληαη ζηελ εξψηεζε ζηξσκάησλ, παιεχεη κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζην ρψξν ησλ θαιιηηερλψλ ηνπ βνπιεπηή ηεο ΝΓ Θεφδσξνπ Καξάνγινπ πξνο θαη ηε ΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή Αγψλα Αλαπήξσλ (΢ΔΑΑΝ), δηεθδηθψληαο: Σελ ησλ ππνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αλάθιεζε ηεο απφιπζεο ηεο αλάπεξεο εξγαδφκελεο θαη φισλ ησλ άιισλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε απνιχζεσλ, ηελ κνληκνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ ζηε Λπξηθή, ην ζηακάηεκα ηεο νκαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΢ρνιήο. θάζε δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Λπξηθήο ΢θελήο. ------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 5-------------------------------------------------------------------------------------------


Σν ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο απνθάζηζε λα θφςεη ηα ιίζηα κε 40 νδεγνχο θαη 60 ζπλνδνχο γηα νιφθιεξε ηελ Δπηθξάηεηα. ηξφθηκα πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο Δίλαη δε ηφζν κεγάιε ε πξνζθνξά ζε ζπλνδνχο θαη απφ ηνπο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ, βάδνληαο εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. ηξεηο θιάδνπο, πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε «ραθί θάζε ρξφλν δίλνληαη δσξεάλ ηξφθηκα απφ ηνλ Οξγαληζκφ βνήζεηα» ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο θπξίσο ηεο πεξηθέξεηαο, Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ φπνπ νη αλάγθεο είλαη κεγαιχηεξεο. θαη Δγγπήζεσλ, νπνίνο δηαλέκεη δσξεάλ απνζέκαηα ηξνθίκσλ Μεηψλνληαη θαηά 30% νη αλαπεξηθέο ζπληάμεηο αλαπεξίαο ζε άπνξα άηνκα ή άπνξεο νηθνγέλεηεο, ζε ζπιιφγνπο πνιπηέθλσλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθνίλσζε ν ππνπξγφο Δξγαζίαο Γ. Κνπηξνπκάλεο. αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θιπ. απηφ γηλφηαλ θαη ζην ΚΔΑΣ γηα φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, ην 2010 ζην ΗΚΑ ππήξραλ ηνπο πεξίπνπ 60 καζεηέο ηνπ. Απφ θέηνο εηζάγνληαη εηζνδεκαηηθά 135.000 ζπληάμεηο αλαπεξίαο – ή 11,7% ηνπ ζπλφινπ – ελψ θξηηήξηα θαη ε δηνίθεζε ηνπ ΚΔΑΣ δήηεζε απφ ηνπο γνλείο λα ζηνλ ΟΓΑ ην πνζνζηφ έθηαλε ζην 16,56% θαη ζηνλ ΟΑΔΔ ζην θαηαβάιινπλ εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα, γηα λα εληνπηζηνχλ 10,65%. ΢ηφρνο είλαη σο ην 2012 ηα πνζνζηά απηά λα πεξηνξηζηνχλ πφζα παηδηά ζεσξνχληαη άπνξα. ζην 9% ζην ΗΚΑ, ζην 12% ζηνλ ΟΓΑ θαη ζην 8% ζηνλ ΟΑΔΔ. Ζ Ξεθίλεζε ε εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εληαία πνιηηεία νθείιεη σο ην 2020 λα ελαξκνλίζεη ην πνζνζηφ ησλ αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο, θαζψο ιεηηνπξγεί πιένλ ην αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ κε ην αληίζηνηρν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ). Σν θέληξν Δ.Δ. ΢ην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ πνπ έρεη ήδε εληαρζεί ζηηο δηαδηθαζίεο ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο κνλάδεο ηνπ ΗΚΑ θαη ηνπ ΔΟΠΑ, νπφηε ηνπ Κ.Δ.Π.Α., παξαηεξείηαη ήδε κείσζε ηεο δαπάλεο αλαπεξίαο αθνξά ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ θαηά 6,6% κέζα ζην 2011. Σν ΚΔΠΔΑ ζα ελνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα αλαπεξία. Ο ππνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γ. αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ θαη παξνρψλ απφ ηα Αζθαιηζηηθά Κνπηξνπκάλεο, παξνπζία ηνπ δηνηθεηή ηνπ ΗΚΑ Ρνβέξηνπ Σακεία, πνπ κέρξη ζήκεξα ήηαλ δηάζπαξηεο ζε Σακεία θαη ΢ππξφπνπινπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηπν Δληαίνπ Οξγαληζκνχ Πεξηθέξεηεο, κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ απηφλ ηνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο Γ. Βνπδνχξε, πξναλήγγεηιε εθηφο Σνκέα. Σαπηφρξνλα ζην ΚΔΠΑ ζα απμεζεί ην ΢ψκα ησλ εηδηθψλ ησλ άιισλ θαη ηελ θαηάξηηζε Δζληθνχ Μεηξψνπ Αηφκσλ κε γηαηξψλ (απφ 250 ζήκεξα) ζε 500 άκεζα θαη πξννπηηθά ζε Αλαπεξία ζε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν Τγείαο. 1.000, κε ζηφρν λα θαιχπηεηαη ε «δήηεζε» (δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ΢χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθνηλψζεθαλ απφ ην ππνπξγείν 28-30.000 αηηήζεσλ κεληαίσο) θαη λα θξίλνληαη νη αηηήζεηο Δξγαζίαο θαη πνπ αθνξνχλ ηηο αλαπεξηθέο ζπληάμεηο, ην ζπληαμηνδφηεζεο ζε πεξίπνπ 40 εκεξψλ. πνζνζηφ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ θπκαίλεηαη ζηα Υαληά ζην Ο πξψηνο δηαδηθηπαθφο ηφπνο γηα ΑκεΑ είλαη πιένλ γεγνλφο. 17,87%, ζην Ζξάθιεην ζην 18,37% θαη ζηελ Κνκνηελή ζην ε ηδέα πξνέθπςε κέζα απφ ηε δσή, φηαλ ν δεκηνπξγφο ηνπ 18,06%, ηελ ψξα πνπ ζηελ Αζήλα θηάλεη κφιηο ζην 8,75%! Οη Αλδξέαο ΢ηξαηηθφπνπινο, δηαπίζησζε πφζεο δπζθνιίεο κπνξεί «πξάζηλεο» πεξηνρέο εκθαλίδνπλ εληειψο ηπραία φιν θαη λα ζπλαληήζεη έλα άηνκν κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο θηλεηηθή πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο ησλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ. δπζθνιία, ζε κηα απιή έμνδφ ηνπ. έηζη, απνθάζηζε λα βάιεη ζε Ζ εηαηξεία ExclusiveHR, πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ Πνιηηηζκφ θαη κηα ηάμε, ηελ αραλή θαη αθηιφμελε πφιε καο, ηελ Αζήλα, ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ, ζηήξημε ηνλ Κσλζηαληίλν – Οδπζζέα παξέρνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ, κηα πιήξε ελεκέξσζε γηα ηε ΢αββφπνπιν, κέινο ηνπ «Α.΢.Α.Μ.Δ.Α Πήγαζνο Κπςέιεο», πξνζβαζηκφηεηα ζε ρψξνπο φπσο κπαξ, κνπζεία, εζηηαηφξηα, Δζληθφ Πξσηαζιεηή θαη Παξανιπκπηαθφ Αζιεηή Πνδειαζίαο θέληξα πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ. Σν www.Rollout.gr θαιχπηεη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Πνδειαζίαο ήδε κηα επξεία γθάκα πιήξνπο πεξηγξαθήο ρψξσλ κε πξνζβαζηκφηεηα Αλδξψλ κε Αλαπεξία. ην πξσηάζιεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θαη απνζθνπεί ζηε πιήξε θάιπςε ηεο πφιεο καο. Με κηα απιή Οιπκπηαθφ Κσπειαηνδξφκην ηνπ ΢ρνηλά κε ηε δηνξγάλσζε λα επίζθεςε ζην Rollout.gr, κπνξεί θαλείο εχθνια λα ελεκεξσζεί ηελ αλαιακβάλεη ε Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία ΑκεΑ. γηα ηνλ ρψξν πνπ απνζθνπεί λα επηζθεθηεί, ρσξίο λα κπεη Έλαλ θαη κνλαδηθφ φξν έζεζε ε IAAF γηα λα επηηξέςεη ηε πξσηχηεξα ζε έλαλ θπθεψλα ηειεθσλεκάησλ ή λα βξεζεί εμ ζπκκεηνρή ηνπ ΋ζθαξ Πηζηφξηνπο ζηε ζθπηαινδξνκία 4x400 κ.: απξνφπηνπ δηαπηζηψλνληαο φηη ηνπ είλαη αδχλαηε αθφκα θαη ε λα ηξέμεη ην πξψην 400άξη, ψζηε λα κελ ππάξμεη θίλδπλνο είζνδνο ζην κέξνο πνπ είρε επηιέμεη λα βγεη. Μηα πξαγκαηηθά ηξαπκαηηζκνχ γηα ηνπο άιινπο αζιεηέο ζην ραιαζκφ πνπ αμηέπαηλε πξνζπάζεηα ηνπ Αληξέα ΢ηξαηηθφπνπινπ, πνπ κε ηελ γίλεηαη πάλσ ζηηο αιιαγέο ηεο ζθπηάιεο. Ο Πηζηφξηνπο πνπ ρεη πνηθηιφηεηα αιιά θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ παξέρεη, απνζθνπεί θαη αζιείηαη κε κεηαιιηθά ειάζκαηα ζηε ζέζε ησλ πνδηψλ ηνπ, ζηνλ απεγθισβηζκφ ηνπ θάζε ΑκεΑ, απνηππψλνληαο απηέο ηνπ γελλήζεθε ρσξίο πεξνληαίν νζηνχλ ζηα δπν ηνπ πφδηα θαη ηηο πξνζέζεηο κε ηελ πξφηαζε πνπ βιέπεη θάπνηνο κπαίλνληαο αθξσηεξηάζηεθε ζε ειηθία 11 κελψλ. Μηθξνχιεο πφδαξε ζην ζην site. «…γηαηί είλαη πεπνίζεζε καο, πσο ε δσή είλαη θαη εθεί έμσ!» θαθφ ρακνγειαζηφο θαη μέλνηαζηνο κε ηα θαηάμαλζα καιιάθηα Γηακαξηπξία πξαγκαηνπνίεζαλ ηα κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο ηνπ. ΢ρνιηαξφπαηδν έπαηδε ξάγθκπη, πφιν, ηέληο, πνδφζθαηξν, θσθψλ Διιάδαο έμσ απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Αηηία θξίθεη, ζαιάζζην ζθη θαη ειεπζέξα πάιε. Καη ζήκεξα είλαη έλαο ζηάζεθε ε απφθαζε ηεο πνιηηείαο γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ ηνπο θνξπθαίνπο αζιεηέο ηνπ πιαλήηε. Ο 25ρξνλνο ηνπο, αθνχ κεηψλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηεξκελείαο ζηελ Ννηηναθξηθαλφο ήηαλ ν πξαγκαηηθφο ΢νχπεξκαλ ηνπ Παγθφζκηνπ ειιεληθή λνεκαηηθή γιψζζα θαη άξα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο κε Πξσηαζιήκαηνο ΢ηίβνπ. ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Οη ζπγθεληξσκέλνη θσθνί – βαξήθννη Ννκνζρέδην πνπ πξνβιέπεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηηο πεξηθνπέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ΢πζηήκαηνο Τγείαο (Δ΢Τ) παξνπζίαζε ηειηθά ζε ππνπξγηθφ 55% ησλ αξρηθψο πξνυπνινγηζζέλησλ θνλδπιίσλ θνλδπιίσλ ζπκβνχιην ν ππνπξγφο Τγείαο Αλδξέαο Λνβέξδνο. Ζ αλαζπγθξφηεζε γηα ην 2011 θαη θαηά 60% ζε ζρέζε κε ηα πεξζηλά θνλδχιηα. ηνπ Δ΢Τ ζα επηθέξεη ζχκθσλα κε ηελ εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Δθπιεθηηθά ζηνηρεία βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα φζνλ αθνξά ηελ Τγείαο, εμνξζνινγηζκφ δαπαλψλ, πνπ ηφζν έρεη αλάγθε ην αχμεζε ησλ βαξηά αλαπήξσλ ζηε Θεζζαινλίθε ην δηάζηεκα ζχζηεκα, δηθαηφηεξεο ππεξεζίεο γηα ηνλ πνιίηε, κείσζε ηεο 2009-2011. φπσο αλαθνηλψζεθε, φζνη κπήθαλ ζηνλ θαηάινγν γξαθεηνθξαηίαο θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πθηζηακέλνπ σο δηθαηνχρνη επηδνκάησλ ην 2010, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα πξνζσπηθνχ θαη ησλ πφξσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ηνπ κπνχλε ζην κηθξνζθφπην ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο πξνθεηκέλνπ ΚΑΦΚΑ ζην Δ΢Τ, ζπγθξνηείηαη Δζληθφ ΢χζηεκα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο κε ηελ έληαμε κνλάδσλ θνηλσληθήο λα δηαπηζησζεί ηη ζπκβαίλεη. «Σα ζηνηρεία είλαη εμαηξεηηθά θξνληίδαο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζην Δ΢Τ. ΢ηφρνο ελδηαθέξνληα» φπσο αλάθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν πθππνπξγφο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο απνθαηάζηαζεο ζε Μάξθνο Μπφιαξεο, ηνλίδνληαο φηη «δείρλνπλ πσο θάηη ζπκβαίλεη ζην φιε ηελ επηθξάηεηα, κε εληαία δνκή θαη θηινζνθία θαη κε ηελ Βαζίιεην ηεο Γαληκαξθίαο…» ΢χκθσλα κε απηά, ζηελ πξψελ εθαξκνγή ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ παξνρψλ ζε επίπεδν Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο ην κεληαίν θφζηνο πιεξσκψλ ην έηνο πνηφηεηαο λνζειείαο δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ 2009 γηα ηα επηδφκαηα, ηα πξνλνηαθά, ήηαλ 6.064.000 επξψ. θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. Σελ επφκελε ρξνληά ην 2010, ην πνζφ απηφ, ην κεληαίν θφζηνο Αδπλαηεί ην ππνπξγείν Παηδείαο λα παξέρεη νρήκαηα θαη αλήιζε ζε 6.928.000 επξψ, 900.000 επξψ επηπιένλ. «΢ην νδεγνχο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΑκεΑ ζηα ζρνιεία θη έηζη αλαιακβάλεη 8κελν ηνπ 2011, ην κεληαίν θφζηνο θαηαβνιήο ησλ επηδνκάησλ δξάζε ν ΢ηξαηφο!! ΢ε επηθνηλσλία πνπ είρε ε ππνπξγφο Παηδείαο έρεη θηάζεη ζηα 7.710.000 επξψ αλά κήλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη Δχε Υξηζηνθηινπνχινπ κε ηνλ ππνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο Πάλν κφλν γηα ηελ πεξηνρή ηεο πξψελ Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο ην Μπεγιίηε, δήηεζε ηε βνήζεη ηνπ ζηξαηνχ, θαζψο ιφγσ ηεο πεξηθνπήο ησλ θνλδπιίσλ ζηέξεςαλ νη «θσδηθνί» γηα ηε κεηαθνξά θφζηνο ησλ πιεξσκψλ ην 2009 ήηαλ 72.772.000 επξψ θαη κε ησλ ΑκεΑ. Ζ αληίδξαζε ηνπ Πεληαγψλνπ ήηαλ αζηξαπηαία. βάζε ηηο κεληαίεο πιεξσκέο απφ ην πξψην 8κελν αλακέλεηαη Ακέζσο αλαδήηεζε ζηξαηηψηεο πνπ θάλνπλ ελαιιαθηηθή ζεηεία φηη γηα ην 2011 θηάλεη ηα 92.500.000 επξψ»!, αλέθεξε θαηαιήγνληαο. ή νη ζπνπδέο ηνπο έρνπλ ζρέζε κε ηα Ακεα θαη ήδε ε ιίζηα ησλ Μφλν ην 2010 ν θαηάινγνο ζηελ πξψελ Ννκαξρία αλήιζε θαηά 1.157 ζηνλ ηνκέα ελίζρπζεο αηφκσλ κε αλάγθεο βαξηάο αλαπεξίαο. «δηαζέζηκσλ» είλαη καθξνζθειήο..Σν ΓΔΔΘΑ είρε θαηαξηίζεη -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 6------------------------------------------------------------------------------------------


Λίγα Λφγηα γηα ην βηβιίν ηνπ Βαζίιε Γεκεηξηάδε. «Ο Γηψξγνο είλαη έλαο λεαξφο δσγξάθνο κε πξνζδνθίεο θαη φξακα. Απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ηελ ηχρε ηνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίζηεθε απφ ηε κνίξα θαη λα βξεζεί απφ ην κηθξφ λεζί ηνπ ζηε Νπξεκβέξγε. Δθεί ζα γλσξίζεη ηελ θαηαμίσζε, ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα, πνπ ηφζν αλαδεηνχζε θαη ηνλ πινχην. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηνπ ζα παίμνπλ ηέζζεξηο γπλαίθεο καδί κε ηε κεηέξα ηνπ. Απηέο ζα είλαη νη ζηαζκνί ζηε δσή ηνπ πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ πνιιέο θνξέο παξά ηε ζέιεζε ηνπ ζηηο απνθάζεηο ηνπ. Ζ ειιελίδα Ρέα, ε γεξκαλίδα Έληη θαη ε ηζπαλίδα Μαξία ζα εθηξέςνπλ ηελ πνξεία ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο αηξαπνχο, πνπ νδεγνχλ ζε αληίζηνηρνπο πνηακνχο ηεο δσήο, ν θαζέλαο κε ηε δηθή ηνπ δπλακηθή θαη πνξεία. Απξφνπηα γεγνλφηα αιιά θαη ε Νέκεζηο πνπ δελ ζα ηνπ ζπγρσξέζεη ηα ιάζε θαη ηελ έπαξζε, ζα ηνλ θάλνπλ λα αλαζεσξήζεη φιε ηνπ ηε δσή θαη ζα ηνλ νδεγήζνπλ θαη πάιη ζε άιια κέξε γηα κηα λέα αξρή θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ «Φπρηθήο Αλαηνιήο». ΢ηελ έθζεζε (2ε) κε ζέκα «Σν παηδί θαη ε Αγσγή ηνπ: Παηδηαδξνκή» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΢ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο, ζπκκεηείρε ε Κ.΢.Γ.Δ.Ο «ΔΓΡΑ». Σα Δξγαζηήξηα πνπ πξνζέθεξε ε Κ.΢.Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» ζηνπο επηζθέπηεο ηεο Έθζεζεο ΠΑΗΓΗΑΓΡΟΜΖ΢ ήηαλ ηελ Παξαζθεπή 2 ΢επηεκβξίνπ θαη ην ΢άββαην 3 ΢επηεκβξίνπ, ζην Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη κε ηελ Έιιε Μεξθνχξε. Ζ Ζιηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ αθνξνχζε παηδηά 6-10 θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ήηαλ 15 παηδηά. Πεξηγξαθή: Έλαο απ’ ηνπο ζεαηξηθνχο ζπγγξαθείο ηεο παγθφζκηαο δξακαηνπξγίαο ν Δπγέληνο Ο’ Νει είπε θάπνηε: « Σν ζέαηξν ζα πξέπεη λα είλαη ε πεγή ηεο έκπλεπζεο πνπ ζα καο εμπςψζεη πέξα απ’ ηα γλσζηά φξηα ηνπ εαπηνχ καο θαη ζα καο ηαμηδέςεη καθξηά ζην άγλσζην πνπ βξίζθεηαη κέζα καο θαη πίζσ καο. Σν ζέαηξν νθείιεη λα καο απνθαιχπηεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά είκαζηε…». Απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα πεηχρνπκε κε ηελ παξνξκεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε θχξην άμνλα ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ άιινπ, θαζψο θαη κε πνηφ ηξφπν κπνξνχκε λα ζπλππάξμνπκε θαη λα επηθνηλσλήζνπκε καδί κε ηνλ άιιν θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. Μέζα απφ απηφλ ηνλ δεκηνπξγηθφ δξφκν αθππλίδεηαη ε θαληαζία ησλ παηδηψλ, αλαπηχζζεηαη ε ζθέςε ηνπο, θαζψο ην ζέαηξν είλαη κηα καγηθή ηέρλε, ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηελ θνηλσληθφηεηα, ηελ πνιιαπιφηεηα θαη ηελ νκαδηθφηεηα ηεο. ΢ηφρνο καο είλαη ε αλαδήηεζε κηαο ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνίεζε θαη ΢εκηλάξην Δηθαζηηθήο Γεκηνπξγίαο ηελ Κπξηαθή 4 ΢επηεκβξίνπ θαη ηελ Γεπηέξα 5 ΢επηεκβξίνπ. Ζ Ζιηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ αθνξνχζε παηδηά απφ 6-10, ελψ ν κέγηζηνο αξηζκφο ήηαλ 15 παηδηά. Πεξηγξαθή: Οη Γηαπνιηηηζκηθέο ΢πλαληήζεηο κέζσ ηεο δσγξαθηθήο έρνπλ σο ζηφρν ηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ζηνηρεία πνιηηηζκνχ άιισλ ρσξψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζήο ηνπο ζε ζέκαηα θπιεηηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο. Μέζσ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο έθθξαζεο αιιά θαη ηεο απφθηεζεο λέσλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, ηα παηδηά αληινχλ ηερλνηξνπίεο απφ άιινπο πνιηηηζκνχο θάλνληαο κε ηε θαληαζία ηνπο έλα ηαμίδη ζην ρξφλν.

΢πλαπιία – Αθηέξσκα ζηα ηξαγνχδηα ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ παξνπζίαζε ην Μνπζηθφ ΢χλνιν «Ρσκηνζχλε» ζηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ «Γεηηνληέο Πνιηηηζκνχ 2011, ΋ιε ε Πφιε κηα γηνξηή». Ήηαλ κηα αθφκε αμηφινγε εκθάληζε ηνπ ζρήκαηνο πνπ παξνπζίαζε αγαπεκέλα θαη πνιπηξαγνπδηζκέλα ηξαγνχδηα ηνπ ζπλζέηε. Οη κεισδίεο παξέζπξαλ ην θνηλφ λα ζηγνληάξεη ηνπο ηξαγνπδηζηέο αιιά θαη λα ηνπο ραξίζεη ην πην δεζηφ ηνπ ρεηξνθξφηεκα. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 5 ΢επηεκβξίνπ δφζεθε ζπλαπιία κε Λατθά θαη Ρεκπέηηθα απφ ηνλ Γηψξγν Μπία κε ηελ νξρήζηξα ηνπ ηα «Παινηηλά κεξάθηα», νη νπνίνη θαη πξαγκαηνπνίεζαλ έλα κνπζηθφ ζεξγηάλη ζηηο γσληέο ηνπ γλήζηνπ παιηνχ Λατθνχ, Ρεκπέηηθνπ θαη ΢κπξλαίηθνπ ηξαγνπδηνχ. Μέζα απφ ηνπο ξπζκνχο ηεο κνπζηθήο αλαδχζεθαλ ήζε θαη ξπζκνί ζπλπθαζκέλνη κε ζηνίρνπο πνπ ηξαγνχδεζαλ ηηο πίθξεο, ηηο ραξέο, ηνπο θαεκνχο θαη ηηο αγσλίεο ηνπ ιανχ καο. Σα ηξαγνχδηα πνπ θπξηάξρεζαλ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα ζηε λενζχζηαηε ηφηε ειιεληθή δηζθνγξαθία καο ζπλεπήξαλ θαη καο ηαμίδεςαλ πίζσ ζην ρξφλν ρσξίο ζήκεξα λα έρνπλ ράζεη θάηη απφ ην άξσκά ηνπο. Σν κνπζηθφ ζρήκα κε ζπλέπεηα θαη ζεβαζκφ ζην είδνο απηήο ηεο κνπζηθήο καο παξνπζίαζε έλα κηθξφ δείγκα απφ δεκηνπξγνχο ηνπ ιεγφκελνπ Ρεκπέηηθνπ ήζνπο φπσο ν Μάξθνο Βακβαθάξεο , ν Βαζίιεο Σζηηζάλεο, ν Γηάλλεο Παπατσάλλνπ, ν Κψζηαο Καιδάξαο, ν Μαλψιεο Υηψηεο αιιά θαη ηεο πξνεγνχκελεο ζρνιήο ηνπ ΢κπξλαίηθνπ – Μηθξαζηάηηθνπ ηξαγνπδηνχ φπσο ν Παλαγηψηεο Σνχληαο, ν ΢πχξνο Πεξηζηέξεο, ν Κψζηαο ΢θαξδέιεο θαη άιινη πνπ έρνπλ παξακείλεη άγλσζηνη.

Η΢ΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΑΥΑΡΝΧΝ

Σηο πχιεο ηνπ πξφθεηηαη λα αλνίμεη ην λέν Λανγξαθηθφ Μνπζείν ηεο Ηζηνξηθήο θαη Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο Αραξλψλ (ΗΛΔΑ). Σν Λανγξαθηθφ Μνπζείν ηεο ΗΛΔΑ ιεηηνπξγεί απφ ην 1982, νπφηε ν Γήκνο Αραξλψλ παξαρψξεζε γηα ηε θηινμελία ησλ εθζεκάησλ, ην θηίξην ηνπ παιηνχ Γεκαξρείνπ. ΋κσο ην 1999 ην θηίξην επιήγε απφ ην ζεηζκφ, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζνχλ ζνβαξέο δεκηέο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ αλεζηάιε ε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν θηίξην επηζθεπάζζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο Ννκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ θαη ελ ζπλερεία, κε δαπάλεο ηεο Ννκαξρίαο, ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ΗΛΔΑ, δεκηνπξγήζεθε ε ζχγρξνλε κνπζεηαθή ππνδνκή ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θιηκαηηζκφ, εμαεξηζκφ, ζπλαγεξκφ, εηδηθφ θσηηζκφ, νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη ζχγρξνλεο πξνζήθεο. Σελ νξγάλσζε ησλ εθζεκάησλ αλέιαβε ε θαζεγήηξηα ηνπ Πνιπηερλείνπ ΢φληα Υαξαιακπίδνπ θαη νη εμεηδηθεπκέλνη ζπλεξγάηεο ηεο. Μεηά απφ δχν ρξφληα θνπηαζηηθήο δνπιεηάο, ηα εγθαίληα ηνπ Μνπζείνπ θαη ε επαλέθζεζε ησλ ζπιινγψλ ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κηα παλεγπξηθή ηειεηή ζηελ νπνία έρνπλ πξνζθιεζεί εθπξφζσπνη ηεο Πνιηηείαο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, εθπξφζσπνη πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε ηεο ΗΛΔΑ θαη θπζηθά φινη νη δεκφηεο ησλ Αραξλψλ, νη νπνίνη έρνπλ ζηεξίμεη, φια απηά ηα ρξφληα, ην έξγν ηεο ΗΛΔΑ, πξνζθέξνληαο ζην Μνπζείν ηα πνιχηηκα νηθνγελεηαθά ηνπο θεηκήιηα. -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 7------------------------------------------------------------------------------------------


ΚΟΗΝΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧ΢Ζ ΠΑΜΔ ΤΓΔΗΑ΢ – ΢ΔΑΑΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΢Τ΢ΣΖΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΧ΢ ΑΝΑΠΖΡΧΝ Αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία απαηηνχλ λα ζηακαηήζνπλ νη δηψμεηο ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ - ζπλνδψλ ησλ αζζελψλ ζην Δζληθφ Ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ (ΔΗΑΑ), λα θαιπθζνχλ ηα αζθάιηζηξα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηηο απαζρνινχκελεο ζπλνδνχο θαη απνθιεηζηηθέο κέρξη ηε κνληκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ άκεζε πξφζιεςε φινπ ηνπ αλαγθαίνπ κφληκνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αζζελψλ, έβγαιαλ ην ΠΑΜΔ Τγείαο - Πξφλνηαο Αηηηθήο θαη ε ΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή Αγψλα Αλαπήξσλ (΢ΔΑΑΝ). ΢ηελ θνηλή ηνπο αλαθνίλσζε δηακαξηχξνληαη γηαηί κε εληνιή ηνπ δηνηθεηή ηνπ ΔΗΑΑ ζηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ κπήθαλ ζεθηνπξηηάδεο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη έιεγραλ ηα ραξηηά ησλ ζπλνδψλ θαη ζε φζνπο ήηαλ κεηαλάζηεο θαη δελ είραλ ραξηηά, ηνπο δηακήλπαλ φηη απαγνξεχεηαη ε είζνδφο ηνπο ζην Ίδξπκα. Τπελζπκίδνπλ φηη ην ΠΑΜΔ Τγείαο - Πξφλνηαο θαη ε ΢ΔΑΑΝ αληέδξαζαλ ακέζσο κε παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζην δηνηθεηή, δεηψληαο λα ζηακαηήζεη ε απαξάδεθηε δίσμε θαη απαηηψληαο άκεζα κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΗΑΑ. Καηαγγέιινπλ αθφκα φηη ε απαξάδεθηε απηή θαηάζηαζε ζπλερίζηεθε θαη κάιηζηα, ζε αζζελή πνπ δηακαξηπξήζεθε γηα ην πνγθξφκ θαηά ησλ κεηαλαζηψλ ζπλνδψλ, πήγε πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ λα ειέγμεη ηα ραξηηά ηεο Διιελίδαο ζπλνδνχ ηνπ. Σνλίδνπλ φηη ε ρψξα δηαζέηεη κφιηο 200 δεκφζηεο θιίλεο απνθαηάζηαζεο, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο ρξεηάδνληαη 2.000 θαη φηη ζηήλεηαη ρνξφο εθαηνκκπξίσλ επξψ πάλσ ζηνλ πφλν θαη ηελ αγσλία ησλ αζζελψλ θαη νηθνγελεηψλ ηνπο. Οηη «θαη' απαίηεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ρψξνπ απφ ην 1996 δελ έρεη αλνίμεη θαλέλα δεκφζην θξεβάηη απνθαηάζηαζεο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε γηγάλησζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζ' απηφ ηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ηεο Πξφλνηαο».

ΗΑΣΡΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ – ΥΧΡΗ΢ ΠΑΗΓΟΦΤΥΗΑΣΡΟ ΓΗΑ 5ν ΥΡΟΝΟ Σα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη ην Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο Αγίσλ Αλαξγχξσλ αγγίδνπλ ηα φξηα ηνπ παξαδφμνπ παξαδφμνπ. Δίλαη ζηνλ 5ν ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εθηφο ηνπ φηη είλαη ππνζηειερσκέλν (απφ 6κήλνπ δελ έρεη νχηε ινγνζεξαπεπηή), δελ έρεη νχηε παηδνςπρίαηξν πνπ είλαη θαη ε πιένλ απαξαίηεηε εηδηθφηεηα γηα έλα Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν. Γηα δχν ρξφληα (2009-2010) ηε ζέζε απηή θάιπςε κηα παηδνςπρίαηξνο επηθνπξηθή, ε νπνία πξν εμακήλνπ πήξε ηε ζρεηηθή ζέζε πνπ είρε πξνθεξπρζεί. Γελ δηνξίδεηαη φκσο γηαηί ην ππνπξγείν δελ δηαζέηεη θνλδχιηα γηα ηε κηζζνδνζία ηεο. ΢ρεηηθή, αλνηρηή επηζηνιή έρεη ζηαιεί πξν θαηξνχ ζηνλ ίδην ηνλ ππνπξγφ Τγείαο, αιιά παξακέλεη αθφκε θαη ζήκεξα ρσξίο απάληεζε. Έηζη ην Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν, πνπ δέρεηαη άηνκα ειηθίαο κέρξη 18 εηψλ απφ ηελ πεξηνρή Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, ππνιεηηνπξγεί, αδπλαηεί λα παξέρεη νινθιεξσκέλε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή θξνληίδα κε απνηέιεζκα ηα παηδηά ηεο πεξηνρήο (φπσο, άιισζηε, θαη πνιιψλ άιισλ πεξηνρψλ) λα αλαγθάδνληαη λα πεγαίλνπλ ζηνπο ηδηψηεο. Αθφκα θαη γηα κηα δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ απαηηεί παηδνςπρίαηξν, νη γνλείο ππνρξεψλνληαη λ' αλαδεηνχλ ππεξεζία πνιχ καθξηά απφ ηελ πεξηνρή θαη ζε ρξφλνπο γηα ξαληεβνχ πνπ κπνξεί λα θηάλνπλ ηνπο δχν κήλεο ή θαη πεξηζζφηεξν. Σν πξφβιεκα σζηφζν δελ αθνξά κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο παηδνςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο είλαη ππνζηειερσκέλεο θαη παξέρνπλ κφλν δηαγλσζηηθέο αμηνινγήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, ελψ γηα ζεξαπεία νη αζζελείο αλαγθάδνληαη λα απεπζπλζνχλ ζε ηδηψηεο νη νπνίνη ζπρλά γλσξίδνληαο ην πξφβιεκα εθκεηαιιεχνληαη αζθαιηζηηθά ηακεία θαη γνλείο.

ΔΠΗΓΗΚΑ΢Ζ ΑΠΟΕΖΜΗΧ΢Ζ΢ ΢Δ ΑΝΑΠΖΡΟ Δθεηεηαθή απφθαζε επηθχξσζε ν Άξεηνο Πάγνο, ε νπνία πξνέβιεπε ηελ θαηαβνιή 500.000 επξψ ζηνλ 51ρξνλν νηθνδφκν γηα εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε, ν νπνίνο έκεηλε αλάπεξνο αθνχ έπεζε απφ χςνο 3,5 κεηξσλ ζε νηθνδνκή, φπνπ δελ είραλ ιεθζεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία κέηξα. Σν πεξηζηαηηθφ ζεκεηψζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2003. Ο 51ρξνλνο βξηζθφηαλ ζηνλ πξψην φξνθν δηψξνθεο νηθνδνκήο ζηνλ Άιηκν θαη έπεζε ζηνλ αθάιππην ρψξν. Αξρηθά κεηαθέξζεθε ζην Αζθιεπηείν Βνχιαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ΚΑΣ, φπνπ ππνβιήζεθε ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη πιαζηηθή επέκβαζε θαη λνζειεχζεθε γηα πέληε κήλεο. Ο 51ρξνλνο ππέζηε πιήξε αηζζεηηθνθηλεηηθή παξαπιεγία θαη παξέκεηλε αλάπεξνο νιηθά θαη ηζφβηα αλίθαλνο γηα θάζε εξγαζία, ελψ δελ κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί. Οη δηθαζηέο έθξηλαλ πσο ε πηψζε ηνπ νηθνδφκνπ απνδείρζεθε φηη νθείιεηαη ζην φηη ε επηβιέπνπζα κεραληθφο θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηεο δηπινθαηνηθίαο, σο εξγνιάβνο ηνπ έξγνπ, δελ είραλ ηνπνζεηήζεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα ή δίρηπ ζε χςνο 3 κέηξσλ.

MERCK SERONO – ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗ ΢ην θαιιηηερληθφ εξγαζηήξη φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο ζπκκεηείραλ 8 ζηειέρε ηεο Merck Serono πνπ καδί κε ηα παηδηά ηνπο ζηε δεκηνπξγία έξγσλ κε ηε ζπλεξγαζία παηδηψλ θαη λέσλ κε θηλεηηθέο θαη λνεηηθέο αλαπεξίεο, θνηλσληθνχο θνξείο, εηδηθά ζρνιεία, παηδηά δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ θαη θνηηεηέο. ΢ην εξγαζηήξη ζπκκεηείραλ ην Γπκλάζην Παπάγνπ θαη ηα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα, ε Αξσγή – Κέληξν Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Γήκνπ Αραξλψλ, ην ΔΔΔΔΚ Δχβνηαο – Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Δχβνηαο, ην ΚΓΑΠ «ΚΡΗΚΟ΢» - Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Γήκνπ Βξηιεζζίσλ θαη ην ΔΔΔΔΚ Κνξίλζνπ – Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Κνξίλζνπ. Μέζσ ηεο ζχκπξαμεο απηήο, δίλεηαη ζε φινπο ε επθαηξία λα αλαθαιχςνπλ έλαλ δηθφ ηνπο θψδηθα επηθνηλσλίαο ρσξίο ινγνθξηζία θαη κεζνιαβεηέο, ρηίδνληαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ζρέζεηο θαηαλφεζεο, ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο. Ζ Merck Serono εμεηδηθεχεηαη ζηελ ηαηξηθή αληηκεηψπηζε κνξθψλ θαξθίλνπ, ησλ λεπξνεθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ, ππνγνληκφηεηαο, ελδνθξηλνινγηθψλ θαη κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ, θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ θαη άιισλ λνζεκάησλ θαη αζζελεηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη βξεζεί κέρξη ζηηγκήο ζεξαπεία. Πάλσ απφ 17.500 εξγαδφκελνη παγθνζκίσο εξγάδνληαη γηα λα αλαθαιχςνπλ, αλαπηχμνπλ, παξαζθεπάζνπλ θαη δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ηεο Merck Serono, ζε πεξηζζφηεξεο απφ 150 ρψξεο. Σν 2009, νη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο Merck Serono απέθεξαλ ζπλνιηθά έζνδα χςνπο €5,3 δηο. Σν 22% ησλ θεξδψλ απηψλ επελδχεηαη απφ ηε Merck Serono ζηελ επηδίσμε θαηλνηφκσλ λέσλ ζεξαπεηψλ κέζσ δηθψλ καο ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ θαη ζπκθσληψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.

-------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 8------------------------------------------------------------------------------------------


ΚΔΝΣΡΑ ΔΗΓΗΚΖ΢ ΑΓΧΓΖ΢ – ΠΔΡΗΚΟΠΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖ΢ΔΧΝ Δξψηεζε πξνο ηνλ ππνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Αλδξέα Λνβέξδν κε ζέκα ην αλ ζα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηα Κέληξα Δηδηθήο Αγσγήο, έζεζε ν βνπιεπηήο ηνπ ΢χξηδα Μηράιεο Κξηηζσηάθεο. Σα Κέληξα Δηδηθήο Αγσγήο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ΝΠΗΓ θαη εμππεξεηνχλ πάλσ απφ 15.000 ΑκεΑ ηδξχζεθαλ κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, αιιά θαηφπηλ ζεζπίζηεθε κε λφκν ε κεξηθή θξαηηθή επηρνξήγεζή ηνπο. Παξφηη έρεη ζεζπηζηεί σο ππνρξεσηηθή ε εθπαίδεπζε ησλ ΑκΔΑ, ζήκεξα πεξίπνπ 180.000 παηδηά κε αλαπεξίεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη εθηφο εηδηθήο αγσγήο. Απφ ην 2009 δηαθαίλνληαη ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Ν.Π.Η.Γ. θαη ζήκεξα είλαη νξαηφο ν θίλδπλνο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηζηνξηθψλ δνκψλ φπσο ην Μαξγαξίηα, ην Θενηφθνο, ν Δξκήο, ην Πακκαθάξηζηνο, ην ΔΓΝΤΑ ιφγσ: Πεξηθνπήο, πεξίπνπ 30%, ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ αιιά θαη κεγάιεο θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο απηψλ, Καζπζηεξήζεσλ θαηαβνιήο ησλ λνζειίσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο μεπεξλνχλ ην έλα έηνο, 'Καιιηθξάηε', πνπ δελ δηεπθξηλίδεη ζε πνηνλ αλήθεη ε αξκνδηφηεηα ηεο δηάζεζεο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ. Οη θνξείο, γηα ην 2011, δελ έιαβαλ κέρξη ηνλ Ηνχλην, θακηά επηρνξήγεζε. ΢ηα κέζα Μαΐνπ ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζπκπεξηέιαβε έθηαθηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηα πνζά γηα ηα Ν.Π.Η.Γ., ηε δηάζεζή ησλ νπνίσλ αλέιαβαλ νη θαηά ηφπνπο Σνκείο. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην, ελψ γηα ηελ δεχηεξε δφζε δελ γίλεηαη ιφγνο. Αθφκε, νη θνξείο δελ γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο γηα ην 2011, κε απνηέιεζκα νη πξνυπνινγηζκνί ηνπο λα είλαη ζηνλ 'αέξα'. ΢πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη: Ζ αβεβαηφηεηα γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ Ηδξπκάησλ (300.000 ΑκΔΑ, 10.000 εξγαδφκελνη) θαη νη πεξηθνπέο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηα ΑκεΑ, πξφζζεην νηθνλνκηθφ βάξνο ζηηο ήδε επηβαξπκέλεο νηθνγέλεηεο πνπ πιεξψλνπλ κεληαίεο ή έθηαθηεο εηζθνξέο ζηα Ηδξχκαηα κε ηελ κνξθή δσξεάο θαη νη θαζπζηεξήζεηο δεδνπιεπκέλσλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο λα θπκαίλνληαη απφ 3 έσο 8 κήλεο. Να πεξηθφπηνληαη κηζζνί παξάλνκα, λα απεηινχληαη νη ζπκβάζεηο, λα γίλνληαη απνιχζεηο πξνζσπηθνχ, λα κελ αλαπιεξψλνληαη νη θελέο ζέζεηο εξγαδνκέλσλ πνπ απνρσξνχλ. Οη εξσηήζεηο ηνπ βνπιεπηή αθνξνχλ: α) Ση κέηξα πξνηίζεηαη λα ιάβεη, ψζηε λα απνηξαπεί ε αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Π.Η.Γ γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή, ζηελ νπνία νδεγνχλ ε πεξηθνπή ηεο επηρνξήγεζεο θαη νη νθεηιέο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ; θαη β) Αλ ππάξρεη ζρέδην γηα ηνλ θαζνξηζκφ εληαίνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα φια ηα Ν.Π.Η.Γ., γηα εζληθφ ζρεδηαζκφ θαη νπζηαζηηθφ έιεγρν θαη επνπηεία κε γλψκνλα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ ζπλαλζξψπσλ καο κε αλαπεξία.

ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΡΟ΢ ΣΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢ ΥΑΡΖ ΠΑΜΠΟΤΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΔΗΦΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ΢ Αθνξκή ζηάζεθε πξφζθαηε κειέηε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηφπνπο Ληκεληθέο Αξρέο, Ληκεληθά Σακεία, Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ θαη πινηάξρνπο ησλ πινίσλ αθηνπινΐαο, αλαθέξεη φηη δηαπηζηψλνληαη πιήζνο πξνβιεκάησλ ζηα Διιεληθά ιηκάληα κε ζνβαξέο ειιείςεηο ζηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία. ΢πγθεθξηκέλα, επηθαινχκελε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο αλαθέξεη φηη: ζην 68,4% δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ πνπ είλαη άηνκα κε αλαπεξία, ζην 48,4% ησλ ιηκέλσλ δελ ππάξρνπλ ζε θνληηλή απφζηαζε ζηάζεηο ή αθεηεξίεο γηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη ν θφζκνο αλαγθάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηαμί γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ή λα πεξπαηήζεη αξθεηή ψξα γηα λα θηάζεη ζηα ζεκεία δηέιεπζεο ησλ ιεσθνξείσλ, ζην 42,1% ησλ ιηκεληθψλ ρψξσλ δελ ππάξρνπλ ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ πινίσλ ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα απηνθίλεηα γηα φζνπο επηβάηεο ζέινπλ ηα ηαμηδέςνπλ ρσξίο απηά, 64 ζηα 94 ιηκάληα έρνπλ αλεπαξθείο ρψξνπο αλακνλήο επηβαηψλ, θαζψο θαη εθδνηήξηα εηζηηεξίσλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. ΢ην πιαίζην απηφ ε Δ.΢.Α.κεΑ. ζεσξεί απφιπηα αλαγθαία θαη πξνηείλεη ηε ζπγθξφηεζε ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ δηυπνπξγηθνχ νξγάλνπ απνηεινχκελνπ απφ εθπξνζψπνπο ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, Τπνδνκψλ, Μεη αθνξψλ & Γηθηχσλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ηεο Δζληθήο ΢πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ησλ Οξγαληζκψλ Ληκέλσλ θαη ινηπψλ ιηκεληθψλ αξρψλ, ησλ θνξέσλ ησλ πινηνθηεηψλ, θαζψο θαη ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα πινία θαη ηα ιηκάληα, κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ελ φςεη ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ Καλνληζκνχ φζνλ αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ επηβαηψλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.

΢ην 10ν Παλεπξσπατθφ ΢πλέδξην Κνριηαθψλ Δκθπηεπκάησλ παξνπζηάζηεθε κηα κηθξή επαλαζηαηηθή ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη αίζζεζε αθνήο αθφκε θαη ζηελ πιήξε θψθσζε. Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ε θψθσζε δελ κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί νχηε κε ην πην ηζρπξφ αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο θαη πνιιέο θνξέο ην απνηέιεζκα ήηαλ ε θσθαιαιία θαη ε κφλε δπλαηή ιχζε ε λνεκαηηθή γιψζζα. ΋πσο εμεγεί ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη πξφεδξνο ηνπ ζπλεδξίνπ, Θσκάο Νηθνιφπνπινο, «ηα απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε ησλ θνριηαθψλ εκθπηεπκάησλ είλαη εληππσζηαθά θαη πνιιά θσθά παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ φρη κφλν ηελ ειιεληθή πξνθνξηθή γιψζζα αιιά θαη αγγιηθά θαη γεξκαληθά θαη άιιεο γιψζζεο! Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ φηη ζηελ ελαξθηήξηα ηειεηή παξνπζηάζηεθαλ παηδηά λα κηινχλ δχν θαη παξαπάλσ γιψζζεο, θαζψο επίζεο θαη ηα καθξνρξφληα απνηειέζκαηα κε επηηπρίεο ζην Παλεπηζηήκην θαη ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε». Σν θνριηαθφ εκθχηεπκα είλαη κηα κηθξή ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ έρεη δχν κέξε -ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ. Σν κελ εζσηεξηθφ ηκήκα εκθπηεχεηαη κέζα ζην απηί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο απφ έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν σηνρεηξνπξγφ. Σν δε εμσηεξηθφ ηκήκα κνηάδεη κε έλα αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο πίζσ απφ ην απηί. ΢ηε δε εξψηεζε αλ θάλεη γηα φινπο ηνπο θσθνχο, ν θ. Νηθνιφπνπινο απάληεζε φηη ιφγσ ηνπ φηη πάλσ απφ 90% ησλ θσθψλ έρνπλ θνριηαθή βιάβε, ην εκθχηεπκα είλαη ηθαλφ λα δψζεη αίζζεζε αθνήο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θσθψλ. ΋κσο ε αίζζεζε απηή δελ ζα είλαη ην ίδην ρξήζηκε ζε φινπο. Δλήιηθεο θαη παηδηά πνπ έραζαλ ηελ αθνή ηνπο αθνχ είραλ πξψηα αλαπηχμεη νκηιία είλαη νη θαιχηεξνη ππνςήθηνη γηα ηελ επέκβαζε απηή. Σν άιιν άθξν, δειαδή απηνί πνπ ζα βνεζεζνχλ ιηγφηεξν ή θαζφινπ, είλαη νη ελήιηθεο, εθ γελεηήο θσθνί, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε λνεκαηηθή σο γιψζζα επηθνηλσλίαο θαη δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηελ πξνθνξηθή γιψζζα. Αθφκε θαη απηνί πηζαλφηαηα ζα αθνχζνπλ ηνπο θαζεκεξηλνχο ζνξχβνπο, φπσο ηα απηνθίλεηα, αιιά είλαη πνιχ δχζθνιν λα θαηαιάβνπλ ηελ νκηιία. Αλ φκσο νη εθ γελεηήο θσθνί ελήιηθεο έρνπλ ήδε θαηαθέξεη λα κηιήζνπλ θαη ε πξνθνξηθή γιψζζα είλαη ην θχξην κέζν επηθνηλσλίαο, ην θνριηαθφ εκθχηεπκα κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα βαζκφ, θαη λα ηνπο επθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή δίλνληάο ηνπο ζεκαληηθή αθνπζηηθή αληίιεςε. -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 9------------------------------------------------------------------------------------------


ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ (ΔΣΑΗΡΔΗΔ΢ ΠΑΡΟΥΖ΢ ΑΔΡΗΟΤ)

ΔΚΘΔ΢Ζ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑ'Η'ΚΖ ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢

Απηνθηλεηφδξνκνη, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, εληαηηθνπνίεζε αγξνθαιιηεξγεηψλ θαη αλάπηπμε αζηηθψλ θέληξσλ θαηαθεξκαηίδνπλ ην επξσπατθφ θπζηθφ ηνπίν, κε απνηέιεζκα νη εθηάζεηο γεο λα αδπλαηνχλ, ζπρλά, λα ζπληεξήζνπλ έλα πςειφ επίπεδν βηνπνηθηιφηεηαο, φηαλ ηέκλνληαη ζε φιν θαη κηθξφηεξα ηεκάρηα. Ζ ρισξίδα θαη ε παλίδα ηεο Δπξψπεο ζπζηάδεηαη ζην βσκφ ηεο επέθηαζεο ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ ζηε Γεξαηά Ήπεηξν. Απηά ππνζηεξίδεη ε έθζεζε «Καηαθεξκαηηζκφο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ζηελ Δπξψπε» πνπ έδσζαλ ζηε δεκνζηφηεηα ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο (EEA) θαη ην Διβεηηθφ Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν γηα ην Πεξηβάιινλ (FOEN). ΢ηελ έθζεζε εθαξκφδεηαη κέζνδνο πνπ πνιηηηθνπνηεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν δηαθφπηεηαη ε θίλεζε ησλ δσηθψλ πιεζπζκψλ απφ εκπφδηα φπσο απηνθηλεηφδξνκνη θαη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. Γηαηξέρνληαο απ' άθξνπ εηο άθξνλ ηελ Δπξψπε, νη άμνλεο κεηαθνξάο εληζρχνπλ ηελ απνκφλσζε ησλ δσηθψλ πιεζπζκψλ ζε φιν θαη κηθξφηεξεο θαη πην επάισηεο νκάδεο. Απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ πνπ ζθνηψλνληαη, ζπγθξνπφκελα κε νρήκαηα. Δκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε πφξνπο θαη ζηα ηαίξηα ηνπο γηα αλαπαξαγσγή. Μηθηή εηθφλα δίλεη ε έθζεζε γηα ηελ Δπξψπε Οη ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, ε Διιάδα, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία ραξαθηεξίδνληαη, ζπλνιηθά, απφ κεζαίν επίπεδν θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ. Μεγαιχηεξνο θαηαθεξκαηηζκφο απαληάηαη ζε πνιιέο, ππθλά δνκεκέλεο παξάθηηεο πεξηνρέο. Σα πςειφηεξα επίπεδα θαηαθεξκαηηζκνχ απαληψληαη ζην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν, αθνινπζνχκελν απφ ηε Μάιηα, ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία. Ζ ρακειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα, ηα βνπλά θαη νη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζεκαίλνπλ φηη ε ΢θαλδηλαβία έρεη ελ γέλεη ρακειά επίπεδα θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ. Αθξαίεο δηαθνξέο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, κε νξηζκέλα απφ ηα πςειφηεξα επίπεδα θαηαθεξκαηηζκνχ θνληά ζην Λνλδίλν, ηε ζηηγκή πνπ ηα Υαιψληαο, ζηε ΢θσηία είλαη απφ ηηο επξσπατθέο πεξηνρέο κε ηα ρακειφηεξα επίπεδα. Ζ Ρνπκαλία, ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ ηα Καξπάζηα, έρεη απνθχγεη ηνλ κεγάιεο θιίκαθαο θαηαθεξκαηηζκφ, θαζψο κε ηα 13 εζληθά πάξθα ηεο θαη ηηο πάλσ απφ 500 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο, «πξνζθέξεη ζηέγε» ζην 60% ησλ αξθνχδσλ, ην 40% ησλ ιχθσλ θαη ην 35% ησλ ιηγθψλ ηεο Δπξψπεο. Αληηζέησο, ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε εθθξεκεί ε πινπνίεζε θηιφδνμσλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, κε ηελ Πνισλία λα αληηπξνζσπεχεη ην 40% ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο ζηελ πεξηνρή, ηα επφκελα ρξφληα. Οη δχν νξγαληζκνί ζπληζηνχλ ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο λα θαηαζθεπάδνπλ πεξηζζφηεξα ηνχλει, πεξάζκαηα θαη γέθπξεο, επηηξέπνληαο ζηα δψα λα κεηαθηλνχληαη πην ειεχζεξα. Τπνζηεξίδνπλ, επηπιένλ, φηη νη ππεχζπλνη ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε παιαηψλ δξφκσλ αληί ζηελ θαηαζθεπή θαηλνχξγησλ θαη λα «παθεηάξνπλ» ηηο λέεο ππνδνκέο, θαηαζθεπάδνληαο παξαθακπηήξηνπο θνληά ζε αζηηθά θέληξα ή πξνθξίλνληαο ράξαμε δξφκσλ παξάιιεια ζε ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. Σέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο δξφκσλ πνπ έρεη ππνρσξήζεη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο, ζα πξέπεη λα κεησζεί ην κέγεζνο ηνπ ελ ιφγσ δξφκνπ ή αθφκε θαη λα «μεισζεί» ν δξφκνο. «Σα θπζηθά ηνπία αιιάδνπλ ζπλερψο, αιιά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη άλζξσπνη ηα έρνπλ δηακνξθψζεη κε ειάρηζηε θξνληίδα γηα ηηο ζσξεπηηθέο επηπηψζεηο θαη κε ξπζκνχο πνπ δελ έρνπλ πξνεγνχκελν. Γηα πξψηε θνξά, ε έθζεζε απηή παξνπζηάδεη ην κέγεζνο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ κηαο νιφθιεξεο επείξνπ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα επηζηεκνληθά έγθπξε κέζνδν. Ζ εηθφλα πνπ ζθηαγξαθεί είλαη αλεζπρεηηθή», ηνλίδεη ε εθηειεζηηθή δηεπζχληξηα ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο, θαζεγήηξηα Εαθιίλ Μαθγθιέηλη.

Γεκηνπξγία ηξηψλ λέσλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ) ΢ηεξεάο Διιάδαο θαη Δχβνηαο,Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 5.000 ζέζεσλ εξγαζίαο θηινδνμεί λα θέξεη ε θπβέξλεζε. Σν πξφγξακκα αθνξά ηελ πεξίνδν 2012 – 2015 θαη αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 150 εθαη. επξψ ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Σν ΤΠΔΚΑ έζεζε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζηηο 20 ΢επηεκβξίνπ ην πξνζρέδην ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ δηελέξγεηαο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάδεημε ηδησηψλ επελδπηψλ ζηηο Δηαηξείεο Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ) ΢ηεξεάο Διιάδαο θαη Δχβνηαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο αληίζηνηρα». Οη δηαγσληζκνί ζα γίλνπλ ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ. Μέρξη ην 2020 πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε πεξίπνπ 375 ρικ. δηθηχνπ κέζεο πίεζεο, 1.560 ρικ. δηθηχνπ ρακειήο πίεζεο θαζψο θαη 58 κεηξεηηθψλ ζηαζκψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ ηξηψλ λέσλ ΔΠΑ. Σν φθεινο είλαη φηη Με ηε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ θαιχπηνπλ νη λέεο ΔΠΑ, ζα αληηθαηαζηαζνχλ πεξίπνπ 500.000 ηφλνη πεηξειαίνπ ζε εηήζηα βάζε απφ ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ θαη ε ιηαληθή πψιεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζηαδηαθά έσο θαη 5.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ πεξηθέξεηα (ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ, αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, ηερλίηεο, κεραληθνί, εκπνξία εμνπιηζκνχ), ελψ ζα εμππεξεηήζεη κε θζελφ θαχζηκν πάλσ απφ 1.800.000 θαηνίθνπο.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ – ΝΟΜΟ΢ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟ΢Ζ ΝΔΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΑΓΔΗΧΝ Νέν λνκνζρέδην πνπ αθνξά ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζε ρξφλν- εμπξέο θαη κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ «γξεγνξφζεκνπ», αλακέλεηαη λα θαηαζέζεη ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο ζηε Βνπιή. Σν πιαίζην ζην νπνίν ζα θηλείηαη ην λνκνζρέδην είλαη ε θαηάξγεζε πνιενδνκηψλ, ε ζεζκνζέηεζε ζψκαηνο νξθσηψλ ειεγθηψλ-κεραληθψλ θαζψο θαη παθέην θνξναπαιιαγψλ γηα επηζηξνθή ησλ θαηνίθσλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Όζηεξα θη απφ απηφ ην λνκνζρέδην πνπ αθνινπζεί ηε ξχζκηζε γηα ηα απζαίξεηα, ζεηξά αλακέλεηαη λα πάξεη θαη ην ζρέδην γηα ηελ αιιαγή ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, ην νπνίν, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ζα εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ηελ έλλνηα ηνπ «ηδεαηνχ φγθνπ». Με απιά ιφγηα, απηφ ζεκαίλεη φηη θαηαξγνχληαη φινη νη επηκέξνπο πνιενδνκηθνί ζπληειεζηέο θαη ν λφκνο ζα επηβάιιεη απιά ην πεξίγξακκα κέζα ζην νπνίν ζα πινπνηείηαη ε νηθνδνκή θαη δελ ζα κπνξεί λα ην ππεξβαίλεη. ΢ε φ, ηη αθνξά ην λνκνζρέδην γηα ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο, κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο νη πνιενδνκίεο κεηνλνκάδνληαη ζε Τπεξεζίεο Γφκεζεο θαη ζα έρνπλ πιένλ επνπηηθφ ξφιν. Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ζα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε κφλν ηξηψλ δηθαηνινγεηηθψλ: ην ηνπνγξαθηθφ Ν δηάγξακκα, ην δηάγξακκα θάιπςεο θαη ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο εηζθνξψλ θαη θξαηήζεσλ. Ζ φιε δηαδηθαζία γηα λα ιάβεη πιένλ ν θάζε ηδηνθηήηεο ηελ άδεηα ζηα ρέξηα ηνπ δελ ζα δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ εθηά εκέξεο. Ζ έγθξηζε δφκεζεο ζα γίλεηαη κέζα ζε πέληε εκέξεο. ΢ηε ζπλέρεηα, ε άδεηα δφκεζεο ζα εθδίδεηαη ζε δχν εκέξεο. Απφ εθεί θαη πέξα θαζηεξψλνληαη έιεγρνη ζε θάζε ζηάδην ηεο νηθνδνκήο θαη ζεζπίδεηαη ΢ψκα Διεγθηψλ Μεραληθψλ, νη νπνίνη ζα είλαη αλεμάξηεηνη κεραληθνί κε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΢ψκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ παξαβφισλ πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα θαη ζα θαηαηίζεληαη ζην Πξάζηλν Σακείν αιιά θαη απφ ηα πνζνζηά ησλ πξνζηίκσλ απζαηξέησλ. Σν χςνο ησλ παξαβφισλ ζα θαζνξηζηεί κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο. Οη ειεγθηέο δφκεζεο δελ ζα κπνξνχλ λα είλαη δεκφζηνη/ηδησηηθνί ππάιιεινη νχηε ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κεραληθνί. -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖ΢ΔΗ΢:

Ζ ΑΡΥΖ ΔΗΝΑΗ

ΣΟ ΖΜΗ΢Τ ΣΟΤ ΠΑΝΣΟ΢…… Σν πξψην «παθέην» δεκφζηαο πεξηνπζίαο πνπ βαίλεη πξνο απνθξαηηθνπνίεζε θαη πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαλ γηα εθκεηάιιεπζε ην 2012 (ην 21% ηνπ «Δι. Βεληδέινο», ην 35,5% ησλ ΔΛΠΔ θιπ) πέξαζε ζην ηακείν αμηνπνίεζεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Με απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηα "ψξηκα" ζηνηρεία κεηαθέξνληαη ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθά ζα κεηαθέξνληαη θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο πψιεζήο ηνπο. Σν πξψην θχκα ηδησηηθνπνηήζεσλ πεξηιακβάλεη: 1νλ) Δπέθηαζε ηεο άδεηαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηνπ ΟΠΑΠ. Δπέθηαζε ηεο παξαρψξεζεο ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα «Δι. Βεληδέινο». 2νλ) Αλαλέσζε ησλ αδεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Πψιεζε ηνπ 55% ηεο ΓΔΠΑ. 3νλ) Γηάζεζε ηνπ 35% ησλ ΔΛΠΔ. 4νλ) Γηάζεζε αδεηψλ γηα ηπρεξά παίγληα. 5νλ) Σελ πξψηε νκάδα αθηλήησλ πνπ ζηεγάδνπλ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη κπνξνχλ λα πσιεζνχλ θαη λα επαλελνηθηαζηνχλ (sale and lease back) κε πνιχ ζνβαξφ δεκνζηνλνκηθφ φθεινο. Πξφθεηηαη γηα αθίλεηα πνπ ζηεγάδνπλ ζήκεξα δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα νπνία ζα πνπιεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαλελνηθηαζηνχλ απφ ην δεκφζην. Πξφθεηηαη γηα αθίλεηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα νπνία κεηά ηελ πψιεζή ηνπο ζα ελνηθηαζηνχλ απφ ηνλ λέν ηδηνθηήηε ζην Γεκφζην. ΢χκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο ηξφηθα, ζα πξέπεη λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ Μλεκνλίνπ γηα έζνδα 5 δηζ. επξψ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο (ήδε έρνπλ εηζπξαρζεί 400 εθαη. επξψ απφ ηελ πψιεζε ηνπ ΟΣΔ), εθ ησλ νπνίσλ 1,3 δηζ. ζα πξέπεη λα εηζξεχζεη ζηα δεκφζηα ηακεία κέζα ζηνλ ΢επηέκβξην. ΢ηε ζπλέρεηα θαη απφ ηηο αξρέο Οθησβξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο πξνβιέπνληαη έζνδα απφ ηδησηηθνπνηήζεηο χςνπο 3,3 δηζ. επξψ. ΋ια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -αθίλεηα θαη κε- κε απφθαζε ηεο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο απνθξαηηθνπνηήζεσλ πεξλνχλ ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο άληιεζεο εζφδσλ χςνπο 5 δηζ. επξψ έσο ην ηέινο ηνπ 2011 θαη 28 δηζ. έσο ην 2014.

ΓΤ΢ΟΗΟΝΔ΢ ΟΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΢ΣΗ΢ ΠΡΟ΢ΛΖΦΔΗ΢ ΜΔ΢Χ ΜΚΟ ΢ΣΟΤ΢ ΓΖΜΟΤ΢ ΢νβαξφ πξφβιεκα γηα ηηο 55.000 πξνζιήςεηο (5κελεο ζπκβάζεηο) κέζσ ΜΚΟ ζηνπο δήκνπο αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο αλαθχπηεη κεηά ηελ νπζηαζηηθή άξλεζε ηνπ Α΢ΔΠ λα εκπιαθεί ζηηο δηαδηθαζίεο. «Δκείο δελ ζα έρνπκε θακία αλάκεημε ζηηο πξνζιήςεηο κέζσ ΜΚΟ. Γελ ηα μέξνπκε, δελ είλαη ζηηο αξκνδηφηεηεο καο. Γελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα εκπιαθνχκε». «΋ηαλ έγηλε ε ζρεηηθή πξφηαζε απφ ηνλ ππνπξγφ Δξγαζίαο Γηψξγν Κνπηξνπκάλε, ήηαλ ήδε «ηεηειεζκέλα γεγνλόηα θαη δελ ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε νπζηαζηηθό έιεγρν θαη δύζθνια ζα έβαδεο ηελ ππνγξαθή ζνπ», όπωο είπε κηιώληαο ζηελ Δπηηξνπή Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο ν πξόεδξνο ηνπ Α΢ΔΠ Γηώξγνο Βέεο. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ν θ. Βέεο είπε φηη ην Α΢ΔΠ «δελ ζέιεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκπιαθεί κε απνιχζεηο», ελψ ηφληζε φηη κε βάζε ην Π.Γ. πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ηα θξηηήξηα ησλ κεηαηάμεσλ, ε αλάκεημε ηνπ Α΢ΔΠ είλαη ζπγθεθξηκέλε. Παξάιιεια πξφηεηλε λα νξγαλσζεί ην αξρείν πξνζφλησλ, ψζηε απφ εθεί λα κπνξεί αμηνθξαηηθά λα επηιέγεη ην Γεκφζην, ελψ δήηεζε λα απμεζεί ηνπιάρηζηνλ ζην 20%, αληί ηνπ 10% πνπ πξνβιέπεηαη, ην πνζνζηφ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη απφ ην πίλαθα. Μεηά απφ απηά ε Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο κε πξνεμάξρνληεο ηνλ πξφεδξν ηεο Θαλάζε Σζνχξα θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Βνπιήο Απφζηνιν Καθιακάλε, εμέθξαζε ηελ έληνλε αλεζπρία ηεο γηα ην πσο ζα πξνρσξήζνπλ απηέο νη δηαδηθαζίεο, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε εκπινθήο ηνπ Α΢ΔΠ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα ζε φια ηα επίπεδα. ΢ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλήζεθαλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ ππφινηπσλ θνκκάησλ ζεκεηψλνληαο φηη πξέπεη λα ππάξμεη απφιπηε δηαθάλεηα θαη ζηηο δχν δηαδηθαζίεο.

Γξακαηηθή ε θαηάζηαζε ζε 53.000 εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο «βιέπεη» γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο ζε επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχην Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Δζληθήο ΢πλνκνζπνλδίαο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Δ΢ΔΔ). ΢χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηα ινπθέηα ζην Λεθαλνπέδην θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, δείρλνπλ κηα αχμεζε απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Γειαδή επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ απφ ην 15% πνπ ήηαλ θιεηζηέο ην θαινθαίξη ηνπ 2010 θαη 21% ην ρεηκψλα ηνπ 2011 ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 ην πνζνζηφ εθηνμεχζεθε ζην 25%. Σελ ίδηα ψξα αθφκε πην απνγνεηεπηηθέο είλαη νη πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα. ΢χκθσλα πάληα κε ηελ έξεπλα ηεο Δ΢ΔΔ θαη κε βάζε ηνλ Γείθηε Δπηβίσζεο Δκπνξίνπ, ν νπνίνο αθνξά κφλν ηνπο ππφ εμέηαζε εκπνξηθνχο δξφκνπο, απφ ηηο 324.000 εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2009, επηβίσζαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 νη 255.000 θαη έθιεηζαλ νη 68.000. Απφ ηελ έξεπλα ηεο Δ΢ΔΔ πξνέθπςαλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο πέξα απφ ηα ινπθέηα. ΢πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη κεηαθίλεζε εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ παξφδνπο ζε θεληξηθνχο δξφκνπο ησλ πφιεσλ. Ζ θίλεζε απηή ήηαλ αλακελφκελε ιφγσ κείσζεο ησλ ελνηθίσλ θαη κεγάιεο πξνζθνξάο θελψλ θαηαζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε εκπνξηθφηεξα ζεκεία.

ΝΔΔ΢ ΑΤΞΖ΢ΔΗ΢ ΢ΣΑ ΑΚΗΝΖΣΑ

Δθπιήμεηο θέξλεη ζε εθαηνκκχξηα ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ην λέν πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξναλαγγέιινληαο αχμεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ εληφο ηνπ 2012, θάηη πνπ ζεκαίλεη αχμεζε έσο θαη 200% ζε ηηκέο θφξνπο θαη ηέιε κέρξη θαη 300% ζην πνζφ ηνπ ηέινπο. Ζ αχμεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ηηκψλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ην 2012, κε ζηφρν ηε ζχγθιηζή ηνπο κε ηηο αγνξαίεο, απηφκαηα ζα επηθέξεη αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηέινπο, θαζψο ε ηηκή δψλεο απνηειεί ηε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ. ΢ε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη εηδηθά γηα ηα αθίλεηα εθηφο ζρεδίνπ, φπνπ ε ςαιίδα κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηεο εθνξίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ είλαη ηεξάζηηα, εθηηκάηαη φηη ε εμνκνίσζε ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ ηέινπο έσο 300%. Σα έζνδα απφ θφξνπο ζηελ πεξηνπζία εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά εληζρπκέλα θαηά 217,6% ην 2012. Απηφ γηαηί ην 2012 ζα εηζπξαρζνχλ αθελφο ηα έζνδα απφ ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 2011 θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο πιήξνπο απφδνζεο ηνπ κέηξνπ ηεο επηβνιήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία, κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ, ην νπνίν εθηηκάηαη λα εληζρχζεη ηα έζνδα ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο θαηά 2.900 εθαη. επξψ. Απφ ην εηδηθφ ηέινο αθηλήησλ απφ ην νπνίν αλακέλεηαη αχμεζε εζφδσλ 131,5% ην 2011 θαη 217,5% ην 2012 θαη απφ ηηο έθηαθηεο εηζθνξέο πξνβιέπεηε αχμεζε 81%, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πάληα φηη ζα αληαπνθξηζνχλ νη θνξνινγνχκελνη. Γειαδή ζα πιεξψζνπλ ζπλνιηθά 3.517 εθαη. επξψ (1.367 έθηαθηε εηζθνξά εηζνδήκαηνο, 450 εθαη. άιιεο έθηαθηεο εηζθνξέο θαη 1.700 εθαη. ηέινο αθηλήησλ) ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο.

---------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


΢πλ. απφ ζει.1

Δίρε πξνεγεζεί άξζξν ζε γεξκαληθή εθεκεξίδα απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπγθπβεξλψληνο θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ FDΡ θαη ππνπξγφ Οηθνλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο Φίιηπ Ρφζιεξ, ν νπνίνο είρε ηαρζε ί ππέξ ηεο ζπληεηαγκέλεο πηψρεπζεο ηεο Διιάδαο, θαη νκνβξνληία δειψζεσλ επξσπαίσλ αμησκαηνχρσλ, νηθνλνκνιφγσλ θαη επελδπηψλ ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν απηφ. ΋ζν αθνξά ηηο αγνξέο, απηέο πξνεμνθινχλ κε βάζε ηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ (ηα πεξίθεκα CDS) φηη θαηά 98% ε Διιάδα ζα πησρεχζεη θάπνηα ζηηγκή ηα επφκελα ρξφληα. Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ επηθξαηεί ζηε δηεζλή θνηλφηεηα είλαη φηη ε ζπκθσλία ηεο 21εο Ηνπιίνπ δελ θαζηζηά δηαρεηξίζεκν ην δεκφζην ρξένο. Ζ Διιάδα κεηά ην «θνχξεκα» θαηά 20% ησλ νκνιφγσλ πνπ θαηέρνπλ νη ηξάπεδεο πάιη ζα βξεζεί κε έλα ηεξάζηην δεκφζην ρξένο ην νπνίν δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη. Αθφκε, δειαδή, θαη αλ νη ηδηψηεο πνπ θαηέρνπλ ειιεληθά νκφινγα ζπκθσλήζνπλ ζε πνζνζηφ 90%, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε ζπκθσλία, λα αληαιιάμνπλ ηα νκφινγά ηνπο κε λέα ρακειφηεξεο αμίαο, ε Διιάδα πάιη ζα έρεη έλα ππέξνγθν δεκφζην ρξένο ηεο ηάμεσο ηνπ 130%-140% ηνπ ΑΔΠ λα εμππεξεηήζεη. Οη αλεζπρίεο απηέο πνπ πξνυπήξραλ ηεο ζπκθσλίαο ηεο 21εο Ηνπιίνπ εληζρχζεθαλ απφ ηελ αδπλακία ηεο Διιάδαο λα εθαξκφζεη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη λα πεηχρεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο. Ζ άπνςε ινηπφλ πνπ θαίλεηαη λα θεξδίδεη έδαθνο είλαη φηη ε Διιάδα ζα πξέπεη λα πάεη ζε κηα ζπληεηαγκέλε πηψρεπζε, δειαδή λα αλαζεσξεζεί ε ζπκθσλία ηεο 21εο Ηνπιίνπ θαη λα ππάξμεη δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο πηζησηέο καο γηα κεγαιχηεξν «θνχξεκα» ζηα νκφινγα ηεο ηάμεσο ηνπ 50% ή 60%. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ην ρξένο ηεο Διιάδαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζα δηακνξθσζεί θάησ απφ ην 100%, επίπεδα ζηα νπνία ζεσξείηαη φηη είλαη δηαρεηξίζηκν θαη ζα επηηξέςεη ηελ επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζηηο αγνξέο. Δλ ησ κεηαμχ νη Δπξσπαίνη ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο Διιάδαο ζα έρνπλ κπεη ζε κηα ηάμε θαη ην έιιεηκκα ζα έρεη πεξηνξηζηεί έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγεζεί θαη πάιη ζην κέιινλ ππέξνγθν ρξένο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ε παξακνλή ηεο ρψξαο ζην επξψ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ πινπνίεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ρψξα θηλδπλεχεη λα νδεγεζεί κειινληηθά ζε αλαγθαζηηθή απνρψξεζε απφ ηελ επξσδψλε. Οη επηπηψζεηο απφ ην «θνχξεκα» . Έλα «θνχξεκα» ηεο ηάμεσο ηνπ 50% ζηελ αμία ησλ νκνιφγσλ ζεκαίλεη ζεκαληηθέο δεκηέο γηα ηηο ηξάπεδεο. Γηφηη, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Μεζνπξφζεζκν, ζηε ζπλέρεηα ην Γεκφζην ζα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ ζηε δηεζλή αγνξά. Απηφ δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζε θαηαζέηεο θαη δαλεηνιήπηεο. Αληίζεηα, γηα ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο, κηθξνχο θαη κεγάινπο, ζεκαίλεη ηνλ κεδεληζκφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηνπο. «Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη ζσξαθηζκέλν απφ ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ΢ηαζεξφηεηαο, πνπ δηαζέηεη θεθάιαηα 30 δηζ.επξψ αθξηβψο γηα ηε ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ» «ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη ρξήζε ηνπ Σακείνπ απηφ πνπ ζα αιιάμεη είλαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ησλ ηξαπεδψλ». ΢χκθσλα κε ηνλ ίδην, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε κε ειεγρφκελεο ρξενθνπίαο, «νη ηξάπεδεο είλαη θαιπκκέλεο απφ ην Σακείν». Μηιάκε Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη Σακεία. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (ζην βαζκφ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ θαη απηά), πνπ ζα δνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπο λα ζπξξηθλψλνληαη απφ κηα κείσζε ηεο αμίαο ησλ νκνιφγσλ πνπ δηαζέηνπλ θαηά 50%. Με ην Γεκφζην λα εγγπάηαη ηηο ζπληάμεηο, νη δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη ζα απμεζνχλ ζεκαληηθά. Θεσξείηαη εμαηξεηηθά δχζθνιν φηη ζα θαιπθζνχλ κε δαλεηζκφ. Χο εθ ηνχηνπ δελ απνθιείεηαη λα ππάξμνπλ θαηλνχξγηεο ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο θαη δξαζηηθή κείσζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο. Βεβαίσο ε ειεγρφκελε ρξενθνπία δελ ζα απαιιάμεη ηε ρψξα απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη πξνο ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο. Ζ παξακνλή ζην επξψ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ πξφνδν πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Χο εθ ηνχηνπ ε κείσζε ηνπ θξάηνπο, νη πεξαηηέξσ ηδησηηθνπνηήζεηο, νη απνιχζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη κεηψζεηο κηζζψλ θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο ζα απνηεινχλ κνλφδξνκν. Ναη αο πάςνπλ λα καο ιέλε ςέκαηα αο κηιήζνπλ αθφκε πην αληηθεηκεληθά ! πφζνη είλαη εθείλνη πνπ βιέπνπλ ηελ αιήζεηα θαηάκαηα κήπσο απηνί πνπ ηε βιέπνπλ θαηάκαηα είλαη εθείλνη πνπ δελ ρξσζηνχλ ηίπνηα λα πιεξψζνπλ γηα φια απηά πνπ θάπνηνη άιινη έηξσγαλ θαη πίλακε …?! Δηζέξρεηαη ε ρψξα, ζηαδηαθά πιελ φκσο ακεηάθιεηα, ζε θάζε ειεγρφκελεο ρξενθνπίαο, φπσο πξνβιέπεη ην «ζρέδην Β» ηεο Γεξκαλίαο ηεο θ. Αγθεια Μέξθει, αθνχ ε θπβέξλεζε ηνπ θ. Γηψξγνπ Παπαλδξένπ, χζηεξα απφ έλαλ θχθιν εξαζηηερληζκψλ ηήο πιένλ ζιηβεξήο κνξθήο, εηζήγαγε Μλεκφλην αλαληίζηνηρν πξνο ηηο αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, θαη απεδείρζε αλίθαλε λα εθαξκφζεη ηειηθψο ζηελ πξάμε. Ζ Διιάο αθνινπζεί απιψο ηε θνξά ησλ γεγνλφησλ θαη ε θπβέξλεζε ελαξκνλίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κε απνθάζεηο ηεο θ. Μέξθει, ζαλ ηξέλν πνπ ζα αξρίδεη ζηγά ζηγά λα ράλεη ηα βαγφληα ηνπ!!! Πξψηηζηνο ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε δηάζσζε ηνπ επξψ θαη ησλ θξαηψλ πνπ αλήθνπλ ζην θνηλφ λφκηζκα ηεο Δπξψπεο. Δάλ απηφ παξεκπηπηφλησο νδεγήζεη θαη ζηε ζσηεξία ηεο Διιάδνο ζα θξηζεί ζε έλα ηθαλφ βάζνο ρξφλνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί κηα δξακαηηθή πεξηθνπή ηνπ «δάλεηνπ πινχηνπ» ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Σνπο ηειεπηαίνπο δεθανθηψ κήλεο έλα είλαη ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ κε δένο νη εηαίξνη ηεο Διιάδνο ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ: ε κε ειεγρφκελε ρξενθνπία θαη ε επηζηξνθή ζηε δξαρκή, πξάγκα πνπ ζα ζεκαίλεη φηη ηα δάλεηα πνπ είραλ ζπλαθζεί ζηε δηάξθεηα πξνεγνπκέλσλ εηψλ κε βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία –πεξίπνπ ην 50%– κπνξνχζαλ λα δξαρκνπνηεζνχλ, θαη ζηελ πεξίπησζε πησρεχζεσο λα ππνζηνχλ «θνχξεκα» έσο θαη 80-90%, θαη λα απνπιεξσζνχλ κε πιεζσξηζηηθέο δξαρκέο. ΢ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην επξσπατθφ, αιιά θαη ην παγθφζκην ζχζηεκα ζα πθίζηαηαη ηξνκαθηηθή θαη ίζσο κνηξαία θαηάξξεπζε . Καλέλα απφ ηα θφκκαηα εμνπζίαο θαη θακία απφ ηηο παξαγσγηθέο ηάμεηο ηεο ρψξαο δελ ζέινπλ θαλ λα ζθεθζνχλ έλα παξφκνην ελδερφκελν, δηφηη επί ηεο νπζίαο ζα είρε ζπληξηπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ρψξα, πνπ ζα επσκίδνληαη ηελ επζχλε κηαο νιηθήο ίζσο θαηαζηξνθήο ζε επξσπατθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν. ΢ε ιίγνπο κήλεο φρη πνιχ καθξηά έξρνληαη Υξηζηνχγελλα πφζνπο ζάθνπο πξέπεη λα θέξεη ν Άγηνο Βαζίιεο θαη γηα πφζα ρξφληα πξέπεη λα έξζνπλ πνιινί Άγηνη Βαζίιεδεο γηα λα θέξνπλ ηα δψξα πνπ λα είλαη ηφζν δηαθνξεηηθά έηζη ψζηε ε Διιάδα λα αιιάμεη ?! Γηαηί απφ φηη θαηαιαβαίλνπκε κφλν ν Θεφο κε έλα ζαχκα ζα καο ζψζεη!!! . Πξνεηδνπνίεζε πξνο ηελ Διιάδα έζηεηιε ε Γεξνπζηαζηήο θαη πξψελ ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αξγεληηλήο Λάνπξα Μνληέξν πσο επηβάιινληαη λα εθαξκνζηνχλ ηα κεηξα πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ ρξενθνπία ε Διιάδα. Υαξαθηεξίδεη εμσθξεληθφ λα απμάλνληαη νη θφξνη ζηελ Διιάδα ηε ζηηγκή πνπ ζεξηεχεη ε αλεξγία θαη ςαιηδίδνληαη νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο ελψ θαηαγγέιιεη ηνπο Δπξσπαίνπο γηα ηε ζηάζε ηνπο: «Έρνπλ κεξίδην επζχλεο γηαηί ζαο έδσζαλ ρξήκαηα γηα λ' αγνξάζεηε πξντφληα απφ ηηο δηθέο ηνπο ρψξεο», ιέεη θαη θαιεί ηελ Δπξψπε λα θαηαιάβεη ην πξφβιεκα. «Απηνχ ηνπ είδνπο ηα κέηξα είλαη δπζβάζηαρηα θαη ζα ζαο "ζθνηψζνπλ". Ζ Δπξψπε πξέπεη λα θαηαιάβεη φηη δελ κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζ' απηέο ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο· φηη ν θφζκνο ππνθέξεη, δελ κπνξεί λα δήζεη κε αμηνπξέπεηα. Γηα ηελ Διιάδα ην επξψ είλαη πςειφ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο», ζεκεηψλεη, «ππάξρεη έλα πνιχ πςειφ επίπεδν θαηαλάισζεο, γηαηί ε επξσπατθή αγνξά επλνεί ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία αλζξψπσλ θαη αγαζψλ. Γελ κπνξεί ε Διιάδα λα αληέμεη 167% ηνπ ΑΔΠ ρξένο. Οη Έιιελεο λα ππνθέξνπλ απφ ηελ αλεξγία, ηνπο ρακεινχο κηζζνχο, ηηο θαθέο ζπληάμεηο, ηε θηψρεηα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λ' απμάλεηαη ε θνξνινγία». ΕΖΣΟΤΝΣΑΗ ΢ΤΝΔΡΓΑΣΔ΢ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖ΢Ζ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ΢ (ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ). ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ΢ ΢ΣΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ 210 -24 80 235 / 210 – 24 80 883 / 210 – 24 74 595 – 693 75 98 459, Κν Γ. ΡΔΘΤΜΗΧΣΑΚΖ

-------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 12--------------------------------------------------------------------------------------


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑ΢ΙΛΑΡΑ΢ ΒΑ΢ΙΛΗ΢ «Δίλαη ε δωή αγθάζη ΣΕΑΜΑΚ ή ινπινύδη;» ΚΟΤΜΑΡΗ ΥΗΜΗΡΔ:

Ζ Σδακάθ Κνπκάξη Γθηκίξε 30 εηψλ, πάζρεη απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη κπνξεί λα γξάθεη κφλν κε ην πφδη ηεο. Πξσηνεκθαλίζηεθ ε ζηε ινγνηερληθή ζθελή ηνπ Νεπάι ζηα 19 ηεο θαη κέρξη ζήκεξα έρεη γξάςεη ηέζζεξηο πνηεηηθέο ζπιινγέο, δχν βηβιία κε δηεγήκαηα θαη πνιιά άξζξα ζε εθεκεξίδεο. Καη ηηο πξνάιιεο θέξδηζε ην πην ζεκαληηθφ ινγνηερληθφ βξαβείν ηεο ρψξαο γηα ην βηβιίν ηεο κε απηνγξαθηθά δνθίκηα πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Δίλαη ε δσή αγθάζη ή ινπινχδη;». Σα θείκελά ηεο θαλεξψλνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο θξηηηθνχο, δεμηνηερληθφ ρεηξηζκφ ηεο γιψζζαο θαη βαζηά γλψζε ησλ θνηλσληθψλ πξαγκαηηθνηήησλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη. «Με δεμηνηερλία αληάμηα απηήο ησλ θαιχηεξσλ ζχγρξνλσλ ζπγγξαθέσλ, εξεπλά δχζθνια πνιηηηθά, πλεπκαηηθά, θεκηληζηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα, ρσξίο λα απνθεχγεη λα εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα φπσο αγάπε, ηχςεηο, ραξά θαη ζιίςε», έγξαςαλ γη' απηήλ νη «Σάηκο» ηνπ Νεπάι. «Δίκαη πνιχ επηπρηζκέλε πνπ πήξα ην βξαβείν», έγξαςε ε Γθηκίξε απαληψληαο ζε εξσηήζεηο θαη θξαηψληαο ηελ πέλα αλάκεζα ζηα δάθηπια ηνπ πνδηνχ ηεο. «Οκσο ηαπηφρξνλα αηζζάλνκαη θαη επζχλε». Γελλήζεθε ζ' έλα κηθξφ ρσξηφ ηνπ Αλαηνιηθνχ Νεπάι θαη ε αζζέλεηα ηεο ζηέξεζε ηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ ηεο θαη έθαλε άλαξζξε ηελ νκηιία ηεο - ρσξίο λα κεηψζεη ζην παξακηθξφ ηελ επαηζζεζία θαη ηελ θξίζε ηεο. Οη γνλείο ηεο δελ ηελ έζηεηιαλ ζρνιείν θαη έκαζε λα γξάθεη κφλε ηεο, αθνχγνληαο ηελ αδειθή ηεο πνπ κειεηνχζε. Δίρε αληηιεθζεί πσο ν κφλνο ηξφπνο γηα λα επηθνηλσλεί κε ιέμεηο κε ηνπο γχξσ ηεο ήηαλ λα ηηο γξάθεη κε ην πφδη ηεο. ΢ην βηβιίν ηεο, πεξηγξάθεη ηελ πξψηε θνξά πνπ έγξαςε ην γξάκκα «θα» - ην πξψην ηνπ αιθάβεηνπ ληεβαλάγθαξη ηεο λεπαιεδηθήο. «Γελ κπνξνχζα λα κνηξαζηψ κε θαλέλαλ ηε ραξά εθείλεο ηεο ζηηγκήο, φκσο ην πξψην γξάκκα κνπ ήηαλ εθεί, γξακκέλν ζηε ζθφλε πάλσ ζην έδαθνο θαη, ζηελ θαξδηά κνπ, κπνξνχζα λα ην πξνθέξσ. Ζκνπλ ηφζν επηπρηζκέλε ψζηε ην έγξαςα μαλά θαη μαλά». Σν πφδη ηεο πιήγηαδε γξάθνληαο ζην έδαθνο, σζηφζν ζηελ αξρή νη πξνζπάζεηέο ηεο πεξλνχζαλ απαξαηήξεηεο. «Γηα λα δεη ν θφζκνο φηη κπνξψ λα γξάθσ, έγξαςα έλα κεγάιν "θα" θαη ην άθεζα εθεί, αιιά αληί λα δνπλ ην γξάκκα κνπ, πάηεζαλ πάλσ ηνπ θαη ην έζβεζαλ. Σν πξψην γξάκκα κνπ ζβήζηεθε ρσξίο λα ην δεη θαλείο». ΢ηελ αξρή νη γνλείο ηεο ηελ έδεξλαλ επεηδή πίζηεπαλ φηη ην λα γξάθεη ζην έδαθνο θέξλεη θαθνηπρία. Ο παηέξαο ηεο είπε πσο, φηαλ ε Σδακάθ ήηαλ επηά ρξφλσλ, έλαο γείηνλαο ηνπ πξφηεηλε λα ζθνηψζεη ηελ αλάπεξε θφξε ηνπ ξίρλνληάο ηελ ζ' έλα πνηάκη. «Δθείλε ηελ εκέξα ήκνπλ πνιχ ζιηκκέλνο», ιέεη. «΢ήκεξα είκαη πνιχ επηπρηζκέλνο. Ζ θφξε κνπ έθαλε ππεξήθαλε νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα».

ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΚΑΠΔΛΛΑ΢: «Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΔ ΔΚΑΝΔ ΝΑ ΩΡΙΜΑ΢Ω»

Ο Υξήζηνο Κάπειιαο είλαη ν κνλαδηθφο αζιεηήο ζηίβνπ ζηελ Διιάδα πνπ ε πεξίπησζή ηνπ ζπαπηή ηνπ Οζθαξ Πηζηφξηνπο, ηνπ λνηηναθξηθαλνχ δξνκέα πνπ ζα ιάβεη κέξνο - γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία - ζε παγθφζκην πξσηάζιεκα αξηηκειψλ. Ο Πηζηφξηνπο ηξέρεη ζηα 400 κ. θαη έρεη αθξσηεξηαζηεί θαη ζηα δχν πφδηα θάησ απφ ην γφλαην. Ο Υξήζηνο είλαη άιηεο κήθνπο θαη χςνπο - φ, ηη πην θνληηλφ ππάξρεη αγσληζηηθά ζηα ζπξηλη αθνχ θαη γη' απηφλ απαηηνχληαη αζθήζεηο ηαρχηεηαο. ΢ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη δξνκέαο κε ηερλεηφ θάησ άθξν. «Δγψ φκσο δελ απνδεηψ λα αγσληζηψ απέλαληη ζε αξηηκειείο», ιέεη ν Υξήζηνο Κάπειιαο θαη ζεθψλεη ην αξηζηεξφ κπαηδάθη ηεο θφξκαο ηνπ ζε κηα πξφζθαηε ζπλάληεζή καο ζην πξνπνλεηήξην ηνπ ΟΑΚΑ. «Απηφο είκαη. Απηή είλαη ε θαηεγνξία κνπ. Έρσ θνκκέλν πφδη θαη ζα παξακείλεη έηζη». Ο Πηζηφξηνπο έραζε ηα πφδηα ηνπ φηαλ ήηαλ 11 κελψλ. Ήηαλ πνιχ κηθξφο γηα λα αληηιεθζεί ηελ απνπζία ηνπο. Ο Υξήζηνο φκσο ζηα 17 ηνπ έπξεπε λα κάζεη λα πεξπαηάεη μαλά. Ο Υξήζηνο ρξεηάδεηαη πην εμειηγκέλεο θαηαζθεπέο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνπνλεηηθέο απαηηήζεηο. Σα δηθά ηνπ κέιε ζηνηρίδνπλ 7.000-10.000 επξψ. Έλα απφ απηά ην ρξεζηκνπνηεί φηαλ θάλεη βάξε. Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα αληέμεη ηα 150 θηιά πιάηε πνπ ζεθψλεη.

ΑΝΓΡΔΑ΢ ΢ΣΡΑΣΗΚΟΠΟΤΛΟ΢: «Ξεθίλεζα από δηθή κνπ αλάγθε. Κάζε θνξά πνπ έπαηξλα ηειέθωλν λα βγω, δελ ήηαλ ζίγνπξν όηη ζα πέζω ζε θάπνηνλ πνπ λα μέξεη ηη είλαη πξόζβαζε».

Μηα λέα θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ηζηνζειίδα-νδεγφο πφιεο εηδηθά γηα ΑκεΑ, πνπ εηνίκαζε, παίξλνληαο αθνξκή απφ ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο, ν 27ρξνλνο Αλδξέαο ΢ηξαηηθφπνπινο, αζιεηήο θαη θνηηεηήο ησλ ΣΔΦΑΑ, πνπ είλαη παξαπιεγηθφο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, έπεηηα απφ αηχρεκα ζηε ζάιαζζα. «Ξεθίλεζα απφ δηθή κνπ αλάγθε. Κάζε θνξά πνπ έπαηξλα ηειέθσλν λα βγσ, δελ ήηαλ ζίγνπξν φηη ζα πέζσ ζε θάπνηνλ πνπ λα μέξεη ηη είλαη πξφζβαζε. Κνξπθαίν δείγκα, νη άλζξσπνη ελφο ζεάηξνπ πνπ κε δηαβεβαίσλαλ φηη, βεβαίσο, ππάξρεη πξνζβαζηκφηεηα γηα άηνκα κε ακαμίδην. Ση αθξηβψο ελλνείηε; -ξσηάσ ππνςηαζκέλνο. Τπάξρνπλ κνλάρα 17 ζθαιηά! Γειαδή, εζείο πψο ελλνείηε ηελ πξνζβαζηκφηεηα; Με ζηελνρσξηέζηε, ζα ην ζεθψζνπκε ην παιηθάξη θαη ζα ην αλεβάζνπκε! απαληνχλ. Μα, πνηνο είκαη; Ζ Κιενπάηξα, λα κε ζεθψλνπλ ζηα ρέξηα; Φηιφηηκνη άλζξσπνη, δελ ιέσ, κε θαιή δηάζεζε λα βνεζήζνπλ, αιιά... απηφ δελ ιέγεηαη πξνζβαζηκφηεηα! Θεο λα βγεηο θαη λα είζαη άλεηνο, λα κελ ελνριήζεηο θαη λα κελ ζε ελνριήζνπλ... λα έρεηο ηελ επηινγή λα παο νπνπδήπνηε!» δειψλεη, νξίδνληαο ην κείδνλ πξφβιεκα. «Ξεθίλεζα ηνλ Απξίιε ηνπ 2010. Σν φλνκα βγήθε ζαλ αλαιακπή, φια βγήθαλ έηζη ζ' απηφ ην project - ε ηδέα, ην φλνκα... Ρνιάξσ, είκαη ζε δπν ξφδεο, νη ζπλεηξκνί κε ην rock & roll, ην ιαλζάξηζκα... Οηαλ απνθάζηζα φηη ζέισ λα ην θάλσ, θαηάιαβα πσο ν φγθνο ηεο πιεξνθνξίαο ήηαλ γηγάληηνο γηα λα ηνλ ζπγθεληξψζσ κφλνο κνπ, θαιά, ζσζηά θαη γξήγνξα, ρσξίο λα ράζσ ρξφλν απφ απηά πνπ πξέπεη λα θάλσ, θπζηνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία... Ζ δσή κνπ είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε θαζεκεξηλή ξνπηίλα, απφ ηελ νπνία δχζθνια ζα μεθχγσ. Δηζη, απεπζχλζεθα ζε κηα εηαηξεία εξεπλψλ, φπνπ έγηλε πνιχ θαιή εθπαίδεπζε ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε ακαμίδην (ζθαινπάηηα, θνινλάθηα, δηαδξνκέο θ.ιπ.). Απηνί ζπγθέληξσζαλ ηειηθά ην πιηθφ, καδί κε ιίγεο πξνζσπηθέο επαθέο». Ο ίδηνο δελ βιέπεη ην rollout.gr κνλάρα ζαλ βάζε δεδνκέλσλ, αιιά ζαλ ηελ έθθξαζε κηαο νιφθιεξεο θνηλφηεηαο («ε πξψηε ζηαηηζηηθή πνπ ζέισ λα βγεη ζην rollout.gr είλαη απηή: πνηνο είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ζαο εκπνδίδεη λα βγείηε;» ηνλίδεη). ΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΢πιιφγνπ, ν αξηζκφο ησλ Παξαπιεγηθψλ / Σεηξαπιεγηθψλ ζηελ Αζήλα μεπεξλά ηηο 80.000. Μεγάιν λνχκεξν θαη, δπζηπρψο, απμαλφκελν. ΢' απηνχο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ρηιηάδεο άιινη, κε πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο απφ δεθάδεο αηηίεο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ην βαζηθφ, αλ φρη ην κφλν, «παξάζπξν ζηνλ θφζκν» είλαη ην Ηληεξλεη. Ο επίινγνο ζηνλ Αλδξέα: «Δίρα θξαηήζεη πνιχ ρακειφ πξνθίι... Σν 70% ηεο χιεο ην θαηαρψξηζα κφλνο κνπ, έπεζα κε ηα κνχηξα, έκαζα! Σν έβιεπα ζαλ δηθφ κνπ παηδί, πνπ κφλν εγψ ήμεξα ηνλ ηξφπν λα ην αλαζξέςσ, δελ ην κνηξάζηεθα! Βέβαηα, ζην site έρεη πξνβιεθζεί ηξφπνο γηα feedback, φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα ζηέιλεη πιεξνθνξίεο, είηε θαηαζηεκαηάξρεο είηε ΑκεΑ. Θα ππάξμεη θνηλφηεηα ζην facebook, πνπ ζηνρεχσ λα γίλεη θάηη πνιχ ζπνπδαίν. Αθφκα ην ηξέρσ κφλνο κνπ - έρσ ιίγνπο ζπλεξγάηεο! Πνηα είλαη ε ηαπηφηεηά ηνπ; Δίκαζηε εδψ, γηα λα βγνχκε!». Σν άιιν, ην «δξεπάλη», είλαη κηα ιάκα πνπ θαηαιήγεη ζε θαξθηά, παξφκνηα κε απηέο ηνπ Πηζηφξηνπο. Δίλαη θηηαγκέλε γηα ηαρχηεηεο. Οηαλ ηε θνξά πξέπεη λα θξαηά θφληξα κε ην θαιφ ηνπ πφδη. Σνλ σζεί κπξνζηά αθνχ κνηάδεη κε ειαηήξην πνπ κφιηο πέζεη πάλσ ηνπ βάξνο βξίζθεηαη ζε δηαξθή ηαιάλησζε. Υξεηάζηεθαλ πεξίπνπ δεθαπέληε κέξεο γηα λα κάζεη ν Υξήζηνο Κάπειιαο λα βαδίδεη κε ηερλεηφ κέινο. Οηαλ ηνλ είρε πξσηνδεί ν Αγγεινο Υξνλφπνπινο ηνλ είρε εληππσζηάζεη ε ςπρξαηκία ηνπ. «Δθαλε ζαλ λα κελ είρε ζπκβεί ηίπνηα. Λεο θαη δελ ηνπ έιεηπε θάηη», ζπκάηαη. «Σνλ παξφηξπλα ηφηε λα αζρνιεζεί κε ηνλ αζιεηηζκφ. Θα ηνλ βνεζνχζε θαη ζην πεξπάηεκα θαη ζηε δσή ηνπ».

----------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 13--------------------------------------------------------------------------------------------


ΚΤΚΛΑΓΔ΢ Σε κνλαδηθή παλειιαδηθά θαη κηα απφ ηηο ειάρηζηεο παγθνζκίσο νξγαλσκέλεο παξαιίεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο απνηεινχλ ε παξαιία ηεο ΢χξνπ ζηε Βάξε ζπγθεληξψλνληαο δηθαίσο ην ελδηαθέξνλ θαη φια απηά κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ πξψελ δεκάξρνπ (λπλ αληηπεξηθεξεηάξρε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ΢ρεδηαζκνχ), Σδψξηδε Μαθξπσλίηε. Γηαζέηνληαο ζέζεηο απφζεζεο αληηθεηκέλσλ, πίλαθα ππνδνρήο, ακθίβην ακαμίδην, θαηάιιειν δηάδξνκν γηα θίλεζε ησλ ακαμηδίσλ, λαπαγνζψζηε – επφπηε παξαιίαο, πνπ εμππεξεηεί σο ζπλνδφο, θάξνπο θαζνδήγεζεο, ζεκαδνχξα πξνζαλαηνιηζκνχ, αδηάβξνρν ηειερεηξηζηήξην ρεξηνχ θαη ηελ θαηάιιειε πξνζβαζηκφηεηα κε ρψξνπο ζηάζκεπζεο, δηάδξνκν απνθιεηζηηθήο ρξήζεο απφ ΑκεΑ θαη απνδπηήξηα, απνηειεί ιακπξφ παξάδεηγκα γηα ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ αθφκα θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ παξαζεξηζκνχ.

ΚΑΡΓΗΣ΢Α

Ξεθίλεζε απφ 1ε ΢επηεκβξίνπ ε εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εμέηαζεο ησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο κε ηε ζπγθξφηεζε λέσλ επηηξνπψλ ζηηο νπνίεο ζα κεηέρνπλ 1.000 γηαηξνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζα επηιέγνληαη κε θιήξσζε θαη ζα είλαη ακεηβφκελνη. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο, ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ. ΢χκθσλα κε ζηνηρεία, πεξηζζφηεξεο απφ 60.000 ζπληάμεηο θαίλεηαη πσο ρνξεγνχληαη ζε πγηείο αζθαιηζκέλνπο ή ζε αζθαιηζκέλνπο ησλ νπνίσλ νη παζήζεηο δελ δηθαηνινγνχλ ζχληαμε αλαπεξίαο. Οη ζπληαμηνχρνη αλαπεξίαο ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη ζε 400.000 επξψ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 14,5% ησλ ζπληαμηνχρσλ ζπλνιηθά, πνζνζηφ ζρεδφλ δηπιάζην απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν πνπ θπκαίλεηαη ζην 7%-8%.

΢ΔΡΡΔ΢ Νέν λνκνζρέδην πνπ αθνξά ην ζχζηεκα πγείαο ζην λνκφ ΢εξξψλ θαη ηα ηδξχκαηά ηνπ, παξνπζίαζε ν ππνπξγφο Τγείαο Αλδξέαο Λνβέξδνο. Δηδηθφηεξα, ην ΚΑΦΚΑ ηεο Νηγξίηαο εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ΢εξξψλ, ελψ ν νίθνο Δπγεξίαο – Θεξαπεπηήξην Υξφλησλ Παζήζεσλ Κηιθίο ζπγρσλεχνληαη κε ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΚΑΑΜΔΑ) ΢εξξψλ θαη ην Κέληξν Πεξίζαιςεο Παηδηψλ (ΚΔΠΔΠ) ΢ηδεξνθάζηξνπ. Γηα ην ΚΑΦΚΑ Νηγξίηαο, νη εμειίμεηο είλαη ζεηηθέο θαη αλακελφκελεο θαη είραλ αλαθνηλσζεί πξν θαηξνχ, ελψ ε έληαμε ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ΢εξξψλ ήηαλ θάηη πνπ απνηεινχζε θαη πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο ζεκεξηλήο δηνίθεζεο ηνπ ηδξχκαηνο. Τπάξρνπλ φκσο θαη επηπηψζεηο ζην ΚΑΑΜΔΑ θαη ζην ΚΔΠΔΠ. Ο δηνηθεηήο ηνπ ΚΔΠΔΠ ΢ηδεξνθάζηξνπ Αξηζηείδεο Μαγθηψξνο, εμήγεζε πσο ηα δχν ηδξχκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, φπσο είλαη ζήκεξα, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ζα έρνπλ έλα Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην, ην νπνίν ζα έρεη έδξα ην Κηιθίο θαη ζα ππάξρνπλ έλαο Τπνδηνηθεηήο ζην ΚΔΠΔΠ ΢ηδεξνθάζηξνπ θη έλαο Τπνδηνηθεηήο ζην ΚΑΑΜΔΑ ΢εξξψλ.

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ Σν ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ηνπο θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ, ηίζεηαη πιένλ σο πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Οκνζπνλδία ησλ ΑκεΑ Θεζζαιίαο. Σν πξφβιεκα είλαη νμπκέλν θαη φπσο ζεκεηψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά, ‘’νη άλζξσπνη απηνί βξίζθνληαη ζε απφιπην ράνο, φηαλ ζέινπλ λα επηζθεθηνχλ θάπνηα δεκφζηα ππεξεζία, ΚΔΠ, Ννζνθνκείν, Δθνξία’’. Πξν εκεξψλ έγηλε θαη παξέκβαζε απφ ηνπο θνξείο ζηε Γεληθή Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ΢ηεξεάο Διιάδαο θ. Πφπε Γεξαθνχδε, ελψ ελεκέξσζαλ ζρεηηθά ηφζν ηνλ ππνπξγφ Δζσηεξηθψλ, αιιά θαη ηνλ πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο. ‘’΢ήκεξα θακία ζεζζαιηθή πφιε δελ έρεη εθείλεο ηηο ππνδνκέο, ψζηε λα θάλεη επθνιφηεξε ηε δσή ησλ αηφκσλ κε αλάγθεο’’. Γηα λα εηζέιζεη θάπνην άηνκν ζηα Γηθαζηήξηα ηεο Λάξηζαο ρξεηάδεηαη λα βνεζεζεί απφ θάπνηνλ αζηπλνκηθφ πνπ ζα ζεθψζεη ην θαξνηζάθη, ζην Βφιν δελ ππάξρεη πξνζβαζηκφηεηα ζηα ΚΔΠ, φπσο θαη ζηελ Δθνξία, ελψ ε ίδηα εηθφλα επηθξαηεί ζηε Καξδίηζα θαη ζηα Σξίθαια. Δπίζεο, νη ηπθινί γηα λα κεηαθηλεζνχλ ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα ησλ νηθείσλ ηνπο θαη αηζζάλνληαη κφλν φηη θηλνχληαη ζην απφιπην ράνο. Δκείο δεηνχκε ηα κέηξα θαη ηα έξγα γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο λα μεθηλήζνπλ απφ κηα πεξηνρή θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηγά ζηγά λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο’’, φπσο ηνλίδεη ν Πξφεδξνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οκνζπνλδίαο ησλ ΑκεΑ Θεζζαιίαο θ. Ράιιεο Σζηνπιάθεο.

ΠΔΛΛΟΠΟΝΖ΢Ο΢ ΢ην ππνπξγείν Δξγαζίαο επηξξίπηεη ηηε επζχλεο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ηαιαηπσξία πνπ ππφθεηληαη νη αλάπεξνη, ν πξφεδξνο ηεο ΝΟΓΔ Αραΐαο, Αλδξέαο Μαδαξάθεο. ΢ηελ αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε, αλαθέξεη: «Δθαηνληάδεο αλάπεξνη ζπκπνιίηεο καο κε αλαπεξία πνπ είραλ θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο θαη πεξίκελαλ λα πεξάζνπλ απφ ηηο αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο γηα λα θαζνξηζηεί ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπο, δνπλ κηα απίζηεπηε ηαιαηπσξία. Σν ππνπξγείν Δξγαζίαο δείρλνληαο ην πην ζθιεξφ ηνπο πξφζσπν πξνρψξεζε αηθληδηαζηηθά ζηελ θαηάξγεζε ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ θαη αλάζεζε ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηηξνπψλ ζην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (Κ.Δ.Π.Α) ην νπνίν είρε ήδε ζπζηαζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ θαθνδηαρείξηζε θαη ε γξαθεηνθξαηία ηεο θπβέξλεζεο εθδειψλεηαη κε ηνλ πην βάλαπζν θαη αλάιγεην ηξφπν, αδηαθνξψληαο γηα ηα ξαληεβνχ πνπ είραλ ήδε θιεηζηεί θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ είραλ θαηαηεζεί», κεξηθά ησλ φζσλ είπε ν θ. Μαδαξάθεο.

ΚΟΕΑΝΖ Ζ κείσζε ησλ ηειψλ ηεο ΓΔΤΑΠ δελ θαηέζηε ηειηθά δπλαηφ λα νινθιεξσζεί κεηά απφ αίηεκα πνπ ππέβαιιε ν ΢χιινγνο Αηφκσλ κε Αλαπεξία ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κνδάλεο. Σν αίηεκα ηνπ ΢πιιφγνπ Αλαπήξσλ εμεηάζηεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.΢ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑΠ Γεκήηξε Σζαγθαιίδε, ρσξίο σζηφζν λα ιάβεη ηελ έγθξηζε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο κε παξέκβαζή ηνπ ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο επηρείξεζεο επέζηεζε ηελ πξνζνρή ιέγνληαο φηη ν λφκνο δελ πξνβιέπεη θακία ηέηνηα δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε. Αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη κηα ηέηνηα απφθαζε ζα απνξξηθζεί απφ ηνλ επίηξνπν ζηελ πεξηθέξεηα φπνπ ζα πάεη ε ζρεηηθή απφθαζε γηα εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο, θαζψο ν λφκνο δελ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα απηή ζηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο παξά κφλν ζηνπο ΟΣΑ, κε εμαίξεζε ηνπο πνιχηεθλνπο.

ΥΗΟ΢ ΢πλερίδνληαη νη παιηλσδίεο ηεο θπβέξλεζεο αθνχ ε ηαιαηπσξία γηα ηνπο αλαπήξνπο ζπλερίδεηαη κε… ακείσην ξπζκφ, ζηέιλνληάο ηνπο γηα εμέηαζε ζηε Λέζβν. Δλδεηθηηθά, ε παξαθάησ επηζηνιή ηεο Πξνέδξνπ ηεο Π.Ο.Α.κε.Α.Β.Α θαο ΢νθία Μηραιά, πνπ αλαθέξεη: «Κχξηε ππνπξγέ, κε πξνβιεκαηηζκφ θαη αγαλάθηεζε πιεξνθνξεζήθακε ηελ κε αξ. πξση. Φ. 80000 / νηθ. 20497 / 1670/31-8-2011 εγθχθιην ηνπ ππ. Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ζέκα ‘’΢ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο ηεο Αλαπεξίαο’’. ΋πσο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη, νη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ ζα είλαη αξκφδηεο πιένλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο πνιίηεο γηα ρνξήγεζε ζχληαμεο αλαπεξίαο, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο ΑκεΑ, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξνρέο ή δηεπθνιχλζεηο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσκάηεπζε αλαπεξίαο θαη ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία. Χο εκεξνκελία δε θαηάξγεζεο φισλ ησλ επηηξνπψλ αλαπεξίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηηο λνκαξρίεο θαη ην Γεκφζην, νξίζζεθε ε 1-9-2011. -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 14-----------------------------------------------------------------------------------------


Με ηελ ίδηα εγθχθιην θαζνξίζηεθαλ νη έδξεο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ζε 45 ζεκεία ηεο ρψξαο, ζηα νπνία δπζηπρψο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα λεζηά ηεο Υίνπ θαη ηεο ΢άκνπ! Δξσηάηαη ν θχξηνο ππνπξγφο: Γλσξίδεη φηη δελ ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ λεζηψλ ηεο πεξηθέξεηάο καο κε ηελ έδξα ηεο, πνπ είλαη ε Λέζβνο; Γλσξίδεη φηη εθηφο ησλ κεγάισλ λεζηψλ, ηεο Υίνπ θαη ηεο ΢άκνπ δειαδή, ππάξρνπλ θαη άιια κηθξφηεξα φπσο ε Ηθαξία, ηα Φαξά, νη Οηλνχζεο, ε Λήκλνο θαη ν Αε – ΢ηξαηήο θαη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηα λεζηά απηά, ζα πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, λα πάλε ζηε Μπηηιήλε κέζσ Αζελψλ; Έρεη ππνινγίζεη θαλείο πφζν ζα θνζηίζεη ζε ρξήκα θαη ρξφλν – εθηφο απφ ηελ ηαιαηπσξία πνπ ζα είλαη αθφκε κεγαιχηεξε – ζηνπο θαηνίθνπο – άηνκα κε αλαπεξία θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο; Εεηάκε ηελ άκεζε αλαζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ πξφζεζε ζ’ απηήλ θαη ησλ λεζηψλ ηεο Υίνπ θαη ηεο ΢άκνπ. Εεηάκε απφ ηνπο Βνπιεπηέο ζπκπνιίηεπζεο θαη αληηπνιίηεπζεο ηεο Υίνπ θαη ηεο ΢άκνπ, λα δηακαξηπξεζνχλ έληνλα ζην ππνπξγείν Δξγαζίαο, γηα ηε δηάθξηζε ησλ λεζηψλ καο, αιιά θαη απφ ηνπο ηνπηθνχο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Γεκάξρνπο Υίνπ θαη ΢άκνπ, κέρξη λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκά καο. Καινχκε ηα ΜΜΔ ησλ λεζηψλ καο λα πξνβάιινπλ ην ζέκα κε ηε δένπζα ζνβαξφηεηα θαη δηάζεζε πνπ θάζε θνξά επηδεηθλχνπλ πξνο ηα πξνβιήκαηά καο, κέρξηο φηνπ ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκά καο».

ΚΑΛΑΜΑΣΑ Δξψηεζε κε ηελ νπνία δεηεί λα δηαζθαιηζηεί ν εηδηθφο θνηλσληθφο ξφινο ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ Μεζζελίαο ζην πιαίζην αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Δζληθνχ ΢πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαηέζεζε ζηε Βνπιή ν βνπιεπηήο Γεκήηξεο Κνπζειάο. Αλαθεξφκελνο ζηε δξάζε ηνπ Κέληξνπ, ξσηά: «Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ζπλνιηθέο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζε ππεξεζίεο θπζηθήο θαη ηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο, ψζηε λα θαιχπηνληαη πιήξσο θαη νκαιά ηφζν νη πθηζηάκελεο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ, φζν θαη νη αλάγθεο ησλ ινηπψλ ζπκπνιηηψλ καο, ζηνπο νπνίνπο απηέο νη ππεξεζίεο ζα απεπζχλνληαη; Με πνηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο θξίζηκσλ γηα ηα ΑκεΑ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο; Θα ζπλερίζνπλ απηέο λα παξέρνληαη απφ ηα πθηζηάκελα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ή απφ θάπνηνλ άιιν θνξέα; Ση κέηξα πξνβιέπνληαη γηα ηελ νκαιή θάιπςε ησλ ήδε εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο απφ ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, εηδηθφηεξα απφ ην ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ Μεζζελίαο, θαηά ηε κεηάβαζε ζην λέν Δζληθφ ΢χζηεκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο;

ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΢πλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΤΚΑ κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.ΑΜΔ.Α. ηεο ρψξαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο πξνέδξνπο λα εθθξάζνπλ ηφζν ηα πξνβιήκαηα ησλ ηδξπκάησλ φζν θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηαμχ άιισλ ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο βξέζεθαλ δεηήκαηα φπσο ε αλάγθε γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ππαξθηψλ ππνδνκψλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ε δηθηχσζε θαη θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θέληξσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο αιιά θαη ε δεκηνπξγία επέιηθησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε εγεζία εμέθξαζε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα άκεζν εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνπνηψληαο ηνπο ππαξθηνχο πφξνπο θαη ππνδνκέο, ζπλελψλνληαο ηηο δπλάκεηο, κεγεζχλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πεξηνξίδνληαο ηηο άθνπεο δαπάλεο θαη ζπαηάιεο.

ΛΑΡΗ΢Α Δξψηεζε ηνπ βνπιεπηή ηνπ ΛΑΟ΢ Αζηέξηνπ Ρνληνχιε πξνο ηνλ ππνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο θαη πνπ αθνξά ηελ αδηθία ζε βάξνο ζηξαηησηηθψλ κε πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη ΑκεΑ, θαηέζεζε ζηε βνπιή επηζεκαίλνληαο ηα εμήο: «΋πσο είλαη γλσζηφ, ην ππνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο κε βάζε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε κε ηίηιν ‘’Γηνηθεηηθά θαη άιια κέηξα γηα θαηεγνξίεο ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα θαη νμέα θνηλσληθά πξνβιήκαηα’’ (ΦΔΚ 1139/Β/2011), θξφληηζε λα επεξγεηήζεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζηξαηησηηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο, δειαδή ηνπ πνιχηεθλνπο, ηξίηεθλνπο, κνλνγνλεηθέο νηθνγέλεηεο θαη νηθνγέλεηεο κε ΑκεΑ. ΢θνπφο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο είλαη λα εμαζθαιηζηνχλ νη ελ ιφγσ νηθνγέλεηεο, πνπ εθ ηεο θχζεψο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ νμπκέλα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, δίδνληαο ζε απηέο ηε δπλαηφηεηα λα ζηεγάδνληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηα νηθήκαηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο». Καη εξσηά: «Γηα πνην ιφγν ν ζρεδηαζκφο ηνπ λένπ θαλνληζκνχ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο γηα ηελ ζηέγαζε ησλ ζηειερψλ, κεηψλεη ηα επεξγεηήκαηα πνπ ίζρπαλ γηα ηηο εππαζείο θνηλσληθά νηθνγέλεηεο ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ΑκεΑ; Πξνηίζεηαη ε θπβέξλεζε λα θξνληίζεη έηζη ψζηε λα εληζρπζνχλ ηα επεξγεηήκαηα, φζν αθνξά ηελ ζηέγαζε ησλ εππαζψλ θνηλσληθά νηθνγελεηψλ ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη λα δίδεηαη θαη ζηηο ηξίηεθλεο θαη κνλνγνλεηθέο νηθνγέλεηεο ε επ’ αφξηζην ζηέγαζε»;

ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ ΢ε άζιηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ην αζιεηηθφ θέληξν γηα ηα ΑκεΑ ζηελ Πεξαία, θαζψο νη πφξνη ζηέξεςαλ θαη ην έξγν έκεηλε εκηηειέο κεηά ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πξφγξακκα «Αζήλα 2004». Σν αζιεηηθφ θέληξν άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξηλ απφ πέληε ρξφληα θηινδνμψληαο λα απνηειέζεη έλα «θάξν» ειπίδαο γηα παηδηά κε αλαπεξίεο, ηα νπνία ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αζινχληαη δσξεάλ θαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. ΢ήκεξα, ην Κέληξν Αλάπηπμεο Πνιηηηζκνχ θαη Πξνζαξκνζκέλνπ Αζιεηηζκνχ (ΚΑΠΠΑ 2000) ζηελ Πεξαία δε ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε θαη πιένλ απεηιείηαη αθφκε θαη κε ινπθέην, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα απμεκέλα έμνδα ιεηηνπξγίαο. «Δίλαη θξίκα λα θιείζεη έλα πξαγκαηηθφ ζηνιίδη γηα ηελ πεξηνρή, επεηδή δελ έρνπκε πφξνπο λα ην θξαηήζνπκε αλνηρηφ», φπσο δήισζε ν Πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ θαη πξψελ δήκαξρνο Πεξαίαο, Αληψλεο Μαηδάξεο. «Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά κφλν ε πηζίλα θαη ην ακθηζέαηξν, ράξε ζηηο ζπλδξνκέο ησλ ηδησηψλ. Γελ παίξλνπκε ρξήκαηα απφ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο, αιιά αλ δε καο εληζρχζεη νηθνλνκηθά ε Πνιηηεία, φπσο νθείιεη, ζε 2-3 κήλεο ζα αλαγθαζηνχκε λα βάινπκε ινπθέην, αθνχ ρξσζηάκε πεξίπνπ 60.000 επξψ ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο πεηξειαίνπ», θαηέιεμε.

ΚΡΖΣΖ ΢πλάληεζε ζε πνιχ ζεηηθφ θιίκα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ηνπ δεκάξρνπ Ζξαθιείνπ Νίθνπ ΢ρνηλαξάθε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Ννκαξρηαθνχ ΢σκαηείνπ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Ννκνχ, ε νπνία θη έιαβε ρψξα ζην Γεκαξρείν Γνξηπλίαο. Ο αληηπξφεδξνο ηνπ ΢σκαηείνπ Γηάλλεο Καδάθεο θαη ν γεληθφο γξακκαηέαο Υαξάιακπνο Γνμαζηάθεο έζεζαλ ππφςε ηνπ δεκάξρνπ κηα ζεηξά απφ 17 πξνηάζεηο νη νπνίεο φπσο αλέθεξαλ αλακέλεηαη κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπο λα δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ δεκνηψλ ηεο Γφξηπλαο πνπ είλαη ΑκεΑ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. ΢ρνηλαξάθεο αθνχ δηάβαζε πξνζεθηηθά ηηο πξνηάζεηο, έθαλε γλσζηφ πσο ν δήκνο Γφξηπλαο ζα αληαπνθξηζεί άκεζα πξνθεηκέλνπ λα ηηο πινπνηήζεη ζην ζχλνιφ ηνπο, θαζψο φπσο ηφληζε, «απνηειεί θαζήθνλ φισλ καο λα ζπλδξάκνπκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά λα βειηηψζνπκε ηηο ζπλζήθεο γηα ηνπο ζπλδεκφηεο καο πνπ έρνπλ θάπνηα αλαπεξία».

ΚΑΒΑΛΑ Παηδηθή ραξά γηα ΑκεΑ (ε πξψηε) δεκηνπξγήζεθε ζηελ Καιακίηζα κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαη θαη’ επέθηαζε πξνρψξεζε θαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. Σα πεξηζζφηεξα ζέκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ςεθίδνληαη νκφθσλα θαη κέζα ζε ιίγν ρξφλν, δείρλνληαο φηη φηαλ ππάξρεη ζέιεζε, μεπεξληνχληαη θάζε ινγήο πξνβιήκαηα θαη θπξίσο γξαθεηνθξαηίαο. -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 15--------------------------------------------------------------------------------------------------------


΢ηεξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ΢πληνληζηηθνχ Φνξέα ησλ ΢πιιφγσλ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ηνπ Τγξνηφπνπ ‘‘Βνπξθάξη’’ Μεγάξσλ, ν Παληειήο Αζπξαδάθεο , βνπιεπηήο ΠΑ΢ΟΚ Αηηηθήο πξνψζεζε ηα δίθαηα αηηήκαηα ηνπο (6569/ 24-06-2011 ) ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο απνηειείηαη απφ παξαζαιάζζηεο αθηέο νη νπνίεο απεηινχληαη θπζηθά θαη γεσινγηθά απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα Μέγαξα θαη ε Νέα Πέξακνο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ην πινχζην ζαιάζζην κέησπν θαη ηα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα νδεγεζνχλ ζην δξφκν ηεο αλάπηπμεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο πεξηνρήο κε παξαιηαθά ζέξεηξα θαη ζαιάζζην ηνπξηζκφ, ηαπηφρξνλα κε ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αγξνηηθήο θαη θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. ΢χκθσλα κε αλαθνίλσζή ηνπο δεηνχζαλ: λα εθδνζεί ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Βνπξθαξίνπ, λα απνθξνπζηεί ε πξννπηηθή εγθαηάζηαζεο αγθπξνβνιίνπ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ πέληε λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηελ Πάρε, λα κελ πεξάζεη ε ρσξνζέηεζε ηρζπνθαιιηεξγεηψλ ζηηο αθηέο καο θαη λα αλαπηπρηεί ε παξαιηαθή Μεγαξίδα απφ ην Νεξάθη κέρξη ηελ Κηλέηηα σο παξαζαιάζζηνο ρψξνο αλαςπρήο θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. ΢ε απάληεζή ηνπ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ελεκεξψλεη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί αίηεκα ζρεηηθφ κε ηελ εγθαηάζηαζε αγθπξνβνιίνπ ζηελ Πάρε Μεγάξσλ. ΋ζν αθνξά ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ΢ρεδηαζκνχ δελ ηξνπνπνηεί ην θαζεζηψο γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ πδαηνθαιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Μεγάξσλ, αιιά ην επηζθξαγίδεη. Αλαθεξφκελνο ζην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα, ν Παληειήο Αζπξαδάθεο δήισζε: «΢ε απηή ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ δηαλχνπκε πξέπεη ε Πνιηηεία λα πξνζηαηεχεη ηφζν ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ φζν θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ αιιά θαη λα ζπκκεξίδεηαη ηελ αγσλία γηα ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ ηνπο δίλνληαο ηνπο ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα πγηή αλάπηπμε. Ζ πξσηνβνπιία ηνπ ΢πληνληζηηθνχ Φνξέα ησλ ΢πιιφγσλ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ηνπ Τγξνηφπνπ ‘‘Βνπξθάξη’’ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παξαιηαθήο Μεγαξίδνο θαη ηεο αλάδεημήο ηεο ζε πεξηνρή αλαςπρήο θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζα δψζνπλ πλνή ζηελ ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο». ηεο ΔΤΓΑΠ, εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο Σερληθνχ ΢πκβνχινπ γηα ην έξγν ηεο Απνρέηεπζεο θαη εθπξνζψπσλ ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο ΑΚΣΧΡ ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ επηκέξνπο ηα πξνβιήκαηα κε ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ζηε Μάλδξα. Ζ εμέιημε ηνπ έξγνπ ζην Γήκν Μάλδξαο παξνπζηάδεη θαζπζηεξήζεηο εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ελφο παιαηνχ δηθηχνπ χδξεπζεο απφ ακηαληνζσιήλεο πνπ έρεη αθαλφληζηε θαη κε θαηαγεγξακκέλε πνξεία θαη ηεο βξαρψδνπο ζχζηαζεο ηνπ εδάθνπο. Σα σο άλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα, φηαλ γίλνληαη εθζθαθέο γηα ην έξγν ηεο απνρέηεπζεο, λα ζπάεη ζπλερψο ην πεπαιαησκέλν απφ ακηαληνζσιήλεο δίθηπν χδξεπζεο θαη έηζη λα θαζπζηεξεί ππεξβνιηθά ην έξγν ηεο απνρέηεπζεο, κε αληίζηνηρν κεγάιν θφζηνο. Ο Γήκνο ην 2010 πέηπρε ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζην Δ΢ΠΑ, έθαλε ηελ ίδηα ρξνληά δεκνπξαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ αγσγψλ χδξεπζεο, αλαδείρζεθε Αλάδνρνο ν νπνίνο θαη πινπνηεί ην έξγν. Έρεη θαζπζηεξήζεη φκσο ζεκαληηθά ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο κηαο επηπιένλ εξγνιαβίαο ε νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ηηο ζπλδέζεηο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο κε ηα νηθήκαηα, κε απνηέιεζκα ν αλάδνρνο ηεο απνρέηεπζεο λα κε δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ην έξγν θαζψο ην παιαηφ δίθηπν χδξεπζεο ζπάεη απφ ηνπο θξαδαζκνχο πνπ πξνθαινχλ νη εθζθαθέο θαη δηαθφπηεηαη ζπλερψο ε πδξνδφηεζε ησλ νηθεκάησλ. Σν έξγν ηεο Απνρέηεπζεο ζε θνκβηθά ζεκεία ηεο Μάλδξαο έρεη ζηακαηήζεη θαζψο ε αλάδνρνο εηαηξεία δειψλεη αδπλακία εθηέιεζήο ηνπ αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ή δελ εθηειείηαη παξάιιεια ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ακηαληνζσιήλα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζηηο ίδηεο πεξηνρέο ζε ζπλνιηθφ κήθνο ηνπιάρηζηνλ 2 ρηιηνκέηξσλ. ΢χκθσλα κε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα ηέιε Ννεκβξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε ησλ Δξγαηηθψλ Καηνηθηψλ ηεο Μάλδξαο κε ην Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζηνλ Αζπξφππξγν, δηφηη ηφηε πξνβιέπεηαη φηη ζα ιεηηνπξγήζεη ν πξσηεχσλ αγσγφο ηεο ΔΤΓΑΠ ζηελ Διεπζίλα, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηνρεηεχνληαη ηα ιχκαηα ζην Κ.Δ.Λ. Δπηζεκάλζεθε δε φηη ην έξγν ηεο Απνρέηεπζεο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν ΢πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε νινθιεξψλεηαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Καηά ζπλέπεηα επηβάιινληαη ηαρχηαηεο ελέξγεηεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ αληηθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαζψο θαη ηνπ Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο παξάιιεινπ έξγνπ ζχλδεζεο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο Γπηηθήο Αηηηθήο επξεία ζχζθεςε ππφ ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε κε ηα νηθήκαηα, φζν θαη απφ ηελ κεξηά ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ Γπηηθήο Αηηηθήο θα ΢ηαπξνχια Γήκνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ εληαηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ηελ αθνξνχλ. Ζ αλάδνρνο Γεκάξρνπ Μάλδξαο Δηδπιιίαο θνπ Γεσξγίνπ Γξίθνπ, ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ΢πκβνχινπ θνπ Θέκε Γηαλληθάθε, ηνπ Γηεπζπληή Σερληθψλ Έξγσλ εηαηξεία απφ ηε κεξηά ηεο ππνρξενχηαη λα μεπεξλά άκεζα ηερληθήο ηεο ΠΔΓΑ θνπ Νίθνπ Καηζίθε, ηνπ Πξντζηακέλνπ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θχζεσο πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, κε ηελ ιηγφηεξν δπλαηή ηνπ Γήκνπ Μάλδξαο Δηδπιιίαο, ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ επηβάξπλζε ησλ θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. --------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 16---------------------------------------------------------------------------------------Ξεθίλεζε ε πεξηζπιινγή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ ελαπνηεζεί παξάλνκα ζε πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο. Ζ πεξηζπιινγή μεθίλεζε απφ πεξηνρέο ηνπ Αζπξνπχξγνπ, κε πξνηεξαηφηεηα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. ΢πγθεθξηκέλα ε εθθίλεζε ηεο επηρείξεζεο έγηλε ζηελ νδφ Εαΐκε θαη αθνινχζσο ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Θξάθεο θαη Παλαζελαίσλ θνληά ζηνλ ηεξφ λαφ ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ ζηελ Παξαιία Αζπξνπχξγνπ, φπνπ πεξηζπιιέρζεθαλ δνρεία κε επηθίλδπλα απφβιεηα γηα ηελ δεκφζηα πγεία, αγλψζηνπ πξνειεχζεσο. Ζ ζεηηθή απηή εμέιημε είλαη απνηέιεζκα επίκνλσλ θαη επίπνλσλ ελεξγεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο, ε νπνία απφ ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ έρεη επηδνζεί ζε έλαλ δηαξθή αγψλα θαηά ηεο ζπλερηδφκελεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Απνηέιεζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ ήηαλ ε ππνγξαθή ζχκβαζεο αλάκεζα ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο θαη ζε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία δηαρείξηζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, ε νπνία αλέιαβε ηελ πεξηζπιινγή ησλ επηθίλδπλσλ θαη ηνμηθψλ απνβιήησλ απφ ηελ Γπηηθή Αηηηθή. Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο θα ΢ηαπξνχια Γήκνπ, ε νπνία ήηαλ παξνχζα θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απνξξχπαλζεο, δήισζε ηθαλνπνηεκέλε γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ ήδε έρεη ν πνιχπιεπξνο αγψλαο ησλ ηειεπηαίσλ νθηψ κελψλ θαη ζπκπιήξσζε φηη είλαη απνθαζηζκέλε λα δψζεη ηέξκα ζηελ ρξφληα απζαηξεζία εθείλσλ πνπ ξππαίλνπλ ηελ πεξηνρή. ΢πκπιήξσζε δε φηη φηαλ νη ππεξεζίεο ηεο Πνιηηείαο είλαη ζπληεηαγκέλεο ζε έλαλ θνηλφ ζηφρν, ηα απνηειέζκαηα είλαη ππαξθηά θαη νπζηαζηηθά. Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνξξχπαλζε ησλ πεξηνρψλ ζα ζπλερηζηεί θαη ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηεξνπκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, ζηεξηδφκελν ζε απηνςίεο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ηεο Π.Δ.Γ.Α. Ο θαζαξηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηθίλδπλσλ θαη ηνμηθψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ηελ απνξξχπαλζε ηνπ εδάθνπο απφ ηα ππνιείκκαηα απηψλ.


ΠΡΟΤΠΟΘΔ΢ΔΗ΢ ΢ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖ΢Ζ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΑΝΑΠΖΡΟΤ΢

ΝΔΔ΢ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΔΗ΢ ΦΔΡΝΔΗ Ζ

Δγθπθιίνπο ζρεηηθά κε ηελ ΔΡΓΑ΢ΗΑΚΖ ΔΦΔΓΡΔΗΑ ΢ΣΟ ΓΖΜΟ΢ΗΟ ΢πληαμηνδφηεζε ζπδχγσλ αλα ΢ε θαζεζηψο εθεδξείαο κπαίλνπλ σο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ πεξίπνπ 30.000 ππάιιεινη κεηά απφ απφθαζε πήξσλ, γνλέσλ θαη αδειθψλ ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνχιηνπ. Πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο εμέδσζε ην Τπνπξγείν Δξγαζίηνπ δεκνζίνπ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη αο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε ζπκβάζεηο Σνλίδεηαη φηη ν γνλέαο, ζχδπγνο ανξίζηνπ ρξφλνπ νη νπνίνη βξίζθνληαη 12 έσο 24 ή αδειθφο αλάπεξνπ αηφκνπ, κήλεο πξηλ ηε ζχληαμε. Μεηά ην ηέινο ηεο εθεδξείαο, ζπληαμηνδνηνχληαη κε πιήξε ζχληαμε. Ζ ίδηα ξχζκηζε αζθαιηζκέλνο ζε θνξείο θχξηαθνξά θαη κφληκνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη κπαίλνπλ αο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζε θαζεζηψο πξν-ζπληαμηνδνηηθφ. Πξφθεηηαη γηα 18 αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ έσο 20.000 άηνκα. Δπίζεο ηίζεληαη ζε θαζεζηψο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηεθεδξείαο 6.000 κε 7000 άηνκα πνπ ζα θξηζνχλ σο πιενλάδνλ πξνζσπηθφ θαη ζα θαηαξγεζεί ε νξγαληθή ηνπο ζεο, ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ παξνχζα δηάηαμε κε ηελ ζέζε. Πην αλαιπηηθά, φινη νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην, πξνυπφζεζε φηη έρεη ζπκπιεξψζεη 7.500 εκέξεο αζθάιηζεο ή 25 έηε θαη ζε ΝΠΓΓ θαη ζε ΝΠΗΓ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ηνπ ζηελ ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, νη αζθάιηζε. Ο ρξφλνο απηφο απαηηείηαη λα είλαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ή/θαη νπνίνη θαηά ηνπο επφκελνπο 12-24 κήλεο απνθηνχλ δηθαίσκα εμφδνπ κε πιήξε ζχληαμε, ηίζεληαη ζε πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο. Αλαιπηηθφηεξα, 1. ΢χδπγνη αλαπήξσλ. Οη πξνυπνζέζεηο (νη θαζεζηψο εθεδξείαο, νη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ θαη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά) γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ ησλ ΝΠΓΓ κε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίνη ζπδχγσλ αλαπήξσλ είλαη νη εμήο: α) ν ζχδπγνο λα είλαη αλάπεξνο κε θαηά ηνπο επφκελνπο 12-24 κήλεο απνθηνχλ δηθαίσκα πνζνζηφ 80% θαη άλσ, β) λα πθίζηαηαη έγγακνο βίνο δηάξθεηαο εμφδνπ κε πιήξε ζχληαμε, ηίζεληαη ζε πξνζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηεξκαηηζηεί ε ππαιιειηθή ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο ζπληαμηνδφηεζεο, γ) ζρέζε ηνπο κε θαηάξγεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ν ζχδπγνο ηνπ αλάπεξνπ λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 7.500 πνπ θαηέρνπλ, νη εξγαδφκελνη ζηνπο θνξείο ηνπ εκέξεο πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ή 25 έηε αζθάιηζεο, επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ θαηαξγνχληαη, θαη αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ θαηεγνξηψλ ΤΔ θαη ΓΔ ησλ θνξέσλ πνπ απνξξνθψληαη, ζπγρσλεχνληαη ή θαη λα κε ιακβάλεη ήδε ζχληαμε απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ πεξηνξίδνληαη, ηίζεληαη ζε θαζεζηψο εξγαζηαθήο νξγαληζκφ ή ην δεκφζην. 2. Γνλείο αλαπήξσλ, α) ην παηδί πξέπεη λα είλαη εθεδξείαο, πξνβιέπεηαη ηαρεία δηαδηθαζία εληνπηζκνχ άγακν θαη αλάπεξν κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, λα κελ εξγάδεηαη θαη λα κε ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο λνζειεχεηαη ζε ίδξπκα κε δαπάλε αζθαιηζηηθνχ ή άιινπ δεκφζηνπ θνξέα θπβέξλεζεο πνπ δελ έρνπλ ιφγν χπαξμεο ή δηαζέηνπλ β) ν γνλέαο πνπ ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε απηέο ηηο δηαηάμεηο πξέπεη λα έρεη πνιχ κεγάιν πνζνζηφ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ, νξγαλψλεηαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο δηάξζξσζεο, πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 7.500 εκέξεο αζθάιηζεο ή 25 έηε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ηνπ ζηελ ππεξεζηψλ, ζην πιαίζην ησλ επξεκάησλ ηεο πξφζθαηεο αζθάιηζε θαη λα κε ιακβάλεη ήδε ζχληαμε απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ κειέηεο ηνπ ΟΟ΢Α γηα ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, κε νξγαληζκφ ή ην δεκφζην. γ) ν έηεξνο γνλέαο πξέπεη, θαηά ηελ εκεξνκελία ζηφρν ηε κείσζε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ (φρη ησλ ζέζεσλ ηνπ ππεξεηνχληνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ γνλέα πνπ αζθεί ην δηθαίσκα, πξνζσπηθνχ) θαηά πεξίπνπ 30%. Ζ αμηνιφγεζε ζα λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 2.400 εκέξεο ή 8 έηε πξαγκαηηθήο γίλεη κε αμηνπνίεζε ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο ηεο Δ.Δ., αζθάιηζεο ζε θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή/θαη ην δεκφζην, εθ ησλ νπνίσλ νη κε ηε ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη 600 εκέξεο ή ηα 2 έηε λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα, λα ηνπ ΟΟ΢Α. Δηδηθά σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε δηαδηθαζία ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Α΢ΔΠ. Σν εξγάδεηαη, λα κε ιακβάλεη θαη λα κελ έρεη ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο πιενλάδνλ πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνθχςεη θαη δελ ζα απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ή ην δεκφζην, λα έρεη ππνβάιεη είλαη δπλαηφλ λα απνξξνθεζεί παξαγσγηθά ζε άιιεο ππεχζπλε δήισζε πξνο ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ηνπο αζθαιηζηηθνχο ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα, ζα εληαρζεί ζε θαζεζηψο θνξείο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο φηη δελ έρεη αζθήζεη, νχηε πξνηίζεηαη λα εθεδξείαο θαη ζε πξνγξάκκαηα επαλαθαηάξηηζεο θαη ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο απαζρφιεζεο. αζθήζεη ζην κέιινλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο απηήο ΢ε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ γάκνπ, α) εάλ ην αλάπεξν παηδί είλαη αλήιηθν, ην δηθαίσκα αζθείηαη απφ ην γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε. Λφγσ ηεο θαη’ εμαίξεζε παξαρψξεζεο ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο κε εμαηξεηηθά επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ΢πζζσξεπκέλα ρξέ ε 16 εθαηνκ απ’ φηη ζηνπο ινηπνχο αζθαιηζκέλνπο, ε άζθεζε ηεο επηκέιεηαο θαηφπηλ κπξίσλ επξψ νδεγνχ λ ζε θ ιείζηκν ζπλαηλεηηθνχ δηαδπγίνπ δελ αξθεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηηο δνκέο πνπ θηινμελ νχλ απφαζπζπληαμηνδφηεζεο. Αληηζέησο, απαηηείηαη ε επηκέιεηα ηνπ αλήιηθνπ παηδηνχ ινπνηεκέλνπο ςπρηαηξηθνχο αζζελεί ο λα έρεη δνζεί ζην δηαδεπγκέλν γνλέα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, θαη θαη’ επέθηαζε 1.500 αζζελείο, θαζψο ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην ππνπξγείν Τγείαο θαζπζηεξεί επί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα. β) εάλ ην αλάπεξν παηδί κήλεο. Οη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ δεηνχλ ηελ άκεζε είλαη ελήιηθν, ην δηθαίσκα αζθείηαη απφ ην γνλέα πνπ είρε ηελ επηκέιεηα εμφθιεζή ηνπο, νη εξγαδφκελνη είλαη απιήξσηνη επί φζν ην παηδί ήηαλ αλήιηθν, εάλ ε ιχζε ηνπ γάκνπ επήιζε πξηλ ηελ ηξεηο κήλεο θαη νη πξνκεζεπηέο δηαθφπηνπλ ηελ ελειηθίσζή ηνπ, απφ έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο θαηφπηλ δηθήο ηνπο πίζησζε. Ήδε ηξεηο δνκέο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Δθεβηθήο ζπκθσλίαο θαη εθφζνλ ηεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ Τγείαο ππνρξεψζεθαλ ζε θιείζηκν. Οη 45 θηινμελνχκελνη, παξνχζα δηάηαμε, εάλ ε ιχζε ηνπ γάκνπ επήιζε κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ απφ ηελ Αζήλα θαη ηε Ληβαδεηά, κεηαθέξνληαη ζε άιιεο δνκέο παηδηνχ, απφ ην γνλέα πνπ έρεη ηεζεί δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο κε ή επηζηξέθνπλ ζην Γαθλί θαη νη 68 επαγγεικαηίεο ςπρηθήο ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή πγείαο έκεηλαλ άλεξγνη. Οη ππφινηπεο δνκέο, ζηηο νπνίεο θηινμελνχληαη 1.500 αζζελείο, αληηκεησπίδνπλ ην ιφγσ ζσκαηηθήο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ 3. Γηα ηνπο αδειθνχο/έο ελδερφκελν ηεο θαηάξγεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο. αλαπήξσλ νη πξνυπνζέζεηο είλαη νη εμήο: α) ν αλάπεξνο αδειθφο πξέπεη Σνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ θξνχεη ην Γίθηπν Φνξέσλ λα είλαη άγακνο θαη αλάπεξνο κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, λα κελ εξγάδεηαη, Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο θαη Φπρηθήο Τγείαο λα κε λνζειεχεηαη ζε ίδξπκα κε δαπάλε αζθαιηζηηθνχ ή άιινπ δεκφζηνπ "Αξγψο". Οη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ εμεηάδνπλ ην θνξέα, γηα ηνπιάρηζηνλ κία πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ελδερφκελν λα ζηείινπλ εμψδηθν πξνο ην ππνπξγείν αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο λα ζπλνηθεί απνδεδεηγκέλα θαη λα βαξχλεη Τγείαο, κε ην νπνίν ζα δειψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ νηθνλνκηθά ηνλ αδειθφ πνπ ζα ζπληαμηνδνηεζεί. αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----ΣΕΛΙΔΑ 17--------------------------------------------------------------------------------------

ΚΗΝΓΤΝΟ΢ ΓΗΑ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΧΝ


ΔΡΓΟ΢ΖΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΜΟΗΒΖ ΚΑΗ Α΢ΦΑΛΗ΢Ζ

ΑΠΑ΢ΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΣ’ ΟΗΚΟΝ ΢ε ηζρχ απφ ηηο 12 ΢επηεκβξίνπ ηέζεθε κε εγθχθιην (αξ. 68/9-9-2011) ε έθδνζε ηνπ εξγφζεκνπ ηνπ ΗΚΑ γηα ηελ ακνηβή θαη ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νηθηαθέο θαη αγξνηηθέο εξγαζίεο. ΢πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη εμαξγχξσζεο ηνπ εξγφζεκνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ακνηβή θαη ηελ αζθάιηζε ηνπ θαη’ νίθνλ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ πνπ παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία ή ππεξεζίεο, ακεηβφκελν κε ηελ ψξα ή ηελ εκέξα, ζε ηαθηά ή κε ρξνληθά δηαζηήκαηα, είηε πξνο έλαλ, είηε πξνο πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο εξγνδφηεο γηα ηελ ίδηα κηζζνινγηθή πεξίνδν. Αλάκεζα ζηηο ελδεηθηηθέο εξγαζίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εγθχθιην, ζπκπεξηιακβάλνληαη: 1νλ) Οη ππεξεζίεο νηθνγελεηαθήο βνεζεηηθήο θξνληίδαο (νηθηαθή θαζαξηφηεηα, γεληθφ λνηθνθπξηφ), 2νλ) Ζ ππνζηήξημε κε ηελ παξνρή θάζε κνξθήο βνήζεηαο θαη θξνληίδαο ζε ειηθησκέλα άηνκα, θαζψο θαη ζε άηνκα κε αλαπεξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο γηα ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, 3νλ) Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο αηφκσλ ζε Ηδξχκαηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζε ΢ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ λνεηηθή ζηέξεζε (΢.Τ.Γ.) θαη 4νλ) Ζ βνήζεηα ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο (θπζηθνζεξαπεία, θηλεζηνζεξαπεία, ζπλνδεία εθηφο νηθίαο). Τπφρξενο έθδνζεο ηνπ Δξγνζήκνπ είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ. Σα εξγφζεκα είλαη δηαζέζηκα απφ φιν ην δίθηπν ησλ ΔΛΣΑ, φπσο θαη απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα. Σν Δξγφζεκν αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηθή αμία ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ππέξ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Ο εξγαδφκελνο εμαξγπξψλεη ην εξγφζεκν απφ ηνπο θνξείο δηάζεζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ παξαθξαηεζεί νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (20% ππέξ ΗΚΑ θαη 10% ππέξ ΟΓΑ). ------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 18--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Κιέθηεο θαη ακαξησινί Απ ηέ ο ηηο κέ ξεο ήκνπλ ζθεθηηθφο πνιχ θαη ζα κπνξνχζα λα πσ εθλεπξηζκέλνο. ΋ιε απηή ε ιαγλεία γηα ηε ρξενθνπία θαη ηε δεηηαληά ησλ δφζεσλ, ζπλδπαζκέλα κε ηελ θαηήθεηα θαη ηελ θαηάληηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θνιιεηψλ, πνπ δελ ιέεη λα μεθνιιήζεη απφ πάλσ καο, κε έξημαλ ςπρνινγηθά, φπσο πηζηεχσ ηνλ θάζε Έιιελα ή αθφκα θαη άιινδαπφ πνπ απνθάζηζε λα δήζεη κφληκα ζε απηή ηε ρψξα. Μίιεζα κε αξθεηνχο θίινπο θαη δηαπίζησζα φηη ην ίδην θιίκα επηθξαηεί παληνχ ζρεδφλ, εθηφο ησλ θνκκαηφζθπισλ πνπ ραξσπά θνπλνχλ αθφκα ηελ νπξά ζηα αθεληηθά ηνπο. Δίδα ηελ αζιηφηεηα ησλ απνιχζεσλ ζην ΚΚΔ «γηαηί δελ βγαίλεη» ε «επηρείξεζε», φπσο είδα ηελ ππνθξηζία θαη ηε κνπγθακάξα φισλ ζρεδφλ ησλ «πνιηηηθψλ», απφ φια ηα θφκκαηα, νη νπνίνη σο γλσζηφλ, θάλνπλ ηελ πάπηα ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη αλ αθνξνχλ ηνπο ερζξνχο ή αληηπάινπο ηνπο, δηφηη νη «θαινί ηξφπνη» ηεο «νηθνγέλεηαο» ην απαηηνχλ. Οηθνγέλεηεο εμ αίκαηνο ή κε, πνπ αθνινπζνχλ ηελ ηαθηηθή ηεο νκεξηά σο πάγηα ηαθηηθή θαη δηαδηθαζία. Γηαηί ζήκεξα είλαη νη απνιπκέλνη ηνπ ελφο θφκκαηνο, αχξην ηνπ άιινπ, θνθ. Δλ ησ κεηαμχ, ηα δεκνζηεχκαηα γηα βνιέκαηα ζπδχγσλ ππνπξγψλ θαη επηδφκαηα ηξηηέθλσλ ζε πινχζηνπο θαη «δηάζεκνπο αιιά θαη «θπξίεο» πνιηηηθψλ, έρνπλ γεκίζεη ην ηληεξλέη. Ζ αζιηφηεηα δελ ζηακαηά ζηελ εμαζιίσζε ηεο κηθξήο θαη κεζαίαο ηάμεο, ζε κηα δήζελ αηαμηθή θαη ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία πνπ επαγγειίδεηαη ηελ ηζφηεηα αιιά επεθηείλεηαη ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ «θίισλ», ζπγγελνχο θαη πνιηηηθήο εμ αγρηζηείαο ζρέζεσο. Με ηελ θαηλνχξγηα επηδξνκή, ζπλνδεία δεκνζηνγξαθηθψλ βνκβαξδηζηηθψλ, επηρεηξείηαη ε ιεειαζία φισλ φζσλ δελ έρνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θνκκαηηθέο «παξάγθεο» θαη πνιηηηθά γξαθεία πνπ ηνπο βνιεχνπλ ζε επηηξνπέο θαη εμηξά επηδνκαηηθέο εληζρχζεηο, ζπκπιεξψλνληαο ην ρακέλν εηζφδεκα ηνπ θνκκαηηθνχ ζηξαηνχ, πνπ φηαλ αιιάμεη ε θπβέξλεζε ζα «θιαίεη» καδί κε ηνπο ππφινηπνπο γηα ηελ αθαίκαμή ηνπ. Δίκαζηε έλνρνη νη Έιιελεο αιιά θαη νη αιινδαπνί γηα ηελ θαηάληηα απηή; Ίζσο λαη αιιά φρη φινη, φπσο πξνζπαζνχλ ηα δηθά ηνπο δεκνζηνγξαθηθά «παηδηά» λα καο πεξάζνπλ. Καίγνληαη θαη ηα ρισξά καδί κε ηα μεξά; ΢ίγνπξα λαη, γηαηί πνιινί θνπξίηεο έρνπλ θαηαθιέςεη ην θξάηνο κε ηελ αλνρή θπβεξλήζεσλ θαη αληηπνιηηεχζεσλ, φρη απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά αιιά απφ ζπζηάζεσο ηνπ. Σν ζέκα είλαη φηη νη πνιηηηθνί ζήκεξα ζηελ Διιάδα δελ είλαη ιηνληάξηα φπσο ζπκβαίλεη κε «ζπλαδέιθνπο» ηνπο ζε άιινπο ρψξεο, νη νπνίνη έρνπλ ην ζάξξνο λα θπλεγήζνπλ κεγάια θνξνινγηθά «ζεξάκαηα», αιιά χαηλεο πνπ θπλεγνχλ φηη πην αδχλακν ππάξρεη γηα λα γεκίζνπλ ηελ «θνηιάξα» ηνπο.

ΝΑ ΢ΣΖΡΗΥΣΟΤΝ ΣΑ ΑΓΤΝΑΜΑ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΢ΣΡΧΜΑΣΑ Γχν επεξσηήζεηο θαηέζεζαλ πξνο ηνπο ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Τγείαο κε ηηο νπνίεο νη βνπιεπηέο ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο θαινχλ ηελ θπβέξλεζε λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο, ηεο θηψρεηαο, ηεο εξγαζηαθήο επηζθάιεηαο, ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, λα πξνρσξήζεη ζηε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ άληζσλ θαη πνιπάξηζκσλ νηθνγελεηαθψλ θαη πνιπηεθληθψλ επηδνκάησλ ζε έλα εληαίν επίδνκα παηδηνχ, κε έλαξμε θαηαβνιήο απφ ην πξψην παηδί, λα επηιέμεη ηε ινγηθή ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ηνπ επηδφκαηνο ελνηθίνπ ζε κε αληαπνδνηηθή βάζε, ψζηε λα σθεινχληαη θαη νη θησρέο νηθνγέλεηεο πνπ ζήκεξα δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΟΔΚ, λα πξνρσξήζεη ζε ελνπνίεζε ησλ επηδνκάησλ ΑΜΔΑ ζε έλα λέν επίδνκα αλαπεξίαο. παξάιιεια θαινχλ ηελ θπβέξλεζε λα ιάβεη κέηξα ζρεηηθά κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δνκψλ πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξίεο, λα ζηεξίμεη ηα πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα, λα ζπκβάιεη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ζε θάζε δήκν ηεο ρψξαο, λα απμήζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνλνηαθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη λα εγγπεζεί ηελ πξφζβαζε ζηα βαζηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ζηελ πγεία, ηε ζηέγαζε θαη ηελ παηδεία θαη ζηνπο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη πιεξνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο.

ΔΠΗΓΔΗΝΧΝΔΣΑΗ Ζ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΔΡΓΗΑ ΢χκθσλα κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ΢ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ΢ΣΑΣ), ην Μάε ηνπ 2011, νη άλεξγνη αγγίδνπλ ηνπο 822.198 θαη ζε πνζνζηφ ην 16,6%, απφ 15,8% πνπ ήηαλ ηνλ Απξίιε ηνπ 2011. Σεξάζηηα είλαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζε ζρέζε κε ην Μάε ηνπ 2010, νπφηε ε αλεξγία ήηαλ ζην 12% θαη νη άλεξγνη 602.185. Γειαδή, απφ ηνλ πεξαζκέλν Μάε, νη άλεξγνη απμήζεθαλ θαηά 220.534 (αχμεζε 36,6%) θαη απφ ηνλ Απξίιε ηνπ 2011 θαηά 36.260 άηνκα (αχμεζε 4,6%). Να ζεκεησζεί, κάιηζηα, πσο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ απεηθνλίδνπλ παξά κφλνλ έλα κέξνο ηεο ηξαγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο, κε βάζε ηα θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο ΔΛ΢ΣΑΣ, δε ζεσξείηαη άλεξγνο θάπνηνο πνπ έρεη δνπιέςεη έζησ θαη κηα ψξα ηε βδνκάδα πξηλ ηελ θαηαγξαθή! Ζ αλεξγία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΢ηαηηζηηθήο Αξρήο, ζεξίδεη ζε γπλαίθεο θαη λένπο. ΢ηηο γπλαίθεο, θηάλεη ζην 20%, απφ 14,8% ην Μάε ηνπ 2010. Αληίζηνηρα, φκσο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε αχμεζε ζηνπο άληξεο, κε ηελ αλεξγία λα αγγίδεη ην 14,1% απφ 9,9% πνπ ήηαλ ην Μάε ηνπ '10. ΢ηνπο λένπο απφ 15 - 24 εηψλ ε αλεξγία έρεη εθηνμεπζεί ζην 40,1%, απφ 32,5% ην Μάε ηνπ 2010, ελψ ζηηο ειηθίεο απφ 25 - 34 εηψλ ε αλεξγία θηάλεη ζην 22%, απφ 15,8% έλα ρξφλν πξηλ. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ θαηά ην Μάε (4.131.528) είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ νηθνλνκηθά κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ (4.383.374). Γειαδή, απηνί πνπ εξγάδνληαη είλαη ιηγφηεξνη απφ απηνχο πνπ δελ εξγάδνληαη. Σελ ίδηα ζηηγκή, λα ζεκεησζεί πσο νη άλεξγνη ζε ζρέζε κε ηξία ρξφληα πξηλ έρνπλ ππεξδηπιαζηαζηεί, αθνχ απφ 324.777 πνπ ήηαλ ην Μάε ηνπ 2008, ζήκεξα θηάλνπλ ηνπο 822.719. Μηιάκε, δειαδή, γηα κηα αχμεζε πνπ θηάλεη ην 153,3% κέζα ζε ηξία ρξφληα. Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ, θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ην λνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο «γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ αλαθέξεη ΋πσο ζεκεηψλεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, ζηελ Διιάδα ππνινγίδνληαη φηη: 8.400 πεξίπνπ ζπλεηαηξηζκνί κε 950.000 πεξίπνπ κέιε, 1.500 - 2.000 νξγαλψζεηο εζεινληηζκνχ, απφ ηηο νπνίεο 200 - 300 έρνπλ ελεξγφ δξάζε, εθ ησλ νπνίσλ 115-200 δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνινγίαο, Μεηθηέο νξγαλψζεηο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο κε ζηνηρεία ζπλεγνξίαο κε λνκηθέο κνξθέο ζσκαηείσλ, ζσκαηείσλ εηδηθψο αλαγλσξηζκέλσλ σο θηιαλζξσπηθψλ, αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ, ηδξπκάησλ, θαη ελψζεσλ πξνζψπσλ, νξγαλψζεηο ή θαη εηαηξηθά ζρήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο έληαμεο απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη έρνπλ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν, 71 γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί κε 1.903 κέιε, 68 ζπλεηαηξηζηηθέο ζεξαπεπηηθέο κνλάδεο ζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, 15 ΚΟΗ΢ΠΔ, κε αληηθείκελν ηελ έληαμε ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. ------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 19------------------------------------------------------------------------------------------


ΜΔ ΠΟΗΑΝΔΗ ΚΡΗ΢Ζ Α΢ΠΗΡΗΝΔ΢ ΟΡΟ΢ ΠΟΣΔ ΘΑ ΜΔ ΑΦΖ΢ΔΗ!! Ζ ΚΡΗ΢Ζ - Αο δνχκε ινηπφλ πψο έρεη ην δήηεκα, ππνγξακκίδνληαο βεβαίσο φηη εθθξάδσ δηθέο κνπ απφςεηο. Θα πησρεχζεη ε Διιάδα; Ζ απάληεζε είλαη θαηεγνξεκαηηθή: Μφλνλ ηα πξφζσπα (λνκηθά ή θπζηθά) πησρεχνπλ (ζχκθσλα κε ηε λνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ). Σα θξάηε δε πησρεχνπλ. Σα θξάηε, φπσο θαη ηα πξφζσπα, κπνξνχλ λα ρξενθνπήζνπλ. Υξενθνπία ζπκβαίλεη φηη θάπνην πξφζσπν, ή θάπνην θξάηνο δε κπνξεί λα απφπιεξψζεη ηα ρξέε ηνπ ηα νπνία είλαη απαηηεηά ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ ρψξα φλησο, κπνξεί λα ρξενθνπήζεη. Καη απηφ επηρεηξεί λα πξνιάβεη ε Κπβέξλεζε, θαζψο πέξα απφ ηηο ξεηνξείεο, δελ είλαη αθφκε ζαθήο ε πξφζεζε ή ν ηξφπνο πνπ ζα "δηαζψζεη" ηε ρψξα ε Δπξσπατθή Έλσζε ή θξάηε - κέιε ηεο. Δάλ έλα Κξάηνο βξεζεί ζε "απφγλσζε" ιφγσ εκθαλνχο αδπλακίαο εμεχξεζεο ιχζεσλ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ ηνπ, θαηεπζχλεηαη ζηελ ηειεπηαία ιχζε πνπ απνκέλεη: Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Σν ΓΝΣ εγγπάηαη ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ ηεο ρψξαο, κε ηνλ φξν φηη ε ρψξα απνδέρεηαη ηα κέηξα πνπ απηφ νξίδεη. Καη βεβαίσο, ηα κέηξα πνπ νξίδεη θαη επηβάιεη ην ΓΝΣ είλαη ζθιεξά, απξφζσπα θαη ζπλήζσο θαηαζηξνθηθά γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο πνπ επεκβαίλεη. ΢πλεπψο, ηερληθά, νχηε λα ρξενθνπήζεη κπνξεί κία Διιάδα. Αθνχ, αθφκε θαη εάλ δελ ππάξμεη παξέκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (πξάγκα πνπ πξνθαλψο απνθιείεηαη θαη κεηά ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ αξκνδίσλ ηεο Έλσζεο), ηφηε ζα θαηαθχγεη ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ ζα είλαη θαηά πνιχ ζθιεξφηεξα απφ απηά πνπ ζπδεηνχληαη ζήκεξα ζηα παξάζπξα ηεο ηειεφξαζεο θαη πνπ γξάθνληαη ζηηο εθεκεξίδεο. Σί ζα γίλεη ινηπφλ ζηα επφκελα ρξφληα; ΋ηη δελ καο ιέλε νη δεκνζηνγξάθνη ησλ παξαζχξσλ γηαηί ίζσο κέρξη εθεί λα κε θζάλνπλ νη γλψζεηο ηνπο , αιιά θαη πνπ θνβνχληαη λα καο πνπλ νη πνιηηηθνί καο είλαη φηη Σα κέηξα απηά ηζρχνπλ γηα θέηνο κφλνλ. Σνλ επφκελν ρξφλν, γηα ηνλ νπνίν ε Κπβέξλεζε έρεη δεζκεπζεί λα κεηψζεη ην έιιεηκκα θαηά αθφκε 3% ηνπ ΑΔΠ, δειαδή λα πεξηνξίζεη ηε δεκνζηνλνκηθή ηεο πνιηηηθή θαηά 3% αθφκε, ζα πξέπεη πέξαλ ησλ θεηηλψλ κέηξσλ λα πάξεη θαη επηπξφζζεηα. Καη ηνλ επφκελν ρξφλν, κέηξα γηα αθφκε 3%...Καη κάιηζηα εάλ απνδεηρζεί -θαη θαηά ηελ άπνςή καο ζα απνδεηρζεί- φηη νη ειπίδεο γηα θάκςε ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,3% θαη άλνδν ηνπ ΑΔΠ θαηά ην 2011 θαη 2012 είλαη κπνχξδεο, ηφηε ην "ζθίμηκν" ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξν. Δίλαη απίζηεπην ην πφζν πξνζαξκνζηηθφο ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί απηφο ν Διιεληθφο ιαφο πνπ απφ ηζνιηάδεο ζέινπλ λα καο θάλνπλ νη θνπθαξάδεο. Τπάξρεη θίλδπλνο γηα ηηο θαηαζέζεηο καο; Θεσξεηηθά ππάξρνπλ θίλδπλνη. Καη πνηνη είλαη νη θίλδπλνη απηνί; α) Απνρψξεζεο ηεο ρψξαο απφ ηελ επξσδψλε: Έρσ αλαθέξεη ηηο απφςεηο κνπ γηα ην ελδερφκελν απηφ. Βξαρππξφζεζκα, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ηδαληθφηεξε ιχζε. ΋κσο, δε ζα σθειήζεη ηε ρψξα καθξνπξφζεζκα ζηηο "δηεζλείο θαηαηγίδεο" πνπ έξρνληαη. Δλ ηνχηνηο, είλαη ππαξθηφο θαη θαλείο δε κπνξεί λα ηνλ απνθιείζεη. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, νη θαηαζέζεηο κεηαηξέπνληαη απηφκαηα ζε δξαρκέο. ΋ιεο νη θαηεγνξίεο. ΢ε δξαρκέο ζα κεηαηξαπνχλ θαη νη ινγαξηαζκνί νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ πνπ θαηέρνπλ νη Έιιελεο ή νη θάηνηθνη ηεο Διιάδαο. Δθηηκψ (κε ηηο γλψζεηο πνπ έρσ, πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ειιηπείο) φηη ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε επηζηξνθήο ζηε δξαρκή, δε ζα πεηξαρζνχλ νη ζπλαιιαγκαηηθνί ινγαξηαζκνί πνπ έρνπκε ζε ηξάπεδεο. Δπίζεο, δε ζα πεηξαρζνχλ νη επελδχζεηο πνπ έρνπκε ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ινγαξηαζκψλ. Γε κπνξψ λα είκαη βέβαηε γηα ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα πνπ έρνπκε αγνξάζεη απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο. Δθηίκεζή κνπ είλαη φηη ζα κεηαηξαπνχλ ζην λφκηζκα ηεο ρψξαο πνπ αλήθεη ε Σξάπεδα απφ ηελ νπνία αγνξάζζεθαλ. β) Θέκα θνξνιφγεζεο ησλ θαηαζέζεσλ: Ζ ζεσξία καο ιέεη φηη ην Κξάηνο, έρεη ηε λνκηθή ηζρχ (π.ρ. κε ηελ έθδνζε κίαο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ) έλα ΢άββαην βξάδπ, λα θάλεη ηα πάληα: λα θνξνινγήζεη, λα πάξεη έλα πνζνζηφ απφ ηηο θαηαζέζεηο, λα πάξεη έλα πνζνζηφ απφ θαηαζέζεηο πάλσ απφ έλα χςνο, ή πνπ αλήθνπλ ζε κία θαηεγνξία πξνζψπσλ. Βέβαηα, ζηελ πξάμε, απηά είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλνπλ. Καη απνηεινχλ ηελ έζραηε ησλ εζράησλ ιχζε. Θεσξεηηθά, θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα γίλεη εάλ απνηχγραλαλ ηα κέηξα ηεο Δ.Δ. θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κέηξα ηνπ ΓΝΣ πξνο ην νπνίν αλαγθαζηηθά ζα θαηαθεχγακε. Άιισζηε, ζηε ρψξα καο ππάξρεη πξνεγνχκελν κε ην Αλαγθαζηηθφ Γάλεην ηνπ 1923, φηαλ μαθληθά απνθαζίζηεθε λα θνπνχλ (ζηελ θπξηνιεμία λα θνπνχλ) ζηα δχν φια ηα ραξηνλνκίζκαηα άλσ ησλ 50 δξαρκψλ, κε ην κηζφ ραξηνλφκηζκα λα πεγαίλεη αλαγθαζηηθά ζηελ πιεξσκή ελφο δαλείνπ πνπ έπξεπε λα πάξεη ηφηε ε Κπβέξλεζε γηα ηε ξχζκηζε ησλ αλαγθψλ πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ. ΋κσο, άιιν πξάγκα ε κεηαπνιεκηθή -εηηεκέλε- Διιάδα ηνπ 1923 θαη άιιν ε Διιάδα ηεο Δπξσδψλεο ηνπ 2010. δ) Πψο κπνξεί θάπνηνο λα βγάιεη ρξήκαηα ζην εμσηεξηθφ; - Άλνηγκα ινγαξηαζκψλ ζε μέλεο άιιεο ρψξεο: Γελ είλαη εχθνιν, είλαη δαπαλεξφ (αθνχ απαηηνχληαη ηαμίδηα θιπ), δελ είλαη πάληα εθηθηφ (ιφγσ πεξηνξηζκψλ, πφζελ έζρεο θιπ), αιιά είλαη ην πην ζίγνπξν. Δάλ ηειηθά επέιεγα λα θάλσ θάηη ηέηνην, ζα πξνηηκνχζα ρψξεο φπσο ή Γεξκαλία, Απζηξία, Οιιαλδία, ή ινγαξηαζκφ ζε επξψ ζηελ Αγγιία. Θα απέθεπγα ηηο ρψξεο ηνπ "επξσπατθνχ λφηνπ", ηε Γαιιία θαη ηελ Κχπξν. ΢ε θάζε πεξίπησζε, πξηλ έθαλα θάηη ηέηνην ζα δεηνχζα ηελ άπνςε ελφο ηξαπεδίηε, ρξεκαηηζηή ή δηθεγφξνπ. - Άλνηγκα ινγαξηαζκψλ ζε μέλεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. Δδψ απαηηνχληαη νη γλψζεηο λνκηθνχ ζπκβνχινπ θαη φρη νηθνλνκηθνχ. - Άλνηγκα ρξεκαηηζηεξηαθψλ ινγαξηαζκψλ ζε μέλεο Υξεκαηηζηεξηαθέο, ή ζε ειιεληθέο Υξεκαηηζηεξηαθέο πνπ ζπλεξγάδνληαη ή πνπ είλαη ζπγαηξηθέο μέλσλ, ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε απ' εδψ: Δίλαη κία ιχζε. - Αλάιεςε επξψ απφ ηελ ηξάπεδα θαη θξχςηκν θάησ απφ ην θξεβάηη : Δίλαη θαη απηφ κία ιχζε, αιιά κελ ην πείηε αξηζηεξά θαη δεμηά. Δπεηδή είηε ζα ζαο θιέςνπλ, είηε ζα πνπλ φηη είζηε λεπξσηηθνί. Δίηε θαη ηα δχν... Κνηηάμηε θχξηνη. Ζ θαηάζηαζε είλαη θξίζηκε. Καη πάλσ απ' φια δχζθνιε. Καη ζα γίλεη αθφκε πην δχζθνιε. Καη φζν ζα είλαη δχζθνιε, ζα είλαη θξίζηκε. Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, πνιχ πξηλ θάπνηνη αλαθαιχςνπλ φηη ε Διιάδα είλαη ππεξρξεσκέλε, ιίγνη ήηαλ εθείλνη πνπ ήμεξαλ ηελ αιήζεηα θαη είραλ ην ζάξξνο ηεο γλψκεο λα κηιήζνπλ θαη λα γξάςνπλ , ιέγνληάο φηη φζα ζα γξάθνπκε ην επφκελν δηάζηεκα δε ζα αθνξνχλ κφλνλ ζηα νηθνλνκηθά ηηο επελδχζεηο , αιιά ζα επεθηείλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο δνπιεηάο καο θαη αθφκε ηεο δσήο καο. Σν λα θξπβφκαζηε θαη λα απνθεχγνπκε λα εθθξάδνπκε απφςεηο ζε ππαξθηέο αλεζπρίεο θαη πξνβιήκαηα δελ απνηειεί ηε ιχζε. Ζ αγνξά: Ζ αγνξά θαηαξξέεη, κπξνο ζηελ άηαθηε απνρψξεζε ησλ θεθαιαίσλ ειιήλσλ θαη μέλσλ. Μπνξεί λα θάλεη κία ηερληθή αληίδξαζε. Μελ ην δείηε ζαλ επθαηξία γηα έλα γξήγνξν θέξδνο. Γείηε ην ζαλ επθαηξία λα θχγεηε. Απηή ηε θνξά, ε αλακνλή δε ζα είλαη θάπνησλ κελψλ, φπσο ήηαλ ην 2003 ή ην 2009. Θα είλαη αλακνλή εηψλ. ΋ζν ηα αδηέμνδα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ρψξαο είλαη ηφζν κεγάια, ε εκκνλή ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη πξνβιεκαηηθή. Μελ ςάρλεηε "πάηνπο". Ή, κελ αληηδξάηε ζηηο ...αληηδξάζεηο! Δάλ είλαη λα θάλεηε θάηη απφ ηα δχν πξνεγνχκελα, ηφηε θαιχηεξα επηιέμηε ηε ιχζε ηνπ "θξχβσ θάησ απφ ην θξεβάηη ". Δθεί ηνπιάρηζηνλ έρεηε πηζαλφηεηεο λα ηα γιπηψζεηε...Γίλσ αξθεηφ βάξνο ζηηο μέλεο αγνξέο. ΋ρη ζε φιεο. ΢ηηο αλαπηπζζφκελεο. Οη νπνίεο φκσο γηα λα θηλεζνχλ ζεηηθά, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα κελ θαηαξξεχζεη ε Ακεξηθή. Γηα φζν δηάζηεκα δηαηεξείηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε πνπ επεξεάδεη φιν ην θφζκν, θαιφ είλαη λα πεξηκέλνπλ φζνη έρνπλ θαη θαλά θξάγθν παξαπάλσ θαη είλαη ηδνγαδφξνη . Οη επελδχζεηο είλαη παηρλίδη ζηξαηεγηθήο θαη φρη έκκνλσλ ηδεψλ ή ηδενιεςηψλ. Αο δνχκε ηελ θαηάζηαζε ινγηθά. Καη αο κε βηαζηνχκε λα θηλεζνχκε πξνο άιιεο αγνξέο. Θα πεξηκέλνπκε. Καη ζε θάπνηα ζηηγκή ζα δνζεί ε θαιή επθαηξία. Ζ κέξα κε αιεζηλή Διιεληθή νηθνλνκηθή ιηαθάδα . "Μέλνπκε Διιάδα" θαη επηκέλνπκε !! ΋κσο, πξνο ην παξφλ, πεξηκέλνπκε… Μαξάγηα Νάθνπ ------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 20------------------------------------------------------------------------------------------